__MAIN_TEXT__

Page 1

ª´Ø à¾Í×è ¹µÑÇ ¹ŒÍ ¢Í§à¨ÒŒ ËÞ§Ô

เซบาสเตียน วาทยกรผูเอาจริงเอาจังอยากใหงานฉลองวันเกิด ของพระราชาออกมาสมบูรณแบบที่สุด จึงสั่งใหเจาหญิงแอเรียล นักรองนำ และนักดนตรี ในวงออรเคสตราทุกคนซอมแลวซอมอีก แตคอรัล สาวนอยนักดนตรีกลับทำผิดพลาดทุกครั้งจนเธอรูสึกทอแท แอเรียลจึงพาคอรัลไปชมบางสิ่งที่จะชวยเพิ่มความกลาใหกับเธอ จนไดคนพบกับความสามารถอันโดดเดนที่ซอนอยูของคอรัล!

º·à¾Å§¾ÔàÈɨҡà¾×è͹µÑǹŒÍ¢ͧ਌ÒËÞÔ§áÍàÃÕÂÅ

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ áÅÐÀÒÉÒä·Â 1

294877

738718


Copyright Š 2016 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved. Published in Thailand by MIS Publishing under license from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.


“May I have your attention, please?” called Sebastian. The crab tapped his baton on the podium to call the rehearsal to order. King Triton’s birthday was fast approaching, and the court musicians were planning a special performance in his honor: Ariel would sing along with an entire orchestra. Sebastian wanted the concert to be spectacular. But they still had a lot of work to do. He raised his baton, and the musicians began to play. Beautiful music filled the sea, until—CLANG! “Who did that?” Sebastian demanded.

Vocabulary baton (n.) บะทาน ไม้สั้นของวาทยกรที่ ควบคุมการบรรเลงเพลง rehearsal (n.) รีเฮอร์เซิล การซ้อม spectacular (adj.) สเปคทะคิวลาร์ น่าตื่นเต้น, ประทับใจ


Vocabulary embarrassment (n.) เอมแบราสเมินท์ ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ cymbal (n.) ซิมเบิล ฉาบ, ฉิ่ง

“Um...I did,” said a timid voice. “Not again, Coral!” cried Sebastian. “Sorry,” the young mermaid replied, her cheeks red with embarrassment. “Coral,” said the conductor sternly, “the best way to play the cymbals is to HOLD ONTO THE CYMBALS!” “Yes, sir,” Coral answered.


The rehearsal went from bad to worse. Over and over, Coral missed her cue. Then she dropped her cymbals again. Then she tripped and landed on top of the kettledrum. Sebastian threw down his baton. “Rehearsal is OVER!” he fumed as he stormed off.

Vocabulary kettledrum (n.) เคทเทิลดรัม กลองหน้าเดียวขนาดใหญ่ fume (v.) ฟูม โกรธ


Ariel hurried over to help Coral up. “Don’t mind Sebastian,” she said reassuringly. “He just wants everything to be perfect.” Coral bit her lip. “I might as well quit the orchestra now,” she said. “I’ve never been good at anything—let alone perfect.” “The only thing I’m perfect at is making Sebastian mad!” Ariel said with a laugh. “You should have seen his face the last time I went to the surface. His eyes bulged right out of his head!” “You’ve been to the surface?” Coral said amazed. “Wow! You must be the bravest mermaid ever!”

Vocabulary reassuringly (adv.) รีอะชัวริงลี อย่างที่ท�ำให้กังวลน้อยลง laugh (n.) ลาฟ เสียงหัวเราะ bulge (v.) บัลจ์ นูน, โปน, พอง, ถลน


Ariel laughed. “I don’t know about brave,” she said. “It’s just something I like to do that’s different. Surely you have your own special hobby.” “I don’t know,” said Coral. “I have nine brothers and sisters. Sometimes I feel like I don’t have anything that’s all my own.” “I know what you mean,” Ariel admitted. “I have a lot of sisters myself. But I have a special place where I keep treasures from my collection. Would you like to see it?” “I’d love to!” Coral exclaimed. The two mermaids swam to Ariel’s grotto. Along the way, they met up with Flounder.

Vocabulary admit (v.) แอดมิท ยอมรับ grotto (n.) กรอทโท ถ�้ำ, อุโมงค์


“Make yourself at home,” Ariel said to Coral when they arrived at the grotto. Coral’s eyes widened. She swam around the cavern, examining jewelry and shiny trinkets she had never seen before. “Where did you find all of this?” she asked Ariel. “I found some of it at the bottom of the ocean,” Ariel answered. “And in sunken ships,” Flounder added.

Vocabulary cavern (n.) แคฟเวิร์น ถ�้ำที่มีขนาดใหญ่ examine (v.) อิกแซมมิน ตรวจสอบ, ดูอย่างละเอียด, พินิจพิจารณา trinket (n.) ทริงคิท เครื่องเพชรพลอยเล็กๆ น้อยๆ, เครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ sunken (adj.) ซังเคิน ที่จมอยู่ใต้น�้ำ


“You’ve been inside a sunken ship?” Coral gasped. “Weren’t you scared?” “Of course not. Were you, Flounder?” Ariel teased. “Nothing to it!” Flounder fibbed. “So what are we waiting for?” asked Ariel. “Let’s go!”

Vocabulary gasp (v.) กาสพ์ อ้าปากค้าง (เพราะตกใจหรือเจ็บปวด) fib (v.) ฟิบ โกหกเล็กๆ น้อยๆ


ª´Ø à¾Í×è ¹µÑÇ ¹ŒÍ ¢Í§à¨ÒŒ ËÞ§Ô

เซบาสเตียน วาทยกรผูเอาจริงเอาจังอยากใหงานฉลองวันเกิด ของพระราชาออกมาสมบูรณแบบที่สุด จึงสั่งใหเจาหญิงแอเรียล นักรองนำ และนักดนตรี ในวงออรเคสตราทุกคนซอมแลวซอมอีก แตคอรัล สาวนอยนักดนตรีกลับทำผิดพลาดทุกครั้งจนเธอรูสึกทอแท แอเรียลจึงพาคอรัลไปชมบางสิ่งที่จะชวยเพิ่มความกลาใหกับเธอ จนไดคนพบกับความสามารถอันโดดเดนที่ซอนอยูของคอรัล!

º·à¾Å§¾ÔàÈɨҡà¾×è͹µÑǹŒÍ¢ͧ਌ÒËÞÔ§áÍàÃÕÂÅ

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ áÅÐÀÒÉÒä·Â 1

294877

738718

Profile for MIS Publishing

Forweb r int 311 [a special song]  

Forweb r int 311 [a special song]  

Profile for misbook
Advertisement