__MAIN_TEXT__

Page 1

»Ù†«‹ÒºŒÒ

¾Åѧ

เมื่อบานที่เต็มไปความทรงจำแหงความรักตองถูกเวนคืน ทำใหคุณปูคารลตองยายไปอยูบานพักคนชรา คุณปูจึงตัดสินใจ ผูกบานทั้งหลังกับลูกโปงนับพันลูกแลวลอยไปผจญภัยตามหาน้ำตกพาราไดซ ดังที่เคยใหสัญญาไวกับคุณยาเอลลี่ โดยมีหนูนอยรัสเซล นักทองปารุนเยาวบังเอิญรวมทางไปดวย แตการเดินทางของพวกเขา ไมงายเลย มีทั้งสัตวปาสุดแปลกและวายรายที่รอพวกเขาอยู มารวมผจญภัยไปกับคุณปูสุดซากันเถอะ

Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

1

294877

738688

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

É Ä ¡ § Ñ Í ÀÒÉÒ ÉÒä·Â áÅÐÀÒ


Adapted by Lisa Marsoli Illustrated by Caroline Egan, Olga Mosqueda, Elena Naggi, and Scott Tilley and the Disney Storybook Artists Copyright Š 2016 Disney/Pixar. All rights reserved.

Published in Thailand by MIS Publishing under license from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.


4


Y

oung Carl Fredricksen gazed up at the movie screen in awe. There, larger than life, was his idol, Charles Muntz, the world-famous explorer. The news story showed Muntz boarding his custom-made airship, the Spirit of Adventure, accompanied by his trusty dogs. They were off to South America to capture a creature known as the “Monster of Paradise Falls.” When Carl grew up, he wanted to be an adventurer just like Charles Muntz!

Vocabulary

adventure (n.) แอดเวนเจอร์ การเสี่ยงภัย, การผจญภัย paradise (n.) พาราไดส์ สวรรค์ 5


That afternoon, Carl met a girl named Ellie. She had turned an old house in their neighborhood into a Charles Muntz clubhouse. Ellie invited Carl to be in her explorer’s club. She fastened a pin made from a grape-soda bottle cap onto his shirt, saying, “You and me, we’re in a club now.”

From that moment on, Ellie and Carl were best friends. When Carl broke his arm, Ellie brought her adventure book over to cheer him up. Inside was a drawing she’d made of her clubhouse parked right next to Paradise Falls. Ellie made Carl promise to take them to Paradise Falls one day. “Cross your heart!” she told him. Carl crossed his heart, certain he and Ellie would have many adventures together.

Vocabulary

explorer (n.) เอกซ์พลอเรอร์ ผู้ส�ำรวจ, นักส�ำรวจ cheer (v.) เชียร์ ท�ำให้มีกำ� ลังใจ certain (adj.) เซอร์เทิน แน่ใจ, แน่นอน, ไม่มีพลาด

6


When Carl and Ellie grew up, they got married. They moved into their old clubhouse and fixed it up to look just like Ellie’s drawing. They didn’t become adventurers, though. Carl sold balloons from a cart, and Ellie took care of animals at the zoo. They were happy together in their little house. But they still dreamed of going to Paradise Falls. They tried to save money for a trip to South America. But they could never quite collect enough.

Vocabulary

married (adj.) แมริด แต่งงานแล้ว still (adv.) สติล ยังคง collect (v.) คะเลคท์ รวบรวม, สะสม 7


8


Many years went by, and Carl and Ellie grew older. After Ellie passed away, Carl continued to live in their house. But he was lonely. He missed Ellie. Then one day, a boy named Russell knocked on Carl’s door. Russell was a Junior Wilderness Explorer. He wanted to help Carl so that he could earn his Assisting the Elderly badge. “If I get it, I will become a Senior Wilderness Explorer,” Russell explained. To get rid of Russell, Carl asked him to find a bird called a snipe. Russell headed off to look for it, not knowing that there was no snipe. Carl had made the whole thing up!

Vocabulary

lonely (adj.) โลนลี โดดเดี่ยว, หงอยเหงา wilderness (n.) วิลเดอร์เนส บริเวณรกร้างว่างเปล่า, ป่าชัฏ, พง 9


Vocabulary

retirement (n.) รีไทเออร์เมินท์ การปลดเกษียณ promise (n.) พรอมิส สัญญา, ค�ำมั่นสัญญา plan (n.) แพลน แผน, แผนการ

Not long after that, Carl received some bad news. He was being forced out of his house, and sent to live in a retirement home. But Carl didn’t want to leave. All his memories of Ellie were in that house. Remembering his old promise to Ellie, Carl came up with a plan. He tied thousands of balloons to his house and set sail for South America. “We’re on our way, Ellie,” he said happily. 10


As the house flew over the city, someone knocked at the door. Carl was stunned. He was thousands of feet up in the air! Who could be knocking? It was Russell! He had been under Carl’s porch looking for the snipe when the house lifted off. “Please let me in?” Russell begged. What choice did Carl have? He let the boy inside.

Vocabulary

porch (n.) พอร์ช ระเบียงบ้าน choice (n.) ชอยซ์ ทางเลือก inside (prep., adv.) อินไซด์ ข้างใน, ภายใน 11


Carl planned to let Russell get off in the next town, but he never got the chance. The house flew into a storm. In no time at all, they had landed in South America. Carl was thrilled to discover they were just a few miles away from Paradise Falls. “We could float right over there!” he cried.

Vocabulary

storm (n.) สตอร์ม พายุ, มรสุม discover (v.) ดิสคัฟเวอร์ ค้นพบ float (v.) โฟลท ลอย, ล่องลอย

12


There was just one problem. They couldn’t get back into the house—it was too high off the ground. But Russell had an idea: They could walk the house to the falls! They made harnesses from the garden hose and set out for the falls, pulling the house behind them.

Vocabulary

ground (n.) กราวน์ด พื้น, พื้นดิน harness (n.) ฮาร์เนส เครื่องบังเหียน hose (n.) โฮส สายยาง 13


»Ù†«‹ÒºŒÒ

¾Åѧ

เมื่อบานที่เต็มไปความทรงจำแหงความรักตองถูกเวนคืน ทำใหคุณปูคารลตองยายไปอยูบานพักคนชรา คุณปูจึงตัดสินใจ ผูกบานทั้งหลังกับลูกโปงนับพันลูกแลวลอยไปผจญภัยตามหาน้ำตกพาราไดซ ดังที่เคยใหสัญญาไวกับคุณยาเอลลี่ โดยมีหนูนอยรัสเซล นักทองปารุนเยาวบังเอิญรวมทางไปดวย แตการเดินทางของพวกเขา ไมงายเลย มีทั้งสัตวปาสุดแปลกและวายรายที่รอพวกเขาอยู มารวมผจญภัยไปกับคุณปูสุดซากันเถอะ

Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

1

294877

738688

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

É Ä ¡ § Ñ Í ÀÒÉÒ ÉÒä·Â áÅÐÀÒ

Profile for MIS Publishing

Forweb r int 310 [up]  

Forweb r int 310 [up]  

Profile for misbook
Advertisement