__MAIN_TEXT__

Page 1

ª´Ø à¾Í×è ¹µÑÇ ¹ŒÍ ¢Í§à¨ÒŒ ËÞ§Ô

เบลล เปนนักอานตัวยง เธอมักจะแวะไปอานนิทานใหกับแคลร สาวนอยรานขนมปงฟงเสมอ แคลรอยากอานนิทานเกงเหมือนเบลล อยากจัดดอกไมเกงเหมือนมาดามเฟลอเรต และอยากตัดเย็บ เสื้อผาไดงดงามเหมือนมาดามรานเสื้อ แตเมื่อแคลรลองทำกลับใชไมได สักอยาง เพราะไม ใชสิ่งที่เธอถนัด แคลรรูสึกทอแท จนในวันหนึ่ง เธอไดคนพบวาสามารถใสความคิดสรางสรรคลงไป ในสิ่งที่เธอถนัดได เพียงแคเปลี่ยนมุมมองเทานั้น เซอร ไพรสที่แสนหวานจากเพื่อนตัวนอยของเบลลจึงเกิดขึ้น!

à«ÍÏä¾Ãʏ·ÕèáʹËÇÒ¹¨Ò¡à¾×è͹µÑǹŒÍ¢ͧàºÅŏ

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

ÀÒÉÒÍѧ¡ áÅÐÀÒÉ ÄÉ Òä·Â

Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

1

294877

738695


Copyright Š 2016 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved. Published in Thailand by MIS Publishing under license from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.


When the bells to the Jolie Bakery jingled, Claire, the baker’s daughter, looked up from behind the counter. “Bonjour, Belle!” Claire sang out. “I was hoping you might stop by today.” Belle gave her young friend a warm smile and set down the stack of books she was carrying. “Mmmm,” Belle said, inhaling deeply, “and just in time for some fresh chocolate croissants, I see!” Claire chose a pastry for each of them and brought the plates over to a little table in the corner.

Vocabulary jingle (v.) จิงเกิล ท�ำเสียงโลหะกระทบกัน, ท�ำให้เกิดเสียง set down (phrv.) เซท ดาวน์ วางลง pastry (n.) เพสทรี ขนมอบ


“Are those new?” she asked Belle hopefully, pointing to the books. Belle often stopped by and read to Claire after a visit to the library. Claire loved listening to tales of faraway places as she rolled out dough or iced cakes. “Actually, those are the ones we read last week,” Belle told her. “I’m about to return them.” Then, seeing the disappointment on Claire’s face, she added, “Shall I make up a story instead?” “Yes, please!” Claire replied.

Vocabulary roll out (phrv.) โรล เอาท์ กดให้แผ่หรือแบน, คลี่ออก ice (v.) ไอซ์ โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน�้ำตาลไอซิ่ง


Vocabulary concoct (v.) คอนคอคท์ แต่งเรื่อง make up (phrv.) เมค อัพ แต่งเรื่อง

While Claire iced a cake, Belle concocted a fairy tale about a flying purple dragon, an ancient wizard, and a clever princess who freed the entire kingdom from an evil spell. “I wish I could make up stories like that,” Claire said with a sigh when Belle had finished. “Have you ever tried?” Belle asked.


Claire nodded as they went to the back room to get the day’s bread deliveries ready. “Sometimes I can think of a beginning to a story, but not an end. And sometimes I can come up with an end, but not a beginning. And sometimes, all I can think of is the middle! I don’t have a very good imagination,” she admitted. Claire’s father overheard them. “Mon cher,” he said, “do not worry so much about imagination. Concentrate on baking bread. Being able to feed people—now that’s a useful skill.” “Oui, Papa,” said Claire quietly. Belle offered to help Claire deliver the baked goods.

Vocabulary nod (v.) นอด พยักหน้ารับ, ผงกศีรษะรับ, แสดงอาการรับรู้ admit (v.) แอดมิท ยอมรับ concentrate (v.) คอนเซนเทรท ตั้งอกตั้งใจ, ส�ำรวมความคิด


Vocabulary ornate (adj.) ออร์เนท ซึ่งประดับมากเกินไป, ฉูดฉาด, หรูหรา, ฟุ่มเฟือย tier (n.) ไทเออร์ ชั้น bodice (n.) บอดิซ เสื้อท่อนบนของสตรี On their way, Belle and Claire passed the dressmaker’s shop. In the window was a dress as ornate as a wedding cake. The skirt was made of tiers of satin, and pink ribbons ran like rows of icing down the bodice. “Madame designs all of the gowns herself,” Claire remarked. “She’s so talented!” “Indeed she is,” Belle agreed. “Each dress is different from the next. She must be filled with ideas!”


As they passed the florist’s shop, Claire admired a bouquet. “Aren’t these pretty?” Claire asked. “Madame Fleuret is so good at putting the right flowers and colors together.” Belle nodded, but she noticed that Claire seemed troubled. As they left the shop, Belle asked the little girl what was the matter. “Everyone in our village is good at something—except for me,” Claire blurted out.

Vocabulary florist (n.) ฟลอริสท์ คนขายดอกไม้ พืชไม้ดอก และพืชไม้ประดับ bouquet (n.) บูเค พวงดอกไม้, ช่อดอกไม้


“What do you mean?” asked Belle. Claire took a deep breath. “You can make up wonderful stories. The dressmaker can design beautiful dresses. And Madame Fleuret can take a bunch of ordinary flowers and turn them into a work of art.” “You’re an excellent baker,” Belle pointed out. “But I want to make something beautiful and creative,” Claire said.

Vocabulary ordinary (adj.) ออร์ดินะรี ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ creative (adj.) ครีเอทีฟ เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์


From that moment on, Claire was determined to find a hobby that let her create something unique. The next time Belle walked into the bakery, Claire rushed out from behind the counter and handed her friend a big box. “For you!” Claire said proudly. “I designed it myself.”

Vocabulary unique (adj.) ยูนิค เป็นลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์ design (v.) ดิไซน์ ออกแบบ


ª´Ø à¾Í×è ¹µÑÇ ¹ŒÍ ¢Í§à¨ÒŒ ËÞ§Ô

เบลล เปนนักอานตัวยง เธอมักจะแวะไปอานนิทานใหกับแคลร สาวนอยรานขนมปงฟงเสมอ แคลรอยากอานนิทานเกงเหมือนเบลล อยากจัดดอกไมเกงเหมือนมาดามเฟลอเรต และอยากตัดเย็บ เสื้อผาไดงดงามเหมือนมาดามรานเสื้อ แตเมื่อแคลรลองทำกลับใชไมได สักอยาง เพราะไม ใชสิ่งที่เธอถนัด แคลรรูสึกทอแท จนในวันหนึ่ง เธอไดคนพบวาสามารถใสความคิดสรางสรรคลงไป ในสิ่งที่เธอถนัดได เพียงแคเปลี่ยนมุมมองเทานั้น เซอร ไพรสที่แสนหวานจากเพื่อนตัวนอยของเบลลจึงเกิดขึ้น!

à«ÍÏä¾Ãʏ·ÕèáʹËÇÒ¹¨Ò¡à¾×è͹µÑǹŒÍ¢ͧàºÅŏ

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

ÀÒÉÒÍѧ¡ áÅÐÀÒÉ ÄÉ Òä·Â

Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

1

294877

738695

Profile for MIS Publishing

Forweb r int 309 [sweet surprise]  

Forweb r int 309 [sweet surprise]  

Profile for misbook
Advertisement