Issuu on Google+

 Íé § Ñ ·¾ Ⱦ Â

เกงภาษาอังกฤษระดับประถม

·Í‹ §¨Ó§Ò‹ Â

Engblisuhlary

Voca

เพียง

ถม ประ

งั กฤษระดบั ษาอ ราคาพิเศษ

เกง ภา

ชุด

35.-


เกง่

ชุด

ะถม

ังกฤษระดับป ร

ษาอ า ภ

ัศพท์พ้องท่องจ�ำง่ำย 1st DAY novel (n.) ‘นอฟเวิล

นิยาย

จดหมาย

letter (n.) ‘เลทเทอะ

officer (n.)

วิธีการอ่านค�าศัพท์ ให้สนุกสนานและจ�าได้ง่าย ควรอ่านตามลูกศรนี้

‘ออฟฟิซเซอะ

คลาน deep (adj.) ดีพ ตึก swimming (n.) ส’วิมมิง จดจ�า hammer (n.) ‘แฮมเมอะ สะท้อน

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่ในหน้าถัดไป หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

พนักงาน creep (v.) ครีพ ลึก building (n.) (‘บิลดิง) การว่ายน�้า remember (v.) รี’เมมเบอะ ค้อน reflect (v.) รี’เฟลคทฺ

1

www.MISbook.com


เกง่

ชุด

ะถม

ังกฤษระดับป ร

ษาอ ภา

ศัพท์พ้องท่องจ�ำง่ำย

ISBN : 978-616-527-109-7 ราคา : 35 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2554

สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึง่ ส่วนใดของ หนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�า

บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้เขียน แวววรรณ พุทธรักษา | ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม นริศรา ช่อสลิด | พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง, ชนาภัทร พรายมี ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�า | ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ, ชลพิชา ครื้นจิต, นิยาวดี อยู่กลั่นเถื่อน พิมพ์ที่ บริษัท ทีี เอส อินเตอร์พริ้นท์ จ�ากัด | ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา ธรรมศักดิ์ เมธีวุฒิกร

จัดพิมพ์โดย

ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�าหน่ายโดย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com


ค�ำน�ำ มีผู้เรียนภำษำอังกฤษจ�ำนวนไม่น้อยที่มีปัญหำกับ กำรท่องค�ำศัพท์ เนื่องจำกค�ำศัพท์บำงค�ำยำกต่อกำรจดจ�ำ ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอสจึงได้จัดท�ำคู่มือท่องค�ำ ศัพท์เล่มนี้ขึ้น โดยจัดท�ำในรูปแบบค�ำพ้องพร้อมค�ำแปล และแบ่งให้ท่องวันละ 10 ค�ำ จ�ำนวน 150 วัน ซึ่งถ้ำน้องๆ พยำยำมท่องทุกวันจนครบก็จะสำมำรถเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ได้ถงึ 1,500 ค�ำ หนังสือเล่มนีจ้ งึ เหมำะส�ำหรับผูท้ กี่ ำ� ลังตัง้ ต้นท่อง ค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ตัวย่อที่ใช้ในเล่มนี้ n. = noun pron. = pronoun v. = verb aux. = auxiliary phrv. = phrasal verb adv. = adverb adj. = adjective prep. = preposition


Let’s Go!


Counting (เคำน์ทิง)

กำรนับเลข


one (วัน)

หนึ่ง


two (ทู)

สอง


three (ธรี)

สำม


four (โฟร์)

สี่


five (ไฟว์)

ห้ำ


six (ซิกซ์)

หก


seven (เซเว่น)

เจ็ด


eight (เอท)

แปด


nine (ไนน์)

เก้ำ


ten (เทน)

สิบ


Dessert (ดิเซิร์ท)

ขนม


cake (เคค)

เค้ก


candy (แคนดี)

ลูกกวำด


cookie (คุคกี)

คุกกี้


donut (โดนัท)

โดนัท


ับประถ ะด ร ษ ฤ ก ง ั อ า ษ า เกงภ

 Íé § ชุด Ⱦ Ñ ·¾ ·Í‹ §¨Óค§ำแÒ‹ปลÂที่จัดแบง

รวอมงๆศทัพอทงควำพันลอะง1พ0รอคมำ จำนวน 1ำศ50ัพทวัน

ใหน วันจนครบก็จะจำค หากหมั่นทองทุก มาะสำหรบั นอ งๆ ทก่ี ำลงั เห ไดถงึ 1,500 คำ ัพท เพื่อใหจดจำศัพท ศ ตั้งตนทอง ากที่สุด ภาษาอังกฤษไดม

ISBN 978-616-527-109-7

9

786165 271097

ราคา

35 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่;ÃÐÒÁ·Õè 3 ซอย 53 ถนนพระราม¶¹¾ÃÐÒÁ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (ÊÒÂÍสายอัตโนมั ติѵâ¹Á Ô) โทรสารâ·ÃÊÒ 0-2294-8787 www.MISbook.com


เก่งภาษาอังกฤษระดับประถม ชุด ศัพท์พ้อง ท่องจำง่าย