Page 1

English

พจนานุกรมที่จะทำใหเด็กๆ เรียนรูภาษาอังกฤษ

46 หมวดคำศัพทรอบตัวน�ารู • สำหรั บคุณหนูๆ

พทและประโยค • มีทุคกำอคำศัานและคำแปลภาษาไทย

• สีภาพประกอบสวยงาม สันสดใสกวา 1,000 ภาพ 10 เพลงภาษาอังกฤษ • สำหรั บเด็กแสนสนุก

for Kids

crayons

zebra

4ร6อบคตหำศมัพวดท ัวน�ารู

สำหรับคุณหน

ูๆ

alphabet apple

ตัวอยางการใชคำศัพทในประโยค

cat

พทตามตัวอักษร • คจัดนเรีหาไดยงคำศัสะดวกรวดเร็ ว หนังสือเด็ก

ISBN 978-616-430-065-1

สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป

ภาษาอังกฤษ

9

786164

300651

180.-

English Picture Dictionary for Kids

ราคา 180 บาท

Picture Dictionary English Picture Dictionary for Kids

ไดอยางสนุกสนานและอารมณดีผานภาพประกอบจริง และภาพวาดน�ารักสีสันสดใสกวา 1,000 ภาพ พรอมบทเพลงภาษาอังกฤษแสนหรรษา 10 เพลง ชวยตอเติมจินตนาการการเรียนรู และตอยอดสูความเปนเลิศ ดานสติปญญาและอารมณ เหมาะใชเปนคูมือเรียนรูภาษาอังกฤษของทุกคน เพ�อสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนานและอบอุนภายในครอบครัว

เรียนรูและจดจำคำศัพทผานภาพประกอบจริงและภาพวาดกวา 1,000 ภาพ


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนี้ไป ลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและ เครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ English Picture Dictionary for Kids © Original published in Taiwan in 2014 by Tony Culture Co., Ltd.

ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2560 © ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน : Dorina (หยางซูหยู) ภาพประกอบ : เฉินเซี่ยวเจิน, Allen Cai ผู้แปล : ประไพ ภูงามเชิง, ประภาพร รุ่งขจรวงศ์ พิสูจน์อักษร : ประไพ ภูงามเชิง ออกแบบปก : ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ศิลปกรรม : เบญจมาศ จุลวัฒนะ ประสานงานสือ่ สิง่ พิมพ์ : ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานฝ่ายผลิต : ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ : บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-826-8000 หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้า ขาดหายทางส�ำนักพิมพ์ยนิ ดีรบั ผิดชอบเปลีย่ นให้ใหม่ โดยส่งมาเปลีย่ นตามทีอ่ ยูด่ า้ น บน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

2


3


Foreword แนะน�ำผู้แต่ง Dorina (หยางซูหยู) • พิธกี รรายการ "English Advance" ทางสถานีโทรทัศน์ Azio TV • โปรดิวเซอร์รายการ "สอนภาษาอังกฤษด้วยภาพ" • โปรดิวเซอร์และผู้สาธิตรายการ "ค�ำสแลงภาษาอังกฤษจาก การ์ตูน จ�ำง่าย จ�ำแม่น" ทางสถานีโทรทัศน์ GTV การศึกษา ปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย Dorcas ประสบการณ์การท�ำงาน 1. ผู้อำ� นวยการของ BTB Multicultural Institute มีประสบการณ์ การสอนกว่า 20 ปี 2. ผู้จัดงานแสดงผลงาน การเลี้ยงและการแสดงครั้งส�ำคัญของ National Taichung University 3. วิทยากรด้านการสอนภาษาอังกฤษของส�ำนักพิมพ์ Smile Kid, อาจารย์ประจ�ำโรงเรียนสอนภาษา Jordan's Language School, วิทยากรเรื่องพหุปัญญา 4. วิทยากรเรือ่ งการเรียนรูแ้ บบ VAK ที่ Central Taiwan University of Science and Technology, Yuan Ze University และ Dayeh University, วิทยากรสาขาภาษาอังกฤษที่ Chinese Culture University 5. วิทยากรของส�ำนักพิมพ์ Giraffe, พิธีกรรายการสอนภาษา อังกฤษส�ำหรับเด็ก 6. ผูอ้ อกแบบการสอนและการศึกษาด้านดนตรีของสถาบัน ORFF, ผูอ้ ำ� นวยการงานบริหารการศึกษาของศูนย์การวิจยั และการสอน ภาษาอังกฤษ R&D 7. หัวหน้าสาขาการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียน Wagor 8. ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน 9. ผูอ้ ำ� นวยการสาขาการสอนภาษาอังกฤษของส�ำนักพิมพ์ ACME Book, แต่งเพลงประกอบละครเวทีบรอดเวย์ของส�ำนักพิมพ์ Love English Book 10. เขียนบทความในต�ำราและคูม่ อื การสอนนักเรียนระดับประถม ศึกษาและมัธยมศึกษาของส�ำนักพิมพ์ Pearson Longman 11. ทีป่ รึกษาการเขียนต�ำราและคูม่ อื การสอน Oxford Enlish และ GEPT

พจนานุกรมค�ำศัพท์ประกอบภาพส�ำหรับเด็กเล่มนี้เป็นผลงานที่ ผูเ้ ขียนภูมใิ จน�ำเสนอเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากเด็กๆ นัน้ เป็นวัยทีเ่ ต็มไปด้วย จินตนาการ สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และจดจ�ำสิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นย�ำ ผ่านการมองเห็น การฟัง และการกระท�ำ ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้รวบรวม เอาค�ำศัพท์ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจ�ำวันของเด็กๆ กว่าหนึ่งพันค�ำไว้ใน พจนานุกรมเล่มนี้ พร้อมทั้งภาพประกอบที่มีทั้งภาพจริงและภาพวาด สีสันสดใส ซึ่งจะช่วยต่อเติมจินตนาการและกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้อย่างดีเยี่ยม มนุษย์เราพยายามค้นหาและพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่ง เปรียบได้กับการเปิดผ้าคลุมผืนใหญ่บนโลกใบนี้ออกอย่างช้าๆ เหตุผลที่ มนุษย์ได้ชอื่ ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็เนือ่ งมาจาก "สมองอันแสนพิเศษ" นัน่ เอง สมองคือส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมและความคิดของเรา Ray Kurzweil เปรียบเทียบศักยภาพสมองของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในหนังสือ The Age of Spiritual Machines ไว้ว่า ในสมองของคนเรามีเซลล์ประสาท ประมาณหนึ่งล้านล้านเซลล์ โดยระหว่างเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ก็มีจุด เชือ่ มต่อกันอีกประมาณหนึง่ พันจุด เมือ่ ค�ำนวณรวมกันแล้วจึงมีจดุ เชือ่ ม ต่อทัง้ หมดหนึง่ ร้อยล้านล้านจุด โดยจุดเชือ่ มต่อแต่ละจุดสามารถท�ำงาน ไปพร้อมๆ กันได้เฉกเช่นคอมพิวเตอร์ ผูเ้ ขียนหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า พจนานุกรมเล่มนีจ้ ะช่วยให้เด็กๆ เรียนรูค้ ำ� ศัพท์รอบตัวได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน พร้อมต่อยอดจินตนาการ สู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ Dorina (หยางซูหยู)

4


หลังจากทีด่ ิฉนั ท�ำงานด้านการสอนเด็กๆ จึงเข้าใจว่ามนุษย์เรามีสญั ชาตญาณความต้องการ เสียงดนตรีทมี่ จี งั หวะจะโคนและลีลา ดังนัน้ ดิฉนั จึงเลือกใช้ดนตรีหลากหลายรูปแบบทีท่ ำ� ให้เด็กๆ คุ้นหูและร้องได้ติดปาก โดยใส่คำ� ศัพท์ ในชีวิตประจ�ำวันและบทสนทนาภาษาอังกฤษลงไปใน บทเพลง ซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และคุณครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษเชื่อมความสัมพันธ์กับ เด็กๆ ได้อย่างลงตัว "พจนานุกรมภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็ก" เล่มนีเ้ หมาะส�ำหรับการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษไปพร้อมๆ กันของทุกคนในครอบครัว ภายในเล่มได้สอดแทรกความรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติวทิ ยาและภาพประกอบ สวยงามอีกมากมาย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาในหลายประเทศเช่นฮังการี ญีป่ นุ่ และฮอลแลนด์ ล้วนสนับสนุนการเรียนรูเ้ ชิงศิลปะ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาชาวฮังการีเชือ่ ว่าดนตรี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มีความเชื่อมโยงกันโดยตรง ดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ พิจารณาสิ่งต่างๆ ตาม หลักเหตุและผล ช่วยกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและอยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และยัง สามารถปลูกฝังความประพฤติที่ดีงาม เพื่อพัฒนาให้เด็กๆ เติบโตเป็น "บัณฑิตผู้มีความรู้" ได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย คณะผู้จัดท�ำหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถช่วยให้เด็กๆ ทุกคนเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง คล่องแคล่วท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นธรรมชาติ

Dorina (หยางซูหยู)

5


Contents

Aa

Alphabet Animals

Bb

8 10 12 14

Bathroom 16 Body 18 Head & Shoulders, Baby 20 123

Cc

Colors Classroom Clothes

Dd

Days of the Week

22 24 26 28 30 32

Ee 

34

Exercise

36

Ff

38

Family 40 Fruit 42 Food 44 Farm 46 Daddy & Mommy, I love 48 you.

Gg

50

Greetings

52

Hh

54

Harbor Hospital House

56 58 60

6

Good Morning, Mommy 62

Ii

Insects

Jj

Jobs

Kk

64 66 68 70 72

Kitchen 74 A Candy for You and Me76

Ll

Living room

Mm

Music I Love Saturday and Sunday.

78 80 82 84

86


Nn

Nature Nations Numbers

Oo

88 90 92 94 96

Ocean & Beach 98 Opposites 100 My Bonnie Is over the 102 Ocean

Pp

Princess & Prince Positions Park Party

Qq

104 106 108 110 112 114

I Fly a Kite on a Windy Day.

Rr

116 118

Restaurant

120

Ss

122

School Shapes Seasons Sense I Can Draw a Cat.

Tt

124 126 128 130

132 134

Time Town

136 138

Uu

140

7

Vv

142

Vegetables Vehicles Verbs

144 146 148

Ww

150

Weather 152 World 154 Happy Teacher's Day 156

Xx, Yy, Zz

158-159

X-mas Year Zoo I Like to Give You a Christmas Present.

166

Index

168

160 162 164


Aa

A a

ants (แอนท์ส)

มด

angel

(เอ)

(เอนเจิล) นางฟ้า

alarm clock

(อะลาร์ม คลอค) นาฬิกาปลุก

almonds

(อาเมินด์ส) อัลมอนด์

acorn

(เอคอร์น) ผลต้นโอ๊ก

armchair

(อาร์มแชร์) เก้าอี้มีทวี่ างแขน

apple

(แอพเพิล) แอปเปิล

apron

(เอพรอน) ผ้ากันเปื้อน

alligator (แอลลิเกเทอร์) จระเข้

8 8


athlete

(แอธลีท) นักกีฬา

awake (อะเวค) ตื่น asleep (อัสลีพ)

นอนหลับ

accordion (อะคอร์เดียน) หีบเพลง

arm

(อาร์ม) แขน

astronaut

ambulance

(แอสโทรนอท) นักบินอวกาศ

(แอมบูเลินซ์) รถพยาบาล

airplane (แอร์เพลน) เครื่องบิน

Sample Sentences Q: What is this?

(วอท อิส ดิส?) นี่คืออะไร A: It is an apple. (อิท อิส แอน แอพเพิล.) มันคือแอปเปิล Q: And what is that? (แอนด์ วอท อิส แดท?) แล้วนั่นคืออะไร A: That is an apron. (แดท อิส แอน เอพรอน.) นั่นคือผ้ากันเปื้อน

airport

(แอร์พอร์ท) สนามบิน

9 9


A a

Alphabet Aa (เอ)

Dd (ดี)

Gg (จี)

Jj

(เจ)

apple

(แอพเพิล) แอปเปิล

doughnut (โดนัท)

โดนัท

golf

(กอล์ฟ) กีฬากอล์ฟ

jam

(แจม)

แยม

Bb (บี)

balloon

(บอลลูน)

ลูกโป่ง

egg

Ee (อี)

Hh (เอช)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

(แอลฟาเบท)

(เอก)

ไข่

hat

(แฮท)

หมวก

kiwi

Kk

(กีวี) กีวี

(เค)

Cc (ซี)

Ff (เอฟ)

Ii(ไอ)

Ll

(แอล)

10 10

cookies (คุกกีส)์ คุกกี้

flower

(ฟลาวเวอร์) ดอกไม้

ink

(อิงค์) หมึก

lemon

(เลเมิน) มะนาว


Mm (เอ็ม)

Pp (พี)

Ss (เอส)

Vv (วี)

magnet

Nn (เอ็น)

(แมกเน็ท) แม่เหล็ก

pasta

(พาสตา) พาสต้า

Qq (คิว)

stone

Tt (ที)

(สโตน) หิน

vest

(เวสท์) เสื้อกั๊ก

nut

Ww (ดับเบิลยู)

(นัท)

ถัว่

question mark (เควสเชิน มาร์ค)

เครื่องหมายค�ำถาม

telephone (เทละโฟน) โทรศัพท์

wood (วูด) ไม้

Oo (โอ)

Rr (อาร์)

Uu (ยู)

Xx

oyster

(ออยสเตอร์)

หอยนางรม

rose

(โรส) ดอกกุหลาบ

umbrella (อัมเบรลละ)

ร่ม

xylophone (ไซละโฟน) ระนาดฝรั่ง

(เอกซ์)

Sample Sentences Q: What word begins with the letter “a”?

Yy (วาย)

yo-yo

(โย-โย) ลูกดิ่ง

Zz

zipper

(ซิพเพอร์) ซิป

(เซด, ซี)

(วอท เวิร์ด บีกินส์ วิธ เดอะ เลทเทอร์ "เอ"?) ค�ำใดขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a A: Apple. (แอพเพิล.) แอปเปิล Q: What word begins with the letter “e”? (วอท เวิร์ด บีกินส์ วิธ เดอะ เลทเทอร์ "อี"?) ค�ำใดขึ้นต้นด้วยตัวอักษร e A: Egg. (เอก.) ไข่

11 11


A a

Animals

(แอนนิเมิลส์)

สัตว์

lion (ไลเอิน) สิงโต

tiger (ไทเกอร์) เสือ

(ไลเอินส์ อาร์ เดอะ คิง ออฟ ดิ แอนนิเมิลส์.)

(ไทเกอร์ส แฮฟ ชาร์พ ทีธ.) เสือมีฟันที่แหลมคม

Tigers have sharp teeth.

Lions are the king of the animals.

สิงโตคือเจ้าแห่งสัตว์ป่า

zebra

giraffe (จิราฟ) ยีราฟ

(ซีบระ) ม้าลาย

Giraffes have long necks.

Zebras are black and white.

(จิราฟส์ แฮฟ ลอง เนคส์.)

(ซีบระส์ อาร์ แบลค แอนด์ ไวท์.)

ยีราฟมีคอยาว

ม้าลายมีสีขาวด�ำ

elephant (เอลละเฟินท์) ช้าง

Elephants have long trunks.

(เอลละเฟินท์ส แฮฟ ลอง ทรังค์ส.)

ช้างมีงวงยาว

rhino (ไรโน) แรด

Rhinos are very strong.

(ไรโนส์ อาร์ เวรี สตรอง.) 12 12

แรดแข็งแรงมาก


bird (เบิร์ด) นก

hippo (ฮิพโพ) ฮิปโป

Birds fly in the sky.

Hippos have big mouths.

(เบิร์ดส์ ฟลาย อิน เดอะ สกาย.)

นกบินอยู่บนท้องฟ้า

(ฮิพโพส์ แฮฟ บิ๊ก เมาธ์ส.)

ฮิปโปมีปากใหญ่

frog (ฟรอก) กบ

Frogs like to eat flies.

(ฟรอกส์ ไลค์ ทู อีท ฟลายส์.)

กบชอบกินแมลงวัน

peacock (พีคอค) นกยูง

The peacock has beautiful feathers.

(เดอะ พีคอค แฮส บิวทิฟูล เฟธเธอร์ส.)

นกยูงมีขนที่สวยงาม

camel (แคเมิล) อูฐ

Camels live in the desert.

(แคเมิลส์ ลีฟ อิน เดอะ เดสเซิร์ท.)

อูฐอาศัยอยู่ในทะเลทราย

snail (สเนล) หอยทาก Snails are sticky.

(สเนลส์ อาร์ สติคกี.)

หอยทากตัวเหนียว

seahorse A seahorse is not a horse.

fish (ฟิช) ปลา

ม้าน�ำ้ ไม่ใช่ม้า

(ฟิช สวิม อันเดอร์ เดอะ ซี.)

(ซีฮอร์ส) ม้าน�ำ้

(อะ ซีฮอร์ส อิส นอท อะ ฮอร์ส.)

monkey (มังคีย์) ลิง

Fish swim under the sea.

Monkeys like to eat bananas.

ปลาแหวกว่ายอยู่ใต้ท้องทะเล

ลิงชอบกินกล้วย

(มังคีย์ส ไลค์ ทู อีท บะนานะส์.)

13 13


T t

Tt (ที)

table

(เทเบิล) โต๊ะ

tail

(เทล) หาง

taro

(ทาโร) เผือก

teddy bear

tape (เทพ) เทปกาว

(เท็ดดี แบร์) ตุ๊กตาหมี

teabag (ทีแบก)

ถุงชา

tadpole (แทดโพล)

ลูกอ๊อด

tent

134 134

(เทนท์) เต็นท์


tricycle

(ไทรซิเคิล) รถจักรยานสามล้อ

treasure box

(เทรชเชอร์ บอกซ์) กล่องสมบัติ

toy (ทอย) ของเล่น television (เทลละวิเชิน) โทรทัศน์

tire

(ไทเออร์) ยางรถยนต์

trombone (ทรอมโบน) ทรอมโบน

tools

(ทูลส์) เครื่องมือ

towel

(ทาวเอิล) ผ้าเช็ดตัว

turtle

(เทอร์เทิล) เต่า 135

135


T t

Time

(ไทม์) เวลา

short hand (ชอร์ท แฮนด์) เข็มสั้น

The short hand shows us the hours.

(เดอะ ชอร์ท แฮนด์ โชว์ส อัส ดิ อาวเออร์ส.)

clock

(คลอค) นาฬิกา

เข็มสั้นบอกชั่วโมง

long hand (ลอง แฮนด์) เข็มยาว

The long hand shows us the minutes.

(เดอะ ลอง แฮนด์ โชว์ส อัส เดอะ มินิทส์.)

เข็มยาวบอกนาที

Dorina has a busy day.

morning (มอร์นิง) ตอนเช้า

Dorina wakes up at six in the morning.

(ดอรินา เวคส์ อัพ แอท ซิกซ์ อิน เดอะ มอร์นิง.)

ดอรินาตื่นนอนตอน 6 โมงเช้า

evening (อีฟนิง) ตอนเย็น

Dorina does her homework at seven in the evening.

(ดอรินา ดาส เฮอร์ โฮมเวิร์ค แอท เซเว่น อิน ดิ อีฟนิง.)

ดอรินาท�ำการบ้านตอน 1 ทุ่ม

(ดอรินา แฮส อะ บิซี เดย์.) ดอรินามีวันที่แสนยุ่ง

afternoon (อาฟเตอร์นูน) ตอนบ่าย

Dorina goes out with friends at one in the afternoon.

(ดอรินา โกส์ เอาท์ วิธ เฟรนด์ส แอท วัน อิน ดิ อาฟเตอร์นูน.)

ดอรินาออกไปเที่ยวกับเพื่อนตอนบ่าย 1 โมง

night (ไนท์) ตอนกลางคืน

Dorina goes to sleep at nine-thirty at night.

(ดอรินา โกส์ ทู สลีพ แอท ไนน์-เธอร์ที แอท ไนท์.)

ดอรินาเข้านอนตอน 3 ทุ่มครึ่ง

136 136


What time is it? (วอท ไทม์ อิส อิท?) กี่โมงแล้ว

What time is it?

What time is it?

What time is it?

It’s 6 o’clock.

It’s half past seven.

(วอท ไทม์ อิส อิท?) กี่โมงแล้ว (อิทส์ ซิกซ์ โอคลอค.) 6

โมงตรง

(วอท ไทม์ อิส อิท?) กี่โมงแล้ว (อิทส์ ฮาล์ฟ พาสท์ เซเว่น.) 7

โมงครึ่ง

(วอท ไทม์ อิส อิท?) กี่โมงแล้ว

It’s 12 o’clock in the afternoon.

(อิทส์ ทเวลฟ์ โอคลอค อิน ดิ อาฟเตอร์นูน.)

เที่ยงตรง

What time is it?

What time is it?

What time is it?

It’s 3 o’clock in the afternoon and it’s time to play football.

It’s 10 to seven.

It’s nine-twenty at night.

(วอท ไทม์ อิส อิท?) กี่โมงแล้ว

(อิทส์ ธรี โอคลอค อิน ดิ อาฟเตอร์นูน แอนด์ อิทส์ ไทม์ ทู เพลย์ ฟุทบอล.)

(วอท ไทม์ อิส อิท?) กี่โมงแล้ว (อิทส์ เท็น ทู เซเว่น.)

อีก 10 นาที จะ 1 ทุ่ม

(วอท ไทม์ อิส อิท?) กี่โมงแล้ว (อิทส์ ไนน์-ทเวนที แอท ไนท์.)

3 ทุ่ม 20 นาที

บ่าย 3 โมงตรง ได้เวลาเล่นฟุตบอลกันแล้ว

yesterday (เยสเตอร์เดย์) เมื่อวาน today (ทูเดย์) วันนี้

tomorrow (ทูมอโรว์) พรุ่งนี้

I went swimming yesterday.

I am going to the library today.

I will go to play badminton tomorrow.

ฉันไปว่ายน�ำ้ เมื่อวาน

ฉันก�ำลังจะไปห้องสมุดวันนี้

(ไอ เวนท์ สวิมมิง เยสเตอร์เดย์.)

(ไอ แอม โกอิง ทู เดอะ ไลบรารี ทูเดย์.)

137

(ไอ วิล โก ทู เพลย์ แบดมินเทิน ทูมอโรว์.)

ฉันจะไปเล่นแบดมันตันพรุ่งนี้

137


T t

Town

(ทาวน์) เมือง

park

library

(พาร์ค) สวนสาธารณะ

(ไลบรารี) ห้องสมุด

music shop (มิวสิค ชอพ)

ร้านขายเครื่องดนตรี

hospital

traffic lights

(ฮอสพิเทิล)

(แทรฟฟิค ไลท์ส) ไฟจราจร

โรงพยาบาล

bakery (เบเคอรี)

ร้านขายขนมปัง

movie theater

(มูฟวี เธียเทอร์)

โรงภาพยนตร์

crosswalk

(ครอสวอล์ค) ทางม้าลาย

coffee shop (คอฟฟี ชอพ) ร้านกาแฟ

my house

(มาย เฮาส์) บ้านของฉัน

swimming pool (สวิมมิง พูล) สระว่ายน�ำ้ 138 138


Sample Sentences Q: Where is the bakery?

(แวร์ อิส เดอะ เบเคอรี?) ร้านขายขนมปังอยู่ตรงไหน A: It’s next to the coffee shop. (อิทส์ เนกซ์ ทู เดอะ คอฟฟี ชอพ.) มันอยู่ข้างร้านกาแฟ

Q: Where is the post office?

(แวร์ อิส เดอะ โพสท์ ออฟฟิซ?) ที่ท�ำการไปรษณีย์อยู่ตรงไหน A: It’s between the clothes shop and the flower shop. (อิทส์ บิทวีน เดอะ โคลธส์ ชอพ แอนด์ เดอะ ฟลาวเวอร์ ชอพ.)

มันอยู่ระหว่างร้านขายเสื้อผ้ากับร้านขายดอกไม้

pet shop

hat shop

(เพ็ท ชอพ)

ร้านขายสัตว์เลี้ยง

drugstore (ดรักสตอร์) ร้านขายยา

bookstore

(บุคสตอร์)

(แฮท ชอพ) ร้านขายหมวก

museum

(มิวเซียม) พิพิธภัณฑ์

ร้านขายหนังสือ

hair salon

(แฮร์ ซาลอน) ร้านท�ำผม

school (สคูล) โรงเรียน clothes shop (โคลธส์ ชอพ)

ร้านขายเสื้อผ้า

fish market

(ฟิช มาร์เก็ท) ตลาดขายปลา

post office

(โพสท์ ออฟฟิซ) ที่ท�ำการไปรษณีย์

bank

(แบงค์)

ธนาคาร

flower shop

(ฟลาวเวอร์ ชอพ) ร้านขายดอกไม้

139 139


V v

Vegetables

(เวจทะเบิลส์)

ผัก

asparagus (อัสแพระเกิส) หน่อไม้ฝรั่ง

broccoli bamboo shoot

(บรอคคะลี) บรอกโคลี

(แบมบู ชูท) หน่อไม้

green pepper

carrots (แคเริทส์) แครอท

(กรีน เพพเพอร์) พริกหยวก

ginger root (จินเจอร์ รูท)

ขิง

red peppers Chinese cabbage

(เรด เพพเพอร์ส) พริกขี้หนู

(ไชนีส แคบบิจ) ผักกาดขาว

chives (ไชฟ์ส) ต้นหอมจีน

garlic (การ์ลิค) กระเทียม

144 144


potatoes (โพเทโทส์)

มันฝรั่ง

eggplants

(เอกแพลนท์ส)

มะเขือม่วง

yam (แยม) มันเทศ

mushrooms (มัชรูมส์)

pumpkin (พัมพ์คิน) ฟักทอง

เห็ด

onion

(อันเยิน) หอมหัวใหญ่

leeks

(ลีคส์) กระเทียมต้น

cucumbers (คิวคัมเบอร์ส) แตงกวา

lettuce

(เลทเทิส) ผักกาดหอม

spinach (สปินนิช) ผักโขม

sponge gourd (สปันจ์ กอร์ด) บวบหอม

corn

(คอร์น) ข้าวโพด

145

tomatoes (โทเมโทส์) มะเขือเทศ

145


V v

Vehicles bulldozer

(วีฮิเคิลส์) ยานพาหนะ

car (คาร์) รถยนต์

ambulance

(บูลโดซเซอร์) รถดันดิน

(แอมบิวเลินซ์) รถพยาบาล

A bulldozer can move dirt and rocks from one place to another.

Help me. I need an ambulance.

(เฮลพ์ มี. ไอ นีด แอน แอมบิวเลินซ์.)

(อะ บูลโดซเซอร์ แคน มูฟ เดิรท์ แอนด์ รอคส์ ฟรอม วัน เพลซ ทู อะนัธเธอร์.)

My father drives his car to work.

(มาย ฟาเธอร์ ไดรฟ์ส ฮิส คาร์ ทู เวิร์ค.)

พ่อของฉันขับรถยนต์ไปท�ำงาน

ช่วยด้วย ฉันต้องการรถพยาบาล

รถดันดินสามารถขนย้ายดินและหินจาก ที่หนึ่งไปยังที่อื่นๆ ได้

cement truck

(ซีเมนท์ ทรัค) รถผสมปูนซีเมนต์

fire truck (ไฟเออร์ ทรัค) รถดับเพลิง

All little boys love a cement truck.

(ออล ลิทเทิล บอยส์ เลิฟ อะ ซีเมนท์ ทรัค.)

Please call a fire truck.

เด็กผู้ชายทุกคนชอบรถผสมปูนซีเมนต์

(พลีส คอล อะ ไฟเออร์ ทรัค.)

โปรดเรียกรถดับเพลิงด้วย

helicopter

(เฮลิคอพเทอร์) เฮลิคอปเตอร์

airplane

(แอร์เพลน)

เครื่องบิน

Airplanes can carry people to far places.

(แอร์เพลนส์ แคน แครี พีเพิล ทู ฟาร์ เพลซเซส.) 146

เครื่องบินสามารถพาผู้คนไปยังสถานที่ไกลๆ ได้ 146

A helicopter can only carry a few people.

(อะ เฮลิคอพเทอร์ แคน โอนลี แครี อะ ฟิว พีเพิล.)

เฮลิคอปเตอร์สามารถบรรทุกคนได้เพียงเล็กน้อย เท่านั้น


bus (บัส) รถโดยสารประจ�ำทาง

crane truck

(เครน ทรัค) รถบรรทุกติดเครน

A crane truck can lift heavy things.

(อะ เครน ทรัค แคน ลิฟท์ เฮฟวี ธิงส์.)

รถบรรทุกติดเครนสามารถยกของ หนักๆ ได้

garbage truck

A bus can carry many people.

(การ์บิจ ทรัค) รถเก็บขยะ

The garbage truck is gathering trash at five o’clock in the afternoon.

(อะ บัส แคน แครี เมนี พีเพิล.)

รถโดยสารประจ�ำทางสามารถบรรทุก (เดอะ การ์บิจ ทรัค อิส แกเธอริง แทรช แอท ไฟฟ์ คนได้จำ� นวนมาก โอคลอค อิน ดิ อาฟเตอร์นูน.) รถเก็บขยะจะมาเก็บขยะตอน 5 โมงเย็น

ship (ชิพ) เรือใหญ่

They crossed the Pacific Ocean by ship.

(เดย์ ครอสท์ เดอะ แพซิฟคิ โอเชิน บาย ชิพ.)

digger (ดิกเกอร์) รถขุดดิน

Most little boys like diggers.

พวกเขาข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกโดย เรือใหญ่

taxi (แท็กซี) รถแท็กซี่

Taxis are very convenient.

(แท็กซีส์ อาร์ เวรี คอนวีเนียนท์.)

รถแท็กซี่นั้นสะดวกสบายมาก

(โมสท์ ลิทเทิล บอยส์ ไลค์ ดิกเกอร์ส.)

เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ชอบรถขุดดิน

train (เทรน) รถไฟ

bicycle (ไบซิเคิล) รถจักรยาน

The train is long.

(เดอะ เทรน อิส ลอง.) รถไฟมีขนาดยาว

Bicycles are fun to ride.

(ไบซิเคิลส์ อาร์ ฟัน ทู ไรด์.)

การขี่จักรยานนั้นสนุกดี

motorcycle

Sample Sentences Q: How do you go to the library?

(ฮาว ดู ยู โก ทู เดอะ ไลบรารี?) เธอไปห้องสมุดยังไง A: I go there by bicycle. (ไอ โก แดร์ บาย ไบซิเคิล.) ฉันปั่นจักรยานไป Q: How do you go to Japan? (ฮาว ดู ยู โก ทู จะแพน?) เธอไปประเทศญี่ปุ่นยังไง A: I go there by airplane. (ไอ โก แดร์ บาย แอร์เพลน.) ฉันนั่งเครื่องบินไป

(มอเทอร์ไซเคิล) รถจักรยานยนต์

You have to be careful on a motorcycle.

(ยู แฮฟ ทู บี แคร์ฟูล ออน อะ มอเทอร์ไซเคิล.)

เธอต้องระมัดระวังเมือ่ นัง่ อยูบ่ นรถจักรยานยนต์

147 147


W w

World

(เวิร์ลด์) โลก

North America (นอร์ธ อเมริกา) ทวีปอเมริกาเหนือ the Atlantic Ocean

(ดิ แอทแลนทิค โอเชิน) มหาสมุทรแอตแลนติก

the Pacific Ocean (เดอะ แพซิฟิค โอเชิน) มหาสมุทรแปซิฟิก

South America (เซาธ์ อเมริกา) ทวีปอเมริกาใต้

154 154


Sample Sentences Q: Where do you live?

Q: Where is Taiwan?

(แวร์ ดู ยู ลีฟ?) เธออาศัยอยู่ที่ไหน A: I live in Taiwan. (ไอ ลีฟ อิน ไทวัน.) ฉันอยู่ไต้หวัน

(แวร์ อิส ไทวัน?) ไต้หวันอยู่ที่ไหน A: It’s in Asia. (อิทส์ อิน เอเชีย.) อยู่ในทวีปเอเชีย

Europe (ยุโรพ) ทวีปยุโรป

Asia

(เอเชีย) ทวีปเอเชีย

Taiwan (ไทวัน) ไต้หวัน

Africa (แอฟริกา) ทวีปแอฟริกา the Indian Ocean

(ดิ อินเดียน โอเชิน) มหาสมุทรอินเดีย

Australia

(ออสเตรเลีย)

ทวีปออสเตรเลีย

Oceania

(โอเชียนเนีย) โอเชียเนีย

155 155


W w

, Happy Teacher s Day Happy Happy Teacher's Day. (แฮพพี แฮพพี ทีชเชอร์ส เดย์.) สุขสันต์

สุขสันต์วันครู

We like to say thank you to our teachers. (วี ไลค์ ทู เซย์ แธงคิว ทู เอาเออร์ ทีชเชอร์ส.)

เราอยากกล่าวค�ำขอบคุณคุณครูของเรา

You are always nice to us. (ยู อาร์ ออลเวย์ส ไนซ์ ทู อัส.) คุณครูใจดีกับเราเสมอ

156 156


We like to say thank you to you.

(วี ไลค์ ทู เซย์ แธงคิว ทู ยู.) เราอยากกล่าวค�ำขอบคุณคุณครู

Happy Happy Teacher's Day. (แฮพพี แฮพพี ทีชเชอร์ส เดย์.) สุขสันต์

สุขสันต์วันครู

(แฮพพี แฮพพี ทีชเชอร์ส เดย์.) สุขสันต์

สุขสันต์วันครู

Happy Happy Teacher's Day. I will follow you forever.

(ไอ วิล ฟอลโลว์ ยู ฟอร์เอฟเวอร์.) หนูจะเชื่อฟังคุณครูตลอดไป

I will follow you forever.

(ไอ วิล ฟอลโลว์ ยู ฟอร์เอฟเวอร์.) หนูจะเชื่อฟังคุณครูตลอดไป

157 157


Index Aa

accordion หีบเพลง acorn

ผลต้นโอ๊ก Africa ทวีปแอฟริกา afternoon ตอนบ่าย air conditioner

ปรับอากาศ

เครื่อง

airplane เครื่องบิน airport สนามบิน alarm clock นาฬิกาปลุก alligator จระเข้ almond อัลมอนด์ alphabet ตัวอักษร ambulance รถพยาบาล anchor สมอ angel นางฟ้า animal

สัตว์

ant มด antenna

หนวด apple pie พายแอปเปิล apple แอปเปิล April เดือนเมษายน apron ผ้ากันเปื้อน arm แขน armchair เก้าอี้มีทวี่ างแขน around รอบๆ art room ห้องศิลปะ artist ศิลปิน Asia ทวีปเอเชีย asleep นอนหลับ asparagus หน่อไม้ฝรั่ง

(ดัชนี)

astronaut มนุษย์อวกาศ

beach chair เก้าอีช้ ายหาด

boxing กีฬาชกมวย

car รถยนต์

athlete

beach ชายทะเล

boy เด็กผู้ชาย

carpet พรม

bed เตียงนอน

branch กิ่งก้าน

carriage รถม้า

bedroom

Brazil ประเทศบราซิล

carrot แครอท

bee ผึ้ง

bread ขนมปัง

castanets

beef

broccoli บรอกโคลี

นักกีฬา attic ห้องใต้หลังคา August เดือนสิงหาคม aunt ป้า, น้าหรืออาผู้หญิง Australia ทวีปออสเตรเลีย awake ตื่น

Bb

baby เด็กทารก back หลัง badminton แบดมินตัน bag กระเป๋า bakery ร้านขายขนมปัง ball ลูกบอล balloon ลูกโป่ง bamboo shoot หน่อไม้ banana กล้วย bandage ผ้าพันแผล Band-Aid พลาสเตอร์ปดิ แผล bank ธนาคาร barn

ยุ้งฉาง baseball เบสบอล basket ตะกร้า basketball บาสเกตบอล bass drum กลองใหญ่ bath mat พรมเช็ดเท้าในห้องน�ำ้ bathroom ห้องน�ำ้ bathtub อ่างอาบน�ำ้ battery แบตเตอรี่ beach ball ลูกบอลชายหาด

ห้องนอน

เนื้อวัว beetle ตัวด้วง behind ข้างหลัง belt เข็มขัด bench ม้านั่ง between ระหว่าง bicycle จักรยาน big ใหญ่ binoculars กล้องส่องทางไกล bird นก birthday cake เค้กวันเกิด birthday card การ์ดวันเกิด bitter ขม black สีดำ� blackboard กระดานด�ำ blender เครื่องปั่น blocks ตัวต่อ blue สีนำ�้ เงิน, สีฟ้า body ร่างกาย book หนังสือ bookshelf ชั้นวางหนังสือ bookstore ร้านหนังสือ boots รองเท้าบูท bottle ขวด bottom ก้น bowling กีฬาโบว์ลิ่ง box กล่อง

168 168

broom ไม้กวาด brother พี่ชาย,

น้องชาย

brown สีนำ�้ ตาล brush แปรง bud ต้นอ่อน bug แมลงปีกแข็ง building ตึก bulldozer รถดันดิน bus รถโดยสารประจ�ำทาง butt ก้น butter เนย butterfly ผีเสื้อ button กระดุม

Cc

cabbage กะหล�ำ่ ปลี cake เค้ก calculator เครื่องคิดเลข calendar ปฏิทิน camel อูฐ camera กล้องถ่ายรูป

กรับสเปน

castle ปราสาท cat แมว caterpillar หนอนผีเสื้อ cello เชลโล cement truck

ปูนซีเมนต์ chair เก้าอี้ chalk ชอล์ก

champagne แชมเปญ cheese เนยแข็ง cherry เชอร์รี่ chest หน้าอก chick ลูกเจี๊ยบ chicken nugget นักเก็ตไก่ chicken เนื้อไก่ chimney ปล่องไฟ China ประเทศจีน chives ต้นหอมจีน chocolate ช็อกโกแลต chopsticks ตะเกียบ Christmas tree

คริสต์มาส

church โบสถ์

Canada ประเทศแคนาดา

จักจั่น circle วงกลม clam หอยกาบ

candy ลูกกวาด

รถผสม

chameleon กิ้งก่า

can สามารถ candle เทียน

คาสทาเน็ต,

cicada

ต้ น


clap ปรบมือ

crawl คลาน

dipper กระบวย

eight แปด

feather ขนนก

classroom ห้องเรียน

crayon สีเทียน

dirty สกปรก

eighteen สิบแปด

February เดือนกุมภาพันธ์

clay ดินเหนียว

cream ครีม

dish จาน

elbow ข้อศอก

feed เลี้ยง,

clean สะอาด

crocodile

dive ด�ำน�ำ้

electric piano เปียโนไฟฟ้า

doctor หมอ

elephant ช้าง

dog สุนัข

elevator ลิฟต์

doll ตุ๊กตา

eleven สิบเอ็ด

door ประตู

empty ว่างเปล่า

doughnut โดนัท

engineer วิศวกร

down ลง

English ภาษาอังกฤษ

dragon มังกร

entrance ทางเข้า

dragonfly แมลงปอ

envelope ซองจดหมาย

draw วาดรูป

eraser ยางลบ

dress ชุดกระโปรง

escalator บันไดเลื่อน

drill สว่าน

Europe ทวีปยุโรป

drink ดื่ม

evening ตอนเย็น

drugstore ร้านขายยา

exercise การออกก�ำลังกาย

dry แห้ง

exit ทางออก

duck เป็ด

eye ตา

duckling ลูกเป็ด

eyebrow คิว้

dumbbell ดัมบ์เบลล์

eyelash ขนตา

dumpling เกี๊ยว

eyepatch แผ่นปิดตา

clip คลิปหนีบ clock นาฬิกา cloth ผ้า clothes shop ร้านขายเสือ้ ผ้า clothes เสื้อผ้า cloud เมฆ cloudy มีเมฆมาก coast

ชายฝั่ง coat เสื้อคลุม coconut มะพร้าว coffee shop ร้านกาแฟ coffee กาแฟ coin เหรียญ cold หนาว color สี comb หวี compact disc แผ่นซีดี, แผ่นดิสก์ compass วงเวียน, เข็มทิศ computer lab ห้องปฏิบัติ การทางคอมพิวเตอร์ computer คอมพิวเตอร์ container ตู้ใส่สินค้า continent ทวีป cook พ่อครัว, แม่ครัว cookie คุกกี้ corn ข้าวโพด cotton swab ส�ำลีพันก้าน cousin ลูกพี่ลูกน้อง cow แม่ววั crab ปู crackers พลุ, ประทัด crane truck รถบรรทุกติดเครน

จระเข้ crosswalk ทางม้าลาย crown มงกุฎ cry ร้องไห้ Cuba ประเทศคิวบา cucumber แตงกวา cup ถ้วย cupcake คัพเค้ก curtain ผ้าม่าน cushion หมอนอิง

Dd

dance เต้นร�ำ dancer นักเต้น dart ลูกดอก dartboard กระดานปาเป้า date วันที่ days of the week

ในสัปดาห์

December

วัน

เดือนธันวาคม decorations ของตกแต่ง deer กวาง dentistry ทันตกรรม desert ทะเลทราย desk โต๊ะ dessert ของหวาน dewdrop หยดน�ำ้ ค้าง diamond เพชร diaper ผ้าอ้อม diary สมุดบันทึก dice ลูกเต๋า dictionary พจนานุกรม digger รถขุดดิน

dustpan ที่โกยผง dwarf คนแคระ

Ee

Ff

face ใบหน้า fairy นางฟ้า

eagle นกอินทรี

fall ฤดูใบไม้ร่วง

ear หู

fallen leaf ใบไม้ที่ร่วงหล่น

earring ต่างหู

family ครอบครัว

earth โลก

fan พัดลม

easel ขาตั้งกระดานวาดรูป

farm ไร่นา

eat กิน

farmer ชาวไร่,

eel ปลาไหล eggplant มะเขือม่วง eggs ไข่ Egypt ประเทศอียิปต์

ชาวนา fast food อาหารจานด่วน fat อ้วน father พ่อ faucet ก๊อกน�ำ้

ป้อน few เล็กน้อย fifteen สิบห้า film แผ่นฟิล์ม fire engine รถดับเพลิง fire truck รถดับเพลิง firefighter นักดับเพลิง fireplace เตาผิง fish market ตลาดปลา fish ปลา, เนื้อปลา fishbowl อ่างปลา five ห้า flamingo นกฟลามิงโก flask กระติกน�ำ้ ร้อน flour แป้งท�ำอาหาร flower shop ร้านดอกไม้ flower ดอกไม้ flowerpot กระถางดอกไม้ flute ขลุ่ย fly kites เล่นว่าว fly บิน food อาหาร foot เท้า forehead หน้าผาก fork ส้อม fountain น�ำ้ พุ four สี่ fourteen สิบสี่ fox สุนัขจิ้งจอก frame กรอบรูป France ประเทศฝรั่งเศส French fries มันฝรั่งทอด Friday วันศุกร์ fridge ตู้เย็น Frisbee จานร่อน

169 169


frog กบ

grater เครื่องขูด

heavy หนัก

income รายได้

front ด้านหน้า

gray สีเทา

hedgehog เม่น

India

fruit ผลไม้

green pea

helicopter เฮลิคอปเตอร์

frying pan กระทะส�ำหรับทอด full เต็ม

Gg game เกม

garage โรงจอดรถ garbage truck รถเก็บขยะ garden

สวน garlic กระเทียม gate ประตูหน้าบ้าน Germany ประเทศเยอรมนี giant ยักษ์ gift ของขวัญ ginger root ขิง gingerbread ขนมปังขิง giraffe ยีราฟ girl เด็กผู้หญิง glass แก้ว glasses แว่นตา globe ลูกโลก gloves ถุงมือ glue กาว goat แพะ goggles แว่นตาว่ายน�ำ้ goldfish ปลาทอง golf กีฬากอล์ฟ goose ห่าน grandfather ปู่, ตา grandmother ย่า, ยาย grape องุ่น grapefruit เกรปฟรุต grass หญ้า grasshopper ตั๊กแตน

ถัว่ ลันเตา green pepper พริกหยวก green สีเขียว greeting การทักทาย guard ผู้คุ้มกัน guava ฝรั่ง guitar กีตาร์ gum หมากฝรั่ง gun ปืน gym โรงยิม gynecology สูตนิ รีเวชวิทยา

Hh

hair salon ร้านท�ำผม hair ผม hairdryer

เครื่องเป่าผม

ham แฮม hamburger แฮมเบอร์เกอร์ hammer ค้อน hamster หนูแฮมสเตอร์ hand มือ hanger ไม้แขวนเสื้อ harbor ท่าเรือ hard แข็ง harmonica หีบเพลงปาก harp พิณ hat shop ร้านขายหมวก hat หมวก hawk เหยี่ยว headphones หูฟัง health center ศูนย์สขุ ภาพ hear ได้ยิน hearing การได้ยิน heart

หัวใจ

helmet

หมวกกันน็อก hen แม่ไก่ here ที่นี่ hide ซ่อน high jump กระโดดสูง hip สะโพก hippo ฮิปโป hold ถือ, จับ honey น�ำ้ ผึ้ง hook ตะขอ horn แตร, เครื่องเป่า horse ม้า hospital โรงพยาบาล hot dog ไส้กรอกประกบ ด้วยขนมปัง hot ร้อน hourglass นาฬิกาทราย house บ้าน hug กอด hurdling การวิ่งข้ามรั้ว hurt บาดเจ็บ hut กระท่อม

Ii

ice cream ไอศกรีม ice cube

ก้อนน�ำ้ แข็ง ice skates รองเท้าสเก็ตน�ำ้ แข็ง iceberg ภูเขาน�ำ้ แข็ง icicle น�ำ้ แข็งย้อย igloo บ้านน�ำ้ แข็ง iguana อิกวั นา ill ป่วย, ไม่สบาย in ข้างใน

170 170

ประเทศอินเดีย Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ink หมึก insect แมลง insert ใส่, สอด instruments เครื่องดนตรี iron เตารีด island เกาะ Italy ประเทศอิตาลี

Jj

Kk

kangaroo จิงโจ้ ketchup ซอสมะเขือเทศ kettle กาน�ำ้ key ลูกกุญแจ keyhole รูกุญแจ keyboard แป้นพิมพ์ kick เตะ king พระราชา kiss จูบ kitchen ห้องครัว kite ว่าว

jacket เสื้อแจ็คเก็ต

kitten ลูกแมว

jade หยก

kiwi กีวี

jam แยม,

knee หัวเข่า

การจราจรติดขัด January เดือนมกราคม Japan ประเทศญี่ปุ่น jar ขวดโหล jeans กางเกงยีน jellyfish แมงกะพรุน jewelry เครือ่ งประดับ, อัญมณี jigsaw puzzle ตัวต่อจิก๊ ซอว์ job งาน jogging การวิ่งเหยาะๆ judge ผู้พิพากษา jug เหยือก juggler ผูโ้ ยนและรับของหลาย ชิ้นอย่างต่อเนื่อง juice น�ำ้ ผลไม้ juicer ที่คั้นน�ำ้ ผลไม้ July เดือนกรกฎาคม jump rope เชือกกระโดด jump กระโดด June เดือนมิถุนายน jungle ป่า junk ขยะ

kneel คุกเข่า knife มีด knight อัศวิน knit ถักไหมพรม knot ปม,

เงื่อน koala หมีโคอาลา Korea ประเทศเกาหลี

Ll

lace ลูกไม้ ladybug เต่าทอง lake ทะเลสาบ lamb ลูกแกะ lamp โคมไฟ laugh หัวเราะ laundry เสื้อผ้าที่จะซัก leaf ใบไม้ lecture hall หอประชุม leek กระเทียมต้น left ด้านซ้าย


leg ขา

magnet แม่เหล็ก

mother แม่

nippers คีมตัด

orangutan ลิงอุรังอุตัง

lemon มะนาว

magnify ขยาย,

motorcycle จักรยานยนต์

noodle ก๋วยเตี๋ยว

orchid กล้วยไม้

mountain

North America

orthopedics ศัลยศาสตร์ โอโธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ostrich นกกระจอกเทศ

lemonade น�ำ้ มะนาว leopard

เสือดาว letter จดหมาย lettuce ผักกาดหอม library ห้องสมุด lick เลีย life buoy ห่วงยาง life jacket เสื้อชูชีพ lifeguard เจ้าหน้าที่ดูแล ความปลอดภัย lifesaver ห่วงชูชีพ light bulb หลอดไฟ light switch สวิตช์ ไฟ light เบา lighter ไฟแช็ก lighthouse ประภาคาร lightning ฟ้าแลบ, สายฟ้า lily ดอกลิลลี link ลูกโซ่ lion สิงโต lip ริมฝีปาก lipstick ลิปสติก listen ฟัง living room ห้องนั่งเล่น lizard จิ้งจก lobster กุ้งลอบสเตอร์ lollipop อมยิ้ม long hand เข็มยาวของนาฬิกา long ยาว look ดู

Mm

magic wand ไม้วิเศษ magician นักมายากล

เพิ่มขนาด mailbox ตู้ไปรษณีย์ make-up เครื่องส�ำอาง mango มะม่วง mannequin หุ่นลองเสื้อ mantis ตั๊กแตนต�ำข้าว many มากมาย map แผนที่ marble ลูกแก้ว March เดือนมีนาคม mask หน้ากาก mat เสื่อ match ไม้ขีดไฟ May เดือนพฤษภาคม me ฉัน meat เนื้อ mechanic ช่างยนต์ medal เหรียญ medicine ยา memo paper กระดาษโน้ต memo กระดาษโน้ต menu รายการอาหาร meow เหมียว (เสียงร้อง ของแมว) mermaid นางเงือก microphone ไมโครโฟน microwave เตาอบไมโครเวฟ milk นม mirror กระจก mole ตัวตุ่น Monday วันจันทร์ monkey ลิง month เดือน morning ตอนเช้า mosquito ยุง moth ผีเสื้อกลางคืน

ภูเขา

mouth ปาก movie theater โรงภาพยนตร์ mug เหยือกน�ำ้ museum พิพิธภัณฑ์ mushroom เห็ด music room ห้องดนตรี music score โน้ตดนตรี music shop

ร้ า นขาย เครื่องดนตรี music ดนตรี musician นักดนตรี my house บ้านของฉัน

Nn

nail clippers กรรไกรตัดเล็บ nail polish ยาทาเล็บ nail เล็บ,

ตะปู napkin ผ้าเช็ดปาก nation ประเทศ, ชาติ nature ธรรมชาติ neck คอ necklace สร้อยคอ necktie เน็กไท needle เข็ม nest รังนก net ตาข่าย New Zealand ประเทศ นิวซีแลนด์ newspaper หนังสือพิมพ์ night กลางคืน nine เก้า nineteen สิบเก้า ninja นินจา

ทวีป อเมริกาเหนือ nose จมูก note กระดาษโน้ต notebook สมุด nougat ขนมนูกัต November เดือนพฤศจิกายน number จ�ำนวน nurse พยาบาล nut ถัว่ , น็อต

Oo oar ไม้พาย oasis

แหล่งน�้ำโอเอซิสใน ทะเลทราย oats ข้าวโอ๊ต obstetrics and gynecology สูตนิ รีเวชวิทยา ocean มหาสมุทร Oceania โอเชียเนีย October เดือนตุลาคม octopus ปลาหมึกยักษ์ oil น�ำ้ มัน ointment ขี้ผึ้ง old แก่ on ด้านบน one หนึ่ง onion หอมหัวใหญ่ open เปิด opener ที่เปิดขวด ophthalmology จักษุวทิ ยา opposite ตรงข้าม orange juice น�ำ้ ส้ม orange ส้ม

otorhinolaryngology

โสต ศอ นาสิกวิทยา out ข้างนอก oven mitt ถุงมือกันร้อน oven เตาอบ over เหนือ, ข้าม overalls ชุดเอี๊ยม owl นกฮูก oyster หอยนางรม

Pp pail ถัง,

กระป๋อง paintbrush แปรงทาสี pajamas ชุดนอน palm ฝ่ามือ pancake แพนเค้ก panda หมีแพนด้า pants กางเกงขายาว paper clip คลิปหนีบกระดาษ paper cup แก้วกระดาษ paper กระดาษ parcel พัสดุ park สวนสาธารณะ parrot นกแก้ว party hat หมวกใส่ในงานเลีย้ ง party งานเลี้ยง pasta พาสต้า paw อุ้งเท้า peach ลูกท้อ peacock นกยูง peanut ถัว่ ลิสง

171 171


pearl ไข่มุก

present ของขวัญ

red pepper

sandcastle ปราสาททราย

shell เปลือกหอย

pediatrics กุมารเวชศาสตร์

prince เจ้าชาย

red สีแดง

sandwich แซนด์วิช

ship เรือใหญ่

pen holder กล่องใส่ปากกา

princess เจ้าหญิง

reindeer เรนเดียร์

Santa cap หมวกซานต้า

ship's wheel พวงมาลัยเรือ

pen ปากกา

pudding พุดดิ้ง

remote control รีโมต

Santa Claus ซานตาคลอส

shirt เสื้อเชิ้ต

pencil case กล่องดินสอ

pumpkin ฟักทอง

restaurant ร้านอาหาร

Saturday วันเสาร์

shoes รองเท้า

pencil sharpener

pupa ดักแด้

restroom ห้องน�ำ้

scale เครื่องชั่ง

shore ชายฝั่ง

purple สีม่วง

rhino แรด

scarecrow หุ่นไล่กา

short hand เข็มสัน้ ของนาฬิกา

pushpin หมุดปัก

ribbon ริบบิ้น

scarf ผ้าพันคอ

short สั้น

rice field นาข้าว

school bag กระเป๋านักเรียน

shoulder ไหล่

rice ข้าว

school bus รถโรงเรียน

shovel พลัว่

ride a bike ขี่จักรยาน

school โรงเรียน

shower room ห้องอาบน�ำ้

right ด้านขวา

science laboratory ห้อง

shrimp กุ้ง

ring แหวน

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ scientist นักวิทยาศาสตร์ scissors กรรไกร scoop ช้อนตักไอศกรีม scorpion แมงป่อง scream กรีดร้อง screwdriver ไขควง sea turtle เต่าทะเล sea ทะเล seafood อาหารทะเล seahorse ม้าน�ำ้ seal แมวน�ำ้ season ฤดูกาล seaweed สาหร่ายทะเล seed เมล็ด semicircle ครึ่งวงกลม sense ประสาทสัมผัส September เดือนกันยายน seven เจ็ด seventeen สิบเจ็ด sewing machine จักร เย็บผ้า shampoo ยาสระผม shape รูปร่าง sheep แกะ

sight การมองเห็น

กบ เหลาดินสอ pencil ดินสอ penguin นกเพนกวิน pepper พริกไทย pet shop ร้านขายสัตว์เลี้ยง photo รูปถ่าย piano เปียโน picnic การปิกนิก pig หมู pigeon นกพิราบ piggy-bank กระปุกออมสิน pillow หมอน pin เข็มหมุด pineapple สับปะรด pink สีชมพู pirate โจรสลัด pizza พิซซ่า play เล่น playground สนามเด็กเล่น polar bear หมีขั้วโลก police officer ต�ำรวจ pomelo ส้มโอ pond บ่อน�ำ้ , สระน�ำ้ popcorn ข้าวโพดคัว่ pork เนื้อหมู position ต�ำแหน่ง post office ทีท่ ำ� การไปรษณีย์ pot หม้อ potato chip มันฝรั่งทอด potato มันฝรั่ง potty ทีน่ งั่ บนโถส้วมส�ำหรับเด็ก

Qq

quack ก้าบ (เสียงร้องของเป็ด) quail นกกระทา quarter 1

ใน 4 ส่วน queen พระราชินี question mark เครือ่ งหมาย ค�ำถาม quiet เงียบ quill pen ปากกาขนนก quilt ผ้านวม

Rr

rabbit กระต่าย raccoon แร็กคูน rack ชั้นวาง radio วิทยุ rainbow สายรุ้ง raincoat เสื้อกันฝน rainy มีฝนตก raise ยก range hood เครือ่ งดูดควัน rat หนู razor มีดโกน read อ่าน recorder ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า

พริกขี้หนู

river แม่นำ�้ robot หุ่นยนต์ rocking chair เก้าอี้โยก roof หลังคา rooster ไก่ตวั ผู้ root ราก rose ดอกกุหลาบ rough ขรุขระ rowing การพายเรือ rubber band หนังยาง rubber glove ถุงมือยาง ruler ไม้บรรทัด run วิ่ง running การวิ่งแข่ง

Ss

sack กระสอบ sailboat เรือใบ salad สลัด salt เกลือ salty เค็ม sand ทราย sandals รองเท้าแตะ

172 172

sign ป้าย sing ร้องเพลง Singapore ประเทศสิงคโปร์ singer นักร้อง sink อ่างล้างหน้า sister พี่สาว,

น้องสาว

sit นั่ง six หก sixteen สิบหก skating การเล่นสเก็ต skiing การเล่นสกี skinny ผอม skirt

กระโปรง sky ท้องฟ้า sleep นอนหลับ sleigh รถลากเลื่อน slippers รองเท้าใส่เดินในบ้าน small เล็ก smell การได้กลิ่น, ดม smooth ราบเรียบ snail หอยทาก snake งู snare drum กลองเล็ก snorkel ท่อช่วยหายใจในน�ำ้


snow หิมะ

stethoscope หูฟงั ของแพทย์

tap ก๊อกน�ำ้

time เวลา

snowball ก้อนหิมะ, ลูกบอล

sticker สติกเกอร์

tape เทปกาว

tire ยางรถยนต์

stocking ถุงเท้ายาว

taro เผือก

toast ขนมปังปิ้ง

stone หิน

taste การรับรส,

stormy มีพายุ

หิมะ

snowman ตุ๊กตาหิมะ snowy มีหิมะตก soap สบู่ sock ถุงเท้า soda โซดา,

น�ำ้ อัดลม

sofa โซฟา soft นุ่ม soldier ทหาร soup น�ำ้ ซุป sour เปรี้ยว South America

อเมริกาใต้

ทวีป

soy sauce ซีอวิ๊ sphere ทรงกลม spinach ผักโขม sponge gourd บวบหอม sponge ฟองน�ำ้ spool หลอดด้าย spoon ช้อน sportsman นักกีฬา spring ฤดูใบไม้ผลิ square สี่เหลี่ยมจัตุรัส squat นั่งยองๆ squirrel กระรอก stairs บันได stamp แสตมป์ stand ยืน staple อาหารหลัก stapler ที่เย็บกระดาษ star ดาว starfish ปลาดาว starfruit มะเฟือง statue รูปปั้น steak เนื้อสเต๊ก stereo เครื่องเสียง

Uu UFO จานบิน

today วันนี้

umbrella ร่ม

taxi รถแท็กซี่

toilet paper กระดาษช�ำระ

uncle ลุง

stove เตา

tea น�ำ้ ชา

toilet ชักโครก

under ใต้

straw ฟาง, หญ้าแห้ง, หลอดดูด

teabag ถุงชา

tomato มะเขือเทศ

underpants กางเกงใน

strawberry สตรอเบอร์รี่

teacher ครู

tomorrow พรุ่งนี้

undershirt เสื้อกล้าม

student นักเรียน

teddy bear ตุ๊กตาหมี

tongue ลิ้น

unicorn ยูนิคอร์น

sugar น�ำ้ ตาล

telephone โทรศัพท์

tool เครื่องมือ

up ขึ้น

suitcase กระเป๋าเดินทาง

television โทรทัศน์

tooth ฟัน

summer ฤดูร้อน

ten สิบ

toothbrush แปรงสีฟัน

sun ดวงอาทิตย์

tennis เทนนิส

toothpaste ยาสีฟัน

Sunday วันอาทิตย์

tent เต็นท์

toothpick ไม้จิ้มฟัน

Vv

sunglasses แว่นกันแดด

Thailand ประเทศไทย

top ด้านบน

sunny แดดออก

the Atlantic Ocean

tornado พายุทอร์นาโด

vacuum cleaner เครื่อง

ชิม, รสชาติ

มหาสมุทรแอตแลนติก

vacation ช่วงวันหยุดยาว

ดูดฝุ่น

touch การสัมผัส, สัมผัส, แตะ

valley หุบเขา

towel ผ้าเช็ดตัว

vanilla วานิลลา

town เมือง

vase แจกัน

toy ของเล่น

vat ถัง

sweet หวาน

มหาสมุทรแปซิฟิก the U.S.A สหรัฐอเมริกา

traffic lights ไฟจราจร

VCR เครื่องเล่นวิดีโอเทป

swim ว่ายน�ำ้

the United Kingdom

train

รถไฟ tray ถาด

vegetable ผัก

treasure box กล่องสมบัติ

veil ผ้าคลุมหน้า

tree ต้นไม้

vendor คนขายของ

triangle สามเหลี่ยม

Venus เทพวีนัส

tricycle รถจักรยานสามล้อ

verb กริยา

trombone ทรอมโบน

vest เสื้อกั๊ก

trumpet ทรัมเป็ต

vet สัตวแพทย์

T-shirt เสื้อยืด

videotape

surfboard กระดานโต้คลื่น surfing การโต้คลื่น sushi ข้าวปั้น sweater เสื้อกันหนาว

swimming pool สระว่ายน�ำ้ swimsuit ชุดว่ายน�ำ้ swing ชิงช้า Switzerland

เซอร์แลนด์

ประเทศสวิต

syringe เข็มฉีดยา

Tt

table โต๊ะ tadpole ลูกอ๊อด tail หาง Taiwan ประทศไต้หวัน tambourine แทมบูรีน tangerine ส้มเขียวหวาน

the Indian Ocean

มหาสมุทรอินเดีย

the Pacific Ocean

สหราชอาณาจักร there ที่นั่น, ตรงนั้น thermometer เครื่องวัด อุณหภูมิ thick หนา thimble ปลอกสวมนิว้ thin บาง thirteen สิบสาม thread เส้นด้าย three สาม throne บัลลังก์ through ผ่าน thumb นิว้ หัวแม่มือ Thursday วันพฤหัสบดี ticket booth ซุ้มขายตัว๋ tiger เสือ

tube หลอด,

ท่อ Tuesday วันอังคาร turtle เต่า twelve สิบสอง twenty ยี่สิบ two สอง

vehicle ยานพาหนะ

ม้วนวิดีโอ Vietnam ประเทศเวียดนาม village หมู่บ้าน violin ไวโอลิน volcano ภูเขาไฟ volleyball วอลเลย์บอล vote การเลือกตั้ง vulture นกแร้ง

173 173


Ww

wafer ขนมเวเฟอร์

worm หนอน wrist ข้อมือ

wallet กระเป๋าสตางค์

Xx

walnut วอลนัต

X-ray ภาพถ่ายด้วยรังสีเอกซ์

waiter บริกรชาย waitress บริกรหญิง

washbasin อ่างล้างหน้า washing machine

เครื่องซักผ้า watch นาฬิกาข้อมือ water น�ำ้ waterfall น�ำ้ ตก watering can บัวรดน�ำ้ watermelon แตงโม wave คลื่น weather สภาพอากาศ wedding งานแต่งงาน Wednesday วันพุธ week สัปดาห์ wet เปียก whale วาฬ wharf ท่าเรือ wheelchair เก้าอี้รถเข็น whisk ที่ตีไข่ whistle นกหวีด white สีขาว window หน้าต่าง windy มีลมแรง wing ปีก winter ฤดูหนาว wire เส้นลวด witch แม่มด wolf หมาป่า wood ไม้ woods ป่าไม้ world โลก

X-mas เทศกาลคริสต์มาส xylophone ระนาดฝรั่ง

Yy

yacht เรือยอชท์ yam มันเทศ yarn ไหมพรม yawn หาว year

ปี

yellow สีเหลือง yesterday เมื่อวาน yogurt โยเกิร์ต,

นมเปรี้ยว

yolk ไข่ดาว young หนุ่ม,

สาว

yo-yo ลูกดิ่ง

Zz

zebra ม้าลาย zero ศูนย์ zigzag

คดเคี้ยวไปมา, เป็น รูปฟันปลา zipper ซิป zoo สวนสัตว์

174 174


175


English

พจนานุกรมที่จะทำใหเด็กๆ เรียนรูภาษาอังกฤษ

46 หมวดคำศัพทรอบตัวน�ารู • สำหรั บคุณหนูๆ

พทและประโยค • มีทุคกำอคำศัานและคำแปลภาษาไทย

• สีภาพประกอบสวยงาม สันสดใสกวา 1,000 ภาพ 10 เพลงภาษาอังกฤษ • สำหรั บเด็กแสนสนุก

for Kids

crayons

zebra

4ร6อบคตหำศมัพวดท ัวน�ารู

สำหรับคุณหน

ูๆ

alphabet apple

ตัวอยางการใชคำศัพทในประโยค

cat

พทตามตัวอักษร • คจัดนเรีหาไดยงคำศัสะดวกรวดเร็ ว หนังสือเด็ก

ISBN 978-616-430-065-1

สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป

ภาษาอังกฤษ

9

786164

300651

180.-

English Picture Dictionary for Kids

ราคา 180 บาท

Picture Dictionary English Picture Dictionary for Kids

ไดอยางสนุกสนานและอารมณดีผานภาพประกอบจริง และภาพวาดน�ารักสีสันสดใสกวา 1,000 ภาพ พรอมบทเพลงภาษาอังกฤษแสนหรรษา 10 เพลง ชวยตอเติมจินตนาการการเรียนรู และตอยอดสูความเปนเลิศ ดานสติปญญาและอารมณ เหมาะใชเปนคูมือเรียนรูภาษาอังกฤษของทุกคน เพ�อสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนานและอบอุนภายในครอบครัว

เรียนรูและจดจำคำศัพทผานภาพประกอบจริงและภาพวาดกวา 1,000 ภาพ

Profile for MIS Publishing

English picture dictionary for kids  

English picture dictionary for kids  

Profile for misbook
Advertisement