Page 1

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ในเครือสำนักพิมพเอ็มไอเอส

เด็ก เกง อังกฤษ

ปูพื้นฐานความรูเรื่องตัวเลขและรูปทรง เพิ่มพูนจริยธรรมและทักษะการใชชีวิตรวมกับผูอื่น ฝกทักษะการสังเกตและการจดจำ

ÊÒ ¹ÔµÂ

ÃÊ Í§À

ÄÉ ÊÓË ÃѺഠç¡

English-Thai

Issue Issue 3 # May3 2011

ÒÉÒ

à¾×èÍ¡ Ò

ÃàÃÔèÁµŒ¹áÅоѲ¹Ò·Ñ¡É

ÐÀ

Íѧ Ò É Ò

¡

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ» ÊͧÀÒÉÒ

The Crow and the Clam ¡Ò¡ÑºËÍ¡Һ

¤Ø³áÁº è ÁëØ

Ñ »¹´´Ò ǧȼ٠ì é ´Õ

µŒ¹áºº¤¹à¡‹§ “ÊͧÀÒÉÒ” ¢Í§¹ŒÍ§Íѹ´ÒÁѹ

·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡ªÕÇÔµ¡ÇÒ§àùà´ÕÂÏ ¾Ò˹Фً㨢ͧ¤Ø³Åا«Ò¹µŒÒ

Ê͹˹ٹŒÍ¤¹à¡‹§ãˌᵋ§µÑÇàͧ ªÇ¹ÅÙ¡ÇÒ´ÃÙ»ËÁÙ¹ŒÍÂÍٍ´æ ในเครือสำนักพิมพเอ็มไอเอส

เด็ก เกง อังกฤษ English-Thai

¶Ù¡µŒÍ§

¹Óʵԡà¡ÍÏ仵Դã¹à¡Á˹ŒÒ 19 ãËŒ

¹Óʵԡà¡ÍÏ仵Դã¹à¡Á ˹ŒÒ 9 ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§

ruler

great! very good

great!

three dishes

five spoons

two cups

one clock

cellent

ex

shorts

very good d very goo

good excellent

ball

ÁÒᵋ§»ÃÐ⤨ҡ¤ÓÇ‹Ò

*ÊÓËÃѺ¼ÙŒ»¡¤Ãͧ ¹Óʵԡà¡ÍÏ仵Դ ãËŒ¤Ðṹᡋ¹ŒÍ§æ ¹Ð¤ÃѺ very good

pencil

Issue 3

excellent perfect!

ec perf t!

หามพลาด!

มีเกมสนุกๆ ฝกทักษะภาษาอังกฤษอีกเพียบในเลม พรอม stickers สำหรับติดเลนoเกม

fly ¡Ñ¹à¶ÍÐ! ISSN 1906-8921

9 771906 892105 www.DekKengEnglish.com

110501

40.00 B.


เรียบเรียงและภาพประกอบโดย Rosa María Curto

ISBN 978-616-527-139-4 ราคา 120 บาท 4 สีทั้งเลม จำนวน 96 หนา ISBN 978-616-527-148-6 ราคา 120 บาท 4 สีทั้งเลม จำนวน 96 หนา

àÃÔèÁµŒ¹½ƒ¡½¹à»š¹¨ÔµÃ¡Ã

Ò´¡Òϵٹ ÃÇ ¡Ò ͧ ¡¢ âÅ º ¡Ñ ä» ¹ ÅÔ à¾ ´ ÅÔ ÐྠáÅ Ò¹ ʹ ¡ ¹Ø Œ Ê ãËŒ¹ŒÍ§æ ä´ Å‹Ò¹Õé ·Õ蹋ÒËŧãËÅ ´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´µÒÁ¢Ñ鹵͹§‹ÒÂæ àËÒ¡ŒÒÇä¡ÅÂÔ觢Öé¹ Òâͧàà àÃÒ¨ÐÁÒÊÌҧÊÃä ¤Ô´¤Œ¹ áÅзÓãËŒ¨Ô¹µ¹Ò¡

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com และรานหนังสือชั้นนำทั่วไป www.MISbook.com


เด็ก เกง อังกฤษ ในเครือสำนักพ

คุยกับบรรณาธิการ

ิมพเอ็มไอเอส

English-Thai

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกๆ ท่านค่ะ

พบกันอีกครัง้ กับนิตยสาร “เด็กเก่งอังกฤษ” นิตยสารเพือ่ การเรียนรูภ้ าษา อังกฤษของเด็กๆ นะคะ ทุกวันนีภ้ าษาอังกฤษเป็นเรือ่ งใกล้ตวั เรามาก ดังนัน้ เพือ่ ปูทางอนาคตทีด่ ใี ห้กบั เด็กๆ เราก็ควรจะเริม่ เสียตัง้ แต่ตอนทีเ่ ขายังเล็ก วิธงี า่ ยๆ ก็คอื ให้คณ ุ พ่อคุณแม่ใส่ ภาษาอังกฤษเข้าไปในชีวติ ประจ�ำวันของเขานีล่ ะ่ ค่ะ อย่างในฉบับนีเ้ รามีหลากหลาย กิจกรรมทีค่ ณ ุ พ่อคุณแม่และน้องๆ จะท�ำร่วมกันได้ อย่างเช่น ในคอลัมน์ “Arts for Kids” คุณพ่อคุณแม่สามารถชวนน้องๆ มาวาดรูปและระบายสีหมูน้อย พร้อมกับสอนเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยได้ คอลัมน์ “สอนลูกพูดอังกฤษ” ซึง่ ฉบับนีเ้ สนอตอน “กินข้าวเช้า” มาดูกนั ค่ะว่าเมือ่ ถึงเวลาทานข้าวแล้วลูกโยเยจะไม่ ยอมทานเราจะพูดกับลูก (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่าอย่างไรได้บา้ ง หรือว่าจะเป็นการ สอนให้เขาแต่งตัวเองอย่างในคอลัมน์ “I can do. หนูท�ำได้” ซึง่ น้องๆ ก็จะ ได้เรียนรูค้ ำ� และประโยคต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการแต่งตัว และเขาก็จะได้เรียนรูว้ ธิ กี าร ช่วยเหลือตนเองซึง่ เป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ชวี ติ ได้อกี ด้วย และเช่นเคยส�ำหรับคอลัมน์ “Super Parents” ที่ได้เชิญคนดังท่าน หนึ่งมาร่วมแบ่งปันเทคนิคการเลี้ยงลูกให้เก่งอังกฤษให้เราได้ทราบกันค่ะ ซึ่งก็คือ คุณแม่บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางสาวไทย ปี พ.ศ. 2543 และเป็นคุณแม่คน เก่งของน้องอันดามัน เธอเผยกับเราว่าได้ฝกึ ฝนลูกสาวตัวน้อยให้เก่งภาษาอังกฤษ ตัง้ แต่เริม่ หัดพูดเลยทีเดียว คุณแม่บมุ๋ จะมีวธิ กี ารและเคล็ดลับอย่างไรบ้างนัน้ พลิก ไปอ่านได้ทหี่ น้า 20 ค่ะ การเรียนรูไ้ ม่มวี นั สายเกินไปส�ำหรับทุกคน แต่คงจะดีกว่าถ้าเราใส่ใจและเริม่ ต้นปลูกฝังภาษาอังกฤษให้ลกู น้อยเสียตัง้ แต่วนั นี้ ขอให้ทกุ คนสนุกกับการเรียนรูน้ ะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ

บรรณาธิการ

สารบัญ 2

Fun Fable นิทานสนุกสองภาษา

เจ้าของ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ ดุจเดือน กลั่นคูวัด กองบรรณาธิการ อิสรีย์ แจ่มข�ำ, ประไพ งามภูเชิง, ดุจดาว บัวทอง, อารดา กันทะหงษ์, กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล ศิลปกรรม ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ, วณิชยา ตันเจริญลาภ, ณัฏฐา ชวนางกูร, ปาจรีย์ เมืองจันทร์, นริศรา ช่อสลิด, พุทธิรา มาสาซ้าย, ธนารัตน์ ขวัญมิ่ง พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี, วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงาน บุษกร กู้หลี การตลาด ชลพิชา ครื้นจิต โฆษณา วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ มยุรี ศรีมังคละ แยกสี MIS พิมพ์ที่ พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่าย บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

20

Super Parents สุดยอดคุณพ่อคุณแม่คนเก่ง

The Crow and the Clam กากับหอยกาบ

คุณแม่บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ต้นแบบคนเก่ง “สองภาษา” ของน้องอันดามัน

สัตว์โลกน่ารัก รู้จักชีวิตสัตว์โลก

I can do. หนูท�ำได้ ขั้นตอนง่ายๆ ที่หนูน้อยสามารถ

10

I can get dressed by myself.

Fly (บิน, เดินทางโดยเครื่องบิน) กริยาที่หนูน้อยควรรู้จัก

My First Dictionary พจนานุกรมเล่มแรกของหนู

6

Reindeer (กวางเรนเดียร์)

My Verb ค�ำศัพท์หรรษา จับกริยามาใส่ภาพ

12

สอนลูกพูดอังกฤษ ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ�ำวัน ส�ำหรับเด็ก

กินข้าวเช้า (Have breakfast)

น้องๆ มาช่วยกันหา หมีตัวนี้อยู่หน้า..........

24

ท�ำได้ด้วยตัวเอง

28

ค�ำศัพท์หมวดสวน (Garden)

31

Arts for Kids เสริมสร้างพัฒนาการด้วยศิลปะ มาวาดรูปหมูน้อยอู๊ดๆ กันเถอะ

พร้อมเกมสนุกอีกมากมายภายในเล่ม


ติดสติกเกอร์ ให้หนูคนเก่ง

รู้จักค�ำศัพท์บอกลักษณะ (adjective) และฝึกการสังเกต

เรื่อง : Dear ภาพ : ชนิกานต์

Adam is looking for his sister, Alice. Adam will tell you what Alice looks like and you have to help him find her.

อดัมก�ำลังมองหาอลิซน้องสาวของเขา อดัมจะบอกว่าอลิซมีลักษณะอย่างไร และให้น้องๆ ช่วย ตามหาน้องสาวของเขาด้วยนะคะ

Alice is 6 years old. She has brown and curly hair. She wears glasses and a blue dress. 4

เด็กเก่งอังกฤษ

อลิซอายุ 6 ขวบ เธอมีผมหยิกสีน�้ำตาล เธอสวมแว่นตาและชุดกระโปรงสีฟ้า


สัตว์ โลก น่ารัก

รู้จักชีวิตสัตว์โลก

Do you know“Reindeer”? เรื่อง : อารดา กันทะหงษ์

น้องๆ รู้จัก “กวางเรนเดียร์” ไหม

Reindeer is a big deer which is native to Arctic regions - North America and Northern Europe. The Reindeer differs from other deer in that both sexes carry antlers. They shed their antlers annually. The new antlers grow back in spring and summer. Their hair is also extremely dense and their broad hooves act like snowshoes! What an amazing adaptation to their environment! กวางเรนเดียร์คอื กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึง่ ซึง่ มีตน้ กำ�เนิดในภูมปิ ระเทศแบบอาร์กติก คือ อเมริกาเหนือและยุโรปเหนือ กวางเรนเดียร์ต่างจากกวางประเภทอื่นตรงที่ทั้งเพศผู้ และเพศเมียต่างก็มีเขาเหมือนกัน พวกมันผลัดเขาใหม่ทุกปี เขาใหม่จะงอกขึ้นมาในช่วง ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน พวกมันยังมีขนที่หนามากๆ ส่วนกีบเท้าขนาดใหญ่ของพวกมัน ก็ทำ�หน้าที่คล้ายรองเท้าสำ�หรับย่ำ�บนหิมะได้ด้วย! เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ แวดล้อมที่น่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะ!

6

เด็กเก่งอังกฤษ


ติดสติกเกอร์ ให้หนูคนเก่ง

ฝึกการสังเกตและเสริมสร้างทักษะในการบวกเลข

เรื่อง : พี่เหมียวศรี ภาพ : วณิชยา

Let’s help Panko sell the cakes! She wants you to be a cashier.

มาช่วยปังโกะขายขนมเค้กกันเถอะ! เธออยากให้น้องๆ เป็นคนคิดเงิน Here are the menu and the price list! นี่คือรายการขนมและราคา! chocolate cake = 10 Baht/piece strawberry cake = 8 Baht/piece blueberry cheese cake = 5 Baht/piece

1. Example

2. 23 Baht

4.

เด็กเก่งอังกฤษ

Ex: 1. 23 Baht 2. 36 Baht 3. 46 Baht 4. 28 Baht

18

เฉลย

3.


Super

Parents

สุดยอดคุณพ่อคุณแม่คนเก่ง

เรื่อง : กญญาณ์ มาเปี่ยม ถ่ายภาพ : นริศรา ช่อสลิด

คุณแม่บุ๋ม-ปนัดดา

ต้นแบบคนเก่ง “สองภาษา” ของ น้องอันดามัน เห็นทีตอ้ งยกให้คณ ุ บุม๋ -ปนัดดา วงศ์ผดู้ ี เป็นอีกหนึง่ working mom เพราะแม้งานจะยุง่ ขิงตลอด 7 วัน ต่อสัปดาห์ ทว่าคุณแม่บุ๋มยังคงมอบเวลาอันมีค่าเพื่อดูแลน้องอันดามัน พิพิธสุขสันต์ ลูกสาวคนเดียวได้ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ปัจจุบันน้องอันดามันอายุย่างเข้า 5 ขวบ เป็นเด็กสองภาษาที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพด้วย คุณแม่บุ๋มเล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องภาษาที่สองอย่างภาษาอังกฤษ โดยส่งเสริมให้ เรียนรู้และใช้ควบคู่กับภาษาไทยอย่างไม่ด้อยไปกว่ากัน

คุณแม่บุ๋มบอกว่า น้องอันดามันเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เริ่มพูด โดยมีคุณแม่ บุ๋มเป็นต้นแบบ บุ๋มค่อนข้างให้ความส�ำคัญกับภาษาอังกฤษมากค่ะ (เน้นเสียงเข้ม) เพราะ บุม๋ เชือ่ อย่างหนึง่ ว่าทีบ่ มุ๋ ประสบความส�ำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ เป็นเพราะบุม๋ ได้ เปรียบทางด้านภาษาอังกฤษด้วย อย่างปีที่บุ๋มประกวดนางสาวไทย ผู้ที่ได้ ต�ำแหน่งจะต้องเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ วด้วย เพราะฉะนัน้ จะ ต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะมาก จึงมีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ในปีนั้น หรือแม้แต่งานอื่นๆ เช่น งานพิธีกรหลายงาน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นพิธกี รสองภาษา หรือแม้แต่การเล่นอินเตอร์เน็ต เราก็ตอ้ งใช้ภาษา อังกฤษ เพราะเหตุนบี้ มุ๋ จึงบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่ ำ� คัญนะ เป็นภาษาพืน้ ฐานทีท่ กุ คนควรรูใ้ นโลกปัจจุบนั ส่วนภาษาทีส่ ามเดีย๋ ว ค่อยว่ากันอีกทีวา่ จะเป็นภาษาญีป่ นุ่ จีน อารบิก หรือภาษา อืน่ แต่สำ� หรับภาษาทีส่ องทีค่ วรเรียนรู้ อย่าง น้อยให้อยู่ในระดับที่สื่อสารได้นั่นก็คือ ภาษาอังกฤษ บุ๋มจึงส่งเสริมให้ลูก เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี คุณภาพเทียบเท่ากับภาษา แม่อย่างภาษาไทย

คุณแม่ของหนู เก่งที่สุดเลย 20

เด็กเก่งอังกฤษ


I

can do.

หนูท�ำได้

ขั้นตอนง่ายๆ ที่หนูน้อยสามารถท�ำได้ด้วยตัวเอง เรื่อง : อารดา กันทะหงษ์ ภาพ : วณิชยา

“I can get dressed by myself.” A new day starts. It’s time to have fun at school again! After taking a

shower and brushing your teeth, you are ready to get dressed by yourself. วันใหม่เริ่มต้นขึ้น ได้เวลาสนุกที่โรงเรียนอีกแล้ว! หลังจากอาบน�้ำและแปรงฟัน ก็ถึงเวลาแต่งตัวด้วยตัวเองซะที

1. Here is the shirt.

2. Put your arm through a sleeve and put the other arm through the other sleeve.

นี่คือเสื้อ

3. You’ll see a row of buttons on the shirt, from the chest down to the belly.

24

น้องๆ จะเห็นกระดุมเป็นแถวยาวบนเสื้อ จากอกถึงท้องเลย

เด็กเก่งอังกฤษ

สอดแขนของน้องๆ ลอดแขนเสื้อข้างหนึ่ง แล้วสอดแขนอีกข้างลอดแขนเสื้อข้างที่เหลือ

4. Push the buttons in their button holes. กลัดกระดุมเข้าไปในรังดุม


ษ า ด ะ ูซโมกร

ลูกขา

งหมุน

ฐ คิดคน ษ ิ ะด ร ป  ค ร ร ส ง า  ร ส พ บ ก ั บ การ ิ พรอมรายละเอยีดของวสัดุ ของเลนนานาชาต พประกอบทีละขั้นตอน อุปกรณ วิธีทำและภา น จำนวนผูเลนและวิธีเล จากสิ่งที่ ด ิ เก น ว  ล ้ ี น ม  เล อ ื ส ง ั น ของเลนในหสิ้น จงมองหาและเริ่มประดิษฐ อยูรอบตัวทั้ง ะสนุก จ า  ว ง อ ร บ ั ร ๆ น อ ่ ื พ เ  พรอมกับแบงปนให างแนนอน สนานและเพลดิเพลนิอย ลี่ยนเปน

วนเป ล ว ั ต บ อ ร ง ่ ิ ส ก ุ ท ! ม ื ล  า อย ของเลนไดทั้งนั้น

เรื่อง Oriol Ripoll และ Francesc Martin ภาพประกอบ Bernadette Cuxart

กบกร ะโดด

ISBN 978-616-527-128-8 ราคา 130 บาท 4สีทั้งเลม จำนวน 132 หนา

สนุกคิด เปลี่ยนวัสดุเหลือใชใหกลายเปนของเลนไดงายๆ

สนุกเลน เลนอยางสรางสรรคและพรอมแบงปน สนุกเรียน รอบรูประวัติความเปนมาและตนกำเนิดของเลนตางๆ

รถพลงัลม

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 400 รายการ และรานหนังสือชั้นนำทั่วไป www.MISbook.com

นิตยสาร เด็กเก่งอังกฤษ เล่ม 3  

คุณแม่บุ๋ม ปนัดดา ต้นแบบคนเก่ง "สองภาษา" ของน้องอันดามัน ทำความรู้จักชีวิตกวางเรนเดียร์ พาหนะคู่ใจของคุณลุงซานต้า สอนหนูน้อยคนเก่งให้แต่งตัว...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you