Page 1

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ในเครือสำนักพิมพเอ็มไอเอส

เด็ก เกง อังกฤษ

ปูพื้นฐานความรูเรื่องตัวเลขและรูปทรง เพิ่มพูนจริยธรรมและทักษะการใชชีวิตรวมกับผูอื่น ฝกทักษะการสังเกตและการจดจำ

English-Thai

ÒÉÒ

à¾×èÍ¡ Ò

ÃàÃÔèÁµŒ¹áÅоѲ¹Ò·Ñ¡É

ç¡

ÊÓË

Issue 1 # January 2011

ÄÉ

Ò

ͧ
“มดกับนกพิราบ”

ÃѺà´

Ê ¹ÔµÂ

ÃÊ

นิทานประจำฉบับ

ÐÀ

ѧ Í Ò ÒÉ

¡

ÊÌҧÅÙ¡ãËŒà»ç¹à´ç¡ÊͧÀÒÉÒ ¤Ø³àͧ¡ç·Óä´Œ áÁŒäÁ‹à¡‹§ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉàÅÂ

นิทาน 2 ภาษาพรอมคติสอนใจ วิธีสอนหนูนอยแปรงฟน ทำความรูจักกับพี่ยีราฟคอยาว

ÅͧÁҤءѺ¤Ø³¾‹Í¤¹à¡‹§¢Í§Ë¹Ù

൪¾Ò˾§É ¾§ÉÃÐ¾Õ à¨ŒÒ¢Í§á¹Ç¤Ô´ “à´ç¡ÊͧÀÒÉÒ ¾‹ÍáÁ‹ÊÌҧ䴌”

er a clothes hang

§ *ÊÓËÃѺ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ »µÔ´ ¹Óʵԡà¡ÍÏ乌ͧæ ãËŒ¤Ðṹᡋ ¹Ð¤Ð very good

the sun

P

great! good

very

great!

llen exce t

very good good

excelle

an envelop

nt

c perfe t! good llen exce t

perfect!

§

ŒÒ 32 ãËŒ¶Ù¡µŒÍ

»µÔ´ã¹à¡Á˹

¹Óʵԡà¡ÍÏä

ä»µÔ´ã¹à¡Á ¹Óʵԡà¡Íà µŒÍ§ ˹ŒÒ 17 ãËŒ¶Ù¡

พบกับเกมสนุกเพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษมากมายในเลม พรอม stickers สำหรับเลนเกม

www.DekKengEnglish.com ISSN 1906-8921

9 771906 892105

a dice

110101

40.00 B.


เด็ก เกง อังกฤษ ในเครือสำนักพ

คุยกับบรรณาธิการ

ิมพเอ็มไอเอส

English-Thai

สวัสดีคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ ทุกคนค่ะ

เนื่องจากเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ต้องขอแนะน�ำตัวกันสักนิดนะคะ เด็กเก่งอังกฤษ เป็นนิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับ น้องๆ วัย 2-9 ขวบ ซึ่งจะมาพบกันทุกวันที่ 1 ของเดือนค่ะ ฉบับนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับคุณพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ ผู้จุด ประกายแนวคิด “เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้” ซึ่งคุณพงษ์ระพีได้น�ำ วิธีนี้ไปใช้กับลูกสาวคือน้องเพ่ยเพ่ยจนประสบความส�ำเร็จ น้องเพ่ยเพ่ย สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วก่อน 3 ขวบ พลิกไปอ่านเทคนิคการสร้างเด็กสองภาษาด้วยตนเองได้ทหี่ น้า 20 เลยค่ะ หากคุณพ่อคุณแม่ก�ำลังมองหากิจกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษให้น้องๆ อยู่ละก็ พลาดไม่ได้กับคอลัมน์อื่นๆ ของเราเช่น กันค่ะ ไม่วา่ จะเป็น “Fun Fable” นิทานสนุก 2 ภาษาพร้อมคติสอนใจ “I can do. หนูท�ำได้” ที่อาสามาแนะเทคนิคการสอนหนูน้อยให้ แปรงฟันเอง “My First Dictionary” ที่มาพร้อมกับบัตรค�ำศัพท์ พร้อมภาพประกอบเพือ่ ให้นอ้ งๆ จดจ�ำค�ำศัพท์ได้เป็นหมวด ต่อด้วยเกม ภาษาอังกฤษอีกมากมายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเสริมเชาวน์ไปพร้อมๆ กับพัฒนาการของน้องๆ ด้วย เมื่อเล่นเกม เสร็จแล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถร่วมให้คะแนนน้องๆ ได้ดว้ ยสติกเกอร์คะ่ แล้วพบกันใหม่ในฉบับที่ 2 นะคะ

บรรณาธิการ

สารบัญ 2

Fun Fable นิทานสนุก 2 ภาษา มดกับนกพิราบ (The Ant and the Pigeon)

6

สัตว์โลกน่ารัก รู้จักชีวิตสัตว์โลก

ยีราฟ : สัตว์บกที่ตัวสูงที่สุด (Giraffe : The tallest land-living animals!)

10

My First Dictionary พจนานุกรมเล่มแรกของหนู ค�ำศัพท์หมวดผลไม้ (Fruit)

เจ้าของ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ ดุจเดือน กลั่นคูวัด กองบรรณาธิการ อิสรีย์ แจ่มข�ำ, ประไพ ภูงามเชิง, ดุจดาว บัวทอง ศิลปกรรม ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ, วณิชยา ตันเจริญลาภ, ณัฏฐา ชวนางกูร, ปาจรีย์ เมืองจันทร์, นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี, วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงาน บุษกร กู้หลี การตลาด ชลพิชา ครื้นจิต โฆษณา วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ มยุรี ศรีมังคละ แยกสี Risky Prepress พิมพ์ที่ พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่าย บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

20

Super Parents สุดยอดคุณพ่อคุณแม่คนเก่ง

คุณพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ ผู้จุดประกายแนวคิด “เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้” เผยเทคนิคสอนลูกพูดอังกฤษได้ก่อน 3 ขวบ แม้ภาษาอังกฤษของพ่อแม่ เริ่มจากศูนย์ก็สอนได้

24

I can do. หนูท�ำได้ ขั้นตอนง่ายๆ ที่หนูน้อยสามารถ ท�ำได้ด้วยตัวเอง หนูแปรงฟันเองได้

28

14

Arts for Kids เสริมสร้างพัฒนาการด้วยศิลปะ

ส�ำหรับเด็ก

30

สอนลูกพูดอังกฤษ ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ�ำวัน Get up. รีบตื่นนอนก่อนจะไปโรงเรียนสาย

น้องๆ มาช่วยกันหาสิว่า นกตัวนี้อยู่หน้า..........

มาวาดรูปใบไม้กันเถอะ

My Verb ค�ำศัพท์หรรษา จับกริยามาใส่ภาพ

Can (สามารถ, ท�ำ...เป็น, ท�ำ...ได้) กริยาที่ใช้บ่อยที่หนูน้อยควรรู้จัก

และเกมอีกมากมายภายในเล่ม


4.

h u e t i 6.

2.

5.

t s

ool

เรื่อง : Miley ภาพ : วณิชยา

y

07

3.

g

l

ni a 7.

c

Fill in the blank.

เติมตัวอักษรที่หายไป ลงใน ให้ถูกต้อง 4. toilet

1.

ฝึกการสะกดค�ำและจดจ�ำค�ำศัพท์

เฉลย 1. house 2. boy 3. girl 5. animal 6. school 7. car

ติดสติกเกอร์ ให้หนูคนเก่ง

เด็กเก่งอังกฤษ

5


รู้จักชีวิตสัตว์โลก เรื่อง : พี่เหมียวศรี

ิกา ร ฟ อ แ อ ื ค ่ ี ที่น ิดของ บ้านเก ีราฟ เหล่าย e

S

Salonika

Izmir

T e

fiji Ru

U

SWAZI

LESOT

HO

LAND

Durban

ar

Salaam SEYC

HELL

ES

COMO

Mayotte

Q

Mascare ne Basin

France

Nampul

h

a l ne an

Maromoko tro 2876 m

C

M AD AG

AS CA

e

Antanan

R

u

arivo

Fianarant

soa

Toliara

Indian sin

GREAT KAROO

Maputo

Mbaban

Somali Basin

R

ROS

B I

M

IA

hu

Moroni

Maseru

AFRICA

SO M AL Mogadis EQU ATO

Rovum a

Beira

al Ba

n

al

BloemVa fontein

L E Y

I F

R E L

V A L

Pretoria

esburg

ang

SOUTH Cape Tow

M O Z

e

Johann

Or

Cape Basin

A

ve

Gaboron

KALA HA DESE RI RT

A

asa

Mo za mb iq

R

Sa

ue Rid

s

Harare

Bulawayo

NA

I

Momb

io Lur

Zambe zi

WE

BOTSWA

LLEY

i

Lilongwe

ZIMBAB

ek

e

v

e

Zamb e zi

l

g

D E S E R T

a

d

sa

Kabwe MA LA WI

Lusaka Lake Kariba

Windho

P

sa

EN

Zanzib

Dar es

V

Lake Nya

ZAMBIA

ng o

W

i

R I F T

bashi

NAMIBIA

OG AD

Kilimanjar 5895 mo

wa

F T

Lubum

Cuba

South Atlanti c Ocean

Gulf of Aden

Hargey

Mt Keny 5199 m a

Lake Ruk

ANGOLA

I

Djibouti

O

Nairobi

A

UK

Aden

DJIBOUT

L

olf

TANZAN Lake IA Tangan yika R I

lena

A

I

KENYA

la

Lake Kigali Victoria

Bujumbu ra BURUND I

a

Cua nz

BIÉ PLAT EAU

Saint-He

H

Lake Rud

ga

Kampa

RWANDA

alaba Lu

a

o C u a ng

Luand

T

Lake Kyo

UGANDA

ge

Ka sai

Y

DEMO CR REPUBL ATIC IC OF CONG O

sa

Ango la Basin

e Nile Wh it

Ub a

du

biq

e

R i d g

Con

Kisang

ani

o ng Co

Kinsha

B M I N A

M i d A t l a n t i c

CONGO

Bandun

aba

E

Ue le

Nat

éné

ville

Noire

i

ngu i

Lambar

Brazza

Lake Taria

Addis Ab

LIC

Bambar

Madag ascar Basin

Ocean

G

u

Doha l f

U.A.E

I

YE M EN

Sana

Ras Dash Terara en 4620 m

ETH IOP IAN PLA TEA U

CENT AFRICAN RAL REPUB

Mo zam

a

Black Volt

BENIN

TOGO

GABON n

Pointe

i

Asmera

go

Libreville

til

UK

Bouar

Bangu

EQUAT. GUINEA

Port Gen Ascensio

ON

Yaoun

QATAR

n

ea

OUA

Douala

ia

of G uin

ADAMA

CAMERO Bata

SAO TOM E AND PRIN CIPE

BAHRAIN

OF CAN CER

HAL RUB AL-K

ERITREA

Kassala

IR AN

rs

R

Mecca

durma

Khartou n m

Wad Ma dani yid

al-Ubay

Pe

Porto Novo

Bight of Benin EQU ATO

ue

R

Djebel Marr 3088 m a

s M t

Basin Gulf

AbujaBen

Lagos

ena

Esfahà

n

Kuwait

Manama

TRO PIC

S U D A N Om DA RFU

N'Djam

S R O

Sekond

i

Gu in ea

N I G E R I A

G

Lome Accra

Kano

er

Ibadan

a

IR

Abidjan

Lake Chad

ougou

ile Bl ue N

LIBERIA

Ouagad Lake Volta

GHANA

A

.

C H A D

KUWAIT

Riyadh

Medin

Tehran

ràn

Àbàdà

AS

Bobo-D

IVORY

Yamous COAST soukro

Lake Nasser

NU BIA N DE SER T

ari Ch

an

y

N ig

via

Buchan

Aswan

A

s

A

SIERRA LEONE

Monro

Niame

FASO

I

Emi Kous 3415 m si

z

Baku

Demaven 5604 md

ad

Basra

SA U D I AR AB IA

a S e

Bamako

GUINE

TIB EST

Agade

Bàkhta

rate

tu

-G.

BURKINA

R

N I G E R

Timbuk Gorom

r Nige

n

ph

AL

GAMBIA

Conakry Freeto wn

A

M A L I

SENEG

GUINE A BISSAU

d R e

Banjul

Bissau

T

AZ

s

Dakar

EGYP

Hamadà

Eu

hest

H

N

Gulf of Aqa ba

ür

Tabrìz

Baghd

SYR IAN DES ERT

H EJ

A

NIA

JORDA

Ni l e

RITA

A

lem

Socotra

Yemen

A '

S

AZER.

Lake Urmia

Dea Suez ISRAEL d Sea Gulf of Suez

D E S E R T

chott

Y

Damascu s Amma I R A Q n

v-Jaffa

Jerusa

dria

Cairo

N Y A

MAU

Nouak St-Loui

Tameng

Beirut

Tel Avi

Alexan

I

Lake Van

Tigris

SYRIA

LEBANON

A

Z

zi

B

S

a

MIA

e

Aleppo

Homs

C

TA

Bengha

I

S

U RU

CYPRU

PO

S

TU RK EY

Lake MIN Tuz OR

TA

Nicosia

Crete

n

SO

a

ME

e

L

GA R

ASIA

Aegean Sea

mak

GREECE

Tripoli

AH AG

Ankara

Bursa

Athens

S

Etna 3323 m

MALTA

n

B

S

KAZAKH Astrachan

U Nal'{ik

Grozny Caspian j GEORG U IA S Macha Tbilisi {kala AR ME Sea YerevanNIA AZERBA IJAN K Mt Elbru 5642 ms

l

Kiz

o

Sicily Valletta

Sfax Sousse

TUNISIA

a

rne Istanbu

OMAN

ITALY

Palerm

r Tunis

S Chott Melghir

Taha 2908 mt

Volga

a

DU

A

OF CAN CER

v

Do

ie

N

IIA

L TRO PIC

Fdérik

Sarato

Kharkiv

Dn

h Bu

SLOVEN

Ljubljan

PIN

Annab a ntine

e

A L G E R I A

WE STE RN SA HA RA

r

Penza

zk

E

este

S

mas

t

Consta

L

A

Las Pal

Dni

Kiev

UKRAIN

NE

i d Algiers

Oran

H

NI

Spain

M

Fès Meknè s T

CCO

Bratislava

a

ech

Mt Toub kal 4165 m

]viv

T

EN

anca

MORO

Marrak Islands

Barcelona

L RUS UPLAND SIAN S

Orel Vorone

Kraków

C A R P A SLO VA

KIA

IA

CENTRA

S

Pripet

Bu n pe HUNGAR dapest r MOLDO Dnipro VA Zagreb Y petrov s'k Kishinev CROATI BOSNIA ROMA Volgog Donets'k NIA A rad & HER Belgrad Odesa SAN SarajevoZEG. e Rostov Buchares VATICANMARINO -on-Do BA Sea Adr iati Corsica n t L KA c CITY of Azo Sea v YUGOSLA N S Danube Elista Rome Krasno VIA dar Skopje Sofia BULG Majkop ALBANIA ARIA Musala Naples 2925 m Tiranë Black Se MACEDO Sardinia C NIA A Edi

r

Rabat

Casabl

l

Andorra

A

Isl. aric ale

e

P

Mt Blanc 4807 m

ia

Mulhacén 3482 m

Málaga

ar

se

REP.

Vienna

AU STR

Minsk

BELARU

AP

l

adalquivir Gu

Gibralt

Madeira

ES

CZECH

Vaduz

L Milan Turin Po Genoa MON MarseilleACO Florence

Toulou

ANDORRA

NE

Prague

Bern LIECHTENSTEIN LAND

k

ND

Ωód∂ aw

Wroc‡

Frankfurt

SWITZER

Gdañs

Warsaw

er

Leipzig

Y

PO LA

Od

e

ube

ValencB

Sevilla

Strait of

RE

Madrid

SPAIN

g

Berlin Elb

I A

Tagus

Hambur

Dan Munic h

Loire

PY

Sa. MORENA

Canary

Paris

MASSIF CENTRA L

Gar

Hendaye

ro

เด็กเก่งอังกฤษ

Bilbao

Duero

AL

Lisbon

Portuga

OURG

Lyon

ux

N Mts

Porto

PO RT UG

Bordea

Eb

6

Nantes

ne on

ABRIA

Funcha

ourg

LUXEMB

FRANCE

Bay of Biscay

-

GERMAN

Luxemb

tula Vis

North Atlantic Ocean

English Channel

s in

V

Ba

NETHER

Rotterd am Brusse M Dusseldo l rf BELGIU

Mad ag Plat ascar eau

an

UNIT E KING DDOM

LANDS Am Birm Londo ingham sterdam n

Bristol

E

pe

CANT

Giraffes are African mammals living in herds. They are well-known for their very long necks. Do you know giraffes are the tallest of all land-living animals? ยีราฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งมีถิ่นกำ�เนิด ในแอฟริกา มันอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ยีราฟเป็น ที่รู้จักโดยทั่วไปเพราะคอที่ยาวมากๆ ของพวกมัน นั่นเอง น้องๆ รู้ไหมว่ายีราฟเป็นสัตว์ที่ตัวสูงที่สุด ในบรรดาสัตว์บกทั้งหมดเลยนะ

WALES

Cardiff

Rhine

ro

Rhône

tE u

Dublin n

ND

Cork

Weser

es

Sh an no

IRELA

W

in Se

Doknow you “Giraffe”? น้องๆ รู้จัก “ยีราฟ” ไหม

Ir il

สัตว์ โลก น่ารัก

n


ติดสติกเกอร์ ให้หนูคนเก่ง

เพิ่มพูนทักษะการบวกเลข

เรื่อง : พี่เหมียวศรี ภาพ : ชนิกานต์

Jack found the treasure, but he cannot open it without 5 codes. Help him find out the code by calculating these problems. แจ็คเจอหีบสมบัติ แต่เขาเปิดหีบไม่ได้ ถ้าไม่มีรหัสลับ 5 ตัว น้องๆ ช่วยแจ็คหารหัสลับด้วยการบวกโจทย์เลขที่ก�ำหนดให้

= Total is the CODE! ผลลัพธ์คือรหัส

1 2 3 4 5 + + + + + 1 1 2 3 4

?

? ?????

เด็กเก่งอังกฤษ

19


Super

Parents

สุดยอดคุณพ่อคุณแม่คนเก่ง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ถ่ายภาพ : นริศรา ช่อสลิด

คุณพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ “สร้างลูกให้เป็นเด็กสองภาษา คุณเองก็ท�ำได้ ”

ในโลกแห่งการสือ่ สารเช่นทุกวันนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ ภาษาอังกฤษมีความส�ำคัญมากต่อชีวติ ประจ�ำวัน พ่อแม่จึงนิยมปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็ก ฉบับนี้เรามีหนึ่งวิธีในการสร้างลูกน้อยให้เก่ง ภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ โดยเราจะมาท�ำความรูจ้ กั กับคุณพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ หรือคุณบิก๊ ผู้เขียน หนังสือ “เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้” ซึ่งเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของตนเองที่ท�ำให้ลูกสาวคือ น้อง เพ่ยเพ่ย หรือเด็กหญิงปลายฟ้า เตชพาหพงษ์ กลายเป็นเด็กสองภาษาได้อย่างสมบูรณ์ ตอนนีน้ อ้ งเพ่ยเพ่ย วัย 5 ขวบ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ราวกับเจ้าของภาษาเลยทีเดียว ทั้งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทย และน้องเพ่ยเพ่ยก็เรียนในโรงเรียนสามัญ คุณบิก๊ เรียบจบด้านวิศวกรรมและ MBA โดยไม่ได้เรียนสาขาทีเ่ กีย่ วกับภาษาหรือเด็กเลย แต่หลังจาก ให้ก�ำเนิดน้องเพ่ยเพ่ย คุณบิ๊กก็เริ่มมองไกลถึงโลกในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เขามองว่าเศรษฐกิจทางฝั่ง เอเชียจะเป็นศูนย์กลางของโลก การท�ำงานข้ามภูมิภาคจะมีมากขึ้น และสิ่งที่จะเป็นเสาเข็มต้นแรกให้กับ ลูกสาวได้คือความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งต้องใช้ภาษาเป็นรากฐาน “ผมเติบโตมาในระบบโรงเรียนธรรมดาที่เรียนจบ 12 ปี แล้วไม่สามารถท�ำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผมไม่อยากให้ลูกไปเจออย่างนั้น จึงมาลองค้นคว้าดู ผมพบว่าภาษาเป็นเรื่องของความรู้สึกและความ เคยชิน ผมจึงอยากสร้างระบบในการสอนลูกขึ้นมาโดยเริ่มจากภาษาก่อน มันมีองค์ประกอบเยอะนะ ถ้าภาษาผ่าน เขาก็จะสื่อสารได้ดี จากการศึกษา ผมพบว่าคนที่สอนภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดคือพ่อแม่ ระหว่างให้ครูฝรั่งสอน กับพ่อ แม่ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยสอน ปรากฏว่าพ่อแม่ท�ำได้ดีกว่าในการที่จะสร้างเด็กให้สื่อสารภาษาที่สองได้ หรือ ต่อไปผมจะเรียกว่า เด็กสองภาษา ผมท�ำแล้วได้ผลดีจึงเผยแพร่เผื่อมีคนสนใจ จนท�ำให้เกิดหนังสือ เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ กับเว็บไซต์ www.2pasa.com ขึน้ มาครับ ผมท�ำทัง้ สองอย่างพร้อมกัน เพราะการสร้างเด็กสองภาษามัน ไม่ง่าย ทุกคนจะต้องเจออุปสรรค ท้อแท้ ก�ำลังใจเป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งคนที่จะให้ก�ำลังใจได้ก็คือพ่อแม่ด้วยกันนี่แหละครับ”

20

เด็กเก่งอังกฤษ


Arts for

Kids

เสริมสร้างพัฒนาการด้วยศิลปะ เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : วณิชยา

Leaใบvไม้es

ในคอลัมน์ Arts for Kids นี้ เราขอชวนน้องๆ มาหัดวาดรูปกันนะคะ ครั้งนี้จะวาดจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เราก่อน ซึ่งก็คือใบไม้ ใบไม้มหี ลากหลายรูปทรงและลวดลาย ลองสังเกต ใบไม้ทอี่ ยูใ่ กล้ตวั น้องๆ แล้วน�ำมาวาดไปพร้อมๆ กันนะคะ

You can draw a leaf from an oval shape. You will obtain different leaves if you change the outline. น้องๆ สามารถวาดรูปใบไม้จากวงรีได้นะคะ น้องๆ จะได้รูปใบไม้ลักษณะ ต่างๆ กันหากว่าเปลี่ยนเส้นขอบใบไม้ค่ะ

Now, let’s draw a leaf from a triangle. ทีนี้ มาวาดรูปใบไม้จาก รูปสามเหลี่ยมกันบ้างค่ะ

28

เด็กเก่งอังกฤษ


ติดสติกเกอร์ ให้หนูคนเก่ง

ฝึกฝนการจดจ�ำรูปร่าง

Whose are these shadows? Let’s find them by putting the right sticker on each shadow!

เรือ่ ง : พีซ่ นิ ภาพ : ชนิกานต์

เงาเหล่านี้เป็นของใครกันนะ มาช่วยกันตามหาเจ้าของเงา ด้วยการติดสติกเกอร์ท่ถี ูกต้องลงบนเงากันเถอะค่ะ

32

เด็กเก่งอังกฤษ

rabbit

turtle

fish

butterfly


แต่ละคอลัมน์สามารถ อ่านต่อได้ใน นิตยสาร

เด็กเก่งอังกฤษ เล่ม 1

สั่งซื้อ / สมัครสมาชิก ในเครือสำนักพิมพเอ็มไอเอส

เด็ก เกง อังกฤษ English-Thai

ได้ที่

02-298-8777 หรือ MISbook@live.com


ÈѾ·ì àÅ‹Ááá ¢Í§Ë¹Ù ½Ö¡¨Ó¤ÓÈѾ·¨Ò¡ÀÒ¾ ÊÌҧ·Ñ¡ÉдŒÒ¹ÀÒÉÒ ä»¾ÃŒÍÁ¡Ñº¾Ñ²¹Ò¡Òâͧ˹ٹŒÍÂ

·Ñ駪ش 2 àÅ‹Á

ÀÒÂã¹àÅ‹Á Ò Ê͹ÅÙ¡à¡‹§ 2 سÀÀÒÉÒ¾ ´ŒÇÂ˹ѧÊ×ͤ

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÅÉÐ à¾Õ§àÅ‹Á

99.-

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com

วางจำหนายแลววันนี้ที่รานหนังสือใกลบานคุณ

นิตยสารเด็กเก่งอังกฤษ  

นิตยสารสองภาษาเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Advertisement