Page 1

เลนไดทั้งอูคูเลเล กีตารโปรง และกีตาร ไฟฟา

GREATEST HITz

Aloha! Ukulele Chords

รวมคอรด เพลงฮิต จาก ไวถึง 100 เพลง

เรี ย บเรี ย ง คอรดใหม เพื ่ อ ให เล น กั บอูคูเลเล ไดงายยิ่งขึ้น


คอร์ดอูคูเลเล่ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำาส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ทำาสำาเนา ถ่ายเอกสาร หรือนำาไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำานักพิมพ์เท่านั้น

ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดทำ� บรรณ�ธิก�รสำ�นักพิมพ์ ฝ่�ยดนตรี ออกแบบรูปเล่ม ออกแบบปก พิสูจน์อักษร ประส�นง�นฝ่�ยผลิต ประส�นง�นสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่�ยก�รตล�ด พิมพ์ที่ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณ�

ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ประชา ธนะฤกษ์ วารีรัตน์ แตงภู่ ณัฐพงษ์ พยัคคง บุษกร กู้หลี ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ บริษัท พิมพ์ดี จำากัด เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำ�หน่�ยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำา หน้าขาดหาย สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


INTRODUCTION สื่อการสอน “คอร์ดอูคูเลเล่” เล่มนี้ ได้รวบรวมบทเพลงจาก ค่ายแกรมมี่ไว้ถึง 100 เพลง ซึ่งประกอบด้วยเพลงฮิตของศิลปินดัง ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ อาทิ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์, อัสนี-วสันต์, ลุลา, บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว, น�้าชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์, Da Endorphine, Potato, Loso, Big Ass, Clash, Bodyslam และศิลปินชั้นน�าอีก มากมาย เหมาะส�าหรับผูท้ สี่ นใจและต้องการฝึกอูคเู ลเล่ให้เป็นเพลงที่ ไพเราะดัง่ มืออาชีพ โดยได้ให้สญ ั ลักษณ์ในการจับคอร์ดทีส่ า� คัญควบคู่ ไปกับเนือ้ เพลงด้วย อีกทัง้ ยังมีการปรับคอร์ดให้งา่ ยขึน้ ส�าหรับผูท้ เี่ ริม่ ฝึก และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับเสียงเพลงที่ฟังสบายสไตล์อูคูเลเล่ นอกจากนี้คอร์ดต่างๆ ยังสามารถน�าไปเล่นกับกีต้าร์ได้อีกด้วย ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอสหวังว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะท�าให้นกั อูคเู ลเล่ ทุกท่านสนุกไปกับเสียงเพลงทีถ่ กู สร้างสรรค์ขนึ้ จากอูคเู ลเล่คใู่ จนะครับ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

มีจำ�หน่�ยที่


CONTENTS 100 เหตุผล

84

ความคิดถึง ห้ามกันไม่ ได้

2

ก็เคยสัญญา

108

ความรักท�าให้คนตาบอด

72

กรุณาพูดดังๆ

86

ความอ่อนแอ

66

กล้าพอไหม

82

ค�าขอสุดท้าย

58

ก็เลิกกันแล้ว

140

ค�าตอบของหัวใจ

40

การเปลี่ยนแปลง

196

คิดถึงทุกเวลา

142

เกิดมาแค่รักกัน

48

คืนข้ามปี

60

แก้ปัญหาตัวเองไม่ ได้

194

คืนนี้ ไม่เหมือนคืนนั้น

164

แก้เหงาให้ ไหม

102

เงียบๆ คนเดียว

172

ของที่เธอไม่รัก

74

จ้องตากับความเหงา

42

คนเบื้องหลัง

22

จะได้ ไม่ลืมกัน

70

คนไม่มีแฟน

38

จับเจ่า

176

คนเลวที่รักเธอ

30

จับมือกันไว้

144

คนสุดท้าย

132

จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ

92

คนหลงทาง

46

เจ็บทุกทาง

14

ครึ่งหนึ่งของชีวิต

34

ช่างไม่รู้เลย

52

Ster

อัสนี-วสันต์ Zita Zalai Potato

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ Boy Peacemaker Big Ass

ไอซ์-ศรัณยู วินัยพานิช เม The Star 4

อ๊อฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ เอ็ม อรรถพล

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ปนัดดา เรืองวุฒิ อัสนี-วสันต์ Big Ass

แอม-เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

โอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล Bodyslam

Boy Peacemaker Da Endorphine ปั๊บ โปเตโต้

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ Da Endorphine เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ลานนา คัมมินส์

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ อ๊อฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ Basher

Peacemaker


ใช่ฉันหรือเปล่า

76

ฝนตกที่หน้าต่าง

80

ได้ยินไหม

96

ฝนในใจ

150

ได้อย่างเสียอย่าง

118

ฝากฟ้าทะเลฝัน

156

เตือนความจ�า

68

ฝากไว้

174

ถ่านไฟเก่า

146

ฝุ่น

198

ทะเลสีด�า

100

พรหมลิขิต

190

ทั้งๆ ที่รู้

106

พริกขี้หนู

152

ท�าดี ได้ดี

112

พักตรงนี้

166

แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ 200

ภาพลวงตา

192

เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป

188

มีค่าเวลาเธอเหงา

32

เธอปันใจ

126

มีแต่คิดถึง

64

เธอเปลี่ยนไป

78

ยังจ�าได้ ไหม

158

นี่แหละความเสียใจ

56

ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ

บอกว่าอย่าน่ารัก

162

ยิ่งสูงยิ่งหนาว

130

บอลลูน

178

ยินดี ไม่มีปัญหา

120

บูมเมอแรง

148

ยินยอม

110

ผิดตรงไหน

154

ยืนผิดที่

4

กะลา

Da Endorphine อัสนี-วสันต์

อ๊อฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ลุลา feat. ต้า พาราด็อกซ์ อัสนี-วสันต์ อัสนี-วสันต์ อ๊อฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ Clash

อัสนี-วสันต์ Syam

Potato

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์

Loso

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ Big Ass Big Ass

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ Da Endorphine ปนัดดา เรืองวุฒิ

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ Basher

อัสนี-วสันต์ อัสนี-วสันต์ อัสนี-วสันต์

โอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล

16


รักใครไม่เป็น

134

หรือแค่ข�าๆ

10

รักเดียวใจเดียว

182

หัวใจของเธอ

104

รักแท้...ยังไง

18

หัวใจสะออน

124

รักเธอไปทุกวัน

88

ห้ามทิ้ง

รักหนักแน่น

160

ให้เธอ

136

ร�่าไร

114

อกหัก

12

เรื่องบนเตียง

54

อกหักปากแข็ง

28

ลงเอย

128

อยากจะลืม

116

เล่าสู่กันฟัง

62

อยากถูกเรียกว่าแฟน

90

วันของเรา

168

อยากฟังค�านั้นตลอดไป

186

อยากรู้...แต่ ไม่อยากถาม

44

อัสนี-วสันต์

เสือ-ธนพล อินทฤทธิ์ น�้าชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์ Potato

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ อัสนี-วสันต์ Peacemaker อัสนี-วสันต์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์

วูบหนึ่งในคืนเหงา

โอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล

6

เป๊ก ผลิตโชค

บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว อัสนี-วสันต์

อะตอม-กฤชกนก สวยสด อัสนี-วสันต์ Bodyslam ปนัดดา เรืองวุฒิ อัสนี-วสันต์

บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว คริสติน่า อากีล่าร์

Calories Blah Blah

8

สาบานส่งๆ

184

อย่างน้อย

98

สิ่งที่ฉันเป็น

26

อย่าไปเสียน�้าตา

20

สุขใจ

122

อย่าร้อนตัว

24

หมอกหรือควัน

138

อยู่เพื่อใคร

180

หมั่นคอยดูแลรักษาดวงใจ 170

อยู่อย่างเหงาๆ

50

หยดน�้า

อารมณ์สีเทา

94

พั้นช์-วรกาญจน์ โรจนวัชร Ebola

อัสนี-วสันต์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์

36

Big Ass

เอ็ม อรรถพล เอ็ม อรรถพล

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ Peacemaker Potato


ความคิดถึง ห้ามกันไม่ ได้ โอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล อัลบั้ม : How R U?

ดนตรี : C Bm Am D G Am Bm C Bm A D G

C

Bm

Am

เธอคงเหนื่อยใจเมื่อรับสายกัน

C

Am

แค่โทรมาหาอย่างคนรู้จัก

*

Bm

C

ที่รบกวนโปรดอภัย

คิดถึงยังไง C

D

G

D

ก็รู้ตัวดีว่าฉันไม่มีสิทธิ์ Bm

แต่ความคิดถึงมันห้ามไม่ไหว Am

D

ไม่อยากให้เธอวุ่นวาย

G

**

G

เพราะฉันแค่คนเคยรัก

Bm

Am

D

G

มันคงห้ามไม่ไหว Am Bm

ก็ยังคิดถึงเธออยู่อย่างนั้น Bm

เจอใครต่อใครเป็นร้อยเป็นพัน Em

Am

แต่เมื่อฉันเหงาเมื่อไร

2

D

C Bm Am D G

ในใจฉันมีแค่เพียงเธอ


C

C

Bm

แค่เพียงต้องการจะไถ่ถามกัน Bm

ถึงแม้ว่าเราไปกันไม่ได้

Am D

G

เธอนั้นสบายดีไหม Am

D

G

แต่ขอห่วงใยเหมือนเดิม

(ซ�้า *, **)

ดนตรี : C Bm Am D G Am Bm C Bm Am D G

C

Bm

(ซ�้า *, **)

ดนตรี : C Bm Am D G

1

1

1

3 3

3


ยืนผิดที่

โอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล อัลบั้ม : How R U?

ดนตรี : Cmaj7 Cm6 Bm Am Bm C D Bm

Em

Am

ในความชินชาและเมินเฉย Bm

ฉันรู้ได้เลยระหว่างเรา

Em

เพราะเค้าคนนั้นใช่หรือเปล่า Bm

Em

Bm

Em

ที่เธอยังคงไม่ลืม D

F

D

แค่ตัวแทนยังเป็นไม่ได้เลย

G

เก็บใจให้เค้าดีกว่าไหม Bm

ถามใจเธอ ย่อมรู้ดี

4

D

แต่ใจเธอลอยไปหาใคร

จะวางตัวเองฐานะอะไร

C

Am

Am

จับมือมองตาอยู่กับฉัน

*

D

Em

ถ้าเธอไม่พร้อมจะมีฉันอยู่ Am

D

ว่าแอบเว้นที่ให้ใคร


G

Em

ไม่ต้องเผื่อรักให้กับฉัน C

คนที่เพิ่งรู้ตัวและเข้าใจ

Bm

Am

ฉันเองที่ยืนผิดที่ใช่ไหม (C

D

เมื่อในหัวใจเธอยัง

Bm Am C Bm D)

รอแต่เค้าคนเดียว Bm

Em

Am

อาจท�าได้เพียงแค่กอดเธอ Bm

D

แต่ไม่มีทางจะได้ใจ

Em

Am

จะดึงเวลาให้ช�้าท�าไม

C

D

เจ็บพอแล้วก็คงต้องถอนตัว

(ซ�้า *)

ดนตรี : G Em C Bm Am D (ซ�้า *)

ดนตรี : G Cm(maj7) Bm Am Bm C D G Am 2

D 2

3

4

5


วูบหนึ่งในคืนเหงา

โอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล อัลบั้ม : Voice Male

ดนตรี : E B C#m B A G#m F#m B E

B

บอกลากันเถอะนะ C#m

ก่อนที่มันจะเกินต้านทาน B

Am

เมื่อเธอช่างอ่อนหวาน

กับอารมณ์ที่อ่อนไหว

E

B

อยากให้คิดสักนิด C#m

ว่าจะมีใครมาเข้าใจ B ถ้าเกินเลยไปกว่านี้

B

Am

ใครเขาจะให้อภัย

A G#m F#m

G#m

ถ้าเรายังเผลอ C#m B A

A

Am

ปล่อยใจเคลิ้มไปอีกที B

ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ จะเป็นยังไง C#m 1 1

4

6

B


E

*

G#m

F#m

B

ชั่ววูบหนึ่งในคืนเหงา

อาจจะท�าให้เราต้องเสียใจ

G#m

A

C#m

คนของฉันต้องร้องไห้ E B

A

B

คนของเธอต้องปวดร้าว G#m

ฉันกลัวแค่วูบเดียวในคืนเหงา F#m

A

จะท�าให้ใจต้องเหน็บหนาว

B

E

และทุกข์ทนไปอย่างนั้น

ดนตรี : A G#m F#m B E

B

สิ่งที่เราจะท�า C#m

อาจไม่ใช่ที่เราต้องการ B

ความเหงาไม่ยาวนาน

A G#m F#m

ถ้าเรายังเผลอ C#m B A

ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้

Am

B

อย่าท�าให้ยาวกว่านี้ G#m

A

Am

ปล่อยใจเคลิ้มไปอีกที B

จะเป็นยังไง

(ซ�้า *)

ดนตรี : E G#m F#m B G#m C#m A B E B C#m G#m F#m A B E

(ซ�้า *)

ดนตรี : A G#m F#m B E

7


ห้ามทิ้ง

อะตอม-กฤชกนก สวยสด อัลบั้ม : Mic Idol (เพลงนี้มีการเปลี่ยนคีย์เพื่อให้เล่นง่ายขึ้น)

ดนตรี : F Dm Fm C F E

B

เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทัน ไอ้ฉันยังไงก็ได้ Bb

Am

จะบอกอะไรให้เธอได้รู้สักอย่าง

Dm

Gm

มีข้อควรระวังถ้าจะรักกัน

C

ก็ฉันเตือนด้วยความหวังดี

F

Bb

เป็นแฟนฉันแล้วต้องทน จะบ่นก็ยังไม่ได้ Bb

Am

รู้ไหมว่าฉันมันเอาแต่ใจมากเลย

Dm

Gm

ลองถามคนที่เคยเป็นแฟนฉันสิ Gm

*

ข้อห้ามฉันมีเต็มไปหมด Gm

ห้ามโน่นห้ามนี่ไม่มีหยุด

8

C

หรือถ้าจะลองดีก็เอา Am

F

Dm

C

รู้มะว่าฉันน่ะมันโหดร้ายที่สุด โว โว โฮ โฮ Am

Bb

ข้อห้ามของฉันมันสุดๆ บอกให้รู้เอามั้ย

C


F

**

Dm

เป็นแฟนกับฉัน กฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้ง

Gm

ข้อที่สองก็คือห้ามทิ้ง

C

โกรธมากเลยถ้าเธอมาทิ้ง F

ไม่ใช่ถังขยะ ฉันไม่ใช่ถังขยะ

Dm

Gm

แล้วข้อที่สามก็ยังห้ามทิ้ง

ยันข้อเก้าก็ยังห้ามทิ้ง

C

ไม่ได้แกล้งเนี่ยพูดจริงๆ

ฉันไม่ได้แกล้งหลอก F Dm Gm C F

ฉันไม่ใช่ผีจะมาหลอกเธอได้ไง

F

Bb

ถ้าเธอยอมได้ก็โอ แต่เธอโมโหไม่ได้ จะเป็นอะไรก็แค่ยอมกันสักหน่อย Am

Dm

Gm

ไม่ได้พูดลอยๆ ให้เธอต้องกลัว

C

F

แต่ถ้ายังไม่ชัวร์ก็เชิญ

(ซ�้า *, **, **) F 1 2

9


หรือแค่ข�าๆ เป๊ก ผลิตโชค อัลบั้ม : One

(เพลงนี้มีการเปลี่ยนคีย์เพื่อให้เล่นง่ายขึ้น)

ดนตรี : F Em Dm Em F Em Bb F

F

Em

Dm

เอามือข้างหนึ่งจับมือฉันดูสิ Em

Am

เป็นมือที่เย็นเหงื่อซึมและเริ่มสั่น

Dm

Em

Dm

บอกให้รู้ว่าฉันจริงจัง

Dm

Em

G

G

เธอเองรู้สึกไหม C

แต่ว่าฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ G

ให้เป็นอะไรในใจเธอ Em

ตกลงว่าเธอนั้นรักฉัน Dm

ระหว่างที่พูดกัน

F

ที่ผ่านมานั้นเธอคิดกันแบบไหน F

*

Dm

C

หรือมันแค่ข�าๆ C

ให้เป็นคนรักหรือเป็นแค่เพื่อนเธอ F

ให้เป็นคนคุยไว้แก้เหงา Dm

Fm

แบบไหนยอมเป็นให้เธอ 10

Em

Am

ไว้กอดเมื่อตอนพบเจอ G

C

(บอกทีว่าฉันเป็นใคร)

Fm Bb


F

F

Dm

Dm

Em

Dm

บางทีก็ดูว่าเธอเหมือนจริงจัง Em

Am

Dm

บางทีก็ดูว่าเธอไม่จริงจัง Em

Dm

บอกให้รู้ว่าฉันยังกลัว Em

C

เราเป็นคนรักกัน G

หลอกๆ กันเท่านั้น C

บอกให้รู้ว่าไม่ค่อยมั่นใจ F

ที่ผ่านมานั้นเธอคิดกันแบบไหน

G

ให้เป็นอะไรในใจเธอ โว้.....โว

(ซ�้า *)

ดนตรี : F F Em E A Dm Em F G Dm

Dm

Em

Dm

บอกให้รู้ว่าฉันจริงจัง Em

F

ที่ผ่านมาเธอคิดยังไง

(ซ�้า *)

F

Em

ให้เป็นคนคุยไว้แก้เหงา Dm

Fm

แบบไหนยอมเป็นให้เธอ

C

แต่ว่าฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ G

ให้เป็นอะไรในใจเธอ โว้.....โว

Dm

ตกลงว่าเธอนั้นรักฉัน โว้.....โว F

G

G

C

ให้เป็นคนรักหรือเป็นแค่เพื่อนเธอ Em

Am

ไว้กอดเมื่อตอนพบเจอ G

F

Em Dm Em F Em Bb

บอกทีว่าฉันเป็นใคร

11


อกหัก

Bodyslam อัลบั้ม : Save My Life

ดนตรี : Bm G F#m Am

F

F

*

อนาคต ที่สุดก็ผ่านพ้นไป

Em

เหลือเพียงหัวใจที่ยับเยิน

Dm

F

ความรัก ต้องพังลงไป

บาดแผล ลึกเกินเยียวยา Em

ตื่นจากฝัน เพราะถูกปลุกด้วยน�้าตา

Am

ทุรนทุราย หัวใจเหนื่อยล้า G

ภาวนาให้ใจที่เจ็บจงเข้มแข็ง

F

Am

Em

แม้มันจะไร้เรี่ยวแรง จะฝืนลุกยืนให้ไหว

G

Am

คนคนเดียวมันไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้น ไม่ท�าให้ช�้าถึงตาย G

**

F

ชีวิตแค่โดนท�าร้าย Am

F

แค่วันนี้หัวใจสลาย 12

F

G

Em

ยังไงต้องรับให้ได้

Em

แต่ที่สุดมันต้องไม่โดนท�าลาย Fm

Dm

Em

เตือนตัวเองว่าถึงยังไงฉันยังต้องอยู่


Am

Dm

ความรักลวงหลอกมันก็แค่เจ็บปวด F

G

ไม่มีค่า Am

F

Em

Am F Em

ให้มันท�าลายชีวิตไม่ได้

กรีดแขน ไม่ช่วยอะไร Em

ยิ่งตอกย�้า ยิ่งกรีดยิ่งท�าร้ายใจ

Am

ยิ่งท�าเท่าไรก็ยิ่งปวดร้าว

(ซ�้า *, **)

ดนตรี : F G Em Am (2 times) Am

F

ชีวิตแค่โดนท�าร้าย Am

F

แค่วันนี้หัวใจสลาย Am

G

แต่ที่สุดมันต้องไม่โดนท�าลาย Fm

Dm

ไม่มีค่า G

G

Em

Am

ให้มันท�าลายชีวิตไม่ได้ Am

Em

เตือนตัวเองว่าถึงยังไงฉันยังต้องอยู่

ความรักลวงหลอกมันก็แค่เจ็บปวด F

Em

F

ต้องไม่ตาย

F Em Am Am F Em Am

ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

13


เจ็บทุกทาง Basher อัลบั้ม : 3D

(เพลงนี้มีการเปลี่ยนคีย์เพื่อให้เล่นง่ายขึ้น)

ดนตรี : C G Am G C

G

Am

ใครหนึ่งคนก็ท�าทุกๆ อย่าง ทุกหนทางเพื่อเหนี่ยวรั้ง C

G

Am

ใครอีกคนก็สร้างปัญหา

ท�าทุกทางเพื่อจากลา F

*

ไม่ต้องการร�่าลา

F G

อยากให้รักจบไป

Dm

ทุกทางออกไม่ว่าเธอนั้นจะทนอยู่ G

หรือฉันยอมแพ้ให้รักเราจบ C

**

F G

มันก็ปวดหัวใจ

Em Am

ไม่มีทางไหนไม่ปวดร้าวยังไงก็เจ็บช�้า Dm

G

ต่อให้ฉันจะพยายามสักแค่ไหน Em

Am

ฉันไม่หมดรักเธอเองก็ยังอยากจากไป Dm

เหมือนไม่มีทางไหน 14

G

C

ที่ใจฉันไม่เจ็บ

C C C F


เลนไดทั้งอูคูเลเล กีตารโปรง และกีตาร ไฟฟา

GREATEST HITz

Aloha! Ukulele Chords

รายชื่อเพลง

100 เหตุผล (Ster) ก็เคยสัญญา (อัสนี-วสันต) กรุณาพูดดังๆ (Zita Zalai) กลาพอไหม (Potato) ก็เลิกกันแลว (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) การเปลี่ยนแปลง (Boy Peacemaker) เกิดมาแครักกัน (Big Ass) แกปญหาตัวเองไม ได (ไอซ-ศรัณยู วินัยพานิช) แกเหงาให ไหม (เม The Star 4) ของที่เธอไมรัก (ออฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ) คนเบื้องหลัง (เอ็ม อรรถพล) คนไมมีแฟน (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) คนเลวที่รักเธอ (ปนัดดา เรืองวุฒิ) คนสุดทาย (อัสนี-วสันต) คนหลงทาง (Big Ass) ครึ่งหนึ่งของชีวิต (แอม-เสาวลักษณ ลีละบุตร) ความคิดถึง หามกันไม ได (โอค-สมิทธิ์ อารยะสกุล) ความรักทำใหคนตาบอด (Bodyslam) ความออนแอ (Boy Peacemaker) คำขอสุดทาย (Da Endorphine) คำตอบของหัวใจ (ปบ โปเตโต) คิดถึงทุกเวลา (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) คืนขามป (Da Endorphine) คืนนี้ ไมเหมือนคืนนั้น (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) เงียบๆ คนเดียว (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) จองตากับความเหงา (ลานนา คัมมินส) จะได ไมลืมกัน (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) จับเจา (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) จับมือกันไว (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ (ออฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ) เจ็บทุกทาง (Basher) ชางไมรูเลย (Peacemaker) ใชฉันหรือเปลา (กะลา) ISBN 978-616-527-242-1

9

786165

272421

ราคา : 160 บาท

ไดยินไหม (Da Endorphine) ไดอยางเสียอยาง (อัสนี-วสันต) เตือนความจำ (ออฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ) ถานไฟเกา (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) ทะเลสีดำ (ลุลา feat. ตา พาราด็อกซ) ทั้งๆ ที่รู (อัสนี-วสันต) ทำดี ไดดี (อัสนี-วสันต) แทงขางหลังทะลุถึงหัวใจ (ออฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ) เธอจะอยูกับฉันตลอดไป (Clash) เธอปนใจ (อัสนี-วสันต) เธอเปลี่ยนไป (Syam) นี่แหละความเสียใจ (Potato) บอกวาอยานารัก (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) บอลลูน (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) บูมเมอแรง (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) ผิดตรงไหน (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) ฝนตกที่หนาตาง (Loso) ฝนในใจ (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) ฝากฟาทะเลฝน (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) ฝากไว (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) ฝุน (Big Ass) พรหมลิ ข ิ ต (Big Ass) พริกขี้หนู (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) พักตรงนี้ (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) ภาพลวงตา (Da Endorphine) มีคาเวลาเธอเหงา (ปนัดดา เรืองวุฒิ) มีแตคิดถึง (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) ยังจำได ไหม (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) ยิ่งรูจักยิ่งรักเธอ (Basher) ยิ่งสูงยิ่งหนาว (อัสนี-วสันต) ยินดี ไมมีปญหา (อัสนี-วสันต) ยินยอม (อัสนี-วสันต) ยืนผิดที่ (โอค-สมิทธิ์ อารยะสกุล)

รักใครไมเปน (อัสนี-วสันต) รักเดียวใจเดียว (เสือ-ธนพล อินทฤทธิ์) รักแท…ยังไง (น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท) รักเธอไปทุกวัน (Potato) รักหนักแนน (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) ร่ำไร (อัสนี-วสันต) เรื่องบนเตียง (Peacemaker) ลงเอย (อัสนี-วสันต) เลาสูกันฟง (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) วันของเรา (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) วูบหนึ่งในคืนเหงา (โอค-สมิทธิ์ อารยะสกุล) สาบานสงๆ (พั้นช-วรกาญจน โรจนวัชร) สิ่งที่ฉันเปน (Ebola) สุขใจ (อัสนี-วสันต) หมอกหรือควัน (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) หมั่นคอยดูแลรักษาดวงใจ (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) หยดน้ำ (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) หรือแคขำๆ (เปก ผลิตโชค) หัวใจของเธอ (บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแกว) หัวใจสะออน (อัสนี-วสันต) หามทิ้ง (อะตอม-กฤชกนก สวยสด) ใหเธอ (อัสนี-วสันต) อกหัก (Bodyslam) อกหักปากแข็ง (ปนัดดา เรืองวุฒิ) อยากจะลืม (อัสนี-วสันต) อยากถูกเรียกวาแฟน (บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแกว) อยากฟงคำนั้นตลอดไป (คริสตินา อากีลาร) อยากรู…แต ไมอยากถาม (Calories Blah Blah) อยางนอย (Big Ass) อยาไปเสียน้ำตา (เอ็ม อรรถพล) อยารอนตัว (เอ็ม อรรถพล) อยูเพื่อใคร (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) อยูอยางเหงาๆ (Peacemaker) อารมณสีเทา (Potato)

คอร์ดอูคูเลเล่  
คอร์ดอูคูเลเล่  

“อูคูเลเล่” กำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันเพราะอูคูเลเล่เป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็กที่พกพาได้สะดวก และแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่คุณภาพของมันก็ไม่เล็ก...

Advertisement