Page 1

àÃÕ¹ÃÙŒ¤ÓÈѾ·ÀÒÉÒ¨Õ¹àº×éͧµŒ¹ à¾×èͽƒ¡ãªŒÃ‹ÇÁ¡Ñº·Ñ¡ÉÐ ¿˜§ ¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢Õ¹ ¡‹Í¹àÃÕ¹ã¹ÃдѺÊÙ§

ÈѾ·¨Õ¹¡ÅÒ§ ÊÓËÃѺ ¼Ùàé ÃÔèÁàÃÕ¹

ราคาพิเศษ เพียง

80.-


ÈѾ· ¨¹Õ ¡ÅÒ§ ÊÓËÃѺ¼ÙàŒ ÃÔÁè àÃÕ¹

初级汉语词汇

สำนักพิมพเอ็มไอเอส Studio Lab Multimedia


ศั พท์

จี นกลาง

初级汉语词汇

ส�าหรับผู้เริ่มเรียน ISBN: 978-616-527-228-5 ราคา: 80 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2554

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำาส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือ เล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ทำาสำาเนา ถ่ายเอกสาร หรือนำาไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ ในรูปแบบ ใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำานักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data ศัพท์จีนกลางสำาหรับผู้เริ่มเรียน.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554. 168 หน้า. 1. ภาษาจีน -- คำาศัพท์. I. กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส. ll. ชือ่ เรือ่ ง. 495.13 ISBN : 978-616-527-228-5

บรรณาธิการสำานักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส | ผู้เรียบเรียง ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน | ออกแบบรูปเล่ม อัจฉรา ทับทิมงาม พิสูจน์อักษร ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล | ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ท ี่ บริษัท พิมพ์ดี จำากัด | ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

คณะผู้จัดทำ�:

จัดพิมพ์โดย

สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำ�หน่�ยโดย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com


คำ�นำ� หนังสือ “ศัพท์จีนกลางสำาหรับผู้เริ่มเรียน” เล่มนี้ ได้รวบรวมคำาศัพท์ ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำาวันกว่า 1,700 คำา มาจัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ ผูอ้ า่ นสามารถท่องจำาได้งา่ ยขึน้ พร้อมทัง้ มีพนิ อิน คำาอ่านไทย และคำาแปล เพือ่ ช่วยให้สามารถทำาความเข้าใจและออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ผู้อ่านจะได้ฝึกฝนทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมๆ กัน เหมาะสมกับทัง้ ผูเ้ ริม่ เรียนภาษาจีนกลางและผูท้ ตี่ อ้ งการเรียนรูค้ าำ ศัพท์เพิม่ เติม ผูเ้ ขียนหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยเสริมสร้างทักษะความ รู้ และความเข้าใจในภาษาจีนเบื้องต้นให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส


ÊÒúÑÞ วันและเวลา 天和时刻 13

คณิตศาสตร 数学 3 จำนวนและตัวเลข 数字 เลขลำดับ 序数 คำนวณ 计算 หนวย / มาตรา 单位

4 7 9 10

มนุษย 人 25 บุรุษสรรพนาม

26

人称代名词 ครอบครัว 家庭 รางกายมนุษย 人体 ใบหนา 脸孔

27 30 32 เครือ่ งแตงกายและเครือ่ งประดับ 34 服装和首饰品 อาชีพ 职业 โรคภัยไขเจ็บ 疾病

37 42

วัน 天 สัปดาห 星期 เดือน 月 ป 年 ฤดูกาล 季节 เวลา 时刻 วันหยุดและเทศกาล

14 15 16 17 18 19 21

假日和节日

บาน 家 47 หองรับแขก 客厅 หองน้ำ 卫生间 หองนอน 卧室 หองครัว 厨房 อุปกรณรับประทานอาหาร

48 50 53 55 58

หองเก็บของใช 储藏室 เครื่องใชไฟฟา 电器

59 62

餐具


อาหาร 食物 67 วิธีปรุงและรสชาติ

งานอดิเรก 业余爱好 101 68

烹饪法和味道 เครื่องปรุง 调味料 ผัก 蔬菜 ผลไม 水果 ธัญพืช 谷物

อาหารและขนมหวาน

70 72 75 77 79

食物和甜点心 เครื่องดื่ม 饮料

83

พืชและสัตว 植物和动物 87 สัตวบก 陆地动物 88 สัตวปก 鸟类 91 สัตวน้ำ 水生动物 93 สัตวเลือ้ ยคลานและสัตวครึง่ บกครึง่ น้ำ 爬行类和两栖类 แมลง 虫 / 昆虫

ตนไมและดอกไม 树木和花

คำศัพทนารูอื่นๆ 138

คำกริยา 动词

139

95 96 98

เวลาวาง 余暇 กีฬา 运动 เครื่องดนตรี 乐器

โรงเรียน 学校 109

โรงเรียนและการศึกษา

102 104 106

110

学校教育 วิชาความรู 学问 หองเรียน 教室 สีสัน 颜色 รูปทรง 形状 ตำแหนง / ที่ตั้ง 位置 ทิศทาง 方向 ภูมิประเทศ 地理 สถานที่ตางๆ 各类场所

113 115 119 120 122 123 124 126 ปรากฏการณทางธรรมชาติ 130 自然现象

ทวีปและประเทศตางๆ

133

ยานพาหนะ 交通工具

136

คำคุณศัพท 形容词 คำวิเศษณ 副词

148 157

洲和国家


2|

初级汉语词汇


数学 shùxué (ซูเสวีย)

คณิตศาสตร

ศัพทจีนกลางสำหรับผูเริ่มเรียน

|3


>>>>>>> 数学

数字

¨Ó¹Ç¹áÅÐμÑÇàÅ¢

shùzì

(ซูจื้อ)

4|

¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

líng

èr

sān

liù

jiŭ

shí

十一

shíyī

十二

shí’èr

หลิง อี เออร ซัน ซื่อ อู ลิ่ว ชี ปา จิ่ว สือ สืออี สือเออร

ศูนย หนึ่ง สอง สาม สี่ หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ สิบเอ็ด สิบสอง

初级汉语词汇


คณิตศาสตร <<<<<<<

¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

十三

shísān

十四

shísì

十五

shíwŭ

十六

shíliù

十七

shíqī

十八

shíbā

十九

shíjiŭ

二十

èrshí

二十一

èrshíyī

二十二

èrshí’èr

三十

sānshí

四十

sìshí

五十

wŭshí

六十

liùshí

七十

qīshí

八十

bāshí

九十

jiŭshí

bǎi

สือซัน สือซื่อ สืออู สือลิ่ว สือชี สือปา สือจิ่ว เออรสือ เออรสืออี เออรสือเออร ซันสือ ซื่อสือ อูสือ ลิ่วสือ ชีสือ ปาสือ จิ่วสือ ไป

สิบสาม สิบสี่ สิบหา สิบหก สิบเจ็ด สิบแปด สิบเกา ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสอง สามสิบ สี่สิบ หาสิบ หกสิบ เจ็ดสิบ แปดสิบ เกาสิบ รอย

ศัพทจีนกลางสำหรับผูเริ่มเรียน

|5


>>>>>>> 数学

6|

¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

qiān

wàn

十万

shíwàn

百万

bǎiwàn

千万

qiānwàn

亿

十亿

shíyì

百亿

bǎiyì

万亿

wànyì

奇数

jīshù

偶数

ŏushù

เชียน วาน สือวาน ไปวาน เชียนวาน อี้ สืออี้ ไปอี้ วานอี้ จีซู โอวซู

พัน หมื่น แสน ลาน สิบลาน รอยลาน พันลาน หมื่นลาน ลานลาน เลขคี่ เลขคู

初级汉语词汇


คณิตศาสตร <<<<<<<

序数

àÅ¢ÅӴѺ

xùshù

(ซวี่ซู) ¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

第一

dì yī

第二

dì èr

第三

dì sān

第四

dì sì

第五

dì wŭ

第六

dì liù

第七

dì qī

第八

dì bā

第九

dì jiŭ

第十

dì shí

第十一

dì shíyī

第十二

dì shí’èr

第十三

dì shísān

ตี้ อี ตี้ เออร ตี้ ซัน ตี้ ซื่อ ตี้ อู ตี้ ลิ่ว ตี้ ชี ตี้ ปา ตี้ จิ่ว ตี้ สือ ตี้ สืออี ตี้ สือเออร ตี้ สือซัน

ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 ลำดับที่ 6 ลำดับที่ 7 ลำดับที่ 8 ลำดับที่ 9 ลำดับที่ 10 ลำดับที่ 11 ลำดับที่ 12 ลำดับที่ 13

ศัพทจีนกลางสำหรับผูเริ่มเรียน

|7


>>>>>>> 数学

8|

¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

第十四

dì shísì

第十五

dì shíwŭ

第十六

dì shíliù

第十七

dì shíqī

第十八

dì shíbā

第十九

dì shíjiŭ

第二十

dì èrshí

ตี้ สือซื่อ ตี้ สืออู ตี้ สือลิ่ว ตี้ สือชี ตี้ สือปา ตี้ สือจิ่ว ตี้ เออรสือ

ลำดับที่ 14 ลำดับที่ 15 ลำดับที่ 16 ลำดับที่ 17 ลำดับที่ 18 ลำดับที่ 19 ลำดับที่ 20

初级汉语词汇


คณิตศาสตร <<<<<<<

计算

¤Ó¹Ç³

jìsuàn

(จี้ซวน) ¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

jiā

jiǎn

chéng

chú

等于

dĕngyú

合计

héjì

增加

zēngjiā

减去

jiǎnqù

平均

píngjūn

比率

bĭlǜ

百分率

bǎifēnlǜ

小数

xiǎoshù

分数

fēnshù

bèi

เจีย เจี่ยน เฉิง ฉู เติ่งอวี๋ เหอจี้ เจิงเจีย เจี่ยนชวี่ ผิงจวิน ปลวี่ ไปเฟนลวี่ เสี่ยวซู เฟนซู เปย

บวก ลบ คูณ หาร เทากับ รวมเปน เพิ่มขึ้น ลดลง คาเฉลี่ย อัตราสวน รอยละ ทศนิยม เศษสวน เทา

ศัพทจีนกลางสำหรับผูเริ่มเรียน

|9


>>>>>>> 数学

单位

˹‹Ç / ÁÒμÃÒ

dānwèi

(ตันเวย)

10 |

¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

liáng

长度

chángdù

毫米

háomĭ

厘米

límĭ

公里

gōnglĭ

速度

sùdù

深度

shēndù

高度

gāodù

身高

shēngāo

重量

zhòngliáng

体重

tĭzhòng

เหลียง ฉางตู หาวหมี่ หลีหมี่ หมี่ กงหลี่ ซูตู เซินตู เกาตู เซินเกา จงเหลียง ถี่จง เคอ

ชั่ง / ตวง / วัด ความยาว มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร ความเร็ว ความลึก ความสูง สวนสูง น้ำหนัก น้ำหนักตัว กรัม

初级汉语词汇


คณิตศาสตร <<<<<<<

¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

公斤

gōngjīn

公吨

gōngdūn

面积

miànjī

平方米

píngfāngmĭ

平方码

píngfāngmă

平方公里

píngfāng gōnglĭ

体积

tĭjī

毫升

háoshēng

公升

gōngshēng

กงจิน กงตุน เมี่ยนจี ผิงฟางหมี่ ผิงฟางหมา ผิงฟาง กงหลี่ ถี่จี หาวเซิง กงเซิง

กิโลกรัม ตัน พื้นที่ ตารางเมตร ตารางวา ตาราง กิโลเมตร ปริมาณ มิลลิลิตร ลิตร

ศัพทจีนกลางสำหรับผูเริ่มเรียน

| 11


12 |

初级汉语词汇


天和时刻 tiān hé shíkè (เทียน เหอ สือเคอ)

วันและเวลา

ศัพทจีนกลางสำหรับผูเริ่มเรียน

| 13


>>>>>>> 天和时刻

Çѹ

tiān

(เทียน)

14 |

¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

前天

qiántiān

昨天

zuótiān

今天

jīntiān

明天

míngtiān

后天

hòutiān

เฉียนเทียน จั๋วเทียน จินเทียน หมิงเทียน หมงเทยน โฮวเทียน

เมื่อวานซืน เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุง นนี้ มะรืนนี้

初级汉语词汇


วันและเวลา <<<<<<<

星期 xīngqī

ÊÑ»´Òˏ

(ซิงชี) ¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

星期一

xīngqīyī

星期二

xīngqī’èr

星期三

xīngqīsān

星期四

xīngqīsì

星期五

xīngqīwŭ

星期六

xīngqīliù

星期日 / 星期天

xīngqīrì / xīngqītiān

周末

zhōumò

上个星期

shàng ge xīngqī

这个星期

zhè ge xīngqī

เจอ เกอะ ซิงชี

下个星期

xià ge xīngqī

เซี่ย เกอะ ซิงชี สัปดาหหนา

ซิงชีอี วันจันทร ซิงชีเออร วันอังคาร ซิงชีซัน วันพุธ ซิงชีซื่อ วันพฤหัสบดี ซิงชีอู วันศุกร ซิงชีลิ่ว วันเสาร ซิงชียื่อ / วันอาทิตย ซิงชีเทียน โจวหมอ วันสุดสัปดาห ซั่ง เกอะ ซิงชี สัปดาหที่แลว สัปดาหนี้

ศัพทจีนกลางสำหรับผูเริ่มเรียน

| 15


>>>>>>> 天和时刻

à´×͹

yuè

(เยว)

16 |

¤ÓÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤ÓÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

一月

yīyuè

二月

èryuè

三月

sānyuè

四月

sìyuè

五月

wŭyuè

六月

liùyuè

七月

qīyuè

八月

bāyuè

九月

jiŭyuè

十月

shíyuè

十一月

shíyīyuè

十二月

shí’èryuè

上个月

shàng ge yuè

อีเยว เออรเยว ซันเยว ซื่อเยว อูเยว ลิ่วเยว ชีเยว ปาเยว จิ่วเยว สือเยว สืออีเยว สือเออรเยว ซั่ง เกอะ เยว

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม เดือนที่แลว

初级汉语词汇


ÈѾ·¨Õ¹¡ÅÒ§

ÊÓËÃѺ ¼Ùàé ÃÔèÁàÃÕ¹

ISBN 978-616-527-228-5 9 786165 272285

ÃÇÁ¤ÓÈѾ··Õè㪌ËÇÁ¡Ñº·Ñ¡ÉÐ

¿˜§-¾Ù´-Í‹Ò¹-à¢Õ¹

ËÅÑ¡¡ÒÃÍ‹Ò¹µÒÁÊÑ·ÍÑ¡ÉþԹÍÔ¹ ÁÕ¤ÓÍ‹Ò¹ä·Â áÅФÓá»Å ¨Ñ´ËÁÇ´ËÁÙ‹µÒÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§¤Ó 9 ¡ÅØ‹ÁãËÞ‹ 56 ¡ÅØ‹Á‹Í àËÁÒÐÊÓËÃѺ¼ÙŒàÃÔèÁµŒ¹àÃÕ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹

ศัพท์จีนกลาง สำหรับผู้เริ่มเรียน  

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อฝึกใช้ร่วมกับทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ก่อนเรียนในระดับสูง Chinese Vocabulary รวมคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกับทัก...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you