Page 1

ແ´âÅ¡¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÊÙ†¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃäŠ à»ç¹¼Å§Ò¹·Õè˹Ùæ ÀÙÁÔã¨

ÁÕ˹‡Ò¡ÃдÒÉà»Å‹Ò ãˇ˹Ùæ ÇÒ´áÅÐ ÃкÒÂÊ‚´‡Ç¹Ð

ÊÁØ´ÃкÒÂÊÕ DIY ¢Í§Ë¹Ù ÍÒÂØ 4-6 »‚

ฝกลากเสนระบายสี เสริมสรางกลามเนื้อมือ เรียนรูการวาดภาพอยางเปนลำดับขั้นตอน พัฒนาทักษะดานการสังเกตและจดจำ เสริมสรางจินตนาการ สงเสริม EQ และ IQ

DIY

ÍÒÂØ

4-6 »‚

ªØ´ ÊÁØ´ÃкÒÂÊÙ Õ DIY ¢Í§Ë¹

2 àÅèÁ

หนังสือเด็ก สำหรับเด็กอายุ 4-6 ป 1

294877

741732

65.-

ลากเสน ระบายสี ลีลามือ

บาท 5 6 า

รา ค

สมุดระบายสี DIY ของหนู อายุ 4-6 ป

ราคา 65 บาท

ÁÕ


DIY

ÍÒÂØ

4-6 »‚

1


1

สายรุ้ง 7 สีริมทะเลสาบ

ทิวทัศน์ริมทะเลงดงามจริงๆ มีสายรุ้งทอดตัวโค้งยาว เจ้าเป็ดน้อยว่ายน�้ำในทะเลเพลิดเพลินใจ หยิบดินสอสีออกมาแล้วระบายสีสายรุ้งกัน

2

ภาพตัวอย่าง


วาดรูประบายสี


5

ช่วยด้วย! ตึกไฟไหม้

เสียงไซเรนดังมาแต่ไกล รถดับเพลิงรีบเร่งมาดับไฟตึก ที่ก�ำลังถูกไฟไหม้ วาดรูปน�ำ้ จากสายดับเพลิง แล้วระบายสีรถดับเพลิง

10

ภาพตัวอย่าง


8

ลูกหมูสามตัวแสนฉลาด

ไชโย! ลูกหมูสามตัวขับไล่หมาป่าใจร้ายไปได้สำ� เร็จแล้ว ระบายสีลูกหมูและชุดที่ลูกหมูสวมใส่ให้สวยงาม

16

ภาพตัวอย่าง


10

ต้นคริสต์มาสต้นใหญ่

เทศกาลแห่งความสุขมาถึงแล้ว หมีนอ้ ยเตรียมอุปกรณ์ ตกแต่งต้นคริสต์มาสไว้เยอะแยะเลย ระบายสีอุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสให้สวยงาม

20

ภาพตัวอย่าง


วาดรูประบายสี


วาดรูประบายสี


17

พวกเราล้วนเป็นสีเขียว

พริกหยวก แตงโม ใบไม้ และหนอน ล้วนมีสีเขียว สวยงาม ระบายสีที่ถูกต้องให้สิ่งเหล่านี้กันเถอะ

34

ภาพตัวอย่าง


21

ร้องเพลงในทุ่งหญ้า

แมงมุม หอยทาก ผึง้ และมด ทุกตัวก�ำลังขับร้องเพลง อย่างสนุกสนานในทุ่งหญ้า วาดลวดลายและระบายสีให้สัตว์เหล่านี้หน่อยนะ

42

ภาพตัวอย่าง


วาดรูประบายสี


24

เต่าและกระต่าย

เต่าและกระต่ายก�ำลังวิ่งแข่งกัน สุดท้ายใครจะเข้า เส้นชัยก่อนกันนะ ใช้จินตนาการวาดภาพผลการแข่งขันครั้งนี้กันเลย

48

ภาพตัวอย่าง


DIY

ÍÒÂØ

4-6 »‚

ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © Tony Culture Co., Ltd. First published in Thailand in 2017 by MIS Publishing Co., Ltd. Original edition published in Traditional Chinese language under the title of : DIY我的趣味塗鴉繪本 (DIY-My Interesting Coloring Book) Copyright © 2017 Tony Culture Co., Ltd. All rights reserved. Thai translation rights arranged with Tony Culture Co., Ltd. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any forms or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. คณะผู้จัดทำ� บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้แปล ประจิตร ป้อมอรินทร์ บรรณาธิการ ชนาภัทร พรายมี ออกแบบปก ชนิกานต์ กิติปฎิมาคุณ ออกแบบรูปเล่ม อชิรญา จรัสศรี พิสูจน์อักษร บุหลัน จิตวงศ์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์์ จัดพิมพ์โดย : สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจำ�หน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2826-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่ ง มาเปลี่ ย นตามที่ อ ยู ่ ด ้ า นบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

54


ແ´âÅ¡¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÊÙ†¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃäŠ à»ç¹¼Å§Ò¹·Õè˹Ùæ ÀÙÁÔã¨

ÁÕ˹‡Ò¡ÃдÒÉà»Å‹Ò ãˇ˹Ùæ ÇÒ´áÅÐ ÃкÒÂÊ‚´‡Ç¹Ð

ÊÁØ´ÃкÒÂÊÕ DIY ¢Í§Ë¹Ù ÍÒÂØ 4-6 »‚

ฝกลากเสนระบายสี เสริมสรางกลามเนื้อมือ เรียนรูการวาดภาพอยางเปนลำดับขั้นตอน พัฒนาทักษะดานการสังเกตและจดจำ เสริมสรางจินตนาการ สงเสริม EQ และ IQ

DIY

ÍÒÂØ

4-6 »‚

ªØ´ ÊÁØ´ÃкÒÂÊÙ Õ DIY ¢Í§Ë¹

2 àÅèÁ

หนังสือเด็ก สำหรับเด็กอายุ 4-6 ป 1

294877

741732

65.-

ลากเสน ระบายสี ลีลามือ

บาท 5 6 า

รา ค

สมุดระบายสี DIY ของหนู อายุ 4-6 ป

ราคา 65 บาท

ÁÕ

สมุดระบายสี diy ของหนู อายุ 4 6 ปี  
สมุดระบายสี diy ของหนู อายุ 4 6 ปี  
Advertisement