I Get English เล่ม 99

Page 1

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 99 ติดตามรายละเอียดในเล ม

I %@ -%Q= L %

100

© nô © ¨ p pm nô

ทีข่ น้� ต นด วย

tz ¤ ¢} TOEI C LISTENING &

TOEIC

ฝ กเข�ยน

READING TEST = 3//$%ý @ /=!%K 41

è8$L G D ;$ ï

= 3//$%ý @ /=!%K 41

Õ ³ÈÕÎÜÈÎÌ

n

ย ่� งผสี ไตล ไท เรอ

QGURLG

« ó m øs ±s LRV © $

ISBN 978-616-430-026-2 ¥´ ´ 240.-

ราศีไหนรายรับ

¥ Ó o r ­ ¬ ¤

ฉบับที่ 99

i o l { i Ò i ¬os ­ ¨|Ó ¬ www.MISbook.com

เมนูโปรด ของคนทัว่ โลก

e e w o l l Ha

ª $SS ¨ s nô

´ ¨ »ÌÈÊÏÐÕÎ ¬ÕÎÓÐÚÏ ÈÚ È ­ÖÙÌÐÎ

Caesar

สยองรบั

»¶¬°ª M ú <J%%

990

Salad

จากภาพ

IC

K .9> >/.ý(Eú69&

ตำนาน

ภาษาอังกฤษ

¬´¥²¬µ ³  ´²§¸ º  ¶ ¥¯ §º£ º

ó t v£ nô © nô TOEI& ±sm øs© m ªt ÷© ó ¨ ó s ¨ m p ¨ p © p ô ¨u « ó m øs nô ° pv ¨ øs¨ st m©

อาจา ร ย

No

LISTENING & READING TEST  ¶Ê£ ©´£ ¥n¯£Â ¥·¤£¬¯ 7OE

"byปว ย อ"ดั

3 วลีฮต ิ

tz ¤ ¢}

เมอ่ื sick ไมไ ดแ ปลวา

MP3 เสียงเจ าของภาษา

พุ งปร�๊ด!

1 294877 741466

ราคา 80 บาท

น องแชมป

เด็กไทยสุดเจ ง เก งอังกฤษ จนฝรั่งยังต องทึ่ง

เร�ยนรูภ าษาอังกฤษได ทกุ วันที่

I Get English MagazineI Get English issue

99


E

ditorial

เจ้าของ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ที่ป รึกษาด้านภาษา : สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วสิ ทุ ธิ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ | โชคชัย จิตรแสวง รุง่ นภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศริ ิ ศิลปกรรม : เบญจมาศ จุลวัฒนะ | วณิชยา ตันเจริญลาภ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ ณัฐพงษ์ พยัคคง | ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ พิ สู จ น์ อั ก ษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์

Team ฝ่ ายสมาชิ ก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรี เพรส : ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิ ม พ์ ที่ : พิมพ์ดี ผู ้ พิม พ์ / ผู ้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส� ำนั ก งาน : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศั พท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติ ด ต่ อ โฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติด ต่อ กองบรรณาธิการ >>> igetenglish@hotmail.com สมัค รสมาชิก/สั่งซื้อ/แจ้งปัญหาการจั ด ส่ ง >>> misbook@live.com ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English >>> 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น >>> ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสัง่ ซือ้ ผ่านทาง Facebook : I Get English

Magazine ได้แล้ววันนี้

สงวนสิทธิ์ในการน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is strictly prohibited.


E

ditor's

วิธีการดาวน์ โหลด ไฟล์เสียง MP3

• สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ หน้าดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP3

Talk สวัสดีคุณผู้อ่าน I Get English ทุกท่านค่ะ I Get English ฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 99 แล้วค่ะ นับเป็นความภาคภูมใิ จ ของพวกเราทีมงานอยูไ่ ม่นอ้ ยทีไ่ ด้มโี อกาสส่งต่อความรูภ้ าษาอังกฤษให้ กับทุกท่านมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าฉบับที่ 99 จะเป็นฉบับรองสุดท้าย ที่เราจะได้พบกันบนแผงหนังสือแล้วก็ตาม ครัง้ นีเ้ ราพาน้องชายทีน่ า่ รักและเก่งภาษาอังกฤษมากๆ “ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์” หรือ “น้องแชมป์” มาเป็นแขกรับเชิญในคอลัมน์ Interview หากคุณคือคนหนึง่ ทีเ่ คยกระตือรือร้นอยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่หลังๆ ไฟเริม่ หมด ลองอ่านเรือ่ งราวของน้องดูนะคะ นีอ่ าจจะเป็น แรงบันดาลใจในการฝึกภาษาอังกฤษครั้งใหม่ของคุณก็เป็นได้ มีใครชอบคอลัมน์ “ครูพกั ลักจ�ำ” บ้างไหมคะ เพิง่ ลงให้อา่ นครัง้ แรก เมือ่ ฉบับทีแ่ ล้ว ส�ำหรับตอนที่ 2 นีจ้ ะพาไปย่อยประโยค “ยาวๆ ยากๆ” ให้อ่าน “ง่าย” แถมชวนนักอ่านไปลักโครงสร้างประโยคของเขา มาเขียนใหม่เป็นเรือ่ งราวของเราเองอีกต่างหาก เป็นคอลัมน์ทแี่ สบซ่า น่าดู เพราะฉะนัน้ ห้ามพลาดนะคะ และถ้าใครชอบแนวอ่านๆ เขียนๆ แบบนี้ ขอแนะน�ำอีกคอลัมน์คือ “เขียนเรื่องจากภาพ” ด้วยค่ะ เนือ่ งจากฉบับนีว้ างแผงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ซึง่ มีชว่ งเทศกาล Halloween เลยมีเรือ่ งราวความเชือ่ ทัง้ แบบไทยและเทศมาให้อา่ นกัน สนุกๆ ด้วย มีเรือ่ งราวของมนุษย์หมาป่าสุดดุรา้ ยจากคอลัมน์ “ถอดรหัส วัฒนธรรมฝรัง่ ” กับวิธกี ารเห็นผีแบบไทยๆ ในคอลัมน์ “ต�ำนานไทย” แต่ I Get English ไม่ให้อา่ นสนุกๆ อย่างเดียวหรอกนะคะ เรามีคำ� ศัพท์ ภาษาอังกฤษสอดแทรกไว้ให้คุณด้วยค่ะ และส�ำหรับใครทีร่ กั การเดินทาง ขอแนะน�ำคอลัมน์ Healthy English กับ “ติดปากติดใจ” ทีจ่ ะมาช่วยคุณเตรียมพร้อมท่องเทีย่ วต่างประเทศ ทัง้ ด้านร่างกายและภาษาอังกฤษ อ่านตอนนีแ้ ละวางแผนเทีย่ วปลายปี ไปพร้อมๆ กันเลย อย่าลืมว่าคุณสามารถดาวน์โหลด MP3 มาฟังคูเ่ นือ้ หาได้ดว้ ยนะคะ เพียงแค่สแกน QR Code ที่ด้านซ้ายมือ แล้วพบกันใหม่ใน I Get English ฉบับที่ 100 ค่ะ บรรณาธิการ


C

ONTENTS ISSUE #99

มองหาสัญลักษณ์

เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

19 หมวด

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11

Always English : พี่ลูกกอล์ฟตอบ FAQ

19

Nui's Corner : เรื่องง่ายๆ ที่คนไทยมักใช้ผิด

27

Inspirational Quotes : เรียนภาษาอังกฤษได้ทุกวัน

29 47 76

ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา : Caesar Salad

ค�ำถามที่ถูกถามบ่อยจากนักเรียน Passive Voice #1

จากค�ำคมดังสร้างแรงบันดาลใจ

Fun with Idioms : 10 Idioms with Parts of the Body Easy Grammar : I don’t care who you are.

29

ผิดไวยากรณ์หรือไม่?

100 Irregular Verbs : กริยาไม่ปกติ ในภาษาอังกฤษที่ใช้บอ่ ย

ตอนที่ 2

110 Word Booster : Two, To, Too 144 Confusing Words : similar, same, identical

คล้าย เหมือน เหมือนกันเป๊ะ ใช้อย่างไร ต้องเคลียร์

76


หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน

14 เขียนเรื่องจากภาพ : Supermarket

54

A Trip to the World : Astonishing Destinations : Belize เมืองท่องเทีย่ วสุดอัศจรรย์ : เบลีซ

14 54 หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น 23 37 42 66

Numerology : ตัวเลขเสริมพลังด้านการเงิน Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน Healthy English : เตรียมกายพร้อมส�ำหรับการเดินทาง Interview : น้องแชมป์-ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ เด็กไทย

66

ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากฝึกภาษาอังกฤษอีกครั้ง

114 How to : How to learn your English through songs

126 ต�ำนานไทย : Thai Superstition เรื่องลี้ลับฉบับไทยๆ 134 Cooking for Fun : Chicken, Tomato & Potato in Clear Soup 149 อังกฤษปริศนา : Guess who? 152 อังกฤษปริศนา : Matching Words 155 อังกฤษปริศนา : Guess the Words 134 157 Answer Key

114


หมวด

32

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด 8 32 50

American Slang : เมื่อ sick ไม่ได้แปลว่า “ป่วย” ศัพท์ (น่า) สน : Need English Tips : No vs None ‘ไม่’ เหมือนกัน

แต่ใช้ต่างกันยังไง

72 62

Speak English with Lulu : ค�ำสับสน 72 Street Speak : เรียนรู้ 3 ค�ำฮิต No No No 80 Practical English : English Conversation:

80 96 104

On The Phone

ฝรั่งพูดคนไทยงง : Grill Somebody Instant English : 10 ways to say ‘You are beautiful.’ 118 ติดปากติดใจ : ประโยคช่วยชีวติ เวลาติดปัญหาทีส่ นามบิน

(ตอน 2)

หมวด

84

Food for Thought : อาหารสมอง

84 Moving Movie : The Angry Birds Movie 91 ครูพักลักจ�ำ : เคล็ดลับย่อยประโยคซับซ้อนให้ง่าย 107 Did you know? : ลับสมองกับเรื่องน่ารู้รอบตัว 130 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : Werewolf

มนุษย์หมาป่า อาถรรพ์แห่งรัตติกาล

138 iDiary : Brain Boost ปั้นสมองด้วยสองมือเรา

130


... มารจู้ ก ั .. . "แผ่นฟิลม์ มหัศจรรย์" กัน แผ่นฟิล์มมหัศจรรย์คืออะไร

เจ้าแผ่นนี้มันจะช่วยเรายังไง

แผ่นใสสีแดงที่ท�ำให้ตัวอักษรล่องหนได้ เจ้าแผ่นนีค้ อื ตัวช่วยของเราเวลาอยากทบทวน ท่องจ�ำค�ำศัพท์ยงั ไงล่ะ เพราะเมือ่ วางเจ้าแผ่นนี้ ในพริบตา ลงในหนังสือ มันจะท�ำให้ตวั อักษรล่องหน จากนัน้ เราก็ทายค�ำแปลของค�ำศัพท์นนั้ ๆ แล้วก็เลือ่ น เป็นไง เจ๋งใช่ไหมล่ะ เจ้าแผ่นมหัศจรรย์นี้ เพื่อค�ำแปลดูว่าตรงกับที่ เราทายไว้หรือไม่

มาสนุก

ชักจะเริ่มสนุกกับ ี้ เจ้าแผ่นมหัศจรรย์น แล้วใช่ไหมล่ะ

กับเจ้าแผ่นนี้กันได้เลย เพราะมีแถมอยู่ ในเล่ม...

10,000 ศัพท์องั กฤษ เจาะศพั ท์ GAT ทอี่ อกสอบบอ่ ยทสี่ ดุ ำ ศัพท์องั กฤษ 8,000 ค� วางจ�ำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วไป หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.MISbook.com


Shall we talk?

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ เรื่อง : Adam Bradshaw ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทย ได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลาย รายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

เมอื่

ไมไ่ ด้แปลว่า "ปว่ ย" 8 l I Get English


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

I GET Tutor Always English อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด เรื่อง : อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีกรรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

พี่ลูกกอล์ฟ ตอบ FAQ

ค�ำถามที่ถูกถามบ่อยจากนักเรียน Question 1 ถาม: เป็ น ไปได้ ไ หม... ที่ จ ะสอบ ภาษาอั ง กฤษได้ คะแนนเต็ ม หรือได้คะแนนเยอะมาก แต่ สือ่ สารไม่ได้ พูดไม่ได้ ฟังไม่ออก Is it possible to score well in English exams in Thailand but not be able to communicate? ตอบ: เป็นไปได้ The answer is YES.

Question 2 ถาม: แล้วเป็นไปได้ไหม ที่จะพูด ได้เก่ง ฟังรู้เรื่อง แต่ท�ำข้อสอบ ไม่ได้ หรือท�ำได้ไม่ดี Is it possible for those who can speak English well to fail or fall short in those English exams? ตอบ : เป็นไปได้ (นึกถึงภาษาไทย ที่เราใช้ เราอาจสอบได้ไม่ดีก็ได้)

The answer is YES. I Get English l 11


Let’s read & write! เขียนเรื่องจากภาพ ฝึกทักษะการเขียนเบื้องต้นด้วยภาพ

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล)

Supermarket สวัสดีครับน้องๆ แฟน I Get English ลองฝึกเขียนภาษาอังกฤษ กันบ้างหรือเปล่า เลือกภาพใกล้ตัวก็ดีนะครับ จะได้มีข้อมูลโดยไม่ต้อง ค้นคว้ามากเกินไป อย่างภาพในฉบับนี้เกี่ยวกับครอบครัวก�ำลังซื้อของใน ซูเปอร์มาร์เก็ต ลองดูตัวอย่างที่พี่เปิ้ลเขียนนะครับ

14 l I Get English


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

I GET Tutor Nui's Corner มุ่งสู้เป้าหมายเก่งอังกฤษกับพี่นุ้ย เรื่อง : ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน สอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

เรื่องง่ายๆ ที่คนไทยมักใช้ ผิ ด PASSIVE VOICE #1 I Get English l 19


Shall we talk? ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 ค�ำ เพิ่มคลังภาษา

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย) อาจารย์ ป ระจ� ำ โปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย เจ้าของเพจ English.Today เรียนภาษาอังกฤษวันละค�ำ

32 l I Get English

Need


หรือ

There’s no need to buy iPhone X if the old one is still functioning. ไม่จ�ำเป็นต้องซื้อไอโฟนเท็นหรอก ถ้าเครื่องเก่ายังใช้งานได้ดีอยู่

ฝรัง่ ยังชอบใช้สำ� นวน “in need” ทีห่ มายถึง ต้องการความช่วยเหลือ อย่างมาก เช่น

This project is in need of funding.

โครงการนี้ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนเป็นอย่างมาก

หรือ

He is in need of help. เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก

I Get English l 35


I GET Focus Healthy English เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสาระความรู้เรื่องสุขภาพ เรื่อง : นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ อาจารย์ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ี มกาย เตรย

พรอ้ ม

42 l I Get English

^

ส�ำหรับ

การเดนิ ทาง


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

I GET Tutor Fun with Idioms ส�ำนวนน่ารู้ เรื่อง : กองบรรณาธิการ

10 Idioms with Parts of

the Body

10

ส�ำนวนน่ารู้ เกี่ยวกับ

‘อวัยวะ’ 1.

Ears : All ears ตั้งใจฟัง

Tell me about your new job, I’m all

ears.

เล่าเรื่องงานใหม่ให้ฟังหน่อยสิ ฉันพร้อม ฟังแล้ว I Get English l 47


I GET Focus Interview เรื่อง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด เรียบเรียง : ดุจดาว บัวทอง ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

น้องแชมป์ ธนโชติ เปีย่ มลาภธนบูรณ์

เด็กไทยทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจให้คณ ุ อยากฝึกภาษาอังกฤษอีกครัง้

ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในวิชาที่คนไทย ต้ อ งเรี ย นกั น มาตั้ ง แต่ ชั้ น ปฐมวั ย นั บ นิ้ ว ดู แ ล้ ว ก็ เ รี ย นกั น คนละไม่ ต�่ ำ กว่ า สิ บ ปี แต่ ท�ำไมก็ ไม่รู้หลายคนกลับขาดความมั่นใจใน การพูดภาษาอังกฤษอย่างหนัก เพื่อสร้าง แรงบัน ดาลใจให้ กับ ทุก คน ฉบับ นี้ I Get English จึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนุ่มน้อย วัย 12 ปีคนหนึ่งที่พกความมั่นใจมาอย่างเต็ม กระเป๋า พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วทั้งๆ ที่ ก็ ไม่เคยไปเรียนเมืองนอก แต่สามารถก้าวมา เป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษรุ่นเยาว์ ได้

66 l I Get English


เหตุการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกภูมิใจคือการ ทีไ่ ด้ใช้ความรูภ้ าษาอังกฤษมาท�ำคลิปเกีย่ วกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ลง YouTube ในการท�ำคลิปนี้ เวลาผมไม่คอ่ ย เข้าใจผมก็จะไปถามคุณพ่อ ซึ่งท่านเก่ง คอมพิวเตอร์มากกว่าครับ และก็มกี ารหาความรู้ จากการ search บนเว็บไซต์ดว้ ย ผมอ่านแล้วก็ ท�ำตาม ตอนผมท�ำ subtitle ครั้งแรกๆ ผมใช้ เวลานานมาก นอกจากสคริปต์ท่ีผมเขียน เองแล้วผมยังต้องตัดต่อ เรียบเรียงเนื้อหาให้ ปะติดปะต่อกัน และค�ำนวณเวลาในการขึ้น ข้อความด้วยครับ”

ครอบครัวส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ อย่างไร “แม้ว่าที่บ้านคุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ได้ พูดคุยกับผมเป็นภาษาอังกฤษ เพราะท่านไม่ ค่อยถนัดนัก แต่ท่านจะชอบซื้อหนังสือภาษา อังกฤษให้ผมอ่านครับ ตอนเด็กๆ ท่านซื้อ หนังสือนิทานสองภาษาให้ พอโตแล้วผมก็ ไปเลือกหนังสือภาษาอังกฤษที่ผมสนใจมา อ่านเอง ส่วนมากจะเกีย่ วกับพวกวิทยาศาสตร์ ที่ผมชอบครับ แต่บางทีก็เป็นนิยาย เช่น แฮรี่ พอตเตอร์”

น้องแชมป์มีวิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ คล่องแคล่วขนาดนี้ ได้อย่างไร “ใช้วิธีค่อยๆ ฝึกไปเรื่อยๆ ครับ ตอนแรก ยังไม่ค่อยดี พูดส�ำเนียงคนไทยกับต่างชาติ ผสมกัน พอเราเริ่มชิน มันจะค่อยๆ ท�ำได้เอง เวลาพูดภาษาอังกฤษผมเคยโดนล้อเหมือนกัน นะครับ พอเราท�ำได้ เพื่อนก็เลิกล้อแล้ว ผมไม่เคยรูส้ กึ ท้อเลยนะครับตอนทีโ่ ดนล้อ ส�ำหรับคนทีถ่ กู ล้อแล้วมัวแต่อาย ผมว่าไม่ดี ถ้าเรา เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวโดยไม่ได้ฝกึ เลยมัน ก็เหมือนเวลาที่เราดูกีฬา เรารู้วิธีการเล่น แต่ ถ้าไม่ลงไปเล่นเองเราก็จะเล่นไม่ได้”

I Get English l 69


Shall we talk? Street Speak อังกฤษแบบกวนโอ๊ย เอาไว้ใช้จริง ไม่ได้เอาไว้สอบ เรื่อง : นายทีม Admin เพจสุดแซบ Slang A-hO-lic ผู้เขียนหนังสือ สปีคอิงลิช นอกตำ�รา

เรียนรู้

3คคำฮิต

No No No

72 l I Get English


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

3 ค�ำเด็ดที่ขึ้นต้นด้วย No แต่มีความหมายไม่ธรรมดาเลย

ทีเดียวเชียว อีกทั้งฝรั่งยังพูดกันติดปาก เก็บค�ำเหล่านี้เข้าคลังด่วนเลย!

No pressure!

(ไม่ต้องกดดันนะ)

แปลอย่างที่ผมแปลข้างบนเลยนั่นแหละ ใช้ในสถานการณ์ที่เพื่อนของเราอาจจะ ก�ำลังท�ำอะไรยิง่ ใหญ่อยู่ หรือก�ำลังจะแข่งขันอะไรซักอย่าง แล้วเราต้องการบอกเพือ่ นว่า “เฮ้ย! ไม่ต้องกดดัน, อย่าไปตื่นเต้นมากนัก” เช่น A: I’ve got a big test tomorrow.

พรุ่งนี้สอบครั้งใหญ่เลย

B: No pressure! You’ll be fine.

ไม่ต้องกดดัน ไม่ต้องตื่นเต้นมากนะ แกผ่านอยู่แล้วล่ะ

ตัวอย่างต่อไป เจ้าหน้าที่กำ� ลังกู้ระเบิดอยู่ แล้วเพื่อนก็พูดว่า

No pressure! Just ten million people will die if you can’t defuse the bomb.

ไม่ต้องกดดันนะแก ก็แค่คนสิบล้านคนจะตายถ้าแกกู้ระเบิดไม่ได้ จิ๊บๆ ไอ้นี่ออกแนว “กวนโอ๊ย!” 555+

I Get English l 73


Let’s read & write! Practical English ฝึกสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : โชคชัย จิตรแสวง (ครูพี่เอก) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Rangsit English Academy ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เกียรตินิยม อันดับสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาการแปลภาษาอังกฤษและไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

English Conversation:

On The Phone ภาษาอังกฤษส�ำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์

80 l I Get English


เคล็ดลับ

Food for Thought ครูพักลักจ�ำ เรื่อง : สุธิดา วิมุตติโกศล

ย่อยประโยคซับซ้อน

ให้ง่าย

I Get English l 91


I GET Tutor Confusing Words ใช้ผิดประจ�ำ ค�ำไหนดีนะ

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล) นั ก โฆษณา นั ก แปล และนั ก เขี ย นอิ ส ระจบปริ ญ ญาตรี ท างด้ า นศิ ล ปะจาก Illinois State University ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น Executive Creative Director ของเอเจนซีโฆษณาแห่งหนึ่งท�ำงานด้านโฆษณามาตลอด แต่ก็มี คนมาถามเรื่องภาษาอังกฤษเป็นประจ�ำนึกสนุก อยากรู้ภาษาอังกฤษแบบมีหลักการ มากขึ้นเลยกัดฟันเรียนปริญญาโททางด้านการแปลที่ธรรมศาสตร์เพิ่มเติม

SIMILAR, SAME,

IDENTICAL

คล้าย เหมือน เหมือนกันเป๊ะ

144 l I Get English

ใช้อย่างไร ต้องเคลียร์


พี่เปิ้ลเคยเห็นวลีไทยๆ ที่ ใช้ภาษา อั ง กฤษว่ า “same same but different” เลยท�ำให้สงสัยว่า หมายถึง อะไรแน่ๆ ที่จับความได้ก็คือ “ก็เหมือนๆ กัน แต่ต่างกันนิดหน่อย” เป็นภาษา พูดสไตล์ไทยๆ แต่ไม่ขอแนะน�ำให้ ใช้ นะครับถ้าต้องการใช้ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ดังนั้นหากต้องการพูดว่า คล้าย เหมือน หรือ เหมือนกันเป๊ะ จะใช้ ค�ำไหน เรามาดูกันทีละค�ำนะครับ

Similar เป็นค�ำคุณศัพท์ หมายความว่า คล้ายกัน, ในท�ำนองเดียวกัน เช่น The sisters looked similar. พี่น้องผู้หญิงบ้านนั้นดูคล้ายกันมาก Our ideas are basically very similar. ความคิดเราโดยพืน้ ฐานแล้วใกล้เคียง กันมาก These are two similar houses. สองหลังนี้เป็นบ้านที่คล้ายกัน เมื่อต้องการพูดว่า สิ่งหนึ่งใกล้เคียง กับอีกสิ่งหนึ่ง ให้ใช้ similar + to เช่น My dress is similar to yours, only longer. ชุดของฉันคล้ายกับชุดของเธอ แต่ ยาวกว่า This colour is similar to that one. สีนี้คล้ายสีนั้น

I Get English l 145


I GET Focus อังกฤษปริศนา

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

MATCHING

WORDS ฟังเสียงศัพท์จับคู่ภาพ ค�ำศัพท์บางค�ำออกเสียงคล้ายกัน มาก จนท�ำให้เราสับสนได้ง่ายๆ เกมนี้ จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้ฝึกแยกความ แตกต่างของค�ำศัพท์แต่ละค�ำได้อย่าง แม่นย�ำและสนุกสนาน ถ้าพร้อมแล้ว ก็ลงมือท�ำกันเลย 152 l I Get English


I GET Focus

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

อังกฤษปริศนา เรื่อง : Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

Guess

the

WorDs สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน เราจะเก่งภาษาอังกฤษได้ การรู้ค�ำศัพท์และ ความหมายถือเป็นเรื่องส�ำคัญ วันนี้ลูลู่มีเกมมาฝาก กติกาง่ายๆ คือ เรามีค�ำศัพท์มาให้คุณผู้อ่านทั้งหมด 8 ค�ำ และมีค�ำอธิบายลักษณะ ต่างๆ ของแต่ละค�ำ หน้าที่คุณผู้อ่านคือการจับคู่ค�ำศัพท์และค�ำอธิบาย ให้ตรงกันค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ วันนี้ขอเสนอค�ำศัพท์เกี่ยวกับพืชผัก ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ I Get English l 155


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ 1-6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7-12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13-18* ราคาชุดละ 195.*

ขออภัย ฉบับที่ 8, 15 และ 17 สินค้าหมด

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ฉบับที่

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

245.245.245.245.245.-

49- 98 ราคาตามปก

เลม่ ลา่ สดุ รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 98

งง

ฉบับที่ 97

ªÇ¹§§

Êӹǹ A blessing in disguise

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ติดตามรายละเอียดในเล ม

ways 7 e to say Goodby

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 748-2-78312-5 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 068-2-88783-6 เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 086-7-09599-4 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 083-0-29793-6

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

1 294877

740711

ราคา 80 บาท

เร�ยนรูภ าษาอังกฤษได ทกุ วันที่

เร�อ่ งหมูๆ ที่ “ไม หมู”

I Get English Magazine

ฉบับที่ 98

740360

ราคา 80 บาท

Interview

ฉบับที่ 97

ฉบับที่ 96 1 294877

Pig กับ Pork

ต างกันอย างไร

เศร า นอกจาก

I'm sad.

ประโยคต องรู

เร�่องง ายๆ

ที่คนไทยมักใช ผิด

English on the road!

ประโยคเอาตัวรอดเมือ่ ออกเดินทาง

มังกรสไตล ตะวันตก

Because กับ Because of

y

อ อ bbyy ออาาจจาารรยย

Past Tense

Hat Trick

Dragon

นก ไม เหมอื

พูดอังกฤษ กับอาจารย อดัม

“บอกตรงๆ”

ี าน ารู ศัพท กฬ

ภาษาอังกฤษใช ค ำไหน

Fun กับ n Fun นั นะ

ดดัมัม

เป นหนังสือแล วนะ

ฉลาด

ชวน สำนวน ething Take som rm by sto

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

I Get English

for Job Interview ศัพท สำหรับบรรยายตนเอง

Tip

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ติดตามรายละเอียดในเล ม

่ ไปสนามบิน เมือ

1 294877

741077

ราคา 80 บาท

พูดว าไงดี

Irregular Verbs 㪌º‹Í เร�ยนรูภ าษาอังกฤษได ทกุ วันที่

I Get English Magazine

*สำ�หรับผู้ที่เลือกช�ำ ระเงินโดยธน กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

าณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขว 1 งบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101 งพาง 20

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 105 น. .00 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่งลัมน

แต ละคอ สามารถอา นตอ ได ใน

I Get English เล ม

99

¥©£ º Â¥¹¯Ê · Ê º n¯ ¥»Ân ¹¯Ê  m ¡z - » -¯m´ - ·¤ -à § ¢´«´¯³ ¦«

&=&#AQ 99 ¬¯ E2=*ìE Ě: 5ì):1:

; 9è+9*-7D4<* G$D-ęè

¤ ¢} สัง� ซือ ้ /สมัครสมาชิก

3 31A 31A:! @

IC English TOIEGet

)ð I é.%

¬´¥²¬µ ³  ´²§¸ º  ¶ ¥¯ §º£ º

…ได ท… ่ี è8$L G D ;$ ï www.igetenglish.com

 ¶Ê£ ©´£ ¥n¯£Â ¥·¤£¬¯ 7OEIC

v£ nô OEI& ±sm øs© m ó t s ¨ © ¨ p pm ªt ÷© ó ¨ ó s ¨pv ° nô « ó m ø

ú <J%%

90

@ /=!%K 41

www.misbook.com ª $SS ¨ s nô

ÕÎ ¬ÕÎÓÐÚÏ ÈÚ È ­ÖÙÌÐÎÕ ³ÈÕÎÜÈÎÌ

LG

« ó m øs ±s LRV © $QGUR

www.facebook.com /iGetEnglish …หรือ… 0-2294-8777 #105

ISBN 978-616-430-026-2 ¥´ ´ 240.-

¥ Ó o r ­ ¬ ¤

,>5>9= 05

> ,>*

!?%>% Caesar I-%EK'/ 9 %#=3Q K1

Salad

6.9 /&=

een Hallow 1û M#. M! A 6 ( Që I/9 />4AM7%/>./=&

&=&#AQ 99

i o l { i Ò i ¬os ­ ¨|Ó ¬ www.MISbook.com

b y 9 > > / .û 9

No

ENING & READING TEST

/.ý(Eú69&

'3ò . =

#A Q %Rê !ø% 3ø .

-

1

I %@ -%Q= L 00%

© ¨ p pm nô

I-9QC sick M-M÷ Jø '13>÷

*D÷ '/éS

1 294877 741466

/> > &>#

%ø9 J -'ö

I P M#.6D I ú I ÷ 9= 05 %)/=Q .= !ø9 #BQ

I/é.%/E,ø >5>9= 05M #ø D 3=%#A Q I Get English Magazine