Page 1

·Õè ªØ´

1

สอนหนูนอ ยใหเปนเด็กดี

พรอ มว ี

nimation ีซ ี A ด

หนงั สอื +

เพียง

2 ÀÒÉÒ »Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉÒÍѧ¡Äɨҡ¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ราคาพเิ ศ VCD

49.-


ISBN 978-616-527-319-0 ราคา 49 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2555

สอนหนูนอ ยใหเปนเด็กดี

สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือ เล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะใน รูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�า ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สนุ ีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม เพียงพิศ อิ่นแก้ว ภาพประกอบ พุทธิรา มาสาซ้าย, ปาจรีย์ เมืองจันทร์, พจนา พลบ�ารุง พิสูจน์อักษร บุษกร กู้หลี, ประไพ ภูงามเชิง, ชนาภัทร พรายมี, วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�า ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ เว็บมาสเตอร์ ณัฐพงษ์ พยัคคง พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�าหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ทางส�านักพิมพ์ ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

1


หมาป่ากับลูกแกะ

A Wolf and a Baby Sheep

ณ โคนต้นไม้ ใหญ่ในป่ากว้างแห่งหนึง่ หมาป่าได้รับบาดเจ็บจากการไล่ล่าของนายพราน มันจึงนอนพัก รักษาบาดแผลอยู่ใต้ร่มไม้ และไม่สามารถออกไปหาอาหารเองได้

At the foot of a big tree in a large

forest, a wolf lay injured from the chase of a hunter. Resting in the shade, curing its wounds, the wolf could not go out to find food.

2


ขณะนั้นมีลูกแกะตัวหนึง่ เดินผ่านมา หมาป่าจึงเอ่ยทักทายลูกแกะด้วยน�้าเสียงเศร้าๆ ว่า “สวัสดีเจ้าแกะน้อย ข้าบาดเจ็บจนเดินไม่ ไหว และข้าก็กระหายน�้า เหลือเกิน เจ้าช่วยเมตตาหาน�้าให้ข้าดืม่ หน่อยได้ ไหม”

Suddenly, a baby sheep passed by.

The wolf greeted the baby sheep with a sad voice, “Hello baby sheep. I’m injured and cannot walk. I’m so thirsty. Would you please go find water for me?”

ลูกแกะจึงตอบกลับไปว่า “แล้วท่านต้องการอาหารด้วยไหม” The baby sheep replied, “Do you need food as well?”

3


หมาป่าจึงตอบกลับไปด้วยน�้าเสียงเจ้าเล่ห์ว่า “น�้าเท่านั้นที่ข้าต้องการ เพราะข้ามีอาหารอยู่แล้ว” ลูกแกะได้ยินเช่นนั้นจึงหัวเราะแล้วตอบไปว่า “ฮ่า...ฮ่า...ฮ่า... ข้ารู้ว่าท�าไมท่านไม่ต้องการอาหาร เพราะทันทีที่ข้าน�าน�้าไปให้ท่าน ท่านก็จะกินข้าเป็นอาหารยังไงล่ะ” The wolf replied with a wicked voice, “I only need water. The food, I already have.” When the baby sheep heard the wolf, it laughed, and replied, “Ha...Ha...Ha..., I know why you don’t need food. As soon as I get you water, you will make me your food.”

4


เมือ่ พูดจบ ลูกแกะก็ค่อยๆ เดินห่างออกไป จนลับสายตาของหมาป่าในที่สุด

When the sheep finished

speaking, it slowly walked away until it disappeared from sight.

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ำ The Moral of the Story

ผู้มปี ัญญาย่อมรู้ทันอุบายของคนพาล A wise man knows what an evil man is up to. Vocabulary ค�ำศัพท์

wolf (n.) หมาป่า food (n.) อาหาร thirsty (adj.) กระหายน�้า

hunter (n.) นายพราน sheep (n.) แกะ water (n.) น�้า

5


สุนัขจิ้งจอกกับกา A Fox and a Crow

วันหนึง่ ขณะที่สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก�าลังเดินเล่นอยู่ในป่า มันบังเอิญ สังเกตเห็นกาตัวหนึง่ คาบเนื้อชิ้นใหญ่บินผ่านมา จึงเอ่ยทักทายขึ้นว่า “สวัสดีเจ้ากา ข้าว่าดวงตาของเจ้าช่างดูสวยงาม ราวกับดวงตาของเหยี่ยวเลยทีเดียว”

One day, a wicked fox was strolling in a

forest when it accidentally noticed a crow flying by with a large piece of meat in its mouth. “Hello crow.” said the fox, “I think your eyes are beautiful like the eyes of a hawk.”

6


เมือ่ ได้ยินค�าเยินยอ จากสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้น กาจึงค่อยๆ บินไปเกาะที่กิ่งไม้ของต้นไม้ ใกล้ๆ

Flattered by the fox, the crow slowly hovered to the branch of a nearby tree.

สุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวต่อว่า “เมือ่ ข้าเห็นเจ้าใกล้ๆ แล้ว ปีกของเจ้าช่างดูเหมือนกับปีก อันแข็งแรงของนกอินทรีไม่มีผิดเลย” เจ้าการู้สึกพอใจในค�ากล่าวของสุนขั จิ้งจอกเป็นอย่างมาก The fox continued speaking, “When I see you closely now, your wings look as strong as if they were the wings of an eagle.” The crow was quite pleased. 7


สุนัขจิ้งจอกยังคงกล่าวต่อไปอีกว่า “ข้าชักอยากฟังเสียงของเจ้าดู เสียเหลือเกินว่าจะไพเราะสักเพียงใด” เจ้ากาจึงอ้าปากเพื่อร้องเพลงให้ สุนัขจิ้งจอกฟัง ท�าให้เนื้อที่มันคาบอยู่ ตกลงมาที่พื้น สุนัขจิ้งจอกจึงฉวยโอกาสเข้าไป คาบเนื้อชิ้นนั้นก่อนที่มันจะวิ่งหนี หายไปอย่างรวดเร็ว

The fox continued saying,

“I really want to hear your voice, I can only imagine how melodious it must be.” The crow opened its mouth to sing, and the chunk of meat fell into the ground. The fox rushed in and took the meat, before he disappeared in a flash. นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ำ The Moral of the Story

ค�าเยินยอที่เกินจริงมักถูกกล่าวขึ้นจากผู้ที่หวังผลประโยชน์จากเรา Flattery usually comes from those with hidden agendas. Vocabulary ค�ำศัพท์

8

fox (n.) สุนัขจิ้งจอก eye (n.) ดวงตา mouth (n.) ปาก

crow (n.) กา wing (n.) ปีก meat (n.) เนื้อ


ม้าแข่งในโรงสี A Racehorse in a Rice Mill

มีม้าแข่งเลื่องชือ่ อยู่ตัวหนึง่ ซึ่งคว้ารางวัลมาได้หลาย ต่อหลายครั้ง มันจึงภูมิใจ ในความเก่งกาจและ ความสามารถของตัวเอง เป็นอย่างมาก

A famous racehorse with a multitude of trophies was very proud of his excellence and ability.

แต่เมือ่ เวลาผ่านไปม้าแข่งก็แก่ชราลงเรื่อยๆ จนมันวิ่งแข่งไม่ ไหว อีกต่อไป เจ้าของจึงขายมันให้กับโรงสีข้าวแห่งหนึง่ เจ้าของโรงสีน�าม้าแข่งที่ซื้อมาไปใช้งานในโรงสีอย่างหนัก โดยมอบหมายให้มนั ลากเครือ่ งโม่ข้าวทุกวัน

However, he was getting older and older as time

passed. He could not race anymore, so the owner sold him to a rice mill. The rice mill owner worked him hard and told him to pull the rice grinder every day. 9


ม้าแข่งรู้สึกเศร้าสลดใจในโชคชะตา ของตนเองนัก มันคิดได้ว่า “โลกนี้ช่างไม่มอี ะไรที่ยั่งยืน เลยจริงๆ ครั้งหนึง่ ข้าเคยมี ชื่อเสียงที่สุดในสนามแข่งม้า อันทรงเกียรติ แต่ตอนนี้ข้ากลับ ต้องมาวิง่ เป็นวงกลมไปรอบๆ เครือ่ งโม่ข้าวเท่านั้น”

The horse was sorry of his fate and thought, “Nothing is permanent in this world. Once I was the most famous animal in this prestigious field, but now I have to work the rice grinder.” นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ำ The Moral of the Story

เกียรติยศชื่อเสียงเป็นสิง่ ที่ ไม่จีรงั ยั่งยืน Fame is temporary. Vocabulary ค�ำศัพท์

10

racehorse (n.) ม้าแข่ง ability (n.) ความสามารถ rice mill (n.) โรงสีข้าว rice grinder (n.) เครื่องโม่ข้าว fate (n.) โชคชะตา permanent (adj.) ยั่งยืน, ถาวร


ŕš ŕ¸Şŕ¸™ŕ¸Şŕ¸™ŕ¸ ŕ¸ ŕ¸¸ าชาองู ภฤช ป ฾ ส อ น า ิ ท น ง าน ŕ¸Łŕ¸­ŕšˆŕ¸ˇ ตดิ ตาลดิ 1ค0ŕ¸•ŕš€ŕ¸´ ŕ¸•ŕš€ อม ŕ¸™ŕšƒŕ¸ˆŕš„ŕ¸›ŕ¸žŕ¸Łŕ¸­ďœ‹ ลภบู ปพบ ŕ¸™ŕš‰ŕ¸ˇ ŕ¸? ‚§ Ă˘ĂƒÂ§ĂŠĂ• ŕš ŕ¸?ŕ¸‡ŕ¸‚ŕ¸­ďœ‹ ค

à ŒÒå¢ ãš

e A Racehors l a Rice Mil

ÂŹÂşÂ›ÂłÂ„ÂŠÂśĂ‹Â‰ÂŠÂŻÂƒÂĄĂ‘ÂşÂĄĂ’

Ëà ҝ†Ò¥ÑºÅ¥Ù å¥�

a Crow A Fox and

eep a Baby Sh A Wolf and

š¯–´Š­§‰—³ŠÂ¯‰

è�§ª×�è à Õà ŒÒ墂§à Å×˚ �ÂÙ‚¾ÑÇ §Öè

in

ard A Vain Leop

n­§´¤ Â?¸Ê‰†Šn´¼´‰Š§³ £´Æ– ‰¢£œÅŠ ›Š¸ —m¯­§´¤†¼³Ë‰ÂŁÂł §² Ă…Â›Â†ÂŠÂ´ÂŁĂ‚ÂƒmÂ‰ÂƒÂ´ÂŠĂƒ Ă Ă?§ ÂŁÂ´ÂĽÂ˜Â˘Ă?§¾ÇÑ †Š´£´ Â´Â‰ÂŁÂ´Âƒ Ă‚Â?|›¯¤m

¯¤mś�h´

­›‰¸Ê ÂŻÂ´ÂŞÂ¤ÂłÂŠÂ¤Â‰Â´ÂŁÂœÂ›Â—ÂłÂŠÂ„ÂŻÂ‰ÂŁÂ›Âł £¡Âš¯–´Š—³Š›§Š ™¡Ê Å­§Å –§´¤ ÂŁÂłÂ›ÂŒÂšĂŠÂ›ÂŒÂŁĂƒÂ§Â˛Â­Â§Â‰ Â‰ÂŁÂ´Âƒ£³›†œ–Šm´£³›Š¤‰´£ Ă‚Â?|›¯¤m´ śÂ?hÂ´ĂƒÂ­m‰›¡Ë ĂƒÂ§Â˛ÂŻÂ‰ÂŻÂ´ÂŠÂ™ÂˇĂŠÂŹÂşÂ–

H RXVUDFHKRUV 

$IDP XOWLWXGHRIWURSKLHV

There was a

ZLWKDP \SURXGRIKLV ZDVYHU QGDELOLW\. H[FHOOHQFHD

›Â?h´ÂŁÂłÂ›ÂœÂłÂ‰Ă‚ÂŻÂśÂ? §³‰Â–œ›Â§m›¯¤mĂ… ÂƒÂ™Â´Â¤Â„Â¸Ă‹Â›ÂŠm´ ™³

Ă‹Â‰ÂŠÂŻÂƒĂ‚ÂŠn´Â§m­qƒĂ?´

Šœ ¤ Š³›­›‰¸Ê „•²™¡³ŠÊ­›¸º›³„‰Ê Â†Â´ÂœĂ‚Â›ÂšĂ‹ÂŻÂŒÂśĂ‹Â›Ă…Â­Â?mÂœÂśÂ›Âžm´›£´´‰–Š¸‰Â¯mŠ¤‰´£ ÂŹÂłÂ‰Ă‚ÂƒÂ—Ă‚Â­Ă‰Â›ÂƒÂ´Â— Šn´ƒ´„n´Šm´–Š‰—´„¯‰ÂŠn´Œm ¤Šv uŠ³–¡Â ­¤¡Ê¤ŠÂ§¤™¡Â–¡ ÂĽÂ´ÂŠÂƒÂœÂł –Š‰—´„¯‰ lling in a

‰­›¸‰Ê  Å­Â?mśÂ?h´ƒŠnÂ´Â‰ĂƒÂ­m ÂŁÂłÂ›ÂŠÂ¸Â‰Â›ÂŻÂ›Â ÂłÂƒ •ƛ—n›Æ£n´¼Æ§ m´„¯‰›´¤ ¼´› ´¯´­´¼Â¯‰Æ–n Ă‚ÂŠĂ‰ÂœÂŠÂ´ÂƒÂƒ m§ ­£´Â?h´Æ–nÂĽÂłÂœÂœÂ´Â– ŗnÂĽm£Æ£nĂƒÂ§Â˛Ă†ÂŁmÂŹÂ´ÂŁÂ´ÂĽÂ˜ÂŻÂŻÂƒĂ†Â?­ mÂť a large ÂĽÂłÂƒÂŤÂ´ÂœÂ´Â–ĂƒÂžÂ§ÂŻÂ¤ tre e a big e in

ed fox was

stro

leopard est.

ks livingfascininataedfor by the mar t and the mos It was pleasedIt thought that it wasthe forest. on its body. valiant creature in and l beautifu

noticed a Onestdawheyn, aitwick accidentally e of meat in

chas foot oflay injured from the e, At the ing in the shad forest, a wolf

crow

fore a large piec flying by with its mouth. XUH\HV [u,WKLQN\RDZNv vVDLGWKHIR DK u+HOORFURZutiful like the eyesRI are bea

Rest ld of a hunter. wounds, the wolf cou curing its out to find food. not go

nÂ´ĂƒÂ„mÂ‰ÂƒĂ‰ĂƒÂƒmÂŒÂĽÂ´Â§Â‰

Ă‚ÂĽÂšĂŠÂŻÂ¤ĂˆŠ›£³›Šœ

ĂŠÂ‰ĂƒÂ„m䮣m Æ­Š ­›¸‰Ê 

‰ ´›ÆÂ?ÂŁ Å­nÂƒÂłÂœĂ„ÂĽÂ‰ÂŹÂˇÂ„nÂ´ÂŠĂƒÂ­m Â´Â‰Â­Â›ÂƒÂł  徂à à ×Ă?è Š§´¯žmÆÂ?Š n´„¯‰Š¸‰„´¤£›³ ļ‰¯¡ ¤m

ÂŻÂˇÂƒÂ—m Ă…ÂŒn‰´›Å› ÂŁnÂ´ĂƒÂ„m‰™¡ÊÂ?šË¯£´ÆÂ? ÂŻĂŠ 䀣m„nÂ´ÂŠÂ™ÂşÂƒÂŠÂłÂ› Šn´„¯‰Ä¼‰¡›Ă?´ ­n£›³ Â§Â´ÂƒĂ‚Â†ÂĽÂš  Ă„Â–Â¤ÂŁÂŻÂœÂ­ÂŁÂ´Â¤Ă… OGHUDVWLPH

11

 HUDQGR JHWWLQJROG HVRWKHRZQHUVROG G PRU +RZHYHUKHOGQZDV RWUDFHDQ\ ZQHUZRUNHGKLPKDU 9 HPLOOR GHUHYHU\GD\ SDVVHG+HFRX PLOO7KHULF KLPWRDULFHKLPWRSXOOWKHULFHJULQ DQGWROG

6

2

Â„ÂşÂ›Â›Â´Â‰ÂĄĂ‘ÂşÂŒn andm´‰¥a ÂŻÂƒTanne­›r

³‰

A

A Noblema

ÂšÂĄÂƒÂƒÂĽÂ˛ÂĽÂ˛Â—m´Š¯¤Â?ƒh´¥Ñº

´´™„¯‰„º››´‰

¯¤mśÂ?ÂĽ ›¸‰Ê Ɩn ÆÂ?¯´ª³n´¤£´¥ ÂŻÂƒĂ…Â›Â?¼´´™ ÂŒmÂ´Â‰ÂĄÂŻÂƒÂ­Â›Â´ÂƒĂ‰Â‰Âł ›†›­ Ă?´­›³‰³—Šq—mÂ´Â‰Ăˆ„ ʊ

and a Hare A Sparrow

ĂƒÂ§Â˛Ă‚Â„

›Æ�™³

™Ă?´Å­nĂ‚ÂƒÂśÂ–ÂƒÂ§ÂśĂŠÂ›Ă‚Â­ÂŁĂ‰

his castle, nobleman in lived with a tanning, which caused for A tanghtneallr who his leathersthroughout the place. brou smell a dreadful

­´¼

ƒĂ?Â´Â§ÂłÂ‰ÂŻÂŻÂƒÂ­Â´ÂŻÂ´

Â´Â›ÂƒÂŻÂśÂ›Â™ÂĽÂˇ Š³›­›‰¸Ê „•²—³Š™¡­›¸Ê­§m‰Ê ƖnĂ‚Â­Ă‰Â›ÂƒÂĽÂ˛Â—m´¤Â?h´—³Š­›¸‰Ê „n´ n Â›ÂƒÂŻÂśÂ›Â™ÂĽÂˇ ´—³Š›³Ë›Â¯´ÆŠ Â‰ÂŁÂ´ÂŠÂœÂł ÂƒÂĽÂ˛Â—m´¤Â?h ÂŁÂłÂ›ÂŠÂ¸Â‰ÂœÂśÂ›Ă„Â‹ÂœÂ§

ÂšÂƒÂ›Â´Â‰ĂƒÂŻmÂ›ÂĄĂ‘ÂşÂšÂƒÂ—ÂłÂŠ

ÂŻÂšĂŠÂ›Ăˆ

Birds and Other A Swallow

›„¸Ë›£´Šm´ Â›ÂłÂƒĂ‚Â–ÂśÂ›Â™Â´Â‰ÂŠÂ¸Â‰Â—Â˛Ă„Âƒ Ë´ž¸Ë‰­¼š¯™Ă?´¼n´¤ ›Ă? Æ£mºÆ–n†œ–Š²£´„Ä£¤ –Ƨm—m¯¤„nÂ´Ă‚Â˜ÂŻÂ˛v u„n´¥Ñ ÂƒĂ‚ÂŠn´­¤º Â ÂŠÂƒĂ‚ÂŠnÂ´Â­ÂĽÂŻÂƒ Šof Â—ÂŻÂœsÂƒÂ§ÂłÂœĂ†Â?Šm´ Bee ĂƒÂ§Â˛ ‰ z ÂĄ ´ž¸Ë‰Æ£m arm ĂƒÂ—m­§m a Sw ‰Ê ™¡ÂÊ Šn´ –›³Ë› Traveler and u„nÂ´ÂŠÂ˛Ă‚ÂŒÂšĂŠÂŻĂ†Â–n¯¤m´‰Æ¼ŠŠm´œÂ­§mÂ´ÂžÂ¸Ă‹Â‰ÂƒĂ‰Ă†Â§m—m¯¤ Â˛ĂƒÂ§n Ă‚Â?|›†Š´£Š¼œ‰vĂƒÂ§Â›Ă‚Â„Â´Â—n¯‰­› ÂŻÂƒ „n´ÆÂ?ś¯¡ ™´‰Š —¼‰Â › › –œ –œ ƒ ‰ ›³ §³ ‰¸Ê ƒĂ?´ ʏº–›Æ£n h´ž¸ÆÂ?ś ĂŠÂ›ÂłÂƒĂ‚Â–ÂśÂ›Â™Â´Â‰Â†Â›Â­Â› Â­Ă‰ÂŠÂ´ÂƒÂ? mÂœÂ™ÂˇÂ›Â—n ™¡ ¯¤ ‰ Ă‹ „•² ‰ ĂŠ ¸ ‰ ÂĽÂł › ­› Š³› Šm´‰™´‰›³Ë›Ă‚Â„Â´ÂƒĂ‰Ă‚Â­Â§ÂšÂŻÂœĂ†Â?Ă‚ Â´ÂƒÂĽÂťnÂŻÂ¤Â´ÂƒĂ‚Â­Ă‰Â› Š¤†Š´£¯¤ Â?h´™¸œ¼²­ œ›Â„n´ÆÂ?Â–ÂťĂ…ÂƒÂ§nĂˆ–n ÂƒÂśĂŠÂ‰Ă†ÂŁn„¡Ê¤¼³‰ž¸Ë‰–™³›Å–›³Ë› Š¸‰—³–œ›ÅŠÂ– Ă…ÂŒn ‰ ¸ ‰ „´Š Â›ÂłÂƒĂ‚Â–ÂśÂ›Â™Â´Â‰ÂƒĂ?´§³ ­§mÂ´ÂžÂ¸Ă‹Â‰ÂƒĂ‰Â†ÂśÂ–ÂŠm´ ž¸Ë‰ÂŠÂ¸Â‰ÂƒÂĽÂťÂƒÂłÂ› Ă?Ë´  ¤´¤´£„Ä£¤› ÂƒĂ‚Â–ÂśÂ›Â™Â´Â‰ ÂŻÂŻÂƒÂŁÂ´ÂĽÂşÂŁÂ—m¯¤›³ Ă‚ÂŠĂ‰ÂœÂ?Š– Š›Â„´Æ–nÂĽÂœÂł †Š´£ Â‰ÂŁÂ´Âƒ ´ Ă‚Â?|›¯¤m

ÂšÂƒĂ‘ –œ›™´‰ ½Ù‰ž¸Ë‰

e walking in

Â´ÂƒÂŁÂ´Â¤ ­›‰¸Ê £¡Â­§mÂ´Â›ÂƒÂŁ ÂžÂ§Â™ÂˇĂŠÂ˜ÂťÂƒ •¥´¼qÂŁĂƒÂ­m›³ ‰£´¯´ ª³¤¯¤m™Ă?´Å­n šŒ Â­Â§Â´Â¤ÂŒÂ›ÂśÂ–Â—m´‰ ´ƒ ¡¤­´¤ÂÂ?|›¯¤mÂ´Â‰ÂŁÂ´Âƒ Â?Â§ÂťÂƒĂ†ÂŠn ƖnÂĽÂłÂœÂ†ÂŠÂ´ÂŁÂ„ÂŻÂ‰ÂĄÂ´ÂĽq£Š¸‰›Ă?´Â£§É–Â&#x;i´¤ ´ Šn › Â?|  Ă‚ n Âť Œ´¤ž ĂŠ ‰ Š³›­›¸ —³Š­›¸‰Ê ­ɛ„n´ £š¯Ê Â›ÂƒÂ›Â´Â‰ĂƒÂŻm› m´  Ɗn ›Â¯´ ´ m £´­Š ĂŠÂŻÂ›ĂˆŠ ÂƒĂ‰Â—Â˛Ă„ÂƒÂ›ÂœÂŻÂƒĂ‚Â Âš

s re many kind age dam s a far,mcauwhe sing severesowed There wa owner come to live of birds had s. One day, the farm watched the to the cropds. A swallow who had friends saying, cotton see seeds called to its t the farmer plan

traveler got a jungle, a ided to take dec

day,awhil on a tree andtraveler used a One pse of beehive y, the the

osit a glim thought that . Out of curi a closer lookthe hive. The bees, who ey, swarmed and hon e stick to pok trying to steal their severely injured. traveler washim fiercely until he was attacked

ŕ¸˛ďœŠ รภู ŕ¸Şŕ¸”ŕšƒŕ¸Ş น บ อ ภะ ร ป พ ภา ŕš€ŕ¸Ľŕ¸ĄďœŠ

eagles

day,foras their One rche d

sea them food, one of and saw a hare h it. dove to catc

18

14

พลิ ŕ¸žďœŽ 4 สท฾ ŕ¸‡ŕš‰ŕ¸ą

ĂĄÂŁmĂ†Âƒm¥Ñºå£Š a Cat Hens and

Å‰Ô ¥ÑºÂ—m´

ƒm ÂƒÂ„Â¸Ă‹Â›Ă‚Â ÂšĂŠÂŻÂŠÂłÂœĂƒÂŁm Æ ‰¸Ê ƖnÂ—ÂłÂ–ÂŹÂśÂ›Ă…ÂŠÂŠÂ´Â‰ÂƒÂłĂ‚Â?§mÂœÂ–ÂłÂ´ĂˆŠ¸‰›Ă?´£´ÂŠ´²¼ Š´¼ ĂƒÂŁÂŠĂ‚ÂŠn´Â§m­¼£³—q ›³ŠÆ–n­› Â ÂœÂƒÂĽÂ˛ÂŹÂŻÂœÂ„n´ ÂœÂĽÂŻÂ†ÂŻÂ¤ĂƒÂŁm Ă†ÂƒmÂŁÂ´ÂŠÂśÂƒÂƒÂśÂ› ÂƒÂśÂ›Ă‚Â?|›¯´­´ ›³ ™¡ nÂ´Â‰Ă…Â›ÂƒÂĽÂ˛ÂŹÂŻ ÂƒÂśÂ›Ă‚Â?|›¯´­´¼Å›™ › ´ÆÂ?Â?m¯›—³Š¯¤m„ ĂƒÂ§nŠÂŠnÂ´ĂƒÂŁÂŠÂƒĂ‰Ă‚Â„n nÂŠÂŁÂłÂ›ÂƒĂ‰ÂŠÂ˛Ă†Â–nÂ—Â˛Â†ÂĽÂşÂœĂ‚Â­Â§mÂ´ĂƒÂŁm Ă†Âƒm ­É Ă‚ÂƒÂ—Ă‚ ‰ Âł ÂŹ ÂœĂƒÂ§ ƒm—³Š­›¸‰Ê Ɩn „nÂ´ÂŠĂ…ÂƒÂ§nÂƒÂĽÂ˛ÂŹÂŻ Ă†Âƒm—³ŠÂ–œ›žm´›£´ĂƒÂŁm Æ Â–Â„Â¸Ă‹Â›ÂŁÂ´Â§ÂŻÂ¤ĂˆŠm´   ÂŁm Æ£mÂ›Â´Â›Â›ÂƒÂł ÂƒĂ‰ÂŁÂˇĂƒ ÂŻÂƒÂŁÂ´ÂŠÂ´ÂƒÂƒÂĽÂ˛ÂŹÂŻÂœÂ„n´Š£³›Š¸‰ ided ÂŻ m ing cat dec Â­Â´Â‰Â„ÂŻÂ‰ĂƒÂŁÂŠĂ„ÂžÂ§

and A Monkey a Tortoise ¯¤mĂ…ÂƒÂ§nĂˆ§Ă?´š´¼ œ‰—³Š­›¸‰Ê ¯´ª³¤ ÂƒÂŠÂłÂ›Ăˆ Â›Â´Â›ÂŁÂ´ĂƒÂ§nÂƒĂ‰ÂŠĂ‚ÂƒĂ‰ÂŁÂˇÂœÂ§ÂžÂ§Ă†ÂŁ nĂƒÂ˜ÂŠĂˆÂ›ÂłĂ‹Â›ÂƒÂśÂ›Â™Âş n´£„¯‰ ĂƒÂ§Â˛ÂŁÂłÂ› ²™¡ÊÂ&#x;z}‰—¼‰„ ¤ nĂƒÂŁnĂƒÂ—mž§Â–¡¤Š„• Š›Æ£m­§š¯ž§Æ£ ›mÂ´ÂĽÂłÂœÂ?ÂĽÂ˛Â™Â´Â›ÂŻÂŻÂƒÂžÂ§ÂŻÂ¤ÂťmÂŁÂ´ÂƒÂŁÂ´ ÂşÂƒ §Ă?´š´¼£ž¡ §Æ£nÂŹ o, there

23

21

A cunn to catch hens for to set a trap found an empty food, so he made a hole in and sack of rice hid inside the sack s’ arrival it. The cat for the hen and waited he could snatch so that ly. Soon, a them suddencame by. One few of hens ced that there of them notiextruding from was a tail The hen said, the sack.

ag near a time livin g A Longa mon key s

was picked up fruit stream. He ry day until there eve left, but the nothing wasthe opposite trees on stream still of side the fruits. ripe had a lot of

31

27

ŕš€ŕ¸”ŕš‡ŕ¸ ISBN 978-616-527-319-0

9

786165 273190

ŕ¸œŕ¸Ľŕ¸´ŕ¸•ŕš‚ŕ¸”ŕ¸˘ ŕ¸Şŕ¸łŕ¸™ŕ¸ąŕ¸ ŕ¸žŕ¸´ŕ¸Ąŕ¸žďœŽŕš€ŕ¸­ŕš‡ŕ¸Ąŕš„ŕ¸­ŕš€ŕ¸­ŕ¸Ş

ŕ¸™ŕ¸´ŕ¸—ŕ¸˛ŕ¸™ŕ¸­ŕ¸ľŕ¸Şŕ¸›ŕ¸ ďœŠŕ¸­ŕ¸™ŕ¸™ŕ¸­ŕ¸™ ŕ¸Şŕ¸­ŕ¸™ŕ¸Ťŕ¸™ŕ¸šŕ¸™ďœ‹ŕ¸­ŕ¸˘ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕš€ŕ¸”ŕš‡ŕ¸ ŕ¸”ŕ¸ľ ŕ¸Šŕ¸¸ŕ¸”ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆ 1 VCD 1 ŕš ŕ¸œďœŠŕ¸™ ราคา 49 บาท

55, 57 ŕ¸‹ŕ¸­ŕ¸˘ŕ¸žŕ¸Łŕ¸°ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸—ŕ¸ľŕšˆ 3 ซอย 53 ถนนพระราล 3 ŕš ŕ¸‚ŕ¸§ŕ¸‡ŕ¸šŕ¸˛ŕ¸‡ŕš‚ŕ¸žŕ¸‡ŕ¸žŕ¸˛ŕ¸‡ ŕš€ŕ¸‚ŕ¸•ŕ¸˘ŕ¸˛ŕ¸™ŕ¸™ŕ¸˛ŕ¸§ŕ¸˛ ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸¸ŕ¸‡ŕš€ŕ¸—ŕ¸žŕ¸Ż 10120 ŕš‚ŕ¸—ŕ¸Łŕ¸¨ŕ¸ąŕ¸žŕ¸—ďœŽ 0-2294-8777 (ŕ¸Şŕ¸˛ŕ¸˘ŕ¸­ŕ¸ąŕ¸•ŕš‚ŕ¸™ŕ¸Ąŕ¸ą ติ) ŕš‚ŕ¸—ŕ¸Łŕ¸Şŕ¸˛ŕ¸Ł 0-2294-8787 www.MISbook.com

นิทานอีสปก่อนนอน สอนหนูน้อยเป็นเด็กดี ชุดที่1  
นิทานอีสปก่อนนอน สอนหนูน้อยเป็นเด็กดี ชุดที่1  

นิทานอีสปจัดได้ว่าเป็นนิทานที่น้องๆ รู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยเนื้อหาที่ทำให้ความสนุกสนานและสร้างความเพลิดเพลินอีกทั้งเนื้อเรื่องผังแฝงไปด้วยค...

Advertisement