Page 1

àÊÃÁÔ ÊÌҧ¾Ñ²¹Ò¡Òà ½ƒ¡¡ÅÒŒ Áà¹Íé× Á×Í

เหมาะสำหรับ ชวงอายุ

Ñ¡ ¨ Œ Ù Ã æ § Ò ‹ µ Ð ³ É ¡ Ñ Å ¹ Œ Ê à ¡ Ò Å ½ƒ¡ ÃÙŒÊÔ觷ÕèÍÂÙ‹ÃͺµÑÇ

àà Õ¹ § Ö ¶ Á Ç Ã § Çѹ Ã Ó · ¨ Ð Ù » à » µ Ô Ç Õ ª ÃٻËҧà ¹ ã Œ à ×èͧ㪠¤ à § Í ¢ § è Ô Ê Ð Å á Ò ¹ã¨ ·Ñé§à¤Ã ×èͧᵋ§¡ ѹʴãÊ ¡Ãе،¹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊ ÊÕÊ æ ¼‹Ò¹ÀÒ¾¡Òϵٹ ¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕÀÒ¾ÊѵǏµ‹Ò§ Í ¹ Œ Ù Ã Œ ¹ Ë Â Õ ã Ã Ó à · ¡ Ò Í × Â Á Í é × ¹ áÅÐÍ Áà Ò Œ Å ¡ ¡ ƒ ½ Í è × ¾ à Õ Ê ãËŒÃкÒ áÅÐʹءʹҹ ¹Ñºà»š¹¡Òà ÃÙŒÊÖ¡à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ Ò¡ÒÃ䴌໚¹Í‹ҧ´Õ àÊà ÔÁÊÌҧ¾Ñ²¹

mend ecoºm RÊÓËÃÑ ¼Ù»Œ ¡¤Ãͧ

เด็ก

294877

730903

55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

àÊŒ¹Åѡɳ Ðç ÃٻËҧÃÙ»· 㪌ÃͺµÑÇ˹ٹŒÍ ÊÕ Â Ò º Ð Ã Ã Ò § Í è × ¡ à º Ñ ¤ ¡ à ä» Ã Ò ÊÔ§è ¢Í§ ¡ Ò ¹ µ ¹ Ô ¨ ŒÒ§

Ã Ê Á Ô Ã Ê à Ð Å á

าการของ ฒน

40

อ ย ลกู น

1

˹ٹ͌ ÂËÑ´ÅÒ¡àÊŒ¹ ¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ ÃÒ¤Ò 40 ºÒ·

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

Œ Ù Ã ¹ Â Õ Ã à Á Í Œ à ¾ ÊŒ¹ à ¡ Ò Å Ã Ò ¡ º Ñ ¡ » ä ʹء е‹Ò§æ

เสรมิ พ ั

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é зÓãËŒ¹ÍŒ §æ ÊÒÁÒö¹ÓÀÒ¾·Õàè Ëç¹ÁÒàª×Íè Áâ§ËÃ×Íà»ÃÕºà·Õº ¡Ñº¢Í§¨ÃÔ§·ÕÍè ÂÙË ͺµÑÇ Ê‹§¼ÅãËŒ¹ÍŒ §æ ÃÙ¨Œ ¡Ñ ÊÔ§è ¢Í§à¤Ã×Íè §ãªŒµÒ‹ §æ 仾ÌÍÁ¡Ñº ¡Òýƒ¡¡ÅŒÒÁà¹×Íé Á×Í ÃÇÁ¶Ö§à»š¹¡ÒþѲ¹Ò·Ñ¡ÉСÒÃ㪌»ÃÐÊÒ·ÊÑÁ¼ÑÊÃÐËÇ‹Ò§ Á×͡ѺµÒ䴌͋ҧ´ÕàÂÕÂè Á


น้องๆ จะได้ฝึกลากเส้นลักษณะต่างๆ รู้จักรูปร่างรูปทรง รวมถึงเรี ยนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว ทั้งเครื ่ องแต่งกายและสิ่งของ เครื ่ องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆ จะได้พบเจอในชีวิตประจ�ำวัน ผ่านภาพการ์ตูนสีสันสดใส กระตุ้นให้น้องๆ สนใจและอยาก เรี ยนรู้ นอกจากนีย้ ังมีภาพสัตว์ต่างๆ ส�ำหรับระบายสี เพื่อให้ น้องๆ ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ ท�ำให้ร้สู ึกเพลิดเพลินและสนุกสนาน นับเป็นการเสริ มสร้างพัฒนาการให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนีไ้ ป ลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ จะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านัน้ ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ จัดพิมพ์ โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ผู้ปกครองร่วมเสริ มสร้างพัฒนาการหนนู ้อย ผ่านหนังสอื

หนังสือสร้างสรรค์ หนังสือเอ็มไอเอส

ก่อนที่น้องๆ จะเริ่มลากเส้นนั้น ควรฝึกให้น้องๆ มองจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของเส้น เพือ่ ให้นอ้ งๆ ได้เห็นลักษณะของเส้น รูจ้ กั รูปร่างรูปทรง รวมถึงเรียนรูส้ งิ่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว ทัง้ เครื ่ องแต่งกายและ สิ่งของเครื ่ องใช้ต่างๆ จนเกิดความคุ้นชินเกี่ยวกับเส้นและลักษณะรูปร่างของสิ่งเหล่านั้น ส่งผลให้น้องๆ สามารถน�ำภาพที่เห็นนี้มาเชื่อมโยงหรือเปรียบเทียบกับของจริงที่อยู่รอบตัว ท�ำให้น้องๆ รู้จักสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ไปพร้อมกับการฝึกกล้ามเนื้อมือ รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสระหว่าง มือกับตาได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ในแต่ละหน้ายังมีคำ� บรรยายด้านล่าง โดยจะเป็นประโยคสัน้ ๆ ง่ายๆ บอกเล่า เรื่องราวที่สอดคล้องกับภาพประกอบนั้นๆ ซึ่งจะแฝงไปด้วยข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ เรี ยนรู้กิจวัตรประจ�ำวัน เช่น ควรแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งนะจ๊ะ ส่งเสริ มลักษณะนิสัยที่ดี เช่น เด็กดีต้องทิ้งขยะลงในถังขยะทุกครั้งนะ ความรู้รอบตัว เช่น ไข่ไก่ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบ ฝึกให้ ใช้ความคิด เช่น ดูสิ มีโบสีอะไรอยู่ในกล่อง

“เรามั่นใจว่าการเสริ มสร้าง พัฒนาการของน้องๆ ในวันนี้ จะเป็น พื้นฐานที่ดีส�ำหรับการเรี ยนรู้ที่สร้างสรรค์ และมีคุณภาพในอนาคตได้อย่างแน่นอน” มาร่วมแบ่งปันและสร้างสรรค์สื่อการเรี ยนรู้ ที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับหนูน้อยได้ที่ editor_kids@misbook.com ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

ผูป้ กครองควรอ่านค�ำบรรยายใต้ภาพให้นอ้ งๆ ฟังไปพร้อมๆ กับการฝึกให้น้องๆ ลากเส้น และอาจต่อยอด ด้วยการอธิบายเพิ่มเติม ตั้งค�ำถามให้น้องๆ ตอบ ร่วมคิดและชี้แนะ โดยใช้นํ้าเสียงที่ อ่อนโยนพร้อมกับโอบกอดอย่างอบอุน่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสายใยผูกพัน อันดีและแนบแน่นในครอบครัว


เส้นตรงแนวตั้ง

แอปเปิ้ลสีแดงร่วงหล่นจากต้น 3


เส้นตรง แนวนอน

มีเครื่องบินก�ำลังบินอยู่กี่ล�ำกันนะ 4


เส้นตรงเฉียง

เจ้าหอยทากดีใจใหญ่เลยที่ฝนตก 5


สามเหลี่ยม

เค้กช็อกโกแลตชิ้นนี้น่ากินจัง 12


สี่เหลี่ยมผืนผ้า

มาช่วยคุณแม่ ใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้ากันดีกว่า 13


สี่เหลี่ยมจัตุรัส

Book

อยากเป็นคนเก่งต้องหมั่นอ่านหนังสือ ทบทวนอยู่เสมอๆ นะจ๊ะ 14


เสื้อ

เสื้อสีแดงตัวเก่งแขวนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้า 21


กางเกง

กางเกงขาสั้นตัวนี้สีอะไรเอ่ย 22


กระโปรง

กระโปรงตัวสวยผึ่งลมอยู่ที่สนามหญ้า 23


ให้น้องๆ ลากเส้นตามรอยประและระบายสี ให้สวยงาม

51


ให้น้องๆ ลากเส้นตามรอยประและระบายสี ç√ให้สวยงาม

52


ให้น้องๆ ลากเส้นตามรอยประและระบายสี ให้สวยงาม

53


àÊÃÁÔ ÊÌҧ¾Ñ²¹Ò¡Òà ½ƒ¡¡ÅÒŒ Áà¹Íé× Á×Í

เหมาะสำหรับ ชวงอายุ

Ñ¡ ¨ Œ Ù Ã æ § Ò ‹ µ Ð ³ É ¡ Ñ Å ¹ Œ Ê à ¡ Ò Å ½ƒ¡ ÃÙŒÊÔ觷ÕèÍÂÙ‹ÃͺµÑÇ

àà Õ¹ § Ö ¶ Á Ç Ã § Çѹ Ã Ó · ¨ Ð Ù » à » µ Ô Ç Õ ª ÃٻËҧà ¹ ã Œ à ×èͧ㪠¤ à § Í ¢ § è Ô Ê Ð Å á Ò ¹ã¨ ·Ñé§à¤Ã ×èͧᵋ§¡ ѹʴãÊ ¡Ãе،¹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊ ÊÕÊ æ ¼‹Ò¹ÀÒ¾¡Òϵٹ ¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕÀÒ¾ÊѵǏµ‹Ò§ Í ¹ Œ Ù Ã Œ ¹ Ë Â Õ ã Ã Ó à · ¡ Ò Í × Â Á Í é × ¹ áÅÐÍ Áà Ò Œ Å ¡ ¡ ƒ ½ Í è × ¾ à Õ Ê ãËŒÃкÒ áÅÐʹءʹҹ ¹Ñºà»š¹¡Òà ÃÙŒÊÖ¡à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ Ò¡ÒÃ䴌໚¹Í‹ҧ´Õ àÊà ÔÁÊÌҧ¾Ñ²¹

mend ecoºm RÊÓËÃÑ ¼Ù»Œ ¡¤Ãͧ

เด็ก

294877

730903

55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

àÊŒ¹Åѡɳ Ðç ÃٻËҧÃÙ»· 㪌ÃͺµÑÇ˹ٹŒÍ ÊÕ Â Ò º Ð Ã Ã Ò § Í è × ¡ à º Ñ ¤ ¡ à ä» Ã Ò ÊÔ§è ¢Í§ ¡ Ò ¹ µ ¹ Ô ¨ ŒÒ§

Ã Ê Á Ô Ã Ê à Ð Å á

าการของ ฒน

40

อ ย ลกู น

1

˹ٹ͌ ÂËÑ´ÅÒ¡àÊŒ¹ ¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ ÃÒ¤Ò 40 ºÒ·

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

Œ Ù Ã ¹ Â Õ Ã à Á Í Œ à ¾ ÊŒ¹ à ¡ Ò Å Ã Ò ¡ º Ñ ¡ » ä ʹء е‹Ò§æ

เสรมิ พ ั

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é зÓãËŒ¹ÍŒ §æ ÊÒÁÒö¹ÓÀÒ¾·Õàè Ëç¹ÁÒàª×Íè Áâ§ËÃ×Íà»ÃÕºà·Õº ¡Ñº¢Í§¨ÃÔ§·ÕÍè ÂÙË ͺµÑÇ Ê‹§¼ÅãËŒ¹ÍŒ §æ ÃÙ¨Œ ¡Ñ ÊÔ§è ¢Í§à¤Ã×Íè §ãªŒµÒ‹ §æ 仾ÌÍÁ¡Ñº ¡Òýƒ¡¡ÅŒÒÁà¹×Íé Á×Í ÃÇÁ¶Ö§à»š¹¡ÒþѲ¹Ò·Ñ¡ÉСÒÃ㪌»ÃÐÊÒ·ÊÑÁ¼ÑÊÃÐËÇ‹Ò§ Á×͡ѺµÒ䴌͋ҧ´ÕàÂÕÂè Á

หนูน้อยหัดลากเส้น ก่อนวัยเรียน  
หนูน้อยหัดลากเส้น ก่อนวัยเรียน  

ฝึกลากเส้นลักษณะต่างๆ รู้จัก รูปร่างรูปทรง รวมถึงเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันผ่านภาพการ์ตู...

Advertisement