Page 1

ต ิ ฮ ง ล เพ

ย า  ง น  เล

นิยามรัก (บัวชมพู ฟอรด & แคล) รักระยะไกล (อิน อินทิรา) รักไมตองการเวลา (Klear) เธอยัง… (Potato) เนื้อคู (ลุลา) และเพลงอื่นๆ อีกมากมาย

80


เพลงฮิต

ย า  ง น  เล


100 เพลงฮิต คอร์ดอูคูเลเล่เล่นง่าย ISBN ราคา พิมพ์ครั้งที่ 1

978-616-527-267-4 80 บาท ตุลาคม 2554

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น

ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ คณะผู้จัดท�ำ บรรณำธิกำรส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ฝ่ำยดนตรี เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช ทีมงำน รัชนีวรรณ จ�าจด, สวนีย์ ตันติสัตตโม, ภัคศนันท์ ไข่ทา และ www.forwardmag.com คอร์ด อภิชาติ รุจิโยธานันท์ ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ออกแบบปก ประชา ธนะฤกษ์ พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประสำนงำนฝ่ำยผลิต ณัฐพงษ์ พยัคคง ประสำนงำนสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ำยกำรตลำด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณำ เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที ่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ำยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


INTRODUCTION หนังสือ “100 เพลงฮิต คอร์ดอูคเู ลเล่เล่นง่าย” เล่มนี ้ ได้รวบรวม บทเพลงจากค่ายแกรมมี่ไว้ถึง 100 เพลง ซึ่งประกอบด้วยเพลงฮิตของ ศิลปินดังทัง้ รุน่ เล็กรุน่ ใหญ่ อาทิ เบิรด์ -ธงไชย แมคอินไตย์, เจีย๊ บ วรรธนา, ลุลา, บี-้ สุกฤษฎิ ์ วิเศษแก้ว, ปาล์มมี,่ น�า้ ชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์, แพรว คณิตกุล, อ๊อฟ ปองศักดิ,์ Da Endorphine, Potato, The Bottom Blues, Big Ass, Bodyslam, Calories Blah Blah, Jetset’er, Paradox, The Mousses, Instinct, No More Tear และศิลปินชัน้ น�าอีกมากมาย เหมาะส�าหรับผูท้ ี่ สนใจและต้องการฝึกอูคเู ลเล่ให้เป็นเพลงทีไ่ พเราะดัง่ มืออาชีพ โดยได้ให้ สัญลักษณ์ในการจับคอร์ดทีส่ า� คัญควบคูไ่ ปกับเนือ้ เพลงด้วย อีกทัง้ ยังมี การปรับคอร์ดให้งา่ ยขึน้ ส�าหรับผูท้ เี่ ริม่ ฝึก และเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม กับเสียงเพลงทีฟ่ งั สบายสไตล์อคู เู ลเล่ นอกจากนีค้ อร์ดต่างๆ ยังสามารถ น�าไปเล่นกับกีต้าร์ได้อีกด้วย ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอสหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะท�าให้นักอูคูเลเล่ ทุกท่านสนุกไปกับเสียงเพลงทีถ่ กู สร้างสรรค์ขนึ้ จากอูคเู ลเล่คใู่ จนะครับ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


CONTENTS 10 Things

130

แค่เพียงได้รู้

70

1 2 3 4 5 I Love You

92

เจ้าชายกับเจ้าหญิง

142

Down

72

ฉันคิดอย่างนั้น

156

Love

118

เฉียด

22

Ooh!

124

ดาว

120

ดีอย่างไร

162

ได้ โปรด

168

เจี๊ยบ วรรธนา The Bottom Blues ลุลา

Paradox ปาล์มมี่

Too Much So Much Very Much

4

กรุณาอย่ามาแต่เสียง

30

ขอบคุณที่รักกัน

114

คนใกล้ตัว

34

คนใจง่าย

56

คนที่ถูกรัก

108

คนในฝัน

20

คนมันรัก

52

คืนนี้

134

คือค�าว่ารัก

184

คือเธอหรือยัง

50

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์

พั้นช์-วรกาญจน์ โรจนวัชร Potato

เอ็ม อรรถพล ไอซ์ ศรัณยู Bodyslam Klear

ไอซ์ ศรัณยู Jetset’er

คริส หอวัง

อ๊อฟ ปองศักดิ์

ลุลา Feat. จีน มหาสมุทร The Mousses

มิ้น-สวรรยา แก้วมีชัย Boy Peacemaker Paradox

ที Jetset’er

แพรว คณิตกุล

ตอบได้ ไหมว่า...ได้ ไหม

86

ถ้าหากไม่รัก

38

ทบทวน

126

เบล สุพล

โรส ศิรินทิพย์ ปาล์มมี่

ท�าไมต้องเธอ

จิ๋ว-ปิยนุช เสือจงพรู

10

ทีค่ ดิ ถึง...เพราะรักเธอใช่ ไหม 152 โบว์ลิ่ง มานิดา

ที่รักของใครสักคน เต้ วิทย์สรัช

188

ทุ้มอยู่ ในใจ (Acoustic) 12 เก้า จิรายุ & แนท ณัฐชา

เธอคือดวงใจของฉัน

48

เธอคือหัวใจของฉัน

194

อ๊อฟ ปองศักดิ์ นิก รณวีร์


เธอท�าให้ฉันคิดถึงแต่เธอ 32

ฟ้าส่งฉันมา

128

เธอยัง...

112

ภาษาดอกไม้

68

นางฟ้า

180

มากกว่ารัก

40

น�้าผึ้งพระจันทร์

136

มีหัวใจแต่ ไม่อยากรัก

190

นิดนึง

176

ไม่ตอ้ งรูว้ า่ เราคบกันแบบไหน 100

นิยามรัก

198

ไม่ธรรมดา

84

เนื้อคู่

24

ไม่มีตรงกลาง

174

เนื้อคู่

74

ไม่รักไม่เป็นไร

42

แน่ ใจ

164

ไม่อยากให้เธอไว้ ใจ

154

140

ยังไม่พ้นขีดอันตราย

26

โปรดส่งใครมารักฉันที 186

ยิ้ม

138

พระเอก

เอ็ม อรรถพล & พั้นช์ วรกาญจน์ Potato

ดิว The Star 5 Jetset’er

ลูกหว้า พิจิกา

บัวชมพู ฟอร์ด & แคล Boy Peacemaker ลุลา

แพรว คณิตกุล

...บ้างไหม The Mousses Instinct

ปาล์มมี่

Calories Blah Blah โรส ศิรินทิพย์ เป๊ก ผลิตโชค

Da Endorphine เบล สุพล

จิรากร สมพิทักษ์

แหนม-รณเดช วงศาโรจน์ ที Jetset’er

Boy Peacemaker Jetset’er

94

รอแล้วได้อะไร

8

เพลงที่ฉันไม่ ได้แต่ง

16

รักทุกฤดู

90

เพิ่งจะรู้

160

รักแท้...ยังไง

88

เพียงชายคนนี ้ (ไม่ ใช่ผวู้ เิ ศษ) 200

รักเธอไปทุกวัน

116

เพื่อนกันวันสุดท้าย

28

รักนะคะ

170

แพ้ค�าว่ารัก

66

รักไม่ต้องการเวลา

The Bottom Blues No More Tear แพรว คณิตกุล

เพชร โอสถานุเคราะห์

พั้นช์-วรกาญจน์ โรจนวัชร Calories Blah Blah

นิว & จิ๋ว

น�้าชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์ น�้าชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์ Potato

บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว Klear

18


รักไม่รัก

78 หน้าที่ของคนรอ 54

รักระยะไกล

178 หนึง่ ความเหงาบนดาวเคราะห์ 80

รักษาสิทธิ์

102 หนึ่งวันที่ยาวนาน

158

14 เหตุผลร้อยแปด

46

ลุลา

อิน อินทิรา

Da Endorphine

รู้สึกดี (Acoustic) No More Tear

ไอซ์ ศรัณยู เบล สุพล Soul-Da

อ๊อฟ ปองศักดิ์

เรื่องบนเตียง

150 เหตุผลที่คนไม่เข้าใจ 58

เรื่องมหัศจรรย์

196 ให้ฉันดูแลเธอ

ฤดูร้อน

122 ให้รักเดินทางมาเจอกัน 172

ฤดูรัก

182 อยากได้ยินว่ารักกัน 104

ฤดูอกหัก

62 อยากรู้แต่ ไม่อยากถาม

ล�ายอง

144 อยากให้ร.ู้ ..(คิดถึงเธอขนาดไหน) 36

ลืมไปก่อน

146 อย่าท�าให้ฟ้าผิดหวัง 98

เล่นของสูง

106 อย่ามองมาได้ ไหม

วัน เดือน ปี

132 อย่าอยู่อย่างอยาก 192

วันสุข

166 อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน 6

เสียงของหัวใจ

148 อยู่คนเดียว

2

เสียดาย

110 อารมณ์ดี

60

แสนล้านนาที

82 ฮูวี๊ฮู

96

ลุลา

sofa

Paradox

ต่าย-ชุติมา ทีปะนาถ Calories Blah Blah Buddha Bless

ว่าน ธนกฤต

แหนม-รณเดช วงศาโรจน์ ชิน ชินวุฒิ

Da Endorphine

Calories Blah Blah

เจี๊ยบ วรรธนา ก้อย รัชวิน

จิ๋ว ปิยนุช & ป๊อบ ปองกูล Bodyslam เบล สุพล

64

เอ็ม อรรถพล

Buddha Bless Feat. เกรียน Peace Big Ass

44

Endorphine

ลุลา Feat. ติ๊ก Playground

76

P2Warship นิว & จิ๋ว

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ว่าน ธนกฤต

The Bottom Blues


100 เพลงฮิต จาก GMM GRAMMY


เพลงฮิต

เลนงาย

อยู่คนเดียว

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ดนตรี : G G อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆ D และก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครๆ มาเคียงข้าง C อยู่ล�าพังกับความอ้างว้าง D นั่งมองดูแสงร�าไรของดวงตะวันจนลับไป G เหม่อมองจันทร์ที่ลอยขึ้นมา D ดึกดื่นอย่างนี้แล้วเพื่อนที่มีที่ดีที่สุดคือหมอนข้าง C อยู่เหงาๆ อย่างคนที่ปล่อยวาง ก็อยู่อย่างนี้จนชิน D G * ไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะถามท�าไมไม่หาใคร D C D สักคน เข้าใจ และรักจริง G D C ก็ทุกคน ดูแสนดี ดูจริงใจ D ก็ยินดีที่ได้เจอแต่ No No.. No No No No.. Wo.. Wo.. 2


100 เพลงฮิต คอร์ดอูคูเลเล่เล่นง่าย

G ** ก็เพราะเวลาฉันรักรักจริง D มันมาไม่นิ่งเหมือนตอนเธอมาทิ้งไป C คนมันรักมากมันก็เลยเสียดาย D มันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วย ***

G เพราะรักเองเจ็บเอง ก็อยู่อย่างคนไม่มีแฟน D จะหาใครมาแทน ก็กลัวว่าเขาจะมาซ�้า C ก็เดี๋ยวนี้คนน่ะใจด�า เลยคบกันเที่ยวแบบข�าๆ D G ก็เจ็บประจ�า ก็เลยต้องอยู่คนเดียว

ดนตรี : G / D / C / D (2 times) (ซ�้ำ *, **, ***, **, ***) G

D

1

2 3

2

3

C 4 3

3


เพลงฮิต

เลนงาย

Too Much So Much Very Much เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์

G

A 1

ดนตรี : G / A / F#m / Bm / Em / A / D

1

2

2

3

D Daug G Gm จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผ่านคืนผ่านวันและเวลา F#m Bm Em A ไม่ต้องการจะเวียนหัว หาเรื่องใส่ตัว...โว...โว D Daug G Gm จบมานานเจ็บเคยรักใคร เจอะมาจากไป ชักเคยตัว F#m Bm Em A อยู่ตัวคนเดียว เหงาแป๊บเดียวก็หลับไป...โว...โว

F#m 1 2

3

Bm G D A Adim * เบื่อคนที่แข็งแรง ฟ้าเลยแกล้งให้เจอเธอดู Bm Em G A กะลองคบ (แก้เซ็ง) (แป๊บเดียว) ใจเจ้ากรรมก็รักแบบไม่รู้ G A ** Loving you too much So much Very much...Right now F#m Bm Em A D ไม่รู้ว่าเจอเธอท�าไมถึงยาว ชิวๆ ได้ไหม รู้ไหมดวงใจฉันปลิว G A รักเธอมากเกินมากไป มาก มาก มาก มากมาย F#m Bm But don’t you so ซังกะตาย Em A D I hate to lie ไม่อยากจะน�้าตาออก My eyes ดนตรี : G / A / F#m / Bm / Em / A / D 4

Bm 1 3

1

1


100 เพลงฮิต คอร์ดอูคูเลเล่เล่นง่าย

D Daug G Gm เบื่อจะเจอสิ่งที่ฉันกลัว ตื่นมากับใจที่เต้นรัว F#m Bm Em A Adim ทุกสิ่งโทรมๆ ก็ดูสวย แม้เมฆหมอกมัว...โว...โว Em D (ซ�้ำ *, **) (Rap) G A Too Much So Much Very Much F#m Bm จู่ๆ ฟ้าฝนเป็นใจเปิดไปช่องไหนก็เริ่มดูชัด Em A แรกๆ ก็ดูงั้นๆ พอดูอีกวันน่ารักชะมัด D Love Scene นางเอกเขาหลับ วอนผู้ก�ากับอย่าเพิ่งสั่งคัต… Action 1

2

2

3

4

D+ 1 2

3

4

3

G A จะย้ายไปอยู่บางรัก ออกจากบ้านเดิมที่อยู่บางพลัด F#m Bm บางจากอยู่มาทั้งชีวิต ถ้าไม่สุขุมวิท ก็จะไปอยู่วัด Em ผิดหวังอย่างกับพระรอง โซลอง ล้อง ลอง A D น้อยใจชะมัด เข็ดแล้วรักสีชมพู ไม่จ�าค�าครูเพราะ Love You Too Much (ซ�้ำ **) ดนตรี : G / A / F#m / Bm / Em / A / D Em A D โว...โว I hate to lie ก็แค่มีน�้าตาไม่ถึงตาย 5


เพลงฮิต

เลนงาย

อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน นิว & จิ๋ว

ดนตรี : D7 / Gm C / Am D / Gm C / F / F Csus4 F แล้วฉันจะช่วยอะไร จะช่วยยังไงหรือเธอ Csus4 เพราะเขาไม่ว่างมาเจอ F เธอเลยต้องโทรมาหา D7 เธอมองว่าฉันจ�าเป็น Gm เมื่อเขาไม่ว่างมาสบตา Bb C เธอจะหวังให้คนอย่างฉันช่วยเธอยังไง F (Bb / Am) * อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน Dsus4 D อย่ามาบอกฉันว่าเธอคิดถึงใคร Gm C อยากเจอกับเขา ก็โทรหาเขาเลยดีกว่าไหม F อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน Dsus4 Bdim ไม่ได้มีงานคลายความเหงาใคร Gm C No No No No No No บอกเธอง่ายๆ F/C ได้แค่เธอโทรผิดเบอร์ 6


100 เพลงฮิต คอร์ดอูคูเลเล่เล่นง่าย

Csus4 เห็นฉันว่ามีตัวตน F เมื่อไม่มีคนข้างกาย Csus4 เห็นฉันเป็นตัวอะไร F ที่มีให้เธอแก้เหงา D7 ฟังเธอพูดพร�่าบรรยาย Gm ความคิดที่เธอมีต่อเขา Bb C เธอจะหวังให้คนอย่างฉันอยู่ฟังท�าไม (ซ�้ำ *) ดนตรี : Bb / C / Am / Dsus4 D / Gm / C (ซ�้ำ *) Dsus4 / D Gm C No No No No No No บอกเธอง่ายๆ Bb C / F ได้แค่เธอโทรผิดเบอร์ D7

Gm

1 1

2

C

Am

F

1 1

2

1 2

3

Csus4

3

Bb

1

1

2

2 3

Dsus4 1 1

3

2

7


เพลงฮิต

เลนงาย

รอแล้วได้อะไร นิว & จิ๋ว

ดนตรี : D / C#m / Bm / A D / C#m / Bm / E A Aaug A6 A7 มันคงต้องถึงเวลาที่เธอต้องพูดความจริง D E C#m F# อย่ายื้อให้เสียเวลาอีกต่อไป Bm Dm C#m F#m หนีความจริงไปท�าไมถ้ายังรักเขาแคร์เขามากมาย Bsus4 B E และฉันคงไม่มีวันแทนที่ใคร A Aaug A6 A7 รู้ไหมฉันหวังในใจตั้งแต่เธอให้ฉันรอ D E C#m F# เธอขอให้ฉันรอเธอจบกับเขา Bm Dm C#m F#m นับวันยิ่งฝันเลือนราง ยังมองไม่เห็นวันนั้นของเรา B E ฉันเชื่อเธอแต่แล้วฉันเหลืออะไร A E * ให้ฉันรอแล้วได้อะไร ให้ฉันรอ ฉันได้อะไร Bm เมื่อเธอยังรักและหวงเขามากมาย E จะมีความหวังที่ไหนให้ฉัน A C#m F#m ให้ฉันรอแล้วได้อะไร ให้ทนรอเขามากไปไหม 8

D 2

3

4

A 1 2

A+ 1

2

3

E 1 2 4

C#m 1

1

4


100 เพลงฮิต คอร์ดอูคูเลเล่เล่นง่าย

Bm แล้วชีวิตฉันที่เหลือให้ท�าไง E D (A / E) เธอเคยจะนึกถึงฉันบ้างไหม…(คนที่รอ) A Aaug A6 A7 เธอเองคบเขามานานผูกพันกันมามากมาย D E C#m F# และฉันก็แค่เป็นคนมาทีหลัง Bm Dm C#m F#m หลายครั้งฉันคิดจะไป แต่เธอเป็นคนบอกฉันทุกวัน Bsus4 B E ขอให้รอเพื่อเป็นตัวจริงของเธอ

A6 1

1 3

4

A7 1

(ซ�้ำ *) A C#m ฉันรอ ไม่ได้อะไร ฉันรอ ฉันไม่ได้อะไร Bm แล้วฉันรอ ไม่ได้ ไม่ได้อะไร ไม่ได้อะไร E เธอเคยจะนึกถึงฉันบ้างไหม A C#m F# ให้ฉันรอแล้วได้อะไร ให้ทนรอเขามากไปไหม Bm แล้วชีวิตฉันที่เหลือให้ท�าไง E D / A / Bm E / A เธอเคยจะนึกถึงฉันบ้างไหม...คนที่รอ F#m

Bm

Bsus4

F#

1 1

1

1

2

1 3

1

1 2

1 3

3

3

4

9


เพลงฮิต

เลนงาย

ท�าไมต้องเธอ

จิ๋ว-ปิยนุช เสือจงพรู

(เพลงนี้สูงกว่าต้นฉบับครึ่งเสียง) ดนตรี : G / G / Em / Em / Am / Am / D / D G / Em Am / D ฮู..... ฮู....... G Em ก็มันไม่อยากรู้ ก็มันไม่อยากรัก Am D ไม่มีเวลาที่จะคิด ที่จะสนใจ G Em แต่พอได้เจอะเธอ ก็ดูชีวิตมันผิดเพี้ยนไป Am D G ฉันกลายเป็นคนอ่อนแอ ไม่ชอบเลย C Cm Bm Em * เมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอ ฉันรู้สึกราวกับเคลิ้มไป Am D G ไม่เป็นตัวเอง ไม่เหมือนเคย C Cm Bm Em แต่พอเธอห่างหายไป คิดจะลืมยังไม่ได้เลย Am D G (D) ท�าไมต้อง (เป็น) (เธอ) ไม่เข้าใจ G Em Am D ชา ดัด ชา ดัด ชา ดัด ชา ดัด ชา ฮา...ฮู....

10


100 เพลงฮิต คอร์ดอูคูเลเล่เล่นง่าย

G Em นี่ตัวฉันเองหรือ เปลี่ยนไปถึงเพียงนี้ Am D หมดความเข้มแข็งและเหตุผลไปอย่างง่ายดาย G Em E อาจเป็นเพราะเธอนั้นที่ยังมาหาเข้ามาค้นใจ Am D G แล้วฉันก็เลยเปลี่ยนไป เพราะรักเธอ (ซ�้ำ *, *) Am D G ชีวิตต้องมาเปลี่ยนไป เพราะรักเธอ..... G

Em

1

2

Am 1

3

2

2 3

D 2

3

Cm

Bm

4

1 1

1

1

1

1 3

11


เพลงฮิต

เลนงาย

ทุ้มอยู่ในใจ (Acoustic) เก้า จิรายุ & แนท ณัฐชา

Bb

ดนตรี : Bb / Dm / Gm / Eb (2 times) Bb Dm Gm นี่คือท�านองแห่งความหลังระหว่างเรา Eb Bb ได้ยินเมื่อไรยิ่งนึกถึงวันเก่า Ddim เนิ่นนานแค่ไหน Eb F แต่เพลงนี้ของเรายังทุ้มอยู่ในใจ ดนตรี : Bb / Dm / Gm / Ebm Bb Dm Gm เพลงแห่งความรักที่เธอร้องเป็นอย่างไร Eb วันที่เงียบเหงา Bb เธอจะคิดถึงเพลงของใคร Ddim ตั้งแต่จากกัน Eb F Cm วันนี้เธอเป็นไงฉันอยากจะรู้ Dm Eb * เมื่อนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจ...เดิน Dm Cm และวันเวลาท�าให้ทุกๆ สิ่งเปลี่ยนไป Dm F แต่ความทรงจ�าดีๆ ทุกอย่างยังคง...เก็บไว้

2

1

12

Dm 1

1 2

3

3

Eb

Gm 1

1

2 3

D 1

4

3

F

2

1 2

3

Cm

Ebm 1 2

1

1

1

3

4


100 เพลงฮิต คอร์ดอูคูเลเล่เล่นง่าย

Bb Dm ** ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน Gm Eb F ยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไป Gm Eb Cm F ยิ่งเวลาอ้างว้างทีไร ในใจก็ยิ่งโหยหา Bb Dm ยังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวาน Gm Eb F ได้ยินเมื่อไร หัวใจยังเป็นอย่างนี้ Gm Eb Cm ให้เวลามันหมุนไปนานเป็นปี F แต่เพลงนี้ยังทุ้มในใจ ดนตรี : Gm (6 times) Eb / F Bb Dm Gm วันที่ความฝันมันไม่เห็นเป็นอย่างใจ Eb Bb กระเจิดกระเจิง ผิดๆ เพี้ยนๆ ไปกันใหญ่ Ddim เพียงแต่อย่างน้อย Eb F Cm ฉันก็ยังชื่นใจ...ที่เคยมีเธอ (ซ�้ำ *, **) ดนตรี : Eb / Dm Eb ต่อให้เราไม่พบไม่เจอเป็นปี F Bb / Dm / Gm / Eb เพลงนี้ยังทุ้ม...ในใจ ดนตรี : Bb / Dm / Gm / Eb Ebm / Bb 13


เพลงฮิต

เลนงาย

รู้ สึกดี (Acoustic) No More Tear

(เพลงนี้สูงกว่าต้นฉบับครึ่งเสียง) ดนตรี : E B / E F#sus4 (2 times) E G#m C#m ไม่ต้องคิดเลยถ้าในวันนี้ไม่มีเธอ ชีวิตมันจะเป็นไปอย่างไร A ล�าพังตัวฉันคนเดียวคงไม่พอจะเติมเต็มทุกๆ อย่าง E G#m แต่ปากฉันเองไม่ได้บอกเธอให้เข้าใจ C#m มันคิดเองเออเองแค่ข้างใน A ว่าก�าลังใจฉันที่มีคือเธอ เธอ แต่ยังไงก็ตาม G#m A G#m C#m ก็รู้ รู้ตัว ว่าเธอน่ะ คือเบื้องหลังทุกความสุข A B และอยากบอกเธอว่าฉันรู้สึกดี E * Coz Baby หนึ่งวันที่รักเธอ หนึ่งเดือนที่ให้ใจ G#m C#m กี่ปีที่ให้ไป ยังเป็นอย่างนั้นไม่สิ้นสุด A ขอแค่เธออยู่ตรงนี้ E Coz Baby หนึ่งวันที่รักเธอ มันคือทั้งหัวใจ 14


เพลงฮิต

รายชื่อเพลง

เลนงาย

10 Things (เจี๊ยบ วรรธนา) 1 2 3 4 5 I Love You (The Bottom Blues) Down (ลุลา) Love (Paradox) Ooh! (ปาลมมี่) Too Much So Much Very Much (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) กรุณาอยามาแตเสียง (พั้นช-วรกาญจน โรจนวัชร) ขอบคุณที่รักกัน (Potato) คนใกลตัว (เอ็ม อรรถพล) คนใจงาย (ไอซ ศรัณยู) คนที่ถูกรัก (Bodyslam) คนในฝน (Klear) คนมันรัก (ไอซ ศรัณยู) คืนนี้ (Jetset’er) คือคำวารัก (คริส หอวัง) คือเธอหรือยัง (ออฟ ปองศักดิ์) แคเพียงไดรู (ลุลา Feat. จีน มหาสมุทร) เจาชายกับเจาหญิง (The Mousses) ฉันคิดอยางนั้น (มิ้น-สวรรยา แกวมีชัย) เฉียด (Boy Peacemaker) ดาว (Paradox) ดีอยางไร (ที Jetset’er) ได โปรด (แพรว คณิตกุล) ตอบได ไหมวา…ได ไหม (เบล สุพล) ถาหากไมรัก (โรส ศิรินทิพย) ทบทวน (ปาลมมี่) ทำไมตองเธอ (จิ๋ว-ปยนุช เสือจงพรู) ที่คิดถึง…เพราะรักเธอใชไหม (โบวลิ่ง มานิดา) ที่รักของใครสักคน (เต วิทยสรัช) ทุมอยู ในใจ (Acoustic) (เกา จิรายุ & แนท ณัฐชา) เธอคือดวงใจของฉัน (ออฟ ปองศักดิ์) เธอคือหัวใจของฉัน (นิก รณวีร) เธอทำใหฉันคิดถึงแตเธอ (เอ็ม อรรถพล & พั้นช วรกาญจน)

ISBN 978-616-527-267-4

9

786165

272674

ราคา 80 บาท

เธอยัง… (Potato) นางฟา (ดิว The Star 5) น้ำผึ้งพระจันทร (Jetset’er) นิดนึง (ลูกหวา พิจิกา) นิยามรัก (บัวชมพู ฟอรด & แคล) เนื้อคู (Boy Peacemaker) เนื้อคู (ลุลา) แน ใจ (แพรว คณิตกุล) …บางไหม (The Mousses) โปรดสงใครมารักฉันที (Instinct) พระเอก (The Bottom Blues) เพลงที่ฉันไม ไดแตง (No More Tear) เพิ่งจะรู (แพรว คณิตกุล) เพียงชายคนนี้ (ไม ใชผูวิเศษ) (เพชร โอสถานุเคราะห) เพื่อนกันวันสุดทาย (พั้นช-วรกาญจน โรจนวัชร) แพคำวารัก (Calories Blah Blah) ฟาสงฉันมา (ปาลมมี่) ภาษาดอกไม (Calories Blah Blah) มากกวารัก (โรส ศิรินทิพย) มีหัวใจแต ไมอยากรัก (เปก ผลิตโชค) ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน (Da Endorphine) ไมธรรมดา (เบล สุพล) ไมมีตรงกลาง (จิรากร สมพิทักษ) ไมรักไมเปนไร (แหนม-รณเดช วงศาโรจน) ไมอยากใหเธอไว ใจ (ที Jetset'er) ยังไมพนขีดอันตราย (Boy Peacemaker) ยิ้ม (Jetset’er) รอแลวไดอะไร (นิว & จิ๋ว) รักทุกฤดู (น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท) รักแท…ยังไง (น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท) รักเธอไปทุกวัน (Potato) รักนะคะ (บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแกว) รักไมตองการเวลา (Klear)

คอรดเพล

งฮิต

ูคูเลเล

เลนดวยอ ู ใน ที่คน เขาด กวา มาก YouTube iews

รักไมรัก (ลุลา) รักระยะไกล (อิน อินทิรา) V 10,000 รักษาสิทธิ์ (Da Endorphine) รูสึกดี (Acoustic) (No More Tear) เรื่องบนเตียง (ลุลา) เรื่องมหัศจรรย (Sofa) ฤดูรอน (Paradox) ฤดูรัก (ตาย-ชุติมา ทีปะนาถ) ฤดูอกหัก (Calories Blah Blah) ลำยอง (Buddha Bless) ลืมไปกอน (Buddha Bless Feat. เกรียน Peace) เลนของสูง (Big Ass) วัน เดือน ป (เจี๊ยบ วรรธนา) วันสุข (กอย รัชวิน) เสียงของหัวใจ (จิ๋ว ปยนุช & ปอบ ปองกูล) เสียดาย (Bodyslam) แสนลานนาที (เบล สุพล) หนาที่ของคนรอ (ไอซ ศรัณยู) หนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห (เบล สุพล) หนึ่งวันที่ยาวนาน (Soul-Da) เหตุผลรอยแปด (ออฟ ปองศักดิ์) เหตุผลที่คนไมเขาใจ (วาน ธนกฤต) ใหฉันดูแลเธอ (แหนม-รณเดช วงศาโรจน) ใหรักเดินทางมาเจอกัน (ชิน ชินวุฒิ) อยากไดยินวารักกัน (Da Endorphine) อยากรูแต ไมอยากถาม (Calories Blah Blah) อยากใหรู…(คิดถึงเธอขนาดไหน) (เอ็ม อรรถพล) อยาทำใหฟาผิดหวัง (Endorphine) อยามองมาได ไหม (ลุลา Feat. ติ๊ก Playground) อยาอยูอยางอยาก (P2Warship) อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน (นิว & จิ๋ว) อยูคนเดียว (เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย) อารมณดี (วาน ธนกฤต) ฮูวี๊ฮู (The Bottom Blues)

100 เพลงฮิตคอร์ดอูคูเลเล่ เล่นง่าย  

เรียบเรียงคอร์ดใหม่เพื่อให้เล่นกับอูคูเลเล่ได้ง่ายขึ้น พิเศษ! คอร์ดเพลงฮิตเล่นด้วยอูคูเลเล่ที่คนเข้าดูใน YouTube มากกว่า 10,000 Views

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you