Page 1

ÅRSBERETNING 2017 FRIVILLIGCENTER HALSNÆS Vi er noget for dem – der er noget for andre

”ALLE ER GENIER. MEN HVIS DU DØMMER EN FISK PÅ DENS EVNE TIL AT KLATRE I TRÆER, VIL DEN LEVE HELE SIT LIV I DEN TRO, AT DEN ER DUM.”

ALBERT EINSTEIN


ÅBNINGS- OG TELEFONTID Mandag 10-15 Tirsdag 10-15 Torsdag 12-17

BESTYRELSE Formand: Søren Torrense Hansen, formand for BROEN Halsnæs, frivillig i Samtaleforløbstilbuddet Næstformand: John Nicolaisen, formand for Røde Kors, Halsnæs Kasserer: Erik Hendriksen, formand for Bisidderne Nordsjælland Bestyrelsesmedlem: Marianne Bech, formand for Homestart Bestyrelsesmedlem: Per Knudsen, Forældrenetværket for dysleksi børn

MEDARBEJDERE Daglig leder: Lea Gry von Cotta-Schønberg · tlf. 6133 2407 · lea@frivilligcenter-halsnaes.dk Projektleder: Katrine Yde · 3153 1830 · katrine@frivilligcenter-halsnaes.dk Administration: Helle Nielsen · 5363 3889 · helle@frivilligcenter-halsnaes.dk Frivillige receptionister: 31 33 38 89

FRIVILLIGCENTER HALSNÆS Valseværksstræde 5 A, 3300 Frederiksværk Tlf: 31 33 38 89 www.frivilligcenter-halsnaes.dk facebook.com/Frivilligcenterhalsnaes

LÆS MERE www.Frise.dk www.frivilligcenter-halsnaes.dk Strategi 2017-2018: http://www.frivilligcenter-halsnaes.dk/images/fribilleder/Dokumenter/FCH-strategi-2017-18.pdf Lovende praksisser: https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/hvad-er-lovende-praksis-1


INDHOLD INDLEDNING 4 STRATEGISK LEDELSE

6

SÅDAN ARBEJDER BESTYRELSEN MED STRATEGI

6

SÅDAN INVOLVERER VI MEDARBEJDERNE I STRATEGIARBEJDET

6

GEVINSTER VED STRATEGIARBEJDET

6

HALSNÆS KOMMUNE

7

NYE KRITERIER FOR FINANSIERING OG ORGANISERING

7

LEDELSE OG ORGANISERING

7

FUNDRAISING OG NYE INDSATSER

9

VIDENSCENTER

11

DOKUMENTATION, EVALUERING, KVALITETSSIKRING

11

RESULTATORIENTERING & DOKUMENTATION

11

LOVENDE PRAKSISSER

11

ET STÆRKERE METODISK GRUNDLAG FOR EVALUERING

12

FRISE

12

SYNLIGHED

12

12

FYSISKE RAMMER

FRIVILLIGHEDEN 15

DEN BREDE FRIVILLIGHED

FRIVILLIG ØKONOMISK RÅDGIVNING

15

SELVHJÆLP

15

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN I MAGLEHØJ

16

5 ÅRS FØDSELSDAG

16

FRIVILLIG FREDAG

18

”DE UFRIVILLIGE FRIVILLIGE”

18

MEDLEMSUNDERSØGELSE 20 2017 I TAL 22 MEDLEMMER AF FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017

23


INDLEDNING Kære læser Frivilligcenter Halsnæs ser tilbage på et år fyldt med udvikling og nærvær mellem mennesker. Det nærvær der på nogle måder efterhånden er blevet en mangelvare i vores samfund. Den teknologiske udviklings muligheder og konsekvenser kommer nok lidt bag på os alle. Der går tid, før vi opdager, at vi har glemt at se hinanden i øjnene, og at vores arbejds- og privatliv kan håndteres digitalt i så stort et omfang, at kontakten med andre mennesker er blevet mere sparsom. I dag skal vi aktivt beslutte os for at være sammen med hinanden. I vores regi hedder det at være frivillig. De frivillige har taget det aktive valg at være sammen, sagt ja til mere nærvær. De taler om det, de er fælles om, ler sammen, lytter til hinanden og til livets svære stunder og forløb. En del af dem har også besluttet sig for at udvikle aktiviteter, arrangementer og 1-1 samvær, hvor de kan give hinanden nærvær og ikke mindst oplysning og viden. Frivilligcentrets grundberettigelse er at skabe de bedste og mest konstruktive rammer for borgernes aktive valg. Det gør vi ved fx at rådgive om foreningsdannelse, frivillige aktiviteter, ansøgninger om penge til frivilligheden, hjælpe med konfliktløsning og ved hele tiden at skabe en god og tryg stemning i vores hus. Vi arbejder professionelt med menneskeligt nærvær og samvær ved at udvikle projekter, som vi søger penge til. I 2017 har vores projekter støttet opstart af fx selvhjælpsgrupper, et integrationsnetværk, et fokus på synlighed også for frivillige i kulturen og idrætten og en indsats for sammen med Halsnæs Kommune at gøre tilbuddet om frivillig anonym økonomisk rådgivning permanent. Alt dette og meget mere kan du læse om i denne årsberetning. For nyligt viste en forskningsundersøgelse fra Canada, at den absolut mest markante indikator for mennesker med et langt liv er, at de løbende har et højt niveau af social interaktion med andre mennesker. Og social interaktion er præcis det, som frivilligheden arbejder for og skaber mellem mennesker. Vi ønsker dig rigtig god læselyst. Og til alle jer, vi har været sammen med: Tak for et rigtig spændende – og nærværende år. Vi glæder os til det nye. De bedste hilsner på vegne af ansatte og bestyrelse Lea Gry von Cotta- Schønberg Daglig leder

4


”Frivilligcentret har også i 2017 stået i spidsen for den frivillige indsats i Halsnæs - en indsats, der ikke kan overvurderes. Mange udsatte borgere får her hjælp og støtte fx til at få styr på deres privatøkonomi, opbakning til psykisk sårbare mv., men Frivilligcentret fungerer også som støtte og sparringspartner for det brede foreningsliv.” Steen Hasselriis, Borgmester 2013-2017

Billede: Halsnæs Fotoklub

5


STRATEGISK LEDELSE I 2017 har FC Halsnæs for første gang arbejdet efter en strategisk rettesnor: Strategi for Frivilligcenter Halsnæs 20172018. Formålet med strategien er for det første at etablere en fælles ramme for medlemmerne og medarbejderne og at formidle arbejdet til samarbejdspartnere og netværk. Derudover er det vigtigt, at vi som professionelle i frivilligheden arbejder fagligt med kombinationen af de initiativer, der opstår spontant og ustyret i civilsamfundet, og på den anden side de overordnede strategiske perspektiver for den professionelle organisation, som skal understøtte netop de først nævnte. De strategisk valgte indsatsområder opstår primært ud fra ønsker fra medlemmerne, de frivillige grupper og foreninger, og fra borgere, som har brug for en bestemt type støtte eller samvær. Meningsfulde relationer er det helt grundlæggende perspektiv for det frivillige sociale arbejde og dermed også for målsætningerne i strategien. Meningsfulde relationer flytter mennesker fra A til B, og det er vores grundvision at understøtte denne bevægelse, også strategisk. SÅDAN ARBEJDER BESTYRELSEN MED STRATEGI

Bestyrelsen udarbejder hver andet år i december/januar strategien for de næste 2 år. Det gøres konkret ved afholdelse af workshop på ledelsesniveau (daglig leder og bestyrelse) med ekstern professionel sparring, og ved en workshop med medarbejderne. Strategien er et fast punkt på bestyrelsesmøderne i løbet af året, hvor strategiens anvendelighed og målstyring drøftes. Strategien anvendes som udgangspunkt for årsberetningen. SÅDAN INVOLVERER VI MEDARBEJDERNE I STRATEGIARBEJDET

På en workshop i november arbejder vi med 2 niveauer: 1) Hvordan og i hvilket omfang kan medarbejderne se deres egne opgaver indenfor strategiens målsætninger? 2) Hvordan virker strategien som rettesnor for arbejdet? (Er den formuleret tydeligt nok, er den for overordnet, giver den reel retning osv.) Medarbejderne deltager sammen med bestyrelsen i en 1 dags workshop i januar hvert år, hvor vi sammen hhv. udarbejder og evaluerer strategien, afhængig af, om det er det år strategien laves for de næste 2 år, eller om det er evaluering midt i strategiperioden. GEVINSTER VED STRATEGIARBEJDET

På ledelsesniveau sikrer strategien, at bestyrelsen arbejder målrettet. At vi gør det vi vil, ud fra de behov der er aktuelle i civilsamfundet – ikke kun det, vi skal. Strategien fremmer ro og retning i samarbejdet med kommunen. Medarbejderne fortæller, at de oplever fuldstændig sammenhæng mellem strategiens hovedområder og deres daglige arbejde. Medlemmernes ønsker til kursusudbud og aktiviteter er integreret i strategien via medlemsundersøgelsen 2016.

6


HALSNÆS KOMMUNE

Frivilligcenter Halsnæs arbejder fortsat/løbende for at konsolidere samarbejdet med kommunale aktører: Som noget nyt samarbejder vi med Miljø og Teknik om et muligt projekt om organiseret, frivillig affaldsopsamling. Der er lavet en projektbeskrivelse før sommerferien, og sagen afventer aktuelt politisk behandling på et udvalgsmøde. Vi har etableret et struktureret samarbejde med integrationskonsulenterne og mødes hver 3. måned. Familieiværksætterne er et projekt, der består af tværsektorielle gruppeforløb for alle førstegangsfødende i Halsnæs Kommune, og hvor der er lavet et samarbejde mellem sundhedsplejen og den frivillig økonomiske rådgivning om undervisning i økonomi. De første familiegrupper blev startet op i efteråret 2017, og der har indenfor projektperioden været økonomisk undervisning to gange med hhv. 5 og 6 deltagere. Undervisningen for de kommende forældre centrerer sig primært om de forandringer, der sker i overgangen fra par til familie. Deltagerne sætter pris på undervisningen og informationen om muligheden for at opsøge den frivillige økonomiske rådgivning efterfølgende af den enkle årsag, at mange af dem ikke har et netværk eller en relation til deres bank, hvor de føler sig trygge ved at opsøge råd og vejledning. Vi har i 2017 haft et tæt samspil med rådhuset. Vi har drøftet fortsættelsen af den frivillige økonomiske rådgivning, og hvordan vi kan støtte mennesker i svære livssituationer i kraft af oprettelsen af selvhjælpsgrupper og tæt samarbejde med kommunale sagsbehandlere, jobkonsulenter, støttekontaktpersoner og hjemmevejledere i forhold til at videreformidle de rådgivnings- og støttetilbud, der er i Frivilligcenteret. NYE KRITERIER FOR FINANSIERING OG ORGANISERING

I forbindelse med socialministeriets nye kriterier for frivilligcentrenes grundfinansiering anbefales det at stabilisere centrenes økonomi: Frivilligcenter Halsnæs har i 2017 satset på i højere grad at udarbejde længerevarende projektansøgninger om længerevarende indsatser. Formålet er at tilbyde længere ansættelser, således at kompetencer og viden fastholdes og deles i frivilligcentret gennem en længere periode. I årets løb har vi således lagt mange kræfter i en stor ansøgning til Velux Fonden vedr. et SMART recovery-projekt. LEDELSE OG ORGANISERING

Frivilligcenter Halsnæs har som målsætning at rekruttere frivillig hjælp. Vi har en etableret struktur med rekrutteringskanaler, udarbejdelse af uddannelsesprogram og beskrivelse af opgaver, og den er vi lykkedes med: I løbet af 2017 har vi haft 3 receptionister. Medarbejderne er opkvalificeret. Projektleder har taget et kursus i InDesign og kan lave layout til vores invitationer/ annoncer m.m. Administrativ medarbejder varetager nu selv bogføringen, hvorfor udgiften til bogholderi og revision er reduceret. Frivilligcenter Halsnæs lægger selvsagt vægt på socialt ansvar, og i 2017 har vi endvidere beskæftiget 2 personer i praktik og 2 i fleksjob.

7


Billeder: Halsnæs Fotoklub

”Da jeg arbejdede på Frivilligcenteret startede jeg uden nogen praktisk erfaring med et arbejde. Hen over et halvt år hjalp Frivilligcenteret mig med at navigere I de små nuancer, der er i at arbejde med andre. Jeg blev bedre til at skrive emails og snakke med andre. Lærte at få en hverdag omkring et arbejde til at køre rundt og de fejl, jeg lavede blev roligt håndteret som de kom op uden, at jeg blev snakket ned til eller skældt ud. Jeg lærte en masse om “do’s and don’ts” på en arbejdsplads, som jeg kunne tage med mig og sørge for, at når jeg startede på et nyt arbejde, så ville jeg ikke lave en rookie mistake. At arbejde på Frivilligcenter Halsnæs har gjort, at jeg fik den selvtillid, jeg manglede til at kunne klare mig på arbejdsmarkedet.” Praktikant Martin Papsøe

8


FUNDRAISING OG NYE INDSATSER

Pr. 1. januar 2017 har Frivilligcenter Halsnæs fastansat 2 medarbejdere: projektleder og administrativ medarbejder. På denne måde hviler byrden på arbejdspladsen i forhold til fortsat ansættelse og ikke hos medarbejderne, som tidligere har været ansat 1 år ad gangen uden andet opsigelsesvarsel ved årets udløb. I en periode har vi endvidere haft en lønnet selvhjælpskoordinator og vil i 2018 arbejde på at få stabiliseret denne funktion, så en medarbejder kan ansættes på min. 12-15 timer fra og med 2019. Vi har fundraiset 150.000 fra PUFmidlerne til at opstarte støtte til selvhjælpsgrupper og har en god og tæt dialog med både embedsværk og politikere i Halsnæs Kommune om medfinansiering fra 2019. Tilbuddet om frivillig økonomisk rådgivning er stabiliseret i kraft af aftale om 130.000 kr. årligt fra kommunen til at facilitere rådgivningen. Siden januar 2017 har vi haft en dialog med VELUX fonden om et SMART recovery-projekt til stressramte, og er pt. med en interessetilkendegivelse og en ansøgning sluppet igennem de første 4 nåleøjer ud af 5 i fonden. I juni blev der igangsat et samarbejde med Frivilligcentrene i Furesø og Hørsholm om projektet. Frivilligcenter Halsnæs er projektleder. Vi har opnået en bevilling på 125.ooo kr. pr. år til et 2-årigt demensprojekt på tværs af 8 nordsjællandske kommuner herunder også 5 frivilligcentre. Vi skal lave selvhjælpsgrupper for demente og pårørende, og indsatsen integreres i Halsnæs med de selvhjælpsgrupper, vi i forvejen driver. VIDENSCENTER

I løbet af 2017 har vi arbejdet konkret med at udvikle og videreformidle viden. Et særligt fokus for vores medlemmer har været oprettelsen af et integrationsnetværk, hvor de foreninger, frivilliggrupper og boligsociale indsatser, som arbejder med integration i det daglige, mødes og udveksler erfaringer, ideer og sparrer med hinanden om det at hjælpe flygtninge og indvandrere til et meningsfuldt liv i Halsnæs. Den viden videreformidler vi blandt andet i kommunalt regi, og arbejder selv med en projektidé, som kan gå dybere ind i støtten til nuværende og nye aktiviteter. Frivilligcenteret afholder gratis kurser for frivillige, hvor vi både formidler viden og udvikler viden sammen med deltagerne. I 2017 har vi afholdt: vidensarrangementer om: • Rejsen fra misbrug og psykisk sårbarhed til et meningsfuldt liv • Fællesskabers udvikling i Halsnæs (fødselsdagsarrangementet d. 22. april) • Vælgermøde om psykisk sårbarhed med borgere, frivillige og politikere • Stigmatisering • De pårørende som ”ufrivillige frivillige” kurser om:

• Brug af Sociale Medier

• Hvordan frivillige hjælper en PTSD-ramt

Derudover sørger vi for løbende at videreformidle det store kursusudbud, der er af gratis eller særdeles billige kurser hos Center for Frivilligt Socialt arbejde. Og endelig informerede Velux Fonden om puljeansøgninger d. 19. januar.

9


Billeder: HalsnĂŚs Fotoklub

10


DOKUMENTATION, EVALUERING, KVALITETSSIKRING

Frivilligcenter Halsnæs har udvalgt særlige dokumentationsopgaver, som vi arbejder fast med nu. Vi registrerer alle udefrakommende henvendelser, og hvad de henvender sig om (kort). Det gælder såvel henvendelser til Frivilligcenteret generelt som særskilte henvendelser til vores tilbud og projekter herunder:

• Maglehøj-indsatsen

• Frivillig Økonomisk Rådgivning

• Selvhjælp

• Samtaletilbud

Henvendelserne kategoriseres således:

• Henvendelser fra borgere, der vil være frivillige:

37

• Rådgivning af nye foreninger/grupper af frivillige:

13

• Borgere der skal bruge frivilligcenterets tilbud (både medlemmer og center):

102

• Rådgivning, vejledning og støtte til medlemmerne:

52

RESULTATORIENTERING & DOKUMENTATION

Maglehøj-indsatsens boligsociale projektleder mødes hver 3. måned med Frivilligcentrets projektleder og daglige leder for at drøfte, hvilken viden samarbejdet genererer, hvad vi lærer, og hvordan vi når resultaterne i samarbejdsaftalen. Vi har gennemført en grundig evaluering med ekstern konsulenthjælp af frivillig økonomisk rådgivning, hvor der er afviklet fokusgrupper (resultat- og evalueringsværktøj) med rådgiverne og med kommunale samarbejdspartnere om rådgivningen. Selve evalueringen producerer vi selv in-house. Resultatstyring: Bestyrelsen gennemgår fra oktober 2017 Frivilligcentrets strategiske mål på hvert møde. LOVENDE PRAKSISSER

Vi har taget de første skridt mod at anvende Socialstyrelsens Lovende praksisser i måling og evaluering af vores driftsarbejde. I 2018 arbejder vi videre med et forsøg på en begrebsdefinition tilpasset et frivilligcenter. ”Lovende praksisser” er en ny typologi på det specialiserede socialområde. I 2017 har vi haft en dialog med Center for Frivilligt Socialt Arbejde om, hvordan den evt. kunne anvendes i Frivilligcentrene. Vi deltager altså i en udviklingsproces vedr. frivilligcentrenes arbejde med bedre dokumentation og resultatstyring, som er et fokus i de nye kriterier for frivilligcentrene fra Socialministeriet og Socialstyrelsen. ”Lovende praksisser” vil muligvis også komme til at indgå i den nye kvalitetsmodel for landets 68 frivilligcentre, som FriSe skal implementere de næste 2 år.

11


ET STÆRKERE METODISK GRUNDLAG FOR EVALUERING

I samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og FriSe deltog Frivilligcenter Halsnæs i udviklingen af en avanceret evaluering, der er specialdesignet til projektet ”SMART i kampen mod stress”. Evalueringen består af tre spor: En formativ evaluering, der skal tilpasse projektets metode til målgruppens udfordringer, ressourcer og behov. En virkningsevaluering, som afprøver, hvorvidt og hvordan metoden gør en forskel for deltagerne. Og endelig en implementeringsevaluering, der sigter mod udarbejdelse af en metodemanual m.m. FRISE

Frivilligcenter Halsnæs’ daglige leder har deltaget markant i FriSes arbejde for at få flere ressourcer til hovedorganisationen og for at påvirke den nationale civilsamfundsstrategi mod fokus på den lokale frivillighed. Et væsentligt resultat er, at FriSe nu har en fast plads i det nye frivilligråd for første gang i 8 år. Derudover har den daglige leder på vegne af FriSe deltaget i en feedback-proces i en arbejdsgruppe om et nationalt forskningsprojekt vedr. de største nationale aktører på det frivillige sociale område (Frivilligraadet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Socialstyrelsen, Frise, Fonden for Socialt ansvar). 1-2 bestyrelsesmedlemmer, daglig leder og ansat projektleder har deltaget i FriSes årsmøde og generalforsamling samt et lokalt regionsmøde i Hillerød. SYNLIGHED

Vi har sat et stærkt fokus på via kontakten med kommunale medarbejdere at sprede information om vores tilbud og foreningerne/frivilliggruppernes arbejde. Derudover er Facebook anvendt ca. 200 procent mere end i 2016 – med boost af opslag også til brugere, der endnu ikke kender Frivilligcenter Halsnæs. Og endelig er kendskabet til Frivilligcentret vokset markant blandt beboerne i Maglehøj, hvor flere beboere er blevet opmærksomme på og benytter sig at frivilligcenteret og medlemmernes tilbud. Mange deltager desuden som frivillige i den nyetablerede frivilligforeningen, og vi er ved at udvikle et fundraisingskursus med et særligt blik for Maglehøjs beboerne som målgruppe. Der har været tæt kontakt med lokalavisen, lokalradio og TV Nordsjælland i forbindelse med afholdelse af arrangementer for frivillige og borgere i Halsnæs. FYSISKE RAMMER

Vi har især gjort os umage med at udsmykke væggene i trappehallen og i velkomstrummet. Derudover er der indledt et samarbejde med Socialpsykiatrien om istandsættelse af cafeen i stueetagen. Vi holder løbende øje med bygningens fremtræden og har et samarbejde med kommunale ejendomme herom. Vi er løbende opmærksomme på rummenes anvendelighed i forhold til de aktiviteter og arrangementer som medlemmerne og de frivillige afholder.

12


Frivillig Økonomisk Rådgivning: ”Det (økonomi) er en central problematik, for mange af de borgere vi er i kontakt med, og fordi borgeren ikke har så mange penge, er det noget, der fylder meget. Alt går meget hurtigere og lettere, når man sidder sammen med en, som har kompetencerne til det med økonomi. Det bliver ikke kun brandslukning omkring regninger, men der ligger en reel udvikling for borgeren. Der kommer styr på nogle ting, som der ellers ikke ville komme styr på. Borgeren bliver hurtigt trygge ved rådgiverne. De er gode til at sætte sig ind i det at arbejde med udsatte mennesker, og de er gode til at gøre det overskueligt for borgeren. Det betyder, at vi har tid til vores kerneopgave, og det giver os mulighed for at fokusere på nogle af de andre problematikker borgeren har. Så det er et godt supplement, til det arbejde vi laver.” Kommunal medarbejder, Voksenstøtte

Billede: Halsnæs Fotoklub

13


”Foreningen Hundested Kino har haft en god støtte fra Frivilligcentret til etablering af vores forening. Frivilligcentret har hjulpet med professionel rådgivning i forhold til styregruppe, vedtægter og ikke mindst praktisk gennemførelse af stiftende generalforsamling, herunder dirigent og referent. Efter etableringen har Frivilligcentret rådgivet om fundraising samt etablering og fastholdelse af frivillige.” Orla Kristensen, Formand Hundested Kino

Billeder: Halsnæs Fotoklub

14


FRIVILLIGHEDEN Frivilligcenter Halsnæs har i 2017 sat fokus på at understøtte foreningsarbejdet for psykisk sårbare og dannet netværk for frivillige på det sociale område: Integrationsnetværket. Vi har arbejdet på at forskønne hus og lokaler med blandt andet plakater og malerier, der symboliserer fællesskab og glæde, og startet netværksgrupper for mennesker, der kæmper med svære livsudfordringer og har brug for menneske til menneske støtte. DEN BREDE FRIVILLIGHED

I løbet af 2017 har vi arbejdet målrettet med at gøre Frivilligcentrets aktiviteter og tilbud tydelige for frivillige fra forskellige typer af foreninger og indsatser. Også frivillige indenfor idrætten, kulturen, kunsten og naturen kan gøre brug af Frivilligcenteret som medlemmer. Vi har haft tæt kontakt med Hundested Kino i forbindelse med foreningens etablering og udviklingen af frivilligheden, struktur for foreningen og fundraising. Samarbejdet med Halsnæs Fotoklub er udbygget, og i årets løb har de taget smukke billeder til Frivilligcentrets arrangementer og hjulpet os med at professionalisere vores visuelle synliggørelse af Frivilligcentrets arbejde. I foråret afholdt vi vores 5- års fødselsdagsarrangement med fokus på udviklingen af fællesskaber i Halsnæs Kommune. Vi havde forinden en spændende dialog om et samarbejde mellem frivilligheden i Gjethuset og Frivilligcenterets tilbud, som vi håber at fortsætte i det nye år. Vi har påbegyndt en dialog med Spisekammer Halsnæs, der organiserer frivillige i lokal fødevareproduktion om, hvordan man kan opbygge frivillighed på tværs af madfællesskaber. Processen fortsætter i 2018. FRIVILLIG ØKONOMISK RÅDGIVNING

I 2017 er der indgået en driftsaftale med Halsnæs Kommune, der forankrer tilbuddet om frivillig økonomisk rådgivning og tilfører 130.000 kr. årligt til drift heraf. Tilbuddet er evalueret grundigt af eksterne konsulenter,og resultaterne viser: De kommunale medarbejdere har med stor succes benyttet sig af Frivilligcentrets frivillige økonomiske rådgivning, som har stærke faglige kompetencer til at hjælpe udsatte borgere med at få overblik over økonomien. Kompetencer, som de kommunale medarbejdere ikke selv har. Flere oplever, at når der kommer styr på økonomien, så kan borgerne også begynde at orientere sig om at komme i arbejde eller få retning i livet. Det har betydning for borgerne, at rådgivningen foregår et neutralt sted, som ikke er kommunal. Det har også stor betydning for borgerne at blive mødt med værdighed, tålmodighed og professionalisme fra rådgiverne. SELVHJÆLP

Efter sommeren 2017 startede vi arbejdet for at kunne støtte selvhjælpsgrupper i Frivilligcenteret. På en bevilling fra Socialstyrelsen kunne vi ansætte en Selvhjælpskoordinator, som påtog sig arbejdet med at indsamle relevant faglig viden fra andre Frivilligcentre, herunder at tilegne sig viden om FriSes kvalitetsgrundlag for selvhjælp, deltage i kurser og deltage i Selvhjælps koordinator netværket i FriSe. Herefter begyndte rekrutteringen af frivillige igangsættere, som er en

15


gruppe af frivillige, der uddannes til at kunne starte grupper op med de rette tryghedsskabende og faglige kvalificerede rammer. I november havde vi en stærk gruppe af 6 igangsættere, som blev uddannet og knyttet til centeret og hinandens faglige udvikling ved løbende ERFA møder. Næste skridt var at annoncere muligheden for at opstarte grupper i Frivilligcenteret, og da vi nåede jul havde vi allerede over 7 grupper i gang. Grupperne består af min. 5, max. 8 deltagere og når grupperne er kommet godt i gang med igangsætterens assistance beslutter grupperne selv, hvor meget de mødes, hvordan de mødes og sikrer at indholdet giver mening for alle, - og holder sig indenfor rammerne for Selvhjælp i Frivilligcentrene. Behovet har vist sig med al tydelighed at være stor - netværksgrupperne kan noget, som ingen andre tilbud kan og vi er glade for, at kunne skabe initiativ og kvalitativ ramme for de mange mennesker, som har brug for at møde andre og dele svære livssituationer. Vi starter nye grupper op på baggrund af henvendelser fra borgerne lokalt, og der er ikke nogen begrænsning for antallet af grupper, så længe vi har igangsættere nok, som vi også løbende sørger for at rekruttere i det omfang, det er nødvendigt. DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN I MAGLEHØJ

Samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter Halsnæs og Maglehøjs helhedsplan indebærer, at Frivilligcentrets projektleder og den daglige leder leverer 12 hhv. 2,5 timer ugentligt til den boligsociale indsats. Formålet er at understøtte frivilligheden internt i boligområdet samt at bringe resten af de frivillige tilbud op til beboerne i området, fx patientforeninger og bisidderordninger. Aftalen er 4,5-årig og løber til og med 2020. I indsatsen i Maglehøj arbejder vi løbende med at synliggøre de mange tilbud i Frivilligcenteret, både vores egne og medlemsforeningernes, for områdets beboere. Vi har i 2017 fået 16 direkte henvendelser fra beboere, som er blevet hjulpet videre i et af Frivilligcenterets tilbud. Erfaringen er, at der ofte er behov for ekstra støtte undervejs bl.a. i forbindelse med at få lavet aftalerne med de frivillige, følge op, udfylde eventuelle papirer m.m., blandt andet pga. sproglige udfordringer hos mange af beboerne. I fællesskab med de boligsociale medarbejdere og ejendomskontoret i Maglehøj har vi udarbejdet en model for, hvordan den frivillige økonomiske rådgivning medvirker til forebyggelse af fogedudsættelser af lejere i området: Hver måned trækker ejendomskontoret lister over lejere, der er bagud med huslejen. De boligsociale medarbejdere kan herefter personligt opsøge beboerne på listen og tilbyde økonomiske rådgivning, budgetlægning, kontakt med kreditorer m.m. Herudover arbejder vi løbende med at støtte frivilligheden i boligområdet bl.a. ved hjælp til opstart af Frivilligforeningen Maglehøj, løbende sparring og dialog med formand og næstformand om arbejdet, udarbejdelse af opslag på frivilligjob. dk, afholdelse af fundraisingskursus for de frivillige m.m. 5 ÅRS FØDSELSDAG

D. 22. april 2017 fejrede vi frivilligheden og fællesskaberne i Halsnæs ved et stort arrangement i Gjethuset i Frederiksværk. Det var lavet i forbindelse med Frivilligcentrets 5 års fødselsdag som selvstændigt tilbud. Vi ønskede at inspirere borgere, frivillige, ansatte og erhvervsliv til at udvikle fællesskaber i Halsnæs. 6 af vore medlemsforeninger/frivilliggrupper deltog i at planlægge dagen og afvikle arrangementet med et kæmpe engagement og ejerskab.

16


”Den boligsociale helhedsplan I Maglehøj har en samarbejdsaftale med Frivilligcenter Halsnæs, hvor en medarbejder fra centeret arbejder i helhedsplanen en dag om ugen, dels for at bringe centerets tilbud tættere på de socialt udsatte borgere i Maglehøj, og dels for at støtte de frivillige i boligafdelingen. Samarbejdet er en succes, og Maglehøj profiterer rigtig meget af medarbejderen fra Frivilligcenteret arbejdsindsats, af vores adgang til centerets tilbud og af den uvurderlige støtte Frivilligcenteret giver Maglehøjs frivillige. Vi er glade for, at vi har endnu tre år tilbage af vores samarbejdsaftale.” Mette Lund, boligsocial projektleder

Billede: Halsnæs Fotoklub

17


Frivilligcentrets daglig leder Lea Gry von Cotta-Schønberg bød velkommen og fremhævede i sin tale, at de udsatte borgere, vi møder i frivilligheden, ofte gennemlever livsudfordringer, vi andre ikke ved, om vi kunne klare. Hun udfordrede dermed den klassiske rollefordeling mellem giver og modtager ved at gøre ressourcer til noget, alle har og ønsker at give i meningsfulde fællesskaber. Alle var inviteret til at deltage i frokostbuffeten. Borgmester Steen Hasselriis åbnede eftermiddagen, der bød på oplæg fra tidligere chef for Socialstyrelsen Knud Aarup og flere workshops. Formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Mogens Seider faciliterede deltagerne roligt og inspirerende igennem processerne. Halsnæs Fotoklub var mødt talstærkt op med hele 5 fotografer og forevigede den gode stemning og et enormt engagement fra over 120 deltagere. FRIVILLIG FREDAG

Frivillig Fredag blev i 2017 afholdt med 2 arrangementer i september med fokus på frivilligheden blandt psykisk sårbare & pårørende. I forbindelse med kommunalvalget afholdt vi sammen med SIND Halsnæs et vælgermøde om psykisk sårbarhed, hvor knap 100 deltog: borgere, frivillige, politikere, kommunale medarbejdere og brugere af psykiatrien. Der var en bred folkelig interesse for emnet, hvordan lever vi meningsfyldte liv og hjælper hinanden. SIND’s landsformand Knud Kristensen hjalp os alle hen til en større viden om psykiatriens indretning og udvikling i Danmark, og formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Mogens Seider udvidede vores horisont om meningsfuldhed, ønsket om det ”normale” liv også hos folk, der lever med psykisk sårbarhed. Han fortalte om, hvordan de simple ting i hverdagslivet har perspektiver, vi ikke tænker over, og rejste spørgsmålet om, hvordan vi ville tackle at leve et liv med de kampe. Ved vælgermødet uddelte borgmester Steen Hasselriis prisen til ”Årets Frivillige Sociale Forening, Gruppe eller Initiativ” til de frivillige i Maglehøj, som har arbejdet intenst med at lave aktiviteter og meningsfuldt samvær for beboerne i boligområdet. ”DE UFRIVILLIGE FRIVILLIGE”

Ved arrangementet ”De ufrivillige Frivillige” d. 7. september holdt Morten Lorentzen, direktør i Hjerneskadeforeningen, et oplæg om det at være pårørende, foreningens fokus på de pårørende og hans egen historie som pårørende. 50 deltagere var samlet i Hundesteds gamle rådhussal og fortalte de mest hjertenære historier om at være pårørende til højt elskede syge, og om alle de svære følelser og situationer, man står i som pårørende. Stemningen i salen den aften var helt særlig, og alle – uanset om de var borgere i kommunen, frivillige, ansatte hos os eller havde andre ”kategorier” for hvem de var – deltog, lyttede til hinanden, gav plads til fortællingerne og tårerne. Den aften gik vi hjem med en helt særlig følelse at have skabt tid og rum for mennesker, som lige der havde mulighed for at være den støtte for hinanden, som kan være svær at finde i hverdagen. Efter arrangementet har vi arbejdet målrettet med at oprette netværksgrupper for pårørende under vores selvhjælpsindsats, og mod slutningen af året var processen med at oprette sorggrupper og pårørendegrupper i fuld gang. Dette fokus på pårørende fortsætter vi i 2018 med endnu et arrangement i efteråret 2018.

18


Billeder: HalsnĂŚs Fotoklub

19


MEDLEMSUNDERSØGELSE Frivilligcenter Halsnæs gennemfører hvert andet år en medlemsundersøgelse for at blive klogere på, om det vi tilbyder medlemsforeninger og frivilliggrupper, er relevant og brugbart. I 2017 har nøjagtig halvdelen, 29 af 58 medlemsforeninger og frivilliggrupper deltaget i undersøgelsen. Vi er glade for, at så mange har valgt at give deres besyv med. De vigtigste resultater fremgår herunder. FYSISKE FACILITETER

• 43,8 procent bruger Frivilligcentrets lokaler ugentligt eller flere gange om måneden.

• Hele 81,3 % oplever, at det er nemt at få lokaler.

• Flere har efterlyst bedre stole, og det har vi med det samme handlet på og indkøbt nye i en bedre kvalitet.

ÅBNINGSTIDER

• 71,9 procent kender kontorets åbingstider. Det er meget positivt, da åbningstiderne er et forsøg, der kun har kørt 1 år. Foreninger og frivilliggrupper har adgang til frivilligcentrets lokaler hver dag kl. 8-23. TILBUD OG YDELSER

• 46,9 % procent bruger Frivilligcentrets kurser, workshops -& netværk med andre foreninger og frivilliggrupper. Det er topscorerne og giver god retning for, hvad vi skal tilbyde. I 2018 fordobler vi således kursusudbuddet.

• Et meget stort flertal bedømmer kvaliteten af tilbuddene som god eller rigtig god.

• Mere end halvdelen ved, at de kan få hjælp i Frivilligcentret til dokumentation og evaluering af projekter og initiativer. • Ingen angiver, at de har opgaver i deres frivillige virke, som de ikke kan få hjælp til i Frivilligcenteret. Der er altså ingen, der føler sig afvist. Det er selvsagt en meget tilfredsstillende tilbagemelding. • De kursusemner, flest efterspørger, er: rekruttering, fundraising og kommunikation. Det vil vi naturligvis rette ind efter i forhold til udbud i 2018. KOMMUNIKATION

• Medlemmer og frivilliggrupper henter primært deres informationer om Frivilligcentret via nyhedsbreve, emails og hjemmesiden, i denne rækkefølge. • Facebook er ikke medlemmernes foretrukne informationskanal. Til gengæld modtager vi mange henvendelser fra ikke-medlemmer via opslag på Facebook, og på denne måde når vi ad forskellige veje ud til både medlemmer og ikke-medlemmer. • Medlemmer og frivilliggrupper videreformidler altovervejende informationer fra Frivilligcentret via email (62,5 procent) eller mund-til-mund (56,3 procent).

20


NETVÆRK OG SAMARBEJDE

• De partnere, medlemmerne især ønsker hjælp til at indgå samarbejde med, er: kommunen og andre foreninger eller frivilliggrupper. • For 65,5 % er det vigtigt at deltage i arrangementer med andre foreninger. Vi har afholdt netværkscafeer med samme formål og fortsætter med det. Den seneste fandt sted kort før jul, hvor emnet var stigmatisering. • Spændende oplægsholdere samt erfaring og vidensdeling er det, der især tiltrækker medlemmer og frivilliggrupper til netværkene. Frivillgcentrets grundlæggende opgave er i henhold til vedtægterne at synliggøre og understøtte frivilliglivet i Halsnæs Kommune. Medlemmer og frivilliggrupper angiver i medlemsundersøgelse 2017, at de vigtigste opgaver er: understøtte foreningernes arbejde og udvikling samt kommunikation og synlighed af frivillige aktiviteter. Det er glædeligt, at medlemsundersøgelsen viser så høj grad af konsensus mellem organisation og medlemmer. Medlemsundersøgelse i sin helhed kan du se på www.frivilligcenter-halsnaes.dk.

21


2017 I TAL

58

37

MEDLEMSFORENINGER/ FRIVILLIGGRUPPER

HENVENDELSER FRA BORGERE DER GERNE VIL VÆRE FRIVILLIGE

13

52

FAGLIG KONSULENTBISTAND TIL OPSTART AF NYE INITIATIVER (FORENINGER ELLER PROJEKTET)

FAGLIG KONSULENTBISTAND TIL EKSISTERENDE FORENINGER/ FRIVILLIGGRUPPER

102

3002

HENVENDELSER FRA BORGERE DER GERNE VIL HAVE HJÆLP

UDLÅN AF LOKALER

70280

1187

BESØG PÅ HJEMMESIDEN

LIKES PÅ FACEBOOK

Billede: Halsnæs Fotoklub

22


MEDLEMMER AF FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 • ACA Frederiksværk • AA Halsnæs • Arresødal hospice, frivillige • Arresødal hospice, støtteforening • Astma-allergi Nordsjælland • Bisiddergruppen Nordsjælland • BROEN Halsnæs • Dansk Handicap Forbund, Frederikssund - Halsnæs • Selvhjælpsgruppe ”Som vi er” • Danske handicaporganisationer (DH) • Dansk Serbisk Organisation • Danske Ølentusiaster • Den boligsociale helhedsplan Maglehøj • Frikirken Salem og BUS • Frivillige fra Høje Tøpholm og Degnebakken • Gigtforeningen Halsnæs • Gæstfrie Halsnæs • Halsnæs Idrætsråd • Halsnæs Kolde forening • Halsnæs Kunstmuseeum • Halsnæs spisekammer • Halsnæs Tango Forening • Hjerteforeningen • Homestart • Hundested Bådlaug • Hundested Kino • Integration og motion • Karl-e • Kirkens Genbrug

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Klub2000 Krisecenter - Frederiksværk Kræftens Bekæmpelse, Halsnæs Kulturmand Lektiecaféen på Frederiksværk -Bibliotek - Dansk Flygtningehjælp Lions Club - Frederiksværk Madborgerhuset Lynæs Melby-Liseleje IF/Fodbold Natteravnene Halsnæs Netværket for forældre med dysleksi børn Netværksgruppe for Depression/Angst (Lær at tackle) Netværksgruppe for plejefamilier Netværksgruppe for unge psykisk sårbare (T.U.N.) Osteoporoseforeningen Afdeling Nordsjælland Paraplyens Venner Paraplyen Røde Kors Halsnæs Samtale forløb Scleroseforeningen Halsnæs Sind Halsnæs Socialdemokraterne Halsnæs Spejdergruppen - Sct. Georgs Gilder - Frederiksværk Støttegruppen for socialpsykiatrien Veterancafé Nordsjælland/Halsnæs Videnscafe - Bibliotek Kommunal frivillige Ældresagen Halsnæs (koordinationsudvalget) Ølsted Kroket

23


Tak til alle jer der var med til at gøre 2017 til et mindeværdigt år i Frivilligcenter Halsnæs, og til alle jer som hver dag gør en kæmpe forskel for mennesker i Halsnæs. Vi glæder os til mange nye minder med jer i 2018.

Valseværksstræde 5 A, 3300 Frederiksværk - Tlf 31 33 38 89 www.frivilligcenter-halsnaes.dk - facebook.com/Frivilligcenterhalsnaes

Årsberetning 2017  
Årsberetning 2017  
Advertisement