Page 1

ÅRSBERETNING

FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2016

Vi er noget for dem – der er noget for andre


KONTAKT Receptionen: Tlf 31 33 38 89 · kontakt@frivilligcenter-halsnaes.dk

Åbnings- og telefontid Mandag 10-15 Tirsdag 10-15 Torsdag 11-17

Bestyrelse Formand: Søren Torrense Hansen, formand for BROEN Halsnæs, frivillig i Samtaleforløbstilbuddet Næstformand: Erik Hendriksen, formand for Bisidderne Nordsjælland Kasserer: Marianne Beck, formand for Homestart Bestyrelsesmedlem: John Nicolaisen, formand for Røde Kors, Halsnæs Bestyrelsesmedlem: Mette Lund, frivillig fundraiser i ”Økonomisk rådgivning” Bestyrelsesmedlem: Kirsten Jørgensen, Ældresagen

Medarbejdere Daglig leder: Lea Gry von Cotta-Schønberg · tlf. 6133 2407 · lea@frivilligcenter-halsnaes.dk Projektleder: Katrine Yde · 3153 1830 · katrine@frivilligcenter-halsnaes.dk Administration: Helle Nielsen · 5363 3889 · helle@frivilligcenter-halsnaes.dk

FRIVILLIGCENTER HALSNÆS Valseværksstræde 5 A, 3300 Frederiksværk Tlf 31 33 38 89 · frivilligcenter-halsnaes.dk facebook.com/Frivilligcenterhalsnaes


Indledning Frivilligcenter Halsnæs (FCH) er en non-profit organisation og har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige indsats særligt for sårbare og socialt udsatte mennesker og for det brede frivillighedsområde, herunder idræt, kunst og kultur i Halsnæs Kommune. FCH tilbyder bl.a. at hjælpe medlemsforeninger og frivillig grupper med strategi, projektudvikling og uddannelse samt praktiske udfordringer og stiller lokaler til rådighed for medlemmerne. I denne årsberetning beskriver vi, hvilken udvikling FCH har gennemgået i 2016, og hvilke opgaver, vi har løftet. Frivilligcenter Halnæs arbejder tæt sammen med FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark – landsorganisationen for Frivilligcentre og Selvhjælpsorganisationer) og formulerer sin vision således: ”Halsnæs er og skal være et lokalområde, hvor medmenneskelighed og fællesskaber er en bærende værdi, hvor alle borgere i Halsnæs kan hjælpe andre, sådan som begge parter ønsker det.”
Derudover lægger vi os op ad FriSes vision: ”Frivilligcentrene arbejder for et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte”.

Frivilligcentrets bestyrelse besluttede i 2016 at arbejde strategisk med de anbefalinger, den nationale Rambøll-rapport har i samarbejde med FriSe, Socialministeriet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Frivilligraadet og Bjarne Ibsen formuleret på frivillighedsområdet (Evaluering af frivilligcentre, Rambøll, april 2016). Frivilligcentrets bestyrelse, medlemmer og ansatte har formuleret ”Strategi for Frivilligcenter Halsnæs 201718”, som blev offentliggjort i starten af 2017. Strategien har et særligt fokus på Frivilligcenteret som en engageret og struktureret medlemsforening og en professionel arbejdsplads. Derudover er der sat fokus på særlige indsatser for at få en selvhjælpsorganisering op at stå i FCH. Der er i mange frivilligcentre rundt om i landet, selvhjælpsorganiseringer, hvor borgere med initiativ og/eller behov kan få ramme og støtte til at etablere selvhjælpsgrupper. Derudover har vi et særligt fokus på integration mellem mennesker, herunder også flygtninge, og gør en særlig indsats for at samle viden om forskellige initiativer og samskabelsespotentialet imellem lokale aktører.


Året der gik 2016 var et år med særligt fokus på udvikling af nye initiativer og fokusområder. Selvhjælpsorganiseringen i Danmark blev undersøgt grundigt, mulighederne i Halsnæs blev tænkt sammen med frivillige og kommune, og fundraisings processen begyndt. Der blev etableret et stærkt mål om at kunne understøtte selvhjælpsgrupper i Halsnæs systematisk og stabilt efter ønske fra borgere og frivillige. En undersøgelse af behovet for netværk for frivillige, der arbejder med integration og flygtninge, blev sat i gang. Medlemsbasen blev udvidet med flere foreninger og grupper af frivillige, som vi kan understøtte, herunder også frivillige fra idrætten og kulturen, som førte nye og spændende samarbejdsperspektiver på tværs af frivillige ind i frivilligcenterets arbejde. Herunder kan særligt nævnes samarbejdet med Karl-E kulturcafeen i Halsnæs, hvor vi løbende taler om tilbuddene til de frivillige, og hvordan begge organisationer sammen bedst synliggør tilbud og understøtter de frivilliges arbejde. Vi satte i 2016 spot på flygtninge, psykisk sårbare, samskabelse og frivillighedens vilkår generelt i vores uddannelses – og tema aktiviteter. Alle velbesøgte dage, som fortæller os at interessen er stor – både for det frivillige, men også for at diskutere, lære og forstå hinanden. Fundrasingsarbejdet i Frivilligcentrene er nødvendigt stort, vi skal skaffe min 50 % af vores midler eksternt udover grundfinaniseringen for at løfte vores opgaver. Dette arbejde omfattede statslige pujljer, dialog med politikere og fondsansøgninger, og blev i 2016 også intensiveret med kontakt ind i en endnu en stor fond om et større projekt. Vi havde i 2016 et særligt fokus på at skabe kontakt til erhvervslivet i Halsnæs og finde et eventuelt fælles fodslag, som kan tilføre ressourcer særligt til medlemmernes arbejde, men også til opretholdsen af FCHs rådgivningstilbud. Derudover blev 2016 det første år, hvor vi for alvor satte fokus på at få overblik over relevante mindre fonde og legater, som udmønter penge til drift af sociale organisationer. Hele 96 ansøgninger blev sendt i slutningen af 2016 og blev endnu en konsolideret fundraisings mulighed for frivilligcenteret.

Den første store strategiproces i frivilligcenterets historie blev gennemført med inddragelse af medlemmer, bestyrelse og medarbejdere, og blev et klart og tydeligt pejlemærke for strategien for 2017 & 2018, hvor der er et særligt fokus på inddragelse af medlemmerne og de frivillige i driften af frivilligcenteret i definerede funktioner som recpetionister, IT-supportere, grafikere og praktiske hold. Alt sammen nødvendigt for at kunne give de frivillige i Halsnæs den bedste og stabile støtte. Bestyrelsen var igennem flere processer i gang med at etablere sig med de rette kompetencer, og vi gik ud af 2016 med en stærk bestyrelse, som arbejdede intensivt med at finde retningen for centeret hos medlemmerne, som altså udmøntede sig i strategien. 2 ud af 3 medarbejdere blev endelig fastansat, efter det har været et erklæret mål i årevis, og om end det medfører et endnu større fokus på sikring af ressourcer fra både puljer, fonde og kommune, er det en stor glæde at kunne tilbyde medarbejderne gode og tiltrækkende arbejdsvilkår, fremfor midlertidige projektansættelser. Derudover kunne vi også for første gang i 3 år tilbyde medarbejderne efteruddannelse, som direkte bidrager til nogle af kerneopgaverne i centeret, herunder projektudvikling og implementering og strategisk ledelse. Organisatorisk blev 2016 det år hvor de interne styringsværktøjer faldt på plads med udviklingen af et særligt tilpasset årshjul, udarbejdelse af en strategi med en høj medlemsdeltagelse, etablering af fordelingen imellem frivillige og ansattes opgaver på centerets funktioner og også udarbejdelsen af en statistik over centerets økonomiske udvikling siden 2012, herunder fordelingen af grundfinansiering og eksternt fundraisede midler, fordelingen imellem administrationsopgaver og direkte brugerrettet arbejde, og fordelingen imellem administrationsudgifter og udgifterne til direkte brugerrettede aktiviteter. Dette økonomiske overblik præsenteres på generalforsamlingen 22. april 2017. 2016 var et år, hvor vi særligt oplevede at: Arbejde med samarbejdsperspektiverne for frivillige på tværs af aktiviteter, uanset om det var Røde Kors og Industrimuseet som fandt hinanden på samskabelsesworkshoppen, fodbold for flygtninge i en lokal idrætsforening, kunst rum for sårbare mennesker eller diskussionerne på frivillig fredag om vilkårene for frivilligheden generelt i Danmark.


At henvendelser til os som videnscenter stiger markant både fra borgere, frivillige og lokale aktører, og tvinger os til hele tiden at være opdaterede om udvikling og alternative måder at arbejde for og med frivillige. At lokalområdet har opdaget, at frivilligcenteret er her – og er en åben dør. Vi ønsker at sige tak til alle de uhyre engagerede frivillige, både dem der altid er der, og i den grad også dem, der er der nogle gange, til dem vi arbejder sam-

men med, til dem der tror på vores ideer og hjælper os med at tilpasse dem – I hjælper alle med i sidste ende at holde vores berettigelse skarp og nærværende. Vi glæder os til 2017 og til at være den åbne dør for medmenneskeligheden og medborgerskabet og alle de mennesker for hvem, det er nogle af de vigtigste værdier mellem mennesker. Tak for et spændende, inspirerende og rart år til jer alle.


Ny strategi for Frivilligcenter Halsnæs Ny bestyrelse

Øget fokus på medlemsinvolvering

I løbet af 2016 fik FCH en ny bestyrelse med fem medlemmer og én suppleant. Den nye bestyrelse har samlet set både brede og strategiske kompetencer med repræsentanter med erhvervsbaggrund og erfaring med boligsociale indsatser. Alle medlemmer er dedikerede fortalere for den nye strategi og er optaget af evaluering og resultatorientering af FCH s arbejde og tilbud til medlemmer og borgere.

FCH’s medlemmer har bidraget til Strategien, bl.a. ved at deltage i en spørgeskemaundersøgelse og en workshop. Bestyrelsen har sat en retning for at øge medlemmernes deltagelse i dagligdagen. 10 frivillige er som nævnt beskæftiget med f.eks. IT-support, layout/grafik og receptionistopgaver, som sammen med medarbejderne løfter nogle af frivilligcenterets opgaver, og sikrer den essientielle medlemsinvolvering og ejerskab. I 2016 blev de første frø sået i strategiprocessen, for også at gøre en del af aktiviteterne medlemsbårne, og i spørgeskemaundersøgelsen stod det klart, hvor medlemmerne gerne vil involveres i planlægningen, hvilket implementeres i 2017. Opbakningen til det nye netværk for medlemsgrupper, der arbejder med integration og flygtninge oplever vi også som et udtryk for, at medlemmerne ønsker at danne base her både for hver deres aktiviteter, men også for deres netværksdannelse med hinanden, vidensudveksling m.m. Vi har i slutningen af 2015 understøttet oprettelsen af et fælles netværk for patientforeningerne og -medlemsgrupperne, som i løbet af 2016 havde stor succes med opstart af et fysioterapeut træningsforløb i FCH for at afprøve træningens effekt på forskellige patientgrupper. Gruppen søgte kommunens lokale § 18 midler (pulje til frivilligt socialt arbejde) og har haft et tæt samarbejde både med Handicaprådet og kommunale medarbejdere for at få tilbuddet i gang.

Sekretariatsfunktionen: Frivillige og ansatte løfter i flok Sekretariatsfunktionen er styrket strategisk i 2016. Vi har arbejdet intenst med udarbejdelsen af et årshjul for FCH for at opnå størst mulig synergi mellem medarbejdernes opgaver, daglig leders, bestyrelsens opgaver og medlemmernes opgaver. På den måde har vi afklaret, hvilke opgaver vi har brug for frivillige til at løfte for at få vores fælles frivilligcenter til at køre rundt. Årshjulsprocessen var en stor og spændende opgave at få lavet grundigt, så den nu kan bruges som strategisk styringsværktøj. Vi har dedikeret ressourcer til at udvikle den frivillige del af sekretariatsorganisationen og udarbejdet jobbeskrivelser for de fem typer frivillige funktioner, der skal være i FCH’s sekretariatsfunktion: receptionister, IT-supporter, layout/grafiker, aktivitietsplanlæggere og praktisk/ pedel funktion. Både frivillige og ansatte har arbejdet målrettet på at få opgaverne til at hænge sammen og gå op i en højere enhed.


Selvhjælpsindsatser FCH modtager løbende henvendelser vedr. oprettelse af selvhjælpsgrupper for pårørende til psykisk sårbare, skilsmisseramte, børn af alkoholikere, børn af psykisk sårbare, flere patientgrupper end de eksisterende, som kan kobles på de efternetværk hospitalerne sætter i gang og flere. Halsnæs Kommune tilbyder aktuelt fire såkaldte ”Lær at tackle”-kurser (angst og depression, job og sygdom, kroniske smerter, kronisk sygdom) af en varighed på seks til syv uger. Det er et udtalt ønske i FCH at kunne tilbyde denne borgergruppe opfølgning i selvhjælpsgrupper efter afsluttede kommunale forløb. Det er forsøgt i efteråret 2016, men vi mærker tydeligt gruppernes ønske og behov for at understøtte deres start i gruppen, hvilket ikke kan imødekommes, med de ressourcer, vi har nu.

FCH har derfor i sin Strategi 2017-18 formuleret denne målsætning: ”Nye indsatsområder er etablering af selvhjælpsorganisering til at understøtte nye netværks- og selvhjælpsgrupper, samt koordinering og understøttelse af frivilligindsatser på integrationsområdet.” Gennem sin deltagelse i det nationale projekt SMART-recovery har FCH styrket sine kompetencer i forhold til drift af selvhjælpsgrupper. Erfaringen rundt i landet hos vores kollegaer, viser at gruppernes stabilitet og netværk forstærkes kraftigt af, at frivilligcentrene kan understøtte deres opstart. Og nogle af FriSe’s medlemsforeninger har således udviklet en national, velafprøvet struktur, der bygger på en ansat selvhjælpskoordinator og 4-5 tilknyttede igangsætter frivillige, som FriSe uddanner. FCH har i 2016 ansøgt om fondsmidler til ansættelse af en selvhjælpskoordinator og til etablering af selvhjælpsgrupper, men desværre modtaget afslag fra TRYG Fonden. Vi arbejder intensivt på at rejse midler til dette formål gennem dialog med anden fond, og tæt opmærksomhed på nationale puljer, og en samarbejdsaftale med Halsnæs Kommune.


Kerneydelser FCH er medlems- og paraplyorganisation for det frivillige arbejde og foreninger og grupper med socialt sigte i Halsnæs Kommune: • yder foreningsservice ved at stille administrativ og konsulentmæssig hjælp til rådighed. • udlån af lokaler, brug af pc’er, kopimaskine mv. 
 • styrker kvaliteten i det frivillige arbejde ved bl.a. at afholde kurser, undervisning og temadage for medlemmer og frivillige. • støtter aktiviteter/initiativer, der søger at fremme hvervning af frivillige til det frivillige arbejde og støtte enkeltpersoner, selvhjælpsgrupper mv, der ønsker at arbejde frivilligt

Nye foreninger og den brede frivillighed FCH har i 2016 kunnet udvide sin profil til det brede frivillighedsområde, herunder idrætten. Vi har bl.a. indledt et samarbejde med en lokal karateklub, Melby Idrætsforening og Idrætsrådet. Kim Daugbjerg, formand for Halsnæs Idrætsråd: ”Halsnæs Idrætsråd har haft et godt samarbejde med Frivillighedscenteret i Halsnæs igennem det sidste år. Vi har deltaget i ”Uddelingsudvalget” ifm. prisen til årets frivillige sociale forening/gruppe 2016 (og igen i 2017). Bl.a. herigennem fik vi for alvor indblik i det store arbejde, der laves i Frivilligcentret, og de muligheder der er for hjælp i ”huset””. På baggrund af de positive indgangsvinkler der er i Frivillighedscenteret Halsnæs har vi valgt at melde Halsnæs Idrætsråd ind, så vi får diverse nyhedsbreve og kursusmuligheder der er i forbindelse med medlemskabet. Vore medlemmer i foreningerne har taget godt imod tiltaget, som vi håber kan udvikles de kommende år. Vi har også kunnet udvide vores medlemsservice og gjort en ekstra indsats for at støtte frivilligheden i kulturen. Vi har bl.a. arbejdet tæt sammen med styregruppen for Hundested Kino i deres indsats for at få etableret en forening omkring retableringen af en biograf i Hundested.

I 2016 har vi budt velkommen i FCH til nye medlemmer fra alle dele af frivilligsektoren: BROEN Halsnæs Danske Ølentusiaster Frikirken Salem Gratis Samtaleforløb Halsnæs Kunstforening Heart2heart Hundested Kino Idrætsrådet Karl-E Mission Afrika Selvhjælpsgruppen – DH Selvhjælpsgruppen Kronisk sygdom Selvhjælpsgrupppen Angst/Depression T.U.N.E. Videnscafeen – Frederiksværk Bibliotek Antallet af medlemsforeninger/frivilliggrupper er i 2016 vokset med 15. I 2016 har vi haft gode dialoger med Halsnæs Kunstforening – der arbejder med en plan for at høre hjemme i et anneks til frivilligcenterets bygning Skjoldborg – vedr. tilbud om kunsteriske udfoldelsesmuligheder for bl.a. sårbare mennesker. Denne dialog er med til at fremme en vigtig værdi: den lokale udvikling på tværs af kunst, kultur og socialområdet tl gavn for Halsnæs’ borgere. FCH deler lokaler med Samværs- og aktivitetstilbuddet Skjoldborg, der er en del af Halsnæs Kommunes socialpsykiatri. En gruppe unge ’udbrydere’ af socialpsykiatrien har meldt sig ind i FCH og etableret en Ungecafé i Frivilligcenteret. De unge har opnået foreningskompetence og har bidraget til at indrette et af centerets fælleslokaler ”Portnerboligen” og på denne måde været med til at skabe nogle hyggelige faciliteter også til gavn for andre medlemmer.


Frivillig Fredag FCH inviterede fredag d. 30. september til Frivillig Fredag for at fejre de frivilliges store indsats i kommunen. Omkring 100 borgere fra hele kommunen mødte op på Hundested Bibliotek. Og på programmet var bl.a. en paneldebat om medborgerskab med deltagelse af Eyvind Vesselbo, Georg Metz & Michael Wulff styret af Trine Torp. En dejlig dag, hvor frivillighedens vilkår og finansieringsmuligheder blev livligt vendt og drejet. Borgmester Steen Hasselriis uddelte, for anden gang, årets pris for en særlig indsats indenfor det frivillige sociale arbejde til Bisidder gruppen i Nordsjælland, som er særeles aktive her i Halsnæs. FCH faciliterede og uddelte årets pris.

En infrastruktur for alle frivillige i Halsnæs Kommune FCH har til formål at ”styrke kvaliteten i det frivillige arbejde ved bl.a. at afholde kurser, undervisning og temadage for medlemmer og frivillige”. I 2016 har FCH blandt andre initiativer taget kontakt til medlemmerne og undersøgt behov, mulighed, struktur, samarbejde omkring et nyt netværk for frivillige, der arbejder med og for flygtninge og integration generelt. Formål er: vidensdeling, udvikling af nye initiativer, ideskabelse, fælles aktiviteter, fælles politisk stemme og dialog som samlet gruppe. Opbakningen er stor, og netværket blev etableret i februar 2017.

FCH har afholdt en åben samskabelsesworkshop for frivillige og foreninger i Halsnæs Kommune, som ønskede at lære hinanden at kende, dele erfaringer og få ideer til samarbejde og nye veje at gå for deres frivillige virke. De af vores egne medlemmer der var med, understregede efterfølgende, at de ønsker arrangement gentaget på fast basis fremover. FCH har afholdt to gratis uddannelsesarrangementer for medlemmerne: ”Mentor for en flygtning”, et kursus fra Center for Frivilligt Socialt arbejde, og en samskabelsesworkshop, ”Hvis vi løfter i flok, kan vi mere sammen”, som begge var vel besøgt af både medlemmer og borgere, der er interesseret i muligheden for at gøre en frivillig indsats. Farmaceut Bertel Rüdinger holdt et foredrag om vejen tilbage til livet via frivillighed. Bertel har selv erfaring med alvorlige psykiske vanskeligheder og er en levende fortæller. Der var fulde huse i februar 2016. Vi deltog i Krudtværksfestivalen med 10 medlemsgrupper, som talte med de forbipasserende om deres arbejde og sag. Vi tager på ugentlig basis imod 5-10 henvendelser fra medlemmer, nye frivillige, borgere og samarbejdspartnere, som ønsker støtte, råd og vejledning om, hvor de skal lægge deres frivillige indsats, projekter, vi skal udvikle sammen eller viden om, hvor de kan gå hen med deres ønsker eller behov for støtte. Også i den digitale verden har vi oplevet større gennemslagskraft. På hjemmesiden har vi i 2016 haft 47.396 besøg. Og på Facebook er antallet af likes steget fra ca. 600 i 2015 til 867 i 2016.


Nye og bedre faciliteter Vores lokaler er i 2016 brugt i alt 2586 gange, i alt 13067 timer, hvor frivillige og borgere skaber sammenhængskraft, socialt samvær og nye ideer og arrangementer. FCH har udvidet lokalernes funktioner, så de nu huser et multirum, der både er indrettet til børneaktiviteter og til personlige samtaler i vores tilbud om samtaleforløb. Derudover har vi indrettet et mødelokale af anderledes karakter med højt mødebord og høje mødestole – en indretning, der giver en anden mulighed for at holde møde på. Begge rum er blevet brugt flittigt, siden de blev færdige i sidste kvartal 2016.

Samarbejdet med Halsnæs Kommune FCH har i løbet af 2016 løst en række opgaver i et i vores optik godt og udviklende samarbejde med Halsnæs Kommune. Centerchef Christian Lorenz fortæller om rekruttering af frivillige til uledsagede flygtningebørn: Frivilligcentret kan også hjælpe kommunen med små opgaver, som kommer. Et eksempel på dette var i efteråret 2016 hvor Frivilligcentret sammen med Social Service og Familier tilrettelagde og gennemførte en indsats for at skaffe midlertidige forældremyndighedsindehavere til uledsagede flygtningebørn.

FCH har også samarbejdet med Social Service og Familier om kvalificering af frivilliges muligheder for at søge § 18 midlerne i Halsnæs Kommune, herunder 2 årlige åbne informationsmøder for alle frivillige, ikke kun for medlemmer af FCH, der ønsker at søge de kommunale puljer, som understøtter frivilligt socialt arbejde. FCH har også deltaget i Halsnæs Kommunes integrationsworkshop i 2016 og givet vores bidrag til kommunens integrationsstrategi. På vegne af alle FCH’s medlemmer formulerede vi et høringssvar om kommunens børnepolitik, som direkte bidrog til formuleringen af forældreindsatsen i relation til arbejdet med børn. En særlig del af FCH’s funktion som videnscenter er at støtte og udvikle ny initiativer og projekter ved at tilbyde hjælp til organisering, PR og markedsføring, vejledning om økonomi, ansøgninger om tilskud/puljer m.v. Vi bidrager således med konsulentbistand og lægger lokaler til nye projekter og sikrer forankring i samarbejde med medlemsforeninger/frivilliggrupper og andre lokale aktører. Vi har et løbende samarbejde med Halsnæs Kommunes Uddannelsesvejledning, hvor vi løbender tageer imod pit-stop holdene. mestringsforløb for unge. Vi fortæller om Frivilligcenterets aktiviteter, rådgivningstilbud, mulighederne i foreningslivet og i frivilliggrupperne, og har en snak med de unge om deres kendskab til frivilligheden og medborgerskabets styrker. I 2016 har FCH været beskæftiget med følgende projekter.


Frivilligcentret er projekternes vugge i Halsnæs Frivillig økonomisk rådgivning

SMART Recovery

Den Frivillige Økonomiske Rådgivning er et gratis, uvildigt og fortroligt tilbud til alle borgere i Halsnæs Kommune om kvalificeret hjælp til alle økonomiske problemstillinger. I den økonomiske rådgivning er tilknyttet kompetente frivillige, der alle har erfaring med at håndtere økonomiske problemstillinger fra deres professionelle virke. Tal fra Experians RKI-analyse for første halvår af 2016 viser, at Halsnæs Kommune ligger på en tredje plads over kommuner i Region Hovedstaden med flest borgere registreret i RKI. På landsplan er Halsnæs Kommune gået fra en tiende plads i 2014 til en ellevte plads i 2016 med en registreringsprocent på 6,5 % af borgerne over 18 år – til sammenligning var landsgennemsnittet i 2016 4,95%.

SMART Recovery er et koncept for anonyme selvhjælpsgrupper, som er drevet af frivillige og målrettet mennesker med et ønske om at ændre en skadelig adfærd, som fx stofmisbrug. Konceptet er udviklet i USA, og SMART står for Self - Management And Recovery Training. FCH har sammen med en række andre frivilligcentre over hele landet deltaget i afprøvning af metoden i projektperioden 2013-16. Socialstyrelsens evaluering er positiv og konkluderer: ”At blive mødt af ligesindede, der har egne erfaringer med et misbrug, beskrives af SMART- deltagere som værende vigtigt. Det har stor betydning for den forståelse, SMART-deltagere oplever at blive mødt med på møderne. Peer-to-peer vurderes dermed af deltagere og facilitatorer som et vigtigt element i SMART Recovery, der kan have betydning for deltagernes vej mod recovery og et liv uden misbrug.”
 (SMART Recovery selvhjælpsgrupper til borgere med stofmisbrug. Evalueringsrapport, Socialstyrelsen, 2016, s. 28) SMART Recovery er frivilligt, gratis og helt anonymt.

Frivillig Økonomisk Rådgivning har kørt som projekt siden 2014, og nuværende projekt bevilling udløber pr. 30. november 2017. Projektet har udviklet gode værktøjer, er veldokumenteret, og kan fremvise solid effekt. I skrivende stund har over 200 borgere haft over 360 samtaler af min 1 times varighed siden oktober 2014. Derfor vil vi i 2017 arbejde hårdt for at kunne få etableret en fast finansiering til rådgivningen på minimum 100.000 kr., helst 130.000 kr. om året fra 2018, for at undgå at lukke rådgivningen ned slut 2017. I andet halvår 2016 har FCH haft særligt fokus på at synliggøre Frivillig Økonomisk Rådgivning for unge i alderen 18-30 år. Der ses aktuelt en effekt heraf, i det 25 procent af henvendelserne i de to første måneder af 2017 kommer fra denne aldersgruppe.

Ensomme Ældre I 2016 afsluttede og afleverede FCH to projekter for ældre medborgere. Vågetjenesten blev overtaget af Røde Kors Halsnæs i foråret. Spisevenner blev overtaget af Ældresagen i Frederiksværk og Hundested, ligeledes i foråret. Begge initiativer var og er en succes. 10 Frivillige rekrutteret i projektperioden blev givet videre til Røde Kors i vågetjenesten, 3 spisevenner blev til besøgsvenner hos Ældresagen Frederiksværk og i Hundested kører fællesspisningen med 2 frivillige koordinatorer med ventelister til rart og hyggeligt samvær. 2 spændende projekter, hvor vi arbejdede sammen med Ældresagen og Røde Kors hele vejen igennem for at sikre at projekterne i projektperioden på 15 måneder, blev konstrueret som frivillige aktiviteter, der kunne videreføres udelukkende som i frivilligt regi.


Frivilligcenter Halsnæs i tal Frivilligcenter Halsnæs har i 2016 haft en omsætning på kr. 2.390.500. Regnskabet viser et resultatet på kr. 176.847. Figur 1 viser fordelingen af indtægterne. Det fremgår, at FCH i 2016 har formået at rejse eksterne midler for et større beløb end grundfinansieringen.

Figur 1, Indtægter 2016 Frivilligcentre rundt i landet får 350.000 af Socialministeriet og 350.000 af kommunerne i den finansierings kategori, der hedder ”Grundfinansiering”. Derudover aftales det så lokalt med kommunerne, hvilke ressourcer der ellers tilføres frivilligcenteret, for at kunne løfte de opgaver, som er kravet fra Socialministeriet og i samarbejdsaftalerne med kommunen. I Halsnæs har vi en god dialog løbende om, hvordan vi sammen understøtter arbejdet og hvilke ressourcer det kræver for at nå de resultater, som både vi i centeret, vores medlemmer og kommune ønsker.


Figur 2: Udgifter 2016 Figur 2 viser fordelingen af udgifterne i FCH i 2016. Det fremgår heraf, at lønudgifter til administration balancerer nøjagtigt med de lønudgifter, der er forbundet med den direkte støtte til medlemsforeninger og frivillige. Alt hvad vi laver også i administrationen er målrettet udviklingen af service og tilbud til frivillige i Halsnæs, men denne figur viser mere præcist hvor stor en del af vores arbejdstid, der bliver brugt på direkte kontakt med de frivillige.


Frivilligcentret som arbejdsplads FCH beskæftiger pr. 31. december 2016 en daglig leder, en projektleder og en administrativ medarbejder (fleksjob, 12 timer ugentligt). Udgiften til løn udgjorde i 2016 kr. 1.294.323.

Samarbejdsaftale med Halsnæs Kommune 2016-17 FCH har i 2016 i forbindelse med udvidelse af samarbejdsaftalen modtaget yderligere kr. 300.000 ud over kommunens del af grundfinansieringen. Formålet med bevillingen er at ”styrke driften af frivilligcentret og herunder det brede samarbejde med hele frivilligområdet i Halsnæs Kommune”. At frigøre en del af den daglige leders tid til strategisk arbejde og til fundraising er en forudsætning herfor. Denne ekstra bevilling har helt eller delvist finansieret en række forbedringer og aktiviteter: • Ansættelsen af administrativ medarbejder og fuldtidsansættelsen af projektleder, og dermed sikringen af medarbejdernes ansættelsesvilkår, som ellers er prisgivet projektbevillinger og skæve projektperioder. Den ekstra bevilling finansierer ca. 50 procent af de to medarbejderes løn. • Forbedret medlemsservice og reduceret ventetiden på henvendelser fra både borgere, frivillige og samarbejdspartnere. • Opsøgende arbejde og udbredelse af samarbejdet til lokale idrætsforeninger. • Udvidet opmærksomhed på finansieringsmuligheder til også at omfatte kultur, idræts og sundhedsområdet. • Etablering af kontakt til Ølsted Lokalråd og opstart af samarbejde. • Etablering af samarbejdsaftale med Lejerbo om understøttelse af de frivillige i boligområdet ”Maglehøj” og initiativer til at gøre frivilligcenterets tilbud og medlemmers aktiviteter synlige og lettilgængelige for områdets beboere – en 4,5-årig aftale med start midt 2016 - 2020.

• Research af selvhjælpsområdets finansiering og metoder i Danmark og udarbejdelse af ansøgninger til puljer, fonde samt samarbejdsaftaleforslag til Halsnæs Kommune. • Opgradering af lokalerne til de frivilliges aktiviteter til at rumme flere funktioner. • Planlægning og gennemførelse af Frivillig Fredag og administration af kommunens pris til årets frivillige sociale forening/gruppe/initiativ. • Afholdelse af åben samskabelsesworkshop for alle frivillige og foreninger i kommunen. • Forøget fokus på fundraising, herunder også alternative veje til ressourcer, som hvert år skal sikre ca. 50% af FCH’s midler i nuværende konstruktion, herunder. • Planlægning og implementering af strategiproces september-december 2016 med forbedret kommunikations- og registreringsindsats i sekretariatsfunktionen og udvikling af de frivilliges inddragelse i sekretariats organisationen og driften af frivilligcenteret. • Fortsættelsen af Frivillige Økonomisk Rådgivning i en 6 måneders periode imellem de 2 bevillinger fra TRYG Fonden. • Vi prioriterer både tid og ressourcer, til at indrette opgaver, arbejdstid og og medarbejder og ledelsesressourcer, så pratikanten har mulighed for at afklare og tilegne sig kompetencer i en tryg ramme. Vi har opgaver indenfor IT, markedsføring, projektudvikling, fundraising, medlemsservice, samskabelse, sekretær funktioner og mødeplanlægning, som vi trækker på, når vi har praktikanter. Det er en strategisk beslutning fra ledelsens side også at bidrage til lokalsamfundet på den måde.


MEDLEMMER

Frivilligcenter - Personale ACA Frederiksværk Anonyme alkoholikere AA Halsnæs Arresødal hospice, frivillige Arresødal hospice, støtteforening Astma-allergi Nordsjælland Bisiddergruppen Nordsjælland BROEN Halsnæs Dansk Handicap Forbund, Frederikssund - Halsnæs afd. Selvhjælpsgruppe ”Som vi er” Danske handicaporganiationer DH Dansk Serbisk Organisation Danske Ølentusiaster Den boligsociale helhedsplan Maglehøj Samtale forløb - Coach Frikirken Salem Forældregruppen for svagtseende/ordblinde børn Frivillige fra Høje Tøpholm og Degnebakken Frivillig Økonomisk Rådgivning Gigtforeningen Halsnæs Gæstfrie Halsnæs agside Halsnæs Idrætsråd Halsnæs Kolde forening edlemsoversig + kontaktinfo Halsnæs Kunstforening Halsnæs Tango Forening Hjerteforeningen Homestart

Integration og motion Foreningen Karl-e Kirkens Genbrug Klub2000 Krisecenter - Frederiksværk Kræftens Bekæmpelse, Halsnæs Kunst i Halsnæs Lektiecaféen på Frederiksværk Bibliotek - Dansk Flytgningehjælp Lions Club - Frederiksværk Melby-Liseleje IF/Fodbold Mentornetværk - jobcenteret Mission Afrika (Damernes magasin) Butik Natteravnene Halsnæs Netværksgruppe for plejefamlier Netværksgruppe for unge psykisk sårbare (T.U.N.) Paraplyens Venner Røde Kors Halsnæs Scleroseforeningen Halsnæs Sind Halsnæs Socialdemokraterne Halsnæs Spejdergruppen - Sct. Georgs Gilder - Frederiksværk Støttegruppen for socialpsykiatrien Videnscafe - Bibliotek Kommunal frivillige Ældresagen Halsnæs medlem - Koordinationsudvalget Ølsted Kroket Enkeltpersoner

FRIVILLIGCENTER HALSNÆS Valseværksstræde 5 A, 3300 Frederiksværk Tlf 31 33 38 89 · frivilligcenter-halsnaes.dk facebook.com/Frivilligcenterhalsnaes


Årsberetning Frivilligcenter Halnæs 2016  
Årsberetning Frivilligcenter Halnæs 2016  
Advertisement