Biuro Nieruchomości Warszawa Agencja Nieruchomości Zieliński

Page 1

Decydującsięnazakupieniemieszkania,trzebabyćzawszeświadomymtego,iżjesttozakupnalata.Niekażdyzdaje sobiesprawęzfaktu,żemieszkanietonieparabutów.Gdysiępopsujetopopółroku,czymaksymalniekilkulatach będziemożnająwyrzucićlubwymienićnainną.Mieszkanietoinwestycjanaprzyszłość,oilenienacałeżycie.Można uznaćtozagłównyargument,którymkierująsięprzyszlinabywcy

PoznajnajlepszereferencjeagentanieruchomościzWarszawy,czyliopiniemoichklientów,nowychorazstałych.Białe Lwy–TwojezaufanebiuronieruchomościwWarszawie.Gwarantujemybezpieczeństwotransakcji,pozwalającCi wybraćdowolnegonotariusza,któryzadbaoprawidłoweprzeprowadzenieprocesuzakupu.Dowynajęcia2pokojowy apartamentpremiumnaprywatnymosiedluBohema-43m2,2pokoje,1loggia-1piętrozbalkonemiekspozycjąna południowy-zachód -ul.

MieszkaniaNaSprzedażWarszawa-NajwięcejBezPośredników

Wybórpowinienrównieżuwzględniaćindywidualnepreferencjeipotrzebyklienta.Ważnejest,abyklientczułsię komfortowoipewniepodczascałegoprocesutransakcyjnego.Dlategoteżwartoskontaktowaćsięzwybranąfirmąi sprawdzićnażywoswojeodczucia.Dobrzejestumówićsięnabezpośredniąrozmowęzwybranymagentemlubosobiste odwiedzeniesiedziby,abyomówićplanowanąwspółpracę.

DowynajmulokalbiurowywWarszawie,śródmieście,bliskometra.Cenazam257zł+19,50złkosztyeksploatacyjne (sprzątanie,prąd,ochrona,woda,kanalizacja,śmieci,ogrzewanie,eksploatacja...Funkcjonalnebiurozlokalizowanena jednejznajbardziejrozpoznawalnychulicWarszawy.

DyrektorOddziałuSprzedaży

Dziękizaangażowaniuorazprofesjonalizmowiwkrótkimczasieudałonamsięsprzedaćdomzapośrednictwemagencji nieruchomościPolandStreet.PolandStreettonajwyższestandardyzawodowe,nasiKliencimogąmiećpewność,żesą obsługiwanizgodnieznajlepszymipraktykami,aichinteresysąnaszympriorytetem.Ponadto,inwestujemywciągły rozwójnaszegozespołu,abyzapewnićPaństwunajnowsząwiedzęiumiejętnościpotrzebnedoskutecznejrealizacji transakcji.JesteśmysolidnymigodnymzaufaniapartneremdlanaszychKlientów,którysprostaichoczekiwaniomna każdymetapiewspółpracy.NaarchitektonicznejmapiecałejPolskimożnaznaleźćwieleciekawychmiejscoferujących sprzedażnowychmieszkań–Warszawaoczywiścieniejestwyjątkiem.

Procesywizerunkoweitewyraźnieoparteokontaktyzklientamizostałyprzedstawionewsposóbnowoczesnyoraz skuteczny.Matonacelupokazaniejakwszybkisposóbmożnazacząćfinalizowaćtransakcjeidziękitemuzdobywać kolejnychklientów.WykorzystującwiedzęidoświadczeniejesteśmywstaniewygenerowaćdlaCiebiewyższyzyskze sprzedaży,czywynajmunieruchomości.Rozwiązaniezpewnościązadowoliwieleosób,któreposzukująmożliwości rentownegoobrotunieruchomościami,czyzadowalającegokosztuwynajmuswojegomieszkanialubdomu.

Terminichwypełnieniazostałszczegółowoopisanywaktualnieobowiązującychprzepisachprawa,a jegoniedotrzymaniewiążesięzmożliwościąnałożeniawysokichsankcjinanajbliższeosobyz kupowaniemieszkańdo remontuotoczeniazmarłego.Jednymzkoniecznychdowypełnieniaobowiązkówsąkwestiedotyczącespadku, amianowiciedziedziczenieustawowemieszkania.Wbrewpozoromtozagadnienieprawnenienależy

donajłatwiejszych,wzwiązkuzczymwartoskorzystaćzpomocywykwalifikowanychspecjalistów,amianowicie adwokatówlubnotariuszy

Kancelariaudzielawsparciaprawnegowsprawachzwiązanychzugodowympodziałemmajątku,poprzezprzygotowanie czyanalizęprojektuporozumieniawsprawiepodziałumajątku,udziałwrozmowachinegocjacjach.Jesteśmy przekonani,żekobietyodgrywająniezwykleważnąrolęwświecienieruchomości.Ichunikalnecechy,umiejętnościi perspektywaprzynosząwielewartościdodanejdotegodynamicznegosektora.Jeślichceszpoznaćnasząofertę,wypełnij jeszczerazformularz,zostawiającdosiebiekontakttelefonicznyorazadrese-mail.Lokalizacja Twojejwymarzonej nieruchomościmusibyćokreślonaprecyzyjnie.Abyokreślićprecyzyjnielokalizację,skorzystajzpodpowiedzi. Częstopowierzaszprzecieżwczyjeśręcedorobekcałegożycia.Czyjesttomieszkanie,domlubkamienicanapewno chceszjesprzedaćSzybkoiZyskownie.DlaczegoszybkasprzedażmieszkaniazeŚródmieściatakdobrzenam wychodzi?Sekretemjestmiędzyinnymidobreprzygotowanienieruchomościdosprzedaży(homestaging),atakże profesjonalnasesjazdjęciowaifilmowazudziałemmodelek. Świadczymyusługidladeweloperównaetapieplanowaniaorazprzygotowaniainwestycji,wtrakcierealizacji inwestycjioraznaetapiesprzedażyinwestycji.Wykonujemyaudytyprawnenieruchomości,świadczymyusługi doradztwatransakcyjnego.Wtrakcierealizacjizleceńwspółpracujemyzprawnikamispecjalizującymisięwusługach dlabranżynieruchomości.Świadczymyprofesjonalneusługiwzakresiesporządzaniaoperatówszacunkowychdla klientówindywidualnych,biznesowych,instytucjonalnych.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.