Page 1

Specijalizovani časopis za poslovna putovanja i kongresni turizam Jugoistočne Evrope Specialized magazine for business travel and meetings industry of South East Europe Broj 17 / februar 2015 / No. 17 / February 2015 www.SEEbtm.com

tema broja::

Događaji: Nekada i sada cover story:

Events: Now and then

Istraživanje:

Trendovi organizacije događaja za 2015. godinu Novi alat na kongresniturizam.com:

Sada je lakše da izaberete prostor za vaš događaj

Research:

Trends in event organization for 2015 New feature on SEEmice.com:

Now it’s easier to make right venue decision


uvod

u v o d

I M P R E S S U M Izdavač, produkcija i marketing: The Best Solutions Ljube Šercera 13/10 11000 Beograd, Srbija Tel/fax: +381 11 3960 388 Tel: +381 11 3098 468 Web: www.SEEbtm.com www.kongresniturizam.com, www.SEEmice.com E-mail: office@kongresniturizam.com Direktor: Ivan Milić Glavni i odgovorni urednik: Miona Milić Urednički tim: Svetlana Gavrić, Mirjana Jokić, Miroslava Jeremić Lektura: Lexica prevodilačka agencija Dizajn i priprema za štampu: Dizajn Studio Nemet Štampa: Štamparija Stojkov Tiraž: 3.000 Periodičnost: kvartalno Datum izdavanja: februar 2015. Broj 17 Godišnja pretplata za SEEbtm sa PDV-om i dostavom na adresu (4 izdanja) za: - Srbiju iznosi 2.500,00 dinara - inostranstvo 35,10 eura Zahtev za pretplatu dostaviti na e-mail: pretplata@SEEbtm.com Copyright © The Best Solutions; sva prava zadržana Iako su veliki napori učinjeni kako bi se osigurala tačnost svih informacija uključenih u ovoj pu­ blikaciji, The Best Solutions ne može biti odgo­­ voran za eventualne greške i nepreciznosti na­ stale u njoj. Za korišćenje bilo kojih sadržaja iz publikacije potrebna je pismena dozvola. CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 640. 4 ( 497 ) ( 036 ) 338. 48 - 6 : 65 (497) SEEbtm : Southeast Europe business travel and meetings magazine : 2015 / [ editor in chief Miona Milić ] . - 17th ed. - Belgrade : The Best Solutions , 2015 ( Belgrade : Stojkov ). 108 str . : fotogr . ; 30 cm Tiraž 3 . 000 .

Evolucija organizacije događaja Neosporno je da je or­ganizacija doga­­ đaja postala ozbiljna pro­fe­sija, ko­ja pro­ lazi kr­oz razne promene i na­do­gradnje. Možemo reći da u tim pro­me­nama te­­h­ no­logija ig­ra ključnu ulogu, kao i ci­lje­vi i oče­ki­vanja od događaja. Sve po­sta­je zahtevnije u smislu po­vrat­­ nih informacija i investicija, pa organi­za­­ to­ri, sponzori, delegati - da­kle svi uče­s­ni­ ci, imaju visoka očekivanja. Ukoliko želite da postanete zvezda (u sportu, poslu, životu ili kao event planer), morate da sijate jače od ostalih zvezda. Uzmimo košarkaše kao primer – oni moraju da skaču vi­še, da budu u boljoj formi, da ostvaruju bolje rezultate na utakmicama nego što je to bio slučaj sa njihovim prethodnicima. A ta „generacija pre“ morala je da u svoje vreme na­dmaši svoje idole. Morate da budete marljivi, srčani i strpljivi da biste nadmašili druge. Istovremeno, posmatrajući neverovatnu igru pravih NBA zvezda, očekivanja publike stalno rastu. Žele da vide sve više savršenih pogodaka, neverovatna dodavanja i zakucavanja iz vazduha, preokrete, da osete i dožive više. Isto je i sa događajima. Delegati od događaja očekuju sve veću vrednost, u smislu realnog, primenljivog znanja, korisnih informacija ili zabave za pamćenje, nesvakidašnje prostore, ketering, postavku i sveukupno iskustvo. U bilo čemu, kada je veliki izbor i konkurencija, ljudi se razmaze. Sponzori traže merljive povratne informacije: broj delegata, njihov sastav, profesiju, pol. Koliko je bilo klikova, lajkova, podela, priča o njima. I kao rezultat, koliko je prodatih pro­izvoda/usluga. A Event planeri moraju da poseduju temeljno znanje o organizaciji događaja, da budu kre­ativni i u potpunosti informisani o najnovijim trendovima i promenama, da imaju in­sajderske informacije. Moraju marljivo da rade kako bi nadmašili prethodne događaje i ispunili rastuća očekivanja mnogih strana. I sve to sa istim ili manjim budžetom. Kao što možete primetiti, mađioničarske veštine su takođe dobrodošle. J Ovo izdanje SEEbtm magazina je ispunjeno mnogim sjajnim primerima i istraživanjima o najnovijim trendovima organizacije događaja. Ukoliko su događaji vaša strast, uverena sam da ćete uživati! Teško da ćemo ikad uraditi nešto bolje nego što to od sebe očekujemo. Izvanredni rezultati dolaze sa visokim očekivanjima.

Miona Milić, glavni i odgovorni urednik

ISBN 978-86-87655-00-3 1. Milić, Miona [ главни и одговорни уредник ] а ) Угоститељски објекти - Балканске државе - Водичи COBISS . SR - ID 152412940

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015
sadržaj

s a d r ž a j

19.

36.

Karneval u Veneciji – Grad sakriven ispod maski

Trendovi organizacije događaja za 2015. godinu

Aktuelne teme:

41.

70.

Organizacija događaja – Šta se promenilo?

Tivat – Grad pomorskih priča i elitnog turizma

Tema broja:

Destinacija:

82.

98.

Detroit – Velika transformacija grada za neosporan povratak

Escape Room – Probudite duh Šerloka Holmsa u vama

Kongresni biro:

Novosti i događaji................................................5 Novo i renovirano...............................................14 Aktuelne teme: Karneval u Veneciji – Grad sakriven ispod maski ..............................19 Aktuelan događaj: 4. Kongres nefrologa Bosne i Hercegovine........................................28 Tema broja: Organizacija događaja – Nekada i sada ..................................................30 Intervju: Aleksandar Vasilijević, Falkensteiner Hotel Belgrade . .......................32 Istraživanje: Trendovi organizacije događaja za 2015. godinu .............................36 Tema broja: Organizacija događaja – Šta se promenilo? . ..........................................41Istraživanje:

Agencija: DT Croatia i Talas-M se proširuju na region ......................................48 Tema broja: Mobilne aplikacije za događaje .....................52 Intervju: Rob Dejvidson – Opsežnim znanjem u kongresnom turizmu do uspeha .................57 Hotel: Kongresni Hotel Galleria, Subotica ............................................64 Trendovi: Događaji u budućnosti uz pomoć nove tehnologije.............................66 Destinacija: Tivat – Grad pomorskih priča i elitnog turizma ....................................70 Hotel: Regent Porto Montenegro, Tivat . .........................................74

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Zanimljivost:

Kongresniturizam.com: Sada je lakše da izaberete prostor za vaš događaj....................76 Hotel: Hotel Alfa, Jagodina . ......................................80 Kongresni biro: Detroit – Velika transformacija grada za neosporan povratak . .......................82 Hotel: Terme Olimia, Slovenija ..................................90 Sajam: IMEX u Frankfurtu............................................92 Sajam: ACE of M.I.C.E., Istanbul . ................................96 Zanimljivost: Escape room – Probudite duh Šerloka Holmsa u vama...................................98 Rečnik pojmova . .............................................103 Zanimljivosti ...................................................105


introduction

i n t r o d u c t i o n

I M P R E S S U M Publisher, production and marketing: The Best Solutions Ljube Sercera No 13/10 Street 11000 Belgrade, Serbia Phone/fax: +381 11 3960 388 Phone: +381 11 3098 468 Web: www.SEEbtm.com www.kongresniturizam.com, www.SEEmice.com E-mail: office@kongresniturizam.com Director: Ivan Milic Editor-in-Chief: Miona Milic Editorial team: Svetlana Gavric, Mirjana Jokic, Miroslava Jeremic Translation: Lexica Translation Agency Design & Layout: Dizajn Studio Nemet Printing office: Štamparija Stojkov

Evolution in events organization Indisputably event management beca­ me serious profession, which went thro­ u­gh changes and upgrades. We may say th­at technology plays crucial role in the­se changes, as well as aims and ex­p­ ec­tati­ons of the events. Everything is mo­re and more demand­ i­ng in terms of a feedback. The or­ga­ni­ ze­rs, sponsors, de­legates, everyone are ex­pecting more fr­om the events. If you want to became a star (either in sport, business, life or as an event planner), you need to shine brighter than other stars. Basketball players, for example. They need to jump higher, to be in better physical condition, to have more scores on games then ge­ neration before. That “generation before” in their time needed to exceed theirs’ idols and so on. You need to work harder, heartfully and patiently to outmatch others.

Periodicity: quarterly

At the same time, looking at the brightness of the stars, or incredibly game of real NBA stars, expectation of the audience is growing. They want to see more perfect scores, unbelievably LA ups, twists, to feel and experience more.

Issue date: February 2015.

It’s same with the events.

No 17 Annual subscription for SEEbtm magazine, VAT and shipment included (4 issues) for: - Serbia 2,500.00 RSD - abroad (4 issues) 35.10 EUR Request for subscription please send to an e-mail: subscription@SEEbtm.com Copyright © The Best Solutions All rights reserved

Delegates expect value from the event, in terms of applicable knowledge, useful information or memorable fun, unusual venue, food, set up and overall experience. People get spoiled for choice.

Although every effort is made to ensure that ac­curacy of information contained in this pu­ bl­i­­cation, The Best Solutions cannot be he­ld re­sponsible for any errors or inaccuracies conta­ i­­ned within it. For the content reproduction it is required to get the written editorial co­nsi­ gnment.

Event planners need to have deep knowledge about event planning, have to be creative and fully informed about latest trends and changes, to have insider’s tips. They need to work hard to exceed previous events and to fulfill growing expectations from many si­des. And they have to do all of this usually with same or less budget. As you can see, ma­gician skills are also welcome. J

Circulation: 3.000

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 640. 4 ( 497 ) ( 036 ) 338. 48 - 6 : 65 (497) SEEbtm : Southeast Europe business travel and meetings magazine : 2015 / [ editor in chief Miona Milić ] . - 17th ed. - Belgrade : The Best Solutions , 2015 ( Belgrade : Stojkov ). 108 str . : fotogr . ; 30 cm Tiraž 3 . 000 .

Sponsors ask for measurable feedback, number of delegates, their structure, profession, gender. How many clicks, likes, shares, talks about. Finally, how many buys of their product/service from the event.

This issue of the SEEbtm magazine is full of great examples and newest event organization trends research. If you are passionate about the events, I’m sure you will enjoy it! You would never do something better than you expect. Outstanding results come with high expectation.

Miona Milic, Editor-in-Chief

ISBN 978-86-87655-00-3 1. Milić, Miona [ главни и одговорни уредник ] а ) Угоститељски објекти - Балканске државе - Водичи COBISS . SR - ID 152412940

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015
contents

c o n t e n t s

23.

38.

Carnival of Venice – the City Hidden Behind Masks

Trends in Event Organization for 2015

Hot topics:

45.

72.

Event Organization – What has Changed?

Tivat – Town of Maritime Stories and Elite Tourism

Cover story:

Destination:

86.

100.

Detroit – Great Transformation for Undisputable Comeback

Escape Room – Awaken the Sherlock Holmes Spirit in You

Convention Bureau:

News and events..................................................9 New and improved.............................................16 Hot topics: Carnival of Venice – The City Hidden Behind Masks .......................23 Hot topics: 4th Congress of Nefrology of Bosnia and Herzegovina . ...........................29 Cover story: Events – Now and Then..................................................31 Interview: Aleksandar Vasilijevic, Falkensteiner Hotel Belgrade . .......................34 Research: Trends in Event Organization for 2015 . .........................38 Cover story: Event Organization – What has Changed? ........................................45Research:

Agency: DT Croatia and Talas-M Expand to Region .............................................50 Cover story: Mobile Event Applications ..............................55 Interview: Rob Davidson – Success with Deep MICE Knowledge . ............61 Hotel: Congress Hotel Galleria, Subotica ............................................65 Trends: Events in the Future with the Help of New Technologies................68 Destination: Tivat – Town of Maritime Stories and Elite Tourism . ..............................72 Hotel: Regent Porto Montenegro, Tivat . .........................................75

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

Interesting:

SEEmice.com: Now it’s Easier to Make Right Venue Decision.......................................78 Hotel: Hotel Alfa, Jagodina . ......................................81 Convention Bureau: Detroit – Great Transformation for Undisputable Comeback ...........................86 Hotel: Terme Olimia, Slovenia ...................................90 Exhibition: IMEX in Frankfurt.............................................93 Exhibition: ACE of M.I.C.E., Istanbul .................................97 Interesting: Escape room – Awaken the Sherlock Holmes Spirit in You........................100 Term dictionary ...............................................104 Interesting news .............................................107


i

d o g a đ a j i

AIR SERBIA UVELA DIREKTNE LETOVE IZ BEOGRADA ZA ZAGREB

Između Beograda i Za­g­re­ba od decembra 2014. godine uspo­ stavlje­ni su di­rektni letovi ko­je će ob­a­vljati avio ko­mpa­nija Air Serbia. Air Serbia od 12. decembra iz Beograda leti za Zagreb svakodnevno u terminima 07:35 i 18:20, a iz Zagreba za Beog­ rad u 10:05 i 20:40 sati. Prema izjavi generalnog direktora g-di­ na Daneta Ko­ndića „Uspostavljanje linije za Zagreb je značajan i dobrodošao dodatak mreži destinacija Air Serbia koja ubrzano ra­ste. Ovi letovi će odgovoriti na sve veću tražnju za poslovnim i tu­ri­stičkim putovanjima i omogućiti značajnu uštedu vremena. Takođe, omogućiće dvosmernu povezanost sa osta­tkom Evrope i značajnim globalnim destinacijama”. Inače, poslednji let koji je iz Beograda obavljen za Zagreb je bio pre 23 godine.

HOTEL ZIRA IZ BEOGRADA NOMINOVAN ZA WORLD TRAVEL AWARDS 2015 Hotel Zira se i nakon pu­ nih 6 godina od otvara­nja nalazi u sa­mom vr­hu srp­s­ kog hotelije­r­stva. Menadžment i za­po­s­le­ni Ho­tela Zira i dalje po­se­­ban ak­ce­nat stavlja­ju na vrhu­­­ nsku us­lugu i za­­do­vo­lj­st­vo svih svo­jih kli­je­na­ta. Gosti su zalaganje i posvećenost za­poslenih u Hotelu Zira pono­ vo prepoznali i još jednom nominovali ovaj hotel za prestižna među­narodna priznanja. Ovog puta, Hotel Zira se našao u krugu najboljih svetskih hotela u nominacijama za World Travel Awards 2015 kao i World Luxury Hotel Awards 2015.

novosti i događaji

n o v o s t i

NOVI B4B PAKETI U PONUDI BELGRADE ART HOTELA U BEOGRADU

PONUDA ZA VEGANE I VEGETERIJANCE U JUMP INN HOTELU BEOGRAD Ulaskom u 2015. godinu me­ nadžment Jump Inn Hotela Beograd odlučio je, kao i do sada da ispuni i nove želje svojih klijenata i obezbedio svim ljubiteljima veganske i vegetarijanske hrane izbor ukusnih jela. Od sada, nakon sastanaka i napornih sati rada u konferencij­s­ kim salama, učesnici mogu iskoristiti pauzu za uživanje u ve­ga­ nskoj i vegeterijanskoj hrani. Jump Inn Hotel Beograd, koji je otvoren u martu 2014. godine, zauzeo je svoje mesto u kongresnoj industriji Srbije zahvaljujući odličnoj ponudi. Organizatorima događaja su na raspolaganju sale koje su opremljene najsavremenijom opremom, kao i dne­ vnim svetlom. Prilikom organizovanja događaja, tim Jump Inn Hotela Beo­ grad nastoji da ispuni svaki zahtev koji organizatori ili učesnici do­ga­đa­ja imaju.

Tim Belgrade Art Hotela koji se nalazi u centru prestonice Srbije je za svoje sadašnje, a i potencijalne klijente kreirao „business for business” pakete. „Business for business” paketi olakšavaju or­ga­nizaciju sastanka, poboljšavaju efikasnost, unapređuju po­ slo­va­nje i rezultiraju uš­te­dom u budžetu kompanije. Je­dnostavno re­čeno, paketi su pri­lagođeni svim potrebama i z­a­htevima savre­menog klijenta. Bez obzira da li je potreban ra­ dni doručak za uspešan početak dana, hitan i kratak sastanak, konfe­rencija, seminar, promocija ili večernji sastanak za sumira­ nje rezultata, tim Belgrade Art Ho­tela je sve potrebne usluge ob­jedinio u jedinstvenim B4B paketima.

SIMPOZIJUM GLAVNIH I ODGOVORNIH MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA, HOTEL JUNIOR, KOPAONIK, SRBIJA Hotel Junior, na Kopaoniku u Srbiji, po drugi put za redom domaćin je održavanja Simpo­ zijuma glavnih i odgovornih medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara koji će se održati od 19. do 22. marta 2015. godine. Organizator ovog stručnog skupa je Nacionalna asocijacija udruženja zdravstvenih radnika Srbije, dok je broj očekivanih učesnika oko 200. Skupu će prisustvovati i mnogobrojni gosti iz Udruženja zdravstvenih radnika Niš, Ministarstva zdravlja, Komore medicinskih sestara i zdravstvenih teh­ničara Srbije i ostalih strukovnih udruženja. Učesnici će diskutovati na temu „Zdravstveni radnici u borbi protiv masovnih zaraznih bolesti”. Hotel Junior, sa svoje 3 sale i svim propratnim sadržajima, odličan je izbor za održavanje svih vrsta kongresa i stručnih skupova. Tako je, u toku godine u planu da se održi još par skupova zdravstvenih radnika u pomenutom hotelu.

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015
novosti i događaji

n o v o s t i

OTKLJUČAJTE SVOJU SOBU U STARWOOD-U UZ POMOĆ SVOG SMARTFONA

Hotelska kompanija Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. uvela je SPG Keyless, prvi sistem za otvaranje vrata bez ključa pri čemu gosti ulaze u svoje sobe pomoću mobilnih telefona. SPG Keyless je dostupan samo članovima kluba Starwood Prefer­ red Guest® svih nivoa, koji mogu upotrebiti svoj smartfon da se prijave, dobiju broj sobe, pa čak i da otključaju vrata sobe. Aplikacija funkcioniše preko SPG app, koja se može preuzeti za iPad, iPhone i Android. Trenutno ovu mogućnost ima 10 ob­je­ kata, a od 2015. godine, svi Aloft®, Element™ i W® hoteli i odma­ rališta imaće SPG Keyless sistem. Da bi koristio SPG Keyless sistem gost mora imati: SPG broj, ak­ tivnu email adresu, važeću kreditnu karticu i registrovan mobil­ ni uređaj, rezervacija mora biti samo za jednu sobu i mora biti napravljena preko Starwood internet stranice, mobilnih internet stranica, SPG apps ili preko call centra za klijente.

GRAND HOTEL BONAVIA IZ RIJEKE OD SADA SA NOVIM LOGOTIPOM Zahvaljujući kvalitetu i tradiciji staroj preko 135 godina, Grand Ho­tel Bonavia, u Hrvatskoj po­­s­ tala je pravi simbol grada Ri­je­ ke. Hotel i njegov legendarni re­ sto­ran izrasli su u gradske iko­ne i po­smatrali odrastanje bro­jnih ge­neracija. Kako bi još više ojačali poziciju hotela na današnjem konkurentskom tržištu, sproveden je rebrending i razvoj njegovog novog vizuelnog identiteta. Tokom tog procesa, menadžment je ciljao na modernizaciju brenda ujedno zadržavajući njegovu tradiciju. Sve se to uspešno pretočilo u novi vizuelni identitet koji ističe njegov stil baziran na drvenim materijalima i nastavlja naglašavati njegov prepoznatljivi primarni simbol - slovo B. Ovaj novi vizuelni identitet će pomoći da se nastavi jačanje komunikacije hotela sa gostima kojima je potreban poslovni hotel u centru Rijeke.

i

d o g a đ a j i

DIGITALIZUJTE BELEŠKE PUTEM SMART CHART-A U RADISSON BLU RESORTU U SPLITU Kao hotel koji prati tr­e­n­dove u organi­za­ ciji do­ga­đaja, ho­t­el Ra­disson Blu Re­sort, u Splitu, u Hr­va­tskoj, učesni­ci­ma do­gađa­ ja omo­gućava ko­ri­š­ će­­nje DigiChart-a. DigiChart je inovativna tehnologija koja se brine o poslu oko fol­low up-a, s obzirom da omogućava digitalizaciju beleški sa sa­sta­na­ka sa flip chart-a uz samo jedan klik. Kao rezultat toga, dugotrajne zadatke, kao što su pisanje beleški i naporno fotokopiranje ili skeniranje velikih stranica su stvar prošlosti. Uz korišćenje ove tehnologije učesnici će imati mogućnost da uređuju beleške, dodaju ideje, dele ih sa drugima i rade na nji­ ma s ostalima u roku od nekoliko sekundi, a sve to na pritisak du­gmeta sa Plug and Play.

ODRŽANI DANI VENČANJA U HOTELU ANTUNOVIĆ ZAGREB, U HRVATSKOJ Dani otvorenih vrata sva­ dbenih svečanosti održani su 24. i 25. januara 2015. godine u Hotelu Antunović Zagreb, u Hrvatskoj. Treći put po redu Antu­no­ vić Hoteli organizo­vali su Da­ne venčanja gde su, uz sa­le i ostale sopstvene usluge, ponudu upotpunili brojni partneri izlagači sa svojim proizvodima i uslugama. Uz brojne izla­gače, program je obogaćen nastupima muzike uži­vo, plesnim radionicama, probnim šminkanjem uz degu­sta­ ci­­je hrane i pića, kao i posebnim popustima kreiranim za taj do­­ga­đaj. Hotel Antunović Zagreb, sa svojih 20 sala i svim propratnim sa­ držajima, odličan je izbor za održavanje svih vrsta kongresa, a ta­ko i za svadbene i ostale svečane ceremonije. Uz prostrane sale i najmoderniju opremu, pažljivo osmišljene i pripremljene menije, vrhunska usluga je jedan od najjačih adu­ ta svadbene ponude Antunović Hotela.

ANTI-AGING MEDITERRANEAN™ KONGRES, DUBROVNIK, HRVATSKA Anti-Aging Mediterranean™ kongres će biti održan od 02. do 04. aprila 2015. godine u Dubrov­ niku, u Hrvatskoj. Učesnici će imati prilike da upoznaju nove metode i tehnike koje se mogu od­mah primeniti u praksi posredstvom vodećih stručnjaka na polju hormona i matičnih ćelija u službi medicine usmerene ka usporavanju starenja. Zahvaljujući specijalističkim radionicama, učesnici će imati prilike da se povežu sa vodećim sve­ t­skim stručnjacima iz ove oblasti i drugima koji je primenjuju, usvajajući pritom protokole i me­to­de tretmana kojima se poboljšava zdravstveno stanje bolesnika. Očekivani broj učesnika je od 200 do 250, a svrha kongresa je da omo­gući doktorima da razmene ideje kako sa predavačima i govornicima, tako i sa drugim učesnicima.SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


i

d o g a đ a j i

2. KONGRES FARMACEUTA CRNE GORE, BEČIĆI, CRNA GORA

11. GODIŠNJA GASTROENTEROLOŠKA KONFERENCIJA, SARAJEVO, BiH

2. Kongres fa­rmaceu­ta Cr­­ne Gore sa među­na­ rod­nim učeš­ćem odr­ ža­­će se u Ho­te­lu Sple­n­ d­id u Be­či­ći­ma, u Cr­n­oj Go­ri od 28. do 31. maja 2015. go­di­ne. Kongres je or­ga­ni­zo­van od strane Far­ma­ceut­ske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Uni­ver­zite­ta Crne Gore, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sre­dstva. Moto kongresa je „Farmacija - Nauka i praksa, vođene hu­ma­no­ šću”, a okupiće brojne strane i domaće priznate pre­davače. 2. Kongres farmaceuta Crne Gore biće odlična prilika za afirmaci­ ju farmaceutske delatnosti, kao i za podsticanje stručne i na­u­č­ ne saradnje u regionu i šire zahvaljujući međunarodnom ka­ra­ kteru.

RAMADA RESORT KRANJSKA GORA PROGLAŠEN ZA NAJBOLJI SKI HOTEL U SLOVENIJI World Ski Awards su pro­­g­ lasile najbolje u glo­balnoj ski industri­ji na svečanoj ce­remo­niji koja je održana 22. novembra 2014. go­di­ ne u Kicbilu, u Au­striji. Ramada Resort Kra­­njska Gora je ovu na­gradu osvo­ jio po drugi put za redom. World Ski Awards je se­strinska organizacija World Travel Awa­ rds-a. Program je imao kategorije za najbolji ski resort, najbolji ski hotel, najbolji ski butik hotel, najbolju ski kuću (Best Ski Chalet), kao i nagradu za novu kategoriju – Najbolju menadžment kompaniju iz oblasti skijanja. Za pobednika se glasalo online na sajtu World Ski Awards u periodu od 06. juna do 26. septembra 2014. godine. Glasali su profesionalci koji rade u ski industriji – viši rukovodi­ oci, kupci, turoperatori, agenti i predstavnici medija, i turisti. Vodeći predstavnici ski industrije bili su prisutni prilikom pro­ glašenja pobednika. Inače, World Ski Awards je sestrinska organizacija World Travel Awards-a.

11. Godišnja gastroenterolo­ ška ko­nferen­ci­ja sa me­đuna­ rod­nim učeš­ćem bi­će održa­ na u ko­n­gre­snom ce­n­t­ru Dom mladih u Saraje­vu, u BiH, od 19. do 20. ma­rta 2015. go­di­ ne. Tema ovogodišnje kon­fe­ rencije se odnosi na bolesti po­ve­zane sa kiselinom, i uklju­čivaće GERD vs NERD, funkciona­ lnu dispepsiju, helikobakter pilori itd. Tokom proteklih godina, svaka konferencija privukla je od 600 do 800 učesnika, a organizatori veruju da će tako biti i ove go­ di­ne. Konferencija je namenjena gastroenterolozima, onkolozi­ ma, in­ter­nistima, hirurzima, medicinskim sestrama, stažistima i stu­den­tima medicine. Tehnički organizator konferencije je agencija Promo Tours iz Sa­ rajeva.

novosti i događaji

n o v o s t i

FG 2015 KONFERENCIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA

11. IEEE Međunarodna konferencija o automatskom prepoznavanju lica i gestova – FG 2015 biće održana u Kulturnom i kongresnom centru Cankarjev Dom u Ljubljani, u Sloveniji, od 04. do 08. maja 2015. godine. Na konferenciji će biti predstavljena najnovija istraživanja u ovoj i srodnim oblastima, otvarajući nove mogućnosti u raznim domenima primene. Organizatori konferencije su Institut inženjera elektrotehnike i elektronike, IEEE Računarsko udruženje, IEEE Savet za biometriju i Univerzitet u Ljubljani. U okviru konferencije biće održano 6 radionica o temama kao što su biometrija u divljini, kontekstualno-zasnovano prepoznavanje, prepoznavanje izraza lica, problemi analize itd.

EUPSA KONGRES, LJUBLJANA, SLOVENIJA 16. Evropski kongres pedijatrijske hirurgije – EUPSA 2015 biće održan u periodu od 17. do 20. juna u Cankarjevom Domu u Ljubljani, u Sloveniji. Na kongresu će biti predstavljen najsavremeniji naučni program koji uključuje kur­se­ ve pre kongresa, predavanja, simpozijume i ručkove na kojima se učesnici upo­znaju sa stručnjacima. EUPSA 2015 je posvećen kliničkim temama vezanim za pe­dijatrijsku i adolescentnu hirurgiju u svim zemljama Evrope. Evropski kongres pedijatrijske hirurgije predstavlja godišnji skup Evropskog ud­ru­že­ nja pedijatrijskih hirurga i svake godine se održava na drugom mestu.

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015
novosti i događaji

n o v o s t i

ICENS KONFERENCIJA, SKOPLJE, MAKEDONIJA Međunarodna konferencija te­­hničkih i prirodnih nauka – ICENS biće održana u Hote­lu Holiday INN u Skoplju, u Ma­ke­doniji, od 15. do 19. maja 2015. godi­ne. Konferen­cija promo­više i širi znanja ve­zana za nekolici­nu te­ma i tehnologija koje se odnose na tehničke i prirodne nauke. Osnovni cilj ICENS konferencije jeste da okupi istraživače, naučnike i stručnjake sa univerziteta, iz privrede, institucija, za­jednica, agencija, udruženja i društava kako bi im obezbedila jedin­stvenu platformu za razmenu ideja i najnovijih dostignuća u tehničkim i prirodnim naukama. ICENS 2015 pruža istraživači­ma idealnu akademsku platformu na kojoj mogu da predstave rezultate najnovijih istraživanja, opišu nove tehnologije i daju smernice u vezi sa pitanjima vezanim za tehničke i prirodne nauke. Konferencija će okupiti vodeće naučnike, istraživače i akademske radnike iz predmetnih oblasti širom sveta.

KONFERENCIJA SPASITE PLANETU, SOFIJA, BUGARSKA 6. Konferencija o upravljanju ot­padom i reciklaži i izložba – Spasite planetu biće održana od 11. do 13. marta 2015. go­ di­ne u Inter Expo Centru u So­ fi­ji, u Bugarskoj. Na Konferenciji će biti preds­ tavljene studije slučaja o up­ ravljanju otpadom uz bliži osvrt na tržišne potencijale u regionu koji bi mogli biti realizovani programima za novo finansiranje i razvojni podstrek. Konferencija promoviše savremena rešenja u oblasti upravljanja otpadom u jugoistočnoj Evropi i tokom godina se afirmisala kao platforma za predstavljanje proizvoda, razmenu znanja i osni­va­ nje partnerstava. Zahvaljujući formatu izložba – konferencija i njenom prestižnom međunarodnom karakteru, ova konferenci­ ja pruža bolje mogućnosti za razmenu ideja i znanja između iz­ lagača, posetilaca, govornika i učesnika iz čitave Evrope. Učesnici će steći uvid u zakonodavstvo, industrijski razvoj i usvojenu praksu iz izlaganja istaknutih govornika iz PasticsEurope, Evropskog udruženja za demoliciju itd.

i

d o g a đ a j i

TEHNOLOGIJA SKLADIŠTENJA HLAĐENJEM AMONIJAKOM I CO2, OHRID, MAKEDONIJA 6. Međunarodna konfere­n­ cija o tehnologija­ma sk­la­ dištenja amonija­k­om i CO2 će biti održa­na na Ohri­du, u Ma­kedoniji, od 16. do 18. aprila 2015. godine. Teme konferencije su diz­ajn novih sistema koji ko­ri­s­te am­onijak i CO2, kao i tehnološke inovacije, unapređenje ener­ getske efikasnosti, razne aplikacije, tehničke smernice i bez­be­ dno­sni propisi. Organizatori konferencije su Mašinski fakultet iz Skoplja i Me­ đunarodni institut za skladištenje hlađenjem. Sponzori konferencije su Evropsko udruženje za skladištenje hla­đenjem amonijakom i Međunarodni institut za skladištenje hlađenjem amonijakom.

WPA KONGRES 2015, BUKUREŠT, RUMUNIJA WPA 2015, Međuna­ro­d­ ni kongres o prima­r­noj ne­zi mental­nog zdravlja biće od­r­žan u Palati par­ lamen­ta u Bukureštu, u Rumu­ni­ji, od 24. do 27. ju­na 2015. godine. WPA 2015 organizuje Svetsko psihija­trijsko udru­ženje u saradnji sa Rumunskim udruženjem za psihijatriju i psihoterapiju, „Carol Davila” Fakultetom za medicinu i far­maciju, Politehničkim univerzitetom u Bukureštu, Nacionalnim udruženjem za porodičnu medicinu i Rumunskim udruženjem za javno zdravlje i upravljanje zdravstvom. Osnovni ciljevi WPA jesu da se definišu problemi i mogućnosti primarne nege mentalnog zdravlja u oblasti centralne i ju­go­ is­točne Evrope i Evroazije, da se utvrde prednosti za zdravlje po­jedinca i stanovništva primarne nege, mentalnog zdravlja i ja­vnog zdravlja, da se uporede usvojene prakse i znanja stečena kroz praksu, te da se unaprede pristup, kvalitet i održivost zdravlja za sve, itd. Kongres će uključivati plenarne sednice, simpozijume, radioni­ ce, usmena izlaganja i e-Postere. Prvi WPA kongres održan je 2003. godine i privukao je učesnike iz 55 zemalja.

16. SVETSKA KONFERENCIJA ZA GLUVO-SLEPE, BUKUREŠT, RUMUNIJA 16. Svetska konferencija za gluvo-slepe biće održana u periodu od 25. do 30. maja 2015. godine u Bukureštu, u Rumuniji. Na konferenciji će biti predstavljen dinamični period u razvoju predmetne tematike, a učesnici će imati prilike da čuju izlaganja o spektru usluga i pristupa koji se razvijaju širom sveta. Učesnici će imati prilike da uče, istražuju, diskutuju, čuju, objasne i razmene ideje i iskustva. Kongres predstavlja odličnu priliku za zaposlene u ovoj oblasti, gluvo-slepe i njihove porodice da se sastanu, razmene ideje i uče iz razmenjenih iskustava.SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


a n d

e v e n t s

AIR SERBIA LAUNCHED DIRECT FLIGHT FROM BELGRADE TO ZAGREB

From December 2014 between Belgrade and Zag­reb started to ope­rate di­rects flights, carried out by Air Serbia. Air Serbia from 12th De­cember 2014 is flying to Zagreb daily, and the flights are scheduled for 7:35 and 18:20. From Zagreb to Belgrade flights are scheduled at 10:05 and 20:40. Dane Kondic, Air Serbia’s Chief Executive Officer, said: “The intro­duction of services to Zagreb is a significant and welcome ad­dition to the airline’s rapidly gro­w­ ing network. The flights will meet the growing demand of bu­si­ ness and leisure travelers and will save a considerable time. Also, it will provide two-way connections over Belgrade betwe­ en Croatia, mainland Europe and key global destinations.” These flights will mark the resumption of services between the­ se two cities, following the last flight 23 years ago.

HOTEL ZIRA FROM BELGRADE NOMINATED FOR THE WORLD TRAVEL AWARDS 2015 Six years after its opening, Hotel Zira is still among the top hotels in Serbia. The management and the employees of Hotel Zira still strive towards excellence of service and customer satisfaction. Once again the hotel’s guests have recognized the effort and commitment of the employees at Hotel Zira by nominating this hotel for prestigious international awards. This time, Hotel Zira has been placed on the list of the best hotels in the world in the nominations for the World Travel Awards 2015 and the World Luxury Awards 2015.

news and events

n e w s

NEW B4B PACKAGES AT BELGRADE ART HOTEL IN BELGRADE

VEGAN AND VEGETARIAN SERVICE AT THE JUMP INN HOTEL IN BELGRADE At the outset of 2015, the management of Jump Inn Hotel Belgrade decided to respond and to the new wishes of their clients by providing those who prefer vegan and vegetarian fo­od with an assortment of tasty dishes. From now on, after working hard and attending meetings at the conference rooms, participants can take a break to taste the joys of vegan and vegetarian cuisine. Jump Inn Hotel Belgrade, opened in March 2004, has carved a place for itself in Serbia’s congress industry thanks to an outstanding offer. Here event organizers will find conference rooms permeated by natural light and fitted with state-of-theart equipment. At every event, the team of Jump Inn Hotel Belgrade makes it a priority to fulfil any request made by event organizers and participants.

The team of Belgrade Art Hotel, which is located in the center of Serbia’s capital has created “business for business” packages for present and potential clients. “Business for business” packages make meetings organizati­on easier, improve efficiency, enhance business and result in budget savings for the company. Simply put, packages are tailored in order to cater the needs and requirements of modern day cli­ents. Whether they need a business breakfast for a successful start of a day, urgent meeting, conference, seminar, promotion or an evening meeting to summarize the results, the team of Belgra­ de Art Hotel provides all the necessary services in this unique B4B packages.

SYMPOSIUM OF HEAD NURSES AND MEDICAL TECHNICIANS, HOTEL JUNIOR, KOPAONIK, SERBIA Hotel Junior, on Mt. Kopaonik in Serbia, for the 2nd time is hosting the Symposium of Head Nurses and Medical Technicians, which will be held from 19th to 22nd March 2015. The organizer of this meeting is the National Association of Medical Workers of Serbia and the expected number of participants is approximately 200. The meeting will be attended by numerous guests from the Association of Medical Workers from Nis, the Ministry of Health, the Chamber of Nurses and Medical Technicians of Serbia, and from other professional associations. The topic of the discussion will be “Medical Workers Fighting against Infective Mass Diseases”. Hotel Junior, with its 3 meeting rooms and additional content is an excellent venue for the organization of congress and professional gathering. Several other meetings of medical workers are also planned to take place at this hotel.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015
news and events

n e w s

UNLOCK YOUR ROOM AT STARWOOD USING SMARTPHONE

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., has launched SPG Keyless, the hospitality industry’s first mobile, keyless entry system allowing guests to use their smartphone as a key. SPG® Keyless is available only to the members of the Starwood Preferred Guest® at all levels and they can use their smartphone to check in, get their guest room number, and even unlock the guest room door. Application works through the SPG app, which can be downloaded for iPad, iPhone and Android. At this moment there are currently 10 properties participating and from 2015, all Aloft®, ElementSM, and W® hotels and resorts will launch SPG Keyless. To use SPG Keyless guest must have an SPG number, a valid email address, a valid credit card and a registe­ red mobile device, reservation must be made for only one room, reservation must be made through Starwood websites, mobile websites, the SPG apps or the customer call center.

GRAND HOTEL BONAVIA, RIJEKA FROM NOW WITH NEW LOGOTIPE Thanks to its quality and tradition for over 135 years, Grand Hotel Bonavia from Croatia has become an institution in Rijeka. The hotel and its legendary restaurant have grown into town icons and have seen many gene­ rations come of age. However, in order to keep strengthening its position in today’s competitive market, management of the hotel have conducted a comprehensive process of rebranding and development of its new visual identity. Through this process they targeted to modernize the brand but at the same time keeping its tradition. This results in a new visual identity for Grand Hotel Bonavia which evokes its wooden style and continues to emphasize its primary icon, the symbol B. This new visual identity will help to continue strengthening the communication of the hotel among all guests who are looking for a business hotel in the city centre of Rijeka.

a n d

e v e n t s

DIGITALISE NOTES BY SMART CHART AT RADISSON BLU RESORT SPLIT As a hotel which follows tre­ nds in event or­ganizati­on, at Hotel Ra­disson Blu Re­s­ort in Split, Croatia pa­r­tici­pants can use DigiChart. DigiChart is an in­novative te­ c­hnology wh­ich a takes ca­re of the follow-up work, consi­ d­e­ring that it lets to di­­gita­lise me­eting notes from the flip chart with just a sin­gle click. As a result, time-consuming tasks such as typing up notes and laboriously photocopying or scanning large pages are a thing of the past. Using this technology participants are able to edit meeting no­ tes and ideas, share them with others and work on them toge­ ther within a matter of seconds, all at the push of a button with Plug and Play.

OPEN WEDDING DAYS HELD IN THE ANTUNOVIC HOTEL ZAGREB, CROATIA The Open Wedding Days was held on 24th and 25th January 2015 at the Antunovic Hotel Zagreb, Croatia. For the third time in a row, Antunovic Hotels or­ganized the Wedding Da­ys where, besides halls and other personal services, the offer was completed with numerous partner exhibitors and their pro­ducts and services. Except many exhibitors, the program was enriched with live music performances, dance workshops, make-up trial and food and beverages tasting as well as special discounts created especially for this event. The Antunovic Hotel Zagreb, with its 20 halls and all facilities, is a great choice for all kinds of conferences, but also for weddings and other festive ceremonies. With spaces hall and all the latest equipment, as well as carefully thought out and prepared menus, excellent service is one of the strongest assets Antunovic Hotel`s wedding offer.

ANTI-AGING MEDITERRANEAN™ CONGRESS, DUBROVNIK, croatia Anti-Aging Mediterranean™ Congress will be held from 2nd to 4th Ap­ ril 2015, at Dubrovnik, Croatia. Participants who attend the congress will be able to learn new me­thods and techniques applicable immediately in practice from le­ading experts in the fields of hormones and stem cell Anti-Aging Medicine. Thanks to the specialty workshops participants will have the opportunity to connect with leading industry experts, other practitioners while learning protocols and treatment methods to improve the well-being of their patients. The expected number of participants is from 200 to 250, and the goal of the congress is to enable doctors to communicate in detail both with the lecturers and speakers as well as with the fellow attendants.

10

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015


a n d

e v e n t s

2ND CONGRESS OF PHARMACISTS FROM MONTENEGRO, BECICI, MONTENEGRO

11TH ANNUAL CONFERENCE OF GASTROENTEROLOGY, SARAJEVO, BIH

The 2nd Congress of Pha­ rmacists of Montenegro with interna­tional parti­ cipation will be held in Ho­tel Splen­did in Beci­ci, in Montenegro, from 28th to 31st May 2015. The congress is organized by the Pharmaceu­tical Chamber of Montenegro and the Faculty of Pharmacy of the University of Montenegro, in cooperation with the Agency for Medicines and Medical Devices. The motto of the congress is “Pharmacy – Scie­ nce and Practice, Led by Humaneness” and will gather many recognized foreign and national lecturers. The 2nd Congress of Pharmacists of Montenegro will be an excellent opportunity for the affirmation of pharmacy and for the promotion of professional and scientific cooperation in the regi­ on and beyond due to the congress’ international character.

11th Annual Co­nference of Ga­stroenterology with int­e­ r­na­ti­onal parti­ci­pa­ti­on will ta­ke place at the Dom mla­ d­ih Conventi­on Center in Sa­ ra­je­vo, BiH from 19th to 20th March 2015. This year conference topic is Acid Related Diseases, and it will include GERD vs NERD, functional dyspepsia, helicobacter pylori, etc. In the past years each conference gathered from 600 to 800 pa­ rticipants, and organizers believe that this will be the case and this year. The conference is designed for gastroenterologists, oncologists, internists, surgeons, nurses, residents and medical students. Technical organizer of the conference is Promo Tours Agency from Sarajevo.

RAMADA RESORT KRANJSKA GORA PRONUNCED FOR SLOVENIA’S BEST SKI HOTEL

FG 2015 CONFERENCE, LJUBLJANA, SLOVENIA

World Ski Awards has re­co­ gnized the very best in the global ski tourism indu­stry during its inaugural Ga­la Ceremony held on 22nd November 2014 at Kitzbu­hel in Austria. Ramada Resort Kranjska Gora received Best Ski Hotel award se­cond time in a row. Program has categories for the Best Ski Re­sort, Best Ski Hotel, Best Ski Boutique Hotel, Best Ski Chalet and – new for 2014 – Best Ski Area Management Company, for each of the world’s top 21 ski tourism nations. Votes were submitted online on the World Ski Awards website from 6th June till 26th September 2014. Votes were cast by professionals working within the ski industry – senior executives, travel buyers, tour operators, agents and media – and by the pu­blic (ski tourism consumers). The ski tourism figure heads and market leaders were in attendance as the World Ski Awards winners were unveiled. World Ski Awards is the sister organization of World Travel Awards.

news and events

n e w s

11th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition - FG 2015 will be held at Cultural and Congress Centre Cankarjev Dom, in Ljubljana, Slovenia from 4th to 8th May 2015. The conference presents research that advances the state-ofthe-art in these and related areas, leading to new capabilities in various application domains. Organizers of the conference are Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Computer Society, IEEE Biometrics Council and University of Ljubljana. Within the conference will be held and 6 workshops, such as biometrics in the wild, context based affect recognition, facial expression recognition and analysis challenge, etc.

EUPSA CONGRESS, LJUBLJANA, SLOVENIA 16th European Congress of Paediatric Surgery – EUPSA 2015 will be held in period from 17th to 20th June 2015 at Cankarjev Dom in Ljubljana, Slovenia. Congress will provide up to date and state of the art scientific program, which will include pre-congress courses, lectures, symposia and Meet the Expert lunches. EUPSA 2015 is dedicated to clinical topics related to surgical care for pediatric and adolescent patients in all European countries. European Congress of Paediatric Surgery is the annual meeting of the European Paediatric Surgeons Association, organized each year in a different location.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

11


news and events

n e w s

ICENS CONFERENCE, SKOPJE, MACEDONIA

International Conference on Engineering and Natural Sciences – ICENS will be held in Hotel Holiday INN in Skopje, Macedonia from 15th to 19th May 2015. Conference will promote and disseminate the knowledge concerning several topics and technologies related to Engineering and Natural Sciences. The main goal of ICENS is to bring together researchers, scientists and experts in universities, companies, institutions, communities, agencies, associations and societies to provide them a unique platform for sharing worldwide ideas as well as the recent developments on engineering and natural sciences. ICENS 2015 provides an ideal academic platform for researchers to present the latest research findings and describe emerging technologies, and directions in Engineering and Natural Sciences issues. The conference will bring together leading academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world.

CONFERENCE SAVE THE PLANET, SOFIA, BULGARIA 6th Waste Management and Recycling Conference and Exhibition – Save the Planet will be held from 11th to 13th March 2015 at Inter Expo Center in Sofia, Bulgaria. The Conference will present case studies on waste management and will provide a closer look at the market potential in the region that could be realized through new financing and incentive schemes. It promotes updated solutions in waste management in South-East Europe and over the years has established itself as a platform for product presentations, knowledge exchange and startup partnerships. Thanks to the format exhibition – conference and to the high international level of the conference it creates a better interaction between exhibitors, visitors, speakers and attendees from across Europe. Participants will have an opportunity to get insight into legislation, industry development and best practices from the keynote speakers from PlasticsEurope, European Demolition Association, etc.

a n d

e v e n t s

AMMONIA AND CO2 REFRIGERATION TECHNOLOGIES, OHRID, MACEDONIA The 6th International Conferen­ce on Ammonia and CO2 Re­f­r­i­g­e­r­a­ t­i­on Technolgies will be he­ld in Ohrid in Macedonia fr­om 16th to 18th April 2015. The topics of the confere­nce are design of modern am­monia and new CO2 systems and technolo­ gical innovations, improving energy efficiency, various applications, technical guidelines and safety regulations. Organizers of the conference are Faculty of Mechanical Engine­ ering from Skopje and International Institute of Refrige­ration. Sponsors of the conference are European Association for Ammonia Refrigeration and International Institute of Ammonia Refrigeration.

WPA CONGRESS 2015, BUCHAREST, ROMANIA WPA 2015, International Congress on Primary Care Mental Health will be held at the Palace of the Parliament in Buc­ harest, Romania from 24th to 27th June 2015. The WPA 2015 is jointly organized by the World Psychiatric Association in collaboration with the Romanian Association of Psychiatry and Psychotherapy, “Carol Davila” Medical University of Medicine and Pharmacy, University Politehnica of Bucharest, the National Society of Family Medicine and the Romanian Public Health and Health Management Association. The main objectives of the WPA are to identify Central, Southeast Europe and Eurasia primary care mental health challenges and opportunities, define the benefits of primary care, mental health and public health integration for individuals’ and populations’ health, compare evidence of best practices and, lessons learned, enhance access, quality and sustainability of health for all, etc. The Congress will be organized in plenary sessions, symposia, workshops, oral presentations, and e-Posters. The first WPA congress took place in 2013 and was attended by participants from 55 countries.

16TH WORLD CONFERENCE OF DEAF-BLIND, BUCHAREST, ROMANIA 16th World Conference of Deaf-blind International will be held in period from 25th to 30th May 2015 in Bucharest, Romania. The conference will reflect this exciting time in development with the opportunity to hear about the range of services and approaches being developed around the world. Participants will have opportunity to learn, explore, debate; listen, explain and excha­nge ideas and experiences. Congress is a great occasion for professionals, families and deaf-blind people to come together and to share and learn from each other’s experiences.

12

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015


13


novo i renovirano

n o v o

i

r e n o v i r a n o

Hotel Constantine the Great – Nov hotel u ponudi Beograda Hotel Constantine the Great je savremeni, luksuzni hotel, smešten u samom srcu Beograda koji je otvoren u novembru 2014. godine. Zahvaljujući svojoj lokaciji hotel je idealan kako za poslovne ljude tako i za turiste željne uživanja. Raspolaže sa 50 prostranih soba i luksuznih apartmana, površine od 25 do 57 kvadratnih metara, opremljenih u skladu sa najvišim svetskim standardima. U okviru hotelskog restorana Edict, gosti imaju priliku da uživaju u bogatom izboru internacionalnih i domaćih specijaliteta. Banket sala opremljena je najsavremenijom tehničkom opremom i raspolaže kapacitetom do 70 me­sta. Sala je pravi izbor za poslovne sastanke ili za privatne i korporativne događaje manjeg obi­ma. Hotel poseduje sopstveni privatni parking i garažu.

Holistički centar LifeDESIGN Hotela u Beogradu U LifeDESIGN hotelu, u Beogradu, razumeju važnost poslovnih uspeha, ali i da način života mo­­dernog čoveka nameće potrebu da svaki pojedinac posveti dodatnu pažnju svom fi­zi­č­ kom i duhovnom zdravlju. Stoga je razvojni tim hotela LifeDESIGN stvorio svojevrsnu oazu zdravog života u samom centru Beograda. Dosadašnje usluge (smeštaj, bogata restoranska ponuda, renovirane kon­ ferencij­ske sale i vrhunske usluge Five Elements Spa & Beauty centra) podignute su na novi nivo formiranjem jedinstvenog Holističkog centra i filozofije poslovanja. Holistički centar ljudima koji brinu o svom blagostanju nudi dodatne, potpuno inovativne usluge kao što su radionice posvećene zdravom načinu života ili individualne razvojne i relaksacione planove. Misija hotela je da klijentima pruži uslugu na najvišem nivou, a koja će biti definisana na osnovu njihovih individualnih potreba.

Otvoren Wellness i Spa centar u Hotelu Park u Rumi U hotelu Park Ruma, u srcu Sremskog okruga Srbije, nedavno je otvoren potpuno nov i sav­ remen Wellness i Spa centar vrhunskog kvaliteta u kojem se gosti mogu odmoriti nakon na­pornog dana. Wellness i Spa centar hotela Park predstavlja oazu mira i opuštanja za sve go­ste hotela, kao i za one koji žele da koriste samo Spa centar. Gostima su na raspolaganju sauna sa chromo terapijom, parno kupatilo sa aroma terapijom, kao i hidromasažna jakuzzi kada. Takođe, gostima je na raspolaganju i relax zona, a dodatna prednost je i činjenica da u Spa centar prodire dnevna svetlost.

Hotel Hilton od 2017. godine u Beogradu Prestižni hotel iz Hilton lanca biće otvoren 2017. godine u Beogradu, u Srbiji na uglu ulica Kralja Mi­la­ na i Kralja Milutina. Predviđeno je da hotel zauzme površinu od 17.250 kvadrata, a jedan deo ob­je­kta će biti smešten ispod površine zemlje. U sastavu hotela nalaziće se i unutrašnje dvorište, šetališta, letnja pozornica, dva restorana i više od 250 apartmana i soba. Jedan od restorana će se nalaziti na osmom spratu hotela, dok će drugi imati ulaz u unutrašnje dvorište u kojem će se nalaziti mnogobrojne biljke. Pored ova dva restorana u kojima će se nuditi raznovrsna jela, za goste su predviđena i dva kafe bara. Takođe, podzemna garaža na četiri nivoa sa 292 parking mesta biće dostupna gostima.

Hotel Olympia iz Vodica proširuje svoje kapacitete Uprava Hotela Olympia iz Vodica, u Hrvatskoj odlučila je da uloži sredstva u izgradnju dodatnog objekta koji će se nalaziti u sklopu postojećeg kompleksa. Hotel Olympia raspolaže sa 241 smeštajnom jedinicom, a prilikom izgradnje dodatnog objekta u ponudi će imati još 125 smeštajnih jedinica kategorije 5 zvezdica. Pored proširenja smeštajnih kapaciteta, Hotel Olympia će proširiti i svoje konferencijske kapacitete, tako da će organizatorima događaja moći da ponudi još 8 konferencijskih sala. Unutrašnji bazen biće dodatni sadržaj Olympia Life wellness centra, koji gostima već nudi razne usluge kao što su masaže, Spa i relax zona, teretana. Prilikom izgradnje dodatnog objekta u sklopu hotelskog kompleksa Olymipia, biće korišćena poslednja tehnologija obnovljivih izvora energije.

14

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


i

r e n o v i r a n o

DT Croatia otvara kancelariju u Ljubljani na proleće 2015. godine Regionalna poslovnica DT Croatia - Dubrovnik Travel DMC iz Hrvatske otvoriće se u proleće 2015. go­ dine u Ljubljani, u Sloveniji. DT Slovenia klijentima će pružati širok raspon usluga vezanih za organi­ za­ciju sastanaka, insentiv putovanja i ostalih vrsta događaja. Profesionalan tim agencije klijentima pruža MICE usluge na brojnim atraktivnim destina­cijama i lokalitetima. Zahvaljujući podršci regionalnih partnera Talas-M iz Crne Gore, Talas-S iz Srbije i DT Croatia – Dubro­ vnik Travel iz Hrvatske, ponuda agencije DT Slovenia nije ograničena granicama Slovenije, već nudi us­lu­ge na području celog regiona jugoistočne Evrope. Pored širokog raspona logističkih rešenja za planiranje događaja (sastanaka, tim bildinga, insentiv programa i grupnih krstarenja), agencija pruža i asisten­ci­ju prilikom organizacije grupnih putovanja, uključujući prilagođene izlete, prevoz i smeštaj. Shodno tome DT Slovenia osigurava kreativne i jedinstvene ponude za grupe i događaje u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Albaniji.

Hotel Orlando, Srebreno postao deo grupacije Starwood Hotels & Resorts Worldwide

novo i renovirano

n o v o

Hoteli Dubrovačka rivijera d.d. i Starwood Hotels & Resorts Worldwide u novembru 2014. godine potpi­sali su ugovor kojim je hotel Orlando postao deo jednog od najprestižnijih svetskih hotelskih brendova. Hotel će od otvaranja koje će uslediti uoči turističke sezone 2015. godine poslovati pod imenom Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel. Ugovor su potpisali Robert Koren, potpredsednik Starwood-a za regiju EMEA i Kristian Šustar, predsednik Uprave Hotela Dubrovačka rivijera d.d. Okosnica Programa ulaganja je upravo hotel Orlando (uz hotele Astarea, novi hotel Mlini, vile i apartmane kao i niz propratnih sadržaja) u sklopu kojeg će se nalaziti i najveći hotelski kongresni centar u Hrvatskoj (glavna sala za 1.000 učesnika).

Nove i originalne tim bilding aktivnosti u ponudi Talas-M DMC U jednoj od vodećih kompanija u oblasti kongresnog turizma u Crnoj Gori, Talas-M DMC, svesni su da sa­mo sveže ideje i inovativan pristup garantuju put ka uspešnom događaju. Tim bilding je jedan od najefikasnijih načina za jačanje odnosa između zaposlenih, koji su ujedno i naj­ vredniji resurs svake kompanije. Shodno tome Talas-M DMC je za 2015. godinu predstavio dve nove i originalne tim bilding aktivnosti za svoje klijente. Jedna od njih je „Movie making” u kojoj se mogu ostvariti kao glumci ili reditelji, a druga „Survival” je za hrabrije i zahteva poverenje i timski rad kako bi „preživeli” u divljini.

Sheraton lanac stiže u Podgoricu 2016. godine Hotel koji će se nalaziti u okviru Atlas Capital poslovnog centra, u Podgorici u Crnoj Gori pripadaće hotelskom lancu Sheraton. Hotel će se nalaziti između dve poslovne kule i prostiraće se na četiri sprata, zauzimajući površinu od 9.700 kvadratnih metara. Hotel će biti opremljen prema najvišim standardima, a na uređenju enterijera će raditi vrhunski di­ zajneri kako bi se gostima pružila najluksuznija i prijatna iskustva. Gostima će na raspolaganju bi­ti i fitness i spa centar, kao i jedan od najvećih konferencijskih centara u Podgorici. Zahvaljujući lo­ka­ciji (blizina aerodroma, glavnog poslovnog centra, tržnih centara) hotel će biti idealno mesto kako za poslovne goste, tako i za turiste. Otvaranje hotela planirano je za maj ili jun 2016. godine.

Swissotel Sofia otvara se 2018. godine u Bugarskoj Swissotel Hotels & Resorts, vodeći brend FRHI Hotels & Resorts, otvoriće hotel u prestonici Bugarske, Sofiji. Swissotel Sofia će biti lociran u okrugu Mladost u Sofiji, a njegovo otvaranje planirano je za 2018. godinu. Ovaj hotel predstavlja izuzetnu novu investiciju u glavnom gradu Bugarske. Hotel će se nalaziti u Grand Kanyon Sofia, višenamenskom kompleksu sa rezidencijalnim delom, tržnim centrom i ze­lenim površinama. Smeštajni kapaciteti hotela uključivaće 200 soba i 81 smeštajnih jedinica sa zasebnim uslugama. Najekskluzivniju ponudu rezidencijalnog dela predstavlja dvospratni penthaus apartman na poslednjem spratu tornja sa neverovatnim pogledom na grad. Pored smeštajnih kapaciteta, Swissotel Sofia će u svom sastavu imati prostorije za sastanke, balsku dvoranu, spa i fitness centar i restorane.

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

15


new and improved

n e w

a n d

i m p r o v e d

Hotel Constantine the Great – New Hotel in the Offer of Belgrade Hotel Constantine the Great is a contemporary, luxury hotel, located in the heart of the Belgrade, which is opened in november 2014. Hotel is located near local corporations and numerous attractions which makes it ideal for both business and leisure travelers. It offers 50 spacious rooms and luxurious suites, measuring 25-57 square meters, furnished by the highest world standards. Within restaurant Edict, guests will have opportunity to enjoy various choices of the best international and national dishes. Banquet room of the new hotel Constantine the Great is equipped with the latest technical equipment, and it has a capacity of 70 seats. Banquet room is a perfect choice for business meetings or for small private and corporate gatherings. Private parking and garage are available on site.

LifeDESIGN Hotel’s Holistic Center in Belgrade In Belgrade’s LifeDESIGN Hotel they understand the importance of being successful in business and that modern life creates the need for every individual to devote some attention to their physical and mental condition. As a result, LifeDESIGN Hotel’s development team created an oasis of well-being in the very center of Belgrade. This hotel’s services (accommodation, a rich menu in the restaurant, refurbished conference halls, and an excellent Five Elements & Beauty Center) have been raised to a higher level with the forming of a unique Holistic Center and business philosophy. The Holistic Center offers people who care about their well-being additional, completely innovative services, like workshops dedicated to a healthy way of living or individual development and relaxation plans. The hotel’s mission is to provide excellent, customer-tailored service for their clients.

A New Wellness and Spa Center in Hotel Park in Ruma In Hotel Park Ruma, in the heart of Serbia’s Srem district, a brand new and modern Wellness and Spa center where guests can rest after a hard day was recently built. Hotel Park’s Wellness and Spa Center is an oasis of peace and relaxation available to all hotel guests and for those only wishing to use the Spa Center. The Spa Center offers a sauna with chromo therapy, a steam bath with aroma therapy, and a Jacuzzi water massage bath. There is also a relax zone available to the guests with the additional benefit that the entire Spa Center is permeated by sunlight.

Hotel Hilton in Belgrade in 2017 In 2017, a prestigious hotel of the Hilton chain will be open in Belgrade, Serbia on the corner of Kralja Milana and Kralja Milutina streets. The hotel will cover an area of 17,250 square meters, and a part of it will be located underground. It will comprise an inner courtyard, a footpath, summer stage, two restaurants, and over 250 suites and rooms. One of its restaurants will be located on the eighth floor of the hotel, while the other will have an entrance to the inner courtyard and its rich vegetation. Besides these two restaurants serving a wide assortment of dishes, the guests will also be able to choose between two cafe bars. A four-level underground garage with 292 parking places will be available to the hotel guests.

Hotel Olympia in Vodice Expanding its Capacity The management of Hotel Olympia in Vodice, Croatia has decided to invest in the construction of an additional building in the existing complex. Hotel Olympia offers 241 accommodation units, and following the construction of the additional building it will have 125 more five-star accommodation units. In addition to expanding its capacity, Hotel Olympia will widen its conference capacity and will be able to offer event organizers eight more conference halls. The indoor swimming pool will be an additional feature of the Olympia Life Wellness Center, offering guests a variety of services such as massage, Spa and relax zone, gym, etc. In the construction of the additional building forming part of the Olympia hotel complex state-of-the-art renewable energy technology will be used.

16

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015


a n d

i m p r o v e d

DT Croatia to Open an Office in Ljubljana in the Spring of 2015 A regional office of DT Croatia – Dubrovnik Travel DMC from Croatia will open in Ljubljana, Slovenia in the spring of 2015. DT Slovenia will provide its clients with a wide choice of services regarding the organization of meetings, incentive travels, and other events. The agency’s professional team provides M.I.C.E. services to numerous attractive destinations and locati­ons. Thanks to the support of regional partners Talas-M from Montenegro, Talas-S from Serbia and DT Croatia – Dubrovnik travel from Croatia the offer of DT Slovenia is not limited only to the boarders of Slovenia but offers services in the entire region of Southeast Europe. In addition to the wide range of logistic event planning solutions (meetings, team building, incentive programs, and group cruises), the agency also offers as­sistance with organizing group travel, including tailored excursions, transport, and accommodation. As a result, DT Slovenia provides creative and in­novative offers for groups and events in Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and Albania.

Hotel Orlando, Srebreno Became Part of the Starwood Hotels & Resorts Worldwide Group Hoteli Dubrovacka rivijera d.d. and Starwood Hotels & Resorts Worldwide in November 2014 sig­ned an contract in which Orlando hotel became part of one of the world’s most prestigious hotel brands. Hotel will be opened before the summer season 2015, and will operate under the name Sheraton Du­brovnik Riviera Hotel. The contract was signed by Robert Koren, Vice President of Starwood’s EMEA and Kristian Sustar, CEO of Hoteli Dubrovacka rivijera d.d. The backbone of the investment is Orlando hotel (with the hotels Astarea, new hotel Mlini, villas and apartments and a range of supporting facilities) which will be the home of the largest hotel and convention center in Croatia (main hall for 1,000 participants).

new and improved

n e w

New and Original Team Buildings in the Offer of Talas-M DMC As one of the leading event specialists in Montenegro, Talas-M DMC is aware that only fresh ideas and innova­ tive approach guarantee a successful event. Team building is one of the most effective ways to strengthen relations between employees, which are the most valuable asset of each company. According to that Talas-M DMC has presented for the 2015 two new and original team building activities for its clients. One of them is “Movie making” in which participants can be an actor or a movie director, and for the toughest ones there is “Survival” which requires trust and teamwork in order to “survive” in the wild.

The Sheraton Chain Arriving in Podgorica in 2016 The hotel that will form part of the Atlas Capital business center in Podgorica, Montenegro will belong to the Sheraton hotel chain. The hotel will be located between two business towers and will spread over four floors, covering an area of 9,700 square meters. The hotel will have the highest standard of interior decoration, designed by top designers to provide guests with the most luxurious and pleasant experiences. Guests will be able to enjoy a fitness and spa center, and one of the largest conference centers in Podgorica. Thanks to its location (in the vicinity of the airport, the main business center, and shopping malls) the hotel will be an ideal place for business and leisure visitors. The hotel is expected to open in May or June 2016.

Swissotel Sofia to Open in 2018 in Bulgaria Swissotel Hotels & Resorts, a leading brand in the FRHI Hotels & Resorts, will open a hotel in Sofia, Bulgaria. Swissotel Sofia will be located in the Mladost district of Sofia and should open in 2018. It represents a new flagship property that is being developed in Bulgaria’s capital. Hotel will be located within Grand Kanyon Sofia, a multi-use complex with residences, trade center and green areas. It will include 200 rooms as well as 81 serviced residences. The highlight of the re­sidence part will be a two-floor penthouse at the top level of the tower with an incredible view of the city. Together with accommodation part Swissotel Sofia will offer meetings areas, a ballroom, spa and fitness area and restaurants.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

17


18


aktuelne teme

Karneval u Veneciji

Grad sakriven ispod maski Nošenje maski podrazumevalo je jednakost, slobodu, beg od stvarnosti, uživanje u po­ rocima. Svako je mogao da bude neko drugi bar na kratko i uživa u ulozi koju sam iza­ bere. Danas, tokom skoro tronedeljnog trajanja karnevala u Veneciji, posetioci mogu da izaberu da prisustvuju nekom od mnogobrojnih tematskih balova, koji se održavaju u raskošnim venecijanskim palatama svakog dana. Karnevalski duh i slobodu koju su ne­kadašnji Mlečani proslavljali, posetioci mogu da dožive i na trgovima, mostovima i ka­nalima, gde su organizovane raznovrsne priredbe i dešavanja. Kao i sama Venecija, karnevalske svečanosti imaju dugu tradiciju i istoriju. Istorija karnevala vezuje se za pobe­du Mletačke Republike nad Akvilejom 1162. godine. Pobeda je proslavljena na Trgu Svetog Marka gde je priređeno veliko slavlje, koje se smatra začetkom karnevala. Prvi spisi o karnevalu datiraju iz 1296. godine. Karnevalske svečanosti su kroz go­di­ ne menjale datum održavanja. Kako je turistička sezona najlošija zi­ mi, ka­r­neval se poslednje tri decenije pro­sla­vlja baš u to vreme, u januaru i fe­bruaru, kada Venecija postaje grad maski, boja, dobre zabave i raspo­lo­­že­ nja. Specifičnost karnevala je što se de­ša­vanja ne održavaju samo na tr­g­ o­­vi­ma, već i na velikom broju kanala, spo­rednih ulica i mostovima, gde po­ se­ti­o­ce animiraju razni zabavljači, sv­i­

rači, mađioničari, akrobate. Cen­t­ralna dešavanja se odvijaju na Tr­gu Sve­tog Marka, koji prerasta u ve­li­čanstve­nu pozornicu, prepunu ra­s­ko­šnih ma­ski, odela i kostima, koje učes­ni­ci ka­r­ne­

va­la mesecima una­p­red os­mi­š­lja­va­ju. Maske se izrađuju od pa­pira ili ko­že, ukrašene gip­sanim de­ta­ljima sa po­zla­ tom, dragim i poludra­gim kame­njem, uz ručno oslikavanje.

Trg Svetog Marka

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

19


aktuelne teme

a k t u e l n e Tokom karnevala u pozorištima i salama se održavaju koncerti, predstave i razne manifestacije za koje je potrebno unapred rezervisati ulaznice, koje dostižu cenu i do par stotina eura.

Istorija karnevala Nošenje maski bila je svakodnevna pra­ksa venecijanaca. Zbog promiskuiteta, vandalizma i kriminalnih radnji, vlasti i crkva često su pokušavali da zabrane maskiranje. Početkom 14. veka stupile su na snagu razne re­strikcije nošenja maski i prerušavanja. Maskarade su često bile zabranjiva­ne, što je i uticalo na razvoj samog kar­n­e­ vala. Godine 1608. donet je zakon po kome su maskarade dozvoljene sa­mo za vreme karnevala kao i na zva­ničnim banketima. Kako su moralne vre­dno­ sti Mlečana bile za­brinajavajuće, pro­ pisane su i drastične kazne za kr­š­e­nje ovih pravila. Muškarci su bili osu­đi­va­ ni na 2 godine zatvora, 18 me­se­ci veslanja u galijama i na 500 lira novčane kazne, dok su žene tukli, ja­vno ismevali, uzimali 500 lira novča­ne kazne kao i zabranjivali ulazak u Mletačku Re­pu­bliku na 4 godine. Odredbe iz 1699. i 1718. godine propi­ sale su zabranu nošenja maski za vreme posta i verskih festivala koji su se održavali tokom karnevala. Slabljenje razvoja karnevalskih sveča­ nosti počinje padom Mletačke Repu­ blike krajem 18. veka. Savremena istorija karnevala računa se od 1979. godine, kada karneval postaje jedna od glavnih i najzanimljivijih atrakcija Venecije, kao i jedan od najekstravagantnijih karnevala sveta.

mo izrađivali venecijanski majstori, ko­ ji su bili jako cenjeni umetnici i imali su veliki ugled u društvu. Do danas, os­tala je tradicija da se ma­j­ sto­ri pri­državaju statuta iz 1436. godine, a koji tačno propisuje vrste maski, materijale i načine izrade. Postoje različite vrste maski koje se no­ se na karnevalu, a najpoznatije su: Bauta - najpopularnija venecijanska maska koja prekriva gornji deo lica do obraza, i sa njom je moguće razgovarati, jesti ili piti, ali maska u potpnosti prekriva identitet onoga ko je nosi. U 18. veku bilo je obavezno nositi ovu masku na određenim političkim sku­­ po­vima. Bautu su najčešće nosili sa­ mo muškarci, uvek u kombinaciji sa crnim trorubim šeširom.

Maske Maske su zaštitni znak venecijanaca i imaju veliki značaj za njihovu kultu­ru i istoriju. Nošenje maski podrazume­ valo je jednakost, slobodu, beg od stvarnosti, uživanje u porocima. Svako je mogao da bude neko drugi bar na kratko i uživa u ulozi koju sam iza­be­re, ali iako se verovalo da su pod ma­ska­ma svi ravnopravni, balskim sve­čanostima i privatnim maskara­da­ ma prisustvovali su samo odabrani. Smatra se da su originalne maske sa­

20

t e m e

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Columbina - ova maska prekriva sa­ mo oči, nos i gornji deo obraza. Nosile su je samo žene, međutim u da­našnje vreme ovu masku nose i mu­škarci. Zlato, srebro, kristali i koža su detalji koji krase ovu masku. Medico della peste - sa svojim belim „kljunom“ je najbizarnija i najprepoz­ natljivija venecijanska maska. Prvobitno se koristila za prevenciju od zaraza i bolesti, a kasnije je počela da se koristi kao karnevalska maska. Danas, ove maske se izrađuju sa mnogo više detalja i dekoracija nego ranije. Moretta (Servetta muta) - ženska ma­ s­ka ovalnog oblika, sa baršunom i ve­­ l­om. Žene koje su nosile ovu masku ni­su mo­gle da govore, kako maska nije im­a­ la ot­vor za usta, već samo za oči.


t e m e

· Ove godine karneval

u Veneciji je održan od 31. januara do 17. februara 2015.

Larva - poznata i kao volto maska, je ti­ pična venecijanska maska. Ug­lavnom je bele boje i nosi se uz trorubi šešir i plašt. Pravi se od voska i finih tkani­na. Ova maska prekriva celo lice i čuva id­ entitet osobe koja je nosi.

Anđeoskog leta, ovaj običaj je prome­ njen. Uvedena je tradicija spušta­nja dr­venih golubova, ispunjenih kon­fe­t­ a­ma i cvećem, koje se posipaju po po­ setiocima. Godine 2001. tradicija spu­ štanja akrobate je ponovo vraćena.

Tradicionalne zabave i igre

Poslednji dan karnevala

Festival na karnevalski četvrtak Slavlje povodom pobede Mletačke Re­publike nad akvilejskim carem Ul­ri­ k­om, odigrava se na trgu Svetog Marka još od 12-og veka. Nakon pobede, Mlečani su zahtevali od akvilejskog patrijarha da im svake godine na karnevalski četvrtak pošalje jednog bika i 12 svinja, koje su mlečani držali kao zarobljenike u Duždovoj palati. Ova tradicija trajala je sve do pada Mletačke Republike. Danas se i da­lje obeležava Karnevalski četvrtak, u ča­st ove velike pobede.

Poslednji dan karnevala Mlečani su po­sebno slavili, jer to su bili poslednji sati slobode, pre nego što se vrate

svojim životima. Slavlje se odvijalo na trgu Svetog Marka, kao i u sporednim ulicama, palile su se baklje po celom gr­adu, ljudi su igrali, pevali, veselili se. Zvona crkve San Francesco della Vigna, označila bi kraj karnevala i početak velikog posta. Ulice, trgovi, kanali i mostovi Venecije su i ove zime bili prerušeni u maštovite venecijanske maske i kostime. Ceo grad plesao je u ritmu karnevals­ kih svečanosti. The Grand Theatre, ve­lika pozornica na trgu Svetog Marka, tradicionalno je bila mesto centralnih dešavanja, raznovrsnih predstava, koreografskih i muzičkih priredbi.

aktuelne teme

a k t u e l n e

Anđeoski let Anđeoski let predstavlja tradicionalno dešavanje u čast mladog turskog akrobate koji se, kako bi napravio se­ n­zaciju na karnevalu, spustio niz ko­ nopac razapet između broda usidrenog blizu trga Svetog Marka i zvonika crkve. Ovo je jako brzo postalo jedno od naj­ zanimljivijih dešavanja karnevala, a ovaj običaj se održao do danas. Kako su osobe koje su izvodile ovaj „let” bile prerušene u anđela, događaj je nazvan Anđeoski let. Nakon nesre­ će koja se dogodila 1759. godine, ka­ da je akrobata pao tokom izvođenja

Anđeoski let

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

21


aktuelne teme

a k t u e l n e Svečana ceremonija otvaranja festivala La Festa Veneziana održana je 31. januara, a čuvena brodska parada po kanalu Grande počela je dan kasnije. Na trgu Svetog Marka u periodu od 7. do 17. februara održano je takmičenje za najbolji kostim karnevala. 8. februar bio je rezervisan za tradi­ci­ onalno dešavanje, Volo dell’Angelo / Let Anđela. Samo dan ranije, održan je Festa delle Marie, dešavanje na ko­ me se bira 12 devojaka u spomen na mletačke duždeve koji su jednom go­di­šnje birali 12 lepih, ali skromnih de­vo­ja­ka i nagrađivali ih draguljima i ha­lji­nama. Organizatori su za ovogodišnje eks­ k­luzivne svečanosti, za koje je cene ka­rata dostizala i do više stotina eura, najavljivali pregršt interesantnih događaja od kojih se, već po tradiciji, izdvojio veliki glamurozni bal pod maskama za dan zaljubljenih - The Saint Valentine’s Masquerade Ball. Ovogodišnji bal za Dan zaljubljenih održan je u Venecijanskoj palati sme-

22

t e m e

štenoj na prelepom Grand kanalu. Domaćin ove maskarade, bio je niko drugi do Kazanova, sa svojom pratnjom iz čuvene predstave Commedia del’ Arte. Domaćini, obučeni u rasko­ šne venecijanske kostime, uz muziku i atmosferu raskošne palate, dočarali su ovaj praznik svim posetiocima. Svi gosti ovog prekrasnog bala pod ma­ skama imali su privilegiju da uživa­ju u

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

palati u kojoj se već stotinama go­di­na organizuju maskarade. Venecija je i ove godine raznovrsnim programom opravdala očekivanja mno­gobrojnih turista, koji su svoja li­ca krili iza šare­ nolikih maski i raskošn­ih kostima. Karnevalska atmosfera vla­da­la je venecijanskim ulicama i trgovima. Miroslava Jeremić


hot topics

Carnival of Venice

The city hidden behind masks Wearing masks implied equality, freedom, escape from reality and enjoying vices. Every­ one was getting the opportunity to be someone else, at least for a short time, and to en­joy the role they chose to play. Today, during the Carnival of Venice, which lasts a lit­tle bit less than three weeks, the visitors can choose to attend some of the numerous thematic balls that take place each day in lavish Venetian palaces. The visitors can also ex­perience the carnival spirit and freedom that the former Venetians celebrated at the sq­uares, bridges and canals, where diverse performances and events were organized. Just like Venice itself, the carnival fe­ stivities have long tradition and his­ tory. History of the carnival is linked with the victory of the Republic of Ve­ nice over Aquileia in 1162. The victory was celebrated at the St Mark’s Square where a great festivity was organized, which is considered as the beginning of the carnival. The first written documents about the carnival date from the year 1296. The date of celebration of ca­rnival fe­ stivities has been changing throughout the years. During the last three decades the carnival has been organi­ sed in January and February, when Venice becomes the city of masks, co­lo­urs, excellent fun and very good mo­od. The speci­fic feature of the ca­ rnival is that the events do not only take place at squ­ares, but also at gre­ at number of canals, off-streets and bridges, whe­re the visitors are ani-

mated by diffe­rent enterta­i­ners, musicians, magici­ans and acrobats. The central event is ta­king place at the St Mark’s Square which turns to ma­­gnificent stage, full of luxurious ma­­sks, suits and costumes, that the

pe­o­p­le taking part in the carnival co­­ n­cei­ve and design months in adva­n­ ce. The masks are made of paper or le­a­ther, decorated with plaster de­ta­ils and gold plate, precious and semipreci­ous stones and manually depi­c­ ted.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

23


hot topics

h o t During the carnival, theatres and halls organize concerts, plays and various manifestations for which the tickets mu­st be booked in advance, and the price goes up to several of hundreds of euros.

The History of the Carnival Wearing masks was everyday practi­ce of the Venetians. At the beginning of the 14th century, various restrictions of masking and disguising came into force. Masquerades were often banned, wh­ i­ch influenced the development of the carnival itself. In 1608, a law was passed, and it allowed masquerades only during the carnival and the official banquettes. As the moral values of Venetians were alarming, drastic pe­nalties for violation of these rules were prescribed. The provisions from the years 1699 and 1718 prescribed prohibition of we­aring masks during the lent and re­ligious festivals taking place during the carnival. Weakening of development of carnival festivities starts with the fall of the Venetian Republic at the end of the 18th Century. The modern history of the carnival is reckoned from the year 1979, when the carnival becomes one of the main and the most interesting attractions of Venice, as well as one of the most extravagant carnivals of the world.

The Masks

tists highly appreciated by the socie­ ty. There are various types of masks worn at the carnival, of which the mo­ st famous are the following: Bauta is the most popular Venetian ma­sk covering upper part of the face and the cheeks, it is possible to talk, eat or drink, but the mask completely covers the identity of the one wearing it. In the 18th century, it was obligatory to wear this mask at the certain poli­tical gatherings. Bauta was most of­ten worn only by men, in combination with the black three-brimmed hat. Columbina mask covers only eyes, no­se and upper part of cheeks. It was wo­rn only by women, but nowadays

The masks are the token of Venetians and have great significance for their culture and history. Wearing masks im­plied equality, freedom, escape fr­ om reality and enjoying vices. Every­ o­ne was getting the opportunity to be someone else, at least for a short time, and to enjoy the role they chose to play, but, although it was a general belief that under the mask everyone is equal, only the chosen ones could attend ballroom festivities and priva­ te masquerades. It was considered that the original masks were created only by the Venetian artisans, who were prominent ar­

24

t o p i c s

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

it is worn by men as well. Gold, silv­er, crystal and leather are details ad­o­r­n­ ing this mask. Medico della peste with its whi­te “beak” is the most bizarre and the mo­ st recognizable Venetian mask. Its original purpose was to protect fr­ om infections and diseases, and la­ter people started to use it as car­nival ma­ sk as well. Today, these masks are pro­ du­ced with much more details and de­co­ration than in the past. Moretta (Servetta muta) is female ov­ al-shaped mask, with velvet and veil. Women wearing this mask could not speak, as the mask did not have the opening for the mouth, only for the eyes.


t o p i c s

· This year,

the Carnival of Venice was held in a period from 31st January to 17th February 2015.

Volto

Larva, also known as volto mask, is the typical Venetian mask. Most of the­se masks are white coloured and worn together with three-brimmed hat and gown. This mask is made of wax and fine fabrics, it completely covers the face and hides the identity of the person wearing it.

Traditional Entertainments and Plays Festival on the Carnival Thursday Celebration of the victory of the Ve­n­ e­tian Republic over the Aquileia em­ peror Ulrich has been taking place at the St Mark Square since 12th centu­ry. After the triumph, the Venetians demanded from the Patriarch of Aquileia to send them, each year for the Carnival Thursday, one bull and 12 pi­ gs, which the Venetians held prisoners in the Doge’s Palace. This tradition lasted all until the fall of the Venetian Republic. Today, the Carnival Thursday is still celebrated, in honour of this great victory.

di­sguised as angels, the event was na­ med the Angel’s Flight. After the accident that happened in 1759, when the acrobat fell down during the performance of the Angel’s Flight, the custom was changed. They introduced the tradition of de­ sce­nding wooden pigeons, stuffed wi­th confetti and flowers, which are sprin­k­led over the visitors. In 2001 tradition of descenting acrobat was returned. Last Day of the Carnival The last day of the carnival was particularly feted among the Venetians, as those were the last days of freedom, before going back to their everyday lives. The festivity was taking

hot topics

h o t

place at the St Mark’s Square, and in off-streets, torches were lighted all ar­ ound the city, people were da­ncing, singing and feasting. The bells of the church San Francesco della Vigna, would announce the end of the carnival and the beginning of the great lent. This winter, as any other winter, the streets, squares, canals and bridges of Venice were disguised as imaginative Venetian masks and costumes. The entire city was dancing in the rhy­ thm of the carnival festivities. The Grand Theatre, great stage at the St Mark’s Square, was traditionally the place of central events, various performances choreographic and music performances. The opening ceremony of the festival La Festa Veneziana was held on 31st Ja­nuary, and the famous parade of

Angel’s Flight The Angel’s Flight represents tradi­ ti­onal happening in honour of the yo­ung Turkish acrobat who, in order to ma­ke a sensation at the carnival, descended down the rope stretched between the ship anchored near the St Mark Square and the church belltower. This very quickly became one of the most interesting happe­nings of the carnival, and the custom has been kept all until nowadays. As the people performing this “flight” were

Bauta

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

25


hot topics 26

h o t bo­ats across the canal Grande started the day later. At the St Mark Square, in a period from 7th to 17th February, the contest for the best carnival’s costume took place. 8th February was reserved for traditional happening, Volo dell’Angelo/ the Angel’s Flight. Only one day before, the happening Festa delle Marie took place, where 12 girls were selected in memory of the Venetian doges who were, once a year, choosing 12 beautiful, but modest girls, and gifting them with jewels and dresses. For this year’s exclusive festivities, for which the ticket price went up to several hundred euros, the organizers announced numerous interesting ev­ ents, of which, as tradition, stands out great glamorous masquerade ball on the love day - The Saint Valentine’s Masquerade Ball. This year’s St Valentines Masquerade Ball was held in the Venetian Palace situated at the beautiful Grand Canal. The host of this masquerade was no­ne other than Casanova himself,

with his attendance from the famous play Commedia del’ Arte. The hosts, dressed in luxurious Venetian costu­ mes, with the music and the atmo­s­p­ here of the lavish palace, evoked th­is feast for the visitors. All the guests of this precious ball had the privilege to enjoy the palace in which masquerades have been organized for hundreds of years.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

t o p i c s

This year, with its diverse program, Ve­nice again justified the expectati­ ons of many tourists who were hiding their faces behind the colourful masks and lavish costumes. The carnival atmosphere reigned in all Venetian streets and squares. Miroslava Jeremic


27


aktuelan događaj

Promo Tours, Sarajevo

4. Kongres nefrologa Bosne i Hercegovine Kongres nefrologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, četvrti po re­du održaće se od 22. do 25. aprila 2015. godine, u Sarajevu. Program ovogodišnjeg kongresa uk­ lju­čiće plenarne sesije, glavni simpozijum, oralne i poster prezentacije na kojima će 70 pozvanih i re­nomiranih nacionalnih i internacionalnih pre­ davača predavati i diskutovati o gla­ vnim temama iz ove oblasti. Neke od glavnih tema o kojima će se go­vo­riti su uremija, anemija renal, MBD-CKD, terminalni stadijum hroni­ č­ne bu­b­režne bolesti, bubrežna anemija, ko­šta­na bolest, akutno ošteće­ nje bubrega, šećerna bolest itd. Zajedno sa 4. Kongresom nefrologa održaće se i 5. Skup nefrološko pedi­ jatrijske radne grupe jugoistočne Europe – SEPNWG, koji je organizovan od strane nefrološko pedijatrijs­ke radne grupe iz BiH, Evropskog dru­ štva pedijatrijske nefrologije (ESPN) i Međunarodne pedijatrijsko nefrolo­ ške asocijacije (IPNA). Poslednji dan kongresa, tačnije 25. ap­ril biće posvećen održavanju CME ku­rsa koji je organizovan od strane Bosanskog udruženja nefrologa. CME kurs će biti podržan i od strane ERA – EDTA (Evropske renalne asocijacije i Evropske asocijacije za dijalizu i transplataciju), kao i od Međunaro­ dnog udruženja nefrologije (ISN).

28

· Tehnički organizator 4. Kongresa nefrologa BiH je Promo Tours agencija sa sedištem u Sarajevu.

Promo Tours agencija je vodeća poslovna agencija u Bosni i Hercegovini, u oblasti kongresnih dešavanja i seminara, sa velikim iskust­vom koje je sticala i dokazivala u poslednjih petnaest godina. Za zaposlene u Promo Tours agenciji nijedan skup nije isti i svaki zahtjeva naj­ pri­je brižljivo slušanje potreba klijenta zatim detaljno planiranje svih de­talja i efi­ka­snu realizaciju koja podrazumijeva pažljivu brigu o svakom delegatu, pre­ da­vaču, učesniku, sponzoru. Pored organizacije kongresa i seminara, agencija Promo Tours se bavi organi­za­ cijom insentiv programa, team buildinga, turističkih obilazaka, transfera i dru­ gih turističkih usluga unutar Bosne i Hercegovine.

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


hot topics

Promo Tours, Sarajevo

4th Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegovina 4th Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegovina with international parti­ cipation will be held from 22nd to 25th April 2015, in Sarajevo. This year’s program will include ple­na­ ry sessions, main Symposia, oral and po­ster presentation at which 70 re­ nowned invited national and in­ter­ na­tional scientists will present and di­s­cuss about main topics regarding th­is area. Some of the main topics which will be discussed are uraemia, renal anemia, MBD-CKD, acute kidney injury, chro­ nic kidney failure, diabetes etc. With the 4th Congress of Nephrolo­gy will be held also the 5th South-easte­ rn Eu­ropean Pediatric Ne­phrology Wor­ki­ng Group – SEPNWG, or­gani­ zed by the Pediatric Nephro­logy Wo­ r­k­ing Group of the Bosnia and Herz­e­ go­vi­na, European So­ciety for Pe­d­i­a­t­ric Ne­phrology (ESPN) and the Inte­r­na­ti­ o­­nal Pediatric Ne­ph­ro­l­­ogy As­­­soci­a­ti­ on (IPNA). The last day of the Congress, 25th of April will be dedicated to CME se­s­si­ on, organized by Bosnian Society of Ne­phrology. CME session will be en­d­ o­rsed by ERA-EDTA (European Renal Association and European Dialysis and Transplant As­so­cia­tion) and from International Society of Nephrology.

· Technical organizer of the 4th Congress of Nephrology is Promo Tours agency

with the office in Sarajevo. Promo Tours agency is a leading Professional Con­ gress Organizer in Bosnia and Herzegovina, with large experience gained and proven during last 15 years. For the employees of the agency, there are no same events and every event require foremost careful listening client needs, followed with detailed pla­ nning of all details and implementation which imply closely regard to every delegate, speaker, participant, sponsor and exhibitor. Beside organizing con­ gresses and seminars, Promo Tours agency deal with organization of incentive programs, team buildings, cite seeing’s, transfers and other tourist services wi­ thin Bosnia and Herzegovina.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

29


tema broja

Uticaj ekonomskih promena i industrijskog razvoja na događaje

Organizacija događaja – Nekada i sada Kako je sve počelo?

Kako se sada stvari odvijaju?

Na univerzitetima se u 19. veku, uporedo sa njihovim razvojem, javila po­ treba da se informacije dele u aka­de­ mskim krugovima, što je dovelo do po­većanog broja okupljanja, a samim tim je pojačana i potreba za većim ja­ vnim prostorima za ovu svrhu.

Tokom decenija, organizacija događa­ ja prolazila je kroz razne faze i načine poslovanja.

· Prvi kongresni biro osnovan je 1896. god. u Detroitu, u Mičigenu. Istovremeno, sa razvojem železnice, hoteli su otvarani na velikim železni­ čkim stanicama. Mnogi od tih hotela imali su sobe koje su iznajmljivali za takve specijalne prilike. Na početku 20. veka, javila se povećana potreba za usavršavanjem ljudi unutar kompanija, naročito onih koji su se bavili prodajom. I tako su osmišljeni edukacije i treninzi za unapređenje poslovnih veština. Kako su gradovi postajali svesniji značaja organizovanja događaja, grupa poslovnih ljudi odlučila je da zaposli prodavca koji će pozivati na organizovanje događaja u njihovom gradu. To se desilo 1896. godine, u Detroi­ tu, u Mičigenu. Na taj način je uspo­ s­ta­vljen prvi kongresni biro, i to je godi­na u kojoj je kongresna industrija zva­ni­č­no počela sa radom.

30

U međuvremenu, znanje i iskustvo učesnika se uvećavalo. Stoga su se, prirodno, javili i veći zahtevi za sticanjem iskustava i znanja. Na učestalost i format sastanaka takođe utiče i sve češća geografska dislociranost između zaposlenih, top menadžmenta i kli­jenata. Tehnologija ima važnu ulogu u na­ činu na koji se stvari odvijaju na polju event menadžmenta, i utire put za tr­e­ndove i načine na koje će se st­va­ri odvijati u budućnosti. Značajne promene se mogu uočiti u određenim ključnim oblastima organizacije događaja - registracija, promocija, format događaja, angažovanje učesnika, dizajn i brendiranje do­gađaja, dekoracija posluženja. Mogli bismo reći da su događaji u pro­šlosti bili opštiji i manje sofisticirani. Danas imamo događaje koji su specijalizovani, u skladu sa razvojem, usavršavanjem i sve dubljom specijalizacijom industrije, odnosno ključnih kupaca u kongresnoj industriji. Medicina danas razvija mnogo no­v­ ih oblasti istraživanja, spe­cijalizacija, pod-spe­cijalnosti, i novih grana, nego što je to bio slučaj pre neko­liko decenija. Postoji mnogo ud­ru­ženja pojedina­ čnih grana, sa razli­čitim ciljevima i

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

me­todama edukovanja. U vezi sa tim, usa­vršavanje putem prenosa uživo, npr. operacije na srcu, je u prošlosti bi­lo nezamislivo. U auto-industriji su se tokom godina, pored tehnološkog i vizuelnog izg­le­ da vozila, razvili i novi načini prodaje, distribucije i promocije. Upravlja­nje li­ zin­gom i voznim parkom sada ima sop­ stvene odseke, projektne menadže­re i potrebu za usavršavanjem. Često svaki odsek ima svog projekt­ nog menadžera koji razvija sopstvenu metodiku upravljanja i edukacije za­poslenih, pa u skladu sa tim i potrebe za organizacijom događaja. Ovo su sve grubi primeri promena i razvoja koji su se desili tokom vremena, i mogu se dati za svaku industriju zasebno. To je važno, jer svaka od tih industrija je kupac tj. ključni organizator događaja u kongresnoj industriji. Upravo te promene imaju direktan uti­ caj na trendove i načine na koji se stvari odvijaju u event menadžmentu. Zbog svega navedenog, postoje i ko­ nkretni specijalizovani događaji za sve te sektore u industriji, te­hnološki zahtevni događaji za dislocirane oso­ be, sa mogućnošću podržavanja no­ vih vidova učenja, angažovanja, bre­ n­di­ranja i promocije; novi specija­lni prostori i usluge koje treba da motivišu i zadive učesnike. Miona Milić


cover story

Influence of economic changes and industrial developments on events

Events – Now and then How it all began? In the 19th century, together with their development, universities had an increasing need to share information in academic circles, which led to an increasing number of gatherings and also created the need for larger public spaces for this purpose. At the same time, together with the development of the railway, hotels were opened at large railway stations. Many of these hotels had rooms for rent for special purposes like those were.

· First convention bureau was established in 1896 in Detroit, Michigan. At the beginning of the 20th century there was increased need for better education for people engaged in or­ ganisations, especially in sales. So, edu­cational events for develop­ ment of business skills started. As towns became more and more aw­are of the value the organization of me­etings had for them, a group of businessmen decided to employ a salesman to invite meetings to be held in their town. This happened in 1896 in Detroit, Michigan, and in this way, the first convention bureau was established,

and this was the year when the me­ etings industry officially came into being.

How things are doing now? Throughout the decades, event organization has its own phases and the ways the businesses have being done. In the meantime, knowledge and experience of every participant in this process has grown. So, natural­ly, there is demand for greater gaining of knowledge and experience on the events then before. One more significant fact is that employees, top management and clients are more geographical dislocated. Technology plays an important role in how things are doing now and creates path of how things will do in the future. Significant changes can be noticed in some of the key areas in event organization - registration, promotion, format of the event, engaging attendees, design and brand­ ing of the event, food decoration. We could say that events in the past were more general and less sophisticated. Today we have more specialized events, together with a develo­ p­ment and the specialization of the in­dustries, as the key buyers in the ev­e­nts industry. In medicine, there are many new fields of researches, specialties and sub­

specialties; new branches of medicine, than couple of decades ago. There are many Associations of spe­ cific branches with various goals and wa­ys of education. Regarding this, edu­cation with live stre­aming of heart surgery wasn’t ima­ginable in the past. Automotive industry, throughout the years, beside technological and des­ ign improvements of the vehicles, has developed new ways of sales, distribution and promotion. Fleet and leasing management have its own divisions, project managers and needed education. These are rough examples of changes and developments and can be made for each industry. This is important be­ cause each of these industries is buyer in meetings industry, or key event organizer. So, those changes have direct influence on trends and how things need to be done in event management. That’s why there are more concrete, specialized events for all those sectors within industry, technologically dem­ anding events for dislocated people, able to support new ways of learning, engaging, branding and promotion, new special venues and services in a role to thrill attendees. Miona Milic

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

31


intervju

Aleksandar Vasilijević, generalni menadžer

Kongresni turizam glavni adut Falkensteiner Hotela Belgrade Novi gradski hotel nalazi se u okviru trgovačke i poslovne zone na Novom Beo­ gra­­­du, blizu centra grada, uz odličnu povezanost sa aerodromom. Hotel odli­kuje moderan dizajn, maksimalni komfor, izvrsna usluga, kao i visok ste­ pen fun­kci­o­nalnosti konfe­rencijskih sadržaja. Hotel je savršen izbor za poslovna putovanja i konferencije, kao i odlična polazna tačka za razgledanje znamenitosti ove pono­vo probuđene me­t­ropole Balkana. noćenja. Falkensteiner Hotel Be­lgra­ de je svojim dizajnom, vr­hun­s­kom us­ lugom i odličnim timskim radom svih zaposlenih uneo određenu svežinu u po­nudu beogradskih hotela i izuzetno nam je drago da su to naši gosti pre­poznali.

Aleksandar Vasilijević

1. Falkensteiner Hotel Belgrade****s posluje od decembra 2012. godine. Možete li se osvrnuti na dosadašnje poslovanje i reći nam kakvi su planovi za budućnost? Falkensteiner Hotel Belgrade u dece­ m­­bru proslavio je 2. rođendan. Zado­ vo­­ljni smo postignutim rezulta­ti­ma ko­ji su za prve dve godine poslova­nja do­sta dobri. Samo tokom pre­t­ho­dne go­di­ne hotel je ostvario pre­ko 30.000

32

Hotel je do sada posetilo dosta gosti­ju iz cele Evrope i Srbije. Jako smo za­do­ voljni kako odzivom, tako i po­ziti­vnim reakcijama svih gostiju koji su boravili u hotelu, ali naravno, prostora za napredak uvek ima. Što se tiče planova za budućnost, oni su jasno definisani u strategiji poslovanja hotela. Osnovni cilj Falkensteiner hotela jeste razvijati se na tržištu kao lider u segmentu korporativnih go­stiju. Pažnju ćemo, dakle, prvenstveno us­ meriti na poslovne ljude koji putuju i na kongresni turizam, ali u ponudi će­

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

mo takođe pružati svu udobnost koju zahtevaju inostrani ljubitelji gradskog turizma. Trudimo se, naravno, svakog meseca da privučemo i individualne goste no­ vim i atraktivnim ponudama. 2. Spomenuli ste da je osnovni cilj Fal­­ kensteiner Hotela Belgrade da pos­ ta­ne lider u segmentu korporativnih go­stiju i kongresnog turizma. Koje su gl­a­v­ne prednosti hotela na os­ novu ko­jih sprovodite pomenuti cilj? Kada je reč o organizaciji događaja, Falkensteiner Hotel Belgrade jedan je od hotela koji je za kratko vreme ra­zvijenom uslugom kongresnog turizma postao konkurentno mesto za organizaciju događaja u srpskoj prestonici. Naš hotel poseduje prvoklasne sa­ dr­ža­je za konferencije površine čak 700 m2. Svim korisnicima na raspo­ la­ganju su četiri konferencijske sale


intervju

i n t e r v j u ka­pa­­citeta do 150 osoba, koje se uz po­moć pokretnog zida mogu kombinovati i spajati po želji klijenta. Tu su i dve sale za sastanke kapacite­­ta do 12 i 16 osoba, a svaka sala op­re­m­ lje­na je najsavremenijom te­h­nolo­­gi­j­ om poput LCD ekrana, video bim pro­ jektora, flipčartova i drugih re­k­vi­z­i­ta. Uz to, Falkensteiner Hotel Belgrade smešten je u središtu poslovne i trgovačke zone Novog Beograda, nedaleko od centra grada i velikih shopping centara i odlično je povezan sa aerodromom, što je ujedno i velika prednost jednog poslovnog hotela. U odnosu na konkurentske hotele nu­ di veći izbor i kvalitet usluga koje su spoj tradicionalne gostoljubivosti i mo­dernih svetskih trendova. Beograd kao regionalni grad ima veli­ ke potrebe za ovakvim hotelom, a po­ sebno sada kada je sveprisutan poja­ čan trend novih investicija. Od manjih poslovnih sastanaka, konferencija za medije, velikih kongresa pa sve do venčanja, u našem hotelu za­stupljena je usluga po principu „ključ u ruke“, gde stručni tim pro­daje, u skladu sa željama i potrebama kli­ jena­ta, preuzima organizaciju svih vrsta događaja od ideje do realizacije.

3. Možete li izdvojiti neke događaje or­ganizovane u vašem hotelu na koje ste posebno ponosni? Jedan od najvećih događaja koji je ob­e­ležio prethodnu godinu je sva­ka­ ko Treći sastanak šefova vlade Kine i ze­malja centralne i istočne Evrope od­r­žan u decembru 2014. godine u Be­o­gra­du. Falkensteiner Hotel Belgrade ugost­io je 15 pre­mijera i delegacija zemalja ko­­je su pri­sustvovale sastanku, tok­om

kojeg su organizovani i brojni bilate­ ralni sa­sta­nci u samom hotelu. Falkensteiner Hotel Belgrade takođe pre­poznat je i kao domaćin velikih sp­ o­rts­kih dešavanja u zemlji. Pored teniske reprezentacije za vreme Dejvis kupa i reprezentacija tok­ om Sve­tskog prvenstva u rukometu za žene, hotel je 2014. godine bio do­ma­ćin reprezentacijama koje su uče­s­tvo­va­le u Evropskom prvenstvu u ve­slanju.

Falkensteiner Hotel Belgrade je su­ pe­r­ior hotel sa četiri zvezdice sa upe­ čatljivim futurističkim spolja­š­njim iz­gledom koji očarava svojom to­p­ lom atmosferom, kao i vr­hunskom op­re­m­om. 170 soba i apartmana, od kojih 28 luksuznih Royal soba, 7 junior apartmana i 1 senior apartman, zajedno sa salonom za ljubitelje cigara, sa­lo­ nom za poslovne ljude sa te­rasom na 9. spratu, City SPA centrom, konferencijskim i banket prostorom na površini od oko 700 m², ključni su ele­menti hotela. Za celokupni projekt modernog dizajna sa različitim namenama u beogradskoj poslov­noj zoni odgovoran je Boris Podrecca, sve­tski poznati arhitekta.

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

33


interview

Aleksandar Vasilijevic, General Manager

Conference industry a major asset of Falkensteiner Hotel Belgrade This new city hotel is in Belgrade’s vibrant business and entertainment district, close to the city centre and with a great connection to the airport. Hotel offers a modern design, comfort, excellent service and a high level of co­n­ ference space functionality. Perfect for business travel and conferences as well as for sightseeing trip to this bo­oming metropolis in the Balkans. excellent service and teamwork abo­ ve all, hotel has been a real novelty among the other city hotels and we are very ple­ased that the guests have recogni­zed it.

Aleksandar Vasilijevic

1. Falkensteiner Hotel Belgrade****s ope­rates since December 2012. Could you look back on current busi­ ness and tell us what are the plans for the future? Falkensteiner Hotel Belgrade has ce­­ leb­rated its second birthday in De­ce­ m­ber last year. We are very satisfi­ed with the results we achieved which are qu­ite good for the first two years of business. With its modern design,

34

So far, the hotel has been visited by many guests from all around the Europe and Serbia. We are very satisfied with the positive response from all the guests who stayed in our hotel. However, there is always space for fu­ rther development.

fer will certainly include all the comfort that the foreign enthusiasts of the city tourism require. Therefore every month, we are trying to attract individual guests, with new and attractive offers. 2. You mentioned that the main ob­je­ c­tive of the Falkensteiner Hotel Bel­ g­rade is to become a leader in co­r­p­o­ rate guests segment and confe­re­nce industry. What are the main ad­van­ta­ ges of the hotel on the basis of whi­ch you implement these objecti­ves?

As for our future plans, they have be­ en clearly specified in the business st­ra­te­gy of the hotel. The main goal of Fal­ken­stei­ner Hotel Belgrade is to deve­lop itself as the market leader in the seg­ment of corporate guests.

When it comes to the meeting and events, in such a short time Falkensteiner Hotel Belgrade has taken a competitive spot in Serbian capital with its excelent service in congress tou­rism.

That means that our attention will be turned mainly to business travellers and conference industry, but our of-

Our hotel offers first class conference facilities spread across 700 square me­ ters. All clients can choose between

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015


interview

i n t e r v i e w four conference rooms with the capacity up to 150 people, and which, upon the wish of our clients, can be combined by moveable walls. There are also two boardrooms with the capacity up to 12 and 16 people, and each room is equipped with the mo­st modern technology, such as LE­D screen, video projector, flipcharts and other necessities. Besides, Falkensteiner Hotel Belgrade is situated in the heart of business and commercial zone of New Belgra­ de, near the city centre and big shopping centres, with great connection to the airport, which is at the same time a great advantage of every business hotel. Compared to our competitors, our hotel offers a wider selection and higher quality of services with an excellent combination of the traditional hospitality and the modern world trends. Belgrade, as the regional city, has str­ o­ng needs for such hotel especially now, with omnipresent increasing tr­ en­ds of new investments. From small business meetings, press conferences, seminars and congres­ ses to weddings, Faleknsteiner Hotel Belgrade provides a “turn-key” servi­

ce where our expert sales team takes over organization of the events from the idea to the realization, in accorda­ nce with the wishes and the requirements of clients. 3. Could you point out some of the ev­ ents organized in your hotel that you are particularly proud of? One of the biggest events held in Be­ l­grade was the Third Meeting of He­a­ ds of Government of China and Ce­n­ tral and Eastern Europe in Dec­e­m­ber 2014. Falkensteiner Hotel Belgrade hosted 15 Prime Ministers and delegations of

countries participating the meeting, during which bilateral meetings were also organized in the hotel. Falkensteiner Hotel Belgrade is also kno­wn as a host of many sport events in the country. Beside tennis national team du­ring Dav­is Cup and national teams of Wor­ ld Women’s Handball Championsh­ip, hotel hosted national teams of Eu­ro­ pe­an Rowing Championship in 2014.

Falkensteiner Hotel Belgrade is a su­pe­rior four star hotel which en­ch­ a­nts with its impressive futuristic exteri­or furnished with the supreme equipment and warm atmosphere. 170 rooms and suites, out of which 28 Luxurious Royal rooms, 7 Junior Suites and 1 Senior Suite, with the saloon for cigar lovers, business saloon with a balcony on the 9th floor, the City SPA centre, as well as the conference space with banquet hall on 700 square meters, these are all key elements of the hotel. The entire project and modern design with its various purposes in the business zone of Belgrade, was created by Boris Podrecca, the worldwide famous architect.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

35


istraživanje

Region jugoistočne Evrope

Trendovi organizacije događaja za 2015. godinu Region jugoistočne Evrope je u sektoru kongresne industrije dosta optimističan, sa ne­ zane­marljivom tendencijom rasta godišnjeg broja događaja (39%) i ukupnog budžeta (32%). To su većinom događaji srednjeg obima, za do 150 učesnika, organizovani po či­tavoj zemlji u kojoj se nalazi sedište kompanije. Značajan procenat (24%) događ­aja se organizuje po regionu, tj. u susednim zemljama u odnosu na sedište kompanije orga­ nizatora; sa tendecijom porasta (15%) ovog broja u 2015/16 godini. Krajem 2014. i početkom 2015. godi­ ne SEEbtm magazin, u saradnji sa po­ r­ta­lom www.kongresniturizam.com je vršio istraživanje na temu Trendovi or­ ganizacije događaja za 2015. godinu u regionu jugoistočne Evrope. Među učesnicima u istraživanju bilo je zas­tu­pljeno skoro svih sektora pri­v­re­ de, od kojih je najviše bilo iz fa­r­ma­­ce­

· Oko 10 događaja godišnje · Vrsta događaja – treninzi, tim bildinzi i seminari · Lokacija – zemlja u kojoj se nalazi sedište kompanije · Broj učesnika – do 150 · Vrsta prostora – hotel · Izbor – lično iskustvo · Budžet – do 50.000 eur

36

u­t­­ske in­dustrije, IT sektora, gra­đe­vi­na­­­ rstva, vla­dinih i nevladinih or­ga­ni­za­ci­ja (gra­fik 1, str. 36).

Broj događaja Godišnji broj događaja koji većina ko­ m­panija organizuje je oko 10. Iz dobi­jenih odgovora u anketi (grafik 2, str. 38) može­mo prime­titi da je 42% ispitanika, odnosno kompa­nija, to­k­ om 2014. go­dine organizo­valo do 15 događaja. IT Telekomunikacije Automobilska industrija Farmaceutska industrija NVO Kozmetička i hemijska industrija Prehrambena industrija Građevinarstvo Vladine institucije Konsalting i edukacija Strukovna udruženja Ostalo

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Više od 15 događaja godišnje orga­ni­ zuje 18% ispitanog tržišta. Većina njih, tačnije 52%, očekuje da broj do­gađaja koji godišnje organi­ z­uju os­tane isti. Međutim, značajan pro­ce­nat, čak 39%, očekuje da se ov­ aj br­oj poveća.

Vrsta događaja Kao što možemo primetiti iz prilože­ nog grafika (grafik 3, str. 37), u regio15% 3% 3% 16% 9% 3% 3% 12% 9% 9% 3% 27%

Molimo označite sektor kojem vaša kompanija pripada.

Grafik 1


očekuju da se događaji prošire na zemlje regiona i ostatak sveta.

Vrsta događaja koji organizujete? Seminar Trening Konvencija Kongres Tim bilding za zaposlene / partnere / klijente Lansiranje proizvoda Promocija Koktel i korporativne proslave Sastanak Ostalo

Broj učesnika

50% 53% 47% 24% 50% 18% 21% 20% 44% 6%

U regionu su najčešći (35%) događaji za do 50 učesnika (grafik 5, str. 37). Posle njih, veoma su česti i oni za do 150 učesnika (26%). Naravno, zastupljeni su događaji svih obima, do 15, 100 ili 300.

Grafik 3

Mesto održavanja događaja

se­dište ili predstavništvo (grafik 4, str. 39). Pro­cenat on­ih koji događaje organizuju isklju­čivo u gradu/mestu u kojim se nalazi sedište kompanije je skoro identičan sa procentom onih koji organizuju događaje po čitavom regionu, i to sa 18%, odnosno 24%. Ostali organizuju do­gađaje van granica regiona.

Kompanije i organizacije većinom (64%), organizuju događaje po čitavoj zemlji u kojoj se nalazi njihovo

Njih 85% očekuje da se ovaj trend nastavi i u 2015. godini, dok njih 15%

nu se organizuju ra­z­ne vrste događaja, od kongresa do pro­mo­cija. Ono što se najčešće or­gani­zu­je jesu treninzi, tim bildinzi, semina­ri, konferencije i sastanci. Lansiranja proizvoda i promocije su na­j­ređi.

15% 35% 21% 26% 15% 6% 6% 6% 15%

Vrsta i izbor prostora Organizatori u regionu najviše koriste hotele za svoje događaje (88%), za­­ tim event prostore (36%), kong­resne centre (27%), restorane (24%), speci­ jalne prostore (21%) i hotelske rizorte (18%) (grafik 6, str. 39). Lično prethodno iskustvo i prepo­­ ruka su presudni za donošenje odluke i iz­bor prostora.

Budžet Grafik 5

Kako birate prostor? Putem preporuke Koristeći lično prethodno iskustvo u tom prostoru Sam(a) pretražujem internet Uz pomoć agencije Uz pomoć portala kongresniturizam.com / seemice.com Uz pomoć booking.com i tripadvisor.com Ostalo

Ono što je i logično, jeste da su najre­ đa okupljanja za veliki broj ljudi, od 300, 450 i preko 600 učesnika, tačnije 6% događaja je tog obima.

Samostalno pretraži­va­nje interneta i pomoć i korišće­nje po­rtala www. kongresniturizam.com su ta­kođe česti načini za izbor prostora u kojem će se održati neki događaj (zastupljeni su u oko 35% slučajeva). Pomoć agencija je navedena u 12% slu­­čajeva, kao i korišćenje booking. com i tripadvisor-a (grafik 7, str. 37).

Broj ljudi koji prisustvuje događajima koje organizujete? do 15 do 50 do 100 do 150 do 300 do 300 do 450 do 450 do 600 preko 600 ostalo

istraživanje

istraživanje

44% 56% 35% 12% 32% 12% 15%

Grafik 7

Većina učesnika u istraživanju navela je da ne zna godišnji budžet koji njihova kompanija / organizacija ima za do­gađaje. Godišnji budžet do 50.000 EUR ima 24% ispitanih, dok budžet do 100.000 EUR ima 9% ispitanih. Najmanji procenat (3%) je onih koji su naveli da imaju godišnji budžet preko 100.00 EUR (grafik 8, str. 39). 58% ispitanih očekuje da budžet u 2015. godini ostane isti, 30% očekuje povećanje budžeta, dok 9% očekuje smanjenje budžeta (grafik 8, str. 39). Miona Milić

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

37


research

South East Europe region

Trends in event organization for 2015 Region of South East Europe in the sector of event industry is quite optimistic, with ne­gligible tendency of annual growth of the number of events (39%) and the total budget (32%). These are mostly medium events for up to 150 participants, organized throughout the country in which the company headquarter is. A significant percentage (24%) of events is organized in the region, in neighboring countries in relation to headquarter of the company-organizer; with a tendency to in­crease (15%) this number in the 2015/16. At the end of 2014 and beginning of 2015, SEEbtm magazine, in associati­ on with the portal www.kongresnitu­ rizam.com conducted research focu­ sing on Trends in event organization for 2015 in the region of South East Eu­rope. Among the research partici­ pants, there were almost all industrial

· Around 10 events annually · Type of events – trainings, team buildings and seminars · Location – country where the company headquarter is · Number of participants – up to 150 · Type of space – hotel · Selection – personal experience · Budget – up to 50,000 EUR

38

sectors, most of them from pharma­ ce­utical industry, IT sector, civil engi­ ne­­ering, government and non-go­ve­ r­n­ment organizations (figure 1, pa­ge 36).

Number of Events The number of events that majority of companies organizes on annual

le­vel is about 10. From the collected re­spo­nses (figure 2, page 38) it can be seen that 42% of subjects, that is companies, orga­nized up to 15 ev­e­ nts during 2014. 18% of the rese­arched market orga­ nizes more than 15 events on annual le­vel. Most of them, precisely 52%, ex­ pect that the number of events annu-

Number of events organized in 2014? less than 5 from 5 to 15 from 15 to 25 more than 25

32% 44% 9% 9%

Number of events planned (expected) for 2015? to stay the same to decrease to increase

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

50% 6% 41% Figure 2


Where do you usually organize events? Exclusively in city where the company headquarter is In entire country where the company headquarter is In countries in the region Across the borders Other

18% 62% 24% 9% 18% Figure 4

As we can see from the enclosed gr­a­ ph (figure 3, page 37), vari­ous types of events are or­ga­ni­zed in the region, from conventio­ns to pro­­mo­tions. The most frequently or­ga­ni­zed eve­ n­ts are trainings, team bu­ildings, se­ minars, conferences and me­­etings. Product launches and pro­mo­ti­ons are the least frequent.

entire country in which their he­ad­ quarters or branch offices are (fi­gure 4, page 39). The percentage of events organized exclusively in the city / place where the company headquarter is, is alm­ ost identical with the percentage of events organized over the entire region, with 18%, that is 24%. Others organize events across the borders of the region. 85% of them expects that this trend will be continued in 2015 as well, while 15% expect that the ev­ ents will expand to the countries in the regions and the rest of the world.

Location of Events

Number of Participants

Most of the companies and organiza­ tions (64%), organize events over the

The most frequent (35%) events or­ ganized in the region are events for

ally organized will remain the same. However, the significant percentage, even 39%, expects that this number will be increased.

Type of Events

What type of venues you usually choose for your events? Hotels Hotel resorts Convention centers Event venues Special venues (museums, theatres, galleries, etc.) Restaurants Other

88% 18% 26% 35% 21% 24% 15%

Figure 6

21% 24% 9% 3% 41%

You expect budget in 2015: to stay the same to increase to decrease

There are, of course, events of all sco­ pes, up to 15, 100 or 300. What comes as the logical fact is that the least frequent gatherings are those or­ganized for large number of people, from 300, 450 and over 600 parti­cipants, to be more precise, 6% of ev­ents are of that scope.

Type and Venue Selection Majority of the organizers in the regi­ on use hotels for their events (88%), than event venues (36%), conven­tion centres (27%), restaurants (24%), spe­ cial facilities (21%) and hotel res­­orts (18%) (figure 6, page 39). Personal previous experience and recommendation are crucial for ma­ king decisions and for selection of the venue. Independent Internet browsing as well as assistan­ce and use of the portal www.kong­re­sniturizam.com are also frequent wa­ys to find the space for organization of some event (in app. 35% of cases). Help of the agency is reported in 12% of cases, as well as the use of booki­ng. com and tripadvisor (figure 7, page 37).

The Budget

Annual budget that your company has? up to 10,000 eur up to 50,000 eur up to 100,000 eur over 100,000 eur don’t know

up to 50 participants (figure 5, page 37). After th­at, very frequent events are events organized for up to 150 pa­rticipants (26%).

research

research

56% 32% 9% Figure 8

Majority of participants in the rese­a­ rch said that they are not familiar wi­ th the annual budget appropriated for the events. The annual budget of up to 50,000 EUR was reported by 24% subjects while the budget of up to 100,000 EUR was reported by 9% of the res­­p­ o­ndents. The lowest percentage (3%) was reported by those that said to ha­ ve the annual budget of up to 100.00 EUR (figure 8, page 39). 58% of the respondents expect th­at the budget in 2015 will remain the same, 30% expect the increase, whi­le 9% expects budget reduction (fi­gu­ re 8, page 39). Miona Milic

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

39


40


tema broja

Promene kod ključnih kupaca dovode do promena u kongresnoj industriji

Organizacija događaja – šta se promenilo? Promene su stalne i neizbežne. U životu, poslu, modi, komunikaciji, u načinu na koji se stvari obavljaju. Ako bismo se skoncentrisali, mogli bismo bukvalno da posmatramo kako se te promene odvijaju. Organizacija događaja prošla je kroz više promena prateći razvoj i prome­ ne u raznim sektorima tržišta (IT, farmacija, automobilska industrija, građevinarstvo, telekomunikacije). Zajedno sa promenama u nave­denim sektorima menjaju se potražnja, zahtevi, kao i očekivanja u pogledu događaja. U nastavku je ukazano na nekoliko ključnih aspekata organizacije događaja kod kojih je došlo do većih promena.

· Registracija · Promocija događaja · Forma događaja · Dekorisanje događaja i posluženja · Svest o uticaju na čovekovu okolinu Registracija Čekanje u redu dok ne pronađu vaše ime na spisku učesnika je stvar prošlosti, pogotovo kada se radi o velikim

skupovima. Sada se ovo uglavnom re­ šava elektronskim prijavljivanjem po­ moću bar kodova ili QR kodova. Svaki učesnik ima propusnicu sa kodom koji se skenira na ulasku, tako da registrovanje traje samo par sekundi. Još jedan vid kontrole propusnica vr­ši se uz pomoć narukvica. One liče na ukrasne narukvice i prave se u raznim bojama, dezenima i od raznih materijala. Često se koriste na muzi­čkim festivalima ili uopšte kao dokaz da nosilac ima pravo da prisustvuje određenom događaju ili prostoru (na primer hotelskom kompleksu). Jedna od novina, kada govorimo o be­žičnoj komunikaciji, je N.F.C. (kra­t­ ko-do­metna tehnologija bežične komunikacije). Ona omogućava tzv. pametnim telefonima da komuniciraju sa čitačima i drugim N.F.C. uređajima u kratkom do­metu (ne više od nekoliko centi­ me­tara). Koristi se za svrhe plaćanja pre­ko mo­bilnih uređaja, pro­veru pro­

pu­sni­ca, razne propratne ra­d­nje, strategije društvenih medija i sl. Kompanije kao što su Samsung, Moto­ rola, Nokia i LG nude N.F.C. tehnologiju u svojim proizvodima. iPhone 6 i Apple Watch takođe poseduju N.F.C. tehnologiju. Ako N.F.C. čitače postavite na ulaz prostora gde se održava neki skup, ne­ će biti potrebe da učesnici pokazu­ju svoje propusnice ili elektronske poruke sa kodom. Ovi čitači digitalno registruju ulaske i izlaske, kao i vreme dolaska i odlaska, pol učesnika i još mnogo toga. Sve su ovo važni podaci za marketing i promotivne aktivnosti, kao i za kreiranje budućih namenskih događaja.

Promocija događaja U zavisnosti od vrste događaja, promocija se može vršiti na više načina. Tradicionalni medijski pristup još uv­ ek, naravno, ima svoje mesto među pro­mo­tivnim aktivnostima. Medijska sredstva kao što su televizija, radio, novine i časopisi, bilbordi,

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

41


tema broja

t e m a reklame na javnom prevozu ili zgradama i tome slično koriste se u zavisnosti od marketinškog pristupa koji je odabran za određeni događaj. Najveća promena u ovoj oblasti je da štampani materijal prelazi u digitalnu formu. Međutim, ono što predstavlja pravu revoluciju u svetu promovisanja događaja jeste promocija preko društ­ venih mreža. To znači da postoji plan marketinških aktivnosti i određeni sadržaj koji će putem postova biti podeljen sa učesnicima i svima onima koji su lajkovali određeni događaj ili organizaciju. Ovaj plan uključuje aktivnosti pre, posle i za vreme događaja. Svrha ovih aktivnosti jeste da o događaju obaveste što širu ciljnu publiku koja je zainteresovana i uključena u događaj. Aktivnosti mogu uključivati postove o novostima vezanim za događaj, za­ni­ mljivostima i fotografijama sa pre­t­ho­ dnog događaja, po­stavljanje pitanja, održavanje takmičenja i ob­javljivanje fotografija tokom i posle događaja. Za Twitter aktivnosti treba kreirati #ha­sh­tag za događaj, na primer #SEEbtmParty koji treba uključiti u svaki tvit o događaju.

Zabeležite događaj putem Eventifi­e­ra, koji skuplja i arhivira sve foto­grafije, kon­verzacije, tvitove, video sni­mke i još mnogo više sa preko 16 dru­štvenih mre­ža na jednom mestu.

Forma događaja Predavanja, seminari ili prezentacije ko­ji se odvijaju u sumornoj učionici i sa­stoje se od monotonih, dugačkih mo­no­loga govornika (tzv. „talking he­ a­ds“) potpuno su prevaziđeni. Isto važi i za prezentacije koje su suviše opšte ili preterano detaljne. Teme moraju biti praktične, interesantne i ja­sno predstavljene. Predavanje bi tre­balo da bude intera­ ktivno, tako da publi­ka ima prilike da

Učesnike takođe tre­ba podstaći da tvi­­ tuju fotografije i atmosferu sa do­ga­đa­ ja sa tim hashtag-om. Treba uključi­ti i reakcije medija, part­ ne­ra, klijenata ili saradnika objavljenih preko društ­venih mreža. Zanimljiva mogućnost gore pomenu­te N.F.C. tehnologije i narukvica bila bi nji­ hovo korišćenje za automatsko posta­ vljanje na društvenim mrežama kako bi se pažnja učesnika skrenula sa tele­ fona i ostala usmerena ka do­gađaju. Organizator bi mogao da pre­d­loži gos­ ti­ma da narukvice povežu sa svojim na­lo­zima na društvenim mre­ža­ma (Fa­ ce­­book, Twitter, LinkedIn) ka­ko bi svo­ je aktivnosti au­tomatski delili na li­cu mesta.

42

b r o j a

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

se aktivno uključi i podeli svoje znanje, stručnost i iskustvo. Prezentacije bi morale da budu propraćene odgovarajućom primenom te­hnologije. Tweet wall, smart ili bele in­te­ra­ktivne table, prezi prezentacije i sl. sa­mo su neki od primera. Istraživanja koja je u prvoj polovini 2014. godine obavio SEEbtm magazin (http://www.seebtm. com/pick-the-right-format-for-yourevent/?lang=en) ukazuju da su danas treninzi i radionice najefikasniji vidovi edukativnih događaja. Kada se radi o B2B sajmovima, naj­no­ viji trendovi u ovoj oblasti uključu­ju sve manji broj dana, kupaca i do­­bav­ lja­ča, kao i izostanak razlika među šta­ ndovima.


b r o j a

Ključni aspekt B2B sajmova jeste us­re­ dsređenost na od­ređeni p­rofil oda­bra­ nih kupaca i podjednaku mog­uć­nost za kupce i dobavljače da odlu­ču­ju sa kim žele da se sastanu, bez stva­ri koje samo odvlače pažnju kao što su razlike u izgledu i veličini štan­dova.

vog opšteg uspeha. Ova činjenica po­ d­stakla je porast broja dizajnera ko­ji se bave dekorisanjem događaja, sva­ki na sebi karakterističan način. Tako da sada nisu neuobičajeni događaji čije de­koracije nose brend određenog di­ zajnera.

Postoji i sve izraženija potreba da se produži period efekta događaja tako da pokriva celu godinu, kako ne bi bio ograničen samo na nekolicinu dana ko­li­ko traje sam događaj. To znači da orga­ni­zatori moraju da postignu od­ re­đe­ne ciljeve i da zadrže pažnju uče­ snika i klijenata tokom cele go­dine, uk­o­liko žele da od događaja stvore jak brend.

Tematski događaji su veoma popula­ rni danas. Tema događaja može biti Bo­­žić, 80-e ili 60-e godine, Kazino, Ho­li­vud, zima, teme iz raznih filmova ili, recimo, neka francuska tema, Black & White i mnoge druge u zavisnosti od svrhe događaja ili određenih aktivnosti organizatora (npr. lansiranje novog proizvoda, humanitarne akcije skupljanja sredstava).

Dekorisanje događaja i posluženja Danas dekorisanje događaja i poslu­ ženja omogućava mnogo veću slobo­ du i kreativnost. Organizatori događaja ulažu veliki napor da, u zavisnosti od vrste događaja i gostiju, stvore savršenu atmosferu koja će na najbolji način odslikavati svrhu i raspoloženje svakog događaja. Utvrđena je definitivna i jaka veza iz­ među načina na koji je određeni do­ gađaj dekorisan i atmosfere koja je time stvorena s jedne strane i njego­

Osnovni cilj tematskih događaja jes­ te da se događaj što bolje poveže sa tem­om. Zidne dekoracije, osvetljenje, po­seban nameštaj, raspored sede­nja i kar­tice za raspored sedenja, cvetni i stoni aranžma­ni i drugi detalji mogu se ko­ristiti za ovu svrhu. Pripremanje hrane, njeno ukrašava­ nje i posluženje postali su prava um­e­ tnost. Najveće promene u ovoj obla­sti odnose se na veličinu porcija (koje su znatno manje), na sastojke pri čemu se sve više ide na organske i zdrave namirnice, kao i na sve veću pažnju

tema broja

t e m a

posve­ćenu dekoracijama. Ukrašavanje hrane vrlo često poprima primese umetnosti, jer se velika pažnja posvećuje odgovarajućem odnosu boja i is­ tančanog ukusa hrane na tanjiru.

Svest o uticaju na čovekovu okolinu Prirodni resursi sve su oskudniji i te činjenice svi postajemo svesni. Osim toga, čovekova okolina je veoma zagađena zbog neodgovornog po­na­ šanja ljudi. Stoga je neophodno da svi o tome povedemo računa. Kompanije bi trebalo da pokažu veću odgovornost i svest o ovome kroz ra­ z­ne aktivnosti usmerene ka zaštiti čo­ vekove okoline (komunikacija bez pa­ pi­ra, obostrano štampanje, sa­đenje dr­ve­ća, itd.) i tako što će nastojati da do­gađaji koje organizuju budu što je moguće više „zeleni“. To se obično postiže korišćenjem ele­k­tronskih propusnica, mobilnih ap­li­kacija sa onlajn konferencijskim programom i rasporedom govora, preda­vanja i sastanaka (kako bi se iz­beg­lo štampanje na papiru), re­cikli­ra­nih materijala koji će opet biti re­ciklira­ni posle događaja, pravljenja đu­briva od preostale hrane i sl. Organizatori sve češće primenjuju ek­ ološki orijentisane i održive standar­ de kako bi izašli u susret zahtevima ek­o­loški svesnih grupa i pojedinaca. Organizacije kao što su Green Meeting Industry Council i Sustainable Event Al­ liance obezbeđuju sredstva i podršku za održiviju event industriju putem obrazovanja, primene optimalne pra­ kse, promovisanja međunarodnih sta­ ndarda za održive događaje i sl. Miona Milić

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

43


cover story

t e m a

događaji: sad i nekad · events: now and then

< Registracija / Registration >

< Promocija / Promotion >

< Format događaja / Event format >

< Hrana / Food >

44

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

b r o j a


cover story

Changes in key buyers sectors leads to changes in event industry

Event organization – What has changed? Changes are inevitable. In life, business, fashion, communication, in way things get done. If we concentrate, we could literally watch it happening. Event organization has gone through various changes together with the de­ velopment of the key buyers s­ector (IT, pharmaceutical, automo­tive, bui­l­­ d­ing, telecommunication) and so ha­ve demands and expectations in re­ga­rd to events. Here are some key areas in event organization which have gone through significant changes.

· Registration and pass control · Event promotion · Event format · Event and food decoration · Awareness of impact on the environment Registration and pass control Waiting in a queue for your name to be found on a guest list, especially if

we are talking about large events, is a thing of the past. Usually, this is reso­ lved by electronic registration via bar code or QR code. Every participant has their own badge with a code, which is scanned at the entrance so it takes only a couple of seconds to be registered. Another form of pass control (event entries) is using wristbands. They lo­ ok like bracelets, and come in various colors, designs, materials etc. They are often used at music festivals or as proof of the wearer’s right to be at a venue. Another new feature, if we are talk­i­ ng about wireless communication, is N.F.C. (or near field communication). It allows smartphones to communi­ ca­te with readers and other N.F.C. de­ vices across a short range (no more than a few inches). It has an application for mobile payments, pass control, follow-up, social media strategy, and more. Companies such as Samsung, Motorola, Nokia, and LG are offering N.F.C. technology in their products.

iPhone 6 and the Apple Watch include N.F.C. technology, too. So, if you place N.F.C. readers at the entrance of your event, there is no ne­ ed for participants to even show their badges or e-mails with the code. These readers digitally track people entering and leaving, the time of their arrival and departure, their gender and much more. This is valuable data for marketing and promotional activities, and for cre­a­ting a more customized event in the future.

Event promotion Depending on the type of event, promotion can be done through various channels. Traditional media channels of course, still have their place in promoting events. Media like television, radio, newspa­ pers and magazines, bil­lboards, bra­ nding public transport or buildings and similar, all depending on the mar­ keting mix of the event. The big­gest change here is that print goes digital.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

45


cover story

c o v e r

s t o r y

But something that is revolutionary in the promotion of events is promotion through social media channels. This means there is a plan for marketing activities and content of posts that will be shared with followers and people who liked an event or its organization. That plan includes pre, during and post event activities. The aim of those activities is to get more target people informed, interested and engaged in the event. Activities may include posts a­bout ev­ ent updates, some interesting tho­ug­ hts with photos from previous ev­e­nt, asking questions, holding conte­sts, and published photos during and after the event. In addition, for Twitter activities #ha­s­ htag should be created for the event, for ex­ample #SEEbtmParty, and it sh­o­ u­ld be included in each tweet about the event. Participants should also be motivated to tweet photos and the atmosphere from the event with that particular hashtag. Social media reactions from media, pa­rtners, clients and co-workers should be also provided.

Capture your event via Eventifier. It ag­gregates and archives all event photos, conversations, tweets, videos and much more from over 16 social media platforms in one place. The sessions should be interactive, wi­th an engaged audience, eager to sha­re their knowledge, skills and ex­ pe­rience. Presentation should be accompanied by proper use of technology. Some examples are Tweet wall, smart or whi­te, interactive boards, Prezi presentations etc. According to research (http://www. se­ebtm.com/pick-the-right-format-foryo­ur-event/?lang=en) conducted by

Event format Educational sessions, seminars or presentations in some gloomy classroom with a monotonous and long monolog of the speaker (so-called Talking he­ads) are really out. So are generalized and detailed presentations. Topics must be useful, interesting and straight to the point. An interesting possible use of N.F.C. and wristbands, is automatic sharing on social networks, to keep guests focused on the event and off the phone. The host may ask the guests to connect their wristbands to their social accounts (Facebook, Twitter, LinkedIn), and then their activities can be shared effortlessly and instantly on site.

46

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

SEEbtm magazine in the second half of 2014, trainings and workshops are considered the most efficient format for educational events today. If we are talking about B2B Exhibitio­ ns, the latest trend here is shortening the number of days, the number of bu­y­ers and suppliers and making no differences among booth exhibi­tors. The key for B2B exhibitions is to be fo­cused as much as possible, with no distractions such as different designs and sizes of the booths, a selected profile of high quality buyers and possibility for both buyers and suppliers to decide whom they want to meet. There is also an increasing need of ex­ tending event life all year round, not


s t o r y

cover story

c o v e r

only for the few days of the ac­tual ev­ ent. This means that organizers ne­ed to deliver value and to en­gage their participants and customers all year ro­und, if they wish to create stro­ng ev­ent brand.

Event and food decoration There is a lot of creativity and more fre­edom in event and food decoration today. Depending on the type of event and its guests, event organizers are putting a lot of effort into creating the perfect mood that reflects the true sense of an event. It has been recognized that there is a strong correlation between the design of an event and the atmosphere thus created and the overall success of the event. This fact has spawned event desig­n­ e­rs, who are designing sophisticated ev­ents with their personal touch. Today, it is not unusual to have a bra­ nded event design, or a so-called ev­e­ nt design “with a signature”. Themed events are very popular today. Themes can be Christmas, 80’s, 60’s, Casino theme, Hollywood theme, Winter, various movie themes, Fre­nch-theme, Black&White, and ma­ ny others depending on the goals or specific activity (such as new product launch, fund raising) of the organizer.

The main aspect of themed events is to associate them to the theme as much as possible. Wall décor, lighting, special furniture, seating and escort cards, floral and ta­ ble arrangements, and other details are used for this purpose. Food preparing, serving and decoration has become an art. The biggest changes in this field are the size of the portions (which are noticeably smal­ ler), ingredients are preferably orga­ nic and healthy and greater attention is paid to decoration. Decoration of the food is often seen as painting a picture with right mix of colors and tastes on the plate.

Awareness of impact on the environment Natural resources are running out. Ov­er the years people have become more aware of that fact. Besides that, the environment is highly pol­luted, due to people’s irrespo­ nsible behavior and ignorance.

So, people really should start caring for the environment. So today, companies should be more responsible through various activiti­es aimed at protecting the environment (paperless communication, double si­ de printing, planting trees and so on) and making their events as “green” as possible. This is usually done with electronic badges, mobile applica­tions with an online conference pro­gram and schedule of speakers, ses­sions and meetings (so no printed papers are used), using recycled materials which is going to be recycled after the event, making compost of the remaining food and similar. Hotels began to incorporate various eco-friendly and sustainable stand­ ards in order to be able to respond to growing demands from environmentally conscious groups and individuals. There are organizations like Green Meet­ing Industry Council and Susta­i­ na­b­le Event Alliance, which are providing resour­ces and support for more su­staina­ble industry through educa­ ti­on, re­co­gnition of best practice, ad­ vo­cacy for international sustainable ev­ent standards etc. Miona Milic

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

47


agencija

Potpuno rješenje za organizaciju Meetings & Incentives u jugoistočnoj Europi

DT Croatia i Talas-M se proširuju na region Dubrovnik Travel (DT) i njihova sestrinska agencija Talas-M iz Crne Gore prezentirali su dva nova ureda, ured u Sloveniji i ured u Srbiji na ovogodišnjim sajmovima i os­ talim događanjima iz industrije. · DT Croatia · DT Slovenia · Talas-M · Talas-S

Sve četiri kompanije su po prvi put, ruku pod ruku, zajedno izlagale na ovogodišnjoj Conventi u Ljubljani i ta­ ko prezentirale potpuno regionalno rje­šenje za cijelokupnu jugoistočnu Eu­ropu. Kratko nakon sajma, DT je sa p­onosom najavio da su Talas-M iz Crne Go­re, Talas-S iz Srbije, te DT Slovenija po­stali članovi prestižnog Euromic partner-

stva čiji je DT Croatia član već 5 go­ dina. Njihov primitak u ovo cijenjeno pa­rtnerstvo potvrda je visoke ra­zine kva­litete organizacije sastanaka, ins­e­ n­tiva, konferencija i ekskluzivnih događanja dostupne u cijeloj jugoisto­č­ noj Europi. Nakon prošlogodišnjeg otvaranja Ta­ las-S ureda u Beogradu, DT Sloveni­a je logičan nastavak širenja ove mreže u regiji te dodatna vrijednost i os­i­g­u­­ ra­nje kvalitete međunarodnim par­t­­ ne­rima koji surađuju sa DT-om u Hrva­ tskoj, Crnoj Gori, Srbiji te od ne­da­vno i Sloveniji. Pridruživanjem slovenskog ureda, DT afilijale garantiraju istu visoku razinu kvalitete usluga u svim neistraženim destinacijama jugoistočne Europe.

Dubrovnik

48

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Sve DT filijale su specijalizirane u or­ga­ nizaciji i provedbi programa najviše ra­zine. Sa svojim timom visoko educiranih, bilingualnih te iskusnih mladih profesionalaca, DT i njegove afilijale pružaju usluge u cijeloj jugoistočnoj Europi.


agency

agencija

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

49


agency

South East Europe’s complete Meetings & Incentives solution

DT Croatia and Talas-M expand to region Dubrovnik Travel (DT) with its sister company Talas-M from Montenegro proudly pre­senting two new offices, Slovenia and Serbia at this year’s trade shows and ev­ents. · DT Croatia · DT Slovenia · Talas-M · Talas-S

All four companies exhibited side by side providing a regional solution of exemplary quality and standards on Conventa in Ljubljana. Shortly after, DT proudly announced the acceptance of its affiliates Talas-M Montenegro, Talas-S Serbia and DT Sl­ o­venia, into the prestigious Euro­mi­c events and destination market­ing pa­ rt­nership, where DT Croatia has been

an exclusive member for the pa­st five years. Their ac­ceptance was af­firma­ti­ on that high quality me­eting, in­ce­n­ tive, conference and ev­ents se­rvi­ces are now available in the complete So­ uth East European region. After last year’s opening of Talas-S office in Belgrade, DT Slovenia is a natural expansion of the regional network and is an additional value and quality assurance to international partners working with DT in Croatia, Montenegro, Serbia and now Slovenia. By adding an office in Slovenia, the DT affiliates guarantee the same high level of quality services in all emerging destinations of South East Europe.

Bled

50

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

All DT affiliates are specialized in the organization and orchestration of hi­ gh level programs. With its team of hi­ ghly trained, multilingual and experi­ enced young professionals, DT and its affiliates provide complete South Ea­st European region including but not limited to Croatia, Slovenia, Montenegro and Serbia.


51


tema broja

Organizovanje zahtevnih i vrhunskih događaja

Mobilne aplikacije za događaje Očigledno je da je organizovanje događaja kompleksnije nego ikada. Sve je izraženi­ ja potreba za praćenjem i skupljanjem podataka, analizom i povraćajem uloženih sr­e­ d­sta­va. Privlačenje učesnika sve je važnije i, shodno tome, sve zahtevnije. Odgovoran pri­stup prema čovekovoj okolini i „zeleni“ pristup takođe su postali neophodnost. Osim toga, sve je manja mogućnost da jedna osoba sama organizuje događaj bez ičije pomoći. Svi ovi aspekti mogu se rešiti odgovarajućom primenom tehnologije. Uporedo sa razvojem i rastom popularnosti mobilnih aplikacija, stvorene su i razne mobilne aplikacije koje po­ ma­žu pri organizaciji događaja. Postoje razni provajderi ovih aplikaci­ ja, ali ono što u suštini svi oni nude je­s­te mobilna aplikacija za kon­kretan događaj – konferenciju, kongres, saj­ a­m i sl. Učesnici događaja koriste tu mobilnu aplikaciju koja je editovana i prilagođena za konkretan do­gađaj. U sklopu aplikacije oni mogu da vi­de ra­

spored predavanja, sesija, ime­na pre­ da­vača, kratke biografije pr­e­davača. Na mestu događaja, u realnom vrem­ e­nu, putem aplikacije mogu biti oba­ vešteni o aktuelnim dešavanjima ili eventualnim izmenama programa. Na licu mesta, mogu putem aplikaci­ je, učestvovati u raznim anketama ko­ je organizator sprovodi, a propusnica za ulaz na događaj se može skenirati di­rektno iz aplikacije. Sponzori su ta­ ko­đe inkorporirani u ap­li­kaciju, a po­

drža­no je deljenje in­fo­rma­cija, slika i tvitova na društvenim mrežama sa #ha­s­htagom tog do­­gađa­ja. Sve ak­ti­vno­sti učesnika se me­re, pa pru­ža­ju kvalitetnu povratnu informaciju i analitičke podatke organizatorima događaja kao i sponzorima o broju učesnika, broju klikova i pregleda, uspešnosti određenih se­sija i predavača i tako dalje. Sve ovo organizatorima daje smerni­ ce za usavršavanje događaja za sl­e­ deći put, a sponzorima uvid u iz­lo­­že­ nost svog brenda, proizvoda ili us­lu­ge i ko­rist koju su imali od sponzo­risanja tog događaja. Bitna stavka svih ovih mobilnih apli­k­ acija jeste i što one maksimalno pod­ ržavaju „paperless” filozofiju i omogućuju da događaj bude sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. U nastavku, pogledaćemo kratak pregled vodećih provajdera ovih aplikacija. DoubleDutch (www.doubledutch.me) je nagrađivani provajder mobilnih ap­ likacija za događaje koje su usmerene ka skupljanju i prikazivanju podataka uživo sa događaja.

52

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


b r o j a

tema broja

t e m a

DoubleDutch razvija mobilne aplikacije za događaje i jaku analitičku platformu koja organizatorima pomaže da unaprede efektivnost u realnom vremenu i da privuku više učesnika. Kompanije se oslanjaju na DoubleDu­ tch aplikaciju za događaje kako bi odu­ševili učesnike, stekli jedinst­ven uv­id u sam događaj i olakšali ko­mu­ ni­ka­ciju između svih zaintereso­vanih ko­ri­šćenjem napredne mobilne teh­ nolo­gi­je. Izlagačima i sponzorima, DoubleDutch nudi skeniranje propusni­ ca u okviru same aplikacije (in-app) i praćenje marketinških aktivnosti. Event Mobi (www.eventmobi.com) je alatka za pravljenje namenske konferencijske aplikacije. Prva strana aplikacije za događaj ko­ju će svaki učesnik videti može se kreirati i prilagođavati povlačenjem i postavljanjem (drag and drop). Ove namenski napravljene aplikacije za događaje lako se mogu naći preko mobilnog veb pretraživača ili u bilo kom App Store-u. U aplikaciji ima me­ sta za sponzore, privatan čet za učesnike, njihove utiske kroz favorite, sačuvane beleške, ankete i ispitivanja u realnom vremenu, direktna pitanja za govornike kroz aplikaciju za događaje, zatim, analizu interakcije između učesnika posredstvom aplikacije i još mnogo toga. Quick Mobile (www.quickmobile.com) stvara platformu za utiske sa događa­ ja. Oni su razvili aplikaciju za do­gađa­ je, sastanke, poslovne sajmove i sku­po­ ve svih veličina (MobileEvent), ala­t­ke

za planiranje i organizovanje više­stru­ kih skupova i pomoć organizato­rima pri organizaciji događaja i sastanaka (MobilePlanner). Takođe su razvili brendirane mobilne aplikacije za mesta gde se održavaju događaji, zajedno sa čitavim nizom sr­e­dstava koja poboljšavaju utisak go­s­tiju i pomažu im da maksimalno uži­­va­ju u svom boravku, od mapa do obli­ž­njih pri­jatnih mesta i atrakcija (Mo­bileVenue). Cvent (www.cvent.com) obezbeđuje platformu za: organizaciju događaja, onlajn registraciju, odabir mesta za događaj i tehnologiju mobilne aplikacije – sa preko 137.000 aktivnih korisnika sistema. Tradicionalni postupci organizacije događaja modernizovani su posredstvom njihove integrisane platforme. Planeri mogu da vode sve događaje na jednoj platformi. Mogu lakše da nađu prostor za događaje, da planiraju događaje, privuku učesnike, procene uspeh događaja i još mnogo toga. CrownCompass od Cventa nudi inovativnu mobilnu aplikaciju kreiranu za konferencije, sastanke, konvencije, poslovne sajmove i skupove. Kada, na primer, napravite aplikaciju za poslovni sajam bolje ćete prikazati izlagače i sponzore. Njihovi brendovi

mogu biti napred, ce­n­trirano, sa logo­­ tipom, profilom kom­panije i linko­vi­ ma koji vode ka doda­tnim sadrža­ji­ ma. Mobilna aplikacija za poslovni sa­jam znači brži i efikasniji marketing i merlji­ve rezultate za izlagače i sponzo­ re, što osigurava njihovo zadovoljstvo i za­interesovanost za organizovanje sle­de­ćeg skupa. Cvent je takođe razvio tehnologije za događaje na licu mesta, kao što su pod­sti­ca­nje aktivnog uče­stvovanja (So­­ci­al Wall) i registrovanje pri do­la­ sku (OnArrival). Cvent je takođe poz­ nat po svojim onlajn anketama. EventBoard (www.eventboardmobi­ le.com) nudi platformu na kojoj pl­a­ n­eri mogu da podele potpuno fun­ kciona­lan interaktivni, konferenci­j­ski ka­ta­log i mapu, laku za korišćenje, kao i da stvore onlajn zajednicu koja bu­k­va­l­no povezuje učesnike ko­n­fe­r­ encije, govornike, sponzore, izlagače i pla­nere. Izmene u konferecij­skoj ap­li­kaciji mogu se unositi u realnom vre­me­nu i mogu se slati obaveštenja uče­sni­ci­ma konferencije. Zaposleni u EventBoard-u lepo su naznačili sve prednosti korišćenja mobilnih aplikacija za konferencije kako za organizatore, tako i za učesnike. Miona Milić

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

53


cover story

t e m a

b r o j a

Prednosti mobilnih aplikacija Benefits from mobile applications Za organizatore / For Organizers

· Zaradite više – predstavite svoje sponzore · Kreirajte sopstvenu anketu za povratne informacije sa skupa · Nema više čekanja za instant rezultate anketa · Pošaljite važne informacije svim učesnicima · Planirajte prema potrebama – pregledajte planirano učešće · Podesite izgled da odgovara vašem brendu · Earn more – showcase your sponsors · Create your own session feedback survey · No more waiting with instant survey results · Push important information to all attendees · Plan accordingly – view planned attendance · Customize the look to match your brand

Za učesnike / For Attendees · Brzo pronađite zanimljive sesije · Kreirajte sopstvenu agendu · Uvek znajte šta je sledeće po rasporedu · Nikada se nećete izgubiti uz mapu sprata na kojem se održava konferencija · Budite u toku sa novostima o konferenciji · Budite u kontaktu sa ostalima – čitajte tvitove o konferenciji · Quickly find interesting sessions · Create your personal agenda · Always know what is happening next · Never get lost with the conference floor plan · Stay in the know with the conference news feed · Stay social – read conference related tweets · Customize the look to match your brand www.eventboardmobile.com

54

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


cover story

Managing demanding and superior events

Mobile event applications Managing an event is much more complex than before, that is obviously. There are in­c­ reasing need for tracking, collecting data and doing analytics and ROI of events. Engaging attendees become more important and accordingly, more demanding. Acting responsible to the environment and thinking “green” are becoming necessity. Including everything, there is less possibility for one person to manage events all by herself, without any help. All these issues can be resolved by proper use of the technology. Together with development and gro­ wing popularity of mobile applica­ti­ ons, there were created various mobile event applications helping creating events. There are various providers of these applications, but what essentially all they offer is a mobile application for a specific event – a conference, cong­ ress, fair etc. Participants use the mobile application that is edited out and adapted for the specific event. As part of the application they can see the schedule of lectures, sessions, names of lecturers, short biographies of the lecturers. At the scene, in real time, via the application they can be informed about current events or any changes in the program. On-site, via the application they can participate in various surveys condu­ cted by the organizer, and pass for en­try to the event can be scanned di­ rectly from the application. Sponsors are also incorporated into the application. Also, it is supported for sharing information, pictures and tweets on social networks with the #hashtag of the event. All the activi­

ties of participants are measured, and provide useful feedback and ana­ lyti­cal data for event organizers and spo­nsors - number of participants, nu­ m­ber of clicks and reviews, the perf­o­ r­mance of specific sessions and spe­a­ kers, and so on. All this gives guidelines for organizers for upgrading events for next time, and sponsors the info of exposure of their brand, product or service and the benefits they have had from spon­soring the event. The important point of all these mobile applications is what they maximally support “paperless” philosophy

and allow the event to have as least as possible impact on the environment. In addition, we will cover in short so­ me the most important providers of these applications.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

55


cover story

c o v e r DoubleDutch (www.doubledutch.me) is an award-winning provider of mobile event applications, with a unique focus on capturing and surfacing da­ ta from live events. DoubleDutch develops mobile event ap­plications and a robust analytics pl­atform for organizers to improve ev­e­nt effectiveness in real-time and bet­ter engage attendees. Companies rely on their DoubleDutch-powered event app to thrill attendees, gather unique event insight, and facilitate communication between all event stakeholders using the most ad­ vanced mobile technology. For exhibitors and sponsors, DoubleDutch offers in-app badge scanning and lead management. Event Mobi (www.eventmobi.com) is a tool for building customized co­n­ ference app. The first page of the ev­ ent app every attendee will see can be created and customized by ea­sily drag-and-drop. These custom-made event apps can be easily find through mobile web browser or any app store. There is a space in app for sponsors, private chat for attendees, their custom experience through the­ir favorites, saved notes, real-time polls & surveys, ask speakers qu­estions directly through the event app, then, analytics of how attendees are interacting with your event app and much more. Quick Mobile (www.quickmobile.com) creates platforms for truly engaging event experiences. They developed app for events, meetings, trade shows and gatherings of all sizes (MobileEv­ ent), tool for planning and managing multiple events and helping events and meetings team be organized, on track and in the loop (MobilePlanner). They also developed fully branded mobile app for venues which includes a wealth of resources that enhance guests’ experience and help them get the most out of their stay, from maps to nearby amenities and attractions (MobileVenue).

56

Cvent (www.cvent.com) provides pla­ tform for: event management, on­line event registration, venue sour­cing, and mobile event app techno­logy - wi­th over 137,000 + active sys­tem us­ ers. Traditional process of event manage­ ment is modernized with their integ­ rated platform. Planners can manage all their events on a single platform. They can more efficiently find venues, plan events, engage attendees, me­ asure the impact of their events, and much more. CrowdCompass by Cvent offers innovative mobile app development for conferences, meetings, conventions, trade shows, and events. When you make, for example, a trade show app you enhance the visibility of exhibitors and sponsors. Their brand can be front and center with logos, company profiles, and links to more content. A mobile trade show app means faster and more efficient marketing and measurable results for exhibitors and sponsors, ensuring theirs satisfaction and involvement for the next event, too. Cvent has also developed onsite ev­ ent technologies, such as attendee en­ga­gement (Social Wall), and onsite

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

s t o r y

ev­ent check-in (OnArrival). Cvent is kno­wn for its online surveys, too. EventBoard (www.eventboardmobi­ le.com) provides a platform where plan­ners can share a fully functional interacti­ve and user-friendly confere­ n­­ce catalogue and map, along with creating an online community that connects conference attendees, spe­ a­kers, sponsors, exhibitors and plan­ ners virtually and in the flesh. Changes on conference app can be ma­de in real time and send out alerts to conference attendees. People from EventBoard have nicely highlighted benefits for both organizers and attendees from using mobile conference applications. Miona Milic


industrija

Intervju - Rob Dejvidson

Opsežnim znanjem u kongresnom turizmu do uspeha Kada se udruže znanje, stručnost i izuzetna ličnost, dobija se zaista dobitna, ha­ri­z­ matična kombinacija. A takve ljude je uvek zadovoljstvo slušati. Jedan od njih sigurno je i gospodin Rob Dejvidson, autor sedam knjiga, govornik, Pixel Poi LED rasveta istraživač i konsultant u oblasti kongresne industrije. tu­ri­zmu (Events Management and Bu­­ si­ness Tourism) na Univerzitetu u Ves­ t­mi­n­s­te­ru i Univerzitetu u G­riniču, a ove go­dine Rob Dejvidson je d­o­neo ve­ li­ku odluku i osnovao MICE Kno­­w­le­­­dge (www.miceknowledge.com), orga­ni­za­ ci­ju za pružanje usluga istraživa­nja i konsaltinga u ko­ngresnoj in­du­striji. 1. Pokušali smo da Vas predstavimo u nekoliko rečenica. Nije bilo lako. Šta smo izostavili? Rob Dejvidson

Tokom proteklih pet godina, časopis Conference & Incentive Travel Magazine svrstao je Roba Dejvidsona u „Power 50“, odnosno među 50 naju­ti­ cajnijih ljudi u kongresnoj industriji Ve­like Britanije. Poznat je po svojim godišnjim Trend Watch izveštajima, koji se već jednu de­ceniju svake godine objavljuju na saj­mu EIBTM u Barseloni; već 17 go­di­ na je viši predavač na konferenciji o Up­ra­vljanju događajima i po­slovnom

Nešto što kod sebe smatram veoma va­žnim, a to je da sam iz Škotske. Iako sada živim u Londonu, još uvek Ško­tsku smatram svojom do­movinom i svakog meseca posećujem svoj ro­d­ ni Edinburg. Činjenica da sam konsultant znači da često putujem i to širom sveta. Skoro svake nedelje putujem u inostranstvo i nekoliko puta godišnje idem u jugoistočnu Evropu. Uvek sa zadovoljstvom posećujem taj deo sveta i svoje tamošnje prijatelje. Tako kombinujem posao i zadovoljst­

vo. Shvatio sam da ljudi iz jugoistočne Evrope znaju da vredno rade ali znaju i da se opuste i uživaju! 2. Imate sedamnaestogodišnje isku­ stvo u radu sa studentima. Šta je naj­ dragocenije što ste iz tog iskustva ili od svojih studenata naučili? Ono što na mene uvek ostavlja najjači utisak u radu sa studentima jeste njihova neverovatna energija. Muškarci i žene u svojim dvadesetim godinama su tek na početku karijere i uvek se radujem njihovom entuzija­ zmu i odlučnosti da uspeju u svom ra­ du. Taj njihov entuzijazam je zarazan, a za profesore je nemoguće da igno­ rišu optimizam i energiju svojih stu­ de­nata. Profesori igraju važnu u­logu u razvijanju njihovog potencijala za učenje i kasnijeg korišćenja tog znanja u njihovoj karijeri i za mene jedno od najvećih zadovoljstava je da po­smatram kako mnogi od mojih bi­ vših učenika grade uspešne karijere u kongresnom sektoru. To me zaista ispunjava velikim zadovoljstvom.

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

57


industrija

i n d u s t r i j a

3. Vaša nedavna knjiga „Winning Me­­eti­ngs and Events for your Venue“ na­­p­i­sa­na je za menadžere prodaje u ho­te­lima i kongresnim prostorima. Ko­je su gla­vne tačke koje u ovoj knjizi ra­z­ma­tra­te? Moj ko-autor, Antoni Hajd i ja smo že­ leli da napišemo knjigu o ljudima ko­ji se bave prodajom prostora za održavanje događaja, uključujući ho­tele i kongresne centre. Knjiga je objavljena 2014. godine i doživela je veliki uspeh. Objašnjava gde i kako ljudi koji se bave prodajom u ovom sektoru mogu da nađu novu klijentelu za prostore koje nude; kako da vode pregovore sa potencijalnim klijentima; kako da na najbolji n­ačin pokažu svoj prostor ljudima koji planiraju određeni događaj; kako da kre­iraju atraktivnu internet st­ranicu o svom prostoru; kako da preko dru­

štve­nih mreža nalaze nove klijente, itd. Knjiga takođe razmatra tekuće trendove u dizajnu i vođenju prostora za događaje. U knjizi je dato mnošt­ vo stvarnih primera o tome kako su me­nadžeri prodaje iz raznih zemalja ši­rom sveta iskoristili inovativne i kre­ ativne ideje da privuku klijente za pro­ stor koji nude. 4. Mnogo puta ste posetili region ju­go­ istočne Evrope kao govornik na ra­z­nim događajima. Kako se teme kon­fe­re­n­ cija i pita­nja delegata u tom regi­onu razlikuju od onih u drugim de­lo­vi­ma sveta? Da li je moguće dati od­go­vor na ta­kvo pitanje? Fasciniran sam razvojem u sferi događaja i manifestacija u regionu jugois­ točne Evrope. Moj prvobitni motiv za posetu ovom regionu bila je činjenica da su neki od mojih bivših studenata

na univerzitetima na kojima sam radio u Londonu bili iz ovog dela sveta: ljudi kao što je Milan Ćulić iz Srbije i Leonarda Đinović, koja je sada mena­ džer prodaje u Regent Porto Montenegro. Zaintrigirale su me ove zemlje i druge iz tog regiona, želeo sam da vidim kako se razvija kongresni sektor. Sada kad god govorim na nekoj od konferencija u jugoistočnoj Evropi primetim sličnosti između tema i pitanja u ovom i drugim delovima sveta. Na primer, stručnjaci iz oblasti kongresne industrije žele da znaju kako da obezbede veći broj skupova, posebno međunarodnih konferencija. Na primer, žele da saznaju o najnovi­ jim trendovima i tehnikama stupanja u kontakt sa organizatorima događaja. To su potpuno iste teme koje zaokupljaju stručnjake iz oblasti kongresne industrije u zemljama kao što su Francuska, Nemačka i Velika Britanija. Postoji, možda, jedna razlika, a to je da su stručnjaci iz sektora kongresne industrije u jugoistočnoj Evropi ponekad više zabrinuti zbog međunarodnog imidža svojih zemalja – koje mno­gi još uvek pamte po vestima o konfliktima u tom delu sveta tokom deve­desetih godina. Lično mislim da pri­vlačenjem među­narodnih doga­ đaja gradovi jugois­to­č­ne Evrope mo­ gu da pokažu ino­stra­nim posetiocima kako su gosto­p­ri­mlji­vi i prijateljski nastrojeni lju­di ovde i koliko lepih, živopisnih i, što je naj­va­žnije, bezbe­ dnih mesta ovde ima za po­slovne do­ gađaje. 5. Kao što smo rekli, ove godine ste na­ pravili još jedan veliki korak u svojoj karijeri i osnovali MICE Knowledge. Možete li nam reći više o tome? Naravno. Uporedo sa mojom akade­ mskom karijerom, uvek sam se bavio i istraživanjem u oblasti kongresne industrije – praktičnim istraživanjem koje stručnjaci iz MICE oblasti mogu da iskoriste u svom radu. Radio sam sve više konsultantskih poslova – radeći sa klijentima kao što su kongresni biroi savetujući ih, na primer, o njihovoj marketinškoj strategiji.

58

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


Njihovi poslovi su se takvom br­zi­ nom razvijali da su zaokupljali sve vi­še mog vremena, tako da sam morao da promenim svoj život jer mi je posta­jalo sve teže da uskladim svoje profesorske obaveze sa istraživačkim i konsultantskim radom. Tako sam napustio posao na Univer­ zitetu u Griniču i osnovao MICE Kno­ wledge kako bih mogao potpuno da se posvetim istraživanju i konsal­ tingu. Bila je to izuzetno teška odluka jer Univerzitet u Griniču je divno mesto i za profesore i za studente. Još uvek sam u kontaktu sa kolegama odande. Ponekad držim i predavanja, kao gostujući profesor na univerzitetima u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Držao sam predavanja i studentima turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i na Univerzitetu u Novom Sadu i TIMS-u. Tako da bi se moglo reći da jednom nogom još uvek stojim u svetu obrazovanja, a to je za mene veoma važno. 6. Posetili ste mnogo kongresnih ce­ ntara, sajmova, konferencija i skoro sva­ke nedelje ste u drugoj zemlji. Kao svetski putnik, koja mesta tek na­me­ ravate da posetite?

To je dobro pitanje jer mnogi bi hteli da znaju koja će biti sledeća atraktivna mesta za kongresnu industriju. Ja bih rekao da treba usmeriti pažnju ka podsaharskoj Africi. Privreda mnogih zemalja u ovoj ob­ la­sti je u fazi ub­r­za­nog razvoja. One prolaze kroz iz­raženu urbanizaciju i imaju mladu i di­na­mi­čnu populaciju. Zemlje kao Namibija i Ruanda imaju ogroman potencijal i predstavljaju no­ ve mogućnosti u smislu mesta za odr­ ža­va­nje poslovnih događaja. Nara­vno, u ovom periodu su mnogi zabrinu­ti zbog virusa ebole, ali to će biti rešeno i onda će podsaharska Afrika nastaviti na svom putu napretka. 7. Za kraj, možete li nam reći svoje mi­ šljenje o trendovima u kongresnoj in­ dustriji uopšte u regionu jugoistočne Evrope? Veoma sam ohrabren sa onim što vi­dim svaki put kada posetim ovaj re­gi­on. Glavni trend koji pri­mećujem je us­meren na rast potražnje za odr­ ž­a­­va­njem sastanaka u regionu, kao i po­rast prostora za organizaciju do­ga­ đaja. Imate prvoklasne prostore za po­s­lo­v­ne događaje, kao što su, na primer, oni koji pripadaju Montenegro Stars grupi hotela. Imate dinamične

i ino­va­tivne kongresne biroe koji aktivno pro­movišu prestonice u ovom de­lu sve­ta ali i manja mesta, kao što je Opatija. Tako da se infrastruktura za MICE trište brzo razvija. Naravno, bolje vazdušne veze sa najvažnijim tržištima Zapadne Evrope i Severne Amerike bile bi od velike ko­ risti, a i one svakodnevno rastu. Sva ova investiranja u infraskturu i marke­ ting jugoistočne Evrope očigledno fu­ nkcionišu dobro.

industrija

i n d u s t r i j a

Kao potvrda tome svedoči i poslednji statistički izveštaj međunarodnog kongresnog udruženja (ICCA) koji ra­ ngira top zemlje u svetu za međuna­ rodne konferencije, a koji je ukazao da je Srbija sa poslednjeg mesta u 2007. godini skoro dostigla prvo mesto u regionu, u rangu sa Hrvatskom po broju održanih sastanaka i broju učesnika. Ovo je jasan znak napretka. Ali po mom mišljenju, najveća prednost jugoistočne Evrope jesu ljudi koji rade u našem sektoru. Uveren sam da će njihova energija i stručnost nastaviti da vodi ovaj region na putu ka uspehu na međunarodnim tržištima poslovnog turizma. Miona Milić

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

59


60


industry

Interview - Rob Davidson

Success with deep mice knowledge When knowledge, professionalism and a great personality come together, you ha­ ve a winning, charismatic combination. It is always a pleasure to speak to and listen to such people. One of them is certainly Mr Rob Davidson, author of seven books, speaker, re­se­ archer and consultant for the MICE industry. decision and founded MICE Kno­wle­ dge (www.miceknow­le­d­ge.com), a re­ se­a­r­ch and consultancy service for the Me­etings, Incentive Travel, Con­ ferences and Events industries. 1. We tried to present you in just cou­ ple of sentences. And that’s not easy. What have we omitted?

Rob Davidson

For the past 5 years, Rob Davidson has been included in Conference & Ince­n­ tive Travel magazine’s “Power 50” – the 50 most influential people in the UK conference industry. Well known for his annual Trends Wa­ t­ch industry reports, launched at EIBTM in Barcelona each year for the pa­st de­cade; Se­nior Lecturer in Ev­en­ts Management and Business To­u­ri­sm for 17 years at the University of We­st­min­ ster and the University of Gre­en­wi­ch, this year Rob Davidson made a ma­jor

Something that I consider to be very important about myself is that I am from Scotland. Although I live in Lo­ ndon now, I still think of Scotland as my home, and I visit Edinburgh, my ci­ty of birth, almost every month. The work I do as a consultant mea­ns that I travel a lot, internationally. Alm­ost every week I am travelling ov­­ erseas, and several times a year I fi­­nd myself in South East Europe. It’s always a pleasure to visit your region and to see my friends there. That way, I can combine business with fun. I find that people in SEE really like to work hard and play hard!

2. You have 17 years of experience of working with students. What is the most valuable thing you have learned from it and from them? The most remarkable thing I have noticed, when working with students, is their incredible energy. Men and women in their early 20s are just beginning their professional lives, and it’s a source of great joy for me to see their enthusiasm and determination to succeed in the world of work. Their enthusiasm is very contagious, and for professors it’s impossible to ig­nore the students’ optimism and en­er­gy. Professors have the import­a­ nt role of developing their students’ potential to learn and to use that kno­ wledge in their careers, and one of the greatest pleasures of my working life has been to see so many of my former students creating succes­sful careers for themselves in the me­etings and events industry. That makes me feel very happy indeed.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

61


industry

i n d u s t r y 3. Your last book, called Winning Me­ etings and Events for your Venue, was written for sales people in venues. What are the main issues you discuss in it? With my co-author Anthony Hyde, we wanted to write a book for people working in sales roles in any type of venue, such as hotels or conference centres. The book was published in 2014, and it has been very suc­ cessful. It describes where and how sales managers can find new clients for their venue; how to negotiate wi­ th potential clients; how to show the venue to meeting planners in the mo­st effective way; how to create an at­tractive website for the venue; how to use the social media as a way of finding new clients; and so on. The book also discusses current trends in venue design and management. The book of­fers many real-world examples of how sales managers from countries all over the world have used creative and innovative ideas to win more busi­ness for their venues. 4. You have been many times in the SEE region as a speaker at various ev­ ents. How are conference topics and questions from delegates different in this region from those in other parts of the world? Is it possible to point this out? I am fascinated by the development of the meetings and events industry in the SEE region. My initial motivati-

on for visiting your region was because some of my former students at the universities where I worked in London were from this region: people such as Milan Culic from Serbia and Leonarda Djinovic who is now Sales Manager at Regent Porto Montenegro. I was cu­ri­ous to visit these countries and the others in this region, to see how the me­etings and events industry was de­ve­loping. Now whenever I come to speak at conferences in the SEE re­gion, I always notice the similarities between topics and questions in your region and in others around the world. For examp­le, MICE profes­ sionals want to know how to win mo­re meetings, especially internatio­ nal conferences. They want to know about the latest trends and techni­ ques for connecting with me­etings

plan­ners, for example. These are the same topics that MICE pro­fes­si­o­nals in countries such as France, Germany and the UK also want to di­s­cuss. One difference, perhaps, is th­at MICE professionals in SEE are some­times more concerned with the interna­ti­o­ nal image of their countries – which many people still remember from being in the news during the con­flicts of the 1990s. My personal opinion is that by win­ ning international conferences, cities in the SEE region can receive more foreign visitors and show them how ho­spitable and friendly the people are here, and how the region has so many beautiful, vibrant and most im­ portantly, safe destinations for bu­si­ ness events. 5. As we mentioned, this year you ma­ de big step in your career and foun­ ded MICE Knowledge. Can you tell us so­mething more about this? Certainly I can. In parallel with my aca­demic career, I have always been involved in doing research for the meetings and events industry – pra­ ctical research that MICE professionals can use in their work. I was also doing more and more consultancy – working for clients such as conven­ tion bureaus, advising them on their marketing strategy, for example. These activities were growing so mu­ ch and taking up more and more of my time, so I had to make a change

62

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015


in my life, because it was becoming increasingly difficult to combine my work as a professor with my work as a researcher and consultant. So I left my job at the University of Greenwich and created MICE Kno­w­ ledge so that I could focus entirely on research and consultancy. It was a very difficult decision because the University of Greenwich is a wonderful place to teach and to study. But I am still in touch with my collea­ gues the­re. I still do some teaching – as a Visiting Professor in universities in France, Germany, Austria and Swi­ tzerland. I have also given lectures to to­urism students at the Faculty of Eco­ nomics at the University of Belgrade, as well as at the University of Novi Sad and TIMS. So I would say that I still have one foot in the world of education – and that’s very important to me. 6. You have visited many convention centers, exhibitions, conferences and you find yourself almost every week in some another country. As a world traveler, what are the destinations that remain to be checked? It’s a good question, because many pe­ople are asking where the next ex­ ci­ting MICE destinations will be.

I would say that sub-Saharan Africa is a region to watch these days. The economies of many of those countries are growing fast. They are experiencing increasing urbanization, and they have young and dynamic po­ pulations. Countries such as Namibia and Rwanda have enormous potential, and they offer considerable novelty value as destinations for business events. Of course, right now, many people are worried about the Ebola virus, but that will be overcome and sub-Saharan Africa will then continue on its pa­th towards progress. 7. To finish, can you give us your over­ all opinion on trends in meetings in­ dustry regarding South East Europe re­gion? I am very encouraged by what I see whenever I visit this region, and the ma­in trend I see is towards growth in de­mand for meetings here, as well as gro­w­th in the supply of facilities and services for meetings. You have so­ me world-class venues for busi­ness eve­nts such as those be­longing to the Mo­ntenegro Stars Ho­­tel Group, for ex­ample. You have so­me dy­namic and inno­vative conven­­ti­on bu­reaus, ac­ti­ve­ly promoting your ca­pi­tal cities

as well as smaller de­sti­na­ti­ons such as Opatija. So the in­fra­stru­ctu­re for the MICE market is developing fast. Of course, better air links with the key markets in Western Europe and North America would help a lot, and these are growing all the time. All of this inve­stment in South East Europe’s infrastructure and marketing is obvi­ ously working well.

industry

i n d u s t r y

For example, the latest International Congress and Co­nven­tion Associati­ on (ICCA) ranki­ng of the top countri­ es in the world for international co­ n­ferences indicate th­at Serbia has go­ne from being last in SEE in 2007 to almost tying for first pla­ce in the re­gion with Croatia, both in ter­ms of the number of meetings and the nu­ mber of delegates. This is a clear si­gn of progress. But in my opinion, the SEE region’s greatest asset are the people working in our industry. I am convinced that it is their energy and professionalism that will continue to ensure the region’s growth and success in the international business events market. Miona Milic

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

63


hotel

Kongresni Hotel Galleria, Subotica

Najbolje ocenjeni hotel sa četiri zvezdice u Srbiji Hotelski pretraživač trivago.rs, na kome je moguće pronaći preko 140 miliona ho­tel­ skih ocena sa različitih buking sajtova, pripremio je listu najbolje ocenjenih ho­te­la u Srbiji. Hotel Galleria iz Subotice je najbolje ocenjeni hotel u kategoriji sa 4 zv­e­z­di­ce po mišljenju hotelskih gostiju, sa ocenom 89,30 (na lestvici od 1 do 100).

Kongresni Hotel Galleria se nalazi u sa­ mom centru Subotice, najsevernijeg grada u Srbiji, koji je u neposrednoj bli­ zini granice Srbija – Mađarska. Od evropskih me­t­ro­pola i aerodroma u Beogradu i Budimpešti hotel je udaljen ma­nje od dva sata vo­žnje. Sastavni deo Subotice je i Palić, jedna od najatraktivnijih tu­rističkih destinacija u Sr­bij. Hotel Galleria raspolaže sa 90 smešta­ jnih jedinica: 78 dvokrevetnih soba, 10 apartmana od čega 7 klasičnih i 3 delux apartmana (Predsednički, Kraljevski i Mladenački) i 2 sobe prilagođene za osobe sa invaliditetom.

Zatvoren prostor od 1.300 m2, natkri­ ve­n stak­lenom konstrukcijom, predviđen je za organizovanje raznih programa, pre­dsta­va, izložbi, sajmova i dru­gih ma­ni­festacija. Hotel Galleria nudi besplatan park­ i­­ng u garaži sa dva podzemna nivoa pod nadzorom, ukupnog kapaciteta za 200 vozila. U sklopu hotela se nalazi jedan od naj­ većih Wellness centara u Srbiji. Prostire se na 1.600 m2 i nudi sadržaje koji će Vam omogućiti da se opustite i napunite no­vom energijom - Finske saune, Turska kupatila, Dr Kneipp vodenu terapiju, Slanu sobu, Tepidariume, Relax zonu, VIP wellness, Hidro-

Hotel raspolaže sa najboljim kongresnim kapacitetima u Vojvodini i ima mogućnost simultanog prevođenja na 4 strana jezika tako da se konferen­ cije mogu održati na ukupno 5 različi­ tih jezika. Atrium je mesto koje spaja poslovni ce­ntar, tržni centar i hotel.

64

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

masažne kade, Kapsulu zdravlja kao i vrhunski program masaža i tretmana tela. U njegovom sastavu je i Wellness Beauty salon za vrhunske tretmane li­ ca, depilacija, pedikir, manikir i ostale ko­zmetičke usluge. Koncept Galleria Wellness centra za bu­dućnost je„WELLNESS, HEALTH, BE­ A­UTY AND FITNESS”. Galleria Wel­lness centar je oaza mira, gde su odmor, opu­štanje i harmonija vodiči za obnavlja­nje duha i tela. Vizija hotela je stvaranje inspirišućeg okruženja koje spaja ljude. www.galleria-centar.com


hotel

Congress Hotel Galleria, Subotica

Best rated hotel with four stars in Serbia Hotel search site trivago.rs, at which visitors can find more than 140 million hotel remarks from different booking sites, has prepared the list of the best rated hotels in Serbia. Hotel Galleria from Subotica is the best rated 4-star hotel by the guests opinion, with the score 89.30 (on the scale from 1 to 100). vides a place for organization of va­ rious programs, exhibitions, fairs and other events. Congress Hotel Galleria is situated in the center of Subotica, northernmost city in Serbia, which is close to the bo­rder of Serbia – Hungary. Hotel is only two hour drive from Bel­ g­rade and Budapest, and their air­po­ rts. Palić is an integral part of Subotica because it is one of the most attractive tourist de­sti­nation in Serbia. Hotel Galleria has 90 units: 78 do­u­ b­­le rooms, 10 apartments, of which 7 are classic and are 3 deluxe suites (Pre­sidential, Royal and Honeymoon) also 2 rooms adapted for disabled pe­ o­ple.

Hotel Galleria offers free parking in secure garage with two underground levels with total capacity for 200 cars. The hotel has one of the largest Wel­ lness centers in Serbia. It stretches over 1,600 m2 and offers fa­cilities that will allow you to relax and recharge your en­e­rgy: Finnish sa­ u­nas, Turkish baths, Dr Kneipp water therapy, Salt room, Tepidariume, Relax zo­ne, VIP wellness, Whirlpool bath, Capsules of health as well as top massage programs and body tre­atment.

In wellness centar there is al­so Wel­l­ ness Beauty salon for hi-end facial tre­ atments, waxing, manicure, pedicu­re, and other cosmetic servi­ces. The concept of Galleria Wellness ce­ n­­ter for the future is “WELLNESS, HE­­ ALTH, BEAUTY AND FITNESS”. Galle­ria Wellness center is oasis of pe­a­ ce, where the rest, relaxing and ha­r­m­ o­ny are the guide to renewal of bo­dy and spirit. Vision of hotel is to create inspiring environments that brings people to­ gether. www.galleria-centar.com

The hotel has the best conference fa­ cilities in Vojvodina and a simultaneous translation service in four foreign languages so that the conference can be held on a total of five different languages. Atrium is a place that combi­ nes a bu­siness center, shopping mall and a ho­tel. Closed area of 1,300 m2 covered with glass construction, pro-

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

65


trendovi

Organizovanje uzbudljivih događaja

Događaji u budućnosti uz pomoć nove tehnologije Tehnologija se stalno razvija i napreduje, kreiraju se novi trendovi. Organizatori bi trebalo da budu upoznati sa najnovijom tehnologijom kako bi događaji koje or­ga­ nizuju bili u trendu i uspevali da zadovolje i premaše rastuća očekivanja učesnika. Izložićemo glavne tehnološke novine i trendove za buduće događaje, onako ka­ko ih vidi kompanija Azavista, a njih će nam predstaviti g-đa Cassandra Michael, me­ nadžer za prodaju i marketing. 1. Pronalaženje dobavljača (hotela) pomoću „proširene stvarnosti“ (Augmented Reality)

2. Interaktivna priprema prostora za događaje

3. Kraj kabina za prevodioce

Na tržištu su se pojavile nove naočare sa tehnologijom „proširene stvarnosti“, Oculus Rift. Za sada su pre svega namenjene ge­jmerima, ali Azavista je uverena da će u bliskoj budućnosti uz pomoć ovog ur­eđaja hoteli organizatorima skupova virtuelno predstavljati objekte i prostore za skupove koje će oni moći da dožive bez napuštanja svog radnog stola ili kuće.

Azavista je predstavila Leap Mo­ ti­on, uređaj koji vam omogućava da upravljate trodimenzionalnim ra­ču­narom samo pokretima ruku i pr­stiju. Azavista predviđa da će se ova te­ h­nologija koristiti zajedno sa AR na­očarima i omogućiti organiza­ to­rima da interaktivno i virtuelno kre­iraju i pripreme prostor za do­ ga­đaje.

Microsoft Skype Translator auto­ matski prevodi vaš glas i video po­ zive u realnom vremenu. Ovaj uređaj je još uvek beta verzi­ ja i ostavlja dosta prostora za una­ pređenja, posebno u pogledu kon­ tekstualizacije konverzacija. Ipak, prema Azavisti, možda će u bliskoj budućnosti ova tehnolo­gija zameniti kabine za prevodioce. Delegati će moći da preko svojih pa­metnih telefona prate svako iz­ laganje na bilo kom jeziku. 4. Futuristički spas u slučaju kiše Nedavna inovativna kampanja pr­ edstavila je vazdušni kišobran (Air Umbrella) - kišobran koji je buk­ valno nevidljiv, jer je zasnovan na vaz­dušnom mlazu koji stvara zaš­ titu od ki­še. Azavista smatra da će se ova te­hnologija proširiti i možda na­ći svoju primenu u organizaciji ve­ćih sku­pova na otvorenom. 5. Lični vozač za skupove

Self-driving Technology

66

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Google, Audi, Mercedes, GM i druge kompanije sve uveliko rade na razvoju vozila koja će se sama kretati - Self-driving Technology. Do 2020. godine ova vozila bi se


Wristify - narukvica koja kontroliše telesnu temperaturu

već mogla naći u opticaju. Azavista predviđa da će ovakva vozila bi­ti unapred „obaveštena“ o vreme­nu do­laska učesnika skupova i da će ih ta­čno na vreme čekati na dogovorenom mestu. 6. Ankete posle skupova... ili roboti I društvena robotika će naći svoje mesto u kongresnom sektoru. Pre­ma Azavisti, ankete i upitnici na­ kon događaja mogli bi da budu zamenjeni robotima koji će skup­ljati utiske od učesnika na licu me­sta. Blabdroid roboti dobar su primer

ovakvog trenda. Prema studiji koju je izveo Institut za tehnologiju u Ma­ sačusetsu, ljudi bi možda bili sprem­ niji da svoja osećanja sa­op­šte ve­ štačkoj inteligenciji nego dru­gim lju­dima. Ovi roboti bi bili puni „ra­ zumevanja” i nekritički nastrojeni. 7. Termostat kao aksesoar Wristify je narukvica koja kontroliše telesnu temperaturu onoga ko je nosi pomoću termoelektričnih materijala i senzora. Azavista smatra da bi ove narukvice u budućno­ sti mogle biti deljene učesnicima

O Azavisti Sedište Azaviste je u Amsterdamu, u Holandiji. Ova kompanija je stvo­ ri­la integrisanu onlajn platformu za organizovanje skupova posebno po­go­dnu za ljude koji se bave nji­ho­ vim planiranjem. Uz pomoć ši­ro­kog spektra modula i funkciona­l­nosti, korisnicima je omo­gućeno da odra­de sve od prija­vlji­va­nja za skup, e-mail marketin­ga, up­ravljanja učesnici­ ma, budžetiranja, izbo­ra doba­vljača do raznih drugih aspe­kata. U Azavisti su uzeli u obzir celokupnu problematiku organizovanja savremenih skupova i kreirali platformu koja organizatorima pruža sve što je potrebno za efikasnu pripremu sku­ pova i događaja.

trendovi

t r e n d o v i

do­gađaja, obezbeđujući tako 100% prijatnost i odgovarajuću te­le­snu te­mperaturu svakom učesni­ku u sk­la­du sa njihovim ličnim potrebama. Više informacija možete naći na: go.azavista.com

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

67


trends

Organizing exciting events

Events in the future with the help of new technologies Every day technology develops and progresses, and new trends are created. Event managers should be familiar with the latest technology, in order to organize events that are trendy and managed to meet and exceed the growing expectations of the participants. Here are some key technologies and trends for the future of events as the company envisions it, by the Ms. Cassandra Michael, Sales and Marketing Ma­ nager at Azavista. 2. Setting up your venue interactively 1. Augmented Reality Supplier Sourcing Various augmented reality headse­ ts like Oculus Rift are being la­un­ c­h­ed. The current focus is on ga­m­ i­ng, but Azavista predicts that in the near future hotels will allow pl­an­ners to view meeting and ev­ e­nt fa­cilities virtually, just from the comfort of their desk or home.

Azavista presented Leap Motion, a device that allows you to control a computer in three dimensions wi­th your natural hand and fing­er movements. Azavista predicts that this technology will be used side by side with AR head-sets and allow planners to create their meeting or event set-up in an interactive and virtual way.

3. The end of translation booths Microsoft’s Skype Translator au­ t­o­­matically translates your voice and vi­deo calls with real-time tran­ s­la­ti­­on. It’s still in beta version and thre is vast room for im­prove­ment, es­pecially regarding the contex­t­ u­a­li­­­­zation of co­nversations. Ne­ve­ r­t­h­e­less, according to Aza­vista, in the ne­ar fu­tu­re we might see this te­c­h­no­logy replacing translation bo­oths. Delegates will be able to follow any pre­sentation in any lan­g­ uage just from their smartphones. 4. Your future contingency plan for rain A new kick starter campaign pre­se­ nted the Air Umbrella - a literal­ly invisible umbrella which takes advantage of airflow and creates shelter from the rain. Azavista estima­tes that we might see this technology expanding and possibly being us­ ing for big out­door events. 5. Your personal event chauffeur

Microsoft’s Skype Translator

68

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

Google, Audi, Mercedes, GM and more are all working on Self-driving Technology. By 2020 these


Sensory fiction

vehicles will probably be on the road. Azavista predicts that selfdriving cars will be no­tified automatically when a delegate lands and be at the pick-up point right on time. 6. Post Event questionnaires with... robots Social robotics will also find its place in the meeting industry. According to Azavista, post event questionnaires and evaluations might be substituted by robots that will collect participant feedback on

the spot. Blabdroids are a good ex­ample of this trend. According to a study endorsed by the Massachusetts Institute of Technology, people are more likely to engage emotionally with artifi­ cial intellige­nce than others. The robots are in­tended to be comforting and non-judgmental. 7. A Wearable Thermostat Wristify is a bracelet that controls your body temperature using thermo-electric material and sensors. As a future scenario, Azavista can

About Azavista Azavista is headquartered in Am­st­­e­ rdam, The Netherlands. The com­pa­ny has created an integra­ ted online event management pla­ t­form especially for the corporate planner. Through a wide set of mod­ u­les and functionality, users can ha­ ndle ev­ery­thing from event re­gi­st­ra­ tions, email marketing, partici­pa­nt ma­n­age­ment, budgeting, supplier pro­curement and more. At Azavista, they have taken into account the pain points of the modern event manager and created a tool that provides planners with all the essentials to more efficiently handle their meetings and events.

trends

t r e n d s

see these bracelets being handed out to event attendees, thus ensuring everyone is 100% comfortable and the temperature is according to their own personal preferences. More information find at: go.azavista.com

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

69


destinacija

Uplovimo u grad luksuznih jahti

Tivat – Grad pomorskih priča i elitnog turizma Tivat se nalazi u centralnom delu Bokokotorskog zaliva, na jedinstvenom delu cr­no­ gorskog primorja. Ova turistička destinacija postala je veoma atraktivna poslednjih go­dina usled izgradnje luksuzne marine Porto Montenegro, ali može se pohvaliti i du­ gom istorijom. Ono što Tivat takođe izdvaja od ostalih crnogorskih destinacija jeste postojanje međunarodnog aerodroma, što ga čini lako pristupačnim za turiste. Izgradnjom Pomorskog arsenala 1889. godine izgrađeni su i temelji razvo­ja Ti­vta u gradsko naselje. Početna osno­ va u turizmu smatra se izgradnja hote­ la Mimoza 1958. godine. Tivatski zaliv predstavlja jedan od če­ tiri manja zaliva u okviru Bokokoto­r­ skog zaliva, koji je deo UNESCO ku­l­tu­ rne baštine. Najbolji način za obi­lazak celog zaliva je naravno brodovima ili jahtama. Od najvažnijih znamenito­ sti u Bokokotorskom zalivu mogu se

izdvojiti legendarno ostrvo Gospa od Škrpjela, zatim Ostrvo cvijeća, Sve­ti Ma­rko i Gospa od Milosti. A od grado­ va neizostavni su Kotor, Perast, Herceg Novi, kao i Tivat.

Doživite pravu moreplovačku priču Bogata pomorska tradicija i podseća­ nje na sjajnu nautičku prošlost Jad­ rana, danas se nalaze u svojevrsnom mu­zeju Zbirka pomorskog nasljeđa u Porto Montenegru.

U njemu se nalazi preko 300 ekspo­n­ a­ta, od Jugoslovenskih podmornica do dnevnika princeze Ksenije, Aust­ rougarske brodske opreme i indust­ri­ j­skih mašina. Ova zgrada je bila pilana za vreme Arse­nala, koji je predstavljao jednu od najvećih pomorskih baza na Jad­ ra­nu. Osnovan od strane Austrougarske, 1889. godine, Arsenal je bio va­ žna ba­za u kojoj se obavljao remont i pre­pra­vke podmornica, prvobitno au­stro­ugarskih i nemačkih, a potom i podmornica koje su pripadale Jugoslaviji. Posebna muzejska vrednost koja od­ u­zima dah svim posetiocima je podmornica P-821 Heroj. Nalazi se na platou ispred Zbirke pomorskog nasljeđa i predstavlja ponos Jugoslovenske Ratne mornarice.

Podmornica P-821 Heroj

70

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Podmornica ima svoju posebnu priču - otkrijte kako je 28 podmorničara u njoj, duboko u moru, ispisivalo stranice istorije jugoslovenske flote; zakoračite kroz veliki otvor trupa u unutrašnjost; istražite komandnu ka-


Ako toj slici dodamo i najglamuroz­ni­ je jahte današnjice, prizor će ostaviti svakog gosta bez daha. Pored novih objekata izgrađenih u po­ slednjih nekoliko godina, šarm Tivta či­­ne i stariji hoteli, koji su zadržali duh tradicije, kao što su, uz glavno šetali­ šte Palma, Mimoza, Pine, Primavera, a u sklopu tržnog centra i hotel Magno­ lija. Gastronomsku ponudu Tivta čine i značajan broj restorana duž šetališta i veliki broj usidrenih brodova sprem­ nih za obilazak Bokokotorskog zaliva.

Po­r­to Montenegro

binu, borbene stanice i sve redom do glavnog električnog pogonskog motora Heroja. Takođe, same priče podmorničara, sa ko­jim opasnostima su se suočavali, ka­ ko su živeli, kako spavali na sklopivim ležajevima i gde god se moglo naći me­sta, su više od materijalnih eksponata. Podmornica Heroj je spuštena u more u avgustu 1967. godine u Splitu, i nakon 23 godine, izvučena iz mora na oba­lu 1991. godine u Tivtu. Imala je ukupno pređenih 46.659 nautičkih milja, što je ekvivalent plovi­ dbi dva puta oko zemaljske kugle.

Spoj elitnog i tradicionalnog Danas je Tivat privlačna destinacija kako za one koji dolaze kopnom ili va­zdušnom linijom, tako i za one koje plo­ve morima.

Školski brod „Jadran“ izgrađen je 1933. godine u nemačkom brodo­ gra­dilištu u Hamburgu. Iste godine, up­lo­vio je u Tivat gde mu je i danas ma­tična luka. Ovaj brod je do sada obišao gotovo sve luke u Evropi, od Crnog do Balti­ čkog mora, tj. prešao preko 400.000 morskih milja. Najzanimljivije i najduže putovanje, oko 3 meseca, bilo je na ruti Dubro­ vnik – Njujork – Boston – Dubro­ vnik, 1938. godine.

Prva luksuzna marina na Jadranu, Po­r­ to Montenegro, kratko vreme nakon izgradnje postala je omiljeno stajali­š­ te za megajahte. Duž promenade, tik uz more, izgrađeno je i naselje osmiš­ljeno da ispuni sve želje vlasnika jahti i drugih posebnih klijenata. Naselje se može pohvaliti el­itnim ap­­a­rt­manima na samoj obali mora, vr­hu­n­skim rest­oranima raznovrsnih sve­ts­kih k­uhinja, wi­ne barovima i kafići­ma, svetskim bu­ticima, kao i veli­kim izborom sports­kih, rekreati­ vnih i kulturnih aktivnosti i događaja. Šetnjom kroz ovo luksuzno naselje do­ la­zi se do novog hotela Regent Po­rto Montenegro koji svojim izgled­om upo­tpunjuje sliku ekskluzivnog le­to­ va­lišta.

destinacija

d e s t i n a c i j a

Izgradnja novog turističkog naselja „Luštica Bay“ je započeta na po­dru­ čju opštine Tivat i smatra se najambicioznijim poduhvatom u crnogor­ skom turizmu. Projekat obuhvata izgradnju 275 re­ zidencijalnih vila, 271 kuće, 1.158 st­a­mbenih jedinica, 8 hotela, 2 mari­ ne, osnovne škole, zdravstvenog objekta, golf terena, prodavnica... Završetak prve faze radova se naja­ vljuje za 2017. godinu. Od restorana, svojim izgledom i po­zi­ ci­jom, posebno se ističe Restaurant Lo­unge Bar Prova. Pramac broda (prova), gornja terasa kao paluba broda i donji sprat kao po­t­ palublje broda daju kompletan ose­ćaj kao da ste na pravom brodu okruženi morem. Svetlana Gavrić

Restaurant Lo­unge Bar Prova

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

71


destination

Let us sail into the town of luxurious yachts

Tivat – Town of maritime stories and elite tourism Tivat is situated in the central part of the Bay of Kotor (Boka Kotorska), at the uni­ que spot of the Montenegrin Coast. This tourist destination has become very at­ tractive recently, because of the luxurious marina Porto Montenegro, but it can also be proud of its rich history. What makes Tivat distinguish itself among the ot­her Montenegrin destinations is the international airport, which makes it well accessible for the tourists. With construction of the Maritime Arsenal in 1889, the first foundations of the town of Tivat were built. The star­ ting point for tourism is considered to be the construction of the Mimoza Hotel in 1958. The Bay of Tivat represents one of the four small bays within the Bay of Ko­ tor, which belongs to the UNESCO wo­rld heritage. The best way to see the entire bay is, of course, to sail by ship or yacht. Some of the most

fa­mous features of the Bay of Kotor are legendary island Our Lady of the Rock (Gospa od Škrpjela), then the Is­land of Flowers (Ostrvo cvijeća), St Ma­rk (Sveti Marko) and Our Lady of Me­rcy (Gospa od Milosti). The towns that must be visited are Kotor, Perast, Herceg Novi, and Tivat.

Experience real maritime story Rich maritime tradition and memo­ ri­es of the splendid nautical past of

Submarine P-821 Hero

72

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

the Adriatic can be seen today in the unique Maritime Heritage Museum (Zbirka pomorskog nasljeđa) in Po­ rto Montenegro. There are 300 exhi­b­ its, from Yugoslav submarines to the diary of the princess Ksenija, AustroHungarian maritime equipment and industrial machinery. This building used to be the saw-mill during the time of Arsenal, which represented one of the largest maritime bases of the Adriatic. The Arsenal was established by the Au­stro-Hungarians in 1889, and it re­­ presented the important base for ma­ intenance and repairs of submari­nes, first of Austro-Hungarian and Germ­ an ones, and then the submarines be­ longing to Yugoslavia. One particularly valuable museum ex­ hi­bit that takes breath of all visitors is the submarine P-821 Hero. It is pla­ ced at the plateau in front of the Ma­ ritime Heritage Museum and re­pres­ ents the pride of Yugoslav Na­vy. The submarine has its own story – discover how 28 submariners, far in


Apart from new buildings constructed during the last several years, the charm of Tivat certainly lies in its old hotels that keep the spirit of tradition, such as, at the main promenade, Palma, Mimoza, Pine and Primavera Hotel, as well as Magnolija Hotel within the shopping centre.

Porto Montenegro

the sea depths, were writing down the pages of history of the Yugoslav fle­et; step inside through the big hull opening; research the control cabin, military stations and all the way to the main electric power engine of the Hero. Also, the authentic stories of the submariners, the perils they were con­fronting, the way they lived their lives, the way they slept in foldable beds and wherever they could find so­me free place, are much more than just material exhibits. The Hero submarine was immersed into the sea in August 1967 in Split, and after 23 years, it was taken out of the sea to the shore, in 1991 in Tivat. It had sailed 46,659 nautical miles in total, which is the equivalent to double sailing around the earth.

The match of elite and tradition Today, Tivat is an attractive destinati­ on as for those traveling by land or by air, so for those sailing the sea.

The school ship “Jadran” (the Ad­ riatic) was built in 1933, in the German shipyard in Hamburg. The sa­ me year, it sailed into the Tivat port, which is still its mother port. This ship has visited almost all European ports, from the Black sea to the Baltic sea, that is, it sailed ov­er 400,000 nautical miles. The most in­teresting and the lon­g­ est voya­ge, in duration of ap­proxi­ ma­tely 3 months, was the route Du­­brovnik – New York – Boston – Du­brovnik, in 1938.

The first luxurious marina at the Adriatic, Porto Montenegro, not long af­ ter its completion, became the favou­ rite stop for mega-yachts. Along the promenade and next to the sea, there is a settlement built wi­ th the purpose to meet each wish of ya­cht owners and special clients. The settlement may be proud of its elite suites at the very seashore, sup­ re­me restaurants of diverse world co­ usins, wine bars and pubs, famous international brand boutiques, as well as rich offer of sport, recreational and cultural activities and events. Walking through this luxurious settle­ ment, one will come to the new Regent Porto Montenegro hotel, of wh­i­ch the appearance is such that it completes the picture of this exclu­ sive summer resort. If we add the most glamorous yachts of today, the sight will leave each visitor breathless.

destination

d e s t i n a t i o n

Gastronomic offer of Tivat is enriched with many restaurants at the promenade and great number of anchored ships ready to sail around the Bay of Kotor.

Construction of a new tourist settlement “Luštica Bay” was started at the area of Tivat municipality and is considered as the most ambitious ventu­re of Montenegrin tourism. The project implies construction of 275 residential villas, 271 houses, 1,158 residential units, 8 hotels, two marinas, primary school, health ca­ re centre, golf course, shops... The completion of the first stage of works is announced for the year 2017. One of the restaurants, that particu­ larly stands out with its appeara­n­ce and position is the Restaurant Lo­u­ nge Bar Prova. The ship prow (prova), upper terrace as the deck and lower floor as the ste­ erage provide the complete sensation of being on the real ship surrounded by the sea. Svetlana Gavric

City Center

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

73


hotel

Regent Porto Montenegro, Tivat

Savršena scena za sve vrste događaja Novootvoreni Regent Porto Montenegro, smješten u srcu Porto Montenegro mari­ ne je spektakularno mjesto za održavanje svečanih događaja. Regent Porto Montenegro je elegant­ no dizajniran objekat koji ima 51 dvo­ krevetnu sobu i 35 apartmana i rezidencija, savremene konferencijske sadržaje i spektakularan Regent Spa. Na prvom spratu hotela nalaze se ko­ n­ferencijski sadržaji: sala „Teodo” sa izlazom na otvoreni bazen, salon „Bo­ ka”, 2 foajea i Regent Lounge. Sala „Teodo” je osvijetljena prirodnim svjetlom koje dopire kroz grandioz­ ne francuske prozore a koji uokviruju spe­ktakularni pogled na marinu i zaliv Boke Kotorske. Kapaciteta 200 osoba i sa najmodernijom tehničkom opremom, sala „Te-

74

odo” je savršen izbor za konferencije i događaje većeg obima. Prostranih 250 m2 površine pomenutih konferencijskih sadržaja su idealne za organizaciju događaja raspona od intimnih privatnih večera do konferencija. Hotel raspolaže sa tri restorana – „Dining Room”, „Library Bar” i poslastiča­ rnicom „Gourmet Corner” koji u svojoj ponudi imaju uglavnom mediteransku kuhinju sa primjesama azijske ga­stronomije iz bogate baštine lanca „Re­gent Hotels & Resorts”. Ovaj novo otvoreni hotel je lako do­­s­ tupan uslijed redovnih i čarter le­­tova na tri međunarodna aerod­ro­ma -

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Ti­vat (4,6 km), Dubrovnik (47 km) i Pod­gorica (90 km) koji takođe pruža­ ju brojne mogućnosti za privatne letove. Pored besprekorne arhitekture, savršene lokacije i pogleda na more koji odu­zima dah, Regent Porto Montenegro primjenjuje intuitivnu uslugu po mjeri gosta. Iskusni tim profesionalaca u hotelu je odličan partner u organizaciji događaja bilo kog obima.

O Regentu Regent je globalni brend luksuznih ugo­ stiteljskih objekata koji uključuje ho­t­e­ le, rizorte, brojne rezidencije i kruze­­re. Regent iskustvo kombinuje is­to­čnu je­­ d­no­stavnost i zapadnu ele­ganciju po­m­ je­ša­ne sa velikodušnom i in­tu­i­ti­v­nom us­lu­g­om, spe­cijalizovanim sadr­ža­ji­ma i tra­di­ci­o­na­l­­nim gosto­primstvom. Regent Hotels & Resorts trenutno ima ho­tele u Pekingu, Berlinu, Crnoj Gori, na ostrvu Phuket, Singapuru, Tajvanu, i os­trvima Turks i Caicos. U 2011. godini, svi hoteli iz lanca Re­g­ ent hotela su navedeni na listi najpre­ stižnijeg svjetskog putničkog časopisa Conde Nast Travelera kao najbolji lu­k­ su­zni hoteli na svijetu, čime je Rege­nt grupa postala prva i jedina grupa među­ na­rodnih luksuznih hotela koja je ika­da dobila ovo priznanje.


hotel

Regent Porto Montenegro, Tivat

A great perspective for any meeting Newly opened Regent Porto Montenegro, located at the heart of Porto Montene­ gro marina is a perfect venue for any event alike – big or small, personal or profes­ sional – unforgettable. Elegant Regent Porto Montenegro is a luxuriously furnished property with 51 double bedrooms and 35 one-, two- and three-bedroom suites and residences, advanced meeting fa­c­ili­ ties and the spectacular Regent Spa. The hotel’s first floor function area in­ cludes the Ballroom Teodo with its po­ol deck, Salon Boka, 2 foyers and the Regent Lounge. Ballroom Teodo is equipped with state-of-the-art facilities and seating capacity of up to 200 persons, and can be lit with natural light shining in through grand Fren­ ch windows that frame the splendid view of the marina and the Adriatic Sea impeccably. The 250 square meters of function facilities are ideal for

events ranging from intimate private dinners to business conferences. The Venetian-style design complem­ ents the breathtaking natural beauty of Boka Bay and brings true luxury to the 400-berth Porto Montenegro, an exclusive lifestyle destination. Offering guests mainly Mediterranean cuisine with Asian accents from Re­ gent Hotels & Resorts’ rich he­ritage, the hotel boasts three in-house re­ staurants - Dining Room, Library Bar and Gourmet Corner patisserie – wh­ i­ch are among the most elegant di­n­ ing options in Montenegro. This newly opened hotel is served by three international airports – Tivat (4.6 km), Dubrovnik (47 km) and Pod­

gorica (90 km) – all offer good con­ nections for charter and schedu­led airlines, as well as landing facilities for private aircraft. Apart from the stunning architecture, perfect location and breath-taking views, Regent Porto Montenegro applies intuitive and bespoke service. Experienced team of professionals of Regent Porto Montenegro is perfect partner for setting a stage for any ty­ pe of event.

About Regent Regent is a global luxury hospitali­ty brand including hotels, resorts, re­si­de­ nces and cruises. The bespoke Re­gent experience combines Eastern simplicity and Western elegance melded with gracious and in­ tuitive service, luxurious amenities and traditional hospitality. Regent Ho­t­els & Resorts currently operates in select locations including Beijing, Berlin, Montenegro, Phuket, Singa­ pore, Taipei, and Turks and Caicos. All Regent-managed hotels were acclaimed as the best luxury hotels in the world by the Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards in 2011, crowning Regent as the first and only international luxury hotel group to have ever achieved this recognition.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

75


kongresniturizam.com

kongresniturizam.com

Novi alat na kongresniturizam.com

Sada je lakše da izaberete prostor za vaš događaj Svako ko se bavi organizacijom događaja zna koliko može biti teško napraviti izbor potencijalno odgovarajućih prostora i napraviti komparativno poređenje između njih, kako bi odluka za izbor najadekvatnijeg prostora mogla da se donese što lakše i brže. Specijalizovani portal za organizaciju događaja, kongresniturizam.com, razvio je alat za olakšavanje upravo ove problematike. Sada svaki organizator događaja može besplatno da kreira svoj lični onlajn radni prostor za organizaciju događaja. 1. Kako se kreira nalog? Na kongresniturizam.com u gornjem desnom uglu se nalazi opcija LOGIN. Kada kliknete na LOGIN, otvara Vam se polje gde možete da se prijavite ukoliko već imate korisnički nalog. Ukoliko ga još uvek nemate, jednos­ tavno kliknite opciju „Registrujte se na kongresniturizam.com”. Svetlana Gavrić

Organizatori za pripremu nekog događaja obično analiziraju desetine po­nuda.

Otvara se polje za registraciju u kojem je potrebno popuniti Vaše osnovne podatke, kao i da unesete željenu lozinku, koju ćete kasnije koristiti za prijavu na Vaš nalog.

Neke analiziraju sa veb sajtova, neke putem dobijenih mejlova, telefonskih poziva...

2. Ukratko, kako se koristi i čemu slu­ži radni prostor za planiranje događ­aja na kongresniturizam.com?

Potrebno je izdvojiti one koje najviše odgovaraju zahtevanim kriterijumima i ulaze u najuži izbor.

Onlajn radni prostor za planiranje događaja služi kao podrška pri odlučivanju prilikom izbora odgovarajućeg hotela ili event prostora.

Obično se to prezentuje njihovom na­ dređenom ili upravnom odboru, ko­ji­­ ma je potrebno argumentovati ra­zlo­ ge za izbor određenog prostora. To sve može da se pretvori u priličnu zbrku informacija i dokumenata. Iz tih razloga na kongre­sniturizam. com kreirana je jedna vrs­ta onlajn ra­ dnog prostora za organiza­tore doga­ đaja. Ovim putem razgovaramo sa g-đicom Svetlanom Gavrić, me­nadžerkom za korporativne komunikacije ko­n­gre­ sni­turizam.com, kako bi nam da­la di­ rektne informacije kako se ko­­ri­sti ova opcija / usluga / alat.

76

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Jednostavnim registrovanjem i ot­va­ ra­njem korisničkog naloga, orga­ni­ za­torima je omogućeno da za sva­ki njihov događaj na listu dodaju hotel ili event prostor koji im potencija­lno odgovara. Konkretno, postoje opcije za kre­iranje više događaja koje jedan event mena­ džer organizuje. Za svaki od događaja se dodaju hote­li koji su potencijalno zanimljivi da bu­ du domaćini. Zatim se ti hoteli, u jednom kliku, ta­ be­larno upoređuju po svim značajnim kriterijumima, i na taj način olakšavaju izbor odgovarajućeg. Takođe, postoji opcija da se obeleži svaki događaj koji je završen, da se pišu beleške za svaki od njih, kako je prošao, koliko je bilo učesnika, utisci


kongresniturizam.com pokrenut je 2006. godine kao prvi internet po­ r­tal koji se bavi kongresnim i po­slo­ v­nim turizmom u regionu Ju­goisto­ čne Evrope. Tokom 8 godina postojanja, po­s­ tigao je uspeh i zavidne rezultate, pre­po­­znat od strane kongresne in­ du­s­t­ri­je i organizatora događaja, kao je­dinstven prostor za plasira­nje i pro­nala­ženje informacija o mogu­ć­ nosti­ma pri organizaciji događaja u regi­onu.

o samom hotelu i njihovoj usluzi... sve što je određenom event menadžeru bitno. Naravno, za svaki nalog se čuva kompletna istorija podataka u opciji MOJ IZBOR.

Praktično sve ono što organizatori zapisuju u svoje rokovnike za neki događaj, sada se nalazi onlajn, dos­ tupno u svakom momentu, sa pre­ glednim i jasnim informacijama i mo­gućnošću upoređivanja hotela.

tela i event prostora koji ste odabrali kao potencijalno odgovarajuće.

Klikom na dugme, tabelarno se izlistavaju svi izabrani hoteli gde se, za svaki od njih, komparativno prikazuje broj soba, konferencijskih sala, kapaciteti sala, razni sadržaji i ostali parametri.

Sledeći korak koji umnogome olak­ša­ va posao svakog organizatora je­ste mogućnost upoređivanja svih iza­bra­ nih hotela / prostora za taj do­ga­đaj.

Vrlo jasno se uočavaju prednosti sva­ kog od njih i olakšava donošenje odlu­ ke za hotel koji najviše odgovara kri­ terijumima za konkretan događaj.

Selektujete prostore koje biste želeli da uporedite, i kliknete UPOREDI.

Miona Milić

kongresniturizam.com

kongresniturizam.com

3. Kako se dodaju potencijalno od­go­ varajući hoteli? Kada kreirate korisnički nalog, otvara se Vaš lični prostor za planiranje doga­ đaja. U njemu možete da unesete događaje koje planirate, i da za svaki od njih, dodate hotele i event prostore ko­je ste pre toga, pretraživanjem po por­talu dodali u listu „OMILJENO“. Takođe, pored svakog hotela, koji su izlistani pod kategorijom Hoteli, na­ lazi se opcija „Dodaj u MOJ IZBOR“. To je još jedan način da se hotel ili pro­ stor ubaci u prethodno kreiran ili nov događaj. 4. Na koji način je olakšan izbor od­go­ varajućeg hotela? Kada kliknete na određeni događaj koji planirate, otvori Vam se lista ho-

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

77


seemice.com

see m i c e . c o m

New feature on SEEmice.com

Now it’s easier to make right venue decision Everyone who plans events knows how hard it can be to choose potentially suitable venues, compare them one to another, and as quickly and easily as possible decide which one to choose. Specialized web portal for event planning, seemice.com, developed a tool that can simplify this task. Now every event planner can create his/her personal online working space for event planning. Click on the LOGIN option opens up a window where you can sign in, if you already have a user’s account. If you don’t have the account, you can create one simply by choosing the “Register on the seemice.com” fe­ ature. A registration window shall open up, and you can fill in your basic data, and enter a password you are going to use for login onto your account. Svetlana Gavric

Planners usually analyse dozens of offers when planning an event. Some analyse data from web sites, some information received via e-mails and phone calls. They need to single out the ones that meet the demanded criteria, and create a shortlist. Typically, they’ll present it to their supervisors or board of managers, and then have to argue their reasons for selecting certain venues.

2. In few words, how can one use wo­ r­king space for event planning on seemice.com and what exactly is it for? Online working space for event plan­ ning is a tool that assists you when choosing the suitable hotel or event venue. Namely, there are options that enable event planners to create several events they are planning at the moment. For every particular event, plan­ners can add potentially interesting ho-

All of that can become a pretty big mess of information and documentation. For all that reasons, online working space for event planners was created on seemice.com. We’ll talk with Ms Svetlana Gavric, seemice.com Corporative Com­muni­ cations Manager, and receive di­rect information on how to use this fe­ature / service / tool. 1. How to create an account? On the seemice.com, the­re is a LOGIN option in the up­per right corner.

78

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

Simply by registering and cre­ating user’s account, event planners can add a potentially suitable hotel or event venue for each of their ev­e­ nts. sting hotels. Later on, those hotels can be compared by all significant cri­ teria, what facilitates the selection of suitable venues. Also, planners can mark every comple­ ted event, make notes for each one, enter the impressions on how things went by, how many participants were there, and also the reviews on the hotel and its service... all the details that are important to an event plan­ ner. Naturally, a complete history is saved for each account within the MY SELECTION option. 3. How to add possibly suitable ho­ tels? Creating the user’s account opens up your personal event planning space.


seemice.com was initi­a­ted in 2006, as the first portal th­at deals with me­ eting industry and bu­siness travel in the region of Southeastern Europe. During the 8 years of its existence, it achieved great success and imp­ res­sive results; it was recognized bo­­th by the MICE industry and event planners as a unique space for presentation and getting of informati­ on regarding the opportunities of event planning within the region.

Practically everything event planners write down in their notebooks, they can find online, available at any moment, with clear, clean-cut information, and the possibility to compare venues. You can enter events you are plan­ ning; add hotels and event venues you have, prior to that, added to your “FAVOURITE” list for each event. Also, you can find “Add to MY CHOICE“ option beside every hotel listed in the Hotels category.

Planners can simply select all the venues they wish to compare, and click the COMPARE button. Clicking on that option opens up a list of all selected hotels, and one can see a comparative overview of rooms, conference rooms, hall capacities, various offerings and other relevant parameters for every hotel.

seemice.com

see m i c e . c o m

The advantages of each hotel are perceived, and the one that meets the demanded criteria for the particular event can easily be selected. Miona Milic

That is one more way to add a hotel or event venue to an already created or new event. 4. So, how is the selection of the best suitable hotel made easier? Clicking on the particular event you are planning opens up a list of hotels and event venues you chose as pos­ sibly appropriate. The next step that greatly eases the job of every planner is the possibili­ty to compare all the selected hotels / venues for the particular event.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

79


hotel

h o t e l

Hotel Alfa, Jagodina

POSLOVNI SASTANCI, ODMOR I REKREACIJA UZ REKU Hotel Alfa se nalazi u Končarevu, na levoj obali Velike Morave, sa predivnim pogledom na reku i predeo bogat florom i faunom; na samo 5 km od grada Jagodina. Turistička ponuda Jagodine je poslednjih godina u mnogome poboljšana, tako se mogu izdvojiti Muzej voštanih figura, Zoološki vrt, Akva park.

Hotel trenutno raspolaže sa 59 soba, od kojih je novi blok soba skoro izgrađen. Sve sobe hotela poseduju kupatilo, fen, telefon, TV, internet, mini bar, sef, a room servis je dostupan 24h. Etno restoran hotela raspolaže sa 300 mesta, sa prelepom terasom sa po­­gle­ dom na reku. Svečana sala hotela može ugostiti do 400 osoba, a pogodna je za sve vrste događaja, kao i velika i mala slavlja.

Za avanturiste, hotel poseduje i ča­m­ ac za obilazak ovog prelepog mesta. U hotelu Alfa najčešće su organizo­va­ ni seminari zdravstvenih udruženja, kao i plivačka takmičenja i pripreme spor­tista. Posebno se izdvajaju gosti iz dalekih zemalja, deca iz Afrike, koji su bili od­u­ševljeni okruženjem i ponudom hotela.

Wellness & Spa centar sadrži slanu so­ bu, finsku saunu, infra sky, parno ku­ patilo, tople klupe, tuš iznenađenja, hidromasažnu kadu, kao i kozmetički salon. U sklopu hotela nalaze se još i otvore­ ni bazen sa đakuzijem kao i dečiji bazen sa toboganom, sportski tereni za mali fudbal i odbojku, teretana. Hotel ima marinu koja je prilagođena za čamce i pogodna je za ribolov.

80

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Hotel Alfa iz svoje ponude izdvaja: · Etno restoran · Svečanu salu · Wellness & Spa centar · Zatvoren i otvoren bazen


Hotel Alfa, Jagodina

MEETINGS, RELAXATION AND RECREATION BY THE RIVER

hotel

h o t e l

Alfa Hotel is situated in Koncarevo, on the left bank of the Velika Morava river, with a beautiful view over the river and the landscape rich in flora and fauna; it is only 5 km far from the city of Jagodina. The tourist offer of Jagodina has been significantly improved during the last few years, and some of the features that stand out are the Wax Museum, the Zoo and the Aqua Park.

At the moment, the hotel offers 59 ro­oms, and a new block has been re­ cently built. All hotel rooms have a bathroom, hairdryer, telephone, TV, internet, mini bar, safe, and the room service is available 24h a day. Ethno Restaurant of the hotel can se­ at 300 people, and it has a beautiful terrace overlooking the river. Banquet hall of the hotel can seat up to 400 people and it is suitable for all kinds of events, as well as large and small celebrations.

For the adventurers, there is a boat for making a tour around this beautiful place. The most frequently organized eve­ nts in Alfa Hotel are seminars of me­ di­cal associations, as well as swim­ ming contests and preparations of ath­letes. The guests that particularly stand out are from the distant countries, children from Africa, who were especially delighted with the environment and the hotel offer.

Hotel Alfa offers the following: · Ethno restaurant · Banquet hall · Wellness & Spa centre · Indoor and outdoor swimming pool

Wellness & Spa centre offers the salt room, Finnish sauna, infra sky, steam ro­om, warm seats, surprise shower, hy­dro massage bath, as well as the be­auty salon. The hotel also disposes of the out­do­ or swimming pool with Jacuzzi and the children’s swimming pool with a rol­ler-coaster, sport terrains for futsal and volleyball, and the gym. The hotel has its own marina adapted to boats and suitable for fishing.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

81


kongresni biro

Detroit Metro Convention & Visitors Bureau (DMCVB)

Velika transformacija grada za neosporan povratak Kongresni biro Detroita (Detroit Metro Convention & Visitors Bureau - DMCVB) je po­z­nat kao prvi kongresni biro na svetu, koji ove godine proslavlja svoj 119. ro­ đen­dan. O Detroitu kao kongresnoj destinaciji i prednostima koje nudi imali smo čast da razgovaramo sa g-dinom Bilom Bodom, višim potpredsednikom za pro­ daju i marketing.

Bil Bod

1. Uzimajući u obzir to da je DMCVB pr­ vi kongresni biro osnovan u svetu, da li nam možete reći nešto više o ovoj interesantnoj činjenici? Prvi korak za promociju destinacije (DMI - Destination Marketing Indust­ ry), napravio je Milton Karmajkl iz Detroita, koji je takođe bio i prvi čo­vek koji je krenuo putem prodaje sv­og grada kao mesta za održavanja kongresa 1896. godine. I kao i mnogi od pio­nira naše nacije, i on je svojim pre­

82

du­zetničkim koracima utabao stazu za ostatak sveta. Ubrzo pošto je usp­eh koji je Karmajkl postigao bio primećen i zabeležen, i druge destinacije sa sličnim težnjama, uključujući Denv­er, Atlantu, Sent Luis, itd., pridružile su se poduhvatu. Godine 1914. veliki broj pr­edstavnika, koji će uskoro dobi­ti ime „kongresni sekretari“, okupili su se u Detroitu na skupu koji je pred­ sta­vljao prvi organizovani sastanak Me­đunarodne asocijacije kongres­ nih biroa (International Association of Convention Bureaus - IACB). Posle prvih značajnih koraka koje je napravila, IACB je uskoro počela lagano da trči, a zatim sprintom otrčala u istoriju. Železnica i avio prevoz otvorili su puteve ka mnogim lokacijama, a putem finansiranja radilo se na jačanju kon­k­ urentnosti. Ne zadugo posle toga, tu­rizam je priznat kao održiv i vredan do­datak formuli za uspeh određene destinacije. Uprkos poteškoćama čiji je uzrok bila velika depresija, kao i II Svetski rat i

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

gra­đanski nemiri, prvi nacionalni učesnici na tržištu pronašli su kreativne načine da napreduju, i pomogli kod razvijanja biznisa u pravcu multi-milijarderske industrije kakva je danas. 2. Detroit je poznat kao grad velikog povratka. Zašto? Nacionalne i lokalne publikacije, blo­ ge­ri, vođe industrije i ponosno loka­ l­no stanovništvo tiho počinju da go­ vore o Detro­itu kao „gradu povra­tka” i ta­kva poruka se pretvorila u ri­tmički zvuk bubnja koji više ne može­mo ig­ norisati. Poruka se organizovano ši­ri­la, a publi­ka­cije od LA Tajmsa do Me­eti­n­ gs Focus Magazina nazvale su De­tro­it u sv­o­­jim najnovijim članci­ma „gradom po­vra­t­ka”, „detetom po­vratnikom”, „po­ n­o­vo stvo­renim gradom”. Reč „pov­ra­­tak” ima dvojno značenje. Prvo, uzdi­že činjenicu da Detroit pro­ življa­va rapidnu transforma­ciju. Drugo, navodi posetioce da se „vrate” u grad i regiju u kojoj nikad nisu bili, ili je prošlo određeno vreme od njihove poslednje posete.


b i r o

kongresni biro

k o n g r e s n i

Dokaz povratka koji je Detroit napravio može se videti svuda po gradu. Evo nekih od primera: · Projekat železnice M-1 je u toku i ima­ će ulogu katalizatora za investici­je, ekonomski razvoj i obnavljanje gra­ da što će imati pozitivan uticaj ne ceo region kroz izgradnju cirkula­r­ nog železničkog saobraćaja koji će tuda prolaziti. Očekuje se da će projekat biti završen početkom 2016. go­dine. · Najavu „Okrug – (The District)” za­ba­ ve i razonode predvodila je porodi­ ca Ilič. „Okrug“ će obuhvatiti 50 kva­ rto­va u kojima će se nalaziti biz­nis ce­ntri, parkovi, restorani, barovi i pr­o­sto­ri za organizaciju događaja. · Mnoštvo investicija od strane Dena Gilberta, osnivača Quicken Loans i Rock Ventures, koje uključuju i preseljenje njegove porodice kompanija u glavni poslovni deo Detroita 2010. godine, u pokušaju da se pomogne transformaciji ovog velikog američkog grada. Od tada, on je in­ vestirao nešto više od 1,6 milijardi dolara za kupovinu i obnovu više od 70 poslovnih objekata koji uključuju više od 10 miliona kvadratnih stopa u urbanom gradskom jezgru. 3. Šta vidite kao najveće prednosti De­ troita kao kongresne destinacije? Detroit je kompletna destinacija koja organizatorima događaja nudi mnoštvo različitih opcija. Mesto koje se posebno ističe u regionu je novi Cobo Centar.

Izložba u Cobo Centru

200.000 dodatnih kvadratnih stopa no­v­og preuređenog prostora za doga­ đa­je i bankete: ukupno 100 iz­dvojenih lokacija. Sve u svemu, Cobo Centar sada raspo­ laže sa 723.000 kvadratnih stopa iz­ ložbenog prostora: 623.000 se grani­ či, a još 100.000 se proteže duž reke Detroit. Dalje, sadržaji kojima raspolaže čine da ni jedan drugi objekat slične vrste u Severnoj Americi ne može da mu parira. Cobo Centar sada nudi opremu naj­ sa­vremenije tehnologije, počevši od Wi­Fi signala obezbeđenog putem ja­

ke ta­lasne mreže dostupne u celom prostoru. Interni sistem komunikacija sa ce­n­tralnom kontrolom poseduje video displeje koje je moguće progra­ mi­ra­ti izvan svake sale za sastanke. Ostala oprema uključuje ozvučenu sc­ e­nu površine 4.500 kvadratnih sto­pa i inte­rni video studio koji nudi kom­p­ le­tne usluge produkcije i mogu­ćnost po­vezivanja sa satelitom. Povezanost Detroita sa svetom i pris­ tupačnost Detroit Metro aerodromu je definitivna prednost. Sa jednim od najprometnijih centara vazdušnog saobraćaja, Detroit nudi neprekidne letove ka 150 svetskih destinacija.

· Cobo Centar je jedan

od najvećih kongresnih centara u državi.

Izgradio ga je grad Detroit, a prvi put je otvoren 1960. godine, i nazvan Co­ bo Hall u čast nekadašnjeg gradonačelnika Detroita, Alberta E. Koboa. Novi redizajniran i renoviran Cobo Ce­ n­tar pretvoren je u kongresni centar i objekat za održavanje događaja na svetskom nivou. 279 miliona do­lara je uloženo u proširenje za više od

Mičigen avenija

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

83


kongresni biro

k o n g r e s n i

b i r o

Regionalne ku­ltu­rne de­sti­nacije uk­ lj­u­­čuju Ar­apsko-ame­ri­čki nacionalni mu­z­ej, Institut za ume­tnost, Muzej af­ri­č­ko-ameri­čke istorije Čarsla H. Raj­ ta, Brodvej u Detroitu i mnoge dru­ge in­sti­tu­cije. Postoji nekoliko prvokla­s­nih kazina, a tu su i svakodne­vni mu­zički programi koji se izvode u mno­gim otvorenim i zatvorenim prosto­ri­ma, kao i u Muzeju Motaun, Operi Mičigen i Simfonijskom orkestru iz Detroita.

Kampus Martius Turner

Centar Detroita nudi više od 5.000 ho­ telskih soba, uključujući De­troit Ma­r­ri­ ott u Renesansnom Centru (tre­nut­no u fazi velikog renoviranja) i Courtyard Detroit Downtown Marriott. Pored toga, Atheneum Suite Hotel i ko­ngresni centar raspolaže sa 174 lu­ ksuzna apartmana i nalazi se u blizini Greektown Kazina, restorana, noćnih klubova, itd. Sve ukupno, šire podru­čje Detroita raspolaže sa više od 40.000 hotelskih soba.

Tako da, bilo da posetioci traže šik i luksuzan, tih i šarmantan ili udoban i priuštiv smeštaj, sigurno će pronaći ono što im sa­vršeno odgovara. Detroit i okolna naselja nude restora­ ne koji mogu da zadovolje svačiji ape­ tit zajedno sa posebnim, dina­mičnim atrakcijama od kojih su mnoge jedinstvene za Detroit. U vezi sa tim što se smatra gradom mo­tora (Motor Ci­ty) tu se nalaze i Fo­rd Rouge Facto­ry To­ur, Automotive Hall of Fame i Woodwa­rd Dream Cru­ise.

Detroit je kuća če­tiri profesionalna spo­rt­ska tima, uni­ver­zite­tskih sportova, mnogih sli­ko­vi­tih javnih golf terena, plovnih pu­te­va, jezera, parkova i pro­stora na otvo­re­nom. 4. Na osnovu ICCA Statističkog izve­­­ štaja, SAD je prva država na svetu po bro­ju održanih sastanaka. Koliki je vaš udeo u tome? A saradnja sa suse­ d­nim zemljama? Dok je naš udeo na tržištu međunarod­ nih događaja mali u poređenju sa os­ talima, Detroit krupnim koracima ide ka tome da postane atraktivniji za organizatore međunarodnih događaja. Napravili smo video na nekoliko stranih jezika, putem koga prezentujemo

Uskršnja pijaca

84

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


b i r o

kongresni biro

k o n g r e s n i

destinaciju internacionalnim putnicima. Kongresni biro Detroita trenutno sarađuje sa državom Mičigen i Brand USA u cilju promovisanja regiona kao destinacije za turiste, poslovne ljude i organizatore događaja. Detroit se nalazi na reci Detroit koja predstavlja i državnu granicu sa Kanadom. Imamo čvrstu saradnju sa kana­ dskim prijateljima u Vindzoru, i bilo je nekoliko skupova i kongresnih grupa koje su koristile hotele sa obe strane reke. 5. Da li možete izdvojiti najvažniji ili najveći događaj koji je održan u Det­ ro­itu? Najvažniji i najveći događaj kome je Detroit imao čast da bude domaćin bio je Super Bowl 2006. Možda ni jedan drugi grad u istoriji Super Bowl-a nije trebao da prevazi­ đe više pogrešnih percepcija nego Detroit kada je bio domaćin Super Bo­wl XL.

Detroit Metro aerodrom

Pa ipak, kada su ekipe, posetioci i nacionalni mediji napustili grad, ispisano je skoro 2.000 priča i objavljeno sa procenjenih 90% onih koje su dale pozitivnu ili neutralnu sliku grada i okoline koja je bila domaćin. Dan posle Super Bowl-a, Frenk Supovitz, nekadašnji viši potpredsednik NFL događaja nazvao je uspeh Detro­ ita „apsolutno savršenim” i izjavio da su „očekivanja vidno prevaziđena”.

Rekao je: „Ovaj grad ima svaki razlog da se ponosi.” Događaj je privukao vi­še od 100.000 posetilaca u region, a pratilo ga je 900 miliona ljubitelja sporta. Uticaj na privredu ogleda se u dobiti od 261 milion dolara koju je grad ostvario kao domaćin Super Bowl XL. Mirjana Jokić

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

85


convention bureau

Detroit Metro Convention & Visitors Bureau (DMCVB)

Great transformation for undisputable comeback Detroit Metro Convention & Visitors Bureau (DMCVB) is known as the world’s first convention and visitors bureau, which this year celebrates 119th birthday. Regarding Detroit, as a meeting destination and its adventages we had the honor to talk with Mr. Bill Bohde, Senior Vice-President, Sales & Marketing. 1. Considering that DMCVB is the wo­­r­ ld’s first convention and visitors bu­re­ au established, could you tell us mo­re about this interesting fact? For the destination marketing indus­ try, the first step was taken by Detroitbased Milton Carmichael, who was also the first to take to the road to sell his city as a convention site in 1896. And, like many of our nation’s pio­ne­ ers, Carmichael’s entrepreneurial fo­ otsteps paved the way for the rest of the world. Soon after taking note of Carmichael’s success, other aspiring destinations, in­cluding Denver, Atlanta, St. Louis, and others joined the efforts.

ing was allocated to boost competi­ti­ on. Not long thereafter, tourism was recognized as a viable and valuable ad­dition to a destination’s formula for suc­cess. Even with set-backs resulting from the Great Depression, World War II and civil unrest, the nation’s first de­ stina­tion marketers found creative ways to thrive, helping advance the

In 1914, a handful of representatives, soon to be called “convention secreta­ ries,” gathered in Detroit for what wo­ uld be the first organizational meeti­ ng of the International Association of Convention Bureaus (IACB). From those first meaningful steps, the IACB soon began to jog, then sprint in­to history. Railroad and air travel op­ e­ned up new geographies, and fund­

86

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

profession to the multi-billion dollar industry it is today. 2. Detroit is known as the great come­ back city. Why? National and local publications, bloggers, captains of industry and proud local residents quietly began to refer to Detroit as the “next comeback ci­ ty” and that message has turned in­to a drumbeat that we no longer ig­onre.

Detroit Metro Airport


b u r e a u

The message grew organically and pu­blications ranging from the LA Ti­ mes to Meetings Focus Magazine ha­ ve dubbed Detroit as “the Co­meback City”, the “Comeback Kid”, a “City Reimagined” in recent articles. The word “comeback” has dual meanings. First, it touts the fact that Detroit is un­dergoing a rapid transformation. Secondly, it urges visits to “come ba­ ck” to the city and the region if they ha­ve not been or it has been some ti­me since their last visit. Evidence of Detroit’s Comeback can been seen th­ roughout the city. Here are some examples: · The M-1 Rail project is underway and will provide a catalyst for inve­st­ ment, economic development and urban renewal that positively im­p­ acts the entire region through the construction of a streetcar circula­ tor system running along. The rail pro­ject is estimated to be complete in early 2016. · The announcement of “The District” entertainment area spearheaded by the Ilitch family. “The District” will be 50 blocks of thriving businesses, pa­rks, restaurants, bars and event de­stinations. · A multitude of investments by Dan Gi­lbert, founder of Quicken Loans and Rock Ventures, that included mo­v­ing his Family of Companies in­ to Detroit’s central business dist­rict in 2010 in an effort to help lead the transformation of a great Ame­rican city. Since then, he has invest­ed mo­ re th­an $1.6 billion to purchase and re­novate more than 70 commercial pro­perties accounting for more th­ an 10 million square feet in the city’s ur­ban core.

Ballroom Cobo Center

Cobo Hall in honor of former Detroit Mayor Albert E. Cobo. The newly remodeled and renovat­ed Cobo Center has been transformed in­to a world-class convention and me­ eting facility. The $279 million ex­pa­n­sion adds mo­ re than 200,000 ad­di­tional square fe­ et of new and recon­figured meeting and banquet spa­ces: 100 breakout sp­ a­ces total. All told, Cobo Center now has 723,000 square feet of ex­hi­bi­ti­ on space: 623,000 of it contigu­ous and 100,000 more along the Detroit River. In addition, its rigging capabi­

· Cobo Center is one of

the largest convention centers in the nation.

lities rival those of any North American facility. Cobo Center now of­fers all the latest technology assets, starting with free WiFi via a robust bandwidth available throughout the facility. The in-house, centrally co­n­t­rolled co­mmunications system has pro­gram­ ma­ble video displays outsi­de every me­eting room. Other asse­ts include a new 4,500-squ­are-foot so­und stage and an on-site video studio with full production se­rvices and satel­lite uplink capabiliti­es.

convention bureau

c o n v e n t i o n

Detroit’s connectively to the world and our accessibity at Detroit Metro Airport is a definite advantage. With one of the world’s busiest air tr­a­ ns­por­tation hubs, Detroit offers no­­n­­ stop flights to 150 destinations in the world. Downtown Detroit has mo­re

3. What do you find as the main adve­ ntages of Detroit as a meeting desti­ nation? Detroit is a well rounded destinati­ on that offers plenty of options for meeting planners. The highlight of the region is the new Cobo Center. Built by the City of Detroit, it was ori­ ginally opened in 1960 and named

Cobo Center

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

87


convention bureau

c o n v e n t i o n

b u r e a u

4. According to the ICCA Statistic Re­ port, USA is the first in the world by the number of held meetings. What is your share here? And cooperation with neigbouring countries? While our share of the international me­etings market is small in compa­ri­ sion, Detroit is making strides beco­ me more attractive to international me­eting planners. We have created several forgein language videos to ex­ pose the destination to internati­onal travelers. King City view

than 5,000 hotel rooms, in­cluding De­ tro­it Marriott at the Renaissance Ce­ nter (cur­rently undergoing ex­tensive re­no­va­ti­ons) and Courtyard Detroit Do­w­nto­wn Marriott. In addition, the Atheneum Suite Hotel and Conferen­ce Center has 174 luxury su­ites and is located near Greektown Casino, restaurants, nightclubs and mo­re. In total, the Detroit area has more than 40,000 hotel rooms. So whether visitors are looking for chic and luxurious, quaint and char­ ming, or comfortable and af­fordable, they’re sure to find their perfect ma­ tch. Detroit and its surrounding suburbs offer dining options to satisfy any appetite along with distinct, dynamic attractions, many of which are uniquely Detroit. Related to its reign

as the Motor City are the Ford Rouge Factory Tour, Automotive Hall of Fame and Woodward Dream Cruise. Regional cultural destinations include the Arab American National Museum, Detroit Institute of Arts, Charles H. Wright Museum of African Am­erican History, Broadway In Detroit and ma­ ny more. There are three top-notch casinos and music plays daily at a variety of in­ do­or and outdoor venues, and at the Motown Museum, Michigan Opera Ho­use and Detroit Symphony Orche­ stra. Detroit is home to four professional sports teams, great college sports, ma­ny scenic public golf courses, waterways, lakes, parks and outdoor sp­ a­ces.

The Detroit Metro Convention & Visitors Bureau is currently working with the State of Michigan and Brand USA to promote the region as a destinati­ on for leisure travelers, business tra­ velers and meeting planners. Detroit is located on the Detroit River which acts as an international border crossing into Canada. We work very clo­sely with our Canadian friends in Wi­ndsor, ON and have had several meeting and convention groups that have utilized hotels on both sides of the river. 5. Could you single out the most im­ portant or biggest event Detroit has hosted? Hosting the Super Bowl in 2006 was the most important and biggest event that Detroit has had the honor to host. Perhaps there was no

Motor City

88

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015


b u r e a u

convention bureau

c o n v e n t i o n

other city in the history of the Super Bowl that had more misperceptions to overcome than Detroit in hosting Super Bowl XL. Yet, when the teams, visitors and national media left town, nearly 2,000 stories had been written and aired with an estimated 90 percent of them portraying a positive or neutral image of the city and the area which played host. The day after the Super Bowl, Frank Supovitz, former Senior Vice Preside­ nt of Events for the National Football Lea­gue called Detroit’s performance “ab­so­lutely perfect“ and stated that “ex­pectations were clearly exceeded.“ He said, “This city has every reason to be proud.“ The event attracted 100,000 visitors to the region and was vie­­wed by 900 million sports fans. The economic im­ pact generated by hosting Super Bo­ wl XL was $261 million. Mirjana Jokic

Detroit Red Wings fan

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

89


hotel

h o t e l

Terme Olimia, Slovenija

Kongresni centar Olimia – mesto gde se posao susreće sa zadovoljstvom Sveobuhvatna wellness ponuda najvišeg kvaliteta i najprestižniji Wellness centar Orhidelia, jedinstveni selfness programi, vodene avanture, relaksacija u svetu sauna, raznovrsni kulinarski delikatesi, rekreativne aktivnosti, svež vazduh i spokojstvo su svi važni delovi mozaika poslovnog turizma u Termama Olimia. Kongresni centar Olimia koji se nalazi daleko od gradske vreve, osmišljen je kao multifunkcionalni prostor pri­ kla­dan za održavanje različitih tipova sa­s­ta­naka. Kompleks od 8 odličnih i te­h­nički opremljenih sala je pogodan za održavanje konferencija, sastanaka, seminara, izložbi i prezentacija, kao i moti­vacionih programa, prijema i osta­ lih društvenih događaja kao što su banketi, modne revije i formalni ban­ke­ti. Prednosti i dodatne us­luge su: stru­č­na pomoć (organizacija, kon­salting), odabrana kulinarska po­nu­da, razne slo­bo­ dne aktivnosti (izleti vozom, obi­lazak manastira u Olimiji, de­gustacije, čokoladni butik, gađanje glinenih golubo-

va, golf...), wellness po­nuda, besplatan parking, klub za ve­černje događaje, tematski do­gađaji u bazenu, podsticajni i tim bilding pro­grami. U skladu sa našom filiozofijom, svaki događaj je upot-

punjen od­ličnom hranom i odabranim vinima, lju­baznošću, razgledanjem prirodnih i kulturnih znamenitosti, kao i uživanjem u prestižnom Wellness centru Orhidelia.

Terme Olimia, Slovenia

Congress centre Olimia – place where business meets pleasure The comprehensive and high-quality Wellness offer and the most prestigious Wellness Orhidelia, unique Selfness programmes, water adventures, pampering in the Sauna world, diversified culinary delights, recreational activities, fresh air and serenity are all important pieces that create a unique mosaic of business tourism in Terme Olimia. Congress Center Olimia, location, aw­ay from the crowded city rush, is de­vi­sed as a multifunctional space, ap­propriate for different types of me­ etings. A co­mplex of eight excellent and te­ch­nically equipped halls and me­eting ro­oms is suitable for confere­ nces, me­etings, se­minars, exhibitions and pre­sen­ta­tions as well as motivati­ onal programs, re­ce­ptions and other so­ci­al events su­ch as banquets, fashion shows and formal banquets. Advantages and additi­onal services are: professional help (organization, co­nsulting), selected culina­ry offer, va­ rious spare time activiti­es (ex­cursion with a road train, view of the mo­na­

90

stery in Olimia, tastings, chocholate bu­tique, clay pigeon shooting, golf...), wellness offer, free parking ar­ea, club for evening events, thematic events at the pool, incentive programs, team building programs. In accordance wi­th

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

our wellness philosophy, any event is complemented with an excel­lent local food and selected wines, ho­spitality, sightseeing of natural and cultural sights as well as spoiling you at the prestigious Wellness Orhidelia.


91


sajam

s a j a m

IMEX u Frankfurtu

ČETIRI KLJUČNA TRENDA ZA 2015. GODINU IMEX je svetski sajam kongresne industrije, koji će se održati od 19. do 21. maja 2015. godine u kongresnom centru Messe Frankfurt u Nemačkoj. IMEX Group, organizator godišnjih sajmova IMEX u Frankfurtu i IMEX Amerika, predstavila je kratak pregled industrijskih predviđanja za godinu koja sledi.

1. „Igra“ je nova dimenzija profita Godina 2014. je bila godina u kojoj se „igra” koristila kao alat za oslobađa­nje kreativnosti i novih izvora konkurentske prednosti. Zapravo, nikada nije ni bila odsutna, ali trenutna manifestacija „igre” ima upe­čatljivu notu 21. veka. Prema rečima gostujućeg govornika na IMEX-u, gurua kreativnosti Rhee Bl­ a­nken, Ajnštajn je često govorio: „Igra je najviši oblik istraživanja.“ Gartner je tokom poslednjih nekoli­ ko godina predviđao da će u 2015. godini čak 40% od 1.000 globalnih or­ ganiza­cija upotrebljavati gejmifikaci­ ju kao primarni mehanizam za trans­ formaciju poslovanja.

Deluje da nicanje „DBL“ kompanija i pre­duzetnika podržava ovaj trend. U novoj poslovnoj matrici, u kojoj „pro­fit opravdava svrhu“ neretko se de­ša­va da razigranost, kreativnost i ma­nje ko­rpo­rativnih „za i protiv“ či­ne funda­men­ta­lne vrednosti.

2. 50 nijansi aplikacija Aplikacije su i dalje „seksi“ (u konteks­ tu advertajzinga), i snaga i novine ko­je nose biće neograničene u 2015. godini. Aplikacije za sastanke i događaje bi­će sastavni deo drugih medijskih plat­ fo­rmi, a naročito internet sajtova, u sk­la­­du sa potrebama tržišta kupaca, po­vezanih preko analitike u realnom vremenu, a sadržaće interakcije, kao što su razmene poruka uživo, an­ke­ti­ ra­nje, i ostali mehanizmi trenutnih an­ gažovanja i povratnih informacija.

3. Izađimo „napolje“ U 2015. godini možete očekivati još ve­ću revoluciju po pitanju prostora Prema istraživanju IMEX / QuickMobile, 60% - 63% svih učesnika koristilo je mobilnu aplikaciju za makar jedan od svojih događaja u protekle 2 godine, kao i 92% marketara korporativnih događaja.

92

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


exhibition

s a j a m i formata za održavanje sastanaka, budući da se principi uređivanja sastanaka sve više utvrđuju kroz lanac snabdevanja. Iako WiFi omogućava da se sastanci održavaju van rominga, istovremeno prave i latentni pritisak da se uvek bu­ de „on“. Arianna Huffington (Huffington Post fame) voli da održava sastanke u ho­ du, a podupiruće istraživanje sa Univerziteta Vašington navodi da su radnici angažovaniji, manje teritorijalni i raspoloženiji za saradnju kada rade na nekom projektu stojeći uspravno. Trend „sporih sastanaka“ ponovo se vra­ća. Povratak prvih principa F2F sa­­sta­na­ka, bez uređaja, odvlačenja pa­­ ž­nje i „sa fokusom na manje“, mogli bi bi­ti neki od definišućih razvoja za do­ la­ze­ću godinu. Dodajte petominutnu meditaciju pre sastanka (ne morate se držati za ruke, samo dišite) i vaše okupljanje je „in“.

4. Wellness je biti zdrav kao dren Pored pijenja vode, konzumiranja ora­ šastih plodova krcatih proteinima i br­ ze, podmlađujuće masaže, postoji i vi­ ši stupanj duhovne svesti koji krči put centralnim temama sastanaka, sesija i formata. Kongresna industrija, kao i organizatori događaja, imaju sjajnu priliku i važnije, dozvolu da presele ovaj novi pogled na wellness iz banje u centar dešavanja. 

Lee Papa, wellness zagovornik, savetnik za pitanja transformacija i govornik na IMEX Amerika ukratko kaže: „Verujem da je to nova paradigma po­ s­lovanja... ovo je vreme kretanja u ob­a­ vljanju posla i boljeg upotrebljava­nja naše unutrašnje navigacije kako bismo bili snažniji i originalniji.“ Mnoge od navedenih tema biće uvrštene u edukativne programe i inicijative koje su u ponudi i na sajmu IMEX u Frankfurtu i na IMEX Amerika u Las Vegasu.

IMEX in Frankfurt

FOUR KEY TRENDS FOR 2015 IMEX is a worldwide exhibition for global meetings, incentive travel and events industry which will be held from 19th to 21st May 2015, at Messe Frankfurt in Germany. The IMEX Group, the organizer of the annual IMEX in Frankfurt and IMEX America trade shows presented a round-up of industry predictions for the year ahead.

1. “Play” gives new meaning to profit 2014 was the year that used “play” as a tool for unlocking creativity and new sources of competitive ad­vantage returned to business. In truth it had never left but the cur­ rent manifestation of “play” has a distinctly 21st century flavor. According to IMEX guest speaker, Cre­ ativity Guru, Rhea Blanken, Einstein reputedly said: “Play is the highest fo­rm of research.” Gartner has been pre­dicting for the last few years that

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

93


exhibition

e x h i b i t i o n in 2015 up to 40% of Global 1,000 or­ ganizations will use gamification as their primary mechanism for transf­o­ rming business operations. The rise of “double bottom line” companies and entrepreneurs appears to support this trend. In the new business matrix where “pro­fits meet purpose” it’s often the ca­se that playfulness, creativity and fewer corporate do’s and don’ts are fundamental values in the mix.

2. 50 Shades of Apps

sites, in line with customer/community market needs and pain points, deeply connected to real-time ana­ lytics and incorporating interactions such as live messaging, polling and other instant engagement and feedback mechanics.

3. Let’s Take it “Outside” In 2015 expect to see meeting spaces and formats going through even more of a revolution as the principles of meeting design become more firmly embedded throughout the sup­ ply chain.

Apps continue to be “sexy” (in advertising parlance) and their strength and novelty will be unbounded in 2015.

Where WiFi allows set meetings free to “roam” it also creates a subtle pres­ sure to be “always on”.

Rather meeting and event apps will be seamlessly linking across other media platforms, and especially web­

Arianna Huffington (of Huffington Po­st fame) likes to hold walking me­ et­ings - supporting research from

60% - 63% of all respondents had used a mobile app for at least one of their events in the past 2 years and 92% of corporate event marketers had done so, according to the IMEX / Qu­ickMobile global survey. Wa­s­hington University that workers are mo­re engaged, less territorial and mo­re collaborative when they’re wor­k­ing on a project while standing up­right. The trend of the “slow meetings” co­ me back round again. A return to the first principles of F2F meetings, no devices, no distractions and a focus on less, rather than more, could be one of the defining developments of the coming year. Add a five-minute guided meditation at the front of your meeting (no need to hold hands, just breathe) and your gathering is now bang on trend.

4. Wellness is Fit as a Fiddle Beyond drinking water, eating protein-laden nuts and taking a quick, rejuvenating massage there is a higher level of spiritual awareness starting to make its way into meeting keynotes, sessions and formats. The meetings industry and meeting planners have a great opportunity and importantly, the permission to shift this new slant on wellness out of the spa and ad into the spotlight. Lee Papa, wellness advocate, trans­ formation advisor and IMEX America speaker summed it up: “I believe this is the new paradigm of business... it’s a time of moving into working from the heart and using our internal navigation to be more powerful and more authentic.” Many of the themes above will be re­flected in the education programs and ini­tiatives on offer at both IMEX in Frankfurt and IMEX America in Las Vegas.

94

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015


95


sajam

s a j a m

Nove poslovne mogućnosti

ACE of M.I.C.E. EXHIBITION 2015 – Novi centar svetske kongresne industrije Najveći međunarodni skup iz oblasti kongresnog turizma, sajam ACE of M.I.C.E. sprema se da po drugi put ove godine otvori svoja vrata. Sajam će biti održan u kongresnom centru u Istanbulu od 26. do 28. februara 2015. godine i okupiće stručnjake ovog sektora iz Turske i ostatka sveta. Organizovan po prvi put 2014. godi­ ne, sajam ACE of M.I.C.E. predsta­vlja vodeći regionalni skup iz oblasti kon­ gresne industrije koji okuplja stru­č­ njake iz Turske i ostatka sveta na ov­ om iz­vanrednom događaju. Skup će trajati tri dana, a program ak­tivnosti uključuje izložbu (sa B2B sa­stancima), seminare, networking do­ga­đa­je kao i ceremoniju do­dele na­gra­da ACE of M.I.C.E., kojoj će prisu­stvovati 3.000 stručnjaka iz kon­gre­sne i turističke in­ dustrije iz celog sveta. Ceremonija dodele nagrada će biti od­r­žana 27. februara 2015. godine u kongresnom centru Halic. Ovo je pr­vi i jedini događaj koja obuhvata celo­kupni MICE sektor. AME je 2014. godine posetilo 9.856 uče­snika (1.053 inostranih i 8.803 do­ ma­ćih) i održano je 3.725 unapred za­kazanih B2B sastanaka kojima je pri­sustvovalo 579 gostujućih kupaca iz Tur­ske, Severne i Latinske Amerike, Evrope, Bliskog Istoka, Afrike i Azije. Sajam je odlična prilika za jačanje poslovnih odnosa kroz sastanke sa istaknutim kompanijama iz MICE sektora

i kupcima iz Turske i drugih zemalja. Kupci i posetioci iz Turske su predsta­ vnici korporacija, agencija i udruženja čiji potencijal i interesovanje za među­ narodne destinacije stalno raste. AME 2015 Program za gostujuće ku­ pce smatra se najvećim B2B događajem u Turskoj koji okuplja stručnjake, udruženja, društva, saveze i korporaci­ je iz kongresnog turizma. Ovo je jedinstveni MICE sajam organizovan za sektor kongresnog turizma u Turskoj tokom kojeg će biti održano mnoštvo interesantnih panel diskusi­

Šta vas očekuje na sajmu ACE of M.I.C.E. 2015? · preko 12.000 stručnih posetilaca · 800 gostujućih kupaca (300 inostranih i 500 domaćih) · raznovrsni networking događaji · treća po redu ceremonija dodele nagrada ACE of M.I.C.E. · konferencije i panel diskusije kojima će prisustvovati stručnjaci iz celog sveta ja, seminara, konferencija i network­ i­ng događaja. Sajam ACE of M.I.C.E. održan 2014. godine posetilo je više od 10.000 ljudi, a ove godine se očekuje još veći broj učesnika.

NOVE poslovne mogućnosti u 2015. godini! - Dan asocijacija i medicinskih sastanaka - MICE razgovori - Međunarodni simpozijum o bezbednosti javnih skupova (ILESS) - Susret studenata sa kongresnim turizmom - Networking događaji Za više informacija posetite: www.ameistanbul.com

96

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


New Business Opportunities

ACE of M.I.C.E. EXHIBITION 2015 – MICE World’s New Meeting Point MICE sector’s biggest international gathering ACE of M.I.C.E. Exhibition is getting ready to open its doors for the 2nd time this year. The exhibition will be held in Istanbul Congress Center between 26th and 28th February 2015 and will bring together sector professionals from Turkey and from the four corners of the world. Organised for the first time in 2014 “ACE of M.I.C.E. Exhibition” is the leading regional event for the meetings, incentives, conferences, events and bu­siness travel industry which brought MICE industry professionals from Turkey and all around the globe in a splen­did event. It is a 3-day event and the program ac­tivities include exhibition (with B2B meetings), seminar sessions, networking events and the ACE of M.I.C.E. Awards Ceremony, which is attend­ ed by 3,000 senior meetings and tourism industry individuals from all over the world. Awards Ceremony will be held on 27th February 2015 at Halic Congress Ce­nter. It is the first and only organization that gathers the entire M.I.C.E. sector.

It is an excellent opportunity to stre­ ngthen business relationships by me­ eting significant MICE companies and buyers from both Turkey and abroad. Turkish buyers and visitors comprises major corporate companies, agencies and expanding associations with an increasing potential and interest to international destinations.

AME reached on 2014 9,856 visitors (1,053 international and 8,803 local) and 3,725 B2B pre-scheduled appointments were organized with 579 ho­sted buyers from Turkey, North & La­t­in America, European Countries, Mid­dle East Countries, Africa and Asian Countries.

AME 2015 Hosted Buyer Pro­gram­me is recognized as Turkey’s most ex­t­en­ sive B2B event, which brings to­ge­t­ her MICE industry professionals, as­ socia­ti­o­ns, societes, federations, and co­r­­pora­te companies. This is the one and only MICE Exhibition which is organized in the MICE se­ctor of Turkey.

exhibition

e x h i b i t i o n

What is waiting for you at ACE of M.I.C.E. Exhibition 2015? · +12.000 Professional Visitors · 800 Hosted Buyers (300 international and 500 local) · Colorful Networking Events · 3rd ACE of M.I.C.E. Awards Ceremony · Conferences and Panels with the attendance of worldwide MICE Professionals Many interesting pa­n­els, seminars, co­ nferences and ne­t­wo­r­k­ing will be he­ld during the ex­hi­bition. In 2014, more than 10,000 people visited the ACE of M.I.C.E. Exhibition and this year it is belived th­at this number will increase.

NEW Business Opportunities for 2015! - Associations & Medical Meetings Day - MICE Talks - International Live Event Safety Symposium (ILESS) - University Students Meet The MICE Industry - Networking Events For more information visit: www.ameistanbul.com

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

97


zanimljivost

Koliko ste snalažljivi?

Escape room – Probudite duh Šerloka Holmsa u vama Danas se skoro svakodnevno razvijaju nove ideje za tim bilding aktivnosti. Po­tre­ ba za novim iskustvima i doživljajima stalno raste. Tako smo svi uglavnom ču­li za paintball, trku u vrećama, karting, kuglanje, karaoke, potragu za izgubljenim bla­ gom, ali da li ste čuli i za escape room? Escape room je nova vrsta igre koja je za nekoliko godina postala jako popularna, kako među kompanijama koje šalju svoje zaposlene, tako i kod pojedinaca. · 60 minuta · 2 do 6 članova · Nađi izlaz

Što se tiče Evrope, Švajcarska i Mađarska su države u kojima su napravljene prve misteriozne sobe. U Budimpešti, glavnom gradu Mađarske postoji preko 30 prostora za escape room, tako da je ova igra jedna od glavnih atrakcija.

Escape room je novi vid avanture u za­ tvorenom prostoru koji se pojavio u gra­dovima širom sveta. Prvi escape room pod nazivom „Original Piece”, je napravljen u Silikonskoj dolini u San Francisku 2006. godine, a bio je inspirisan radovima Agate Kri­ sti. U Hong Kongu, u Kini misteriozna so­ ba je otvorena 2006. godine, a u Kjotu, u Japanu 2008. godine. Singapur je na listu gradova u kojima je dizajniran ovakav prostor došao 2011. godine.

98

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

To je zapravo onlajn igrica koja je vremenom počela da se igra i u realnom vremenu. Zasnovana je na ljudskoj percepciji i snalažljivosti. Kao takva, postala je jako popularna širom sveta i ima raznih varijacija. Ono što je ključno jeste da ste zaklju­


Prvi escape room pod nazivom „Ori­gi­ nal Piece”, je napravljen u Silikonskoj dolini u San Francisku 2006. godine, a bio je inspirisan radovima Agate Kristi. četo, ili kao zatvorenik koji je osuđen na doživotnu robiju i ima samo jednu šansu za bekstvo.

zanimljivost

z a n i m l j i v o s t

A možda biste želeli da budete pljačkaš banke, ili želite da se nađete u sobi ludog naučnika i da otkrijete projekat na kojem je on radio.

· Bunker · Laboratorija · Banka · Zatvor · Soba misterije čani u sobi punoj misterija, i da morate kori­stiti logiku, a i timski rad kako bi­ste pronašli izlaz u roku od 60 minuta. Escape room je dizajniran kao prostor u kojem nailazite na mnoštvo tragova, kako onih pravih, tako i onih lažnih koji vas mogu skrenuti sa pravog puta.

Escape room može imati razne teme, pa tako učesnici mogu birati da li žele svoje sposobnosti da testiraju u bunkeru, laboratoriji, banci, zatvoru, so­ bi misterija. Pokažite se kao tajni agent koji će sa svojim saradnicima zaustaviti nuklearno lansiranje koje je slučajno zapo-

Escape room je za sve one koji žele novo i jedinstveno iskustvo, sa porodicom, prijateljima ili kolegama, ali pre svega za one koji žele da se odli­ čno zabave. Za kompanije koje svoje zaposlene že­­le da motivišu i oslobode svakodne­ vnog pritiska, ali i za opuštanje i zabavu top menadžmenta, ovo je svakako prili­ka koju ne treba propustiti. Escape room učesnicima pruža jedno nezaboravno iskustvo koje će ih ras­ teretiti, motivisati, opustiti i pripremi­ti za nove poslovne i životne avanture. Probajte, nama je bilo i više nego zanimljivo. Mirjana Jokić

Osmišljena za grupe koje imaju od 2 do 6 članova, a starosna stuktura nije bitna. Bitno je da želite da se igrate, radite kao tim, rešite niz logičkih problema, zagonetki i misterija. Cilj je i više nego jednostavan, pobegnite iz sobe za 60 minuta koristeći sa­mo svoje i logičke veštine svojih sa­ igrača. Kada počnete da se igrate, imaćete os­ećaj kao da ste kročili u potpno dru­ gačiji svet i bićete fokusirani na to ka­ ko da odatle pobegnete. Da bi pronašli izlaz svi članovi moraju sarađivati, jer kao pojedinac sigurno ne­ćete izaći.

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

99


interesting

How resourceful are you?

Escape room – Awaken the Sherlock Holmes spirit in you Team building activities have become an area of constantly emerging new ideas. The need for new experiences and events is growing. By now we all know about paintball, the sack race, karting, bowling, karaoke, and hidden treasure hunts, but have you ever heard of the escape room? The escape room is a new game which has recently become very popular with companies wishing to treat their employees, as well as with individuals. · 60 minutes · 2 to 6 participants · Get out

In Budapest, Hungary’s capital, there are over 30 venues for escape room, so this game is a major attraction in the city. This actually used to be an online ga­ me that eventually evolved into a real time activity.

The escape room is a new form of in­ door adventure steadily growing in po­pularity in cities around the world. The first escape room, called ”Original Piece” was set up in the Silicon Valley, San Francisco, in 2006 and was inspired by the works of Agatha Christie. In Hong Kong, China a mystery room was opened in 2006, and in 2008 in Kyoto, Japan. In 2011, Singapore joined the list of cities having an escape room. As for Europe, Switzerland and Hungary were the first countries to create mystery rooms.

100

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

It is based on human perception and resourcefulness. It gained worldwide popularity in its real time form and has many variations. The key feature is that you are locked up in a room full of mysteries


The first escape room, called ”Original Piece” was set up in the Silicon Val­ley, San Francisco, in 2006 and was inspi­ red by the works of Agatha Christie. or find your way out as a prisoner serving a life sentence with only one chance for escape. Or would you rat­ her be a bank robber or find yourself in the room of a crazy scientist discovering the project he is working on.

The escape room can have different themes, so participants can choose whether they want to test their abilities in a bunker, laboratory, bank, jail or mystery room. Show your secret agent skills and stop an accidentally launched nuclear attack together with your team­mates, and you depend on logic and team­ work to find an escape within 60 mi­ nutes. The escape room is designed as a space filled with clues, including false ones that can lead you off track. It is designed for groups of 2 to 6 participants regardless of age.

· Bunker · Laboratory · Bank · Jail · Mystery room

interesting

i n t e r e s t i n g

The escape room is for people who wa­nt to experience new, never-tried-before things with their family, fri­­ends, co-workers and it is especi­al­ ly designed for people who want to have fun. Companies wishing to motivate their employees and provide them with relief from everyday stress, but also for the relaxation and fun of the top management this is certainly an opportunity not to be missed. The escape room provides an unforgettable experience which will be fun, motivational and relaxing for all the participants and will pre­pare them for new challenges in their pro­ fes­sional and private lives. Try it yourself, we thought it was great! Mirjana Jokic

What is important is that you wish to play and are willing to work in a team solv­ing logical problems, riddles, and my­steries. The objective is simple enough, you have to try and get out of the room in 60 minutes using just yours and your team mates’ reasoning skills. When you start playing, you have the feeling you have entered an entirely different world and you will be focused on getting out. To find the way out all the participa­ nts have to work together because no individual will make it out on the­ir own.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

101


102


p o j m o v a

Gejmifikacija Gejmifikacija je pojam koji se odnosi na korišćenje tehnika dizajna igara, odnosno mehanike igara radi rešavanja problema i aktiviranja publike kako bi postigli određeni cilj. #Hashtag #Hashtag je reč ili fraza sa oznakom # koja se koristi na društvenim mrežama kao što su Twitter, Instagram ili Facebook. Hashtag je zapravo način tagovanja određene reči ili tema. Zahvaljujući njemu prilikom pretrage izlistaju se svi postovi koji se odnose na traženu reč ili pojam. Proširena stvarnost Proširena stvarnost je vrsta virtuelne realnosti koja za cilj ima reprodukovanje realne sredine u računarsko okruženje. Sistem proširene stvarnosti generiše kompozitni pregled za korisnike, kombinujući realnu scenu koju korisnik vidi sa virtuelnom scenom proširenom dodatnim informacijama koje stvara računar. Cilj proširene stvarnosti je da stvori sistem u kom korisnici ne mogu da naprave razliku između realanog sveta od njegove virtuelne augmentacije. Proširena stvarnost se danas koristi u sferi zabave, vojne obuke, inženjerskog projektovanja, robotike, manufakture, ali i u ostalim industrijama.

rečnik pojmova

r e č n i k

Aplikacija za mobilni uređaj Aplikacija za mobilni uređaj, poznata samo kao aplikacija (engl. an app), je vrsta softvera konstruisana za mobilne uređaje kao što su pametni telefoni ili tablet računari. Prezi prezentacija Prezi je cloud platforma, tačnije softver i alat za predstavljanje ideja na platnu. Cloud platforma znači da možete da pristupite svojoj prezentaciji sa browser-a, desktopa, iPad-a, iPhone-a, itd. Zahvaljujući ovakvom softveru prezentacija je interesantnija, i drži pažnju učesnika duže vreme. QR Code (Quick Response Code) QR Code (Quick Response Code) je jedan od najpopularnijih vidova dvodimenzionalnih barkodova koji predstalja skraćenicu za brz odgovor. Kod omogućava da se njegov sadržaj dekodira veoma velikom brzinom. QR kodovi se u poslednje vreme koriste i u turizmu. QR kodovi mogu pomoći turistima da lako dobiju informacije o gradu, ili u slučaju nekih hotela čak i da rezervišu sobu. Karneval Karneval je deo sezonskih proslava koji uključuje javnu proslavu ili paradu, kombinujući neke elemente cirkusa, maske i javne ulične proslave. Maskiranje, koje je uobičajeno za karnevale, predstavlja beg od svakodnevnog života. Najveći, a svakako i najpoznatiji karnevali su Karneval u Riju i Karneval u Veneciji. Maskarada Maskarada je događaj na kojem se učesnici oblače u kostime i lice prekrivaju maskama. To je jedan od događaja koji se održava u okviru karnevala, a njihova pojava se vezuje za 16. i 17. vek, i prvenstveno za Italiju. Super Bowl Super Bowl je godišnji šampionat NFL-a (Nacionalne lige američkog fudbala), ujedno i najviši nivo profesionalnog američkog fudbala u Americi, sa vrhuncem u sezoni koja počinje u kasno leto prethodne kalendarske godine. Prvi Super Bowl održan je 15. januara 1967. godine u Los Anđelesu. Event menadžment Event menadžment predstavlja praktičnu primenu upravljanja projektima u kreiranju i realizaciji festivala i događaja. Upravljanje događajima obuhvata proučavanje specifičnosti brenda, identifikaciju ciljne grupe, osmišljavanje koncepta događaja, planiranje logistike i koordinisanje tehničkog aspekta pre samog izvršavanja modaliteta predloženog događaja. Upravljanje događajima smatra se jednim od alata strateškog marketinga i komunikacije od strane kompanija svih veličina. Od plasiranja proizvoda do konferencija za novinare, kompanije organizuju promotivne događaje kako bi im pomogli u komunikaciji sa klijentima i potencijalnim klijentima.

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

103


term dictionary

t e r m

d i c t i o n a r y

Gamification Gamification is the use of game design techniques, i.e. game mechanics to solve problems and engage the audience in order to achieve certa­in goals. #Hashtag #Hashtag is a word or a phrase labeled with a # used in social networks such as Twitter, Instagram or Facebook. Hashtag is actually a way to tag certain words or themes. Thanks to hashtags, all posts related to desired words or terms are listed during the search. Augmented reality Augmented reality is a type of virtual reality that aims to duplicate the world’s environment in a computer. An augmented reality system generates a composite view for the user that is the combination of the real scene viewed by the user and a virtual scene generated by the computer that augments the scene with additional information. The goal of Augmented Reality is to create a system in which the user cannot tell the difference between the real world and the virtual augmentation of it. Today Augmented Reality is used in entertainment, military training, engineering design, robotics, manufacturing and other industries. Mobile application A mobile application, most commonly referred to as an app, is a type of application software designed to run on a mobile device, such as a smartphone or tablet computer. Prezi presentation Prezi is a cloud-based (SaaS) presentation software and storytelling tool for presenting ideas on a virtual canvas. Cloud-based software means that you can present from your browser, desktop, iPad, iPhone, etc. Thanks to this software presentation is more interesting, and keeps the participants attention for a longer time. QR code QR Code is one of the most popular types of two-dimensional barcodes. QR is the abbreviation for Quick Response. As the creator intended, the code allows its contents to be decoded at very high speed. QR codes are used in the tourism, as well. QR codes can easily help tourists to get the information about the city, or in some cases even to book a room in a hotel. carnival A carnival is a part of seasonal fiesta that includes public celebration or a parade, combining elements of circus, mask and public street celebration. Masking, typical for carnivals, represents an escape from everyday life. Largest, and by all means, most famous carnivals are the ones in Rio de Janeiro and in Venice. Masquerade Masquerade is an event where participants dress up in costumes and cover their faces with masks. This is one of the events taking place within the carnival, and it was organized in 16th and 17th century, primarily in Italy. Super Bowl Super Bowl is the annual championship game of the National Football League (NFL), the highest level of professional football in the United States, culminating a season that begins in the late summer of the previous calendar year. The first Super Bowl was played on 15th January 1967, at Los Angeles. Event management Event management is the application of the management practice of project management to the creation and development of festivals and events. Event Management involves studying the intricacies of the brand, identifying the target audience, devising the event concept, planning the logistics and coordinating the technical aspects before actually executing the modalities of the proposed event. Event management is considered one of the strategic marketing and communication tools by companies of all sizes. From product launches to press conferences, companies create promotional events to help them communicate with clients and potential clients.

104

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015


Napravljen najveći Deda Mraz od peska Najveći Deda Mraz napravljen od peska visok je 5,5 metara, a napravljen je na Festivalu peščanih figura u Danskoj. Pored Deda Mraza se nalaze i skulpture poklona, Božićne jelke kao i sanke. S obzirom da je izrada skulptura od peska jako zahtevan i naporan posao, za pravljenje skulptu­ re Deda Mraza bilo je potrebno oko 150 dana i 270 tona peska. Kako je pesak jako krhk materijal za rad, skulptori koriste posebnu vrstu peska za svoje skulpture. Taj pesak mora da sadrži odgovarajuća zrna i tačno određen sadržaj gline koji se potom prvo pritiska i oblikuje u velike ko­ckaste blokove. Zatim se blokovi, jedan po jedan slažu na drugi kao kocke. Tokom slaganja blokova preko peska se posipa voda kako bi se skulptura bolje učvrstila. Nakon dostizanja željene visine, skulptori mogu početi sa radom na željenoj skulpturi sa velikom pažnjom na proporcije.

zanimljivosti

z a n i m l j i v o s t i

Noću je zabranjeno slikanje Ajfelovog Tornja?! Ajfelov toranj je svakako jedna od najpoznatijih znamenitosti u svetu, izgrađen 1889. godine, ali malo ko zna da je slikanje tornja noću zabranjeno. Kako toranj spada pod javnu svojinu, njegovo slikanje je tokom dana dozvoljeno, ali je noću kada je ukrašen raznim svetlima slikanje zabra­ njeno zbog kršenja autorskih prava. Za slikanje tornja noću morate pribaviti određene dozvole, kako ne biste kršili autorska prava jer su ove svetlosne instalacije zapravo umetnička dela određenih autora. Ova zabrana proizilazi iz jedne evropske klauzule sa kojom je jako malo ljudi upoznato, a prema njoj večernje osvetljenje tornja je umetničko delo i zbog toga je zaštićeno autorskim pravima. Pored Francuske koja primenjuje ovaj zakon, tu su još i Italija i Belgija, dok je u Rumuniji, Sloveniji i Bugarskoj dozvoljeno slikanje ako nije name­ njeno prodaji, a na primer u Nemačkoj i UK može se slikati i deliti sve na društvenim mrežama i to bez ikakvih zabrana. WiFi kiosci umesto telefonskih govornica u Njujorku Njujork je grad u kojem se nalazi preko 10.000 telefonskih govornica na čijem su mestu gradske vlasti odlučile da izgrade besplatne javne WiFi kioske. U kioske će biti instaliran 1.000 Mbps internet link, a pored besplatne internet veze nudiće besplatne domaće pozive kao i pozive ka broju 911. U kioske će biti ugrađene i stanice za punjene, a korisnici će moći da napune telefon. Svaki kiosk će moći da poveže uređaje koji se nalaze na oko 45 m udaljenosti i pružaće brzinu koja je veća i do 20 puta od kućnih servisa. Takođe, do 250 uređaja će moći da pristupi bežičnom internetu na svakom kiosku. Za 10 godina putnici će uživati u panoramskom pogledu iz aviona Kako najavljuje britanska kompanija za tehnološka istraživanja, The Center for Process Innovati­ on, oni već znaju šta će biti sledeći veliki pomak u svetu vazdušnog prevoza. Tim kompanije namerava da ukloni sve prozore sa putničkih aviona i zameni ih OLED ekranima osetljivim na dodir. OLED ekrani bi se protezali celom dužinom unutrašnjosti aviona i na njima bi se prikazivao pogled viđen okom kamere instalirane na spoljnoj strani aviona. Zahvaljujući ovim ekranima, putnici će takođe moći da biraju usluge stjuardese i program zabave tokom leta. Takođe, ekrani će prikazivati informacije o letu, pristup internetu i medijima. Kompanija CPI tvrdi da će uklanjanje prozora omogućiti konstruisanje aviona sa tanjim, lakšim i jačim zidovima. Izgradnja najlepšeg aerodroma na svetu u Singapuru Aerodrom Jewel Changi koji će se nalaziti u Singapuru neće ličiti ni na jedan drugi aerodrom na svetu. Aerodrom će imati ukupno 10 spratova od kojih će 5 spratova biti ispod, a 5 iznad zemlje. Pored terminala, na ovom aerodromu će se nalaziti i prodavnice, centri za odmor, zabavu i rekreaciju. Aerodrom će biti napravljen na mestu gde se nalazi stari parking u blizini postojećeg Terminala 1 aerodroma Changi i biće prirodno spojen sa ostalim terminalima. Centralni deo aerodroma zauzimaće Šumska dolina, tačnije vrt s pet spratova s hiljadama stabala, paprati i grmova. Aerodrom će imati oblik krofne, a kroz njegov šuplji središnji deo će se spuštati vodopad Rain Vortex visine 40 m. Tokom noći će ga pratiti zvučni i svetlosni spektakl. U okviru aerdoroma postojaće i hotel koji će raspolagati sa 130 soba, a biće napravljene i nove podzemne veze aerodromskih terminala i železnice.

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

105


zanimljivosti

z a n i m l j i v o s t i

Grad pod vodom u Japanu Futuristički grad pod vodom sa nazivom Ocean Spiral, Japan namerava da izgradi do 2030. go­ dine. Prema projektu koji je osmislio japanski građevinski gigant Shimizu u ovom gradu će moći da živi najmanje 5.000 stanovnika. Konstrukcija grada će imati oblik prozračne sfere prečnika 500 m, a u nju će se ulaziti pomoću spiralne konstrukcije duge 15 km. Kako prenosi list Figaro, u unutrašnjosti konstrukcije biće izgrađeni stanovi, prodavnice, kancelarije, hoteli. Izgradnja konstrukcije će trajati oko 5 godina i koštaće oko 20 milijardi evra, ali će za usavršavanje tehnologije koja će omogućiti život pod vodom biti potrebno oko 15 godina. Prema izjavi kompanije grad pod vodom je realan projekat, a ne san. Inače ovaj grad nije jedini futuristički projekat ove kompanije, s obzirom da planiraju izgradnju baze na Mesecu, hotela u kosmosu i lebdećih botaničkih bašti. „Plutajući park“ nastaje u centru Menhetna U srcu Menhentna, u Njujorku bi u skorijoj budućnosti trebao da nastane prvi „plutajući park“. „Plutajući park“ će biti zeleno ostrvo koje će zauzimati površinu od 2,7 ha na kojem će pored ze­lenih površina biti podignute i 3 dvorane, kao i 1 amfiteatar sa 800 mesta. Izgradnja ovog parka će koštati 170 miliona dolara, a veći deo projekta finansiraće američki mi­ lijarder Beri Diler, bivši vlasnik filmskog studija „Paramaunt“.  Futuristički park pod nazivom „Pier 55“ osmislio je i dizajnirao arhitekta Hetervik, a izgradnja će početi 2016. godine na obali reke Hadson, na Menhetnu. Njujorčani će u ovom parku moći da uži­vaju za četiri godine. Horor kuća samo za ljubitelje adrenalina Verovatno najstrašnija kuća na svetu u kojoj posetioci bivaju vezani, primorani da borave u kavezima sa zmijama i kupaju se u veštačkoj krvi, je zapravo ukleta kuća koja se nalazi u San Dijegu, u SAD-u. U ovu kuću odlaze samo zavisnici od adrenalina, a na listi čekanja se nalazi čak 24.000 ljudi. Interaktivno iskustvo koje pruža poseta ovoj kući je kao stvarni horor film, a svi događaji se i snimaju tako da učesnici mogu ponovo da prožive to iskustvo. Takođe, događaji se prikazuju i na internetu. Prema rečima osnivača Rasa Mekejmi i Kerol Šulc za svaku grupu posetilaca se osmišljavaju novi scenariji. Takođe, i teme se menjaju svake godine, pa tako posetioci budu zavezani, ubačeni u kavez sa zmijama ili trulim jajima, a neki su čak bili i davljeni. Tura traje od 4 i po do 5 sati, i u kući se mogu nalaziti samo dva čoveka. Inače, svaki učesnik mora imati barem 21. godinu, ne sme imati ozbiljan zdravstveni problem, a potpisuje i ugovor pre nego što uđe u kuću. Kupka od kavijara, ples sa fokama?! U kazahstanskom Kenderli odmaralištu koje će se nalaziti na obali Kaspijskog mora i koje će se otvoriti za par godina nudiće se „Spa tretman sa crnim kavijarom za prave gurmane”. Ukoliko posetioci nisu ljubitelji kupke, možda će im se dopasti ples sa fokama. Izgradnja ovog kompleksa koštaće 3,3 milijarde dolara i očekuje se da će biti izuzetno obalsko od­ma­ ralište 21. veka, najbolje na Kaspijskom moru i odlična destinacija kako za domaće tako i za stra­ne turi­ ste. Vlasnici resorta očekuju da privuku turiste iz Rusije, ali i turiste iz ostalih zemalja bivšeg Sovjetskog saveza kao i iz Turske. Dizajnirana venčanica težine 181 kg Venčanica težine 181 kg delo je umetnice Gejl Bi, koja je ovu haljinu pravila 3 godine. Gejl je haljinu opisala kao pravo umetničko delo, s obzirom da je pravljena ručno, bez ikakvog kalupa i uz pomoć 23 osobe. Venčanica je duga 6,3 metara a ukrašena je sa oko 500.000 staklenih perIi i sa više od 400.000 kristala koji su spojeni specijalnom žicom dužine 4 kilometra. S obzirom na dužinu i težinu venčanice malo je verovatno da će se neka mlada odlučiti za nju, ali se umetnica nada da će je obući neka dama iz kraljevskih porodica ili da će je barem „prošetati” u filmu.

106

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015


n e w s

The Biggest Sand Santa Claus was made The biggest Santa Claus made of sand stands 5.5 m high and was made at the Festival of sand figures in Denmark. Besides Santa Claus, there are sculptures of presents, Christmas trees, and sleighs. Since sand-sculpting is an extremely difficult and demanding job, the making of Santa took 150 days and 270 tons of sand. Considering that sand is a tricky material to work with, sculptors use a special type of sand for their sculptures. The sand must contain the right grains and a specific clay content, which is pressed and formed into great square blocks. The blocks are then piled on each other like building blocks. During this process, water is poured over the sand so the sculpture will remain firm. After piling the blocks to the desired height, the sculptors can begin modelling the sculpture with great attention to proportion. The sculpture of Santa Claus is the work of Lucas Bruggemann, Remi Hogard, Paul Hogard, and Etual Ojeda. Night photographing of the Eiffel Tower banned?! The Eiffel Tower is certainly one of the world’s best known landmarks, constructed in 1889 but not many people know that its photographing at night is forbidden. As the tower is public property, its photographing by day is permitted but at night, when it is illuminated by shining decorations, photographing is banned because of copyright laws. Anyone wishing to take pictures at night has to obtain a license to avoid breaching copyright laws, because the illuminated decorations are in fact the work of several artists. This ban is the result of a little known clause in European regulations according to which the tower’s night illumination is a work of art and as such is protected by copyrights. Besides France, this law is implemented in Italy and Belgium, while in Romania, Slovenia, and Bulgaria taking pictures is permitted if they are not intended for sale, while in Germany and the UK you can take pictures and freely post them on social networks without any restrictions.

interesting news

i n t e r e s t i n g

WiFi booths instead of telephone boxes in New York New York has over 10,000 telephone booths, which the city administration has decided to replace with free public WiFi booths. The booths will be equipped with a 1,000 Mbps internet link and in addition to free internet connection will also offer free local and 911 calls. The booths will also have charging stations where users will be able to charge their phones. Each booth will be able to access devices approximately 45 m distant and will provide speed 20+ greater than normal household services. Up to 250 devices will be able to access the free WiFi at each booth. For 10 years passengers will have a panoramic view from the plane According to the announcement of British technology research company The Center for Process Innovation, they’ve got the next big step in aviation transportation figured out. The team of the company wants to remove the windows from passenger planes and to replace them with OLED touch-screens. OLED touch-screens would extend along the plane’s entire length and display the view from outside through cameras mounted on the plane’s exterior. Thanks to this screens passengers will also have opportunity to select stewardess services and entertainment. Also, these screens will show information about the flight, internet and media access. Company CPI claims that the removal of all passenger windows will allow planes to be made with thinner, lighter and stronger walls. The construction of the world’s most beautiful airport in Singapore Jewel Changi Airport will be located in Singapore and will be like no other airport in the world. The airport will stand 10 floors high, 5 of which will be below and 5 above ground. In addition to the terminal, this airport will have shops, and rest, entertainment, and recreation centers. The airport will be constructed on the location of the old parking lot near the present Terminal 1 at Changi Airport and will be connected with other terminals. The central part of the airport will hold the Forrest Valley, a five-floor garden with thousands of trees, firns, and bushes. The airport will be constructed in the shape of a doughnut, with the 40 m Rain Vortex waterfall cascading through its center, accompanied by sound and light effects at night. The airport will also house a hotel with 130 rooms and new underground traffic connections between the airport terminals and the railroad.

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015

107


interesting news

i n t e r e s t i n g

n e w s

Underwater city in Japan Japan is planning to build a futuristic underwater city called Ocean Spiral by the end of 2030. Accor­ ding to the project envisioned by the Japanese construction giant Shimizu, this city will accommodate at least 5,000 inhabitants. It will have the shape of a transparent sphere, 500 m in diameter, which will be entered through a 15 km long spiral construction. The daily Figaro informs us that the interior of the construction will hold apartments, shops, offices, and hotels. The building of construction will take about five years and will cost approximately 20 billion euro but developing the technology enabling life under water will require about 15 years. The company claims that the underwater city is a feasible project, and not a dream. The underwater city is not this company’s only futuristic project, since they plan to build a base on the Moon, hotels in space, and floating botanical gardens. “Floating Park” in the heart of Manhattan The center of New York’s Manhattan should soon see the creation of the first “floating park”. The “floating park” will be a green island spread over 2.7 ha, with grassy areas and three entertainment halls and an amphitheater seating 800 people. The construction of this park will cost 170 million dollars and will mostly be financed by the American millionaire Barry Diller, former owner of Paramount film studio. “Pier 55”, as the futuristic park will be named, was designed by the architect Heatherwick. Construction will start in 2016 on Manhattan’s Hudson River Shoreline. New Yorkers will be able to enjoy the charms of the park in four years’ time. Horror house for adrenalin lovers Perhaps the spookiest house in the world, where visitors are tied, caged together with snakes, and made to bathe in artificial blood is a haunted house in San Diego, USA. This house is only visited by adrenalin lovers, with 24,000 people waitlisted. The interactive experience provided by this house is like a real horror movie and all the events are filmed so visitors can relive the excitement. And that’s not all, everything is also shown on the Internet. According to founders Russ McKamey and Carol Schulz, a new scenario is made for each group of visitors. The themes also change every year, so visitors are tied up, thrown into cages with snakes and rotten eggs, and some have even experienced strangling. The tour takes 4 and a half to 5 hours and only two people at a time can be in the house. Participants must be at least 21, without serious health problems, and are required to sign an agreement before entering the house. Bathing in caviar, dancing with seals?! In the Kazakhstan resort Kenderli, located close to the Caspian Sean, will be ready to receive its first guests in a couple of years and will offer “Spa treatments with black caviar for true gourmets”. Visitors, who are not interested in baths, might enjoy dancing with seals. The construction of this complex will cost 3,3 billion dollars and is expected to produce a superior 21st century seaside resort, the best on the Caspian Sea and an excellent destination for both local and foreign tourists. The resort proprietors expect to attract Russian tourists, visitors from other former Soviet countries and from Turkey. A 181 kg wedding dress was designed A wedding dress weighing 181 kg is the work of artist Gail Be and was three years in the making. Gail described the dress as a true work of art, as it was handmade without a pattern, and with the assistance of 23 people. The wedding dress is 6.3 m long and decorated with approximately 500,000 glass pearls and more than 400,000 crystals connected with a special 5 km long wire. Considering its weight and length, there is little chance of any bride deciding to wear it, but the artist hopes that it might be worn by a lady from a royal family or shown in a movie.

108

SEE Business Travel & Meetings magazine · February 2015


Profile for Miona Milic

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

Advertisement