Page 1

pla estratègic CANVIEM PER CANVIAR EL MÓN


Pla Estratègic. Canviem per canviar el món. Elaborat de desembre de 2018 a octubre de 2019 amb les aportacions d'infants i joves, agrupaments, sectors, demarcacions i equips generals. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya Valldoreix (Barcelona), octubre 2019.


CANVIEM PER CANVIAR EL MÓN Amb el pas dels anys l’entitat s'ha transformat alhora que es produïen canvis en la societat, l'educació, el clima o la tecnologia. Han canviat els agrupaments, els caps, els infants i joves, les unitats i les famílies. Ha canviat el món, i la forma que tenim de relacionar-nos-hi. Quina societat volem? Què podem fer els escoltes i guies per transformar-la? Són preguntes que ens demanen una resposta renovada. Una resposta que connecti la nostra tradició amb les exigències del present i els reptes del futur. Volem ser el reflex del món que està per construir. Apostem per la sostenibilitat i volem reduir l’impacte de la nostra activitat a l’entorn. Volem uns agrupaments oberts a la diversitat i a la igualtat de gènere. Volem repensar la nostra organització en el marc d’una societat que ha de ser més lliure i més democràtica. L’educació en valors és la nostra eina més genuïna. Volem potenciar l’Escola de Formació per tal de millorar la qualitat de la nostra tasca. Volem actualitzar el mètode per donar resposta a les necessitats dels infants i joves d’avui. Volem acompanyar-los en la defensa dels seus drets i llibertats. Redefinir-nos també vol dir redefinir la nostra relació amb l’entorn. Volem refermar els vincles amb les entitats escoltes i guies nacionals i internacionals. Volem repensar les relacions amb les institucions i actors socials del nostre país. Volem comunicar-nos millor per fer arribar més lluny i més fort la nostra veu. Volem un nou MEG al servei d’un país en moviment. Tenim un pla per transformar la societat. Un pla per avançar. Un pla per canviar i canviar el món. Això és MEG i tenim un pla!

1

Missió La nostra missió és educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat.

Visió La nostra visió és deixar el món millor de com l’hem trobat.

Valors PARTICIPACIÓ SOSTENIBILITAT ESPERIT CRÍTIC

Des dels seus inicis MEG ha estat una entitat viva i en constant renovació.

INCLUSIÓ FEMINISME

NATURA COMPROMÍS

pla estratègic


Promovent la seva participació en el canvi, infants i joves han participat, per primera vegada, en l’elaboració del Pla imaginant, a partir de dinàmiques realitzades als seus caus, quin és el món que voldrien i quin seria el seu paper i el de MEG per a construir-lo.

COM L’HEM FET El Pla Estratègic que arrenca el curs 2019/2020 és fruit de la tasca realitzada aquest any amb la participació de tots i totes: responsables associatius/ves, agrupaments, caps, i per primera vegada, de manera directa, d’infants i joves. Els canvis i transformacions que es plantegen en aquest pla per a fer front als reptes dels propers anys s’han elaborat en un procés participatiu amb diverses fases: de diagnosi, de propostes i de construcció.

Les idees plantejades s’han concretat a la fase “Construïm”, en un esforç col·lectiu de caps i responsables associatius/ves per a definir els 6 eixos, 19 objectius estratègics i 41 objectius operatius del Pla. Les diverses sessions de treball s’ha complementat amb el recull d’aportacions a través d'un qüestionari difós a tot el moviment, per a dur a terme la priorització i definició dels objectius.

La diagnosi s’ha treballat a partir de les aportacions procedents de la documentació elaborada durant el procés de creació d’una nova entitat d’escoltisme i guiatge, un cop tancada aquesta fase.

Finalment, en la darrera fase es comparteixen els resultats entre els i les membres de l’organització; el Pla es presenta posteriorment a l’Assemblea General Ordinària fent-ne difusió també en l’entorn de l’entitat.

Partint d’aquesta diagnosi, la fase “Somiem” ha permès projectar una visió de futur per a l’entitat, en la què s’hi han implicat tots els seus membres, des dels agrupaments, demarcacions i Espais Generals.

El nou Pla Estratègic orientarà el projecte de curs dels propers anys, desenvolupant, a partir d’aquest, les línies i accions per a implementar-lo, així com els indicadors per a fer-ne el seguiment i l’avaluació.

2019

DES - GENER

DIAGNOSI

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

SOMIEM

JULIOL

AGOST

CONSTRUIM Tu traces el pla!

Espais Generals

Espais Generals Agrupaments, Caps, infants i joves

Espais Generals

2

Agrupaments Caps

SET

OCT

NOV

DES

COMPARTIM #tenimunpla

Espais Generals Agrupaments Caps

AGO 2019 Vic

pla estratègic


IÓ RMAC O F S AN OCIAL R T S

XA R I E N T XA ORN • Moviment escolta i guia local, nacional i internacional

A

N

U

R

A

• Aprenentatge i Servei (APS)

G D OV EM E O R C

• Organismes i institucions • Entitats referents i entitats acollidores

• Esperit crític

• Visibilització i reconeixement social

• Feminisme

• Campaments i activitats vivencials

Organitzacíó interna • Espais de participació • directa

• Espiritualitat i desenvolupament personal

ÇA A N A IC N ÀT R

T

• Diversitat i inclusió

Participació infantil • i juvenil

ACI EDUC

• Actualització del Mètode escolta i guia

Pertinença • a l'entitat

• Escola de Formació

Compromís • i qualitat de la tasca

• El projecte, eina clau del Mètode

ÇA NEN RT I MÍS PE PRO OM IC

Ó

• Sostenibilitat

pla estratègic 3

pla estratègic


1. EDUCACIÓ

2. NATURA

Som una entitat educativa i, per aquest motiu, l’educació és un dels pilars bàsics de la nostra planificació i acció. La reflexió contínua sobre la nostra acció educativa enriqueix la qualitat de la nostra tasca i la seva incidència a l’entorn. L’educació es vehicula a través del Mètode escolta i guia, eina que cal adaptar a les transformacions del món en què vivim.

La natura és el lloc més adient on l’escoltisme i guiatge es desenvolupa en la seva màxima expressió. La reflexió, l’esforç, l'austeritat, etc. són elements que ens allunyen de la rapidesa, de la intensitat del dia a dia i del consumisme de la societat actual. La natura ens permet retrobar-nos amb nosaltres mateixos/es i establir vincles segurs i forts amb els/les altres i amb l’entorn.

1.1. Actualització del Mètode escol ta i guia

2.1. Campaments i activitats vivencials

Revisar i desenvolupar el Mètode escolta i guia, de manera específica per branques, actualitzant-lo per adaptar-nos a la realitat actual i garantint-ne la seva aplicació.

Organitzar campaments i activitats vivencials d'acord amb el valor educatiu de la proposta escolta i guia: de manera sostenible, fent servei i adaptant-se als marcs normatius per facilitar el desenvolupament integral de les persones que hi participen.

• Crear el mètode específic de cada branca. • Treballar la normativa i donar a conèixer el marc legal.

• Actualitzar el Mètode.

• Reforçar la vessant pedagògica de l'activitat.

1.2. Escola de Formació

• Fomentar la descoberta i l’educació natural. • Reflexionar sobre la xarxa de terrenys i espais escoltes i guies.

Reforçar l’actual model de l’Escola de Formació tot fent els canvis necessaris per tal d’oferir formacions de qualitat.

• Definir el marc d'activitats pròpies de MEG.

2.2. Espiritualitat i desenvolupament personal

• Establir el model de pla formatiu de l'Escola de Formació. • Revisar la proposta de l'Escola de Formació (guies

Treballar el creixement interior d'infants, joves i caps potenciant l'espai natural.

didàctiques, continguts Moodle, avaluacions, etc.). • Consolidar el model d'Escola.

• Redefinir què entenem per espiritualitat a MEG. • Vincular l'espiritualitat amb el Mètode escolta i guia.

1.3. El projecte, eina clau del Mètode

2.3. Sostenibilitat

Garantir que els i les caps coneguin la metodologia del projecte com a part essencial per l'aplicació del Mètode escolta i guia.

Desenvolupar les activitats de l'entitat minimitzant l'impacte en l'entorn per a no comprometre els recursos de les generacions futures, sensibilitzant infants i joves per a actuar amb coherència.

• Posar en valor la pedagogia del projecte.

• Analitzar i reduir l'impacte que genera la nostra activitat a l'entorn.

• Desenvolupar projectes com a eina d'impacte social.

• Potenciar el canvi social per a millorar la sostenibilitat del planeta.

4

pla estratègic


3. TRANSFORMACIÓ SOCIAL Deixar el món millor de com l'hem trobat és l'objectiu fundacional de l’escoltisme i guiatge. Per aquest motiu és imprescindible aprofundir en com aquest genera dinàmiques de canvi.

3.1. Diversitat i inclusió

3.3. Esperit crític

Potenciar la tasca dels agrupaments per tal que siguin una eina de

Desenvolupar l’esperit crític en infants i joves, per prendre consciència,

cohesió social, obrint el Moviment perquè sigui accessible a tots els

construir i transformar la societat.

col·lectius de la societat. • Vincular l'esperit crític amb la responsabilitat, el compromís

• Garantir i reforçar el cau com un espai obert, divers i inclusiu.

i l'acció directa.

• Reivindicar-nos com un espai obert a la diversitat i d'inclusió social, sent reconeguts per part d'agents educatius i socials

3.4. Feminisme

de l'entorn. • Cooperar amb altres agents per a promoure la igualtat

Generar consciència tant a infants i joves com a caps en els feminismes per avançar cap a la igualtat real de gènere en els diferents espais on es

d'oportunitats, la diversitat i la inclusió.

desenvolupa l'escoltisme i guiatge.

3.2. Aprenentatge i sevei (APS)

• Definir què entenem per feminismes a MEG. • Analitzar l'entitat des de la perspectiva de gènere

Promoure el servei com a element bàsic de tot projecte, fomentant la

i implementar els canvis conseqüents.

implicació social a nivell local i la participació directa, acompanyant infants i joves per potenciar un treball amb un impacte positiu en el seu entorn.

• Revaloritzar i definir l'APS com a instrument de canvi social.

5

pla estratègic


4. XARXA I ENTORN Som una entitat compromesa amb la societat: treballem en xarxa amb diferents organitzacions, plataformes i federacions per promoure la transformació social.

4.1. Moviment escol ta i guia local, nacional i internacional

4.3. Entitats referents i entitats acollidores Consolidar els convenis i contemplar l’entitat o institució que ens cedeix

Promoure la relació i treball conjunt amb les altres entitats escoltes a

els locals com una de les nostres relacions fonamentals per realitzar

nivell local, nacional i internacional.

l’activitat educativa tot promovent el diàleg, la coherència i les possibles sinergies. Potenciar el treball conjunt i els serveis amb altres entitats referents.

• Desenvolupar el marc de relació entre les entitats membres de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge.

• Desenvolupar una xarxa d'actors rellevants.

• Promoure la relació amb l'escoltisme i guiatge internacional.

• Fer el seguiment dels convenis de cessió de locals.

4.2. Organismes i institucions

4.4. Visibilització i reconeixement social

Promoure les relacions amb l’Administració pública i altres institucions a

Treballar per tenir un major i millor reconeixement de la nostra tasca dins

nivell local, nacional i internacional. Ser presents en les diferents

la societat, cercant un major impacte de la comunicació de la nostra

decisions que afectin l'escoltisme i guiatge i donar a conèixer la nostra

entitat i de les activitats que desenvolupem, obtenint més visibilitat i

tasca.

trencant tòpics i prejudicis. • Definir la relació institucional amb entitats religioses.

• Desenvolupar el Pla de comunicació.

• Treballar l'actualització dels Estatuts.

• Ser referents i proactius en les àrees que ens són pròpies.

• Aprofundir la relació amb l'Administració pública.

6

pla estratègic


5. GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA

6. PERTINENÇA I COMPROMÍS

L’organització de l’entitat, els canals per on es vehicula la informació i la presa de

La implicació al dia a dia a l'agrupament i a la demarcació facilita el compromís

decisions són un element clau per a potenciar la participació de tots els seus

personal, crea sentiment de pertinença i genera consciència de l'abast de l’entitat.

membres. Aprofundir en el model actual i generar nous espais ha de permetre millorar la qualitat democràtica de l'entitat.

5.1. Organització interna

6.1. Pertinença a l’entitat

Establir a nivell local, territorial i nacional l'estructura de representació i

Sentir que formem part de l’agrupament i la demarcació i que això

decisió i el seu caràcter permanent o puntual.

reforça el sentiment d'identitat amb l'organització.

• Repensar rols i distribució de competències per càrrecs

• Fomentar accions globals i espais d'intercanvi, cohesió i coneixença.

i responsables.

• Treballar la comunicació com a eina per generar pertinença.

• Reflectir-ho als estatuts i reglaments interns.

6.2. Compromís i qualitat de la tasca

5.2. Espais de participació directa

Promoure el compromís personal i la qualitat de la tasca de cap, garantint el desenvolupament d'un bon relleu que faciliti la sostenibilitat

Definir els espais de participació en què els diferents actors puguin

personal.

opinar i quina incidència i poder de decisió tenen, potenciant l’agrupament com a element nuclear en la presa de decisions.

• Garantir el compromís conscient i sostenible. • Actualitzar i crear espais de participació i decisió.

• Fomentar una tasca de qualitat.

5.3. Participació infantil i juvenil Fomentar la participació dels infants i joves sobre temes que els afecten, així com sobre aquells vinculats al seu entorn més directe d’acció.

• Definir el model de participació infantil i juvenil. • Implementar espais de participació infantil i juvenil.

7

pla estratègic


6 eixos, 19 objectius estratègics i 41 objectius operatius... 1. EDUCACIÓ 1.1. Actualització del Mètode escolta i guia · Crear el mètode específic de cada branca. · Actualitzar el Mètode.

1.2. Escola de Formació • Establir el model de pla formatiu de l'Escola de Formació. • Revisar la proposta de l'Escola de Formació (guies didàctiques, continguts Moodle, avaluacions, etc.). • Consolidar el model d'Escola .

1.3. El projecte, eina clau del Mètode

• Posar en valor la pedagogia del projecte. • Desenvolupar projectes com a eina d'impacte social.

4. XARXA I ENTORN 4.1. Moviment escolta i guia local, nacional i internacional · Desenvolupar el marc de relació entre les entitats membres de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. • Promoure la relació amb l'escoltisme i guiatge internacional.

4.2. Organismes i institucions • Definir la relació institucional amb entitats religioses. • Treballar l'actualització dels Estatuts. • Aprofundir la relació amb l'Administració pública.

4.3. Entitats referents i entitats acollidores • Desenvolupar una xarxa d’actors rellevants. • Fer el seguiment dels convenis de cessió de locals.

2. NATURA

3. TRANSFORMACIÓ SOCIAL

2.1. Campaments i activitats vivencials · Treballar la normativa i donar a conèixer el marc legal. · Reforçar la vessant pedagògica de l'activitat. · Fomentar la descoberta i l’educació natural. · Reflexionar sobre la xarxa de terrenys i espais escoltes i guies. · Definir el marc d'activitats pròpies de MEG.

2.2. Espiritualitat i desenvolupament personal · Redefinir què entenem per espiritualitat a MEG. · Vincular l'espiritualitat amb el Mètode escolta i guia.

2.3. Sostenibilitat • Analitzar i reduir l'impacte que genera la nostra activitat a l'entorn. • Potenciar el canvi social per a millorar la sostenibilitat del planeta.

5. GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA 5.1. Organització interna · Repensar rols i distribució de competències per càrrecs i responsables. · Reflectir-ho als estatuts i reglaments interns.

5.2. Espais de participació directa · Actualitzar i crear espais de participació i decisió.

5.3. Participació infantil i juvenil • Definir el model de participació infantil i juvenil. • Implementar espais de participació infantil i juvenil.

4.4. Visibilització i reconeixement social

3.1. Diversitat i inclusió · Garantir i reforçar el cau com un espai obert, divers i inclusiu. · Reivindicar-nos com un espai obert a la diversitat i d'inclusió social, sent reconeguts per part d'agents educatius i socials de l'entorn. · Cooperar amb altres agents per a promoure la igualtat d'oportunitats, la diversitat i la inclusió.

3.2. Aprenentatge i servei (APS) · Revaloritzar i definir l'APS com a instrument de canvi social.

3.3. Esperit crític · Vincular l'esperit crític amb la responsabilitat, el compromís i l'acció directe.

3.4. Feminisme · Definir què entenem per feminismes a MEG. · Analitzar l'entitat des de la perspectiva de gènere i implementar els canvis conseqüents.

6. PERTINENÇA I COMPROMÍS 6.1. Pertinença a l’entitat · Fomentar accions globals i espais d'intercanvi, cohesió i coneixença. · Treballar la comunicació com a eina per generar pertinença.

6.2. Compromís i qualitat de la tasca · Garantir el compromís conscient i sostenible. · Fomentar una tasca de qualitat.

• Desenvolupar el Pla de comunicació. • Ser referents i proactius en les àrees que ens són pròpies.

8

pla estratègic


... per canviar nosaltres i canviar el món 2.019

3.444

3.180

2.728

1.286

3.029

Castors i Llúdrigues

Llops i Daines

Ràngers i Noies Guia

Pioners i Caravel·les

Trucs

Voluntaris i voluntàries

(de 6 a 8 anys)

(de 8 a 11 anys)

(d’11 a 14 anys)

(de 14 a 17 anys)

(de 17 a 19 anys)

(caps, equips de formació i equips associatius)

Això és MEG i tenim un pla!

9

pla estratègic


Oficina de Serveis Generals Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 10 08197 Valldoreix Telf: 93 590 27 00 Fax: 93 590 04 92

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

EscoltesiGuies

escoltesiguies

MEGCatalunya

Profile for Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

'Canviem per canviar el món' Pla estratègic de MEG  

El nou Pla Estratègic de l’entitat ‘Canviem per canviar el món’ entoma la fita de connectar la seva tradició amb les exigències del present...

'Canviem per canviar el món' Pla estratègic de MEG  

El nou Pla Estratègic de l’entitat ‘Canviem per canviar el món’ entoma la fita de connectar la seva tradició amb les exigències del present...

Profile for minyons
Advertisement