Page 1

಑Ι፞

ૠሃϠԢԴ घΙ 1ʂ18 घ ᑱ ᆋ ॱ Ι ണ 1 Ս 18 ࿽ ࢐ ᐌ ‫ ڢ‬ਪ ‫ ޟ‬Ᏺ ِȂζ ࢐ Һ ф ᐌ ‫ ڢ‬ਪ Ө এ १ ौ ᢎ ‫ޟ ܈‬ȶ ຠ ཊ ໱ ȷȂѓ ࢂ ၾȃӣ ӵȃَ ᜌȃӎȃઍ ӎ ȃ

༃ུȃҡ‫ڼ‬ȃ߬ȃϚ߬ȃжࣨȃᇯᜋȃડ‫ڋޟ‬τȃࡡ‫ݲ‬ȃ ৿ ‫ ڐ‬ᇄ ઍ ౩ȃЮȃᐿ ҡ υ ้Ȅհ ‫ ޱ‬ζ ӵ ೻ ࢲ င МȂо ӻ ಢ ᄇ Ш ‫ پ‬я ᡗ ҏ ਪ ‫ ޟ‬ϛ Ж ߬ ਀ȄѪ Ι П ७Ȃհ ‫ ޱ‬ӵ ҏ ࢲ ඪ ‫ޟ ڗ‬ȶ ၾ ȷȂ ଶ Ο ᇳ ݂ ᳾ ൷ ࢐ ડȂ᳾ ζ ࢐ ࣏ Ρ ள ‫ پ‬ઍ ғ ‫ ޟ‬ҡ ‫ ڷ ڼ‬ӎ ݂Ȃᄂ ౪ȶ ડ ӵΡ໢ȷ‫ޟ‬٥Ι՝Ȅ ೻ Ι ࢲ ‫ ڏ‬ϛ Ι এ १ ौ ‫ ޟ‬ඪ ᒺ ࢐ ಑ 12 ࿽ Ȉ γ ௥ ࡟ т ‫ ޟ‬Ȃ ൷ ࢐ ߬ т Ӫ ‫ ޟ‬ΡȂт ൷ ፳ т ঈ ᠌ ࢡȂհ ડ ‫ ڋ ޟ‬τȄ೻ ࢐ Ӓ ҏ ᆋ ॱ ਪ Ι σкԟȈ‫ܚ‬Ԥࣺ߬डᑙஅ࿜‫ޟ‬ΡȂ஠ԤࣥቄᆋϷȄ 1A. ፜ Ӗ ю ҏ ࢲ ඪ ‫ ڗ‬Ԥ ᜰ ȶ ၾ ȷ ‫ ޟ‬੫ Փ Ȅ ! ! ! 1B. ȶ ड ᑙ அ ࿜ ȷ೻ ᆎ ဴȂӵ ঺ Ι ࿽ ю ౪ ȉ հ ‫ ࡩ ޱ‬ኺ ‫ ל‬ৠ ᳾ȉ ! ! ! 2. հ ‫ ޱ‬Ң ȶ ၾ ȷ ೻ ᆎ ‫ ڳ‬Ȃ Ԥ ࣥ ቄ ੫ տ ཎ ဎ ȉ !

© 版權所有.請勿翻印和外傳


೐Ϙ᎝! ૠሃϠԢԴ

9

3. ፜ ᒵ ๎ Ι ᚠ Ȅ A. ड ᑙ அ ࿜ ଶ Ο ࣏ ဌ Ρ ԫ Ϟ ѴȂ᳾ ζ ࢐ ഺ Ј അ Ӵ ‫ ޟ‬к Ȃ ೻ᇯ‫ޣ‬ᄇձ‫ޟ‬឴᡹ҡࣀԤࣥቄኇ៪ȉ B. ड ᑙ அ ࿜ ࢐ ҡ ‫ ޟ ڼ‬ӎȄ፜ Ϸ ‫ ٴ‬ձ ௥ ‫ ڧ‬ड ᑙ Ϟ ࡣȂ᳾ ԃ դӎྱձ‫ޟ‬ဌȂ‫ٺ‬ձਅ‫׽‬ȉ ! ! ! 4. ፜ ‫ ׇ‬ԙ ή ߒ Ȃ о Ο ၌ ҏ ണ Ө ໶ к ᚠ ‫ ޟ‬ᄇ Ш Ȉ

ӎ ྱ ӵ ༃ ུ ၇ Ȟ Ι 5ȟ

A.

B.

ж ࣨ ࠓ Ϛ ᇯ ᜋ ᳾ Ȟ Ι 10ȟ

C.

ՌϏ‫ޟ‬ΡইϚ௥࡟᳾ȞΙ 11ȟ

٥ ӵ ‫ ר‬о ࡣ ‫ ޟ پ‬Ȟ Ι 15ȟ

D.

ࡡ‫࢐ݲ‬ᙤ๿ኞՙ༈‫ޟ‬ȞΙ

E.

17ȟ F.

ѫԤӵЮᛄ၇‫ޟ‬ᐿҡυ஠ ᳾ ߒ ݂ ю ‫ پ‬Ȟ Ι 18ȟ

! 5A. ಑ 9 ࿽ ‫ ޟ‬жΰ ᇄ ಑ 10 ࿽ ‫ ޟ‬ж ࣨȂӵ ‫ ה‬ᛸ М ϛ ࢐ ӣ Ι এ ԅȞ kosmosȟȂ ж ࣨ Ȟ Ι 10ȟ೻ ԅ Ԥ ࣥ ቄ ֤ ဎ ȉ

Ռ Ϗ ‫ ޟ‬Ρ Ȟ Ι 11ȟ ά ࢐ ࡾ ። ȉ ! ! ! © 版權所有.請勿翻印和外傳


10

ૠ ሃ Ϡ Ԣ Դ ˕˕ ం ॗ ᒰ ᇊ র ऻ ௄ ရ Ղ ֣ ᅓ ᢖ ૠ ȃ ᗜ ࠕ Ϡ

5B. ࣏ ࣥ ቄ ж ࣨ Ȟ Ι 10ȟ ‫ ڷ‬Ռ Ϗ ‫ ޟ‬Ρ Ȟ Ι 11ȟ Ϛ ᇯ ᜋ ‫ڷ‬Ϛ௥࡟ડȉ ! ! ! 6. ፜ ᒵ ๎ Ι ᚠ Ȅ A. ࿋ ձ ࣏ к հ َ ᜌ Մ ೝ ΡȞ ѓ ࢂ Ϛ ߬ ‫ ܖ ޱ‬ఀ ོ ϛ ‫ ך ޟ‬щ ۘ ‫ ې‬ȟվ ࡟Ȃࣥ Ս ௶ ҌȂོ Ԥ դ ཐ ‫ ڧ‬ȉ ӵ ೻ ௑ ‫ ݷ‬ή Ȃ ձོԃդ᝷៉ᇄтঈӓ೎ȉ B. ड ᑙ ࣏ ж ΰ ‫ ܚ‬Ԥ ‫ ޟ‬Ρ ६ ҡȂ᳾ ᄇ Ρ ᜸ ‫ ޟ‬དྷ ЖȂԃ դ ኇ ៪ձў೎౩Ρሬᜰ߽‫ޟ‬ፐएȉ ! ! ! ! 7A. ፜ ᄇ ྱ о ή ‫ ޟ‬င М Ȃ Ο ၌ ȶ ၾ ȷ ‫ ܚ‬ԙ ൷ ‫ ٱ ޟ‬Ȉ ύ1

ύ 14

ၾ൷࢐ડ

ၾ ԙ Ο a.! !

ၾᇄડӣӵ

՞ ӵ b.

! ! ! ! 7B. ፜ Ӗ ю ȶ ၾ ȷ ፳ ή Ο ࣥ ቄ Ȟ Ι 12ʂ 17ȟ ȉ

© 版權所有.請勿翻印和外傳


೐Ϙ᎝! ૠሃϠԢԴ

11

8. ȶ ၾ ȷ՞ ӵ ‫ ר‬ঈ ϛ ໢Ȟ Ι 14ȟ࢐ ࣥ ቄ ཎ ࡦ ȉ ᄇ ‫ ר‬ঈ Ԥࣥቄ१ौ‫ޟ‬հҢȉ ! ! 㞉懎㕋䪵薷⾇卓㜂ҽ⃊ҾύⳒ厂һ὾Ⓖ⩦峪㢧Ҽҽ䫙䟿⾮⿐Ҿ薥⍵⡖ Ⓖ 34薦㞪▇㦴Ⳓ薩⎤㢥宓 Ⓖ⋨䱛 11 卮 12 宓悄薷 ‫ר‬ौӵձঈ

ϛ໢ҳ‫ޟר‬ழᄍȂ‫ޟר‬ЖζϚვඌձঈȄ‫ר‬ौӵձঈϛ໢՗ ٖȂ‫ר‬ौհձঈ‫ޟ‬ડȂձঈौհ‫ޟר‬υҕȄ ҽ䫙䟿⾮⿐Ҿ㳞 ⫸㢄ҽ䫙⢣䪽䟹⭎ᾨ朎Ҿ䟿㊊㆘Ҵ

9. ፜ ᒵ ๎ Ι ᚠ Ȅ A. ड ᑙ ᇄ ឴ ᳾ ‫ ޟ‬Ρ ӣ ӵȄ࿋ ձ ७ ᄇ ҡ ࣀ ΰ ‫ ᜲ ޟ‬೎ ਢȂ೻ Ι໶ઍ౩ᄇձԤդᔓօȉ B. ड ᑙ ࢐ ശ ൵ ິ ‫ ֗ ޟ‬дȂࠓ Ҡ Ж ६ ҡ ӵ შ жȄ፜ Ϸ ‫ ٴ‬ձ ‫ڗ‬ᕗცၶ৯‫ޟ‬Ӵୢ݈‫ٱ‬ʝ༈ᆋॱ‫ޟ‬ཐ‫ڷڧ‬ငᐣȄ C. ड ᑙ ၾ ԙ Ո ٘ ‫ ٱ ޟ‬ᄂȂᄇ ձ ‫ ۈ ٱ ޟ‬ҡ ࣀ Ԥ ࣥ ቄ ඪ ᒺ ʝ ࢅ ᏽ ȉ ፜ ࣏ Ι এ Ԥ ሯ ौ ‫ ޟ‬တ ᡝ इ ᛥȂ‫ ٮ‬კ ၐ ୤ ᇄ Ι ‫ٲ‬ ᄇтঈ‫ٸ݈ޟ‬Ȅ

© 版權所有.請勿翻印和外傳

神與人同在 - 從約翰福音看基督如何彰顯神臨近人  

神與人同在 - 從約翰福音看基督如何彰顯神臨近人 - 第一課