Page 1

⍈! ⊹ ዯᅘᦀᑀℚᓆᜇ 欻 ╾ 䬞 概 䠓 ⾛ 卧 㜖 凥 伢 ⁴ Ӂ 㧈 㙩 欻 ╾ ӂ虃 kata. Ma, r kon 虄䉉 㮨槛虃㎥㢇▜虄Ҹᾜⶠⴇ冔尜䉉虇憨㞾⢷㛅桕㳲⌇䬞概㢇㟑虇䉉 ―Ⓩ⎕欻╾㏏⵺䠓䬞概☛⌅⁥䬞概㢇军␯ᾙ䠓Ҹ1 㝸㢮㛨㢒㐙欻╾䬞概䠓⃫冔嬥䉉ℎㄡㄋㄦ䠓杰捚冔Ҹウ◑ⵅ ⾛ 㑘 㹱 䱚 Ὴ 㛨 ⾤ 䠽 ‭ 虃 Papias虇 亓 ⋻ ⋒ 60-130 〃 虄 虇 ㄗ ╾ 劌 㢍 伢嬹怺刌懝ℎㄡ䠓㛨⶝虇尜䉉欻╾㞾䲻‛䬞概䠓⃫冔Ҹ2 ⎿―䲻 ‛ҷᾘᾥ亏䠓㛨䏅⬑㴘懢冔㿇㜾ᾐҷ㊪₊亟ҷ䐈⢮叾ҷ‭㴆⸀⪶ 䠓棸⎸⋜䳘虇抌㒐䢇▛䠓䢚㹤Ҹ3 㛨㢒㴆▁ⴇⵅ⊹嬎㵣䉞㝋⋻⋒ 325 〃 ⵺ 䠓ҿ 㛨 㢒 㴆 ▁ Ӏ(Historia Ecclesiastica)ᾏ 㢇 虇 ΅ 㒖 ⎉ 欻 ╾㞾䲻‛䬞概䠓⃫冔Ҹ 欻╾⋷▜㞾亓兿虉欻╾Ҹ亓兿㞾‭垼㜖虇㞾䜅㟑䓅⪹⁉⿇䚷 䠓▜⳦虇欻╾⏖㞾㑘ᾐ㜖虇㞾儔欻⁉⿇䚷䠓▜⳦Ҹ欻╾䠓‚彰㛲 嬚 㝋 ℎ ㄡ 姛 ≂ 虃 ⓐ ‛ 12ҷ 25虇 ⓐ ᾘ 5ҷ 13虇 ⓐ ‣ 37虄 ╙ ⡪ ┆ 㜿 亓 㢇 ⅰ 虃 嬎 ⡪ 10ҷ 朏 24 䵏 ҷ 㕟 ㄛ ⡪ 11ҷ ㄋ ⏜ ‣ 13虄 Ҹ ⁥䠓㵜嬹⢷㝸㢮凅彾㘡⍆㛨㢒厘彂悤捜Ҹㄋㄦ娺⡩㢮朢虇⦉ 䣲 ㄡ ⢷ ⬈ 䠓 ⵅ ᾼ 凩 桕 虃 ㄡ ⓐ ‛ 12虄 虇 ⁥ 䠓 姷 ⋓ 㞾 ⾃ 㒎 ⾃ 虃 嬎 ⡪ 10虄Ҹ⁥ 㢍 厖 ㄋ ㄦ ▛ ⽴虇ㄋ ㄦ 䯀 ⁥ 䉉 ⋡ ⳟ虃 ㄋ ⏜ ‣ 13虄虇憨 ㎥ 寀 㠦䫉欻╾㞾䛀ㄋㄦ⿅榧㴇Ὴ䠓Ҹ

1 2 3

⓰ 㩽 ҷ 䯕 䏍 嗦 虇 ⷈ ⬨ 䕜 虇 亏 㬽 䫭 峾 處ҿ ‛ ⓐ ᾏ ᾥ 亏 㜿 亓 ⶝ 履 Ӏ虃 欨 㾾 蘥 ⪸ 懢 㢇 㮢 虇 2007虄虇 150Ҹ Thomas C. Oden虇 Christopher A. Hall 佷 虇 䔚 䗫 䖷 峾 處ҿ 欻 ╾ 䬞 概 Ӏ虇 ╳ ⁲ ⦉ 䣲 ⅰ ⁿ 凥 伢 寊 捚 ╱ 㢇 虃 ╿ ⒦ 蘥 㦰 ⢡ 虇 2005虄虇 xivҸ ⓰ 㩽ҷ䯕 䏍處ҿ ‛ ⓐ ᾏ ᾥ 亏 㜿 亓 ⶝ 履 Ӏ虇151虖Walter A. Elwell虇Robert W. Yarbrough 嗦虇㣝 ㊪ 㞝 峾處ҿ 㜿 亓 憞 㤟 Ӏ虃 欨 㾾處⢚ 株 凥 伢 ⓣ 㢒虇2000虄虇 88Ҹ


2

樷 ⨄ 䫭 ≤ ͑͑ ㄭ 欻 ╾ 䬞 概 䢚 ⃫ Ὴ 朏 ㄡ

ዶᅘᑯᦀ፶ᴞ ⴇ冔⶜欻╾䬞概䠓㎟㢇㝴㢮Ὴ嬐㢘⡪↚䢚㹤處4

1. ፊ ፅ 40 ᑧ ᎚ 柳―㧈㙩ᾏ‪噁哘亨☛㴆▁䦣䰅⪥虇憨↚⇖宼㞾⦉㝋欻╾䬞 概 ⓐ ᾘ 䱯 14 䵏 宧 悘 ᖻᒭ Ứ ☓ Ꮅ ⇭ ᛵ 虇 5 ╾ 劌 㞾 ╜ 㞯 儔 欻 䠖 ⾬ ␯ 捛 ╳ 㑘 ⢷ ⋻ ⋒ 40 〃 寵 ⢥ 㐙 卹 ⾀ 䠓 ≞ 㛍 ⢷ 凥 㵎 ᾼ虇欻 ╾ 䬞 概 ⷀ 㞾 憨 ₅ ‚ 䠋 䚮 Ὶ ㄛ ⵺ ㎟ 䠓虇⃕ 㞾 憨 㔷 㾻 ᾜ ⪶ ╾ 劌Ҹ6 ╵ ⪥虇㢘 ‪ ⴇ 冔 尜 䉉 ㄋ ㄦ 䔁 捚 ㄛ虇欻 ╾ ⢷ 戲 ↚ 㟑 ↨ ⵺ ㎟ 䬞 概 㢇 䠓Ҹ⃕ 呴 㞾 ⬑ 㳳 䠓 尀虇 䉉䚩灋Ⅼ儔☛⌅⁥䬞概㢇⃫冔ⴛ⋷ᾜ㕟憨┆㢇虚

2. ፊ ፅ 50 ᑧ ᎚ 憨䢚㹤䠓履㙩Ὴ嬐桕ᾼ⢷欻╾䬞概ҷ彾␯䬞概☛ℎㄡ姛≂Ὶ 朢 䠓 杫 ⅑Ҹ欥 ⋗虇50 〃 ⁲ ᾼ 㢮虇ㄋ ㄦ ⢷ 儔 欻 ‚ ⫘虇㏏ ⁴ 㐙 欻 ╾ 䬞 概 ⵺ ⃫ 㝴 㢮 ⴩ 䉉 50 〃 ⁲ ㄛ 㢮Ҹ⡯ 䉉 彾 ␯ ╒ 䋶 欻 ╾ 䬞 概 军 ⵺ ㎟ 彾 ␯ 䬞 概 虇 ⬑ 㤫 ℎ ㄡ 姛 ≂ ⢷ ⋻ ⋒ 62 〃 ⵺ ㎟ 虇 ⏖ 峘 㞝 欻 ╾ 䬞 概 ⇖ 宼 ⢷ 50 〃 ⁲ ㄛ 㢮 ⵺ ㎟ ΅ 㞾 ▗ 䖕 䠓Ҹᾜ 懝虇ℎ ㄡ 姛 ≂ 㞾 ▵ 㝋 62 〃 ⵺ ㎟虇 ㄗ⇋ㄦ⛕㭆Ҹ7

3. ፊ ፅ 60 ᑧ ᎚ ᾜ ⶠ 䜅 ⁲ ⴇ 冔 尜 䉉 虇 欻 ╾ 䬞 概 㞾 60 〃 ⁲ ᾼ 㢮 ⵺ ㎟ 虇 䖕 䛀 ⬑ ᾚ處8 A. 㢏 㝸 䠓 ≂ 伀 㚾 㒐 欻 ╾ 䬞 概 ⢷ ㄋ ㄦ 㴊 ⏜ ⵺ ㎟ 虖

4 5

6 7 8

憨 ↚ ⎕ 㹤 Ὴ 嬐 㞾 㧈 㙩 ⓰ 㩽 䳘 處ҿ ‛ ⓐ ᾏ ᾥ 亏 㜿 亓 ⶝ 履 Ӏ 䉉 坜 㢻 Ҹ ㎥ 峾 Ӂ 戲 憯 ㎟ 員 㽋 䠓 ╾ ㌝ 冔 ӂ虃ҿ 凥 伢 㜿 峾 㢻 Ӏ虄ҷӁ 㑪 厃 員 㽋 䠓 ╾ ㌝ Ὶ 䏸 ӂ 虃 ㆬ 汧 峾 㢻 虄ҷӁ 㵏 䁔 ㆶ 䠓 ╾ ㌝ Ὶ 䏸 ӂ虃ҿ 䖍 ⁲ ᾼ 㜖 峾 㢻 Ӏ虄虇 Ӂ イ 厃 員 㽋 䠓 ╾ ㌝ Ὶ ≞ ӂ 虃ҿ ◑ 㒾 ᾼ 峾 㢻 Ӏ虄Ҹ ⓰ 㩽 䳘 處ҿ ‛ ⓐ ᾏ ᾥ 亏 㜿 亓 ⶝ 履 Ӏ虇 156Ҹ F. F. Bruce ed., Zondervan Bible Commentary – One Volume Illustrated Edition (Grand Rapids: Zondervan, 2008), 1106. ⓰ 㩽 䳘 處ҿ ‛ ⓐ ᾏ ᾥ 亏 㜿 亓 ⶝ 履 Ӏ虇 158-59Ҹ


⶝履

3

B. 欻 ╾ 䬞 概 䠓 ⋶ 峘 虇 㒖 ⎉ ⵺ ⃫ 㝴 㢮 㞾 ⢷ 儔 欻 ⷤ 朚 慺 ⵂ 㢮 朢 ㎥ ⏪ 仟 㣮 Ὶ ㄛ Ҹ ⷋ 䬎 䔚 ⢷ ⋻ ⋒ 65 〃 ⶜ ⦉ 䣲 ㄡ ⷤ 朚 ⪶ 慺 ⵂ虇欻╾䬞概㛨⶝朏ㄡ嬐样Ὴ廿ⓐ㥅懢彾虇㳲㳲䲵▗䜅 㟑⦉䣲ㄡ㏏棱⶜䠓Ӂ⪶慺ⵂӂ⡿⨒虖 C. 欻 ╾ 䬞 概 䲻 ⓐ ᾘ 䱯 㕟 ⎿ 䠓 埤 ⨒ 虇 㞾 ╜ 㞯 䓅 ⪹ ⁉ 朚 ⭚ 㡃 ‑虇儔欻⩺⌄懁恜凅彾㘡⍆䠓㉔㹐Ҹ ᾜ 懝 虇 ⢷ ⋻ ⋒ 60 〃 ⁲ 虇 䐈 ⎴ 㞾 ᾼ 㢮 虇 ▓ ⢿ ΅ 㢘 慺 ⵂ ⦉ 䣲 ㄡ 䠓‚₅虇䲻ⓐᾘ䱯䠓伢㜖⃋῝㸡㢘㒖㞝♹ᾏ₅慺ⵂ䠓‚Ҹ

4. ፊ ፅ 70 ᑧ ᎚ 憨 ↚ ⇖ 宼 㞾 ⦉ 㝋 欻 ╾ 䬞 概 ⓐ ᾘ 䱯 14 䵏 䠓 宧 悘虇㞾 ╜ 㞯 ⃫ 冔 嬹 㴆凅彾㘡⍆娺儔欻⩺⌄㗅␺䠓㉔㹐军⵺㎟Ҹᾜ懝ᾜⶠⴇ冔㒖⎉虇 ╹ 㢘 ㄗ ⶠ 峘 㙩 峘 㞝 䲻 ⓐ ᾘ 䱯 ㏏ 宧 䠓虇㞾 ⡯ 䉉 ╦ ⋻ ⋒ 70 〃 䠋 䚮 䠓 ‚ ㏏㄀榎Ҹ ⌅⵵嬐⴩⎉䩉⴩䠓㝴㢮䠓䩉ᾜ㞢虇伫▗ℕ尹虇ⶖ欻╾䬞概⴩ 㝋 ⋻ ⋒ 58 厂 65 〃 朢 ⵺ ㎟ 悒 䉉 ╾ ╥ Ҹ 9

ጃᅘ᎐◶ℚᐂᛵ 1. ᎐ ◶ 欻╾䬞概䠓Ὴ槛⒔㑻⁴ᾚ」㝈棱處 ! ! A. 凅 䯛 䠓 怺 ⎕處⃫ 冔 ⢷ ᾏ 䱯 1 䵏 ⾁ 伢 ㄗ 㾔 㫩 ⢿ ◙ 寃 崏 冔 凅 䯛 㞾 尿Ҹ坘 嗦 凅 䯛 㝌 姛 䠓 䫭 忮虃 ‣ 40蚙 42虇⋼ 39蚙 44虇47 蚙 50虄ҷ 泣 泋 ⶜ 凅 䯛 䠓 䯀 ☋ 虃 ᾏ 24虇 ᾘ 11虇 ‣ 7虄ҷ 凅 䯛 䠓 宏 尹 虃 ‛ 5虇 28虇 虄ҷ ⎴ ⁉ 䠓 宏 尹 虃 ⋺ 29虇 ⓐ ‣ 39虄ҷ 䚩 厂 㞾 䫭 䰐 䋅 ㄭ ⪸ ᾙ 䠋 刁 虃 ᾏ 11虖 Ῥ 2蚙 7虄 䳘 虇 抌 ╜ 㞯 ⎉凅䯛䠓怺⎕Ҹ 9

Bruce ed., Zondervan Bible Commentary, 1106.


4

樷 ⨄ 䫭 ≤ ͑͑ ㄭ 欻 ╾ 䬞 概 䢚 ⃫ Ὴ 朏 ㄡ

! ! B. 凅 䯛 䠓 㴊 ‰ 厖 ㄸ 㻊處欻 ╾ 䚷 ― ⋼ 䱯 ℕ 㕞 慿 凅 䯛 ⢷ ᾥ ᾙ 㢏 ㄛ ᾏ 懀 ㏏ 䠋 䚮 䠓 ‚虇᾵ テ 屎 凅 䯛 ⁴ 㴊 ☛ ㄸ 㻊虇㐙 䫭 䠓 ⢚ 〵 イ ⎿ ᾥ ᾙ ℕҸ欻 ╾ ᾘ 㲰 㕟 ⎿ 凅 䯛 㾀 䥴 懢 卹 ⾀ ⶖ 㢒 娺 㵉 ☛ ㄸ 㻊 虃 ⋺ 31虇 Ῥ 31虇 ⓐ 32蚙 34虄Ҹ ⎿ ― 㢏 ㄛ 㟩 檟 㟑 虇 凅 䯛 㢃 㾔㫩㒖⎉虇ዷጛᏜᢢᎴᎌᅗᏩᑙ὚ጆ។ᷕ᎘ᙰ⇎ᛵ虇 憨 ╜ 㞯 凅 䯛 㾀 䥴 懢 卹 ⾀ 䠓 䫭 凥 ℎ ☌Ҹ⎿ ― 㢏 ㄛ虇⪸ ℎ ■ ⯵ ⬂ 尹 凅 䯛 ⾁ 伢 ㄸ 㻊虃 ⓐ ⋼ 6蚙 7虄虇⡭ ㍘ ― 欻 ╾ 䬞 概 ᾼ 凅 䯛 ㄸ㻊䠓榟◙Ҹ! ! ! C. 凅 䯛 戇 㙖 ≤ ⁉ 䠓 㮲 ゞ ╊ 㢜 ‚處欻 ╾ 䬞 概 ╾ ⁴ 尹 㞾 ᾏ 㢻Ӂ 姛 ⑤ ӂ䠓 䬞 概 㢇虇凅 䯛 戇 㙖 ⁴ ≤ ⁉ 䠓 怺 ⎕虃 ⓐ 45虄╊ ⽴ ⃫ Ҹ 凅䯛Ὴ嬐䠓㢜‚㢘⁴ᾚ⋸榔處! a. 冐 ⾺ 處 桥 䋅 欻 ╾ 䬞 概 㸡 㢘 ≞ 䠊 ⸀ ⶅ 客 䠓 朆 䵖 岪 履 虇 ⃕ 欻 ╾ 㕞 慿 凅 䯛 㞾 㛨 ⶝ ⁉ 尜 峧 䫭 䠓 㛨 ⾺虃 ᾏ 14蚙 15虇‛ 2虇 ᾘ 13蚙 14虇⡪ 1虇⋼ 2虇⋺ 34虄虇姹 ‵ 㔴 ╦ ⁉ 䯀 䫑 䉉 ፟ ጛ 虊 冐 ⾺ 虃 ⡪ 38虇 Ῥ 38虇 ⓐ ᾘ 1虇ҿ 㜿 峾 㢻 Ӏ虄Ҹ ! !

b. 㝌 姛 䫭 忮 䠓 ⽴ ⁉ 處 ⢷ 欻 ╾ 䬞 概 ᾼ 虇 欻 ╾ ⁴ ᾜ ▛ 䠓 㛧 ‚ ㏚ 㹤虇㕞 慿 凅 䯛 朆 㢮 比 泋 ☛ 㹊 䝔虇᾵ ᾣ 棭 ⿇ 俐 ㅨ ⢿ ⫣ 廿 㝋 䣍 ⁉ Ὶ 朢虃 ⬑ ᾏ 32蚙 34虇ᾘ 10蚙 11虇⋼ 54蚙 56虄 Ҹ╵ ⪥ 虇 ㄭ 凅 䯛 余 ⵕ 䠓 姛 䮚 ℕ 䢚虇凅 䯛 憲 䚷 卂 ☛ ₠ ㇾ 抌 㸡 㢘 ⴩ 㟑 虇 ╾岑樷⨄㙁㙁虇䉉䫭䠓‚㤀⫣嬎䧁Ҹ

! ! D. 朏 ㄡ 嬐 ⴇ 㛗 姹 䠓 㮲 ゞ處怺 䉉 凅 䯛 䠓 朏 ㄡ ☛ 彮 样 冔虇凅 䯛 䠓 ‚⫘䚮☌ⷀ㞾朏ㄡⴇ㛗䠓⶜巰Ҹ剛弆ⓐ⳦㥅彮ㄭῊ虃⋺ 34虄 ㄭ ℕ 抌 ᾜ 㞾 ╲ 埮 虇 军 㞾 凅 䯛 ⶜ 朏 ㄡ 䠓 嬐 㷑 Ҹ

2. ᐂ ᛵ 㝱䋅欻╾㞾ㄋㄦㅯ⵵䠓杰捚冔虇欻╾䬞概䠓䡽䠓ⷀ㞾ㅯ⵵⢿ 宧 撓 䬞 概 Ҹ 10 ᾏ 䱯 1 䵏 㞝 宏 虇 憨 㞾 㢘 杫 仵 ᾥ ⁉ 䠓 㛠 ㇸ 䬞 概 Ҹ ! !

10 亓兿虉ㅆ梆ㇸ嗦虇剰棡峾處ҿ㜿亓㬑履Ӏ 虃⒦※處⒦※⪶ⴇ虇2005虄虇榐 234Ҹ


⶝履

5

╵⪥虇欻╾⁴䫭忮☛▓⁉䠓宏尹‡䢇″俣㎟䠓⋶ⵈ虇″⁲⦉ 䣲䠓䢮㳲怺⎕虇│杰捚⦉䣲履Ҹ欻╾テ屎虇凅䯛㞾䫭䠓⋡ⳟ虇䉉 ⁉ ╦ 呵虃 ⓐ 45虄Ҹ姹 䠓 ╦ 呵ҷ╦ 㴊 ℎ 儔 欻 䠓 䠍 ⪺ 朆 㐎 尜 凅 䯛 䉉 ᧷

ᛵ ᗡ ጛ虃 ⓐ ‣ 39虄虇憨 姷 䫉 凅 䯛 䠓 怺 ⎕ 㞾 ㄭ ⓐ 㥅 虊 ╦ 呵 ℕ 䖕 孲 䠓Ҹ! 㳲⬑ᾙ㜖㏏尹虇欻╾㒠㎿崏冔處凅䯛䠓朏ㄡㅔ榗廿厖䫑䢇⃋ 䠓懢彾虇│Ӂ╦呵ӂӁ╦慀ӂӁ╦㴊ӂ虇᾵ᾣⴇ㛗姹䡰ㅒ䡰␪‚ ⫘䫭Ҹ

Ꮘᅘᶬₐ ⋷ 㢇 仟 㭚 㞾 ╒ 冒 灒 㻸 ⊏ ⓩ ⩺ 䠓 嬚 孲 虇 11 ⁴ ᾘ ↚ ⢿ 㝈 ㏏ 䠋 䚮 䠓 ‚䉉Ὴ悇處 ᾏ1

⋷㢇㮨槛

ᾏ 2蚙 13

榟∨⽴⃫

ᾏ 14蚙 15

凅䯛朚⭚ⴲ岪

ᾏ 16蚙 ⋺ 21

⢷␯⎸⎸⢿Ⓩ

! ᾏ 16蚙 ᾘ 12

⁴☋╻朏ㄡ⃫朚⭚處凅䯛⢷␯⎸⎸‚⫘

! ᾘ 13蚙 ⋼ 虑

⁴戇䱚ⓐ‛ℎㄡ⃫朚⭚處凅䯛⢷␯⎸⎸ ≂懢

! ⋼ 7蚙 ⋺ 21

⁴⽽懲朏ㄡ⃫朚⭚處個倛凅䯛䠓⢷␯⎸ ⎸Ⓩ染慠䠓‚⫘

⋺ 22蚙 ⓐ 52

ㄏ凅彾㘡⍆䠓彾ᾙ

! ⋺ 22蚙 26

挺㹊䤝ⳟ

! ⋺ 27蚙 Ῥ 29

凅䯛䲻ᾏ㲰榟宏㢘杫╦㴊厖ㄸ㻊

! Ῥ 30蚙 ⓐ 31

凅䯛䲻‛㲰榟宏㢘杫╦㴊厖ㄸ㻊

! ⓐ 32蚙 45

凅䯛䲻ᾘ㲰榟宏㢘杫╦㴊厖ㄸ㻊

! ⓐ 46蚙 52

挺㹊䤝ⳟ

11 ҽӁ⎀㘡Ὶ䏸΅㴇ᾙ⾬蘼ӂ͑͑ 欻╾䬞概ⓐ‛䱯 13 厂 16 䵏䠓㊞儸Ҿ 虇 ҿ崏伢ҷ 䦣伢ҷ捚伢Ӏ虃欨㾾處欨㾾ᾼ㜖⪶ⴇ⺖⦉䫭ⴇ仓虇2000虄虇榐 212Ҹ


6

樷 ⨄ 䫭 ≤ ͑͑ ㄭ 欻 ╾ 䬞 概 䢚 ⃫ Ὴ 朏 ㄡ

ⓐ ᾏ 1蚙 ⓐ ‣ 47

⢷凅彾㘡⍆⥝

! ⓐ ᾏ 1蚙 ⓐ ‛ 44 凅 䯛 ⢷ 凅 䯛 㘡 ⍆ 䠓 㻊 ⑤ ☛ 岪 履 ! ⓐ ᾘ 1蚙 37

凅䯛榟宏凥㵎娺㵏

! ⓐ ⡪ 1蚙 ⓐ ‣ 47 凅 䯛 ╦ 呵 ☛ ╦ 㴊 ⓐ ⋼ 1蚙 8

凅䯛ㄸ㻊

風塵神僕 - 從馬可福音看作主門徒  

風塵神僕 - 從馬可福音看作主門徒 - 導論

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you