Page 1

! ! ! ! ! ! !

⍈⊹!

!䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

2

! !

棭 ⿇ 懢 ҷ 棭 ⿇ 岪

! 毮䣋䢚ℕ虇欻╾䬞概╾劌⁳崏冔孉ㄦⴒ䶰✽ҷ 䢃㔴⢿ⶖ凅䯛䠓䚮。㕞慿⎉ℕ虖⌅⵵虇憨┆㢇㞾㬄 媖桫䠓Ҹ⢷⃋῝ⵈ㞢杀崏䠓▛㟑虇ⴒ΅⢷ᾜ▛䠓Ὴ 槛ᾙ䠋㕽虇␯㕡⌅⁥屁槛虇ℎ㜃┆㢇⋶ⵈ槾ㄦ㢃乍 ヸҸ呴㾀⋴䦣崏䠓尀虇㢃劌╺崏冔≞僽怺㝋Ὴ槛☛ ⏾槛䢇Ⓘ䠓宝履ᾼҸ欻╾䬞概䠓巟ⵛ⋶ⵈ梏嬐専䡰 ⎕㤟虇⡯㳳虇ⴇ冔⶜欻╾䬞概䠓仟㭚戓㢹㢘ⴛ⋷伀 ᾏ䠓⴩履虇1 ⃕╾⁴刾⴩䠓㞾虇欻╾⵺憨䬞概㢇㟑虇 ᾏ⴩㢘⌅䡽䠓虇⃕䡽䠓⃤⢷虇┊ᾏ䢃㎟䉉䦣䰅䠓⶜ 巰Ҹ2 憨↚䡽䠓㬄╾劌ᾜ㞾✽ᾏ䠓Ҹ㴆⁲⁴ℕ虇╹㢘 ⶠ㜇⃫冔尜䉉欻╾䬞概╹㢘ᾏ↚⵺⃫䡽㮨虇悒䖍⵵ 䠓䢚㹤㞾㜃┆㢇⒔►嗦ᾜ▛䠓Ὴ槛Ҹ 3 军⵵株ᾙ虇 欻╾⵺憨䬞概㢇㟑㢘⌅ᾜ▛䠓䡽㮨㞾槾军㞢嬚䠓Ҹ ℚ⬑ᾜⶠⴇ冔䛨㊞⎿欻╾䬞概ᾼ⶜Ӂ凅䯛╦呵ӂ 4ҷ

1 2 3

4

Ralph Martin, Mark: Evangelist and Theologian (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 11-12. Howard Clark Kee, "Mark's Gospel in Recent Research," Interpretation 32 (Oct. 1978): 353. R.T. France, "Mark and the Teaching of Jesus," in Gospel Perspectives: Studies of History and Tradition in the Four Gospels, vol. 1, ed. R.T. France and David Wenham (Sheffield: JSOT, 1980), 101. Paul Achtemeier, "Mark as Interpreter of the Jesus Traditions," Interpretation 32 (Oct. 1978): 340. !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

3

5

6

!

Ӂ凅䯛䉉⾺ӂ ҷӁ凅䯛䉉䔚ӂ 䳘Ὴ槛ⅰㇾ䠓䠋㕽Ҹ ⶝ 履 ㎠㔴亜᾵尜䉉ⓐ‛朏ㄡ⶜凅䯛尜峧䠓惘崙㞾欻 ╾䬞概䠓ᾼㅒⅰㇾ虇7 欻╾ⶖ朏ㄡ⬑⃤尜峧凅䯛䠓懝 䮚ᾏ㳴ᾏ㳴㕞⵺⎉ℕҸ欻╾㕞慿朏ㄡ憟䃇㞝䠌凅䯛 怺⎕䠓䓷䐈⢿㝈虇凅䯛ㅜ冟⢿イ⶝朏ㄡ㞝䠌姹䠓怺 ⎕Ҹ欻╾䐈⎴⵺⎉朏ㄡ⶜凅䯛䛀㜖⒥䠓孏灭虃䫑㞾 冐⾺虄惘⎿ⷻ棗䠓孏ㆄ虃䫑㞾ホ庌‭╙䫭䠓⋡ⳟ虄 䠓懝䮚虇憨㞾⶜凅䯛尜䥴䠓惘崙Ҹ崏冔䢚嬚朏ㄡ⶜ 凅䯛䛀匩㾉䠓尜峧⎿ⴛ⋷䠓尜ⅰ虇ㅒㆬ㛈崙虇孏㊮ 惘⒥Ҹ 欻╾ⶖ㏚ᾙᾜ▛䠓幖㜨㜃䖕虇ⶖ㢘杫‚₅憲㔴 弆ℕ虇⵺㎟欻╾䬞概Ҹ⁥佷悾幖㜨虇⃕䵸戇幖㜨䠓 ┮⏖┊ᾜ㞝槾 ͑͑ 䉉䚩灋戇䚷㥟ᾏ‪幖㜨┊㗡㩓╵ ᾏ‪虚䜅⁥ⶖ⋸↚幖㜨᾵䚷㟑虇╗㧈㙩䚩灋䀥⏖虚 8 5

6

7

8

Robert P. Meyer, Jesus and the Twelve: Discipleship and Revelation in Mark's Gospel (Grand Rapids: Eerdmans, 1968), and V. K. Robbins, Jesus the Teacher: A Socio-Rhetorical Interpretation of Mark (Philadelphia: Fortress, 1984). Donald Juel, Messiah and Temple: The Trial of Jesus in the Gospel of Mark, SBL Dissertation Series 31 (Missoula: Scholars Press, 1977). Richard V. Peace, Conversion in the New Testament: Paul and the Twelve (Grand Rapids: Eerdmans, 1999). Laurence F. X. Brett, "Suggestions for an Analysis of Mark's Arrangement," in C.S. Mann, Mark: A !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

4

! !

棭 ⿇ 懢 ҷ 棭 ⿇ 岪

㢘ⴇ冔尜䉉欻╾䠓⵺⃫㹎䚷―⾛卧尀␖Ӂᾘ㳴 㢁䠓懁ⷤ懝䮚ӂ͑͑ ⢷㛧慿㟑⒔㑻―⋸ҷᾘ₌幖㜨虇 ヱ㎟⦉㢻䠓⪶佀虇欻╾㞾⁴凅䯛䠓䚮。☛㴊‰䠓㊞ 儸╊㛧慿Ҹ 9 ╵⪥虇欻╾䬞概΅娺䢚䉉ᾏ欥寸虖10 㢃 㢘⁉ㄭ欻╾䬞概䠓⪶佀ᾼ⎕⎉ⓐ↚ᾜ▛⵺⃫䠓槭 ⎴Ҹ 11 欻╾䬞概⋶ⵈῚ巟ⵛ虇╾嬚ᾏ㜠Ҹ 欻╾䬞概ᾼ䠓⢿䖕⃜僽䠋㕽―䰐⎉䠓⃫䚷Ҹ凅 䯛⢷亓㝵㹂╦㺦虇⁴╙⢷㡯捝榟∨⬌ⷤ朚‚⫘䠓⽴ ⃫ㄛ虃ᾏ1蚙13虄虇ⷀ⢷␯⎸⎸⨒⋶☛染慠㢜‚虃ᾏ 14蚙Ῥ50虄Ҹ欻╾䬞概䲻ⓐ䱯宧悘―凅䯛䛀␯⎸⎸ ℕ⎿䓅⪹䠓⨒䛛虇⌜䢃強凅彾㘡⍆Ҹ㛔‚䠓㢏ㄛ扷 ⎕⋷䠋䚮⢷凅彾㘡⍆虃ⓐᾏ蚙ⓐ⋼䱯虄Ҹ╵⪥虇‚ ₅䠋䚮䠓㟑朢☛⋗ㄛ㲰〞㞝槾ᾜ㞾⁥㏏杫㹷䠓⵺⃫ ┮⏖Ҹ ㎠㔴╦儝⢚儔䢐䬞㮑䫭ⴇ柱㛨㔗䠽㜾㕟⎉虇欻 ╾䬞概䠓仟㭚柳―⏜宏╙仟尭虇ᾼ朢扷⎕╾⎕䉉⋼ New Translation with Introduction and Commentary, Anchor Bible (Garden City: Doubleday, 1986), 174. 9 Augustine Stock, Call to Discipleship: A Literary Study of Mark's Gospel (Dublin: Veritas Publications, 1982), 24ff. 10 Helen Gardner, "The Poetry of St. Mark," in The Business of Criticism (Oxford: Clarendon Press, 1959), 102. 11 Brett, "Suggestions for an Analysis," 174-90. !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

5

仓虇㵞ᾏ仓抌姷懣ⓐ‛朏ㄡ⶜凅䯛䠓―孲抌㢘䰐 ㎠΅㧈㙩憨↚䖕履虇⵺ᾚ欻╾䬞概専亿䠓⪶

佀Ҹ 欻╾䬞概䠓䲻ᾏ╴⃋῝⾁⴩ᾚ㜃┆㢇䠓⪶佀處

᧷ᛵᗡጛᅗᡷ⎯᫛ἲ⃡ᣇᛵᩪ␴ᅙ᪑Ꮅ ➦寵■崏 冔尹╙⋸㮲捜嬐䠓‚㉔處凅䯛㞾ホ庌‭虃⦉䣲虄虇 ╗㞾䫭䠓⋡ⳟҸ⡯㳳虇欻╾ⶖ‚₅⎕䉉⋸扷⎕Ҹ䲻 ᾏ扷⎕虃ᾏ16蚙⋺30虄⁴ㄋㄦ⶜凅䯛怺⎕䠓刾⴩虃 ᓇ

៦᫛ἲ 虄䉉俌仟虇䲻‛扷⎕虃⋺31蚙ⓐ‣39虄⁴䠍 ⪺朆䩉⴩⢿尹Ӂ ᱑ዷ᧣៦᧷ᛵᗡጛ ӂ䉉俌仟Ҹ䬞概 㢇㵞扷⎕抌⒔㑻ᾘ仓虃俌⌀⋼仓虄虇㵞ᾏ仓抌⁴⶜ 凅䯛ᾜ▛䠓䯀岑⃫䉉⵺⃫䠓ℬ㙩Ҹ䲻ᾏ扷⎕Ὶ⏜㢘 䶰✽⏜宏虇ⴲ◙欻╾䬞概䠓⵺⃫䡽䠓虖䲻‛扷⎕Ὶ ㄛ㢘䶰✽ㄛ尀虇朏ㄡ慣⡭␯⎸⎸嬚峘ㄸ㻊䠓ῊҸ 欻╾㢏杫㹷䠓⃋῝㞾䡰␪⁴凅䯛怺⎕㏏⒔►䠓 ⬌㼗ㇾ虇╊尹㢜⁉㔴亜䫑ⷀ㞾㢮ㄔ⾁῔䠓ホ庌‭虇 㞾䫭䠓⋡ⳟҸ⁥Ὴ嬐坘嗦ⓐ‛朏ㄡ䠓䣋䣪╺崏冔ㄭ 凅䯛怺ᾙ刾⴩憨⋸↚⶜䫑䠓䯀岑Ҹ ㄭ㳳䢚ℕ虇欻╾䬞概㞾㬄㢘ㅒㆬҷ⋔䂎㊞儸ҷ 佷㔡▗⴫䠓㛧慿▁㜨虇军㵞ᾏ✽⋒抌厖㜃汣䠓㛔‚ 仟㭚⒍ᾙ杫⅑Ҹ欻╾䬞概䠓⃫冔⵺憨┆㢇㢘⌅宗␒ 12 Peace, Conversion in the New Testament. !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂

⶝ 履

!

䧃Ҹ

12


!

6

! !

棭 ⿇ 懢 ҷ 棭 ⿇ 岪

☛䡽䠓虇㞾䉉㢘⦉䣲㛨⡃峈≂伀䠓䫍儳军⵺Ҹ㏏⁴虇 ⁥㹎䚷ᾜⶠ╳⌇幖㜨虇军ᾣ懚䚷㢘␄㊞⌋⌆亊伀䠓 㜖ⴇ㐏⽶╊⵸嬥幖㜨䠓ℕ䀟Ҹ⁥ᾜ⃕⵺―⌆䫭ⴇ⊈ ⇋䠓宧撓虇㢃⵺―ᾏ扷㜖ⴇ嗦⃫Ҹ 㳲⬑⁴ᾙ㏏慿虇㎠尜䉉朏ㄡ⶜凅䯛㏏尹䠓尀㢘 㢃ひ㹪䠓尜峧虇⁴╙⶜凅䯛㞾尿㢘㢃㾀⋴䠓―孲虇 㞾憨䬞概㢇䠓Ὴ槛虇΅仓㎟憨┆㢇䠓Ὴ嬐仟㭚Ҹ㢇 ᾼ㕞慿ⓐ‛朏ㄡ䃇䃇䠋䖍凅䯛ᾜ⃕㞾冐⾺虇䫑΅㞾 ⋗䥴虖彮嗦虇⁥↠䠋䖍凅䯛ⷀ㞾凥伢ᾼ㏏尹䠓ホ庌 ‭虖㢏ㄛ虇⁥↠刾⴩欻╾仵‗凅䯛䠓⋼↚Ὴ嬐▜搫Ҹ 憨䬞概㢇㕞慿ⓐ‛朏ㄡ佸㋱⢿ҷ憟㳴⢿䛀尳㢒⎿㳲 䩉―孲䫑䠓䢮㳲怺⎕虇⡯㳳欻╾䬞概䠓⦉䣲履☛朏 ㄡ㞾⋸⪶ᾼㅒῊ槛Ҹ 13 䶰军宏Ὶ虇欻╾ヱⵈ朏ㄡ伢 懝䂺朆䠓㟑朢憟䃇⢿㞝䠌凅䯛䠓䓷䐈㢻幹Ҹ䊰╾僽 䜠虇⢷⌅⁥䬞概㢇虇ℚ⬑亓兿䬞概虇ⓐ‛朏ㄡᾼ㢘 䠓⃋῝䛀朚⭚ⷀ⾁ⴛ⋷㞝䠌凅䯛㞾尿虃亓ᾏ29ҷ36ҷ 41虄虖欻╾⢷⁥䠓䬞概㢇⃋῝杫㹷ⓐ‛朏ㄡ⶜凅䯛 䢚㹤ㄹ〞䃇懁䠓㛈崙虇⁴╙⁥↠⃫朏ㄡ䠓ᾜ▛伢㴆Ҹ

13 Daniel J. Harrington, "A Map of Books on Mark (1975-1984)," Biblical Theology Bulletin 15 (Jan. 1985): 14. !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

7

I. ⏜宏 虃ᾏ1蚙15虄 槛⁚仈虇│㟑⢿ⶖㄦ㛠䠓Ὴ槛⿅⎉ℕҸ⢷ᾏ䱯1厂15 䵏虇Ὴ嬐䠓愼ヨ㢘 ⃡ᣇҷ᠕▚ҷᥛᕓҷᝂ፬ҷ᧷ᛵ

᫓ ╙ ὧ⟏ Ҹ憨‪愼ヨ抌厖ㄦ㛠䠓Ὴ槛㢘杫憲虇ㄦ㛠 䠓Ὴ槛⢷⏜宏䠓㢏ㄛ⋸䵏䐈⎴㞝槾虃ᾏ14蚙15虄Ҹ 䛀㢏⎬朚⭚虇欻╾⾁㾔㫩尹㞝⁥㢒㕞慿凅䯛䠓≂懢 ‚⽴Ҹ凅䯛⾛㢪⁉⶜䫭⢚柜卷憨⬌㼗ㇾ⁴㈣㛈☛ⅰ ㅒℕ⡭㍘Ҹ ⢷⏜宏扷⎕虇欻╾刾⴩凅䯛㞾尿處䫑㞾ホ庌‭ ╗㞾䫭䠓⋡ⳟ虃ᾏ1虄虇欥㲰槾䫉欻╾䠓㛔‚㢒䛀憨 ⋸㝈棱䠋ⷤ虇㛔‚䠓仟⷏΅⢷㢻㢇朚⭚㟑憞棁Ҹ⢷ ᾏ䱯2厂8䵏虇㝌㺦亓兿⾁尜⎉凅䯛ⷀ㞾凥伢榟宏ⶖ 嬐ℕ䠓戲ᾏ⃜虇ⷀ㞾㢮ㄔ⾁῔䠓ホ庌‭虖⢷ᾏ䱯9厂 13䵏虇䫭刾⴩凅䯛㞾䫑㏏㊪䠓⋡ⳟ虖㢏ㄛ⋸䵏虃ᾏ 14蚙15虄ヱⵈ⁴ᾙ㢘杫凅䯛䠓幖㜨㞾坘嗦凅䯛䠓‚ ⫘军≂朚╊Ҹᾏ䱯14厂15䵏╾娺嬥䉉凅䯛⢷⋼↚✽ ⋒ᾼ㜃汣‚⫘䠓ヱⵈҸ憨厖欻╾䬞概欥╴䠓俌㑻╴ ⳟ⽽ᾜ⪩虃ᾏ1虄Ҹ ⢷⏜宏䠓朚⭚虃ᾏ2蚙8虄虇欻╾㕟K―ᾘ榔㢘 杫凅䯛䠓幖㜨處ᾏҷ䫑㞾榟宏䠓ホ庌‭虖‛ҷ䫑䂎 㢘劌␪虖ᾘҷ䫑㢒⁴凥棗㝌㺦Ҹ彮嗦⁥⌜㕟Kᾘ↚ !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂

!

⢷⏜宏ᾼ虇欻╾坘嗦㏏戇愼ヨ虇捜媖䚷⳦╙Ὴ

⶝ 履


!

8

! !

棭 ⿇ 懢 ҷ 棭 ⿇ 岪

嬐榔虃ᾏ9蚙15虄處ᾏҷ⁥仵‗凅䯛ᾜ▛䠓▜䯀虖‛ҷ ⁥㕼䫉䫑䠓⋷扷怺⎕虖ᾘҷ⁥槾䫉䫑‚⫘䠓䱾↹Ҹ ⢷⏜宏ᾼ令䊰桀䫤虇凅䯛㝱㞾ホ庌‭╗㞾䫭䠓⋡ ⳟ虇憨⋸↚怺⎕ⓐ⎕㾔㟿Ҹ⃕㛔‚ᾼ䠓⁉㢹ㅔ⋷䋅 䥴懢虇⁥↠梏嬐㟑朢╊䠋㔧䰅䱮凅䯛㞾尿Ҹ欻╾䠓 㛔‚ⷀ㞾⾛㢪坘嗦ᾜ▛䠓䢚㹤╺⁉㢃―孲凅䯛䠓䢮 㳲怺⎕Ҹ ⌜冔虇ⓐ‛朏ㄡῚㄛ憟䃇尜峧凅䯛䠓戲⋼↚▜ 搫虇΅㞾⁴ᾜ▛㝈ゞ⢷⏜宏ᾼ姷懣⎉ℕҸ欥⋗虇㎠ ↠䢚嬚䫑㞾⁴冐⾺䠓怺⎕懁⋴␯⎸⎸虇⁥䠓⽴⃫娺 ヱⵈ䉉 ឝᓯ 虃ᾏ14虄Ҹ䲻‛虇凅䯛䠓⋗䥴怺⎕╾ㄭ ⋸㝈棱䢚⎉ℕ處ᾏҷ㝌㺦亓兿㞝槾㞾⋗䥴虃ᾏ6虄虖 ‛ҷ⁥⁴䢇⃋䠓尀ヱⵈ凅䯛虇╹㞾凅䯛㵣⁥㢃⪶虃ᾏ 7蚙8虄Ҹ䲻ᾘ虇⏜宏䠓朚⧃䠌⾁刾⴩凅䯛㞾ホ庌‭ 憨怺⎕虇滎ⳟ柜ᾚ姷䫉ホ庌‭Ӂ╦匞㑈ӂ䠓⦉㢻孏 ㆄҸ䲻⡪虇㝌㺦亓兿䉉䫑㝌㺦㠦䫉―䫑㞾Ӂ⁉ⳟӂ虖 ⶜欻╾䠓崏冔军宏虇㺦䬽㞾㴊‰╙ㄸ㻊䠓巰ㅄ虃儔 ⋼3蚙10虄虇军㴊‰☛ㄸ㻊╗䉉Ӂ⁉ⳟӂᾚ―⴩儸Ҹ 䲻‣虇凅䯛㞾Ӂ⪶姪ⳟ⳺ӂ䠓怺⎕⢷朚⭚イ慿厙亓 㟑⾁㐍⎿Ҹ㢏ㄛ虇Ӂ䫭⋡ⳟӂ䠓▜搫⢷⏜宏ᾼ⎉䖍 ⋸㲰虃ᾏ1ҷ 11虄Ҹ⡯㳳虇欻╾⢷⏜宏⾁㾔㫩⎦⎉ ⁥⢷⋷㢇⾛㢪⿅⎉凅䯛䠓⋼↚䯀岑㎥怺⎕Ҹ

!䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

9

欻╾䬞概䠓䲻ᾏ扷⎕⒔►ᾘ↚✽⋒虇㵞ᾏ✽⋒ 桕ᾼ㕞慿凅䯛ᾏ↚䐈⎴䯀岑Ҹ䲻ᾏ✽⋒㞾冐⾺虇䲻 ‛✽⋒㞾⋗䥴虇䲻ᾘ✽⋒㞾ホ庌‭Ҹ凅䯛㞾尿䠓䢚 㹤虇朏ㄡ䛀䓅⪹⁉䜅㟑䠓孏灭虇惘厂悒㔴慠厙亓㢮 ㄔ㑾㛠冔⎉䖍䠓孏ㆄ虇⎿㢏ㄛ懣厂㳲䩉刾⴩凅䯛㞾 ホ庌‭虇┊尳孲ホ庌‭䢮儸䠓䢚㹤Ҹ欻╾⢷憨扷⎕ 䠓欥↚✽⋒΅宧悘―ᾜ▛⁉䏸⶜凅䯛䠓ᾜ▛╜㍘Ҹ ⢷䲻‛✽⋒虇欻╾䠋姷ⅰㅒ㢻幹䠓孏灭Ҹ⢷䲻ᾘ✽ ⋒虇欻╾宝履⁉梏嬐㈣㛈Ҹ

䲻ᾏ✽⋒處凅䯛 ͑͑ 冐⾺ ⢷䲻ᾏ✽⋒虃ᾏ16蚙⡪34虄虇欻╾宧慿㢏⎬朏 ㄡ⬑⃤䢚凅䯛Ҹ䜅⁥↠㢏⎬㎟䉉凅䯛䠓朏ㄡ㟑虇⁥ ↠㞝槾╹嬥凅䯛㞾⇘⪶䠓冐⾺Ҹᾏ䱯16䵏厂⡪䱯34 䵏㕟K䜅㟑ᾜ▛⁉⶜凅䯛䠓䢚㹤虇Ӂ冐⾺ӂ⢷ᾏ䱯 22ҷ27䵏㾔㟿⢿槾䫉⎉ℕ虇军凅䯛⿅㢘劌␪䠓㛨⶝ 娺嬥䉉⁳⁉毩宬䠓┮⡯虇⢷⡪䱯1厂34䵏虇凅䯛㢃娺 㕞俹䉉Ӂ冐⾺ӂҸ⢷䲻ᾏ✽⋒虇欻╾΅屖╙⁉⶜凅 䯛ᾜ▛╾劌䠓╜㍘虇刾⴩㢏䖕㊂䠓╜㍘ⷀ㞾㎆㑀䫭 䠓尀虇⁥΅ⶖ憨䖕㊂䠓╜㍘厖⌅⁥ᾜ㳲䩉䠓╜㍘⃫ !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂

!

II. 䲻ᾏ扷⎕䠓捜灭 虃ᾏ16蚙⋺30虄

⶝ 履


!

10

! !

棭 ⿇ 懢 ҷ 棭 ⿇ 岪

⎉⶜㵣虇⁴㵣❊姷懣⎉ℕҸ

䲻‛✽⋒處凅䯛 ͑͑ ⋗䥴 ⢷䲻‛✽⋒虃⡪35蚙⋼30虄虇凅䯛⢷␯⎸⎸㼆 ᾙ╺朏ㄡ䥴懢䫑㢘劌␪⑬懝樷☛㻹虃⡪35蚙41虄虇 憨ᾜ⶚⿇‚₅槾䫉䫑╵⪥ᾏ↚怺⎕虇弔弙䲻ᾏ✽⋒ ㏏㕞慿䠓㢘㛨⶝ㇸ幫䠓冐⾺Ҹ彮嗦䠋䚮䠓ᾘ↚‚ ₅虇抌槾䫉凅䯛㏏㙐㢘䠓劌␪懯㵣冐⾺䉉⪶Ҹ凅䯛 䠓劌␪⑬懝㷰泋虇䫑弤⎉䠓ᾜ╹㞾ᾏ↚虇军㞾㎟儳 䠓㷰泋虃‣1蚙20虄虇凅䯛΅劌⪯挺㹊榠䝍虃‣24b 蚙34虄Ҹ凅䯛䚩厂㢘劌␪弔弙㴊‰虇憨⢷䫑╺ᾏ⶞ ⬂ ⳸ ㄸ 㻊 䠓 ‚ ₅ ᾼ 槾 㞝 ⎉ ℕ 虃 ‣ 21 蚙 24a ҷ 35 蚙 43虄Ҹ䜅朏ㄡ䢚嬚憨‪劌␪㟑虇⁥↠ⷀ䥴懢凅䯛ᾜ ╹㞾冐⾺Ҹ‚⵵ᾙ虇悒懸▗䠓䯀岑㞾Ӂ⋗䥴ӂҸ⵵ 株ᾙ虇凅䯛卹⾀΅䚷Ӂ⋗䥴ӂ憨䯀岑ℕヱⵈ卹⾀虃⋼ 4虄虇欻╾䬞概ᾼ╹㳳ᾏ㲰䯀☋凅䯛Ҹ彮嗦虇欻╾⢷ ⋼䱯14厂15䵏ⶖӁ⋗䥴ӂ憨䂎㢘劌␪䠓䯀岑厖⾛ㄚ 䔚⶜凅䯛怺⎕䠓㕞慿憲㔴弆ℕ處ᡷ⎯ᛵᑀⓦṞᴊᎤ

ᗔᅙᔪិᎊ❯ᖤድᅗ᳍ⅉᅝᆋ០᠕ᛵᡮ⏇ᬙᒁᾝ ᳞᠖ድᅗᙰ᎔᱑ᗈᯊᨬᏻ᎘ᾝᣃᶋᎤᗔᅙᆌᓄᓕ ዷⅉᅝᆋ៦᎔ᓗᗉᅙᆌጂᑺዷⅉᅝᆋ៦ᐧ᛹ᅗᏩ ‡ᐧ᛹ጱᛵዯᒳᅙᆌ !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

11

ᾏ⪶屁槛ᾜ㝆⢷憨✽⋒⎉䖍虇ⷀ㞾ⅰㅒ䠓㢻幹

ᠻ↚⓰ᙢᅞᓇᣞ┯ᕶᑺᝂ፬ṳᅞ ӂ虃⡪40虄ⅰㅒ ⃋῝㞾憨婰䠓ᾼㅒ屁槛 ͑͑ 凅䯛刾⴩㞾⯵⁉䠓ⅰㅒ 挺㹊―⬈虃‣34虄虇䫑΅炢⒄䴰㢒⦑䠓䣩泾嬐㢘ⅰ ㅒ虇ⶳ⌅㞾䜅⁥㔴⎿⬂⋡⾁㴊䠓㼗ㇾ㟑虃‣36虄虖 Ὶㄛ虇䫑寺䛿㒎㘡②⁉僉῞ⅰㅒ虃⋼6虄虖㢏ㄛ虇㎠ ↠䢚嬚凅䯛嬐㷑朏ㄡ嬐㢘ⅰㅒ虇⡯䫑⡠☟⁥↠ᾜ嬐 㚫⿅⪹⪩㤀嬎⎉╊‚⫘虃⋼7ҷ9虄Ҹ㏏⁴虇╾嬚⢷ 憨✽⋒ᾼ虇ⅰㅒ㞾ᾏ⪶屁槛Ҹ

䲻ᾘ✽⋒處凅䯛 ͑͑ ホ庌‭ ⢷䲻ᾘ✽⋒虃⋼31蚙⋺30虄虇ⓐ‛朏ㄡ䥴懢凅 䯛ᾜ⃕㞾冐⾺☛⋗䥴虇㢃㞾ホ庌‭Ҹ朏ㄡҷ戲刍⛭ 䠓⁉虃ᾒ32蚙37虄☛戲䣋䤝䠓⁉虃⋺22蚙26虄ᾏ㮲 ㄦ嗦挺㹊Ҹ⁥↠䠓䣋䣪ҷ凂㣄☛厛榼抌朚憩―虇⁥ ↠䠋䖍凅䯛ⷀ㞾ホ庌‭Ҹ憨✽⋒䠓汧⹿ⷀ㞾⢷⎀㘡 ⎸‭勢䱚㵣䠓彾ᾙ虇朏ㄡ⶜凅䯛怺⎕䠓尜䥴虃⋺27 蚙30虄Ҹ 憨✽⋒⃋῝㢘╵⪥ᾏ↚Ὴ槛處㈣㛈䠓梏嬐Ҹ朏 ㄡ⦉㢻ᾙᾜ―孲凅䯛槾䫉䫑怺⎕䠓㊞儸虇⁥↠嬐⶜ 凅䯛㢘⼓㜿䠓䢚㹤Ҹ⁥↠䢚嬚⃕ᾜ㞝䠌虇刌嬚⃕ᾜ !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂

!

㞾䚩灋虚凅䯛⢷憨✽⋒ᾏ朚⭚ⷀ䠋⎉憨⛞槛處Ӂ ᠥ

⶝ 履


!

12

! !

棭 ⿇ 懢 ҷ 棭 ⿇ 岪

䖕孲虇凅䯛⢷⋺䱯17厂21䵏㒖⎉⁥↠ⴛ⋷ᾜ㞝䠌櫄 檌‣ⓒ☛⡪ⓒ⁉䠓⋸㲰䫭忮㊞儸Ҹ⁥↠梏嬐Ὴ䠓挺 㹊╊㛈崙⶜凅䯛䠓䢚㹤Ҹ憨䮽ᾜ㞝䠌㧈䀟㝋⁥↠䠓 䧻ㅒ虃⋼52虇⋺17虄虇憨杫憲厂⶜卹⾀䠓尜峧Ҹ柳 棭⁥↠㞝䠌卹⾀䠓䧻ㅒ虇᾵ᾣ㈣㛈虖▵⏖虇⁥↠╹ 㢒㊗ℕ㊗≞戲‪╹彮样⁉䠓≂伀军ᾜ彮样䫭☌⁳䠓 㹤⎸庌⁉虃ᾒ8虄Ҹ⢷ᾙᾏ↚✽⋒虇凅䯛■⁥↠䠓ᾜ ⅰ䠋⎉㒠㎿虃⡪40虄虖⢷憨↚✽⋒虇凅䯛㕟挡⁥↠ ㈣㛈䠓梏嬐虃⋺7b蚙21虄Ҹ㈣㛈☛ⅰㅒ㞾惘■凅䯛 ☛ㄦ㛠䠓⋸⪶⋒亯Ҹ

III. 䲻‛扷⎕䠓捜灭 虃⋺ 31蚙ⓐ‣ 39虄 欻╾䬞概䠓䲻‛扷⎕΅⒔►ᾘ↚Ὴ嬐✽⋒虇⌅ ᾼ朏ㄡ䠋䖍凅䯛䰅䱮㞾㆝㮲䠓ホ庌‭Ҹ⁥↠䠋䖍䫑 㞾Ӂ⁉ⳟӂ虇㞾Ӂ⪶姪䠓ⳟ⳺ӂ虇⁴╙㞾Ӂ䫭ⳟӂҸ 憨䠋䖍仟㣮欻╾䬞概䠓䲻‛扷⎕Ҹ䲻‛扷⎕⁴凅䯛 䠓榟宏朚⭚虃䲻⡪✽⋒虄虇ᾼ㵄岪慿䫑⬑⃤㛔㊞イ 䠋榟◙䠓‚₅虃䲻‣✽⋒虄虇军⁴‚₅䠓㎟ⷀ⃫䉉 仟㣮虃䲻⋼✽⋒虄Ҹ 㵞ᾏ✽⋒抌⎇槾凅䯛⃫䉉ホ庌 ‭䠓ᾜ▛ⷳ棱虇憨‪ⴛ⋷坘嗦ⓐ‛朏ㄡ䠓孏⵮⵺⎉ ℕҸ ⢷㵞ᾏ✽⋒虇㢏ⶠ㢘ᾏ㵄伢㜖㾔㫩尜⴩凅䯛㥟 !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

13

㮲䐈幹Ҹ⢷䲻⡪✽⋒虇ⓐ‛朏ㄡⴇ⎿⃫䉉朏ㄡ䠓㢻 䯛䚮☌㢏ㄛᾏ懀ᾼ㏏䠋䚮䠓ᾜ▛‚₅虇朏ㄡῊ嬐㞾 孏⵮冔 虇⁥↠㔴㛅―㏏梏䠓⋷扷幖㜨虇⡯军劌⶜凅 䯛㢘ⴛ⋷䠓⡭㍘Ҹ

䲻⡪✽⋒處凅䯛 ͑͑⁉ⳟ 䲻⡪✽⋒虃⋺31蚙ⓐ45虄㢘ᾘ仓ㄹ䘿ゞ㛔‚虇 㵞ᾏ仓抌⒔►ᾘ↚⋒亯處ᾏҷ凅䯛㢒╦呵ҷ㴊‰╙ ㄸ㻊䠓榟宏虃⋺31虇Ῥ31虇ⓐ33虄虖‛ҷ朏ㄡ䠓⫀ 㛦虇槾䫉⁥↠᾵ᾜⴛ⋷㞝䠌虃⋺32虇Ῥ34虇ⓐ34虄虖 ᾘҷ⡯朏ㄡ㢹劌ⴛ⋷㞝䠌Ӂ朏ㄡӂ䠓㊞儸虇凅䯛⢷ 憨㝈棱㢘㏏㛨⶝虃⋺34虇Ῥ35虇ⓐ42虄Ҹ榟宏䠓扷 ⎕㕟K―䰅䱮凅䯛㞾尿䠓㜿幖㜨虇尳孲䠓扷⎕ℎ朏 ㄡ㢃―孲卹⾀虇㛨⶝䠓扷⎕⶜朏ㄡ䠓㢻幹㕟K㜿䠓 㬑ㆄҸ⡯㳳虇㵞ᾏ扷⎕抌䐌㼘嗦ㄦ㛠䠓Ὴ嬐ⷳ棱Ҹ 䲻ᾏ扷⎕㕟Kⓐ‛朏ㄡ㏏梏䠓幖㜨虇ℎ⁥↠懁⋴㢃 ―孲凅䯛㞾尿䠓䲻‛㳴虇䲻‛扷⎕崢朏ㄡ⶜㈣㛈☛ 䢇ⅰ㢘㜿䠓䢚㹤虇䲻ᾘ扷⎕⏖䉉Ӂ彮样凅䯛ӂᾚ⴩ 儸Ҹ

䲻‣✽⋒處凅䯛 ͑͑⪶姪䠓ⳟ⳺ !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂

!

幹虇⁴╙汣㢒⎿卹⾀䠓⫀㛦Ҹ䲻‣厂⋼✽⋒㛧慿凅

⶝ 履


!

14

! !

棭 ⿇ 懢 ҷ 棭 ⿇ 岪

⢷䲻‣✽⋒虃ⓐ46蚙ⓐᾘ37虄虇ⓐ‛朏ㄡ䠋䖍 Ӂホ庌‭ӂ䠓╵ᾏ⪶ⷳ棱Ҹホ庌‭ᾜ⃕㞾䉉䣍⁉㓷 ☌䠓Ӂ⁉ⳟӂ虇㢃㞾⪶姪䠓ⳟ⳺Ҹ䫑㞾㢮ㄔ⾁῔䠓 䔚虇䖍⢷⡭ℕ⵸⎳戲‪╦宦䴰䖕⌅䔚⢚┊⫀分䠓ⳟ 㶠Ҹ憨✽⋒⌅ᾼᾘ㵄桕ᾼ岪慿Ӂ⪶姪ⳟ⳺ӂ憨䯀岑Ҹ ⢷ⓐ䱯46厂52䵏虇䣋䤝䠓⾃〤幆⋸㲰䯀凅䯛䉉Ӂ⪶ 姪䠓ⳟ⳺ӂ虃欻╾䬞概䲻ᾏ㲰䚷ᾙ憨䯀岑虄Ҹⓐᾏ 䱯1厂10䵏㞝槾㕟╙ ᖻ᫶ᢢᗔᛵᔾ᧶ጙ⊥ጴ᫓ᅗ⁴ ╙⢷ⓐᾏ䱯35厂37䵏虇凅䯛イ弆ホ庌‭㆝㢒╗㞾⪶ 姪ⳟ⳺䠓⛞槛Ҹ 憨✽⋒΅イ䠋凅䯛⶜⴦㛨榧娥䠓㔶◙Ҹ朏ㄡ娺 憨儳ᾜㅯ㝋☋╻⃕⁜䋅䧻ㅒ䠓⁉幹⛞Ҹ⡯䉉⁥↠㑡 令╊䢚☛刌虇⡯㳳⁥↠嬐╦⵸⎳虇憨儳⴦㛨榧娥㎟ 䉉朏ㄡ䠓╜棱㛨㣟Ҹ

䲻⋼✽⋒處凅䯛 ͑͑ 䫭䠓⋡ⳟ ⢷䲻⋼✽⋒虃ⓐ⡪1蚙ⓐ‣39虄虇凅䯛䛀⵸⎳冔 惘崙䉉╦⵸嗦Ҹ凅䯛䛀㔶⏅⪶⷏虃イ䠋‚₅☛╜㍘虄 惘崙䉉╦⁉㔶⏅虃娺㓘㒎ҷ娺⵸⎳ҷ娺㵉ⵂ虄Ҹ⡯ 嗦䫑䠓╦呵虇凅䯛㢏ㄛ䠓怺⎕ⷀ⎇槾⎉ℕҸ䫑ⷀ㞾 䫭䠓⋡ⳟ虃ⓐ‣39虄Ҹ⢷ⓐ⡪䱯61厂62䵏虇凅䯛刾 ⴩⪶䫼▇䠓尹㹤 ͑͑ 䫑ⷀ㞾䫭䠓⋡ⳟ虃 ᖻἡ⃤‌ᜇ !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

15

ᛵᗡጛ 虄虇憨✽⋒⢷䠍⪺朆ⴲ◙Ӂ ᱑ዷ᧣៦᧷ᛵᗡ ⢷䲻ᾘ✽⋒虇㎠↠䢚嬚朏ㄡᾜ㞝䠌☛䧻ㅒҸ䲻 ⡪✽⋒岪慿⁥↠䤝䣋☛⢷懢ㅆᾙ䠓⫀㛦Ҹ⢷䲻‣✽ ⋒虇⴦㛨榧娥䠓價槾棁䊰戉虇憲朏ㄡ΅䢚ㄦ㾔㫩Ҹ ⎿䲻⋼✽⋒虇朏ㄡⴛ⋷⫀㛦Ҹᾘ↚㢏㔴慠凅䯛䠓朏 ㄡ⢷ⴱ嬎欻ⷋᾼ䱮䋅㸘䣰虇ᾜ劌☛Ὴᾏ▛峵挡虃ⓐ ⡪32蚙42虄Ҹ⌅ᾼᾏ↚朏ㄡ⎉干―凅䯛虃ⓐ⡪10蚙 11ҷ17蚙21ҷ43蚙46虄虇㏏㢘朏ㄡ抌桱㩓Ὴ虃ⓐ⡪ 27蚙50虄虇䚩厂ㄋㄦ΅⁴岙宏ℕ▵尜凅䯛虃ⓐ⡪30 蚙31ҷ66蚙71虄Ҹⷀ㞾䜅⁥↠彛⎿㢏㾀䠓㟑↨虇⁥ ↠朚⭚⡭惘虇䠋䖍卹⾀㞾⃤䳘㮲⁉虇ㄋㄦ⢷♼㹲ᾼ 虃ⓐ⡪72虄虇⌜㎟䉉䣍朏ㄡ䠓⁲姷Ҹ

IV. 仟履 虃ⓐ‣40蚙ⓐ⋼8虄 憨扷⎕俌仟―凅䯛䠓㛔‚虇᾵ᾣⶖ㜃┆㢇憲㔴 弆ℕҸ仟履㕟K―㢏ㄛᾏ‪㢘杫凅䯛㞾尿䠓幖㜨虇 朏ㄡ⡯军㢃㞝䠌凅䯛Ҹ⋸╴捜嬐䠓尀宧撓⢷㳳埤處 䲻ᾏ虇凅䯛娺⥚嗻Ҹ䫑䠓娺⥚嗻虃ⓐ‣42蚙47虄峘 ⵵凅䯛䢮䠓㴊―虖䲻‛虇凅䯛⾁ㄸ㻊虃ⓐ⋼1蚙8虄Ҹ 䫑ㄸ㻊䠓‚⵵㊞☂嗦䫑⑬懝㴊‰Ҹ䫑尯䋅㞾ホ庌 ‭虇䫭䠓⋡ⳟ虇ⓐ‛朏ㄡ䥴懢䫑㞾尿虇⡯军劌⪯ⴛ !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂

!

ጛ ӂᾼ仟㣮虃ⓐ‣39虄Ҹ

⶝ 履


!

16

! !

棭 ⿇ 懢 ҷ 棭 ⿇ 岪

ⴛ⋷⋷⢿㴇■䫑Ҹ㎠㔴亜ⓐ⋼䱯8䵏㞾⋷┆㢇䠓仟 ⷍ虇㏏⁴ᾜ宝履ⓐ⋼䱯9厂20䵏䠓⋶ⵈҸ

V. ⪶佀 ⦉㝋⁴ᾙ䠓⎕㤟虇ㄭ㜃┆䬞概㢇䠓孡〵䢚虇㏏ 㢘✽⋒╾⁴仟▗䉉ⴛ㜃夜▗䠓⪶佀Ҹ A

⏜宏處凅䯛‚⫘䠓榟∨虃ᾏ1蚙15虄 A1 䬞概䠓捜灭虃ᾏ1虄 A2 ⋗摡處㝌㺦亓兿虃ᾏ2蚙8虄 A3 凅䯛䠓╦㺦╙寵㔱虃ᾏ9蚙13虄 A4 凅䯛‚⫘䠓⴩儸虃ᾏ14蚙15虄

B

䲻ᾏ扷⎕處䠋䖍凅䯛㞾ホ庌‭虃ᾏ16蚙⋺30虄 B1 䲻ᾏ✽⋒處凅䯛 ѧѧ冐⾺虃ᾏ16蚙⡪34虄 B1.1 㙐㏃凅䯛䠓⁉處儳䣍虃ᾏ16蚙45虄 B1.2 ╜⶜凅䯛䠓⁉處⴦㛨榧娥虃‛1蚙ᾘ6虄 B1.3 㙐㏃☛╜⶜凅䯛處ᾜ▛䠓╜㍘ 虃ᾘ7蚙35虄 B1.4 孲捚╜㍘處⡪䮽⢮⩳䠓㵣❊虃⡪1蚙34虄 B2 䲻‛✽⋒處凅䯛 ѧѧ ⋗䥴虃⡪35蚙⋼30虄 B2.1 䫑⑬懝卹䋅䠓劌␪虃⡪35蚙41虄 B2.2 䫑⑬懝泣泋䠓劌␪虃‣1蚙20虄

!䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

17

!

B2.3 䫑⑬懝䝍䝔厖㴊‰䠓劌␪虃‣21蚙43虄 ⶝ 履 B2.4 ⶜㝋䫑劌␪䠓╜㍘虃⋼1蚙13虄 B2.4.1 ╜棱處䫑⳸䱴㟑䠓㢚╚虃⋼1蚙6虄 B2.4.2 㳲棱處䫑䠓朏ㄡ虃⋼7蚙13ҷ30虄 B2.5 䫑䠓㴘懢⋗摡虃⋼14蚙29虄 B3 䲻ᾘ✽⋒處凅䯛 ѧѧ ホ庌‭虃⋼31蚙⋺30虄 B3.1 䲻ᾏㄹ䘿處挺㹊刍厖⛭虃⋼31蚙ᾒ37虄 B3.1.1 櫄檌‣ⓒ⁉虃⋼31蚙ᾒ37虄 B3.1.2 懝㼆╙嗦标虃⋼45蚙56虄 B3.1.3 厖㹤⎸庌⁉䠓姬䰐處⁥↠䠓凂刍 虃ᾒ1蚙23虄 B3.1.4 㢘杫灄⒔䠓⶜尀處ᾏ↚⪥戵⁉䠓 䢚㹤虃ᾒ24蚙30虄 B3.1.5 挺㹊⛭⾃處凅䯛䠓╜㍘ 虃ᾒ31蚙37虄 B3.2 䲻‛ㄹ䘿處挺㹊䣋䤝䠓⁉虃⋺1蚙26虄 B3.2.1 櫄檌⡪ⓒ⁉虃⋺1蚙9a虄 B3.2.2 懝㼆╙嗦标虃⋺9b蚙10虄 B3.2.3 厖㹤⎸庌⁉䠓姬䰐處⁥↠䠓䣋䤝 虃⋺11蚙13虄 B3.2.4 㢘杫灄⒔䠓⶜尀處朏ㄡ䠓䣋䤝 !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

18

! !

棭 ⿇ 懢 ҷ 棭 ⿇ 岪

虃⋺14蚙21虄 B3.2.5 挺㹊䣋䤝䠓⁉處凅䯛⋸扷⎕䠓挺 㹊虃⋺22蚙26虄 B3.3 㐎尜凅䯛䉉ホ庌‭虃⋺27蚙30虄 C

䲻‛扷⎕處䠋䖍凅䯛㞾䫭⋡ⳟ虃⋺31蚙ⓐ‣39虄 C1 䲻⡪✽⋒處凅䯛 ѧѧ ⁉ⳟ虃⋺31蚙ⓐ45虄 C1.1 䲻ᾏ㲰榟宏虃⋺31蚙Ῥ1虄 C1.2 䲻‛㲰榟宏虃Ῥ2蚙29虄 C1.3 䲻ᾘ㲰榟宏虃Ῥ30蚙ⓐ31虄 C1.4 䲻⡪㲰榟宏虃ⓐ32蚙45虄 C2 䲻‣✽⋒處凅䯛 ѧѧ ⪶姪䠓ⳟ⳺ 虃ⓐ46蚙ⓐᾘ37虄 C2.1 凅䯛䠓姛⑤處⪶姪䠓ⳟ⳺ℕ⎿凅彾㘡 ⍆虃ⓐ46蚙ⓐᾏ26虄 C2.1.1 䫑怺⎕䠓ⴲ◙處挺㹊䣋䤝䠓⾃〤 幆虃ⓐ46蚙52虄 C2.1.2 䫑䠓⎿懣處尖⑬⢿懁⥝ 虃ⓐᾏ1蚙11虄 C2.1.3 䃣㽷凥㵎處䫑ⴲ⾒⵸⎳ 虃ⓐᾏ12蚙26虄 C2.2 ⴦㛨榧娥䠓╜㍘處㲙㥓䠓⛞槛 !䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂


!

19

虃ⓐᾏ27蚙33虄

虃ⓐ‛1蚙12虄 C2.4 ⴦㛨榧娥䠓╜㍘處ᾘ↚⛞槛 虃ⓐ‛13蚙34虄 C2.5 凅䯛䠓╜㍘處Ӂ⪶姪ⳟ⳺ӂ䠓⛞槛 虃ⓐ‛35蚙44虄 C2.6 凅䯛俌仟處ⶖℕ䠓⵸⎳虃ⓐᾘ1蚙37虄 C3 䲻⋼✽⋒處凅䯛 ѧѧ 䫭䠓⋡ⳟ虃ⓐ⡪1蚙ⓐ‣39虄 C3.1 ⢷₾⪶ⷋ娺匞 㑈 虃ⓐ⡪1蚙11虄 C3.2 㢏ㄛ㟩檟虃ⓐ⡪12蚙31虄 C3.3 ⴱ嬎欻ⷋ虃ⓐ⡪32蚙42虄 C3.4 娺㓤虃ⓐ⡪43蚙52虄 C3.5 娺⵸虃ⓐ⡪53蚙ⓐ‣20虄 C3.6 娺捧ⓐ㥅虃ⓐ‣21蚙39虄

D

仟履處凅䯛‚⫘䠓仟㣮虃ⓐ‣40蚙ⓐ⋼8虄 D1 娺⥚嗻虃ⓐ‣40蚙47虄 D2 ㄸ㻊虃ⓐ⋼1蚙8虄

!䏗㲙㏏㢘虉屚⒎冊⓿☛⪥≂

!

C2.3 凅䯛䠓╜㍘處⢡㏅䠓㵣❊

⶝ 履

非常道、非常講 - 從九種講道進路探討馬可福音的信息  

非常道、非常講 - 從九種講道進路探討馬可福音的信息 - 導論