Page 1

⍈⊹! A ᭖ỒṞᯱጱᛵ᪑Ꮅ⃡ᣇ B ⍹Ꮒᒙ⍙ጄᛵ᪑Ꮅ⃡ᣇ C ឹᒙ⍙᥸᎚ᛵ᪑Ꮅ⃡ᣇ D ᒺዷ E ᒺᑊ F ᒺ᥸ G ⃡ᣇ H ⋽❴᪑Ꮅ⃡ᣇᛵᶠᯇ I ᪑Ꮅ⃡ᣇ᎐◶ J ጙ℀

!‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


2

欻╾䬞概!

咀 ⢚ ⴇ 冔 ⒔ 姰虃 Richard Bauckham虄⢷ 1995 〃 䠋 姷 ― ᾏ 䵖 㜖 䱯ҽ 䬞 概㢇䉉尿军⵺虚Ҿ虇1 幹䜠ⴇ冔ᾏ䢃䯀䬞概㢇䉉↚⎴儳汣军⵺䠓孏灭虇 テ 屎 䬞 概 㢇 ┮ 㢘 㢃 ひ 杙 䠓 崏 冔 ⶜ 巰Ҹ⒔ 姰 ᾵ ᾜ 㞾 䲻 ᾏ ⃜ 㕟 ⎉ 槭 ⃋ 履 灭 䠓 慠⁲ⴇ冔Ҹ㏧䏍₾䐈虃Mary Ann Tolbert虄㢍伢⢷⬈䠓䦣䰅ᾼ㒖⎉虇欻╾ 䬞 概 䠓 寽 捚虇ᾜ 劌 ╹ 柟 ⏅ 㝋 㥟 ↚ 儳 汣 䠓 埤 ⨒虇军 ㍘ 封 ≞ ╳ ⁲ ⶞ 尹 ⃫ ♐ ᾏ 㮲 㛍 䣋 ひ 杙 䠓 崏 冔Ҹ 2 ╵ ᾏ ⃜ ⴇ 冔 㵣 似 㜾虃 M. A. Beavis虄䦣 䰅 欻 ╾ 䬞 概 䠓 崏 冔虇΅㢘 慠 ⃋䠓 仟履Ҹ 3 ⊧ 䴰 ⴇ冔 ⶜ ⒔姰 䳘䠓 履 灭᾵ ᾜⴛ ⋷ 尜▛͑͑ 䬞 概 㢇 䠓 崏 冔 ⶜ 巰 ひ 杙虇ᾜ ᾏ ⴩ 姷 䫉 ▵ ⴩ ⃫ ♐ ⎉ 卹 㥟 ↚ 埤 ⨒ ㎥ 儳 汣虇4 ┊ ᾜ ㄦ ᾜ 㐎 尜 䬞 概 㢇 ᾜ ㍘ ⢎ 㝋 㥟 ↚ 儳 汣 憨 仟 履Ҹ‚ ⵵ ᾙ虇⒔ 姰 䳘 䠓 ↰ 峿 䠓 䩉䉉䬞概㢇ҷ⁴厂欻╾䬞概䠓䦣䰅㑢ⷤ―捜嬐䠓寽捚䰉朢Ҹ 卹 ㄭ ⓐ ⋺ ᾥ 亏 㴆 ▁ 冒 㙩 ⺪ 弆 ⁴ ℕ虇亓 ⒥ 䠓 㴆 ▁ 孏 ⁴ 䶰 ✽ ⡯ 㤫 杫 ⅑ 嬞 䵓 䬞 概 㢇 䠓 孲 捚Ҹㄭ 㴆 ▁ 剛 㟾 㔱 䰅 ⎿ 伢 㜖 孲 捚虇䬞 概 㢇 䠓 ⵺ ⃫ 㟑 朢ҷ⢿ 灭ҷ剛 㟾ҷ㛨 䏅 ≂ 伀 ☛ 伢 㜖 捚 儸虇ⴇ 冔 䠓 宝 履 ㄏ ㄏ ᾜ 懝 㞾 テ ⒥ ┮ ⋗ ✽ ᾏ 䚩厂㔡⁥䠓⏜宼Ҹ䋅军虇⬑㤫欻╾䬞概ひ㹪㻐≂虇崏冔弔弙㥟↚⢿Ⓩ虇 戲 灋 䬞 概 㢇 䠓 ⵺ ⃫ ⢿ 灭ҷ埤 ⨒ҷ䡽 䠓 䳘 屁 槛 ΅ ⷀ 崙 ㄦ ᾜ ⵈ 㞢 ᾚ ⴩ 履虇΅ ᾜ ㅔ 䉉 ↚ ⎴ 寽 捚 㝈 㹤 ☛ 孏 灭 ㏏ ⩮ 㝆Ҹ憨 䮽 岪 㹤 ᾵ 棭 䉉 ― ▵ ⴩ 㴆 ▁ 冒 㙩 䠓 ㊞儸虇军⢷㝋㒖⎉㴆▁䠓≂伀☛≂㐎虇懯㵣₊⃤⁉⁴䉉⁥㏏䥴䠓㢃巟

1

2

3 4

╒ Richard Bauckham, “For Whom Were the Gospels Written?” in The Gospels for All Christians: Rethinking the Gospel Audiences, ed. R. Bauckham (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 9-48Ҹ ╒ Mary Ann Tolbert, Sowing the Gospel: Mark’s World in Literary-Historical Perspectives (Minneapolis: Fortress Press, 1989), 303-4Ҹ ╒ M. A. Beavis, Mark's Audience: The Literary and Social Setting of Mark 4.11-12 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989), 175-76Ҹ ⬑ Philip F. Esler, “Community and Gospel in Early Christianity: A Response to Richard Bauckham’s Gospels for All Christians,” SJT 51 (1998): 235-48虖 David C. Sim, “The Gospels for All Christians? A Response to Richard Bauckham,” JSNT 84 (2001): 3-27 虖 Brian J. Incigneri, The Gospel to the Romans: The Setting and Rhetoric of Mark’s Gospel (Leiden: Brill, 2003) 虖 Hendrika N. Roskam, The Purpose of the Gospel of Mark in Its Historical and Social Context (Leiden: Brill, 2004)虖 Margaret M. Mitchell, “Patristic Counter-Evidence to the Claim that ‘The Gospels Were Written for All Christians,’” NTS 51 (2005): 36-79Ҹ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


⶝履

3

ⵛҸ憨 䮽 岪 㹤 ΅ ᾜ 㞾 炢 ◈ ▓ ╥ ㏏ 梏ҷ䰎 明 染 㢒 䠓 捚 儸虇军 㞾 テ 屎 伢 㜖 ㄏ ㄏ ᾜ 㞾 䉉 ― 孲 䳣 䖍 ⁲ 崏 冔 䠓 ⛞ 槛 ☛ 峿 䮚Ҹ⢷ ᾏ ⴩ 䠓 㴆 ▁ ☛ ⴦ 㛨 㜖 ⒥ 㧕 㥅 ⋶虇伢㜖㢻怺⳧⢷寽捚䰉朢虇ᾜⵈ㥟䮽孲捚⚾㎠䓷⶙Ҹ寽捚欻╾䬞概虇 柳 ― ㅔ 梏 䠓 㴆 ▁ ҷ 㜖 ⒥ҷ 尭 㜖 䳘 ⦉ 䪝 㔱 䰅 虇⶜ 䬞 概 㢇 㢻 怺 䠓 䡽 䠓 ҷ㕟 䫉 ☛㒖イ虇΅嬐㢘㛞摂䠓宇孉Ҹ ⁴ ᾚ 宝 履 ⶖ 坘 欻 ╾ 䬞 概 䠓 䦣 崏 㴆 ▁虇■ 崏 冔 ⷤ 䖍 䉉 ⃤ 㸡 㢘 㝈 㹤 履 灭 ╾⁴⩮㝆欻╾䬞概䠓孲捚虇ㄭ军㕟⎉㢻㢇䠓寽捚㝈■Ҹ

A

㛨㢒≂伀ᾼ䠓欻╾䬞概 ⢷ 㛨 㢒 㴆 ▁ 婰虇欥 ⃜ 㕟 ╙ 欻 ╾ 䠓 㞾 ᾏ 厂 ‛ ᾥ 亏 䠓 ⾤ 䠽 ‭虃 Papias虄虇

⁥ ⾺ 㐎 朆 冐 亓 兿虇ⷻ 䲻 ᾘ ⁲ ⦉ 䣲 ㄡҸ⾤ 䠽 ‭ 㸡 㢘 ⃫ ♐ ≂ ᾥ虇䛨 ᾚ ℕ 䠓 ≔ ⁴ㅄイヱゞ⎉䖍⢷ㄛ⁉䠓⃫♐婰處 朆 冐虃 亓 兿 虄尹 :Ӂ 欻 ╾ ㎟ 䉉 ― ㄋ ㄦ 䠓 寽 捚 冔虇㐙 ㄋ ㄦ 䠓 ᾏ ⎖ 抌 䀥 䩉 宧 ᾚ ℕҸ䋅 军虇⁥ 俆 慿 凅 䯛 䠓 宏 履 ☛ ⽴ ⃫虇᾵ 棭 㒘 㟑 榕 〞虇 ⡯ 䉉 ⁥ 㝱 㸡 刌 懝ҷ ΅ ᾜ 㢍 ⃃ 样 ῊҸ㳲 ⬑ ㎠ 尹虇⁥ 㞾 ⡯ 䉉 柹 ⃃ ㄋ ㄦ 军 ㄦ 䥴虇军 ㄋ ㄦ 㞾 ⡯ ㍘ 刌 䣍 䠓 埤 ⨒ ☛ 梏 嬐 ℕ 㛨 ⶝虇᾵ 㸡 㢘 嗦 ㊞ 宧 慿 Ὴ 䠓 岪 履Ҹ㏏ ⁴ 欻 ╾ 㒘 嗦 ⁥ ㏏ 宧 ㄦ 䠓 䀥 䩉 ⵺ ᾚ ℕ虇⎕ ⪥ ⶞ㅒ虇⋜ㄦ戉䂞―刌懝䠓₊⃤‚虇㢃㸡㢘ⶖ埪⇖Ὶ‚㛍⢷⌅ ᾼҸӂ5 ⴇ 冔 伢 ⿇ イ 䚷 憨 㵄 㜖 ⳦ ℕ 宝 履 欻 ╾ 䬞 概 䠓 ⃫ 冔ҷ⵺ ⃫ ⢿ 灭 ☛ 㟑 朢 䳘 ⛞ 槛虇䜅 ᾼ 䠓 ⋶ ⵈ ┊ ⇋ ㄦ 㾀 ⋴ ㆬ 冒Ҹ⾤ 䠽 ‭ 柳 ― 坘 ㄋ ㄦ 㕞 ⵺ 欻 ╾虇᾵ 㸡 㢘専亿尹㞝欻╾䠓怺⎕Ҹ⢷䶰䥼䠓栂慿婰虇⾤䠽‭イ慿朆冐╲ᾼ䠓欻 ╾虇厖 ⢷ 㜿 亓 ⎉ 䖍 ― ⋺ 㲰 䠓 欻 ╾ ⃋ ῝ 㝱 䢇 慠 ╗ 䢇 䛿虃 専 嬚 D ⃤ ⁉ 㢘 杫 ⃫ 冔 䠓 宝 履 虄Ҹ⢷ ⋗ ⋴ 䉉 Ὴ 䠓 ⓿ 巰 ᾚ虇䖍 ⁲ 崏 冔 ⵈ 㞢 ⁴ 䉉 ⢷ ⾤ 䠽 ‭ 䠓 宧 悘 婰 虇 欻 ╾ ⵺ ᾚ 䠓 ⷀ 㞾Ӂ 䬞 概 㢇 ӂҸ ⊧ 䴰 憨 㞾 ▗ 䖕 㔷 履 虇 ⃕ ⾤ 䠽 ‭ ᾵ 㸡 㢘 䯀 憨 ⃫ ♐ 䉉Ӂ 䬞 概 㢇 ӂҸ ⡃ 㧋 ℕ 尹虇 ⾤ 䠽 ‭ ΅ 㸡 㢘 㞝 宏 欻 ╾ ⢷ 䚩 灋 㟑 ↨ ⵺虃ㄋㄦ㴘懢⏜㎥ㄛ虄ҷ⢷䚩灋⢿㝈⵺Ҹ

5

ҿ⾤䠽‭㴧䵖Ӏ 虃 Fragments of Papias虄6.1虇 ‵ イ 㝋 ⊹ 嬎 㵣 䉞虃 Eusebius虄 䠓 ҿ 㛨 㢒 㴆 ▁ Ӏ 虃 Ecclesiastical History虄 3.39.15Ҹ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


4

欻╾䬞概!

ⷀ ⾁ 䥴 䠓 ▁ 㜨 宧 悘 虇 ⢷ ‛ ᾥ 亏 ᾼ 㢮 㴘 懢 䠓 㿇 㜾 ᾐ 虃 Justin Martyr虄 䔖 ⋗ ⁴ Ӂ 䬞 概 ӂ 虃 euvaggeli,on虄 䠓 媖 㜇 寭 ℕ ヱ ⵈ Ӂ ℎ ㄡ ⡭ ㍅ 虊 ␓ 宧 ӂ 虇 ΅ ⷀ 㞾 ⁙ 㝴 䠓 ⡪ ┆ 䬞 概 㢇Ҹ柳 㳳 ⁴ ⪥虇㿇 㜾 ᾐ ᾵ 㸡 㢘 㕟 ╙ ⌅ ⁥ 幖 㜨Ҹ䮜 ㄛ 虇 捛 㞑 Ὴ 㛨 ㊪ ₊ 亟 虃 Irenaeus虄 虇 ⢷ ⌅ ⃫ ♐ ҿ ╜ 歐 䛿 䱾 Ӏ 虃 Against Heresies虄 ᾼ 岪 慿 ― ⡪ ┆ 䬞 概 㢇 䠓 ℕ 㴆 : 欻 ⪹ ⢷ ⾛ ₾ ℕ ⁉ ᾼ 朢虇⁴ ⁥ ↠ 䠓 尭 宏虃 ‭ 垼 㜖 虄⵺ ᾚ ⁥ 䠓 䬞 概 㢇Ҹ䜅 㟑 Ⅼ 儔 ☛ ㄋ ㄦ 㳲 ⢷ 儔 欻 ≂ 懢 ☛ ら 䱚 㛨 㢒Ҹ⁥ ↠ 㴊 ㄛ虇ㄋ ㄦ 䠓 朏 䚮 ☛ 冊 峾 欻 ╾虇ⶖ ㄋ ㄦ 䠓 ⴲ 岪 惘 䉉 㜖 ⳦ ≂ 仵 ㎠ ↠ҸⅬ 儔 䠓 ▛ ⽴ 彾 ␯ ΅ ⵺ ᾚ ― ⁥ ⴲ 岪 䠓 䬞 概 㢇ҸῊ 䠓 朏 ㄡ 亓 兿虇│ 戲 ⃜ 懁 檟 㟑棯 嗦Ὴ 劇 匪䠓虇⢷ ‭ 亿‭ ⁴ウ ㏏ 㟑΅ ⵺― ⁥ 䠓䬞 概㢇Ҹ 6 槾 䋅 虇 ⾤ 䠽 ‭ 㸡 㢘 㾔 㫩 㕟 ╙ 䠓Ӂ 䬞 概 㢇 ӂӁ ⵺ ⃫ ⢿ 灭 ӂ☛Ӂ ⵺ ⃫ 㟑 朢 ӂ虇⢷ ㊪ ₊ 亟 䠓 栂 慿 ᾼ 抌 尹 㞝 ―Ҹ ⾤ 䠽 ‭ ☛ ㊪ ₊ 亟 䠓 ⽽ ⎴ 虇╾ 劌 ⢷ 㝋 栂 慿 䠓 䡽 䠓 ᾜ ▛Ҹ⾤ 䠽 ‭ ⃋ ῝ ㊂ ⶖ 欻 ╾ 䠓 ⵺ ⃫ 㣟 㜨 憌 䀾 厂 ℎ ㄡ ㄋ ㄦ虇坘 㳳 テ 屎 ⃫ ♐ 䠓 捜 嬐 ㆶҸ㊪ ₊ 亟 䠓 ⧀ 懢 ᾜ ≞ ⾤ 䠽 ‭ ⢷ ⳦ 婰 姛 朢 埤 埤 テ 屎 欻 ╾Ҹ柳―坘ㄋㄦ⴩儸欻╾虇⾤䠽‭☛㊪₊亟抌㸡㢘専亿″⁲欻╾䠓怺 ⎕Ҹ俀 ℎ 欻 ╾ 䬞 概 ⃫ 冔 䠓 怺 ⎕ ⢷ 欥 ⋸ ↚ ᾥ 亏 䠓 ≂ 伀 ᾼ ⁜ 㢹 ⴛ ⋷ 㾔 㟿虇欻 ╾ 䬞 概 䠓 捜 嬐 ㆶ ᾵ 㸡 㢘 ⏙ 㾪Ҹㄭ 伢 㜖 ≂ 伀 ℕ 䢚虇欻 ╾ 厖 ⌅ 檧 ᾘ ┆ 䬞 概 㢇 㝸㝋‛ᾥ亏虇⾁⢷ⅰⁿ儳汣ᾼ⃣ᾏ⾼⃜Ҹ欻╾䬞概䠓䓷䐈ㆶ☛┮␄ㆶ虇 㬄 ╾ 劌 㞾 ⌇ ⪥ 䬞 概 㢇 䠓 ⦉ 䪝虇΅ 㞾 㝸 㢮 ⅰ ㄡ 姪 懢 ⵺ ⃫ 䠓 棗 ㊮ ☛ 幖 䀟Ҹ7 ⃕ ⶜㵣⌅檧ᾘ┆䬞概㢇虇欻╾䬞概⡯䉉䵖⿔䥼☛䶰䛴军∨╦ㆌ嬥Ҹ8 ㄭ ㎟ 㢇 䠓 ᾏ ᾥ 亏 朚 ⭚虇杀 崏 欻 ╾ 䬞 概 ■ ℕ 抌 ⁴ ⅰ ⁿ 杫 㹷 䉉 ⎉ 䠋虇΅ ⁴ ⅰ ⁿ ⵵ 徟 ☛ ら 䱚 䉉 ℬ 㴇Ҹ䬞 概 㢇 䠓 㧇 ㅒ 㞾 凅 䯛虇⃕ ⷤ 䖍 䠓 ヱ 帛 ☛ ■ 〵 ⏖ 样 寽 捚 冔 䠓 埤 ⨒ 㶪 ⢜ 军 㢘 ⎕ ⎴Ҹ㊪ ₊ 亟 㢍 ⁴ 欻 ╾ 䬞 概 婰 ⌆ 汣 ⏊ 䛺 ⎉ ℕ

6 7

8

ҿ ╜ 歐 䛿 䱾 Ӏ 3.1.1Ҹ ⌇ ⪥ 䬞 概 㢇 ⬑ҿ ㄋ ㄦ 䬞 概 Ӏ虃 The Gospel of Peter虄ҷҿ ₙ ⅎ ⷋ 㻍 ⁉ 䬞 概 Ӏ 虃 The Gospel of the Ebionites虄 虖 㝸 㢮 ⅰ ㄡ ⬑ 㴘 懢 冔 㿇 㜾 ᾐ ҷ ㊪ ₊ 亟 Ҹ ╒ Adela Yarbro Collins, Mark, Hermeneia (Minneapolis: Fortress Press, 2007), 103-4 䠓 ⁚ 仈 ╙ ⌅ 寊 捚 Ҹ ⫶ ╳ 㜾 ᾐ 虃 Augustine虄 ⷀ 尜 䉉 欻 ╾ 䬞 概 ᾜ 懝 㞾 欻 ⪹ 䬞 概 䠓 㘽 嬐 虇 嬚 C. Clifton Black, Mark: Images of an Apostolic Interpreter (Columbia: University of South Carolina Press, 1994), 128Ҹ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


⶝履

5

䠓 凅 䯛 虇 㐈 ⎳ ▵ ⴩ 䏸 幹 䠓 Ӂ 岍 㜾 〤 Ὴ 儸 ӂ虃 Gnosticism虄 虖 军 ⡪ ᾥ 亏 䠓 Ӂ ‭ 㻐 Ὴ 儸 ӂ虃 Arianism虄虇⏖ ⡯ 䉉 欻 ╾ 䬞 概 ⷤ 䖍 ― 凅 䯛 䠓 ⁉ ㆶ ☛ 柟 ⏅ 虇 军尜䉉凅䯛㞾㲰䫭Ҹⷋ嬎‭㟑㢮㛨䏅⏖⁴䫭ⴇ㛨儸䉉⦉䪝寽捚欻╾䬞 概虇⶜㍘‭㻐㻍䠓孲捚Ҹ9 ⢷㴆▁朆す婰虇⬑⃤尜峧⦉䣲╙⌅⽴⃫虇㆝ 㮲 ⶖ 䬞 概 余 ㏲ ⅰ ⁿ 儳 汣虇⭚ 仑 㞾 寽 捚 䠓 㧈 㢻 ⪶ 㫼虇ᾜ 履 㞾 ⳦ 棱虃 literal虄ҷ 懢ㅆ虃moral虄ҷⵢ㊞虃allegorical虄戓㞾ⷻ⪸虃anagogical虄䠓孲崏㝈㹤Ҹ10 ⢷ ⅰ ⁿ 㛨 儸 䉉 冒 捞 䠓 寽 捚 㶪 ⢜ ᾚ虇ᾜ ≔ 㛨 儸 孏 灭 㞾 孲 崏 欻 ╾ 䬞 概 䠓 嬞 䵓 虇 欻 ⪹ҷ 彾 ␯ ☛ 欻 ╾ 䬞 概 虇΅ ‡ 䢇 ㎟ 䉉 孲 捚 䠓 ╒ 䋶 Ҹ欻 ᾐ 彾 ㅆ ⵺ ― 亓 兿 䬞 概 寊 捚虇㸡 㢘 䉉 欻 ⪹ҷ欻 ╾ ☛ 彾 ␯ 䬞 概 ⎕ ⎴ ⵺ 寊 捚虇╹ ⢷ 岪 䱯 桕 ☛ ⌅ ⁥ 嗦 ⃫ 婰 孲 捚 懝 憨 ᾘ ┆ 䬞 概 㢇Ҹ␯ 䏍 㜖 ▛ 㮲 ⵺ ― 亓 兿 䬞 概 寊 捚虇䉉 欻 ⪹ ҷ 欻 ╾ ☛ 彾 ␯ 䬞 概 ╹ ⵺ ― ▗ ╒ 寊 孲 Ҹ 11 ⢷ 憨 㮲 ₐ ␒ ᾚ 虇 䵖 ⿔ 䥼 ⶞ ҷ 尭宏䶰㯇䠓欻╾䬞概虇俌㞾嫾㏧焟⪶㛧慿⬑欻⪹☛彾␯䠓伯嗘Ҹ

B

㴆▁冒㙩ᾚ䠓欻╾䬞概 ㄭ ⓐ ⋼ ᾥ 亏 朚 ⭚虇凥 伢 䦣 崏 ㄭ 㛨 㢒 ⢡ ⢿ 憟 䃇 䮊 㪜 ⎿ ⪶ ⴇ 㛨 ⴳ虇伢 㜖

孲 捚 ΅ ㄭ 㛨 儸 ☛ 䩉 䱚 䫭 ⴇ 惘 䉉 㥴 峘 ☛ 䖕 ㆶ ㆬ 愷Ҹ㴆 ▁ 冒 㙩 憟 䃇 ╥ ⁲ ⅰ ⁿ ⵵ 徟虇㎟ 䉉 䦣 䰅 凥 伢 䠓 捞 〵 㮨 䀥Ҹ㴆 ▁ 冒 㙩 ⌅ ᾼ ᾏ ↚ 杫 㹷 㞾 ‚ 䏸 䖍 巰 䠓 ⡯ 㤫Ҹⶖ 憨 ↚ 杫 㹷 㛍 ⢷ ▛ 㮲 㞾 宧 慿 凅 䯛 䚮 。 䠓 ⡪ ┆ 䬞 概 㢇 婰虇嬐 孲 䳣 䠓 ⷀ 㞾 虇 䰅 䱮 ♹ ┆ 䬞 概 㢇 㞾 ⌅ ⁥ 䬞 概 㢇 䠓 Ӂ ⡯ ӂ 虚 㝸 ⢷ 㧋 捛 㜾 ⾃ 建 虃 J. J. Griesbach虇1745-1812 〃 虄⁚ 仈 ㄛ ᾥ 䌮 ㈘ 䠓Ӂ 䲵 槭 䬞 概 ⛞ 槛 ӂ虃 Synoptic Problem虄Ὶ⏜ᾏ䠍〃虇 12 咀⢚⁉㥴⾒虃Thomas Chubb虇1697-1747 〃虄 9

10 11

12

╒ Kevin Madigan, “Christus Nesciens? Was Christ Ignorant of the Day of Judgment? Arian and Orthodox Interpretation of Mark 13:32 in the Ancient Latin West,” HTR 96, no. 3 (2003): 255-78 虖 Francis X. Gumerlock, “Mark 13:32 and Christ’s Supposed Ignorance: Four Patristic Solutions,” TRINJ 28 (2007): 205-13Ҹ ╒ Collins, Mark, 103-16Ҹ 嬚 John Calvin, A Harmony of the Gospels: Matthew, Mark and Luke, 3 vols, trans. A. W. Morrison and Thomas F. Torrance, reprinted (Grand Rapids: Eerdmans, 1994-1995)Ҹ 欻⪹ҷ欻╾ҷ彾␯ᾘ┆䬞概㢇佀榧䢇呴虇╾⁴‡䢇⶜㵣孏⵮虇㞾䉉䲵槭 虊 ⌀ 孏 虊 ⶜ 孏 䬞 概 Ҹ ㏏ 岑Ӂ 䲵 槭 䬞 概 ⛞ 槛 ӂ虇 ⷀ 㞾 ⶜ 㵣 ᾘ ┆ 䬞 概 㢇 䠓 㜖 ⳦ 杫⅑虇㔱亱⌅ᾼ䠓⋗ㄛ㲰〞Ҹ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


6

欻╾䬞概!

⾁ 伢 㕟 ⎉虇欻 ╾ 㞾 䬞 概 㢇 ᾼ 㢏 㝸 ㎟ 㢇 䠓 ᾏ 㢻虇㞾 ⌅ 檧 䬞 概 㢇 䠓 䀟 榼Ҹ13 㧋 捛 㜾 ⾃ 建 䠓 䲵 槭 䬞 概 䖕 履 尜 䉉 欻 ⪹ 䬞 概 䉉 ⋗虇彾 ␯ 样 ㄛ虇欻 ╾ ⏖ 㞾 欻 ⪹ ☛ 彾 ␯ ⋶ ⵈ 䠓 㘽 嬐Ҹ㧋 捛 㜾 ⾃ 建 䠓 䖕 履 桥 䋅 ᾜ 劌 䉉 ᾘ ┆ 䬞 概 㢇 䠓 杫 ⅑ 㕟 ⎉ 崢 ⁉ 䂎 ㊞ 䠓 孲 捚虃 ⁙ 㝴 ⪶ ⪩ 㜇 㜿 亓 ⴇ 冔 抌 尜 䉉虇欻 ╾ 䬞 概 䉉 ⋗ 䠓Ӂ ‛ ⋒ 尹 ӂ 㵣 悒 劌 ⪯ 孲 捚 ᾘ 冔 䠓 杫 ⅑ 虄 虇 14 ┊ 㮨 尛 ― 䬞 概 㢇 䦣 䰅 䠓 ⎕ 㷃 ⽉ Ҹ 㧋 捛 㜾 ⾃ 建 㞾 䲻 ᾏ ↚ ⁴Ӂ 䲵 槭 䬞 概 ӂヱ ⵈ 欻 ⪹ҷ欻 ╾ ☛ 彾 ␯ 䬞 概 ᾘ 冔 䠓 杫⅑虇㞾➦寵䖕榕ᾘ冔杫⅑䠓⋗摡Ҹ ⬑ 㤫 欻 ╾ 䬞 概 㞾 欻 ⪹ ☛ 彾 ␯ 䬞 概 剛 ㄛ 䠓 ᾏ ↚ ⦉ 䪝 ⋒ 亯虇䊰 履 ⶜ 䦣 䰅 ☛ ― 孲 凅 䯛 ☛ 㝸 㢮 㛨 㢒 虇 ⌅ 捜 嬐 ㆶ 抌 㵚 ぇ 僽 䜠 Ҹ 䛱 䱮 虇 㒘Ӂ ‛ ⋒ 尹 ӂ䠓 岪㹤虇欻╾䬞概㝱䋅㞾⌅檧䬞概㢇䠓⦉䪝⋒亯虇䖕䜅㢃㔴慠㴆▁䀟榼Ҹ ㏏ ⁴虇卹 ⓐ Ῥ ᾥ 亏 厗 弆Ӂ 㴆 ▁ 凅 䯛 䦣 䰅 ӂ虃 the quest of historical Jesus虄 ⁴ ℕ虇欻 ╾ 䬞 概 ⢷ ⴇ 冔 䦣 宝 峿 䮚 ᾼ ⷀ ⃣ 捜 嬐 䠓 ⾼ ⃜Ҹ‛ ⓐ ᾥ 亏 ⎬ 㢮虇ⴇ 冔 ウ 梆 ㅆ 虃 William Wrede虄 ⶜ 欻 ╾ 䬞 概 䠓 㔱 宝 朚 ⷤ ― 䬞 概 㢇 䦣 䰅 䠓 㜿 ᾏ 榐 Ҹ ⁥ 㕟 ⎉Ӂ ホ 庌 ‭ 䠓 䫤 ⵕ ӂῒ 欻 ╾ 䬞 概 ⵺ ⃫ 䠓 Ὴ 㝷 虇䉉 䠓 㞾 㼗 柳 㝸 㢮 㛨 㢒 ᾜ 䖕 孲 凅 䯛 ⢷ ᾥ 㟑 䠓 怺 ⎕虇军 ⢷ 䫑 㴊 ㄛ ┊ 尜 ⅰ Ὶ 朢 䠓 彬 桱Ҹウ 梆 ㅆ 䠓 䖕 履 ᾏ 㝈 棱 ➦ 寵 㔱 亱 㝸 㢮 㛨 㢒 㥟 ↚ 㴆 ▁ 栝 㵄虇╵ ᾏ 㝈 棱 ╗ 㒖 䫉 䦣 䰅 䬞 概 㢇 䠓 㜿 㝈 ■ ͑͑ 䬞 概 㢇 䠓 ⵺ ⃫ ῒ ⦉ 㝋 㥟 ↚ 㴆 ▁ 䡽 䠓 ☛ 㝷 弲 Ҹ ウ 梆 ㅆ ⶜ 欻 ╾ 䬞 概 䠓 䦣 䰅 㒖 ■ 虇 ⷀ 㞾 样 ㄛ 军 ℕ 䠓 Ӂ 佷 ⅽ 无 ⎴ ⴇ ӂ 虃 Redaction Criticism虄 Ҹ ⢷ 佷 ⅽ 无 ⎴ ⴇ 䠓 憞 嬥 ᾚ 虇 欻 ╾ 䬞 概 㜃 汣 ╦ ⎿ 捜 嬥 Ҹ ╹ 㞾 䦣 崏㝈■☛寤₿虇⦉㢻戓㞾㴆▁冒㙩☛䬞概㢇剛ㄛ㣟㜨䠓⶜㵣╒䋶Ҹ 欻 ╾ 䬞 概 㞾 䀟 卹 㴆 ▁ 䠓 䚱 䏸Ҹ䊰 履 伢 㜖 ㎟ 㢇 䠓 剛 㟾 ㎥ 懝 䮚虇⁴ 厂 ⋶ ⵈ 俆 慿 䠓 ⁉ 䏸 ‚ ₅ ☛ 㟑 䰉 ╒ 䋶虇抌 ⢷ ⌆ 汣 㴆 ▁ 埤 ⨒ҷ⴦ 㛨 㜖 ⒥ 剛 㟾 ᾼ ″ 俣 军 ㎟Ҹ嬐 杀 崏 ― 孲 欻 ╾ 䬞 概虇䊰 履 ⬑ ⃤ 抌 ᾜ 劌 俭 懝 㴆 ▁ 懁 姛Ҹ憨 㞾 㴆 ▁ 冒 㙩 㹤 䊰 ╾ ╥ ⁲ҷ帱 䔊 ᾜ 劌 ▵ ⴩ 䠓 ┮ ⡯Ҹ䋅 军虇㍘ 䚷 厖 ㅄ イ 㴆 ▁ ⽴ ⌆ ☛ 幖 㜨虇᾵ 棭 䉉 ― 捜 ら 㴆 ▁ 䢮 䢇 ☛ 㲰 〞虇军 㞾 䉉 ― 汣 㢒 ☛ 䰐 ⎉ ⃫ ♐ ⅰ ㇾ 䠓 姏 刘 ☛ 䢮 ⵵Ҹ䛱 䱮虇俀 ℎ ⋶ ⵈ ☛ ⃫ ♐ 㢻 怺 㞾 㴆 ▁ 䠓 ᾏ 扷 ⎕虇⃕ 䬞 概 㢇 ᾵ 棭 亣 䉉 㘿 ⵺ 㴆 ▁ 军 ⑤ 䳕Ҹㄭ 伢 㜖 ⋶ ⵈ虃 ╒ ⁴ ᾚ 宝 履 ☛ ▓ 䱯 䠓 伢 㜖 孲 捚 虄

13 14

╒ Collins, Mark, 114Ҹ 欻 ╾ 䬞 概 ␯ ᾙ ⴇ 冔 㭚 ㊂ 䠓 㜖 ⳦ 㣟 㜨Ӂ Q ⌇ ӂ虇 ⷀ 㞾 欻 ⪹ ☛ 彾 ␯ 䬞 概 䠓 ⦉ 䪝 ⋒亯Ҹ憨ⷀ㞾Ӂ‛⋒尹ӂҸ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


⶝履

7

⎿ 欥 㜇 ↚ ᾥ 亏 䠓 㛨 㢒 ≂ 伀虇⌆ 汣 䠓 㴆 ▁ 屁 槛 ᾵ 棭 㧇 ㅒ ㏏ ⢷虇⁴ 㴆 ▁ 䉉 䡽 㮨䠓寊捚ㄏㄏ栆⋴ツ⌯㣝㏃ҷ㢻㢺↡僽䠓㧝㨞婰Ҹ

C

ㄛ冒㙩㟑⁲䠓欻╾䬞概 ‛ⓐᾥ亏ᾒⓐ〃⁲虇䬞概㢇䠓䦣䰅ㄭ㔱䰅懝╊䠓㴆▁惘厂孏䋶䜅

ᾚҸ䬞概㢇΅䛀憩ㄏ㴆▁䠓䰦ⳟ虇崙㎟⎇槾㎥テ⒥‚₅㊞儸䠓ヸ吁䕊 䘒虇䚩 厂 ╺ 崏 冔 歟 彂 ⍬ 嬥 䠓 数 ⳟҸ欻 ╾ 䬞 概 ᾜ ≔ 憞 嬥 懝 ╊ 䠓 㴆 ▁虇㢃 ⧠ 憯 崏 冔 䠓 㛧 慿Ҹ崏 冔 杀 崏 欻 ╾ 䬞 概虇⌜ ᾜ 劌 䂎 彂 㝋 䔁 ╥ 㴆 ▁ 㟑 䰉 婰 䠓 ⁉ 䏸 ☛ ⢿ 灭 幖 㜨虇ㅔ 榗 ▛ 㟑 憩 懝 㛧 慿 婰 䠓 ⁉ 䏸 ⏊ ␒ ☛ ‚ ₅虇䤴 嬚 䲻 ‛ҷᾘ ⁲ ⅰ ㄡ ㆝ 㮲 尜 ⅰ ☛ ― 孲 凅 䯛虇䚩 厂 懁 ⋴ 䬞 概 㢇 䠓 ᾥ 䛛虇汣 㢒 䜅 ᾚ 㞝 䠌 ☛ 彮 ㄭ 凅 䯛 䠓 ㊞ 儸 Ҹ 15 慠 〃 欻 ╾ 䬞 概 寊 捚 㢇 ㏏ 㔰 亜 䠓 憨 䮽 杀 崏 䳥 䛴 虇 16 令 棭 ⴇ 姢 䃽 㻐虇军 㞾 㝱 䲵 ▗ 䬞 概 㢇 㢻 怺 䠓 栂 慿虇΅ ☋ ㍘ ⎬ ⁲ 㛨 㢒 ≂ 㐎 䬞 概 㢇䠓㢮㢪厖䡽䠓Ҹ䛱䱮虇ᴓ፞ጴጄᅗᵨ⊹ᑋᠻ↚ᑊ፵Ṟ᱑⃡ᣇᅗጌᢢ

᢮ ⅉ ᱑ ጚ ዷ ᙰ ᪞ ᛵᅗ᎔ ᠥ ᩚ ᙞ虃 ╾ ⓐ ⡪ 9虄ᅙ 尯 ⬑ ⒔ 姰 䳘 ⴇ 冔 䠓 䦣 䰅 ㏏ 㒖 ⎉虇䬞 概 㢇 ᾜ ⢎ 㝋 ↚ ⎴ 㴆 ▁ 儳 汣 埤 ⨒虇军 㞾 ■ 㟽 ⪸ ᾚ ≂ 尹 䠓 㛧 慿Ҹ欻 ╾ 䬞 概 㝱 䋅 ᾜ 劌 娺 亓 ⒥ 䉉 㥟 ↚ 㟑 䰉 儳 汣 䠓 㛧 慿虇䢇 杫 䠓 屁 槛 ‵ ᾜ 㢒 㢘 ✽ ᾏ 亣 䋅 䠓 䳣 㧗Ҹ⁴ ᾚ ⁚ 仈 ᾏ 去 寊 捚 㢇 ㅔ 䋅 埤 䖕 䠓 屁 槛虇捜 灭 ᾜ ⢷ 㝋 㕟 K 䳣 㧗虇军 㞾 ㄭ 伢 㜖 ⋶ 峘ҷ㛨 䏅 ⪥ 峘 ☛ ⴇ 冔 䦣 䰅 ㎟ 㤫虇尹 㞝 垙 ► 㴆 ▁ ☛ ⅰ ⁿ ‡ ⑤ 䠓 寽 捚虇⢷ 㑡 令 亓 ⒥ҷ㔡 ⁥ ゞ 杀 崏 ▛ 㟑虇㢃 劌 ⷤ 䖍 ⅰ ⁿ 䠓 䰉 朢 ☛ ␪捞Ҹ

15

16

╒ Robert Tannehill, “The Disciples in Mark: The Function of a Narrative Role,” JR 57 (1977): 386-405虖 David Rhoads and Donald Michie, Mark as Story: An Introduction to the Narrative of a Gospel, rev. ed. With Joanne Dewey (Minneapolis: Fortress Press, 1999)虖 Tolbert, Sowing the GospelҸ ⬑ R. T. France, Mark, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2002) 虖 Eugene Boring, Mark, New Testament Library (Louisville: Westminster John Knox, 2006)虖 R. Alan Culpepper, Mark (Macon: Smyth & Helwys, 2007)Ҹ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


8

欻╾䬞概!

D

⃤⁉ 䬞 概 㢇 䠓 ⃫ 冔Ӂ 欻 ╾ ӂ䰅 䱮 㞾 尿 虚 ⢷ 㜿 亓 凥 伢 ᾼ 虇Ӂ 欻 ╾ ӂ憨 ▜ ⳦

㢍 伢 ⎉ 䖍 ⋺ 㲰 虇 ⎕ ⎴ ⢷ ℎ ㄡ 姛 ≂ 虃 ⓐ ‛ 12ҷ 25虇 ⓐ ‣ 37ҷ 39虄 ҷ Ⅼ 儔 㢇 ⅰ 虃 嬎 ⡪ 10虖 㕟 ㄛ ⡪ 11虖 朏 24 䵏 虄 ☛ ㄋ ㄦ ⏜ 㢇 虃 ‣ 13虄 Ҹ ⢷ ╳ ⁲ ⾛ 卧 儔 欻 ᾥ 䛛虃 ⁴ ᾚ 䶰 䯀Ӂ ⾛ 儔 ӂ虄虇 欻 ╾ 㞾 ᾏ ↚ 㟽 憩 ᾜ 懝 䠓 ▜ ⳦ Ҹ ㏏ ⁴ 虇 憨 ‪ 伢 㜖 ᾼ 䠓 Ӂ 欻 ╾ ӂ 㞾 ▵ ▛ ᾏ ⁉ 虇 ⵵ ⢷ 桲 ⁴ 㸉 ⴩ Ҹ 17 ⶳ 㢘 䚩 冔 虇 憨 ↚ ⛞ 槛 䠓 䳣 㧗 ᾵ ᾜ 劌 ㄭ 伢 㜖 㢻 怺 㐍 ⎿虇⡯ 䉉 䬞 概 㢇 ᾜ ≞ 㜿 亓 㢇 ⅰ虇⪶ 扷 ⎕ ᾏ 朚 ⭚ ⷀ 㾔 㫩 ⵺ 㞝 ⃫ 冔 ☛ 崏 冔 㞾 尿Ҹ⢷ 㜿 亓 凥 伢 婰虇柳 ― ⾛ ₾ ℕ 㢇 ☛ 亓 兿 ᾏ 㢇虇ㄭ 儔 欻 㢇 ⎿ ⛮ 䫉 撓虇⃫ 冔 ☛ 崏 冔 䠓 怺 ⎕虇⦉ 㢻 ᾙ 抌 ╾ ⁴ 坘 ⃫ ♐ 䠓 ┆ 欥 尭 ᾏ 䡽 ― 䋅 Ҹ 18 彾 ␯ 䬞 概 ☛ ℎ ㄡ 姛 ≂ 桥 䋅 ⢷ ⃫ ♐ 朚 ⭚ 㟑 㕟 ╙ 崏 冔Ӂ 㕟 柎 棭 儔 ⪶ ⁉ ӂ虇 ┊ 㸡 㢘 彂 ⪯ 䠓 幖 㜨 ⷀ 㴆 ▁ ᾙӁ 㕟 柎 棭 儔 ⪶ ⁉ 㞾 尿 ӂ憨 ⛞ 槛 㕟 K 䳣 㧗 虇懠 履 ⃫ 冔 䠓 怺 ⎕ Ҹ 厂 㝋 欻 ╾ 䬞 概 虇㝱 㸡 㢘 ≞Ӂ 㕟 柎 棭 儔 ⪶ ⁉ ӂ憨 㮲 䠓 崏 冔 㕟 䫉 虇΅ 㸡 㢘 槾 䫉 ⃫ 冔 㞾 尿 ҸӁ ⋘ 嗦 怺 ⳟ 憒 彠 䠓 ⶠ 〃 ⁉ ӂ虃 ⓐ ⡪ 51虄ⷀ 㞾 䬞 概 㢇 ⃫ 冔 欻 ╾ 䠓 岪 㹤虇桥 䋅 伢 ⿇ 䉉 ⁉ ㏏ イ 䚷虇᾵㸡㢘₊⃤ℕ卹伢㜖⋶⪥䠓峘㙩Ҹ ㏏ 㢘 䬞 概 㢇 䠓 ┮ 䯎 抌 㸡 㢘 ″ ⁲ ⃫ 冔 㞾 尿虇╾ 劌 ⡯ 䉉 崏 冔 抌 䥴 懢 ⁥ ↠ 䠓 怺 ⎕Ҹ㢃 ⪶ 䠓 ╾ 劌 㞾虇䬞 概 㢇 俆 慿 䡽 䠓 ☛ 䊵 灭 仑 ⭚ 㞾 凅 䯛 ⦉ 䣲虇⊧ 䴰 䬞 概 㢇 剛 ㄛ 䠓 ℎ ㄡ ≂ 伀 ΅ ㄗ 捜 嬐虇⃫ 冔 怺 ⎕ ┊ ᾜ 㞾 捜 灭 ㏏ ⢷Ҹ㜿 亓 䬞 概 㢇 䠓 㢇 ▜ 厖 ╳ ⁲ ⃫ ♐ 㢇 ▜ 慴 䛿Ҹㄛ 冔 ㄏ ㄏ 䚷 ⃫ 冔 䠓 ▜ ⳦ ⋗ 姛虇䬞 概 㢇 ⏖ ⶖ ⁉ ▜ ㄛ 僽 虃euvaggeli,on kata. Ma,rkon虄虇ⶖ 捜 灭 㛍 ⢷ 䬞 概虇军 棭 ⃫ 冔Ҹ 19 ㄭ 㝸 㢮 ⦉ 䣲 ㄡ 䠓 幖 㜨 虇 ⬑ 㿇 㜾 ᾐ 20 ☛ ⁥ 㕟 ⴘ 虃 Tatian虄 䠓 ҿ ⡪ 䬞 概 ⓣ 屎 㢻 Ӏ虃 Diatessaron虄☛ 㐓 㢻 峘 㙩 ㏏ 嬚虇䬞 概 㢇 ⁴ ⡪ ┆ ᾏ ⫦ ヱ ゞ ⳧ ⢷虇㞾 䉉―テ屎儳汣☛㜃⋷军ᾜ㞾↚⎴㢇┆Ҹ

17 18

19 20

Ӂ 欻 ╾ ӂ 㞾 ╳ ⁲ 儔 欻 䫍 㢒 ‣ ↚ 㢏 㟽 憩 䠓 ▜ ⳦ 虇 嬚 Black, Mark: 1-7虖 ╗ 嬚 Culpepper, Mark, 31Ҹ 厂 㝋Ӂ ⃫ 冔 ӂ㞾 ▵ 伢 㜖 ᾼ ㏏ 尹 䠓Ӂ ⃫ 冔 ӂ虇 军Ӂ 崏 冔 ӂ㞾 ▵ 㾔 㟿 ╾ 愷虃 ⬑ ㄋㄛᾏ 1 㕟╙ᖻᑆᔾᣞᛵ᧷ᘍ᭕᎐ᡷ⎯᫛ἲጴὤᅘℚᔾᣞᐹᬗዯ∐⚮ Ḋ ᝂ ፬ ᛵ ዷ虖桔 ᾏ 1 ᴏ ᒴ ጀ ዶ ᣥ ፱ ᠘ ጴ ዷ 虄虇 ⏖ ᾜ ⷻ 宝 履 䠓 㝷 弲 ☛ 䵓 ⢜ Ҹ ╒ M. Hengel, Studies in the Gospel of Mark (London: SCM, 1985), 65Ҹ ҿ 崆 㛨 㢇 ᾏ Ӏ 虃 1 Apology虄 66.3Ҹ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


⶝履

9

⁙ 㝴 䬞 概 㢇 䠓 ▜ 䯀Ӂ 欻 ╾ 䬞 概 ӂ虇㍘ 封 㞾 ᾏ ᾥ 亏 ᾼ ㄛ 㢮 虇΅ ⷀ 㞾 朚 ⭚ 㻐 ≂ 㝋 㛨 㢒 䠓 㟑 ↨ ␯ ᾙ 䠓 虇 21 ⌅ 㧈 䀟 ╾ 憌 䀾 厂 ⾤ 䠽 ‭ Ҹ 22 䋅 军 虇 㧈 㙩 ⾤ 䠽 ‭ 䠓 岪 㹤虃 嬚 䲻 3 榐 虄虇憨Ӂ 欻 ╾ ӂ厖 䖍 ⢷ ⅰ ㄡ 㻐 ≂ 㞾 欻 ╾ 䬞 概 ⃫ 冔 䠓Ӂ 欻 ╾ ӂ榦 㢘 ⎕ ⎴Ҹ㻐 姛 䠓 岪 㹤 ⃋ ῝ ら ⦉ 㝋 ℎ ㄡ 姛 ≂虃 ㄡ ⓐ ‛ 12虇 ⓐ ᾘ 5ҷ13虇ⓐ ‣ 36蚙 41虄虇尜 䉉 欻 ╾ 㞾 凅 彾 㘡 ⍆ 䠓 ⷔ 㶠虇㞾 㝸 㢮 ⅰ ㄡ 虃 ⾃ 㒎 ⾃ 虄䠓 嬹 ╚虇䚩 厂 ㊂ ≞ 凅 䯛 ☛ 朏 ㄡ 㢏 ㄛ 㟩 檟 䠓 ⢿ 灭 ⷀ 㞾 欻 ╾ 䠓 ⷔ ㏏ Ҹ ⁙ 㝴 㝔 ⴱ ㄏ 凅 彾 㘡 ⍆ ㅔ ⎿Ӂ 欻 ╾ 㮢 ӂ虇 㞾 憨 䮽 尹 㹤 䠓 ⌆ 汣 姷 䖍 Ҹ 㒘 憨 ↚ 岪 㹤虇欻 ╾ ᾜ ≔ 㞾 凅 彾 㘡 ⍆ 䠓 ⷔ 㶠虇㢃 㢍 伢 凂 凭 䡽 䤈 凅 䯛 䠓 樷 捖 ☛ 㛨 客Ҹ⁴ 㳳 㔷 履虇欻 ╾ ㏏ 宧 慿 䠓 䬞 概虇΅ ⷀ 㞾 ⃫ 冔 嬹 怺 ⢷ ⧃ 䠓 嬚 峘 宧 撓Ҹ ╾ 㞾 欻 ╾ 䬞 概 䠓 ⋶ ⵈ ⃋ ῝ ᾵ ᾜ 㚾 㒐 憨 ↚ 孏 灭虇⡯ 䉉 㼘 ╙ 凅 䯛 ⢷ 凅 彾 㘡 ⍆ 䠓⽴⃫☛伢㴆╹⃣⋷┆⋶ⵈ䠓ᾘ⎕Ὶᾏ虇⌅檧抌㞾␯⎸⎸ᾏ⿅䠓⧀懢Ҹ 柳 棭 欻 ╾ ㄭ 凅 䯛 ⢷ ␯ ⎸ ⎸ ⷤ 朚 ⽴ ⃫ 㟑 ⷀ 彮 ㄭ 䫑虇▵ ⏖虇ᾜ ╾ 劌 㞾 䡽 䤈 ㏏ 㢘 ‚ ₅ 䠓 嬚 峘 ⁉Ҹ㕪 宏 Ὶ虇欻 ╾ 䬞 概 ⪶ 扷 ⎕ ⋶ ⵈ ㅔ ⴩ 㞾 ⃫ 冔 ㄭ ⎴ ⁉ 惘 慿 ☛ ≂ 尹 军 䔁 ㄦ 䠓Ҹ厂 㝋 ⁥ 䠓 幖 㜨 ℕ 卹 䚩 灋 ⁉ ☛ ㎟ ⎕ 㢘 ⪩ ⶠ虇⏖ 嬥 ῝ 欻 ╾ 㞾尿Ҹ⬑㤫憨⃜欻╾䠓䩉㞾凅彾㘡⍆䠓ⷔ㶠虇⁥䠓ⵅ㞾㢏ㄛ㟩檟䠓⢿ 灭虇戲 灋 凅 䯛 懁 ⋴ 凅 彾 㘡 ⍆ ㄛ 䠓 姛 䮚 ☛ 懼 懖虇⪶ 㬑 ╾ 嬥 䉉 ⁥ 䠓 嬚 峘 ㎥ ⡭ ㍅ Ҹ䋅 军虇崏 冔 䊰 㹤 ㄭ 䬞 概 㢇 䠓 ⋶ ⵈ 䩉 尜 憨 ᾏ 灭 Ҹ╵ ᾏ 㝈 棱 虇㧈 㙩 ⾤ 䠽 ‭ ㄭ 朆 冐 亓 兿 ㄦ ℕ 䠓 ≂ 伀虇欻 ╾Ӂ 㝱 㸡 刌 懝ҷ΅ ᾜ 㢍 ⃃ 样 Ὴ ӂ虇军 㞾Ӂ ㄋ ㄦ 䠓 寽 捚 冔 ӂ虇憨 ╗ 厖 ℎ ㄡ 姛 ≂ 䠓 亓 兿 欻 ╾ ᾜ ◊ ▗虇╜ 军 㔴 慠 ㄋ ㄦ ⏜ 㢇 ‣ 䱯 13 䵏 㕟 ╙ 䠓 ᔾ Ӊ ㄋ ㄦ ӊ ᗡ ጛ ᪑ Ꮅ Ҹ ⶜ ᾏҷ‛ ᾥ 亏 䠓 ⅰ ㄡ 军 宏虇欻 ╾ 㞾 ▵ 嬹 䣋 嬚 峘 凅 䯛 䚮 。 槾 䋅 ᾵ ᾜ 捜 嬐 虇捜 嬐 䠓 㞾 ⁥ ╥ 䚷 䠓 㣟 㜨 虇 ╾ ⁴ 憌 䀾 厂 凅 䯛 䚮 。 䠓 嬚 峘 ⁉ Ҹ▛ 㮲虇䜅 㟑㛨㢒΅㸡㢘厗弲㾀䰅欻╾䠓䢮㳲怺⎕☛剛㟾Ҹ⬑㤫⁥ᾜ㞾嬹㴆⌅⨒ҷ 䡽 䤈 ⌅ ⁉ 䠓 嬚 峘 ⁉虇⁥ 䠓 剛 㟾 ☛ ℕ 㴆虇㧈 㢻 ᾜ 㞾 杫 攄Ҹ㳲 ⬑ 彾 ␯ 䬞 概 ☛ ℎ ㄡ 姛 ≂ 䠓 ⃫ 冔 ΅ 㸡 㢘 㾔 㫩 尹 㞝 卹 ⾀ 䠓 怺 ⎕虇┊ テ 屎 ㏏ イ 䚷 䠓 㣟 㜨 ╾ ⁴ 憌䀾厂弆⎬䠓嬚峘⁉處ᴀ᜷᜾♉ጙዷᤐᅗᑺᑗᗈዷᴀᶡᓆᦀᅗ᢮ⅉᑋ

ᔾᣞጱḸᙰᑯ᳍ᛵᗇᅗ៦ἇṞ῔ᛵዷᬙᩪᜧ⏧ᯗᡒᖤጂṞᶳᔾᣞᛵ 21 22

╒ Hengel, Studies in the Gospel of Mark, 74-75 䠓 宝 履 Ҹ ᾏ 去 ⴇ 冔 ⶖ ⾤ 䠽 ‭ 䠓 ⵺ ⃫ ⴩ 㝋 亓 ⋻ ⋒ 110-140 〃 朢 Ҹ 䊰 履 ⬑ ⃤ 虇 ⾤ 䠽 ‭ 䠓≂伀䢇䜅㔴慠䲻ᾏҷ‛⁲⦉䣲ㄡ虇㴆▁⊈⇋ᾜⵈ僽䜠Ҹ▛ᾙ虇榐 47-53Ҹ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


10

欻╾䬞概!

虃 彾 ᾏ 1蚙 2虄ҸⅬ 儔 䠓 ▛ ⽴ 彾 ␯ 挺 䚮 㞾 彾 ␯ 䬞 概 ☛ ℎ ㄡ 姛 ≂ 䠓 ⃫ 冔虇憨 孏 灭 ▛ 㮲 ℕ 卹 㛨 䏅 ≂ 伀虇军 棭 ℕ 卹 伢 㜖 䠓 㕟 䫉Ҹ⎬ ⁲ 㛨 㢒 捜 嬥 䠓 ᾜ 㞾 彾 ␯ 㢻 ⁉虇军 㞾 ⁥ 剛 ㄛ 䠓 ≂ 伀 ☛ 儳 汣Ҹ㏏ ⁴虇彾 ␯ 厖 Ⅼ 儔 ⢷ ⃤ 㟑 ⃤ ⢿ 朚 ⭚ ▛ ⽴虇㞾 ㆝ 㮲 䠓 挺 䚮 ᾵ ᾜ 捜 嬐Ҹ⎬ ⁲ 㛨 㢒 ᾵ ᾜ 杫 㹷 䬞 概 㢇 ⃫ 冔 䠓 ↚ ⁉ 怺 ⎕虇⃫ 冔 怺 ⎕ ΅ ᾜ 㞾 ⃫ ♐ 䠓 㲙 ⮐ ㏏ ⢷Ҹ懝 㝋 亍 倞 㝋 䬞 概 㢇 ⃫ 冔 䠓 ↚ ⁉ 怺 ⎕虇㝱 桲 ⁴ ㄭ 伢 㜖 㐍 ⎿ ₊ ⃤ 䯸 䜅 䠓 㚾 㒐虇΅ 㢒 ⢷ ᾜ 䥴 ᾜ 孉 朢 ⶖ 寽 捚 捜 灭 惘 䮊虇㢻 㢺 ↡ 僽Ҹ㏏ ⁴虇欻 ╾ 䬞 概 䠓 ⃫ 冔 ⷀ 㞾Ӂ 欻 ╾ ӂ虇憨 㞾 䛀 ℕ ⾁ ῔ ҷ ᾵ ᾣ 㢘 ㏏ 㧈 㙩 䠓 ≂ 伀 Ҹ╹ 㞾 ≂ 伀 䠓 捜 灭 㞾 ℎ ㄡ 䠓 嬚 峘 虇᾵ 棭Ӂ 欻 ╾ ӂ㢻 ⁉Ҹㄛᾥ崏冔䊰㹤ҷ΅ᾜㅔ弙⅝⁲〥虇懝⎕亍倞㝋Ӂ欻╾ӂ㞾尿Ҹ

E

⃤⢿ ㄭ ⾤ 䠽 ‭ 朚 ⭚虇⪶ 扷 ⎕ ⪥ 峘 ⣖ ⁴ 儔 欻 䉉 䬞 概 㢇 䠓 ⵺ ⃫ ⢿ 灭Ҹ欻 ╾ 䬞

概 伢 㜖 㕟 K 䠓 ⋶ 峘虇┊ 崢 ⬌ ‪ ⴇ 冔 㕟 ⎉ ⌅ ⁥ ╾ 劌 ㆶҸ呴 ⁴ ⃫ 冔 䉉 ㆬ 冒 弆 灭虇⵺ ⃫ ⢿ 灭 䢇 ⶜ ╾ ⁴ 悒 㞝 䩉Ҹ㵣 㝈 尹虇⬑ 㤫 欻 ╾ 䬞 概 䠓 ⃫ 冔 ᾜ 㞾 ᾏ 去 㻐 姛 岪 㹤虇ⷔ ⃞ ⢷ 凅 彾 㘡 ⍆ҷ㞾 朏 ㄡ 䠓 嬹 ╚ 䠓 戲 ⃜ 欻 ╾虇军 㞾 ╵ 㢘 ⌅ ⁉虇 欻 ╾ 䬞 概 䠓 ⵺ ⃫ ⢿ 灭 卹 䋅 㞾 凅 彾 㘡 ⍆ ⁴ ⪥ 䠓 ⢿ 㝈虇抿 慠 䠓 䓅 ⪶ ⢿ Ⓩ ⢉ 䋅 㢘 ╾ 劌 Ҹ 23 ㄭ 㢇 ᾼ 捜 嬥 ␯ ⎸ ⎸ 虇 ΅ ╾ 劌 㞾 ⢷ ␯ ⎸ ⎸ ㎟ 㢇 Ҹ 24 ╵ ᾏ 㝈 棱 虇 欻 ╾ 䬞 概 㕞 慿 ⾃ ② 㜾 ⣵ 䠓 ⢿ 䖕 ⃜ 僽 ᾜ ⪶ 䀥 䩉虇槾 䫉 ⃫ 冔 ⃋ ῝ ᾵ ᾜ 䌮 岂 䜅 ⢿ ⢿ 䖕 虖 25 军 㢇 ᾼ ╗ 㻐 棁 ┮ 崏 冔 ⶜ 䓅 ⪹ ⅰ ⁿ 柛 䚮 ͑͑ ⃫ 冔 ⷱ ⷱ 嬐 䉉 崏 冔 孲 捚 䓅 ⪹ ⅰ ⁿ 虇 ⃕ ΅ ᾜ ⴛ ⋷ 䀥 䩉 Ҹ 26 ㄭ 憨 ⋸ 灭 䢚 ℕ 虇 悒 ⒦ 䠓 㛧 ⎸ ‭ ΅ ╾ 23 24

25 26

Collins, Mark, 7-10. 㢏 㝸 䠓 孏 灭 䀟 卹 㺪 丂 䏍虃 E. Lohmeyer虄䠓 䦣 䰅 ☛ R. H. Lightfoot, Locality and Doctrine in the Gospels (London: Hodder & Stoughton, 1938)虖 Willi Marsen, Mark the Evangelist (Nashville: Abingdon, 1969) 虖 Werner H. Kelber, The Kingdom in Mark (Philadelphia: Fortress Press, 1974)Ҹ 悒 慠 㢮 ☛ 峿 冔 虇 宗 㢘 Ched Myers, Binding the Strong Man: A Political Reading of Mark’s Story of Jesus (Maryknoll: Orbis, 1988), 43虖 Hendrika N. Roskam, The Purpose of the Gospel of Mark in Its Historical and Social Context (Leiden: Brill, 2004)Ҹ 嬚 ‣ 1虇 ⋼ 45虇 ᾒ 31虇 ⋺ 22虇 ⓐ 1虇 ⓐ ᾏ 1Ҹ 㥾 㤦 㜾 虃 Collins虄 ┊ 尜 䉉 憨 ‪ ᾜ 䀥 䩉 ᾵ 棭 ᾜ 劌 孲 捚 虇 嬚 Collins, Mark, 8-9Ҹ ╒ ‛ 19虇 ᾒ 3蚙 4虇 ⓐ 2虇 ⓐ ⡪ 1ҷ 12ҷ 64虇 ⓐ ‣ 42Ҹ ⴇ 冔 ᾜ 㝆 㒖 ⎉ 欻 ╾ ⶜⾃②㜾⣵䓅⪹ⅰⁿᾜ䌮㈘䠓⢿㝈Ҹ⃕㥾㤦㜾┊㒐䢇╜㊞嬚虇尜䉉⁙⪸ 䠓 ⴇ 冔 ᾵ 㸡 㢘 ⋷ 棱 䖕 孲 ⷀ 憨 㮲 ⎳ 㝆 虇 嬚 Collins, Mark , 12Ҹ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


⶝履

11

⁴ 㞾 ㎟ 㢇 ╵ ᾏ ↚ ╾ 劌 ⢿ 灭 Ҹ 27 ⌜ 冔 虇 ⃫ ♐ 㢹 劌 ╜ 㞯 ᾏ ᾥ 亏 ⋼ ⓐ 〃 ⁲ ⾃ ② 㜾 ⣵ ᾏ ⿅ ␜ 㑣 ジ ツ 䠓 余 ツ 㶲 㶪 28虃 ⬑ 㤫 䋶 㛨 㢒 ≂ 伀 ㏏ 宏 虇 欻 ╾ 㞾 ⢷ ㄋ ㄦ ⢷ ᾥ 㟑 ㎥ 㴘 懢 ㄛ ⵺ 㳳 㢇 虄 虇 ⃫ ♐ ‵ ◗ 䖍 寀 ⪩ 㑘 ᾐ 㜖 ⒥ 䐈 吁 䠓 ㄀ 榎 虇 29 㢃 㢘 捬 ⶜ 㑘 ᾐ 崏 冔 䠓 寊 孲 虃 ᾒ 26 䠓 ᭚ ᓗ ᷆ Ꮡ ᫛ ᭠ Ӊ Surofoini,kissaӊ 虖 ⓐ ‛ 42 䠓 ጙ ␖Ӊ kodra,nthjӊ虖ⓐ ‣ 16 䠓 ᾖ ᜴Ӊ praitw,rionӊ虄虇 30 䛀 㳳 孏 Ὶ 虇 儔 欻 㬄 ╾ 劌 㞾 ⵺ ⃫ ⢿ 灭 Ҹ 31 ⬑㤫ᾜ劌ⴛ⋷㔛㕰䬞概㢇⃫冔䠓怺⎕虇⵺⃫⢿灭ⷀ桲⁴䠍⎕䠍䩉 ⴩Ҹ呴 㒘 㛨 㢒 ≂ 伀 䉉 Ὴ 䠓 ⪥ 峘虇儔 欻 㞾 㵣 悒 ▗ 䖕 䠓 ⢿ 灭虇军 憞 㤟 伢 㜖 军 ㄦ 䠓 ⋶ 峘 ┊ ⵈ 寀 㢘 ᾜ ▛ ⢿ 灭 䠓 ╾ 劌Ҹⷀ 䒈 儸 䠓 㴆 ▁ 孏 ℕ 尹虇⃫ ♐ ㅔ 䋅 㢘 ⢉ ⴩ 䠓 ⵺ ⃫ ⢿ 灭虖⃕ ㄭ ひ 儸 䠓 孡 〵 ℕ ㆬ 冒虇⃫ ♐ 㢒 ⡯ ╥ 㣟ҷ㎟ 㢇 懝 䮚 ☛ ⢷ 㛨 㢒 朢 㻐 ≂虇军 ◇ 亜 ☛ ╜ 㞯 ᾜ ▛ ⢿ 灭 䠓 ⋒ 亯Ҹ憨 㝱 㞾 䬞 概 㢇 䢇 䛿 军 ⌀ ⵈ䠓䐈吁虇΅㞾╾⁴⢷ᾜ▛⢿㝈ⴲ岪䠓┮⡯Ҹ

27

28

29 30

31

╒ Gerd Theissen, The Gospels in Context: Social and Political History in the Synoptic Tradition (Minneapolis: Fortress Press, 1991), 237-38虖 Howard Clark Kee, Community of the New Age: Studies in Mark’s Gospel (Philadelphia: Westminster Press, 1977), 100-105虖Joel Marcus, Mark 1-8 (Garden City: Doubleday, 1999), 32Ҹ 憨 㞾 ‷ 㧋 䏍虃 Hengel虄䠓 孏 灭 虇 ╒ Hengel, Studies in the Gospel of Mark, 14-28 虖 㚾 㒐 儔 欻 䉉 ⵺ ⃫ ⢿ 灭 䠓 慠 㢮 䦣 䰅 虇 ╒ Brian J. Incigneri, The Gospel to the Romans: The Setting and Rhetoric of Mark’s Gospel (Leiden: Brill, 2003)Ҹ ▛ 㮲 㞾 ╾ ⓐ ᾘ 䱯 虇 㢘 ⴇ 冔 ┊ 尜 䉉 伢 㜖 槾 䫉 ⃫ 冔 ⶜ ⾃②㜾⣵᾵ᾜ柛䚮虇㥾㤦㜾ⷀ尜䉉╾ⓐᾘ䱯╜㞯䓅⪹弆儸䠓㉔㹐虇㞾⃫ 冔 䌮 ㈘ 䜅 ⢿ 䠓 㕟 䫉 虇 嬚 Collins, Mark, 11-14Ҹ ╒ Hengel, Studies in the Gospel of Mark, 29n161Ҹ ⡯䉉㑘ᾐ㜖㞾ⴧ㝈尭宏虇⢷儔欻⾬⢚䏗⢥⋶₊⃤⢿㝈抌╾⁴⎉䖍㑘ᾐ 㜖虇ᾜ ᾏ ⴩ 嬐 ⢷ 儔 欻 虇 憨 㞾 扷 ⎕ ⴇ 冔 尜 䉉 㑘 ᾐ 㜖 ᾜ 彂 ⁴ 峘 㞝 ⃫ ♐ ㎟ 㢇 㝋 儔 欻䠓┮⡯Ҹ 悒 㝸 㢮 䠓 孏 灭 虇 ╒ B. W. Bacon, Is Mark a Roman Gospel? (Cambridge: Harvard University Press, 1919) Ҹ ‷ 㧋 䏍 厘 ⎉ 䠓 ℚ ⳟ 虇 嬚 Hengel, Studies in the Gospel of Mark, 29Ҹ 柳 ― ⾤ 䠽 ‭ ☛ ㊪ ₊ 亟 虇 ‷ 㧋 䏍 ‵ 儔 ⎦ ― ᾜ ⶠ ‛ ҷ ᾘ ᾥ 亏 䠓 ⌇ ⪥ ㎥ 㛨 䏅 ⃫ ♐虇⬑ҿ 棸 ⎸ ⋜ ᾏ 㢇 Ӏ虃 1 Clement虄, 5.1-6.2ҷҿ ㄋ ㄦ 姛 ≂ Ӏ虃 Acts of Peter虄ҷҿ Ⅼ 儔 姛 ≂ Ӏ虃 Acts of Paul虄ҷ ҿ ╜ 歐 欻 ▘ ⴘ Ӏ 虃 Against Marcion虄 䠓 欻 ╾ 䬞 概 〞 宏 ▛ 㮲 宧 慿 䬞 概 㢇 ⢷ 儔 欻 ⵺ ㎟ 虇 ╒ Hengel, Studies in the Gospel of Mark, 2-6 Ҹ ⓩ 㤦 虃 Boring虄⁴ 欻 ╾ 㸡 㢘 䀟 卹 儔 欻 ⃫ ♐ 䠓 䫭 ⴇ 䐈 吁虃 ⬑ Ⅼ 儔 䠓 儔 欻 㢇 虄虇 尜 䉉 儔 欻 ᾵ 棭 欻 ╾ 䬞 概 ㎟ 㢇 䠓 ⢿ 灭 虇 ╒ Boring, Mark, 18-19Ҹ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


12

欻╾䬞概!

F

⃤㟑 䬞概㢇䠓⵺⃫㟑朢厖⃫冔ҷ⵺⃫⢿灭余ⵕ䢇憲Ҹㄭ⁴ᾙ䠓宝履╾

嬚虇⃫ 冔 ☛ ⵺ ⃫ ⢿ 灭 ⣖ 桲 ⁴ ⴛ ⋷ 䩉 ⴩虇⃫ ♐ 䠓 ㎟ 㢇 㟑 朢 ⃋ ῝ ▛ 㮲 ᾜ 㞢 䀥 䩉 㔷 䴦 Ҹ䋅 军 虇⡪ ┆ 䬞 概 㢇 婰 虇欻 ╾ 䬞 概 䠓 ⪥ 峘 ☛ ⋶ 峘 虇ℎ 䦣 崏 冔 ⶜ ⌅ ⵺ ⃫ 㟑 朢 䚩 㢘 㐙 㕰Ҹ㝸 㢮 㛨 㢒 ≂ 伀 ☛ 䬞 概 㢇 ⋶ ⵈ虇欥 ⋗ 䉉 ⃫ ♐ 䠓 ⵺ ⃫ 㟑 朢㕟⎉㟑朢㧕㥅Ҹㄭ⾤䠽‭䠓岪尹╾䥴虇欻╾᾵ᾜ㞾䲻ᾏ⁲䠓⦉䣲ㄡҸ 欻╾㝱㞾⃃样ㄋㄦ⢷儔欻≂懢䠓朏䚮虇ⷀ㞾䲻‛⁲䚩厂䲻ᾘ⁲䠓⦉䣲 ㄡ Ҹ 䬞 概 㢇 ⌜ 㝸 ㎟ 㢇 ΅ ᾜ 劌 㝸 懝 ⋻ ⋒ 60 〃 ᾼ 㢮 Ҹ 㧈 㙩 㛨 䏅 ㅄ イ ☛ 伢 㜖 ≂伀虇‛ᾥ亏⎬ᾼ㢮䬞概㢇⾁⢷㛨㢒朢㻐姛Ҹ␯ᾙӁ‛⋒尹ӂ䠓孏灭虇 欻 ╾ 䬞 概 㝱 㞾 欻 ⪹ 䬞 概 ☛ 彾 ␯ 䬞 概 䠓 ⦉ 䪝虇㎟ 㢇 㝴 㢮 㢏 㟩 ᾜ 㢒 戁 㝋 ⋻ ⋒ 80 〃 Ҹ ⇋ ㄦ 㹷 ㊞ 䠓 㞾 虇 欻 ╾ 䬞 概 䲻 ⓐ ᾘ 䱯 䠓 ⋶ ⵈ ☛ 㶲 㶪 虇 厖 ⋻ ⋒ 60 〃 儔 欻 ⾬ ⢚ 㜃 汣 ☛ ⾃ ② 㜾 ⣵ ⢿ 㝈 䠓 㛎 㹊 㶪 ⢜ 榦 䉉 ☋ ㍘虇䉉 ⴇ 冔 㕟 K ⵺ ⃫ 㝴 㢮 䠓 㢘 ␪ 峘 㙩Ҹ32 㧈 㙩 儔 欻 ▁ 宧 悘虇⋻ ⋒ 60 〃 ⎬ 㢮 ᾜ ≔ 伢 㴆 憲 冊 ⢿ 梖 虇 ⾬ ⢚ 㤀 㝈 戙 柁 䉉 ⾤ 㕟 ‭ ⁉虃 Parthians虄㏏ 㙙 㛦虇ⷋ 䬎 尲 姙 ⦉ 䣲 ㄡ ⢷ 儔 欻 ⥝俀䇺虇儔欻䠓㛨㢒檌╦慺ⵂ虇Ⅼ儔ҷㄋㄦ虇⁴厂ᾜⶠⅰㄡ䢇個㴘懢Ҹ ⷋ 䬎 ⢷ ⋻ ⋒ 68 〃 卹 㵉 虇 ⾬ ⢚ 栆 ⋴ 㾆 ‑ ⷏ 棱 虇 ᾏ 〃 ⋶ ᾘ 㕪 ▪ 䔚 Ҹ ⋻ ⋒ 66 厂 74 〃 朢 㢃 ⡯ 䉉 䓅 ⪹ ⁉ ⢷ 䓅 ⪶ ⢿ 弆 儸 军 ⎉ ⌄ 虇 㢏 ㄛ 。 ⴩ ⾃ ② 㜾 ⣵ 虇 ⌄ 卷 凥 ⥝ ҷ 䍡 㵏 凥 㵎 Ҹ 䛀 㝋 欻 ╾ 䬞 概 䲻 ⓐ ᾘ 䱯 㕞 慿 䠓 ㉔ 㹐 厖 ⋻ ⋒ 60 〃 ᾼ 㢮 䠓 埤 ⨒ 䢇 慠 虇 柳 ― ⶠ 㜇 ⴇ 冔 虇 33 ⪶ 扷 ⎕ ⴇ 冔 ⶖ 䓅 ⪹ 厖 儔 欻 ⁉ ⢷ ᾏ ᾥ 亏 ㎿ 䎼 〃 朢 虃 ⋻ ⋒ 66-74 〃 虄 ⴩ 䉉 ⃫ ♐ ⵺ ⃫ 㝴 㢮 䠓 ╒ 䋶 Ҹ

(試讀完畢)

32

33

ⷀ䴦ⴇ冔⶜⵺⃫⢿灭㢘ᾜ▛孏灭虇抌⁴╾ⓐᾘ䱯䠓埤⨒⃫䉉㟑朢╒䋶Ҹ ⶜㵣Ὴツ儔欻䉉⵺⃫灭䠓‷㧋䏍☛尜䉉䬞概㢇⵺㝋䓅⪶⢿染慠䠓㥾㤦 㜾 虇 ╒ 寊 26Ҹ ⶠ 㜇 ⴇ 冔 ⬑ 梜 㜾 ⎸ 虃 Horsley虄 虇 ⶖ 欻 ╾ ㎟ 㢇 㝴 㢮 ⴩ 䉉 ⋻ ⋒ 40-50 〃 朢 虇 ╒ Richard A. Horsley, Hearing the Whole Story: The Politics of Plot in Mark’s Gospel (Louisville: Westminster John Knox Press, 2001), 203-30Ҹ ⌅ 檧 履 冔 虇 嬚 John S. Kloppenborg, “Evocatio Deorum and the Date of Mark,” JBL 124, no. 3 (2005): 419n1Ҹ 慠 㢮 履 峘 欻 ╾ 䬞 概 ⵺ 㝋 ⋻ ⋒ 40 〃 冔 虇 ╒ James G. Grossley, The Date of Mark’s Gospel (T&T Clark, 2004)Ҹ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈

馬可福音 - 福音之始  

馬可福音 - 福音之始 - 導論

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you