Page 1


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS ACTUALITZACIÓ (JUNY 2010 – JUNY 2012) jlgarrido@minercat.com ybarra@minercat.com Barcelona, 2012 (v. 1.0) © Josep Lluís Garrido Rufaste © Joan Manuel Ybarra Grande


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

Aquesta actualització recull les modificacions del Nomenclàtor original des de juny de 2010 fins a juny de 2012, pel que fa a desacreditacions, redefinicions i noves espècies, tot plegat acceptat i publicat. Aquest document es pot considerar com un annex del citat Nomenclàtor. Per a diferenciar el motiu pel qual han estat incloses en aquesta actualització, hem optat per colorejar el símbol , que precedeix cada espècie al Nomenclàtor, segons el criteri següent: • Noves, amb símbol (verd): espècies vàlides totalment noves. • Redefinides, amb símbol (blau): espècies amb algun canvi parcial o total al nom, a la fórmula o a qualsevol altra característica, degut a algun tipus de redefinició (assenyalat amb un fons ombrejat en blau clar) i espècies ara vàlides, per redefinició, que al Nomenclàtor apareixien com a dubtoses/qüestionables. En aquest cas, si no hi ha altres canvis, s’ombreja en blau clar l’autor, el sistema cristal·lí i el codi sistemàtic, que són els tres camps d’informació que no vam fer constar en les espècies dubtoses/qüestionables. En el camp de l’autoria poden aparèixer dos subcamps referencials, separats per una barra (/), el primer dels quals pot incloure una o vàries referències d’autoria del nom (des d’ara, respecte el nom en anglès), mentre que el segon correspon a la referència d’autoria de la redefinició. • Rectificades, amb símbol (vermell): espècies ja incloses al Nomenclàtor que tenen algun tipus de rectificació (assenyalada amb un fons ombrejat en vermell clar) que es correspon amb una errada o amb alguna modificació. Respecte les desacreditades, les assenyalem amb el símbol ⊗ en negre, si abans eren vàlides, amb en negre, si abans eren dubtoses/qüestionables, o amb en vermell, si simplement al Nomenclàtor no haurien d’haver aparegut. Es tracta de les espècies que abans eren vàlides o eren dubtoses/qüestionables i que, per redefinició parcial o total, s’han desacreditat (s’eliminen). Les remissions etimològiques d’espècies amb arrel MIN., amb v. (de veure), generalment remeten al Nomenclàtor; per exemple «agardita, (v. agardita-(Y))» vol dir que l’etimologia es detalla a l’‘Agardita-Y’ del Nomenclàtor. Però si l’espècie en qüestió ha canviat totalment o parcialment de nom, l’etimologia es detalla en aquesta actualització; per exemple, l’etimologia de la nova espècie beaverita-(Zn) remet a la de la beaverita que ara té nou nom, beaverita-(Cu), l’etimologia de la qual es detalla en aquesta actualització. D’altra banda, si l’arrel es correspon amb un nom que ja no és vàlid com a espècie mineral, l’etimologia es detalla en la nova espècie equivalent a la desapareguda, si existeix (per exemple, ‘elsmoreïta’ abans era nom d’espècie, ara és arrel i l’etimologia apareix en la hidrocenoelsmoreïta, equivalent a l’anterior elsmoreïta), o si no existeix, en una nota a peu de pàgina (per exemple, ‘piroclor’ o ‘microlita’ ja no són noms vàlids d’espècie i no tenen equivalent nou; l’etimologia de les espècies noves/redefinides que porten aquests noms en l’arrel apareixen a peu de pàgina). Us recomanem que assenyaleu d’alguna manera al Nomenclàtor les espècies modificades en aquesta actualització (per exemple, amb marques fetes amb un o diversos retoladors de colors). D’aquesta manera, si veieu la marca al Nomenclàtor sabreu immediatament que aquella espècie ha sofert alguna modificació i podreu consultar-la en les actualitzacions.

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

1


Actualització: juny 2010 a juny 2012

NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

 Adolfpateraïta / Adolfpateraíta / Adolfpateraite ■ ANTROP.: [A] Adolf Patera (1819-1894), químic, metal·lúrgic i mineralogista txec, + [T] ïta ■ Plášil et al., 2012 ■ K(UO2)[OH|SO4]•H2O ■ Monoclínic ■ 7.EC... − Afmita / Afmita / Afmite ■ ANTROP.: [A] Association Française de Microminéralogie (AFM), + [T] ita ■ Kampf et al., 2011 ■ Al6[(OH)8|(HPO4)2|(PO4)2]•8H2O ■ Triclínic ■ 8.DD.15. −

 Agardita-(Nd) / Agardita-(Nd) / Agardite-(Nd) ■ MIN.-MQ.: [A] agardita (v. agardita-(Y)), + [M] Nd ■ Walenta & Theye, 2004 / Pekov et al., 2011 ■ (Nd,Ca,ETR)>1<1.33Cu6[(OH)6|(AsO4)3]• 3H2O ■ Hexagonal ■ 8.DL.15. − Agardita-(Y) / Agardita-(Y) / Agardite-(Y) ■ ANTROP.-MQ.: [A] J. Agard (1916-2003), geòleg francès, + [T] ita, + [M] Y ■ Dietrich et al., 1969 (agardite); Nickel & Mandarino, 1987 ■ (Y,Ca,ETR)>1<1.33Cu6 [(OH)6|(AsO4)3]•3H2O ■ Hexagonal ■ 8.DL.15. Agricolaïta / Agricolaíta / Agricolaite ■ ANTROP.: [A] G. Agricola (1494-1555), metge, alquimista i metal·lúrgic alemany, considerat “pare de la mineralogia”, + [T] ïta ■ Skála et al., 2011 ■ K4(UO2)[(CO3)3] ■ Monoclínic ■ 5.ED.50. − Akaogiïta / Akaogiíta / Akaogiite ■ ANTROP.: [A] M. Akaogi (−), químic japonès, + [T] ïta ■ El Goresy et al., 2010 ■ TiO2 ■ Monoclínic ■ 4.DE.35. − Allanita-(Nd) / Allanita-(Nd) / Allanite-(Nd) ■ MIN.-MQ.: [A] allanita (v. allanita-(Ce)), + [M] Nd ■ Škoda et al., 2012 ■ Ca(Nd,ETR)Fe2+(Al,Fe3+)2[OH|O|SiO4|Si2O7] ■ Monoclínic ■ 9.BG.05. −

⊗ Alumotungstita / Alumotungstita / Alumotungstite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és una varietat d’hidrocenoelsmoreïta. Ambrinoïta / Ambrinoíta / Ambrinoite ■ ANTROP.: [A] P. Ambrino (1947−), col·leccionista italià, + [T] ïta ■ Biagioni et al., 2011 ■ (K,NH4)2(Sb,As)2(As,Sb)6S13•H2O ■ Triclínic ■ 2.HE.10. − Amminaïta / Aminaíta / Amminaite ■ QUÍM.: [A] ammina o amina, complex químic derivat de − l’amoníac (NH3), + [T] ïta ■ Bojar et al., 2010 ■ CuCl2(NH3)2 ■ Ròmbic ■ 3... Anatacamita / Anatacamita / Anatacamite ■ MIN.-PC.: [P] anorto- (triclínic), + [A] atacamita (v.) ■ Malcherek & Schlüter, 2010 ■ Cu2(OH)3Cl ■ Triclínic ■ 3.DA.10d. −

 Angelaïta / Angelaíta / Ángelaite ■ TOP.: [A] Ángela (jaciment), Chubut, Argentina, + [T] ïta ■ Topa et al., 2004 (angelaite); Williams et al., 2010 ■ AgCu2PbBiS4 ■ Monoclínic ■ 2.JB.25f. Anorpiment / Anoropimente / Anorpiment ■ MIN.-PC.: [P] anorto- (triclínic), + [A] orpiment (v.) ■ Kampf et al., 2011 ■ As2S3 ■ Triclínic ■ 2.FA... − Argandita / Argandita / Argandite ■ ANTROP.: [A] E. Argand (1879-1940), geòleg i mineralogista suís, + [T] ita ■ Brugger et al., 2011 ■ Mn2+7[(OH)8|(VO4)2] ■ Monoclínic ■ 8.BE.30. −

2

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

 Arsenoflorencita-(La) / Arsenoflorencita-(La) / Arsenoflorencite-(La) ■ MIN.-PQ.: [P] arseno(arsenat), + [A] florencita-(La) (v.) ■ Scharm et al., 1991 / Mills et al., 2010 ■ (La,ETR)Al3[(OH)6| (AsO4,PO4)|AsO4] ■ Trigonal ■ 8.BL.13. − Arsenohopeïta / Arsenohopeíta / Arsenohopeite ■ MIN.-PQ.: [P] arseno- (arsènic) + [A] hopeïta (v.) ■ Neuhold et al., 2012 ■ Zn3[(AsO4)2] ■ Ròmbic ■ 8.CA.30. − Åskagenita-(Nd) / Åskagenita-(Nd) / Åskagenite-(Nd) ■ TOP.-MQ.: [A] Åskagen (jaciment), Värmland, Suècia, + [T] ita, + [M] Nd ■ Chukanov et al., 2010 ■ NdMn2+Fe3+Al2[O2|SiO4|Si2O7] ■ Monoclínic ■ 9.BG.05. −

 Atheneïta / Atheneíta / Atheneite ■ ANTROP.: [A] Athenea (= Atenea), deessa grega de la saviesa 10

i les arts , + [T] ïta ■ Clark et al., 1974 ■ Pd2As ■ Hexagonal ■ 2.AC.05a. Balliranoïta / Balliranoíta / Balliranoite ■ ANTROP.: [A] P. Ballirano (1964−), cristal·lògraf italià, − + [T] ïta ■ Chukanov et al., 2010 ■ (Na,K)6Ca2[Cl2|CO3|Al6Si6O24] ■ Hexagonal ■ 9.FB.05.

 Barbertonita / Barbertonita / Barbertonita: es desacredita perquè s’ha comprovat que es tracta d’un politip hexagonal de la stichtita (stichtita-2H) (Mills et al., 2011). Bariofarmacoalumita / Bariofarmacoalumita / Bariopharmacoalumite ■ MIN.-PQ.: [P] bario- (bari), + [A] farmacoalumita (v.) ■ Mills et al., 2011 ■ Ba0.5Al4[(OH)4| (AsO4)3]•4H2O ■ Cúbic ■ 8.DK.12. − Barioferrita / Barioferrita / Barioferrite ■ QUÍM.: [A] bario (bari) + ferro, + [T] ita ■ Murashko et al., 2010 ■ BaFe3+12O19 ■ Hexagonal ■ 4.CC.45. −

⊗ Bariomicrolita / Bariomicrolita / Bariomicrolite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és la probable espècie hidrocenomicrolita. Barioperovskita / Barioperovskita / Barioperovskite ■ MIN.-PQ.: [P] bario- (bari), + [A] perovskita (v.) ■ Rossman, 2008 ■ BaTiO3 ■ Ròmbic ■ 4.CC.30.

⊗ Bariopiroclor / Bariopirocloro / Bariopyrochlore: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna espècie indeterminada del grup piroclor. Bassoïta / Bassoíta / Bassoite ■ ANTROP.: [A] R. Basso (1947−), mineralogista i cristal·lògraf italià, + [T] ïta ■ Bindi et al., 2011 ■ SrV3O7•4H2O ■ Monoclínic ■ 4... −

⊗ Beaverita / Beaverita / Beaverite: es desacredita, per redefinició del supergrup alunita (Bayliss et al., 2010). Ara és beaverita-(Cu).

 Beaverita-(Cu) / Beaverita-(Cu) / Beaverite-(Cu) ■ TOP.-MQ.: [A] Beaver (comtat), Utah, EUA,

+ [T] ita, + [M] Cu ■ Butler & Schaller, 1911 (beaverite); Bayliss et al., 2010 ■ PbCuFe3+2[(OH)6| (SO4)2] ■ Trigonal ■ 7.BC.10.

 Beaverita-(Zn) / Beaverita-(Zn) / Beaverite-(Zn) ■ MIN.-MQ.: [A] beaverita (v. beaverita-(Cu)), + [M] Zn ■ Sato et al., 2011 ■ PbZnFe3+2[(OH)6|(SO4)2] ■ Trigonal ■ 7.BC.10. − J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

3


Actualització: juny 2010 a juny 2012

NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

 Běhounekita / Běhounekita / Běhounekite ■ ANTROP.: [A] F. Bĕhounek (1898-1973), físic txec, + [T] ita ■ Plášil et al., 2011 ■ U4+[(SO4)2]•4H2O ■ Ròmbic ■ 7... − Bendadaïta / Bendadaíta / Bendadaite ■ TOP.: [A] Bendada (població), Guarda, Portugal, + [T] ïta ■ Kolitsch et al., 2010 ■ Fe2+Fe3+2[(OH)2|(AsO4)2]•4H2O ■ Monoclínic ■ 8.DC.15.

⊗ Betafita / Betafita / Betafite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Betafita passa a ser nom de grup; l’antiga espècie betafita ara és les probables espècies oxicalciobetafita i/o oxiuranobetafita.

⊗ Betpakdalita / Betpakdalita / Betpakdalite: es desacredita, per redefinició de diversos heteropolimolibdats del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). Betpakdalita passa a ser nom de grup; l’antiga espècie betpakdalita ara és betpakdalita-CaCa.

 Betpakdalita-CaCa / Betpakdalita-CaCa / Betpakdalite-CaCa ■ TOP.-MQ.: [A] Betpak-Dala (regió estepària), Kazakhstan, + [T] ita, + [M] CaCa ■ Ermilova & Senderova, 1961 (betpakdali te); Williams et al., 2011 ■ Ca2MgFe3+3[As2Mo8O36(OH)]•23H2O ■ Monoclínic ■ 7.GB...1

 Betpakdalita-NaCa / Betpakdalita-NaCa / Betpakdalite-NaCa ■ MIN.-MQ.: [A] betpakdalita (v. betpakdalita-CaCa), + [M] NaCa ■ Skvortsova et al., 1971 (sodium betpakdalite); Burke, 2008 (natrobetpakdalite); Williams et al., 2011 ■ Na2CaFe3+2[As2Mo6O28]•15H2O ■ Monoclínic ■ 7.GB... 

⊗ Bindheimita / Bindheimita / Bindheimite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és la probable espècie oxiplumboromeïta.

⊗ Bismutoestibiconita / Bismutoestibiconita / Bismutostibiconite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna espècie indeterminada del grup romeïta.

⊗ Bismutomicrolita / Bismutomicrolita / Bismutomicrolite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna espècie indeterminada del grup microlita.

⊗ Bismutopiroclor / Bismutopirocloro / Bismutopyrochlore: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna espècie indeterminada del grup piroclor. Bitikleïta-(SnAl) / Bitikleíta-(SnAl) / Bitikleite-(SnAl) ■ TOP.-MQ.: [A] Bitikle (fortificació), Kabardino-Balkària Rep., Rússia, + [T] ïta, + [M] SnAl ■ Galuskina et al., 2010 ■ Ca3Sn4+Sb5+Al3O12 ■ Cúbic ■ 4... − Bitikleïta-(ZrFe) / Bitikleíta-(ZrFe) / Bitikleite-(ZrFe) ■ MIN.-MQ.: [A] bitikleïta (v. bitikleïta(SnAl)), + [M] ZrFe ■ Galuskina et al., 2010 ■ Ca3ZrSb5+Fe3+3O12 ■ Cúbic ■ 4... − Blixita / Blixita / Blixite ■ ANTROP.: [A] R. Blix (1898-1985), químic suec, + [T] ita ■ Gabrielson  et al., 1958 ■ Pb8O5(OH)2Cl4 ■ Ròmbic ■ 3.DC.50. ....................................................... 1 Les espècies del grup

betpakdalita es poden classificar com a molibdats (7.GB...), que sembla el més correcte, o bé com a

arsenats (8.DM...).

4

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

 Bobdownsita / Bobdownsita / Bobdownsite2 ■ ANTROP.: [A] Bob T. Downs (–), geofísic nord-americà, + [T] ita ■ Gnos et al., 2002 / Tait et al., 2011 ■ Ca9Mg[PO3F|(PO4)6] ■ Trigonal ■ 8.AC.45. Braitschita-(Ce) / Braitschita-(Ce) / Braitschite-(Ce) ■ ANTROP.-MQ.: [A] O. Braitsch (1921-

1966), geoquímic alemany, + [T] ita, + [M] Ce ■ Raup et al., 1968 (braitschite); Nickel & Man darino, 1987 ■ Ca6Na(Ce,ETR)2[B24O39(OH)13]•H2O3 ■ Hexagonal ■ 6.H0.10.

 Brearleyita / Brearleyita / Brearleyite ■ ANTROP.: [A] A.J. Brearley (1958−), mineralogista nord-americà, + [T] ita ■ Ma et al., 2011 ■ Ca12Al14O32Cl2 ■ Cúbic ■ 4.CC.20. −

 Brunogeierita / Brunogeierita / Brunogeierite ■ ANTROP.: [A] Bruno Geier (1902-1987), mineralogista sud-africà, + [T] ita ■ Nuber & Ottemann, 1972 ■ Fe2+2[Ge4+O4] ■ Cúbic ■ 9.AC.154.

 

⊗ Buergerita / Buergerita / Buergerite: es desacredita, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). Ara és fluorbuergerita. Cabazita-Mg / Chabasita-Mg / Chabazite-Mg ■ MIN.-MQ.: [A] cabazita (v. cabazita-Ca), + [M] Mg ■ Montagna et al., 2010 ■ (Mg0.5,K,Ca0.5)3[Al3Si9O24]•9-10H2O ■ Trigonal ■ 9.GD.10. −

⊗ Calciobetafita / Calciobetafita / Calciobetafite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és la probable espècie oxiuranobetafita. Calciolangbeinita / Calciolangbeinita / Calciolangbeinite ■ MIN.-PQ.: [P] calcio- (calci), + − [A] langbeinita (v.) ■ Pekov et al., 2012 ■ K2Ca2[(SO4)3] ■ Cúbic ■ 7.AC.10. Capranicaïta / Capranicaíta / Capranicaite ■ TOP.: [A] Capranica (població), Laci, Itàlia, + [T] ïta ■ Callegari et al., 2011 ■ K(Ca,Na)2[Al4B4O12|Si2O6] ■ Monoclínic ■ 9.DB.50. − Carlosbarbosaïta / Carlosbarbosaíta / Carlosbarbosaite ■ ANTROP.: [A] Carlos P. Barbosa (19172003), comerciant de minerals brasiler, + [T] ïta ■ Atencio et al., 2012 ■ (UO2)2Nb2O6(OH)2•2H2O ■ Ròmbic ■ 4.GB... −

⊗ Ceriopiroclor-(Ce) / Ceriopirocloro-(Ce) / Ceriopyrochlore-(Ce): es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és la probable espècie fluorcenopiroclor i/o alguna espècie indeterminada del grup piroclor.

⊗ Cesstibtantita / Cesstibtantita / Cesstibtantite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és hidroxicenomicrolita.

 Charoïta / Charoíta / Charoite ■ TOP.: [A] Charo (riu), Sakha R., Rússia, + [T] ïta ■ Rogova et al.,

1978 ■ (K,Sr,Ba,Mn)15-16(Ca,Na)32[(OH,F)4|Si70(O,OH)180]•nH2O5 ■ Monoclínic ■ 9.DG.92. .......................................................2

Es desacredita l’antiga bobdownsita (Gnos et al., 2002), d’origen meteorític, i es valida una nova bobdownsita (mateix nom i característiques semblants), d’origen terrestre. 3 Nova fórmula química de la braitschita-(Ce), per redefinició estructural (Rowland et al., 2011). 4 La brunogeierita és redefineix com a nesogermanat, amb nova fórmula, i es classifica entre els nesosilicats (tipus ringwoodita) (Williams et al., 2011). 5 Nova fórmula química de la charoïta, per redefinició estructural (Rozhdestvenskaya et al., 2010).

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

5


Actualització: juny 2010 a juny 2012

NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

 Clinometaborita / Clinometaborita / Clinometaborite ■ MIN.-PC.: [P] clino- (monoclínic), + [A] metaborita (v.) ■ Demartin et al., 2011 ■ HBO2 – BO(OH) ■ Monoclínic ■ 6.GD... −

 Clinotirolita / Clinotirolita / Clinotyrolite: no hauria d’haver aparegut al Nomenclator perquè ja s’havia comprovat que es tracta d’un politip monoclínic de la tirolita (Krivovichev et al., 2006). Colusita / Colusita / Colusite ■ TOP.: [A] Colusa (jaciment), Montana, EUA, + [T] ita ■ Landon  & Mogilnor, 1933 ■ Cu12VAs3S16 ■ Cúbic ■ 2.CB.30. Coralloïta / Coralloíta / Coralloite ■ ANTROP.: [A] G. Corallo (1937−), col·leccionista de minerals italià, + [T] ïta ■ Callegari et al., 2012 ■ Mn2+Mn3+2[(OH)2|(AsO4)2]•4H2O ■ Triclínic ■ 8.DC.20. − Cossaïta / Cossaíta / Cossaite ■ ANTROP.: [A] A. Cossa (1833-1902), mineralogista italià, + [T] ïta ■ Demartin et al., 2011 ■ (Mg0.5, )Al6[F6|HSO4|(SO4)6]•36H2O ■ Trigonal ■ 7... − Cranswickita / Cranswickita / Cranswickite ■ ANTROP.: [A] L.M.D. Cranswick (1968-2010), cristal·loquímic australià, + [T] ita ■ Peterson, 2011 ■ Mg[SO4]•4H2O ■ Monoclínic ■ 7.CB.15. −

⊗ Cromdravita / Cromdravita / Chromdravite: es desacredita, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). Ara és cromodravita.

 Cromodravita / Cromodravita / Chromium-dravite ■ MIN.-PQ.: [P] cromo- (crom), + [A] dravita (v.) Rumantseva, 1983 (chromdravite); Henry et al., 2011 ■ NaMg3Cr3+6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] ■  Trigonal ■ 9.CK.05. ■

 Cromschieffelinita / Cromschieffelinita / Chromschieffelinite ■ MIN.-PQ.: [P] cromo- (crom), + [A] schieffelinita (v.) ■ Kampf et al., 2012 ■ Pb10[CrO4|Te6+6O20(OH)14]•5H2O ■ Ròmbic ■ 7.CD... − Cuprokalininita / Cuprokalininita / Cuprokalininite ■ MIN.-PQ.: [P] cupro- (coure), + [A] kalininita (v.) ■ Reznitsky et al., 2010 ■ CuCr2S4 ■ Cúbic ■ 2.DA.05. − Davidlloydita / Davidlloydita / Davidlloydite ■ ANTROP.: [A] David Lloyd (1943−), col·leccionista de minerals britànic, + [T] ita ■ Hawthorne et al., 2012 ■ Zn6[(AsO4)2]•4H2O ■ Triclínic ■ 8.CA.70. − Debattistiïta / Debattistiíta / Debattistiite ■ ANTROP.: [A] L. de Battisti (1958−), mineralogista italià, + [T] ïta ■ Guastoni et al., 2012 ■ Ag9Hg0.5As6Te2S12 ■ Triclínic ■ 2... − Depmeierita / Depmeierita / Depmeierite ■ ANTROP.: [A] W.H.H. Depmeier (1944−), mineralogista i cristal·lògraf alemany, + [T] ita ■ Pekov et al., 2010 ■ Na8[(PO4,CO3)>0.5<1|Al6Si6O24]•3H2O ■ Hexagonal ■ 9.FB.05. −

 Dravita / Dravita / Dravite ■ TOP.: [A] Dravi/Drava (riu), Eslovènia i Àustria, + [T] ita ■ Tschermak, 1883 ■ NaMg3Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]6 ■ Trigonal ■ 9.CK.05........................................................ 6

Nova fórmula química de la dravita, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011).

6

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

 Drobecita / Drobecita / Drobecite ■ ANTROP.: [A] E. Drobec (1919-2004), metge i col·leccionista austríac, + [T] ita ■ Giester & Rieck, 2010 ■ Cd[SO4]•4H2O ■ Monoclínic ■ 7.CB.15. − Ehimeïta / Ehimeíta / Ehimeite ■ TOP.: [A] Ehime, prefectura del Japó, + [T] ïta ■ Nishio-Hamane et al., 2012 ■ NaCa2Mg4Cr3+[(OH)2|Al2Si6O22] ■ Monoclínic ■ 9.DE.15. −

 Elbaïta / Elbaíta / Elbaite ■ TOP.: [A] Elba (illa), Toscana, Itàlia, + [T] ïta ■ Vernadsky, 1913 ■ Na(Al1.5Li1.5)Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]7 ■ Trigonal ■ 9.CK.05.

 

 Elbrusita-(Zr) / Elbrusita-(Zr) / Elbrusite-(Zr) ■ TOP.-MQ.: [A] Elbrus (mont), Kabardino-Balkària Rep., Rússia, + [T] ita, + [M] Zr ■ Galuskina et al., 2010 ■ Ca3Zr(U6+,Sn4+)(Fe3+,Fe2+,Al,Ti)3O12 ■ Cúbic ■ 4... − Eliseevita / Eliseevita / Eliseevite ■ ANTROP.: [A] N.A. Eliseev (1897-1966), geòleg i petròleg rus, + [T] ita ■ Yakovenchuk et al., 2011 ■ Na1.5LiTi2[(OH,O)2|(Si2O6)2]•2H2O ■ Monoclínic ■ 9.DB.17. − Ellingsenita / Ellingsenita / Ellingsenite ■ ANTROP.: [A] H.V. Ellingsen (1930−), col·leccionista de minerals noruec, + [T] ita ■ Yakovenchuk et al., 2011 ■ Na5Ca6[Si8O38(OH)13]•6H2O ■ Triclínic ■ 9.EE... −

⊗ Elsmoreïta / Elsmoreíta / Elsmoreite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Elsmoreïta passa a ser nom de grup; l’antiga espècie elsmoreïta ara és hidrocenoelsmoreïta.

 Ericssonita / Ericssonita / Ericssonite ■ ANTROP.: [A] J.E. Ericsson (1803-1889), enginyer suec, + [T] ita ■ Moore, 1971 ■ Ba2Mn2+4Fe3+2[(OH)2|O2|(Si2O7)2] ■ Monoclínic i ròmbic8 ■ 9.BE.25.⊗ Estannomicrolita / Estannomicrolita / Stannomicrolite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és oxistannomicrolita i/o alguna espècie indeterminada del grup microlita.

⊗ Estibiconita / Estibiconita / Stibiconite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna probable espècie “...stibioromeïta”.

⊗ Estibiobetafita / Estibiobetafita / Stibiobetafita: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és oxicalciopiroclor.

⊗ Estibiomicrolita / Estibiomicrolita / Stibiomicrolite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és oxistibiomicrolita i/o alguna probable espècie “...calciomicrolita” i/o alguna espècie indeterminada del grup microlita. Estronadelfita / Estronadelfita / Stronadelphite ■ QUÍM.-CULT.: [A] estronci, + adelf, del grec adelphós = ‘germà’, + [T] ita ■ Pekov et al., 2010 ■ Sr5[F|(PO4)3] ■ Hexagonal ■ 8.BN.05. − ....................................................... 7

Nova fórmula química de l’elbaïta, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). (Williams et al., 2011): l’ericssonita-2M (ericssonita pròpiament dita, monoclínica) i l’ericssonita-2O (antiga ortoericssonita, ròmbica). 8 Per redefinició, hi ha dos politips d’ericssonita

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

7


Actualització: juny 2010 a juny 2012

NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

 Estronciofluorita / Estronciofluorita / Strontiofluorite ■ MIN.-PQ.: [P] estroncio- (estronci), + [A] fluorita (v.) ■ Yakovenchuk et al., 2010 ■ SrF2 ■ Cúbic ■ 3.AB.25. −

 Estronciopiroclor / Estronciopirocloro / Strontiopyrochlore: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és les probables espècies fluorcenopiroclor i fluorestronciopiroclor i/o alguna espècie indeterminada del grup piroclor. Eurekadumpita / Eurekadumpita / Eurekadumpite ■ TOP.-CULT.: [A] Eureka (jaciment), Utah, EUA, + dump, de l’anglès dump = ‘terregall’, + [T] ita ■ Pekov et al., 2010 ■ (Cu,Zn)16[Cl|(OH)18| (AsO4)3|(TeO3)2]•7H2O ■ Monoclínic (psHex.) ■ 4... − Falsterita / Falsterita / Falsterite ■ ANTROP.: [A] A. Falster (−), analista tecnològic nord-americà, + [T] ita ■ Kampf et al., 2012 ■ Ca2MgMn2+2Zn4Fe2+2Fe3+2[(OH)4|(PO4)8]•14H2O ■ Monoclínic ■ 8... − Fassinaïta / Fassinaíta / Fassinaite ■ ANTROP.: [A] B. Fassina (1943−), col·leccionista de minerals − italià, + [T] ïta ■ Bindi et al., 2011 ■ Pb2[S2O3|CO3] ■ Ròmbic ■ 5... Ferrilotharmeyerita / Ferrilotharmeyerita / Ferrilotharmeyerite ■ MIN.-PQ.: [P] ferrico(ferro3+), + [A] lotharmeyerita (v.) ■ Ansell et al., 1992 ■ CaZnFe3+[OH|(AsO4)2]•H2O ■ Mono clínic ■ 8.CG.15.

⊗ Ferritungstita / Ferritungstita / Ferritungstite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és una varietat d’hidrocenoelsmoreïta. Ferroericssonita / Ferroericssonita / Ferroericssonite ■ MIN.-PQ.: [P] ferroso- (ferro2+), + [A] ericssonita (v.) ■ Kampf et al., 2011 ■ BaFe2+2Fe3+[OH|O|Si2O7] ■ Monoclínic ■ 9.BE.25. − Ferronigerita-2N1S / Ferronigerita-2N1S / Ferronigerite-2N1S ■ TOP.-PQ-MC.: [P] ferro(ferro2+); + [A] Nigeria (Nigèria) (país africà), + [T] ita; + [M] 2N1S ■ Jacobson & Webb, 1947 (nigerite); Nickel, 1993 (nigerite-6T); Armbruster, 2002 ■ (Fe2+,Mg)(Sn4+,Zn)3(Al,Fe3+)4Al8O22(OH)2 ■ Trigonal ■ 4.FC.20. 

 Feruvita / Feruvita / Feruvite ■ MIN.-PQ.: [P] ferroso- (ferro2+), + [A] uvita (v.) ■ Grice & Robinson, 1989 ■ CaFe2+3(MgAl5)[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]9 ■ Trigonal ■ 9.CK.05.

 

 Fettelita / Fettelita / Fettelite ■ ANTROP.: [A] M. Fettel (1943−), col·leccionista alemany, + [T] ita ■ Wang & Paniagua, 1996 ■ Ag16HgAs4S15 ■ Trigonal ■ 2.LA.30.  Fivegita / Fivegita / Fivegite ■ ANTROP.: [A] M.P. Fiveg (1899-1986), geòleg i enginyer de mines rus, + [T] ita ■ Pekov et al., 2010 ■ K2(K,Na)2Ca2[(OH,Cl)5|AlSi7O17]•0-2H2O ■ Ròmbic ■ 9.EB.10. − Florencita-(Sm) / Florencita-(Sm) / Florencite-(Sm) ■ MIN.-MQ.: [A] florencita (v. florencita-(Ce)), + [M] Sm ■ Repina et al., 2010 ■ (Sm,ETR)Al3[(OH)6|(PO4)2] ■ Trigonal ■ 8.BL.13. − ....................................................... 9

Nova fórmula química de la feruvita, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011).

8

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

 Fluorapatita / Fluorapatito / Fluorapatite ■ CULT.-PQ.: [P] fluoro- (fluor); + [A] apat, del grec 54 apátē = ‘engany’, + [T] ita ■ Werner, 1786 (apatite); Rammelsberg, 1860 ■ Ca5[F|(PO4)3] ■ ■ Hexagonal 8.BN.05.

 Fluorbuergerita / Fluorbuergerita / Fluor-buergerite ■ ANTROP.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] M.J. Buerger (1903-1986), cristal·lògraf nord-americà, + [T] ita ■ Donnay et al., 1966 (buergerite);  Henry et al., 2011 ■ NaFe3+3Al6[F|O3|(BO3)3|Si6O18] ■ Trigonal ■ 9.CK.05. Fluordravita / Fluordravita / Fluor-dravite ■ MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] dravita (v.) ■ Clark et al., 2011 ■ Na(Mg,Fe2+)3Al6[F|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] ■ Trigonal ■ 9.CK.05. − Fluorfosfohedifana / Fluorfosfohedifana / Fluorphosphohedyphane ■ MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] fosfohedifana (v.) ■ Burke, 2008 (phosphohedyphane-(F)); Kampf & Housley, 2011 ■ Pb3Ca2 [F|(PO4)3] ■ Hexagonal ■ 8.BN.05. −

 Fluorliddicoatita / Fluorliddicoatita / Fluor-liddicoatita ■ ANTROP.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] R.T. Liddicoat (1918-2002), gemmòleg nord-americà, + [T] ita ■ Dunn et al., 1977 (liddicoatite);  Henry et al., 2011 ■ Ca(Li2Al)Al6[F|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] ■ Trigonal ■ 9.CK.05.

 Fluornatromicrolita / Fluornatromicrolita / Fluornatromicrolite

■ MIN.-PQ.: [P] fluoro(fluor) + natro- (sodi), + [A] microlita (v. peu pàg.10) ■ Atencio et al., 2010 / Witzke et al., 2011 ■ (Na,Ca,Bi)2Ta2O6F ■ Cúbic ■ 4.DH.15. −

 Fluorocronita / Fluorocronita / Fluorocronite ■ QUÍM.: [A] fluoro (fluor), + cron, nom alquímic del plom, + [T] ita ■ Mills et al., 2011 ■ PbF2 ■ Cúbic ■ 3.AB.25. − Fluoroleakeïta / Fluoroleakeíta / Fluoroleakeite ■ MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] leakeïta (v.) ■ Cámara et al., 2010 ■ (Na,K)Na2LiMg2Fe3+2[(F,OH)2|Si8O22] ■ Monoclínic ■ 9.DE.25. − Fluoropotassicpargasita / Fluoropotasicpargasita / Fluoro-potassicpargasite ■ MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] potassicpargasita (v.) ■ Oberti et al., 2010 ■ (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+) [(F,OH)2|Al2Si6O22] ■ Monoclínic ■ 9.DE.15. −

 Fluoruvita / Fluoruvita / Fluor-uvite ■ MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] uvita (v.)11 ■ Kunitz, 1929 (uvite); Henry et al., 2011 9.CK.05.

CaMg3(MgAl5)[F|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]

Trigonal (psHex.)

 

 Foitita / Foitita / Foitite

■ ANTROP.: [A] F.F. Foit Jr. (1942−), mineralogista nord-americà, + [T] ita ■ MacDonald & Hawthorne, 1993 ■ (Fe2+2Al)Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]12 ■ Trigonal ■ 9.CK.05. 

....................................................... 10 Microlita: [A] micro, del grec mikrós = ‘petit’, + [T]

lita. Ara és nom de grup (del supergrup piroclor). s’ha desglossat en dues espècies, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011): la fluoruvita, que correspon a l’antiga uvita, amb F(OH)3 i amb la localitat tipus original (Uva, Sri Lanka), i la uvita pròpiament dita, que ara correspon als antics espècimens d’uvita amb OH(OH)3 i amb nova localitat tipus (Brumado, Brasil). 12 Nova fórmula química de la foitita, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). 11 L’antiga uvita

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

9


Actualització: juny 2010 a juny 2012

NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

 Gagarinita-(Ce) / Gagarinita-(Ce) / Gagarinite-(Ce)

■ MIN.-MQ.: [A] gagarinita (v. gagarinita(Y)), + [M] Ce ■ Jambor et al., 1996 (zajacite-(Ce)); Williams et al., 2010 ■ NaCa(Ce,ETR)F613 ■ Trigonal ■ 3.AB.35.

 Galuskinita / Galuskinita / Galuskinite ■ ANTROP.: [A] I.O. Galuskina (1961−) i E.V. Galuskin (1960−), mineralogistes russos, + [T] ita ■ Lazic et al., 2011 ■ Ca7[CO3|(SiO4)3] ■ Monoclínic ■ 9.AH... − Gelosaïta / Gelosaíta / Gelosaite ■ ANTROP.: [A] M. Gelosa (1947-2006), col·leccionista italià, + [T] ïta ■ Orlandi et al., 2011 ■ BiMo5+0-2.4Mo6+2-0O7(OH)•H2O ■ Monoclínic ■ 4... − Georgerobinsonita / Georgerobinsonita / Georgerobinsonite ■ ANTROP.: [A] George W. Robinson (1946−), mineralogista i conservador de museu nord-americà, + [T] ita ■ Cooper et al., 2011 ■ Pb4[Cl| F|(OH)2|(CrO4)2] ■ Ròmbic ■ 7… − Gonnardita / Gonnardita / Gonnardite ■ ANTROP.: [A] F. Gonnard (1833-1923), mineralogista francès, + [T] ita ■ Lacroix, 1896 ■ (Na,Ca)3-4[(Al,Si)5Si5O20]•6H2O ■ Tetragonal ■ 9.GA.05.  Graeserita / Graeserita / Graeserite ■ ANTROP.: [A] S. Graeser (1935−), mineralogista suís, + [T] ita ■ Krzemnicki & Reusser, 1998 ■ Fe3+4Ti3[OH|O10|As3+O3] ■ Monoclínic ■ 4.JB.55. Guidottiïta / Guidottiíta / Guidottiite ■ ANTROP.: [A] C.V. Guidotti (1935-2005), mineralogista i geòleg nord-americà, + [T] ïta ■ Wahle et al., 2010 ■ (Mn2+,Mg)2Mn2+2Fe3+2[(OH)8|(Si,Fe3+)4O10] ■ Hexagonal ■ 9.ED.15. − Günterblassita / Günterblassita / Günterblassite ■ ANTROP.: [A] Günter Blass (−), col·leccionista de minerals alemany, + [T] ita ■ Chukanov et al., 2011 ■ (K,Ca,Na)2(Fe2+,Mg,Ca)[(Si,Al)7 Si6O24(OH,O)5] ■ Ròmbic ■ 9... − Gunterita / Gunterita / Gunterite ■ ANTROP.: [A] M.E. Gunter (1953−), mineralogista nord-americà, + [T] ita ■ Kampf et al., 2011 ■ Na4H2V10O28•22H2O ■ Monoclínic ■ 4.HC... − Hanjiangita / Hanjiangita / Hanjiangite ■ TOP.: [A] Hanjiang (riu), Xina, + [T] ita ■ Liu J. et al., 2012 ■ Ba2CaV3+Al[F|(CO3)2|AlSi3O10(OH)2] ■ Monoclínic ■ 9... −

 Hastita / Hastita / Hastite: es desacredita perquè equival a ferroselita (Keutsch et al., 2011). Hazenita / Hazenita / Hazenite ■ ANTROP.: [A] R.M. Hazen (–), geofísic nord-americà, + [T] ita ■ Yang H. et al., 2011 ■ KNaMg2[(PO4)2]•14H2O ■ Ròmbic ■ 8.CH.40. Heisenbergita / Heisenbergita / Heisenbergite ■ ANTROP.: [A] W.C. Heisenberg (1901-1976), físic alemany, + [T] ita ■ Walenta & Theye, 2012 ■ UO2(OH)2•H2O ■ Ròmbic ■ 4.GA.05. − Hermannroseïta / Hermannroseíta / Hermannroseite ■ ANTROP.: [A] Hermann Rose (1883-1976), mineralogista alemany, + [T] ïta ■ Schlüter et al., 2011 ■ CaCu[OH|(PO4,AsO4)] ■ Ròmbic ■ 8.BH.35. − ....................................................... 13

Nova fórmula química de la gagarinita-(Ce), abans zajacita-(Ce), per redefinició estructural (Sciberras et al., 2011).

10

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

 Hezuolinita / Hezuolinita / Hezuolinite ■ ANTROP.: [A] He Zuolin (1900-1967), geòleg xinès, + [T] ita ■ Yang Z. et al., 2012 ■ Sr(Sr,ETR,Ca)3(Zr,Ti,Fe3+,Fe2+)2Ti3[O8|(Si2O7)2] ■ Monoclínic ■ 9.BE.70. −

 Hidrocenoelsmoreïta / Hidrocenoelsmoreíta / Hydrokenoelsmoreite ■ TOP.-PQ.: [P] hidro- (aigua) + ceno- (vacant)14, + [A] Elsmore Hill (població), Nova Gal·les Sud, Austràlia, + [T] ïta ■ Williams et al., 2005 (elsmoreite); Atencio et al., 2010 ■ 2W2O6(H2O) ■ Cúbic ■ 4.DH.15.

 Hidroniofarmacosiderita / Hidroniofarmacosiderita / Hydroniumpharmacosiderite ■ MIN.-PQ.: [P] hidronio- (hidroni), + [A] farmacosiderita (v.) ■ Mills et al., 2010 ■ (H3O)Fe3+4[(OH)4|(AsO4)3] •4H2O ■ Cúbic ■ 8.DK.10. −

 Hidropiroclor / Hidropirocloro / Hydropyrochlore ■ MIN.-PQ.: [P] hidro- (aigua), + [A] piroclor

(v. peu pàg.15) ■ van Wambeke, 1978 (kalipyrochlore); Atencio et al., 2010 ■ (H2O, )2Nb2(O,OH)6 (H2O) ■ Cúbic ■ 4.DH.15.

 Hidroxicalcioromeïta / Hidroxicalciorromeíta / Hydroxycalciorómeite ■ MIN.-PQ.: [P] hidroxilo(hidroxil) + calcio- (calci), + [A] romeïta (v. peu pàg.16) ■ Hussak & Prior, 1895 (lewisite); Atencio et al., 2010 ■ (Ca,Sb3+,Na)2(Sb5+,Ti)2O6(OH) ■ Cúbic ■ 4.DH.15. −

 Hidroxicenomicrolita / Hidroxicenomicrolita / Hydroxykenomicrolite ■ MIN.-PQ.: [P] hidro- (aigua) + ceno- (vacant)17, + [A] microlita (v. peu pàg.18) ■ Voloshin et al., 1981 (cesstibtantite); Atencio et  al., 2010 ■ ( ,Na,Sb3+)2Ta2O6(OH) ■ Cúbic ■ 4.DH.15.

 Hidroxilcondrodita / Hidroxilcondrodita / Hydroxylchondrodite ■ MIN.-PQ.: [P] hidroxilo- (hidroxil), + [A] condrodita (v.) ■ Pekov et al., 2011 ■ Mg5[(OH)2|(SiO4)2] ■ Monoclínic ■ 9.AF.45. − Hidroxilellestadita / Hidroxilellestadita / Hydroxylellestadite ■ ANTROP.-PQ.: [P] hidroxilo67 (hidroxil); + [A] R.B. Ellestad (1900-1993), químic nord-americà, + [T] ita ■ McConnel & Duncan, 1937 (ellestadite); Harda et al., 1971 (hydroxyl-ellestadite); Pasero et al., 2010 ■ Ca10[(OH)2|  (SO4)3|(SiO4)3] ■ Monoclínic (psHex.) ■ 9.AH.25.

 Horomanita / Horomanita / Horomanite ■ TOP.: [A] Horoman (jaciment), Hokkaidō, Japó, + [T] ita ■ Kitakaze, 2010

/ Kitakaze et al., 2011 ■ Fe6Ni3S8 ■ Tetragonal ■ 2.BB... Housleyita / Housleyita / Housleyite ■ ANTROP.: [A] R.M. Housley (−), mineralogista nord-americà, + [T] ita ■ Kampf et al., 2010 ■ Pb6Cu[Te6+4O18(OH)2] ■ Monoclínic ■ 4... − Hughesita / Hughesita / Hughesite ■ ANTROP.: [A] J.M. Hughes (1952−), mineralogista nord-americà, + [T] ita ■ Rakovan et al., 2011 ■ Na3AlV10O28•22H2O ■ Triclínic ■ 4.HC... − ....................................................... 14 El prefix ceno- és de

tipus químic (del grec kenós = ‘buit’, referit a la vacant de la fórmula). és nom de grup (del supergrup piroclor). 16 Romeïta: [A] J.B.L. Romé de l’Isle (1736-1790), cristal—lògraf francès, + [T] ïta. Ara és nom de grup (del supergrup piroclor). 17 El prefix ceno- és de tipus químic (del grec kenós = ‘buit’, referit a la vacant de la fórmula). 18 Microlita: [A] micro, del grec mikrós = ‘petit’, + [T] lita. Ara és nom de grup (del supergrup piroclor). 15 Piroclor: [A] piroclor, del grec pyrós = ‘foc’ i chlōrós = ‘verd’. Ara

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

11


Actualització: juny 2010 a juny 2012

NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

 Iangreyita / Iangreyita / Iangreyite ■ ANTROP.: [A] Ian E. Grey (1944−), mineralogista i cristal·loquímic australià, + [T] ita ■ Mills et al., 2011 ■ Ca2Al7[(OH,F)15|(HPO4)2|(PO4)2]•82O ■ Trigonal ■ 8... − Icosaedrita / Icosaedrita / Icosahedrite ■ CRIST.: [A] icosaedre (forma geomètrica, del grec ikosi = ‘vint’ i hédra = ‘cara’), + [T] ita ■ Bindi et al., 2011 ■ Al63Cu24Fe13 ■ Cúbic ■ 1... − Itriaïta-(Y) / Itriaíta-(Y) / Yttriaite-(Y) ■ QUÍM.-MQ.: [A] itri + a, + [T] ïta; + [M] Y ■ Mills et al., − 2011 ■ Y2O3 ■ Cúbic ■ 4...

⊗ Itrobetafita-(Y) / Itrobetafita-(Y) / Yttrobetafite-(Y): es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és la probable espècie oxicalciobetafita i/o alguna espècie indeterminada del grup piroclor.

⊗ Itropiroclor-(Y) / Itropirocloro-(Y) / Yttropyrochlore-(Y): es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és la probable espècie oxiitropiroclor-(Y) i/o alguna espècie indeterminada del grup piroclor.

 Jagüeïta / Jagüeíta / Jagüéite

■ TOP.: [A] Jagüé (població), La Rioja, Argentina, + [T] ïta ■ Paar et al., 2004 (jaguéite); Williams et al., 2010 ■ Cu2Pd3Se4 ■ Monoclínic ■ 2.BC.15.

⊗ Jixianita / Jixianita / Jixianite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna probable espècie “...plumboelsmoreïta”.

⊗ Kalipiroclor / Kalipirocloro / Kalipyrochlore: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és hidropiroclor. Kazanskyita / Kazanskyita / Kazanskyite ■ ANTROP.: [A] V.I. Kazansky (1926−), geòleg rus, + [T] ita ■ Cámara et al., 2012 ■ Na2(Na,Mn2+,K,Ca)(Ba,Sr)Ti2(Nb,Ti)[(OH)2|O2|(Si2O7)2]•4H2O ■ Triclínic ■ 9.BE... −

 Keckita / Keckita / Keckite ■ ANTROP.: [A] E. Keck (−), col·leccionista alemany, + [T] ita ■ Mücke, 1979 ■ CaMn2+(Fe3+Mn2+)Fe3+2[(OH)3|(PO4)4]•7H2O19 ■ Monoclínic ■ 8.DH.15.

 

 Kerimasita / Kerimasita / Kerimasite ■ TOP.: [A] Kerimasi (volcà), Arusha, Tanzània, + [T] ita ■ Zaitsev et al., 2010 ■ Ca3Zr2[(Fe3+,Al)2SiO12] ■ Cúbic ■ 9.AD.25. − Krasnoïta / Krasnoíta / Krásnoite ■ TOP.: [A] Krásno (localitat), Karlovy Vary, Rep. Txeca, + [T] ïta ■ Mills et al., 2012 ■ Ca3Al7.67[F2|(OH)12|Si3P2O15.5|(PO4)2]•8H2O ■ Trigonal ■ 8.DO.20. − Krotita / Krotita / Krotite ■ ANTROP.: [A] A.N. Krot (1959−), cosmoquímic nord-americà, + [T] ita ■ Ma C. et al., 2011 ■ CaAl2O4 ■ Monoclínic ■ 4... − Kurilita / Kurilita / Kurilite ■ TOP.: [A] Kuril (illes), Sakhalinskaya Ob., Rússia, + [T] ita ■ Kovalenker et al., 2010 ■ Ag8Te3Se ■ Trigonal ■ 2... − ....................................................... 19

Nova fórmula química de la keckita, per redefinició estructural (Hochleitner & Fehr, 2010).

12

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

 Lammerita-beta / Lammerita-beta / Lammerite-beta ■ MIN.-MC.: [A] lammerita (v.), + [M] beta (β) ■ Starova et al., 2011 ■ Cu3[(AsO4)2] ■ Monoclínic ■ 8.AB... − Långbanshyttanita / Långbanshyttanita / Långbanshyttanite ■ TOP.: [A] Långbanshyttan, antic nom local de Långban (població),Värmland, Suècia, + [T] ita ■ Chukanov et al., 2011 ■ Pb2Mn2+2Mg − [(OH)4|(AsO4)2]•6H2O ■ Triclínic ■ 8...

⊗ Liddicoatita / Liddicoatita / Liddicoatite: es desacredita, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). Ara és fluorliddicoatita. Lileyita / Lileyita / Lileyite ■ TOP.: [A] Liley/Löhley (jaciment), Renània-Palatinat, Alemanya, + [T] ita ■ Chukanov et al., 2012 ■ (Na,K)2(Ba,Ca,Sr)2(Mg,Fe2+,Mn2+)2Ti2[F2|O2|(Si2O7)2] ■ Monoclínic ■ 9.BE.25. − Litochlebita / Litochlebita / Litochlebite ■ ANTROP.: [A] J. Litochleb (1948−), mineralogista − txec, + [T] ita ■ Sejkora et al., 2011 ■ Ag2PbBi4Se8 ■ Monoclínic ■ 2.HB.20e.

 Magnesiofoitita / Magnesiofoitita / Magnesio-foitite ■ MIN.-PQ.: [P] magnesio- (magnesi), + [A] foitita (v.) ■ Hawthorne et al., 1999 (magnesiofoitite); Henry et al., 2011 ■ (Mg2Al)Al6[OH|  (OH)3|(BO3)3|Si6O18]20 ■ Trigonal (psHex.) ■ 9.CK.05. Magnesiohögbomita-2N2S / Magnesiohögbomita-2N2S / Magnesiohögbomite-2N2S ■ ANTROP.PQ.-MC.: [P] magnesio- (magnesi); + [A] A.G. Högbom (1857-1940), geòleg suec, + [T] ita; + [M] 2N2S ■ Gavelin, 1916 (högbomite); McKie, 1963 (högbomite-4H); Peacor, 1967 (högbomite-8H); 87 Armbruster, 2002 ■ Mg(Fe2+,Zn,Mg,Al)5Al12(Al,Fe3+,Ti)4O30(OH)2 ■ Hexagonal ■ 4.CB.20.  Magnesiohögbomita-2N4S / Magnesiohögbomita-2N4S / Magnesiohögbomite-2N4S ■ MIN.-MC.: [A] magnesiohögbomita (v. magnesiohögbomita-2N2S), + [M] 2N4S ■ Shimura et al., 2012 ■ Mg5(Mg,Fe2+)5Al22Ti2O46(OH)2 ■ Hexagonal ■ 4.CB.20. − Magnesiohornblenda / Magnesiohornblenda / Magnesiohornblende ■ CULT.-PQ.: [P] magnesio(magnesi); + [A] hornblenda, de l’alemany horn = ‘banya’ i blenden = ‘enlluernar’ o ‘enganyar’ ■ ~1770 (hornblende); Leake, 1978 ■ (Ca,Na,K)1-1.5Ca(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[(OH)2|AlSi7O22] ■  Monoclínic ■ 9.DE.10. Magnesioneptunita / Magnesioneptunita / Magnesioneptunite ■ MIN.-PQ.: [P] magnesio(magnesi), + [A] neptunita (v.) ■ Zadov et al., 2011 ■ KNa2Li(Mg,Fe2+)2Ti2[O2|Si8O22] ■ Monoclínic ■ 9.EH.05. − Magnesiotaaffeïta-2N’2S / Magnesiotaafeíta-2N’2S / Magnesiotaaffeite-2N’2S ■ ANTROP.PQ-MC.: [P] magnesio- (magnesi); + [A] E.C.R. Taaffe (1898-1967), gemmòleg irlandès, + [T] ïta; + [M] 2N’2S ■ Anderson et al., 1951 (taaffeite); Armbruster, 2002 ■ Mg3BeAl8O16 ■ Hexa gonal ■ 4.FC.25. ....................................................... 20 Nova

fórmula química de la magnesiofoitita (al nom en anglès, a més, s’afegeix un guió), per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011).

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

13


Actualització: juny 2010 a juny 2012

NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

 Manandonita / Manandonita / Manandonite ■ TOP.: [A] Manandona (vall), Antananarivo, Mada gascar, + [T] ita ■ Lacroix, 1912 ■ Li2Al4[(OH)8|BAlSi2O10] ■ Ròmbic (psHex.) ■ 9.ED.15. Manganoeudialita / Manganoeudialita / Manganoeudialyte ■ MIN.-PQ.: [P] manganoso(manganès2+), + [A] eudialita (v.) ■ Nomura et al., 2010 ■ Na14Ca6Mn2+3Zr3[(H2O,Cl,O,OH)6| Si26O72(OH)2] ■ Trigonal ■ 9.CO.10. − Manitobaïta / Manitobaíta / Manitobaite ■ TOP.: [A] Manitoba (província), Canadà, + [T] ïta ■ Ercit et al., 2010 ■ Na16Mn2+25Al8[(PO4)30] ■ Monoclínic ■ 8.AC.18. − Markascherita / Markascherita / Markascherite ■ ANTROP.: [A] Mark G. Ascher (−), enginyer i col·leccionista de minerals nord-americà, + [T] ita ■ Yang et al., 2012 ■ Cu3[(OH)4|MoO4] ■ Monoclínic ■ 7.GB... − Markcooperita / Markcooperita / Markcooperite ■ ANTROP.: [A] Mark A. Cooper (−), minera− logista canadenc, + [T] ita ■ Kampf et al., 2010 ■ Pb2(UO2)[Te6+O6] ■ Monoclínic ■ 4...

 Matulaïta / Matulaíta / Matulaite ■ ANTROP.: [A] M. Matula (1925−), col·leccionista nord-americana, + [T] ïta ■ Moore & Ito, 1980 ■ Fe3+Al7[(OH)8|(HPO4)2|(PO4)4]•16H2O21 ■ Monoclínic ■ 8...

 

 Megawita / Megawita / Megawite ■ ANTROP.: [A] H.D. Megaw (1907-2002), cristal·lògraf bri− tànic, + [T] ita ■ Galuskin et al., 2011 ■ CaSn4+O3 ■ Ròmbic ■ 4.CC.30. Mejillonesita / Mejillonesita / Mejillonesite ■ TOP.: [A] Mejillones (turó i localitat), Antofagasta, Xile, + [T] ita ■ Atencio et al., 2012 ■ NaMg2H[OH|HPO4|PO4]•2H2O ■ Ròmbic ■ 8... −

 Melkovita / Melkovita / Melkovite

■ ANTROP.: [A] V.G. Melkov (1911-1991), mineralogista rus, + [T] ita ■ Egorov et al., 1969 ■ CaFe3+3[PMo4O14(OH)6]•6H2O22 ■ Monoclínic ■ 7.GB... 

 Menchettiïta / Menchettiíta / Menchettiite ■ ANTROP.: [R] S. Menchetti (1937−), mineralogista i cristal·lògraf italià, + [T] íta ■ Bindi et al., 2012 ■ AgMn1.5Pb2.5Sb3As2S12 ■ Monoclínic ■ 2.JB... −

⊗ Mendozavilita / Mendozavilita / Mendozavilite: es desacredita, per redefinició de diversos heteropolimolibdats del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). Ara és mendozavilita-NaFe.

 Mendozavilita-NaFe / Mendozavilita-NaFe / Mendozavilite-NaFe ■ ANTROP.-MQ: [A] H. Mendoza Avila (1924−), geòleg mexicà, + [T] ita, + [M] NaFe ■ Williams, 1986 (mendozavilite); Williams et al., 2011 ■ Na(Ca,Mg)2Fe3+6[P3Mo11O47(OH,Cl)10]•33H2O23 ■ Monoclínic o triclínic ■ 7.GB...  Menzerita-(Y) / Menzerita-(Y) / Menzerite-(Y) ■ ANTROP.-MQ.: [A] G. Menzer (1897-1989), cristal·lògraf alemany, + [T] ita, + [M] Y ■ Grew et al., 2010 ■ (Y,ETR)(Ca,Fe2+)2(Fe3+,Mg, Fe2+,Al)2[(SiO4)3] ■ Cúbic ■ 9.AD.25. − ....................................................... 21 Nova

fórmula química de la matulaïta, per redefinició i determinació de l’estructura (Kampf et al., 2012). Nova fórmula química de la melkovita, per redefinició del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). 23 Nova fórmula química i nou nom de la mendozavilita, per redefinició del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). 22

14

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

 Metanatroautunita / Metanatroautunita / Metanatroautunite ■ MIN.-PQ.: [P] meta- (menys aigua), + [A] natroautunita (v. peu pàg.100)24 ■ Chernikov et al., 1957 (natroautunite); Chernikov & Organova, 1994 (sodium autunite); Burke, 2008 ■ Na(UO2)[PO4]•3H2O25 ■ Tetragonal ■ 8.EB.10. 

 Metavivianita / Metavivianita / Metavivianite

103

■ MIN.-PCQ.: [P] meta- (diferenciació) , + [A] vivianita (v.) ■ Ritz et al., 1974 ■ Fe2+Fe3+2[(OH)2|(PO4)2]•6H2O26 ■ Triclínic ■ 8.DC.25. 

⊗ Microlita / Microlita / Microlite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Microlita passa a ser nom de grup; l’antiga espècie microlita ara és la probable espècie fluorcalciomicrolita.

 Molibdofil·lita / Molibdofilita / Molybdophyllite ■ CULT.: [A] molibdofil·l, del grec mólybdos = ‘plom’ i phýllon = ‘fulla’, + [T] ita ■ Flink, 1901 ■ Pb8Mg9[(OH)8|O2|(CO3)3|Si10O28]27 ■ Trigo nal i monoclínic ■ 9.EG...

 Monimolita / Monimolita / Monimolite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és la probable espècie oxiplumboromeïta i/o alguna espècie indeterminada del grup romeïta. Murchisita / Murchisita / Murchisite ■ TOP.: [A] Murchison (població), Victòria, Austràlia, + [T] ita ■ Ma C. et al., 2011 ■ Cr5S6 ■ Trigonal ■ 2... −

 Nanlingita / Nanlingita / Nanlingite ■ TOP.: [A] Nanling (serralada), Hunan i Guangdong, Xina, + [T] ita ■ Gu X. et al., 1976 ■ NaCa5LiMg12[F14|Fe2+(As3+O3)6|(As3+O3)2]28 ■ Trigonal ■ 4.JB.25.⊗ Natrobetpakdalita / Natrobetpakdalita / Natrobetpakdalite: es desacredita, per redefinició de diversos heteropolimolibdats del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). Ara és betpakdalita-NaCa.

⊗ Natrobistantita / Natrobistantita / Natrobistantite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna espècie indeterminada del grup microlita. Natrofarmacoalumita / Natrofarmacoalumita / Natropharmacoalumite ■ MIN.-PQ.: [P] natro- (sodi); + [A] farmacoalumita (v.) ■ Rumsey et al., 2010 ■ NaAl4[(OH)4|(AsO4)3]•4H2O ■ Cúbic ■ 8.DK.12. − Natrotitanita / Natrotitanita / Natrotitanite ■ MIN.-PQ.: [P] natro- (sodi), + [A] titanita (v.) ■ Stepanov et al., 2012 ■ (Na0.5Y0.5)Ti[O|SiO4] ■ Monoclínic ■ 9.AG.15. − Nisnita / Nisnita / Nisnite ■ QUÍM.: [A] Ni + Sn, + [T] ita ■ Rowe et al., 2011 ■ Ni3Sn ■ Cúbic ■ 1.AA.10a. − ....................................................... pàg.100 rectificat. Natroautunita: [P] natro- (sodi), + [A] autunita (v.); antic nom de l’espècie, ara anomenada metanatroautunita. Aquesta es pot considerar l’equivalent hipohidratat d’una teòrica natroautunita (encara inexistent). 25 Nova fórmula química de la metanatroautunita, per redefinició estructural (Mills et al., 2012). 26 Fórmula química revisada de la metavivianita (Chukanov et al., 2012), clarament diferent de la vivianita. 27 Nova fórmula química i nova cristal—lografia de la molibdofil—lita, per redefinició estructural (Kolitsch et al., 2012). 28 Nova fórmula química de la nanlingita, el primer mineral conegut amb la configuració Fe(AsO3)6 (Yang Z. et al., 2011). 24 Peu

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

15


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

 Noonkanbahita / Noonkanbahita / Noonkanbahite ■ TOP.: [A] Noonkanbah (lloc rural), Austràlia Occ., Austràlia, + [T] ita ■ Uvarova et al., 2010 ■ KNaBaTi2[O2|Si4O12] ■ Ròmbic ■ 9... − Nordgauïta / Nordgauíta / Nordgauite ■ TOP.: [A] Nordgau, antic nom de la zona de Baviera on es troba Hagendorf, a Alemanya, + [T] ïta ■ Birch et al., 2011 ■ Mn2+Al2[F2|(PO4)2]•5H2O ■ Triclínic ■ 8.DC.30. −

⊗ Obradovicita / Obradovicita / Obradovicite: es desacredita, per redefinició de diversos heteropolimolibdats del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). Ara és obradovicita-KCu.

 Obradovicita-KCu / Obradovicita-KCu / Obradovicite-KCu ■ ANTROP.-MQ: [A] M.T. Obradovic (−), col·leccionista xilè, + [T] ita, + [M] KCu ■ Finney et al., 1986 (obradovicite); Williams et al., 2011 ■ (K,Na)CuFe3+2[AsMo5O20(OH)4]•12H2O ■ Ròmbic ■ 7.GB...

 Olenita / Olenita / Olenite ■ TOP.: [A] Oleny (monts), Múrmansk O., Rússia, + [T] ita ■ Sokolov et al., 1986 ■ NaAl3Al6[OH|O3|(BO3)3|Si6O18]29 ■ Trigonal (psHex.) ■ 9.CK.05. Ondrušita / Ondrušita / Ondrušite ■ ANTROP.: [A] P. Ondruš (1960−), mineralogista txec, + − [T] ita ■ Sejkora et al., 2011 ■ CaCu4[(HAsO4)2|(AsO4)2]•10H2O ■ Triclínic ■ 8.CE.30.

⊗ Ortoericssonita / Ortoericssonita / Orthoericssonite: es desacredita, per redefinició, i passa a ser un politip ortoròmbic de l’ericssonita (ericssonita-2O) (Williams et al., 2011). Ottoïta / Ottoíta / Ottoite ■ TOP.: [A] Otto (muntanya), Califòrnia, EUA, + [T] ïta ■ Kampf et al., 2010 ■ Pb2[Te6+O5] ■ Monoclínic ■ 4... −

 Oxicalciopiroclor / Oxicalciopirocloro / Oxycalciopyrochlore ■ MIN.-PQ.: [P] oxi- (oxigen) + calcio- (calci), + [A] piroclor (v. peu pàg.30) al., 2010 ■ Ca2Nb2O6O ■ Cúbic ■ 4.DH.15.

Černý et al., 1979 (stibiobetafite); Atencio et 

 Oxistannomicrolita / Oxistannomicrolita / Oxystannomicrolite ■ MIN.-PQ.: [P] oxi- (oxigen) + estanno- (estany), + [A] microlita (v. peu pàg.31) ■ Vorma & Silvola, 1967 (sukulaite); Hogarth, 1977 (stannomicrolite); Atencio et al., 2010 ■ Sn2+2Ta2O6O ■ Cúbic ■ 4.DH.15.

 Oxistibiomicrolita / Oxistibiomicrolita / Oxystibiomicrolite ■ MIN.-PQ.: [P] oxi- (oxigen) + estibio(antimoni), + [A] microlita (v. peu pàg.32) ■ Quensel & Berggren, 1938 (stibio-microlite); Jambor et  al., 1988 (stibiomicrolite); Atencio et al., 2010 ■ (Sb3+,Ca,Na)2Ta2O6O ■ Cúbic ■ 4. DH.15.

 Panichiïta / Panichiíta / Panichiite ■ ANTROP.: [A] U. Panichi (1872-1966), mineralogista italià, + [T] ïta ■ Demartin et al., 2009 ■ (NH4)2Sn4+Cl6 ■ Cúbic ■ 3... − ....................................................... 29 Nova

fórmula química de l’olenita, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). és nom de grup (del supergrup piroclor). 31 Microlita: [A] micro, del grec mikrós = ‘petit’, + [T] lita. Ara és nom de grup (del supergrup piroclor). 32 Microlita: [A] micro, del grec mikrós = ‘petit’, + [T] lita. Ara és nom de grup (del supergrup piroclor). 30 Piroclor: [A] piroclor, del grec pyrós = ‘foc’ i chlōrós = ‘verd’. Ara

16

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

 Parabariomicrolita / Parabariomicrolita / Parabariomicrolite ■ MIN.-PCQ.: [P] para- (diferenciació), + [A] bariomicrolita (v. peu pàg.33) gonal ■ 4.FJ.20.

Ercit et al., 1986

BaTa4O10(OH,H2O)4

Tri

 Paramendozavilita / Paramendozavilita / Paramendozavilite ■ MIN.-PQ.: [P] para- (altra comp.), + [A] mendozavilita (v. mendozavilita-NaFe) ■ Williams, 1986 ■ NaAl4Fe3+7[P6Mo12O60(OH)16] •56H2O34 ■ Triclínic o monoclínic ■ 7.GB...

 Parasterryita / Parasterryita / Parasterryite ■ MIN.-PC.: [P] para- (altra crist.), + [A] sterryita (v.) ■ Moëlo et al., 2011 ■ Ag4Pb20(Sb,As)24S58 ■ Monoclínic ■ 2.LB.30. − Paratimroseïta / Paratimroseíta / Paratimroseite ■ MIN.-PCQ.: [P] para- (diferenciació), + [A] − timroseïta (v.) ■ Kampf et al., 2010 ■ Pb2Cu4[(H2O)2|(Te6+O6)2] ■ Ròmbic ■ 4...

⊗ Partzita / Partzita / Partzite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna probable espècie “...cuproromeïta”. Paulscherrerita / Paulscherrerita / Paulscherrerite ■ ANTROP.: [A] Paul Scherrer (1890-1969), físic suís, + [T] ita ■ Brugger et al., 2011 ■ UO2(OH)2 ■ Monoclínic ■ 4.GA.05. − Pavlovskyita / Pavlovskyita / Pavlovskyite ■ ANTROP.: [A] V.E. Pavlovsky (1901-1982), geòleg rus, + [T] ita ■ Galuskin et al., 2012 ■ Ca8[(SiO4)2|Si3O10] ■ Ròmbic ■ 9.BJ... −

 Peisleyita / Peisleyita / Peisleyite ■ ANTROP.: [A] V. Peisley (1941−), col·leccionista australià, + [T] ita ■ Pilkington et al., 1982 ■ Na2Al9[(OH)6|SO4|(PO4)7]•28H2O35 ■ Monoclínic ■ 8.DO.15. Permanganogrunerita / Permanganogrunerita / Permanganogrunerite ■ MIN.-PQ.: [P] per-

(altra comp.), + [A] manganogrunerita (v.) ■ Mn2+2(Fe2+,Mn2+)5[(OH)2|(Si8O22].

 Perrierita-(La) / Perrierita-(La) / Perrierite-(La) ■ MIN.-MQ.: [A] perrierita (v. perrierita-(Ce)), + [M] La ■ Segalstad & Larsen, 1978 / Chukanov et al., 2011 Fe3+)2Ti2[O8|(Si2O7)2] ■ Monoclínic ■ 9.BE.70.

(La,Ca,ETR)4(Fe2+,Mn2+)(Ti, −

⊗ Piroclor / Pirocloro / Pyrochlore: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Piroclor passa a ser nom de grup; l’antiga espècie piroclor ara és les probables espècies fluorcalciopiroclor, fluorcenopiroclor, hidroxicalciopiroclor i oxinatropiroclor. Piroxferroïta / Piroxferroíta / Pyroxferroite ■ MIN.-QUÍM.: [A] piroxmangita (v.), + ferro, + 143  [T] ïta 36 ■ Chao et al., 1970 ■ Fe2+4(Fe2+,Ca,Mn2+,Mg)3[(SiO3)7] ■ Triclínic ■ 9.DO.05. ....................................................... 33 Bariomicrolita: [P] bario- (bari), + [A] microlita; nom desacreditat (v.), ara

és la probable espècie hidrocenomicrolita. fórmula de la paramendozavilita, per redefinició del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). 35 Nova fórmula química de la peisleyita, per redefinició estructural (Mills et al., 2011). 36 Peu pàg.143 eliminat. 34 Nova

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

17


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

⊗ Plumbobetafita / Plumbobetafita / Plumbobetafite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna probable espècie “...plumbobetafita” i/o alguna espècie indeterminada del grup piroclor.

⊗ Plumbomicrolita / Plumbomicrolita / Plumbomicrolite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és la probable espècie cenoplumbomicrolita i/o alguna espècie indeterminada del grup microlita.

⊗ Plumbopiroclor / Plumbopirocloro / Plumbopyrochlore: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és les probables espècies cenoplumbopiroclor i oxiplumbopiroclor i/o alguna altra probable espècie “...plumbopiroclor” i/o alguna espècie indeterminada del grup piroclor. Plumboselita / Plumboselita / Plumboselite ■ QUÍM.: [A] plumbo (plom) + seleni, + [T] ita ■ Kampf et al., 2011 ■ Pb3[O2|Se4+O3] ■ Ròmbic ■ 4... −

 Povondraïta / Povondraíta / Povondraite ■ ANTROP.: [A] P. Povondra (1924−), mineralogista txec, + [T] ïta ■ Grice et al., 1993 ■ NaFe3+3(Mg2Fe3+4)[O|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]37 ■ Trigonal (psHex.) ■ 9.CK.05. 

 Pseudolyonsita / Pseudolyonsita / Pseudolyonsite ■ MIN.-PCQ.: [P] pseudo- (diferenciació), + [A] lyonsita (v.) ■ Zelenski et al., 2011 ■ Cu3[(VO4)2] ■ Monoclínic ■ 8... − 2+

2+

2+

 Qingheiïta-(Fe ) / Qingheiíta-(Fe ) / Qingheiite-(Fe ) ■ MIN.-MQ.: [A] qingheiïta (v.), + [M] Fe2+ ■ Hatert et al., 2010 ■ Na2Fe2+MgAl[(PO4)3] ■ Monoclínic ■ 8.AC.15. − Rabdofana-(Y) / Rabdofana-(Y) / Rhabdophane-(Y) ■ MIN.-MQ.: [A] rabdofana (v. rabdofana(Ce)), + [M] Y. ■ Takai & Uehara, 2012 ■ (Y,ETR)[PO4]•H2O ■ Hexagonal ■ 8.CJ.45. − Rakovanita / Rakovanita / Rakovanite ■ ANTROP.: [A] J. Rakovan (1964−), geòleg nord-americà, + [T] ita ■ Kampf et al., 2011 ■ Na3H3V5+10O28•15H2O ■ Monoclínic ■ 4.HC.05. − Rickturnerita / Rickturnerita / Rickturnerite ■ ANTROP.: [A] Rick Turner (−), col·leccionista de minerals britànic, + [T] ita ■ Rumsey et al., 2012 ■ Pb7MgO4(OH)5Cl3 ■ Ròmbic ■ 3.DB... −

⊗ Romeïta / Romeíta / Roméite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Romeïta passa a ser nom de grup; l’antiga espècie romeïta ara és les probables espècies fluorcalcioromeïta, fluornatroromeïta i oxicalcioromeïta.

 Rossmanita / Rossmanita / Rossmanite ■ ANTROP.: [A] G.R. Rossman (1945−), espectroquímic nord-americà, + [T] ita nal ■ 9.CK.05.

Selway et al., 1998 ■ (LiAl2)Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]38

Trigo

....................................................... 37 38

Nova fórmula química de la povondraïta, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). Nova fórmula química de la rossmanita, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011).

18

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012 172

 Rruffita / Rruffita / Rruffite ■ ANTROP.: [A] Projecte RRUFF ■ Ca2Cu[(AsO4)2]•2H2O ■ Monoclínic ■ 8.CG.10.

, + [T] ita ■ Yang H. et al., 2011 −

 Rusinovita / Rusinovita / Rusinovite ■ ANTROP.: [A] V.L. Rusinov (1935-2007), petròleg rus, + [T] ita ■ Galuskin et al., 2011 ■ Ca10[Cl2|(Si2O7)3] ■ Ròmbic ■ 9.BE... −

 Samaniïta / Samaniíta / Samaniite ■ TOP.: [A] Samani (població i districte), Hokkaidō, Japó, + [T] ïta ■ Kitakaze, 2010 / Kitakaze et al., 2011 ■ Cu2Fe5Ni2S8 ■ Tetragonal ■ 2.BB... Sardignaïta / Sardignaíta / Sardignaite ■ TOP.: [A] Sardigna (=Sardenya) (illa), Itàlia, + [T] ïta ■ Orlandi et al., 2010 ■ Bi[Mo2O7(OH)]•2H2O ■ Monoclínic ■ 7... −

 Schieffelinita / Schieffelinita / Schieffelinite ■ ANTROP.: [A] E. Schieffelin (1847-1897), prospector nord-americà, + [T] ita ■ Williams, 1980 ■ Pb10[SO4|Te6O20(OH)14]•5H2O39 ■ Ròmbic ■ 7.CD.55. Schorl / Chorlo / Schorl ■ CULT.: [A] schorl, de l’alemany schörl, nom d’un mineral fosc i sense valor, i aquest potser de Zschorlau (Saxònia, Alemanya), on sortia com a ganga ■ Wiebleg, 1785 (schörl); Burke, 2008 ■ NaFe2+3Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]40 ■ Trigonal ■ 9.CK.05.  Schüllerita / Schüllerita / Schüllerite ■ ANTROP.: [A] W. Schüller (1953−), mineralogista alemany, + [T] ita ■ Chukanov et al., 2011 ■ NaBa2(Mn2+,Ca)(Fe3+,Mg,Fe2+)2Ti2[(O,F)4|(Si2O7)2] ■ Triclínic ■ 9... − Sejkoraïta-(Y) / Sejkoraíta-(Y) / Sejkoraite-(Y) ■ ANTROP.-MQ.: [A] J. Sejkora (−), mineralogista txec, + [T] ïta, + [M] Y ■ Plášil et al., 2011 ■ Y2(UO2)8[(OH)2|O6|(SO4)4]•26H2O ■ Triclínic ■ 7.EC.15. − Slavkovita / Slavkovita / Slavkovite ■ TOP.: [A] Horní Slavkov (població), Karlovy Vary, Rep. Txeca, + [T] ita ■ Sejkora et al., 2010 ■ Cu13[(HAsO4)4|(AsO4)6]•23H2O ■ Triclínic ■ 8... Sodalita / Sodalita / Sodalite ■ CULT.: [A] soda, de l’anglès soda = ‘soda’ o ‘sosa’ (aquest de l’italià 183 soda = ‘barrella’) , + [T] lita ■ Thomson, 1811 ■ Na8[Cl2|Al6Si6O24] ■ Cúbic ■ 9.FB.10.

 Stetefeldtita / Stetefeldtita / Stetefeldtite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna probable espècie “...argentoromeïta”.

 Stichtita / Stichtita / Stichtite ■ ANTROP.: [A] R.C. Sticht (1857-1922), directiu miner australià, + [T] ita ■ Petterd, 1910 ■ Mg6Cr3+2[(OH)16|CO3]•4H2O ■ Trigonal i hexagonal41 ■ 5.DA.50. Sveinbergeïta / Sveinbergeíta / Sveinbergeite ■ ANTROP.: [A] Svein A. Berge (1949−), col·leccionista noruec, + [T] ïta ■ Khomyakov et al., 2011 ■ CaFe2+6Fe3+Ti2[(H2O)4|(OH)5|O2|(Si4O12)2] ■ Triclínic ■ 9.DC.05. − ....................................................... 39 Nova

fórmula química de la schieffelinita, per revisió cristal—loquímica (Kampf et al., 2012). Nova fórmula química del schorl, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). 41 Per redefinició, hi ha dos politips de stichtita (Mills et al., 2011): la stichtita-3R (stichtita pròpiament dita, trigonal romboèdrica) i la stichtita-2H (antiga barbertonita, hexagonal). 40

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

19


Actualització: juny 2010 a juny 2012

NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

 Tancaïta-(Ce) / Tancaíta-(Ce) / Tancaite-(Ce) ■ ANTROP.-MQ.: [A] G.A. Tanca (−), col·leccionista de minerals italià, + [T] ïta, + [M] Ce ■ Bonaccorsi & Orlandi, 2010 ■ (Ce,ETR)Fe3+ [(MoO4)3]•3H2O ■ Trigonal (psCúb.) ■ 7.GB.50. − Tashelgita / Tashelgita / Tashelgite ■ TOP.: [A] Tashelginskoye (jaciment), Kemerovskaya Ob., − Rússia, + [T] ita ■ Ananyev et al., 2011 ■ CaMgFe2+Al9O16(OH) ■ Monoclínic (psRòm.) ■ 4... Tel·luroperita / Teluroperita / Telluroperite ■ MIN.-PQ.: [P] tel·luro- (tel·luri), + [A] perita (v.) ■ Kampf et al., 2010 ■ Pb(Te4+,Pb)O2Cl ■ Ròmbic ■ 3.DC.30. − Thorneïta / Thorneíta / Thorneite ■ ANTROP.: [A] B. Thorne (−), farmacèutic i col·leccionista nord-americà, + [T] ïta ■ Kampf et al., 2010 ■ Pb6[Cl2|CO3|Te6+2O10]•H2O ■ Monoclínic ■ 4... − Timroseïta / Timroseíta / Timroseite ■ ANTROP.: [A] Timothy Rose (−), geoquímic nord-americà, − + [T] ïta ■ Kampf et al., 2010 ■ Pb2Cu5[(OH)2|(Te6+O6)2] ■ Ròmbic ■ 4... 201

 Tirolita / Tirolita / Tyrolite ■ TOP.: [A] Tirol (regió i estat), Àustria, + [T] ita ■ Haidinger, 1845 ■ Ca2Cu9[(OH)8-10|(SO4)0-0.5|(CO3)0-1|(AsO4)3.67-4]•~11H2O42 ■ Monoclínic43 ■ 8.DM.10.  Törnroosita / Törnroosita / Törnroosite ■ ANTROP.: [A] R. Törnroos (−), geòleg finlandès, + [T] ita ■ Kojonen et al., 2011 ■ Pd11As2Te2 ■ Cúbic ■ 2.AC... − Toturita / Toturita / Toturite ■ TOP.: [A] Totur (riu), Kabardino-Balkària Rep., Rússia, + [T] ita ■ Galuskina et al., 2010 ■ Ca3Sn4+2[(Fe3+,Al)2(Si,Ti)O12] ■ Cúbic ■ 9.AD.25. −

 Trabzonita / Trabzonita / Trabzonite ■ TOP.: [A] Trabzon/Trebisonda (província), Turquia, + [T] ita ■ Sarp & Burri, 1986 ■ Ca4[OH|Si3O9(OH)]44 ■ Monoclínic ■ 9.BJ.15. Tsilaisita / Tsilaisita / Tsilaisite ■ TOP.: [A] Tsilaisina (jaciment), Antananarivo, Madagascar, + [T] ita ■ Bosi et al., 2012 ■ NaMn2+3Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] ■ Trigonal ■ 9.CK.05. −

⊗ Uranmicrolita / Uranmicrolita / Uranmicrolite: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és alguna espècie indeterminada del grup microlita.

⊗ Uranpiroclor / Uranpirocloro / Uranpyrochlore: es desacredita, per redefinició del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara és la probable espècie oxinatropiroclor i/o alguna altra probable espècie “...natropiroclor”. ....................................................... 42 Aquesta

fórmula de la tirolita és la més correcta, ja que no sempre hi ha anions sulfat (més propis de la clinotirolita, espècie no vàlida), ni anions carbonat, tot i que aquests són força habituals. 43 Per redefinició, hi ha dos politips de tirolita (Krivovichev et al., 2006): la tirolita-1M (monoclínica, P2/c) i la tirolita-2M (monoclínica, C2/c). La tirolita propiament dita no és ròmbica sinó monoclínica (o monoclínica pseudoròmbica), i pot correspondre a qualsevol dels dos politips. La clinotirolita (no vàlida) és en realitat tirolita monoclínica, més propera al politip -1M. 44 Nova fórmula química de la trabzonita, per redefinició estructural (Ambruster et al., 2012).

20

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

 Uvita / Uvita / Uvite ■ TOP.: [A] Uva (província), Sri Lanka, + [T] ita ■ Kunitz, 1929 ■ CaMg3(MgAl5) [OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]45 ■ Trigonal (psHex.) ■ 9.CK.05.

 

 Vanadiodravita / Vanadiodravita / Vanadium-dravite

■ MIN.-PQ.: [P] vanadio- (vanadi), + [A] dravita (v.) ■ Reznitsky et al., 2001 (vanadiumdravite); Henry et al., 2011 ■ NaMg3V3+6[OH| (OH)3|(BO3)3|Si6O18]46 ■ Trigonal ■ 9.CK.05.

 Vladimirita / Vladimirita / Vladimirite ■ TOP.: [A] Vladimirskoe (jaciment), Altai K., Rússia, + [T] ita ■ Nefedov, 1953 ■ Ca5[(HAsO4)2|(AsO4)2]•4H2O47 ■ Monoclínic ■ 8.CJ.25.

 

 Vladimirivanovita / Vladimirivanovita / Vladimirivanovite ■ ANTROP.: [A] Vladimir G. Ivanov (1947-2002), mineralogista i geoquímic rus, + [T] ita ■ Sapozhnikov et al., 2011 ■ Na6Ca2[(SO4, S3,S2,Cl)2|Al6Si6O24]•H2O ■ Ròmbic (psCúb.) ■ 9.FB.10. − Volaschioïta / Volaschioíta / Volaschioite ■ TOP.: [A] Forno de Volaschio, antic nom de Fornovolasco (població), Toscana, Itàlia, + [T] ïta ■ Biagioni et al., 2011 ■ Fe3+4[(OH)6|O2|SO4] •2H2O ■ Monoclínic ■ 7.DE.62. − Vorlanita / Vorlanita / Vorlanite ■ TOP.: [A] Vorlan (mont), Kabardino-Balkària Rep., Rússia, + [T] ita ■ Galuskin et al., 2011 ■ CaU6+O4 ■ Cúbic ■ 4... − Wakefieldita-(Nd) / Wakefieldita-(Nd) / Wakefieldite-(Nd) ■ MIN.-MQ.: [A] wakefieldita (v. wakefieldita-(Y)), + [M] Nd ■ Moriyama et al., 2010 ■ (Nd,ETR)[VO4] ■ Tetragonal ■ 8.AD.35. − Wassonita / Wassonita / Wassonite ■ ANTROP.: [A] J.T. Wasson (1934−), cosmoquímic nord-americà, + [T] ita ■ Nakamura-Messenger et al., 2012 ■ TiS ■ Trigonal ■ 2.C... − Wattevilleïta / Wattevilleíta / Wattevilleite ■ ANTROP.: [A] O.A. de Watteville (1824-1901), aristòcrata i ministre francès, + [T] ita ■ Na2Ca[(SO4)2]•4H2O (?).

 Weeksita / Weeksita / Weeksite ■ ANTROP.: [A] M.A.D. Weeks (1909-1988), mineralogista nord americana, + [T] ita ■ Outerbridge et al., 1960 ■ K2(UO2)2[Si5O13]•4H2O48 ■ Ròmbic ■ 9.AK.30. 

 Windhoekita / Windhoekita / Windhoekite ■ TOP.: [A] Windhoek (localitat i districte), Khomas, Namíbia, + [T] ita ■ Chukanov et al., 2012 ■ Ca≤2>1.5Fe3+≥2.67<3[(OH)4|Si8O20]•10H2O ■ Monoclínic ■ 9.EE.20. − ....................................................... 45 L’antiga uvita

s’ha desglossat en dues espècies, per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011): la fluoruvita, que correspon a l’antiga uvita, amb F(OH)3 i amb la localitat tipus original (Uva, Sri Lanka), i la uvita pròpiament dita, que ara correspon als antics espècimens d’uvita amb OH(OH)3 i amb nova localitat tipus (Brumado, Brasil). 46 Nova fórmula química de la vanadiodravita (al nom en anglès, a més, s’afegeix un guió), per redefinició del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). 47 Nova fórmula química de la vladimirita, per redefinició estructural (Yang et al., 2011). 48 Nova fórmula química de la weeksita, per redefinició estructural (Fejfarová et al., 2012).

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

21


Actualització: juny 2010 a juny 2012

NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

 Yangzhumingita / Yangzhumingita / Yangzhumingite ■ ANTROP.: [A] Yang Zhuming (1951−), mineralogista i cristal·lògraf xinès, + [T] ita ■ Miyawaki et al., 2011 ■ KMg2.5[F2|Si4O10] ■ Monoclínic ■ 9.EC.20. −

⊗ Zajacita-(Ce) / Zajacita-(Ce) / Zajacite-(Ce): es desacredita, per redefinició, i passa a ser gagarinita-(Ce) (Williams et al., 2010). Zakharovita / Zakharovita / Zakharovite ■ ANTROP.: [A] E.E. Zakharov (1902-1980), geòleg rus, + [T] ita ■ Khomyakov et al., 1982 ■ Na4Mn2+5[Si10O24(OH)6]•6H2O ■ Trigonal ■ 9.EE.65. 

22

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

Des de juny de 2010 fins a juny de 2012 s’han incorporat 123 noves espècies vàlides, s’han desacreditat 41, s’han redefinit 55 i s’ha desglossat 1 (uvita), a més d’algunes rectificacions del Nomenclàtor causades per errades o modificacions. Això ha comportat canvis (actualitzacions) a les taules 1 (pàg. 12) i 9 (pàg. 34) del Nomenclàtor. Actualització de la taula 1, tot afegint la bitikleïta-(SnAl), la bitikleïta-(ZrFe) i l’elbrusita-(Zr) a la classe 4 (encara que la pertinença a aquesta classe és dubtosa): Classe 1.- elements natius... 2.- sulfurs... 3.- halogenurs 4.- òxids... 5.- carbonats i nitrats 6.- borats 7.- sulfats... 8.- fosfats... 9.- silicats 10.- comp. orgànics Total Taula 1

Espècies vàlides Total % 122 2,73 655 14,65 187 4,18 597 13,35 238 5,32 152 3,40 383 8,57 832 18,61 1.262 28,23 43 0,96 4.471 100,00

Per coherència amb les dades de la taula 1, hem decidit no incloure, a partir d’ara, les espècies dubtoses o qüestionables a la taula 9 i variar la seva estructura per a fer-la més entenedora. Una nova taula 9’, només amb les dades de les espècies dubtoses o qüestionables que conté el Nomenclàtor, és la següent: Tipus d’arrel

Amb prefix i/o modificador Sense prefix i/o -PC. o -PQ. o -PC.-PQ., -PCQ. o modific. -MC. -MQ. -MCQ. etc.

S I M P L E S

MIN. ANTROP. TOP. QUÍM CULT. CRIST. ETN. MIXTES Desconegudes

0 42 20 17 6 0 0 1 0

TOTAL

86

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

13 0 1 0 0 0 0 0 0

64 0 0 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

65

1

0

80 Taula 9’

Total

%

78 42 21 18 6 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

166

0

23


NOMENCLÀTOR DE LES ESPÈCIES MINERALS

Actualització: juny 2010 a juny 2012

I la nova taula 9, amb només les espècies vàlides que figuren al Nomenclàtor (amb la iriginita, d’etimologia desconeguda), és la següent: Tipus d’arrel

Sense Amb prefix i/o modificador prefix i/o -PC. o -PQ. o -PC.-PQ., -PCQ. o modific. -MC. -MQ. etc. -MCQ.

S I M P L E S

ANTROP. TOP. MIN. CULT. QUÍM ETN. CRIST. MIXTES Desconegudes

1.895 896 4 350 259 15 13 78 1

TOTAL

3.511

2 0 86 0 0 0 0 4 0

125 46 537 23 12 2 0 2 0

0 0 5 0 0 0 0 0 0

4 0 10 0 0 0 0 0 0

92

747

5

14

858 Taula 9

Total

%

2.026 942 642 373 271 17 13 84 1

46,37 21,56 14,70 8,54 6,20 0,39 0,30 1,92 0,02

4.396

100,00

Després de l’actualització, les espècies vàlides són 4.471. D’aquestes, 3.574 tenen un nom sense prefix i/o modificador (incloent-hi la iriginita, d’etimologia desconeguda) i 897 el tenen amb prefix i/o modificador. La taula 9 actualitzada, només amb les espècies vàlides, és la següent: Tipus d’arrel

24

Amb prefix i/o modificador Sense prefix i/o -PC. o -PQ. o -PC.-PQ., -PCQ. o modific. -MC. -MQ. -MCQ. etc.

S I M P L E S

ANTROP. TOP. MIN. CULT. QUÍM ETN. CRIST. MIXTES Desconegudes

1.944 911 4 347 260 15 14 78 1

TOTAL

3.574

2 0 91 0 0 0 0 1 0

131 52 554 25 13 2 0 2 0

2 1 5 0 0 0 0 0 0

4 0 12 0 0 0 0 0 0

94

779

8

16

897 Taula 9

Total

%

2.083 964 666 372 273 17 14 81 1

46,59 21,56 14,90 8,32 6,11 0,38 0,31 1,81 0,02

4.471

100,00

J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

ACTUALITZACIÓ NOMENCLATOR VERSIO 1.0  

Ja podeu descarregar-vos l'ACTUALITZACIÓ del Nomenclàtor en PDF. Aquest PDF conté les noves espècies aprovades i publicades des del juny de...