Page 1

2010. december

XVI. évfolyam 63. szám

Boldog

Bogdánffy Szilárd VÉRTANÚINK–HITVALLÓINK


Bogdánffy Szilárd boldoggá avatása 2010. október 30. Ôszentsége XVI. Benedek pápa 2010. június 1-jén hagyta jóvá azt a dokumentumot, melyben elismeri Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspök vértanúságát. Mártír püspökünket ünnepi szentmise keretében avatta boldoggá a nagyváradi székesegyházban 2010. október 30-án Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa.

A BOLDOGGÁ AVATÁS SZERTARTÁSA P. Szôke János SDB posztulátor magyar nyelven kéri, hogy avassák boldoggá Bogdánffy Szilárd püspököt, majd röviden ismerteti Isten Szolgája életrajzát.

Fôtisztelendô és Eminenciás Bíboros Úr! Fôtisztelendô és Excellenciás Érsek és Püspök Urak! Fôtisztelendô Paptestvérek! Krisztusban Kedves Testvérek! A Nagyváradi Egyházmegye az elmúlt években megvizsgálta Bogdánffy Szilárd püspök életét és vértanúságának körülményeit, melynek alapján Böcskei László megyéspüspök azt kérte a Szentatyától, XVI. Benedek pápától, hogy Isten Szolgáját avassa boldoggá. Bogdánffy Szilárd 1911. február 21-én született Feketetó (Torontál megye) községben. Középiskolai tanulmányait Temesváron végezte a piarista gimnáziumban. A nagyváradi Fiedler István Budapestre küldte: a Központi Szeminárium növendéke volt, és a

2


Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult teológiát. Több akadémiai fokozatot nyert summa cum laude minôsítéssel. Megyéspüspöke 1934. június 29-én szentelte pappá Nagyváradon. Teológiai tanár volt a szomszédos egyházme gyében, Szatmárnémetiben, de fôpásztora hamarosan hazahívta Nagyváradra, ahol a püspökségen dolgozott, és számos ifjúsági pasztorális munka szervezôje és mozgatója volt. Minden tevékenységét eredményesen végezte, de különösen kiváló eredményt ért el a nehéz gazdasági és politikai években a szegények, a betegek, az üldözöttek és az ifjúság lelki és testi gondozásában. P. Szôke János kéri a boldoggá avatást Amikor az egyházellenes kommunista harc Romániában is a tetôfokra hágott, Róma jónak látta, hogy a hierarchia biz tosítása érdekében, titokban püspököket szenteljen. Így Bogdánffy Szilárdot is az akkori nuncius, Patric O’Hara szentelte püspökké 1949. február 14-én. A román kommunisták ellenséget láttak minden egyházi személyben, akik nem voltak hajlandók kollaborálni. Egyházhûsége miatt Bogdánffy Szilárd püspök 1949-tôl 1953-ig hitéhez végig ragaszkodva, tudatosan és hôsies fokon viselte mindazt az embertelen szenvedést, amelyet a hírhedt megsemmisítô táborokban átélt. Végezetül Nagyenyeden, a kegyetlenségérôl ismert börtönben, embertelen kínzások közepette, fizikailag megtörve, magára hagyatva elnyerte a vértanúk koronáját. A Szentatya képviseletében Angelo Amato bíboros felolvassa a boldoggá avatásról szóló apostoli levelet.

3


Elfogadva Testvérünk, Mons. Böcskei László nagyváradi püspök és számos hívô kérését, miután megkaptuk a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának véleményezését, apostoli tekintélyünkkel megengedjük, hogy Isten Szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt, aki önzetlen áldozatkészséggel végezte lelkipásztori szolgálatát, és rövid idôn belül hitének megvallásával életét áldozta Krisztusért, mostantól fogva Boldognak tiszteljék, és hogy ünnepét megtarthassák a jogban elôírt helyeken és módon minden év október 3-án. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Kelt Rómában, szent Péternél, október 30-án, az Úr 2010. esztendejében, pápaságunk hatodik évében. XVI. Benedek pápa

Angelo Amato bíboros

4

Dr. Erdô Péter bíboros homíliát mond


Böcskei László nagyváradi püspök

Szent László szobra a nagyváradi székesegyház elôtt

Francisco-Javier Lozano bukaresti apostoli nuncius a háttérben Dr. Kiss-Rigó László Szeged-csanádi megyéspüspök

5


Ima

Boldog Bogdánffy Szilárd közbenjárásáért Irgalmas Istenünk, te Boldog Szilárd vértanú püspöknek erôt adtál, hogy bátor lélekkel kitartson a szenvedés gyötrelmei között, és élete feláldozásával tegyen tanúságot Egyházadhoz való hûségérôl. Alázatosan kérünk, közbenjárására adj erôt nekünk is, hogy földi életünk küzdelmei után, választottaid seregében örökké örvendezhessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. Ámen. Boldog Szilárd püspök vértanú közbenjárására add, Urunk, hogy minden ember szabadon követhesse lelkiismerete szavát, és megtorlás nélkül gyakorolhassa vallását. Hallgass meg, Urunk! – Kérünk téged, hallgass meg minket! Boldog Szilárd püspök vértanú élete feláldozásáért abban a jutalomban részesült, hogy méltó lett meglátni téged az örök élet boldogságában. Add, hogy elhunyt szeretteinknek és egykor nekünk is megnyíljon az ég. Hallgass meg, Urunk! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

6


Mindszenty bíboros Bécsben mondott szentbeszédei Öt év számûzetés címmel megjelent Mindszenty bíboros Bécsben, a Pázmáneumban elhangzott szentbeszédeinek gyûjteménye. Azért is egyedülálló a könyv, mert ezeket a szentbeszédeket nyomtatásban sehol sem lehetett eddig olvasni. Fennmaradt régi hangfelvételek és kéziratok alapján, többéves munka eredménye. Ugyancsak egyedülálló a könyv abból a szempontból is, hogy kiegészítettük az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából származó, a bécsi Pázmáneum megfigyelésére vonatkozó eredeti iratok másolataival. A könyv 2010. november 1-jétôl megvásárolható Budapesten a Don Bosco Kiadó könyvesboltjában (Múzeum krt. 7.; 06-1-318-6717), valamint megrendelhetô az Alapítvány e-mail címén vagy telefonszámán is. A könyv adatai: 17 x 24 cm, 346 oldal; a könyv végén a Pázmáneumban készült fekete-fehér fényképek találhatók. Ára: 3000 Ft.

7


Három hónap eseményei A legkiemelkedôbb esemény az év utol-

só hónapjai alatt Isten Szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspök boldoggá avatása volt. Aki ott volt Nagyváradon vagy a tévéhírekbôl hallotta, biztosan elgondolkodott az eseten. Nagyvárad határainkon túl van. Nem mi akartuk így, ránk kényszerítették. A történelmet azonban nem lehet átírni. Több zsarnok próbálkozott már, sikertelenül. Szent László királyunk városa és egyházmegyéje mégis magyar maradt. Az elmúlt esztendôk folyamán többször éreztük, amikor Nagyváradon jártunk vagy átutaztunk, a helyzet nem változott. Keresztény ember módjára visszük a keresztet. Az idô, a határ, az idegen nyelv és a szokatlan íz nem képes kitörölni a múltat. Születésem helye Békés megye, Csorvás, egy fiatal város. Egykor a Nagyváradi Egyházmegye plébániája volt. A meghúzott határ nem választott el bennünket. Odatartozunk. Valaki talán úgy véli, összekevertem a vallásosságot a nemzeti öntudattal. Nem hiszem, hogy ez így lenne. Abból az egyszerû ténybôl indulok ki, hogy amikor Isten életet adott,

8


nem véletlenül születtem Magyarországon. Egy másik tényt is megemlítek: életembôl az éveknek több mint a felét (46 év) külföldön töltöttem. Mégsem merem azt mondani, hogy ahhoz a néphez tartozom, amelyik nagylelkûen befogadott és ma is állampolgára vagyok. Isten Szolgái életében sem számít, hogy hol éltek. Közülük négyen már boldogok, és az ötödiket jövôre avatják boldoggá. Nem kísérelte meg senki vita tárgyává tenni nemzeti hovatartozásukat. Egyértelmûen magyarok voltak és annak is tartották magukat. Sok mindenre gondoltam Bogdánffy Szilárd boldoggá avatásán. Nem felejtkeztem el magyarságomról sem. Nem csupán az elmúlt három hónap alatt gondoltam rá. Tartósan foglalkoztat. Most említést is teszek róla. Egy szent jelöltet, boldogot vagy szentet igazán akkor tisztelünk, ha ôrizzük emlékét és követjük példáját.

Hosszú évek alatt sikerült kialakítanunk egy levéltárat, ahol különösen Mindszenty bíboros emlékét ôrizzük és kutatjuk iratait, de ott ôrizzük mindazokat a dokumentumokat is, amelyeket a többi nagyjainkról is összegyûjtöttünk. Harmincezer oldalnál is többet tesz ki az a magyar és olaszra fordított dokumentum-gyûjtemény, melyet Rómába a Szentté Avatási Kongregációba küldtünk.

9


Kétségkívül mondhatom, hogy hazánkban nincsen még egy ilyen terjedelmes dokumentáció, mint a mienk. Ha valaki a történelmi nagyságát meg akarja ismerni és fenn akarja azokat az eszméket tartani, amelyek naggyá tették ôket, akkor kutatni kell utánuk. Ez az Alapítvány egyik célja. A munka kitartó és önzetlen. Ezt bizonyítja irattárunk látogatottsága is. A kikerült dokumentáció minôségi munka. Sajnos az Alapítvány anyagilag gyenge. Mindszenty bíborosnak nem volt ideje megerôsíteni azt. Az eredmények, a tevékenységünk élô bizonyítéka annak, hogy nem dolgozunk hiába. Ezt a munkát csak Olvasóink önkéntes adományával tudjuk végezni. Ami eddig történt anyagilag, szinte csodának nevezhetjük. Voltak terveink és a megvalósításhoz szükséges anyagiak, ha az utolsó pillanatban is, de mindig megérkeztek. Vannak terveink, hiszen hosszú még az út elôttünk. Szükséges Isten kegyelme, Nagyasszonyunk, Szentjeink közvetítése és az Önök nagylelkû, önkéntes támogatása is. Bizalommal írtam le ezeket a sorokat. Istenben és Önökben bízom. P. Szôke János

10


Mindszenty – A fehér vértanú Elkészült Koltay Gábor új filmje, amely Mindszenty bíboros életútját dolgozza fel. A Mindszenty – A fehér vértanú címû 138 perces alkotás – Sipos Imre színmûvész fôszereplésével – nemcsak az utolsó magyar hercegprímás drámai fordulatokban bôvelkedô életútját dolgozza fel, hanem a mai tanulságokra, el nem végzett feladatainkra is figyelmeztet. A fôszereplô az összes fontosabb helyszínt végigjárja, amely a bíboros életében kitüntetett jelentôségû. A filmben többek között megszólal Erdõ Péter bíboros, Márfi Gyula érsek, Bábel Balázs érsek, Kiss-Rigó László püspök, Veres András püspök, Kozma Imre szerzetes, P. Szôke János szerzetes, a boldoggá avatás posztulátora, Lezsák Sándor és Semjén Zsolt politikusok, Kahler Frigyes és Horváth Attila jogtörténészek, továbbá számos plébános atya, a bíboros egykori munkatársa. A filmet – október 7-tôl kezdve – folyamatosan vetíti a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház (Budapest, VII. Rákóczi út 21.). Ezúton hívjuk fel az érdeklôdô egyházi szervezetek és más közösségek figyelmét, hogy 2010 novemberétôl lehetôség van a film meg vásárlására DVD-n. A feltételek egyeztetése érdekében keressék az Alapítványt levélben vagy e-mailen (ungmind@gmail.com).

11


Imameghallgatások Mindszenty bíboros közbenjárására Esti és reggeli imámban a falomon lévô imádkozó Mindszenty képet nézem. Rajta keresztül szólítom meg a szenteket. Az én szememben ô a börtön nyirkos falai között már szentté lett avatva. Imameghallgatását többször is megtapasztaltam: 1. Az uniós szavazásnál a Bíboros úron keresztül kértem a többi szenteket, hogy segítsék az Unióban a kereszténység erôsítését. – Hála Istennek, sikerült. 2. Kis hazánkban segítse a keresztények felemelkedését. – Erôsödünk. Kicsi országunk, Magyarország még mindig áll, és erôsödik. Mindszenty bíboros úr segítsége nélkül nem léteznénk. K. M.

12


Tisztelt Szerkesztôség! Országunk nehéz helyzetét családomban is megtapasztaltam. A fiam vállalkozása tönkrement, a család minden megtakarított pénzét befektettük. Mégis minden elveszett. Rendszeres templomba járó vagyok és mindennap imádkozom a hazáért, családomért és a betegekért. Sajnos országunk olyan mély erkölcsi és anyagi válságban van. Folyamatosan kértem Mindszenty József bíboros urat, hogy segítse meg drága magyar hazánkat. Nagyon boldog vagyok, hogy a választásokon olyan politikusok kerültek az ország élére, akiknek fontos a magyar Egyház, a haza és a nemzet, az emberek erkölcsi felemelkedése. Szent meggyôzôdésem, hogy Mindszenty bíborosnak köszönhetjük, hogy hazánk ismét felemelheti a fejét, megünnepelhetjük egyházi és nemzeti ünnepeinket úgy, hogy nem kordonokkal zárják el az ünnepség helyszíneit. Most azért imádkozom tovább, hogy a Bíboros urat mielôbb szentjeink között tisztelhessük. J. G.

13


Halál a hittanért Budapesten a Persil-gyár dolgozója volt Sándor István szalézi szerzetestestvér. Kiváló hitoktató volt. A szerzetesrendek feloszlatása után is tovább tanított. Albérletben lakott Újpesten. Növendékei sok levelet írtak neki. A „kíváncsi” házmesternô jelentette az ÁVH-nak. István testvér nem tagadott semmit. Államellenes összeesküvés vádja alatt kötél általi halálra ítélték. Budapesten a Fô utcai börtön udvarán hajtották végre az ítéletet. Imádkozzunk boldoggá avatásáért: Mindenható Istenünk! Te meghívtad szolgádat Sándor Istvánt Bosco Szent János nagy családjába. Életútján Mária, a keresztények segítségével vezetted ôt a lélekmentés nehéz munkájában. Szabad döntése volt, hogy életét a magyar fiatalokért áldozza. A nehezebb utat választotta és tanúságot tett rólad az Egyház és Társaságunk üldözése idején. Ideálja a katolikus sajtó, Isten házának szépsége és a fiatalok nevelése volt. A derék és hû szolga lelkületével mutasson nekünk is utat. Kérünk, dicsôítsd meg ôt a vértanúknak kijáró koszorúval. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

14


Sándor István közbenjárt Többgyermekes édesanya vagyok. Évek óta olvasom a Vértanúink–Hitvallóink c. lapot. Számomra vigaszt és erôt jelent a tudat, hogy földi életünkben szentéletû emberek járnak közben értünk. Hittel kérjük ôket, segítsenek közbenjárni kérô imáinkban. Legfiatalabb gyermekem immár kétéves. Az a szándékom, hogy Sándor Istvánt példaképül állítsam minden gonddal küzdô édesanya elé. A terhesség elején problémák merültek fel, veszélyeztetett terhes lettem, kórházba kerültem. Édesanyámmal együtt kértük Sándor István közbenjárását, nehogy valami súlyos komplikáció merüljön fel a késôbbiekben. Megszületett a várva várt gyermek: egészséges és szép kisfiú. A keresztségben, hálából az István nevet kapta. Zs. K. Szombathely

15


A hittanosok megmentették papjukat A kommunizmus térhódításának kezdetén, 1946-ban a zsarnokok ki akarták végezni Juhász Mihály szalézi atyát, aki Mezônyárádon volt plébános és hitoktató. Napokon keresztül vallatták és népellenes lázításért a település városházáján halálra ítélték. A feltûnést el akarták kerülni, és gépkocsival Mezôkövesdre akarták vinni. A hittanos gyerekek azonban éjszaka az autót darabokra szedték és az atyát pedig kiszabadították. A lelkes pap elmenekült és álnév alatt folytatta tevékenységét. Juhász Mihály Tardos (KomáromEsztergom megye) szülötte volt. Testvérével, Dr. Juhász Ferenccel a szalézi rend tagjai voltak.

16

Meghalt a hitéért A mexikói keresztényüldözés alatt két testvért elfogtak a kommunisták. Ki akarták verni belôlük, hol rejtôzködik pap testvérük. A büntetés: halál. Már készen állt a kivégzôosztag, amikor az egyik halálra ítélt gyertyát kért. Megadták neki. Meggyújtotta a gyertyát. Feltárta mellét és megvilágította a gyertyával, majd így kiáltott: „ Itt ez a szív, amely készen áll arra, hogy átlôjjétek Istenért, de pap testvéremet nem árulom el!”


Szent Felicitas aktáiból Terhessége nyolcadik hónapjában volt. Félt, hogy nem tehet tanúságot. A rómaiak ugyanis a terhes nôket nem bántották. Társai féltették, együtt imádkoztak vele. Szent Perpetua és Felicitas vértanú asszonyok Az imádság után azonnal felléptek a szülési fájdalmak. S amikor az egyik beosztott hallotta vajúdását, így szólt: „Mi az, már most ilyen fájdalmaid vannak, mit fogsz akkor tenni, amikor áldozatbemutatásra kerülsz?” Felicitas így válaszolt: „Most szenvedek, amit szenvedek, akkor azonban más lesz bennem, aki szenved, mert érte fogok szenvedni”. Leánygyermeket szült, akit valamelyik nôvér saját gyermekeként nevelt fel. (Vértanúk, szentek története)

17


Nagy Szent Gergely pápa tanítása a lelkipásztorokról Vértanúink, hitvallóink kivétel nélkül lelkipásztorok voltak. A jeles pápa ezeket a tulajdonságokat tûzte ki elérendô célnak: „A jó lelkipásztor tudjon megfontoltan hallgatni és okosan beszélni, és ne mondjon el semmit, amirôl jobb lenne hallgatni, és ne hallgasson el semmit, amit hasznos lenne elmondani. Mert amiként az óvatlan beszéd tévútra vezet, úgy a nem helyes hallgatás meghagyja a tévedésben azokat, akiket fel lehetett volna világosítani. Bizony meggondolatlan lelkipásztorok félnek elveszíteni a rájuk bízottak kegyét, ezért aztán visszariadnak az ôszinte beszédtôl. Az Igazság azt mondja az ilyenekrôl, hogy ezek nem a pásztorok törôdésével ôrzék a nyájat, hanem csak béresek módjára szolgálnak; mert, ha jön a farkas, elfutnak, azaz, gyáva hallgatásba burkolóznak.” (Lib. 2.4.; PL 77,10-31) Ez a kiváló tanítás vonatkozhat a pásztorokon kívül az engedelmes nyájakra is. Imádkozzunk sok ilyen pásztorért és számos ilyen nyájért.

18


Az Egyház isteni alapításának bizonyságai: a vértanúk és a szentek A keresztény vallás igazságainak és isteni eredetének vannak bizonyítékai. Ilyenek Krisztus csodái, jövendölései. Ezekhez még a vértanúk és a szentek tanúságtételét is csatolni lehet. A kereszténység elsô századaiban és korunkban is, megszámlálhatatlan vértanú áldozta fel életét a hit igazságáról való meggyôzôdésbôl Jézusért. Nem tételezhetjük fel, hogy annyi komoly férfi, élete tavaszát élô hajadon, kisgyermekkel megáldott anya csupán bizonytalan véleményért, elszálló illúziókért szenvedett volna olyan kínos halált, amelyrôl a vértanúk életrajzai beszélnek. Igaz, voltak emberek, akik valamely meggyôzôdésükrôl még a halálbüntetéssel való fenyegetésre sem akartak lemondani. De a keresztény vértanúság okát nem a vak fanatizmusban találjuk meg. Az isteni tekintélyen alapuló hitbeli meggyôzôdés ad ezeknek olyan lelki erôt, hogy készek föláldozni életüket az igazságért akkor is, midôn egy tömjénszemet dobva egy jobb állásért, a hamis istenek áldozati tüzébe: jólétben és békében tölthették volna további életük napjait. Kétes, de különösen hamis tanokhoz való ragaszkodásból senki nem lesz Néró fáklyája vagy egy párt fanatikus követôje. A keresztény vallás minden idôben szenteket nevelt. A szenteket jellemzô hôsies szeretet az Isten és az emberek iránt.

19


Marcell atya gondolata Keresett tanár, szónok és táncpartner volt fiatal korában. Lelkében azonban ezt érezte:

Farizeus voltam a szó legteljesebb értelmében. Fehérített sír. Minden a látszat volt. A 4. Zsoltár eleje nekem szólt: „Emberek fiai, meddig lesztek nehéz szívûek? Miért szeretitek a hiúságot és keresitek a hazugságot?” E három szó tökéletesen fedte rólam az igazságot: vanitas (hiúság), mendacium (hazugság) és gravi corde (nehéz szívû). Nehéz volt, igazán nehéz a szívem. Lesz ebbôl kiút? – Lehet? Lehetséges? Igen! Igen! Igen! S ez lesz a Szûzanya nagy dicsôsége. Ô az Igazság tükre. – Benne meglátom majd az igazságot: Jézust! Kicsoda Jézus? – A Szépszeretet. – S Mária? A Szépszeretet Anyja. – S én? – Leszek a Szépszeretet Fia! (Marcall atya: Szépszeretetet)

20


Ima Marcell atya egyházilag jóváhagyott boldoggá avatásáért Mennyei Atyánk, te elrejtetted országod titkait a nagyok és okosok elôl, de kinyilatkoztattad azokat a kicsinyeknek; te csodálatos dolgokat mûveltél a Kármel-hegyi Boldogaszszonyról nevezett Marcell atya életében. Ô a Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretetedben szilárdan hitt, megtapasztalta azt a Szentlélek kiáradásában, s teljesen Rád hagyatkozott a Boldogságos Szûz Mária, a Szépszeretet Anyja által. Az élet megpróbáltatásaiban így vált a reménység tanújává és a Te szereteted hirdetôjévé, aki mindenkit, kivétel nélkül, szeretett. Kérünk, hogy dicsôítsd meg ôt a földön is, és nyilvánítsd ki benne szereteted hatalmát és irgalmad nagyságát. Közbenjárására add meg nekünk mindazokat a kegyelmeket, amelyeket – a Te akaratod szerint – alázattal kérünk. Ámen Az imameghallgatások kegyelmét a következô címre küldjük: Kármelita Rendház 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/A

21


Tartalomjegyzék Bogdánffy Szilárd boldoggá avatása

2–6

Öt év számûzetés Három hónap eseményei Mindszenty – A fehér vértanú Imameghallgatások

7 8-10 11 12-13

Halál a hittanért

14

Sándor István közbenjárt

15

A hittanosok megmentették papjukat

16

Meghalt a hitéért

16

Szent Felicitas aktáiból

17

Nagy Szent Gergely pápa tanítása

18

Az Egyház isteni alapításának bizonyságai

19

Marcell atya gondolata

20

Ima Marcell atya boldoggá avatásáért Impresszum

21 22-23

Minden kedves Olvasónknak

áldott ünnepeket kívánunk!

22

Kérjük jótevôinket, hogy a törvény által biztosított személyi jövedelemadó 1%-át a 2010-es adó bevallásánál is ajánlják fel az Alapítványnak. Az adakozók eddigi támogatását megköszönjük. Az Önök nagylelkûségétôl is függ Alapítványunk mûködése.


Vértanúink–Hitvallóink Szentté avatások híradója XVI. évfolyam 4. szám (63. szám); 2010. december Megjelenik évente négyszer Kiadja a Magyarországi Mindszenty Alapítvány H–1125 Budapest, Felsõ Svábhegyi út 12. Az Alapítvány honlapja: ungmind.hu E-mail cím: ungmind@gmail.com Levélcím: H–1525 Bp., 114. Pf: 131. Telefon: 00-36-1-201-0979 Fax: 00-36-1-356-8200 Felelõs szerkesztõ: P. Szõke János SDB az eljárások posztulátora A Vértanúink–Hitvallóink címet viselõ értesítõ a boldoggá avatások híreit ismerteti. Az értesítõt az érdeklõdõk díjtalanul kapják. Önkéntes adományokat az Alapítvány céljaira elfogadunk. Magyarországon: Erste Bank Hungary Nyrt. Számlaszám: 11991102-02139889 IBAN: HU58 1199 1102 0213 9889 0000 0000

Adószám: 18063703-1-43 Erdélyben az egyes egyházmegyei központok, Felvidéken és a nyugati országokban a magyar plébániák közremûködésével lehet adományokat eljuttatni. Szedés, tördelés, nyomtatás: Gloria Nyomda, Kolozsvár igazgató: Nagy Péter

Most is – mint már annyiszor – megköszönöm a híveknek, hogy anyagi lehetôségeikhez mérten támogatják az Alapítványt. Hálám és köszönetem szóljon különösen azoknak, akik alacsony nyugdíjukból is támogatják munkánkat. Hangsúlyozom: elôfizetést nem kérünk, csak önkéntes adományokat. A következô támogatási formák lehetségesek: A papok és a hívek részérôl: önkéntes pénzbeli hozzájárulás. A papok részérôl: szentmisék vállalása. (Ezt különösen akkor kérem, ha vannak ún. „szabad” misék.) Mindenki részérôl: ingó vagy ingatlan javak felajánlása. Az anyagiak kezelésénél betartjuk az Alapítványra vonatkozó törvényeket. Az adományokat az adóalapból le lehet vonni, melyrôl igazolást adunk. Az 1998-as évtôl az Adóhatóság kéri minden adományozó SZJA adóazonosító jelét. Ezúton kérjük adományozóinkat, hogy adomány küldésekor a „közlemény” rovatban ezt a számot is tüntessék fel.

2006. szeptemberi számunkban jeleztük, hogy elértük az egymillió imádkozót. Imahadjáratunkat folytatjuk, folyamatosan közzé tesszük az imádkozók aktuális állását. Szeretnénk elérni a kétmilliót. Jelenleg

1.410.908 fôt regisztráltunk. Ezúton itt is megköszönöm mindenki jelentkezését, és továbbra is kérem közbenjáró imáikat.

P. Szôke János

23


Kétmillió felé! 1/

Örömmel közlöm, hogy környezetünkbôl .................... személy .................... imacsoport .................. tagja óhajt az ima és engesztelô mozgalomhoz csatlakozni.

2/

A Vértanúink–Hitvallóink c. lapot ......................... példányba kérjük. A lapot nem kérjük. (A megfelelôt kérjük kitölteni vagy aláhúzni!)

Név: .......................................................................................... Helység: .................................................................................. Utca: ........................................................................................ A Vértanúink-Hitvallóink hasábjain keresztül évek óta kerestük az egymillió imádkozó és engesztelô katolikus magyar hívôt. Isten Szolgája Mindszenty József bíboros lelkipásztori szelleme vezetett bennünket ebben az igyekezetben. Bár a kitûzött célt elértük, a szándék továbbra is változatlan: imádkozzunk Egyházunkért, Hazánkért, a boldoggá illetve szentté avatásokért. Érjük el a kétmillió imádkozót! Tisztelettel kérünk mindenkit, aki még nem csatlakozott, bátran tegye meg. Jelentkezhetnek: • azok a személyek egyenként, akik a gondolatot magukévá teszik; • azok a már meglevô hitbuzgalmi csoportok (pl. Rózsafüzér Társulatok, Fatimai Imacsoport, Oltáregyletek stb.), akik már célkitûzéseiknek megfelelôen imádkoznak, de az engesztelés szellemét magukévá teszik. A jelentkezôlapot kérjük kivágni és visszaküldeni: Magyarországi Mindszenty Alapítvány 1525 Budapest, Pf. 131. Hálás köszönettel: P. Szôke János

Vértanúink-Hitvallóink (63. szám)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you