Page 56

HIRVENSALMI

Hyvinvointi-Suomen taajama maatalousmaisemassa

54

Ilmakuva Hirvensalmen kirkonkylästä, kuvattu noin 1930-luvun loppupuolella tai 1940-luvun alkupuolella. Rantatien varrella (nykyinen Hirvensalmentie) on nauhamainen rakennusryhmä liike- ja asuinrakennuksia. Kuva: Aino Liimataisen valokuva-albumi.

Johdanto Hirvensalmi sijaitsee Puulaveden äärellä. Hirvensalmen kir-

1929 ja sen on suunnitellut rakennusmestari John Malm-

konkylä on aikoinaan muodostunut Liekune-järven ja Ryö-

berg. Kirkonkylän tervaleppäkujan varrella sijaitsee vuon-

käsveden väliin jäävälle niemelle. Hirvensalmen kappeliseu-

na 1925 valmistunut lääkärintalo. Liekune-järven rannalla

rakunta perustettiin vuonna 1656 ja kunta vuonna 1869.

kasvaa tervaleppiä, joiden kasvusto leviää poikkeuksellisen

Nykyisin alue käsittää 27 kylää. Yli puolet Hirvensalmen

puistomaisena kirkonmäen ja järven väliselle kaistaleelle.

pinta-alasta on vesistöä. Hirvensalmella on kesäasuntoja

Laaja tervaleppäkasvusto sai alkunsa Kissakosken kanavan

lähes 3000, ja vakituisia asukkaita kunnassa on noin 2 600.

rakentamisesta vuonna 1854. Veden pintaa laskettiin 2,5

Vuonna 2012 elinkeinorakenne jakautuu pääasiallisesti pal-

metriä, jolloin paljastui vesijättömaata, missä tervaleppä

velujen, maa- ja metsätalouden sekä jalostuksen kesken.

pystyi itämään ja kasvamaan suotuisissa olosuhteissa. Ter-

Palvelut ovat tärkein ryhmä ja niistä saa elinkeinonsa puo-

valeppäesiintymiä on myös muualla Puulan järvialueella. 2

let hirvensalmelaisista.

1

Hirvensalmen

Hirvensalmen kirkonmäki ja tervaleppäranta ovat val-

kirkonkylän

maisema

kuvasti

vielä

1940-luvulla silloista maatalousvaltaista elinkeinorakennet-

kulttuuriympäristö.

ta. Kirkonkylässä oli muutamia maatiloja, joiden vanhoja

Alueella on arkkitehti Josef Stenbäckin suunnittelema tor-

päärakennuksia ja pihoja rajaavia kuusiaitoja on edelleen

nillinen ja kivinen ristikirkko, joka on rakennettu palaneen

nähtävissä. Suuri muutos tapahtui toisen maailman sodan

puukirkon tilalle vuosina 1914–16. Kirkon ja hautausmaan

jälkeen, kun elinkeinojen painopiste siirtyi palveluihin ja

vieressä sijaitsee vuonna 1768 rakennettu tapuli, joka on

teollisuuteen. Muutos vaikutti myös taajaman maisemaan

saanut nykyisen hahmonsa vuonna 1783. Tapulin vieressä

ja rakennettuun ympäristöön. Mikkelin seudun kulttuuri-

sijaitsee kivistä muurattu entinen viljamakasiini vuodelta

perintöohjelma -hankkeen puitteissa tarkastelun kohteeksi

1842. Pappilanniemessä on kirkkoherran pappila, jonka pi-

nostimme Hirvensalmen taajaman modernin rakennuspe-

harakennukset ovat 1800-luvulta. Pappilan päärakennus on

rinnön ja taajaman muutoksen toisen maailmansodan jäl-

tehty tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen tilalle vuonna

keisellä ajalla.

takunnallisesti

arvokas

rakennettu

1 Hirvensalmen kunta. URL-osoite: http://www.hirvensalmi.fi/index.php?id=40. 2 http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1941. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, rky 2009. Haettu 15.11.2012; Kekkonen 2003, 155.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement