Page 29

Yleisnäkymä Kalevankankaalta kuvattuna Naisvuorelta luoteeseen. Etualalla Ristimäenkatu. Vasemmalla Likolampea ja Petroffin olutpanimo. Keskellä kuvaa on Millerin ”Mikkelin viina- ja juomatehdas”. Valokuvan on ottanut K.H. Ronkanen vuonna 1915. Suur-Savon museon valokuva-arkisto.

27

Millerin tehtaan vanhan polttimorakennuksen

Millerin tehtaan vanha mallaskuivaamo, jossa on

säästynyt itäsiipi toimii nykyisin päiväkotina.

sijainnut myös asuinhuoneisto. Rakennuksessa oli aikoinaan liitetty myös matalampi tiilirunkoinen olutkellarirakennus, joka on sittemmin purettu.

yhdeksän uudisrakennusta, joista vain kolme oli puret-

Professori Elias August Piponius vuonna 1917 suunnit-

Tehtaan vanhinta rakennus-

teli (1868–1945) asemakaavan, johon kuului myös Kalevan-

vaihetta edustivat vanha polttimorakennus tontin keskel-

kangas. Asemakaavan pohjana oli viisi ehdotusta, joista

lä ja sen eteläpuolella oleva ristipäätyinen varastorakennus.

koottiin yksi yhtenäinen asemakaava Piponiuksen suunni-

Polttimorakennuksen pohjoissivulle tehtiin vuonna 1914 tii-

telmien mukaisesti. Kaupungin luoteinen osa Likolammel-

lirunkoinen kattilahuone rakennusmestari J.P. Hyvösen laa-

ta Petroffin kankaalle pohjautui arkkitehti Valter Thomén ja

tu vuoteen 1938 mennessä.

timien piirustuksien mukaisesti. Siinä sijaitsi 1930-luvulla

insinööri Hugo Liliuksen suunnitelmiin. Heidän suunnittele-

myös kontrollöörin huone ja yksi asuinhuoneisto. Tuotan-

mansa tehdastontit muutettiin omakotitalotonteiksi Liko-

non laajentuessa vuonna 1892 rakennettiin Pirttiniemenka-

lammen rannalla. Maaston epätasaisuuden takia tätä osaa

dun varrelle uusi tehdasrakennus, joka sisälsi muun muas-

kaupungista pidettiin soveliaana omakotitalojen rakenta-

sa mallastamon. Uusi tehdasrakennus ja sen itäpäätyyn

miseen. Tuolloin oli myös pyrittävä vuokraamaan tontteja

tehtiin asuinhuoneisto. Samanaikaisesti kun uusi tehdasra-

asukkaille ja tällä tavoin kaupunki pystyi kilpailemaan yksi-

kennus toteutettiin, rakennettiin tähän välittömästi liittyvä

tyisten maanomistajien kanssa. 8

kookas tiilirunkoinen ja harjakattoinen

olutkellari.7

Tehtaan

Kalevankankaan asemakaavan omakotialueen tonttija-

rakennusryhmästä on säilynyt vain osa vanhasta polttimo-

koon päätettiin tehdä muutoksia vuonna 1927. Aiempi ase-

rakennuksesta (1871) ja osa uudemmasta tehdasrakennuk-

makaava oli laadittu liian vähän paikallisia maastosuhteita

sesta (1892). Rakennuksissa on nykyisin päiväkotitoimintaa.

vastaavaksi, joten asemakaavan toteuttaminen olisi käy-

7 Hassinen & Lähde 1987, 50-51. 8 Kuujo 1989, 277-279.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement