Page 23

Kerrostalo Pohjankaari 4.

seitsenkerroksisia kerrostaloja, joita valmistui yhteensä viisi. Ne olivat Tuppuralan ensimmäiset kerrostalot. Suunnittelijana toimi Eero Jokilehto. Alue kuvastaa edellisen vuosikymmenen lopulla suosioon tullutta metsälähiön ihannetta. Pohjankaari oli Mikkelin ensimmäinen metsälähiö. Mäellä kohoavat korkeat ja modernit rakennukset ovat muodostuneet yhdeksi kaupungin kiintopisteistä. Kallion vieritse itäpuolelta etelään kiertävä Aurakatu sai puolestaan varteensa matalampia kerrostaloja ja rivitaloja. Yksikerroksinen Aurakatu 2 on valmistettu Kauhajoen sahan talomallilla, ja sen piirustukset ovat vuodelta 1970. Se on päädyistään tiiYlin kuva: Tanelinkadulta purettu kaupparakennus.

linen, keskiosistaan puurakenteinen ja väritykseltään tum-

Timo Kilpeläinen / Suur-Savon museon kuva-arkisto

mankeltainen. Neljän perheen rivitaloksi vuonna 1969 suun-

Keskimmäinen kuva: Tanelinkadun rakennukset 2-6.

niteltu Aurakatu 4 ja yhdeksän perheen rivitaloksi vuonna

Etummaisena toinen vanhoista kaupparakennuksista.

1971 suunniteltu Aurakatu 6 ovat molemmat rakennusmes-

Alin kuva: Tanelinkatu 1

tari Yrjö Brotkinin käsialaa. Ne ovat väritykseltään tummia tiilirakennuksia, sijoittuvat rinteeseen ja ovat takaosistaan kaksikerroksisia. Alakerroksiin on sijoitettu autotalleja.

Mikkelin ensimmäinen metsälähiö

Brotkinin suunnittelema on myös samaa tyyliä edustava omakotitalo Aurakadun varrella osoitteessa Itärinne 1. Ra-

Tuppuralaan hyväksyttiin vuonna 1967 asemakaava, jon-

kennusmestari Brotkin työskenteli arkkitehtitoimisto Eero

ka mukaan rakennettiin suuri osa kaupunginosasta nykyil-

Jokilehdon palveluksessa vuosina 1962–1973.12

meestä. Kaavoitettu alue muodostui Aurakadusta ja sitä

Kadun mutkaan osoitteeseen Aurakatu 7 valmistui

sivuavista teistä; Haavikadun alun eteläosasta, Pohjankaa-

vuonna 1972 tasakattoinen myymälärakennus, jonka suun-

resta, Lyhdekujasta, Pielestiestä, Kupomäestä, Itärinteestä,

nitteli Vilho Haiko. Vuonna 1983 rakennus muutettiin nuo-

Etelätiestä ja Länsiharjusta.

risotilaksi, ja sen seinään tehtiin värikäs reliefi vuonna 1987.

Tuppuralan keskiosassa sijaitseva korkea kallio kaavoi-

Rakennuksen kattolinjaa lienee muutettu 1980-luvun lopul-

tettiin kerrostaloalueeksi, ja tie sinne nimettiin Pohjankaa-

la. Nuorisotilat suljettiin vuonna 2008, jonka jälkeen raken-

reksi. Sen ympärille alkoi vuosikymmenen lopussa nousta

nus toimi vuonna 2011 hetken monitoimitalo Hepulina.

21

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement