Page 19

TUPPURALA

Huvila-alueesta ensimmäiseen metsälähiöön Johdanto Tuppurala on Mikkelin 10. kaupunginosa ja se sijaitsee Savilahden itärannalla. Niemelle sijoittuvaa Tuppuralaa rajaa pohjoisesta Lähemäki ja koillisesta Launiala. Nykyinen rakennuskanta Tuppuralassa on pääasiallisesti rakennettu 1960-luvulla tai sen jälkeen. Alueella on säilynyt muutama huvila ja vanhempi pienasunto 1800-luvun ja 1900-luvun taitteesta. Inventointiprojektin aineisto on pääasiallisesti kerätty haastattelemalla kiinteistöjen omistajia ja alueen asukkaita. Tuppuralassa sijainneesta vaneritehtaasta Oy Grahn Ltd on olemassa myös kirjoitettua historiatietoa. Tehtaan mukaan nimetyllä Graanin alueella on nykyisin muun muassa automarketteja, joihin on muodostettu sujuva liittymäyhteys 5-tieltä. Inventointiprojekti käsitti Aurankadun alueen, johon rakentui yhtenäinen rivitaloalue 1970-luvulla. Sen lisäksi tarkasteltiin Pohjankaaren ja Tuppuralan vanhimman asuinalueen (Tanelinkatu) nykytilaa. Aiemmin Tuppuralassa on inventoitu huvilarakennukset. Rauhaniemen ja Etelätien

17

huvilat ovat asemakaavalla suojeltuja rakennuksia. Projektin yhteydessä tarkastelimme huviloiden nykytilaa sekä lisäsimme rakennuksien käyttö- ja kulttuurihistoriatietoja kulttuuriympäristötietokantaan. Etelä-Savon maakuntaliiton inventointitietojärjestelmään inventoidut kohteet: • Aurakadun rivitalot • Etelätien puuhuvila, Etelätie 10 • Pohjankaari • Rauhaniemi, Rauhaniementie 16 • Tanelinkatu Tuppuralan alueen kehittyminen 1650-luvulta 1900-luvun alkuun Tuppuralan alueella on ollut asutusta jo varhain. 1700-luvun loppupuolella laaditusta kartasta voidaan nähdä kuinka Tuppuralan alueella on sijainnut jo tuolloin Tuparilan tila ja Danilan rustholli. Tuparilan tila sijoittui suunnilleen nykyisen Graanin alueen tuntumaan ja tila oli Tuppuraisten hal-

Tuppurala Mikkelin rekognosointikartassa vuosilta

linnassa, jonka mukaan tilan nimi on vakiintunut. Myöhem-

1776–1805. Rantatupa, vanhat kartat – internetsivut.

min nimi vakiintui myös alueen nimitykseksi. 1600-luvun puolivälistä aina 1700-luvun alkuun. Danilan tilan tietämil-

Tuppuralassa on sijainnut myös torppia ja muita tiloja aiem-

lä on vielä 1970-luvulla sijainnut Vartiaisten Ritvalan tilan

min mainittujen tilojen pohjoispuolella. Tielinjaus on tuol-

päärakennus, joka oli rakennettu 1920-luvulla1. Ritvalan ti-

loin kulkenut Tuparilan pohjoispuolella sijaitsevan Paukku-

lan nimi elää yhä Tuppuralan itäisen alueen paikannimis-

lan kartanon 2 vierestä kohti Danilan tilaa. Jo tuolloin tiestä

tössä, vaikka tilaa ja sen rakennuksia ei enää ole olemassa.

erkaantui sivutie Launialaan.3

1 Karttunen 1987. 2 Nykyinen Suomen nuoriso-opisto (Paukkulantie 22). 3 Rantatupa http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kartat/sotilaskartat/rekognosointikartat-1776-1805/ ; Wirilander 1982, 636.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement