Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫އޭޑީކޭގައި ރާއް ޖޭ ގެ‬ ‫ފުރަތަމަ ބައިޕާސް‬ ‫އޮޕަރޭޝަންކޮށްފި‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ފޯ ުމ‬ ‫އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި‬ ‫‪03‬‬

‫އާފިޔާގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ‪:‬‬ ‫އިބްތިހާލު މަރައެއްނުލަން‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އާފިޔާގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ‪ :‬އިބްތިހާލު މަރައެއްނުލަން‬ ‫ބޭއްވި އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން‬

‫އަބްދުލްފައްތާހު ކިޔާ މީހަކާއި ޒަރީނާ ކިޔާ މީހަކު‬

‫އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ‬

‫ހުށަހެޅި ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ އަށް މަރުގެ ހުކުމް އަންނާނެ‬

‫ކށް މަރާލި މުހައްމަދު‬ ‫ވ‪ .‬ރަކީދޫ ގައި އަނިޔާ ޮ‬ ‫އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ވާހަކަ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަދަލުވެ‪،‬‬

‫ގތުން އެއްޗެއް ބުނުމަށް އާފިޔާ އަށް‬ ‫ހެކިބަހާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް އެ މީހުން ބުނި ކަމަށް އާފިޔާ‬

‫އިބްތިހާލް މަރާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް‬

‫ފުރުސަތު ދިނުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގައި އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އާދެ‪ "،‬ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެ އާފިޔާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އިބްތިހާލް މަރުވީ ކިހިނެއް ވެގެން؟‪ "،‬ގާޒީ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އިބްތިހާލް މަރާލި ކަމަށް‬ ‫އާފިޔާ ބުނި ޮ‬

‫ބިރު ދެއްކި ވާހަކަ ކުރިން ކޯޓުގައި ނުބުނީ‬

‫އެއްބަސްވެ ތަހުގީގާއި ޝަރީއަތުގައި ކުރިން ވާހަކަ‬

‫ތ ގާޒީ މުހުތާޒާއި ދައުލަތުގެ ވަކީލުން‬ ‫ކީއްވެގެން ޯ‬

‫ބޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދީ‪ ،‬އޭނާ މަރާލި‬ ‫އިބްތިހާލަށް ޮ‬

‫ދެއްކީ ބަޔަކު ބިރު ދެއްކުމުންނެވެ‪ .‬އޭނާ ބަންދުގައި‬

‫ވެސް އާފިޔާ ކައިރިން ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލާގައި އާފިޔާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާއިރު‪،‬‬

‫ހުރިއިރު‪ ،‬އިބްތިހާލް މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވާން‬

‫ޖަވާބުގައި އާފިޔާ ބުނީ އޭރު އެ ވާހަކަ ނުބުނީ އެއީ‬

‫އަޅުގަނޑު ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ ގޭތެރެ ކުނި‬

‫މީގެ ކުރިން ތަހުގީގާއި ޝަރީއަތުގެ އެތައް‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު ބިރު ދައްކާ‬

‫މަޖަލަކަށް އެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކައެއް ކަމަށް ހީކޮށް‬

‫ވެސް ކަހާފައި‪ "،‬ޖަލު ހެދުމުގައި ހާޒިރު ކޮށްފައި‬

‫އަޑުއެހުންތަކެއްގައި އޭނާ ވަނީ އިބްތިހާލް މަރުވި‬

‫ކަމަށާއި އެ ކަމަށް އޭރު އެއްބަސްވީ އެހެން ވެގެން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިން އާފިޔާ‪ ،‬ގާޒީގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން‬

‫ދުވަހު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް އެއްބަސްވެ‪،‬‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެނުއަރީ‪ 2015 ،‬ގައި އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ‬

‫ކށް ކިޔައިދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަން ކުރި ގޮތް ތަފްސީލް ޮ‬ ‫ގތަކަށް ބަދަލުވީ އިއްޔެ‬ ‫އާފިޔާގެ ވާހަކަ ކުއްލި ޮ‬

‫ކން ބައެއްތޯ ގާޒީ މުހުތާޒް‬ ‫ބިރު ދެއްކީ ޮ‬ ‫ފަހުމީ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އާފިޔާ ބުނީ އެއީ‬

‫"އެހެންވީމާ އާފިޔާ ތި ވިދާޅުވަނީ ބަޔަކު މަޖަލަށް‬

‫މުހުތާޒް ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އތީ މަރުވެފައި‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު ގެ އަށް އައިއިރު ޮ‬ ‫ބޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް ވެސް‪.‬‬ ‫ގޭ ތެރޭގައި ހުރި ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށް އާފިޔާ އޭރު ކުށަށް‬ ‫ދެއްކި ވާހަކައެއް ކަމަށް ހީ ޮ‬ ‫އެއްބަސްވީ ކަމަށްތޯ؟‪ "،‬ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ސުވާލު‬

‫ގތަކަށް ބަދަލުވުމުން‬ ‫އާފިޔާގެ ވާހަކަ ކުއްލި ޮ‬ ‫ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް‬

‫‪26‬‬

‫"ފައިސާ ހޯދާ ގޮތުގެ ސުވާލެއް ފައިސާ ހޯދާ ގޮތް އެނގެ ްނ‬ ‫ރައްޔިތުން ބޭނުން ވޭ‪ :‬މާރިޔާ‬ ‫ރައްޔިތުން ނުކުރާނެ"‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬

‫ނެގުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުގެ ނުކުތާ އަކީ މިއީ‪ .‬އަޅުގަނޑު ލޯނު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނަގައިގެން ކަންކަން ކުރީމާ‪ ،‬ރައްޔިތުން ދަރާ ވިކިފައި‪،‬‬ ‫ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް‬

‫އންނަ ވާހަކަ ދައްކާއިރު‬ ‫ސަރުކާރު ދަރާ ވިކިފައި ޮ‬

‫ގތާ މެދު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑު ނުވާ‬ ‫ފައިސާ ހޯދާ ޮ‬

‫މި ބޭފުޅުން މި ކުރައްވާ ކަންތަކަށް ލޯނެއް ނޫންތޯ‬

‫ކަމަށާއި އެ މީހުން‪ ،‬އެމަނިކުފާނަށް އިތުބާރު ކުރާތީ‪،‬‬

‫ތ މި ބޭފުޅުން ނަގާނީ‬ ‫ނަންގަވާނީ؟ ހަމަ ޔަގީން ދެއް ޯ‬

‫އެއާ ގުޅޭ ސުވާލު ވެސް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް‬

‫ލޯނުކަން‪ "،‬އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ވާދަކުރައްވާ އިދި ޮ‬

‫އާބާދީގައި ‪ 1،660‬މީހުން ހިމެނޭ ގއ‪.‬‬

‫ސޯލިހް (އިބޫ) ވެސް އޭނާގެ ވެރިކަމެއްގައި ލޯނު‬

‫ކޮލަމާފުށީގެ ނަރުދަމާ އަދި ފެނުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު‬

‫ނަގައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ‬

‫ކުރެއްވުމަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ޔާމީން‬

‫ކަމަށް ވައުދުވަމުން އަންނާތީ އެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން‬

‫ޯކލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ އެ މީހުންނަށް‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތަރުޖަމާން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ‪ ---‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ސަރުކާރުން ހައްލު ކޮށްދިނުން‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ހަވާލުވެއްޖެ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވިދާޅުވީ އެކަން ފުއްދަން ފައިސާ ހޯދާ‬

‫ލނު ނުނަގައިފި ނަމަ ދެން ޖެހޭނީ‬ ‫ހާލަތެއްގައި ޯ‬

‫ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑު ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގައުމުގެ ހަރު މުދާ ވިއްކަން ކަމަށް ވެސް ރައީސް‬

‫"ތިބޭފުޅުންނަށް ދަތިވެފައި މި އޮތީ މިހާރު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް‪ .‬ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް‬

‫ލނު ނުނަގާ ނަމަ ދެން ޖެހޭނީ ފައިސާ ހޯދަން‬ ‫" ޯ‬

‫ލނު ނެގީމާ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި‬ ‫ކުރުމަށްޓަކައި ޯ‬

‫ރައީސް ޔާމިން އުފައްދާފައި ހުރި ހަރު މުދާ ވިއްކަން‪.‬‬

‫އިތުރުވެގެން ދަތިވާ ބޭފުޅަކު‪ ،‬މިތާ އޯޑިއަންސްގެ‬

‫އެހެން ވެގެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ކާޅު ހާލި‬

‫ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަޑު އައްސަވަން‬

‫ކވެލި ބިސް އަޅާނެއޭ އެ ހާލީގައި‪ .‬އެ‬ ‫ހަދާނެއޭ‪ޮ ،‬‬

‫އިންނަވަންޏާ ހަމަ ތެދުވެވަޑައިގެން ވިދާޅުވޭ ތިމަންނަ‬

‫ބޭފުޅުންނަކަށް އީޖާދީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ‪"،‬‬

‫އަށް އުނދަގުލޭ މިކަން‪ "،‬ތަރައްގީގެ ‪ 16‬މަޝްރޫއަކަށް‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 226‬މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްފައިވާ‬ ‫ކޮލަމާފުށީގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ‬ ‫ގތާ މެދު ރައްޔިތުން‬ ‫މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހޯދާ ޮ‬ ‫ސުވާލު ނުކުރަނީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬ ‫އިތުބާރު އޮތުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ތ ތަފާތަކީ‪ .‬ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ‬ ‫"މިއީ ދެއް ޯ‬

‫މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އިދިކޮޅު‬ ‫ފަރާތްތަކުން އިސްލާމް ދީނުގެ ހުކުމްތަކަށް ބޯލަނބާ‬ ‫މިންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުން‪ ،‬އެ‬ ‫ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ ކަންކަމުގައި ކިހާ ވަރަކަށްތޯ‬ ‫އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ‬ ‫އންނަނީ‪ .‬އެއީ އެހެން ދަންނަވަން‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ޮ‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ނުފުދިފައި ހުރި ކަންކަން ފުއްދައި‬

‫ކންމެހެން އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅުންނާ ޖަދަލު‬ ‫ޖެހެނީ ޮ‬

‫ދިނުން‪ .‬އެ ކަންކަން ރައީސް ޔާމީން ފުއްދައި‬

‫ކުރާކަށެއް ނޫން‪ .‬އެހެން ދަންނަވަން ޖެހެނީ އެ‬

‫ދެނީ ކިހިނެއްތޯ؟‪ ،‬އެ ސުވާލެއް ނުކުރާނެ‪ .‬އެއީ‬

‫ބޭފުޅުންގެ ތިން އަހަރާއި އޭގެ ކުރީގެ މެނިފެސްޓޯގައި‬

‫މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ ކަންތައްތަކަށް‪ ،‬ރައްޔިތުން‪،‬‬

‫އެ ބޭފުޅުން ލިޔުއްވާފައި ހުރި ވާހަކަތަކާއި ވެރިކަމާ‬

‫ރައީސް ޔާމީނަށް އިތުބާރު ކުރާތީވެ‪ .‬ރައީސް ޔާމީން‬

‫ހަވާލުވީމާ ދެން ވެސް އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް‬

‫ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރު‬

‫ކުރެއްވި ފައްޅި ކަހަލަ އެއްޗެހި އެޅުމުގެ ޖާގަ‬

‫އެބަކުރޭ‪ "،‬ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާމް ދީނުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އެބަ އޮތްތޯ‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ‬ ‫ކލަމާފުށީގައި މިއަދު ވަރަށް‬ ‫ސިޔާސަތުތަކަށް ވެސް ޮ‬

‫އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގައި‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކލަމާފުށީގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ‬ ‫ސަރުކާރުން ޮ‬

‫ބޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ރައީސް‬ ‫ޮ‬

‫މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭންކިންގެ ދާއިރާ އާއި‬

‫ލނު ނަގައިގެން މަޝްރޫއުތައް‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ސަރުކާރުން ޯ‬

‫ބފެނުގެ ނިޒާމާއި ހަކަތައިގެ‬ ‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓާއި ޯ‬

‫ކޅުން ފާޑުކިޔާއިރު‪ ،‬އެ‬ ‫ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އިދި ޮ‬

‫ދާއިރާ އާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އާއި މުވާސަލާތާއި‬

‫އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއްގެ ވިސްނުމަކީ ވެސް ލޯނު‬

‫ސިއްހަތާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް‬ ‫މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ޯ‬ ‫ކޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)‬ ‫ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ޯ‬ ‫މެދުވެރިކޮށް ‪ 1.2‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތެއް މި‬

‫ބޑުނުވާ ކަމަށް‬ ‫ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުން ކަން ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ވެފައިވާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވުމުން އިދިކޮޅު‬

‫ގތް ސާފު ކުރަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ‬ ‫ހަރަދު ކުރެވޭ ޮ‬

‫ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫(އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު‬ ‫ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސލްޓް ކެފޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ޯ‬

‫"ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިން ހަރަދު ކުރެވޭ ކަމަށް‬ ‫ގތާއި ފައިސާ ހަރަދު ކުރެވުނު‬ ‫ވާ ނަމަ ފައިސާ ހޯދި ޮ‬ ‫ބޑު ލާރިއެއް ވެސް އެ‬ ‫ގޮތާއި ފައިސާގެ އެންމެ ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓްގެ ތަރުޖަމާން‬

‫ގތަށް ނޫނީ އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ‪"،‬‬ ‫އެކައުންޓް ކުރެވޭ ޮ‬

‫ހދާ ގޮތް ބަލަން ނުޖެހޭ‬ ‫މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ފައިސާ ޯ‬

‫މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ނަންގަވާ ބޮޑެތި‬

‫ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން‬ ‫ދާއިރު އެއީ ގަބޫލުކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އތް ޖީލުތަކުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ‬ ‫ލޯންތަކަށް އަންނަން ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ ގެއަށް "ހަލާލު ނޫން ފައިސާ"‬

‫ލންތައް ނަގަމުން ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫ވަދެފައިވާ ކަމަށް އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެންފައިވާއިރު‬

‫އެކަންކަމުގެ ތަފްސީލު ނުދެއްވައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާ ހޯދާ ގޮތް ރައްޔިތުން އެނގެން ބޭނުންވާ ކަމަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރައްޔިތުން ތިބީ ހަލާލު ނޫން ފައިސާ އެމީހުންގެ‬

‫ގތުގައި ވަކިވަކި ރަށްތަކުގައި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫތަކުގެ ތަފްސީލު ހިމަނައި‬ ‫ސަރުކާރުން ނެރުނު "ރަށްވެހި ތަރައްގީ" ފޮތުގެ‬

‫ތެރެއަށް ގެނެސްގެން އެމީހުން ތިބީ އެބޭނުން ކުރާ‬

‫ކޅެއް ނުޖެހެ އެވެ‪ .‬އެއްކަހަލަ‬ ‫ހިސާބުތައް ދެ ޮ‬

‫ގޮތަކަށް ނޫން‪ .‬އެހެންވީމަ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް‬

‫ޕްރޮޖެކްތަކެއް އެތައް އަގެއްގައި ހިންގާފައިވާ ކަމަށް‬

‫ޔާމީން ފައިސާއޭ ވިދާޅުވެފައި ތިމަންނަ އެހޯދާ ގޮތާ‬

‫ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ހުރިހާ ކަމެއް އެނގޭނީ‬ ‫މާރިޔާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތުން ސުވާލު ނުކުރާށެކޭ ވިދާޅުވިޔަކަސް‬ ‫ބެހޭ ޮ‬ ‫ގތަކަށް ނެތް‪ "،‬މާރިޔާ‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ދޫކުރެވޭ ޮ‬

‫ވެރިމީހާއަށް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެ މައުލޫމާތު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެނގެން ނުޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ ނަމަ އެއީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ‬

‫ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ހުރިހާ ނިންމުމެއް ނިންމައި‬

‫އެ މީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ސަރުކާރުން ހައްލު‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބު ދާރީވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް‬

‫ކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަން ފުއްދަން ފައިސާ‬

‫ދުށުމަކީ ރަސްކަމުގެ ސިފައެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި‬

‫ބޑު ނުވާ ކަމަށް‬ ‫ހޯދާ ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުން ކަން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ރާއް ޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަ ްށ‬ ‫ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފި‬ ‫ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގެ ބައިޕާސް‬

‫ހާއްސަކޮށް‪ ،‬އޭޑީކޭގައި އެންމެ ޒަމާނީ ކެތުލެބެއް ހުޅުވީ‬

‫އޮޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި ހިތުގެ‬ ‫މިދިޔަ މާޗް ‪ 15‬ގަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އިއްޔެ ކޮށްފި އެވެ‪ .‬މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް‬

‫ހުރިހާ ބައްޔަކަށްހެން މިހާރު ފަރުވާ ދެވެން ހުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރި އެފަދަ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަން ކުރަން ޖެހުނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގެ ބައްޔަށް ސީދާ‬ ‫ފަރުވާދޭން ދޭން ފެށީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި‪ ،‬ޖުލައި ‪،1‬‬

‫މައްސަލައެއްގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު‬

‫‪ 2016‬ގައި ހުޅުވި ކެތުލެބުންނެވެ‪ .‬އެ ކެތުލެބުގައި‬

‫ކުރަމުންދާ ގައިދީއަކު ހިތުގެ މައްސަލައެއްގައި‬

‫ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަތަރު މީހަކަށް‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން އޭނާގެ ފުރާނަ‬ ‫އިއްޔެ އެ ޮ‬

‫އ ޕްލާސްޓީގެ ހިދުމަތް އެ‬ ‫އެންޖީއޯގްރާމް އާއި އެންޖި ޯ‬

‫އޕަރޭޝަނަށް ނުވަ‬ ‫ސަލާމަތްކުރާށެވެ‪ .‬ތާރީޚީ މި ޮ‬

‫ދުވަހު ދިނެވެ‪.‬‬

‫ގަޑިއިރު ނެގި އެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަން ކުރެއްވީ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް‬ ‫މި ޮ‬ ‫ޑކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު‬ ‫ހާއްސަ ދިވެހި ޮ‬

‫އޕަރޭޝަނަކީ ހިތް ހުއްޓުމުން‬ ‫ބައިޕާސް ޮ‬ ‫ނުވަތަ ހިތް ހުއްޓުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް މީހުން ކުރާ‬ ‫އޮޕަރޭޝަނެކެވެ‪ .‬މިއީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ތަނަކުން‬

‫ޝާފިއު އާއި އޭޑީކޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ނޭޕާލުގެ‬

‫ނާރު ނަގައި‪ ،‬ހިތާ ދިމާލުން ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެވެސް‬

‫ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ޑރ‪ .‬ރަންޖަން ސަޕްކޮޓާ އެވެ‪.‬‬

‫ތަނެއް ފަޅާލައިގެން‪ ،‬ހިތުގެ ނާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ‬

‫ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނީ އެންޖިއޯގްރާމެއް ހަދަން‬ ‫އިއްޔެ އޭޑީކޭގައި ‪ 54‬އަހަރުގެ އެ މީހާ އެޑްމިޓް‬

‫ވަރަށް ނާޒުކު އޮޕަރޭޝަނެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އޭޑީކޭ އިން އަދި‬ ‫މި އޮޕަރޭޝަނާ ބެހޭ ޮ‬

‫އޕަރޭޝަނެއް ކުރަން‬ ‫ކުރި ކަމަށާއި އޭނާގެ ބައިޕާސް ޮ‬

‫އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ކަރެކްޝަންސް‬

‫ޑކްޓަރުން ލަފާދެއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އިން ބުނީ ގައިދީގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޕަން ހާޓް ސާޖަރީ އަށް ތިން ތިއޭޓަރު‬ ‫ޯ‬

‫ޖޫރިމަނާ ކުރީ އިންތިހާބުގެ‬ ‫ކަވަރޭޖަށް ހުރަސް އަޅަން‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ކުރިއަށް އޮތް ‪ 30‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން ވަނީ‬ ‫އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކމްއިން އެ ސްޓޭޝަން‬ ‫ރާއްޖެޓީވީން ބުނީ ބްރޯޑް ޮ‬ ‫ކލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި‬ ‫އިދިކޮޅު ޯ‬

‫ދގު" ހެދުމަށްފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޖޫރިމަނާ ކުރީ "ބުހުތާން ޮ‬

‫ރޑްކާސްޓް ކުރުމުން‪ ،‬މޯލްޑިވްސް‬ ‫ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބް ޯ‬

‫މައްސަލަ ނިންމިއިރު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ‬

‫ކމް) އިން ރާއްޖެ‬ ‫ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑް ޮ‬

‫ފުރުސަތު ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީވީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ ރިޔާސީ‬

‫ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން އިންޓަވިއުގައި ދެއްކި‬

‫އިންތިހާބުގެ ކަވަރޭޖަށް ހުރަސް އަޅަން ކަމަށް ރާއްޖެ‬

‫ވާހަކަތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކާވާ ކަމެއް‬

‫ޓީވީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކމް އިން ބުނާއިރު އެފަދަ މައްސަލަ‬ ‫ކަމަށް ބްރޯޑް ޮ‬

‫ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް އިއްޔެ ޖޫރިމަނާ‬

‫ބަލަން ޖެހޭ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން މިހާތަނަށް‬

‫ކުރުމުން އެ ސްޓޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި‬

‫ގތުން އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާކަން ވެސް‬ ‫އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އތް އެންމެ ބޮޑު އަދަދުން‬ ‫ބުނެފައިވަނީ ކުރެވެން ޮ‬

‫ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީ‬ ‫ބްރޯޑްކޮމް އިން އެކަން ޮ‬

‫ރާއްޖެ ޓީވީން ބުނީ އެ ސްޓޭޝަން ދެ މިލިއަން‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރުން ކުރަމުންދާ‬ ‫ހުއްޓުވުމަށް އެ ޮ‬

‫ގތަށް ނުކުރެވޭނެ‬ ‫ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރީ އެކަން އެ ޮ‬

‫ސިލްސިލާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކމްގެ މެމްބަރުންނަށް އެ ކޮމިޝަންގެ‬ ‫ކަމަށް ބްރޯޑް ޮ‬

‫"އެއީ އަންނަ މަހު ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ‬

‫ފަންނީ މުވައްޒަފުން ލަފާދީފައިވަނިކޮށް ކަމަށް އެ‬

‫ހަގީގަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ފޯމު އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި‬

‫ސްޓޭޝަނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރޑްކޮމްގެ ރައީސް‬ ‫ރޑްކޮމް (ތިރީ ފޮޓޯގައި ބް ޯ‬ ‫ބް ޯ‬

‫ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ފކަސް ގެއްލުވާލުމަށް‪،‬‬ ‫މަސައްކަތައް ހުރަސް އަޅައި ޯ‬

‫މުހައްމަދު ޝަހީބު) އިން މިދިޔަ އަހަރު އެކިފަހަރު‬

‫ބޑު އަނިޔާއެއް‪"،‬‬ ‫ރަނގަޅަށް ހިސާބު ޖެހުމަށްފަހު ދިން ޮ‬

‫މަތިން ‪ 1.7‬މިލިއަން ރުފިޔާއިން ރާއްޖެ ޓީވީ‬

‫ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަންކަމަށް އިންސާފު‬ ‫ޖޫރިމަނާ ޮ‬

‫ކމް އިން ބުނިގޮތުގައި ރާއްޖެ‬ ‫ބްރޯޑް ޮ‬ ‫ޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރީ‪ ،‬ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު‬

‫ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާ ކަމަށް‬ ‫ވެސް ރާއްޖެ ޓީވީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި‬ ‫އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނި ޮ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނަން އީސީ އަށް އިއްޔެ ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިގަތުމާ‬ ‫ގތެއް ނުނިންމަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެދު އީސީން އަދި ޮ‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 23‬ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‪ ،‬ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ‬

‫ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރާއި ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވުމަށްޓަކައި‪ ،‬ރައީސް‬

‫ތރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް‬ ‫އޮ ޯ‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ‪.‬‬

‫ޝުޖާއު ހުސައިން ވެސް ވަނީ ނިންމަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދުގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް‬

‫ނަމަވެސް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އަދި‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އަށް މިއަދު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ހުށަހަޅުއްވައިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފމު އިލެކްޝަންސް‬ ‫އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ޯ‬

‫ރައީސް ޔާމީނަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫ރިޔާސީ ޓިކެޓު ދޭން ފާސްކުރީ‪ ،‬މީގެ ކުރިން ބޭއްވި‬

‫ކމިޝަންގައި ބޭއްވި‬ ‫ކޮމިޝަނާ ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ‪ ،‬އެ ޮ‬

‫އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި މެމްބަރުންގެ‬

‫ރަސްމިއްޔާތެއް ގައި‪ ،‬ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި‬

‫އިއްތިފާގުންނެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން‪ 2013 ،‬ގައި‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރެވެ‪ .‬ރައީސް ޔާމީނާއި‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްކަން ރައީސް ޔާމީނަށް‬

‫ފމު އީސީ އަށް ހުށަހެޅުއްވިއިރު‪،‬‬ ‫ޝަހީމްގެ ކެންޑިޑެސީ ޯ‬

‫ލިބިވަޑައިގަތީ ޕްރައިމަރީގައި އުމަރުގެ މައްޗަށް ކުރި‬

‫ރައީސް ޔާމީން މިވަގުތު އުޅުއްވަނީ ގއ‪ .‬އާއި ގދ‪.‬‬ ‫އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގަ އެވެ‪ .‬ރައީސް‪،‬‬ ‫މިއަދު ހެނދުނު ހުންނެވީ ކޫއްޑޫގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމާ‬

‫ހޯއްދަވައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ‬ ‫ޕީޕީއެމުން ބުނި ޮ‬ ‫ޓިކެޓު ރައީސް ޔާމީނަށް ދިނީ ޕާޓީގެ އަސާސީ‬ ‫ގތަށެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ‬ ‫ގަވައިދާ އެއް ޮ‬

‫ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު‪ ،‬އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ‬

‫‪ 69‬ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އާ ހަވާލާދީ ޕީޕީއެމުން ބުނީ‬

‫ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ކެންޑިޑެސީ‬

‫ހވިވަޑައިގެން ހިނގަމުންދާ‬ ‫އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ޮ‬

‫ބަލައިގަތުމާ މެދު‪ ،‬ކުރިއަށް އޮތް ‪ 48‬ގަޑިއިރުގެ‬

‫ދައުރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެވަނަ ދައުރަކަށް‬

‫ގތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ތެރޭގައި އެ ކޮމިޝަނުން ޮ‬

‫ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި‬

‫ރައީސް ޔާމީނަކީ‪ ،‬މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‬ ‫ފމް ހުށަހެޅުއްވި ތިން ވަނަ‬ ‫ވާދަކުރައްވަން ޯ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވީ އިދިކޮޅު‬

‫އެ ބޭފުޅަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ދެވިދާނެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދޭ ނަމަ‬

‫ސލިހް (އިބޫ) އާއި‬ ‫ޯ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ކންގްރެސްއެއްގައި‬ ‫އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ޕީޕީއެމްގެ ޮ‬

‫އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމްގެ ފޯމެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ޓިކެޓް ނުދެވޭނެ ކަމަށް‪،‬‬ ‫ކަމަށާއި ކައުންސިލަށް އެ ޮ‬

‫އޭގެ ފަހުން‪ ،‬އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން‬

‫ޕީޕީއެމްގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަކުރެއްވުމަށް ދަފްތަރު ނަމްބަރު ‪ ،6562‬ހުސައިން‬ ‫ނަސީރާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ‬ ‫ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޝައިޚް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާގެ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އެންމެ ފަހު‬ ‫ތާރީޚަކީ އީސީން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުން‪ ،‬މާދަމާ އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ބޑު ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުގެ‬ ‫އެ ސްޓޭޝަނަކީ އެހާ ޮ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރު ގެއްލޭ ގޮތަށް‬

‫ގާބިލުކަން ނެތް ސްޓޭޝަނެއް ނަމަވެސް ކުރާ‬

‫ރޑްކާސްޓްކުރުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބް ޯ‬

‫މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ‬

‫އެހެންވެ ދެ ގާނޫނަކާ ހިލާފުވެގެން ކުރި ޖޫރިމަނާ‪،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫ފުލުހުން ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް‬ ‫ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިހާރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި‬ ‫ހުރި އެ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ‬ ‫ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް ފުލުހުން ބަލަހައްޓާނީ‪،‬‬

‫މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ އަދި‬

‫އިތުރު ‪ 46‬ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ އެ ތަންތަނުގައި‬

‫މާލެހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާ‬

‫ކށްގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވަކި ފުލުހުންތަކެއް‬ ‫ހަރު ޮ‬

‫ކށް ހަވާލުވެ‪ ،‬އެ ތަންތަނުގައި ފާރަ‬ ‫ފުލުހުން ރަސްމީ ޮ‬

‫ކށްފައިވުމުން‪ ،‬ފްލެޓް ސަރަހައްދު‬ ‫އެކަމަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫އަށް ފުލުހުން ބައިތިއްބަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަމާންވެ‪ ،‬ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ އިން ބޭރަށް ނުކުމެ‬

‫ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތަކާ ހަވާލުވުމުގެ‬

‫އުޅެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ފުލުހުން ވަނީ ހައުސިން‬

‫ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ހަވީރު ގއ‪ .‬ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް‬ ‫އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ިކުރައްވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫މަގާމުގެ ނު ފޫޒު ފޯރުވަނީ އަޅުގަނޑެއް‬ ‫ނޫން‪ ،‬އިދިކޮޅުގެ ބޭފުޅުން‪ :‬ރައީސް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ނޫންތޯ؟" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެތި މުއައްސަސާތަކަށް‪ ،‬ރައީސް ވިދާޅުވި‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސިނަމާލެ‪ /‬މާލެހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދަކީ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ފުލުހުންގެ‬ ‫މިނިސްޓްރީއާ އެކު ސޮއި ޮ‬

‫އާއްމުކޮށް ކުށްކުރުން ގިނަ ސަރަހައްދެކެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް‬

‫ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ‪،‬‬

‫ފްލެޓް ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި‬

‫ކމިޝަނަރު އަހުމަދު މުހައްމަދެވެ‪.‬‬ ‫އެސިސްޓެންޓް ޮ‬

‫މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައް ބޮޑެވެ‪ .‬ދާދި ފަހުން‪،‬‬

‫މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން‪ ،‬ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ‬

‫‪ 16‬އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލީ ވެސް‬

‫ކަންތައް ބަލަހައްޓާނީ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބިއުލަރީ‬

‫ސިނަމާލޭ ފްލެޓެއްގެ ތެރެއަށް ވައްދާފައި ކަމަށް އެ‬

‫ފުލުހުންނެވެ‪ .‬އައިޖީއެމްއެޗާއި މީރާ އާއި ބޭންކް އޮފް‬

‫ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑެތި މުއައްސަސާތަކުގެ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ފަދަ ދައުލަތުގެ ޮ‬ ‫ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ ވެސް އެ ފުލުހުންނެވެ‪.‬‬

‫ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތަކުގެ އިތުރުން‬ ‫މެއިންޓަނަންސް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި‬

‫‪26‬‬

‫އާ ގަވާއިދަށް ތައްޔާރުވުމަށް‪ ،‬ކްރިމިނަ ްލ‬ ‫ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޝަރީއަތްތަކެއް ކެންސަލް‬

‫ފރުވަން ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި‬ ‫ގޮތުގައި‪ ،‬ނުފޫޒު ޯ‬ ‫ކަންކަމަށް މަގާމުގެ ނާޖާއިޒު ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ‬

‫މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުރީ‬

‫އެމަނިކުފާނު ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫އޑިއަށް" އަރާ ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން‬ ‫އިދިކޮޅުގެ " ޮ‬

‫ނުހައްގުން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަމަށް ކްރިމިނަލް‬ ‫ކށްފައި ވަނީ މިއަދުގެ‬ ‫ކޯޓުން ބުންޏެވެ‪ .‬ކެންސަލް ޮ‬ ‫ޝަރީއަތްތައް އެކަނި ކަމަށް ވެސް އެ ކޯޓުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ‬

‫ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީއަތް‬

‫ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ގއ‪.‬‬

‫ކޯޓުގައި ހިނގައި ދިޔައިރު ނުފޫޒު ފޯރުވަން ނަޝީދު‬

‫ވިލިނގިލީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން‬

‫ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން‪ ،‬އެ‬

‫ކޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި‬ ‫ގަވާއިދަކީ ޯ‬

‫ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ހެއްކަކީ‪ ،‬މައްސަލައިގެ‬

‫ގތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން‬ ‫ގަވާއިދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޮ‬

‫ބަލައިގަތުމާއި ޝަރީއަތް ހިންގަން ޖެހޭ އިޖްރާއާތުތައް‬

‫ކށް ދެއްވައި ވާހަކަފުޅު‬ ‫ނިމުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހް ޮ‬

‫ހުކުމަށް ދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހި‪ ،‬އެ‬

‫މިއަދު ހުރިހާ ޝަރީއަތްތަކެއް ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓު އަމުރު ދޫކުރުމާއި‬ ‫ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫އެ ރަށުގެ މަގު ހެދުމާއި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް‬ ‫ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މުއައްސަސާތައް‬

‫އިންތިޒާރުގައި ތިއްބާ އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު‬

‫ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީއަތް‬

‫ގތެއް ނިންމުމާއި ކަފާލާތުގެ އުސޫލުތަކުގެ‬ ‫ބަންދާ މެދު ޮ‬

‫ކށް އެކި ކަންކަމަށް މި ސަރުކާރުން ނުފޫޒު‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ފނު ކުރެއްވުން ކަމަށް‬ ‫އަބްދުﷲ ސައީދަށް ނަޝީދު ޯ‬

‫ކޓުން ހެދި ޝަރީއަތް‬ ‫ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އިތުރުން ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން‬

‫ކޅުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފޯރުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އިދި ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގަވާއިދު އިއްޔެ‬

‫ޖެހޭ އުސޫލުތައް ވެސް އެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފނު ނުނެންގެވުމުން‪ ،‬ވާހަކަފުޅު‬ ‫އަބްދުﷲ ސައީދު ޯ‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬މާޒީ އަށް ބަލާއިރު‪ ،‬މި ސަރުކާރަށް ތުހުމަތު‬ ‫ކުރާނެ ޖާގައެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ނެތް ކަމަށާއި‬

‫ފނުން ކަމަށް ވެސް‬ ‫ދެއްކެވީ ކޯޓު އޮފިސަރެއްގެ ޯ‬

‫ކށްފައި ވަނީ އިދިކޮޅުގެ ބޭފުޅުން‬ ‫ނުފޫޒުން ކަންކަން ޮ‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ރައީސް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ހެކި ފެންނަން ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬އެކި‬ ‫ހާދިސާތައް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެ ދެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ ވިދާޅުވީ ‪ 2013‬ގެ ރިޔާސީ‬

‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް‪،‬‬ ‫ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ޕް ޮ‬ ‫މުހްތާޒު ފަހުމީ ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކޯޓު އަމުރެއް‬ ‫ނެރުއްވައި އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރު ކުރަން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރައްވަން އުޅުއްވުމަކީ ވެސް ނުފޫޒެއް ނޫންތޯ ރައީސް‬

‫އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާނާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ޔާމީން ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެއާއެކު‪ ،‬ފުލުހުންގެ‬

‫ނަޝީދު ވާދަ ކުރެއްވިއިރު‪ ،‬އޭރުގެ އިލެކްޝަންސް‬

‫ކށް އިދިކޮޅުން ހިންގަން އުޅުނު‬ ‫މުއައްސަސާ މެދުވެރި ޮ‬

‫ކޮމިޝަނަރު ފުއާދު ތައުފީގުގެ ގެއަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު‬

‫ޖަރީމާތައް މަދެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސރުވެފައި" އިންނެވި‬ ‫ވަދެވަޑައިގެން ނުނިކުމެވި "ހި ޯ‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު‪ ،‬ފުއާދުގެ‬

‫ކޓުން އަމުރު ނެރުމަކީ‬ ‫މިނިވަންކުރަން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ގެއަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު ވަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތް‬

‫ފރުވުން ކަމަށެވެ‪ .‬ފެބުރުއަރީ‪2018 ،1 ،‬‬ ‫ވެސް ނުފޫޒު ޯ‬

‫ތ ރައީސް ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަބަބަކީ ކޮބައި ޯ‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ ނާޖާއިޒު‬ ‫ގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ޯ‬ ‫އައްޔަން ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން‬

‫ފައިދާ ލިބެނީ އެމަނިކުފާނަށް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެންމެ މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުގެ‬

‫(ޖޭއެސްސީން) ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތު‬ ‫ކންބައެއްތޯ އާއި‬ ‫ހިސޯރުކޮށް‪ ،‬ހުއްޓުވަން އުޅުނީ ޮ‬

‫ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ‪ ،‬އެހެންވީމަ ކޮންބައެއްތޯ‬

‫ކން ބޭފުޅެއްގެ މަންދޫބެއްތޯ ރައީސް‬ ‫އެކަން ކުރެއްވީ ޮ‬

‫ފރުވަނީ‪ .‬ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ކޮން‬ ‫ނުފޫޒު ޯ‬

‫އެއްސެވި އެވެ‪ .‬ރައީސް އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ‬

‫ކަމެއްގައިތޯ؟" ރައީސް ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖޭއެސްސީ އަށް އޭރުގެ ރައީސް ނަޝީދު އައްޔަން‬ ‫ކުރެއްވި އައިޝަތު ވެލެޒިނީ އަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ހިނގަމުން މިދަނީ‪،‬‬ ‫"ހަމަ ދެކޮޅަށް ދެ ޮ‬

‫ގތުގައި ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 23‬ގައި‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވޓަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވަން‬ ‫ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ޯ‬ ‫ސަރުކާރުން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުވަން އަންނަ‬

‫އެ ބޭފުޅުން ހުވާ ލައިދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު‬

‫ކޅަށް ބުނެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ޖާއިޒު ނުފޫޒު‬ ‫ކަމަށް އިދި ޮ‬

‫ބަރުބާދުކޮށްލުމަށްޓަކައި‪ .‬ވަކި ބަޔަކު ހުވާކުރިޔަ ނުދޭން‬

‫ކަމަށާއި ވޯޓު ލުމަކީ އެންމެންގެ ހައްގަކަށްވާތީ ވޯޓުލާން‬

‫ކންބައެއްބާ ނުފޫޒު ފޯރުވީ‪ .‬ކީއްވެތޯ‬ ‫މިކަންކަން ކުރީ‪ޮ .‬‬

‫ރަޖިސްޓްރީ ކުރާށޭ ސަރުކާރުން ބުނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬

‫ކށް އެކަންތައް‬ ‫ޖޭއެސްސީގެ ޖަލްސާގައި އެހާ ހަޑި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހިނގައި ދިޔައީ‪ ،‬އެ ބޭފުޅުން ޖަވާބު ދެއްވަންވީ‬

‫ކށް‪ ،‬ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އާންމު ޮ‬ ‫ކޓުގައި މިއަދު ތާވަލް ކޮށްފައި‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬ ‫ވާ ހުރިހާ ޝަރީއަތްތައް ކެންސަލް ކުރީ އެ‬ ‫ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން‪ ،‬އިދާރީ ގޮތުން‬

‫އެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާ އެކު‪ ،‬ކުރިން‬ ‫އަމަލު ކުރި ހަ ގަވާއިދެއް ވެސް އިއްޔެ ވަނީ އުވިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ރީ ރަޖިސްޓްރީވާން ބުނުމަ ީކ‬ ‫ނު ފޫޒު ފޯރުވުމެއް ނޫން‪ :‬ރައީސް‬

‫ރައީސް ޔާމީން އިއްޔެ ހަވީރު‬ ‫ގއ‪ .‬ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން‪،‬‬ ‫އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަނާ‬ ‫އަޅުއްވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ‪.‬‬ ‫‪---‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ޣައިރު ހާޒިރުގަ ިއ‬ ‫ޝަރީއަތް ކުރަން‬ ‫މައުމޫން އެދިއްޖެ‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ‬ ‫މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހިންގައި‬ ‫ދިނުމަށް މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން ކްރިމިނަލް‬ ‫ކޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މައުމޫންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ‬ ‫ކުރަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން‬ ‫އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގެ‬ ‫ތުހުމަތުގައި އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ‬ ‫ފެބްރުއަރީ މަހު ‪5‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މައުމޫންގެ ވަކީލް މުހައްމަދު ފައިސަލް‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތް‬ ‫ހިންގައިދޭން އެ މަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަތީ މިދިޔަ‬ ‫ފނުއްވި ސިޓީއަކުން‬ ‫ހަފުތާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޮ‬ ‫ގތަށް އެދިވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ކޅު ހުރިގޮތުން ކޯޓަށް‬ ‫އުމުރުފުޅާއި ސިއްހީ ހާލު ޮ‬ ‫ހާޒިރުވުމަށްޓަކައި ކަނޑު ދަތުރުތައް ކުރެއްވުމަށް‬

‫"އެއީ‪[ ،‬ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވުމަކީ] ޖާއިޒް‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި‬ ‫ވޓުލާން ޖެހޭ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ރީ‬ ‫ޯ‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބިގެންވާ‬ ‫ނުފޫޒް‪ .‬ވޯޓުލުމަކީ ޮ‬

‫ފރުވާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޖާގައެއް ނެތް‬ ‫ނުފޫޒު ޯ‬

‫ހައްގެއް‪ .‬އެހެންވީމާ ސަރުކާރުން ހުރިހާ އެންމެން‬

‫ފރުވަނީ އިދިކޮޅުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށާއި ނުފޫޒު ޯ‬

‫ވޓުލުމަށްޓަކައި ކަލޭމެން‬ ‫ކައިރީގައި ބުނާނެ ޯ‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ކުރާށޭ‪ "،‬ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރަޖިސްޓްރީވާން އެންގުމަކީ ނާޖާއިޒު ނުފޫޒެއް‬ ‫ފޯރުވުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬ ‫އިއްޔެ ގއ‪ .‬ވިލިނގިލީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ކަންކަމަށް‬

‫"އެކަމަކު ސަރުކާރަކުން އެ މީހުންގެ ކައިރިއަކު‬ ‫ނުބުނާނެ ކަލޭމެން ރަޖިސްޓްރީ ތިކުރަނީ ޔާމީނަށް‬ ‫ވޓުލާށެކޭ ނުބުނާނެ‪".‬‬ ‫ޯ‬

‫އެ ރަށުގެ މަގު ހެދުމާއި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ‬

‫ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށްރަށުގައި ވޯޓު‬ ‫ކށްފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ލުމަށް ‪ 45،000‬މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬ ‫ފމުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޯ‬ ‫ބޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެ އެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީން ރީ‬ ‫ޮ‬ ‫ކށްދޭ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ ފޯމުތައް‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫ގތުގައި ސަރުކާރުގެ‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އިލެކްޝަންސަށް ހުށަނާޅާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން‬

‫ނިމުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‪،‬‬

‫މުވައްޒަފުން ރީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން އަދިވެސް ބުނާނެ‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ބުނަމުން‬ ‫ތުހުމަތުކުރެ އެވެ‪ .‬އިދި ޮ‬

‫ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު އަމާޒުކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫ގތަކަށް ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬އެއް ޮ‬

‫އަންނަނީ‪ ،‬ސަރުކާރާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ‬

‫ސަރުކާރުން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން‬

‫ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ‬

‫ފމުތައް ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޯ‬

‫ކަންތައްތަކެއް ހިންގާ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ކުރާ‬

‫ހައްގެއްގެ ބޭނުން ހިފަން އެންގުން ކަމަށް ވިދާޅުވި‬

‫ފމުތައް އިލެކްޝަންސަށް‬ ‫ޖަގަހަތަކަށް ގެންގޮސް އެ ޯ‬

‫ތުހުމަތުތަކަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހުށަނާޅައި އެތައް ބަޔަކު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުން‬

‫ގތުގައި ސެޕްޓެމްބަރު ‪23‬‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑު ބުނެގެން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި‬

‫މަހްރޫމްކުރުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވޓަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ‬ ‫ގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ޯ‬

‫ގތެއް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭތޯ؟‬ ‫މީހުން ވޯޓުލާނެ ޮ‬

‫ކުރުވަން ސަރުކާރުން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުވަން‬

‫ވޓެއް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ބުނެގެން ރީ‬ ‫އެއީ ސިއްރު ޯ‬

‫ހައްލަކީ‪ ،‬އެ މީހެއްގެ ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު އެ‬

‫މި މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސުން ދެއްކި‬

‫ކޅަށް ބުނެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަން‬ ‫އަންނަ ކަމަށް އިދި ޮ‬

‫ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވި މީހުން ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 23‬ގައި‪،‬‬

‫ތ އަމިއްލަ އަށް ބަލައި‪،‬‬ ‫ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ ޯ‬

‫ސަރުކާރުން ކުރުވަނީ‪ ،‬ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު‬

‫ގތަކަށް ވޯޓުލާނެ ބައެއް‬ ‫އެ އެންމެންނަކީ ވަކި ޮ‬

‫ފމަކުން ރަޖިސްޓްރީ‬ ‫ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނަމަ ދެ ވަނަ ޯ‬

‫ލުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގަކަށްވާތީ‪ ،‬ރަޖިސްޓްރީ‬

‫ކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުވެސް އެނގޭ‪ "،‬ރައީސް‬

‫ވުމެވެ‪.‬‬

‫ހދައިދޭން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދަތިފުޅުވާތީ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތް ކުރުމަކީ‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީން އެމަނިކުފާނަށް ލިބޭ ހައްގެކޭ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެ ހައްގު އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލެއްވީ‬ ‫ކަމަށް‪ .‬އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވާހަކަ‬ ‫ދައްކަވާނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ކަމަށާއި‬ ‫އެހެންވެ ވަކީލުންގެ ހާޒިރުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން‬ ‫އެދިވަޑައިގެންފައި ވާނީ‪"،‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވެސް‬ ‫ޑކްޓަރު ވަނީ ބަލި ހާލަތު‬ ‫މައުމޫން ބެއްލެވި ޮ‬ ‫ގތުން މައުމޫނަށް ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމަކީ‬ ‫ހުރި ޮ‬ ‫ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ލަފާ ދީފައި‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ޓެރަރިޒަމްގެ އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ‬ ‫ނަމަ ‪ 17‬އަހަރާއި ‪ 20‬އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު‬ ‫ހުކުމެއް މައުމޫންގެ މައްޗަށް އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފޯނު ދެއްވަން‬ ‫އިންކާރު ކުރެއްވި މައްސަލާގައި އުފުލި ދައުވާއެއް‬ ‫ސާބިތުވެ‪ ،‬މައުމޫން މިހާރު ވެސް ގެންދަވަނީ އެއް‬ ‫އަހަރާއި ހަތް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް‬ ‫ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ރިލްވާން ފުރީ ކަމަށް ދައްކަން ޕާސްޕޯޓެއް ހެދި‪ :‬އާއިލާ‬ ‫ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ‪ ،‬އަހްމަދު ރިލްވާން ރާއްޖެ‬

‫ބޑު މާސިންގާ ތަހުގީގެއް ހިންގަންޖެހޭ ކަމެއް‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫އިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދިޔައީ ކަމަށް ދައްކަން އޭނާގެ‬

‫އިސްތައްޓެއް ފެނުނީމާ ނިންމާލީ ހެއްޔެވެ! ރިލްވާން‬

‫ތުހުމަތަކަށް ވުމެވެ‪ "،‬އާއިލާގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮގަސްޓް‪ 2014 ،8 ،‬ގައި ރިލްވާން ގަދަކަމުން‬

‫އާއިލާ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް‬ ‫ރިލްވާނާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ޕޓެއް ބަޔަކު ހެދި ކަން ފުލުހުންގެ‬ ‫ނަމުގައި ވަގު ޕާސް ޯ‬

‫ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި މީހުން މައްސަލައިން‬

‫ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރީ‬

‫އަހްމަދު އަދީބު އިއްޔެ ނެރުއްވި ބަޔާނަކަށް ރައްދު‬

‫ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް އާއިލާ އިން އިއްޔެ‬

‫މިނިވަންވާން ފުރުސަތު ދީ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް‬

‫ހ‪ .‬ހިލްޓަން އާލިފް ރައޫފާއި ގދ‪ .‬ވާދޫ ކަރަންކާގޭ‬

‫ދެއްވައި ގދ‪ .‬މަޑަވެލީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ގަރީނާ އާއި ލިޔެކިޔުންތައް‬

‫މުހައްމަދު ނޫރައްދީންގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬ދައުލަތުން ތުހުމަތު‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ "ރިލްވާން ނިޔާވެއްޖެ ކަމަށާއި‬

‫ކން ބިރެއް އޮވެގެން‬ ‫ހުށަނޭޅީ އެކަމުގައި ފުލުހުންނަށް ޮ‬

‫ފރުވީ އާލިފް ގެންގުޅުނު‬ ‫ކުރަނީ ރިލްވާން ގަދަކަމުން ޮ‬

‫އެއީ‪ ،‬ހިތާމަހުރި ކަމެއް" ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ގދ‪.‬‬

‫ރަތް ކުލައިގެ ކާރަށް ރިލްވާން ގަދަކަމުން އަރުވައިގެން‬

‫ތޑާގައި‪ ،‬އެ ވާހަކަފުޅު ތަރުޖަމާކޮށްދެއްވަމުން‬ ‫ފަރެސްމާ ޮ‬

‫ގސްގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގެން ޮ‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‪ ،‬ރިލްވާން ނިޔާވެއްޖެ ކަމަށް‬

‫ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ އިއްޔެ އަށް ހަތަރު އަހަރު‬ ‫ފުރުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬އޭނާގެ އާއިލާ އިން ނެރުނު‬ ‫ބަޔާނެއްގައި ދައްތަ‪ ،‬ފާތުމަތު ޝެހެނާޒް ބުނީ‬ ‫ޕޓެއް ހެއްދީ ކޮން‬ ‫ރިލްވާންގެ ނަމުގައި ވަގު ޕާސް ޯ‬

‫ހެއްޔެވެ؟" ޝެހެނާޒް ސުވާލު އުފެއްދި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި‬ ‫އާއިލާ އިން ބުނި ޮ‬ ‫ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރި މީހުން މިނިވަންވެ‪ ،‬އެއްވެސް‬

‫އެ ދައުވާ އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް‬

‫ދގަކާ ހެދި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވިދާޅުވެވުނީ އަދީބު ހެއްދެވި ޮ‬

‫ބައެއް ކަން ފުލުހުންނަށް މިހާތަނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާ‬

‫ކުށެއް ނުކުރާ ބައަކަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ‪ .‬އެ މީހުންނާ‬

‫ނުވި އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ގަސްތުގައި‬

‫އެ މަނިކުފާނުގެ ނިޔަތަކީ ރިލްވާންގެ މަރު ސާބިތު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ބައެއްގެ‬

‫ކޅަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރެ ކުށް ސާބިތު‬ ‫ދެ ޮ‬

‫އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ކަން ހުކުމުން ސާފުވާ ކަމަށް‬

‫ކުރެއްވުން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި އެ މީހުން ދޫވިއިރު ވެސް‬

‫ބޑުވާ ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ނުކުރެވުމުން ކަން ޮ‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބުނެ އާއިލާ އިން ދަނީ ކަން ޮ‬

‫ޕޓު ހެއްދި މައްސަލައިގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް‬ ‫ޕާސް ޯ‬

‫ކޓުގެ ހުކުމުން ސާބިތުވީ އެއް‬ ‫"ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫އާއްމު ނުކުރާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޝެހެނާޒް ބުނީ ރިލްވާނަށް ހެދި ގޮތެއް‬

‫ރައީސް ފަހުން ވިދާޅުވީ‪ ،‬އިރާދަ ކުރެއްވިޔާ‬ ‫ރިލްވާން ފެންނާނެ ކަމަށާއި ފުލުހުން އެ މައްސަލަ‬

‫ކަމެކެވެ‪ .‬ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާއި‬

‫އޅުންފިލުވައި ދިނުމުގައި ދައުލަތް ފޭލްވެފައިވާ‬ ‫ޮ‬

‫ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬ރައީސްގެ‬

‫އތް ކަމެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ދުވަހުން‬ ‫ޕީޖީގެ އިހުމާލު ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މި ހާދިސާއާ ރިލްވާނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ‬

‫ކށްދޭން އާއިލާ އިން ވަނީ‬ ‫މި ވާހަކަފުޅު ތަހުގީގު ޮ‬

‫ސުވާލުތަކެވެ‪ .‬ރިލްވާނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ‬

‫ފެށިގެން އާއިލާއިން ތަހުގީގު ހިންގުމުގައި ފުލުހުން‬

‫ކޮރަޕްޝަންގެ ހާއްޔާ ދިމާ އަށް ރިލުވާންގެ ލޮލާއި‬

‫ފުލުހުންނަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ފުލުހުން ނުނެގީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ސީރިއަސް ޮ‬

‫ގަސްދުގައި އިހުމާލުވާ ކަމަށް ކުރި ތުހުމަތަކީ ރަނގަޅު‬

‫ގަލަން ހިންގަން ފެށުނީތީ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި‬

‫"މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ހިތުގައި އުފެދެނީ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ރާއްޖެ ޓީވީ ެދ‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ އިން‬ ‫ޖޫރިމަނާކޮށްފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ގތަށް ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް‬ ‫ޔާމީންގެ އަބުރު ގެއްލޭ ޮ‬ ‫ރޑްކާސްޓްކުރުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ދެ ގާނޫނަކާ‬ ‫ބް ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހިލާފުވެގެން ‪1،250،000‬ރ‪ .‬އިން ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ހިލާފުވެގެން ކުރި ޖޫރިމަނާ‪ ،‬ކުރިއަށް އޮތް ‪ 30‬ދުވަހުގެ‬ ‫ކލިޝަނުން މިދިޔަ މާޗު މަހު ބޭއްވި‬ ‫އިދިކޮޅު ޯ‬ ‫ރޑްކާސްޓްކުރުމާ‬ ‫މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބް ޯ‬

‫ތެރޭގައި ދައްކަން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދެވިފައިނުވާ ކަން ބްރޯޑްކޮމް‬ ‫ކުންފުންޏަށް ސާބިތު ޮ‬ ‫އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި ޓީވީ‬

‫"ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ ޖުމްލަ ‪2,000,000‬ރ‪.‬‬ ‫މިއަދުން ފެށިގެން ‪ 30‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި‬

‫ސްޓޭޝަން‪ ،‬އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިދިޔަ އަހަރު‬

‫ރާއްޖެ ޓީވީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އިން‬

‫ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް‬

‫ފުރަތަމަ ޖޫރިމަނާކުރީ ‪250،000‬ރ‪ .‬އިންނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ރޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން‬ ‫ގުޅިގެން‪ ،‬މޯލްޑިވްސް ބް ޯ‬

‫ޖޫރިމަނާކުރީ މާޗު ‪ 2018 ،16‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ‬

‫ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ‬

‫ޖޫރިމަނާ ދެއްކި ދުވަހު ވެސް އެ ސްޓޭޝަން ވަނީ‬

‫(ބްރޯޑްކޮމް) އިން ރާއްޖެ ޓީވީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ރޑްކާސްޓްކުރި މުޒާހަރާގެ ކަވަރޭޖުގައި އަބުރު‬ ‫ބް ޯ‬

‫ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން‬

‫އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ކށްފި އެވެ‪ .‬މިއީ އަބުރުގެ‬ ‫އިން މިއަދު ޖޫރިމަނާ ޮ‬

‫ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ‬

‫ނިންމީ އެވެ‪ "،‬މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ވެ‬

‫ބޑު އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވެ‬ ‫ފަހުން ވެސް ޮ‬

‫ގާނޫނާ ހިލާފުވެގެން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރި ފަސް‬

‫ކންޓެންޓެއް ގެނެސްދީފައިވާތީ ކަމަށް‬ ‫ގާނޫނާ ހިލާފު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ ފަހަރެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރީ‪،‬‬

‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ނުވަ ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފުވެގެން‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު އެ ފައިސާ‬ ‫ޖޫރިމަނާ ކުރާ ޮ‬

‫އެ މައްސަލަ އަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީ‬ ‫ހިންގާ ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް‬

‫ދެއްކުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން "އަބުރުފުޅު" ފަންޑުގެ‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި‬

‫އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަން ޖޫރިމަނާކުރީ ‪750،000‬ރ‪.‬‬

‫ފުރުސަތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ‬

‫ފށްޓެއް ހުޅުވުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ އަށް ލިބޭ‬ ‫ނަމުގައި ޮ‬

‫ވަނިކޮށް ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫އިންނެވެ‪ .‬އަދި އެ ގާނޫނުގެ ‪ 10‬ވަނަ މާއްދާއާ‬

‫ކންޓެންޓެއް ކަން އެ‬ ‫ގާނޫނާ ހިލާފަށް ދައްކާފައިވާ ޮ‬

‫ފައިސާ އިން ޖޫރިމަނާ ދައްކަ އެވެ‪.‬‬

‫ރިޒާވް އިތުރުވީ ބޭންކުތަކުގެ‬ ‫ޑިޕޮޒިޓް އިތުރުވުމުން‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫ޕސިޓްގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނެނީ މިނިމަމް‬ ‫ބެހެއްޓި ޑި ޮ‬ ‫ރިޒާވް ރިކުއާމަންޓް (އެމްއާރުއާރު)ގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޑޮލަރާއި އެކްސެސް ރިޒާވް ކަމަށެވެ‪ .‬އެމްއާރުއާރުގެ‬ ‫މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ‪723.9‬‬

‫ގތުގައި ބަހައްޓަނީ ބޭންކުތަކުގެ ޑިޕޮސިޓްގެ ‪10‬‬ ‫ޮ‬

‫ޑލަރަށް ރިޒާވް އިތުރުވީ ބޭންކުތަކުގެ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ޕަސެންޓެވެ‪ .‬އެކްސެސް ރިޒާވަކީ އެމްއާރުއާރުގެ‬

‫ޕޒިޓް އިތުރުވުމުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި‬ ‫ޑި ޮ‬

‫އިތުރުން ބާކީ ހުންނަ އަދަދެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ބޭންކުތަކުގެ‬ ‫އެމްއެމްއޭގެ ބުލެޓިންގައިވާ ޮ‬ ‫މަރުކަޒީ ބޭންކުން ނެރުނު ކުއާޓަލީ އިކޮނޮމިކް‬

‫ގތުން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު‪،‬‬ ‫ބުލެޓިންގައިވާ ޮ‬

‫ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓް އިތުރުވި އިރު‪ ،‬އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން‬ ‫ރޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕް ޮ‬

‫ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހުރީ ‪723.9‬‬

‫ގެނެސް ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުގައި ޖަމާކުރުމާއި ބޭރުގެ‬

‫ޑލަރެވެ‪ .‬އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ ކުއާޓަރާ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ލނު ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭންކުތަކުން ނެގި ޑޮލަރު ޯ‬

‫އަޅާބަލާއިރު‪ 44 ،‬ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ގަން އެއާ ޯޕޓްގެ އިންޓަނެޝަނަލް ޓާމިނަލަށް ބަޔަކު ވަންނަނީ‪ .‬ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނަސްބާގް އާއި‬

‫ތރިޓީން ކުރިން ޔޫޒަބްލް ރިޒާވް ނުވަތަ‬ ‫އެ އޮ ޯ‬

‫އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު ‪24‬‬

‫ގތަށް ހުންނަ ޑޮލަރު ރިޒާވްގެ‬ ‫ވަގުތުން ބޭނުން ކުރެވޭ ޮ‬

‫ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެއް ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްއޭ އިން‬

‫އަދަދު ހާމަކުރަމުން އައި ނަމަވެސް އެ އަދަދު‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިކޮނޮމިކް ބުލެޓިންގައި ހިމަނާފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ތރިޓީން ބުނެފައި ވަނީ ބޭންކުތަކުން‬ ‫އެ އޮ ޯ‬

‫ނވެމްބަރު މަހު ފަށާނެ‪.‬‬ ‫ގަމާ ދެމެދު ޗާޓަރު ދަތުރުތައް އަންނަ ޮ‬

‫ސައުތު އެފްރިކާގެ‬ ‫ޓޫރިސްޓުންނަށް ޕެކޭޖްތަކެއް‬ ‫ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސްގެ ޗާޓަރު ދަތުރުތައް‬

‫ހލިޑޭސް އިން ވިއްކާ އެ ޕެކޭޖްގައި‬ ‫ސްޓާ ލައިޓް ޮ‬

‫ޕޓަށް ފެށުމާ ދިމާކޮށް‪،‬‬ ‫ސ‪ .‬ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬

‫ހަތް ރޭ ހުރުމާއި ބެޑް އެންޑް ބްރެކްފާސްޓް އަދި ‪15‬‬

‫ސޓުތަކުން ސައުތު އެފްރިކާގެ‬ ‫އައްޑޫގައި ހިންގާ ރި ޯ‬

‫ބޓު ޓްރާންސްފާގެ އިތުރުން ޓެކްސް‬ ‫މިނެޓްގެ ސްޕީޑް ޯ‬

‫ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި‬

‫ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން އެޑް އޮންގެ ގޮތުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އލް އިންކްލޫސިވް‬ ‫ހާފް ބޯޑު އަދި ފުލް ބޯޑު އަދި ޯ‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬

‫ބުނީ މި އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް‪،‬‬ ‫ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ‪ 24‬ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެން ކޮންމެ‬ ‫ހަފުތާއެއްގައި ސައުތު އެފްރިކާ އިން ގަމަށް ދަތުރެއް‬

‫އަދި ބިޒްނަސް ކްލާސް ޕެކޭޖްތައް ވެސް އިތުރުކުރެވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ބ އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫ޖޮހަނަސްބާގްގެ އޯ އާރު ޓެމް ޯ‬ ‫އެއާޕޯޓުން ފުރައިގެން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް‬

‫ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ އެވެ‪ .‬އެ ދަތުރުތަކުގައި‬

‫ކުރާ ދަތުރަށް ހޭދަވާނީ ހަތް ގަޑިއިރެވެ‪ .‬ޓޫރިޒަމްގެ‬

‫އޭ ‪ 340‬މަރުކާރުގެ މަތިންދާބޯޓު ބޭނުން ކުރަން‬

‫ކށް ކުރާ ޗާޓަރު ދަތުރުތަކުގައި ނޮވެމްބަރު‬ ‫ސީޒަނާ ދިމާ ޮ‬

‫ކންމެ ހަފުތާއަކު ‪ 300‬އެއްހާ‬ ‫ނިންމާފައިވާއިރު‪ޮ ،‬‬

‫‪24‬ން ފެށިގެން ޖެނުއަރީ ‪ 12‬އާ ދެމެދު އަށް‬

‫ޓޫރިސްޓުން ސައުތު އެފްރިކާ އިން އައްޑު އަށް‬

‫ދަތުރުކުރަން ރާވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގެންދާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސައުތު އެފްރިކާ އިން ޓޫރިސްޓުންނަށް ވިއްކުމަށް‬

‫ސ‪ .‬ގަމަށް މި ވަގުތު ޝެޑިއުލް ދަތުރުކުރަނީ‬ ‫ހަމައެކަނި ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުންނެވެ‪.‬‬

‫އެމްއެމްއޭ އަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ފައިސާތަކެއް މީހަކު ގުނަނީ‪ޮ :‬ޑލަރު ރިޒާވް އިތުރުވީ ބޭންކުތަކުގެ‬

‫އައްޑޫގައި ހިންގާ ސަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓާއި‬

‫ގތުގައި އީކުއޭޓާ‬ ‫އައްޑޫގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއްގެ ޮ‬

‫ސޓާއި ގަމުގައި ހިންގާ‬ ‫ހެރެތެރޭގައި ހިންގާ ކޭނަރީފް ރި ޯ‬

‫ވިލެޖުގެ އިތުރުން ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓާއި ހެރަތެރަ‬

‫ޑި ޮޕސިޓް އިތުރުވުމުން‪.‬‬

‫އީކުއޭޓާ ވިލެޖުން ވެސް ޕެކޭޖްތަކެއް ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސޓް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އެ ސިޓީގެ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ސައުތު އެފްރިކާގެ ޓްރެވަލް އެޖެންޓެއް ކަމަށް‬

‫ޓޫރިސްޓު ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އަކީ މިހާރު ‪ 800‬އެވެ‪.‬‬


‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪9‬‬

‫ސ މު ހަ އް މަ ދު ނަ ޝީ ދާ ިއ ކު ރީ ގެ ރަ އީ ސް ަމ އު މޫ ން އަ ބް ދު ލް ގަ އް ޔޫ މް‬ ‫(ކ‪-‬ވ) ކު ރީ ގެ ރަ އީ ް‬ ‫އާ އި އަ ދާ ލަ ތު ޕާ ޓީ ގެ ރަ އީ ސް ޝަ އި ޚް އި މް ރާ ން އަ ބް ދުﷲ‬

‫މައުމޫން‪ ،‬ނަޝީދު‪ ،‬އިމްރާން‪،‬‬ ‫މިއީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންތަ؟‬

‫ނެރެމުން ދިޔަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭރު ސަރުކާރުން‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައި‪ ،‬މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ‬

‫ދިޔައީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރާ‬

‫ސިއްރިޔާތުގައި ނަޝީދާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ‪ .‬މި‬

‫ބައިވެރިވެގެން ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ގުރުބާންކޮށްފައި‬

‫ކޅު ވެސް ނަޝީދާ އެކު ސަރުކާރުން‬ ‫އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ގެއަށް‬

‫ސިއްރު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރި ކަމަށް ފިޝަރީޒް‬

‫ވަޑައިގަތުމަކީ މައުމޫން ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫން‬

‫މިނިސްޓު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޝައިނީ ވެސް މީޑިއާތަކުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގެ‬

‫އެއްބަސްވެވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ބޭފުޅުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރައީސް މައުމޫނާ‬

‫މި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރާ އިރު‪ ،‬ނަޝީދަކީ ހަމަ‬ ‫ހަގީގަތުގައި ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ކުރައްވައިގެން‬

‫ކުރި ނަމަވެސް ޑީލެއް ނުހެއްދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އަމީތު‬

‫ތ ސުވާލު އުފެދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުންނެވި މުޖުރިމެއް ޯ‬

‫ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫އެހެންކަމަށްވާ ނަމަ‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ބު ދުﷲ ސަ އީ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިނިވަން ކުރުމަށް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައި ޑީލެއް ހަދަން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް‬

‫މި ސަރުކާރުގެ ދެ މިނިސްޓަރަކު ޖަލަށް ވަޑައިގެން‬

‫ހދުމަށްޓަކައި ނަޝީދު ދޫކޮށްފާނެ‬ ‫ބޭނުންވާ ވޯޓުކޮޅެއް ޯ‬

‫މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ހަގީގަތުގައި ވެސް‪ ،‬ސަރުކާރާ‬

‫ފނުވައިލުމެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކުރައްވަން ވަޑައިގެންނެވި‬ ‫ޮ‬

‫ކޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި‬ ‫ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އިދި ޮ‬

‫ކޅަށް ފާޑު ވިދާޅުނުވެ ހުންނަވަން މައުމޫން‬ ‫ދެ ޮ‬

‫އޮޕަރޭޝަން ވެސް ނުކުރައްވައި ރާއްޖެ އަށް ވެސް‬

‫ސަރުކާރާ ދެމެދު ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފެށުމަށްޓަކައި‬

‫އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފިއްޔާ ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދެއްވާނެ‬

‫އެނބުރި ވަޑައިނުގެން‪ ،‬މުޅި ދުނިޔޭގައި ދަތުރުކުރައްވަނީ‬

‫އެޖެންޑާއެއް އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ‬

‫ކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވަން ކަމަށް ވާ ނަމަ‪ ،‬މައުމޫނު‬

‫ބޑު މުޖުރިމަކާ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ކުރަން ޖެހޭނީ އެވަރުގެ ޮ‬

‫ބެލޭނީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ބާވަ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭރުފުށަށް ފެންނަ މަންޒަރަކީ އަދި ސަރުކާރުން‬

‫މި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް‬

‫އެވެ؟ ނަމަވެސް ދެ މިނިސްޓަރުން މައުމޫނަށް އެ ފަދަ‬

‫ގވައިލާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ޮ‬

‫ދައްކަން ބޭނުންވި މަންޒަރަކީ ވެސް‪ ،‬ނަޝީދު‬

‫‪ 13‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި ވިޔަސް‪ ،‬އެ‬

‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ވެސް‬

‫ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެން އުޅުއްވަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި‪ ،‬ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް‬

‫ސަރުކާރަށް ގޮވައިލަނީ އެކަމަށެވެ‪ .‬ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން‬

‫ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި ނަޝީދު ރާއްޖޭން ބޭރަށް‬

‫އތް ހުކުމެއް ކަމަށް‬ ‫ފރުވައިގެން އިއްވާފައި ޮ‬ ‫ނުފޫޒު ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ ބައެއް ވެރިންނަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް‬

‫ވަޑައިގަތީ‪ ،‬ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ކަމެއްގައި އެމްޑީޕީ‬

‫ބުނުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ‪ .‬ފެބްރުއަރީ ‪1‬ގައި‬

‫މާލޭގައި ބޭއްވި ބިޔަ މުޒާހަރާގައި‪ ،‬ސަރުކާރުގައި‬

‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމި މައިގަނޑު‬

‫އާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ހެދި ޑީލެއްގެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ފަސާދަ އިންތިހާ‬

‫އތީ އެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެރުނު އަމުރުގައި ވެސް ބުނެފައި ޮ‬

‫ބޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ‬ ‫އަށް ޮ‬

‫ސަބަބަކީ ވެސް‪ ،‬ސަރުކާރުން އެކަމަށް އިޖާބަ‬ ‫ނުދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބުނަނީ ރާއްޖޭގައި‬

‫އެއީ‪ ،‬އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަދީބު‪،‬‬ ‫ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި‪ ،‬އުމުރުން ‪30‬‬

‫އތީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬ ‫ދެން ޮ‬

‫ކށް އަދި ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑީލެއް ދެއްވި ކަން ރަސްމީ ޮ‬ ‫އތީ ޝައިޚް އިމްރާންގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ދެން ޮ‬ ‫ހައްޔަރު ކުރީ މެއި‪ 2015 ،1 ،‬ގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް‬

‫ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އެއާ އެކު ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުކޮށް‬

‫އަހަރު ފުރުމުން ރައީސްކަމާއި ނައިބު ރައީސްކަން‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެ މަނިކުފާނު ޖަލަށް‬

‫އެއްވެސް ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތަށާއި‪ ،‬އުމުރުން ‪ 65‬އަހަރުވުމުން އެ ދެ‬ ‫ކުރެވޭ ޮ‬

‫ލާފައި އެ ހުންނެވީ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރައްވައިގެން‬

‫ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު ޖަލަށް ލާފައި ހުއްޓަސް ހުންނާނީ‬

‫ގތަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪109‬‬ ‫މަގާމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ޮ‬

‫ނޫން ކަމަށް އިއުތިރާފްވެވަޑައިގަތީ ޚުދު އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫ބަދަލުކޮށްފައި ހުންނެވި އިމްރާނާ އެކު ޑީލެއް ހެދުމަށް‬

‫ކޓުގެ ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ސަރުކާރުން‬ ‫ޝަރުއީ ޯ‬

‫ވަނަ މާއްދާ އަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް‬

‫ކފުޅު އަދި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫އެއްބަފާ ކޮއް ޯ‬

‫ސަރުކާރުގެ މަންދޫބުންތަކެއް އޭނާގެ ގެއަށް ވަޑައިގެން‬

‫ބުނެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އެއީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން‬

‫އެމްޑީޕީން ވޯޓު ދިނުމެވެ‪ .‬ޖޫން ‪ 2015 ،24‬ގައި އެ‬

‫ޔާމީނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަކަށް ސަރުކާރުން ނުދެކެ އެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާހު ފާސްކުރީ އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީގެ މެމްބަރުންނާ‬

‫ހަމަގައިމު ވެސް ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް‬ ‫ސިޔާސީ ހަ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ހަތަރު ޕާޓީގެ ލީޑަރުން‬

‫އެކު ޖުމްލަ ‪ 77‬މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ޑީލަކީ‪ ،‬ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ އެކު‬

‫މިހާރު އެ ހުންނެވީ ‪ 12‬އަހަރަށް ޖަލަށް ލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ މެދެއްހާ ތަނުން ފެށިގެން ގެ އަށް‬

‫ކޅު ޚިޔާލު ދޫކޮށްލައި‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އިދި ޮ‬

‫މިދިޔަ ޖުލައި ‪ 19‬ގައި ހދ‪ .‬ހަނިމާދޫގައި‬

‫ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް އިމްރާނަށް ދައުވަތު‬

‫ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މައުމޫންގެ‬

‫ދެއްވަން ވަޑައިގަތް އެއް ބޭފުޅަކީ‪ ،‬ރައީސް ޔާމީންގެ‬

‫މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތުގެ ތަހުގީގަށް މައުމޫންގެ ފޯނު‬

‫ރަނިން މޭޓް‪ ،‬ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޝަހީމު ކަން ވެސް‬

‫ތިއްބެވީ ޖަލު ހުކުމްގަ އެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމްގެ މައުމޫން‬

‫ތޅު މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި‪،‬‬ ‫ފ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ފުލުހުންނަށް ދެއްވި ނަމަ‪ ،‬އެމަނިކުފާނު މިހާރު‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށްލީ ތަހުގީގަށް ފޯނެއް ނުދިނުމުގެ‬

‫ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް‬

‫ހުންނަވާނީ ޖަލުގައި ނޫން ކަމަށާއި ގޭގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުށުގަ އެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދާއި‬

‫ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހެޅި‬

‫ރައީސް ސާފު ބަހުން އެ ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލަށް‬

‫އިސްލާހަށް އެމްޑީޕީން ވޯޓު ދިނުމެވެ‪ .‬ޖުލައި ‪،22‬‬

‫ތަހުގީގަށް ފޯނު ދެއްވި ނަމަ މައުމޫން ހުންނަވާނީ ގޭގައި‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ‬ ‫ލީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތު ޮ‬

‫‪ 2015‬ގައި މަޖިލީހުން އެ އިސްލާހު ފާސްކުރީ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ވާހަކަފުޅުން އެނގެނީ‪ ،‬މައުމޫންގެ ފޯނުގައި‬

‫ގުޅިވަޑައިގަތުން ނުވަތަ އާއިލާ އެކު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް‬

‫ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ޖަލަށް ލީ ރިޝްވަތު‬

‫އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ‬

‫އެމަނިކުފާނު ކުށްވެރިވާ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް‬

‫ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ ހުށަހެޅުއްވުމެއް ވެސް‬

‫ހުށަހެޅުމުގެ ކުށް ސާބިތު ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 70‬މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަން ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވެސް އިމްރާން‬

‫ފނުގައި އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް‬ ‫އެއާ ޚިލާފަށް‪ ،‬މައުމޫންގެ ޯ‬

‫ވަނީ އިންކާރު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ އެ ބޭފުޅުންނަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންތޯ‬ ‫ދެން ޮ‬

‫"އެމްޑީޕީން އެ ދެ ޑީލް ހެދީ ނަޝީދު މިނިވަން‬

‫"މިހާރު" އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިމްރާނާ‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވި މަންދޫބުން އިމްރާނަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް‬ ‫ހުށަހެޅުއްވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާ އަލުން‬

‫ކުރެވޭ ބަހުސެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ‬

‫ކުރަން‪ .‬އެ ނޫން ކަމެއް ނެތް އެ ޑީލަކު‪ .‬ނަޝީދު‬

‫ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެންމެ ހެއްކެއް އޮތް ނަމަވެސް‪،‬‬

‫މެދު ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރާ ގޮތުން‪ ،‬އެއީ ހަމަ‬

‫މިނިވަން ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅިގެން‬

‫ފުލުހުންނަށް އެ ހެކި ފެނިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬މައުމޫން ގެއަށް‬

‫ގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދު ފަދައިން‪ ،‬އިމްރާނަކީ‬

‫ހަގީގަތުގައި ވެސް ސިޔާސީ ކުށްވެރިން ކަމަށް ގަބޫލު‬

‫ގތެއް ހެދި އިރު‪،‬‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ހިތުހުރި ޮ‬

‫ބަދަލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް‬

‫ވެސް ހަގީގަތުގައި ވެސް ކުށްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ނަމަ‪،‬‬

‫އތެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ވީ ފައިދާއެއް‪ ،‬ގައުމަށް ވީ ފައިދާއެއް‬

‫ބޑު ޖަލު ހުކުމެކެވެ‪.‬‬ ‫އިއްވާނީ މިހާރަށް ވުރެ ޮ‬

‫ސިޔާސީ ޑީލެއް ހަދަން ސަރުކާރުން އުޅެންވީ ކީއްކުރަން‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އަށް‬

‫ކޮބައިތޯ؟" މި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރަކު‬

‫ބަލައިލަމާ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ކަމަކަށް‪ 13 ،‬އަހަރުގެ ޖަލު‬

‫ނަޝީދާ ގުޅޭ އެހެން ވާހަކައެކެވެ‪ .‬ބޭސްފަރުވާ‬

‫ރައީސް މައުމޫންގެ ބައެއް ވަކީލުންނާއި‬

‫ކުރީގެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލް‬

‫ބޑު ޓެރަރިސްޓެއް"‬ ‫ހެއްޔެވެ؟ ޑީލެއް ހަދައިގެން " ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ ބައެއް އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކަށް‬

‫ޖަލުން މިނިވަންކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް އޮތީ ކޮން‬

‫ބަލާއިރު‪ ،‬ސަރުކާރާ އެކު "ޑީލެއް" ހަދައިގެން ޖަލުން‬

‫ފައިދާއެއް ހެއްޔެވެ؟‬

‫ހުކުމެއްގައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނެވި‬

‫ގތަށް އެނބުރި ގައުމަށް‬ ‫އަށް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގަތް ޮ‬

‫ކޅުގައި އާއިލާއާ އެކުގައި‬ ‫ނުކުމެވަޑައިގެން އަމިއްލަ ގެ ޮ‬

‫ނަޝީދު‪ ،‬ބޭސްފަރުވާއަކަށްޓަކައި ޖަލުން ނެރެ‪ ،‬ރަސްމީ‬

‫ވަޑައިނުގަތުމުން އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް‬

‫ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު މައުމޫނަށް އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫ޕާސްޕޯޓްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް‬

‫އަންގައި ސަރުކާރުން އެކި ބަޔާންތައް ވެސް އާންމުކޮށް‬

‫މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ‬

‫ނޫން ނަމަ‪ ،‬ޝައިޚް އިމްރާނަކީ ވެސް‪ ،‬މައުމޫނާއި‬ ‫ނަޝީދު ފަދައިން ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން‬ ‫ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި‬ ‫ނަ ސް ވާ ހަ ސަ ން‬

‫އެއީ ރަންވޭ އަށް ބޭނުންވާ ބިމެވެ‪ .‬އަދި ޓާމިނަލާއި‬ ‫އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ އެހެން އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހރަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓް‬ ‫ހއ‪ޯ .‬‬ ‫އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް‬ ‫އެމްޓީސީސީން އަންގާރަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ‬ ‫ހރަފުށީ އެއާ ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ނޅުގެ އުތުރު ފަރާތު ފަޅުތެރެއިން‬ ‫ގާއިމުކުރުމަށް‪ ،‬މާފި ޮ‬ ‫ވެސް ވަކި ބައެއް ހިއްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހރަފުށީ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ‬ ‫މާފިނޮޅު ހިއްކައިގެން ޯ‬ ‫އންނާނީ ހޯރަފުއްޓާ ނުގުޅި‬ ‫ކުރާ އިރު‪ ،‬އެ އެއާޕޯޓް ޮ‬ ‫ގތުގައި އެއްގަމުން ދަތުރު ކުރެވޭ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ކށް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ‬ ‫މަސައްކަތް ރަސްމީ ޮ‬

‫ހރަފުއްޓަށް މަގެއް‬ ‫ގތަށް‪ ،‬މާފިނޮޅުން ފެށިގެން ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް‬

‫ހިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ‬

‫ޕޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި‬ ‫ހޯރަފުށީ އެއާ ޯ‬

‫ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ ‪ 1.2‬ކިލޯ މީޓަރުގެ‬

‫ވެލި ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ އަތޮޅު ތަކަންދުއާ‬

‫ހރަފުށީގައި ހަދާ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ‬ ‫ރަންވޭއަކާ އެކު ޯ‬

‫ކައިރި ހިސާބަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހެނީ ‪203‬‬ ‫ދުވަހުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓް އެޅުމަށް ބިން ނެތުމުގެ‬ ‫ހޯރަފުށީގައި އެއާ ޯ‬ ‫ޕޓް އެޅުމަށް ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި‬ ‫ސަބަބުން‪ ،‬އެއާ ޯ‬

‫ނޅުގެ ބިން ހިންމުގެ‬ ‫ޒިޔަތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާފި ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬

‫ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް‬ ‫ހަދަން ފަސް ރަށް‬ ‫އެއްފަސްކޮށްލާތީ‬ ‫ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި‬

‫މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމްޓީސީސީން މިދިޔަ‬ ‫ބޓު‪ ،‬މަހާ ޖައްރާފުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރު ހޯދި ކޮންނަ ޯ‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 64‬މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ‬

‫އންނަ ފަޅެވެ‪ .‬އެ ފަޅުން‬ ‫ވަނީ އެ ރަށުގެ ހުޅަނގުގައި ޮ‬

‫ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ‪16‬‬

‫ހރަފުށީގެ ހުޅަނގުން ތިން ވަނަ އަށް އޮތް‬ ‫ހިއްކާނީ ޯ‬

‫ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މާފިނޮޅު ކިޔާ ފަޅުރަށުގެ ހުޅަނގަށް އޮތް ސަރަހައްދެވެ‪.‬‬

‫ފަރީދު މަރަން ކުރި ހުކުމުގެ‬ ‫އިސްތިއުނާ ފް ފަށައިފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތެރެއިން މާރާމާރީގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ހުރީ އެންމެ ހެއްކެކެވެ‪ .‬ބާކީ ތިބި ހަ މީހުންނަކީ‬

‫ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެއްކޮށްލާ ފަސް ރަށް‪ :‬ތިމާވެށީގެ ހަރަކާތްތެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ‪.‬‬

‫މަންޒަރު ދުށް ހެކިވެރިން ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޏ‪ .‬ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި ގްރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި‬ ‫ކ އަބްދުﷲ ޝުހާދު މަރާލި މައްސަލާގައި‬ ‫އެރަށު މެ ޯ‬

‫ގތުގައި ފަރީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި‬ ‫ދައުލަތުން ބުނި ޮ‬

‫‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬އީއައިއޭ ރިޕޯޓް‬

‫ދިފާއީ ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނުނަގަން ކޯޓުން ނިންމީ‬

‫ކށްފައިވާ ހުކުމުގެ‬ ‫ހަސަން ފަރީދު މެރުމަށް ޮ‬

‫ހެކި ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ދައުލަތުން‬

‫ކޓުގައި އިއްޔެ‬ ‫އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ހުށަހެޅި ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނަފީ ނުކުރެވޭނެތީ‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ދިފާއީ ހެކިން ހުށަހެޅީ މާރާމާރީ ހިންގި ތަނުގައި‬

‫މި މަޝްރޫއާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތިމާވެއްޓަށް‬

‫ޒުވާނުންތަކެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި‬

‫ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ބަހުން އެ މާރާމާރީގައި‬

‫ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ ޝުހާދު މަރާލި މައްސަލާގައި‬

‫ފަރީދު ބައިވެރިވިކަން އެނގޭ ކަން ދައުލަތުން‬

‫އަސަރުކުރާނެ މިންވަރު ބަލާ ރިޕޯޓް (އީއައިއޭ)ގައި ވާ ގޮތުން‪،‬‬

‫ކށްފައިވަނީ އެރަށު ކަރަންކާއާގޭ‬ ‫މަރަން ހުކުމް ޮ‬

‫ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ޖެނުއަރީ‪ 2010 ،‬ގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދެ އަވަށެއްގެ‬

‫ފަރީދުގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬އޭނާ މެރުމަށް ‪ 2015‬ގައި‬

‫ފަރީދު ނުހުންނާނެ ކަން ސާބިތުކުރަން ކަމަށް ވާއިރު‪،‬‬

‫އިއްޔެގެ އަޑުއެހުމުގައި އަމިއްލަ އަށް ވާހަކަ‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ހައި‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ގތުގައި އެ މާރާމާރީ ބަޔަކު‬ ‫ދައްކަމުން ފަރީދު ބުނި ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ހައި ކޯޓުގެ އެ‬ ‫ކޓުން ވެސް ވަނީ ތާއީދު ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ހިންގުމުގެ ކުރިން އެ ސަރަހައްދުގައި އޭނާގެ ކޮއްކޮ‬

‫ކޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރީ ފަރީދުގެ‬ ‫ހުކުމް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އަށް ބަޔަކު ވަނީ ހަމަލާދީފަ އެވެ‪ .‬އެކަން އޭނާ އަށް‬

‫ފަރާތުންނެވެ‪.‬‬

‫ކ ގެއަށް އައިސް‬ ‫އެނގުނީ އޭނާގެ ގޭގައި ހުއްޓާ ކޮއް ޮ‬

‫ކޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި‬ ‫އިއްޔެ ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ފަރީދުގެ ވަކީލް އަހުމަދު ޒަނީން ވިދާޅުވީ ފަރީދާ‬ ‫ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިން ހަތް މީހުންގެ ހެކިބަހުގައި‬

‫އެ ވާހަކަ ބުނުމުން ކަމަށާއި އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ގޭގައި‬

‫‪ 11-8‬މިލިއަން ޮޑލަރު ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއާޕޯޓް‬ ‫ހަދަން ‪ 17.2‬ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫ނޭދެވޭ އަސަރު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހުއްޓާ ކަމަށް ވެސް ފަރީދު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހެކިބަހުގައި ފުށުއެރުން ހުރި ކަމަށް ބުނެ ފަރީދު‬

‫ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ކުރާނެ‬ ‫"މި ހުރިހާ ކަމަކުން ވެސް އަލުން އިއާދަނުކުރެވޭ‬

‫ޕޓް ހަދަން ބިން ހިއްކާ‬ ‫ގދ‪ .‬ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާ ޯ‬

‫ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭނެ އެވެ‪"،‬‬

‫ފުށުއެރުންތައް ހުރި ކަމަށާއި ފަރީދު އެތަނަށް ދިޔަ‬

‫ބުނިގޮތުގައި ޝުހާދަށް އޭނާ ހަމަލާދިނީ ކަނާތުން ކަމަށް‬

‫އިރު‪ ،‬އެ ރަށު ފަޅުތެރޭގައި އިރުން އޮތް ފަސް‬

‫ކަމަށް ބުނާ ސައިކަލުގެ ކުލަ އާއި އޭނާ ލައިގެން ހުރި‬

‫ހެކިވެރިން ބުނާއިރު‪ ،‬އޭނާއަކީ ވާތްތެރިއެކެވެ‪ .‬އަދި ވަޅި‬

‫ގތަށް ހިއްކާތީ‪ ،‬ތިމާވެށީގެ‬ ‫ފަޅުރަށް‪ ،‬އެއްފަސްވެގެންދާ ޮ‬

‫ކަމަށް ބުނާ އެއްޗެހީގެ ކުލަ ކިޔައިދިނުމުގައި ވެސް‬

‫ހަރާފައި ހުރީ ޝުހާދުގެ ކަނާތު އަރިކަށްޓަށް ކަމަށާއި‬

‫ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ އީކޯކެއާ އިން‬

‫ޕޓެއްގެ މުހިންމުކަން ފަރެސްމާތޮޑާގެ މީހުންނަށް‬ ‫އެއާ ޯ‬

‫ގތަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެކި ހެކިވެރިން އެކި ޮ‬

‫އެކަމަކު ކަނާތުން އެހެން މީހެއްގެ ކަނާތު އަރިކަށްޓަށް‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ބޑެވެ‪ .‬އެ ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު ނަސްރުﷲ‬ ‫ޮ‬

‫ހެކިބަސް ދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ މާރާމާރީގައި‬

‫ވަޅި ހެރުމަކީ އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް‬

‫އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން ވެސް ތިބި ކަމަށް ޒަނީން‬

‫ފަރީދު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ފަރީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި‬ ‫ދިފާއީ ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނުނަގަން ދަށު ކޯޓުން‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ‪ .‬އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ‬ ‫ގތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުލް‬ ‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬

‫ކކެއާގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އީ ޯ‬ ‫އެކަމަކު ތިމާވެށީގެ ގެއްލުންތަކަށް ވުރެ‬

‫ޕޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކާ‬ ‫ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާ ޯ‬

‫މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫އިރު‪ ،‬އެ ރަށުގެ އިރުމަތިން ކައިރިކައިރީގައި އޮންނަ‬

‫އިރު ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ވިޔަސް‪ ،‬އެއީ ކޮންމެހެން‬

‫ކަނޑައްދުވާ‪ ،‬ހަންޑައިދުވާ‪ ،‬ދޫނިރެހާ‪ ،‬ކާޅެހުއްޓާ‪ ،‬އަދި‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއާޕޯޓް ހަދަން‬

‫މާރެހާ އެކުވެގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން އޮތް ކަމަށް ވެސް‬

‫ބެންޗުން ބައްލަވާ އެ މައްސަލާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން‬

‫ކކެއާ އިން ބުނީ އެއީ ފަރެސްމާތޮޑާ އާއި‬ ‫އީ ޯ‬

‫ނިންމި މައްސަލަ ވެސް ވަކީލް ޒަނީން ފާހަގަ ކުރި‬

‫ނިންމާލީ އެ މައްސަލާގައި އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނެ‬

‫ކައިރީގައިވާ ރަށްރަށުން ސިޔާސީ ގޮތުން ސަރުކާރަށް‬

‫އެވެ‪ .‬ދިފާއީ ހެކިން ހުށަހެޅީ މާރާމާރީ ހިންގި ތަނުގައި‬

‫ކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިދާނެ އެއްބާރުލުމަކަށް ބަލާފައި ކުރިއަށް ގެންދާ‬

‫އެއާޕޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ‪"،‬‬

‫މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނަސްރުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފަރީދު ނެތް ކަން ސާބިތު ކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަރީދުގެ ވަކީލްގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދީ‪ ،‬ދައުލަތުން‬

‫މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު‬ ‫ގތުން މަރުގެ އަދަބެއް ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ‬ ‫ބުނާ ޮ‬

‫މި މަޝްރޫއާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓުގައި ހުރި ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް‬ ‫"[އީއައިއޭ] ރި ޯ‬

‫ޕޓް އަޅަނީ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ‬ ‫ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާ ޯ‬

‫ކޅަށް ހެކިބަސް ދިން މީހުންގެ‬ ‫ބުނީ ފަރީދާ ދެ ޮ‬

‫ކޓުން އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރު ބަލާ ރިޕޯޓް‬

‫ހެކިބަހުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ‬

‫މަރުގެ ހުކުމް އައިސްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން‬

‫(އީއައިއޭ)ގައި ވާ ގޮތުން‪ 11-8 ،‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ‬

‫ކަމަށާއި މާރާމާރީގައި ފަރީދު އެކި މީހުންނަށް‬

‫ކޓުން މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޑރ‪.‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއާޕޯޓް ހަދަން ‪17.2‬‬

‫ދަށުންނެވެ‪.‬‬

‫ހަމަލާދިންއިރު‪ ،‬ހަމަލާ ދިން މީހުންގެ ތަރުތީބު ކިޔައި‬

‫އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް ހުސައިން ހުމާމާއި ވަކީލް‬

‫ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިނުމުގައި ވެސް ހުރިހާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ދިމާވާ‬

‫އަހުމަދު ނަޖީބްގެ ގާތިލް އަހުމަދު މުއްރަތާއި ސ‪.‬‬

‫ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪ .‬ދައުލަތުން ބުނިގޮތުގައި‬

‫ހުޅުދޫ ލިލީމާގޭ އަބްދުﷲ ފަރުހަދުގެ ގާތިލް މުހައްމަދު‬

‫އެއާޕޯޓް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ފަސް ފަޅުރަށުން ‪-14،000‬‬

‫ކޅަށް ހެކިބަސް ދިން ހަތް މީހުންގެ‬ ‫ގޮތުގައި ފަރީދާ ދެ ޮ‬

‫ނަބީލްގެ މައްސަލާގަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 16،000‬ގަސް ކެނޑުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬އެ ރަށްތަކުގެ‬

‫ބޑުވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި‬ ‫އީކޯކެއާ އިން ކަން ޮ‬

‫ރަށަކުން ބައި ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ‬

‫ޕޓް ހަދަން ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު‬ ‫މި އެއާ ޯ‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ ވަނީ ހަތަރު‬ ‫ލނެއް ސަރުކާރަށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޯ‬


‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪13‬‬

‫"ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ކަންކަން ފޮރުވަން އުޅޭ"‬

‫ރިލްވާނަށް އިންސާފު ހޯދަން ޮގވާލާ މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުން‪ :‬އެކަމުގައި ސަރުކާރުން‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ޮފރުވަން އުޅޭ ކަމަށް ވަކީލް ހިސާން ވިދާޅުވި ‪--‬މިހާރު ޮފޓޯ‪/‬ހުސައިން ވަހީދު‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހިނގާލުމުގައި ރިލްވާންގެ ދައްތަ ރޮނީ‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫ސަރުކާރަށް އެނގިހުރެ އެކަން ސިއްރުކުރަން‬

‫މައްސަލާގައި ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާގެ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލެއް ނުކުރަން‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ސަރުކާރުން އުޅުންކަން ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމް އިއްވިއިރު‪ ،‬ފުލުހުންގެ އިހުމާލު އޮތްކަން އެ‬

‫ރިލްވާނަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި‬

‫ގސްފައިވާ ކަމަށާއި‬ ‫ހުކުމުން ވެސް ސާފުވެގެން ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ‪ "،‬ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެން ކުރި‬ ‫ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލިފައިވާ‬

‫ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ހަތަރު އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި‬

‫އެއް ޝަކުވާއަކީ ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ދިވެހި‬

‫ގތް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް އެކަމުގައި ވާ‬ ‫އެހެންވެ‪ޮ ،‬‬

‫މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ފޮރުވަން‬

‫ސަރުކާރުން އެތައް ކަންތައްތަކެއް ފޮރުވަން އުޅޭކަމުގެ‬

‫ކަން ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ޝަކުވާ‪ .‬އެ ޝަކުވާ ހަގީގަކަށް ވެގެން ދިޔައީ އިއްޔެ‬

‫"އޭގެ އަޑީގައި ކަންތައްތަކެއް ވާ ކަން އެއީ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުން‪"،‬‬

‫އޮގަސްޓް‪ 2014 ،‬ގައި ވީނުވީ ނޭނގި ރިލްވާން‬

‫ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހިސާން ވިދާޅުވީ ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު‬

‫ގެއްލުނުތާ ހަތަރު އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ބޭއްވި‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައިސިއްޔަތުން‪،‬‬ ‫ރިލްވާންގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން‪ ،‬ރިލްވާންގެ ރަށްޓެހިންގެ‬ ‫ފަރާތުން ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަތް‪ "،‬ރިލްވާންގެ އާއިލާ އާއި‬

‫މީގެކުރިން ރިލްވާންގެ އާއިލާ އިން ބޭއްވި‬ ‫ހިނގާލުންތަކަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅިޔަސް‪ ،‬މިއަދު‬ ‫ހަވީރު ޗާންދަނީމަގުން ފެށިގެން ރަސްފަންނާ ހިސާބަށް‬ ‫ހިނގާލުން ނިންމާލި އިރު ވެސް ފުލުހުން ހުރަހެއް‬ ‫ނާޅަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފރުވި ކަމަށް ބުނެ ހ‪.‬‬ ‫ރިލްވާން ގަދަކަމުން ޮ‬

‫ހިނގާލުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހިސާން ވިދާޅުވީ‬

‫ކުރުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ‬

‫ރަހުމަތްތެރިން ބައިވެރިވި އެ ހިނގާލުމުގައި ހިސާން‬

‫ހިލްޓަން އާލިފް ރައޫފާއި ގދ‪ .‬ވާދޫ ކަރަންކާގޭ‬

‫ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ބައެއް ކަންކަން‬

‫އޮކްޓޫބަރު‪ 2014 ،‬ގައި ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން އޭރުގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު ނޫރައްދީންގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ‬

‫ގތުގައި ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން‬ ‫ހިސާން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ‬

‫ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ރިލްވާންގެ‬

‫ކމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ޮ‬

‫އާއިލާއިން ކުރިން ވެސް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރިލްވާން ދިރިއުޅުނު ފްލެޓް ކައިރިން މަގުމައްޗަށް‬

‫ރިލްވާންގެ އާއިލާ އާއި ރަށްޓެހިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ‬ ‫ހަފުތާގައި ވަނީ ހުކުމް ޮ‬

‫ގތުން ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫ރިލްވާން ގެއްލުމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އތް ވަޅީގެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލު‬ ‫ވެއްޓިފައި ޮ‬

‫ހދުމަށް އެ މައްސަލާގައި ދެފުށް‬ ‫ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ޯ‬

‫އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީން އަންގާރަ ދުވަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވެސް‬

‫ކަމަށް ގެނައީ ވެސް ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން ކަމަށް‬

‫ފެންނަ ގޮތަކަށް އަލުން ތަހުގީގު ހިންގަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެނގިގެން ދިޔައީ ރިލްވާން ގެއްލުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން އެ‬

‫"ރިލްވާނަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމާ މެދު‬

‫ރީ‪-‬ރަޖިސްޓްރީއަށް އިދިކޮޅުން ‪ 32،000‬އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށަހަޅައިފި‬ ‫ރީ‪-‬ރަޖިސްޓްރީކުރަން މިހާތަނަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ފމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫‪ޯ 32،062‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ‪ .‬އަދި‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު މެސެޖުކުރަން އިދިކޮޅު‬ ‫(އީސީ) އަށް ޮ‬ ‫ކލިޝަނުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ސސަސްތައް އަސްލު ކުރަން‬ ‫ނުވަތަ އެމީހުންގެ ރި ޯ‬ ‫ކށް އެހެންކަން ކަމަށް ބޭނުން‬ ‫ޖެހޭ ކަންކަމަށް ބޭނުންނު ޮ‬

‫ގތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން‬ ‫މާރިޔާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކުރާތަން ފެނިގެންދާނެ ތަނެއް‪ "،‬މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި‬

‫އާއްމުން އެކަމުގައި ދެއްވި ތަރުހީބާއި އެއްބާރުލުމަށް‬

‫ފމުތަކުގެ ސައްހަކަން ބަލަން ފުލުހުންނަށް‬ ‫ހުށަހަޅާ ޯ‬

‫ރީ‪-‬ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގެ‬

‫ވޯޓު ލާން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ‪ 32،000‬އަށްވުރެ ގިނަ‬

‫ބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން‪ "،‬މާރިޔާ ވިދާޅުވި‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ހުށަހަޅަމުން އަންނައިރު‪ ،‬އެއީ އެމީހާގެ ފިންގަޕްރިންޓްތޯ‬

‫ފިންގަޕްރިންޓުގެ ސައްހަކަން ބަލަން އީސީން އަންނަނީ‬

‫ކލިޝަނުން އިއްޔެ‬ ‫ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވުމަކީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް‬ ‫ފމް ޮ‬ ‫އަހާނުލައި ޯ‬

‫ގތުން ސައްހަކަން ކަށަވަރު‬ ‫ފުލުހަށް ފޮނުވަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް ރަޖިސްޓްރީވާން ތިން ދުވަސް‬ ‫ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރީ‪-‬‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް‬

‫ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވާއިރު‪ ،‬ކަންބޮޑުވާ‬

‫"އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ފުލުހުންނަކީ ޖިނާއީ‬

‫ކޯލިޝަނުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް‬

‫ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެކަން ހުށަހަޅަން‬

‫ތަހުގީގުތައް ކުރަން ހުންނަ ތަނެއް‪ .‬މިއީ އެމީހާގެ‬

‫ސލިހު (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާން މާރިޔާ އަހުމަދު‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ވޓުލާން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ‬ ‫ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫ތ އަހާނުލައި ފުލުހުންނަށް ‪ 2000‬ފޯމް‬ ‫ފިންގަޕްރިންޓް ޯ‬

‫ދީދީ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ތަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން‬

‫ހަވާލުކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ‬

‫ކމިޝަނުން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޮ‬ ‫އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ‪ 45،000‬މީހުން ރީ‪-‬‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އީސީން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫އެސިސްޓެންޓް ޕީޖީ ފަޒްނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ިފ‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ފަޒްނާ އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގެ އެންމެ ސީނިއާ އެއް ވަކީލް‪ ،‬ފަޒްނާ‬ ‫ޕީޖީ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު‬ ‫އެސިސްޓެންޓު ޕް ޮ‬

‫ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މައްޗަށް މި ފަހުން‬

‫އފީހާއި ސަރުކާރަށް ވެސް‬ ‫ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬

‫އުފުލި ގިނަ ދައުވާތަކުގައި‪ ،‬ދައުލަތް ތަމްސީލްކުރެއްވީ‬

‫ބޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬އޭނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލަ‬

‫ފަޒްނާ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފުން‬

‫ސަބަބުތަކަކާ ހެދި ކަމަށެވެ‪ .‬ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅުން ތުހުމަތުކޮށް‬ ‫އެއްކިބާވެފައިވާ ކަމަށް އިދި ޮ‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫"ޝޮޕިން އެޑިކްޝަން" އަކީ‬ ‫ބައްޔަކަށް ވެދާނެ‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ލޖިސްޓް އެސްޓްރިޑް މުއެލާ ވިދާޅުވި‬ ‫ކްލިނިކަލް ސައިކޮ ޮ‬

‫މި ދިސާރާ އަށް ތާއީދު ކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ‬

‫ޝޕިން އެޑިކްޝަނަކީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް‬ ‫ޮ‬ ‫ގޮތުގައި‬

‫ނޓިންހަމް ޓްރެންޓް ޔުނިވަސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި މިހާރު ދެކެން‬ ‫ނަފުސާނީ މައްސަލައެއްގެ ޮ‬

‫މާކް ގްރިފިތުސް ވެސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޝޮޕިން‬

‫ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އަދި މީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނަފުސާނީ‬

‫އެޑިކްޝަނަކީ ހަގީގަތެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަން ޖެހެ‬

‫"ޝޮޕިން" ހިމެނޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަތައް މިހާރު ގައުމުތަކުގައި ގިނަވަމުންދާކަން‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް އަންނަ‬

‫އެކަމަކު އެއީ ދެވި ހިފާފައިވާ ކަމެއް ނަމަ‪،‬‬

‫ފާހަގަ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުތަކާ އެކު ފައިސާ މެނެޖް ކުރަން ދަސްކުރުން‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެންމެ ކުރާ ހިތްވާ ކަންކަމުގެ ލިސްޓުގައި‬

‫ކށް ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިއަސް ޮ‬ ‫ތަޖުރިބާކާރުން މިހާރު ބުނާ ގޮތުގައި ޝޮޕިން‬

‫"މިއީ ވަރަށް ވެސް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް‪ .‬ޝޮޕިން‬ ‫އެޑިކްޝަނަކީ ނަފުސާނީ ވަކި ބައްޔެއް ކަމަށް ދެކިގެން‬

‫ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އެބަ ޖެހޭ އިތުރު‬ ‫"ހަމައެއާ މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އެޑިކްޝަނަކީ "ނަފުސާނީ ބައްޔެއް" ގެ ގޮތުގައި‬

‫ހދުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް‪"،‬‬ ‫އެކަމަށް ފަރުވާ ވެސް ޯ‬

‫ޝޕިން އެޑިކްޝަނަކީ‬ ‫ޮ‬ ‫ހޯދުންތަކެއް ވެސް ހޯދަން‪.‬‬

‫ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ހާލަތަށް އެ މައްސަލަ މިހާރު ދަނީ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެހެން ނޫން ކަމަށްވާ ނަމަ‬

‫ރަސްމީކޮށް ނަފުސާނީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނިންމުމުގެ‬

‫ބޑެތި ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް‬ ‫މީގެ ސަބަބުން ވަރަށް ޮ‬

‫ގތުން ދިރާސާކޮށް‪ ،‬މީގެ‬ ‫ކުރިން އިތުރަށް މިކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކުރިމަތި ވެދާނެ‪".‬‬

‫އިތުރު ފުންމިނަށް ދާން ޖެހޭ‪ ".‬މާކް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ނވާ މެޑިކަލް ސްކޫލުން ހެދި‬ ‫ޖަރުމަންގެ ހެ ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި ޝޮޕިން‬ ‫ދިރާސާގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން‬

‫ދިރާސާއެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި ޝޮޕިން އެޑިކްޝަން‬ ‫ނުވަތަ ކޮމްޕަލްސިވް ބާއިން ޑިސްއޯޑާ (ސީބީޑީ) އަކީ‬

‫އެޑިކްޝަނުގެ ސަބަބުން މީހާ އަށް ނޭދެވޭ އިތުރު‬

‫އ ގޭމް ކުޅެން ދެވި ހިފުމަކީ‬ ‫ދާދި ފަހުން ވަނީ ވީޑި ޯ‬

‫ވަރަށް ވެސް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް މީހާ ވައްޓައިލާނެ‬

‫ގތުން ފައިސާ‬ ‫ކަންތައްތައް ކުރިމަތި ވާނެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ވެސް ނަފުސާނީ ބައްޔެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ ފައިސާ މެނޭޖް ކުރުމާއި ބޭކާރު‬

‫ކށް ނުދެވުމާއި އޮޅުވައިލުމާއި‬ ‫އަށް ހަދާ ގޮތެއް ސާފު ޮ‬

‫ޝޕިން އެޑިކްޝަނަކީ ވެސް‬ ‫ޮ‬ ‫އެހެންވެ މުސްތަގުބަލުގައި‬

‫ހަރަދުތައް ނުކުރުމާއި ފަހަށް ރައްކާކުރުން ފަދަ‬

‫ގތުގައި ފައިސާ ހަރަދު ކުރުން އާދަވުމުން‪،‬‬ ‫ބޭކާރު ޮ‬

‫ކށް ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމެއް ގަބޫލު‬ ‫އެ ދަރަޖަ ރަސްމީ ޮ‬

‫ކަންކަން ދަސްކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ކަންތައްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ދަތިތައް‬

‫ކުރެވޭ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރާސާ ޓީމްގައި ހިމެނުނު ޕްރޮފެސަރު އަދި‬

‫މާ ގިނައިން ނިދައިގެން‬ ‫ވެސް ނުރައްކާ‬ ‫ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަން ބޭނުން ނަމަ ރޭގަނޑު‬

‫އންނަ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ނިދާ ނަމަ ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް ‪ 8‬ގަޑިއިރު ނިދަން ޖެހޭކަމީ‬

‫ފުރުސަތު ‪ 56‬ޕަސެންޓަށް އޮވެ އެވެ‪ .‬ހިތުގެ ތަފާތު އެހެން‬

‫އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއަށް ވުރެ‬

‫މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ‪ 49‬ޕަސެންޓަށް އެބަ‬

‫ގިނައިން ނިދާ ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟‬

‫އޮތެވެ‪.‬‬

‫ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިން ނިދުމަކީ ސިއްހީ އެކި މައްސަލަތަކާ‬

‫ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ހެދި މީހާ އަވަހަށް މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ރޭގަނޑުގެ ނިދި ހަމަނުކުރާ ނަމަ ކޮރޮނަސީ ހާޓް ޑިޒީޒެސް‬

‫ގތުން‪ ،‬ނޭވާލާ ނިޒާމަށް މައްސަލަތައް ޖެހި‪ ،‬ހިތުގެ‬ ‫އެ ޮ‬

‫(ސީއެޗްޑީ) ގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ދިރާސާގައި‬

‫ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި ރޭގަނޑު ‪8‬‬

‫ހަމަމިއާ އެކު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުނިދުމަކީ ވެސް‬

‫މައްސަލަތަކާ އެކު އުމުރު ކުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް‬

‫ގ ޔުނިވަސިޓީން ދާދި ފަހުން ހެދި‬ ‫ބުންޏެވެ‪ .‬ގްލެސް ޯ‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކީލް ޔުނިވަސިޓީން ހެދި ދިރާސާއެއްގައި‬

‫ގތުގައި ބަރާބަރު ނިދި ނުލިބުމަކީ‬ ‫ދިރާސާއެއްގައި ބުނި ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނަފުސާނީ މައްސަލައަކަށް ވެސް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ސސިއޭޝަން ޖާނަލްގައި‬ ‫އެމެރިކާން ހާޓް އެ ޯ‬

‫ދިރާސާ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ޑރ‪ .‬ޗުން ޝުން ކެވޮކް‬

‫ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާގައި ބުނި ގޮތުގައި ‪ 10‬ގަޑިއިރު ނިދާ‬

‫ވިދާޅު ގޮތުގައި އެ މީހުންގެ ދިރާސާ އިން އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެ މީހަކަށް ދިމާވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ އެކު އުމުރު‬

‫ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ މާ ގިނައިރު ނިދުމާއި ހިތުގެ‬

‫ކުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ‪ 30‬ޕަސަންޓަށް އިތުރުވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫މައްސަލަތަކާ ވަރަށް ވެސް ގުޅުން ބޮޑު ކަމެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ ރޭގަނޑުގެ ނިދި ‪ 7‬ނުވަތަ ގިނަވެގެން‬ ‫‪ 8‬އިރަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރުން ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރލް ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު‪"،‬‬ ‫"އެހެންވެ އެކަން ކޮންޓް ޯ‬

‫މީ ހަ ކު ނި ދަ ނީ‪ :‬މާ ގި ނަ އި ން ނި ދާ ނަ މަ ހި ތު ގެ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަ އް ސަ ލަ ތަ އް ކު ރި މަ ތި ވާ ނެ‪.‬‬

‫ދިރާސާގައި ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ނިދަން ކަނޑައެޅިފައި‬

‫ކުރިމަތިވުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުދިން ސްކްރީނަށް ބަލަން‬ ‫ހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ހައްލެއް‬ ‫ނު ޒު ހަ ތު ޝަ މީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޑިޖިޓަލް ސްކްރީނަށް ބެލުމުގެ ހޭދަކުރާ ވަގުތު‬

‫ދރުފަތް ހުޅުވުމާއި ބަންދުވެފައި ހުރުމަކީ‬ ‫ދަ ޑެންގެ ޮ‬ ‫ވެސް ބެލެނިވެރިޔާގެ ބާރުގެ ދަށުން ހިނގާ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ފނު ކުޅެލަން ލިބޭ ވަގުތު ކަނޑައެޅި‪،‬‬ ‫ދަރިފުޅަށް ޯ‬ ‫އެ ވަގުތު ހަމަވުމުގެ ‪ 10‬މިނިޓް ކުރިން ފެށިގެން‬

‫ބޑެވެ‪ .‬ކުޑަކުދިން‬ ‫ގިނަވުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު ވަރަށް ޮ‬

‫ނޓިފިކޭޝަންގެ‬ ‫ގަޑި ޖެހެން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތް‪ޮ ،‬‬

‫ބޑު މަސައްކަތެކެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމުން ސަލާމަތްކުރުން މިއީ ޮ‬

‫ގޮތުގައި ކުއްޖާއަށް ލިބެމުންދާނެއެވެ‪ .‬ގަޑި ހަމަވުމުން‬

‫ކޮންމެ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔަކަށް ގޭގައި ހުރެގެން އެކަން‬

‫ގަޑިޖެހިއްޖެކަން އަންގާނެއެވެ‪ .‬އަދި ދަ ޑެންއަށް‬

‫ބެލޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ‪.‬‬ ‫އސްޓްރޭލިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އުފެއްދި ދަ‬ ‫ޮ‬ ‫އތް އެންމެ ރަގަޅު ހައްލެވެ‪.‬‬ ‫ޑެންއަކީ މިކަމަށް ޮ‬ ‫ދރުފަތްލީ ކުޑަ އަލަމާރިއެއްހެން ހުންނަ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ފޯނު އަނބުރާ ގެންދަންވީކަމަށް ބުނާނެއެވެ‪ .‬ވަގުތު‬ ‫ގއަށް ފިތާލުމުން ދިއްލޭނީ‬ ‫ހަމަވުމުން ދަ ޑެންގެ ލޯ ޯ‬ ‫ފނު އެއަށްލާ ޗާޖަށް ޖަހާލުމުން‪،‬‬ ‫ފެހި ބޮތްކެވެ‪ޯ .‬‬

‫ދަ ޑެންއަކީ ސްމާޓް ގެޖެޓުތައް ރައްކާކުރަންލާ‬

‫ބެލެނިވެރިޔާގެ އެޕަށް މެސެޖެއް ދާނެއެވެ‪ .‬ގަޑި‬

‫ރލް އޮންނާނީ ސީދާ‬ ‫ކުޑަ ފޮށްޓެކެވެ‪ .‬މީގެ ކޮންޓް ޯ‬

‫ގތަށް ކުއްޖާ އަމަލުނުކޮށްފި ނަމަ‬ ‫ހަމަވުމުން އެއާ އެއް ޮ‬

‫އންނަ އެޕްގައެވެ‪ .‬އެޕް‬ ‫ބެލެނިވެރިޔާގެ އަތުގައި ޮ‬

‫އެކަންވެސް ބެލެނިވެރިޔާއަށް އަންގާނެއެވެ‪.‬‬

‫ކށް ވަގުތަށް އެދުނަސް ހުއްދަ ދޭނީ‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫އންނަ އުސޫލަށް ކުދިން‬ ‫ދަ ޑެންއަށް ފޯނު ލާން ޮ‬

‫ބެލެނިވެރިޔާއެވެ‪ .‬ދަ ޑެން މަސައްކަތްކުރާނީ ހުއްދަ‬

‫އަހުލުވެރިކުރުވަން ބޭނުންނަމަ‪ ،‬ވަގުތު ފަހަނައަޅާ‬

‫ގތެއްގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ދިން ޮ‬

‫ފނު ހަވާލުކުރާ މިންވަރު‬ ‫ނުދާ ގޮތަށް ދަ ޑެންއާ ޯ‬

‫ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ކުޅެ ނިމުމުން ޖެހޭނީ‬

‫ބަލައި‪ ،‬ދޭންވާ އިނާމެއް ނުވަތަ އެކަން ބަލައިގަންނާނެ‬

‫ފނު ލައި‪ ،‬ރައްކާކުރާށެވެ‪ .‬އެވަގުތު‬ ‫ދަ ޑެންއަށް ޯ‬

‫ގޮތެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް ‪20‬ފަހަރު‬

‫ބެލެނިވެރިޔާއަށް ވެސް އޭނާގެ އެޕުން ދަރިފުޅުގެ‬

‫ކށް‪ ،‬ބަރާބަރަށް އަމަލުކުރިކަން‬ ‫ވަގުތު އިތުރުނު ޮ‬

‫ފޯނު ދަ ޑެން އަށް ލައިފިކަން އަންގައިދޭނެއެވެ‪.‬‬

‫އެނގެން ބޭނުންނަމަ އެކަން ދަ ޑެން ގެ އެޕްގައި‬

‫ބޭނުންނަމަ ދަ ޑެންގައި ބާއްވައިގެން ފޯނު ޗާޖު ވެސް‬

‫ގތުން ކުދިން "ބަސްއެހި"‬ ‫ފަހިކޮށްދީފައިވެއެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫ކުރެވޭނެއެވެ‪ .‬އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވާތަކާއި ޕޯޓުތައް‬

‫މިންވަރު ވަޒަން ވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މީގައި ހުރެއެވެ‪.‬‬ ‫ދރުފަތުގެ މަތީގައިވާ ދަ‬ ‫ދަ ޑެން ހުޅުވޭނީ ޮ‬

‫ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ފޯނުން ޖީޕީއެސް ކަނޑާލަނީ‬

‫ކން އާލާތެއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް‬ ‫ދަ ޑެންއަށް ލީ ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދަ ޑެން އަކީ މިހާރު ބާޒާރަށް ނެރެން‬

‫ގއަށް ފިތާލުމުން ދިއްލޭ ބޮތްކެއްގެ‬ ‫ޑެންގެ ލޯ ޯ‬

‫އޑަރު ދެވިދާނެއެވެ‪ .‬ގެއާ ހަމައަށް ފޯރާނީ‬ ‫ދުރާލާ ޯ‬

‫ބކި ދިއްލިއްޖެ ނަމަ ހުންނާނީ ދަ‬ ‫ކުލައަކުންނެވެ‪ .‬ރަތް ޮ‬

‫އެންމެ އަވަހަށް ވެސް މިއަހަރު ނިމޭހާތާނގައެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ބކި ދިއްލުމުން ހުޅުވޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ޑެން ބަންދުވެފައެވެ‪ .‬ފެހި ޮ‬

‫އަގަކީ ‪ 119‬އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ‪.‬‬

‫ޓެ ކް ޑެ ން‬

‫އެޕްލިކޭޝަން އުފައްދާފައި ހުންނަނީ‪ ،‬މިސާލަކަށް‬

‫ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ފިޓްނެސް އެޕްތައް އަޅައި "ލޮކޭޝަން‬

‫ދުވާ މީހަކު ދުވަމުންދާ މަގު‪ ،‬ޖީޕީއެސް މެދުވެރިކޮށް‬

‫ސާވިސަސް" ބޭނުންކުރާތީ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ވަގުތަކު އެ މީހަކު ހުރި ތަން އަންގައިދޭ‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬އަދި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރާ‬ ‫ކުރަހައިދޭ ޮ‬

‫"ލޮކޭޝަން ސާވިސަސް" ބޭނުންހިފޭ ގޮތަށް‪ ،‬މިލިޓަރީ‬

‫ކށް ފާޑުކިޔޭ‬ ‫މީހުންގެ މެދުގައި އެ ކުރެހުން ހިއްސާ ޮ‬

‫ލކޭޝަން" އަންގައިދޭ‬ ‫ސަރަހައްދުތަކުގައި " ޮ‬

‫ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖީޕީއެސް ނުޖައްސަން އެމެރިކާގެ‬

‫ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ޑިވައިސްތައް ބޭނުންނުކުރުމަށެވެ‪ .‬އެއީ އަމިއްލަ އަދި‬

‫ދިފާއީ ވުޒާރާ ޕެންޓަގަން އިން އަންގައިފި އެވެ‪ .‬މި‬

‫ތައްޔާރުވަމުންދާ އުފެއްދުމެކެވެ‪ .‬މި ވަގުތު މިއަށް‬

‫އުފެއްދި "ހީޓްމެޕް"އެއްގެ ސަބަބުންނެވެ‪ .‬ފިޓްނެސް‬

‫ސަރަހައްދަކަށް ވާތީ އެވެ‪ .‬އެ ތަނުގައި އޮފިޝަލުން‬

‫ދުވާ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާ މަގުތަކާއި ސަރައްދުތައް‬

‫ޕެންޓަގަން އިން އެދިފައި ވަނީ މިލިޓަރީ‬

‫ކށްދޭ ޑިވައިސްއެއް ނަމަވެސް އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން ފޯރު ޮ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ސްމާޓްފޯން‪ ،‬ސްމާޓް ގަޑި‬ ‫އަމުރުގައި މަނާ ޮ‬

‫ގތުގައި ކުރެހުމަކީ ގައުމުތަކުގައި އެއްވެސް‬ ‫ޗާޓެއް ޮ‬

‫ގތަކީ ބަސްއަހައި އެކަން‬ ‫އޮފިޝަލުންނަށް މިހާރު އޮތް ޮ‬

‫އަދި އެ ފަދައިން ޖިޕީއެސް މެދުވެރިކޮށް‪" ،‬ލޮކޭޝަން"‬

‫ބަޔަކަށް މައްސަލައަކަށް ނުވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި‬

‫ގތަކީ އެކަމަށް‬ ‫ނުކުރުމެވެ‪ .‬ނޫން ނަމަ ދެން އޮތް ޮ‬

‫ކަށަވަރުކޮށްދޭ އާލާތްތަކެވެ‪.‬‬

‫ގސްވެގެން އުޅެނީ ޗާޓްކުރެހި މީހުން ކުރެހި‬ ‫ފަހަރު ޯ‬

‫އތް އަދަބު ތަހަންމަލުކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ޮ‬

‫ޕެންޓަގަން އިން މި ފަދަ އަމުރެއްކުރި ސަބަބަކީ‪،‬‬ ‫ފިޓްނެސް އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކު‬

‫ސަރަހައްދަކީ އަފްގާނިސްތާނަށް ވާތީ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‬ ‫ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެ‪ ،‬ކަސްރަތުކޮށް އުޅޭ މިލިޓަރީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް‬

‫ކައިވެންޏާ އެކު މަސައްކަތް‬ ‫ބަދަލެއް ނުވާނެ‪ :‬އާލިއާ‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ކޅުން ރަންބީރަށް މިހާރު ‪35‬‬ ‫ކުރާނެ އެވެ‪ .‬އަނެއް ޮ‬ ‫އަހަރުވެފައިވާތީ‪ ،‬އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި އެކްޓަރު ރިޝީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަޕޫރް އަންނަނީ މިއީ ރަންބީރު ކައިވެންޏާ ދޭތެރޭ‬ ‫ކައިވެންޏަކީ ކުރާ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ‬ ‫ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ބަދަލުވާ ކަމަކީ‬

‫ކށް ވިސްނަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިއަސް ޮ‬ ‫ގތުގައި އޭނާ މަރުވުމުގެ ކުރިން‪،‬‬ ‫ރިޝީ ބުނި ޮ‬

‫ބލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ‬ ‫މީހާގެ ސްޓޭޓަސް ކަމަށް ޮ‬

‫ރަންބީރުގެ ފަރާތުން ލިބޭ ކާފަދަރިންނާ އެކު ކުޅެ‪،‬‬

‫އާލިއާ ބަޓް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލަން ބޭނުންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖާ ޮ‬

‫އުމުރުން ‪ 25‬އަހަރުގެ ބަތަލާ ބުނި ގޮތުގައި‬

‫އާލިއާ އާއި ރަންބީރު މިހާރު އަންނަނީ އެކުގައި‬

‫އޭނާއަކީ ކައިވެނި ކުރިޔަސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް‬

‫ފިލްމެއް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ‪ .‬އެއީ އަންނަ އަހަރުގެ‬

‫ގޭގައި ހުންނާނެ މީހެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި މަސައްކަތް‬

‫އޮގަސްޓް ‪ 15‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ބުރައްމަސްތުރާ"‬

‫ކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި ހުރި ހުރިހާ ދުވަހަކު އެކްޓްކުރުން‬

‫ލބީގެ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކުން‬ ‫އެވެ‪ .‬ދެ މީހުންގެ ޯ‬

‫ހުއްޓައިނުލާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އާލިއާ އާއި ރަންބީރު‬ ‫އަޑުތައް އަރާފައިވާ ޮ‬ ‫ކަޕޫރް އަންނަނީ ‪ 2020‬ގައި ކައިވެނި ކުރަން‬ ‫ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ދެ މީހުންގެ ގުޅުމަށް ދެ‬ ‫ފަރާތުގެ އާއިލާ ވެސް ރުހޭކަން މީޑިއާތަކުން ފެންނަ‬ ‫ވާހަކަތަކާއި މަންޒަރުތަކުން ހާމަވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގައި ބޮޑު‬ ‫ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކޮށް ބޮކްސް ޮ‬ ‫ހދި "ރާޒީ" ގެ ބަތަލާ ދާދި ފަހުން ބުނި‬ ‫ކާމިޔާބީއެއް ޯ‬

‫ދެއްކި ނަމަވެސް‪ ،‬ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަކަށް‬ ‫ކށް މިހާތަނަށް އެއްބަހެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬ ‫އެކަމަކު ދުރުދުރުން އެކަހަލަ އިޝާރާތްތަކެއް‬ ‫ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާލިއާގެ ކުރިއަށް ހުރި އިތުރު ފިލްމްތަކުގެ‬ ‫ބއީ" އާއި "ކަލަންކް" ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތެރޭގައި "ގަލީ ޯ‬ ‫ކޅު ސިނަމާތަކަށް‬ ‫މި ދެ ފިލްމް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ނޯރާ ފަތެހީ‪" :‬ސްޓްރީ" ގެ އައިޓަމް ލަވައަކުން ވެސް ފެނިގެން ދާނެ‪.‬‬

‫އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އުމުރުން ‪ 30‬އަހަރުވުމުގެ ކުރިން ކައިވެނި‬ ‫ޮ‬

‫އާރަވްގެ ފޯކަސް ހު ީރ‬ ‫ކިޔަވަން‪ :‬އަކްޝޭ ކުމާރް‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސއި ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ އެ ފިލްމް‬ ‫ޮ‬ ‫"ބާރަތު" އަށް‬

‫ރޑިއުސަރަކީ ބަދަލާ‬ ‫ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ ޕް ޮ‬ ‫ވިދިޔާ ބާލަންގެ ފިރިމީހާ ސިދާތު ރޯއި ކަޕޫރެވެ‪.‬‬

‫"ސުއީ ދާގާ" ގެ ލޯ ޯގ ދައްކާލައިފި‬

‫ޗޕްޅާގެ މަސައްކަތްތައް‬ ‫ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް‪ ،‬ޕްރިޔަންކާ ޯ‬ ‫ކުރިއަށް އޮތް ދެ ފިލްމެއް އެބަ އޮތެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރާގައި‬

‫އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އާއި ވަރުން ދަވަން ފުރަތަމަ‬

‫ބސް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް ހިންދީ "ދަ‬ ‫ސޮނާލީ ޯ‬

‫ފަހަރަށް ސްކްރީނުން އެކީގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމް‬

‫ހލީވުޑްގެ ފިލްމް "ކައުބޯއި‬ ‫ސްކައި އިޒް" ޕިންކާއި ޮ‬

‫"ސުއީ ދާގާ‪ :‬މޭޑް އިން އިންޑިއާ" ގެ ފުރަތަމަ‬

‫ނިންޖާ ވައިކިން" ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ވެގެން ދާނީ ‪2016‬‬

‫ލޯގޯ ދައްކާލައިފި އެވެ‪" .‬ދަމް ލަގާ ކޭ ޙައިޝާ"‬ ‫ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު ޝަރަތު‬

‫ގައި ރިލީޒް ކުރި "ޖެއި ގަންގާޖަލް" އަށް ފަހު‬

‫ކަތަރިޔާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ސުއީ ދާގާ" އަކީ‬

‫ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމަށެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ކޓެޖް އިންޑަސްޓްރީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ‬ ‫އިންޑިއާގެ ޮ‬

‫ބޑު ސްކްރީނުބން ފެނިގެން‬ ‫ދެން އެންމެ އަވަހަށް ޮ‬

‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ދާނީ ފެބްރުއަރީމ ‪ 2019 ،14‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ‬

‫ފިލްމްގައި އަނުޝްނާ ޖަރީ ކުރާ މީހެއްގެ‬

‫ރމޭންޓިކް" އިންނެވެ‪.‬‬ ‫ހޮލީވުޑްގެ "އިޒިންޓް އިޓް ޮ‬

‫ރޯލުން ފެނިގެންދާ އިރު‪ ،‬ވަރުން ފެނިގެން ދާނީ ފަހާ‬

‫ޕްރިޔަންކާ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ ޖޫން މަހު ރިލީޒް‬

‫ރލުންނެވެ‪ .‬މި ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައި‬ ‫މީހެއްގެ ޯ‬

‫ކުރި "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" އެވެ‪.‬‬

‫ރޑަކްޝަން މަސައްކަތާ އެކު ވަނީ‬ ‫ޕސްޓް ޕް ޮ‬ ‫މިހާރު ޯ‬ ‫ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތްތައް ވެސް ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރިޔަންކާ ހިންދީ ކެމެރާ ކުރިމައްޗަށް‬

‫ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން‬ ‫ގެނެސްދޭ ފިލްމް ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ މަހުގެ‬

‫ސނާލީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ދަ ސްކައި އިޒް‬ ‫ޮ‬ ‫ޕިންކް" ގެ ޝޫޓިން ބުދަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ އިރު‪ ،‬މި‬

‫އގެ ފިލްމަކުން ވަރުން‬ ‫‪ 28‬ގަ އެވެ‪ .‬މިއީ އެ ސްޓޫޑި ޯ‬ ‫ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމްގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ޕްރިޔަންކާއާ އެކުގައި‬ ‫ފެނިގެން ދާނީ ފަރްހާން އަހްތަރާއި "ޑަންގަލް" އިން‬

‫އަކްޝޭ އާއި ޓްވިންކަލް އާރަވްއާ އެކު‪.‬‬ ‫ދށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު‬ ‫އުމުރުން ‪ 16‬އަހަރުގެ ޮ‬

‫ވިދާލި ޅަ ބަތަލާ ޒާއިރާ ވަސީމެވެ‪.‬‬ ‫ފަންސާސް އަހަރުގެ އެކްޓަރު ބުނި ގޮތުގައި‬

‫ފކަސްއެއް ހުރީ ކިޔަވަން‬ ‫އާރަވް ބާޓިއާގެ ހުރިހާ ޯ‬

‫މައިންބަފައިން ވަކި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ‬

‫ބލީވުޑަށް ނުކުންނާތޯ ބުނަން ވަރަށް‬ ‫ކަމަށާއި އޭނާ ޮ‬

‫ދަރިން ވެސް ހަމަ އެ މަގުން ހިނގަން ޖެހޭ ސަބަބެއް‬

‫ދަތި ކަމަށް ބައްޕަ އަކްޝޭ ކުމާރް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އަކްޝޭ ފަދައިން މާޝަލް އާޓްސް އަށް ވެސް‬ ‫ހާއްސަ ޝައުގުވެރި ކަމެއް ހުންނަ އާރަވްގެ އިތުރުން‬

‫ކޅުން ޒަމާން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫"އަނެއް ޮ‬ ‫ބަދަލުވެއްޖެ‪ .‬މިހާރުގެ މައިންބަފައިންނަކީ ދަރިން ވަކި‬

‫އަކްޝޭ އާއި ކުރީގެ ބަތަލާ ޓްވިންކަލް ކަންނާގެ‬

‫ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް ދާން މަޖުބޫރު ކުރާ ބައެއް‬

‫އަންހެން ދަރިއަކު ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬އެއީ ހަ‬

‫ވެސް ނޫން‪ .‬އަހަންނާއި ޓްވިންކަލްއަކީ ވެސް ވަރަށް‬

‫އަހަރުގެ ނިތާރާ ކުމާރް އެވެ‪.‬‬

‫އޯޕަން މައިންޑެޑް ދެ މީހުން‪ .‬އެހެންވީމާ ދަރިން ހިޔާރު‬

‫ޑީއެންއޭ އަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި އަކްޝޭ‬

‫ކުރާ ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް ދާން އަހަރެމެން ހިތްވަރު‬

‫ބުނީ އެކްޓިން އަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރެގެން އާރަވް‬

‫ބލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރުންގެ‬ ‫ދޭނަން‪ޮ "،‬‬

‫މިހާތަނަށް އެފަދަ ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަކްޝޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ބުނީ އާރަވް ކިޔަވައިގެން މޮޅު މީހަކަށް‬

‫ގތުގައި އޭނާއަކީ ޅަ އުމުރުގައި‬ ‫އަކްޝޭ ބުނި ޮ‬

‫ވާން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ‬

‫ލބި ކުރި މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫ކިޔެވުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކުޅިވަރަށް ޯ‬

‫ޔުނިވަސިޓީ ތައުލީމު ފަށަންވުމުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް‬

‫އަދި އެ ފުރުސަތު އާއިލާ އިން ތަނަވަސްކޮށް ދިން‬

‫ފނުވާނެ ކަމަށް އަކްޝޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އާރަވް ދާނެ ޔުނިވަސިޓީއެއް ވެސް މިހާރު‬

‫ނރާގެ އައިޓަމް ލަވައެއް‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް ޯ‬

‫"އެއީ އަހްނަނަށް ދަސްވެފައި ހުރި ގޮތަކީ‪.‬‬

‫ހވައިފިން‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އޭނާ ވަކި‬ ‫އަހަރެމެން ޮ‬

‫އެހެންވީމާ އަހަރެންގެ ދަރިން ވެސް ވަކި ދާއިރާއަކުން‬

‫ކެރިއާއަކަށް ދިއުމާ ހަމައަށް އަހަރެމެން ވަރަށް ހިތްވަރު‬

‫ދާކަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި މަޖުބޫރު ކަމެއް‬

‫ދޭނަން ވީހާ ވެސް މައްޗަކަށް ކިޔަވަން‪".‬‬

‫ނންނާނެ‪ ".‬އަކްޝޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫މަޝްހޫރު ފިލްމް ކްރިޓިކް ތަރަން އަދާޝް ބުނި‬

‫މި މަހުގެ ‪ 15‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ސަތިޔަމޭވް‬

‫ގޮތުގައި ފިލްމްގެ ނަމަކީ "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް"‬

‫ނރާ ފަތެހީގެ އައިޓަމް ލަވަ‬ ‫ޖަޔަތޭ" ގައި ހިމެނޭ ޯ‬

‫ކަމަށް ބުންޏަސް އެ ފިލްމްގެ ނަން ރަސްމީކޮށް އަދި‬

‫"ދިލްބަރު" ގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖައްސުވާލައި‪،‬‬

‫ނުނިންމާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޕްރިޔަންކާ އާއި ފަރްހާން‬

‫ޗާޓްތަކުގެ ކުރި ވެސް ފަހަތަ ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އޭނާ‬

‫ޕސްޓްތަކެއްގައި "ދަ‬ ‫ކުރިން ކުރި އިންސްޓަގްރާމް ޯ‬

‫އަނެއްކާ ވެސް އައިޓަމް ލަވައަކުން ފެންނަން އޭނާ‬

‫ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ސްކްރިޕްޓްގެ‬

‫ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑްރާފްޓެއް ދައްކާލައިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ދެ ތަރިން ކުރިން ވެސް ވަނީ އެކުގައި‬

‫މި މަހުގެ ‪ 31‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ ރާޖްކުމާރް ރާއޯ‬ ‫ކމެޑީ "ސްޓްރީ" ގައި‬ ‫އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރްގެ ހޮރޯ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫ފިލްމްތަކެއްގައި މަސައްކަތް ޮ‬

‫ނރާ ފެނިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިމެނޭ "ކަމަރިޔާ" ލަވައިން ޯ‬

‫ޑން" ގެ ދެ ފިލްމްގެ‬ ‫އޭނާ ފަރްހާން ޑައިރެކްޓް ކުރި " ޮ‬

‫އޭނާ އެ ލަވައިގެ ޝޫޓިން ވެސް ނިންމާލައިފައިވާ‬

‫ރލް ކުޅުމުގެ އިތުރަށް ‪ 2015‬ގައި ރިލީޒް‬ ‫ބަތަލާގެ ޯ‬

‫ޓއެއް ވެސް ސޯޝަލް‬ ‫އިރު‪ ،‬ސެންޓުން ނަގާފައިވާ ފޮ ޯ‬

‫ކުރި "ދިލް ދަޅަކް ނޭ ދޯ" ގައި ދެ މީހުން ވަނީ‬

‫މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކުގައި ސްކްރީން ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" އަކީ ޕްރިޔަންކާ‬

‫ރަށްފުށުގެ އިހުސާސްތައް ގެނުވައިދޭ "ކަމަރިޔާ"‬ ‫ނރާ ފެނިގެން ދާނީ ސާޅީ އާއި ސްނިކާޒްގަ‬ ‫ލަވައިގައި ޯ‬

‫އާއި ފަރްހާން ދެމަފިރިންގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނެ‬

‫އެވެ‪ .‬ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ރޯލަކުން ވެސް‬

‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬ޒާއިރާ މީގައި ކުޅެނީ ދެ މީހުންގެ‬

‫އޭނާ ފެނިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޒލެވެ‪ .‬މި ފިލްމަކީ ‪ 2015‬ގައި‬ ‫ދރިފުޅުގެ ޯ‬

‫"ސްޓްރީ" އަކީ "ރާބްތާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު‬

‫މޓިވޭޝަނަލް ސްޕީކާ‬ ‫މަރުވެފައިވާ އިންޑިއާގެ ޒުވާން ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އަމަރް ކޯޝިކް‬ ‫ދިނޭޝް ވިޖަން ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬

‫އައިޝާ ޗައުދަރީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާ "ދަ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ކަނޑުއަޑިން ޚަޒާނާ ނެގި‬ ‫ކަމަށް ބުނާ ކުންފުނީގެ‬ ‫އޮފީސް ބަލާ ފާސްކޮށްފި‬

‫ސައުދީ މީހުން ކެނެޑާ އިން‬ ‫ބޭސްކުރުން މަނާ ކޮށްފި‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪18‬‬

‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬

‫ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ބޯޓު ފެންމައްޗަށް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޓުގައި ޚާޒާނާއެއް ހުރި‬ ‫ނެގިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެ ޯ‬ ‫ބޑު ޚަޒާނާއެއް ހުރި‬ ‫ސޯލް (އޮގަސްޓް ‪ޮ - )8‬‬ ‫ހދައިފި ކަމަށް ބުނި ސައުތު‬ ‫ބޯޓެއް ކަނޑު އަޑިން ޯ‬

‫ގައުމުން އަނބުރާ ގެންދަން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬ކެނެޑާގައި‬

‫އފީސް ފުލުހުން ބަލާ‬ ‫ކރެއާގެ ޝިނިލް ގްރޫޕުގެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ސައުދީގެ ‪ 15،000‬ކުދިން ކިޔަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މައްސަލަ އުފެދުމާ ގުޅިގެން‬

‫ޝިނިލް ގްރޫޕުން މިދިޔަ މަހު ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ހދުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ކަމުގެ ވާހަކަތަކާ އެކު ބޯޓު ޯ‬ ‫އެތައް ކުންފުންޏަކުން ކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝުޝިމާ ހަނގުރާމަ އިން ޖަޕާން ކާމިޔާބު ހޯދުމާ‬ ‫ކއިގެ ފަޅުވެރިން އެ ބޯޓު‬ ‫ގުޅިގެން ދިމިތުރި ޑޮންސް ޮ‬ ‫ފައްތާލީ ‪ 1905‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އަޑު ފެތުރިފައިވާ‬

‫ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް ‪ - )8‬ސައުދީ ރައްޔިތުން‬

‫ސައުދީން ވަނީ ކެނެޑާ ސަފީރު ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 1905‬ވަނަ އަހަރު ފައްތާލި ރަޝިޔާގެ ދިމިތުރީ‬

‫ބޓު ދަތުރު ކުރީ ޕެސިފިކުގައިވާ‬ ‫ގޮތުގައި އެ ޯ‬

‫ކެނެޑާ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޮޑު‬ ‫މައްސަލަ ގަނޑެއް އުފެދިފައި މި ވަނީ ސައުދީގައި‬ ‫ކށްފައިވާ އަންހެން އެކްޓިވިސްޓުން ދޫކޮށްލަން‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫އަދި ކެނެޑާގައި ހުރި ސައުދީ ސަފީރު ވެސް ވަނީ‬

‫ކއި ނަމަނަކަށް ކިޔާ މަނަވަރު ސައުތު ކޮރެއާގެ‬ ‫ޑޮންސް ޮ‬

‫ރަޝިޔާގެ ފްލީޓަށް ރަން ހިފައިގެންނެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އަނބުރާ ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑ އައިލެންޑުގެ ބޭރުން ކަނޑު އަޑިން‬ ‫ޔުލެއުންގް ޯ‬

‫އެ ފްލީޓުގެ ފަޅުވެރިންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި‬

‫އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ދެ‬

‫ބޓުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ‬ ‫ހދާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ގތުގައި ވެސް ރަން‬ ‫ރަން ދިނުމަށާއި ޑޮކިން ފީގެ ޮ‬

‫ގައުމުގެ މެދުގައި އުފެދިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ހައްލު‬

‫ރަން ހުރި ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފަހުން އަޑު‬

‫ދިނުމަށެވެ‪ .‬އެ ބޯޓުގައި ‪ 200‬ޓަނުގެ ރަން ހުރި‬

‫ހދައިފި ކަމަށް ޝިނިލް‬ ‫ފެތުރުނު ގޮތުގައި އެ މަނަވަރު ޯ‬

‫ބޓުގައިވާ ރަން ފެނިއްޖެ ނަމަ އެއީ‬ ‫ކަމަށްވެ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ގްރޫޕުން ބުނެފައި ވަނީ އިންވެސްޓަރުންނަށް އޮޅުވާލައި‬

‫މިހާރުގެ އަގުން ބަލާ ނަމަ އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ‪.‬‬

‫ހޯދަމުންދާ އެ ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކެނެޑާ އިން‬

‫ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރާ‬

‫ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގު މަތިކުރަން ކަމަށެވެ‪ .‬ޝިނިލް‬

‫ބޓުން ރަން އުފުލި ކަމުގެ ސާބިތު‬ ‫ނަމަވެސް އެ ޯ‬

‫ބޭރުން ބޭސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުންދާ‬

‫ސައުދީގެ އެކްޓިވިސްޓް ސަމަރު ބަދަވީ ހިމެނެ‬

‫ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޗޮއި ޔޮންގް‪-‬ސިއޯކް ސައުތު ކޮރެއާ‬

‫ހެއްކެއް ނެތެވެ‪ .‬ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓަކަށް ރަން‬

‫ލގަރެއް ކަމަށްވާ ރައީފް ބަދަހީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ބޭބެ ބް ޮ‬

‫އިން ފުރުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކެނެޑާ އިން ގޮވާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ސައުދީން ބުނީ ކެނެޑާ އިން މިހާރު ބޭސްފަރުވާ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން ގޮވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިވަން ކުރަން ކެނެޑާ އިން ގޮވާލި ފަރާތްތަކުގެ‬

‫ޝިނިލް ގްރޫޕުން ވަނީ ޖަޕާނާއި ސައުތު ކޮރެއާއާ‬

‫ސައުދީން އިއްޔެ ވަނީ އެ ގައުމުގެ ގައުމީ‬

‫ވެސް ހުރީ ‪ 10‬އަހަރުގެ ހުކުމެއްގައި ޖަލުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއާލައިން ސައުދިއާގެ ދަތުރުތައް ކެނެޑާގެ ޓޮރޮންޓޯ‬

‫ރާއިފްގެ އަންހެނުން އިންސާފް ހައިދަރު ދިރިއުޅެނީ‬

‫ޑގެ ބޭރުން ކަނޑު އަޑީގައި‬ ‫އންނަ ޔުލެއުންގް ޯ‬ ‫ދެމެދު ޮ‬

‫އަށް ކުރުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬ކެނެޑާގައި ތިބި‬

‫ކެނެޑާގަ އެވެ‪ .‬ދާދި ފަހުން އޭނާ އަށް ވަނީ ކެނެޑާގެ‬

‫ޓތަކެއް ވެސް އާއްމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮތް ޑޯންސްކޮއިގެ ފޮ ޯ‬

‫ސައުދީގެ ކިޔަވާ ކުދިން ވެސް މިހާރު ވަނީ އެ‬

‫ރަށްވެހިކަން ވެސް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކއި ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓު ހޯދައިފި‬ ‫ދިމިތުރި ޑޮންސް ޮ‬

‫ތ އެތައް ބަޔަކު މިހާރު‬ ‫އަރުވައިގެން ދަތުރުކޮށްފާނެ ޯ‬ ‫ވެސް ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކރެއާގެ އެތައް ކުންފުންޏަކުން‬ ‫ޖަޕާނާއި ސައުތު ޮ‬ ‫ވެސް ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ގަރުނެއްހާ ދުވަހު އެ ބޯޓު‬ ‫ހދަން މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ސައުދީގެ އެހީގަ ިއ‬ ‫މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވި‬ ‫އެންޓި‪-‬ޓެރަރިޒަމް‬ ‫ސެންޓަރު ބަންދުކޮށްފި‬ ‫މެ ލޭ ޝި އާ ގަ އި އެ ން ޓި‪ -‬ޓެ ރަ ރި ޒަ މް ސެ ން ޓަ ރު ހު ޅު އް ވަ އި ދެ އް ވީ ސަ އު ދީ ރަ ސް ގެ ފާ ން ސަ ްލ މާ ން‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ރޮ އި ޓާ ސް‬

‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް ‪ - )8‬ސައުދީ‬

‫ހުޅުވިތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ‪ .‬އެ ސެންޓަރު‬

‫ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ފަދަ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ‬

‫މެލޭޝިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންނަން ވެސް‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަންދުކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަ ޮ‬

‫ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވަން މުހިންމު ސެންޓަރަކަށް ވާނެ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬މެލޭޝިއާ ސިފައިން ސައުދީ‬

‫މެލޭޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސަބޫ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ‬ ‫އަށް ފޮނުވީ ކުރީގެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ އެ ސެންޓަރުން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު އެ ތަން ހުޅުވައިދެއްވީ‬

‫އަރަބިއާގެ އެހީގައި މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވި އެންޓި‪-‬‬

‫އފް ޑިފެންސް އެންޑް‬ ‫މެލޭޝިއަން އިންސްޓްޓިއުޓް ޮ‬

‫ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒެވެ‪.‬‬

‫ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އާ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސެކިއުރިޓީ އަށް ބަދަލު ޮ‬

‫އފީހެއް ހުރި ނަމަވެސް‬ ‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި ވަގުތީ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މެލޭޝިއާގައި‬ ‫މެލޭޝިއާގައި ބާރުގަދަ ޮ‬

‫ފަހުން ވަނީ ޕުތުރާޖާގައި ދާއިމީ އޮފީހެއް ހަދަން‬

‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްކޫލްތަކާއި މިސްކިތްތައް ހަދައިދީ‬

‫ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި ހުޅުވި ކިންގް ސަލްމާން‬ ‫ފ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕީސް ބަންދުކުރީ އެތަން‬ ‫ސެންޓަ ޯ‬

‫ސެންޓަރު ހުޅުވި އިރު މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ‬ ‫ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ހިޝާމުއްދީން ހުސައިން‬ ‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއީ ހަރުކަށި ފިކުރާއި އިސްލާމިކް‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެލޭޝިއާ އިން މިހާރު ވަނީ ސައުދީގައި ތިބި‬

‫ވެރިކަމުގައި ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޖީބުގެ ވެރިކަމުގައި ސައުދީން ވަނީ‬

‫މެލޭޝިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިންނަށް ސައުދީން‬ ‫ކލަޝިޕް ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް ެގ‬ ‫ފުރަތަމަ މުސްލިމް އަންހެނަކަށް‬ ‫ފަލަސްތީން ދަރިކޮޅު މީހެއް‬ ‫"ނުވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރި ކަމެއް‬

‫މިޝިގަން (އޮގަސްޓް ‪ - )9‬އެމެރިކާގެ‬

‫‪20‬‬

‫އެ މެ ރި ކާ ގެ ކޮ ން ގް ރެ ސް އަ ށް އި ން ތި ޚާ ބު ވި ަފ ލަ ސް ތީ ން ދަ ރި ކޮ ޅު ގެ ރާ ޝި ދާ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ ޕީ‬ ‫ރާޝިދާ ވަނީ ‪ 2014-2009‬އަށް މިޝިގަން‬

‫ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް ކަމަށް ޓްރަމްޕް‬

‫ހވިވަޑައިގެންނެވި‬ ‫ކންގްރެސް އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ‪.‬‬ ‫ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނީތީ ވަރަށް ޮ‬

‫ސްޓޭޓް އެސެމްބްލީގައި ވެސް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފަ‬

‫ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މުސްލިމުންނަށް ދޭ ހަމަލާތައް‬

‫މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރުގެ ޝަރަފް ފަލަސްތީނުން‬

‫ކންގްރެސްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން މިހުރީ‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ގާނޫނީ ރޮނގުން ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ‬

‫އިތުރުވުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިޖުރަކުރި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ރާޝިދާ ތަލީބް‬

‫ކެތްމަދުވެފައި‪ "،‬ރާޝިދާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި‬

‫ގތުން ވެސް މަސައްކަތް‬ ‫ރާޝިދާ ވަނީ އެޓާނީއެއްގެ ޮ‬

‫ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ މިޑް ޓާމް އިންތިޚާބަށް‬ ‫ނޮވެމްބަރު މަހު ޮ‬

‫ކޮންގްރެސް އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން‬

‫މިޝިގަންގެ ޑިޓްރޮއިޓް ސިޓީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއް‬

‫ހވުނީ އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ‬ ‫މެންބަރަކު މި ޮ‬

‫ރާޝިދާ ވަނީ އޮގަސްޓް ‪ 2016‬ގައި ރައީސް‬

‫"އިންތިޚާބަށް އަޅުގަނޑު ނުކުތީ މިކަން ތާރީޚީ‬ ‫ކަމަކަށްވާނެތީއެއް ނޫން‪ .‬އެކަމަކު މުސްލިމުންނަށް‬ ‫ކޅު ހަދަން‪ "،‬ރާޝިދާ ވިދާޅުވި‬ ‫ކުރާ އުނދަގޫތަކާ ދެ ޮ‬

‫ރއިޓްގައި ދެއްވި ތަގްރީރަކަށް‬ ‫ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޑިޓް ޮ‬

‫އެވެ‪" .‬ފަލަސްތީނު މީހެއްގެ ނަމާއި އޭނާ ގަބޫލްކުރާ‬

‫މކްރެޓިކް ޕާޓީން އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ‬ ‫ހވަން ޑި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގޮނޑިއެއް މުސްލިމަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދިތާ ‪12‬‬

‫ހުރަސް އަޅުއްވައިފަ އެވެ‪ .‬ރާޝިދާ ވަނީ އެ މީހުންގެ‬

‫އަގީދާ އަށް ބަލާ އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް އެ މީހަކު‬

‫ރާޝިދާ ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާ އެކު އޭނާއާ ދެން‬

‫ކންގްރެސް އަށް ހޮވުނު‬ ‫އަހަރު ފަހުންނެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ ޮ‬

‫ދަރިންނަށް "މިއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ބޭނުންވާ‬

‫ކންގްރެސް އަށް އިންތިޚާބުވުން‬ ‫ހުއްޓުވިދާނެ‪ .‬އެކަމަކު ޮ‬

‫ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތެވެ‪ .‬ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީން‬

‫ފުރަތަމަ މުސްލިމަކީ މިނެސޮޓާގެ ގޮނޑި ‪ 2006‬ވަނަ‬

‫އތް އެއްޗެއް ޓްރަމްޕް‬ ‫ކަމަށާއި" ގާނޫނު އަސާސީގައި ޮ‬

‫ނުހުއްޓުވުނު‪".‬‬

‫އަދި ތިން ވަނަ ޕާޓީއަކުން ވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް‬

‫އަހަރުކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކެއިތު އެލިސަން އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ވިދާޅުވުމަށް ހަރުއަޑުން ޮ‬

‫ޕިއު ރިސާޗް ސެންޓަރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި‬

‫ނެރެފައި ނުވާތީ މިޑްޓާމް އިންތިޚާބަށް ފަހު‪،‬‬

‫ފަހުން މުސްލިމް ދެ ވަނަ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ފަހުން ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ވަނީ ރާޝިދާ ހޯލުން‬

‫އެމެރިކާގައި ‪ 3.45‬މިލިއަން މުސްލިމުން އުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ އަހަރުގެ ޓާމެއްގައި ރާޝިދާ އަށް ހައުސް‬

‫ކންގްރެސް އަށް އިންތިޚާބުވީ އިންޑިއާނާގެ ގޮނޑި‬ ‫ޮ‬

‫ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއީ އެ ގައުމުގެ އާބާދީގެ ‪ 1.1‬ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬

‫އފް ރިޕްރެޒެންޓެޓިވްސް އަށް ޖެނުއަރީ މަހު‬ ‫ޮ‬

‫‪ 2008‬ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަންދްރޭ‬

‫ވަދެވަޑައިގެންނެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކާސަން އެވެ‪.‬‬

‫އޭބީސީ ނިއުސް އަށް ރާޝިދާ މި ހަފުތާގައި‬ ‫ކންގްރެސްގެ ގޮނޑި ހޯދުމަށް‬ ‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޮ‬

‫ހޮހަޅައިން ނެރުނު ތިން ކުއްޖަކާއި ކޯޗަށް ރަށްވެހިކަން ދީފި‬ ‫ކޯޗު އެކަޕޯލް ޗަންޓަވޮން‬ ‫އާއި ތިން ކުދިންނަށް‬ ‫ތައިލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ‬ ‫ކާޑު ހަވާލުކުރީ އިއްޔެ‬ ‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ‬

‫ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް ‪ - )9‬ތައިލެންޑުގެ ތަމް‬ ‫ހހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންގެ ތެރޭން‬ ‫ލުއާން ޮ‬

‫އެ މީހުނަށް ތައިލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަން ދިނުން އަވަސް‬

‫އސް އަދި ޗައިނާ ބޯޑަރު ގުޅޭ‬ ‫ދިރިއުޅެނީ މިއަންމާ‪ ،‬ލާ ޯ‬

‫ލިބިގެން ނޫނީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ލިބިފައިވާ ދައުވަތުގެ‬

‫ހިސާބުތަކުގަ އެވެ‪ .‬ތައިލެންޑުގައި އުޅޭ ވަކި ގައުމަކަށް‬

‫ބޭނުން އެ މީހުންނަކަށް ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬ހޮހަޅައިން‬

‫ކޯޗަށް ތައިލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ‬

‫ތައިލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ކާޑު ހަވާލުކުރީ އިއްޔެ‬

‫ނިސްބަތް ނުވާ މީހުން ވަނީ އެތައް ހައްގަކުން‬

‫ފޑަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން‬ ‫ނެރުނު ކުދިން އޯލްޑް ޓްރެ ޯ‬

‫ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫މަހްރޫވެފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރު‬

‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ދައުވަތު ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަކި ގައުމެއްގައި ރަށްވެހިވެފައި ނުވާ ތިން ކުދިންނާއި‬

‫ހޮހަޅައިގައި ‪ 18‬ދުވަސް ހޭދަކުރި ބައެއް‬

‫ގވާލައިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރަން އެކި ފަރާތްތަކުން ޮ‬

‫ގައުމަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ މީހުން އާއްމުކޮށް‬

‫ކޗަށް ރަށްވެހިކަން‬ ‫ރަށްހިކަން ނެތް ކުދިންނާއި ޯ‬

‫ވން އާއި ތިން ކުދިންނަށް‬ ‫ކޯޗު އެކަޕޯލް ޗަންޓަ ޮ‬

‫ޖޫން ‪ 23‬ވަނަ ދުވަހު ހޮހަޅަ އަށް ވަން‬

‫ކުރުމާއި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުން ފަދަ ކަންކަން‬

‫އަދި ސްޕޭން ލީގުގެ މެޗެއް ބަލަން ލަ ލީގާ އިން‬

‫ކޗަކީ ތައިލެންޑުގައި ވަކި ގައުމެއް‬ ‫ކުދިންނާއި ޯ‬

‫ބޅަ ޓީމުގެ ކުދިންގެ ޚަބަރެއްވީ‬ ‫ވައިލްޑް ބޯސް ފުޓު ޯ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ގައުމަކަށް ނިސްބަތް ނުވެ ތައިލެންޑުގައި‬

‫ވެސް ވަނީ ދައުވަތު ދީފަ އެވެ‪ .‬ކޯޗާއި ތިން‬

‫ނެތި ދިރިއުޅޭ ‪ 480،000‬މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‬

‫ނުވަ ދުވަސް ފަހުންނެވެ‪ .‬އެ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރީ‬

‫އުޅޭ މީހުން ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ހަމަވުމުން ތައިލެންޑުގެ‬

‫ކުދިންނަށް ތައުލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަން ދިނުމުން އެ‬

‫ބައެއްކަން އެނގުނީ އެ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަން‬

‫އޕަރޭޝަނަކަށް‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ޑައިވަރުންގެ އުނދަގޫ ޮ‬

‫ރަށްވެހިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅެ އެވެ‪ .‬މި ގޮތަށް ހުށަހަޅާ‬

‫މީހުންނަށް ދެން ތައިލެންޑުގެ ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އޕަރޭޝަނަށް ފަހު އެވެ‪ .‬ކޯޗާއި‬ ‫ހިންގި ނުރައްކާ ޮ‬ ‫ތިން ކުދިންގެ ރަށްވެހިކަން ނެތްކަން އެނގުމާ އެކު‬

‫ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ތައިލެންޑުގައި ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް ވަކި‬

‫ހދަން ބައެއް ފަހަރު ‪10‬‬ ‫މީހުން ވެސް ރަށްވެހިކަން ޯ‬ ‫އަހަރުގެ އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް އެމެރިކާ އަށް ނުހުއްޓު ވޭނެ‪ :‬މިނިސްޓަރު‬ ‫ތެހެރާން (އޮގަސްޓް ‪ - )9‬އީރާނުގެ ތެލުގެ‬

‫އިންޒާރު ދެއްވައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އީރާނުގެ ނޫހަކަށް‬

‫ނޮވެމްބަރު ‪ 5‬ވަނަ ދުވަހު އަޅާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި‬

‫އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުވުމަކީ އެމެރިކާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް‬

‫ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޒަރީފް ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ތެޔޮ‬

‫ޓާގެޓް ކުރާނީ އީރާނުގެ ތެލުގެ އިންޑަސްޓްރީއަށެވެ‪.‬‬

‫ނޫން ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫ގަތުން ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކަށް ހުއްޓުވުމަކީ ޓްރަމްޕަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް‬ ‫އީރާނާ ދެ ޮ‬

‫އެމެރިކާ އިން އަންގާރަ ދުވަހު އެޅި ދަތި ކުރުމުގެ‬

‫"އެމެރިކާ އިން މިހާރު މަޖްބޫރު ކުރަމުންދާ ހުރިހާ‬ ‫ގައުމަކުން ވެސް ބުނެފައި ވަނީ އީރާނުގެ ތެޔޮ އެ‬

‫އީރާނުގެ ނޫހަކަށް ބުދަ ދުވަހު ދެއްވި‬

‫ގައުމުތަކުން ގަންނާނެ ކަމަށް‪ "،‬ޒަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަވިއުގައި ޒަރީފް ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ތެލުގެ‬

‫ކޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ‬ ‫އީރާނާ ދެ ޮ‬

‫ޕޓް ސުމަކަށް ތިރިކުރުމަށް އެމެރިކާ ކުރާ‬ ‫އެކްސް ޯ‬

‫ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަވެސް އެ ގައުމާ އެކު ގާއިމްކުރި‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ‬ ‫ފަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޮ‬

‫ކށްފައި ވަނީ އީރާނުގެ މަރުކަޒީ‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް ޓާގެޓް ޮ‬

‫މަސައްކަތަކީ ބޭކާރު އަދި ކާމިޔާބުވާނެ ކަމެއް ނޫން‬

‫ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ޔޫރަޕުގެ‬

‫އެއްވެސް ގައުމަކުން އީރާނާ އެކު ވިޔަފާރި ނުކުރަން‬

‫ބޭންކަށާއި ކާރާއި ކާޕެޓް ފަދަ އިންޑަސްޓްރީ ތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލމެޓުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް ޑިޕް ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪21‬‬

‫ކެޕާ އާއި ކޮވަސިޗް ޗެލްސީ އަށް‪ ،‬ކޯޓުއާ ރެއާލަށް‬ ‫ލަންޑަން (އޮގަސްޓް ‪ - )9‬ޗެލްސީން‬

‫ގޮތުގައި ދެމިހުރީ ‪ 20‬ދުވަސް ވަންދެނެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލުން‬

‫ގތުން ކޮވަސިޗް‬ ‫ކށްލައިފަ އެވެ‪ .‬ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫އަށް ދޫ ޮ‬

‫ލން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލީ‬ ‫ހދުމަށް ފަހު ޯ‬ ‫ޯ‬

‫އގެ ސްޕެއިނުގެ ޒުވާން ކީޕަރު‬ ‫އެތުލެޓިކް ބިލްބާ ޯ‬

‫ޑލަރުގެ ޓްރާންސްފާ‬ ‫އެލިސަން ގަތީ ‪ 84.4‬މިލިއަން ޮ‬

‫ލންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކޮންޓްރެކްޓް‬ ‫ދޫކޮށްލީ ޯ‬

‫ކ މެޑްރިޑަށެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގައި‬ ‫ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓި ޯ‬

‫ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅޭ‬

‫ރމާ އަށް ދެއްކުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ފީ އެއް ޯ‬

‫ދާއިމީ ކުރެވޭ މާއްދާއެއް ނުހިމަނަ އެވެ‪.‬‬

‫ކާމިޔާބު ތިން އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ޗެލްސީއާ‬

‫އ ކޮވަސިޗް ގެނައިރު‪،‬‬ ‫ރއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މަޓެ ޯ‬ ‫ކް ޮ‬

‫އަލުން ކޯޓުއާ ގުޅުނީ ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ކެޕާގެ ޓްރާންސްފާ އަކީ ޗެލްސީގެ ވެސް ރެކޯޑް‬

‫އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ތިބައު ކޯޓުއާ‬

‫ޓްރާންސްފާ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން މީގެ ކުރިން އެއް‬

‫ރެއާލަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިއަކަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރީ ސްޕެއިނުގެ‬

‫ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ގެންނަން ވެސް‬

‫ގޮތުން ގުޅުނު މާތާ ޑޮމިންގޭޒާ ދެމީހުންނަށް ކުއްޖަކު‬

‫ޗެލްސީން އުމުރުން ‪ 23‬އަހަރުގެ ކެޕާ ގަތީ‬

‫މރާޓާ އަށެވެ‪ .‬މިދިޔަ ސީޒަނުގައި‬ ‫ފޯވާޑް އަލްވާރޯ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ކޓުއާ އާއި މާތާ ވަކިވި‬ ‫ލިބުނެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު ޯ‬

‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬ޗެލްސީން‬ ‫އެންމެ އަގުބޮޑު ގޯލްކީޕަރުގެ ޮ‬

‫މރާޓާގެ ސޮއިހޯދީ ރެއާލަށް ‪ 77‬މިލިއަން‬ ‫ޗެލްސީން ޮ‬

‫ނުވުމުން ދެން ސާރީ މަސައްކަތްކުރީ ކޯޓުއާ އެ‬

‫ނަމަވެސް އަލުން އެ ދެ މީހުން ވަނީ ގުޅިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ‬ ‫ވަނީ ކެޕާ އާއި ބިލްބާ ޯ‬ ‫އެއްބަސްވުން އުވާލަން ދައްކަން ޖެހޭ ‪ 91‬މިލިއަން‬

‫ޑލަރު ދެއްކުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ވލްޑް ކަޕްގައި ބެލްޖިއަމަށް މޮޅު‬ ‫މި ފަހަރުގެ ޯ‬

‫ޑލަރު ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬މިއާ އެކު މި ފަހަރުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކޓުއާ ރެއާލަށް ވިއްކާލީ ‪ 45‬މިލިއަން‬ ‫ކުޅުމެއް ދެއްކި ޯ‬

‫ރމާ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ‬ ‫ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޯ‬

‫ޑޮލަރަށެވެ‪ .‬އެ ޑީލްގެ ތެރެއިން ރެއާލަށް ކުޅޭ‬

‫ބޑު ކީޕަރުގެ‬ ‫ކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ އެންމެ އަގު ޮ‬

‫ލން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޗެލްސީ‬ ‫ކޮވަސިޗް ވަނީ ޯ‬

‫ކޓުއާ އުޅުނުއިރު އޭނާ ލޯބީގެ‬ ‫ސްޕެއިނުގައި ޯ‬

‫އ ސާރީ ވަނީ އެލިސަން‬ ‫ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒި ޯ‬

‫ޓީމުގައި މަޑުކުރުވުމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ވޯލްޑް‬

‫ކޓުއާ އަލުން މެޑްރިޑަށް‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޯ‬

‫ކަޕްގެ ޗުއްޓީ އަށް ފަހު ޓީމާ އަލުން ގުޅެން ކޯޓުއާ‬

‫ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި އެއް ސަބަބަކީ މިއީ‬

‫ކޅު ހެދުމުން އޭނާ ވިއްކާލަން ނިންމީ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޗެލްސީން ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ބެލްޖިއަމްގެ‬ ‫ޑލަރު ދީފައި ކޯޓުއާގެ ސޮއި‬ ‫ގެންކަށް ‪ 10‬މިލިއަން ޮ‬

‫އެރިކްސަން އަށް ނު ފޫޒު ނުފޯރު ވޭނެ‪ :‬ޓޮޓެންހަމް‬ ‫ލަންޑަން (އޮގަސްޓް ‪ - )9‬މި ފަހަރުގެ‬ ‫ހޓްސްޕާސް އަށް‬ ‫ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޓޮޓެންހަމް ޮ‬ ‫ކުޅޭ ޑެންމާކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން‬

‫ބޑުކުރަން ހުށަހަޅައިފަ‬ ‫މޑްރިޗަށް މުސާރަ ޮ‬ ‫މިހާރު ވަނީ ޮ‬

‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ކިތަންމެ‬

‫ޓޓެންހަމްގެ ޗެއާމަން ލެވީ ވަނީ ވަރަށް‬ ‫ގޮތާ މެދު ޮ‬

‫ގތެއް ނުނިންމަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަދި މޮޑްރިޗް ޮ‬

‫ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް އަޔަސް ޓީމުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ‬ ‫ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ޮ‬

‫ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުން ވަނީ މީގެ ކުރިން‬

‫ފރުވި ނަމަވެސް އެރިކްސަން މި ފަހަރުގެ‬ ‫ނުފޫޒު ޯ‬

‫ރެއާލުން ވަނީ ޗެލްސީގެ ކީޕަރު ތިބައު ކޯޓުއާގެ‬

‫ކށްލުމަށް އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް‬ ‫އެ ޓީމު ދޫ ޮ‬

‫ހދިއިރު އެ ޑީލްގެ ތެރެއިން ކްރޮއޭޝިއާގެ‬ ‫ސއި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ޓޓެންހަމްގެ ޗެއާމަން ޑެނިއަލް‬ ‫ނުފޫޒުނުފޯރުވޭނެ ކަމަށް ޮ‬

‫ލން އެއްބަސްވުމެއްގެ‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު މަޓެއޯ ކޮވަސިޗް ޯ‬

‫ލެވީ ބުނެފައިވާ ކަމަށް އޭނާއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ‬

‫ކށްލައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ކޮވަސިޗް‬ ‫ދަށުން ޗެލްސީ އަށް ދޫ ޮ‬

‫އެރިކްސަންގެ ސޮއިހޯދަން ރެއާލުން ވަނީ ޑެންމާކުގެ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ނެތްތަން މިޑްފީލްޑަރެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު‬

‫ކުރީގެ ތަރި މައިކަލް ލައުޑްރަޕްގެ އެހީއަކަށް އެދިފަ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާގޮތުން އިންޓަ‬ ‫ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރި ޯ‬ ‫މިލާނުން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ލޫކަ މޮޑްރިޗް ގެންދަން‬

‫ލޕެޓެގީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުލެން ޮ‬ ‫ޓޓެންހަމްގެ އާ ސްޓޭޑިއަމް ނިންމުމުގެ‬ ‫ޮ‬

‫މޑްރިޗް ނެތްތަނަށް‬ ‫ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ ޮ‬

‫ގތުން އެ ޓީމުން މި ފަހަރުގެ‬ ‫މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ޮ‬

‫ރެއާލުން ބޭނުންވަނީ އެރިކްސެން ގެންދާށެވެ‪ .‬ރެއާލުން‬

‫ބޑު ހަރަދެއް ނުކުރަން‬ ‫ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މާ ޮ‬

‫ވެސް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްތައް ބުނާގޮތުން‬ ‫ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި އޭނާ‬ ‫ހުންނާނީ އެ ޓީމުގައި ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޑްރިޗް ރެއާލަށް ވިއްކާލީ ‪2012‬‬ ‫ޓޮޓެންހަމުން ޮ‬ ‫ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ‪ .‬އެރިކްސަން ޓޮޓެންހަމަށް ބަދަލުވީ‬

‫އެވެ‪ .‬ލައުޑްރަޕް އަކީ ކުރިން ރެއާލަށް ކުޅުނު‬

‫‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި‬

‫ކުޅުންތެރިއެކެވެ‪ .‬އަދި ލައުޑްރަޕް އަކީ އެރިކްސަންގެ‬

‫ޓޓެންހަމަށް އުމުރުން ‪ 26‬އަހަރުގެ އެރިކްސަން ވަނީ‬ ‫ޮ‬

‫އޭޖެންޓް މާޓިން ޝޫޓްސްގެ ރަހުމަތްތެރިއެކެވެ‪.‬‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެރިކްސަން ގެންދަން ރެއާލުން މަސައްކަތްކުރާ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪22‬‬

‫ލާޒި ޯއގެ މިޑްފީލްޑަރު‬ ‫ސާގެއީ މިލިންކޮވިޗް‪-‬‬ ‫ސަވިޗް‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭއެފްޕީ‬

‫ޕޮ ގްބާ އަށް ވުރެ މިލިންކޮވިޗް‪-‬ސަވިޗް އަގުބޮޑުވާނެ‪ :‬ލާޒިއޯ‬ ‫"ސާގެއީ އަކީ ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހުރި‬

‫މަސައްކަތްނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އގެ މިޑްފީލްޑަރު ސާގެއީ‬ ‫ޕައުލް ޕޮގްބާ އަށް ވުރެ ލާޒި ޯ‬

‫މޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ‪ ،‬އޭނާގެ ކިބައިގައި‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ކވިޗް‪-‬ސަވިޗަށް ލިބުނު ‪ 110‬މިލިއަން ޔޫރޯގެ‬ ‫މިލިން ޮ‬

‫ބައިވެރިވެ ލަނޑު ޖަހާ އަދި އިސްކޮޅާއި ހަށިގަނޑުގެ‬

‫ރޯމް (އޮގަސްޓް ‪ – )9‬މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ‬ ‫ބވާނެ ކަމަށް ލާޒިއޯގެ ރައީސް‬ ‫ކވިޗް‪-‬ސަވިޗް އަގު ޮ‬ ‫މިލިން ޮ‬

‫ވަރަށް ފެންވަރު އެބަހުރި‪ "،‬ލޮޓިޓޯ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޮފާއެއް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް ‪ 29‬ގައި ދޫކޮށްލި‬

‫ކށްގެން ޑިފެންސުގައި ވެސް ބައިވެރިވާ‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ކްލައުޑިއޯ ލޮޓިޓޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫"އަހަންނަކަށް މިލާނުން ނުވަތަ ޔުވެންޓަސް‪ ،‬ނޫނީ‬

‫ކަމަށް ވެސް ލޮޓިޓޯ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިއެކެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ މިޑްފީލްޑަރެއްގެ ހުރިހާ‬

‫މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ޒަމާނީ އެއް‬ ‫ސެންޓްރަލް މިޑްފީލްޑަރު ގެންދަން ރެއާލް މެޑްރިޑް‪،‬‬

‫ރެއާލާއި ޔުވެންޓަސް އިން ވެސް ރަސްމީ އޮފާއެއް‬ ‫ނުލިބޭ‪".‬‬

‫ޔުވެންޓަސް‪ ،‬މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި އޭސީ‬ ‫މިލާނުން ޝައުގުވެރިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބެލްޖިއަމްގެ ގެންކުން ‪ 2015‬ގައި ލާޒިއޯއާ‬ ‫ގުޅުނު މިޑްފީލްޑަރު ވިއްކާލުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް‬

‫މޮޑްރިޑް މެޑްރިޑު ެގ‬ ‫ތަމްރީންތަ ާކ ގުޅިއްޖެ‬ ‫މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް ‪ – )9‬އިންޓަ މިލާނަށް‬ ‫ބަދަލުވުމާ ގާތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ރެއާލް‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ނޫސްތަކުން‬ ‫މޮޑްރިޗް ގަބޫލު ޮ‬ ‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެޑްރިޑާ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު އުމުރުން ‪32‬‬

‫ރއޭޝިއާ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކާ މޮޑްރިޗް‬ ‫މެޑްރިޑުގެ ކް ޮ‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޗުއްޓީއަށް ފަހު އިއްޔެ މެޑްރިޑުގެ‬

‫މޑްރިޗަކީ މެޑްރިޑުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް‬ ‫އަހަރުގެ ޮ‬

‫ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިއާ އެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ވަނީ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް‬

‫ޕޓްތައް ބުނި ގޮތުގައި މޮޑްރިޗަށް‬ ‫ބައެއް ރި ޯ‬

‫ރއޭޝިއާ ގެންގޮސްދިނުމުގައި‬ ‫ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ކް ޮ‬

‫ތަމްރީންތަކަށް ނުނުކުމެ ލަސްކުރީ ކްލަބުގެ ޗެއާމަން‬

‫މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށް މުބާރާތުގެ މޮޅު‬

‫ނ ޕެރޭޒާ އެކު ވާހަކަތައް ބާއްވައި ގޮތެއް‬ ‫ފްލޮރެންޓީ ޯ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬މޮޑްރިޗަށް‬ ‫ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް ވެސް ޯ‬

‫މޑްރިޗުގެ މެދުގައި‬ ‫ނިންމުމަށެވެ‪ .‬އިންޓަ އާއި ޮ‬

‫މިހާރުދޭ ‪ 7.5‬މިލިއަން ޔޫރޯގެ މުސާރަ ކުޑަކަމަށް އޭނާ‬

‫އތްއިރު ޕެރޭޒްގެ އާނ ބަސް‬ ‫އެއްބަސްވުމެއް ޮ‬

‫ގަބޫލުކުރާ ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬އިންޓަ އިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ‬

‫ލިބުމާ އެކު ޓްރާންސްފާ ހިނގައިގަންނާނެ ކަމަށް‬

‫އަހަރަކު ‪ 11‬މިލިއަން ޔޫރޯ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މެޑްރިޑުން‬

‫ޕޓްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ރނާލްޑޯ ވެސް ކްލަބް‬ ‫އެކަމަކު ކްރިސްޓިއާނޯ ޮ‬ ‫މޑްރިޗް ވިއްކާލަން‬ ‫ކށްފައިވާއިރު މި ފަހަރު ޮ‬ ‫ދޫ ޮ‬

‫ކންޓްރެކްޓާ އެކު މި އަދަދު ބޮޑުވާނެ‬ ‫ހުށަހަޅާ އާ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރއޭޝިއާގެ އަނެއް‬ ‫ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ކް ޮ‬

‫މެޑްރިޑުން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އޭނާގެ‬

‫ކވަސިޗް ލޯނެއްގެ ދަށުން‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު މަޓެއޯ ޮ‬

‫ބޑުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން‬ ‫މުސާރަ ޮ‬

‫ޗެލްސީއަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫"މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮގްބާ ވިއްކާލީ‬ ‫ރއަށްދޯ؟ އެހެންވީމާ‬ ‫ކިހާވަރަކަށް؟ ‪ 105‬މިލިއަން ޔޫ ޯ‬ ‫ބޑުވާނެ‪ .‬ސަބަބަކީ ޕޮގްބާ އަށް‬ ‫އޭނާ އެއަށް ވުރެ އަގު ޮ‬ ‫ވުރެ އޭނާ ވަރުގަދަ‪ "،‬ލޮޓިޓޯ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކވިޗް‪-‬ސަވިޗަކީ އެޓޭކިން ހަރަކާތްތަކުގައި‬ ‫މިލިން ޮ‬

‫ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ޒަމާނީ ފުރިހަމަ މިޑްފީލްޑަރެއް‬ ‫ކަމަށް ތަކުރިބާކާރުން ދެކެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫އެފްއޭއެމް ޔޫތު މުބާރާތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ‬ ‫އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާނީ ލީގު ފޯމެޓަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އައި ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް‬

‫ގޮތުން ދެ ބުރު ކުޅުމަށް ފަހު ފައިނަލް ކުޅޭނީ އެންމެ‬

‫ކށް މި މަހު ފަހުކޮޅު‬ ‫‪ 19‬އަހަރުން ދަށަށް ބަދަލު ޮ‬

‫ހދާ ދެ ޓީމެއްގެ މެދުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ ޕޮއިންޓް ޯ‬

‫ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ހަތަރު ޓީމެއް‬

‫އެފްއޭއެމުން ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި‬ ‫މުބާރާތުން މިހާތަނަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ‬

‫ބައިވެރިވާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އެންމެ‬

‫އުފެދިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މާޒިޔާގެ އަމްދާން އަލީ‬

‫ކާމިޔާބު ޓީމު ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓް‪،‬‬

‫(އެންޑީ) އާއި އެ ޓީމުގެ އަހުމަދު އިމާޒް (އާއްކޮ)‬

‫މާޒިޔާ އަދި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެވެ‪ .‬މިހާރު‬

‫އަދި މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ) ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ޝެޑިއުލް އޮތްގޮތުން މި މަހު ‪ 29‬ވަނަ ދުވަހު ފަށާ‬

‫އަންސަރު އިބްރާހީމް (އަންކޮ) އާއި އިބްރާހިމް މުބީން‬

‫މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގަ‬

‫(މުއްކި)‪ ،‬ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ)‪ .‬ހުސެއިން ޝިފާއު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޔޫސުފް ވެސް ވިދާލީ މި މުބާރާތުންނެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން‬ ‫އތްގޮތަށް ބަދަލެއް‬ ‫"މިހާރު ޝެޑިއުލް ޮ‬

‫ނައިސްފިނަމަ ‪ 29‬އިން ފެށިގެން މުބާރާތް‬ ‫ކމްޕެޓިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ‬ ‫ކުރިއަށްދާނެ‪ "،‬އެފްއޭއެމްގެ ޮ‬ ‫ހެޑް އައްސަދު އަބްދުލް ގަނީ "މިހާރަ"ށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް‬

‫ބައެއް ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫ހާއްސަކޮށްގެން މި މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްގެން ގިނަ‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ހާސިލްވެފައިވާ ކަމަށާއި ‪ 19‬އަހަރުން‬

‫ލޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުން‬ ‫ދަނިކޮށް ގަ ޮ‬

‫ދަށަށް ބަދަލުކުރީ އާ ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ފުރުސަތު‬

‫ލިބުނު ފަހުން ދަނޑުގައި ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމުން ވަނީ‬ ‫ދިނުމުގެ ޮ‬

‫ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުން ވުމުން ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް‬ ‫މާލޭގައި ގައުމީ ފުޓް ޯ‬ ‫ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ޓާފް ދަނޑުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމާއި ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ދިނުމުގެ‬

‫ގޮތުން އެފްއޭއެމުން އަންނަނީ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫އތުން ލާޒިމެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ‬ ‫އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމެއް ޮ‬

‫ގތުން މިހާރު އަންނަނީ ‪ 13‬އަހަރުން‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަން އެފްއޭއެމުން ކުރިން‬

‫ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލީގެއް ވެސް‬

‫ކޅުގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭރު އެކި‬ ‫ވިސްނީ އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުތަކާ ހުރެ ބޭއްވެން ނެތުމުން ފަހުގެ ތާރީހަކަށް‬

‫ކްލަބް ލައިސަންސިން ގަވާއިދުގެ ދަށުން މި‬

‫ފަސް ކުރަން ޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ކްލަބެއްގައި ވެސް ‪19‬‬ ‫އަހަރުން ފެށިގެން ޮ‬

‫"ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދާނެ"‬ ‫ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް ‪ – )9‬ޔުވެންޓަސް އެހެން‬ ‫ލެވެލަކަށް ގެންދިއުމުގެ ގާބިލްކަން ކްރިސްޓިއާނޯ‬ ‫ޑގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬ ‫ކސްޓާ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބްރެޒިލް ވިންގާ ޑަގްލަސް ޮ‬ ‫ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެކު ހަތަރު ފަހަރު‬ ‫ކށްފައިވާ ރޮނާލްޑޯ‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫ބޑު ބޭނުމަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު‬ ‫ގެނައުމުގެ އެންމެ ޮ‬ ‫ކާމިޔާބުކުރަން ޔުވެންޓަސް އިން ދެކެމުން އަންނަ‬ ‫ހުވަފެނެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭ ދެ ފައިނަލުން‬ ‫ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑ މިހާރު ވެސް ހުރީ މަތީ‬ ‫"ރޮނާލް ޯ‬ ‫ފެންވަރުގައި‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ ބޭނުންވީ ކެރިއަރުގައި‬ ‫ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އެހެން ފިޔަވަޅެއް އަޅަން‪.‬‬ ‫ގތުގައި މި ޓީމު އަނެއް ލެވެލަށް‬ ‫އަހަރެން ދެކޭ ޮ‬ ‫ޑގެ ކިބައިގައި‬ ‫ގެންދިއުމުގެ ގާބިލްކަން ރޮނާލް ޯ‬ ‫ބޑެތި ކަންތައްތަކެއް‬ ‫އެބަހުރި‪ .‬އޭނާ މި ސީޒަނުގައި ޮ‬ ‫ހާސިލްކުރާނެ‪ "،‬ކޮސްޓާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލނެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ‬ ‫ބަޔާން މިއުނިކުގެ ޯ‬ ‫ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުނު ކޮސްޓާ ވަނީ އެ‬ ‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ‬ ‫ޓީމުގައި ޮ‬ ‫ކޗު މަސިމިލިއާނޯ‬ ‫އެކަމުގެ ކްރެޑިޓް ޔުވެންޓަސްގެ ޯ‬ ‫އެލެގްރީއަށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެލެގްރީ އަށް ޑިފެންސިވް ބަޔަށް އިސްކަންދޭ‬ ‫ކޗެއް‪ .‬އަހަންނަކީ ކުރިއަށް އަރާ ކުޅުންތެރިއެއް‬ ‫ޯ‬ ‫އެހެންވެ އަހަރެންގެ ޑިފެންސިވް ބައި ރަނގަޅުވުމުގެ‬ ‫ސަބަބުން އަހަރެމެން ފުރިހަމަ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެއްޖެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ މުހިއްމު ދައުރެއް‬ ‫އަދާކުރި‪ "،‬ކޮސްޓާ ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫އާފިޔާގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ‪:‬‬ ‫އިބްތިހާލު މަރައެއްނުލަން‬

‫ސ‪ 2:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ސުވާލުތަކެއް އާފިޔާއާ އަމާޒުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ހުރި އޭނާގެ ކުރިމަތި‬ ‫ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ޮ‬

‫ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި އާފިޔާގެ އޭރުގެ ވަކީލް‬

‫ގތުގައި ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ބުނެ‬ ‫ދައުލަތުން ބުނި ޮ‬

‫އޮތްއިރު އޭނާގެ ގައިގައި އަތް ޖައްސާލައިގެން‪ .‬އޭނާގެ‬

‫ފަރާތް ދުޅަވުމަކީ އާފިޔާގެ މަންމަގެ ކައިރީގައި‬

‫އާފިޔާ މިހާރު ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާ މެދު ސުވާލު‬

‫ކަންފަތުން ލޭ އައިސްފައި ހުރި އަދި ކުރިމަތި ފަރާތް‬

‫ހުސައިން ޝަމީމްގެ ހާޒިރުގައި އާފިޔާ ކުށަށް‬

‫އެހެން ރަށެއްގައި އިބްތިހާލް ހުރިއިރު ލިބިފައި ހުރި‬

‫އުފެދެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ އެ ފާހަގަކުރާ ކަންކަން‬

‫އތީ‪ .‬އަޅުގަނޑު ހުރިން‬ ‫ވެސް ވަރަށް ދުޅަވެފައި ޮ‬

‫އިއުތިރާފްވެ‪ ،‬ބަޔާން ދީފައިވާ ކަމަށާއި އިބްތިހާލަށް‬

‫އަނިޔާތަކެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދައުލަތުން ބަލާނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދޮންބެ މަރުވި ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ނިންމައި‪ ،‬އަތާއި ފައި‬

‫ގތް ބުދެއް ބޭނުން ކޮށްގެން އާފިޔާ‬ ‫އަނިޔާކުރި ޮ‬

‫ކށްފައި) ދަރިއެކޭ‪ .‬ތީނަ‬ ‫"ތިއީ (ނަން އުނި ޮ‬

‫ތަހުގީގަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުން‬

‫އަންހެން ކުދިން ފަހަތުން ދުވާނެއޭ‪ .‬ތީނަ މަރާލާށޭ‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި‬

‫ވެސް ބުނޭ‪ "،‬ރަށު މީހުން އިބްތިހާލާ މެދު ރުޅިވެރިކަން‬

‫އެހެން ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައި އާފިޔާ ކުށަށް އިއުތިރާފް‬

‫އތް ކަމަށް ބުނަމުން އާފިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވުމަށް ފަހު‪ ،‬ވަކީލަކު ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އޭގެ‬ ‫ފަހުން ވެސް އެތައް އަޑުއެހުންތަކެއްގައި އާފިޔާ ކުށަށް‬ ‫އިއުތިރާފްވި ކަން ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ފާހަގަކުރެއްވި‬

‫"ކާކު އެހެން ބުނަނީ؟‪ .‬ރަށު މީހުންތޯ އެހެން‬ ‫ބުނަނީ؟‪ "،‬ގާޒީ މުހުތާޒް ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އިވުނު"‬ ‫ކޅަށް މިއަދު ހެކިބަސް ދިނީ ރަކީދޫ‬ ‫އާފިޔާއާ ދެ ޮ‬

‫ގތުގައި އިބްތިހާލް ހިމެނޭ ގޮތަށް‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫އާފިޔާގެ ތިން ކުދިން ތިބޭއިރު‪ ،‬އެއްވެސް ވަރަކަށް‬

‫މީހެއް ކަމަށްވާ ޝާމިލާ މުހައްމަދެވެ‪ .‬ހެކިބަސް ދެމުން‬

‫ގވައިގެން އާފިޔާ އުޅޭ ތަނެއް ނުފެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިބްތިހާލް ޮ‬

‫އޭނާ ބުނިގޮތުގައި އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ ދުވަސްތަކެއް‬

‫ގތުން އާފިޔާއާ ސުވާލު ކުރުމުން އާފިޔާ‬ ‫އެކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކުރިން އެއް ދުވަހަކު އިބްތިހާލް އަތުގައި ހިފައިގެން‬

‫ދޭ ޖަވާބަކީ އިބްތިހާލަކީ އަބަދު ގޭގައި އުޅޭ ކުއްޖަކަށް‬

‫ދަމުން "މިއަދު ތެޅި ތެޅީނުން މަރާލާނަމޭ‪ "،‬އިބްތިހާލާ‬

‫ވާތީ ކަމަށް ޝާމިލާ ބުންޏެވެ‪ .‬އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ‬

‫ދިމާލަށް އާފިޔާ ބުނި އަޑު އޭނާއަށް އިވުނެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ދެ ތިން މަސް ކުރިން ޝާމިލާގެ ގެ އަށް އިބްތިހާލް‬

‫އިބްތިހާލް މަރުވި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވެސް ޝާމިލާގެ‬

‫އައިއިރު އޭނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތް ދުޅަވެފައި ހުރި ކަމަށް‬

‫އެ ގޮތަށް ބަޔާން ދިނީ ބަންދުގައި ހުރިއިރު ބިރު‬

‫ގތަކަށް ބަދަލުވުމުން‬ ‫އޭނާގެ ވާހަކަ މިއަދު ކުއްލި ޮ‬

‫ގެ އަށް އާފިޔާ ދިޔަ ކަމަށާއި އިބްތިހާލާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ގތުން އާފިޔާއާ ސުވާލު‬ ‫ޝާމިލާ ބުންޏެވެ‪ .‬އެކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ދެއްކުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬ތަހުގީގުގައި އެއްވެސް ސުވާލެއް‬

‫ކޅަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި‬ ‫ދައުލަތުން ވަނީ އާފިޔާއާ ދެ ޮ‬

‫އތީ ނިދާފައި ކަމަށް އާފިޔާ‬ ‫ސުވާލު ކުރުމުން‪ ،‬އޭނާ ޮ‬

‫ކުރުމުން އެއީ ޔޫރިން އިންފެކްޝަނެއް ކަމަށް އޭނާ‬

‫ކުރުމެއް ނެތި‪ ،‬އޭނާ އަށް އެންގީ ލިޔެފައި އޮތް‬

‫ހުރިހާ ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނަގައިދޭން އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނި ކަމަށް ޝާމިލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބުނި ކަމަށް ވެސް ޝާމިލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އާފިޔާ ބޯ‬ ‫ޖަވާބުގައި‪ ،‬އާއެކޭ ބުނުމުގެ ޮ‬

‫"ތެޅި ތެޅީނުން މަރާލާނަމޭ އާފިޔާ ބުނި އަޑު‬

‫ބަން އިރު ވެސް‪ "،‬ޝާމިލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖަހައިލި އެވެ‪.‬‬ ‫އާފިޔާ ކުރިން ކުށަށް އިއުތިރާފް ވެފައި އޮތަސް‪،‬‬

‫ޖަވާބުގައި އަނެއްކާވެސް އާފިޔާ ބުނީ އޭރު‬

‫ދައުލަތުގެ ވަކީލާ އައިޝަތު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ‬

‫ސއިކުރަން ކަމަށް އާފިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ބަޔާނެއްގައި‬ ‫ގތަށް އާފިޔާ ބުނުމުން‪ ،‬އިބްތިހާލަށް ކުރި‬ ‫އެ ޮ‬

‫ދންބެ" ގެ ނަމުން އިބްތިހާލަށް މުޚާތަބު‬ ‫" ޮ‬

‫އާފިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުރިން ‪ 19‬ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި‬

‫ގތުގައި އެ ދުވަހު އާފިޔާ އެ‬ ‫ކުރަމުން ޝާމިލާ ބުނި ޮ‬

‫ކށްގެން ތަހުގީގަށް ދެއްކީ‬ ‫އަނިޔާތައް ބުދެއް ބޭނުން ޮ‬

‫އޮތަސް‪ ،‬އޭރު އޭނާ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައި ވާތީ‬

‫ގެއިން ދިޔަ ފަހުން އޭނާ ފިހާރައެއްގައި ހުއްޓައި‪،‬‬

‫ތ ދައުލަތުން ސުވާލު ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ކީއްވެގެން ޯ‬

‫ދައުލަތުން އެދިފައި ވާނީ އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހެއްގެ‬

‫އިބްތިހާލަށް ކަމެއް ދިމާވި ކަމުގެ ޚަބަރު ލިބިގެން‬

‫"ޑްރާމާއެއް ކުޅެދޭށޭ އެ މީހުން ބުނީއޭ‪ .‬ބުނީމައޭ‬

‫"ވަރަށް ބަސް އަހައިގެން މަޑުމަޑުން އިންނަ‬ ‫ދންބެ އަކީ‪ "،‬ޝާމިލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކުއްޖެއް ޮ‬ ‫މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ގާޒީ ނިންމަވާލައްވަމުން‪ ،‬ދެން‬ ‫އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނެ ދުވަހެއް ގާޒީ މުހުތާޒް އިއުލާނެއް‬

‫ހެކިބަސް ނެގުމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އާފިޔާގެ ވާހަކަ‬

‫އާފިޔާގެ ގެއާ ދިމާއަށް އޭނާ ދިޔަ އެވެ‪ .‬އެ ގެ‬

‫ދިނީ‪ "،‬ވަކީލެއްގެ ހައްގު ވެސް އަމިއްލަ އަށް‬

‫ގތަކަށް ބަދަލުވުމުން ހުރިހާ ހެކިވެރިންގެ‬ ‫ކުއްލި ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬މީހެއްގެ އަތްދަނޑިމަތީގައި އިބްތިހާލް‬ ‫އަށް ދަނި ޮ‬

‫އިބްތިހާލަށް އާފިޔާ އަނިޔާކުރާ ކަން އެނގި ހުރެ‬

‫ދޫކޮށްލާފައިވާ އާފިޔާ ވަރަށް ކުރުކޮށް ޖަވާބު ދެމުން‬

‫ހެކިބަސް ނަގަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށް ފެނުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު‬ ‫ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނި ޮ‬

‫އެ ކަމުގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ ހަތަރު‬

‫އޭރު ވެސް އާފިޔާ ނުފެންނަ ކަމަށް ޝާމިލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ އަމުރަށް‬

‫އާފިޔާ ކުރިން ކިޔައިދީފައި ހުރި ވާހަކަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫އަދި ހޮސްޕިޓަލްގައި އުޅުނުއިރު ވެސް އާފިޔާ ނުފެންނަ‬

‫ނުކިޔަމަންތެރި ވުމުގެ ދައުވާއެއް ވެސް އުފުލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދންބައްޕަގެ ދަރިއަކަށް ވާތީ އެ ކުއްޖާއާ މެދު ރަކީދޫ‬ ‫ޮ‬

‫ވެސް ގޮތެއް ނިންމައިދޭން ގާޒީ ކިބައިން ދައުލަތުން‬

‫ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަކިންނެވެ‪.‬‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬އިބްތިހާލަށް‬ ‫މީހުންގެ މެދުގައި ރުޅިވެރިކަން ޮ‬

‫އެދުނެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ކުށަށް އިއުތިރާފްވެ‪ ،‬ޝަރީއަތުގައި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އިބްތިހާލަކީ އޭނާގެ‬ ‫އާފިޔާ ބުނި ޮ‬

‫ނުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ދންބެ ހޮސްޕިޓަލްގައި‬ ‫"އަޅުގަނޑު ހުރިން ޮ‬

‫ފުލުހުން ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް‬ ‫ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬ ‫އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ‬

‫އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް‪ ،‬ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬

‫ފނުވައިގެން އެހީ‬ ‫ފަހަރަކު މިނިސްޓްރީ އަށް ސިޓީ ޮ‬

‫އޮފީހެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން‬ ‫ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ‪ .‬އަދި އަންނަ ހަފުތާގައި އެ‬

‫ބޑަށް ވީރާނާވެފައި ހުރި‬ ‫ދަށުގައި ހުރި އިރު ވަރަށް ޮ‬

‫މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬މިނިސްޓަރު‬

‫އަށް އެދުނު ނަމަވެސް‪ ،‬އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބެ‬

‫އޮފީސް ހުޅުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެ ފްލެޓްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މިހާރު‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ފްލެޓްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެ‪،‬‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ހަލާކުވެގެން ދިޔައިރު ވެސް ކައުންސިލުން އެ ތަންތަން‬

‫ބެލެހެއްޓީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން‪،‬‬

‫ބަލަހައްޓާފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ލިފްޓު ހަލާކުވުމާއި‬

‫ކށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ދަތިވާ ކަންކަން ފަހި ޮ‬

‫ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު ސީލިންގުން ފެން ލީކުވުން ފަދަ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓަނެންސް ކަންތައްތައް ކުރިން‬

‫މައްސަލަތައް ކުރިން ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހައުސިންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު‬

‫އެކަމަކު މުއިއްޒުގެ ތުހުމަތުތައް ކައުންސިލުން‬ ‫ދގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ޮ‬

‫ފްލެޓްތައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާގެ ދަށުން‬ ‫ނެގީ‪ ،‬އެ ތަންތަނާ މެދު ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެފައިވާ‬

‫ފްލެޓްތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް‪ ،‬ވޭތުވެދިޔަ‬ ‫އަހަރުތަކުގައި ކައުންސިލުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމަށް ހައުސިން‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުނު ކަމަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ފްލެޓްތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެތައް‬

‫ބަޔަކު އޮޑިން ފުން ާމލުމުން ނިކަމެތިވި‪ :‬ރައީސް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަމަށް އެ ޕާޓީން ގަބޫލުކުރީ ޕީޕީއެމް ވަރުގަދަކަމުން‬ ‫ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ‪2013‬ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންތަކެއް‪،‬‬

‫ކަންކަން ކުރަން ފެށުމުންނެވެ‪ .‬އެ ނުތަނަވަސްކަމުގެ‬

‫ވިލިނގިލީގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ސަރުކާރާ އެކުގައި‬

‫ތެރޭގައި‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަސީހް މަގާމުން ދުރުކުރަން‪ ،‬އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން‬

‫"ވިލިނގިއްޔާ ދޭތެރޭގައި އެންމެ އަޅާލާފައި އޮތް‬

‫ކށް‪ ،‬ޕާޓީ ވަރުގަދަކަމާ އެކު‬ ‫ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ‬

‫އތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިކުރުގައި‪ "،‬ރައީސް‬ ‫ސަރުކާރެއް ޮ‬

‫އެ ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ‬

‫އއްވައި ގެއްލުން ދިނީ މެމްބަރުންތަކެއް ރިޝްވަތުގެ‬ ‫ޮ‬

‫މައްސަލައިގައި ވެސް އެ މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވައި‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ޕާޓީ ބަލިކަށިވެ ރައްޔިތުންގެ‬

‫އަވައިގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގައި ވެސް ނިކަމެތިކަން ލިބުނު ކަމަށް‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ‪ .‬ވިލިނގިލީގައި އިއްޔެ‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި‬ ‫ހުވަދު އަ ޮ‬

‫"އެކަމަކު އެއީ [ޕާޓީ އަށް ނިކަމެތިކަން‬ ‫ލިބުމަކީ] ބަޔަކު ޚިޔާނާތްތެރިވީމަ ނުކުންނަ ނަތީޖާ‪.‬‬

‫އަހަރާއި ކުރީގެ ރައީސް ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ވަހީދުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ޔާމީން ވަނީ‪ ،‬އިދިކޮޅާ ގުޅިވަޑައިގެން‬

‫ވެރިކަމުގައި ވިލިނގިއްޔަށް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ‪18‬‬

‫ފރައެއް ނޫން އެ‬ ‫ހަމަ ގައިމު ވެސް ނުފޫޒު ނު ޯ‬

‫ހުންނެވި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދަށް ވެސް‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ 4،000 ،‬އާބާދީގެ‬

‫އޑިން ފުންމާލައިގެން‬ ‫ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮ‬

‫ބޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ވިލިނގިއްޔަށް މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވާ‬

‫ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގައި ދައްކަވާނީ‪،‬‬

‫ދިޔައީކީއެއް‪ "،‬ޕީޕީއެމުގައި ތިބެފައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ‬

‫ސިޔާސީ ވާހަކަފުޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ފެއްޓެވީ ޑީއާރުޕީ‬

‫އެކު މަސައްކަތް ފެށި ‪ 12‬މެމްބަރުންނަށް އިޝާރާތް‬

‫ދެ ބައިވެ ޕީޕީއެމް އުފެދުމާ ހިސާބުންނެވެ‪ .‬އޭރު‪،‬‬

‫ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކުޅެމުން ދިޔަ‬ ‫ޗެސް ބޯޑުގައި ސިޔާސީ ޮ‬

‫ބައެއް މެމްބަރުން އަމިއްލަ އަށް ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތީ‬

‫ގތުގައި އެމްޑީޕީގެ ތިން‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އތް ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫މަޖިލީހުގައި ސާފު މެޖޯރިޓީ ޮ‬

‫ކުޅިވަރުގައި‪ ،‬ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬މަނާ ޖެހީ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ރައީސް‬

‫ބޮންތިރިއަށް‪ ،‬ސައި ޖެހީ ޕީޕީއެމް އުފައްދައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް‬

‫އތް އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ނިންމާލާފައި ދާންވެއްޖެ‬ ‫އޭރު ޮ‬

‫ކށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގޮތަކަށް‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫"ޕީޕީއެމްގެ ވިންދު ޖަހާ ހަށިތަކުން ވޯޓު ލައިގެން‬ ‫ހވީ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން މީހަކު ޮ‬ ‫ބޭފުޅަކަށް ނޭނގުނު އެ އަމާނާތް ދަމަހައްޓާކަށް‬

‫މަޝްރޫއުގެ އަދަދު ‪ 425‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިލިނގިއްޔަށް މި ސަރުކާރުން‬

‫ތެދުވެރިކަމާ އެކީގައި‪ .‬އެހެންވީމަ ނުފޫޒުތަކެއް އެހެރީ‬

‫ވެސް އަޅާލާފައިވާ ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭނެ މީހެއް‬

‫ފރާފައި‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ރަށުގައި ފެނާއި ބަނދަރާއި‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިލިނގިލީ މެމްބަރު އިދިކޮޅު‬ ‫ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން ހުންނެވި ނަމަވެސް‬

‫ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް އެބަދާ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬


2018 ް‫ޓ‬9ް‫ސ‬August ަ‫ އޮގ‬9 2018

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ް‫ އޮގަސްޓ‬9

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2018 ް‫ އޯގަސްޓ‬11

11 August 2018

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Santha Sheela

08:30 - 15:30

Jasin

15:30 - 22:30

ާ‫ތ ޝީލ‬ ަ ް‫ސަނ‬ ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

Dietician Asiya A. Raheem

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

09:30 - 14:30

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ަ ި‫އދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬ -

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

-

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

11 August 2018

2018 ް‫ އޯގަސްޓ‬11

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

Dr. Seshadri Das

ާ‫އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒީ މިއަދު ނުބައްލަވ‬ 15:30 - 22:30 ް‫ހެމަންތ‬ 08:30 - 15:30 ޯ‫އަސޯކާ ރާއ‬ 20:00 - 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ 09:00 - 13:00 ް‫ދާސ‬ 20:00 - 22:00 ް‫ދާސ‬

Dr. Vijaya Rani

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee Dr. Hemanth Dr. Asoka Rao Dr. Abdul Azeez Hameed Dr. Seshadri Das

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:00

ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali Dr. Mariyam Niyaz Dr. Hafsa

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon Dr. Raghavendra

10:30 - 15:30

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:00

Dr. Meacah

15:30 - 22:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ މިއާކ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

08:30 - 15:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

18:00 - 22:00

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Dr. Abu Bucker

10:00 - 11:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yoosuf Shan

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ފ ޝާނ‬ ް ު‫ ޔޫސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސން ފައިސަލ‬ ެ ު‫ ހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hussain Faisal

20:30 - 21:30

Dr. Anton

17:00 - 18:00

Dr. Rao

09:30 - 12:00

Dr. Rao Dr. Ismail Zahir

18:30 - 19:30

ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00 18:30 - 19:30

Dr. Shaheedha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Meetha Jolly

12:30 - 13:30

Dr. Anupama

ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬

Dr. Thasneem Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Naina Bhatti

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

mihaaru.com

mihaaru.com

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ނައ‬ ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ނައ‬ ާ‫ޝަހީދ‬ ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Dr. Ismail Shafeeu

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:00 - 13:00

Dr. Sinaanath

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Samahath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ސަމާހަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Singh

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

15:30 - 16:30

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Ophthalmologist / Optometrist

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Niuma

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Junaid

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

Fathimath Nestha

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi

15:45 - 16:45

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Rasheed

17:30 - 18:30

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Reema

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha Dr. Thahseena

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


9 August 2018 ް‫ސްޓ‬ ަ‫ އޮގ‬9 2018

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ް‫ އޮގަސްޓ‬9

mihaaru.com

mihaaru.com

G.Maavehi, Buruzu Magu, Male’, 20092, Maldives +960 331590, +960 3338656 +960 7705353

ަ‫ކަރުންމަތީ ހާއްސ‬

ENT

ަ‫އަންހެނުންގެ ހާއްސ‬

Gynecology

Dr. Sachin Lal Shilpakar

Dr. Aishath Shibana

ް‫ ސަޗިން ލާލް ޝިލްޕަކާރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އައިޝަތު ޝިބާނ‬.‫ޑރ‬ Dr. Fathimath Abdulla Zuhair

ަ‫އެތެރެހަށީ ހާއްސ‬

ު‫ ފާތިމަތު އަބްދުއްލާ ޒުހައިރ‬.‫ޑރ‬

Internal Medicine

Dr. Valentina Andronova ާ‫ ވެލެންޓީނާ އެންޑުރޮނޯވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muaz Moosa ާ‫ މުއާޒް މޫސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ހާއްސ‬

Dr. Zeena Mohamed Fuad

Dentists

Dr. Mohamed Siyan

ް‫ ޒީނާ މުހަންމަދު ފުއާދ‬.‫ޑރ‬

ް‫ މުހަންމަދު ސިޔާނ‬.‫ޑރ‬ Dr. Fathuhulla Saeed

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސ‬

Pediatrics

ު‫ ފަތުހުއްލާ ސައީދ‬.‫ޑރ‬ Dr. Yahiya Zachariah

Dr. Shikha Rijal

ާ‫ ޔަހިޔާ ޒަކަރިއްޔ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޝިކާ ރިޖާލ‬.‫ޑރ‬ Dr. Muthasim Saeed

ެ‫އާމުބަލިތަކުގ‬

ު‫ މުއްތަސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

General Physician Dr. Vijarani Prasad ް‫ ވިޖެޔަރާނީ ޕްރަސާދ‬.‫ޑރ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


9 August 2018

2018 ް‫ އޮގަސްޓ‬9 2018 ް‫ އޮގަސްޓ‬9

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

NORDMED

04G0VW1MA

09-Jul-18

12-Jul-18

13-Jul-18

14-Jul-18

19-Jul-18

20-Jul-18

BUXFAVOURITE

04G0XW1MA

14-Jul-18

17-Jul-18

18-Jul-18

19-Jul-18

23-Jul-18

25-Jul-18

VICTORIA SCHULTE

04G0ZW1MA

19-Jul-18

22-Jul-18

23-Jul-18

25-Jul-18

30-Jul-18

31-Jul-18

ANNA-S

04G11W1MA

25-Jul-18

29-Jul-18

30-Jul-18

01-Aug-18

06-Aug-18

07-Aug-18

DELMAS KETA

04G13W1MA

01-Aug-18

04-Aug-18

06-Aug-18

07-Aug-18

12-Aug-18

13-Aug-18

CITY OF BEIJING

04G15W1MA

09-Aug-18

12-Aug-18

14-Aug-18

15-Aug-18

20-Aug-18

Feeder 24-Aug-18

For further information, please contact Total Transport Solutions Maldives (Pvt) Ltd 05th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male’, Maldives. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175


‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪2018‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 9‬އޮގަސްޓް ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪9 August 2018‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫‪2 Bedroom‬‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫‪apartment‬‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬

‫‪available‬‬

‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬

‫‪for rent in‬‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬ ‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫'‪Hulhumale‬‬

‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުން‪.‬‬

‫‪TEL:7784452‬‬ ‫‪17725‬‬

‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬ ‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬ ‫އެޓެސްޓް ކުރުން‪،‬‬

‫ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް‬ ‫ބޭނުން‪.‬‬

‫‪TEL:7562424‬‬

‫ޝައުގުވެރިކަން ހުރި‬

‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނި‬ ‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫ކްރެސެންޓުގެ ނަންބަރ އަށް‬ ‫ގުޅުއްވާ‬

‫‪18705‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫މައްޗަންގޮޅި ކުރިކީލަމަގުން‬ ‫ޢިމާރާތް ކުރުމަށް‬

‫ގެ ކުރިން ދިވެހި ރެޑް‬

‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬

‫‪TEL:9637197‬‬

‫‪18661‬‬

‫‪ 25‬މާރިޗް ‪2018‬‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬

‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫ބައިތިއްބަން‬

‫ލައިސެންސް އަތުގައި އޮތްނަމަ‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫‪20%‬އިކުއިޓީ‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B 2‬‬

‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫މަތީ ހުރިހާ ގުރޭޑެއްގެ‬

‫ހެދުމަށްޓަކާ‬

‫އަންހެން ކުދިން‬

‫ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ‬ ‫އެމްބިއުލަންސް ސްޓާފް‬

‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬

‫ގްރޭޑް ‪ 6‬އަކުން ފެށިގެން‬

‫ޑްރައިވަރު ް‬ ‫ނ‬ ‫ބޭނުންވެއްޖެ!‬

‫‪ 9‬ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް‬

‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ ‪888‬‬ ‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪TEL:9986660‬‬ ‫‪16673‬‬

‫‪TEL:7777500‬‬ ‫‪17627‬‬

‫‪TEL:3341009/9906715‬‬ ‫‪17702‬‬

‫‪TEL:9637197‬‬ ‫‪18705‬‬

‫‪and save 10%‬‬


9 August 2018

2018 ް‫ އޮގަސްޓ‬9

mihaaru.com


9 August 2018

2018 ް‫ އޮގަސްޓ‬9

mihaaru.com


9 August 2018

2018 ް‫ އޮގަސްޓ‬9

mihaaru.com


9 August 2018

2018 ް‫ އޮގަސްޓ‬9

mihaaru.com


‫ކުޅިވަރު‬

‫އެފްއޭއެމް ޔޫތު މުބާރާތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ‬

‫ކެޕާ އާއި ކޮވަސި ްޗ‬ ‫ޗެލްސީ އަށް‪ ،‬ކޯޓުއާ ރެއާލަށް‬

9 AUGUST 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

9 AUGUST 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives