Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ބިލު އޮ ީތ‬ ‫ފުލުހުންނާއި އޭސީސީގެ‬ ‫ބާރު ހަނިވާ ގޮތަށް‬

‫ސަފީރުންގެ ގޮތުގައި އަ ްށ‬ ‫ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަނީ‬ ‫‪03‬‬

‫ގެއަށް ފެންވަދެ ހާލުގަ ިއ‬ ‫ޖެހުނު މީހުން ހޮޓަލެއްގައި‬ ‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ބިލު އޮތީ ފުލުހުންނާ ިއ‬ ‫އޭސީސީގެ ާބރު ހަނިވާ ގޮތަށް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަ ްށ‬ ‫ޔުނިވާސަލް އިން ‪ 3‬ލައްކަ‬ ‫ކށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ‬ ‫މާލެ އަށް އިއްޔެ ބޯ ޮ‬

‫މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ މިފަދަ‬

‫ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކަށް ޔުނިވާސަލް‬

‫ކަންކަމުގައި ކުރު މުއްދަތާއި ދިގު މުއްދަތުގައި‬

‫އެންޓަޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ތިން ލައްކަ‬

‫ބޑު ހަރަދެއް ކަމަށާއި އިތުރު‬ ‫ވެސް ކުރަން ޖެހެނީ ޮ‬

‫ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް‬ ‫ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޔުނިވާސަލް‬

‫ފަރާތްތަކުން ވެސް އެހީތެރިކަން ދޭން ހުށަހަޅަމުން‬ ‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެންޑީއެމްސީން ބުނީ ރޭ ‪ 90‬ގެއެއްގެ މައުލޫމާތު‬

‫އިން ދިން އެހީއާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޑިފެންސް‬

‫އެއްކޮށް‪ ،‬އެ މައުލޫމާތު އެނަލައިޒް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި އެ ސެންޓަރުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ގޭބިސީތަކަށް ފައިސާގެ ގޮތުން ލިބުނީ‬

‫ކޑިނޭޓާ ހިސާން ހަސަން އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮޖެކްޓް ޯ‬

‫ކިހާވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ކަން އެނގޭނީ އެ‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު‬ ‫މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ފައިސާ މީޑިއާ‬

‫މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރައިގައި މާލެއަށް ‪200‬‬

‫އަށް ހާމަކުރަނީ ލިބުނީ ކިހާ ފައިސާއެއް ކަމާއި‬

‫މިލިމީޓަރަށް ވުރެ ގިނަ މިންވަރަކަށް ވާރޭ ވެހުނެވެ‪.‬‬

‫ކން ބައެއް ކަން ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫އެހީތެރިވީ ކޮން ޮ‬

‫އެގޮތުން ވެހުނު ވާރޭގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ‪ ،‬ގިނަ‬

‫އެންގުމަށް ޓަކައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެގޮތުން ލިބޭ‬

‫ގެތަކަކަށާއި ފިހާރަތަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންތައް‬

‫ގތް ވެސް އެންޑީއެމްސީން‬ ‫ފައިސާ ހަރަދުކުރާނެ ޮ‬

‫ލިބުނެވެ‪ .‬ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދިފާއީ‬

‫ފަހުން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ބާރުތަކާއި ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އަމީން އާންމު‬

‫އެވެ‪ .‬އެންޑީއެމްސީ އަށް އެހީތެރިވީތީ ޔުނިވާސަލް‬

‫ޖަމިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވި‬

‫އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އިއްޔެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރު‬

‫އަދި މަޖިލިހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ފިލްޒާ (ވ) ބައްދަލުކުރައްވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރައްވައި‬

‫‪ 2:45‬ހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫ނޓެއް ވެސް ފޮނުއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން ޯ‬ ‫"ދައުލަތުގެ ފައިސާ އާއި މުދަލަށް‬

‫ކރަޕްޝަނާއި މަރުތަކުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ހިންގާފައި ހުރި ޮ‬

‫ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުގެ‬

‫ކމިޝަންތައް ބާރު ހިނގާނެ‬ ‫މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ޮ‬

‫އތީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން‬ ‫މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލް" ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑަނާޅާ‬ ‫ކަމަށް ބުނެފައި އޮތުމުން‪ޮ ،‬‬

‫ކޮމިޝަނާއި ފުލުހުންނަށް ގާނޫނުއަސާސީން ލިބޭ‬

‫ހިނދަކު‪ ،‬ފުލުހުންނާއި އޭސީސީ އަށް މައްސަލަތަކެއް‬

‫ގތަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ބާރުތައް ހަނިވާ ޮ‬

‫ނުބެލޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލަ ޖެނެރަލް ފާތުމަތު ފިލްޒާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ‬ ‫ޮ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީން ފުލުހުންނާއި އޭސީސީ އަށް‬ ‫އންނައިރު‪ ،‬އެ ބާރުތައް‬ ‫ބޑެތި ބާރުތަކެއް ދީފައި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ހދުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ޯ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ރައީސް ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ‬ ‫ހަނިވާ ޮ‬

‫ކމިޝަން‪ ،‬ތަހުގީގީ‬ ‫މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފެއްދެވި ދެ ޮ‬

‫ކމިޝަނަކަށް‬ ‫ބާރެއްގެ ދަށުން ވިޔަސް‪ ،‬އުފައްދާ ޮ‬

‫ބޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް‬ ‫ދެ އިދާރާއަކަށް ހަދައި ޮ‬

‫ގާނޫނަކުން ބާރު ދެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ‬

‫މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ކަމަށް ވެސް ފިލްޒާގެ ސިޓީގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިނެވެ‪ .‬މި ބިލް‬

‫ފިލްޒާ ވިދާޅުވީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ޖިނާއީ‬

‫މަސައްކަތް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދަނީ‬

‫ކމިޝަނުން މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް‬ ‫ބޑަށް ދެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މައްސަލަތައް‬ ‫ނިންމައި‪ ،‬ޕް ޮ‬ ‫ފނުވުމާއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކުރައްވައި‪ ،‬މަޖިލީހުގެ‬

‫ހދުމާއި އެކައުންޓް‬ ‫ބޭންކް އެކައުންޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޯ‬

‫ފނުއްވި ސިޓީއެއްގައި‬ ‫ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ޮ‬

‫ފްރީޒްކުރުމަށް ބޭންކުތަކަށް އެންގުމާއި މައްސަލަތަކުގައި‬

‫އތީ‪ ،‬ރައީސްގެ ދެ ގަރާރުގައި‬ ‫ފިލްޒާ ވިދާޅުވީ ބިލު ޮ‬

‫ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ‬

‫ކަނޑައެޅުއްވި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އަށް ވުރެ‪ ،‬ދެ‬

‫ހިފެހެއްޓުމާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގެންދިއުން މަނާ‬

‫ކޮމިޝަންތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މާ ފުޅާކޮށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ބިލްގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ‬ ‫ފިލްޒާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާތެރި‬ ‫ކުރެވުނު‪ :‬އަމްރު‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ނުލިބޭ ހާލަތުގަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬މިހާރު އޮތް ހާލަތު‬ ‫ބޑު އަމާޒެއް‬ ‫ބަދަލު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ޮ‬ ‫ކަމަށް ވެސް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އތް ބިމުގައި ހެދި ‪25‬‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗްގެ ދެކުނުން ޮ‬

‫މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ‪ ،‬ބިލް ދިރާސާ ކުރުމުގެ‬

‫ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ބިލްގައި ހިމެނޭ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނުން ލިބިގެންވާ ބާރުތަކަށް ވުރެ‬

‫ހމަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލުގައި‬ ‫މިދިޔަ ޯ‬

‫ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ނިމޭނީ‬ ‫އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަނާ‬ ‫ސިންގަޕޫރުގެ ޝެންހުއާ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް ފެށޭވަރުވާނީ‬ ‫ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ކށްގެން އެޅި މި އިމާރާތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬ ‫ހަވާލު ޮ‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު‬

‫އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ‬

‫އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ހެލްތު‬

‫ނސްޓިކް ސެންޓަރާ އެކު‬ ‫ނެޝަނަލް ޑައިގް ޯ‬

‫މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ މައިގަނޑު‬ ‫އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪،‬‬

‫ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހެން ވަނީ ނިމިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު‬

‫ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒްތައް ގެނެސް‪،‬‬

‫ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ‬

‫ޓލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬ ‫އިންސް ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިރު‪ ،‬މިއީ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް‬ ‫ގެންނާނެ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މިނިސްޓަރު އަމީން‬

‫އައިޖީއެމްއެޗާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް‬ ‫އޕީޑީ އާއި އެކްސްރޭ އާއި‬ ‫ގުޅާލާފައިވާއިރު‪ޯ ،‬‬ ‫ޕޓްސް ތެރަޕީ‪ ،‬އީއެންޓީ‬ ‫އެމްއާރުއައި‪ ،‬ފިޒިއޯތެރަޕީ‪ ،‬ސް ޯ‬

‫"މިހާރު" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ‬

‫އާއި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑިޕާޓްމެންޓާއި ޑެންޓަލް‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލްގައި ގާއިމް‬ ‫ޑިޕާޓްމެންޓެއް ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ނިމި އަންނަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން‬

‫ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލުން ލިބޭނެ‬ ‫ފެށޭވަރުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ގާއިމު ކުރާ‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ހިދުމަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ‬

‫ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރެސްޕިރޭޓަރީ‪ ،‬އަދި ޕަލްމޮނޮލޮޖީ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނސްޓިކް ސެންޓަރު‪،‬‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓް‪ ،‬އޯތޯ ޑައިގް ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ރ ރެނެލް ސެންޓަރު‪ ،‬ޕީޑިއެޓްރިކް‬ ‫ނެޝަނަލް ޔޫ ޯ‬

‫ފެން ބޮޑުވެއްޖެ ނަމަ ގުދަންތަކަށް އޭގެ އަސަރުކުރެ‬

‫އިތުބާރު ކުރެވޭ ބަލައިގަންނަ ހިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމަކީ‬

‫ގތަކަށް ޕްރައިވެޓް‬ ‫އައިސީޔޫގެ އިތުރުން މުޅިން އާ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް ފަހަރަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ވެސް‬

‫ބޑު އަމާޒެއް ކަމަށް ވެސް‬ ‫ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ޮ‬

‫ކޓަރިތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފެނުގެ އަސަރުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން‪ ،‬ދަރުމަވަންތަ‬ ‫އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައިވާ ޮ‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬އެސްޓީއޯގެ ކާޑު‬ ‫މާލޭ އިއްޔެ ފެން ޮ‬

‫ކށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ‪،‬‬ ‫އިއްޔެ މާލެއަށް ބޯ ޮ‬

‫ގުދަންތަކަށް ފެން ވަން ނަމަވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް‬

‫ބައެއް ގެތަކާއި ފިހާރަތަކަށް ފެން ވަދެ‪ ،‬ގެއްލުންތައް‬

‫ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަން ފާހަގަ‬

‫ކށް‪ ،‬ރާއްޖޭން ބޭރަށް‬ ‫ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ޮ‬

‫އ އިން ރޭ ބުނެފި‬ ‫ސަލާމަތް ކުރެވުނު ކަމަށް އެސްޓީ ޯ‬

‫ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރައްވައި‪ ،‬އަމީން ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުރި‬

‫ހދަން ދާ ދިވެހިން މަދުކޮށް‪،‬‬ ‫ސިއްހީ ފަރުވާ ޯ‬

‫ވަރަށް ގިނަ ހިދުމަތްތައް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް‬

‫މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި ފެށި ބޮޑު‬

‫ބތަކެތީގެ އެހީ ވެސް‬ ‫އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ކާ ޯ‬

‫ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް‬

‫އިންވެސްޓްމަންޓެކެވެ‪.‬‬

‫ފރުކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އިތުބާރު ކުރެވޭ ހިދުމަތްތަކަކަށް ވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް‬

‫މި ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު‬ ‫ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް‬ ‫ސަލާމަތްކުރެވުނީ ގުދަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ‬ ‫ހުށިޔާރުކަމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އ އިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފުށާއި‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫އިއްޔެ މާލެއަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި ހަތަރު ވަރަކަށް‬ ‫ކށް ވާރޭވެހުނެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން ވެރިރަށް‬ ‫ގަޑިއިރު ބޯ ޮ‬ ‫ހުއްޓުމަކަށް އަ އެވެ‪ .‬ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ‬

‫ހަކުރާއި ހަނޑޫ ބަހައްޓާ ގުދަންތައް ހުންނަނީ މާލޭގައި‬

‫އިތުރުން އާންމުން ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް އިއްޔެ‬

‫ބޑުވާ ސަރަހައްދުގަ‬ ‫އަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެން ޮ‬

‫އާއި ރޭ ކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ވާރޭ ވެހި ނުވަތަ އުދަ އެރުން ފަދަ ކަމެއްގައި‬

‫ހސްޕިޓަލްގައި ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރިއްޔާ އިން މަތީ ފެންވަރުގެ‬ ‫އަވަސް ހިދުމަތެއް ލިބޭނެ‪ "،‬އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހާލަތު ދަށް ކަން ފާހަގަ‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ހޮސްޕިޓަލް‬ ‫ކުރައްވައި‪ ،‬އަމީން ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އޮތީ މީހަކު ބަލިވެގެން އެޑްމިޓް ކުރާން ބަލާއިރު ޖާގަ‬

‫ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭ ނިޒާމު‪،‬‬

‫ހސްޕިޓަލަކީ ސަރުކާރުން‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬ ‫ހޭދަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާ އެންމެ އަގު‬ ‫ބޑު އިމާރާތެވެ‪ .‬އެ ތަނަށް ‪ 143‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫ޮ‬ ‫(‪ 2.2‬ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަ ކުރާ އިރު‪ ،‬އެއީ އެފަދަ‬ ‫ބޑު އަގެއް ކަމަށް‬ ‫އިމާރާތަކާ އަޅައި ބަލާއިރު ދެ ގުނަ ޮ‬ ‫ބުނެ އެތައް ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ސަފީރުންގެ ގޮތުގައި އަ ްށ‬ ‫ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަނީ‬

‫ގެއަށް ފެންވަދެ ހާލުގައި ޖެހުނު‬ ‫މީހުން ހޮޓަލެއްގައި‬ ‫"އެ މީހުން ވަރަށް އަވަހަށް ގެތަކަށް ބަދަލު‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުރެވޭނެ‪ .‬މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުތައް ދަނީ‬ ‫ގސް ހާލަތު ބަލަމުން‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އެ ގެތަކަށް ޮ‬

‫މާލެ އަށް އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއަށް‬ ‫ފެންވަނުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ދެ‬

‫މިއަދަށް އެމީހުންގެ ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ކަންކަން ވާނީ‬ ‫ހަމަޖައްސާފައި‪ "،‬ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އާއިލާއެއްގެ ‪ 20‬މީހުންނަށް ބީ ހައިވް ހޮޓަލުން‬

‫ބޑުވި ހުރިހާ ގެއަކުން ފެން ހިއްކައި‬ ‫ފެން ޮ‬

‫އެކޮމެޑޭޝަނާއި ކެއުން ރެއިން ފެށިގެން ހަމަޖައްސާ‬

‫ރޭ ނިންމާލާފައިވާއިރު އެގޭގެ ހިފާގެންގުޅޭ ބައެއް‬

‫ދީފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް‬

‫ތަކެއްޗަށް ވަނީ ގެއްލުންތައް ލިބިފަ އެވެ‪ .‬ތަފްސީލް‬

‫ސެންޓަރު (އެންޑީއެމްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ބެލުމަށް އެންޑީއެމްސީން މިހާރު އަންނަނީ މަސައްކަތް‬

‫ކށް ވާރޭވެހި މުޅި މާލޭގައި‬ ‫އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޯ ޮ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ފެންބޮޑުވުމުން ‪ 117‬ގެއަކަށް ފެންވަދެ ވަނީ‬

‫ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ‪ 168‬ގެއަކުން ކަރަންޓު‬

‫އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ކެނޑުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރޭ ‪ 1:00‬ޖަހަން‬

‫ދެ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅުނު ދެ އާއިލާއެއްގެ މީހުން ރޭ‬

‫ކ އިން އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް‬ ‫ވާއިރަށް ސްޓެލް ޯ‬

‫ވަނީ ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޑިނޭޓާ ހިސާން‬ ‫އެންޑީއެމްސީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޯ‬

‫އަލުން ކަރަންޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ހަސަން "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ބީ ހައިވް ހޮޓަލުން‬

‫މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފޮރިން‬ ‫މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އދ‪ .‬ގައި ހުންނަވާ ދާއިމީ‬

‫އާޒާދެވާދީ‬

‫މަންދޫބުގެ މަގާމަށް އަދި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ‬ ‫ގތުގައި އަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން‬ ‫ސަފީރުންގެ ޮ‬

‫މި އަށް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބްރަސަލްސްގެ‬

‫ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރުހުން‬

‫ސބިރަކީ ކުރީގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ސަފީރަކަށް އައްޔަން ކުރައްވާ‬

‫ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫ސޯލިހް‪ ،‬އެބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް‬

‫މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬ސިންގަޕޫރުގެ‬

‫ފޮނުއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ސަފީރަކަށް އައްޔަން ކުރައްވަން ނިންމެވި ޑރ‪.‬‬ ‫މައުސޫމަކީ މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި‬

‫އެ ބޭފުޅުންނަކީ‪:‬‬

‫ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ކުރީގެ‬ ‫ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫‪ -1‬ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އދ‪ .‬ގައި ހުންނަވާ ދާއިމީ‬ ‫މަންދޫބަކަށް އަދި އެމެރިކާގެ ސަފީރަކަށް ތިލްމީޒާ‬ ‫ހުސައިން‪ ،‬މ‪ .‬ނޫހިރި‬ ‫‪ -2‬ބްރަސަލްސްގެ ސަފީރަކަށް ހަސަން ސޯބިރު‪،‬‬ ‫ގ‪ .‬ފިޔާތޮށިގެ‬ ‫‪ -3‬އިންޑިއާގެ ސަފީރަކަށް އާއިޝަތު މުހައްމަދު‬ ‫ދީދީ‪ ،‬ހ‪ .‬ދޫރިހާ‬ ‫‪ -4‬ލަންކާގެ ސަފީރަކަށް އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގް‪،‬‬ ‫ހ‪ .‬ހިކިފިނިފެންމާގެ‬ ‫‪ -5‬ސިންގަޕޫރުގެ ސަފީރަކަށް ޑރ‪ .‬އަބްދުﷲ‬ ‫މައުސޫމް‪( ،‬ނަންބަރު ‪)4336‬‬ ‫‪ -6‬ޖަރުމަނު ސަފީރަކަށް އަހުމަދު ލަތީފް‪ ،‬ހ‪.‬‬ ‫ސީވީޑް‬ ‫‪ -7‬އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސަފީރަކަށް ޑރ‪.‬‬ ‫ފަރަހަނާޒް ފައިސަލް‪ ،‬ހ‪ .‬އަމީނީގެ‬ ‫‪ -8‬މެލޭޝިއާގެ ސަފީރަކަށް ވިސާމް އަލީ‪ ،‬ހ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ޖަރުމަނުގެ ސަފީރަކަށް އައްޔަން ކުރައްވަނީ‬ ‫އފް ޓްރާންސިޝަން (ޑީޖީޓީ)‬ ‫ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް ޮ‬ ‫އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފްގެ ބޭބެ‬ ‫އަހުމަދު ލަތީފެވެ‪ .‬ލަތީފަކީ‪ ،‬ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި ގިނަ‬ ‫ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި‬ ‫ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރުގެ މަގާމު‬ ‫ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫މެލޭޝިއާގެ ސަފީރަކަށް އައްޔަން ކުރައްވަނީ‬ ‫ޑީއާރުޕީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަދި މިހާރު އެމްޑީޕީގެ‬ ‫މެމްބަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީގެ އަނބިކަނބަލުން‬ ‫ވިސާމެވެ‪.‬‬ ‫ސަފީރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން‬ ‫މިހާރު ވެސް ދިރިއުޅުއްވަނީ އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމު‬ ‫ހަމަޖައްސަވާ ގައުމުތަކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރު ޕާ ީޓއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ހުއްދަ ދިނީ‪،‬‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސް‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އިސްމާއިލް އާސިފަށެވެ‪.‬‬ ‫'ގައުމީ ވިންދު' ގެ ނަމުގައި އާ ސިޔާސީ‬ ‫ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން‬ ‫(އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މި‬ ‫ފަހަރު ދިނީ ގ‪ .‬ރާވެހި މުހައްމަދު ރަމީޒް (އޮގަރު‬ ‫ރަމީޒް) އަށެވެ‪.‬‬ ‫ރަމީޒަކީ‪ ،‬ޕީޕީއެމްގައި ކުރިން މަސައްކަތް‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން‬ ‫ދިނުމުން‪ ،‬ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭނީ މަދުވެގެން‬ ‫ސޔާ އެކު ހުށަހެޅުމުންނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ޮ‬ ‫‪ 3،000‬މީހުންގެ‬ ‫ދައުލަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭ ފައިސާ ލިބޭނީ‬ ‫‪ 10،000‬މީހުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށް އެކަންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުގެ ދަފްތަރުގައި ހަ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ޕާޓީއެއް މިހާރު ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރެއްވި އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ‬

‫އެއީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި‬

‫ގާތް ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި އެމްޑީއޭ އަދި ޑީއާރުޕީ އެވެ‪.‬‬

‫'ގައުމީ ވިންދު' ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް‬

‫މީގެ ތެރެއިން‪ ،‬އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި‬

‫މލްޑިވްސް ތާޑްވޭ‬ ‫އީސީން ހުއްދަ ދިން އިރު ޯ‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ޑިމެކްރޭޓްސް ގެ ނަމުގައި އެހެން ޕާޓީއެއް‬

‫ސލިހްގެ ވެރިކަން ހިންގާ އިއްތިހާދުގެ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 29‬ގައި އެ‬

‫ބައިވެރިންނެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދިފާއީ ބާރުތަކާއި‬

‫ރޭ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ކެއުންބުއިން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ‬

‫ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކާއި‬

‫ބޮޑު ‪ 11‬މީހުންނަށާއި ނުވަ ކުޑަކުދިންނަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެ މީހުންގެ ގެތަކަށް އަވަހަށް ނުވަދެވޭނެ ވަރުގެ‬

‫މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރު ‪2:45‬‬

‫ގެއްލުންތަކެއް ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުންވި އާއިލާތަކަށް ދިރާގުން ދެ‬ ‫ލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި‬ ‫އިއްޔެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރާ ހަމައަށް‬

‫އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި ދިރާގުގެ އިސްވެރިން ވަނީ‬

‫މާލެ އަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި‬

‫ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާ‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬ހާލުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫މަގުތަކުގައި ފެން ޮ‬

‫ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރާގުން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އިއްޔެ މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ‬ ‫ދިރާގުން ބުނި ޮ‬

‫ހުޅަނގު މޫސުމާއި އިރުވައި މޫސުން ބަދަލުވާ‬ ‫ބކޮށް ވާރެ ވެހުނު‬ ‫ދުވަސްވަރު އާންމު ގޮތެއްގައި ޯ‬

‫ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް އެހީ ވުމުގެ އިތުރުން‬

‫ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬އިއްޔެ މާލެއަށް ވާރޭ ވެހުނީ ރިކޯޑު‬

‫އެ ފަރާތުން އިސް ނަގައިގެން ނެޝިނަލް ޑިޒާސްޓަ‬

‫މިންވަރަކަށެވެ‪ .‬އަދި ގިނަ ހިސާބުތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެ‪،‬‬

‫މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް އެމަޖެންސީ ހޮޓްލައިނެއް‬

‫މުޅިޔަކު ‪ 160‬އާއިލާ އަކަށް ވަނީ އޭގެ އަސަރުކޮށްފަ‬

‫ކށްދީފައި ވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ނެޝަނަލް‬ ‫ވެސް ގާއިމް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ވަނީ ހާލުގައި‬

‫ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން‬

‫ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެ ހޮޓްލައިން (‪ )115‬އަށް ވީހާ ވެސް‬

‫ބުނީ ހާލުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދެ އާއިލާއެއް‬

‫އަވަހަށް ގުޅަން އިލްތިމާޒްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކަލާފާނު ސްކޫލަށް ބަދަލު ޮ‬

‫އިއްޔެ މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ އެހީ ވުމުގެ‬

‫‪ 20‬ގެއަކަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންވި ނަމަވެސް‪ ،‬އެ‬

‫ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ދިޔަ ވަގުތު ދިރާގުގެ ޗީފް‬

‫ސްކޫލަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސް ނުވާ އައިލާތައް ވެސް‬

‫އފިސަރާއި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫އެގްޒެކެޓިވް ޮ‬

‫އުޅޭ ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސްޔޫބީލް‬ ‫ފާހަގަކުރުން އަން ާގރަ ދުވަހުގެ ރޭ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް ‪ 75‬އަހަރު ފުރުމުގެ‬ ‫އަލިމަސްޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރުމަށާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިދިޔަ‬ ‫އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ‬ ‫ރޭ ބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން‬ ‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި މީޑިއާ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބާއްވާ‬ ‫މި ޖަލްސާ އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭގަ އެވެ‪ .‬ޖަލްސާގެ އެންމެ‬ ‫ހާއްސަ ކަމަކަށް އޮންނާނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލްއާ‬ ‫ގުޅުވައިގެން‪ ،‬ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަން‬ ‫ކުރުމެވެ‪ .‬އެގޮތުން "އަލިމަސް ޝަރަފު ގަލަން" އާއި "އަލިމަސް‬ ‫ގަލަން" އަދި "ރަން ގަލަން" ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލްސާގައި ދެން އޮންނާނީ ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬ ‫ދެމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ހައްގުވެރިން ހޮވައި އިނާމް ދިނުމެވެ‪ .‬އިނާމު ދޭ ދާއިރާތަކަކީ‬ ‫އިޖްތިމާއީ‪ ،‬ސިޔާސީ‪ ،‬ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާ‪ ،‬ވިޔަފާރި‬ ‫ޓ ޖާނަލިޒަމް އަދި‬ ‫އާއި އިގުތިސާދު‪ ،‬ކުޅިވަރު‪ ،‬ފީޗާ ލިޔުން‪ ،‬ފޮ ޯ‬ ‫އ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ އެވެ‪.‬‬ ‫ވީޑި ޯ‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬އަހަރުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާ އާއި‬ ‫ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓަށް ދޭ ހަޔާތީ އަރުތައިގެ އިނާމް ދިނުމަށް‬ ‫ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަން ފެށުނު ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ބަލަނީ ރާއްޖޭގައި ނެރުނު ފުރަތަމަ ނޫސް‬ ‫"ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު" ނެރުނު ދުވަސް ކަމަށްވާ ޖޫން ‪1943 ،5‬‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް ‪ 50‬އަހަރު ފުރުން ‪1993‬‬ ‫ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ‬ ‫ސަރުކާރުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪ ،‬ނޫސްވެރިކަމުގެ‬ ‫ޚިދުމަތްތެރިންނަށް "ރަން ގަލަން" އަދި "ރިހި ގަލަން" ގެ‬ ‫ޝަރަފު ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފުއާދު ވެސް މަޖިލިހު ެގ‬ ‫އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ‬

‫ސަންލޭންޑް ހިލްމީ ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫ހޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު‬ ‫ސަންލޭންޑް ޮ‬ ‫ކޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ރޭ‬ ‫ހުސެއިން ހިލްމީ‪ޯ ،‬‬ ‫ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ހިލްމީ ހައްޔަރުކުރީ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ތޅުވެހީގައި ކަމަށް ވެ‬ ‫މިހާރު ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ އަ ޮ‬

‫ގތަށް ފައިސާ ދައްކަން ހުސައިން ހިލްމީގެ‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬އެ ޮ‬ ‫ކޓުގެ ހުކުމުގައިވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މައްޗަށް ޯ‬

‫ތަފްސީލެއް އަދިއެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް‬

‫ކމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް‬

‫ފުއާދު ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ބާއްވާ‬

‫މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފާއި ހައުސިން މިނިސްޓަރު‬

‫އާންމު އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ވާދަކުރައްވާނީ މައްޗަންގޮޅި‬

‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ‬

‫ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އޭނާ‬

‫ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި މިހާރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ‬

‫ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް‬

‫ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އެޑްވައިޒަރު މުހައްމަދު‬

‫ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް‬ ‫ނާޒިމް އަދި ކުރީގެ ޮ‬

‫ދެހާސް ތޭރަވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ކމިޝަންގެ ރައީސްކަން‬ ‫ބޭއްވިއިރު އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވާދަވެރިކަން‬

‫ކުރެއްވި ފުއާދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް‬

‫ބޑުވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ނުކުންނަވާއިރު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ނަން‬

‫ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުސައިން ހިލްމީ އަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ‬

‫ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ސަންލޭންޑް‬ ‫ހުސެއިން ހިލްމީގެ މައްޗަށް ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ގައި‬

‫މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫މި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ހުސެއިން ހިލްމީގެ‬

‫ތައުފީގު ވެސް އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ގތަށް އޭނާ ފައިސާ ދެއްކެވި‬ ‫އެ ހުކުމާ އެއް ޮ‬

‫ސަރުކާރުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު ކަމާއި ފިޝަރީޒް‬

‫ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަޝްހޫރު އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ވެސް ވަނީ އެ‬

‫ހަމަ އަށް އެކި ފަހަރު މަތިން އެކި މިންވަރަށް ފައިސާ‬ ‫ދައްކައި‪ ،‬އެ ދަރަނި ޚަލާސް ކުރަން އޭނާ ހުށަހެޅުމުން‪،‬‬

‫ބައުންސް ޗެކްތަކެއްގެ މައްސަލައިގަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އެ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ‬

‫ނާޒިމްގެ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ހުސައިން ހިލްމީ ބަންދުކުރި މައްސަލައާ ގުޅޭ‬

‫އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް‪.‬‬

‫ކޓުގައި އެއްބަސްވެ‪ ،‬މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ފަރާތުން ޯ‬

‫ހުސައިން ހިލްމީގެ ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްސް އަކީ‬ ‫ސޓުތައް ހިންގަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ރި ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ފެންބޮޑުވެގެން ދެ ގެއަކުން މީހު ްނ ގެއެއްގެ ބެލްކަންޏެ ްއ‬ ‫ހުސްކުރަން ޖެހުނު‪ :‬މާރި ާޔ‬ ‫ވެއްޓި ސައިކަލްތަކަކަށް‬ ‫ގެއްލުންވެއްޖެ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ހ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬ ‫ލގެ ބެލްކަންޏެއް ވެއްޓިގެން‪،‬‬ ‫ހާޖަރާގޭގެ ތިން ވަނަ ފް ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިރުއޮއްސި ‪ 6:35‬ހާއިރު ރިޕޯޓު ޮ‬ ‫މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތިންވަނަ ފްލޯގެ ބެލްކަންޏެއް‬ ‫ވެއްޓި‪ ،‬އެ ގޭގެ ކައިރީގައި ޕާކް ކޮށްފައި ހުރި‬ ‫ސައިކަލްތަކަކަށް އިއްޔެ ގެއްލުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް‬

‫ކށްފައި ހުރި ހަތަރު‬ ‫އަދި އެ ގޭގެ ތިރީގައި ޕާކް ޮ‬ ‫ސައިކަލަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބެލްކަނި ވެއްޓުނީ ކިހިނެއް ވެގެން ކަމެއް އަދިއެއް‬ ‫ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫މާލޭގެ މަގެއްގައި ފެން ޮބޑުވެ‪ ،‬ސައިކަލެއް ވެއްޓިފައި‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު ނިޝާތު‪/‬މިހާރު‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫މިހާތަނަށް މޭލެ އަށް ‪ 140‬މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ‬ ‫ވަނީ ވެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"މިފަދަ ހިތާމަވެރި ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫މާލެ އަށް އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ދެ‬

‫ހަމަ ހުރިހާ އާއިލާތަކަށް އަދި ހާއްސަކޮށް މި ފެނުގެ‬

‫ގެއަކުން މީހުން ހުސްކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ޑިފެންސް‬

‫އަސަރުކޮށްގެން އުޅުއްވަން ޖެހޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް‬

‫މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖްތައް ރައްދުކުރަން‪"،‬‬

‫އެމްއެންޑީއެފާއި ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓްގެ އިސް‬ ‫ކންފަރެންސްގައި‬ ‫ބޭފުޅުންނާ އެކު ބޭއްވި ނޫސް ޮ‬

‫މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހެނދުނު ‪ 11‬ޖަހާކަންހާއިރު ވެހެން ފެށި‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ‪ 14‬ޕޮއިންޓެއްގައި‬

‫ވާރޭގައި އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދާއި އަމީނީމަގު އަދި‬

‫ޕަމްޕްތައް ބަހައްޓައިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ބޑަށް ފެންބޮޑުވެފަ‬ ‫ހަވީރީހިނގުމުގައި ވަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ސިފައިން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬މިއަދު‬

‫ބޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ތާރު‬ ‫އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‪ޮ ،‬‬

‫ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާރިސާއާ ގުޅޭ ތަފުސީލުތައް‬

‫އަޅައިގެން އަލަށް ހެދި ބައިގައި ވެސް ވަނީ ފެން‬

‫ދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ފުށް ރައްކާކޮށްފައިވާ‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬އެތައް ބަޔަކަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގުދަންތަކުގެ ކައިރީގައި ވެލި ބަސްތާ ޖަހައި އެ‬ ‫ތަންތަނުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްގެ ޓީވީއެމްގެ‬

‫މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދެ ފޫޓެއްހާ‬ ‫ވަރަށް ފެން ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވެ‪ ،‬ބައެއް ގޭގެ އާއި‬ ‫މި ވިއްސާރައިގައި ފެން ޮ‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬އެ ސްޓޭޝަން ހުއްޓޭ‬ ‫ގޯތިތެރޭގައި ފެން ޮ‬

‫ހޓާތަކުގެ ބޭރުގައި ވަނީ ބަސްތާ ޖަހައި‬ ‫ފިހާރަތަކާއި ޮ‬

‫ގސްގެން އެތަނަށް ވެސް ސިފައިން ވަނީ‬ ‫ހިސާބަށް ޮ‬

‫ގތް ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފެން ނުވަންނަ ޮ‬

‫ހ‪ .‬ހާޖަރާގޭގެ ތިން ވަނަ ފް ޯލގެ ބެލްކަނި ވެއްޓި ސައިކަލްތަކަކަށް ގެއްލުން ވެފައި‪.‬‬

‫ފރުކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެހީތެރިކަން ޯ‬

‫އެލިއާއިން އެމްއެންޑީއެފަށް ޕަމްޕްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި‬

‫މާލެ އަށް އިއްޔެ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ވެހުނު ބޯ‬ ‫ވާރޭގައި މަގުތަކުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެން ބޮޑުވެ‪ ،‬ފެން‬ ‫ހިއްކުމުގައި ވެސް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ވެފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިން އެމްއެންޑީއެފަށް‬ ‫އެލިއާ ޮ‬ ‫ޕަމްޕުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ވެސް‪ ،‬އެމްއެންޑީއެފަށް މިފަދަ ބޮޑެތި‬ ‫އެހީތަކެއް ވެ ދީފައިވާ އެލިއާ އިން މިފަހަރު ހަދިޔާކުރީ‬ ‫ޑީސަލް ހަތަރު ޕަމްޕާއި އިލެކްޓްރިކަލް ފަސް ޕަމްޕެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި‬ ‫ހެދިފައިވާ ފެންގަނޑު ހިންދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް‬ ‫ބައެއް ކުންފުނިތަކުން އެހީތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ބުނީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި‬ ‫އަދިވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސިފައިން އަންނަނީ މާލޭގެ ‪ 14‬ސަރަހައްދެއްގައި‬ ‫ޕަމްޕްތައް ބަހައްޓައިގެން‪ ،‬ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ‬ ‫ސަބަބުން ބައެއް ގޭގެ އަށާއި ފިހާރަތަކަށް ފެންވަދެ‬ ‫ބޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން‬ ‫ބުނީ ‪ 138‬ގެ އަކަށް ފެން ވަދެފައިވާ ކަމަށާއި އެ‬ ‫ގެ ތަކުން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން‬ ‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬ހަތްދިހަ ފަސް ގެ އަކުން ކަރަންޓު‬ ‫ގސްފައިވާއިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން ‪ 34‬ގެ‬ ‫ކަނޑައިގެން ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އެއްގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ޮ‬ ‫ވެސް އެސެންޓަރުން ބުންޏެވެ‪ .‬ބާކީ ގެތަކުގެ ކަރަންޓުގެ‬ ‫މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ޕީޖީގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރަން‬ ‫ހުށަހަޅަން ‪ 45‬ދުވަސްދީފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ނިންމުމެއް މުރާޖާ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެކަމެއް‬ ‫ކުރުމަށާއި ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރީގައި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކށް‪ ،‬މިނިވަންކަން ހިފަހައްޓާފައިވާތީ‬ ‫މީހަކު ބަންދު ޮ‬ ‫އފީހުން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އެކަން މުރާޖާ ކުރަން ޖެހޭ ނަމަ‪ ،‬އެކަން ކުރުމުގެ‬

‫ނިންމުންތައް ރިވިއު ކުރާނެ ޚާއްސަ ޔުނިޓެއް‬

‫އިތުރުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ޔުނިޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ‪45‬‬ ‫ގާއިމް ޮ‬

‫އެކަން މުރާޖާ ކުރަން ޖެހޭ ނަމަ‪ ،‬އެކަމަށް ޚާއްސަ‬

‫އފީހުން ނިންމައިފި‬ ‫ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭން ޕީޖީ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޔުނިޓެއް މިއަދު ގާއިމް ޮ‬ ‫އެ ޔުނިޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވަނީ‬ ‫ޕީޖީ ޮ‬

‫ގތުން ދައުވާ އުފުލިފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ‬ ‫ކަމަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ޝަރީއަތުން ހުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން މީހުން ބަންދު‬

‫ބަންދުގައިވާ މީހަކު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުން ނަމަ‪،‬‬

‫ކށް‪ ،‬އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލު‬ ‫ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް މުރާޖާ ޮ‬

‫އެ ފުރުސަތު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ‪ 45‬ދުވަހުގެ‬

‫ތ ބެލުމާއި ދައުވާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ‬ ‫ކުރަމުންދޭ ޯ‬

‫އންނާނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މުއްދަތަށް ޮ‬

‫ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް މުރާޖާ ކުރުމަށާއި‬

‫އަދި އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއް ތައާރަފްކޮށް‪،‬‬

‫އެ ނިންމުމެއް ބަދަލު ކުރުމަކީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް‬

‫ތޅު ތެރޭގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ އެ‬ ‫ޖަލުތަކާއި އަ ޮ‬

‫ގާނޫނީ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގފިތަކުން ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫އޮފީހުގެ ޮ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި މީހަކަށް ދައުވާއެއް‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އފީހުން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އެ ޮ‬

‫ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ހުއްދަ ޭދ‬ ‫އުސޫލު ހަރުދަނާ ކުރާނަން‪ :‬މިނިސްޓަރު‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ‪500‬‬

‫ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް‬ ‫ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ހުއްދަ ދޭ އުސޫލަށް‬ ‫އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ‪ 100‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދިގު ވޯޓަ ސްލައިޑް ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓުން ދައްކާލައިފި | ފޮޓޯ‪ :‬ޖުމެއިރާ‬ ‫"ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ފަ އި ޒާ ން އި ސް މާ އި ލް‬

‫ފަތުރުވެރިން އަބަދުވެސް ހައިރަން ކުރެވޭނެ ކަންކަން‬ ‫ކުރަން‪ .‬މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އައިސް‬ ‫ރޔަލް ރެސިޑެންސް‬ ‫ސްކޭޓިން ރިންގް‪ ،‬ފަސް ކޮޓަރީގެ ޯ‬

‫ވޓަ ސްލައިޑް ދައްކާލައިފި‬ ‫އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދިގު ޯ‬

‫އަދި ބިމުއަޑީގެ ބާ ފަދަ ތަންތަން ހިމެނޭ‪ "،‬އެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަ‪ ،‬އަމިތު މަޖުމްޑަ ވިދާޅުވި‬ ‫ރި ޯ‬

‫ވޓަ ވިލާތަކުން މިހާރު ރީތި މަންޒަރުގެ އިތުރުން‪،‬‬ ‫ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬ވިއްޓަވެއްޔަކީ‬ ‫ހަނީމޫން ހޭދަ ޮ‬

‫ވޓަ ސްލައިޑް ހަރުކޮށް‪ ،‬އިތުރަށް‬ ‫ވިލާ ތެރޭގައި ޯ‬

‫ވޓަ ސްޕޯޓްސް‬ ‫ޕަޑީގެ ޑައިވް ބޭސް އަކާއި‪ޯ ،‬‬

‫ޖއީ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެން ޯ‬

‫ސެންޓަ‪ ،‬ސްޕާ އަދި‪ ،‬ތަފާތު ހަ ރެސްޓޯރަންޓާއި‬

‫ވޓަ ސްލައިޑް ތައާރަފްކުރީ ޓޫރިސްޓުން‬ ‫އަދި މި ޯ‬

‫ގތަށް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ‬ ‫ބާ އެކުލަވާލައިގެންވާ ޮ‬

‫ޖއީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އުމުރުފުރަޔަކަށް‬ ‫އެން ޯ‬

‫ރިސޯޓެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަމާޒު ޮ‬

‫ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި އަކީ ދުބާއީގެ ޖުމެއިރާ‬

‫ކށްފައިވާ ޖުމެއިރާ‬ ‫ދެވަނަފުށީގައި ތަރައްގީ ޮ‬

‫ގްރޫޕުގެ ދަށުން ހިންގާ ރިސޯޓެކެވެ‪ .‬އަދި މެދު‬

‫ވޓަ ވިލާތަކާއި އެ ރިސޯޓުގެ‬ ‫ވިއްޓަވެލީގެ ޕްރައިވެޓް ޯ‬

‫އިރުމަތީގައި މިހާރުވެސް އެ ކުންފުނިން ދަނީ ބުރުޖް‬

‫ހަތް އިންފިނިޓީ ޕޫލް ވިލާތަކުގައި ވަނީ ‪ 23‬މީޓަރުގެ‬

‫އަލް އަރަބް ފަދަ މަތީ ފެންވަރުގެ ‪ 15‬ތަނެއް‬

‫ވޓަ ސްލައިޑް ހަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިގު ޯ‬

‫ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ޔޫރަޕް‪ ،‬އޭޝިއާ އަދި‬

‫ސޓަކީ ގިނަ ފަތުރުވެރިންގެ‬ ‫ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރި ޯ‬ ‫ކށްލުމަށް މަގުބޫލުވެފައިވާ‬ ‫މެދުގައި ހަނީމޫން ހޭދަ ޮ‬ ‫ތަނެކެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ‬ ‫ސިއްހީ ދާއިރާއަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ އަދި‬ ‫ކށްދޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުން‬ ‫ހަރަދު ކުޑަ ހިދުމަތެއް ފޯރު ޮ‬

‫ސިއްހީ ދާއިރާ އިން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަމުގެ‬ ‫މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު‬

‫ބޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫ތަމްރީނަށް ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބެއްލެވި‬

‫އެވެ‪ .‬މިނިސްޓަރު ވަނީ މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ‪100‬‬

‫ކަންތައްތަކުން ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދޭ‬

‫ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރައްވާނެ ހާއްސަ ކަންކަން އިއުލާން‬

‫އުސޫލުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ‬

‫ކުރައްވާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެއިން މިހާރު ހުއްދަ ދޭ ބިދޭސީ ނަރުހުންނާއި‬ ‫ޑޮކްޓަރުން ރެކްރޫޓް ކުރަނީ އަމިއްލަ އެޖެންސީތައް‬

‫‪ 100‬ދުވަހުގެ ތެރޭ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫މުހިންމު ކަންކަން‪:‬‬

‫ކށެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން ފެންވަރު ނެތް‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬ ‫މީހުންނަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް‬

‫ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސްގެ‬‫ހިދުމަތް ދިނުން‪.‬‬

‫ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކުގައި ‪ 18‬ތަފާތު ތަނެއް‬ ‫މިހާރު ދަނީ ތަރައްގީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ އެމަޖެންސީ ކެއާގެ ވަރުގަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމް‬‫ކުރުން‪.‬‬

‫ޑކްޓަރުން ވެސް ނަރުހުން‬ ‫ތަންފީޒު ކުރާނަން‪ޮ .‬‬ ‫ވެސް ރެކުރޫޓް ކުރަން ގެންގުޅޭ މިންގަނޑަށް ބަދަލު‬

‫ ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ އިންސްޓިޓިއުޓެއް‪،‬‬‫އާސަންދައިން އެ ފަރުވާ ދިނުން‪.‬‬

‫ގެންނާނަން‪ .‬މިހާރު ބިދޭސީން ރެކުރޫޓް ކުރަނީ‬ ‫ކށް ކަމަށްވާއިރު‬ ‫ޕްރައިވެޓް އެޖެންސީތައް މެދުވެރި ޮ‬

‫ތޅުތެރޭގެ ސިއްހީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން‬ ‫ އަ ޮ‬‫ފެށުން‪.‬‬

‫އޭގެ ސަބަބުން ނަރުހުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި‬

‫‪ -‬ބޭހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން‪.‬‬

‫އެބަހުރި މައްސަލަތަކެއް‪ .‬އަދި ރެކްރޫޓު ކުރުމުގެ‬

‫‪ -‬ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމާ ގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް‬

‫ތެރޭގައި އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ހުންނަކަން ވެސް‬

‫ބޭއްވުން‪.‬‬

‫ފާހަގަ ކުރެވޭ‪ "،‬އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬ނަރުހުންނާއި‬ ‫ޑކްޓަރުންވެސް ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ‬ ‫ޮ‬

‫އެކަންކަމުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރާފައިވާ‬

‫މިންގަނޑުތަކަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މީހުން ލިބޭނެ‬

‫ރަށްރަށުގައި މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން‪ ،‬އެ‬

‫ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އެކަން ބައްޓަން ކުރާނަން‪".‬‬

‫ރަށްރަށުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު‬

‫ގތުގެ ތަފްސީލެއް މިނިސްޓަރު‬ ‫އެކަން ކުރާނެ ޮ‬

‫ރަނގަޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި‬

‫ހދަން އިއުލާން ކުރަން‬ ‫ދިވެހި ނަރުހުން ޯ‬

‫ގތުގައި އެ ރިސޯޓުގެ‬ ‫ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލިން ބުނި ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަން ކުރުމަށް ޮ‬

‫ހާމައެއް ނުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓުން އާ ވޯޓަ ވިލާ އާއި‬

‫އަށް ވުރެ ގިނަ ނަރުހުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލައި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެވެ‪ .‬ނަރުހުންގެ އިނާޔަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް‬

‫ގިނައިން ފެންމަތިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖުމައިރާ ވިއްޓަވެލީގައި ރާއް ޖޭ ގެ‬ ‫އެންމެ ދިގު ސްލައިޑް!‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗާ ގުޅޭގޮތުން‬ ‫ރާއްޖޭގެ މައި ޮ‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ދިވެހި ނަރުހުން ހިދުމަތާ‬

‫އާއްމުން ކުރަމުން ދާ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް‬

‫ގުޅުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފާނަ އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަ ްށ‬ ‫އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޕޓު ކުރާ ލޮނު އަދި ފެނުގައި‬ ‫އެކްސް ޯ‬ ‫ގެންގުޅޭ އެކުއޭރިއަމް މަހާއި ދިރޭ ފާނަ އަކީ‬ ‫ކށްދޭ ތަކެތި ނޫން ކަމަށް ފިޝަރީޒް‬ ‫ޑިއުޓީ މައާފު ޮ‬

‫ލނު އަދި ފެނުގައި ގެންގުޅޭ އެކުއޭރިއަމް‬ ‫ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފާނަ‬

‫މަހާއި ދިރޭ ފާނަ ރާއްޖެ އިން އެކްސްޕޯޓު ކުރަން‬

‫ޕޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި‬ ‫އެކްސް ޯ‬

‫ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުނީ ނަގަން ފަށައިފި‬

‫ވެދާނެތީ‪ ،‬ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް އައީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދެމުން ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫އެތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މައާފު ޮ‬ ‫ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގެ‬

‫ޕޓާއި އިމްޕޯޓު ގާނޫނުގެ ދަށުން‬ ‫އެކްސް ޯ‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެކްސްޕޯޓުކުރާ‬

‫މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އިމްޕޯޓް‬

‫ލނު އަދި ފެނުގައި ގެންގުޅޭ އެކުއޭރިއަމް މަހާއި‬ ‫ޮ‬

‫ޑިއުޓީ މައާފުކުރެވޭނީ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ‬

‫ޕޓުކުރަން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ‬ ‫ދިރޭ ފާނަ އެކްސް ޯ‬

‫ރސެސް ކުރުމަށާއި ވެލިޔު‬ ‫މަހުގެ ބާވަތްތައް ޕް ޮ‬

‫ބާވަތްތަކަކީ ވެލިއު އިތުރުކުރަން ބޭނުން ކުރާ‬

‫ޕޓްކުރާ އެންމެހައި ތަކެތިން‬ ‫އިތުރުކުރަން އިމް ޯ‬

‫ތަކެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމާ ގުޅޭ ކަންކަން ފެބްރުއަރީ ‪2016 ،1‬‬

‫ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓުކުރަނީ‬ ‫ރޯމަހާއި މަހުގެ އެކި ބާވަތްތަކެވެ‪ .‬އޭގެ ބާވަތްތައް‬

‫އފް އިކޮނޮމިކް‬ ‫އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ ޮ‬

‫ޕޓްކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫އެންމެ ގިނައިން އެކްސް ޯ‬

‫ލޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ވަނީ ފިޝަރީސް‬ ‫ޑިވެ ޮ‬

‫އެމެރިކާއަށާއި ޖަރުމަނަށާއި އަވަށްޓެރި ސްރީ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާއަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އާ ބިލާ އެކު ގާނޫނީ ޕްރޮފެޝަން ފުރަތަމަ‬ ‫ފަހަރަށް ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަމާ ދިމާލަށް‬

‫‪9‬‬

‫އތުމެވެ‪ .‬އެ މެމްބަރުން‬ ‫ދަށުގައި ވަކީލުން ތިބޭ ގޮތަށް ޮ‬ ‫ސސިއޭޝަނަކީ ވަކީލުން‬ ‫ވިދާޅުވާ ގޮތުން މުޅި ބާ އެ ޯ‬ ‫ގތުގައި އޮތުމަކީ‬ ‫އިންތިޚާބުކުރާ އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ޮ‬ ‫ކަންބޮޑުވުމެކެވެ‪ .‬ވަކީލުން އަމިއްލައަށް ވަކީލުންގެ‬ ‫ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނުނިންމޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫މެމްބަރުން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން‬ ‫ވަކީލުންގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓައި‪ ،‬ނުފޫޒެއް ނެތި‬ ‫ގތް ހަދަން ތިބެން ޖެހޭނީ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރެވޭ ޮ‬ ‫އެ މީހުންގެ ތެރެއިން ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭ ބައެކެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއަރާފައިވާ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ބާ‬ ‫ސސިއޭޝަންތައް ނުވަތަ ބާ ކައުންސިލްތައް‬ ‫އެ ޯ‬ ‫ގތަށް ކަން އެ ބޭފުޅުން‬ ‫އެކުލެވިގެންވަނީ އެ ޮ‬ ‫ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރފެޝަން އާއި ނާސިން އާއި‬ ‫"މެޑިކަލް ޕް ޮ‬ ‫އެކައުންޓެންޓުން‪ .‬މި މީސްމީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ އެ‬ ‫ރފެޝަން ރެގިއުލޭޓް ކުރާ‬ ‫މީހުން އަމިއްލައަށް އެ ޕް ޮ‬ ‫ބައެއް‪ .‬އެހެންވީމަ މިއީކީ ދުނިޔޭގައި އަލަށް ހިނގާ‬ ‫ކަމެއް ނޫން‪ ".‬އެ ބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ގާނޫނީ‬ ‫ވަކީލް އަދި ކެންދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން‬ ‫މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ވަކީލުންގެ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫އތީ ވަކީލުންގެ މައްޗަށް‬ ‫ޝަކުވާއަކަށް ވެފައި ޮ‬ ‫އަންނަ ކުއްލި ސަސްޕެންޝަންތަކާއި އެޅޭ‬ ‫ފިޔަވަޅުތަކެވެ‪ .‬ކުރެވޭ ޓްވީޓަކުން ނުވަތަ މީޑިއާގައި‬ ‫ފާޅުކުރާ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން ވެސް އެ‬ ‫މައްސަލައެއް ނިމެންދެން ސަސްޕެންޝަނާ ވަކީލުން‬ ‫ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬ބައެއް ވަކީލުންގެ‬ ‫ސަސްޕެންޝަން އަހަރަކަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް‬ ‫ވެސް ގޮސްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ސަބަބުން ވަކީލުންގެ އާމްދަނީއަށް ހުރަސް‬ ‫އެޅި‪ ،‬އެ މީހުންގެ މުވައްކިލުން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ‬ ‫ބޑު ޝަކުވާއެކެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫ދަތިތަކަކީ ވެސް ޮ‬ ‫ސަސްޕެންޝަނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް‪ ،‬އެކަމުގައި‬

‫ނ އޮ ނި ގަނ ެޑ އް ހެ ދު ަމ ށް ގާ ނޫ ނީ ިޚ ދު މަ ތު ގެ ބި ލް‬ ‫ނ ރެ ގި އު ޭލ ޓް ކު ރު މާ ބެ ހޭ ގާ ނޫ ީ‬ ‫ވަ ކީ ލު ން ތަ ކެ އް‪ :‬ވަ ކީ ލު ް‬

‫ކޓަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ރަ އް ޔި ތު ން ގެ ަމ ޖި ލީ ހަ ށް ވަ ނީ ހު ށަ ަހ ޅާ ފަ އި ‪ ---‬ފޮ ޓޯ‪ި /‬މ ހާ ރު‬

‫އެކަމަކު ގާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލާ އެކު ވަކީލުންގެ‬ ‫ބޑުވުންތަކަށް ނިމުން އަންނާނެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫މި ކަން ޮ‬

‫"މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަން އާއި ނާސިން އާއި އެކައުންޓެންޓުން‪ .‬މި މީސްމީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ އެ މީހުން‬ ‫އަމިއްލައަށް އެ ޕްރޮފެޝަން ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ބައެއް‪ .‬އެހެންވީމަ މިއީކީ ދުނިޔޭގައި އަލަށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫން‪".‬‬

‫ގތުން ވަކީލުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި‬ ‫ބިލް އޮތް ޮ‬ ‫މަރުހަލާތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ވަކީލަކާ‬ ‫ބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެކަމެއް‬ ‫ކމެޓީގެ ޚާއްސަ ޕެނަލެއް އެކުލަވާލާނެ‬ ‫ބަލަން ސުލޫކީ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޕެނަލްގައި މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު‪ ،‬ޝަކުވާ‬ ‫ރައްދުވާ ވަކީލަށް އެ މަރުހަލާގައި ވެސް ގިނަ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަދަން މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ވެސް ކުރެވޭ ފުރަތަމަ‬

‫ތައުލީމް ހާސިލްކުރާ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ހަނިވާކަމުގެ‬

‫ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ބައެއް‬ ‫ތަސައްވުރެއް އަބަދުވެސް ޮ‬

‫ގާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލް ގާނޫނަކަށް ވުމާ އެކު ބާ‬ ‫ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގައި ފަންނީ‬

‫އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް‬

‫ތަންތަނުން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަތީ‬ ‫ތައުލީމުގެ ފެންވަރާ މެދު ވެސް ސުވާލު އުފައްދަ‬

‫ދާއިރާތަކުގެ އެންމެ ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް އަދި މިހާރު‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގައި‬ ‫އުފެދޭނެ އެވެ‪ .‬އެ އެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ދޭ މަތީ‬

‫އެންމެ ފުޅާވެފައިވާ އެއް ދާއިރާ އެވެ‪ .‬މީގެ ބައި‬

‫ތިބޭނީ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ‬

‫ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަކީ ވެސް އެ ބިލްގެ‬

‫ގަރުނު ކުރިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ވަކީލުންގެ‬

‫ހަތް މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އެ‬

‫އަނެއް މަގްސަދެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ހުއްދަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ޚިދުމަތް އޮތީ ގާނޫނީ ޮ‬

‫ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް އިންތިހާބުކުރާނީ ވަކީލުންގެ‬

‫ގތުން ގާނޫނީ ދާއިރާގައި‬ ‫އެ ބިލް އޮތް ޮ‬

‫ބޑު ބަދަލާ އެކު ވަކީލުންގެ ދައުރު‬ ‫ޒަމާނަށް އައި ޮ‬

‫ވޓަކުންނެވެ‪ .‬އަދި ހިންގާ‬ ‫މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ޯ‬

‫ކސްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލައި‪،‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޯ‬

‫ފުޅާވެ‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ވަކީލުންގެ އަދަދު ހާހުން މައްޗަށް‬

‫ކމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިތުރު ސަބް ކޮމެޓީތަކެއް‬ ‫ޮ‬

‫ސސިއޭޝަނުންނެވެ‪ .‬އެފަދަ‬ ‫މނީޓާ ކުރާނީ ބާ އެ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އަރައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިއަދާ ހަމައަށް‬

‫އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކސްތަކުގެ ކަރިކިއުލަމާއި ކޯހުގެ މުއްދަތާއި‬ ‫ޯ‬

‫ވެސް ވަކީލުންނަކީ އެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ގާނޫނީ‬

‫ގތުން ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ‬ ‫އެ ބިލް އޮތް ޮ‬

‫ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުން ވެސް‬

‫އނިގަނޑެއް ނެތި ރެގިއުލޭޓް ކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ޮ‬

‫ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަން ދެ ދައުރަށް ވުރެ ދިގު‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ބާރުގެ ދަށުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮންނާނީ ބާ އެ ޯ‬

‫ފަންނެކެވެ‪.‬‬

‫މުއްދަތަކަށް ނުފުރޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ދައުރު ހަމަވުމުގެ‬

‫އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން‪ ،‬ގާނޫނީ‬

‫ކުރިން މެމްބަރަކު ވަކިކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ‬

‫ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެ މީހަކު މަގާމުން ދުރުކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު‬

‫ގަބޫލުކުރާނެ މަރުކަޒުތައް ވެސް ކަނޑައެޅުން ދަނީ އެ‬

‫ވަކީލުން ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ އެކި‬ ‫ފަހަރު އެކި އިދާތަކުގެ ދަށުންނެވެ‪ .‬އެކަމާ ބެހޭ‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ދަށަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬

‫އެއްވެސް ގާނޫނެއް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬ބޭނުންކުރަނީ‬

‫ވަކީލުންނަށް ލިބެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 100‬އަށް ވުރެ‬

‫އެއިރެއްގައި އެކަމާ ހަވާލުވެ އޮންނަ މުއައްސަސާއަކުން‬

‫ކށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ‬ ‫މަދު ނޫން ވަކީލުން ސޮއި ޮ‬

‫ހަދާ ގަވާއިދުތަކެވެ‪ .‬ވަކީލުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން‬

‫ވޓަކުން އެ މެމްބަރަކު‬ ‫މައްޗަށް ބިނާކޮށް‪ ،‬ނަގާ ޯ‬

‫އަނެއް ކަމަކީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ނަމުގައި‬ ‫ވަކީލުންތަކެއް ގުޅިގެން ބާ އެ ޯ‬

‫ގތަކަށް ބުނާ ނަމަ‪ ،‬މި‬ ‫ވަކިކުރެވެ އެވެ‪ .‬އެހެން ޮ‬

‫ސސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ‬ ‫އުސޫލުތަކެވެ‪ .‬ބާ އެ ޯ‬

‫މި ބިލް ގާނޫނަކަށް ވުމުން ބަދަލު އަންނާނެ‬

‫‪ 2014‬ގައި ޖަމިއްޔާއެއް ހެދި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ގާނޫނީ‬

‫ބިލް ގާނޫނަކަށް ވުމުން ވަކީލުން ކަނޑައަޅާ ސެލްފް‬

‫ތަނަކުން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލް‬

‫އނިގަނޑެއް ނެތުމުން އެކަން އޭރު ހުއްޓުވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޑީއެއްގެ ތެރެއަށް އެ މީހުން ފުރަތަމަ‬ ‫ރެގިއުލޭޓަރީ ޮ‬

‫ކުރިޔަސް‪ ،‬ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުގެ ކުރިން ބާ‬

‫ފަހަރަށް ވަދެގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ބާ އިމްތިހާނެއް ނިންމައި‪،‬‬

‫އޭގެ ފަހުން ‪ 2015‬ގައި ނެރުނު ގަރާރަކުން‬ ‫ހަމަޖެއްސި އުސޫލަކާ އެކު‪ ،‬މިހާރު ވަކީލުން ރެގިއުލޭޓް‬

‫ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ވަކީލުން ރެގިއުލޭޓް‬

‫އަދި އިތުރު ތަމްރީނުތަކެއް އެއް އަހަރު ތެރޭގައި‬

‫ކޓާއި އެ ކޯޓުގެ ދަށުން ހިންގާ‬ ‫ކުރަނީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކުރުމާއި ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި‬

‫ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 18‬ފުރިފައިވާ‬

‫އފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން‬ ‫ޑިޕާޓްމެންޓް ޮ‬

‫ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވަކީލުކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް މިހާރު‬ ‫ޮ‬

‫(ޑީޖޭއޭ) އިންނެވެ‪.‬‬

‫ފަދަ‪ ،‬އެހެން އިދާރާތަކުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ‬

‫އޮތަސް‪ ،‬އެ ބިލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ އުމުރު ‪21‬‬

‫ވަކީލުންނާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ‬

‫އަހަރަށް މަތިކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ވަކީލުން ރެގިއުލޭޓް‬ ‫ކުރަން ގާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ މިއީ ވަކީލުންނާ ބެހޭ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް‬

‫ދަށަށް ބަދަލުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ‬ ‫ތައުލީމް ހާސިލްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވުރެ ރާއްޖޭގައި މަތީ‬

‫މި ބިލަށް މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތާއީދު‬ ‫ކުރިޔަސް‪ ،‬ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މަދު މެމްބަރުންގެ‬ ‫ބޑީއެއްގެ ބެލުމުގެ‬ ‫ބޑުވުމަކީ ސެލްފް ރެގިއުލޭޓްރީ ޮ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ގތުން ހެކިވެރިންނާ‬ ‫ފުރުސަތުތައް ލިބިދެވެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ސުވާލު ކުރުމާއި ޖަވާބުދާރީވުމާއި ދިފާއުވާން އެހެން‬ ‫ވަކީލުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް ލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝަކުވާ ބަލާ ޕެނަލުން މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު‬ ‫ސސިއޭޝަންގެ ހިންގާ‬ ‫އެކަމުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވާނީ ބާ އެ ޯ‬ ‫ކޮމެޓީއަށެވެ‪ .‬ޝަކުވާ ބެލި ޕެނަލްގެ ހޯދުންތަކަށް‬ ‫ފަހު‪ ،‬އެ ޝަކުވާއެއް ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ‬ ‫އންނަނީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ‬ ‫ބަލައި‪ ،‬ފިޔަވަޅު އެޅުން ޮ‬ ‫ބާރުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬ޝަކުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ހިންގާ‬ ‫ކމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ނަސޭހަތް ދިނުން ނުވަތަ‬ ‫ޮ‬ ‫އިންޒާރު ދިނުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ކުރުން ނުވަތަ‬ ‫ވަކި މުއްދަތަކަށް ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ‬ ‫ކށް ބާތިލް ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް‬ ‫ލައިސަންސް އެއް ޮ‬ ‫ކޮމެޓީއަށް އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމެޓީގެ ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ‬ ‫ހިންގާ ޮ‬ ‫ނަމަ‪ ،‬އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ވަކީލަށް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމެޓީގައި އިސްތިއުނާފް‬ ‫އެގޮތުން އިސްތިއުނާފް ޮ‬ ‫ކމެޓީގެ ނިންމުމާ މެދު‬ ‫ކުރުމާއި އިސްތިއުނާފް ޮ‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ އެންމެ ފަހު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުން‬ ‫ކޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ‬ ‫އެ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ފުރުސަތު ވެސް ލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ބައެއް ވަކީލުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ‬ ‫ކމެޓީގެ ނިންމުމަށް ފަހު‪،‬‬ ‫ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފް ޮ‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާން ޖެހޭ‬ ‫އތުން އެންމެ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތަށް ޮ‬ ‫ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި‬ ‫ވަކީލުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު‬ ‫އެޅުމާ ބެހޭ ނިޒާމް އެ އެ ބިލުގައި އިތުރަށް‬ ‫ތަފްސީލުކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬މައިގަނޑު އެއް ކަމެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވަނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބާ‬ ‫ކޓުތަކުގެ ދައުރެވެ‪ .‬އެ ބިލް‬ ‫އެސޯސިއޭޝަނާއި ޯ‬ ‫ގާނޫނަކަށް ވުމުން‪ ،‬މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުގައި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬

‫ބަޖެޓު ސައްލާ‪ :‬ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ‬ ‫"އަންފަންޑަޑް މޭން ޑޭޓްސް" ގެ ޒިންމާ‬ ‫ގައުމަށް މިއަދު ވެސް ބޭނުންވެފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ‪.‬‬ ‫ޤާނުނީ ޚިދްމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭ‬ ‫ޢުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި‪ ،‬އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ‬ ‫ތަމްރީނު ދިނުމާއި‪ ،‬ޤާނޫނީ ތައުލީމު ދިނުމުގެ މުޤައްރިރު‬ ‫ގތުން މައިގަނޑު އަށް‬ ‫އެކުލަވާލުން ވެސް ހިމެނޭ ޮ‬ ‫ކަމެއް ކުރުމަށް އެކުލެވިފައިވެ އެވެ‪ .‬ޤާނޫނު ހިންގާ‬ ‫ސސިއޭޝަންގެ ރައީސާއި ނާއިބު‬ ‫ބެލެހެއްޓުމަށް ބާ އެ ޯ‬ ‫ރައީސް ހިމަނައިގެން ހަތް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް‬ ‫ކށްފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ‪.‬‬ ‫އުފެއްދުމަށް ބައްޓަން ޮ‬ ‫މި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬ބަޖެޓަށް‬ ‫ކުރާނޭ އަސަރު ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި‪ ،‬ކޮށައި މަށައި‬ ‫ގތަށް ފާސްކުރާނެ‬ ‫ހެދުމަށް ފަހު އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ ޮ‬ ‫ތ އެވެ؟ ނަމަވެސް‪ ،‬އޭރުން ވެސް‪،‬‬ ‫ކަމަށް ވިސްނަމާ ޯ‬ ‫އފީހަކާއި‬ ‫ބާ އެސޯސިއޭޝަނަށް ވެސް‪ ،‬ކުޑަ މިނުން‪ޮ ،‬‬ ‫ސެކްރެޓޭރިއަޓެއް ބޭނުންވާނެ އެވެ‪ .‬ކޮންމެވެސް‬ ‫މިންވަރެއްގެ ޚަރަދުތަކެއް އިތުރަށް ހިނގާނެކަން‬ ‫ގތުން ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދަކީ‬ ‫ޔަގީނެވެ‪ .‬މި ޮ‬ ‫‪ 2019‬ބަޖެޓުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ‬ ‫އެންމެ ކުޑަ އަދަދު ކަމަށް ވާ ‪ 1.25‬މިލިއަން ކަމަށް‬ ‫ބަލަމާތޯ އެވެ؟ ނަމަވެސް މި އަދަދު ވެސް ހޯދާނެ‬ ‫ގޮތެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ބުނެދެން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމަށް ހިނގާނީ މިހާރު ފާސްކޮށްފައިވާ ‪ 30‬ބިލިއަން‬ ‫ރުފިޔާގެ މާސިންގާ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ‪ 0.003‬ޕަސެންޓް‬ ‫ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬މިހާރުވެސް ޑެފިސިޓް ވެފައިވާ‬ ‫ބަޖެޓެއްގެ ބޭރުން‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލުގައި‬

‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ‪ ،‬ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪:‬މިހާރު‬

‫"އަންފަންޑަށް މޭންޑޭޓް" އެއް އެޅުވުމަށް ފަހު‪ ،‬ބަޖެޓު‬ ‫ނުލިބިގެން ތުންފިއްތައިގެން ކުދިކިޔަން ތިބުމަކުން‬ ‫ނުފުދެ އެވެ‪.‬‬

‫އި ބް ރާ ހި މް އާ ތި ފް ޝަ ކޫ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ނިސްބަތުން‪' ،‬އަންފަންޑަޑް‬

‫އޑިޓެއް ހެދުމަކީ އަގުހެޔޮ‬ ‫ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޮ‬

‫ކންމެ ގަވާއިދެއް ގެޒެޓު ކުރެވުމާ‬ ‫ފާސްވުމާއި ހަމައިން‪ޮ ،‬‬

‫އަދި ފަސޭހަ މަސައްކަތަކަށް ނުވާނެ އެވެ‪ .‬ބޮޑެތި‬

‫ހަމައިން‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލުގައި ރިހޭރިހުން‬

‫މަޝްރޫއުތައް ދިޔައީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަން‬

‫އިތުރުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޑިޓެއް ހެދުމަކީ އެކަމުގެ ޚާއްޞަ‬ ‫ފރެންސިކް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށް ލާރި‬

‫މޭންޑޭޓްސް' އަކީ އެ ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ‬

‫ހދައިގެން ނޫނީ ނުވާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ފަންނުވެރިން ޯ‬

‫ކށްފައި ބަޖެޓުގައި އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހޯދާނެ ގޮތް ބަޔާން ޮ‬

‫ގތެއް ކުރިޔަށް ކަނޑަނާޅައި‪،‬‬ ‫އާމްދަނީ ހޯދާނެ ޮ‬

‫ބޑު މަސައްކަތެކެވެ‪ .‬ކުރަން‬ ‫ބޑު‪ ،‬ބުރަ‪ޮ ،‬‬ ‫އަގު ޮ‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ފަހުން މަޖިލިހަށް‬

‫ބލުގައި އަޅުވާ ޒިންމާ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ޮ‬

‫މުހިންމެވެ‪ .‬އަދި ބޭނުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހިލެޔަކު ކުރެވޭނެ‬

‫ހުށަހަޅައި‪ ،‬އަލަށް ފާސްކުރާ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން‪،‬‬

‫އެއްވެސް ކަމެއް ރެކަމެންޑޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫ވުޖޫދަށް ގެނުވާ ކަންތައް ކުރުމަށް ހޯދަން ޖެހޭ‬

‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރަނީ‪ ،‬ކުރަން ގަސްދުކުރާ‬ ‫ކަންތައް ބަޔާން ކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ‪ .‬ލިބޭ އާމްދަނީން‬ ‫ކޅުނުޖެހޭކަން އެނގި‪ ،‬ޑެފިސިޓް ފަންޑުކުރަން‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ހިމެނިފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކީ ވަރަށް‬

‫ގތެއް‪ ،‬އެ ޤާނޫނަކުން ބަޔާންކޮށްފައެއް‬ ‫ފައިސާ ހޯދާނެ ޮ‬ ‫ނުހުރެ އެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬ތަކުރާރުކޮށް‬ ‫ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް ބަޔާން ޮ‬

‫ޤާބިލު ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެއް ކަމުގައި ނިންމަމާތޯ އެވެ؟‬

‫ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ޚިދްމަތެއް ކަމުގައިވިޔަސް‪،‬‬

‫ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަމުގައި‬

‫އެކި ކަންކަމަށް‪ ،‬ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚަރަދުތަކުން‪،‬‬

‫އެޚިދްމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދައި‪،‬‬

‫ވިޔަސް‪ ،‬މިއަދުގެ މަޢުޟޫއަކީ އަންފަންޑަޑް މޭންޑޭޓްސް‬

‫ސޭވްކޮށްގެން‪ ،‬ނުވަތަ ފިނޭންސުގެ ޚާޢްސަ ބަޖެޓުގެ‬

‫އފީހެއް ހަމަޖައްސައި‪،‬‬ ‫ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ކަމުން‪ ،‬ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު ވުމާއި ގައުމުގެ ދަރަނި‬

‫ބޭނުންކޮށްގެން ރެކެމަންޑޭޝަންސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާނެ‬

‫ގތް ހަމަޖައްސައި‪ ،‬ކޮމްޕިޔުޓަރު‬ ‫ކަރަންޓާއި ފެން ލިބޭ ޮ‬

‫އިތުރުވުމުގެ ނުރައްކަލުގެ ވާހަކަ އެހެން ފަހަރަކަށް‬

‫ތ އެވެ؟ އެހެންކަމުން‬ ‫ކަމަށް ވެސް ޔަގީން ކުރަމާ ޯ‬

‫ގަނެ‪ ،‬އިންޓަނެޓް ގުޅޭނީ‪ ،‬ފިނޭންސުން ފައިސާ‬

‫ބާއްވަމާތޯއެވެ؟‬

‫ބަޖެޓް ފާސްކުރި ރެކަމެންޑޭޝަންސާ އެކު ފިނޭންސް‬

‫ދޫކުރުމުންނެވެ‪ .‬ޤާނޫނެއް ފާސްވެ‪ ،‬ޤާނޫނު ތަސްދީޤް‬

‫މިނިސްޓަރު ބަޖެޓް ތަންފީޒް ކުރައްވާނެ ކަމާ މެދު‬

‫ކުރުމުން‪ ،‬ދައުލަތުގެ ކޮނޑުގައި އިތުރު މޭންޑޭޓެއް‬

‫ޝައްކު ނުކުރަމާތޯ އެވެ؟‬

‫އެޅުވުނީ އެވެ‪ .‬ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ އިސްތަށިފުޅަށް‬

‫ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓު‪ ،‬އިސްލާހާ އެކު ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖިލިހުން ފާސްކުރުމުން‪ ،‬އެ ބަޖެޓުގެ އަދަދުތަކާ މެދު‬

‫ނަމަވެސް އެ ހިސާބަކުން އަދި ނުނިމެ އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރަށް ބަރުކުރެވުނީ އެވެ‪ .‬ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް‬

‫ދައުލަތުން އާނ! ބަސް ބުނެވުނީ އެވެ‪ .‬އެ ބަޖެޓާ‬

‫ކުރަން ހުރި އިތުރު ކަންތައްތައް ބައިވަރެވެ‪ .‬ފުއްދަން‬

‫ފަހިކޮށްނުދީ‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލުގައި އެޅުވޭ‬

‫ގތަށް ހިންގުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލުގައި‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ހުރި ވަޢުދުތައް ހުރީ ފުނިޖެހިފަ އެވެ‪ .‬ފާސްކުރަން‬

‫މޭންޑޭޓަކީ "އަންފަންޑަޑް މޭންޑޭޓްސް" އެވެ‪ .‬ޤާނޫނީ‬

‫ޒިންމާއެއް އެޅުވުނީ އެވެ‪.‬‬

‫ހުރި ބިލްތަކުގެ ލިސްޓް އެހާ ދިގެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުން ކުރަން ލާޒިމެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޚަރަދު ހޯދާނެ‬

‫ކުރިއަށް އޮތް ‪ 2019‬ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު‬

‫ޙަޤީޤަތަކީ‪ ،‬އަލަށް ފާސްކުރާ ކޮންމެ‬

‫ފާސްކުރިއިރު ބަޖެޓުން ކުރަން ހުރި ޚަރަދުތަކުގެ‬

‫ޤާނޫނަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ހިނގުމަށް‬

‫ގޮތެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫މިސާލަކަށް‪ ،‬އުފެދެން މިހާރު އެއުޅޭ ބާ‬

‫އިތުރުން‪ ،‬ރެކަމެންޑޭޝަންތަކެއް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވެ‬

‫މަޖްބޫރުވާކަމެވެ‪ .‬ބައެއް ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ސަބަބުން‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކަމާތޯ އެވެ؟‬ ‫އެ ޯ‬

‫އފީސްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ‬ ‫އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި ޮ‬

‫މުޅިން އަލަށް ވުޖޫދު ކުރެވޭ މުއައްސަސާތައް ހިމެނެ‬

‫ކންމެހެން އުފައްދަން‬ ‫އަޅުގަނޑު ވެސް އެއްބަހެވެ‪ޮ .‬‬

‫އޑިޓެއް ހެދުމާއި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ދިޔައީ‬ ‫ކުރުމަށް ޮ‬

‫ކށް ތަސްދީގުކުރާ ކޮންމެ ގާނޫނަކީ‬ ‫އެވެ‪ .‬ފާސް ޮ‬

‫ޖެހި‪ ،‬އަދި މިހާރުވެސް ލަސްވެފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ‪.‬‬

‫އޑިޓެއް ހެދުން ފަދަ‬ ‫ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަން ޮ‬

‫ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ މޭންޑޭޓެކެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގައި‬

‫ކމަންޑޭޝަންތައް ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޮ‬ ‫ނަމަވެސް މިއަދަކު ޚަރަދަކާ ނުލައި ކުރެވޭނެ‬ ‫އފީސްތަކުގެ ހިންގުން‬ ‫އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ‪ޮ .‬‬

‫ގތެއްގައި‪ ،‬މަޖިލިހުން ފާސްކުރާ‬ ‫އެހެންކަމުން އާންމު ޮ‬

‫ވަކީލުންގެ މައްސޫލިއްޔަތު‪ ،‬މިނިވަންކަމާ އެކު‬

‫ކންމެ ޤާނޫނަކުން‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލަށް‬ ‫ޮ‬

‫އުފުލާ‪ ،‬މުވައްކިލުންގެ ދިފާޢުގައި ވަކީލުން ކުރަން‬

‫އިތުރު ތަޅެއް މަހާލަވެ އެވެ‪ .‬ކޮންމެ ޤާނޫނެއް‬

‫ޖެހޭ ކަންތައް ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް‪ ،‬މުޅި‬

‫ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް‪،‬‬ ‫ބޑު ސަބަބަކީ ސަރުކާރު‬ ‫ނުނިމި ހުރުމުގެ އެންމެ ޮ‬ ‫ހިންގަން ތިބި ފަރާތުގެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާއާ ދިމާނުވުން‬ ‫ކަން ޔަގީނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް‬ ‫ވޓެއް ލައި‪ ،‬އާ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް‬ ‫ފަހު‪ ،‬މަޖިލީހުގައި ޯ‬ ‫ކންމެ ފަހަރަކު‪ ،‬އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު‬ ‫ގެންނަ ޮ‬ ‫ހަމަނުޖައްސާ‪" ،‬އަންފަންޑަޑް މޭންޑޭޓްސް" ތަކެއް‬ ‫ބލުގައި އަޅުވަމުން ގެންދިޔުމަކީ ޒިންމާދާރު‬ ‫ސަރުކާރުގެ ޮ‬ ‫ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި 'އަންފަންޑަށް‬ ‫މޭންޑޭޓްސް' އާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި އޮވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މި ޤާނޫނަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ބަހުން ލިޔެފައި‬ ‫ގތުން ފަގީރު ޤާނޫނެކެވެ‪ .‬އޭގައި‬ ‫އންނަ‪ ،‬ސަފުހާގެ ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ކށްފައިވަނީ އެންމެ ވާހަކައެކެވެ‪ .‬ޚަރަދެއް‬ ‫ބަޔާން ޮ‬ ‫ގތަށް ފާސްކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނަކުން‪،‬‬ ‫ހިނގާ ޮ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ ކޮންމެ މޭންޑޭޓެއް ހިންގަން‬ ‫ގތެއް އެ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާން‬ ‫ބޭނުންވާ ޚަރަދު ހޯދާނެ ޮ‬ ‫އންނަން ޖެހޭނެކަމެވެ‪ .‬އެނޫން ގޮތަކަށް‬ ‫ކޮށްފައި ޮ‬ ‫ޤާނޫނު ފާސްނުކުރެވޭނެކަމާއި‪ ،‬އިތުރު ޚިދްމަތް ދިނުމަށް‬ ‫ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ގާތު ބުނަންވާނީ‪ ،‬އެ ޚިދްމަތް‬ ‫ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތެއް‬ ‫ހދައިދީފައި ކަމެވެ‪.‬‬ ‫ކިޔައިދީ‪ ،‬އެކަމަށް މަގު ޯ‬ ‫މިއީ އަންފަންޑަޑް މޭންޑޭޓްސްގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ވާހަކަތައް ފެށެނީ 'ވައުދާ ހިނގާ' މީހުންނާ‬ ‫ހަމައިންނެވެ‪ .‬ވަޢުދާ ހިނގާ މީހުންގެ ތެރެއިން މޮޅުވާ‬ ‫މީހުން ކުރި ވަޢުދުތައް ބަދަލުވަނީ ޤާނޫނަށެވެ‪ .‬ޚަރަދު‬ ‫ހޯދާނެ ގޮތް ބުނެނުދޭ އަންފަންޑަޑް މޭންޑޭޓްސް އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން މަޖިލިސްގެ މި ދައުރުގައި‪ ،‬އަދި ކުރިޔަށް‬ ‫އޮތް އިންތިޚާބުވާ މަޖިލިސްތަކުގައި‪ ،‬އަންފަންޑަޑް‬ ‫ބޑު‪ ،‬ބިރުން ފިނޭންސް‬ ‫މޭންޑޭޓްސްގެ ބިޔަ‪ޮ ،‬‬ ‫ކށްފައި ބަހައްޓަމާތޯ އެވެ؟‬ ‫މިނިސްޓަރު ސަލާމަތް ޮ‬


‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މެލޭޝިއާގައި ބޭއް ިވ‬ ‫ހެކަތޮން ދިވެހި ޓީމެއް‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްފި‬

‫ފެނުގެ އަސަރުކު ިރ‬ ‫ސައިކަލްތަކަށް ލިޓަސްއިން‬ ‫ހިލޭ ސާވިސް ދެނީ‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިއްޔެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރާ ހަމައަށް މެދުކެނޑުމެއް‬ ‫ބ ވާރޭގައި މަގުތަކުގައި އާދަޔާ‬ ‫ނެތި މާލެ އަށް ވެހުނު ޯ‬

‫މެ ލޭ ޝި އާ ގަ އި ބޭ އް ވި މަ އި ން ޑް ވެ ލީ ހެ ކަ ތޮ ން ‪ 2018‬ކާ މި ޔާ ބު‬ ‫ކު ރި ިދ ވެ ހި ޓީ ްމ ‪ --‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ޓް ވި ޓާ ފޮ ޓޯ‪.‬‬

‫އެ ޓީމްގެ ލީޑަރު ޝާފިއު "މިހާރު" އަށް‬

‫ސފްޓްވެއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އާއި އަމިއްލަ ގޮތުން‬

‫ތން އަކީ އެ ތަނުގައި‬ ‫ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މި ހެކަ ޮ‬

‫ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް‪ ،‬އެ މީހުންގެ‬

‫މީހުންނަށް މި ދާއިރާއާ ގުޅޭ ރަސްމީ ތައުލީމު‬

‫ޚިޔާލުތަކަށް އެއްޗެއް ބިނާކުރުމަށް ހުޅުވައިލި‬

‫ލިބިފައި ނެތް ނަމަވެސް ޝައުގުވެރިވާ ނަމަ‬

‫ތންގައި ދިވެހި ޓީމެއް ކާމިޔާބު‬ ‫ދުވަހު ބޭއްވި ހެކަ ޮ‬

‫ތން އެކެވެ‪ .‬ޝާފިއު ބުނީ މި ހެކަތޮންގައި‬ ‫ހެކަ ޮ‬

‫އެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ޝާފިއު‬

‫ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވެރިވާ މީހުން މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މެލޭޝިއާގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހާއި ހޯމަ‬

‫ލބަލް ޔުނިވަސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ‬ ‫ގް ޯ‬

‫"އަޅުގަނޑު ދިވެހިންނަށް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ‬

‫ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬އެ ޚިޔާލު ތަރައްގީ ކުރަން‬

‫"މައިންޑްވެލީ ޔުނިވަސިޓީ" ން ބޭއްވި ހެކަތޮން‬

‫ބޭނުންވާ އެހެން މީހުންނާ އެކު ޓީމެއް ހަދަނީ‬

‫ކންމެހެން މި ކަހަލަ ދާއިރާތަކަށް ރަސްމީ‬ ‫ޮ‬

‫ހުޅުވައިލީ އެ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ދެން އެ ކަމަށް ދީފައިވާ ‪ 36‬ގަޑިއިރުގެ‬

‫ތައުލީމެއް ލިބިފައި ނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް‬

‫ލޖީގެ އެކި ކަންކަމަށް‬ ‫މީހުންނަށެވެ‪ .‬ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ކޅުގެ ތެރޭގައި އެ ޚިޔާލު ތަރައްގީކޮށް‬ ‫ވަގުތު ޮ‬

‫ކށްގެން ވެސް ކުރިއަށް‬ ‫އަމިއްލަ އަށް މަސައްކަތް ޮ‬

‫ކށްގެން ބޭއްވި މި ހެކަތޮންގައި މުޅިއެކު‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫ހުށަހަޅަނީ ކަމަށް ޝާފިއު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪ 40‬މީހުން ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫ލޕަރުންނާއި ޕްރޮޖެކްޓް‬ ‫ޑިޒައިނަރުންނާއި ޑިވެ ޮ‬ ‫މެނޭޖުކުރާ މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ މައިންޑްވެލީ‬

‫ދެވޭނެއޭ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ތންގައި ބައިވެރިވީ‬ ‫އޭނާ ބުނިގޮތުގައި‪ ،‬މި ހެކަ ޮ‬ ‫ހަމައެކަނި ދިވެހިން ހިމެނޭ ޓީމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެހެން ވިސްނައިގެނެއް ނޫން ދިޔައީ‬ ‫" ޮ‬

‫ކޅުތަކުގައި މުޅިއަކު ތިން މިލިއަން‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާ ދެމުން އަންނަ އޮންލައިން‬

‫ހަމައެކަނި ދިވެހިން ތިބޭ ޓީމެއް ހަދާކަށް‪.‬‬

‫ޔުނިވާސިޓީ އެކެވެ‪ .‬މި ޔުނިވާސިޓީގެ ކްލާސްތައް‬

‫ޔުނިވަސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ‪ ،‬އެތަނުގެ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި ހިޔާލަށް މަސައްކަތް ކުރަން‬

‫ރޑަކްޓް ޑިޒައިން ރާއްޖޭގެ ޝާފިއު‬ ‫އފް ޕް ޮ‬ ‫ހެޑް ޮ‬

‫ބޭނުންވީ ދިވެހިންތަކެއް‪ "،‬ޝާފިއު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކްލާސްތަކަށް ހާޒިރުވެ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހިން ހިމެނޭ ޓީމުގެ ޚިޔާލުތައް މިވަގުތު‬

‫ރޑަކްޓް ޑިޒައިނާ ނަސްރުﷲ އަދްނާން (ނައްޓު)‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އާންމުންނާ ހިއްސާ ކުރާކަށް އެ ޓީމުން ބޭނުމެއް‬

‫އފް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އެންޑް‬ ‫އާއި ހެޑް ޮ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މުސްތަގުބަލްގައި އެކަން ވެސް‬

‫ރޑަކްޓް މެނޭޖަރު އަހްމަދް ރިޔާޒީ މުހައްމަދު‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށް ޝާފިއު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އއެސް ޑިވެލޮޕަރު މުހައްމަދު‬ ‫އަދި ސީނިއާ އައި ޯ‬ ‫މާއިލް ހިމެނޭ ދިވެހި ޓީމެވެ‪.‬‬

‫މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އެކި‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬އޭގެ އަސަރުކުރި ސައިކަލްތައް ހިލޭ‬ ‫ޚިލާފަށް ފެން ޮ‬ ‫ސާވިސް ކޮށްދިނުމަށް ލިޓަސް އިން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލިޓަސްގެ މާކެޓިން މެނޭޖަ އާސިފު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގިނަ ސައިކަލްތަކަކަށް ގެއްލުން‬ ‫ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސައިކަލްތައް ސާވިސް ކުރުމަށް އެދި‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު އެ ކުންފުންޏަށް ގުޅަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ސައިކަލްތަކަށް ހިލޭ ސާވިސް‬ ‫އާސިފް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ބޑުވުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬އާންމުންނަށް‬ ‫ދިނުމަށް ނިންމީ ފެން ޮ‬ ‫ކށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬ ‫"މާދަމާ ހެނދުނު ‪ 8:30‬ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު ‪10:00‬‬ ‫އަށް ހިލޭ ސާވިސް ކޮށްދެވޭނެ‪ .‬ފެނުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލް ހުރި‬ ‫ފޓޯއެއް ފަދަ އެއްޗެއް ހިފައިގެން އައުމަކީ‬ ‫ކަން އަންއިގައިދޭ ޮ‬ ‫ބޑު އެދުމެއް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ހުންނަނީ ހަދީބީ މަގުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މައިންޑްވެލީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި‬

‫ކށް ބޭއްވި ނަމަވެސް ބައެއް‬ ‫ކށް އޮންލައިން ޮ‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ހުސައިންގެ ޚިޔާލަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ސީނިއާ‬

‫‪13‬‬

‫ގތެއްގައި ކިޔަވައިދެނީ‬ ‫މައިންޑްވެލީގައި މައިގަނޑު ޮ‬ ‫ލޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ‪.‬‬ ‫ޕާސަނަލް ޑިވެ ޮ‬ ‫މައިންޑްވެލީގައި ‪ 54‬ގައުމެއްގެ ‪ 300‬އަށް‬ ‫ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ބ ވާރޭގައި މުޅި ސިޓީގައި ފެން‬ ‫މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ޯ‬ ‫ބޑުވެ‪ ،‬ގޭގެ އަށް ފެން ވަދެ‪ 160 ،‬އާއިލާ އަކަށް ވަނީ އޭގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އަސަރު ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް އާއިލާތައް ސަރުކާރުން‬ ‫މިހާރު އަންނަނީ ބަލަހައްޓަމުންނެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ޕާކް‬ ‫ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލްތައް ވެއްޓި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެސް‬ ‫ވެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުނުވާ‬ ‫މިންވަރަށް ފެމް ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް‬ ‫ސަރުކާރުން މިހާރު އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި ވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ‬ ‫މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ބައެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގަ‬ ‫ކުންފުނިތަކުގެ އިން ޮ‬

‫ހޯރަ އިއްބެއަށް ކުރީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއް‪ :‬އަންހެނުން‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ތިން ދުވަސް ފިޔަވާ އެހެން ދުވަސްތައް‬

‫"އިސްލާމީ ޝަރީއަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬

‫ބޑުން ދީފައިވާ ލަފަޔަށް ބިނާކުރައްވަ‬ ‫ކްލިމެންސީ ޯ‬

‫ކށްދެއްވީ އެފަދަ ކުށްތައް އެއްކޮށް‬ ‫މައާފު ޮ‬

‫ދޭންވީ އަދަބެއް ދޭންވީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިއްބެއަށް‬

‫ކށްދެއްވުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި‬ ‫މައާފު ޮ‬

‫ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ ސިޔާސީ ހުކުމެކެވެ‪ .‬ކުރެވުނީ‬

‫ނުވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ދައުވާއެކެވެ‪ "،‬ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން‬

‫އެގޮތަށް ނިންމި އިރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސް‬

‫ކޓުތަކަށް ނުފޫޒު‬ ‫އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‪ޯ ،‬‬

‫ގތަށް އެކަން ނުކުރެއްވީ ސިޔާސީ‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ޮ‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ގެންދަނީ ކަން ޮ‬

‫ފޯރުއްވައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުކުމެއް އައި ސިޔާސީ‬

‫ހަސަދައިގެ ސަބަބުންނެވެ‪.‬‬

‫ދާން ޖެހުނު ސަބަބަކަށް ވި އަންހެން ކުއްޖާ އަދި‬

‫ކޅަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅަން ވެސް ދަނީ‬ ‫އެކަމާ ދެ ޮ‬

‫މީހަކީ އިއްބެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު އޭނާގެ އަންހެނުން‪ ،‬މިއަދު ނުކުމެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގުމުގެ‬ ‫ކުށުގައި ‪ 10‬އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އިބްރާހިމް‬ ‫ހރަ އިއްބެ) ގެ ދިފާއުގައި‪ ،‬އޭނާ ޖަލަށް‬ ‫ރަޝީދު ( ޯ‬

‫ޒުއްރިއްޔާ އަބްދުއްޝުކޫރު ނެރުނު ބަޔާނުގައި‬

‫ގތަށް ސަލާމަތްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫އިއްބެ އެ ޮ‬

‫އިއްބެ އާއި ޒުއްރިއްޔާ ފަހުން ވަނީ ކައިވެނި‬

‫ކށްފައި ވަނީ ސިޔާސީ‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ ހޯރަ އިއްބެއަށް ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އިއްބެގެ މައްޗަށް ‪ 10‬އަހަރުގެ‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫ގތް އެ ބަޔާނުގައި‬ ‫ދައުވާއެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކަން ވީ ޮ‬

‫ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ އެ ކައިވެންޏަށް ‪ 10‬މަސް ވީ‬

‫އޭނާ ވަނީ ކިޔައި ވެސް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހުންނެވެ‪ .‬ދެމަފިރިންނަށް މިހާރު ވަނީ ކުއްޖަކު ވެސް‬

‫ޒުއްރިއްޔާގެ އުމުރުން ‪ 17‬އަހަރުގައި އިއްބެ‬ ‫އޭނާއާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގައިގެން ‪2012‬ގައި‬

‫ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒުއްރިއްޔާގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު‬

‫ގތުގައި އިއްބެއާ އޭނާ ލޯބީގެ‬ ‫ޒުއްރިއްޔާ ބުނި ޮ‬ ‫ކެންސަރު ބަލީގައި ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޒާތީ ހަސަދައިން އެއްކިބާވެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް‬

‫ކައިވެންޏަށް ކުއްޖަކު ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން‬ ‫ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަށް ވެސް ޒުއްރިއްޔާ ވަނީ‬

‫ހައްޔަރުކޮށް އޭގެ އެއް އަހަރު ފަހުން ކުށް ސާބިތުވެ‬ ‫ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ރަސްމީ މުއްދަތު ގުނަނީ‬

‫ދަރިފުޅު [ފުރަތަމަ ކައިވެންޏަށް ލިބިފައިވާ]‬

‫ކުށްވެރިއެކެވެ‪.‬‬

‫މީލާދީ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ވޭތުކުރަމުންދިޔަ ހިތްދަތި‪ ،‬އެކަނިވެރި ދުވަސްތަކުގައި‬

‫ރައްދުދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުގެ ކުޑަ ދަރިފުޅާއި އިއްބެގެ ޔަތީމް‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު ހަމްދަރުދީވާނެ އަދި އިންސާނީ‬

‫އަންޑަ ސެކްރެޓަރީއެއްގެ މަގާމް އަދާކުރި އެ ޕާޓީގެ‬

‫ގތުން އޭނާއަށް ‪ 18‬އަހަރު ފުރިފައި ވުމުން‬ ‫ހިޖުރީ ޮ‬

‫ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް‬

‫އެކްޓިވިސްޓް އިއްބެގެ ހުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ‬

‫ހޯރަ އިއްބެއަކީ ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ މީހެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނެތެވެ‪ .‬މިއަދު މީޑިއާގައި ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން‬

‫އޮގަސްޓް ‪2023 ،1‬ގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހުކުމުގެ‬

‫ގވާލާ ފަރާތްތަކުން އެ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ތިން ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދުވަހެއް‬

‫މީހުންނެވެ‪ .‬ޒުއްރިއްޔާ މާލެ އައީ ‪ 18‬އަހަރު ވުމުން‬

‫ހޯދައިދޭން ކުރި ކަމެއް ނެތެވެ‪ ،‬ބަޔާނުގައި އޭނާ‬

‫ކށްދެއްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫މައާފް ޮ‬

‫އިއްބެއާ ކައިވެނިކުރަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހމަދުވަހު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން މާދަމާ އިއްބެ‬ ‫ސޯލިހު‪ޯ ،‬‬ ‫މިނިވަންވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ އިއްބެ އުޅެމުން ދިޔަ‬ ‫ކޓަރިއަށް ފުލުހުން ވަދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ވެސް އޭނާ އެދުނެވެ‪.‬‬

‫ކށްލަން އުޅޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަދި‬ ‫އިއްބެ ދޫ ޮ‬

‫ޖަލު ހުކުމް އައުމާ ގުޅިގެން އިއްބެއަކީ ކުޑަކުދިންނަށް‬

‫އިއްބެ އާއި ޒުއްރިއްޔާ އަކީ ވެސް ހޯރަފުށީ‬

‫ކޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ އަދި‬ ‫އިއްބެއާ ދެ ޮ‬ ‫މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ޒުއްރިއްޔާ ގޮވާލީ އިއްބެގެ‬

‫ގޮތުން ގުޅުނު އިރު އިއްބެގެ ފުރަތަމަ އަންހެނުން‬

‫ގތުން އޭނާއަށް ‪ 18‬އަހަރު ފުރިފައިވާ‬ ‫އިރު ހިޖުރީ ޮ‬

‫އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ‬

‫ގތުގައި ކްލިމެންސީ ބޯޑުން‬ ‫ޒުއްރިއްޔާ ބުނާ ޮ‬

‫ދެ ކުދިންނާއި އޭނާގެ ހައްގުގައި ހަމްދަރުދީ ވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާ އާއި އިއްބެ ހައްޔަރުކުރި‬

‫ގތުގައި އެކަން ހިނގި އިރު‬ ‫ޒުއްރިއްޔާ ބުނާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސލިހު އިއްބެގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވަން ނިންމެވީ ‪ 2016‬ގައި‬

‫ޯލބި އުފެދުނީ އިއްބެގެ ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަން‬ ‫މޮޅުކަމުން‬ ‫އިއްބެ އަކީ އެމްޑީޕީ އުފެދި‪ ،‬ސިޔާސީ ޖަލްސާތައް‬ ‫ބާއްވަމުން ދިޔައިރު އެ ޖަލްސާތައް ތައާރަފުކުރުން ފަދަ‬ ‫މޅު ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެކެވެ‪.‬‬ ‫ކަންކަން ކުރަމުން އައި‪ޮ ،‬‬ ‫ގތުގައި އިއްބެއާ މެދު އޭނާ‬ ‫ޒުއްރިއްޔާ ބުނި ޮ‬ ‫ޕޑިއަމްތަކުގައި އިއްބެގެ ބަލާގާތްތެރި‬ ‫ޝައުގުވެރިވީ " ޯ‬ ‫ދުލުން ވިރުވާ އަޅަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނި"ގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ހރަ އިއްބެއާ ގުޅީ ވެސް‬ ‫"އެންމެ ފުރަތަމަ ޯ‬ ‫އަޅުގަނޑެވެ‪ .‬އުމުރުގެ ތަފާތަކީ ލޯބިނުވެވެންވީ‬ ‫ސަބަބެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެމެވެ‪ "،‬ޒުއްރިއްޔާގެ‬ ‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލބިވުމަކީ ކުށަކަށް ވާ ނަމަ‪ ،‬އެ‬ ‫"އިއްބެ ދެކެ ޯ‬ ‫ކުށް އަޅުގަނޑު މިހުރީ ކޮށްގެންނެވެ‪".‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ތުއްތުކުދިންގެ ނޭފަތުގައި ހުން ަނ‬ ‫ބެކްޓީރިއާ އިން ރޯ ގާ ފަސޭހަކޮށްދޭ‬

‫ކޮންމެ ފަސް މީހަކު އެކަކު މަރުވަނީ‬ ‫ގޯސް ކާއެއްޗެހީގެ ސަބަބުން‬

‫ތުއްތުކުއްޖަކު އުފަންވާ އިރު ނޭފަތުގައި ތަފާތު ގިނަ‬

‫ނޭފަތުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ސާމްޕަލް ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބާވަތްތަކެއްގެ ޖަރާސީމު ހުންނަ ނަމަ އޭނާ އަށް އަލަށް ޖެހޭ‬

‫ރގާގެ އަލާމާތެއް ފެންނަން ފެށި‬ ‫ފުރަތަމަ ސާމްޕަލް ނެގީ ޯ‬

‫ރޯގާ އަވަހަށް ފަސޭހަވާކަން ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ތަނާ އެވެ‪ .‬އަނެއް ސާމްޕަލް ނެގީ އޭގެ ތިން ހަފްތާ‬

‫ރގާ އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ‬ ‫އުއްމީދަކީ މިއީ އަރިދަފުސް ޯ‬ ‫ހދުމަކަށް ވާނެ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ޯ‬

‫ފަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސައިންސްވެރިން ބެލީ އަރިދަފުސް ރޯގާ ފަދަ‬

‫ވައްތަރު ކަން ވެސް ކުރީގެ ދިރާސާތަކުން އެނގިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނޭފަތުގައި ހުންނަ ބެކްޓީރިއާ އާއި ރެސްޕިރޭޓަރީ‬ ‫އިންފެކްޝަންތަކާ ދެމެދު ހުރި މި ގުޅުމުގެ ފަހަތުގައި ދެ‬ ‫ސަބަބެއްވާ ކަމަށް ރިސާޗަރުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪ .‬އެއް ކަމަކީ‬ ‫ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ ބެކްޓީރިއާ ހުރުމުން ދުޅަވާން މެދުވެރިވެ‬

‫ރގާ ޖެހެނީ ވައިރަސްއެއްގެ ސަބަބުން‬ ‫އަރިދަފުސް ޯ‬

‫ރެސްޕިރޭޓަރީ ވައިރަސްތައް އެ ސާމްޕަލްތަކުގައި ހުރިތޯ އާއި‬

‫ބޑުވުމެވެ‪ .‬އަނެއް ކަމަކީ ބެކްޓީރިއާގެ‬ ‫ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ޮ‬

‫ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬ނޭވާލާ ނިޒާމުގައި ހުންނަ ބެކްޓީރިއާގެ‬

‫ސާމްޕަލްތަކުގައި ހުރި ބެކްޓީރިއާތަކުގެ އަދަދާއި ވައްތަރުތަކެވެ‪.‬‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް‬ ‫ތަފާތު ގިނަ ވައްތަރުތަކެއް ހުރުމުން ޮ‬

‫ސަބަބުން އެފަދަ ބަލިތަކަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަންނަން‬

‫އޕަން ރިސާޗުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާ‬ ‫އީއާރުޖޭ ޯ‬ ‫ގތުގައި ނޭފަތުގައި ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ‬ ‫އިން އެނގުނު ޮ‬

‫ސައިންސްވެރިން ބޭނުންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ ބާޒިލްގެ ޔުނިވާސިޓީ ޗިލްޑްރެންސް‬ ‫ރލަންޑް ޕީ‪ .‬ނިއުމަން ވިދާޅުވާގޮތުގައި‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑރ‪ޯ .‬‬

‫އިންފެކްޝަންތަކުން ރައްކާތެރިވުމެވެ‪.‬‬ ‫މި ހޯދުމަކީ ޖެނެޓިކް އަދި ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުން‬

‫ބެކްޓީރިއާ ގިނަ އަދަދަކަށް ހުންނަ ކުދިންގެ ފުރަތަމަ ރޯގާ‬

‫ޔކަމަށް އަސަރު ފޯރާ ގޮތް ދެނެގަންނަން‬ ‫ފުއްޕާމޭގެ ދުޅަހެ ޮ‬

‫އެހެން ކުދިންނަށް ވުރެ އަވަހަށް ރަނގަޅުވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ބޑު ދިރާސާއެއްގެ އެއް ބަ އެވެ‪ .‬ދުރު‬ ‫ހަދަމުން އަންނަ ޮ‬

‫ހޅީގައި ހުންނަ ބެކްޓީރިއާގެ ބާވަތްތަކާއި ބެކްޓީރިއާ‬ ‫ނޭވާ ޮ‬

‫ބެކްޓީރިއާގެ ޖުމްލަ އަދަދު މަދުވެފައި ވަކި ދެ އާއިލާއަކަށް‬

‫މުސްތަގްބަލަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬ނޭފަތުގައި ހުންނަ ދުޅަހެޔޮ‬

‫ޔކަމާ ގުޅިފައިވާކަން‬ ‫ހުންނަ އަދަދު‪ ،‬ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ދުޅަހެ ޮ‬

‫ނިސްބަތްވާ ޖަރާސީމު ގިނައިން ހުރި ކުދިންގެ ބަލި ފަސޭހަ‬

‫ބެކްޓީރިއާތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވި އެ ބެކްޓީރިއާތަކުގެ‬

‫ވަނީ އެނގިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ލަހުންނެވެ‪ .‬އެ ދެ ބާވަތުގެ ބެކްޓީރިއާއަކީ ބޮޑެތި‬

‫ގތް ހޯދައިގަނެވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ‪--.‬ބީބީސީ‬ ‫ބޭނުން ހިފާނެ ޮ‬

‫މި ދރާސާގައި ރިސާޗަރުން ވަނީ ‪ 167‬ތުއްތުކުއްޖެއްގެ‬

‫ދަރުމެންދުރާއާ ބެހޭ‬ ‫ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް‬ ‫ހަދައި ފޮތެއް ލިޔަން‬ ‫ނިންމައިފި‬

‫މީހުންގެ ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާ ގުޅުމެއްވާ ދެ‬

‫އެޕަލް އިން ‪2020‬ގެ ކުރިން ‪5‬ޖީ‬ ‫އައިފޯނެއް ނުނެރޭނެ‬ ‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މި މަރުވަނީ‪ .‬އެހެންވީމާ ކާނާގެ ނިޒާމުގައި އަހަރެމެން‬

‫ނިއުޓްރިޝަންގެ ދާއިރާ އިން ‪ 2025‬ވަނަ‬

‫ކންމެވެސް ކަމެއް ކުރަން‬ ‫އަނބުރާ ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ޮ‬

‫އަހަރާ ހަމައަށް ހާސިލްކުރަން ޖެހޭ ނުވަ އަމާޒު ގިނަ‬

‫އެބަ ޖެހޭ‪".‬‬

‫ގައުމުތަކަށް ހާސިލްކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭކަން‬

‫ގސްވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިދާ‬ ‫ކެއުން ޯ‬

‫މީހުންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ދަށަށް ދާ މައިގަނޑު އެއް‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ކަމުގައި‬ ‫ފާހަގަކޮށް ރި ޯ‬

‫ގސްވުން ކަމަށާއި ގާތްގަނޑަކަށް‬ ‫ސަބަބަކީ ކެއުން ޯ‬

‫ހުރި ކާނާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމާއި އެފަދަ‬

‫ގައުމުތަކުގެ ކުރިއެރުން ހުރީ "ބަލައިގަނުގަނެވޭ ވަރުގެ‬

‫ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އެކަކު މަރުވަނީ އެކަމާ‬

‫ފރާ އަގެއްގައި ނުލިބުމާއި ކާބޯތަކެތި‬ ‫ކާބޯތަކެތި އަތް ޯ‬

‫ލަސް ދުވެއްޔެއްގައި" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހެދި ކަމަށް ވާތީ އާއްމުންގެ ކެއިންބުއިމުގެ އާދަތައް‬

‫ފޯރުކޮށްނުދެވުން ހިމެނޭކަން ރިސާޗަރުން ފާހަގަކުރި‬

‫ރަނގަޅުކުރުވަން ސަރުކާރުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން‬ ‫އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫ޕޓުގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާއެއްގެ ރި ޯ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ނިއުޓްރިޝަން ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު މިހާރު މި މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން މާ‬ ‫ގިނަ އަދި މާ ރަނގަޅު މައުލޫމާތުތައް ލިބެން ހުރުމަކީ‬

‫ދުނިޔޭގެ ‪ 194‬ގައުމެއްގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރި‬ ‫އިރު އެ މީހުންނަށް އެނގުނީ މެލްނިއުޓްރިޝަންގެ‬ ‫ސަބަބުން ދުނިޔެ އަށް އަހަރަކު ‪ 3.5‬މިލިއަން‬

‫ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފުރުސަތު ލިބިދޭ‬

‫ރީތި ކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‬

‫އލް އާއި އަހާނާ ޑިއޯލް‬ ‫ކުރީގެ ބަތަލާ އީޝާ ޑި ޯ‬

‫ޕޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމެއްކަން ރި ޯ‬

‫ގތުން ޑޮކިއުމަންޓްރީ‬ ‫ދަރުމެންދުރާގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނެދަލެންޑްސްގެ އެމްސްޓަޑަމް ނަމޫނާއަކަށް‬

‫ކށް ތައްޔާރުކުރާ ގްލޯބަލް‬ ‫އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިނިވަން ޮ‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް ތަހައްމަލްކުރަން‬ ‫ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޮ‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޒުވާނުންގެ‬ ‫ނަގައި ރި ޯ‬

‫ޕޓުގެ ރިސާޗަރުން އިންޒާރު ދޭ‬ ‫ނިއުޓްރިޝަން ރި ޯ‬

‫ޖެހޭ ކަމެވެ‪ .‬އަދި ފަލަވުން ނުވަތަ އޮބީސިޓީގެ‬

‫ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެގެން‪،‬‬

‫ގޮތުގައި ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންހުރި އެއްޗެހި ކެއުމާއި‬

‫ސަބަބުން އަހަރަކު ‪ 500‬ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް‬

‫އބީސިޓީން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި އެ ބައްޔަށް‬ ‫ޮ‬

‫ބތަކެތި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން‬ ‫އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކާ ޯ‬

‫ލިބޭ ކަމަށް ވެސް ދައްކަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަރުވާދިނުމުގެ އިތުރުން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު‬

‫ދުނިޔޭގައި މެލްނިއުޓްރިޝަން ވަނީ އާއްމުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބަލާ އިރު ވެސް ބަލިތައް‬

‫ގތުގައި ކޮންމެ‬ ‫ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ‬

‫އލްގެ އިތުރުން ދަރޭގެ ދެން ތިބެނީ‬ ‫އާއި ބޮބީ ޑި ޯ‬

‫ހޯދައި ދިރާސާކުރުމަށް ‪2012‬ގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް‬

‫ފިލްމެއް ހަދައި‪ ،‬އޭނާގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮތެއް‬ ‫ވެސް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ދެމުން އުމުރުން ‪82‬‬ ‫މިކަން ކަށަވަރު ޮ‬

‫އެޕަލްއިން ‪2020‬ގެ ކުރިން ‪5‬ޖީ އައި ޯފނެއް ނުނެރޭނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނޭ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކންމެވެސް ގޮތަކުން‬ ‫ގައުމަކަށް ވެސް ވަނީ ޮ‬

‫ގތުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ފެށި އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޖެހުމަށާއި މަރުވުމަށް މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް‬

‫މެލްނިއުޓްރިޝަންއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އިސްކުރުތައް‬ ‫އާއްމު ތަންތަނުގައި ފެން ބޮވޭ ޮ‬

‫ސަބަބަކީ ކެއުން ހުންނަ ގޮތް‪ .‬އެއީ ވައި ނުސާފުވުމާއި‬

‫އެއީ ލޭގައި ދަގަނޑުގެ ބާވަތް މަދު ނުވަތަ އުމުރާ‬

‫ބތަކެތީގެ އިޝްތިހާރުތަކަށް‬ ‫ބެހެއްޓުމާއި ކާ ޯ‬

‫ވާދަވެރިންނަށް ވާނީ ފައިދާ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‪،‬‬

‫ތައާރުފުކުރި ޒަމާނުގައި‪ ،‬އަވަސްއަރުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި‬

‫ދަރޭ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމަކީ ސަނީ އާއި‬ ‫ބބީއާ އެކު މި އަހަރު ކުޅުނު ތިން ބެއިންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ދށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަދި‬ ‫އަހަރުގެ އެކްޓަރުގެ ޮ‬

‫ފްރެންޗައިޒް "ޔަމްލާ ޕަގްލާ ދީވާނާ" ގެ ތިންވަނަ‬

‫މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލް‪ ،62 ،‬ބުނީ‬

‫ބައި "ޔަމްލާ ޕަގްލާ ދީވާނާ‪ :‬ޕިރް ސޭ" އެވެ‪.‬‬

‫އތް ސަބަބަކީ‪" ،‬ކުއަލްކޮމް"އާ‬ ‫އެޕަލް އަށް ދެން ޮ‬

‫ކށް މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ޓީމަކުން ބައްޕައާ ބައްދަލު ޮ‬

‫ޒުވާބުކުރަން ޖެހުމެވެ‪ .‬ކުއަލްކޮމް އުފައްދާ ‪5‬ޖީ މޯޑެމްތައް‬

‫މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ‬

‫ފިލްމު "ދިލް ބީ ތޭރާ‪ ،‬ހަމް ބީ ތޭރާ" އިން‬

‫އުފައްދަން ފަށާފައިވާއިރު‪ ،‬އެޕަލްއިން އަދި އެކަމާ ވިސްނާ‬

‫ބޭނުންކުރަން އެޕަލް ބޭނުންނުވުމެވެ‪ .‬އެޕަލްއިން ނިންމާފައި‬

‫އެއްވެސް ތަފުސީލެއް އޭނާ ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކްޓިން އަށް ނުކުތް ދަރޭ މިހާތަނަށް ‪ 300‬އަށް‬

‫ކަމަކަށް ވެސް ނުވެ އެވެ‪ .‬މަސްރަހުގައި ވާހަކަތައް ހުރި‬

‫ވަނީ އިންޓެލްއިން އުފައްދާ މޯޑެމްތައް ބޭނުންކުރާށެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫ފން ހަރުދަނާކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެޕަލްއިން މަސައްކަތްކުރީ އައި ޯ‬ ‫ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ‪5‬ޖީ ގާބިލު ފޯނުތައް‬

‫ފނެއް ތައާރުފުކުރުން ލަސްކުރުމުން‬ ‫އެޕަލް އިން ‪5‬ޖީ އައި ޯ‬

‫ލަދުގަންނަންޖެހިދާނެތީ އެޕަލް ދެރަވަނީ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ވެސް މަދުމަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ‬

‫"މި ވަގުތު އަހަންނަށް ކަށަވަރުކޮށް ދެވެން‬

‫ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި ‪ 1960‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ވުރެ ގިނަ ފިލްމު ކުޅެފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭނާ ފާހަގަ‬

‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް ވުރެ ވެސް ކުރީގައި‬

‫ކޅުން ކުރު ކުޑަކުދިން ކަމަށް‬ ‫ބަލާ އިރު އިސް ޮ‬

‫ޔ ލުއިކާނާއާ ބެހޭގޮތުން‬ ‫ހިފެހެއްޓުމެއް ގެނައުމާއި ދުޅަހެ ޮ‬

‫ގތެއް މި ވަގުތު އެޕަލްއަކަށް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ލަސްކުރުން ނޫން ޮ‬

‫ފނެއް ނެރޭނެ ކަމަށް‬ ‫ގޮތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬އެޕަލްއިން ‪5‬ޖީ ޯ‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬އެޕަލް އަށް ކަމުދާ ފެންވަރަށް ‪5‬ޖީ މޯޑެމެއް‬

‫ފތެއްގެ މަސައްކަތް‬ ‫ޑކިއުޑްރާމާއަކާއި ޮ‬ ‫އޮތީ ބައްޕަގެ ޮ‬

‫ރލްތައް ކުޅެން‬ ‫ކުރެވެނީ ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ޯ‬

‫ހޕްކިންސް ޔުނިވާސިޓީގެ‬ ‫އުޅޭ ސަބަބެއް‪ "،‬ޖޯން ޮ‬

‫ކށް ނުކެއުމުގެ ސަބަބުން ބަރުދަން‬ ‫ވިޔަސް‪ ،‬ދުޅަހެޔޮ ޮ‬

‫ސްކޫލްތަކުގައި މައުލޫމާތު ދިނުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބެލެވެނީ ‪ 2020‬ލައިގަތުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫އުފެއްދޭނެ ތާރީޚެއް އިންޓެލްއަކަށް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪،‬‬

‫ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާކަން‪ "،‬ސަނީ‬

‫ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓު ލިޔުއްވުމުގައި އިސްކޮށް‬ ‫ރފެސަރު އަދި ރި ޯ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އިތުރުވެފައިވާ އަންހެނުން ކަމަށް ވިޔަސް އެފަދަ‬

‫އަދި އެ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬އެމްސްޓަޑަމްގައި‪،‬‬

‫ވާދަވެރިން ‪5‬ޖީ ފޯނުތައް އުފައްދައި އަޖުމަބަލަމުން ދާއިރު‪،‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އުޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ‬

‫މައްސަލަތައް ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ބަރުދަން އިތުރުވެ ފަލަވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް ދާން‬

‫އޮޕަރޭޓަރުން އަވަދިނެތި އުޅުނެއް ކަމަކު އެއީ އެޕަލް އަށް‬

‫ޕޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަށައިފާވާކަން ރި ޯ‬

‫ޖެސިކާ ފަންޒޯ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެމެން ކާ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން އަހަރެމެން‬

‫އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬ފުރާވަރު އުމުރުގައި ފަލަވާ ކުދިންގެ‬ ‫އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓު ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫މުޅި ދުނިޔެ އަށް ‪5‬ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކް ތައާރުފުކުރަން‬

‫ވކަށް ވަނުން ލަސްކުރާ‬ ‫އެޕަލްއިން ‪5‬ޖީ ނެޓް ޯ‬ ‫ވކްތައް ހަރުދަނާކުރަން‬ ‫ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި‪5 ،‬ޖީ ނެޓް ޯ‬

‫އެޕަލް އަށް ޖެހޭނީ އަތްއުރާލައިގެން ވާނުވާ ބަލަން ތިބޭށެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ހެމާ މާލިނީއާ‬

‫ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ‪ .‬މިއީ އެޕަލްއިން އަބަދުވެސް‬

‫ވަގުތު ދިނުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ޚިދުމަތްތައް ފަށައިގަންނައިރު‪،‬‬

‫ކށްގެން ދެ އަންހެން ދަރިން ވެސް ތިބި‬ ‫ކައިވެނި ޮ‬

‫މބައިލް އޮޕަރޭޓަރުން ‪3‬ޖީ އަދި ‪4‬ޖީ‬ ‫ކަންކުރާ ގޮތެވެ‪ޮ .‬‬

‫ގުޅުން ކަނޑައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމަކުން‬

‫ދަރޭއަކީ މިހާރު ކާފައެއް ވެސް މެ އެވެ‪ .‬ސަނީ‬

‫ދަރޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފިލްމަކީ އަމީތާބް‬ ‫ބައްޗަންއާ އެކު ކުޅެފައިވާ ފަނޑުވުމެއް ނެތް ފިލްމު‬ ‫"ޝޯލޭ" އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ބަލިވެއިން ކަމަށް ބު ާނ‬ ‫ވާހަކަ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ‬ ‫ދޮގުކޮށްފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ދގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ބަތަލާ ވަނީ ޮ‬ ‫"ބައެއް މީހުން ފަތުރާފާނެ ނުވެސް ހައްދަވާ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަންކަމަކުގެ ވާހަކަ ވެސް‪ .‬އަހަރެން ބަނޑުބޮޑެއް‬ ‫މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އިންޑިއާގެ‬ ‫ކލީއާ ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ‬ ‫ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ޯ‬

‫ނޫން‪ "،‬ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް އަށް އަނުޝްކާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޒުވާން ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބަލިވެއިން ކަމަށް‬ ‫ބުނާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން މި‬

‫ގތުގައި ކައިވެނި ކުރާ ބައެއް މީހުން‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫ކށްގެން އުޅުނަސް‪ ،‬މާބަނޑުވުމަކީ‬ ‫ކައިވެނި ސިއްރު ޮ‬ ‫ސިއްރު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންވެ ބައެއް‬

‫ފަހުން ރިޕޯޓް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގައި ‪ 30‬އަހަރުގެ‬

‫މީހުން ފަތުރާ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަތަކަށް އޭނާ މާ‬

‫ބަތަލާ މި ވަގުތު އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ސަމާލު ކަމެއް ނުދޭ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދާދި ފަހުން މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬ ‫ކޅެއް ދުރަށް ޖެހިލައި‪،‬‬ ‫ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކާ ތަން ޮ‬

‫"އެކަމަކު ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ‬ ‫ކށްގެން އުޅޭ ދެ މީހުން ކަމަށް ވަންޏާ‬ ‫ކައިވެނި ޮ‬

‫ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށް ވަގުތު ހުސްކުރަން ބޭނުންވާ‬

‫ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ދަރިއަކު ވެސް ހޯދާނެކަން‪"،‬‬

‫ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ވެސް މީޑިއާތަކުން ސިފަކޮށްފައި‬

‫ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ އެއީ އަނުޝްކާ ބަލިވެއިންކަމުގެ ސިގްނަލެއްގެ‬

‫"އެކަމަކު މި ވަގުތަކު އަހަރެމެންގެ ނެތް ދަރިއަކު‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬އަދި މި މަހުގެ ‪ 21‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ‬

‫ހދުމުގެ ޕްލޭނެއް‪".‬‬ ‫ޯ‬ ‫ޝާހްރުކް ހާނާ އެކު ކުޅެފައިވާ "ޒީރޯ" އަކީ މި‬

‫"ޒީރޯ" އަށް ފަހު‪ ،‬ކުޅޭނެ އާ ފިލްމަކަށް ސޮއި ވެސް‬ ‫ކޮށްފައި ނުވާތީ މީޑިއާތަކުން ދެކެނީ އެއީ އަނުޝްކާ‬

‫އަހަރު ރިލީޒްވާ އަނުޝްކާގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމެވެ‪.‬‬

‫ބަލިވެއިންކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މި އަހަރު ރިލީޒްވި އޭނާގެ ފިލްމުތަކަކީ "ޕަރީ"‪،‬‬

‫ނަމަވެސް ބަލިވެއިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް‪،‬‬ ‫‪ 2008‬ގައި ފިލްމު "ރަބް ނެ ބަނާދީ ޖޯޅީ" އިން‬

‫"ސަންޖޫ" އަދި "ސުއީ ދާގާ‪ :‬މޭޑް އިން އިންޑިއާ"‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަލް ހަސަން‪ :‬އޭނާގެ ވަދާއީ ފިލްމަކީ "އިންޑިއަން ‪."2‬‬

‫‪ 2020‬ގެ ބަފްޓާ އެވޯޑް ބާއް ާވ ކަމަލް ހަސަން ފިލްމު‬ ‫ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ‬ ‫ތާރީހު ވެސް އަވަސްކޮށް ިފ‬ ‫އސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ‬ ‫އެކެޑެމީ އެވޯޑް ނުވަތަ ޮ‬

‫ގެންނަން ނިންމި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެވޯޑް ހަފުލާ‬

‫‪ 2020‬އިން ފެށިގެން ބާއްވާ ތާރީހު އަވަސް ކުރަން‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާ ވަގުތު ތިން ގަޑިއިރަށް ކުރުކޮށްލުން‬

‫މޝަން ޕިކްޗާ އާޓްސް‬ ‫ނިންމިކަން އެކެޑެމީ އޮފް ޯ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެންޑް ސައިންސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) އިން އިއުލާން‬

‫އސްކާ އެވޯޑަށް‬ ‫މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ ޮ‬

‫ކުރިތާ ހަތަރު މަސް ފަހުން ބަފްޓާ އެވޯޑް ވެސް‬

‫އައުޓްސްޓޭންޑިން އެޗީވްމަންޓް އިން ޕޮޕިއުލާ‬

‫‪ 2020‬ގައި ބާއްވާ ތާރީހު އަވަސް ކުރަން ނިންމައިފި‬

‫ފިލްމުގެ ނަމުގައި އާ ކެޓަގަރީ އިތުރު ކުރަން ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނިންމި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް‬ ‫ބަފްޓާ އިންތިޒާމު ކުރާ ބްރިޓިޝް އެކެޑެމީ‬

‫އަމާޒުވުމުން އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން ކަމަށް ބުނެ އެ‬

‫އޮފް ފިލްމު އެންޑް ޓެލެވިޝަން އާޓްސް އިން ބުނި‬

‫ވޑްސްގައި ނުހިމަނަން‬ ‫ކެޓަގަރީ އަންނަ އަހަރުގެ އެ ޯ‬

‫ވޑް ހަފުލާ ބާއްވާނީ‬ ‫ގޮތުގައި ‪ 2020‬އިން ފެށިގެން އެ ޯ‬

‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ‪ 2‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ‪ 72‬ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސް‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދޭ ބަފްޓާއަކީ އެމެރިކާ‬ ‫ހލީވުޑްގެ އުފެއްދުންތަކަށް ދޭ އެންމެ‬ ‫އިން ބޭރުގައި ޮ‬

‫ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ‪ 10‬ވަނަ‬

‫ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެވޯޑެވެ‪ .‬މި‬

‫ވޑް ހަފުލާ ބާއްވާ ތާރީހު ‪ 2020‬އިން‬ ‫ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫އަހަރުގެ ބަފްޓާ ބާއްވާފައި ވަނީ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ‪9‬‬

‫ފެށިގެން އަވަސް ކުރަން ނިންމި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ‬

‫ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ވޑްގެ ކުރިން ބަފްޓާ އެވޯޑް ބޭއްވުމެވެ‪.‬‬ ‫އޮސްކާ އެ ޯ‬ ‫ވޑް ހަފުލާ މިހާރު‬ ‫ދެހާސް ވިހީގެ އޮސްކާ އެ ޯ‬

‫އސްކާ އާއި ބަފްޓާގެ އިތުރުން ހޮލީވުޑްގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ދެން އެންމެ އިންތިޒާރު އަނެއް އެވޯޑް‬

‫ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ ފެބުރުއަރީ ‪ 9‬ގަ އެވެ‪ .‬އަންނަ‬

‫ވޑްސް އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ހަފުލާއަކީ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެ ޯ‬

‫އސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ‬ ‫އަހަރު ބާއްވާ ‪ 91‬ވަނަ ޮ‬

‫އސްކާގެ ކުރިން ބާއްވާ ހަފުލާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ހަފުލާއަކީ ވެސް ޮ‬

‫އންނާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ‪ 24‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ލބް އެވޯޑްސް‬ ‫މި އަހަރު ބޭއްވި ‪ 75‬ވަނަ ގޯލްޑެން ގް ޯ‬

‫ވޑް ހަފުލާ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން‬ ‫އޮސްކާ އެ ޯ‬ ‫ނިންމިކަން އޭއެމްޕީއޭއެސް އިން އިއުލާން ކުރީ‬ ‫އޮގަސްޓް މަހުގެ ‪ 8‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫އތީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ‪ 7‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަފުލާ ޮ‬ ‫ވޑް ހަފުލާ ވެސް އޮންނާނީ‬ ‫އަންނަ އަހަރުގެ އެ ޯ‬ ‫ހަމަ އެ ތާރީހުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ‬ ‫ފިލްމު "އިންޑިއަން ‪ "2‬އަށް ފަހު ފިލްމު ކުޅުން‬ ‫ހުއްޓައިލާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި‬

‫ގސް ކަމަލް ހަސަން‬ ‫ހުއްޓާލަނަން‪ "،‬ތަފުސީލަކަށް ނު ޮ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އިންޑިއަން ‪ "2‬އަކީ މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި‬

‫އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަލް ހަސަން ބުނެފި‬

‫ދައްކަމުން އަންނަ ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިންސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފިކްޝަން ފިލްމު "‪ "2.0‬ގެ ޑައިރެކްޓަރު އެސް‬ ‫ސައުތު އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކުގެ އިތުރުން ހިންދީ‬

‫ޝަންކަރު ‪ 1996‬ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމު‬

‫ފިލްމުތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ ‪ 64‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު‬

‫"އިންޑިއަން" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ‪ .‬އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް‬

‫ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓައިލާ ސީދާ ސަބަބެއް ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މި ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ ސައުތުގެ‬

‫އތް ތަނުގައި އޭނާ ހަރަކާތްތެރި‬ ‫އެކަމަކު ކުރިއަށް ޮ‬

‫ޒުވާން ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލެވެ‪.‬‬

‫ވާނީ ސިޔާސީ ދާއިރާގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަލް ހަސަނަކީ ނެޝަނަލް އެވޯޑްގެ އިތުރުން‬

‫ކަމަލް ހަސަން ވަނީ މިދިޔަ ފެބުއަރީ މަހުގެ‬

‫އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭ މަތީ ޝަރަފު ޕަދުމާޝްރީ‬

‫ތެރޭގައި މައްކަލް ނީދީ މައިއަމްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ‬

‫ވޑް ވެސް ލިބިފައިވާ ފަންނާނެކެވެ‪ .‬އަދި އޭނާއަކީ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ޕާޓީއެއް އުފައްދައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީން މިހާރު އަންނަނީ‬

‫އެއް ފިލްމެއްގައި ތަފާތު ‪ 10‬ކެރެކްޓާ ކުޅެގެން‬

‫ލކް ސަބާ އިންތިހާބުގައި ޓަމިލް‬ ‫އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ޯ‬

‫ފތުން ވެސް ޖާގަ ހޯދާފައިވާ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ޮ‬

‫ނާޑޫގެ ގޮނޑިތަކަށް ވާދަ ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެކްޓަރެކެވެ‪ .‬ކަމަލް ހަސަން ވަނީ ‪ 200‬އަށް ވުރެ‬

‫ރނިކަލްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއެއުއްގައި‪،‬‬ ‫ޑެކަން ކް ޮ‬ ‫ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓައިލާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެމުން "އޭކް‬

‫ގިނަ ފިލްމު ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ ޝުރޫތީ ހަސަން‪ ،32 ،‬އާއި‬

‫ދޫޖޭ ކޭ ލިޔޭ" އާއި "ސަދުމާ" އަދި "ސާގަރު" ފަދަ‬

‫އަކްޝަރާ ހަސަން‪ ،27 ،‬ގެ ބައްޕަ ކަމަލް ހަސަނަކީ‬

‫ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ބުނީ‬

‫އެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ޑައިރެކްޓަރެއް‪/‬ޕްރޮޑިއުސަރެއް‬

‫އޭނާގެ ވަދާއީ ފިލްމު "އިންޑިއަން ‪ "2‬ގެ ޝޫޓިން މި‬

‫އަދި ލިޔުންތެރިއެކެވެ‪.‬‬

‫މަހުގެ ‪ 14‬ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އިންޑިއަން ‪ 2‬އަށް ފަހު އެކްޓް ކުރުން‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪18‬‬

‫ގަލްފުގެ ތެޔޮ ބަންދު ކުރަން‬ ‫ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު‬ ‫ރޫހާނީ ދެއްވައިފި‬ ‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރޫހާނީ‬

‫އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ގަލްފް ކަނޑުއޮޅި ބަންދު ކުރަން‬

‫އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ މިދިޔަ މެއި މަހު ވަކިވުމަށް‬

‫ތެޔޮ ބަންދު ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އީރާނުން ބޭރު ކުރާ ތެޔޮ ހުއްޓުވަން‬

‫ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދެމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އަދި‬

‫ކޅަށް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ތެލުގެ‬ ‫ފަހު އެ ގައުމާ ދެ ޮ‬

‫ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު ‪ - )6‬ގަލްފުން ބޭރު ކުރާ‬ ‫ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާ އިން އުޅޭ ނަމަ ޕާސިއަން ގަލްފުން ތެލުގެ‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ގަލްފު‬ ‫މިހާތަނަށް އެފަދަ ކަމެއް ޮ‬

‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާ އިން‬

‫އެކްސްޕޯޓެއް ނުހިނގާނެ‪".‬‬

‫ކށްފާނެ ކަމަށް ރޫހާނީ އެންމެ ފަހުން‬ ‫އޅި ބަންދު ޮ‬ ‫ކަނޑު ޮ‬

‫ޕޓް ސުމަކަށް ތިރިކުރާނެ‬ ‫ވަނީ އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސް ޯ‬

‫"އެމެރިކާ އަށް ރަނގަޅަށް އެނގެން ޖެހޭނެ‬ ‫ޕޓް ކުރާ ތެޔޮ އެ ގައުމަށް‬ ‫އީރާނުން އެކްސް ޯ‬ ‫ކޅަށް އެމެރިކާ އިން އެޅި‬ ‫ނުހުއްޓުވޭނެކަން‪ "،‬އީރާނާ ދެ ޮ‬

‫ގތުން ކުރިމަތިކުރާ ޕްރެޝަރަށް‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ޮ‬ ‫ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން އީރާނުން ދަނީ ‪ 1980‬ގެ‬

‫ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ‬ ‫ހައްލު ކުރާނަން‪ :‬ސިރިސޭނާ‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރުގެ ނިއުކްލިއާ‬

‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އީރާނުން ތެޔޮ ގަތުމަށް‬ ‫އަށް ގައުމަކަށް ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުގެ‬ ‫އަންހެނުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި‬ ‫ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )5‬ގެވެށި އަނިޔާއާ‬

‫އަންހެނުންގެ ހަނދާނުގައި ސްކޫތެއް ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން މުޅި‬

‫މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތް މީހުން ވަނީ ބޮޑު ވަޒީރު‬

‫ގައުމުގައި އިއްޔެ މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫އިޒްރޭލުގައި މި މުޒާހަރާ ޮ‬ ‫ހަފުތާގައި ދެ އަންހެން ކުއްޖަކު މަރާލި ހާދިސާ އަށް‬

‫ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަށް އިޝާރާތްކޮށް "ލެއަކީ‬ ‫އަގެއް ނެތް އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް" ގޮވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް މަގުތަކުގައި ރަތް ދަވާދު ލުމަށް ފަހު ވަނީ‬

‫ފަހު އެވެ‪ .‬އިޒްރޭލުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި މި‬

‫އެއީ މަރުވި މީހުންގެ ލޭގެ ރަމްޒެއް ކަމަށް ދައްކައިފަ‬

‫އަހަރު ތެރޭ އެ ގައުމުގައި މަރާލި އަންހެނުންގެ އަދަދު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫‪ 24‬އަށް އަރަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިޒްރޭލުގެ ގިނަ އަންހެނުން އިއްޔެ ވަޒީފާއަކަށް‬

‫އަންހެނުން ތިބޭ މަރުކަޒަކަށް ދާދި ފަހުން‬ ‫ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ގެވެށި‬

‫ނުދެ އެވެ‪ .‬ގިނަ ސިޓީތަކެއްގައި އެ މީހުން ވަނީ‬

‫އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުގެ ކޮމިޓީގެ އިސްވެރިއެއްގެ‬

‫ބޯޑުތައް ހިފައިގެން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ‬

‫މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތް މީހުން ވަނީ މަރާލި ‪24‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނ ވާ ހަ ކަ ދަ އް ަކ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ޕާ ޓީ ގެ ބަ އް ދަ ލު ވު މެ އް ގަ އި ސި ރި ސޭ ާ‬ ‫ބ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )6‬ލަންކާގައި މިހާރު‬ ‫ކޮލަމް ޯ‬

‫ޕާލަމެންޓުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު‬

‫އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހަފުތާއެއްގެ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ކަމަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި‬ ‫ރަނިލް ޮ‬

‫ތެރޭގައި ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް އެންމެ‬

‫ނަމަވެސް އެކަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ސިރިސޭނާ‬

‫އިސްކަން ދެނީ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި‬

‫އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ ތަކުރާރު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަންކަން ނިންމުމަށް ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ‬ ‫ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ ލަންކާގައި ސިޔާސީ‬ ‫މައްސަލަގަނޑު އުފެދިފައި ވަނީ ރަނިލްގެ ސަބަބުން‬ ‫ކަމަށާއި އޭނާ ގެންދަވަނީ ގައުމު ހަލާކުކޮށްލުމުގެ‬

‫ކޓު އަމުރަށް ތަބާވާނެ ކަމަށާއި‬ ‫ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫އިތުރުން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ރަނގަޅު އުސޫލު ވެސް‬

‫އަދި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ‬

‫މަރާލަމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ހުރިހާ ގެއްލުމެއްގެ‬

‫ޕާޓީއެއްގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައާ އެކު އޮތް ޒާތީ‬ ‫މައްސަލައެއް ނޫން‪ .‬އެއީ މި ގައުމަށް އެކަށީގެން ނުވާ‬ ‫ސިޔާސީ މީހެއް‪ "،‬ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ރަނިލް އާއި ޔޫއެންޕީން ކަމަށް‬ ‫ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިރިސޭނާ ކުރިން ވަނީ އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް‬ ‫މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގެ ވެ ށި އަ ނި ޔާ އާ ދެ ކޮ ޅަ ށް ިއ ޒް ރޭ ލު ގެ އަ ން ހެ ނަ ުކ އި ހު ތި ޖާ ޖް ކު ރަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪20‬‬

‫ޖީސީސީ ސަމިޓަށް ގަތަރުގެ‬ ‫އަމީރަށް ސައުދީން ދައުވަތު ދީފި‬ ‫ނ ހެ ނު ން‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫އިނ ިގ ރޭ ސި ދަ ރި ވަ ރު ެހ ޖާ ސް އާ އި އޭ ނާ ގެ އަ ް‬

‫ޔޫ އޭއީ އިން މަސައްކަ ްތ‬ ‫ސނީ ގޮތުން ބިރު‬ ‫ކުރީ ނަފް ާ‬ ‫ދައްކަން‪ :‬ދަރިވަރު‬ ‫ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު ‪ - )6‬ޔުނައިޓެޑް އަރަބި‬

‫ޔޫއޭއީ އިން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް‬

‫އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު‬

‫ޑިޕްރެޝަނާއި އެންޒައިޓީ ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހުނު‬

‫ގތުން އަނިޔާ ކުރުމަށް ފަހު ނުކުރާ‬ ‫އުޅުނީ ނަފްސާނީ ޮ‬

‫ކަމަށާއި ޔޫއޭއީ އިން ޖަލަށްލުމުން އެކަންތައް ބޮޑުވި‬

‫ކުށަކަށް އެއްބަސް ކުރުވުމަށް ކަމަށް އިނގިރޭސި‬ ‫ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފް ލަންޑަން ނޫހަށް ދެއްވި‬ ‫ޓައިމްސް ޮ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫއޭއީ އިން މައާފް ދިނުމަށް ފަހު ހެޖާސް‬ ‫ލަންޑަނަށް ފޮނުވާލީ މިދިޔަ މަހު ‪ 27‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫އިންޓަވިއުއެއްގައި ހެޖާސް ބުނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ޖާސޫސް ކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި‬

‫ގތުގައި އެއްބަސް ކުރުވުމަށް‬ ‫ޖާސޫސީ އެޖެންޓެއްގެ ޮ‬

‫ޕޓުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ މެއި މަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ދުބާއީ އެއާ ޯ‬

‫އޭނާ އަށް ވަރަށް އަނިޔާ ދިން ކަމަށެވެ‪ .‬މި ގޮތުން‬

‫ހެޖާސްގެ މައްޗަށް އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ހުކުމް ކުރީ‬

‫އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓި ހަ މަސް ދުވަހު ތެރޭ ނިދިން‬

‫ނޮވެމްބަރު ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬ގަދަކަމުން ބޭސް ކާންދީފައިވާ ކަމަށް‬ ‫މަހްރޫމް ޮ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުން ޕްރެޝަރު ކުރުމުން ޔޫއޭއީ‬ ‫އިން ވަނީ ހެޖާސް ކުށަށް އިއުތިރާފްވާ ވީޑިއޯއެއް‬

‫"އެ މީހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ދުވަހަކަށް‬ ‫ބޑުވަމުން‪ .‬އަހަރެން ހުރީ‬ ‫ވުރެ ދުވަހެއް ދިޔައީ ޮ‬

‫ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހެޖާސް ޔޫއޭއީ އަށް ދިޔައީ އޭނާގެ ޕީއެޗްޑީގެ‬

‫ބިރުގަންނުވާފައި‪ .‬އެ ހުރިހާ ޕްރެޝަރަކާ ހެދި އަހަރެން‬

‫ދިރާސާ މަސައްކަތަކަށެވެ‪ .‬އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރު‬

‫އެންމެ ފަހުން ބުނިން އާއެކޭ‪ "،‬ހެޖާސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެރެމީ ހަންޓް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހެޖާސް ޖާސޫސް‬

‫އޭނާ ބުނީ ތަހުގީގުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާ‬

‫ކުރަން އުޅުނުކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަކީ ޔޫއޭއީގެ ޑަބަލް އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް‬

‫ހެޖާސްގެ އަންހެނުން ޑެނިއަލާ ޓެޖަޑާ ބުނީ‬

‫ކުރަން ވެސް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ދިން‬

‫ހެޖާސް ހައްޔަރުކުރިތާ ހަ ހަފުތާވީ އިރު ވެސް ފޮރިން‬

‫އަދަބުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ ފައިގެ ކުޑަހުޅުގައި‬

‫އޮފީހުން އެކަން ސިއްރު ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ‬

‫ބިޑިއަޅުވާފައި މުޅި ދުވަހު ބަހައްޓާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮފިޝަލުންނާ‬

‫ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ‪ 15‬ގަޑިއިރު ސުވާލު ކުރާ‬

‫ގތްވީ މެދުނުކެނޑި ތިން‬ ‫އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭ ޮ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވައިގެން‬

‫ފނު ކޮށްގެން ކަމަށް‬ ‫ހަފުތާ ވަންދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޯ‬

‫އިތުރަށް އަނިޔާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރު ދައްކާފައިވާ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސަ ުއ ދީ ރަ ސް ގެ ފާ ން ސަ ލް މާ ން ބި ން ައ ބް ދު ލް ައ ޒީ ޒް‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ރޮ އި ޓާ ސް‬

‫ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )5‬އަންނަ ހަފުތާގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ޖީސީސީ ސަމިޓަށް ޝެއިޚް ތަމީމް‬

‫ކޕަރޭޝަން ކައުންސިލް‬ ‫ސައުދީގައި ބާއްވާ ގަލްފް ޯ‬

‫ވަޑައިގަންނަވާނެކަން ގަތަރުން އަދި އިއުލާންކޮށްފައެއް‬

‫(ޖީސީސީ) ގެ ސަމިޓަށް ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ އަށް ސައުދީ‬

‫ޖީސީސީގެ ގައުމުތައް ކަމަށްވާ ޔޫއޭއީ‪ ،‬ބަހުރޭން‬

‫ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު‬

‫އަދި ޖީސީސީގައި ނުހިމެނޭ މިސްރުން ވަނީ މިދިޔަ‬

‫ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ގަތަރާ ސިޔާސީ ގުޅުން‬

‫ޖީސީސީ ސަމިޓަށް ސައުދީން ދައުވަތު ދިން‬ ‫ޔ އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ‬ ‫އިރު ގަތަރުން ވަނީ ތެ ޮ‬

‫ކަނޑާލުމަށް ފަހު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުވޭތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ޖީސީސީ‬

‫ޖަމާއަތް އޯޕެކުން އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ވަކިވާނެކަން‬

‫ސަމިޓުގައި ސައުދީ އާއި ޔޫއޭއީ އަދި ބުހުރޭނުން‬

‫އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފޮނުވީ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓަރުން‬

‫ގަތަރު ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނީ ގަތަރުގެ‬

‫ނުވަތަ ނައިބުން ފެންވަރުގެ ވަފުދުތަކެވެ‪ .‬ކުވޭތުން‬

‫އަމީރަށް ސައުދީ ރަސްގެފާންގެ ފަރާތުން ދައުވަތު‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ރިޔާޒުގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާ‬

‫ފޮނުވާފައި ވަނީ ޖީސީސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް‬

‫ސަމިޓުގައި ޖީސީސީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ބައިވެރިވާނެ‬

‫އަބްދުލްލަތީފް ބިން ރާޝިދު އަލް ޒަޔާނީ މެދުވެރިކޮށް‬

‫ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ހެޖާސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން‬ ‫ތުރުކީން މަސައްކަތް ކުރަނީ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ނޫސްވެރިޔާގެ‬ ‫މަގާމުތަކުން ދުރު ޮ‬

‫އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް‬

‫އިސްތަންބޫލް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )5‬ނޫސްވެރިޔާ‬

‫މަރާ ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް މީހެއްގެ ޝަރީއަތް‬

‫ވަން ފަހުންނެވެ‪ .‬ތުރުކީން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ މަރާލީ‬

‫އާއި އަސީރީ އަކީ ނޫސްވެރިޔާ މަރާލަން ރޭވުމުގައި‬

‫ފނުވާނެ ކަމަށް ސައުދީން‬ ‫ހިންގަން ތުރުކީ އަށް ނު ޮ‬

‫ސައުދީން ދިޔަ ޓީމަކުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަލީ އަހުދުގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ސައުދު އަލް‬

‫އިސްކޮށް އުޅުނު ދެ މީހުން ކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގަހުތާނީ އާއި ސައުދީ އިންޓިލެންސްގެ ނައިބް އަހުމަދު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް‬ ‫އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ މީހުން ކަމަށްވާ ސައުދީ‬

‫އަސީރީ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު އިސްތަންބޫލްގެ‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ނެރެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫އފީހުން ބުނެފައި ވަނީ ގަހުތާނީ‬ ‫ރސެކިއުޓަރުގެ ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ގަހުތާނީ އާއީ އަސީރީ ވަނީ އެ މީހުން ތިބި‬

‫ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ ނޫސްވެރިޔާ‬ ‫ޚާޝުގްޖީ މަރާލީ އޮކްޓޯބަރު ‪ 2‬ވަނަ ދުވަހު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪21‬‬

‫ލިވަ ޕޫލް ކުރިއަށް‪ ،‬ޓޮޓެންހަމުން ފައިދާނަގައިފި‬ ‫ބާންލީ‪ ،‬އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު ‪- )6‬‬

‫ލިބެނީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބާންލީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި‬

‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލުން‬

‫ބޅަ ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު‬ ‫މުސްތާފީ ބޮލުން ފޮނުވާލި ޯ‬ ‫ޑޭވިޑް ޑެހެއާ އަތުގައި ޖެހިފައި ވަނީ ގޯލުގެ ރޮނގު‬

‫ވިސްނުމުގައި ކުޅުންތެރިން ކުޅެން ފެށުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވުލްވްސް ދަނޑުގައި ރޭ ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުގައި‬

‫ރަށުންބޭރުގައި ‪ 1-3‬އިން ބާންލީ އަތުން މުހިއްމު‬

‫ގލުންނެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލުން‬ ‫އެ ޓީމުން ލީޑުނެގީ ޖެކް ކޯކްގެ ޯ‬

‫ހުރަސްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން‬

‫އެ ޓީމަށް ލީޑުނަގައިދިނީ އިންގްލެންޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު‬

‫މޅެއް ހޯދިއިރު‪ ،‬އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން‬ ‫ޮ‬

‫މޅުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ގޯލުތައް‬ ‫ފަހަތުން އަރައި ޮ‬

‫ކށްދިނީ އެންތަނީ މާޝިއަލް އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުނައިޓެޑަށް އެއްވަރު ޮ‬

‫ލފްޓަސް‪-‬ޗީކް އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ހާފްގެ ހަތަރު‬ ‫ރުބެން ޮ‬

‫ހޓްސްޕާސް‬ ‫މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާނަގައި ޓޮޓެންހަމް ޮ‬

‫ޓ ފިރްމީނޯ އަދި‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޭމްސް މިލްނާ‪ ،‬ރޮބާ ޯ‬

‫ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ ‪ 15‬މެޗުން‬ ‫‪ 41‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް‬

‫އާސެނަލުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލީޑުނެގީ މެޗުގެ‬

‫މިނިޓް ތެރޭ ވުލްވްސް އިން ނަތީޖާ އަނބުރާލިއިރު‪ ،‬އެ‬

‫ޒެރްޑަން ޝަގީރީ އެވެ‪ .‬މި މެޗުގައި ފިރްމީނޯ އާއި‬

‫ކސް ރޯހޯ އަތުން‬ ‫‪ 68‬ވަނަ މިނިޓްގައި ޔުނައިޓެޑްގެ މާ ޯ‬

‫ޓީމުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ރައުލް ހިމެނޭޒް އާއި ޑިއޯގޯ‬

‫މުހައްމަދު ސަލާހު ކުޅެން އެރީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫ގލުންނެވެ‪ .‬އޭގެ މިނިޓެއް ފަހުން‬ ‫ބައިކޮޅަށް ވަން ޯ‬

‫ޔޮޓާ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެސޭ ލިންގާޑް ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް އެއްވަރުކޮށްދީފަ‬

‫މޅާ އެކު ލިވަޕޫލުން ވަނީ އެ ކްލަބްގެ ‪126‬‬ ‫މި ޮ‬

‫ޕއިންޓް ލިބިފަ އެވެ‪ .‬ރޭ‬ ‫‪ 15‬މެޗުން ވަނީ ‪ޮ 39‬‬

‫އތް ސައުތެމްޓަން އަތުން‬ ‫ރެލިގޭޝަނުގައި ޮ‬

‫ހސޭ މޮރީނިއޯ‬ ‫އެވެ‪ .‬މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ޯ‬

‫މޅުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ‬ ‫ޓޮޓެންހަމް ޮ‬

‫އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސައުތެމްޓަން އަތުން ‪ 1-3‬އިން‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރުވީ ތާރީހުގައި ޮ‬

‫ބުނީ ޔުނައިޓެޑަށް ބޭނުންވި ނަތީޖާ ނުނެރެވުނީ އަމިއްލަ‬

‫މރާ އަދި ހެއުން މިން‬ ‫ހެރީ ކޭން އާއި ލޫކަސް ޯ‬

‫މޮޅުވެ‪ ،‬ޓޮޓެންހަމް ވަނީ ‪ 15‬މެޗުން ‪ 33‬ޕޮއިންޓް‬

‫މިއީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ‪ 15‬މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ‬

‫ގސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެކަމަކު‬ ‫އަށް ހެދުނު ޯ‬

‫ސން އެވެ‪ .‬މި މެޗުގައި ސައުތެމްޓަނުގެ ހަމައެކަނި‬ ‫ޮ‬

‫ހަމަކޮށްގެން ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ސީޒަނެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު‬

‫ބޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ސަބަބަކީ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ކުރިއަށްވުރެ ޮ‬

‫ގޯލު ޖެހީ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ޗާލީ އޮސްޓިން އެވެ‪.‬‬

‫ލޕް ބުނީ އެންމެ ބޭނުންވީ ނަތީޖާ ނެރެން‬ ‫ޔާގެން ކް ޮ‬

‫މޮޅުވާން ވެގެން ކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވުމުން‬

‫ސައުތެމްޓަންއާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި އާރްބީ ލިޕްޒިގުގެ‬

‫އިން ބަލިވި ޗެލްސީ އެވެ‪ .‬ޗެލްސީ އަށް ‪ 15‬މެޗުން‬

‫ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްކުރެވުނުއިރު މެޗުގައި ދެއްކި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު‪ ،‬ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ‬ ‫‪ޮ 31‬‬

‫ކުޅުމާމެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އތީ ރޭ ވުލްވްސް އަތުން ‪1-2‬‬ ‫ހަތަރު ވަނައިގައި ޮ‬

‫‪ 2-2‬އިން އެއްވަރުވި އާސެނަލަށް ވެސް ވަނީ ‪15‬‬ ‫މެޗުން ‪ 31‬ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ‪ .‬ޗެލްސީ އަށް ކުރި‬

‫ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލުން‬ ‫ކޑްރަން މުސްތާފީ ޖެހި ގޯލުންނެވެ‪.‬‬ ‫ލީޑުނެގީ ޝޮ ޮ‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅެން ބޭނުން‪ :‬ނޭމާ‬ ‫ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )6‬ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު‬

‫އަހަރެމެން އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެ މާދަމާވާނެ ގޮތެއް‪.‬‬

‫ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި‬

‫އންނަނީ ކޮންމެ‬ ‫އެކަމަކު އަހަންނަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި ޮ‬

‫ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި‬

‫ކންމެވެސް އެއް ދުވަހަކުން‬ ‫މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކު ވެސް ޮ‬

‫ނޭމާ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭނެކަން‪ "،‬ނޭމާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީއާ‬

‫ލނާ ދޫކޮށް ދުނިޔޭގެ‬ ‫ނޭމާ މިދިޔަ އަހަރު ބާސެ ޯ‬ ‫ކޑް ޓްރާންސްފާ ފީއެއް ކަމަށްވާ ‪ 264‬މިލިއަން‬ ‫ރެ ޯ‬

‫އންނަ ނޭމާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް‬ ‫ގާތްގުޅުމެއް ޮ‬

‫ޑޮލަރަށް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ އެ ޓީމާ އެކު ގިނަ‬

‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ހދުމަށެވެ‪ .‬އަލުން ބާސެލޯނާއާ ގުޅެން‬ ‫ކާމިޔާބީތަކެއް ޯ‬

‫އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ‬

‫ނޭމާ ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން މީޑިއާގައި‬

‫އލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސިޓީ އަށް‬ ‫ކޯޗު ޕެޕް ގާޑި ޯ‬

‫ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް އޭގެ ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް‬

‫ކުޅުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް‬

‫އފިޝަލަކު ވަނީ ސްޕެއިނުގެ މީިޑިއާގައި‬ ‫ބާސެލޯނާގެ ޮ‬

‫ކަމުގައި ނޭމާ އޭރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނޭމާގެ ރަސްމީ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލުގެ ވީޑިއޯއެއްގައި‬ ‫މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ‬

‫ގތުން ނޭމާ ޕީއެސްޖީއާ އެކު‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު‬ ‫ނިމުމުން ވަކި ކަންތައްތަކެއް ހާސިލްނުވާނަމަ‬

‫ބެންޖަމިން މެންޑީ އާއި ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް ކުރި‬

‫އޭނާ ބޭނުންވާ ކްލަބަކުން ‪ 120‬މިލިއަން ޔޫރޯގެ‬

‫ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ނޭމާ ވަނީ ޕްރިމިއާ‬

‫ކށްލަންޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ‬ ‫ބިޑެއްކޮށްފިނަމަ އޭނާ ދޫ ޮ‬

‫ލީގަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފަ‬

‫އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނައިފަ އެވެ‪ .‬ނޭމާ ޕީއެސްޖީގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތިން އަހަރު ވާނީ ‪ 2020‬ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގަ‬ ‫ބޑު މުބާރާތެއް‪ .‬މުޅި‬ ‫"ޕްރިމިއާ ލީގަކީ ހައިބަތު ޮ‬

‫ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް ހާއްސަ މުބާރާތެއް‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނީ އެ ޓީމަށް‬ ‫އާސެނަލްގެ ޯ‬ ‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް ލީޑުލިބުމުން‬ ‫މޅެއް ނުހޯދުނީ ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް މެޗު ފަސޭހަކޮށްލުމުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކޗު ރަލްފް ހޭޒަންހުޓްލް ވަނީ ރޭގެ މެޗު‬ ‫ކުރީގެ ޯ‬ ‫ގސްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ރަސްމީކޮށް ޓީމުގެ‬ ‫ބަލަން ދަނޑަށް ޮ‬ ‫ޒިންމާއާ ހަވާލުވާނީ މިއަދު އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪22‬‬

‫ފައިނަލް މެޗު މެޑްރިޑުގައި ކުޅުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް‪ :‬ރިވާ ޕްލޭޓް‬ ‫މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު ‪ – )6‬ދެކުނު އެމެރިކާގެ‬ ‫ކޕަ ލިބެޓަޑޯރެސްގެ‬ ‫ކްލަބް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޮ‬ ‫ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގު މެޗު ސްޕެއިނުގެ މެޑްރިޑުގައި‬

‫އންނާނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅޭށެވެ‪ .‬މެޗު ޮ‬ ‫"އަހަރެމެންގެ ވަޒަނާ ‪ 10،00‬ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި‬ ‫ޑރެސް ކުޅުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް‪ ".‬ގަލާޑޯ‬ ‫ކޮޕަ ލިބެޓަ ޯ‬

‫ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އެހެން ބަޔެއް ނުތިބޭނެ‬

‫އަދި މި މެޗު ކުޅުމާ އެކު އެ ސްޓޭޑިއަމް ވެގެންދާނީ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވޯލްޑް ކަޕް‪ ،‬ޔޫރޯ‪ ،‬ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ކޮޕަ‬

‫ނސް އޭރީސްގައި ހުންނަ ރިވާ ޕްލޭޓުގެ‬ ‫ބީ ޯ‬

‫ލިބެޓަޑޯރެސްގެ ފައިނަލް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ސްޓޭޑިއަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް ކަމަށް ފައިނަލުގައި ބޮކާ‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬ކުރިމަގުގައި އަހަރެމެން މި ދުވަސް މަތިން‬

‫މޮނިއުމެންޓަލް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅެން އޮތް ދެ‬

‫ކޅަށް ނުކުންނަ ރިވާ ޕްލޭޓުގެ ކޯޗު‬ ‫ޖޫނިއާސްއާ ދެ ޮ‬

‫ކށް މި ނިންމުމާ މެދު ވިސްނާނެ‪ .‬ސަބަބަކީ‬ ‫ހަނދާން ޮ‬

‫ވަނަ ލެގު މެޗު އެންމެ ފުރަތަމަ ފަސްކުރީ ބޮކާ‬

‫މަސް ތެރޭ ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ދެ ކްލަބް މުބާރާތެއްގެ‬

‫ޑ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މާސެލޯ ގަލާ ޯ‬

‫މެޗު ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އަހަރެމެންގެ ސަޕޯޓަރުންގެ‬

‫ޖޫނިއާސް ޓީމު ދަތުރުކުރި ބަހަށް ސަޕޯޓަރުން ހަމަލާ‬

‫ފައިނަލް އެ ސިޓީގައި ކުޅުމެވެ‪ .‬ޔޫރަޕުގެ ކްލަބް‬

‫ކިބައިން ޖަހައިގެންފައިވާތީވެ‪".‬‬

‫އތް ދުވަހު ކުޅެން ރޭވުމަށް‬ ‫ދިނުމުންނެވެ‪ .‬ޖެހިގެން ޮ‬

‫މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު‬

‫ފަހު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މާހައުލެއް ނެތުމުން‬

‫އންނާނީ މެޑްރިޑުގެ އަނެއް ޓީމު‬ ‫އަންނަ މޭ މަހު ޮ‬

‫މެޗު ކުޅޭ ތަން ބަދަލުކުރީ އެވެ‪.‬‬

‫ކ މެޑްރިޑުގެ ވަންޑާ މެޓްރޯޕޮލިޓާނޯ‬ ‫ކަމަށްވާ އެތުލެޓި ޯ‬

‫ބކާ ޖޫނިއާސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ‬ ‫ޮ‬ ‫ލެގު ‪ 2-2‬އިން އެއްވަރުވިއިރު‪ ،‬ރިވާ ޕްލޭޓުގެ‬

‫ގަލާޑޯ ބުނީ މި ނިންމުން ވަރަށް ހެއްވާ ކަމަށާއި‬

‫އތް ދެ ވަނަ ލެގު ސަޕޯޓަރުންގެ‬ ‫ދަނޑުގައި ކުޅެން ޮ‬

‫އެކަމަކު އިހުސާސްތައް ހާމަކުރަން‪ ،‬އެއަށް ވުރެ‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކާ ހެދި ކުޅެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރަށް މިވަގުތު ވާހަކަދެއްކެން ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މި މެޗު މިހާރު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ އެސްޓޭޑިއޯ‬

‫ކންފެޑެރޭޝަނުން‬ ‫އެހެންވެ ދެކުނު އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ ޮ‬

‫ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި މެޗުން މޮޅުވާން ކުރެވެން ހުރި‬

‫ސެންޓިއާގޯ ބެރްނެބުއޭ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ‬

‫ނިންމީ މި މެޗު އާޖެންޓީނާ އިން ބޭރުގައި މެޑްރިޑުގައި‬

‫ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި ސަޕޯޓަރުންގެ‬

‫އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ސްޓޭޑިއަމެވެ‪.‬‬

‫އަދި މި މެޗު މެޑްރިޑުގައި ކުޅުމުގެ މާނައަކީ ހަ‬

‫ސްޓޭޑިއަމުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް މެޗު ސައުދީގައި‬ ‫ރޯމް (ޑިސެމްބަރު ‪ – )6‬އިޓާލިއާން ސުޕަ ކަޕް‬

‫ސައުދީގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށް‬

‫މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް އާއި އޭސީ މިލާން ވާދަކުރާ މެޗު‬

‫ކޅަށް މަސައްކަތްކުރި ޖަމިއްޔާތަކުގެ‬ ‫ބުނެ މިކަމާ ދެ ޮ‬

‫ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖިއްދާގައި ޑިސެމްބަރު ‪ 16‬ވަނަ‬

‫ތެރޭގައި އެމެނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަހު ކުޅޭ ޮ‬ ‫މި މެޗު ސައުދީގައި ކުޅުމާ ދެކޮޅަށް އިންސާނީ‬ ‫ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ތެދުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސް ސިޓީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޯ‬ ‫މި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް ވާދަކުރަނީ އިޓަލީ‬ ‫ޗެމްޕިއަން ޓީމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ‪ .‬އިޓާލިއަން‬

‫މި މެޗު އިޓަލީން ބޭރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫ކުޅުނީ ‪ 1993‬ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގަ‬ ‫ޕލީ އާއި ޗައިނާގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ލީބިއާގެ ޓްރި ޮ‬

‫އެކަމަކު އިޓާލިއަން ލީގުން ވަނީ މެޗު ކުޅޭނެކަން‬

‫ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ދެ ވަނަ ޖާގަ ލިބޭއިރު އެ‬

‫ދހާގައި ވެސް ވަނީ ކުޅެފަ‬ ‫ބެއިޖިން އަދި ގަތަރުގެ ޯ‬

‫އންނާނީ ޖިއްދާގައި‬ ‫އިއްޔެ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ‪ .‬މެޗު ޮ‬

‫ހދާފައިވުމުން ދެ ވަނަ ޖާގަ‬ ‫ތަށި ވެސް ޔުވެންޓަސް ޯ‬

‫އލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގަ‬ ‫ކށް ކުޅެނީ ރޯމްގެ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އާއްމު ޮ‬

‫ހުންނަ ‪ 62،345‬މީހުންގެ ޖާގައިގެ ކިންގް އަބްދުﷲ‬

‫މިލާނަށް ލިބުނީ ރަނަރަޕް ޓީމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫ނަބާހާ އާއި ނަބީހާ ނޭޕާލް‬ ‫މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އަށް‬ ‫ވިކްޓްރީ ހިންގަވަން ނާޝިދު‬ ‫އަލުން ނުކުންނަވަނީ‬ ‫މާލީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ ބޮޑު‬

‫ބަޖެޓާއި ރެއިސްކުރެވޭ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކްލަބް‬

‫މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ވިކްޓްރީ‬

‫ހިންގުން‪ .‬އެހެން އެކަން ނުކުރެވޭނެތޯ ރަނގަޅު‬

‫ޕޓްސް ކްލަބާ ހަވާލުވެ އެ ކްލަބުގެ ހާލަތު‬ ‫ސް ޯ‬

‫ސްޓްރަކްޗާއަކާ އެކު؟‪ "،‬ނާޝިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އަންނަ‬

‫ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކާ އާއްމުކޮށް ހަވާލުވާ‬

‫ބޑް މެމްބަރު ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް‬ ‫ކަމަށް ކުރީގެ ޯ‬

‫ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު‬

‫ނާޝިދު (ނާޝް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަޖެޓަކާ އެކު ފެށި ނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ދަނީ‬

‫ވިކްޓްރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ‬ ‫ނުދޭތާ އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު ދިރާގު‬

‫ފަނުފުލުންނެވެ‪.‬‬ ‫ނާޝިދު ވިދާޅުވީ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ‬

‫ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ މެޗަކަށް އެ ޓީމުން‬

‫އނިގަނޑެއް ހަދައި ދެމެހެއްޓެނެވި‬ ‫ކްލަބް ހިންގާނެ ޮ‬

‫ހާޒިރުނުވެ ދިޔަ އެވެ‪ .‬އަދި ޗެއާޕާސަން މުހައްމަދު‬

‫ގތްތަކެއް ހެދުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތަކަށް ހިންގޭނެ ޮ‬

‫އިސްމާއީލާއި ވައިސް ޗެއާޕާސަން އަލީ އާރިފް ވަނީ‬

‫ގތަށް ވިކްޓްރީ އަކީ ވަރަށް‬ ‫އަދި ކުރިއެކޭ އެއް ޮ‬

‫އޮކްޓޯބަރު މަހު ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ކުޅިވަރުތަކުގައި ވާދަކުރަ ކްލަބަށް ވެސް‬

‫ކށް އެފްއޭއެމުން‬ ‫ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް މެދުވެރި ޮ‬

‫ބަދަލުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށް އެ ކްލަބް އެ‬ ‫ދޭ ފައިސާ ވެސް ދީފައިވަނި ޮ‬ ‫ހާލަތައް ވެއްޓުނީ ރަނގަޅަށް ނުހިންގިގެން ކަމަށް‬ ‫އެފްއޭއެމުން ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްޓްރީގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކުގައި އެ‬

‫ކށްގެން އެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި‬ ‫"ކްލަބުން ހަރަދު ޮ‬ ‫އންނަން ޖެހޭ‪ .‬މިހާރު‬ ‫ވާދަކުރާ ޓީމުތަކެއް ޮ‬ ‫ބޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖްމަންޓް އެއީ‬ ‫އޮންނަނީ ފުޓް ޯ‬ ‫ބޑަށް ވެފައި‪ .‬އެކަމަކު ކްލަބުގެ‬ ‫ކްލަބުގެ ވެސް ޯ‬

‫ކްލަބް ހިންގެވުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި‬

‫ބޑު‪ .‬އޭގެ ދަށުން ދެން އޮންނާނީ‬ ‫ބޯޑަކީ ޯ‬

‫ކެނެރީ އަބްދުއްސައްތާރުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ‬

‫ކންމެ ޓީމަކަށް ވެސް‬ ‫ސެކްރެޓްރިއޭޓް‪ .‬ބޯޑުން ޮ‬

‫ނާޝިދު "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ ކްލަބުގެ ހާލަތު‬

‫އަމާޒުތަކެއް ދޭނީ‪ :،‬ނާޝިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅުކުރަން އޭނާއާ އެކު ތިބީ "ވިކްޓްރީ‬

‫ނާޝިދު ވިދާޅުވީ ވިކްޓްރީގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް‬

‫ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް‬

‫މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ފިރިހެން‬

‫މޅުވީމާ އެކުރެވޭ އިހުސާސް އެނގޭ‬ ‫ބަލިވީމާ އަދި ޮ‬

‫ބޑަށް އަޅާލައްވާނެ ކަމަށާއި ކުރިއެކޭ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ސަންރައިސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސްގެ އަންހެން‬

‫ސިންގަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ ޒަޔާން ޒަކީ ކުޅުނު‬

‫މީހުންތަކެއް" ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އެ ކްލަބުގެ‬

‫ބޅަ ޓީމެއް ވިކްޓްރީން‬ ‫އެއްގޮތަށް ވާދަވެރި ފުޓް ޯ‬

‫ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ދެބެން‬

‫މެޗުން ވަނީ އިންޑިއާގެ ނަވީން އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޗު މައުރޫފް އަހުމަދު‬ ‫ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ޯ‬

‫ނެރެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާގެ ޕެއާ‬

‫މެޗުގެ ސެޓުތައް ދިޔައީ ‪ 18-21 ،10-21‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫(މާއްޓޭ) އާއި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް‬

‫"މިހާރު އެއްވެސް އަމާޒެއް ނެތް‪ .‬އުވާލިޔަސް‬

‫ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ މާޝާ ރަޝީދު‬

‫ފވާޑް އިބްރާހިމް ފާއިގް‬ ‫އިސްމާއިލް އަދި ކުރީގެ ޯ‬

‫އތީ‪ .‬ލިޔެކިޔުންތައް‬ ‫ހެޔޮ‪ .‬އެ ހިސާބުގައި އެ ޮ‬

‫އތް ގައުމީ މުބާރާތުގެ ވެސް‬ ‫އެންމެ ފަހުން ޮ‬

‫ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުށަނާޅާ‪ .‬އެކަންކަން އެބަޖެހޭ ރަނގަޅުވާން‪.‬‬

‫އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ޗެމްޕިއަން ނަބީހާ އާއި‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ އަބާޒަކީ ކްލަބް އަލުން ދިރުވުން‪"،‬‬

‫ނަބާހާގެ ޕެއާ ވަނީ އެ އިވެންޓުން ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ‬

‫ނާޝިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަސްތެރޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތިން މުބާރާތުން ރިހި‬

‫ތޯއިފް އާއި ނަބީހާގެ ޕެއާ ބަލިވީ ނޭޕާލުގެ ބިކާޝް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫މެޑަލް ހާސިލް ޮ‬

‫ޝްރެސްތާ އާއި ސިތާ ރާއީގެ ޕެއާ އަތުންނެވެ‪ .‬މެޗުގެ‬

‫ތ ބަލައި އެކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް‬ ‫މަގަކީ ކޮބައި ޯ‬

‫އަހަރު އުފެދުނީއްސުރެ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރާ‬

‫ޑިސެމްބަރު މަހު އިންޑިއާގެ ގުވަހާޓީގައި އޮތް ދެކުނު‬

‫ސެޓުތައް ދިޔައީ ‪ 21-23‬އަދި ‪ 19-21‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫މިހާރުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ދެކެވެމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫ބޅައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ‬ ‫ހަމަޔަށް އެއީ ރާއްޖޭގެ ފުޓް ޯ‬

‫އޭޝިއާގެ ‪ 21‬އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތާއި ދާދި ފަހުން‬

‫ރާއްޖޭގެ އިބްރާހިމް ޝާމިއު އާއި ނީލާ ނަޖީބުގެ ޕެއާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެއް ބާރެވެ‪ .‬ގައުމީ ތަށި މިލްކުރުމުގެ ޝަރަފް‬

‫ނޭޕާލުގައި އޮތް ‪ 21‬އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ‬

‫ބަލިވީ ސިންގަޕޫރުގެ ޑެނީ ބަވާ އާއި ޓަން ވެއީ‬

‫ހދި ވިކްޓަރީ އަކީ ނިއު އަށް‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ޯ‬

‫އިތުރުން މި އަހަރު ޖޫން މަހު އޮތް މޮރިޝަސް‬

‫އަތުންނެވެ‪ .‬އެ މެޗުގެ ސެޓުތައް ދިޔައީ ‪ 14-21‬އަދި‬

‫ޕޓަރުން ގިނަ ކްލަބެވެ‪.‬‬ ‫ފަހު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ސަ ޯ‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ސީރީސްގަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 06-21‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫ނާޝިދު ވިދާޅުވީ ވިކްޓްރީ ބޯޑުގެ ބައެއް‬ ‫ގތަށް ކަމަށާއި‬ ‫މެމްބަރުން ތިބީ އިސްތިއުފާ ދޭ ޮ‬ ‫ބޑަށް ވަނުމަށްޓަކައި އެންމެ ފަސޭހަ‬ ‫އެގޮތުން ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ވިސްނުން ހުރީ ބޮޑު ބަޖެޓަކާ‬ ‫އެކު މަސައްކަތްކުރުން ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު‬ ‫ސަރުކާރުން ދެއްވާ ބަޖެޓާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން‬

‫ލޅަށް ނިސްބަތްވާ ވިކްޓަރީ ‪ 1972‬ވަނަ‬ ‫ގަ ޮ‬

‫ބަލިވީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަކުތަރް ޝާޕްލާއާ ކުޅެގެން‬ ‫‪ 09-21‬އަދި ‪ 11-21‬އިންނެވެ‪.‬‬ ‫މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އަހުމަދު‬

‫ވިކްޓްރީ ހިންގުން ވިކްޓަރީ ‪2012‬‬

‫ނޭޕާލް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އިން ނަބީހާ އާއި‬

‫ލިބޭ ބަޖެޓުން ކްލަބް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތަކަށް‬

‫ވަނަ އަހަރު އަޑިއަޅާލި ފަހުން އެކަށީގެންވާ‬

‫ހދީ އިއްޔެ ކުޅުނު ދެ ވަނަ‬ ‫ނަބާހާގެ ޕެއާ ފުރުސަތު ޯ‬

‫މި މަހު ވާދަކުރާނީ ބަންގްލަދޭޝްގައި އޮންނަ މުބާރާތުގަ‬

‫ހިންގުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކްލަބުގައި ބޮޑު ދަރަންޏެއް‬

‫ހދެ އެވެ‪ .‬ކްލަބް ހިންގުމުގައި ގިނަ‬ ‫ކާމިޔާބެއް ނު ޯ‬

‫ބުރުގެ މެޗުން ޖެމީމާ ލެއުން އާއި ގަނޭޝާ މުންގްރާގެ‬

‫އެވެ‪ .‬މިއީ އަންނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން‬

‫އތް ކަމަށާއި އެވެސް އެ ބަޖެޓުގެ‬ ‫ވެސް އެބަ ޮ‬

‫މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދިޔައިރު‪ ،‬އެކަމުގެ‬

‫ޕެއާ އަތުން ‪ 09-21 ،12-21‬އިން މޮޅުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫އއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވަން‬ ‫އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައި ޯ‬

‫ތެރެއިން ދައްކައި ހަލާސްކުރެވޭނެ މަގު އޮންނާނެ‬

‫ސަބަބުން ކްލަބަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް އަންނަނީ‬

‫ކުއާޓާގައި މިއަދު ނަބީހާ އާއި ނަބާހާގެ ޕެއާ‬

‫ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެއް ފަހަރު ރެލިގޭޝަން ކުޅުނުއިރު‪،‬‬

‫ނުކުންނާނީ ނޭޕާލުގެ ޖެސިކާ ގުރުން އާއި ސުނަޔާނާ‬

‫ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު އެވެ‪.‬‬

‫މުކިޔާގެ ޕެއާއާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އައިޑިއާ އަކީ ސަރުކާރުން ދޭ‬ ‫" ޮ‬

‫ނޭޕާލް މުބާރާތަށް ފަހު ދެން ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން‬

‫ރަނގަޅު މެޗުތަކެކެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬ ‫އާ ބިލާ އެކު ގާނޫނީ ޕްރޮފެޝަން ފުރަތަމަ‬

‫ބިލު އޮތީ ފުލުހުންނާއި‬ ‫އޭސީސީގެ ބާރު ހަނިވާ ގޮތަށް‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ސ‪ 2:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ފަހަރަށް ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަމާ ދިމާލަށް‬

‫ސ‪ 9:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ކޓުގެ ދަށުގައި އޮތް ބާރެއް ބާ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ގތުގައި ބިލް ވާން ވާނީ‬ ‫ފިލްޒާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކޮމިޝަނެއް އުފައްދާ ބިލެއްގެ ބަދަލުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު‬

‫ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ދަށަށް އެއްކޮށް ބަދަލުވެގެން‬ ‫އެ ޯ‬

‫އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގަވާއިދު އޮތް ގޮތުން‬

‫ބިލްގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ‬

‫ކޓުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރާ‬ ‫ދިޔަޔަސް‪ ،‬ވަކީލުންނަކީ ޯ‬

‫ހަމައެކަނި ޝަރީއާ އިން ޑިގްރީ ހާސިލް ކޮށްފައިވާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަދާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބާރުތަކާއި އިޖުރާއަތްތައް‬

‫ކށްލާފައި ހުރި އަދި އެކަށީގެންވާ‬ ‫ތަހުގީގުނުކޮށް‪ ،‬ދޫ ޮ‬

‫ބައެއް ކަމަށް ވެފައި‪ ،‬އެ މީހުންނަށް އަމަލުކުރެވޭ‬

‫މީހުންނަށް ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބެ އެވެ‪ .‬އެފަދަ‬

‫އެކަށެއެޅޭ ބިލެއް ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލާފައިވާ މަރުގެ‬ ‫މިންވަރަށް ތަހުގީގުނުކޮށް ދޫ ޮ‬

‫ގޮތަކުން ކޯޓަކުން ވަކީލަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ ހާލަތެއް‬

‫ގިނަ ވަކީލުން މިހާރު ވެސް އުޅެ އެވެ‪ .‬މިހާރު އަމަލު‬

‫ކމިޝަނުން ކުރުމަށް ތަސައްވަރުކޮށްފައިވާ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫މައްސަލަތަކާއި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް‬

‫އައިސްދާނެ ކަން ވެސް ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުން‬

‫ކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބި‪،‬‬

‫މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކީ‪ ،‬ރައީސް ނެރުއްވި ގަރާރުގައި‬

‫ދެނެގަނެ‪ ،‬އެ މައްސަލަތައް އަލުން ތަހުގީގުކޮށް އެ‬

‫ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލި‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާއަށް ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއް ކަމުން‬

‫ހދައި‪ ،‬ޒިންމާވާން ޖެހޭ މީހުން‬ ‫ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް ޯ‬

‫އެ ދެ ކޮމިޝަނަށް ރައީސްގެ ގަރާރުން ހަވާލު ކުރެވުނު‬

‫ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ނިމުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް‪ ،‬ގާނޫނުން‬

‫މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަށް‬

‫މަތިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ނުނިމެނީސް އެ‬

‫ހިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް‪ ،‬އެކި‬

‫"މި ބިލުގައި ކަނޑައެޅިގެން ނުބުނޭ ދެން‬

‫ގޮތަކަށް ވުޖޫދަށް އައި އާ ގާނޫނަކާ އެކު އިތުރު‬

‫ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން މިކަން ކޮށްގެން‬

‫ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހުމަކީ އެފަދަ ވަކީލުންގެ‬

‫ސސިއޭޝަނުން‪.‬‬ ‫ނުވާނެއެކޭ‪ .‬މިކަން ކުރާނީ ބާ އެ ޯ‬

‫ކަންބޮޑުވުމެކެވެ‪.‬‬

‫ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގާނޫނުގައި‬

‫ކޅުން އާ ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކުރަން‬ ‫އަނެއް ޮ‬

‫ކމިޝަން އުވައިލުމުގެ ބާރު ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލާއި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން‬

‫އެހެން ބުނުން ވަރަށް މުހިންމު ހެން‪ .‬އެއީ ޟިމްނީ‬

‫އތް ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަކީ ވެސް ބައެއް‬ ‫ދީފައި ޮ‬

‫ދާއިރާ އަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބާރު ރައީސް އަށް‬

‫ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ މައްސަލަތައް‬

‫ކށް ދޭހަވެދާނެ ކަމަށް‬ ‫ގތުން ނުވަތަ އިމްޕްލައިޑް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މީހުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމެކެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގާނޫނީ‬

‫ލިބިގެން ނުވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށް ފިލްޒާ‬

‫ބަލައި ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ‬

‫ކށްލެވޭނެ ކަމެއް ނޫން‪ "،‬ކުރީގެ ލީގަލް‬ ‫ބަލާފައި ދޫ ޮ‬

‫ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރެވެނީ އާންމުކޮށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެން ކަމުން އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ‬

‫ހދުމަށް ހަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ރިފޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ‬

‫ކހަކުންނެވެ‪ .‬ބައެއް ތަންތަނުން ހަތަރު‬ ‫ހަތަރު އަހަރުގެ ޯ‬

‫ދަށުން ރައީސް އަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ހަނި‬ ‫ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ފިލްޒާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ‬ ‫ޮ‬ ‫ހދުމުގެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް‬ ‫މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ޯ‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް‬ ‫ވެއްދިއިރު‪ޮ ،‬‬

‫ކމިޝަނަކީ އަމިއްލަ‬ ‫އަލަށް އެކުލަވައިލި ދެ ޮ‬ ‫ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު‬ ‫ލިބިގެންވާ ޖިނާއީ ކުށް ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ބާރު‬ ‫ލިބިފައިވާ ތަހުގީގީ އިދާރާއެއް ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނަށް ލިބޭ ބާރުތަކަށް އަމަލު‬ ‫އެކަމަކު ދެ ޮ‬

‫ކޮމިޝަނަކާއި މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ރައީސް‬

‫ކުރާނީ ކޮން އުސޫލުތަކަކާއި ހަމަތަކުން ކަމެއް ބިލްގެ‬

‫ސލިހް ވަނީ ކޮމިޓީއެއް‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ކށްފައި ނުވާ ކަމަށް‬ ‫އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި ބަޔާން ޮ‬

‫އުފައްދަވައި‪ ،‬މެމްބަރުން ވެސް އައްޔަން ކުރައްވައިފަ‬

‫ވެސް ފިލްޒާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީތަކުން ނުދައް ާކ‬ ‫ދަރަނިތައް ބަޖެޓުން‬ ‫ކަނޑާލަނީ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެ ދަރަނީގެ މުއާމަލާތް‬ ‫ހިންގިއިރު‪ ،‬ޕާޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެ ތިބި‬ ‫މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނަމުގައި ސާބިތު ދަރަންޏެއް‬

‫އާމިރުގެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ޕާޓީ އުވާލި‬

‫ގތަށް އެ ދަރަންޏެއް ނުދައްކާ ނަމަ‪،‬‬ ‫އވެ‪ ،‬ހުކުމާ އެއް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬ޕާޓީގެ ނަމުގައި މިލްކުކޮށްފައިވާ‬

‫އެ ޕާޓީއަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާ އިން‬

‫މުދަލާއި ތަކެތި ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ ފައިސާ އަކީ‬

‫ގތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް‬ ‫ދަރަނި ކަނޑާލެވޭ ޮ‬

‫ދަރަނި އަދާކުރެވޭ އަދަދެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ‪ ،‬އެ‬

‫އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް‬

‫ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ ދަރަނީގެ މުއާމަލާތް‬

‫ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ހިންގިއިރު‪ ،‬ޕާޓީ ހިންގަން ތިބި މީހުން އުފުލަން ޖެހޭނެ‬

‫ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު‬ ‫އާމިރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލްގައި ވަނީ ޕާޓީއެއްގެ ނަމުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީ ހިންގުމުގައި އާއި ޕާޓީން ހިންގާ އެއްވެސް‬

‫އވެ‪ ،‬ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ދަރަންޏެއް‬ ‫ސާބިތު ދަރަންޏެއް ޮ‬

‫ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން މާލީ އަދި ޖިނާއީ އިލްތިޒާމެއް‬

‫ގތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ‬ ‫ނުދައްކާނަމަ‪ ،‬ދަރަނީގެ ޮ‬

‫އުފުލަން ޖެހޭ ފަދަ އެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ‬

‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އުނި ކުރުމުގެ ބާރު ކަމާބެހޭ‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެފަދަ އެންމެހައި ޒިންމާއެއް އުފުލަން ވާނީ‬

‫ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބު އުފަންވިއިރު‪ ،‬ޕާޓީ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮންމެ‬

‫ހިންގަން ތިބި މީހުން ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެއްގެ ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ‪ 0.1‬ޕަސެންޓުގެ‬

‫ބިލް ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އާމިރު‬

‫ފައިސާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްސަ ކުރަންޖެހޭ‬

‫ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އަދުލުއިންސާފު ގާއިމު ކުރުމާއި‬

‫ގތުން‪ ،‬އަންނަ އަހަރު‪ ،‬ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ސިފަތަކަކީ ސިޔާސީ‬

‫‪ 25‬މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކންމެހެން ވެސް އޮންނަން‬ ‫ޕާޓީގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ ސިފަތަކަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މީގެއިތުރުން‪ ،‬ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އަދާކުރަން ޖެހޭ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކހުގެ މުއްދަތު ދިގެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫ތިން އަހަރަށް ވުރެ ޯ‬

‫"ބަޔަކު އަދާ ކުރަމުންދާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެ‬ ‫މީހުންގެ ބަދަލުގައި އަދާކުރާނެ ބައެއް އުފަން ކުރާއިރު‬ ‫ސާފު ތެދު ބަހުން ބުނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު‬ ‫ދެކެނީ‪".‬‬

‫ދަރަނި އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ފައިސާ‬

‫ތެރެއިން އާންމު އެކިއެކި ފަރުދުންނާއި ގެއްލުންތަކާ‬

‫މަދުވާ ނަމަ‪ ،‬އެ މަދުވާ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ‬ ‫ޒިންމާ އުފުލާނީ އެ ދަރަނީގެ މުއާމަލާތް ހިންގިއިރު‪،‬‬

‫ލިބޭ ގެއްލުމެއް ކަމުގައިދެކޭތީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ‬

‫ޕާޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެ ތިބި މީހުން ކަމަށް‬

‫ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވީ‬

‫އާމިރު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރުން ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު‬ ‫އެޅުމުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ އިޖްރާއާތުތައް‬

‫ގޮތުން‪ ،‬ޕާޓީތަކުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ދަރަނިން އެއްވެސް‬ ‫މިންވަރަކަށް ފައިސާ މަދުވާ ނަމަ‪ ،‬އެ ފައިސާ‬

‫ޝާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ޑިގްރީ ހާސިލް ނުކުރެވިގެން ވަކީލުންތަކެއް‬ ‫"މަގުމަތިވުމުގެ" ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ވަކީލުންގެ ނަޒަރުގައި ޝަރީއާ އިން އެކަނި ޑިގްރީއެއް‬ ‫އވެގެން ގާނޫނީ ވަކީލު ކަން ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް‬ ‫ޮ‬

‫ސސިއޭޝަންގެ އަތް މައްޗަށް‬ ‫ކަނޑައެޅުން ބާ އެ ޯ‬

‫ގތުގައި އެ ވަކީލުން ވިދާޅުވަނީ‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ސަބަބެއްގެ ޮ‬

‫ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަންކަން ސީދާ އެ ބިލުގައި‬

‫ޝަރީއާ އެކަނި ކިޔަވާއިރު‪ ،‬ގާނޫނީ ބައެއް މުހިންމު‬

‫ހިމެނުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް ގާނޫނީ ބޭފުޅުން‬

‫ކސްތަކުގައި ކިޔަވައި ނުދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫އުސޫލުތައް ޯ‬

‫ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪ .‬މިހާރު އޮތް ގޮތަށް އެ‬

‫ބޭރުގެ އިސްލާމީ ބައެއް ޔުނިވާސިޓީތަކުން ތައުލީމް‬

‫ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ‪ ،‬ބާ ކައުންސިލްގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް‬

‫ހާސިލް ކުރާއިރު ވެސް‪ ،‬ޝަރީއާ އެކަނި ކިޔަވާ‬

‫ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ކަން އެ‬

‫ކޯސްތަކަށް ވުރެ ޝަރީއާ އާއި ގާނޫނު ހިމެނޭ ގޮތަށް‬

‫ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ކސްތަކުގެ މުއްދަތު ދިގު ކަމަށް އެ ވަކީލުން‬ ‫ކިޔަވާ ޯ‬

‫"ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ގަވާއިދުގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބަކީ ވެސް ޝަރީއާގައި‬

‫ކށްލައިގެން ނުވާނެ‪ .‬ޚާއްސަކޮށް‬ ‫ތެރެއަށް ދޫ ޮ‬

‫އެކަނި ކިޔަވާއިރު‪ ،‬ކިޔަވައި ނުދޭ ބައެއް އެއްޗެހި‬

‫ވޓިން ރައިޓަށް ހުރަސް އަޅަން‬ ‫އިންތިޚާބުގައި ބައެއްގެ ޯ‬

‫ޝަރީއާ އާއި ގާނޫނުގައި ކިޔަވައި ދޭއިރު ކިޔަވައިދޭތީ‬

‫ކށްފާނެ ކަންކަން އެއީ‪.‬‬ ‫ޓޫލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ޮ‬

‫ކަމަށް އެ ވަކީލުން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސސިއޭޝަންގައި ތިބޭ ބަޔަކު‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬އެއީކީ ބާ އެ ޯ‬

‫ބޑަށް މި ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ‬ ‫"ރާއްޖޭގައި ޮ‬

‫ކށްލާ ފަދަ ކަމަކަށް‬ ‫ހަދާ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައަޅަން ދޫ ޮ‬

‫ގާނޫނުތައް‪ .‬ގާނޫނު ކިޔަވާއިރު މި ކިޔަވައިދެނީ ގާނޫނީ‬

‫ގތަށް ވާހަކަދެއްކެވި‬ ‫ވެގެން ނުވާނެެ‪ "،‬ނަން ނުޖަހާ ޮ‬

‫ޕްރިންސިޕަލްސްތައް‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެއްޗެހި އެބަ އެނގެން‬

‫ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ‪ .‬އެކަމަކު ޝަރީއާގައި އެ ބައި ނުހުރެދާނެ‪ .‬ގާނޫނު‬

‫ގތަށް ގާނޫނަކަށް ވެއްޖެ‬ ‫އެ ބިލް މިހާރު އޮތް ޮ‬

‫ކިޔަވާ އިރު ކިޔަވައިދޭ އަސާސީ ބައެއް އެއްޗެހި‬

‫ނަމަ ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި މިހާރު ތިބި‬

‫ވެސް ހުރޭ ޝަރީއާ އެކަނި ކިޔަވާއިރު ކިޔަވައި ނުދޭ‬

‫ގތަށް އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެންނަށް އެ ހުއްދަ ހަމަ އެ ޮ‬

‫ކަންކަން‪ "،‬އެއް ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ވެސް‪ ،‬ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ‬

‫"މުހާމީ ސެޓްފިކެޓާއި ވަކީލު ކަމުގެ ސަނަދު‬

‫ސަނަދު ނުވަތަ މުހާމީ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ‬

‫ލިބިފައި ތިބި މީހުން އަލުން ޑިގްރީ ހަދަން‬

‫ލ ނުވަތަ ޝަރީއާ އެންޑް ލޯގެ‬ ‫އިން ޝަރީއާ އެންޑް ޯ‬

‫ގތަށް އެ ބިލުގައި ލިޔެފައި އެ އޮތީ އޭރު‬ ‫ނުޖެހޭ ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނުވަތަ އެލްއެލްބީ ލިބިފައިވާ މީހުން‬

‫އެ ސެޓްފިކެޓްތައް ދޫކުރިއިރު‪ ،‬ލޯގެ ބައިތަކެއް‬

‫ފިޔަވައި އެހެން ވަކީލުންނަށް ޖެހެނީ ގާނޫނީ ދާއިރާއިން‬

‫އތީމަ‪ "،‬އެ ބިލްގެ ޑްރާފްޓިން‬ ‫އެ ކޯސްތަކުގައި ޮ‬

‫އާ ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކުރާށެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކު‬

‫މާނައަކީ ހަމައެކަނި ޝަރީއާ އިން ފުރަތަމަ‬ ‫ކށްގެން ތިބި ވަކީލުންނަށް މި އުސޫލުގެ‬ ‫ޑިގްރީ ހާސިލް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރފެޝަން ފައިމައްޗަށް ތެދުކޮށް‪،‬‬ ‫ވަކީލުންގެ ޕް ޮ‬

‫އތް ހަމައެކަނި‬ ‫ނުރައްކާ އޮތުމެވެ‪ .‬އެ މީހުންނަށް ޮ‬

‫ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރަން ގާނޫނެއްގެ މުހިންމު ކަން‬

‫ގޮތަކީ އެ ބިލް ގާނޫނަކަށް ވާތާ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި‬

‫ބޑެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެފަދަ ބޮޑު ބިލެއް‬ ‫ކިތަންމެހާ ވެސް ޮ‬

‫ގާނޫނީ ދާއިރާއިން އަލުން ޑިގްރީއެއް ހެދުމެވެ‪ .‬އެގޮތަށް‬

‫ފާސްކުރުމުގައި އަވަސް އަރުވާލުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް‪،‬‬

‫އަމަލު ނުކޮށްފި ނަމަ‪ ،‬ތިން އަހަރު ފަހުން އެ މީހުންގެ‬

‫ވަކީލުންނާއި ކަމާ ބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު‬

‫ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްވާނެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެއިން‬

‫ހޯދުން މުހިންމެވެ‪ .‬އަދި އެ ބިލާ މެދު މިހާރު ހުރި‬

‫އތަސް‪ ،‬މިފަދަ‬ ‫ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔަވާފައި ޮ‬

‫ބޑުވުންތަކަށް ވެސް ހައްލުތަކެއް ލިބެން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ވަކީލުންނަށް މީގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT EDITION‬‬

‫ގތުން‪ ،‬އެ ބިލަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ‬ ‫ބިލްގައިވާ ޮ‬ ‫ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައި‪ ،‬ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި‬

‫ކށްފި ނަމަ‪ ،‬ތިން އަހަރު‬ ‫މިހާރު ބިލް އޮތް ގޮތަށް ފާސް ޮ‬

‫ބައެއް ވަކީލުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތެވެ‪ .‬އެފަދަ‬

‫މީގެއިތުރުން‪ ،‬ސިޔާސީ އެކިއެކި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ‬ ‫ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ކުށެއް ނެތް މައުސޫމް މީހުންނަށް‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނުގައި މިހާރު އޮންނަ‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި‬

‫ކސްތައް ހިންގިޔަސް‪،‬‬ ‫އަހަރަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ޯ‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫ހޯރަ އިއްބެގެ މައްސަލަ‪:‬‬ ‫"އެމްޑީޕީ މީހެއް ވީމަ އޯ ކޭ"‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިއްބެގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވަން ނިންމެވީ ‪2016‬‬ ‫ބޑުން ދީފައިވާ ލަފަޔަށް‬ ‫ވަނަ އަހަރު ކްލެމެންސީ ޯ‬ ‫ބިނާކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގުމުގެ‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު އެކަން ސިފަކުރީ‬

‫ކުށުގައި ‪ 10‬އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ‪ ،‬އެމްޑީޕީ‬

‫އެމްޑީޕީ މީހަކަށް ވީމަ ކުޑަކުދިންނާ ޖިންސީ ގޯނާ‬

‫އފީހުގެ ކުރީގެ އަންޑަ‬ ‫ސަރުކާރުގައި ރައީސް ޮ‬

‫ކުރުމުން ވެސް ކުށަކަށް ނުވީ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީ އަށް‬

‫ސެކްރެޓަރީ އަދި އެ ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓް އިބްރާހިމް‬

‫ނިސްބަތްވާ ބައެއް މީހުން ވެސް ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅު‬

‫ހރަ އިއްބެ) މި ސަރުކާރުން މިނިވަން‬ ‫ރަޝީދު ( ޯ‬

‫ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމުން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު‬ ‫އަހުމަދު ނިހާން އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ލިޔެފައިވާ‬ ‫އިއްބެ މިނިވަން ކުރުމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މި ސަރުކާރުން އިއްބެ މިނިވަން ކޮށްފައިވާއިރު‬ ‫ބާއްވަމުން ދިޔައިރު އެ ޖަލްސާތައް ތައާރަފުކުރުން ފަދަ‬

‫ހަބަރެއް ޓްވީޓް ކުރައްވައި ނިހާން ވިދާޅުވީ އެކަން‬

‫މޅު ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެކެވެ‪.‬‬ ‫ކަންކަން ކުރަމުން އައި‪ޮ ،‬‬

‫ވަރިހަމަވެފައި އެވަނީ އިއްބެ އަކީ އެމްޑީޕީ މީހަކަށް‬ ‫"އެހެން ޕާޓީއެއްގެ މީހެއް ނަމަ އެ މީހަކު‬

‫މާލޭގެ ފެން ޮބޑުވެފައިވާ‬ ‫މަގުތަކުގައި ބަޔަކު އެ‬ ‫މީހުންގެ ސައިކަލުތައް‬ ‫އަތުން ހިފައިގެން ގެންދަނީ‬ ‫‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީ އުފެދި‪ ،‬ސިޔާސީ ޖަލްސާތައް‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެސް އަރިސް ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫ވާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ާމލެ އަށް އިއްޔެ ‪223‬‬ ‫މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހުނު‬

‫އިއްޔެ ވެހުނެ ވާރޭގައި‬

‫އިއްބެގެ މިހާރުގެ އަންހެނުން ޒުއްރިއްޔާ‬ ‫އަބްދުއްޝުކޫރުގެ އުމުރުން ‪ 17‬އަހަރުގައި އިއްބެ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގައި ކަމަށް ވެސް އެތަނުން ބުންޏެވެ‪ .‬އެއީ ސ‪.‬‬ ‫ގަމަށް ވެހުނު ‪ 228.4‬މިލިލީޓަރުގެ ވާރޭ އެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެ ‪ 11‬ޖަހާކަން ހާއިރުން ފެށިގެން ހަވީރު‬

‫ކޑް އަދަދަކަށް ވާރޭވެހުނު‬ ‫އިއްޔެ މާލެއަށް ރި ޯ‬ ‫އފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް މެޓް ޮ‬ ‫އިއްޔެ ހެނދުނު ‪ 8:00‬އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު‬

‫ހަތަރެއް ޖަހަންދެން މާލެއަށް މެދުނުކެނޑި ވެހުނު ބޯ‬ ‫ވާރޭގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ބޑުވެ‪ ،‬އާންމުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އެކިވަރުގެ‬ ‫ފެން ޮ‬

‫ނިސްބަތްވާ އާއިލާގެ މީހަކަށް ވެސް ނޭވާ ލެވުނު‬

‫އޭނާއާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގަނިކޮށް ‪ 2012‬ގައި‬

‫ނުދޭނެ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުން‪ "،‬ނިހާން ވިދާޅުވެފައިވެ‬

‫ހައްޔަރުކޮށް އޭގެ އެއް އަހަރު ފަހުން ކުށް ސާބިތުވެ‬

‫‪ 8:00‬އަށް މާލެއަށް މުޅިއަކު ‪ 223.5‬މިލިމީޓަރުގެ‬

‫ގެއްލުންތައް ވެފައި ވެއެވެ‪ .‬އަދި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖަލު ހުކުމް އައުމާ ގުޅިގެން އިއްބެއަކީ ކުޑަކުދިންނަށް‬

‫އފީހުން ބުންޏެވެ‪ .‬އެތަނުން‬ ‫ވާރޭ ވެހުނު ކަމަށް އެ ޮ‬

‫ޕާކުކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލު ފެންގަނޑާ‬

‫ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ‬

‫ކށް މާލެއަށް އެންމެ ގިނައިން ވެސް‬ ‫ބުނީ އާންމު ޮ‬

‫ބޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ވެ‬ ‫އޔާ ގޮސް ޮ‬ ‫އެކު ޮ‬

‫ކށްދެއްވި އިއްބެ މިއަދު ވަނީ މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލުއި ޮ‬

‫ކުށްވެރިއެކެވެ‪ .‬އިއްބެގެ މައްޗަށް ‪ 10‬އަހަރުގެ ޖަލު‬

‫‪ 100‬މިލިމީޓަރަށް ވުރެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހިފައި ނުވާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައި ވަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް‬

‫ހުކުމެއް އިއްވީ ޒުއްރިއްޔާއާ ކުރި ކައިވެންޏަށް ‪10‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގނާ ކުރުން ކަމަށްވާއިރު އެއީ ރައީސަށް‬ ‫ޖިންސީ ޯ‬

‫މަސް ވީ ފަހުންނެވެ‪ .‬ދެމަފިރިންނަށް މިހާރު ވަނީ‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދަބު‬

‫އފީހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަބުކަން އެނގޭ‬ ‫މެޓް ޮ‬

‫ބޑުވި ހާދިސާ ކާރިސާއެއްގެ‬ ‫މާލޭގައި އިއްޔެ ފެން ޮ‬ ‫ގޮތުގައި ބަލައިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފެން‬

‫ވެސް މާފު ނުދެވޭ ކުށެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އަދަބު ލުއިކޮށް‬

‫ކުއްޖަކު ވެސް ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އިއްބެގެ ފުރަތަމަ‬

‫ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން މާލެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ‬

‫ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި‪ ،‬ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް‬

‫ދެވެ އެވެ‪ .‬ހުކުމުގެ ފަސް އަހަރު ތަންފީޒު ނުކޮށް‬

‫އަނބިމީހާ ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެފައިވާއިރު އެ‬

‫ވެހިފައި ވަނީ ‪ 11‬ޑިސެމްބަރު‪ 1998 ،‬ގައި ‪200‬‬

‫އެހީވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އއްވައި ރައީސް ވަނީ އިއްބެގެ ހުކުމުން ތިން ދުވަސް‬ ‫ޮ‬

‫ކައިވެންޏަށް ވެސް ކުއްޖަކު ހުރެ އެވެ‪.‬‬

‫މިލިމީޓަރަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް އެންމެ‬

‫މި ހާދިސާގައި މުޅިއަކު ‪ 160‬އާއިލާއަކަށް ވަނީ‬

‫ކށް ވާރޭ ވެހިފައި ވަނީ ‪ 24‬ނޮވެމްބަރު‪2015 ،‬‬ ‫ބޯ ޮ‬

‫އަސަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތައް މާފް ޮ‬


2018 ު‫ރ‬6ަ‫ބ‬December ް ެ‫ ޑިސ‬6 2018 ‫މ‬

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2018 ‫ ޑިސެމްބަރ‬08

08 December 2018

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Shwetha

09:00 - 17:00

Santha Sheela

15:30 - 22:30

ާ‫ޝްވީތ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

Jasin

08:30 - 15:30

ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

Dietician Asiya A. Raheem

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

09:30 - 14:30

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2018 ‫ ޑިސެމްބަރ‬08

08 December 2018

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ ާ‫އަސޯކާ ރ‬ ‫އ‬ 20:00 - 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ 09:00 - 13:00 ް‫ދާސ‬ 20:00 - 22:00 ް‫ދާސ‬

Dr. Vijaya Rani

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Hemanth

08:30 - 15:30

Dr. Asoka Rao

15:30 - 22:30

Dr. Abdul Azeez Hameed Dr. Seshadri Das

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

19:45 - 22:00 ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mariyam Niyaz

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hafsa

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

Dr. Mariia Krugova

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

Dental Surgeon

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

15:00 - 17:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Raghavendra

10:30 - 15:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:30

Dr. Meacah

08:30 - 15:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ މިއާކ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

15:30 - 22:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

-

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Abu Bucker

09:30 - 10:30

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

Dr. Yoosuf Shan

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ފ ޝާނ‬ ް ު‫ ޔޫސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސން ފައިސަލ‬ ެ ު‫ ހ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬ -

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

18:00 - 22:00

20:00 - 21:30

Dr. Anton

18:30 - 19:30

Dr. Rao

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Naina Bhatti

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Shaheedha

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ 12:30 - 13:30

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Anupama Dr. Thasneem

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ާ ަ‫މިއަދު ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ާ ީ‫ޝަހ‬ ‫ދ‬ ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

20:30 - 21:30

Dr. Zahidha

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist

Dr. Meetha Jolly

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Hussain Faisal

Dr. Ismail Zahir

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Sinaanath

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Samahath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ސަމާހަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed Dr. Singh

ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

15:30 - 16:30

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

Ophthalmologist / Optometrist

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Junaid

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

Fathimath Nestha

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi Dr. Adil Rasheed

15:30 - 16:30

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

19:30 - 20:30

Dr. Reema

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

20:15 - 21:30

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Thahseena

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ 3025939 ީ‫ވނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


2018 2018 ު‫މްބަރ‬6ެ‫ސ‬December ި‫ ޑ‬6

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com

mihaaru.com

G.Maavehi, Buruzu Magu, Male’, 20092, Maldives +960 331590, +960 3338656 +960 7705353

ަ‫ކަރުންމަތީ ހާއްސ‬

ENT

Gynecology

ަ‫އަންހެނުންގެ ހާއްސ‬

Dr. Sachin Lal Shilpakar

Dr. Aishath Shibana

ް‫ ސަޗިން ލާލް ޝިލްޕަކާރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އައިޝަތު ޝިބާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީ ހާއްސ‬

Internal Medicine

Dr. Muaz Moosa

Dr. Fathimath Abdulla Zuhair ު‫ ފާތިމަތު އަބްދުއްލާ ޒުހައިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ހާއްސ‬

Dentists

ާ‫ މުއާޒް މޫސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Siyan

Dr. Zeena Mohamed Fuad

ް‫ މުހަންމަދު ސިޔާނ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޒީނާ މުހަންމަދު ފުއާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yahiya Zachariah ާ‫ ޔަހިޔާ ޒަކަރިއްޔ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސ‬

Pediatrics Dr. Shikha Rijal

General Physician

ެ‫އާމުބަލިތަކުގ‬

Dr. Vijarani Prasad

ް‫ ޝިކާ ރިޖާލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ވިޖެޔަރާނީ ޕްރަސާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

Dr. Ismail Pulikkodan

ު‫ މުއްތަސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ރޭޑިއޮލޮޖ‬

Radiology

ް‫ އިސްމާއިލް ޕުލިކޯޑަނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ހާއްސ‬

Dr. Neeraj Shashikant Doijad

Dr. Aminath Saleem

ް‫ ނީރަޖް ޝަޝިކަންތު ޑޮއިޖަޑ‬.‫ޑރ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Ophthalmology

ް‫ އައިމިނަތު ސަލީމ‬.‫ޑރ‬

Subscribe for 1 year and save 10%


6 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6 2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

EM ASTORIA

04G21W1MA

NORDMED

04G23W1MA

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

EM ASTORIA CITY OF SHANGHAI NORDMED ANNA-S CITY OF SHANGHAI PACIFIC VOYAGER ANNA-S

04G21W1MA 04G25W1MA 04G23W1MA 04G27W1MA 04G25W1MA 04G27W1MA 04G27W1MA

29-Nov-18 13-Dec-18 07-Dec-18 21-Dec-18 13-Dec-18 27-Dec-18 21-Dec-18

02-Dec-18 16-Dec-18 10-Dec-18 24-Dec-18 16-Dec-18 30-Dec-18 24-Dec-18

04-Dec-18 18-Dec-18 12-Dec-18 26-Dec-18 18-Dec-18 01-Jan-18 26-Dec-18

05-Dec-18 19-Dec-18 13-Dec-18 27-Dec-18 19-Dec-18 02-Jan-18 27-Dec-18

10-Dec-18 24-Dec-18 17-Dec-18 31-Dec-18 24-Dec-18 07-Jan-18 31-Dec-18

12-Dec-18 26-Dec-18 19-Dec-18 02-Jan-19 26-Dec-18 09-Jan-19 02-Jan-19

PACIFIC VOYAGER

04G27W1MA

27-Dec-18

30-Dec-18

01-Jan-18

02-Jan-18

07-Jan-18

09-Jan-19

VESSEL NAME

29-Nov-18 07-Dec-18

02-Dec-18

10-Dec-18

For further information, please contact Total Transport Solutions Maldives (Pvt) Ltd 05th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, For further information, please contact Male’,Transport Maldives. Solutions Maldives (Pvt) Ltd Total th Floor, Ma. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175 05 Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male’, Maldives. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

04-Dec-18

12-Dec-18

05-Dec-18 13-Dec-18

10-Dec-18 17-Dec-18

12-Dec-18 19-Dec-18


6 December 2018

CONTACT:3001515

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com

)ި‫ (ބުރާސްފަތ‬2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

Aikas Construction Pvt Ltd

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ު‫ދޮންނަމެޝިން އޭސީ ފުރިޖ‬

ެ‫ އަކަފޫޓްގ‬220

ް‫ފެންމޯޓަރު މައިކުރޯ އަވަނ‬

300 ި‫އޮފީހަކާއ‬

ް‫އަދި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތ‬

Best price in town

ް‫އަކަފޫޓްގެ ގުދަނެއ‬

Melamine Block Board

.ެ‫ކޮއްދެމެވ‬

ު‫ އޯކިޑްމަގ‬.ީ‫ކުއްޔަށްދެނ‬

Fancy Plywood (White Glossy)

ާ‫ ޮކޓަރި ކައްކ‬1 ް‫ވިލިމާލެއިނ‬

Best for Fiberglass Boat Building

ު‫ ފަރުނީޗަރާއިއެކ‬،ް‫ކެވޭގޮތަށ‬ .ެ‫ކުއްޔަށް ދެމެވ‬

18mm

TEL:9172769

(Kabadu Filaa)

19405

.ް‫ރަނގަޅު ހިސާބަކުނ‬

6mm, 9mm, 12mm, 18mm

SUBSCRIBE

DBBCC MR GRAD PLYWOOD HARDWOOD

MIHAARU PRINT EDITION

HARDWOOD

ް‫ދޮންނަ މެށިނ‬ ް‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިނ‬

ާ‫އޭސީ ޮކށް ގުދަން މުދާޖަހ‬

14 feet up length

ި‫ ފާހާނަ ތަށ‬،ް‫ސިންކ‬ ް‫ފެންލީކްވުނ‬

ު‫ހަރާއިއެކ‬

Film Face Plywood (Kalhu

and save 10%

‫ފެންމޯޓަރ‬

ް‫ ތަނުންވެސ‬02

TIMBER MIXED 2''x8'' and 2''x7'' and 2''x6''

Subscribe for 1 year

TEL:7915551 19194

ާ‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހ‬

Filaa) Best quality

Subscribe for 1 year

ް‫މަސައްކަތެއ‬

and save 10%

TEL:7772084/7905009 19341

TEL:9646263 19289

TEL:7904944 19155


6 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


6 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com


6 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com


6 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515 mihaaru.com

ް‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬

3001515


6 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com


6 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515 mihaaru.com

ް‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬

3001515


6 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com


6 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬6

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ވިކްޓްރީ ހިންގަވަން ނާޝިދު‬ ‫އަލުން ނުކުންނަވަނީ‬

‫ނަބާހާ އާއި ނަބީހާ ނޭޕާލް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އަށް‬

6 DECEMBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

6 DECEMBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives