Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫‪ 19‬ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަ ނައިބަށް ރުހުން ދީފި‬

‫ރާއް ޖޭގައި އެއިޑްސް ބަލި ދަނީ‬ ‫ގިނަވަމުން‪ :‬މިނިސްޓްރީ‬

‫‪03‬‬

‫ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރަން‬ ‫ޖެ ހޭނީ ރައްޔިތުން‪ :‬ޔާމީން‬

‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް ‪ 40‬މިލިއަން‬ ‫ރުފި ާޔގެ ހިލޭ އެހީ ދެނީ‬ ‫ޖަޕާނަކީ ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވެސް‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬

‫ބޑެތި އެހީތަކެއް ވެފައިވާ ގައުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ޮ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެގޮތުން މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް‬ ‫ކަނޑަށް އެޅޭ ތެލުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ‬

‫ޖަޕާނުން ވަނީ ‪ 2.7‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 41‬މިލިއަން‬

‫ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އިގްތިސާދީ ދާއިރާއިންނާއި‬ ‫ރުފިޔާ) ހަދިޔާ ޮ‬

‫ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ‪ 300‬މިލިއަން ޖެޕެނީޒް ޔެން‬

‫އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ އިން ތަރައްގީގެ އެކިއެކި ކަންކަން‬

‫(‪ 40.9‬މިލިއަން ރުފިޔާ) ރާއްޖެ އަށް ދިނުމުގެ‬

‫ރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ‪ 34‬މިލިއަން‬

‫އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ރުފިޔާގެ އެހީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދީފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަދަ‬ ‫ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން މި ފައިސާ‬

‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުން ވަނީ ‪ 5.4‬މިލިއަން‬ ‫ޑޮލަރު (‪ 83‬މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬

‫ސއި ކޮށްފައިވަނީ‬ ‫ޮ‬ ‫ދިވެހި ދައުލަތަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް‬ ‫ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ‬

‫ފނުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އޭއެމް‬ ‫އަޑުގެ އޭއެމް ސިގްނަލް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ޓްރާންސްމިޝަން އެންޓަނާ ފީލްޑް ކ‪.‬ތިލަފުއްޓަށް‬

‫ފރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު‬ ‫ސޮއިކުރެއްވީ ޮ‬

‫ބަދަލުކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ‪ 50.8‬މިލިއަން‬

‫އެވެ‪ .‬ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ‬

‫ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަޕާނުގެ ސަފީރު ކަޒޫމީ އެންޑޯ އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރަން‬ ‫ޖެ ހޭނީ ރައްޔިތުން‪ :‬ޔާމީން‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ނިހާނު ވެސް‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ކުރައްވާނީ ޓްވީޓެއް‪ ،‬ކަމަކާ ހިތްހަމަނުޖެހެންޏާ‪ .‬ހަމަ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެހެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ޓްވީޓެއް ކުރައްވާނީ‪"،‬‬ ‫ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ނޫސްވެރިން‬

‫އިންތިހާބުން ބަލިވެވަޑައިގަތުމުގެ އުދާސްތައް‬

‫ކޅު ޕީޕީއެމުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ޖެހޭ‬ ‫ކަމަށާއި އިދި ޮ‬

‫ގތަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު‬ ‫އަދިވެސް ހުރިކަން ދޭހަވާ ޮ‬

‫ކަމަށް ގަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި‬

‫ގތުން ވިދާޅުވީ ކަންކަމަށް‬ ‫ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫ކށްފައި އެއިން ކަމެއް‬ ‫ނުވިސްނާ ކަންތައްތައް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދިޔައިމަ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަކީ ވަކި‬ ‫ގޯސް ޮ‬ ‫ވެރިކަމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ފުރަތަމަ‬

‫ބަޔަކު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކަމެއް‬

‫ކންފަރެންސްގައި‪ ،‬ސަރުކާރު‬ ‫ފަހަރަށް ބޭއްވެވި ނޫސް ޮ‬

‫ގޯސްކޮށް ދަންޏާ އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގައި‪ ،‬ކުރިން‬

‫ކޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުން‬ ‫ޖަވާބުދާރީކުރެއްވުމަށް އިދި ޮ‬

‫ގޯސް ހެދި މީހުން ވެސް ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް‬

‫ތ "މިހާރު" އިން ކުރި‬ ‫ކުރައްވާނީ ކޮން ކަމެއް ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ‬

‫ވޓު ދިން ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކުރެއްވި‬ ‫ސޯލިހަށް ޯ‬

‫ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަކީ ހަމައެކަނި ޕީޕީއެމުން‬

‫ބަސްފުޅެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ފަހުން ނޫސްވެރިއަކު ކުރި އެހެން‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި "މި‬ ‫ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ޖެހޭތޯ" ވިދާޅުވެ‬

‫ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ‬

‫އެމަނިކުފާނު ސުވާލެއް ވެސް ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޫސްވެރިން‬

‫"ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކުރި ސަރުކާރެއް ނޫންތޯ‬ ‫ތ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު‬ ‫މިއީ‪ .‬ރައްޔިތުން ނޫން ޯ‬

‫ގތުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ‬ ‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ވޓް ކަރުދާސްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬ ‫ޯ‬

‫ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް‪ ،‬އެޗްއައިވީއަށް މިއަދު ޓެސްޓުކުރައްވަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫އެއިޑްސްއާ ދެކޮޅަ ްށ‬ ‫"ނޯ ޔުއަ ސްޓޭޓަސް"‬ ‫ކެމްޕެއިން ފަށައިފި‬ ‫"ރާއްޖެއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ހިޖުރަކޮށް ދިރިއުޅެމުން‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫އަންނަ ގައުމަކަށް ވާއިރު‪ ،‬އެ މީހުން ވެސް އެޗްއައިވީ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އަށް ޓެސްޓު ކުރުން މުހިއްމު‪ "،‬ފައިސަލް ވިދާޅުވި‬ ‫ކޅަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން‬ ‫އެއިޑްސް ބައްޔާ ދެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުވަން ޖެހޭނީ؟ ޕީޕީއެމްއަށް ކީއްވެތޯ ހުރިހާ‬

‫ކމިޝަން ޒިންމާދާރު ނުކުރެވުނީ‬ ‫ނައްތައިލި އިރު އެ ޮ‬

‫އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިންތިޒާމު ކުރާ "ނޯ ޔުއަ‬

‫ކަމެއް ކުރަން ޖެހެނީ؟ އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ‪"،‬‬

‫ތ ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކީއްވެ ޯ‬

‫ސްޓޭޓަސް" ކެމްޕެއިން‪ ،‬ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް‬

‫ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެފަދަ‬

‫ނަސީމް މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވައި އެ‬

‫ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އިންނަވައި ޔާމީން ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ތ އެ ހިންގަނީ؟ކިހާ‬ ‫"ކިހާ ވަރުގަދަ ޖަރީމާ ޯ‬ ‫ތ އެކުރަނީ؟" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި‬ ‫ވަރުގަދަ ކަންތައް ޯ‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތުން‬ ‫ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް އަމާޒުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަކީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‪ ،‬އެ‬ ‫ކެމްޕެއިން ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ފަހު ފައިސަލް‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކަންތައްތައް ދިޔައީ‬

‫ވިދާޅުވީ އެއިޑްސް ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބާރު‬

‫އިޖުތިމާއީ އެކި ކަންކަމުގައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން‬

‫މަނިކުފާނު ވަނީ އެ ތަންތަނަށް ދޭ މާލީ އެހީތެރިކަން‬ ‫އިތުރު ކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތު‬

‫ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ‬

‫އެޅުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހިންގާ‬

‫ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި‬

‫ވިދާޅުވުން ރޭގައި ވެސް ތަކުރާރު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ރގްރާމްތައް ބެލުމާއި ހިންގުމަށް ހަރުދަނާ‬ ‫އެކި ޕް ޮ‬

‫މާހިރު ވިދާޅުވީ އެއިޑްސް ފަދަ ބައްޔަށް އާއްމުންގެ‬

‫ނޫސްވެރިން ވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ‬

‫ގތުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކަންކަމާ މެދު‬ ‫އެ ޮ‬

‫ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ‬

‫ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މަލާމާތުގެ ރާގެއްގައި ދެން ވިދާޅުވީ‬

‫ވޓު ކަރުދާސްތައް‬ ‫ތުހުމަތުތައް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސިއްހީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކުގައި‬

‫ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ނުލިބިގެން އުޅުނީ‬

‫ނައްތައިލުމަކީ އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެޅިފައި އޮތް‬

‫ނޫސްވެރިން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހާމަވި ކޮރަޕްޝަނާއި‬

‫ހުރަހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން ބުނެފައި‬ ‫އެކަމަކު އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރެވުމުން ހަރަދު ކުޑަވެ‪ ،‬ފަސޭހަ‬ ‫ރގްރާމްތައް ހިންގަން މަގުފަހިވާނެ‬ ‫އިން އެފަދަ ޕް ޮ‬ ‫ކަމުގައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬ޝާހު‬

‫ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް‬ ‫އޭނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނ ޔުއަ ސްޓޭޓަސް" އަކީ އެއިޑްސް އަށް‬ ‫" ޯ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކުރި އެތައް ކަމެއް އާންމު‬

‫ވޓު ކަރުދާސްތައް ނައްތާލީ‪ ،‬ގާނޫނުގައި‬ ‫ވަނީ ޯ‬

‫ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެންނަން ދިވެހި ނޫސްވެރިން‬

‫ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ވެސް ފަހަނައަޅާ ދިޔަ ފަހުން‬

‫ބަލީގެ ހާލަތު އިތުރުނުވެ ހިފެހެއްޓިފައި ވުމަކީ ވަރަށް‬

‫ބޑު ރޯލެއް ކުޅުނެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ވޓު ކަރުދާހާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަހަލަ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫ބޮޑު ކާމީޔާބީއެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި‬

‫އެޑިއުކޭޝަން (ޝީ) އަދި އައިޖީއެމްއެޗުން ހިލޭ‬

‫ތަހުގީގެއް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކުރާ ކަމުގެ‬

‫އެކަން ކުރި އަށް ގެންދިއުމަށް އެއިޑްސް އަށް‬

‫ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް‬

‫ގތަކަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ‬ ‫ނޫން ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް‬ ‫މައުލޫމާތު ޮ‬

‫ޓެސްޓުކޮށް އެ މީހެއްގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވިފައި އޮތުމަކީ‬

‫ފަހު ނައިބު ރައީސް ވަނީ އެޗްއައިވީ އަށް ޓެސްޓު‬

‫އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަން ޕީޕީއެމަށް ވެސް‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަން‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް‬

‫އތީ ރައްޔިތުންނާ އެއްވަރުގެ ހައްގެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޓެސްޓު ކުރުމަށް ފެށި‬ ‫ސސައިޓީ ފޯ ހެލްތު‬ ‫ޮ‬ ‫ކެމްޕެއިނެކެވެ‪ .‬އޭގެ ދަށުން‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪ 19‬ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަ‬ ‫ނައިބަށް ރުހުން ދީފި‬

‫ވަޒީރުން ވައްކަން ކުރަ ްނ‬ ‫ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން‪ :‬ޣަ ފޫރު‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓްގެ‬

‫ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން‬

‫ވަޒީރުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މަޖިލީހުން‬ ‫ނުދޭނެ ކަމަށާއި ވަޒީރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ޖެހިލުން‬

‫ނުކުމެ‪ ،‬މިކަން ހުއްޓުވާނަން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލުމެއް‬

‫ވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު‬

‫ނުވާނަން‪ ،‬އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު‬

‫ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ‬

‫ކުރާކަށް‪".‬‬

‫(ގަޕޯ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން‪،‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ‬ ‫ކމިޓީން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް‬ ‫ޮ‬

‫ރައްޔިތުންނަށް އިހްލާސްތެރި ނުވެ‪ ،‬ދެން ވަޒީރުން‬ ‫ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް "ބޭނިގެން" ދިޔައީމަ‪ ،‬އެ ބޭފުޅުން‬

‫ހިނގައިފި ނަމަ‪ ،‬އެއްވެސް މިނިސްޓަރަކު ސަލާމަތް‬ ‫ކުރަން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށް‬

‫ސަރުކާރެއް އުފެއްދީ މި ގައުމުން ވައްކަމާއި ފަސާދަ‬

‫ވެސް ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ހުރިހާ ވަޒީރުން‬

‫ފހެލަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ނެތިން ތިބޭފުޅުން (ވަޒީރުން)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި‬

‫ދިފާއު ކުރުމުގައި ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން‬

‫އިހްލާސްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އޭނާ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ގތެއްގެ މަތިން މިނިސްޓަރުން މަސައްކަތް‬ ‫އަންގަވާ ޮ‬

‫ޕޓަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ‬ ‫ހުށަހެޅި ރި ޯ‬ ‫ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކާއި ތިޔަ ބޭފުޅުން‬ ‫ކުރައްވާ ޮ‬ ‫ހިންގާ ވައްކަމުގެ އެއްވެސް ކަމަކީ ނުކުރާ ކަމެއްގެ‬

‫ވޓު‪ ،‬ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމުނާއި ހޯމް‬ ‫ޯ‬

‫މަތިންނާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬ސަރުކާރުގައި ޮ‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދަށް ‪ 69‬މެމްބަރުންގެ‬

‫ޣަފޫރު ވަނީ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކުގެ‬

‫ނުކުރައްވާ ނަމަ‪ ،‬އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައްވައިފަ‬

‫ރައީސްގެ ވަޒީރުންނަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ކެބިނެޓްގެ ބައެއް ވަޒީރުން‪--- .‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ކލިޝަންގެ ބޭފުޅަކަސް‪،‬‬ ‫"ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅަކަސް‪ޯ ،‬‬ ‫އެ ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުން މިފަދަ އަމަލެއް ފެންނަ ވަގުތު‬ ‫އެ ވާހަކައެއް ފުރަތަމަ ދައްކާނީ އަޅުގަނޑުމެން ކަން‬ ‫ހަނދާން ކުރާން ޖެހޭނެ‪ "،‬ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތުގައި ދެކެން‪ .‬އެއީކީ ނޫން ސަރުކާރު ދިފާއު‬ ‫ޮ‬

‫ސލިހަކީ ތެދުވެރި‪ ،‬ވަފާތެރި ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ކުރުމަކީ‪ .‬ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރުމަކީ ހެދިފައި ހުރި‬

‫އަދި ރައީސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިހްލާސްތެރިކަމާ‬

‫ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވާ‬

‫އެކު ކަމަށް ވެސް ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ‪ 68‬މެމްބަރުންގެ‬

‫ގޮތެއްގެ މަތިން މިނިސްޓަރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުން‪"،‬‬

‫ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިން އިރު‪ ،‬އެބޭފުޅުންގެ‬

‫ބޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީން ވެސް ވަނީ‬

‫ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ބަލި ދަނީ‬ ‫ގިނަވަމުން‪ :‬މިނިސްޓްރީ‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގެ ‪ 19‬ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަ‬

‫މަޖިލީހުގައި ވަކިވަކިން ނެގި ވޯޓުގައި މަޖިލީހުގެ‬

‫ވޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވަކިވަކިން ނެގި ވޯޓުގައި‬

‫ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ ރުހުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި‬

‫އޭގެ ތެރެއިން އަލީ ވަހީދާއި އާތިފާގެ މައްސަލައެއް‬

‫ބޭފުޅުންނަކީ ރިފްއަތުގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީ ސްލޮޓެއްގައި‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ދަނީ‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޔޫތު މިނިސްޓަރު‬

‫ބަލަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަހުމަދު މަހްލޫފާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓެއްގައި‬

‫ބަލާ ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަށް‬

‫ކެބިނެޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު‬

‫ބަހުސް ކުރެއްވި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް‬

‫ޒަހާ ވަހީދާއި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ‬

‫ވިދާޅުވީ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދީ‪ ،‬އެބޭފުޅުން ޒިންމާ‬

‫ލޓެއްގައި އެންވަޔަރަމަންޓް‬ ‫އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސް ޮ‬

‫ތ ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އަދާކުރައްވާ ޯ‬

‫މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ‪ .‬ހުސައިން‬

‫ވަޒީރުން ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ނުކުޅެދޭނަމަ‪ ،‬އެބޭފުޅުން‬

‫ރަޝީދު ހަސަނަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށް އެ‬ ‫މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ޮ‬

‫ފަސް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ‪72‬‬ ‫މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ‬ ‫ވޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންގެ ޯ‬

‫މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު‬ ‫ކމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ‬ ‫ބަލާ ޮ‬ ‫މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ވަޒީރުންނަކީ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލާއި‬ ‫ކ ޮ‬ ‫އި ޮ‬

‫ގާބިލް ބޭފުޅުންތަކެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ގާނޫނާއި‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އަހުމަދު ޒާހިރަށެވެ‪.‬‬

‫ގަވައިދުގެ ތެރެއިން ވަޒީރުން ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމަށް‬

‫ދެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ‪71‬‬

‫ވެސް ރިޔާޒް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވޓު ދެއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މެމްބަރުން ވަނީ ޯ‬

‫ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫އަހުމަދު ޒާހިރަށް ރުހުން ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް އެއް‬

‫އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ސލިހްގެ ވަޒީރުންނަށް މަސައްކަތް‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ފރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ‬ ‫މީގެއިތުރުން ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޝާހިދު އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިނގައިފި ނަމަ‪،‬‬ ‫އެކަމަކު‪ޮ ،‬‬

‫ދީދީ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު‬

‫ވަޒީރުން ސަލާމަތް ކުރަން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން‬

‫އާއި ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ‬

‫ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށާއި ވަޒީރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް‬

‫މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު‬

‫ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ޖެހިލުންވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް‬

‫ކމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް ހަސަނާއި ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނލަޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް‬ ‫އެންޑް ޓެކް ޮ‬ ‫ޖަމާލާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި‬

‫ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ‬ ‫ހިލްމީ ވެސް ވިދާޅުވީ ވަޒީރުންނާ ހަވާލު ކުރި‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އައިޝަތު އަލީ އާއި‬

‫މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރައްވަން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ‬

‫ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އަށް ‪70‬‬

‫ގސް ކަމެއް ކުރާނަމަ‪ ،‬އެކަން‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވަޒީރުން ޯ‬

‫މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް‬

‫ނުބަލައި މެމްބަރުން ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށް ސައުދުﷲ‬

‫ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ އެންމެ މަދު‬

‫ކެބިނެޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި‬

‫ވޯޓެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ‬

‫އަންހެން ހަތް ބޭފުޅަކު ހިމެނިވަޑައިގަނެ އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ޝަރީފަށެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް‬

‫ދިވެހި ތާރީހުގައި ކެބިނެޓެއްގައި އެންމެ ގިނަ އަންހެން‬

‫ވޓު ދެއްވިއިރު‪ ،‬އޭނާ އަށް ރުހުން‬ ‫‪ 67‬މެމްބަރުން ޯ‬

‫ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪،‬‬

‫ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ދެ މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކެބިނެޓްގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އާންމުންގެ ބޮޑެތި‬

‫ދެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ފާޑުކިއުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް‬ ‫މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬ޝާހް މާހިރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫އިތުރުން ދުނިޔޭގައި ވެސް އެއިޑްސް ބަލި ޖެހޭ‬

‫ރާއްޖޭގައި މަދުމަދުން ނަމަވެސް އެއިޑްސް ބަލި‬

‫މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ގިނަވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު‬

‫ހދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ވެސް‬ ‫އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ޯ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ "ނޯ‬ ‫އެއިޑްސް ބައްޔާ ދެ ޮ‬ ‫ޔުއަ ސްޓޭޓަސް" ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫"ލިބިފައިވާ ބޭސްތަކާއި ފަރުވާތައް‬ ‫ދަނީ ކުރިއަށް‪ .‬ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ބަލި‬

‫‪26‬‬


‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވޯޓް ކަރުދާސް‬ ‫ނައްތައިލުމަކީ ގުޅިގެން ހިންގި‬ ‫ޖަރީ ާމއެއް‪ :‬ޔާމީން‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫ލަތީފާއި ސައުދަކީ ޖޭޕީގެ ދެ‬ ‫މެމްބަރުން‪ :‬އަލީ ސޯލިހް‬

‫ކުރެއްވުމަށް ފަހު ވިދާޅުވީ ބާރު ހުރީމާ ކަންތައްތައް‬ ‫ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި ފެނިގެން މި ދަނީ ކަންތައްތައް‬ ‫ކޅަށް ބަދަލުވަމުންދާ ތަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކޮޅުމި ޮ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް‬

‫މިދިޔަ ސެޕްމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި‬ ‫ވޓް ކަރުދާސްތައް‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޭނުންކުރި ޯ‬

‫އއްވައި‪ ،‬އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމެއް‬ ‫ހުށަހަޅާފައި ޮ‬

‫ނައްތައިލުމަކީ އެންމެން ގުޅިގެން ހިންގި ޖަރީމާއެއް‬

‫ވޓު ކަރުދާސްތައް ނައްތައިލުމުން އެކަމުގެ‬ ‫ނެތި‪ޯ ،‬‬

‫ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ‬

‫ނިޔަތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވޯޓު‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ހުރި ގުދަން ހުރީ‬ ‫ކަރުދާސްތައް ރައްކާ ޮ‬

‫އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އާއްމު‬

‫ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވާ އިރު‪ ،‬އެ‬

‫އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަ ކުރާ‪،‬‬

‫އއްވައި އަވަސް އަރުވާލައިގެން‬ ‫މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް‬

‫ކަރުދާސްތައް ނައްތައިލުމުން އެ ކަމުގެ މަގްސަދާ މެދު‬

‫ޓިކެޓް ދިނުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް‬

‫ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬ ‫ވޓް ކަރުދާސްތައް ނައްތައިލުމަކީ ޖަރީމާއެއް‬ ‫ޯ‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިންތިހާބާ މެދުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ‬ ‫ބޑުވުމަކީ ވެސް ވޯޓް ކަރުދާހުގެ‬ ‫އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަން ޮ‬

‫ކަމަށް ސިފަކުރައްވައި‪ ،‬އެކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް‬

‫ސައްހަކަމާ މެދު އުފެއްދެވި ސުވާލު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކުރި ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ތުހުމަތު ކުރައްވާ މީހުންގެ‬

‫މެމްބަރު ސައުދު (ކ) އަދި ލަތީފް‪ :‬އެއީ މިހާރު ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނޭ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬ ‫ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް‬

‫ހާމަނުކުރައްވައި އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވީ ކަރުދާސްތައް ނައްތައިލީ އެކަން ތަހުގީގު‬

‫ތެރޭގައި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން އަވަށްޓެރި‬

‫މުހައްމަދާއި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު‬

‫އތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬ ‫ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬

‫ގައުމުތަކާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތައް ވެސް ރޭގެ‬

‫ހުސައިނަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ދެ މެމްބަރުން‬

‫ގުރޫޕުގެ އިއްޔެގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް‬

‫ކަމަށާއި އެ ޕާޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ‪22‬‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަފުޅުގައި ޝާމިލް ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅުގެ ސައްހަކަން ކޮން ގޮތަކުންތޯ‬ ‫"އެ ކަރުދާސް ޮ‬ ‫ހދާނީ؟ ގާނޫނުގައި އެކަމަކު ޖާގަ‬ ‫ދެން މިހާރު ޯ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގެއްލިގެން ދިޔައިމާ އޮތް‬ ‫އތް ކަމަށް ޔާމީން ރޭގައި ވެސް‬ ‫ހިތްދަތިކަން އެބަ ޮ‬

‫މެމްބަރުން ހަމަވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުން ހިމަނައިގެން‬ ‫ކަމަށް ޖޭޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލަތީފާއި ސައުދަކީ ޖޭޕީގެ ދެ މެމްބަރުންކަން‪،‬‬

‫ލަތީފާއި ސައުދު ވަނީ ޖޭޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ކުރިން ދެވަނަ އަށް‬ ‫އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ ޕާޓީ އަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް‬ ‫ވިޔަސް އެ ޝަރަފު މިހާރު ދަމަހައްޓަނީ ރައްޔިތުންގެ‬

‫އެބަ ލިބޭ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު އެދިއްޖެ ނަމަ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ދެން ވިދާޅުވީ އެ އަށް ވުރެ ބޮޑު‬

‫ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައި‪ ،‬ކުރިމަތިލީ‬

‫ހިތްދަތިކަމަކީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ބެލެން‬

‫އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ‬

‫މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވަމުން‬

‫ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައި ފޮށިތައް‬

‫ނެތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައި ކަރުދާސްތައް ގުނައި މި ހުރިހާ ކަމެއް‬ ‫ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވޭ‪ "،‬ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވޓު ކަރުދާހުގެ ސައްހަ ކަން‬ ‫އިންތިޚާބުގެ ޯ‬

‫"ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ނިމިގެން ދިޔައިމާ‬ ‫އަޅުގަނޑުގެ ހިތްދަތިކަން އަމިއްލަ ގޮތުން އަދި‬ ‫އަޅުގަނޑަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވެސް އަދި‬

‫ޕކްސްޕާސަން އަލީ ސޯލިހް‬ ‫ރިޔާޒާ ހަވާލާދީ‪ ،‬ޗީފް ސް ޯ‬

‫ގެންދަވާ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އެވެ‪.‬‬

‫"މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވިއިރު‪ ،‬އެކަން މިހާތަނަށް އޮތީ‬

‫ނރިޓީ ޕާޓީ އަކަށް ޖޭޕީ ވެ‪،‬‬ ‫އެހެންވެ މަޖިލިހުގެ މައި ޯ‬

‫ސިއްރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ނރިޓީ ލީޑަރަކީ އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ‬ ‫އަދި މައި ޯ‬

‫ޖޭޕީއަށް‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން‬

‫ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒެވެ‪.‬‬

‫ތ ވެސް ޔާމީން‬ ‫ކަށަވަރު ކުރާނީ ދެން ކޮން ތާކުން ޯ‬

‫އތް އިންތިހާބެއް ގެއްލުނީމާ‬ ‫މެމްބަރުންގެ ވެސް އެބަ ޮ‬

‫ސއިކުރެއްވުމަށް މިދިޔަ ތިން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ‪ .‬އެ ސުވާލު ތަކުރާރު‬

‫އންނަ ހިތްދަތިކަން‪ "،‬އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ތެރޭގައި ގިނަ ހަފުލާތަކެއް ބާއްވާފައިވާއިރު ލަތީފާއި‬

‫އެމްޑީޕީ‪/‬ޖޭޕީ‪/‬އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ސއިކުރެއްވުމަށް މީޑިއާ‬ ‫ޮ‬ ‫ސައުދު އެ ޕާޓީއަށް‬

‫މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެމްބަރުން‬

‫ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުބާއްވަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ޖއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ‬ ‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކޯލިޝަންގެ ޮ‬

‫އުޖޫރަ ބޮޑު ކޮށްދޭން ބުނުމުން‬ ‫ޕޭޕަރު މާކްކުރަން ފަށައިފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫"އެގްރިމެންޓަށް ފަހުން އިތުރު ކޮށްދިނީ‬ ‫ޕޮއިންޓެއް‪ .‬އޭގައި ބުނަނީ އުޖޫރަ ބޮޑުކޮށްދެވިދާނެ‬

‫ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް (އެސްއެސްސީ)‬

‫ކަމަށް‪ .‬ނަމަވެސް ‪60‬ރ‪ .‬ދޭނެ ކަމަކަށް ނެތް‪ .‬ދެން‬

‫އިމްތިހާނުގެ ދިވެހި އަދި އިސްލާމް މާއްދާގެ ޓެސްޓު‬

‫އެގްޒަމިނޭޝަނުން އަނގަބަހުން ޔަގީންކަން ދިން އެކަން‬

‫ޕޭޕަރުތައް މާކް ކުރުމުގެ އުޖޫރަ ބޮޑުކޮށްދޭނެ‬

‫ކށްދޭނެ ކަމަށް‪ "،‬ޓީޗަރު‬ ‫[އުޖޫރަ ‪60‬ރ‪ .‬އަށް ބޮޑު] ޮ‬

‫އފް ޕަބްލިކް‬ ‫ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑިޕާޓްމަންޓް ޮ‬ ‫އެގްޒަމިނޭޝަނުން ދިނުމުން‪ ،‬ޓީޗަރުން ޕޭޕަރު މާކް‬ ‫ކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު‪ ،‬ޕޭޕަރުތައް މާކް ކުރަން‬ ‫ކށް އެކަން ނުކުރަން ޓީޗަރުން‬ ‫ފަށަން ނިންމާފައިވަނި ޮ‬ ‫ކންމެ ޕޭޕަރަކަށް ދެމުން އަންނަ‬ ‫ނިންމީ‪ ،‬މާކް ކުރާ ޮ‬ ‫ބޑު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް‬ ‫އުޖޫރަ ‪40‬ރ‪ .‬އިން ‪60‬ރ‪ .‬އަށް ޮ‬ ‫ކުރިން ބުނެފައި އެކަން ހަމަޖައްސައި ނުދީގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ދެ މާއްދާގެ ޕޭޕަރު މާކްކުރަން ‪ 66‬ޓީޗަރުން‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ތޅުތެރެ އިން މާލެ އައިސް ތިބި ބައެއް‬ ‫"އަ ޮ‬ ‫ޓީޗަރުން ނިންމީ މިހާރު މާލެ އާދެވި އަތުން‬ ‫ހަރަދުތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ އާއި އަނގަބަހުން އެ‬ ‫ބޭފުޅުން ދިން ޔަގީންކަމުން އެކަން ކުރާ ގޮތަށް‪".‬‬ ‫ދިވެހި އަދި އިސްލާމް މާއްދާގައި މި އަހަރު ޖުމްލަ‬ ‫‪ 5،303‬ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެ ޕޭޕަރުތައް‬ ‫މާކް ކޮށް ނިންމަން އޮތީ މިމަހު ‪ 15‬އަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫މާކް ކުރާ ޓީޗަރުން މަދުވުމާއެކު މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ‬

‫މި ފަހަރު ނެގި އިރު މާކިންގައި ބައެއް ޓީޗަރުން‬

‫ރޭގަނޑާ ވެސް އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް މި މަހު ‪18‬‬

‫ބައިވެރިއެއްނުވެ އެވެ‪ .‬ޕޭޕަރު މާކް ކުރުމުގެ‬

‫އަށް ނިންމުމަށް ކަމަށް ޓީޗަރުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރަނީ މާލޭ ސްކޫލުތަކުގެ ހޯލްތަކުގައި‬ ‫ޓީޗަރުން ތިބެގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ނަން ހާމަ ނުކުރަން އެދި ޓީޗަރަކު ބުނި ގޮތުގައި‬

‫މާކް ކުރާ ޕޭޕަރަކަށް ދެމުން އަންނަ އުޖޫރަ‬ ‫ބޑު ކޮށްދިނުމަށް ޓީޗަރުން އެދޭތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް‬ ‫ޮ‬ ‫ވަނީ ވެފަ އެވެ‪ .‬ޓީޗަރުން އެ ކަމަށް އެދެން ފެށީ‬

‫މާކިންގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށީ ޕޭޕަރަކަށް ދޭ އުޖޫރަ‬

‫މާކިންގައި އުޅޭ ގިނަ ޓީޗަރުންނަކީ ރަށްރަށުން އަންނަ‬

‫ކށްދޭން ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަނުން‬ ‫‪60‬ރ‪ .‬އަށް ބޮޑު ޮ‬

‫ޓީޗަރުންނަށް ވެފައި މާލޭގައި ހުރުމާއި ކެއުމަށް ކުރަން‬

‫އެއްބަސްވުމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެގްރިމެންޓުގައި‬

‫ބޑު ހަރަދުގެ ސަބަބުން ޕޭޕަރު މާކްކޮށްގެން ލިބޭ‬ ‫ޖެހޭ ޮ‬

‫އަދިވެސް އޮތީ ‪40‬ރ‪ .‬ދޭ ގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ކޅު ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬‬ ‫އާމްދަނީން ދެ ޮ‬

‫އަދި މަޖިލިހުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫ސލިހް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޖޭޕީއަށް "މަޖިލިހުގެ ‪22‬‬ ‫ޯ‬ ‫އަލީ‬

‫ގުރޫޕުގެ ލީޑަރަކީ ވެސް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫މެމްބަރުން ހަމަވަނީ ލަތީފާއި ސައުދު ހިމަނައިގެން"‬

‫ރިޔާޒެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ މިހާރު މި ޕާޓީގެ ދެ މެމްބަރުން‪"،‬‬ ‫ސއިކުރެއްވި ދުވަހެއް‬ ‫ޮ‬ ‫ލަތީފާއި ސައުދު ޖޭޕީއަށް‬

‫ލަތީފާއި ސައުދަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ‬ ‫ގތުގައި ކުރިން ތިއްބެވި ދެ ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ހައްޔަރު ކުރަން ޖެ ހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް‪ :‬ޔާމީން ޕެޑުން ޓެކްސް‬ ‫ނެގުން‬ ‫ހުއްޓާލާ ބިލް‬ ‫ތަސްދީގުކޮށްފި‬ ‫މައްސަރު ކަންތައް ދިމާވުމުން އަންހެނުން‬ ‫ބޭނުންކުރާ ޕެޑް ފަދަ ތަކެތިން ޓެކްސް ނެގުން‬

‫މާލެ‪ :‬ޑިސެމްބަރު ‪ -2018 ،3‬ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކެމެރާތަކާ ދުރުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރެޑްވޭވް ސަލީމް އާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫ހުއްޓާލުމުގެ ބިލް ރައީސް އިއްޔެ ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ‬ ‫ގތުން ޖީއެސްޓީ ނުނެގޭ‬ ‫ގާނޫނު ކުރިން އޮންނަ ޮ‬

‫އތީ އެކަހަލަ‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޮ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ވޓު ކަރުދާސްތައް‬ ‫މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމެއް ނެތި‪ޯ ،‬‬

‫މުދަލުގެ ތެރޭގައި ޕެޑް ފަދަ ތަކެތި ނުހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިވަންކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކަންތައްތައް‬

‫ނައްތައިލުމުން އެކަމުގެ ނިޔަތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އާންމު އުސޫލުން ނަގާ ހަ ޕަސެންޓްގެ‬

‫ތ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުން‬ ‫ކުރަނީ އިންސާފުން ޯ‬

‫ވޓު ކަރުދާސްތައް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫ޖީއެސްޓީ އެފަދަ ތަކެއްޗަށް ވެސް ނަގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް‬

‫ބަލަންވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫ގުދަން ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވާ‬

‫އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ކށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް‬ ‫ކުށެއް ނެތް މީހަކު ހައްޔަރު ޮ‬

‫އިރު‪ ،‬އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި އޮއްވައި އަވަސް‬

‫ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިހާރު ސަރުކާރުން ކުރަމުން‬

‫އަރުވާލައިގެން ކަރުދާސްތައް ނައްތައިލުމުން އެ ކަމުގެ‬

‫ނެގުން ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން‬

‫އަންނަ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫މަގްސަދާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން‬

‫ބަދަލުވުމަށް ފަހު‪ ،‬ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭ ނޫސްވެރިންނާ‬

‫ސަރުކާރުގައި ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވި‬

‫ވޓު ކަރުދާހުގެ ސައްހަ ކަން ކަށަވަރު‬ ‫އިންތިޚާބުގެ ޯ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި‬

‫ބައްދަލުކުރެއްވި އިރު ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް އެދި‬

‫ހުށަހެޅުމަށެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނޮވެމްބަރު ‪ 2018 ،17‬ގައި ވެރިކަން‬

‫ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ސަބަބެއް ނެތަސް‬ ‫އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫" އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ‪.‬‬ ‫އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ‪ .‬ދެން މި‬

‫ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން އާއި ޓެމްޕޮން އާއި‬ ‫މެންސްޓްރުއަލް ކަޕް އަދި އެފަދަ ތަކެތިން ޓެކްސް‬

‫ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް‬

‫އފީހަށް ވެސް ހުށަހެޅުއްވި‬ ‫ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬

‫މީހުންތަކެއް ހައްުޔަރު ކުރީ މޭޑޭގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަމަށް އިޖާބައެއް ނުދެއްވުމުން‬

‫އިއްޔެ ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ އެކު‪ ،‬އެފަދަ ތަކެތިން‬

‫‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ކމަށް ވެސް ރޭ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ޖީއެސްޓީ ނެގުން ނިމުމަކަށް އައީ އެވެ‪.‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު އެމަނިކުފާނު‬

‫ހުށަހެޅުއްވުމުން އެކަމަށް ވެސް އިޖާބަ ނުދެއްވި ކަމަށް‬ ‫ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬އެވެ‪.‬‬

‫އެ ބިލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬

‫ޕެޑް ފަދަ ތަކެތިން ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލުމަކީ‬

‫ގވިދާނެ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުން‬ ‫އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ޮ‬

‫ކުރިން ދައްކަވާފައިވާ ބައެއް ވާހަތައް ރޭ ވެސް‬

‫ވެސް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އައީމަ ހައްޔަރު ކުރަން‪"،‬‬

‫ތަކުރާރު ކުރައްވައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު‬ ‫ޯ‬ ‫ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓުވަން‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮއްވައި‪ ،‬އެ‬

‫ކެމްޕެއިނެއް ވެސް ބަޔަކު ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސްގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ‪ .‬އޭގެކުރިން‪ ،‬އެ ތަކެތިން‬

‫ޓް ީރޓޮޕަށް އުރީދޫ‬ ‫އެމް‪-‬ފައިސާ‬ ‫ތައާރަފްކޮށްފި‬ ‫ޓްރީޓޮޕްގެ ހިދުމަތްތަކަށް އުރީދޫގެ އެމް‪-‬ފައިސާ މެދުވެރި ޮކށް ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި | ޮފޓޯ‪ :‬އުރީދޫ‪.‬‬ ‫އޕީޑީގެ ޚިދުމަތްތައް‪ ،‬އަދި‬ ‫ޕއިންޓްމަންޓް ހެއްދެވުން‪ޯ ،‬‬ ‫އެ ޮ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުން ފަދަ ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތްތައް‬

‫ސލިއުޝަނެކެވެ‪ .‬މިއީ ކަރަންޓު‪،‬‬ ‫ޮ‬ ‫ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓް‬

‫އުރީދޫ އެމް‪-‬ފައިސާގެ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް‪،‬‬ ‫ހސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ‬ ‫ޓްރީޓޮޕް ޮ‬

‫ކށް ފައިސާ‬ ‫ބޭސްފަރުވާ އަށް އެމް‪-‬ފައިސާ މެދުވެރި ޮ‬

‫ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަން‪".‬‬

‫އިންޓަނެޓް ފަދަ އެންމެ ގިނަ ޔޫޓިލިޓީ ބިލްތަކަށް‬

‫ނިޒާމެއް އުރީދޫ އާއި ޓްރީޓޮޕް ގުޅިގެން ތައާރަފްކޮށްފި‬

‫ދެއްކޭނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ‪ ،‬ނަޖީބް ޚާން ވިދާޅުވި‬

‫އެއްތަނަކުން ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ރާއްޖޭގައި‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެ ތައާރަފް ކުރި ހިދުމަތް ޓްރީޓޮޕް‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ‪ ،‬އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި‬

‫ފމެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި‬ ‫ބޭނުންކުރެވޭ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އުރީދޫ އެމް‪-‬ފައިސާ އަކީ ކޮންމެ ތާކުން‪،‬‬

‫އުރީދޫ‪ ،‬ސްޓެލްކޯ‪ ،‬މީޑިއާނެޓް‪ ،‬އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ‪،‬‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ ވެބްސައިޓް އަދި އުރީދޫ އެމް‪-‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ތަފާތު އެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯއްދެވުން‬

‫ކންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް‪ ،‬ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓެއް‬ ‫އަދި ޮ‬

‫މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ އަދި މޯލްޑިވްގޭސް‬

‫މބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ވެސް‪،‬‬ ‫ފައިސާގެ ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް‪ .‬މިއަދު‬ ‫ޑިޖިޓަލް ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ފައިސާ ނަގައި‪ ،‬އެއް‬ ‫ކށް ފައިސާ ޖަމާ ޮ‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ބިލްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓްރީޓޮޕް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓޕް އާއި އެކު ފެށުނު މި ގުޅުން އިތުރަށް‬ ‫ޓްރީ ޮ‬

‫އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވައި‪،‬‬

‫ހސްޕިޓަލުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫ގތުން‪ޮ ،‬‬ ‫މި ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އެމް‪-‬ފައިސާ އެޕް މެދުވެރިކޮށް‬ ‫ވަރުގަދަ ޮ‬

‫ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ‬ ‫އަށް ދިވެހިން ތަމްރީނު‬ ‫ކުރަން ލަފާދީފި‬ ‫ލޖީ އަށް ހުރިހާ ދިވެހިން‬ ‫ސައިންސާއި ޓެކްނޮ ޮ‬ ‫ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް‬ ‫ހިންގުމަށް ދިވެހި ސައެންސް ވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު‬

‫ބޭފުޅުންނަށް އޭގެ ވާނުވާއެއް ނޭނގެ‪ .‬އެހެން ކަމަކަށް‬

‫ކމިއުނިކޭޝަން‪ ،‬ސައެންސް އެންޑް‬ ‫ހަސަން އުގައިލް‪ޮ ،‬‬

‫ޝާމިލްވެގެން ވަގުތު ފާއިތު ކުރަނީ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި އެ‬

‫ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލަށް އިއްޔެ ލަފާ‬

‫ކަންކަން ދެނެގަނެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ‪ "،‬އުގެއިލް‬

‫ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމްޕިއުޓަރާއި ސައިންސް ދާއިރާގެ ޕްރޮފެސަރު‪،‬‬

‫ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާ‬ ‫ކުރިއެރުވުމަށް ހާއްސަ އިމާރާތްތަކެއް ހުންނަން‬

‫މިނިސްޓަރު މަލީހު އެދިވަޑައިގަތުމުން ތަފްސީލީ‬

‫ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އުގެއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަން‬

‫ލަފާތަކެއް ދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ކަންކަން‬

‫ކުރެއްވުމަށް އޭނާގެ ލަފަޔަކީ ސައިންސް ފައުންޑޭޝަން‬

‫އުގެއިލް ވަނީ "މިހާރު"އާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުފައްދައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސައިންސް‬

‫ގތުން ފަސް ކަމަކަށް އުގެއިލް ލަފާ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ދެއްވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ‬

‫ޕާކްތަކެއް ހެދުމެވެ‪ .‬އެއީ އެކިއެކި ދިރާސާތައް ކުރުމާއި‬ ‫މަސައްކަތްތައް ކުރަން ހާއްސަ ތަންތަނަށް ހެދުމަށެވެ‪.‬‬

‫ގައުމުތަކުގައި ތައުލީމް ދޭ އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ވެސް‬

‫އެކަމަށް ދިވެހި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ފައިސާ އިން‬

‫ސްކޫލުތަކުގައި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ކޮމްޕިއުޓާ‬

‫އެއް ޕަސެންޓް ދިނަސް ވާނެ ކަމަށް އުގެއިލް ވިދާޅުވި‬

‫ސައިންސް ކިޔަވައިދިނުމަށް އުގެއިލް ލަފާ ދެއްވާފައިވެ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ހިޔާލަކީ ވިޔަފާރިތަކުން ސީއެސްއާރް‬

‫ކޑިން ފަދަ އިލްމުތައް ކުދިން‬ ‫އެވެ‪ .‬ކޮމްޕިއުޓާ ޯ‬

‫ހދައިދެން އެ ކަންކަން ކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ބަޖެޓުން ފައިސާ ޯ‬

‫ކުޑައިރު ކިޔަވައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އުގެއިލް ވިދާޅުވި‬

‫ދިވެހި ކުންފުނިތަކުން އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށާއި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުނިތަކުން އޭނާއާ އެ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ގތަށް ކަރިކިއުލަމް ބަދަލުކުރާއިރު ހަމައެކަނި‬ ‫އެ ޮ‬

‫އުގެއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސައިންސް އެގްޒެބިޝަންތަކާއި ސެމިނާ އަދި‬

‫ފތުން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ސައެންސާއި‬ ‫ޮ‬ ‫ލޖީގެ ދާއިރާ އިން ވިސްނައި ރާއްޖެ‬ ‫ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ކޮންފަރެންސްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށާއި އަދި ދުނިޔޭގެ‬

‫އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން‬

‫ކޅުތަކުގައި ބާއްވާ އެފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި‬ ‫އެކި ކަން ޮ‬

‫ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވެސް އުގެއިލް ލަފާ ދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ދިނުމަށް އުގެއިލް‬

‫އެކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް‬

‫ލަފާދެއްވި އެވެ‪ .‬އޭރުން ތަފާތު ހިޔާލުތައް ލިބި‬

‫ގތުން އެކި އުމުރުފުރާތަކުގައި‬ ‫ހައްލު ކުރުމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މަސައްކަތް މުއްސަނދި ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ރޖެކްޓްތައް ހެދުވުމަށް އުގެއިލް‬ ‫ކުދިން ލައްވައި ޕް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލަފާދެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފތުގައި ހުންނަ އެއްޗެއް ކިޔަވައިދިނުމުގެ‬ ‫" ޮ‬

‫މޅު މީހުންނާ އެކީ އުޅެންޏާ މޮޅުވާނެ‪.‬‬ ‫" ޮ‬ ‫އެއީ އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލު ކުރާ ގޮތް‪ .‬އެހެންވީމަ‬

‫ބަދަލުގައި ކަންކަން ހައްލު ކުރަން ސައެންސް އެންޑް‬

‫ދިވެހިންނަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން ޖެހޭ‪ .‬މޮޅެތި‬

‫ލޖީގެ އެހީގައި ކުރާނެ ކަންކަމަށް ކުދިން‬ ‫ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ސައިންޓިސްޓުން ރާއްޖެ ގެނެސް އެ މީހުންނާއެކު‬

‫ވިސްނަން ފުރުސަތު ދެއްވަން ޖެހޭ‪ "،‬ލަންޑަންގައި‬

‫ދިވެހިންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހޯދައި ދޭން‬

‫އުޅުއްވާ އުގެއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކިޔަވާ ކުދިންގެ އިތުރުން ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް‬

‫އައްޑޫ މަގުތަކުގެ ސަލާމަތީ‬ ‫ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަނީ‬

‫އަދި ކޮމްޕިއުޓަރަށް ހޭލުންތެރި‪ ،‬ހުނަރު ހުރި ބަޔަކަށް‬ ‫ފނާއި އެޕް ބޭނުން ކުރިޔަސް ބައެއް‬ ‫ހަދަން ޖެހޭ‪ޯ .‬‬

‫އުގައިލް‪" ،‬މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ލަފަޔަށް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ޖެހޭ‪"،‬‬ ‫އުގެއިލްގެ އަނެއް ވިސްނުންފުޅަކީ ރަނގަޅު‬

‫އެ ދާއިރާ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން ޕްރޮގްރާމްތައް‬

‫ތައުލީމް ލިބިފައިވާ ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަށް އަމާޒު‬

‫ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށް އުގެއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ކުރުމެވެ‪ .‬އެކަން ކުރުމަށް ސެޓްފިކެޓަށް އެކަނި‬

‫ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް‬

‫ބޑެތި ކުންފުނިތަކުން‬ ‫ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި ދުނިޔޭގެ ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ‬

‫ހދައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ޓްރެއިނިން ވުމުގެ ފުރުސަތު ޯ‬

‫ރގުރާމެއް ހިންގުމަށް‬ ‫ސަރުކާރުގައި ހިންގި ފަދަ ޕް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ސަރުކާރަކުން މަސައްކަތް‬

‫އުގެއިލް ލަފާދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޮށްފިނަމަ އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ދިވެއްސަކީ ސައިންސާ ޓެކްނޮލިޖީ އަށް‬ ‫" ޮ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި‬ ‫މިނިސްޓަރު ވަނީ އައްޑޫގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ‬ ‫ސޯދިގާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެހެން މެމްބަރުންނާ‬

‫އައްޑޫ މަގުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފަ އެވެ‪ .‬އައްޑޫގައި‬

‫ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ފަށާނެ‬

‫ދަތުރުފަތުރަށް ކުތިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ކައުންސިލުން‬

‫ޕޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ‬ ‫ކަމަށް ޓްރާންސް ޯ‬

‫މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރިއެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން އައްޑޫގައި‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ތރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި‬ ‫ތިބޭ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫އައްޑުއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ‬

‫ފުލުހުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ދަތުރުފުޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ‬

‫މިނިސްޓަރު އައިޝާގެ ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫގެ‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އާއިޝާ ވިދާޅުވީ‬

‫މަގުތަކަށް ވަޑައިގެން ހާލަތު ބައްލަވައިލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫މަގުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން‬

‫އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތުވެސް‬

‫ބޭނުންވާ ތަކެތި މިހާރު ވެސް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބައްލަވައިލައްވާފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އަލުން ހުޅުވައިލަނީ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކައިރިން މިހާރު‬

‫ހުރި މާބުލްތައް ނެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ތރިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ‬

‫މަގުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ އެކު ހުޅުވަން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ އަލަށް‬ ‫‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނު ޮ‬

‫ޖެހޭ މަގުތައް ހުޅުވާލާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުސައިން ނަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ މަގުގެ މަސައްކަތްތައް‬

‫ޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން‬ ‫އުފެއްދި ޓްރާންސް ޯ‬

‫މަގުތައް ހުޅުވައިލުމަކީ‪ ،‬މި ސަރުކާރުން‬

‫ނިންމައި‪ ،‬ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި‬

‫މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫ކށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެށި "ޖަޒީރާ‬ ‫ސިލްސިލާ ޮ‬

‫އތް‪ ،‬އަމީރު އަހުމަދު މަގުގެ‬ ‫ބަންދުކޮށްފައި ޮ‬

‫ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މާބުލް ޖަހައި‬

‫އތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އާންމު‬ ‫ސަރަހައްދު‪ ،‬ކުރިއަށް ޮ‬

‫ބަންދުކޮށްފައިވާ މެދުޒިޔާރަތް މަގު ހުޅުވައިލުމާ ގުޅޭ‬

‫ހިމެނޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު‪ ،‬ރައީސް‬

‫ހޮޅުއަށި"ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫އެދުނު ކަމެކެވެ‪ .‬އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ‬

‫ދަތުރުފަތުރުތަކަށް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް‬

‫ގތެއް ނިންމި ކަމެއް ސާފެއް‬ ‫ގޮތުން އެ އޮތޯރިޓީން ޮ‬

‫ސލިހުގެ ސަރުކާރުން‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫މީހުން ވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ދެ ފަރާތުން އޮންނަ‬

‫ތރިޓީން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޮ ޯ‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އިއުލާނުކުރި ‪ 100‬ދުވަހުގެ އެޖެންޑާގައި ބުނެފައިވާ‬

‫ދެ މަގު އަލުން ހުޅުވައި އެ މަގުތައް ފުޅާކޮށްދިނުމަށް‬

‫ގޮތުގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ދައުރުވާ ގޮތް‬

‫ވެސް އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތރިޓީން މިހާރު އަންނަނީ އަމީރު އަހުމަދު‬ ‫އެ އޮ ޯ‬ ‫މަގުން‪ ،‬އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައި‬

‫މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި‪ ،‬ހުޅުވާލަން‬ ‫ޖެހޭ މަގުތައް ‪ 90‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން‬

‫ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫ޔޫނިއަން ހަދަން މެމްބަރުން ފުރުސަތު ދޭތޯ ބަލަބަލައި!‬ ‫ގތްތަކާއި ކަލެކްޓިވް‬ ‫ދިޔައިމަ ސަލާމަތްކުރާނެ ޮ‬ ‫ބާގެއިނިން އެގްރިމެންޓްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި މި‬ ‫ހުރިހާ މަރުހަލާތަކެއް އަންނާނެ އެފަދަ ގާނޫނަކުން‪"،‬‬ ‫މައުރޫފް ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ކަންކަމާ އެކު‪ ،‬އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް‬ ‫ބިލުން ރައްކާތެރިކުރެވޭނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް‬ ‫އެކަންޏެއް ނޫނެވެ‪ .‬ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހައްގުތައް ވެސް‬ ‫ހިމާޔަތްވެގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތް ހަދައި ވަރުގަދަކޮށް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ‬ ‫އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބިލުގައި ހުންނާނީ އެއް‬ ‫ހައްގުތަކެއް‪ "،‬މައުރޫފް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ވެސް ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންނަށް‬ ‫އތް ހަގީގަތަކީ‪ ،‬މައުރޫފްގެ‬ ‫ގަބޫލުކުރަން ޖެހިފައި ޮ‬ ‫ބަހުން ނަމަ‪" ،‬މަހުޖަނުންގެ ސިޔާސީ ބާރު ވަރުގަދަވީމާ‬ ‫މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަންކަން ކާމިޔާބުކުރަން ފުރުސަތު‬ ‫ނުލިބޭ" ކަމެވެ‪ .‬އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލާ‬ ‫އތެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މެދު ވެސް އެ ނުތަނަވަސްކަން އެބަ ޮ‬ ‫މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާތަކުން މި ފަހަރު ތިބީ ދޫ‬ ‫ދޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުންނަށް އިންޒާރެއް!‬ ‫އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްއާ ބެހޭ ގާނޫނެއް‬ ‫ގެންނަން އުޅޭތާ ހަތް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬ ‫މަހު ހުށަހެޅި ބިލުގެ އަސްލު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫‪ 2011‬އިން ފެށިގެން ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މާލޭގައި ‪2016‬ގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ގާނޫނެއް ފާސްކުރަން ގޮވާލަނީ‪ :‬އެ ބިލު‬

‫އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ފަހުން ‪2013‬ގައި‬

‫އެންމެ ފަހުން މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި‪ .‬ފޮޓޯ‪ :‬ޓީމް‬

‫އެ ބިލު ނިންމައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުން ގާނޫނީ‬ ‫ކށް‪ ،‬މަޖިލީހުން ބިލު ބަލައެއް‬ ‫ސަބަބުތަކެއް ބަޔާން ޮ‬ ‫ނުގަތެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަތައް އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު‬ ‫އތް ސަރުކާރެއް ވެރިކަމަށް‬ ‫އަދި އެމްޑީޕީ އިސްވެ ޮ‬

‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް ނިމުމަކަށް‬

‫މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާއި ރައްކާތެރި މަސައްކަތު‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ބިލް ލީ އިރު ހުންނާނެ‬

‫އައި ދަނޑިވަޅުގައި ބިލު ހުށަހެޅުމުން އެންމެ‬

‫ހދުމަށް އަޑުއުފުލައި ހަރަކާތްތައް ހިންގައި‬ ‫މާހައުލެއް ޯ‬

‫ރސެސް ހިނގާފައި ހުރި ގޮތާއި‬ ‫ކޮންސަލްޓޭޝަން ޕް ޮ‬

‫ފަހުން ބަލައިގަތުމަކީ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ލިބުނު ބޮޑު‬

‫އެއްބަސްވުންތައް ހަދަން އޮންނަ މަގެވެ‪.‬‬

‫ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވި މީހުންގެ މައުލޫމާތާ އެއްކޮށް‬

‫އުއްމީދެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަދި އެޖެންޑާކޮށްފައި ނުވާ‬

‫މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މެމްބަރު ލަތީފު ލައްވައި‪".‬‬

‫ގތެއް ބަލަން ތިބި ޖަމްއިއްޔާތަކުން‬ ‫އެ ބިލަށް ވާ ޮ‬

‫މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ސިފަކުރާ‬

‫މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަ އޮގަނައިޒޭޝަން‬

‫އައިސް އާ ދައުރެއްގެ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައިވާ‬

‫(އައިއެލްއޯ)ގެ އަސާސީ އަށް މުއާހަދާ ރާއްޖެ އިން‬

‫މި ދަނޑިވަޅުގައި‪ ،‬މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް‬

‫ތަސްދީގުކޮށްފައި ވާތީ އެ މުއާހަދާތަކުގެ ދަށުން ލިބިދޭ‬

‫ގތުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލު‬ ‫ޮ‬

‫މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ހުރަސް އަޅައިފިއްޔާ‬

‫ވަކާލާތުކުރާ މީހުން މެމްބަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދޭ‬

‫ޖަމާއަތް ހެދުމުގެ ހައްގާއި އެފަދަ ޖަމާއަތްތަކުން‬

‫ފާސްވުމަކީ ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އައިއެލްއޯގެ‬

‫އޭގެ ނަތީޖާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމެވެ‪.‬‬

‫އތެވެ؛ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމާއަތްތައް‬ ‫ކަމެއް އެބަ ޮ‬

‫މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި‪ ،‬ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާ‬

‫އަސާސީ މުއާހަދާތަކުން ލިބިދޭ ހައްގުތައް ރާއްޖޭގެ‬

‫ކށް ނުވަތަ ޕާކުކޮށް‬ ‫"މި ބިލު މަޖިލީހުން ބޭރު ޮ‬

‫ހެދުމުގެ ބާރަށް ހުރަސްއަޅާ މެމްބަރުންނާ ދެކޮޅަށް އެ‬

‫މަޝްވަރާކުރުން ނުވަތަ ކަލެކްޓިވް ބާގެއިނިންގެ‬

‫ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވުމެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‪ ،‬ކޮންމެ‬

‫ކޅަށް މަސައްކަތްތެރިން‪،‬‬ ‫ފެއިލްކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ ދެ ޮ‬

‫މީހުން ނުކުންނާނެ އެވެ!‬

‫ފުރުސަތު ރާއްޖޭގައި ވެސް ލިބެން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އިންޑަސްޓްރީއެއްގައި ވެސް މަސައްކަތްތެރިންނަށް‪ ،‬އެ‬

‫ކށް އެންމެން‪ ،‬ކެމްޕެއިންކުރާނަން‪ "،‬މައުރޫފް‬ ‫ޖުމްލަ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ރަސްމީ‬

‫މީހުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއް އުފައްދައި އެ‬

‫އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ސިފައެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ނުވެވެނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނީ‬

‫ޖަމްއިއްޔާ ހިންގުމުގެ ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ނުވަތަ ޕާކުކޮށް‬ ‫"މި ބިލު މަޖިލީހުން ބޭރު ޮ‬ ‫ކޅަށް މަސައްކަތްތެރިން‪،‬‬ ‫ފެއިލްކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ ދެ ޮ‬ ‫ކށް އެންމެން‪ ،‬ކެމްޕެއިންކުރާނަން‪".‬‬ ‫ޖުމްލަ ޮ‬ ‫އަހަރުތަކެއްގެ މަސައްކަތާއި އިންތިޒާރަށް ފަހު‪،‬‬

‫އނިގަނޑެއް ނެތުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދައުރެއް ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާ މެމްބަރުންނަށް އިތުރު‬

‫ލިބުމުގެ އިތުރުން އެ ބިލުން ހާސިލްވާނެ މުހިއްމު‬

‫ތ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ކުރެވެން ހުރި‬ ‫ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ ޯ‬

‫މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވާ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ވަނީ‬

‫އެކު އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލު ތައްޔާރުކޮށް‬

‫ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކަލެކްޓިވް ބާގެއިނިންގެ‬

‫ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް މައުރޫފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެ މީހުންނަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިދޭނެ ބިލެއް‬

‫ފނުވުމުގައި އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކުން‬ ‫މަޖިލީހަށް ޮ‬

‫އުސޫލު އެކަށައެޅިގެން ދިޔުމާއި ސަރުކާރާއި ވަޒީފާ‬

‫މި ބިލަށް ތާއީދު ކުރާ ކަން ބައެއް މެމްބަރުން އަމިއްލަ‬

‫ފނުވުމުގައި މިދިޔަ މަހު‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮ‬

‫މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމުގައި އިސްކޮށް‬

‫ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން‬

‫ގޮތުން ހާމަކުރިޔަސް ޕާޓީތަކުން ބިލާ މެދު ދެކޭ ގޮތެއް‬

‫ކާމިޔާބީ ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯޔީސް‬

‫(ތިން ފަރާތުގެ މެދުގައި) މަޝްވަރާކޮށްގެން ލޭބަ‬

‫އަދިއެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މަޖިލީހުގައި އޮތް‬

‫މލްޑިވްސް (ޓީމް) އާއި ޓީޗާސް‬ ‫އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޯ‬

‫ޑިސްޕިއުޓްތައް ހައްލުކުރެވޭނެ "ޓްރައިޕާޓައިޓް"‬

‫ޖރިޓީ އަށް‪ ،‬ބިލު ފާސްކުރާކަށް ހުރަހެއް‬ ‫ސަރުކާރުގެ މެ ޯ‬

‫ޕޓް ވާކާސް ޔޫނިއަން އާއި‬ ‫ސސިއޭޝަނާއި ޯ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ނިޒާމެއް ގާއިމްވުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ހަޅުތާލުތައް‬

‫ނެތެވެ‪.‬‬

‫ރިލޭޝަންސްއާ ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަކީ‬

‫ޕައިލެޓުންގެ ޖަމްއިއްޔާ ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ ފަރާތްތަކުން‬

‫ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތާއި ހައްލު‬

‫"މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ދަނޑިވަޅެއް‪ .‬އެހެންވީމާ‬

‫ވެސް ކުރިއެރުމެކެވެ‪ .‬މަސައްކަތްތެރިންނެކޭ އެއްގޮތަށް‪،‬‬

‫ގތުގައި އިންޑަސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރު ވެސް‬ ‫ބުނާ ޮ‬

‫ނުވެއްޖެއްޔާ ދެން އަމަލުކުރާނެ ގާނޫނީ މަރުހަލާ‬

‫މިހާރު ތިބި ޕާލަމެންޓޭރިއަނުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ‬

‫ޖަމާއަތް ހެދުމުގެ ބާރާއި އެހެނިހެން ހައްގުތައް ވަޒީފާ‬

‫ހިމެނޭ ގޮތަށް‪ ،‬ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް އަދި‬

‫ވެސް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ އެވެ‪ .‬މިއީ ދިވެހިންނާއި‬

‫އިރު ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ އަނެއްކާވެސް ވޯޓު ހޯދަން‬

‫ދޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ބިލުން ލިބިދެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން އެއްބަސްވުމަކަށް‬

‫ގތަށް‪ ،‬ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ‬ ‫ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނޭ ޮ‬

‫އަންނަން ޖެހެނީ މަސައްކަތްތެރިން ނުވަތަ އާއްމު‬

‫މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ވުރެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި‬

‫ފނުވާފައިވާ ބިލު ފާސް ނުވާންވީ‬ ‫އައިސްގެން ޮ‬

‫މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވަޒީފާ ދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް‬

‫ރައްޔިތުން ގާތަށް ކަން‪ "،‬މައުރޫފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުއްސަނދިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރެވޭ މާހައުލެއް‬

‫ސަބަބެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ހިނގާނެ ގާނޫނެކެވެ‪" .‬ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި‬

‫ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު‬ ‫ނޮވެމްބަރު ‪15‬ގައި ހުށަހެޅުއްވި އިންޑަސްޓްރިއަލް‬

‫އތް އިރު‪ ،‬އަމުދުން ބާގެއިންކުރުމުގެ ބާރު‬ ‫ރާއްޖޭގައި ޮ‬

‫އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އައިއެލްއޯގެ އެހީތެރިކަމާ‬

‫ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު‬

‫ކށް މާޗް މަހުގެ އިންތިޚާބުގައި އާ‬ ‫ޚާއްސަ ޮ‬

‫"ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި‬

‫ލިބިގެންވާ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކެއް ހަދަން ފުރުސަތު‬

‫ޓީޗަރުންނާއި ޕައިލެޓުންނާއި ނަރުހުންނާއި ލެބޯޓްރީ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު ލާފައި މި އަށް ވޯޓު‬

‫ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހަމަހަމަ‬

‫ވޓު ނުދީ އަދި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން‬ ‫ދޭށޭ ބުނީމަ ޯ‬

‫ސދީ އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އެންމެ‬ ‫އިގްތި ޯ‬

‫ޕޓެއް ދިނީމަ އެއްވެސް‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން އެހާ ބޮޑު ސަ ޯ‬

‫ލިބޭ ގޮތަށް‪ ،‬މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފާނެތޯ‬

‫ވކާސްއާ މި ހުރިހާ‬ ‫ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުންނާއި ޕޯޓް ޯ‬

‫މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ ހަރުދަނާ އިންޑަސްޓްރިއަލް‬

‫ހދަން އައިމަ ވަރަށް ފަސޭހަ‬ ‫ކަމެއް ނުކޮށްދީ‪ ،‬ވޯޓު ޯ‬

‫އެއީ ސުވާލެކެވެ‪.‬‬

‫ޖަމްއިއްޔާތަކުން އެއްބަސްވެފައި އޮތް ބިލެއް މިއީ‪.‬‬

‫އތުން"ކަން ޓީމް އިން ފާހަގަކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިލޭޝަންއެއް ޮ‬

‫ކށްލުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫އިން އެ މީހުން ރިޖެކްޓް ޮ‬

‫ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި‪ ،‬މަސައްކަތްތެރިންނަށް‬ ‫އންނަ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ހައްގުތައް ހޯދަން ލިބިފައި ޮ‬

‫އަދި މިއީ މަޓީ އާއި މަސީއާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްގެން‬

‫"މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާތައް‬

‫އތް‪ .‬އެހެންވީމާ މި ފަހަރު‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޮ‬

‫ސަރުކާރުގެ ވެސް މަޝްވަރާތަކާ އެކު‪ ،‬އައިއެލްއޯ‬

‫ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި އެ ޖަމްއިއްޔާތަކުގައި ހުންނަން‬

‫ވަސީލަތަކީ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އެވެ‪ .‬ޔޫނިއަންތަކަކީ އެ‬

‫އތް ބިލެއް‪ "،‬ޓީމްގެ ޖެނެރަލް‬ ‫އިން ޑްރާފްޓްކޮށްފައި ޮ‬

‫ޖެހޭ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް‬

‫ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން‪ .‬އެހެންވެގެން މި‬

‫ދާއިރާއެއްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިން ގުޅިގެން‪ ،‬ހައްގު‬

‫ސެކްރެޓަރީ މައުރޫފް ޒާކިރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހައްލުކުރުމާއި ހަޅުތާލުތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި ޑެޑްލޮކަށް‬

‫ކށް ބިލު މި ލީ ވެސް‪".‬‬ ‫ދަނޑިވަޅާ ދިމާ ޮ‬

‫އޭގެ ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ހިފާނަން‪ .‬ވޯޓުގެ ބާރުގެ‬


‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ރައުންޑް ފިގާގައި ‪ 7‬ބިލިއަންގެ ތަފާތެއް!‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫މިނިސްޓަރު މަޖިލިހަށް ހުށައެޅުއްވި ފިގާ ވާނީ ސައްހަ‬

‫ބޑުވި ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަ އަށް އެމަނިކުފާނު‬ ‫ދަރަނި ޮ‬

‫ފިގާއަކަށް” ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އެމަނިކުފާނުގެ ކުށް‬

‫އަބަދުވެސް ރައްދު ދެއްވަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހަތް ބިލިއަން‬

‫ރަނގަޅު ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ވިދާޅުވީ އަދަދުތައް‬

‫ރުފިޔާ މަދު ރައުންޑު ފިގާއެއް ވިދާޅުވުމުން އެތައް‬

‫ދެއްވަމުން ގެންދެވީ “ރައުންޑް ފިގާއަކަށް ދެއްތޯ”‬

‫ބަޔަކު ހައިރާންވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދެން ވާހަކަފުޅު އަނބުރާލެއްވީ އެ މައުލޫއުގައި‬

‫ރައުންޑް ފިގާއަކީ އަސްލު އަދަދަށް ވުރެ‬ ‫ކޅެއް މަދު ނުވަތަ ގިނަ އަދަދަކަށް ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތަން ޮ‬

‫ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކައެއްގެ އަސްލު މުރާދާ ބެހޭ‬

‫އެކަމަކު ކުރީގެ ސަރުކާރު ނިމުނު އިރު ދައުލަތުގެ‬

‫ގޮތުންނެވެ‪ .‬އޭގެ މާނައަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން‬

‫ދަރަނި ހުންނާނީ ‪ 40‬ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ކަމަށް‬

‫ބޑު ބައެއް އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫ވާރުތަވި ދަރަނީގެ ޮ‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވި އިރު‪ ،‬އެމަނިކުފާނު ސަރުކާރުގެ‬

‫އތުމާއި‪ ،‬މިދިއަ ފަސް އަހަރު‬ ‫ސަރުކާރުން ދައްކާފައި ޮ‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު އަންނަ‬

‫ނެގި ދަރަނި ނިސްބަތުން ކުޑަކަން‪ ،‬އާންމުންނަށް‬

‫އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށައަޅުއްވަމުން ދެއްވި އަދަދަކީ ‪47‬‬

‫ވިސްނައިދެއްވުމެވެ‪.‬‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުނިކުންނަވާތާ މަހަކަށް ވުރެ‬

‫“އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމަށް އައި އިރު‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 30‬ހާސް މިލިއަނޭ [‪ 30‬ބިލިއަން‬

‫ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ‬

‫ރުފިޔާ]‪ .‬މިހާރު ބަދަލުވެގެން ދާއިރު ހަތް [ބިލިއަން]‬

‫ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދަރަނީގެ މިންވަރު ވިދާޅުވި‬

‫އިތުރުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ތި އޮތީ ‪ 17‬ބިލިއަން‪”،‬‬

‫ބޑު ނިސްބަތެއް އުނިވިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން‬ ‫އިރު ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނު ފުރަތަމަ ވިދާޅުވި ‪ 40‬ބިލިއަންގެ‬

‫ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހަސަން ހުސެއިން ސުވާލު‬

‫އަސްލު އަދަދަކީ ‪ 47‬ބިލިއަން ކަމަށް ވަންޏާ އެއަށް‬

‫ދެންނެވުމުން‪ ،‬ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އަދަދުތައް‬

‫ކށް‪ ،‬ނޫސްވެރިޔާއަށް ޖަވާބު ދެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނިސްބަތް ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ރައުންޑް ފިގާއަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަސަން ސުވާލުކުރީ ޔާމީންގެ ފިނޭންސް‬

‫ދެން އިނގިރޭސި ބަހުން ސުވާލުކުރެއްވީ “އިޒު ދެޓް‬ ‫އަ ބިގް ޑީލް؟” މިހެންނެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ޕީޕީއެމް‬

‫މިނިސްޓަރު މަޖިހަށް ހުށައެޅުއްވި އިރު ދަރަނި އޮތީ‬ ‫‪ 47‬ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އެއަށް ޖަވާބު‬

‫ތަމްސީލްކުރައްވާ ‪ 23‬މެމްބަރަކަށް‪ ،‬ޕްރައިމަރީއަކާ‬

‫ދެއްވަމުން ކުރީގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ “ފިނޭންސް‬

‫ނުލައި‪ ،‬އަންނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބުން ޓިކެޓް ދިންކަން‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‪ ،‬ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފާ ސަލާންކުރައްވަނީ‬ ‫އިއުލާންކުރައްވަން ބޭއްވި ނުސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ލޯނު ދޭ އިރު އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ހަ ޕަސެންޓަށް‬

‫ލނު ނަގައިގެން ކޮށްފައި‬ ‫ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޯ‬

‫ގސްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މައްޗަށް ޮ‬

‫ހުރި ތަރައްގީ އެންމެންނަށް ފެންނަން ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން‬

‫ސުވާލުތަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދެއްކެވި‬

‫ލނު ދައްކަމުން‪ ،‬ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް‬ ‫ނަގާފައިވާ ޯ‬

‫ވާހަކަފުޅުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ލޯނު‬

‫މި ސަރުކާރަށް ނުހިންގެންޏާ އެއީ މައްސަލައެއް‬

‫ނެންގެވީ ‪ 4‬ޕަސެންޓްގެ ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލިބެން ހުރުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު އެގޮތަށް‬

‫އަމީރު އަހުމަދު މަގު އަލުން ހުޅުވައިލަނީ‬ ‫ހައްޔަރު ކުރަން ޖެ ހޭ އެއްވެސް‬ ‫ސަބަބެއް ނެތް‪ :‬ޔާމީން‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސަރުކާރުގައި ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވި‬

‫އަމީރް އަހްމަދު މަގުގެ މާބުލްތައް ނެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް‬

‫ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް‬

‫މީހުންތަކެއް ހައްުޔަރު ކުރީ މޭޑޭގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން‬

‫އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް‬

‫‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ކމަށް ވެސް ރޭ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނޮވެމްބަރު ‪ 2018 ،17‬ގައި ވެރިކަން‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކައިރިން މިހާރު‬

‫ބަދަލުވުމަށް ފަހު‪ ،‬ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭ ނޫސްވެރިންނާ‬

‫ތަކުރާރު ކުރައްވައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ‬

‫އތް‪ ،‬އަމީރު އަހުމަދު މަގުގެ‬ ‫ބަންދުކޮށްފައި ޮ‬

‫ބައްދަލުކުރެއްވި އިރު ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް‬

‫މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮއްވައި‪ ،‬އެ‬

‫އތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އާންމު‬ ‫ސަރަހައްދު‪ ،‬ކުރިއަށް ޮ‬

‫ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ސަބަބެއް ނެތަސް‬

‫ވޓު ކަރުދާސްތައް‬ ‫މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމެއް ނެތި‪ޯ ،‬‬

‫ދަތުރުފަތުރުތަކަށް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް‬

‫އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫“ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ‪.‬‬

‫ނައްތައިލުމުން އެކަމުގެ ނިޔަތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ‬ ‫ވޓު ކަރުދާސްތައް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ އަލަށް‬ ‫‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނު ޮ‬ ‫ޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން‬ ‫އުފެއްދި ޓްރާންސް ޯ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު އެމަނިކުފާނު‬ ‫ކުރިން ދައްކަވާފައިވާ ބައެއް ވާހަތައް ރޭ ވެސް‬

‫ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ‬

‫ތރިޓީން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޮ ޯ‬ ‫ތރިޓީން މިހާރު އަންނަނީ އަމީރު އަހުމަދު‬ ‫އެ އޮ ޯ‬

‫މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ހިމެނޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު‪ ،‬ރައީސް‬ ‫ސލިހުގެ ސަރުކާރުން‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫އިއުލާނުކުރި ‪ 100‬ދުވަހުގެ އެޖެންޑާގައި ބުނެފައިވާ‬ ‫ގޮތުގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ދައުރުވާ ގޮތް‬

‫އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ‪ .‬ދެން މި‬

‫ގުދަން ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވާ‬

‫މަގުން‪ ،‬އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައި‬

‫ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި‬

‫ގވިދާނެ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުން‬ ‫އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ޮ‬

‫އިރު‪ ،‬އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި އޮއްވައި އަވަސް‬

‫ހުރި މާބުލްތައް ނެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މަގުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ އެކު ހުޅުވަން‬

‫ތރިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫ޖެހޭ މަގުތައް ހުޅުވާލާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އައީމަ ހައްޔަރު ކުރަން‪”،‬‬

‫އަރުވާލައިގެން ކަރުދާސްތައް ނައްތައިލުމުން އެ ކަމުގެ‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަގްސަދާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫ހުސައިން ނަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ މަގުގެ މަސައްކަތްތައް‬

‫މަގުތައް ހުޅުވައިލުމަކީ‪ ،‬މި ސަރުކާރުން‬

‫ވޓު ކަރުދާހުގެ ސައްހަ ކަން ކަށަވަރު‬ ‫އިންތިޚާބުގެ ޯ‬

‫ނިންމައި‪ ،‬ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި‬

‫ކށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެށި “ޖަޒީރާ‬ ‫ސިލްސިލާ ޮ‬

‫ކުރުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް އެދި‬

‫ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މާބުލް ޖަހައި‬

‫ހޮޅުއަށި”ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އޮތީ އެކަހަލަ‬ ‫މިނިވަންކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކަންތައްތައް‬ ‫ތ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުން‬ ‫ކުރަނީ އިންސާފުން ޯ‬

‫އފީހަށް ވެސް ހުށަހެޅުއްވި‬ ‫ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬

‫ބަންދުކޮށްފައިވާ މެދުޒިޔާރަތް މަގު ހުޅުވައިލުމާ ގުޅޭ‬

‫އެދުނު ކަމެކެވެ‪ .‬އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ‬

‫ބަލަންވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަމަށް އިޖާބައެއް ނުދެއްވުމުން‬

‫ގތެއް ނިންމި ކަމެއް ސާފެއް‬ ‫ގޮތުން އެ އޮތޯރިޓީން ޮ‬

‫މީހުން ވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ދެ ފަރާތުން އޮންނަ‬

‫ކށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް‬ ‫ކުށެއް ނެތް މީހަކު ހައްޔަރު ޮ‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ މަގު އަލުން ހުޅުވައި އެ މަގުތައް ފުޅާކޮށްދިނުމަށް‬

‫ވެސް ރޭ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިހާރު ސަރުކާރުން ކުރަމުން‬

‫ހުށަހެޅުއްވުމުން އެކަމަށް ވެސް އިޖާބަ ނުދެއްވި ކަމަށް‬

‫އަންނަ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬އެވެ‪.‬‬

‫މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި‪ ،‬ހުޅުވާލަން‬ ‫ޖެހޭ މަގުތައް ‪ 90‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން‬

‫ވެސް އެދިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪13‬‬

‫ނަހުލާގެ "ޔޫސުފު" އަލުން އޮލިމްޕަހަށް‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬މި ފިލްމުގައި ކިޔައި ދެނީ ފަޅު ގެއެއްގެ‬ ‫ތެރޭގައި ތާށިވާ ބަޔަކަށް އެއް ރޭ ދިމާވާ ބިރުވެރި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހާދިސާތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކޮށް‪،‬‬

‫"‪ "4426‬ގެ މުހިއްމު ތަރިންގެ ތެރޭގައި މަރިޔަމް‬

‫ބޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި‬ ‫ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ޮ‬

‫އައްޒަ‪ ،‬ޔޫއްޕެ‪ .‬ޝީލާ‪ ،‬މުހައްމަދު ފައިސަލް‪ ،‬ޖުމައްޔިލް‬

‫ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޔޫސުފު"ގެ ޝޯއެއް‬

‫(ޖުމަލް) ނިމާލު‪ ،‬އިބްރާހީމް (ޖިމީ) ޖިހާދު އަދި‬

‫އލިމްޕަހުގައި ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި‬ ‫މި މަހު ޮ‬

‫އިސްމާއީލް (ޖުމާ) ޖުމައިހުގެ އިތުރުން އަލީ ފާރޫގް‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫސުފު ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އާއި ނިއުމާ މުހައްމަދު‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބޮސް" އަކީ‬

‫ޝއެއް ދައްކަން‬ ‫ޯ‬ ‫ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމުގެ އެންމެ‬

‫ނަހުލާގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ބަތަލާ އައިޝަތު ރިޝްމީ‬

‫ޝ ދައްކާނީ މި މަހުގެ ‪9‬‬ ‫ޯ‬ ‫ނިންމާފައިވާ އިރު‪ ،‬އެ‬

‫ލބީގެ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އަސަރު ގަދަ ޯ‬

‫ވަނަ ދުވަހުގެ ރެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޔޫސުފު" އަކީ މަންމަނު ޒުވާނެއްގެ އަސަރު‬ ‫ލބީގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ‪ .‬އަދި މި‬ ‫ގަދަ ޯ‬ ‫ފިލްމަކީ ނަހުލާ ލިޔެ‪ ،‬ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުތަކުގެ‬

‫މި ފިލްމުގައި ލީޑް ތަރިންނަކި އައްޒަ އާއި އަލަށް‬ ‫ތައާރަފުވި މުހައްމަދު ޔުނާން އާއި ފާތުމަތު (އަޒޫ)‬ ‫އަޒީފާގެ އިތުރުން ޖިމީ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޔޫސުފު" އާއި "‪ "4426‬އަދި "ބޮސް"ގެ ޓިކެޓް‬

‫ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ވިއްކަމުން އަންނަ އިރު‪" ،‬ޔޫސުފު"ގެ ޓިކެޓްގެ‬

‫"ޔޫސުފް" ގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި މުހައްމަދު މަނިކާއި‬

‫އަގަކީ ‪50‬ރ‪ .‬އެވެ‪ .‬އަނެއް ދެ ފިލްމުގެ ޓިކެޓް‬

‫އޭނާގެ އަންހެނުން ޝީލާ ނަޖީބާއި ޒީނަތު އައްބާހާއި‬

‫ވިއްކަނީ ‪100‬ރ‪ .‬އަށެވެ‪.‬‬

‫ރަވީ ފާރޫގު‪ ،‬އަހުމަދު ނިމާލް އަދި ފައުޒިއްޔާ ހަސަން‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޔޫސުފް" ގެ އިތުރުން ނަހުލާ އެންމެ ފަހުން‬

‫ގތުގައި ތިން ފިލްމުގެ ޓިކެޓް‬ ‫ނަހުލާ ބުނި ޮ‬ ‫ގަންނަ މީހުން ޓިކެޓް ބުރި ހިފައިގެން ޕިކްލްސް‬ ‫ޓރަންޓަށް ދިއުމުން މެންދުރުގެ ކެއުމަކުން‬ ‫ރެސް ޯ‬

‫ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދިން ދެ ފިލްމު ކަމަށްވާ‬

‫‪ 30‬ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ގޮތަށް ވަނީ‬

‫ޝތަކެއް ވެސް‬ ‫ޯ‬ ‫"ބޮސް" އާއި "‪ "4426‬ގެ‬

‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬މި ދެ‬

‫ސިނަމާގައި ކުރިން ދައްކައިފައިވާ ނަހުލާގެ ތިން‬

‫ފިލްމު ރިލީޒް ކުރި ފަހުން‪ ،‬އެކި ފަހަރު މަތިން ވަނީ‬

‫ފިލްމެއް އަލުން ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމި އިރު‪ ،‬މި‬

‫ޝތަކެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އލިމްޕަހުގައި‬ ‫ޮ‬

‫އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އައިސްފައި‬

‫ނަހުލާ އާއި އަހުމަދު ޝިނާން ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓް‬

‫ވަނީ އެންމެ ފަސް ފިލްމެވެ‪ .‬އެއީ "ދެވަންސޫރަ"‪،‬‬

‫ކުރި ‪ 2016‬ގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "‪ "4426‬ދައްކަން‬

‫"ވަކިން ލޯބިން"‪" ،‬ރޭވުމުން"‪" ،‬ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް"‬

‫ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ‪ 7‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރެ‬

‫އަދި ދިވެހި އެނިމޭޓެޑް ފީޗާ "ބަގީޗާ" އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބޮސް"‬ ‫އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ‪ 8‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހި ބިރުވެރި ފިލްމުތައް އާންމުކޮށް ހަދާ‬ ‫ސްޓައިލާ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ގެނެސް ދީފައިވާ "‪"4426‬‬

‫އަންނަ އަހަރު "ބީ" ކިޔާ ފިލްމެއް ގެނެސް‬ ‫ދޭން ނަހުލާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އޭނާގެ ވެބް‬ ‫ސީރީޒް "ހުވާ" މިހާރު އަންނަނީ ބައިސްކޯފް އެޕުން‬

‫"ޔޫސުފް" ގެ ޕޯސްޓަރެއް‪ :‬މިއީ ‪ 2008‬ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމެއް‪.‬‬

‫ސްޓްރީމް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު‬ ‫އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ޮ‬

‫ކްރިސްޓިއަން ބޭލް ެގ‬ ‫ޝައުގެއް ބޮލީވުޑަކަށް ނެތް‬ ‫ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަކީ ލަވަތަކާއި ނެށުންތަކަށް‬ ‫ރސާވެފައިވާ ފިލްމުތަކަކަށްވާތީ‪،‬‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް ބަ ޯ‬

‫އަދި "ޑާކް ނައިޓް" ސީރިޒްތަކުގެ ފިލްމުތައް‬

‫ބޑު ޝައުގުވެރި‬ ‫ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން އެހާ ޮ‬

‫ކުޅެފައިވާ ބޭލްގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން‬

‫ހލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު‬ ‫ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ޮ‬

‫ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނާނީ‬

‫ކްރިސްޓިއަން ބޭލް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މި މަހުގެ ‪ 25‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ވައިސް" އެވެ‪.‬‬

‫ރލެއް ކުޅެފައިވާ އަދި އަންނަ‬ ‫އޭނާ މުހިއްމު ޯ‬ ‫ހުކުރު ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމް ކުރާ‬

‫ކށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ‬ ‫އެޑަމް މެކޭ ޑައިރެކްޓް ޮ‬ ‫އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސްކަން ‪2009-2001‬‬

‫މގްލީ‪ :‬ދަ ލެޖެންޑް އޮފް ދަ ޖަންގަލް"‬ ‫ފިލްމު " ޯ‬

‫އަށް އަދާ ކުރެއްވި އަދި އެމެރިކާގެ ތާރީހުގައި ވެސް‬

‫ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އިންޑިއާ އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުރި‬

‫ފެނުނު އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ނައިބު ރައިސްގެ ގޮތުގައި‬

‫ބލީވުޑް ލައިފަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬ ‫ދަތުރުގައި ޮ‬

‫ސިފަ ކުރާ ޑިކް ޗޭނީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރިފަކަލް‪/‬‬

‫ބލީވުޑް ފިލްމެއް‬ ‫‪ 44‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު ބުނީ އޭނާ ޮ‬

‫ކޮމެޑީ ޑްރާމާއެކެވެ‪" .‬ވައިސް" ގައި ޗޭނީގެ ރޯލް‬

‫ޖކަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅެފި ނަމަ އޭތި ވާނީ ޯ‬ ‫"އަހަންނަކީ ލަވަކިޔަން އެނގޭ މީހެއް ނޫން‪.‬‬

‫ކުޅެފައި ވަނީ ބޭލް އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ވާން ހުރި ބޭލްގެ‬

‫ނަށަން އެނގޭ މީހެއް ނޫން‪ .‬އެހެންވީމާ ބޮލީވުޑް‬

‫ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް‬

‫ފިލްމެއް ކުޅުމަކީ ވުމަށް ވުރެ ނުވުމާ ދުރުކަމެއް‪.‬‬

‫ފިލްމަކީ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ބައޮގްރަފިކަލް‬

‫ބލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅޭކަށް އެހާ‬ ‫އަހަރެން ހަގީގަތުގައި ޮ‬

‫ގލްޑް ޑައިރެކްޓް ކުރާ‬ ‫ޑްރާމާއެކެވެ‪ .‬އެއީ ޖޭމްސް މެން ޯ‬

‫ޝައުގުވެރި ކަމެއް ވެސް ނެތް މި ބުނި ސަބަބުތަކާ‬

‫ފޑް ވާސަސް ފެރާރީ" އެވެ‪.‬‬ ‫" ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ބޭލް‬ ‫ހުރެ‪ "،‬އޮސްކާ ވެސް ހާސިލު ޮ‬

‫ކްރިސްޓިއަން ބޭލް‪ :‬އޭނާއަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ރޯލްތައް ކުޅޭ އެކްޓަރެއް‪.‬‬

‫"އެމެރިކަން ސައިކޯ" އާއި "ދަ މެޝިނިސްޓް"‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން ‪ 28‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ‬

‫ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލާފައި ބުންޏެވެ‪" .‬އެހެންވެ ބޮލީވުޑް‬

‫އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި މެޓް ޑޭމަން ވެސް‬

‫ޖކަކަށްކަން‬ ‫ފިލްމެއް އަހަރެން ކުޅެފި ނަމަ ވާނީ ޯ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޭނގޭ‪".‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ޑޮކްޓަރަށް ކަންކަ ްނ‬ ‫ސިއްރުކޮށް ދޮގު ހަދަންތަ؟‬ ‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޑޮކްޓަރު ހިތަށް އަރާފާނެ އެއްޗަކާ މެދު ވިސްނުމާއި‬

‫ޑޮކްޓަރަށް އެނގުން މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން‬

‫ބޑު ނަސޭހަތެއް އަޑުއަހަން‬ ‫ޑޮކްޓަރުގެ ފަރާތުން ޮ‬

‫މަދުވެގެން އެއް ކަމެއް އެ މީހުން ސިއްރުކުރެ‬

‫އިންނަން ބޭނުން ނުވުމެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ސިއްރުކުރަނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އެ ޮ‬

‫ޑކްޓަރު އެ މީހުންނަކީ‬ ‫ގިނަ މީހުން ބޭނުންވަނީ ޮ‬

‫ކަސްރަތުކުރަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަމާއި ކައިބޮއެ‬

‫މުހިއްމުކަން ކުޑަ އަދި ލަދުގަންނަން ނުޖެހޭ ވަރު‬

‫އުޅޭ އެއްޗެއްސާއި ސިނގިރޭޓް ބުއިމާއި ޑްރަގްސް‬

‫ވަރަށް ރަނގަޅު މީހެއް ކަމަށް ދެކޭށެވެ‪ .‬ގޯސް‬

‫ކަންކަމެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވެސް ބޮޑާވެގަނެވޭތީ އެ ކަންކަން‬

‫ގތުން ޑޮކްޓަރުންނަށް‬ ‫ބޭނުންކުރުން ފަދަ ކަންކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ގތުގައި ޑޮކްޓަރަށް‬ ‫ނިންމުންތައް ނިންމާ މީހެއްގެ ޮ‬

‫ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ދޮގު ހަދާ މީހުންގެ ނިސްބަތް ‪ 80-60‬ޕަސެންޓަށް‬

‫ފާހަގަވެދާނެތީ އެފަދަ މީހުން ޖެހިލުންވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަރަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އެއްޗެއް‬ ‫އަދި ޑޮކްޓަރު ދޭ ލަފައާ ބެހޭ ޮ‬

‫އފް ދި އެމެރިކަން މެޑިކަލް‬ ‫ދަ ޖާނަލް ޮ‬

‫ގތުގައި ކިތަންމެ ކުޑަ‬ ‫ދިރާސާވެރިން ފާހަގަކުރާ ޮ‬ ‫ކަމެއް ސިއްރު ކުރިޔަސް‪ ،‬އެ ކުރެވޭ ކަމަކީ ޑޮކްޓަރު‬

‫ކށްފައިވާ މި ހޯދުމަކީ‬ ‫އެސޯސިއޭޝަންގައި ޝާއިއު ޮ‬

‫ދޭން ޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު އިރުޝާދަށް ހުރަސް‬

‫ނޭނގުނަސް ނުވަތަ ދެބަސްވިޔަސް ތިންބައިކުޅަ‬

‫ކށް ނަގަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަން ދިރާސާގައި‬ ‫ސީރިއަސް ޮ‬

‫އެޅުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި މައްސަލައިގެ ޒިންމާ ނަގަން‬

‫އެއްބައި މީހުން އެކަމަކާ މެދު އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހުންނެވި ޑރ‪ .‬އެންޖެލާ ފެގާލިން‬ ‫އިސް ޮ‬

‫ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ބަލިމީހުން ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ‬

‫ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‪ ،‬މަސްތުވާތަކެތި‬

‫މީހުން ދެކެ އެވެ‪.‬‬

‫މިއީ އެމެރިކާގެ ‪ 4،500‬މީހަކު ޑޮކްޓަރުންނަށް‬ ‫ކން ވާހަކަތަކެއްކަން އޮޅުންފިލުވައިގެން‬ ‫ކިޔައިދެނީ ޮ‬

‫ބޭނުންކުރުމާއި ފައިދާހުރި ކާނާ ނުކެއުން‬

‫އފް ޔޫޓާ ހެލްތުގެ ދިރާސާވެރިން ހޯދި‬ ‫ޔުނިވާސިޓީ ޮ‬

‫ފަދަ ސަބަބުތަކާ ހެދި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު‬

‫ހޯދުމެކެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުވަމުންދިޔުމެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާގެ ގިނަ ބައިވެރިން އެއްބަސްވި ގޮތުގައި‬

‫ދގު ހެދުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކަށް ވަނީ‬ ‫ޮ‬

‫ޑކްޓަރަށް ކަންކަން‬ ‫އެންމެ ގިނައިން ޮ‬ ‫ސިއްރުކުރަނީ އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންނާއި އަމިއްލަ‬ ‫ނަފްސަށް އިތުބާރު ކުޑަ މީހުންކަން ވެސް ދިރާސާ‬ ‫އިން އެނގުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އައިފޯނު ޔޫއެސްބީ‪-‬ސީ‬ ‫އަށް ބަދަލުކޮށްފާނެތަ؟‬ ‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތެއް ނިންމާފައި ނެތް ނަމަ‪،‬‬ ‫އެޕަލް ކުންފުނިން ވަކި ޮ‬ ‫މިއީ އެއްވެސް މީހަކަށް ޖަވާބުދޭން އެނގޭ ސުވާލެއް‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‪ ،‬މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިސްނައި‪،‬‬

‫ކަނެކްޓަރަކީ އެޕަލް އަށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ހޯދައިދޭ‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް‬ ‫ފެންނަ އެއްޗެއް ބުނަން ފުރަސަތު ޮ‬

‫ވަސީލަތަކަށް ވުމެވެ‪ .‬މިކަމުގައި ބުނަން އޮތީ‪ ،‬އެޕަލްގެ‬

‫އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫މުޅި މާހައުލު ޓައިޕް‪-‬ސީ އަށް ބަދަލުކުރުން‪ ،‬އެޕަލް އަށް‬

‫އައިފޯނަށް ޔޫއެސްބީ‪-‬ސީ ތައާރުފުކުރުމުގައި އެޕަލް‬ ‫ބަލާނީ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކަށެވެ‪ .‬މާލީ ތަނަވަސްކަމަށް ވެސް‬ ‫ބަދަލުވަމުން ދާއިރު‪ ،‬އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް މާ ބޮޑަށް‬

‫ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި‪" ،‬އެޕަލް އެޕްރޫވް"‬

‫ބޑު އުނދަގުލަކަށް‬ ‫ތަފާތުވުމަކީ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ޮ‬

‫ލބިވާ މީހުން‪ ،‬އެ ނޫން‬ ‫ކޮށްފައި އޮތުމުން‪ ،‬އެޕަލް ދެކެ ޯ‬

‫ވެދާނެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬ވިޔަފާރީގައި އެއް ހަމައަކުން‬

‫އެއްޗެއް ގަންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ‪ .‬އެޕަލްގެ‬

‫ފނު ޔޫއެސްބީ‪-‬ސީ އަށް‬ ‫މުއާމަލާތުކުރުމަށްޓަކައި‪ ،‬އައި ޯ‬

‫އާލާތްތަކާ މެދު މީހުން ދެކެނީ‪ ،‬އެޕަލުން އުފައްދައިފި ނަމަ‪،‬‬

‫ބަދަލުކޮށްފާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފެންވަރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ޔޫއެސްބީ‪-‬ސީ އާ މެދު‬

‫ރ އަށް ޔޫއެސްބީ‪-‬ސީ ކަނެކްޓަރަށް‬ ‫އައިޕެޑް ޕް ޯ‬

‫ހަޑިވާނެ ވަރާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލާށެވެ‪ .‬މިއީ ފަހަރުގައި‬ ‫ބައެއް މީހުންގެ ސަމާލު ކަމަށް އެހާ ބޮޑަށް އައިސްފައި‬ ‫ނެތް ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފނުގެ ސާފުތާހިރުކަމާ ބެހޭ‬ ‫އެކަމަކު މޮބައިލް ޯ‬

‫ސެމްސަންގްގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ‬ ‫ޓެކްނޮ ލޮޖީ ވަގަށް ނަގައިފި‬

‫ފނުގެ ސާފުތާހިރު‬ ‫"އެހެންވީމަ އެބަޖެހޭ ގެންގުޅޭ ޯ‬ ‫ކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދޭން‪ .‬އެހެން ނޫނީ‬ ‫ސިއްހީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ގޮތުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާ އިރު‬

‫ބޮޑު‪ "،‬ދިރާސާ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އެބަޑީން‬

‫މިއީ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނައިލަން‬

‫ރފެސަރު ހިއު ޕެނިންޓަން ވިދާޅުވި‬ ‫ޔުނިވަސިޓީގެ ޕް ޮ‬

‫ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ‪ .‬އިނިޝިއަލް ވޮޝްރޫމް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހައިޖީނުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާގައި ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫ފނުގެ ނުތާހިރުކަން ފާހާނާ‬ ‫އަތުގައި ގެންގުޅޭ މޮބައިލް ޯ‬ ‫ތައްޓަށް ވުރެ ‪ 7‬ގުނަ ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ފނު ގެންގުޅޭ ކޮންމެ ހަ‬ ‫ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މޮބައިލް ޯ‬

‫ފނުތަކަކީ ލެދަރު ކަވަރު ލައްވައިގެން‬ ‫ކަމަށް ބެލެވޭ ޯ‬ ‫ފނުތަކުގެ ކަވަރުގައި‬ ‫ފނުތަކެވެ‪ .‬އަދި އެފަދަ ޯ‬ ‫އުޅޭ ޯ‬

‫ފނުތަކުގައި ބޮޑުކަމުދާ‬ ‫އެގޮތުން އެފަދަ މީހުންގެ ޯ‬

‫އަށަގަންނަލެއް ފަސޭހަވެފައި‪ ،‬އޭގެ ގެއްލުން ވެސް ބޮޑު‬

‫ކލީ މަތީ މިންވަރަކަށް އަށަގެންފައި ހުންނަ‬ ‫އީ‪ޮ -‬‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬މީގެ ސަބަބުން ކާނާ ވިހަވުން ފަދަ‬

‫މބައިލްގެ މުޑުދާރުކަން‬ ‫ދިރާސާގައި ބުނި ގޮތުގައި ޮ‬

‫މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ކުރުވަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނު ބާޒާރަށް ނެރޭނެކަން‬ ‫އަންނަ އަހަރު އެ ޒާތުގެ ޯ‬

‫ވެސް އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މީހަކު މޮބައިލް ޯފނެއް ބޭނުން ކުރަނީ‪ :‬މީގެ ސާފު ތާހިރުކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން ޖެހޭ‪.‬‬

‫ލޖީ ވިއްކައިލި‬ ‫ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަކަށް ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ކށް އެ ކުންފުނީގެ ފަތްޖަހައިލެވޭ‬ ‫އިއުލާންކޮށްފައި ވަނި ޮ‬

‫ކބައިކަމާއި މިކަމުގައި‬ ‫ނަމަވެސް އެ ދެ ކުންފުންޏަކީ ޮ‬

‫ލޖީ ވަގަށް ނަގައި ޗައިނާގެ‬ ‫ފޯނުގެ ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ޝާމިލުވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެ‬

‫ކުންފުނިތަކަކަށް ވިއްކައިލި މައްސަލައެއްގައި ‪11‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ‬ ‫ސު ޯ‬

‫އަސަރު އެކުލެވޭ ފޯނުތަކެވެ‪.‬‬

‫ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ނުރައްކާތެރި ޖަރާސީމުތައް‬

‫ފޯނުގެ ނަކަލެއް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާލައި‬

‫ޕލްގެ އެހީތެރި ކަމަށް‬ ‫ހައްޔަރު ކުރަން ވަނީ އިންޓަ ޯ‬

‫މީހެއްގެ މައްޗަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދައުވާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުކަމުދާ ތަކެތީގެ ނަޖިހުގެ‬ ‫މީހަކުން އެކެއްގެ ފޯނަކީ ޮ‬

‫ތަކެތީގައި ހިމެނޭ ނުރައްކާތެރި ބެކްޓީރިއެއް ކަމަށްވާ‬

‫ގތަށް ފަރުމާ ކުރާ ސްމާޓް‬ ‫ފަތްޖަހައިލެވޭ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ އިރު‪ ،‬ބާކީ ތިބި މީހުން ހޯދައި‪،‬‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސެމްސަންގުން‬

‫އފް ހައިޖީން އެންޑް ޓްރޮޕިކަލް‬ ‫ލަންޑަން ސްކޫލް ޮ‬ ‫މެޑިސިނުން ‪2011‬ގައި ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި‬

‫ކށްފައިވާ އެންމެ މުޑުދާރު‬ ‫އެ ދިރާސާގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫އތީ މި ވިސްނުމެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫ސެމްސަންގްގެ ފަތްޖަހައިލެވޭ ޯފނު މިދިޔަ މަހު ދައްކައިލަނީ‪.‬‬

‫ފނުގައި ބެކްޓީރިއާ އަށަގެންފައިވާ މިންވަރު‪،‬‬ ‫އަދި ޯ‬ ‫ދައްކުވައިދޭ ކަމަށް ދިރާސާ ހެދި ޓީމުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް ޔޫއެސްބީ‪-‬ސީ‬

‫ލޖީ ސިނާއަތު ޓައިޕް‪-‬ސީ އަށް‬ ‫ބަލާފާނެ އެވެ‪ .‬ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ފނު ބޭނުން ކުރުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ކންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި‬ ‫މބައިލް ފޯނަކީ މިހާރު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ވަކި ކުޑަ ފައިދާއަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސރީޒް" އުފެއްދުމުގައި ވަކި ފެންވަރެއް‬ ‫"އެކްސެ ޮ‬

‫ފނާ އެކު‪ ،‬ފާހާނާ ކުރަން ވަދެ‪ ،‬ތަށިމަތީގައި‬ ‫މީހުން ޯ‬

‫އންނަ އެއްޗެކެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ މީތި‬ ‫ވެސް ‪ 24‬ގަޑިއިރު ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ލައިޓްނިން ކަނެކްޓަރު‬ ‫މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޮ‬ ‫ދޫކޮށްލަން އެޕަލް ބިރުގަނެ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‪ ،‬ލައިޓްނިން‬

‫ބޑުވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބުގެ ތެރޭގައި ބައެއް‬ ‫ޮ‬

‫ކށްލުމުން ހައިރާންކޮށްލާ ވަރަށް‬ ‫ފނުގެ ކަވަރު ސްކޭން ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ހިމެނުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އައިފޯނަށް މި ބަދަލު‬ ‫އަތުވެދާނެ ކަމަށް ފިކުރުގައި ބާއްވަންވާނެ އެވެ‪ .‬ބޭނުންކުރާ‬

‫ފާހާނާ ތައްޓަށް ވު ެރ‬ ‫މޮބައިލް ފޯނު މުޑުދާރު‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ފނުގައި މި މިންގަނޑު‬ ‫ބަދަލުކުރުމުގެ މާނަ އަކީ‪ ،‬އައި ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފނު ފަރުމާ ކުރުމުގެ‬ ‫ފަތްޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ޯ‬ ‫ލޖީއަކީ ހަ އަހަރު ވަންދެން ސެމްސަންގުން ކުރި‬ ‫ޓެކް ޮ‬ ‫މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ކުންފުނިން ވަނީ‬ ‫ޑލަރު ހަރަދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަށް ‪ 130‬މިލިއަން ޮ‬ ‫ފނުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ބޮޑެތި‬ ‫މބައިލް ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ފނު އުފެއްދުމުގެ‬ ‫ކުންފުނިތަކުން ފަތްޖަހައިލެވޭ ޯ‬

‫ރސެކިއުޓާ އޮފީހުން ބުނީ‬ ‫ނަމަވެސް ޕް ޮ‬ ‫އލެޑް އެޖް ޕެނެލް‬ ‫"ސެމްސަންގްގެ ފްލެކްސިބަލް ޯ‬

‫ހދަން ފޫގަޅާފައިވާ އިރު‪ ،‬މިކަން ކާމިޔާބު‬ ‫ޝަރަފު ޯ‬ ‫ކުރި ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކީ ސެމްސަންގެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ސެމްސަންގްއާ ވާދަވެރި ވާވޭ ނިސްބަތްވާ‬

‫ގތުގައި ސެމްސަންގެ ފަތްޖަހައިލެވޭ‬ ‫އޮފީހުން ބުނި ޮ‬

‫‪3‬ޑީ ލެމިނޭޝަން" ޗައިނާގެ ބަޔަކަށް ވިއްކައިލީ‬

‫ލޖީ ވިއްކައިލީ ޗައިނާގެ ދެ‬ ‫ފޯނުގެ ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ސެމްސަންގްގެ ސަޕްލަޔަރެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ދެ‬

‫ލޖީ ވިއްކައިލުމާ‬ ‫ޗައިނާ އަށް ސެމްސަންގްގެ ޓެކޮނޮ ޮ‬

‫ކުންފުންޏަކަށެވެ‪ .‬އަދި މި މައްސަލާގައި ‪ 11‬މީހެއްގެ‬

‫ލޖީ ވިއްކައިލީ ގާތްގަނޑަކަށް‬ ‫ކުންފުންޏަކަށް ޓެކްނޮ ޮ‬

‫އެކު މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލަން‬

‫ކށް‪ ،‬ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތިން މީހަކު‬ ‫މައްޗަށް ދައުވާ ޮ‬

‫ޑލަރަށް ކަމަށް ވެސް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން‬ ‫‪ 14‬މިލިއަން ޮ‬

‫ބޭނުންވާ މި ވައްކަމުގައި ވާވޭއާ ގުޅުމެއްވޭތޯ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ކައިވެ ީނގެ ހަފުލާގައި ހަ ާވ‬ ‫އެރުވުމުން ޕްރިޔަންކާ އަށް‬ ‫ފާޑުކިޔުން‬ ‫އިންޑިއާގައި ފާހަގަ ކުރާ ދިވާލީ ފަދަ ހާއްސަ‬ ‫މުނާސަބުތަކާ ގުޅުވައިގެން ހަވާ އަރުވައި‪ ،‬ބަޑިބޭހުގެ‬ ‫ތަފާތު ކުޅިވަރުތުތައް ކުޅުމަކީ ސަގާފީ އާދައެކެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އެކަމަކު މި ފަހުން ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ސަބަބުން‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން ހިޔާލު ފާޅު ކުރި މީހަކު‬

‫ނުރައްކާތެރި ބައެއް ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވުމާއި އޭގެ‬

‫ބުނި ގޮތުގައި ޕްރިޔަންކާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ދެފުށް‬

‫ސަބަބުން ޖައްވު ނުސާފުވެ‪ ،‬އަޑުފަށްގަނޑު ވެސް‬

‫ގތްކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ‪ .‬އަދި އެހެން‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ގަދަވާތީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ކުޅުން އިންޑިއާގައި‬

‫މީހުންނަށް ކަންކަން ނުކުރުމަށް ގޮވައިލާ އިރު‪،‬‬

‫އންނަނީ ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ޮ‬ ‫އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާގެ ޗޯޕްޅާ އާއި‬

‫ފުރަތަމަ ތިމާ މީހާ އިސްލާހު ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ކުޅޭތީ އޭނާ އަށް ނޭވާލެވޭ‬

‫ޖނަސްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތައް‬ ‫އެމެރިކާގެ ނިކް ޯ‬

‫ކަމަކަށް ނުލެވޭ‪ .‬އަޑުފަށްގަނޑު ގަދަކަމުން ކަންފަތް‬

‫ޖޯދުޕޫރްގެ އުމައިދު ބަވަން ގަނޑުވަރުގައި ކުރިއަށް‬

‫ބައްވޭ‪ .‬އެކަމަކު އަމިއްލަ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ‬

‫ގެންދިޔަ އިރު‪ ،‬ރޭގަނޑު ވަނީ ވަރަށް ގަދައަށް‬

‫އަރުވަންވީމަ މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ވާ ކަމަކަށް‬

‫ހަވާ އެރުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވޭ‪ "،‬ޓްވިޓާގައި މީހަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން ޕްރިޔަންކާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ‬ ‫ފާޑުކިޔުންތައް މިހާރު ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާއަކީ ވެސް ދިވާލީ ފަދަ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ‬ ‫ކށް ބަޑިބޭހާ ނުލާ‬ ‫ކުރަން ވާނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޮ‬ ‫ކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ބަތަލާއެކެވެ‪ .‬އަދި ނޭވާ ހިއްލުމުގެ‬

‫ގިނަ ފިލްމުތަކަކަށް ސޮއި ކުރާކަށް‬ ‫ބޭނުމެއް ނޫން‪ :‬އަނުޝްކާ‬

‫އެރުމުން އެކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ހަޖަމު ކުރަން ދަތިވީ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ޕްރިޔަންކާ އަށް‬ ‫ޯ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހނިހިރު ދުވަހާއި އާދީއްތަ ދުވަހު‬ ‫ނަމަވެސް ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫އޭނާ އަދި ވަނީ ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނީގެ‬ ‫ހަފުލާގައި އެރުވީ ފަތްފިލާވެލިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ‬ ‫ތ ވެސް ސުވާލު އުފައްދައި‪،‬‬ ‫ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަވާ ޯ‬ ‫ޖކް ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ބައެއް މީހުން އަދި ވަނީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި‬

‫މައްސަލަ ވެސް ހުންނާތީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރަކީ އެހާ‬

‫ހަވާ އެރުވި ސީދާ ސަބަބު ޕްރިޔަންކާ ސާފުކޮށް ދޭން‬

‫ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޕްރިޔަންކާ ކުރިން‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ‬

‫ސޯފީ ޓާނާގެ ކައިވެނި އަންނަ‬ ‫އަހަރު ފް ާރންސްގައި‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މި އަހަރު ރިލީޒްވި އަނުޝްކާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ‬ ‫ރލު ވެސް ކުޅުނު‬ ‫އޭނާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް‪ ،‬ބަތަލާގެ ޯ‬ ‫ބިރުވެރި ފިލްމު "ޕަރީ" އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ޖޫންގައި‬

‫އަވަސް އަރުވާލައިގެން ގިނަ ފިލްމުތަކަކަށް ސޮއި‬

‫"ސަންޖޫ" އަދި ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރިލީޒް ކުރި "ސުއީ‬

‫ކައިވެނި ކުރާކަން ލައިފް ކޯޗް މައިކް ބެޔާ ވީޑިއޯއަކުން‬

‫ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ކުޅޭނީ އަބަދުވެސް ތަފާތު‬

‫ދާގާ‪ :‬މޭޑް އިން އިންޑިއާ" އިން އަނުޝްކާ‪،30 ،‬‬

‫ތުރޯންސް" އިން ވިދައިލި ޒުވާން ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ‬

‫ޓރީގައި ހިއްސާ ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ‬ ‫އިންސްޓަގްރާމް ސް ޯ‬

‫އެކި ކަހަލަ ކެރެކްޓާތައް ކުޅެން ލިބޭ ފިލްމުތައް ކަމަށް‬

‫ފެނިފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި މި މަހުގެ ‪ 21‬ގައި އޭނާ‬

‫އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ‬

‫ސފީގެ ބައެއް‬ ‫ޯ‬ ‫ޕޯސްޓް ފަހުން ޑިލީޓްކޮށްލި ނަމަވެސް‬

‫ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ "ޒީރޯ" ސިނަމާތަކަށް‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ފޭނުން ވަނީ އެ ވީޑިއޯ ސޭވްކޮށް‪ ،‬ސޯޝަލް މީޑިއާގައި‬

‫އގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް‬ ‫އެޗްބީ ޯ‬

‫ކޅު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ވެސް‬ ‫މި އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬ ‫ރންސް" ގައި ސަންސާ‬ ‫ހޭދަ ކުރި އަދި "ގޭމް އޮފް ތު ޯ‬

‫ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހނިހިރު ދުވަހު އިންޑިއާގެ‬ ‫ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޮ‬

‫ގތުގައި މިހާރު އޭނާ ހުރީ‬ ‫އޭނާ ބުނީ ބަތަލާއެއްގެ ޮ‬ ‫ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެވޭ ހިސާބެއްގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން ‪ 2008‬ގެ ފިލްމު "ރަބް ނެ ބަނާދީ‬

‫އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޖަބް ތަކް ހެ ޖާން" އާއި "ޕީކޭ" އަދި "އޭ‬ ‫ދިލް ހޭ މުޝްކިލް" ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ އަނުޝްކާ‬

‫ސްޓާކްގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ‪ 22‬އަހަރުގެ ބަތަލާ ލޯބީގެ‬

‫ޖޯދުޕޫރްގައި ކައިވެނި ކުރި އިރު‪ ،‬އެ ހަފުލާގައި އެންމެ‬

‫ބލީވުޑަށް ނުކުތް ފަހުން‪ ،‬މިހާތަނަށް‬ ‫ޖޯޅީ" އިން ޮ‬

‫ބުނި ގޮތުގައި މިހާރު ވެސް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް އޭނާ‬

‫ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅެނީ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ‬

‫ސފީ އާއި ޖޯއީ ހިމެނެ‬ ‫ޯ‬ ‫ފޯރި ނެގި މީހުންގެ ތެރޭގައި‬

‫ވަރަށް ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ފިލްމުތައް ކުޅެގެން‪،‬‬

‫އަށް ހުށަހަޅާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬އަދި ވަގުތު ޖެހުމުން‬

‫ކައިވެނި ކުރި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ‪/‬އެކްޓަރު ނިކް‬

‫އެވެ‪ .‬އަންނަ އަހަރު އެ ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރަން‬

‫ބެލުންތެރިން ބަލައިގެންފައިވާ ބަތަލާއަކަށް ވެވިފައިވާ‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް‬ ‫އެ ފިލްމުތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކަމަށް އަނުޝްކާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖއީ ޖޯނަސްއާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖޯނަސްގެ ބޭބެ ޯ‬

‫ނިންމި ނަމަވެސް އަދި ވަކި ތާރީހެއް ނުނިންމަ އެވެ‪.‬‬

‫"އެނަދަ މީ" އާއި "އެކްސް މެން‪ :‬އެޕޮކެލިޕްސް"‬

‫ގތުގައި ސޯފީ އާއި‬ ‫އެކަމަކު އަސް ވީކްލީން ބުނި ޮ‬

‫"ވަކިން ހާއްސަކޮށް މި އަހަރަކީ އަހަންނަށް ވަރަށް‬

‫"ޒީރޯ" އަށް ފަހު‪ ،‬އަނުޝްކާގެ އިތުރު ފިލްމެއް‬

‫ސފީ އާއި ޖޯއީ އެންގޭޖްވީ‬ ‫ޯ‬ ‫ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ‬

‫ޖއީ ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރުގެ‬ ‫ޯ‬

‫ބިޒީ އަހަރެއް‪ .‬އަހަރެން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ކށްފައެއް ނެތެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ‬ ‫ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ޮ‬

‫ޓބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކް ޯ‬

‫ފަހުކޮޅު އެވެ‪.‬‬

‫އެއް ފަހަރާ ކިރަން ޖެހުނު އަހަރެއް‪ .‬އެހެންވެ ދެން‬

‫ރޑިއުސް ކުރާ ވެބް ސީރީޒް "ބުލްބުލް" އަންނަ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި "ގޭމް އޮފް‬

‫ސއި ކުރުމުގެ ކުރިން‬ ‫ޮ‬ ‫ބޭނުން ވަނީ އާ ފިލްމަކަށް‬

‫އަހަރު ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމް ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާގެ އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި‬

‫ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން‬

‫ކށް ދުރަށް ޖެހިލައި‪،‬‬ ‫ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކުން ކުޑަ ޮ‬

‫ކްލީން ސްލޭޓް ފިލްމްސްގެ ނަމުގައި ފިލްމު‬

‫ރމް ޕްރާޑާ ޓު ނާޑާ" ފަދަ‬ ‫"އެޑްރިފްޓް" އާއި "ފް ޮ‬

‫އތް ފިލްމަކީ ޖޫން‪،‬‬ ‫އަންނަ އިރު‪ ،‬ސޯފީގެ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ހިތްހަމަޖައްސާލަން‪ "،‬މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ތިން‬

‫ރޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާ‬ ‫ކުންފުންޏެއް ހަދައި މިހާރު ޕް ޮ‬

‫ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ ކެމީލާ ބެލްއާ ވެސް ލޯބީގެ‬

‫ގތުން ގުޅުމުގެ ކުރިން ޖޯއީ ވަނީ‬ ‫ސޯފީއާ ލޯބީގެ ޮ‬

‫ގުޅުމެއް ބާއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖއީ އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި‬ ‫ސފީ އާއި ޯ‬ ‫ޯ‬

‫‪ 2019 ،7‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ޑާކް ފީނިކްސް" އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމަކުން ފެނުނު ބަތަލާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަންނަކީ‬

‫ކށް‪ ،‬ކުޅެފައިވާ‬ ‫ވެސް ނަގާ އަނުޝްކާ ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬

‫އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި‬

‫ހަމައެކަނި ބަތަލާއެއް ނޫން މިހާރަކު‪ .‬ކޮނޑުގައި‬

‫ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ޕަރީ" ގެ އިތުރުން ފިލޯރީ‬

‫"ޓައިމް ފްރީކް" އެވެ‪.‬‬

‫އެޅިފައި ހުރި އެހެން ޒިންމާތަކެއް ވެސް އެބަހުރި‪".‬‬

‫(‪ )2017‬އަދި އެންއެޗް ‪ )2015( 10‬ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪18‬‬

‫ރާޖަޕަކްސާގެ ބާރުތައް ކޯޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި‬ ‫ބ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )3‬ބޮޑު ވަޒީރެއްގެ‬ ‫ކޮލަމް ޯ‬

‫ގސްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސަރުކާރުގެ‬ ‫ގެން ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް ރާޖަޕަކްސާ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ‬

‫ގޮތުގައި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ‬

‫ގތުގައި ރާޖަޕަކްސާ ހުންނަވައިފި ނަމަ‬ ‫އިސްވެރިއެއްގެ ޮ‬

‫ސިރިސޭނާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬ބޮޑުވަޒީރުގެ‬

‫ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬

‫ބާރުތައް ސްރީ ލަންކާގެ ކޯޓަކުން މިއަދު‬

‫ގައުމަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް‬

‫ގެއިން ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާ ރަނިލް‬

‫ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫ލަންކާގެ އިސްތިއުނާފި ޯ‬

‫ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ލަންކާ‬ ‫ސިޔާސީ ޮ‬

‫ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރެވޭނީ‬

‫ކޓުން މި ގޮތަށް ނިންމީ ގާނޫނު‬ ‫އިސްތިއުނާފީ ޯ‬

‫ރާޖަޕަކްސާ އާއި ކެބިނެޓުގެ މެންބަރުންނަށް‬

‫ޕާލަމެންޓަށް އެކަނި ކަމަށެވެ‪ .‬ޕާލަމެންޓުން ދެ‬

‫ޚަރަދު ކުރުން ހުއްޓާލަން ލަންކާ ޕާލަމެންޓުން މިދިޔަ‬

‫ރާޖަޕަކްސާގެ ކެބިނެޓުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށްގެން‬

‫ބޑު ވަޒީރުކަމުގެ‬ ‫ވެއްޓުނީ އޮކްޓޯބަރު ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު ޮ‬

‫ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ރާޖަޕަކްސާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު‬

‫ހަފުތާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މެނުވީ ކެބިނެޓުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށް‬

‫މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް‬

‫ނެތް ކަމަށް ފާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޯޕެކުން އަންނަ މަހު‬ ‫ގަތަރު ވަކިވަނީ‬

‫އެމެރިކާގެ ވައި ެގ‬ ‫ހަމަލާތަކުގައި ތާލިބާންގެ‬ ‫ކޮމާންޑަރަކު މަރާލައިފި‬ ‫ކާބުލް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )3‬އަފްޣާނިސްތާނަށް‬

‫އަފްޣާނިސްތާންގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނަކު‬

‫އެމެރިކާ އިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ތާލިބާން‬

‫ވިދާޅުވީ މަނާންގެ މަރުގެ ސަބަބުން ތާލިބާން‬

‫ކމާންޑަރަކު މަރާލައިފި‬ ‫ޖަމާއަތުގެ ވަރަށް ސީނިއާ ޮ‬

‫ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހިތްވަރު ބަލިކަށިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުގެ ސިފައިން ‪2014‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މުއްލާ އަބްދުލް މަނާން އަކުންދު އަކީ‬

‫ވަނަ އަހަރު އަފްޣާނިސްތާނުން ފޭބުމާ ހަމައަށް‬

‫ދެކުނުގެ ހެލްމާންޑް ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު އަދި‬

‫ހެލްމާންޑްގައި‪ ،‬އަށް އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ތިބީ‬

‫އަސްކަރީ ވެރިޔާ އެވެ‪ .‬ތާލިބާނުން ބުނީ މަނާންގެ‬

‫އިނގިރޭސި ސިފައިންނެވެ‪ .‬އެ ޕްރޮވިންސްގެ ބޮޑު‬

‫މަރަކީ އެ ޖަމާއަތަށް ލިބުނު ބޮޑު ދެރައެއް‬

‫ބައެއް މިހާރު ވަނީ ތާލިބާނުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ‬

‫ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް‬

‫ގސްފަ އެވެ‪ .‬ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި‬ ‫ދަށަށް ގެން ޮ‬

‫ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ‬

‫ތާލިބާނުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪ 15‬މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫ގަ ތަ ރު ގެ އެ ނާ ޖީ މި ނި ސް ޓަ ރު ދޯ ހާ ގަ އި މި އަ ދު ވާ ހަ ކަ ދަ އް ކަ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ރޮ އި ޓާ ސް‬ ‫ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )3‬ގޭސް އުފެއްދުމަށް‬ ‫އޕެކުން އަންނަ މަހު‬ ‫ސަމާލުކަން ދޭން ކަމަށް ބުނެ ޯ‬ ‫ގަތަރު ވަކިވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ‬ ‫އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ސާދު އަލް ކާބީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އޯޕެކުން ގަތަރު‬

‫ޓަނަށް އިތުރު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގަތަރަކީ ލިކުއިފައިޑް ނެޗަރަލް ގޭސް އެންމެ‬ ‫ޕޓް ކުރާ ގައުމެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ ނެޗަރަލް‬ ‫ގިނައިން އެކްސް ޯ‬ ‫ގޭހުގެ ‪ 30‬ޕަސެންޓް އުފައްދަނީ ގަތަރުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޔ އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ ޖަމިއްޔާގައި‬ ‫ދުނިޔޭގެ ތެ ޮ‬

‫ދހާގައި ނޫސްވެރިންނާ‬ ‫ވަކިވާން ވަނީ ނިންމާފައި‪ޯ "،‬‬

‫ގަތަރު ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ‪ 1961‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކާބީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގަތަރަކީ އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވާ ފުރަތަމަ ގައުމެވެ‪ .‬ކާބީ‬

‫އޕެކުން ވަކިވި ނަމަވެސް‬ ‫ފަނަރަ ގައުމު ހިމެނޭ ޯ‬ ‫ޔ އުފައްދަމުންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ގަތަރުން ތެ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ގަތަރުން ދެން އެންމެ ބޮޑު‬

‫އޕެކުން ވަކިވާކަން ކުރިން އެ ޖަމާއަތަށް‬ ‫ވިދާޅުވީ ޯ‬ ‫އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޕެކުގައި އެންމެ ނަގާކިޔާ ގައުމަކީ ސައުދީ‬ ‫ޯ‬

‫ސަމާލުކަމެއް ދޭނީ ގޭސް އުފައްދަން ކަމަށް ކާބީ‬

‫އަރަބިއާ އެވެ‪ .‬ސައުދީން އިސްވެ ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ވަނީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ ގުދުރަތީ ގޭސް އަހަރަކު‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ދަތިކުރުމުގެ‬

‫މިހާރު އުފައްދާ ‪ 77‬މިލިއަން ޓަނުން ‪ 110‬މިލިއަން‬

‫ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މު އް ލާ އަ ބް ދު ލް މަ ނާ ން މަ ރާ ލު މާ ގު ޅި ގެ ން ސަ ލާ މަ ތީ ފި ޔަ ވަ ޅު ތަ އް ވަ ނީ‬ ‫ވަ ރު ގަ ދަ ކޮ ށް ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އީ ޕީ އޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪20‬‬

‫ރަނިލް އަށް ސިރިސޭ ާނ‬ ‫މިފަހަރު ވެސް ވިދާޅުވީ ނޫނެކޭ‬

‫އީރާނުން މިސައިލް އުފައްދަމުން‬ ‫ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފި‬ ‫ބ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )4‬އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު‬ ‫ކޮލަމް ޯ‬ ‫ގތުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް‬ ‫ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ފްރަންޓް (ޔޫއެންއެފް) އިން ބޭއްވި ވާހަކަތައް‬

‫ސިރިސޭނާ ކުރިން ވަނީ ޓަމިލް ނޭޝަނަލް އެލަޔަންސް‬ ‫(ޓީއެންއޭ) އެކު ވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫއެންއެފް އިން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ބޮޑު ވަޒީރު‬

‫ބޑު ވަޒީރު ކަމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ‬ ‫ނާކާމިޔާބުވެ ޮ‬

‫ކަމަށް ރަނިލް އަލުން ގެނައުމަށެވެ‪ .‬ރަނިލް އަށް މަގާމު‬

‫ގތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް‬ ‫ދެން ގެންނާނެ އެއްވެސް ޮ‬

‫ދިނުމުގެ ވާހަކަތައް އަލުން ފެންމަތިވެފައި މި ވަނީ‬

‫"މިސައިލް ޓެސްޓްތައް ކުރަނީ އީރާނުގެ ދިފާއީ‬

‫ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު ‪ - )3‬ދިފާއީ ބޭނުންތަކަށް‬ ‫މިސައިލް އުފައްދާ ޓެސްޓް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް‬

‫ގތުގައި‪ .‬ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް‬ ‫ކަމެއްގެ ޮ‬

‫އީރާނުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ޓެސްޓްތައް ކުރަމުން ގެންދާނެ‪ "،‬ޝަކާޗީ ވިދާޅުވި‬

‫އީރާނުން ދާދި ފަހުން ޓެސްޓްކުރި މިސައިލްއާ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖެރެމީ ހަންޓް‬

‫ހަވާލާދީ ސިފައިންގެ ތަރުޖަމާން ޖެނެރަލް އަބްލްފަޒްލް‬

‫ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާވެސް‬

‫ބޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ‬ ‫ޮ‬

‫ޝަކާޗީ ވިދާޅުވީ އެއީ އދ‪.‬ގެ ގަރާރުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި‬

‫ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އީރާނުން މެދު ރާސްތާ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މަގާމުގައި ދެމިހުންނެވުމުގެ ހައިސިއްޔެތެއް ނެތް ކަމަށް‬

‫ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ‬

‫ބޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް‬ ‫މިސައިލެއް ޓެސްޓް ކުރުމަކީ ކަން ޮ‬

‫ކޓުން އިއްޔެ ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އީރާނުން‬ ‫ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިއީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަށް ފަހު ޔޫއެންއެފްއާ‬ ‫އެކު ސިރިސޭނާ ބޭއްވި ދެ ވަނަ ބައްދަލުވުމެވެ‪.‬‬

‫ސިރިސޭނާ ކުރިން ވެސް ވަނީ ރަނިލް އަށް ބޮޑު‬

‫އަނެއްކޮޅުން އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް‬

‫މެދުރާސްތާ މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފައި ވަނީ ‪2015‬‬

‫ޔޫއެންއެފްގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރު ލަކްޝްމަން ކިރިއެއްލާ‬

‫ގތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް‬ ‫ވަޒީރުކަން ދޭނެ އެއްވެސް ޮ‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްބުމާ ޚިލާފަށް‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކަށް އެމެރިކާ އިން‬ ‫ވަނީ އީރާނާ އިދި ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ އިއްޔެގެ ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބުވީ ރަނިލްއާ މެދު‬

‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ މެއި މަހު ވަނީ އެ‬

‫ގތުން އެހީވަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފަ‬ ‫ހަތިޔާރުގެ ޮ‬

‫އެއްބަސްވުމުން ވަކިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ހެއްދެވުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސިރިސޭނާ ތަކްރާރުކޮށް ދެ ޮ‬

‫އިޒްރޭލަށް އެއްބާރުލުން ދިން ހަ މީހަކު މަރަން ހުކުމްކޮށްފި‬ ‫ގާޒާ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )3‬އިޒްރޭލަށް‬ ‫އެއްބާރުލުން ދިން ހަ މީހަކު މަރަން ހަމާސް‬ ‫އިން ހިންގާ ގާޒާ ސްޓްރިޕްގެ އަސްކަރީ ކޯޓަކުން‬ ‫މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގާޒާގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ބުނީ އިޒްރޭލަށް‬ ‫އެއްބާރުލުން ދީގެން ‪ 14‬މީހެއްގެ މައްޗަށް‬ ‫ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭން ހަ މީހެއްގެ‬ ‫ކށްފައި ވަނީ ދަންޖައްސައި މަރަން‬ ‫މައްޗަށް ހުކުމް ޮ‬ ‫ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬މަރަން ހުކުމް ކުރި‬ ‫މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި ވަނީ އިޒްރޭލް‬ ‫ގާޒާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ޮ‬ ‫ސިފައިންގެ ބަޔަކު ގާޒާގައި ސިއްރު ހަމަލާތަކެއް‬ ‫ދީ‪ ،‬އަށް މީހުން މަރާލިތާ ތިން ހަފުތާ ފަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން‬ ‫ރކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފަ‬ ‫ހަމާސް އިން ވަނީ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އިޒްރޭލުން ވަނީ ގާޒާގައިވާ ހަމާސްގެ‬ ‫ބން އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަމާޒުތަކަށް ޮ‬ ‫"އިޒްރޭލަށް އެއްބާރުލުން ދޭ މީހުންނަށް‬ ‫އެނގެން ޖެހޭނެ އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނުން އެ‬ ‫މީހުންނަށް ހިމާޔަތެއް ނެތްކަން‪ "،‬ގާޒާގެ ދާޚިލީ‬ ‫ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާން އިޔާދު އަލް ބަޒޫމް ވިދާޅުވި‬

‫ސ ފަ އި ން ގެ ަކ ރު ނަ ގޭ ހު ން ސަ ލާ މަ ްތ ވު މަ ށް ަފ ލަ ސް ތީ ނު ގެ ބަ ޔަ ކު ދު ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ ެއ ފް ޕީ‬ ‫ި‬ ‫ގާ ޒާ ގަ އި ިއ ޒް ރޭ ލް‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ޓީސީ ޗެމްޕިއަނުންގެ ސަފަށް‪،‬‬ ‫ތަފާތަކީ އެކުވެރި ރޫހު!‬

‫އެކެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗިންގައި ނިޒާމްބެ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ‬ ‫ކުޅުންތެރިން މިހާރު އަންނަނީ ޓީސީގެ އިތުރުން އެހެން‬

‫ކުޅުންތެރިޔާ މިހާރު އުމުރުން ‪ 33‬އަހަރުގެ ދަގަނޑޭ‬

‫ޓީމުތަކުގައި ވެސް ފިޔަޖަހަމުންނެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް‬

‫‪ 2001‬ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރު ފަށައި‪ ،‬އޭނާ ރާއްޖޭގައި‬

‫ބަލާނަމަ މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ތަށި ރާއްޖެ‬

‫ކުޅުނު އަހަރުތަކުގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި ދިވެހި ލީގުގެ‬

‫އަށް ގެނެސްދިން ޓީމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި‬

‫‪ 16‬މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ‪ 13‬ތަށި ހޯދީ އޭނާ ކުޅޭ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު‪ ،‬އެއީ ނިޒާމްބެގެ އެދުރަކަށް‬

‫ޓީމުތަކެވެ‪.‬‬

‫ބޅައިގައި ކުރިއަށްދިއުމުގެ މަގު ދައްކައިދިން‬ ‫ހުރެ ފުޓް ޯ‬ ‫ކުޅުންތެރިންނެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޓީސީން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަހޯދީ ‪2014‬‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބޭ ބުނުމުން ގިނަ ބަޔެއްގެ‬ ‫ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫ހަނދާނަށް ކުރިން އަންނާނީ ބައިބަލާ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އފް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް‬ ‫ހޯދައި ރެލިގޭޝަން ޕްލޭ ޮ‬

‫މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުތެރޭ އަލަށް އައިސް ފުޓްބޯޅައިގައި‬

‫ހުރިހާ ހަރުފަތެއް ވެސް ގިރާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ދިމާވި‬

‫ކށްލި އެއް ބަޔަކީ ޓީސީ އެވެ‪.‬‬ ‫ފޯރިގަދަ އެންމެ ގަދަ ޮ‬

‫ކޮންމެ ޗެލެންޖަކާ ޓީސީން އޭރު ދިޔައީ ފިސާރި‬

‫ރާއްޖޭގެ މުބާރާތްތަކުގައި ޓީމުތަކަށް ދެއްކި ވާދަވެރި‬

‫ކެރިގެން ކުރިމަތިލަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ އަށް ހެކިދޭނެ އެއް‬

‫ރޫހާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެ އަށް‬

‫މެޗަކީ ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ‬

‫ހޯދައިދިން ރީތި ނަން އެއީ ޓީސީން ހާސިލްކުރި ބޮޑެތި‬

‫ކށް އޮތް މާޒިޔާއާ‬ ‫ފައިނަލުގައި އޭރު އެންމެ ވަރުގަދަ ޮ‬

‫ކަންތައްތަކެވެ‪ .‬އެ ހުރިހާ ކަމަކުން ކުރިއަށް ޖެހި މި‬

‫ދެކޮޅަށް ޓީސީ ދެއްކި ހިތްވަރު ގަދަ ކުޅުމެވެ‪ .‬އެ‬

‫ފަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ޓީސީ މި‬

‫މެޗުން ޓީސީ ‪ 1-3‬އިން ބަލިވި ނަމަވެސް މާޒިޔާ‬

‫ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ސަފަށް އަރައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ކުރިމަތިކުރުވި ޗެލެންޖަކީ ޓީސީގެ ނަން ފުރަތަމަ‬ ‫ޑިވިޝަނުގައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ސަބަބެކެވެ‪.‬‬

‫އެކުވެރި ފެށުމެއް‪ ،‬ފަސް ބެލުމެއް‬ ‫ނެތި ދިޔައީ ކުރިއަށް‬ ‫ޓީސީގައި އުޅޭ އެންމެންނަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫ކަންވީ ވެން އެހެނެވެ‪.‬‬

‫ނިޒާމްބެ‪ޯ ،‬ކޗެއް ނޫން‪ ،‬ޓީސީގެ ޕްލޭންގެ މުހިއްމު‬ ‫މޭސްތިރިއެއް‬

‫ވެސް އެކުވެރި ބައެކެވެ‪ .‬މީގެ ތޭވީހަކަށް އަހަރު‬ ‫ކުރިން ވެސް ޓީސީގެ ނަމުގައި އެކުވެރިންތައް ދިޔައީ‬

‫ބޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް‬ ‫ކޯޗިންގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޮ‬

‫އާދައިގެ މުބާރާތްތަކުގައި ދިޔައީ ވާދަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ތާރީހުގެ މުހިއްމު‬ ‫ހޯދައި ރާއްޖޭގެ ފުޓް ޯ‬

‫އެކަމަކު ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ކްލަބް ރަޖިސްޓްރީ‬

‫ޗެޕްޓަރުތަކެއްގެ ހިއްސާދާރު އައްޑު އަތޮޅުގެ މަޝްހޫރު‬

‫ކުރެވިގެން ކުޅިވަރުގެ ކަންތައްތަކުގައި އުޅެން ފެށީ‬

‫ޖޖް)ގެ ދަރިފުޅު މުހައްމަދު‬ ‫މަރްހޫމް ހުސެއިން ދީދީ ( ޯ‬

‫އޭގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުންނެވެ‪ .‬އާ ރޫހަކާ އެކު‬

‫ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އަކީ މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި‬

‫ގައުމީ ލެވެލުގައި ޓީސީ ކުޅިވަރުގެ ކަންތައްތަކުން‬

‫ކޗެވެ‪ .‬ފާޑުކިޔުންތަކާ ކުރިމަތިލާން‬ ‫އެންމެ ކެރޭ އެއް ޯ‬

‫ކުރިއަށް ދިއުމަށް ނިންމުމުގައި ވެސް އޮތީ މުހިއްމު‬

‫ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން ކުރެ އެވެ‪ .‬ޗެލެންޖެއް ދޭން‬

‫މަގުސަދެކެވެ‪.‬‬

‫ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ވެސް އުފަލާ އެކު ގަބޫލުކުރެ‬

‫"ކަންމަތީ ގޭންގެކޭ ޓީސީ އަކީ‪ .‬އެއީ އިވޭ އަޑަކީ‪.‬‬ ‫އަސްލު އެކަން ބަދަލުކުރުމަކީ ޓީސީ ކާމިޔާބީ އަށް‬ ‫ދަތުރު ފެށި ހިސާބު‪ .‬ހަގީގަތުގައި ޓީސީގެ ހުރިހާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހުއްޓައެއް‬ ‫ނުލަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޓީސީން އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދެއްކީ ނަޒީހުއާ‪.‬‬

‫އެންމެން ވެސް ބޭނުންވީ އެ ނަމުން ސަލާމަތްވެ‬

‫ދެން އޭރު އޭނަ އަށް އާދެވެން ނެތީ‪ .‬ދެން ޓީސީން‬

‫އަހަރެމެންނަކީ ވެސް އާންމުން ބަލައިގަންނާނެ ބަޔަކު‬

‫ނިޒާމްބެއާ ވާހަކަ ދެއްކީ‪ .‬ނިޒާމްބެއާ ވާހަކަ ދެއްކި‬

‫ޕޓްސް ކްލަބް ވުޖޫދަށް‬ ‫ކަމުގައި ހެދުން‪ "،‬ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ހިސާބުން ހަމަ ޔަގީންވެއްޖެ‪ .‬މިއީކަން ޓީސީ ކުރިއަށް‬

‫ގެނައުމުގެ އިތުރުން ކްލަބް ހިންގުމުގައި އަބަދުވެސް‬

‫ކޗަކީ‪ .‬އެއީ މެނޭޖްމަންޓާ އެއް‬ ‫ޖައްސައިދެވޭނެ ޯ‬

‫ކށް ހަރަކާތްތެރިވާ އަހުމަދު ނަޝީދު‬ ‫އެންމެ އިސް ޮ‬

‫ވިސްނުމެއް ފެނުނީ‪ .‬ހަމަ ޓީސީވަންތަ މީހެއް އަތުގައި‬

‫(ޑޭވް) "މިހާރަ"ށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބައިބަލާގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުން ދިޔަ‬

‫ޖެހުނީ‪ "،‬ޑޭވް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ބޅައިގައި ވާދަކުރަން ފެށީ ‪ 2006‬ވަނަ‬ ‫ޓީސީން ފުޓް ޯ‬

‫ޓީސީން ފުރަތަމަ ވާދަކުރަން ފެށިއިރު‪ ،‬މަޝްހޫރު‬

‫އަހަރު އެވެ‪ .‬އެ އަހަރުން ފެށިގެން ޓީސީން އައީ‬

‫ނަންތަކެއް އެ ޓީމުގައި ނެތެވެ‪ .‬ހަމައެކަނި އެކި‬

‫ގަވާއިދުން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި‬

‫ކްލަބްތަކަށް ކުރިން ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިން ތިބިކަން‬

‫ކުޅެމުންނެވެ‪ .‬ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެލަ ކުޅެލައި‬

‫އެކަންޏެވެ‪ .‬އެކަމަކު ނިޒާމްބެ އެ ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫ބޅައިގައި އެންމެ‬ ‫އންނަ ކްލަބެއްގެ ބަދަލުގައި ފުޓް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ބޭނުންހިފައި ޓީސީ އަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި‬

‫އުހަށް ޓީމު ގެންދިއުމުގެ ވިސްނުން ޑޭވް އަށް އައީ‬

‫ކށްދިނެވެ‪ .‬އެއް ހިސާބެއްގައި ޓީމު‬ ‫ފައިތިލަ ސާބިތު ޮ‬

‫އޭނާ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުޅެފައި ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ހިފަހައްޓައިދިނެވެ‪.‬‬

‫އގަސްޓް މަހު އެނބުރި އައި ހިސާބުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"ރާއްޖޭގައި ހުންނަން އެނބުރި އައިސް ‪2013‬‬

‫ނިޒާމްބެ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ޓީސީގައި ތަށީގެ‬ ‫ހދި ކާމިޔާބީ އަށް ވުރެން ކުރިމަތިލި‬ ‫ނިސްބަތުން ޯ‬

‫ވަނަ އަހަރު އޭރު ޓީސީގެ ރައީސަކަށް ހުރި ޔާމްބެ‬

‫ނާކާމިޔާބީތައް ގިނަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ތިން މުބާރާތެއް‬

‫(ޔާމީން އިބްރާހިމް) ގާތުގައި ބުނިން މި ޓީމު ދެ ވަނަ‬

‫ފިޔަވައި ހުރިހާ މުބާރާތެއް ނިންމާލީ ދެ ވަނައިގައި‬

‫ޑިވިޝަނަށް ނަގައިދޭށޭ‪ .‬އަހަރެންނާއި މޯ (މުހައްމަދު‬

‫ބޅައިގައި މީހުން މިނެކިރާއިރު‬ ‫އޮވެ އެވެ‪ .‬ފުޓް ޯ‬

‫އީސާ) މީތި ދެން ބަލައިދޭނަމޭ‪ .‬އެ ހިސާބުން‬

‫ހަމައެކަނި ތިލަފަތަށްލާން ޖެހެނީ ހޯދާ ތަށިތަކެއް‬

‫ކށް މަސައްކަތް ފަށައިފި‪.‬‬ ‫އެންމެން ވެސް ވަރަށް ވާން ޮ‬

‫ބޅައިގެ ކުރިމަގަށް ކުޅުންތެރިން‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ފުޓް ޯ‬

‫އިންޝާﷲ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިޔައީ‪ ".‬ޑޭވް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކާމިޔާބީ‬ ‫ނެރެދިނުމަކީ ވެސް ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ޮ‬

‫ޖޒީގައި ދަގަނޑޭ ލައްވައި ކުޅުމަކީ‬ ‫"ޓީސީ ޯ‬ ‫ގތުގައި ދެކުނީ‪ .‬އެހެންވެ އޭނަ‬ ‫ޝަރަފެއްގެ ޮ‬ ‫ގެންނަން އެންމެ ބޭނުންވީ‪ .‬ހަމަހުރެފައި ދަގަނޑޭ‬

‫ދިން ޓާގެޓަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން‬

‫ބޑު ހަރަދެއް ނުކުރަން‪ .‬އޭނަ އާއި މުޅި‬ ‫އަށް ޮ‬

‫ނެރެދިނުމަށް‪ .‬އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ‬

‫ގތްތަކެއް ހޯދަން ލައިބީރިއާ‬ ‫ޓީމަށް ހަރަދުކުރުމުގައި ޮ‬

‫ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ދިޔަސް ސީދާ އެ ޓީމެއްގައި ކުޅެވޭ‬

‫ފވާޑާއި ބިދޭސީ ކީޕަރު އަސްނިން ދޫކޮށްލީ‪ .‬ދެން‬ ‫ޯ‬

‫ފެންވަރެއްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހެދުމަށް‪ .‬އެ އަށް ވުރެ‬

‫ކީޕަރު ކިރަން ގެނައީ ރަނގަޅު ކީޕަރަކާ އެކު‬

‫ރަނގަޅަށް ވީ ރަނގަޅު ހަތް ކުޅުންތެރިން ނެރެވުނު‪.‬‬

‫ލީގަށް ވާދަކުރެވޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު ދަގަނޑޭ ވެސް‬

‫ދެން ލީގު ލިބުމަކީ ހަގީގަތުގައި މި ޓީމުން ކަނޑައެޅި‬

‫ދިނުމުން‪ "،‬ލީގަށް ވާދަކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ދިޔަ ގޮތް‬

‫ބނަހެއް‪ "،‬ލީގުގެ ފަހު މެޗަށް‬ ‫ޓާގެޓްތަކަށް ބަލާއިރު ޯ‬

‫ޑޭވް ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬

‫މި ކާމިޔާބީ އަކީ ޓީސީން ކްލަބެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ގލްޑަން ޖެނެރޭޝަންގެ ފޭސް‪".‬‬ ‫ދެއްކި ޓީސީގެ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނެގި ގިނަ ރިސްކުތަކުން ފުރުސަތު ލިބި ތަފާތު ދެއްކި‬

‫ފަހު ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ދަގަނޑޭގެ ސޮއި ހޯދައިފަ‬ ‫ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ‬

‫"އަސްލު ހަގީގަތުގައި ޓީސީން މި ފަހަރު ވެސް‬

‫"ޔާމްބެ އަކީ ޓީސީ ލީޑުކުރުމުގައި ހަގީގަތުގައި ނަމޫނާ‬

‫‪21‬‬

‫ގތުގައި ޓީސީ އިތުރަށް‬ ‫ނިޒާމްބެ ސިފަކުރާ ޮ‬ ‫ކށްދިނީ ދަގަނޑޭ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ފުރިހަމަ ޮ‬

‫ކށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެޅިގެންދިޔަ ވަރަށް‬ ‫ހަރުދަނާ ޮ‬

‫ކްލަބަކުން އެހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލީގު ހޯދާނީ‬

‫ގތުގައި ނިޒާމްބެ ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ފިޔަވަޅެއްގެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އެ އިރެއްގައި ކުޅޭ ހުރިހާ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން‬

‫ބޅައިގައި ކާމިޔާބީ އަކީ ހަމައެކަނި ފައިސާ‬ ‫އަދި ފުޓް ޯ‬

‫ލައިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޓީސީން އެކަން ހާސިލްކުރި‬

‫އންނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުމަކީ‬ ‫އަށް ބަރޯސާވެގެން ޮ‬

‫ހަމައެކަނި މަދުވާ ބައި ހޯދައިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ނިޒާމްބެ ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ލިބިފައި ހުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދެ‬

‫ބޅަ ސީޒަން ދިގުލައިދާތީވެ‪،‬‬ ‫މި ފަހަރުގެ ފުޓް ޯ‬ ‫މި އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް އަންނަ އަހަރަށް‬

‫ކށް ހަރަދުކުރި ކްލަބް ގޮތުގައި‬ ‫ވަނަ އަށް އެންމެ ކުޑަ ޮ‬

‫ކށް ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު މި‬ ‫ފަސް ޮ‬

‫އތީ‪ .‬ފަހަރުގައި މިއީ ދޮގަކަށް ވެސް ވުން‬ ‫ޓީސީ ޮ‬

‫އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ހަރަދުކުރި ޓީމުތައް‬ ‫އެކަށީގެންވޭ‪ .‬މި އަށް ވުރެ މާ ޮ‬

‫ޓީސީ އަށް ލީގުގެ ކާމިޔާބީން ހިތްވަރު ހޯދައި‪ ،‬މި‬

‫އތް‪ .‬ހަގީގަތުގައި މީގެ އިން ދައްކުވައިދޭ‬ ‫ވެސް އެބަ ޮ‬

‫އަހަރު ދެން ކުޅޭނެ މުބާރާތެއް ނެތެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް‬

‫އެއްޗަކީ ހުސް ފައިސާ ނޫންކަން މުހިއްމީ‪ "،‬ނިޒާމްބެ‬

‫އތް އަހަރަށް ޓީމު އެކުލަވާލުމުގެ‬ ‫ދެން އޮތީ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތެވެ‪.‬‬

‫ޓީސީން ކުޑަ ބަޖެޓެއްގައި ވެސް ކްލަބް ކުރިއަށް‬

‫ޕޓްސް ކްލަބްގެ ފުޓްބޯޅަ ބޯޑުން‬ ‫"ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ގެންދިއުމުގައި ހުއްޓުމެއް ނެތި ބޭނުންވާ މިސްރާބަށްދަނީ‬

‫އތީ‪ .‬އެކި ގޮތްގޮތަށް‬ ‫މިހާރު ނިންމާ ނިންމުމެއް ޮ‬

‫އންނަ ބަދަހިކަމެވެ‪ .‬މުސާރަ‬ ‫ކްލަބްގެ ތެރޭގައި ޮ‬

‫މަޝްވަރާކުރަމުން މި އަންނަނީ‪ .‬ޓީސީން އެންމެ‬

‫ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅުނު ނަމަވެސް އެއްވެސް‬

‫ޕލިސީ އަށް‪ .‬ކްލަބް‬ ‫އިސްކަންދޭނީ މި ކްލަބްގެ ޮ‬

‫އިރެއްގައި ޓީސީ ކުޅުންތެރިން ބާކީވެ‪ ،‬މާޔޫސްވިޔަކަނުދެ‬

‫ހިންގާނީ ކްލަބް ތެރެއިން‪ .‬މި ކްލަބްގެ ކަންތައްތައް‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އަބަދުވެސް ކުޅުންތެރިންގެ ކަންތައްތަކާ‬

‫ބޑު އަމާޒެއް‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ފުޅާކުރުން އެއީ ވަރަށް ޮ‬

‫ޓީސީ މެނޭޖްމަންޓުން ކުރިމަތިލަނީ އަމިއްލަ ކަމެއްގެ‬

‫ޓީސީން ނުކުރާނެ ކަމެއް އެއީ ލިބޭ އެއްޗަކަށް ނުބަލައި‬

‫ގޮތުގައި ދެކިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ހަރަދުކުރުން‪ "،‬ޑޭވް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަހުރެފައި ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ޓީސީ ވާދަކުރަން‬

‫ޓީސީން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފެށި‬

‫ފެށިއިރުއްސުރެން އެ ޓީމުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ އެއް‬

‫ފަހުން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ އުފާފާޅުކުރުންތަކުގައި ކުރީގެ‬

‫ބޑު އަގުދީފައި ގިނަ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ޕލިސީ އަކީ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުގެނައުމެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި އަތްފުނާއަޅައިގެން‬

‫އެއާ އެކު ޓީސީ އަކީ ރައީސް ޔާމީންއާ ގުޅުން އޮންނަ‬

‫ހުނަރުހުރި ފުރުސަތު ނުލިބި ތިބި ކުޅުންތެރިން‬

‫ކްލަބެކޭ ކިޔާ ވެސް އަޑުފެތުރިގެންދިޔަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ހދުން އެއީ ޓީސީން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ‬ ‫ޯ‬

‫ޑޭވް ބުނީ އެ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބްގެ ސަގާފަތެކެވެ‪ .‬އަދި އެކަން ކުރަން ޓީސީން‬

‫"ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޔާ މިއީ ރައީސް (ޔާމީން)‬

‫ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް‬

‫ގެ ކްލަބޭ‪ .‬ނޫނީ މެޑަމްގެ ކްލަބެކޭ‪ .‬އެހެނެއް ނޫން‪.‬‬

‫ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ހަގީގަތުގައި އެހެން ކްލަބްތަކާ ބަލައި ވަރަށް ކުޑަ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓީސީ އަށް އަލީ ފާސިރު‬

‫ބަޖެޓަކުން މި ޓީމު މި ހިންގަނީ‪ .‬ސްޕޮންސަރުންގެ‬

‫(ސެންޓޭ) އާއި ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) ވެސް‬

‫ގތުން ވެސް ފައިސާ‬ ‫ފަރާތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ‬

‫ކުޅުނެވެ‪ .‬ޓީސީގައި ހުރެ ސެންޓޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު‬

‫ހޯދައިގެން ކްލަބް މި ހިންގަނީ‪ "،‬ކުރިން ކޮމިޝަނާ‬

‫ހދިއިރު‪ ،‬ބޮންޑާ ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޯ‬

‫ޕޓްސްގެ މަގާމުގައި ހުރި ޑޭވް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޮފް ސް ޯ‬

‫އތް ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް‬ ‫އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި ޮ‬

‫ޓީސީން މިހާރު އަންނަނީ އެ ކްލަބްގެ‬

‫ހދައިދިނުމުގައި މުހިއްމު‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ އަށް ޯ‬

‫ކޅުތަކަށް ފުޅާކުރުމުގެ‬ ‫ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގެ ކަން ޮ‬

‫ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެ ޓީމުން އަންނަނީ‬ ‫މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ މުބާރާތްތަކުގައި ޓީސީ އަށް ކާމިޔާބެއް‬

‫ޏ‪ .‬ފުވައްމުލަކުގައި އެކެޑަމީއެއް ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އތުން ބަދަލުވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ޓީސީ‬ ‫ނުހޯދި އޮތް ޮ‬

‫އަދި އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި އެހެން އެކެޑަމީތައް‬

‫ބޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕްގެ‬ ‫އަށް ޮ‬

‫ވެސް ފެށުމަކީ އެ ކްލަބްގެ އަމާޒެކެވެ‪ .‬އެ ކްލަބް‬

‫ކާމިޔާބީން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ބެލެވުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކޮންމެ މިސްރާބަކަށް ދިޔަސް ބަދަލުނުވާނެ އެއް ކަމަކީ‬

‫ޑޭވް ބުނީ ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕްގެ މާ ކުރިން އިތުބާރު‬

‫ޓީސީގެ ނަމުގައި ހިއްސާއެއްވާ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު‬

‫ލިބުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްލުމެވެ‪ .‬ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކަށް‬ ‫ބާކީ ނު ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ވަރަށް‬ ‫ގސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ލިބުނީމަ‬ ‫އާދައިގެ ގޮތަކަށް ޮ‬ ‫އެ އަހަރު ވެސް ޔަގީންވި ތިން އަހަރު ވަރު މި‬

‫އެންމެންގެ އެހީތެރިކަން ޔަގީނުން ލިބޭނެ ކަމުގެ‬ ‫އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމެވެ‪.‬‬ ‫"ޓީސީ އަށް އަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން‬

‫ގޮތަށް ކުޑަކުޑަ އިމްޕްރޫވްމަންޓްތަކެއް ގެނެސްގެން މި‬

‫ހަގީގަތުގައި އެ ވަދެވެނީ މި ފެމިލީ އަށް‪ .‬ދެން‬

‫ޓީމު އެންމެ މައްޗަށް ޖައްސާލެވޭނެކަން‪ .‬އެ އުއްމީދު‬

‫އެންމެން އޭނަ (އެ ކުޅުންތެރިއަކަށް) ބަލާނެ‪.‬‬

‫އތް‪ .‬އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހާރު އެކަން‬ ‫އަބަދުވެސް ޮ‬

‫ހަގީގަތުގައި ޓީސީގައި މުސާރައަކަށް ކުރާވަކަމަކަށް‬

‫ކުރެވިއްޖެ‪ "،‬ޑޭވް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ކުޅުންތެރިންނަށް ވިސްނައިދެނީ މިއީ‬ ‫ވުރެން ޮ‬

‫ހދުމަށް ޓީސީން ކުރަމުން އައި‬ ‫ކާމިޔާބު ޯ‬

‫އެންމެންގެ ކްލަބެކޭ‪ .‬މި ކްލަބަށް ލިބޭ އެއްޗަކީ‬

‫ބޑު ހިތްވަރެއް ލިބުނީ މި‬ ‫މަސައްކަތަށް އެންމެ ޮ‬

‫އެންމެންގެ އެއްޗެކޭ‪ .‬ވަކި މީހަކަށް ލިބޭ އެއްޗެއް‬

‫ފަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އަލީ‬

‫ގތުގައި ކުރިއަށް ވެސްދާނީ‬ ‫ނޫނޭ‪ .‬އިންޝާﷲ އެ ޮ‬

‫އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އެ ޓީމާ ގުޅުނު ހިސާބުންނެވެ‪.‬‬

‫އޮންނަ އެކުވެރިކަން އިސްކުރާނަން އަބަދުވެސް‪ "،‬ކްލަބް‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު ދަގަނޑޭ ހަދާފައި އޮތް‬

‫ގތުން ޑޭވް ދިން މެސެޖަކީ މި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިމަގާ ބެހޭ ޮ‬

‫އެއްބަސްވުން އެފްއޭއެމުން އުވާލުމުން ޓީސީން ވަނީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪22‬‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވީއޭއާރް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި‬

‫އާއި އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީންގެ ނިންމުންތައް ބެލޭ‬

‫ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އެ އިދާރާގެ ރައީސް‬

‫ސެމީގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވާފައިވާއިރު‪ ،‬ނެދަލެންޑްސް‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފެށިގެން ވީޑިއޯ‬

‫ގތުން މެޗުގައި ހިނގި ކަމަކާ‬ ‫ސިސްޓަމެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކެފެރިން މީޑިއާ އަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބައްދަލުކުރާނީ އިންގްލެންޑާ އެވެ‪ .‬އަދި ޕޯޗުގަލް ކުޅޭނީ‬

‫ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )4‬މި ފަހަރުގެ‬ ‫އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކުރަން ޔުއެފާ‬

‫މެދު ސުވާލެއް އުފެދިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ސުވާލެއް‬

‫އިން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އ ބަލައިގެން އެ ނިންމުން‬ ‫އުފައްދައިފި ނަމަ ވީޑި ޯ‬

‫ގިނަ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް‬

‫ނިންމަން ނުވަތަ އަލުން ނިންމަން ފުރުސަތު ލިބޭނެ‬

‫އފިޝަލުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ބަލާފައި‪ .‬މެޗު ޮ‬

‫ވެސް ބޭނުންކުރި ވީއޭއާރް‪ ،‬މިހާރު އަންނަނީ ޔޫރަޕްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ލަފާ ހޯދާފައި‪".‬‬

‫ވަރުގަދަ ލީގުތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ޔުއެފާ އިން މީގެ ކުރިން ނިންމާފައިވަނީ‬ ‫އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީިގުގައި ވީއޭއާރް‬ ‫ބޭނުންކުރާށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު ވެސް އޭގެއާ ބެހޭ‬

‫"އަންނަ އަހަރަށް މަޑުނުކޮށް މި އަހަރު‬

‫"އަވަހަށް ވީއޭއާރް ބޭނުންކުރަން މި ނިންމީ ވަރަށް‬

‫މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އިތުރުން‬

‫ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރުމުން ލަސްނުކޮށް‬

‫އތީމަ ލަސްކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް‬ ‫ވެސް ކުރެވެން ޮ‬

‫މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފަށަން ނިންމީ ޔުއެފާ ބޯޑް‬

‫ނެތް‪ .‬އަވަހަށް ފެށިޔަސް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް‪.‬‬

‫ސެމީ ފައިނަލުން ފެށިގެން ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި‬

‫މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށް މި ކަންތައް ކުރެވޭނެ‬ ‫އަހަރެމެންނަށް އިންސާފުވެރި ޮ‬

‫ވެސް ވީއޭއާރް ބޭނުންކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ‬

‫އތީމަ ލަސްކުރާކަށް ނެތިން‪ "،‬ޔުއެފާގެ ހިންގާ‬ ‫ގޮތެއް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަންނަ ޖޫން މަހު ކުޅޭ ނޭޝަންސް ލީގުގެ‬

‫އ ރީޕްލޭ މެދުވެރިކޮށް ރެފްރީ‬ ‫ވީއޭއާރް އަކީ ވީޑި ޯ‬

‫ސްވިޒަލެންޑާ އެވެ‪.‬‬ ‫ވލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި‬ ‫މި ފަހަރުގެ ޯ‬

‫ތެރޭގައި ޖަރުމަނާއި އިޓަލީ އަދި ސްޕެއިންގެ އެއް‬

‫އންނަ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ‬ ‫އަންނަ އަހަރު ޮ‬

‫ވަނަ ޑިވިޝަން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި އަންނަ ސީޒަނުން‬ ‫ފެށިގެން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް ފުރަތަމަ‬ ‫ފަހަރަށް ވީއޭއާރް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިޓަލީ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ‬ ‫މަގާމް އިކާޑީ އަށް‬ ‫މިލާން (ޑިސެމްބަރު ‪ – )4‬އިޓާލިއަން ލީގުގެ‬

‫ގލުގެ އެވޯޑް ލިބިފަ‬ ‫ގޯލަށް ވަނީ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޯ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް އިންޓަ މިލާނުގެ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިކާޑީ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވާދަވެރި‬

‫ރ އިކާޑީ ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކެޕްޓަން އާޖެންޓީނާގެ މައު ޯ‬

‫ގލް މާ ހިތްގައިމެވެ‪.‬‬ ‫މިލާން ކޮޅަށް ޖެހި ޯ‬

‫އިކާޑީ އަކީ އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫ވޑް ޔުވެންޓަސް‬ ‫އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމުގެ އެ ޯ‬

‫ހވި މި މަގާމް ޒަމާންތަކަށް‬ ‫އެސޯސިއޭޝަނުން ޮ‬

‫ކޗަކީ އެ ޓީމުގެ މަސިމިލިއާނޯ‬ ‫ހޯދިއިރު އެއް ވަނަ ޯ‬

‫ފަހު ހޯދި ޔުވެންޓަސް ނޫން ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫އެލެގްރީ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް ނޫން ޓީމެއްގެ‬

‫އިޓާލިއަން ލީގާއި އިޓާލިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިޔަކަށް މި އެވޯޑް ހޯދީ ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫އޭސީ މިލާނުގެ ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗެވެ‪.‬‬ ‫އިކާޑީ އަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ‬

‫ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް ހާސިލްކުރީ އޭއެސް‬ ‫ކ ޓޮޓީ އާއީ އޭސީ‬ ‫ރޯމާގެ ލެޖެންޑް ފްރެންޗެސް ޯ‬ ‫މިލާނާއި ޔުވެންޓަސްގެ ކުރީގެ ތަރި އަންދްރޭ ޕިރްލޯ‬

‫މބިލޭއާ އެކު‬ ‫ލަނޑު ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ‪ ،‬ޗީރޯ އި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް އިޓަލީ އަށް‬

‫ހިއްސާ ކުރި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ‪ .‬މި ދެ ކުޅުންތެރިން‬

‫ވލްޑް ކަޕް ހޯދައިދިނުމުގައި‬ ‫‪ 2006‬ވަނަ އަހަރުގެ ޯ‬

‫ގލް ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ‪ޯ 29‬‬

‫މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް އިކާޑީ ޖެހި‬ ‫މިދިޔަ މާޗު މަހު ސަމްޕްޑޯރިއާ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪24‬‬

‫އުފާފާޅުކުރަ ްނ‬ ‫ކްލޮޕް ދަނޑަށް އެރި‬ ‫މައްސަލަ ބަލަނީ‬

‫މޮޑްރިޗް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް‬ ‫ހާސިލްކޮށްފި‬ ‫"ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހުރިހާ އެވޯޑެއް އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަހަންނަށް‬ ‫ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދެއް ނުކުރަން‪ .‬ވަރަށް އުފަލުން މިހުރީ މި އިހުސާސްތައް‬ ‫ބުނެދޭން ނޭގޭ‪ "،‬މޮޑްރިޗް ބުންޏެވެ‪" .‬ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް މޮޅަށް‬ ‫ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ބެ ޮލންޑިއޯ ނުލިބި އެބަހުރި‪ .‬ބެލޮންޑިއޯ ސްޓޭޖުން ތަފާތު‬ ‫މަންޒަރެއް މި ފަހަރު މި ފެނުނީ‪ .‬މިއީ އަހަރެންގެ އެކަނި މަސައްކަތެއް ނޫން‪.‬‬ ‫އަހަރެން މި ހިސާބަށް އަންނަން އެހީވެދިން އެންމެންގެ ވެސް މަސައްކަތް‪".‬‬ ‫ލންޑިއޯ އެވޯޑާ‬ ‫ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )4‬ބެ ޮ‬

‫ނުކުރަން‪ .‬ވަރަށް އުފަލުން މިހުރީ މި އިހުސާސްތައް‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ޝަރަފްވެރި‬ ‫އެކު އަހަރުގެ ޮ‬

‫މޑްރިޗް ބުންޏެވެ‪" .‬ވޭތުވެދިޔަ‬ ‫ބުނެދޭން ނޭގޭ‪ޮ "،‬‬

‫ހުރިހާ އެވޯޑެއް އެއް އަހަރު ތެރޭ ލިބުމުން ހާސިލްވީ‬

‫މޅަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ޮ‬

‫ދުވަހަކު ވެސް އުއްމީދުނުކުރާ ވަރުގެ ކާމިޔާބެއް ކަމަށް‬

‫ލންޑިއޯ ސްޓޭޖުން‬ ‫ލންޑިއޯ ނުލިބި އެބަހުރި‪ .‬ބެ ޮ‬ ‫ބެ ޮ‬

‫މޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަ ޮ‬ ‫ކް ޮ‬

‫ތަފާތު މަންޒަރެއް މި ފަހަރު މި ފެނުނީ‪ .‬މިއީ‬

‫ވލްޑް ކަޕްގެ މޮޅު‬ ‫މޑްރިޗަކީ އެއް އަހަރު ތެރޭ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އަހަރެންގެ އެކަނި މަސައްކަތެއް ނޫން‪ .‬އަހަރެން މި‬

‫ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމާއި ޔޫރަޕްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ‬

‫ހިސާބަށް އަންނަން އެހީވެދިން އެންމެންގެ ވެސް‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑާއި‬ ‫މަގާމުގެ އިތުރުން ފީފާގެ ޮ‬

‫މަސައްކަތް‪".‬‬

‫އ ހާސިލްކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިއާ އެވެ‪.‬‬ ‫ލންޑި ޯ‬ ‫ބެ ޮ‬

‫އ ގަދަ ފަހަކަށް ބަލާއިރު ދެ ވަނަ އަށް‬ ‫ބެލޮންޑި ޯ‬

‫ބލް އިން ދެމުން އައި‬ ‫މީގެ ކުރިން ފްރާންސް ފުޓް ޯ‬

‫ޑ އެވެ‪ .‬ތިން ވަނަ އަށް ފްރާންސްގެ‬ ‫ދިޔައީ ރޮނާލް ޯ‬

‫ވޑާ އެއްކޮށްލައިގެން ދީފަ‬ ‫ލންޑިއޯ ވަނީ ފީފާ އެ ޯ‬ ‫ބެ ޮ‬

‫ޓއިން ގްރީޒްމަން ދިޔައިރު‪ ،‬ހަތަރު ވަނަ‬ ‫ފޯވާޑް އެން ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 2010‬އިން ‪ 2015‬އަށެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‬

‫އަށް ދިޔައީ ފްރާންސްގެ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ވޑް ދެނީ ވަކިންނެވެ‪.‬‬ ‫ދެ އެ ޯ‬

‫ފަސް ވަނަ އަށް ދިޔައީ މެސީ އެވެ‪ .‬މިއީ ‪ 2006‬ގެ‬

‫އ އެވޯޑް ލިބުނީ‬ ‫ފާއިތުވި ‪ 10‬އަހަރު ބެލޮންޑި ޯ‬ ‫ޑ އާއި ލިއޮނަލް މެސީގެ‬ ‫ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލް ޯ‬ ‫ތެރެއިން އެއް ކުޅުންތެރިއަކަށެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން އެ ދެ‬

‫އ ގަދަ ތިނެއްގައި މެސީ ނެތް ފުރަތަމަ‬ ‫ފަހުން ބެލޮންޑި ޯ‬ ‫ފަހަރެވެ‪.‬‬ ‫އ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޮވި އަންހެން‬ ‫ލންޑި ޯ‬ ‫ބެ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިން ނޫން ކުޅުންތެރިއަކަށް މި އެވޯޑް ލިބުނީ‬

‫ޔނަށް ކުޅެމުން އަންނަ‬ ‫އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ލި ޯ‬

‫‪ 2007‬ވަނަ އަހަރު ބްރެޒިލްގެ ޕްލޭމޭކަރު ކަކާ އަށެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑް އެޑާ ހެގާބާގް އަށެވެ‪ .‬އަދި ‪21‬‬ ‫ނޯވޭގެ ޯ‬

‫މޑްރިޗް ބުނީ މިއީ އޭނާ‬ ‫އުމުރުން ‪ 33‬އަހަރުގެ ޮ‬ ‫ހުވަފެނުން ވެސް ނުދެކޭފަދަ ކާމިޔާބެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ހުރިހާ އެވޯޑެއް އެއް‬ ‫"ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮ‬ ‫އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަހަންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދެއް‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއާ އަށް ދޭ‬ ‫އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ ޮ‬ ‫ވލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން‬ ‫ވޑް ހާސިލްކުރީ ޯ‬ ‫އެ ޯ‬ ‫ހވުނު އެމްބާޕޭ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކަށް ޮ‬

‫ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )4‬އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ‬ ‫ލީގުގައި އެވަޓަން އަތުން ފަހު ވަގުތު ‪ 0-1‬އިން‬ ‫މޅުވި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި ވަގުތު ލިވަޕޫލްގެ‬ ‫ލިވަޕޫލް ޮ‬

‫ސިލްވާ ގާތުގައި މައާފަށް އެދުނު ކަމަށް ކްލޮޕް ވަނީ‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން މިހާރު އެ މައްސަލަ‬

‫ލޕް އުފާފާޅުކުރަން ދަނޑަށް އެރި‬ ‫ކޗު ޔާގެން ކް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ބަލަމުން އަންނައިރު އެ ކަމާ ބެހޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާން‬

‫މައްސަލަ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ބަލަން ފަށައިފި‬

‫ލޕަށް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު‬ ‫ކް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ މެޗުގައި އިތުރު ވަގުތުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ލޕްގެ އެ އުފާފާޅުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގިނަ‬ ‫ކް ޮ‬

‫ދެއްކި ވަގުތުގެ ފަހު ސިކުންތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި‬

‫ކޗުންނާ ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު‪ ،‬މެންޗެސްޓާ‬ ‫ޯ‬

‫ޖޑަން ޕިކްފޯޑަށް ހެދުނު‬ ‫އެވަޓަންގެ ގޯލްކީޕަރު ޯ‬

‫އލާ ވަނީ ކްލޮޕްގެ ދިފާއުގައި‬ ‫ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑި ޯ‬

‫ވކް އޮރީގީ ލަނޑު‬ ‫ގހެއްގެ ފައިދާނަގައި ލިވަޕޫލްގެ ޑި ޮ‬ ‫ޯ‬

‫އލާ ބުނީ ކްލޮޕަށް‬ ‫ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬ގާޑި ޯ‬

‫ލޕް އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދަނޑަށް‬ ‫ޖެހި ވަގުތު ކް ޮ‬

‫ކުރެވުނު ކަންތައް އޭނާ އަށް ވެސް ކުރެވިފައިވާ‬

‫ގލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާގެ ގައިގައި‬ ‫އަރައި ލިވަޕޫލްގެ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބައްދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ލޕް ދަނޑަށް އެރުމުން‬ ‫ކް ޮ‬

‫"އަހަރެން ދައްކާލަން ބޭނުންވަނީ އަހަރެންގެ‬ ‫ވާހަކަ‪ .‬މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސައުތެމްޓަނާ ދެކޮޅަށް‬

‫އޭނާ އަށް އަދަބުދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު‬

‫ކުޅުނު މެޗުގައި އަހަންނަށް ކުރެވުނު ކަންތައް‪.‬‬

‫ލޕްގެ އުފާފާޅުކުރުމަކީ‬ ‫ވަނީ ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ކް ޮ‬

‫އަހަންނަށް ވެސް ދަނޑަށް އެރުނު‪ .‬އަހަރެން‬

‫ކށްކުރި ކަމެއް ކަމަށް‬ ‫ކޅު ޓީމަށް އިހުތިރާމް ކުޑަ ޮ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ލޕަށް ވެސް ވިއީ އަހަންނަށް ވީގޮތް މާ‬ ‫ދެކޭގޮތުގައި ކް ޮ‬

‫ބުނެ ވެސް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް މެޗުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި ހުރެވުނީ‪ "،‬ލީގުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ލޕް ބުނީ އޭނާ އަށް އެގޮތަށް‬ ‫އެ މެޗަށް ފަހު ކް ޮ‬ ‫އުފާފާޅުކުރެވުނީ ޖަޒުބާތު ޖެހިގެން ކަމަށާއި އެއީ‬ ‫އެއްވެސް ބަޔަކަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކުރަން ކުރި ކަމެއް‬

‫ފޑާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން ގާޑިއޯލާ‬ ‫މިރޭ ވަޓް ޯ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު‬

‫ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މެޗުގެ ފަހު ކަށިގަނޑަށް ފަހު‬

‫ޓޓެންހަމާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެވަޓަންގެ ކޯޗު މާކޯސް‬

‫މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ބަލި ދަނީ‬ ‫ގިނަވަމުން‪ :‬މިނިސްޓްރީ‬

‫ސ‪ 3:‬އާ ގުޅޭ‬

‫އެއިޑްސް ބަލި މަޑުމަޑުން މައްޗަށް ދާ ކަމަށް‬ ‫ފެންނައިރު‪ ،‬ޓެސްޓު ކުރުމާއި ޕަބްލިކް އެވެއާނަސް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެއިޑްސް ބައްޔަށް ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުން‪،‬‬

‫ލގަނާ އެކު‪ ،‬އިތުރު‬ ‫ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް‪ .‬މި ސް ޯ‬

‫އެޗްއައިވީން އެއިޑްސް އަށް ބަދަލުވުމަށް ނަގާ މުއްދަތު‬

‫ހިތްވަރާ އެކު މި ކެމްޕެއިން ފައްޓަނީ އެވެއާނަސް‬

‫އިތުރުވެގެންދެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް‬

‫ގތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްބާރުލުން‬ ‫ޕްރޮގްރާމެއް ޮ‬ ‫ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމުން‪ "،‬ޝާހް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ސިއްހީ ދާއިރާއާ ގުޅުން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި‬

‫ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އަދި ވެސް ގިނަ ކަމަށް ހެލްތު‬ ‫ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމުގައި‬ ‫ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި ކަމާ ގުޅުން ހުރި‬

‫ބޭނުން ކުރުމާއި ރައްކާތެރި ނޫން ގޮތުގައި ޖިންސީ‬

‫ހުރިހާ އިދާރާއެއްގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް‬

‫ގުޅުން ހިންގުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓުކޮށްފައިވަނީ ‪25‬‬ ‫ފާއިތުވި ‪ 36‬އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރި ޯ‬

‫އެހެންވެ އެކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހުރިހާ އެންމެން‬ ‫ވެސް އެޗްއައިވީއަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އެ އެޖެންސީން‬ ‫ވަނީ އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ‪ 12‬މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ހުސްވި މަގާމަށް‬ ‫އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މ‪ .‬މިރުސްގަސްދޮށުގޭ‬ ‫އައިމިނަތު ހަސަން އެވެ‪ .‬އޭނާއަކީ ކުރިން އާންމުންގެ‬

‫ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި‪ ،‬ދައުލަތަށް‬ ‫ހދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ‬ ‫ގެއްލިފައިވާ ފައިސާތައް ޯ‬ ‫ކމިޝަނަށް އާ މެމްބަރަކު އައްޔަން‬ ‫އުފައްދަވާފައިވާ ޮ‬ ‫ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ހުސައިން ބިލް ހުށަހެޅުއްވި އިރު‪ ،‬ކޮރަޕްޝަންގެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކމިޝަނަކާއި މަރުތަކުގެ‬ ‫މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަކި ޮ‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ‬ ‫ޮ‬

‫ހަގީގަތް ހޯދަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬

‫ހދުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ޯ‬

‫ކމިޓީއެއް އުފައްދަވައި‪ ،‬މެމްބަރުން ވެސް‬ ‫ވަނީ ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް ބާރު‬ ‫މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފެއްދެވި ދެ ޮ‬

‫އައްޔަން ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބިލްގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތަހުގީގު‬

‫ގތަށް ތައްޔާރުކުރި ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް‬ ‫ލިބޭ ޮ‬ ‫ބަލައިގަނެ‪ ،‬ދިރާސާ ކުރަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ‬

‫ކށްލާފައި ހުރި އަދި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް‬ ‫ކށް‪ ،‬ދޫ ޮ‬ ‫ނު ޮ‬

‫ކމިޓީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކށްލާފައިވާ މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި‬ ‫ތަހުގީގުނުކޮށް ދޫ ޮ‬ ‫ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ‪ ،‬އެ‬

‫ކޅު ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރުން ބިލާ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ކށް އެ ކަންކަމުގެ‬ ‫މައްސަލަތައް އަލުން ތަހުގީގު ޮ‬

‫ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އިހްތިޖާޖް ކުރައްވަމުން‬

‫ހދައި‪ ،‬ޒިންމާވާން ޖެހޭ މީހުން ޖަވާބުދާރީ‬ ‫ހަގީގަތް ޯ‬

‫ގެންދަވަނިކޮށެވެ‪ .‬މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ގާނޫނުއަސާސީއާ‬

‫ކުރުވުމެވެ‪.‬‬

‫ހިލާފު ބިލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬އިދިކޮޅު މެމްބަރުން‬ ‫އިއްޔެ ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަޑުގަދަ ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ބިލް މަޖިލިހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކުރުމަށް ފަހު‪،‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ބިލާ‬

‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަށް‬ ‫ހިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް‪ ،‬އެކި‬ ‫ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލާއި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން‬ ‫ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ މައްސަލަތައް‬

‫ބޑުވުން ހުރި ނަމަ‪ ،‬ކޮމިޓީ‬ ‫މެދު މެމްބަރުންގެ ކަން ޮ‬

‫ބަލައި ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ‬

‫މަރުހަލާގައި އެ ބިލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ހދުމަށް ހަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ޮ‬ ‫"ދައުލަތުގެ ފައިސާ އާއި މުދަލަށް‬ ‫ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުގެ‬

‫ގތުން‪ ،‬އިޖުރާއާތުތައް ހިނގާނީ‬ ‫ބިލްގައިވާ ޮ‬ ‫ޖެނުއަރީ ‪ 2012 ،1‬އިން ނޮވެމްބަރު ‪2018 ،17‬ގެ‬ ‫ނިޔަލަށެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނަކީ އަމިއްލަ‬ ‫އަލަށް އެކުލަވައިލި ދެ ޮ‬

‫މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލް" ބަލައިގަންނަން ފާސް‬ ‫ވޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ‪ 42‬މެމްބަރުންގެ‬ ‫ކުރީ ޯ‬

‫ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު‬

‫އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ‪ .‬ބިލް ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަ‬

‫ލިބިގެންވާ ޖިނާއީ ކުށް ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ބާރު‬

‫ކަމަށް ފަސް މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިފައިވާ ތަހުގީގީ އިދާރާއެއް ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތުން މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަން ވެސް‬ ‫ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އިތުރުން މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ‬

‫އން ކޮރަޕްޝަން‬ ‫ޕްރެޒިޑެންޝަން ކޮމިޝަން ޮ‬

‫މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވެސް ރައީސް‬

‫އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އާ ބޭފުޅަކު‬

‫ސލިހް ވަނީ ކޮމިޝަނެއް‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރަކަށް‬ ‫އިއްޔެ އައްޔަން ކުރެއްވީ އެ ޮ‬

‫އުފައްދަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ހުންނެވި އައިޝަތު ހަނާ ވަހީދު އެ މަގާމުން‬

‫އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ބިލް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހީ‪،‬‬

‫ކޮރަޕްޝަން ބަލާ ކޮމިޝަނަށް‬ ‫އާ މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ދެ ކޮމިޝަނަށް ބާރު ދިނުމާ‬ ‫ބެ ހޭ ބިލް ކޮމިޓީއަށް‬

‫އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްއައިވީ ޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތައް‬

‫ކށްފައި ހުންނަ ސިރިންޖް‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި އެކަކު ބޭނުން ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި އެޗްއައިވީ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ކމިޝަނަށް ގާނޫނީ ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް‬ ‫އެ ދެ ޮ‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ އެވެ‪ .‬ހަނާ އިސްތިއުފާ‬

‫ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް‬

‫ދެއްވީ އޭނާގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް އޮތުމުގެ‬

‫ކޅު ޕީޕީއެމުން ދަނީ އެ ބިލަށް‬ ‫ހުށަހަޅާފައިވާއިރު‪ ،‬އިދި ޮ‬

‫އވެދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެމްޕީއެލާއި ސްޓެލް ޯކގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް އައްޔަންކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުން‬

‫ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަން ކުރަން ނިންމައިފި އެމްޕީއެލް އަށް ޝާޑު‪ ،‬ސްޓެލްކޯ އަށް މުގްނީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުގައި މި ބުރާސްފަތި ދުވަހު‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫އޭނާ މިނިވަންވާނެ އެވެ‪ .‬ރައީސް އިއްޔެ ނިންމަވާފައި‬ ‫ހރަ އިއްބެ އަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުން‬ ‫ވަނީ ޯ‬

‫ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާއެކު ބަދައަހުލާގީ އަމަލު‬ ‫ހިންގިކަން ސާބިތުވެ ‪ 10‬އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ‪،‬‬ ‫ހރަ އިއްބެ)ގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދީ‬ ‫އިބްރާހިމް ރަޝީދު ( ޯ‬ ‫މިނިވަން ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ސލިހް ނިންމަވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް ހޫދު ވިދާޅުވީ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި‬ ‫ވެސް އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫ތިން ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތައް‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ސަރުކާރު ހިންގާ‬ ‫މުގްނީ އަކީ އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫މާފުކޮށްދެއްވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ން ފޮނުވި‬

‫ގތަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދީފައި އެވަނީ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ޕޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)‬ ‫މލްޑިވްސް ޯ‬ ‫ޯ‬ ‫ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ޝާހިދު އަލީ އަދި‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށަކީ ރައީސަށް‬

‫ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަސަން މުގްނީ‬

‫ވެސް މާފް ނުދެއްވޭ ކުށަކަށް ވާތީ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ‬

‫ބޑަށް މެމްބަރުން‬ ‫ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޯ‬

‫ނަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ތިން ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން‬ ‫ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް‪ ،‬ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން‬ ‫ތިން ބޭފުޅަކު ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަމަޖައްސައިފަ‬

‫ކށްދިނުމަށް ރައީސް‬ ‫ހޯރަ އިއްބެގެ އަދަބު ލުއި ޮ‬

‫ދަށުން އެފަދަ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ބާރު‬

‫ބޑުގެ ރައީސް‬ ‫އައްޔަންކުރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޯ‬

‫އ އާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަދި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ އެސްޓީ ޯ‬

‫ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތަށް ނިންމެވީ ‪ 2016‬ވަނަ‬

‫ރައީސަށް ލިބިގެންވެ އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނެވެ‪.‬‬

‫އަހަރު އޭނާ ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑުން‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ‬

‫އ އަށް ހަމަޖެއްސީ އެމްޓީސީސީގެ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ‪،‬‬

‫ކށް ކަމަށް ވެސް ހޫދު‬ ‫ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ރިއާޔަތް ޮ‬

‫އަންޑަ ސެކެރެޓަރީކަން ކުރެއްވި ހޯރަ އިއްބެ ‪2012‬‬

‫ސ‪ .‬ހުޅުދޫ‪ ،‬ވާރުގެ‪ ،‬ޝާހިދު އަލީ (ޝާޑު) ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އކަން ކުރެއްވި ގ‪ .‬ހައްދުންމަތީ ދެކުނުގޭ‬ ‫ސީއީ ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާ މިނިވަން ކުރާނެ ސީދާ‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ހައްޔަރު ކުރީ ‪17‬‬

‫އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި އެސްޓީއޯގެ‬

‫ހުސައިން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީ ގުޅުން‬

‫މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ހަމަޖެއްސީ އެސްޓީއޯގެ‬

‫ކޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ ގެއަށް‬ ‫ހިންގަނިކޮށް ޯ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޝާހިދަށް އެމްޕީއެލްގެ އެމްޑީކަން‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރިން ކުރެއްވި‪ ،‬މ‪ .‬ސީނު‬

‫ދުވަހެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ ‪ 2013 ،12‬ގަ‬ ‫ލުމަށް ހުކުމް ޮ‬

‫ވަދެ އެވެ‪ .‬އޭނާ ފަހުން ވަނީ އެ އަންހެން ކުއްޖާއާ‬

‫ދެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ސްލޮޓެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަރަންކާގޭ އާދަމް އާޒިމެވެ‪ .‬އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ހުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ޖެނުއަރީ ‪،8‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް‬ ‫ކައިވެނި ޮ‬

‫‪ 2023‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ކުށް ސާބިތުވެ އޭނާ ‪ 10‬އަހަރަށް ޖަލަށް‬

‫ކގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް‬ ‫ސްޓެލް ޯ‬ ‫އައްޔަންކުރެއްވި ހ‪ .‬ސަންދަލީގެ‪ ،‬ހަސަން މުގްނީ‬

‫މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކީ ގ‪ .‬ޔުރެނަސް‪ ،‬މުހައްމަދު ރިޒްވީ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 4‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރު ދެވަނަ‬ ‫ފަހަރަށް ދަންމާލައިފި‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މި ދައުރުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް‬ ‫ނިންމަން ހުރުމާ އެކު‪ ،‬މި މަހުގެ ‪ 15‬އަށް ދައުރު ދިގު‬ ‫ދަންމާލަން މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ދާދި ފަހުން ގެނައި ބަދަލާ އެކު‪،‬‬ ‫ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އޮގަސްޓް‬

‫‪ 15‬އާ ހަމައަށް ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ދިގު‬ ‫ދަންމައިލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވޓަށް އެއްސެވުމުން‪،‬‬ ‫ގާސިމްގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޯ‬ ‫އެގޮތަށް ނިންމީ ‪ 26‬މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރު ދިގު ދަންމައިލަން‬

‫ނވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ‪.‬‬ ‫‪ 27‬އިން ފެށިގެން މިދިޔަ ޮ‬

‫ނިންމިއިރު‪ ،‬ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ޖަލްސާތައް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬މަޖިލީހުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހުރުމުން‪ ،‬މިދިޔަ‬

‫ޓބަރު މަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ފަހު‪ ،‬ޖަލްސާތައް އަލުން ފެށީ މިދިޔަ އޮކް ޯ‬

‫ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ތިން ވަނަ ދައުރު މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ދިގު‬

‫ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް‬

‫ދަންމައިލަން ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ފެށިއިރު‪ ،‬ގިނަ ބިލްތަކެއް މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް‬

‫އެގޮތުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްތަކާއި‬

‫ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬މަޖިލީހުގައި ހުރި މަސައްކަތްތައް‬

‫ބައެއް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބިލްތަކާއި އާ ބިލްތަކެއް‬

‫ގިނަ ކަމުން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް އެ ކަންކަން ނިމިދާނެ ކަމަށް‬

‫އތީ ހުށައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނުބެލެވޭތީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މި މަހުގެ‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬


2018 ު‫ރ‬4ަ‫ބ‬December ް ެ‫ ޑިސ‬4 2018 ‫މ‬

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2018 ‫ ޑިސެމްބަރ‬05

05 December 2018

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Shwetha

09:00 - 17:00

Santha Sheela

08:30 - 15:30

ާ‫ޝްވީތ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

Jasin

15:30 - 22:30

ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

Dietician Asiya A. Raheem

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Ravi Shankar

09:30 - 14:30

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

Orthodontist

11:30 - 14:00

Dr. Sunil

16:30 - 21:30

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬

Dr. Seshadri Das

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ ާ‫އަސޯކާ ރ‬ ‫އ‬ 20:00 - 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ 09:00 - 13:00 ް‫ދާސ‬ 20:00 - 22:00 ް‫ދާސ‬

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 10:30

Dr. Hemanth

15:30 - 22:30

Dr. Asoka Rao

08:30 - 15:30

Dr. Abdul Azeez Hameed Dr. Seshadri Das

09:00 - 14:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mariyam Niyaz

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hafsa

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT 15:00 - 17:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

10:30 - 15:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:30

Dr. Meacah

15:30 - 22:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ މިއާކ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

08:30 - 15:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mariia Krugova

Dental Surgeon

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

Dr. Ismail Zahir

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist

18:00 - 22:00

Dr. Abu Bucker Dr. Yoosuf Shan

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ފ ޝާނ‬ ް ު‫ ޔޫސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސން ފައިސަލ‬ ެ ު‫ ހ‬.‫ޑރ‬

20:00 - 21:30

Dr. Anton

18:30 - 19:30

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

12:00 - 13:00

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Shaheedha

20:00 - 21:00

Dr. Meetha Jolly

12:30 - 13:30

Dr. Thasneem

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Anupama

ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

10:00 - 11:00

Dr. Hussain Faisal

Dr. Rao

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

-

-

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician

-

-

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬

ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

-

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

19:45 - 22:00

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

‫ ޑިސެމްބަރ‬5 - 3

2018 ‫ ޑިސެމްބަރ‬05

05 December 2018

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

ަ‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Sunil

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬ ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon

mihaaru.com

mihaaru.com

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

20:30 - 21:30

Dr. Zahidha

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Sinaanath

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Samahath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ސަމާހަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed Dr. Singh

ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬

Dr. Rukhsana

15:30 - 16:30

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

Ophthalmologist / Optometrist

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Junaid

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

Fathimath Nestha

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist 15:30 - 16:30

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Rasheed

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Reema

19:30 - 20:30

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shebi

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16:15 - 17:30

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Thahseena

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


2018 2018 ު‫މްބަރ‬4ެ‫ސ‬December ި‫ ޑ‬4

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com

mihaaru.com

G.Maavehi, Buruzu Magu, Male’, 20092, Maldives +960 331590, +960 3338656 +960 7705353

ަ‫ކަރުންމަތީ ހާއްސ‬

ENT

Gynecology

ަ‫އަންހެނުންގެ ހާއްސ‬

Dr. Sachin Lal Shilpakar

Dr. Aishath Shibana

ް‫ ސަޗިން ލާލް ޝިލްޕަކާރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އައިޝަތު ޝިބާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީ ހާއްސ‬

Internal Medicine

Dr. Muaz Moosa

Dr. Fathimath Abdulla Zuhair ު‫ ފާތިމަތު އަބްދުއްލާ ޒުހައިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ހާއްސ‬

Dentists

ާ‫ މުއާޒް މޫސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Siyan

Dr. Zeena Mohamed Fuad

ް‫ މުހަންމަދު ސިޔާނ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޒީނާ މުހަންމަދު ފުއާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yahiya Zachariah ާ‫ ޔަހިޔާ ޒަކަރިއްޔ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސ‬

Pediatrics Dr. Shikha Rijal

General Physician

ެ‫އާމުބަލިތަކުގ‬

Dr. Vijarani Prasad

ް‫ ޝިކާ ރިޖާލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ވިޖެޔަރާނީ ޕްރަސާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

Dr. Ismail Pulikkodan

ު‫ މުއްތަސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ރޭޑިއޮލޮޖ‬

Radiology

ް‫ އިސްމާއިލް ޕުލިކޯޑަނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ހާއްސ‬

Dr. Neeraj Shashikant Doijad

Dr. Aminath Saleem

ް‫ ނީރަޖް ޝަޝިކަންތު ޑޮއިޖަޑ‬.‫ޑރ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Ophthalmology

ް‫ އައިމިނަތު ސަލީމ‬.‫ޑރ‬

Subscribe for 1 year and save 10%


4 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4 2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

EM ASTORIA

04G21W1MA

29-Nov-18

02-Dec-18

04-Dec-18

05-Dec-18

10-Dec-18

12-Dec-18

NORDMED

04G23W1MA

07-Dec-18

10-Dec-18

12-Dec-18

13-Dec-18

17-Dec-18

19-Dec-18

CITY OF SHANGHAI

04G25W1MA

13-Dec-18

16-Dec-18

18-Dec-18

19-Dec-18

24-Dec-18

26-Dec-18

ANNA-S

04G27W1MA

21-Dec-18

24-Dec-18

26-Dec-18

27-Dec-18

31-Dec-18

02-Jan-19

PACIFIC VOYAGER

04G27W1MA

27-Dec-18

30-Dec-18

01-Jan-18

02-Jan-18

07-Jan-18

09-Jan-19

For further information, please contact Total Transport Solutions Maldives (Pvt) Ltd 05th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male’, Maldives. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999


4 December 2018

CONTACT:3001515

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

Aikas Construction Pvt Ltd

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ު‫ދޮންނަމެޝިން އޭސީ ފުރިޖ‬

ެ‫ އަކަފޫޓްގ‬220

ް‫ފެންމޯޓަރު މައިކުރޯ އަވަނ‬

300 ި‫އޮފީހަކާއ‬

ް‫އަދި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތ‬

Best price in town

ް‫އަކަފޫޓްގެ ގުދަނެއ‬

Melamine Block Board

.ެ‫ކޮއްދެމެވ‬

ު‫ އޯކިޑްމަގ‬.ީ‫ކުއްޔަށްދެނ‬

Fancy Plywood (White Glossy)

ާ‫ ޮކޓަރި ކައްކ‬1 ް‫ވިލިމާލެއިނ‬

Best for Fiberglass Boat Building

ު‫ ފަރުނީޗަރާއިއެކ‬،ް‫ކެވޭގޮތަށ‬ .ެ‫ކުއްޔަށް ދެމެވ‬

18mm

TEL:9172769

(Kabadu Filaa)

19405

.ް‫ރަނގަޅު ހިސާބަކުނ‬

6mm, 9mm, 12mm, 18mm

TEL:7915551 19194

DBBCC MR GRAD PLYWOOD HARDWOOD

ް‫ ތަނުންވެސ‬02

TIMBER MIXED HARDWOOD

ް‫ ބޮޑު ރޫމެއް ބަންދަށ‬AC ި‫ހާއްސަ ޮކށް ކައްކައ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

2''x8'' and 2''x7'' and 2''x6''

19347

ް‫ދޮންނަ މެށިނ‬ ް‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިނ‬

ާ‫އޭސީ ޮކށް ގުދަން މުދާޖަހ‬

14 feet up length

ި‫ ފާހާނަ ތަށ‬،ް‫ސިންކ‬ ް‫ފެންލީކްވުނ‬

ު‫ހަރާއިއެކ‬

Film Face Plywood (Kalhu

ާ‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހ‬

Filaa) Best quality

.ެ‫ކެވޭގޮތަށް ކުއްޔަށް ދެމެވ‬ TEL:7710910

‫ފެންމޯޓަރ‬

TEL:7772084/7905009 19341

ް‫މަސައްކަތެއ‬

TEL:9646263 19289

TEL:7904944 19155


4 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

mihaaru.com

ް‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬

3001515

Subscribe for 1 year and save 10%


4 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com


4 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


4 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

3001515

Subscribe for 1 year and save 10%


4 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


4 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


4 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com

ީ‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬ mihaaru.com

3001515


4 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬4

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ޓީސީ ޗެމްޕިއަނުންގެ ސަފަށް‪،‬‬ ‫ތަފާތަކީ އެކުވެރި ރޫހު!‬

‫މޮޑްރިޗް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފި‬

4 DECEMBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

4 DECEMBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives