Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫އައިއޭއެސްއަ ްށ‬ ‫ގެއްލުންވެ‪ ،‬ބޮޑު‬ ‫ވެއްޓުމަކަށް!‬ ‫‪03‬‬

‫ސީއެސްސީ މެމްބަރު ްނ‬ ‫"ސިޔާސީ" ވި މައްސަލަ ގޯސްވެއްޖެ!‬

‫ތަރައްގީ ެގ‬ ‫ލިސްޓަށް‬ ‫އެރުމަކީ‬ ‫ކުރިއެރުމެއް‬ ‫ނޫން‪ :‬ރައީސް‬ ‫‪03‬‬

‫އެ ޝަކުވާތައް ބެލިއިރު‪ ،‬ކޮމިޓީ އަށް‬ ‫ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ މެމްބަރުންގެ‬ ‫މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގައި‬ ‫‪02‬‬

‫އިހުމާލުވެފައިވާ ކަން‪،‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ސީއެސްސީ މެމްބަރުން "ސިޔާސީ" ވި‬ ‫މައްސަލަ ގޯސްވެއްޖެ!‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަން އާދަ ްމ‬ ‫މުހައްމަދަށް ފަހު ފުރުސަތު ދީފި‬ ‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)‬ ‫ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ޮ‬

‫ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވީ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ‬

‫ކޓްގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ‬ ‫އިން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ހަސްމަކާ މުއާމަލާތެއް ކުރަން ވެގެން މައްސަލައިން‬

‫ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގުގައި އޭނާގެ‬

‫ތަނާޒުލު ވުމަކީ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެ‬

‫ފަރާތުން ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަން މިއަދު ފަހު ފުރުސަތު‬

‫މައްސަލަ ވަކިން ބަލަން ނިންމީ ވެސް އެހެންވެ‬

‫ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީން އިއްޔެ ބާއްވަން‬ ‫ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގު ޮ‬

‫"އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހަސްމަކާ މެދު‬

‫އުޅުނު އަޑުއެހުމަށް އާދަމް މުހައްމަދު ވަޑައިގަތީ ދެ‬

‫ގުޅުމެއް އުފައްދަން ވެގެން އުފައްދަން ނުވަތަ‬

‫ވަކީލުންނާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬އެ ދެ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން‪،‬‬

‫މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް ކުރުވަން ވެގެން އެ‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޖަމީލް‬

‫މައްސަލައަކުން ތަނާޒިލްވުން އެއީ ފަނޑިޔާރެއްގެ‬

‫އިން ވަކިކުރިކަމުގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބިފައިވާ‬

‫ކމިޓީން އިއްޔެ ނިންމި‬ ‫އަހުމަދު ބަލައި ނުގަތުމަށް ޮ‬

‫ފރާ ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް‬ ‫ސުލޫކަށް އަސަރު ޯ‬

‫(ސީއެސްސީ)ގެ މެމްބަރުން ސިޔާސީވެ‪ ،‬ސިވިލް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނުހައްގުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި ކަމަށް‬

‫ގތުގައި އިއްޔެ ވަޑައިގެންނެވި‬ ‫އެވެ‪ .‬ދެވަނަ ވަކީލެއްގެ ޮ‬

‫ކމިޓީ އަށް ގަބޫލުކުރެވޭ‪"،‬‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޮ‬

‫ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި‬

‫ތުހުމަތުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ‪ 90‬އަށް ވުރެން މަތި‬

‫ޖުޑިޝަލް އެކަޑަމީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު އަހުމަދު‬

‫ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހޫނުވެ‪ ،‬އެ ކޮމިޝަންގެ ހަތަރު‬

‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މާޖިދު މިއަދު ވަޑައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން‬

‫މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ‬ ‫ކމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި ވަޒީފާ އިން‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް މަޖިލީހުގެ‬ ‫ވަކި ޮ‬ ‫ކމިޓީ އަށް ހުށަހެޅީ‬ ‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ޮ‬ ‫މުވައްޒަފުންތަކެކެވެ‪ .‬ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި މި‬ ‫މައްސަލަތަކަށް‪ ،‬އަދި ސިވިލް ސާވިސްގެ ގާނޫނާ‬ ‫ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުން ލައްވައި ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއް‬

‫ކމިޓީ އަށް ކޮންމެވެސް‬ ‫"އެ ޝަކުވާތައް ބެލިއިރު‪ޮ ،‬‬

‫އެހެންވެ އާދަމް މުހައްމަދު އެދިވަޑައިގަތީ ވަކީލަކު‬

‫ވަރަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ މެމްބަރުންގެ މަގާމުގެ‬

‫ހަމަޖައްސަން އިތުރު ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ‬

‫ކމިޓީން މިއަދު ފުރުސަތު‬ ‫ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަވަން ޮ‬

‫ކަން‪ "،‬އުޝާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދިނީ ނޮވެމްބަރު ‪ 4‬އާ ހަމައަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެ މައްސަލަތައް ކޮމިޓީން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އތީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަލަން ޮ‬ ‫އެހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެކޭ އެއްގޮތަށް‪،‬‬

‫މާޖިދު ވަޑައިނުގެންނެވީ ކީއްވެތޯ ކޮމިޓީން ސުވާލު‬

‫އާދަމް މުހައްމަދުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމީލް‬ ‫ކމިޓީން އިއްޔެ ވަނީ‬ ‫ހަމަޖެއްސި މައްސަލަ ބަލަން ޮ‬ ‫ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އންނަ އަޑުއެހުމަށް‬ ‫ނޮވެމްބަރު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ޮ‬ ‫އެހެން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ފުރުސަތު ދިނުމުން‬ ‫އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ވަކީލަކު ހޯދަން ދަތިތަކެއް‬

‫ކށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ފަހު‬ ‫ކުރުމުން ވަރަށް ދިގު ޮ‬

‫ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި މިއަދުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަކީލަކު‬

‫އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މާޖިދު ވަޑައިނުގެންނެވީ‬

‫ހަމަޖައްސަން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ސީއެސްސީގެ ވެސް މިނިވަންކަން‬

‫ކީއްވެކަމެއް އެނގިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫މޓްކުރަން މަސައްކަތްކުރި އިރު ކަމާ ބެހޭ‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫ގެއްލި‪ ،‬ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ކަންކަން ކުރަމުން‬

‫ކށް ވާހަކަ ދެއްކެވީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫އެހާ ދިގު ޮ‬

‫ފަރާތްތަކުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ބައެއް‬

‫ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރި އެވެ‪ .‬ވެރިކަން ކުރާ‬

‫ކމިޓީން ނިންމި ނިންމުން‬ ‫ޖަމީލް ބަލައިނުގަންނަން ޮ‬

‫ކމިޓީގެ ރައީސް މަސްތޫރު‬ ‫ދައްކަވަން ފެށްޓެވުމުން ޮ‬

‫މުވައްޒަފުންގެ އޮތެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކަށް ސިވިލް ސާވިސްގެ‬

‫ރަނގަޅު ނޫންކަމުގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬އޭގެ އެއް ހުއްޖަތެއްގެ‬

‫ހުސްނީ ވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން‬

‫މުވައްޒަފުން ދާން މަޖުބޫރު ކުރުވި އިރު ވެސް ފިޔަވަޅު‬

‫ގޮތުގައި އޭނާ ދެއްކެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ‬

‫ގތުގައި ހިއްޕަވަން‬ ‫ގެންދަވަނީ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ޮ‬

‫ކމިޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި‬ ‫އަށް ސިވިލް ސާވިސް ޮ‬

‫ނާޅާކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރި އެވެ‪ .‬އަދި އޭރު‬

‫ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ތަހުގީގުގައި ވަކީލެއްގެ‬

‫ކމިޓީ އަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޮ‬

‫ޝަކުވާ ބަލަން ވަނީ ސަބް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފަ‬

‫މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ދިޔަ‬

‫ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖޭއެސްސީން ޖަމީލަށް‬

‫ކމިޓީން ބަލަމުން އަންނަނީ ކޮމިޝަންގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އިރު މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުގައި ސިވިލް ސާވިސް އިން‬

‫ފުރުސަތު ދީފައި ވުމެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޑރ‪ .‬އަލީ ޝަމީމާއި ނައިބު ރައީސް ޝަހީދު‬

‫މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ‬

‫މުހައްމަދާއި މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަހީގުގެ އިތުރުން‬ ‫ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީގެ މުގައްރިރު‪ ،‬ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ‬ ‫ސަބް ޮ‬ ‫މެމްބަރު އަހްމަދު އުޝާމް މިއަދު ވިދާޅުވީ ކުރިން‬ ‫އިންޒާރު ދިނުމަކާ ނުލައި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް‪،‬‬

‫ސީއެސްސީ މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތަކެއް‬

‫ނވެމްބަރު ހަތަރަކަށް ވެސް ވަކީލަކު‬ ‫ޮ‬ ‫ގތަކަށް އޭނާ ވާހަކަ‬ ‫ހަމަނުޖެއްސެވިދާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ ޮ‬

‫"ދެން އަނެއްކާ ތި ވިދާޅުވަނީ އިތުރަށް (ވަގުތު)‬ ‫ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް‪ .‬އަނެއްކާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން‬

‫އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ޖަމީލް ޝާމިލްވާ‬

‫ޝެޑިއުލް ކުރާ ދުވަހަށް ވެސް ވަކީލަކު ނުލިބުމުގެ‬

‫ކޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ‬ ‫މައްސަލަ އޭރު ވެސް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އވެދާނޭ ތި ވިދާޅުވަނީ‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫ބަލަމުންދާ އިރު‪ ،‬މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މިނިވަން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ޖަމީލް ބަލައިނުގަތުމަށް‬

‫އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ކަހަލަ ބީދަޔަކުން‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް‬ ‫މަގާމުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ޮ‬

‫ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް‬

‫މަނިކުފާނު ތި ވިދާޅުވަނީ އެ ވާހަކަ‪ .‬އެހެންވީމާ އެއީ‬

‫ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނުތަކަށް ސަރުކާރުން ވަނީ‬

‫ވެސް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އާދަމް މުހައްމަދުގެ‬

‫އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ‬

‫އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޝަކުވާ އަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު‬

‫ކަމެއް ނޫން‪ "،‬މަސްތޫރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާ‬

‫އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫އިންކަމް ޓެކްސް ގާސިމް ގުޅުވީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގާ!‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ކިތަންމެ ފަގީރަސް އެއް ވޯޓު ލެވޭނީ‪".‬‬ ‫މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލްގައި އޮތީ‪،‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫‪ 40،000‬އަށް ވުރެން މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ‬ ‫އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ހަމަހަމަކަން‪ ،‬ވޯޓާ‬

‫އަތުން‪ ،‬ޓެކްސް ނެގުމަށެވެ‪ .‬ގާސިމް ވިދާޅުވަނީ‪ ،‬މިއީ‬

‫އިރު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހި‬ ‫ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް‪ .‬އެންމެންނަށް އޮތީ އެއް‬ ‫ހައްގުތަކެއް‪".‬‬ ‫ގތުގައި ގާނޫނުއަސާސީގައި‬ ‫ގާސިމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މިއަރަނީ‪ "،‬ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ނިޒާމް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވލްޑް ބޭންކުން‬ ‫ގާއިމްކުރަން އުޅެނީ އައިއެމްއެފާއި ޯ‬ ‫ގތާ ޚިލާފަށެވެ‪ .‬އެކަމުން ލިބޭނެ މޮޅެއް‬ ‫ލަފާދީފައިވާ ޮ‬

‫ގުޅުވައި މިސާލު ޖެހުމަކީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ކުރާ‬

‫އިންސާފުން ބޭރު އުސޫލެއް ކަމަށެވެ‪ .‬މިގޮތަށް ޓެކްސް‬

‫އންނަ މަފްހޫމަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ގައުމު ދިރުވުމުގައި‬ ‫ޮ‬

‫އތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަންތޯ‪ ،‬އެ ޖަލްސާގައި ތިބި‬ ‫ޮ‬

‫ކަމެއް ނޫނެވެ؛ އެކަމަކު‪ ،‬ރާއްޖޭގައި އަލަށް އިންކަމް‬

‫ނަގައިގެން ގާއިމްކުރެވޭނީ އިޖުތިމާއީ ކޮން އަދާލަތެއްތޯ‬

‫އންނަން ޖެހޭނީ އެއް ހަމައެއްގަ‬ ‫އެންމެންގެ ހިއްސާ ޮ‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ ގާސިމް ސުވާލު‬

‫ގތް‪ ،‬ބޭއިންސާފު މިންވަރު‬ ‫ޓެކްސް ނަގަން އުޅޭ ޮ‬

‫ކން ހަމައެއްތޯ ވެސް ސުވާލު‬ ‫އާއި މިއީ ޑިމޮކްރަސީގެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ގުޅުވީ‬

‫ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ވޓު ލުމުގެ ހައްގާ އެވެ!‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ޯ‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން‬

‫މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް‪ ،‬ގާސިމް‬

‫ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އޭނާގެ ކުންފުނިތަކުން‬ ‫ގާސިމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތަކަށް ވެސް މިއުޅެނީ އާދައިގެ‬ ‫އަޅުގަނޑު އެއް ޮ‬

‫ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ‪45‬‬

‫މީހާގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގާށޭ ދަންނަވާކަށެއް ނޫން‪.‬‬

‫ރޭ ވެސް ވިދާޅުވީ އެ ބިލުގައި މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި‬

‫ބޑު އެއްޗެއް ދައްކަ އެވެ‬ ‫މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ޮ‬

‫‪--‬ގާސިމް‬

‫އެ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގާސިމް‬

‫އޮތީ ވަރަށް ބޭއިންސާފު އުސޫލެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬

‫ބޑެތި ކުއްޔަށް ތަންތަން ނަގައި‪ ،‬އަނބިދަރިން‬ ‫އެއީ‪ޮ ،‬‬

‫ރޭ ވިދާޅުވީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު‬

‫ވާހަކައިގައި ވަކާލަތު ކުރެއްވީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ލޮލަށް ނުފެނި ރެ އާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކޮށްގެން‬

‫ހޯދުމަކީ ކިހާ ބުރަ‪ ،‬ކިހާ ވަގުތެއް ހޭދަވާ ކަމެއް‬

‫އންނަނީ ހަމަހަމަކޮށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޮ‬

‫އަތުން އެއް ވަރަކަށް ޓެކްސް ނެގުމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޮޅަށް ނެގި ވިޔަފާރިތައް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގި އިހްސާސްވާން‬

‫ކށްދީފައިވާ ހަމަހަމަކަން‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ޮ‬

‫ގތުގައި މިހާރު އޮތް ގޮތަށް‬ ‫އޭނާ ސިފަކުރެއްވި ޮ‬

‫"އެކަމަކު އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ދަރިންނަށް‬

‫އެކަމަކު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަން އާމްދަނީ‬

‫ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެހެންކަމުން ތި‬

‫ގތަށް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ‬ ‫ގެއްލޭ ޮ‬

‫ޓެކްސް ނަގައިފި ނަމަ "އިޖުތިމާއީ އަދާލަތު އޮންނާނީ‬

‫ލިބިގެން ނުވާނެއޭ ދައުލަތުން ދޭ އެއްވެސް‬

‫ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް‬

‫އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކޮޅުކޮޅުންނެ"ވެ‪.‬‬

‫އެހީތެރިކަމަކާއި އިނާޔަތެއް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން އެއިން‬

‫ކށް ބައިވެރިވުން އޮންނަން‬ ‫ލިބޭ އެއްޗަކުން ހަމަހަމަ ޮ‬

‫ކށްލާށޭ ޖެހޭނީ‪ "،‬ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަހްރޫމް ޮ‬

‫ގތަކަށް‪ .‬މަޖިލީހުގައި‬ ‫ޖެހޭ‪ .‬ވޯޓު ލަނީ ހަމަ އެއް ޮ‬

‫"ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަލާލާއިރު‪ ،‬އެންމެހައި‬

‫"މިސާލަކަށް މަހަކު ‪100،000‬ރ‪ .‬ހޯދާ މީހާ‬

‫ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް ހަމަހަމަ ބައެއް‪ .‬ކޮންމެ‬

‫‪ 10‬ޕަސެންޓް ނަގާ ކަމަށް ވަންޏާ އޭނާ ދައްކާނެ‬

‫ގތުގައި ރާއްޖޭގައި އާމްދަނީން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހވިޔަސް އެ ހައްގު އެބަ‬ ‫ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮ‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް‬ ‫މީހަކީ ވެސް ހަމަހަމަ މީހެއް‪ޮ .‬‬

‫‪10،000‬ރ‪ .‬އެކަމަކު ‪10،000‬ރ‪ .‬ހޯދާ މީހާ‪ ،‬އޭނާ‬

‫ޓެކްސް ނަގަން މިއުޅެނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ހުރިހާ‬

‫އޮވޭ‪ .‬ކިތަންމެ މުއްސަންޖަކަސް ކިތަންމެ ފަގީރަކަސް‬

‫އޮތީ އެއް ހައްގުތަކެއް‪ "،‬ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހެނީ ‪ 10‬ޕަސެންޓް ކަމަށް ވަންޏާ‪،‬‬

‫ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އުސޫލާ ޚިލާފަށެވެ‪ .‬ވަކި‬

‫ވޓު ލެވެނީ‪ .‬އެހެންވެއްޖިއްޔާ ބައިވެރިވުން‬ ‫ހަމަ އެއް ޯ‬

‫އޭނާ ދައްކަނީ ކިހާވަރެއްތޯ‪1،000 ،‬ރ‪ .‬މިއީ ކިތައް‬

‫ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ކުރަން މިއުޅެނީ ކިހިނެއް‬

‫އންނަން ވާނީ ހަމަހަމައަށް‪ "،‬ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ވިޔަސް‬

‫ހާސް ރުފިޔާއެއްގެ ތަފާތެއްތޯ؟" ގާސިމް ސުވާލު‬

‫ތ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަދަން ޯ‬

‫ހވިއަސް ދިވެހި ރައްޔިތެއް‬ ‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކު ޮ‬

‫އުފެއްދެވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށް] އެއްގޮތަށް‪.‬‬ ‫"ވޯޓުލަނީ ވެސް [ހަމަހަމަ ޮ‬

‫އވޭ‪ .‬ކިތަންމެ މުއްސަންޖަސް‪،‬‬ ‫ވިއްޔާ‪ ،‬އެ ހައްގު އެބަ ޮ‬

‫ކޅުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަލައިލާ‬ ‫"އަނެއް ޮ‬

‫"ކުކުޅު ގާބިހެއް އެޅީމާ ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައޭ‬ ‫ބުނޭ ދެއްތޯ؟ އެހެން ކަމަށް ވެދާނެ ބާވައޭ ހިތަށް‬


‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ތަރައްގީގެ ލިސްޓަށް އެރުމަކީ‬ ‫ކުރިއެރުމެއް ނޫން‪ :‬ރައީސް‬ ‫އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާ މުހައްމަދު ރިޒްވީ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫އައިއޭއެސްއަށް ގެއްލުންވެ‪،‬‬ ‫ބޮޑު ވެއްޓުމަކަށް!‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުން‪ ،‬ކުރިން އެތެރޭގެ‬ ‫ލިބުނު އާމްދަނީ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫އތް އައިއޭއެސް އަށް‬ ‫ބޑު ހިއްސާއެއް ޮ‬ ‫އުދުހުންތަކުގެ ޮ‬ ‫އެ ސެކްޓަރުތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ ‪ 25‬ޕަސެންޓް‬

‫މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އައިލެންޑް‬ ‫އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސްއަށް ‪ 10‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ‬ ‫ގެއްލުންވެ‪ ،‬އޭގެ ކުރީ ކްއާޓަރުގައި ލިބުނު ކުރިއެރުން‬ ‫‪ 116‬ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އން އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ)‬ ‫ސްޓޭޓް ޯ‬ ‫ގތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ‬ ‫ގެ ކުއާޓާލީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ޮ‬

‫ދަށަށް ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގ ހޭންޑްލިން އިން ލިބުނު‬ ‫މީގެ އިތުރުން ކާ ޯ‬ ‫އާމްދަނީ ވަނީ ‪ 12‬ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާ އިރު‬ ‫ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ ‪ 83‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް‬ ‫ރާއްޖެ އެރުމަކީ ކުރިއެރުމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް‬

‫ހދަން ރާއްޖެއަށް‬ ‫ދާއިރާއިން އިތުރު ފުރުސަތުތައް ޯ‬ ‫މަޖުބޫރުވި‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ގންޖެހުންތަކެއް ހުރުމުން ރައީސް‬ ‫އެފަދަ އެތައް ޮ‬

‫ފރަމް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޯ‬

‫ވިދާޅުވީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް‬

‫ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީވަމުން‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް‬ ‫ރާއްޖެ އެރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި މާ ޮ‬

‫އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް އެރުމުން ރާއްޖެއަށް‬

‫ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުން އެމަނިކުފާނު ނެންގެވީ އެ‬ ‫އޭގެ މިސާލެއްގެ ޮ‬ ‫ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމެނުމުން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ‬ ‫ހދަން ކުރިމަތިވި އުނދަގޫތަކެވެ‪.‬‬ ‫ފައިސާ ޯ‬

‫"ނަމަވެސް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވޭވަރުގެ‬ ‫އިގްތިސާދެއް ބިނާކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ވަރަށް‬ ‫ބޑު ހިތްވަރެއް‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ‬

‫ކށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ‬ ‫އެންމެ ކުޑަ ޮ‬

‫ބޑު ބައި ހިއްސާކުރަނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ‬ ‫ލިސްޓުން އުނި ޮ‬

‫ވިޔަފާރިތައް ކަމުން‪ ،‬އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު‬

‫ލިސްޓަށް ރާއްޖެ އެރީ ‪ 2011‬ގަ އެވެ‪ .‬ކުރިން އެ‬

‫ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ކެޕިޓަލް މާކެޓުގެ ޒަރީއާއިން‬

‫ލިސްޓަށް ރާއްޖެ އަރުވަން އޮތީ ‪ 2004‬ގައި ކަމަށް‬

‫ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަސް‪ ،‬ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް‬

‫"ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމުގައި ހުރި އެންމެ‬

‫ބޑުކަމުން‪ ،‬ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ފުރުސަތު ދިނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގންޖެހުމަކީ މާލީ އިދާރާތަކުން ފަންޑު ލިބޭނެ‬ ‫ބޮޑު ޮ‬

‫"ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް‬

‫ގޮތްތައް ނެތުން‪ .‬ހަމައެކަނި ބޭންކިން ނިޒާމް ތެރެއިން‬

‫ރާއްޖެ އެރުމުގެ ސަބަބުން ބައިނަލަގްވާމީ ވިޔަފާރީގައި‬

‫ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މާލީ އެހީތެރިކަން‬

‫އޭގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ލިބެން ހުރި ބައެއް‬

‫ލިބޭކަށް ނެތް‪ .‬ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކޭ އެއްގޮތަށް‬

‫އިނާޔަތްތައް ހުއްޓިގެން ދިޔަ‪ .‬އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް‬

‫އތް ހައްލަކީ ކެޕިޓަލް‬ ‫ރާއްޖޭގައި ވެސް މިކަމަށް ޮ‬

‫ހދުމަށް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ‬ ‫ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯ‬

‫މާކެޓް‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދަށްވެފަ އެވެ‪. .‬‬

‫އޕަރޭޓްކުރަމުން އަންނަ‬ ‫އެއާލައިން‪ ،‬މޯލްޑިވިއަން‪ޮ ،‬‬ ‫ގންޖެހުންތަކެއް ވަނީ‬ ‫ކުންފުންޏަށް މާލީ ބޮޑެތި ޮ‬

‫އެންމެ ޮބޑު ހޭދައެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް‬

‫ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އައިއޭއެސް‬

‫ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހަރަދުތައް އިންތިހާ މައްޗަށް‬

‫އަށް ‪ 68‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓުން ދައްކަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫އަރާފައިވާކަން ރި ޯ‬

‫އެކަމަކު މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ‪ 10‬މިލިއަން‬

‫ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ތިން މަސް ދުވަހަށް މުވައްޒަފުންގެ‬

‫ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިތުރުން އާމްދަނީ ދަށްވެ‪،‬‬

‫މުސާރައަށް ‪ 100‬މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރި އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ހަރަދުތައް ‪ 12‬ޕަސެންޓަށް ވަނީ މައްޗަށް ގޮސްފަ‬

‫ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާ އިރު ނުވަ ޕަސެންޓްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުވުމެކެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުނީގެ‬

‫އައިއޭއެސްގެ ހާލަތު މިހާ ދަށަށް ގޮސް އޮތްކަން‪،‬‬

‫ލ މެނޭޖް ނުކުރެވި‪ ،‬ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ‬ ‫ކޭޝް ފް ޯ‬

‫ޕޓުން އެނގުނު އިރު‪ ،‬އާ‬ ‫ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރި ޯ‬

‫ބޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި‬ ‫ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން ޮ‬

‫މެނޭޖްމަންޓަކާ އެކު އެ ކުންފުނި ހުރީ ރަނގަޅު‬

‫އެވެ‪ .‬ހަރަދުތައް މެނޭޖްކުރަން އެހެން ގޮތްގޮތުން‬

‫މިސްރާބެއްގައި ނޫން ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬ސޯޝަލް މީޑިއާގައި‬

‫ހދަން ޖެހުނު އިރު ދަރަނި ވަނީ ‪442‬‬ ‫ފައިސާ ޯ‬

‫ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާ އިރު‬ ‫ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އައިއޭއެސްއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ‬ ‫ވަނީ ‪ 15‬ޕަސެންޓް ދަށްވެފަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން‬ ‫ބޑަށް ދަށްވީ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުން‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ގެންދަނީ އައިއޭއެސްގެ‬ ‫އެތެރޭގެ ހިސާބުތައް ކަމަށް ފެންނަ ބައެއް‬ ‫މައުލޫމާތުތައް ވެސް ހާމަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމުގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫އައިއޭއެސް ތަފްސީލީ ޖަވާބުތަކެއް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މީގެ އިތުރުން ރ‪ .‬ހުޅުދުއްފާރު ކޯޓުގެ އިސް‬ ‫މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ މުސްތަފާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް‬ ‫ވެސް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމައި‪ ،‬ތަހުގީގު ކޮމެޓީ‬

‫ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނާއި‬ ‫އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުއާ ގުޅޭ‬

‫އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއުއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް‬

‫މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން‬

‫ބަލަން ނިންމިއިރު‪ ،‬މީގެކުރިން ވެސް ޖޭއެސްސީން ބެލި‬

‫(ޖޭއެސްސީ) އިން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން އޭނާއާ ސުވާލު‬ ‫މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ޮ‬

‫ޖޭއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވަނީ އެ‬ ‫ކމެޓީން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ކޮމިޝަންގެ މައްސަލަ ބަލާ ޮ‬

‫ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އާއި‬ ‫ހައި ޯ‬

‫ގތަށް އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އާއި‬ ‫ނިންމުމާ އެއް ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރު ޝަހީދުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން‬

‫ފަނޑިޔާރު ޝަހީދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމައި‪،‬‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު‬ ‫ބަލާއިރު އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ޯ‬

‫ކމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ތަހުގީގު ޮ‬

‫ހަސަން އަލީއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވެސް ޖޭއެސްސީން‬

‫އެއީ ކޮން މައްސަލައެއް ކަމެއް ޖޭއެސްސީން ހާމައެއް‬

‫ބަލަން ފަށައި‪ ،‬އޭނާ ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ރިސޯޓު ވިއްކާލާއިރު ޓެކުހެއް ނަގަންޖެ ހޭ‪ :‬އަލީ ހުސެއިން‬ ‫ހލްޑިން ރައިޓްސް ވިއްކާލާ އިރު‬ ‫ރިސޯޓުގެ ލީޒް ޯ‬

‫"ދިވެހި ރައްޔިތުން ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރުގައި ހަ‬

‫ލިބޭ މީހުންގެ އަތުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެކަމާ ދެކޮޅު‬

‫ވެސް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގާ އިރު‪ ،‬އެއް މިލިއަނާއި‬

‫ހައްދަވައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ދެ މިލިއަނުން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ އަތުން ވަރަށް‬ ‫ކށް ޓެކްސް ނަގާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޮޑު ޮ‬

‫ސޓާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ހައްގުތައް އެއް‬ ‫ނުވަތަ ރި ޯ‬

‫ޕަސަންޓު‪ 15 ،‬ޕަސަންޓު ޓެކްސް ގޮތުގައި ދައްކާ‬

‫ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލު ކުރާ އިރު ޓެކުހެއް‬

‫ކަމަށްވާ ނަމަ‪ ،‬އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި‬

‫ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނީ‬

‫ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެންދޫ‬

‫ހލްޑިން ރައިޓްސް ވިއްކާލާ އިރު‪ ،‬ރިސޯޓާ‬ ‫ލީޒް ޯ‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މީހުން‬ ‫‪60،000‬ރ‪ .‬އަށް ވުރެ ޮ‬

‫ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން‬

‫ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ހައްގުތައް އެއް ފަރާތުން އަނެއް‬

‫އަތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތަށް ބަދަލު ކުރާ އިރުގައި ޓެކުހެއް ނަގަން ޖެހޭ‪"،‬‬

‫އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލަށް މަޖިލިހުގައި‬ ‫ބަހުސް ކުރައްވަމުން އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ސޯޝަލް‬ ‫ހައުސިން ސްކީމްގެ ތެރެއިން ފްލެޓާއި ގެ ގަންނަ‬ ‫ނަމަ‪ ،‬ޓެކްސް އާއި ޖީއެސްޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ބައެއް ފަހަރު ބިމަށްވާ ‪ 15‬ޕަސަންޓު ފައިސާ‬ ‫ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސޓުތަކުގެ ލީސް ހޯލްޑިން‬ ‫ނަމަވެސް ބޮޑެތި ރި ޯ‬ ‫ރައިޓްސް‪ ،‬އެތައް އަހަރަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްލާ އިރު‪،‬‬ ‫ކންމެވެސް ވަރެއްގެ ޓެކުހެއް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ޮ‬

‫އިންކަމް ޓެކްސްގެ އުސޫލުތައް ހިނގާ ގޮތަށް‬

‫ރާއްޖޭގައި އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ އިރު‪،‬‬ ‫ބިލްގައި މިހާރު ހުރި އަދަދުތަކަކީ އެންމެ ރަނގަޅު‬ ‫އަދަދުތަކެއް ކަމަށް ވެސް އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ފުންނާބު އުސް ވަކީލުންގެ ތެރޭގައި‬

‫ބަލާ އިރު‪ ،‬އެންމެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުން‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ ޓެކްސް ނުދައްކާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިން ނަގާ ޓެކުހަކީ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތްޕެކެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް‬ ‫އަލީ ވިދާޅުވީ ‪60،000‬ރ‪ .‬އަށް ވުރެ ޮ‬

‫ދުނިޔޭގައި އަމަލު ކުރާ އުސޫލަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬އިންކަމް‬

‫ލިބޭ މީހުން އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގާ ނަމަ‪،‬‬

‫ޓެކްސް ނަގާ ކަމަށްވާ ނަމަ‪ ،‬ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން‬

‫ގތުގައި އެފަދަ ޓެކުހެއް ނަގާ ނަމަ‪،‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރު ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ނަގާ ޓެކްސްތަކަށް‬ ‫ބަލާ އިރު‪ ،‬އިންކަމް ޓެކުހަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކަމާ‬

‫ދިވެހިންނަށް ފައިދާ ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ‬ ‫އަލީ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޓެކުހެއް ނުނަގާ ކަމަށް ވެސް އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި އޮތް ގޮތުން‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬ބިލް ޑްރާފްޓް ޮ‬

‫"އެހެންވީމަ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ސަބަބުން‬

‫އެކީގައި ނަގާ ޓެކްސް ކަމަށް ހުރިހާ އެންމެން‬

‫އެކިއެކި ފަސޭހަތަކާއި މަންފާތައް އެ މީހުންނަށް ލިބޭ‬

‫އިންކަމް ޓެކުހާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސް‬

‫ބަލައިގަންނަ ކަމަށް އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިދުމަތްތަކާއި އެމީހުންނަށް އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ‬

‫އެކުވެގެން ދާނެ ކަމަށް އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވީމަ‬

‫ޒަރިއްޔާ އިން ލިބޭ މަންފާތައް އިތުރު ކުރުމަށް ފަސޭހަ‬

‫ބިލް ގާނޫނަކަށް ވުމުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިންނޭ‬

‫ވެސް އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަލީ ގަބޫލު ކުރައްވާ‬

‫މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިރު‪ ،‬ބިލްގައި ވާ‬

‫ވެގެން ދާނެ‪ "،‬ޖޭޕީގެ އިސް މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި‬

‫ކިއާފައި ވަކިން ޓެކްސް އެއް ނަގަން ނުވަތަ ދައްކަން‬

‫އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ‬

‫ސޓު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ‬ ‫ގޮތުގައި އެތައް އަހަރަށް ރި ޯ‬

‫ގޮތުން އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނީ މަހެއްގެ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ މުއާމާލަތެކެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް‬ ‫މައްޗަށް ‪40،000‬ރ‪ .‬އަށް ވުރެ ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި‬

‫މަހާޒަށް ދިޔާނާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ‬ ‫ކޓަށް އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫މަޖިލިހުން އިއްޔެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރަށް‬

‫"އަޅުގަނޑު އަލްއުސްތާޒު މަހާޒަށް މަރުހަބާ‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪ "،‬ދިޔާނާ ލިއުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ރުހުން ދިނުމާ އެކު‪ ،‬ދިޔާނާ ސައީދު އޭނާއަށް މަރުހަބާ‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަހާޒްގެ ނަމާ އެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުއްވީ‪ ،‬ކުރިން‬ ‫އފީހާއި ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ‬ ‫އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޮ‬ ‫މަޖިލިހުގައި‪ ،‬ގާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ބެހޭ އެތައް‬ ‫މަސައްކަތެއް ކުރެއްވި ދިޔާނާގެ ނަމެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މަޖިލިހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރާ‬

‫އިބްތިހާލްގެ ގައިގައި ދުވަސްވީ‬ ‫ލަކުނުތައް ވެސް ހުރި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ކަންފަތުގެ އިތުރުން ކަރުގައި ހުރި އަނިޔާތައް ލިބުނުތާ‬ ‫ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ނުވާނެ ކަމަށް އެ ފުލުސް މީހާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކށް މަރާލި މުހައްމަދު‬ ‫ވ‪ .‬ރަކީދޫގައި އަނިޔާ ޮ‬

‫އޭނާ ބުނީ އިބްތިހާލްގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުރި‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު އޭނާގެ‬ ‫އިބްތިހާލް ޮ‬

‫ޓ ނެގުމުގެ އިތުރުން ބައެއް ހެކިތައް‬ ‫އަނިޔާތައް ފޮ ޯ‬

‫ހަށިގަނޑުގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ލަކުނުތަކެއް ވެސް‬

‫ވެސް ތަހުލީލަށް ނަގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގައި އިއްޔެ‬ ‫ފެންނަން ހުރި ކަމަށް ފުލުހަކު ޯ‬ ‫ހެކިބަސް ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނުއަރީ‪ 2015 ،‬ގައި ތިން އަހަރުގެ އިބްތިހާލަށް‬ ‫ކށް‪ ،‬މަރާލި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ‬ ‫އަނިޔާ ޮ‬

‫އެ ފުލުސް މީހާއާ ސުވާލު ކުރަން އާފިޔާއަށް ދިން‬ ‫ފުރުސަތުގައި އޭނާ ބުނީ ކުރާނެ އެއްވެސް ސުވާލެއް‬ ‫ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ މައްސަލާގައި ދެން‬ ‫ދައުލަތުން ބުނި ޮ‬

‫މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދެ ދައުވާއެއް ކުރެ‬

‫ހުށަހަޅާފައި ހުރި ހެކިން ތިބީ ރަށުގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ ކުރިން ވެސް އެކި‬

‫ގތުން މާލެ އާދެވެން ނެތް ކަމަށް‬ ‫މާލީ ހާލަތު ހުރި ޮ‬

‫ދުވަސްމަތިން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރާ އަމުރަށް‬

‫އެ ހެކިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އެކަން ދައުލަތުން‬

‫ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ދައުވާ އާއި އިބްތިހާލް މަރުވި‬

‫ކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ކައިރި‬

‫މައްސަލާގައި ކުރާ ގަސްދުގައި ކުއްޖަކު މެރުމުގެ‬

‫ކޓަކަށް އެ މީހުން ހާޒިރުކޮށް‪ ،‬ވީޑިއޯ‬ ‫ރަށެއްގެ ޯ‬

‫ދައުވާ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހެކިބަސް ނަގައިދޭން‬ ‫ކންފަރެންސް މެދުވެރި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި‬

‫ކންފަރެންސްކޮށް‬ ‫ދައުލަތުން އެދުނެވެ‪ .‬އަދި ވީޑިއޯ ޮ‬

‫މިއަދު ހެކިބަސް ދިނީ އިބްތިހާލްގެ ހަށިގަނޑު މާލެ‬

‫ހެކިބަސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރީ އެ‬

‫އތްއިރު އެތަނަށް ގޮސް‬ ‫ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ޮ‬

‫ތ ބަލާނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ސަރަހައްދުގެ ކޮން ކޯޓެއްގައި ޯ‬

‫އިބްތިހާލްގެ ހަށިގަނޑު ބެލުމަށް ފަހު ސީން އޮފް‬

‫ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޕޓް ތައްޔާރުކުރި ފުލުހެކެވެ‪.‬‬ ‫ކްރައިމް އޮފިސާސް ރި ޯ‬

‫އެ ދެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ މުހައްމަދު ސަމީރު‬

‫އޭނާ ބުނީ އިބްތިހާލްގެ ހަށިގަނޑު ބެލިއިރު‬

‫ވިދާޅުވީ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު‬

‫ދުވަސްވެފައި ހުރި ލަކުނުތަކާއި އަނިޔާ ލިބުނުތާ ގިނަ‬

‫ބާއްވާނެ ކަމަށާއި އެދުވަހު ވެސް ހެކިބަސް ނެގޭތޯ‬

‫ވަގުތުތަކެއް ފާއިތުވެފައި ނުވާ އަނިޔާތަކެއް ވެސް‬

‫މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކުރިމަތި ފަރާތާއި‬ ‫ފެންނަން ހުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކޓަށް ވަޑައިގަތުމުގެ‬ ‫އޭނާ ވަނީ ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫އުއްމީދުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން‬ ‫އެހީތެރިވި އެންމެންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވާފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ނެތި‬ ‫އަޅުގަނޑަށް މިހާ ހިސާބަކަށް ނާދެވުނީހެވެ‪ "،‬ޓްވީޓް‬ ‫ނިންމަވާލައްވަމުން ދިޔާނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިޔާނާއަކީ ގާނޫނީ ރޮނގުން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމް‬

‫އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‪،‬‬

‫ހާސިލްކުރައްވައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ގާނޫނީ ދާއިރާ‬

‫ވޓު ދޭން ތްރީލައިން ވިޕް ނެރުމާ އެކު‪،‬‬ ‫މަހާޒަށް ޯ‬

‫އިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫އތް ފުރުސަތު ބަންދުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ދިޔާނާއަށް ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އިސްލާހީ‬

‫ފަހުން މަޖިލިހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ނެގި ވޯޓުގައި‬

‫އެޖެންޑާގެ ދުވަސްވަރު‪ ،‬ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ‪ 50‬މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އާ ގާނޫނުއަސާސީގެ‬ ‫މެމްބަރެއްގެ ޮ‬

‫މަހާޒަށް ރުހުން ލިބިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތުގައި ވެސް އޭނާ އުޅުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫މައުމޫންގެ ވެރިކަމަށް ފަހު ދެން އުފެދުނު އެމްޑީޕީ‬

‫އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ކުރެއްވި‬

‫ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރުގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުކަން‬

‫ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި‬

‫ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އޭނާ އަކީ‬

‫އިހުތިރާމާއި ދެނެގަތުން ބޭއްވުމުގެ ނިޔަތުގައި މީގެ‬

‫ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަން ކުރެއްވި ދިވެހި‬

‫ފނުން ގުޅުއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދެތިން ރޭ ކުރިން މަހާޒަށް ޯ‬

‫ހަމައެކަނި އަންހެން ބޭފުޅެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނަ ްށ‬ ‫މާލީ ބަދަލު ލިބޭ ގޮތް ހަދަނީ‬ ‫ގތުން‪ ،‬މާލީ ނޫން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ބިލްގައިވާ ޮ‬

‫އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ހިލާފަށް ހިންގާފައިވާ‬ ‫އަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހުންނަށް އިންތިގާލީ‬

‫ނަގައިދެވޭނީ ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާއްދީ‬

‫އފީސް މެދުވެރިކޮށް‬ ‫އިންސާފުގެ "އޮމްބަޑްސްމަން" ގެ ޮ‬

‫ގޮތުން ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި ލިބުނު‬

‫ބަދަލު ލިބިދިނުމުގެ އިހްތިޔާރު ދިނުމަށް އިންތިގާލީ‬

‫އަނިޔާގައި ގުނަވަނެއް ނެތި ދިއުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ‬

‫އިންސާފުގެ ބިލުގައި ހިމަނައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގުނަވަނެއް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު‬

‫ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި‬

‫ގެއްލުމުގެ ބަދަލެވެ‪.‬‬ ‫ގުނަވަނަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން‪،‬‬

‫އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ބިލުގެ މަގްސަދުގެ ގޮތުގައި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫އިންކަމް ޓެކްސް‬ ‫މި ވަގުތު ނެގުމުގެ‬ ‫ބޭނުމެއް ނެތް‪:‬‬ ‫ސިޔާމް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ބޭނުންކުރާތީ ކަމަށް ވެސް ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ‪ 2012‬އިން ފެށިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ދިރިއުޅެން ކުރިމަތިވާ ހުރަހާއި ވަޒީފާ އަށް ލިބުމަށް‬

‫ސލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކުގެ‬

‫ހަމައަށް ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރޭވިގެން ދައުލަތުގެ‬

‫ސަބަބުންނާއި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ‬

‫ގތުގައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެތައް‬ ‫ޓެކުހުގެ ޮ‬

‫މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ އިސް‬

‫ގޮތުން ކުރި އަސަރުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ‬

‫ފައިސާއެއް ނަގަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އިންކަމް ޓެކްސް‬

‫ބައިވެރިއެއް ނުވާނަމޭ‪ .‬މިހެން ކިއާފައި އައިސް ކޮންމެ‬

‫ހިންގުންތެރިއެއްގެ ފުށުން ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ‬

‫ބަދަލު ދެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މި ވަގުތު ނެގުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އިތުރަށް‬

‫ކޅު ނަހަމަ ގޮތުގައި ކާލަނީ‪"،‬‬ ‫ސަރުކާރަކުން ފައިސާ ޮ‬

‫ޓެކްސް ނަގާ ނަމަ އެ ނަގާ ބޭނުން ބުނެދޭން ޖެހޭ‬

‫ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ނަމަ‪،‬‬

‫ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ހިލާފަށް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފށާ އަޅުވާފައި ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ބޮލުގައި ތެތް ޮ‬

‫ބޑެތި އަމަލުތައް ބަލައި އެފަދަ ކަންކަމުގެ‬ ‫ހިންގާފައިވާ ޮ‬

‫އމްބަޑްސްމަން އޮފީހަށް‬ ‫ބަދަލު ނަގައި ދިނުމަށް އެދި ޮ‬

‫ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އިންސާފު‬

‫ހުށަހެޅި ދާނެ ކަމަށް ބިލްގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އަހުމަދު ސިޔާމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައި ދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލު ނަގައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ބިލްގެ ދަށުން‬

‫ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު‬

‫ކންމެ ސަރުކާރެއްގައި ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫" ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި‬

‫ކށްދޭނަމޭ ވައްކަމާއި ހިޔާނާތުގައި‬ ‫ކަންކަން ޮ‬

‫ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތްކޮށް‪،‬‬ ‫ޓެކްސް ދައްކަނީ ދިވެހިންގެ އާމްދަނީ އާއި އާންމު‬ ‫ދިރިއުޅުން ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި ތައުލީމާއި ސިއްހީ‬

‫ގތުގެ މަތިން ކަމަށް އޭގައިވެ‬ ‫ހަދާ ގަވައިދުގައިވާ ޮ‬

‫އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލަށް މަޖިލިހުގައި‬

‫ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު ފެންނަނީ‬

‫ރަޝީދު (ޗެކްމާކް) ހުށަހެޅުއްވި ބިލްގެ ދަށުން‪ ،‬އޮފީހަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބަހުސް ކުރައްވައި ސިޔާމް ވިދާޅުވީ އިންކަމް ޓެކްސް‬

‫ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ހުރިހާ އެއްޗެއް‬

‫ނަގާ ސަބަބު ސަރުކާރުން ހާމަނުކޮށްދީ ހިތަށް އަރާ‬

‫އެ ބޭފުޅެއްގެ މުދަލަށް ހަދާ ތަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ނެގުމަށް ބަލާ މައްސަލައެއްގައި ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި‬

‫ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކަށް ނުވަތަ އެ‬

‫ވަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މުދަލުން ޓެކްސް ނެގުމަކީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ‬

‫ހދާފައިވާ ހެއްކަށް ރިއާޔަތް‬ ‫އޮފީހުން ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޯ‬

‫ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފޭރުން ކަމަށެވެ‪ .‬ސިޔާމް ވިދާޅުވި‬

‫އިންސާނީ ހައްގެއް ހިފެހެއްޓިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެ އަމަލުގެ‬

‫ކުރާ އިރު‪ ،‬އެއީ ކުށުގެ އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން‬

‫ގޮތުގައި އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަށް ވުރެ މުދަލު‬

‫އފީހުން މައްސަލަ ބަލައި‬ ‫އމްބަޑްސްމަން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ އިސް‬

‫ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާ އަށް މާލީ ނުވަތަ މާލީ ނޫން‬

‫އފީހަށް ފެނިއްޖެ‬ ‫އަނިޔާ ލިބުނު މީހެއް ކަމަށް އެ ޮ‬

‫ބަދަލު ނަގައި ދިނުމުގެ އިހްތިޔާރު އޮފީހަށް ލިބިގެންވެ‬

‫އފީހުން އޭނާ އަށް ބަދަލު ދިނުމަށް‬ ‫ހިނދެއްގައި އެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ‬ ‫މާލީ ބަދަލުގެ ޮ‬

‫ޒަކާތުން ޓެކްސް ނެގިއްޔާ މާ ރަނގަޅު ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މިހާރު ނަގަނީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫"ޓެކްސްގެ ޮ‬

‫ގތުގައި ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ‬ ‫ސިޔާމް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އެހެން ގައުމުތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ ގިނަ އިން‬ ‫ޓެކްސް ނަގާ ގައުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ބޮލަކަށް‬ ‫‪ 9000‬ޑޮލަރު ވެސް ނުޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި‬

‫އަތުން ވަރަށް ބައިވަރު ފައިސާ‪ .‬މިއުޅެނީ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސިންގަޕޫރަށް ‪ 35‬މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން‬

‫އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކީއްކުރަންތޯ؟ ބުނެބަލަ މި ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް؟‬

‫ދާ އިރު‪ ،‬އެ ތަނުގައި މީހެއްގެ ބޮލަކަށް ‪70،000‬‬

‫ބިލްގައި ބުނީ އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ އަށް ނަގައިދޭނީ‬

‫އަށް ނަގައި ދެވޭނީ ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާލީ‬

‫ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ޓެކުހެއް‬

‫ޑޮލަރު ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުމެއް ވެފައިވާ ނަމަ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު‬

‫ކޮން ބާވަތެއްގެ ބަދަލެއް އަދި ކިހާ މިންވަރެއްގެ‬

‫ކން ކަމެއް ކަން‬ ‫ނަގާ ނަމަ‪ ،‬އެ ޓެކުހުން ކުރަނީ ޮ‬

‫ކަމަށް ބިލްގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އމްބަޑްސްމަން އޮފީހުން‬ ‫ބަދަލެއް ކަން ކަނޑައަޅާނީ ޮ‬

‫ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދޭން ޖެހޭ‪ .‬ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ޓެކްސް މިވަގުތު ނަގައިފިއްޔާ ވާނީ ކިހިނެއް ކަން‪.‬‬

‫ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް‪ ،‬ލިބުނު އަނިޔާގެ‬

‫ގތުން‪ ،‬ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ ދާއިރާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބުނެދޭން ޖެހޭ‪ .‬މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނެތި ހިތަށް‬

‫އަޅުގަނޑު މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ އިން ޓެކްސް‬

‫"ދައުލަތް ހިންގާ މީހުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ‬

‫ގތުން ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވި ދިޔަ‬ ‫ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ޮ‬

‫އާއި ޝަރުތުތަކާއި ބަދަލު ދިނުމުގެ ކަންކަން‬

‫އަރާ ވަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މުދަލުން ޓެކްސް ނެގުމަކީ‬

‫ދައްކާ މީހާ‪ .‬އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެތައް މިލިއަން‬

‫މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ ބަދަލު‬

‫ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭ ދާއިރާތަކާއި ވަގުތުން ވަގުތަށް‬

‫ލޕްމަންޓް އެލަޔަންސް‬ ‫ފޭރިގަތުމެއް‪ "،‬މޯލްޑިވްސް ޑިވެ ޮ‬

‫ޑޮލަރެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަން‪ .‬ދައްކަނީ ބުރަ‬

‫ނުވަތަ އަނިޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ‬

‫ނަގައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ވަގުތީ ބަދަލު‬

‫(އެމްޑީއޭ) ގެ ލީޑަރުކަން ކުރައްވާ ސިޔާމް ކޯފާ‬

‫މަސައްކަތުން‪ .‬ވިޔަފާރިވެރިން މި ފައިސާ ދައްކަނީ‬

‫އަދާނުކުރެވިދާނެ މުއްދަތަށް ލިބެން ޖެހޭ މުސާރައާ‬

‫އފީހަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް އޭގައިވެ‬ ‫އޮމްބަޑްސްމަން ޮ‬

‫އިސްކުރައްވާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހައްގުވެރިންނަށް ހައްގު ލިބިދިނުމަށް‪ "،‬ސިޔާމް ވިދާޅުވި‬

‫އެއްވަރުގެ ބަދަލު ލިބިދެވޭނެ ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ލިބުނު އަނިޔާ އަށް ފަރުވާ ހޯދައި‪،‬‬

‫ތ މިއުޅެނީ؟ ހިތަށް އެރީމަ‬ ‫"މޮޔަފުޅުވެގެން ޯ‬ ‫އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް‬

‫ޓެކްސް ނަގައިގެން މީހުންގެ ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުކޮށްލައި‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ‬

‫އެ އަނިޔާ އިން ލިބުނު ގެއްލުމުން މިންޖު ވުމަށް‬

‫އޮފީހަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ވެސް ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ނުދީ‪ ،‬އެ ނަގާ ޓެކްސްތައް‬

‫މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިރު‪ ،‬ބިލްގައި ވާ‬

‫ހދުމަށް ކުރި ހަރަދުގެ ބަދަލު ނުވަތަ‬ ‫ސިއްހީ ފަރުވާ ޯ‬

‫އަދި ކުރީގެ ހާލަތަށް ރުޖޫއަ ކުރުމާއި އިންސާނީ‬

‫ވެރިކަމުގައި ތިބޭ އެންމެހައި މީހުން ކާލައި ހަރާމް‬

‫ގޮތުން އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނީ މަހެއްގެ‬

‫ހދަމުންދާ ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް‬ ‫އެކަމާ ގުޅިގެން ޯ‬

‫ހައްގަކާ ހިލާފަށް ހިނގަމުންދާ އަމަލު ހުއްޓުވުމާއި‬

‫ގތުގައި ބަނޑަށްލައި އަލިފާން ކަމުން ދަނީ‪ ،‬އެ‬ ‫ޮ‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް‬ ‫މައްޗަށް ‪40،000‬ރ‪ .‬އަށް ވުރެ ޮ‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުގެ ބަދަލު ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅިގެން‬

‫އަމަލު ހިންގި ފަރާތް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއި މައާފަށް‬

‫މީހުންގެ އަނބިންނާއި ދަރިން އެ ދަނީ ނަރަކައަށް‬

‫ލިބޭ މީހުންގެ އަތުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެކަމާ ދެކޮޅު‬

‫ހދަން ޖެހިފައިވާ ސިއްހީ‬ ‫ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޯ‬

‫އފީހަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް‬ ‫އެދުން ފަދަ ކަންކަން ޮ‬

‫ލަމުން‪".‬‬

‫ހައްދަވައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުގެ ބަދަލު ދެވިދާނެ‬

‫ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް‪ ،‬ތޫ ާފނަކަށް ވުން ގާތް!‬ ‫ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު‬ ‫ރާއްޖެއާ ދުރަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ކޮޅިގަނޑު‬

‫އެކަށީގެންވާ ކަމެއް‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ތޫފާން ދާނީ ރާއްޖެއާ‬ ‫ދުރަށް‪ "،‬ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ރޭ އޮތް ކަމަށް‬ ‫މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުން ބުނީ ސްރީ ލަންކާ އާއި ރާއްޖެއާ‬ ‫މެޓް ޮ‬ ‫ދޭތެރޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު ލޯ ޕްރެޝަގެ‬

‫ކޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް‬ ‫ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޮ‬ ‫ބަދަލުވާ އިރު‪ ،‬ތޫފާން ހުންނާނީ ރާއްޖެއާ ފެޔަށް ޖެހިފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖެ އަށް ތޫފާނުގެ "ބާރު ބޮޑު ނުވާނެ"‬ ‫ކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބާރު ގަދަވެ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ދަތުރު ކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މަލިކާއި ރާއްޖެއާ ދޭތެރެއަށް ދިއުމާ އެކު‪ ،‬ލޯ‬

‫ކށް ވާރޭ ވެހި‪ ،‬ވިލާގަނޑުގައި ބާރަށް‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ބޯ ޮ‬ ‫ވައި ޖެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅިގަނޑަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ޕްރެޝަ ބާރުގަދަ ޮ‬ ‫އފީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް މެޓް ޮ‬ ‫އފީހުގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އަލީ ޝަރީފް‬ ‫މެޓް ޮ‬ ‫ކޅިގަނޑު މިހާރު އޮތީ‬ ‫"މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ޮ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އިރުން ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 400‬މީޓަރު ދުރުގައި‬ ‫ކޅިގަނޑުގެ މިސްރާބު އަދިވެސް ހުރީ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬ ‫ރާއްޖެއާ ދުރަށް ކަމަށާއި އޭގެ އަސަރު އާދަޔާ ހިލާފު‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ ވައި‬ ‫ބާރަށް ޖެހޭ ކަމެއް‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ވިލާ ގަނޑުގައި ބާރަށް‬ ‫ވައި ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް‪ "،‬ޝަރީފް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އމާނުން އެ ތޫފާނަށް‬ ‫ތޫފާން އުފެދިއްޖެ ނަމަ‪ޮ ،‬‬ ‫ދީފައިވާ ނަމަކީ "މާހާ" އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ އިންޑިއާ ކަނޑާއި އަރަބި ކަނޑުގައި މި‬

‫ބޑަށް ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުފެދޭނެ ހަތަރު ވަނަ ތޫފާނެވެ‪.‬‬

‫އތީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި‬ ‫"ކުރިން ބެލެވިފައި ޮ‬

‫މިއީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މިހާ ގިނަ ތޫފާންތަކެއް‬

‫ކޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫އުފެދުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪ .‬މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން‬

‫ކޅިގަނޑު ދަތުރު ކުރާތީ ރޭ‬ ‫ކުރިއަށް ވުރެ ބާރަށް ޮ‬

‫އަރަބި ކަނޑުގައި "ކިޔާރު" ކިޔާ ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް‬

‫ކޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމަކީ‬ ‫‪ 11‬ގެ ފަހުން އެ ޮ‬

‫އުފެދުނެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ‬

‫ގތަށް އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން‬ ‫ސިޔާސަތާ އެއް ޮ‬

‫ގސްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އިގްތިސާދު ދަށަށް ޮ‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ‬ ‫ޖެހޭނީ ‪60،000‬ރ‪ .‬އަށް ވުރެ ޮ‬

‫އެހެން ދިމާވީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި‬

‫މީހުން އަތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޚަބަރު‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ޑރ‪ .‬ހަބީބު‪ :‬ދިވެހިން ކުރިން ގަތީ ބިރު‪ ،‬މިހާރު ދިގު ކިޔޫއެއްގައި!‬ ‫ފަސޭހަ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއީ‬

‫ސސިއޭޝަން އުފެއްދީ ވެސް‪ ،‬ކަށީގެ ފަރުވާ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ބޑުވެފައިވާ ކަމުގެ‬ ‫ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮންނަ އިތުބާރު ޮ‬

‫ގތްތަކާ ގުޅޭ ބޮޑު‬ ‫އަށް މީހުންގެ އިތުބާރު ހޯދޭނެ ޮ‬

‫ރފެސަރަށް ގުޅުއްވައި އައިޖީއެމްއެޗުގެ‬ ‫ކިޔަވައިދެއްވި ޕް ޮ‬

‫ހެއްކެއް ކަމަށާއި އެކަމާ މެދު އުފާކުރައްވާ ކަމަށް‬

‫މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އެއީ ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް‬

‫އޭރުގެ ކަށީގެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެހީތެރިކަމަށް‬

‫ކންފަރެންސްގައި‬ ‫ހާއްސަކޮށްގެން ކަތަމަންޑޫގައި ބޭއްވި ޮ‬

‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އެއާއެކު ތިން މަސް ދުވަހު‬

‫ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެކެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރުމަށް އެތަނުން ބަޔަކު ފޮނުވި ކަމަށް‬

‫ފެއްޓެވި ޑޮކްޓަރު މުހަންމަދު ހަބީބަށް އޭރު ކުރިމަތިވެ‬

‫ކުރިއެރުންތައް‪ .‬އެކަމާ މެދު އުފާކުރަން‪ "،‬މިހާރު‬

‫ކންފަރެންސް ބާއްވަން‬ ‫ޖެހިގެން އައި އަހަރު އެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގންޖެހުމެވެ‪ .‬އޭރު ދިވެހި‬ ‫ވަޑައިގަތީ ވަރަށް ބޮޑު ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި ބަލިމީހުން ބައްލަވަމުން އަންނަ‬ ‫ޓްރީޓޮޕް ޮ‬

‫ޖެހުނީ ސްރީލަންކާގައި ނަމަވެސް ސަބަބުތަކާ ހެދި‬

‫އންނަ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ކުޑަކަމުން‬ ‫ޑޮކްޓަރުންނަށް ޮ‬

‫ހަބީބް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށީގެ ބައްޔަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއިން ދައްކަނީ މި ދާއިރާ އަށް އައިސްފައިވާ‬

‫ހާއްސަ ވެގެން ‪ 2004‬ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން‬

‫ޑކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް އޭރު‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ޮ‬

‫އޕަރޭޝަނަކަށް ވިޔަސް ދަނީ ރާއްޖެއިން‬ ‫ކިތަންމެ ކުޑަ ޮ‬

‫ގތުގައި ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރުން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އެ ފުރުސަތު ގަބޫލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުން‬

‫އަންނަން ބޭނުންވާނީ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ‬

‫އެންގި ކަމަށް ހަބީބް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލަކަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ވަސީލަތެއް ނެތް ނަމަ‬ ‫ޮ‬

‫ބޭރަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ‪ 13‬އަހަރު ފަހުން‪ ،‬މިހާރު އެ‬

‫އތުމުން‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން ‪ 17‬މީހެއްގެ‬ ‫ދިގު ލިސްޓެއް ޮ‬

‫ކށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަންޒަރު އެއް ޮ‬

‫އޮޕަރޭޝަން ކުރަން އޭނާގެ ކިބައިން އެދުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަށް‪ .‬އަޅުގަނޑު އެކަނި އޭރު މި ދާއިރާއިން‬

‫ސސިއޭޝަނުން ބާއްވާ‬ ‫މޯލްޑިވްސް އޯތޮޕެޑިކް އެ ޯ‬

‫ހަބީބް ވަނީ‪ ،‬ޔުނިވާސިޓީގައި އޭނާ އަށް‬

‫ކންފަރެންސް ބާއްވަން ޖެހުނީ ރާއްޖެ‬ ‫"ދެން ޮ‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ހަބީބް ލައްވައި އޮޕަރޭޝަން‬

‫ކންފަރެންސް ބާއްވަން‬ ‫ހާއްސަވެފައި ހުރީ‪ .‬އަނެއްކާ ޮ‬

‫ކންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑރ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެއްބަސްވީ އެންމެ ދެ މީހުން ކަމަށާއި ބާކީ ތިބި‬

‫ބަލާއިރު ޖަމިއްޔާއެއް ނެތް‪ .‬އެހެންވެ އިތުރު ދެ‬

‫ހާއްސަވެގެން ހުންނެވީ ހަބީބް އެކަންޏެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ހަބީބް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ޑރ‪ .‬އަލީ މުޒުނީ ނުވަތަ‬

‫ހދީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫މީހުން ފަރުވާ ޯ‬

‫ޑޮކްޓަރުންނާ އެކީ ޖަމިއްުޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ވަރަށް‬

‫މިހާރު އެ ދާއިރާގައި ހާއްސަވެގެން ހުންނެވި ޑޮކްޓަރުން‬

‫ޑރ‪ .‬ހުސެއިން ޝަކީލަށް ދެއްކުމަށް ‪ 18‬މަސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކާމިޔާބުކަމާއެކު އޭގެ އަނެއް އަހަރު ކޮންފަރެންސް‬

‫ގިނަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އތުމަކީ އަޑުއެހުމަށް އެހާ‬ ‫ދުވަހުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓެއް ޮ‬

‫އތޮޕެޑިކް‬ ‫މީގެ ‪ 13‬ވަރަކަށް އަހަރުކުރިން ޯ‬

‫"ސޭޓު" ކިޔާތީ ގާސިމް‬ ‫ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފި‬

‫މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއަށް ބަލާއިރު ކައްޓަށް‬

‫ބޭއްވީ‪ "،‬ހަބީބް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ގާސިމަށް‬

‫"އެކަމަކު ކުޑަ ކުދިން އަލިފު ބާ ޖަހައިގެން‬ ‫ދަސްކޮށްދޭން އުޅޭހެން މިއަދު އެ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް‬

‫ކށް ސޭޓު ކިޔުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ނިސްބަތް ޮ‬

‫މި ގައުމުގައި އެކަމެއް ނުހިނގާނެކަން އަޅުގަނޑު‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން‬

‫ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަނީ‪ "،‬މާނައެއް ނެތް ކަމެއްގައި‬

‫އެހެން ކިޔައި އުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްތޯ ސުވާލު‬ ‫ކުރައްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ގާސިމް‬

‫ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ގާސިމް‬ ‫ގތުގައި އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަކީ ޓެކްސް‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވީ ތަނެއްގައި ތަނަވަސްކަން އިތުރުވާނީ‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬ރާއްޖޭގައި އެކަން ކުރަން ވާނީ ދުނިޔޭގެ‬

‫ގތް ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެނެސްގެން‬ ‫ގައި ބަދަލުވި ޮ‬

‫މުއްސަނދި މީހުން ވެސް ތިބެގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެހެން ތަންތަނުގައި އެކަން ކުރާ ނިޒާމާއި އުސޫލުތަކާ‬

‫ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ކށް ނިމި [އެއީ ބަޣާވާތެއް ނޫން] ކަމަށް‬ ‫ތަހުގީގު ޮ‬

‫ޓެކްސް ނެގޭނީ ތަނަވަސްކަމާއި ފައިދާވާ ކުންފުނިތައް‬

‫ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް މެމްބަރުން "ސޭޓު" ގެ ނަމުން ގޮވާތީ ގާސިމް‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހުރެގެން ކަމަށް ވެސް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު‪ ،‬މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫އިއްޔެ ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި‬

‫"ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުގައި‬ ‫ނަގަނަގާފައި ބަޣާވާތެކޭ ކިޔާފައ ދެއްކިޔަސް އެ މި‬

‫ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތ މި ދައްކަނީ ބައެއްގެ‬ ‫"މި ކޮން ވާހަކައެއް ޯ‬

‫އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން އެއްވެސް އިރެއްގައި‬ ‫ދެކޮޅު ނުހައްދަވާ ކަމަށް ގާސިމް މިއަދު ވެސް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪ .‬ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ހާލެއްގައި ތިބި އިރު‪،‬‬

‫އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލަށް މަޖިލިހުގައި‬

‫ގައުމުގައި ނުހިނގާނެ‪ .‬ބަޣާވާތަކަށް ވެސް ނުހެދޭނެ‪"،‬‬

‫ސިކުނޑިއަށް ވައްދައި ދޭން؟‪ .‬މުއްސަނދިންނޭ‬

‫ލނުތަކާއި ހިންގަން ޖެހޭ‬ ‫ސަރުކާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޯ‬

‫ބަހުސް ކުރައްވަމުން ގާސިމް ބޮޑަށް ރައްދު ދެއްވީ‬

‫ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަހުޖަނުންނޭ‪ .‬ދެ ފަހަރުން އެއްފަހަރު އިރުކޮޅަކުން‬

‫މަޝްރޫއުތަކަށް ކަންކަން ކުރެވޭނީ ފައިސާ ލިބިގެން‬

‫މި ވާހަކައެއް މިދައްކަނީ‪ .‬ސޭޓުންނޭ‪ .‬މިވާހަކައެއް‬

‫ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ އަށް "ސޭޓު" ކިޔާ މީހުންނަށެވެ‪ .‬ގާސިމް‬

‫ބަޣާވާތަކީ ކިހިނެއް ކުރާ އެއްޗެއްކަން‬

‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި "ސޭޓު" ނުވަތަ "މަހުޖަނަށް" ގޮވުން‬

‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ދެނެވަޑައިގަންނަވާތޯ ގާސިމް‬

‫ތއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށް‬ ‫މި ދައްކަނީ ކޮން ކަމަކާ ހެދި ޯ‬

‫އާންމު ކަމަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސުވާލުކުރެއްވި އެވެ‪ .‬ގާސިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬

‫އަރަނީ‪ "،‬ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އޭނާ އަށް އެގޮތަށް‬ ‫ގާސިމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބަޣާވާތަކީ ސިޔާސީ މީހުން ނުކުމެ ކުރާ އެއްޗެއް‬

‫ގތަށް ކަންކަން ކޮށްފި‬ ‫"އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ ޮ‬ ‫ނަމަ‪ ،‬އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ހުސް މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ތިން ވަނަ‬

‫ކރަޕްޝަނާ ހަމަ އަށް ގޮސް‬ ‫ކުރެވިފައި އެންމެ ފަހުން ޮ‬

‫ގވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން‬ ‫ޮ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އަދި ބަޣާވާތޭ އަބަދު ކިޔާތީ އެއްވެސް ވަރަކަށް‬

‫ދައުރަކަށް ކުރައްވާ ގާސިމް ވިދާޅުވީ ސޭޓުގެ ނަމުން‬

‫އޭގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ނުލިބި ނިމިގެން ދިއުން‪ .‬އެގޮތަށް‬

‫ބަދަލުވީ ބަޣާވާތަކުން ކަމަށް ބުނާ މީހުންނެވެ‪ .‬ގާސިމް‬

‫ކަންބޮޑުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ގާސިމް‬

‫ޖކަކަށް ނޫނީ‬ ‫އޭނާ އަށް ދިމާލަށް މުހާތަބު ކުރުމަކީ ޯ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ދާންވީތޯ؟" ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަން‬

‫ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ފެބްރުއަރީ ‪2012 ،7‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރެއްވި ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ާއދަމް މުހައްމަދު‪ ،‬ޖަ ީމލްއާ މުއާމަ ާލތްކުރި މައްސަލައެއް‬ ‫ގތަށް އަމަލުކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޮ‬

‫ވެސް އޭނާ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދެވި އެވެ‪.‬‬

‫"އެއީ މައްސަލައިގެ ޚަސްމަކާ މެދު މައްސަލަ‬

‫ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ޖަމީލް‬

‫ކށް މުއާމަލާތް ކުރުމާއި އަދި ވަކީލެއްގެ‬ ‫ބަލަމުން ދަނި ޮ‬

‫ޝާމިލްވާ ހުރިހާ މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލްވެވަޑައިގެން‬

‫ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރުމާއި މިފަދަ ކަންތައްތައް‬

‫ކޓަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައި ވާނެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކުރުމަކީ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކަށް އަސަރު ކާރާނެ‬

‫ކަމަށާއި އެ ސިޓީ ބަލައިގަތް ކަމުގެ ލިޔުމެއް ވެސް‬

‫ކމިޓީ އަށް ވެސް ފެނޭ‪ .‬މި ކޮމިޓީ‬ ‫ކަމެއް ކަމަށް މި ޮ‬

‫ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަށް ފެންނާތީވެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ މި‬ ‫ސުލޫކީ މައްސަލަ ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް‬

‫އެ ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އަސާސީ‬

‫ކމިޓީން މިހާރު މިވަނީ‬ ‫ހުށަހެޅުމަށް ވެސް މި ޮ‬

‫ގތުގައި ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައި‬ ‫ހައްގެއްގެ ޮ‬

‫ނިންމާފައި‪ "،‬މަސްތޫރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ތަހުގީގުގައި‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު‪،‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫"އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދެންމެ‬

‫ހުރި ކަންކަން އަޅުގަނޑަށް ފަހިކޮށް ނުދެއްވުމުގެ‬ ‫ގތުން ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް‬ ‫ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ޮ‬

‫ގަބޫލުކުރެވެނީ‪ "،‬ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވި‬

‫މައްސަލަގައި އާދަމް މުހައްމަދުގެ ވަކީލެއްކެގެ ގޮތުގައި‬

‫ޖަމީލް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމައި‪ ،‬ތަހުގީގުގެ އަޑު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކެއްގައި ހިމެނޭ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ހަމަޖައްސާފައިވާ ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދަކީ‬

‫އެހުން މާދަމާ އަށް މިހާރު ވަނީ ތާވަލް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޚަސްމަކާ މުއާމަލާތް ކުރި ކަމުގެ މައްސަލަ ބަލަން‬

‫ކޓުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކެއްގެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ޖަމީލް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމައި‪ ،‬އެހެން ވަކީލަކު‬

‫ވެސް‪ ،‬ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާއި ޖަމީލު ވާހަކަ‬

‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް‬ ‫ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ޮ‬

‫ޚަސްމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖައްސަން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ފުރުސަތު ދޭން‬

‫ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފެއްޓެވުމުން ޖޭއެސްސީން‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މަސްތޫރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނޫސްވެރިންނަށް އެންގީ އަޑުއެހުން އޮތް މާލަން ދޫކޮށް‬

‫ކމިޓީއަކުން ނިންމައިފި‬ ‫ހުށަހަޅަން އެ ކޮމިޝަނުގެ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އާދަމް މުހައްމަދާ ސުވާލު ކުރަން ޖޭއެސްސީން‬ ‫އިއްޔެ އަށް ތާވަލް ކުރި އަޑު އެހުން ކެންސަލް‬

‫އަޑު އެހުން ނިންމައިލުމުން‪ ،‬ފަނޑިޔާރު އާދަމް‬

‫އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރިކަން އިއުލާން ކުރުމުން‬

‫ދިއުމަށެވެ‪ .‬ޖޭއެސްސީން ބުނީ "އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ‬

‫ކުރި ކަން އިއުލާން ކުރައްވަމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ‬

‫ކށް އެދިވަޑައިގަތީ‪ ،‬ވާހަކަ‬ ‫މުހައްމަދު ތަކުރާރު ޮ‬

‫ކންފަރެންސް ބާއްވަން ޖޭއެސްސީގެ ފެސިލިޓީ‬ ‫ޕްރެސް ޮ‬

‫މައްސަލަ ބަލަން ޖޭއެސްސީން ނަގާފައިވާ ކޮމިޓީން‬

‫ނައިބު ރައީސް މަސްތޫރު ހުސްނީ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އާދަމް‬

‫ދައްކަވަން ފުރުސަތެއް ދެއްވުމަށެވެ‪ .‬ޖޭއެސްސީގެ‬

‫ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީން މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ‬ ‫އިއްޔެ ބުނީ‪ ،‬އެ ޮ‬

‫މުހައްމަދުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމީލް ހަމަޖެއްސުމަކީ‬

‫މެމްބަރުން މާލަން ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންނެވުމުން‬

‫ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪9‬‬

‫ބާރު ލިބުމުން އިތުބާރު މުހިންމެއް ނުވި؟!‬

‫މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް‪ :‬އިތުބާރު ގެއްލުނު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ މެދު މަޖިލީހުގެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުފެނޭ ‪ --‬ފޮޓޯ‪/‬މަޖިލިސް‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ހަމައެއް ލަމައެއް‬ ‫ކށްފައި ހުރި ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން‬ ‫ނެތި ހަނި ޮ‬ ‫އަނބުރާ ހޯދައި ދިނުމާއި އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ‬

‫އފީހުގައި "ރަހީނު" ކުރުން ފަދަ‬ ‫އަނބިމީހާ ފުލުސް ޮ‬

‫އންނަ ކަންކަމެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ‬ ‫ގޮތް ނިމިފައި ޮ‬

‫މުއައްސަސާތައް އެއްކޮށް މިނިވަންވެ‪ ،‬ހުދު ފޮތިކޮޅަކަށް‬

‫ލާ އިންސާނީ ޖަރީމާތައް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި‬

‫ކމެޓީއެއްގެ ނިންމުން ނިންމުމަށް ފަހު އެ ނިންމުން‬ ‫ޮ‬

‫ވާނެ ކަމަށް ދެކެންވީ ހެއްޔެވެ؟‪.‬‬

‫ހިންގަމުން ދިޔައިރު ވެސް‪ ،‬އެކަންކަން ބެލުމުގެ ޒިންމާ‬

‫ކޅަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ އުސޫލުތައް‬ ‫އަނެއް ޮ‬

‫އަދާކުރި މުއައްސަސާއެއް އޭރު ނެތްކަން މިހާރު‬

‫ގތުގައި ދެއްކިގެން ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުއްޖަތެއްގެ ޮ‬

‫ކލިޝަންގެ ނަޒަރުގައި ޕީޖީ ވަކިކުރުމުގައި‬ ‫ކޅު ޯ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫މި "އައްސޭރިއަށް" ނުދެވުނީ ހަމައެކަނި‬

‫މަޖިލީހުން ފަސްޖެހެނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް‬

‫ބާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ހަނދާނެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު މުޒާހަރާއެއްގައި‬ ‫ކުރިން އިދި ޮ‬

‫ކުރިން ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި އަދި މިހާރުގެ‬

‫ކމިޝަނެވެ‪ .‬ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ރޑްކާސްޓިން ޮ‬ ‫ބް ޯ‬

‫އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ދައުވާތައް އުފުލުމަށެވެ‪.‬‬

‫ވައުދާއި މުއައްސަސާތަކާ މެދު ގެއްލިފައި އޮތް އިތުބާރު‬

‫ބައިވެރިވިޔަސް‪ ،‬ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ޚިޔާލެއް‬

‫ދުވަސްވަރު ވަކިވަކި މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން‬

‫ބޑަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔައީ‬ ‫ކުރިން ޕީޖީއަށް އެންމެ ޮ‬

‫ހޯދައި ދިނުމުގެ ޔަގީންކަމުގަ އެވެ‪ .‬ތަރައްގީ އަށް‬

‫ފާޅުކުރިޔަސް އެކަން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލަކަށް‬

‫ބޑެތި ޖޫރިމަނާތަކާއި‬ ‫"ސެލެކްޓިވް" ގޮތެއްގައި ޮ‬

‫މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވާއިރު‪،‬‬

‫ވުރެ އެ ހުރިހާ ކަމެއް މުހިންމު ކަމަށް ރައްޔިތުން‬

‫ބޑެތި ދައުވާތަކުގައި‬ ‫ނުފެއްތުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ‪ޮ .‬‬

‫ރޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް އެޅި ބް ޯ‬

‫ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން ތިއްބެވީ‬

‫ދެކިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެތައް ދުވަހަކު ޖަލުގައި ބޭތިއްބި އެވެ‪ .‬އެ ހިތި‬

‫ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކި ކުރަން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން‬

‫"އަނގައިގަ ޓޭޕް އަޅުވާފައި" ކަމަށް އިދިކޮޅު‬

‫ތަޖްރިބާ ކުރެއްވި ބޭފުޅުން މިހާރު ތިއްބެވީ މާ‬

‫ކމެޓީން މަސައްކަތް ކުރުމަށް‬ ‫މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ބޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިޔަ ޮ‬

‫ދުރެއްގައެއް ނޫނެވެ‪ .‬މި ސަރުކާރުގެ ބައެއް‬

‫ފަހު‪ ،‬ކޮމިޝަންގެ ދެ މެމްބަރަކު ވަކިކުރަން ފާސްކުރި‬

‫ވެރިކަމަށް ގެނައުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރު ހިންގާ އެމްޑީޕީއަށް ދިނީ ސަރުކާރުގެ އެ‬

‫ވަޒީރުންނާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް މުއައްސަސާތައް އިސްލާހުކޮށް‪،‬‬ ‫ވައުދުތަކާ އެއް ޮ‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް‬ ‫އެބަ ތިއްބެވި އެވެ‪ .‬އޭރު ޕް ޮ‬

‫ކލިޝަނުން ދެކެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫"ރައީސް ނަޝީދާއި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬ ‫ގތަށް ސިޔާސީ ދައުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި‬ ‫ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތައް‬

‫ކށްފައި ވަގުތީ ގޮތުން އެހެރީ‪.‬‬ ‫ބިޝާމް ސަލާމަތް ޮ‬

‫އިންސާފު ގާއިމް ކުރެވެން ގާނޫނީ ގޮތުން އޮތް‬

‫މަގާމުން ވަކިކުރުން ނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް އޭރު‬

‫ބަލައި‪ ،‬ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި‬

‫އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ މި ވާހަކަތައް ނޭނގިގެނެއް‬

‫މަގަކީ މަޖިލިސް ކަމަށް ވާތީ އެވެ‪ .‬އެކި ގަރާރުތަކާއި‬

‫ކޅުގައި ތިބި އަދި މިހާރު ސަރުކާރުގައި ތިބި‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި‬

‫ކލިޝަނުން ދާދި ފަހުން ބޭއްވި‬ ‫ނޫން‪ "،‬އިދިކޮޅު ޯ‬

‫ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ‬

‫ބޭފުޅުންނަކަށް ނުވިސްނުނެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)‬ ‫ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ޮ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ބާރެއް‬

‫ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ‬

‫މަސައްކަތްތައް ކިތަންމެ ހަލުވިކޮށް ފެނުނަސް‪،‬‬

‫އެކަމަކު ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާ އާއި‬

‫މަންޒަރުން ގެއްލިފައި އޮތް މުހިންމު އެއް ކަމެއް އެބަ‬

‫އޭގެ ފަހުން އެ ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންގޮސް‪ ،‬ހުރިހާ‬

‫އަދި އެހީތެރިކަމެއް ދެނީ މަޖިލީހުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އޮތެވެ‪ :‬މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ މެދު ގެއްލިފައި އޮތް‬

‫ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަންވުމާ އެކު‪ ،‬ޕީޖީގެ އިތުބާރެއް‬

‫ކމިޝަންގައި ތިބެގެން ނިންމާ‬ ‫ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެ ޮ‬

‫އިތުބާރު ހޯދުމެވެ‪.‬‬

‫ނެތް ކަމަށް ހަރު އަޑުން ވިދާޅުވަމުން އައި ބޭފުޅުންގެ‬

‫ނިންމުންތަކާ މެދު ކުރިން ކިޔަމުންދިޔަ ފާޑުކިޔުންތަކުގެ‬

‫ގޮތުގައި ގިނަ މެމްބަރުންނަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ‬

‫އަޑު ކެނޑުނީ އެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ބައެއް މެމްބަރުން‬

‫އަޑެއް މިހާރަކު ނެތެވެ‪ .‬ދަށު މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން‬

‫ހދުމަށް ކުރިން ވަކާލާތު ކުރެއްވި‬ ‫މެދު އިތުބާރު ޯ‬

‫ތަމްސީލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހޮވާފައި ތިބި ‪12‬‬

‫އުވިދިޔަ ‪ 18‬ވަނަ މަޖިލީހަށް ޕީޖީ ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ހަމައަށް‬ ‫ފެށިގެން އެންމެ މަތީ ޯ‬

‫ބޭފުޅުން ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬އެފަދަ ވިސްނުމެއް މިހާރު‬

‫ކށްލައި‪ ،‬އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ‬ ‫މެމްބަރަކު މަގުމަތި ޮ‬

‫ގތެއް ނުނިންމައި އޮއްވާ އެ‬ ‫މައްސަލައަށް ވެސް ޮ‬

‫ފރާފައި ވާއިރު‪ ،‬ކޮމިޝަނާ‬ ‫ޖޭއެސްސީގެ ދިގު އަތް ޯ‬

‫މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުން ނުފެނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ދުވަސް ވަންދެން "ގަނަ ތެޅުވި ގޮތް" ހަނދާން‬

‫މަޖިލިސް އުވިގެން ދިޔައީ އެވެ‪.‬‬

‫ހދަން ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރުން‬ ‫މެދު އިތުބާރު ޯ‬

‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަގާމުތަކުން ވެސް‬

‫މަޖިލީހަށް މުހިންމެއް ވެގެން އުޅޭ ތަނެއް ވެސް ނުފެނެ‬

‫މީހުން ވަކިކުރަން ޖެހޭނީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް އަދި‬

‫އުވިދިޔަ މަޖިލީހުގައި ‪ 60،000‬ރައްޔިތުން‬

‫ނެތޭހާ ދުވަހެއް އަދި ނުވެ އެވެ‪ .‬ބަރުލަމާނީ ހަޔާތުގައި‬

‫ބޑު އަޣުލަބިއްޔަތާ އެކު ނިކުތް ‪ 19‬ވަނަ‬ ‫ޮ‬

‫ފެނިގެންދިޔަ އެ "ކަޅު ދުވަސްތަކުގައި" އެންމެ ބޮޑު‬

‫މަޖިލީހުގައި ވެސް އެކަން އޮތީ އެހެންނެވެ‪.‬‬

‫ދައުރެއް އަދާކުރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުންނަށް އަމާޒުވަމުން ދިޔަ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި‬

‫ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ އެކު‪ ،‬އެ ‪ 12‬މެމްބަރުން‬

‫ޕީޖީ ވަކިކުރަން މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީގެ ކޮމެޓީން‬

‫ކަމަށް ބުނެ މިހާރު މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާ ހަމައެކަނި‬

‫ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ނިންމައި‪ ،‬ކޮމިޝަނުން ރާގު‬

‫ދާދި ފަހުން ނިންމި ނިންމުން ވެސް އެންމެ ފަހުން‬

‫މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ‬

‫ބަދަލުކުރުމާ އެކު‪ ،‬ހުރިހާ ކަމެއް "ރަނގަޅުވީ" އެވެ‪.‬‬

‫ޖކަކަށެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު‬ ‫ވީ ބޮޑު ޯ‬

‫ތެރެއިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުމުގެ‬

‫ވަކިކޮށްފައި ބޭނުންވާ ބަޔަކު ބައިތިއްބަނީ‪ "،‬މަޖިލީހުގެ‬

‫ކޮމިޝަން އޭރު ވެސް މިހާރު ވެސް އޮތީ އޮތް‬

‫ކމެޓީގެ އެ ނިންމުން ޖެހިގެން އައި‬ ‫އޮތް އެ ޮ‬

‫އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ހާމަކަން އިތުރުކޮށް‪،‬‬

‫މެމްބަރަކު‪ ،‬ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް‪ ،‬ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަން އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން‬ ‫ގޮތަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކމެޓީން ބާތިލް ކޮށްލީ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަހު އަމިއްލައަށް އެ ޮ‬

‫ކށް މުއައްސަސާތައް ހިންގަން ޖެހޭ‬ ‫ނަޒާހަތްތެރި ޮ‬

‫ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ދެއްކީ އެމްޑީޕީގެ އުސޫލުތަކާ‬ ‫ސަބަބެއްގެ ޮ‬

‫ގތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހެޅި ބިލްތަކުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްގެން ގާނޫނުތައް‬ ‫ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ޮ‬ ‫ހަދައި‪ ،‬އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ހަނި‬

‫ކށްފައި އޮތުމެވެ‪.‬‬ ‫ޚިލާފަށް އެކަން ކޮމެޓީން ފާސް ޮ‬ ‫ކމެޓީއަކުން ކަމެއް‬ ‫މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނުވަތަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ‬

‫ހުރިހާ އިޖްރާއާތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް‪ ،‬އެ‬ ‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް‬

‫މަސައްކަތެވެ‪.‬‬ ‫މިއާ އެކު އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިނިވަން‬

‫މެމްބަރުން ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަންތަކުން ވެސް މީހުން ވަކިކުރުމުގައި‬ ‫" ޮ‬ ‫އިންސާފުވެރި އުސޫލެއް ނުފެނޭ‪ .‬ބޭނުންވާ ބަޔަކު‬

‫މުއައްސަސާތައް އިސްލާހު ކުރުމާއި އިތުބާރު‬ ‫ކންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް‬ ‫ހދުމުގެ ވާހަކަ ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫ކށް ރައްޔިތުންނަށް އިވެ‬ ‫އަހަރު އިންތިޚާބާ ދިމާ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް‬

‫ކުރުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ‪ .‬ހައްގުތަކާއި މިނިވަން‬

‫ނިންމުމުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ވުރެ ޕާޓީއެއްގެ‬

‫މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެއިރެއްގެ‬

‫އންނަނީ ސުވާލެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެއިރެއްގައި‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް އަރައިގަތުމުގެ އަމަލުތައް ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި‬

‫ގތެއް ނޯންނާނެ އެވެ‪ .‬ގިނަ‬ ‫އުސޫލު އިސްވާނެ ޮ‬

‫ގތަކަށް ހިންގަމުން ދިޔައީ‬ ‫ސަރުކާރުން ރުހޭ ޮ‬

‫ގތަށް އަމަލު ކުރުމުން‬ ‫އޮންނަ ސަރުކާރެއް ރުހޭ ޮ‬

‫ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަމުން ދިޔައިރު‬

‫ޕާޓީތައް އެކުލެވޭ ނިޒާމެއްގައި މަޖިލީހުން ކަންކަން‬

‫ކން އުނިކަމެއް އޮވެގެން ނުވަތަ‬ ‫ގާނޫނުގައި ޮ‬

‫މުއައްސަސާތައް މިނިވަންވީ ކަމަށް ދެކޭ ނަމަ‪،‬‬

‫ކމިޝަނާއި ނޭޝަނަލް‬ ‫ވެސް‪ ،‬ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮ‬

‫ނިންމުމުގައި އެ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި‬

‫ކޮން ކަމެއް ގާނޫނުގައި ނެތިގެން ހެއްޔެވެ؟‪ .‬އަދި‬

‫އިސްލާހުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އތްކަން އެންމެންނަށް‬ ‫އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން ނިދާފައި ޮ‬

‫ފިކުރަށް އިސްކަން ދިނަސް‪ ،‬ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި‬

‫ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރަން ރީތި އަދި ސާދާ‬

‫ވާހަކަ ދައްކާ ބަޔަކު ތަފާތު ވިޔަސް‪ ،‬ފެންނާނީ އެއް‬

‫ހދަން ބޭނުންވާ މީހާ ނުފެނުމުން އޭނާގެ‬ ‫އެނގެ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ވިސްނުމަކީ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް‬

‫އިބާރާތްތަކެއް ގާނޫނުގައި ލިޔުމުން އެ ހުރިހާ‬

‫މަންޒަރެކެވެ‪.‬‬


‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފަހުން ލިބު ީނ‬ ‫އިއްޒަތް‪ ،‬މާކުރިން‬ ‫ލޯބި ލިބިއްޖެ!‬

‫ފތްތަކުންނެވެ‪ .‬އޭނާ ހެއްދެވި "ދާނަމޭ ދާނަމޭ‬ ‫އަދަބުގެ ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬

‫އެކަމަށް އިޝާރާތެއް ކުރެއްވުމާ އެކު‪ ،‬ސޯދުބޭ‬

‫ލބީގެ ލަވަތަކާއި "އީދު އައީ‬ ‫މިރޭ ދާނަމޭ" ފަދަ ޯ‬

‫އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު މުނީރާ ވިދާޅުވީ ސޯދުބޭގެ‬

‫ހިނިތުން ވަމުން" ފަދަ އިޖްތިމާއީ ލަވަތައް އަހައި‬

‫ހިދުމަތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ‬

‫ފޫހިނުވާނެ އެވެ‪" .‬އެންމެން ކިޔެވީ އެއް ފޮތަކުންނޭ"‬

‫ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރައްވައި ނ‪.‬ޢ‪.‬އ‪.‬ވ ގެ ޝަރަފް‬

‫އޭ ވިދާޅުވެ ހެއްދެވި ޅެމަކީ މިއަދުގެ ދިވެހި‬

‫ބޑު އުފަލަކާއި‬ ‫ދެއްވުމަކީ އާއިލާ އަށް ލިބުނު ވަރަށް ޮ‬

‫ކށްލަދޭން އެހާމެ ފުރިހަމަ‬ ‫މުޖުތަމައުގެ ހާލަތު ސިފަ ޮ‬

‫ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ސިއްހީ ހާލަތު ތަންނުދޭތީ ގެއިން‬

‫ޅެމެކެވެ‪.‬‬

‫ނުކުންނެވުން ދަތިފުޅުކަމަކަށް ވީ ނަމަވެސް އެ ޖަލްސާ‬

‫ސދުބެ އަށް ނ‪.‬ޢ‪.‬ޢ‪.‬ވ ގެ ޝަރަފް‬ ‫ޯ‬ ‫އެހެންވެ‬ ‫ލިބުމަކީ ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ކަރުގައި ރަން‬ ‫ފައުނެއް އަޅާލެވުން ފަދަ ކަމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސޯދުބެ‬

‫ސދުބޭ ވަރަށް ހިތްވަރުކުރެއްވި‬ ‫ޯ‬ ‫އަށް ވަޑައިގަތުމަށް‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ވަރަށް ބަލިވެ އުޅުއްވަމުން ވެސް ސޯދިގު‬

‫ގތުގައި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް‬ ‫ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ޮ‬

‫ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގަތީ ވެސް‪ .‬ޖަލްސާގެ ވިއްސަކަށް‬

‫ހިދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް‬

‫މިނެޓް ކުރިން ވެސް ސެނަހިޔާ އަށް ވަޑައިގެން އާވި‬

‫ކުރެވެން އޭނާ އަށް އަދި ގާތް ވެސް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަރުވައިގެން ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގަތީ ވެސް‪ "،‬މުނީރާ‬

‫"އެ މީހުންނަށް ހީވީ ކަންނޭނގެތާ އަހަންނަށް‬ ‫މިހާވަރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވިއްޖެޔޭ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސދުބޭ އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި‬ ‫ޯ‬ ‫އެ ޝަރަފް‬

‫ކށްފައި އެވަނީ ހާދަ ބޮޑު‬ ‫މަސައްކަތްކުރި މީހުން ޮ‬

‫އިރު އެންމެ އަރިހުގައި ހުރި ‪ 23‬އަހަރުގެ ޒުވާނާ‬

‫މަސައްކަތެކޭ‪ .‬ހުސެއިން ސަލާހުއްދީން‪ ،‬އަބްދުﷲ‬

‫އަކީ އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު ރައުފަތު ސޯދިގެވެ‪.‬‬

‫ޖަލާލުއްދީން‪ ،‬އަހުމަދު ކާމިލް ދީދީ ފަދަ ބޭފުޅުން‬

‫ކށްދޭ ނަމަ‪ ،‬ސޯދުބޭ އެންމެ‬ ‫އެހެން ގޮތަކަށް ސިފަ ޮ‬

‫ކުރެއްވި މަސައްކަތް ކުރެވެން އަޅުގަނޑަށް އަދި ގާތް‬

‫ލޯބިފުޅުވާ މަސައްކަތް‪ ،‬ވަރަށް ޒުވާން އުމުރެއްގައި‬

‫ސދުބެ ހިތްޕުޅުތިރިކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ވެސް ނުވޭ‪"،‬‬ ‫މިފަދަ ޝަރަފަކަށް އޭނާ ދުވަހަކު ވެސް އުއްމީދެއް‬

‫ބންގް ސްކޫލުގެ ދިވެހި މުދައްރިސެވެ‪.‬‬ ‫ކުރައްވާ‪ ،‬ބިލަ ޮ‬ ‫ބޑުވަމުން އައިއިރު ސޯދުބެ ހުންނެވި‬ ‫ރައުފަތު ޮ‬

‫ނުކުރައްވަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބަކީ ސޯދުބެ ވިދާޅުވި‬

‫ރިޓަޔާކުރައްވައިގެން ގޭގައި ކަމަށް ވުމުން‬

‫ގޮތުގައި އޭނާ އަކީ އެކަމުން ފައިދާއެއް ވާނެ ކަމަށް‬

‫އޭނާގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގައި ރައުފަތު‬

‫ހީކޮށް ކަންކަން ކުރާ މީހަކަށް ނުވުމެވެ‪ .‬އެއީ ސޯދުބެ‬

‫ބައިވެރިކުރައްވައި އަދަބީ ދަނޑަށް ނެރުއްވީ އެވެ‪.‬‬

‫ތުއްޕުޅުއިރު ދިމާވީ ކަމަކުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ލިބިފައި ހުނަރެއް ބަދުނަސީބަކަށް ވީ އެވެ‪.‬‬

‫ސދުބޭ ލިޔުއްވާނީ ވެސް‪ .‬ސޯދުބޭ‬ ‫ޯ‬ ‫"ރައު ލައްވާ‬ ‫ކލަމް ވެސް ރައު ލައްވައި‬ ‫ހަވީރު ނޫހަށް ލިޔުއްވާ ޮ‬

‫ތޅުތަކުން ދާރުލްއިގާމާ އަށް ‪ 1944‬ގައަި‬ ‫އަ ޮ‬

‫ފނުއްވާނީ ވެސް‪ .‬ރައު އަށް ކޮލަމަކަށް‬ ‫ޓައިޕްކުރުވައި ޮ‬

‫ކިޔަވަން މާލެ ގެނައި ކުދީންގެތެރޭ ހިމެނިވަޑައިގެން‬

‫މިހާވަރެއްކަން ކަނޑައަޅައި‪ ،‬ނިމުނީމާ ދެނީ މަހަކު އެއް‬

‫މަޖީދިއްޔާގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރައްވަމުން‬

‫ހާސް ރުފިޔާ ނޫނީ މަހަކު ފައްސަތަކޭ ރުފިޔާ‪ .‬އޭރުން‬

‫ކށް‪ ،‬އަތުލިޔުން މާ ރީތިވުމުން‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫ގެންދަވަނި ޮ‬

‫އެ ކުދިންނަށް ވަޒަންކުރެވޭނެ ހަމަހުރެފައި ކަންކަން‬

‫ބޑުވުމުން ސްކޫލުން‬ ‫ބޭނުން ސަރުކާރުގެ ޗާޕުހާނާ އަށް ޮ‬

‫ކށްގެންކަން ލާރި ލިބޭނީ‪"،‬‬ ‫ނުވާނެކަމާއި މަސައްކަތް ޮ‬

‫ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއް‬ ‫ދރެއް ހުޅުވޭ ވާހަކަ‬ ‫ދޮރު ބަންދުވެއްޖެ ނަމަ އެތައް ޮ‬

‫މުނީރާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަޔާތުގެ އަސުރުގެ ކުރިން އަމިއްލަފުޅު‬

‫ވީ ތެދަކަށެވެ‪ .‬ސަރުކާރުގެ ޗާޕުހާނާގެ ނޫސް ލިޔާ‬

‫މަސައްކަތުން ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ކޮށްދެއްވި‬

‫ކާތިބެއްގެ ވަޒީފާ އިން ފެއްޓެވި ދަތުރުގައި‪ ،‬ސޯދުބޭފގެ‬

‫ކޅު ތަންނުދޭތީ ކުރެއްވެން‬ ‫ހިދުމަތް މިއަދު ސިއްހީ ހާލު ޮ‬

‫ސޯދުބެ (ކ) އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ލަގަބު‬

‫ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ވީ އޭނާގެ ނަސީބު‬

‫ނެތަސް‪ ،‬ޒަމާނުގެ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ބަހާއި‬

‫އަރުވަނީ‪ ---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު ‪/‬މިހާރު‬

‫އަތުގައި ހިފުމަށެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރިންނާއި ކުޅަދާނަ‬

‫އަދަބިއްޔާތު ގެއްލިޔަނުދޭން ރައުފަތު ފަދަ ޒުވާނުންގެ‬

‫ލިޔުންތެރިންނާއި އަދީބުންގެ ލިޔުންތައް "ސަރުކާރު‬

‫ބޭނުން ގައުމަށް ޖެހިފައިވީ ހިނދު ސޯދުބެ އެވަނީ‬

‫ހަބަރު" ނޫހުގައި ޖެހުމަށްޓަކައި‪ ،‬ލިޔަމުން ގެންދިޔައިރު‪،‬‬

‫ގތުގައި ތަރުބިއްޔަތު‬ ‫އޭނާގެ އަމިއްލަ ދަރިފުޅު އެ ޮ‬

‫އެ ލިޔުންތަކުގެ މީރު ވަހާއި ރަހަ ސޯދުބެގެ ހިތަށް‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވށް ދިއްލައިދޭން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަކީ‪،‬‬ ‫ބަހުގެ ޮ‬ ‫ގައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ރުކުން ކަމަށްވާ‬ ‫ދިވެހި ބަސް ޖީލުން ޖީލަށް‪ ،‬ޒަމާނުން ޒަމާނަށް‬

‫އެއީ ‪1980‬ގެ ފަހުބައިގެ އަހަރެކެވެ‪ .‬ދިވެހި ބަހާއި‬

‫ސދުބޭ ކުރެއްވި އަގުނުކުރެވޭނެ‬ ‫ޯ‬ ‫ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް‬

‫އަދަބިއްޔާތުގެ އުސްތާޒް އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯދުބެ)‬

‫ފަދަ ހިދުމަތެކެވެ‪ .‬މާލޭގެ ސްކޫލްތަކާއި ޓިއުޝަން‬

‫ކޅު‪ ،‬ހ‪ .‬އާމުލީގޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް‬ ‫އޭނާގެ އަމިއްލަ ގެ ޮ‬

‫ކިލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވުގެ އިތުރުން ސްރީ‬

‫ޒިޔާރާތްކުރެއްވީ އޭނާގެ ދަރިވަރުންތަކެކެވެ‪ .‬މުދައްރިސް‬

‫ލަންކާގައި ކިޔަވަން ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް‬

‫ކުރެން އެ ކުދިން އެހީ ހައްޖަށް ދާން ބޭނުންހޭ‬

‫ވެސް ދިވެހި ބަސް ކިޔަވައި ދެއްވި އެވެ‪ .‬ކަތީބުންނާއި‬

‫އެވެ‪ .‬ކީއްވެހޭ ބޭނުންނުވާންވީ އޭ ވިދާޅުވެ ސޯދުބެ‬

‫ތޅުވެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި‬ ‫އަ ޮ‬

‫އަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބުނުދެއްވެނީސް އެ ކުދިން ބުނީ‬

‫ނޫސްވެރިން ދިވެހި ބަހުގެ ގަވާއިދުތަކަށް‬

‫މިއައީ ހައްޖަށް ދާން މުދައްރިސްގެ ނަމުގައި ފައިސާ‬

‫އަހުލުވެރިކުރުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ލިޔުއްވި ދިވެހި ބަހުގެ‬

‫ދައްކާފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފތްތަކުންނާއި‬ ‫ގަވާއިދު ފޮތްތަކުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ޮ‬

‫އޭގެ ތިރީހަކަށް އަހަރު ފަހުން މިއަދު ވެސް‬ ‫ސޯދުބޭގެ ހަނދުމަފުޅުން އެ މަންޒަރު ފޮހެވިގެން ނުދެ‬ ‫ހމަދުވަހުގެ ރޭ ދިވެހި ސަރުކާރުން‬ ‫އެވެ‪ .‬މިދިޔަ ޯ‬

‫ފތްތަކުން އެދުރުވީ މީހުންގެ ލިސްޓް‬ ‫މުދައްރިސުންގެ ޮ‬ ‫ކޮޅުންނުލާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް މީހަކު ކުރާ‬

‫ސޯދުބެ އަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ‬

‫ހިދުމަތެއް ބަލައިގަނެ ގައުމުގެ މަތީ އިއްޒަތެއް‬

‫ވެރިކަން (ނ‪.‬ޢ‪.‬ޢ‪.‬ވ) އެރުވުމުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫އެފަދަ މީހަކަށް އަރުވާނީ ވެސް ގައުމިއްޔަތުގެ އެ‬

‫ވާހަކަދައްކައިލަން "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިން ދިއުމުން‬

‫އަސާސްތަކަކީ ގައުމެއް ބިނާކުރުމުގައި ކިހާ މުހިއްމު‬

‫ވެސް ވިދާޅުވީ އެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އަހަރެމެންނަށް‬

‫ކަމެއްކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ރައީސެއް ކަމާ މެދު‬

‫ދޭހަވީ އެންމެ ކަމެކެވެ؛ ކިތަންމެ މަތީ އިއްޒަތެއް‬

‫ސދުބެ އަށް އެ އިއްޒަތް ދެއްވަން‬ ‫ޯ‬ ‫ޝައްކެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ސދުބޭ އަދިވެސް އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ލިބިވަޑައިގަތަސް‬

‫ނިންމަވައި އަދި އެ ބޭފުޅެއްގެ އަތްޕުޅުން އޭނާ އަށް‬

‫އަގުކުރައްވަނީ މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް‬

‫އެ އިއްޒަތް އެރުއްވި‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު ކިޔަވައިދެއްވި ދެއްވުމާއި‬

‫ސލިހަކީ ވެސް ސޯދުބޭގެ ދަރިވަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ލތްބާއި ކުރާ އިހުތިރާމް‬ ‫އެ ދަރިވަރުން އޭނާ ދެކެ ވާ ޯ‬ ‫ކަމެވެ‪.‬‬ ‫"އަބަދުވެސް އެންމެ ރަނގަޅު މަސައްކަތަކީ‬

‫ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ވެސް‬ ‫ލިޔުއްވުމުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދުން ކުރައްވައި‬ ‫ސދުބެ ކޮށްދެވި ހިދުމަތުން‬ ‫ޯ‬ ‫ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް‬

‫ކިޔަވާ ދިނުން‪ .‬އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން އުފެއްދުނު‪.‬‬

‫އެނގެނީ އޭނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަހު ޒަމާނުގައި‬

‫އެކަމަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވަނީ‪ .‬އެ ކުދިންގެ ހެޔޮކަން‬

‫ބަހާއި އަދަބުގެ ޖަށްވުން އެރި އެންމެ އަލިގަދަ އެއް‬

‫ފެނި މާ އުފާވޭ‪ "،‬ސޯދުބެ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތަރިކަމެވެ‪ .‬އުމުރުފުން ‪ 84‬އަހަރުވީ އިރު ‪ 50‬ފޮތް‬

‫އޭނާ އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ޝަރަފް‬ ‫އެރުވި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ‬

‫ޝާއިއުކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދންހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅު" ނުވަތަ‬ ‫އޭނާ ލިޔުއްވި " ޮ‬

‫ކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ‪ .‬ކިޔަވައި ދެއްވުމުގެ‬

‫"ދޮންމޮހޮނާއި މިޔަރު" ވާހަކަ އަކީ ދިވެހި ފޯކްލޯރްގެ‬

‫މަސައްކަތަކީ އޭނާ ލިޔުއްވި ވާހަތަކާއި ހެއްދެވި‬

‫މުތްތަކެކެވެ‪ .‬ތަރުޖަމާކުރެއްވި "ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް‬

‫ފތްތަކުގެ އަދަދާ އެ އަދަބީ‬ ‫ޅެންތަކާއި ޝާއިއުކުރެއްވި ޮ‬

‫ކަރުނަ" ވާހަކައިން އެތައް ބައެއްގެ ހިތް ރޮއްވާލި‬

‫އުފެއްދުންތަކުން ކުރި އަސަރާ ނުބައްދަލު ހިދުމަތެކެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެފަދަ އަސަރުތައް ހަގީގީ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރި‬

‫އެތައް ހާސް ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ހިތުގައި ދިވެހި‬

‫ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދެއްވީ ލިޔުއްވި ސަމާސާ‬

‫ހަމަޖެހުން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ އެވެ‪ .‬ސްކޫލުގައި‬

‫ބޑަށް ފަހުރުވެރިއެއް‬ ‫"ބައްޕައާ މެދު މިއަށް ވުރެ ޮ‬

‫އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު ޅެން ހައްދަވާތީ‪ ،‬ފުރަތަމަ ވެސް‬

‫ނުވެވޭނެ‪ .‬ޔަގީނުން ވެސް މިއީ ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން‬

‫ނޫހަށް ހެއްދެވީ ޅެމެކެވެ‪" .‬އަމީނުލް އުއްމަތަށް ވެދުމޭ‬

‫ޖެހޭ ރެޔެއް‪".‬‬

‫މި އެރުވީ ހިތުގެ ގުލްޒާރޭ‪ ،‬ޒަމީރު އެދޭ ގޮތުން މި‬

‫އެރޭގެ ޖަލްސާ އަށް ފަހު ރައުފަތު ނެގި ބައްޕަގެ‬

‫ލބީގެ ކަންވާރޭ" މި އިބާރާތުން ހެއްދެވި‬ ‫ފުރާލަނީ ޯ‬

‫ކށް އޭނާ ކެޕްޝަނުގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓ ޓްވީޓް ޮ‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫ޅެން އޭރުގެ ރައީސް އަދި ނޫހުގެ އެޑިޓަރު މުހައްމަދު‬

‫އެ ފޮޓޯއަށް ‪ 1400‬ލައިކް ލިބުނެވެ‪ .‬މިއަދުގެ ޖީލުގެ‬

‫އަމީނުގެ އަރިހުގައި ވަރަށް މަގުބޫލުވެ އެ ޅެން‬

‫ސދުބެ އަށް މަރުހަބާކީ އެ ޓްވީޓަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ޒުވާނުން‬

‫ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވި މެސެޖްތަކުންނެވެ‪ .‬އެ ޒުވާނުންނާ ހަމަޔަށް‬ ‫ޮ‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޑަކުދިންގެ ސަފުހާ ހެއްދެވި‬

‫ގތުގައި ގެނެސްދެވި ސޯދުބޭގެ‬ ‫ދިވެހި ބަސް އޭގެ ޮ‬

‫ނަމަވެސް ފަހުން މަޒްމޫން ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވި އެވެ‪.‬‬

‫އތީ އެ ޒުވާނުންނާ ހަމަޔަށް މި ގައުމު‬ ‫ކަރުގައި އެ ޮ‬

‫ސދުބެގެ ގަލަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅުއްވި‬ ‫ޯ‬ ‫އެގޮތުން‬

‫ގެނެސްދިން ބަތަލް ސުލްތާން ޙަސަން އިއްޒުއްދީނަށް‬

‫ވަރުގަދަ އެއް ސުރުހީ އަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ‬

‫ދންބަންޑާރައިން) އަށް ނިސްބަތްކޮށް ދިވެހި‬ ‫( ޮ‬

‫ގތުން އެޅުއްވި ސުރުހީއެކެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ދޭ ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ‬

‫ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފަހަޖާ ޖެހެންދެން މީހުން ދައްކަން‪،‬‬

‫ވެރިކަމުގެ ޝަރަފެވެ‪.‬‬

‫ލިޔަން އަދި އަޑުހަން ބިރުގަންނަ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ދންބަންޑާރައިންގެ މަންމާފުޅަކީ ސޯދުބޭގެ ރަށް‬ ‫ޮ‬

‫އެ މަޒުމޫނު ޗާޕުޖެހުމާ އެކު‪ ،‬ބައެއް ބޭފުޅުން‬

‫މ‪ .‬މުލީ ބޭކަނބަލަކެވެ‪ .‬އެ ރަށަށް ނިސްބަތްކުރައްވައި‬

‫ކށްލައްވާފައި‪ ،‬ވައި އަޑުފުޅުން ވިދާޅުވަމުން‬ ‫ސަލާން ޮ‬

‫ދޮންބަންޑާރައިންގެ އާއިލާ އިން މާލޭގައި އެޅުއްވި‬

‫ކ ބިރެއް ނުގަހޭނޭ އެވެ‪ .‬އެއީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ދިޔައީ ކޮއް ޯ‬

‫މުލީގެ (ފަހުން ހެންވޭރު ގަނޑުވަރަށް ބަދަލުވެ އޭގެ‬

‫‪ 75‬އަހަރު ވީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތާރީހުގައި ހިޔާލު‬

‫ފަހުން މުލިއާގެ އަށް ބަދަލުވި) އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ‬

‫ގތުން ލިޔުނު ފުރަތަމަ‬ ‫ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ސދުބޭ ނިންމަވައިގެން‬ ‫ޯ‬ ‫ދައުރުގައި ތަޅައިލަން އުޅުމުން‬

‫ލިޔުމަށް ވުން ވެސް އެކަށީގެންވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުރީ މާލެއިން އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ގެޔަށް‬

‫އޭގެ ފަހުން ފަސް އެނބުރުމެއް ނެތެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ކންމެވެސް ސަބަބަކާ‬ ‫މުލިއާގެ ކިޔާށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޮ‬

‫ނޫސްވެރިކަމުގައި ޒަމާލީ ކުލަ ޖައްސައިލި "ހަވީރު"‬

‫ހުރެ ކަތި ފިޔަވަޅު ސަރުކާރުން އަޅާފައެއް ނުވެ‬

‫ނޫހުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޓަރުގެ އަދަބީ ހަޔާތްޕުޅު ވަރަށް‬

‫ސދުބެ އޭނާގެ ގެޔަށް ދެއްވި ނަމަކީ‬ ‫ޯ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‬

‫ކާމިޔާބެވެ‪ .‬އޭނާ ދިވެހި ބަހަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ‬

‫އާމުލީގެ އެވެ‪ .‬ރަށާ ގުޅުން ހުރި އެ އިއްޒަތްތެރި‬

‫ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ސަރުކާރުން ‪ 1980‬އަދި‬

‫ކޅަށް ކިޔަން ސޯދުބެ‬ ‫އެގެކޮޅުގެ ނަން އަމިއްލަ ގެ ޮ‬

‫‪ 1983‬ގައި އާއްމު ހިދުމަތުގެ އިނާމް ދިނެވެ‪ .‬މިނިވަން‬

‫އަށް ފުރުސަތެއް ލިބިވަޑައިނުގަތަސް އެގޮކޮޅަށް‬

‫‪ 25‬ގެ އިނާމް ‪ 1990‬ގައި‪ ،‬ޅެންވެރިކަމުގެ އިނާމް‬

‫ނިސްބަތްވި ގައުމީ ބަތަލުގެ ނަންފުޅަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ‬

‫‪ 1992‬ވަނަ އަހަރު އަދި ދިވެހި ބަހަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ‬

‫ސދުބޭ އަށް މިވަނީ ސަރުކާރުން އަރުވައިފަ‬ ‫ޯ‬ ‫އިއްޒަތް‬

‫ރޮނގުން ‪ 1998‬ވަނަ އަހަރު ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް‬

‫އެވެ‪ .‬ފަހުރާއި ޝަރަފްވެރިކަމެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ހުރިހާ‬

‫ލިބިވަޑައިގަތެވެ‪ .‬ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަމާއި‪،‬‬

‫ޝަރަފަކާއި ފަހުރަކާއި އިއްޒަތަކަށް ވުރެ ސޯދުބެ‬

‫އަލިމަސް ގަލަން އަދި ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް‬

‫އަދިވެސް އެންމެ އަގުކުރައްވަނީ އެއަށް ވުރެ މާކުރިން‬

‫ވެސް ވަނީ ހާސިލްކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬މަދުވަނީ އޭނާ‬

‫އޭނާ އަށް މިލްކުވެވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ދަރިންގެ‬

‫ލބިފުޅުވާ ދާއިރާ ކަމަށްވާ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ‬ ‫އެންމެ ޯ‬

‫ލޯތްބެވެ‪ .‬ދަރިވަރުން ދިން ހައްޖުދަތުރުގެ ވާހަކަ‬

‫ޝަރަފެކެވެ‪.‬‬

‫އަދިވެސް ތަކުރާރުކުރެއްވެނީ އެހެންވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އޮޅުން ބޮޅުން‪:‬‬

‫ބާނާ މަހަށް‬ ‫ނުލިބޭ‬ ‫ފައިސާ އިން އަގު‬

‫އަ ޙް މަ ދު ޢަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުންފުންޏެކެވެ‪ .‬މިހެން ވުމާ އެކު އިގުތިސާދީ ގޮތުން‬ ‫ބަލި‪ ،‬ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުންޏެއް އެސްޓީއޯގެ‬ ‫ފުރާޅުގެ ދަށަށް ގެނައުމަކީ ވެސް ގަބޫލުކުރަން‬ ‫އުނދަގޫ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ފައިދާ ކަމަށް ކުންފުނީގެ އިސް ފަރާތަކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޅެއް ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި އެ‬ ‫އޭގެ ކުޑަ ދުވަސް ޮ‬ ‫ދެއްކެވީ މުޅިން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމުގައި ވެއެވެ‪.‬‬

‫ފެލިވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރި‬

‫ކުންފުނިން ދައްކަމުން ގެންދިޔައީ ގެއްލުމެވެ‪ .‬އެ ގެއްލުން‬

‫ދަޅުގައި ކަނޑު މަސް ބަންދު ކުރާ ކާރުޚާނާ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފޫބެއްދީ މައި ކުންފުނިންނެވެ‪.‬‬

‫ކާރުޚާނަ ވުޖޫދަށް އައީއްސުރެ ބައެއް މޫސުމުގައި ކާރުޚާނާ‬

‫ގތުންނެވެ‪ .‬އެ ކުންފުނިން ހޯދި‬ ‫އެހެނިހެން ގޮތް ޮ‬

‫އަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މަސް ނުލިބޭ ވާހަކައިގެ ޝަކުވާގެ‬

‫އާމްދަނީއަކުން ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އަޑު އިވުނެވެ‪ .‬ކާރުޚާނާއަށް ބައެއް ފަހަރު ލިބޭ މަސް‬

‫މަސްވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ‬

‫ކުޑަކަމުން މަސް ނުގަންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާގެ އަޑު‬

‫ކށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ބޮޑު‬ ‫މުހިއްމު ބައެކެވެ‪ .‬ބުރަ ޮ‬

‫އިވުނެވެ‪ .‬ކާރުޚާނާ އަށް މަސް ކިރުވަން ދާ ދޯނިފަހަރުން‬

‫ހދޭ މަސައްކަތެކެވެ‪ .‬ޓައީ އަޅައިގެން ތިބެ‬ ‫އާމްދަނީއެއް ޯ‬

‫ވިއްކަން ގެންދާ ހުރިހާ މަސް‪ ،‬ބައެއް ފަހަރު ނުގަންނަ‬

‫ކއްޕާ މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ‬ ‫ގަލަން ޮ‬

‫ވާހަކައިގެ ޝަކުވާގެ އަޑު އިވުނެވެ‪ .‬ކާރުޚާނާއަށް ގަންނަން‬

‫ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މަސްވެރިކަމުގެ މޫސުމުގައި މަހަށް ދާ‬

‫ބޭނުންވާ މަހުގައި ހުންނަންވާ ފެންވަރު ނެތިގެން ކަމަށް‬

‫މީހުން މަސް ބާނައިގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް ހޯދަ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެ މަސް ނުގަތުމުގެ ޝަކުވާގެ އަޑު ވެސް‪ ،‬ބައެއް‬

‫މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ހަނަފަސް ކަމެއް ނުއަންނާނެ‬

‫ފަހަރު‪ ،‬އިވުނެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އަށް ކާރުޚާނާ މާ ކުޑަކަމުގެ‬

‫ކންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ވަރަށް މަސައްކަތް‬ ‫ގޮތަށް ޮ‬

‫ޝަކުވާގެ އަޑު ވެސް އިވުނެވެ‪ .‬ބިދޭސީ އަންހެނުން‬

‫ކުރެއެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާ ހުއްޓުވޭ‬

‫ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިއުމުގެ ޝަކުވާގެ އަޑު‬

‫ވަރަކަށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އިވުނެވެ‪.‬‬ ‫ފަހުން އިވެން ފެށީ ކާރުޚާނާގެ މެޝިނަރީތައް ބާވުމުގެ‬ ‫ސަބަބުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ނުވަތަ ބޭނުންވާ ވަރަށް‬ ‫އުފެއްދުންތެރިކަން ނުބެހެއްޓޭ ކަމުގެ ޝަކުވާގެ އަޑެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވުމާއި‪ ،‬ކުރެވޭ‬ ‫މަސްވެރިކަމަށް ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ޮ‬ ‫ޚަރަދު އަނބުރާ ލިބޭ ވަރަށް މަސްވެރިކަމުން ސަރުކާރަށް‬ ‫އާމްދަނީ ނުލިބޭތީ ވެއެވެ‪.‬‬ ‫އއަކީ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ހިއްސާ އޮންނަ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫ކާރުޚާނާގެ އުފެއްދުންތައް ވިލާތުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުކަމުގެ‬

‫ކުންފުންޏެކެވެ‪ .‬މިހެން ވުމާ އެކު އިގުތިސާދީ ގޮތުން‬

‫ޚަބަރު ވެސް ލިބެ އެވެ‪ .‬ދިވެހި އުފެއްދުމުގެ ނަމުގައި‬

‫ބަލި‪ ،‬ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުންޏެއް އެސްޓީއޯގެ‬

‫ތައިލެންޑުން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުމެއްގެ ލޭބަލް ޖަހާފައި‬

‫ފުރާޅުގެ ދަށަށް ގެނައުމަކީ ވެސް ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ‬

‫ދަޅުގައި ބަންދުކުރެވޭ މަސް އެހެން ގައުމުތަކަށް‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ފޮނުވޭ ޚަބަރު ވެސް ލިބުނެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް ދަޅުގެ‬

‫ރލު ކުރެވެނީ ބޭރުގެ‬ ‫މަސް ގަންނަ އަގު ކަންޓް ޯ‬

‫ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ތައިލެންޑްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް‬

‫މާރުކޭޓުތަކުގައި އަގު އޮންނަ ގޮތަކުންނެވެ‪ .‬މަސްވެރިކަން‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬ދަޅުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަނީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ލިޔެފައި ޮ‬

‫ކުރާ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު‬

‫ކަނޑުން ބާނާފައި ހުންނަ މަސް ކަމުގައި ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ ބޭރުގެ މާރުކޭޓްތަކުގައި މަސް ގަންނަ އަގު‬

‫ކށްފައި ބޭރުކުރާ ކަނޑު‬ ‫ރާއްޖެ އިން ދަޅުގައި ބަންދު ޮ‬

‫ދަށަށް ދެ އެވެ‪ .‬މިހެންވުމާ އެކު މަސް ގަންނަ އަގަކީ‬

‫މަހުގެ ގަދަރު‪ ،‬ދަޅުގައި ބަންދު ކުރެވޭ ކަނޑު މަސް‬

‫އންނަ އަގެކެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬ ‫ބަދަލުވެ ބަދަލުވެ ޮ‬

‫ވިއްކުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާރުކޭޓުގައި އުފުލިފައި އޮންނަ‬

‫މިއީ ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެސް ނާޒުކު މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬

‫ދށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާތީ‬ ‫ކަމުގައި ވެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި ޮ‬

‫ވޓު ލާން ޖެހޭ އިންތިޚާބެއް ކުރިމަތި ވެފައި‬ ‫ރައްޔިތުން ޯ‬

‫ވެއެވެ‪ .‬އެއީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މަސްވެރިކަމަކަށް ވާތީ‬

‫އޮތް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ވެރިކަމަށް އަންނަން އުޅޭ‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަޔަކު އަބަދުވެސް މަސްވެރިންގެ އަތުން ގަންނަ މަހުގެ‬

‫މިހާރު ފެލިވަރުގެ ކާރުޚާނާ ވުޖޫދަށް އައިތާ ‪40‬‬ ‫އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އަދިވެސް‬

‫އެސްޓީއޯއަކީ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ހިއްސާ އޮންނަ‬

‫‪13‬‬

‫ބޑުކުރާނެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ‪ .‬ވެރިކަމަށް‬ ‫އަގު ޮ‬ ‫އައުމުން އެ ކަމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫންކަން‬

‫ޝަކުވާގެ އަޑެއް ނުކުޑެ އެވެ‪ .‬މިހާރު ވެސް އިވެނީ‬

‫އެނގެ އެވެ‪ .‬މަސް ގަންނަ އަގު‪ ،‬ކަނޑައެޅުމުގައި‬

‫ދާދި އެއް ޝަކުވާއެއްގެ އަޑެވެ‪ .‬ފެލިވަރުގެ ކާރުޚާނާގެ‬

‫ސަރުކާރުގެ ކަންޓްރޯލުން ބޭރު‪ ،‬ބައިވަރު ކަންތައްތަކާ‬

‫ކށް އުފެއްދުންތެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް‬ ‫ފެންވަރު ރަނގަޅު ޮ‬

‫ގުޅިފައި އޮންނާތީ ވެ އެވެ‪ .‬ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ މިހާރު‬

‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޭންކްތަކުގެ އެހީ ލިބޭ ވާހަކަ ވެސް‬

‫ގތަށް ކަންތައް ކުރުމެވެ‪ .‬ރޯ‬ ‫ކަންތައް ކުރަމުން ދާ ޮ‬

‫އެކި ފަހަރު އެކި ޚަބަރުން އިވިފައި ވެއެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކށް ގަނެގެން‪ ،‬ބައިނަލްއަގުވާމީ މާރުކޭޓަށް‬ ‫މަސް އަގު ބޮޑު ޮ‬

‫ފެލިވަރު ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް އެހީވެ ދިން ޖަޕާނު‬

‫ކށް ވިއްކުމެވެ‪ .‬ގެއްލުންވާ ބައިގައި ހިފަނީ‬ ‫އަގު ހެޔޮ ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ވެސް ފެލިވަރު ކާރުޚާނާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު‬

‫ތ އެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންނެވެ‪ .‬ޓެކްސް ދައްކާ‬ ‫ކން ބައެއް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކުރުމަށް ދޭތެރެދޭތެރެ އިން އެހީވާ ޚަބަރު ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންނެވެ‪ .‬މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވެގެން ދިޔައީ‪،‬‬

‫އންނަ ސަރުކާރެއްގެ ޚަބަރު ފަތުރާ‬ ‫ވެރިކަމުގައި އެއިރަކު ޮ‬

‫ގތުން ރަނގަޅު ނޫން މައުލޫމާތު‬ ‫މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫އިދާރާތަކުންނެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް ފެލިވަރާ ކުރިމަތިވެފައި‬

‫މީސް މީޑިއާގައި ޒުވާނުންތަކެއް ހާމަކުރުމުންނެވެ‪ .‬ރޯމަސް‬

‫އޮތް ދަތިތަކުގެ ޝަކުވާގެ އަޑަށް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ‪.‬‬

‫ގަންނަ ކުންފުންޏެއްގެ އިސް ބޭފުޅަކު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑަ‬

‫ރ މަސް ގަނެ ވިއްކާ ސަރުކާރުގެ ކާރުޚާނާތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫ފައިދާ ނުވާތީވެ ކާރުޚާނާތަކުގެ ބެލެނިވެރިކަން ދޭތެރެ‬

‫އިނުގަންނަވައިގެން ހަގީގަތް ހާމަކުރެއްވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މަސްވެރިން ހިތްހަމަޖައްސަން‪ ،‬އަސްލު އަގަށް‬

‫ދޭތެރެއިން ތަފާތު ފަރާތްތަކާ ހަވާލު ކުރެވެ އެވެ‪ .‬ބައެއް‬

‫ވުރެ ބޮޑު އަގެއް ދީގެން މަސް ގަންނަނީ ޓެކްސް‬

‫އންނަ ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކާ‬ ‫ފަހަރު ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ޮ‬

‫ދައްކާ މީހުންގެ ފައިސާ އިންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ސީދާ‬

‫އެވެ‪ .‬އަނެއް ބައި ފަހަރު މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް‬

‫މަސްވެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މަސް ޓަނަކުން އެތައް‬

‫އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިގެންނެވެ‪ .‬މަސްވެރިކަމުގެ‬

‫ސަތޭކަ ޑޮލަރު ގެއްލުންވާ ކަމުގައި ވެއެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް‬

‫ބޑު ނަފައެއް ނުވާ ކަމުގައި‬ ‫މަސައްކަތުން ސަރުކާރަށް ޮ‬

‫‪ 1،000‬ޑޮލަރަށް ވިކޭ މަސް ‪ 1،800‬ޑޮލަރު ޚަރަދު‬

‫ވެއެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ދަޅުގައި ބަންދުކުރެވޭ‬

‫ކޮށްގެން ބޭރުކުރާ ނަމަ އެއީ މައްސަލައެކެވެ‪ .‬ޓެކްސް‬

‫ކަނޑު މަހަށް ބޭރުގެ މާރުކޭޓް ވަރަށް ދަހިކަމަށް ބުނެވެ‬

‫އަށް ދައްކާ ފައިސާ ކުންފުންޏެއް ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ޚަރަދު‬ ‫ކުރެވިގެން ނުވާނެ އެވެ‪ .‬މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މި ލިއުން ލިއުމަށް‪ ،‬މަސް ގަންނަ ކުންފުނިތަކުގެ‬

‫ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުރަން ބޭނުން ނަމަ މަޖިލީހުން‬

‫އެއްވެސް ބޭފުޅަކާ އަޅުގަނޑު ނުގުޅަމެވެ‪ .‬އަޅުގަނޑު‬

‫ފާސްކޮށްގެން‪ ،‬އެފަދަ އިޖްތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކުރަން‬

‫ހދުންތަކުންނެވެ‪ .‬މި‬ ‫މައުލޫމާތު ހޯދާފައި ވަނީ އަމިއްލަ ޯ‬

‫އންނަ މިންގަނޑަކުން ޚަރަދުކުރެވެން‬ ‫ހުއްދަ ލިބިފައި ޮ‬

‫ގޮތަށް ހެދުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މި ލިއުން ލިއުމުގެ‬

‫ގތަށް ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ވީ އެވެ‪ .‬މިހާރު ޚަރަދު ކުރެވޭ ޮ‬

‫މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެ ކުންފުނިތައް ހިނގާ ގޮތް ދެއްކުން‬

‫ފރުވިގެން ޚަރަދު ކުރެވިގެން ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނޫން ކަމުގައި ވުމެވެ‪ .‬އަޅުގަނޑުގެ ބޭނުން މި ލިއުން‬ ‫ނިމެން ދެން ވިދާޅު ވެއްޖެ ނަމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ‬

‫އއަކީ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ހިއްސާ އޮންނަ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫ކުންފުންޏެކެވެ‪ .‬މިހެން ވުމާ އެކު އިގުތިސާދީ ގޮތުން‬

‫އެވެ‪ .‬ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާ ނުގުޅުމުގެ އަނެއް‬

‫ބަލި‪ ،‬ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުންޏެއް އެސްޓީއޯގެ‬

‫ސަބަބަކީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު‬

‫ފުރާޅުގެ ދަށަށް ގެނައުމަކީ ވެސް ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ‬

‫ގތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬ ‫އެ ބޭފުޅުން ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކަމެކެވެ‪ .‬ކިތަންމެ ކުޑަ އަދަދަކަށް ވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ‬

‫ދައްކަވާފައި ވަނީ ފެހި މަންޒަރެކެވެ‪ .‬ހަގީގީ މަންޒަރެއް‬

‫އގައި ހިމެނޭތީ ވެއެވެ‪ .‬ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫ހިއްސާ‪ ،‬އެސްޓީ ޯ‬

‫އގެ ދަށަށް މިފަދަ ކުންފުންޏެއް‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬އެސްޓީ ޯ‬

‫އަހަރު އިތުރު ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމުން‪ ،‬މި އަޑު‪،‬‬

‫ކޅެއް ފަހުން‪ ،‬ކުންފުނިން އަމިއްލަ‬ ‫ދިޔަތާ ކުޑަ ދުވަސް ޮ‬

‫އުފުލުން އަދި މިއަށް ވުރެ ގަދަ ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވިއްޖެކަމާއި ދެން ކުންފުނިން ފެންނާނީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އަމިއްލަ ނަފްސަށް‬ ‫ލޯބިކުރުމުން‬ ‫ޑިޕްރެޝަނާ ދު ުރ ވޭ‬ ‫ލބިވާ އަދި އަބަދު‬ ‫އަމިއްލަ ނަފުސު ދެކެ ޯ‬ ‫ވެސް އަމިއްލަ ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭ މީހުންނަށް‬ ‫ޑިޕްރެޝަނާއި ސްޓްރެސް ފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވުން‬

‫ކޅެއް ނާޒުކު މީހުންނެވެ‪.‬‬ ‫މީހުންނާއި ތަން ޮ‬

‫އަމިއްލަ ނަފުސު ދެކެ ލޯބިވާ މީހުންނަށް‬ ‫ގތުން ކުރިމަތިވަނީ ކޮން ކަހަލަ‬ ‫ނަފުސާނީ ޮ‬ ‫ތ ދެނެގަތުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ‬ ‫މައްސަލަތަކެއް ޯ‬ ‫ކށްދޭ" ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ބުނި ގޮތުގައި އެއީ މީހާ "ޕޮޒިޓިވް ޮ‬

‫އެފަދަ މީހުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން‬

‫ގތުގައި ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރިޔަސް މުޅި‬ ‫ސިފައެއްގެ ޮ‬

‫ޗިޕް އެވެ‪ .‬މި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް "ރޭޑާ ޓެކްނޮލޮޖީ"އޭ‬

‫އެހެން ނަމަވެސް‪ ،‬ޕިކްލެސް ‪4‬ގެ މޮޑެލްތައް އާންމުންނަށް‬

‫ލިބިގަނެވޭތީ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުތައް ބޭނުންކުރާ‬ ‫ސެންސްގައި ހުރި ބާރުވެރިކަން‪ޯ ،‬‬

‫ވެސް ކިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނުއިރު‪ ،‬ލެބޯޓަރީގައި ދެއްކި ފަދަ ޖާދޫތަކެއް ހިމަނާފައި‬ ‫ނެތެވެ‪.‬‬

‫ސޮލީ ޗިޕް ބޭނުންކޮށްގެން ގޫގުލް ލެބޯޓަރިގައި‬

‫މޝަން ސެންސް އަކީ‬ ‫ގޫގުލް އިން ނުބުންޏަސް‪ޯ ،‬‬

‫ހަދާފައި ހުރި ޓެސްޓްތަކަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ނުކުރެވޭ ކަމެއް‬

‫ޕިކްސެލް ‪4‬ގެ ފޯނުތަކުގައި ހިމަނާފައި ވާ ސޮލީ‬ ‫ޗިޕް ވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ރާޑަރެއް ފަދައިންނެވެ‪.‬‬

‫މީހުންނަށް ދިނުމަށް ގޫގުލްއިން އެދޭ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިއީ އަދި ގޫގުލް ނޫން ބަޔަކަށް ބޭނުންހިފެން ނެތް‬

‫ދނުގައި‪ ،‬އަތް ނުވަތް އެއްޗެއް ހޫރާ‬ ‫މިސާލަކަށް‪ ،‬ފޯނު ޮ‬

‫ލޕަރުން އުފައްދާ‬ ‫ލޖީ އެކެވެ‪" .‬ތާޑްޕާޓީ" ޑިވެ ޮ‬ ‫ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ނެތެވެ‪ .‬ގަޑި އަށް ޗާބީ ދިނުން‪ ،‬އަޑުގަދަކުރަން ގޮބު‬

‫ލޖީ ތަރައްގީކުރަންމުން‬ ‫ބާރުގަދަ ފީޗާއެކެވެ‪ .‬މި ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެ އެއްޗެއްގައި ޖެހި އެނބުރި ދާ ސިގްނަލްތައް‬

‫ލޖީ ބޭނުންކުރަން ގޫގުލްއިން‬ ‫އެޕްތަކުގައި ވެސް މި ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ފނުގެ ސެޓިން ތެރެ އަށް ވަނުން‬ ‫އެނބުރުން‪ ،‬ފުއްޓަކިން ޯ‬

‫ދިޔަ ގޮތް ޔޫޓިބްގައި އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬ޕިކްސެލް ‪ 4‬ގައި‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ހަރަކާތެއްގެ‬ ‫ފޯނުން ދެނެގަނެ އެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫އަދި ހުއްދައެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އިނތިލީގެ ހަރަކާތުން އިންޓަނެޓް ސަފުހާތައް އުކުން‬

‫ލޖީ ހިމެނުމުން‪ ،‬ޕިކްސެލް ‪4‬ގެ ފޯނުތައް‬ ‫ރާޑަރު ޓެކްނޮ ޮ‬

‫އަވަސް‪ .‬ލަސް މިން އަދި އެ ހަރަކާތެއް ކުރެވެނީ ކޮން‬

‫އެޗްބީއޯ މެކްސްގެ އަގު ބޮޑު؛‬ ‫ލިބޭނީ އަންނަ އަހަރު‬

‫އެވެ‪" .‬އެކަމަކު އެއާ ހިލާފަށް ވަލްނަރެބަލް ކެޓަގަރީ‬

‫މީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތާ ބެހޭ‬ ‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ގޮތުން ތިން ކަރުދާހަކުން ސުވާލު ޮ‬

‫މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުން ނަފުސާނީ ގޮތުން‬

‫ތެރޭގައި ސަބްކްލިކިނަލް ނާސިޒަމް މެންޓަލް ޓަފްނެސް‬

‫ބަލިކަށިވޭ‪".‬‬

‫"ވަލްނަރެބަލް ކެޓަގަރީއަކީ ކަންކަމުން ރެކެން‬

‫ކށްފައި ވަނީ "ސޮލީ"‬ ‫ޓެކްނޮލޮޖީ ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުން ޮ‬

‫ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރި ސަބަބަކަށް މި ޓެކްނޮލޮޖީ ވި އެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗެއްގައި ޖެހި އެނބުރި އަންނަ މިންވަރު ރާޑަރަށް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި މޯޝަން‬ ‫އިންޑިޔާގައި ވެސް ވަނީ މަނާ ޮ‬

‫އަކީ ކަންކަމުން ރެކެން އުޅޭ ޒާތުގެ ނުވަތަ ކަންކަމާ‬ ‫ކުރިމަތިލުމުގައި ފަސްޖެހުންތަކެއް ހުންނަ މީހުން‪.‬‬

‫ގތުން ސުވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޓްރެސްއާ ބެހޭ ޮ‬

‫ފނުތަކުގައި މި‬ ‫ލޖީއެކެވެ‪ .‬ޕިކްސެލް ‪4‬ގެ ޯ‬ ‫ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ޖޫން މަހާ ހިސާބުގަ އެވެ‪ .‬ޕިކްސެލް ‪ 4‬އަށް ގިނަ‬

‫ފނުވާ ސިގްނަލްތައް އެ‬ ‫ދެނެގަނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ރާޑަރުން ޮ‬

‫ރޭންޖް"އެކެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬ޕިކްސެލް ‪4‬ގެ މޮޑެލްތައް‬

‫ބާރުއަޅައިދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މެންޓަލް ހެލްތު ވަރުގަދަވޭ‪ "،‬ކޮޒްޓާސް ވިދާޅުވި‬

‫އފް ޑިޕްރެޝަނާއި ޕާސީވްޑް‬ ‫އަދި ސިމްޕްޓަސްންސް ޮ‬

‫ނުޖެހޭ ފަށުގައި ކުރެވޭ ހަރަކާތްތައް‪ ،‬ފޯނަށް ބުނެދޭ‬

‫ސޮލީ ޗިޕް ހިމަނަން އުޅޭކަން އެނގުނީ މި އަހަރުގެ‬

‫އތް ނަމަވެސް‪ ،‬ރާޑަރުން އެ އެއްޗެއް‬ ‫ފަށުގައި އެއްޗެއް ޮ‬

‫ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އާންމުން ބޭނުންކުން މަނާ "ރޭޑިއޯ‬

‫"އެފަދަ މީހުން ކަންކަމާ ދޭތެރޭ އަބަދުވެސް‬

‫ލބިވުމަކީ ބޮޑާ ކަމުގެ‬ ‫އަމިއްލަ ނަފުސު ދެކެ ޯ‬ ‫މަންޒަރަށް ބަލާއިރު އެހީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ޕިކްސެލް ‪ 4‬އަދި ޕިކްސެލް ‪ 4‬އެކްސްއެލްގައި‬

‫ހާސިލުކުރަން މަގުފަހިވުމާއި ކާމިޔާބު މީހަކަށްވުމަށް‬

‫ކށް‪ .‬އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންގެ‬ ‫ދެކޭނީ ޕޮޒިޓިވް ޮ‬

‫މި ދިރާސާ އަށް ‪ 700‬އެއްހާ މީހުންނާ އެ‬

‫އެކްސްއެލް" ގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބާރުގަދަ ފީޗާ އަކީ‬

‫ފޮނުވަ އެވެ‪ .‬އިންސާނުންގެ ހަމަ ލޮލަށް ނުފެންނަ‬

‫ގޮތުގައި އަމިއްލަ ނަފުސާ ދޭތެރޭ ފުޅާކޮށް ވިސްނާ‬

‫ކްއީންސް ޔުނިވަސިޓީ ބެލްފާސްޓުން ކުރި ދިރާސާގައި‬

‫އާއި ޔޫރަޕިއަން ސައިކޭޓްރީ ޖާނަލްގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފނުގެ ސްކްރީންގައި‬ ‫މޝަން ސެންސް" އެވެ‪ .‬މިއީ ޯ‬ ‫" ޯ‬

‫ރާޑަރުން އެއްޗެއް ދެނެގަގުތަށްޓަކައި ސިގްނަލްތަކެއް‬

‫މޝަން ސެންސް"އާ މެދު މިހާރު ބެލެވެނީ‬ ‫" ޯ‬ ‫ގޫގުލްއިން މި ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ކޒްޓާސް ޕެޕަޖިއޯޖިއޯ ވިދާޅުވި‬ ‫ސައިކޮލޮޖީގެ ޑރ‪ޮ .‬‬ ‫މީހުންނަކީ ކަންކަމާ ކެރިގެން އަމިއްލަ ނަފުސުގެ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ކށްފައިވާ ދިރާސާގައި ފާހަގަ ޮ‬ ‫ޝާއިއު ޮ‬

‫ގޫގުލް "ޕިކްސެލް ‪ "4‬އަދި "ޕިކްސެލް ‪4‬‬

‫ދިރާސާ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ކްއީންސް ސްކޫލް އޮފް‬

‫އިތުބާރާއެކު ކުރިމަތިލާ މީހުންނެވެ‪ .‬މިކަމުގެ ސަބަބުން‬

‫ޕާސަނަލިޓީ އެންޑް އިންޑިވިޖުއަލް ޑިފެރެސެސް‬

‫ލޖިއާ މަތިކޮށްފައި ވެ‬ ‫ފަދަ ފަސޭހަތައް‪ ،‬ރޭޑަރު ޓެކްނޮ ޮ‬

‫މަސައްކަތްކުރާނީ ރާޑަރު މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ކން ދިމާއަކަށްކަން ފޯނަށް އެނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިމާއަކުން‪ޮ ،‬‬

‫ލބިވުން ބެހެނީ މައިގަނޑު ދެ‬ ‫އަމިއްލަ ނަފުސު ދެކެ ޯ‬ ‫ބަޔަކަށެވެ‪ .‬އެއީ ތިމާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ފުޅާކޮށް ވިސްނާ‬

‫ކުޑަ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މޯޝަން ސެންސް‪ :‬ޕިކްސެލް ‪ 4‬ގައި ރާޑަރު ޓެކް ޮނ ލޮޖީ‬

‫ވނާ މީޑިއާ އިން އަލަށް ތައާރަފުކުރަން‬ ‫ޯ‬ ‫ނިންމާފައިވާ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އެޗްބީއޯ މެކްސްގެ‬

‫ގތުގައި އަމިއްލަ ނަފުސު ދެކެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ލބިވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ވިޔަސް‪،‬‬ ‫ޯ‬

‫އުޅޭ ޒާތުގެ ނުވަތަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލުމުގައި‬

‫ކންފިޑެންސްވުމަކީ" ވެސް މައްސަލައެއް‬ ‫ބޮޑަށް "އޯވަ‪ޮ -‬‬

‫ފަސްޖެހުންތަކެއް ހުންނަ މީހުން‪".‬‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން‬

‫ޑިޒްނީ‪ +‬އިން މަހަކަށް ‪ 6.99‬ޑޮލަރު ނަގަން‬

‫ނިންމައި‪ ،‬މަހު ފީ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ނިންމާފައިވާ އިރު‪ ،‬އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސްގެ މަހު ފީ އަށް‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 90‬މިލިއަނަށް އަރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މަހު ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ ‪ 14.99‬ޑޮލަރެވެ‪.‬‬

‫ޓަލްސާ އަށް ވަޒީފާ އަ ްށ‬ ‫ދާ ނަމަ ‪ 10،000‬ޑޮލަރު!‬

‫ގތުގައި ނާސިޒަމް ނުވަތަ‬ ‫ދިރާސާގައި ބުނި ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހދުމާއި އެ ނޫން ވެސް‬ ‫މީހުންނަށް ވަޒީފާ އާއި ގެދޮރު ޯ‬ ‫އިތުރު އިނާޔާތްތައް ވެސް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހވިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫‪ 100‬މީހަކު ޕްރޮގްރާމަށް ޮ‬ ‫ރގްރާމުން އަހަރެމެން ބޭނުން ހާސިލުކުރަން‬ ‫"މި ޕް ޮ‬

‫ކށްގެން "ޓަލްސާ ރިމޯޓް" ގެ‬ ‫ޖީކޭއެފްއެފުން ފަންޑް ޮ‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަކީ އެހެން ސިޓީތަކުން މީހުން އައިސް‬

‫ރގްރާމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އުމުރުން‬ ‫ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕް ޮ‬

‫ޓަލްސާގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދިރިއުޅެން ފުރުސަތު‬

‫ޓަލްސާ އަށް‪ ،‬ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިޖުރާކުރާ‬

‫‪ 18‬އަހަރުން މަތީގެ‪ ،‬ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އޮތްކަމާއި އެކަމަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާކަން‬

‫‪ 250‬މީހަކަށް ‪ 10،000‬ޑޮލަރުގެ މާލީ އެހީދޭން‬

‫އެ މީހަކީ ގިނަވެގެން ހައެއްކަ މަސްތެރޭގައި ޓަލްސާ އަށް‬

‫ރން ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬މާލީ އެހީ ވެސް‬ ‫ހާމަކުރުން‪ "،‬އާ ޮ‬

‫ފައުންޑޭޝަނަކުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެވޭނެ މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މިކަމަށް ދޭތީ ގިނަ ބަޔަކު މިކަމަށް މިހާރު އެބަ‬

‫މީގެ އިތުރުން އެ މީހަކީ މަދުވެގެން އަހަރެއްހާ ދުވަހު އެ‬

‫ޝައުގުވެރިވޭ‪".‬‬

‫ހމާ ސްޓޭޓްގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ‬ ‫އެމެރިކާގެ އޮކްލަ ޮ‬

‫މިކަން އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ޖޯޖް ކެއިޒާ‬ ‫ފެމިލީ ފައުންޑޭޝަން (ޖީކޭއެފްއެފް) އިން ބުނީ ޓަލްސާ‬

‫ސިޓީގައި ވަޒަންވެރިގެން އުޅެވޭނެ މީހަކަށް ވެސް ވާން‬

‫ކންކޮޅުތަކުން‬ ‫އަށް ދިރުއުޅުން ބަދަލުކުރަން ދުނިޔޭގެ އެކި ޮ‬

‫ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 250‬މީހުންނަށް ދައުވަތުދޭ ކަމަށާއި އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް‬

‫ގތުން ޓަލްސާ ރިމޯޓްގެ‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ގތުގައި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ‪10،000‬‬ ‫ގްރާންޓެއްގެ ޮ‬

‫އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު އާރޮން ބޮލްޒްލީ ސީއެންއެން އަށް‬

‫ޑޮލަރު (‪154,500‬ރ‪ ).‬ދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރގްރާމަށް ހުޅުވައިލުމުން މިހާތަނަށް‬ ‫ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ޕް ޮ‬

‫މީގެ އިތުރުން ޓަލްސާގައި ވަޒަންވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާ‬

‫‪ 150‬ގައުމަކުން އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ގތުގައި "ޓަލްސާ ރިމޯޓް" ގެ‬ ‫އާރޮން ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ސަބަބުން އެ ސިޓީއާ ދޭތެރޭ މީހުން ދެކޭ ގޮތް ވެސް‬ ‫ބަދަލުވެގެން ދާނެ އެވެ‪ .‬ޓަލްސާ އަކީ އިމާރާތްތަކުގެ‬ ‫ބޑަށް ދައްކުވައިދޭ ސިޓީއެކެވެ‪.‬‬ ‫ފާޑުވެރިކަން ވަރަށް ޮ‬

‫މީގެ އިތުރުން ޑިޒްނީން އަންނަ މަހު ލޯންޗްކުރާ‬

‫ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ‪ 2025‬އާ ހަމައަށް އަންނަ‬ ‫ފމްގެ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ އަދަދު‬ ‫އިރު‪ ،‬އެ ޕްލެޓް ޯ‬

‫ގތުގައި އެ ޕްލެޓްފޯމުން‬ ‫ވޯނާ އިން ބުނި ޮ‬

‫އންނަން ވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި މާ‬ ‫އެކަމުގައި ހައްދެއް ޮ‬

‫ފމުން މަހަކަށް ނަގަނީ ‪ 11.99‬ޑޮލަރެވެ‪.‬‬ ‫ޕްލެޓް ޯ‬

‫ވނާމީޑިއާ އިން‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާ އިރު‪ޯ ،‬‬

‫ޗާޖްކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ‪ 4.99‬ޑޮލަރެވެ‪.‬‬ ‫ވނާމީޑިއާ އިން ބުނިގޮތުގައި އެޗްބީއޯ‬ ‫ޯ‬

‫އ މެކްސް ހިދުމަތްދޭން ތައްޔާރުވަމުން‬ ‫އެޗްބީ ޯ‬ ‫އރިޖިނަލް އުފެއްދުންތަކާ އެކު‪،‬‬ ‫އަންނަ އިރު‪ޮ ،‬‬

‫ކށްލެވޭ ކަމަކީ މިއީ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތްދޭ‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫މެކްސް ތައާރަފުކުރާ އިރު‪ ،‬އެޗްބީއޯ ނައުގެ‬

‫ކންޓެންޓް އެ ޕްލެޓްފޯމުން‬ ‫އެޗްބީއޯގެ މުއްސަނދި ޮ‬

‫ބޑު ފީއެއްކަމެވެ‪ .‬އެންމެ‬ ‫އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ވުރެ ޮ‬

‫ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް އިތުރު ފީއަކާ ނުލައި‪ ،‬އެ‬

‫ސްޓްރީމްކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު‬

‫މަގުބޫލު ނެޓްފްލިކްސްގެ މަހު ފީއަކީ ‪ 12.99‬ޑޮލަރެވެ‪.‬‬

‫ފމް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްލެޓް ޯ‬

‫ކމް "ފްރެންޑްސް" ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޓް ޮ‬

‫އަދި އިޝްތިހާރުތަކާ އެކު ހުލޫގެ މަހު ފީ އަށް‬ ‫‪ 5.99‬ޑޮލަރު ނަގާއިރު‪ ،‬އިޝްތިހާރުތަކާ ނުލައި އެ‬

‫ސްޓްރީމިން ސާވިސް އަށް ނުކުންނަ‬ ‫ކުންފުނިތައް ގިނަވެ‪ ،‬މި ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަން‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ޝިލްޕާގެ ފިރިމީހާ އަ ްށ‬ ‫މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތު‬ ‫ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ފިރިމީހާ އަދި‬ ‫ވިޔަފާވެރިޔާ ރާޖް ކުންދުރާގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ‬

‫ލޯންޑްރިން އާއި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރކްޓަރޭޓުން ބުނެފައިވާ‬ ‫އެންފޯސްމަންޓް ޑި ޮ‬

‫ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައެއްގައި އޭނާއާ ހޯމަ ދުވަހު‬

‫ގޮތުގައި މިރްޗީއަކީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންޑަވޯލްޑް‬

‫ސުވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ގޭންގްސްޓާރު ދާއޫދު އިބްރާހީމާ ވެސް ގުޅުން އޮތް‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި ‪2013‬‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬ ‫ގައި ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ‬ ‫މައްސަލާގައި ރާޖްގެ ބަޔާން ނެގުމަށް ހާޒިރުވާން ވެސް‬ ‫މިހާރު ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މި މައްސަލަ އަކީ‬ ‫މީޑިއާތަކުން ބުނި ޮ‬ ‫ހސްޕިޓާލިޓީ އާއި ރަންޖީތު ބިންދުރާ ކިޔާ‬ ‫ބަސްޓިއަން ޮ‬ ‫މީހަކާ އެކު ހިންގި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއްގެ ތެރޭގައި‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން ދެ މީހުން ގުޅިގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ‬ ‫ބޮޑެތި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ރާޖް ވަނީ ބިންދުރާ އާއި މިރްޗީއާ‬ ‫ލންޑްރިންގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި‬ ‫ގުޅުން ހުރި މަނީ ޯ‬ ‫އޭނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ހިއްސާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާޖްއަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ފައިސާގެ އެކި ކަހަލަ‬

‫ލންޑްރިންގެ މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ހިންގާފައިވާ މަނީ ޯ‬

‫މައްސަލަތަލުގައި ތުހުމަތުތައް ކުރެވިފައިވާ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ އިރު‪ ،‬މި‬ ‫މިކަމާ ގުޅިގެން ބިންދުރާ ހައްޔަރު ޮ‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ޝިލްޕާއާ ގުޅިގެން ހިންގި ވިޔަފާރީގެ‬

‫މައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ އިގްބާލް މިރްޗީ ހާޓްއެޓޭކެއް‬

‫ބައެއް ޑީލްތަކުގެ މައްސަލަ ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހިގެން މީގެ އަހަރު ކުރިން ލަންޑަނުގައި މަރުވެފައިވާ‬

‫އެކަމަކު އެފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް މިހާތަނަށް‬

‫އިރު‪ ،‬އޭނާ އާއި އާއިލާގެ މައްޗަށް ވެސް މަނީ‬

‫ރާޖްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރިތީ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ހުމާ އާއި މުދައްސަރު ކައިވެނިކުރަނީ‬ ‫ބލީވުޑްގެ ބަތަލާ ހުމާ ގްރޭޝީ އާއި ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ޮ‬

‫ދައްކަދައްކައި ތިބެދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މުދައްސަރު އަޒީޒު ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން‬ ‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ ކަމަށް ބައެއް ރި ޯ‬ ‫ބލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބައެއް‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުގައި އެ ދެ މީހުންގެ ގުޅުން‬ ‫ނޫސްތަކުން ބުނި ޮ‬

‫"އެކަމަކު އަހަރެން މި ވަގުތު މިހުރީ ވަރަށް‬ ‫އުފަލުން‪ .‬އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ ސަޕޯޓް އަބަދު‬ ‫ވެސް އޮވޭ‪ "،‬ވަރަށް މަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ހުމާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓައިލުމާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫މިހާރު ވަރަށް ސީރިއަސް ހިސާބަކަށް ގޮސްފައިވާ‬ ‫އިރު‪ ،‬ހުމާގެ އާއިލާއިން ވެސް މުދައްސަރާ ވަރަށް‬

‫ސުވާލުކުރުމުން ބުނީ އަވަހަކަށް އެކަހަލަ އެއްވެސް‬

‫ރުހެ އެވެ‪ .‬އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު‬

‫ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫"ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު މުދައްސަރަކީ‬

‫ކމެޑީއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން‬ ‫ރމޭންޓިކް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖް ވެސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ‬

‫ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެންއާ ވެސް‬ ‫ޮ‬ ‫ލބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އެ ދެ މީހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު‬

‫ހލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ދާދި ފަހުން ހުމާ ވަނީ ޮ‬ ‫ޒެކް ސްނައިޑާ ނެޓްފްލިކްސް އަށް ހަދާ ފިލްމު "އާމީ‬ ‫އފް ޑެޑް" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ނިންމާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މުދައްސަރު ‪ 2010‬ގައި ގެނެސްދިން ފިލްމު "ދުލްހަޔާ‬

‫ބޑު ސްކްރީނުން ފެނިފައި ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫އޭނާ އެންމެ ޮ‬

‫ރލު ވެސް ސުޝްމިތާ‬ ‫މިލް ގަޔާ" ގެ ބަތަލާގެ ޯ‬

‫އަހަރު ރިލީޒްކުރި ރަޖްނީކާންތުގެ ތަމަޅަ ފިލްމު "ކާލާ"‬

‫ކުޅެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން‬ ‫މުދައްސަރާ ލޯބީގެ ޮ‬ ‫ކށް ހުމާ މީޑިއާތަކުގައި އެއްބަސްނުވި‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫ނެޓްފްލިކްސް އިން ޖޫން މަހު ސްޓްރީމްކުރި ވެބް‬ ‫ސީރީޒް "ލީލާ" ގެ ބަތަލާއަކީ ވެސް ހުމާ އެވެ‪.‬‬ ‫"ރޭސް ‪ "3‬ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރި‬

‫ނަމަވެސް އެ ދެ މީހުންގެ ގުޅުމަކީ އިންސްޓަގްރާމްގައި‬ ‫މިހާރު ސިއްރު ގުޅުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬މުދައްސަރުގެ‬

‫އެކްޓަރު ސާގިބް ސަލީމްގެ ދައްތަ ހުމާ އާއި‬

‫ފޮޓޯތަކަކާ އެކު އެކި ޝުއޫރުތައް ހުމާ ފާޅުކޮށްފައިވެ‬

‫މުދައްސަރުގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން އަންނަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކއްކޮ ސުހައިލް‬ ‫އިރު‪ ،‬ހުމާ އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ޮ‬ ‫ގތުން މުމްބާއީ މިރާ އިން‬ ‫ކައިވެންޏާ ބެހޭ ޮ‬

‫ޚާނާ ދެމެދު މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ލޯބީގެ‬

‫ސުވާލުކުރުމުން ‪ 33‬އަހަރުގެ ބަތަލާ ވަނީ އެ ވާހަކަ‬

‫ގުޅުމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަޑުއަރާފައިވެ‬

‫ކޅު ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ އެ‬ ‫ދައްކަން ދެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން އެ ވާހަކަ‬ ‫ގުޅުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް‬ ‫ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ރލެއް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު‬ ‫ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ޑަބަލް ޯ‬

‫"މަރުޖާވާ" ގެ އާ ލަވައެއް‬

‫"ހެޕީ ހާޑީ އެންޑް ހީރު" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ‬ ‫‪ 3‬ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައި ފިލްމުގެ‬ ‫ޓްރެއިލާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 22‬ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު‬ ‫"މަރުޖާވާ" ގެ އާ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައިވާ ފިލްމުގެ‬ ‫މިލަޕް މިލަން ޒަވޭރީ ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ކުރިން މި ފިލްމަކީ މިދިޔަ މަހު ސިނަމާތަކަށް‬ ‫ގެންނަން ޕްލޭންކުރި ފިލްމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފިލްމުގެ‬

‫ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކައިލި އާ‬

‫ޕްރޮމޯޝަން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަ‬

‫ލަވައަކީ ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގްގެ ނެށުން‬

‫އަހަރަށް ފަސްކުރީ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 12‬ސިޓީއެއްގައި‬

‫ފެންނަ "ހޭޔާ ހޯ" އެވެ‪ .‬މި ލަވައިގެ މިއުޒިކް‬

‫މޝަނަލް ޓުއާތަކެއް ބާއްވަން ވަނީ‬ ‫މީގެ ޕްރޮ ޯ‬

‫ތަނިޝްގް ބަގްޗީ ހަދާފައިވާ އިރު‪ ،‬ލަވަކިޔާފައި ވަނީ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތުލްސީ ކުމާރާއި ޖުބީން ނޯޓިޔާލެވެ‪.‬‬

‫"ހެޕީ ހާޑީ އެންޑް ހީރު" އަށް ގިނަ ބަޔަކު‬

‫ކށްގެން އެ ގައުމުގައި‬ ‫އެމެރިކާ މީހަކާ ކައިވެނި ޮ‬

‫ބޓް" ގެ ސްޕިން‪-‬އޮފެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫"ފްރެޝް އޮފް ދަ ޯ‬

‫ބލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އެމެރިކާގެ‬ ‫މިހާރު ދިރިއުޅޭ ޮ‬

‫އިންޑިއާ އިން އެމެރިކާ އަށް ހިޖުރާ އާއިލާއެއްގެ ވާހަކަ‬

‫ކމްއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޓް ޮ‬

‫އިތުރަށް ދިގުދަންމަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ހލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން‬ ‫ޮ‬ ‫ސއިކުރީ ޑިޒްނީގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ބުނިގޮތުގައި ‪ 44‬އަހަރުގެ ބަތަލާ‬ ‫ދަށުން މިހާރު ހިންގާ ޓުވެންޓިއެތު ސެންޗަރީ ފޮކްސް‬

‫ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ ‪18‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓް" ގެ ފަސް ވަނަ ސީޒަން‬ ‫"ފްރެޝް އޮފް ދަ ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އޭބީސީ ގެނެސްދިން "ފްރެޝް‬ ‫ރޑިއުސް ޮ‬ ‫ޓީވީން ޕް ޮ‬

‫ނިންމައިލީ މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓް" ގެ ހަ ވަނަ ސީޒަނަށެވެ‪.‬‬ ‫އޮފް ދަ ޯ‬

‫ސޑް މިހާތަނަށް‬ ‫މި ސިޓްކޮމްގެ ޖުމްލަ ‪ 106‬އެޕި ޯ‬

‫ބލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫ގތުން ޕްރިތީ އާ އެކު ޮ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ރލްތަކުން މަދުމަދުން ފެންނަ އަދި‬ ‫ސަޕޯޓިން ޯ‬

‫ގެނެސްދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަ ވަނަ ސީޒަން ފަށާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް‬

‫ކމީޑިއަން ވީރް ދާސް ވެސް ފެންނާނެ‬ ‫ސްޓޭންޑަޕް ޮ‬

‫އފް ދަ ބޯޓް" އަކީ‬ ‫ނުކުރެ އެވެ‪" .‬ފްރެޝް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މީޑިއާތަކުން ބުނީ އޭގައި ޕްރިތީ އާއި ވީރް‬

‫އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ޓައިވާނުގެ އާއިލާއެއްގެ ވާހަކައެއް‬

‫ފެނިގެންދާނީ އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާގެ‬

‫ކިޔައިދޭ އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ރލުން ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ދަރިއަކު‬ ‫ދެމަފިރިންގެ ޯ‬ ‫ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕްތިރީގެ ކެރެކްޓާގެ ނަމަކީ މީނާ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ވީރްގެ ކެރެކްޓާ އަކީ ޑީސީ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓް" އަކީ ރަޗްނާ ފްރަޗްބޮމް‬ ‫"ފްރެޝް އޮފް ދަ ޯ‬ ‫ރޑިއުސްކޮށް ‪ 2015‬އިން ފެށިގެން‬ ‫ލިޔެ‪ ،‬ޕް ޮ‬ ‫ގެނެސްދެމުން އަންނަ ސިޓްކޮމްއެކެވެ‪.‬‬ ‫މީޑިއާތަކުން ބުނީ ޕްރިތީ އާއި ވީރު ފެނިގެންދާ‬ ‫ސޑްތަކެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ސޑްތައް ޕައިލެޓް އެޕި ޯ‬ ‫އެޕި ޯ‬ ‫ގެނެސްދިނުމަށް ފަހު‪ ،‬އޭގެ ތަރުހީބަށް ބަލައިފައި‬

‫ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ޕްރިތީ‬ ‫ކށް އޭނާ އެންމެ ފަހުން‬ ‫ބޮލީވުޑުން ގެއްލިފައި ވަނި ޮ‬ ‫ސްކްރީނުން ފެނިފައި ވަނީ ކުރިން ކުޅެ‪ ،‬އެކަމަކު‬ ‫ގސްފައި އޮއްވައި މިދިޔަ‬ ‫ރިލީޒްނުކުރެވި ދިގުލައިގެން ޮ‬ ‫އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ބެއްޔާޖީ ސުޕަހިޓް" އިންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ޕްރިތީ އަނެއްކާ ވެސް‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ބލީވުޑަށް އެނބުރި ދާން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަނީ ޮ‬ ‫ގވަރިކާގެ ފިލްމެއް‬ ‫އެގޮތުން ޑައިރެކްޓަރު އަޝުތޯޝް ޮ‬ ‫އޭނާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުޝަން ކުމާރުގެ ޓީ ސީޒާއި ނިކިލް އަދުވާނީގެ‬

‫އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާނެ އެއް ސަބަބަކީ ރޭލު‬

‫އެންމޭ އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސްދޭ "މަރުޖާވާ" ގެ‬

‫ސްޓޭޝަނެއްގައި ކީ ލަވަކުން ލިބުނު ސަމާލުކަމާ އެކު‪،‬‬

‫ތަރިންނަކީ ރަކުލްގެ އިތުން ސިދާތު މަލްއުތުރާ‪ ،‬ތާރާ‬

‫ހިމޭޝްގެ ފިލްމަށް ތިން ލަވައެއް ރެކޯޑްކުރި ރާނޫ‬

‫ސުތާރިއާ އަދި ރިތޭޝް ދޭޝްމުކެވެ‪.‬‬

‫މޮންޑާލްގެ ލަވަތަކެއް ފިލްމުން އިވިގެން ދިއުމެވެ‪.‬‬ ‫"ހެޕީ ހާޑީ އެންޑް ހީރު" އަކީ ރާކާ‬

‫ރމޯ ލަވައެއް‬ ‫"ގުޑް ނިއުޒް" އަށް ޕް ޮ‬

‫ކމެޑީއެކެވެ‪ .‬މީގެ‬ ‫ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ޮ‬ ‫އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ‪ 27‬ގައި ރިލީޒްކުރާ‬

‫ބަތަލާ އަކީ ސޯނިއާ މަން އެވެ‪.‬‬

‫ޖހަރުގެ "ގުޑް ނިއުޒް" އަށް ޕްރޮމޯޝަނަލް‬ ‫ކަރަން ޯ‬

‫"ސް ޮކޑް" ގެ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި‬

‫ކށް‪ ،‬އޭގެ ޝޫޓިން ވެސް ނިންމާލައިފި‬ ‫ލަވައެއް ރެކޯޑް ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ބާދުޝާ އާއި ހާޑީ ސަންދޫގެ މިއުޒިކަށް ހަދާފައިވާ‬

‫ބލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޑެނީ ޑެންޒޯންގްޕާގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ އެކްޝަން‬ ‫ދަރިފުޅު ރިންޒިން ޮ‬

‫ލަވައިގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވެސް‬

‫ކޑް" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް‬ ‫ފިލްމު "ސް ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ފޮޓޯ‬ ‫ކަރަން ވަނީ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ޮ‬

‫ބެލާރުސްގައި ނިންމާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އިން ދެ ލަވަކިޔުންތެރިންނާ އެކު‪" ،‬ގުޑް ނިއުޒް" ގެ‬

‫މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ނިލޭޝް ސަހޭ އެވެ‪.‬‬

‫ލީޑް ކާސްޓް ވެސް ފެނިގެން ދެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަލަށް ޑައިރެކްޝަނަށް ނިކުންނަ ރާޖް މެހެތާ‬

‫"ސްކޮޑް" ގެ ބަތަލާ އަކީ ކަރަން ޖޯހަރު ‪ 2001‬ގައި‬ ‫ގެނެސްދިން "ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ޣަމް" ގައި ކަރީނާ‬

‫ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމުގެ ތަރިންނަކީ އަކްޝޭ‬

‫ކަޕޫރު ކުޅުނު "ޕޫ" ގެ ކެރެކްޓާގެ ކުޑައިރުގެ ރޯލް‬

‫ކުމާރު‪ ،‬ކަރީނާ ކަޕޫރް‪ ،‬ދިލްޖީތު ދޮސަންޖް އަދި‬

‫ކުޅުނު މަލްވިކާ ރާޖެވެ‪.‬‬

‫ކިއާރާ އަދުވާނީ އެވެ‪" .‬ގުޑް ނިއުޒް" ގައި ކިޔައިދޭނީ‬

‫ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާންނުކުރާ‬ ‫"ސްކޮޑް" ގެ މަންޒަރުތައް ހަ ގައުމެއްގައި ނަގަން‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު‪ ،‬ފިލްމުގެ އެކްޝަން ޑައިރެކްޓަރަކަށް‬

‫ހދާ އާއިލާއެއްގެ ވާހަކަ‬ ‫އައިވީއެފް ހަދައިގެން ދަރިއަކު ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޕސްޓަރު ވެސް ދާދި ފަހުން‬ ‫މި ފިލްމުގެ ޯ‬

‫ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ‪ 2015‬ގައި ރިލީޒް ކުރި ހޮލީވުޑް‬

‫ޝޫޓްކޮށްފައިވާ އިރު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާލައި‪،‬‬

‫ރޑް" ގެ އެކްޝަންތައް ވެސް‬ ‫"މޭޑް މެކްސް‪ :‬ފިއުރީ ޯ‬

‫ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާނެ‬

‫ޑިޒައިން ކުރި ކިއާ ބެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪18‬‬

‫ބަޣުދާދީ މަރާލަން ހަމަލާ ދޭ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި‬ ‫ސަލާމަތް ނުވެވުމުން އޭނާ ވަނީ ގައިގައި ހަރުކޮށްފައި‬

‫ރމުން ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޓްރަމްޕުގެ އެ‬ ‫ގިސްލައި‪ޮ ،‬‬

‫ކޕްޓަރުތަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުން‪ ،‬ދިން ރައްދު‬ ‫ހެލި ޮ‬

‫ވޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )31‬އިސްލާމިކް‬ ‫ޮ‬ ‫ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް‬

‫ގއްވާލައިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވެފަ‬ ‫ހުރި ގޮވާތަކެތި ޮ‬

‫ވާހަކަތައް ޖެނެރަލް މެކްކެންޒީ ޔަގީންކޮށެއް ނުދެއްވަ‬

‫ހަމަލާތަކުގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަނގުރާމަވެރިން‬

‫ބަޣުދާދީ މަރާލަން އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިއާގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަރުވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އުތުރުގެ އިދްލީބަށް ދިން ހަމަލާގެ ވީޑިއޯގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ބައި ޕެންޓަގަނުން އާއްމުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ބަޣުދާދީ‬ ‫ވީޑި ޯ‬ ‫ހުރި ކަމްޕައުންޑާ ދިމާލަށް އެމެރިކާ ސިފައިން‬

‫ހަމަލާ އަށް ފަހު އެމެރިކާ ސިފައިން ވަނީ‬ ‫ގއްވާލައި ބިމާ‬ ‫ބަޣުދާދީ އުޅުނު ކަމްޕައުންޑް އެއްކޮށް ޮ‬ ‫ހަމަކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމާންޑުގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް‬ ‫އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް ޮ‬

‫"ޓަނަލް ތެއަށް ބަޣުދާދީ ދެ ކުދިންނާ އެކު ވަނީ‬

‫މެކްކެންޒީ ވިދާޅުވީ މަރުވެފައި ވަނީ ބަޣުދާދީކަން‬

‫ފިރުކެމުން‪ .‬އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ގޮއްވާލީ‪"،‬‬

‫ޔަގީންކުރީ އޭނާގެ ޑީއެންއޭ އިން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެކްކެންޒީ ވިދާޅުވި‬

‫ބަޣުދާދީގެ ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް ވަނީ އިރާގުގެ ޖަލެއްގައި‬

‫އެވެ‪" .‬ބަޣުދާދީގެ އެންމެ ފަހު ސިކުންތު ކޮޅާ ގުޅޭ‬

‫އޭނާ ‪ 2004‬ވަނަ އަހަރު ހުރި އިރު ނަގާފައި‬

‫ގޮތުން އިތުރު އެއްޗެއް ޔަގީންކޮށްދެވޭކަށް ނެތް‪".‬‬

‫ކަމަށާއި ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލްގެ އެ ފައިލް އެމެރިކާ އަށް‬

‫ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގައި ދަތުރުކުރި އިރު ހަނގުރާމަވެރިން‬

‫ކެނެތު މެކްކެންޒީ ވިދާޅުވީ ބިންގަރާސް ތެރޭގައި‬

‫ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ދިން ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ދިނެވެ‪.‬‬

‫ބަޣުދާދީއާ އެކު އޭނާގެ ތިން ކުދިން މަރުވި ކަމަށް‬

‫ކޕްޓަރުން ފައިބައިގެން‬ ‫އޭގެ ފަހުން އެ މީހުން ހެލި ޮ‬

‫ކުރިން ހާމަކުރި ނަމަވެސް މަރުވެފައި ވަނީ ދެ ކުދިން‬

‫އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް މެކްކެންޒީ‬

‫ގސް އެ ގެއަށް ހަމަލާ ދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ‪ 12‬އަހަރުން ދަށުގެ ދެ ކުދިން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެ އެންމެން ވެސް ތިބީ ގޮވާ‬

‫ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތަކެތީގެ ބެލްޓް އަޅައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ކަނޑުއަޑީ ވަޅުލާފައިވާ ކަމަށް‬

‫ގޭގެ ތެރޭން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންނާ ގުޅޭ އިތުރު‬

‫މެކްކެންޒީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެއަށް ހަމަލާ އަމާޒުވިކަން އެނގުމާ އެކު ބަޣުދާދީ‬ ‫ވަނީ ބިންގަރާސް މަގަކުން ފިލަން ގޮހެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫އެއީ ކޮޅު ބެދިފައިވާ މަގަކަށްވުމުން ބަޣުދާދީ އަށް‬

‫ގތް ސިފަކުރެއްވުމަށް ރައީސް‬ ‫ބަޣުދާދީ މަރުވި ޮ‬ ‫ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާ މަރުވީ‬

‫ބަޣުދާދީ އުޅުނު ގޭގެ ތެރޭން ވަނީ ހަތަރު‬

‫ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބަޣުދާދީ މަރާލިތާ ‪ 24‬ގަޑިއިރު ތެރޭ އޭނާގެ‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ‬ ‫މައުލޫމާތު ހާމަ ޮ‬

‫ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތައް‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ ޕަސިންޖާ ރޭލެއްގައި‬ ‫ޓްވިޓާގައި މަނާކުރަން ނިންމައިފި ރޯވެ ‪ 65‬މީހުން މަރުވެއްޖެ‬ ‫އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )31‬ޕާކިސްތާނުގެ‬

‫ރޭލް ދަތުރުކުރީ ދެކުނުގެ ކަރާޗީން ރާވަލްޕިންޑީ އަށެވެ‪.‬‬

‫މެދުތެރޭ ސަރަހައްދެއްގައި ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ‬

‫ރވީ ޕަސިންޖަރަކު ނާސްތާ‬ ‫ރޭލުގައި އަލިފާން ޯ‬

‫ރވުމުގެ ސަބަބުން‬ ‫ރޭލެއްގައި މިއަދު އަލިފާން ޯ‬

‫ތައްޔާރު ކުރަން ކުޑަ ގޭސް އުނދުނެއް ބޭނުން ކުރަން‬

‫މަދުވެގެން ‪ 65‬މީހުން މަރުވެ ‪ 45‬މީހުން‬

‫ކށް ގޭސް ފުޅި ގޮވައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އުޅެނި ޮ‬

‫ރވިންޝަލް މިނިސްޓަރަކު‬ ‫ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ޕް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މުލްތާން ސިޓީގެ ދެކުނުން ‪ 93‬މޭލު ދުރުގައިވާ‬

‫ރވިންސްގެ ރަހުމާން ޔާރް ޚާން‬ ‫ޕަންޖާބު ޕް ޮ‬ ‫ޑިސްޓްރިކްޓުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬ޔާސްމިން‬ ‫ރާޝިދު ވިދާޅުވީ މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭން ކޮން‬

‫ލިއާގަތުޕޫރުގައި ދަތުރުކުރި ރޭލްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ‬

‫ބައެއްކަން މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވުނީ ‪ 18‬މީހުން‬

‫ކޗު ވަނީ އަނދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާދިސާގައި ރޭލުގެ ތިން ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތއްޖެހިފައިވާ ތިން ކޯޗުގެ ތެރޭން ކޮންމެ‬ ‫މީހުން ޮ‬

‫ހރުން ދަތުރު ކުރި ރޭލެއް‪ ،‬އެހެން‬ ‫އިރުމަތީގެ ލާ ޯ‬

‫ކޗެއްގައި މަދުވެގެން ‪ 70‬ޕަސިން ތިބޭނެ ކަމަށް‬ ‫ޯ‬

‫ރޭލެއްގައި ޖެހި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ހިނގި‬

‫އޮފިޝަލުން ލަފާކުރެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ މަރުވާ މީހުންގެ‬

‫އެކްސިޑެންޓެއްގައި ވަނީ ‪ 23‬މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދަދު މައްޗަށް ދާނެ ކަމަށް ޮ‬

‫ޓްވިޓާގައި ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްދިނުން‬ ‫ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ‬ ‫ޑޒީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެކް ޯ‬ ‫"ޓްވިޓާގައި ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްދިނުން‬

‫އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިންމުމެއް‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑޒީ ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތައް ޓްވިޓާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ހުއްޓާލާނީ އަންނަ މަހުގެ ‪ 22‬ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން‬

‫ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ހުއްޓާލަން‬

‫ކަމަށާއި މިކަމާ ބެހޭ ތަފްސީލްތައް އަންނަ މަހު ‪15‬‬

‫ނިންމައިފިން‪ .‬މި ކުންފުނިން ގަބޫލުކުރަނީ ސިޔާސީ‬

‫ގައި ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މެސެޖަކީ އެ ބަޔަކު އަމިއްލަ އަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ‬

‫ޓްވިޓާގެ މި ނިންމުން އައިސްފައި މި ވަނީ ޓެކް‬

‫އެއްޗެއް ކަމަށް‪ .‬އަދި އެއީ ގަންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން‬

‫ކުންފުނިތަކުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ‬

‫ޑޒީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް‪ޯ "،‬‬

‫ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޕްރޮމޯޓްކޮށްދޭ‬

‫ގތުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ދޭން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބޑަށް އަމާޒުވެފައިވާ‬ ‫ގޮތާ މެދު ފާޑުކިޔުން ވަރަށް ޮ‬

‫ފރުކޮށްދެވެން ޖެހޭނީ އެ‬ ‫ބޭނުންވާ މެސެޖެއް ޯ‬

‫ވަގުތެއްގަ އެވެ‪ .‬މި ފާޑުކިޔުން އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫ލކުރަން އެހެން‬ ‫މެސެޖެއް ޓްވީޓްކުރާ އެކައުންޓެއް ފޮ ޯ‬

‫އަމާޒުވަނީ އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް‬

‫މީހަކު އިހުތިޔާރުކުރާ ހިސާބުންނާއި އެ ޓްވީޓެއް‬

‫ވކް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކަށެވެ‪.‬‬ ‫ނެޓް ޯ‬

‫ރިޓްވީޓްކުރުމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ މެސެޖަކީ އަގެއް‬

‫ފޭސްބުކުން އަންނަނީ ސިޔާސީ ކަންކަން‬

‫ފރުކޮށްދޭ އެއްޗެއް‬ ‫ދައްކައިގެން އެހެން މީހުންނަށް ޯ‬

‫ކށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ‬ ‫އިޝްތިހާރު ޮ‬

‫ކަމުގައިވާ ނަމަ އަސްލު މަގުސަދު ގެއްލޭކަން‬

‫ސިޔާސަތު ދިފާއުކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެ ކުންފުނީގެ އިސް‬

‫ފާހަގަކުރައްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި‬ ‫ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާ ޮ‬

‫އފިސަރު ސެޑް‬ ‫ޓްވިޓާގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ޮ‬

‫މކްރަސީއެއްގައި‬ ‫ސެންސަރުކުރުން ގެންގުޅުމަކީ ޑި ޮ‬

‫ސެގަލް އިއްޔެ ޓްވީޓްކުރެއްވި ގޮތުގައި ‪2018‬‬

‫އވެގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާ މާކް‬ ‫ޮ‬

‫ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓްވިޓާ އަށް ސިޔާސީ‬

‫ޒަކަބާގް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސިޔާސީ އިޝްތިހާރަކީ‬

‫އިޝްތިހާރުތަކުން ލިބިފައިވަނީ ތިން މިލިއަން ޑޮލަރަށް‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް ވެސް ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫ފޭސްބުކްގެ މާ ޮ‬

‫ވުރެ ވެސް މަދު އަދަދެކެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ވެސް އެއީ އާމްދަނީގެ ‪0.3‬‬

‫"މިއީ ފައިސާއާ ގުޅޭ ނިންމުމެއް ނޫން‪ .‬މިއީ‬

‫ޕަސެންޓް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސ ފު ޅި އެ އް ގޮ ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން‪.‬‬ ‫ރޭ ލު ގަ އި އަ ލި ފާ ން ރޯ ވީ ޕަ ސި ން ޖަ ރަ ކު ކަ އް ަކ ން ބޭ ނު ން ކު ރި ގޭ ް‬ ‫‪ --‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ރެފްރިޖަރޭޓެ ްޑ‬ ‫ލޮ ީރއެއްގެ ތެރޭން‬ ‫‪ 12‬މީހަކު‬ ‫ސަލާމަތްކޮށްފި‬ ‫ބްރެސަލްސް (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )31‬ބެލްޖިއަމްގެ‬

‫‪20‬‬

‫ބަޣުދާދީގެ ބަދަލުގައި އައިއެސްއާ‬ ‫ހަވާލުވާން ހުރި މީހާ ވެސް ވަނީ‬ ‫މަރާލާފައި‪ :‬ޓްރަމްޕް‬

‫ހަށިގަނޑު ފެނިފަ އެވެ‪ .‬ބެލްޖިއަމުން އިނގިރޭސި‬

‫ޓވޭއެއްގެ ކައިރީގައިވާ‬ ‫އެންޓްވާޕް ޕްރޮވިންސްގެ މޮ ޯ‬

‫ވިލާތަށް ފެރީއެއްގައި ގެންދިޔަ އެ ލޮރީގެ ޑްރައިވަރު‬

‫ވޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )30‬އަބޫބަކްރު އަލް‬ ‫ޮ‬

‫އިންޓަލިޖެންސާއި އެމެރިކާ ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގި‬

‫އތް ރެފްރިޖަރޭޓެޑް‬ ‫ކާރު ޕާކިންއެއްގައި މަޑުކޮށްފައި ޮ‬

‫ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 25‬އަހަރުގެ އެ‬

‫ބަޣުދާދީ އަށް ފަހު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ‬

‫އޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ހަމަލާދީފައި ވަނީ‬ ‫ޮ‬

‫ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން ‪ 12‬ފިރިހެނުން ދިރިހުއްޓާ‬

‫ޑްރައިވަރުގެ މައްޗަށް މިހާރު ވަނީ މީހުން މެރުމުގެ‬

‫ހަވާލުވާން ހުރި މީހާ ވެސް ވަނީ އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް‬

‫ބަޣުދާދީ މަރުވިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ‪ .‬އެމެރިކާ‬

‫ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެ ލޮރީގައި‬

‫ފޯސަސްގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް‬

‫ސިފައިންގެ އަތް ދަށުވެ ސަލާމަތް ނުވެވޭނެކަން‬

‫ތިބީ ޗައިނާ ނުވަތަ ވިއެޓްނާމް މީހުންނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު މަރުވީ އަމިއްލަ‬ ‫ޔަގީންވުމުން ބަޣުދާދީ ޮ‬

‫ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ހާދިސާ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރީ ލޮރީގެ‬

‫އެއީ ކާކު ކަމެއް އަދި އޭނާ މަރާލި ގޮތުގެ‬

‫ޑްރައިވަރެވެ‪ .‬އޭނާ ލަފާކުރަނީ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ‬

‫މީހުންނަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ގަވާއިދާޚިލާފަށް‬

‫ކމްޕާޓްމަންޓަށް އެ މީހުން‬ ‫ލރީގެ ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރި ބައެކެވެ‪ .‬އެ މީހުން‬

‫އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ޓްރަމްޕް ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އަށެވެ‪ .‬ކުރުދީން ބުނެފައި ވަނީ ބަޣުދާދީ ހުރި ތަނަކާ‬ ‫ބެހޭ މައުލޫމާތު އެމެރިކާގެ އިންޓަލިޖެންސަށް ފޯރުކޮށް‬

‫ލރީގައި ފިލައި ތިބީ‬ ‫ވަގަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ޮ .‬‬

‫މަރުވީ ލޮރީގެ ތެރޭގައި ފިނިގަދަވެގެން ކަމެއް ނުވަތަ‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ‬ ‫ނަމަވެސް ކުރުދީންގެ އިސް ޮ‬

‫ސީރިއާގެ ‪ 11‬މީހަކާއި ސޫދާން މީހެކެވެ‪ .‬އެ މީހުން‬

‫ނޭވާ ހާސްވެގެން ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަޣުދާދީގެ ތަރުޖަމާން އަދި އޭނާގެ އެންމެ ގާތް މީހާ‬

‫މިހާރު ވަނީ އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ލޮރީގެ‬

‫ޔޫރަޕުގެ ފެރީ ބަނދަރުތައް މެދުވެރިކޮށް‬

‫ކަމަށްވާ އަބޫ ހަސަން އަލް މުހާޖިރު ވަނީ ސީރިއާގެ‬

‫އާ ލީޑަރަކު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް‬

‫ގަވާއިދާޚިލާފަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އެތެރެވާން ކޮންމެ‬

‫އައިން އަލް ބެއިދާހަށް ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލާފައި‬

‫ޕޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ނިއުސްވީކުން ރި ޯ‬

‫އަހަރަކު ވެސް އެތައް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ޓްރަމްޕް އިޝާރާތް ކުރެއްވި‬

‫ގތުގައި ހަމަޖައްސާފައި‬ ‫އައިއެސްގެ އާ ލީޑަރެއްގެ ޮ‬

‫އތް ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން‬ ‫މަޑުކޮށްފައި ޮ‬

‫ލރީގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން އެތެރެވަނީ‬ ‫ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ޮ‬

‫ފަރާތް ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިންގެ‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ މަރުވެފައިވާ ‪ 39‬މީހެއްގެ‬

‫ހީޓް ސްކޭނާތަކުން ބައިޕާސް ކުރަން ފަސޭހައަކަށެވެ‪.‬‬

‫ކން ދިމާއަކަށް ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިސްރާބު ހުރީ ޮ‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާކެއްގައި‬

‫ކމާންޑަރު މަޒްލޫމް‬ ‫ކުރުދީން ހިމެނޭ އެސްޑީއެފްގެ ޮ‬ ‫އަބްދީ ވިދާޅުވީ އަލް މުހާޖިރު މަރާލީ އެސްޑީއެފްގެ‬

‫ދިނީ އެ ޖަމާއަތުގެ ޖާސޫސެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބަޣުދާދީ މަރުވިތާ އެއް ދުވަސް ފަހު އެ ޖަމާއަތަށް‬

‫އފިސަރެއް ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ އަލް‬ ‫ސިފައިންގެ އިސް ޮ‬ ‫ގަރުދާޝް ނުވަތަ ހާޖީ އަބްދުﷲ އަލް އަފާރީ އެވެ‪.‬‬

‫ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހާ ުލ‬ ‫ވަރަށް ގޯސް‪ :‬ޑޮކްޓަރު‬ ‫ހރް (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )30‬ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ‬ ‫ލާ ޯ‬

‫ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމުން‬

‫ބޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ސިއްހީ ހާލު ވަރަށް‬ ‫ޮ‬

‫ކޓުން މިހާރު ވަނީ ކަފާލާތުގެ‬ ‫އިސްލާމް އާބާދުގެ ހައި ޯ‬

‫ގޯސް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫ކށްލި މުއްދަތު ދެ މަސް ދުވަހަށް‬ ‫ދަށުން ޖަލުން ދޫ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް "ސްޓޮޕް ލިސްޓް"ގައި‬ ‫ޕާކިސްތާނުގައި ތިން ފަހަރު ބޮޑު‬

‫ކށްފައިވާ ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕްލޭޓްލެޓް‬ ‫ވަޒީރުކަން ޮ‬ ‫ހސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދެނިކޮށް‬ ‫ދަށްވުމުން ޮ‬

‫އތުމުން ގައުމުން ބޭރަށް‬ ‫ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ނަން ޮ‬ ‫ދަތުރުކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަވާޒް ޝަރީފަށް ޖަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމުގައި ބޮޑު‬

‫މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ނަވާޒް ޝަރީފަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެނީ ލާހޯރުގެ‬

‫އިހުމާލްވެފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގު‪-‬‬

‫ހސްޕިޓަލެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް‪-‬އެން) އިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު‬ ‫ޮ‬

‫އުމުރުން ‪ 69‬އަހަރުގެ ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މަގާމު‬

‫ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދާ ނަވާޒް ޝަރީފުގެ‬

‫ގެއްލުނީ ޖުލައި ‪ 2017‬ގައި ސުޕްރީކް ކޯޓުން ކުރި‬

‫ޑކްޓަރު އަދްނާން ޚާން ވިދާޅުވީ ޕްލޭޓްލެޓް‬ ‫ޚާއްސަ ޮ‬

‫ހުކުމަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް‬

‫ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ ކިޑްނީގެ އަށް‬

‫ކރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކަށް އެމަނިކުފާން‬ ‫ކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫ވެސް މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ހައްދަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގެންދަވނީ ދެ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪21‬‬

‫ލަތީފްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކްލަބްތަކުން ފާސްކޮށްފި‬ ‫ސސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބީ ރައީސްގެ‬ ‫ވޮލީބޯލް އެ ޯ‬ ‫މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ލަތީފްގެ އިތުބާރު‬

‫ބާއްވާފައި މިވަނީ ވީއޭއެމްގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން‬

‫ޖަލްސާ ވެސް ވަނީ އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވީއޭއެމްގެ މިއަދުގެ ކޮންގްރެސް އަކީ‬

‫އފް ސްޕޯޓްސް‬ ‫ޖޫން ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނާ ޮ‬

‫ސިފައިންގެ ކްލަބުންނެވެ‪ .‬އެކަމަށް ހާޒިރުވެ ތިބި ހަ‬ ‫ކްލަބްގެ ތާއީދު ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ނެތްކަމަށް ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ‬

‫ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް އެކުލަވާލެއްވި ނޯމަލައިޒިން‬

‫ކންގްރެސްއެއް ކަމަށާއި‬ ‫ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބާއްވާ ޮ‬

‫ކޮންގްރެސްގައި މެމްބަރު ކްލަބްތަކުން މިއަދު‬

‫ސސިއޭޝަން ގާނޫނީ‬ ‫ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވެ‪ ،‬އެ ޯ‬

‫ކންގްރެސް ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި ލަތީފް‬ ‫މި ޮ‬

‫ހުށަހެޅީ ވީއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ‬

‫ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އއްވަ އެވެ‪ .‬ނޯމަލައިޒިން‬ ‫ހުސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ޮ‬

‫ކމިޓީގެ ރައީސް ޝަވީދަށް‬ ‫ވަނީ އޮލިމްޕިކް ޮ‬

‫މަތިން ‪ 30‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބެއް ބާއްވާއިރު‪،‬‬

‫ކޮމިޓީން މި މަހު ‪ 24‬ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބެއް‬

‫ފނުއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ކށް ސިޓީއެއް ޮ‬ ‫އެޑްރެސް ޮ‬

‫އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ތިން މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް‬

‫އލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ވެސް‬ ‫ރޫމްގައި މޯލްޑިވްސް ޮ‬

‫ބާއްވަން ތާވަލުކުރި ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތު‬

‫އބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫މިއަދުގެ ކޮންގްރެސްގައި ޮ‬

‫އެކުލަވާލުމަށެވެ‪ .‬އެ ތިން މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި‬

‫ކންގްރެސްގައި ލަތީފްގެ‬ ‫ހާޒިރުގައި ބޭއްވި އެކްސްޓްރާ ޮ‬

‫ޕޓްސް އިން ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް‬ ‫ކޮމިޝަނާ އޮފް ސް ޯ‬

‫ކމިޓީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ރަޝީދު‬ ‫އލިމްޕިކް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހުށަހެޅީ މިއަދު ވީއޭއެމް‬

‫އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރީ ވީއޭއެމްގެ ފުރިހަމަ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ގޮތުގައި‬ ‫ގޮތަށް އިންތިހާބު ފަސް ޮ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ކންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި‬ ‫ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޮ‬

‫އތް އަށް ކްލަބްގެ ތެރެއިން‪،‬‬ ‫މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ޮ‬

‫އެއީ މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެފްއައިވީބީ‬

‫ސޝަލް ސެންޓަރު ސެމިނާ‬ ‫ޯ‬ ‫މިއަދު ހެނދުނު‬

‫ވޓުގައި ބައިވެރިވި‪ ،‬ހަ ކްލަބްގެ އިއްތިފާގުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ވީއޭއެމްގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ކްލަބްތަކުގެ ގޮތުގައި‬ ‫މި އަށް ކްލަބް ކަނޑައެޅީ ވީއޭއެމްގެ މައްސަލަތައް‬ ‫ކމިޓީން ކުރި މަސައްކަތުގެ‬ ‫ހައްލުކުރުމަށް ނޯމަލައިޒިން ޮ‬

‫ކމިޓީން މިއަދުގެ ކޮންގްރެސްގައި‬ ‫އޮލިމްޕިކް ޮ‬

‫ކންގްރެސްގައި ދެން ސިފައިންގެ ކްލަބުން‬ ‫ޮ‬

‫އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ފަޒާދާއި‬

‫ކމިޓީގެ އެއްބާރުލުން‬ ‫މލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ޮ‬ ‫އާއި ޯ‬

‫ގތުގައި ބައިވެރިވީ ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯލް‬ ‫އޮބްޒާވަރެއްގެ ޮ‬

‫ކމިޝަންގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ސާޖިދު‬ ‫ކޗާސް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް‬ ‫ލިބޭ ގޮތަށް އެ ޯ‬

‫ފެޑެރޭޝަން އެފްއައިވީބީގެ އެދުމާ އެކު އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ބލް ޗެއާމަން އަބްދުﷲ‬ ‫ބޑު ކާއްޓެ) އަދި ބީޗް ވޮލީ ޯ‬ ‫( ޮ‬

‫ގސް އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގެން ޮ‬

‫އލިމްޕިކް ކޮމިޓީން‬ ‫ކންގްރެސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ޮ‬ ‫މިއަދު ޮ‬

‫ނަޝީދު (އަބުޅޯ) އެވެ‪ .‬އެ ތިން މެމްބަރުންނަށް ވެސް‬

‫ޕޓެއް އެފްއައިވީބީ އަށް ފޮނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތައްޔާރުކުރާ ރި ޯ‬

‫ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި ހަ ކްލަބްގެ ތާއީދު ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު‬ ‫އލިމްޕިކް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ތެރެއިންނެވެ‪ .‬ސައްހަ މެމްބަރުންގެ ކްލަބްތައް‬

‫ނމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަށް‬ ‫މީގެ ކުރިން ވަނީ ވީއޭއެމްގެ ޯ‬

‫ކންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ދިވެހި‬ ‫ޮ‬

‫ކަނޑައެޅުމުގައި ބެލީ ވީއޭއެމް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް‬

‫އިންޒާރެއް ދެއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ ނޯމަލައިޒިން‬

‫މލްޑިވްސް ޕޮލިސް ކްލަބާއި‬ ‫ސިފައިންގެ ކްލަބާއި ޯ‬

‫ޕލިސް ކްލަބުން ހުށަހެޅީ ވީއޭއެމްގެ‬ ‫ކްލަބުންނެވެ‪ޮ .‬‬

‫ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރެއިން ތިން އަހަރު އިންޑޯ‬

‫ހވޭ ފަރާތެއް މި މަހު‬ ‫ކޮމިޓީން ބާއްވާ އިންތިހާބަކުން ޮ‬

‫މލްޑިވިއަން‪ ،‬ސްޕޯޓްސް‬ ‫ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޯ‬

‫އަސާސީ ގަވާއިދުގައި އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރާއި އެފްއައިވީބީގެ‬

‫މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅެފައިވާ ޓީމުތަކަށެވެ‪ .‬ވީއޭއެމްގެ‬

‫އލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ‬ ‫‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އޮތް ޮ‬

‫ޕޓްސް އަދި ކްލަބް ހޯކްސް އެވެ‪.‬‬ ‫ކްލަބް ސިޓީ ސް ޯ‬

‫ގަވާއިދާ ފުށުއަރާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން‬

‫ކންގްރެސް ފެށީ ވެސް އެ‬ ‫ހިންގާ ކޮމިޓީން މިއަދުގެ ޮ‬

‫އަހަރީ ޖަލްސާ އަށް ނުވަދެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ނޯމަލައިޒިން‬

‫ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވަނީ ކްލަބް ހާފް ލައިން‬

‫އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރަން ‪ 100‬ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް‬

‫ކްލަބްތައް ސައްހަ ކަމަށް ނިންމުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީން ބާއްވަން އުޅުނު އިންތިހާބު މުއްދަތެއް ނެތް‬ ‫ޮ‬

‫ލިންކްއޭޖް އާއި ޔޫތު ނިއު ޖެނެރޭޝަނުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައެޅުމަށެވެ‪ .‬އެ އިސްލާހަށް ވެސް ހުރިހާ‬

‫ކ އިން މި ބައްދަލުވުން‬ ‫ވީއޭއެމްގެ އެކްސް ޯ‬

‫ކމިޓީގެ އަހަރީ އާންމު‬ ‫ގޮތަށް ފަސްކުރިއިރު‪ ،‬އޮލިމްޕިކް ޮ‬

‫ދިވެހި ލީގުގެ ފުރަތަ ަމ‬ ‫ބުރުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި‬

‫ލަތީފްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅީ ދިވެހި‬

‫ހވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު‬ ‫މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ޮ‬ ‫ބޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ހދީ އީގަލްސްގެ ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު‬ ‫މަގާމު ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ‬

‫(ހަންނަ) އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ބުރުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައަޅައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ވޑުގެ އިތުރުން ވޮލީބޯޅައިން‬ ‫ފުޓްބޯޅައިގެ މި ދެ އެ ޯ‬ ‫މޅު ތިން ކުޅުންތެރިންނާއި‬ ‫ދެ ޖިންސުން އެންމެ ޮ‬

‫ބޅައިގެ ފަނޑިޔާރުންގެ‬ ‫މިހާރު އެވޯޑްސްގެ ފުޓް ޯ‬

‫މޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް މިހާރު‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ ޮ‬

‫ހވާނެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ޓޭބަލް‬ ‫އެވޯޑްސްގައި ޮ‬

‫ޝޓްލިސްޓްކުރީ މާޒިޔާގެ އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން‬ ‫ޯ‬

‫ޓެނިސް‪ ،‬އެތުލެޓިކްސް‪ ،‬ބެޑްމިންޓަން އަދި ސްވިމިން‬

‫(އިއްބެ) އާއި އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) އަދި‬

‫އެއްކޮށްލައިގެން ދެ ޖިންސުން އެންމެ މޮޅު ތިން‬

‫ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު)ގެ އިތުރުން ކްލަބް އީގަލްސްގެ‬

‫މޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ‬ ‫ކުޅުންތެރިންނާއި އެންމެ ޮ‬

‫އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ)ގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ވެސް ހޮވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ކްލަބް ގްރީން‬ ‫ސްޓްރީޓްސްގެ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އެވެ‪.‬‬ ‫މޅު ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި‬ ‫ހދާ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ‬ ‫ކާމިޔާބީ ޯ‬ ‫ވޑަކާއި ކުޅިވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް‬ ‫އެ ޯ‬

‫ފކައިދޫ ޓީމުގެ މުހައްމަދު‬ ‫މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ ޯ‬

‫ހިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހާއްސަ‬

‫އގީ) އާއި ހަސަން ނަޒީމް (ޗޯޓު)‪ ،‬ގްރީން‬ ‫ޖައިލަމް ( ޮ‬

‫އެވޯޑެއް ދޭނެ އެވެ‪ .‬އެ އިނާމް ޚާއްސަކުރަނީ ދިވެހި‬

‫ސްޓްރީޓްސްގެ އަބްދުﷲ ޔާމީން (ޔާން)‪ ،‬ކްލަބް‬

‫ކުޅިވަރަށް ބައި ގަރުނެއްހާ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި‬

‫އީގަލްސްގެ ހައިޝަމް ހަސަން އަދި ޔުނައިޓެޑް‬

‫މަރްހޫމް މުހައްމަދު ޒާހިރު ނަސީރުގެ ހަނދާނާއި‬

‫ވިކްޓްރީގެ އަލީ ޝަމާލް އަބްދުﷲ އެވެ‪.‬‬

‫ޝަރަފަށެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބެއްގެ ތާއީދު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވުންތެރިން‬ ‫އެންމެ ފަހުން‬ ‫ތަމްރީނަށް‬ ‫ފުރައިފި‬ ‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރީން ބަޖެޓް ދިނުމާ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫‪ 200‬މީޓަރު ދުވުމުން ރިހި މެޑަލް ޯ‬

‫އތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް‬ ‫އެކު‪ ،‬ކުރިއަށް ޮ‬

‫އޝަން އައިލެންޑް‬ ‫ކުރީ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އިންޑިއަން ޯ‬

‫ސސިއޭޝަނުން‬ ‫އަށް ތައްޔާރުވާން އެތުލެޓިކްސް އެ ޯ‬

‫ގޭމްސްގެ ‪ 100‬މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް އަދި‬

‫ދުވުންތެރިންގެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ތަމްރީނަށް ފޮނުވައިފި‬

‫‪ 200‬މީޓަރު ދުވުމުން ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އއައިޖީން އޭނާ ‪200‬‬ ‫ޖުލައި މަހު މި އަހަރުގެ އައި ޯ‬ ‫އެ ދުވުންތެރިންނަކީ އިންޑިއާގެ ޕަޓިއާލާ‬

‫ފނުވި ދެ ސްޕްރިންޓަރުން ކަމަށްވާ ހަސަން‬ ‫އަށް ޮ‬ ‫މޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ޮ‬

‫ކންގްރެސްގައި އިސްލާހެއް ހުށަހެޅީ ޕޮލިސް‬ ‫ދެން ޮ‬

‫ސާއިދާއި އިބާދުﷲ އާދަމް އާއި މިޑްލް ޑިސްޓެންސް‬

‫ލ މެޑަލް ހޯދި ނަމަވެސް ‪ 100‬މީޓަރު‬ ‫މީޓަރުން ޯ‬ ‫ދުވުމުން ލިބުނީ ހަތަރު ވަނަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިބާދުﷲ އަކީ ރިލޭ ޓީމުގެ ދުވުންތެރިޔެކެވެ‪.‬‬

‫ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން‬

‫ރިލޭގެ އިތުރު ދުވުންތެރިން އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވަން‬

‫(ފްލޭޝް) އަދި ހުސެއިން ރިޒާ (ކުޑަރިޒާ) ކެންޔާ އަށް‬

‫އެސޯސިއޭޝަނުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ފޮނުވި މެރެތަން ދުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދެވެ‪.‬‬

‫ކޑް ހެދުމާ އެންމެ‬ ‫ކުޑަރިޒާ އަކީ ‪ 800‬މީޓަރުގެ ރެ ޯ‬

‫އެންމެ ފަހުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އާއި‬

‫ގާތުގައި ހުރި ދުވުންތެރިޔާ އެވެ‪ .‬އަދި ފަޒީލަކީ ‪5000‬‬

‫އޝަން އައިލެންޑް‬ ‫އެންމެ ފަހުގެ ދެ އިންޑިއަން ޯ‬

‫މީޓަރު ދުވުމާއި ‪ 1000‬މީޓަރު ދުވުމުގައި ޓްރެކް އަދި‬

‫އއައިޖީ) ގައި އެތުލެޓިކްސް އިން‬ ‫ގޭމްސް (އައި ޯ‬

‫ރޯޑް އިވެންޓުގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި‬

‫ސސިއޭޝަނުން‬ ‫ނަތީޖާ ނެރެފައިވާތީވެ އެތުލެޓިކްސް އެ ޯ‬

‫އެންމެ ކާމިޔާބު ދުވުންތެރިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ މަދުވެގެން ތިން މެޑަލް ހޯދާށެވެ‪.‬‬

‫ޝިފާޒް ތަމްރީނަށް ދިޔަ ކެންޔާގައި އޭނާ ވަނީ‬

‫ގތް ނުވުމުން އުއްމީދު‬ ‫އެކަމަކު ކުރިއާލާ ބޭރަށް ދެވޭ ޮ‬

‫ހދި ފުރުސަތެއްގެ ދަށުން ނޮވެމްބަރުން‬ ‫އަމިއްލަ ގޮތުން ޯ‬

‫ވަނީ ފަނޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ އަށް ތަމްރީން ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕަޓިއާލާ އަށް ދިޔަ ދުވުންތެރިން ތަމްރީން ހަދާނީ‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެތުލެޓިކްސް‬ ‫އަދި ސް ޯ‬

‫އެތަނުގައި ހުންނަ‪ ،‬އިންޑިއާގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނޅު‬

‫ހދައިދިން ފުރުސަތެއްގައި‬ ‫އެސޯސިއޭޝަނުން ޯ‬

‫އެއް ސެންޓަރުގަ އެވެ‪ .‬އެތަނުން ޖާގަ ހަމަޖެހުނީ‬

‫އޝަން އައިލެންޑް‬ ‫ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން އިންޑިއަން ޯ‬

‫އިންޑިއާ އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަނާއި އެތުލެޓިކްސް‬

‫ގޭމްސްއާ ހަމަޔަށް ވެސް އެތަނުގައި ތަމްރީން ހެދި‬

‫ސސިއޭޝަނާ ދެމެދު ވާހަކަދެކެވިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ތަމްރީންތަކާ އެކު ޝިފާޒް ވަނީ ގައުމީ ހާފް‬

‫އެތަނަށް ދިޔަ ހަތަރު ދުވުންތެރިންގެ ތެރެއިން‬

‫ކޑް މުގުރާލައި އަދި އިންޑިއަން އޯޝަން‬ ‫މެރެތަން ރެ ޯ‬

‫ސާއިދު ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ސައުތު އޭޝިއަން‬

‫އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ހާފް މެރެތަންގެ ހަތަރު ވަނަ‬

‫ގޭމްސްގައި ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ‪ 100‬މީޓަރު ދުވުމާއި‬

‫ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪22‬‬

‫ނިޒާމްބެ ބަންގްލަދޭޝް‬ ‫ޕްރިމިއާ ލީގު ކްލަބަކާ‬ ‫ހަވާލުވަނީ‬

‫ގައުމީ ‪ 16‬އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ‬ ‫ކޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް‬ ‫މަގާމުން ވަކިވެ މަޝްހޫރު ޯ‬

‫ހުށަހެޅުމެއްގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު އޮޕްޝަނެއް‬ ‫އަސްލު މި ނެގީ‪ .‬އެއީ ކެރިއަރަށް ވިސްނާފައި‪"،‬‬ ‫ނިޒާމްބެ ބުނީ މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތުން‬

‫(ނިޒާމްބެ) ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި‬ ‫ވާދަކުރަމުން އަންނަ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބްގެ‬

‫އަންނަ މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސައިފް ޓީމާ‬

‫ކޗުކަމާ ހަވާލުވާން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ހަވާލުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު އޭއެފްސީ‬

‫ކޗަކު ބޭރުގެ ގައުމެއްގެ އެންމެ‬ ‫މިއީ ރާއްޖޭގެ ޯ‬

‫ކލިފައިން ބުރުގައި ނިޒާމްބެގެ ކޯޗުކަމުގައި‬ ‫ކަޕްގެ ޮ‬

‫ބޮޑު ކާމިޔާބަ ްށ‬ ‫ފަހު އުފާފާޅުކުރެވުނު‬ ‫ގޮތުން އަޖުފާން‬ ‫މާފަށް އެދިއްޖެ‬

‫މަތީ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމަކާ ހަވާލުވާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ޓީސީން ވަނީ ސައިފްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނިޒާމްބެ އޭއެފްސީ އޭ ލައިސަންސް ނެގީ މި އަހަރު‬

‫ކޗުކަމުގައި ސައިފް‬ ‫އިންގްލެންޑްގެ ސްޓެވާޓް ހޯލްގެ ޯ‬

‫ކހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަހު‬ ‫ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ޯ‬

‫މިދިޔަ ސީޒަން ނިންމާލީ ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫މޅުވި މެޗަށް ފަހު ގައުމީ‬ ‫ސިންގަލްސް ފައިނަލުން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މި އަހަރުގެ ލީގު ފަށާނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު‬

‫ޗެމްޕިއަންކަން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި މުހައްމަދު‬

‫ޖަޒުބާތުގައި ޖެހި ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ މެދު‬

‫ގތާ މެދު އޭނާ މާފަށް‬ ‫އަޖުފާނަށް ރޭ އުފާފާޅުކުރެވުނު ޮ‬

‫ހިތާމަކުރަން‪ .‬އަދި އެކަމަށް އެންމެންގެ ކިބައިން މާފަށް‬

‫ޕޓްސް ކްލަބަށް ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ޓީސީ ސް ޯ‬ ‫ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ވެލެންސިއާ އާއި އައި‪.‬އެފް‪.‬ސީ ގެ ކުރީގެ‬

‫ހދައިދިން ނިޒާމްބެ ޓީސީ ދޫކޮށްލީ‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިޔާ ނިޒާމްބެ ފާހަގަކުރެވުނީ‪ ،‬ޒުވާން‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު‬

‫ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން‬

‫އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޕްރެޝަރު މެޗެއްގައި އެ ގޮތަށް މޮޅުވީމަ‬

‫ކށް ރައީސް ކުރިމަތީގައި އެ ގޮތަށް‬ ‫އެދެން‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬ ‫އަމަލުކުރެވުމުން މާފަށް އެދެން‪ .‬އަހަރެން ޔަގީންކަން‬

‫ކުޅުންތެރިން ކުރިއަރުވައި އަދި އޭނާގެ ގޭމް ޕްލޭނުގައި‬

‫ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ޒުވާން ތަރި ނިބާލް އަހުމަދު‬

‫އތްތަނުގައި އެ ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު‬ ‫ދެން ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ‪ .‬ނިޒާމްބެ ‪ 16‬އަހަރުން ދަށުގެ‬

‫ހާއްސަ ސްޓައިލަކަށް އަބަދުވެސް ޓީމު ކުޅުވާ ކޯޗެއްގެ‬

‫އަތުން އަޖުފާން މޮޅުވީ ‪ 1-2‬ސެޓުންނެވެ‪ .‬އެ މެޗުގެ‬

‫ނުވާނެ ކަމަށް‪ .‬އުއްމީދަކީ އެންމެންގެ މާފު ލިބުން‪"،‬‬

‫ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވީ ‪ 2023‬ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ސެޓުތައް ދިޔައީ ‪ 17-21 ،21-19 ،16-21‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫އޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް‬ ‫ބާއްވާ އިންޑިއަން ޯ‬ ‫ކށް ޓީމެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ‬ ‫(އައިއޯއައިޖީ) އަށް އަމާޒު ޮ‬ ‫މަސައްކަތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނިޒާމްބެ "މިހާރަ"ށް ބުނީ ސައިފްގެ‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީގަކީ ފަހަކަށް އައިސް މި‬ ‫ބޑަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ‬ ‫ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ޮ‬ ‫ލީގެވެ‪ .‬ބާރަ ކްލަބް ވާދަކުރާ މި ލީގުގައި ރާއްޖޭގެ‬

‫މި މެޗުގައި ޒުވާން ތަރި ނިބާލް ވަނީ އަޖުފާނާ‬ ‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެކޮޅަށް ޮ‬ ‫ގތުގައި ރައީސް‬ ‫ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެއްގެ ޮ‬

‫ޓްވިޓާގައި އަޖުފާން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 29‬އަހަރުގެ އަޖުފާން ބުނީ އޭނާ‬ ‫އުމުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރުގައި ބެޑްމިންޓަން ކުޅެން‬ ‫ފަށައި ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ގައުމުގެ ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫ކށްދިން ސްޕެއިނުގެ‬ ‫ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުރިން ކޯޗު ޮ‬

‫ސލިހު ވަޑައިގެންނެވި ފައިނަލް‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ހޯދުނު ވަގުތަކީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީ ވަގުތެއް ކަމަށް ވުމުން‬

‫ހުށަހެޅުން ބަލައިގަންނަން ނިންމީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ‬

‫ޒން ވެސް މަސައްކަތްކުރެ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫އޮސްކާ ބްރު ޮ‬

‫ޕއިންޓް ލިބުމުން އަޖުފާން ވަނީ‬ ‫މެޗުން މޮޅުވި ޮ‬

‫ގހެއް ހެދުނީ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކުރެވުނު ކުށަށް މާފަށް‬ ‫ޯ‬

‫ފުރުސަތަކަށްވުމާ އެކު ކެރިއަރުގައި އިތުރަށް‬

‫ކޗުކޮށްދެނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރަ‬ ‫ޯ‬

‫ޖޒީ ބާލައި އޭނާ އަށް ގައުމީ‬ ‫އުފާފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ޯ‬

‫ގތުން މި ކަމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫އެދުމުގެ ޮ‬

‫ތަށި ލިބުނު އަދަދު އަތުގެ އިނގިލީގެ އިޝާރާތުން‬

‫ސިޓީ އަކުން އެކަން ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް އަޖުފާން‬

‫ކުރިއަށްދާން ވެސް ލިބޭ ފުރުސަތަކަށްވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަސްލު ހަގީގަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް‬

‫ކިންގްސް އަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޗިން ކެރިއަރުގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު‬ ‫ނިޒާމްބެގެ ޯ‬

‫ކުޅި ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފަ އެވެ‪ .‬އަޖުފާން‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވިސްނުންހުރި މިހެން ލިބޭ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން‬

‫މަސައްކަތުގައި‪ 2006 ،‬ގައި ވިލިނގިލީ ވިޔަންސާ‬

‫ގތުން އޭނާ އަށް މެޗުގެ އަމްޕަޔަރު‬ ‫އުފާފާޅުކުރި ޮ‬

‫ގތަށް ވިސްނައިގެން ހުއްޓާއައި‬ ‫ހިފަން‪ .‬އެ ޮ‬

‫އެކު ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުނީ މުޅިން އާ‬

‫ޝިހާމް (ޕުޗު) ވަނީ ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދީ ‪ 2006‬ވަނަ ފަހަރެވެ‪ .‬ޖެހިޖެހިގެން ހަ ފަހަރު‬

‫ފުރުސަތެއް‪ .‬އަޅުގަނޑަށް ‪ 16‬އަހަރުން ދަށުގެ‬

‫ގވައިގެންނެވެ‪ .‬ހަގީގަތުގައި އެ ޓީމަކީ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ޮ‬

‫މެޗަށް ފަހު އަޖުފާން ރައީސްގެ ކުރިފުޅު މަތީގައި އެ‬

‫ހޯދުމަށް ފަހު ދެން އަޖުފާނަށް ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫ޓީމާ އެކު ވެސް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރެވުނީ‪.‬‬

‫ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން އައިސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި‬

‫ގޮތަށް އަމަލުކުރުމުން ގިނަ ބަޔެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން‬

‫ލިބުނީ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ދެ‬

‫ދބައްސާމް (އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް)އާ މަޝްވަރާ‬

‫ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުން މިހާރު އާއްމުވެފައިވާ‬

‫އޭނާ އަށް އަމާޒުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު ތަށި‬

‫ކުރުމަށް ފަހު އެއްބަސްވެވުނީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ކޯޗަކަށް‬

‫ވުމުގެ ވެސް ފެށުމެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ލ‪ .‬ކަޅައިދޫ‬

‫ވެސް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި‪ "،‬ނިޒާމްބެ‬

‫ޓީމު ވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ގެނެސް ކުޅުވި‬

‫އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އެންމެ ރަނގަޅު އަހުލާގެއް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޓީސީ‬

‫ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އެންމެންގެ ކިބައިން‬

‫ހދި އަޖުފާން ވަނީ މި އަހަރު‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޯ‬

‫އަކީ ވެސް‪ ،‬ނިޒާމްބެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ފެށިގެން‬

‫މާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަން ކުރެވުނީ މޮޅުވި‬

‫ތަށި ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަރުވަމުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ގެނައި ޓީމެކެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ޖަޒުބާތުގައި ޖެހުމުން ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވަގުތު މާ ޮ‬

‫ސޅަ އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ވެސް ކުރިއަށްދާނެ‬ ‫" ޯ‬ ‫ގޮތްތަކެއް މަޝްވަރާކުރެވިގެން މި ގޮތަށް ނިންމީ‪ .‬ތިން‬

‫އަޖުފާން މިއަދު ބުނީ ގައުމީ ފައިނަލަށް ފަހު‬

‫ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން އަޖުފާން އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫އުފުލާލި އެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ އަހަރު "މިހާރު އެވޯޑްސް"‬ ‫ހވި ފިރިހެން އިންޑިވިޖުއަލް އެންމެ މޮޅު‬ ‫އިން ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫ލިވަ ޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލާއި‬ ‫ޗެލްސީ ކަޓުވާލައިފި‬ ‫ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު ‪ - )31‬އިނގިރޭސި ލީގު‬

‫ގލަކުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އާސެނަލުން‬ ‫ބައިކޮޅަށް ވަން ޯ‬

‫ޕެނަލްޓީގައި ލިވަޕޫލުން ވަނީ ފަސް ޕެނަލްޓީ‬

‫އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ހާފްގައި މިޝީ ބަޓްޝުއާޔީގެ ގޯލުން‬

‫ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް‬

‫ގލު ޖަހައި އެ ޓީމު‬ ‫ވަނީ ‪ 17‬މިނިޓް ތެރޭ ތިން ޯ‬

‫ފނުވާލީ މިލްނާ‪ ،‬އެޑަމް‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ޕެނަލްޓީ ޮ‬

‫ޗެލްސީން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި ނަމަވެސް ލިބުނު ހިލޭ‬

‫ފަހު އާސެނަލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ‪4-5‬‬

‫ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެއްވަރުކޮށްދިން‬

‫އރީގީ އަދި ކާޓިސް‬ ‫ލަލާނާ‪ ،‬ރިއާން ބްރޫސްޓާ‪ޮ ،‬‬

‫ގލުން ޔުނައިޓެޑް ވަނީ‬ ‫ޖެހުމަކުން ރެޝްފޯޑް ޖެހި މޮޅު ޯ‬

‫އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ކުއާޓާ އަށް ދިޔައިރު‪ ،‬އަމިއްލަ‬

‫ޓރޭރާ އެވެ‪ .‬އަނެއް ދެ ގޯލު‬ ‫ލަނޑު ޖެހީ ލޫކަސް ޮ‬

‫ޔސް ޖެހި ޕެނަލްޓީ‬ ‫ޖޯންސް އެވެ‪ .‬އާސެނަލްގެ ސެބާ ޯ‬

‫މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޗެލްސީ ‪ 1-2‬އިން ބަލިކޮށް‬

‫ފވާޑް ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ‬ ‫ޖެހީ ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ޯ‬

‫ގލުގައި ހުރި އުމުރުން ‪ 20‬އަހަރުގެ‬ ‫ލިވަޕޫލްގެ ޯ‬

‫މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ‬

‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވެސް އެ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި‬

‫އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ލިވަޕޫލަށް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އާސެނަލްގެ‬ ‫ކހިމް ކެލަހާ ވަނީ މަތަ ޮ‬ ‫ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނީ ޕެނަލްޓީ އަކުން ޖޭމްސް މިލްނާ‬ ‫އުއްމީދު އާ ޮ‬

‫އަނެއް ހަތަރު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ހެކްޓަ ބެލެރިން‪،‬‬

‫ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުންނެވެ‪.‬‬

‫އ ގުއެންޑޫޒީ އަދި‬ ‫މެއިޓްލަންޑް ނައިލްސް‪ ،‬މަޓެ ޯ‬

‫ބޅައިގައި ޖެހުމަކީ‬ ‫ޖެހި ގޯލެއް ހެން‪ .‬އެ ގޮތަށް ޯ‬

‫މާޓީނެލީ އެވެ‪.‬‬

‫ތަފާތު ޓެކްނިކެއް‪ .‬ފަހަކަށް އައިސް ޕެނަލްޓީތަކެއް‬

‫ލިވަޕޫލުން ރޭގެ މެޗަށް ނެރުނު ފުރަތަމަ‬

‫ދެ ވަނަ ހާފް ފެށިގެން ނުވަ މިނިޓް ތެރޭ‬

‫ކށް އެ ޓީމުން މެޗު ފަށާއިރު‬ ‫އެގާރައިގައި އާންމު ޮ‬

‫ފޑަށް ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސޯލްޝެއާ ވަނީ ރެޝް ޯ‬ ‫ގލު (ހިލޭޖެހުން) ހީވަނީ ރޮނާލްޑޯ‬ ‫"އެ ޯ‬

‫ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ނުހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގލުގެ ލީޑެއް ނެގީ މިލްނާ‬ ‫އާސެނަލުން އަނެއްކާ ދެ ޯ‬

‫ލޕް މެޗަށް ފަހު ބުނީ‬ ‫ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކް ޮ‬

‫ކންފިޑެންސަށް އަސަރުކުރި‪.‬‬ ‫ބޭކާރުވުމުން ރެޝްފޯޑްގެ ޮ‬

‫ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެން އާސެނަލުން ވެސް‬

‫ގހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި މެއިންޓްލަންޑް‬ ‫އަށް ހެދުނު ޯ‬

‫ބޅަ މެޗެއްގައި އޭނާ އަށް‬ ‫މިއީ ފަހަކަށް އައިސް ފުޓް ޯ‬

‫ބޑަށް ރަނގަޅުކުރަމުން‬ ‫އެކަމަކު މިހާރު އޭނަ ވަރަށް ޮ‬

‫ކުޅެމުންދިޔައިރު‪ ،‬އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ވަނީ‬

‫ގލުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ލިވަޕޫލުން ވަނީ‬ ‫ނައިލްސް ޖެހި ޯ‬

‫ބޑު ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނު މެޗު ކަމަށާއި‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ސލްޝެއާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އަންނަނީ‪"،‬‬

‫އޒިލް އަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ‪ .‬މެޗުގެ‬ ‫މެސެތު ޮ‬

‫ގލު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގާތްގާތުގައި ދެ ޯ‬

‫ކޗަކަށް ވުރެން ބޮޑަށް ހުރެވުނީ‬ ‫ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ޯ‬

‫ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު އޮތީ ‪ 5-5‬އިން‬

‫އކްސްލޭޑް ޗޭމްބަލެއިން‬ ‫އެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކުރީ ޮ‬

‫ޕޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަ ޯ‬

‫އެއްވަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ޕެނަލްޓީގައި ދެ ޓީމުން ޖެހި ‪10‬‬

‫އރީގީ އެވެ‪ .‬އާސެނަލަށް އަނެއްކާ‬ ‫އާއި ޑިވޮކް ޮ‬

‫ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލްގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި‬ ‫ގަދަބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު‬

‫ފޑް ބްރިޖުގައި ރޭ ކުޅުނު‬ ‫ޗެލްސީގެ ސްޓެމް ޯ‬

‫ހޯދާފައިވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ‬

‫ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން ނާކާމިޔާބުވީ އާސެނަލްގެ ޑެނީ‬

‫ލކް ޖެހި ހިތްގައިމު ގޯލުންނެވެ‪.‬‬ ‫ލީޑުނަގައިދިނީ ޖޯ ވި ޮ‬

‫މެޗުގައި ލީޑުނެގީ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ‪ .‬ޑެނިއަލް ޖޭމްސް‬

‫ސިޓީ އެވެ‪ .‬ދެން ކުއާޓާގައި ހިމެނެނީ ރޭ ވުލްވްސް‬

‫ޔސް ޖެހި ޕެނަލްޓީ އެވެ‪.‬‬ ‫ސެބާ ޯ‬

‫މޅުވާން ދަނިކޮށް އިތުރު‬ ‫އެ ލަނޑުން އާސެނަލް ޮ‬

‫ސ ކުރި ފައުލަކަށް‬ ‫އަށް އޭރިއާތެރެއިން މާކޯސް އަލޮން ޯ‬

‫މޅުވި އެސްޓަން ވިލާ‪ ،‬ލެސްޓާ‬ ‫އަތުން ‪ 1-2‬އިން ޮ‬

‫ވަގުތުގައި ލިވަޕޫލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އޮރީގީ‬

‫ގލު ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ‬ ‫ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން އެ ޯ‬

‫ކލްޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި‬ ‫ސިޓީ‪ ،‬އެވަޓަން‪ޮ ،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހވުނު މާކަސް ރެޝްފޯޑް‬ ‫މޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ފޑް ޔުނައިޓެޑް އެވެ‪.‬‬ ‫އޮކްސް ޯ‬

‫މެޗުގެ ހަ ވަނަ މިނިޓްގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑުނެގީ‬ ‫ޝކްޑްރަން މުސްތާފީ އަތުން‬ ‫ޮ‬ ‫އާސެނަލްގެ ޑިފެންޑަރު‬

‫ރެއާލުގެ ފަ ް‬ ‫ސ‬ ‫ގޯލުގެ މޮޅާ އެކު‬ ‫ޒި ާދނަށް އުފަލެއް‬ ‫މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު ‪ - )31‬ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެގަނޭސް އަތުން‬

‫ރޮނާލްޑޯ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން‬ ‫ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް‬ ‫ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު ‪ - )31‬މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ‬

‫ހާފްގެ ހަ ވަނަ މިނިޓްގައި ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު ފްރެންޗެސްކޯ‬

‫ޑ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން ‪ 1-2‬އިން ޖެނޯއާ ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫ކަސާޓާ އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 87‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން‬

‫އ އަށް ވެސް ވަނީ ދެ ވަނަ ރީނދޫ‬ ‫ޔުވެންޓަސްގެ އޭޑްރިއަން ރަބި ޯ‬

‫ޖެހިލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗަށް ޔުވެންޓަސް ނުކުތްއިރު އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އިންޓަ‬

‫ކާޑާ އެކު ރަތް ކާޑެއް ވަނީ ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އެއް ކުޅުންތެރިއަކު‬ ‫މަދުކޮށް ޔުވެންޓަސް އަށް ފައިދާ ނުނެގުނު ނަމަވެސް ރަބިއޯގެ ރަތް‬

‫މިލާނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޔުވެންޓަސް އިން ރޭގެ މޮޅާ އެކު އަލުން އެއް ވަނަ‬

‫ކާޑުގެ ފަހު ޔުވެންޓަސް އިން ކުރިއަށް ޖެހިގެން ލަނޑު ޖަހަން ކުރި‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި‬ ‫އަށް އެރީ ‪ 10‬މެޗުން ‪ 26‬ޕޮއިންޓް ހަމަ ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގަ އެވެ‪.‬‬

‫އޮތް އިންޓަ އަށް ‪ 10‬މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ‪ 25‬ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬ ‫ޔުވެންޓަސް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ‪ 36‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬ ‫އެ ޓީމަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ޕެނަލްޓީ ހޯދުމަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ހަމަޖެހިލާފައި ގޯލުގެ ތެރެއަށް‬ ‫ބޅަ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ނއާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވަރަށް‬ ‫މެޗަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ޖެ ޯ‬

‫މާގިނަ އިރު ވަންދެން ޔުވެންޓަސް އަށް ލީޑު ހިފަހައްޓައެއް ނުލެވުނެވެ‪.‬‬

‫އޮގަނައިޒް ކުޅުމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ޔުވެންޓަސް އަށް ލިބުނީ ހައްގު‬

‫މެޗުގެ ‪ 40‬ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެނޯއާ އަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ ކްރިސްޓިއަން‬

‫މޅެއް ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޯމޭ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ބޯޅަ ފޮނުވާނުލެވުނު ނަމަވެސް‬

‫"އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް ހާލުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުނު މެޗެއް‬

‫ޔުވެންޓަސް ގޯލުގައި ހުރި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން‬

‫މިއީ‪ .‬ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް ރާވައިގެން ނުކުތް ޓީމެއް އިދިކޮޅުގައި އޮތީ‪.‬‬

‫އަށް ނުހިފެހެއްޓުނެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ކުރި މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ލިބުނު ހައްގު މޮޅެއް‪ "،‬ރޮނާލްޑޯ‬

‫ނއާ އިން މެޗުގެ ދެ ވަނަ‬ ‫މޓާގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅޭ ޖެ ޯ‬ ‫ތިއާގޯ ޮ‬ ‫ބޑުބައި ކުޅުނީ ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށެވެ‪ .‬އެއީ ދެ ވަނަ‬ ‫ހާފްގެ ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪ 0-5‬އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ތަފާތު‬ ‫ކުޑައިރު މި މޮޅާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު ޒިނެދިން‬ ‫ޒިދާން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 10‬މެޗުން ‪ 22‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫ޕއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ރެއާލް ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 10‬މެޗުން ‪ޮ 21‬‬ ‫ރެއާލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ‬ ‫ރޮޑްރީގޯ‪ ،‬ޓޮނީ ކްރޫސް‪ ،‬ސާޖިއޯ ރާމޯސް‪ ،‬ކަރިމް ބެންޒެމާ އަދި ލޫކަ‬ ‫ޔޯވިޗް އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން ބެންޒެމާ އާއި ރާމޯސް ލަނޑު ޖެހީ ލިބުނު‬ ‫ޕެނަލްޓީންނެވެ‪ .‬އިތުރު ވަގުތުގައި ޔޯވިޗް ޖެހި ގޯލަކީ އޭނާ ލީގުގައި ރެއާލަށް‬ ‫ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ގޯލެވެ‪.‬‬ ‫ގލު ނުޖަހާތާ ވަރަށް ގިނަ‬ ‫"އަހަރެމެން އެއް މެޗެއްގައި ފަސް ޯ‬ ‫ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ‪ .‬އަނެއްކާ ވެސް އެކަން ކުރެވުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ‪ .‬މި‬ ‫މޅެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ގޮސްފި‪ .‬ގިނަ‬ ‫ކަހަލަ ޮ‬ ‫ގޯލުތަކެއް ޖަހަން ފެށުމާ އެކު ހުރިހާ ކަމެއް ފަސޭހަވެގެންދޭ‪ "،‬ރޭގެ މެޗަށް‬ ‫ކޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފަހު ރެއާލްގެ ޯ‬ ‫"މި ކަހަލަ މޮޅު ހޯދުން މިއީ ޓީމުގައި ދިމާވެފައި ހުރި އެކި‬ ‫މައްސަލަތަކަށް ވެސް ލިޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް‪"،‬‬ ‫ޒިދާނަށް އަދިވެސް ރެއާލުގައި ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް‬ ‫އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ފޯމު ދަށް ވެފައިވާ އެޑެން ހަޒާޑްގެ ކުޅުން‬ ‫ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އިތުރުން ވޭލްސްގެ ވިންގް ގަރެތު ބޭލްގެ މުސްތަގުބަލާ‬ ‫ގުޅޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުގައި‬ ‫ހަޒާޑް ކުޅުނެވެ‪ .‬ޒިދާން ބުނީ ބޭލް އަދި ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ‬ ‫އެއްވެސް އިރަކު އޭނާ ގާތުގައި ނުބުނާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބޭލް ބޮޑު މުސާރަ އަކަށް ޗައިނާ‬ ‫ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ޖެހިލިއިރު‪ ،‬ފަހު ވަގުތު ރެއާލުން އެ ޑީލް‬ ‫ހުއްޓުވީ ޒިދާންގެ އެންގުމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ޒިދާން ވަނީ ބޭލް އަށް ބައެއް‬ ‫މެޗުތަކުގައި ޓީމުން ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބީއެމްއެލްގެ އޮފީސް އިމާރާތަށް‬ ‫ހުޅު ާމލެ އިން ބިން ދީފި‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި‪ ،‬ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް‬ ‫އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެ‬ ‫ބޭންކާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްޑީސީން ބުނީ ގައުމީ ބޭންކް‪ ،‬ބީއެމްއެލުން ހުޅުމާލޭގައި ދެމުން އަންނަ‬ ‫ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން‪ ،‬އެ ބޭންކުގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހެދުމަށް‬ ‫ހާއްސަ ބިމެއް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން‬ ‫އ ޓިމޮތީ ސޯޔާ‬ ‫ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދެވެ‪ .‬ބީއެމްއެލުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްޑީސީން ބުނިގޮތުގައި‪ ،‬އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ބީއެމްއެލްގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހުޅުމާލޭގައި އަޅައި ނިންމާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބީއެމްއެލަށް ބިން ދޫކުރީ ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިން ސެންޓްރަލް ޕާކުގެ‬ ‫އތް ސަރަހައްދެވެ‪.‬‬ ‫ދެކުނު ސަރަހައްދުން އަމީން އެވެނިއުއާ އިންވެގެން ޮ‬ ‫އެކަމަކު އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ބިމެއް ކަމެއް އެޗްޑީސީ އަކުން ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބިލް ފަރުމާކުރީ‬ ‫މަހުޖަނުންނަށް ރެކެވޭ‬ ‫ގޮތަށް‪ :‬މީކާއިލް‬ ‫ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ‬ ‫ގތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪،‬‬ ‫ބޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރެކެވޭ ޮ‬ ‫ބިލު އޮތީ މަހުޖަނުންނާއި ޮ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް‬ ‫ބޑަށް އިއްޔެ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ބިލަށް ވަރަށް ޮ‬ ‫އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލަށް މަޖިލިހުގައި ބަހުސް ކުރައްވައި މީކާއިލް‬ ‫ވިދާޅުވީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬މަހުޖަނުންގެ އަތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ނަގަނީ ވަރަށް މަތީ ރޭޓުތަކެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތީ‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން ކުޑަ އަދަދެއް ނަގަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން އެހާ ކުޑަ އަދަދަކަށް ޓެކްސް ނަގަން އުޅޭ އިރު ވެސް‬ ‫ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ އެ ވިޔަފާރިވެރިން "ރޯ މަހެއް ތެޅޭހެން ތެޅޭ ތަން" ކަމަށް‬ ‫ވެސް މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 19‬ވަނަ މަޖިލިހުން ވެސް ފެނިގެން ދަނީ‬ ‫އެ މަންޒަރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމާއި މާމިގިލި‬ ‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް މީކާއިލް ވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީކާއިލް ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދުގެ މައިބަދައަކީ މަހުޖަނުން ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ‬ ‫އިގްތިސާދުގެ މައިބަދައަކީ މެދުފަންތީގެ ދިވެހިން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ބިލް ހުށަހަޅާފައި‬ ‫އޮތީ މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބުރަވާ ގޮތަށާއި މަހުޖަނުންނާއި ބޮޑެތި‬ ‫ގތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރެކެވޭ ޮ‬ ‫މީކާއިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަކުން ދައްކާ އެއްޗަކާ‬ ‫ހުރެ‪ ،‬އެއީ ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން ކަމަށް ބަލައިގެން ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ‬ ‫ނަމަ‪ ،‬އިންކަމް ޓެކްސް ބިލްގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު ވެސް އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ އަދަދުތައް ދައްކަވާފައި ދެން‬ ‫މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ކުޑަ ކުޑަ އެއްޗެއް ޖައްސަވާލައްވައިގެން ދައުލަތަށް ކުޑަ ކުޑަ‬ ‫އެއްޗެއް ދައްކަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދާނީ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް‬ ‫ބިލް ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައިވާ ނަމަ‪ "،‬މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖުތިމާއީ އަދާލަތު ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރުމުގެ‬ ‫މަފްހޫމް ތަންފީޒު ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ‪ ،‬ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ވެސް މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ ނަމަ‪ ،‬މަހުޖަނުން‬ ‫އިންކަމް ޓެކުހުން ރެކޭ ތަން ފެންނާނެ ކަމަށް ވެސް މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު ވެސް ފެނިގެން މިދަނީ ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ އިރު ވެސް މި‬ ‫މަޖިލިހުގައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ދިފާއު ކުރެއްވުމުގައި (އުޅުއްވާ ތަން)‪ .‬ހަގީގަތުގައި‬ ‫މި ބަހުސްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ އެ ބޭފުޅުންނަށް‪ "،‬ގާސިމާއި ސިޔާމަށް އިޝާރާތް‬ ‫ކުރައްވައި މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީކާއިލް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ފައިސާކޮޅެއް ދޭން ޖެހިދާނެތީ "ކުޑަ‬ ‫ކުއްޖަކަށް ކިރު ތައްޓެއް ނުދިނީމަ ރޯހެން" ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ރޮމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ‬ ‫ބޮޑު ގޯހެއް‪ :‬ނަޝީދު‬

‫ގހެއް ކަމަށާއި އެއީ‬ ‫އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ސަރުކާރުން ކުރުމަކީ ޯ‬ ‫ބޑު ސަބަބު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬ ‫ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ނުހޯދޭ އެންމެ ޮ‬ ‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގއ‪ .‬ވިލިނގިލީގައި‬ ‫ބާއްވާ މަހާސިންތާ ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ފަހު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރިއެއްގެ‬ ‫އެންމެ ބޮޑު އަސާސަކީ ފައިދާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ސަރުކާރުން ފައިސާ ހޯދަމުން‬ ‫ދަނީ "މުސާރަ ދިނުމުގެ" ބޭނުމުގައި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެމްޑީ ވެސް އިންނަވަނީ މުސާރަ އަށް‪ .‬ޗެއާޕާސަން ވެސް ހުންނަވަނީ‬ ‫މުސާރަ އަށް‪ .‬ފައިދާއެއް ތިމަންނައަށް ނުލިބެއޭ‪ ،‬އެހެންވީމަ ފައިދާ ބޮޑު‬ ‫ކުރުމުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުންތެރި ކަމެއް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި‬ ‫ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާ ތަފާތުވެގެންދޭ‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު‬ ‫ގެނައުމުގެ ބިލަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ރަށްރަށުގެ‬ ‫ކައުންސިލްތަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބިލްގެ ވިސްނުން އޮތީ ހިދުމަތްދޭ‬ ‫ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ބީލަން ހުޅުވާލަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތަރައްގީ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އިތުރުވާ‬ ‫އަދަދާއި އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލާއި އަމިއްލަ އަށް ހޯދާ ތަނަވަސްކަމެވެ‪.‬‬ ‫ތަރައްގީ އަކީ މަގެއް ހެދުން ނުވަތަ ބޮޑު އިމާރާތެއް އެޅުން ނޫން ކަމަށް ވެސް‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ‪ 19‬ވަނަ މަޖިލިހުން ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ތަރައްގީގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭނެ އެވެ‪ .‬ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މިލްކިއްޔާތަށް‬ ‫ރަށްތަކުގައިވާ ހުރިހާ އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ބަދަލުވެ‪ ،‬އެތަކެތީގެ‬ ‫މިލްކުވެރިކަމާއި އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި ބޭނުން ކުރަނީ ކޮން ހަމަތަކެއްގެ‬ ‫މަތީގައި ކާކުކަން އާ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ކިޔައިދޭނެ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ބިލްގެ ސަބަބުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގައި‬ ‫އޮންނާނީ ކައުންސިލްތައް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ވެސް އަދި މާލީ‬ ‫ތަނަވަސްކަން ވެސް އިދާރީ ހިންގުމުގެ މިނިވަންކަން ވެސް މި ގާނޫނު މި ފަހަރު‬ ‫ކށްދޭނެ‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފޯރު ޮ‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބިލުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިލްކިއްޔާތަކީ‬ ‫ކބައިކަން ކަނޑައެޅޭނެ އެވެ‪ .‬އަތޮޅުގެ އެންމެހައި މުއްސަނދިކަން ބޭނުން‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރެވޭނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދައާ އެކު ކަމަށާއި މައި ސަރުކާރާއި‬ ‫އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވެސް ކަމެއް ކުރެވޭނީ ދެ ބައި އެއްބަސްވީމާ ކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބހިޔާވަހިކަމާއި‬ ‫"ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓާއި މަގާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ޯ‬ ‫ތައުލީމާއި ސިއްހަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިއަދު ވެސް ހިތް އެދޭ‬ ‫މިންވަރަށް ނުލިބިވާ ކަންކަން‪ "،‬ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް‬ ‫ފާހަގަކުރައްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ އޮތީ މި ބަދަލު ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ފުރިހަމަކޮށްދޭން ތައްޔާރަށެވެ‪.‬‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިހާރު ދެ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭ‬ ‫ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ‪ 30‬މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެން ދާނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ކައުންސިލްތަކުން އެ ރަށެއްގެ ތަރައްގީ އަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތައް‬ ‫ނުހިންގެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް އިތުރުވާނެ‬ ‫ކަމަށް ބަހުސް ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ރައްދު ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަމާސާ ރާގެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަން ވެސް "ލާމަރުކަޒު ކުރުމުން‬ ‫ރަނގަޅު ވާނެ" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގަވައިފި ނަމަ‪ ،‬ރަށްރަށުގެ‬ ‫ކައުންސިލް މެމްބަރުން ޮ‬ ‫"ހޮޅުއަށީގައި" ތިބޭ މީހުން ކައުންސިލަރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި އެމީހުން "ލަދުން ފިއްކަނޑައިގެންދާ ވަރުކޮށް‪ ،‬ގެއަށް‬ ‫ނުވަދެވޭ ވަރު ކުރާނެ" ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ު‫ބަރ‬31 ޯ‫ކްޓ‬October ޮ‫ އ‬31 2019 2019 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬31 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage, T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Iyasha Leena

02 November 2019

Physiotherapy Shwetha

Santha Sheela

Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 08:30 - 15:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy Shwetha

3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ޅުއްވ‬-ު‫ގ‬17:00 ް‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

15:30 - 22:30

Santha Sheela

Jasin ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެާ‫އ ޖ‬ ަ ‫ތ‬ ‫ރ‬ ީ ި‫ސ‬ ަ ް‫ޕނ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 15:30 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ‫ދ‬ ު 08:30 ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939

ަ‫ނާރުގެ ޚާއްސ‬

Neurologist ު‫ރުއިންއެކ‬ ާ‫ންޓ‬ ަ‫ކުރައެއްޕޮވާއިންޑޮޓްކްމަޓ‬

Dr. Mark

Dietician

Asiya A. Raheem

ި‫ މޭއ‬4 - 5 -

-

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Spirometry Therapist Fathuhullah Anees

ް‫ މާރކް ޒިޔާރަތ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޫނ‬9 - 10

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ސްޕައިރޯމެޓްރީ ތެރަޕިސްޓ‬

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬ ަ ް‫އަންހެނުންގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ި ަ‫ޕ އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

‫ ނޮވެމްބަރ‬20 - 19

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

-

‫ ނޮވެމްބަރ‬6 - 4

-

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ސަސ‬ ް‫ގެއްޚާއ‬ ު‫ކަރުންމައެތީޅުވ‬ ާ‫ގެމުޚ‬

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

-

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

www.facebook.com/AMDCpvtltd

.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

Dr. Abdul Azeez Hameed ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Physician

09:30 - 12:00

Dr. Seshadri Das

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri DasAzeez Yoosuf 19:30 - ާ‫ވ‬ 22:30 Dr. Abdul ަ‫ނުބައްލ‬

ު‫އަޒީދާޒްސްޔޫސުފް މިއަދ‬.‫ އަބްދުލްޑރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 14:00 ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ ު‫މއްތ‬ ު ި‫ ކަލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Vijaya Rani

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Kalimuthu Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

Dr. Mariyam Niyaz Dr. Kalimuthu

ENT

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

15:00 - 18:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mariia Krugova

15:00 - 17:00

Dental Surgeon

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ު‫ދަތ‬ ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ 11:00 - 15:00 ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ 18:00 - 22:00 ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon

11:00 - 15:00

Dr. Raghavendra

Dr. Raghavendra

Dr. Raghavendra

Dr. Raghavendra Dr. Deepthi

Dr. Prathibha Dental

18:00 - 22:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

08:30 - 15:30

ި ް‫ ޑީޕ‬.‫ޑރ‬ ‫ތ‬ ަ‫ތުޕްގެރަތިޚާބާއްސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬

15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

- 22:30 Surgeon &15:30 Pedodontist

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ސްކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއ‬ ަ‫ ނީހާ ދާކުޑ‬.‫ޑރ‬ Dental Dr. Surgeon Neeha Das& Pedodontist 18:00 ަ‫ސ‬ - 22:00 ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ޚާއްސ‬

18:00 - 22:00

Orthopaedician

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬ ު‫އަބޫ ބަކުރ‬ 09:30 Dr. Abu ަ‫ޝާ އ‬ .‫ޔޫސުފްޑރ‬ Dr.Bucker Yoosuf Shan ު‫އެކ‬-ި‫އ‬10:30 ާ‫ންބޫ ބަކުރު އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ Dr. Yoosuf Shan ޫ‫އިޔ‬.‫ޑރ‬ ި‫ އެޕޮއ‬- 21:30 ް‫ސަސުލްފް ޝާނ‬ Dr. Hussain Faisalު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬20:00 ަ‫ހުސެން ފ‬ Dr. Hussain Faisal 20:00 21:30 ‫ލ‬ ް ‫ސ‬ ަ ‫އ‬ ި ‫ފ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ެ ‫ހ‬ ު .‫ޑރ‬ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬ 10:00 - 11:00

Dr. Abu Bucker

Dr. Ismail Zahir

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Gyneacologist

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ 12:00 - 13:00 ި‫ނައިނާ ބައްޓ‬ 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ 18:15 - 19:15 ި‫ނައިނާ ބައްޓ‬ 18:15 - 19:15 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޝަހީދާޑރ‬ ު‫ންއިޓާންއިޓްއެމަކުންޓާއިއެކ‬ ޮ‫އެޕޮއިންޓްމައެޕ‬ 12:30 13:30 ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ 13:00 - 14:00 ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

Gyneacologist

Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shaheedha

Dr. Shaheedha

Dr. Meetha Dr. Meetha Jolly Jolly

ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ު‫ންއިޓާންއިޓްއެމަކުންޓާއިއެކ‬ ޮ‫އެޕޮއިންޓްމައެޕ‬

Dr. Shirmeen Dr. Shirmeen

ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައެއްޕޮލައިވ‬ 10:30 - 11:30 10:30 - 11:30

Dr. Zahidha Dr. Zahidha

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:00 - 14:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:30

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Ismail Shafeeu

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Naina Vikas Dr. Muthasim Saeed

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

16:00 - 17:00

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ޓާއިނުއެބަކުއްލަވ‬ ު‫ންދ‬ ަ‫އެޕޮއިންޓްމަމިއ‬

Dr. Junaid Fathimath Nestha

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

12:15 - 13:15

19:30 - 21:30

Dr. Rukhsana

Dr. Niuma Dr. Junaid

.‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ނ‬ ަ ި‫ކުޑަކުދިންގެކުޑަޚާކުއްދ‬ ‫ސ‬

Dr. Ismail Shafeeu

Dr. Niuma

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ް ީ‫ ތަސްނ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ް ީ‫ ތަސްނ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ް‫މނ‬ ީ ް‫ ޝިރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ ޒާހިދާ ޑރ‬.‫ޑރ‬

www.twitter.com/amdcclinic www.facebook.com/AMDCpvtltd www.amdc.com.mv

Visit our website for all the latest information:

ެ‫ކަށީގ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Thasneem Dr. Thasneem

Pediatrician Pediatrician Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ީ‫ސައްމަދު އަލ‬ ަ‫އްމުހ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mohamed Ali

ެ‫ ކަލިމު ްއެތުތެރެހަށީގ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ންދުޓާއިނުއެބަކުއްލަވ‬ ަ‫ އަބްދުލް އަޒީޒްއެޕޮޔޫއިސުންފްޓްމަމިއ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ނިޔ‬.‫ޑރ‬ ް‫ މަރިޔަމ‬.‫ޑރ‬ ި‫ކަލ‬ ާ‫ޒްމުއްތު މިއަދު ނުބަމިއްއަލަދުވާނުބައްލަވ‬

Dr. Mohamed Ali

Orthopaedician

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

-

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬ofު‫ދ‬Maldives ަ‫އިބްރާހިމް އަހުމ‬ T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Dr. Neeha Das

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

-

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

-

-

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ަ‫ ލޮލުގެ ޚާއްސ‬ENTDr. Mariia Krugova

ް‫ފަތުހުﷲ އަނީސ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

-

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 2019 ‫ ނުވެމްބަރ‬02 2019 ‫ ނުވެމްބަރ‬02 02 November 2019 08:30 - 15:30 Dr. Asoka Rao ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ު‫ ޝަޒޫ އާއްމ‬.‫ޑރ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00ީ‫ޒ‬-ާ‫ރ‬22:00 ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ު‫އަޒީއިޒްބްރާހަހިމީމްދު އަހުމަދ‬.‫ އަބްދުލްޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ ީ‫ސަންތަ ޝ‬ ‫ލ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 - 12:00 Dr. Hemanth 15:30 - 22:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޖާސިނ‬ 08:30 - 15:30 Dr. Asoka Rao Dr. Seshadri Das 19:30 - 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬.‫ޑރ‬ ‫ވ‬ ާ ‫ލ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ު‫ މިއަދ‬- 10:30 09:00 Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬

Counselor

Abdulla Musthaq

mihaaru.com

mihaaru.com

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ ނިއުމާޑރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ނުބައްލަވ‬13:00 ު‫ މިއަދ‬- 14:00

ާ‫ ޖުނައިފާދުތިމަތު ނެސްތ‬.‫ޑރ‬

16:30 - 17:30

ަ‫ފާތިމަތު ނެސްހަތާމުގެ ޚާއްސ‬

Fathimath Nestha

Dermatologist

Dermatologist Dr. Shebi

ަ‫ޚާއްސ‬ ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

15:45 - 16:45

ެ‫ހަމުގ‬

ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬15:45 ި‫ އެޕޮއ‬- 16:45ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ ޝެބީ ޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ޮ‫އެޕ‬ Dr. Adil Rasheed ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Hana Salih ‫ހ‬ ު ‫ލ‬ ި ‫ސ‬ ޯ ާ‫ ހަނ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Adil Rasheed

Dr. Shebi

Dr. Reema

20:00 - 21:00

Dr. Reema

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

Dr. Fathimath Mufliha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Fathimath Mufliha

Dr. Neeraj

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

16:15 - 17:30

10:00 - 22:30

Dr. Nazahath

General Surgeon

ް‫މުފްނީލިރާހާޖ‬ .‫ ފާތިމަތުޑރ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ނަޒާހަތ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

11:00 - 12:00

General Surgeon

ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ravi Shankar

10:00 - 11:00

Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

20:00 - 22:00 10:00 - 12:00ް‫ޝަންކަރ‬

ީ‫ންކަރަރްވ‬ .‫ޑރ‬ ަ‫ ރަވީ ޝ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ravi Shankar

20:00 ަ‫ސ‬ - 22:00 ް‫ނިޒާމްގެ ޚާއ‬

ާ‫ޝަޑަންކަކަމުރްދ‬ ު‫ ރަވީ ކ‬.‫ޑރ‬

Urologist

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

10:30 - 11:30

Dr. Bharat B. Jolly

ާ‫ނިޒ‬ ީ‫ސަޖޮލ‬.‫ޚާއްބ‬ ު‫ގެރަތ‬ ަ‫މް ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ާ‫ކުޑަކަމުދ‬

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


31 October 2019 2019 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬31

mihaaru.com


April 2019 ީ‫އޮކްއެޓޯޕްބަރ‬23 31 3123 October 2019 2019 2019 ް‫ރުލ‬

2019 ު‫ރ‬ ް ‫ބ‬ ‫ލ‬ ް‫ކްޕ‬ ެ‫ އޮއ‬2331 2019 ަީ‫ޓޯރ‬

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… DIRECT WEEKLY SAILING … DIRECT WEEKLY SAILING…

CONTACT:3001515

EMAIL: sales@mihaaru.com

VESSEL NAME

CMA CGM LA TOUR VESSEL NAME GLACIER BAY

VOY

04G35W1MA

VESSEL NAME HEDDA SCHULTE

VOY 04G37W1MA

14-Apr-19

GUAYAQUIL 04G4RW1MA 4-May-19 2-Nov-19 AS CHRISTIANA GLACIER BAY BRIDGE 04G3BW1MA 04G4JW1MA 6-Oct-19

3-Oct-19 ETA Port Kelang 9-Oct-19 17-Apr-19

ETA Colombo

8-Oct-19 ETA Colombo 14-Oct-19

HattayaHattaya LOHNUBVESSEL (Commercial Department) LOHNUBNAME

11-May-19

15-Oct-19 ETA Tanjug Pelepas 21-Apr-19 28-Oct-19 28-Apr-19 2-Oct-19 4-Nov-19 6-May-19 7-Oct-19

13-May-19

16-Oct-19 ETA Port Kelang 23-Apr-19 30-Oct-19 30-Apr-19 3-Oct-19

22-Apr-19

6-Nov-19 7-May-19 9-Oct-19

15-May-19

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

ETA Male'

9-Oct-19 ETA Male' 16-Oct-19 24-Apr-19

ް‫އެހެނިހެނ‬

21-Oct-19 23-Oct-19 ETA Colombo ETA Male' 28-Apr-19 30-Apr-19 4-Nov-19 6-Nov-19 5-May-19 Feeder - 09/05/2019 8-Oct-19 9-Oct-19 11-Nov-19 13-Nov-19 12-May-19 14-May-19 14-Oct-19 16-Oct-19

20-May-19 22-May-19 04G4LW1MA 14-Oct-19 15-Oct-19 16-Oct-19 21-Oct-19 23-Oct-19 ް‫ގޮތަށ‬Ahmad ާ‫އިމާރާތް ކުރ‬ (CustomerCare Muhajir Ahmad (Customer Service) Suzzana Suzzana SANI (Customer Service) LEE Department) SANIKelang Mohd Muhajir VOYShireen LEEShireen ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port ETA ColomboMohd ETA Male' SEASPAN CALICANTO 04G4PW1MA 26-Oct-19 28-Oct-19 DID: +603DID: 30-Oct-19 4-Nov-19 6-Nov-19 Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 2299 2911,2299 Fax: +603 2299 2886 07-2913064 Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 +603 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L:D/L: 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111 Hotline: +65-6499-1111 CMA CGM LA TOUR 04G4HW1MA 2-Oct-19 3-Oct-19 8-Oct-19 ް‫އިނ‬9-Oct-19 ެ‫ލ‬3064 ާ‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމ‬ VOIP VoIP 1-Oct-19 : 8669-1112 VoIP: VOIP line: 8889line: 32828889 3282 VoIP : 8669-1112 29118601 2911 8670 8670 3064 GUAYAQUIL BRIDGE 04G4RW1MA 2-Nov-19 4-Nov-19 VoIP: 8601 6-Nov-19 11-Nov-19 VOIP:VOIP: 13-Nov-19 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail:6-Oct-19 sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail:9-Oct-19 kua.ssani@cma-cgm.com e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com GLACIER BAY 04G4JW1MA 7-Oct-19 e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com 14-Oct-19 Email: 16-Oct-19

EM ASTORIA

04G3DW1MA

16-Apr-19

ETA Port Kelang

DIRECT WEEKLY SAILING…

04G4LW1MA 20-Apr-19 ETA14-Oct-19 Singapore SEASPAN CALICANTO 04G4PW1MA 26-Oct-19 CITY OF BEIJING CMA CGM LA TOUR 04G39W1MA 04G4HW1MA 27-Apr-19 1-Oct-19 EM ASTORIA

ETA Tanjug Pelepas

04G4HW1MA 1-Oct-19 2-Oct-19 VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas 04G4JW1MA 6-Oct-19 7-Oct-19

CALICANTO BRIDGE

EM ASTORIA

ETA Singapore

SUBSCRIBE

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

EM ASTORIA CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong Hattaya LOHNUB

04G4LW1MA Shireen 14-Oct-19 15-Oct-19 21-Oct-19 Mohd Muhajir 23-Oct-19 * DATES LEEARE SUBJECT TO CHANGE Suzzana16-Oct-19 SANI Ahmad * We have our direct service fromSheyam Leam Chabang (Thailand) to2299 Male' 12 days. Tel: 662 - 3523282-6, Fax:604 662-3438807 DID: +603 Fax: or +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111 Chua Hwa Keong Tel : 604 291CALICANTO 6876 Fax: 2276 770 *upgraded Further details please contact +960 9100170, Atif +9602911, 9100175 Shabeer +960 9100195 SEASPAN 04G4PW1MA 26-Oct-19 28-Oct-19 30-Oct-19 4-Nov-19 6-Nov-19 .ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 VOIP : 8671 6876 * We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'. Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 GUAYAQUIL BRIDGE 04G4RW1MA e-mail: 2-Nov-19 4-Nov-19 6-Nov-19 11-Nov-19 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com 13-Nov-19 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 VOIP : 8671 6876

MIHAARU TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD PRINT 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 EDITION TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD

* DATE WILL SUBJECT TO CHANGE Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE Hattaya LOHNUB Shireen LEE Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad TEL:7746841 Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Hotline: Further details please contact Sheyam +960 9100170, +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 Tel:TRANSPORT 662 - 3523282-6,SOLUTIONS Fax: 662-3438807 DID:Atif +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 +65-6499-1111 TOTAL MALDIVES (PVT) LTD 20072 19845 VOIP 6876 3282 VOIP: 8671 line: 8889 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 5th Email: Floor,pen.hkchua@cma-cgm.com Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

T. +960 3011888, F. +960 3011999 Chua Hwa Keong

* DATES ARE SUBJECT TO CHANGE

SUBSCRIBE

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 Further details please contact Sheyam +960Maldives 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 ް‫ ކަރަންޓ‬، ‫ޖ‬ ު ި‫ ފުރ‬، ީ‫އޭސ‬ 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, *Chandhanee Magu, Male', VOIP : 8671 6876 MIHAARU PRINT pen.hkchua@cma-cgm.com T.Email: +960 3011888, F. +960 3011999 ް‫މަސައްކަ ްތ ކުރުނ‬ EDITION

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999

20359

ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪31 October 2019 2019‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 31‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬ ‫‪Single Room‬‬

‫ފެންވަޔަރިން ‪،‬‬ ‫ކަރަންޓްވަޔަރިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬ ‫‪ ،‬ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬ސިންކް‬ ‫‪ ،‬ފާހަނާތަށި‪ ،‬ގެދޮރު‬ ‫އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ‬

‫‪Available for‬‬

‫ފަޅުތެރޭގައި ބާއްވައިގެން‬

‫‪Rent‬‬

‫ކަނޑު އުޅަނދެއް‬

‫‪No Ktchen -‬‬

‫ބަލަހައްޓާ ދޭނެ ފަރާތެއް‬

‫‪Near Maaveyo‬‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ‪.‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪magu‬‬

‫މަސައްކަތެއް‬ ‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪20948‬‬

‫‪20072‬‬

‫‪TEL:9999622‬‬

‫ކުޑަ އޮފީހަކަށް‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪21719‬‬

‫ނުވަތަ ދެމަފިރިއަކު‬ ‫އުޅެލަން ކަމުދާ‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 1‬ކޮޓަރި‬ ‫އެޕާޓްމަންޓް މާފަންނުން‬ ‫‪ 2‬މަސް އެޑްވާންސް‬

‫އޮފީސް އަދި ޮކޓަރިއަކަށް‬

‫ކޮޓަރިއެއް މާވެޔޮ‬

‫ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފަހުރި‬

‫މިސްކިތް ކައިރިން‪.‬‬

‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓްގެ ތަނެއް‬

‫ކުލި‪9500/- :‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެން‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ކެއްކޭކަށްނެތް‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪7500/‬‬‫‪TEL:9786786‬‬ ‫‪21670‬‬

‫‪TEL:7827282‬‬ ‫‪21577‬‬

‫‪and save 10%‬‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪TEL:7882200‬‬ ‫‪21711‬‬

‫‪and save 10%‬‬


31 October 2019 2019 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬31

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬ mihaaru.com

-

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


31 October 2019 2019 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬31

mihaaru.com


31 October 2019 2019 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬31

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


31 October 2019 2019 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬31

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ލަތީފްގެ އިތުބާ ުރ‬ ‫ނެތްކަމަށް ކްލަބްތަކުން‬ ‫ފާސްކޮށްފި‬ ‫ނިޒާމްބެ ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއާ‬ ‫ލީގު ކްލަބަކާ ހަވާލުވަނީ‬

Profile for Mihaaru

31 OCTOBER 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

31 OCTOBER 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru