__MAIN_TEXT__

Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ނާއުންމީ ީދ‬ ‫ދިވެހިން ގިނަވެ‬ ‫އައްޑާތައް‬ ‫ފުރިފައި‬ ‫‪09‬‬

‫ފްލައިންސްކޫލު ެގ‬ ‫"ބޭއިންސާފު" ހުއްޓުވައި‬ ‫ހައްލު ހޯދަނީ‬ ‫‪02‬‬

‫ވީއައިއޭއަކީ ހިލޭ އެޅެން‬ ‫އޮތް ތަނެއް‪ :‬ނަޝީދު‬ ‫އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ‬ ‫އެއީ ހިލޭ އެޅެން އޮތް ތަނެއްކަން‪ ،‬ވެލާނާ އެ ކިޔާ‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު‪ .‬ފަންސަވީސް އަހަރު ދުވަހުގެ‬ ‫މުއްދަތަށް ބަޔަކު މީހުން އަޅާފައި ހިންގާފައި‪ ،‬އަޅާފައި‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފައި މިހާރު ދާހާ ދުވަސް މިވީ‪،‬‬

‫‪02‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫ފްލައިންސްކޫލުގެ "ބޭއިންސާފު"‬ ‫ހުއްޓުވައި ހައްލު ހޯދަނީ‬ ‫އޑިޓުން ވެސް ފާހަގަވެފައިވާތީ‬ ‫މައްސަލަތައް އެ ޮ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ހައްލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމުގެ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ޔަގީންކަން ދިނެވެ‪.‬‬

‫ޕައިލެޓުން ތަމްރީންކުރާ އައްޑޫގެ ފްލައިން‬

‫"ސްކޫލުން ވަކިކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ މައްސަލަ‬

‫ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާ ދޭތެރޭގައި‬

‫ވެސް ތަހުގީގީ ނަޒަރަކުން ބަލަމުން ގެންދާނެ ކަމުގައި‬

‫ބޭއިންސާފުން އަމަލުކުރުން ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށާއި‬

‫ދަންނަވަމެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ވަކިކުރި‬

‫ޕޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދަރިވަރުން‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬

‫މައްސަލައިގައި ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ‬

‫ވަކިކުރުމުގައި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމެއް‬

‫ޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން‬ ‫ޔަގީންކަން ޓްރާންސް ޯ‬

‫ހިންގާފައިވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަސްނުޖެހޭނެ‬

‫މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނޓިކްސް (އޭއޭއޭ)‬ ‫އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެއޮރޮ ޯ‬

‫"މި މިނިސްޓްރީ އާއި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ވީއައިއޭއަކީ‬ ‫ހިލޭ އެޅެން އޮތް‬ ‫ތަނެއް‪ :‬ނަޝީދު‬ ‫ޕޓު (ވީއައިއޭ)‬ ‫ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬

‫މުއްދަތަށް ބަޔަކު މީހުން އަޅާފައި ހިންގާފައި‪ ،‬އަޅާފައި‬

‫ލނުތަކަށް އަންނަ‬ ‫ބޮޑުކޮށް ތަރައްގީކުރަން ނަގާފައިވާ ޯ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފައި މިހާރު ދާހާ ދުވަސް މިވީ‪"،‬‬

‫ބޑު އަގު ނަގައިގެން ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލުގެ‬ ‫އިން ޮ‬

‫އިދާރާތަކުގެ އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭވިއޭޝަން‬

‫އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި‬

‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސްކޫލުގެ ‪ 15‬ދަރިވަރަކު ކުއްލި ގޮތަށް ވަނީ‬

‫ކށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ދާއިރާއިން ތައުލީމާއި ތަމްރީން ފޯރު ޮ‬

‫ލނު ނެގި އިރު އެއީ ހަގީގަތުގައި ހިލޭ‬ ‫އެ ވަރަށް ޯ‬

‫އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި‬

‫ކސް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ‬ ‫ވަކިކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޯ‬

‫ކިބައިން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް‬

‫އތް ތަނެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫އެޅެން ޮ‬

‫ޕޓު ކުއްޔަށް ދީގެން އެތަން‬ ‫ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް އެއާ ޯ‬

‫އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި ތިބި ކުދިން ވެސް ހިމެނެ‬

‫ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ‪ .‬އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލްގެ މައްސަލަ‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހައްލުކުރުމުގައި ވެސް އަމަލުކުރަމުންދާނީ މި ދެންނެވި‬

‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު‬

‫މަގްސަދު އަމާޒަކަށް ހަދައިގެން ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ‪"،‬‬

‫ދިރާސާކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނެގި ކޮމިޓީން‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޓިސް ދިނީ އެކަކު‬ ‫ދަރިވަރުން ވަކިކުރަން ޯ‬ ‫ބުނިގޮތުގައި އެ ބުނާ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ‬

‫ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫ގތަށް ކުއްޔަށް‬ ‫ޕޓު އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް އެ ޮ‬ ‫އެއާ ޯ‬

‫ޕޓަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަހުސްކުރި‬ ‫އެކުލަވައިލި ރި ޯ‬

‫ދިނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ‪ 2012‬ގައި އެ މަނިކުފާނުގެ‬

‫ފްލައިން ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާ މެދު‬

‫އިރު‪ ،‬އާދައިގެ މަތިން އެ ބަހުސްގައި ނުދީސާކޮށް‬

‫ގތަކަށް ބަދަލުވުމާ އެކު‪ ،‬ކުރީގެ‬ ‫ވެރިކަން ކުއްލި ޮ‬

‫އަމަލުކުރަމުން ދަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށާއި އެކަން‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ވެގެން އުޅޭ‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން އެ‬

‫ނިންމުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ‬

‫ކށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ‬ ‫ގޮތް މެމްބަރުންނަށް ސާފު ޮ‬

‫އެއްބަސްވުން އުވައިލައި ޖީއެމްއާރު އަތުން އެއާޕޯޓް‬

‫މީގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅުވައި‬

‫ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ އަށް ފަހު‪ ،‬ކަރުދާހެއް ބައްލަވައިގެން އެ‬

‫ނެގީ އެވެ‪.‬‬

‫ނޓިސް ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ދަރިވަރުންނާ މެދު‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނި ޮ‬

‫މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެދެއްވީ ބޭރުގެ ބޭންކުތަކަށް ރާއްޖެ‬

‫ޖީއެމްއާރަށް ‪ 35‬އަހަރަށް އެއާޕޯޓު ކުއްޔަށް‬

‫ތރިޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫ކށްފައިވާތީ އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު‬ ‫ބޭއިންސާފުން އަމަލު ޮ‬

‫އިން އަންނަ އަހަރު ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ލޯނުތަކުގެ‬

‫ދިން އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި‬

‫އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޝަރުތުތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތެއްގައި ފައިސާ ދެއްކުމާއި ކޯސް‬

‫ވަނީ ފްލައިން ސްކޫލުން ދަރިވަރުން ވަކިކުރަމުންދާ‬ ‫މައްސަލަ އެ މިނިސްޓްރީ އާއި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން‬ ‫އޮތޯރިޓީން އަންނަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފްލައިން ސްކޫލުން އަނެއްކާވެސް ދަރިވަރުންތަކެއް‬ ‫މި ވަކިކުރީ‪ ،‬އެތަނުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކަކާ ހެދި‬

‫އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ‬

‫ސަރުކާރުން އެތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން‬

‫ލިސްޓެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ލިސްޓުގައި މުޅިން ކަހަލަ‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިވެހި‬

‫އތީ ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ‬ ‫ގޮތަކަށް ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހުނެވެ‪ .‬އެ ފައިސާ ދައްކައި‬

‫އަދަދު ތަކެވެ‪.‬‬

‫ޚަލާސްކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ލިސްޓުގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ‬

‫ވެރިކަމުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނުތައް‬

‫ލނު ތަކަށް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ އިން‬ ‫ދައްކާ ނަމަ ޯ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި‬

‫ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެތައް ދުވަހެއް ވާއިރު ވެސް‬

‫‪ 199.25‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 3.6‬ބިލިޔަން ރުފިޔާ)‬

‫ކށް ކަންބޮޑުވުން‬ ‫ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ތަކުރާރު ޮ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އުދުހުމުގެ ތަމްރީނުތަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބި‪ ،‬ބޮޑު‬

‫ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް‬

‫ގތުގައި ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓާ‬ ‫މިނިސްޓްރީން ބުނި ޮ‬

‫ހަރަދެއް ހިނގާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ދަރިވަރުންނާއި‬

‫"އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ‬

‫ބައްދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ފްލައިން ސްކޫލުގެ އޮޑިޓެއް‬

‫ބެލެނިވެރިން ކުރަމުންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ‬

‫އތް ތަނެއްކަން‪ ،‬ވެލާނާ އެ ކިޔާ‬ ‫އެއީ ހިލޭ އެޅެން ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ‬ ‫ވެސް ވަނީ ޮ‬

‫ވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓު‪ .‬ފަންސަވީސް އަހަރު ދުވަހުގެ‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬

‫ބޑުވެފައި ވާތީ‬ ‫ދައުލަތުގެ ދަރަނި ޮ‬

‫ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން އެ‬ ‫މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވައިލައްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ފްލައިން ސްކޫލުން ‪ 15‬ދަރިވަރުން ވަކިކުރުމުން އިންޒާރެއް‬ ‫ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރާ އައްޑޫގެ ފްލައިން‬ ‫ސްކޫލުން އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން‬ ‫ނޓިސް ދިނީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށާއި‬ ‫ވަކިކުރަން ޯ‬ ‫އެ މައްސަލައިގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދު‬ ‫ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރާންސްޕޯޓް‬ ‫މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނޓިކްސް (އޭއޭއޭ)‬ ‫އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެއޮރޮ ޯ‬ ‫ބޑު އަގު ނަގައިގެން ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލުގެ‬ ‫އިން ޮ‬ ‫ސްކޫލުގެ ‪ 15‬ދަރިވަރަކު ވަކިކުރަން ނޯޓިސް‬ ‫ކސް ފުރިހަމަ‬ ‫ފނުވާފައިވާއިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރޭގައި ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި ތިބި ކުދިން ވެސް‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ކުރިން ވަކިކުރި ފަސް ދަރިވަރަކަށް‪،‬‬ ‫ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް‬ ‫މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން އަލުން ފުރުސަތު ދީފައި‬ ‫ނޓިސް ދިނީ އެ ދަރިވަރުން ވެސް‬ ‫ވަނިކޮށް މިފަހަރު ޯ‬ ‫ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ނޓިސް ދިނީ އެކަކު‬ ‫ދަރިވަރުން ވަކިކުރަން ޯ‬ ‫ބުނިގޮތުގައި އެ ބުނާ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ‬

‫ކުދިން ގިނަވުމާއި އެއާކްރާފްޓްތައް އެވަރަށް ނެތުމާއި‬

‫ކށްފައިވާތީ އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު‬ ‫ބޭއިންސާފުން އަމަލު ޮ‬

‫ބެލެނިވެރިން ކުރަމުންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް‬

‫ޝަރުތުތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އިންސްޓްރަކްޓަރުން އެވަރަށް ނެތުން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން‬

‫އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ވެފަ އެވެ‪ .‬އެފަދަ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހަޔަ‬

‫ތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތެއްގައި ފައިސާ ދެއްކުމާއި ކޯސް‬

‫މި ކޯހަށް ވަންއިރު މި ދަތިތައް ހުރި ކަމުގެ ވާހަކައެއް‬

‫ނިންމުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނުބުނޭ‪".‬‬

‫"މި ފަހުން ގިނަ ކުދިން މި ކަނޑާލީ ކުރިން‬

‫މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‬

‫ފްލައިން ސްކޫލުން އަނެއްކާވެސް ދަރިވަރުންތަކެއް‬ ‫މި ވަކިކުރީ‪ ،‬އެތަނުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކަކާ ހެދި‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން‬ ‫ތރިޓީ އަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮ ޯ‬ ‫ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ އެތައް‬

‫ސަރުކާރުން އެތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫އިންޒާރު ދިނުމަކާ ވެސް ނުލައި‪ .‬ބައެއް ކުދިން‬

‫ފްލައިން ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާ މެދު‬

‫ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނުތައް‬

‫ކަމެއް ފްލައިން ސްކޫލުން ހިންގާ ކަމަށް ސިވިލް‬

‫ކަނޑާލީ ޓެސްޓް ހަދަމުން ދަނިކޮށް‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަމަލުކުރަމުން ދަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށާއި އެކަން‬

‫ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެތައް ދުވަހެއް ވާއިރު ވެސް‬

‫އޑިޓަށް ފަހު ވެސް ބުނެފައިވެ‬ ‫އޭވިއޭޝަނުން ކުރި ޮ‬

‫ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން‬

‫އުދުހުމުގެ ތަމްރީނުތަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބި‪ ،‬ބޮޑު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫"މިތަނުގެ އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް އެ ބޭފުޅުން‬ ‫ކހެއް ނުނިންމޭ‪ .‬ސަބަބަކީ‬ ‫ބުނާ ޓައިމްލައިން ތެރޭ ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ދަރިވަރުންނާ މެދު‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނި ޮ‬

‫ހަރަދެއް ހިނގާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ދަރިވަރުންނާއި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ކޮވިޑު ްނ‬ ‫ރަނގަޅުވިތާ‬ ‫‪ 3‬މަސްވުމުން‬ ‫ޓެސްޓު ކުރާނެ‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހި‪ ،‬ބަލިން ރަނގަޅުވި ފަހުން ތިން‬ ‫މަސް ވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެކްޓިވް ސަވައިލަންސްގެ ދަށުން‪،‬‬ ‫ސާމްޕަލް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ކަމަށް އެއްބާރުލުން‬ ‫އޕަރޭޝަން ސެންޓަރު‬ ‫ދޭން ހެލްތު އިމަޖެންސީ ޮ‬ ‫އސީ) އިން ރޭ އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫(އެޗްއީ ޯ‬ ‫އެ ސެންޓަރުގެ މީޑިއާ ބްރީފިންގައި އެޗުޕީއޭގެ‬

‫އެކްސިޑެންޓުގެ މައްސަލަ‬ ‫މަރުގެ ތަހުގީގަކަށް‬

‫ލޖިސްޓު ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް އަފްޒަލް‬ ‫އެޕިޑަމިއޮ ޮ‬ ‫ކވިޑް ޖެހިފައިވާ ވަރު ބަލަން އެކްޓިވް‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬ ‫ސަވައިލަންސްގެ މަސައްކަތް ކުރާ އިރު‪ ،‬އެ ބަލިން‬ ‫ރަނގަޅު ވެފައިވާ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގަން އުޅުމުން‬ ‫ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬މި‬ ‫ގތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ރެޕިޑް‬ ‫މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ޮ‬ ‫ރެސްޕޮންސް ޓީމް (އާރްއާރްޓީ) އިން އެދެނީ‪ ،‬ބަލިން‬ ‫ރަނގަޅުވި ފަހުން ތިން މަސް ދުވަސް ވެއްޖެ ނަމަ‬ ‫އަލުން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ޑރ‪ .‬އަފްޒަލް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ކޮވިޑު ޖެހި ރަނގަޅު‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވެފައިވާ މީހުންނަށް އެ ބަލި އަލުން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް‬ ‫މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ މުއްދަތަކީ ތިން މަސް‬

‫"ބާރަކަށް ނޫން ދިޔައީ ވެސް‪ .‬އެކަމަކު ދަނިކޮށް އެތަނުގައި ހުރި މީހަކު‬ ‫ނަޒޫއާ ފޮށުނީމަ އަހަރެން ފަހަތަށް ބަލަން ހަދައިގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް‬ ‫ހަމަ ކުރިމަތިން ޕޭމަންޓުގައި ޖެހި ކަހާލީ‪ "،‬އާޒިފް‬ ‫ޝު ރު ފާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުވަހެވެ‪ .‬އެ އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ނަމަ‬ ‫ބަލި އަލުން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ޓެސްޓުކުރުން‬ ‫މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިފަދަ ސާމްޕަލް‬ ‫ޓެސްޓު ކުރުމުން މި ބައްޔާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު‬ ‫ދަސްވާނެ ކަމަށް ވެސް ޑރ‪ .‬އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ މީހާގެ ސާމްޕަލް ނެގުން ވަރަށް މުހިއްމު‬ ‫ވާނެ‪ .‬އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބަލި ހަގީގަތުގައި‬ ‫ތ [އިނގޭނީ އޭރުން]‪ .‬ތިން މަސް‬ ‫[ޖެހެނީ] ކިހިނެއް ޯ‬ ‫ތ ނުވަތަ އެ އަށް ވުރެ ގިނަ މުއްދަތެއްތޯ‪،‬‬ ‫ދުވަހުން ޯ‬ ‫އެވިޑެންސްތަކެއް މި ނެގެވެނީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުރު ދުވަހުރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ސައިކަލް ދުއްވަން އިނީ ‪24‬‬

‫ގތުގައި އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު‬ ‫އާޒިފް ބުނި ޮ‬

‫އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ކަމަށާއި އެއީ ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ‬

‫އތް އިރު ނޭފަތުންނާއި ކަންފަތުން‬ ‫ނަޒްރާ ވެއްޓިފައި ޮ‬

‫އންނަ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލައިސަންސް ޮ‬

‫ލޭ އައިސްފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި އޭނާގެ އާއިލާއިން‬

‫ސައިކަލު ދުއްވަން އިން ނަޒްރާގެ ލޯބިވެރިޔާ‬

‫ގތުގައި ނަޒްރާގެ ބޮލަށް‬ ‫ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ ބުނި ޮ‬

‫އަނިޔާވި ޒުވާނާ މަރުވެފައިވާތީ އެކްސިޑެންޓުގެ‬

‫އާޒިފް އަބްދުލް ހަކީމް ވަނީ ބާރަށް ސައިކަލް ދުއްވި‬

‫ލިބުނު އަނިޔާގައި ސިކުނޑި އަށް ވަނީ ލޭ އެޅިފަ‬

‫ގތުގައި ބަލަމުން‬ ‫މައްސަލަ މަރުގެ މައްސަލައެއްގެ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް އިންކާރު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ މާ ބޮޑު‬

‫އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫"މިހާރު" އަށް ބުނީ އެކްސިޑެންޓުވީ މަގުމަތިން ބަޔަކު‬

‫ޑކްޓަރުން ވެސް ނުދޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އުންމީދެއް ޮ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ އައިޝަތު ނަޒްރާ‪ ،24 ،‬މަރުވި‬ ‫އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ‪10:00‬‬ ‫ހާއިރު އަމީނީމަގުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާ ދިމާލަށް‬

‫ފށުމުން ފަހަތައް އެނބުރި ބަލައިލި ވަގުތު‬ ‫ނަޒްރާ އާ ޮ‬ ‫ޕޭވްމަންޓުގައި ޖެހި ކަހާލައިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި އެކްސިޑެންޓުގައި އާޒިފްގެ ވެސް ފަޔާއި އަތަށް‬

‫ބާރު ސްޕީޑުގައި ނުކުތް ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ‪،‬‬

‫އެކި ވަރުގެ ޒަހަމްވެ މޭ ކަށިގަނޑުގައި ރެނދުލާފައިވާ‬

‫ދުވާ ޓްރެކްމައްޗަށް އެރުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އާޒިފްގެ އާއިލާ އިން "މިހާރު" އަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެކްސިޑެންޓުގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭޑީކޭ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނަޒްރާ މަރުވީ‬ ‫އިއްޔެ ފަތިހު އެވެ‪.‬‬

‫ކވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ދޭން‬ ‫ޮ‬ ‫ކޅު ހަދަނީ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވިތާ ހަ‬ ‫އާންމުކޮށް ދެ ޮ‬ ‫މަސް ވެފައިވާ މީހުން ކަމަށް ޑރ‪ .‬އަފްޒަލް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ބަލި ޖެހުނު ފަހުން ހަ މަސް ދުވަސް‬ ‫ވީ ނަމަ ވެސް‪ ،‬އާރްއާރްޓީ އަށް އެއްބާރުންދީ ސާމްޕަލް‬ ‫ދޭން އޭނާ އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ޕޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިދޭތެރެއިން‬ ‫ކޮވިޑަށް ޮ‬ ‫ދަށްވެފައި ވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި‬ ‫ފަރުވާކުޑަ ކުރާކަން ވެސް ޑރ‪ .‬އަފްޒަލް މި‬ ‫ބްރީފިންގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އަދި ނޭފަތް‬ ‫ނިވާކޮށްގެން މާސްކު އަޅާށާއި ގެއިން ބޭރަށް ދާ އިރު‬ ‫"ޓްރޭސްއެކީ" އެޕް ބޭނުން ކުރާށާއި ދުވަސްވީ މީހުން‬ ‫އުޅޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު ރައްކާތެރިވާން‬ ‫ވެސް އޭނާ ހަނދާން ކޮށްދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލިގެން ހޯދި ކުއްޖަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އދ‪ .‬ފެންފުށިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ‬

‫އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު‬

‫މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންގެ‬

‫ގެއްލިގެން އުޅޭ ކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރީ އިއްޔެ‬

‫އިދާރާއަކުން އަދި ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬މިކަމުގައި‬

‫މެންދުރު ‪ 3:30‬ކަން ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫ކށް ފެނުނީ މޫދުން ކަމަށާއި ފެންފުށީ‬ ‫ހދަނި ޮ‬ ‫އެ ކުއްޖާ ޯ‬

‫ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުޑަކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި އިއްޔެ‬

‫ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް އޮތީ‬

‫ފެނިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މަރުވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫"އެކްސިޑެންޓް ވީ ނަޒޫއާ ފޮ ށޭތީ‬ ‫ފަހަތަށް ބަލައިލުމުން"‬ ‫ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް‬ ‫މަރުވި އައިޝަތު ނަޒްރާ (ނަޒޫ) އިން ސައިކަލް‬ ‫ފށުމުން ފަހަތަށް ބަލައިލި ވަގުތު‬ ‫އެކްސިޑެންޓް މީހަކު ޮ‬ ‫ލބިވެރިޔާ އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް‪ޯ ،‬‬ ‫ލބިވެރިޔާ އާޒިފް‬ ‫ދެ އަހަރު އެކުގައި ހޭދަކުރި ޯ‬

‫ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނާ އެކު ޝީލާގެ ދެމަފިރިން ރައީސް އޮފީހުގައި‪.‬‬

‫"ވަރަށް އުފާވި މި ފުރުސަތު ލިބުނީމަ‪ .‬ރައީސްގެ‬ ‫ދެކަނބަލުންނަށް އަހަރެންގެ ރަހަތައް ދައްކާލަން‬ ‫ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން އުޅެނިކޮށް މި ފުރުސަތު ލިބުނީ‪"،‬‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ދުވަސްކުރިންނެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"މިކަން އަސްލު ފެށިފައި އޮތީ ރޯދަ މަހު‪.‬‬ ‫މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ ޝީލާ ނަޖީބު ކާއެއްޗެހި‬ ‫ކށްގެން ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު އާންމުންގެ‬ ‫ތައްޔާރު ޮ‬

‫ގތަށް ފުޅާވެގެން ދިޔައީ ތިން‬ ‫އެކަމަކު މިހާރު މިކުރާ ޮ‬ ‫ކންމެ ހިސާބަކުން‬ ‫މަސް ކުރިން‪ .‬މިހާރު ހަމަ މާލޭގެ ޮ‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް މިކަމަށް ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އޑަރުކޮށްލިޔަސް‬ ‫ޝީލާގެ މެނޫގެ ހިމެނޭ ޕެކޭޖަކަށް ޯ‬

‫އޑަރުކުރާ މީހުން ގިނަވެ‪ ،‬މިހާރު‬ ‫އޭނާގެ ކެއުންތަކަށް ޯ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި މި ހިދުމަތް‬ ‫ޯ‬ ‫ގެންގޮސްދޭނެ‪"،‬‬

‫މީގެ ތެރޭގައި ރެގިއުލާ ކަސްޓަމަރުން ވެސް ހިމެނެ‬

‫އިޝްތިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ޝީލާ ބުންޏެވެ‪" .‬މީގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އފީސް ޕެކޭޖްތައް ވެސް‪".‬‬ ‫ތެރޭގައި އެބަހުރި ޮ‬ ‫ފިލްމު ކުޅެމުން‪ ،‬ޝީލާގެ ކެއްކުމުގެ ހުނަރާއި‬

‫ޝީލާގެ ކާނާ އަކީ ހަމަ ސީދާ އޭނާގެ އަމިއްލަ‬

‫ތަޖުރިބާ އާއި އެ ރަހައިގެ ޖާދޫގެ މިހާރު ވަރަށް‬

‫ރށި ނޫން އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް‬ ‫މަސައްކަތެވެ‪ޮ .‬‬

‫ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފާފައިވާ އިރު ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު‬

‫ތައްޔާރުކުރަނީ ސީދާ ޝީލާ އަމިއްލަށެވެ‪ .‬އަދި ޝީލާގެ‬

‫އެއް އުފަލަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬

‫ނާސްތާ ޕެކްތަކުގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ އެންމެ‬

‫ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުންގެ ސަފުރާމައްޗަށް ވެސް ޝީލާގެ‬

‫ތާޒާކަންމަތީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަމައަށް ފޯރުކޮށް‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި‬ ‫ރަހަތައް ގެނެސްދެވުމެވެ‪ .‬ރައީސް ޮ‬

‫ދިނުމެވެ‪ .‬ޝީލާގެ ނާސްތާގައި ހިމެނެނީ ހުކުރު‪/‬‬

‫ބޑު އުފަލެއް ލިބިފަ‬ ‫ހަފުލާއަލުން ޝީލާ އަށް މި ވަނީ ޮ‬

‫ހޮނިހިރުގައި ހިމެނޭ "ވީކެންޑް" ޕެކާއި ހޯމަ‪/‬ބުދައިގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އފީސް ޕެކް" އެވެ‪.‬‬ ‫" ޮ‬ ‫"ވަރަށް އުފާވި މި ފުރުސަތު ލިބުނީމަ‪ .‬ރައީސްގެ‬

‫ދެކަނބަލުންނަށް އަހަރެންގެ ރަހަތައް ދައްކާލަން‬ ‫ކށް މި ފުރުސަތު ލިބުނީ‪"،‬‬ ‫ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން އުޅެނި ޮ‬

‫ހިތްވަރަކީ ވެސް އެއީ‪ ".‬ޝީލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ‪ ،‬މިދިއަ ހުކުރު ވިލޭރޭ‬

‫އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުން ވެސް ހާލު ރަނގަޅުނުވި ކަމަށް‪،‬‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ ހަމަ ކުރިމަތިން‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ނޫން" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ބާރަކަށް ނޫން ދިޔައީ ވެސް‪ .‬އެކަމަކު ދަނިކޮށް‬

‫މަނިކާ އެކު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނާ އެކު އެއް‬

‫ހދާ އިރު‪ ،‬މި މަސައްކަތް‬ ‫ކައްކައިގެން އާމްދަނީ ޯ‬

‫ކށްލަން ލިބުނުން އުފަލުން ހުރި‬ ‫ސުފުރާމަތީގައި ހިއްސާ ޮ‬ ‫ޝީލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފިރިމީހާ މަނިކެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ޖުމްލަ ‪ 12‬ވައްތަރެއް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އޭގެ ތެރެއިން ބައްޓާއި ބީންސް އިން ހަދާފައި‬ ‫ހުރި އެއްޗެހި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ‪"،‬‬ ‫ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"މީރުވެގެން އެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީމަ އަދި‬

‫ފަހަތަށް ބަލަން ހަދައިގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް‬

‫ފަތިހު ކުއްލިއަކަށް ހިތް ހުއްޓުނީ‪ "،‬އާއިލާގެ އެ މީހާ‬

‫ހަމަ ކުރިމަތިން ޕޭމަންޓުގައި ޖެހި ކަހާލީ‪ "،‬އާޒިފް‬

‫ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬

‫ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ހޮސްޕިޓަލާ ދިމާލަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ނުކުތް ސައިކަލް‬ ‫ކޮންޓްރޯލް ނުވެ‪ ،‬ދުވާ ޓްރެކް މައްޗަށް އެރުމުން"ނެވެ‪.‬‬ ‫ޅ‪ .‬ހިންނަވަރަށް އުފަން ނަޒޫ‪ ،24 ،‬ވިލިމާލޭގައި‬

‫އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަ ބެއިންގެ ތެރެއިން މާލޭގައި‬ ‫ދިރިއުޅެމުން އައީ ނަޒުރާ އެކަންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޓކްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުން‬ ‫ނަޒްރާ އަކީ ޓިކް ޮ‬

‫ހުރެފައި އެ ރޭ ‪ 10‬ޖަހާކަންހާއިރު މާލެ އައީ ވެސް‪،‬‬

‫އައި ނެށުންތެރިއެކެވެ‪ .‬ފާއިތުވި ދެ އަހަރު އޭނާ އުޅުނީ‬

‫ގތުން‪ ،‬ދެ މީހުން އެކުގައި ސައިކަލް‬ ‫އާޒިފް ބުނާ ޮ‬

‫"ޓައިގާ ލިލީސް" ޑާންސް ގްރޫޕްގަ އެވެ‪ .‬އެ ގްރޫޕްގެ‬

‫ދުއްވާލާށެވެ‪ .‬ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލުން ނައްޓާލައިގެން‬

‫މެމްބަރަކު ބުނީ އެއީ މިހާތަނަށް އޭނާއާ ބައްދަލުވި‬

‫މާ ދުރަށް ނުދެވެނީސް‪ ،‬އެކްސިޑެންޓް ވީ‪ ،‬ފަހަތަށް‬

‫"އެންމެ ހިތް ހެޔޮ‪ ،‬ތެދުވެރި ކުއްޖާ" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބަލައިލި ވަގުތު‪ ،‬ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ކަމަށް ވެސް‬ ‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ސައިކަލް ވެއްޓުމާ އެކު އޭނާ‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫ތެދުވެ ބަލައިލި އިރު ނަޒްރާ އޮތީ‪ ،‬މަގުގެ މޫދާވީ‬ ‫އޭރު ނޭފަތުންނާއި ކަންފަތުން ލޭ އަންނަ ކަމަށް ވެސް‬ ‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އެތަނުން ނަޒޫ ނަގަން އެހީވި‪ ،‬ދަރުމަވަންތަ‬ ‫ޕސްޓްގައި އިން އަންހެން‬ ‫ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕޮލިސް ޯ‬ ‫ފުލުހަކު‪ "،‬އާޒިފް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނަޒްރާ އުއްމީދުކުރީ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ‬ ‫ހދަން ކަމަށް ވެސް‪ ،‬އޭނާ‬ ‫ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ޯ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އލެވެލް ނިންމުމަށް ފަހު ނަޒްރާ މާލެ‬ ‫ރަށުގައި ޯ‬ ‫ބަދަލުވީ ‪ 2018‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޒްރާގެ ގާތް އެކުވެރިޔަކު‪ ،‬ނަން ނުޖަހަން އެދި‪،‬‬ ‫ބުނީ އެއީ "މީހުންނަށް ވަރަށް އަޅާލައި ކުއްޖެއް"‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ދުވަހަކު ވެސް މީހަކަށް ދެރައެއް ނޭދޭނެ‪"،‬‬ ‫ރަހުމަތްތެރިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެސްޓީއޯ އަށް އާ ސީއެފްއޯއެއް‬

‫ބޑު‪ "،‬ޝީލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"މަނިކުގެ ސަޕޯޓް ވަރަށް ޮ‬

‫އގެ މަގާމަށް އެ ކުންފުނީގެ‬ ‫އެސްޓީއޯގެ ސީއެފް ޯ‬

‫އގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި މިހާދު އެ‬ ‫ސީއެފް ޯ‬

‫ކށް ދޭން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫"މި ހިދުމަތް ޕްރޮމޯޓް ޮ‬

‫ރކިއުމަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު‬ ‫ކުރީގެ ޕް ޮ‬

‫މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ‬

‫ކށް ދެނީ މަނިކު‪".‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ނިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކންސަލްޓެންސީ ފާމް ކަމަށްވާ ކޭޕީއެމްޖީގެ‬ ‫ބޮޑު އެއް ޮ‬

‫އޭނާ ބުނީ ލިބެމުން އަންނަ ތަރުހީބަށް ބަލާ އިރު‬ ‫އތް ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ އަދިވެސް ފުޅާކުރެވެން ޮ‬ ‫"އެކަހަލަ ވިސްނުންތަކެއް އެބަހުރި‪ .‬އަސްލު ފިލްމީ‬

‫ނިޒާމު މި މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އެ‬

‫ޕާޓްނަރަކަށް ވުމަށެވެ‪ .‬މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬

‫މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި މުހައްމަދު މިހާދު މިދިޔަ‬

‫ކޮންސަލްޓެންސީ ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫މަހުގެ ‪30‬ގައި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ކަމަށް‬

‫ދިވެއްސަކު އައްޔަން ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫އޮތް ތަނުގައި ވެސް ޝީލާގެ އަތުން އޯޑަރު ނަންގަވާނެ‬

‫ހދަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް‪ "،‬ޑާކް ރެއިން‬ ‫އާމްދަނީ ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް‪".‬‬

‫އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހަދަމުންނަ ސިޓްކޮމް "ރޫމީ އާ‬

‫ޝީލާގެ މީރުގެ ކެއުންތައް އާންމުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށް‬

‫މަޑުމައިތިރި ހިތް ހެޔޮ ކުއްޖެއް‬

‫އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ އަމީނީ މަގުން ދަރުމަވަންތަ‬

‫ބޑަށް އުފާވި ފަސްޓްލޭޑީ ވިދާޅުވި ކުރިއަށް‬ ‫ވަކިން ޮ‬

‫މަންމަ ފަރާތު އާއިލާ އިން ލިބުނު ހުނަރެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އތޭ‪ .‬އިތުރު ތިން ދުވަސް ވަންދެން އަދި‬ ‫އެބަ ޮ‬

‫އެތަނުގައި ހުރި މީހަކު ނަޒޫއާ ފޮށުނީމަ އަހަރެން‬

‫މަސައްކަތުގައި އުޅެމުން މިކަން ކުރާ އިރު‪ ،‬މިއީ ހަމަ‬

‫ކެއްކުމަކީ އަބަދު ވެސް ޝީލާ ވަރަށް ކުރާ‬

‫ދެން ޑޮކްޓަރުން ބުނި ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު‬ ‫ބާއްވާނީއޭ ވެންޓިލޭޓަރުގައި‪ .‬އެހެން ހުއްޓާ މިއަދު‬

‫ޕކްސްޕާސަން އަބްދުﷲ މުހައްމަދު‬ ‫އެސްޓީއޯގެ ސް ޯ‬

‫ލބިން ކުރާ ކަމެކެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނިގޮތުގައި މިއީ‬ ‫ހިތުން ޯ‬

‫އއްވާ ރޭގައި ހަރަކާތް ވެސް ކުރި‪.‬‬ ‫"އެހެން ޮ‬

‫ފިލްމީ މަސައްކަތަށް ވަގުތި ހުސްކުރަމުން‬ ‫ބޑު އެހީތެރީ އަކީ‬ ‫ޕްރޮމޯޓްކޮށް ދިނުމުގެ އެންމެ ޮ‬

‫އފީހަށް ޝީލާ ގެންދިޔަ ކާތަކެތީގެ‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ބޑުކަމާ އެކު އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެވެން‬ ‫ގެއްލުން ޮ‬

‫"އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ކޮމެންޓް ވެސް‬ ‫ވަރަށް ރަނގަޅު‪ .‬މި މަސައްކަތަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު‬

‫އަމިއްލަ ކާނާތައް ފިރިމީހާ އެކްޓަރު މުހައްމަދު‬

‫ނަޒޫގެ ސިއްހީ ކަންތައްތަކުގައި އިސްކޮށް‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވި ގާތް މީހަކު ބުނީ ސިކުނޑިއަށް ލިބުނު‬

‫އަބްދުލް ހަކީމް‪ ،‬ނަޒްރާގެ ހިތާމަވެރި މަރަށް ފަހު‬

‫އތް ޓްރެކްމަތީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅުގައި ކަސްރަތަށް ހަދާފައި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ދޭން ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުވީ މީގެ ތިން މަހެއްހާ‬

‫އައި‪ .‬އޭރު ވެސް ހޭހުރި‪".‬‬

‫ނެތުމުން އޭޑީކޭއަށް ގެންދިޔައީ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ބޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އެކްސިޑެންޓްވީ "ބާރަށް‬ ‫ޮ‬

‫ޝީލާގެ ނާސްތާ ރައީސްގެ‬ ‫ސުފުރާމައްޗަށް‬

‫"ބިންމަތިން ނެގި އިރަށް ގުޅަގުޅަޔަށް ހޮޑަށް ލޭ‬

‫ނިޒާމަކީ ފައިނޭންސް އަދި އެކައުންޓިން‬

‫މިހާދަކީ ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ލިސްޓެޑް‬ ‫އގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އެންމެ‬ ‫ކުންފުންޏެއްގެ ސީއެފް ޯ‬ ‫އގެ ސީއެފްއޯގެ‬ ‫ޒުވާން ބޭފުޅާ އެވެ‪ .‬އޭނާ އެސްޓީ ޯ‬

‫ޖަންނަތު" ގެ މަސައްކަތް ވެސް މި ވަގުތު ކިރަމިން‬

‫ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާ‬

‫މަގާމާ ހަވާލުވީ އުމުރުން ‪ 26‬އަހަރުގަ އެވެ‪ .‬މިހާދު‬

‫އަންނަ ޝީލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އގައި މަސައްކަތް‬ ‫ހުރި ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬އޭނާ އެސްޓީ ޯ‬

‫ވަނީ އެސްޓީއޯގައި ‪ 11‬އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް‬

‫ކުރައްވާތާ ‪ 10‬އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ގޭގެ ހަރަދުތައް މިހާރު މި ބަލަހައްޓަނީ މިކަމުން‬ ‫ލިބޭ އާމްދަނީން‪".‬‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫ބޭރު އާބިޓްރޭޝަންގެ‬ ‫މައްސަލައަކަށް‬ ‫ހައިކޯޓުން އަމުރެއް‬ ‫ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ އާބިޓްރޭޝަންގައި ހިނގަމުންދާ‬

‫އެޅުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި‬

‫ކޓުން ފުރަތަމަ‬ ‫މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހައި ޯ‬

‫އެކަމަކު ޖުމެއިރާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ހައްގުތައް‬

‫ފަހަރަށް ވަގުތީ އަމުރެއް އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ‪.‬‬

‫ހިމާޔަތް ކުރަން ލަސް ކުރުމެއް ނެތި މަސައްކަތް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ފިނޮޅަކުން ‪100‬‬ ‫ކިލޯގެ ކުނި ނަގައިފި‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެއް ފިނޮޅުން އެހާ ބައިވަރު ކުނި ނަގަން ޖެހުމުން‬ ‫ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ރާއްޖެ ކަހަލަ ޓޫރިޒަމަށް‬

‫ކށް ދަތުރުދާ ފިނޮޅަކުން ‪ 100‬ކިލޯ‬ ‫މީހުން އާންމު ޮ‬

‫އންނަ ތަނެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި‬ ‫ބަރޯސާ ވެފައި ޮ‬

‫މލްޑިވްސް އާއި‬ ‫އަށް ވުރެ ގިނަ ކުނި ސޭވް ދަ ބީޗް ޯ‬

‫ގތަށް މަސައްކަތް‬ ‫ޓޫރިޒަމް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޮ‬

‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ނެޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން ޮ‬

‫ކުރަން‪ .‬މިކަން ކުރެވޭނީ އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާ އިން‬

‫މެނޭޖްމަންޓް ސާވިސް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއި އެސްޕީއެޗް‬

‫ގޮތުން ޖުމެއިރާ ކުންފުނީގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން‬

‫(އެންބީއޭއެމް) ގުޅިގެން އިއްޔެ ހިންގި ހަރަކާތެއްގައި‬

‫ފެށިގެން މިކަން [ކުނި ނާޅަ] ދަސްކޮށްދިނީމާ‪ "،‬އޭނާ‬

‫ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން‬

‫ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެ ނުދީފި ނަމަ‪ ،‬އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ‬

‫ނަގައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުނީ‬ ‫އެ ކޯޓުން އެ ޮ‬ ‫ސޓް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުމެއިރާ‬ ‫ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި ރި ޯ‬

‫ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ހުކުމުގައިވަނީ އެސްޕީއެޗުން އަމަލުކުރި‬

‫ސޭވް ދަ ބީޗްގެ ރައީސް ހަސަން އަހުމަދު‬

‫އެންބީއޭއެމްގެ ރައީސް އަހުމަދު އަފްރާހު "މިހާރު"‬

‫އެސްޕީއެޗުން ބާތިލްކުރި މައްސަލައެއްގަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގެއްލުންތަކެއް ޖުމެއިރާއަށް ލިބިދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލަ ޖުމެއިރާ އިން‬

‫އާބިޓްރޭޝަންގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ނިމޭގޮތަކުން‬

‫އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ފެށި "ޓޭކް ބެކް ޔޯ‬

‫ނޅުތަކުން ގިނައިން ކުނި ފެންނަން‬ ‫ވިދާޅުވީ ފި ޮ‬

‫ސިންގަޕޫރު އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ޖުމެއިރާއަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެ ބަދަލު‬

‫ޓްރޭޝް" މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފިނޮޅުތައް‬

‫ފެށީ ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ގުޅިގެން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ‬

‫ހައި ކޯޓުގައި ޖުމެއިރާ އިން އެދުނީ އެ މައްސަލަ‬

‫ދެއްކުމުގެ ތަނަވަސްކަން އެސްޕީއެޗްގެ ކިބައިގައި‬

‫ކށް‪ ،‬ބެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫ސާފުތާހިރު ޮ‬

‫ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްރަށަށް ދިއުން މަނާކުރުމުން‪،‬‬

‫ސޓު ހިންގުމުގެ ހައްގު‬ ‫އާބިޓްރޭޝަނުން ނިމެންދެން ރި ޯ‬

‫ހުރިކަން އެ ކުންފުންޏަށް ދެއްކިފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ކަމަށެވެ‪ .‬ދެ ޖަމިއްޔާ‬

‫ފިނޮޅުތަކަށް ދާ ދަތުރު އިތުރުވާން ފެށުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖުމެއިރާގެ ކިބައިން ގެއްލިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް‬

‫ކޓުގައި ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހައި ޯ‬

‫އިއްޔެ ކުރި މަސައްކަތުން އެންމެ ފިނޮޅަކުން ‪108‬‬

‫ނަމަވެސް އެ ތަންތަނަށް ދާ މީހުން ފިނޮޅުތަށް‬

‫ލގެ ކުނި ނެގި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކި ޯ‬

‫ސާފުނުކުރާ ކަމަށާއި ކާއެއްޗެހި އާއި ޕްލާސްޓިކާއި‬

‫ނުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ވަނީ ޖުމެއިރާ‬ ‫ހައި ޯ‬

‫ކޓުގެ ހުކުމުގައިވަނީ ސިންގަޕޫރު‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬ހައި ޯ‬ ‫އާބިޓްރޭޝަންގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ނިމެންދެން‬

‫މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައި އޮތީ‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީ ފަދަ ތަކެތި އުކާފައި ހުރި ކަން‬

‫އާއި އެސްޕީއެޗްއާ ދެމެދު ‪ 2008‬ގައި ސޮއިކުރި‬

‫ގތަކަށް އަންގަންދެން‬ ‫ނުވަތަ ހައި ކޯޓުން އެހެން ޮ‬

‫ކށް ކަމަށާއި ދެ ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން ކޮންމެ‬ ‫ސިލްސިލާ ޮ‬

‫އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލަ ސިންގަޕޫރު‬

‫ސޓް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖުމެއިރާއަށް‬ ‫ރި ޯ‬

‫ނޅެއް ސާފުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ‬ ‫މަހަކު އެއް ފަހަރު ފި ޮ‬

‫އާބިޓްރޭޝަނަށް ޖުމެއިރާ އިން ހުށަހެޅުމުން އެ‬

‫ލިބޭ ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި އަދި އެ ހައްގުތަކަށް‬

‫ކންމެ މަހަކު ވެސް މި ކަމުގައި‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ގސް ކުނި އެޅުމުން އެ ދޫނިތައް‬ ‫އެތަންތަނަށް ޮ‬

‫މައްސަލަ އާބިޓްރޭޝަންގައި ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އުނިކަން އަންނާނެ ކަމެއް ނުކުރުމުގެ އިތުރުން‬

‫ބައިވެރިވާނީ އެންބީއޭއެމްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ‬

‫ދިރިއުޅޭ ތަންތަން މި ހަޑި ވަނީ‪ .‬އަދި ކުނި އަޅާފައި‬

‫އާބިޓްރޭޝަންގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން‬

‫އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމުގެ ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް‬

‫ސަފާރީއެއް ކަމަށާއި އެތަނުން ދާނީ އާ ފިނޮޅަކަށް‬

‫ހުންނަ އިރު ކާއެއްޗެހި އާއި ޕްލާސްޓިކް އެއްވެފައި‬

‫ވަގުތީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވާ‬

‫ބަދަލު ނުގެނައުމަށް އެސްޕީއެޗްގެ މައްޗަށް އަންގާ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުރުމުން ދޫނިތަކަށް ޕްލާސްޓިކް ކެވޭ‪ .‬މިއީ ވެސް‬

‫ކަމަށް އާބިޓްރޭޝަންގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޓަށް ނެރެވިދާނެ ކަމަށް‬ ‫އެފަދަ އަމުރެއް ހައި ޯ‬

‫ގތަށް އަމުރު ނެރުނީ އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި‬ ‫އެ ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ދެ ޖަމިއްޔާ އިން‬ ‫އަފްރާހު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ފާހަގަ ކުރެވުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނޅުތަކަކީ އެތައް ދޫންޏެއް ދިރިއުޅޭ މާހައުލު‪.‬‬ ‫"ފި ޮ‬

‫ބޑުވާ ކަމެއް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫ދަތުރުދާ ފަރާތްތައް އެ ތަންތަން ސާފުކޮށް‬

‫ކށް ސާފުކުރަން ހަ‬ ‫އިއްޔެ ދަތުރުކުރި ފިނޮޅު އެއް ޮ‬

‫އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އާއި ފަނޑިޔާރު‬

‫ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތު އިރު ހޭދަވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަހައްޓަން ސަމާލުވާން އަފްރާހު އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ހުސައިން ޝަހީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދުގެ‬

‫ހެނދުނު ‪ 8:00‬ގައި ފުރި މީހުންނަށް އަނބުރާ‬

‫ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން ކުނި މަދުކުރަން‬

‫ކުރިން ޖުމެއިރާއާ އެކު އެސްޕީއެޗުން މަޝްވަރާކުރި‬

‫އިއްތިފާގުންނެވެ‪ .‬ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ އިސް‬

‫އާދެވުނީ މެންދުރު ‪ 3:00‬ގެ ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި އަދި މިދިޔަ މެއި މަހު‬

‫ފަނޑިޔާރު ހާތިފް އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުކުމުގައި ވަނީ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމުގެ‬

‫އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމަށް ފަހު ޖެހިގެން އައި‬

‫މީގެ ކުރިން އާބިޓްރޭޝަނާ ގުޅޭ ބައެއް‬

‫ދުވަހު އެހެން ކުންފުންޏަކާ އެކު އެސްޕީއެޗްއިން‬

‫ކޓުން ނިންމާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މައްސަލަތައް ހައި ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އެ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ޮ‬

‫ބޭރުގައި ހިނގަމުންދާ އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލައަކާ‬

‫"އޭގެ ތެރޭގައި ޕްލާސްޓިކްފުޅި ބޭނުން ކުރުމުގެ‬

‫ޓތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި‬ ‫އެ މީހުން އާންމުކުރި ފޮ ޯ‬ ‫ބތަކެތީގެ އިތުރުން ދަގަނޑު ފަދަ ތަކެތި ވެސް އެ‬ ‫ކާ ޯ‬

‫ބަދަލުގައި ރި‪-‬ޔޫސަބަލް އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުން ހިމެނޭ‪"،‬‬

‫ނޅަށް އުކާފައި ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ފި ޮ‬

‫އަފްރާހު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މުސްތަގުބަލުގައި މި މަސައްކަތް ކުރާނީ ހާއްސަ‬

‫ނޅުތަކަށް ކުނި އަޅާފައި ހުންނަ މައްސަލައާ‬ ‫ފި ޮ‬

‫ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި އާ ކުންފުންޏަކާ އެކު‬

‫ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ހައި ކޯޓުން މި ނެރުނީ‬

‫ގުޅިގެން އަފްރާހު ވިދާޅުވީ އެއީ އެއްވެސް ކުންޏެއް‬

‫ކެމްޕެއިނަކާ އެކު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ދަތުރުދާ‬

‫އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަކީ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން‬

‫އަލަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެހެނިހެން އެއްޗެއް ހުރެގެން ނުވާނެ ތަންތަން‬

‫މީހުން އެ މީހުން ގެންދާ ކުނި އަނބުރާ ގެންދަން މި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ދަތުރުދާ މީހުންގެ އަމަލުތަކުން‬

‫ކެމްޕެއިނުގައި ގޮވާލާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖުމެއިރާ އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް‬

‫ރައީސް‪ ،‬ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ބޭ ފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‪ ،‬ވޯލްޑް‬ ‫ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ކަންޓްރީ‬ ‫ޑިރެކްޓަރު ފެރިސް ހަޑާޑް ޒާވޮސް އަދި ކަންޓްރީ‬ ‫އ ކަންޑާއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި‬ ‫މެނޭޖަރު ޝި ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ވލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ‬ ‫ޯ‬ ‫އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ ޝުކުރު‬ ‫އަދާކުރެއްވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން‪ ،‬ފާއިތުވި ‪ 45‬އަހަރު ތެރޭގައި މެދުކެނޑުމެއް‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ނެތި ވަމުން އަންނަ އެހީ އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ވލްޑު ބޭންކުގެ‬ ‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ މި ދުވަސްވަރު ޯ‬ ‫ބޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ‬ ‫އެއްބާރުލުން ކުރިއަށް ވުރެ ޮ‬ ‫އތް ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ޮ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވި ކަމަށް‬ ‫އފީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ޮ‬ ‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ދިމާވި‬ ‫ދަތިކަމުގައި އެހީވި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ‬ ‫ވލްޑް ބޭންކު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތެރޭގައި ޯ‬ ‫ވލްޑު ބޭންކުން ވަނީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި‬ ‫ޯ‬ ‫‪ 32‬ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ‪ 295‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪4.5‬‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި‬ ‫ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަ ޮ‬ ‫ޕަބްލިކް ފައިނޭންސިން އާއި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ‬ ‫ޕްރޮކްޓުތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އާއި ތައުލީމީ‬ ‫ރޖެކްޓުތައް ހިމެނެ‬ ‫ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާ ޕް ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް‬ ‫އިސްލާހުކުރާނަން‪ :‬ނަސީމް‬

‫ބައްޕައަށް ދޭ އަނިޔާއަ ްށ‬ ‫ޖަވާބުދާރީވާން ޖެ ހޭނެ‪ :‬ޒެއިން‬ ‫ކުށުގެ މޭސްތިރިން ގޭގައި އަރާމުކުރަން‬ ‫ބައިތިއްބައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬ ‫ޖަލަށްލައި އަނިޔާދެމުންދަނީ ސިޔާސީގޮތުން ބަދަލު‬

‫ކަމެއް ހުރެ އެއީ "ދެއުޅިއެއްނުވާ" ހުކުމެއް ކަމަށް‬

‫ހިފަން ކަމަށާއި ހާލަތު ބަދަލުވެ އެ އަނިޔާއަށް މި‬ ‫ކަމަށް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީން ޖަލަށްލިތާ އަހަރެއް ފުރުމާ ގުޅިގެން‬ ‫ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޒެއިން ވިދާޅުވީ ބައްޕާފުޅާ މެދު މި‬ ‫އެކަމުގެ ދަލީލަކީ‪ ،‬ކުށުގެ މޭސްތިރިންގެ ޖަލު ހުކުމާ‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ‪ .‬އެ ބެންޗުގެ ރިއާސަތު‬

‫އެކު ގޭގައި ބޭތިއްބެވުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބެލެހެއްޓެވި އަލީ ރަޝީދަކީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން‬

‫ލންޑްރިންގެ އިތުރު‬ ‫ދައުވާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬މަނީ ޯ‬

‫ޔަގީންކަން އާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް‬

‫ދަތިކަމުގެ އިތުރުން ތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅުން ހުރި‬

‫އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޝަކުވާތައް ވެސް ފެންމަތިވެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ‪ ،‬ބައެއް ތެލެސީމިއާ‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގުމާ ކުރިން ހަވާލުވެ‬

‫ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނެވެރިންނާ‪ ،‬މިދިޔަ މަހުގެ‬

‫ހުންނެވި މުހައްމަދު އަސްލަމް ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ‬

‫‪ 22‬ގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި‬

‫ކުރިން ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު‪ ،‬ރަޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ނަސީމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އެ ސެންޓަރަށް‬

‫ގތުގައި އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ‬ ‫މިނިސްޓްރީން ބުނި ޮ‬

‫ދާދި ފަހުން ޒިޔާރާތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ‪ .‬އެ ޒިޔާރާތާ‬

‫ބޑުވުންތައް މިނިސްޓަރާ‬ ‫ކުދިންގެ ޝަކުވާތަކާއި ކަން ޮ‬

‫ގުޅިގެން ތެލެސީމިއާ ކުއްޖަކު ކުރި ޓުވީޓުގައި އޭނާ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަން ކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް‪،‬‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬

‫ވެސް ބުނީ ނަޝީދު ޒިޔާރާތްކުރެއްވި އިރު ތނުގެ‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު‬

‫ފރުވަން ވެރިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ‬ ‫ހަގީގީ މަންޒަރު ޮ‬

‫ވިދާޅުވެފައި ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަކީ އެ ކުދިންނާ ގާތް‬

‫ލކްޑައުން އާއި‬ ‫ކޮވިޑް‪19-‬އާ ގުޅިގެން ކުރި ޮ‬

‫އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ އިހުސާސް ލިބިދޭ ތަނަކަށް‬

‫ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދިން ފަހުން ވެސް ލޭ ލިބމުގެ‬

‫ބަދަލުކުރުމުގެ އަމާޒު ހިފާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނަސީމް‬

‫ދަތިތައް ކުރިމަތިވެގެން ވެސް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުން‬

‫ދެއްވި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ‬ ‫އެކަން އާންމު ޮ‬

‫ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރާ ގުޅުވައިގެން ގިނަ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގަ އާއި‬ ‫ޯ‬ ‫ޝަކުވާތަކެއް އަބަދުވެސް‬

‫ގތުގައި މިހާރު އެ މައްސަލަ ވަނީ‬ ‫ސެންޓަރުން ބުނި ޮ‬ ‫ހައްލުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކެމް ޕޭން ނުކުރެ ވޭ ކަމަށް ބުނެ‬ ‫އިދިކޮޅުން ކޯޓަށް!‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މަޝްވަރާ‬ ‫ކުރަމުން މި ގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނީ ޓީމާ‬ ‫އެކީގައި‪ ،‬ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ‪ ،‬މި މައްސަލަ‬

‫ލކަލް ކައުންސިލް‬ ‫އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ޯ‬ ‫އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގައި ހަމަހަމަ ފުރުސަތު‬ ‫ނުލިބޭ ކަމަށް ބުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން‬

‫ކޓަށް ވައްދަން ‪ --‬އަބްދުއްރަހީމް‬ ‫ޯ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް ދައްޗަކީ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްވެސް ރަށަކަށް ދަތުރެއް‬

‫ކލިޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ‬ ‫ވިސްނާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޯ‬

‫ނުކުރެވޭ‪ .‬ސަރުކާރުން އެކި ނަންނަމުގައި ރަށްރަށަށް‬

‫ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫އެބަ ދަތުރުކުރޭ‪ ،‬ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީން‪ ،‬ދައުތަލުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަޒީރުން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުގެ މެމްބަރުން‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމް‪/‬ޕީއެންސީން ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންއެއްގައި‬

‫ކލިޝަނުން އަންނަނީ‬ ‫އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އެ ޯ‬ ‫ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން‬

‫އެހެންވީމަ ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ނެތް‪ ،‬ހަމަހަމަ ކަމެއް‬ ‫ނެތް‪ "،‬އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ގާނޫނީ ޓީމާ އެކު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައި ހުރި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރަން ރަށްރަށަށް‬

‫ކެމްޕޭންކުރަން ޕީޕީއެމް‪/‬ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ‬

‫ދަތުރު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް‬

‫އިސްވެރިންނަށް ދަތުރުނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ރަށްރަށުގައި‬

‫ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ދަތުރުފަތުރު‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ކެމްޕޭންތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރިއާ‬

‫އންނަނީ ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫ކުރުމުގައި ޮ‬

‫އެކު ކުރިއަށް ގެންދަން އޭނާ އެދިވަޑައިގަތެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އެކި މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅިގެން‬

‫މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ނުލާ ހުރި ރަށްރަށް ފިޔަވައި‪،‬‬

‫އެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ‬

‫އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭ ކަމާއި އެ‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ވެސް އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ‬ ‫އަދި މިހާރު ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ބޑަށް އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން ވަރަށް ޮ‬

‫ލންޑްރިންގެ މައްސަލައެއްގައި އުފުލި‬ ‫ގުޅޭ މަނީ ޯ‬

‫ކށް ދެއްވާނެ ކަމުގެ‬ ‫ކުދިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލު ޮ‬

‫އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ‬ ‫ކޓުން ޔާމީނަށް ހުކުމް‬ ‫ރަޝީދަށެވެ‪ .‬ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ޔާމީނަށް މި‬

‫ތަނުން ލިބެން ޖެހޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ދަތިތަކާއި ޖާގައިގެ‬

‫ޒެއިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތަޖުރިބާ ނެތް ފަނޑިޔާރެއް ކަމަށް ޒެއިން‬

‫އިއްވީ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން‪ ،‬އެ ހުރިހާ‬

‫ސަރުކާރުގައި އިއްވީ‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ‬

‫ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެ‬

‫ސަރުކާރުން ކުރައްވާފައިވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬ތަހުގީގީ މަރުހަލާ‬ ‫އާއި ޝަރުއީ މަރުހަލާގައި ވެސް ފުށުއަރާ އެތައް‬

‫ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ‬

‫ގތުން ވެސް އާންމުވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫އެހެނިހެން ގޮތް ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ފަނޑިޔާރުކުރަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ހމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ‬ ‫ޒެއިން ވަނީ ޯ‬ ‫ބޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް ވަރަށް ޮ‬ ‫ގތުގައި ކޯޓުތަކުގެ‬ ‫އޭނާ ތުހުމަތު ކުރައްވާ ޮ‬

‫މައްސަލައެއްގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު މައްޗަށް ވަނީ‬

‫އަމުރާ ޚިލާފަށް އިމްރާން ގެންދަވަނީ ވަކީލުންނަށް‬

‫ދައުވާ އުފުލައިފައެވެ‪ .‬އެ ޝަރީއަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުރަސްއަޅުއްވައި ބައްޕާފުޅަށް ޖެއްސުންކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވަނީ އަނިޔާވެރި‬ ‫"ރައީސް ޔާމީނަށް ޮ‬

‫"ދެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް‬

‫ހުކުމެއް‪ ،‬ނުހައްގު ހުކުމެއް‪ .‬ކުރިއަށް ވައްދާފައި‬

‫ކށްދެމޭ‪ ،‬އެވެނި ކަމެއް‬ ‫ތިމަންނަމެން މިވެނި ކަމެއް ޮ‬

‫ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވެސް ހެކި އުފައްދަމުން ދަނީ‪"،‬‬

‫ކޮށްދެމޭ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ފެނިގެންދާ‬

‫ޝަރީއަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ މައްސަލައަށް‬

‫މަންޒަރަކީ ވިދާޅުވާތަން ތިމަންނާ ނުވާނަމޭ‬

‫އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޒެއިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މޭސްތިރިއަކަށް ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއަކަށް އެހީވާ‪"،‬‬

‫މި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހަމަޔާއި އިންސާފުން‬ ‫ބޭރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ނަން ވިދާޅު‬ ‫ގތުގައި ޒެއިން ނެންގެވީ ކުރީގެ‬ ‫ނުވެ މައްސަލައެއްގެ ޮ‬

‫ފނުއްވަމުން ޒެއިން‬ ‫އިމްރާނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ކުށެއް ސާބިތުވެ ޖަލު ހުކުމުގައި ހުންނެވި އިރު‬

‫ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމާ‬

‫އޭނާ [މިނިސްޓަރު އިމްރާން]އާ ދޭތެރޭގައި ރައީސް‬

‫އެކު ގޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނެވި މައްސަލައަށެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީން ބެހެއްޓެވި އިހްސާންތެރިކަމެއް އޭނާގެ ހަނދާނެއް‬

‫އަދީބު ގޭގައި ހުންނެވުމުގެ ފާޑުކިއުންތަކަށް މި‬

‫ނެތް‪".‬‬

‫ސަރުކާރުން ދިން ޖަވާބަކީ ނިދުމަށް އަދީބު‬

‫އަނިޔާތަކާ އެކު ވެސް ޔާމީން ހުންނެވީ‬

‫ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ މެޝިން ޖަލުގައި ބޭނުން‬

‫ސާބިތުކަމާ އެކުގައި ކަމަށާއި އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް‬

‫ނުކުރެވުމެވެ‪.‬‬

‫ވުރެން އިސްކުރައްވަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ކަމަށާއި‬

‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ކުށުގައި‬

‫ކޓަށް ގެންނަ މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫އެ މަނިކުފާނު ޯ‬

‫ކށްފައިވާ އަދީބުގެ އިތުރުން‬ ‫ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ޮ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް‬ ‫ނުދައްކައި ފޮރުވައިގެން ޮ‬

‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ޒިޔަތު‬

‫ފުރުވާލަނީ ކަމަށް ޒެއިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ހުންނަނީ ގޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ސަރުކާރު ހިންގަވަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް‬

‫މި ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން‪ ،‬ޒެއިން‬ ‫ގތުގައި ބައްޕާފުޅުގެ ވެރިކަމުގައި‬ ‫ސިފަކުރެއްވި ޮ‬

‫ވެސް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު‬

‫މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ބްރިޖަކާއި ‪25‬‬

‫ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ މި ދުވަސް ހިނގައިދާނެއޭ‪.‬‬

‫ޕޓުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ‬ ‫ހސްޕިޓަލަކާއި އެއާ ޯ‬ ‫ބުރީގެ ޮ‬

‫ނންނާނެއޭ‪ .‬ﷲގެ ހަޟުރަތުގައި‬ ‫މިހެން އަބަދަކު ޯ‬

‫ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ވެސް ފެނުނީ ތަރައްގީގެ‬

‫ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ދުވަހެއް ވެސް އޮންނާނެ‪ .‬ދިވެހި‬

‫މަޝްރޫއުތަކެވެ‪ .‬އެ މަޝްރޫއުތަކާ އެކު އިގްތިސާދީ‬

‫ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ‬

‫ކުރިއެރުން ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯއްދަވައި ދެއްވި‬

‫ދުވަހެއް ވެސް އަންނާނެ‪ "،‬ޒެއިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ސިޔާސީ ބަދަލު ހިފަމުންދާ‬ ‫"ގާނޫނީ ކުށް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ބައްޕާފުޅު ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއިރު‬

‫ތަން މި ފެންނަނީ‪ .‬އަދި ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު‬

‫ދައުލަތުގެ ރިޒާވުގައި ‪ 300‬މިލިއަން ޑޮލަރު ހުއްޓައި‬

‫އާލާކުރަމުންދާތަން މި ފެންނަނީ‪ .‬މިހެން ވާކަމަށް‬

‫ދައުރު ނިންމެވިއިރު އެ އަދަދު ވަނީ ‪ 750‬މިލިއަން‬

‫ވަންޏާ‪ ،‬ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ‪".‬‬

‫ޑޮލަރަށް ހައްދަވައި ދެއްވާފައި ކަމަށެވެ‪ .‬ސޮވަރިން‬

‫ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހުގައި ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ‬

‫ފަންޑެއް އުފައްދަވައި ‪ 250‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ވެސް މި ސަރުކާރުން‬

‫ޖަމާކުރެއްވި ކަމަށާއި ފިސްކަލް ރިޒާވެއް އުފެއްދުމަކީ‬

‫އޮޅުވާލަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ޒެއިން ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫މި ގައުމުގައި ކުރިން އެއްވެސް ސަރުކާރެއްގައި‬

‫ކޅަށް އަޑު އުފުލުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއް‬ ‫އެކަމާ ދެ ޮ‬

‫ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އެކަމުގައި ދެމިތިބެން ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމިއްޔަތާއި ހަރުމުދާ ވިއްކާނުލައި ހައްގު ހޯދައި‬

‫"އެ ފަސް އަހަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން އާއިލާއަށް‬ ‫ކުރިމަތިވި އެންމެ އުނދަގޫ ފަސް އަހަރު‪ .‬އެ ފަސް‬

‫ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ވެ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަކީ‬

‫އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ހޭދަކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ތބުގައި ވެސް ކުރެއްވި ވަސިއްޔަތް‬ ‫ޔާމީންގެ ވަދާއީ ޚި ޯ‬

‫ގތުގައި‪ "،‬ޒެއިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޚާދިމެއްގެ ޮ‬

‫ކަމަށް ޒެއިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ޔާމީންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫"އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ އަޑު އުފުލުން‪.‬‬

‫ހުރަސްއެޅުމަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން އެތަކެއް‬

‫ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަޑު ގަދަވާނެ‪ .‬ސަރުކާރަށް އަޑު‬

‫ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވި އެވެ‪ .‬ތިން ބަޣާވާތެއް‬

‫އިއްވަވާ‪ ،‬ޒިންމާދާރުކުރުވާ‪ "،‬ހާލަތު ބަދަލު ކުރެވޭނީ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް‬ ‫ގެންނަން އުޅުނު ކަމަށާއި ޮ‬

‫މަސައްކަތްކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޒެއިން ވިދާޅުވި‬

‫ފޭލްވީ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ޒެއިން ސިފަކުރެއްވީ‬ ‫ބަޣާވާތުގެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޒެއިން ވިދާޅުވީ ޔާމީނަށް އިއްވީ ސިޔާސީ‬

‫ކޅުން މޭޑޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ އާއި ދަތުރުކުރެއްވި‬ ‫އިދި ޮ‬

‫އތީ މައްސަލަ ބެލި ގާޒީ‬ ‫ހުކުމެއްކަން ފެންނަން ޮ‬

‫ކށްލަން އުޅުމާއި ޝަރުއީ‬ ‫ލޯންޗްކޮޅު ގޮއްވާލައި އަވަހާރަ ޮ‬

‫ކމިޝަންގެ ނުފޫޒުން ފަހު ވަގުތު‬ ‫ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ޮ‬

‫ކޅުން ކުރި ކަންކަމެވެ‪.‬‬ ‫ނިޒާމް މެދުވެރިކޮށް އިދި ޮ‬

‫ސަސްޕެންޑްކުރުމާއި ތަޖުރިބާ ނެތް ފަނޑިޔާރަކު‬

‫ޒެއިން ވިދާޅުވީ ދަތި އުނދަގޫ ފަސް އަހަރު‬

‫ލައްވައި ހުކުމް އިއްވުމަށް ފަހު ވެދުމަކަށް ސުޕްރީމް‬

‫ނަމަވެސް ކާމިޔާބީއަކީ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް‬

‫ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ހަމަޖެއްސެވުން ފަދަ ކަންކަން މި‬

‫ނިންމަވާލެއްވުން ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫ނާއުންމީ ީދ‬ ‫ދިވެހިން ގިނަވެ‬ ‫އައްޑާތައް ފުރިފައި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫އެވެ‪ .‬ވަކީލުކަން ކިޔަވަމުން އައި ޒުވާން އަންހެން‬

‫"ހިތްވަރުލާފައި" އެ މީހުން އުޅެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ކުއްޖަކާ ވެސް ދިމާވި އެވެ‪ .‬އަތްތެރި މަސައްކަތާއި‬

‫ކޅެއް" ގަނެލަން ހުސް ގޯނި‬ ‫އެކަކު ބުނީ "އެތި ޮ‬

‫ކުރެހުމުގެ ފަންނުގެ ފިރިހެނަކު ވެސް‪ ،‬ކޮންމެ‬ ‫ދުވަހަކު މަސްތުވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ކަނޑު‬

‫ވިއްކައިގެން ވެސް ލާރި ހޯދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން ސިކް ވާތީވެ އެ އެއްޗެހި ވެސް‬

‫އުޅަނދުފަހަރުގެ ކައްޕިއަކު ވެސް ވަނީ މަގު އޮޅި‪،‬‬

‫ވިއްކަނީ‪ .‬އެއްލައިލާފައި ހުންނަ ގޯނި ހޮވައިގެން‪،‬‬

‫ރަށުގައި ހުރި ކުޑަދަރިފުޅާއި އަންހެނުންގެ މަތިން‬

‫ގންޏެއް‪ .‬ފަންސާސް ގޯނި‬ ‫އެ ވެސް ރުފިޔާއަކަށް ޯ‬

‫ހަނދާން ނެތިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަކޮށްގެން ވެސް އެބަ ވިއްކަން‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ތިން ފަހަރަކު އެއް އަންހެނަކާ‬

‫މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ވުރެ‪" ،‬ހޫނު އަލިފާން ކެޔަސް‬

‫ބޑަށް މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ‬ ‫ސަމްމާމުއާގެ ޮ‬ ‫މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އަންހެނުން އާންމުކޮށް ގޮސް‬ ‫އޕަރޭޝަންގައި އެތަނަށް‬ ‫އުޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ނޫސްވެރިން ދިޔައިރު‪ ،‬ތިން‬ ‫ފަހަރަކު އެއް އަންހެނަކާ ދިމާވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތޅުގެ ރަށަކަށް އުފަން‪ ،‬މިހާރު އުމުރުން‬ ‫ޅ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫‪ 31‬އަހަރުގެ އެ އަންހެންމީހާ މަސްތުވާތަކެތި‬ ‫ބޭނުންކުރަން ފެށީ އުމުރުން އެންމެ ‪ 15‬އަހަރުގަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޖަލުގައި އަށް އަހަރު ހޭދަކުރި އެވެ‪ .‬ކައިވެނީގެ‬ ‫ބޭރުން ލިބުނު ދަރިފުޅަށް ‪ 14‬އަހަރު ވިއިރު އެ‬ ‫ކުއްޖާ ނުފެންނަތާ ވެސް މިހާރު ‪ 10‬އަހަރު ވެއްޖެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފުމުން ދަރިފުޅު ފެންނަ‬ ‫ހިސާބަށް ދާން ވެސް ބޭނުންނުވަނީ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިއަ ‪ 15‬ވަރަކަށް އަހަރު އެއިން‬ ‫ސަލާމަތްނުވެވިގެން‪ ،‬ދިރިއުޅުމުގެ މިސްރާބު ގެއްލި‪ ،‬ހަމަ‬ ‫މަގަށް އެޅޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގުނަސް އޭނާ ވެސް ބުނީ‬ ‫"މި ކަމުން ރަނގަޅުވާން ބޭނުން" ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުމެއް ނުހިފުނެވެ‪ .‬މިހާރު‬ ‫ކށްގެން ހުރީ އަލުން އެންޑީއޭ އިން ޖާގަ‬ ‫އިންތިޒާރު ޮ‬ ‫ލިބި‪ ،‬މި ހުތުރު އަދި ނުސާފު ހަޔާތުން ދުރުވެވޭނެ‬ ‫މަސައްކަތް ފެށޭނެ އިރަކަށެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅުވާނެ"‬ ‫ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެންތައް ދެކެމުން‬ ‫އައި ‪ 30‬އަހަރުގެ އަންހެނަކާ ދިމާވީ ހެންވޭރުގައި‬ ‫ހުރި އައްޑާއެއް ކައިރިންނެވެ‪ .‬އޭނާ ވެސް‪ ،‬އޭގެ‬ ‫ގތަށް‪ ،‬އައްޑާ ތެރޭގައި‬ ‫އެހެން މީހުންނެކޭ އެއް ޮ‬ ‫މަސްތުވެގަންނަން ލަދެއް ނެތި އެވެ‪ .‬ކުރީގެ‬ ‫އުއްމީދުތަކަކީ‪ ،‬މިހާރު ހަމައެކަނި ބުނެލާ ހުސް‬ ‫ވާހަކައެއް ފަދަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލ އިން ފައުންޑޭޝަން‬ ‫މައުހަދުން ޝަރީއާ އެންޑް ޯ‬ ‫ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިތުރުން ގާރީ ކޯސް ވެސް‬ ‫އޭނާ ހެދި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އުއްމީދުތަކާ އެކު އެ‬ ‫ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށް‪ ،‬އުމުރުން ‪ 19‬އަހަރުގައި‬ ‫އޭނާގެ މިސްރާބު ގެއްލުނީ‪ ،‬ރައްޓެހިންނާ އެކު‬ ‫މަޖާކުރުމުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ފެށި‬ ‫ހިސާބުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ރިހެބަށް ގޮސް ފަރުވާ‬ ‫ހޯދި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަލުން އަނެއްކާވެސް އޭނާ‬ ‫ހުރީ‪ ،‬ހަޑިމުޑުދާރު އައްޑާއެއްގެ އާންމު މެހެމާނަކަށް‬ ‫ބަދަލުވެފަ އެވެ‪ .‬މަސްތުވެލަން ބޭނުންވުމުން އެތިކޮޅެއް‬ ‫ގސް ވަންނަނީ އޭގެ އައްޑާއަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ގަނެލައިގެން ޮ‬ ‫އެކަމަކު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން‪ ،‬އެހެން‬ ‫މީހުންނަށް އޭނާ ދިން ރަނގަޅު މެސެޖެއް ވެސް‬

‫މ‪ .‬ސަމްމާމުއާގެއަށް ދިޔައިރު‪ ،‬އެ ތަނުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ފނުވާލަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން‬ ‫ތިބި ބަޔަކު ފުލުހުން ޮ‬ ‫އަލީ‪ /‬މިހާރު‬ ‫މި ހާލިތަކުން ފެންނަ ބިރުވެރިކަމަކީ މި މަސްތުން‬ ‫ބޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެވެ‪.‬‬ ‫ސަލާމަތްވުމުގައި ހުރި ޮ‬ ‫ފުލުހުންގެ މަގުސަދަކީ ވެސް އެކަން އާންމުންނާ‬ ‫ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ‪ .‬މި އެންމެން ހައްޔަރުކުރުމަކީ‬ ‫ހައްލު ނޫން ކަމާއި ފަރުވާ އާއި އަޒުމާއި އުއްމީދާއި‬ ‫މުޅި މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބި‪ ،‬މި ހިތާމަވެރި‬ ‫ސަފުހާ ފޮހެނުލެވޭނެ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި "މުޖަތަމައުގައި‬ ‫އެއް ޒުވާނަކު ބުނި ޮ‬ ‫ބޭނުންހިފޭ މީހަކަށް ވާން" ބޭނުންވިޔަސް‪ ،‬ފަރުވާ‬ ‫ނުލިބި ދެން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގައި އެސިސްޓެންޓް‬ ‫އފިސަރަކަށް އުޅެފައި‪ ،‬މަތީ ތައުލީމް‬ ‫ފައިނޭންޝަލް ޮ‬ ‫ހާސިލްކުރަން ވަޒީފާ އިން ވަކިވި ޒުވާނާ ހުރީ އެ‬ ‫މަގުން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ހާލަތެއްގައެއް ނޫނެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬ ‫ކންމެވެސް އައްޑާއަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ސިކުނޑި ގެންގޮސްދެނީ ޮ‬ ‫އެތަނުގައި އެހެން މީހުންނާ އެކު މަސްތުވެ‪،‬‬ ‫އަނެއްކާވެސް ހަމަހޭވެރިކަން ގެއްލިދެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ސިނގިރޭޓަކީ އަހަރެންގެ ހަލާކު" ކަމަށް ބުނި‬ ‫ގތުގައި އަމިއްލަ ނަފުސު ދެކެ‬ ‫ޒުވާނަކު ކިޔައިދިން ޮ‬ ‫އޭނާ ލަދު ވެސް ގަނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އައްޑާތަކަށް‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މ‪ .‬ސަމްމާމުއާގޭގެ މަތީ ކޮޓަރީގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި‬

‫ހާލިތަކެވެ‪ .‬މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި‬ ‫ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އާންމު ނަމުން ނަމަ އައްޑާތަކެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ "އެންޓި ‪ -‬ސްޓްރީޓް‬ ‫ޑީލިން އޮޕަރެޝަން"ގައި މިދިއަ ބުރާސްދަތި ދުވަހުން‬

‫ތަރުތީބު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ‪ .‬ފާރުތަކުގައި އެކި ކަހަލަ‬

‫ފެށިގެން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ބައެއް ނޫސްވެރިން‬

‫ލިއުންތަކެވެ‪ .‬ކުލަ ވެއްޓި ހަޑިވެފަ އެވެ‪ .‬ކުޑަދޮރުގެ‬

‫ބައިވެރިކޮށް‪ ،‬އައްޑާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް‪ ،‬ހާލަތު ބެލުމުގެ‬

‫ދޮރުފަތެއް ނެތެވެ‪ .‬އެ ހާލުގައި ހުރި ކޮޓަރިއެކޭ‬

‫ކންމެ ތަނަކުން ވެސް‬ ‫ފުރުސަތު ލިބުނެވެ‪ .‬އެއިން ޮ‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ޒިޔާރަތްކޮށް‪ ،‬މަސްތުވާ‬ ‫އެތަނަށް ޮ‬

‫ފެނުނީ ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ފެތުރިފައި‬

‫ދިއުން ހުއްޓުވޭނެ ހިތްވަރެއް ނެތްކަން ގަބޫލު ވެސް‬ ‫ކުރެ އެވެ‪ .‬މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އޭނާގެ ދެވިހިފުން އޮތް‬ ‫މިންވަރު‪ ،‬މައިންބަފައިން އޭނާއަށް ގަނެދިން މޮބައިލް‬ ‫ފނުތަކުން މިސާލު ދެއްކި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މިދިއަ އަހަރު ޖަލުން މިނިވަންވުމުން އާއިލާއަށް‬ ‫އުއްމީދެއް ލިބުނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުން އަލުން‬ ‫ފަށައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި މައިންބަފައިން ގަނެދިނީ‬ ‫ފނު އަތުގައި ބޭއްވޭ ގޮތެއް‬ ‫ފޯނެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޯ‬ ‫ނުވި އެވެ‪ .‬އަލުން މަސްތުވެގަތުމަށް ވިއްކާލީ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންގެ ދިރިއުޅުމެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫އޮތް ނިސްބަތާއި މި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްނުވެއްޖެ‬

‫އެ އެންމެންގެ ހަޔާތުގެ މިސްރާބު ވަނީ ގެއްލިފަ‬

‫އތް ކޮވިޑަށް ވުރެ ވެސް‬ ‫ނަމަ‪ ،‬މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އުއްމީދެއް ނުފެނެ އެވެ‪ .‬އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬ދިގުދެމިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ‬ ‫އޭގެ ނުރައްކާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފުރިފައިވަނީ ހަމައެކަނި މާޔޫސްކަމާއި އެ މާޔޫސްކަން‬

‫ނިޝާންތަކެވެ‪.‬‬

‫ކައިރީގައި ބުނާކަށް ނުކެރޭ ފޯނެއް ގަނެދޭށޭ‪"،‬‬

‫ކށްދޭ މަސްތުވުމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޮޑު ޮ‬ ‫މާލޭގައި ފާޅުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން‬

‫މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައި ތިބީ‪ ،‬ދިރިއުޅުމާ‬ ‫މެދު ކުރިން އުއްމީދެއް ނެތް ބައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ހާއްސަ މިފަދަ އެތައް ތަނެއް މިހާރު އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫އައްޑާތަކުން ދިމާވި ބައެއް މީހުންނަކީ ހުނަރުވެރިންނެވެ‪.‬‬

‫މިއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހި އެއިން‬

‫މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ އަޒުމުގައި‪ ،‬އޭގެ ބައެއް‬

‫ސަލާމަތްނުވެވި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެތައް ސަތޭކަ‬

‫ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރި މީހުންނެވެ‪ .‬އެއް ޒުވާނަކު ހުރީ‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ވެސް މަސްތުވެގަންނަ‬ ‫ބަޔަކު އެއްވެ‪ޮ ،‬‬

‫އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާ އިން ޑިޕްލޮމާ ހަދާފަ‬

‫ފނު ވިއްކާލައިފި‬ ‫އެހެން ގޮސް މިހާތަނަށް ހަތަރު ޯ‬ ‫ބނީ‪ .‬މިހާރު މަންމަމެން‬ ‫"ފޯނު ވިއްކާލާފައި ޮ‬ ‫ކުޑައިރުއްސުރެ އާއިލާއާ އެކު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން‬ ‫އަންނަ ޒުވާނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ތިން މަސް ތެރޭގައި ހަތަރު ފޯނު ގަނެދިނީމާ‬ ‫ވެސް ވީ ވަރަކީ މިއީ‪".‬‬ ‫ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުމަށް މަސައްކަތެއް‬ ‫ހދައިގެން އެ ބޭނުންކުރަން‬ ‫ނުކުރިޔަސް މަސްތުވާތަކެތި ޯ‬

‫ގތުގައި ކަމަކާ ދެރަވެގެން‬ ‫އެބަ އޮތެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫ޔވާ ވަރުގެ އެއްޗެއް‬ ‫ނަމަވެސް މިއީ ބޭނުންކުރަން ހެ ޮ‬ ‫ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫"މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދިޔައީމަ އެ ލިބެނީ‬ ‫ކުރިއެރުމެއް ނޫނޭ‪ .‬އެ މީހަކު ދާނީ ހުރި ވަރަށް ވުރެ‬ ‫ދަށަށް‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކުރެހުމަށާއި ލަކުޑީގެ މަސައްކަތަށް ހުނަރުވެރި‬ ‫‪ 34‬އަހަރުގެ ޒުވާނަކާ ބައްދަލުވި އެވެ‪ .‬ރީތިކޮށް‪ ،‬އަދި‬ ‫ކށް ކުދިކުދި އޮޑިފަހަރު ހަދާލުމަކީ އޭނާއަށް‬ ‫އެހާމެ ނަލަ ޮ‬ ‫ނުހަނު ފަސޭހަ މަސައްކަތެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ ބުނާ‬ ‫ގޮތުން ކައިވެންޏެއް ނުކުރެވި‪ ،‬ދިރިއުޅުމެއް ވެސް‬ ‫ނުފެށި އުޅެން މި ޖެހެނީ‪ ،‬މަސްތުވެގަތުމުގެ ނުބައި‬ ‫އާދައިން ސަލާމަތްނުވެވިގެންނެވެ‪ .‬މަސްތުވާތަކެތީގެ‬ ‫ވަބާގައި ޖެހުމަށް ވުރެ‪ ،‬އޭނާ ސިފަކުރި ގޮތުގައި‪" ،‬ހޫނު‬ ‫އަލިފާން ކެޔަސް މާ ރަނގަޅުވާނެ" އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކުހެން އެ ދަނީ‬ ‫އެކަމަކު އޭނާ ވެސް ޮ‬ ‫އައްޑާއަކަށެވެ‪ .‬އެތަނުގެ އަނދިރިކަމުގައި‪ ،‬ދިރިއުޅުން‬ ‫އިތުރަށް އަނދިރިކުރަނީ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކުން ލާރި ހޯދައިގެން އެއިން‬ ‫ކޮންމެވެސް ޮ‬ ‫ކންމެ މީހަކު ވެސް މަގުމަތިން ނުވަތަ ޑީލަރަކު އެ‬ ‫ޮ‬ ‫ހުރި ތަނަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގަނެލަ އެވެ‪ .‬އެ މީހުން‬ ‫އެ ބޭނުންކުރާނެ ތަނެއް ނެތުމުން ވަންނަނީ މާލޭގައި‬ ‫ގިނަވަމުން އަންނަ‪ ،‬އަދި ބަންދުކުރެވޭނެ ގާނޫނީ މަގެއް‬ ‫ފުލުހުންނަށް އަދި ފެންނަން ނެތް‪ ،‬އައްޑާއަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ތަނަކުން ވެސް ފެންނަނީ‬ ‫އެއިން ޮ‬ ‫އުއްމީދެއް ނެތް އެތައް ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ވެއްޓިފައި‬ ‫އޮތް އަނދިރި ވަޅުގަނޑެވެ‪ .‬ދިރިހުރުމުގެ މަޖުބޫރީ‬ ‫ހާލަތަކީ‪ ،‬އެ މީހުންނަށް‪ ،‬ހަމައެކަނި މަސްތުވެގަތުމެވެ‪.‬‬ ‫އެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވާނެ ހިތްވަރެއް‪ ،‬އޭގެ‬ ‫ތެރެއިން ގިނަ މީހުންގެ ނެތެވެ‪ .‬އެ ހިތްވަރު ހޯދައިދޭން‬ ‫ކށްފައި ހުރި އިދާރާތަކުގައި އެ‬ ‫ސަރުކާރުން ގާއިމް ޮ‬ ‫ފެންވަރެއް ވެސް ނެތްކަން‪ ،‬ބައެއް މީހުންގެ ވާހަތަކުން‬ ‫އެނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އައްޑާތަކުން އެ ދައްކައިދެނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ‬ ‫ވަބާގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނިޒާމްތައް ފުނޑެމުން‬ ‫ދާ ކަމެވެ‪ .‬މަޖަލަކަށް ނަމަވެސް‪ ،‬ނުވަތަ އެހެން‬ ‫ސަބަބަކާ ހުރެގެން ވިޔަސް‪ ،‬މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި‬ ‫ދިރިއުޅުމުގެ މިސްރާބު ގެއްލިފައި ތިބި އެތައް ހާސް‬ ‫ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ އެކު‪ ،‬މި މައްސަލަގަނޑުގައި‪،‬‬ ‫ދައުލަތުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ވެސް‪ ،‬އެހާމެ ބޮޑުވެއްޖެ‬ ‫ކަމެވެ‪.‬‬


‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވަކި ބަޔަކަށް އުސޫލު ހިނގާތީ‬ ‫ކަރަންޓީނު އަދަބަކަށް!‬

‫‪11‬‬

‫ގޅި ނުވެ ވަކި އުސޫލުތަކެއް‬ ‫އެހެން މީހުންނާ ގައި ޯ‬ ‫ހިފަހައްޓަން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންގައި ބުނެފައި‬ ‫އންނަނީ މިހެންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬ބަލި ނެތްކަމާއި އެ މީހެއްގެ ފަރާތުން‬ ‫އެހެން މީހަކަށް ބަލި ނުފެތުރޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫އެންމެ ބޮޑު ގޮތަކީ ‪ 14‬ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނެވެ‪ .‬ބަލި‬ ‫ބޑަށް ޔަގީންވާނެ ގޮތަކީ މި ‪14‬‬ ‫ނެތްކަން އެންމެ ޮ‬ ‫ދުވަހުގެ ފަހުން ޓެސްޓްކޮށް ބެލުމެވެ‪.‬‬

‫ބައެ ްއ ގައުމުތަކުގަ ިއ ‪ 14‬ދުވަހު ހުންނާކަން‬ ‫ނު ެޖހޭ‪ ،‬މިތާ ކީއްވެ؟‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ރަށްރަށުގައި ފެތުރުނަ ނުދޭން އަޅާފައިވާ‬ ‫އެންމެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅަކީ އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ‬ ‫ތަނަކުން‪ ،‬ބަލި ނެތް ރަށަކަށްދާ މީހާ ‪ 14‬ދުވަހުގެ‬ ‫ކަރަންޓީނުކުރުމެވެ‪ .‬ގަބޫލު ނުކުރެވުނު ކަމުގައި‬ ‫ބޑަށް ބަލި ފެތުރިގެން‬ ‫ވިޔަސް‪ ،‬މާލޭގައި މިހާ ޮ‬ ‫ކވިޑް އާންމު ނުވެ‬ ‫ދިޔައިރު ވެސް ރަށްރަށުގައި ޮ‬ ‫ބޑު އެއް ސަބަބަކީ މާލޭން ރަށްރަށަށް‬ ‫އޮތް އެންމެ ޮ‬ ‫ރލްކުރުމާއި ރަށްރަށަށް ދާ މީހުން‬ ‫ދިއުން ކޮންޓް ޯ‬ ‫ކަރަންޓީނުކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފަސް ދުވަސް‪ ،‬ހަތް ދުވަސް‬ ‫އަދި ‪ 10‬ދުވަސް ވެސް ކަރަންޓީނަށް ކަނޑައަޅާފައިވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ލަފާ‬ ‫އންނަ ވަރެއް ނޫނެވެ‪ .‬ކަރަންޓީނު މުއްދަތު‬ ‫ދީފައި ޮ‬ ‫ކުރުކޮށްފައިވާ ގިނަ ގައުމުތަކަކީ ބަލި ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫އާންމުވެފައިވާ ގައުމުތަކެވެ‪ .‬އެ ގައުމުތަކުގައި ބަލި‬ ‫ޖެހިފައިވާ މީހުން ގިނަކަމުން‪ ،‬ކަރަންޓީނަކީ މާނައެއް‬ ‫ހުރި ކަމަކަށް ވެސް ނުވަނީ އެވެ‪ .‬ކަރަންޓީނު މުއްދަތު‬ ‫މި ކަނޑައަޅަނީ އެ މީހަކު އުޅެފައި އެ އަންނަ‬

‫ނި އު މަ ތުﷲ އި ދު ރީ ސް‬

‫ގސް ހުރި މީހާ ގޭ ބަންދުގައި‬ ‫މާލެ އިން ރަށަށް ޮ‬

‫ތަބާވާން މި ޖެހެނީ އެ މީހުން‪ .‬ހާއްސަ ހުއްދައޭ‬

‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށްރަށުގައި އެ‬

‫ކިޔައިފައި އަންނަ މީހުން ހަމަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް‬

‫ތަންތަނުން ވެސް ވަކި އުސޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރަން‬

‫އުޅޭ‪ "،‬އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް ވެސް އަމަލެއް ނުކުރެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮތަސް އެ ޮ‬

‫ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށްރަށުގައި އުޅޭ‬

‫އާންމުން އުޅޭ ހިސާބަށް ޓޫރިސްޓުން އެރުމާއި އެ‬

‫އޮވެ ކުރާނެ ކަންތައް ހުސްވެ ފޫހިވެގެން ފާރުމަތިން ބޯ‬

‫މީހުން‪ ،‬އެހެން ރަށަކަށް ދާ ނަމަ ވެސް ‪14‬‬

‫މީހުންނާ އެހެން މީހުން ދިމާވުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫ކއްލާއިރު ފެންނަނީ މާލެ އިން އައިސް ފޭބި ގޮތަށް‬ ‫ދިއް ޮ‬

‫ދުވަހު ކަރަންޓީނުވާން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޒަރޫރީ‬

‫ހިނގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރަށުތެރޭ މީހަކު އުޅޭތީ އެވެ‪ .‬މީހުންނާ ބައްދަލުވެ‬

‫ބޭނުންތަކަށް ރަށަކަށް ދެވިދާނެ އެވެ‪ .‬ޑޮކްޓަރަށް‬

‫ވާހަކަ ދައްކައި ފިހާރަތަކަށް ވެސް ވަންނަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ދެއްކުން ފަދަ ކަންކަމަށް މިހެން މީހުން ގޮސް އުޅެން‬

‫އެކަމަކު މާލޭން ރަށަށްދާ އާންމު މީހާ‬ ‫ކަރަންޓީނުގައި ‪ 14‬ދުވަސް ލާޒިމެވެ‪ .‬މަގުމައްޗަށް ބޯ‬

‫ގެސްޓް ހައުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހާ ގެސްޓުންނަށް‬

‫ޖެހެނީ ވެސް އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް‬

‫ދިއްކޮށްލިޔަސް އަދަބު ލިބިދާނެ އެވެ‪ .‬ރުޅިގަދަވެގެން‬

‫ހިދުމަތް ދީފައި އައިސް އެ އުޅެނީ އާއިލާ ގޮވައިގެން‬

‫ކަމަށް ވިޔަސް އެއީ ހަމައެކަނި ލިޔެކިޔުމުގައި އޮންނަ‬

‫އުޅެނީ މިހެން ވާތީ އެވެ‪ .‬ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ހުރީ‬

‫ފިނިބުރު ޖަހާށެވެ‪ .‬ކެފޭތަކަށް ވެސް ވަންނަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެކެވެ‪ .‬ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށްރަށުގައި އުޅޭ‬

‫އެންމެންގެ ރައްކަލަކަށް ކަމަށް ވިޔަސް އާންމު މީހާ‬

‫އެކަހެރިވެގެން ހުރި މީހާގެ ކިހާ ޝަކުވާއެއް ހުންނާނެ‬

‫މީހުން އެހެން ރަށަކަށް ދާއިރު ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭއިރު‬

‫ބޑު ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅޭތީ‪ ،‬މިއީ ވަކި‬ ‫އަށް މިހާ ޮ‬

‫ހެއްޔެވެ؟ ޝަކުވާއެއް ނެތަސް އޭނާ ފޫހިކަމުގައި އެ‬

‫މާލޭން އެ ރަށްރަށަށްދާ މީހުން ވެސް ކަރަންޓީނުވާން‬

‫ބަޔަކާ ހެދި ފެތުރޭ ބައްޔެއް ކަމަށް މާނަކުރެވެނީ އެވެ‪.‬‬

‫ހޭދަކުރާ ދެ ހަފުތާ އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ބޭނުމެއް‪،‬‬

‫ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެބަ އޮތް‬ ‫އެހެން މީހުންގެ އުޅުން ހުރި ޮ‬ ‫ހެއްޔެވެ؟‬

‫ގތް ކަމަށް ވިޔަސް‬ ‫ނުދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޮ‬

‫މި ނޫން ގޮތެއް ނެތީ؟‬

‫އާންމުންގެ މީހަކާއި ވަކި ހާއްސަ ބޭނުންތަކެއްގައި‬ ‫ރަށްރަށަށްދާ މީހުންނާއި ޓޫރިސްޓުންނަށް ކޮވިޑް‪-‬‬ ‫ރޓެކްޝަން އެޖެންސީ‬ ‫‪19‬ގެ ކަރަންޓީނު ހެލްތު ޕް ޮ‬

‫އތް ތަނަކުން ބަލި ނެތް ތަނަކަށް‬ ‫ބަލި ފެތުރިފައި ޮ‬ ‫ބަލިމަޑުކަމާ އެކު ކުރިމަތިވި ދަތި ހާލާއި ހާސްކަމުގައި‬ ‫އަދިވެސް އުޅެން ޖެހޭނީ ކިހާ ދުވަހަކު ކަމެއް ނޭނގޭތީ‬

‫ރލްވާނެ އިރެއް އަދިވެސް ނޭނގޭތީ‬ ‫ކޮވިޑް ކޮންޓް ޯ‬

‫ރަށަށް ދާން ބޭނުންވެފައި ތިބި މީހުން ބައިވަރެވެ‪.‬‬

‫ރައްކާތެރިވެގެން ތިބުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫މިގޮތަށް ދާ މީހުން ސްކޫލް ޗުއްޓީއާ އެކު އިތުރުވެ‬

‫އންނާތީ ކިޔަމުން‬ ‫(އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައި ޮ‬

‫ކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން‬ ‫އެކަމަކު ރަށްރަށުގައި ޮ‬

‫ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބޭނެ ތަންތަން ވެސް ބައެއް‬

‫ދިޔަ ފާޑުކިޔުންތައް ޝަކުވާ އަށް ބަދަލުވެ މިހާރު މި‬

‫ކވިޑް ފެތުރިފައި އޮތް މާލެއިން‬ ‫ފުރިހަމަކުރުމަށް‪ޮ ،‬‬

‫ރަށްރަށުގައި މިހާރު ވަނީ ލިބުން ދަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތިބީ ރުޅިގަދަވެފަ އެވެ‪ .‬ކަރަންޓީނުކުރުމުގައި ވަކި‬

‫މީހުން ރަށްރަށަށް ދާން އެބަ ޖެހެ އެވެ‪ .‬ޓޫރިސްޓުން‬

‫ބަޔަކަށް ލުއިތަކެއް ދޭން ޖެހެނީ އެ ނޫން ގޮތެއް‬

‫ގެނެސް އިގްތިސާދު ހިންގައިގެން ނޫނީ މި އޮތް ދަތި‬

‫ޓެސްޓް ޮކށްފައި ނުދެވޭނެތަ؟‬

‫ނެތިގެންކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނެތެވެ‪ .‬މި ކަންކަމަށް‬ ‫ހާލުން އަރައިގަނެވޭނެ ޮ‬

‫ކަރަންޓީނުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް ކޮވިޑް ނުފެތުރި‬

‫ބަލައި ކަރަންޓީނުކުރުމުގެ އުސޫލެއް ހަދައި އަމަލުކުރަން‬

‫ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން ވެސް ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފެށި ނަމަވެސް މިއީ މިހާރު މާނައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ‬

‫އަށް ދަތުރު ފެށުމުގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ކޮވިޑަށް‬

‫ހުރިހާ ކަމެއް ހަމައިން ނެއްޓި ހަމައެއްލަމައެއް‬

‫ބުނެވޭހާ ގިނައިން ކަންކަން ފެންނަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ޓެސްޓްކޮށް ނެގެޓިވް ނަތީޖާއަކާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬މާލޭގައި‬

‫ނެތުމުން‪ ،‬ކަރަންޓީނަކީ މިހާރު އާންމުންނަށް‬ ‫އަދަބަކަށްވެގެން ޝަކުވާ ބޮޑުވެ ރުޅިގަދަވީ އެވެ‪.‬‬

‫ރޖެކްޓްތަކާއި ރަސްމީ އެކި ބޭނުންތަކަށް‬ ‫އެކި ޕް ޮ‬

‫ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް މި އަންނަނީ ރާއްޖެ‬

‫ތިބި ދިވެހިންނަށް ވެސް މިހެން ރަށްރަށަށް ނުދެވެންވީ‬

‫މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީނު ނުވެ‬

‫ތ ސުވާލުކުރާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކީއްވެ ޯ‬

‫ފަސް ދުވަހު އުޅެން ހުއްދަ ދެނީ ރަށުގައި އެ‬

‫ކވިޑަކީ ވައިރަސް ހަށިގަނޑަށް ވަންނަތާ ވަކި‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬

‫ކށްލުމަށް ފަހު‪ ،‬އެހެން މީހުންނާ‬ ‫ކުރަން ދާ ކަމެއް ޮ‬

‫މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނޫނީ ޓެސްޓަކުން ވެސް ދައްކާ‬

‫މައްސުނިވެގެން ނޫޅެ އެނބުރި އަންނަ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ބައްޔަކަށް ނުވާތީ މިހެން ހަދާ ޓެސްޓަކީ ވެސް އެ‬

‫އެވެ‪ .‬މާލޭން އަންނަ އާންމު މީހާ ބަލާ އަންނަނީ‬

‫އެކަމަކު މިހެން ދާ މީހުން ރަށު މީހުންގެ ސައިކަލް‬

‫މީހަކީ ވައިރަސް ނެތް މީހެއްކަން ސައްތައިން ސައްތަ‬

‫ހަޒްމަޓް ސޫޓުގައި އެމްބިއުލާންސްގަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ފަހަތަށް އަރައިގެން ދުއްވަނީ އެވެ‪ .‬ރަށުގައި ހުންނަ‬

‫ގތެއް ނޫނެވެ‪ .‬މި ބުނާ މުއްދަތަކީ‬ ‫ޔަގީންކުރެވޭ ޮ‬

‫ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށެއްގައި އުޅޭ މީހަކު‬ ‫ރަށުގެ ހާލަތު ސިފަކޮށްލަދިނެވެ؛‬ ‫ލންޗުން ފައިބައިގެން ދަނީ‬ ‫ގެސްޓުން އައިސް ޯ‬

‫މީހުންނަށް ހިނގާފައި ވެސް ގެޔަށް ދިއުމުގެ ހުއްދައެއް‬

‫ބއެ ހަދަނީ އެވެ‪ .‬ހއ‪.‬‬ ‫ކެފޭތަކަށް ވަދެ ކައި ޮ‬

‫ނވެ އެވެ‪ .‬ގެސްޓުން ރަށުތެރޭ އުޅެނީ މާސްކެއް‬ ‫ޯ‬

‫ޕޓް ހުޅުވަން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގައި‬ ‫ހޯރަފުށީގައި އެއާ ޯ‬

‫ވެސް ނާޅަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރަށުގެ އެހެން އެންމެން‬

‫ޖާފަތެއް ދިން އިރު މާލޭން ދިޔަ އެތައް ބަޔަކު ރަށު‬

‫އުޅެން ޖެހެނީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ‪ .‬ރަށަށް‬

‫މީހުންނާ އެކު ކޭމަށް އަރައި ތިބި ފޮޓޯތަކަކީ ރަނގަޅު‬

‫ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި މާލޭން އަންނަ މީހުން ވެސް‬

‫މިސާލެކެވެ‪.‬‬

‫ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތަކަށް ވެސް ވަދެ ރަށު މީހުންނާ‬

‫ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށެއްގައި އެންމެ‬

‫މައްސުނިވެގެން އުޅެ ޕިނިކް ހަދާފައި ދަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ގެސްޓަކު ހުއްޓަސް ރަށު އެންމެން އުޅެން ޖެހޭނީ‬

‫"ވަރަށް އަންފެއާ‪ .‬މިއީ ދެން ވަރަށް ހެއްވާ‬

‫"އިންކިއުބޭޝަން" އެވެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަހުގެ އާންމު‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖައްސާ ކޮ ޯ‬ ‫އިންކިއުބޭޝަން މުއްދަތަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް‬ ‫ދުވަހެވެ‪ .‬މި ވައިރަސް އިންފެކްޓުވާ މީހުންގެ ‪97‬‬ ‫ޕަސެންޓް މީހުންގެ ކިބައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް‬ ‫ފެންނަން ފަށަނީ ‪ 12-11‬ދުވަސް ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ‪ .‬އެ ރަށެއްގެ މީހުން ވެސް‬

‫‪ 99‬ޕަސެންޓަކީ ‪ 14‬ދުވަސް ތެރޭގައި ބަލީގެ އަލާމާތް‬

‫ކަމެއް‪ .‬މާލޭން ރަށަށް އަންނަ އާންމު މީހާ މި ޖެހެނީ‬

‫ބަލި ނެތް އެހެން ރަށަކަށްދާ ‪ -‬ހާއްސަ ހާލަތެއްގައި‬

‫ފެންނަން ފަށާ މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫އންނަން‪ .‬އުސޫލުތަކަށް‬ ‫‪ 14‬ދުވަހު ބަންދުވެގެން ޮ‬

‫ނޫނީ ‪ 14 -‬ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނެއް ފުރިހަމަކުރަން‬

‫ޓެސްޓް ހަދައިގެން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް‬

‫އތް މިންވަރާއި އެ މީހަކު ދާ‬ ‫ތަނެއްގައި ބަލީގެ ހާލަތު ޮ‬ ‫އތް ވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ‪.‬‬ ‫ތަނެއްގައި ބަލީގެ ހާލަތު ޮ‬ ‫ކވިޑް އާންމުވެފައި އޮތް ނަމަ‪،‬‬ ‫އާބާދީގެ ތެރޭގައި ޮ‬ ‫އެވަރަށް ބަލި އުޅޭ އެހެން ގައުމަކުން އެތަނަށް އަންނަ‬ ‫މީހާ ކަރަންޓީނުވެގެން ހުންނަން ޖެހުމުގެ މާނައެއް‬ ‫އތް ތަނަކުން ނެތް ތަނަކަށް ދާ‬ ‫ނެތެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބަލި ޮ‬ ‫ނަމަ ތަފާތެވެ‪ .‬އެއީ ހައި ރިސްކް ތަނަކުން ލޯ ރިސްކް‬ ‫ތަނަކަށް ދިއުމެވެ‪ .‬މާނަ އަކީ‪ ،‬ބަލި ނެތް ތަނަކަށް ބަލި‬ ‫އތް ފުރުސަތު ބޮޑުވުމުވެ‪.‬‬ ‫ދިއުމަށް ޮ‬ ‫ބަލި ނެތް ތަނެއްގައި ބަލި ފެތުރުމަކީ ބޮޑު‬ ‫ގޯހެކެވެ‪.‬‬

‫ޖަވާބަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ‬ ‫ރލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް‬ ‫ބަލި ކޮންޓް ޯ‬ ‫ބައެއް މީހުން އަމަލު ނުކުރާތީ ނޫސްވެރިން ޕްރެސް‬ ‫ކންފަރެންސްތަކުގައި އެޗްޕީއޭ އަށް އަބަދުވެސް‬ ‫ޮ‬ ‫ސުވާލުކުރެ އެވެ‪ .‬އެޗްޕީއޭ އިން ޖަވާބު ވެސް ދެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިއީ އެޗްޕީއޭ އިން ނުވަތަ ވަކި އިދާރާއަކުން‬ ‫ރލް ވާނޭ ބައްޔެއް‬ ‫އެކަނި ކުރާ މަސައްކަތުން ކޮންޓް ޯ‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬އަދި ވެކްސިނެއް އަދި ހާއްސަ ފަރުވާއެއް‬ ‫ކންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ‬ ‫ވެސް ނެތުމުން ޮ‬ ‫ކށްގެން ނޫނީ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒިންމާ އަދާ ޮ‬ ‫އެޗްޕީއޭގެ ޖަވާބަކީ އެއީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަރަންޓީނު ނުވެ ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ކޮން‬ ‫ތ ކުރާ ސުވާލު އެޗްޕީއޭ އަށް އަމާޒުވުން‬ ‫އިރަކުން ޯ‬ ‫މިހާރު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ‪ .‬މި ސުވާލަށް ވެސް ޖަވާބަކީ‬ ‫ފަރުދީ ޒިންމާ އެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަން ސެންޓަރު‬ ‫ހެލްތު އިމަޖެންސީ ޮ‬ ‫އސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ‪ .‬ނަޒްލާ ރަފީގް‬ ‫(އެޗްއީ ޯ‬ ‫ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީން ނުވެ ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ‬ ‫މީހުން ގިނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން‬ ‫ކށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ‬ ‫ވަޒަން ޮ‬ ‫އެ ދުވަސް އަވަހަކަށް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ބައްޔަށް‬ ‫ވުރެ ކުރިއެރޭނީ ބަލި ޖެހިފައި ތިބި މީހުން ދެނެގަނެ‬ ‫އެކަހެރި ކުރިވިގެންކަން ކަމަށާއި އެހެންވެ ކޮންޓެކްޓް‬ ‫ޓްރޭސިން ފަދަ ކަންކަމުގައި ތެދު މައުލުމާތު ދިނުމާއި‬ ‫ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ޓެސްޓްކޮށް‬ ‫މީހުންނާ އެކަހެރިވުމާއި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ‬ ‫އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެގެން ނޫނީ ކަރަންޓީނު ނުވެ‬ ‫ރަށަށް ދެވޭނެ ދުވަހެއް އަވަހަށް ނާންނާނެ ކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪18‬‬

‫އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ‬ ‫ސައެންޓިސްޓް‬ ‫އަވަ ާހރަކޮށްލުމުގެ‬ ‫ތުހުމަތު އިޒްރޭލަށް‬ ‫ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )29‬އީރާނުގެ އެންމެ‬ ‫ސީނިއާ ނިއުކްލިއާ ސައެންޓިސްޓް މުހްސިން ފަޚްރިޒާދާ‬

‫ރޫހާނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޫހާނީ ކުރިން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި‬

‫ރައްދު ހަމަލާ ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިޒްރޭލުގެ މިނިސްޓަރަކު ވަނީ ފަޚްރިޒާދާ‬

‫ފަހަތުގައި ވަނީ އިޒްރޭލް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލީ ދަމަވާންދު ކައުންޓީގެ‬ ‫ފަޚްރިޒާދާ އަވަހާރަ ޮ‬

‫އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ތުހުމަތު އިޒްރޭލުގެ ބޮލުގައި ރައީސް‬

‫ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފަޚްރިޒާދާ އަވަހާރަކޮށްލަން "ކުލީ‬

‫ކށްލަން ދިން ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން‬ ‫އަވަހާރަ ޮ‬

‫އަބްސާދު ޓައުންގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި ޒަޚަމްވެގެން‬

‫ހަސަން ރޫހާނީ އަޅުވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވީ ޒަޔަނިސްޓް ގައުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސިފައިން" ޮ‬

‫ބައެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ‪ .‬އީރާނުގެ‬

‫ރޫހާނީ ވަނީ ފަޚްރިޒާދާގެ މަރުގެ ބަދަލު އީރާނުން‬

‫"ފަޚްރިޒާދާ އަވަހާރަކޮށްލުމުން ދޭހަވަނީ‬

‫އިޒްރޭލުން އަބަދުވެސް ބުނަމުން ދަނީ އީރާނުގެ‬

‫ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި‬

‫ކންމެ ގަޑިއަކު ވެސް ހިފާނެ‬ ‫އިޚްތިޔާރު ކުރާ ޮ‬

‫ދުޝްމަނުން މާޔޫސްވެފައިވާ މިންވަރު‪ .‬އަދި އެ‬

‫ރގްރާމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި‬ ‫ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ޕް ޮ‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ފަޚްރިޒާދާ ދަތުރު ކުރެއްވި ވެހިކަލަށް‬

‫ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އަވަސް‬

‫މީހުންގެ ހިތުގައި ނަފުރަތު ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ‬

‫ފަރާތަކީ ފަޚްރިޒާދާ ކަމަށެވެ‪ .‬އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ‬

‫ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ޓެރަރިސްޓުންގެ ބަޔަކު‬

‫އަރުވާލައިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ ކަމަށް‬

‫ފުންމިން‪ "،‬ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު‬ ‫ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ޓެރަރިސްޓުންނާއި ފަޚްރިޒާދާގެ‬

‫ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އެޕްރީލް‪ 2018 ،‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ބޑީގާޑުންނާ ދެމެދު ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހު‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ވެސް ވަނީ ފަޚްރިޒާދާގެ ކާރަށް ހަމަލާ ދިން މީހުންނަށް‬

‫ދެއްވި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްގައި ވެސް ވަނީ ފަޚްރިޒާދާގެ‬

‫ބޑަށް ޒަޚަމްވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް‬ ‫ފަޚްރިޒާދާ ވަރަށް ޮ‬

‫ދޫކޮށްލާ ވަރަށް ވުރެ އީރާން މާ ހިތްވަރުގަދަ ވާނެކަން‬

‫ގލާވައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ޮ‬

‫ނަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އީރާނުގެ ދުޝްމަނުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ‪ "،‬ގައުމީ‬

‫ޚާމަނާއީގެ މުޝީރު ހުސައިން މިއްގާން ކުރިން ވަނީ‬

‫އފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ނިއު‬ ‫އެމެރިކާގެ ތިން ޮ‬

‫ޓީވީން ދައްކަމުން ދިޔަ ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‬

‫ފަޚްރިޒާދާގެ ގާތިލުންނަށް "ގުގުރިއެއްހާ ބާރުމިނުގައި"‬

‫ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ވަނީ އީރާނުގައި ދިން ހަމަލާގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ޖަރީމާ އަށް ރައްދު ނުދީ‬ ‫"މި ހިންގި ޮ‬

‫އީރާނޫގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ‬

‫މެލޭޝިއާގައި އިންތިޚާބު ާބއްވާނީ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްވުމުން‬ ‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު ‪ - )29‬މެލޭޝިއާ‬ ‫ރނާވައިރަހުން ސަލާމަތްވި‬ ‫އިން އިންތިޚާބަކަށް ދާނީ ކޮ ޯ‬ ‫ބޑުވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން‬ ‫ދުވަހަކުން ކަމަށް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް‬ ‫ފާސްކުރަން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން‬ ‫ވޓު ދިންތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން މުހްޔިން ދީން‬ ‫ޯ‬ ‫ވިދާޅުވީ މެލޭޝިއާގައި ދެން ގާއިމްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ބަޖެޓް ފާސްވުމަކީ ޕާލަމެންޓުގެ‬ ‫އތްކަން އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ތާއީދު މުހްޔިންދީނަށް ޮ‬ ‫މިދިޔަ މާޗް މަހު މުހްޔިއްދީން ވެރިކަމަށް‬ ‫ވަޑައިގެންނެވީ ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގެ ތެރޭންނެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ފަހުން މުހްޔިއްދީންގެ ސަރުކާރު ދެމި އޮންނަނީ‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ ވަރަށް ހަނި އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫މެލޭޝިއާގައި ދަނީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާ އެކު‬ ‫ރނާވައިރަސް ފެތުރެމުންނެވެ‪ .‬އިއްޔެ އެކަނިވެސް‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫ޕޒިޓިވްވެ ހަތަރު މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ‬ ‫‪ 1،315‬މީހުން ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ ‪ 63،176‬މީހުން‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވީ ވަގުތު‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބާރަށްޓަކައި ވެރިކަމާ ހެދި އުޅޭ‬ ‫ބައެއް ނޫން‪ .‬އެހީ އަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި މީހުންނަށް‬ ‫ދީލަތި އެހީއެއް ދެއްވައި‪ "،‬މުހްޔިއްދީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫ގތުން ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން‬ ‫އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ޮ‬ ‫މުހްޔިއްދީން ހުށަހެޅުމުން ރަސްގެފާން ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫ކޅު ހައްދަވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އކްޓޯބަރު މަހު އެކަމާ ދެ ޮ‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪20‬‬

‫ބައިޑަންގެ ޕްރެސް ޓީމަށް މުޅިން ވެސް އަންހެނުން‬

‫" މު ޅި ން ވެ ސް އަ ން ހެ ން މެ ން ބަ ރު ން ހި މެ ނޭ ގޮ ތަ ށް ވަ އި ޓް ހަ އު ސް ގެ ސީ ނި އާ‬ ‫ކޮ މި އު ނި ކޭ ޝަ ން ޓީ މް އި އު ލާ ން ކު ރު މަ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑަ ށް ލި ބޭ ވަ ރަ ށް ބޮ ޑު ފަ ޚު ރެ އް‪ .‬މި ގަ އު މު‬ ‫އަ ލު ން ބި ނާ ކު ރު މު ގަ އި ތަ ޖް ރި ބާ ކާ ރު މި ޓީ މު ގެ އެ ީހ ތެ ރި ކަ ން ވަ ރަ ށް ބޮ ޑަ ށް ލި ބި ެގ ން ދާ ނެ‪"،‬‬ ‫ޑެލަވެއާ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )30‬އެމެރިކާގެ‬

‫ޑިރެކްޓަރު ކޭޓް ބެޑިންފީލްޑެވެ‪ .‬ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީގެ‬

‫ޓީމް އިއުލާން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ޖޯ ބައިޑަންގެ‬ ‫ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބު ޮ‬

‫މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ‬

‫ފަޚުރެއް‪ .‬މި ގައުމު އަލުން ބިނާކުރުމުގައި ތަޖްރިބާކާރު‬

‫ޕްރެސް ޓީމަށް މުޅިން ވެސް އަންހެން މެންބަރުން‬

‫ކމިއުނިކޭޝަންސް‬ ‫ސަރުކާރުގައި ވައިޓް ހައުސްގެ ޮ‬

‫ބޑަށް ލިބިގެންދާނެ‪"،‬‬ ‫މި ޓީމުގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ޮ‬

‫ގެންދަވަނީ ކެބިނެޓުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އައްޔަން‬

‫އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޖެން ސާކީ އެވެ‪.‬‬

‫ބައިޑަން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އފީހުން ބުނީ މިއީ އެމެރިކާގެ‬ ‫ބައިޑަންގެ ޮ‬

‫ބައިޑަން ވަނީ މުޅި ގައުމުގެ ހާލަތަށް ރިޔާއަތް‬

‫ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ‬

‫އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީއާ އަށް ފަހު ބައިޑަން‬

‫ބައިޑަން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމަނިކުފާން އިއުލާން‬

‫ތާރީޚުގައި ވެސް ޕްރެސް ޓީމަށް މުޅިން އަންހެން‬

‫ކުރެވޭވަރުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލައްވާނެ ކަމަށް‬

‫ކަމަލާ ހެރިސްގެ ޕްރެސް ޓީމުގައި އިސްކޮށް ތިއްބަވާނީ‬

‫ކުރައްވާ ޓީމަކީ އެމެރިކާ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ކުރިއަށް‬

‫މެންބަރުން ހަމަޖެއްސި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މން ސެންޑާސް އާއި އޭޝްލީ އެންޓީން އެވެ‪.‬‬ ‫ސި ޯ‬

‫ގސް‪ ،‬ދުނިޔެ ލީޑްކުރާނެ ޓީމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގެން ޮ‬

‫ޕްރެސް ޓީމު ލީޑް ކުރައްވާނީ ބައިޑަންގެ‬

‫"މުޅިން ވެސް އަންހެން މެންބަރުން ހިމެނޭ‬

‫ކމިއުނިކޭޝަންސް‬ ‫ކެމްޕޭންގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޮ‬

‫ގޮތަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ސީނިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަން‬

‫ކެބިނެޓުގެ މަގާމުތަކާ ޚިލާފަށް ޕްރެސް އޮފީހަށް‬ ‫އައްޔަން ކުރާ މެންބަރުންނަށް ސެނެޓުގެ ރުހުން‬

‫ރައީސްގެ މަގާމާ ބައިޑަން ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ‬ ‫ޖެނުއަރީ ‪ 20‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޔޫޓިއުބްގައި އިޝްތިހާރުކުރަން ބޮޑު ބަދަލެއް‬ ‫އަށް ވުރެ ގިނަ ސަބްސްކްބައިރުން ހިމެނޭ ޗެނަލްތަކަށް‬

‫އިޝްތިހާރުތަކުންނެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރާ‬

‫ޔޫޓިއުބްގައި އިޝްތިހާރުކުރެވޭ އުސޫލަށް އަންނަ‬ ‫ބޑު ބަދަލެއް ގެންނަން‬ ‫އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ޮ‬

‫ކންމެ ކޮންޓެންޓަކާ‬ ‫ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬އަޕްލޯޑްކުރާ ޮ‬

‫އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތެކެވެ‪.‬‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެކު އިޝްތިހާރުތައް ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު އާ‬

‫ކށް ޔޫޓިއުބުން ބުނީ ޔޫޓިއުބް‬ ‫މިކަން ހާމަ ޮ‬ ‫ޗެނެލްތައް ހިންގާ ކްރިއޭޓަރުންނަށް މިހާރު‬ ‫އިޝްތިހާރުތައް ހިމެނުނުގެ ފުރުސަތުން އޮންނަނީ‬ ‫ރގްރާމް" ގެ ތެރެއިން ‪1،000‬‬ ‫"ޔޫޓިއުބް ޕާޓްނާ ޕް ޮ‬

‫އެކަމަކު މި ފުރުސަތު އާންމުކޮށް މުޅި‬

‫ރގްރާމްގެ ދަށުން އިޝްތިހާރުކުރެވޭ‬ ‫ޕާޓްނާ ޕް ޮ‬ ‫އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަ އިރު‪ ،‬ޔޫޓިއުބުން އަންނަނީ އެ‬ ‫ޕްލެޓްފޯމްގެ ޕްރިމިއަމް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ސާވިސް‬

‫އންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ވަކި އަދަދަކަށް‬ ‫އުސޫލުގެ ދަށުން ޮ‬

‫ދުނިޔެ އަށް ހުޅުވައިލުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫އަށް ވެސް ހިތްވަރު ދެމުންނެވެ‪ .‬އެއީ އިޝްތިހާރުތައް‬

‫ސަބްސްކްރައިބަރުން ހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެނުއަރީގައި ލިބޭނީ އެމެރިކާއަށެވެ‪ .‬އަދި މާ ގިނަ‬

‫ނުހިމެނޭ ހިދުމަތެކެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް‬ ‫ޔޫޓިއުބް ކްރިއޭޓަރުންގެ ޮ‬ ‫ޕންސަޝިޕްތަކާއި‬ ‫ބަރޯސާވަނީ އެ މީހުންނަށް ސް ޮ‬

‫ކށް މުޅި ދުނިޔެ އަށް‬ ‫ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އާންމު ޮ‬ ‫ހުޅުވައިލާނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބިގް ބޮސް‪ :‬ޕަވިތުރާ އަށް‬ ‫އިޖާޒާ ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ‬ ‫ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް‬ ‫ބޮސް" ސީޒަން ‪ 14‬ގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ބައިވެރިންގެ‬ ‫ތެރޭގައި ކުރިން ހިމެނުނު ޕަވިތުރަ ޕުނިއާގެ ޖާދޫ‬

‫ގތުގައި ސިފަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ލޯބިވެރިން" ގެ ޮ‬

‫ކށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަނޑުވެފައި ވަނިކޮށް ޝޯ ދޫ ޮ‬ ‫ވޓް އެންމެ މަދުން މި ހަފުތާގައި‬ ‫ބެލުންތެރިންގެ ޯ‬

‫ޝ އިން ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވެސް ފެނުނީ‬ ‫ޯ‬ ‫މިކަހަލަ މަންޒަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ޝއިން ކަޓައިގެން ދިޔަ އިރު ސަލްމާން‬ ‫ޯ‬ ‫ޕަވިތުރަ‬

‫ލިބިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕަވިތުރާ ވަނީ ކަޓައިފަ‬

‫އތް ހަފުތާ އަކީ ޝޯގެ ފިނާލޭ‬ ‫ވަނީ ކުރިއަށް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ މި ފަހަރުގެ ސީޒަން ފެށުނީއްސުރެ‬

‫ހަފުތާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެސް ދީފަ އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‬

‫ކުރިން ވަރަށް ވަރުގަދަ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ޝކެއް ވެސް ލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ބައިވެރިންނަށް ބޮޑު‬

‫ފާހަގަކުރެވުނު ފަންނާނެކެވެ‪ .‬ޕަވިތުރާ އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫ގތުގައި އޭނާ އަންނަ ހަފުތާގެ‬ ‫ސަލްމާން ބުނި ޮ‬

‫ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ރުޅިގަދަ އެހެން ބައިވެރިންނާ‬

‫ސޑްތަކަށް އަންނަ އިރު‬ ‫"ވީކެންޑް ކާ ވާރު" ގެ އެޕި ޯ‬

‫ކށް ގަޔަށް އަތްލާ ހިސާބަށް ވެސް ދާ‬ ‫ގަދަ އަށް ޒުވާބު ޮ‬

‫ޝގައި ވާދަކުރަން ތިބޭނީ ހަތަރު ބައިވެރިއެކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬އަދި އިޖާޒް ޚާންއާ ވެސް‬ ‫ބައިވެރިއެއްގެ ޮ‬

‫އޭގެ މާނަ އަކީ ފިނާލޭ އަށް ވާދަކުރާނީ އެ ހަތަރު‬

‫އންނަ މީހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާއްސަ ގުޅުމެއް ޮ‬

‫ބައިވެރިންނެވެ‪ .‬އެ ހަތަރު ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެއް‬

‫އެއް ފަހަރަކު އިޖާޒާ ދެމެދު ހިނގި‬ ‫ޒުވާބުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ޕަވިތުރުވާ ވަނީ މާރާމާރީ‬ ‫ހިންގާ އުސޫލުން އިޖާޒުގެ ގައިގައި ޖެހިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހސްޓް ސަލްމާން‬ ‫މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ހެދި ޝޯގެ ޯ‬

‫ޖާގަ ރުބީނާ ދިލައިކް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ މި ހަފުތާ ނިމިގެންދާ އިރު އަނެއް ތިން‬ ‫ކބައިކަން އެނގޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައިވެރިންނަކީ ޮ‬ ‫"ބިގް ބޮސް ‪ "14‬ނިމުމަކާ ދިމާއަށް މިސްރާބު‬

‫ޚާން ވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ޕަވިތުރާގެ ރުޅި‬

‫ޝގައި ތިބީ އަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ޖަހާފައިވާ އިރު މިހާރު‬

‫ރލްކުރަން ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންޓް ޯ‬

‫ޝ ފެށީއްސުރެ ވާދަކުރަމުން‬ ‫ޯ‬ ‫ބައިވެރިންނެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ބޑެތި ކޯޅުންތަކެއް‬ ‫އިޖާޒާއި ޕަތިވުރާއާ ދެމެދު ޮ‬ ‫ހިނގި ނަމަވެސް މި ދެ ބައިވެރިން ފަހުން‬ ‫ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ‬ ‫ގތުން އެކަކު އަނެކަކާ‬ ‫ބައިވެރިންގެ ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ފަހަރުމަތިން ސަމާސާކުރާ ތަން ވެސް‬

‫އަންނަ ރުބީނާ އާއި ފިރިމީހާ އަބިނާވް ޝުކްލާ އާއި‬ ‫ޖޭސްމިން ބާސިނާއި ރާހުލް ވައިދިއާގެ އިތުރުން‬ ‫އިޖާޒާއި ނިކީ ތަމްބޯލީ އެވެ‪.‬‬ ‫އަނެއް ދެ ބައިވެރިންނަކީ ވައިލްޑް ކާޑްގެ ދަށުން‬ ‫ގނީ އާއި ކަވީތާ ކޯޝިކެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުސަތު ލިބުނު އަލީ ޯ‬

‫ދަރިއަކު ލިބުނަ ް‬ ‫ސ‬ ‫އެކްޓިންއާ ދުރަކަށް‬ ‫ނުދާނަން‪ :‬އަނުޝްކާ‬ ‫ދުވަހަކު ވެސް އެކްޓިންއާ ދުރަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި‬

‫"އެކަން އަހަރެން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް‬

‫އަލަތު ދަރިފުޅު ވިހާފައި ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާ‬

‫ތ ބަލާނަން‪ .‬ހަމަގައިމު ވެސް އަހަންނަކީ‬ ‫އަދާކުރެވޭ ޯ‬

‫ވެސް އަލުން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް އެނބުރި‬

‫ކށްފައި ކެރިއަރު‬ ‫ހުރިހާ ވަގުތެއް އާއިލާއެއް ހުސް ޮ‬

‫އަންނާނެ ކަމަށް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި‬

‫ގުރުބާންކުރާނެ މީހެއް ނޫން‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫"އަންހެނެއްގެ އެންމެ ހާއްސަ ހުނަރަކަށް ވާނީ‬ ‫ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީގެ އަންހެނުން‬

‫ރފެޝަނަލް ލައިފް ވެސް‬ ‫ޒާތީ ދިރިއުޅުމާއި ޕް ޮ‬

‫ވިހާނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބެލެންސްކުރަން އެނގުން‪ .‬އަހަރެންގެ ފެމިލީ އަކީ‬

‫ބަލިވެއިން ނަމަވެސް އަނުޝްކާ އަކީ މިހާރު ވެސް‬

‫ޕޓިވް ފެމިލީއެއް‪ .‬އެހެންވީމާ‬ ‫އަބަދު ވެސް ވަރަށް ސަ ޯ‬

‫ރޖެކްޓްތަކުގައި ހިއްސާވަމުން އަންނަ‬ ‫އެކިއެކި ޕް ޮ‬

‫ދަރިއަކު ލިބުނަސް ފިލްމީ ކެރިއަރާއިގެން އަހަންނަށް‬

‫ގތުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޓީވީ‬ ‫ތަރިއެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކުރިއަށް ދެވޭނެ‪".‬‬

‫އިޝްތިހާރުތަކެއް އޭނާ ޝޫޓްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަރަންގެ ސީރީޒްގެ ނަ ްނ‬ ‫"ފެބިއުލަސް ލައިވްސް" އަށް‬

‫ޝ ބަލާ މީހުންނާއި ޝޯގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ފެނިފައިވެ އެވެ‪ .‬މިއާ އެކު‬ ‫ބައެއް ބައިވެރިން ވެސް އިޖާޒާއި ޕަވިތުރާ އަކީ ދެ‬

‫ފާއިތުވި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިން‬

‫ގތުގައި ފިރިމީހާ ވިރާޓަކީ‬ ‫އަނުޝްކާ‪ ،32 ،‬ބުނި ޮ‬

‫މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން‬ ‫ޖހަރްގެ ނަން‪-‬ފިކްޝަން ސީރީޒް‬ ‫ޕްރިމިއާކުރި ކަރަން ޯ‬ ‫ބލީވުޑް ވައިވްސް" ގެ‬ ‫"ދަ ފެބިއުލަސް ލައިވްސް ޮ‬

‫ކށްފިން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކަރަންގެ ސިޓީގައި‬ ‫ގަބޫލު ޮ‬

‫ނަމުގެ މައްސަލާގައި ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރް ބަންޑާކަރް‬

‫ގތަށް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ‬ ‫ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުން ކަރަން މާފަށް އެދި‬

‫މީހުންނަކީ ގުޅިގެން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ސީރީޒް "ފެބިއުލަސް ލައިވްސް" ގެ ނަމުގައި‬

‫މަސައްކަތް ކުރެވޭ ބަޔަކަށް ވާނީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް‬

‫މޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫ކށްގެން އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ‬ ‫ބަޔަކަށް އިހުތިރާމު ޮ‬

‫އެކަން އޭނާ ހާމަކުރީ މަދޫރަށް އެޑްރެސްކޮށް‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ލިޔުނު ސިޓީއެއް‬ ‫އޭގައި ކަރަން ބުނީ ސީރީޒްގެ ނަމުގެ މައްސަލާގައި‬

‫އެދިގެން ފިލްމެއްގެ ނަން ވެސް ދިން ކަމަށް ބުނެފައިވެ‬

‫ކށްފައިވާތީ މާފަށް އެދޭ‬ ‫މަދޫރް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 2013‬ގައި "ގުޓްކާ" އެ ނަން‬

‫މޓްކުރާނީ "ފެބިއުލަސް‬ ‫ކަމަށާއި މިހާރު ސީރީޒް ޕްރޮ ޯ‬

‫ކަރަންގެ ދަރުމާ އަށް ދީފައިވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލައިވްސް" ގެ ނަމުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬ކަރަން ބުނި‬ ‫ގޮތުގައި އޭނާގެ ސީރީޒަށް "ދަ ފެބިއުލަސް ލައިވްސް‬ ‫އޮފް ބޮލީވުޑް ވައިވްސް" ކިޔަން ނިންމި މައިގަނޑު‬

‫ޑކް ފިލްމްސް އަށް ‪ 2018‬ގައި‬ ‫ދިނޭޝް ވިޖަންގެ މެ ޮ‬

‫ސަބަބަކީ ހަގީގީ ބައެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ރިއަލިޓީ‬

‫ކށްފައި އޮތް‬ ‫ދިން "ޝިއްދަތު" އަކީ ކަރަން ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫ކށް ގެނެސްދޭ އެއްޗަކަށްވުމުން ނަން‬ ‫އަށް ބިނާ ޮ‬

‫ނަމެކެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށް ބަލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބލީވުޑް ވައިވްސް" އޭގައި ހިމެނޭތީ‬ ‫ނަމަވެސް " ޮ‬ ‫މަދޫރް ހިތްހަމަނުޖެހިފައިވާތީ އެކަމާ މާފަށް އެދި އެ‬ ‫ސީރީޒްގެ ކުރިއަށް ހުރި ބައިތައް ވެސް ގެނެސްދޭނީ‬ ‫"ފެޝަން" އާއި "ޗާންދުނީ ބާ" އަދި "ޕޭޖް ‪"3‬‬ ‫ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން މަދޫރް ކަރަންގެ ސީރީޒްގެ‬ ‫ބލީވުޑް ވައިވްސް" ގެ‬ ‫ނަމާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހުނީ " ޮ‬

‫ކއްކޮ ސޮހައިލް ޚާންގެ‬ ‫ކަޕޫރާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ޮ‬

‫ނަމުގައި ފިލްމު ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް‬

‫އަންހެނުން ސީމާ ޚާނާއި ޗަންކީ ޕާންޑޭގެ އަންހެނުން‬

‫ނަން ބޭނުންކުރުމުންނެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ އެ ނަން ކަރަން‬

‫އަދި ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ އަނަންޔާ ޕާންޑޭގެ‬

‫އާއި އޭނާގެ ޓީމުން ބޭނުންކުރީ ނަން ހޯދަން އެދުމުން‬

‫މަންމަ ބާވްނާ ޕާންޑޭގެ އިތުރުން އަދި އެކްޓަރު‬

‫ކށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫އެކަމާ އިއުތިޒާރުކޮށްފައި ވަނި ޮ‬

‫ސނީގެ އަންހެނުން ކުރީގެ ބަތަލާ ނީލަމް‬ ‫ޯ‬ ‫ސަމީރު‬

‫ކށްދޭން އެދިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަން ބަދަލު ޮ‬

‫ކޮތާރީ އެވެ‪.‬‬

‫ކަރަން މާފަށް އެދި ސީރީޒް "ފެބިއުލަސް‬

‫" ފޯޓްނައިޓް" އަށް ފީ ދައްކާ‬ ‫ހިދުމަތެއް ތަ ާއރަފްކުރަނީ‬ ‫ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އޮންލައިން ގޭމް‬ ‫ފޓްނައިޓް" އިން މަހު ފީ ދައްކާ ގޮތަށް "ފޯޓްނައިޓް‬ ‫" ޯ‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 2‬ގައި "ފޯޓްނައިޓް ކްރޫ"‬ ‫ފޓްނައިޓްގެ ސީޒަން ފަހެއްގެ‬ ‫ލޯންޗްކުރާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ޯ‬

‫ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ކުޅުނު "ޒީރޯ" އެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ޗެޕްޓާ ‪ 2‬ވެސް ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކާ ދުރެއް ނުވާނަން‪ .‬އެކްޓިން އަކީ‬

‫ބޮލީވުޑަށް ނުކުތީ ވެސް ބަތަލާއަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ‬

‫ފޓްނައިޓް ކްރޫ" ގެ މަހު ފީ އަކީ ‪ 12‬ޑޮލަރު‬ ‫" ޯ‬

‫ފިލްމްސްގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް‬

‫މީގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ހިމެނެނީ އަނިލް‬ ‫ކ ސަންޖޭ ކަޕޫރްގެ އަންހެނުން މަހީޕް‬ ‫ކއް ޮ‬ ‫ކަޕޫރްގެ ޮ‬

‫ކަމަށާއި ދުވަހަކު ވެސް އެކްޓިންއާ ދުރަށް ދިއުމުގެ‬

‫ލބިކުރާ ކަންތައް‪ "،‬ކްލީން ސްލޭޓް‬ ‫އަހަރެން އެންމެ ޯ‬

‫އެންޓަޓައިންމަންޓނުން ހެދި "ފެބިއުލަސް ލައިވްސް"‬

‫"ފެބިއުލަސް ލައިވްސް" ގެ ނަމުގައި ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަންނާނެ މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ޯ‬

‫އަށް ނުކުންނަން ލިބޭނެ ހުވަފެނީ ޕްރޮޖެކްޓަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ރޑަކްޝަންސްގެ ޑިޖިޓަލް ގޮފި ދަރުމެޓިކް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ލބިވާ ކަމެއް‬ ‫އަނުޝްނާ ބުނީ އެކްޓިން އަކީ ވަރަށް ޯ‬

‫އެއީ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ‪2008‬‬

‫ކަރަންގެ ފިލްމު ކުންފުނި ދަރުމާ‬

‫އަކީ ބޮލީވުޑް އެކްޓަރުންތަކެއްގެ އަނބިންގެ ވާހަކަ‬

‫ފިރިއެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ މަޔަކަށްވުމަކުން ފިލްމީ ކެރިއަރަށް‬

‫"އަހަރެން ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ވެސް‬

‫ކަރަން ވެސް މީގެ ކުރިން އޭނާ ރަޖިސްޓްރީކުރި‬ ‫ނަންތަކެއް އެހެން މީހުންނަށް ދީފައިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ހިޔާލެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަތިން މަސައްކަތް ޮ‬ ‫މަދޫރްގެ ބަޔާނުގައި އޭނާ ކުރިން ކަރަން އަށް‬

‫ވެސް އޭނާ ކުރިއަށް ދާން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުދޭ‬

‫އަނުޝްކާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ ‪ 2018‬ގައި‬

‫މޓްކުރަން ނިންމުމުން‬ ‫ލައިވްސް" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮ ޯ‬ ‫މަދޫރް އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މާފު‬

‫ކްރޫ" ގެ ނަމުގައި އާ ހިދުމަތެއް ދޭން ނިންމައި‬

‫ބޮމްބޭ ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬

‫‪21‬‬

‫ފޯޓްނައިޓް ކުޅޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ވެސް އެފަދަ‬ ‫ހިދުމަތަކަށް ޑިމާންޑްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފޓްނައިޓް ކްރޫ" އަށް ސަބްސްކްރައިބްވާ‬ ‫" ޯ‬ ‫ކމްޕްލިމަންޓަރީ ބެޓްލްސް ފާސްތަކާ އެކު‬ ‫މީހުންނަށް ޮ‬ ‫‪ 1،000‬ވީ‪-‬ބަކްސް އާއި އިމް‪-‬ގޭމް ކޮސްޓިއުމް ވެސް‬ ‫ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކސްޓިއުމްތަކާ އެކު މަދުވެގެން އާ ގޭމެއްގެ‬ ‫"ގިނަ ޮ‬ ‫މެޗް އެކްސަސަރީޒް ލިބޭނެ‪ "،‬އެޕިކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫(‪184.80‬ރ‪ ).‬އެވެ‪.‬‬ ‫ފޓްނައިޓް ކްރޫ" އާ ބެހޭ ގޮތުން‪ ،‬އެ ގޭމް ނެރޭ‬ ‫" ޯ‬

‫ކންމެ މަހަކު އާ‬ ‫އެ ކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި ޮ‬ ‫އައުޓްފިޓްތަކާ އެކު‪ ،‬ގޭމް ކުޅެން ބޭނުންވާ އިތުރު‬

‫ހަދައި އޭގެ ދަށުން ވެސް އުފެއްދުންތައް ގެނެސްދެމުން‬

‫ޗޕްޅާ ޝާހްރުކާ އެކު‬ ‫ގައި ޑައިރެކްޓަރު އަދިތިޔާ ޯ‬

‫އެޕިކް ގޭމްސް އިން ބުނީ ގޭމް ސަކްބްސްކްރިޕްޝަނަށް‬

‫ގތަށް ޑިޖިޓަލް ކަރަންސީ ވެސް‬ ‫ވަސީލަތްތައް ހޯދޭ ޮ‬

‫އަންނަ ބަތަލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގެނެސްދިން "ރަބް ނެ ބަނާދީ ޖޯޅީ" އިންނެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުވައިލަން ނިންމީ މި ފަހަކަށް އައިސް އެ ގޮތަށް‬

‫ލިބެމުން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޮލީވުޑްގެ މިހާރުގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ބަތަލާއިންގެ‬

‫ކށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫އަނުޝްކާ ކުޅުނު ފާހަގަ ޮ‬

‫ފޓްނައިޓް" އަކީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން‬ ‫" ޯ‬

‫ހދާ ކަސްޓަމަރުންގެ‬ ‫އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ހިދުމަތް ޯ‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަނުޝްކާ ބުނީ ދަރިއަކު ލިބުމަށް‬

‫ތެރޭގައި "އެންއެޗް ‪ "10‬އާއި "ސުލްތާން" އާއި‬

‫އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު‬

‫‪ 2017‬ގައި ވުޖޫދަށް އައި ގޭމެކެވެ‪ .‬އެ ގޭމް ކުޅޭ‬

‫ބޑު ކަމަކަށް ވާނީ އާއިލާ އާއި ކެރިއަރު‬ ‫ފަހު‪ ،‬އެންމެ ޮ‬

‫"ބޭންޑް ބާޖާ ބާރާތު" އާއި "ޕީކޭ" އަދި "އޭ ދިލް ހެ‬

‫މިހާރު ސަބްރިޕްޝަން ސާވިސްތަކަށް ބަރޯސާވާތީ‬

‫މީހުންގެ އަދަދު ‪ 350‬މިލިއަނަށް ވުރެ މިހާރު ގިނަ‬

‫ބެލެންސްކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މުޝްކިލް" ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫ޓޮޓެންހަމް އެއް ވަނަ އަށް‪،‬‬ ‫ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް‬ ‫ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )30‬އިނގިރޭސި‬

‫ފަރުޖައްސާލަން ބޭނުންވާތީ ދެ ޓީމުން ވެސް‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި ‪0-0‬‬

‫ކުޅުނީ ޑިފެންސަށް އިސްކަން ދީގެންކަން މެޗުގައި‬

‫ޕއިންޓާ އެކު ޓޮޓެންހަމް‬ ‫އިން އެއްވަރުވެ ލިބުނު ޮ‬

‫ތަނަވަސްކުރި ފުރުސަތުތަކަށް ބަލާއިރު ފެންނަން އޮތް‬

‫ހޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނީ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ޗެލްސީގެ ޯ‬

‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފަހަތުން އަރައި ‪ 2-3‬އިން‬

‫މޅުވެވޭ ވަރަށް އޭނާގެ ޓީމުން ފުރުސަތު‬ ‫މެޗުން ޮ‬

‫މޅެއް ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސައުތެމްޓަން އަތުން މުހިއްމު ޮ‬

‫ތަނަވަސްކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުނު ‪ 10‬މެޗުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް‬

‫ސައުތެމްޓަން ދަނޑުގައި ރޭ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ‬

‫އތް ލިވަޕޫލަށް ލިބިފައިވަނީ‬ ‫ޓޓެންހަމާއި ދެ ވަނައިގައި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ޓީމުން ޔެން ބެޑްނަރެކް އާއި ޖޭމްސް ވޯޑް‪-‬ޕްރައުސްގެ‬

‫ޓޓެންހަމް ކުރީގައި އޮތީ ފައިދާގެ‬ ‫‪ 21‬ޕޮއިންޓެވެ‪ޮ .‬‬

‫ގލުގެ ލީޑެއް ނެގި އެވެ‪.‬‬ ‫ހިލޭ ޖެހުމުން ދެ ޯ‬

‫ގޯލުންނެވެ‪ .‬މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުލަމް އަތުން‬

‫ކށްލީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ބަދަލު‬ ‫އެކަމަކު މެޗު ބަދަލު ޮ‬

‫މޅުވެއްޖެނަމަ އެ ޓީމަށް ވެސް ‪10‬‬ ‫ލެސްޓާ ސިޓީ ޮ‬

‫ގތުގައި ކުޅެން އެރި ޔުނައިޓެޑްގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޮ‬

‫މެޗުން ‪ 21‬ޕޮއިންޓް ހަމަކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ‬ ‫އުރުގުއޭ ޯ‬

‫ލަނޑުގެ ތަފާތުން އެ ޓީމަށް ލިބޭނީ ތިން ވަނަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ ގޯލު ޖެހުމުގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ގޯލު ޖަހަން‬

‫ފޑް ބްރިޖުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި‬ ‫ސްޓެމް ޯ‬ ‫ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިގެންދިޔަ ހަމަހަމަ‬ ‫ކުޅުމެކެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޗެލްސީގެ ޓިމޯ ވާނާ‬ ‫އފްސައިޑް ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހި ގޯލެއް ވަނީ ޮ‬

‫ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފަ‬ ‫ކށްދިން ގޯލު ޖެހީ އިތުރު‬ ‫އެވެ‪ .‬ކަވާނީ އެ ޓީމު މޮޅު ޮ‬ ‫ވަގުތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން‬

‫އރިއޭ ޖެހި ބޯޅައެއް ޗެލްސީގެ‬ ‫ޓޮޓެންހަމްގެ ސާޖް ޮ‬

‫ވަނީ ‪ 1-2‬އިން ވުލްވްސް އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކީޕަރު އެޑޮއާޑް މެންޑީ ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ‬

‫ކޅުގައި ވުލްވްސްގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް‬ ‫މެޗުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ހާފުގައި ޗެލްސީގެ ޓެމީ އަބްރަހަމް އަށް ރަނގަޅު‬

‫ބލަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން‬ ‫ރައުލް ހިމެނޭޒްގެ ޮ‬

‫ބޯޅަތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ބޭނުމެއް‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފަ‬ ‫އޭނާ ވަނީ ބަދަލުކޮށް ވަގުތު ޮ‬

‫ނުކުރެވުނެވެ‪ .‬ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން‬

‫އެވެ‪ .‬ވުލްވްސް އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ޕެޑްރޯ ނެޓޯ‬

‫އލިވިއޭ ޖިރޫޑަށް އެ ޓީމު މޮޅުކޮށްދޭން‬ ‫އެރި ޗެލްސީގެ ޮ‬

‫ކށްދިން ލަނޑު ގަބްރިއެލް‬ ‫އެވެ‪ .‬އާސެނަލަށް އެއްވަރު ޮ‬

‫ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތު އޭނާ ނަގާލިއިރު‪ ،‬އޭގެ ކުރިން‬

‫މަގަޅާއެސް ޖެހިއިރު‪ ،‬ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން‬

‫ޓޓެންހަމް ގޯލްކީޕަރު‬ ‫މޭސަން މައުންޓް ޖެހި ޝޮޓެއް ޮ‬

‫ވުލްވްސް އަށް އަލުން ލީޑުނަގައިދިނީ ކަސްޓޭލޯ‬

‫ލރިސް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހޫގޯ ޮ‬

‫ޕޑެންސް އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މިއީ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމާއި‬

‫ރޭގެ މެޗުން ބަލިވުމާ އެކު އާސެނަލް އޮތީ ކުޅުނު‬

‫ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗެއް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި‬

‫‪ 10‬މެޗުން ‪ 13‬ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ ‪ 14‬ވަނައިގަ‬

‫ހސޭ މޮރީނިއޯ‬ ‫ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪ .‬ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬މިއީ ‪ 1981‬ވަނަ އަހަރަށް ފަހު އެ ޓީމުން‬

‫ހދަން ބޭނުންވިޔަސް ބަލިނުވެ‬ ‫ބުނީ މޮޅެއް ޯ‬

‫ކށް ސީޒަން ފެށި ފަހަރެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ދަށް ޮ‬

‫‪22‬‬

‫ނަޕޯ ީލން މަރަޑޯނާގެ ހަނދާން އާކު ީރ‬ ‫އާޖެންޓީނާ ރަމްޒުކޮށްދޭ ާޖޒީއެއްގައި‬ ‫ނޭޕްލްސް (ނޮވެމްބަރު ‪ – )30‬ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާގެ‬

‫ވަނަ މިނެޓުގައި ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޖެހީ ކެޕްޓަން‬

‫ކށްދޭ ޖާޒީއެއްގައި ކުޅެ‬ ‫އާޖެންޓީނާގެ ޖާޒީ ރަމްޒު ޮ‬

‫ޒ އިންސީނޭ އެވެ‪ .‬އޭނާ ލަނޑު ޖެހުމަށް‬ ‫ލޮރެން ޯ‬

‫އޭނާގެ ހަނދާންތައް އާކުރި މެޗުން އިޓާލިއަން ލީގުގައި‬

‫ފަހު އުފާފާޅުކިރީ މަރަޑޯނާގެ ‪ 10‬ނަމްބަރިު ޖާޒީ‬

‫ރޭ ނަޕޯލީން ‪ 0-4‬އިން ރޯމާ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިފައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވި‬

‫"މިއަދު އަހަރެމެން ބޭނުންވީ އާއްމު ކުޅުމަށް‬

‫ޑނާގެ ކްލަބް ކެރިއަރުގެ‬ ‫އުމުރުން ‪ 60‬އަހަރުގެ މަރަ ޯ‬

‫ވުރެ ރަނގަޅަށް ކުޅެ ނަތީޖާއެއް ހޯދަން‪ ،‬މަރަޑޯނާ‬

‫އެންމެ ކާމިޔާބު ދުވަސްތައް ‪ 1991-1984‬އަށް‬

‫އަށް ޓަކައި އަދި ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުންދާ މުޅި ސިޓީއަށް‬

‫ޕލީގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް‬ ‫ހޭދަކުރީ ނަ ޯ‬

‫މޅު އަހަރެމެން ހާއްސަކުރީ އޭނާ އަށް‪"،‬‬ ‫ޓަކައި‪ .‬މި ޮ‬

‫އިޓާލިއަން ލީގު ދެ ފަހަރު އަދި ޔުއެފާ ކަޕް އެއް‬

‫އިންސީނޭ ބުންޏެވެ‪" .‬މިރޭގެ މެޗު ވާނީ ފެށުމަކަށް‪.‬‬

‫ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ބަޔަކު ވެސް‬ ‫މިގޮތަށް ކުޅެފިއްޔާ އަހަރެމެންނަށް ޮ‬

‫ޑނާ ކޮށްދިން ހިދުމަތުގެ‬ ‫ނަޕޯލީ އަށް މަރަ ޯ‬ ‫ޕލީން ބޭނުންކުރީ‬ ‫އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ނަ ޯ‬

‫ބަލިކުރެވިދާނެ‪".‬‬ ‫ގލް ޖެހީ ފަބިއަން ރުއިޒާއި‬ ‫ނަޕޯލީގެ އަނެއް ދެ ޯ‬

‫މަރަޑޯނާ ‪ 1986‬ވަނަ އަހަރު އާޖެންޓީނާ އަށް ވޯލްޑް‬

‫އ ޕޮލިޓާނޯ އެވެ‪ .‬މި‬ ‫ޑްރިއެސް މާޓިންސް އަދި މަޓެ ޯ‬

‫ކށްދިން އިރު ބޭނުންކުރި އެ ގައުމުގެ‬ ‫ކަޕް ކާމިޔާބު ޮ‬

‫މޅާ އެކު ނަޕޯލީ ވަނީ ‪ 17‬ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް ފަސް‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ޖާޒީއެކެވެ‪.‬‬ ‫ހޯމް ޖާޒީއާ އެއްގޮތަށް ޑިޒައިން ޮ‬

‫ރމާ އޮތީ އެ އަދަދަށް‬ ‫ވަނަ އަށް އަރައިފަ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫އެއީ ނުލާ ހުދުގެ ރޮނގުތަކެއް ދަމާފައިވާ ޓީޝާޓަކާއި‬

‫ހދައިގެން ހަ ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޮއިންޓް ޯ‬

‫ކަޅުކުލައިގެ ސޯޓެކެވެ‪.‬‬ ‫ނަޕޯލީން ބުނީ މި ޖާޒީ ފަރުމާކުރުމަކީ އެ ކްލަބުގެ‬

‫ރޭ އޭސީ މިލާން ވަނީ ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން ‪0-2‬‬ ‫އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ‬

‫ޕންސަރު ކައްޕާއާ އެކު މީގެ އަހަރެއްހާ‬ ‫ކިޓް ސް ޮ‬

‫ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ ‪23‬‬

‫ދުވަސްކުރިން ކުރި ހިޔާލެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މަރަޑޯނާ‬

‫ޕޮއިންޓެވެ‪ .‬އެންމެ ގާތުގައި އޮތީ ‪ 18‬ޕޮއިންޓާ އެކު‬

‫ޕލީ ކުޅޭ މަންޒަރު ފެނި އޭނާ‬ ‫އަށް މި ޖާޒީގައި ނަ ޯ‬

‫ވާދަވެރި އިންޓަ މިލާނެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު‬

‫ފަހަރުގައި މި ޖާޒީ ލައިގެން އުފަލުގައި ބައިވެރިވާނެ‬

‫ގލްތައް ޖަހައިދިނީ ކެޕްޓަން‬ ‫މި މެޗުގައި މިލާނުގެ ޯ‬

‫ކަމަށް އުއްމީދުކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނލީ އަދި ޕެނަލްޓީއަކުން ފްރޭންކް‬ ‫އަލެސިއޯ ރޮމަ ޮ‬

‫ޕލީގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ‪40‬‬ ‫ރޭގެ މެޗުގައި ނަ ޯ‬

‫ކެސިއޭ އެވެ‪.‬‬

‫އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓެ ްއ‬ ‫މައްސަލައިގައި ކަވާނީ ހޫނުފެނަށް‬

‫މެސީ‪ ،‬ނެވެލްސްގެ ޖާޒީގަ ިއ‬ ‫މަރަޑޯނާ އަށް އިހުތިރާމް އަދާކޮށްފި‬ ‫ލނާ (ނޮވެމްބަރު ‪ – )30‬ސްޕެނިޝް‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫އސަސޫނާ އަތުން ‪ 0-4‬އިން ބާސެލޯނާ‬ ‫ލީގުގައި ރޭ ޮ‬ ‫މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ‪،‬‬ ‫ޑނާ އަށް އިހުތިރާމް‬ ‫ބުދަ ދުވަހު މަރުވި ޑިއެގޯ މަރަ ޯ‬ ‫އަދާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަރަޑޯނާ ވަނީ ‪ 1984-1982‬އަށް ބާސެލޯނާ‬

‫ވލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމަށް‬ ‫އަހަރުގެ ފީފާ ޯ‬

‫ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )30‬އިނގިރޭސި‬

‫ކށްގެން ލިވަޕޫލަށް ކުޅުނު‬ ‫ފަދަ އިބާރާތެއް ބޭނުން ޮ‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން މެންޗެސްޓާ‬

‫ފވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒަށް ވަނީ އަދަބު‬ ‫އުރުގުއޭގެ ޯ‬

‫ކށްދޭން އެހީވި އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް‬ ‫ޔުނައިޓެޑް މޮޅު ޮ‬

‫ދީފަ އެވެ‪ .‬ސުއަރޭޒް ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑްގެ‬

‫ޑނާގެ ހަނދާން އާކުރުމުގެ ގޮތުން‬ ‫މަރުވި މަރަ ޯ‬

‫އެޑިންސަން ކަވާނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި‬

‫ޕެޓްރިސް އެވްރާއާ ދިމާލަށް އެ ބަސް ބޭނުންކުރުމުން‬

‫އޭނާގެ ޖާޒީއެއް ސެންޓަ ސާކަލުގައި ބާއްވައިގެން‪،‬‬

‫ޕޯސްޓެއްގެ މައްސަލަ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން‬

‫‪ 40،000‬ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާކޮށް އަށް މެޗަށް‬

‫ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ރޭ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫ސަސްޕެންޑްކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން އުމުރުން ‪ 60‬އަހަރުގައި‬

‫އަށް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މެސީ އަށް އެންމެ‬

‫ހިމޭންކަމުގައި ތިއްބެވެ‪ .‬ކޭމްޕް ނޯގެ ދިދަތައް‬

‫ގތުގައި ކުޅެން އަރައި‬ ‫ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޮ‬

‫ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް‬

‫ހާއްސަވީ ‪ 1994-1993‬އަށް އާޖެންޓީނާގެ ނެވެލްސް‬

‫ކށްފައި ހުރިއިރު‪ ،‬ދަނޑުގެ ހުރިހާ‬ ‫ބައިދަނޑިއަށް ތިރި ޮ‬

‫ގލު ޖަހައި އެއް‬ ‫އުމުރުން ‪ 32‬ކަވާނީ ވަނީ ދެ ޯ‬

‫އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ޑނާ ކުޅުމެވެ‪ .‬މެސީ ޔޫތު‬ ‫އޯލްޑް ބޯއީސް އަށް މަރަ ޯ‬

‫ބޑުތަކުން ފެންނަން‬ ‫ސްކްރީނަކުންނާއި އިޝްތިހާރު ޯ‬

‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬މެޗަށް‬ ‫ގޯލު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސް ޮ‬

‫ބަލަމުން އަންނައިރު މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓްވީޓެއްގެ‬

‫ބޅަ ކުޅެން ފެށީ‬ ‫ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފުޓް ޯ‬

‫ހުރީ މަރަޑޯނާގެ ފޮޓޯ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓަރުން ކަވާނީ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް‬ ‫ފަހު ސަ ޯ‬

‫މައްސަލައިގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ބެނާޑޯ ސިލްވާ‬

‫ކުރި ޕޯސްޓުތަކެއްގެ ތެރެއިން އެއް ޕޯސްޓު ކަވާނީގެ‬

‫އަށް ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޝަނެއް އަތުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރަސްމީ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓުގައި ހިއްސާކުރުމަށް‬

‫ސިލްވާ އެ ޓީމުގެ ބެންޖަމިން މެންޑީއާ ބެހޭގޮތުން ކުރި‬

‫ނެވެލްސްގެ ޖާޒީގައި ‪ 1994‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެސީ ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު‪ ،‬މަރަޑޯނާ‬

‫ރޭގެ މެޗުގެ ‪ 29‬ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާގެ‬ ‫ގލް ޖެހީ މާޓިން ބްރެއިތުވެއިޓެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ފުރަތަމަ ޯ‬

‫ބޭނުންކުރި ނެވެލްސްގެ ‪ 10‬ނަމްބަރު ޖާޒީ ލައިގެން‬

‫ދެ ވަނަ ގޯލް ‪ 42‬ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އެންޓޮއިން‬

‫ފަހު އޭނާ ވަނީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ‬

‫ޗކްލެޓް ބްރޭންޑެއްގެ ކެރެކްޓާ‬ ‫ޓްވީޓެއްގައި ސްޕެއިނުގެ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މެސީ‬ ‫ހުރެ މަރަޑޯނާ އަށް އިހުތިރާމްއަދާ ޮ‬

‫ގްރިޒްމަން އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ގޯލް ‪ 57‬ވަނަ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު ވަގުތުން އޭނާ‬ ‫އިބާރާތެއް ބޭނުން ޮ‬

‫ޓސް އާއި މެންޑީގެ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯ އެއް‬ ‫ކޮންގީ ޯ‬

‫ލނާ ޖާޒީގެ އެތެރެއިން‬ ‫ރޭގެ މެޗު ކުޅުނީ ބާސެ ޯ‬

‫އ ޖެހިއިރު ހަތަރު ވަނަ‬ ‫މިނެޓުގައި ފިލިއްޕެ ކުޓީނި ޯ‬

‫އަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި އެވެ‪ .‬އެކަން އެނގުމާ އެކު‬

‫ހިމަނައިގެން މީހުންގެ ކިބައިން އެއީ ކާކުތޯ ސުވާލު‬

‫ނެވެލްސްގެ އެ ޖާޒީ ލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ލަނޑު މެސީ ވައްދާލީ ‪ 73‬ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕސްޓު ޑިލީޓްކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަވާނީ ވަނީ އެ ޯ‬

‫އުފެއްދި އެވެ‪ .‬އެ ޓްވީޓާ މެދު މެންޑީގެ އެއްވެސް‬

‫މަރަޑޯނާ ‪ 1994‬ގައި ނެވެލްސް އަށް ފުރަތަމަ‬

‫މި ނަތީޖާއާ އެކު ބާސެލޯނާ އޮތީ ނުވަ މެޗުން‬

‫އފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ އިނގިރޭސި‬ ‫ޔުނައިޓެޑްގެ ޮ‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ނެތެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސަޕޯޓަރުން އެ‬

‫ޓލު ވަގުތު ސަޕޯޓަރުން‬ ‫މެޗު ކުޅުނުއިރު އެ މެޗުގެ އިން ޯ‬

‫‪ 14‬ޕޮއިންޓާ އެކު ހަތް ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬ތާވަލުގެ އެއް‬

‫ޕޓްކުރާ ގޮތުގައި ކަވާނީ އެ‬ ‫ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރި ޯ‬

‫ޓްވީޓްގެ މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން‬

‫ބޅައިގެ ހުނަރުތަކެއް ދައްކާލަން‬ ‫މުނިފޫހިފިލުވައިދުމަށް ޯ‬

‫ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 11‬މެޗުން ‪ 24‬ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން‬

‫ޕޯސްޓުގައި އިބާރާތް ބޭނުންކުރީ އޭނާގެ ގާތް މީހަކާ‬

‫ޑ އެ ޓްވީޓް ޑިލީޓް ކުރި އެވެ‪ .‬އެފްއޭ‬ ‫ފަހުން ބެނާ ޯ‬

‫ގތުގައި ހުރި މެސީ އެރި‬ ‫އޭރުގެ ކުޑަކުޑަކުއްޖެއްގެ ޮ‬

‫ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑެވެ‪ .‬އަދި ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ނުވަ‬

‫ބެހޭގޮތުން ކަމަށާއި އޭގެ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމުގެ‬

‫އިން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ނިންމީ ‪50،000‬‬

‫ހދާފައިވާ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުން ‪ 23‬ޕޮއިންޓް ޯ‬

‫އތް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލައެއް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޑނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ‪ 2010‬ވަނަ‬ ‫މެސީ ވަނީ މަރަ ޯ‬

‫ޕސްޓުގައި ބޭނުންކުރި‬ ‫މީގެ ކުރިން ކަވާނީ އެ ޯ‬

‫ކށް ބެނާޑޯ އެއް މެޗަށް‬ ‫ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާ ޮ‬ ‫ސަސްޕެންޑްކުރާށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިނެއް‪:‬‬ ‫ދަގަނޑޭ އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް‬ ‫ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުކޮށްފި‬

‫ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް‪ :‬ސީޖީއެފުން‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ފަންޑްދޭނެ‬ ‫ކޮމަންވެލްތުގައި ރާއްޖެ އަލަށް ބައިވެރިވި ފަހުން‬

‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ‬ ‫އެއް އަހަރު ބާއްވާ ޮ‬

‫ބޭއްވި ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ފެޑެރޭޝަން (ސީޖީއެފް)‬

‫އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެވެ‪ .‬މުޅިއެކު ‪18‬‬

‫ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭން‬

‫އންނަ މި ގޭމްސްގައި‬ ‫ކުޅިވަރެއްގެ ‪ 261‬އިވެންޓް ޮ‬

‫ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 4،000‬ވަރަކަށް އެތުލީޓުން ބައިވެރިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކމަންވެލްތުގެ ރިޔާސަތުން ވަނީ‬ ‫މި ޖަލްސާގައި ޮ‬

‫ރާއްޖޭން ‪ 1986‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ކުޅިވަރު‬

‫ރާއްޖޭގެ އެނބުރި އައުމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަމުން އައި ނަމަވެސް ‪2016‬‬

‫މި ޖަލްސާގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރެއްވި‪ ،‬އޮލިމްޕިކް‬

‫ގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން‬

‫ކމިޓީގެ ނައިބް ރައީސް ސީވީޑް އަހުމަދު ލަތީފް‬ ‫ޮ‬

‫ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ނިންމުމާ އެކު‪ ،‬އެ ގޭމްސްގެ‬

‫ކމަންވެލްތުން އަލުން ފުރުސަތު‬ ‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޮ‬

‫ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުނީ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ‬

‫ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)‪ ،‬މިހާރު‬

‫އެ ގޮތުން ސެމީ ފައިނަލުން ދަގަނޑޭ މޮޅުކޮށްދޭން‬

‫ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމުގެ‬

‫ކމިއުނިޓީ ވައިބަ ގްރޫޕެއް‬ ‫މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ޮ‬

‫ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް ސަޕޯޓަރުންގެ ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިންތަކާ‬

‫ފރީގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް‬ ‫ވެސް ހަދައި ޯ‬

‫އެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ގެންދިޔަ އެވެ‪ .‬އަދި ފައިނަލުގައި ދަގަނޑޭ އަށް ވޯޓު‬

‫ދަގަނޑޭގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ގޯލަކީ ‪2013‬‬

‫ހޯދައިދޭން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި‬

‫(އެމް‪.‬އެން‪.‬ޔޫ‪.‬އެސް‪.‬ޔޫ) އިން ވެސް ވަނީ ހަރަކާތްތަކެއް‬

‫ޑނީޝިއާގެ ޕާސިބޯ‬ ‫ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޖާޒީގައި އިން ޮ‬

‫ރާވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގލް ވަނީ އޭއެފްސީ‬ ‫ކޮޅަށް އޭނާ ޖެހި ގޯލެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގައި ވާދަކުރާ އެ ގޯލަކީ‬

‫ގލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ‬ ‫ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ސޯލޯ ޯ‬

‫ޕާސިބޯ އަތުން ‪ 0-7‬އިން ރާއްޖޭގެ ނިއު މޮޅުވި‬

‫ގލަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހު ވެސް ހޮވިފަ‬ ‫މަގުބޫލު ޯ‬

‫ގލުގެ ތެރެއިން‪ ،‬ތިން‬ ‫މެޗުގައި ދަގަނޑޭ ޖެހި ފަސް ޯ‬

‫ގލު މި ވެފައިވަނީ މި ދިޔަ ހަ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިއާ އެކު މި ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިން ކައިރިން ނައްޓާލާފައި ޖެހި ގޯލެވެ‪.‬‬

‫ވޓުން އޭއެފްސީގެ‬ ‫ވަރަކަށް މަސް ތެރޭ ސަޕޯޓަރުންގެ ޯ‬

‫ޑނީޝިއާގެ ސުރަކަރްޓާގައި ބޯވާރޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫އިން ޮ‬

‫ޕލެއްގައި އެންމެ ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވޯޓިން ޯ‬

‫ކުޅުނު އެ މެޗުގައި މުހައްމަދު އުމެއިރަށް މެދުތެރެއިން‬

‫ދެ ފަހަރު ވެސް ދަގަނޑޭ އަށް ކުރި ހޯދައިދޭން‬

‫ލ އަޅަމުން ދިޔަ‬ ‫އެ ބޯޅަ ލިބުމާ‪ ،‬ދަގަނޑޭ‪ ،‬އޭނާ އަށް ޯ‬

‫ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފަ‬

‫ބގެ ޑިފެންޑަރު‪ ،‬ކައިރިން ކުރިއަށް ދެމިގަތުމާ‬ ‫ޕާސި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދެމެދު ސިކުންތެއް ވެސް ނުހިނގަ އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‬ ‫ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލުގައި ދަގަނޑޭ ވާދަކުރީ‬

‫ކށްލުމަށް ފަހު ދަގަނޑޭ‬ ‫އުމެއިރު ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ޮ‬

‫ކންގުގެ ޗަން ސިއު ކީއާ އެވެ‪ .‬ބްރެކެޓް‬ ‫ހޮން ޮ‬

‫ބޅަ ހިފައިގެން‬ ‫އަށް ބޯޅަ ފޯރުކޮށްދިނީ އެވެ‪ .‬ދަގަނޑޭ ޯ‬

‫ހވާފައިވާ ޗަންގެ ގޯލަކީ އޭނާ‬ ‫ޗެލެންޖްގައި ވާދަކުރަން ޮ‬

‫ބޑު އޭރިއާ މަތިން‬ ‫އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް ޮ‬

‫ސައުތު ޗައިނާ އަށް ކުޅެމުން މެލޭޝިއާގެ ޕަހާންގް‬

‫ކީޕަރު ކައިރިން ދެމި ގަތް ވަގުތު‪ ،‬އޭނާ ފަހަތުން އައި‬

‫ގލެވެ‪ .‬މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު‬ ‫ކޮޅަށް ޖަހާފައިވާ ޯ‬

‫ޑިފެންޑަރު ދަގަނޑޭ ކުރިއަށް އަރައި ޖާގަ ބައްދާލި‬

‫ވޯޓުލުން ފެށުމާ އެކު ދަގަނޑޭ ވަނީ ބޮޑު ލީޑެއް‬

‫އެވެ‪ .‬ދަގަނޑޭ ފަސޭހަކަމާ އެކު އޭނާ ކައިރިން‬

‫ބޑަށް ފަހަތަށް‬ ‫ނަގައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ލީޑުގައި މާ ޮ‬

‫ފނުވާލަނެ ޖާގަ ހޯދި އެވެ‪.‬‬ ‫ނައްޓާލައި ގޯލަށް ބޯޅަ ޮ‬

‫ނުގޮސް ދަގަނޑޭ ވަނީ ފައިނަލުން މޮޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬އޭރު އަނެއްކާ ވެސް ކީޕަރު އަރާ ހުރުމާ‬

‫ވޯޓުލުން އިއްޔެ ނިމުނުއިރު ދަގަނޑޭ އަށް ‪89.14‬‬

‫އެކު ދަގަނޑޭ މަޑުމަޑުން އަރިމައްޗަށް ޖެހެންޖެހުމުން‬

‫ވޓު ލިބުނުއިރު‪ ،‬ކީ އަށް ލިބުނީ ‪10.86‬‬ ‫ޕަސެންޓް ޯ‬

‫އޅުވާލައި އޭނާ ލައްވާ ޑައިވެއްކުރުވި‬ ‫ގޮސް ކީޕަރަށް ޮ‬

‫ޕަސެންޓް އެވެ‪.‬‬ ‫ބްރެކެޓް ޗެލެންކް ފެށި ފަހުން ދަގަނޑޭ ވަނީ‬

‫ކށްލައި ރަނގަޅަށް ވާތު‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި މިސްރާބު ބަދަލު ޮ‬ ‫ގލުގައި ބޯޅަ ތަތްކޮށްލީ‪،‬‬ ‫ފަޔަށް ބޯޅަ ހެޔޮވަރުކޮށްލައި ޯ‬

‫އ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ‬ ‫ކުވޭތު އެސްސީގެ ރޮޖެރީނި ޯ‬

‫ތިން ފަހަރަށް ތެދުވި ކީޕަރަށާއި ގޯލް ރޮނގު‬

‫ސހޭލް ރާނާގެ އިތުރުން ކުއާޓާ‬ ‫ޮ‬ ‫ޑާކާ އަބަހާނީގެ‬

‫ބަލަހައްޓަން އެރި ޑިފެންޑަރަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް‬

‫ނއިގެ ގުޔެން ވެން ޔުޔެޓް އަދި‬ ‫ފައިނަލުގައި ވަނީ ހަ ޯ‬

‫ނުދީ އެވެ‪ .‬މިއީ ދަގަނޑޭ ކެރިއަރުގައި ޖެހި ހާއްސަ‬

‫ސެމީ ފައިނަލުގައި ވިއެޓްނާމްގެ ހަނޯއީގެ ގުޔެން‬

‫ގލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ގޯލެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން‬ ‫ހުއާންގެ މައްޗަށް ކުރި ޯ‬ ‫ކުއާޓާ ފައިނަލާއި ސެމީ ފައިނަލުގައި ދިޔައީ ވަރަށް‬

‫ދަގަނޑޭ އަކީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އެންމެ ގިނަ‬ ‫ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ ހަތް ވަނައިގައި‬

‫ވޓުގައި ކުރި ލިބެނީ‬ ‫ފޯރިގަދަކޮށެވެ‪ .‬ދަގަނޑޭ އަށް ޯ‬

‫އޮތް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ‪ .‬އެއީ ކްލަބް ވެލެންސިއާ‪،‬‬

‫ޕޓަރުން ކެނޑިނޭޅި‬ ‫އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމަޔަށް ސަ ޯ‬

‫ނިއު އަދި ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ އަށް ޖަހައިދިން ‪29‬‬

‫ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ‪ .‬އެ ދެ ބުރުގައި ދަގަނޑޭ އަށް‬

‫ގޯލާ އެކު އެވެ‪ .‬އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 35‬ގޯލް‬

‫ވޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެން ގިނަ ޯ‬

‫ޖަހާފައިވާ ފިލިޕީންސްގެ ސެރެސް‪-‬ނެގްރޯސް އަށް‬

‫އޭއެފްސީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދަގަނޑޭ އަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިދިނުމުގައި‬

‫ކުޅުނު ސްޕެއިނުގެ ބިއެންވެނިޑޯ މަރަނޯން އެވެ‪.‬‬ ‫ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ދަގަނޑޭ އަށް‬

‫ކންމެ ޗެލެންޖެއްގައި ވެސް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ކުރިމަތިވާ ޮ‬

‫ގލެވެ‪ .‬މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އޭއެފްސީ‬ ‫ބޭނުންވަނީ ހަ ޯ‬

‫ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ތަފާތު ރޫހެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ޕޓްސް ކްލަބަށް‬ ‫ކަޕާ ދިމާކޮށް ދަގަނޑޭ ވަނީ ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ބްރެކެޓް ޗެލެންޖަކީ ވެސް އޭގެ އެއް މިސާލެކެވެ‪ .‬އެކި‬

‫ބަދަލުވެފަ އެވެ‪ .‬ޓީސީއާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕްގައި އެއް‬

‫ދާއިރާތަކުގެ ދިވެހިން ވެސް މި ކަމުގައި ބައިވެރިވެ‬

‫މެޗު ކުޅެފައި ވަނިކޮށް ކޮވިޑް‪19-‬އާ ހެދި މުބާރާތް‬

‫އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް‬

‫ގތެއް ނުފެނިގެން އެންމެ ފަހުން‬ ‫ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ޮ‬

‫ބައިވެރިވެގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އޭއެފްސީން ނިންމީ އެ މުބާރާތް ކެންސަލްކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫ވޓެއް ކަމަށްވާތީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް އޮތީ‬ ‫އޮންލައިން ޯ‬

‫ކޮމަންލެވްތުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ‬

‫ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދިން އެއް މަސައްކަތް‬

‫އލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ދިޔައީ‬ ‫ވަކިވާން ނިންމިއިރު‪ޮ ،‬‬

‫ކމަންވެލްތު އާއިލާގެ ސަޕޯޓާ އެކު‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ގލްޑް ކޯސްޓުގައި‬ ‫‪ 2018‬ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޯ‬

‫އެކަން ހާސިލްކުރެވިގެންދިޔައީ ރެކޯޑް އަވަސް‬

‫ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް އިން ކާމިޔާބީ‬

‫މުއްދަތެއްގައި ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬ޕްލޭންތައް ހަދައި ބައެއް‬ ‫ހޯދުމަށް އަމާޒު ޮ‬

‫ކމަންވެލްތުގެ އާއިލާއާ އެކު އަހަރެމެން‬ ‫" ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ޓްރެންޑަކަށްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫‪24‬‬

‫އެތުލީޓުން ތަމްރީންތަކަށް ފޮނުވައިގެން މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫އަލުން ގުޅުންތައް ފަށައިގަންނައިރު ރާއްޖޭގެ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާ އެކު‬

‫ޕޓްސްމަނުން އަންނަނީ‬ ‫ސްޕޯޓްސްވުމަނުންނާއި ސް ޯ‬

‫ކޮމަންވެލްތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނީ އެވެ‪.‬‬

‫ބާމިންހަމްގައި ‪ 2022‬ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ގޭމްސް‬

‫ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ފެޑެރޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ‬

‫ބޑަށް އިންތިޒާރުކުރަމުންނެވެ‪ "،‬އޭނާ‬ ‫އަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ގތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެ‬ ‫ކުޅިވަރަށް އެކި ގޮތް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެތުލީޓުންނާއި ކޯޗުން ތަމްރީނު‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު‬ ‫އޮލިމްޕިކް ޮ‬

‫ހދުމާއި އެކި ޓީމުތަކަށް ކޯޗުން‬ ‫ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ޯ‬

‫މަރުޒޫގު ވިދާޅުވީ ‪ 2022‬ވަނަ އަހަރުގެ ގޭމްސް‬

‫ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަދަ ކުޅިވަރަށް ބޭނުންތެރި‬

‫އަށް ތައްޔާރުވާން ސީޖީއެފް އިން ރާއްޖޭ އަށް ފަންޑް‬

‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސް އިން އެހީވެ‬ ‫އެކި ކަންކަމުގައި ޮ‬

‫ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މާނައަކީ އަންނަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ފަހު ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްއާ‬

‫ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް އަކީ ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށް‬

‫ދެމެދު ލިބޭ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ‬

‫އޮލިމްޕިކްސްގެ ކުރިން ދުނިޔޭގެ މަތީ ފަންތީގެ‬

‫އެތުލީޓުންނަށް ތަމްރީން ހެދުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވުމެވެ‪.‬‬

‫ކށް ތަޖުރިބާ ހޯދައި އަދި ރާއްޖޭގެ‬ ‫އެތުލީޓުންނާ ވާދަ ޮ‬

‫ދުނިޔޭގެ ‪ 53‬ގައުމަކުން ބައިވެރިވާ މި ޖަމާއާތުގެ‬

‫ހދުމަށް ލިބޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ‪.‬‬ ‫ނިސްބަތުން ކާމިޔާބީ ޯ‬

‫މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރަކުން‬

‫ބޭލް އާއި އިބްރަހިމޮވިޗް ފީފާ ގޭމާ‬ ‫ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ‬ ‫ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )30‬އީއޭ ސްޕޯޓްސް‬

‫‪ 7000‬އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނައިފަ‬

‫އިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ނެރޭ ފީފާ ގޭމުން‬

‫ހދައިގެން ޕްރިމިއާ ލީގާއި‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ލައިސަންސް ޯ‬

‫ހުއްދަނެތި ގަރެތު ބޭލް އާއި ޒަލަޓާން އިބްރަހޮމޮވިޗްގެ‬

‫ގތް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅެވޭ ޮ‬

‫ހދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ނަމުގައި ފައިދާތަކެއް ޯ‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުން އަންނަ‬

‫ގތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް‬ ‫ގާނޫނީ ޮ‬

‫ފީފާ ގޭމްގެ މި ވާހަކައާ ގުޅިގެން އީއޭ ސްޕޯޓްސް‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކންޓްރެކްޓެއްގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫އިން ބުނީ ޮ‬

‫އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިބްރަހިމޮވިޗް‬

‫ނަމާއި މޫނުގެ އިތުރުން ޒާތީ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމުގެ‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ މި ކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކީ ޓްވިޓާގަ‬

‫އތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިހާރު މި‬ ‫ހުއްދަތަކެއް އެބަ ޮ‬

‫މވިޗް ބުނީ އޭނާގެ ހުއްދައެއް ނެތި‬ ‫އެވެ‪ .‬އިބްރަހި ޮ‬

‫ފެންމަތިވެގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ އެހެން ވާދަވެރި‬

‫ކށްގެން މިހާތަނަށް ފީފާ‬ ‫އޭނާގެ ނަމާއި މޫނު ބޭނުން ޮ‬

‫އންނަ ތާޑް ޕާޓީން ފީފާ ‪ 21‬ގެ‬ ‫ގޭމެއްގެ ހިއްސާ ޮ‬

‫ހދާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގޭމުން ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ޯ‬

‫ޕްރޮމޯޝަން ހުއްޓުވަން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ‬

‫ޕޓްސް އިން ވަނީ ގޭމްގައި‬ ‫އީއޭ ސް ޯ‬ ‫ކުޅުންތެރިންގެ ނަމާއި މޫނު ބޭނުންކުރުމުގައި‬ ‫ކޮންޓްރެކްޓްތަކެއްގެ ތެރެއިން ހުއްދަ އެބައޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ބޭލް ބުނީ މިއީ ބަލަން ޖެހޭ‬ ‫އެކަމަށް އިޝާރާތް ޮ‬

‫ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ނެރޭ ގޭމަކީ ޕްރޯ‬ ‫ފީފާއާ އެންމެ ވާދަވެރި ޮ‬ ‫ސކާ (ޕެސް) އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އިވޮލޫޝަން‬ ‫މވިޗާއި ބޭލް ވަނީ ފީފާގެ އެކި‬ ‫އިބްރަހި ޮ‬

‫ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ހުއްދަ ލިބިފައި އޮތް ގޮތެއް ހޯދަން‬

‫އަހަރުތަކުގައި ނެރުނު ގޭމްތަކުގައި ހިމެނިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި ފީފާގެ ކަވަރުގައި ވެސް މި ކުޅުންތެރިންގެ ފޮޓޯ‬

‫މވިޗްގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ‬ ‫ބޭލް އާއި އިބްރަހި ޮ‬

‫ވަނީ ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ބޅައިގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އޭޖެންޓުން މިހާރު‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫އނަލް މެސީއާ އެކު ކަވަރުގައި އިނީ ބޭލްގެ‬ ‫ފީފާގައި ލި ޮ‬

‫ޕޓްސްއާ ދެކޮޅަށް މި މައްސަލައިގައި‬ ‫އަންނަނީ އީއޭ ސް ޯ‬

‫ފޮޓޯ އެކެވެ‪.‬‬

‫ހދޭނެ މަގެއް ބަލަން ގާނޫނީ ލަފާ‬ ‫އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ޯ‬ ‫ހދަން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ޕޓްސް އިން ބްރެޒިލްގެ‬ ‫މީގެ ކުރިން އީއޭ ސް ޯ‬

‫މވިޗާއި ބޭލް ބުނީ އީއޭ ސްޕޯޓްސް އަށް‬ ‫އިބްރަހި ޮ‬ ‫އެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ފީފާގެ ރުހުން ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް‬ ‫ރ އިން ކަމަށްވާނަމަ އެކަން ވެސް‬ ‫ހަދާފައިވާ ފިފްޕް ޯ‬

‫އެތުލީޓުންތަކެއްގެ ހުއްދަނެތި ވީޑިއޯ ގޭމެއް ހެދި‬

‫ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬ފިފްޕްރޯ‬

‫ކޓު މެދުވެރިކޮށް ވަނީ މާލީ‬ ‫މައްސަލައެއްގައި ޯ‬

‫އަކީ ‪ 65‬މެމްބަރު ގައުމު ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ‬

‫ބަދަލުދޭން ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ފިފްޕްރޯ‬ ‫ފެޑެރޭޝަނެކެވެ‪ .‬އެ ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތް ޮ‬

‫ފީފާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ‬

‫އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވަކިވަކި‬

‫ކޕީއެއް ވިކޭ މި‬ ‫ގޭމެވެ‪ .‬ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ އިމޭޖް ރައިޓްސްއާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް‬

‫ސީރީސްގެ އެންމެ ގިނަ ކޮޕީ ވިކުނީ ‪ 2018‬ވަނަ‬

‫ކންޓްރެކްޓެއް ހަދާފައި ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ‬ ‫ހިމެނޭ ޮ‬

‫އަހަރު އެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު ‪ 260‬މިލިއަން ކޮޕީ ވިއްކި‬

‫ކުޅުންތެރިން ކުޅޭ ކްލަބްތަކާއި ވާދަކުރާ ލީގުތަކުން‬

‫އކްޓޫބަރު މަހުގައި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ ޮ‬

‫ގޭމިން އިންޑަސްޓްރީއާ އެކު ވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ‬

‫ނެރުނު ފީފާ ‪ 21‬ގައި ‪ 700‬އަށް ވުރެ ގިނަ ޓީމުގެ‬

‫ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫އާފިޔާ ވަކީލަކު ބޭނުންވުމުން‬ ‫ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފި‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫މީރާ އަށް ކޯޓަށް ދެ ވޭ ބިލް ފާސްކޮށްފި‬ ‫ގތުގައި ޓެކްސް ދައްކަން‬ ‫މި ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ހޯދަން މަދަނީ ދައުވާ‬ ‫މލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު‬ ‫ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ޯ‬

‫އތް މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި‬ ‫ޖެހި ނުދައްކާ ޮ‬

‫ގތަށް ޓެކްސްގެ ގާނޫނަށް‬ ‫އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ލިބޭ ޮ‬

‫އޭނާ ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްސީލު އެނގޭ‬

‫އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު‬

‫އފް ޓެކްސޭޝަން ސޮއި‬ ‫ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް ޮ‬

‫ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މި ބިލަކީ‬

‫ކުރެއްވުމުން އެއީ ދަރަނި ސާބިތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ‬ ‫ގތުގައި ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬މިއީ‬ ‫ހެއްކެއްގެ ޮ‬

‫ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ‬

‫ހުކުމް ކުރުމަށް ބާރު ލިބޭ ހެއްކެއް ކަމުގައި ވެސް އެ‬

‫އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން‪ ،‬އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ‬

‫ބިލުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވެފައިވާ ޓެކުހާ ގުޅޭ‬

‫ގާނޫނީ ޝަހުސަކުން‪ ،‬ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް‬ ‫ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާ‬

‫މުއާހަދާތަކާއި ޓެކުހާ ގުޅޭ އެ ނޫން ވެސް‬

‫ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ބަލައިގަތުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބޭ‬

‫އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ބޭރު ގައުމެއްގެ ނުވަތަ ވަކި‬

‫ގތް ހެދުމަށް ހުށަހެޅި ބިލެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސަރަހައްދެއްގެ ޓެކުހާގުޅޭ އިދާރާއާއެކުގައި ޓެކުހާގުޅޭ‬

‫ކމިޓީން ގެނައި އިސްލާހުތަކާއެކު‪،‬‬ ‫އިގުތިސާދީ ޮ‬

‫މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި ބަދަލުކުރެވޭ މައުލޫމާތުގެ‬

‫ބިލު ފާސްކުރީ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް‬

‫ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ވެސް މި‬

‫ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ‪ 56‬ބޭފުޅެއްގެ‬

‫ބިލުގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވޯޓުންނެވެ‪.‬‬

‫ވ‪ .‬ރަކީދޫގައި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކޮށް‬

‫މުއްދަތެއް އެކަމަށް ދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން އާފިޔާ ބޭނުންވޭތޯ އެ‬

‫މަރާލި މައްސަލާގައި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އާފިޔާ‬ ‫މުހައްމަދަށް ކުރާ މަރުގެ ދައުވާގައި އޭނާ ވަކީލެއްގެ‬

‫މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ މުހައްމަދު ސަމީރު ސުވާލު‬

‫އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނުމުން ހުކުމް އިއްވުން‬

‫ކުރެއްވުމުން އާފިޔާ ބުނީ އެ ފުރުސަތު ބޭނުންވާ‬

‫އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖެނުއަރީ‪ 2015 ،‬ގައި އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ‬ ‫ކށް‪ ،‬މަރާލި މައްސަލާގައި އާފިޔާގެ‬ ‫އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ޮ‬

‫ދައުލަތުން ބުނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ‬

‫އާރުއެމްއެލްއެސްއަށް ސިއް ީހ‬ ‫ސާމާނު ދިނީ އޮންނަ އުސޫލުން‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް‬ ‫ހައްގު ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޮ‬

‫މައްޗަށް ކުރި ގަސްދުގައި ކުއްޖަކު މެރުމުގެ ދައުވާ‬

‫އޮންނަ ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ބޭނުންވާ ކަމަށް އާފިޔާ‬

‫އާއި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ދައުވާގައި އާފިޔާ‬

‫މިހާރު ބުނާތީ އެ ފުރުސަތު ދޭން ދެކޮޅު ނުހަދާ‬

‫ގތް ތަފްސީލުކޮށް‬ ‫ކޓުގައި އިއުތިރާފްވެ‪ ،‬އެކަން ކުރި ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގާޒީ ސަމީރު ވިދާޅުވީ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް‬

‫ކުރިން ކިޔައިދީފައިވެ އެވެ‪ .‬ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެކަމަށް‬ ‫އިންކާރު ކުރިޔަސް‪ ،‬އޭނާ ބުނަމުން ދިޔައީ ވަކީލެއްގެ‬

‫އާފިޔާއަށް ކުރިން ދިން ފުރުސަތުގައި އޭނާ ވާހަކަ‬

‫އެހީތެރިކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް ކަމަށާއި އެކަމަކު ވަކީލަކު‬ ‫ދެއްކީ ވަރަށް ކުރު ޮ‬

‫އެ މައްސަލާގެ ހުކުމް އިއްވަން މިއަދު ބޭއްވި‬

‫ކށްފައިވާތީ އެ ފުރުސަތު އަލުން ދެވިދާނެ‬ ‫އައްޔަން ޮ‬

‫މަޖިލިސް ފެށިއިރު އާފިޔާއަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ 10 ،‬ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދެއްވީ‬

‫ހަމަޖައްސައިދިން ދިފާއީ ވަކީލަކު ހުއްޓެވެ‪ .‬ދައުލަތުން‬

‫ކަމަށާއި އޭގެފަހުން އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ފަހު‬

‫ހަމަޖައްސައިދިން ދިފާއީ ވަކީލް އައިމިނަތު ރުކްޝާނާ‬

‫އަންނަ މަހު އެ މައްސަލާގެ ހުކުމް އިއްވާނެ ކަމަށް‬

‫އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ވަކީލަކު ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އާފިޔާ‬

‫ގާޒީ ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މުޅި ރާއްޖޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު އިބްތިހާލްގެ‬

‫ކުރިން ބުނަމުން އަޔަސް‪ ،‬އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލި‬ ‫ފަހުން ވަކީލަކު ބޭނުންވާ ކަމަށް އާފިޔާ ބުނެފައިވާ‬

‫މަރާ ގުޅިގެން އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ ޖެންޑާ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ހުކުމް އިއްވުމުގެ ކުރިން އޭނާ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި ބައެއް ފުލުހުންގެ‬

‫މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު މައްސަލައާ ގުޅިގެން‬

‫މައްޗަށް ކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް‬

‫ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން އެދޭ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ދައުވާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކުރިން އޮތީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ އެދިވަޑައިގަތީ ‪ 10‬ދުވަހުގެ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އާރުއެމްއެލްއެސް ލެބޯޓްރީ‬

‫އެމްއާރުއެލްސްގެ އިތުރުން ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ‬

‫ކންސިއުމަބްލްސް ފޯރުކޮށްދިނީ‬ ‫ސާވިސް އަށް މެޑިކަލް ޮ‬

‫ބޓްރީއެއްގެ ނަމެއް އައިޖީއެމްއެޗުން‬ ‫އަމިއްލަ އެހެން ލެ ޯ‬

‫ބައެއް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކާ އެކު‬

‫ނުބުނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އަމިއްލަ ތިން ހޮސްޕިޓަލްގެ‬

‫އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް‬

‫އިތުރުން މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ބަޔަކު ހިންގާ‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކންސިއުމަބްލްސް‬ ‫ލެބޯޓްރީއެއްގެ ގޮތުން މެޑިކަލް ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ އިސް މަގާމެއް ފުރުއްވާ‪،‬‬ ‫އެ ޮ‬

‫ރާއް ޖޭން ދަނީ ހިތުން ތަންކޮޅެއް‬ ‫ދީފައި‪ :‬ސޮނާކްޝީ‬ ‫ކށްފައި އެނބުރި‬ ‫ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ޮ‬

‫ފޓޯއަކާ އެކު‬ ‫‪ 100‬މާކްސް ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ޮ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ދަނީ ހިތުން ތަންކޮޅެއް‬ ‫ގައުމަށްދާ ޮ‬

‫އެ ވާހަކަ ވެސް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވެ‬

‫ސނާކްޝީ ސިންހާ‬ ‫ޮ‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ދީފައި ކަމަށް ބަތަލާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ‬ ‫ސނާކްޝީ ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‬

‫ސޮނާކްޝީ އަކީ ފިލްމު "ދަބަންގް" އިން ‪2010‬‬

‫ފޯރުކޮށްދެނީ އެމްއާރުއެލްއެސްއަށް އެކަނިތޯ އެހުމުން‬

‫އަދި ކޮވިޑް‪ 19-‬އިން ރައްކާތެރިވުމުގައި އަޅާނެ‬

‫އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ރިކުއެސްޓްކުރާ ތަންތަނަށް‬

‫ފިޔަވަޅުތައް ނިންމާ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް‬

‫ފރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫(ޓެގް) ގެ އިސްވެރިޔާ ޑރ‪ .‬އަލީ ލަތީފްގެ ހިއްސާ‬ ‫އޮތް އެމްއާރުއެލްއެސްއަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ލެބޯޓްރީން‬

‫އންނަ އުސޫލުން ފޯރުކޮށްދޭ‬ ‫"ރިކުއެސްޓްކުރީމާ ޮ‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ވެސް‪ޮ "،‬‬

‫ގތުގައި ސޯޝަލް‬ ‫ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން މައްސަލައެއްގެ ޮ‬ ‫މީޑިއާގައި ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމުގައި ނުފޫޒު‬

‫އާރުއެމްއެލްއެސްގެ ދިފާއުގައި އެތަނުގެ‬ ‫މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ސައީދު ވިދާޅުވެފަިއ‬

‫ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ‪ ،‬އާރުއެމްއެލްސްގައި‬

‫ހސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން އަބަދުވެސް‬ ‫ވަނީ ޮ‬

‫އންނަ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް‬ ‫ޑރ‪ .‬އަލީ ލަތީފް ހިއްސާ ޮ‬

‫ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ބަދަލު ކުރާ ކަމަށާއި‬

‫މިނިސްޓްރީގެ މައުލޫމާތުތަކުން ދައްކާތީ އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫އެކަން ކުރަނީ ޮ‬

‫އެމްއާރުއެލްއެސްގެ އިސްވެރިންނާ ގާތް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކްލިނިކްތަކުން ވެސް ބައެއް ފަހަރު‬

‫އންނަ ކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެން‪،‬‬ ‫ރަހުމަތްތެރިކަމެއް ޮ‬

‫ކށްދޭ ކަމަށާއި އެއީ އެއް‬ ‫ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ތަކެތި ފޯރު ޮ‬

‫ދގުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހިއްސާގެ ވާހަކަ އަލީ ލަތީފް ޮ‬

‫ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް އިން އޭނާގެ‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬އިކޮ ޮ‬

‫ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާއެކެވެ‪ .‬އޭނާގެ އެންމެ‬ ‫ގައި ޮ‬

‫އތް ކަމަށް ދައްކަނީ‬ ‫ހިއްސާ އެމްއާރުއެލްއެސްގައި ޮ‬

‫ފަހުގެ ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ "ދަބަންގް ‪ "3‬އެވެ‪.‬‬

‫ކީއްވެ ކަން އަދި ސާފުކޮށެއް ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫"މިއީ އަޅުގަނޑާ އެހެން މީހަކާ ހިއްސާ ވެގެން‬ ‫ކުރާ ކަމެއް‪ .‬އަލީ ލަތީފަށް އެނގިގެނެއް ވެސް ނޫން‬

‫ކށްފައި ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫އޮތް ޝައުގުވެރިވާކަން ހާމަ ޮ‬

‫ސޮނާކްޝީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެންނާނެ ފިލްމަކީ‬

‫ސޝަލްމީޑިއާގައި ލިއުނު‬ ‫ޯ‬ ‫އޭނާގެ ދިފާއުގައި‬

‫މި ތަކެތި ގެންދަނީ‪ .‬އެއީ ސީދާ އަޅުގަނޑުގެ މޭޒުން‬

‫ހަފުތާގައި ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިރު ނަގާފައިވާ‬

‫ހޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން‬ ‫ޑިޒްނީ ޕްލަސް ޮ‬

‫ގތުގައި އަލީ ލަތީފް ވަނީ އޭނާގެ‬ ‫އެކަކު ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ފނުވައިގެން ކުރާ ކަމެއް‪ .‬އަނެއްކާ އެ ހުރިހާ‬ ‫ސިޓީ ޮ‬

‫ކށެވެ‪ .‬ސޮނާކްޝީ‬ ‫ޓއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ޮ‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫ހަމަޖެހިފައިވާ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ "ބޫޖް؛ ދަ ޕްރައިޑް އޮން‬

‫ހިއްސާ މާ ކުރިން ދޫކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަލީ ލަތީފް‬

‫އެއްޗެއް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުންނާނެ‪ "،‬ސައީދު‬

‫މި ފަހަރު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރީ ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިޕަރު‬

‫އިންޑިއާ" އިންނެވެ‪.‬‬

‫ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ އޭނާގެ ހިއްސާ އޮތް ނަމަ‪،‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރިސޯޓްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓތަކެއް ކުރިން ވެސް‬ ‫އެތަނުގައި ނަގާފައިވާ ފޮ ޯ‬

‫ރޖެކްޓްތަކުގެ‬ ‫ސނާކްޝީގެ ކުރިއަށް ހުރި ޕް ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ފލެން" ކިޔާ ވެބް ސީރީޒެއް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތެރޭގައި " ޯ‬

‫ދޫކުރެއްވި ތާރީޚެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓްރީތަކަށް މެޑިކަލް‬ ‫އަމިއްލަ މީހުން ހިންގާ ލެ ޯ‬

‫އައިޖީއެމްއެޗާއި އެމްއާރުއެލްސްއާ ދޭތެރޭގައި‬ ‫އޑިޓްކުރިޔަސް ފެންނާނެ‬ ‫ސިއްހީ ސާމާނު ބަދަލުކުރަނީ ޮ‬

‫ކޮންސިއުމަބްލްސް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ލެބޯޓްރީން‬

‫ގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އޭއީ‬

‫ކން އުސޫލަކުންތޯ "މިހާރު"ން ސުވާލު‬ ‫ފޯރުކޮށްދެނީ ޮ‬

‫ވައްކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެ‬

‫ގތުގައި ރާއްޖެ އައިސް އެންމެ ގަޔާވާ އެއް‬ ‫ޮ‬

‫ތެރޭގައި "ލުޓޭރާ" އާއި "ރައުޑީ ރާތޯޑް" އަދި‬

‫ކުރުމުން އެތަނުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ސާފު ރީތި މޫދުތެރޭގައި ވަގުތުތައް‬

‫"އަކީރާ' ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ސޮނާކްޝީ އަކީ‬

‫ބޓްރީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް‬ ‫އެމްއާރުއެލްއެސް ލެ ޯ‬

‫ހޭދަކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝަތުރަގަން ސިންހާގެ ތިން‬

‫ބޭނުންވާ ސާމާނު އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ފޯރުކޮށްދޭ‬

‫ކށެވެ‪ .‬ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް‬ ‫އ މެދުވެރި ޮ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫ދަރިންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‪ ،‬އޭޑީކޭ އާއި ޓްރީ ޓޮޕާއި‬

‫ކށް ވެސް ބައެއް ސާމާނު ހޯދަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ކށް އޭނާ އަކީ "އައިލެންޑް ގާލް" އެއްގެ‬ ‫އާންމު ޮ‬ ‫ސނާކްޝީ ބުނެފައިވާ‬ ‫ޮ‬ ‫ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މި ފަހަރުގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ސޮނާކްޝީ ވަނީ‬ ‫ކހެއް ވެސް ހަދައި އެއިން‬ ‫އޯޕަން ވޯޓާ ޑައިވިން ޯ‬

‫އޭގެ މަސައްކަތް އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫ސޮނާކްޝީ‪ ،33 ،‬ފާހަގަ ޮ‬

‫ސެނަހިޔާ ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އައިޖީއެމްއެޗަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގިނައިން ހޯދަނީ‬


‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނަކައަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިދާވެއްޖެ‬ ‫ފެނަކައިގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬

‫މެމްބަރުން އައްޔަނުކޮށްފި‬ ‫ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފަސް މެމްބަރުން‬ ‫ސލިހު އިއްޔެ އައްޔަން‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ މުހައްމަދު މުނައްވަރު އަލީ‪ ،‬ވެސްޓްބީޗް‪ ،‬އއ‪.‬‬‫މަތިވެރި‬ ‫‪ -‬ފާތިމަތު މިންހަތު އިއްޒަތު‪ ،‬ގ‪ .‬ގޮފި‪ ،‬ކ‪ .‬މާލެ‬

‫ޓްރައިބިއުނަލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން‬

‫‪ -‬ހުސެއިން ޒައިދާން‪ ،‬މ‪ .‬ފާމްދޭރިގެ‪ ،‬ކ‪ .‬މާލެ‬

‫ގެންދެވި މެމްބަރުންގެ ދައުރު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް‬

‫‪ -‬އިސްމާއިލް ސާޖިދު‪ ،‬މއ‪ .‬ވިލާރޮދި‪ ،‬ކ‪ .‬މާލެ‬

‫ހަމަވާތީ‪ ،‬ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން‬

‫‪ -‬އަހުމަދު އަޝްރަފު‪ ،‬ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ‬

‫އކްޓޫބަރު މަހެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުވައިލީ މިދިޔަ ޮ‬

‫‪7883‬‬

‫މި މަގާމަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ‬ ‫ތެރެއިން ތިން މެމްބަރުންނަކީ އެ ޓްރައިބިއުނަލަށް އާ‬

‫ޓްރައިބިއުނަލަށް އައްޔަނުކުރި މެމްބަރުންގެ‬

‫ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ކުރިން‬

‫ވޓަކަށް ފަހު މިދިޔަ ދައުރުގައި‬ ‫މެދުގައި ނެގި ސިއްރު ޯ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ފަސް ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން‬

‫މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުނައްވަރު ރައީސް ކަމަށް އަދި‬

‫ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫މިންހަތު ވަނީ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ހޮވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރެއްގެ‬

‫ޓްރައިބިއުނަލަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރި މެމްބަރުން‬

‫ދައުރަކީ ފަސް އަހަރެވެ‪.‬‬

‫ކށް މިހާރު ކުންފުނީގައި‬ ‫ކުންފުނި ސަލާމަތް ޮ‬

‫ފައިދާވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫އތް މިންވަރު ކަމަށް ފެނަކައިން‬ ‫ނަޒާހަތްތެރިކަން ޮ‬

‫ޕޓުން ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޮޑިޓް ރި ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ކުންފުނީގެ ނަން ކިލަނބުކޮށް‬

‫ޕޓު ދައްކާގޮތުގައި‬ ‫އެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ރި ޯ‬

‫ކުންފުންޏާ މެދު ނުރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް އުފެއްދުމަށް‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ސާފު ފައިދާގެ‬

‫މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ލިބުނު ރަނގަޅު ޖަވާބެއް‬

‫ގޮތުގައި ‪ 35.9‬މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފަ‬

‫އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރު ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ގެއްލުން ވެފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬

‫"‪ 18‬ޖޫން ‪ 2012‬ވަނަ ދުވަހު ވުޖޫދުވުމަށްފަހު‬

‫‪ 2018‬ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް ‪ 143‬މިލިއަން‬

‫‪ 2018‬ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މާލީ ގޮތުންނާއި‬

‫ޕޓުތަކުން ދައްކަ‬ ‫ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ގތުންނާއި ހިންގުމުގެ ގޮތުން އަދި‬ ‫އުމްރާނީ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ލަދުވެތި ހާލަތެއްގައި ހިންގަމުން‬ ‫އިޖްތިމާއީ ޮ‬ ‫ފެނަކައިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ މި‬

‫އައި ކުންފުންޏެއް މިއަދު އެ ދާއިރާތަކުން މި ހޯދި‬

‫ކާމިޔާބިއަކީ އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ‬

‫ކާމިޔާބަކީ ދިވެހި ތާރީހުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ‬

‫ތަޖުރިބާކާރު މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި‬

‫ކުންފުންޏަކުން ދައްކުވައިދިން އެންމެ ތަފާތުބޮޑު‬

‫ހިފައި ކުންފުނި ހިންގުމަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬

‫ބަދަލުކަމީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަގީގަތެއް‪ "،‬ފެނަކައިގެ‬

‫އަހުމަދު ސައީދު ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން‬

‫ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު ކާމިޔަބީއެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ‬

‫ފެނަކައިން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް‬

‫ތާރީހުގައި ވެސް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން‬

‫ދިނުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު‪،‬‬

‫ބޑު ބަދަލު ކަމަށް‬ ‫ދައްކުވައިދިން އެންމެ ބޮޑު ތަފާތު ޮ‬

‫ގތެއްނުވެ ދެމިތިބުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި‬ ‫ދެ ޮ‬

‫އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަންފާއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހުމެއްނެތި‬

‫މީގެ އިތުރުން މި ނަތީޖާއިން ދައްކުވައިދެނީ‬

‫ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން ވެސް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަނާއި އިސްރާފުން‬ ‫ވައްކަމާއި ފަސާދަ އާއި ޮ‬

‫ގާޒީ ބާރީ އާ ިއ‬ ‫މެޖިސްޓްރޭޓަކު‬ ‫މިއަދު‬ ‫ވަކިކުރަނީ‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ބާރީ‬ ‫ޖުވެނައިލް ޯ‬

‫އިތުރު ‪ 47‬މީހަކު ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ‬ ‫މިދިޔަ ‪ 24‬ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ‪ 47‬މީހަކު‬ ‫ޕޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޮ‬ ‫ރޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (ޢެޗްޕީއޭ) އިން‬ ‫ހެލްތު ޕް ޮ‬

‫ޔޫސުފާއި ދ‪ .‬ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް‬

‫ކޕީއެއް އޭރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް‬ ‫އެ ހުކުމުގެ ޮ‬

‫އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދު ވަކިކުރަން ޖުޑިޝަލް‬

‫ކށް ބާރީ ހުކުމުގެ ކޮޕީއެއް‬ ‫ހުންނެވި އަދީބަށް ޚާއްސަ ޮ‬

‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ސާވިސް ޮ‬

‫ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާފައިވާ މައްސަލައިގައި ވޯޓަށް އަހަން‬ ‫މަޖިލީހަށް ޮ‬ ‫މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގާޒީ ބާރީ ސަސްޕެންޑް ކުރީ މޯލްޑިވްސް‬ ‫މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން‬ ‫(އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން‬

‫ކށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ބާރީ ވަކިކުރަން ފާސް ޮ‬

‫ސޓަކުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި‬ ‫ކވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެވެ‪ .‬ރި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހުނު‬

‫ވަނީ އެންމެ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫‪ 46‬މީހަކު ރާއްޖެ އިން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އާބަން ގާޑެނިން ޕްރޮގްރާ ްމ‬ ‫އައިލެންޑާސް އިން ފަށައިފި‬

‫ގތަށް ރަނގަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ތުހުމަތުކޮށް‪ ،‬އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް‬ ‫ފުލުހުން އެންގުމުންނެވެ‪ .‬އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ މިދިޔަ‬

‫ކޓުން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ދ‪ .‬މާއެނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯ‬ ‫ދެ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ލިބުނު މީހާ ބަންދުގައި‬ ‫ކށް މައްސަލަ ހިންގާފައި‬ ‫ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ޮ‬

‫ފަހު‪ ،‬ޖޭއެސްސީން އޭރު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ‬

‫ވާތީ އެވެ‪ .‬މި ދެ މައްސަލަ ހިންގާފައި ވަނީ‬

‫ގތުން ބަލާފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ‬ ‫އޭނާއާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކުރިން މި މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކޮށްފައިވާކަން‬

‫ހއްދަވާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ހިޔާނާތުން މާލީ މަންފާ ޯ‬

‫އަބްދުލްރައްޒާގަށް އެނގިވަޑައިގެން ހުންނަވައިގެން‬

‫ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ އާއި މެއި‪ 2014 ،‬އިން‬

‫ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި މި މައްސަލަ‬

‫ފެބްރުއަރީ‪ 2018 ،‬އާ ހަމައަށް އަމަލީ ގޮތުން‬

‫ޖޭއެސްސީން ތަހުގީގުކުރި އިރު އަބްދުލްރައްޒާގު‬

‫ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވުމާއި އެ މުއްދަތުގެ‬

‫އޅުވާލައިގެން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ތެރޭގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ވިޔަފާރިން ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކވިޑް ޖެހިފައިވާ‬ ‫މާލޭގެ އިތުރުން ‪ 17‬ރަށެއްގައި ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތްތަކާ‬ ‫ނިންމީ ޮ‬

‫އަބްދުއްރައްޒާގު ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމީ‬

‫ހާމަކުރައްވާފައިވާ ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ‬

‫އިއްޔެގެ ހަވީރު ‪ 6:00‬އިން ފެށިގެން މިއަދު ހަވީރު‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެނެވެ‪.‬‬ ‫ފަރުވާދެނީ ޮ‬

‫އތީ އޭނާ ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން‬ ‫ޕޓްގައި ބުނެފައި ޮ‬ ‫ރި ޯ‬

‫މަންފާ ލިބުނު ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް‬

‫އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު ‪ 12‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރޭ އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި‬

‫ކމިޓީން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވި‬ ‫ޖުޑިޝަރީ ޮ‬

‫ދ‪ .‬ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް‬

‫ބާރީ ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަޙެޅުމަށް‬

‫ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ‪ 12،994‬އަށް އެރީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މި ބައްޔަށް މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަނީ‬ ‫‪ 1،039‬މީހަކު ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ‪ 94‬މީހަކަށް‬

‫‪ 6:00‬އާ ހަމައަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ‪ 46‬މީހަކު‬

‫‪2015‬ގައި ‪ 13‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވުމުގެ ކުރިން‪،‬‬

‫ޕޒިޓިވްވި މީހުންނާ އެކު މި ބަލި‬ ‫ކވިޑަށް މިއަދު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ޖޭއެސްސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް‬ ‫ދ‪ .‬ކުޑަހުވަދޫ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ގާޒީކަމުން ބާރީ ވަކިކުރަން ހުށަހެޅީ މި މަހު‬

‫ބަލަން ހަވާލުކުރި މެޖިސްޓްރޭޓަކާ މެދު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން‪ ،‬އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ‬

‫ކާނާގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުކުރަން އެގްރިކަލްޗާ‬ ‫މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި‬ ‫އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަން އިން ބައިވެރިވެ‪ ،‬ބިލަބޮންގް‬

‫ފެންވަރުގައި ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މޑެލެއް ހެދުމުގެ‬ ‫މާލޭގައި އާބަން ގާޑެނިން ޮ‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގައި އާބަން ގާޑެނިންގެ‬

‫މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާން އައިލެންޑާސް‬

‫ރގްރާމް ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އެޑިއުކޭޝަނުން އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާ އެކު‬

‫އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި‬

‫އެއްބަސްވީ މިދިޔަ މަހެވެ‪ .‬މި މަޝްރޫއުގައި ކެމިކަލް‬

‫އިހްތިސާސް ނެތް ދ‪ .‬އެނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓަކާ‬

‫އައިލެންޑާސް އިން ތައްޔާރު ކުރި އަމަލީ މޮޑެލް‬

‫ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް އައިލެންޑާސް‬

‫ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ގާޒީ ބާރީއާ ދެމެދު‬

‫މައްސަލަ ހަވާލުކުރި މައްސަލައެއް ވެސް ބެލި‬

‫ކށްދެއްވީ ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު‬ ‫އިފްތިތާހު ޮ‬

‫ގތުގައި ބޭނުންކުރާނީ‬ ‫އިން ބުންޏެވެ‪ .‬ގަސް ކާނާގެ ޮ‬

‫އތް ކަމާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގި‬ ‫ގާތް ގުޅުން ޮ‬

‫ކޓުގައި ހިންގި މައްސަލައަކަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬ކުޑަހުވަދޫ ޯ‬

‫މޑެލް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫ޒަހާ ވަހީދެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބތަކެތިން އުފައްދާ‬ ‫އުކާލާ ކާތަކެތިން ބޭނުންކުރާ ކާ ޯ‬

‫ބޮޑެތި ޝަރީއަތްތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ފަނޑިޔާރުންތަކަކާ‬

‫އަބްދުލްރައްޒާގު ހުށަހެޅުއްވި އެއްބަސްވުމެއްގައި‬

‫އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީގެ އިރުޝާދާއި ލަފައާ‬

‫އގޭނިކް ތަކެއްޗެވެ‪ .‬މި މަޝްރޫއުގައި‬ ‫ގަސްކާނާ އާއި ޯ‬

‫އެކު‪ ،‬އަދީބުގެ ކާރު ޕާކްކުރާ ގަރާޖުގައި އޭނާއާއެކު‬

‫އތް މައްސަލައެއް ވެސް‬ ‫ކށްފައިވާ ސޮއެއް ޮ‬ ‫ފޯޖް ޮ‬

‫ގތަށް ކަމަށް އައިލެންޑާސް އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެ‬

‫ފޖް ސޮއިގެ މައްސަލަ‬ ‫އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ‪ޯ .‬‬

‫ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެނުއަރީ މަހު ފުލުހުން ބަލަމުން ފެށުމާ އެކު‬

‫ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ސްކޫލް‬

‫އަބްދުއްރައްޒާގު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދަރިވަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް‬

‫އިން ފަށާފައިވާ "ބަން އާތު އެކަޑަމީ" ޕްރޮގްރާމާ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ކާނާގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުކުރަން ފަރުދީ‬

‫ގުޅުވައިގެނެވެ‪.‬‬

‫އެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ‬

‫ގތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫މައްޗަށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގައި މާޗު ‪،13‬‬

‫މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ޒަހާ‬

‫ކުދި ޖާގަތަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް‬ ‫ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން އިސްކަންދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އައިލެންޑާސް‬


30ޮ‫ނ‬November 2020 2020 ު‫ވެމްބަރ‬ 30

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬30

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2020 ‫ ނޮވެމްބަރ‬5

5 November 2020

‫ލރ‬ ަ ‫ސ‬ ި ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ު ‫ކ‬ ަ

Counselor Abdulla Musthaq

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Iyasha Leena

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ތ‬ ‫ޤ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ދﷲ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ ާ ‫ލ‬ ‫ނ‬ ީ ‫ޝ‬ ާ ‫ޔ‬ ާ ‫އ‬ ި

‫ރީޕ‬ ަ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ޮ ‫ޒ‬ ި ‫ފ‬ ި

Physiotherapy Santha Sheela

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ޝ‬ ‫ލ‬ ީ ‫ތ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ަ

Jasin

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ސ‬ ‫ނ‬ ި ‫ޖ‬ ާ

ް ‫ޝ‬ ‫ނ‬ ަ ‫ޓ‬ ީ ‫އ‬ ެ ‫ޑ‬ ަ

Dietician

ާ ‫ސ‬ ‫ޔ‬ ި ‫އ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Asiya A. Raheem

ް ‫ސ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ޕ‬ ި ‫ރ‬ ަ ‫ތ‬ ެ ‫ރ‬ ީ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ‫ރ‬ ޯ ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ަ ‫ސ‬ ް

Spirometry Therapist Fathuhullah Anees

ް ‫ނ‬ ‫ސ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ހﷲ‬ ު ‫ތ‬ ު ‫ފ‬ ަ

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

3325979 ‫ނ‬ ީ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ޅ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ށ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ވ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ް ‫ރ‬ ‫ނ‬ ު ‫ޓ‬ ަ ‫ކ‬ ް ‫ޑ‬ ޮ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ރ‬ ަ ‫ކ‬ ު ‫ތ‬ ް ‫ރ‬ ަ ‫ޔ‬ ާ ‫ޒ‬ ި

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2020 ‫ ނޮވެމްބަރ‬5

5 November 2020

ް ‫ކ‬ ‫ށ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ‫މ‬ ު ‫އ‬ ް ‫އ‬ ާ

General Practitioner Dr. Hemanth

09:00 - 13:00

Dr. Hemanth

17:00 - 20:00

Dr. Asoka Rao

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Dr. Seshadri Das

09:00 - 13:00

Dr. Seshadri Das

17:00 - 20:00

Dr. Vijaya Rani

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ރ‬ ‫ނ‬ ާ ‫ޔ‬ ަ ‫ޖ‬ ަ ‫ވ‬ ި .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ހ‬ ަ ‫ރ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ެ

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf Dr. Kalimuthu Dr. Mohamed Ali

ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ ‫ޒ‬ ް ‫ޒ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ލ‬ ް ‫ދ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ‫ފ‬

ް ‫ޖރ‬ ‫ޖ‬ ޯ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ

ް ‫ނ‬ ‫ލ‬ ި ‫ސ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Dr. Mariia Krugova

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ގ‬ ‫ވ‬ ޯ ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ާ ‫ރ‬ ި ‫މ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ

Dental Surgeon Dr. Raghavendra

09:30 - 13:00

Dr. Raghavendra

17:30 - 21:00

ާ‫ދރ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ޑ ރ‬ ާ ‫ދ‬ ‫ރ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dr. Prathibha

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ތ‬ ‫ބ‬ ި ‫ރ‬ ަ ‫ ްޕ‬.‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫ކ‬ ު ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ދ‬ ‫ސ‬ ާ ‫ހ‬ ާ ‫ނ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ކ‬ ަ

Orthopaedician

ު ‫ގނ‬ ‫ޑ‬ ަ ‫ރ‬ ު ‫ނ‬ ަ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ

Dr. Yoosuf Shan

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ވ‬ ު ‫ޅ‬ ު ‫އ‬ ެ

Dr. Hussain Faisal Dr. Ismail Zahir

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ި‫ޓއ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Clinic

: 09:00 - 13:00 17:00 - 20:00

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ި ‫އ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Shaheedha

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ހ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ޝ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Meetha Jolly Dr. Thasneem

Pharmacy:

Dr. Zahidha

Dr. Shirmeen

Dr. Naina Vikas Dr. Muthasim Saeed

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Buruzu Magu, Male’,Maldives +960 3325570

Morning

Dr . Didi

13:00 - 9:30

ީ‫ ޑީޑ‬.‫ޑރ‬

Morning

Dr. Anoop

12:00 - 8:00

ް‫ އަނޫޕ‬.‫ޑރ‬

Afternoon

Dr.Favas

20:30 - 12:30

ް‫ ފަވާސ‬.‫ޑރ‬

Afternoon

Dr.Anju

21:30 - 13:30

ޫ‫ އަންޖ‬.‫ޑރ‬

DR.DIDI DENTAL AND MEDICAL CENTER / HULHUMALE

ް‫ނމ‬ ީ ‫ސ‬ ް ‫ތ‬ ަ .‫ޑ ރ‬ ް‫މނ‬ ީ ‫ރ‬ ް ‫ޝ‬ ި .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ހ‬ ‫ދ‬ ި ‫ޒ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫ކ‬ ު ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ކ‬ ‫ސ‬ ާ ‫ވ‬ ި ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ު ‫އ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ސ‬ ަ ‫މ‬ ް ‫ސ‬ ި ‫އ‬ ް ‫ތ‬ ަ ‫މ‬ ު .‫ޑ ރ‬ ާ ‫ޝ‬ ‫ނ‬ ާ ‫ކ‬ ް ‫ރ‬ ު .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ލ‬ ު ‫ލ‬ ޮ

Ophthalmologist / Optometrist

ާ ‫އ‬ ‫މ‬ ު ‫ނ‬ ި .‫ޑ ރ‬

Dr. Junaid

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ު ‫އ‬ ‫ދ‬ ި ‫ނ‬ ަ ‫ޖ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Fathimath Nestha

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ސ‬ ‫ތ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫މ‬ ަ ‫ތ‬ ި ‫ފ‬ ާ

Dr. Niuma

DR.DIDI DENTAL AND MEDICALCENTER DR.DIDI DENTAL AND MEDICAL CENTER / MALE'

Dr. Rukhsana

ީ ‫ޖ‬ ‫ލ‬ ޮ ‫ތ‬ ާ ‫މ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Pediatrician Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

.‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬

Dr. Naina Bhatti

Dental department: 09:00 - 13:00 17:00 - 21:00 09:00 - 21:00

ު ‫ކ‬ ‫ރ‬ ު ‫ބ‬ ަ ‫ބ‬ ޫ ‫އ‬ ަ ް‫ޝނ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ ް ަ‫އސ‬ ‫ލ‬ ި ‫ފ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ެ ‫ހ‬ ު ު‫ހރ‬ ި ‫ޒ‬ ާ ‫ލ‬ ް ‫އ‬ ި ‫މ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫އ‬ ި

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ނ‬ ު ‫ހ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ަ

Gyneacologist AMDC outlets new opening times until further notice (Sat- Thurs)

ީ ‫އ‬ ‫ލ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫މ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ަ ‫މ‬ ު .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ

Dr. Abu Bucker

-

ު ‫އ‬ ‫ތ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ލ‬ ި ‫ކ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ި‫ޓއ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ENT

Dr. Neeha Das

-

ް‫ނތ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ހ‬ ެ .‫ޑ ރ‬ ް‫ނތ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ހ‬ ެ .‫ޑ ރ‬ ޯ ‫ރ‬ ‫އ‬ ާ ‫ކ‬ ާ ‫ސ‬ ޯ ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬ ް‫ދސ‬ ާ .‫ޑ ރ‬ ް‫ދސ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist -

mihaaru.com

mihaaru.com

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ހ‬ ަ

Dermatologist Dr. Shebi Dr. Reema

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ޝ‬ ‫ބ‬ ެ .‫ޑރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ާ ‫ރ‬ ‫މ‬ ީ .‫ޑރ‬

ް ‫ސ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ގ‬ ި ‫ލ‬ ޮ ‫އ‬ ޮ ‫ޑ‬ ި ‫ރ‬ ޭ

Radiologist

ް ‫ރ‬ ‫ޖ‬ ާ ‫ނ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Dr. Neeraj

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ަ ‫ރ‬ ޭ ‫އަޕ‬ ޮ ‫މ‬ ު ‫އ‬ ް ‫އ‬ ާ

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ް ‫ޒ‬ ާ ‫ނ‬ ި ‫ދ‬ ާ ‫މ‬ ު ‫ކ‬ ަ ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ް ‫ކ‬ ‫ރ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ަ ‫ވ‬ ީ ‫ރ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ޖ‬ ‫ލ‬ ޮ .‫ތ ބ‬ ު ‫ރ‬ ަ ‫ބ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

3325979 ‫ނ‬ ީ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ޅ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ށ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ވ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Ahigas Magu , Lot No:10409 ( just behind Bombay Dharubaar Restaurant)

Evening

Dr . Didi

20:00 - 16:00

ީ‫ ޑީޑ‬.‫ޑރ‬

Evening

Dr. Anoop

20:00 - 16:00

ް‫ އަނޫޕ‬.‫ޑރ‬

For Appointments, call : 3325570 / 3359992 / 7784452

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


3

30 November 2020 2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬30

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


23November April 2019 2020 2019 2020 ް‫ރުއެޕްރީލ‬23 30 ަ‫ ނޮވެމްބ‬30

2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23 2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬30

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… CONTACT:3001515

DIRECTWEEKLY WEEKLYSAILING… SAILING… DIRECT DIRECT WEEKLY SAILING…

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

VESSEL NAME

VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

ް‫އެހެނިހެނ‬ 16-Apr-19 24-Apr-19 ETA Tanjug Pelepas 17-Apr-19 ETA Port Kelang 22-Apr-19 ETA Colombo ETA Male' VESSEL NAME VOY ETA28-Nov-20 Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Male' HEDDA SCHULTE 04G37W1MA 20-Apr-19 21-Apr-19 23-Apr-19 28-Apr-19 30-Apr-19 BUSAN TRADER 04G7VW1MA 30-Nov-20 02-Dec-20 07-Dec-20 09-Dec20 CITY BUSAN OF BEIJING 04G39W1MA 28-Apr-19 30-Apr-19 5-May-19 09/05/2019 TRADER 04G7VW1MA 28-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 07-Dec-20 ROSSINI 04G7ZW1MA 27-Apr-19 12-Dec-20 14-Dec-20 16-Dec-20 21-Dec-20 Feeder - 09-Dec20 23-Dec-20 VESSEL NAME VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas 7-May-19 ETA Port Kelang 12-May-19 ETA Colombo ETA Male' AS CHRISTIANA 04G3BW1MA 4-May-19 6-May-19 14-May-19 ROSSINI 04G7ZW1MA 12-Dec-20 14-Dec-20 16-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 WESTERLAND 04G81W1MA 19-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 EM ASTORIA 04G3DW1MA 13-May-19 15-May-19 20-May-19 22-May-19 BUSAN TRADER 04G7VW1MA 11-May-19 28-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 07-Dec-20 09-Dec20 WESTERLAND 19-Dec-20 21-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬ TRADER Department) 04G81W1MA 04G83W1MA 26-Dec-20 28-Dec-20 Suzzana SANI23-Dec-20 30-Dec-20 04-Jan-21 Mohd Muhajir 06-Jan-20 Shireen LEE (CustomerCare Department) Ahmad (Customer Service) HattayaSEOUL LOHNUB (Commercial (Customer Service) ROSSINI 04G7ZW1MA 12-Dec-20 14-Dec-20 16-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 Tel: 662 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 SEOUL TRADER 04G83W1MA 26-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 04-Jan-21 06-Jan-20 Hotline: +65-6499-1111 CITY OF BEIJING 04G85W1MA 02-Jan-21 04-Jan-21 06-Jan-21 11-Jan-21 ް‫ނ‬30-Dec-20 ި‫އ‬13-Jan-20 ެ‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލ‬ VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 WESTERLAND 04G81W1MA 19-Dec-20 21-Dec-20 VoIP: 8601 291123-Dec-20 28-Dec-20 VOIP: 8670 3064 CITY OF BEIJING 04G85W1MA 02-Jan-21 04-Jan-21 06-Jan-21 11-Jan-21 13-Jan-20 AS CHRISTIANA 04G87W1MA 09-Jan-21 11-Jan-21 e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com 13-Jan-21 18-Jan-21 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com 20-Jan-21 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com SEOUL TRADER 04G83W1MA 26-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 04-Jan-21 06-Jan-20 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬ AS CHRISTIANA 04G87W1MA 09-Jan-21 11-Jan-21 13-Jan-21 18-Jan-21 20-Jan-21 BUSAN TRADER 04G89W1MA 16-Jan-21 18-Jan-21 20-Jan-21 25-Jan-21 27-Jan-21 CMA CGM MALAYSIA (Penang) CITY OF BEIJING 04G85W1MA 02-Jan-21 04-Jan-21 06-Jan-21 11-Jan-21 13-Jan-20 BUSAN TRADER 04G89W1MA 16-Jan-21 18-Jan-21 20-Jan-21 25-Jan-21 27-Jan-21 * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days. Chua Hwa Keong LOHNUB Hattaya Benedict GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir .ް‫ބިމެއ‬Ahmad ެ‫އަކަފޫޓުގ‬ AS CHRISTIANA 04G87W1MA 09-Jan-21 11-Jan-21 13-Jan-21 18-Jan-21 20-Jan-21 * We are now pleased to inform that the new upgraded service offer ARRIVAL cargo into Male'. 3523282-6, DID:WEEKLY +603 2299 2911,of Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 Tel : 604Tel: 291 662 6876- Fax: 604 2276 Fax: 770 662-3438807 CALICANTO BRIDGE VESSEL NAME

04G35W1MA VOY

14-Apr-19 ETA Singapore

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Hattaya LOHNUB

Benedict GOH

Suzzana SANI

Mohd Muhajir Ahmad VOIP: 8670 3064 27-Jan-21 D/L: 07-2913064 e-mail: e-mail: e-mail: Email: psg.mahmad@cma-cgm.com Email:VOIP pen.hkchua@cma-cgm.com line:thd.hlohnub@cma-cgm.com 8889 3282 VoIP :sij.bgoh@cma-cgm.com 8669-1112 VoIP: 8601kua.ssani@cma-cgm.com 2911 VOIP: 8670 3064 * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE Hattaya LOHNUB Benedict GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com Email:TEL:7746841 psg.mahmad@cma-cgm.com Tel:TRANSPORT 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 Chua Hwa Keong SOLUTIONS * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE TOTAL MALDIVES (PVT) LTD 19845 VOIP line:291 8889 3282 VoIP : 8669-1112 VoIP: 20072 8601 2911 VOIP: 8670 3064 Tel : 604 6876 Fax: 604 2276 770 Chandhanee * Magu, Further please Hwa Keong * DATES AREdetails SUBJECT TO contact CHANGESheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 5th Chua Floor, Ma. Bodudhaharaage, Male', Maldives e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com VOIP : 8671 6876Fax: 604 2276 770 Tel : 604 291 6876 * Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 T. +960 3011888, F. +960 3011999 Email: pen.hkchua@cma-cgm.com VOIP : 8671 6876 Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE SUBSCRIBE Email: pen.hkchua@cma-cgm.com Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ VOIP : 8671 6876 MIHAARU PRINT Email: pen.hkchua@cma-cgm.com ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬

VOIP line: 8889 3282Fax: 662-3438807 VoIP 16-Jan-21 : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 * Further details please contact Sheyam +960 9100170 or AtifDID: +960 9100175 VOIP :Tel: 8671 6876 BUSAN TRADER 04G89W1MA 18-Jan-21 20-Jan-21 662 - 3523282-6, +603 2299 2911, Fax: +60325-Jan-21 2299 2886 Hotline: +65-9438-0404

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT)Magu, LTD Male', Maldives 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, T. +960 3011888, +960 3011666, F. +960 3011999 Male', Maldives TRANSPORT SOLUTIONS (PVT) LTD T.TOTAL +960 3011888, +960 3011666, MALDIVES F. +960 3011999 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives +960MALDIVES 3011666, F.LTD +960 3011999 T. +960 3011888, TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS (PVT) Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999

20359

EDITION

ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪3‬‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪30 November 2020 2020‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪2020‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ފެންވަޔަރިން ‪،‬‬

‫‪ 1‬ކޮޓަރި އެޕާރޓްމަންޓް‬

‫ކަރަންޓްވަޔަރިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬

‫ގެދޮރުގެ ހުރިހާ‬

‫( ބަދިގެއާއެކު )‬

‫‪ ،‬ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬ސިންކް‬

‫އޭ‪.‬ޑީ‪.‬ކޭ ކައިރި‪,‬‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪ ،‬ފާހަނާތަށި‪ ،‬ގެދޮރު‬

‫ކަރަންޓްފެން ވަކިން‬

‫އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ‬ ‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪20948‬‬

‫‪ 2‬ރޫމް ކުލި ‪10،000‬‬ ‫މާފަންނު ‪ IGMH‬ކައިރި‬ ‫މ‪.‬ފެހިވިނަ ‪ /‬ބްލޫކިޔާމަގު‬

‫މުށިޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪TEL:9534400‬‬ ‫‪23416‬‬

‫‪22720‬‬

‫ރޫމް ކުލި ‪8500‬‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫ކުލި މަހަކު‪7000/- :‬ރ‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪ 1‬ރޫމް އަދި ސިޓިންގް‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫‪1 Room and‬‬ ‫‪Sitting Room for‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫‪Rent 8500‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬ ‫‪ޮ 1‬ކޓަރި ކައްކާ‬ ‫ކެވޭ ޮގތަށް ކުއްޔަށް‬ ‫ދެމެވެ‪.‬‬

‫އޮފީސް އަދި ޮކޓަރިއަކަށް‬

‫ކުއްޔަށް ދޫކުރާ‬

‫ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފަހުރި‬

‫‪ 3‬ޕްލަސް ‪ 1‬ރޫމް‬

‫ހައްލުކުރުން‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫ޖަންގްޝަންގެ‬

‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓްގެ ތަނެއް‬

‫‪ 9000/-‬ފެނާ‬

‫ކުއްޔަށް ދެން‬

‫ކަރަންޓާ އެކީ‬ ‫‪TEL:7463660‬‬

‫‪10,000‬‬

‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫‪M.Fehivina‬‬ ‫‪Bluekiyaa Magu‬‬ ‫‪Maafannu , Near‬‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން‬

‫‪TEL:7827282‬‬

‫‪21941‬‬

‫‪2 Rooms Rent‬‬

‫‪TEL:7773738‬‬ ‫‪23450‬‬

‫‪21577‬‬

‫‪TEL:7555567/7968223‬‬

‫‪IGMH‬‬ ‫‪TEL:7988938‬‬ ‫‪23349‬‬

‫‪22359‬‬

‫‪Fully‬‬

‫ވަޑާމުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް‬ ‫އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއެކު‬ ‫ކުމުގުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް އަދި‬ ‫ކުލައާއި ފެންވައިރު ކުރުން‬

‫މާފަންނު އަލިވާގެ‬

‫ހާއްސަ އެހީއަށް‬

‫ކައިރިން ( ކަސްޓަމް‬

‫ބޭނުންވާ ކުއްޖަކަށް‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 3‬ކޮޓަރީގެ‬

‫މޮންޓެސޯރި‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‪.‬‬

‫ފެންވަރަށް‬

‫ސަރައްހައްދުން )‬

‫‪TEL:9182247‬‬ ‫‪21996‬‬

‫‪ 3‬ފާހާނާއާ އެކު‬ ‫މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރިން ‪،‬‬ ‫މުއިވެޔޮ މަގު‬ ‫‪ 4‬ވަނަ ފަންގިފިލާ‬

‫އާ އިމާރާތްކާ އެއްވަރަށް‬

‫‪TEL:7910035/7955556‬‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫‪apartment‬‬

‫ކުއްޔަށްދެން‬

‫‪for rent in‬‬ ‫‪Hulhumale‬‬ ‫‪TEL:7784452‬‬

‫ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުން‬ ‫ފިހާރައަކަށް ކަމުދާނެ ‪1000‬‬

‫ލިފްޓް ހުރޭ‪.‬‬ ‫ފުލް ސެކިއުރިޓީ‬

‫މުސާރަ ދެފަރާތް‬

‫ހުންނަންވާނީ އެޓޭޗްދް ފާހާނައަކާއެކު‪،‬‬

‫އެއްބަސްވާ ގޮތަށް‬

‫ގްރަނުންޑް ފްލޯރގަ‬

‫އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ތަންކޮޅެއް‬

‫ފެންމޯޓަރު‬

‫މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުން‪.‬‬

‫ދޮންނަމެޝިން‬

‫‪22602‬‬

‫‪TEL:7904944‬‬

‫ފަސޭހަ ހިސާބެއްގަ‬

‫‪23166‬‬

‫‪22623‬‬

‫‪Wanted to rent‬‬

‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ‬

‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ ކޮޓަރިއެއް‬ ‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ ‪ 1‬ރޫމް ފާހާނާ‬ ‫އާއި އެކު ( ގަލޮޅުން )‬ ‫ކުލި‪ :‬މަހަކު ‪ (8000/-‬އަށްހާސް)‬ ‫ރުފިޔާ ( ފެނާ ކަރަންޓާއި އެކު )‬ ‫އެޑްވާންސް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ‬

‫‪spacious area (not less‬‬

‫‪from Male' city.‬‬

‫ކުލި‪ :‬މަހަކު ‪ 14000/-‬ރުފިޔާ‬ ‫އެޑްވާންސް‪ :‬މަހަކު ‪ 14000/-‬ރުފިޔާ (‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް ޤުރްއާން‬

‫‪TEL:7777219‬‬ ‫‪23429‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪Location: easy access to‬‬

‫ކިޔަވާދެމެވެ‪.‬‬

‫ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ލެވިދާން‬

‫‪TEL:7777219‬‬

‫‪ground floor ideal for a‬‬ ‫‪shop with attached toilet‬‬

‫އެޑްވާންސް ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް‬

‫‪23428‬‬

‫‪than 1000 sqft) from‬‬

‫ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ‪ 1‬ކޮޓަރި ‪ 1‬ފާހާނާ‬ ‫‪ 1‬ސިޓިންގްރޫމް ‪ -‬އެއަރކޯން ކޮއްފައި‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪We are looking for a‬‬

‫‪ 2‬އެޕާޓްމަންޓް ( މައްޗަންގޮޅިން )‬

‫( ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފަސްޓްފްލޯގައި )‬

‫ސިންކް ފާހާނާތަށި‬ ‫ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ހިސާބު‪ޮ :‬ބޑު މަގަކާ ކައިރި‬ ‫‪TEL:9994591‬‬

‫ފެންވަޔަރިން‬ ‫ކަރަންޓްވަޔަރިން‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ‪.‬‬

‫‪TEL:7795240/7793360‬‬

‫‪TEL:7518509‬‬ ‫‪23383‬‬

‫‪22849‬‬

‫ފިރިހެން ޓީޗަރެއް‬

‫ކުލި‪16500/- :‬‬ ‫‪23466‬‬

‫‪two bedroom‬‬

‫ކިޔަވައިދެވޭނެ‬

‫ފުރިހަމަކޮށްފައި‪.‬‬

‫‪ 3‬ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއް‬

‫‪furnished‬‬

‫‪ 1‬ކޮޓަރީގެ‬

‫‪a main road‬‬

‫‪TEL:7496909‬‬ ‫‪22708‬‬

‫‪TEL:7777348‬‬ ‫‪23124‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬


23 2019 2020 2019 ް‫ލ‬2020 ީ‫ރު އެޕްރ‬ 23ަ‫ ނޮވެމްބ‬30 30April November

CONTACT:3001515

mihaaru.com mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433


3

30 November 2020 2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬30

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


30 November 2020

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬30

mihaaru.com


30 November 2020 2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬30

3 mihaaru.com


30 November 2020

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬30

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


30 November 2020 2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬30

3 mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިނެއް‪:‬‬ ‫ދަގަނޑޭ އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް‬ ‫ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުކޮށްފި‬

‫ކޮމަންވެލް ުތ‬ ‫ގޭމްސް‪ :‬ސީޖީއެފުން‬ ‫ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ފަންޑްދޭނެ‬ ‫މެސީ‪ ،‬ނެވެލްސް ެގ‬ ‫ޖާޒީގައި މަރަޑޯނާ އަށް‬ ‫އިހުތިރާމް އަދާކޮށްދި‬

‫ނަޕޯލީން މަރަޑޯނާގެ ހަނދާން އާކުރީ އާޖެންޓީނާ ރަމްޒުކޮށްދޭ ޖާޒީއެއްގައި‬

Profile for Mihaaru

30 NOVEMBER 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

30 NOVEMBER 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru
Advertisement