Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ) އަގު‪5:‬ރ‬

‫އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ބެ ހޭ ގޮތުން‬

‫އީސީގެ އިންޒާރެއް!‬

‫އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުގެ ބައެއް މެމްބަރުން‪ :‬ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސް ޮކށްފި ނަމަ ހަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ޮކމިޝަނުން ބުނޭ‪ --.‬ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން‪ /‬މިހާރު‬

‫ީޓއެމް އޭ އިން ލަންކާ އެއާލައިން‬ ‫ގަންނަން ހުށަހަޅައިފި‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫ހިލްޓަން އަށް ބަދަ ުލ‬ ‫ހޯދައިދެވޭނީ ހައި ކޯޓަށް‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އެ މައްސަލާގައި ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނުން‬ ‫ނިންމާފައިވަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ‪ 24‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪370‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ) ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާސްއިން ހިލްޓަނަށް‬

‫ސޓް ހިންގަން ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލާ‬ ‫ނ‪ .‬އިރުފުށި ރި ޯ‬ ‫އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލި މައްސަލާގައި ‪ 24‬މިލިއަން‬

‫ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އާބިޓްރޭޝަންގެ އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކޮށްދޭން ހިލްޓަން‬

‫ޑޮލަރު އެ ކުންފުންޏަށް ދޭން ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާސްގެ‬

‫ކޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ނިންމީ‬ ‫ކުންފުނިން ސިވިލް ޯ‬

‫މައްޗަށް ސިންގަޕޫރު އާބިޓްރޭޝަނުން އެންގި އެންގުން ތަންފީޒު‬

‫އާބިޓްރޭޝަންގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކޮށްދެވޭނީ އެ މައްސަލަ ހައި‬

‫ކުރުމުގެ މައްސަލަ ބެލޭނީ ހައި ކޯޓަށް ކަމަށް‪ ،‬ސިވިލް ކޯޓުން‬

‫ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި‪ ،‬އެ ކޯޓުން ކުރާ ހުކުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި‬

‫ގތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި‬ ‫އާބިޓްރޭޝަން ގާނޫނު ބުނާ ޮ‬ ‫ހިންގާފައިވާ އާބިޓްރޭޝަނެއްގައި ކަނޑައަޅާ އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް‬

‫އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ އިރުފުށި ރިސޯޓް‬

‫ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގެ ކަމާ ބެހޭ ކޯޓަކަށް‬

‫ހިންގުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނާ ‪ 2009‬ގައި‬

‫ހުށަހަޅައިގެންނެވެ‪ .‬އެ ގާނޫނުގައި ކޯޓު މާނަކޮށްފައިވަނީ ހައި‬

‫ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ‪ 2013‬ގައި ސަން‬

‫ކޯޓަށެވެ‪.‬‬

‫ޓުއާސް އިން ވަނީ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީއެމްއޭ އިން ލަންކާ އެއާލައިން‬ ‫ގަންނަން ހުށަހަޅައިފި‬

‫ޓީއެމްއޭގެ ބިޑު‪:‬‬

‫ ބިޑު ހުށަހެޅީ ޓީއެމްއޭ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ‬‫އެސްއޭޓީއެސް އިން ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ސުޕަ‬ ‫ގްރޫޕް ޕާޓްނާސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން‬ ‫ ހުށަހެޅީ ‪ 80‬ޕަސެންޓް ގަންނަން‬‫ ‪ 10‬އަހަރުން ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރު‬‫އިންވެސްޓްކުރަން ހުށަހެޅި‬ ‫‪ -‬ދަރަނި އަދާކުރަން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫އަ ލީ ނާ ފި ޒް‬

‫މޯލްޑިވިއަން އެއާޓެކްސީ އާއި ޓީއެމްއޭގެ ބޮޑު ބައެއް ގަނެ‪ ،‬އެ‬ ‫ދެ ކުންފުނި އެއްކޮށްލައި ޓީއެމްއޭގެ ނަމުގައި ހިންގަން ފަށައިފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‪ ،‬ޓީއެމްއޭ ވެފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫މލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސް ޯ‬ ‫އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ގުޅިގެން ސްރީލަންކަން‬

‫ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވެ‪ ،‬މާލީ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް‬ ‫ދަރަނި ޮ‬

‫އެއާލައިންސްގެ ބޮޑު ބައެއް ގަނެ‪ ،‬ލަންކާގައި ފަސް ބިލިއަން‬

‫ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ޕްރެވަޓައިޒް ކުރަން ނިންމައި‬

‫ޑޮލަރު (‪ 77‬ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި‬

‫އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 23‬ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލި އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުބާރު ހުރި ފަރާތްތަކާ ހަވާލާ ދީ ލަންކާގެ ސަންޑޭ‬

‫އެ މުއްދަތުގައި ސްރީލަންކަން ގަންނަން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް‬

‫ޓައިމްސް ނޫހުން ބުނި ގޮތުގައި ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ‬

‫ދިރާސާކުރީ ލަންކާގެ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ހަމަޖެއްސި‬

‫ބައެއް ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ދިހަ ފަރާތުގެ ތެރޭން އެންމެ މަތިން‬

‫ސަރުކާރުގެ ބޭންކެއް ކަމަށްވާ ނެޝެނަލް ސޭވިންސް ބޭންކް‬

‫މާކްސް ލިބިފައި ވަނީ ވެސް ޓީއެމްއޭ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ‬

‫(އެންއެސްބީ) އާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮޑިޓް ފާމެއް ކަމަށްވާ‬

‫އެސްއޭޓީއެސް ކުންފުނިން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗާއެއް‬

‫ކޭޕީއެމްޖީގެ ޓީމަކުންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ ރިޕޯޓް ލަންކާގެ ކެބިނެޓުގެ‬

‫ކަމަށްވާ ސުޕަ ގްރޫޕް ޕާޓްނާސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށެވެ‪ .‬ސްރީ‬

‫އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީ އަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ‪ .‬އެންމެ‬

‫ލަންކަންގެ ‪ 80‬ޕަސެންޓް ހިއްސާ ގަންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ އެ‬

‫ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާނީ އެ ކޮމިޓީންނެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުންޏަށް ‪ 68‬ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕަ ގްރޫޕުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ‪ ،‬ސަންޑޭ ޓައިމްސް އިން‬

‫ސްރީލަންކަންގެ ‪ 80‬ޕަސެންޓް ގަންނަން ސުޕަ ގްރޫޕުން‬ ‫ހުށަހެޅިއިރު‪ ،‬ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާ‬

‫ބުނި ގޮތުގައި‪ ،‬ދިހަ އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ޖުމްލަ ފަސް ބިލިއަން‬

‫ގތުން އެއްވެސް ގައުމެއްގެ‬ ‫(އައިކާއޯ)ގެ މިންގަނޑުތައް ބުނާ ޮ‬

‫ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ލަންކާގައި ކުރުމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭން‬

‫ގައުމީ އެއާލައިންގައި ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ‪ 45‬ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑު‬

‫އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 15‬ބިލިއަން ރުފިޔާ) ސްރީލަންކަންގެ‬

‫ހިއްސާއެއް ނުގެންގުޅެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ސުޕަ ގްރޫޕަށް މި‬

‫ދަރަނި އަދާކުރަން ހޭދަކުރާއިރު‪ ،‬ބާކީ ބައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް‬

‫ބިޑް ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ޝަރަފް‬

‫ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި އެކި‬

‫ސްރީލަންކަން އަށް ގެއްލޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މަޝްރޫއުތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސްރީލަންކަން ގަންނަން އިންވެސްޓް‬

‫ސްރީލަންކަން‪ ،‬ޕްރެވަޓައިޒް ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ‬ ‫ދަށުން‪ ،‬އެ ކުންފުނީގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން ކަމަށް މިހިން ލަންކާ‬

‫ކުރަނީ ޓީއެމްއޭގެ މައި ކުންފުނި‪ ،‬އެމެރިކާގެ ބްލެކްސްޓޯނުންނެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އަލަށް ގެންނަން އުޅުނު‬

‫ބޑު އިންވެސްޓްމަންޓް ފާމް ކަމަށްވާ‬ ‫ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫ބައެއް ބޯޓުތައް ނުގެންނަން ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބްލެކްސްޓޯން އިން ވަނީ ފެބްރުއަރީ ‪ 2013‬ގައި ރާއްޖޭގެ‬

‫‪2‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫އިންތިހާބު ފަ ް‬ ‫ސ‬ ‫ކުރުމާ މެދު އީސީގެ‬ ‫"އިންޒާރެއް"!‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫މުއްދަތުގައި ނިންމިފައި ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ފާހަގަ‬ ‫ކުރުމުން އިލެކްޝަންސްގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ މާޒީގައި‬ ‫އތުމަކީ މުސްތަގްބަލުގައި‬ ‫އިންތިހާބުތަކެއް ލަސްވެފައި ޮ‬

‫ލކަލް ކައުންސިލް‬ ‫އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ޯ‬

‫އިންތިހާބުތައް ލަސްކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން‬

‫ކށްފި ނަމަ‪ ،‬ގާނޫނުގައި ބުނާ‬ ‫އިންތިހާބު ފަސް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ‪ ،‬އެ‬

‫މުއްދަތުގައި އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ނުޖެހޭނެ‬

‫ކޮމިޝަނުން ކުރި ހަރަދުތައް ބޭކާރު ވާނެތީ‪ ،‬އެކަމުގެ‬

‫ކމިޝަނުން އިއްޔެ ސިވިލް‬ ‫ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވުން ވެސް އެ ޮ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ކޓުގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ލާ މަރުކަޒީ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ލޯކަލް‬

‫ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު‬ ‫ދައްކަވަނީ‪ :‬ގައުމަށްޓަކައި ޖިހާދުވި މީހުންގެ‬ ‫ފަރާތުން އިބްރަތް ހާސިލްކުރުމަށް ރައީސް‬ ‫އެދިވަޑައިގެންނެވި‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޮޅުން‬ ‫އެރިޔަ ނުދޭން ގޮވާލައްވައިފި‬

‫އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްހުލްވި‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވަކީލް‬

‫ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ‪ 30‬ދުވަސް ކުރިން‬

‫ހުސްނުއްސުއޫދު ވެސް ވަނީ އެކަން ފާހަގަކުރައްވައިފަ‬

‫އިންތިހާބު ބާއްވައި ނިންމަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬މިހާރު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ލބި ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި‬ ‫ޯ‬ ‫ކޅުން ވެސް އެއަށް‬ ‫އންނަން ޖެހޭނީ‪ ،‬ޒަމާނެއްގެ ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ބަދަލެއް ނާންނާނެ މިންވަރަކަށް ކަމަށް ރައީސް‬

‫ސުއޫދު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ އޭގެ‬ ‫ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޮޅުން އަރާ ފަދަ‬

‫ގތުން ޖެނުއަރީ އަކީ އެ‬ ‫ހަމަވާ އިރު‪ ،‬ގާނޫނު އޮތް ޮ‬

‫ނުބައި އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށާއި އޭރުން ދުވަހަކު ވެސް‬

‫އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ އެންމެ ލަސް މުއްދަތެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި‬

‫އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ރައީސް‬

‫ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫ގވާލައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކާ‬

‫‪3‬‬

‫މިއަދު ފާހަގަކުރާ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ލބުވެތި ގައުމަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވުމާއި‬ ‫"މި ޮ‬ ‫ކންމެ ގުރްބާނީއެއް ވުމާއި‬ ‫ގައުމަށްޓަކައި ވާންޖެހުނު ޮ‬ ‫ލބިވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމީ އަބްތާލުން‬ ‫ގައުމުދެކެ ޯ‬

‫ހެދި ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭތީ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ގާނޫނަށް‬ ‫ވެސް ފާހަގަ ޮ‬

‫ކަމަށް ބުނެ އެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން‬

‫ބޯނުލެނބުމުގެ އެފަދަ ނުބައި ސަގާފަތެއް ފެތުރި ދާނެ‬

‫ތބެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންނަން‬ ‫ރައީސް ނެރުއްވި ހި ޯ‬

‫ކންމެ ދިވެހި ފަރުދެއްގެ ހިތުގައި ދިރިގެން‬ ‫ފަދައިން ޮ‬

‫އެ ޕާޓީން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި‪،‬‬

‫ފަދަ ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭން ޝަރީއަތުގެ ކިބައިން‬

‫ކށްދިނުމަށް‪ ،‬ކޮންމެ‬ ‫އޮތް ޖީލުތަކަށް މި ގައުމު ވާސިލް ޮ‬

‫އަންނަ އެންމެ މަތިވެރި ޝުޢޫރު ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ‬

‫ކޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން‬ ‫އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ދެ ޮ‬

‫ސުއޫދު އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ގުރުބާނީއެއް ވާން ޖެހުނު ކަމުގައި ވެސް ފަސް‬

‫އެވެ‪ ".‬އެ މަނިކުފާނުގެ ހިތާބުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެ‬

‫ޖެހުމެއް ނެތި އެކަން ކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިލެކްޝަންސްގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިހާބު‬

‫އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތުން ވެސް ތަދައްހުލްވެފައިވާ‬

‫ކށްފި ނަމަ‪ ،‬ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫ޖެނުއަރީ މަހަށް ވުރެ ލަސް ޮ‬

‫އެ މައްސަލައިގައި އެ ދެ ޕާޓީން ވެސް ވަކާލާތު‬

‫ތަނުގައި ބާއްވާ އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ގާނޫނުގައި ބުނާ‬

‫ކުރަނީ އިންތިހާބު ފަސް ކުރުމާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬

‫މުއްދަތުގައި ބާއްވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވޭތުވެ ދިޔަ އިންތިހާބުތައް ގާނޫނުގައި ބުނާ‬

‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މެމްބަރުން‪ :‬ކައުންސިލް އިންތިހާބު‬ ‫ފަސްކޮށްފި ނަމަ ހަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން‬ ‫ބުނޭ‪ --.‬ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން‪ /‬މިހާރު‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ގައުމަށްޓަކައި ބަޔަކު‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ޒުވާނުންނާއި އަންނަން‬

‫ޖިހާދުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ އަބްތާލުންގެ ޖިހާދުން‬

‫އތް ޖީލުތަކުން‪ ،‬އެ ގައުމީ އަބްތާލުންގެ ގުރުބާނީން‬ ‫ޮ‬

‫ދައްކައިދިނީ ހިތްވަރުގަދަ ކަމާއި ނުގުޑާ ފަދަ‬

‫ކށް‪ ،‬ގައުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އާ‬ ‫އިބުރަތް ހާސިލް ޮ‬

‫އަޒުމެއްގައި ސާބިތުވެ ތިބިކަމާއި‪ ،‬ގައުމަށްޓަކައި‬

‫އަޒުމުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެ މަނިކުފާނު އިލްތިމާސް‬

‫ލބި ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ގައުމީ‬ ‫އުފެދިފައިވާ މަތިވެރި ޯ‬

‫ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫އިންތިޚާ ުބ ފަސްކޮށްފިނަ ަމ‬ ‫ޚަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ‪ :‬އީސީ‬

‫ބޮލިދުއްފަރު‪ ،‬ވާވެއްދިފަ ުޅ‬ ‫ނެގީ ރަނ ަގޅަށް‪ :‬ހައި ކޯޓު‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ‬ ‫ބލިދުއްފަރު ފަރާއި ކ‪.‬‬ ‫ޝިޕިން އަށް ދޫކުރި ކ‪ޮ .‬‬ ‫ވާވެއްދިފަޅު ސަރުކާރުން އަތުލީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް‬

‫އިބްރާހިމްގެ ފަރާތުން ގާސިމް މެދުވެރިއަކަށް ވެގެން‬

‫ކޅަށް ސިވިލް ކޯޓުން‬ ‫ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ވިލާއާ އެއް ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ނިންމީ ވިލާ ކުންފުނީގެ‬ ‫ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ޮ‬

‫ކޓުން އިއްޔެ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރި ހުކުމް ހައި ޯ‬

‫ރިސޯޓްތަކާއި ވިލާ އެއާ އިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އަތުލީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް‬ ‫ކޅަށް ސިވިލް ކޯޓުން‬ ‫ކަނޑައަޅައި‪ ،‬ވިލާއާ އެއް ޮ‬

‫ދެ ފަޅު އަލީ އިބްރާހިމަށް ދިނުމުން އޭނާ ވަނީ އެ‬

‫ކޓުން ބާތިލް ކުރީ އެ މައްސަލަ‬ ‫ކުރި ހުކުމް ހައި ޯ‬

‫ތަން ވިލާ ކުންފުނީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ދެ ފަޅު ވިލާ އަށް ދިނީ ލ‪ .‬ކައްދޫގައި‬ ‫ހޓަލެއް އެޅުމަށް އެ ރަށުން ބިމެއް‬ ‫ޓޫރިސްޓް ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ބަލާއިރު އިންތިޚާބު ފަސްކުރަންޖެހޭ ޟަރޫރީ ހާލަތެއް‬ ‫އެބައޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މައުމޫންގެ ވަކީލް ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވީ‬

‫އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް‬

‫އިންތިޚާބެއް ފަސްކުރުމަކީ ވަރަށް ބިރުވެރިކަމެއް‬

‫ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ‪ ،‬އެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމުން އެދޭ ގޮތަށް‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން‬ ‫އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކށްފި ނަމަ‪ ،‬ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި‬ ‫ހުކުމް ޮ‬

‫ކުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން‬

‫ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭނެ‬

‫ކޓުގައި އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭރުން ބޭނުން މުއްދަތެއްގައި އިންތިޚާބުތައް‬

‫ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކާ‬

‫ބާއްވަން ފުރުސަތު ހުޅުވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ އަސަރު‬

‫ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭ ކަމަށް ބުނެ‬

‫އތް އިންތިޚާބުތަކަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކށްދިނުމަށް‪ ،‬އެ ޕާޓީން‬ ‫އިންތިޚާބު ދެ މަހަށް ފަސް ޮ‬

‫ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އިއްޔެގެ‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ޕާޓީއަށް ދިމާވާ‬

‫ކމިޝަނާއި އެ‬ ‫އަޑުއެހުމުގައި އިލެކްޝަންސްގެ ޮ‬

‫މައްސަލައަކީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން‬

‫ޓެކްސް ފައިސާ އެއިން އުނި ކުރުމާ އެކު ބޮލިދުއްފަރު‬ ‫ފަރާއި ވާވެއްދިފަޅު އަލީ އިބްރާހިމަށް ދިނުމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ އެ ކޮމިޝަން ދެކޮޅު‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬އެމްޑީޕީ‬

‫ފައިސާ ދައްކަން ސަރުކާރަށް ދަތިވާތީ އާއި ކައްދޫން‬ ‫ކުރިން ދިން ބިން ސަރުކާރުން ބޭނުން ވާތީ އަލީ‬

‫ބލިދުއްފަރު ފަރާއި ވާވެއްދިފަޅު ސަރުކާރުން‬ ‫ޮ‬

‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ އިސްބޭފުޅުންތަކެއް ބައްދަލުކުރައްވަނީ‪ :‬ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ‬

‫‪5‬‬

‫އޭގެ މުގާބިލުގައި އަލީ އިބްރާހިމާއި ވިލާ ކުންފުނި‬ ‫ގތަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެފަދަ‬ ‫ވެސް ހިމެނޭ ޮ‬ ‫މައްސަލައެއްގައި ދައުވާއެއް ނުކުރަން ސަރުކާރުން‬

‫އދ‪ .‬ފެންފުށީ ފިނިވާގޭ އަލީ އިބްރާހިމަށް ދީފައި‬

‫ކށް އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬ ‫ޝަރުތު ޮ‬

‫ވަނިކޮށް‪ ،‬އެ ތަން ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާ ދައުލަތުން‬

‫އންނަ ވޯލްޑް ލިންކް‬ ‫ވިލާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ޮ‬

‫ހިލާފްވުމުން އެކަމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ‪ 9.7‬މިލިއަން‬

‫ޓްރެވަލް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އިން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް‬

‫ޑޮލަރު އޭނާ އަށް ދައްކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް‬

‫‪ 127‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 1.9‬ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދަން‬

‫ކުރުމުން‪ ،‬އެ ފައިސާ ސަރުކާރުން އަލީ އިބްރާހިމަށް‬

‫ކޓުގައި ދައުވާއެއް ކުރުމުން ސަރުކާރުން‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ކުރިން ވި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް‪،‬‬

‫ކޓުން ހުކުމް ކުރިއިރު‪ ،‬އެ‬ ‫ގތަށް ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ބލިދުއްފަރާއި ވާވެއްދިފަޅު އަތުލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސިކުނޑީގެ ޓިއު ަމރެއް ނެގުމުގެ‬ ‫ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫ރިއްސުމާއި އައްސިވުން ފަދަ މައްސަލަތަކެއް‬ ‫ކުރިމަތިވެގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާގެ ސިކުނޑި އަށް‬ ‫ބޑު ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ވެސް ޑރ‪.‬‬ ‫ފެތުރިފައި ހުރީ ޮ‬

‫ދިވެއްސެއްގެ ސިކުނޑީގައި އުފެދިފައިވާ ބޮޑު‬

‫މައްސަލަ އަށް ތަދައްޚުލްވި ފަރާތްތައް ކަމަށްވާ‬

‫ވިދާޅުވެ‪ ،‬ސުއޫދު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބެއް ފަސްކުރަންޖެހޭ‬

‫ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެމްޑީޕީ‬

‫ހަމައެކަނި ހާލަތަކީ ގުދުރަތީ ކާރިސާތައް ފަދަ ކަންކަން‬

‫އޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭ‬ ‫ޓިއުމަރެއް ނެގުމުގެ ނާޒުކް ޮ‬

‫އަދި އަދާލަތުން ވަކާލާތުކުރީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމާ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނިޔާފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ޓިއުމަރު ހުރީ ސިކުނޑީގެ ދެ ފަޅިއަށް‬ ‫ބޑު ޓިއުމަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‬ ‫ފެތުރިފައި‪ .‬އެންމެ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ޓިއުމަރެއް އެއީ‪ .‬ގާތްގަނޑަކަށް ސިކުނޑީގެ ހަތަރު‬

‫ކށްފި ނަމަ‪ ،‬މިހާރު އޮތް‬ ‫ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު ފަސް ޮ‬

‫އޕަރޭޝަންގައި އިސްކޮށް‬ ‫ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރި މި ޮ‬

‫ބައިކުޅައެއްބަޔަށް ފެތުރިފައި ހުރި ބޮޑު ޓިއުމަރެއް‬

‫ކށްފި ނަމަ‪ ،‬އެ އިންތިހާބުގެ‬ ‫އިތުރަށް ފަސް ޮ‬

‫ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ހަމަވާއިރު ވެސް އާ‬

‫ރ ސާޖަން ޑރ‪ .‬އަލީ‬ ‫ހުންނެވީ‪ ،‬އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނިއު ޯ‬

‫އެއީ‪ "،‬ޑރ‪ .‬ނިޔާފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން ކުރި ހުރިހާ‬ ‫ތައްޔާރީތަކަށް މިހާތަނަށް ޮ‬

‫ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ނުކުރެވި‪ ،‬އެތައް މުހިންމު‬

‫ޑކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑރ‪ .‬ރާމް‬ ‫ނިޔާފާއި ނޭޕާލްގެ ޮ‬ ‫ކުމާރެވެ‪.‬‬

‫ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަންސްގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު‬

‫އެމްޑީޕީގެ ވަކީލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ޓިއުމަރު‬ ‫އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަން‪ .‬އެކަމަކު މިވަރުގެ ބޮޑު‬

‫ޚަރަދެއް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ކޮމިޝަނުން‬

‫ޚިދުމަތްތަކުން ރައްޔިތުން މަހްރޫމްވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ކޮންމެ‬

‫ވަކާލާތު ކުރީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް‬

‫ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް މައްސަލަތައް ހުންނާނެ ކަން‬

‫ޑރ‪ .‬ނިޔާފް "މިހާރު" އަށް މިރޭ ވިދާޅުވީ‬

‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކޮށް‪ ،‬އަނަސް ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަ‬

‫އުމުރުން ‪ 57‬އަހަރުގެ އަންހެންމީހާ އޭޑީކޭ އަށް‬

‫ކށްގެން‪ ،‬ކިތަންމެ ގިނައިރެއް‬ ‫ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕްލޭން ޮ‬

‫ހައްލު ކުރާނީ އެ ޕާޓީއަކުން ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނެ‬

‫ގެންދިޔައީ ސިކުނޑީގައި ހުރި ޓިއުމަރުގެ ސަބަބުން‬

‫ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ކުރަން‪".‬‬

‫ގޮތްތައް ޕާޓީތަކުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަށިގަނޑުގެ ވާތް ފަރާތުގެ ވާގި ނެތުމާއި ބޮލުގައި‬

‫މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އެއްވެސް އާންމު‬ ‫އިންތިޚާބެއް ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި ނުބޭއްވޭ‬ ‫ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނުމުން އެކަމަށް ރައްދު‬

‫އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިންތިޚާބެއް ފަސްކުރަންޖެހޭ‬

‫ދެއްވައި‪ ،‬އިލެކްޝަންސްގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ މާޒީގައި‬

‫ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އތުން ނުވަތަ މުއްދަތުގެ‬ ‫އިންތިޚާބުތަކެއް ލަސްވެފައި ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރު ގެއްލިފައިވާ‬

‫އތް އިންތިޚާބެއް‬ ‫ފަހުން ބޭއްވިފައި އޮތުމަކީ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކަމަށް ބުނާއިރު‪ ،‬ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަނީ‬

‫ވެސް ލަސްކުރަން ޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން ކަމަށް ވާތީ އެ ޕާޓީން‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން‪،‬‬

‫އެދިއްޖެ ނަމަ އެންމެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް އެ‬

‫ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވެން އޮތީ‪،‬‬

‫ކމިޝަނުން ދޭނެ ކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވި‬ ‫ދަފްތަރު ޮ‬

‫ކމިޝަނުން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި‬ ‫އެ އިންތިޚާބަށް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވަކީލް ވިދާޅުވި‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފަސްކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހާލަތަކީ‪ ،‬އިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާ ފަދަ ގުދުރަތީ‬

‫ކށްގެން ކަމަށާއި އެހެންވެ‬ ‫އޮތް ތާރީޚުގައި އެކަން ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ވަކީލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ގތުގައި މުއްދަތެއް‬ ‫އަދާލަތުގެ ވަކީލް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކަންކަމާއި ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތްތައް އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ ވިދާޅުވީ‬

‫ކޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ރާއްޖޭގައި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ބޭއްވި އެއްވެސް އާންމު‬

‫އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ވަކީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބެއް ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި ބޭއްވިފައި‬

‫މީގެ ކުރިން މި މައްސަލާގައި ހުރިހާ ފަރާތަކުން‬

‫ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކާ ހެދި‬

‫ކށް ނިމިފައިވާތީ‪ ،‬މިއަދު އޮތީ‬ ‫ވެސް ބަޔާން ބަދަލު ޮ‬

‫ލިޔުންތައް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަކީ‬

‫ކށް ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ‪ .‬ދެން އޮންނާނީ‬ ‫ޚުލާސާ ޮ‬

‫ކބައިކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އިންތިޚާބުގެ‬ ‫ޮ‬

‫މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުމެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ބާއްވަންޖެހޭ ޕްރައިމަރީ އަށް ވެސް ހުރަސް‬ ‫އެޅިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ފިލުވަން އިތުރު ގޮތެއް ނެތް‬

‫މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ‬ ‫މިއީ "ވަރަށް ސާފު" މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ހުރިހާ‬ ‫ފަރާތްތަކުން ވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވާހަކަ‬

‫ނަމަ‪ ،‬ބަނގުރަލާއި މުޅަ ތަކެތި ކެއުމާއި ބުއިން ވެސް‬

‫ދައްކާފައިވާތީ‪ ،‬އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުކުމް‬

‫އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަ ކުރައްވާފައިވާ ކަން ފާހަގަ‬

‫ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރައްވައި‪ ،‬ރިޒާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމަށް ދިމާވި ހާލަތަށް‬

‫ޓިއުމަރެއް ނުނަގަން‪ .‬މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫‪7‬‬

‫ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދެ މީހަކަށް ކުނި ނައްތާލާ ބިމު ެގ‬ ‫ބ‬ ‫ޭ‬ ‫ލ‬ ‫ި‬ ‫އ‬ ‫ް‬ ‫ރ‬ ‫ެ‬ ‫ތ‬ ‫ު‬ ‫ދ‬ ‫ަ‬ ‫އ‬ ‫ީ‬ ‫ބ‬ ‫ާ‬ ‫ދ‬ ‫ު‬ ‫ވަށާފާރު ރާނަން ހަވާލުކޮށްފި‬

‫ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި‬ ‫މަ ރި ޔަ މް ސާ ލި ޔާ‬

‫އަކީ ގިނަ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލް‬ ‫މަންޒިލެއް‪".‬‬ ‫އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން‬

‫ޕސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭން ގެންގުޅޭ‬ ‫ދިރާގުގެ ޯ‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ކންމެ ހަފްތާއަކު ދުބާއީ ދަތުރެއް‬ ‫ފަރާތްތަކަށް‪ޮ ،‬‬

‫ކންމެ ހަފްތާއަކު ދޭ ދުބާއީ ދަތުރުގައި‬ ‫ދިރާގުން ޮ‬

‫ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ހާއްސަ‬

‫ގސްދިނުން ވެސް ހިމެނޭ‬ ‫އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ގެން ޮ‬

‫މޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫ކޅު ޓިކެޓާއި ފަސް ދުވަހުގެ‬ ‫ގތަށް‪ ،‬ދެ މީހަކަށް ދެ ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ހުރުން ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ދަތުރުގައި ހަރަދުކުރުމަށް‬

‫ސއިކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ‬ ‫އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި ޮ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ‬

‫ޑލަރު ވެސް ދޭނެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‪،‬‬ ‫‪ޮ 500‬‬

‫ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު އިމްޖާދު ޖަލީލު‬

‫އަބޫ ދާބީ ބަލައިލުމާއި ސަހަރާއަކަށް ގޮސް އެ‬

‫ތެރެއިން‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީ‬

‫ވިދާޅުވީ އަންނަ ޖެނުއަރީ ‪ 14‬ގެ ނިޔަލަށް‬

‫ކށްލުމުގެ ފުރުސަތާއި ދުބާއީގެ އެކި‬ ‫ތަން ތަޖުރިބާ ޮ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ދިރާގުގެ‬

‫ތަންތަން ބަލައިލަން ގެންދިއުން ވެސް ހިމަނާފައިވެ‬

‫ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭން މިހާރު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އފީހުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި‬ ‫ދިރާގުގެ މައި ޮ‬

‫ޕސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭނެއް ނަގާ މީހުންނަށް‬ ‫އަލަށް ޯ‬

‫މޝަންގެ މުއްދަތުގައި ޕޯސްޓްޕެއިޑް‬ ‫މި ޕްރޮ ޯ‬

‫ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މި ޕްރޮމޯޝަންގައި‪،‬‬

‫ޕްލޭނެއް އަލަށް ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ‬

‫ހވޭ ފަރާތަކަށް‬ ‫ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ގުރުއަތުން ޮ‬

‫އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަސް ވެސް ދިރާގުން ވަނީ‬

‫ދުބާއީ ދަތުރެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން‪ ،‬ޖީބީއެއްގެ މޮބައިލް‬ ‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫"ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި އަދި އެންމެ ފުޅާ‬

‫ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬ތިން މަސްދުވަހުގެ‬

‫ވކްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި‬ ‫‪3‬ޖީ އަދި ‪4‬ޖީ ނެޓް ޯ‬

‫މުއްދަތަށް މަހު ފީން ‪ 25‬ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް‬

‫ގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ‬ ‫އެންމެ ހެޔޮ އަގު ލިބޭ ޮ‬

‫ވެސް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕސްޓްޕެއިޑް ހިދުމަތް ހޯއްދަވައިގެން‪،‬‬ ‫ސްމާޓް ޯ‬

‫ބޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫ނަސީބުވެރި ހަ ފަރާތަކަށް ވަރަށް އަގުހުރި އިނާމެއް‬

‫ޕސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭނެއް ދޫކުރެ‬ ‫ކަމަށްވާ ދިރާގުން ހަ ޯ‬

‫ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެން ދާނެ‪ "،‬ހަ‬

‫ކންމެ ޕްލޭނެއްގައި ވެސް‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނާ‬

‫ހިލޭ ގުޅޭ މިނިޓާއި އެސްއެމްއެސް އާއި ޑޭޓާ‬

‫ގތުން އިމްޖާދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ‬ ‫ކަސްޓަމަރުން އެންމެ ބޭނުންފުޅު ވާނެ ފަދަ‬

‫ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ބޭރަށް ގުޅުމަށް ވެސް‬ ‫ޔ އަގުތަކެއް ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް‬ ‫ވަރަށް ހެ ޮ‬ ‫ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނުމަށް‪ .‬އެ ގޮތުން‪ ،‬ދުބާއީ‬ ‫އިނާމުތައް ފޯރު ޮ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ވިލެޖުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ތާރިގް އިބްރާހިމް‬ ‫ވިދާޅުވިީ‪ ،‬އެ ބިމުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް‬

‫ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބޭނުންވާ‬

‫ކށް‪ ،‬ކުނި ޖަމާކުރާނެ‬ ‫ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މެދުވެރި ޮ‬

‫ސާމާނު ގަތުމަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު‬

‫ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކށް‪ ،‬ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް‬ ‫ބަޔަކާ ހަވާލު ޮ‬

‫އެ ސެންޓަރަށް ގެންނަ ކުނީގެ ބަރުދަން ބަލައި އެކި‬

‫މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ހާއްސަކުރި ބިމުގެ‬

‫ބާވަތުގެ ކުނި ވަކިކުރުމަށް ފަހު ތިލަފުއްޓަށް ގެންގޮސް‪،‬‬

‫ވަށާފާރު ރާނަން ވެސް ބަޔަކަށް ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ހާއްސަކުރި ބިމުގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ‬

‫ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ‪ 700،000‬ރުފިޔާ އަށް‬ ‫ހަވާލުކުރީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ރިއަލް‬

‫ވިލިމާލޭ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި‬

‫އެސްޓޭޓާ އެވެ‪ .‬އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި‬

‫ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބޭނުންވާ‬

‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި‪ ،‬ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު‬

‫ކށްދިނުމަށް ވެސް ދެ ފަރާތަކާ‬ ‫ވަސީލަތްތައް ފޯރު ޮ‬

‫އަލީ އާމިރާއި ރެއަލް އެސްޓޭޓް ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް‬

‫ގތުން‪ ،‬ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސާމާނު‬ ‫ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މެނޭޖަރު އަހުމަދު ނަސީމު ވަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ގަންނަން ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހަވާލުކުރީ‬

‫ސއިކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މލްޑިވްސް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ އެވެ‪.‬‬ ‫ނިއޯމެޑް ޯ‬

‫މި މަސައްކަތް ނިންމާލަން އެ ކުންފުންޏަށް‬ ‫ދީފައިވަނީ ‪ 35‬ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫ކުނި ނައްތާލަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން‬ ‫ހާއްސަކުރި ބިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ‬ ‫އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށީގެ މަސައްކަތްތައް‪ ،‬ތިން ލައްކަ‬ ‫އަދި ވިލިމާލޭ ކުނި ޮ‬ ‫ރުފިޔާ އަށް ހަވާލުކުރީ ތަޝީޝާ ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކން ރަށްތަކެއް ކަމެއް އަދި‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬އެއީ ޮ‬ ‫ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ބިން ހަވާލުކުރަން އިންޑަސްޓްރިއަލް‬

‫މައްޗަންގޯޅީ ދެ މަގެ ްއ‬ ‫އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ ގޮތަށް ހަދަނީ‬ ‫މައްޗަންގޯޅީގެ ދެ މަގެއް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން‬ ‫ގތަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ ޮ‬ ‫ދެ މަގެއްގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ އަށް ގެނައި‬ ‫އތޯރިޓީން މިއަދު ނެރުނު‬ ‫ބަދަލަކީ‪ ،‬ޓްރާންސްޕޯޓް ޮ‬ ‫ގތުން‪ ،‬ނިކަގަސްހިނގުމުގެ‬ ‫އިއުލާނެއްގައިވާ ޮ‬

‫ދެކޮޅަށް ދުއްވާތީ ވެސް ވަރަށް ބާރުބޮޑުވާ ކަމަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މި ދެ މަގުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ އަށް ބަދަލު‬

‫އިސްކަންދަރު މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން‬ ‫ނިކަގަސް ހިނގުމުގެ އަމީނީ މަގާ ހަމައަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި ހިންގާ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅިގެން‬

‫ހިނގުމުގެ އަމީނީ މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން‬

‫މީގެ ކުރިން ވަނީ ބައެއް މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް‬

‫ބަޑިފަސްގަނޑު ހިނގުމުގެ އިސްކަންދަރު މަގާ‬

‫ލ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬ ‫ފް ޯ‬

‫ހަމައަށް ދެކުނުން އުތުރަށް ދުއްވާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ހަދާތީ ޓްރެކް ދަނޑު‬

‫އތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް ޮ‬ ‫އަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވިދާޅުވީ މައްޗަންގޯޅީގައި‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ދިރާގު‬

‫ގތަށް ބަދަލުކުރި ބައިގައި ކުރިން‬ ‫އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ ޮ‬

‫ގެނައީ ދުއްވާ މީހުންނަށް ފަސޭހަކުރުމަށް‪ "،‬ނާފިޒް‬

‫ގތަށާއި ބަޑިފަސްގަނޑު‬ ‫އުތުރުން ދެކުނަށް ދުއްވާ ޮ‬

‫ދިރާގުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިރާގުގެ އޮފިޝަލުން‬

‫އންނަ ބަޑިފަސްގަނޑު ހިނގުމުގެ‬ ‫ވާ ގޮތަށް ޮ‬

‫ސަރަހައްދުގެ މަގެއް ދެކޮޅަށް ދުއްވާ ގޮތަށް‬ ‫ކށްފައިވާ އިރު‪ ،‬މަޖީދީ މަގު ހެދުމުގެ‬ ‫ބަދަލު ޮ‬

‫ހުންނަ ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކައިރީގައި އޮންނަ‬

‫މަޝްރޫއަށް ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކޮށް‪ ،‬ބައެއް‬

‫ގތަށް ބަދަލުކުރި‬ ‫ނިކަގަސް މަގުގެ އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ ޮ‬

‫ގތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަގުތަކުގައި ދުއްވޭ ޮ‬

‫ބައި ކުރިން ދެކޮޅަށް ދުއްވާ ގޮތަށް އޮތް އިރު ވަރަށް‬ ‫ބާރުބޮޑުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޓްރެކް ދަނޑު ކުރިމަތިން‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫‪8‬‬

‫އައްޑޫގައި ހިނ ިގ‬ ‫އެކްސިޑެންޓެއްގައި‬ ‫މީހަކު މަރުވެއްޖެ‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގެ އަންގާރަދުވަހު އައްޑޫގައި ހިނގި‬ ‫އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި‬ ‫މީހަކު‪ ،‬ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދންހަލަ އިބްރާހިމްދީދީ ‪ ،61‬މަރުވީ ހިތަދޫ‬ ‫ހިތަދޫ ޮ‬ ‫ކށް‪ ،‬ހާޓް އެޓޭކެއް‬ ‫ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެނި ޮ‬ ‫ޖެހުމުން މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން‬ ‫އަންނަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ‬ ‫ގަމުގައި އެސްޓީ ޯ‬ ‫ރަތްގޭގެ ސިކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު އިބްރާހިމް‬ ‫ދީދީ އަކީ ވަޒީފާ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހިތަދޫން ގަމަށް‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކު ހިނގާފައި ދާ‬ ‫އަދި އެނބުރި ހިތަދު އަށް ޮ‬

‫އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލު ްނ‬ ‫ލިބުނު ‪ 20‬މީހަކަށް އެހީތެރިވަނީ‬

‫ކަފިދޫގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬އޭނާ އައްޑު އަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ވެސް‬

‫އަލިފާން ރޯވެފައި‬

‫އެގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫އގެ ވަޒީފާގައި އިބްރާހިމްދީދީ ‪ 20‬އަހަރު‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު‪ ،‬އޭނާ ވަޒީފާ އަށް ގަމަށް ދަނީ‬

‫‪Dow‬‬

‫ކޅަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް ދެ‬ ‫ހިނގައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ކޮންމެ ޮ‬ ‫ގަޑިއިރެވެ‪ .‬ހިތަދު އާއި ގަމާ ދޭތެރޭގައި ‪ 16‬ކިލޯމީޓަރު‬ ‫ހުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އގެ ވަޒީފާ އިން އިބްރާހިމްދީދީ ރިޓަޔާ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫ކޮށްފައިވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އިބްރާހީމްދީދީ އެކްސިޑެންޓްވީ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ކންވެންޝަން ސެންޓަރު‬ ‫ވެސް ހިތަދޫ އީކްއެޓޯރިއަލް ޮ‬ ‫ކށް‪ ،‬އޭނާގެ ގައިގައި ދުއްވާފައި‬ ‫ކައިރިން ހިނގާފައި ދަނި ޮ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ‬ ‫ޑިޒާސްޓާ ސެންޓަރުގެ ޮ‬

‫ދިޔަ ސައިކަލެއް ޖެހިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިއްޔެގެ މެންދުރާ‬ ‫ޯ‬

‫ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިއްޔެ‬

‫ބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިން‬ ‫ހަމައަށް ‪ 24‬މީހަކަށް ޯ‬

‫ދރު ހަލާކުވި މީހުންނަށް‪،‬‬ ‫ވިދާޅުވީ ހާދިސާގައި ގެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު‪،‬‬

‫ދރު އިމާރާތްކުރަން ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް‬ ‫ގެ ޮ‬

‫ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހާލުގައި‬

‫އެމީހުންގެ ގެ އަށް މިހާރު އެނބުރި ގޮސްފައިވާ‬

‫ލން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން ޯ‬

‫ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ‪ 20‬މީހަކަށް ވަގުތީ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މއ‪ .‬ކަފިދޫގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި އިއްޔެ‬

‫ކށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް‬ ‫ބ ހިޔާވަހިކަން ފޯރު ޮ‬ ‫ޯ‬

‫"މިހާރު ‪ 20‬މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން‬

‫ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން‬

‫ކށްދެމުން މިދަނީ‪ .‬އެ މީހުންނަށް މިހާރުން‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫ޓިނުން ފަސް ބުރިއަށް ހަދާފައި ހުރި ގުދަނުގެ‬

‫އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް މި ފޯރުކޮށްދެނީ‪"،‬‬

‫އެނދި ބައިތަކުން އަދިވެސް ދުން އަރަ އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެ ގުދަނުގައި ‪ 40‬ހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް‬ ‫ހުސް ޮ‬ ‫މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިހި މީހުންނަށް ތިބެވޭނެ ގޮތް ސަރުކާރުން‬ ‫ހަމަޖައްސައިދީފައި ވަނީ ދެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގަ‬

‫ހުކުރުދުވަހު ޑިސްޗާޖް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެކްސިޑެންޓްގައި އެހާ ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއް‬ ‫ލިބިފައެއް ނެތް‪ .‬ފަރުވާ ދީގެން ރަނގަޅު ވެސް ވެފައި‬ ‫ކޅެއް ވަރުބަލިކޮށް ފެންނާތީ‬ ‫އޮތީ‪ .‬އެކަމަކު ތަން ޮ‬ ‫އކްސިޖަން ގުޅައިގެން އޮއްވައި‬ ‫ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ޮ‬ ‫އާޓްއެޓޭކެއް ޖެހުނީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޑކްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން މާލެ ފޮނުވާލީ‪".‬‬ ‫"އެހެންވެ ޮ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ހިއްސާ ނުވިއްކާ އެމްއައިބީ އުފެއްދީ‬ ‫އާއްމު ޮ‬ ‫ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ‪ 15‬ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއި‬

‫މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ‬

‫ގުޅިގެން ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު‪ ،‬މިދިޔަ‬

‫މުދާ ހުންނާނެ ކަމަށް‪ ،‬ކުންފުނީގެ މީހަކު އިއްޔެ‬

‫އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ފަސް ޕަސެންޓް‬ ‫ހިއްސާ އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ގަނެފި‬ ‫އަ ލީ ނާ ފި ޒް‬

‫އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނީ‪ ،‬އެކްސިޑެންޓާ‬

‫މި ހާދިސާގައި ބްރަދަހުޑް ގުރޫޕްގެ ގުދަން‬ ‫ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފަ އެވެ‪ .‬ދަގަނޑާއި ދަގަނޑު‬

‫މި ހާދިސާގައި ހަތަރު ގެއަކުން މީހުން ވަނީ‬

‫އފިޝަލަކު މިރޭ ވިދާޅުވީ‬ ‫ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޮ‬

‫ކޕަރޭޝަންގެ ފޯ ދަ‬ ‫މެލޭޝިއާގެ އިސްލާމިކް ޯ‬

‫އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ‬ ‫ބެހިފައިވާ ގޮތް‪:‬‬ ‫ އައިސީޑީ‪ 80 :‬ޕަސެންޓް‬‫ ދިވެހި ސަރުކާރު‪ 15 :‬ޕަސެންޓް‬‫‪ -‬އަމާނާ ތަކާފުލް‪ :‬ފަސް ޕަސެންޓް‬

‫އަމާނާ ތަކާފުލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަރީޒް‬

‫ކށް ތަކާފުލް (އިސްލާމިކް‬ ‫ބޭންކުގެ ވިއުގަ މެދުވެރި ޮ‬

‫ސުލައިމާނާއި އައިސީޑީގެ ސީއީއޯ އަދި ޖެނެރަލް‬

‫ކށް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އެކި‬ ‫އިންޝުއަރެންސް) އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓު ޮ‬

‫މެނޭޖަރު ހާލިދު މުހައްމަދު އަބޫދީ އެވެ‪.‬‬

‫ކަންކޮޅުތަކުގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކުރިއަރުވަން‬

‫ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކިން އަށް‬

‫އެހީތެރިވެދޭނެ‪ "،‬އަކްބަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފަސް ޕަސެންޓް ހިއްސާ‪ ،‬އަމާނާ ތަކާފުލް އިން އިއްޔެ‬

‫ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ދަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަ (އައިސީޑީ)‬

‫ހާއްސަ ބޭންކް ކަމަށްވާ އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ގަތުމާ‬

‫ގަނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ގެ ‪ 85‬ޕަސެންޓް ހިއްސާއާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬އަމާނާ‬

‫ގތުން އަމާނާ ތަކާފުލްގެ ޗެއާމަން ތައްޔިބު‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬

‫ވިއްކާފައި ވާއިރު‪ ،‬އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތަށް‬

‫ތަކާފުލް އިން ގަތީ އައިސީޑީން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ‬

‫އަކްބަރު އަލީ ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ދެ ފަރާތުގެ‬

‫އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދޭ އަމާނާ ތަކާފުލް އިން‬

‫ހިއްސާގެ ފަސް ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަފާރި ވެސް ފުޅާވެ‪ ،‬އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވިގެން ދާނެ‬

‫ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެ‬

‫ލަންކާގެ އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ‬ ‫ކުންފުނިން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫އެމްއައިބީގެ ފަސް ޕަސެންޓް ހިއްސާ ގަތުމަށް އަމާނާ‬

‫އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔަކަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ކުންފުންޏަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ‬

‫ބޑުން ވަނީ މި މަހުގެ ‪ 17‬ގައި ނިންމައިފަ‬ ‫ތަކާފުލްގެ ޯ‬

‫އައިސީޑީ އާއި އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ވަނީ މިއަދު‬

‫ދާއިރާގައި އެޅި އިންގިލާބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ‬

‫މަސްދުވަހު ‪ 4.5‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ވަނީ‬

‫އެވެ‪ .‬ދިރާސާތަކަށް ފަހު ނިންމި އެ ނިންމުމާ‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި‬ ‫ސޮއިކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަމާނާ ތަކާފުލްގެ ޮ‬

‫ސިފަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްގޮތަށް‪ ،‬އެމްއައިބީގެ ‪ 9،000‬ހިއްސާ ގަނެފައިވާ‬

‫ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ‬

‫"މި ގުޅުމުގެ ސަބަބުން [އިސްލާމިކް]‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫ޕީޕީއެމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު‬ ‫ފަސްކުރަން ޖެ ހޭތަ؟‬

‫‪9‬‬

‫އިޖްރާއަތެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް ގޯސް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން‬ ‫ގަބޫލުކުރާތީއެއް ވެސް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި އެ އިންތިޚާބުގެ‬ ‫ކމިޝަނުން އަމަލުކުރާ‬ ‫ކަންކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫އެއްވެސް އުސޫލަކަށް އެ ޕާޓީން ފާޑެއް ވެސް ނުކިޔަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވީއިރު‪ ،‬ޕީޕީއެމަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭ ކަމަށް‬ ‫ބުނެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް‬ ‫ކަމަކަށް ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ގަބޫލެއްނުކުރައްވަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު‬ ‫ގތުން އިންތިޚާބެއް ފަސްކުރުމަކީ ވަރަށް‬ ‫ވިދާޅުވާ ޮ‬ ‫ބިރުވެރި ކަމެކެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން‪ ،‬ގާނޫނުގައި މުއްދަތު‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ކަންކަން އެ މުއްދަތުގައި‬ ‫ދރު ހުޅުވުނީ ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ނުނިންމުމުގެ ސަގާފަތަކަށް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޟަރޫރީ ހާލަތްތަކުގައި އިންތިޚާބުތައް ފަސްކުރަން‬ ‫ޖެހިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޕީޕީއެމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކީ‬ ‫އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އޭނާ‬ ‫ގަބޫލެއްނުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މުޅި ގައުމަށް ދިމާވި ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން‪،‬‬ ‫މިސާލަކަށް މުޅި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރޯވެ‬ ‫އަނދައިގެން ދިޔައީ‪ .‬އެފަދަ ހާލަތެއް އެއީ އިންތިޚާބު‬ ‫ފަސްކުރަން ޟަރޫރީ ހާލަތެއް ނުވަތަ އިސްތިސްނާ‬ ‫ހާލަތެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ‪ "،‬އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ‬ ‫މައްސަލާގައި މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން‬ ‫ވަކާލާތުކުރައްވަމުން ސުއޫދު ކޯޓުގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެހެން‬ ‫ޚާއްސަ ޮ‬ ‫ޕާޓީތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން‬ ‫ނޭދޭއިރު އެންމެ ބަޔަކާ ހެދި އިންތިޚާބު ލަސްކުރަން‬ ‫ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރު ނުވެވުން އެއީ އެ ބައެއްގެ‬ ‫ބަދު ނަސީބު‪ .‬ބަދު ނަސީބަކީ ޟަރޫރީ ހާލަތެއް‬ ‫ކޓުގައި ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ" ޯ‬ ‫އެހެން ބައެއް ވަކީލުން ވެސް މައިގަނޑު‬ ‫ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރައްވަނީ ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި‬ ‫ކަންކަން ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬ ‫‪ 2009‬ގައި ކުރި ހުކުމެވެ‪ .‬އެ ހުކުމުގައި ބުނާ‬ ‫ފރާ ފަދަ ކަމެއް" ކައުންސިލް‬ ‫"އިންސާނީ ބާރު ނު ޯ‬ ‫އިންތިޚާބުގެ މައްސަލާގައި ނެތްއިރު ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ‬ ‫މައްސަލައަކާ ހެދި އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭނެ‬

‫ރ ސަ ތު އެ ބަ އޮ ތް ‪ޮ --‬ފ ޓޯ‪ /‬އި ލެ ކް ޝަ ން ސް‬ ‫އި ން ތި ޚާ ެބ އް ގަ އި ވޯ ޓު ގު ނަ ނީ‪ :‬އި ން ތި ޚާ ުބ ފަ ސް ކޮ ށް ފި ނަ މަ ގާ ނޫ ނީ ހު ސް ކަ މަ ކަ ށް އަ އު މު ގެ ފު ު‬

‫ކަމަކަށް އެ ވަކީލުން ދެކެވަޑައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫އތުމަކީ އިންސާނީ‬ ‫"ޕީޕީއެމަށް ތައްޔާރުނުވެވި ޮ‬ ‫ބޑު ކާރިސާއެއް‬ ‫ބާރު ނުފޯރާ ކަމެއް ނޫން‪ .‬ގުދުރަތީ ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ތާރީޚަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބު‬ ‫ބާއްވައި‪ ،‬ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ‬

‫ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި ޚިޔާލު‬ ‫ތަފާތުވުން އުފެދި‪ ،‬ޕާޓީ ދެ ބައިވެގެން ހިނގި‬

‫‪ 30‬ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް‬

‫އޮތީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ މުއްދަތަށް ވުރެ‬

‫ގތަކަށް ބުނާ ނަމަ އެއީ އެވަރުގެ‬ ‫ކުރި އެވެ‪ .‬އެހެން ޮ‬

‫ކޓުގެ ހުކުމަކާ ގުޅިގެން‬ ‫ފަހުންނެވެ‪ .‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ބޑު އިންތިޚާބެއް ބާއްވައި‪ ،‬ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމެން‬ ‫ޮ‬

‫އެ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ބާތިލްކޮށް‪ ،‬އަލުން‬

‫އތް އެންމެ ލަސް މުއްދަތެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހުމުން މިހާރުގެ ރައީސް‬

‫ކަންކަމުގައި ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލި ވެފައި‬ ‫ބޑު މައްސަލައެއް‬ ‫ވަނިކޮށް ދެން މިހާރު މި އޮތީ މާ ޮ‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފަހު ބުރު‬

‫އެކަމަކު ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅީ ގާނޫނުގައި ބުނާ‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުނީ‬

‫މުއްދަތަށް ވުރެ ފަހުން އަދި މިހާރު އޮތް ތާރީޚަށް‬

‫ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވަން ޖެހޭ އަސްލު މުއްދަތު‬

‫ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ‬

‫ވުރެ ދެ މަސް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން‬

‫ހަމަވިތާ ހައެއްކަ ދުވަސް ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ލކަލް ކައުންސިލް‬ ‫ސަބަބުން‪ ،‬އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޯ‬

‫އަމުރުކޮށްދޭށެވެ‪ .‬ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް ވުރެ‬

‫އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭ ކަމަށް ބުނެ ރައީސް‬

‫ފަހުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޕީޕީއެމުން ބޭނުންވަނީ އެ‬

‫ކުރިން އެތައް އިންތިޚާބެއް ލަހުން ބޭއްވިފައި އޮތުމުން‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން‬

‫ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުމާ ހެދި ޕާޓީ މެމްބަރުންގެ‬

‫ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަކީ މައްސަލައެއް‬

‫ކޯޓަށް ދިއުމެވެ‪.‬‬ ‫އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން އިދިކޮޅު ހުރިހާ‬ ‫ކޅެވެ‪ .‬އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬ ‫ޕާޓީތަކުން ދެ ޮ‬ ‫ވެސް ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އިންތިޚާބު ބާއްވަން މިހާރު‬

‫ކޓުގައި ފާހަގަކުރީ އެ ހާލަތެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމުން ވެސް ޯ‬

‫ދަފްތަރާއި އިތުރު ބައެއް މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް‬

‫ކަމަކަށް އެ ޕާޓީން ނުދެކެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކައުންސިލް‬

‫ގެއްލުމާއި އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭ ކަމަށް ބުނެ‬

‫އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހާލަތާއި ކުރީގެ އިންތިޚާބުތައް ފަސްވަން ދިމާވި‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުން ‪ 2009‬ގައި ކުރި ހުކުމެއްގައިވާ‬

‫ހާލަތު ކިތަންމެހާ ވެސް ތަފާތެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް ރިޔާސީ‬ ‫އިންތިޚާބަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ އެންމެ‬

‫ގޮތުން ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ މުއްދަތެއްގައި‬

‫ފަސް ތާރީޚު ކަމަށެވެ‪ .‬އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އެ މުއްދަތުގައި ނުކޮށް ފަސް‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ކުރިން‬ ‫މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އިދި ޮ‬

‫ކުރަން ދެއްކޭނެ ހަމައެކަނި އުޒުރަކީ "އިންސާނީ ބާރު‬

‫ވުރެ ލަހުން ބޭއްވީ އިންތިޚާބުގެ ސައްހަކަން ގެއްލޭ‬

‫ކމިޝަނުން ދެކޮޅު ހެދީ ވެސް‬ ‫އެދުނަސް އެކަމަށް ޮ‬

‫ނުފޯރާ ފަދަ ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ހަނގުރާމަވެރި‬

‫އތް ކަމަށް ސުޕްރީމް‬ ‫ފަދަ ބައެއް ކަންކަން ހިނގާފައި ޮ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރު މުއްދަތަށް‬

‫އެހެންވެގެންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަހުން ވަނީ އެ މުއްދަތު‬

‫ހާލަތްތައް" މެދުވެރިވުމެވެ‪ .‬އެ ހުކުމް އައީ އާ‬

‫ކށް ހިނގާފައިވާ ކަންކަން‬ ‫ކޯޓަށް ފެނުމުން‪ ،‬ގޯސް ޮ‬

‫ވެސް އިތުރުކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކށް ގާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އިންތިޚާބު‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬

‫މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން‬

‫ބޭއްވުމަށެވެ‪ .‬އެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫އުޅުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަމުރަކުން އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން އެންގުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކައުންސިލްތަކުގެ‬ ‫ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ބުނާ ޮ‬ ‫ދައުރު ހަމަވުމުގެ ‪ 30‬ދުވަސް ކުރިން ލޯކަލް‬ ‫ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެ ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވި‬ ‫ޕީޕީއެމުން ބުނާ ޮ‬

‫އެކަމަކު އެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރީ އެއްވެސް‬

‫މިހާރު އޮތް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު އަންނަ ފެބްރުއަރީ‬

‫ކަންކަމަށް ބަލާއިރު މިއީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން‬

‫ހާލެއްގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް އިންތިޚާބަށް‬

‫ކޅު ހަމަވާތީ‪ ،‬ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން ނަމަ‬ ‫މަހުގެ ފަހު ޮ‬

‫ޖެހޭ ޟަރޫރީ ހާލަތެކެވެ‪ .‬އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރު‬

‫ތައްޔާރު ނުވެވިގެންނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ލަސްވެގެން ވެސް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު‬

‫ނުވެވެނީސް އިންތިޚާބު ބާއްވައިފި ނަމަ އެ ޕާޓީއަށް‬

‫ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވައި‪ ،‬އާ ދައުރަށް‬

‫އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް‬

‫ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އެއްވެސް ހާލެއްގައި‬

‫މެމްބަރުން ހޮވަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލާގައިވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ގާނޫނީ ޕްރިންސިޕަލެއް‬

‫ކމިޝަނާއި އެ ޕާޓީއާ ދެމެދު ޖެހުނު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އފް ނެސެސިޓީ)‬ ‫ކަމަށްވާ ހާލަތުއް ޟަރޫރާ (ސްޓޭޓް ޮ‬

‫މައްސަލައެއް ނޫނެވެ‪ .‬ނުވަތަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ‬

‫ކށް އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން‬ ‫ގެ އުސޫލަށް ރިއާޔަތް ޮ‬

‫ކމިޝަނުން އަމަލުކުރާ‬ ‫ކަންކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކމިޝަނުން މިހާރު އެ އިންތިޚާބު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ޖެނުއަރީ ‪ 20‬ގަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އޭގެ ބަދަލުގައި ޕީޕީއެމަށް ދިމާވެގެން އުޅެނީ އެ‬

‫ދިމާވެގެން ނޫނީ އިންތިޚާބު ފަހެއް ނުކުރެވޭނެ‪ .‬އެގޮތަށް‬ ‫ކޓުގައި އަމުރަށް އެދެވޭ ނަމަ އެމްޑީޕީ‬ ‫ޕީޕީއެމަށް ޯ‬ ‫ތ އެމްޑީޕީއަށް ޟަރޫރީ‬ ‫މެމްބަރުން ވެސް އެދެންވީ ނޫން ޯ‬ ‫ހާލަތެއް ދިމާވެފައިވާތީ ނަޝީދަށް ކުރިމަތިލެވެން ދެން‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން‪ .‬އެހެން އެކަމެއް‬ ‫ނުވާނެ‪ .‬އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް‬ ‫ނުލިބޭ ހައްގެއް ޕީޕީއެމަކަށް ނޯންނާނެ‪ "،‬ނަން‬ ‫ހާމަނުކުރަން އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ވަކީލަކު ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އިތުރަށް‬ ‫ފަސްކޮށްފި ނަމަ ގާނޫނީ ހުސް ކަމަކަށް ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭރުން އިންތިޚާބު ނުބޭއްވި އޮއްވާ މިހާރު ތިބި‬ ‫ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ހަމަވެ‪ ،‬ކައުންސިލްތައް‬ ‫ހިންގުން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް މައްސަލަ ނިންމައިފި‬ ‫"ޕީޕީއެމުން އެދޭ ޮ‬ ‫ނަމަ ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލަރުން‬ ‫އިންތިޚާބެއް ނުކުރެވޭނެ‪ .‬މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން‬ ‫ތިން އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މަގާމުގައި‬ ‫ތިބޭކަށް ގާނޫނު ހުއްދައެއް ނުކުރޭ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އިންތިޚާބުތައް ފަސްކުރަން ޖެހޭނީ ކޮންމެހެން‬ ‫އެކަން ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގަ އެވެ‪ .‬ވަކި‬ ‫މުއްދަތުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން‬ ‫ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުތަކުގައި ލިޔެފައި އޮންނަނީ އެ‬ ‫ސަބަބަށްޓަކަ އެވެ‪ .‬އާދައިގެ ކުދިކުދި ކަންކަމާ ހެދި‬ ‫އިންތިޚާބުތައް ލަސްކުރާ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫މައްސަލައެކެވެ‪ .‬ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ ބާރު‬ ‫ގަދަވުމުގެ މާނަ އަކީ އެ ފެކްޝަނުން އެދޭ ކޮންމެ‬ ‫ކަމަކަށް ޝަރުއީ ދާއިރާ އިން ހުއްދަ ދިނުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެތި ހުކުމްތަކުގެ‬ ‫އަދި ކުރިން ކޮށްފައި ހުންނަ ޮ‬ ‫ބޭނުން ކަނޑާލުމެއް ވެސް ނޫނެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫އިބްތިޝާމާ ވަކިކޮށް‪،‬‬ ‫އެމްޓީޑީސީގެ‬ ‫ޗެއާމަނަކަށް ނިޝާން‬

‫‪11‬‬

‫ބެޑްފަޑްޝާ ޔުނިވާސިޓީ ެގ‬ ‫ކޯސްތައް މެޕްސް އިން ފަށަނީ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ކސްތައް ހެދޭނެ ގޮތް‬ ‫ތިބެގެން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޯ‬ ‫ކށްދޭން ކަމަށް އަޒީޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަހި ޮ‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ވައިސް‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބެޑްފަޑްޝާ ޔުނިވާސިޓީގެ‬

‫ރެކްޓަރު މެތިއު ސްޓްރީޓް ވިދާޅުވީ ބެޑްފަޑްޝާ‬

‫ކލެޖުގައި ތައާރަފްކޮށް އަންނަ‬ ‫ކޯސްތައް މެޕްސް ޮ‬

‫ކސްތައް ފަށަން ނިންމީ‪ ،‬އެއީ ވަޒީފާގެ‬ ‫ޔުނިވާސިޓީގެ ޯ‬

‫ކސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ‬ ‫ފެބްރުއަރީ މަހު ފަށާ ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ކޯސްތަކަކަށް‬ ‫ކށް ފަރުމާ ޮ‬ ‫މާހައުލަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ‬ ‫ވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޔޫކޭގެ ޯ‬

‫ބެޑްފަޑްޝާ ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތައް‬

‫ދަރިވަރުންނަށް‪ ،‬ސީދާ އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ބޭފުޅުން‬

‫އިއުލާންކުރުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ވަޑައިގެން ތަމްރީނުތައް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާ‬

‫ކލެޖުގެ ޑެޕިއުޓީ ރެކްޓަރު‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި މެޕްސް ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު‬

‫އަބްދުލް އަޒީޒް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުގެ‬

‫މަތިވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފެބްރުއަރީ މަހު ބެޑްފަޑްޝާ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮލެޖުގެ ވައިސް‬

‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި އެކައުންޓިންގެ ބެޗްލާސް‬

‫ރެކްޓާ ފާތިމަތު ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ މެޕްސް ކޮލެޖުން‬

‫ކސްތަކަށް މިހާރު‬ ‫ކޯސްތައް ފަށާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫ކސްތަކަކީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް‬ ‫ހިންގާ ޯ‬

‫ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އަޒީޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކސްތަކަކަށް ހެދުމަށް‬ ‫ފަސޭހައިން ބައިވެރިވެވޭނެ ޯ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އަންނަ އަހަރުގެ މެދު‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ‬

‫ތެރޭގައި ބެޑްފަޑްޝާ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް‬

‫ކހުގެ ފީއަކީ ‪ 49،000‬ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެ ފީ‬ ‫ދެ ޯ‬

‫މެނޭޖްމަންޓްގެ މާސްޓާސް އަދި މާސްޓާސް ލެވެލްގެ‬

‫އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ވެސް ދެއްކިދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކހެއް ހިންގަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރު ޯ‬ ‫ކލެޖުގައި މިހާރު ވެސް ޔޫކޭ‬ ‫މެޕްސް ޮ‬

‫ނ އެއާ ޯޕޓު ބަލަހައް ާޓ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އައްޑޫ‬ ‫އިބްތިޝާމާ‪ :‬އޭނާ އަކީ އަދިވެސް ގަ ް‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯޕޓްސް (އޭއައިއޭ)ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު‪.‬‬ ‫އަ ލީ ނާ ފި ޒް‬

‫ބޑުގައި ވެސް އޭނާ‬ ‫މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޯ‬ ‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޓީޑީސީގެ ޗެއާމަނަކަށް ހަމަޖެއްސި ނިޝާން‬

‫ލޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެ ޮ‬

‫ބޑާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫އެ ކުންފުނީގެ ޯ‬

‫(އެމްޓީޑީސީ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި‬

‫އޮގަސްޓުގަ އެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި މޯލްޑިވްސް‬

‫އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު‪ ،‬އެ ކުންފުނިން‬

‫ކމްޕެނީ (މިފްކޯ)‬ ‫އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ޮ‬

‫ވަކިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ބަހާލުމަށް ފަހު އުފެއްދި ދެ ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި‬

‫އެމްޓީޑީސީން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނި‬

‫ހިމެނޭ ފެލިވަރު ފިޝަރީޒްގެ ޑިރެކްޓަރުކަން ވެސް‬

‫ގޮތުގައި މި މަހުގެ ހަތެއްގައި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން‬

‫ކުރެއްވި ނިޝާން އަމިއްލަ ބައެއް ވިޔަފާރިތަކުގައި‬

‫ބޑުން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާޕާސަންގެ‬ ‫ޯ‬

‫ވެސް އުޅުއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުން އިބްތިޝާމާ‬ ‫މަގާމުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ‬

‫ސޓް ވިޔަފާރި އަށް ވަނުމަށް‬ ‫ސަރުކާރުން ރި ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެމްޓީޑީސީގެ ޗެއާމަންގެ‬ ‫ވަކި ޮ‬

‫‪ 2005‬ގައި އުފެއްދި އެމްޓީޑީސީ އަށް އަދި‬

‫މަގާމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ‬

‫ހދެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ބޑު ކާމިޔާބީތަކެއް ނު ޯ‬ ‫މާ ޮ‬

‫މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަލީ ނިޝާން‪ ،‬މިދިޔަ ހަފުތާގެ‬

‫ސޓުތައް ވިއްކާލުމާއި މިހާރު ފަށާފައިވާ‬ ‫ބައެއް ރި ޯ‬

‫އަންގާރަ ދުވަހު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫ރީސްޓްރަކްޗަރިން މަސައްކަތްތަކާ އެކު‪ ،‬މި އަހަރުގެ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޓީޑީސީން އިބްތިޝާމާ ވަކިކުރިޔަސް‪ ،‬އޭނާ‬ ‫ޕޓު ބަލަހައްޓާ ކުންފުނި‬ ‫އަކީ އަދިވެސް ގަން އެއާ ޯ‬

‫ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު‬ ‫ފައިދާ ވަނީ ‪ 2.83‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 43.6‬މިލިއަން‬

‫މީގެ ‪ 15‬އަހަރުކުރިން ފެށި މެޕްސް ކޮލެޖުގައި‬

‫ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތައް ހިންގަމުން އަންނަކަމަށާއި އެ‬

‫މިހާރު ‪ 600‬އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އަންނަނީ‬

‫ކޮލެޖުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ‪ ،‬ރާއްޖޭގައި‬

‫ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބިލު ތަސްދީގުކޮށް‪،‬‬ ‫ބަނދަރު ކުލި ބޮޑުކޮށްފި‬ ‫އަލަށް ހަމަޖެއްސި ބަނދަރު ކުލި‬ ‫ ‪ 200‬ޓަނު ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން‬‫‪200‬ރ‪.‬‬ ‫ ‪ 200‬ޓަނުން ފެށިގެން ‪ 1000‬ޓަނު‬‫ހަމަނުވާ އުޅަނދަކުން ‪300‬ރ‪.‬‬ ‫ ‪ 1000‬ޓަނުން ފެށިގެން ‪ 2000‬ޓަނު‬‫ހަމަނުވާ އުޅަނދަކުން ‪400‬ރ‪.‬‬ ‫ ‪ 2000‬ގްރޮސް ޓަނު ހަމަވާ ކޮންމެ‬‫އުޅަނދަކުން ‪500‬ރ‪.‬‬ ‫ ‪ 2000‬ގްރޮސް ޓަނުން ފެށިގެން‬‫އިތުރުވާ ކޮންމެ ‪ 500‬ޓަނަކަށް ‪250‬ރ‪.‬‬

‫ރުފިޔާ) އަށް އަރައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ނަގަމުން އައި ކުލި‪:‬‬ ‫‪ 100‬ނެޓް ރެޖިސްޓާޑް ޓަނު ހަމަނުވާ ކޮންމެ‬ ‫އުޅަނދަކުން ‪50‬ރ‪.‬‬ ‫ ‪ 100‬ނެޓް ރެޖިސްޓާޑް ޓަނުން ފެށިގެން‬‫‪ 500‬ޓަނު ހަމަނުވާ އުޅަނދަކުން ‪200‬ރ‪.‬‬ ‫ ‪ 500‬ނެޓް ރެޖިސްޓާޑް ޓަނުން ފެށިގެން‬‫‪ 1000‬ޓަނު ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން‬ ‫‪300‬ރ‪.‬‬ ‫ ‪ 1000‬ނެޓް ރެޖިސްޓާޑް ޓަނު ހަމަވާ ކޮންމެ‬‫އުޅަނދަކުން ‪400‬ރ‪.‬‬ ‫ ‪ 1000‬ނެޓް ރެޖިސްޓާޑް ޓަނަށްވުރެ އިތުރުވާ‬‫ކޮންމެ ‪ 500‬ޓަނެއް ހަމަވަންދެން ‪200‬ރ‪.‬‬

‫ކަމަށްވާ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްސް‬ ‫(އޭއައިއޭ)ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެވެ‪ .‬އަދި ބޭންކް އޮފް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ‬ ‫ގތުގައި ނަގަމުން އަންނަ‬ ‫އުޅަނދަކުން ބަނދަރު ކުލީގެ ޮ‬

‫ތަކެއްޗަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަށް ބަލާއިރު‪ ،‬އެކަށީގެން‬

‫ބޑު ކުރަން‪ ،‬ބަނދަރު ކުލި ނެގުމާ ބެހޭ‬ ‫މިންވަރު ޮ‬

‫ނުވާ ކުއްޔެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު‪ ،‬ބަނދަރުގައި‬

‫ޔާމީން ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން މިއަދުން ފެށިގެން‬

‫އޮންނަތާ އެއް ހަފުތާ އާއި ‪ 45‬ދުވަހާ ދެމެދު ކޮންމެ‬

‫ބަނދަރު ކުލި ބޮޑުވީ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހަކަށް ‪ 65‬ރ‪ .‬ނަގާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ‪46‬‬

‫މި ބިލު ރައީސް ޔާމީން ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ‬

‫ދުވަހުން ފެށިގެން ‪ 90‬ދުވަހާ ހަމަ އަށް ދުވާލަކަށް‬

‫ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ‬

‫‪100‬ރ‪ .‬ނަގާނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ‪ 91‬ދުވަހުން ފެށިގެން‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރުމުން މި ގާނޫނަށް‬

‫އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނަގަމުން އަންނަ ‪150‬ރ‪.‬‬

‫އަމަލު ކުރަން ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ އެވެ‪ .‬އަދި ރެޖިސްޓްރީ‬

‫މާވަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަޒްހާން‬ ‫ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ފާސް ކުރީ‬ ‫ވޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ‪ 63‬މެމްބަރުންގެ‬ ‫ޯ‬

‫ނިޝާން (ވ)‪ :‬އޭނާ އެމްޓީޑީސީގެ ޯބޑާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުގައި‪.‬‬

‫އތް އަދަދަކަށް ވާތީ މިއީ މުދަލާއި‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ޮ‬

‫ރސް ޓަނު ހަމަ ނުވާ ބޯޓު‬ ‫ކޮށްގެން ދުއްވާ ‪ 1000‬ގް ޮ‬ ‫ފަހަރުން ބަނދަރު ކުލި ނުނަގާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ތިން މަސް ދުވަސް ހަމަވުމުގެ‬

‫ވޓުންނެވެ‪ .‬މި އިސްލާހާ‬ ‫ތެރެއިން ‪ 50‬މެމްބަރުންގެ ޯ‬

‫ތރިޓީ އަށް ކުލި ދައްކަން‬ ‫ކުރިން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫ދެކޮޅަށް ‪ 13‬މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކުން ބޯޓެއް‬

‫ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބެއް‬ ‫ކަމަށް އަޒްހާން ވިދާޅުވީ‪ ،‬ބަނދަރު ކުލީގެ ގޮތުގައި‬ ‫ނަގަމުން އަންނަ ކުއްޔަކީ މީގެ ‪ 38‬އަހަރު ކުރިން‬

‫ފުރައިގެން ދާން ވާނީ ކުއްޔެއް ދައްކަން ޖެހޭނަމަ‪ ،‬އެ‬ ‫ދައްކައި ނިންމުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬


‫ވާހަކަ‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫‪13‬‬

‫ހީ ވެ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ށ ހެ އް ވާ ވާ ނެ‪ "،‬ކު ޑަ ކޮ ށް‬ ‫" މަ ގޭ ނަ ން ވަ ރަ ް‬ ‫ބ ން ޏެ ވެ‪ " .‬މަ ށަ ށް ކި ޔަ ނީ‬ ‫ފ އި އޭ ނަ ު‬ ‫ރަ ކި ވެ ަ‬ ‫އ ނަ ން‬ ‫މު ރި ތި އު ން ޖޭ ބާ ތޮ ލަ މީ ވް‪ .‬ކޮ ން މެ ހެ ން ެ‬ ‫ޅ ނެ ކަ މެ އް ވެ ސް ނެ ތް‪ .‬މޫ ރު ތީ ކި ޔާ‪.‬‬ ‫ކި ޔަ ން އު ޭ‬ ‫އެ ން މެ ން ވެ ސް ކި ޔާ ނީ އެ ހެ ން‪ .‬މަ ން މަ ހި ން ދޫ ވެ ފަ‬ ‫ބަ އް ޕަ ކް ރި ސް ޓި އަ ން ވީ މަ މަ ގޭ ނަ ން ވެ ސް ދެ‬ ‫އ ނެ އް‪ .‬މި މު ޅި‬ ‫ބ ޔަ ށް ބެ ހީ‪ .‬މަ ށަ ކީ ކް ރި ސް ޓި ަ‬ ‫ަ‬ ‫ސ ބަ ކީ މަ ގޭ ގެ‪".‬‬ ‫ހި ާ‬ ‫މޫ ރު ތީ ހު ރި ހާ ސު ވާ ލެ އް ގެ ޖަ ވާ ބު ދި ނެ ވެ‪.‬‬ ‫ފަ އި ވާ ނަ ށް ނާ ރަ ނީ ފަ އި ވާ ނު ގެ ބޭ ނު މެ އް އޭ ނަ އަ ށް‬ ‫ނު ޖެ ހޭ ތީ އެ ވެ‪ .‬އޭ ގެ މާ ނަ އެ އް ރި ޒު ވާ ނަ ކަ ށް‬ ‫ނު ވި ސް ނު ނެ ވެ‪ .‬ރި ޒު ވާ ން ގެ ހި ތަ ށް ބި ރު ވެ ރި ކަ ން‬ ‫ގެ ނެ ސް ދި ނީ މޫ ރު ތީ ގެ ދީ ނެ ވެ‪ .‬ޢާ އި ލާ އަ ށް ނަ ޞާ ރާ‬ ‫ކު އް ޖަ ކު ގެ ން ނަ ން ބަ އް ޕަ ނު ރު ހޭ ނެ ން ރި ޒު ވާ ނަ ށް‬ ‫ވަ ރަ ށް ހީ ވެ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ލ ން‪"،‬‬ ‫އ ދަ ލު ކޮ ށް ަ‬ ‫ޕ ޔާ ބަ ް‬ ‫" ހިނ ގާ މަ ގޭ ބަ އް ަ‬ ‫ދ ނެ ވެ‪ " .‬އަ ހަ ރެ ން ރަ އް ޓެ ހި‬ ‫ތ ދަ ޢު ވަ ތު ި‬ ‫މޫ ރު ީ‬ ‫އެ ން މެ ން ވެ ސް ބަ އް ޕަ ޔާ ރަ އް ޓެ ހި ވާ ނެ‪ .‬އެ ކަ މަ ކު‬ ‫ކު ރީ ބަ އި ގަ މި ބު ނަ ނީ‪ ،‬ބަ އް ޕަ ވަ ރަ ށް ވަ ރަ ށް‬ ‫ރ ވާ ނެ‪".‬‬ ‫ދީ ން ވެ ި‬ ‫ޒ ވާ ން އެ ހި އެ ވެ‪.‬‬ ‫މ ހާ ރު؟" ރި ު‬ ‫" ި‬ ‫މޫ ރު ތީ ޖަ ވާ ބެ އް ނު ދެ އެ ވެ‪ .‬ހި ނި އަ އި ސް ފަ އި‬ ‫މަ ޑު މު ށި ކު ލަ އި ގެ ވެ ލި ގަނ ޑަ ށް ބީ އް ސާ ލި‬

‫ހ ކަ ތަ އް ގަ ބޫ ލު ކޮ ށް‪ ،‬އޮ އް ސު ނު އި ރާ‬ ‫ބ ދު ގެ ވާ ަ‬ ‫އު ޭ‬

‫ރާ ޅު ން ސަ ލާ މަ ތް ވު މަ ށް ޓަ ކަ އި‪ ،‬ކާ ޅު ފު ން މަ މު ން‬

‫ނ ދަ ން އޮ ށޯ ތެ ވެ‪ .‬ރަނ ގަ ޅަ ށް‬ ‫އ ރި ޒު ވާ ން ި‬ ‫އެ ކު ގަ ި‬

‫ވ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ފަ ހަ ތަ ށް ޖެ ހި ލި އެ ވެ‪ .‬ރާ ޅު ން ސަ ލާ މަ ތް ި‬

‫ނި ދެ ން ދެ ން އު ބޭ ދު އަ އި ސް ރި ޒު ވާ ން ގާ ތު ގަ އި‬

‫ރ ވީ ނު‪".‬‬ ‫ތ ރު ބޭ ކާ ު‬ ‫ތ ކު ރި ދަ ު‬ ‫އ ން ނަ ން ި‬ ‫ހި ސާ ބަ ށް ަ‬ ‫ތ ކަ ށް ވި ޔަ ސް‪ ".‬ރި ޒު ވާ ން‬ ‫މ ސި ކު ން ަ‬ ‫" ވަ ރި ހަ ަ‬ ‫އެ ދު ނެ ވެ‪.‬‬

‫ގ ވަ ކި ތަ ކު ގަ އި‬ ‫އ އި ބާ ޒު ެ‬ ‫މ ކު‪ ،‬ހޯ ރަ އަ ޅަ މު ން ަ‬ ‫އެ ކަ ަ‬

‫ވ ފި ލާ ވަ ޅު ތަ އް‬ ‫ލ ބި ފަ އި ާ‬ ‫ހ ޔާ ތު ގަ އި ި‬ ‫އިނ ދެ އެ ވެ‪ަ .‬‬

‫ރ ލި އެ ވެ‪ .‬އޭ ނަ ގެ‬ ‫އ ޖާ އެނ ބު ި‬ ‫ނ ހެ ން ކު ް‬ ‫އަ ް‬

‫ނ ޔޭ ގެ އާ ދަ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ޔ ރު ވި އެ ވެ‪ .‬އެ އީ ދު ި‬ ‫ކާ ޅު ހަ އް ަ‬

‫ދ ނު މަ ށް ޓަ ކަ އެ ވެ‪ .‬ދު ނި ޔޭ ގެ‬ ‫ދ ސް ކޮ ށް ި‬ ‫ރ ޒު ވާ ނަ ށް ަ‬ ‫ި‬

‫ކ ލަ އި ގަ އެ ވެ‪ .‬އެ‬ ‫ހ ރީ ހު ދު ު‬ ‫ލ ގެ ކަ ޅި ު‬ ‫ދެ ލޮ ު‬

‫ބާ ރު ގަ ދަ މަ ޚް ލޫ ޤު ން ގެ އަ ތް ދަ ށު ގަ އި ނި ކަ މެ ތި‬

‫ކެ ހި ވެ ރި ކަ މާ އި‪ ،‬އި ން ސާ ނު ން ގެ މަ ކަ ރު ވެ ރި ކަ މު ން‬

‫ނޫ ން އެ އް ވެ ސް އަ އި ބެ އް ނެ ތެ ވެ‪ .‬ރި ޒު ވާ ނަ ށް‬

‫މަ ޚް ލޫ ޤު ން ހަ އް ޔަ ރު ވާ ނެ އެ ވެ‪ .‬އި ން ޑި ޔާ ގެ‬

‫އ ދި ނެ ވެ‪ .‬އެ ން މެ‬ ‫ތ ތަ އް ކި ޔަ ި‬ ‫ވ ނެ ގޮ ް‬ ‫ސަ ލާ މަ ތް ާ‬

‫ކު ރެ ވު ނު ޝަ އް ކު ޔަ ގީ ނަ ށް ބަ ދަ ލު ވި އެ ވެ‪ .‬އޭ ނަ‬

‫ޓް ރި ވެ ން ޑް ރަ މް ގެ‪ ،‬ޝަ ން ގު މު ގަ މް ބީ ޗު ގަ އި ވެ ސް‬

‫ހި ތި ތަ ޖު ރި ބާ އެ އް އު ބޭ ދަ ށް ކު ރަ ން ޖެ ހު ނީ‬

‫ނ ނެ ވެ‪.‬‬ ‫ށ ގެ ނެ އް ޫ‬ ‫ބ ނު ން ކޮ ް‬ ‫ތަ ން ތަ ން ބަ ލަ ނީ ލޯ ޭ‬

‫ޒ ވާ ން ހު ރީ‪ ،‬ގޭ ގެ ފު ރަ ތަ މަ‬ ‫އޮ ތީ އެ އު ސޫ ލެ ވެ‪ .‬ރި ު‬

‫ރި ޒު ވާ ން ގެ މަ ން މަ ޒު ހު ދާ ގެ ފަ ރާ ތު ން ނެ ވެ‪.‬‬

‫ފެ ނު މު ގެ ޙި އް ސު އޭ ނަ އަ ށް ދެ އް ވާ ފަ އި ވަ ނީ އެ ހެ ން‬

‫ފަ ން ގި ފި ލާ ގެ ބާ ލު ޚާ ނާ އަ ށް ނު ކު މެ އެ މަ ން ޒަ ރު‬

‫ކ ށް‪،‬‬ ‫ރ އެ ކެ ވެ‪ .‬ކަ އި ވެ ނި ޮ‬ ‫ފ ޔަ ފާ ރި ވެ ި‬ ‫ކ ދި ވެ ހި ި‬ ‫އޭ ނަ އަ ީ‬

‫ގު ނަ ވަ ނަ ކު ން ނެ ވެ‪.‬‬

‫ރ ފެ ނު ން ތޮ ޅި ލި‬ ‫ވ ހު ގެ އި ު‬ ‫ގ ތަ ކީ‪ ،‬ދު ަ‬ ‫ބަ ލާ ށެ ވެ‪ .‬ވަ ު‬

‫ރި ޒު ވާ ން ވެ ސް ލި ބު ނު ފަ ހު ން ލަ ން ކާ އަ ށް‬

‫ލ މު ން‬ ‫ތ ށް ޖެ ހި ަ‬ ‫ފ ނޭ ތަ؟" ގާ ަ‬ ‫އ ހަ ރެ ން ެ‬ ‫" ަ‬

‫ކ މެ ވެ‪.‬‬ ‫މ ހި މޭ ން ަ‬ ‫އ ވަ ނީ ހަ ަ‬ ‫ވ ގު ތެ ވެ‪ .‬މާ ޙަ އު ލު ގަ ި‬ ‫ަ‬

‫އަ އި ސް ފަ ން ޑި ތަ ހަ ދަ އި ގެ ން ގަ ދަ ކަ މު ން‬

‫ހ ލަ ބޮ ލި ކަ މެ އް‬ ‫މ ބޮ ޑު ަ‬ ‫މަ ގު މަ ތީ ގަ އި ވެ ސް ާ‬

‫ނ ކާ އަ ށް ދޫ ކޮ ށް ލަ އި ފަ އި‬ ‫އ ވެ‪ .‬ދެ ބަ ފަ އި ން ލަ ް‬ ‫ވަ ރި ވީ ެ‬

‫ނެ ތެ ވެ‪ .‬އު މު ރު ން ތި ރީ ސް ނު ވަ އަ ހަ ރު ގެ ރި ޒު ވާ ން‬

‫ނ ކަ ން‪ ،‬ރި ޒު ވާ ން‬ ‫ޒު ހު ދާ ފި ލީ އެ ވެ‪ .‬އެ ކަ ް‬

‫އ ފަ އި ބު ން ޏެ ވެ‪ " .‬އާ ން މު‬ ‫ނ ތު ން ވެ ލަ ި‬ ‫އެ ކު އް ޖާ ހި ި‬

‫ދި ރި އު ޅެ ނީ ބަ އް ޕަ ޔާ އެ ކު ގަ އެ ވެ‪ .‬ދެ ބު ރި އަ ށް‬

‫އ ބޭ ދު ބޭ ނު މެ ވެ‪.‬‬ ‫ހ އް ޓަ ން ު‬ ‫ހަނ ދާ ން ބަ ަ‬

‫އި ން ސާ ނު ން ނަ ށް ފެ ން ނަ ވަ ރަ ށް ވު ރެ ދު ރު‬

‫ހަ ދަ އި ފަ އި ވާ ތަ ނަ ވަ ސް ގެ އެ އް ގަ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ދ ތު ރު ވެ ރި ން ނަ ށް‬ ‫" ގަ އު ރީ ޕަ ރި ނީ ތީ" އަ ކީ‪ަ ،‬‬

‫ފަ ތި ހު ރި ޒު ވާ ނަ ށް ހޭ ލެ ވު ނީ ވަ ރަ ށް ހި ތް ފަ ސޭ ހަ‬ ‫ރ ޅި އާ‬ ‫ވ ނީ‪ ،‬ވަ އި ޯ‬ ‫އަ ޑެ އް އި ވި ގެ ން ނެ ވެ‪ .‬އެ އަ ޑު އި ެ‬

‫ކު އް ޔަ ށް ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި‪ ،‬ދި ގު މު އް ދަ ތަ ށް‬

‫އެ ކު ގަ އި ވަ ރަ ށް ދު ރު ދު ރު ން ނެ ވެ‪ .‬ރި ޒު ވާ ން‬

‫ދި ވެ އް ސަ ކު ކު އް ޔަ ށް ހި ފަ އި ފަ އި ވާ ގެ އެ ކެ ވެ‪.‬‬

‫އ ށް ނު ކު ތެ ވެ‪ .‬އަ ޑު އަ އީ‬ ‫ތ ދު ވި އެ ވެ‪ .‬ބާ ލު ޚާ ނާ ަ‬ ‫ެ‬

‫ރި ޒު ވާ ން އެ ހި އެ ވެ‪.‬‬ ‫ދ ރި ކު އް ޖެ ކޭ‪"،‬‬ ‫ރ އް ޗޭ މަ ށަ ކީ ލޯ އަނ ި‬ ‫" ހީ ނު ކު ަ‬

‫މަ ށަ ށް ފެ ނޭ‪ .‬އެ ހެ ރަ ގޭ ގެ ބެ ލް ކަ ނީ ގަ އި އް ޔެ‬ ‫ހު ރީ މެ އް ނު‪".‬‬ ‫ރި ޒު ވާ ން ހި ނި ތު ން ވެ ލި އެ ވެ‪ .‬ކަ ޅި އަ ކީ‬ ‫ފެ ހި ކޮ ށް ހު ން ނަ އެ އް ޗެ ކެ ވެ‪ .‬ނޫ ކޮ ށް ވެ ސް‬

‫ނ ކޮ ޓަ ރި ހު ރެ އެ ވެ‪ .‬ބޮ ޑު‬ ‫މ ތީ ގަ އި ތި ް‬ ‫ބި ން ަ‬

‫އަ ތި ރި މަ ތި ން ނެ ވެ‪ .‬އަ ޑު ޖެ ހު މު ން މާ ތަ އް ނަ ށާ ހެ ން‬

‫މ ކީ ރި ޒު ވާ ނަ ށް‬ ‫ނ ނަ އެ އް ޗެ ކެ ވެ‪ .‬ހު ދު ކޮ ށް ހު ރު ަ‬ ‫ހު ް‬

‫ބަ ދި ގެ އަ ކާ އި ކާ ގެ އެ އް ވެ ސް ހު ރެ އެ ވެ‪ .‬ފު ރަ ތަ މަ‬

‫ނ ހީ ވެ އެ ވެ‪ .‬އެ‬ ‫ރ ތަ އް މަ ސް ތު ވާ ން ހެ ް‬ ‫އ ވެ‪ .‬މާ ބު ު‬ ‫ހީ ވެ ެ‬

‫މަ އް ސަ ލަ އެ އް ނޫ ނެ ވެ‪ .‬ރި ޒު ވާ ން ގެ ހި ތް އެ ކު ގަ އި‬

‫ރ އެ ވެ‪.‬‬ ‫އ ފަ ސް ކޮ ޓަ ރި ހު ެ‬ ‫ނ ގި ފި ލާ ގަ ި‬ ‫ފަ ް‬

‫ވ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ކ ތެ އް ނު ި‬ ‫ގ ސް ރި ޒު ވާ ނަ ކަ ށް ެ‬ ‫ދި މާ އަ ށް ނު ޮ‬

‫އޭ ނަ އަ ށް ހަ ދި ޔާ ކު ރެ ވު ނެ ވެ‪ .‬އެ ކަ ން އެ ން ގު ން‬

‫ޖ ގަ ވެ ސް ވަ ރަ ށް‬ ‫ނ ހު ސް ާ‬ ‫ރ ގަ އި އޮ ން ަ‬ ‫ގޯ ތި ތެ ޭ‬

‫ވަ އި ރޯ ޅި އާ އެ ކު ގަ އި ނަ ގަ އި ގަ ނެ ގެ ން ރި ޒު ވާ ން‬

‫ކ ރަ ން‬ ‫އ ޖާ އި ތު ރަ ށް ދަ ސް ު‬ ‫ފަ ސް ކޮ ށް ލީ އެ ވެ‪ .‬އެ ކު ް‬

‫ވ ފަ އި ވާ ރު ކަ ކާ އި‪ ،‬ބޮ ޑު‬ ‫ކ ރުނ ބާ އަ ޅަ އި ބަ ރާ ެ‬ ‫ބޮ ޑެ ވެ‪ު .‬‬

‫ލ އެ ވެ‪.‬‬ ‫އ ޓި ކަ ހަ ަ‬ ‫ގެ ން ގޮ ސް އެ ތަ ނު ގަ އި ބެ ހެ ް‬

‫ބޭ ނު ން ވީ އެ ވެ‪.‬‬

‫ގ ގަ ހަ ކާ އި‪ ،‬ސަ އް ކެ ޔޮ ގަ ހެ އް ވެ ސް ހު ރެ އެ ވެ‪.‬‬ ‫މު ރަނ ަ‬

‫ސ ތަ ށި ގަނ ޑު ދި ގު‬ ‫ނ ނީ‪ ،‬އި ް‬ ‫ރި ޒު ވާ ނަ ށް ފެ ު‬

‫ލ ހަ އް ޓާ ނެ‪ ،‬އި ތު ބާ ރު ހު ރި‬ ‫ނ ނަ މަ ވެ ސް‪ ،‬އެ ގެ ބަ ަ‬ ‫އެ ހެ ް‬

‫ގ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ހ ން ކު އް ޖެ ކެ ވެ‪ .‬އޭ ނަ ހު ރީ ހު ސް ފަ އި ަ‬ ‫އަ ން ެ‬

‫މެ ހު މާ ނު ން އަ ން ނަ ން ފެ ށި އެ ވެ‪ .‬އެ ކި ފެ ން ވަ ރު ގެ‬

‫މީ ހަ ކު ނު ލި ބު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ގެ ފަ ޅަ ށް ހު ން ނަ ތާ‬

‫ރަ ތް ހެ ދު މެ އް ގަ އެ ވެ‪ .‬އަ ޑު ތަ އް ނެ ރެ ނީ އެ‬

‫އެ ކި އު މު ރު ގެ މީ ހު ން ނެ ވެ‪ .‬ޗު އް ޓީ ހޭ ދަ ކު ރަ ން‬

‫ވ ހެ ކެ ވެ‪ .‬ވި ނަ ކޮ ށާ ނެ މީ ހަ ކު ނު ވަ ތަ‬ ‫ކި ތަ ން މެ ދު ަ‬

‫އ އީ‪،‬‬ ‫ކ ން ނެ ވެ‪ެ .‬‬ ‫ގ ޅޭ އޮ ނަ ު‬ ‫ކ އް ޖާ ގެ ން ު‬ ‫އަ ން ހެ ން ު‬

‫އަ ން ނަ މީ ހު ން ނާ އި ބަ ލި މީ ހު ން ނެ ވެ‪ .‬ފަ ސް ވަ ގު ތު‬

‫ރު އް ސާ ފު ކު ރާ ނެ މީ ހަ ކު ވެ ސް ނެ ތެ ވެ‪.‬‬

‫އޮ ނު ފު މޭ އަ ޑު ރި ޒު ވާ ނަ ށް އި ވު ނު ފު ރަ ތަ މަ‬

‫ނަ މާ ދު ކު ރާ މީ ހު ން ނާ އި‪ ،‬ސަ އު ވީ ސް ގަ ޑި އި ރު‬

‫ރި ޒު ވާ ނާ އި އު ބޭ ދު ކު ރި ން ދި ރި އު ޅު ނީ‬

‫ނ އެ‬ ‫ބ ރި ހު ރެ ގެ ް‬ ‫އ ށް އެނ ު‬ ‫ފަ ހަ ރެ ވެ‪ .‬މޫ ދާ ދި މާ ަ‬

‫މަ ސް ތު ވެ ފަ އި ތި ބޭ މީ ހު ން ނެ ވެ‪ .‬ސި ހު ރު ވެ ރި ން‬

‫ރ ޕަ ރި ނީ ތީ" ބަ ލަ ހަ އް ޓަ ން‬ ‫އ ވެ‪ " .‬ގަ އު ީ‬ ‫ލަ ން ކާ ގަ ެ‬

‫އަ ން ހެ ން ކު އް ޖާ ބަ ލަ ނީ ކޯ ޗެ އް ކަ މެ އް ރި ޒު ވާ ނަ ކަ ށް‬

‫ގެ އަ ށް ގެ ނެ ސް އެ ކު ޅި ވަ ރު ވެ ސް ބަ ޔަ ކު‬

‫ރި ޒު ވާ ން ގެ ބަ އް ޕަ ބު ނި ފަ ދަ އި ން‪ ،‬ގެ އަ ށް‬

‫ހަ ވާ ލު ކު ރު މު ން އި ން ޑި ޔާ އަ ށް އަ ން ނަ ން ޖެ ހު ނީ އެ ވެ‪.‬‬

‫ނޭނ ގެ އެ ވެ‪ .‬ކު ދި ކު ދި ރާ ޅު ތަ އް މަ ސް ތު ވެ ގެ ން އު ޅޭ‬

‫ނ މީ ހު ން ކަ އި ބޮ އި ހަ ދަ ނީ‬ ‫ށ އެ ވެ‪ .‬ގި ަ‬ ‫ފެ ި‬

‫ރި ޒު ވާ ނަ ށް އެ ގެ ވަ ރަ ށް ކަ މު ދި ޔަ އެ ވެ‪.‬‬

‫އ ގު ޑަ އި ލަ ން ނޭނ ގި ފަ އި‬ ‫ކ ހަ ލަ އެ ވެ‪ .‬ކަ ކު ނި ތަ ް‬ ‫ަ‬

‫ހ ން ގޭ ގަ އި ވެ ސް‬ ‫ލ ން ނެ ވެ‪ .‬ބަ އެ އް މީ ު‬ ‫ހޮ ޓަ ު‬

‫ގ އަ ޑު ވެ ސް‪،‬‬ ‫މ ހި މޭ ން ކަ މު ން ނެ ވެ‪ .‬މޫ ދު ގެ ރާ ޅު ެ‬ ‫ހަ ަ‬

‫ތި ބި ކަ ހަ ލަ އެ ވެ‪ .‬ޝު ކު ރު ވެ ރި ކަ މާ އެ ކު ގަ އި‬

‫ކަ އް ކަ އެ ވެ‪ .‬މީ ހު ން ގި ނަ ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ގެ‬

‫ދ އެ ވެ‪ .‬ކަނ ޑު ން‬ ‫މ އަ ށް އާ ެ‬ ‫އ ގެ ޔާ ހަ ަ‬ ‫ދު ރު ދު ރު ން ެ‬

‫ސ ތަ ށި ގަނ ޑު ގަ އި‬ ‫އ ޖާ ގެ އި ް‬ ‫ސ އެ ކު ް‬ ‫ރ ޅި އަ އި ް‬ ‫ވަ ރި ޯ‬

‫ބަ ލަ ހަ އް ޓަ ން ރި ޒު ވާ ން އި ތު ރަ ށް ސަ މާ ލު ކަ ން ދި ނެ ވެ‪.‬‬

‫ފ އި‪ ،‬ގަ ސް ތަ އް‬ ‫ޅ ތާ ޒާ ވެ ަ‬ ‫އަ ރަ އި ގެ ން އަ ން ނަ ރޯ ި‬

‫ކ ން އޮ ނު ފު މު ން‬ ‫އ ރު ކޮ ޅަ ު‬ ‫ރ މި އެ ވެ‪ި .‬‬ ‫ފި ު‬

‫ލ ގި ނަ އެ ވެ‪ .‬ދު ވަ ހަ ކު ވެ ސް‬ ‫ހ ވެ ފަ އި‪ ،‬މާ މެ ލާ މެ ި‬ ‫ފެ ި‬

‫ހު އް ޓަ އި ލި އެ ވެ‪.‬‬

‫އެ ގެ އި ން ނު ކު ން ނާ ކަ ށް ރި ޒު ވާ ން ގެ ދެ ބަ ފަ އި ން‬ ‫ބޭ ނު މެ އް ނޫ ނެ ވެ‪.‬‬ ‫" އެ ކަ މަ ކު ދެ ން މި ގެ އަ ށް މީ ހު ން އަ ން ނަ ން‬

‫ވ ނަ ށް‬ ‫ގ އި ރި ޒު ާ‬ ‫ނ ލާ!" ބޭ އި ޚު ތި ޔާ ރު ަ‬ ‫" ހު އް ޓާ ު‬ ‫ބު ނެ ވު ނެ ވެ‪.‬‬ ‫އަ ން ހެ ން ކު އް ޖާ ސި އް ސަ އި ގެ ނެ އް ނު ދި ޔަ އެ ވެ‪.‬‬

‫ނ ޏެ ވެ‪.‬‬ ‫ތ ހު އެ ކަ ް‬ ‫އ ނު ފު މޭ ކު އް ޖާ ފެ ން ނަ ނީ ފަ ި‬ ‫ޮ‬ ‫އި ރު އެ ރު މަ ށް ފަ ހު އޭ ނަ އު ޅޭ ތަ ނެ އް ރި ޒު ވާ ނަ ކަ ށް‬ ‫ވ ރު ން‪،‬‬ ‫ޓ ން ޖެ ހޭ ަ‬ ‫ނޭނ ގެ އެ ވެ‪ .‬ގޭ ތެ ރެ ބަ ލަ ހަ އް ަ‬ ‫އެ ކު އް ޖާ ހޯ ދަ ން އު ޅޭ ނެ ވަ ގު ތެ އް ރި ޒު ވާ ނަ ކަ ށް‬ ‫އ ން މެ ފަ ތި ހެ އް‬ ‫މ ވެ ސް‪ެ ،‬‬ ‫ނު ވެ އެ ވެ‪ .‬އެ ހެ ން ނަ ަ‬

‫ގ އް ގަ އި އު ބޭ ދު‬ ‫ކ ން ބޮ ޑު ވެ ފަ އި ވާ ރާ ެ‬ ‫ފ ށާ ނެ‪ަ "،‬‬ ‫ަ‬

‫އ ށް އެނ ގެ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ކ ން އޭ ނަ ަ‬ ‫ހ ކު ހު ރި ަ‬ ‫ތ ގަ އި މީ ަ‬ ‫ފަ ހަ ު‬

‫ވެ ސް ރި ޒު ވާ ން ގެ އް ލު ވަ އެ އް ނު ލަ އެ ވެ‪.‬‬

‫ކ އު މު ރު ގެ ކު ދި ން ނާ އެ ކި މި ޒާ ޖު ގެ‬ ‫ބު ން ޏެ ވެ‪ " .‬އެ ި‬

‫ތި ން ވަ ނަ ލޮ ލެ އް ބޭ ނު ން ކު ރާ ހެ ން ރި ޒު ވާ ނަ ށް‬

‫ވ ހެ ވެ‪.‬‬ ‫ވ ހު ނަ ސް ެ‬ ‫ވ އް ސާ ރަ ެ‬ ‫ފ ން ޏަ ސް‪ި ،‬‬ ‫ކި ތަ ން މެ ި‬

‫ށ އެ‬ ‫ޅ މާ ބޮ ޑަ ް‬ ‫ނ އަ ން ނާ ނެ‪ .‬ދަ ރި ފު ު‬ ‫މީ ހު ް‬

‫ހީ ވި އެ ވެ‪.‬‬

‫ކ އް ޖާ އަ ން ނަ ކޮ ން މެ ދު ވަ ހަ ކު ވެ ސް‬ ‫އ ނު ފު މޭ ު‬ ‫ޮ‬

‫މީ ސް މީ ހު ން ނާ ނު ގު ޅޭ ތި‪ .‬ސަ ލާ ން ޖަ ހާ‪ ،‬އާ ދޭ ސް ކޮ ށް‬ ‫ނަ ހަ ދާ ތި‪".‬‬ ‫" އެ މީ ހު ން އަ އި ސް އަ ހަ ރު މެ ން މި ގެ އި ން‬ ‫ތ ބަ އް ޕާ؟" ރި ޒު ވާ ން ސު ވާ ލު ކު ރި އެ ވެ‪.‬‬ ‫ނެ ރެ ލަ ފާ ނެ ަ‬ ‫" އަ ހަ ރު މެ ން ނާ މި ގެ ހަ ވާ ލު ކު ރީ ގޭ ގެ‬ ‫ނ ޏެ ވެ‪.‬‬ ‫އ ބޭ ދު ބު ް‬ ‫ވ ރި މީ ހާ‪ "،‬އޯ ގާ ތެ ރި ކަ މާ އެ ކު ު‬ ‫ެ‬ ‫ރ ވޭ ނީ ވެ ސް‪ ،‬ހަ މަ އެ ކަ ނި އޭ ނަ ޔަ ށް‪.‬‬ ‫" އަ ހަ ރު މެ ން ނެ ެ‬ ‫ސ ނު ވޭ!"‬ ‫އެ ކަ މާ ހާ ް‬

‫" ސި އް ރު ން ވާ ހަ ކަ އަ ޑު އެ ހު މަ ކީ ކޮ ން ކަ ހަ ލަ‬ ‫އ ން ހެ ން ކު އް ޖާ‬ ‫މ އް؟" ތަ މަ ޅަ ބަ ހު ން ަ‬ ‫ކަ ެ‬ ‫ސު ވާ ލު ކު ރި އެ ވެ‪.‬‬ ‫ކ ނޫ ން މި ހި ރީ‪"،‬‬ ‫އ ހު ން މަ ނާ ހި ސާ ބަ ު‬ ‫" ެ‬

‫ރި ޒު ވާ ން ބަ އް ދަ ލު ކު ރެ އެ ވެ‪.‬‬ ‫" މި ހާ ރު ކި ހާ ދު ވަ ހެ އް އަ ހަ ރު މެ ން މި ތަ ނު ން‬ ‫އ ށީނ ދެ ލަ އި ގެ ން‬ ‫މ ތީ ގަ އި ި‬ ‫ދ މާ ވާ ތާ‪ "،‬ވެ ލި ގަނ ޑު ަ‬ ‫ި‬ ‫ބ ން ޏެ ވެ‪ " .‬އަ ދި ވެ ސް ނު ވޭ ތަ‬ ‫ދ ރި ޒު ވާ ން ު‬ ‫އިނ ެ‬

‫އ ކި ޔަ ނީ؟ މި‬ ‫ޒ ވާ ން ޖަ ވާ ބު ދި ނެ ވެ‪ " .‬ކޮ ން ނަ މެ ް‬ ‫ރި ު‬

‫ނ ބު ނާ ކަ ށް؟ ކޮ ން ތާ ކު އު ޅެ ނީ؟ ފަ އި ވާ ނަ ކަ ށް‬ ‫ނަ ް‬

‫ކޮ ޅަ ށް އެނ ބު ރި ލަ ބަ ލަ!"‬

‫ނާ ރަ ނީ ކީ އް ވެ؟"‬

‫" ބި ރު ގެ ން ފި އް ޔާ ޔޯ؟" އެނ ބު ރު މު ގެ ބަ ދަ ލު ގަ އި‬ ‫ވ ލެ ކެ ވެ‪ " .‬މި ހާ‬ ‫ނ ދެ ން ވެ ސް ކު ރީ ސު ާ‬ ‫އޭ ަ‬

‫އެ ކު އް ޖާ ހޭ ން ފެ ށި އެ ވެ‪ .‬ހި ނި ތު ން ވެ ލާ ވަ ގު ތު‬ ‫އެ ލޮ ލު ގަ އި ވި ދު މެ އް އު ފެ ދޭ ހެ ން ރި ޒު ވާ ނަ ން‬

‫ބަ ލަ ހަ އް ޓަ އި ގެ ން ހު ރީ އެ ވެ‪ .‬ގެ ން ދަ ން އު ޅެ ނީ‬ ‫ކި ހާ ހި ސާ ބެ އް ގަ އި ހު ރި ކޮ ން ކަ ހަ ލަ ތަ ނަ ކަ ށް‬ ‫ޒ ވާ ނަ ކަ ށް ނޭނ ގެ އެ ވެ‪ .‬އެ ހެ ން ވި ޔަ ސް‬ ‫ކ މެ އް ރި ު‬ ‫ަ‬ ‫އެ އް ބަ ސް ވި އެ ވެ‪ .‬ދެ މީ ހު ން އެ ކު ގަ އި‬ ‫ތ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ފ އި ގަ އި ހިނ ގީ މޫ ރު ީ‬ ‫ހިނ ގަ އި ގަ ތެ ވެ‪ .‬ހު ސް ަ‬ ‫ވ ނެ ވެ‪.‬‬ ‫ތ އީ ރި ޒު ާ‬ ‫ނ ނު ފަ ރި ަ‬ ‫އެ ކަ މަ ކު‪ ،‬ހިނ ގަ ް‬ ‫ރި ޒު ވާ ނާ ދި މާ އަ ށް މޫ ރު ތީ އި ރު އި ރު ކޮ ޅާ‬ ‫ބ ލަ އި ލަ އެ ވެ‪ .‬ބަ އެ އް ފަ ހަ ރު ހި ނި ތު ން ވެ ލަ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ަ‬ ‫މޫ ނު މަ އް ޗަ ށް ވެ ރި ވެ ފަ އި ވާ ނު ތަ ނަ ވަ ސް ކަ ން‬ ‫ހ ލަ އެ ވެ‪ .‬މޫ ރު ތީ ވަ ނީ‪،‬‬ ‫ރ ވަ ން އު ޅޭ ކަ ަ‬ ‫މޫ ރު ތީ ފޮ ު‬ ‫ވީ ރާ ނާ ވެ ފަ އި ވާ ސަ ރަ ޙަ އް ދެ އް ގަ އި ހު ރި އާ ދަ އި ގެ‬ ‫ފެ ން ވަ ރެ އް ގެ ގެ އަ ކަ ށެ ވެ‪ .‬އެ އީ ހެ ދު ނު ގެ‬ ‫ވަ ގު ތެ ވެ‪ .‬ދެ މީ ހު ން އެ ކު ގަ އި ގެ އަ ށް ވަ ން ނަ ން‬ ‫ފަ އި އެ ޅު މާ އެ ކު މީ ހަ ކު ހަ ޅޭ އް ލަ ވަ އި ގަ ތެ ވެ‪.‬‬ ‫ޞ ރާ ން‬ ‫" ނު ވަ ދެ ވޭ ނެ މި ގެ އަ ކަ ށް‪ ".‬ނަ ާ‬ ‫ވާ ހަ ކަ ދަ އް ކާ އެ ން މެ މު ސް ކު ޅި ބަ ހު ން މީ ހަ ކު‬ ‫ބު ން ޏެ ވެ‪.‬‬ ‫ގޭ ތެ ރެ އި ން ނު ކު ތީ މެ ދު އު މު ރު ގެ ފި ރި ހެ ނެ ކެ ވެ‪.‬‬ ‫އޭ ނަ ހު ރީ ފާ ދި ރީ ން ގެ ހު ދު ހެ ދު މު ގަ އެ ވެ‪.‬‬ ‫އެ މީ ހާ އާ ދި މާ އަ ށް މޫ ރު ތީ ދު އް ވަ އި ގަ ތެ ވެ‪.‬‬ ‫އ މަ ގޭ‬ ‫އ ވެ‪ " .‬އެ ީ‬ ‫މ ރު ތީ ގޮ ވި ެ‬ ‫" ބަ އް ޕާ ބަ އް ޕާ‪ޫ "،‬‬ ‫ރަ އް ޓެ އް ސެ ކޭ‪".‬‬ ‫ށ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ޔ ވަ ން ފެ ި‬ ‫ކ އް ކި ަ‬ ‫ފާ ދި ރީ ބަނ ދި ވަ ރު ތަ ެ‬ ‫މޫ ރު ތީ ދަ އް ކާ ވާ ހަ ކަ އަ ޑެ އް ނާ ހަ އެ ވެ‪ .‬ރި ޒު ވީ ން‬ ‫މަ ޑު މަ ޑު ން ފަ ހަ ތަ ށް ޖެ ހެ ން ފެ ށި އެ ވެ‪ .‬ފާ ދި ރީ ގެ‬ ‫އ ހު ރި ޅޮ ސް ގަ ހާ‬ ‫އ ތަ ނު ގަ ި‬ ‫ކ ރި އެ ވެ‪ެ .‬‬ ‫އ ޑު ގަ ދަ ު‬ ‫ަ‬ ‫މ ކު‪،‬‬ ‫ފ އި ރި ޒު ވީ ން ގެ އް ލު ނެ ވެ‪ .‬އެ ކަ ަ‬ ‫ރ ހަ މަ ވެ ަ‬ ‫އަ ާ‬ ‫އި ން ސާ ނެ އް ގެ ބަ އް ޓަ މަ ށް ހު ޅު ފަ ޅަ އި ގެ ން ދި ޔަ‬ ‫ޑ އި ރު ކޮ ޅަ ކު ން‬ ‫ނ ވެ‪ .‬ކު ަ‬ ‫ލ ފާ ން ގަނ ޑެ އް ފެ ނު ެ‬ ‫އަ ި‬ ‫ރ އަ ށް ފޭ ދި ގެ ން‬ ‫ށ ބަ ދަ ލު ވެ‪ ،‬ވަ އި ގެ ތެ ެ‬ ‫ދު ން ކޮ ޅަ ކަ ް‬ ‫ދި ޔަ އީ އެ ވެ‪.‬‬ ‫" އި ން ސާ ނު ން ނާ އެ ކު ވެ ރި ކަ ން ބޭ އް ވޭ ނީ‬ ‫ސ ނު ން ނަ ށް‪ "،‬ފާ ދި ރީ ރު ޅި އަ އި ސް ފަ އި‬ ‫އި ން ާ‬ ‫ބު ން ޏެ ވެ‪ " .‬ޖި ން ނީ ން ނަ ކާ ނޫ ން‪ .‬މޫ ރު ތީ‬ ‫ގާ ތު ކި ތަ އް ފަ ހަ ރު ބު ނާ ނީ އި ރު އަ ރާ ވަ ގު ތު‬ ‫ނ ހު ން ނާ ށޭ؟ ވަ ދޭ‬ ‫ނ ފު މެ ން ު‬ ‫މޫ ދު ކަ އި ރީ ގަ އޮ ު‬ ‫ގޭ ތެ ރެ އަ ށް‪".‬‬ ‫ގަ ބޫ ލު ކު ރަ ން ދަ ތި ވެ ފަ އި މޫ ރު ތީ‬ ‫ރ ކޮ ޅަ ކު ހު އް ޓެ ވެ‪ .‬ފާ ދި ރީ‬ ‫ބަ ލަ ހަ އް ޓަ އި ގެ ން އި ު‬ ‫ބަ ލަ އި ލީ ޖަ އް ވު ތެ ރެ އަ ށެ ވެ‪ .‬އެ ޖި ން ނީ ގެ‬ ‫ނ ތެ ވެ‪.‬‬ ‫ނ ނާ ކަ ށް ެ‬ ‫ވ ސް ފެ ް‬ ‫ޑ ފު ކެ އް ެ‬ ‫ކުނ ި‬ ‫އެ އް ފަ ހަ ރު ން އެ ކަ ން ނި މު ނީ އެ ވެ‪ .‬ދު ރު ގަ އި‬ ‫ހު އް ޓަ ސް‪ ،‬ރި ޒު ވާ ން މަ ރު ވެ އް ޖެ ކަ ން އު ބޭ ދަ ށް‬ ‫އި ހު ސާ ސް ކު ރެ ވު ނެ ވެ‪ .‬އެ ން މެ ދެ ރަ ވީ އު ބޭ ދު‬ ‫ދި ން ނަ ސޭ ހަ ތު ން ދަ ރި ފު ޅަ ށް ފަ އި ދާ އެ އް‬ ‫ނު ކު ރީ މަ އެ ވެ‪ .‬އު ބޭ ދަ ށް ކެ ހި ދި ނީ އި ން ސާ ނެ ކެ ވެ‪.‬‬ ‫ދަ ރި ފު ޅު ވެ ސް ނި މި ދި ޔަ އީ އި ން ސާ ނެ އް ގެ‬ ‫އަ ވަ އި ގަ އި ޖެ ހި ގެ ން ނެ ވެ‪.‬‬

‫ނި މު ނީ‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫ހެނދުނު ހޭލުމާ އެ ުކ‬ ‫ކިނބިހި އެޅެނީ ކީއްވެ؟‬ ‫ހެނދުނު ހޭލުމާ އެކު ކިނބިހި އެޅޭވަރުން ހަދާނެ ގޮތެއް‬ ‫ނޭނގިގެން އުޅެން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ މާ ބޮޑަށް އެކަމާ ހާސް‬

‫އެޅެން ފަށާފާނެ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ މިފަދަ މާހައުލެއްގައި ގިނަ ވަގުތު‬ ‫ނިދާފައި އޮތުމުން ނޭފަތުގެ އެތެރެ ވެސް ހިކިފައި ހުންނާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވާށެވެ‪ .‬އެއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ދިމާވާ ވަރަށް އާދައިގެ‬ ‫ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތަށް ކިނބިހި އެޅެން މެދުވެރިވާ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް‬ ‫ހުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ސައިނަސްގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ހެނދުނު‬ ‫ހޭލާ ގަޑީގައި ކިނބި އެޅެން ފަށަ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ހޭލެވިގެން‬ ‫އެނދުން ތެދުވުމާ އެކު ނޭފަތުގެ އެތެރެ ފަށަލައަށް އުނދަގޫ‬ ‫ވުމެވެ‪ .‬އަދި ނޭފަތުން ފެން ފައިބަން ފެށުމެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަރި ތެރެއަށް އަވިދީފައި އޮތުމަކީ ވެސް‬ ‫ހޭލާ ގަޑީގައި ޮ‬

‫ހެނދުނު ކިނބިހިއެޅެން ދިމާވާ އެންމެ އާއްމު އެއް‬ ‫މައްސަލައަކީ ޑޮކްޓަރީ ބަހުން ބުނާ ނަމަ އެލާޖިކް ރައިނައިޓިސް‬

‫ކިނބިހި އެޅެން މެދުވެރިވާ ސަބަބެކެވެ‪ .‬މިއަށް ސަން ސްނީޒިން‬

‫އެވެ‪ .‬މިކަމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬ގޭތެރޭގައި އާއްމުކޮށް ހުންނަ ޑަސްޓް‬

‫ނުވަތަ ޑޮކްޓަރީ ބަހުން ނަމަ ފޯޓިކް ސްނީޒް ރިފެލްކްސް އޭ‬

‫މައިޓް‪ ،‬ޖަނަވާރުންގެ ކެހެރި‪ ،‬ފަންގަލް ސްޕޯސް ފަދަ ތަކެއްޗަށް‬

‫ކިޔަ އެވެ‪ .‬މިކަމުގެ ސަބަބުން ކިނބިހި އެޅެން ފަށައިފި ނަމަ‬

‫މީހާ މާބޮޑަށް ސެންސިޓިވްވެ އެވެ‪ .‬ފަހަރެއްގައި މިހެން ދިމާވަނީ‬

‫ހުއްޓުވަން ވަރަށް އުނދަގޫވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބާލީހަކުން ނުވަތަ އެނދުގައި އޮތް ގޮދަޑި ފަދަ އެއްޗެއްގެ އެލާޖިކް‬ ‫ރިއެކްޝަނަކުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ‪ .‬ނިދާފައި ތެދުވާ‬

‫ވާސޯމޯޓޯ ރައިނައިޓިސް ކިޔާ މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހުންނަށް‬ ‫ވެސް ހެނދުނު ހޭލާ ވަގުތު ކިނބިހި އެޅެ އެވެ‪ .‬މިފަދަ މީހުންގެ‬

‫ގަޑީގައި މިފަދަ އަލާމާތްތައް އިތުރުވަނީ ނިދާފައި ގިނައިރުތަކެއް‬

‫ނޭފަތުގެ އެތެރޭގެ ފަށަލައިގައި ދުޅަ ހުރެ އެވެ‪ .‬މިފަދަ މީހުން‬

‫އޮންނައިރު އެލާޖިކް ވާން މެދުވެރިވާ އެއްޗެއްގެ އަސަރު ނޭފަތުގެ‬

‫އންނަ ވަގުތު ފިނިހޫމިނަށް އަންނަ ބަދަލުން ނުވަތަ‬ ‫ނިދާފައި ޮ‬

‫ކށްފައި ހުންނާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެތެރެއަށް ޮ‬

‫ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ހަރަކާތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ކިނބިހި‬

‫ކޓަރީގައި ރަނގަޅަށް ވައި‬ ‫އެއާ ކަންޑިޝަނުން ނުވަތަ ނިދާ ޮ‬

‫ދުނިޔޭގައި ހުރި އެން ެމ‬ ‫މުސްކުޅީ މީހާއަށް ‪ 117‬އަހަރު‬

‫އެޅެން ފަށަ އެވެ‪.‬‬

‫ދައުރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ވެސް‪ ،‬ހެނދުނު ހޭލާ ގަޑީގައި ކިނބިހި‬

‫އެމާ މޮރާނޯ އަކީ ‪ 19‬ވަނަ ގަރުނުގައި އުފަންވި‬

‫ދުވަސްވީ މީހާގެ ސެޓްފިކެޓް ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާ‬

‫އެމާ ޅައިރުގެ ފޮޓޮއެއް‬ ‫ކައިރީގައި ބަހައްޓައިގެން‬

‫ކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެމާ އަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަށް މީހުންގެ ތެރެއިން‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އުފަންވެފައި ވަނީ ‪1899‬ގެ ނޮވެމްބަރު ‪ 29‬ވަނަ‬

‫ދށީ މީހާ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާގެ ހަގަށް ތިބި ހުރިހާ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެމާ ވަނީ އޭނާގެ ‪ 117‬ވަނަ އުފަން ދުވަސް‬

‫އެންމެން މިހާރު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬

‫އެމާއަކީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ‬ ‫މީހެކެވެ‪ .‬އެހާ މުސްކުޅި އުމުރުގައި ވެސް މިދިޔަ އަހަރާ‬ ‫ޖެހެންދެން އުޅެފައިވަނީ ހުރިހާ ކަމެއް އަމިއްލައަށް‬

‫އެމާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި‬

‫ކޮށްގެންނެވެ‪ .‬އޭނާ ބަލަހައްޓަން މީހަކު ހޯދީ މިދިޔަ‬

‫ކޑް މިހާރު އޮތީ‬ ‫ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެ ޯ‬

‫ކޅުތަކުން މީހުން އޭނާގެ ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ގތަކަށް ވެސް އެނދުން‬ ‫އަހަރު އެވެ‪ .‬އެއީ އޭނާއަށް އެއް ޮ‬

‫އެމާ އަށެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއް އެމާ އަށް ކެވިދާނެ‬ ‫ނަމަވެސް އުފަން ދުވަހުގެ ކޭކު ޮ‬

‫ނުތެދުވެވޭވަރު ވުމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މީގެ ‪ 20‬ކުރިން ސުރެ‬

‫އިޓަލީގެ އިރުމަތީގައިވާ އަވަށެއް ކަމަށްވާ‬ ‫އރީގައި މިދިޔަ މަހު އޭއެފްޕީ އަށް ދިން‬ ‫ލޭކް މިގި ޯ‬

‫ކަމަކަށް އޭނާއަކަށް ހިއެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ އެންމެ‬

‫އެމާ އޭނާގެ ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓުން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެ‬

‫ފަހުން ކޭކުކޮޅެއް ކޭ ފަހަރު ވެސް އުނދަގޫތަކެއް ވީމަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެމާ އަކީ ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަ ވެސް އަންހެނެކެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަވިއުއެއްގައި އެމާ ބުނެފައި ވަނީ މިހާރު ވެސް ދުވާލަކު‬ ‫ދެ ބިސް ކާ ކަމަށާއި ދެން ކަނީ ކުކީޒް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ދަތް‬

‫ކށްގެން އުޅުނު މީހާ ގާޓުން‬ ‫އޭނާ ‪ 1938‬ގައި ކައިވެނި ޮ‬

‫މިހާރުވެސް އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އެމާގެ‬ ‫ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިވެނީ ވަރަށް‬

‫ނުހުންނާތީ މިހާރު މާ ގިނަ އެއްޗެހި ނުކެވޭ ކަމަށް ވެސް‬

‫ވަރިވީ އަނިޔާކުރާ މީހަކަށް ވާތީ އެވެ‪ .‬އެމާ އަށް ލިބުނު‬

‫ކުޑަކޮށެވެ‪ .‬ވާހަކަ ދެއްކެނީ ވެސް ވަރަށް އުނދަގުލުންނެވެ‪.‬‬

‫އެމާ ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ވަރަށް ތުއްތުއިރު މަރުވީ ވެސް ހަމަ އެ‬

‫ލލުގެ ހާލަތު ދަށެވެ‪ .‬ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ‬ ‫ޓީވީ ބެލޭވަރަށް ވުރެ ޮ‬

‫ދުވަސްވަރު އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އެމާ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް‬

‫ކންމެވެސް އެއްޗެއް ކެއުމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނިދުމުގައި ނުވަތަ ޮ‬

‫ކޓަރީގައި ހުންނަ މޭޒެއް މަތީގައި އޭނާއަށް‬ ‫އެމާގެ ޮ‬ ‫އފް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސް އިން ދީފައިވާ އެންމެ‬ ‫ގިނިސް ބުކްސް ޮ‬

‫ގނި އުފައްދާ ކާރުޚާނާއެއްގައި މަސައްކަތް‬ ‫ހަމަޖެއްސީ ޯ‬

‫އައިއޯއެސްގެ ފަހު ެގ‬ ‫އަޕް ޑޭޓުން ބެޓެރީގެ‬ ‫މައްސަލައެއް‬ ‫އއެސްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް ކަމަށްވާ‬ ‫އެޕަލްގެ އައި ޯ‬

‫‪ 10.1.1‬ގެ ސަބަބުން ޑިވައިސްތަކުގެ ބެޓެރީން އަވަހަށް ޗާޖު‬

‫ބައެއް މީހުންނަށް މިގޮތުން ވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ‬

‫ހުސްވާ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ބަގްތައް ފިލުވައި އައިފޯން ‪ 7‬ޕްލަސް އަށް ޕޯޓްރެއިޓް‬ ‫ކެމެރާގެ ފީޗާ ވެސް ލިބޭ މި އަޕްޑޭޓްގައި ބެޓެރީ ބަގެއް‬ ‫އުޅޭތީ ބެޓެރީ އަވަހަށް ހުސްވާ ކަމަށް ބުނެ އެޕަލްގެ ސަޕޯޓް‬

‫ތުއްތު އެޑަމް އަކީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން‬ ‫އިންޑިއާގައި އުފަންވި‪ ،‬އިންޑިއާ ދެމަފިރިއެއްގެ ކުއްޖެކެވެ‪.‬‬

‫ދިނެވެ‪.‬‬

‫ގތް ހަމަޖައްސައި އެ‬ ‫އޕަރޭޝަނެއް ކުރެވޭނެ ޮ‬ ‫އެތައް ޮ‬

‫ދގެއް ކަމެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގައި‬ ‫ވާހަކައިން ސާބިތުވަނީ އެއީ ޮ‬

‫ބޑެތި އައިބުތަކެއް ހުރުމުން އެ‬ ‫ނަމަވެސް އުފަންވި އިރު ޮ‬

‫ގތުގައި އޭނާ ބަލަން ހަވާލުވި‬ ‫އެވެ‪ .‬ބެލެނިވެރިންގެ ޮ‬

‫އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ތުއްތު ކުއްޖާގެ‬

‫ހުންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ކަނޑާލި އެޑަމް މިއަދު ހެޔޮ‬

‫ހޮސްޕިޓަލުގައި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފަހަރުވެސް‬

‫ދެމަފިރިން ކުއްޖާ އެއްލާލީ އެވެ‪ .‬އެޑަމްގެ ތުންފަތާއި މަތީ‬

‫ދެމަފިރިންނަކީ ވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭރު މަސައްކަތްކުރި‬

‫މޫނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދިނެވެ‪.‬‬

‫ހާލުގައި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ދަނީ އުޅެމުންނެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬

‫ޑޕްޓްކުރުމާ ހަވާލު ނުވި‬ ‫އާދެ އެވެ‪ .‬އެމީހުން އެޑަމް އެ ޮ‬

‫ތަލި އޮތީ ދެފަޅިވެފަ އެވެ‪ .‬ދެލޮލުގެ މަތީ ބޮނޑިއެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ދެމަފިރިންނެވެ‪.‬‬

‫މަންމައަކަށްވީ ހިތްވަރުގަދަ ޖެސިކާ އޭނާގެ ފޭސްބުކް‬

‫ނަމަ އެ ދުވަސްތަކަކީ ގޭގައި ނުވަތަ އެކިއެކި ތަންތަނަށް‬

‫އތީ އެއް ބައެވެ‪ .‬އަތުގައި‬ ‫ނޭފަތެއް ނެތެވެ‪ .‬ދެފައިގެ ޮ‬

‫އެހެންކަމުން އުފަންވީއްސުރެ އެޑަމް އޮތީ ހޮސްޕިޓަލުގަ‬

‫ހޮސްޕިޓަލަކު ނޫނެވެ‪ .‬އެޑަމް އެޑޮޕްޓްކުރި ފަހުން ޖެސިކާ‬

‫ގވައިގެން އެތައް ރެއަކު‬ ‫ޕޭޖްގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި އެޑަމް ޮ‬

‫އުފާކޮށް މަޖާކުރަން ދަތުރުކުރުމުގައި އެމީހުން ހޭދަކުރާނެ‬

‫ވެސް އައިބު ހުއްޓެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އެޑަމްގެ މައިންބަފައިން‬

‫ސައިކޭޓްރިސްޓެކެވެ‪ .‬ޖެސިކާ ކޫކްސޭ ޕޯލްރާޖްއަކީ‬

‫އާއި ރާޖާ އަށް ފިރިހެން ދަރިފުޅަކު ލިބުނު ނަމަވެސް‬

‫އޭނާ ނުނިދާ ހޭދަކުރި އެވެ‪ .‬އެޑަމްގެ ބައްޔަށް އެކަށީގެންވާ‬

‫ދުވަސްތަކެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އެމީހުންނަށް‬

‫ގަބޫލުކުރީ އެ ތުއްތު ކުއްޖާ އަކީ "ސުންޕާއެއް" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނަރުހެކެވެ‪ .‬އެޑަމް އުފަންވީއިރު މި ދެ މީހުންގެ‬

‫އެމީހުން އެޑަމްއާ މެދު ފަރުވާ ކުޑައެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އެޑަމް‬

‫ފަރުވާއެއް ލިބޭތޯ އެމީހުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ފުރިހަމަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވުނީ އެޑަމް އާ ވެސް‬

‫ބަދުދުއާ ޖެހިފައިވާ ކުއްޖަކަށެވެ‪.‬‬

‫ކައިވެންޏަށްވީ އެންމެ ހަ މަހެވެ‪ .‬އެމީހުންނަށް އެޑަމްގެ‬

‫ވީ ބޭބެއަށެވެ‪ .‬މަތީ ތައްޔާއި ތުންފަތް ރަނގަޅުކުރަން ކުރި‬

‫ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އެކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހޮސްޕިޓަލުން އެ ކުއްޖާ ގެންދަން އެންގުމުން އޭނާގެ‬

‫ރާޖާ ޕޫލްރާޖް އަކީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ‬

‫ކުޑަކުޑަ އެޑަމްގެ ދިރިއުޅުން އަބަދު ހޭދަކުރަނީ‬

‫ޚަބަރު ލިބުމުން އެމީހުން އެޑަމް ދެކިލަން ދިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު މިހާރު އެޑަމް އަޑުއަޑު ލައްވާ ހީނލާ‬

‫މައިންބަފައިން އެ މީހުންގެ އަވަށަށް ކުއްޖާ ގެންދަން‬

‫އެޑަމް މާ ގިނަދުވަހު ދުނިޔޭގައި ނޯންނާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރުން‬

‫ވެސް ހަދަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ކުޑަކުޑަ ދެފައިން ފުންމަން ވެސް‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬އެޑަމް އަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔާއި އެ ބައްޔަށް އެންމެ‬

‫މަހުރޫމްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޖެސިކާ އާއި އޭނާގެ‬

‫އިންކާރު ކުރި އެވެ‪ .‬އަދި މަޖުބޫރުކޮށްގެން ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ‬

‫ކށް އެމީހުންނަށް ވީ އެންމެ‬ ‫ބުނި ނަމަވެސް އޭނާ އެޑޮޕްޓް ޮ‬

‫ވަނީ ދަސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހދައިގެން ފަރުވާ ކުރެވުނީ ޖެސިކާގެ‬ ‫އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ޯ‬

‫ފިރިމީހާ ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪ .‬އަދި އެޑަމްއާ އެކު އުފާވެރި‬

‫އެ ކުއްޖާ މަރާލާނެކަމަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިން އިންޒާރު‬

‫ރަނގަޅަކަށް ބަލަން އެ މީހުން ގަސްދުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫މިންނަތް މަސައްކަތުންނެވެ‪.‬‬

‫ދިރިއުޅުމަކަށް އެމީހުން އުންމީދު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ސިއްހީ މައްސަލަތައް ގިނަ ކުދިން ރަނގަޅަށް‬

‫ޖެސިކާ އަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ އަދި ކުޅަދާނަ‬

‫ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބައެއް ވެބްސައިޓްތަކުގައި‬

‫ގތުން‪ ،‬އައިފޯން ‪ 6‬އާއި ‪5‬އެސް ދުވާލަކު‬ ‫ހިއްސާކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ‬ ‫ޯ‬ ‫ސިންކްވުން އަދި ޓްވިޓާ އާއި ސްނެޕްޗެޓް ފަދަ‬

‫ދެ ފަހަރަށް ޗާޖު ނުކޮށް ނުގެންގުޅެވޭ ކަމަށް ބައެއް މީހުން‬

‫އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ބެކްގްރައުންޑް އެކްޓިވިޓީތަކުގެ ސަބަބުން‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އަނެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ބެޓެރީގައި ‪50-30‬‬

‫އައިފޯނުގެ ބެޓެރީން އަވަހަށް ބާރު ހުސްވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ޕަސެންޓް ޗާޖު ހުއްޓާ ޑިވައިސް ނިވެނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން ފޯނުގެ ލައިޓްނިން ޕޯޓްގެ ތެރޭގައި ފޮތީގެ ކުނޑި‬

‫މި މައްސަލަ އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނަމުން މި ދަނީ‬

‫ފަދަ ތަކެތި ގިނަވުމުން ވެސް ބެޓެރީގެ މައްސަލަ ދިމާވެ އެވެ‪.‬‬

‫އައިފޯން ‪6‬އެސްގެ ބައެއް ފޯނުތައް ކުއްލިއަކަށް ނިވޭ މައްސަލާގައި‬

‫އެހެންވެ ބެޓެރީގެ މައްސަލަ ދިމާވަނީ އައިއޯއެސްގެ ސަބަބުން‬

‫އޭގެ ފޯނުތައް ބަދަލުކޮށްދޭން އެޕަލް އިން ނިންމާފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް‬

‫ބެޓެރީގެ ބާރު އަވަހަށް ހުސްވާ މައްސަލާގައި ވާހަކަ ދެއްކި‪،‬‬

‫ބައެއް ފަހަރަށް އެޑަމްގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވެ‬ ‫ޖެސިކާ އާއި ރާޖާ އެމީހުންގެ ތުއްތު ކުދިންކޮޅު ގޮވައިގެން‬

‫އައިއޯއެސްގެ ކުރީގެ ވާޝަން އަށް ބަދަލު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސައިޓުގައި ވެސް ދަނީ އެކި މީހުން އެ މީހުންގެ ތަޖުރިބާތައް‬

‫އައިބު ސިފަތައް ހުރުމުން އެއްލާލި ކުއްޖާ ހިނިތުންވެފައި‬ ‫ނަމަވެސް މި ދެމަފިރިންގެ މަސައްކަތުން އެޑަމްގެ‬

‫ގތެއް ނެތުމުން ބައެއް މީހުން ވަނީ‬ ‫މައްސަލަ ހައްލުވާނެ ޮ‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ފޯނު މާބޮޑަށް ހޫނުވުމުންނާއި މެއިލް ބޮކްސް‬

‫އެޕަލްގެ ބީޓާ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުން ބުނެފައި‬

‫ނުބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުންނަށް އެޑަމްގެ‬

‫ވަނީ އެ ވާޝަން އިން މައްސަލަ ހައްލުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކށް އެކަން ތަހައްމަލުކުރުމަކީ އުފާތަކުން‬ ‫ވޭނަށް ކެތް ޮ‬

‫އެޑަމް އޭނާ އެޑޮޕްޓްކުރި ދެމަރިންނާ އެކު‬

‫ވެބްސައިޓުތަކުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫‪16‬‬

‫"ވަޖާ ތުމް ހޯ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި‬ ‫އިންޑިއާގައި ‪ 500‬އާއި ‪ 1000‬ރުޕީޒްގެ ބާ‬

‫އާއި "ހޭޓް ލަވްސްޓޯރީ ‪ "3‬ގެ ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް‬

‫ނޫޓު ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމުން ހިންދީ ފިލްމު‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި‬ ‫ޕާންޑިޔާ ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫އިންޑަސްޓްރީއަށް ވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް‬

‫ރޓިކް ތުރިލާ އެއް ކަމަށް މީހުން ދައްކާ‬ ‫ފިލްމަކީ އެ ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ޚާއްސަކޮށް މި‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ޮ‬

‫ދގުކުރި އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫ވާހަކަ ވިޝާލް ޮ‬

‫ދުވަސްވަރު ރިލީޒްކުރަމުންދާ ފިލްމުތަކަށް ބޮޑެތި‬

‫މި ފިލްމުގައި އިންނާނީ ހަމައެކަނި އެންމެ މިނިޓެއްގެ‬

‫ގެއްލުންތައް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވަރުގަދަ މަންޒަރެކެވެ‪ .‬މުޅި ފިލްމަކީ ވެސް ތުރިލާއެއް‬

‫ސަނާ ޚާން އާއި ގުރްމީތު ޗައުދަރީގެ "ވަޖާ ތުމް‬ ‫ހޯ" ރިލީޒްކުރުން ވެސް މިހާރު ވަނީ މި މައްސަލަތަކާ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވި ހަފުތާގައި‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މި ފިލްމު އުފެއްދި ފަރާތުން‬ ‫ހެދި ފަސް ޮ‬

‫ރިލީޒްކުރި ފަރްހާން އަޚްތަރާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރުގެ‬

‫ގތުގައި މިފަދަ ކުދި ބަޖެޓު ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫ގަބޫލުކުރާ ޮ‬

‫"ރޮކް އޮން ‪ "2‬އަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށް‬

‫އންނަނީ ކުދި އަވަށްތަކުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު އޯޑިއަންސެއް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ރޑިއުސަރު ރިތޭޝް‬ ‫ބޑަށް ކުރި އެވެ‪ .‬ފިލްމުގެ ޕް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކުދި އަވަށްތަކުގައި އާ ނޫޓު ލިބުމުގައި އިންތިހާއަށް‬

‫ގތުގައި ފައިސާގެ ނޫޓަށް ގެނައި‬ ‫ސިދްވާނީ ބުނި ޮ‬

‫ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ފިލްމު‬

‫ބަދަލާ އެކު އެންމެންގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓި‬

‫ފަސްކުރަން ގަސްތުކުރީ ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވެ‬

‫ފިލްމު ބެލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެ ދުވަސްވަރު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް މީހެއްގެ ނެތެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭރު "ރޮކް އޮން‬ ‫ކށް ޑިސެމްބަރު ‪ 16‬ގައި‬ ‫ފިލްމު ފަސް ޮ‬

‫‪ "2‬ރިލީޒްކުރަން އެންމެ ދެ ދުވަހަށް ވެފައިވާތީ ވަރަށް‬

‫ރިލީޒްކުރަން ޓްރޭޑް އެކްސްޕާޓުން ވެސް ވަނީ ފިލްމުގެ‬

‫ކޕީތައް ފޮނުވާފައިވުމާ‬ ‫ގިނަ ތަންތަނަށް ފިލްމުގެ ޮ‬

‫ރޑިއުސަރުންނަށް ލަފާ ދީފަ އެވެ‪ .‬ނަސީބަކުން‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ކށްފި ނަމަ ޕައިރަސީގެ‬ ‫އެކު ރިލީޒްކުރާ ތާރީޚް ބަދަލު ޮ‬

‫އަލަށް ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހު ވެސް އިތުރު ފިލްމެއް‬

‫ޝިކާރައަކަށް ފިލްމު ވާނެކަން ޔަގީންވާތީ ކަނޑައެޅި‬

‫ބކްސް އޮފީހުގައި‬ ‫ރިލީޒްކުރާކަށް ނެތެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ ޮ‬

‫ތާރީޚުގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރަން މަޖްބޫރުވީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އެއްވެސް ފިލްމަކާ ކުރިމަތިލާކަށް މި ފިލްމަކަށް‬

‫"ރޮކް އޮން ‪ "2‬ރިލީޒްކުރި ހަފުތާއާ ޖެހިގެން‬

‫ނުޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ‪ 15‬ވަރަކަށް ދުވަސް‬

‫ޖން އެބްރަހަމް އާއި‬ ‫އައި ހަފުތާގައި ރިލިޒްކުރި ޯ‬

‫އިތުރަށް ދިނުމުން ފިލްމު ބަލާ މީހުންގެ އަތަށް ވެސް‬

‫ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ "ފޯސް ‪ "2‬އަށް ވެސް މީގެ‬

‫އާ ނޫޓު އަރައި ހަމަޖެހިލާނެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށް މި‬

‫ނުރަނގަޅު އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ރޑިއުސަރުން ގަބޫލު ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމުގެ ޕް ޮ‬ ‫"ވަޖާ ތުމް ހޯ" އަކީ "ހޭޓް ލަވް ސްޓޯރީ ‪"2‬‬

‫ޖން ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އެކަން‬ ‫ޯ‬ ‫ޖން ބުނި ގޮތުގައި ބައެއް‬ ‫ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ރލު ކުޅުނު ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ގުރުމީތާއި ސަނާ ޚާން‬ ‫"ވަޖާ ތުމް ހޯ"ގައި ލީޑް ޯ‬ ‫ނޫޓުތައް ބޭނުންކުރުން ކުއްލިއަކަށް މަނާކުރުމުން‬

‫"ޑިއާ ޒިންދަގީ"ގެ ވިޔަފާރި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް‬

‫"ފޯސް ‪ "2‬ހިނގަންވާ ވަރާ ގާތަށް ވެސް ނުހިނގައި‬

‫ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެ‬

‫ފިލްމުގެ ވިޔަފާރި ‪ 50‬ޕަސެންޓް ދަށްވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ހަފުތާ ބަންދާއެކު ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ‬

‫ނަމަވެސް މިހާރު މި މައްސަލަ ކޮންމެވެސް‬

‫ފިލްމު ވަނީ ‪ 32‬ކްރޯޑު (‪ 320‬މިލިއަން ރުޕީޒް)ގެ‬

‫ވަރަކަށް ހައްލުވެ ފިލްމު ބަލާ މީހުން ސިނަމާތަކަށް‬

‫ވިޔަފާރިކޮށް ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށްވާނެކަން ޔަގީންކޮށްފަ‬

‫ދާން ފަށައިފިކަމުގެ ނިޝާންތައް ވަނީ ފެންނަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރިލީޒްކުރި‬ ‫ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫"ޑަންގަލް" ކުޅެން އާމިރު ފަލަވުމަށް ފަހު ހިކުނު ގޮތް‬ ‫ބޑުވި ކަމަށް އާމިރު ބުނެފައިވެ‬ ‫ހިތާ އޭނާ ވަރަށް ކަން ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ހިކެން މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރު އެއީ‬ ‫އެންމެ އުނދަގޫ ދުވަސްތައް ކަމަށް އާމިރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އޭނާގެ މަންމަ އާއި‬ ‫އާމިރު ކިޔައިދީފައިވާ ޮ‬ ‫އަންހެނުން އޭނާގެ ބަރުދަން އިތުރުވުމުން އެކަމާ ވަރަށް‬

‫ސުނިލް ޝެޓީ ެގ‬ ‫ދަރިފުޅު އަހާން ވެސް‬ ‫ފިލްމު ކުޅެނީ‬

‫ބޑުވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފަލައިރުގެ ބައި ނިމުމުން‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫އަލުން ކުރީގެ ބައްޓަމަށް އަންނަން ޖެހޭނެކަން އެނގޭތީ‬

‫ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ސުނިލް‬

‫ބޑުވުމެއް ނެތެވެ‪ .‬ފަލައިރުގެ ބައި‬ ‫އާމިރުގެ މާބޮޑު ކަން ޮ‬

‫ޝެޓީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަހާން ޝެޓީ ވެސް ފިލްމީ‬

‫ފުރަތަމަ ކުޅުނީ ވެސް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި‬

‫ދުނިޔެއަށް ވަނުމަށް ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ‪ .‬އަހާންގެ‬

‫ހިކެން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ކާމިޔާބު ނުވެދާނެތީ ކަމަށް‬

‫ރޑިއުސްކުރާ‬ ‫ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލާ ޕް ޮ‬

‫އާމިރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގައި އާމިރަށް ވަރަށް ގިނަ އަނިޔާތައް‬ ‫ލިބުނެވެ‪ .‬ބުރަކައްޓަށާއި ކޮނޑަށް އަދި އުޅަނބޮއްޓަށް‬ ‫އެކި އަނިޔާތައް ލިބުނެވެ‪ .‬ހުރިހާ އަނިޔާއަކާ އެކު ވެސް‬

‫ފުރިހަމަކުރަމުންނެވެ‪ .‬ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ‬

‫ކށް ބުރަކައްޓަށް ލިބުނު‬ ‫ޝޫޓިން ކުރިއަށް ގެންދަނި ޮ‬

‫ބަޔަކު ގަބޫލުކުރަނީ އަހާން ތަރިއަކަށް ވުމުގެ‬

‫ބޑުކަމުން ޝޫޓިން ހުއްޓާލަން ވެސް ޖެހުނެވެ‪.‬‬ ‫އަނިޔާގެ ޮ‬ ‫ޑޮކްޓަރުން ދެ މަސް ދުވަހު އަރާމުކުރަން އިރުޝާދު ދިން‬

‫"ޑަންގަލް" ޝޫޓްކުރުމަށް އާމިރު ޚާންގެ ހަށިގަނޑަށް ގެނައި ޮބޑު ދެ ބަދަލު‬ ‫އާމިރު ޚާންގެ "ޑަންގަލް"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކަން‬ ‫ފެށުމާ އެކު ގިނަ ބަޔެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫ބލީވުޑްގައި ހުރި އެންމެ ފުރިހަމަ‬ ‫އާމިރަކީ ޮ‬

‫ފަހުން ހިކުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި އޭނާއަށް‬ ‫އުފުލަންޖެހުނު ތަކުލީފުތަކެވެ‪.‬‬ ‫އގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އާމިރު‬ ‫އެ ވީޑި ޯ‬

‫އެކްޓަރުކަމުގައި ބުނަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ކަމަށް‬

‫ގތުގައި މަހާވީރުގެ ކެރެކްޓާއަށް‬ ‫އެއްބަސްވެފައިވާ ޮ‬

‫އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާއަށް ފިޓުވެވިދާނެކަމާ މެދު އާމިރަށް ވެސް‬

‫ރެސްލިންތަޅާ މީހެއްކަމަށްވާ މަހާވީރު ސިންގް‬ ‫ޕޯގަޓްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ކުޅޭ މި ފިލްމުގައި‬

‫ޝައްކުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރލަށްޓަކައި އާމިރުގެ ބަރުދަން ‪97‬‬ ‫މި ޯ‬

‫ރލެވެ‪ .‬ފިލްމުގައި ދައްކަނީ‬ ‫އާމިރު ކުޅެނީ މަހާވީރުގެ ޯ‬

‫ކިލޯއަށް އިތުރުކުރި އެވެ‪ .‬އަދި މަހާވީރުގެ ޒުވާން‬

‫މަހާވީރު އޭނާގެ އަންހެން ދެ ދަރިންނަކީ ރެސްލިން‬

‫ދުވަސްވަރުގެ ބައި ޝޫޓްކުރަންވާއިރަށް ‪30‬‬

‫ޗެމްޕިއަނުންނަށް ހެދުމަށް ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތާއި‬

‫ލ ލުއިކުރަން ވެސް ޖެހުނެވެ‪ .‬މިއީ ކިތަންމެ‬ ‫ކި ޯ‬

‫އޭނާ އެކަން ކާމިޔާބުކުރާ ގޮތެވެ‪.‬‬ ‫މަހާވީރުގެ ސިފަ ޖެހެން އާމިރު ނުކުރާ‬ ‫އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ‪ .‬ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ‬ ‫ކށްފައިވާ ބުރަ‬ ‫ބަލައިލުމުން ވެސް އާމިރު ޮ‬ ‫މަސައްކަތް އެނގޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އފް ޑަންގަލް" ހޯމަ ދުވަހު ރިލީޒް‬ ‫"މޭކިން ޮ‬

‫ބޑު ކަމަކަށް ވިޔަސް އާމިރު މިކަމާ‬ ‫ގންޖެހުން ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރިމަތިލައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެކަން ކާމިޔާބުވެސް‬ ‫ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޑަންގަލް މޭކިން" ގައި އާމިރު ފާހަގަކުރި‬ ‫ގޮތުގައި ހަށިގަނޑު ފަލަކުރަން ކުރި ދަތުރު ވަރަށް‬ ‫ބިރުވެރި އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ބަރުދަން ‪ 97‬ކިލޯއަށް‬

‫ކޮށްފައި ވާއިރު ފަސް މިނިޓްގެ އެ ވީޑިއޯއިން‬

‫އެރުވުމަށްފަހު ހިކެން ލިބުނީ އެންމެ ފަސް މަސް‬

‫ފެނިގެން ދަނީ އާމިރު ޚާން ފަލަވުމަށާއި އަދި އޭގެ‬

‫ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ އެ މުއްދަތުގައި ނުހިކޭނެ ކަމަށް‬

‫ފިލްމު ކުޅެން ފެށުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ‬ ‫ތަމްރީނުތަކެއް މިހާރު އަހާން ދަނީ ލަންޑަންގައި‬

‫މަގުމަތީގައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދަރިފުޅު ފިލްމު ކުޅެން ފަށާތީ ސުނިލް ޝެޓީ‬

‫ނަމަވެސް އެންމެ ދެ ހަފުތާ ތެރޭ ރަނގަޅުވެގެން އެނބުރި‬

‫ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ‪ .‬ސުނިލް ކުރި ޓުވީޓެއްގައި‬

‫އަންނާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރަށް އާމިރު ޔަގީންކަން ދިނެވެ‪.‬‬

‫"ފިލްމުތަކުގެ ރީތި ދުނިޔެއަށް" ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ‬

‫ނަމަވެސް އެ ދުވަސްވަރު އެކި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކޮށް‬

‫ކިޔާފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ހިތްތިރިކަމާ އެކު ހުރުމަށް‬

‫ބޑު ވޭނެއްގައި އުޅެން ޖެހުނު‬ ‫އުޅެން ޖެހުމުން ވަރަށް ޮ‬

‫ނަސޭހަތް ދީފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ދަރިފުޅާ އެކު‬

‫ކަމަށް ވެސް އާމިރު ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ބައެއް‬

‫އަބަދުވެސް ބައްޕަ ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަންޒަރުތައް ނަގަނީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ތަދުކަނޑުވާ‬

‫ސަލްމާން ޚާންގެ ނަން ސުނިލްގެ ޓުވީޓްގައި‬

‫އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެންކަން އާމިރު ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އަހާން އަށް‬ ‫ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ބޑަށް ތަދު ހުންނަކަން އޭނާ‬ ‫އެވަރުން ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫ހިތްވަރުދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް ނެރުމަށް ސަލްމާން‬

‫ފާހަގަ ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރި މަސައްކަތަށް ސުނިލް ޝުކުރު އަދާކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ލގަނޑުން އަމިއްލަ‬ ‫ފަލަވަމުން އައި ދުވަސްވަރު‪ޯ ،‬‬

‫ރޑިއުސަރު‪-‬‬ ‫އަހާން‪ ،20 ،‬ފިލްމު ކުޅެން ފަށާތީ ޕް ޮ‬

‫ހަށިގަނޑު ފެނުމުން ވެސް ބިރުގަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް ވެސް އެކަމާ އުފާ ފާޅުކޮށް‬

‫އެ ދުވަސްވަރު އޭނާއަށް މީރު ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްވެސް‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އަހާންގެ ފޮޓޯއެއް‬

‫ވަރަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކެއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީތީ‬

‫އަހާން އަކީ އޭނާގެ ބައްޕައާ ޚިލާފަށް‬

‫ވަރަށް މަޖާކޮށް ކެވުނު ކަމަށް އާމިރު ބުންޏެވެ‪ .‬ހިކެން‬

‫ކޅެއް ލިބިފައިވާ ވަރަށް‬ ‫ރީތިހަށިގަނޑަކާއި ދިގު އިސް ޮ‬

‫ކުރި މަސައްކަތުގައި ވަރަށް މާޔޫސްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު‬

‫ރީތި ޒުވާނެކެވެ‪ .‬އަހާންގެ ދައްތަ އަތިޔާ ޝެޓީ ވެސް‬

‫އަމިއްލަ ނަފްސަށް ޔަގީންކަން ދީގެން މަސައްކަތް‬

‫މިހާރު ވަނީ ފިލްމު ކުޅެން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އަތިޔާގެ‬

‫ކުރުމުން ކާމިޔާބުވި ކަމަށް ވެސް އާމިރު ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޗލީއާ އެކު އޭނާ‬ ‫ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ސޫރަޖް ޕަން ޯ‬

‫އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ‪23‬ގައި ރިލީޒްކުރާ‬

‫ކުޅުނު "ހީރޯ" އެވެ‪ .‬އަދި މިހާރު އޭނާ ދަނީ އަނިލް‬

‫"ޑަންގަލް" އަކީ ގިނަ ބަޔެއްގެ އިންތިޒާރުތަކާ ގުޅިފައިވާ‬

‫ކަޕޫރާއި އަރްޖުން ކަޕޫރާއެކު "މުބާރަކާ" ކިޔާ ފިލްމެއް‬

‫ގތުގައި ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް އުންމީދީ ފިލްމެއްގެ ޮ‬

‫ކުޅެމުންނެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫‪18‬‬

‫ވެއްޓުނު ބޯޓުން‬ ‫ދެ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ސަލާމަތްވި‬ ‫ބޮ ލީ ވި އާ އި ން ކޮ ލަ މް ބި ާއ އަ ށް ދަ ތު ރު‬ ‫ކު ރަ ނި ކޮ ށް ވެ އް ޓު ނު ‪ 72‬ފަ ސި ން ޖަ ރު ން ނާ އި‬ ‫ނު ވަ ފަ ޅު ވެ ރި ން ތި ބި ބޯ ޓު ން ހަ މީ ހު ން‬ ‫ސަ ލާ މަ ތް ވި ކަ މަ ށް ކޮ ލަ މް ބި އާ ގެ ސި ވި ލް‬ ‫އޭ ވި އޭ ޝަ ން އެ ޖެ ން ސީ ން ކު ރި ން ބު ން ޏެ ވެ‪.‬‬ ‫ބޮގޯޓާ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )29‬ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ‬

‫އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ވަނީ މުސްލިމުންނާ ދެ ޮކޅަށް ކުރާ ކުށްތައް އިތުރުވެފައި‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތިން ކުޅުންތެރިންނާއި ދެ‬

‫ބޓު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދަށް‬ ‫އޮތީ ގޯސްކޮށެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލެގު ކުޅެން‬

‫ބޅަ ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެކު‬ ‫ޑިވިޝަނުގެ ފުޓު ޯ‬

‫ފަޅުވެރިން އަދި ނޫސްވެރިއެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއް‬

‫ކލަމްބިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ބޯޓަކަށް‬ ‫ދަތުރުކުރި ޮ‬

‫ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ އެވެ‪ .‬ބްރެޒިލް ޓީމާ ދެކޮޅަށް‬

‫ކޮލަމްބިއާ އަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ވެއްޓުނު ޗާޓަރު‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ ޮ‬

‫ގސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދަށް‬ ‫ވެސް މޫސުން ޯ‬

‫ކލަމްބިއާގެ އެތުލެޓިކޯ‬ ‫ފައިނަލުގައި އުޅެން އޮތީ ޮ‬

‫ބޓުން ސަލާމަތްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދެ‬ ‫މަތިންދާ ޯ‬ ‫އފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ކަމަށް ޮ‬ ‫ކލަމްބިއާ އަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް‬ ‫ބލީވިއާ އިން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މަގުމަތީގައި މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެދެވުނު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރި ޯ‬ ‫ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ‬

‫ބޓު ވެއްޓުނު ވަކި ސަބަބެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ބައެއް‬ ‫ޯ‬

‫ނޭސިއޮނަލް އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ލެގު ކުޅެން އޮތީ އަންނަ‬ ‫މަހު ‪ 2‬ވަނަ ދުވަހު ބްރެޒިލްގަ އެވެ‪ .‬ސައުތު‬

‫ބޓުން ވަނީ އިލެކްޓްރިކަލް‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ޯ‬

‫ކއެންސް ރިއަލްގެ ކުޅުންތެރިން ކޮލަމްބިއާގެ‬ ‫ޗަޕެ ޮ‬

‫ކންފެޑަރޭޝަނުން މިހާރު ވަނީ‬ ‫އެމެރިކަން ފުޓުބޯޅަ ޮ‬

‫މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ޓަވަރަށް އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މެޑެޔިން އަށް ދަތުރުކުރީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ދެ ވަނަ‬

‫ފައިނަލް މެޗު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓުން ހަ މީހުން ސަލާމަތްވި ކަމަށް ކޮލަމްބިއާގެ‬ ‫ޯ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބޯޓު ވެއްޓުނު‬ ‫އަނެއް ބައި ރި ޯ‬

‫ބޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ފަންތީގެ ފުޓު ޯ‬

‫ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެޖެންސީން ކުރިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސަރަހައްދަށް ވޭތުވެދިޔަ ‪ 12‬ގަޑިއިރު މޫސުން‬

‫ލެގުގައި ކުޅުމަށެވެ‪ .‬ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކްލަބު‬

‫ވެއްޓުނު ‪ 72‬ފަސިންޖަރުންނާއި ނުވަ ފަޅުވެރިން ތިބި‬

‫ބެރިއާ ރީފް އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫ހުދުވީ މި އަހަރު‪ :‬ރިޕޯޓް‬ ‫ސިޑްނީ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )29‬ދުނިޔޭގެ‬ ‫ކަނޑުތަކުގެ ހޫނުމިން މި އަހަރު ކުރީކޮޅު މައްޗަށް‬

‫އގަނިޒަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރަކަށް‬ ‫ދިރޭ ޮ‬

‫އސްޓްރޭލިއާގެ ގްރޭޓް ބެރިއާ‬ ‫ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޮ‬

‫ބޑަށް ގާހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފަ‬ ‫ވަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ރީފަށް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ގާ ހުދުވާ ބަލި ޖެހިފައިވާ‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ‪ 1998‬ވަނަ އަހަރާއި ‪ 2002‬ވަނަ‬

‫ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރު ބެރިއާ ރީފު ހުދުވި ވަރަށް ވުރެ މި އަހަރު‬

‫އފް އެކްސެލެންސް ފޯ ކޮރަލް‬ ‫އާކް ސެންޓާ ޮ‬ ‫ރީފް ސްޓަޑީޒް އިން ބުނީ އެންމެ ބޮޑަށް ގާ ހުދުވި‬

‫ކުރިމަތިވި މައްސަލަ މާބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫އސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ބެރިއާ‬ ‫ޮ‬

‫ބެރިއާ ރީފުގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުގެ ‪ 67‬ޕަސެންޓް‬

‫ގތަކަށް ބޭއްވުމުގެ ޕްލޭނެއް‬ ‫ރީފު ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ‬

‫މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ގާ ހުދުވުން އެންމެ ކުޑައީ‬

‫އެކުލަވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ގާހުދުވުމާ ބެހޭ އިތުރު‬

‫ފަރުގެ މެދުތެރޭގެ ހިސާބުތަކުގަ އެވެ‪ .‬އެ ސަރަހައްދުން‬

‫ހދުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ދިރާސާ އަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ޯ‬

‫މަރުވެފައި ވަނީ ހަ ޕަސެންޓެވެ‪ .‬ފަރުގެ ދެކުނުގެ‬

‫ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހިސާބުތަކަށް ގާ ހުދުވުން ކުރިމައްޗެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓެއްގައި ސެންޓަ‬ ‫އޭޕްރީލް މަހު ނެރުނު ރި ޯ‬

‫ސައެންސްވެރިން ބުނަނީ މޫސުމަށް ބަދަލު‬

‫ކރަލް ރީފް ސްޓަޑީޒް އިން‬ ‫އޮފް އެކްސެލެންސް ފޯ ޮ‬

‫އައުން ކުރިއަށްދާ ނަމަ ފަރުން ހަލާކުވި ސަރަހައްދު‬

‫ބުނީ ބެރިއާ ރީފުގެ އުތުރު ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކުގެ‬

‫އަލުން ހެދުމަށް ގިނަ ދުވަސްތައް ނަގާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪ 100-60‬ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ގާ ހުދުވާ‬

‫ގާ ހުދުވަނީ ކަނޑުގެ ހޫނުމިން ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް‬

‫ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ މާނައަކީ ފަރު‬

‫ހިފެހެއްޓުމުންނެވެ‪ .‬މުރަކަތަކަށް ދިރުން ގެނެސްދޭ‬

‫އެކުގައި މަރުވުން ނޫން ކަމަށް ސައެންސްވެރިން ވަނީ‬

‫އަލްގީ ޒޫޒަންތެލީ‪ ،‬މުރަކަތަކަށް ހޫނުވުމުން މުރަކަ އިން‬

‫ބުނެފަ އެވެ ނަމަވެސް އައުޓްސައިޑް މެގަޒިންގައި‬

‫ނުކުމެ އެވެ‪ .‬އަދި އެންމެ ފަހުން ގާ ހުދުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހާއި މާޗް އަދި އެޕްރީލް‬

‫ސައެންސްވެރިން ބެރިއާ ރީފާ ބެހޭ ދިރާސާތައް ހަދަނީ‪.‬‬

‫ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު‬

‫ރވަން ޖެކޮބްސަން‬ ‫ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ލިޔުންތެރިޔާ ޯ‬ ‫ޓބަރު މަހު ވަނީ ބެރިއާ ރީފުގެ‬ ‫މި އަހަރުގެ އޮކް ޯ‬

‫މަހު ވަނީ ބެރި ރީފް ސަރަހައްދުގެ ހޫނުމިން ރެކޯޑް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ލިޔުމުގައި ވަނީ‬ ‫"ޖަނާޒާ" އިއުލާން ޮ‬

‫މިންވަރަކަށް މައްޗަށް ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬ކޮންމެ މަހެއްގެ‬

‫ބެރިއާ ރީފް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން‬

‫އެވްރެޖަށް ވުރެ ‪ 1‬ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ވަނީ މަތިވެފަ‬

‫އިހުމާލްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫ސީރި ާއ ސިފައިންނަ ްށ‬ ‫ހަމަލާ ދެވުނީ އޮޅުމަކުން‬ ‫ކަމަށް އެމެރިކާ އިން‬ ‫އެއްބަސްވެއްޖެ‬ ‫ވޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )30‬އިސްލާމިކް‬ ‫ޮ‬

‫ސީ ރި އާ ސި ފަ އި ން ބު ނެ ފަ އި ވަ ނީ ސެ ޕް ޓެ މް ބަ ރު ‪ 17‬ގަ އި އެ މެ ރި ކާ އި ން ހަ މަ ލާ‬ ‫ދި ނީ ގަ ސް ދު ގަ ިއ ކަ މަ ށް‪ -- .‬ފަ އި ލް ފޮ ޓޯ‬

‫ކައިރީގައި ދިން މި ހަމަލާގައި ވަނީ ކޯލީޝަނުގައި‬

‫އެއްގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ހަމަލާ ދެމުންދިޔަ‬

‫ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ދެކޮޅަށް ސީރިއާގެ އިރުމަތީގައި‬

‫ހިމެނޭ އިނގިރޭސި ވިލާތް‪ ،‬ކެނެޑާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ‬

‫އޅުމަކުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް‬ ‫އިރު އެއީ ޮ‬

‫ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންތަކަކަށް‬

‫އިން ވެސް ބައިވެރިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނުކުރެވޭނެ‪ "،‬ބައްޝާރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޅުމަކުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން‬ ‫ހަމަލާދީ މަރާލެވުނީ ޮ‬ ‫އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު‬ ‫‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ދައިރުއްޒޫރާ‬

‫‪20‬‬

‫އޅުމަކުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން‬ ‫ހަމަލާ ދެވުނީ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކމާންޑުގެ ތަރުޖަމާނަކު‬ ‫އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް ޮ‬ ‫އޅުމަކުން ދެވުނު ހަމަލާއާ މެދު ހިތާމަކުރާ‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ރަޝިޔާ ސިފައިން ބުނެފައި ވަނީ އެމެރިކާ އިން‬

‫ބުނި ނަމަވެސް ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު‬

‫ދިން ހަމަލާގައި ސީރިއާގެ ‪ 62‬ސިފައިން މަރުވެފައިވާ‬

‫ކަމަށާއި އެމެރިކާގެ ހަމަލާގެ އަމާޒަކީ ސީރިއާ‬ ‫ސިފައިންކަން ކުރިން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއީ އެމެރިކާ އިން ގަސްދުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެމެރިކާ އިން ހަމަލާތައް ހުއްޓާލީ‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ހަމަލާ ދެމުންދަނީ ސީރިއާ ސިފައިންނަށް ކަމަށް‬

‫ތަރުޖަމާނަކު ވެސް ވިދާޅުވީ ސީރިއާ ސިފައިންކަން‬

‫ރަޝިޔާ އިން އެންގުމުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ‬

‫އެނގިހުރެ ގަސްދުގައި ހަމަލާ ނުދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޓުން ސީރިއާ ސިފައިންނަށް‬ ‫"ހަތަރު މަތިންދާ ޯ‬

‫މޫސަލްގައި އައިއެސް އި ްނ‬ ‫އާއްމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރަނީ‬

‫ބަޣުދާދު (ނޮވެމްބަރު ‪ - )30‬މޫސަލް ސިޓީ ހިފުމަށް އިރާގު‬ ‫ސިފައިންދޭ ހަމަލާތަކުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް‬ ‫އެއްބާރުލުން ނުދޭ އާއްމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރަމުންދާ ކަމަށް‬ ‫އދ‪ .‬އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އދ‪ .‬އިން ބުނީ މޫސަލްގެ ބާކިރު އޭރިއާގެ ގެއެއްގެ ފުރާޅު‬ ‫ރކެޓް ހަމަލާ ދިނުމަށް އެ‬ ‫މަތިން އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ޮ‬ ‫ކޅު ހެދުމުން މި މަހު ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހު އެ ގޭން‬ ‫ގޭގެ މީހުން ދެ ޮ‬ ‫‪ 12‬މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އިރާގު ސިފައިންނަށް‬ ‫މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިން ‪ 27‬މީހަކު މަރާލަފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ބުނެފައިބވެ އެވެ‪ .‬އާއްމުންގެ ‪ 27‬މީހުން އައިއެސް އިން‬ ‫މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މޫސަލްގެ އުތުރުން‬ ‫އންނަ މުހައްދިސީން ޕާކުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އޕަރޭޝަން އިރާގު ސިފައިން ފެށީ މީގެ‬ ‫މޫސަލް ހިފުމުގެ ޮ‬ ‫ހަ ހަފުތާ ކުރިންނެވެ‪ .‬އިރާގުގެ ޚާއްސަ ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކުން‬ ‫މޫސަލްގެ އިރުމަތިން އެ ސިޓީ އަށް ވަނީ މި މަހު ކުރީކޮޅު‬ ‫ވަދެގެންފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިރާގު ސިފައިންގެ ކުރިއެރުމަށް‬ ‫ވަނީ މަޑު ޖެހުމެއް އައިސްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ އައިއެސްގެ ސްނައިޕާ‬ ‫ހަމަލާތަކާއި ކާރު ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‬ ‫މޫސަލްގައި އާއްމުންގެ އެއް މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭތީ އެ‬ ‫މީހުންގެ ސަލާމަތަށް ބެލުމަށް ވެސް އިރާގު ސިފައިންގެ ހަމަލާތައް‬ ‫މަޑު ޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުގެ ތަރުޖަމާން‬ ‫އދ‪.‬ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ރަވީނާ ޝަމްދަސާނީ ވިދާޅުވީ މޫސަލްގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ‬ ‫ޚިލާފު އަމަލުތައް ހިންގާކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ތަކުރާރުކޮށް ލިބެމުންދާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އައިއެސް އިން ދަނީ މޫސަލްގައި އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ‬ ‫ފުރާޅުގައި ރޮކެޓް ލޯންޗަރު ހަރުކޮށް އަދި ސްނައިޕާ ހަމަލާތައް‬ ‫ކޅު ހަދާ އާއްމުން ދަނީ މަރަމުން‪ .‬އަދި‬ ‫ދެމުން‪ .‬އެ ކަންކަމަށް ދެ ޮ‬ ‫އިރާގު ސިފައިން ދޭ ހަމަލާތަކުގެ އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި އާއްމުން‬ ‫ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މޫސަލް އިން ނުކުތުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އާއްމުން ގަޔަށް‬ ‫ބަޑި ޖަހަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި މި މަހު‬ ‫‪ 22‬ވަނަ ދުވަހު އައިއެސްގެ ސްނައިޕަރަކު ހަމަލާދީ މޫސަލް އިން‬ ‫ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ވޗުން އިއްޔެ ބުނީ‬ ‫އަނެއްކޮޅުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮ‬ ‫މޫސަލްގެ ދެކުނުގައި އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އިރާގު‬ ‫ކލީޝަނުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތައް‬ ‫ސިފައިން ނުވަތަ އެމެރިކާ ޯ‬

‫ނ ގެ ފީ ލް ޑް ހޮ ސް ޕި ޓަ ލެ އް ގަ އި ފަ ރު ވާ ދެ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ ޕީ‬ ‫މޫ ސަ ލް އި ން އަ ނި ޔާ ވި ކު ޑަ ކު އް ޖަ ކަ ށް އި ރާ ގު ސި ފަ އި ް‬

‫ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކަށް އަރާ އާއްމުންގެ އަށް މީހުން‬ ‫މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް އީގަލްސް ކާމިޔާބުކޮށްފި‬

‫‪21‬‬

‫ކށް ކަމަށްވާތީ‪ ،‬ބޮލުގައި‬ ‫އަތަށެވެ‪ .‬ރިސްޓޭ ހުރީ ހުސް ޮ‬ ‫ގލް ތެރެއިން ބޯޅަ‬ ‫ރަނގަޅަށް އެ ބޯޅަ ޖެހުނު ނަމަ ޯ‬ ‫ނެރެން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުގެ ‪ 30‬ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީން ރަނގަޅު‬ ‫ހދި އެވެ‪ .‬ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު)‬ ‫ފުރުސަތެއް ޯ‬ ‫ބޅަ‪ ،‬އޭރިއާ ތެރެއިން‬ ‫ކޯނަރަކުން ހުރަސްކުރި ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) ބޮލުން ޖެހުމުން‬ ‫ދިޔައީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން‬ ‫ކށް އީގަލްސް އިން އަނެއްކާ‬ ‫ތިން މިނެޓަށް ވެފައިވަނި ޮ‬ ‫ވެސް ހަމަލައެއް އުފެއްދި އެވެ‪ .‬މި ފަހަރު އޭރިއާ‬ ‫ކށް ހުރި އަހުމަދު ރިޒްވާން‬ ‫ތެރެއަށް އައި ބޯޅަ‪ ،‬ހުސް ޮ‬ ‫ފައިގައި ރަނގަޅަށް ލައްވާނުލައި ދިޔައީ ބޭރަށެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ‪ 61‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬ ‫އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ސެޑިކް އޭރިއާ ތެރެއިން ބާރު‬ ‫ޝޮޓެއް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ދިޔައީ ގޯލް މަތިންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޅެއް ފަހުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ހަސަން‬ ‫އޭގެ އިރު ޮ‬ ‫ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އަރައި އީގަލްސްގެ ކުޅުން‬ ‫އަވަސްކުރި އެވެ‪ .‬އޭނާ މެދުތެރެއިން އުފެއްދި‬ ‫ހަމަލައެއްގައި‪ ،‬އޭރިއާ ތެރެއިން ސެޑިކަށް ދިން ބޯޅަ މި‬ ‫ފަހަރު ވެސް ދިޔައީ ގޯލް މަތިންނެވެ‪.‬‬ ‫ބންޑާ އެރުވިއިރު މި‬ ‫ޓީސީން ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޮ‬ ‫ހާފުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ‪ 83‬ވަނަ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ކުޅުނު‬ ‫އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭ އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ)‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބް‬ ‫ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ޓީސީ ސް ޯ‬ ‫ކށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ‬ ‫‪ 0-1‬އިން ބަލި ޮ‬ ‫ހދައި ކްލަބް އީގަލްސް އިން‬ ‫މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬ ‫އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ‬ ‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އާދައިގެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫އޮތް އީގަލްސް އިން މިދިޔަ ތިން އަހަރު ވަރުގަދަ‬ ‫ގތުގައި ފެނުނުއިރު އެ ޓީމު ވަނީ ‪2012‬‬ ‫ބާރެއްގެ ޮ‬ ‫ވަނަ އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުން އަދި ‪2014‬‬

‫ބޑު ކާމިޔާބީއާ އެކު‬ ‫ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި ހޯދި އެންމެ ޮ‬ ‫އފިޝަލުން އަދި ސަޕޯޓަރުން‬ ‫ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ޮ‬ ‫ބޑަށް އުފާފާޅުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫މިއީ ރާއްޖޭން ‪ 2008‬ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް‬ ‫ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު ގައުމީ ޓީމުގެ‬ ‫ކޗަކަށް މަސައްކަތްކުރި އިހުސާން‬ ‫އެސިސަންޓް ޯ‬ ‫ކޗަކަށް ހުރެ ހޯދި ފުރަތަމަ‬ ‫އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ހެޑް ޯ‬ ‫ކާމިޔާބީ ވެސް މެ އެވެ‪ .‬ޒުވާން އާ ކުޅުންތެރިންތަކެއް‬

‫ކޅުން މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ފުރަތަމަ‬ ‫އަނެއް ޮ‬

‫ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލުން ބަލިވީ އީގަލްސް‬

‫އެވެ‪ .‬ރިޒޭ ވަނީ އިމްރާނަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް‬

‫އަތުންނެވެ‪ .‬މުހައްމަދު ނިޒާމާ އެކު މިދިޔަ އަހަރާއި‬

‫ގލުގެ ތިރީ ކަނަށް ވައްދާލައިފަ އެވެ‪ .‬މި‬ ‫ނުދީ ބޯޅަ ޯ‬

‫މި އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމް‬

‫ލަނޑާ އެކު އީގަލްސްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ބެންޗުގައި‬

‫ހދިއިރު އޭނާ އަށް މިވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ‬ ‫ޓީސީން ޯ‬

‫ޕޓަރުންނާ އެކު ވަރަށް‬ ‫ތިބި އޮފިޝަލުން ވަނީ ސަ ޯ‬

‫ވަނަ ފައިނަލުން ބަލިވުމުގެ ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން‬

‫ބޑަށް ފޯރި ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މިއަދުގެ މެޗުގެ ފަށައިގެން ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން‬

‫ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުނީ އީގަލްސް އިންނެވެ‪ .‬ޓީސީގެ އިތުބާރު‬

‫ވާދައިގެ ތަށި އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން އިމްރާން ނަޝީދު‬

‫ބންޑާ) އަނިޔާގެ‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު ޝަމްވީލް ގާސިމް ( ޮ‬

‫ކށްދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫(އިންމަ) އަށް ހަވާލު ޮ‬

‫ސަބަބުން ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ނުކުޅޭއިރު އެ ޓީމުން‬

‫ޔާމީނެވެ‪ .‬އީގަލްސްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ‬

‫ބޑަށް ކުރިއަށް ޖެހިފައިވަނީ ކައުންޓާ‬ ‫މި ހާފުގައި ޮ‬

‫ކަރުގައި ރަން މެޑަލް އަޅުވައިދެއްވީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ‬

‫އެޓޭކްތަކާ އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ‬

‫ބަލިވެފަ އެވެ‪ .‬މާފަންނަށް ނިސްބަތްވާ‪ 27 ،‬އަހަރުވީ‬

‫ފަރާތަކީ ވެސް ސާންތީ އެވެ‪.‬‬

‫ކަޕުގެ ފައިނަލުން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިވިއިރު‬

‫ބޅަ އަލުން ރިޒޭ އަށް ފޯރުކޮށްދީފަ‬ ‫ހުސްވި ވަގުތު އެ ޯ‬

‫ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުން‬

‫ކށް އީގަލްސް އިން މިރޭ މި‬ ‫ގެނެސް ޓީމެއް ބިނާ ޮ‬

‫ސީޒަނުގައި ގެއްލުނު ތިން ވަނަ ފައިނަލެވެ‪ .‬އެފްއޭ‬

‫ބޅަ ރިސްޓޭ އަށް ދިނުމުން‪ ،‬ރިސްޓޭ ވަނީ ރިޒޭ‬ ‫އެ ޯ‬

‫މިރޭގެ މެޗަށް ފަހު‪ ،‬ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ‬

‫ޑިވިޝަނުގެ ތަށްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ޝުކުރެއް ހައްގުވާ އެއް‬ ‫ހޯދި ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ޮ‬

‫ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރަން ފެށި ޓީސީ އަށް މި‬

‫ފނުވާލި ވަގުތު ލިބުނީ ރިޒޭ އަށެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ތެރެއަށް ޮ‬

‫ފުރުސަތެއް ފުރަތަމަ ލިބުނީ ޓީސީ އަށެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ‬

‫‪ 66‬ވަނަ ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް ތިންހާހެއްހާ‬

‫ބޅަ ހިފައިގެން އޭރިއާ‬ ‫އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޯ‬

‫އތީ ފުރާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަޕޯޓަރުން ވަދެ ގޮނޑި ބަރި ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ޑީ އޭރިއާ‬ ‫ތެރެއަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރަނި ޮ‬

‫މިއީ ފަހަކަށް އައިސް ދަނޑަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު‬

‫ތެރެއިން އީގަލްސްގެ އެލްހުސައިނީ މަހުމޫދު‪ ،‬ސެންޓޭ‬

‫ވަން އެއް މެޗެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 90‬މިނެޓު ހަމަވިއިރު ދެ‬

‫ވައްޓާލުމުން ރަނގަޅު ހިސާބަކުން ހިލޭ ޖެހުމެއް‬

‫ޓީމު ވެސް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން‬

‫ލިބުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނައިން‬

‫‪ 15‬މިނެޓުގެ ދެ ހާފު ކުޅުނުއިރު އީގަލްސް އިން‬

‫ގލް ޖަހާ ސެންޓޭ ނެގި ހިލޭ ޖެހުން‬ ‫ހިލޭ ޖެހުމުން ޯ‬

‫މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ‬

‫ގލާ އަމާޒުނުވެ ބޭރުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދިޔައީ ޯ‬ ‫އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން އީގަލްސް އިން ގޯލެއް‬

‫ހާފުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓުގަ އެވެ‪ .‬މި ގޯލް އީގަލްސްގެ‬ ‫އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ރިޒޭ ޖެހީ ޓީސީގެ ގޯލްކީޕަރު‬

‫ޖެހުމާ ވަރަށް ގާތަށް ދިޔަ އެވެ‪ .‬އަރިމަތިން ބޭރު‬

‫ގހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި‬ ‫މުހައްމަދު އިމްރާނަށް ހެދުނު ޯ‬

‫ރޮނގު ކައިރިން ކެޕްޓަން އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ)‬

‫ފވާޑް ރިސްޓޭ ނައުމޯވް‬ ‫މެސެޑޯނިއާގެ ތަޖުރިބާކާރު ޯ‬

‫ބޅައަށް އޭރިއާ ތެރެއިން‬ ‫ހިލޭ ޖެހުމަކުން ހުރަސްކުރި ޯ‬

‫ބޅައަކުންނެވެ‪ .‬އީގަލްސް އިން ގޯލަށް‬ ‫ދިން ހިތްގައިމު ޯ‬

‫ރިސްޓޭ ފުންމައިގެން އެރި ނަމަވެސް އެ ބޯޅަ އޭނާގެ‬

‫ބޅައެއް‪ ،‬ކީޕަރު އިމްރާން ޕަންޗުކޮށް ކުޅުމުގެ‬ ‫ފޮނުވާލި ޯ‬

‫ބޮލުގައި ކޭއްތިލާފައި ލިބުނީ ޓީސީގެ ކީޕަރު އިމްރާން‬

‫މިނެޓުގައި ސެންޓޭ އަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭރިއާ ތެރެއިން‬ ‫ބޅަ‪ ،‬ވަށައިގެން ތިބި އީގަލްސްގެ‬ ‫އޭނާ އަށް ލިބުނު ޯ‬ ‫ތިން ޑިފެންޑަރުން ކައިރިން ނައްޓަން އުޅެން ހަދައިގެން‬ ‫ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ޓީމު ހަމަހަމަވެގެން މެޗު ނިމުނުއިރު‬ ‫އީގަލްސްގެ ރިޒޭ ވަނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ‬ ‫ގލް ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‬ ‫ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ޯ‬ ‫ބޑުކުރަން ރަނުގެ ދެ ފުރުސަތު‬ ‫އީގަލްސް އަށް ތަފާތު ޮ‬ ‫ލިބުނެވެ‪ .‬ހަތް ވަނަ މިނެޓުގައި ހަންނަ އޭރިއާ ބޭރުން‬ ‫ބޅަ ކީޕަރު އަތުގައި‬ ‫އަރިމަތިން ގޯލަށް ފޮނުވާލި ޯ‬ ‫ޖެހިފައި ނުކުތުމުން އިބްރާހިމް އައިސަމް ޖެހުމުން‬ ‫ދިޔައީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ‪ .‬އެ ބޯޅަ ފުރަތަމަ‬ ‫ކށް ހުރި އައިމަން އަށް ދިން‬ ‫ވެސް ހަންނަ‪ ،‬ހުސް ޮ‬ ‫ނަމަ ވަރަށް ނުރައްކާ ވީހެވެ‪.‬‬ ‫އީގަލްސް އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް‬ ‫ލިބުނީ ނުވަ ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ‪ .‬އޭރިއާ ތެރެއިން‬ ‫ބޅަ އޭނާ ހުސްކޮށް ހުރެ ބޮލުން‬ ‫ރިސްޓޭ އަށް ލިބުނު ޯ‬ ‫ޖެހުމުން ޖެހުނީ ހުރަސް ދަނޑީގަ އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ‬ ‫ބޅަ އޭނާ ޖަހަން އުޅުނު ވަގުތު ޓީސީގެ‬ ‫ފަހަރަށް އެ ޯ‬ ‫ޑިފެންޑަރެއްގެ ޕްރެޝަރާ އެކު ވެއްޓުނު އިރު އީގަލްސް‬ ‫ބޑަށް އެޕީލްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އިން ޕެނަލްޓީއަކަށް ވަރަށް ޮ‬ ‫އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެންމެ ރަނގަޅު‬ ‫ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ސެންޓޭ އަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ‬ ‫ބޅަ ދިޔައީ ސީދާ ނުވެ މަތިންނެވެ‪.‬‬ ‫ގޯލަށް ޝޫޓްކުރި ޯ‬ ‫ކށް ޓީސީގެ ކެޕްޓަން ޔާމީން އިބްރާހިމް‬ ‫މެޗު ނިމެނި ޮ‬ ‫(ޔާންބެ) އަށް ވަނީ ރަތްކާޑެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬ބަދަލު‬ ‫ގތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ޔާންބެ އަށް‬ ‫ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޮ‬ ‫ރެފްރީ ޒައީމް އަލީ ސީދާ ރަތެއް ދެއްކީ‪ ،‬އީގަލްސްގެ‬ ‫މުޖުތާޒް މުހައްމަދު (މުޖޭ)‪ ،‬ޓީސީގެ އެޓޭކަށް ހުއްޓުވުމާ‬ ‫އެކު‪ ،‬ބޯޅަ ނެތީސް އޭނާ އަށް ހަމަލާދިނުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އީގަލްސް ބޮޑު ީޓމުތަކުގެ ސަފަށް‪ :‬ސާން ީތގެ އެންމެ ބޮޑު އުފާ!‬ ‫ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު‬

‫ބުނަމުން އައީ އީގަލްސް މިއޮތީ ތަށްޓަކާ‬

‫ދެ އުފަލެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު‬

‫ވަރަށް ގާތުގަޔޭ‪ .‬އެކަމަކު ނޭނގުނީ ލިބޭނެ‬

‫ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތަރިން"‬ ‫އީގަލްސް އަކީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު‬

‫ވިޔަސް އެކަމާ މެދު ނުވިސްނާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަޅުގަނޑު‬

‫ބޑު ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް އީގަލްސް‬ ‫އުފަލަކީ ޮ‬

‫އތީ ކުޅުންތެރިންނާއި‬ ‫ދުވަހެއް‪ .‬މިއަދު މި ޮ‬

‫ޔޫތު ދެ މުބާރާތުގެ ވެސް ޗެމްޕިއަން‬

‫އަޅައެއް ނުލަށް‪ .‬މި ޓީމަކީ ހަދާފައި‬

‫އަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް‬ ‫ކށްދެމުން އަންނަ ދެ ޓީމުކަން ސާންތީ‬ ‫ޮ‬ ‫ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އަރުވައިދިނުން ކަމަށް ކޯޗު އިހުސާން‬

‫މެނޭޖްމަންޓް އަދި ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު މި‬

‫ޓީމެވެ‪ .‬ސާންތީ ބުނީ އީގަލްސް އަކީ އޭނާ‬

‫އތް އެއްޗެއް ނޫން‪ .‬މިއީ އަޅުގަނޑުގެ‬ ‫ޮ‬

‫އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ހދާފައި‪ "،‬ސާންތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކާމިޔާބީ ޯ‬

‫މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ފެށި‬

‫ކޗިން ސްޓާފުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ޯ‬

‫ބޅަ އަށް ދާދި އެއް ކަހަލަ‬ ‫އަކީ ފުޓް ޯ‬

‫ރޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މަސައްކަތުން ތައްޔާރުކުރި ޓީމެއް‪ .‬ބައެއް‬

‫ކށްދެމުން އަންނަ ދެ ޓީމު‪.‬‬ ‫މަސައްކަތެއް ޮ‬

‫ގތުގައި ކާމިޔާބީ އަކީ‬ ‫މީހުން ގަބޫލުކުރާ ޮ‬

‫ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން‬

‫ޕޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް‬ ‫ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ހޯދި ފުރަތަމަ‬

‫މިރޭ އީގަލްސް ‪ 0-1‬އިން މޮޅުވެ‪،‬‬

‫ތަށްޓާ އެކު މިހާރު އީގަލްސް އަކީ ބޮޑު‬

‫ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލިއިރު‪،‬‬

‫ޓީމަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ސާންތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ހަގީގަތުގައި ދެ އުފާ މި ލިބުނީ‪.‬‬

‫"ހަގީގަތުގައި އީގަލްސް އާއި ޓީސީ‬

‫ސުމަކުން ފެށި މަސައްކަތެއްގެ‬

‫ތަށި‪ .‬އެކަމަކު އެޔާ އެއްވަރަށް އަޅުގަނޑަށް‬

‫އެބަޖެހޭ‪ .‬މުސްތަގުބަލެއް އޮތީ އޭރުން‪.‬‬

‫ނަތީޖާ މިއީ‪ .‬އީގަލްސް އަށް ތަށްޓެއް‬

‫ބޑު އުފަލެއް ޒުވާން‬ ‫ލިބޭ ވަރަށް ޮ‬

‫މަތީ ފެންވަރުގައި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫ލިބުނު ފުރަތަމަ ކާމިޔާބީ އެވެ‪ .‬މިރޭގެ‬

‫ބޑު ޓީމެއްކަން‪ .‬ހަގީގަތުގައި ދެން‬ ‫އަކީ ޮ‬

‫ހދައިދިނުމުގެ އިތުރުން މިއީ ރާވައިގެން‬ ‫ޯ‬

‫ގވައިގެން އެ ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ޮ‬

‫ހިފަހައްޓާލެވޭނީ މެޗު ކުޅުވައިގެން‪.‬‬

‫މެޗުގައި އީގަލްސްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު‬

‫ބޑު މަސައްކަތް‪ .‬ބޮޑު ޓީމެއްގެ‬ ‫އޮތީ ޮ‬

‫ކށްގެން ކުރި މަސައްކަތް‪ .‬މި‬ ‫ޓީމެއް ބިނާ ޮ‬

‫ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ‪"،‬‬

‫އަޅުގަނޑު ޓީސީ ކޯޗު ނިޒާމްބެގެ‬

‫އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި‬

‫ގތުގައި ދެމެހެއްޓުން އެއީ ފަސޭހަ ކަމެއް‬ ‫ޮ‬

‫ޓީމުގައި މިތިބީ މުސްތަގުބަލުގައި ދިވެހި‬

‫ސާންތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑް އަހުމަދު‬ ‫ކާމިޔާބުކުރީ ޒުވާން ޯ‬

‫ނޫން‪ 2008 "،‬ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭން‬

‫ޑމިނޭޓް ކުރާނެ ކުޅުންތެރިން‪.‬‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ޮ‬

‫ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި އެ ޓީމަށް‬

‫"އަލްހަމްދުލިއްލާހި‪ .‬ވަރަށް އުފާވެފައި‬ ‫މިހުރީ‪ .‬ތިން އަހަރާ ބައިން ކުރި‬ ‫މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މިއީ‪ .‬އަބަދުވެސް‬

‫"މި ސާބިތު ކޮށްދެވުނީ އީގަލްސް‬

‫ބޑު އަގުގައި ކުޅުންތެރިން ގަނެގެން‬ ‫" ޮ‬

‫ކށް ޝުކުރު އަދާކުރަން‪"،‬‬ ‫މަސައްކަތް ފާހަގަ ޮ‬ ‫ސާންތީ ބުންޏެވެ‪ .‬މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް‬

‫ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު‬

‫މި ކުޅުންތެރިން ތިބީ އީގަލްސް ދޫކޮށްލާ‬

‫ކުރިއަށްދާނެ ޓީމެއް ނޫން އީގަލްސް‬

‫އީގަލްސްއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން‬

‫ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ހުރި‬

‫ގތަކަށް ނޫން‪ "،‬ސާންތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އަކީ‪ .‬މި ޓީމަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލާ‬

‫ސާންތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އީގަލްސްގައި މިތިބީ މުސްތަގުބަލުގައި‬

‫ކޗިން ކެރިއަރުގައި‬ ‫އޭނާ ބުނީ ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ ތަށި ލިބުން ލަސްވި ކަމަށް‬

‫އަބަދުވެސް ފުރުސަތު ދޭނެ ޓީމެއް‪".‬‬ ‫ޓީސީ އާއި އީގަލްސް އަކީ ފުޓްބޯޅަ‬

‫ގތުން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬ ‫ކަމަށް ސާންތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫ޓީސީ އަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް‪،‬‬ ‫ނިޒާމްބެ އަށް ކާމިޔާބެއް ނޫން‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބަށް ކާމިޔާބު‬ ‫މިއީ ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ގތުން ނާކާމިޔާބީ އެއް‪ .‬އެހެން‬ ‫ދިޔުމަކީ ކޯޗެއްގެ ޮ‬

‫ކޗެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން‬ ‫އަހަރެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ޯ‬

‫ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ދެ އަހަރުވީ‬

‫އޭނާ އަށް ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ނޫން ކަމަށް‬

‫ކްލަބެއް ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ދެ ވަނައިގައި‬

‫ކޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި‬ ‫ޓީސީގެ ޯ‬

‫ނިންމާލުމަކީ ކްލަބަށް ލިބޭ ކާމިޔާބެއް‪ .‬މީގެ‬ ‫ކުރިން (އަލަށް ފަށައިގަންނަ) ޓީމުތައް ދެ ވަނަ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި‬ ‫އަލަށް ވާދަކުރަން ފެށި ޓީސީ އަށް މި ސީޒަނުގައި‬ ‫ގެއްލުނު ތިން ވަނަ ފައިނަލެވެ‪ .‬އެފްއޭ ކަޕުގެ‬

‫ފެންވަރު ހިފަހައްޓައިފި‪ "،‬ކުރިން ވިޔަންސާ އަށް‬

‫ފައިނަލުން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިވިއިރު‬

‫އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މި ސީޒަނުގައި ތަށި ހޯދި ކްލަބްތަކުގެ‬

‫ދެ ވަނަ ފައިނަލުން ބަލިވުމުގެ ހިތްދަތިކަމާ‬

‫ފަހަތުގައި އެބައޮތް ‪ 15 ،10 ،20‬އަދި ‪12‬‬

‫ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރު ވަރު‪ .‬އެކަމަކު ޓީސީ އަދި މިވީ ދެ އަހަރު‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ވެސް މި ފެނުނީ ވަރުގަދަ ބާރެއްގެ‬

‫ކށް ދިޔަ އުނދަގޫ މެޗެއް‪.‬‬ ‫ލިބުނީ‪ .‬ވަރަށް ވާން ޮ‬

‫ގޮތުގައި‪ .‬މިއީ މެނޭޖްމަންޓާއި ކުޅުންތެރިން ކަރު‬

‫އެނގޭ ކުރިން ލަނޑު ޖަހާ ޓީމަކަށް މި މެޗުގެ‬

‫ބޑު ކާމިޔާބެއް‪"،‬‬ ‫އެލުވާލައިގެން ތިބޭ ވަރަށް ވުރެ ޮ‬

‫ބޑުކަން‪ "،‬މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫އެޑްވާންޓޭޖް ޮ‬

‫ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓީސީ އަކީ މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ މެޗު‬

‫ޓީސީން މި ސީޒަނަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަކީ‬

‫ކުޅުނު ކްލަބެވެ‪ .‬ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގެ‬

‫ގަދަ ހަތަރެކެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އެފްއޭ ކަޕް‬

‫ދެ ވަނައިގައި އެ ޓީމު ނިންމާލިއިރު ‪ 28‬މެޗު‬

‫ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބުމުން މި އަހަރު ތަށްޓަކާ‬

‫ކުޅުނެވެ‪ .‬އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު‬

‫އެކު ނިންމާލުމަށް އެ ޓީމުން އަމާޒު ހިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމާއި ސީޒަނުގެ އެންމެ ގިނަ‬

‫ނިޒާމްބެ ބުނީ ތަށްޓެއް ނުލިބުމަކީ އޭނާ އަށް‬

‫ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކީ ޓީސީގެ އަލީ ފާސިރު‬

‫ލިބުނު ނާކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫(ސެންޓޭ) އެވެ‪ .‬ސެންޓޭ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި‬

‫"ދެ ފައިނަލެއް ކުޅެ ތަށްޓެއް ނުލިބި‬

‫ޖެހުނު އެންމެ މުހިއްމު ގޯލު‪"،‬‬

‫ކށްދިން ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗު ޮ‬

‫އަތުންނެވެ‪ .‬ނިޒާމާ އެކު މިދިޔަ އަހަރާއި މި‬

‫ގހެއް އޭގެ އަދަބު މި‬ ‫"ހެދުނީ އެންމެ ޯ‬

‫"ވަރަށް އުފަލުން މިހުރީ‪ .‬މިއީ މިހާތަނަށް‬

‫އޭނާ ބުނީ ކްލަބެއްގެ ގޮތުގައި ޓީސީ ދާނީ‬ ‫ކުރިއަށް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާ‬

‫ހދިއިރު އޭނާ އަށް މިވަނީ ޖެހިޖެހިގެން‬ ‫ޓީސީން ޯ‬

‫މިއީ މުޅި ހަ ާޔތުގައި ވެ ް‬ ‫ސ‬ ‫ހަނދާން ހުން ާނނެ ގޯލެއް‪ :‬ރިޒޭ‬

‫އންނަނީ މައްސަލައެއް‬ ‫އަހަރަށް ނުކުންނައިރު ޮ‬ ‫ތެރޭގައި އެހެން ނަމަވެސް ޓީސީ މި ފަހަރު ވެސް‬

‫ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލުން ބަލިވީ އީގަލްސް‬

‫‪22‬‬

‫‪ 34‬ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލިވަ ޕޫލް ސެމީއަށް ދިޔައިރު‬ ‫ޒުވާން ތަރިއެއް ވިދާލައިފި‬ ‫ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު ‪ - )30‬ލީޑްސް‬

‫މެޗުގައި އެ ޓީމުން ދެ ލަނޑު ޖެހީ ވެސް ފަހު‬

‫ޔުނައިޓެޑް އަތުން ‪ 0-2‬އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި‬

‫‪ 15‬މިނިޓް ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލުން ލީޑުނެގުމުގެ‬

‫ލީގު ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ލިވަޕޫލް‬

‫ކުރިން ލީޑްސް އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖެހުމާ ގާތަށް‬

‫ފވާޑް ބެންޖަމިން‬ ‫ޖާގަހޯދިއިރު‪ ،‬އެ ޓީމުގެ ޒުވާން ޯ‬

‫ޖެހިލައިފަ އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ހާފްގައި އޭރިއާ ބޭރުން‬

‫ވުޑްބާން ވިދާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ‬ ‫ކެމާ ރޫފް ފޮނުވާލި ޯ‬

‫ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ލިވަޕޫލްގެ ރިޒާވް‬ ‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި‬ ‫ޓީމުތަކުގައި ޮ‬

‫ދަނޑިއަށެވެ‪.‬‬ ‫ލިވަޕޫލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ‬

‫ވުޑްބާން އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސީނިއާ ޓިމުން‬

‫‪ 76‬ވަނަ މިނިޓްގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ޑިވޮކް‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ޕްރިމިއާ‬ ‫ފުރުސަތު ދިނީ މިދިޔަ ޮ‬

‫އޮރީގީ އެވެ‪ .‬އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ ރޭގެ މެޗުގައި‬

‫ލީގުގައި ސަންޑަލެންޑް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގެ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ޓްރެންޓް‬ ‫ޮ‬

‫އިތުރު ވަގުތުގަ އެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗަށް ވުޑްބާން ކުޅެން‬

‫ބޅައަކުންނެވެ‪ .‬ބަދަލު‬ ‫އަލެކްސަންޑާ‪-‬އާނޯލްޑް ދިން ޯ‬

‫އެރުވީ ފަހު ‪ 15‬މިނިޓް ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވޭލްސްގެ ‪ 19‬އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށް‬ ‫ކުޅެމުން އަންނަ ވުޑްބާން ރޭގެ މެޗުގައި ލަނޑު‬ ‫ގސްފައިވަނީ ލިވަޕޫލްގެ‬ ‫ޖެހުމާ އެކު އޭނާ ވެގެން ޮ‬

‫ގތުގައި ކުޅެން އަރައި ވުޑްބާން‬ ‫ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ޮ‬ ‫ލިވަޕޫލަށް ސެމީގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްދިން ލަނޑު‬ ‫ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ ‪ 81‬ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލޕް ބުނީ ޓީމެއްގެ‬ ‫ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކް ޮ‬

‫ތާރީހުގައި އެ ޓީމަށް ލަނޑު ޖަހައިދިން އެންމެ‬

‫ގތުގައި ކުޅެން ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ކުރި‬ ‫ޮ‬

‫ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުގައި ލަނޑު‬

‫މަސައްކަތް ފާހަގަކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވުޑްބާން‬

‫ޖެހިއިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ ‪ 17‬އަހަރާއި ‪45‬‬

‫އަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ލިވަޕޫލަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް‬

‫އތީ މައިކަލް އޮވެން‬ ‫ދުވަހެވެ‪ .‬ކުރިން މި ރެކޯޑް ޮ‬

‫ވަންދެން ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިޔެއްކަން ކްލޮޕް‬

‫އަތުގަ އެވެ‪ .‬އޮވެން ރެކޯޑް ހެދީ ‪ 17‬އަހަރާއި‬

‫ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 145‬ދުވަހުން ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޓީމުގެ މުހިއްމު‬ ‫ކުޅުންތެރިން ނުލައި ލިވަޕޫލުން ކުޅުނު މި‬

‫ސެމީގެ އަނެއް ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ ރޭ‬ ‫ނިއުކާސަލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ‪ 1-3‬އިން‬ ‫މޮޅުވެ ހަލް ސިޓީ އެވެ‪.‬‬

‫ށ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ރިޒޭ ބޯޅަ‬ ‫ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލުގައި ޓީސީއާ ދެ ޮކޅަ ް‬ ‫ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬ ‫އީގަލްސަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް‬

‫މިއީ ހިތްވަރެއް‪ .‬މި ޓީމުގައި ތިބި ގިނަ ޒުވާން‬

‫ހދައިދިން ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބު‬ ‫ކަޕް ޯ‬

‫އތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަކީ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކޮށްދެވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި އެ‬

‫މި ކްލަބުން ފެންނާނެ ކުޅުންތެރިން‪ "،‬ކ‪ .‬ދިއްފުއްޓަށް‬

‫ގޯލުގެ ހަނދާން ދުވަހަކު ވެސް ނުފޮހެވޭނެ ކަމަށް‬

‫އުފަން ކުޅުންތެރިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫"ވަރަށް އުފަލުން މިހުރީ‪ .‬މިއީ މިހާތަނަށް ޖެހުނު‬ ‫އެންމެ މުހިއްމު ގޯލު‪ "،‬ޓީސީ ‪ 0-1‬އިން ބަލިކުރި‬ ‫ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު "މިހާރު"އާ ވާހަކަދައްކަމުން ރިޒޭ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބޅަ ކެރިއަރުގައި ކުރިއަށް އަދި ވަރަށް ގިނަ‬ ‫"ފުޓް ޯ‬

‫"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއީ ފެށުމެއް‪ .‬ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫އަހަރުތަކުގައި އިތުރު މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބު ކުރަން‬ ‫ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ‪".‬‬ ‫ރިޒޭގެ ކެރިއަރުގެ ފެށުމަކީ ޒުވާން ގައުމީ‬ ‫ޓީމެވެ‪ .‬ކްލަބަކާ ނުގުޅެނީސް އޭނާ އަށް އެންމެ‬ ‫ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ލިބުނީ ‪ 2013‬ގައި ޖޯޑަންގައި‬

‫އތް‪ .‬އެކަމަކު މި ގޯލު ހަނދާނުގައި‬ ‫އަހަރު އެބަ ޮ‬

‫އތް އޭއެފްސީ ‪ 19‬އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގައި‬ ‫ޮ‬

‫އަބަދުވެސް ހުންނާނެ‪ .‬އެއީ މިއީ އީގަލްސް އިން ހޯދ‬

‫ވާދަކުރި ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‬

‫ފުރަތަމަ ތަށި ކަމަށް ވުމުން‪".‬‬

‫މިދިއަ ދެ އަހަރު އޭނާ އަކީ އީގަލްސްގެ މުހިއްމު‬

‫އުމުރުން ‪ 21‬އަހަރުގެ ރިޒޭ އަކީ މިހާރު ގައުމީ‬ ‫ޓިމުގެ ވެސް ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް‪.‬‬ ‫"އީގަލްސް ދޫ ޮ‬

‫ގތުގައި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު މެނޭޖްމަންޓް‪ .‬ކޯޗު ސާންތީގެ‬

‫ކާމިޔާބުވުމަކީ އީގަލްސްގެ ޒުވާން ސްކޮޑު ކުރިއަށް‬

‫އެއްބާރުލުން އަބަދުވެސް ލިބޭ‪ .‬އީގަލްސްގައި މިހުރީ‬

‫ދާން އެޅުނު ބިންގަލެކެވެ‪.‬‬

‫އުފަލުން‪ "،‬މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"މިއީ އީގަލްސް އިން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ބޮޑު‬ ‫މުބާރާތް‪ .‬މި ޓީމުގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫ހުވަފެނީ ދަތުރަށް ކަރުނައިގެ ނިމުމެއް!‬

‫‪24‬‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ކލިފައިވެ އެ ޓީމު ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު‬ ‫ޮ‬ ‫ނަތީޖާތަކެއް ނެރެ ބްރެޒިލްގެ ގަދަބާރަކަށްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ޓީމުތައް ކަމަށްވާ ސައޮ‬ ‫ލ އާއި ފްލުމެނިނެސް އަދި ކްރުޒެއިރޯ ފަހަތަށް‬ ‫ޕޯ ޯ‬ ‫ޖައްސާލުމަށް ފަހު އެ ޓީމު އޮތީ ބްރެޒިލް ލީގުގެ‬ ‫ނުވަ ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އާޖެންޓީނާގެ ސެން ލޮރެންޒޯ ކަޓުވާލުމަށް‬ ‫ކޕަ ސުޑަމެރިކާނާގެ ފައިނަލަށް‬ ‫ފަހު މި އަހަރުގެ ޮ‬ ‫ކއެންސް ވެފައިވަނީ‬ ‫ދަތުރުކުރުމާ އެކު ޝަޕޮ ޮ‬ ‫މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ތިން އަހަރުތެރޭ ދަތުރުކުރި‬ ‫ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ ޓީމަށެވެ‪ .‬މުބާރާތުގައި‬ ‫އެ ޓީމު ދައްކަމުން އައި ކުޅުމާ އެކު އެ‬ ‫ހދާނެ ކަމަށް ގިނަ‬ ‫ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬ ‫ބަޔަކު އުއްމީދުކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ އުއްމީދު‬ ‫ހާސިލްނުވަނީސް މިއަދު ވަނީ އެކަމަށް ހިތާމަވެރި‬ ‫ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ‪ .‬ފައިނަލުން މޮޅުވެއްޖެ‬ ‫ނަމަ އެ ޓީމަށް ދެކުނު އެމެރިކާގެ އެންމެ‬ ‫ބޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ކޮޕަ‬ ‫ޝަރަފްވެރި ކްލަބް ފުޓް ޯ‬ ‫ޑރެސް އިން ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިބެޓަ ޯ‬ ‫ކއެންސް އަކީ ހަމައެކަނި އެކުލަވާލާފައި‬ ‫"ޝަޕޮ ޮ‬ ‫އޮތް ޓީމެއް ނޫން މިއީ އާއިލާއެއް‪ .‬އަހަރެމެން‬

‫ޝަޕޮ ޮކއެންސް އަށް ސަ ޯޕޓްކުރާ ކުޑަކުއްޖެއް‪ ،‬މިއަދު އެ ކްލަބުގެ ސްޓޭޑިއަމުގައި ހުރެ ހިތާމަފާޅުކުރަނީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭއެފްޕީ‬ ‫ކއެންސްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި‬ ‫ބްރެޒިލްގެ ޝަޕޮ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މި ހިތާމައިގައި‬ ‫ތިން ދުވަސް އިއުލާން ޮ‬

‫އުޅެމުން އައީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކު‪.‬‬ ‫ހަނދާނުގަ އެވެ‪ .‬މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރުމުން‬

‫އޮފިޝަލުން އިއްޔެ ހެނދުނު މަތިންދާބޯޓަށް އެރީ‬

‫ދުނިޔޭގެ ގިނަ ކްލަބްތަކާއި ކުޅުންތެރިންނާއި‬

‫މީގެ ތިން ދުވަސްކުރިން އުފާފާޅުކުރި ޗޭންޖިން‬

‫ހަތަރު ވަނަ ޑިވިޝަނުން ފެށި ފުޓްބޯޅައިގެ ދަތުރުގައި‬

‫ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ‪ .‬ސްޕެއިނުގެ‬

‫ރޫމުން މިއަދު އިހުސާސްކުރެވުނީ މޮޅިވެރިކަމެވެ‪.‬‬

‫މީގެ ކުރިން ދެވިފައި ނުވާ ހިސާބަކަށް ދިއުމަށެވެ‪.‬‬

‫ލނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ މިއަދު‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ސަލާމަތްވި ކުޅުންތެރިންގެ ހުރިހާ ވެސް އެދުމަކީ‬

‫ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރުގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގެ ކްލަބް‬

‫ޕްރެކްޓިސް ފެށުމުގެ ކުރިން ހަމަހިމޭންކަމުގެ‬

‫އފިޝަލުންނަށް‬ ‫ވަކިވެގެން ދިޔަ ކުޅުންތެރިންނާއި ޮ‬

‫މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ކޮލަމްބިއާގެ‬

‫ސުކޫތެއް ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކ ނޭސިއަނަލްއާ ވާދަކޮށް ހުވަފެނީ‬ ‫ގަދަބާރު އެތުލެޓި ޯ‬

‫ހެޔޮދުއާކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫މި ހާދިސާގައި ސަލާމަތްވި ތިން‬

‫ބޑު ހިތާމައެއް ލިބިފައިވަނީ އެ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ހދުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފެށި‬ ‫ކާމިޔާބީ ޯ‬

‫ކްލަބުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ވެސް އުފާވެރިކަން‬

‫ކުޅުންތެރިންނަކީ ޑިފެންޑަރު އެލަން ރުޝެލްސް‬

‫ދަތުރަށް މި ވަނީ ހިތާމަވެރި ނިމުމެއް އައިސްފަ‬

‫ލިބެމުން އައި އެ ކްލަބް ނިސްބަތްވާ ސިޓީ ޝަޕެކޯ‬

‫ޓ އަދި ބަދަލު ގޯލްކީޕަރު‬ ‫އާއި ހެލިއޯ ނެ ޯ‬

‫ޕޓަށް ޖައްސަން‬ ‫ކލަމްބިއާގެ މެޑެޔިން އެއާ ޯ‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އަށެވެ‪ .‬ދެލައްކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ މި ސިޓީގެ‬

‫ގލްކީޕަރު މާކޯސް‬ ‫ޖެކްސަން ފޮލްމަން އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ބޓު ވެއްޓި އޭގެން ދަތުރުކުރި ‪81‬‬ ‫އުޅެނިކޮށް ޯ‬

‫ރައްޔިތުން ފުން ހިތާމައެއްގައި ތިބިއިރު ސިޓީ‬

‫ޕަޑިލްހާ ސަލާމަތްކުރެވުނު ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް‬

‫މީހުންގެ ތެރެއިން ‪ 75‬މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ‬

‫އަށް ވަނީ ހަމަހިމޭންކަން ވެރިފަ އެވެ‪ .‬ކްލަބުގެ‬

‫ކށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގެންދަނި ޮ‬

‫ކއެންސްގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ފިޔަވައި‬ ‫އެވެ‪ .‬ޝަޕޮ ޮ‬

‫ޕޓަރުން މުޅި ދުވަސް ހޭދަކުރީ ކްލަބުގެ‬ ‫ގިނަ ސަ ޯ‬

‫އފިޝަލުން އަދި‬ ‫އެހެން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި ޮ‬

‫ސްޓޭޑިއަމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރނީ‪ .‬މިއީ އަހަރެމެން‬ ‫"ސިޓީގެ ގިނަ ބަޔަކު ޮ‬

‫ނޫސްވެރިން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬މި ހާދިސާއާ‬

‫ލ އިން ފުރައިގެން‬ ‫ބްރެޒިލްގެ ސައޮ ޕޯ ޯ‬ ‫ބޮލީވިއާގައި ޓްރާންސިޓް ކުރުމަށް ފަހު ކޮލަމްބިއާ‬ ‫އަށް ދާން ފެށި ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން‬

‫ބޅައިގެ ދުނިޔެ މިވަނީ ފުން ހިތާމައަކަށް‬ ‫އެކު ފުޓް ޯ‬

‫ހިޔާލަށް ވެސް ގެނައި ކަމެއް ނޫން‪ .‬މި ކްލަބަކީ މި‬

‫ޗ ބުނީ މި ދަތުރަކީ‬ ‫ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ކަޑޫ ގައު ޯ‬

‫ގެނބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސިޓީ ހިތްހަމަޖެހުން‪ "،‬ކްލަބުގެ ވައިސް ޗެއާމަން‬

‫ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކުރާ އެންމެ މުހިއްމު‬

‫ބޅައަށް އާދަޔާހިލާފު ހިތާމަވެރި‬ ‫"މިއަދަކީ ފުޓް ޯ‬

‫އިވާން ޓޮޒޯ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހެއް‪ "،‬ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބްރެޒިލްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ގައުމީ ހިތާމައިގެ‬

‫އަނިޔާގެ ސަބަބުންނާއި އެހެން ވެސް‬ ‫ސަބަބުތަކާ ހެދި ޓީމާ އެކު ނުދެވުނު ކުޅުންތެރިން‬

‫އުފެދުނު ކްލަބެވެ‪ .‬އެކަމަކު ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ތިބީ ސްޓޭޑިއަމުގެ ޗޭންޖިން ރޫމުގައި ކުޅުންތެރިން‬

‫ނިޔަލަށް އެ ޓީމަކީ އެ ގައުމުގެ އާދައިގެ ޓީމެކެވެ‪.‬‬

‫ޝަ ޕޮކޮއެންސް އަށް‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ދޭން‬ ‫އެތުލެޓިކޯ އިން ހުށަހަޅައިފި‬ ‫ދެކުނު އެމެރިކާގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގެ ކްލަބް‬

‫ގވައިގެން ބޮލީވިއާ މަގުން‬ ‫ޝަޕޮކޮއެންސް ޓީމު ޮ‬

‫ކލަމްބިއާގެ އެތުލެޓިކޯ‬ ‫ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޮ‬

‫ބޓް ވެއްޓުނީ ކަރަންޓް‬ ‫މެޑެޔިން އަށް ދަތުކުރި ޗާޓަރު ޯ‬

‫ނޭސިއަނަލްއާ ވާދަކުރުމަށް އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް‬

‫ޕޓްތައް ބުނާއިރު‪ ،‬އެ‬ ‫ޝޯޓެއް ވެގެން ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ބޓް ވެއްޓި ބްރެޒިލްގެ ޝަޕޮކޮއެންސްގެ‬ ‫މަތިންދާ ޯ‬

‫ސަރަހައްދަށް މިއަދު މޫސުމް ވެސް ވަރަށް ގޯހެވެ‪ .‬މި‬

‫އފިޝަލުން މިއަދު މަރުވެފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ކުޅުންތެރިންނާއި ޮ‬

‫ހާދިސާގައި ކްލަބުގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ފިޔަވައި އެހެން‬

‫އެ ކްލަބަށް ޗެމްޕިއަންކަން ދިނުމަށް އެތުލެޓިކޯ‬

‫އފިޝަލުން ވަނީ މަރުވެފަ‬ ‫ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި ޮ‬

‫ނޭސިއަނަލް އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޮލަމްބިއާގެ މެޑެޔިން އަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމުން‬ ‫ޕކޮއެންސްއާ‬ ‫ކޕަ ސުޑަމެރިކާނާގެ ތަށި ޝަ ޮ‬ ‫ވަނީ ޮ‬ ‫ހަވާލުކުރުމަށް ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން‬ ‫ކޮންމެބޮލްގައި އެދިފަ އެވެ‪ .‬އެތުލެޓިކޯގެ މި ނިންމުމަށް‬ ‫ގިނަ ބަޔެއްގެ އިހުތިރާމް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދަތުރުކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކއެންސް އަކީ ‪ 1973‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ޝަޕޮ ޮ‬

‫މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ބޅައިގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް‬ ‫ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ފުޓް ޯ‬ ‫މިވަގުތަށް ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެތުލެޓިކޯގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ކޮޕަ ސުޑަމެރިކާނާގެ‬ ‫ކއެންސް ކަމަށް ކޮންމެބޮލް‬ ‫ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ޝަޕޮ ޮ‬

‫އިން ނިންމައިފި ނަމަ މި މުބާރާތް ވެގެންދާނީ‬

‫ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިން ބުނި‬ ‫ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް‪ .‬އެކަމަކު އެ‬ ‫ހުވަފެން މިއަދު ހެނދުނު ނިމުމަކަށް އައިސްފި‪"،‬‬ ‫ކމިޓީގެ ޗެއާމަން ޑޭވިޑް‬ ‫ކްލަބުގެ އެޑްވައިސަރީ ޮ‬ ‫ނެސް ފިޅޯ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ހާދިސާގައި މަރުވި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން‬ ‫އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ކުރިން‬ ‫ކ މެޑްރިޑަށް ކުޅުނު‬ ‫ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު އެތުލެޓި ޯ‬ ‫ސެލެބާ ސަންޓާނާ އެވެ‪ .‬އޭނާއާ އެކު އެތުލެޓިކޯ‬ ‫އަށް ކުޅުނު ފަހު މިހާރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ‬ ‫ގލް ބަހަލަހައްޓަމުން އަންނަ ޑޭވިޑް ޑެހެއާ‬ ‫ޯ‬ ‫ބުނީ މިއަދުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަރަށް ފުން‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަސަރެއް ޮ‬ ‫"އަހަންނަށް ކުރެވޭ އިހުސާސް ބަޔާންކުރަން‬ ‫ދަތި‪ "،‬ޑެހެއާ ޓްވީޓްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކއެންސް އަށް އެހީވުމަށް ގިނަ‬ ‫ޝަޕޮ ޮ‬ ‫ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ ހުށަހަޅަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫އަގެއް ނުނަގައި އެ ކްލަބަށް ކުޅުންތެރިން ލޯން‬ ‫އުސޫލުން ދޫކުރުމަށް ބްރެޒިލްގެ ކްލަބްތަކުން ވަނީ‬ ‫ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ކްލަބް ކުރިއަށް ތިން‬ ‫އަހަރު ވެސް ރެލިގޭޓްނުވާ ގޮތަށް ހެދުމަށް ބްރެޒިލް‬ ‫ބޅަ ފެޑެރެޝަނަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫އެ ކްލަބުން ބުނީ މިހާރު އިންތިޒާރުކުރަމުން‬

‫ޕކޮއެންސްގެ ‪ 43‬އަހަރުވީ ތާރީހުގައި ލިބޭ ފުރަތަމަ‬ ‫ޝަ ޮ‬

‫ކޕަ ސުޑަމެރިކާނާގެ‬ ‫ޕކޮއެންސް އަކީ ޮ‬ ‫އަންނަނީ ޝަ ޮ‬

‫ބޮޑު ކާމިޔާބަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ކްލަބަށް ދެކުނު އެމެރިކާގެ‬

‫ޗެމްޕިއަން ޓީމުކަން އަންނަނީ ކޮންމެބޮލް އިން‬

‫ބޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ކޮޕަ‬ ‫އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓް ޯ‬

‫ކަނޑައަޅާ ވަގުތަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޑރެސް އިން ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިބެޓެ ޯ‬ ‫ކއެންސްގެ ހިތާމައިގައި‬ ‫މުޅި ކުޅިވަރު ދުނިޔެ ޝަޕޮ ޮ‬

‫"އިންސާނީ ނަޒަރުކަން އަހަރެމެން ވަރަށް‬ ‫ކށްފިން‪ .‬ވާދަވެރިކަމުގެ ނަޒަރުކަން‬ ‫ބޑަށް ހިތާމަފާޅު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެ ކްލަބަށް އަގެއް ނެތި‬

‫ވިސްނާއިރު އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ އެ ކްލަބަށް ލިބުނު‬

‫ލން އުސޫލުން ދޫކުރަން ބްރެޒިލްގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ޯ‬

‫މި ފޫނުބެދޭ ދެރަ އާއި މަރުވި މީހުންގެ ހަނދާނުގައި‪،‬‬

‫ކްލަބްތަކުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ކްލަބް‬

‫އެ ކްލަބަށް ޗެމްޕިއަންކަން ދޭން‪ .‬އަހަރެމެން އެގޮތަށް‬

‫އތް ތިން ސީޒަނުގައި ރެލިގޭޓްނުވާ ގޮތަށް‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކޕަ ސުޑަމެރިކާނާގެ ‪ 2016‬ވަނަ‬ ‫ނިންމައިފިން‪ޮ .‬‬

‫ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬މި ހާދިސާ ހިނގި އިރު‬

‫ކއެންސް‪ "،‬އެތުލެޓިކޯ‬ ‫އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ޝަޕޮ ޮ‬

‫އތީ ބްރެޒިލް ލީގުގެ ނުވަ ވަނައިގަ‬ ‫ޝަޕޮކޮއެންސް ޮ‬

‫އިން ބުނެފައިވެ އެވެެ‪.‬‬ ‫ޕކޮއެންސްއާ‬ ‫އެތުލެޓިކޯ ނޭސިއަނަލް އަކީ ޝަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކ ނޭސިއަނަލް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި‬ ‫އެތުލެޓި ޯ‬

‫ގތަކުން ވެސް ކާމިޔާބު އަދި‬ ‫އަޅާބަލާއިރު ހުރިހާ ޮ‬

‫ބުނެފައިވަނީ ދުވަހަކު ވެސް އަޑުއަހަން ބޭނުންނުވާ‬

‫އތް ކްލަބެކެވެ‪ .‬އެތުލެޓިކޯ‬ ‫މުއްސަނދި ސަގާފަތެއް ޮ‬

‫މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުނު ހިސާބުން‬

‫ވަނީ ކޮލަމްބިއާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ‪ 15‬ފަހަރު އަދި‬

‫ފެށިގެން ހުރިހާ ވިސްނުމަކާއި ހިޔާލެއް ހުރީ‬

‫ކޮލަމްބިއަން ކަޕް ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކއެންސްގެ ޓީމާ އެކު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝަޕޮ ޮ‬ ‫"ކުއްލިއަކަށް ހިނގައިދިޔަ މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން‬

‫މީގެ އިތުރުން ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކްލަބް ޗެމްޕިއަން‬ ‫‪ 1989‬އަދި މި އަހަރު ހޯދާފައިވާއިރު ‪ 1989‬ވަނަ‬

‫ބޑު‪ .‬މި ހިތާމަވެރި ހަނދާން ލެޓިން‬ ‫ލިބިފައިވާ ވޭން ޮ‬

‫ކންޓިނެންޓަލް ކަޕުގައި ވާދަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރުގެ އިންޓަ ޮ‬

‫ބޅައިގައި އަބަދަށް‬ ‫އެމެރިކާ އާއި ދުނިޔޭގެ ފުޓް ޯ‬

‫ގލްކީޕަރު ރެނޭ ހިގުއޭޓާއާ އެކު އެ ފަހަރު‬ ‫މަޝްހޫރު ޯ‬

‫ހަރުލާފައި ހުންނާނެ‪ .‬މަރުވެގެން އެ ދިޔައީ ފުޓްބޯޅަ‬

‫ކށް އިޓަލީގެ އޭސީ‬ ‫އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންތަކެއް‪ ،‬ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުންތަކެއް އަދި‬

‫މިލާން އަތުން ‪ 0-1‬އިން ބަލިވީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬

‫ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިންތަކެއް‪ .‬ގިނަ އުއްމީދުތަކެއް‬

‫ޓީމު ބެލެވިފައިވަނީ ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރުގެ އެންމެ‬

‫ކުރަމުން ދިޔަ ބަޔެއް އެ އެންމެންނަކީ ވެސް‪ .‬އެއީ‬

‫ޝަރަފްވެރި އެއް ޓީމުގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރވޭ ސަބަބަކީ‪ "،‬އެތުލެޓިކޯގެ‬ ‫އަހަރެމެންނަށް މިވަރަށް މި ޮ‬ ‫ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫‪26‬‬

‫މަޖުބޫރުން މީހުން ޖަލްސާ އަށް ގެންދިއުން ކުށްވެރިކޮށްފި‬

‫ހަބޭސް ތިނެއް" ގައި ސިވިލް ސާވިސް އާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވީ މަޖުބޫރުކޮށްގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނޭ‪ – .‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން ‪ /‬މިހާރު‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ޖަލްސާގެ ވަކި ހިސާބަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު‬

‫ކށްދެމެވެ‪ "،‬އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި‬ ‫ސަރުކާރަށް ހަނދާން ޮ‬

‫ކުރިއަށްގެންދާތީ އެމްޑީޕީން ވަނީ އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ވަނީ ޖަލްސާ ދޫކޮށް ގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ވަޒީފާގެ‬ ‫ސިވިލް ސާވަންޓުންނާއި ސަރުކާރުގެ‬

‫ގތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫އެމްޑީޕީން ބުނި ޮ‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު މުއިއްޒު‬

‫ކށްގެން މުވައްޒަފުން‬ ‫ބިރުދައްކައިގެންނާއި މަޖުބޫރު ޮ‬

‫ޔާމީނަށް ކޭމްޕޭން ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން‬

‫އިއްޔެ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޖުބޫރީ‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން‪،‬‬

‫ޖަލްސާތަކަށް ގެންދިއުމަކީ މިޒަމާނާ ނުގުޅޭ‬

‫ކށްފައިވާތީ އެކަމުގެ‬ ‫ޖަލްސާއަށް ދިއުމަށް މަޖުބޫރު ޮ‬

‫ގސްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި‬ ‫ހާލަތުގައި ޖަލްސާ އަށް ޮ‬

‫ޖަލްސާތަކަށް ގެންދިއުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް‬

‫ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކށް‪ ،‬އެކަމުގެ ޝަކުވާތައް އެމްޑީޕީއާ‬ ‫ކަންބޮޑުވުންފާޅު ޮ‬

‫އެފަދަ ހާލަތެއްގައި މީހަކު ނުދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫ހަގީގީ ތާއީދު ނެތް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ޒާތުގެ‬

‫ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އެމްޑީޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން‬ ‫"ހަބޭސް ތިނެއް" ގެ ނަމުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު‬

‫އަމަލެއް ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއި ލޯބި ހޯދޭނީ ބިރު‬

‫ބޑެތި ވައްކަމާއި‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖަލްސާ ފެށި އިރު‬ ‫ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ފުރުނު ނަމަވެސް ލަސްވި ވަރަކަށް‬

‫ހިޔާނާތްވެފައިވާކަން ފަޅާއަރާފައިވާ ސަރުކާރުން‬

‫މީހުން ނުކުތީ "ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް" ފުރިހަމަކުރަން‬

‫ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް މުވައްޒަފުން ގެންދިޔައީ‬

‫ކށްގެން ނޫންކަމާއި‪،‬‬ ‫ދައްކައިގެން ނުވަތަ މަޖުބޫރު ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އާއި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް‬

‫ބޭނުންވެގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މަޖުބޫރު ޮ‬

‫އެކަމަކީ ހިތާހިތުގެ ގުޅުމަކުން ހާސިލުވާ އެއްޗެއްކަން‬

‫ގތުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުމެއް ނެތި‬ ‫ނަހަމަ ޮ‬


‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2016‬ބުދަ)‬

‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އިޝްތިރާކް‪155.82 :‬ރ‬

‫‪27‬‬


30 NOVEMBER 2016

2016 ‫ ނޮވެމްބަރ‬30

Our aim is to help fulfill our customer’s dreams & aspirations. Join us in our work to enrich lives.

KUREDU HOLDINGS HOLDINGS (PVT) (PVT) LTD LTD KUREDU Tel: 326545 Tel: 326545

Fax: 326544 Fax: 326544

E-mail: main@ctnt.com E-mail: main@ctnt.com

4thth Floor, Champa Building, 4Kandidhonmaniku Floor, Champa Building, Goalhi, Kandidhonmaniku Goalhi, Male', Rep. of Maldives. Male', Rep. of Maldives.

JOB ANNOUNCEMENT JOB ANNOUNCEMENT

Position: Department: Work Location:

Sales Executive Sales & Distribution Head Office, Male’

Job Purpose: To increase the customer base by acquiring customers to the network. Qualification & Experience: • •

A 'level or Diploma (Degree will be preferred) Minimum 03 years of experience in a similar role.

To apply:

Mail to jobs@ooredoo.mv on or before 04th December 2016

Kuredu Holdings Pvt Ltd is looking for a suitable local candidate to join our Kuredu team. Holdings Pvt Ltd is looking for a suitable local candidate to join our team. JOB TITLE: Airport Representative JOB TITLE: Airport Representative Qualification: Should have completed GCE O’ level with credit pass in 3 Qualification: Should have completed GCE O’ level with credit pass in 3 subjects including English. subjects including must English. The candidate be Enthusiastic, Confident and The candidate be inEnthusiastic, Confident and Reliable with anmust Interest a multi-cultural environment Reliable with an Interest in a multi-cultural environment with good communication skills. with good communication skills. Previous experience in the field is very vital for this Previous in thecandidates field is very vital for high this position experience and experienced will be given position priority. and experienced candidates will be given high priority. Salary: Negotiable based on qualification, experience & computer skills. Salary: Negotiable based on qualification, experience & computer skills. Interested candidates please send in their applications, with bio data, qualification certificates, ID card a recent passport size photo, Interested candidates please sendcopy in &their applications, with bio Police data, report beforecertificates, 5th Dec 2016 qualification ID card copy & a recent passport size photo, Police report before 5th Dec 2016 For more information please contact: 3326545 Human Department For more Resource information please contact: 3326545 Champa BrothersDepartment Maldives Pvt Ltd Human Resource ChampaBrothers building,Maldives 4th floor.Pvt Ltd Champa Kandidhonmaniku thGoalhi, Male’ Champa building, 4 floor. Email: hr@ctnt.com Kandidhonmaniku Goalhi, Male’ Email: hr@ctnt.com

‫ރ‬155.24 :ް‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އިޝްތިރާކ‬


30 NOVEMBER 2016

2016 ‫ ނޮވެމްބަރ‬30

c c cc c c PLOYMENT OPPORTUNITIES      EMPLOYMENT OPPORTUNITIES       c c    EMPLOYMENT OPPORTUNITIES          EMPLOYMENT OPPORTUNITIES      EMPLOYMENT OPPORTUNITIES      EMPLOYMENT OPPORTUNITIES      EMPLOYMENT OPPORTUNITIES    

 

   EMPLOYMENT OPPORTUNITIES  

c

   

AS/MIS/2016‐2118 Ref no: IAS/MIS/2016‐2118    Ref no: IAS/MIS/2016‐2118                                                                                                                                h  November 2016  Date: 28th November 2016  Date: 28th November 2016    Ref no: IAS/MIS/2016‐2118                                           Ref no: IAS/MIS/2016‐2118                                             Ref no: IAS/MIS/2016‐2118                                                                                                                                     Ref no: IAS/MIS/2016‐2118  th Ref no: IAS/MIS/2016‐2118    Date: 28  November 2016  th th Date: 28th November 2016                                      November 2016   November 2016   November 2016  Date: 28thIsland Aviation Services Ltd provides Domestic and International Air Services, Cargo Services, Airport Lounges Services, manages Dharavandhoo  Date: 28 Date: 28 iation Services Ltd provides Domestic and International Air Services, Cargo Services, Airport Lounges Services, manages Dharavandhoo  Island Aviation Services Ltd provides Domestic and International Air Services, Cargo Services, Airport Lounges Services, manages Dharavandhoo    Airport,  Thimarafushi  Airport,  Ifuru  Airport  and  operates  Maldivian  Holidays.  In  order   to  meet  the  challenges  in  the  industry,  we  are  EVERY EMPLOYEE EMPLOYEE COUNTS EVERY COUNTS     Airport,   Airport  Thimarafushi  Airport,  Thimarafushi  Airport,  Ifuru  Ifuru  and  operates  Airport  and  Maldivian  operates  Holidays.  Maldivian  In  order  Holidays.  to  meet  In  order  the  challenges  to  meet  the  in  challenges  the  industry,  in  the  we  are  industry,  we  are  Island Aviation Services Ltd provides Domestic and International Air Services, Cargo Services, Airport Lounges Services, manages Dharavandhoo  committed to provide quality services to our customers and in this context, we are looking for suitable talent to join IASL and be part of our  Island Aviation Services Ltd provides Domestic and International Air Services, Cargo Services, Airport Lounges Services, manages Dharavandhoo  Island Aviation Services Ltd provides Domestic and International Air Services, Cargo Services, Airport Lounges Services, manages Dharavandhoo  Island Aviation Services Ltd provides Domestic and International Air Services, Cargo Services, Airport Lounges Services, manages Dharavandhoo  Island Aviation Services Ltd provides Domestic and International Air Services, Cargo Services, Airport Lounges Services, manages Dharavandhoo  ed to provide quality services to our customers and in this context, we are looking for suitable talent to join IASL and be part of our  committed to provide quality services to our customers and in this context, we are looking for suitable talent to join IASL and be part of our  Airport,  Thimarafushi  Airport,  Ifuru  Airport  and  operates  Maldivian  Holidays.  In  order  to  meet  the  challenges  in  the  industry,  we  are  team.  Airport,  Thimarafushi  Airport,  Ifuru  Airport  and  operates  Maldivian  Holidays.  In  order  to  meet  the  challenges  in  the  industry,  we  are   Services, Cargo Services, Airport Lounges Services, manages Dharavandhoo  Thimarafushi  Airport,  Airport,  Thimarafushi  Airport,  Thimarafushi  Ifuru  Airport,  Airport,  Airport  Ifuru  and  Ifuru  Airport  operates  Airport  and  and  Maldivian  operates  operates  Holidays.  Maldivian  Maldivian  In Holidays.  order  Holidays.  to In meet  In  order  order  the  to challenges  to  meet  meet  the the  in  challenges  challenges  the  industry,  in  in  the we  the  industry,  are  industry,  we we  are are  committed to provide quality services to our customers and in this context, we are looking for suitable talent to join IASL and be part of our  AI | IUL | 2016 | 083 team.  Airport,  AI | IUL | 2016 | 083 CARGO SERVICES AGENT TRAINEE (JOB REF NO: J/2016/111)   committed to provide quality services to our customers and in this context, we are looking for suitable talent to join IASL and be part of our  vian  Holidays.  committed to provide quality services to our customers and in this context, we are looking for suitable talent to join IASL and be part of our  In  order  meet  the  challenges  in  the  industry,  we  are  committed to provide quality services to our customers and in this context, we are looking for suitable talent to join IASL and be part of our  team. to committed to provide quality services to our customers and in this context, we are looking for suitable talent to join IASL and be part of our    team.  SERVICES AGENT TRAINEE (JOB REF NO: J/2016/111)   CARGO SERVICES AGENT TRAINEE (JOB REF NO: J/2016/111)    context, we are looking for suitable talent to join IASL and be part of our  team.  team.  team.  Scope of work:        Frontline  job  which  includes  assisting  the  Line  Manager  with  day‐to‐day  operations  of  the  Cargo  CARGO SERVICES AGENT TRAINEE (JOB REF NO: J/2016/111)     including  monitoring and ensuring joining loads and arriving loads of Cargo, completing daily paper  EVERY EMPLOYEE COUNTS CARGO SERVICES AGENT TRAINEE (JOB REF NO: J/2016/111)   CARGO SERVICES AGENT TRAINEE (JOB REF NO: J/2016/111)   CARGO SERVICES AGENT TRAINEE (JOB REF NO: J/2016/111)   CARGO SERVICES AGENT TRAINEE (JOB REF NO: J/2016/111)     f work:        Scope of work:        Frontline  job Frontline  which  includes  job  which  assisting  includes  the assisting  Line complaints,  Manager  the  Line  with  Manager  day‐to‐day  with  operations  day‐to‐day  of  operations  the  Cargo of  the  Cargo  work,  handling  of  customer  and  ensuring  all  the  products  are  replenished  and    that  )   Frontline  job  which  includes  assisting  the  Line  Manager  with  day‐to‐day  operations  of  the  Cargo    Scope of work:               EMPLOYMENT OPPORTUNITIES     amenities are serviceable.   including  monitoring and ensuring joining loads and arriving loads of Cargo, completing daily paper  including  monitoring and ensuring joining loads and arriving loads of Cargo, completing daily paper  Requirements Frontline  job  which  includes  assisting  the  Line | Manager  with  day‐to‐day  operations  of  the  Cargo  including  monitoring and ensuring joining loads and arriving loads of Cargo, completing daily paper  AI | IUL | 2016 083 Scope of work:        Scope of work:        Scope of work:        Frontline  job  Frontline  Frontline  which job  includes  job  which  which  assisting  includes  includes  the  assisting  assisting  Line Scope of work:        Manager  the  the  Line  Line  with  Manager  Manager  day‐to‐day  with  with  day‐to‐day  operations  day‐to‐day  operations  of  operations  the  Cargo  of of  the  the  Cargo  Cargo  work,  with  handling  work,  of  handling  customer  of  complaints,  customer  and  complaints,  ensuring  and  that  ensuring  all  the  that  products  all  are products  replenished  are  replenished  and  and  Requirements including  monitoring and ensuring joining loads and arriving loads of Cargo, completing daily paper  work,  handling  customer  complaints,  and  ensuring  that the  all  the  products  are  replenished  and  sting  the  Line  Manager  day‐to‐day  operations  of of  the  Cargo  Qualifications:   Minimum GCE O’ Level passes above C grade in 03 subjects including English & Mathematics and   including  monitoring and ensuring joining loads and arriving loads of Cargo, completing daily paper  including  monitoring and ensuring joining loads and arriving loads of Cargo, completing daily paper  including  monitoring and ensuring joining loads and arriving loads of Cargo, completing daily paper  amenities are serviceable.   amenities are serviceable.   amenities are serviceable.   work,  handling  of are  customer  complaints,  that 05all  the  or products  are  replenished  g joining loads and arriving loads of Cargo, completing daily paper  IGCSE O’Level passes IALs 02 passes (Grade C andand  above) work,  handling  work,  work,  of  handling  customer  handling  of of  customer  complaints,  customer  complaints,  and  complaints,  ensuring  and  and  that  ensuring  ensuring  all  the  that  that  products  all  all  the  the  are  products  products  replenished  are  replenished  and  replenished  and  and  and  ensuring 

JOIN OUR TEAM JOIN TEAM JOIN OUR TEAM

ASSISTANTOFFICER OFFICER -- CLIENT CLIENT SERVICES ASSISTANT SERVICES- HEALTH - HEALTH

c

Ref no: IAS/MIS/2016‐2118   

                                 

Experience:                 Experience in Cargo Handling or in a relevant field will be an added advantage.    amenities are serviceable.   mplaints,  and  ensuring  that th November 2016  all  the  products  are amenities are serviceable.   replenished  and  amenities are serviceable.   amenities are serviceable.   Date: 28 ations:  Qualifications:   Minimum GCE O’ Level passes above C grade in 03 subjects including English & Mathematics and    Minimum GCE O’ Level passes above C grade in 03 subjects including English & Mathematics and   Qualifications:   Minimum GCE O’ Level passes above C grade in 03 subjects including English & Mathematics and    

ASSISTANT OFFICER CLIENT - HEALTH IGCSE O’Level 05experience passes orwill IALs passes (Grade C SERVICES and above) Previous work be 02 an-added advantage

Computer with knowledge Officeadvantage Applications Able to work long and odd hours  Previous workskills experience will be of anMS added Island Aviation Services Ltd provides Domestic and International Air Services, Cargo Services, Airport Lounges Services, manages Dharavandhoo  Requirements Qualifications:   Minimum GCE O’ Level passes above C grade in 03 subjects including English & Mathematics and   Pleasant personality   Qualifications:  Qualifications:  Qualifications:   Minimum GCE O’ Level passes above C grade in 03 subjects including English & Mathematics and    Minimum GCE O’ Level passes above C grade in 03 subjects including English & Mathematics and    Minimum GCE O’ Level passes above C grade in 03 subjects including English & Mathematics and   Excellentskills verbal andknowledge written communication in Dhivehi and English Airport,  Thimarafushi  Airport,  Ifuru  Airport  and  operates  Maldivian  Holidays.  In  order  to  meet  the  challenges  in  the  industry,  we  are  Computer with of MS Officeskills Applications Experience:                 Experience in Cargo Handling or in a relevant field will be an added advantage.    nce:                 Experience:                 Experience in Cargo Handling or in a relevant field will be an added advantage.    Experience in Cargo Handling or in a relevant field will be an added advantage.    Computer literate  ve C grade in 03 subjects including English & Mathematics and   committed to provide quality services to our customers and in this context, we are looking for suitable talent to join IASL and be part of our  Excellent inter-personal skills and ability to work in in a team environment Ability to work successfully alongside with other people  Experience:                 Excellent verbal and written communication skills and English team.  IGCSE O’Level 05 passes or IALs 02 passes (Grade CDhivehi and above) Experience in Cargo Handling or in a relevant field will be an added advantage.    Experience:                 Experience:                 Experience:                 Experience in Cargo Handling or in a relevant field will be an added advantage.    Experience in Cargo Handling or in a relevant field will be an added advantage.    Experience in Cargo Handling or in a relevant field will be an added advantage.    Requirements:    Able to work long and odd hours  Ability to communicate effectively  Pleasant personality skills and ability to work in a team environment ments:  Requirements:    Able to work long and odd hours    Able to work long and odd hours  Excellent inter-personal  a relevant field will be an added advantage.    CARGO SERVICES AGENT TRAINEE (JOB REF NO: J/2016/111)   Previous work experience will be an added advantage Pleasant personality   Pay meticulous attention to detail  Pleasant personality     Requirements:  Able to work long and odd hours  Requirements:  Requirements:    Pleasant personality   Able to work long and odd hours   Computer literate    Able to work long and odd hours  Able to work long and odd hours  Requirements:    Computer skills with knowledge of MS Office Applications Pleasant personality Scope of work:        Frontline  job  which  includes  assisting  the  Line  Manager  with  day‐to‐day  operations  of  the  Cargo  Computer literate  Computer literate      Location:       Island Aviation Cargo Office / Male’  Pleasant personality   Pleasant personality   Pleasant personality   Pleasant personality   Ability to work successfully alongside with other people  Responsibilities Excellent verbal and written communication skills in Dhivehi and English including  monitoring and ensuring joining loads and arriving loads of Cargo, completing daily paper  Ability to work successfully alongside with other people  Ability to work successfully alongside with other people  Computer literate  Computer literate  Computer literate  Computer literate  Ability to communicate effectively  work,  handling  of  customer  complaints,  and  ensuring  that  all  the  products  are  replenished  and  Excellent inter-personal skills and ability to work in a team environment ޯ ( J /2016/ 112 ‫ަރ‬ ‫ބ‬ ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ަ ‫ސ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ެ ‫ފ‬ ަ ‫ރ‬ ި ް ‫ބ‬ ‫ޖ‬ ޮ ) ‫ޑ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫ހ‬ ޭ ‫ގ‬ ‫ާރ‬ ‫ކ‬ Ability to communicate effectively  Ability to communicate effectively  Responsibilities Ability to work successfully alongside with other people  Pay meticulous attention to detail  Ability to work successfully alongside with other people  Ability to work successfully alongside with other people  Ability to work successfully alongside with other people  amenities are serviceable.   Requirements:   

Data entry,personality evaluation and verification of health Claims (Inpatient, Outpatient and Pleasant reimbursement) DataMaintaining entry, evaluation and verification of health healthclaims Claimsand(Inpatient, the registers of all reported invoices Outpatient and Responsibilities Experience:                 Experience in Cargo Handling or in a relevant field will be an added advantage.    reimbursement) Dispatch medical documents to and from the company to clients and other relevant ( J /2016/ 112 ‫ަރ‬ ‫ބ‬ ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ަ ‫ސ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ެ ‫ފ‬ ަ ‫ރ‬ ި ް ‫ބ‬ ‫ޖ‬ ޮ ) ‫ޑ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫ހ‬ ޭ ‫ގ‬ ޯ ‫ާރ‬ ‫ކ‬ ް‫ނައުނ‬    Location:  ެ‫ކަރގޯ އޮފީހަށް ގ‬      Island Aviation Cargo Office / Male’       Island Aviation Cargo Office / Male’       Island Aviation Cargo Office / Male’      Location:      Location:      Location:       Island Aviation Cargo Office / Male’  personnelthe registers of all reported health claims and invoices Maintaining ޯި‫ޑ )ޖޮކބްާރރ‬ (Jި‫އ‬/2016/ (ާ‫ސ‬ J‫ަރ‬/2016/ ‫ސ އޮނަފީމްސްބ‬ ް 112 ް‫ސ)ޖޮނަބްމްބރިަރފަރެނ‬ ް ‫ޑ‬ ް ް‫ނ‬ ް‫ގފަހޭރެނ‬ ް ް‫ކާރގޯ ހޭނ‬ Requirements:    Able to work long and odd hours  e’  .ް‫އަދި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުނ‬ ާ‫ ބެލެހެއްޓުމ‬112 ް‫ފުކޮށ‬ Data entry, evaluation and verification of health Claims (Inpatient, Outpatient and Handling of Insurance documentation works company to clients and other relevant Pleasant personality   Dispatch medical documents toް‫މ‬and ު‫ނ‬ reimbursement) (J/2016/112 (J/2016/ (:‫ ުތ‬J‫ރުަރ‬/2016/ ‫ޝަބ‬ ް‫ވައް ަތނަކމ‬112 ‫ސ‬ ް 112 ް‫ަރވަނ‬ ެ‫ރ‬ ަ‫ަރފެފ‬ ް‫މ‬ ި‫ރ‬ ަ‫ނ‬ ޮ‫ޖ‬ ‫ސ‬ ް‫ހ‬ ް‫ނ‬ ‫ސ‬ ް‫ޑ‬ ް ‫ންރެނ‬ ެ‫ރިގޯފަރިރ‬ ް‫ޑޖޮ )ބްކޖޮާރބ‬ ް )ް‫ޑނ‬ ް ޭ‫ގޯންހ‬ ޭ‫ކާރކގޯާރހ‬ ޯ ‫ކާރ‬ (J/2016/ 112 ‫ބަރ‬ ަ‫ސ ނ‬ ް from ް‫ފަރެނ‬the ި‫ޑ )ޖޮބް ރ‬ ް ް‫ގ ހޭނ‬ :‫ތ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ރުމ‬ ‫ޑ‬ ު ް‫ބނ‬ ‫ަނ‬ ‫ބގ‬ ި‫މްއ‬ ަ ް‫ނަބ‬ ޭ )ެ‫ޖ‬ ަ‫ހޭފަރ‬ ު‫ކ‬ Computer literate  Collecting all cash and cash equivalent instruments and making receipts personnel (J/2016/112 ‫ނަމްބަރ‬Ability to work successfully alongside with other people  ‫ސ‬ ް ް‫ބް ރިފަރެނ‬.ޮ‫ޑެނގު)ންޖ‬ ް ‫ންންއ‬ ޭ‫ގެ ފެންވަރު ހުރުމާއިއެކު އިނގިރޭސި ލިކޔެާރގޯކިޔަހ‬10 ް‫ގްރޭޑ‬ Maintaining the registers of all reported health claims and invoices ެ‫ސް ކަރގޯގެ ހިދހުމައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކްސްޕްރެސް ކަރގޯ ބަންދު ކުރުމާއި އަދި އެތަކެތި ހުޅުލެއިން މާލ‬:ެ‫ތރ‬ ް‫ޑ މައެކ‬ ް ް‫ސްކަޕ‬ ް ި‫ސައްމަކައ‬ ް‫ސައ‬ ު ‫ގަނ‬:‫ތ‬ ‫ހ‬ ޭ ެ‫ރަންމަޖ‬ ‫ޑ‬ ު ު‫ހ މައިގަނކ‬ ޭ ެ‫ކުރަންޖ‬ Assist of in sending renewal reminders works Ability to communicate effectively  .ް‫ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައިވުނ‬ Handling documentation Dispatch Insurance medical documents to and from the company to clients and other relevant ަ‫ގެނ‬ ަ‫ކަރގޯ އެއޮކްފީހ‬ ް ަ‫ޑ މަސައްކ‬ ް ‫ކަގ‬:ި‫އ‬ ް ަ‫މ‬ :‫ތ‬ ު :‫ތަނ‬ ‫ތ‬ ‫ހމައްސކ‬ ޭ ަ‫މަޖެސ‬ ‫ޑ‬ ު ް‫ޑރަަނނ‬ ު ‫މައިމަގއިަނކުގ‬ ‫ހ‬ ޭ ެ‫ހޖ‬ ޭ ް‫ކުރަކުންރަޖެނ‬ ް ަ‫ މަސައްކ‬reports, ‫ތ‬ ‫ޑ‬ ު ‫ހ މައިގަނ‬ ޭ and ެ‫ރަންޖ‬when ު‫ކ‬ ‫އެތަކެމާތިލެ ހުޅުލ‬ ު‫ސް ކުކރުަރމާގޯއި ބައަންދިދު އެކުތަރ‬ ު‫ރެދ‬ ް‫ސްބަޕްނ‬Pay meticulous attention to detail  ޯ‫ަރކްގ‬ ެ‫ސްން ކއ‬ ު‫ނުމުހގެިދހުގޮމަތުއިން ދިއެނުކްމުސްގެޕްރެގޮތ‬ ެ‫ދިގ‬ ޯ‫ކަރގ‬ ި‫ހުމައ‬ ް‫ސްޕްހރެިދސ‬ ެ‫ަރކްގޯގ‬ ެ‫ސްއުންކއ‬ ެ‫ސްށްޕްރ‬ ް‫ދިއިނ‬ ެ‫އަލ‬ ު‫މާއި ހުޅ‬ ި‫ކެތ‬ Preparing sales report, and equivalent other :statistical personnel Collecting all cash and cash instrumentsasand makingrequired receipts ް ަ‫ކ‬.ް‫އ‬ :‫ތ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ޑލެހެމ‬ ު ެ‫ހ ހަމަމައިކޮގށްަނބ‬ ޭ ި‫އޮފީސް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އޮފީހަށް ބޭނުންކުވާރަތަންކެޖެތ‬ ‫ނ‬ ް ‫ޓ‬ ު ‫އ‬ ް ެ‫އިން މާލ‬    Location:  ެ‫ތިމާލެހުޅުލ‬ ެ‫ކެލ‬ ާ‫އކެރު ަތިމާކެއިތިހުޅުއަހުލެދިޅުއިލެންއެއިތަންމ‬ ު     Island Aviation Cargo Office / Male’  ‫ންއަދުދިއެތަކ‬ ި‫އަދ‬ ‫އިމާއިބ‬ ޯ‫މާރުގ‬ ‫ރުޓްކުަރ‬ ‫ދުކުޕޯކ‬ ް‫ނަޕްލްނ‬ ަ‫ސްގޯބ‬ ‫ކްަރ‬ ޯ‫އެކނޭގ‬ ‫ަރ‬ ‫ސްކ‬ ް‫ސްރެއިންނ‬ ު‫ގޮޕްއުތ‬ ެ‫ރ‬ ް‫ސ‬ ް‫ސްކ‬ ު‫އެމ‬ ް‫ދިއެހީހަކ‬ ި‫ތުގޯގޮއ‬ ަ‫މ‬/‫ގޮަރއ‬ ު‫ނަހ‬ ެ‫މުިދކގ‬ ު‫ނ‬ ‫ަރ‬ ު‫ސްގޯތިޕްގެހރެިދކހުހ‬ ޯ‫އެއެކގ‬ ‫ސްކަރ‬ ެ‫ރ‬ ް‫ރެ ޭހޕްސ‬ ް‫ސ‬ updated information to customers ‫ަރިދމަކލ‬ ު‫ސްޅ‬ ެ‫ކްތަަރގެކ‬ ި‫ދ‬ ި‫އ‬ ާ‫ސްކްންމ‬ ު‫ރ‬ ު‫އެކްކ‬ ‫ހިދ‬Provide ެ‫ކަރގޯގ‬proper, ް‫ސ‬Insurance ެ‫ޕްރ‬timely ް‫ އެކްސ‬and ެ‫ގެޕްގ‬ ް‫ނުމްށ‬ ީ‫އޮންރާފ‬ ެ‫މުވިލެނުގެހސަގ‬ ް‫ގެމާާރދިށ‬ ަ‫ގޯސހ‬ ީ‫ންއިދިފ‬ ޮ‫ގޯެހުއިާރކއިމަގޯއ‬ ް ަ‫އ‬ ‫ސްަރ‬ ‫ރެބަދުއެނއ‬ ަ‫ޝ‬ ‫ޓަރ‬ ް‫ނ‬ ު‫ނަރ‬ ި‫ސ‬ ާ‫ނ‬ ް‫ންއިތުބ‬ ް‫ސ‬ :‫ނ‬ ަ‫ތ‬ ެ‫ޕްޖ‬ ަ‫ކުއެރ‬ ‫ތ‬ ް ު‫ދ‬ ަ‫ހުމައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކްސްޕްރެސް ކަރގޯ މަބަސަންއްކ‬ Handling of documentation works Assist in sending renewal reminders ‫ކަރގޯގެ ހިދހުމައި ދިނުމުގ‬  ް‫އެކްސްޕްރެސ‬ ު ު‫ތ ޝަރ‬ ަ ަ‫ފެންވަރު ނުވ‬ ަ‫ނަންއުއޮންފީއޮހަފީށްސްގެނ‬ ޯ‫ަރއުގ‬ ެ‫ގެކނަގ‬ ް‫އޮފީއޮހަފީށްހަށ‬ ޯ‫ކަރކގޯަރގ‬:‫ތ‬ Collecting cash cash equivalent instruments receipts ް‫ގެނައުނ‬sales ް‫ށ‬all ަ‫ފީހ‬report, ޮ‫ަރގޯ އ‬and ‫ކ‬and .ް‫މަކޮށް ބެލެހެއްޓުނ‬ .ް‫ސާމާފުއިކޮށްއަދިބެލެއޮހެފީއްހަޓުށްމާއިބޭނުއަންދިވާ އޮތަފީކެހަތިށް ހަބޭމަނުކޮންށްވާ ބެތަލެކެހެތިއްޓުހަނ‬ ު‫ސްއްޓ‬ ެ‫ސާއުފުންކޮށް އޮބެފީލެހ‬ Preparing other statistical reports,and as making and when required   ‫ސ ނަގްމްބ‬ ް ް‫ޑ )ޖޮބް ރިފަރެނ‬ ް ް‫ކާރގޯ ހޭނ‬ ް‫ ކަރގޯ އޮފީހަށް ގެނައުނ‬INTERESTED CANDIDATES FOR ABOVE POSITIONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:  .ް‫ރު( ހުރުމާއިއެކު އިނގިރޭސި ލިޔެ ކިޔަން އެނގުނ‬Jަ‫ވ‬/2016/ ް‫ގެ ފެނ‬112 10 ް‫ރޭަރޑ‬ inް‫ކޮށ‬sending reminders .ް‫ށް ބެލެހެއްޓުނ‬.ް‫ޓުކޮނ‬ ަ‫މ‬.ް‫އްނ‬ ަ‫އްހެޓުހ‬ ި‫ތ‬ ެ‫ހެލ‬ ‫ކ‬ ‫ލެބ‬ ަ‫ށްތ‬ ެ‫ވާބ‬ ޮ‫ށްކ‬ ‫ނ‬ ަ‫ހަބޭމަނުހަކޮމ‬ ި‫ތަފީކެހަ ަތިށްކެތ‬ ާ‫ނުވާންއޮވ‬ ި‫އަންދ‬ ޭ‫އިނުބ‬ ޭ‫ބ‬ ް‫ހަށ‬ ާ‫ފީށްމ‬ ު‫އޮހަޓ‬ ް ީ‫އޮހެފ‬ ި‫އަދިބެއަލެދ‬ ި ް‫ޓުއިކޮމާށ‬ ‫އްމާފ‬ ާ‫ސްލެއްހެޓުސ‬ ެ‫ބހ‬:ެ‫ލ‬ ް‫ށ‬ ް‫ތސާކޮފުށ‬ ާ‫ސ‬ ް‫ސ‬ ީ‫ންރުފ‬ ޮ‫އ‬.ަ‫ޝ‬ ް‫ތއްޓުފެނ‬ ާ‫އްޓުމ‬Assist ެ‫ބެލެހ‬ ު‫ސާފ‬ ް‫ސ‬renewal ީ‫އޮފ‬ ު ީ‫ބެފ‬ ު ަ‫ވ‬ ‫ތ‬ ު‫ޝަކޮއޮރ‬ ަ ު‫ވަފ‬ ު‫ސްފީ ނ‬ ު‫ރ‬ :ޮ‫ތއ‬ ަ ެ‫އި އަދި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަފެމަންކޮވަށްރު ބެނުލެވަހ‬Provide proper, timely and updated information to customers Remuneration & Benefits .ް‫ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައިވުނ‬ ‫ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އޮފީހަށ‬Completed Application form (available to download from www.maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of Educational Certificates  ު‫އޮފީސް ސާފ‬ Preparing sales report, and other statistical reports, as and when required ު ު‫ތ ޝަރ‬ ު ު‫ރ‬:‫ތ‬ ު ަ‫ވ‬ ަ ަ‫ނުވ‬:‫ތ‬ ‫ޝ‬ ު‫ރ‬ ް‫ޝަނ‬ ެ‫ތފ‬ ަ ަ‫ތވ‬ ަ ު‫ނުވަނ‬ ު‫ފެންފެވަންރުވަރ‬ ު ު‫ތ ޝަރ‬ :‫ތ‬ ަ ަ‫ފެންވަރު ނުވ‬ .ް‫ ކިޔަން އެނގުނ‬.ެ‫ޔ‬ ް‫ސިެނގުލިނ‬ ‫ރޭ އ‬and National Identity Card along with Police Report.  ް‫ސިއިއެލިކުޔެ އކިިނޔަގިނ‬ ާ‫ރުމ‬ ޭ ު‫ވައރުިނގިހ‬thް‫ނ‬ ު‫ފެކ‬ ‫މާގެއިއ‬10 ު‫ގެ ފެންގްވަރޭރުޑް ހުރ‬10 ް‫ގްރޭޑ‬ ް ަ‫ޑ މަސައްކ‬ :‫ތ‬ ު ‫ހ މައިގަނ‬ ޭ ެ‫ރަންޖ‬:ު‫ތކ‬  December  2016 (Wednesday) to:                                                                              not later than 1400hrs of 07 Provide proper, timely and updated information to customers ު ު‫ތ ޝަރ‬ :‫ތ‬ ަ ަ‫ފެންވަރު ނުވ‬ take .ް‫ސްހެނ‬ ު‫ގ‬ ‫ވުއ‬ ަ‫މުޔ‬.ި‫ންންކ‬ ި‫މީލ‬ ު‫އގ‬ ‫އ‬ ް‫ސަނ‬ ‫ންޔަރ‬ ަ‫ކިތުމަޔ‬ ެ‫ޔ‬ ‫ގުއިއ‬ ‫ސ‬ ެ‫ކަގެއ‬ ި‫ރޭގޯއ‬ ި‫ސ‬ ާ‫މ‬ ު‫ސްގިމަހުިނރޭރ‬ ‫ރުިނއ‬ ު‫ސްގުވަޕްކ‬ ެ‫ންއ‬ ި‫ހުމާގިގެރުއ‬10 ު‫ހުރ‬ ‫ޑްރ‬ ަ‫ރުވ‬ ޭ‫ރ‬ ް‫ފެންފެގްވަނ‬ ‫ގ‬10ެ‫ގ‬10 ް‫ގްރޭގްޑްރޭޑ‬ ެ‫ކުރުމާއި އަދި އެތަކެތި ހުޅުލެއިން މާލ‬.ް‫މުގަބައިންވުދުނ‬ ޯ‫ަރގ‬ ް‫ވޭސ‬ ް‫ންކ‬ ޮ‫ންގ‬ ެ‫ެނކަގ‬ ު‫ސިމ‬ ު‫ނ‬ ި‫ވޭދ‬ ު‫ހ‬ ‫ހލިިދ‬ ‫ގިަރ‬ ‫ކ‬ ެ‫އތުރ‬ ެ‫ނައ‬ .ް‫ރުމާއިއެކު އިނގިރޭސި ލިޔެ ކިޔަން އެނގުނ‬Total ު‫ވަރު ހ‬ ް‫ ފެނ‬home ެ‫ގ‬10 pay: ް‫ގްރޭޑ‬MVR 8,400/- (After completion of probation period) ަ‫އްކކ‬ ީ‫މ‬.ެ‫ެނރ‬ ް‫ނެޕްނ‬ ި‫އ‬Human Resources Department  ެ‫އުއެގަޅ‬ ަ‫އްތުއިކ‬.ު‫ޔެގ‬ ަ‫ގ‬ ެ‫ތުެނހ‬ ް‫ނެއ‬ ެ‫ގިޅ‬ ަ‫ިނއުއިކިމ‬ ަ‫ޔެގ‬ ‫ލިތުކުވ‬ ‫ނ‬ ް‫އ‬ ި‫ގ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫މާއެފެކްއިކުވ‬ ް ަ‫ހ ތ‬ ް‫ނަލް އެއަރޕޯޓ‬ ަ‫ އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝ‬/ ް‫ކާރގޯ ސާރވިސަސ‬ :‫ނ‬ ޭ ެ‫ތ ކުރަންޖ‬ ް ަ‫މަސައްކ‬ Island Aviation Services Ltd.  ‫ގެ ފެންވަރު ހުރުމާއިއެކު އިނގިރސ‬10 ް‫ގްރޭޑ‬ Benefits ް‫ހެގަށ‬ ަ‫މީފީތުހ‬ ޯ‫ޅެގ‬ ‫ަރ‬ related bonus and&other benefits as per .ް‫އްކަމުގައިވުނ‬.ެ‫ވުމީންހ‬ .ް‫ންވޭގަވުނެއިނ‬ ި‫މީއްއިހެކަގެއްމުނައުކަގައުޅެމުއ‬ ެ‫ވޭއޮކަނ‬ ް‫ނެއ‬ ަ‫ސ‬ ޭ‫މަކއުވ‬ ެ‫އުޅ‬ ި ު‫ގުގަތ‬ ި‫ވަތުއ‬ ‫ނައްތުކަގ‬ ަ‫އްސކ‬ ި‫މަސަމަގ‬ ު‫ވަގުވަތުގުތ‬ ‫ގިނަގިނ‬ .ް‫އި އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައިވުނ‬Health ަ‫އްކަތުގ‬Insurance, ަ‫ ވަގުތު މަސ‬performance ަ‫ ގިނ‬Remuneration M.Raaverige, Majeedhee Magu    .ް‫ ހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުނ‬Male’, 20345, Republic of Maldives  ި‫އޮފީސް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތ‬ ‫ތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއްކ‬ ަ‫ގިނަ ވަގުތު މަސައްކ‬ Company’s policy Remuneration & Benefits ް ަ‫ސައްތަކ‬ ް ަ‫ހ ތ‬ ް‫ންއޓަރަރޕޯނޭޓްޝަނަލް އެއަރޕޯޓ‬ ެ‫ރުލްއިއ‬ ަ‫ސިނ‬ ަ‫ނާޝ‬ ޭ‫ރާންހީޓމްަރނ‬Phone: 3331292/331265  ި‫ސިރުއިބްއ‬ / ާ‫ނ‬ ް‫ސަސ‬ ް‫ސބްާރރާވިހީމ‬ ި‫ގޯ އ‬ / ‫ސްާރ‬ ‫ ކާރގޯ ސާރވިސަކ‬:‫ނ‬ ޭ ެ‫ ކުރަންޖ‬:‫ތ‬ ް‫ނ‬ ‫ހ‬ ޭ ެ‫ތ ކުރަންމަޖ‬ ް ަ‫މަސައްކ‬ ު ު‫ތ ޝަރ‬ :‫ތ‬ ަ ަ‫ފެންވަރު ނުވ‬ INTERESTED CANDIDATES FOR ABOVE POSITIONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:  Total take home pay: MVR 8,400/- (After completion of probation period)   Email: hr@iasl.aero ް ަ‫ހ ތ‬ ް ެ‫ތައ‬ ް ަ‫ހލްކ‬ ް‫ޕޯޓ‬.ް‫ލް އއެެނއގުަރނ‬ ޯ‫ޓްޔެޕ‬ ‫ަރ‬ ޭ‫ނ‬ ‫ަރަރއ‬ ެ‫އެންރޭއޓއ‬ ް‫ިނއިގިލ‬ ަ‫ލްނ‬ ު‫ސިކުނަރ‬ ޭ‫ނ‬ ަ‫ޝ‬ ‫ނޭނާަރ‬ ް‫ނ‬ ‫ހީޓހުމ‬ ި‫ންރުއ‬ ާ‫އިވަރ‬ ު‫ރ‬ ް‫ސިންބ‬ ‫ނާރުފެއ‬ ި‫ސ‬ / 10ް‫ސ‬ ާ‫ނ‬ ް‫ހީމ‬ ް‫މ‬ ާ‫ވިގްރ‬ ީ‫ރާބްހ‬ ‫ބްއިާރ‬ ‫އިސ‬ / ް‫ސ‬ ޯ‫ގ‬/ ‫ސަާރ‬ ް‫ސ‬ ‫ސާރސވިާރސަވިކ‬ ޯ‫ ކާރކގޯާރގ‬:‫ނ‬ ޭ ެ‫ަރރަޕޯންޓްޖ‬:ު‫ނއކ‬ :ް ‫ނ‬ ޭަ‫ނައްތ‬ ެ‫ސަޖ‬ ‫ހ‬ ޭ ް‫ނ‬ ެ‫ޖ‬ ަ‫ނޭރަމ‬ ް ު‫ަރކ‬ ަ‫ތރ‬ ްު‫ކ‬ ް ‫ސަމަރުއްސކައިއ‬ ް ަ‫ހ ތ‬ ަ‫ޝ‬ ‫ތންކަޓ‬ ި‫ އިބްރާހީމް ނާމަސ‬/ ް‫ކާރގޯ ސާރވިސަސ‬ :‫ނ‬ ޭ ެ‫ތ ކުރަންޖ‬ ް ަ‫މަސައްކ‬ Completed Application form (available to download from www.maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of Educational Certificates  ް‫ނަނ‬ ަ‫ޓްޔ‬ ި‫ޝަކ‬ ި‫ޕޯލ‬ ި‫ސ‬ ‫ޝައ‬ ެ‫އިއ‬ ާ‫ަރރުޓމ‬ ެ‫ގ‬ ް‫ސަޑ‬ ޭ‫ރ‬ TotalInsurance, take homeperformance pay: 8,400/(After completion of| Before: probation NOTE: Applications with inaccurate information, which do not meet the above requirements and  Health related bonus and other benefitsperiod) as14:30 per Deadline 05MVR December 2016 Hrs   ް ަ‫ހ ތ‬ ު‫ބްރާހީމް ނާސިރ‬ ި‫ އ‬/ ް‫ާރވިސަސ‬ :‫ނ‬ ޭ ެ‫ޖ‬and National Identity Card along with Police Report.  ް‫ތ ކުރަނ‬ ް ަ‫މަސައްކ‬   ‫ސ‬  ޯ‫ކާރގ‬ .ް‫ނެ މީހެއްކަމުގައިވުނ‬thޭ‫ސައްކަތުގައި އުޅެވ‬ ަ‫ގިނަ ވަގުތު މ‬ which are incomplete will be disqualified.  Health Insurance, performance related bonus and other benefits as per INTERESTED CANDIDATES FOR ABOVE POSITIONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:  INTERESTED CANDIDATES FOR ABOVE POSITIONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:   December  2016 (Wednesday) to:                                                                              not later than 1400hrs of 07 Company’s policy       (Only Maldivians will be accepted for the above positions & only shortlisted Applicants will be notified)    Interested and qualified candidates please apply in writing along with Job Application Form, Job Letter, National ID card copy, CV and copies of eted Application form (available to download from www.maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of Educational Certificates  Completed Application form (available to download from www.maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of Educational Certificates  Human Resources Department  Company’s policy INTERESTED CANDIDATES FOR ABOVE POSITIONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:  INTERESTED CANDIDATES FOR ABOVE POSITIONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:  INTERESTED CANDIDATES FOR ABOVE POSITIONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:  INTERESTED CANDIDATES FOR ABOVE POSITIONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS: 

Pay meticulous attention to detail  Pay meticulous attention to detail  de with other people  Ability to communicate effectively  Ability to communicate effectively  Ability to communicate effectively  Ability to communicate effectively  Qualifications:   Minimum GCE O’ Level passes above C grade in 03 subjects including English & Mathematics and   ް ަ‫ޑ މަސައްކ‬ :‫ތ‬ ު ‫ަނ‬Pay meticulous attention to detail  ‫ހ މައިގ‬ ޭ ެ‫ކުރަންޖ‬     Location:       Island Aviation Cargo Office / Male’    Pay meticulous attention to detail  Pay meticulous attention to detail  Pay meticulous attention to detail  n:      Location:       Island Aviation Cargo Office / Male’  ެ‫ޅުލެއިން މާލ‬     Island Aviation Cargo Office / Male’  ު‫އެކްސްޕްރެސް ކަރގޯގެ ހިދހުމައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކްސްޕްރެސް ކަރގޯ ބަންދު ކުރުމާއި އަދި އެތަކެތި ހ‬

relevant certificates to: ް ަ‫ހ ތ‬ ް‫ނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓ‬Island Aviation Services Ltd.  ‫ އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރ‬/ ް‫ކާރގޯ ސާރވިސަސ‬ :‫ނ‬ ޭ ެ‫ތ ކުރަންޖ‬ ް ަ‫މަސައްކ‬ and National Identity Card along with Police Report.  and National Identity Card along with Police Report.  ONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:  Completed Application form (available to download from www.maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of Educational Certificates  Completed Application form (available to download from www.maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of Educational Certificates  Completed Application form (available to download from www.maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of Educational Certificates  Completed Application form (available to download from www.maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of Educational Certificates  th th   M.Raaverige, Majeedhee Magu   December  2016 (Wednesday) to:   December  2016 (Wednesday) to:                                                              not later than 1400hrs of 07                                                                             not later than 1400hrs of 07 maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of Educational Certificates  and National Identity Card along with Police Report.  and National Identity Card along with Police Report.  and National Identity Card along with Police Report.  and National Identity Card along with Police Report.  Application form available on our website. Applications with Allied Insurance Company of the Maldives Pvt. Ltd. + 960 334 1001   th th th Male’, 20345, Republic of Maldives  Human Resources Department  Human Resources Department  th Card along with Police Report.   December  2016 (Wednesday) to:   December  2016 (Wednesday) to:   December  2016 (Wednesday) to:                                                                              not later than 1400hrs of 07                                                                             not later than 1400hrs of 07                                                                             not later than 1400hrs of 07  December  2016 (Wednesday) to:                                                                              not later than 1400hrs of 07 INTERESTED CANDIDATES FOR ABOVE POSITIONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:  inaccurate information, which do not meet the above #04-01, S.T.O. Trade Centre, Orchid Magu, + 960 332 5035 th Phone: 3331292/331265  Island Aviation Services Ltd.  Island Aviation Services Ltd.   07  December  2016 (Wednesday) to:  Human Resources Department  Human Resources Department  Human Resources Department    Completed Application form (available to download from www.maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of Educational Certificates  Interested and qualified candidates please apply in writing along with Job Applicationrequirements Form, Job Letter, National ID card copy, CVdisqualified. and copies of Human Resources Department  and which are incomplete will be Male', 20188, jobs@allied.mv Email: hr@iasl.aero Interested and qualified candidates please apply in writing along with Job Application Form, Job Letter, National ID card copy, CV and copies of M.Raaverige, Majeedhee Magu  M.Raaverige, Majeedhee Magu  and National Identity Card along with Police Report.  ources Department  Island Aviation Services Ltd.  Island Aviation Services Ltd.  Island Aviation Services Ltd.  Island Aviation Services Ltd.  relevant certificates to: to: Maldives www.allied.mv th NOTE: Applications with inaccurate information, which do not meet the above requirements and  relevant certificates  December  2016 (Wednesday) to:                                                                              not later than 1400hrs of 07 ation Services Ltd.  Male’, 20345, Republic of Maldives  Male’, 20345, Republic of Maldives  M.Raaverige, Majeedhee Magu  M.Raaverige, Majeedhee Magu  M.Raaverige, Majeedhee Magu  M.Raaverige, Majeedhee Magu  which are incomplete will be disqualified.  Human Resources Department  twitter.com/alliedmv facebook.com/alliedmv ( All prospective employees a background check )with Phone: 3331292/331265  Phone: 3331292/331265  e, Majeedhee Magu  Application form available onmust our pass website. Applications Allied Insurance Company of the Pvt.Pvt. Ltd. ++960 1001 Male’, 20345, Republic of Maldives  Male’, 20345, Republic of Maldives  Male’, 20345, Republic of Maldives  Island Aviation Services Ltd.  (Only Maldivians will be accepted for the above positions & only shortlisted Applicants will be notified)  Application form available on our website. Applications with Allied Insurance Company of Maldives the Maldives Ltd. http://www.youtube.com/alliedmv 960 334 334 1001 Male’, 20345, Republic of Maldives  Email: hr@iasl.aero Email: hr@iasl.aero Republic of Maldives  M.Raaverige, Majeedhee Magu  Phone: 3331292/331265  Phone: 3331292/331265  Phone: 3331292/331265  inaccurate information, which not the meet the above #04-01, S.T.O.S.T.O. TradeTrade Centre, Orchid Magu, ++960 5035 inaccurate information, which do notdomeet above #04-01, Centre, Orchid Magu, 960 332 332 5035 Phone: 3331292/331265  Only shortlised candidates will be calledjobs@allied.mv for interview. For more information call usand at + 960 334 1001 will bewill NOTE: Applications with inaccurate information, which do not meet the above requirements and  NOTE: Applications with inaccurate information, which do not meet the above requirements and  Male’, 20345, Republic of Maldives  3331292/331265  Email: hr@iasl.aero Email: hr@iasl.aero Email: hr@iasl.aero requirements which are incomplete be disqualified. Male', Email: hr@iasl.aero 20188, requirements and which are incomplete disqualified. Male', 20188, jobs@allied.mv Phone: 3331292/331265  which are incomplete will be disqualified.  which are incomplete will be disqualified.   hr@iasl.aero NOTE: Applications with inaccurate information, which do not meet the above requirements and  NOTE: Applications with inaccurate information, which do not meet the above requirements and  NOTE: Applications with inaccurate information, which do not meet the above requirements and  Maldives www.allied.mv Maldives www.allied.mv NOTE: Applications with inaccurate information, which do not meet the above requirements and  Email: hr@iasl.aero (Only Maldivians will be accepted for the above positions & only shortlisted Applicants will be notified)  (Only Maldivians will be accepted for the above positions & only shortlisted Applicants will be notified)  ion, which do not meet the above requirements and  which are incomplete will be disqualified.  which are incomplete will be disqualified.  which are incomplete will be disqualified.  which are incomplete will be disqualified.  NOTE: Applications with inaccurate information, which do not meet the above requirements and  twitter.com/alliedmv facebook.com/alliedmv facebook.com/alliedmv http://www.youtube.com/alliedmv ( All( All prospective employees must pass background check ) check ) plete will be disqualified.  twitter.com/alliedmv http://www.youtube.com/alliedmv prospective employees mustapass a background (Only Maldivians will be accepted for the above positions & only shortlisted Applicants will be notified)  (Only Maldivians will be accepted for the above positions & only shortlisted Applicants will be notified)  (Only Maldivians will be accepted for the above positions & only shortlisted Applicants will be notified)  which are incomplete will be disqualified.  (Only Maldivians will be accepted for the above positions & only shortlisted Applicants will be notified)    (Only Maldivians will be accepted for the above positions & only shortlisted Applicants will be notified)   positions & only shortlisted Applicants will be notified)  Only shortlised candidates will be called for interview. For more information call us at + 960 334 1001

Deadline 05 December 2016 | Before: 14:30 Hrs Deadline 05 December 2016 | Before: 14:30 Hrs

Only shortlised candidates will be called for interview. For more information call us at + 960 334 1001

 


30 NOVEMBER 2016 2016 ‫ ނޮވެމްބަރ‬30

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2016 ‫ ނޮވެމްބަރ‬30

ޫ‫ގާދ‬.‫ހ‬

ު‫މާފަންނ‬

AMDC Speciality Clinic

First Floor, Gaadhoo Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives Phone | 3335979 email | info@amdc.com.mv www.amdc.com.mv

01 December 2016

2016 ‫ ޑިސެމްބަރ‬1

1 December 2016

2016 ‫ ޑިސެމްބަރ‬1

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

Dr. Usama

14:30 - 16:00

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

Dr. Satyanarayana

08:30 - 15:30

ަ‫ ސަތްޔަނަރަޔަނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Usama

10:00 - 12:00

Dr. Minu

15:30 - 22:30

ޫ‫ މިނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Usama

16:30 - 18:00

Dr. Farzana

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ފަރްޒާނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Shahula Afeef

20:00 - 21:00

ް‫ ޝަހުލާ އަފީފ‬.‫ޑރ‬

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor 19:00 - 22:30

Iyasha Leena

ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:30

ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެލާރޖީގެ ޚާއްސ‬

Allergy Specialist 15:30 - 22:30

Dr. Anura

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬ ‫ ޑިސެމްބަރ‬1

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެލާރޖީގެ ޚާއްސ‬

‫ ނޮވެމްބަރ‬22 - 20

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

‫ ޑިސެމްބަރ‬5 - 4

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

‫ ޑިސެމްބަރ‬4 - 3

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

‫ ޑިސެމްބަރ‬14 - 12

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬ ‫ ޑިސެމްބަރ‬4 - 3 -

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

Dr. Mohamed Ahmed Razee 18:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬

20:00 - 22:00 ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee

08:30 - 15:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬

Dr. Olha

15:30 - 22:30

ާ‫ އޮލްހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Asoka Rao

10:30 - 17:30

ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 11:00

ީ‫ ވިޖަޔާ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist 12:30 - 13:30

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shaheedha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meetha Jolly

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:30 ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Biju

11:00 - 12:00

ޫ‫ ބިޖ‬.‫ޑރ‬

Dr. Biju

19:30 - 20:30

ޫ‫ ބިޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Dr. Abu Bucker

10:00 - 11:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abu Bucker

17:30 - 19:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hussain Faisal

20:30 - 21:30

ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ ޔޫސުފް ޝާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yoosuf Shan

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Adil Rasheed

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shebi

16:00 - 17:00

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

AMDC wishes you a happy National Day! ެ‫ސީގެ ފަރާތުން އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ގައުމީ ދުވަހުގ‬.ީ‫ޑ‬.ް‫އެމ‬.ޭ‫އ‬ !ް‫އުފާވެރި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަނ‬

ު‫ މުހައްމަދު އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed

Dr. Singh

11:00 - 12:00

ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Singh

19:00 - 20:00

ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:45 - 14:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

11:00 - 12:00

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon Dr. Raghavendra

10:00 - 14:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

17:30 - 22:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Febia

15:30 - 22:30

ާ‫ ފީބިއ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

08:30 - 15:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

18:30 - 20:30

Dr. Neeha Das

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Abdulla Musthaq

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

14:30 - 17:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Ashok Kumar

15:30 - 22:30

ް‫އަޝޯކް ކުމާރ‬

Santha Sheela

09:00 - 16:00

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

AMDC wishes you a happy National Day! ެ‫ސީގެ ފަރާތުން އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ގައުމީ ދުވަހުގ‬.ީ‫ޑ‬.ް‫އެމ‬.ޭ‫އ‬ !ް‫އުފާވެރި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަނ‬


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރ ‪2016‬‬

‫‪NOVEMBER 2016‬‬ ‫‪201630‬‬ ‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރ‬

‫‪Natural Care Clinic‬‬ ‫ޗައިނީސް‬ ‫ޓްރެޑިޝަނަލް މެޑިސިން‬ ‫ޓީސީއެމް އެތެރެހަށީގެ އަދި‬ ‫ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސް‬

‫‪Chinese‬‬ ‫‪Traditional Medicine‬‬ ‫‪TCM Internal Medicine‬‬ ‫‪& Neurology‬‬

‫‪Dr. Lu Yu‬‬

‫ޑރ ލޫ ޔޫ‬ ‫ޓީސީއެމް ކުޑަކުދިންގެ އަދި‬ ‫ހަމުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ‬

‫ޑރ މިންގް ޗިން ޒައު‬ ‫ފަރުވާދެވޭ ބައެއް ބަލިތައް‬ ‫މަސްގަނޑަށާ މައިބަދައަށް ލިބޭ އަނިޔާ‬ ‫ބޮލުގައި ރިއްސުން‬

‫& ‪TCM Dermatology‬‬ ‫‪Paediatrics‬‬ ‫‪Dr. Mingqin Zhou‬‬ ‫‪Specialist Treatments‬‬ ‫‪Muscle joint and back pain‬‬ ‫‪Migraine‬‬

‫ހަމުގެ ބަލިތަށް‬ ‫ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުން‬ ‫ބަރުދަން ލުއިކުރުން‬ ‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން‬ ‫ހުއަޓާލުމަށް އެހީވެދިނުން‬

‫‪Skin Diseases‬‬ ‫‪Hair Loss‬‬ ‫‪Slimming‬‬ ‫‪Help Stop Smoking‬‬

‫‪Opening Hours Sat – Thu 10 am – 10 pm‬‬ ‫ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަދިތައް‬

‫ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހުކު ހެނދުނު ‪ 10.00‬ކުން ރޭގަ ‪ 10.00‬ކަށް‪.‬‬

‫‪H.Nooreevilla Sosun Magu Phone 3330623‬‬ ‫)‪(Same Address as previous Chinese Medical Center‬‬ ‫ހ‪.‬ނޫރީވިލާ ސޯސަންމަގު (އިބުރާހީމީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން) ފޯނު‪3330623 :‬‬

‫‪DR.DIDI DENTAL‬‬ ‫‪CENTRE‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޑީޑީ ޑެންޓަލް ސެންޓަރ‬ ‫‪G.DHATHUGE(GROUND FLOOR), BURUZU MAGU‬‬

‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬ ‫ހަވީރު ‪-‬‬

‫‪ 3:30‬ން ‪ 10:30‬އަށް ‪ :‬ޑރ‪ .‬ފަޒާލް‬

‫ހެނދުނު ‪-‬‬

‫‪ 9:30‬ން‬

‫‪ 3:30‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ޑީޑީ‬

‫‪ 9:00‬ން‬

‫‪ 3:30‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ހަކީމް‬

‫‪ 9:00‬ން‬

‫‪ 2:00‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ސިދުރާ‬

‫މިތަނުންދޭ ފަރުވާތަކުގެ ތެރޭގައި‪:‬‬ ‫ފުޓުނި އެޅުން‬

‫ދަތް ޖެހުން‬

‫ދަތް އިމްޕްލާންޓް‬

‫ދަތް ސާފުކުރުން‬

‫އޯރަލް ސަރޖަރީ‬

‫ކުރުން‬

‫ނަރުގަނޑު އެޅުވުން‬

‫ދަތް ހުދުކުރުން‬

‫އެ ޮޕއިންޓްމެންޓް ހެއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬

‫‪3325570‬‬

‫‪FOR APPOINTMENTS CALL‬‬ ‫ހުކުރު ދުވަސް ބަންދު ‪Friday Closed‬‬


‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލް‬

‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރ ‪30 NOVEMBER 2016 2016‬‬ ‫‪ 30‬ނޮވެމްބަރ ‪2016‬‬


30 NOVEMBER 2016

2016 ‫ ނޮވެމްބަރ‬30

cscDiawfiselck

Classifieds CONTACT: 3001515

)ަ‫ (ބުދ‬2016 ‫ ނޮވެމްބަރ‬30

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫ހިދުމަތްތައ‬

ް‫އެހެނިހެނ‬ 2 Bedroom apartment with attached toilet and kitchen dinning & sitting room with fully furnished in Coral Ville Gr Near Airport main Bus stop Hulhumale' MVR 20,000/- & 1 month advance TEL:7952782

Haadhee Guest House ި‫ ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައ‬،ް‫ދިފާޢީ ވަކީލުނ‬

12433

available.

.ް‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުނ‬

Majeedhee Magu infront

،ް‫ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނ‬،ް‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓ‬

of Athama Palace

،ީ‫ ވ‬.ީ‫ ސ‬،ް‫ރޕޯސަލ‬ ޮ ް‫ ޕ‬،ް‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލ‬

TEL:7703162 / 9953960 12292

:ޭ‫ މެލ‬:ް‫ މަލިޔާޅަމ‬:ަ‫ ތަމަޅ‬:ަ‫ސިންގަޅ‬

ް‫ހިފަން ބޭނުނ‬

ް‫ދޮންނަމެށިނ‬

ެ‫ ކޮޓަރީގ‬3 ް‫ސްރީލަންކާއިނ‬

ި‫ކަރަންޓްވައިރު ގޭސް އަދ‬

ު‫އެޕާޓްމަންޓެއް ދުވަހ‬

.ެ‫ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވ‬ TEL:7915551 12099

،ް‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުނ‬

ު‫ މީހަކ‬2 ަ‫ ނުވަތ‬1

،ް‫އެޓެސްޓް ކުރުނ‬

ު‫ ކޮޓަރި ފާހާނާއެކ‬1 ް‫އުޅޭގޮތަށ‬

،ް‫ ޖަމާޢަތ‬،ް‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބ‬

TEL:+94767828776 12437

ި‫އަމިއްލަ ތަކެތީގައ‬

ެ‫ އަބްލައީގ‬.‫މ‬

.ެ‫މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވ‬ ް‫ޖަންގްޝަން ސާފުކުރުނ‬

ް‫ދިވެހިބޭސްކުރުނ‬

ް‫ވިލިމާލެއިނ‬

،ް‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުނ‬

.ި‫ކުއްޔަށް ލިބެން އެބަހުރ‬

ް‫އޮޑިހަނު ދިވެހިބޭސް ކުލިނިކ‬

6500/-

،ް‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފުއްދުނ‬

ު‫އިތުރު މަޢުލޫމާތ‬

TEL:7791720 / 9690002

WIFI

Food and Drink Services

،ީ‫ ސިޓ‬،ް‫ ޤާނޫނީ ފޯމ‬،ީ‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނ‬

ް‫ބައިތިއްބާނެ ތަނެއް ކުއްޔަށ‬

‫ފެންމޯޓަރ‬

AC / NON-AC

،ް‫ އެގްރީމެންޓ‬،ް‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓ‬

ް‫ބިދޭސީ މުވައްޒަފުނ‬

ް‫ފުރިޖ‬

ROOM FOR RENT

،ް‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުނ‬

:ީ‫ ފާރިސ‬:ޫ‫ އުރުދ‬:ި‫ އިނގިރޭސ‬:ި‫ޢަރަބ‬

12449

ް‫ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކުރަނ‬

ް‫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށ‬،ް‫ވަކީލުނ‬

،ް‫ ނަން ބަދަލުކުރުނ‬،ް‫ނަން ފާސްކުރުނ‬

ީ‫އޭސ‬

ް‫މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރުނ‬

ި‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނ‬

)ް‫(ތަފާތު ބަލިތަކަށ‬

ަ‫ކުލަލުމާއި ފެންލީކު މައްސަލ‬

ް‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތ‬

)ެ‫(ފަތްޕިލާވެލީގ‬

.ެ‫ހައްލު ޮކށްދެމެވ‬

TEL:9770000

TEL:7726573

12384

12224

TEL:7820213 / 3308090 11529

ް‫ނަރުދަމާގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައ‬

TEL:7787388 / 7467388 12389

ް‫ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއަކަށ‬ .ް‫ޤުރުޢާން ކިޔަވައިދެނ‬ ް‫މައްޗަންގޯޅި ޗާންދަނީ މަގުނ‬

ާ‫ތުއްުތު ކުދިންނަށް ހުރިހ‬

ް‫ކުއްޔަށްދޭ ކޮޓަރިއެއ‬

ު‫މާއްދާތައް ޤުރުއާނާއެކ‬

‫ ރ‬6500/- ް‫ޖިންގަލްސް ކައިރިނ‬

ް‫ކިޔަވައިދެނ‬

ި‫ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރ‬

ެ‫ޑިސެމްބަރު މަހުގ‬ ‫ރ‬155.82 :ް‫އިޝްތިރާކ‬

ު‫އިތުރު މަޢުލޫމާތ‬

TEL:7601113

TEL:7320272

12493

12466

TEL:9737388 / 9901817 12490

Ma. Fiyajahaage, (1st floor) Nikagasmagu, Male’, 20166 Tel: (960) 3006063 Fax: (960) 3306061 Email: marketing@Ivesonline.biz

WE ARE LOOKING FOR DYNAMIC CANDIDATES FOR THE BELOW LISTED POSTS

1- Cashier - Hulhumale’. 2- Administrative officer - Male’. 3- Store Keeper - Male’. - Ability to work independently - Good communication skills - Team Player - Punctual

- Balances Priorities - Maintains Accountability - Good Management skills - Effective leader

DEADLINE : 1700hrs of 04th December 2016 All interested candidates: email CV and cover letter to admin@ivesonline.biz or submit to : Ives office, Ma. Fiyajahaage ( 1st floor ), Nikagas Magu , Male’. Maldives. ( Tel: 3006063 , Fax: 3306061)

ީ‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


30 NOVEMBER 2016

2016 ‫ ނޮވެމްބަރ‬30


30 NOVEMBER 2016

2016 ‫ ނޮވެމްބަރ‬30

The Premier Domestic Airline of the Maldives

Ref : VA/JOB-AD/2016/28

Villa Air Pvt. Ltd. is a part of a large group of companies under the umbrella of Villa Holdings, commonly known as Villa Group. Villa Air operates Flyme, the premier domestic Airline of the Maldives and Kaadehdhoo Airport. While we grow and excel in our services, we provide challenging opportunities for enthusiastic and qualified candidates to join our Team.

Position: Reservation & Ticketing Assistant Scope of the work:

Carrying out front office ticket sales, reservation call centre functions, receive and relay refund requests as per company policy and procedures.

Qualifications & requirements:

Completed GCE O’Level with minimum three passes including English & Mathematics. Outstanding and friendly personality. Must be at least 18 years of age. Previous experience in a Airline Reservations & Ticketing field can be an added advantage. Able to work odd hours on shift duty. Computer literate and fluent in spoken English & Dhivehi.

Responsibilities :

Answering telephone calls and providing relevant information regarding flyme flights. Handling walk-in customers.

ް‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬

3001515

Making Reservation & issuing tickets. Prepare sales returns and tallying the sales cash/counter cash. Visit and give support to PSA’s when required. Conduct pre-flight checks as briefed by immediate supervisor. Provide telephone support to ticketing agents.

Personal Skills/Attributes:

The right candidate will be organised, goal driven, people orientated and have strong attention to detail. Must be able to work independently within a small team and be prepared to work irregular hours.

Remuneration:

Based on experience and qualifications.

Work site: Male’

Application Submission:

Completed Application Form (Available from www.flyme.mv ) Curriculum Vitae together with Educational Certificate National Identity Card Copy along with Valid Police Report References from previous employer if available Before 1400hrs, 4th December 2016 to the following address; HUMAN RESOURCE DEPARTMENT Villa Air Pvt. Ltd. Faamudheyrige, 3rd Floor, Unit 3C Orchid Magu, Male', Rep of Maldives. Tel: 301 0382/301 0381 For more information please contact the telephone number stated above during official working hours. Only Shortlisted Candidates will be called for Interview

:ް‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އިޝްތިރާކ‬ ‫ރ‬155.82


‫ކުޅިވަރު‬

‫ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަ ްޕ‬ ‫އީގަލްސް ކާމިޔާބުކޮށްފި‬ ‫މިއީ މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސް‬

‫އީގަލްސް ބޮޑު ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް‪:‬‬

‫ހަނދާން ހުންނާނެ ގޯލެއް‪ :‬ރިޒޭ‬

‫ސާންތީގެ އެންމެ ބޮޑު އުފާ!‬

‫ހުވަފެނީ ދަތުރަށް ކަރުނައިގެ ނިމުމެއް!‬

30 november 2016 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives