Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ލުތުފީ ެގ‬ ‫މައްސަލަ‬ ‫ކު ީރ ސަރުކާރުތަކުގެ‬ ‫ބޮލަށް!‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ‬ ‫ބޮޑު‪ :‬އެމްއެންޑީއެފް‬ ‫‪03‬‬

‫ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ މިނިވަންކަން‬ ‫ނުގެއްލޭ ގޮތަށް‪ :‬ރައީސް‬ ‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ކޯޓާ ދޫކުރާ އުސޫލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ކޓާ ކަނޑައެޅުމުގައި‬ ‫ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ދޫކުރާ ޯ‬ ‫އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ބާރު ނުފޯރާނެ ގޮތަކަށް‬

‫ގތަށް ފިކްސް ކުރާނަން‪ .‬އޭރުން‬ ‫ކުރާނަން‪ .‬އެކަން އެ ޮ‬

‫ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އޭގައި ހުރި‬

‫އަވަސް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދެއް ހަރަދުކުރާ ރިސޯޓަކަށް އެ‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ‬

‫ކޓާ ވެސް ލިބޭނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަދަދުން ޯ‬

‫ލޖީ (އެންސީއައިޓީ) އާ އެކު‬ ‫އިންޕޮމޭޝަން ޓެކްނޮ ޮ‬

‫މައްސަލަ އަށް އަދިވެސް ހައްލެއް އައިސްފައި ނުވާކަން‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި ބަދަލާ އެކު އިކޮނޮމިކް‬ ‫މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓަރު ކޯޓާ ދޭތޯ ނުވަތަ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ހައްލު‬

‫ބިދޭސީން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ‬

‫ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާ‬

‫އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް‬

‫ނުދޭނެތޯ ކަނޑައަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މި އުސޫލުގެ‬

‫ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕީޑުގައި ކަންކަން ނުދާކަން‬

‫އިރު ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ކުރަނީ‬

‫މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ތެރެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ކޯޓާ‬

‫ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދިވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ކޓާ ދޫކުރާނެ ގޮތްތަކެއް‬ ‫ބޭނުން ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޯ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬މިކަމަށް ބަދަލުތައް‬

‫ވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނަގައި‪ ،‬އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް އޮތް‬

‫"ބޭނުންވާ ސްޕީޑުގައި ގެންދެވޭނީ ބޭނުންވާ‬

‫ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަސްލަކީ ބޭރުމީހާ މި ވިޔަފާރި ކުރަނީ‪ .‬ދިވެހި‬

‫ގތްތަކެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ގެނެވޭނެ ޮ‬

‫އންނަ ކޮރަޕްޝަން‬ ‫މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެކަމުގައި ޮ‬

‫ނަމަ‪ .‬ލަސްކަމެއް ހުރި ނަމަވެސް ގެންނަން ބޭނުންވާ‬

‫ކންމެ މަހަކު އެއްޗެ އްދީގެން‪ .‬އެކަމަށް‬ ‫މީހާ އަށް ޮ‬

‫މިސާލަކަށް މިވެނި އަގެއްގެ ރިސޯޓެއް އެޅުމަށް‬

‫ހުއްޓިގެން ދާނެ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުތައް މިއަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް ހައްލެއް ގެންނަން‬

‫ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ‪ ،‬ހެއްކާއި ގަރީނާ ހޯދައި‪ ،‬ގާނޫނީ ގޮތުން‬

‫މަސައްކަތް ކުރާނަން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ބޭނުންވާނީ މިވެނި އަދަދެއްގެ ބޭރު މުވައްޒަފުންކަން‬ ‫ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަން އިންޑަސްޓްރީއާ އެއްކޮށް މަޝްވަރާ‬

‫ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭންސީންގެ‬ ‫މައްސަލަ އަށް އަވަސް ހައްލެއް ނުގެނެވެނީ‪،‬‬ ‫ސިސްޓަމް ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް ލަސްވުމުން ކަމަށް‬

‫ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް‪ ،‬މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫ރާ އްޖެ އަށް ޓެރަރިޒަމް ެގ‬ ‫ނުރައްކާ ބޮޑު‪ :‬އެމްއެންޑީއެފް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އތް މަގުތައް ބަންދުކޮށް‪،‬‬ ‫އެގޮތުން ކޮރަޕްޝަނަށް ޮ‬ ‫ކޓާ ނެގުމުގެ ކަންކަމުގެ ޕްރޮސެސް‬ ‫ވިސާ ނެގުމައި ޯ‬

‫ރާއް ޖޭގައި ބޭރު ެގ‬ ‫އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް‬ ‫ހަދާކަށް ނު ދޭނެ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއް ބޭރު ގައުމެއްގެ‬

‫އަޅާފައި ބާއްވާނެ ތަނެއް ނެތުމުން ވަރަށް ބޮޑެތި‬

‫އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ދޫކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް‬

‫ގންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫ޮ‬

‫ފސް‪ ،‬މޭޖާ ޖެނެރަލް‬ ‫ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ޯ‬

‫ބައެއް އުޅަނދުތައް ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައި އޮންނަން ޖެހޭ‬

‫އަބްދުﷲ ޝަމާލް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަން ޒުހައިރު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކސްޓް ގާޑުގެ އުޅަނދުތައް‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ ޯ‬

‫އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދަން‬

‫އެޕްރީލް ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގެ ތިން‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހޓަލުގައި ނުވަ މީހަކު‬ ‫ފައްޅިއަކާއި ލަގްޒަރީ ތިން ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އިދިކޮޅު‬

‫ބމުގެ ހަމަލާތަކުގައި‬ ‫އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން ދިން ޮ‬

‫އަޅާފައި ބާއްވާނެ ބަނދަރެއް ނެތް ކަން‪.‬‬

‫ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު‬

‫ބޑެތި އުޅަނދު މެއިންޓެއިންކޮށް‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮ‬

‫ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލަތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ‬

‫‪ 258‬މީހުން މަރުވެ ‪ 500‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬

‫ކިޔަމުންނެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި‬

‫ބަލަހައްޓަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނޫން‪"،‬‬

‫ބޑުވެފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ ޮ‬

‫ޒަޚަމްވި އެވެ‪ .‬ހަމަލަތަކާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި އަދިވެސް‬

‫އެއީ ރާއްޖެ އިންޑިއާގެ ދަށަށް ގެންދަން އެ ގައުމުން‬

‫ޒުހައިރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެމްއެންޑީއެފުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސެވެ‪.‬‬

‫ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު‬

‫އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސްވެރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫އެމްއެމްޑީއެފްގެ ހެޑްކުއާޓަރުގައި ބޭއްވި‬

‫އެމްއެމްޑީއެފްގެ ހެޑްކުއާޓަރުގައި ބޭއްވި‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުޅަނދުތައް‬ ‫ކށް ބަލަހައްޓަން އަރުވާ ޑޮކެއް ވެސް‬ ‫މެއިންޓެއިން ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި "މިހާރު"ން ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި‬

‫އފް ޑިފެންސް‬ ‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް ޮ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝަމާލް‪ ،‬މި‬

‫ނެތެވެ‪ .‬ބައެއް އުޅަނދުތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ބައެއް‬

‫ފސް ބްރިގޭޑިއާ‬ ‫ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ޯ‬

‫ފޯސް‪ ،‬މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ‬

‫މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އަސްކަރީ ބޭސްއެއް‬

‫ޑޮކްތަކަށް އެރުވޭނެ ކެޕޭސިޓީ ނެތް އުޅަނދުތަކަކަށް‬

‫ޖެނެރަލް އަބުދުއްރަހީމް އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫އނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ‬ ‫ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ޮ‬

‫ހަދަން ބޭރުގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދިނުމަށް ދިވެހި‬

‫ކށް ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ނުދެވުމުގެ‬ ‫ވާތީ މެއިންޓެއިން ޮ‬

‫ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމަކަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލައެއް‬

‫މަސައްކަތް ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން‬

‫ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އިން ވެސް‬

‫ދަތިތައް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނިއުޒިލެންޑުން މިސާލު ނަންގަވައި އަބްދުއްރަހީމް‬ ‫އތް ގައުމެއް ކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވީ އެއީ ވަރަށް އަމާންކޮށް ޮ‬ ‫ހީކޮށްގެން ތިއްބައި އެ ގައުމަށް ވެސް ޓެރަރިސްޓް‬ ‫ހަމަލައެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނިއުޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކަށް ބަޑި ހިފައިގެން‬ ‫މީހަކު ވަދެ މުސްލިމުންތަކެއް މަރާލި މައްސަލައިގައި‬

‫އެގޮތުން ޒުހައިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ނެންގެވީ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬ޓެރަރިޒަމްގެ‬

‫ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން‬

‫ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅަން މުއައްސަސާތަކުން‬

‫ހދުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި‬ ‫މިލިޓަރީ ކެޕޭސިޓީ ޯ‬

‫ކޯސްޓް ގާޑު ޝިޕް ގާޒީ އެވެ‪ .‬އެ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓް‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އެއްވެސް ތަނެއް ބޭރުގެ އަސްކަރީ ބޭސްއަކަށް‬

‫ނުކުރެވޭތާ ތިން އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫"ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް‬

‫ނުދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އުތުރު ތިލަފަޅު އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ‬

‫ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ރެސްޕޮންޑް‬ ‫ކުރަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން މި‬

‫މަރުކަޒެއް ހަދަން ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް‬

‫ދަނީ‪ "،‬ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދގު ކުރައްވައި ޝަމާލް‬ ‫ފެތުރިފައިވާތީ އެ ތުހުމަތުތައް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ޒުހައިރުގެ ވާހަކަތަކަށް ބާރު ދެއްވައި‬ ‫ޝަމާލް ވިދާޅުވީ އިސްކަންދަރު ޝިޕް އޮޕަރޭޓް‬ ‫ނުކުރާތާ ވެސް ހަތް އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލންޗެއް‪ .‬ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު‬ ‫"އިންޝުއަ ޯ‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ ތަނުން ބައެއްގައި ކޯސްޓް ގާޑުގެ‬

‫އތީ‪ "،‬ޝަމާލް ވިދާޅުވި‬ ‫ލޯންޗު މެއިންޓެއިން ނުކުރެވި ޮ‬

‫ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ‪ .‬މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން‬

‫ސިލްސިލާ ތަމްރީންތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ‬

‫އުޅަނދުތައް އަޅާފައި ބޭއްވުމަށާއި މެއިންޓަނަންސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބަޑީގެ ހަމަލަތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުންތަކެއް‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ވަކި އިތުރު ކަމެއް މެދުވެރިގެން ގެންދާ‬

‫ގތަށް ހެދުމުގެ ވިސްނުން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރެވޭ ޮ‬

‫ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތަމްރީނުތަކެއް ނޫން ކަމަށް ދިވެހި ސިފައިން‬

‫ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ޝަރީއަތް އެ ގައުމުގައި މިހާރު‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވަށްޓެރި ލަންކާގައި ވަރަށް‬

‫އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ދާދި ފަހުން‬

‫ގތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އަމިއްލަ ރިޕެއާ‬ ‫އެ ޮ‬

‫އޮތީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އޭރު ސިފައިން ބުނި ގޮތުގައި‬

‫ޒުހައިރު ވިދާޅުވީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު‬ ‫ބެލެހެއްޓުމުގެ މެކޭނިޒަމެއް ހަމަޖެހިގެން ގޮސްފި ނަމަ‪،‬‬ ‫މަސް ކަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވާނެ‬

‫ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން މިދިޔައީ‪ .‬އޭގެ‬

‫ތަމްރީންތައް ބާއްވަނީ ދިމާވެދާނެ ހާލަތަކަށް‬

‫ވަސީލަތްތަކެއް ހުރުން މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހުރިހާ އުޅަނދުތަކެއްގައި ޓްރެކިން‬

‫އތް ނުރައްކާ ބޮޑުވެއްޖެ‪.‬‬ ‫ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ޮ‬

‫ތައްޔާރުވުމަށެވެ‪.‬‬

‫އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އެފަދަ ތަނެއް ގާއިމު ކޮށްފި ނަމަ‪،‬‬

‫ޑިވައިސް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫ކޯސްޓް ގާޑުގެ ކެޕޭސިޓީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވާނެ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް ގައުމަކަށް ނުރައްކަލެއް ނެތެކޭ ނުބުނެވޭނެ‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް ވެސް އެ ނުރައްކާ‬ ‫އތް‪ "،‬އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެބަ ޮ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ނުރައްކަލުން ދިފާއުވުމަށް‬

‫ލަންކާގެ ހަމަލައަށް ފަހު ރާއްޖެއަށް ޓެރަރިޒަމްގެ‬ ‫ބޑު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި އިރު‪،‬‬ ‫ނުރައްކާ ޮ‬ ‫އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާ ގުޅުން ހުރި‬

‫ކންމެ މަސައްކަތެއް‬ ‫އެމްއެންޑީއެފުން ކުރަން ޖެހުނު ޮ‬ ‫ކުރަން ސިފައިން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އައިއެސްއާ ގުޅުން ހުރި ބަޔަކު‬

‫ތްރެޓު އެސަސްމެންޓް މެކޭނިޒަމްތައް ހަރުދަނާކޮށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ވީހާވެސް އަވަހަށް އެހީތެރިކަން‬

‫ދިވެހިންތަކެއް އައްޑޫން ހައްޔަރު ކުރި ކަމަށް ސޯޝަލް‬ ‫މީޑިއާގައި އިއްޔެ އަޑު ފެތުރިފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫އެކަންކަމުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ‬

‫ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ޝަމާލް ވިދާޅުވި‬

‫އައްޑޫން ހައްޔަރު ކުރި ކަން އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ޓްރެކިން ޑިވައިސް‬ ‫ޒުހައިރު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އުޅަނދުތަކުގައި ގާއިމު ކުރަނީ‪ ،‬އެއްވެސް އުޅަނދެއް‬

‫އިސްކަންދަރު ޝިޕް ގްރައުންޑްވެފައި ހަތް އަހަރު!‬

‫ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ‪ .‬އަދި އަލަށް ބަހައްޓާ‬ ‫ރާޑަރުތަކާ އެކު ‪ 18‬ޕަސަންޓު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު‬

‫ކމާންޑަރު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް‬ ‫ކސްޓް ގާޑުގެ ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫އަލީ ޒުހައިރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެމްއެންޑީއެފްގެ އުޅަނދުތައް‬

‫ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ލުތުފީގެ މައްސަލަ ކު ީރ‬ ‫ސަރުކާރުތަކުގެ ބޮލަށް!‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ މިނިވަންކަން‬ ‫ނުގެއް ލޭ ގޮތަށް‪ :‬ރައީސް‬

‫"ސްރީ ލަންކާގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ލުތުފީގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ދޭތޯ އާއި‬ ‫އޭނާއަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސްރީލަންކާގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެފައިވާ‬ ‫މީހަކަށްވާތީ‪ ،‬ސްރީލަންކާގައި އޭނާއަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ހޯދާ މީހެއްތޯ‬ ‫ބަލައި އަދި އޭނާއާ މެދު އެއްވެސް ތަހުގީގެއް ހިނގަމުންދޭތޯ ބަލައި އަދި އަބްދުﷲ‬ ‫ލުތުފީއަކީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ހޯދާ މީހަކަށްވާތީ‪ ،‬ސްރީލަންކާގެ އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ‬ ‫ކްލިއަރެންސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން ދެ އެވެ‪"،‬‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ތ އާއި އޭނާއަކީ ގިނަ‬ ‫މައްސަލައެއް ބަލަމުން ދޭ ޯ‬ ‫ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސްރީލަންކާގައި ގަވާއިދާ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހިލާފަށް އުޅެފައިވާ މީހަކަށްވާތީ‪ ،‬ސްރީލަންކާގައި‬

‫ފިލައިގެން އުޅުނު ހ‪ .‬ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ‬

‫އޭނާއަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ހޯދާ މީހެއްތޯ‬

‫ބޑު ތަފްސީލެއް ނުދީ‪،‬‬ ‫ރާއްޖެ ގެނައުމާ ގުޅޭ މާ ޮ‬

‫ބަލައި އަދި އޭނާއާ މެދު އެއްވެސް ތަހުގީގެއް‬

‫ރައީސް ސިންގަޕޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި‪ ،‬ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ :‬ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ މިނިވަންކަމަށް‬

‫އޭނާ ފިލައިގެން އުޅޭކަން ކުރީ ދެ ސަރުކާރަށް އެނގި‬

‫ތ ބަލައި އަދި އަބްދުﷲ ލުތުފީއަކީ‬ ‫ހިނގަމުންދޭ ޯ‬

‫އަޅާނުލައި ތިބި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން‬

‫ހދާ މީހަކަށްވާތީ‪ ،‬ސްރީލަންކާގެ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ޯ‬

‫ހުރަސް ނޭޅޭނެ ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި ‪ --‬ފޮޓޯ‪/‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލުތުފީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މިއަދު‬ ‫މެންދުރުފަހު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ‪-2012‬‬

‫ހދަންޖެހޭ ކްލިއަރެންސް ހޯދުމުގެ‬ ‫އިދާރާތަކުން ޯ‬ ‫މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން ދެ އެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައި ވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ލުތުފީ ގެނައުމަށްޓަކައި ލަންކާގެ ކަމާބެހޭ‬

‫‪ 2016‬އާ ދޭތެރޭ ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތިން ލުތުފީ‬ ‫ފިލައިގެން އުޅުނު ތަންތަނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އޭރުގެ‬

‫ފަރާތްތަކުގައި އެދިފައިވާ ކަންކަމަށް އަވަސް‬

‫ސަރުކާރުތަކަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭރު‬

‫ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕޮލިސް ފޯސްގެ‬

‫ކމިޝަނަރު މުހައްމަދު‬ ‫ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ ޕޮލިސް ޮ‬

‫އފް ޕޮލިސް ސީޑީ‬ ‫އެކްޓިން އިންސްޕެކްޓާ ޖެނެރަލް ޮ‬

‫ހަމީދު ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕްރޮފެޝަނަލް‬

‫ވިކްރަމަތުނަ އާއި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން‬

‫ސްޓޭންޑާޑްސް އިން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން‬

‫ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓާ ޖެނެރަލް‬

‫ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުން އަދި ސިޓީން އެކި‬ ‫ރަވީ ސެނަވިރަތުނަ އަށް ޯ‬

‫ކުށެއް ނެތް ‪ 19‬ދިވެއްސެއްގެ ލޭ އޮހޮރުވާލި‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށާއި ލުތުފީގެ‬ ‫ފަހަރުމަތިން މުއާމަލާތް ޮ‬

‫ކށް ހުރި‪ ،‬ލުތުފީ‬ ‫ނވެމްބަރު ‪ 3‬ގެ ހަމަލާގައި އިސް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކައިރީގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެ ގައުމުގައި‬

‫އެމްބަސީ އަށް ދިޔައީ މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 1‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަކަން ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރި‬

‫އެމްބަސީ އަށް ހާޒިރުވެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން އެނބުރި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން‬ ‫ދުވަހުން ފެށިގެން ޮ‬

‫ގސް އޭނާ އެމްބަސީގެ‬ ‫މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ‪ 1‬ގައި ޮ‬

‫ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫ބެލުމުގެ ދަށަށް އަމިއްލަ އަށް ދިޔަ ކަމަށް ދިވެހި‬

‫ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އުމަރު‬ ‫ފުލުހުން ހާމަކުރީ ކުރީގެ ޯ‬

‫ރާއްޖެ ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގތުގައި މުޅި ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ބާގީ ލުތުފީގެ ޮ‬

‫ލުތުފީ‪ ،‬ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އަށް‬

‫ނަސީރު އެކަން ފަޅާ އަރުވާލުމާ އެކު ސަރުކާރަށް އައި‬

‫މަޝްހޫރުވެފައިވާ ލުތުފީ ފިލީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫ފިއްތުންތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އަދި ލުތުފީ ‪ 48‬ގަޑިއިރުގެ‬

‫ޖެނުއަރީ‪ 2010 ،16 ،‬ގައި ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިޔާ‬

‫ތ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް‬ ‫ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެނެވޭ ޯ‬

‫ގތުން ކުރީގެ ރައީސް ޑރ‪.‬‬ ‫އަށް ފޮނުވުމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިދިޔަ އަންގާރަ‬

‫މުހައްމަދު ވަހީދާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫ދުވަހު މީޑިއާގައި ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު‬

‫ސަރުކާރުގައި އެކަމަށް އިހުމާލުވި ކަމަށް ބަލައި‬

‫މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއާ ހަމަވި އިރު ވެސް‬

‫ފުލުހުން އަންނަނީ އެކަން ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެކަމެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެހެން ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ކުރާ‬

‫އިސްކަން ދީގެން‪ "،‬މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު‬

‫މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް އެއްވެސް‬

‫‪ 17‬ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން‬

‫ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ‬

‫ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި‬

‫ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު‬

‫ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް އިއްޔެ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ކޮމަންވެލްތުގެ‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ފެއްޓެވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި‪ ،‬އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ‬

‫މެމްބަރުކަން އަލުން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އޭރުން‬

‫ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި‪ ،‬ރައީސް ވިދާޅުވީ‬

‫ގިނަ އެހީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ލިބެން‬

‫އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތްއިރު ރާއްޖެ‬

‫ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ސިންގަޕޫރަކީ‬

‫ގތުން އެކަހެރިވެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޮތީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޮ‬

‫ވެސް ވަރަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ދެމުންދާ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ‬

‫ގައުމެއް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި‪ ،‬ރައީސް ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ގތުން އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާ އެކު‬ ‫ސިޔާސަތު އޮތް ޮ‬

‫ދަތުރުފުޅުގައި ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ގައުމުގެ‬

‫އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތީ ގޯސްވެފައި ކަމަށާއި‬

‫ސއިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ދެމެދުގައި‬

‫އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް‪ ،‬ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން‬

‫"އޭގެ ތެރޭގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ‬

‫މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް‬

‫އެއްބަސްވުމެއް ވެސް ހިމެނޭ‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސިންގަޕޫރުގައި އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫އެކަމަކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވެސް‪،‬‬

‫ދިވެހިން މިހާރު ވެސް އުޅެމުންދާ ކަން ފާހަގަ‬

‫ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ފަދަ ކަމަކަށް‬

‫ކުރައްވައި‪ ،‬ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނާ އެކު ގާތް‬

‫ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި‬

‫ގުޅުމެއް އުފައްދަން ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެމްބަސީން މިހާރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވަށްޓެރިންނާއި ރާއްޖެ އަށް‬

‫ކންމެހެން އެމްބަސީ އަށް‬ ‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪ޮ ،‬‬

‫ޔ އެދޭ ގައުމުތަކާ އެކު ގުޅުންތައް އުފައްދާނީ‬ ‫ހެ ޮ‬

‫ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން ކަންކަން‬

‫ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް‪،‬‬

‫ކށް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ‬ ‫އޮންލައިން ޮ‬

‫ގތަށް‪ .‬އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ‬ ‫ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ތަރައްގީ އަށް ފައިދާ ލިބޭ ޮ‬

‫"ސްރީ ލަންކާގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ލުތުފީގެ‬

‫މުހިންމީ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫން‪ :‬ފައްޔާޒް‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މި ސަރުކާރަށް މުހިންމީ މާސިންގާ‬

‫ގަބޫލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ އެކްސްޕެކްޓޭޝަން ހައިކަން‪.‬‬

‫އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް‬

‫ލަސްވި ނަމަވެސް ކަންކަން ކުރާނީ ޕްލޭނިން‬

‫ކށްފި ނަމަ އޭގެއިން ނުކުންނަ‬ ‫ކަންކަން އަވަސް ޮ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ޓެކްސްގެ ސިޔާސަތަށް‬

‫މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރު ކުރާ މާސްޓާ ޕްލޭނާ‬

‫ގސް ވެދާނެ‪ "،‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަތީޖާ މާ ޯ‬

‫ގެންނަ ބަދަލުތައް ކަނޑައަޅައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ‬

‫އެއްގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް‬ ‫ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކންމެ ކަމެއް ވެސް‬ ‫ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ނޫން ކަމަށައި ޮ‬

‫ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް‬

‫ކުރާނީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ރާވައިގެން ކަމަށް‬

‫ފަސޭހަ އިން ފައިސާ ވަންނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް‬

‫އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް މިއަދު‬

‫ސަރުކާރުން އިސްކަންދެ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ބޮޑެތި‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނމިކް މިނިސްޓްރީން‬ ‫ރައީސް އޮފީހުގައި އިކޮ ޮ‬ ‫ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި "މިހާރު" ން‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އަށް އެކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ޮ‬ ‫ނމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިކޮ ޮ‬ ‫ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދާ އިރު‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫"ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާލުމަށް‪ ،‬ލޮލުގައި އަނދުން‬ ‫ގސް ކޮނެލައި ހޭވުން‪،‬‬ ‫އެޅުވުމަށް އެކްސްކަވޭޓަރެއް ގެން ޮ‬ ‫މި ކަންކަން ކުރާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން‪"،‬‬ ‫ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ކުރިމަގުގައި ވެސް އުމްރާނީ‬

‫މަޝްރޫއުތައް ރާއްޖެ އަށް ނުގެނަޔަސް‪ ،‬މިހާރު ހުރި‬

‫ސަރުކާރުގައި ހިންގި ބައެއް މަޝްރޫއުތައް މިހާރު‬

‫ބޑު "މާސިންގާ"‬ ‫ދަތިތައް ނައްތާލުމަކީ ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަނަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ރޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން ލަސްވުމަކީ‬

‫ދެންނެވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި‬

‫"ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލައިގެން‪،‬‬

‫ސަރުކާރުގެ މާސްޓާ ޕްލޭނާ ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތައް‬

‫ވިޔަފާރިތައް މިނިވަން ކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ‬

‫ކރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ‬ ‫އަދި މަޝްރޫއުތަކުގައި ޮ‬

‫ބޑުވާން ޖެހޭނީ ޕްލޭން ނުކޮށް ކަންކަން‬ ‫ކަމަށާއި ކަން ޮ‬

‫ލަސްވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަށް ރާވަން ވަގުތު ނަގާތީ‬

‫މޅު ކަންތައް‪ "،‬އޭނާ‬ ‫އިގްތިސާދަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ޮ‬

‫ކަންކަން ހުރުމުން އެކަންކަން ވެސް ބަލާނެ ކަމަށް‬

‫ކުރާ ނަމަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެއީ ވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ޕްލޭން ކުރެވިގެން‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން‬

‫އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުރި ދަތިތައް‬ ‫ފރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ‬ ‫ނައްތާލުމަށްޓަކާއި ޮ‬

‫ލަސްވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގު‬ ‫ކުރަނިކޮށް ޑީޑީ ފުރައިފި‬

‫މައުމޫން‪ ،‬ލަންކާގައި އު ޅޭ ދިވެހިންނާ‬ ‫ބައްދަލުކުރައްވައިފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަނޑިޔާރު‬ ‫އަބްދުﷲ ދީދީ މި‬ ‫މަހުގެ ‪ 20‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގަށް‪،‬‬

‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ފުލުހުން‬ ‫އަށް ތުހުމަތު ކުރާ ޮ‬ ‫އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް‬

‫ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބމުގެ ހަމަލާ ދިން އިރު ވެސް‬ ‫‪ 21‬ގައި އީސްޓާ ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި‬

‫އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ބޭސްފަރުވާ އަކަށް އެ ގައުމުގަ‬

‫ވަޑައިގަންނަވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪:‬‬

‫އުޅޭ ދިވެހިންނާ އެކު މައުމޫން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް‬

‫ކުރައްވާފައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިއީ އެ‬

‫ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫‪ 100‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިޔަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ހަމަލާ އަށް ފަހު މައުމޫން ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި‬

‫ބޑުވުންތައް މައުމޫން އެއްސެވި ކަމަށް‬ ‫މީހުންގެ ކަން ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫އެކަން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ބުނެފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޑީޑީގެ މައްޗަށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު‬ ‫ގތަކަށް ހުކުމްތައް ނެރުމަށް‬ ‫ކުރެވޭ މީހަކު ވަކި ޮ‬

‫ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ހިޔާނާތުގެ‬

‫ކމިޓީގެ ފަސް މެމްބަރުން‬ ‫ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގު ޮ‬

‫ކަމަށް ފުލުހުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސަސް ކޮމިޝަން‬

‫ބަލަމުން އަންނަ މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ‬

‫(ޖޭއެސްސީ) އަށް އަންގާފައި ވީ ނަމަވެސް އެކަމުގައި‬

‫ފނުވި ސިޓީއަކާ ހަވާލާދީ‬ ‫އަޑުއެހުމުގައި ފުލުހުން ޮ‬

‫ފުލުހުން ޑީޑީއާ މިހާތަނަށް ސުވާލުކުރި ކަމެއް ނޭނގެ‬

‫އެހެން މައްސަލައެއްގައި ވަނީ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު‬

‫އެވެ‪ .‬ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގުގައި ވެސް ޑީޑީ ވަނީ‬

‫ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ކުރިން ހައްޔަރުކުރި‬

‫އެކަން ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޕާސްޕޯޓު ވެސް‬

‫ކށްލުމާ ބެހޭގޮތުން މީހަކު "ސަސްޕެކްޓް‬ ‫ދެ މީހަކު ދޫ ޮ‬

‫އެކަން އެ ކޮމިޝަނަށް އެންގެވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ދަތުރުފުޅުގައި‪ ،‬އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް‬

‫އަބްދުލްއަލީމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ލަންކާގައި‬

‫މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު ޑީޑީއާ‬

‫ހިފަހައްޓާފައި ނެތް ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ނުރަސްމީ‬

‫އަށް ވަޑައިގެން މި އުޅުއްވަނީ ބޭސްފަރުވާ އަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން މިދިޔަ އޭޕްރީލް‬

‫މައުމޫންގެ އަރިހުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރައްވާ‬

‫ފައިސާ ލިބިފައި އޮތުމެވެ‪.‬‬

‫ޖޭއެސްސީން ބުނީ ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ ފުރާވަޑައިގަތީ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސްރީ‬

‫ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައުމޫން ލަންކާ‬

‫ގސްވުމުން މައުމޫން ވަނީ ދަތުރުފުޅު‬ ‫އިތުރަށް ޯ‬

‫ފަނޑިޔާރުންނަށް ފައިސާ ދިންއިރު ޑީޑީ އަށް ވެސް‬

‫ގުޅޭ ކަމެއް ފާހަގަވެގެން އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ‬

‫މިހާރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ހާލަތު‬

‫ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ އެކު‬

‫ކށް‪ ،‬އެމަނިކުފާނު މެލޭޝިއާ‬ ‫ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަނި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ޕާޓީއާ ގުޅުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ބައެއް‬ ‫ފމުތައް ހަވާލުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫މީހުންނާ ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ "1‬އާ މުއާމަލާތް ކުރަމުން ދިޔައިރު‪ ،‬ހައްޔަރުކުރި‬ ‫ދެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު "ސަސްޕެކްޓް ‪ "1‬އެކަން‬ ‫ފަނޑިޔާރު ޑީޑީއާ ހިއްސާކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މި ތަނުގައި ކުރިމަތިވެފައި ހުރި ދަތިތަކުގެ‬

‫ބމުގެ ހަމަލަ އަށް ފަހު‪ ،‬ލަންކާގެ‬ ‫އީސްޓާ ޮ‬ ‫މަސްރަހު ނުތަނަވަސްވުމުން ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް ވަނީ‬

‫ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން (މައުމޫންއާ) ހިއްސާ ކުރެއްވީ‪"،‬‬

‫އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ދިވެހިންގެ‬

‫މައުމޫނާ އެކު‪ ،‬މި ވަގުތު ލަންކާގައި ހުންނެވި އަލީމް‬

‫އތް ނުތަވަސްކަން ކުޑަކުރުމަށާއި ރާއްޖެ އޮތީ‬ ‫މެދުގައި ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާއާ އެކު ކަން ހާމަކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެކި‬

‫ގތުގައި‪ ،‬މައުންޓުލެވީނިއާ‬ ‫އަލީމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ތަފާތު ފަހަރު މަތިން އެ ގައުމަށް‬

‫އތް ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން ވަނީ‪،‬‬ ‫ގައި ޮ‬

‫ވަޑައިގެންފައި ވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ލަންކާގައި އުޅޭ‬

‫ފމް މޫވްމަންޓް"ގެ ނަމުގައި މައުމޫން‬ ‫"މޯލްޑިވްސް ރި ޯ‬

‫އޅުން ފިލުވުމަށް ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ‬ ‫ދިވެހިންގެ ހާލު ޮ‬

‫ކށް ހުންވައިގެން އުފައްދަވަން މަސައްކަތް‬ ‫އިސް ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ކަމަށް އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފމު ވެސް ހުށަހަޅައިފަ‬ ‫ކުރައްވާ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކޮށް‪ޯ ،‬‬

‫ޝިދާތާ ާހޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި‬ ‫ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ‬

‫ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ނުލިބެ އެވެ‪ .‬ފުލުހުން ބުނެފައިވާ‬

‫ގެއްލުނު ޝައިމް އަބްދުﷲ ގެ މައްސަލައިގައި‬

‫ހދުމަށްޓަކައި ބައެއް ސީސީޓީވީ‬ ‫ގޮތުގައި ޝައިމް ޯ‬

‫އާދަމް ޝަމީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ސުވައިދު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ނުފެންނަ ކަމަށް‬

‫ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ޖަވާބުދާރީ‬

‫ފުޓޭޖުތައް ވެސް ވަނީ ބަލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރެއްގައި ޑީޑީ ރާއްޖެ‬

‫ކށްލަން އޭރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން‬ ‫ނިންމައި‪ ،‬އޭނާ ދޫ ޮ‬

‫ކުރުވުމަށްޓަކައި އޭނާ ހާޒިރުކުރި ރައްޔިތުންގެ‬

‫އިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތީ ޖޭއެސްސީގެ ހުއްދައާ‬

‫ނިންމީ ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ރޭ‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ސިއްރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ޝައިމް ގެއްލުނީ ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބެލުމުން ކަމަށް‬

‫ޑީޑީގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ‬

‫އެކު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ އެނބުރި‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ސ‪ .‬ހުޅުދޫ އަތިރިއާގޭ މުހައްމަދު‬

‫ގތުން ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ‬ ‫ފުލުހުންގެ ސިޓީގައިވާ ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އަދި ޖެންޑާ‬

‫ކމިޝަނަށް އެނގޭނެ‬ ‫ވަޑައިގަންނަވާނެ ތާރީޚު ވެސް އެ ޮ‬

‫އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅަކަށް މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ‬

‫ކަމަށް އާދަމް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރުކަން‬

‫ކމިޓީން ވަނީ ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލަ‬ ‫ޮ‬

‫އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝައިމް ގެއްލުނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓާ‬

‫ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން‪ ،‬ސަސްޕެކްޓް‬

‫ދިރާސާކުރަން ރޭ ‪ 8:00‬އަށް އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ އެއްބަހެއް ނުވި‬

‫‪ 1‬އަށް މެސެޖް ކުރައްވާފައި ވެ އެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ގޮތުގައި‬

‫ޝިދާތާ ހާޒިރުކުރީ ‪ 9:00‬އަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މީޑިއާގެ ފިއްތުންތަކާ ހެދި ފަހުން ބުނީ‬

‫ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން ޑީޑީ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފަ‬

‫އެ ސިޓީގައި އިޝާރާތް ކުރަނީ ދާދިފަހަކާ ޖެހެން އެ‬

‫ބައްދަލުވުން ފެށުމާ އެކު‪ ،‬އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން‬

‫އެ ކުއްޖާ ގެއްލުނީ ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ‬

‫މަގާމުގައި ހުންނެވީ ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ އަނބިކަނބަލުން‬

‫ސިއްރު ކުރަން ފާސްކުރީ އެވެ‪.‬‬

‫ހިޔާ "އަމާން"ގެ ކޮމްޕައުންޑުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެކަން އެންގެވުމަށް ޖޭއެސްސީ އަށް ހާޒިރުކުރި‬

‫ޣާނިއާ އަބްދުލްޣަފޫރަށެވެ‪.‬‬

‫ޑީޑީ އަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީން‬ ‫ވަނީ މި މަހުގެ ‪ 12‬ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސުޕްރީމް‬

‫ފުރަތަމަ ރޭ ވަނީ ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ އަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން‬ ‫ޖޭއެސްސީ އަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް އެ‬

‫ކށްފައިވަނީ މި މަހުގެ‬ ‫ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ޮ‬

‫ހިޔާ އަށް ގެންދިޔައީ އެސެސްމަންޓުތައް ހަދަން‬

‫ޖިނާއީ އެއްވެސް އަމަލެއް ދުވަހަކު ވެސް ހިންގަވާފައި‬

‫ހދުމަށް ފުލުހުން ތިން‬ ‫‪ 18‬ވަނަ ދުވަހެވެ‪ .‬އެ ކުއްޖާ ޯ‬

‫އތް ކުއްޖެއް ނޫން‬ ‫ކަމަށާއި އެއީ ހިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ޮ‬

‫ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާއިރު އަދި ވެސް އޭނާއާ‬ ‫ގެއެއް ބަލައި ފާސް ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޑީޑީ ވަނީ ރިޝްވަތުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އަދި‬

‫ކޮމިޝަނުން ދިން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި‬

‫ލުތުފީ އެމްބަސީގައި ހުރިކަން‬ ‫ލަންކާ ފުލުހުންނަށް ނޭނގޭ‬ ‫ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން އަދި ވަކި އެއްޗެއް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޮ‬

‫ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަށް‬

‫ނުބުނެ އެވެ‪ .‬އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަ އޮފް‬

‫ގޮސް ހަވާލުވި ހ‪ .‬ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ އެ‬

‫ކމިއުނިކޭޝަންސް މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫އެމްބަސީގައި ހުރިކަން ލަންކާގެ ފުލުހުންނަށް ނޭނގޭ‬

‫އެމްބަސީގައި ލުތުފީ ހުރި މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ‬

‫ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރިން ނެރެފައިވާ ބަޔާން‬

‫ލަންކާގެ "ނިއުސް ފަސްޓް" ނޫހުގައިވާ‬ ‫ގތުން ލަންކާގެ ފުލުހުންނާ‬ ‫ގޮތުން‪ ،‬ލުތުފީއާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ސުވާލުކުރުމުން‪ ،‬ލުތުފީއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތް‬ ‫ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަށް‬

‫ކމެންޓެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފިޔަވައި އެ މައްސަލައިގައި ޮ‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމާ ގުޅޭ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ކަންކަން ހަމަޖައްސަނީ ސީދާ ދިވެހި ފުލުހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ލުތުފީ‪ ،‬ލަންކާ ގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ‬ ‫ގައި ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު އެތައް ބަޔަކު ކުރަމުން‬

‫ލމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ބޭނުން ކޮށްގެން‬ ‫ލިބިފައިވާ ޑިޕް ޮ‬

‫އައި ނަމަވެސް އޭނާ ގެންގުޅޭ ތަނަކާ މެދު ދިވެހި‬

‫ޓެރަރިސްޓަކަށް ހިމާޔަތް ދިން މައްސަލައިގައި (ސްރީ‬

‫ސަރުކާރުން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ހޯދަން އުޅެ‬ ‫ލަންކާގެ) ޮ‬

‫މިކަން ފަޅާއެރުމާ ހަމައަށް ވެސް ލުތުފީ އެމްބަސީގައި‬

‫ނުލިބުނު" ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާގެ ނޫހެއްގައި ޖެހި މި ޚަބަރާ ގުޅިގެން‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓާ ޝައިމް ‪،14‬‬

‫ކުށުގެ ވެށިން ގެނައި ކުއްޖަކަށް ވާތީ‪ ،‬ކުޑަކުދިންގެ‬

‫ގެންގުޅުނު ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ވެސް ދިވެހި‬ ‫ސަރުކާރަކުން ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންގެ މައުލޫމާތު‬ ‫ކުރިން އެނގޭ ނިޒާމެއް‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ފަސިންޖަރުންގެ މައުލޫމާތު ކުރިން ހިއްސާ ކުރަމުން‬ ‫އަންނަ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަންނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމުން‪،‬‬ ‫ރާއްޖެ އަންނަ އަދި ރާއްޖެ އިން ފުރާ މީހުންގެ‬

‫ރާއްޖެ އަންނަ އަދި ރާއްޖެ އިން ފުރާ މީހުންގެ‬

‫ކށްދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމު‬ ‫މައުލޫމާތު ކުރިން ފޯރު ޮ‬

‫މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދުރާލާ ލިބޭނެ‬

‫ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސް އިން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ އިދާރާއިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް‬

‫"މީގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި‬

‫ލބަލް ޓްރެވަލްސް އެސެސްމަންޓް‬ ‫ޖަމިއްޔާގެ "ގް ޯ‬

‫ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން‬

‫ރގްރާމްގެ ދަށުން އެ ނިޒާމު‬ ‫ސިސްޓަމް" (ޖީޓާސް) ޕް ޮ‬

‫ކަސްޓަމްސް އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަސިންޖަރުންގެ‬

‫ގާއިމު ކުރަނީ އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމްސް އެންޑް ބޯޑާ‬

‫ފޮށިތަންމަތި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެ‪،‬‬

‫ރޓެކްޝަންގެ ހާއްސަ އެހީގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫އެ މަސައްކަތަށް ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް ޖަމިއްޔާގެ‬

‫ހައި ރިސްކް ފަސިންޖަރުން ދުރާލާ ދެނެގަނެ‪ ،‬އެ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލައި‬

‫ކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް މި މަހުގެ ‪17‬‬

‫ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ‪"،‬‬

‫ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހާ‬

‫ކަސްޓަމްސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪" ،‬ޖީޓާސް ނިޒާމް"‬ ‫ހަމައަށް ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ޮ‬

‫ކށް ނިމުމުން ކަސްޓަމްސްގެ‬ ‫ޖީޓާސް ގާއިމް ޮ‬

‫ގތް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ވަނީ‬ ‫ބޭނުން ކުރާނެ ޮ‬

‫ބޑަށް ލުއިވެ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ‬ ‫މަސައްކަތް ވަރަށް ޮ‬

‫ދަސްކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑާ ބެލެހެއްޓުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެ ކަމަށް އެ‬ ‫ޯ‬

‫ޖީޓާސް ގާއިމް ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ‬

‫އިދާރާ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނިމިފައިވާއިރު‪ ،‬ބައެއް އެއާލައިންތަކުން މިހާރު ވެސް‬

‫ކުޅުދުއްފުށީ " ހޮނިހިރު ާބޒާރު" މަނާކުރުމުން ފާޑުކިޔަނީ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ 48‬ގަޑިއިރު ތެރޭ ލުތުފީ ރާއްޖެއަކަށް ނުގެނެވުނު‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެތަނުން‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަމީދު ވިދާޅުވީ‬ ‫ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު‪ ،‬ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ‬

‫ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަށް ގޮސް ހަވާލުވި ހ‪.‬‬

‫އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމުން ވެސް އުނދަގޫތަކެއް‬

‫ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ‪ 48 ،‬ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި‬

‫ހދަންވެގެން އިންޓަޕޮލް އިން‬ ‫ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ‪ޯ .‬‬

‫ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވި‬

‫ނޓިސް ނެރެފައިވާ ލުތުފީއަކީ ހުކުމެއްގައި‬ ‫ރެޑް ޯ‬

‫ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ހުރެފައި ބޭސްފަރުވާ އަށް ‪ 2010‬ގައި ފޮނުވުމުން‬

‫ކުށެއް ނެތް އެތައް ދިވެއްސެއްގެ ލޭ އޮހޮރުވާލި‬

‫ފިލައިގެން އުޅޭ މީހެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޕޮލިސް‬

‫ކށް ހުރި‪ ،‬ލުތުފީ‬ ‫ނވެމްބަރު ‪ 3‬ގެ ހަމަލާގައި އިސް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވީ އެ ހާލަތުގައި އޭނާ ލަންކާ އިން‬

‫އެމްބަސީ އަށް ދިޔައީ މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 1‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ‬ ‫ގެނެވެން އޮތީ ގާނޫނީ ޮ‬

‫ކމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު‬ ‫ޕޮލިސް ޮ‬

‫ކށްގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަސްލު ނަން‬ ‫ކަންކަން ފުރިހަމަ ޮ‬

‫ގތުގައި އެ ދުވަހުން ފެށިގެން‬ ‫"މިހާރު"އަށް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އޮޅުވާލައިގެން ލަންކާގައި ދިރިއުޅުނު ލުތުފީ އެންމެ‬

‫ފުލުހުން ލުތުފީއާ ހަވާލުވެ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ‬

‫ފަހުން ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިދިޔައީ އެޕްރީލް‬

‫މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން‬

‫މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ‬

‫އައީ ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އދ‪.‬ގެ ސިސްޓަމްގެ‬

‫ކށް‪ ،‬ގަވާއިދާ ހިލާފަށް‬ ‫ގުޅިގެން ބޭރު މީހުން ބަލާފާސް ޮ‬

‫ކންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިމާޔަތެއް ހޯދަން‬ ‫ތެރެއިން ލުތުފީ ޮ‬

‫ޕޓްކުރަން‪ ،‬އެ ގައުމުން މަސައްކަތް‬ ‫އުޅޭ މީހުން ޑި ޯ‬

‫އެދުނު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ގެންގުޅުމާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް‬

‫ފެށުމުންނެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް އިތުރު ގޮތެއް ނެތީ އެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ދިރިއުޅުމުން އޭނާ‬

‫ލުތުފީ އަށް ކުރިމަތިވީ‪ ،‬ސިފައިން ގެތަކަށް ވަދެ ހިންގި‬

‫ރާއްޖެ ވަގުތުން ގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ‬

‫އޮޕަރޭޝަނުގައި އޭނާ އަތުލައިގެންފާނެ ކަމުގެ ބިރެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެންމެ ކައިރި ޕޮލިސް‬

‫ފުލުހުން ދިން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތު މިއަދު‬

‫ސްޓޭޝަންތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީން ވާން ވެސް އެންގި‬

‫އފީހުން ބުނީ ލުތުފީ އަނބުރާ‬ ‫ހަމަވުމާއެކު ފުލުސް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އޭނާ ސަލާމަތްކަން ހޯދީ އެމްބަސީ‬

‫ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ލަންކާގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން‬

‫ތެރެއަށް ވަދެގެންނެވެ‪ .‬ސްރީ ލަންކާއިން ވަކިވެ‪ ،‬ވަކި‬

‫ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިއަދާ ހަމައަށް‬

‫ދައުލަތެއް އުފައްދަން ހަނގުރާމަކުރި ލަންކާގެ ތަމަޅަ‬

‫ވެސް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްލޮޓް ޖަމާއަތުގެ ޓެރަރިސްޓުންނާ‬

‫އެތަނުން އުއްމީދު ކުރަނީ‪ ،‬ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ‬

‫ގުޅިގެން ލުތުފީ އިސްކޮށް ހުރެ‪ ،‬ނޮވެމްބަރު‪1988 ،3 ،‬‬

‫ކުރެވުނުހާ އަވަހަށް އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކަމަށް‬

‫ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ‪19‬‬

‫ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދިވެއްސަކު މަރުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ ‪11‬‬

‫ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނެސް‪ ،‬ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއާ‬

‫މީހުންނާއި އަށް ސިފައިން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމެއް ލަންކާގައި‬

‫ބިދޭސީންގެ މައްސަ ަލ‬ ‫ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް‬ ‫ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ‬

‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޑު މިނަށް ބަލާފައި މަހު ކުލި އުޅެނީ‬ ‫ގޮޅިތަކުގެ ޮ‬ ‫‪ 800‬ރ‪ .‬އާއި ‪ 1200‬ރ‪ .‬އާ ދެމެދުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހނިހިރު ބާޒާރުން މީހުން އާންމުކޮށް‬ ‫ނަމަވެސް ޮ‬

‫ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒަމާނުންސުރެ ކޮންމެ‬

‫ގަންނަނީ ހަފުތާއަކަށް ވާ ވަރަށް ކަމަށް އަބްދުލްލަތީފް‬

‫ހނިހިރު ދުވަހަކު ބާއްވަމުން އައި "ހޮނިހިރު ބާޒާރު"‬ ‫ޮ‬

‫ގޅިއެއް ކުއްޔަށް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި އެ އިމާރާތުން ޮ‬

‫ހުއްޓާލަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން އެންގުމުން‬

‫ހިފާފައި މިވަގުތު ވަނީ އެންމެ ދެ ފަރާތުން ކަމަށާއި‪،‬‬

‫ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހނިހިރު ބާޒާރު ކުރިއަށްދާ ނަމަ އެތަނުގައި ވިޔަފާރި‬ ‫ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލުގެ އުތުރަށް އޮންނަ‬ ‫އެ ރަށުގެ ޮ‬ ‫އންނަ ބާޒާރު އުވާލަން އެ ރަށު‬ ‫ހުސް ބިމެއްގައި ޮ‬ ‫ލކަލް މާރުކޭޓު‬ ‫ކައުންސިލުން ނިންމީ‪ ،‬އެ ރަށުގައި ޯ‬

‫ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ މީހުން ބުނި ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ އިމާރާތުގައި އެކަނި ވިޔަފާރިކުރެވޭ ގޮތަށް‬

‫ހިންގަން ހެދި އިމާރާތުގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ހނިހިރު ބާޒާރުގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން‬ ‫ބަދަލުކުރުމުން‪ޮ ،‬‬

‫އަންނަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަސް ވާނީ އެންމެ ފަހުން‬

‫ދިޔަ އެންމެންނަށް ޖާގައެއް ވެސް އެ އިމާރާތުން‬

‫ހނިރު ބާޒާރު" އަށެވެ‪ .‬އެ އަތޮޅުގެ ގިނަ‬ ‫ބާއްވާ " ޮ‬

‫ނުލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަޔަކު މުދާ ވިއްކާ އަދި ގިނަ ބަޔަކު ވިޔަފާރިކުރާ މި‬

‫"ހުޅުވިފައި ހުރި ތަނެއްގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ‬

‫ބާޒާރު ބަންދުކުރަން ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ‬

‫ބަދަލުގައި އިމާރާތެއްގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި ވިއްކާ ތަކެތީގެ‬

‫ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލްލުތުފީ ހަސަން "މިހާރު"‬

‫ސާފުތާހިރުކަން ވެސް އިތުރުވާނެ‪ .‬މިކަންކަމާ އެކީ‬

‫އަށް ވިދާޅުވީ ބާޒާރު ބަންދުކުރަން ނިންމީ އަލަށް‬

‫ތަކެތީގެ އަގަށް ވެސް ބަދަލު އަންނާނެ‪ "،‬އަބްދުލްލަތީފް‬

‫ހެދި ލޯކަލް މާރުކޭޓު ބޭނުންކުރާނެ ބަޔަކު ނުލިބުމުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެ ރަށުގައި ލޯކަލް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ފާޑުކިޔާ މީހުން ބުނަމުން އަންނަނީ "ހޮނިހިރު‬

‫މާރުކޭޓަކަށް ހާއްސަ އިމާރާތެއް ހަދަން ނިންމީ ހުސް‬

‫ބާޒާރު" އަކީ ކުޅުދުއްޓަށް ހާއްސަވެފައިވާ ކަމަކަށް‬

‫ބިމެއްގައި ދަނޑުވެރިން ވިޔަފާރިކުރާތީ‪ ،‬އެކަމަށް ގިނަ‬

‫ކށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވެފައިވާއިރު އެކަން މަނާ ޮ‬

‫ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ނެވެ‪.‬‬

‫ހދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫މިކަމުގައި އާންމުންގެ ހިޔާލު ޯ‬

‫"ގަދަ އަވީގަ އާއި ވެހޭ ވާރޭގައި ދަނޑުވެރިން‬ ‫ވިޔަފާރިކުރަމުން ދިއުމުން‪ ،‬ދަނޑުވެރިންނަށް‬

‫އެ މީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަބްދުލްލަތީފް ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި އާންމުންގެ‬

‫އަޅާނުލާކަމަށް ބުނެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުންތައް‬

‫ހދާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިކަމާ މެދު‬ ‫ހިޔާލު ނު ޯ‬

‫ހދަން މާރުކޭޓަށް ހާއްސަ‬ ‫އަމާޒުވި‪ .‬އެކަމަށް ހައްލެއް ޯ‬

‫އާންމުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ކަމާބެހޭ‬

‫އިމާރާތެއް ހަދަން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ނިންމީ‪"،‬‬

‫ގތެއް ހޯދާނެ ކަމަށް‬ ‫ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެހެން ޮ‬

‫އަބްދުލްލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޅިއެއް ހުރެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އެ އިމާރާތުގައި ‪ޮ 23‬‬

‫ހދުމާއި ޕެޓިޝަންގައި‬ ‫ގޮތުން ބަޔާންތަކާއި ހެކިތައް ޯ‬

‫ކށް ދިނުމަށް އެދި‪ 19 ،‬ވަނަ‬ ‫މައްސަލަ ހައްލު ޮ‬

‫ބުނާ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަންކަން ބަޔާން ކުރުމާއި ޕެޓިޝަންގައިވާ ކަންކަން‬

‫މިއީ‪ ،‬އާ މަޖިލިހުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށި ފަހުން‪ ،‬އެ‬

‫މުސްތަގުބަލުގައި ވިޔަ ނުދިނުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް‬

‫މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ޕެޓިޝަނެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬އެ ޕެޓިޝަންގައި ހުންނަން ޖެހޭ‬

‫ކޮމިޓީ އަށް ފާހަގަކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން މުޅިން ތިއްބަވާ ކޮމިޓީގެ‬

‫ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އެ ކަންކަން‬

‫ނައިބު މުގައްރިރު އަދި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ‬

‫ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އަލުން ފޮނުވަން ޕެޓިޝަން‬

‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުލްމުޣްނީ ވިދާޅުވީ ގަވައިދާ‬

‫ކޮމިޓީން ވަނީ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ ސީރިއަސް‬

‫ކށްފައިވާ ޕެޓިޝަންގައި‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ސޮއި ޮ‬

‫ކމިޓީގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ‬ ‫މައްސަލައެއް ކަން ޮ‬

‫ވަނީ ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ‬

‫މެމްބަރުން ވެސް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫މައްސަލަ އަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލަކަށް‬

‫ކށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް‬ ‫އެ މައްސަލަ ނުބަލައި ދޫ ޮ‬

‫ވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް‬

‫މެމްބަރުންގެ ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ފުރުސަތުތައް‬ ‫ކށް ދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރު ޮ‬ ‫ގތުން މިކަމަށް ވުޒާރާއެއް އުފައްދަން ވެސް‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ޕެޓިޝަންގައި އެދިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީގެ މުގައްރިރު‪ ،‬އަދި ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ޕެޓިޝަން ޮ‬ ‫މަޖިލިހުގެ މުލަކު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬ ‫އިބްރާހިމް ނަސީރު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ގަވައިދާ‬

‫"ޕެޓިޝަންގައި ހުރި ކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން‬ ‫މެމްބަރުން ޝައުގުވެރިކަން ހުރީ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ޕެޓިޝަން‬ ‫ހުށަހެޅުމުގައި ޝަރުތުތަކެއް ހުންނާތީ އަނގަ ބަހުންނާއި‬ ‫ލިޔުމުން އަންގާފައި ވަނީ ޕެޓިޝަން ފުރިހަމަ ކުރަން‪.‬‬ ‫އެއީ އެކަމަކު‪ ،‬އެ މައްސަލަ ނުބަލާ ދޫކޮށްލީކީ ނޫން‪"،‬‬ ‫މުޣްނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް‬

‫ދޅު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށް‬ ‫ބިދޭސީންގެ އަދަދު ޮ‬

‫ދިނުމަށް އެދި މަޖިލިހަށް ޕެޓިޝަން ފޮނުވީ ބައެއް‬

‫ބޑު ބައެއް އެއީ‬ ‫ލަފާ ކުރެވެ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެތެރެއިން ޮ‬

‫ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ޕެޓިޝަނެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތު‬

‫ތރިޓީން ކުރިން ބުނި‬ ‫ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮ ޯ‬

‫ކށް ހުށަހަޅަން ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާނެ‬ ‫ފުރިހަމަ ޮ‬

‫ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންގެ‬

‫ކަމަށް ވެސް އިބްރާހިމް ނަސީރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރަސްމީ އަދަދު ނުވެސް އެނގެ އެވެ‪ .‬އެތަނަށް‬

‫އެކަމަކު އޭގެ ތަފްސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އެނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ އެތައް ހާސް ބިދޭސީންނެއް‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި‬ ‫ނަސީރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބުނަނީ ‪ 2،000‬މީހުން ސޮޔާ އެކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގަވައިދާ ހިލާފު ބިދޭސީން ހޯދުމަށް ދޭތެރެ‬

‫މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ‬

‫އޕަރޭޝަންތައް ހިންގަ‬ ‫ދޭތެރެއިން އިމިގްރޭޝަނުން ޮ‬

‫މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕެޓިޝަންގައި ހިމެނޭ‬

‫އޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމާއި ކަމާ ގުޅޭ‬

‫ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް އަތުލައިގަނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫އެސްޓީއޯ އަށް ލިބެންޖެ ހޭ‬ ‫‪ 800‬މިލިއަން ނުދައްކާ‬ ‫އި ދު ހާ މް ނަ އީ މް‬

‫ޔ މި ދެނީ ރަށްތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް‪.‬‬ ‫އަށް އެ ތެ ޮ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ފައިނޭންސް ހަމަޖައްސައިގެން ތެޔޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގެނެސް އެ ލާރި ވެސް ދައްކަން ޖެހޭއިރު‪ ،‬ފެނަކަ‬

‫ރައީސް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މަހާސިންތާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ކޮރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްކަން‬ ‫ހަނދާން ބަހައްޓާތި‪ :‬ރައީސް‬ ‫ކރަޕްޝަނަށް ގެންގުޅޭނީ "ޒީރޯ‬ ‫މި ސަރުކާރުން ޮ‬

‫ޓލަރެންސްގެ ސަރުކާރެއްކަން ކުންފުނިތަކުގެ‬ ‫ޒީރޯ ޮ‬

‫ޓޮލަރެންސްކަން" ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން‬

‫ވެރިން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް މީހަކު‬

‫ސލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގިޔަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން‬

‫ބޑަށް މަގުފަހިވަނީ‬ ‫ކޮރަޕްޝަނަށް އެންމެ ޮ‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރިން ބޭއްވި މަހާސިންތާގައި‬

‫ރކިއުމަންޓާއި ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިންކަން‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް‬

‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކަށް‬ ‫ކުންފުނިތަކުން ހިންގި ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައީސް ގޮވައިލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އިޝާރާތްކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ‬ ‫ކުންފުނިތަކަކީި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހިންގާ‬

‫ރކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ދެފުށް‬ ‫އެގޮތުން ބިޑާއި ޕް ޮ‬ ‫ފެންނާނެހެން ހާމަކަންމަތީ ކުރުމަށް ރައީސް އިރުޝާދު‬ ‫ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ތަންތަނަށް ވާތީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް‬ ‫އަމާނާތްތެރިވެ ތެދުވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ކުންފުންޏެއް ވެސް‬ ‫"ސަރުކާރުން ޮ‬

‫"ސަރުކާރުގަ އާއި ކުންފުނިތަކުގައި‬ ‫އތް އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުމުގައި ޮ‬ ‫ރކިއުމަންޓާއި ބިޑު ހުޅުވާލުމުގައި‬ ‫ދިމާލަކީ ޕް ޮ‬

‫އުފައްދާފައިވަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ދިމާވާ މައްސަލަތައް‪ .‬އެހެންވީމާ މި ކަންތައްތައް‬

‫ކށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުގެ‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫ކުރިއަށްގެންދަން ވާނީ ކުރިއަށްވުރެ ހާމަކޮށް ދެފުށް‬

‫ކންމެ ކުންފުންޏެއް‬ ‫މަގުސަދުގައި‪ .‬އެހެންވީމާ ޮ‬

‫ގތަށް ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެން‪ "،‬ރައީސް‬ ‫ފެންނަ ޮ‬

‫ވެސް ވާން ޖެހޭނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ޖަވާބުދާރީވާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުންޏަކަށް‪ .‬ސަބަބަކީ މި ކުންފުނިތަކަކީ‬ ‫ގތަށް އުފައްދާފައިވާ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޮ‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ވާތީ‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަނަށް‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރަކީ ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ‬

‫އިން ލިބޭ އެއްޗަކީ ވަރަށް މަދު އެއްޗެއް‪ .‬މިހާރު‬

‫ދުވަސްވަރު ފެނަކަ އިން އެސްޓީއޯ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ‬

‫އ އަށް ‪ 800‬މިލިއަން‬ ‫ވެސް ފެނަކަ އިން އެސްޓީ ޯ‬

‫‪ 800‬މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށް އެ‬

‫ޑލަރު ދޭން ޖެހޭ‪ "،‬އަމްރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންގެ‬

‫ސލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ އެކު‪،‬‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫އތް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ގައި‪،‬‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ޮ‬

‫އަކީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ނުދައްކާ‬

‫ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު‬ ‫އގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬ ‫އެހެން ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެސްޓީ ޯ‬

‫ކޮންމެ މަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 60‬މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ‬

‫ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެސްޓީއޯ އަށް ދައްކާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަމްރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ސަރުކާރު ހިއްސާވާ‬ ‫އ އަކީ ލިބޭ ފައިދާ‬ ‫ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެސްޓީ ޯ‬ ‫އިން ހިންގަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬އެ ކުންފުނިން ފެނަކަ އަށް ވިއްކާ ތެލަށް‬ ‫ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ހުރުމުން ދަތިވާ ކަމަށް އަމްރު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމަށް އެޅޭ ހުރަހެކެވެ‪.‬‬

‫ޔ ގެނެސް އަޅުގަނޑުމެން ފެނަކަ‬ ‫"ބޭރުން ތެ ޮ‬

‫މަޖިލިހުގެ ރައީސުން ބައިވެރިވާ‬ ‫ބައްދަލުވުމެއް ރާ އް ޖޭ ގައި‬

‫ރައީސް ވަނީ ކުންފުނިތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަން‬ ‫ކުރުމުގައި ގާބިލު މީހުންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ވެސް‬ ‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ކުންފުނީގެ މުސްތަގުބަލަށް‬ ‫ވެސް ކުރާނެ ފައިދާއެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުގައި‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬މަޖިލިސް‬

‫‪ 21‬ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް މަޖިލީހުން ދިރާސާ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ކށްފައިވާ މެމްބަރު‬ ‫ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ޮ‬

‫ބިލުގައި އޮތުމުން އެކަން ބައެއް ގާނޫނީ ބޭފުޅުން އޭރު‬

‫ލަތީފާ ގާސިމްގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރި އެވެ‪ .‬އަދި އުވިދިޔަ މަޖިލީހުން އެ ބިލް‬

‫ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ‬

‫ދިރާސާ ކުރިއިރު ވެސް އެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ޖަމިއްޔާ‪ ،‬އިންޓަ ޕާލިމަންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) ގެ‬

‫ފެންމަތިވި އެވެ‪.‬‬

‫ބައްދަލުވުމެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެ އަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާއިރު ވަކީލުންގެ ތެރެއިން‬ ‫ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވާ މެމްބަރުގެ މެމްބަރުކަން‬

‫ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި‬ ‫ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވުމަކީ މަސައްކަތް‬

‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް‬ ‫ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ޮ‬

‫ބިލް ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވުމާ އެކު‪ ،‬އެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން‬

‫ސަރުކާރުން ދައްކަން ހުރި ފައިސާތައް އެކި‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ނުދައްކާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް‬

‫ކުރިއިރު ވެސް‪ ،‬ލަތީފާގެ މެމްބަރު ކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނީ ފަންނުގެ‬

‫ފެނަކައިގެ އެމްޑީ ސައީދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ ފައިސާ‬ ‫ހުރި ފައިސާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ފެނަކަ އިން މިހާރު‬

‫ބިލް ތަސްދީގު ކުރުމާއެކު‬ ‫ލަތީފާ ގެ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ‬ ‫ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫އަމްރުގެ އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން‬

‫ގތުން އެއީ ދަށުން‬ ‫ސަބަބަކީ ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ޮ‬ ‫ފަސް އަހަރަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަގާމަށް ވެފައި‪،‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނޭޕާލް‪ ،‬ޕާކިސްތާން‪ ،‬ސްރީ ލަންކާ އެވެ‪ .‬އޭޝިއާގެ‬ ‫ގައުމެއް ކަމަށްވާ މިޔަންމާ އަކީ ސާކްގައި ހިމެނޭ‬ ‫ގައުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ‬

‫އންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު‬ ‫މި ބައްދަލުވުން ޮ‬ ‫‪ 3-1‬ކަމަށް ޒިޔާއު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތަނެއް އަދި‬ ‫ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ޒިޔާއު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ގތުގައި ނަޝީދުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ‬ ‫ޒިޔާއު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އެ މުއްދަތު ހަމަ ނުވަނީސް ލަތީފާގެ މެމްބަރު ކަން‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ސާކްގެ ހަތް‬

‫މަޖިލިހުގައި އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އެ ބިލުގައި އޮތުމުންނެވެ‪ .‬ލަތީފާގެ ފަސް‬ ‫ގެއްލޭ ޮ‬

‫ގައުމާއި މިއަންމާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ ރައީސް‬

‫މެމްބަރުކަން މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވަނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެ މަގާމަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަން ބާއްވާ‬

‫ލަތީފާ ވަނީ މީގެކުރިން ރައީސްގެ މެމްބަރެއްގެ‬

‫އޓަމެޓިކުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬އެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ލަތީފާގެ‬

‫ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫އިންތިޚާބު އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ ބާ ކައުންސިލް‬

‫ގޮތުން ވެސް ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވައިފަ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ މަޖިލިހުގެ ރައީސް‪ ،‬ކުރީގެ‬

‫އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ‪ 15‬ދުވަސް‬

‫އެވެ‪ .‬ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އޭނާ އެ މަގާމަށް‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ބާއްވަން އެ ގާނޫނު ލާޒިމް ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ނވެމްބަރު‪ 2014 ،‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންތިޚާބުކުރީ ޮ‬

‫ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހެނީ‬

‫ސާކްގައި ރާއްޖެއާ އެކު ދެން ހިމެނެނީ‬ ‫އަފްޣާނިސްތާން‪ ،‬ބަންގްލަދޭޝް‪ ،‬ބޫޓާން‪ ،‬އިންޑިއާ‪،‬‬

‫ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓުގެ ހަތަރު‬ ‫ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ‬ ‫މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ‬ ‫ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޒިޔާއު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިއީ‪،‬‬ ‫ގތެއްގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ މަތީ‬ ‫ސިލްސިލާ ޮ‬ ‫ފެންވަރުގެ އެއް ބައްދަލުވުމެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫ލުތުފީގެ މައްސަލަ މިދަނީ ކިހިނެއް؟‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫"އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިތާ އުޅެނީ ފިލައިގެނެއް ނޫން‪.‬‬ ‫އޭނާ އުޅެނީ މިނިވަންކަމާ އެކު‪ .‬އޭނާއާ ބައްދަލު ކުރަން‬ ‫ބޑު ނޫހެއްގެ އެޑިޓަރަކު‬ ‫ބޭނުންތަ؟" މިއީ ލަންކާގެ ޮ‬ ‫‪ 2013‬ގައި ބުނި ވާހަކައެކެވެ‪.‬‬ ‫"ހިނގާ އަހަރެމެންނާ އެކީ‪ ،‬މިހާރުވެސް ބައްދަލު‬ ‫ވެދާނެ‪".‬‬ ‫ސާކްގެ ނޫސްވެރިންގެ ސެމިނާރެއްގައި ބައިވެރިވާން‬ ‫ދިވެހި ނޫސްވެރިން ކުރި އެ ދަތުރުގައި ލަންކާގެ‬ ‫އެޑިޓަރަކު އެހެން ބުނި އިރު ކައިރީގައި ދިވެހި‬ ‫އފިޝަލަކު ވެސް ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ޮ‬ ‫މިއިން އެނގެނީ ‪2010‬ގައި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން‬ ‫ފނުވި ފަހުން އެ‬ ‫ބޭސްކުރުމުގެ ނަމުގައި ލުތުފީ ބޭރަށް ޮ‬ ‫ސަރުކާރުން ވެސް އަދި ފަހުން އައި ރައީސް މުހައްމަދު‬ ‫ވަހީދު ސަރުކާރާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬ ‫ސަރުކާރުން ވެސް އޭނާ ގެންނަން އެކަށީގެންވާ‬ ‫ކށްފައި ނެތުމެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ޮ‬ ‫ބޑު ބާޣީގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ‬ ‫ބޑު ސުރުހީއަށް އަރައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މިވަނީ ގައުމީ ޮ‬ ‫ބޑުވެ‪ ،‬ފާޑުކިއުން ވެސް‬ ‫އާ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ޮ‬ ‫އަމާޒުވި ސަބަބުތަކަކާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬ސްރީ ލަންކާގައި‬

‫ލުތުފީގެ އެހާރާއ މިހާރުގެ ދެ ފޮޓޯ‬

‫ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އޭނާ‬ ‫އަމިއްލައަށް ދިޔަތާ ދެ މަސް ވަނީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ސަރުކާރުން އެކަން ސިއްރުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރިން‬ ‫ޕޮލިސް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ލުތުފީއާ ދިވެހި‬ ‫ފުލުހުން ހަވާލުވެ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާ‬ ‫ބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން އައީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ވެސް ޯގސް އުސޫލުތަކެއް!‬ ‫ދިވެހި ސަރުކާރުން ލުތުފީގެ މައްސަލައިގައި‬ ‫ރަނގަޅަށް އަމަލުކުރި ނަމަ ހަގީގަތުގައި އޭނާ ހުންނާނީ‬ ‫އެމްބަސީއަކު ނޫނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި އިއްވާފައިވާ ހުކުމުގެ‬ ‫އިތުރުން ލުތުފީ އަކީ ސްރީ ލަންކާގައި ވެސް ކުށުގެ‬ ‫އތް މީހެކެވެ‪ .‬އެއީ ނުވަ އަހަރު ދުވަހު‬ ‫ބޑު ތުހުމަތެއް ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫އެގައުމުގައި ފިލައިގެން އުޅުމުގެ ކުށެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އޭނާ ފުރަތަމަ ވެސް ހަވާލުކުރަން‬ ‫ޖެހޭނީ ލަންކާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްބަސީގައި އޭނާ ހުރުމުގެ އެއް ސަބަބެއް‬ ‫ކަމަށް ސަރުކާރުން މިބުނަނީ ހިމާޔަތް ހޯދަން އެދި‬ ‫އދ‪ .‬އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކެއް އޭނާގެ އަތުގައި‬ ‫ހުރުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު މީހަކު އދ‪.‬ގެ ހިމާޔަތަށް ހަމައެކަނި‬ ‫އެދުމަކުން މެމްބަރު ގައުމުތަކުން އޭނާއަށް ހިމާޔަތް‬ ‫ދޭކަށް ލާޒިމެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އެފަދަ ހިމާޔަތެއް ދޭން‬ ‫ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ވެސް‪ ،‬ލުތުފީ ހުރީ ލަންކާގައި ކަމުން‬ ‫އެކަން ހަވާލުވާނީ ލަންކާ ސަރުކާރާ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫އެމްބަސީއަކާ ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ލމެޓިކް ދާއިރާގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ‬ ‫ޑިޕް ޮ‬ ‫ގތުގައި ‪ 19‬މީހެއްގެ މަރުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުށްވެރިޔަކަށް ހިމާޔަތް ދޭން އދ‪ .‬އަކުން މަސައްކަތެއް‬ ‫ނުކުރާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކުން‬ ‫ކުރެވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް‪ ،‬އެ ތަޖުރިބާކާރުން‬ ‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލުތުފީ ގެންނަން ސަރުކާރުން ރަނގަޅު އުސޫލުގެ‬ ‫ތެރެއިން ދިޔަ ނަމަ ފުރަތަމަ ވެސް ލަންކާ ފުލުހުންނާ‬ ‫އޭނާ ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް‪ ،‬އެ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު‬ ‫ހުރި ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪ .‬އެނޫން ގޮތަކަށް‬ ‫އަމަލު ކުރުމުން އެކަމުގައި ނުބައި ސިފައެއް މިވަނީ‬ ‫ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން އެކަން ސިފަކޮށްފައި‬

‫ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ނުވަތަ ޑިޕްލޮމެޓިކް‬

‫ބޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ގެންނަން ވަރަށް ޮ‬

‫ވަނީ " ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއަށް ލިބިފައި އޮތް‬

‫ހިމާޔަތް ލިބިފައިވާ އެހެން ތަނެއްގައި ނަމަވެސް‬

‫ގތަށް ވާހަކަ ދައްކާއިރު ‪2010‬‬ ‫ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކށްގެން ޓެރަރިސްޓަކަށް‬ ‫ލމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ބޭނުން ޮ‬ ‫ޑިޕް ޮ‬

‫އެވަރުގެ ކުށްވެރިޔަކު ގެންގުޅުމުން ރާއްޖެ ބަދުނާމު‬

‫ގައި ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު ވަނީ ކުށްވެރިން‬

‫ހިމާޔަތް ދިނުން" ކަމަށެވެ‪ .‬ހަގީގަތަކީ ވެސް އެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވާނެ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އތީ ތިޔަހެން ކަމަށް‬ ‫"އަސްލުގައި ތިޔަކަން ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާގައި މަސއްކަތްކުރެއްވި‬

‫ގތުން ރާއްޖޭގައި ކުށެއް ސާބިތުވެ‬ ‫އެއްބަސްވުން ބުނާ ޮ‬

‫އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލު ކުރަނީ‪ .‬ކުށްވެރިން‬

‫ބޭފުޅަކު‪ ،‬ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް‪ ،‬ވިދާޅުވީ ދިވެހި‬

‫ޖަލުގައި ހުންނަން ޖެހޭ މީހަކު‪ ،‬ލަންކާގައި އުޅޭ ނަމަ‬

‫ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް ފެއްތޭނީ ލަންކާ‬

‫އެމްބަސީގައި ލުތުފީ ބަހައްޓައި‪ ،‬އޭނާގެ މައުލޫމާތު‬

‫އޭނާ ރާއްޖެއާ ހަވާލުކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން‪ "،‬ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫ސަރުކާރާ އޭނާ ހަވާލު ޮ‬

‫ލަންކާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ސިއްރުކުރުމަކީ‬

‫އޮފިޝަލަކު‪ ،‬ނަން ނުޖަހަން ޝަރުތުކޮށް‪ ،‬ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ހުކުމެއް އައިސްފައި ހުރި މީހެކެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އޭނާ‬

‫ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ ނިންމަން ޖެހޭ ކަންކަން‬

‫ރާއްޖެ ފޮނުވާލަން ލަންކާ ސަރުކާރުން ހުރަސްތަކެއް‬

‫ބޑަށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ‬ ‫މިނިސްޓްރީއަށް ވުރެ ޮ‬

‫ނުނިމިގެންނޭ ބުނާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރައްވަން އުނދަގޫ‬

‫ލމެޓިކް ދާއިރާގެ ބައެއް‬ ‫ކުރިމަތިކުރުވާނެ ކަމަކަށް‪ ،‬ޑިޕް ޮ‬

‫ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން‪".‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ނުދެކެ އެވެ‪.‬‬

‫"އެކަމަކު ލުތުފީ ގެނައުމުގެ ކަންތައްތައް ފޮރިން‬

‫"އެތައް ބަޔަކު މަރާ‪ ،‬ޓެރަރިޒަމް ހިންގި މީހަކަށް‬

‫ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެންނަން އެބަ އުޅޭތަ؟‬ ‫ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ލުތުފީއާ ބެހޭ‬

‫ބޑެތި ކުށްތަކެއްކޮށް‪ ،‬ބޮޑު‬ ‫ލުތުފީއަކީ ރާއްޖޭގައި ޮ‬

‫ލުތުފީއަކީ ޖަލުގައި ހުންނަން ޖެހޭ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާ އިން ވެސް ހިމާޔަތެއް ނުދޭނެ‪ .‬އދ‪ .‬އިން‬

‫އޭނާއަކީ ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ލޭ އޮހޮރުވުން ބޮޑު‬

‫ވެސް ހިމާޔަތެއް ނުދޭނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަލާގެ މޭސްތިރި އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ‬

‫"މީގައި އެ އުޅެނީ އެހެން މައްސަލައެއް‪ .‬އޭނާ‬

‫ލމެޓިކް ހިމާޔަތް ލިބޭ އެހެން‬ ‫އެމްބަސީ ނުވަތަ ޑިޕް ޮ‬

‫އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެމީހުންނަށް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގެންނަން ބޭނުން ނޫން ކަން މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑަށް‬

‫ތަނެއްގައި އޭނާ ބަހައްޓައިގެން އިތުރު ދުވަސްތަކެއް‬

‫މިހާ ހިސާބުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އެބަ އުފެދެ‬

‫ލަފާކުރެވެނީ‪ .‬ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ އެކަން‬

‫ހޭދަކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ‪ .‬ވަގުތުން ވަގުތަށް އޭނާގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ލަންކާ ސަރުކާރަށް އެއީ ކާކުކަން ނާންގައި‬

‫ނުކުރެވިއެއް ނުހުންނާނެ‪".‬‬

‫މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭ ވަރަށް ލުތުފީއަކީ ނުރައްކާތެރި‬

‫ގތުގައި ރާއްޖެއަށް ގެންނާނީ ކިހިނެއް‬ ‫އޭނާ ސައްހަ ޮ‬

‫އެކަމަކު ސަރުކާރުންނާއި ފުލުހުން ބުނަނީ ލުތުފީ‬

‫ކުށްވެރިއެކެވެ‪.‬‬


‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫ލުތުފީގެ ވާހަކަ ޕްލޯޓް މީހުން ކިޔައިދޭ ގޮތް‬ ‫އާއި އިމާރާތްތަކުގެ ޗާޓުތައް ކުރަހައި ލުތުފީއާ އެކު‬ ‫ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިކަން ލަންކާގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު‪ ،‬ތަރުޖަމާނު‬ ‫ގތުން ނަމަ‪ ،‬ޔޫރަޕްގައި ތިބި ޕްލޯޓްގެ‬ ‫ބުނި ޮ‬ ‫މެންބަރުން ދިޔައީ މާލެ އަށް ދަތުރުކުރަން ބޯޓެއް‬ ‫ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެއީ ހަނގުރާމަ އަށް‬ ‫ދިއުމަށާއި ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ވެސް މާލެ އާއި‬ ‫ލަންކާއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ނަމަ ހަނގުރާމައިގެ ހުރިހާ‬ ‫ސްކަންދާ ބުނި ޮ‬ ‫ކަމެއް ރާވަމުން ދިޔައީ ލުތުފީ އާއި އުމާ އަދި ޕްލޯޓްގެ‬ ‫އެހެން ދެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ވަސަންތީ އާއި ފާރޫގެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ ރާއްޖެ ހިފުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް‬ ‫ވާނެ ކަމަށް އެ މީހުން ބުނަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ހަނގުރާމައިގެ ރޭވުންތައް ފެށި ހިސާބުން‬ ‫ދިމާވާން ފެށީ މައްސަލަތަކެވެ‪.‬‬

‫ރޭވި ޮގތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުވި‬ ‫މާލެ އަށް ދާން ފްރާންސުން ގަތް ބޯޓު‪،‬‬ ‫އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފްރާންސުން ހިފެހެއްޓި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓުގެ އިންޝޫރެންސް ފައިސާ ނުދައްކާ‬ ‫އެއީ އެ ޯ‬ ‫އޮތުމުންނެވެ‪ .‬ހަނގުރާމައިގެ ޕްލޭން ފެއިލް ވިޔަ ނުދޭން‬ ‫ހަނގުރާމަވެރިން ދެން ކުރި ކަމަކީ ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިޔާ‬ ‫ބޓު ފޭރިގަތުމެވެ‪ .‬އެއް ބޯޓަށް އެރީ‬ ‫އިން ދެ މަސް ޯ‬ ‫ބޓުގައި ލުތުފީ އާއި‬ ‫ވަސަންތީގެ ގްރޫޕެވެ‪ .‬އަނެއް ޯ‬

‫ފިލައިގެން ދަނިކޮށް ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެސް މާލެ އަށް ބާލަނީ‬ ‫ނި އު މަ ތުﷲ އި ދު ރީ ސް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސްރީ ލަންކާގައި ތަމަޅައިންނަށް ވަކި ދައުލަތެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ވާހަކަ ދެކެވޭ ފަހަރަކު ވެސް އޮންނަނީ‬

‫ފާރޫގުގެ ގްރޫޕެވެ‪ .‬އޮކްޓޫބަރު ‪ 1988 ،30‬ގެ ދަންވަރު‬ ‫މަސައްކަތުގައި ލުތުފީ ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން‬

‫ފުރައިގެން މާލެ އަރަން ނިންމީ ނޮވެމްބަރު ދެ ވަނަ‬

‫ކަމަށް‪ .‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަކީ ޕްލޯޓް‬

‫ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގައި‪ ،‬ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް‬

‫ޖަމާއަތުގެ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން‪”،‬‬

‫ވެރިކަމުގައި އާދައިގެ މީހަކަށް ހަމަޖެހިލައިގެން އުޅެވެން‬

‫ސްކަންދާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އތީ ބާބޫ ކިޔާ ހަނގުރާމަވެރިއެއްގެ‬ ‫ރާވާފައި ޮ‬ ‫އތް ގްރޫޕުން މާލޭގެ ރޭޑިއޯ‬ ‫މޭސްތިރިކަމުގައި ޮ‬

‫އުފައްދަން ހަނގުރާމަކުރި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއް‬

‫ނެތްކަން ވިސްނައިދިނުން ކަމަށް ތަރުޖަމާނު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އގަނައިޒޭޝަން އޮފް‬ ‫ކަމަށްވާ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން ޯ‬

‫ޑލަރެއް ވެސް ނުލިބޭ‬ ‫ދުވާލެއްގެ އާމްދަނީ އަށް އެންމެ ޮ‬

‫ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ލުތުފީއާ އެކު ހަނގުރާމަވެރިން‬

‫ދަށަށް ގެންދިއުމަށާއި ފާރޫގުގެ ގްރޫޕުން ރައީސް‬

‫ލޓް) ގެ ބަޔަކާ އެކު މާލެ އަރައި‬ ‫ޓެމިލް އީލާމް (ޕް ޯ‬

‫ފނުވައިގެން ދީނީ ހަރުކަށި‬ ‫ކަމަށާއި މިސްރަށް މީހުން ޮ‬

‫ފނުވަން އުމާ އަމިއްލަ އަށް ނިންމުމާ އެކު ޕްލޯޓް‬ ‫ޮ‬

‫މައުމޫނާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ހައްޔަރުކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްލުމުގައި އިސްވެ‬ ‫ކުށެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދު ޮ‬

‫ފިކުރު ފަތުރަން މައުމޫން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް‬

‫ޖަމާއަތުގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދުނެވެ‪ .‬އުމާ‬

‫އތީ ސިފައިންގެ ހިފުމެވެ‪.‬‬ ‫ލުތުފީ އާއި ވަސަންތީ އަށް ޮ‬

‫ހުރި ހ‪ .‬ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ އޭނާގެ ދިފާއުގައި‬

‫ވެސް ލުތުފީ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ތަރުޖަމާނު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށް ބުނި ކަމަށް ވަނީ ޕްލޯޓަކީ‬ ‫އޭނާގެ ނިންމުން ދިފާއު ޮ‬

‫އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކާފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ މައްޗަށް‬

‫“އަހަރެމެންނަކީ އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ހަތިޔާރު‬

‫ގތުން ނަމަ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫ސްކަންދާ ކިޔައިދީފައިވާ ޮ‬

‫ސްޓޭޝަނާއި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ހިފައި ކޮންޓްރޯލްގެ‬

‫ގތުން ނަމަ މާލެ އަށް އެރުމާ‬ ‫ތަރުޖަމާނު ބުނި ޮ‬

‫ހދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި‬ ‫އިންސާފު ޯ‬

‫އެކު މާލެ އިން ބަޔަކު ލުތުފީއާ ގުޅޭ ގޮތަށް އޮތީ‬

‫ހިންގި ޝަރީއަތުގައި ބުނީ‪ ،‬މި އުދުވާނީ ހަމަލާ އަކީ‬

‫ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެ ހަމައެކަނި ޖަމާއަތް‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ކށްދޭން ބަޔަކު އެދުމުން‬ ‫އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތް ޮ‬

‫ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ އިސްނެގުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ޕްލޯޓްގެ‬

‫ލުތުފީ އެއްބަސްވޭ ދިވެހިރާއްޖޭން އަހަރެމެންނަށް‬

‫އެކަން ކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގެންދަން‪ .‬އޭގެ ފަހުން އަހަރެމެންނަށް ކުދި ބޯޓުތަކުގައި‬

‫ޕް ޯލޓަށް ރާއްޖޭގެ ރަށެއް ދޭން ލުތުފީ އެއްބަސްވި‬

‫ލީޑަރު އުމާ މަހޭޝްވަރަމްގެ ރޭވުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅެމުން ނޫސްތަކަށް ދީފައިވާ‬

‫ފަޅުރަށެއް ދީ އެ ރަށަށް އަހަރެމެންގެ ހަތިޔާރު‬

‫އިންޓަވިއުތަކުގައި‪ ،‬އޭނާ އަކީ ވަރަށް ސާފު މީހެއްކަން‬

‫ލަންކާ އަށް އެ ހަތިޔާރު ގެންދެވޭނެ‪ ”،‬ތަރުޖަމާން‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ މި‬ ‫ދައްކަން މަސައްކަތް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‬

‫ދަތުރު ފެށުމާ އެކު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާން‬ ‫ގސްވެ މަސްބޯޓު އޮޔާ ދާން‬ ‫ފެށި އެވެ‪ .‬މޫސުން ޯ‬ ‫އސްޓްރޭލިއާ ދިމާލަށެވެ‪ .‬ކަނޑަށް ބަލި‬ ‫ފެށީ ޮ‬ ‫ހޑުލާން ފެށި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަނގުރާމަވެރިން ބޯ އަނބުރައި ޮ‬

‫އެ ދުވަސްވަރަކީ ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ‬

‫ކޅެއް ކާލިޔަސް ލެވެނީ‬ ‫“ކިތަންމެ ކުޑަ އެތި ޮ‬

‫ހަނގުރާމަ އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ހިނގި ދުވަސްވަރެވެ‪.‬‬

‫ހޑު‪ ”،‬ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި ރަހަވާން ކިޔާ މީހަކު‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން މަޝްވަރާކުރި އިރު‬ ‫ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކޅު މީހަކަށް ވާތީ އޭނާ ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ސަރުކާރާ ދެ ޮ‬

‫އެހެންވެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވައި ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމުގައި‬

‫ޑެއިލީ މިރާ އަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލޓް ޖަމާއަތުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް‬ ‫އުމާ މަހޭޝްވަރަމްގެ ޕް ޯ‬

‫ހިނގައްޖެ ނަމަ މަރާލާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާ މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރި އެވެ‪ .‬ޕްލޯޓް‬

‫ހުރި ސްކަންދާ އާއި ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވި ޕްލޯޓްގެ‬

‫އޭނާ ބުނީ ލުތުފީގެ މި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އުމާ‬

‫ޖަމާއަތުގެ ބާރު ކެނޑި އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް‬

‫މާލެ ދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ނަމަވެސް ދެވުނީ‬

‫ގތުން ލަންކާގެ ޑެއިލީ މިރާ‬ ‫މެންބަރަކު ލުތުފީއާ ބެހޭ ޮ‬

‫މަހޭޝްވަރަމްގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެ ލުތުފީ އަށް‬

‫އަމާންދޭން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޭރު އެ‬

‫ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ ފަތިހު ‪ 4:00‬ހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ‪ 2015‬ގައި ދިން އިންޓަވިއުއަކުން ފާހަގަވި‬

‫“އެހީވާން ނިންމީ” ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާއަތުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި އޮތެވެ‪.‬‬

‫ބޓު ބަނދަރުކުރަން ޖާގައެއް‬ ‫މާލެއާ ގާތްކުރި އިރު ޯ‬

‫ކިޔައިދެނީ‪ ،‬އުމާ މަހޭޝްވަރަމް އާއި ލުތުފީ ރާއްޖޭގެ‬

‫ކަންކަމެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ނަމަ‪ ،‬ލުތުފީ އަކީ‬ ‫ތަރުޖަމާނު ބުނި ޮ‬

‫ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ޖުލައި ‪،16‬‬

‫“އަހަރެމެންނަކީ އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ހަތިޔާރު‬

‫ނވެމްބަރު ދެ ވަނަ ދުވަހަށް‬ ‫އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ޮ‬

‫ނުލިބުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ލުތުފީމެން ތިބި ބޯޓު ޖާގައެއް‬

‫ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެ ހަމައެކަނި ޖަމާއަތް‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ކށް މާލެ އަށް ފޭބި‬ ‫ހޯދައި‪ ،‬އެންމެ ކުރިން ބަނދަރު ޮ‬

‫ލުތުފީ މަރަން ހުކުމްކޮށް‪ ،‬އުމުރަށް ޖަލުގައި ބަހައްޓާފައި‬

‫އެވެ‪ .‬އިންޑިއާ އާއި އެކި ގައުމުތަކުން އަސްކަރީ‬

‫ލުތުފީ އެއްބަސްވޭ ދިވެހިރާއްޖޭން އަހަރެމެންނަށް‬

‫ގތަށް‪ ،‬އޭނާއާ ބައިވެރިވާން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ލުތުފީ ބުނި ޮ‬

‫ހުއްޓާ ޖެނުއަރީ‪ 2010 ،16 ،‬ގައި ބޭސްފަރުވާ އަށް‬

‫ހދާފައިވާ އުމާ މަރާލި ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ‬ ‫ތަމްރީނު ޯ‬

‫ފަޅުރަށެއް ދީ އެ ރަށަށް އަހަރެމެންގެ ހަތިޔާރު‬

‫އެއްވެސް ބަޔަކު ނާދެ އެވެ‪ .‬ޕްލޯޓްގެ މީހުން‬

‫ފނުވުމުން ފިލައިގެން އުޅުމަށް‬ ‫ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ޮ‬

‫ވާދަވެރި އެލްޓީޓީއީންނެވެ‪ .‬މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނީ‬

‫ގެންދަން‪ .‬އޭގެ ފަހުން އަހަރެމެންނަށް ކުދި ބޯޓުތަކުގައި‬

‫ގަބޫލުކުރީ މާލެ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ބުނި ދުވަހަށް‬

‫ފަހު އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ މެއި ‪ 1‬ގައި‪ ،‬ލަންކާގައި‬

‫ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއާ މާ ދުރު ނޫން‬

‫ލަންކާ އަށް އެ ހަތިޔާރު ގެންދެވޭނެ‪ ”،‬އުމާއާ ހަވާލާދީ‬

‫ޕޓަރުން ނުނިކުންނަނީ‬ ‫އެކަން ނުވުމުން‪ ،‬ލުތުފީގެ ސަ ޯ‬

‫ހިސާބަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ތަރުޖަމާނު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހިންގެ ‪ 19‬މީހެއްގެ މަރުގެ ޒިންމާ އޮތް‬

‫ގސް އަމިއްލައަށް‬ ‫ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަށް ޮ‬

‫‪ 1989‬ގައި އުމާމަހޭޝްވަރަމަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލި‬

‫ލޓްގެ ވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާނުކޮށް‪ ،‬ރާއްޖެ‬ ‫ޕް ޯ‬

‫އަމާންދީފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ގޮތެއް‬ ‫އަދިވެސް ނުވާ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލުތުފީ އަކީ އުމާ މަހޭޝްވަރަމްގެ ސަޕޯޓަރެއް‬

‫ޕް ޯލޓާއި ލުތުފީގެ ވިސްނުން “އެއްގޮތް”‬

‫ގތުގައި އޭނާ ވަނީ ލުތުފީ އާއި‬ ‫ސްކަންދާ ބުނި ޮ‬ ‫އުމާ މަހޭޝްވަރަމްއާ އެކު އެކި ފަހަރުމަތިން އެކުގައި‬

‫ފނުވައިދޭން އުމާ އެއްބަސްވި‬ ‫އަށް ހަނގުރާމަވެރިން ޮ‬

‫ބޓުގައި ގެންގުޅުނު ސެޓު‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬މުއާސަލާތުކުރުމަށް ޯ‬

‫އެއް ސަބަބަކީ މިއީ ކަމަށް ތަރުޖަމާނު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މޫދަށް ވެއްޓި އެ ހަލާކުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ދެ ބޯޓުގެ‬

‫ލޓަކީ ސްރީ ލަންކާގައި ތަމަޅައިންނަށް ވަކި‬ ‫ޕް ޯ‬ ‫ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރަން ހަނގުރާމަކުރި މައި ޖަމާއަތް‬

‫ދެމެދުގައި ގުޅުން ކެނޑި އަދި ލަންކާގައި ތިބި ޕްލޯޓްގެ‬

‫ހަނގުރާމަ ރާވަމުން ދިޔައީ ލުތުފީ ބައިވެރިވެގެން‬

‫އފް ޓެމިލް އީލާމް‬ ‫ކަމަށްވާ ލިބަރޭޝަން ޓައިގާސް ޮ‬ ‫(އެލްޓީޓީއީ) ގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ޖަމާއަތެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ރަހަވާން ބުނީ އެހެންވެ ދެން ޖެހުނީ‪،‬‬ ‫ގތަށް ސިފައިންގެއާ ދިމާލަށް ދާން‬ ‫މާލެ އަށް ފޭބި ޮ‬

‫ވެރިންނާ ވެސް ގުޅުން ކެނޑުނީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ހިސާބުން ދެން އަހަރެމެންނަށް އެނގިއްޖެ‬

‫ކށް އުމާ ނިންމީ ރާއްޖެ‬ ‫ލުތުފީގެ ވާހަކަތައް ގަބޫލު ޮ‬

‫މާލޭގައި ތިބި އަހަރެމެންގެ މީހުން ގޮވައިގެން‬

‫ބައްދަލުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ލުތުފީ‬

‫އެލްޓީޓީއީގެ ލީޑަރު ވެލުޕިއްލައި ޕްރަބާކަރަން އާއި އުމާ‬

‫ފނުވާށެވެ‪ .‬ސްކަންދާ ބުނީ‬ ‫އަށް ހަނގުރާމަވެރިން ޮ‬

‫އަވަހަށް ފިލަންވީކަން‪ .‬ޖެހިގެން އައި ދެ ގަޑިއިރު‬

‫ދައްކާ ވާހަކަތަކުން‪ ،‬އޭނާ އަކީ އުމާ މަހޭޝްވަރަމް އަށް‬

‫މަހޭޝްވަރަމްއާ ޖެހެނު މައްސަލަތަކެއްގައި‪ ،‬އެލްޓީޓީއީގެ‬

‫ކށްގެން އުމާ އޭނާގެ ‪ 80‬ވަރަކަށް‬ ‫މިކަމަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫ބޓެއް އައިކަން‬ ‫ތެރޭ ސިފައިންނާ އެކު ހަތް ޯ‬

‫ވަރަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަން އެނގޭ ކަމަށް ސްކަންދާ‬

‫ހަތިޔާރުތަކެއް ވެސް ހިފައިގެން އުމާ މަހޭޝްވަރަމް‬

‫ކށް‪ ،‬ސިއްރު މިޝަނެއްގެ‬ ‫ހަނގުރާމަވެރިޔަކު ހާއްސަ ޮ‬

‫އެނގޭ‪ .‬އަހަރެމެން މާލޭގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިއްވާލައި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލޓް ޖައާއަތް އުފެއްދީ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލައި ޕް ޯ‬

‫ގޮތުގައި އެކަން ރާވަން ފެށި ކަމަށެވެ‪ .‬ތަރުޖަމާނު ބުނި‬

‫ކށްފައި ތައްޔާރުވީ ފުރަން‪ .‬މާލޭގައި‬ ‫ރަށް އަނދިރި ޮ‬

‫ގތުން އަހަންނާ‬ ‫“ލުތުފީ ސިޔާސީ ކަންކަމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ވާހަކަ ދައްކާނީ ވަރަށް މަދުން‪ ”،‬ސްކަންދާ ބުނެފައިވެ‬

‫“އަހަންނަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ އުމާ އާއި ލުތުފީގެ‬ ‫ގުޅުން އެހާ ވަރުގަދަވީ ނާއިންސާފާ ދެކޮޅަށް އޭރު ކުރި‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬މި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ރާއްޖެ‬

‫އަހަރެމެންގެ ތިން މީހަކު މަރުވި‪ .‬ދެން‬

‫ގސް އައިސް އުޅެ އެވެ‪ .‬އެ މީހުން ދިޔައީ މާލެ‬ ‫އަށް ޮ‬

‫ބާކީ ތިބި އެންމެން (ނޮވެމްބަރު ‪ )4‬ގެ‬

‫‪26‬‬


‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އާދިއްތަ އާ ގުޅޭ ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔަވަން‬

‫ކންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް‪"،‬‬ ‫"ދައްކަފާނެ ޮ‬

‫‪13‬‬

‫އަހަރެން ޖަވާބެއް ނުދެމެވެ‪ .‬ހަދިޔާއެއް ނުދެމެވެ‪.‬‬

‫ގިނަވެގެންއުޅޭ ކުއްޖެއް ވެސް ނޫނެވެ‪ .‬ކިލާހާއި‬

‫އަހަރެން އިންދައި މަންމަ ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑު‬

‫ޗޮކެއްކަނޑައިފައި ބައްޕަ ބުންޏެވެ‪" .‬އެ މިރުހުން‬

‫އިޝާރާތެއް ވެސް ނުމެ ކުރަމެވެ‪ .‬އަހަރެންނަކީ އެ‬

‫ގެ ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކުން އަހަންނާ ބައްދަލެއް‬

‫ގތުން އަހަރެން ހީކުރީ މަންމައަށް‬ ‫އިވުނެވެ‪ .‬އަޑުއިވުނު ޮ‬

‫ކަމެއްވި ނަމަ އޭރު ދިލަނުނަގާފަ މިހާރުތަ ނަގަންވީ؟‬

‫ފާޑަށް އުޅޭ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނުވާނެއެވެ‪ .‬ދެން ފެންނާނީ ހޮސްޕިޓަލުން ނުވަތަ‬

‫ކުރަތްޕެއް އެއްޗެއް ފެނިގެން ހަޅޭއްލަވައިގަތީކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެން ފައިން ދިލަނަގަނީ ކީއްވެ؟ މަށަށް އެނގިއްޖޭ‬

‫ގޭގައި ގަސްތައް ގިނަކަމުން ގޭތެރެއިން ކުރަތްޕާއި‪،‬‬

‫ވީގޮތް‪ .‬ދަރިފުޅު އިނދޭ މަންމަ ކައިރީގަ‪ .‬ބައްޕަ އެބަ‬

‫މަސައްކަތްކުރީ ހާނިމެވެ‪ .‬ކިލާހުގައި އަހަރެން‬

‫ފައިދިގުމަކުނާއި‪ ،‬ނަންނުގަތި ފެނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ‪.‬‬

‫އަންނަން‪".‬‬

‫އިންނައިރު ވެސް ވަރަށް ގިނަގިނައިން ހާނިމު ކިލާސް‬

‫އަންނަން ފެށިއެވެ‪ .‬އަހްސަނަކީ ބަސްމަދު‪ ،‬އުޅުންހުރި‬

‫ހުރަސްކުރާތަން އަހަރެން ދެކެމެވެ‪ .‬އަހަރެން ގެއަށް‬

‫ކުއްޖެކެވެ‪ .‬ގޭގެ އެންމެނަށް ވެސް އަހްސަން‬

‫ވީމާ‪ ،‬އަހަރެން އަޅައެއްނުލަމެވެ‪ .‬ކިޔަވަން އިނީއެވެ‪.‬‬

‫ގސް ކުރިކަމެއް ކުރުމުން‬ ‫ބައްޕަ ދިޔަ ތާކަށް ޮ‬

‫އަހަންނާ ރައްޓެހިވާން އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫ކުލިނިކަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ފަހަރީގެ އެކުވެރިކަމުގައި އަހްސަން ގެއަށް‬

‫ދެވަނަ ފަހަރަށް މަންމަ ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑު އިވުނެވެ‪.‬‬

‫މަންމަގެ ދިލަނެގުމަށް އެ ރޭ ލުޔެއްލިބުނެވެ‪.‬‬

‫އަންނައިރު ފަސްފަހަތުން ގެއާ ހަމައަށް ވެސް ހާނިމު‬

‫ކަމުދިޔައެވެ‪ .‬އަހްސަންގެ ހަގީގީ ސަމުގާއަކީ‬

‫ކންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނި އަޑު އިވުނެވެ‪.‬‬ ‫ބައްޕަ ޮ‬

‫ޖެހިގެންއައި ދުވަހު އުވަފައްލަވަ ނަގައި އެ‬

‫އެތައް ދުވަހަކު އައެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ގެ ދަސްކޮށް‪،‬‬

‫ފަހަރިކަމެއް އަހަންނަކަށް އޭރަކު ނޭނގެއެވެ‪ .‬އަހަންނަށް‬

‫އަހަރެން ހަތިމު ލައްޕައިލައިފައި ކޮޓަރިން ނުކުތީމެވެ‪.‬‬

‫ތަން ސާފުކުރިއެވެ‪ .‬އެ ދުވަހު ވެސް އަހަރެން‬

‫ގޭދޮށުން ބައިސްކަލުގައި ގިނަ ބުރުތަކެއް ޖެހިއެވެ‪.‬‬

‫އެނގޭ އެއްޗަކީ ގޭގެ އެންމެންގެ ރުހުންހޯދަން‬

‫ގސް މަންމަ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައިލީމެވެ‪.‬‬ ‫މަޑުމަޑުން ޮ‬

‫ދލީގައެވެ‪ .‬ވަރަށް ގަޔާވެގެން ހިސާބު‬ ‫އިނީ އުނ ޯ‬

‫ކންމެވެސް އުންމީދެއްގައިކަން‬ ‫ރެޔާއި ދުވާލުއެވެ‪ޮ .‬‬

‫އަހްސަނަށް އެނގޭކަމެވެ‪ .‬އެންމެންގެ އިހުތިރާމު ހޯދަން‬

‫މަންމަ ތެޅިފޮޅެނީއެވެ‪.‬‬

‫ނަންބަރުތަކެއް ހަދާށެވެ‪ .‬ހިސާބަކީ އަހަރެން‬

‫ކަށަވަރެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އަހަރެންގެ ސަމާލުކަމެއް‬

‫އަހްސަން ކުޅަދާނަކަމެވެ‪ .‬އަހްސަންގެ ނިޔަތާމެދު‬

‫"ދިލަނަގަނީ! ދިލަނަގަނީ!" މަންމަ ގޮވައެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ގަޔާވާ މާއްދާއެވެ‪ .‬އުވަފައްލަވަ ނެގުމުގެ‬

‫ހދުނެވެ‪ .‬ހާނިމު ގެއަށް ވަދެ އަހަންނަށް‬ ‫ހާނިމަކަށް ނު ޯ‬

‫އެކަކަށް ވެސް ޝައްކެއް ނުވެއެވެ‪.‬‬

‫ފޅެންޏާ ކިހިނެއް އެއްޗެއް‬ ‫"އެކަމަކު ތިހެން ތެޅި ޮ‬

‫މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ވަގުތީ ގޮތުން އުނދޯލި‬

‫ގވައި ވެސް ހެދިއެވެ‪ .‬މީހެއްގެ ހިލަމެއްވުމުގެ ކުރިން‬ ‫ޮ‬

‫ނަގަން ބައްޕަ ބޭނުންވިއެވެ‪ .‬އަހަރެން އުނދޯލިން‬

‫ދުވެ ރައްކާވެއެވެ‪ .‬އެކި މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން‬

‫ބޑުބާޒާރު" އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫އވެއެވެ‪ .‬އެއަށް ކިޔަނީ " ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ހާކާނީ ވެސް‪ "،‬ނުތަނަވަސް ރާގެއްގައި ބައްޕަ‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬މި ތަންތަ؟"‬

‫އަހަރުމެންގެ ގޭގައި ދިވެހި މަނައްޕޮލީއެއް‬

‫ބޑާހޭކީމެވެ‪ .‬ބައްޕަ އައީ އިތުރު‬ ‫ނުފައިބަން ވަރަށް ޮ‬

‫ފނުވުމާއި‪ ،‬އެކި މީސްމީހުން ލައްވާ‬ ‫އަހަންނަށް ކާޑު ޮ‬

‫ބައްޕަގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެކެވެ‪ .‬މޭޒުމަތީގައި‬

‫ތިން މީހަކު ގޮވައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަށް ސަލާންބުނުވުމަކީ ހާނިމު ލައްކަ ދުވަސް‬

‫ބޑުމިނުގައި ހަ ފޫޓު‬ ‫ބާއްވައިފައިއޮންނައިރު އޭގެ ޮ‬

‫ވަންދެން ކުރި ކަމެކެވެ‪ .‬މައްސަލައަކީ އަހަރެންގެ‬

‫ހޓަލުގެ ބަދަލުގައި އޭގައި‬ ‫ތިން ފޫޓު ހުރެއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ލބީގެ އެއްވެސް އޮއިވަރެއް‬ ‫ސިކުނޑީގައި އިޝްގީ ޯ‬

‫ހުންނަނީ ދިވެހި ރަށްރަށެވެ‪ .‬ފައިސާ ވެސް ހުންނަނީ‬

‫"ތި ޖެހީމަ ހައްތަހާ ދިލަ ބޮޑޭވަނީ‪ "،‬ވޭނަށް‬

‫ބައްޕައާއި ބައްޕަޔާ އެކުގައި އައިސްތިބި އެންމެން‬

‫ނޭނބުރޭކަމެވެ‪ .‬އިޝްގަކީ އަހަރެން ދަންނަ އިހުސާސެއް‬

‫ބޑުބާޒާރު ކުޅެނީ ހަފުތާއަކު އެއް ރެއެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހިންނެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކެތްކުރަމުން މަންމަ ބުންޏެވެ‪" .‬ތި ނުޖަހަބަލަ!"‬

‫ގާތަށް ވަރަށް ހިނިއައެވެ‪ .‬ހިސާބަށް އަހަރެން ބަހައްޓާ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އަހަންނަށް މުހިންމުވީ އިލްމެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ފަށަނީ އިޝާނަމާދު ނިންމައިފައި‪ ،‬ކައިގެން ވިއްސަކަށް‬

‫ޝައުގުވެރިކަމަށް އަބަދުވެސް ބައްޕަގެ ތަރުހީބުލިބެއެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކުރިއަރައިގެން ނޫނީ‬ ‫ދެކޭގޮތުގައި‪ ،‬ތައުލީމީ ޮ‬

‫މިނެޓު ފަހުންނެވެ‪ .‬ނިންމަނީ ފަތިސް ނަމާދު‬

‫ހަރުދަނާ މީހަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ‪ .‬ޤުރުއާން ކިލާހަކަށް‬

‫ބަންގިއަށެވެ‪ .‬ކުޅިވަރު ނިންމަންދެން ރެޑްމޭން ޖޫހާއި‬

‫އަހަރެން ވަނީ ވެސް އެ ފަލްސަފާގެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬

‫ކދު ހުރެއެވެ‪ .‬ހަނާކުރި ގޮދާ މަހާއި‬ ‫ކއްޔަޖެހި ބިސް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ވޓަރު ފުޅިން އެތިފޮދެއް‬ ‫ބައްޕަ ގެންގުޅުނު ކޯލާ ޯ‬ ‫އަތަށް އަޅައިފައި މަންމަގެ އަތުގައި އުނގުޅައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫މަންމަ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ‪.‬‬

‫"މަންމައަށް ކިހިނެއްވީ؟" އަހަރެން ބުނީމެވެ‪.‬‬ ‫"އޭނަ ނެރޭ! ނުކުމޭ ނުކުމޭ!" މަންމަ‬ ‫ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫މަންމަ އުޅުނީ އަހަރެން ކޮޓަރިން ނެރޭށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ބައްޕަ މަސައްކަތްކުރީ ވީގޮތް ކިޔައިދޭށެވެ‪.‬‬ ‫މަންމައާއި ބައްޕަގެ ތަފާތަކީ އެއީއެވެ‪ .‬ދެ މީހުން ވެސް‬ ‫ލބިވެއެވެ‪ .‬ތަފާތީ ލޯބިވާ ގޮތެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެން ދެކެ ޯ‬

‫"ބައްޕަ މި ނަންބަރު ބުނެދީ!" އަހަރެން ޝަރުތެއް‬ ‫ދލިން ފައިބާނީ‪".‬‬ ‫ކަނޑައެޅީމެވެ‪" .‬އޭރުން އުނ ޯ‬

‫"ދަރިފުޅު ވުޑުވިލާއަށް ވަންނަންވީނު!" އުނދޯލީގައި‬ ‫އިށީނދެލަމުން ބައްޕަ ބުންޏެވެ‪" .‬ދަރިފުޅު ދައްކާ‬ ‫ހުރިހާ ނަންބަރު ބުނެދޭކަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ނޭނގޭ‪.‬‬ ‫އަޅެ ހިނގާބަލަ ތިކަންވޭތޯ ބަލަމާ!"‬ ‫ބައްޕައަށް ބުނެދެވުނީ ބައެއް ނަންބަރެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން ވެއްދީ ގޭކައިރީގައި ހުންނަ‬

‫ގޮދަން ބޮނޑިބަތް ވެސް ހުރެއެވެ‪ .‬އެ މީހަކު ކާނެ‬

‫ކށް ޤުރުއާންކިޔަވަން‬ ‫ޤުރުއާން ކިލާހަކަށެވެ‪ .‬ރީތި ޮ‬

‫ވަރަކަށް ކާންވީއެވެ‪ .‬ގޭގައި އުޅޭ ބައެއް ކުދިންނާއި‪،‬‬

‫ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ މަންމައަކީ‬

‫ބޑުބާޒާރު ކުޅެން‬ ‫ބައްޕަ ވެސް އަހަރުމެންނާ އެކުގައި ޮ‬

‫އަހަރެން ވުޑުވިލާއަށް ވެއްދިއެވެ‪ .‬އެއީ ހުރިހާ‬

‫ވެސް އެދުރުދައިތައެކެވެ‪ .‬ގޭ ހިސާބުގަނޑުގެ އެތައް‬

‫އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ކިލާސް ހިންގާ ގެއެކެވެ‪ .‬ވަކި‬

‫ކުދިންނަކަށް މަންމަ ޤުރުއާންކިޔަވައިދެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އަތްފައިން ދިލަނަގަން ފެށީ‪ "،‬ބައްޕަ ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬

‫ނވެއެވެ‪ .‬ކިލާސްތައް ފެށެނީ‬ ‫ހާއްސަ ޔުނީފޯމެއް ޯ‬

‫މަންމަ ބޭނުންވީ މަންމައަށް ވުރެ މޮޅު މީހެއްގެ‬

‫ގޭގައި އުޅުނު ރެޔެކެވެ‪ .‬އަހްސަން ނުފެންނާނެކަމަކަށް‬

‫"އެކަމަކު މަންމަ އެ ވާހަކަ ނުބުނެ ހުރީ‪ .‬ވުލޫކުރަން‬

‫ހަވީރު ހަތަރަކުން ފެށިގެންނެވެ‪ .‬އަހަރެން އެ ތަނަށް‬

‫ކސްދޭށެވެ‪ .‬އެ ކިލާހުން‬ ‫ގާތުން އަހަންނަށް ދަސް ޮ‬

‫އަހަންނަކަށް ފެންޑާއަކަށް ނުނިކުމެވެއެވެ‪ .‬އެއްފަހަރު‬

‫ބޑުވަރުވީ‪ .‬މި ނުވާނެ ސަހަލުކަމަކަށް‪.‬‬ ‫ފެންޖެއްސީމަ ޮ‬

‫ގެންގޮސް ގެނެސްހަދަނީ ބައްޕައެވެ‪ .‬ހިސާބުގަނޑުގައި‬

‫ވެސް އެތަކެއް ފިރިހެންކުދިންނެއްގެ ސަމާލުކަން‬

‫އަހްސަން ގާތުގައި ފަހަރި ހުރެއެވެ‪ .‬އަނެއް ފަހަރު‬

‫ހަމަ ހުރެފަ އަތްފައިން ދިލައެއް ނުނަގާނެ‪ .‬ނަސީބެއް‬

‫އުޅޭ ފިރިހެންކުދިންގެ ގުރޫޕެއް ވެސް ހިސާބު‬

‫އަހަންނަށް ލިބުނެވެ‪ .‬އެ ކުދިންނާ އަހަންނާ ދެމެދު‬

‫އަހްސަން ހުންނަނީ އެކަނިމާއެކަންޏެވެ‪ .‬އެއްވެސް‬

‫ބައްޕައަށް ގޭގަ ހުރެވުނު ވަގުތަކާ ދިމާވިކަން‪ .‬އެހެރަ‬

‫ދަސްކުރަން ވުޑުވިލާއަށް އާދެއެވެ‪ .‬އަހަރެން ވުޑުވިލާގެ‬

‫ރަހުމަތްތެރިކަން އުފެދުނެވެ‪ .‬ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް ނުކޮށް އަހްސަން ގޮނޑީގައި އިށީނދެލައިގެން‬

‫ފެންފުޅި ގެނެސްދީބަލަ ދަރިފުޅާ!"‬

‫ކޅިއަށް ތިބޭ ފިރިހެންކުދިން‬ ‫ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ކޯޅި ޯ‬

‫އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި‪ ،‬ޤުރުއާންކިޔަވަން އަންނާނީ‬

‫އިންދައި ވެސް އަހަރެން ދުށީމެވެ‪ .‬އެ ރޭ އަހަރުމެން‬

‫އަހަންނަށް ފެނެއެވެ‪ .‬އެ ކުދިން އެކަކުއަނެކަކަށް‬

‫ވަރަށް ހަރުދަނާ ކުދިންނެވެ‪ .‬އެކުވެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން‬

‫ބޑުބާޒާރު ކުޅުނީ އަހްސަން ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކުޑަމޭޒަށެވެ‪ .‬އެ މޭޒުމަތީގައި ހުރި ސާމާނުތަކުގެ‬

‫ހީނސަމާސާކުރާތަން ވެސް އަހަރެން ދެކެމެވެ‪ .‬އެކަކަށް‬

‫އެ ކުދިންނަށް އެނގޭނެއެވެ‪ .‬އަހަރެން ހިފަހައްޓާ‬

‫ކުޅިވަރު ފެށިގެންއައީ ވަރަށް މަޖާކޮށެވެ‪ .‬އެކެއްގެ‬

‫ތެރޭގައި ކުޑަ ފެންފުޅިއެއް ހުއްޓެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ވުރެ އަނެކަކު މާ ކެރޭކަމަށް ހެދިގެން އަހަންނަށް‬

‫އުސޫލުތަކުގައި އެ ކުދިން ވެސް ހިފަހައްޓާނެއެވެ‪.‬‬

‫ލޮލުގައި ވެސް ނިދީގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތެވެ‪.‬‬

‫އެ ފެންފުޅި ގެނެސްދިނީމެވެ‪ .‬ބައްޕަ އަތަށް ކުޑަ‬

‫ހިނިތުންވެ‪ ،‬ކަރުކެހި ވެސް ހަދައެވެ‪ .‬ވަރަށް ގިނަ‬

‫ކިލާހުން ދިމާވި އަހްސަނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަހަރެން‬

‫ބޑުބާޒާރުގެ ގިނަ ރަށްތައް‬ ‫އަހަރެން މަހުޖަނަކަށްވެ‪ޮ ،‬‬

‫އއްސުނު ތަނާ ކުއްލިއަކަށް މަންމަގެ‬ ‫"އިރު ޮ‬

‫ބައްޕަ އިޝާރާތްކުރީ ކޮޓަރީގެ ކަނުގައި ހުރި‬

‫ފެންފޮދެއް އަޅައިފައި‪ ،‬ކިޔެވި އެއްޗެއް ކިޔަވައިފައި‬

‫ފިރިހެންކުދިންގެ ސަލާން އަހަންނަށް އާދެއެވެ‪.‬‬

‫ފދެއް އުނގުޅައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫މަންމަގެ އަތުގައި ފެން ޮ‬

‫ކލައެވެ‪ .‬އަޅައިގަންނަ‬ ‫އަހަންނަކީ މާ ރީތި އަންހެންކުއްޖެ ޯ‬

‫ކުރީ އެ ކަހަލަ އުންމީދެކެވެ‪.‬‬ ‫ޤުރުއާން ކިލާހަށް އަހަރެން ވަން ދުވަސްވަރު‬

‫ބައިވެރިވެއެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ރޭރެއަށް ވުރެ ގިނައިން އަހްސަން‬

‫މިލްކުވެފައިވި ދަނޑިވަޅެކެވެ‪ .‬ކައިރި ހިސާބަކުން‬ ‫ހީރިގޮވާ އަޑު އިވެމުންދިޔައެވެ‪ .‬ދުރުދުރުން މުނާޖާގެ‬

‫މަންމައަށް ނޭވާލެވެން ފެށީ އެ ހިސާބުންނެވެ‪ .‬ދެން‬

‫ސިފަތަކެއް އަހަރެންގެ ހުންނަ ކަމަށް ވެސް‬

‫ގޭގައި ފަހަރިއެއް ހުއްޓެވެ‪ .‬އަހްސަނަކީ ފަހަރީގެ‬

‫އަޑު ވެސް އަހަންނަށް އިވިއިވިހުއްޓެވެ‪ .‬ކުއްލިޔަކަށް‬

‫ކށް ފަސޭހައެއް ނުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ދިލަނެގުން އެއް ޮ‬

‫ކިޔައެވެ‪ .‬ކުޑަރުމާލާއި ސިޓީ ލިބެއެވެ‪ .‬ބޮލުގައިޖަހާ‬

‫މާ ގާތް އެކުވެރިއެއްކަމެއް އަހަރެން ނުދެނަހުރީމެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެންގެ ވައަތު ފަޔަށް ބަރުވާން ފެށިއެވެ‪ .‬ފައި‬

‫އެހެންނަމަވެސް މަންމައަށް ރަނގަޅަށް ވާހަކަދެއްކޭ‬

‫އެއްޗެއްސާއި‪ ،‬ހެދުމުގައި ހަރުކުރާ މަލާއި‪ ،‬އަތުގައިއަޅާ‬

‫އަހަންނާއި އަހްސަން ދިމާވަނީ ހަމައެކަނި ޤުރުއާން‬

‫އައްސިއެއް ނުވެއެވެ‪ .‬ދެން ހީވީ ވަކި ތޫނު ދެއަތް‬

‫ކން ފެނެއްކަމެއް އަހަންނަކަށް‬ ‫ވަރު ވިއެވެ‪ .‬އެއީ ޮ‬

‫ތަނޑި ވެސް ލިބެއެވެ‪ .‬އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުހިފައެއް‬

‫ކިލާސް ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އޭގެ ކުރިން ނުވަތަ ފަހުން‬

‫މަޑުމަޑުން ކަކުލުގައި ޖައްސައިފައި ކުއްލިއަކަށް ދެއަތް‬

‫ނޭނގެއެވެ‪.‬‬

‫ބޑާ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ލަގަބު‬ ‫އަހަންނަކަށް ނުކެރެއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ވެސް އަހަންނާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް ކިލާސް‬

‫ތިރިއަށް ދަމައިލިހެންނެވެ‪ .‬ސިއްސައިގެން ގޮސްފައި‬

‫ލިބިދާނެތީއެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ފިރިހެންކުދިންނާ އަހަރެން‬

‫ކުދިންނަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ‪ .‬އަހަންނަކީ ދޮރާށިދޮށަށް‬

‫އަހަރެން މޭޒު ތަންދޮށް ބަލައިލީމެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަދައްކައެއް ނޫޅެމެވެ‪ .‬އެއްވެސް ފިރިހެންކުއްޖަކަށް‬

‫ނުކުމެހުންނަ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ‪ .‬ރަށުތެރެއަށް‬

‫ކށިއިރު ވަރަށް ކުޅި‬ ‫"މިއަދު ބޯކިބާއަޅަން މިރުސް ޮ‬ ‫ޔމިރުހެއް‪ "..‬މަންމައަށް ބުނެވުނީ އެ ހިސާބަށެވެ‪.‬‬ ‫ގިތެ ޮ‬

‫ނުނިމޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ާވ ވޭ އަ ްށ‬ ‫އެމެރިކާގައި‬ ‫ވިޔަފާރިކުރަން‬ ‫ހުއްދަދީފި‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އެންމެ‬ ‫ބޮޑީ ހޮންކޮންގްގައި‬

‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާވޭ އަށް ދަތިކުރަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން‬ ‫އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް‬ ‫އުވާލައިފި އެވެ‪ .‬ޖަޕާނުގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ‬

‫އަބޫ ދާބީގައި ޯފނު ވެންޑިން މެޝިން ތައާރަފު ކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު‪.‬‬

‫"ޖީ‪ "20‬ސަމިޓްގެ އަރިމަތިން‪ ،‬ޗައިނާގެ ރައީސް‪ ،‬ޝީ‬ ‫ޖިންޕިން އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް‬

‫އަބޫދާބީ އަށް މޮބައިލް ފޯން ވެންޑިން މެޝިން‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައި‪ ،‬ކުރެއްވި މަޝްވަރާގައި‪ ،‬އެމެރިކާ‬ ‫ކުންފުނިތަކުން ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން ވަނީ‬ ‫ހުއްދަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ވާވޭ އަދި ވެސް އޮތީ‪،‬‬ ‫ކމާސް"އިން އެ ބުނާ‬ ‫އެމެރިކާގެ "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޮ‬ ‫"އެންޓިޓީ ލިސްޓް"ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވާވޭ އަކީ ނުރައްކާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫އަދިވެސް އެ ވަނީ ލިސްޓް ޮ‬ ‫ކމް އަދި މައިކްރަން ފަދަ‪ ،‬ޗިޕް‬ ‫އިންޓެލް‪ ،‬ކުއަލް ޮ‬ ‫އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އުފައްދާ މުދާ ގަތުމަށް‪ ،‬ވާވޭ‬ ‫އަށް‪ ،‬އެއްވެސް ހުރަހެއް މިހާރަކު ނެތެވެ‪ .‬ގޫގުލް‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އޕަރޭޓިން ސިސްޓަމާ ގުޅުން ހުރި‬ ‫އެންޑްރޮއިޑް ޮ‬ ‫އތް ދަތިކަން ވެސް‬ ‫ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ޮ‬ ‫ފިލައިދިޔައީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ ކުންފުނިތަކާ އެކު ވާވޭ ވިޔަފާރިކުރުމަކީ‬ ‫މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި‬ ‫ވާހަކައިން ދޭހަވަނީ‪ ،‬ވާވޭ އަށް އަދަބު ދޭން ޖެހުނީ‬

‫ވެންޑިން މެޝިންގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް‬ ‫ދެމުން އަންނަނީ އެކި ކަހަލަ ބުއިންތަކާއި ޗޮކްލެޓް‬

‫ކަމަށްވާ ޔޫއޭއީގައި މިހާރު ވަނީ މޮބައިލް ފޯނު ގަނެވޭ‬

‫ވަގުތެއްގައި މިހާރު އެ މީހަކު ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ ފޯނު‬

‫ގުޅިގެން ފޯނު ވެންޑިން މެޝިންގެ ހިދުމަތް މުޅިން އަލަށް‬

‫ވެންޑިން މެޝިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫ވެންޑިން މެޝިނުން ގަނެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ނަގުދު ފައިސާ‬

‫ޔޫއޭއީގައި ތައާރަފުވެގެން ދިޔައިމަ‪ .‬އަދި މީގެ ތަޖުރިބާ‬

‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތައާރަފު ކުރި މި ހިދުމަތަކީ ‪24‬‬

‫އާއި ކާޑުން ވެސް މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އތް ތަނުގައި ގައުމުގެ އެކި‬ ‫އަށް ބަލާފައި ކުރިއަށް ޮ‬

‫ގަޑިއިރު ލިބޭނެ ހިދުމަތަކެވެ‪.‬‬

‫ދަށުން ޔޫއޭއީގައި ބެހެއްޓި ފުރަތަމަ ފޯނު ފެންޑިން‬

‫އިއްތިސަލާތުގެ ޖެނެރެލް މެނޭޖަރު ސުލްތާން މުހައްމަދު‬

‫ކަހަލަ އެއްޗެހި ވިއްކުމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއަށް ވުރެ‬

‫އެ ގައުމުގެ މުވާސަލާތީ ކުންފުނި އިއްތިސަލާތާއި އަބޫ‬

‫ކނީޝް ރޯޑްގައި‬ ‫މެޝިން ބަހައްޓާފައި ވަނީ އަބޫ ދާބީ ޯ‬

‫އަލް ދަހޭރީ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެޓިސަލަޓަކީ އަބަދު ވެސް‬

‫ފުޅާކޮށް ވެންޑިން މެޝިނުގެ ހިދުމަތް މިހާރު އަންނަނީ‬

‫ފ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން‬ ‫ދާބީ ނެޝަނަލް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ ޮ‬

‫އސީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސާވިސް‬ ‫ހުންނަ އޭޑީއެން ޯ‬

‫ނވޭޓިވް ހިދުމަތްތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް‬ ‫ތަފާތު އަދި އި ޮ‬

‫އިތުރުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އސީ) އާ ގުޅިންގެންނެވެ‪.‬‬ ‫(އޭޑީއެން ޯ‬

‫ސްޓޭޝަންގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެއް‪".‬‬ ‫ފރު ޮ‬ ‫ޯ‬

‫މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ގައުމު‬

‫ނުރައްކާ ކުންފުންޏަކަށް ވާތީ ނޫން ކަމެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ފނު ވެންޑިން މެޝިން ތައާރަފު ކުރީ‬ ‫ޔޫއޭއީ އަށް ޯ‬

‫ގތުގައި ފެށި ހިދުމަތުގެ‬ ‫ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ޮ‬

‫ސަރަހައްދުތަކަށް ހިދުމަތް ފުޅާ ވެސް ކުރެވިގެން ދާނެ‪"،‬‬

‫ގތުގައި ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ‬ ‫ފޯން ކުންފުނިން ބުނި ޮ‬

‫"އަހަރެމެން ވަރަށް އުފާ ކުރަން އޭޑީއެންއޯސީއާ‬

‫ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި އަށް އަރުވާލި ލޮޅުމެއް ކަމެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާ އަށް ދަތިވާނެ ކަމަށް ބަލައި‪ ،‬އެމެރިކާ‬ ‫ސަރުކާރުން‪ ،‬ވާވޭ އަށް ޖެއްސުންކުރުމަކީ ހަމައެކަނި‬ ‫ގތެވެ‪ .‬މިއީ ދުނިޔެ އަށް‬ ‫ޓްރަޕަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ޮ‬ ‫ގތެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން‬ ‫ކަމުދިޔަ ޮ‬

‫ޕާކިން ޖޫރިމަނާ ފަންސުރުން ވެސް ދެއްކިދާނެ‬

‫ވާވޭ އަށް މުދާ ވިއްކުން‪ ،‬ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން‬ ‫މަނާކުރުން ވެފައި ވަނީ އެމެރިކާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް‬ ‫ބޑު އުނދަގުލަކަށެވެ‪ .‬އެމެރިކާ ކުންފުނިތަކަށް‬ ‫ވެސް ޮ‬ ‫ލިބެމުން ދިޔަ މާލީ ތަނަވަސްކަމަށް ހިޔަނިއެޅި ވަނީ‬ ‫ގެއްލުންވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކން އަދި ޒީލިންކް ފަދަ‬ ‫އިންޓެލް‪ ،‬ކުއަލް ޮ‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ލިބެމުން ދިޔަ މާލީ ތަނަވަސްކަން‬ ‫އަލުން އިއާދަކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެ‪ ،‬ވާވޭ އަށް ލުޔެއް‬ ‫ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬މި ކުންފުނިތަކުން ވަނީ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މަސްއޫލް‬ ‫އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ޝަކުވާ ޮ‬ ‫ކށް ވަނީ ނުރުން ފާޅުކޮށްފަ‬ ‫ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ގޫގުލުން ވެސް ބުނީ‪ ،‬ވާވޭ އަށް އެންޑްރޮއިޑް‬ ‫ނުވިއްކައިފި ނަމަ‪ ،‬އެމެރިކާ އަށް އޮތް ބިރުވެރިކަން‬ ‫ބޑު ކަމަށެވެ‪ .‬ޗައިނާއިން ބުނީ ވާވޭ އަށް‬ ‫ވާނީ ޮ‬ ‫ލުޔެއް ނުދޭހާ ހިނދު‪ ،‬މަޝްވަރާކުރަން ދަތިކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސްގައި ވެހިކަލް ޕާކިން‬ ‫ޖޫރިމަނާ ފަންސުރާއި ގަލަމުން ވެސް ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ދޭތެރޭ ދޫކުރާ ޕާކިން ޓިކެޓްތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ފަންސުރާއި ގަލަމާއި ކަރުދާހާއި ފޮހޭ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ރަބަރާއި ފަންސުރު ޖަހާ ދައްޗާއި ކޮޕީ ކަރުދާހާއި މާކަރާއި‬

‫ލަސް ވެގަސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ފައިސާގެ‬ ‫ބަދަލުގައި ސްކޫލް އައިޓަމްތަކުން ޖޫރިމަނާ ބަލައިގަންނަން‬ ‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ސްކޫލް އައިޓަމްތަކުން ޕާކިން‬ ‫ޖޫރިމަނާ ބަލައިގަންނާނީ ޖޫން މަހުގެ ‪ 20‬އާއި ‪ 19‬އާ‬

‫ފަތިގަނޑާއި ކަތުރާއި ޕޭޕަ ޓަވަލް ފަދަ އައިޓަމްތަކުން‬ ‫ޖޫރިމަނާ ފީ ބަލައި ގަންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ލާސް ވެގަސް ސިޓީ‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޕާކިން ޖޫރިމަނާގެ‬

‫ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ސާމާނު ހަދިޔާކުރާނީ ޕަބްލިކް‬

‫މީގެ ކުރިން ވެސް ލާސް ވެގަސް ކައުންސިލުން‬

‫ހޮން ޮކންގްގައި ބަޔަކު ސެލްފީ ނަގަނީ‪.‬‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު އެންމެ ބޮޑު ސިޓީތަކުގެ‬ ‫ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ ‪ 8‬ސިޓީއެއް ހިމެނި އޭގެ ކުރީގައި‬

‫ބަދަލު ކުރާ މީހުން އިތުރުވެ‪ ،‬ސިޓީތަކަށް އަންނަ‬

‫ލބަލް ޓެލެންޓް" ރިޕޯޓްގައި ބުނީ‬ ‫"މާސާޒް ގް ޯ‬ ‫ކންގް ޖެހިޖެހިގެން‬ ‫މިއީ ޗައިނާގެ ދަށުން ހިންގާ ހޮން ޮ‬

‫ބހިޔާވަހިކަމާއި ދަތުރު ފަތުރާއި އަސާސީ‬ ‫ކަނޑައަޅަނީ ޯ‬

‫މައިދާނުގައި އިތުރު ހަރުފަތްތަކަށް ދާން މަގުފަހިވޭ‪"،‬‬

‫ލިސްޓްގައި ހިމެނުނު ދެވަނަ ފަހަރު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިދުމަތްތަކާއި ކެއުންބުއިމާއި އުނުނިވާކުރުމާއި‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޓީޗާޒް އެކްސްޗޭންޖަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގސްފަ އެވެ‪ .‬އެންމެ‬ ‫ރގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެން ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ކށްފައި ވަނީ އޭޝިއާގެ‬ ‫ސިޓީގެ ގޮތުގައި ލިސްޓް ޮ‬

‫ފުރަތަމަ މިކަން ފެށީ ‪ 2016‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ތަރައްގީވެފައިވާ އެއް ސިޓީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ‬

‫ނަމަވެސް މިއީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ލާސް ވެގަސްގައި‬

‫"އޭގެ ސަބަބުން އެތަންތަނަށް ދިރިއުޅުން‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީތައް‬

‫އެޑިއުކޭޝަން ފައުންޑޭޝަނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫މީގެ އެއް ބޭނުމަކީ ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ރޫހު‬

‫ޔކް އަދި ޗައިނާގެ ޝެންޒެން އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާގެ ނިއު ޯ‬

‫ކންގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް ހޮން ޮ‬

‫ވަނީ ޕާކިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނޫން އެއްޗެހިން ދެއްކޭ‬

‫ރގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬ ‫"މަސް ދުވަހަށް މި ޕް ޮ‬

‫ތުރުކެމިސްތާނުގެ އަޝްގަބަތު‪ ،‬ޗައިނާގެ ބެއިޖިން‬

‫ދަމައިގަންނަ ސިފަތަކާ ހެދި" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް އެންމެ ބޮޑު ‪10‬‬

‫ބޭސްފަރުވާ ފަދަ ދާއިރާތަކަށް ކުރަން ޖެހޭ‬ ‫ހަރަދުތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން މާސާގެ ގްލޯބަލް މޯބިލިޓީ‬ ‫ރިޕޯޓާ ބެހޭ ޮ‬

‫އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވެސް އިތުރުވެ‪ ،‬ތަރައްގީ‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް އެންމެ ކުޑަ ތަންތަނުގެ‬ ‫ކށްލެވެނީ ޕާކިސްތާނުގެ‬ ‫ތެރޭގައި މި އަހަރު ފާހަގަ ޮ‬ ‫ކަރާޗީ‪ ،‬ނިކަރާގުއާގެ މެނަގުއާ‪ ،‬ގެމްބިއާގެ ބަންޖުލް‪،‬‬

‫ކންގްގެ އިތުރުން ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް‬ ‫ކުރެވޭ ހޮން ޮ‬

‫ސލިއުޝަންސް ލީޑަރު ވޮން ޓްރޭބާ‬ ‫ޮ‬ ‫ރޑަކްޓް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ޓިއުނީޝިއާގެ ޓިއުނިސް‪ ،‬އުތުރު މެސެޑޯނިއާގެ‬

‫ކުރާނެ ކަމެއް‪ "،‬ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި‬

‫ކށް‪ ،‬ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ‬ ‫ވެސް އާލާ ޮ‬

‫ޓޯކިއޯ‪ ،‬ސިންގަޕޫރް‪ ،‬ދެކުނު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް‬

‫ބޑު ސިޓީތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބި‬ ‫ވިދާޅުވީ އަގު ޮ‬

‫ޖޖިއާގެ ތިބްލީސީ‪ ،‬އުޒްބެކިސްތާނުގެ‬ ‫ކޕިއޭ‪ޯ ،‬‬ ‫ސް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ސޯލް‪ ،‬ނިއުޒިލެންޑްގެ ޒިއުރިކް‪ ،‬ޗައިނާގެ ޝަންހާއީ‪،‬‬

‫ޖެހެނީ އެތަންތަން ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ "ހިތް‬

‫ތަޝްކެންޓް އަދި ކިރްގިސްތާނުގެ ބިޝްކެކެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ރިޝީގެ ފިލްމެ ްއ‬ ‫އަންނަ މަހު ސްކްރީނަށް‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން‬ ‫އެމެރިކާގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ‬

‫އެ ފިލްމަކީ "ޖޫޓާ ކަހީ ކާ" އެވެ‪ .‬މި ފިލްމުގައި‬

‫އމްކާރުގެ ބައްޕަގެ ރޯލުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ބޑު ސްކްރީނުން ފެނިފައި‬ ‫ރިޝީ އެންމެ ފަހުން ޮ‬ ‫އގަސްޓްގައި ރިލީޒް ކުރި‬ ‫ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޮ‬ ‫އަނޫބަވް ސިންހާގެ "މުލްކް" އިންނެވެ‪ .‬އަދި ފަރުވާ‬

‫ރިޝީއާ އެކު ހިމެނޭ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ޖިމީ‬

‫އަށް އެމެރިކާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ރިޝީ މުހިއްމު ރޯލެއް‬

‫އމްކާރް ކަޕޫރް‪ ،‬ލިލިތާ‬ ‫ޝެރްގިލް‪ ،‬ސަނީ ސިންގް‪ޯ ،‬‬

‫ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ރާޖްމާ ޗާވަލް" ނެޓްފްލިކްސް އިން‬

‫ޖޝީ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑޫބޭ އަދި މަނޯޖް ޯ‬

‫ނވެމްބަރު މަހު ސްޓްރީމްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ޮ‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 19‬ގައި ރިލީޒްކުރަން‬ ‫ކށްފައިވާ "ޖޫޓާ ކަހީ ކާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ‬ ‫ތާވަލު ޮ‬

‫ރިޝީ ފަރުވާ އަށް ދިޔައީ ޖޫހީ ޗާވްލާއާ އެކު‬ ‫ކުޅޭ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ސުމީޕް ކަންގަނެވެ‪ .‬ހެއްވާ މަޖާ ހާދިސާތަކެއްގެ‬ ‫ކށް ހަދާފައިވާ ފިލްމުގައި ކިޔައި ދޭނީ‬ ‫މައްޗަށް ބިނާ ޮ‬

‫"ނަ ޗް ބަލިޔޭ ‪ "9‬ފަށާނީ‬ ‫ރަންވީރާއި ދީޕިކާއާ އެކު‬

‫"ޖޫޓާ ކަހީ ކާ" ގައި ރިޝީ ފެނިގެން ދާނީ‬

‫އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ ފިލްމެއް އަންނަ މަހު‬ ‫ސިނަމާތަކަށް އަންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ‪ 4‬ގައި ފާހަގަ‬ ‫ކުރާ ‪ 67‬ވަން އުފަން ދުވަސް އާއިލާ އާއި ގަތް‬

‫ފނުވާ އިންޑިއާގެ ދެ‬ ‫މޮރިޝަސް އަށް ކިޔަވަން ޮ‬

‫ރައްޓެހިންނާ އެކު ފާހަގަ ކުރަން އިންޑިއާ އަށް‬

‫ބޑަށް ހިތްޖެހި އެނބުރި‬ ‫ޒުވާނަކަށް‪ ،‬އެ ގައުމަށް މާ ޮ‬

‫ކޅު ދެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު‬ ‫އޮގަސްޓަ މަހުގެ ފަހު ޮ‬

‫ކޅު ހަދަން ފެށުމުން‪ ،‬އެ‬ ‫އުފަން ގައުމަށް ދާން ދެ ޮ‬

‫ބޮޑު ކަމަށް ރިޝީ ބުންޏެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި‬

‫މީހުން އިންޑިއާ ގެންދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި‬

‫ކށް ސަލާމަތްވެފައިވާ އިރު‪،‬‬ ‫ކެންސަރުން މިހާރު އެއް ޮ‬

‫ދިމާވާ ހާދިސާތަކެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ފަރުވާފެ ފޮލޯއަޕެވެ‪.‬‬

‫ކްރިސްގެ ބަދަލުގަ ިއ‬ ‫"އިންފިނިޓް" ވޮލްބާގަށް‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޝ އިން ފެންނާނެ‬ ‫ޯ‬ ‫އެކަމަކު މި ފަހަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބައިވެރިން އަދި މުޅިން ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ޝޯގެ‬ ‫ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަގުބޫލު ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް‬

‫މއެއް ދައްކައިލި އިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ‬ ‫ދެ ޕްރޮ ޯ‬

‫ބަލިޔޭ" ގެ ‪ 9‬ވަނަ ސީޒަން ވަރަށް ގްރޭންޑްކޮށް‬

‫ކމަލިކާގެ ރޯލް ކުޅުނު‬ ‫ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ" ގައި ޮ‬

‫ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪ .‬މި ފަހަރު‬

‫ދލާކިއާ އާއި ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު‬ ‫އުރުވަޝީ ޮ‬

‫ރޑިއުސްކުރަނީ ސަލްމާން ހާން ކަމަށްވާތީ‪،‬‬ ‫މި ޝޯ ޕް ޮ‬

‫ދައްކާ ސިލްސިލާ "ކުލްފީ ކުމާރު ބަޖެވާލާ" ގެ‬

‫ޝގެ ހާއްސަކަން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރު ވެސް‬ ‫ޯ‬

‫ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިޝާލް އަދިތިޔާ ސިންގް‬

‫ވެގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އަންނަ މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި "ނަޗް‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ބަލިޔޭ" ސީޒަން ‪ 9‬ޕްރިމިއާ ކުރާ އިރު‪ ،‬ފުރަތަމަ‬

‫ޔަގީނުން ވެސް ބެލުންތެރިން ހައިރާންކޮށްލާވަރުގެ‬ ‫ޖޑުތަކެއް މި ފަހަރު ފެންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ސޑްގެ ހާއްސަ މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގެ‬ ‫އެޕި ޯ‬

‫"ނަޗް ބަލިޔޭ" ސީޒަން ‪ 9‬ގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް‬

‫މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގް އާއި‬

‫ހޯސްޓް ކުރާނީ ‪ 2017‬ގައި ގެނެސް ދިން މި ޝޯގެ‬

‫ކން ބައިވެރި ވާނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން‬ ‫ދީޕިކާ ޕަދް ޯ‬

‫‪ 8‬ވަނަ ސީޒަން ކާމިޔާބު ކުރި ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖޑު ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ އާއި‬ ‫އަދި މަޝްހޫރު ޓީވީ ޯ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް‬ ‫"ނަޗް ބަލިޔޭ" އަކީ ޮ‬

‫ވިވެކް ދަހިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫ޖޑުތައް ތަފާތު ތީމްތަކަށް ގެނެސް‬ ‫ސެލެބްރިޓީންގެ ޯ‬

‫ގތުން ޝޯގެ މި ފަހަރުގެ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫ޝއެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން މި ފަހަރުގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ދެމުން އަންނަ‬

‫ހސްޓުންނަކީ ސަލްމާނާ އެކު "ބާރަތު" ގެ‬ ‫ރަސްމީ ޯ‬

‫ލބީގެ ގޮތުން ކުރިން‬ ‫ސީޒަން ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ޯ‬

‫ކމީޑިއަން ސުނިލް‬ ‫ރޯލެއް ވެސް ކުޅުނު އެކްޓަރު‪ޮ /‬‬

‫ޖޑުތަކަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ މި ފަހަރު‬ ‫ގުޅިގެން އުޅުނު ޯ‬

‫ރވާ އާއި ޓީވީ ބަތަލާ ޖެނިފާ ވިންގެޓެވެ‪.‬‬ ‫ގް ޯ‬

‫ބޑަށް ވެސް ޝައުގުވެރި ވާނެ‬ ‫"ނަޗް ބަލިޔޭ" މާ ޮ‬

‫ރާނީގެ "ހިޗްކީ" އިޓަލީގެ ފެސްޓިވަލަކަށް‬ ‫ރިލީޒް ކުރިތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ‬ ‫ބލީވުޑްގެ ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީގެ‬ ‫ދުވަސްވެފައިވާ ޮ‬

‫ރާނީ ކުޅުނު ޓީޗަރުގެ ކެރެކްޓާ އިން މޮޅު އެކްޓިންއެއް‬ ‫ވެސް ދައްކުވައި ދީފައިވެ އެވެ‪" .‬ހިޗްކީ" އަކީ ބްރެޑް‬

‫އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ހިޗްކީ" އަނެއްކާ ވެސް‬

‫އފް ދަ ކްލާސް‪:‬‬ ‫ކއެންގެ އޮޓޮބައޮގްރަފީ "ފްރޮންޓް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއްގައި ޕްރިމިއާކުރާ‬

‫ރމް މޭޑް މީ ދަ ޓީޗާ އައި ނެވަ‬ ‫ހައު ޓޮރެޓް ސިންޑް ޯ‬

‫ގތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ހޭޑް" އަށް ބިނާ ޮ‬

‫ޗޕްޅާގެ ފިލްމު ކުންފުނި‬ ‫ރާނީގެ ފިރިމީހާ އަދިތިޔާ ޯ‬ ‫ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ގެނެސް ދިން‬

‫ވަނަ ޝަންހާއީ އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް‬

‫މި ފިލްމު މި ފަހަރު ޕްރިމިއާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައި‬

‫(އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި ވެސް ޕްރިމިއާކޮށްގެން‬

‫ވަނީ އަންނަ މަހު އިޓަލީގައި ފަށާ ‪ 49‬ވަނަ ޖިފޯނީ‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫ޮ‬

‫އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގަ އެވެ‪.‬‬

‫އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް‬

‫ޖުމްލަ ‪ 101‬އުފެއްދުމެއް ވާދަކުރާ އެ ފެސްޓިވަލް‬ ‫މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެކްޓަރު ކްރިސް‬

‫ޓނީ ފުގްއާ ޑައިރެކްޓް‬ ‫ފިލްމުތައް ގެނެސް ދިން އެން ޮ‬

‫ކުރިއަށް ދާނީ ޖުލައި ‪ 27-19‬އަށެވެ‪.‬‬

‫ސއިކުރި ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާޒްގެ އެކްޝަން‬ ‫ޮ‬ ‫އިވަންސް‬

‫ކުރާ "އިންފިނިޓް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު‬

‫ވލްބާގަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ތުރިލާ "އިންފިނިޓް" މާކް ޮ‬

‫ކށްފައިވާ އިރު‪ ،‬ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް‬ ‫މަހު ފަށަން ތާވަލު ޮ‬

‫ކޅުތަކުން މިހާތަނަށް‬ ‫"ހިޗްކީ" އަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަން ޮ‬

‫ފިލްމީ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނީ‬ ‫ސއިކޮށްފައި‬ ‫ޮ‬ ‫ކްރިސް ފިލްމު ދޫކޮށްލަން ނިންމީ އޭނާ‬ ‫ހުރި އެހެން ފިލްމުތަކާއި "އިންފިނިޓް" ޝޫޓިން‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ‪ 23‬ގައި ރިލީޒް‬

‫ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނީ އޮގަސްޓް ‪ 2020 ،7‬ގަ‬

‫ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ އިރު‪ ،‬ފިލްމަކީ ވަރަށް ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ބަޔަކާ ގުޅޭ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ފިލްމު ގިނަ ބަޔަކަށް އެހާ ކަމުދިޔަ‬

‫ޑލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުނެވެ‪ .‬މި ފިލްމު‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ސަބަބަކީ ވެސް ފިލްމުގެ ވާހަކަ ހާއްސަވުން ކަމަށް‬

‫ކންގް އާއި ޓައިވާން އަދި ރަޝިއާ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ހޮން ޮ‬

‫ހލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ޮ‬

‫ވޮލްގާބަށް ފިލްމު ހުށަހަޅައި‪ ،‬އޭނާ ފިލްމަށް ގެނައުމުގެ‬

‫އންފިނިޓް" ހުށަހެޅި އިރު‪ ،‬އޭނާ‬ ‫ވޮލްބާގް‪ ،48 ،‬އަށް " ޮ‬

‫މަޝްވަރާތައް މިހާރު އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ‪.‬‬

‫ނވެމްބަރު މަޖު‬ ‫އެންމެ ފަހުންމ ފެނިފައި ވަނީ މިދިޔަ ޮ‬ ‫ރިލީޒް ކުރި "އިންސްޓަންޓް ފެމިލީ" އިންނެވެ‪.‬‬ ‫އފް ދި އޭޕްސް" އާއި "އިޓާލިއަން‬ ‫"ޕްލެނެޓް ޮ‬

‫ރެއިންކާނޭޝަނިސްޓް ޕޭޕާޒް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ‬

‫ހރައިޒަން" ފަދަ އެތައް‬ ‫ޖޮބް" އަދި "ޑީޕް ވޯޓަ ޮ‬

‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬މި ވާހަކަ ސްކްރީނަށް ފައްކާކޮށް ދެނީ‬

‫ވލްބާގް ދެން އެންމެ އަވަހަށް‬ ‫ފިލްމެއް ކުޅުނު ޮ‬

‫ޝގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކީ އެކީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އިއަން‬

‫ވންޑަލެންޑް" އިންނެވެ‪.‬‬ ‫ފެންނާނީ ނެޓްފްލިކްސްގެ " ޮ‬

‫"ޓްރެއިނުން ޑޭ" އާއި "އީކްއެލައިޒާ ‪ "2‬ފަދަ‬

‫ވޑް ވެސް ލިބިފައިވެ‬ ‫އަށް އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެ ޯ‬

‫ޑލަރުގެ ބަޖެޓަކުން‬ ‫ކުރި އަދި އެންމެ ‪ 1.7‬މިލިއަން ޮ‬

‫ފައްތަރުވާތީ ވަގުތު ދެވެން ނެތުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫މާއިކްރާންޒް ‪ 2009‬ގައި ގެނެސް ދިން ވާހަކަ "ދަ‬

‫ރޑިއުސަރު މަނީޝް ޝަރުމާ ބުނީ‬ ‫"ހިޗްކީ" ގެ ޕް ޮ‬

‫އޮފް މެލްބަން (އައިއެފްއެފް) ގައި ވާދަކޮށްގެން ރާނީ‬

‫އފީހުގައި ޖުމްލަ ‪35.45‬‬ ‫ހެދި "ހިޗްކީ" އަށް ބޮކްސް ޮ‬

‫އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‬

‫"އިންފިނިޓް" އަކީ ލިޔުންތެރިޔާ ޑީ އެރިކް‬

‫މި ފިލްމު މިދިޔަ އަހަރު ޗައިނާގައި ބޭއްވި ‪21‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މަނީޝް ބުނި އިޓަލީގެ ފެސްޓިވަލެއްގައި ފިލްމު‬

‫ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ދައްކައިގެން ބެލުންތެރިންގެ‬ ‫ބޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދައްކަން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް‬

‫މިހާރު ވަރަށް މަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ރާނީ‬

‫ކަމަށާއި ފިލްމު ދޭން މެސެޖް އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ‬

‫މިހާރު އަންނަނީ ‪ 2014‬ގައި އޭނާ ކުޅުނު ކޮޕް ޑްރާމާ‬

‫ބަޔަކަށް ފޯރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސިދާތު ޕީ މަލްއުތުރާ ޑައިރެކްޓް ކުރި "ހިޗްކީ"‬ ‫ކއްޓާ މައްސަލަ ހުންނަ‬ ‫ގައި ކިޔައި ދެނީ އުކުޑި ޮ‬ ‫އަންހެން ޓީޗަރަކަށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކެކެވެ‪ .‬ފިލްމުގައި‬

‫"މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް‬ ‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪18‬‬

‫ބޮމުގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް‬ ‫އަންނަ ީނ ރަނގަޅުވަމުން‪ :‬މިނިސްޓަރު‬

‫ބޑަށް އަޑިއަޅާލި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ޮ‬

‫ގތުން ގެއްލުން އެއް ބިލިއަން‬ ‫މިހާރު ލަފާކުރެވޭ ޮ‬

‫ކލަމްބޯ (ޖޫން ‪ - )29‬އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު‬ ‫ޮ‬ ‫ބމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް‬ ‫ލަންކާގައި ދިން ޮ‬

‫ލކަލް ޓޫރިޒަމް ވެސް ރަނގަޅު‬ ‫ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫ޑލަރަށް ވުރެ ވެސް ކުޑަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފިނޭންސް‬

‫ކަމަށާއި ޔޫރަޕްގެ މާކެޓް ވެސް އަލުން ރަނގަޅުވާން‬

‫މިނިސްޓަރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަމަރާވީރާ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބޮމުގެ‬

‫އެޕްރީލް ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގެ ތިން‬

‫"މިހާރު ލަފާ ކުރެވެނީ ކުރިން ލަފާކުރި‬

‫ބޑު ވަޒީރާއި ރައީސްގެ ސިޔާސީ‬ ‫ލަންކާގެ ޮ‬ ‫ކޯޅުންގަނޑާ ހެދި އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު މިދިޔަ‬ ‫އަހަރު ވަނީ ‪ 3.2‬ޕަސެންޓަށް ދަށްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ވުރެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށް‪ .‬ބުކިންސްތައް‬

‫ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމާ‬

‫ރަނގަޅުވާން ފަށައިފި‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހެދި އިގްތިސާދަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން‬

‫ލަންކާ ޓޫރިޒަމް އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް‬

‫ހޓަލަށް އިސްލާމިކް‬ ‫ފައްޅިއަކާއި ލަގްޒަރީ ތިން ޮ‬

‫ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް އާމްދަނީ މި އަހަރު ‪30‬‬

‫ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު އަމިއްލަ‬

‫ޕަސެންޓް ދަށަށްދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ގާތްގަނޑަށް‬

‫ސަރުކާރުން ވެސް ވަނީ އިންޑަސްޓްރީ އަށް‬

‫އަށް މަރުވެގެން ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ‬

‫ޑލަރެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސަމަރާވީރާ ވިދާޅުވީ‬ ‫‪ 1.5‬ބިލިއަން ޮ‬

‫ލނު ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލުއިގޮތަކަށް ޯ‬

‫ލިބުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އީރާނުގެ ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ގައުމަކަށް‬ ‫ފިޔަވަޅު އަޅާނަން‪ :‬އެމެރިކާ‬

‫އެ މެ ރި ކާ އި ން ބި ރު ދެ އް ކި ނަ މަ ވެ ސް އީ ރާ ނު ން‬ ‫ނ އި ން ބު ނޭ‪.‬‬ ‫ނ ނެ ކަ މަ ށް ޗަ އި ާ‬ ‫ތެ ޔޮ ަގ ން ާ‬

‫ވޮޝިންޓަން (ޖޫން ‪ - )29‬އީރާނުގެ ތެޔޮ‬

‫ރނެއް އީރާނުން ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން‬ ‫އެމެރިކާގ ޑް ޯ‬

‫ކންމެ ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ‬ ‫އެތެރެކުރާ ޮ‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން ދީފި‬

‫ދަތިކުރުމުގެ އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ‬ ‫އީރާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ޚާއްސަ‬

‫މަންދޫބު ބްރިއަން ހޫކް ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ތެޔޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އަލީ ޚާމަނާއީ އަށް ވެސް އަމާޒު ޮ‬ ‫ޚާމަނާއީ އަކީ ގައުމުން ބޭރުގައި އެއްވެސް މުދަލެއް‬

‫ތ ބަލާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެތެރެކުރަނީ ކޮން ގައުމުތަކެއް ޯ‬

‫ހުރި އަދި ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް‬

‫އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އީރާނުގެ ސާފުނުކުރާ‬

‫ވެސް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްތަކެއް އާއްމުވުމާ‬ ‫ޔ ޗައިނާ އަށް ގެންދާކަމުގެ ރި ޯ‬ ‫ތެ ޮ‬ ‫ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޔ ގަތުމަށް އެއްވެސް ގައުމަކަށް‬ ‫"އީރާނުން ތެ ޮ‬

‫ޗައިނާ އިން ބުނެފައި ވަނީ އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ‬ ‫ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް އީރާނުގެ ތެޔޮ އިމްޕޯޓް‬ ‫ފރިން މިނިސްޓްރީގެ އާމްސް‬ ‫ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ޮ .‬‬

‫ނންނާނެ‪ .‬އީރާނުގެ ތެޔޮ‬ ‫މިހާރު ލުއިދީފައެއް ޯ‬

‫ކންޓްރޯލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް ފޫ ކޮންގް‬ ‫ޮ‬

‫ކޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން‪"،‬‬ ‫ގަންނަ ކޮންމެ ބަޔަކާ ދެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ޗައިނާގައި ހަކަތައިގެ ޔަގީންކަން ގާއިމްވެފައި‬

‫ލަންޑަނުގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޫކް‬

‫އތުން މާ މުހިންމު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪20‬‬

‫ލަންކާގައި މަރު ެގ‬ ‫އަދަބު ދިނުމާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ޕެޓިޝަނެއް‬ ‫ކލަމްބޯ (ޖޫން ‪ - )30‬ޑްރަގުގެ ކުށުގައި މަރުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬މަރުގެ‬ ‫ކުރާނެ ދުވަހެއް ހާމަ ޮ‬

‫އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ހަތަރު މީހެއްގެ އަދަބު ތަންފީޒް‬

‫އަދަބު ތަންފީޒް ކުރާނެ ޖައްލާދުގެ މަގާމަށް އެތައް‬

‫ކުރުމުގެ އަމުރުގައި ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ‬

‫ބަޔަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ އިރު އެ މަގާމަށް ދެ މީހަކު‬

‫ސިރިސޭނާ ހާމަކުރައްވައިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ސއިކުރެއްވި ނަމަވެސް އަދަބު ތަންފީޒް‬ ‫ޮ‬ ‫ބުދަ ދުވަހު‬

‫ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީން‬

‫ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގަފާނެތީ ކަމަށް‬

‫އފް އެޕީލް އަށް ދެ ޕެޓިޝަނެއް‬ ‫ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ކޯޓް ޮ‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިދާރީ ގޮތުން ކުރަން‬

‫އެމަނިކުފާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަރުގެ އަދަބު ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާ ގުޅޭ‬ ‫ގޮތުން މި ހަފުތާގައި އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ‬ ‫ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަތަރު މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ އަމުރުގައި‬ ‫ސއިކުރެއްވި ނަމަވެސް އަދަބު ތަންފީޒް‬ ‫ޮ‬ ‫ސިރިސޭނާ‬

‫ޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޖަސްޓިސް‬ ‫މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާގައި އެންމެ ފަހުން މަރުގެ އަދަބު ދީފައި‬ ‫ވަނީ މީގެ ‪ 43‬އަހަރު ކުރިންނެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން އަލުން ފެށުމާ‬ ‫ގތުން ވަނީ ފާޑުކިޔުންތައް‬ ‫ކޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޮ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫މަރުގެ އަދަބު ދޭނެ ހަތަރު މީހުންގެ ނަން‬

‫އފީހުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު‬ ‫ސިރިސޭނާގެ ޮ‬

‫ހިފާފައިވާ ‪ 200،000‬މީހުން ލަންކާގައި އެބަތިބި‬ ‫ކަމަށާއި ލަންކާގެ ޖަލުތަކުގައި އާބާދީގެ ‪60‬‬ ‫ޕަސެންޓަކީ ޑްރަގާ ގުޅޭ ކުށްވެރިން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސްރީ ލަންކާގައި އެންމެ ފަހުން މަރުގެ އަދަބު‬ ‫ތަންފީޒްކޮށްފައި ވަނީ ‪ 1976‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮލަމްބޯގެ މައި ޖަލުގައި ހުރި ޖައްލާދު އިސްތިއުފާ‬

‫ވިދާޅުވީ ދަންޖައްސައިގެން މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒް‬

‫ދީފައި ވަނީ ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭގެ‬

‫ކުރަން ސިރިސޭނާ ބޭނުންފުޅުވީ ޑްރަގު ވިޔަފާރި‬

‫ފަހުން ޖައްލާދުގެ މަގާމުގައި މީހަކު ހަރުލާ ގޮތެއް‬

‫ކުރާ މީހުންނަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬ފަހުން ވެއްދި ތިން މީހުން ވެސް އަމިއްލަ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫‪ ‬ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވި‬

‫ކށްލާފައި ވަނީ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް‬ ‫އަށް ވަޒީފާ ދޫ ޮ‬ ‫ނެތިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށްލާފަ ިއ‬ ‫އޮތް ކުއްޖާ ބަލައިދޭން އެތައް ބަޔަކު ހުށަހަޅައިފި‬ ‫ޖޯޖިއާ (ޖޫން ‪ - )29‬ވިހާފައި ޕްލާސްޓިކް‬ ‫ކޮތަޅަކަށްލާފައި އެމެރިކާގައި އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު‬ ‫ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާ ބަލައިދޭން އެތައް ބަޔަކު‬ ‫ހުށަހަޅަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަކަށް އިންޑިއާގެ ނަންދީފައިވާ ކުއްޖާ ޖޯޖިއާ‬ ‫އިން ފެނުނީ މި މަހު ‪ 6‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬ކުއްޖާ‬ ‫އެއްލާލާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މީހުންނަށް އެކަން އެނގުނީ‬ ‫ރ އަޑު އިވިގެންނެވެ‪ .‬އެ މީހުން ވަނީ އެ‬ ‫އެ ކުއްޖާ ޯ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ކުއްޖާ ފެނުނު‬ ‫ކުއްޖާ ފުލުހުންނާ ހަވާލު ޮ‬ ‫އތީ ފޫޅުދަނޑިއާ ވެސް އެކުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިރު ޮ‬ ‫ފުލުހުން ވަނީ ކުޑަ ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް‬ ‫ޑކްޓަރުން ބެލުމަށް ފަހު ވަނީ އެ‬ ‫ގެންގޮސްފަ އެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ކުއްޖާ އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ޗައިލްޑް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި‬ ‫އތް ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ‪ .‬އެ ކުއްޖާ‬ ‫މިހާރު ޮ‬ ‫ގެންގުޅޭނެ ދާއިމީ ފަރާތެއް ލިބެންދެން އެ ކުއްޖާ‬ ‫އންނާނީ ޗައިލްޑް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ފުލުހުން ދަނީ އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި ތިމާގެ މީހުން‬ ‫ތ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ފެނޭ ޯ‬ ‫އފް ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން‬ ‫ޖޯޖިއާގެ ޑިވިޝަން ޮ‬ ‫ސާވިސް އިން ބުނެފައި ވަނީ ކުއްޖާ އެޑޮޕްކުރަން‬ ‫އެދި އެތައް ބަޔަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެމެރިކާ‬

‫ކޮ ތަ ޅަ ކަ ށް ލާ ފަ އި ވާ އެ އް ލާ ލާ ފަ އި އޮ ތް ތު އް ތު ކު އް ޖާ ެގ ހާ ލު މި ހާ ރު ރަނ ގަ ޅު‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ރޮ އި ޓާ ސް‬

‫އިން ބޭރުން ވެސް ދަނީ އެ ކުއްޖާ ބަލައިދޭން‬ ‫ހުށަހަޅަމުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪21‬‬

‫ޓީސީ އާއި ގްރީންގެ މެޗު‪ :‬ސަމާލުކަން ދަގަނޑޭ އަށް!‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ‬

‫ކޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނީ‬ ‫ޓީސީގެ ޯ‬

‫އެޑްވާންޓޭޖް ނެގޭނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް‬

‫ގތުގައި ތައްޔާރުވުން‬ ‫"ހުރިހާ ޕްލޭޔަރުން ޓީމެއްގެ ޮ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބުން ހޯދިއިރު‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ ނިސްބަތުން ދެ ޓީމު އަޅާކިޔާއިރު‬

‫ސުޒޭން ފާހަގަކުރި އެވެ‪ .‬އެއީ ގިނަ މެޗުތަކެއް ޓީސީ‬

‫ގތަށް ވެއްޖިއްޔާ މިއީ‬ ‫ޓީސީ ކުޅުންތެރިން އެ ޮ‬

‫ބޑު ކުޅުންތެރިޔަކީ އަލީ އަޝްފާގު‬ ‫އެންމެ ހިއްސާ ޮ‬

‫ބޑު ތަފާތަކަށް ފެންނާނީ ދަގަނޑޭ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ކުޅެފައިވުމުން ވަރުބަލިވުމުގެ ކަންތައްތައް އެ ޓީމުގެ‬

‫ނުނެނޭވަރުގެ މެޗެއް ނޫން‪ .‬ކުރާ މަސައްކަތުން‬

‫(ދަގަނޑޭ) އެވެ‪ .‬މި ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް‬

‫ކންމެ ޓީމަކުން ވެސް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާއާ މެދު ޮ‬

‫ބޑުވާއިރު‪ ،‬ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް ޮ‬

‫ނަތީޖާ މި ނެރެވެނީ‪ .‬މިދިޔަ ދެ މެޗަށް ވުރެ ދެ ގުނަ‬

‫އަށް ބަދަލުވެ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން‬

‫ސަމާލުވާންޖެހޭނެކަމަށް އާތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފމް ރަނގަޅުވަމުން އަންނާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިންގެ ޯ‬

‫މަސައްކަތްކުރާނަން‪ .‬މިއީ ޓީސީ އަށް މުހިއްމު މެޗެއް‪"،‬‬

‫ކުޅެމުން އަންނަ ދަގަނޑޭ އަށް ދެ މެޗުން ޖެހުނީ އެއް‬

‫"ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ޕްރިޕަރޭޝަން ވެސް‬

‫ކށް މެޗުގައި ޓީސީ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް‬ ‫"ޖުމްލަ ޮ‬

‫އާތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖޒީގައި ދަގަނޑޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬ ‫ގޯލެވެ‪ .‬ގްރީން ޯ‬

‫އތީ‪ .‬ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގައި‬ ‫ރަނގަޅުވެފައި ޮ‬

‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް އެޑްވާންޓޭޖްތަކެއް ހުންނާނެ‪.‬‬

‫އިންޑިވިޖުއަލީ ބަލާއިރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގައި‬

‫ކޅަށް ކުޅޭއިރު މެޗުގެ ކުރިން ދެ ޓީމުގެ‬ ‫ޓީސީއާ ދެ ޮ‬

‫ކންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ‬ ‫އެބަތިބި ޮ‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް ޓީސީ ކޯޗު ވެސް‬ ‫އެއީ ޮ‬

‫ގތަށް ޓީސީގައި ވެސް‬ ‫ތަފާތު ކުޅުންތެރިން ތިބި ޮ‬

‫ކޯޗުން ވެސް ވަނީ ދަގަނޑޭއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ‬

‫ކުޅުންތެރިން‪ .‬މިސާލަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ‬

‫ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި އެ ޓީމު ކައިރިކައިރިން މެޗުތައް‬

‫އެ ފެންވަރުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ތިބިކަން އާތީ‬

‫ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފުޓްބޯޅައިގެ ކިންގް އަލީ އަޝްފާގު ވެސް އެބަހުރި‪.‬‬

‫ކުޅެފައި ވަރުބަލިވުމާއި އެކަންކަން އުޅޭކަން‪ .‬އޭގެ‬

‫ގތުން ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު‬ ‫ފާހަގަކުރި އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް‬ ‫އޭނަ ބޭނުންވިއްޔާ ޮ‬

‫ތެރެއިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް އެޑްވާންޓޭޖް‬

‫އިމްރާން މުހައްމަދާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް‬

‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު‬ ‫މެޗުގައި މާޒިޔާ އަތުން ‪ 1-3‬އިން ބަލިވިއިރު‪ ،‬ދެ ވަނަ‬

‫ގޭމް ޗޭންޖް އެބަކުރޭ‪ .‬އެއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ‬

‫މެޗުން ވަނީ އީގަލްސްއާ ‪ 1-1‬އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅައިގައި އޭނާ ދައްކާފައި ހުރި ކުޅުން‪ "،‬އާތީ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ހދުމުގެ އަޒުމުގައި ގްރީން‬ ‫ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ނުކުންނައިރު‪،‬‬ ‫ސްޓްރީޓްސް އިން މިރޭ ޓީސީއާ ދެ ޮ‬

‫ކޗު ސުޒޭން ބުނީ‬ ‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ޯ‬

‫އންނާނެ‪ "،‬ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މިސްރު ޑިފެންޑަރު އަލް‬

‫ފމަކަށް އަންނައިރު އެބަހުރި މި‬ ‫"އިމްރާން ޯ‬

‫ސައީދު މުހައްމަދަށް ކުޅެވުމުގައި އެފްއޭއެމުން އޭނާގެ‬

‫ދިޔަ މެޗުތަކުގައި މެޗު ސޭވިން ސޭވްތަކެއް ކޮށްފައި‪.‬‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރާންސްފާ ސެޓްފިކެޓް (އައިޓީސީ)‬

‫އިމްރާންގެ އެކްސްޕީރިއަންސް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު‪.‬‬

‫ކޗު އަލީ ސުޒޭންގެ ނަޒަރުގައި‬ ‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ޯ‬

‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން މިހާތަނަށް ކުޅެވުނު ދެ‬

‫ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ދިން އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރާ‬

‫އަކުރަމް ވެސް އަލާ (މިސްރު ޑިފެންޑަރު) ވެސް‬

‫ދަގަނޑޭގެ ބޭނުންހިފުން އެ ޓީމުން އިތުރުކުރަންޖެހެ‬

‫މެޗަށް ބަލާއިރު ވަކި ކަންތައްތަކެއް ދަށްވެގެން އަދި‬

‫އތް ބްރޭކުގެ ކުރިން ގްރީން‬ ‫ކަމަށާއި ކުރިއަށް މި ޮ‬

‫ތަފާތު‪ .‬އީސަ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އައިޝަމް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މާޔޫސްވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސްޓްރީޓްސްގައި ދެން ތިބި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން‬

‫ވެސް ތަފާތު ދައްކައި‪ "،‬އާތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއް މަދުކޮށް މިދިޔަ‬ ‫"އަޝްފާގަށް ލިބޭ ބޯޅަ ތަން ޮ‬

‫ބޑަށް ވިސްނާލަންޖެހެނީ ގްރީން‬ ‫"އެންމެ ޮ‬

‫ނުކުޅޭނެކަމަށް ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވަރުބަލިކަމުގެ މައްސަލަ ޓީމުގައި ހުރި‬

‫ދެ މެޗު ފެނުނީ‪ .‬ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނުލިބޭ‪ ،‬ދެ މެޗަށް‬

‫ސްޓްރީޓްސް މި ކުޅެން ޖެހެނީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި‬

‫ބޅަތައް މަދުކޮށް‬ ‫ބަލާއިރު ވެސް އަޝްފާގަށް ލިބުނު ޯ‬

‫އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާއި އެއް ތަރުތީބުން‪ .‬އެހެންވީމަ‬

‫ދުރުގައި ހުރި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އަސްހަދު އަލީ‬

‫ކުރިމަތިލައިފިނަމަ މިއީ ޓީސީ އަށް މޮޅުވެވޭނެ މެޗެއް‬

‫ހަނިކޮށް ފެންނަނީ‪ .‬އެ ބައި އެއީ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ‬

‫އަދި ގޯލު ނުޖެހިގެން އެކަމަށް ނުވެސް ވިސްނަން‪.‬‬

‫(އަޑުބަރޭ) އަށް ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އަނބުރާ އާދެވޭނީ‬

‫ކަމަށް އާތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް‪ .‬ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ޓާގެޓް މޭން އަކަށް‬

‫ދެން މި ބަލަނީ ބްރޭކް އަންނަންދެން‪ .‬އެ އަށް ފަހު‬

‫ހަތަރު ވަރަކަށް މަސް ފަހުންންނެވެ‪.‬‬

‫މި ހުރީ އަޝްފާގު‪ .‬އެ ތަނުން އޭނަ އަށް ބޯޅަ ލިބޭ‬

‫ކށްލެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަނީ‪"،‬‬ ‫ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ޮ‬

‫ކަމަށްވަންޏާ ގައިމު ވެސް މި ކުޅޭ ހުރިހާ ޑިފެންޑަރުން‬

‫ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެ ޑިފެންޑަރެއް ހުއްޓަސް އޭނަ ނަތީޖާނެރޭނެ‪"،‬‬ ‫ޔަގީންކަމާ އެކު ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސްޓްރީޓްސް އިން ރަނގަޅަށް ވިސްނައިގެން ކުޅެފިނަމަ‬

‫މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރި‪-‬ނޭޝަންސް‬ ‫ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުން ރާއްޖެ ދެ ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާގެ އިތުރުން ތައިލެންޑް ވާދަކުރި މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ‬ ‫ހޯދީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ތިން މެޗުން މޮޅުވެ ހަތް ޕޮއިންޓާ އެކު މެލޭޝިއާ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޓީމު ވަނީ ތައިލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެ މެޗާއި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު‬ ‫ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗު ވިއްސާރައިގެ‬ ‫ސަބަބުން އިއްޔެ ހުއްޓާލީ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން މެލޭޝިއާ އަތުން ފުރަތަމަ މެޗުން‬ ‫މޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ތިން ވަނަ މެޗުގައި‬ ‫ބަލިވިއިރު ދެ ވަނަ މެޗުން ތައިލެންޑް އަތުން ޮ‬ ‫މެލޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ހުއްޓާލިއިރު ފަހު މެޗުން އިއްޔެ ތައިލެންޑް އަތުން‬ ‫ބަލިވީ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އަށް ލިބުނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬ ‫ތައިލެންޑް ވަނީ މެލޭޝިއާ އަތުން ދެ މެޗުން ބަލިވެފަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އަތުން‬ ‫ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަތުން ފަހު މެޗުން އިއްޔެ މޮޅުވި އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޓީމަށް ލިބުނީ ދެ ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެ ތައިލެންޑް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ފަސް ވިކެޓުންނެވެ‪ .‬ރާއްޖެ ފުރަތަމަ‬ ‫ކުޅެން އަރާ ‪ 20‬އޯވަރުގެ ތެރޭ ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ ‪ 153‬ލަނޑެވެ‪.‬‬ ‫ތައިލެންޑް ވަނީ ‪ 20‬އޯވަރުގެ ތެރޭ ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެ ‪ 154‬ލަނޑު‬ ‫ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ނުބައިނުވެ ‪ 35‬ބޯޅައިން ‪56‬‬ ‫ލަނޑު ހެދި ސްރީ ލަންކާގެ ނިލަންތަ ކޫރޭ އާއި ‪ 38‬ބޯޅައިން ‪ 53‬ލަނޑު ހެދި‬ ‫އާދަމް ނާސިފް އުމަރެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ޖުމްލަ ތިން ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭތާ ތިން އަހަރުވެފައިވާ ބިދޭސީންނަށް ވެސް އެ ގައުމެއްގެ ގައުމީ‬ ‫ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ކްރިކެޓުގައި އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ ވަނީ މީގެ ކުރިން އޭޝިއާގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި ބޭއްވި‬ ‫ދެ މުބާރާތެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ އޭޝިއާގެ‬ ‫މުބާރާތްތަކުގެ ކޮލިފައިން ލެވެލްގަ އެވެ‪ .‬އޭޝިއާގެ މުބާރާތްތަކަކީ ޓެސްޓް ސްޓޭޓަސް‬ ‫އާއި ވަންޑޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޓަސް އަދި ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް ނެގުމަށް ފަހު‬ ‫އެންމެ މަތީ ލެވެލެވެ‪.‬‬

‫ޓީސީ އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ‬

‫ކޗު އާތީ ބުނީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް‬ ‫ޓީސީގެ ޯ‬

‫މިރޭ ‪ 9‬ޖަހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަނީ މެޗަކަށް ފަހު މެޗެއް ރަނގަޅު ކުރަމުން‬

‫ކޅަށް ނުކުންނައިރު ގްރީން‬ ‫ޓީސީއާ ދެ ޮ‬

‫މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް މުބާރާތުން‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ދެ ވަނަ‬

‫ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ‬

‫ނަމަވެސް އެ އަށް ބެލުމެއް ނެތި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ކަމަށާއި ޓީސީން މި މެޗުގައި ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން‬ ‫ކުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑު އިނާމަކާ އެ ުކ‬ ‫ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ‬ ‫ފެންޓަސީ ލީގު ފަށަނީ‬ ‫މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ‬

‫ލީގުގައި ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ނުކުންނަ ނަތީޖާ އާއި ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫ފޯރިގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފެންޓަސީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ނަމުގައި‬

‫ޕާފޯމަންސަށް ބަލައިގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަކުންނެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ފމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓް ޯ‬

‫ޖެހިގެން އަންނަ މެޗު ހަފުތާއަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ޓީމަށް ބަދަލު‬

‫ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ‬

‫ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތުން މި ފަހަރު ފަށާ މި ފެންޓަސީ ލީގު ނިމޭއިރު އެއް ވަނަ‬

‫ފެންޓަސީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބޭނީ‪ ،‬ލީގު ނިމޭއިރު އެންމެ‬

‫އަށްދާ ފަރާތަކަށް ‪50،000‬ރ ގެ އިނާމެއް ދޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ‬

‫ޕއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ‪ .‬އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް‬ ‫ގިނަ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ފެންޓަސީ ލީގު ފެށޭނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ކުޅޭ‬

‫ލީގުގެ މެޗުތައް ގަވާއިދުން ބަލަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫މެޗުތަކުން ފެށިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި‬

‫ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ލީގުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަފާތު އެތައް‬ ‫ފެންޓަސީ ފުޓްބޯޅަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި‬

‫އެފްއޭއެމުން ވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން ފެންޓަސީ ލީގެއް‬

‫އެންމެ މަގުބޫލޫ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފެންޓަސީ ލީގެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު "ފެންޓަސީ ފުޓްބޯޅަ" ގެ‬

‫އޭގައި ‪ 7000‬އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ބައިވެރިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހވި ނަމަވެސް މުޅި‬ ‫ނަމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ލީގުގެ ހަފްތާގެ ވަނަތައް ޮ‬

‫ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ބަލާލައިގެން‪ ،‬މި އަހަރު‬

‫ލީގުގެ އެއް ވަނަ ހޮވާފައިނުވެ އެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު ފެންޓަސީ ލީގު‬

‫އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕް‪ /‬އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތަކަށް ޓިކެޓް‬

‫ނިމޭއިރު އެއް ވަނަ އަށް ދާ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅި އިނާމަކީ ޔުއެފާ‬

‫ހޯދޭނެ ފުރުސަތެއް ވެސް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗެއް ބަލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުން ލީގުގެ ތިން ބުރުގެ މެޗުތަކަށް ވަންނަން ޓިކެޓް ގަނެގެން‪،‬‬

‫އފިޝަލަކު "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ މި ފަހަރު‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ ޮ‬

‫ކޮންމެ ބުރަކުން ނަސީބުވެރި‪ ،‬އެއް ސަޕޯޓަރަކު (ޖުމްލަ ތިން‬

‫އެފްއޭ އިސްވެ އެކަން ކުރަން ނިންމީ ސަޕޯޓަރުންނާ ގުޅުންހުރި‬

‫ސަޕޯޓަރުންނަށް) ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ‬

‫މި ފަދަ ކަމެއްގައި އެފްއޭއެމްގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ވީ އެންމެ‬

‫ވޯލްޑް ކަޕް‪ /‬އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން މެޗެއް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ރަނގަޅަކަށް މި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަގުސަދުގައި‬

‫ދޭން އެފްއޭއެމުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން ނަސީބުވެރި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހވަން ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ބުރަކަށް ފަހު‬ ‫ސަޕޯޓަރު ޮ‬

‫މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ފެންޓަސީ ލީގު‬ ‫ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހިޔާލީ ޓީމެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި ނުވަ ޓީމަކުން ވާދަކުރެ އެވެ‪ .‬އެއީ އެންމެ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހިޔާލީ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބްގެ އިތުރުން މާޒިޔާ‪،‬‬ ‫ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ކންމެ ބައިވެރިޔަކަށް ވެސް އޭނާ ހަދާ‬ ‫އަގުތަކެއް ދީފައިވާއިރު‪ޮ ،‬‬

‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސް‪ ،‬އީގަލްސް‪ ،‬ދަ ގްރާންޑޭ‪ ،‬ވިކްޓްރީ‪ ،‬ޔުނައިޓެޑް‬

‫ޓީމަށް ކޮންމެ މެޗު ހަފުތާއެއްގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިން ގަނެ ވިއްކޭނެ‬

‫ފކައިދޫ އަދި ފ‪ .‬ނިލަންދޫ އެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްޓްރީ‪ ،‬ށ‪ޯ .‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ބައިވެރިއަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ‪ ،‬އެ މެޗު ހަފުތާއެއްގައި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ފޯކައިދޫން ގަދަފަދަ މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި‬

‫‪22‬‬

‫ކށްލުމުން ވީކަމެއްތޯ އެހުމުން‬ ‫ކުޅުންތެރިން ފަސޭހަ ޮ‬ ‫ލސްކީ ބުނީ މިއީ އެފަދަ ކަމެއްހެން ހީނުވާ‬ ‫ސެކު ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މެޗު ފެށުނީއްސުރެ މާޒިޔާ އިން ބޯޅަ‬ ‫ހިފަހައްޓައިގެން އެޓޭކްކުރި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފުގައި‬ ‫އުފެއްދުނީ ނުރައްކާތެރި އެންމެ ހަމަލައެކެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫‪ 34‬ވަނަ މިނެޓުގައި ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ދިން‬ ‫ބޅައެއް އިބްރާހިމް މަހުދީ ހަސަން (ފޭދޫ އިއްބެ) ގޯލް‬ ‫ޯ‬ ‫ކުރިމަތިން ޖެހުމުން ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ދިޔަ ބޯޅަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފުގައި މާޒިޔާ ހިފަހައްޓާލެވުމާ އެކު‬ ‫ފކައިދޫ ފެނިގެން ދިޔައީ އިތުރަށް‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޯ‬ ‫ޑިފެންސަށް ސަމާލުކަންދިން މަންޒަރެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ބޅަ ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި‪ ،‬މާޒިޔާ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ފަހަތުން ޯ‬ ‫ފކައިދޫން މަސައްކަތްކުރީ‬ ‫އަތުން ބޯޅަ ހޯދައި ޯ‬ ‫ގތުން އުފެއްދި ހަމަލައެއްގައި ލިބުނު‬ ‫އެޓޭކްކުރާށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ފކައިދޫގެ ޖަމާލް ހަލީލް މާޒިޔާ އަށް‬ ‫ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޯ‬ ‫ނުރައްކާކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުގެ ފަހު ‪ 20‬މިނެޓުގައި މާޒިޔާ އިން‬ ‫ބޑަށް ނުރައްކާކޮށް ދެންމެދެންމެ‬ ‫ފޯކައިދޫ އަށް ވަރަށް ޮ‬ ‫ގތުން ‪ 78‬ވަނަ‬ ‫ގލެއް ޖެހުމާ ގާތަށް ދިޔަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫މިނެޓުގައި ފޭދޫ އިއްބެ އޭރިއާ ތެރެއަށް ހުރަސްކުރި‬ ‫ގލްކީޕަރު ޕާކިސްތާނުގެ ހަނީފް‬ ‫ބޅަ ފޯކައިދޫގެ ޯ‬ ‫ޯ‬ ‫ސާގިބަށް އަތުނުވެ‪ ،‬މާޒިޔާގެ އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އާއި‬ ‫ފކައިދޫގެ ޑިފެންޑަރަކު އެ‬ ‫ދާދު އަށް ލިބިލިބި އޮއްވާ ޯ‬ ‫ބޅަ ސާފުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ފޭދޫ އިއްބެ ފޮނުވާލި ބާރު‬ ‫ޝޓެއް ހަނީފް މަތަކުރިއިރު‪ ،‬ޖެހިގެން އައި މިނެޓުގައި‬ ‫ޮ‬ ‫ބޅަ އަބްދުﷲ ހަނީފް‬ ‫ކޯނަރަކުން ދާދި ހުރަސްކުރި ޯ‬ ‫ބލުން ޖެހުމުން ވެސް ކީޕަރު‬ ‫(ބެންޖޯ) ހުހަށް އަރައި ޮ‬ ‫ނެގީ އެވެ‪.‬‬ ‫ފކައިދޫން ލަނޑެއް ޖެހުމާ‬ ‫ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ ޯ‬

‫ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ށ‪.‬‬

‫މިނެޓަކާ އެކު އެ ޓީމު ދިޔައީ ޕްރެޝަރަށް‬

‫ކށްލެވެ ނަތީޖާއެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ ބުނީ‬ ‫ވެސް ފާހަގަ ޮ‬

‫ފޯކައިދޫން‪ ،‬މި ސީޒަނަށް އެންމެ ވަރުގަދައަށް‬

‫ފކައިދޫ އަށް އެގޮތުގައި‬ ‫ވެއްޓެމުންނެވެ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން ޯ‬

‫އެއްވެސް ކްރެޑިޓެއް ނަގަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި‬

‫ތައްޔާރުވި ގަދަފަދަ މާޒިޔާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި‬

‫ކންމެ ސިކުންތަކާ އެކު އިތުބާރު ލިބި‪ ،‬ވަރުގަދަ‬ ‫ވޭތުވި ޮ‬

‫ހުރިހާ ވެސް ޝުކުރެއް ހައްގުވަނީ ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ޑިފެންސިވް ކުޅުމެއް ދެއްކި އެވެ‪ .‬އަދި ކައުންޓާ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ‬ ‫އަދި އެޓޭކިން ޑިޕާޓްމަންޓް އެހާމެ ވަރުގަދަ‬

‫ކށް މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު މޮޅުވުމާ‬ ‫އެޓޭކުގައި ނުރައްކާ ޮ‬ ‫ގާތަށް ވެސް ދިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫މާޒިޔާ އިން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ރެކޯޑް‬

‫ނިލަންދޫ އަތުން ‪ 13‬ލަނޑުން މޮޅުވި މެޗަށް‬ ‫ލސްކީ ބުނެފައިވަނީ‬ ‫ފަހު މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޖާން ސެކު ޮ‬

‫"ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް މިއީ‪ ،‬ކުދިން ކުރި‬

‫މޅުވެވިއްޖެއްޔާ‬ ‫އެންމެ ލަނޑެއް ޖަހައިގެން ވެސް ޮ‬

‫ނަތީޖާއެއް ކަމަށްވާ ‪ 0-13‬އިން ފ‪ .‬ނިލަންދޫ އަތުން‬

‫މަސައްކަތް ފެނިގެން މިދިޔައީ‪ .‬ސަތޭކަ ޕަސެންޓް‬

‫ފުދޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މިރޭ އޭނާ ބުނީ‪ ،‬އެންމެ ލަނޑެއް‬

‫މޮޅުވެފައިވާތީއާ އެކު ބެލެވުނީ މިރޭ ވެސް އެ ޓީމު‬

‫ޓެކްޓިކަލް ޑިސިޕްލިން ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނީ‪"،‬‬

‫ޖަހަން ވެސް ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ބުރަކޮށް‬

‫އުނދަގުލެއް ނެތި މޮޅުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނިސްތާރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު ނިންމާނުލެވުނީ‬

‫އެކަމަކު މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ މެޗުގެ ކުރިން‬ ‫ކޗު އަލީ ނިސްތާރު ބުނި ފަދައިން‪ ،‬މާޒިޔާ‬ ‫ފޯކައިދޫގެ ޯ‬

‫މޅުވާން ފުރުސަތު ލިބި‬ ‫އޭނާ ބުނީ ފަހު ވަގުތު ޮ‬ ‫އެކަން ނުވި ނަމަވެސް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ކުޅުންތެރިން މަރުހަބާ ކިޔަން އެއީ ފަހު މިނެޓާ‬

‫އަށް ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުތަނެވެ‪ .‬ނިސްތާރު‬

‫ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން މެކްސިމަމް ދިން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހަމަޔަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރީތީ‪ .‬މިއީ ހަގީގަތުގައި‬

‫ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުން ނަތީޖާއެއް ނެރެފާނެ ކަމަށް ބަޔަކު‬

‫މި ނަތީޖާއާ އެކު ލީގުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް އިތުބާރު‬

‫ފަސޭހަ މެޗެއް ނޫން‪ .‬އެއީ އިދިކޮޅު ޓީމުން ވަރަށް‬

‫މޅުވުމުގެ ހުރިހާ ޕްރެޝަރެއް‬ ‫އުއްމީދުނުކުރާނެ ކަމަށާއި ޮ‬

‫ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށް އަދި ކައުންޓާ‬ ‫ސަމާލުކަންދީގެން ޑިފެންސް ޮ‬

‫އންނާނީ މާޒިޔާ އަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މި ނަތީޖާ އަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކޯޗިންގެ‬

‫މާޒިޔާ އަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އިތުރުވި ކޮންމެ‬

‫ތެރެއަށް ދާދި ފަހުން ވަން ނިސްތާރުގެ ކެރިއަރުގައި‬

‫އެޓޭކުގައި ވެސް ނުރައްކާކުރި‪ "،‬ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ނަތީޖާއާ އެކު‪،‬‬ ‫މިއީ ކުރީ މެޗުގެ ތަފާތު ޮ‬

‫ގތުން ‪ 89‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬ ‫ގާތަށް ދިޔަ މަންޒަރެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫އަންސަރު އިބްރާހިމް (އަންކޮ) އޭރިއާ ތެރެއިން ގޯލަށް‬ ‫އއްވާ މާޒިޔާ ޑިފެންޑަރަކު އެ ބޯޅަ‬ ‫ބޯޅަ ޖަހަޖަހާ ޮ‬ ‫ލކްކުރީ އެވެ‪ .‬އަދި މުޅި މެޗުގައި ވެސް ފެނިގެން‬ ‫ބް ޮ‬ ‫ފކައިދޫން އިތުރު‬ ‫ދިޔަ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާގައި ޯ‬ ‫ގލެއް ޖެހުމާ ވަރަށް ގާތަށް ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތުގެ ތެރޭ ޯ‬ ‫އެކަމަކު މުޅި މެޗުގައި ވެސް ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް‬ ‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ވެސް‬ ‫ދައްކައި އަދި ޮ‬ ‫ތއްޕެ) ފަޅިން ކުރިއަށް އަރައި‬ ‫ހޯދި އަލީ ޝާމިސް ( ޮ‬ ‫މާޒިޔާގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކައިރިން ދެމި ގަނެ އޭރިއާ‬ ‫ގލާ ސީދާ ނުވެ ދިޔައީ‬ ‫ތެރެއިން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ޯ‬ ‫ބޭރަށެވެ‪.‬‬ ‫މޅުނުވި ނަމަވެސް‪ ،‬މާޒިޔާ ވަނީ ހަތް‬ ‫މިރޭ ޮ‬ ‫ކށް ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ‬ ‫ޕއިންޓް ހަމަ ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫އތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާ އެކު ދަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއް ވަނައިގައި ޮ‬ ‫އތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާ އެކު‬ ‫ގްރާންޑޭ އެވެ‪ .‬ފޯކައިދޫ ޮ‬ ‫ފަސް ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރިޒޭގެ ހެޓްރިކުން އީގަލްސް އަށް ފުރަތަމަ މޮޅު‬ ‫ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު‬

‫ނިލަންދޫގެ ގޯލް ހުޅުވާލަދިނީ ‪ 12‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬

‫ޖަހައިދީފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ‪ 63‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬

‫ޕއިންޓް ކަމަށާއި އެކަންވުމުން‬ ‫ބުނީ މުހިއްމީ ތިން ޮ‬

‫އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކުން ފ‪ .‬ނިލަންދޫ‬

‫މުހައްމަދު ނާއިމެވެ‪ .‬ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ)‬

‫ގލް ކުރިމަތިން މުޅިން ހުހަށް‬ ‫ނާއިމް ދިން ބޯޅައެއް‪ޯ ،‬‬

‫ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަތުން ‪ 1-5‬އިން ކްލަބް އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ގލްކީޕަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަޒަންގެ‬ ‫ދިން ބޯޅަ ނިލަންދޫގެ ޯ‬

‫ހުރެ ރިޒޭ ޖެހީ ބޭރަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ މިނެޓެއް‬

‫އަތުގައި ޖެހިފައި ނުކުތް ވަގުތު ނާއިމް ގޯލަށް ވައްދާލީ‬

‫ފަހުން‪ ،‬ސެންޓޭ ދިން ޕާހަކުން ހަމަ އެހާމެ ހުސްކޮށް‬

‫ގހެއް ނޫން ކަމަށާއި ލަނޑު‬ ‫ބަލިވި ނަމަވެސް ކުޅުން ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ވައްދާލައި ހެޓްރިކް ހެދީ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުރެ ގޯލަށް ޯ‬

‫ޖަހާނެ ފުރުސަތުތައް ވެސް ލިބުމުން އެކަން ފާހަގަކުރާ‬

‫މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް‬ ‫ޕއިންޓް ގެއްލުނު އީގަލްސް ލީގުގައި ހޯދި‬ ‫ފަހު ވަގުތު ޮ‬ ‫ކޅުން މިއީ އެންމެ ފަހުން‬ ‫ފުރަތަމަ މޮޅެވެ‪ .‬އަނެއް ޮ‬

‫އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އީގަލްސް އަށް‬

‫ނިލަންދޫގެ އަހުމަދު އުސާމް ‪ 80‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬

‫ކޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނީ‬ ‫ނިލަންދޫގެ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިއަދު ޓީމުގެ ޓެކްޓިކަލް ޑިސިޕްލިން‬

‫ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން ‪ 0-13‬އިން ބަލިވި‬

‫ރަނގަޅު ދެ ފުރުސަތެއް ބޭކާރުވި އެވެ‪ .‬ރިޒޭ‬

‫އެ ޓީމުގެ ސުން ކަނޑުވާލާފައިވަނިކޮށް‪ ،‬އީގަލްސްގެ‬

‫ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށާއި މައްސަލައަކަށްވީ ވަދެގެން‬

‫ޕޒިޓިވް މެޗެކެވެ‪ .‬ކުރީ މެޗާ‬ ‫ނިލަންދޫ އަށް ވެސް ޮ‬

‫‪ 28‬ވަނަ މިނެޓުގައި މުޅިން ހުހަށް އަރައި ޖެހި‬

‫ފަސް ވަނަ ގޯލް އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ‬

‫ނުވާނެ ފަދަ އާދައިގެ ގޯލްތަކެއް ވަނުން ކަމަށް ފެސްކޯ‬

‫ބަލާއިރު‪ ،‬މި މެޗުގައި ނިލަންދޫގެ ފަރާތުން އޯގަނައިޒް‬

‫ބޅަ ކީޕަރު މަތަކުރިއިރު‪ ،‬އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން‬ ‫ޯ‬

‫އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގލް ޖަހާނެ ފުރުސަތު ވެސް ހޯދި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުމެއް ފެނި ޯ‬

‫ފނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒެއް‬ ‫ވެސް އެހާމެ ހުހަށް އަރައި ޮ‬

‫ކޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)‬ ‫އީގަލްސްގެ ޯ‬

‫ޕއިންޓާ އެކު ތާވަލުގެ‬ ‫އީގަލްސް އޮތީ ފަސް ޮ‬

‫ނުކުރެވުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ‪ 37‬ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު‬

‫ކހެއްގައި ރާއްޖޭން‬ ‫މިވަގުތު ކޯޗިން ލައިސަންސް ޯ‬

‫އެހެންވީމާ ހުރިހާ މެޗެއް އެއް ފެންވަރެއްގައި‬

‫ޕއިންޓެއް ނުލިބި‬ ‫ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬ނިލަންދޫ އޮތީ ޮ‬

‫ޕެނަލްޓީއަކުން ރިޒޭ ވަނީ އީގަލްސްގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފަ‬

‫ބޭރުގައި ހުރުމުން މެޗުގައި އިރުޝާދު ދިނީ‬

‫ނުކުޅެވުން އެއީ މައްސަލައަކަށްވާނީ‪ .‬އެކަމަކު ދިގު‬

‫ފުލުގަ އެވެ‪ .‬ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި މިވަގުތު އޮތީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޗު އަހުމަދު ނިމާދެވެ‪ .‬އެކަމަކު މެޗުގެ‬ ‫އެސިސްޓަންޓް ޯ‬

‫މުއްދަތުގައި‪ ،‬ރަނގަޅުވާނެ‪ "،‬ފެސްކޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓާ އެކު ދަ ގްރާންޑޭ އެވެ‪.‬‬ ‫ނުވަ ޮ‬ ‫ކޅު ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ދެ‬ ‫މެޗުގެ ކުރީ ޮ‬ ‫ކށް‪ ،‬އީގަލްސް އަށް‬ ‫ފުރުސަތެއް ބޭކާރުވެފައިވަނި ޮ‬

‫ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ‪ 53‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬

‫އތް ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ކުރިން ވެސް އަދި މެޗަށް ފަހު ޮ‬

‫ރިޒޭ ވަނީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައެއް ގޯލުގެ‬

‫ގތުން ވާހަކަދައްކަން‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ޓީމުގެ ކުޅުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ތިރީ ކަނަށް ވައްދާލައިގެން އީގަލްސްގެ ތިން ވަނަ ގޯލް‬

‫އައީ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އިނާން އަލީ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫"ހަގީގަތަކީ މިއީ އާ ޓީމެއް‪ .‬ތަޖުރިބާމަދު‪،‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪24‬‬

‫އުރުގު އޭ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޕެރޫ ސެމީ އަށް‬ ‫ސަލްވަޑޯ‪ ،‬ބްރެޒިލް (ޖޫން ‪ - )30‬ކޮޕާ އެމެރިކާގެ‬ ‫ތާރީހުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ އުރުގުއޭ‬

‫ސުއަރޭޒް ޖެހި ޕެނަލްޓީ އެވެ‪ .‬އެ ޕެނަލްޓީ ޕެރޫގެ‬ ‫ރ ގަލެސޭ ވަނީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޯލްކީޕަރު ޕެޑް ޯ‬

‫އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ‪ 4-5‬އިން މޮޅުވެ ޕެރޫ‬

‫އުރުގުއޭ އިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ކަވާނީ‪،‬‬

‫މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގ ބެންޓަންކޫރާއި‬ ‫ކްރިސްޓިއަން ސްޓުއާނީ‪ ،‬ރޮޑްރީ ޯ‬

‫އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ސެމީގައި ޕެރޫ‬ ‫ބައްދަލުކުރާނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިލީއާ އެވެ‪.‬‬

‫ޓރޭރާ އެވެ‪ .‬ޕެރޫން ފަސް ޕެނަލްޓީ ވެސް‬ ‫ލޫކަސް ޮ‬ ‫ކާމިޔާބުކުރިއިރު‪ ،‬އެ ޓީމުގެ ޕެނަލްޓީތައް ޖެހީ ޕައޮލޯ‬

‫ކލަމްބިއާގެ މައްޗަށް‬ ‫ސެމީން ޗިލީ ފުރުސަތު ހޯދީ ޮ‬

‫ޔޝިމާ ޔޮޓުން‪ ،‬ލުއިސް‬ ‫ގަރޭރޯ‪ ،‬މާރިއޯ ރުއިޑިއާޒް‪ޮ ،‬‬

‫ކުރި ހޯދުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އަނެއް ސެމީގައި ބްރެޒިލް‬

‫އެޑްވިންކޫލާ އަދި އެޑިސަން މިކޭލް ފްލޯރެސް އެވެ‪.‬‬

‫ނުކުންނާނީ އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬ ‫ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ ސެމީ އަށް‬

‫އިތުރު ‪ 14‬ރަށެއްގައި ޓާފް‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަޅަނީ‬ ‫މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ‪ 14‬ރަށެއްގައި‬

‫ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި‬

‫ބޅަ ޓާފް ދަނޑު އަޅަން ސްޕޯޓްސް‬ ‫ފުލްސައިޒުގެ ފުޓް ޯ‬

‫ހިސާބުތަކުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކެއް އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީން ނިންމައި ރަށްތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ފުޓްސަލްގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ އަށް ގޯސް‬

‫އެއީ ހއ‪ .‬އިހަވަންދޫ‪ ،‬ހދ‪ .‬ހަނިމާދޫ‪ ،‬ހދ‪.‬‬

‫އަސަރުތަކެއް ކުރާތީ މި ސަރުކާރުން ފުޓްބޯޅަ އަށް‬

‫ފކައިދޫ‪ ،‬ފުނަދޫ‪ ،‬ނ‪.‬‬ ‫ނޮޅިވަރަމް‪ ،‬ށ‪ .‬މިލަންދޫ‪ ،‬ށ‪ޯ .‬‬

‫ކށް ދަނޑުތައް ތަރައްގީކޮށްދޭން‬ ‫ދޭ އަހައްމިއްޔަތު ބޮޑު ޮ‬

‫ކުޑަފަރީ‪ ،‬ނ‪ .‬ވެލިދޫ‪ ،‬ރ‪ .‬މާކުރަތު‪ ،‬ކ‪ .‬މާފުށި‪ ،‬އއ‪.‬‬

‫ނިންމީ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރަސްދޫ‪ ،‬މ‪ .‬ދިއްގަރު ‪ ،‬ދ‪ .‬ކުޑަހުވަދޫ އަދި ތ‪.‬‬ ‫ތިމަރަފުށްޓެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ‪ 13‬ރަށެއްގައި‬

‫ބޑަށް ބޮޑު‬ ‫"މިއީ ޓާފެއް ފަތުރާލުމަށް ވުރެން ޮ‬ ‫ޕްރޮޖެކްޓެއް މިދަނީ‪ .‬އަޅުގަނޑު ވަކިން އޭއެފްސީގެ‬

‫ދަނޑު އަޅަން ނިންމައި އެ މަސައްކަތްކުރާނެ‬

‫ރައީސަށް ވެސް ދެންވިން މަދުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި‬

‫ބޑަށް ފޮނުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުންފުނިތަކެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑާ ޯ‬

‫ފަސް އަހަރު ތެރޭ އެބަ ޓާގެޓްކުރަމާ ‪ 100‬ދަނޑަށް‪.‬‬

‫މިއަދު ކަނޑައެޅި ‪ 14‬ރަށުގެ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް‬

‫ވަރަށް ގިނަ ދަނޑުތަކެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ‪ .‬މި‬

‫ހދަން ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ޓެންޑާ‬ ‫ކުރާނެ ބަޔަކު ޯ‬

‫ކލިޓީ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭ‪ "،‬މަހުލޫފު‬ ‫ކުރެވޭ ކަމަކީ ޮ‬

‫ފނުވާނެ އެވެ‪ .‬މާނައަކީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ބޯޑަށް ޮ‬

‫ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 27‬ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ދަނޑުތަކެއް‬ ‫އެޅިގެން ދިއުމެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު އިއުލާންކުރި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބެލީ ރަށްރަށުގައި‬ ‫ނެޗުރަލް ގްރާސް ދަނޑުތަކެއް އެޅުމަށް ކަމަށާއި‬ ‫އެކަމަކު އެއީ ދަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ހުރިހާ‬

‫ކށްލެވޭ ރަށްތަކެއް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓްބޯޅައިގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ކަމަކަށް ބަލާއިރު ފަސޭހަކަމަށް ނުވާތީ ޓާފް ދަނޑު‬

‫އެގޮތުން ތ‪ .‬ތިމަރަފުށްޓަކީ ފަހަކަށް އައިސް ފުރަތަމަ‬

‫އަޅަން ނިންމީ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑިވިޝަނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން‬

‫ހމް އެންޑް އަވޭ‬ ‫ސަރުކާރުން ދަނޑުތައް އެޅުމަކީ‪ޯ ،‬‬

‫ނެރެފައިވާ ރަށެކެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ މިނިވަން‬

‫ބޅަ ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރަން‬ ‫އުސޫލަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓް ޯ‬

‫ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި އެ ރަށަށް ސީޒަން ހުޅުވާ‬

‫އެފްއޭއެމުން ރާވާފައިވާ ރޭވުމަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެކެވެ‪.‬‬

‫މެޗުގައި ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ‬

‫އެ ސިސްޓަމަށް ބަދަލުކުރަން މިހާރު އޮތް އެންމެ‬

‫ވެސް އެކަށީގެންވާ ދަނޑެއް ނެތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އެއް ހުރަހަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ދަނޑުތަކެއް‬ ‫ޮ‬

‫ބަދަލުގައި އެ މެޗުގައި އެއްކޮޅުން ކުޅުނު މިދިޔަ‬

‫ނެތުމެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު އެފްއޭއެމުން ވެސް ވަނީ‬

‫އަހަރުގެ މިނިވަނޖް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރަނަރަޕް ށ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ‪ 18‬ރަށެއްގައި ނެޗުރަލް ގްރާސް ދަނޑުތަކެއް‬

‫ފޯކައިދޫން އަންނަނީ މި އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމުން އެންމެ ފަހުން‬ ‫އަޅަން އިއުލާނު ޮ‬

‫ލީގުގައި ވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބުނީ އެ ދަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހުއްޓިފައި‬

‫ހދ‪ .‬ހަނިމާދޫ އަކީ ވެސް މީގެ ކުރިން ޒޯން‬ ‫ހދާފައިވާ ރަށެކެވެ‪ .‬އެ ރަށަށް އުފަން‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬ ‫ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު ނާސިރު ވަނީ ގައުމީ ޓީމާއި‬

‫އޮތީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފީފާ އަށް ކުއްޔަށް ބިން ދީގެން‬ ‫ކަމަށްވާއިރު‪ ،‬އެ ކަންތައްތައް ހަމަނުޖެހިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ލޅު ދަނޑު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު‬ ‫މާލޭ ގަ ޮ‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ފަހަތް މުހިއްމު މުބާރާތްތަކެއްގައި‬

‫ހުރި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ދެ ސްޓޭޑިއަމަކީ އައްޑޫ‬

‫ބަލަހައްޓައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޒން ސްޓޭޑިއަމާއި ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން‬ ‫ސިޓީ ޯ‬

‫ގތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ‬ ‫ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ހަބެއްގެ ޮ‬

‫ލޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު ހަލާކުވުމުން‬ ‫ސްޓޭޑިއަމެވެ‪ .‬ގަ ޮ‬

‫ބޅައިގައި ކުރިން ވާދަކުރި‬ ‫މާފުށްޓަކީ ވެސް ފުޓް ޯ‬

‫‪ 2015‬ވަނަ އަހަރުގެ ގައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވީ އެ ދެ‬

‫ގތުން އެ ރަށުގެ ނިއުސްޓާ އިން‬ ‫ވަރުގަދަ ރަށެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ރަށުގަ އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ‬

‫ވަނީ ‪ 2003‬ވަނަ އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕުގައި ނިއުއާ‬

‫ޗެލެންޖް ކަޕުގް ގްރޫޕް ބީ ގެ މެޗުތައް އައްޑޫގައި‬

‫ވާދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭއްވި އެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމާއި މިނިސްޓްރީން‪ ،‬ޔުއެފާއާ‬

‫އއ‪ .‬ރަސްދޫ އަކީ ވެސް‪ ،‬ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ‬ ‫ފރީގައި ބޭއްވިއިރު މޮޅު‬ ‫ކުރީކޮޅު ޒޯން މުބާރާތް ޯ‬ ‫ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނެރުނު ރަށެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ދަނޑުތައް އަޅަނީ މި ސަރުކާރުގެ އެއް ވައުދު‬

‫ގުޅިގެން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ޖޫނިއާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް‬ ‫އންނާނީ ވެސް އައްޑޫގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެކަމަކު މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ‬ ‫އތީ‪ ،‬ބ‪ .‬އޭދަފުށީ ޓާފް‬ ‫ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޕިޗް ޮ‬

‫ކަމަށްވާ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ‬

‫ދަނޑުގަ އެވެ‪ .‬އެ ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ކްރައުން‬

‫ގތުން ފަސް އަހަރު ތެރޭ‬ ‫މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އަހުމަދު ނަޒީރު ހަރަދުކުރައްވައިގެން އެޅި ދަނޑުގެ‬

‫ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ‪ 100‬ޓާފް ދަނޑު‬

‫މަސައްކަތްކުރީ ފީފާ އިން ބަލާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ‬

‫ބޑު އެއް އަމާޒުކަމަށް ކުޅިވަރާ ވެހޭ‬ ‫އެޅުމަކީ އެންމެ ޮ‬

‫ހަތް ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިމޮންޓާ ސްޕޯޓްސް‬

‫ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެސްޕީއޭ ކުންފުނިންނެވެ‪.‬‬

‫ރ ބުނީ މެޗަށް ނުކުތްއިރު‬ ‫ޕެރޫގެ ކެޕްޓަން ގަރޭ ޯ‬ ‫ވެސް ގިނަ ބަޔެއްގެ ނަޒަރުގައި އެ ޓީމު އޮތީ‬

‫އައި އުރުގުއޭ އިން ރޭގެ މެޗުގައި ޕެރޫ ކޮޅަށް ލަނޑު‬

‫ކަޓާފައި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ އެންމެން ގޯސްކަމަށް‬

‫ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދީ ޕެރޫ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ހިތްވަރު‬ ‫ސާބިތު ޮ‬

‫އަނެއްކޮޅުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން ބްރެޒިލް‬

‫ފާހަގަކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަތުން ‪ 0-5‬އިން ބަލިވި މެޗަށް ވުރެ ރަނގަޅު‬

‫ގ ގޮޑިން ބުނީ އެ‬ ‫އުރުގުއޭގެ ކެޕްޓަން ޑިއޭ ޯ‬

‫ޑިފެންސިވް ކުޅުމެއް ޕެރޫގެ ފަރާތުން ރޭގެ މެޗުގައި‬

‫ޓީމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކީ ލަނޑެއް ނުޖެހުން‬

‫ފެނުނެވެ‪.‬‬

‫ކށްލައިގެން ބަލިވި މެޗެއް ކަމަށް‬ ‫ކަމަށާއި މިއީ ފަސޭހަ ޮ‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި އުރުގުއޭގެ އެޑިސަން ކަވާނީ އާއި‬

‫ގަބޫލުނުކުރާކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޖިއަން ޑި އަރަސްކައޭޓާ‬ ‫ލުއިސް ސުއަރޭޒް އަދި ޖި ޯ‬

‫ކޕާ އެމެރިކާ‬ ‫މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޮ‬

‫ވަނީ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ތިން ގޯލު‬

‫ކށްފައިވާ ޕެރޫ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫އފްސައިޑްގައި ހުރެ ކަމަށް ވުމުން ރެފްރީ‬ ‫ވެސް ޖެހީ ޮ‬

‫ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރި އެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު އެ ޓީމު‬

‫އެ ލަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ބަލިވީ ޗިލީ އަތުންނެވެ‪ .‬އެހެން ކަމުން މި ފަހަރުގެ‬

‫ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން މި ފަހަރުގެ ކޮޕާ‬ ‫އެމެރިކާގައި ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ތިން މެޗެއްގައި ވަނީ‬

‫ސެމީ އަކީ އޭގެ ބަދަލު ހިފަން ޕެރޫ އަށް ލިބޭ‬ ‫ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ‪.‬‬

‫ޕެނަލްޓީ ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުގައި ނާކާމިޔާބުވީ‬

‫ޕާކިސްތާން މޮޅުވުމުން އިންގްލެންޑަށް ޕްރެޝަރު‬ ‫ލީޑްސް (ޖޫން ‪ – )30‬އަފްގާނިސްތާން އަތުން‬

‫ހަތަރު ވަނަ އަށް އެރި ޕާކިސްތާނަށް ފަހު މެޗުން‬

‫މޅުވެ ޕާކިސްތާނުން‬ ‫ފަހު ވަގުތު ތިން ވިކެޓުން ޮ‬

‫މޅުވެގެން ސެމީ ކަށަވަރުކުރެވޭނެ‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕުގެ ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް‬ ‫ކްރިކެޓް ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ހުރިހާ ޕްރެޝަރެއް އޮތީ‬

‫އެރުމާ އެކު‪ ،‬އިންގްލެންޑް ފަސް ވަނަ އަށް ވެއްޓި‬

‫އިންގްލެންޑަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ ޓީމަށް ޖެހޭނީ ބާކީ އޮތް‬

‫ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާ މެޗާއި ނިއު ޒީލެންޑް މެޗު ކާމިޔާބުކުރާށެވެ‪.‬‬

‫މި ވަގުތު ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ‬

‫ކޅަށް ނުކުންނަ ދެ ޓީމަށް ވެސް‬ ‫އެ ދެ މެޗުގައި އިދި ޮ‬

‫ހަމައެކަނި ޓީމަކީ‪ ،‬އިއްޔެ ނިއު ޒީލެންޑް އަތުން ‪86‬‬

‫މޅުވުން މުހިއްމު މެޗަކަށްވާތީ އިންގްލެންޑަށް‬ ‫މިއީ ޮ‬

‫ލަނޑުން މޮޅުވެ ‪ 14‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެއް ވަނައިގައި‬

‫އިތުރު އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އޮތް އޮސްޓްރޭލިއާ އެވެ‪ .‬ތާވަލުގެ ދެ ވަނައިގައި ‪11‬‬

‫ކޅަށް އަފްގާނިސްތާން‬ ‫އިއްޔެ ޕާކިސްތާނާ ދެ ޮ‬

‫އތް އިންޑިއާ އަށް މިއަދު އިންގްލެންޑް‬ ‫ޕއިންޓާ އެކު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ވަނީ އިންޑިއާ މެޗުގައި ދެއްކި ފަދަ މޮޅު ކުޅުމެއް‬

‫މޅުވެގެން ސެމީ އަށް ދެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ތިން‬ ‫އަތުން ޮ‬

‫ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 50‬އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ނުވަ‬

‫ވަނައިގައި އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ރަން‬

‫ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ‪ 227‬ލަނޑު ހެދި އެވެ‪.‬‬

‫އތް ނިއު ޒީލެންޑަށް ވެސް ފަހު‬ ‫ރޭޓުގެ ތަފާތުން ޮ‬

‫ޕާކިސްތާނަށް އެ އަދަދު ހަމަކުރެވުނީ ބާކީ ދެ ބޯޅަ‬

‫މޅުވެ ސެމީ އަށް ދެވޭނެ‬ ‫މެޗުން އިންގްލެންޑް އަތުން ޮ‬

‫އޮއްވާ ކިރިޔަކިރިޔާ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 49.4‬އޯވަރުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެ ‪ 230‬ލަނޑު ހެދި‬ ‫މޅާ އެކު ނުވަ ޕޮއިންޓް ހޯދައި‬ ‫އަދި އިއްޔެގެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޔޫރަޕްގެ ސަސްޕެންޝަން ތަންފީޒުކުރަން‬ ‫މިލާނުން ނިންމައިފި‬ ‫ޒިއުރިކް‪ ،‬ސްވިޒަލެންޑް (ޖޫން ‪- )29‬‬

‫ޔުއެފާ އިން ހިންގާ މުބާރާތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކުރަން‬

‫ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާތީ‬

‫ކށް މިލާނުން ވަނީ އެ މައްސަލަ‬ ‫ނިންމާފައިވަނި ޮ‬

‫ޔުއެފާ އިން ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ‬

‫އފް އާބިޓްރޭޝަން‬ ‫ސްވިޒަލެންޑުގައި ހުންނަ ކޯޓް ޮ‬

‫ގޮތުން އެ އިދާރާއާ މަޝްވަރާކޮށް އޭސީ މިލާނުން‬

‫ޕޓްސް (ސީއޭއެސް) އަށް ހުށަހަޅައިގެން‬ ‫ފޯ ސް ޯ‬

‫އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އިއްޔެ ސީއޭއެސް‬ ‫ވަގުތީގޮތުން ލުޔެއް ޯ‬

‫ވާދަނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އާއި ޔުއެފާގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީ މިދިޔަ ތިން‬

‫ބޅައިގެ މައި އިދާރާ އިން‬ ‫ޔޫރަޕުގެ ފުޓް ޯ‬

‫ސީޒަނަށް ބަލާއިރު ވެސް މިލާން އެފްއެފްޕީގެ‬

‫ގތުން ކްލަބެއްގެ‬ ‫އެކުލަވާލާފައިވާ އެފްއެފްޕީގައިވާ ޮ‬

‫ކށްފައި އޮތުމުން އެ‬ ‫މިންގަނޑާ ހިލާފުވާ ގޮތަށް ހަރަދު ޮ‬

‫ދަރަނި ‪ 40‬އިންސައްތަ އަށް ވުރެ މަތީގައި އުޅޭނަމަ‬

‫ޓީމަށް ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަން ދެމެހެއްޓުމަށެވެ‪.‬‬

‫އެއް ޓްރާންސްފާ މާކެޓެއްގައި ‪ 160‬މިލިއަން ޔޫރޯ‬

‫ސީއޭއެސް އާއި މިލާން އަދި ޔުއެފާ‬

‫ބޑު ހަރަދެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬ސިލްވިއޯ‬ ‫އަށް ވުރެ ޮ‬

‫އެއްބަސްވުމަށް އައީ އެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން‬

‫ބާލުސްކޯނީ ‪ 30‬އަހަރަށް ފަހު މިލާން ވިއްކާލުމުން‬

‫އަވަސްކޮށް އަންނަ ސީޒަނުގައި އެއަށް އަމަލުކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު އެ ކްލަބް ގަތް ޗައިނާގެ‬

‫އެހެންވެ މިލާނުން ނިންމީ އަންނަ އަހަރު ޔޫރޮޕާ‬

‫އިންވެސްޓަރުން ވަނީ ކްލަބަށް ‪ 200‬މިލިއަން ޕައުންޑް‬

‫ލީގުގައި ނުކުޅޭށެވެ‪ .‬އެއާ އެކު ކުރީގެ ހުރިހާ‬

‫ކށްގެން ކުޅުންތެރިން ގަނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަރަދު ޮ‬

‫މައްސަލަތަކުން އެ ކްލަބް ސަލާމަތްވެ‪ ،‬އަލުން‬

‫ކށް މިދިޔަ އަހަރު ޖޫން‬ ‫އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ޮ‬ ‫މަހު ޔުއެފާ އިން އެއް އަހަރަށް މިލާން ޔޫރަޕްގެ‬

‫ހަރަދުކުރަން ފުރުސަތު ލިބި އަދި ޓީމުގެ ހަރަދުތައް‬ ‫ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން އިތުރު ފުރުސަތެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫ލުތުފީ ެގ ވާހަކަ ޕްލޯޓް މީހުން‬ ‫ކިޔަ ިއދޭ ގޮތް‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ސ‪ 11:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ދަންވަރު ‪ 12:10‬ވީއިރު ބޯޓަށް އަރައި ދަތުރު ފެށިން‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ މާލެ އަށް ހަނގުރާމަވެރިން ފޭބީ‬

‫ނާކާމިޔާބުވެއްޖެކަން އެނގި ފިލަން ދުވުން‬

‫ކމާޝަލް ހާބަރުންނެވެ‪ .‬އެ މީހުން ފައިބައިގެން‬ ‫މާލޭ ޮ‬ ‫ކށް ސިފައިންގެ މީހަކާއި އިމިގްރޭޝަން‬ ‫ދަނި ޮ‬

‫ގތުގައި ރައީސް މައުމޫން‬ ‫ރަހަވާން ކިޔައިދީފައިވާ ޮ‬

‫އޮފިސަރަކު ފެނި އެ މީހުންނާ ދިމާލަށް ބަޑި ޖެހި‬

‫އެހީ އަށް އެދިވަޑައިގަތުމާ އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫ފނުވާލި އުންޑަތައް ވީ‪ ،‬ބޮޑު އުދުވާނަކާ‬ ‫އެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫ފޅަވަހީގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިންނެވެ‪.‬‬ ‫އިޖާބަ ދިނީ ޯ‬

‫ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ތައްޔާރު ނުވެ ތިބި ސިފައިން‬

‫އޭނާ ބުނީ ‪ 7:30‬ހާއިރު އެމެރިކާގެ ފައިޓާ ޖެޓެއް‬

‫ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ގެނުވި ކަމަކަށެވެ‪ .‬ހަނގުރާމާގައި‬

‫މާލެ ވަށައި ބުރެއް ޖެހި ކަމަށެވެ‪ .‬ރަހަވާން ބުނި‬

‫ބައިވެރިވި ރަހަވާން ބުނީ ސިފައިންގެއާ ދިމާކޮށްލުމާ‬

‫ގޮތުގައި މިޝަން ފެއިލް ވެއްޖެކަން އެ ހިސާބުން އޭނާ‬

‫އެކު ދިވެހި ސިފައިން ހަމަލާ ދޭން ފެށި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އާއި ފާރޫގަށް އެނގުނެވެ‪ .‬އެ ހިސާބުން ދެން ފެށީ‬

‫މުޅި ޕްލޭންގެ މައުލޫމާތު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގި‬

‫ހދުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހަނދާނެ‬ ‫ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ޯ‬

‫ހުރި ވަސަންތީ ހިމެނުނީ ސިފައިންގެ ރައްދު ހަމަލާގައި‬

‫ގޮތެއް އެ މީހުންނަކަށް ނޭނގުނެވެ‪ .‬ހަނގުރާމައިގެ‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުވި ޓެރަރިސްޓުންގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަގީގީ ކޮމާންޑަރަކީ ވަސަންތީ ކަމަށް ވާއިރު އޭނާ ވަނީ‬

‫ޓެރަރިސްޓުން ސިފައިންގެ އަށް ހަމަލާދީ އެތަން‬

‫އެންމެ ކުރިން މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ނެތް ހިނދެއްގައި‬

‫ހިފަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫އަދި ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފިލައިގެން ދިއުމުގެ‬

‫ކުރެވުނުހާ ވެސް ކަމަކީ ސިފައިން ބޭރަށް ނުކުތަ‬ ‫ނުދީ ހިފަހައްޓާލެވުން ކަމަށް‪ ،‬ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވި‬ ‫ރަހަވާން ކިޔައިދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓުގައި ތިބި މީހުންނަށް މާލޭގައި‬ ‫އަނެއް ޯ‬ ‫ކށް މާލެ އަށް ފޭބުނީ ފުރަތަމަ ގްރޫޕުން‬ ‫ބަނދަރު ޮ‬ ‫ސިފައިންގެ އަށް ހަމަލާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެއްވެސް ޕްލޭނެއް އޮތީއެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫“އަހަރެމެން މާލޭގައި ބަންދުވީ‪ .‬މުއާސަލާތު‬ ‫ގތެއް ނެތް‪ .‬އަހަރެމެންގެ ‪80‬‬ ‫ކުރެވޭނެ ޮ‬ ‫ހަނގުރާމަވެރިން ސަލާމަތްވެގެން ދާނެ ގޮތެއް ނެތް‪”،‬‬ ‫ރަހަވާން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ މާލޭ ބަނދަރުގައި އޮތް ޕްރޮގްރެސް‬

‫ބޓުގައި ތިބި ބާބޫގެ ޓީމަށް ހަވާލުވެފައި އޮތީ‬ ‫ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އާންމުން ރަހީނުކޮށް އެޔަށް‬ ‫ލައިޓް ހައިޖެކް ޮ‬

‫މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލައި ކޮންޓްރޯލް‬

‫އަރުވައިގެން ދަތުރު ފެށުމަކީ ސަލާމަތްވާން ރޭވި‬

‫ނެގުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބާބޫގެ ގްރޫޕް ޓެލެކޮމް‬ ‫ބިލްޑިންގަށް ދިޔައިރު އެތަން ހުރީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫“އިމަޖެންސީ ޕްލޭނެއް” ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އއްސި ހައެއް ޖެހި އިރު އިންޑިއާގެ‬ ‫“އިރު ޮ‬

‫އެއީ ބަންދު ދުވަހެއްކަމުން މީހަކު ވެސް ފެންނާކަށް‬

‫ބޓު ސިފައިންނާ އެކު އައިސް‬ ‫ފުރަތަމަ މަތިންދާ ޯ‬

‫ނެތެވެ‪ .‬ދިން ހަމަލާތަކުން އެތަނުގެ ދަގަނޑު ދޮރު‬

‫ޖައްސައިފި‪ ”،‬ރަހަވާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ވައްޓައެއް ނުލެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ބާބޫގެ ގްރޫޕުން މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ހުއްޓުވާލި‬

‫“އެ ހިސާބުން ދެން އަހަރެމެންނަށް އެނގިއްޖެ‬ ‫މާލޭގައި ތިބި އަހަރެމެންގެ މީހުން ގޮވައިގެން‬

‫ކށްގެން ތިބި ފާރޫގުގެ ޓީމުން‪ ،‬އެ މީހުންނާ‬ ‫ކަމަށް ހީ ޮ‬

‫އަވަހަށް ފިލަންވީކަން‪ .‬ޖެހިގެން އައި ދެ ގަޑިއިރު‬

‫ހަވާލުވެފައިވާ ގޮތަށް‪ ،‬ރައީސް މައުމޫނާއި ޑިފެންސް‬

‫ބޓެއް އައިކަން އެނގޭ‪.‬‬ ‫ތެރޭ ސިފައިންނާ އެކު ހަތް ޯ‬

‫މިނިސްޓަރު ހައްޔަރުކުރަން ދިޔަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބަޑީގެ‬

‫އަހަރެމެން މާލޭގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިއްވާލައި ރަށް‬

‫އަޑަށް ރައީސް މައުމޫން ރައްކާތެރިކަން ހޯއްދަވައި‬

‫ކށްފައި ތައްޔާރުވީ ފުރަން‪”.‬‬ ‫އަނދިރި ޮ‬

‫ހދަން ޓެރަރިސްޓުން‬ ‫ފިއްލެވި އެވެ‪ .‬އިލްޔާސް ޯ‬

‫އިންޑިއާ ސިފައިން ވަނީ މި ބޯޓު ހުއްޓުވައި‪،‬‬

‫އެގެޔަށް ދިޔަ އެވެ‪ .‬އެމީހުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ވެސް‬

‫އެންމެން އަތުލައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާ ސިފައިންގެ‬

‫އިލްޔާސް އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ކާކުކަން އެ މީހުންނަށް‬

‫ހަމަލާގައި ވެސް އެތައް ބަޔަކު މަރުވި އެވެ‪ .‬އަދި ބޯޓު‬

‫ނޭނގުމުން‪ ،‬އިލްޔާސް އަލުން ގޭތެރެއަށް ވަންނަވަން‬

‫އަޑިއަށް ދިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތު ދިނެވެ‪ .‬އެވަގުތު ގޭގެ އަނެއް ފަރާތު‬ ‫ފާރުމަތިން ފުންމާލައްވައިގެން އިލްޔާސް ފިއްލެވީ އެވެ‪.‬‬ ‫މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ހުއްޓުވާނުލެވި އޮތުމުން‬

‫ނވެމްބަރު ‪ 3‬ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއާ ލުތުފީއާ އޮތް‬ ‫ޮ‬ ‫ގުޅުމާ މެދު ސުވާލެއް އުފައްދަން ޖާގައެއް ނެތްކަން‬ ‫ޕްލޯޓްގެ މެންބަރުން ކިޔައިދީފައިވާ ވާހަކަތަކުން ވެސް‬

‫ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތުގައި ހެނދުނު ‪ 7:00‬ހާއިރު‬

‫އެނގެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ ހިފައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން‬

‫މައުމޫން ވަނީ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި‬

‫ޖެހޭކަން ވިސްނައިދިނުމާއި ހަނގުރާމަ ރޭވުމުގައި ލުތުފީ‬

‫ސްރީ ލަންކާ އަށް ވެސް ގުޅުއްވައި އެހީ އަށް‬

‫ކށް އެބަ އެނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައިވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ސާފު ޮ‬

‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކިނބުލަށްވީ ގޮތެއް ބަލާނަން‪ :‬އެމްއެންޑީއެފް‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި އެމްއެންޑީއެފުން‬

‫އެމްއެމްޑީއެފްގެ ހެޑްކުއާޓަރުގައި ބޭއްވި‬

‫ބަލަހައްޓަމުން އައި ކިނބުލަށް ވީ ގޮތެއް މިހާތަނަށް‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު‬

‫އެނގިފައި ނުވިޔަސް‪ ،‬އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ވައިސް ޗީފް އޮފް‬

‫ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ފސް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް‬ ‫ޑިފެންސް ޯ‬

‫ރާއްޖެ އިން ބަޔަކު ހިފި ކުޑަ ކިނބުލެއް‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި އާންމުންނަށް ދައްކައިލުމަށް‬ ‫ބޑުވެފައި ވަނިކޮށް‪،‬‬ ‫ބޭއްވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އޭތި ވަރަށް ޮ‬ ‫ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންދިޔައީ ‪ 2015‬ގަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬އެ ކިނބުލަށް ހެދީ ކިހިނެއް ކަމެއް‬ ‫ކށްފައެއް ނުވެ‬ ‫ރަސްމީ ފަރާތަކުން މިހާތަނަށް ހާމަ ޮ‬

‫އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވީ ކިނބުލަށް ހެދި ގޮތް އޭނާ އަށް‬ ‫އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬އަބްދުއްރަހީމަކީ އޭރު ވެސް‬ ‫އފިސަރެކެވެ‪،‬‬ ‫އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސް ޮ‬ ‫ގތް ބަލައި‪ ،‬އެސޮރަށް ހެދި ގޮތް‬ ‫ކިނބުލަށް ވީ ޮ‬ ‫މީޑިއާތަކަށް އަންގަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ އިންޓާނަލް ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކިނބޫ ހިފާފައި ވަނީ ‪ 1998‬ވަނަ އަހަރު‬

‫އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ބަލާނަން‪ .‬ބަލާފައި‬

‫އދ‪ .‬ތެދުވެލި ކައިރިންނެވެ‪ .‬އޭރު އެންމެ ހަތަރު‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ޖަވާބެއް މީޑިއާ އަށް ދެވޭ‬

‫ފޫޓުގެ އެ ކިނބޫ ހިފީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ހިސާބަށް އާދެވުނީމާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނަން‪"،‬‬

‫ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުވި ގޮތް ބެލުމަށް ހެދި‬

‫އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް‬ ‫ރިޔާސީ ކޮމިޝަން‪ޮ ،‬‬

‫ކިނބޫ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރި ކަން‬

‫ކނީ) ގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސައީދު (ގަހާ‬ ‫އިންކުއިރީ ( ޯ‬

‫އެމްއެންޑީއެފުން މީގެ ކުރިން ޔަގީންކޮށްދިން ނަމަވެސް‬

‫ސައީދު) އެވެ‪.‬‬

‫ކިނބޫ ގެންދިޔަ ވަކި ތަނެއް އެމްއެންޑީއެފުން‬

‫ބައެއް މީހުން އޭރު ތުހުމަތު ކުރި ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ފަހުން ކިނބުލަށް‬

‫ބޑު ކިނބޫ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އުތުރު‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވީގޮތެއް ވެސް ސިފައިން ހާމަ ޮ‬

‫ގސް ބަޑި ޖަހައި މަރައިލީ އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ތިލަފަޅަށް ގެން ޮ‬

‫އެ ކިނބޫ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރިއިރު އެސޮރުގެ‬

‫ކީއްވެ ކުރި ކަމެއް ކަން އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިގުމިން އަށް ފޫޓު ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ލަފާ‬

‫ގތުން އެ ކިނބުލަށް ކާން ނުދީ‬ ‫ބައެއް މީހުން ބުނާ ޮ‬

‫ކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭއްވުމަށް މަރާލީ އެވެ‪.‬‬

‫އަދީބު ހަ މަސް ފަހު ްނ‬ ‫އިންޑިއާ އަށް ދާން ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދީފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ކށް ޖަލު ބަންދުގައި‬ ‫ހުރި މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ހުންނަވަނިކޮށް ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ބޭސްފަރުވާ އަށް އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް‬ ‫ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުއްޓާ ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ‬

‫ނަޝްވާއާ އެކު އަދީބު ފުރާވަޑައިގަތީ މި މަހުގެ‬

‫ފނުވާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު‬ ‫އަށް ޮ‬

‫‪ 14‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަން‬

‫އަދީބު ހަ މަސް ފަހުން އަލުން ދައްކަން އޭނާގެ ލޮލަށް‬

‫ކުރިން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު‬

‫ޑކްޓަރު ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަރުވާ ކުރި ޮ‬

‫މލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން‬ ‫އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކމާ ބައްޔަށް މިހާރު‬ ‫އަދީބަށް ޖެހިފައިވާ ގުލަ ޯ‬

‫ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ފަހުން ވަނީ އަންނަ މަހުގެ‬

‫ހއްދަވަމުން ގެންދަވަނީ އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި‬ ‫ފަރުވާ ޯ‬

‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް‬ ‫ހަޔަކަށް އިތުރު ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހުންނަ ރޫބީ ހޯލް ކްލިނިކް ކިޔާ ޮ‬

‫ކށްދިނީ ޑޮކްޓަރުން‬ ‫އިން އޭރު ބުނީ މުއްދަތު އިތުރު ޮ‬

‫އެހޮސްޕިޓަލްގައި އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެއްވާ ޑޮކްޓަރު‬

‫އެގޮތަށް ލަފާ ދެއްވާފައި ވާތީ އާއިލާއިން އެދިގެން‬

‫ޝްރުތިކާ ކަންކާރިޔާ ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަދީބުގެ‬

‫ގތުގައި ޖޫން ‪ 18‬އިން ‪24‬‬ ‫ނޫހަށް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ހސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު‬ ‫އަށް އެ ޮ‬

‫ފނުވީ ނުފިލޭނެކަން ޔަގީންކޮށްފަ‬ ‫ރާއްޖޭން ބޭރަށް ޮ‬

‫އަދީބަށް ލަފާދީފައި ވަނީ ހަ މަސް ފަހުން އެނބުވި‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އެކު އިންޑިއާގައި ދިވެހި ތިން ފުލުހުންނާއި‬

‫ވަޑައިގަންނަވާށެވެ‪.‬‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ތިން އޮފިސަރަކު‬

‫ކމާ ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ‬ ‫އަދީބަށް ގުލަ ޯ‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލަން އުޅުމާއި އެކަމާ ގުޅުން‬ ‫ޔާމީން އަވަހާރަ ޮ‬

‫ފްލެޓުތަކުގެ ތަފްސީލު މި ހަފުތާގައި‬ ‫އާއްމު ކުރާނަން‪ :‬ކޮމިޓީ‬ ‫ބހިޔާވަހިކަމުގެ‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަޝްރޫއުތަކުގައި ދޫކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ހައްގުވެރިން‬

‫ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށި ފަހުން އެ‬

‫ކަނޑައަޅަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލް މި‬

‫ކޮމިޓީން މިހާތަނަށް ތަފުސީލް އާއްމުކޮށްފައި ވަނީ‬

‫ހަފުތާގައި އާއްމުކުރާނެ ކަމަށް އެ މައްސަލަތައް ބަލާ‬

‫އެންމެ ފަހަރަކު އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން‬

‫މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ކމިޓީން ބުނެފައި ވަނީ ފްލެޓަށް‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ޮ‬

‫ދރުވެރިކަމުގެ" މަޝްރޫއުން‬ ‫"ހިޔާ"‪ ،‬އަދި "ގެ ޮ‬

‫އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ‪ 23،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ފްލެޓްތައް ދޫކުރީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެ‬

‫ފޯމުގެ މައުލޫމާތުތައް އަލުން ބަލައި‪ ،‬ފްލެޓް ދީފައި‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ކަންކަން ބަލައި ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި‬

‫ތ ކަށަވަރު ކުރުމަކީ އުނދަގޫ‬ ‫ވަނީ އިންސާފުން ޯ‬

‫މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅައި ފްލެޓް ދޫކުރުމުގައި‬

‫މަސައްކަތެކެވެ‪ .‬އެހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ވެސް‬

‫އިންސާފުވެރި ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމަކީ‪ ،‬ރައީސް‬

‫ބޑުވާ ފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވެފައިވާ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ‬

‫ކމިޓީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ‪ 100‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަން‬

‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފުރަތަމަ ހުޅުވާލި‬

‫ވެވަޑައިގަތް ވައުދެކެވެ‪ .‬އެކަމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު‬

‫މަޝްރޫއުން ‪ 700‬ފްލެޓް ދޫކުރީ‪ ،‬މަތިން މާކްސް‬

‫މަހުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކޮމިޓީިއެއް‬

‫ކށްފައި‪ ،‬އެ އަށް ވުރެ ދަށުން‬ ‫ލިބުނު މީހުން ބާކީ ޮ‬

‫އުފައްދަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު މީހުންނަށް ކަން ސާބިތުވާ ލިޔުންތަކާ އެކު‬

‫ކމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ހަތް މަސް ވި އިރު‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް މައްސަލަ ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާތީ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ‬

‫އެ މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ނުލިބި ވަނިކޮށް‪ ،‬ދެ‬

‫ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ މަޝްރޫއުގައި ‪ 7،000‬ފްލެޓަށް ހުޅުވާލައި‪ ،‬އެ‬

‫ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި އިންސާފުވެރިން‬ ‫ތ "މިހާރު" ން ސުވާލު‬ ‫ކަނޑައެޅޭނީ ކޮން އިރަކު ޯ‬ ‫ކމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު‬ ‫ދެންނެވުމުން ޮ‬

‫ފްލެޓްތައް ދިނީ ހައްގުވެރިންނަށް ނޫން ކަމުގެ ތުހުމަތު‬ ‫ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬

‫މުއިއްޒާއި މެމްބަރު އަހްމަދު ތޮލާލް ވިދާޅުވީ‬

‫މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފްލެޓްތައް‬

‫މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށާއި މިހާރު ކުރަމުން‬

‫ދޫކޮށްފައި ވާނީ‪ ،‬ހުށަހެޅި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި‬

‫އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ކަމަށެވެ‪ .‬ދެ މަޝްރޫއުން‬

‫އާއްމު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތް ނިމޭނީ‬

‫ފްލެޓް ދީފައިވާ މީހުންގެ އަތުން ފްލެޓް އަތުލުން‬

‫ތ ދެންނެވުމުން ވިދާޅުވީ މި ހަފުތާގައި‬ ‫ކޮން އިރަކުން ޯ‬

‫ބޑު ބޭއިންސާފެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ‬ ‫ވާނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ނެރޭ ބަޔާނުގައި ތަފުސީލްތައް ކޮމިޓީން ހިމަނާނެ‬

‫ސިފަކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 30‬ޖޫން ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫މައްސަލަ ބަލަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މަނަފަރަށް‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެންގީ މިދިޔަ‬

‫މލްޑިވްސް (ޓީމް) ގެ ނައިބު‬ ‫އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޯ‬

‫ސޓުގެ ޖީއެމްއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރި ކަމަށް‬ ‫ރި ޯ‬

‫ސޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން‬ ‫މަނަފަރު ރި ޯ‬

‫އަންގާރަ ދުވަހެވެ‪ .‬އެތަނުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ވްލަޑް‬

‫ސދިގު (ޖެރީ) ވިދާޅުވީ މި‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ވެސް ޖެރީ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ‬

‫ވަކިކުރަން ނިންމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން‪ ،‬ޓޫރިޒަމް‬

‫ފނުއްވި ސިޓީއެއްގައި‬ ‫ސއިކުރައްވާފައި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ރަޔެސް‬

‫މައްސަލައިގައި މަނަފަރު މުވައްޒަފުންނާ އެކު ވަރަށް‬

‫ބޑުވުންތަކަށް ޖީއެމްގެ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުނު‬ ‫ކަން ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެ ރިސޯޓަށް މިއަދު‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހައުސް ކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ‬

‫ގާތުން އެ ޖަމިއްޔާއިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑާލަން ނިންމަވާފައިވާ‬

‫ސޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ރި ޯ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ހޫނުވެ‪،‬‬ ‫ޯ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬މި މައްސަލަ‬

‫ކަނޑާލަން މެދުވެރިވާ ހާލަތެއް އެތަނަށް އައިސްފައިނުވާ‬

‫ކން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަން އާންމު‬ ‫ކަނޑާލަން ނިންމީ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލު ކަމަށް އައުމުން މިނިސްޓަރު‬

‫ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސޓުން މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑާލާ‬ ‫ކުރުމެވެ‪ .‬އަދި ރި ޯ‬

‫ހިންގުމުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ކަމަށް ބުނެ‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު‬ ‫"މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަން‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް މިއަދު އެ ރިސޯޓަށް ދާނެ‬

‫ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ އެ މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން މިނިސްޓަރާ އެކު‬

‫ބަލަމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މަނަފަރު ކޭސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން‬

‫އެ ރިޒޯޓަށް ދާނީ ހައެއްކަ މީހުންގެ ޓީމެއް ކަމަށް‬

‫ސޓުން މުވައްޒަފުންތައް‬ ‫ޓީމުން އެދެނީ އެ ރި ޯ‬

‫ސޓުން ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ މީހުންގެ‬ ‫އެ ރި ޯ‬ ‫ސޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކަން އެނގިފައިވާ‬ ‫ލިސްޓެއް ރި ޯ‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެ ލިސްޓުގައި ‪70‬‬ ‫އެއްހާ މީހުން ހިމެނޭ އިރު‪ ،‬މިހާތަނަށް ހަ މުވައްޒަފަކު‬

‫ސޓަކީ ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓެކެވެ‪ .‬އެތަނުގައި‬ ‫އެ ރި ޯ‬ ‫‪ 330‬ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އިރު‪ ،‬އޭގެ‬ ‫ތެރެއިން ‪ 54‬ޕަސެންޓަކީ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ކަމަށް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މި ދަތުރާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު‬ ‫ހިއްސާކުރަން އެކަމަށް ހާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ‬

‫މެނޭޖްމެންޓުގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި މި‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ވަޒީފާއިން ކަނޑާލަން ސިޓީ ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު މެންދުރު ބޭއްވުމަށް އެ‬

‫ސަރުކާރުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ‪ "،‬މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޓްވީޓެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހއ‪ .‬މަނަފަރުގައި ހިންގާ ރިސޯޓުގެ‬ ‫މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކިކުރާނެ ކަމަށް އެތަނުގެ‬

‫ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯޔާސް‬

‫ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލު‬ ‫ތ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ޖަމިއްޔާގެ ޓީމެއް‬ ‫ކުރެވޭ ޯ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT EDITION‬‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫ޕިކަޕެއްގެ ކަފު ޖަހައިގެން މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތިން‬ ‫ކންކްރީޓް ޕަމްޕް މެޝިނެއްގެ ފުރޮޅުން ޖެހި‬ ‫ގެންދިޔަ ޮ‬

‫ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މަންޒަރު ދުށް މީހަކު "މިހާރު" އަށް ބުނި‬

‫ބޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީހެއްގެ ފައި ވަރަށް ޮ‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ ރޭ މެންދަމުން އަލިވެ‪ ،‬އެކެއް‬

‫ގޮތުގައި އެ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ފައިތިލަ‬

‫ޖަހާ އެހާކަށް ހާއިރު އިސްކަންދަރު މަގުގައި ހިނގި‬

‫އޮތީ ޗިސް ވެފަ އެވެ‪ .‬އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އުމުރުން‬

‫ކންކްރީޓް ޕަމްޕުގެ ފުރޮޅު ދަށުވީ އެ‬ ‫އެ ހާދިސާގައި ޮ‬

‫‪ 41‬އަހަރުގެ މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި‬

‫ކށްފައި ހުރި ސައިކަލްތަކެއްގެ ކައިރިން‬ ‫މަގުގައި ޕާކް ޮ‬

‫އޭނާގެ ފަޔަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ހިނގާފައި ދިޔަ މީހެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ހާދިސާ ހިނގި‬

‫ހސްޕިޓަލަކުން އަދި ނުދެ‬ ‫އަނިޔާގެ ތަފުސީލެއް އެ ޮ‬

‫އިރު ޕިކަޕް ދުއްވަން އިނީ ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބްރޯޑްކާސްޓި ްނ‬ ‫ކޮމިޝަނުން ނަބާހު‬ ‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ސޮފްވާން މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ކމިޓީން ނިންމާފައި‬ ‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ކށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި އޭނާ ވެސް ވަނީ‬ ‫ވަނި ޮ‬ ‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރު‪ ،‬ހަސަން‬ ‫ރޑްކާސްޓިން ޮ‬ ‫ބް ޯ‬

‫ނަބާހު އޭނާގެ މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބްރޯޑްކޮމްގައި‬ ‫މިހާރު ތިއްބަވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު‪ ،‬ނައިބު‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ރައީސް އޮފީހަށް މިއަދު‬ ‫ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަބާހު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އޭނާ‬ ‫އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވީ އެއީ މިވަގުތަށް ފެނުނު‬

‫ރައީސް ފާތިމަތު ޒައިނާ އާއި ޒީނާ ޒާހިރު‪ ،‬އަމްޖަދު‬ ‫ވަހީދާއި‪ ،‬އައިމިނަތު ސަރާހަތު އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒާ އެކު ވަކިވަކި‬

‫ގތް ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬އިތުރު‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅު ޮ‬

‫ޗެނަލްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި‬

‫ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރުން ކަމަށް‬ ‫އިސްކޮށް އުޅުއްވީ އެ ޮ‬

‫ނަބާހު އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރުން‬ ‫ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ޮ‬

‫ކުރީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކާ‬

‫ކމިޝަންގެ ރައީސް‬ ‫ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ ޮ‬

‫ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ފަހުން ވަނީ އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރު‪ ،‬އިސްމާއިލް‬ ‫ބްރޯޑްކާސްޓިން ޮ‬

‫ޖެރީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސޓުގެ މެނޭޖްމެންޓާއި މުވައްޒަފުންނާ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ކޮންކްރީޓް ޕަމްޕަކުން ޖެހި‬ ‫މީހެއްގެ ފައި ޗިސްވެއްޖެ‬ ‫ބިދޭސީއެކެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ‬

‫ދޭން ވެސް އެތަނުން އެދިފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން މަނަފަރުގައި ހުޅުވި‬

‫ޒޓު މުވައްޒަފުންނާއި‬ ‫މިދަނީ ގާތުން ބަލަމުން‪ .‬ރި ޯ‬

‫ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ‬

‫ނަމަ ދިވެހިންގެ ވަޒީފާތައް ހިމާޔާތްކުރަން އިސްކަމެއް‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ް‫ނ‬30 ޫ‫ ޖ‬June 30 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ާ‫މުސްތ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of ް‫ޤ‬Maldives M. Misururuvaage,

‫އަބްދުﷲ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

Iyasha Leena 01 July 2019

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

2019 ި‫ ޖުލައ‬01

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy

‫ކައުންސިލަރ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ ް‫ޖާސިނ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Counselor

Shwetha

Abdulla Musthaq

Santha Sheela Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 08:30 - 15:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy

3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- ް‫ށ‬17:00 ަ‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމ‬

Shwetha

Santha Sheela

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

15:30 - 22:30

Jasin ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ ި‫ތސ‬ ީ ް‫ރނ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 15:30 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ‫އ‬ ެ 08:30 ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Republic Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30Male’, - 22:30 ީ‫ ރާޒ‬ofު‫ދ‬Maldives ަ‫އިބްރާހިމް އަހުމ‬ T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

.‫ޑރ‬

Dr. Asoka Rao Dr. Seshadri Das

15:30 - 19:30 22:30 - 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ދާސް ޑރ‬

.‫ޑރ‬

Dr. Shazoo Dr. Vijaya Rani

ޫ‫ނީ ޝަޒ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30 ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ 09:30 - 12:00 ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 2019 ި‫ ޖުލައ‬01 01 July 2019 08:30 - 15:30 Dr. Asoka Rao ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ު‫ ޝަޒޫ އާއްމ‬.‫ޑރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 22:00 ް‫ އަބްދުލ‬.‫ޑރ‬ Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 20:00 22:30 ީ‫ޒ‬- ާ‫ރ‬ ު‫އަޒީއިޒްބްރާހަހިމީމްދުއަހުމަދ‬.‫ޑރ‬ Dr. Seshadri Das Dr. Hemanth 08:30 - 09:30 15:30 - 12:00 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ 15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

Dr. Abdul Azeez Hameed

Physician

Dr. Seshadri Das

ާ‫އަޒީދާޒްސްޔޫސުފް މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ އަބްދުލްޑރ‬.‫ޑރ‬ 09:00 - 10:30 09:00 - 14:00 ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ‫ސ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ހ‬ ަ ‫ރ‬ ެ ‫ތ‬ ެ 17:00 - 22:00 ު ެ‫ ކަލިމު ްއ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri DasAzeez Yoosuf 20:00 - 22:00 Dr. Abdul

Dr. Kalimuthu

Dr. Kalimuthu Physician

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ަ ި‫އދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އސ‬ ް ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

ި‫ މޭއ‬4 - 5 -

ި‫ ޖުލައ‬8 - 7

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬ ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

--

.‫ޑރ‬ ު‫އަބީއަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

---

-

ަ‫ދަތުގެއަންނަހެރުނުގންަނގެޑުޚާއްސ‬

Dr. Raghavendra

11:00 - 15:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ު‫ސަޑ‬ ‫އެތެރެދަހަތުށީގެގެ ނަޚާރުއްގަނ‬

ާ‫ނޫރ‬ ާ‫މޮނިއަކ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ީ‫ސށ‬ ެ‫ޚާރ‬ ެ‫ހަމުގެއެތ‬ ަ ަ‫އްހ‬ (ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

-

-

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

15:00 - 18:00

ENT

ް‫ ސުއަބީނިލ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

-

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Mariia Krugova

Dr. Raghavendra Dental Surgeon

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

-

Dr. Mariyam Niyaz

ީ ަ‫ސައްމަދު އ‬ ‫ލ‬ ަ‫އްމުހ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސަސ‬ ް‫އަންހެލޮނުލުންގެގެޚާއްޚާއ‬

-

-

21:00 - 22:00

ENT

ު‫ންޕާދަލްކުމާރ‬ ޯ‫ނަގ‬ ް‫ރާމ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

(ާ‫ާރޅުޖީވުމުއަގެށް ޚާފައްރުސަވާ ދެއްވ‬ ެ‫)އެލ އ‬ -ި‫ ޖުލައ‬16

Dr. Mohamed Ali

Dr. Mariia Krugova

.‫ޑރ‬ ް‫އަނޫސުރާނިލ‬.‫ޑރ‬

-

ު‫ މުހައްމަދ‬.‫ޑރ‬ ި‫ އައަލީބްދުލް އަޒީޒްއެޕޮޔޫއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ންއިޓާންއިޓްއެމަކުންޓާއިއެކ‬ ޮ‫ސުންފްޓްމައެޕ‬ Dr. Mariyam Niyaz ާ‫ދުވާނުބައްލަވ‬ ް‫ މަރިޔަމ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ޔާލިޒްމުއްތު މިއަދު ނުބަމިއްއަލ‬ Dr. Kalimuthu ަ‫ނި ކ‬.‫ޑރ‬ Dr. Mohamed Ali

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

ަ‫ސަސ‬ ް‫އަންހެކަނުށީންގެގެޚާއްޚާއ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

-

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Dr. Vijaya Rani

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon

15:30 - 22:30

15:30 - 22:30

Dental Surgeon & Pedodontist

Orthopaedician

Dr. Neeha Das

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ު‫އަބޫ ބަކުރ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ޔޫސުފް ޝާނ‬ 10:00 - 20:00 11:00 - 21:30 ު‫ބޫލްބަކުރ‬ Dr. Abu Dr.Bucker Hussain Faisal ަ‫އިއަސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ހުސެން ފ‬ Dr. Yoosuf Shan ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ .‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Yoosuf Shan

20:00 - 21:30

Dr. Hussain Faisal

Gyneacologist Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shaheedha Dr. Naina Bhatti Dr. Meetha Jolly Dr. Shaheedha Dr. Thasneem Dr. Shirmeen

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ް ަ‫ ހުސެން ފައިސ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ަ‫ޚާއްއިސ‬.‫އަންހެނުންގެޑރ‬ ު‫ސްމާއިލް ޒާހިރ‬

12:00 - 13:00 ަ‫ޚާއްސ‬

ެ‫ންއްހެޓިނުންގ‬ ަ‫ނައިނާއަ ބ‬ 18:15 - 19:15 ި‫ނައިނާ ބައްޓ‬ 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެކ‬-ި‫އ‬19:15 ާ‫ ނައިނާ ބައްޓި އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬.‫ޝަހީދާޑރ‬ 18:15 12:30 ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬- 13:30

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

12:30 ު‫އެކ‬-ި‫އ‬13:30 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ި‫ދ ނުބައެއްޕޮއ‬ ާ‫ލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬10:30 ު‫ މިއަދ‬- 11:30

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ދ ޑރ‬ ާ ި‫ ޒާހ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Thasneem Dr. Meetha Jolly Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

10:30 - 11:30

Dr. Zahidha

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

10:00 - 11:00

Dr. Abu Bucker

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

www.twitter.com/amdcclinic the latest information: www.amdc.com.mv

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

18:00 - 22:00

Orthopaedician

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

Visit our website for all www.facebook.com/AMDCpvtltd

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Dr. Naina Bhatti Gyneacologist

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ތުޑީގެޕްތިޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬

- 15:30 Surgeon &08:30 Pedodontist

Dr. Prathibha

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

www.twitter.com/amdcclinic www.facebook.com/AMDCpvtltd Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

18:00 - 22:00

Dr. Prathibha

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ާ‫ގ‬ ަ‫ރ ޚާއްސ‬ ެ ު‫ންތުދ‬ ަ‫ ރާގަވެދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

11:00 - 15:00

Dr. Raghavendra

Dr. Deepthi Dental

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Pediatrician

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ަ ް‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ 12:15 13:15 Dr. Naina Vikas ް‫ނައިނާ ވިކާސ‬ Dr. Naina Vikas 12:00 - 14:00 ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ Dr. Muthasim Saeed 16:00 - 17:00 ު‫މުތައްސިމް ސައީދ‬ Dr. Muthasim Saeed 16:00 - 17:30 ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ 19:30 - 21:30 Dr. Rukhsana ާ‫ރުކްޝާނ‬ Dr. Rukhsana ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬ Pediatrician

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ސަލުގެ ޚާއްސ‬ ޮ‫ލޮލުގެ ޚާއް ލ‬

Ophthalmologist / Optometrist Ophthalmologist / Optometrist

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ ނިއުމާޑރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Niuma Dr. Niuma

ާ‫ންދުޓާއިނުއެބަކުއްލަވ‬ ަ‫އެޕޮއިންޓްމަމިއ‬

Dr. Junaid Dr. Junaid

ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬13:00 ި‫ އެޕޮއ‬- 14:00

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ނުބައްލަވ‬16:30 ު‫ މިއަދ‬- 17:30

ާ‫ތާމަތު ނެސްތ‬ ި ް‫ސ‬ ާ‫ފާތިމަތު ނެ ފ‬

Fathimath NesthaNestha Fathimath

ަ‫ސަމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއް ހ‬

Dermatologist Dermatologist

ީ‫ ޝެބ‬.‫ ޝެބީ ޑރ‬.‫ޑރ‬

15:45 - 16:45

Dr. Shebi

15:45 - 16:45

Dr. Shebi

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު ެ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއ‬ ‫ކ‬ Dr. Adil Rasheed ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Reema ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Reema 20:00 - 21:00 ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬ Dr. Hana Salih 14:00 - 15:00 ު‫ ހަނާ ސޯލިހ‬.‫ޑރ‬ Dr. Adil Rasheed

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

Dr. Fathimath Dr. Fathimath MuflihaMufliha ާ‫މުފްލިހ‬ ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬16:15 ި‫ އެޕޮއ‬- 17:30

ު‫ ފާތިމަތ‬.‫ޑރ‬ ު‫މުފްފާލިތިހާމަތ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ނަޒާހަތ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ނަޒާހަތ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ނީރާޖ‬.‫ޑރ‬

Dr. Nazahath Dr. Nazahath

11:00 - 12:00 18:00 - 19:00

Dr. Neeraj

14:00 - 16:00

General Surgeon

Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ 10:00 - 11:00 ‫ރ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ަ ‫ވ‬ ީ ‫ރ‬ ަ .‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ 20:00 - 22:00

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

Urologist

Urologist

Dr. Bharat B. Jolly

Dr. Bharat B. Jolly

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

10:00 - 12:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬ 10:30 - 11:30 ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


30 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30

mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


23 2019 2019 2019 ‫ނ‬ ެ‫ އ‬23 30 April June 2019 ް ް‫ޕްރީޖޫލ‬30

2019 ް‫ންރީލ‬ ް‫އެޕ‬ 2019 ޫ‫ ޖ‬23 30

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT SAILING …… DIRECTWEEKLY WEEKLY SAILING CONTACT:3001515

VESSEL NAME

VESSEL NAME

CALICANTO BRIDGE

CITY OFSCHULTE BEIJING HEDDA

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

04G35W1MA

14-Apr-19

16-Apr-19

VOY

ETA Singapore

04G3NW1MA 04G37W1MA

15-Jun-19 20-Apr-19

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

ETA Tanjug Pelepas17-Apr-19 ETA Port Kelang ETA Colombo 22-Apr-19 24-Apr-19

17-Jun-19 21-Apr-19

23-Apr-19 19-Jun-19

28-Apr-19

AS CHRISTIANA CITY OF BEIJING

04G3PW1MA 04G39W1MA

25-Jun-19 27-Apr-19

26-Jun-19 28-Apr-19

30-Apr-19 27-Jun-19

5-May-19

NORDMED AS CHRISTIANA

04G3RW1MA 04G3BW1MA

2-Jul-19 4-May-19

6-May-193-Jul-19

7-May-19 5-Jul-19

12-May-19

9-Jul-1914-May-19

EM EMASTORIA ASTORIA

04G3DW1MA 04G3TW1MA

11-May-19 6-Jul-19

13-May-19 8-Jul-19

15-May-19 10-Jul-19

20-May-19

15-Jul-1922-May-19

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

CMA CGM SERVAL

SUBSCRIBE

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Shireen LEE (CustomerCare Department)

04G3VW1MA

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

13-Jul-19

Hotline: +65-6499-1111

Shireen LEE (CustomerCare Department)

VOIP line: 8889 3282

VoIP

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

VOIP line: 8889 3282

MIHAARU PRINT EDITION

CMA CGM MALAYSIA (Penang) e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

: 8669-1112

Hotline: +65-6499-1111

VoIP

Suzzana SANI (Customer Service)

15-Jul-19

: 8669-1112

17-Jul-19

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

2-Jul-19 Feeder - 09/05/2019 4-Jul-19

Suzzana SANI (Customer Service)

ް‫ކުރާގޮތަށ‬17-Jul-19 ް‫އިމާރާތ‬

D/L: 07-2913064

VOIP: 8670 3064

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 VoIP: 8601 2911

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬

Chua: 8671 Hwa 6876 Keong VOIP

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* DATE WILLare SUBJECT TO CHANGE * We now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175

5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

20072

D/L: 07-2913064

VOIP: 8670 3064

* Wedetails have please upgraded our Sheyam direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days. * Further contact +960 9100170 or Atif +960 9100175

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 MALDIVES (PVT) LTD TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS

24-Jul-19

ް‫ލެއިނ‬Mohd ާ‫ވިލިމ‬Muhajir ް‫ދަތަކަށ‬Ahmad ް‫(ދިގުމުއ‬Customer Service)

VoIP: 8601 2911

Chua Hwa Keong

VOIP : 8671 6876

11-Jul-19

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

22-Jul-19

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

CMA CGM MALAYSIA (Penang)

ް ETA ‫ނ‬ ެ‫ހެނިހ‬Male' ެ‫އ‬

24-Jun-1930-Apr-19 Feeder - 28/06/2019

TEL:7746841

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999 20359

ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


-

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

30 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30

-

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

CONTACT:3001515

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

-

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

EMAIL: sales@mihaaru.com

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ެ‫ އަހަރުގ‬35

ް‫ މީހަކު އުޅެލަނ‬2

ި‫ތަޖުރިބާ އާއ‬ ީ‫އެކުރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

-، ި‫ ކޮޓަރ‬1 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ް‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުނ‬

، ް‫މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރިނ‬

ު‫ޮދންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރ‬

.ޭ‫ކެއްކޭކަށް ނުހުރ‬

Dr. Prathibha

15:30 - 22:30

ާ‫ރަތިބ‬

Dental Surgeon & Pedodontist

)ަ‫ (އާދީއްތ‬2019 ް‫ ޖޫނ‬30

Dr. Abu Bucker Dr. Yoosuf Shan

20:00 - 21:30

Dr. Hussain Faisal

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Ismail Zahir

Gyneacologist

Rent 200sqft

ް ީ‫ސްނ‬ ‫މ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

TEL:7746841

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

20072 Dr. Shirmeen

19845

ާ‫ހިދ‬

10:30 - 11:30 ަ‫ދޮންނ‬

ް‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިނ‬

Dr. Ismail Shafeeu

ި‫ ފާހާނަ ތަށ‬،ް‫ސިންކ‬

Dr. Naina Vikas ް‫ފެންލީކްވުނ‬ ާ‫ތް ކުރުމުގެ ހުރިހ‬Saeed ާ‫ގެދޮރު އިމާރ‬ Dr. Muthasim

Dr. Rukhsana ް‫މަސައްކަތެއ‬ TEL:7786671

ީ‫ތާ ޖޮލ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Thasneem

Pediatricianް‫މެށިނ‬ Office space for

ާ‫ޝަހީދ‬

12:30 - 13:30

Dr. Meetha Jolly

‫ފެންމޯޓަރ‬

20624

ަ‫ންގެ ޚާއްސ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

ު‫ޓްމަންޓާއިއެކ‬.ް‫އަކަފޫޓުއެގެޕޮއިބިމެންއ‬

ް‫ކޮށްދެނ‬

20767

ް ާ‫ސުފް ޝ‬ ‫ނ‬ ް‫ސެން ފައިސަލ‬ ު‫ސްމާއިލް ޒާހިރ‬

Dr. Shaheedha

Visit our website for all the latest information: Apartment for www.amdc.com.mv

20836

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ި‫އިނާ ބައްޓ‬

ް‫ވަޑާމުގެ މަސައްކަތ‬

TEL:9182247

ު‫ބޫ ބަކުރ‬

ް‫އެހެނިހެނ‬

Dr. Zahidha

TEL:9920225

10:00 - 11:00

18:15 240 - 19:15 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

www.twitter.com/amdcclinic TEL:7711449

ް‫މުށީގެ މަސައްކަތ‬

ަ‫ޚާއްސ‬

Orthopaedician

Dr. Naina Bhatti

20657 20597 https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Rent

ް‫ހާ ދާސ‬

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Apartment for Rent

ް‫ކޮށްދެނ‬

mihaaru.com

ި‫އިނާ ބައްޓ‬

We do all kinds of technical works

2 Room

ަ‫ންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

12:00 ް‫ލެއިނ‬-ާ‫ލިމ‬13:00 ި‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވ‬

Follow us on ‫ރ‬7000 :ު‫އަގ‬Facebook and Twitter to get the latest updates!

20735

ާ‫ގަވެންދުރ‬

Dr. Naina Bhatti

ް‫ ދަގަނޑު މަސައްކަތ‬، ި‫ސިމެންތ‬

www.facebook.com/AMDCpvtltd TEL:7882200 TEL:3317071

18:00 - 22:00

2 Room

، ި‫ ލަކުޑ‬، ‫ ފެންވައިރ‬، ް‫ކަރަންޓ‬

RADICAL REPAIRS

Dr. Raghavendra

TEL:7904944

ަ‫ންގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬

ު‫ސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ ު‫ންމެޓާއިއެކ‬ ަ‫އެޕޮއިންޓްމ‬ ް‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮނ‬ 12:15 - 13:15 ް‫އިނާ ވިކާސ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬

ު‫ތައްސިމް ސައީދ‬ ާ‫ކްޝާނ‬

16:00 - 17:00

ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

19:30 - 21:30 TEL:9990434

ަ‫ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist 20479 20433 Dr. Niuma Dr. Junaid

2 Room

Fathimath Nestha

Apartment

Dermatologist Rent: 17,000/2months deposit

Dr. Shebi

Dr. Adil Rasheed Dr.TEL:7972622 Reema 20918

ާ‫އުމ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 13:00 - 14:00 ް‫އޮފިސް އަދި ކޮޓަރިއަކަށްވެސ‬ 16:30 - 17:30 ި‫ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފަހުރ‬

ް‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓުގެ ތަނެއ‬

ު‫ނައިދ‬

ާ‫ނެސްތ‬

ަ‫ޚާއްސ‬

.ެ‫ކުއްޔަށް ދެމެވ‬ 15:45 - 16:45

ީ‫ޝެބ‬

ް‫ދިލް ރަޝީދ‬ ާ‫މ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ TEL:7827282 20:00 - 21:00

20433

ް‫ގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16:15ާ‫ރ‬-ު‫ކ‬17:30 ޫ‫ކުއްޔަށް ދ‬

Dr. Nazahath

11:00 - 12:00 ި‫އެއްކޮޓަރ‬

ާ‫ތިމަތު މުފްލިހ‬

ު‫ޒާހަތ‬

، ަ‫އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއެޓޭއްޗްސަ ފާހަނ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

ެ‫ބެޑްރޫމްސ‬ 10:00 -ް‫ޓ‬12:00

ް‫ވީ ޝަންކަރ‬

Dr. RaviFOR Shankar ANY

20:00 - 22:00 ު‫އާއި އެކ‬

ް‫ވީ ޝަންކަރ‬

UrologistTWO

WHEELER

Dr. Bharat B. Jolly IMPORT

ަ‫ދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬ 10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ރަތު ބ‬

FROM CHENNAI /

3325979 INDIA

ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ީ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ TEL:00919884256529 20907

TEL:7445729 20893


30 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30

mihaaru.com


30 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30

mihaaru.com


30 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30

mihaaru.com


30 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30

mihaaru.com


30 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


30 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


30 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


30 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬30

mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ފޯކައިދޫން ގަދަފަދަ މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި‬

‫އިތުރު ‪ 14‬ރަށެއްގައި ޓާ ްފ ޓީސީ އާއި ގްރީންގެ މެޗު‪:‬‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަޅަ ީނ ސަމާލުކަން ދަގަނޑޭ އަށް!‬

Profile for Mihaaru

30 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

30 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru