Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ވަގުފް ބިނާ ކުއްޔަ ްށ‬ ‫ދީފައި ވަނީ ގެއްލުންވާ ގޮތަށް‬

‫‪03‬‬

‫ޖޭޕީ ކުރިއަށް ދާނީ ރައީސްގެ‬ ‫ލަފާގެ މަތިން‪ :‬ރިޔާޒް‬

‫އެމްޑީޕީ އާ ހެދި ކޯލިޝަންގައި‬ ‫ފުރަތަމަ ރެނދު އަޅައިފި‬

‫‪03‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫އެމްޑީޕީގެ ނިންމު ްނ‬ ‫އެއްބަސްވުމާ ޚިލާ ފުކަން ހާމަވެއްޖެ‬

‫ޖޭޕީ ކުރިއަށް ދާނީ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން‪ :‬ރިޔާޒް‬ ‫އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ގޮނޑިތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬

‫އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ވާދަކުރާނެ‬

‫ސޯލިހާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬

‫މިތިބީ ރައީސާ އެކު‪ .‬އެ މަނިކުފާނުގެ ލަފާގެ މަތިން‬

‫ސޯލިހާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް އެ ޕާޓީން‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކުރިއަށް ދާނީ‪.‬‬

‫މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު‬

‫ކލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖޭޕީގެ‬ ‫ވެރިކަން ކުރާ ޯ‬ ‫ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް‬ ‫"މިހާރު" އަށް އެހެން ވިދާޅުވި އިރު‪ ،‬މަޖިލިހުގެ‬

‫ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން‪ "،‬ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި‬ ‫ފުރުއްވާ ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން އެމްޑީޕީގެ‬

‫އެމްޑީޕީގެ ރޭގެ ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪،‬‬ ‫ގައުމީ މަޖިލީހުން ރޭ ވަނީ ފާސް ޮ‬

‫ސލިހް އަދި މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖޭޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީއާ އެކު‬

‫އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ގައުމީ‬

‫އެމްޑީޕީން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް‬

‫މަޖިލިހުގެ ރޭގެ ބައްދަލުވުމަށް ރައީސަށް ރޭ‬

‫ކށް ބުނަމުން އައި‬ ‫ކަމަށް އެހެން ޕާޓީތަކުން ނުސީދާ ޮ‬

‫ވަޑައިނުގެންނެވުނީ އެމަނިކުފާނުގެ ތާވަލްގައި މުހިންމު‬

‫ނަމަވެސް ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން‬

‫އެހެން ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުރުމުން ކަމަށް ރައީސްގެ‬

‫ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ ފަދަ އެއްބަސްވުމެއް‬

‫ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ‬

‫މީޑިއާ އަށް އިއްޔެ ލީކުވި ލިޔުމުގައި އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ސއިކުރައްވާފައި ވަނީ އޭރުގެ ރިޔާސީ‬ ‫ޮ‬ ‫ފަރާތުން‬

‫ކލިޝަންގެ ޕާޓީތަކުގެ‬ ‫ދައްކަވަމުން ހަސަން ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫ކެންޑިޑޭޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން އައި އިރު‪ ،‬މި އަހަރުގެ‬

‫ސލިހް އަދި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ‬ ‫ޯ‬

‫ޖުލައި މަހު އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއްގައި އެ‬

‫ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފެވެ‪.‬‬

‫އންނާނެ ކަމަށާއި އެ‬ ‫ޕާޓީން އޭރު ސޮއިކޮށްފައި ޮ‬

‫އިދި ޮކޅު ލީޑަރުން‪ ،‬ރައީސްއާ އެކު‪ :‬ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން ހެދި އެއްބަސްވުންތައް އޮތީ‬ ‫ރައީސްއާ އެކު ސޮއި ޮކށްފައި ‪--‬މިހާރު ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އެއްބަސްވުން އާންމުކޮށް‪ ،‬އަދާލަތު ޕާޓީން‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީން ބޭއްވި‬ ‫އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫މަޝްވަރާތަކުން ނިންމުމުގެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް‬

‫އިންތިޚާބަށް ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން އެމްޑީޕީގެ‬

‫ބިނާކޮށް‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ އޭރުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި‬

‫ގައުމީ މަޖިލިހުން ރޭ ފާސްކުރީ‪ ،‬މިހާރުގެ ރައީސް‬

‫މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ސލިހާ އެކު އެ ޕާޓީން ވެފައިވާ‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ސއިކުރެވިފައިވާ‬ ‫ޮ‬ ‫ސޯލިހާއި އަދާލަތު ޕާޓީއާ އެކު‬

‫އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 23‬ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ‬ ‫އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމާއި އަންނަ އަހަރުގެ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް އަދި ‪2020‬‬

‫އތް ކަމަށާއި މި އެއްބަސްވުމަށް‬ ‫އެއްބަސްވުން ދެމި ޮ‬ ‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރިހަމަ އަށް އަމަލުކުރައްވާނެ‬ ‫ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކލިޝަން އެއްބަސްވުމުގައި އިބްރާހިމް‬ ‫ޯ‬

‫ލކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް‬ ‫އންނަ ޯ‬ ‫ގައި ޮ‬

‫ސލިހާ އެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ކޯލިޝަނުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީ‬

‫ސއިކުރައްވާފައި ވަނީ އެ ޕާޓީ ހިންގުމާ އޭރު ހަވާލުވެ‬ ‫ޮ‬

‫އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީން އޭރުގެ‬

‫ހުންނެވި ޑރ‪ .‬ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަނެވެ‪.‬‬

‫ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކު‬

‫ކލިޝަން ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން ސޮއިކުރި‬ ‫ޯ‬

‫އެއްބަސްވެފައިވާކަން އިތުރަށް ހާމަވީ‪ ،‬އަދާލަތު ޕާޓީން‬

‫ގތުން އެމްޑީޕީގައި ސަރުކާރުގެ‬ ‫ލިޔުމުގައިވާ ޮ‬

‫ސއިކުރި އެއްބަސްވުން އެ ޕާޓީން މިއަދު އާންމު‬ ‫ޮ‬

‫ހިއްސާއަކީ ‪ 40‬ޕަސެންޓެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް‬

‫ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪ 25‬ޕަސެންޓް‪ ،‬އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް ‪ 15‬ޕަސެންޓް‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ‬

‫އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް‬

‫ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް‪ ،‬އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫‪ 20‬ޕަސެންޓް ދޭން އެ ލިޔުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވެ‬

‫ސޯލިހާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އިއްޔެ ލީކް‬

‫ގތަށް ހިއްސާ ބަހައިގެން އަންނަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އެ ޮ‬

‫ކލިޝަންގައި ހިމެނޭ‬ ‫ކުރުމާ ގުޅިގެން ހަސަން ވިދާޅުވީ‪ޯ ،‬‬

‫މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ‪ 2020‬ގައި ބާއްވާ ކައުންސިލް‬

‫ނންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީތަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ޯ‬

‫އިންތިޚާބުގައި ވެސް ވާދަކުރަން އެ އެއްބަސްވުމުގައިވެ‬

‫އަދި‪ ،‬މި އަހަރުގެ ޖުލައި ‪ 12‬ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީން‬

‫އެވެ‪ .‬އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކު އެމްޑީޕީ އާއި‬

‫ސއިކޮށްފައި‬ ‫ޮ‬ ‫ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއްގައި އެ ޕާޓީން އޭރު‬

‫ސއިކުރި ވަކިވަކި‬ ‫ޮ‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީން‬

‫އންނާނެ ކަމަށާއި އެ ހުށަހެޅުމުގައި ސޮއިކުރީ އެ‬ ‫ޮ‬

‫އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ކަމަށް ވިޔަސް އޭގައި ވަނީ‬

‫ގތް ކަމަށް ދެކޭތީ ކަމަށް‬ ‫ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ޮ‬

‫އެއް ވާހަކަތަކެކެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ‬

‫އެ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ކުރާ ނަމަ‪ ،‬ކުރިއަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެއީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ކޯލިޝަންގެ‬

‫އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ އަށް‬

‫ކށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުން‬ ‫އެމްޑީޕީން ސޮއި ޮ‬

‫ސއިކުރީ އެ ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު‬ ‫ޮ‬ ‫ހުށަހެޅުމުގައި‬

‫ކލިޝަން ސަރުކާރުގައި އެމްޑީޕީގެ ހިއްސާ‬ ‫ނަމަ‪ޯ ،‬‬

‫ގޮތް ކަމަށް ދެކޭތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އަކީ ‪ 40‬ޕަސެންޓެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ‪ 25‬ޕަސެންޓް‪،‬‬

‫ކލިޝަންގެ އެހެން ޕާޓީތަކުން‬ ‫އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ޯ‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީ ‪ 15‬ޕަސެންޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ދެކުނަސް‪ ،‬އެއީ އެފަދަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ހަސަން‬

‫މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހިއްސާ އަކީ ކޯލިޝަން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ "އެމްޑީޕީ‪ ،‬ޖޭޕީ‪ ،‬ރައީސް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬ޖޭޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ސަރުކާރުގައި ‪ 20‬ޕަސެންޓް ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި‬ ‫ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކޯލިޝަންގެ‬

‫އެ އަށް އަމަލު ކުރާ ނަމަ‪ ،‬ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއް އެބައޮތް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ އަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޖޭޕީން އެ އެއްބަސްވުމަށް ފުރިހަމަ‬

‫ވާދަކުރަން ލިބޭނީ ‪ 35‬ދާއިރާ އެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ‬

‫އަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪ ،22‬އަދާލަތު ޕާޓީ ‪ 13‬އަދި މައުމޫނަށް ލިބޭނީ ‪17‬‬

‫ގތުގައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއް‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ދާއިރާ އެވެ‪.‬‬ ‫ކލިޝަންގެ އެހެން ޕާޓީތަކުން‬ ‫އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި ޯ‬

‫ސއިކޮށްފައި‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި‬ ‫ވަނީ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކި ލިޔުމެއްގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ގތުގައި އެ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވެފައި ވާނީ‬ ‫ބުނާ ޮ‬

‫ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި ވެސް ވަނީ އެއް ވާހަކަތަކެކެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 23‬ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ނެތިން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ‬

‫އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬އަންނަ އަހަރުގެ‬

‫މަޖިލިހުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ކޮމެންޓް ކުރާކަށް‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބާއި ‪ 2020‬ގައި‬

‫ކލިޝަންގެ ޕާޓީތަކާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫އެކަމަކު‪ޯ ،‬‬

‫ލކަލް އިންތިޚާބަށް‪ ،‬ކަނޑައެޅި މިންވަރަށް‬ ‫ބާއްވާ ޯ‬

‫ގތަށް އަމަލު ކުރާނެ‪ "،‬އަންނަ އަހަރުގެ‬ ‫އެއްބަސްވި ޮ‬

‫ހިއްސާ ބަހައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއިން‬

‫މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި‬

‫ކލިޝަންގައި ހިމެނޭ ކުރީގެ‬ ‫އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި‪ޯ ،‬‬

‫ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ފާސްކުރުމާ‬

‫ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނިސްބަތްވާ މައުމޫން‬

‫ގތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން ރިޔާޒް ވިދާޅުވި‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬

‫ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) އިން ސޮއެއް ނުކުރެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރާނެ‬

‫ސ ކުރަނީ‬ ‫ނަސަންދުރަ އެގްރީމެންޓް އަލުން ދިރާ ާ‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬

‫ގތުގައި ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނާ ހިލާފަށެވެ‪.‬‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫އަދި ލީސް އެގްރީމެންޓް ހެދިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ހދުމެއް ނެތި އެވެ‪ .‬އަދި އެގްރީމެންޓްކޮށް‬ ‫ބަހެއް ޯ‬ ‫ނަސަންދުރަ ހިންގި ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް‬

‫ހަދާފައިވާ އެގްރީމެންޓް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް‬

‫ކށްފައި ވަނީ ބިޑު ކުރުމަކާ ނުލަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަވާލު ޮ‬ ‫ނަސަންދުރަ ހުރި ބިމާ އިން ވެގެން އޮތް‬

‫ޓީމުން އިތުރަށް ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް‬

‫އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް ހިންގި ހ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ލޖްގެ ބިމާއެކު ‪ 50‬އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިން‬ ‫އޯކިޑް ޮ‬

‫އެހެން ޕާޓީތަކުން ދެކުނަސް‪ ،‬އެއީ އެފަދަ އެއްޗެއް‬

‫ވާދަކުރަން ލިބޭނީ ‪ 35‬ދާއިރާ އެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ‬

‫ނޫން ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪ ،22‬އަދާލަތު ޕާޓީ ‪ 13‬އަދި މައުމޫނަށް ލިބޭނީ ‪17‬‬

‫އެގްރީމެންޓްގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމުގެ‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ވަނީ ލަފާދެއްވައިފަ‬ ‫މިނިސްޓްރީ އަށް ޮ‬

‫ގތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެމްޑީޕީން‬ ‫ދާއިރާ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މަސައްކަތް އެ މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ޑިޕާޓްމެންޓުން‬

‫ގތެއް ނިންމަން އެދުނު‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ބިމާ މެދު ޮ‬

‫ގުޅިގެން މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި‬

‫އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރީ "‪ "19-18‬ކޮމިޓީގެ ‪ 20‬ވަނަ‬

‫ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ‪ .‬މި މައްސަލައަކީ އޭސީސީން‬

‫ނަމަވެސް ނަސަންދުރަ ބިމުގައި ‪ 25‬ބުރީގެ އިމާރާތުގެ‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީން ވަނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ކުރި މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ކަމަށް‬

‫ވެސް ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމުން މި މައްސަލައާ‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ދަނީ މިހާރު ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ސއިކުރި އެއްބަސްވުން ސޯޝަލް‬ ‫ޮ‬ ‫އެކު އެ ޕާޓީން‬

‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ޮ‬

‫ހއްދަވާނެ ކަމަށް‬ ‫ގުޅިގެން އޭޖީ އޮފީހުގެ ލަފައެއް ޯ‬

‫ކުރެވެމުންނެވެ‪ .‬އެ އިމާރާތުގެ ‪ 15‬ޝީޓު މިހާރު ވަނީ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަޅައިފަ އެވެ‪ .‬ނަސަންދުރަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށްދީގެން‬

‫އޭނާގެ އެ ވާހަކަތަކާއި އެމްޑީޕީގެ ނިންމުމާ‬

‫މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ތިން ޕާޓީން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް‬ ‫ކުރިމަތިލާން އެމްޑީޕީން ރޭ ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ނަސަންދުރަ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ނަސަންދުރަ އެގްރީމެންޓާ‬

‫ގތެއް ނިންމުމަށް ޓޫރިޒަމް‬ ‫އެއްބަސްވުމާ މެދު އަލުން ޮ‬

‫ތަރައްގީ ކުރަން ފެށީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު‬

‫ސއިކުރި މަންޒަރު‬ ‫ޮ‬ ‫ސޯލިހާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ހާމަކުރެއްވި މައުލޫމާތުތަކަށް‬ ‫ގުޅިގެން ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ބަޔަކު‬ ‫ޯ‬ ‫ފެންނަ ވީޑިއޯ ވެސް ވަނީ‬

‫ގތަށް ރޭ ފާސް ކުރިޔަސް‪،‬‬ ‫އެމްޑީޕީން އެ ޮ‬

‫ފުރިހަމައަށް އިހްތިރާމު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެހެން‬

‫އއިން ފެންނަ ގޮތުގައި‬ ‫ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ވީޑި ޯ‬

‫ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމާފައިވަނީ‬

‫ނަމަވެސް ލީގަލް ޓީމުން މިކަން އިތުރަށް ދިރާސާކުރަނީ‬

‫ވަނީ ސަރުކާރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކާ އޭގެ‬

‫ސއިކުރައްވަނީ އޭރުގެ ރިޔާސީ‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުންތަކުގައި‬

‫އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ‪ 13‬ދާއިރާއަށް އެ ޕާޓީން‬

‫ގތްތައް ބެލުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމުގައި އަމަލު ކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ޕނަންޓެއް ހިމަނައިގެން އެ‬ ‫ބަދަލުގައި ސީއެސްއާރު ކޮމް ޯ‬

‫ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އިތުރުން‬

‫ވާދަ ކުރުމަށެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނީ‪ ،‬މަޖިލިސް‬

‫އަދީބުގެ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިރު އެވެ‪.‬‬ ‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް އޭރު ދެއްވި ލަފާގައި ބުނެފައި‬ ‫ޮ‬

‫މިހާރު ‪ 25‬ބުރިއަށް ތަރައްގީ ކުރާ ނަސަންދުރަ‬

‫ބިން ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިން އިރު‪ ،‬ސީއެސްއާރާ ގުޅޭ‬

‫އެމްޑީޕީން ހަސަން ލަތީފާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު‬

‫އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީން ވާދަކުރާނެ ދާއިރާތައް‬

‫ހުރި ބިން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޅިޔަނު‬

‫އެއްވެސް ތަފުސީލެއް ހިމަނާފައި ނުވާތީ‪ ،‬އެއްބަސްވުމާ‬

‫ރައީސް އަލީ ޒާހިރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޑރ‪.‬‬

‫ކަނޑައަޅާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ‬

‫އެއްލައިދޫ މުހަންމަދު މަނިކުގެ މަސްހަލަތު އޮންނަ‬

‫ގތެއް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މެދު ޮ‬

‫ހުސއިން ރަޝީދު ހަސަނެވެ‪.‬‬

‫މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމެންޓާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ‪،‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫އެމްޑީޕީ އާ ހެ ިދ‬ ‫ކޯލިޝަންގައި ފުރަތަމަ ރެނ ުދ‬

‫ވަގުފް ބިނާ ކުއްޔަ ްށ‬ ‫ދީފައި ވަނީ ގެއްލުންވާ ގޮތަށް‬ ‫މިސްކިތްތަކަށް ހަރަދު ކުރަން އުފައްދާފައިވާ‬ ‫ވަގުފް ފަންޑުންނާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން‬ ‫ކށްފައިވާ ވަގުފް ބިނާ "ދާރުލް އީމާން" ކުއްޔަށް‬ ‫ބިނާ ޮ‬

‫ބަރަކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ‪ 2017‬އަހަރުގެ މާލީ‬ ‫ނުވަ ފަންގިފިލާ ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ގޮތުން‪ ،‬ދައުލަތަށް‬ ‫އަހަރަކު ‪108،000‬ރ‪.‬ގެ ގެއްލުމެއް ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ދިނީ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި‬

‫އަދި އެ އިމާރާތުގެ ފަންގިފިލާތައް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ އަށް ފަހު ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި ‪25‬‬

‫މުއްދަތަށް ބަލާއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް‬

‫ވަނަ ދުވަހު އެއްބަސްވުމެއް ހެދީ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫‪540،000‬ރ‪.‬ގެ ގެއްލުމެއް ވާނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫ތާރީހެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ލިބެންޖެހޭ ‪ 10.4‬މިލިޔަން ރުފިޔާ އޮތީ ނުލިބި‬ ‫ކށްފައި ނުވާކަމަށް ވެސް އޮޑިޓް‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީން ޮ‬

‫ބޑު މުސާރައެއް ދީފައިވާކަން‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެ ޮ‬

‫ޕޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ކށްފައިވާ އަނެއް‬ ‫ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ފާހަގަ ޮ‬

‫ސއެއްނުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެކުލަވާލި އިރު‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ‬

‫ސަރުކާރެއް‪ .‬މިއީ އެންމެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެންމެ‬ ‫ބައެއްގެ ސަރުކާރެއް ނޫން‪ .‬މިއީ މިއަދު މި ގައުމަށް‬

‫އަދި ރޭގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގައި އިސްކޮށް އިންނެވި‬

‫ގތް‪ "،‬ހަތަރު ލީޑަރުން "އެއް‬ ‫ބޭނުންވެފައި އޮތް ޮ‬

‫މުހައްމަދު ނަޝީދު‪ ،‬އޭރު ހުންނެވީ އަރުވާލެއްވިގެން‬

‫ގަލަކަށް" އެރުވުމުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި އިސްކޮށް‬

‫ރާއްޖެ އިން ބޭރުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯލިޝަނުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް‪ ،‬ކުރިއަށް‬

‫ސޯލިހް‪ ،‬ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ރ‪.‬‬

‫އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ގޮނޑިތައް‬

‫ހުޅުދުއްފާރުގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަހައިފި ނަމަ‪ ،‬އެމްޑީޕީއަށް ވާދަކުރަން ލިބޭނީ ‪35‬‬

‫ހީކުރެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބާރުގަދަ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬ ‫ފމިއުލާ"ގެ އެއް ބަޔަކީ‬ ‫ބަލިކުރަން ނެރުނު "ގައުމީ ޯ‬

‫ދާއިރާ އެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ‪ ،22‬އަދާލަތު ޕާޓީ ‪13‬‬ ‫އަދި މައުމޫނަށް ‪ 17‬ދާއިރާ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ހަސަން ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބާ‬ ‫ސއިނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގުޅޭ ބައިގެ އެއްބަސްވުމުގައި‬ ‫ރޭ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވީ‬ ‫ނަޝީދުގެ ކުއްލި ހުށައެޅުވުމަކަށެވެ‪ .‬އަދި ‪ 87‬ދާއިރާ‬ ‫އަށް ވާދަކުރަން ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމި އިރު‪،‬‬ ‫ދށަކަށް" ގެންނެވުމަށް‬ ‫ހަތަރު ލީޑަރުން "އެއް މޭޒު ޮ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ބޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބާއި ކައުންސިލްތަކުގެ‬

‫ސލިހު ބައިވެރިވެވަޑައެއްނުގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫އިންތިހާބަށް ވެސް ހަތަރު ލީޑަރުން ގުޅިގެން‬

‫އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގެ‬

‫ގތަކަށް ބުނާ ނަމަ ޕާޓީތަކުގެ‬ ‫ވާދަކުރުމެވެ‪ .‬އެހެން ޮ‬

‫ގައުމީ ޖަލްސާއަށް ރައީސް ވަޑައިނުގެންނެވީ‬

‫ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައިގެން ގޮނޑިތައް ބަހާލުމެވެ‪.‬‬

‫ތ ސުވާލު ދެންނެވުމުން ތަރުޖަމާނު‬ ‫ކީއްވެގެން ޯ‬

‫އެކަމަކު ރޭ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުން‬

‫އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ޝެޑިއުލްގައި‬

‫ސއިކޮށްފައިވާ ގޮތާ‬ ‫ޮ‬ ‫ނިންމީ‪ ،‬ލީޑަރުން އެއްބަސްވެ‪،‬‬

‫ކުރިން ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އިތުރު‬

‫ހިލާފަށް‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް‬

‫ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬

‫އެކަމަކު ސުވާލަކީ ‪ 87‬ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރަން‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން‬

‫ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ނިންމީ‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި‬

‫ކށްފައިތޯ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޝްވަރާ ޮ‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ހޯމް‬

‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން‬

‫މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް‬

‫އިއްތިފާގުވި އެއް ކަމެއް އޮތެވެ؛ މާޒީން ލިބުނު‬

‫އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ މަދަދާއި އެހީތެރިކަން‬

‫އިބުރަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި‪ ،‬މިފަހަރުގެ ކޯލިޝަން‬

‫ލިބިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީ ވެސް ހިމެނޭ‬ ‫ކށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ނަމަ‪،‬‬ ‫ސއި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ގޮތަށް‬

‫ރޫޅިގެން ދާން އެމީހުން ބޭނުންނުވުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހަމަ‬ ‫އެ ނޭވާގައި މަޖިލީހުގެ ‪ 87‬ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރަން‬ ‫ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‪ ،‬ގައުމީ މަޖިލިހުގެ‬

‫ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި އެމްޑީޕީގެ ހިއްސާ އަކީ ‪40‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެމްޑީޕީ އަށް‬ ‫ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޕަސެންޓެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ‪ 25‬ޕަސެންޓް‪ ،‬މައުމޫނަށް‬

‫މަދުން ގޮނޑި ލިބިގެން ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމުގެ‬

‫‪ 20‬ޕަސެންޓް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ ‪ 15‬ޕަސެންޓް‬

‫ފުރުސަތު ކުޑަވީމަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއްބަސްވުމުގައި މައުމޫން އަދި‬

‫މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގި އިރު އިސްލާމިކް‬

‫ޖުމްލަ އޭރު ވެސް ‪ 6.3‬މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ‬ ‫ގިނަ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޒިޔާދު ބާގިރެވެ‪.‬‬

‫އިމްރާން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު އަލުން މަގާމަށް‬

‫ސލިހާއި އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފެވެ‪ .‬ކުރީގެ ރައީސް އަދި‬

‫ދުވަސް ދާން ކައިރިވެއްޖެ ކަމަށް‪ ،‬އާންމުންނަށް‬

‫އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ވުމެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި ވަގުފް‬ ‫އޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ހެދި އެއްބަސްވުން ވަކިވަކިން‬

‫މަޖިލިހުން ރޭ ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ކޯލިޝަންގެ‬

‫މައްސަލައަކީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އިއުލާނު ނުކޮށް‬

‫މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ޑރ‪ .‬އަހްމަދު‬

‫‪ ---‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ރައީސް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ‬

‫ގތުން ޒަކާތު ފަންޑުން‬ ‫ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ހދަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އެ ފައިސާ ޯ‬

‫ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާގެ‬

‫ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި‪،‬‬

‫އޑިޓްގައި މައްސަލަތަކެއް‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ޮ‬

‫ވެއްދި މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސާވިސް‬

‫އޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި‬ ‫ނަމަވެސް ޮ‬

‫އެކަމަކު އެމަނިކުފާނުގެ އެ ބަސްފުޅާ އެކު‬

‫ވަގުފް ބިނާގެ އިތުރުން ވެސް އިސްލާމިކް‬

‫ގތަށް ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް‬ ‫މުސާރަ ދޭ ޮ‬

‫ފަހުން އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އަށް‬

‫މަސައްކަތް ކުރެއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ނުކޮށެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު‬ ‫އފް ފިނޭންސަށާއި‬ ‫ނުވަ ފަންގިފިލައެއް މިނިސްޓްރީ ޮ‬

‫ގތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ‬ ‫ވަނަ އަހަރުގެ ކުލީގެ ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މި އުފައްދަނީ ގައުމީ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ފުރަތަމަ ކުއްޔަށް ދިނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ވެސް‬

‫ޕޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދާރުލް އީމާންގެ‬ ‫އޮޑިޓް ރި ޯ‬

‫ގތުން ވަގުފް ބިނާ އިން ‪2017‬‬ ‫ރިޕޯޓުގައިވާ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުން ވަގުފް ބިނާގެ ފަންގިފިލާތައް‬ ‫ރިޕޯޓުގައިވާ ޮ‬

‫މަހު ވަގުފް ބިނާގެ ‪ 10‬ފަންގިފިލާގެ ތެރެއިން‬

‫ޕޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ބިނާގެ ފަންގިފިލާތައް ތިން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި‬ ‫ކށްފައި ވަނީ އޯޝަން‬ ‫އިރު އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދޫ ޮ‬

‫ދީފައި ވަނީ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް އޮޑިޓް‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހަތަރު ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހޯމް‬

‫‪26‬‬

‫ހމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 17‬ގައި ޯ‬

‫އތް ބޭފުޅަކަށް ވަޒީރުކަން‬ ‫އަހަރަށް ވުރެ ދިގު ހުކުމެއް ޮ‬

‫މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވި އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު‬

‫ކުރެއްވޭނީ އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް‪ ،‬ނިމުނުތާ ނުވަތަ‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު އަލުން އެ މަގާމާ‬

‫މާފު ލިބުނުތާ ތިން އަހަރު ވުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު‬ ‫އަލުން މަގާމުގެ ހުވާ މި ކުރެއްވީ‪ ،‬ވަޒީރުކަމަށް‬ ‫އިމްރާން ފުރަތަމަ އައްޔަން ކުރެއްވިއިރު‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫މައްޗަށް އޮތް ‪ 12‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ ސަބަބުން‬

‫ސލިހްގެ ތަރުޖަމާން‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫އިބްރާހިމް ހޫދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އިމްރާން‬ ‫އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލައަށް ބޭނުން ވެގެން‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އޭރު ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދާފައި ވާތީ‪ ،‬އެއްވެސް‬

‫ވަޒީރުކަން ކުރެވިދާނެ ކަމާ މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން‬

‫ކަހަލަ ޝައްކު އުފެދޭ ކަހަލަ ކަމެއް ބާއްވަން‬

‫ސުވާލު އުފައްދާފައިވާތީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާގެ ޖަލު‬

‫ބޭނުންފުޅު ނުވާތީ އިމްރާން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ‬

‫ކޓުން ފަހުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ‬ ‫ހުކުމް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އަމިއްލަފުޅަށް‪ .‬އޭގެ ފަހުން މިހާރު އަލުން މަގާމުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހުވާކުރައްވައި މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި‪ "،‬ހޫދު‬ ‫ގތުން‪ ،‬ޖިނާއީ ކުށެއްގައި އެއް‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަ ުތ‬ ‫ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ހާމަކުރަނީ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫ހުރިހާ ާދއިރާއަކަ ްށ‬ ‫ވާދަކުރަން އެމްޑީޕީން ފާސްކޮށްފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫މޫވްމަންޓަށާއި އަދި އަދާލަތު ޕާޓީއަށް އެއްބަސްވެއެއް‬ ‫ނުލެއްވުނު‪ ".‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުގައި އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ހދުން ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫އަމާޒަކީ މަޖިލީހުގެ ގިނަ ގޮނޑި ޯ‬

‫އިންތިޚާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު‬

‫އެމްޑީޕީން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އެއް އަމާޒެއް‬ ‫ދެމެހެއްޓުމަކީ ވެސް އެންމެ ޮ‬

‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އިން‬ ‫އެގޮތަށް ފާސްކުރީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މާޗް މަހު އޮންނަ މަޖިލިސް‬ ‫އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ވަގުތު ބޭނުންވާތީ‬

‫ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކަށެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ ‪ 87‬ދާއިރާ‬

‫އެމްޑީޕީން ވާދަ ކުރާނެ ގޮނޑިތައް މިރެއިން މިރެއަށް‬

‫އަށް ވާދަކުރަން ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އެ ހުށަހެޅުން‬

‫ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވޓުގައި ބައިވެރިވި ‪ 80‬މެމްބަރުންގެ‬ ‫ފާސްކުރީ ޯ‬ ‫ތެރެއިން ‪ 79‬މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު‬

‫ކ‪.‬ދިއްފުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކުރި ރަސްމިއްޔާތު‪ -‬ފޮޓޯ‪:‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫"އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނަ‬ ‫ގޮނޑި ލިބޭނީ ‪ 87‬ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރީމާ ކަމަކަށް‪.‬‬ ‫އެހެން ނަމަވެސް މި ޕާޓީގެ އެންމެ ބޮޑު މަސްލަހަތު‬

‫ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ބަހާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ‬

‫ހިމެނިފައި އޮތީ ‪ 87‬ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަން ކަމަށް‬

‫ކލިޝަންގައި ދެން ތިއްބެވި ތިން ލީޑަރުންނާ‬ ‫ގޮތުން ޯ‬

‫މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑަށް‬

‫އެކު ވަކިވަކިން ވެސް ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ކަމަށާއި‬

‫ވެސް ތާއީދު ކުރަނީ ‪ 87‬ގޮނޑިއަށް އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ކލިޝަން އެއްބަސްވުމުގައިވާ‬ ‫އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވީ ޯ‬

‫ވާދަކުރަން‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތަށް އެމްޑީޕީން ‪ 35‬ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތެއްގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކަން ބޮޑު ޮ‬ ‫ދރުތައް ބަންދުކޮށް‬ ‫"ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައިވާ ޮ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަކާއި‬

‫އތް ހަފްތާއިން ފެށިގެން‪ ،‬ދައުލަތުގެ‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫މުއްސަނދިކަން ދިވެހި މުޖުތަމައުގެ ތަރައްގީއަށާއި‬

‫ކންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ފިނޭންސް‬ ‫މާލީ ހާލަތު‪ޮ ،‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން‬

‫މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ މުހިއްމު ވާޖިބު‪"،‬‬

‫ސލިހު‪ ،‬ކ‪ .‬ދިއްފުށީގައި‪ ،‬އިއްޔެ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިއްފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހު‬

‫އަދަދެއް ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވޭތީ އެގޮތަށް‬

‫ގޮތަކާ މެދު އެއްބަސް ނުވެވޭ ނަމަ‪ ،‬ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް‬

‫އެމަނިކުފާނު އެއްބަސްވެ ވަޑައިނުގަތީ ކަމަށް ނަޝީދު‬

‫އެމްޑީޕީން ވާދަ ކުރުމަށެވެ‪ .‬ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކލިޝަން މެދުވެރިކޮށް‬ ‫ޚިޔާލުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި‪ޯ ،‬‬

‫އފީހުގައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކާ ވާހަކަ‬ ‫"ޕާޓީގެ ޮ‬

‫ގޮނޑިތައް ޕާޓީތަކަށް ބެހުމަށް ތާއީދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް‬

‫ދައްކައި‪ ،‬މަޝްވަރާ ކުރެވުނުއިރު ވެސް ‪ 35‬ގޮނޑި‬

‫ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވި‬

‫ކށް ރައީސް މައުމޫންގެ ރިފޯމް‬ ‫ނޫން ގޮތަކަށް ޚާއްސަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ކަންކަން މިދިއަ ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ވެސް‬

‫ކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް‬ ‫ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ހަލާތު ދެނެގަނެވި ކޮރަޕްޝަނުގެ‬

‫ގތަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު‬ ‫މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ އެ ޮ‬

‫ގތްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ‬ ‫އަމަލުތައް ހުއްޓުވޭނެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫އެކަމަކު އެ އަދަދަކީ އެމްޑީޕީ އަށް އެކަށީގެންވާ‬

‫ވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ބަހާނެ‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ އާ ސަރުކާރުން ކުރަން ވައުދުވި‬ ‫ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކި ގިނަ މެމްބަރުން‬

‫"ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ބައެއް ކަންކަން މިހާރު‬ ‫ގތުން ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް‬ ‫ވަނީ ކުރަން ފަށާފައި‪ .‬އެ ޮ‬

‫ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދައުލަތުގެ މާލީ‬

‫ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލެވިފައިވާ މީހުންގެ‬

‫ކންމެ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ގެންދިޔައީ‬ ‫ހާލަތު ޮ‬

‫ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން‬

‫ހާމަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަށްދޭ‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ގައުމު ހިންގާނީ‬

‫ވިލިނގިލި ޕޮލިސް އެކޮމަޑޭޝަންގައި‬ ‫ރޯވެ ފުލުހަކު ފިހިއްޖެ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ދެ މީހުން ބަދަލު ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫މެމޯރިއަލް ޮ‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ ދެ މީހުން މާލެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕލިސް އެކޮމަޑޭޝަން‬ ‫ގއ‪ .‬ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ޮ‬ ‫ރވެ‪ ،‬އެއް ފުލުހަކު ފިހި‪،‬‬ ‫ބްލޮކްގައި ރޭ ދަންވަރު ޯ‬ ‫އެހެން ފުލުހަކު ޒަހަމް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މީހުން "މިހާރު"‬ ‫ގތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރޯވީ‪،‬‬ ‫އަށް ކިޔައި ދިން ޮ‬ ‫ޒަހަމްވި ދެ ފުލުހުން ނިދާފައި ތިބި ކޮޓަރީގަ އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ރޭ‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬

‫ރވީ‪ ،‬ކަރަންޓު ޝޯޓެއް ވެގެން‬ ‫އަދި އެ ކޮޓަރީގައި ޯ‬

‫ދަންވަރު ‪ 1:30‬ހާއިރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި‪،‬‬

‫ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށާއި އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ‬

‫ލކް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް‬ ‫އެކޮމަޑޭޝަން ބް ޮ‬

‫ފަތިސްވި ފަހުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަނދާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ހާދިސާގައި އެކަކު‬

‫ރވެ‪ ،‬އަލިފާން ގަނޑު ކޮންޓްރޯލް‬ ‫"ކޮޓަރީގައި ޯ‬

‫ފިހުނު އިރު‪ ،‬އަނެކަކުގެ ކޮނޑުހުޅު ނެއްޓިފައިވާ ކަމަށް‬

‫ގސް މުޅި އިމާރާތަށް ފެތުރުނީ‪ .‬އަލިފާންގަނޑު‬ ‫ނުވެ‪ޮ ،‬‬

‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ފުލުހުންގެ ޮ‬

‫ނިއްވާލެވުނު އިރު‪ ،‬އިމާރާތް އެއްކޮށް ވަނީ އަނދައި‬

‫"ފިހުނު މީހާގެ ހާލު ވެސް ސީރިއަސްއެއް ނޫން‪.‬‬ ‫ދެން އަނިޔާވި މީހާ އެތަނުން ނުކުންނަން އުޅުމުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ބިންމައްޗަށް ވެއްޓި ކޮނޑުހުޅު ނެއްޓިގެން‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިޔައީ‪ "،‬މީޑިއާ ޮ‬ ‫މި ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި ދެ މީހުންނަށް އެންމެ‬ ‫ތޅު ހޮސްޕިޓަލްގަ‬ ‫ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދިނީ ގއ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ފަހުން ގދ‪ .‬ތިނަދޫ އަބްދުއްސަމަދު‬

‫ހުލިވެފައި‪ "،‬ވިލިނގިލިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ‪ ،‬އެ އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅެމުން އައީ‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 10‬ފުލުހުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ރޯވި‬ ‫ވަގުތު އެ އިމާރާތުގައި ތިބީ ދެ ފުލުހުން އެކަނި ކަމަށް‬ ‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު‬ ‫ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫މަޝްރޫއުއަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ފނުވި މީހާ ބުނަނީ މަސައްކަތް‬ ‫"މެސެޖު ޮ‬ ‫ކށްލަ ދެވިދާނެހޭ‪ .‬އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު‬ ‫އަވަސް ޮ‬ ‫އަސްލަމަށޭ‪ "،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ‬ ‫އިތުރުން ބައެއް އެހެން މިނިސްޓަރުން ވެސް‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަސްލަމް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު އެރީ ރަތަށް‪ .‬ދުވަހަކު ވެސް މީގެ‬ ‫ކުރިން އަޅުގަނޑު ކައިރީ ނުބުނާ ޒާތުގެ ވާހަކައެއް‬ ‫މިއީ‪".‬‬ ‫ގތުގައި އެކަމުން އެނގެނީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު އަސްލަމަ ްށ‬ ‫އެއް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތެއް!‬

‫ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން‬ ‫ކށް ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮތް މިންވަރެވެ‪.‬‬ ‫ހިމެނޭކަން އާންމު ޮ‬ ‫އަދި މިނިސްޓަރުންނަށް އެފަދަ މެސެޖުތައް ކުރަނީ‬ ‫ވެސް އެހެންވެގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އަސްލަމު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަންކަމުން‬ ‫ގތުން ސަރުކާރުގެ‬ ‫ދުރުވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ވަކި ތަރުތީބެއް ހާމަކުރެވެން‬ ‫ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަނުގެ ތެރެއިން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޮ‬ ‫މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ކ‪.‬ދިއްފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމު‪-‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިނިސްޓަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން މިދިޔަ މަދު‬

‫ކަމަށް‪ ،‬ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ‬

‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަސްލަމް‬

‫މިނިސްޓަރު‪ ،‬މުހައްމަދު އަސްލަމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫ފނުވަނީ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް މެސެޖް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަން އޮންނާތީ‬ ‫މަޝްރޫއުތައް ދިނުމުގައި ޮ‬ ‫ޗަމްޕާ އާއިލާގެ އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނާއި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ވެސް "އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު"ގެ‬

‫ސޓް ގުޅިގެން ދިއްފުށީގައި‬ ‫މީރުފެންފުށި އައިލެންޑް ރި ޯ‬

‫ހުށައެޅުމެއް އޭނާއަށް އައި ކަމަށާއި އެކަމަކު‬

‫‪ 4‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 61‬މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކޮށްގެން‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ) ހުށައެޅީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް‬

‫ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުނުކުރައްވާނެ‬

‫ގާއިމްކުރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހުކުރަން‬

‫ގެންދަން ނިންމައި އެކަމަކު އަދި ހަވާލުނުކުރެވި އޮތް‬

‫މާލެ‪-‬ހުޅުމާލެ ބަހަށް ބަސް‬ ‫ސްޓޮޕްތައް އިތުރުކޮށްފި‬ ‫"މިހާރު މި ގެންގުޅޭ ބަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާލޭގެ އެތެރޭގައި‬ ‫ބޭނުން ނުކުރެވޭނެތީ މިކަހަލަ ޚިދުމަތް މާލޭގެ އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި ދެވެން‬ ‫ނެތީ‪ .‬އެކަމަށްޓަކައި މި ބޭނުންވަނީ މިނީ ބަސްތަކެއް‪ "،‬ނަހުލާ‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މާލޭގެ އެތެރޭގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެތީ މިކަހަލަ‬ ‫ޚިދުމަތް މާލޭގެ އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި ދެވެން ނެތީ‪.‬‬ ‫އެކަމަށްޓަކައި މި ބޭނުންވަނީ މިނީ ބަސްތަކެއް‪"،‬‬

‫މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ކުރާ ބަސް‬ ‫ދަތުރުތަކުގައި މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ބަސް‬

‫ނަހުލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މާލޭގެ އިތުރުން ބޮޑެތި‬ ‫ނަހުލާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އިއްޔެ އިން‬ ‫މަޑުކުރާނެ ސްޓޮޕްތައް އިތުރު ޮ‬

‫ރަށްރަށުގައި ވެސް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމުގެ‬

‫ފެށިގެން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ އެކު ދަނީ‬

‫ކށް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު‬ ‫ބްރިޖް ހުރަސް ޮ‬ ‫ބަސް ދަތުރުތައް ކުރިން ކުރަމުން ދިޔައީ މާލޭގެ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ތރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓާ‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ހުންނަ ބަސް ޓާމިނަލާއި‬

‫ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ރަފީއު ވިދާޅުވީ އަލަށް ގެނައި‬

‫ހުޅުމާލެ އަށް އަރާ ހިސާބުގައި ހުންނަ ބަސް ޓާމިނަލާ‬

‫ބަދަލާ އެކު މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް މުހިންމު‬

‫ދެމެދު އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް އެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ‬

‫އެކަމަކު އިއްޔެ ހަވީރުން ފެށިގެން ވަނީ މާލޭގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މިވަގުތު މާލޭގައި ބަސް މަޑު ކުރާނީ އެންމެ‬

‫އެ ބަސް މަޑު ކުރާނެ އިތުރު ދެ ތަނެއް ހަމަޖައްސައި‬

‫ދެ ތަނަކަށް ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬އާންމުގެ ޚިޔާލާ އެއްގޮތަށް‬

‫އަދި ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގެ އެކި‬

‫ޓޕްތައް އިތުރު‬ ‫ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބަސް ސް ޮ‬

‫ގތަށް ހަމަޖައްސައިފަ‬ ‫ތަންތަނަށް ބަސް މަޑުކުރާ ޮ‬

‫ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬މާލޭގައި ބަސްތައް މަޑު ކުރާނީ ރިންގް ރޯޑްގެ‬

‫"މާލޭގެ ވެސް މުހިންމު ތިން ބައެއް ކަވާ ކޮށްފައި‬

‫ޕޮލިސް ޓޯޔާޑް ކައިރި އަށާއި ސްޓެލްކޯ ފުރަގަހަށެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށައިގަތީ‪ .‬މި ބަސް އިރާދަ‬

‫ބޑެތި މަގުތަކުން ދަތުރުކޮށް‪ ،‬ޖުމްލަ ހަތް‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި ޮ‬

‫ކުރެއްވިއްޔާ ދަތުރު ކުރާނެ‪ ،‬ހުޅުމާލޭގެ މުޅި ހުރިހާ‬

‫ތަނަކަށް އެ ބަސް މަޑު ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް‪ .‬އެއީ ނެއިބާހުޑާ އެއްކޮށް‪".‬‬ ‫ދިމާލެއް ކަވާ ކުރާ ޮ‬

‫އެ ޚިދުމަތް އިއްޔެ ހަވީރު ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް‬ ‫ޕޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ‬ ‫ފަހު ޓްރާންސް ޯ‬

‫ރަފީއު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރަފީއު ވިދާޅުވީ އެ ބަދަލު ގެނައީ ބަސް‬

‫ވިދާޅުވީ އެ ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ‬

‫ސްޓޮޕްތަކުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް‬

‫ފަސޭހަތައް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ‬

‫ބަލައިގެންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ތަޖްރިބާ އާއި އާންމުންގެ‬

‫އތް ތަނުގައި މާލޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކަށް‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫ޓޕްތައް އިތުރުކޮށް‪،‬‬ ‫ޚިޔާލާ އެއްގޮތަށް ބަސް ސް ޮ‬

‫ކުދި ބަސްތައް ބޭނުން ކުރުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތް‬

‫ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނާނެ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ވެސް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ނަހުލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"މިހާރު މި ގެންގުޅޭ ބަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬

‫ގތުގައި އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު (‪1.5‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކޮށްދޭ އެފަދަ ކަންކަން ކުރާނީ ހާމަކަން ބޮޑު‬ ‫ގޮތެއްގައި އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އަޅުގަނޑުމެން ގޭގައި‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަށް ނޫން‪ .‬ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ވައުދުތަކެއް ވެގެން އިހްލާސްތެރިކަމާ އެކު‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް‪ .‬މީގެ ތެރެއިން ނެއްޓިގެންދާ‬ ‫ކަމުގައިވާ ނަމަ އެވާހަކަތައް ވިދާޅުވަން ޖެހޭނެ‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަން‬ ‫ޖެހޭނެ‪ "،‬އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީން އެއްބަސް ީވ‬ ‫‪ 35‬ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން‬ ‫އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬

‫މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހިއްސާ އަކީ ކޯލިޝަން‬

‫އިންތިޚާބުގައި ‪ 61‬ދާއިރާ އަކަށް ވާދަކުރަން‬

‫ސަރުކާރުގައި ‪ 20‬ޕަސެންޓް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވެސް‬

‫އެމްޑީޕީން މިހާރު ބޭނުންވެ‪ ،‬އެކަން ކޯލިޝަންގެ‬

‫ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކލިޝަންގެ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާ‬ ‫ގތަށް ޯ‬ ‫އެ ޮ‬

‫އެހެން ޕާޓީތަކަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް‪ ،‬މީގެ ކުރިން‬ ‫ކށްފައި އޮތީ ‪ 35‬ދާއިރާ‬ ‫އެ ޕާޓީން އެއްބަސްވެ ސޮއި ޮ‬

‫ބެހުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ‬

‫އަކަށް ވާދަކުރަން ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބާއި ‪ 2020‬ގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށެވެ‪.‬‬ ‫ބާއްވާ ޯ‬ ‫ގތަށް‪ ،‬ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫ކޯލިޝަނުން އެއްބަސްވާ ޮ‬

‫މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ސޯލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ހިއްސާ ބަހައިފި‬

‫ސއިކުރައްވާފައިވާ‬ ‫ޮ‬ ‫މި އަހަރުގެ ޖުލައި ‪ 12‬ގައި‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެމްޑީޕީއަށް ވާދަކުރަން ލިބޭނީ ‪ 35‬ދާއިރާ‬

‫ގތުން އެމްޑީޕީން ‪ 35‬ދާއިރާ‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ‪ ،22‬އަދާލަތު ޕާޓީ ‪ 13‬އަދި‬

‫އަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ ކޯލިޝަން‬

‫ގތަށް ކުރިއަށް‬ ‫މައުމޫނަށް ލިބޭނީ ‪ 17‬ދާއިރާ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ސަރުކާރުގައި ޕާޓީތަކުގެ ހިއްސާ ބަހައިލުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގެންދަން އެމްޑީޕީން އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރީ "‪"19-18‬‬

‫އެއްބަސްވުމުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ކޮމިޓީގެ ‪ 20‬ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރި މަޝްވަރާގެ‬

‫ސއިކުރެއްވީ އޭރުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ސޯލިހް‬

‫އަލީގައި ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވެ‬

‫ހައިސިއްޔަތުންނެވެ‪ .‬އަދި އެމަނިކުފާނާއި ހަސަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކލިޝަންގެ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ އަށް‬ ‫ލަތީފަކީ ޯ‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬އެމްޑީޕީން މިހާރު ބޭނުންވަނީ ‪61‬‬

‫އެމްޑީޕީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެ މަންދޫބުންނެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާ އަކަށް ވާދަކުރަން ކަމަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވައިދު ބުނާ‬

‫އަދި އެ ޕާޓީން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް‬

‫ގޮތުން‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ މިހާރުގެ އެންމެ އިސްބޭފުޅަކީ‬

‫ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ މިރޭ ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ‬

‫ސލިހެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‬ ‫ޯ‬ ‫ވެސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރައީސަކު ވެރިކަން ކުރައްވާ‬

‫ކލިޝަންގެ ޕާޓީތަކުގެ‬ ‫މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ޯ‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެ މުއްދަތުގައި އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސްބޭފުޅަކީ‬

‫ގތަކާ މެދު މަޝްވަރާ‬ ‫މެދުގައި ގޮނޑިތައް ބަހާނެ ޮ‬

‫އެއީ ކަމަށް އަސާސީ ގަވައިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި‬

‫ކުރުމަށް އެ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ވުމެވެ‪.‬‬

‫އފީހުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލު‬ ‫ޮ‬

‫އެމްޑީޕީން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް‬

‫ކލިޝަން ސަރުކާރުގައި އެމްޑީޕީގެ ހިއްސާ‬ ‫ނަމަ‪ޯ ،‬‬

‫މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް‬

‫އަކީ ‪ 40‬ޕަސެންޓެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ‪ 25‬ޕަސެންޓް‪،‬‬

‫އިބްރާހިމް ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީ ‪ 15‬ޕަސެންޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް‬ ‫ތިން އަހަރުގެ އަމާޒެއް‬

‫ދިއްފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ‬ ‫އިފްތިތާހުކޮށްދިނުމަށް‬ ‫ބޭއްވި ޖަލްސާގައި‬ ‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬ ‫ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ‪-‬މިހާރު‬ ‫ފޮޓޯ‪ /‬ހުސެން ވަހީދު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ގަހެއް ހަދި ާޔ‬ ‫ކުރުމުން ރިސޯޓު‬ ‫ދަތުރެއް ހިލޭ!‬ ‫ސޓެއްގައި ތިން ދުވަހު‬ ‫ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ރި ޯ‬ ‫ކށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ހަރަކާތެއް ބ‪.‬‬ ‫ޗުއްޓީ ހޭދަ ޮ‬ ‫ސސައިޓީ (ކިޑްސް) އިން‬ ‫ޮ‬ ‫ލޕްމަންޓް‬ ‫ކިހާދޫ ޑިވެ ޮ‬ ‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޕްލާންޓް އަ ލެގަސީ" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް‬ ‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް‪ ،‬ބ‪.‬‬ ‫ގެންދާ މި ހަރަކާތުގައި ޮ‬ ‫ކިހާދޫގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި ޕާކުގެ ވަށައިގެންވާ‬ ‫ސަރަހައްދުގައި އިންދަން ގަހެއް ގަނެވިދާނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ގަސްތައް ވިއްކަން ހުރި އަގު‪ ،‬ކިޑްސްގެ‬ ‫ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ވެބްސައިޓް‬ ‫މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް ވަނީ‬ ‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސޓެއްގައި ތިން ދުވަހު ޗުއްޓީ‬ ‫ބ‪ .‬އަތޮޅު ރި ޯ‬ ‫ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ ގަސް ހަދިޔާކުރާ‬ ‫މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުލައިގެން‪ ،‬ދެ މީހަކަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް އިތުރު މީހަކު‪،‬‬ ‫ގުރުން ހޮވޭ ޮ‬ ‫އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެ ކަމަށް‪ ،‬ކިޑްސް އިން‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަރަކާތުގެ ބޭނުމަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި‬

‫ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފެށުން‪ .‬އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ‬

‫ގޮތަކަށް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުމެވެ‪ .‬ޕާކްގައި‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ‬ ‫ފރުކޮށްދޭން ޖެހޭ‬ ‫އަޅައިބަލާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ޯ‬

‫މި ކަންތައްތައް ކުރެވިގެންދާނެ‪ .‬މިކަން ކުރުމުގައި‬

‫އިންދަން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ‪ 330‬ގަހެވެ‪ .‬މީހަކަށް‬

‫އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ މިންވަރު މަދު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ވެސް‬

‫ގިނަވެގެން ހަދިޔާކުރެވޭނީ ‪ 15‬ގަހެވެ‪ .‬އޭގެ ބޭނުމަކީ‪،‬‬

‫ގތް ނޫން ކަމަށާއި އެ‬ ‫މިއީ އެކަން ވެގެންވާނެ ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ތިމާވެށީގެ މިކަހަލަ‬ ‫ކިޑްސް އިން ބުނި ޮ‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަމާޒަކީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި‬

‫މައްސަލަ އަށް އަވަސް ހައްލުތަކެއް ގެންނަން އަންނަ‬

‫ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން‬

‫އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގިނަ‬

‫އެހީތެރިވާން ވިޔަފާރިވެރިން ތައްޔާރަށް ތިބި އިރު‬

‫ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ‬

‫މަޝްރޫއުތަކެއް ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި‬

‫އެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިގެންދާނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ރަށަކަށް‬ ‫ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި ކ‪ .‬ދިއްފުއްޓަށް‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް‬ ‫ގާއިމްކުރަން ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ ‪ 102‬މިލިއަން‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ދާއިރާތަކުން‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތާ‬ ‫އެކު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވެ‪ ،‬އިގްތިސާދީ ގޮތުން‬

‫ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު‬

‫ޑޮލަރު‪ 1.5( ،‬ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަންނަ އަހަރުގެ‬

‫ރަށް ތަރައްގީވާން މަގުފަހި ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް‬ ‫އިފްތިތާހު ޮ‬

‫ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪72‬‬

‫ދިއްފުށީގައި ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 61‬މިލިއަން‬

‫ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ފެނުގެ ހިދުމަތް‬

‫ރަށުގެ ނަރުދަމާ އާއި ‪ 56‬ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމު‬

‫ކށްގެން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް‬ ‫ރުފިޔާ) ހޭދަ ޮ‬

‫ގާއިމްކޮށްފައިވާނީ ‪ 34‬ރަށުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ގާއިމްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގާއިމްކޮށްދިނީ ޗަމްޕާ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ އަލިފުޅު‬

‫ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވަނީ ‪66‬‬ ‫ރަށެއްގައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ ވެރިކަމުގެ ތިން އަހަރު‬ ‫ނިމޭ އިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ‬

‫ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ގިނަ ބަޔަކަށް‬ ‫ފުރުސަތު ދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫ގަސް އިންދަނީ ހަދިޔާކުރާ މީހާގެ ނަމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ގަހެއް އެމީހެއްގެ މިލްކަކަށް‬ ‫ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި ފަސް އަހަރު ވަންދެން އެ‬ ‫ގަސްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ‪ ،‬ކިޑްސް އިން ނަގަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކިޑްސް އިން ބުނީ ގަސް ހެދެމުންދާ ގޮތުގެ‬ ‫ފރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މައުލޫމާތު ޯ‬ ‫ކިޑްސް އާއި ކިހާދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން‬

‫ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން އާއި އެރަށާ ޖެހިގެން އޮންނަ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތް ދެމިގެންދާނީ މި މަހުގެ‬

‫މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ނިޔަލަށެވެ‪.‬‬

‫އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ސައިކަލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސައިކަލެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ސައިކަލުތައް‬ ‫އފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ‬ ‫ކށްފައިވަނީ ޗީފް ޮ‬ ‫ފަރުމާ ޮ‬

‫އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ހިދުމަތަށް ސައިކަލް‬ ‫ކށް އެމްއެންޑީއެފުން އެ ބޭނުންކުރަން‬ ‫ތައާރަފު ޮ‬ ‫އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރަން ސެނަހިޔާ‬

‫ހިޔާލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ސައިކަލުގައި‬ ‫އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ޮ‬ ‫ފަޔާ ބެކްޕެކެއް ބަހައްޓާފައި ހުރެ އެވެ‪ .‬ދެ‬ ‫ކމްޕްރެސްޓް އެއާގެ އެހީތެރިކަމާ‬ ‫ލީޓަރުގެ ޮ‬

‫ކުރިމަތީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޗީފް އޮފް‬

‫އެކު ބޭނުންކުރާ އެ ފަޔާ ބެކްޕެކްގައި ‪10‬‬

‫ފސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް‬ ‫ޑިފެންސް ޯ‬

‫ލީޓަރުގެ ފެން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި ސައިކަލުގެ‬

‫ވިދާޅުވީ އަލިފާން ނިއްވުމަށްޓަކައި ތައާރަފުކުރި‬

‫ކށްފައިވާ އިރު‬ ‫ދެ ފަރާތުގައި އަލިފާން ނިވި ހަރު ޮ‬

‫ދެ ސައިކަލުގެ ސަބަބުން ހަނި މަގުތަކުގައި‬

‫ސައިކަލުގެ މަޑި ދަށުގައި‪ ،‬ބަންދު ތަންތަނުގައި‬

‫ހުންނަ ތަންތަނަށް އަވަސްކަމާ އެކު ދެވޭނެ‬

‫އަލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރާ ޑްރައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސްޕްރިންކްލާ ޕައުޑާ ވެސް ރައްކާކޮށްފައި‬

‫މިއީ އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު‬

‫ބެހެއްޓެ އެވެ‪.‬‬

‫ސާވިސް އަށް ދިރާގުން ހަދިޔާކުރި ދެ‬

‫އަލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރާ ދެ ސައިކަލް‪ :‬މިއީ ދިރާގުގެ ހަދިޔާއެއް ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬އެމްއެންޑީއެފް‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫މުއްސަނދިވީ ކިހިނެއް؟ ބުނެނުދެވެންޏާ އެ މުދަލެއް ނަގާ!‬ ‫އެކަން އަންގައި "ހިމާޔަތްކޮށްދެނީ" އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް‬ ‫ހުސައިން ވިދާޅުވީ ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހުއްޓުވަން‬ ‫އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ހުރި ކަހަލަ ގާނޫނުތަކެއް‬

‫އެބަ އޮތް‪ .‬އެއީ ހަމައެކަނި އެއްކުރާ ނުވަތަ ފައިލް‬ ‫ކުރާ އެއްޗެއް ނޫން‪ "،‬ފާއިޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅީމަ އަންނަ ބަދަލު ބަލައި‬

‫ރާއްޖޭގައި ނެތް ނަމަވެސް އެ ކުށް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތް‬

‫ސުވާލު ކުރަން ޖެހޭ‪ .‬ހުށަނާޅަންޏާ އެ ގާނޫނާ ހިލާފުވީ‪.‬‬

‫މިހާރު ހުރި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކލިފައިކުރެވޭނެ‪ .‬އެ ހިސާބުން ޝަރުތު‬ ‫އެހެންވީމަ ޑިސް ޮ‬

‫އާ ގާނޫނުއަސާސީ ތަންފީޒު ކުރަން ފެށި‬ ‫ފަހުން ވެސް އެފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި‪ ،‬މުދާ‬

‫ގެއްލޭނެ‪".‬‬ ‫އެހެންކަމުން‪ ،‬އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ގތް ބުނެނުދެވުނު މީހުންގެ މުދާ ދައުލަތަށް‬ ‫ހޯދި ޮ‬

‫އަސްލު މައްސަލައަކީ ގާނޫނު ނެތުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނަގާފައި އެބަހުރި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުއައްސަސާތަކުން އެ ބާރުތައް ތަންފީޒު ނުކުރާ‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބުނު‬ ‫އާމްދަނީން ގަތް މުދާ ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެފަދަ ގަޒިއްޔާތައް‬

‫މައްސަލަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހދައި‪ ،‬އަތުލަން އާންމުން‬ ‫ނުހައްގު މުދާ ޯ‬

‫ކޓުން ވެސް ނިންމާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ޕްރެޝަރުކުރާ އިރު މިހާރުގެ ނިޒާމު ވެސް ފުރިހަމަ‬

‫ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތް ވެގެން ހޯދި‬

‫ނޫން ކަމަށް ބުނެވޭނެ ސަބަބުތައް އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫މުއްސަދިކަން އެއްކުރި މުދާ ނެގިފައެއް އަދި ނެތެވެ‪.‬‬

‫މިސާލަކަށް ޓެކްސް ނަގަން ފެށިތާ އެތައް އަހަރެއް‬

‫"ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް‬

‫ވީއިރު ވެސް އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބައެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫[އެކަން] ހުއްޓުވޭނެ‪ .‬ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި‬

‫ކންމެ ފަރުދެއްގެ މާލީ‬ ‫އިންކަމް ޓެކްސް ނަގާ ނަމަ ޮ‬

‫ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން ކޮންމެ އަހަރަކު‬

‫ބަޔާން ޓެކްސް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުށަހަޅަން ޖެހޭއިރު އެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެބޭފުޅުންގެ‬

‫އަދި އެމީހަކާ ނުބައްދަލު އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިވާ ނަމަ‬

‫ދިރިއުޅުމަށް ފަހުން އަންނަ ތަނަވަސް ކަމަށް ބަލައި‬

‫އެކަން ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ‪ "،‬ފާއިޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގައި އިކްމަން ޓެކްސް ނުނަގާތީ އެކަން ކުރެވޭކަށް‬

‫މާލީ ކަންކަން ބަލާ އިދާރާއެއްގެ އިސް‬

‫މީހަކު ފައިސާ ގުނަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެލޭނެ‪ .‬އެ ފުރުސަތު‬

‫ގތަށް‪ ،‬ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި‬ ‫އޮފިޝަލަކު‪ ،‬ނަން ނުޖަހާ ޮ‬

‫ނޯވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަކީ އާ ސަރުކާރުގެ‬

‫މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ ތަހުގީގުތައް މުޅިންހެން‬

‫ވައުދެކެވެ‪ .‬ފަގީރުންނާއި ތަނަވަސް މީހުންގެ ފަރަގު‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލުކުރީ ކާކު‬ ‫ކށްފައި ހުރީ ޮ‬ ‫އަމާޒު ޮ‬

‫ކުޑަކޮށް މުއްސަނދިންގެ އާމްދަނީން ފަގީރުންނަށް‬

‫ކަމަށާއި އެފަރާތުން ކުރި އަމަލު ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ‬

‫ވެލްފެއާ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން އެހީއަކަށް ވާ އެ‬

‫ޖިނާއީ ކުށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލުން‬ ‫"ނުހައްގުން ނުވަތަ ޮ‬ ‫ގތާއި‪ ،‬އެ ފައިސާގެ އަދަދު ނުވަތަ‬ ‫ފައިސާ ހޯދި ޮ‬

‫ޓެކްސް ނަގަން ފެށިއްޖެ ނަމަ ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން‬ ‫ހޯދައިގަންނަން ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހެވެ‪ .‬މާލިއްޔަތު‬ ‫ދެން ޮ‬

‫ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާއިން ހޯދި މުދަލާއި‬

‫ކޮމެޓީއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ބާރުގަދަ ގުނަވަނެއް‬

‫މަންފާގެ އަދަދު ބަލައި‪ ،‬އެ ފައިސާ އާއި މުދާ ހޯދައި‪،‬‬

‫ނަމަވެސް އޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް‬

‫ހދި ފައިސާ ހަރަދުކުރި ގޮތް‬ ‫ކރަޕްޝަނުގެ އަމަލުން ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އަދާނުކުރެވޭތީ‪ ،‬ދައުލަތުގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ‬

‫ދެނެގަނެ އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގަން މަސައްކަތް‬

‫ކަންކަން ބަލާނެ ހިތްވަރެއް ނުހުރެ އެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް‬

‫ކށްފައެއް ނެތް" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް‬ ‫މިދިއަ ފަސް އަހަރު އެ ޮ‬

‫"ބޭންކަކަށް އާއްމު ފަރުދަކު ޖަމާކުރާ ނުވަތަ‬

‫އިންނެވި ނިހާނަށް އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާކަށް‬

‫އެކައުންޓަކަށް ޓްރާންސްފަކުރާ ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ފަސޭހައެއް ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ‬

‫ތ ސިޔާސީ މީހާގެ‬ ‫ސުވާލު ކުރެވޭއިރު ކީއްވެގެން ޯ‬

‫އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާޔަކަށް ބަޔަކު ހިޔާނަތްވި އިރު‬

‫ފައިސާއާ މެދު ސުވާލު ނުކުރެވެނީ؟ އެކަން ބަލާކަށް‬

‫އޭނާ ހުންނެވީ ހަނެވެ‪.‬‬

‫ނޫޅޭ‪".‬‬

‫ނިހާންގެ އަގު ޮބޑު ގަޑިއެއް އޭނާ އިންސްޓަގްރާމުގައި‬

‫ވައްކަމަށްޓަކައި ނިޒާމް ފުރިހަމަނުކޮށް!‬

‫ބަހުންބަހަށް ގާނޫނެއް މުހިންމު!‬ ‫ހދައި‪ ،‬އަތުލުމަށް‬ ‫ނުހައްގުން ހޯދާ މުއްސަނދިކަން ޯ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުގައި ވަޒީރުންނަށާއި‬ ‫އާދައިގެ މީހުންގެ ޮ‬ ‫ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށް އައި ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަދު‬ ‫ވެފައި ވަނީ މަހުޖަނުންނަށެވެ‪.‬‬

‫ނިމިދިޔަ ސަރުކާރަށް ބަލަމާތޯ އެވެ‪ .‬ފަސް‬

‫މިއީ އެންމެންނަށް އެނގޭ‪ ،‬އެންމެ ވާހަކަ‬

‫އަހަރުގެ ދައުރެއް ނިމުނުއިރު މާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު‬

‫ދައްކައި‪ ،‬ބަހުސްކުރާ ކަމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ނުހައްގުން‬

‫ހއްދަވައި މާލޭގެ އެންމެ އުސް‬ ‫ސަރަހައްދުން ބިމެއް ޯ‬

‫ހދިފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ހޯދާ ފައިސާ އާއި މުދާ އަނބުރާ ޯ‬

‫އިމާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އިމާރާތެއް ރައީސް‬

‫ކންމެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް‪ ،‬ވާނުވާއެއް‬ ‫އެހެންކަމުން ޮ‬

‫ކޅުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހަދަން‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެ ޮ‬

‫ނޭނގި‪ ،‬މުއްސަނދިވާ ބަޔަކު އުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްއަކަށް ހުންނެވި‬ ‫އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ދެކަނބަލުން ‪ 9‬މިލިއަން‬ ‫ރުފިޔާ އަށް ދެ ފުލެޓް ބައްލަވައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް‬ ‫ފަހު ކުރީގެ ހިޔާނާތްތައް ބަލަން ކޮމިޝަން ހަދައި‬ ‫ހަރަދުތަކެއް ކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ ނަތީޖާއެއް‬ ‫ނުފެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު‬ ‫ނިހާން އަޅުއްވަނީ އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ‬

‫އޭސީސީން ދައްކަނީ ބަހަނާ!‬

‫ބޑު ގަޑި ކަމަށް އެތައް‬ ‫މުސާރައާ އަޅާބަލާއިރު މާ އަގު ޮ‬ ‫ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪ .‬އަދި ދަރިކަލުންނަށް ‪18‬‬

‫އޭސީސީގެ ބަހަނާ އަކީ އެކަށީގެންވާ ގާނޫނީ‬

‫ބޑު ކާރެއް ދެއްވި‬ ‫އަހަރު ވުމުން ފްލެޓަކާއި އަގު ޮ‬

‫ބާރު ނެތުމެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ގާނޫނީ ބާރު ނެތީތޯ ނުވަތަ‬

‫ކަމުގެ އަޑުތައް ވެސް އެރި އެވެ‪.‬‬

‫އޭސީސީ މެމްބަރުންގެ އިހުލާސްތެރިކަން ނެތީތޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު އެއް‬

‫މިއީ އުފައްދަން ޖެހޭ ސުވާލެކެވެ‪ .‬އޭގެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ކޮރަޕްޝަން ކަމަށްވާ ‪ 1.2‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތެއް‬

‫ހެއްކަކީ‪ ،‬މާލީ މުއާމަލާތްތަކަށް ފާރަވެރިވާ‪ ،‬އެމްއެމްއޭގެ‬

‫ފަޅާއެރި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު‬

‫ފައިނޭންޝިއަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ)‬

‫އަދީބު އެ ގެންދަވަނީ‪ ،‬ބަންދުގައި ހުންނެވިޔަސް‪ ،‬އާ‬

‫އިން އެތައް މައްސަލައެއް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު‬

‫ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ފައްޓަވަން‬

‫އޭސީސީންނާއި ފުލުހުން ވެސް ބަލާފައިނުވުމެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުގައި އެ މައްސަލަތައް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް‬

‫ގތް‪ ،‬ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫މީހަކު މުދާ ހޯދި ޮ‬

‫ކށްގެން ގާނޫނެއް ހަދަން ޖެހޭ‬ ‫ސީދާ އެކަމަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫ބުނެ ނުދެވޭ ނަމަ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އެ މުދަލެއް‬

‫އތީ ބޮޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ރާއްޖޭގައި އެ މައްސަލަ ޮ‬

‫ދައުލަތަށް ނަގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އެކަން‬

‫އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުން އަމަލުކުރާ‬

‫ކޅަށެވެ‪ .‬ނުހައްގު މުދާ ކަން‬ ‫އޮތީ ދިމާ އިދި ޮ‬

‫"ނުހައްގު މުއްސަދިކަން ހުއްޓުވާ ގާނޫނު" ވީހާވެސް‬

‫ކށްދޭން ޖެހެނީ ދައުލަތަށެވެ‪.‬‬ ‫ސާބިތު ޮ‬

‫އަވަހަކަށް އަންނަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ‬

‫ކރަޕްޝަން ހުއްޓުވާ ގާނޫނެކެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު އޮތީ ޮ‬

‫ނަޒާހަތްތެރިކަން ބެލުމަށް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ‬

‫އެކަމަކު ނުހައްގު މުއްސަނދިކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާ‬

‫އތް ނަމަވެސް އެކަން ތަންފީޒެއް‬ ‫ކަމަށް ގާނޫނުގައި ޮ‬

‫އތީ ކޮރަޕްޝަންގެ‬ ‫ތަފާތެވެ‪ .‬އޭސީސީއަށް ބެލެން ޮ‬

‫ނުކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަތަކެވެ‪ .‬ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދި ގޮތް‬

‫ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ މާލީ ބަޔާން‬ ‫އޑިޓަ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ގާނޫނުން‬ ‫ކޮންމެ އަހަރަކު ޮ‬

‫ބަލަން އޭސީސީއަށް ދަތިތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ތިމާގެ‬

‫ލާޒިމް ކުރެ އެވެ‪ .‬މަޖިލިސް މެމްބަރުން އަމީންއާއްމަށް‬

‫އަނބިދަރިންގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ތަކެތި ވެސް‬

‫މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭއިރު ފަނޑިޔާރުން‬

‫ބެލޭނެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބެލެނީ ހަމައެކަނި‬

‫ޖޭއެސްސީއަށް އެ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެއްޗެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުންގެ‬

‫މިނިވަންކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއައްސަސާތަކުގެ‬

‫މުދާ ހުންނަނީ އަނބިދަރިންނާއި އެހެން ވެސް ތިމާގެ‬

‫ވެރިންނާއި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންގެ މާލީ ބަޔާން ވެސް‬

‫މީހުންގެ ނަން މަތީގަ އެވެ‪.‬‬

‫އޮޑިޓާ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ގާނޫނު ލާޒިމްކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އެކަން ނުބަލާ ކަމުގެ އެންމެ‬ ‫ބޑު ހެއްކަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ‬ ‫ޮ‬ ‫ހަވާލުވެވަޑައިގަތް އަހަރު ހުށަހެޅުއްވި މާލީ ބަޔާން‬

‫"ނުހައްގު މުއްސަދިކަން ބަލަން ހުރިހާ ކަމެއް‬ ‫ވެސް ބަލަން ޖެހޭ‪ .‬އަނބިދަރިންގެ މިލްކިއްޔާތު ވެސް‬ ‫ބެލެން ޖެހޭ‪ "،‬ފާއިޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނުހައްގު މުއްސަނދިކަމަށް އަމާޒުކޮށް‪ ،‬ގާނޫނީ‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލަށް‬ ‫ފިޔަވާ އެހެން މާލީ ބަޔާނެއް ޮ‬

‫ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ މަގު ފުޅާކޮށްގެން ނޫނީ ދައުލަތުގެ‬

‫ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް އަދި‬

‫ވެރިންގެ ހިޔާނާތާއި ދައުލަތުގެ މުދާ ބޭނުންކޮށްގެން‬

‫ކުރެވުނު ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނޯންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މުއްސަނދިވުން ހުއްޓުވޭނެ ޮ‬

‫"މާލީ ބަޔާނަށް އެ އަންނަ ބަދަލުތަކާއި‬


‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫ރައީސްގެ ފުރަތަ ަމ‬ ‫ދަތުރުފުޅު ދިއްފުއްޓަށް‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރާއްޖޭގެ‬

‫ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު ހިންގީ އަލިފުޅު ތުއްތު‬

‫ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފަހުން ރަށަކަށް ކުރައްވާ‬

‫ފައުންޑޭޝަންގެ އިތުރުން‪ ،‬ދިއްފުއްޓާ ޖެހިގެން އޮންނަ‬

‫ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ ކ‪ .‬ދިއްފުއްޓަށް‬

‫ސޓެއް ކަމަށްވާ މީރުފެންފުށި‬ ‫ޗަމްޕާ އާއިލާގެ ރި ޯ‬

‫ވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬

‫ރިސޯޓު ވެސް ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ‬

‫ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުމަކީ ދިއްފުށީގައި‬ ‫ޗަމްޕާ އާއިލާގެ އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނުން‬

‫ބޑެތި މަހުޖަނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޗަމްޕާ ހުސެން‬ ‫ޮ‬

‫ގާއިމްކުރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު ނިންމައި‪،‬‬

‫އަފީފާއި ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާގެ ބައްޕާފުޅު‬

‫ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވުމެވެ‪.‬‬

‫މޫސާ އަލީ (މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ އަލިފުޅު‬

‫އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ‪،‬‬

‫ތުއްތު)ގެ ހަނދާނުގައި ‪ 2000‬އަހަރު އުފެއްދި‬

‫ގިރިފުށީގައި އޮންނަ ‪ 20‬ވަނަ ކެޑޭޓް ކޭމްޕާ ބެހޭ‬

‫ފައުންޑޭޝަނެކެވެ‪ .‬މި ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން‬

‫ގތުން މައުލޫމާތު ދޭން ބާއްވާ ހަރަކާތެއްގައި ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީގެ ބައެއް‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި މިހާރު ވެސް‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (‪61‬‬

‫ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫ކށްގެން ދިއްފުށީގައި ފެނާއި‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަ ޮ‬

‫ވަކީލުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ބާ‬ ‫އެސޯސިއޭޝަން އުފައްދަނީ‬ ‫‪ -‬ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސާބިތުނުވުން‪.‬‬

‫ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ސި ީޓ‬ ‫ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ދެނީ‬

‫ ބިލްގައި ބުނާ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ‬‫ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވަކީލުންގެ ކަންކަން‬

‫މީހެއް ކަމުގައިވުން‪.‬‬ ‫ސސިއޭޝަން އެކުލެވިގެން‬ ‫ބިލްގައިވާ ގޮތުން ބާ އެ ޯ‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ނަމުގައި‬ ‫ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ބާ އެ ޯ‬ ‫މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަން‪“ ،‬ގާނޫނީ ހިދުމަތުގެ‬

‫ކމިޓީ އެކުލަވައިލާ‬ ‫ވަނީ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާއި އެ ޮ‬

‫ބިލް”ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ބިލެއް‬

‫ކމިޓީތަކުގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬ބާ އެސޯސިއޭޝަން‬ ‫ސަބް ޮ‬

‫ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެކުލެވިގެން ވަނީ ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬ސަބް‬

‫މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬

‫ކމިޓީއެއް އުފައްދަން ޖެހެ‬ ‫ގތުގައި ފަސް ޮ‬ ‫ކޮމިޓީތަކުގެ ޮ‬

‫އިމްތިޔާޒް ފަހްމީ‪ ،‬ބިލް ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބެއްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬އެ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން‬ ‫ރެގިއުލޭޓް ޮ‬

‫މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރާނީ ރާއްޖޭގައި ވަކީލުކަން‬

‫ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ބިލް ހުށަހެޅީ‬

‫ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ މެދުގައި‬

‫އަދުލު އިންސާފު ލިބިދިނުމުގައި ވަކި ބަޔަކު ދައްކާ‬

‫ވޓަކުން ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ‪ .‬ބާ‬ ‫ނަގާ ސިއްރު ޯ‬

‫ބިރަށް ޖެހިލުން ނުވެ‪ ،‬ގާނޫނީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ‬

‫ކމިޓީ އަށް އިންތިހާބު ކުރާ‬ ‫އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޮ‬

‫ފުރުސަތު ވަކީލުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ވެސް‬

‫މެމްބަރުންގެ ދައުރަކީ ފަސް އަހަރެވެ‪.‬‬

‫ކޓުތަކުން ގާނޫނީ ވަކީލުން‬ ‫ގޮތުގައި ބުނީ ޯ‬

‫ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން‪ ،‬ވަކީލުންނަށް ވަކީލުކަން‬ ‫ބިލްގައިވާ ޮ‬ ‫ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ވަކީލުންގެ މަސައްކަތްތައް‬ ‫ކށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެ މީހުންގެ‬ ‫ރެގިއުލޭޓް ޮ‬ ‫މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅައި ހައްގުތަކާއި‬ ‫ކށް‪ ،‬ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް‬ ‫އިމްތިޔާޒްތައް ކަށަވަރު ޮ‬ ‫ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ގަވައިދުތަކާއި‬ ‫އޫސޫލުތައް އެކުލަވާލައިލުން ފަދަ ކަންތައް ކުރާނީ ބާ‬ ‫ސސިއޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬ ‫ސސިއޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުންނާ‬ ‫އެ އެ ޯ‬ ‫އތަސް‪ ،‬ވަކީލުންނާ މެދު‬ ‫މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޮ‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ޝަރުއީ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް‬ ‫ބާ އެ ޯ‬

‫ބިލްގެ މުހިންމު ބައެއް ކަންކަން‪:‬‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި‪.‬‬ ‫ހައި ޯ‬ ‫ ގާނޫނީ ވަކީލުކަން ދޭނީ ތިން އަހަރަށް‪ ،‬އެ އަށް‬‫ފަހު ހުއްދަ އާ ކުރަން ޖެހޭ‪.‬‬ ‫ކމިޓީ އަށް ރައީސަކާއި ނައިބު‬ ‫ ހިންގާ ޮ‬‫ރައީސަކު އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭ‪.‬‬ ‫ ބިލް ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވާތާ އެއް މަސް ތެރޭގައި‬‫ކމިޓީގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭ‪.‬‬ ‫ހިންގާ ޮ‬ ‫ ވަކީލުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް ބާ‬‫ސސިއޭޝަނަށް ލިބޭ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬ ‫ކމިޓީގެ މެމްބަރަކު‬ ‫ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޮ‬

‫ކޓުތަކަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން‬ ‫ލިބިގެންވެ އެވެ‪ޯ .‬‬ ‫ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން‬

‫ގތުން‪ ،‬ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ‪ 100‬އަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކޓުތަކަށް އޮތް‬ ‫ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ޯ ،‬‬

‫ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއްގެ ވަކީލުން ލިޔުމަކުން ބާ‬

‫އެ ބާރު އަތުލަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭނެ‬

‫ސސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ތިން‬ ‫އެ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބައިކުޅަ ދެ ބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެ މީހަކު ވަކި‬

‫ޝަރުތުތައް‪:‬‬ ‫ އުމުރުން ‪ 21‬އަހަރުވެފައި‪ ،‬ބުއްދަ ސަލާމަތުން‬‫ހުރި ދިވެއްސަކަށްވުން‪.‬‬ ‫ސސިއޭޝަނުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ‬ ‫ ބާ އެ ޯ‬‫ތަނެއްގައި ގާނޫނީ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލް‬ ‫ކުރުން‪.‬‬

‫ވަޑައިގެން ސަލާންކުރައްވަނީ ‪ -‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫‪ -‬ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ވަކީލުން ހުވައި ކުރާނީ‬

‫ގތްތައް ވެސް ބިލްގައި ހިމަނާފައިވެ‬ ‫ވަކި ކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ‬

‫ދިއްފުށީ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ޮކށްދެއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސސިއޭޝަންގެ ހިންގާ‬ ‫މި ބިލްގައިވާ ގޮތުން ބާ އެ ޯ‬ ‫ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް މުސާރައެއް ނުވަތަ އިނާޔަތެއް‬ ‫ވެސް ނުލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ބާ އެސޯސިއޭޝަން‬ ‫ހިންގުމަށް މަޖިލީހުން ބަޖެޓެއް ދޭން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް‬ ‫ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އާ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރާނީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވާ ރައްޔިތުންނަށް‬

‫މި ފެށޭ ހަފުތާގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ގިނަ‬

‫ގާތުން ހިދުމަތް ދީގެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބާރުތަކެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫އެކަމަކު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި‬

‫ސލިހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ގާނޫނަށް ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޗަމްޕާ އާއިލާގެ އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނާއި‬

‫ލާމާރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިދާރީ ދާއިރާތައް‬

‫ސޓާ ގުޅިގެން ކ‪ .‬ދިއްފުށީގައި‬ ‫މީރުފެންފުށި ރި ޯ‬

‫ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ގާއިމްކުރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް‬

‫ބޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް‬ ‫ޔާމީންގެ ދައުރުގައި ޮ‬

‫ކށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް‬ ‫އިފްތިތާހު ޮ‬

‫ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ވިދާޅުވީ ލާމަރުކުޒީ އުސޫލުން ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް‬

‫ކައުންސިލްތަކުގެ ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަނީ‬

‫މަސައްކަތް ކުރާއިރު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެންނަން‬

‫ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ އިސްލާހުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް‬ ‫ވަރަށް އަވަހަށް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫“ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތައް‬

‫ކުރިން ނަމަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް‬ ‫ވެރިރަށުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހަވާލުކޮށްފައި‬ ‫އޮތެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާލޭން ކުނި ނައްތާލުމާއި‬

‫ދިރާސާކުރެވި‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން‪.‬‬

‫މަގުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ވިހާމަރުވާ‬

‫މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން‬

‫ކޑް ބެލެހެއްޓުމާއި މާލޭ ރަށްވެހިންގެ‬ ‫މީހުންގެ ރެ ޯ‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިހްތިޔާރުގެ ތެރެއިން‬

‫ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ‬

‫ކށްލެވެން ހުރި ބާރުތައް މި ހަފްތާ ތެރޭގައި‬ ‫ދޫ ޮ‬

‫އތީ ހައުސިން‬ ‫މަސައްކަތް ވެސް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޮ‬

‫ކށްލާނަން‪ ”،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދޫ ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ އާއި އައްޑޫ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ‬

‫ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ‬ ‫މަންމަ ގެއަށް ވަނީ ވެސް ކުރުސި‬ ‫ކިޔަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެވެސް ނުލަފާ‬ ‫"ތި ވާނީ ހިސާބުގަނޑުގެ ޮ‬ ‫ފުރައިގެ ކުއްޖަކަށް‪ "،‬އަހަރެން ބުނީމެވެ‪" .‬ގޯޅިގަނޑުގެ‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫އަހަރެންނަށް ބުނެވިއްޖެއެވެ‪ .‬ނުގުޅައިފިއްޔާ ކުށްވެރިވާނީ‬

‫އަގުވެއްޓުނީއެވެ‪ .‬ނިކަން އަވަސް ހިނގުމެއްގައި‬

‫ކންމެ ސިފައެއްގައި‬ ‫ނުވާނެކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ތ ބަލަން ރީނާއަށް‬ ‫އަހަންނެވެ‪ .‬ނުގުޅީ ކީއްވެ ޯ‬

‫އަހަރެން ނުކުތީމެވެ‪ .‬އޭރު އެތައް ބަޔެއްގެ ރާޑަރަށް‬

‫ވިޔަސް ރީނާ ބޭނުންވާނީ ކުރިޔަށް ގެންދާށެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް ރީނާ ހަދަނީ އެ‬ ‫ގުޅޭނެއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ރީނާ އަރައިފިއެވެ‪ .‬މީހުން ޗުކުޗުކުލައްވާ އަޑު ވެސް‬

‫ކަހަލަ މަކަރެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނައަށް ވުރެ އަހަރެން‬

‫ގސް އޭނަ ގޮވައިގެން‬ ‫އިވެއެވެ‪ .‬އަހަރެން ރީނާ ގާތަށް ޮ‬

‫ބުނީމެވެ‪" .‬ދެން ހިނގާ ދަމާ! މީ ޑިއުޓީ ގަޑި‪ .‬މާ‬

‫ހުޝިޔާރުވާންޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއް ދުރަށްޖެހިލީމެވެ‪.‬‬ ‫ތަން ޮ‬

‫ގިނައިރަކު ބޭރަކު ނޫޅެވޭނެ‪ .‬ރީނާ ވެސް ދެން ދޭ‬

‫ރީނާ ގުޅި އަދަދެއް ނޭނގެއެވެ‪ .‬ދިހަ ވަރަކަށް‬

‫ތ ހުރީ‪ .‬ވެދާނެ އެހެން ބަޔެއްގަ‬ ‫އަނެއް ފަޅީގަ ނޫން ޯ‬

‫ފަހަރު ގުޅައިފިއްޔާ އަހަރެން ޖަވާބުދެނީ ތިން‬

‫އުޅޭ ކުއްޖަކަށް ވެސް‪ .‬އަޅާނުލައްވާ! އިރުކޮޅަކުން‬

‫ފަހަރުއެވެ‪ .‬ދެތިން އެއްޗެއް ބުނެލައިފައި ބާއްވަނީއެވެ‪.‬‬

‫ހިނގައިދާނެ‪".‬‬

‫ދެ ދުވަސް ވަންދެން އެހެން ހެދުމަށް ފަހު ދިހަ‬

‫މަންމަ ހަމަޔަކަށްއެޅުނެވެ‪ .‬ކުދިކިޔަމުންގޮސް‬

‫ފަހަރުން އެއްފަހަރު އަހަރެން ޖަވާބުދޭން ފެށީމެވެ‪.‬‬

‫"ކިހިނެއްވީ؟" އަހަރެން އެހީމެވެ‪.‬‬ ‫ފނު ނުނަގަނީ ކީއްވެތަ؟" ގިސްލަމުން‬ ‫"ލޯބީ ޯ‬

‫ވެސް ނުގުޅާތި! ރީނާ ބޭނުންތަ އަހަންނާ ދިމާއަށް‬

‫ލބި ބުނީމެއްނު ރުޅިއެއް ނޫނޭ‪".‬‬ ‫ރީނާ އެހިއެވެ‪ޯ " .‬‬ ‫ރުޅިއެއް ނޫނޭ އަހަންނަށް ބުނެވުނީ ކޮންއިރަކު‬ ‫ކންމެވެސް ވާހަކައެއް ހަދައިލީއެވެ‪.‬‬ ‫ހެއްޔެވެ؟ ރީނާ ޮ‬

‫ބަދިގެއަށް ވަނެވެ‪ .‬އަހަރެން ހުރީ ހިނގައިގަންނާނެ‬ ‫ދރާށްޓާ ހަމައަށް އަހަންނަށް‬ ‫ކޮޅެއް ނޭނގިފައެވެ‪ .‬ގޭގެ ޮ‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ދެން ދުވާލަކު އެއްފަހަރަށް‬ ‫އަހަރެން ހީކުރި ޮ‬

‫ކށްފައެވެ‪ .‬އަހަރެން ފެންނައިރަށް‬ ‫ދެވޭނީ ރީނާ ހުރަސް ޮ‬

‫ކށްލައިގެން ހަފުތާއަކު އުޅުނީމެވެ‪ .‬އެއަށް‬ ‫ބަދަލު ޮ‬

‫ކށްލާނެއެވެ‪ .‬ދެން މަންމައަށް ފެންނާނީ މާ‬ ‫ރީނާ ތަތް ޮ‬

‫ފނަށް ޖަވާބުދިނުން ހުއްޓައިލީމެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ފަހު ރީނާގެ ޯ‬

‫ވަރަށް ހިތްދަތި އަޑަކުން ރީނާ ބުންޏެވެ‪" .‬ވަރަށް‬

‫ބިރުވެރި މަންޒަރެކެވެ‪ .‬އެހެވިޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި‪ ،‬ރީނާ‬

‫ކލު އައުން ވެސް ހުއްޓުނެވެ‪.‬‬ ‫ހިސާބުން ރީނާގެ ޯ‬

‫ބަނޑުހައިވެފަ މިހިރީ‪".‬‬

‫އފީހުން ރީނާ ނެރުމުގެ‬ ‫"ހިނގާބަލަ ބޭރަށް‪ޮ ".‬‬ ‫މަގުސަދުގައި އަހަރެން ބުނީމެވެ‪.‬‬ ‫ލބީ! މިއަދު ނުވެސް ކައި މިހިރީ!"‬ ‫" ޯ‬

‫ފެންނަ ހިސާބަށް ދާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަށް ހަމަނޭވާލެވުނެވެ‪ .‬އޭރު އަހަރެން‬

‫އފީހަށް ދާންޖެހެއެވެ‪ .‬ދެން ހަދާނެގޮތެއް‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬

‫ގތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ވެސް‬ ‫ހުރީ ނަފުސާނީ ޮ‬

‫އަހަރެންގެ މައްސަލައެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން‬

‫ނޭނގުނެވެ‪ .‬އަހަރެން ލަސްވެގެން މަސައްކަތަކަށް‬

‫ވަރުބަލިވެފައެވެ‪.‬‬

‫ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟‬

‫ކލު އައުން ހުއްޓުނުތާ ދެވަނަ‬ ‫ރީނާގެ ފޯނު ޯ‬

‫އަޅައިފާނެއެވެ‪ .‬އެ ވަގުތު ނަބީލު ގުޅިއެވެ‪ .‬އޭނަގެ‬

‫ދުވަހެވެ‪ .‬ހަވީރު ހަތަރެއްޖަހާކަންހާއިރެވެ‪ .‬ވަރަށް‬

‫ބައްޕަ ސިޑިން ވެއްޓިގެން ގެއަށް ދާންޖެހިއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫ރގުރާމެއް އެޑިޓުކުރަން އިންދައި‬ ‫ހަމަޖެހިލައިގެން ޕް ޮ‬

‫އަހަރެންގެ ހާސްކަން ރަތްކުލައިން ދިއްލެން ފެށިއެވެ‪.‬‬

‫ދރުގައި ޓަކިޖަހައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫ނަފީސާ ޮ‬

‫އގާތެރިކޮށް އަހަރެން‬ ‫"ސާފުވެއްޖެއްނު ދޯ!" ޯ‬

‫ގެއަށް‪ .‬މާ ގިނައިން އެކި ނަންބަރުތަކަށާ އަހަންނަށް‬

‫ރީނާގެ ޝަކުވާއެއް ނާދެއެވެ‪ .‬ކަންތައް ވަމުންދިޔައީ‬

‫ކންމެ ފަދަ ފިޔަވަޅެއް ވެސް‬ ‫ދަތިވެއްޖެއްޔާ ޮ‬

‫‪13‬‬

‫ރީނާ ނުކައިހުރީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ‬

‫"އާނ ހިނގާ އެއްޗެއް ކަމާ ދޯ!" ސައިކަލަށް‬ ‫އަރަމުން އަހަރެން ބުނީމެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންގެ ޑިއުޓީ ގަޑިއެވެ‪ .‬ނިންމަންޖެހޭ‬

‫މީހުން އެއްޗެހިކިޔާ މަލާމާތްކުރަން؟"‬ ‫ބލުގެ އިޝާރާތުން ރީނާ ނޫނެކޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އަހަރެން ބެލީ ރީނާއަށް ވިސްނެނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ދެން ހިނގާ ދަމާ!" ތެދުވަމުން އަހަރެން‬ ‫ބުނީމެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަމަކު ދެން އަހަރެން ކީއްކުރާނީ މި ގަޑީގަ؟"‬ ‫ރީނާ އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫ރީނާ ކުރާނެ ކަންތައް އެނގޭނީ އަހަންނަށް‬ ‫ހެއްޔެވެ؟ ބޭނުންވަނީ އެހެން ކިޔައިފައި‬ ‫ހަޅޭއްލަވައިގަންނާށެވެ‪.‬‬ ‫"އަނެއްހެން ހަދައިދޭންވީނު‪ "،‬ރީނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރޕްކޮށްލަދީ!"‬ ‫"އަހަރެން ލައިބްރަރީއަށް ޑް ޮ‬ ‫ހަގީގަތުގައި އަހަރެންގެ ސައިކަލަށް ރީނާ‬ ‫އަރުވާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އތެވެ‪ .‬އެ ދަނޑިވަޅު އޮފީހުން‬ ‫ޕްރޮގުރާމެއް ޮ‬

‫އފީހަށް ދާނީ އެ ކަން ވެސް‬ ‫ހިތަށްއެރިއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ނުކުންނާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކށްދީފައެވެ‪ .‬އޭރުން ވެސް އަހަންނަށް ތަންކޮޅެއް‬ ‫ޮ‬

‫ގތް ހުސްވިއެވެ‪ .‬އެ ގަޑީގައި އަހަރެން‬ ‫އަހަންނަށް ޮ‬

‫ވަރުބަލިވެއްޖެ!" ނަފީސާ އެހެން ބުނެލައިފައި‬

‫ގތެއް ނެތީއެވެ‪ .‬ކޮންމެވެސް‬ ‫އެހެންނަމަވެސް އެހެން ޮ‬

‫ހަމަޖެހިލައިގެން އިނދެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫އޮފީހަށް ދާންޖެހޭނެކަން ރީނާއަށް އެނގެއެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ދިޔައީއެވެ‪.‬‬

‫އފީސް މީހުންގެ‬ ‫ތަނަކަށް ވައްދައިގެން ނަމަވެސް ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ނައްޓައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފަހުން ނަބީލު ޮ‬

‫ގޭގައި އުޅޭކަން ވެސް އެނގެއެވެ‪ .‬ދިމާވަންދެން ރީނާ‬ ‫ހުންނާނެއެވެ‪ .‬އެއީ ޔަގީންކަމެކެވެ‪ .‬ގޮތެއް ނެތިގެން‬

‫ފނު ޖައްސަބަލަ! ކުއްޖަކު މިހާރު ގުޅާގުޅާ‬ ‫"ތި ޯ‬

‫އަހަރެންގެ ގައިން ހީވީ ހަކަތަ ހުސްވިހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬އަނެއްކާ ގުޅަންފެށީ ހެއްޔެވެ؟ ފޯނު‬

‫ލޯމަތިން ރީނާ ގެއްލުވައިލަން ޖެހުނީއެވެ‪ .‬އަހަރުމެން‬ ‫އފީސް ކައިރީގައި ހުރި ކެފޭއަކަށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ދިޔައީ ޮ‬

‫"އެކަމަކު މީ ދެން އެންމެ ލާސްޓް ކަންތައް‬ ‫އިނގޭ!" އަހަރެން ހަނދާންކޮށްދިނީމެވެ‪.‬‬ ‫އކޭ!" ވަރަށް ހިތްދަތި ރާގެއްގައި‬ ‫"އާނ ޯ‬

‫ގެއިން ނުކުތީމެވެ‪ .‬އަހަންނަށް މާ ދުރުން ރީނާ‬

‫ފނު އޮތީ ނިވިފައެވެ‪.‬‬ ‫ނަގައިފައި ބަލައިލިއިރު ޯ‬

‫ތަނުން ސޭންޑުވިޗަކާއި‪ ،‬ހެދިކާއާ އޭތިމީތި ކާންދިނީމެވެ‪.‬‬

‫ރީނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު އަސްލު ކިހާ ސޭޑް ދޯ!‬

‫ފެނިއްޖެއެވެ‪ .‬އަރާހަމަވިއިރު ވެސް އޭނަގެ ރުއިމަކަށް‬

‫ފނު ޖެއްސީމެވެ‪ .‬ފޯނު ރަނގަޅަށް ހުޅުވި‬ ‫އަހަރެން ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެން ބިލަން ފައިސާދެއްކީމެވެ‪.‬‬

‫ވރީކުރެވޭނީ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫ގެއަށް ގޮއްސިއްޔާ ހައްތަހާ ޮ‬

‫ބަދަލެއް ނާދެއެވެ‪.‬‬

‫ކލެއް އަންނަން ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫ސިގުނަލު ލިބުމާއެކު ރީނާގެ ޯ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް ބިލަށް ފައިސާދައްކާނީ‬ ‫އެހެން ޮ‬

‫ލައިބްރަރީގަ ދެން އިންނާނީ‪ .‬ކިތަންމެ ލޯންލީ ވިޔަސް‬

‫ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬ދެން ވިސްނައެއް ނުދެވޭނެއެވެ‪ .‬އެއް‬

‫ރީނާއެވެ‪ .‬ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬ބިލަށް ފައިސާދައްކައިގެން‬

‫ނަސީބުގަ ނެތް ކަމެއް ނުވާނެއްނު!"‬

‫ލބީ!" އަހަރެން ފެންނައިރަށް ތަތްކޮށްލައިފައި‬ ‫" ޯ‬ ‫ރީނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަނ ރީނާ!" ސިހިފައި އަހަރެން ބުނީމެވެ‪.‬‬ ‫"ކިހިނެއްވީ؟"‬ ‫ލބިޔާ މީޓްކުރަން އައިސް މިހިރީ‪"،‬‬ ‫" ޯ‬ ‫ހިތްދަތިވެގެން އަރު ބެދެން ކައިރިވެފައިވާ އަޑަކުން‬ ‫ލބި ނުވެސް ނުކުންނަމެއްނު‪ .‬ކިހާ‬ ‫ރީނާ ބުންޏެވެ‪ޯ " .‬‬ ‫ފނެއް ވެސް ނުނަގާ!‬ ‫އިރެއް އަހަރެން ހުންނަތާ! ޯ‬ ‫އފީހަށް ލަސްވެއްޖެއްނު!"‬ ‫މިހާރު ޮ‬ ‫އަހަންނަށް ހީވީ ރަނގަޅަށެވެ‪ .‬ރީނާ އިނީ‬

‫ވާހަކައެއް އެއް ހާސް ފަހަރަކު ނުދެއްކޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަސް އެ ހިސާބުން އެ ކަން ނިންމައިލާނަމެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަކީ ވެސް އިންސާނެކެވެ‪ .‬އެ ކޯލު‬

‫އަހަރެން ހުރީ ފޫހިވެފައެވެ‪ .‬ރުޅިއައިސްފައެވެ‪.‬‬

‫އެ ނިޔަނެތިކަމާއި ނާޒުކުކަން ބަލާބަލާ އަހަރެން‬

‫ފނު ރަނގަބީލުވާން ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫ނުނެގުމުން އޮފީސް ޯ‬

‫އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަދެއްކީ ވިސްނައިދޭ ރާގުގައެވެ‪.‬‬

‫ވަރުބަލިވެއްޖެއެވެ‪ .‬އެއީ އަސްލެއް ނޫނެވެ‪ .‬ރީނާއަކީ‬

‫ކށްލައިގެން އިނީމެވެ‪ .‬ދެން ފެނުނީ‬ ‫އަހަރެން ކެތް ޮ‬ ‫ރިސެޕްޝަނިސްޓު އައިތަނެވެ‪.‬‬

‫"ބުނަން ރީނާ ވާހަކައެއް‪ "،‬އަހަރެން ބުނީމެވެ‪.‬‬

‫އެ ބަހުރުވަ އިވިއިވި އަހަރެން ފޫހިވެއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫އުޅުމެއް ނެތް‪ ،‬މަކަރުގަދަ ކުއްޖެކެވެ‪ .‬އެހެން މީހެއްގެ‬

‫"އަހަރުމެން ދެ މީހުނަކީ ވަރަށް ޚިޔާލު ތަފާތު‬

‫އިހުސާސްތަކާއި‪ ،‬މިނިވަންކަމަކީ ރީނާއަށް އެއްވެސް‬

‫ދެ މީހުން‪ .‬ފުރަތަމަ ވެސް އަހަރެން ބުނީމެއްނު‬

‫މުހިންމު އެއްޗެއް ނޫނެވެ‪ .‬ރީނާގެ އޮންނަނީ އެންމެ‬

‫ސީރިޔަސްއެއް ނުވެވޭނޭ‪ .‬ބުނީމެއްނު ދޯ! އަނެއްކޮޅުން‬

‫އަމާޒެކެވެ‪ .‬އަނެކާ ފަޟީހަތްކޮށްގެން ވިޔަސް‪،‬‬

‫"އޭނ؟" އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ‪" .‬ރޮނީއޭ؟"‬

‫ގތުން އަހަންނަކަށް ނެތް‬ ‫މި ކަންތައް މި ދިމާވި ޮ‬

‫ކށްގެން ނަމަވެސް ތިމާ ބޭނުން ކަންތައް‬ ‫މަޖުބޫރު ޮ‬

‫"އާނ!" ކުރިޔަށް ވުރެ ހާސްވެފައި އަޒްރާ‬

‫"އަމީން!" ހާސްވެފައި އަޒްރާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަމީން‬ ‫ހޯދަން އެބަހުރި ކުއްޖަކު އައިސް‪ .‬އޭނަ އެބަ ރޮއި‪".‬‬

‫ކންޓިނިޔު ކުރެވޭކަށް‪ .‬ތި ރަށު ކުއްޖަކާ އިންނާކަށް‬ ‫ޮ‬

‫ކށް ނިމުނީއެވެ‪ .‬ރީނާޔާ ރައްޓެހިވެގެން‬ ‫ކުރެވެނި ޮ‬

‫ރއި އެ ކުއްޖާ ފަކީރުގެ ދެ ލޯ‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬ރޮއި ޮ‬

‫އަހަރެންގެ ޕޭރަންޓުން ގަބޫލެއް ނުވާނެ‪ .‬މި ވާހަކަ‬

‫އެކަކަށް ވެސް ނޫޅެވެނީ އެހެންވެއެވެ‪ .‬އިތުރަށް‬

‫ލބީ އަވަހަށް ހިނގާ ދާން‪ "،‬ރީނާ‬ ‫" ޯ‬

‫ރަތްވެފަ މިހާރު ހުރީ‪ .‬އަހަރެން ބުނެފިން އެތެރޭގަ‬

‫ވެސް ކުރިން ބުނީމެއްނު‪ .‬ހިނގާ ދެން މި ހިސާބުން‬

‫ރީނާގެ މަޅީގައި ތާށިވާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކަރުނަ ފުހެމުން ބުންޏެވެ‪" .‬މާ ލަސްވެއްޖެއްޔާ‬

‫ދރުކައިރީގަ ހުރެގެން‬ ‫އިށީންނާށޭ‪ .‬ނުވެސް އިށީން‪ޮ .‬‬

‫ނިންމާލަމާ! މައިންބަފައިންގެ ރުހުން ނެތި މި ކަހަލަ‬

‫އަހަރެންގެ ސައިކަލަށް ރީނާ އެރުވިއިރު އަހަރެން‬

‫މަޅިފަތިޖަހައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަޖެހޭނެއްނު! ދަމުންދަމުން އަހަރެން ގެއަށް‬

‫ރނީ‪ .‬ނުވާނެ އެހެން ހަދާކަށް‪.‬‬ ‫ހަމަ ގިސްލަގިސްލާފަ ޮ‬

‫ކަންކަމެއް ނުކުރެވޭނެ‪ .‬ކިތަންމެ ކުރަން ބޭނުންވިޔަސް‬

‫ހިތުން އަހަންނަށް ރީނާ ދަސްވެއްޖެއެވެ‪ .‬އޭނަޔަކަށް‬

‫ރޕްކޮށްލާ އިނގޭ!"‬ ‫ޑް ޮ‬

‫ދޭބަލަ!"‬

‫އތީ ރީނާ ކުރި ކަންތައް‪ .‬ރާބުއިމާ‪،‬‬ ‫ނުކުރެވޭނެ‪ .‬ދެން ޮ‬

‫ދެން އަހަންނަކަށް ލަނޑެއްނުދެވޭނެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭރު‬

‫"އުހުނއުހުނ!" އަހަރެން އިންކާރުކުރީމެވެ‪.‬‬

‫"އެކަމަކު މަ ކީއްތަކުރީ؟" އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ‪.‬‬

‫ރިސޯޓަށް ދިޔުމާ އަހަންނަކަށް ހަމަ ހަޖަމެއް ނުވާނެ‪.‬‬

‫ވެސް އަހަރެންގެ ކަރަށް މަޅިއެއް މެހި‪ ،‬ބެދެމުންދާކަމެއް‬

‫"ޑްރޮޕްކުރާކަށް ނެތް ޓައިމެއް‪ .‬ފަހުން ގުޅާނަން‪ .‬ދެން‬

‫"އަހަންނަށްތަ އެނގެނީ؟" އަޒްރާ ބުންޏެވެ‪" .‬ދެން‬

‫ދ މި ބުނާ އެއްޗެއް؟ އެހެންވެ‬ ‫އެބަ އަންޑަސްޓޭންޑްވޭ ޯ‬

‫އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ‪.‬‬

‫ނުރޮއި ދޭ ގެއަށް!"‬ ‫އަހަރެން ސައިކަލަށް އަރައިގެން އޮފީހާ ދިމާއަށް‬ ‫މިސްރާބުޖެހީމެވެ‪ .‬ދިޔައިރު ވެސް ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬ރީނާ‬ ‫ހދީއެވެ‪ .‬ފަހުން ގުޅާނަމޭ‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް ކޮޅެއް ޯ‬

‫އތް މީޓިންނެއް ވެސް‪ .‬މިނިސްޓަރު‬ ‫ދޭބަލަ! މިއަދު އެބަ ޮ‬

‫ދެން ހިނގާ ދެ މީހުން ވެސް ރީތި ގޮތުގަ މި ކަން‬

‫ވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ މިހާރު‪ .‬ދެން ދޭބަލަ!"‬

‫ނިންމާލަމާ ދޯ!"‬

‫އަހަންނަކަށް ނީނދެވުނެވެ‪ .‬މިނިސްޓަރާ ހަމައަށް‬ ‫އފީހުގައި އަހަރެންގެ‬ ‫މައްސަލަ ތިލަވެއްޖެއްޔާ ޮ‬

‫ރީނާ ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ‪ .‬ބަލަހައްޓައިގެން‬ ‫ލބީގެ ވާފަށް ކަނޑާލަން އޭނަ ބޭނުން‬ ‫އިންނަނީއެވެ‪ޯ .‬‬

‫ނުނިމޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫އޭޑީއެޗްޑީ ނެ ްތ‬ ‫ކުދިންނަށް ވެސް‬ ‫ބޭސްދީފާނެ ސަބަބެއް‬

‫ހޫނުގަދަވުމުން ނަފްސާނީ ގެއްލުންތައް ލިބޭ‬ ‫"އޮސްޓްރޭލިއާގައި‪ ،‬ވަޒީފާއެއް ނުލިބުމުން ކުރާ‬

‫އާދަޔާޚިލާފު ގަދަ ހޫނުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަން‬ ‫ކށް‪ ،‬ވަޒީފާއެއް‬ ‫ޖެހުމުން ސިކުނޑި އަށް އަސަރު ޮ‬

‫އަސަރާ އެއްވަރުގެ ގެއްލުމެއް‪ ،‬ހޫނުގަދަ ދުވަސްތަކުގައި‬

‫ގިނަވުމުގެ އިތުރުން ހީޓް ވޭވްގެ މުއްދަތު ދިގުވެ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ހޫނުގަދަވި ވަރަކަށް‬ ‫އެހެން ގައުމުތަކެކޭ ވެސް އެއް ޮ‬

‫ހޫނުގަދަވާ މިންވަރު ވެސް ދަނީ މައްޗަށެވެ‪.‬‬

‫ސުއިސައިޑް އިތުރުވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ޔކަމަށް ބުރޫއަރާ މިންވަރާ‬ ‫ނުލިބިގެން ނަފްސާނީ ދުޅަހެ ޮ‬

‫މުޅި އާބާދީ އަށް ލިބޭ އަދި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން‬

‫އެއްވަރަކަށް‪ ،‬ނަފްސާނީ ގެއްލުންތައް ލިބޭ ކަމަށް‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި ބާއްވަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ދީގެން ޮ‬

‫ގތުން އަސަރުތަކެއް ކުރާ ކަމެއް‬ ‫އެނގުނަސް‪ ،‬ނަފްސާނީ ޮ‬

‫އޮސްޓްރޭލިއަން ކެޕިޓަލް ޓެރިޓަރީ އާއި ޓެސްމޭނިއާ އިން‬

‫އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދިރާސާވެރިންތަކެއް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވޭ‪ "،‬ކަރުދާހުގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެހާ ބޮޑަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެ އެވެ‪ .‬އެކަން ބެލުމަށް‬

‫ދިރާސާވެރިންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ދިމާ އިދިކޮޅެވެ؛ ފިނި‬

‫ދިރާސާވެރިން ވަނީ މޫސުމާ ބެހޭ ބިއުރޯގެ ވޭތުވެދިޔަ‬

‫ގަދަވި ވަރަކަށް ސުއިސައިޑް ވެސް މައްޗަށް ދެ އެވެ‪.‬‬

‫ރފެސަރު ހެލެން ބެރީ‬ ‫ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސިޑްނީގެ ޕް ޮ‬

‫އސްޓްރޭލިއާ އާއި ދަ‬ ‫މެޑިކަލް ޖާނަލް އޮފް ޮ‬

‫ހީޓް ވޭވްތަކުގެ ޖިސްމާނީ ގެއްލުންތައް ފަސޭހަ އިން‬

‫އެކަމަކު ފިނި ސްޓޭޓްތަކެއް ކަމަށްވާ‬

‫ކށްފައިވާ ކަރުދާހެއް ބުނާ ގޮތުން‪،‬‬ ‫ލެންސެޓްގައި ޝާއިއު ޮ‬

‫ވިދާޅުވިގޮތުގައި ހޫނު ގަދަވި ވަރަކަށް ނަފްސާނީ ހާލަތު‬

‫‪ 10‬އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެން‪ ،‬ކޮންމެ‬

‫ގތުގައި ފަހަރުގައި އެއިން ދޭހަވަނީ ގަދަ‬ ‫ބެރީ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މޫސުމީ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ހޫނުވަމުންދާ‬

‫ގޯސްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސްޓޭޓަކާއި ސަރަހައްދެއްގެ ފިނިހޫނުމިން އެންމެ މައްޗަށް‬

‫ހޫނުގެ އިތުރުން ގަދަ ފިނީގައި އުޅެން ޖެހުމަކީ ވެސް‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ދުވަސްތަކުގައި‬ ‫ދިޔަ މިންވަރު ޯ‬

‫ގތުން ތަހައްމަލްކުރެވޭ ވަރު ކަމަކަށް‬ ‫މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ޮ‬ ‫ނުވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ އާއި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ދަށަށް ދިޔުން‬

‫ގތުން ކުރިމަތިވާ އެންމެ‬ ‫އޮސްޓްރޭލިއާގައި ގުދުރަތީ ޮ‬

‫އަދި އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމާ ދެމެދު ގުޅުމެއްވާ ކަން‬

‫ބޑު ގެއްލުމަކީ ހީޓް ވޭވްތަކެވެ‪ .‬އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ‬ ‫ޮ‬

‫އަމިއްލަ އަށް މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ބެލި‬

‫ހދީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ‪.‬‬ ‫ސައިންސްވެރިން މި ޯ‬

‫ސަބަބުން‪ ،‬އެފަދަ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްތައް އަންނަލެއް‬

‫ގތުގައި ނަތީޖާ ދެއްކީ‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬ޕްރޮފެސަރު ބެރީ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހަ އެތިކޮޅަށް ވުރެ ގިނައިން‬ ‫ޗިޕްސް ނުކާން ލަފައެއް‬ ‫ޕޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން އޮންނަން‬ ‫ފްރައިސް ޯ‬

‫ގތުގައި އެމެރިކާ މީހުން ފްރައިސްއާ‬ ‫ވިދާޅުވެފައިވާ ޮ‬

‫ކޅު ކަމަށް ހާވަޑް ޔުނިވަސީޓީގެ‬ ‫ޖެހޭނީ ހަ އެތި ޮ‬

‫ދުރުކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި ޕްރޮފެސަރުގެ‬

‫ޕްރޮފެސަރަކު ވިދާޅުވުމާ އެކު‪ ،‬އިންޓަނެޓުގައި އެތައް‬

‫ވާހަކަ އަށް އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަކީ އޭގެ ހެއްކެކެވެ‪.‬‬

‫ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗިޕްސް ކާ ގިނަ މީހުންނަށް އެންމެ ހަ‬

‫ޓްވީޓްކުރި ބައެއް މީހުން ބުނިގޮތުގައި އެންމެ ހަ‬ ‫މޔައެކެވެ‪ .‬އެންމެ އެތިކޮޅެއް‬ ‫ފްރައިސް ކާން އުޅޭނީ ޮ‬

‫ކޅަކުން ނުފުދޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހާވަޑްގެ‬ ‫އެތި ޮ‬

‫ވެސް ނުކެއުން އެ އަށް ވުރެ މާ ހިތަށް ފަސޭހަ‬

‫ނިއުޓްރިޝަން ޑިޕާޓްމެންޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ‬

‫ކަމަށާއި އެންމެ ހަ ފްރައިސް ގެނައުމަކީ އަމިއްލަ‬

‫ޕްރޮފެސަރު އެރިކް ރިމް ވިދާޅުވަނީ އެއްފަހަރާ ހަ‬

‫ނަފްސަށް ދެވޭ "އަނިޔާއެއް" ކަމަށް އެކަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފްރައިސް އަށް ވުރެ ގިނައިން ކެއުން ރަނގަޅު ނޫން‬ ‫ޔކް ޓައިމްސްގެ އާޓިކަލްއެއްގައި‪،‬‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނިއު ޯ‬ ‫ބންތަކެއް"ގެ ގޮތުގައި‬ ‫ފްރައިސްއަކީ "ސްޓާޗް ޮ‬

‫އެކަމަކު ސިއްހީ މާހިރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި‬ ‫ޑރ‪ .‬ރިމް އެ ދައްކަވަނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެކެވެ‪.‬‬ ‫ރފެސަރުގެ ނަސޭހަތް ބިނާކުރެއްވީ‪ ،‬އިޓަލީގެ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ރފެސަރު ވިދާޅުވީ ފުރާނަ އަށް‬ ‫ސިފަކުރައްވަމުން ޕް ޮ‬

‫ދިރާސާވެރިންތަކެއް ދާދި ފަހުން "ދި އެމެރިކަން ޖާނަލް‬

‫ނުރައްކާވާ ފަދަ ހިތުގެ ބަލިތަކާ ކުރިމަތިލާން ބޭނުން‬

‫އޮފް ކްލިނިކަލް ނިއުޓްރިޝަން"ގައި ޝާއިއުކުރެއްވި‬

‫ކޅު ކާލުމަށް ފަހު ސެލެޑެއް ކާލުން‬ ‫ނޫނިއްޔާ ހަ އެތި ޮ‬

‫ދިރާސާއަކަށެވެ‪ .‬އެ ދިރާސާ އިން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫ބުއްދިވެރި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕޝަނެއްގެ ސައިޒަކީ ‪ 15-12‬ކަމަށް‬ ‫ފްރައިސް ޯ‬

‫އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފްރައިސް ނުކާ މީހުންގެ އުމުރު‪،‬‬ ‫ފްރައިސް ކާ މީހުންނަށް ވުރެ ހަ މަސް ދުވަސް‬

‫އެމެރިކާގެ އެގްރިކަލްޗާ ޑިޕާޓްމެންޓުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިގެވެ‪ .‬އަދި ހަފްތާއަކު ދޭއް ނުވަތަ ތިން ފަހަރު‬

‫ޕޝަންތަކުގައި‬ ‫އެކަމަކު ގިނަ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ދޭ ޯ‬

‫ފްރައިސް ކާ މީހުންނަށް ހަކުރުބައްޔާއި އޮބީސިޓީގެ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 55‬ފްރައިސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔކް ޓައިމްސް އަށް‬ ‫ޑރ‪ .‬ރިމްސް ނިއު ޯ‬

‫ހޅިތަކުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ‬ ‫އިތުރުން ހިތާއި ލޭ ޮ‬ ‫ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ޗައިނާ އަށް ކަނޑުއަޑީގެ‬ ‫ރޭލު ވިއުގައެއް‬ ‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތެރޭގައި ކަމަކަށް ގެއްލިފައި ހުރުމާއި އިރުޝާދުތަކަށް‬ ‫އަމަލުކުރަން އުނދަގޫވުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް‬ ‫ދިރާސާގައި އިސް ޮ‬

‫ކްލާހުގައި ދެން ތިބޭ ކުދިންނަށް ވުރެ އުމުރު‬

‫ގތުގައި ސްކޫލުގެ‬ ‫ޕްރޮފެސަރު ޓިމޮތީ ލޭޓަން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހަގު ނަމަ އެ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި އޭޑީއެޗްޑީ ހުރި‬

‫ފުރަތަމަ އަހަރުތަކުގައި ކްލާސްމޭޓުންނަށް ވުރެ ހަގު‬

‫ކަމަށް ބަލައި ބޭސް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް‬

‫އެތަކެއް ކުދިންގެ އޭޑީއެޗްޑީ ހުރި ކަމަށް ގޯސްކޮށް‬

‫އެމެރިކާގެ ދިރާސާއަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ނިންމައި ދޭން ނުޖެހޭ ބޭސްތަކެއް ދޭކަން މި‬

‫ދަރިން ސްކޫލަށް ވައްދާ އުމުރާ މެދު ވިސްނާލަން‬

‫ހޯދުންތަކުން އެނގެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެފަދަ ކުދިންގެ‬

‫މައިންބަފައިންނަށް ބާރުއަޅާ ހޯދުމެކެވެ‪.‬‬

‫ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ކްލާހުގައި ތިބޭ އެހެން ކުދިންނަށް‬

‫ހާވަޑް މެޑިކަލް ސްކޫލުގެ ދިރާސާވެރިން "ދަ‬ ‫އފް މެޑިސިން"ގައި‬ ‫ނިއު އިންގްލެންޑް ޖާނަލް ޮ‬

‫ނުކުރެވުންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭޑީއެޗްޑީ އަށް ދޭ ބޭހަކީ ރައްކާތެރި އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ނަގާ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ‬

‫އެކަމަކު އެ ބޭހުގެ ސައިޑް އިފެކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 1‬ކަމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ‬

‫ނުކެވުމާއި ނިދަން އުނދަވޫން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެ‬

‫ސްޓޭޓްތަކުގެ ކުދިންނަށެވެ‪ .‬ދިރާސާ އިން އެނގުނު‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާގެ އަލީގައި ރިސާޗަރުންގެ ނަސޭހަތަކީ‬

‫ޑކްޓަރުން ނިންމުމުގެ‬ ‫އޭޑީއެޗްޑީ ހުރި ކަމަށް ޮ‬

‫ކްލާސް ތެރޭގައި އުމުރު ތަފާތު އެހެން ކުދިންނާ‬

‫ފުރުސަތު‪ ،‬ސެޕްޓެމްބަރުގައި އުފަންވެފައިވާ ކުދިންނަށް‬

‫ކށްގެން އޭޑީއެޗްޑީ ހުރި ކަމަށް‬ ‫ގތަށް ބިނާ ޮ‬ ‫އަޅާކިޔޭ ޮ‬

‫ވުރެ ‪ 34‬ޕަސެންޓް ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫އޭޑީއެޗްޑީ ނުވަތަ އެޓެންޝަން ޑެފިސިޓް‬

‫ނުނިންމުމެވެ‪.‬‬ ‫މި ދިރާސާ ހެދުމުގެ ޚިޔާލު އައީ ދިރާސާ ޓީމުގައި‬

‫އޑާއަކީ ސިކުނޑީގެ‬ ‫ހައިޕައެކްޓިވިޓީ ޑިސް ޯ‬

‫ހިމެނުނު މީހެއްގެ ދަރިފުޅާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވުނު‬

‫މަސައްކަތްތަކަށް އަސަރު ފޯރުވާ ހާލަތެކެވެ‪ .‬އޭޑީއެޗްޑީ‬

‫ވާހަކައެއްގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން‬

‫ހުންނަ ފިރިހެން ކުދިންނަށް އާއްމު ގޮތެއްގައި ވާ‬

‫ވިސްނަމުން ގެންދިޔައީ އެ ކުއްޖާ ހަގުކަމުން‪ ،‬ސްކޫލަށް‬

‫ބޑަށް ހަލަނިވުމާއި ސަމާލުކަން ނުދެވުމެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތަކީ މާ ޮ‬

‫ނުވައްދާ އެއް އަހަރު މަޑުކޮށްލާނީތޯ އެވެ‪.‬‬

‫އަންހެންކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ އަލާމާތްތަކުގެ‬

‫ފުރަތަމަ ‪3‬ޑީ ޕްރިންޓެޑް ސައިކަލު ދައްކާލައިފި‬

‫ދށީ ކުދިން ކުރާ ގޮތަށް ކަންކަން‬ ‫ވުރެ ޅަ ވުމުން ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ދިރާސާގައި ބަލާފައި ވަނީ‬ ‫ޝާއިއު ޮ‬

‫އގަސްޓް މަހު އުފަންވެފައިވާ ކުދިންގެ‬ ‫ގޮތުގައި ޯ‬

‫"ނޭރާ" ގެ ނަން ދީފައިވާ ‪3‬ޑ ޕްރިންޓެޑް ސައިކަލް‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަހަރެމެން ބޭނުން ކުރާ އަސާސީ ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ބޑެތި ބަދަލުތައް މިހާރު‬ ‫އެއްޗިއްސަށް ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޮ‬ ‫އަންނަނީ ހީނުކުރާ ކަހަލަ މިންވަރަކަށެވެ‪ .‬ޔަގީނުން‬

‫ކށް ފެންނަނީ ހޮލީވުޑްގެ‬ ‫ކަހަލަ އުފެއްދުންތައް އާންމު ޮ‬

‫ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސައިކަލެކެވެ‪ .‬މީގެ ބައިތައް ‪3‬ޑީކޮށްފައި‬

‫ގތުން އަލަށް ދައްކައިލި ‪3‬ޑީ‬ ‫ފިލްމުތަކުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ހުރީ ފިއުޒްޑް ފިލަމެންޓް ފެބްރިކޭޝަން (އެފްއެފްއެފް)‬

‫ޕްރިންޓެޑް ސައިކަލު "ނޭރާ" އަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމު‬

‫ރސެސްއިންނެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬

‫"ބްލޭޑް ރަނާ" އިން ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ ޒާތުގެ‬ ‫ސައިކަލެކެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ މީގެ‬

‫އފްކަން ގަދަ "ސްޓައިލިޝް" އަދި‬ ‫އެހެންވެ މިއީ ޮ‬ ‫ޒުވާނުން ވަރަށް ގަޔާވާނެ އުފެއްދުމަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި ވަނީ ބިގްރެޕްގެ އިސް ދެ‬ ‫"ނޭރާ" ފަރުމާ ޮ‬

‫ބާވަތްތަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫"ނޭރާ" ގެ ހާއްސަ ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި އެއާލެސް‬ ‫ނލޮޖީ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓަޔަރާއި‪ ،‬އެމްބެޑެޑް ސެންސަ ޓެކް ޮ‬ ‫ބިގްރެޕުން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ ސައިކަލް އުފެއްދުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތަށް ލިބުނު އާ ކުރިއެރުމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު "ނޭރާ"‬ ‫ވުޖޫދަށް ގެންނަން ހަރަދުވިރާއި މި ޒާތުގެ ސައިކަލް‬

‫ލބި ކުރާ މީހުން އުފާވާނެ‬ ‫ވެސް މިއީ ސައިކަލްތަކަށް ޯ‬

‫ސައިކަލެއް ދުއްވައިލުމުގެ ނަސީބު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް‬

‫ކ މެޓިއާ އާއި މެކްޒިމިލަން‬ ‫އުފެއްދުންތެރިން ކަމަށްވާ މާ ޯ‬

‫ކށް ބާޒާރަށް އަންނާނެ އިރެއް އަދި ހާމައެއް‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ހަބަރެކެވެ‪.‬‬

‫ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ސައިކަލް‬ ‫ސެޑްލެކް އެވެެ‪ .‬އެ މީހުން ބުނި ޮ‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ‪3‬ޑީ ޕްރިންޓެޑް އީ‪-‬ސައިކަލް‬

‫ޖަރުމަންގެ ކުންފުނި ބިގްރެޕުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ‬

‫މިހާރު މި ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން މި‬

‫ކށް އަދި ވަރަށް ޗާލުކޮށް‬ ‫"ނޭރާ" އަކީ ލޮލަށް ފަސޭހަ ޮ‬

‫ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާނީ ބާޒާރުން މި ވަގުތު ލިބެން ނެތް‬ ‫ކށްގެން ތައްޔާރު ކުރި‬ ‫އަދި ސީދާ "ނޭރާ" އަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫ޗައިނާގައި ގާއިމްކުރާ ކަނޑުއަޑީގެ ފުރަތަމަ ރޭލު‬ ‫ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގަ ގާއިމު ކުރަން އެ ގައުމުގެ‬ ‫ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށާއި ދަތުރުފަތުރުގެ‬

‫ސްޓަޑީތަކެއް ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަލަށް ގާއިމްކުރާ ރޭލު ވިއުގައާ އެކު މިހާރު‬ ‫ހިދުމަތަށް ބޭނުން ކުރާ ވިއުގައާ ގުޅައިލުމުން‬ ‫ފަސޭހަކަމާ އެކު ޒެޖިއާންގެ ވެރިރަށް ހަންގްޒޫ އާއި‬

‫ހދުމުގެ ގޮތުން ޒެޗިޖިއަން‬ ‫އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަން ޯ‬

‫ޒޝަންއާ ދެމެދުގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޮޑު ލުޔެއް އަންނާނެ‬ ‫ޯ‬

‫ރވިންސްގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ދޭތެރޭގެ ދަތުރުތަކަށް މިހާރު ބަހެއްގައި‬

‫މަޝްރޫއެކެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ ‪ 4.5‬ގަޑިއިރު ނަގާ އިރު‪ ،‬ސައިކަލެއް ނުވަތަ‬

‫ގތުން ޗައިނާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ‪77‬‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ޔންގް‪-‬ޒޫ ރެއިލްވޭ ޕްލޭނުގެ ދަށުން ރޭލު‬ ‫ކިލޯމީޓަރު ޮ‬ ‫ލމީޓަރުގެ ޓްރެކެއް‬ ‫ދަތުރު ކުރުމަށް އަލަށް ‪ 70.92‬ކި ޯ‬ ‫ގާއިމު ކުރާއިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން ‪ 16.2‬ކިލޯމީޓަރުގެ‬ ‫ޓްރެކް ހުންނާނީ ކަނޑުޑީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި މަޝްރޫއު އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރީ‬

‫ކާރެއްގައި ދަރުތު ކުރާ ނަމަ ‪ 2.5‬ގަޑިއިރު ނަގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އަލަށް ގާއިމްކުރާ ވިއުގައާ އެކު ދަތުރުގެ‬ ‫ދިގުމިން އެންމެ ‪ 80‬މިނިޓަށް ކުޑަވެގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާ ސަރުކާރުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ‪ 3.6‬ބިލިއަން‬ ‫ކށްފައިވާ އިރު‪ ،‬އަންނަ‬ ‫ޑޮލަރު ހަރަދު ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ޮ‬ ‫ކޅު މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް‬ ‫އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬

‫މީގެ ‪ 13‬އަހަރު ކުރިން ‪ 2005‬ގައި ކަމަށް ވިޔަސް‪،‬‬

‫ރޖެކްޓް ނިމުމަކަށް އަންނާނީ‬ ‫ފަށާނެ އެވެ‪ .‬އަދި މުޅި ޕް ޮ‬

‫ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ އަށް ފެހި ސިގްނަލް‬

‫‪ 2025‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިނުމުގެ ކުރިން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފީސިބިލިޓީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް‬ ‫ކައިވެނިކޮށްފި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ޒޭން މާލިކްގެ އަލްބަމް މި‬ ‫މަހުގެ ‪ 14‬ގައި ނެރެނީ‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން‬

‫ކޑްސްގެ ލޭބަލާ އެކު ނެރޭ "އިކާރަސް ފޯލް" ގައި‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކްގެ ދެވަނަ ސޯލޯ އަލްބަމް‬

‫ޖުމްލަ ‪ 27‬ލަވަ ހިމަނާފައިވާ އިރު‪ ،‬އަލްބަމް ރިލީޒް‬

‫"އިކާރަސް ފޯލް" މި މަހުގެ ‪ 14‬ވަނަ ދުވަހު ނެރޭ‬

‫ކުރަން މިހާރު ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް‬

‫ގތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޒޭން ވަނީ އަލްބަމްގެ ޓްރެކްތަކުގެ ތެރެއިން އާ ލަވައެއް‬

‫މި އަލްބަމް ފޭނުންނަށް ދޫކޮށްލާކަން ‪ 25‬އަހަރުގެ‬ ‫ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 29‬ގައި ހިއްސާކޮށްފައި‬ ‫ވަނީ އާ އަލްބަމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫އަނެއްކާވެސް އިއްވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ "ރެއިންބެރީ"‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ކުރިން ވަނީ "ލެޓް މީ"‪" ،‬އެންޓަޓައިނާ"‪،‬‬

‫ކަމަށް ބުނެފައިވާތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް‬

‫"ސަވާ ޑީސެލް"‪" ،‬ޓޫ މަޗް"‪" ،‬ފިންގާޒް" އަދި "ނޯ‬

‫ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ނ ލައިޓް" ވެސް އިއްވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކެންޑްލް‪ޯ ،‬‬

‫ފލް" އަށް ޕްރި‪-‬އޯޑަ ކުރުމުގެ‬ ‫"އިކާރަސް ޯ‬ ‫ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އަލްބަމް ރިލީޒް ނުކުރެވި‬ ‫ޒޭން ބުނި ޮ‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކު ވެސް އޭނާ އަށް‬ ‫ލަސްވެގެން ދިޔައީ ޮ‬ ‫އާ ލަވައެއް ހަދައިލަން އާ ހިޔާލެއް އައިސް‪ ،‬އެ‬

‫ފލް" ގެ ޓްރެކްތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫"އިކާރަސް ޯ‬ ‫‪ 2016‬ގައި ޒޭން ނެރުނު ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް‬ ‫އފް މައިން" ގެ ފަހުން އޭނާ ނެރުނު ގިނަ‬ ‫"މައިންޑް ޮ‬ ‫ސިންގަލްތަކެއް ވެސް ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޑެލް ޖިޖީ ހަޑީޑްއާ ލޯބީގެ‬ ‫އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަން ވަގުތު ނެތުމުންނެވެ‪ ،‬އެހެންވެ‬

‫ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ޒޭންއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ‬

‫ކށްލާ އިރު‪ ،‬ފޭނުން ގަޔާވާ‬ ‫އަލްބަމް އެހުންތެރިންނަށް ދޫ ޮ‬

‫ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ‬

‫ކަހަލަ ހުރިހާ ރަހަތަކެއްގެ ލަވަތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް‬

‫މެމްބަރެކެވެ‪ .‬އެ ބޭންޑް ‪ 2015‬ގައި އުވާލައި‪،‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ސޯލޯ‬

‫އފް އެމެރިކާ (އާރްސީއޭ)‬ ‫އ ކޯޕަރޭޝަން ޮ‬ ‫ރޭޑި ޯ‬

‫އާޓިސްޓުންގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކްޓަރު ރާޖްޕަލް ޔާދަވް‬ ‫ތިން މަހަށް ޖަލަށް‬

‫ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދައުވަތު ދީގެން ރިސެޕްޝަންތަކެއް ވެސް ބާއްވަން‬ ‫ގތުން މުޅި ބޮލީވުޑަށް ދައުވަތު‬ ‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ދީގެން ބާއްވާ ހަފުލާއެއް މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި‬

‫އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ‬

‫އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ‪/‬އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް‬ ‫އިއްޔެ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖދުޕޫރުގެ އުމައިދު ބަވަންގައި‬ ‫އިންޑިއާގެ ޯ‬ ‫ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފުލާގައި ދެ ތަރިން ކައިވެނި ކުރީ‬

‫ޕްރިޔަންކާ‪ ،36 ،‬އާއި ނިކް‪ ،26 ،‬މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ލބީގެ ގޮތުން ގުޅުމަށް‬ ‫މެޓް ގާލާ އިވެންޓުން ދިމާވެ‪ޯ ،‬‬ ‫ފަހު އެންގޭޖްވީ ޕްރިޔަންކާގެ ‪ 36‬ވަނަ އުފަން ދުވަހާ‬ ‫ކށް މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލަންޑަނުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިމާ ޮ‬

‫ކްރިސްޓިއަންގެ އާދާކާދަތަކާ އެއްގޮތަށެވެ‪ .‬ކައިވެނީގެ‬

‫ނަމަވެސް ދެ ތަރިންގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީކޮށް‬

‫ހަފުލާގައި ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ބޭނުން ކުރީ ރާލްފް‬

‫އިއުލާން ކުރީ އޮގަސްޓް ‪ 18‬ވަނަ ދުވަހު މުމްބާއީގައި‬

‫ކށްފައިވާ ހެދުންތަކެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިއަދު‬ ‫ލޯރެންގެ ފަރުމާ ޮ‬

‫ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާއެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ކައިވެނީގެ‬ ‫އަދި ހިންދޫންގެ އާދަކާދަތަކާ އެއް ޮ‬ ‫ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނިކްއާ ކައިވެނިކުރި އިރު‪ ،‬ޕްރިޔަންކާ އަންނަނީ ދެ‬ ‫ސއިކުރި ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމު‬ ‫ޮ‬ ‫އަހަރު ފަހުން އޭނާ‬

‫ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ދެ ތަރިންގެ އާއިލާގެ ގިނަ‬

‫"ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ މަސައްކަތް ވެސް‬

‫ބަޔަކު ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬އަދި ކައިވެންޏާ ގުޅިގެން ދެ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭނާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހިންދީ‬

‫ބލީވުޑުން މިހާރު އަންނަނީ‬ ‫ތަރިންނަށް ހޮލީވުޑާއި ޮ‬

‫ފިލްމަކީ ‪ 2016‬ގައި ރިލީޒް ކުރި "ޖެއި ގަންގާޖަލް"‬

‫ތަހުނިޔާގެ މެސެޖް ވެސް ފޮނުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ކައިވެނީގެ ހަފުލާގެ ރަސްމީ ފޮޓޯތަކެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭބީސީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" އިން‬

‫އަދި އާންމެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ގޮތުން ކައިވެނީގެ‬

‫ކށް‪ ،‬މިހާރު ހުޅަނގުގައި ނުފޫޒު ގަދަ‬ ‫ހޮލީވުޑަށް ހިޖުރަ ޮ‬

‫ފޮޓޯތައް އާންމު ކުރާނީ މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު‬

‫ބަތަލާއަކަށް ވެފައިވާ ޕްރިޔަންކާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް‬ ‫ހލީވުޑްގެ ފިލްމަކުންނެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ފެނިގެން ދާނީ ވެސް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ކައިވެނީގެ މުނާސަބަތުގައި‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާގައި ވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް‬

‫ރާޖްޕަލް ޔާދާވް‪ :‬އޭނާ އަށް ވަނީ ތިން މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި‪.‬‬

‫އަންނަ ފެބްރުއަރީ ‪ 14‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ "އިޒިންޓް‬ ‫އިޓް ރޮމޭންޓިކް" އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ކުންފުންޏަކުން‬ ‫ފިލްމެއް ހަދަން ލޯނެއްގެ ޮ‬ ‫ރޑް ރުޕީސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް‬ ‫ނެގި ‪ 5‬ކް ޯ‬ ‫ކމެޑީ އެކްޓަރު‬ ‫ނުދެއްކި މައްސަލާގައި ބޮލީވުޑްގެ ޮ‬

‫ދަރިއަކު ލިބުނު އެކްޓަރު ތިން މަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު‬ ‫ކުރާނީ ދިއްލީގެ ތިހާރު ޖަލުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަތާ ޕަތާ ލާޕަތާ" އަކީ ރާޖްޕަލް ޑައިރެކްޓް‬

‫ރާޖްޕަލް ޔާދަވް ތިން މަހަށް ލާން ހުކުރު ދުވަހު ދިއްލީ‬

‫ރލެއް ވެސް ކުޅުނު‬ ‫ކުރުމުގެ އިތުރަށް މުހިއްމު ޯ‬

‫ކޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހައި ޯ‬

‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬އޭގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި އަޝުތޯޝް ރާނާ‪،‬‬

‫ފަނޑިޔާރު ރަޖީވް ސަހާއީ އިއްވި ހުކުމުގައި‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ ‪ 47‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު ‪ 2012‬ގައި‬ ‫ޑައިރެކްޓްކުރި އަލަތު ފިލްމު "އަތާ ޕަތާ ލާޕަތާ"‬ ‫ހަދަން އޭނާގެ ކުންފުނި ޝުރީ ނޯރަންގް ގޯދަވަރީ‬ ‫އެންޓަޓައިންމަންޓުން ‪ 2010‬ގައި ދިއްލީގެ ކުންފުންޏެއް‬

‫ވިޖޭ ރާޒް‪ ،‬އާސްރާނީ‪ ،‬ކުރީގެ އެކްޓަރު ދާރާ ސިންގް‬ ‫އމް ޕޫރީ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ޯ‬ ‫"އަތާ ޕަތާ ލާޕަތާ" ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫ނޮވެމްބަރު‪ 2012 ،2 ،‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާޖްޕަލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ޖުޅުވާ‬

‫ރޖެކްޓްސް އިން ‪ 5‬ކްރޯޑް‬ ‫ކަމަށްވާ މުރުލީ ޕް ޮ‬

‫‪" ،"2‬ބޫލް ބުލައްޔާ"‪" ،‬މޭނޭ ޕިޔާރު ކިޔު ކިޔާ" އަދި‬

‫ލނެއް ނަގައި‪ ،‬އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް‬ ‫ރުޕީސްގެ ޯ‬

‫"ކައްޓާ މީޓާ" ފަދަ އެތައް ފިލްމެއް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އތް ފިލްމަކީ އަންނަ އަހަރުގެ‬ ‫އޭނާގެ ކުރިއަށް ޮ‬

‫މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރާޖްޕަލްގެ މައްޗަށް‬

‫ކމެޑީ ފިލްމު‬ ‫ފެބުރުއަރީ ‪ 22‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ ޮ‬

‫މަދަނީ ދައުވާއެއް ކުރަން މުރުލީ ޕްރޮޖެކްޓުން ކޯޓަށް‬

‫"ޓޯޓަލް‪ ،‬ދަމާލް" އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ‬

‫މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ‪ 2013‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި އަނިލް ކަޕޫރު‪ ،‬މަދޫރީ ޑިކްސިޓް އަދި އަޖޭ‬

‫ޓބަރު މަހު ތިން ވަނަ އަންހެން‬ ‫މިދިޔަ އޮކް ޯ‬

‫ދޭވްގަން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪18‬‬

‫ޯޖ ޖް ބު ޝް ާއ އި އަނ ބި ކަނ ބަ ލު ން ބާ ަބ ރާ ޖެ ނު އަ ރީ ‪ 1960 ،1‬ގަ އި‬ ‫ނަ ގާ ަފ އި ވާ ފޮ ޓޯ އެ އް‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ބުޝް އަވަހާރަވެއްޖެ‬ ‫ވޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬އިރާގު ސިފައިން‬ ‫ޮ‬ ‫ކުވޭތު ހިފުމުން ‪ 1990‬ގައި "ސަހަރާގެ ތޫފާން"ގެ‬

‫ކުވޭތުގައި ތިއްބެވެ‪.‬‬ ‫އިރާގު ސިފައިން ‪ 1990‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ނަމުގައި ‪ 1991‬ގައި ހަނގުރާމަ ފަށައި ސައްދާމް‬

‫ކުވޭތަށް އެރުން ސިފަ ކުރައްވާ ބުޝް ވިދާޅުވެފައި‬

‫ހއްދަވައިފަ އެވެ‪ .‬ބުޝްގެ‬ ‫ކްލިންޓަން ކާމިޔާބު ޯ‬

‫ވަނީ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ‬

‫މަގްބޫލްކަމުގެ ރޭޓިން ‪ 90‬ޕަސެންޓުގައި ހުރި‬

‫ރިޕަބްލިކަން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ދާޚިލީ ބައެއް ކަންކަމަށް އިހްމާލްވުމުގެ‬

‫ހުސެން ބަލިކުރެއްވި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް‬

‫ނންނާނެ" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ "މި އުދުވާން ދެމި ޯ‬

‫ބުޝް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކލިޝަނެއް އުފައްދާ‬ ‫ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ‪ 32‬ގައުމުގެ ޯ‬

‫ބޑު ހަނގުރާމައިގައި‬ ‫ބުޝް އަކީ ދެ ވަނަ ޮ‬

‫ބޑު އޮޕަރޭޝަނެއް‬ ‫އިރާގު ސިފައިން ކުވޭތުން ބޭލުމުގެ ޮ‬

‫އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ޕައިލެޓެކެވެ‪ .‬ސިޔާސީ ދާއިރާ‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ބުޝް އާއި ކްލިންޓަން ރާއްޖެ‬

‫އަށް ނިސްބަތްވާ ވަރުގަދަ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އެމެރިކާ‬

‫ފެށި އެވެ‪" .‬ސަހަރާގެ ތޫފާން" ގައި އެމެރިކާގެ‬

‫އަށް ‪ 1964‬ވަނަ އަހަރު ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން‬

‫ވަޑައިގެން އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 2001 ،11‬ގައި އަލްގައިދާ‬

‫ތުހުމަތު ކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުޝް ވަނީ ‪ 2004‬ވަނަ އަހަރު އޭޝިއާގެ‬

‫އަށް ދިން އިރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ޖޯޖް ޑަބްލިޔު‪.‬‬

‫‪ 425،000‬ސިފައިންނާއި ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުގެ‬

‫ބުޝްގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވީ އުމުރުން ‪ 94‬އަހަރުގަ‬

‫‪ 118،000‬ސިފައިން ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬ބާރަ އަހަރު‬

‫އަނބިކަނބަލުން ބާބަރާ ބުޝް އަވަހާރަވިތާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން އެ މަސައްކަތް ނިންމީ ބުޝްގެ ދަރިކަލުން‬

‫ހަފުތާއެއް ފަހުން‪ ،‬މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ބުޝް ވަނީ‬

‫ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމުގައި‬

‫ޑަބްލިއު‪ .‬ބުޝް އެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި‬ ‫އިންފެކްޝަނެއްގައި ޮ‬

‫ވެސް ބުޝް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫އޕަރޭޝަން ސަހަރާގެ ތޫފާން‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ‬ ‫ޖޯޖް ބުޝް އެންމެ ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް ރޮނަލްޑް ރޭގަންގެ‬

‫ކުވޭތު މިނިވަންކުރަން އިރާގާ ދެކޮޅަށް ކުރި‬

‫ސަރުކާރުގައި ނައިބް ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ދައުރު‬

‫އެމަނިކުފާނަކީ ތެލުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ‪.‬‬

‫ގައުމުތަކަށް އެރި ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ފަންޑް‬ ‫ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކްލިންޓަނާ އެކު މަސައްކަތް‬

‫އަބްދުލް ގައްޔޫމްއާ ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬މީގެ‬ ‫އިތުރުން ހެއިޓީ އަށް ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު އައި‬

‫ކށްގެން ފަރުވާ ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެޑްމިޓް ޮ‬ ‫ދެހާސް އެއް ވަނަ އަހަރު ބުޝް އަށް ވަނީ‬

‫ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ވަނީ ބުޝް އަށް އެމެރިކާގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ‬

‫ހަނގުރާމައިންނެވެ‪ .‬އީރާނާއި އިރާގާ ދެމެދު ‪1980‬ގެ‬

‫ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ‪ 41‬ވަނަ‬

‫ޖޖް ޑަބްލިއު‪ .‬ބުޝް އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް‬ ‫ދަރިކަލުން ޯ‬

‫އފް ފްރީޑަމް" އަރުވައިފަ‬ ‫ޝަރަފް ކަމަށްވާ "މެޑަލް ޮ‬

‫އަހަރުތަކުގައި ހިނގި ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ މާ ގިނަ‬

‫ގތުގައި ބުޝް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ‬ ‫ރައީސްގެ ޮ‬

‫ވަޑައިގަތުމުގެ ޝަރަފް ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހެއް ނުވެ‪ ،‬އިރާގު ސިފައިން‪ ،‬އޮގަސްޓް ‪1990 ،2‬‬

‫‪ 1989‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ‪ 1992‬ވަނަ‬

‫ކުރިން އެ ޝަރަފް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ޖޯން‬

‫ގައި ކުވޭތު ހިފި އެވެ‪ .‬އަދި ހަތް މަސް ވަންދެން‬

‫އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ބުޝްގެ މައްޗަށް ވަނީ ބިލް‬

‫އެޑަމްސް އަށެވެ‪ .‬ބުޝްގެ ދަރިކަލުން ޖެބް ބުޝް‬

‫ފުލުހުންގެ ދެ އޮފިސަރުން ެގ‬ ‫މަރާ އެކު ލަންކާ އަށް ޝޮކެއް‬ ‫ބ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬ލަންކާގައި ކުރިން‬ ‫ކޮލަމް ޯ‬ ‫ހަނގުރާމަ ހިންގި ސަރަހައްދެއްގެ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގައި‬

‫އންނަ ބަޓިކަލޯގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުރުގައި ޮ‬ ‫ބޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ‬ ‫ލަންކާގެ އެންމެ ޮ‬

‫އފިސަރެއްގެ ގަޔަށް‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ދެ ޮ‬

‫ޔޫއެންޕީން ބުނެފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ދެ އޮފިސަރުން‬

‫ޝކެއް ލިބިއްޖެ‬ ‫ޮ‬ ‫ބަޑިޖަހައި މަރާލުމުން ގައުމަށް ބޮޑު‬

‫މަރާލާފައި ވަނީ ގައުމުގައި މިހާރު ހިނގާ ސިޔާސީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގސް ކުރަން ކަމަށް ބެލެވޭ‬ ‫ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރަށް ޯ‬ ‫މަރާލި ދެ ފުލުހުން ވަނީ ފުރަގަހަށް ދެ އަތް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ލަންކާގައި ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެފައި‬

‫ބލަށް ބަޑި ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މީހުންގެ‬ ‫ބަނދެ‪ޮ ،‬‬

‫ވަނީ އޮކްޓޯބަރު ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު ބޮޑު ވަޒީރުގެ‬

‫އަތުގައި ހުރި ހަތިޔާރުތައް ވަނީ އަތުލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް‬

‫މިކަންކުރި ބަޔަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތެއް އަދި‬

‫‪ 17‬އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކުރި‬ ‫އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމާ‬

‫ނޭނގެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ ދިހަ‬

‫ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ ރުހުން ރާޖަޕަކްސާ‬

‫ވަރަކަށް އަހަރާ ކައިރިވެފައިވާ އިރު އެ ސަރަހައްދު‬

‫އަށް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ޕާލަމެންޓުން މިހާރު ވަނީ‬

‫އފިސަރުން މަރާލާފައި ވަނީ‬ ‫އތީ އަމާންކޮށެވެ‪ .‬ދެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ރާޖަޕަކްސާ އާއި މިނިސްޓަރުންނަށް ޚަރަދު ކުރުން‬

‫ކޮލަމްބޯގެ އިރުން ‪ 300‬ކިލޯ މީޓަރު (‪ 187‬މޭލު)‬

‫ހުއްޓާލަން ފާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬އިންޑިއާގެ‬ ‫މުމްބާއީގައި ‪ 17‬އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި‬

‫ކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަންހެން މީހާ ބުނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ދެ ދައްތަ‬

‫ކުރި ‪ 20‬އަހަރުގެ އަންހެނަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި‬

‫އިން ތިބޭ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭން އެކެއްގެ އުމުރަކީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫‪ 20‬އަހަރު ކަމަށާއި އެނެއް ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ ‪18‬‬ ‫އަންހެން މީހާ އާއި އެ މީހުންގެ ފަސް މަހުގެ‬

‫ދަރިފުޅު ބަންދުގައި ތިބޭތާ މިހާރު ދެ ހަފުތާވެއްޖެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަންހެން މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ފިރިހެން‬

‫އަހަރު ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަށް ‪17‬‬ ‫އަހަރު ވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ކައިވެނި ކުރެވޭ‬ ‫އިންޑިއާގައި ގާނޫނީ ޮ‬

‫ކުއްޖާގެ މަންމަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ‬

‫ގތުގައި ފިރިހެނުންނަށް އޮންނަނީ ‪18‬‬ ‫އުމުރެއްގެ ޮ‬

‫ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އަންހެން މީހާ ބުނެފައި ވަނީ އެ ދެ‬

‫އަހަރެވެ‪ .‬އަދި އަންހެނުންނަށް ‪ 21‬އަހަރެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫މީހުން ކައިވެނި ކުރީ އެކަކު އަނެކަކު ރުހުމުގައި‬

‫އަންހެން މީހާ ވެސް ޅަ އުމުރުގައި ކައިވެނި ކުރި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަކީ ޅަ ކުއްޖެއް‬

‫މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫ފްރީޑަމް އޮ ްފ‬ ‫ޕެރިސް އެވޯޑް‬ ‫ސޫކީ އަތުން‬ ‫ނަގަނީ‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪20‬‬

‫މިޝޭލް އޮބާމާގެ ފޮތަށް ‪ 15‬ދުވަހު ތެރޭ ވިޔަފާރީގެ ރެކޯޑެއް‬

‫ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ‬ ‫ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް އަރުވާފައިވާ "ފްރީޑަމް‬ ‫ވޑް އަތުލަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޮފް ޕެރިސް" އެ ޯ‬ ‫ޕެރިހުގެ މޭޔަރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ ސޫކީގެ‬ ‫ކިބައިން އެ ޝަރަފް ނަގަން ނިންމީ މިއަންމާގެ‬ ‫ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން‬ ‫ކޅަށް އެކަމަނާ‬ ‫އަނިޔާވެރިވަމުން ދިޔަ އިރު އެކަމާ ދެ ޮ‬

‫މި ޝޭ ްލ އޮ ބާ މާ ގެ ފޮ ތަ ކީ މި ހާ ރު އެ ން މެ ގި ނަ ގަ އު ުމ ތަ ކު ގަ ިއ ވި ކޭ ފޮ ތް‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ގެ ޓީ އި ޭމ ޖަ ސް‬

‫ބަހެއް ވިދާޅުވެފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬ސޫކީގެ އެވޯޑް‬ ‫އަތުލުން ފައިނަލް ކުރާނީ މި މަހު މެދުތެރޭގައި ބާއްވާ‬ ‫ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހދާފައިވާ ސޫކީ‬ ‫ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ޯ‬ ‫އަށް މީގެ ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކުން އަރުވާފައިވާ‬ ‫ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑްތައް ވެސް ވަނީ އަތުލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕާއި‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި ކެނޭޑިއަން ޮ‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތް‪ ،‬ފްރާންސް‪ ،‬ޖަރުމަން‪ ،‬ކޮރެއާ‬

‫އެވެ‪ .‬ފޮތުގައި މިޝޭލް ވަނީ ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ‬

‫ވޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬އެމެރިކާގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އބާމާގެ ހަޔާތުގެ‬ ‫ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މިޝޭލް ޮ‬

‫އަދި ސައުތު އެފްރިކާގައި ވެސް އެންމެ ވިކޭ ފޮތެވެ‪.‬‬

‫މާލިއާ އާއި ސާޝާ ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އިން ވިޓްރޯ‬

‫ފތް "ބިކަމިން" ނެރުނުތާ ‪15‬‬ ‫މައްޗަށް ލިޔުއްވި ޮ‬

‫ފތް ހިމެނިފައި ވަނީ މި‬ ‫އެހެންކަމުން މިޝޭލްގެ ޮ‬

‫ފާޓިލައިޒޭޝަން (އައިވީއެފް) ހަދައިގެން ކަމަށް‬

‫ކޑެއް ހަދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަސްތެރޭ ވިޔަފާރީގެ ރެ ޯ‬

‫ފތްތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ ހިނގާ‬ ‫އަހަރު ނެރުނު ޮ‬

‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެންޕީޑީ ބުކްސްކޭން ޑޭޓާ އިން ދައްކާފައިވާ‬ ‫ފތުގެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކޮޕީ‬ ‫އޮތުގައި އެ ޮ‬

‫ފޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ފތުގައި ވަނީ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އެކު‬ ‫ޮ‬

‫އުމުރުފުޅުން ‪ 54‬އަހަރުގެ މިޝޭލް ވަނީ‬ ‫އެކަމަނާގެ އާއިލާ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލީތީ‬

‫އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ‬

‫މިހާތަނަށް ވަނީ އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާގައި ވިކިފަ‬

‫މިޝޭލް ހޭދަކުރެއްވި ދުވަސްތަކާއި އެކަމަނާގެ‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ދުވަހަކު ވެސް މައާފް‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ބެހޭ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ އެމްބަސެޑާ އޮފް‬

‫ފތް ޕަބްލިކްޝް ކުރި ޕެންގުއިން ރެންޑަމް‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ގިނަ ވާހަކަތަކާއި ވައިޓްހައުސްގައި‬

‫ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވޑް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންޝަންސް އެ ޯ‬

‫ހައުސް އިން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ އޮސްޓްރޭލިއާ‪،‬‬

‫ހޭދަކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގެ ވާހަކަތައް ހިމަނައިފަ‬

‫ލަންކާގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ސިރިސޭނާ‬ ‫މުހިންމު ނިންމެވުމެއް ނިންމަވަނީ‬

‫ބ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )2‬ބޮޑު ވަޒީރު‬ ‫ކޮލަމް ޯ‬ ‫ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ‬ ‫މިހާރު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ‬ ‫ގޮތުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު މުހިންމު ނިންމެވުމެއް‬ ‫ނިންމަވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ‬ ‫ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓަމިލް ނޭޝަނަލް އެލަޔަންސް (ޓީއެންއޭ)‬ ‫ގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ‬ ‫ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އާ ބޮޑު ވަޒީރާ‬ ‫ގތުން ބުދަ ދުވަހު ޕާލަމެންޓަށް އެމަނިކުފާން‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬ ‫ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނަގާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް‬ ‫ވޯޓެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ސިރިސޭނާ ވަނީ ޓީއެންއޭގެ‬ ‫މެންބަރުންގެ އިތުރުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް‬ ‫ފްރަންޓުގެ ލީޑަރުންނާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ބޮޑު‬ ‫ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް މި މަހު ‪5‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅުމަށް‪ .‬އަދި އެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ‬ ‫ގަބޫލް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‪ "،‬ޓީއެންއޭގެ‬ ‫ޕާލަމެންޓް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ އެސް‪ .‬ސިވަމޮހަން‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާޖަޕަކްސާގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ‬ ‫ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ‬ ‫ވޓު ނަގައިފަ އެވެ‪ .‬ޕާލަމެންޓުން މިހާރު‬ ‫ޯ‬ ‫ވަނީ ރާޖަޕަކްސާ އާއި ލަންކާ ސަރުކާރުގެ‬ ‫މިނިސްޓަރުންނަށް ޚަރަދު ކުރުން ހުއްޓާލައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ސިރިސޭނާ ވަނީ އޮކްޓޯބަރު ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫މަގާމުން ދުރުކުރި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދެން‬ ‫ބޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ގެންނާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ‬ ‫ޮ‬

‫ރަ އީ ސް ސި ރި ސޭ ނާ އާ އި ރާ ޖަ ޕަ ކް ސާ މަ ޝް ަވ ރާ ކު ރަ އް ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪21‬‬

‫ކިރަން‪ :‬ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ޗެމްޕިއަން‬ ‫ގުޅުނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ދެ ވަނަ‬

‫މޅު ކުޅުމަކީ ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ‬ ‫ދެކޮޅަށް އޭނާ ދެއްކި ޮ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން‪.‬‬ ‫ވެސް އެއް ފެންވަރެއްގައި ޮ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބާ އެކު ދިރާގު ދިވެހި‬ ‫ޓީސީ ސް ޯ‬ ‫ޕްރިމިއާ ކާމިޔާބުކުރުމާ އެކު އެ ޓީމުގެ ނޭޕާލް‬

‫ފަހަރަށް ގެންނަން ޓީސީން ނިންމީ މި ފަހަރުގެ ދިވެހި‬

‫ފނުވާލި ނުރައްކާތެރި‬ ‫މެޗެކެވެ‪ .‬އެ މެޗުގައި ނިއު އިން ޮ‬

‫މޅު ކުޅުމާ އެކު‬ ‫އަހަރެން ހައިރާނެއް ނުވޭ އޭނަގެ ޮ‬

‫ޝން އަށް މިވަނީ ހާއްސަ‬ ‫ގޯލްކީޕަރު ކިރަން ޝެމް ޮ‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޓީސީ ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ‪ .‬މި‬

‫ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ކިރަން ވަނީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫(މިނެރްވާ) އަށް އައި ލީގު ލިބުނީމަ‪ .‬އެއީ ހަގީގަތުގައި‬

‫ޝަރަފެއް ލިބިފަ އެވެ‪ .‬މިނެރްވާ ޕަންޖާބާ އެކު‬

‫ގލުގައި އޭގެ ކުރިން ތިން ކީޕަރުން‬ ‫އަހަރު ޓީސީގެ ޯ‬

‫އިންޑިއާގެ އައި‪-‬ލީގު ވެސް މި އަހަރު ކާމިޔާބުކުރި‬

‫ކުޅުނެވެ‪ .‬އެއީ ރާއްޖޭގެ ދެ ކީޕަރުން ކަމަށްވާ އިފްރާހް‬

‫"ކިރަން އަކީ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު‬

‫ކންމެ ޓީމަކަށް ކުޅެވޭނެ‬ ‫ކިރަން އަކީ އޭޝިއާގެ ޮ‬

‫ކީޕަރެއް‪ .‬ޓީސީ އަށް އޭނަގެ ތަޖުރިބާ އާއި ގޭމް‬

‫ކީޕަރެއް‪ "،‬މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ‬

‫ކިރަން މިވަނީ އެއް އަހަރު ތެރޭ‪ ،‬ދެކުނު އޭޝިއާގެ‬

‫އަރީފް (އިފްރާ) އާއި އިބްރާހިމް ނަދީމް (ރިކޫ)ގެ‬

‫ރީޑިން ސްކިލްސް ވަރަށް މުހިއްމު‪ .‬އަނެއްކޮޅުން‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން‬ ‫ފައިނަލުގައި ރާއްޖެއާ ދެ ޮ‬

‫އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން ޑިމިޓްރީ އަސްނިން އެވެ‪ .‬އަސްނިންގެ އަތަށް‬

‫އޭނަ އަކީ ޓީސީއާ ވަރަށް ގުޅޭ ވެސް ކީޕަރެއް‪.‬‬

‫އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބާލް ގޯޕާލް‬

‫ކށް ރަނގަޅެއް ނުވުމުން‬ ‫ލިބުނު އަނިޔާއިން އޭނާ އެއް ޮ‬

‫ދަނޑުމަތީގައި ވެސް އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓީސީން އޭނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމި އެވެ‪.‬‬

‫ފެނިގެންދޭ‪ "،‬ލީގުގެ މެޗަކަށް ފަހު ކިރަންއާ ބެހޭގޮތުން‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ޓީސީއާ ގުޅުނު ކިރަން މި އަހަރު‬ ‫ފުރަތަމަ ފެނުނީ އިންޑިއާގެ މިނެރްވާ ޕަންޖާބުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިނެރްވާ އަށް ކުޅެދިން އަށް މެޗުގައި ވެސް ކިރަން‬

‫ނޭޕާލް ގައުމީ ޓީމުގެ އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރުގެ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫ވަނީ ޮ‬

‫މަގާމު ފުރަމުން އަންނަ ކިރަން ވަނީ ލީގު‬

‫ކޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޓީސީގެ ޯ‬ ‫މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ނޭޕާލް ގައުމީ‬

‫ކިރަން އަކީ ފާއިތުވި ތިން އަހަރަށް ބަލާއިރު‬ ‫މޅު ކީޕަރުގެ މަގާމު ހޯދި ބިދޭސީ ދެ‬ ‫ލީގުގެ އެންމެ ޮ‬ ‫ވަނަ ކީޕަރެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ލީގުގެ‬

‫ޓީމުން އައި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި އަންނަ‬

‫ހދައިދިނުމުގައި މުހިއްމު‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ އަށް ޯ‬

‫ގޕާލް މަހާރަޖަން‬ ‫ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިން ކޯޗު ބާލް ޯ‬

‫ހދީ ކްލަބް އީގަލްސް‬ ‫އެންމެ މޮޅު ކީޕަރުގެ މަގާމު ޯ‬

‫އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް މުހިއްމު‬ ‫ދައުރެއް އަދާ ޮ‬

‫ކންމެ ޓީމަކަށް‬ ‫ދެކޭގޮތުގައި ކިރަން އަކީ އޭޝިއާގެ ޮ‬

‫އަށް ކުޅޭ ސްރީލަންކާގެ ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ އެވެ‪.‬‬

‫ހދައިދިނުމުގައި ކިރަންގެ ދައުރު ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އުމުރުން ‪ 28‬އަހަރުގެ ކިރަން އަލުން ޓީސީއާ‬

‫މޅު ކުޅުން ފާހަގަކުރަން‬ ‫މެޗުތަކުގައި އޭނާ ދެއްކި ޮ‬ ‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާ‬

‫ވެސް ކުޅެވޭ ފެންވަރުގެ މޮޅު ކީޕަރެކެވެ‪.‬‬ ‫"ކިރަން އަންނަނީ އޭނާ ކުޅޭ ކޮންމެ ޓީމެއްގައި‬

‫ދެކުނު އޭޝިއާ ޔޫތު ބެޑްމިންޓަން ފައިނަލަށް ރާއް ޖޭ ގެ ދެބެން‬ ‫ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ‬ ‫‪ 21‬އަހަރުން ދަށުގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ވިމެން‬

‫ސޑް އަތުންނެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ބަލިވީ އިންޑިއާގެ މަލްވި ބެން ޯ‬ ‫ސެޓުތައް ގެންދިޔައީ ‪ 14-21 ،09-21‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ދެބެން‬

‫ނަބީހާ އާއި ނަބާހާގެ އިތުރުން މި ފަހަރު މި‬

‫ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާ‬

‫މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ނިބާލް‬

‫ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަހުމަދާއި މުހައްމަދު އާކިފް‪ ،‬މުހައްމަދު ރަފާހު އަދި‬

‫އތް މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ޮ‬ ‫ކުޅެގެން ނަބީހާ އާއި ނަބާހާގެ ޕެއާ ބަލިވިއިރު‪،‬‬

‫މާޝާ ރަޝީދު އެވެ‪.‬‬ ‫ސާކް ޖޫނިއާ މުބާރާތުގެ އިތުރުން މި މަހު‬

‫ފައިނަލުގައި ކުޅެ ރިހި މެޑަލް ހާސިލްކުރުން‬

‫ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އިތުރު ދެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރާނެ‬

‫ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަނަށް ބޮޑު‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ނޭޕާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް އާއި‬

‫ކުރިއެރުމަކަށެވެ‪ .‬އެއީ ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި އޯޕަން‬

‫ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު މި‬

‫އިވެންޓަކުން ބެޑްމިންޓަނުގައި ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު‬

‫މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭން ވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް‬

‫ފުރަތަމަ މެޑަލް ކަމަށްވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ނަބާހާ އާއި‬

‫އންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން‬ ‫އަންނަ އަހަރު ޮ‬

‫ހދީ މިއަދު ކުޅުނު ސެމީގައި‬ ‫ނަބީހާގެ ޕެއާ ޖާގަ ޯ‬

‫އއައިޖީ) އިން ރާއްޖެ އަށް‬ ‫އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައި ޯ‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ރޭޝްމާ އަކްތަރު އާއި އުރްނީ‬

‫ބެޑްމިންޓަނުން ރަން މެޑެއްޔެއް ގެނައުމަށް ޓާގެޓް‬

‫މޅުވެގެންނެވެ‪ .‬ނަބީހާ އާއި‬ ‫އަކްތަރުގެ ޕެއާ އަތުން ޮ‬

‫ކަނޑައަޅައިގެން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން‬

‫ނަބާހާގެ ޕެއާ ސެޓުތައް ގެންދިޔައީ ‪15-21 ،14-21‬‬

‫މލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) އިން އަންނަނީ ގިނަ‬ ‫އޮފް ޯ‬

‫އިންނެވެ‪ .‬މާދަމާ ކުޅޭ ފައިނަލުގައި ނަބީހާ އާއި ނަބާހާ‬

‫ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ‬

‫ނުކުންނާނީ އިންޑިއާގެ ޕެއާ އެއް ކަމަށްވާ ޕޫރްވާ ބާވޭ‬

‫ސސިއޭޝަނުން‬ ‫މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ އެ ޯ‬

‫އާއި ތަނީޝާ ކްރާސްތޯއާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬

‫އަންނަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ނަބާހާ‬ ‫ވަނީ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ސެމީގައި އޭނާ‬ ‫ކުޅެ‪ ،‬ލޯ މެޑަލް ހާސިލް ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރުކޮށްދޭން ބޭރުގެ ގިނަ‬ ‫މުބާރާތްތަކެއްގައި ވާދަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ނަބީހާ އާއި‬ ‫ނަބާހާ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪22‬‬

‫ޓީސީ އިތުރަ ްށ‬ ‫ފުރިހަމަކޮށްދިނީ‬ ‫ދަގަނޑޭ‪ :‬ނިޒާމްބެ‬ ‫ހދަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން‬ ‫ކާމިޔާބު ޯ‬ ‫ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގައި ޓީމަށް އިތުރު‬

‫އަށް ‪ 22‬ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ޓީސީން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި‬

‫ފަހު ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަންކަން ‪ 2014‬ވަނަ‬

‫ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ‬ ‫ކށް ހަރަދުކުރި ކްލަބް ގޮތުގައި ޓީސީ އޮތީ‪.‬‬ ‫ކުޑަ ޮ‬

‫ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިނީ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)‬

‫ހޯދި ފުރަތަމަ ކާމިޔާބީ އެވެ‪ .‬ޓީސީން ޕްރިމިއާ‬

‫އފް ކާމިޔާބުކޮށް‬ ‫އަހަރު ހޯދައި ރެލިގޭޝަން ޕްލޭ ޮ‬

‫ދގަކަށް ވެސް ވުން އެކަށީގެންވޭ‪ .‬މި‬ ‫ފަހަރުގައި މިއީ ޮ‬

‫ކޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޯ‬

‫ލީގަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރިއިރު ދަގަނޑޭ ގެނައީ އޭނާގެ‬

‫ޓީސީން ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި‬

‫ބޑު ހަރަދުކުރި ޓީމުތައް ވެސް އެބައޮތް‪.‬‬ ‫އަށް ވުރެ މާ ޮ‬

‫ކުރީގެ ކްލަބް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މުސާރަ ނުދޭތީ‬

‫ވާދަކުރަން ފެށިފަހުން އެ ޓީމުން އައީ އެއް‬

‫ހަގީގަތުގައި މީގެ އިން ދައްކުވައިދޭ އެއްޗަކީ ހުސް‬

‫ކުޅުންތެރިޔާ ދަގަނޑޭ ‪ 2001‬ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރު‬

‫އތް އެއްބަސްވުން‬ ‫އޭނާ އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައި ޮ‬

‫ފެންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމު ފުރަތަމަ‬

‫ފަށައި އޭނާ ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު އަހަރުތަކުގައި މިހާތަނަށް‬

‫އުވާލުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފެށި ފަހުން ތިން މުބާރާތެއް‬

‫ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ‬

‫ބޭއްވި ދިވެހި ލީގުގެ ‪ 16‬މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ‪ 13‬ތަށި‬ ‫ހޯދީ އޭނާ ކުޅޭ ޓީމުތަކެވެ‪ .‬ޓީސީއާ އެކު މި ފަހަރު‬

‫ބޅަ ތާރީހުގައި މިހާ‬ ‫ނިޒާމްބެ ބުނީ ރާއްޖޭގެ ފުޓް ޯ‬ ‫ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޓީމަކުން ލީގު ހޯދާފައި‬

‫ލީގު ހޯދާ ދަގަނޑޭ އަށް މި ވަނީ ތާރީހީ ރެކޯޑެއް‬

‫މޅެތި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ވާނީ އެ އިރެއްގައި ކުޅޭ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ތަފާތު ފަސް‬ ‫ވެސް ހާސިލް ޮ‬

‫ގެނެސްގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޓީސީން ވިސްނީ ޓީމަށް‬

‫ޓީމެއްގައި ހުރެ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫ހދުމަށް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މަދުވާ ބައި ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން އޭނާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރީ ވެލެންސިއާ‪،‬‬ ‫ނިއު‪ ،‬ވީބީ އަދި މާޒިޔާއާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫"ޓީސީ ފެށުނީއްސުރެން ދެ ވަނައިގައި ކޮންމެ‬

‫ފައިސާ ނޫންކަން މުހިއްމީ‪ "،‬ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ޓީސީން ހަމަގައިމު ވެސް ދެ ވަނަ ލިބުނަސް‬

‫ފިޔަވައި ހުރިހާ މުބާރާތެއްގެ ދެ ވަނަ ހޯދީ އެ‬

‫މާޔޫސްވެގެން ދާކަށެއް ނުޖެހޭނެ‪ .‬އަދި ޓީސީގެ‬

‫ޓީމުންނެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި އޮތް‬

‫އުމުރުން ވަރަށް ޅަ މި ޅަފަތުގައި މި ކާމިޔާބު ލިބުމަކީ‬

‫ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީސީން މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް ވެސް ނުކުތީ‬ ‫ވަކި ޓާގެޓްތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން ކަމަށާއި ލީގު‬ ‫ޗެމްޕިއަން ކަމަކީ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން‬

‫ކްލަބް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު‬ ‫ފިޔަވަޅެއް‪".‬‬ ‫އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓައި ޓީސީ މި ގޮތަށް‬ ‫ބޑު ސިއްރަކީ ޓީސީގެ‬ ‫ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އެންމެ ޮ‬

‫އަހަރަކު ހިފަހައްޓަމުން އައިސް މި އަހަރު ހަމައެކަނި‬

‫ބނަހެއް ކަމަށް ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުނެފަ‬ ‫ލިބިގެންދިޔަ ޯ‬

‫މެނޭޖްމަންޓުން ކުޅުންތެރިންނާ މެދު ބަހައްޓާ ގާތްކަން‬

‫އެ މަދުވާއެތި އެ އިންގްރީޑިއަންޓްސް އިތުރުކޮށްލެވުނީ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ޓީސީން މި ކާމިޔާބު ހޯދީ ނިސްބަތުން ކުޑަ‬

‫ކަމަށް ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކްރެޑިޓެއް ހައްގުވާ‬ ‫އުފުލާލިއިރު‪ ،‬އޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫އެއީ އަލީ އަޝްފާގު‪ .‬އޭނާގެ އެޑިޝަންއާ އެއްކޮށޭ‬

‫ބަޖެޓެއްގައި ކަން ވެސް ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ދަގަނޑޭ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ޓީސީ‬

‫ބުނެލަންޖެހޭނީ ޓީމު ކާމިޔާބު މި ހޯދީ‪ "،‬ރޭގެ މެޗަށް‬

‫ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އައްޑަނަ ޓީސީން‬

‫"ހަގީގަތަށް ބުނާކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ލިބިފައި ހުރި‬

‫ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނު "ހަރަކާތްތެރިކުރަން" ކައުންސިލް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަނީ‬ ‫ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ‬ ‫ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ‬ ‫ކަމަށާއި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މި އަހަރުގެ‬

‫އެސޯސިއޭޝަނަކަށް ވެސް މަދުވެގެން ‪500،000‬ރ‪.‬‬

‫އެ މަސައްކަތްތައް މި އަހަރު ނިންމާލެވުމާ އެކު‪،‬‬

‫ކުރުމަށް ދިން އެންމެ ފަހުގެ މުއްދަތު މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ދޭން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބްތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ‬

‫ނޮވެމްބަރު ‪ 20‬ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި‬

‫ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫އެކަމަކު އަދިވެސް ބައެއް ދަތިތައް ހުރުމާ އެކު‬

‫ކމިޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ޮ‬

‫ނިޔަލަށް ނިންމައި ކްލަބްތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް އިތުރަށް‬

‫އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ އެ ކައުންސިލުން‬

‫ގތްތަކާ މެދު އަންނަ އަހަރު ފުޅާ‬ ‫ހަރުދަނާކުރާނެ ޮ‬

‫ޕލިސީއެއް ވެސް އެކުލަވާލާފައިވާނެ‬ ‫ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ ޮ‬

‫ދާއިރާއެއްގައި ވިސްނައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް‬

‫ޕލިސީއާ އެއްގޮތަށް‬ ‫ކަމަށާއި އެކަމަކު އާ ސަރުކާރުގެ ޮ‬

‫ތިއްބަވާ މެމްބަރުންނަކީ ތަފާތު ވަޒީފާތަކުގައި އުޅުއްވާ‬

‫ޕޓްސް ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫ސް ޯ‬

‫އެ އަލުން މުރާޖައާކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޭފުޅުން ކަމަށާއި މަސައްކަތްކުރެއްވީ ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަސްލުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި‬ ‫ބައިވެރިވެވިގެން ނުވާނެ‪ .‬އެކަމަކު ކޮމިޝަނާ އޮފް‬

‫ހިލޭ ސާބަހަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ފުލް ޓައިމްކޮށް‬

‫ޕޓްސް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ކަންނޭގެ އެ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ތެރޭގައި ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ބަޔެއް‬

‫މެމްބަރުން ތިއްބަވާ ނަމަ ދެ އަހަރު ނުނަގައި މި‬

‫މުބާރާތުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ‪.‬‬

‫ގެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނު ‪ 2015‬ވަނަ‬

‫އފް ސްޕޯޓްސް‬ ‫މލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮ‬ ‫ކަމަށްވާ ޯ‬

‫މަސައްކަތްތައް ނިންމާލެވުނީސްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި‬

‫ގތުން ވަގުތީ ހުއްދަތަކެއް ދެއްވި‪ .‬މިނިވަން‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކށްފައިވާއިރު އޭގެ ދަށުން މިހާރު ވެސް‬ ‫އަހަރު ފާސް ޮ‬

‫އުފެއްދުމަށް ގަވާއިދު ހެދުމާއި ކުޅިވަރުގައި ދިމާވާ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މަހަކު އެއް ފަހަރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން‬

‫‪ 50‬ފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅުމަށް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ގަވާއިދުތަކެއް ހަދައި އަންނަނީ ތަންފީޒްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަތައް ބަލާނެ އާބިޓްރޭޝަނެއް ގާއިމްކުރުން‬

‫އތް ނަމަވެސް މަހަކު ހަތަރު ޖަލްސާ‬ ‫ގަވާއިދުގައި ޮ‬

‫އިލްތިމާސްކުރަން އަވަހަށް ގާނޫމުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ‬

‫ޕޓްސްގެ އޮފީހުގައި‬ ‫ކމިޝަނާ އޮފް ސް ޯ‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި ޮ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބާއްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި މިވަރު ވެސް މިވީ މެމްބަރުންގެ‬

‫ވުމަށް‪ "،‬ފަރުހަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް‬

‫ސސިއޭޝަންތައް ރަޖިސްޓްރީ‬ ‫ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާތަކާއި އެ ޯ‬

‫މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ‬

‫ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުގައި‬

‫ރަޖިސްޓްރީ ނުވެވި ބައެއް ކްލަބްތައް މުބާރާތްތަކުގައި‬

‫"ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ‪90‬‬

‫ކުރުމާއި ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ވީއްލުމުގެ‬

‫ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ ކަމަށް ދަންނަވާލަން ޖެހޭނީ‪ .‬ދެން‬

‫އެއްބާރުލުމާއި ވަގުތު ދިނުމުން ކަމަށް އިބްރާހިމް‬ ‫އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެސޯސިއޭޝަނުގައި ދިމާވި މައްސަލަތެއް ހައްލުކުރުމުގެ‬

‫ގަވާއިދާއި ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ ބާކީ އޮތް ‪ 10‬ޕަސެންޓް‬

‫ދިނުމުގެ އުސޫލު އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކާމިޔާބީ‬

‫މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމާލުން‪ .‬އޭގެ މާނައަކީ‬

‫ކައުންސިލުގެ މިހާރުގެ ޒިންމާ އަކީ ކުޅިވަރުގެ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް‬ ‫މިހާރު ވަނީ އެ ޯ‬

‫ހޯދާ ޓީމުތަކާއި ކުޅުންތެރިންނަށް އިނާމް ދިނުމުގެ‬

‫އިރާދަކުރެވިއްޔާ ‪ 2019‬ވަނަ އަހަރު ފެށޭއިރު‬

‫ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއަރުގައި‬

‫ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުސޫލު ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ ގާނޫނު ހަރަކާތްތެރިކޮށް‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހަދަން‬

‫ތަރައްގީކޮށް ޖަމިއްޔާތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި‬

‫އޭގެ ފައިދާތައް ކުޅިވަރަށް ކުރާނީ އެ ގަވާއިދުތަކާއި‬

‫އންނާނީ ހަދާ ނިމިފައޭ‪"،‬‬ ‫ޖެހޭ ހުރިހާ ގަވާއިދުތަކެއް ޮ‬

‫އަދި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި‬

‫އަސާސީ ގަވާއިދުތައް ހުރީ ވަރަށް އާދައިގެކޮށް‬

‫އުސޫލުތައް ހެދިގެންނެވެ‪.‬‬

‫މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‬

‫އފް ސްޕޯޓްސް އަށް‬ ‫ގަވާއިދުތައް ހަދައި ކޮމިޝަނާ ޮ‬

‫ހލްތަކެއް އެބަހުރި‬ ‫ކަމަށާއި ވަރަށް ގިނަ ލޫޕް ޯ‬

‫އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެހީވުމާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ކައުންސިލުން ލަފާ ދިނީ‪،‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ މަޖިލީސް ކަމަށްވާ‬ ‫ޕޓްސް ކައުންސިލުން ދެން ފުރިހަމަކުރި އެންމެ‬ ‫ސް ޯ‬

‫މީގެ ‪ 10‬އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި ސްޕޯޓްސް‬

‫ބލް‪ ،‬ބަށި އަދި ކެރަމް‬ ‫ޗެސް‪ ،‬ނެޓް ޯ‬ ‫މަސައްކަތް ވެސް ކައުންސިލް ކުރަމުން އަންނަ އިރު‬

‫ސސިއޭޝަންތަކުގެ‬ ‫ފަރުހަދު ވިދާޅުވީ ބައެއް އެ ޯ‬

‫އެ ކުޅިވަރާ ގުޅޭ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރުން ހުރިހާ‬

‫އންނާނީ އޭގެ ރިވިޝަން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދެން ޮ‬

‫ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އައި އެންމެ ބޮޑު‬

‫ބޑު އެއް މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުތައް ގިންތި‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ‬ ‫ކަމަށާއި އެ ޮ‬

‫ހމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުރި ހުރިހާ‬ ‫ބަދަލަކީ ޯ‬

‫އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި މައިގަނޑު‬

‫ސސިއޭޝަންތަކަށް މިހާރު ބަޖެޓް‬ ‫ކުރުމެވެ‪ .‬އެގޮތުން އެ ޯ‬

‫ސަބަބުން އަދި ކަންކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ‬

‫ކމިޝަނާ އޮފް‬ ‫ކްލަބްތަކާއި އެސޯސިއޭޝަންތައް ޮ‬

‫ޕއިންޓްތަކެއް ހިމެނުމަށް‬ ‫ގޮތެއްގައި އެކުލެވޭނެ އެއް ޮ‬

‫ދެމުން އަންނަނީ އެ ގިންތިތަކުގެ ދަށުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ސަބަބުން ހަދާފައި ހުންނަ އުސޫލުތަކަށް ގެންނަން‬

‫ޕޓްސްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމެވެ‪ .‬ކައުންސިލުގެ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭރުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކްލަބްތަކަށް އަދި‬

‫އާ ސަރުކާރުގެ ވައުދެއްގެ ދަށުން މިހާރު ވަނީ ކޮންމެ‬

‫ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬

‫ނައިބް ރައީސް ފަރުހަތު ޖަލީލް ވިދާޅުވީ އެކަން‬

‫ސސިއޭޝަންތަކަށް ވެސް ނާޖާއިޒް ފައިދާތައް‬ ‫އެ ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪24‬‬

‫މުހިއްމު މޮޅަކާ އެ ުކ‬ ‫ސިޓީ ީލޑުފުޅާކޮށްފި‪،‬‬ ‫ޔުނައިޓެޑަށް އުފަލެއް ނެތް ރެއާލަށް ހަމަޖެހުމެއް‬ ‫މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )2‬ސްޕެނިޝް ލީގުގައި‬ ‫ރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން ‪ 0-2‬އިން ހޯދި މުހިއްމު މޮޅާ‬ ‫އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރަށުންބޭރުގައި އެއިބާ އަތުން‬

‫ވަޒްކޭޒް އެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗުގައި ވެސް ރެއާލުގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލަށް‬ ‫ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި‬ ‫ބޭކާރުވެފަ އެވެ‪ .‬މިއީ ބޭލް ލަނޑެއް ނުޖެހި ލީގުގައި‬

‫ފމު ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ‬ ‫ބަލިވެ ރެއާލް އަނެއްކާ ވެސް ޯ‬

‫ޖެހިޖެހިގެން ނިންމާލި ‪ 10‬ވަނަ މެޗެވެ‪ .‬ފަހަކަށް‬

‫ކށް ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ އެ ޓީމު‬ ‫ބިރުހީވެފައި ވަނި ޮ‬

‫އައިސް އޭނާގެ ކުޅުން ދަށްވުމުން ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް‬

‫ވަނީ ލީގުގެ ފަސް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރެއާލް ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 14‬މެޗުން‬

‫ކޗުކަމާ ސަންޓިއާގޯ ސޮލާރީ‬ ‫ރެއާލުގެ ޯ‬

‫‪ 23‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި‬

‫ހަވާލުވިފަހުން އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ޓީމު‬

‫އޮތް ސެވިއްޔާ އަށް ‪ 13‬މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ‪26‬‬

‫ކުޅުނު ހަތް މެޗުގެ ތެރެއިން ހަ މެޗުން ވަނީ މޮޅުވެފަ‬

‫ޕޮއިންޓެވެ‪ .‬މިރޭ އެ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުގައި ނުކުންނާނީ‬

‫ސލާރީ ބުނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހިނގާދިޔަ‬ ‫ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ވ އަލަވޭސްއާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ޑިޕޯޓި ޯ‬

‫ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލަން ރޭގެ މޮޅު ވަރަށް‬

‫ދެ ވަނައިގައި ‪ 13‬މެޗުން ‪ 25‬ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން‬ ‫އޮތް ބާސެލޯނާ މިއަދު ނުކުންނާނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި‬ ‫ވިޔަރެއާލްއާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗު ފަށައިގެން އަށް ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެމެން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެއިބާއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ދެއްކީ ވަރަށް ދަށް ކުޅުމެއް‪ .‬އެކަމަކު ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫ކޅަށް އަހަރެމެންނަށް ނަތީޖާ‬ ‫ލީގުގައި ރޯމާއާ ދެ ޮ‬

‫ރެއާލުން ލީޑުނެގީ ވެލެންސިއާގެ ޑެނިއަލް ވަސް‬

‫ނެރެވުނު‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހެނީ‬

‫ގލުންނެވެ‪ .‬ޑެނީ ކާވަހާލް‬ ‫އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ޯ‬

‫މޅުވުމުން‪ .‬އެއީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހިތި‬ ‫މި މެޗުން ޮ‬

‫ބލުގައި ޖެހިފައި އަމާޒުވީ‬ ‫ހުރަސްކޮށްލި ބޯޅަ ވަސް ޮ‬

‫ފހެލަން މި މޮޅުގެ ބޭނުން ވަރަށް‬ ‫ތަޖުރިބާ ހަނދާނުން ޮ‬

‫ގޯލުގެ މަތީ ދާގަނޑަށެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ހާފްގައި ރެއާލަށް‬

‫ރަނގަޅަށް ހިފޭނެތީ‪ "،‬ސޮލާރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ލޫކަސް‬ ‫ޕއިންޓް ކަށަވަރު ޮ‬ ‫ތިން ޮ‬

‫މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )2‬އިނގިރޭސި‬

‫‪ 20‬މިނިޓް ތެރޭ އެ ޓީމުން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ‪ 1-3‬އިން‬

‫އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ ‪ 13‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫މޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ‬ ‫ބޯންމައުތު އަތުން ޮ‬

‫ރންގް އެވެ‪ .‬އޭގެ ހަތް މިނިޓް‬ ‫ޖެހީ ސްޓުއާޓް އާމްސްޓް ޯ‬

‫ޕއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު‪،‬‬ ‫އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޮ‬

‫ޕޗުގަލްގެ ފުލްބެކް ސެޑްރިކް ސޮއާރޭސް ވަނީ‬ ‫ފަހުން ޯ‬

‫ރަށުން ބޭރުގައި ސައުތެމްޓަންއާ ‪ 2-2‬އިން އެއްވަރުވެ‬

‫ހިލޭ ޖެހުމަކުން ސައުތެމްޓަންގެ ލީޑުފުޅާކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލީގުގައި މޮޅެއްނުލިބި‬ ‫ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ މެޗު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޓީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 14‬މެޗުން ‪38‬‬

‫ޔުނައިޓެޑުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ހަ މިނިޓް ތެރޭ‬ ‫ދެ ގޯލު ޖަހައިގެންނެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ ‪33‬‬

‫ގަދަ ތިނެއްގައި މެ ީ‬ ‫ސ‬ ‫ނެތުމުން ވަލް ވޭ ޑޭ ރަތަށް‬ ‫ލނާ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )2‬ފްރާންސް ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ބަލަންވީ‪ .‬ތަފާސްހިސާބުތަކުން ވެސް ބަލަންވީ‪ .‬މެސީ‬

‫ރމެލޫ ލުކާކޫ‬ ‫ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ޮ‬

‫ވޑްގެ މި ފަހަރުގެ ގަދަ‬ ‫މަޖައްލާއިން ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެ ޯ‬

‫ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުވާނެ‪"،‬‬

‫ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލް‬

‫އެވެ‪ .‬ޔުނައިޓެޑަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ މެޗުގެ ‪ 39‬ވަނަ‬

‫އނަލް މެސީ ނެތުމުން‬ ‫ތިނެއްގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލި ޮ‬

‫ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިހުރެ ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެންގެ‬

‫މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެވަޓަންއާ ދެކޮޅަށް‬

‫މިނިޓްގައި އެންޑަ ހެރޭރާ އެވެ‪.‬‬

‫ޓ ވަލްވޭޑޭ އެ ކަމަށް ވަރަށް‬ ‫އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސް ޯ‬

‫ނަޒަރުގައި މެސީ އަށް ޔުއެފާ ގަދަ ތިނެއްގެ ޖާގައެއް‬

‫ބޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ހައްގު‪".‬‬

‫ނުކުންނައިރު‪ ،‬އެ ޓީމަށް މި ވަގުތު ލިބިފައިވަނީ ‪13‬‬

‫މި މެޗުގައި ލުކާކޫ ލަނޑު ޖެހިއިރު މިއީ‬

‫މެޗުން ‪ 33‬ޕޮއިންޓެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުން ލިބުނު ޕޮއިންޓާ‬

‫‪ 12‬މެޗަށް ފަހު އޭނާ ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ސްކައި އިޓާލިއާ އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި‬

‫ގަދަ ތިނެއްގައި މެސީގެ ނަން ނެތުމުން ސްޕެއިން‬

‫އެކު ޔުނައިޓެޑް ލީގުގެ ހަތް ވަނައިގައި އޮތީ ‪14‬‬

‫ލަނޑު ޖެހީ ދަނޑުމަތީގައި ‪ 16‬ގަޑިއިރު ހޭދަކުރުމަށް‬

‫ވޓު ލިސްޓުގެ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި‬ ‫ލީކުވެފައިވާ ޯ‬

‫ގައުމީ ޓީމާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ‬

‫ޕއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުން ‪ޮ 22‬‬

‫ގލު ޖެހީ މިދިޔަ‬ ‫ފަހު އެވެ‪ .‬އޭނަ އެންމެ ފަހުން ޯ‬

‫ވޑް ހަފްލާގައި އެންމެ‬ ‫މާދަމާރޭ އޮންނަ ބެލޮންޑިއޯ އެ ޯ‬

‫ޑެލް ބޮސްކޭ ވެސް ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ލިބޭނީ މި ފަހަރު ފީފާ‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ވަލްވޭޑޭ ބުނީ މެސީ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި ސިޓީ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ‬ ‫ޑ ސިލްވާ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ‬ ‫ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބެނާ ޯ‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަޓްފޯޑާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬ ‫އ ވަނީ މި މަސް ނިމުމުގެ‬ ‫ދާދި ފަހުން މޮރީނި ޯ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއާ އަދި‬ ‫ބެސްޓް އެވޯޑާއި ޔުއެފާގެ ޮ‬

‫ގަދަ ތިނެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި‬

‫ބންމައުތަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ‬ ‫ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޯ‬

‫ކުރިން ޔުނައިޓެޑް ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރާނެ ކަމަށް‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދި‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޮ‬

‫އެވޯޑަށް ކުޅުންތެރިން ނަގާއިރު ވިސްނަން ޖެހޭނީ‬

‫ފވާޑް ކަލުމް ވިލްސަން އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްދިނީ އިނގިރޭސި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ޔުނައިޓެޑާ ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް‬

‫މޑްރިޗަށެވެ‪ .‬އަދި ދެ ވަނަ‬ ‫ކްރޮއޭޝިއާގެ ލޫކަ ޮ‬

‫އިންޑިވިޖުއަލީ ދައްކާ ތަފާތަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެ ވަނަ ހާފްގައި ސިޓީން ލީޑުނެގީ ރަހީމް ސްޓާލިން‬

‫ޕއިންޓުގެ ފަރަގެއް މި ވަގުތު‬ ‫ޗެލްސީއާ ދެމެދު ހަ ޮ‬

‫ޑ އަށް ލިބޭއިރު‪ ،‬ތިން‬ ‫މަގާމު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލް ޯ‬

‫ގލުންނެވެ‪ .‬ސިޓީ އަށް ތިން ޕޮއިންޓް‬ ‫ވައްދާލި ޯ‬

‫އެބައޮތެވެ‪ .‬ޗެލްސީ މިއަދު ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ‬

‫ކ މެޑްރިޑާ އެކު ޔޫރޮޕާ ލީގާއި‬ ‫ވަނަ ލިބެނީ އެތުލެޓި ޯ‬

‫ވޑް ހަފްލާ އަށް މެސީ އަށް ވަނީ ދައުވަތު ދީފަ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ކށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ލެރޯއީ ސާނޭ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަށަވަރު ޮ‬

‫ޕއިންޓަށް ބޮޑުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ފަރަގު ނުވަ ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފޯވާޑް‬ ‫ފްރާންސާ އެކު ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަދި ދައުވަތު ގަބޫލުކުރުމާ މެދު‬

‫ޓއިން ގްރީޒްމަން އަށެވެ‪.‬‬ ‫އެން ޮ‬

‫މެސީ ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ‬

‫ކޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އޭނާގެ‬ ‫ރޭގެ މެޗަކީ ސިޓީގެ ޯ‬

‫"މައްސަލަ އަކީ އަހަރެމެން ކުޅޭ ސިސްޓަމެއް‬

‫ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި މޮޅުވި ‪ 400‬ވަނަ މެޗެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ނޫން‪ .‬ކުޅުންތެރިންގެ ވިސްނުމާއި އެ މީހުން ކުރާ‬

‫ސިޓީން ވަނީ ލީގުގައި ބަލިނުވެ ‪ 20‬މެޗު ހަމަކޮށްފަ‬

‫ލންޑިއޯ ގަދަ ތިނަކުން‬ ‫މެސީ އަށް މި ފަހަރުގެ ބެ ޮ‬

‫ގތުން މާދަމާރޭ ޕެރިހުގައި އޮންނަ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްތަކުގެ އުނިކަމެއް މި އުޅެނީ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ފުރުސަތު ނުލިބުނުއިރު‪ ،‬މިއީ ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރަށް‬

‫ވޑްސް ހަފުލާ އަށް މެސީގެ‬ ‫ފީފާ ބެސްޓް އެ ޯ‬

‫ގތުން ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗާ ބެހޭ ޮ‬

‫އަދިވެސް މި ހުރީ (ގަދަ ހަތަރެއްގެ) އުއްމީދުގައި‪"،‬‬

‫ފަހު އޭނާ ނެތި ގަދަ ތިނެއް އިއުލާނުކުރި ފުރަތަމަ‬

‫ރނާލްޑޯ ހާޒިރުނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރުން ކްރިސްޓިއާނޯ ޮ‬

‫ބޅައެއް ކުޅެން‬ ‫ބުނީ ބޯންމައުތަކީ ރަނގަޅު ފުޓް ޯ‬

‫ރޭގެ މެޗަށް ފަހު މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލންޑިއޯގެ ވޯޓާ މެދު ސުވާލު‬ ‫ފަހަރެވެ‪ .‬ވަލްވޭޑޭ ބުނީ ބެ ޮ‬

‫އެކަމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި ކުރީގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން‬

‫އުފެދޭ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޑ އަށް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ މެސީ އާއި ރޮނާލް ޯ‬

‫މަސައްކަތްކުރާ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެ ފަދަ ޓީމެއް‬

‫ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު‬

‫މޅުވެވޭނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު‬ ‫އަތުން ޮ‬

‫ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ވަނީ ‪ 0-2‬އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް‬

‫"އަހަރެން މި ހުރީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔެކޭ‬

‫ފވާޑް މިހާރު އެ ގައުމުގެ‬ ‫ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުރީގެ ޯ‬

‫ކުޅެގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސިޓީން‬

‫ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މި ސީޒަނު ފުރަތަމަ‬

‫ގތަށް ހައިރާންވެފައި‪ .‬އެއީ މެސީ ނެތި ގަދަ‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ވ ސުކާ އޭރު ބުނީ‬ ‫ފުޓްބޯޅަ އިދާރާގެ ރައީސް ޑާ ޯ‬

‫މޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް މެޗެއް‬ ‫ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ޮ‬

‫މޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ވަޓްފޯޑް އަތުން ‪ 0-2‬އިން‬ ‫ފަހަރަށް ޮ‬

‫ތިން ކުޅުންތެރިން ދުނިޔޭގެ ނިސްބުން ނުނެގޭނެ‪.‬‬

‫އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ ކާމިޔާބީގައި ބައިވެރިނުވުމަކީ‬

‫އިތުރުވުމުން އެ ހިތްހަމަ ޖެހުން އެބައޮތް ކަމަށް‬

‫ފމެއްގައި އޮތް‬ ‫ލެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު‪ ،‬ރަނގަޅު ޯ‬

‫ހދާ ކާމިޔާބީ އަކީ ވަކި ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫ޓީމުތަކުން ޯ‬

‫ޑ އާއި މެސީ ދެއްކި ނުރަނގަޅު ސިފައެއް‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫އލާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގާޑި ޯ‬

‫ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ‪0-3‬‬

‫ނޮމިނޭޝަން ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން‪ .‬އިންޑިވިޖުއަލީ‬

‫ސައުތެމްޓަން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ‬

‫އިން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫އެމްޑީޕީ އާ ހެދި ޯކލިޝަންގައި ފުރަތަމަ‬ ‫ރެނދު އަޅައިފި‬

‫ސ‪ 3:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު‪ ،‬އަދި‬ ‫އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ޯ‬

‫ކށްލަން އެއްވެސް‬ ‫ސލިހްގެ ސަރުކާރު ބަލިކަށި ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ވާހަކަ ދައްކައިގެން މިއަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް‬

‫ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މެޖޯރިޓީ‬

‫ހޯދުން‪ "،‬ކުރިން މައުމޫންގެ އަރިހުގައި އެންމެ‬

‫ޖކު ޖަހަމުން އަންނަނީ އިދިކޮޅު‬ ‫އެންމެ ބޮޑަށް ޯ‬

‫ކލިޝަން ދަމަހައްޓަން‬ ‫މުހައްމަދު ޝިހާބް ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަކާއި އުންމީދުތަކާ އެއްގޮތަށް‬

‫ކށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިސް ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ޕީޕީއެމްގެ އިސް‬ ‫ޯ‬ ‫ޕީޕީއެމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުން ނަމަ‪ ،‬މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަން‬

‫ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދާން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ‬

‫ކލިޝަން ސަރުކާރު ރޫޅިގެން‬ ‫ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ‪ޯ ،‬‬

‫ގސްގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނޫނީ‬ ‫ޖެހޭނީ އެކީގައި ޮ‬

‫ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ކށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި‬ ‫މަޝްވަރާގައި އެންމެ އިސް ޮ‬

‫ދިއުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފެށިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ‪،‬‬

‫ކޯލިޝަން ނުދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނަޝީދު‪ ،‬ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި‪ ،‬ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގައި‬

‫ފާޑުކިއުއްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މައުމޫންގެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުން‬

‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން‬

‫އެމްޑީޕީ އަށް ‪ 35‬ދާއިރާ ދިނުމަކީ އެންމެ ހައްގު‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް‬ ‫ނަމަ‪ ،‬ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ޮ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އައިމިނަތު ނާދިރާ ވިދާޅުވީ ގިނަ‬

‫މިންވަރު ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހަތަރު ލީޑަރުންނާ‬

‫ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު‪ ،‬ވިލިމާލެ‬ ‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު‬

‫ފަހަތަށް ޖެހިލާފައި‪ .‬އެންމެންނަށް އެކީގައި ނުދެވޭ‬

‫ކލިޝަނަކުން އުފެދުނު ފަސް އަހަރުގެ‬ ‫ރައްޔިތުން ތިބީ ޯ‬

‫ވަކިވަކިން އެތައް ފަހަރަކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވި އިރު‪،‬‬

‫ކޯލިޝަންގެ އެންމެ މުހިންމު ތަނބުގައި ރެނދު‬

‫ކަމަށްވާ ނަމަ‪ ،‬ދެވޭ ބަޔަކާ އެކީގައި ގޮސް‪ ،‬މި‬

‫ކށް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ‬ ‫ވެރިކަން ދިފާއު ޮ‬

‫އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަބަދުވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ‬

‫އަޅުވާލީ އެމްޑީޕީން ކަމަށެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީން ގެއްލުވާލި‬

‫ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ‪ .‬މެމްބަރުން ގަބޫލެއް‬

‫އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫‪ 40‬ޕަސަންޓުގެ މިންވަރަށް އެއްބަސްވާން ކަމަށް ވެސް‬

‫އެއްޗަކީ އިތުބާރާއި ޔަގީން ކަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪،‬‬

‫ނުވާނެ‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެން މެމްބަރުން ތިން‪ ،‬ހަތަރު މަސް‬

‫ސލިހާއި ހަސަން ލަތީފް ސޮއިކުރެއްވީ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ދުވަސް ފަހުން މަގުމަތީގައި ތިބޭކަށް‪ "،‬ކުރީގެ މާލެ‬

‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ނުލިބިތޯ ނޫނީ‬

‫އފީހުގައި ފަހުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު އިރު‬ ‫"ޕާޓީ ޮ‬

‫ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަން ވެސް ކުރެއްވި ޝިހާބް‪ ،‬ރޭގެ‬

‫ތ ސުވާލު އުފެދޭތީ ރައީސްގެ ބަސްފުޅެއް‬ ‫ސިއްރުން ޯ‬

‫ގތަކަށް‪ ،‬ހާއްސަކޮށް ރައީސް‬ ‫ވެސް ‪ 35‬ގޮނޑި ނޫން ޮ‬

‫ޖަލްސާގައި‪ ،‬ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިކަމުގައި މުހިންމު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފމް މޫވްމަންޓަށާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް‬ ‫މައުމޫންގެ ރި ޯ‬

‫އެމްޑީޕީއާ ދާދި ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި‬

‫އެމްޑީޕީގެ ކުއްލި މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން‬

‫ބޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ‬ ‫ނިހާން ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހރަކުން ތިން ފަހަރު ކަށި މި ޖެހީ‪.‬‬ ‫"އެއް ޮ‬ ‫ގވައި‪ ،‬މަކަރު ހަދައި‬ ‫އެމްޑީޕީން މީހުންނަށް ވަގަށް ޮ‬

‫އެއްބަސްނުވެވުނު‪ .‬އެ ވާހަކަތަކުން ފެންނަމުން ދިޔައީ‬

‫އޮޅުވާލައިގެން ވެރިކަމަށް އަރާފައި އެއްބަސްވުމާ ވެސް‬

‫ކޯލިޝަންގެ އެހެން ޕާޓީތަކުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް‬

‫ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް‪ ،‬އޭނާ‬

‫ދރެއް ހުޅުވަމުން ދިޔަ‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކުޑަ ނަމަވެސް ޮ‬

‫ހިލާފު މިވީ އެމްޑީޕީން‪ "،‬ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުބުނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް އެބޭފުޅުން‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ‬

‫ތަން‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ވިދާޅުވީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ‬

‫ޖަލްސާގައި‪ ،‬ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ‬

‫"އެމްޑީޕީއާ އެކު އަހުދުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްގެން‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ އަމާޒަކީ‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ނުތިބެވޭނެ‪ .‬ހަމަ އާއި އިންސާފުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް‬

‫ބޑު ތާއީދަކާ އެކު ނުކުތް ސަރުކާރު‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ޮ‬

‫ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައީ އެތައް ބަޔަކު ވި‬

‫މަޖިލީހުގެ ގިނަ ގޮނޑި ހޯދުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ދެމެހެއްޓުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގުރުބާނީގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އަލުން‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު‬

‫ރައްޔިތުން މަގުމަތީގައި ތިބެން ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް‬

‫ހިފެހެއްޓުމަކީ އެންމެ އިސް ވާޖިބު ކަމަށް ވާތީ‪،‬‬

‫މަޖިލީހުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮނޑިތަކެއް ހޯދާނެ ކަމަށް‬

‫އެމްޑީޕީން ވީހާވެސް ގިނަ ގޮނޑިއެއް ހޯދުން މުހިންމު‬

‫ވެސް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައީސް‬ ‫އފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ކުރެއްވި‬ ‫އޮފީހުގެ ޗީފް ޮ‬

‫ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ކލިޝަން ދެމެހެއްޓުމަށް‪،‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު އެދެނީ ޯ‬

‫ނުކުރެވޭނެ‪".‬‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬ޕީޕީއެމުން‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެމްސީ ހަމީދަ ްށ‬ ‫އަލުން ވަޒީފާ ދޭން‬ ‫ހުކުމްކޮށްފި‬

‫އެއާޕޯޓަށް ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް މިއަދު‬

‫އެއްޗެހި ބަލައި އެ ރޮނގުން ވެސް އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި މާލޭގައި ވިޔަފާރި‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދެން‪ "،‬އަފީފް‬ ‫ކުރާ މީހުންނަށް ފައިދާވާނެ ޮ‬

‫އެފްރިކާ އިން ގަމަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހޯދުމަށް އަފީފް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެއްޗެހި ގަނެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ކީތު‬

‫ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނެސްބާގުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުންނާއެކު އެފްރިކަން އެއާވޭސްގެ‪ ،‬އޭ‪340‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނިންމާފައިވާއިރު އޭނާއާ ބައްދަލުކޮށް‪ ،‬ވިޔަފާރިތަކަށް އޮތް ފުރުސަތުތައް‬

‫ބޓު ގަން އެއާޕޯޓްގައި ޖެއްސުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ‬ ‫މަރުކާރުގެ މަތިންދާ ޯ‬

‫ވަރަށް ސާމްޕަލް ގެނައި‪ .‬ބައްދަލުކޮށް އެ ސާމްޕަލްތައް ބަލައި އަގުތަކާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ދޮރެއް ހުޅުވުނު‪ .‬މީގެ ކުރިން މުޅިން ފޯކަސް‬

‫ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ‬

‫މިއޮތީ އުތުރަށް‪ .‬މިބުނީ ޔޫރަޕަށް‪ .‬ސައުތަށް ބަލާ މީހަކު ނޫޅުނު‪.‬‬

‫(އެމްސީ ހަމީދު) ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް‬

‫މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) އެވެ‪ .‬މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގައި‬

‫ކޅުން މީހުން ގެންނަން‪ .‬މި‬ ‫އެހެންވީމަ ނަސީބަކުން ކީތުއާ ދިމާވެގެން އެ ޮ‬

‫ކަނޑައަޅައި‪ ،‬އޭނާ ކުރިން ހުރި ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއެއް އަލުން‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ގަން އެއާޕޯޓް ހިއްސާވާ‬

‫މީހުން އެބަހުރި ވަރަށް ހިޔާލު‪ .‬މި ދާއިރާ ފުޅާކުރަން‪".‬‬

‫ކޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކާސާ ހޯލްޑިންސްގެ ވެރިޔާ ޗަމްޕާ ހުސައިން އަފީފް ވެސް ބައިވެރިވެ‬

‫ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު ހަމީދު‬

‫ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓްގެ ރޭންކްގައި ހުއްޓާ އޮގަސްޓް‪2012 ،‬‬ ‫ގައި ހަމީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ފުލުހުންގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް‬

‫ވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިސްޓުންނަށް ރަތް ދޫލައިން މަރުހަބާ ކީއިރު ދޫލައިގެ ދެ‬

‫ކީތު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ މަގުސަދަކީ ސައުތު އެފްރިކަން އެއާލައިނަށާއި‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ‪ .‬ގަން ހަބަކަށް ހަދައި އެ‬ ‫އެއާޕޯޓުން ލަންޑަނަށާއި ހޮންގޮން ފަދަ މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރު ފަށަން‬

‫ކށެވެ‪ .‬ހަމީދަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް‬ ‫ލީކު ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ޮ‬

‫ފަރާތުގައި ގައުމީ ހެދުމުގައި ތިބި އަންހެން ކުދިން ގައުމީ ލަވައަށް‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ސައުތު އެފްރިކަން‬

‫ކށް ހައި ކޯޓުން ވަނީ ދަށު‬ ‫ކޓުން އަމުރު ކޮށްފައި ވަނި ޮ‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ނެށުން ހުށަހަޅައިދިނެވެ‪.‬‬

‫އެއާލައިންގެ ދެ ފްލައިޓް ހަފްތާއަކު ގަމަށް ދަތުރުފެށުމަކީ އުއްމީދު ކަމަށް‬

‫ކޓުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އެ މައްސަލަ ހަމީދުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬ ‫އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އެ މައްސަލަ ބަލައި‪ ،‬ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬ ‫މިއަދު އަމުރުކުރީ ހަމީދު ކުރިން ހުރި ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއެއް‬ ‫އޭނާއަށް އަލުން ދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސިއްރު މައުލޫމާތު ލީކު ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަމީދު ‪2012‬‬ ‫ގައި ހައްޔަރުކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލާގައި‬ ‫ދައުވާއެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން އަމުރު ކުރި‬ ‫ހަމީދަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫އިރު‪ ،‬ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް އޭނާ އައްޔަން ކުރަން އުޅޭ‬ ‫ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ‪ .‬ފުލުހުންގެ ގާނޫނު ބުނާ‬

‫މިއީ އައްޑޫ އަށް ސީދާ ދަތުރު ފެށި ދެވަނަ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫އެއާލައިނެވެ‪ .‬މިހާރު ވެސް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން އަންނަނީ‬ ‫ލަންކާ އާއި އައްޑޫއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ބާއްވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހަފުތާއަކު ދަތުރެއް‪ ،‬އެފްރިކާ އިން‬ ‫އައްޑު އަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު‪ ،‬ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ‪300‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ލަންޑަނުން ގަމަށް‪ .‬އަދި ގަމުން އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް‪ .‬ހޮންކޮންގުން‬ ‫ގަމަށް‪ .‬އަދި ގަމުން ސައުތް އެފްރިކާ އަށް‪ .‬މިއީ ޕްލޭނަކީ‪ .‬މިއީ ދިގު‬ ‫ދަތުރެއް‪ .‬ބުރަ ކަމެއް‪ "،‬ކީތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އައްޑޫ މޭޔަރު‪ ،‬އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ވިދާޅުވީ އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް‬

‫އެއްހާ ޓޫރިސްޓުން އެފްރިކާ އިން އައްޑު އަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް އަދި ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ޓޫރިޒަމަށް‬

‫ކޮންމެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ‪ 20‬ޓަނުގެ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ފުރުސަތު އޮތް ރަށްތަކާ ގުޅުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އައްޑޫއަކީ މަސްވެރި‬

‫އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވައިލަން ވަނީ‬

‫ސަރަހައްދަކަށް ވާއިރު އެ އެއާލައިން މެދުވެރިކޮށް މަސް ވެރިކަމުގެ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެފްރިކާ އަކީ ރާއްޖެ އަށް ތަރުކާރީ އާއި މަހުގެ‬

‫އތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް‬ ‫ދާއިރާ އަށް ފުރުސަތު ޮ‬

‫ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާ ގައުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އައިޝާ ވިދާޅުވީ އެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަންނަ ސައުތު އެފްރިކާއިން‬

‫ގޮތުން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވޭނީ ފުލުހުންގެ‬

‫ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ ދެކުނުގެ އިގްތިސާދަށާއި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ އަށް‬

‫ރާއްޖެ އައުމަށް އާއްމުކޮށް ‪ 12‬ގަޑިއިރު ދަތުރު ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އފިސަރެކެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ އިސް އޮފިސަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޮ‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލިބުނު ޮ‬

‫ނަމަވެސް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓާއެކު އެ ދަތުރު މިހާރު އެވަނީ ހަތް‬

‫ހަމީދު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި އިރު ހުރީ‪ ،‬އެންމެ އިސް‬

‫"ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހުރިހާ ތަނެއް ގުޅާލަން ލިބޭނެ ފުރުސަތަކަށް‬

‫އޮފިސަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކަށް ވުރެ އެއް ރޭންކު ދަށުގަ‬

‫މި ދަތުރުތައް ވާނެ‪ .‬ޖުމުލަކޮށް ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ލިބޭ ބޮޑު‬

‫ކޓުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް‪ ،‬އަލުން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކުރިއެރުމެއް މިއީ‪ "،‬އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ ވަޒީފާ ރުޖޫއަ ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް‬

‫ދަތުރުތައް ފެށުނު ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޗަމްޕާ އަފީފް ވިދާޅުވީ އެއީ‬

‫ގަޑިއިރަށް ކުރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އައްޑޫގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއްގެ ގޮތުގައި އީކުއޭޓާ ވިލެޖުގެ އިތުރުން‬ ‫ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓާއި ހެރަތެރަ ރިސޯޓް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ސިޓީގެ ޓޫރިސްޓު ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އަކީ މިހާރު ‪ 800‬އެވެ‪ .‬މި ދަތުރުތަކާ‬

‫އެ ދަތުރުތަކުގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓާ‪" ،‬އެއާ ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް"ގެ މެނޭޖިން‬

‫އެކު އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެގެން ދާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން‬

‫ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫ގވްގެ ހިޔާލެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ސައުތު އެފްރިކާ އަށް‬ ‫ޑިރެކްޓަރު ކޭތު ޮ‬

‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕލިސްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އފް ޮ‬ ‫ކޮމިޝަނާ ޮ‬

‫ނިސްބަތްވާ ކޭތު އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އައީ ‪ 1977‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށް ނުވަތަ ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަނަކާ އެކު ޑެޕިއުޓީ‬

‫ސލިހާއި އެމްސީ ހަމީދަކީ ދެ‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬ ‫ޅިޔަނުންނެވެ‪ .‬ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދާއި ހަމީދުގެ‬ ‫އަނބިކަނބަލުން ނަޒީހާ އަހްމަދަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެންނެވެ‪.‬‬

‫އެ ދަތުރުތަކުގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓާ‪" ،‬އެއާ ޓުއާ އޮޕެރޭޓާސް"ގެ މެނޭޖިން‬

‫އެއީ އިނގިރޭސީން ގަމުގައި ތިބި ދުވަސްވަރެވެ‪ .‬އެ ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ‬

‫ޑިރެކްޓަރު ކޭތު ގޮވް ކުރިން ވިދާޅުވީ އެފްރިކަން އެއާވޭސް އަކީ ދުނިޔޭގެ‬

‫އޭރުއްސުރެ އޭނާގެ ޕްލޭނެއް ކަމަށް އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ އެއާލައިނަކަށް ވުމުން އަލަށް ފަށާ ދަތުރުތަކާ‬

‫ކީތު އައްޑޫގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުރުމަށް‬

‫އެކު ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 2‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކުރާ ޕްލާސްޓިކް ރައީސް އޮފީހުގައި މަނާކޮށްފި‬ ‫"ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ކަނޑުދަތަކާއި ގިރިތަކަކީ‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ ގުދުރަތީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވަސީލަތްތަކެއް‪ .‬ކަނޑުތަކާއި ކަނޑުގައިވާ ދިރުމަށް ދެވޭ‬ ‫ކށް އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކް‬ ‫އެއް ފަހަރު ބޭނުން ޮ‬ ‫އފީހުގައި ބޭނުން ކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫އެޅޭ ކުނީގެ ތެރެއިން ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައީ‬

‫ހުއްޓާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޕްލާސްޓިކް‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެފަދަ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓައިލުމުގެ‬ ‫ގތުން މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް‬ ‫ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ޮ‬

‫އފީހުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ‬ ‫ތެރޭގައި‪ ،‬ރައީސް ޮ‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު‬ ‫ޮ‬ ‫ދައްކަވަމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫މިންވަރު މަދު ކުރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އިގްތިސާދުގެ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ދެ ސިނާއަތް ކަމަށްވާ މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަން‬

‫ގތުން ބިއްލޫރި ފުޅި‬ ‫ދެ މުވައްޒަފަކަށް ރަމްޒީ ޮ‬

‫ރސާވެފައިވަނީ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކަށް‬ ‫ވެސް ބަ ޯ‬

‫ގތުން އެ އޮފީހުގެ‬ ‫ހަވާލުކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކަމަށް ވާތީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގިނަ‬

‫އެންމެ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފު‪ ،‬ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު‬

‫އފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ‬ ‫އަހުމަދު ދީދީ އަށާއި އެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓް އެސިސްޓެން‬ ‫ކެފޭގެ ފަރާތުން ސްޕެޝަލް ސަ ޯ‬

‫ކަނޑުތަކަށް ދުވާލަކަށް ‪ 860‬މެޓްރިކް ޓަނުގެ‬ ‫ކށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކަށް‬ ‫ކުޅި އަޅާ‪ .‬ބޭނުން ޮ‬ ‫ރސާވެފައިވަނީ ކަންބޮޑުވާ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ބަ ޯ‬

‫ސލިހް ބިއްލޫރި ފުޅިއެއް ހަވާލު ޮކށްދެއްވަނީ‪--.‬‬ ‫ރަމްޒީ ޮގތުން‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޯ‬ ‫ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ރައީސްގެ އިސް ނެންގެވުމާއެކު ފެށި މި‬ ‫ހަރަކާތުގައި އެ މަނިކުފާނުވަނީ އެ އޮފީހުގެ‬

‫"ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ‬

‫ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި‪ ،‬ރައީސް ޮއފީހުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް މުވައްޒަފަކަށް‬

‫އުންމީދަކީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ‪ 100‬ދުވަހުގެ‬ ‫އެހެން އޮފީސްތަކުގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރާ‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރާއްޖެ އުފެދިފައިވަނީ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަކާ‬

‫ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓައިލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ޮގތުން ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު‬

‫އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ އެޅޭ ކުނި ގިނަވުން‪ .‬ކަނޑަށް‬

‫މިންވަރަށް‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވީ‪ ،‬މާލޭގައި އެކަނިވެސް ކޮންމެ‬

‫ޝާރާ އަބްދުއްރަހްމާނަށް ވެސް ބިއްލޫރި ފުޅި ހަވާލު‬ ‫ކޮށްދެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން‬ ‫އެއް ފަހަރު ބޭނުން ޮ‬ ‫އފީހުން ހުއްޓާލި އިރު‪ ،‬ބައެއް އެހެން‬ ‫ކުރުން ރައީސް ޮ‬ ‫އޮފީސްތަކުން ވެސް ވަނީ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން‬ ‫ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ދިރާގުން ވެސް ވަނީ‬

‫ދުވަހަކު ‪ 280،000‬ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުން‬

‫ޕްލާސްޓިކް ފެން ފުޅި ބޭނުން ކުރުން އެ އޮފީހުގައި‬

‫ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ‪ .‬މިކަން ހުއްޓުވޭނީ ދިރިއުޅުމުގެ‬

‫ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬

‫ވައްޓަފާޅި އަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ކަމަށާއި އެއް‬

‫ކތަޅު ބޭނުން ކުރުން‬ ‫ޔދޫގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް ޮ‬ ‫ވ‪ .‬ކެ ޮ‬

‫ކށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން‬ ‫ފަހަރު ބޭނުން ޮ‬

‫ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަދުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަކި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓުވަން އެދެފި‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫ވަކި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން މަނާ ކުރުމަށާއި ސިނގިރޭޓް‬

‫ގަވައިދުގައި ބުނާ ދެ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި‬

‫ޓ ޖެހުމަށް މީގެ އަހަރެއްހާ‬ ‫ފޮށީގެ ބޭރުގައި އިންޒާރުގެ ފޮ ޯ‬

‫ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓުވިއްޖެ ނަމަ ޒުވާނުން ދުންފަތުގެ‬

‫އފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ‬ ‫ދުވަސް ކުރިން ހަދައި ރައީސް ޮ‬

‫އިސްތިއުމާލު ކުރަން ފެށުން ހުއްޓުވި‪ ،‬މިހާރު ދުންފަތުގެ‬

‫ގަވައިދު ގެޒެޓްކޮށް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް ޓޮބެއިކޯ ކޮންޓްރޯލް‬

‫އިސްތިއުމާލު ކުރާ ޒުވާނުން އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ބާރަކަށް‬

‫ބޑުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ވާނެ ކަމަށް އަރޫނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެއީ ދިރާސާތަކުން ފެނި‬

‫"ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކޭޖްކުރުމާއި ލޭބަލް ކުރުމާ‬

‫ސާބިތުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ‬ ‫ބެހޭ ގަވައިދު" ހަދައި ރައީސް ޮ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ‪ .‬ގަވައިދު ފޮނުވީ‬

‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ނުރައްކާތެރި‬

‫ގތުން ނިންމަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމުމަށް‬ ‫ގާނޫނީ ޮ‬

‫ބަލިތައް ޖެހޭއިރު އެ މަންޒަރުތައް ސިނގިރޭޓް ފޮށީގައި‬

‫ފަހު އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު‬

‫ޖެހުމަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އެކަން ހުއްޓުވަން‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް އެ ގަވައިދު ގެޒެޓް ޮ‬ ‫ކ ކޮންޓްރޯލް‪ "،‬އެ‬ ‫"ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން ފޯ ޓޮބެއި ޯ‬ ‫މުއާހަދާގައި ‪ 2007‬ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު‬ ‫ގތުން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެ ގަވައިދުތައް‬ ‫މުއާހަދާ ބުނާ ޮ‬

‫ބާރު އެޅުމަށް ކުރާ ކަމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި‬ ‫ފށީގައި އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް‬ ‫ސިނގިރޭޓް ވިއްކަމުން ދަނީ ޮ‬ ‫ލިޔެގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ގަވައިދުގައި ބުނެފައިވަނީ‬

‫ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގެ ‪105‬‬

‫ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ސިނގިރޭޓް ފޮށީގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓުގައި‬

‫ގައުމެއްގައި އެ މުއާހަދާ އަށް އަމަލު ކުރެ އެވެ‪ .‬ސާކް‬

‫ދުންފަތުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެއްގެ މަންޒަރެއް ހިމަނަން‬

‫ސަރަހައްދުން އެ ގަވައިދަށް އަމަލު ނުކުރަނީ ރާއްޖެ‬

‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެއީ ހަގީގީ މަންޒަރަކަށް ވާންޖެހޭއިރު ޖަހަން‬

‫އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓގެ ކަންކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ‬ ‫ނިންމާފައިވާ ފޮ ޯ‬

‫ކ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން‬ ‫މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު ޓޮބެއި ޯ‬ ‫ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާ ބައްދަލުކޮށް ވަނީ އެ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަރޫނާ ވިދާޅުވީ ސިނގިރޭޓް ފޮށީގައި އިންޒާރުގެ‬

‫ކށް ދިނުމަށާއި މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ގަވައިދު ގެޒެޓް ޮ‬

‫މަންޒަރު ޖެހުމަކީ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ކޮންމެހެން‬

‫ކށްދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 100‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒު ޮ‬

‫ކުރަން ޖެހޭ އަދި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތް‬

‫ބޑުގެ ވައިސް ޗެއާ‪ ،‬ޑރ‪ .‬އައިޝަތު އަރޫނާ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެ ގަވައިދު ތަންފީޒު ކުރުން‬

‫"އިބާރާތުގެ އިންޒާރު އެހާ އިފެކްޓިވެއް ނޫން‪.‬‬

‫ލަސްވެފައިވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަންޒަރު މާ އިފެކްޓިވް ކަމަށް ރިސާޗްތަކުން ދައްކަނީ‪.‬‬

‫އެހެންކަމުން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެ ގަވައިދަށް އަމަލު‬

‫އެއީ ހުއްޓާލަން ވެސް އަދި ދުންފަތުގެ ތެރެއަށް ވަނުން‬

‫ކުރަން ފެށުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓުވުމަށް ވެސް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތް‪ ".‬އަރޫނާ‬

‫"އޯގާތެރި އިންސާފުވެރި ސަރުކާރެއް ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ދުންފަތުގެ ނުރައްކަލުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުގެ މި ހައްގު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްދިނުމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި‬ ‫އެ ގަވައިދު ގެޒެޓް ޮ‬

‫ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރަތަމަ ‪ 100‬ދުވަސް ތެރޭގައި އެ‬

‫ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުން ވެސް އެކަން އޮތީ ކޮށްނުދީ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާނެ‪ "،‬އަރޫނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ގަވައިދު ގެޒެޓް ޮ‬

‫ގތުން މީޑިއާތަކުން ސުވާލު ކުރުމުން ވަކި‬ ‫ސަބަބާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖަވާބެއް ނުދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT EDITION‬‬


2018 ު‫ރ‬2ަ‫ބ‬December ް ެ‫ ޑިސ‬2 2018 ‫މ‬

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2018 ‫ ޑިސެމްބަރ‬03

03 December 2018

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Shwetha

09:00 - 17:00

Santha Sheela

08:30 - 15:30

ާ‫ޝްވީތ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

Jasin

15:30 - 22:30

ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

Dietician Asiya A. Raheem

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

09:30 - 14:30

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

Orthodontist

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Sunil

11:30 - 14:00

Dr. Sunil

16:30 - 21:30

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬ Dr. Hemanth

15:30 - 22:30

Dr. Asoka Rao

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed

20:00 - 22:00

Dr. Seshadri Das

09:00 - 13:00

Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:00

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 10:30

20:00 - 22:00

19:45 - 22:00

09:00 - 14:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mariyam Niyaz

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hafsa

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:30

Dr. Meacah

15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

08:30 - 15:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Neeha Das

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

Dr. Ismail Zahir

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist

10:30 - 15:00

18:00 - 22:00

Dr. Abu Bucker

10:00 - 11:00

Dr. Yoosuf Shan

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Hussain Faisal

20:00 - 21:30

Dr. Anton

18:30 - 19:30

Dr. Rao

ާ ަ‫ދ ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫އދު ނުބައްލަވ‬ ަ ި‫މ‬

12:00 - 13:00

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Shaheedha

20:00 - 21:00

Dr. Meetha Jolly

12:30 - 13:30

Dr. Thasneem

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Anupama

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬ ް ާ‫ ޔޫސުފް ޝ‬.‫ޑރ‬ ‫ނ‬ ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

-

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ މިއާކ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

-

-

15:00 - 17:00

Dental Surgeon

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

17:00 - 22:00

Dr. Mohamed Ali

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

-

-

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ‫އަސޯކާ ރާއ‬ ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ ް‫ދާސ‬ ް‫ދާސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

-

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

-

‫ ޑިސެމްބަރ‬5 - 3

2018 ‫ ޑިސެމްބަރ‬03

03 December 2018

Dental Surgeon & Pedodontist

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

20:30 - 21:30

Dr. Zahidha

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Sinaanath

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Samahath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ސަމާހަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed Dr. Singh

ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

15:30 - 16:30

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

Ophthalmologist / Optometrist

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Junaid

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

Fathimath Nestha

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi

15:30 - 16:30

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Rasheed

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Reema

19:30 - 20:30

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16:15 - 17:30

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Thahseena

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ 3025939 ީ‫ވނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


2018 2018 ު‫މްބަރ‬2ެ‫ސ‬December ި‫ ޑ‬2

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

mihaaru.com

mihaaru.com

G.Maavehi, Buruzu Magu, Male’, 20092, Maldives +960 331590, +960 3338656 +960 7705353

ަ‫ކަރުންމަތީ ހާއްސ‬

ENT

Gynecology

ަ‫އަންހެނުންގެ ހާއްސ‬

Dr. Sachin Lal Shilpakar

Dr. Aishath Shibana

ް‫ ސަޗިން ލާލް ޝިލްޕަކާރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އައިޝަތު ޝިބާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީ ހާއްސ‬

Internal Medicine

Dr. Muaz Moosa

Dr. Fathimath Abdulla Zuhair ު‫ ފާތިމަތު އަބްދުއްލާ ޒުހައިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ހާއްސ‬

Dentists

ާ‫ މުއާޒް މޫސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Siyan

Dr. Zeena Mohamed Fuad

ް‫ މުހަންމަދު ސިޔާނ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޒީނާ މުހަންމަދު ފުއާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yahiya Zachariah ާ‫ ޔަހިޔާ ޒަކަރިއްޔ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސ‬

Pediatrics Dr. Shikha Rijal

General Physician

ެ‫އާމުބަލިތަކުގ‬

Dr. Vijarani Prasad

ް‫ ޝިކާ ރިޖާލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ވިޖެޔަރާނީ ޕްރަސާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

Dr. Ismail Pulikkodan

ު‫ މުއްތަސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ރޭޑިއޮލޮޖ‬

Radiology

ް‫ އިސްމާއިލް ޕުލިކޯޑަނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ހާއްސ‬

Dr. Neeraj Shashikant Doijad

Dr. Aminath Saleem

ް‫ ނީރަޖް ޝަޝިކަންތު ޑޮއިޖަޑ‬.‫ޑރ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Ophthalmology

ް‫ އައިމިނަތު ސަލީމ‬.‫ޑރ‬

Subscribe for 1 year and save 10%


2 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2 2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

26-Nov-18

Feeder- 01-Dec-18

CITY OF BEIJING

04G1XW1MA

ATLANTIC FLOSTA

04G1ZW1MA

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

CITY OF BEIJING EM ASTORIA ATLANTIC FLOSTA NORDMED EM ASTORIA CITY OF SHANGHAI

04G1XW1MA 04G21W1MA 04G1ZW1MA 04G23W1MA 04G21W1MA 04G25W1MA

OMIT 29-Nov-18 OMIT 07-Dec-18 29-Nov-18 13-Dec-18

19-Nov-18 02-Dec-18 25-Nov-18 10-Dec-18 02-Dec-18 16-Dec-18

20-Nov-18 04-Dec-18 26-Nov-18 12-Dec-18 04-Dec-18 18-Dec-18

22-Nov-18 05-Dec-18 28-Nov-18 13-Dec-18 05-Dec-18 19-Dec-18

26-Nov-18 10-Dec-18 02-Dec-18 17-Dec-18 10-Dec-18 24-Dec-18

Feeder- 01-Dec-18 12-Dec-18 04-Dec-18 19-Dec-18 12-Dec-18 26-Dec-18

NORDMED

04G23W1MA

07-Dec-18

10-Dec-18

12-Dec-18

13-Dec-18

17-Dec-18

19-Dec-18

CITY OF SHANGHAI

04G25W1MA

13-Dec-18

16-Dec-18

18-Dec-18

19-Dec-18

24-Dec-18

26-Dec-18

VESSEL NAME

OMIT

OMIT

19-Nov-18

25-Nov-18

For further information, please contact Total Transport Solutions Maldives (Pvt) Ltd 05th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, For further information, please contact Male’,Transport Maldives. Solutions Maldives (Pvt) Ltd Total th Floor, Ma. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175 05 Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male’, Maldives. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175

TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

20-Nov-18

26-Nov-18

22-Nov-18

28-Nov-18

02-Dec-18

ETA Male'

04-Dec-18


2 December 2018

CONTACT:3001515

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

mihaaru.com

)ަ‫ (އާދީއްތ‬2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Aikas Construction Pvt Ltd

ު‫ދޮންނަމެޝިން އޭސީ ފުރިޖ‬

ެ‫ އަކަފޫޓްގ‬220

ް‫ފެންމޯޓަރު މައިކުރޯ އަވަނ‬

300 ި‫އޮފީހަކާއ‬

ް‫އަދި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތ‬

Best price in town

ް‫އަކަފޫޓްގެ ގުދަނެއ‬

Melamine Block Board

.ެ‫ކޮއްދެމެވ‬

ު‫ އޯކިޑްމަގ‬.ީ‫ކުއްޔަށްދެނ‬

Fancy Plywood (White Glossy) Best for Fiberglass Boat Building

Subscribe for 1 year and save 10%

18mm (Kabadu Filaa)

.ް‫ރަނގަޅު ހިސާބަކުނ‬

6mm, 9mm, 12mm, 18mm

TEL:7915551 19194

DBBCC MR GRAD PLYWOOD HARDWOOD

ް‫ ތަނުންވެސ‬02

TIMBER MIXED HARDWOOD

ް‫ ބޮޑު ރޫމެއް ބަންދަށ‬AC ި‫ހާއްސަ ޮކށް ކައްކައ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

2''x8'' and 2''x7'' and 2''x6''

19347

ް‫ދޮންނަ މެށިނ‬ ް‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިނ‬

ާ‫އޭސީ ޮކށް ގުދަން މުދާޖަހ‬

14 feet up length

ި‫ ފާހާނަ ތަށ‬،ް‫ސިންކ‬ ް‫ފެންލީކްވުނ‬

ު‫ހަރާއިއެކ‬

Film Face Plywood (Kalhu

ާ‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހ‬

Filaa) Best quality

.ެ‫ކެވޭގޮތަށް ކުއްޔަށް ދެމެވ‬ TEL:7710910

‫ފެންމޯޓަރ‬

TEL:7772084/7905009 19341

ް‫މަސައްކަތެއ‬

TEL:9646263 19289

TEL:7904944 19155


2 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515 SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


2 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

mihaaru.com


2 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


2 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


2 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


2 December 2018

2018 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬2

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ޓީސީ އިތުރަ ްށ‬ ‫ފުރިހަމަކޮށްދިނީ‬ ‫ދަގަނޑޭ‪ :‬ނިޒާމްބެ‬ ‫ދެކުނު އޭޝިއާ ޔޫތު ބެޑްމިންޓަން‬ ‫ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ ދެބެން‬

‫ކިރަން‪ :‬ރާއްޖެ އާ ިއ‬ ‫އިންޑިއާގެ ޗެމްޕިއަން‬

2 DECEMBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

2 DECEMBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives