a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫"ކަރަންޓީނަ ްށ‬ ‫ބޭނުންކުރާ އިރު‬ ‫ރިސޯޓްގެ ކުލި‬ ‫ާމ ފްވާނެ"‬

‫‪03‬‬

‫މާ ޭލ ގެ ދެ ގެއާ ގުޅުންހުރި‬ ‫ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް‬ ‫‪02‬‬

‫ފެލައިނީއާ ސީދާ‬ ‫ކޮންޓެކްޓްވި‬ ‫‪ 20‬މީހުން ދެނެގެންފި‬ ‫ޗައިނާގެ ޝަންޑޮން ލުނެން އަށް‬ ‫މިހާރު ކުޅޭ ފެލައިނީ ޮކރޯނާވައިރަސް‬ ‫އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ‬ ‫އެއް ރިސޯޓް‪ ،‬ވަން އެންޑް އޮންލީ‬ ‫ރީތިރަށުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު‬ ‫މާޗު ‪ 12‬ގައި ދުބާއީ އަށް ދިޔަ‬ ‫ފަހުން‪.‬‬

‫‪02‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫މާ ލޭ ގެ ދެ ގެއާ ގުޅުންހުރި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ކށް‪ ،‬ދުބާއީ އަށް ދިޔަ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަ ޮ‬ ‫ޕޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ‬ ‫ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޮ‬

‫ގތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ވެލިދޫ‬ ‫ފެސިލިޓީއެއްގެ ޮ‬

‫ގެންދިޔަ މީހުން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ދެ ގޭގެ‬

‫ގސް ސާމްޕަލް ނަގައި‬ ‫އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ގެން ޮ‬

‫މޮނިޓަރިން ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެންނަން ލީގަލް ޓީމުން‬

‫ޓެސްޓްކުރި އިރު އެ ދެ މީހުން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންޓެކްޓްވެފައި ވާތީ އައިސޮލޭޓް ކުރީ‬ ‫ފެލައިނީއާ ޮ‬

‫ފެލައިނީ ރާއްޖެ އަށް އައީ މަބްރޫކް ރޭ ވިދާޅުވި‬ ‫ގޮތުގައި ދުބާއީންނެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ‬

‫އން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި‬ ‫ބޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރު ޯ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ޖުމްލަ ‪ 20‬މީހެއް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ފަސް‬

‫މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި މާލޭގެ ދެ ގެއެއް އިއްޔެ‬

‫ސޓްގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް‬ ‫މީހުންނަކީ ރީތި ރަށް ރި ޯ‬

‫ޕޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ އޭގެ‬ ‫އޭނާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޮ‬

‫ބަންދުކުރި ނަމަވެސް އެ ދެ ގެއާ ގުޅުން ހުރި‬

‫ވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަނެއް ‪ 15‬މީހުންނަކީ‬

‫ފަހުން އޭނާ ޗައިނާ އަށް ވެސް ދިޔަ ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް ވުމުން އެ ދެ ގޭގެ‬

‫އެމްއޭސީއެލްގެ ސްޓާފުންނެވެ‪.‬‬

‫މނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ރނާވައިރަސްއާ ބެހޭ ނެޝަނަލް އިމެޖެންސީ‬ ‫ކ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކންޓެކްޓެއް އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫"އޭގެ ތެރެއިން ދެ ޮ‬

‫ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ދިޔައީ ވެސް ދުބާއީއަށެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ‪13‬‬ ‫މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު ފަސް މީހުން ވަނީ މުޅިން‬

‫ގސްފައި‪ .‬އެމީހުންގެ ސާމްޕަލް‬ ‫ވަނީ ވެލިދުއަށް ގެން ޮ‬

‫ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް‬

‫އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ރޭ ބޭއްވި ޕްރެސް‬

‫ނެގި‪ ،‬ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބުނީ ނެގެޓިވްކޮށް‪ "،‬އޭނާ‬

‫ދެތިން ހަފްތާއަކީ މިބަލި އެންމެ ޕީކްވާނެ ދުވަސްތައް‬

‫ކޮންފަރެންސްގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން އަދި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެންމެންވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރުމަށް‬

‫އފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަބްދުލް‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫މާލޭގެ ދެ ގޭގެ ސްޓޭޓަސްއާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ފެލައިނީއާ ބައްދަލުވެފައި ވާތީ މާލޭގެ‬

‫"މިހާރު"ން ކުރި ސުވާލަކަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ‬

‫ސލޭޓްކުރި ދެ މީހެއް ކަރަންޓީނު‬ ‫ދެ ގެއަކުން އައި ޮ‬

‫ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވި ދެ މީހުންނަކީ މާލޭގެ ދެގެއިން‬

‫ސަރުކާރުން އަންނަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ފެލައިނީއާ ސީ ާދ‬ ‫ކޮންޓެކްޓްވި ‪20‬‬ ‫މީހުން ދެނެގެންފި‬

‫ކށް‪ ،‬ދުބާއީ އަށް‬ ‫ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ޮ‬ ‫ރނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި‬ ‫ދިޔަ ފަހުން ކޮ ޯ‬ ‫ބޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން‬ ‫ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓް ޯ‬ ‫ކންޓެކްޓްވި ކަމަށް ބެވޭ‬ ‫ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް ޮ‬ ‫‪ 20‬މީހުން މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން‬ ‫ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ ޮ‬ ‫ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ‬ ‫ރައީސް ޮ‬ ‫މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސި‬ ‫ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މެންޗެސްޓަ ޔުނައިޓެޑާއި‬ ‫އެވަޓަންއަށް ކުޅެ‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ވެސް‬ ‫ހދާފައިވާ ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް‬ ‫މަޝްހޫރުކަން ޯ‬ ‫ކޮންޓެކްޓިވި ކަމަށް މިހާތަނަށް ފާހަގަވި މީހުންގެ‬ ‫ތެރޭން ފަސް މީހުން އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބީ‬ ‫ރީތިރަށުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް‬

‫ކޮވިޑް‪ :19-‬ހަކުރާހުރާ އިން ޝައްކުވި މީހާ ނެގެޓިވް‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމަތްތަކެއް ފެނިގެން‬ ‫ސޓުން ޓެސްޓްކުރި މީހާގެ ނަތީޖާ‬ ‫ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ ރި ޯ‬ ‫ރޓެކްޝަން އެޖެންސީ‬ ‫ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕް ޮ‬ ‫(އެޗްޕީއޭ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަކުރާހުރާގެ އިތުރުން ސޭންޑީޒް ބަތަލާ‪ ،‬އަނަންތަރާ‬ ‫ދިގު އަދި ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅުން ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުންގެ‬ ‫ފަރާތުން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ވެސް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އެޗްޕީއޭ އިން ބުންޏެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ ރަށްތައް މިހާރު ވަނީ‬ ‫މނިޓަރިން ހާލަތުން ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ހަކުރާހުރާ އިން ޝައްކުވި ބިދޭސީ މީހާއާ ޑައިރެކްޓް‬ ‫ޕޓުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަނީ‬ ‫ކންޓެކްޓްވި އެއާ ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ‬ ‫އައިސޮލޭޓް ޮ‬ ‫‪ 17‬މުވައްޒަފުންނާއި އެމްއޭސީއެލްގެ ‪ 41‬މުވައްޒަފަކާއި‬ ‫އިމިގްރޭޝަންގެ އެކަކާއި ޓީއެމްއޭގެ ތިން މުވައްޒަފެއް ހިމެނޭ‬ ‫ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުން ދަރުބާރުގޭގައި‬ ‫މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ‬ ‫އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކަރަންޓީންގައި ޖުމްލަ ‪ 496‬މީހުން‬ ‫ތިބި އިރު‪ 62 ،‬މީހުން ވަނީ އައިސޮލޭޓްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ‪ 13‬މީހަކު‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު ފަސް މީހުން ވަނީ މުޅިން ރަނގަޅުވެފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފްތާއަކީ މިބަލި‬ ‫އެންމެ ޕީކްވާނެ ދުވަސްތައް ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެންމެންވެސް‬ ‫ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ އިލްތިމާސް‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޮންޓެކްޓްވި ކަމަށް ބެލެވޭ އެމްއޭސީއެލްގެ ‪15‬‬ ‫ސްޓާފަކު ވެސް މިހާރު ވަނީ ދެނެގެންފައި‬ ‫ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭން ކޮވިޑް‪ 19-‬ގެ އަލާމަތްތައް‬ ‫ކންޓެކްޓެއް ވެލިދުއަށް ގެންގޮސް‬ ‫ހުރި ދެ ޮ‬ ‫ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ދެ މީހުންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭ އުމުރުން‬ ‫‪ 32‬އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރާ ކޮންޓެކްޓްވި‬ ‫މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި މާލޭގެ ދެ ގެއެއް‬ ‫ކށް‪ ،‬އެ ތަންތަނުގައި އުޅޭ އެހެން‬ ‫ބަންދު ޮ‬ ‫މީހުން ޓެސްޓްކުރަން މިއަދު ވަނީ ފަށައިފި‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެ ދެ ގެ‬ ‫މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނައީ ވެލިދޫ އަށް ގެންދިޔަ‬ ‫ޕޓުގެ ދެ ސްޓާފުންނާ ގުޅުން ހުރި ގެތައް‬ ‫އެއާ ޯ‬ ‫ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ދެ މީހުން‬ ‫ނެގެޓިވްވުމުން އެ ދެ ގެ މޮނިޓަރިން ހާލަތުން‬ ‫ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޑން ލުނެން އަށް މިހާރު‬ ‫ޗައިނާގެ ޝަން ޮ‬ ‫ރނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ‬ ‫ކުޅޭ ފެލައިނީ ކޮ ޯ‬ ‫ސޓް‪ ،‬ވަން އެންޑް‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ އެއް ރި ޯ‬ ‫އންލީ ރީތިރަށުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު‬ ‫ޮ‬ ‫މާޗު ‪ 12‬ގައި ދުބާއީ އަށް ދިޔަ ފަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަސް އަށް ފެލައިނީ ޕޮޒިޓިވްވުމާ‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫ގުޅިގެން ރީތިރަށަށް ވެސް މިހާރު އަރައިފައިބާ‬ ‫ނުހެދޭނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވަނީ މިއަދު މެންދުރު‬ ‫ފަހު ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ވަނީ ‪13‬‬ ‫ޕޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭން ފަސް‬ ‫މީހުން ޮ‬ ‫މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫"ކަރަންޓީނަށް ބޭނުންކުރާ އިރު‬ ‫ރިސޯޓްގެ ކުލި މާ ފްވާނެ"‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ގުޅިގެން މީހުން ކަރަންޓީނުކުރަން‬

‫މިސާލަކަށް ބަލަންޏާ ޖަލުގައި ބޭއްވިޔަސް‪ ،‬ބޮލަކަށް‬

‫ސޓްތަކުގެ ކުލި‪ ،‬އެ ރިސޯޓްތައް ދައުލަތުން‬ ‫ދޫކުރާ ރި ޯ‬

‫ގތަށް ބަލާއިރުގައި‬ ‫ހިނގާނެތާ ހަރަދުތަކެއް ދެއްތޯ؟ އެ ޮ‬

‫ބޭނުންކުރާ މުއްދަތުގައި މާފުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން‬

‫މިއީ ބޮޑު އެމައުންޓެއް ނޫން‪ ،‬އެއީ ‪325‬ރ‪ .‬ވަރު‬

‫ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓަރިއެއްގައި ދެމީހުން އޮންނަ‬ ‫އެހިނގަނީ ބޮލަކަށް‪ޮ ،‬‬

‫އޕަރޭޝަން ސެންޓަރު‬ ‫ނެޝަނަލް އިމަޖެންސި ޮ‬

‫ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ‪ "،‬މަބްރޫކް‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލެއްގައި ބޭއްވިޔަސްް‪،‬‬ ‫"މިސާލަކަށް ޮ‬

‫އސީ) އިން މިރޭ ބޭއްވި ޕްރެސް‬ ‫(އެންއީ ޯ‬ ‫ކޮންފަރެންސްގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި‬

‫މިސާލަކަށް ބަލަންޏާ ޖަލުގައި ބޭއްވިޔަސް‪ ،‬ބޮލަކަށް‬

‫އފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަބްދުލް‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ގތަށް ބަލާއިރުގައި‬ ‫ހިނގާނެތާ ހަރަދުތަކެއް ދެއްތޯ؟ އެ ޮ‬

‫އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި‬

‫މިއީ ބޮޑު އެމައުންޓެއް ނޫން‪ ،‬އެއީ ‪325‬ރ‪ .‬ވަރު‬

‫ސޓްތަކުގެ ކުލި ދިގު މުއްދަތަކަށް‬ ‫ބޭނުންކުރާ ރި ޯ‬

‫ކޓަރިއެއްގައި ދެމީހުން އޮންނަ‬ ‫އެހިނގަނީ ބޮލަކަށް‪ޮ ،‬‬

‫މާފްކުރާ ކަމަށް ފެތުރިފައިވާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް‬

‫ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ‪ "،‬މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ގުޅިގެން އެތައް‬

‫ކަމަށާއި‪ ،‬ކުލި މާފްކުރާނީ ބޭނުންކުރާ މުއްދަތަށް އެކަނި‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ތަންތަނުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ އިރު‪،‬‬

‫ކށްފައި މިހާރު ތިބުމުން ހިނގަމުން‬ ‫ބަޔަކު ކަރަންޓީނު ޮ‬

‫ސޓުން ދޭ ހިދުމަތަށް ކޮޓަރިއަކަށް ‪750‬ރ‪ .‬ގެ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ބޑު ހަރަދެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬ ‫ދަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ރޭޓުން ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ކެއިން ބުއިމާއި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން މިހާރު ވެސް ‪ 550‬މީހުން އެ‬

‫ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ހުރިހާ ހިދުމަތަކަށް ކަމަށް‬

‫ފެސިލިޓީތަކުގައި އެބަ ތިބި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގިނައިން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ‬ ‫ފަރާތުން ސުވާލު އަންނަނީ‪ ،‬މީހުން އެބަ ކިޔައޭ އެއް‬ ‫އަހަރު ދުވަހަށް ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ސަރުކާރުން ކުލި‬

‫މަބްރޫކް ވިދާޅުވި މަގުން އެ ‪ 550‬މީހުންނަށް‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ބޭނުންކުރަން ސަރުކާރުން‬ ‫ރިސޯޓްތައް އެ ޮ‬

‫ބޑު [އަދަދެއްގެ] ފައިސާއެކޭ‪،‬‬ ‫މާފްކޮށްދީގެނޭ‪ ،‬ވަރަށް ޮ‬ ‫ގތަކަށް ނޫން‪ .‬ބޭނުންކުރާ ދުވަސްތަކުގެ ކުލި‬ ‫އެކަހަލަ ޮ‬

‫ކށް ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ‬ ‫ތަފްސީލު ޮ‬

‫ކށްފައި މިބުނާ މަގުން ކަންތައް ކުރާ‬ ‫އެ ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫ސޓްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކަރަންޓީނު‬ ‫ރި ޯ‬

‫ގޮތަށް މި އެކްރިމެންޓްތައް ހެދިފައި ހުރީ‪ "،‬މަބްރޫކް‬

‫ފެސިލިޓީތައް ހަދަން އުޅެފި ނަމަ އެކަމަށް ހަރަދުވާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާ އިތުރު ވެފައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ވެސް‬

‫ރިސޯޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔެއް ނުދައްކާ ކަމަށް‬

‫ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް‬

‫މަބްރޫކް މިރޭ ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬ކޮޓަރިއަކަށް‬

‫ކށް މިކަން [މީހުން‬ ‫ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ އާއްމު ޮ‬

‫‪750‬ރ‪ .‬ގެ މަގުން ފައިސާ ދޭ އިރު‪ ،‬ކުއްޔެއް ނުނަގާ‬

‫ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް] ކުރާނީ ބޮޑެތި‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ކީއްވެތޯ" ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު‬

‫ބޑެތި ހޯލްތަކެއް‬ ‫ސްކޫލްތަކެއް ނަގައިގެން ނޫނީ ޮ‬

‫ކުރުމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެ އަދަދަށް ފައިސާ ދޭ‬

‫ނަގައިގެން‪ .‬ދެން އެތަންތަނަށް ގަންނަން ޖެހޭނެ ހަމަ‬

‫ކޓަރިއެއްގައި ދެ މީހުން ތިބޭ ކަމަށާއި އެއީ އެ‬ ‫އިރު ޮ‬

‫ކންމެ މީހަކަށް އެނދާ‪ ،‬އެތަންތަނަށް ކަރަންޓް ލުމާ‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫މީހުންގެ ކެއިން ބުއިމާއި‪ ،‬އެހެން ހުރިހާ ހިދުމަތަކަށް‬

‫ފެން ލުމާ މިހެން ގޮސް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ކުރަން‬

‫ދޭ އަގެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭނެ އޭގެ ތަނެއް ފަންކްޝަނަލް ކުރުމަށް ޓަކައި‪"،‬‬

‫ރާއްޖޭގައި މި ބާވަތުގެ އެހެން ކަންކަމަށް‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އަ ްށ‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހަކު‬ ‫ރަނގަޅުވެއްޖެ‬

‫ހަރަދުވާ ނަމަ އެއީ ދުވާލަކަށް ޖުމްލަ ‪178،750‬ރ‪.‬‬

‫ގތުން އޭނާ މިރޭ ވަރަށް‬ ‫ނިންމި ސަބަބާ ބެހޭ ޮ‬

‫ގތުގައި ބޭނުންކުރާ‬ ‫ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ޮ‬

‫މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އަދަދެއް ނޫން‬ ‫ހިނގާ ހަރަދަށް ބަލާއިރު އެއީ ޮ‬

‫ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ‪13‬‬

‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ހިނގާ‬

‫މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު ފަސް މީހުން ވަނީ މުޅިން‬

‫ޝު ރު ފާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަރަދުތަކުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ނެންގެވީ‬

‫ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑަމިޓްކުރާ މީހުންނަށް ހޭދަވާ‬

‫ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް‪ ،‬ސަރުކާރުން އިއްޔެ‬

‫ފައިސާ އާއި ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ހޭދަވާ ފައިސާ‬

‫ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެންމެންވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރުމަށް‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުން އަންނަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލެއްގައި ބޭއްވިޔަސްް‪،‬‬ ‫"މިސާލަކަށް ޮ‬

‫ކެމްބްރިޖުގެ މެއި‪/‬ޖޫން ެގ‬ ‫އިމްތިހާންތައް ކެންސަލްކޮށްފި‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޑަކަށް ނުކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ކެމްބްރިޖްގެ އޯ ލެވެލް ހަދަނީ‬ ‫ނވެމްބަރު މަހު އެވެ‪.‬‬ ‫އޮކްޓޫބަރު އަދި ޮ‬

‫ކެމްބްރިޖް ޔުނިވާސިޓީން އަންނަ މެއި އަދި ޖޫން‬

‫ނަމަވެސް އަމިއްލަ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި މެއި‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޚާއްސަ ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އިސްމާއިލް‬ ‫ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް‪ 19-‬ގެ ބަލިމީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު‬

‫ދެތިން ހަފްތާއަކީ މިބަލި އެންމެ ޕީކްވާނެ ދުވަސްތައް‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު‬

‫މި ފަހަރު ރަނގަޅުވީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން އެ‬

‫ރަނގަޅުވުމަކީ ރާއްޖޭގައި އެ ބަލި ނުފެތުރޭނެ ކަމަށް‬ ‫ލިބޭ ޔަގީން ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ބަލި‬ ‫ކޮންޓްރޯލްވުން ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ރާއްޖެއަށް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫މިހާރު ވެސް ޓޫރިސްޓުން އައުމުގެ އިތުރުން ކުރިން‬

‫ޕޒިޓިވްވި ފަސް މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‬ ‫ބައްޔަށް ޮ‬

‫ޕޒިޓިވްވި މީހުންނާއި އެ މީހުންނާ އެކި‬ ‫ބައްޔަށް ޮ‬

‫ރނާވައިރަސް އަށް‬ ‫ދެ ޓޫރިސްޓެކެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އިން ކޮ ޯ‬

‫ކންޓެކްޓްވި މީހުން ވެސް އަދި ތިބީ‬ ‫ގޮތްގޮތުން ޮ‬

‫ޕޮޒިޓިވްވި ‪ 13‬މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހުންނަކީ‬

‫ކަރަންޓީނުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ސޓުގެ ތިން ޓޫރިސްޓަކާއި އެ ތަނުގެ ޑޮކްޓަރު‬ ‫އެ ރި ޯ‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި ފަރުވާ ހޯދާ‬

‫އަދި ބިދޭސީ މުވައްޒަފެކެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ރާއްޖެ އިން‬

‫މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރަނގަޅުވަމުން އައުމަކީ‬

‫ރނާވައިރަސް ފެނުނު ކުރެއްދޫ‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮ ޯ‬

‫ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނަމަވެސް‪ ،‬ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ވަނީ‬

‫ސޓުގެ ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ރަނގަޅު‬ ‫ރި ޯ‬

‫އާންމު އުސޫލުން މުޅި މުޖުތަމައުގެ ސަމާލުކަމަށް‬

‫ނުވެ ތިބީ ދެ މީހެކެވެ‪ .‬އެއީ ބިދޭސީ މުވައްޒަފު މީހާ‬

‫ބައެއް ވާހަކަ ތަކުރާރުކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫އާއި ޓޫރިސްޓެވެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި‬ ‫ރާއްޖެ އިން ކޮ ޯ‬ ‫މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ފަރުވާގައި ތިބީ އަށް‬

‫އޭނާ އެދިވަޑައިގަތީ މަގުމައްޗަށް މީހުން ނުނިކުތުމަށާއި‬ ‫ގތަށް ގޭގައި ތިބުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން ދޭ އިރުޝާދާ އެއް ޮ‬ ‫ރނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި‬ ‫ރާއްޖެ އިން ކޮ ޯ‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬އެއީ ހަތް ޓޫރިސްޓަކާއި ކުރެއްދޫގެ ބިދޭސީ‬

‫މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ފަރުވާގައި ތިބީ އަށް‬

‫މުވައްޒަފެވެ‪.‬‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬އެއީ ހަތް ޓޫރިސްޓަކާއި ކުރެއްދޫގެ ބިދޭސީ‬

‫ކވިޑް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ‬ ‫ރާއްޖެ އިން ޮ‬

‫މުވައްޒަފެވެ‪.‬‬

‫މަހު ބާއްވަން ތާވަލްކުރި އިމްތިހާންތައް ކެންސަލްކޮށްފި‬

‫އަދި ޖޫންގައި ކެމްބްރިޖް އިމްތިހާނު ހަދަ އެވެ‪.‬‬

‫ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަނގަޅުވީ‪ ،‬ސޭންޑީސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގައި މި އަހަރު މެއި އަދި ޖޫން މަހު ކެމްބްރިޖް‬

‫ސޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި‬ ‫ބަތަލާ އައިލެންޑް ރި ޯ‬

‫‪ 673‬ސާމްޕަލް ޓެސްޓު ކުރިއިރު ‪ 660‬ޓެސްޓް‬

‫އޭލެވެލް އިމްތިހާން ހަދަނީ ބްރައިޓްވޭ ސްކޫލުގައި‬

‫އިޓަލީގެ ދެމަފިރިންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާލު‬

‫ވަނީ ނެގެޓިވްވެފަ އެވެ‪ .‬ކަރަންޓިންގައި ތިބީ ‪496‬‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކެއް‬

‫އެކަންޏެވެ‪ .‬އެ ސްކޫލުން އިމްތިހާން ހަދަނީ އެންމެ‬

‫ބޑުވީ އުމުރުން ‪ 72‬އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މީހުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މި ފަހުން ރާއްޖެ‬

‫ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އިމްތިހާން ބޭއްވޭނެ‬

‫ތިން ދަރިވަރުންނެވެ‪.‬‬

‫އެ ޔުނިވާސިޓީން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‪،‬‬

‫މާހައުލެއް ނެތުމުން‪ ،‬ކެމްބްރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ އާއި‬

‫ކެމްބްރިޖް ޔުނިވާސިޓީން ބުނީ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ޗައިނާގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ފެތުރެން‬ ‫ފެށި އެކަމަކު މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަށް އޭގެ‬

‫ރނާވައިރަސްއަށް މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫އައި ދިވެހިންނެވެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލުން ރާއްޖެ‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫އ ލެވެލް އާއި ކެމްބްރިޖް އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫ކެމްބްރިޖް ޯ‬

‫ސަމާލުކަމެއް ދެނީ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ‬

‫ކރޯނާވައިރަސް އިން ޖެހޭ ކޮވިޑް‪19-‬‬ ‫ނުރައްކާކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫ގތުން ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ‬ ‫ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޮ‬

‫އޭއެސް އޭ ލެވެލް އަދި ކެމްބްރިޖް އޭއައިސީއީ‬

‫ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިން ކަށަވަރުކޮށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު‬

‫ޕޒިޓިވްވީ ކުރެއްދު އާއި ބަތަލާގެ‬ ‫އަށް ރާއްޖެ އިން ޮ‬

‫ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ‪ .‬މި ހަފްތާއަކީ ރާއްޖޭގައި‬

‫ލމާގެ މެއި އަދި ޖޫން މަހުގެ އިމްތިހާން‬ ‫ޑިޕް ޮ‬ ‫ނުބާއްވަން ނިންމީ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އ ލެވެލްގައި ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން ހަދަނީ‬ ‫ޯ‬

‫ކށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކިޔެވޭނެ މާހައުލެއް ފަހި ޮ‬

‫އިތުރުން ކުރަމައްޗާއި އަނަންތަރާ ދިގު ރިސޯޓު އަދި‬

‫ބޑު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް‬ ‫މިބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬

‫އިމްތިހާންތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދަރިވަރުން‬

‫އތް އައިލެންޑް ސަފާރީގެ‬ ‫ފުވައްމުލަކުގެ ފަޅުތެރޭގައި ޮ‬

‫ބަލައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ‬

‫ޓޫރިސްޓެކެވެ‪.‬‬

‫ޓރެންޓް‪/‬ކެފޭ ފަދަ‬ ‫އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމާއި ހޮޓާ‪/‬ރެސް ޯ‬

‫ކށްފައިވާކަން ބަލައިގަންނަ‬ ‫ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ޮ‬

‫ކެމްބްރިޖުން ދޭ އިމްތިހާނެވެ‪ .‬އޭ ލެވެލްގައި ހަދަނީ‬

‫ކަމަށާއި އެހެންވެ ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި‬

‫އެޑެކްސެލް އިމްތިހާނެވެ‪ .‬އެހެންވެ ކެމްބްރިޖް‬

‫ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ‬

‫ހިންގާ ދަރުބާރުގޭގައި އިއްޔެ މެންދުރު އޮތް‬

‫ޔުނިވާސިޓީގެ މި ނިންމުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް މާ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‪ ،‬ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ‬

‫އޕަރޭޝަން ސެންޓަރު‬ ‫ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ ޮ‬

‫ތަންތަނަށް ކެއިންބުއިމަށް މީހުން ވަނުން މަނާކުރުން‬ ‫ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫މިއީ ބިރުވެރިކަމެއް‪ ،‬އާ ކަމެއް‬ ‫ނޫން‪ :‬ޑރ‪.‬އިސްމާއިލް‬ ‫ޝު ރު ފާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަންކަން ހުރެ އެވެ‪ .‬ވަކި ކަހަލަ ހެދުމެއް ލުމާއި‬ ‫ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް އަލުން‬ ‫ނުކުންނަ އިރު ތަބާއަވާން ޖެހޭ އިރުޝާދުތަކެއް ހުންނަ‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެއްވަން‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގާތުގައި އުޅުއްވުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް‬ ‫ޑކްޓަރަކަށް އާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް‪،‬‬ ‫އެއީ އެއްވެސް ޮ‬

‫ފަރުވާ ދޭ ޓީމު އަމަލްކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން‬

‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭ ޓީމުގެ އިސް‬ ‫އެއް ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ‬

‫ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ވަކި ހިސާބެއްގައި ތިބެ‬‫އަތް ދޮވުން‬

‫ކންސަލްޓަންޓް ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް‬ ‫ނޭވާލާ ނިޒާމްގެ ޮ‬ ‫ރގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ‬ ‫ޓީވީއެމްގެ ޕް ޮ‬

‫ އޭގެ ފަހުން ހާއްސަ ހެދުންތައް ލައި‪ ،‬މީހާ‬‫ފުރިހަމަޔަށް ނިވާކުރުން‬

‫ކންމެ ކަހަލަ ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާދޭން‬ ‫ޑޮކްޓަރުންނަކީ‪ޮ ،‬‬ ‫ވެސް ކުރީ ސަފުގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ވާތީ އެންމެ‬

‫ ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ނުކުމެ‪ ،‬ވަކި ހިސާބަކުން‬‫ފުރަތަމަ އަނެއްކާވެސް އަތް ދޮވުން‬

‫ބޑީ ވެސް އެ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ރިސްކް ޮ‬

‫‪ -‬އޭގެ ފަހުން ހާއްސަ ހެދުން ބޭލުން‬

‫ތެރޭގައި ނަރުހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ ދެން ރަނގަޅަށް ފެން ވަރައި‪ ،‬މުޅި ހަށިގަނޑު‬‫ދވެ ސާފުކުރުން‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬ ‫ރނާވައިރަސް އިން ޖައްސާ ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ބިރު‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ގތުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބޑުވަނީ އެއަށް ވެކްސިނަކާއި ފަރުވާއެއް ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ނުކުންނާނީ ޔަގީނުން ވެސް ވައިރަހާ އެކު ކަމަށް‬

‫ހދިފައިނުވާތީ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރެއްގެ‬ ‫ޯ‬

‫ގތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް‬ ‫ވުމުން‪ ،‬ސަލާމަތީ ޮ‬

‫ހައިސިއްޔަތުން ބައްލަވާ ނަމަ މިފަދަ ބަލިތަކަކީ އާ‬

‫ވެސް ވަރުގަދަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ހަގީގަތަށް ދަންނަވާ ނަމަ މިކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި‬

‫"އެންމެ ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު‬ ‫އަޅައިގެން ތިއްބަސް އެއީ ‪ 100‬ޕަސަންޓް ޔަގީނެއް‬

‫ބިރެއް ނުގަނޭ‪ .‬ސަބަބަކީ މިބަލި ނޫނަސް ބަލި މީހެއް‬

‫(ނޫން‪ ،‬ވައިރަސް ނުހުންނާނެ ކަމުގެ)‪ .‬އެހެންނަމަވެސް‬

‫ކައިރިއަށް ދާ ކަމަށްވަންޏާ އަބަދުވެސް މިއުޅެނީ‬

‫ކށްފައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭނެ‬ ‫ﷲއަށް ވަކީލް ޮ‬

‫ރިސްކެއްގެ ތެރޭގައި‪ "،‬ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް‬

‫ކަމެއް މިއީ‪ "،‬ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިސާލެއް ދައްކަވަމުން ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް‬ ‫ވިދާޅުވީ ޓީބީ ބައްޔަކީ ވެސް އެހާ ނުރައްކާތެރި‬ ‫އެއްޗެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުން ގެންދަނީ އޭގެ‬

‫އެއްބާރުލުމަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަލިމީހުންނަށް ވެސް ފަރުވާދެމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ޑިއުޓީއަކަށް‬ ‫ގތުން ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެ ޮ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ބިރެއް ނުގަނޭ‪ .‬ސަބަބަކީ މިބަލި ނޫނަސް ބަލި މީހެއް‬ ‫ކައިރިއަށް ދާ ކަމަށްވަންޏާ އަބަދުވެސް މިއުޅެނީ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެކަމާ ބެހޭ‬ ‫މަބްރޫކް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ރނާވައިރަސް ބާރަށް ފެތުރި‬ ‫ރާއްޖޭގައި ކޮ ޯ‬ ‫ގިނަ ބަޔަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހިއްޖެ‬

‫ބައްދަލުވުންތައް އިއްޔެ ވެސް ބޭއްވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬

‫ނަމަ ‪ 200‬އެނދުގެ އައިސީޔޫއެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ‬

‫ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްސީލް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް އޭނާ‬

‫މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ކުރިން އޮތީ ހުޅުމާލޭގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ‪ 200‬އެނދުގެ އައިސީޔޫއެއް‬

‫އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވީ އައިސީޔޫ އަށް ބޭނުންވާ އެނދު‬

‫ހެދުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ފަހުން‬

‫އިތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މިހާރު ގެންނަން‬

‫ގތެއް ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނިމުނު ޮ‬

‫ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު‬ ‫ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ ޮ‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ބޮޑުވެގެން‬ ‫ފަރުވާ ދިނުމަށް ކުރިއްސުރެ ހާއްސަކޮށްފައި ހުރީ‬

‫(އެންއީއޯސީ) ހިންގާ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޕްރެސް‬

‫ލގެ އައިސީޔޫ‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ‪ 11‬ވަނަ ފް ޯ‬

‫ކޮންފަރެންސްގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އައިސީޔޫގެ އެނދު‬

‫އެކެވެ‪ .‬އެތަނުގައި ހުރީ ‪ 10‬އެނދެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލްތަކާ‬ ‫އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަމިއްލަ ޮ‬ ‫ވެސް ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ދުނިޔޭގެ އެކި‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ކޅުތަކުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާ ހަވާލާ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫އިތުރު ‪ 100‬އެނދުގެ އައިސީޔޫއެއް ގާއިމް‬

‫ދެއްވަމުން މަބްރޫކް ރޭ ވިދާޅުވީ ކުރިން ހީކުރެވުނު‬

‫ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު‬

‫ހީގޮތާ ހިލާފަށް‪ ،‬އެ ބަލީގެ ނުރައްކާ ޒުވާނުންނަށް‬

‫މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ކުރިން އޮތީ ވިދާޅުވެފަ‬

‫ވެސް ކުޑަ ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ހަމަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވެސް މި ބަލީގެ‬

‫އތް ހިސާބެއް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައި ޮ‬ ‫އޮޅުންފިލުވަން ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ކުރުމުން މަބްރޫކް‬

‫ހސްޕިޓަލައިޒް ކުރެވި އައިސީޔޫ‬ ‫ޝިކާރައަކަށް ވެސް ޮ‬

‫ރޭ ވިދާޅުވީ "‪ 200‬އައިސީޔޫ ބެޑް އުފެއްދުމުގެ‬

‫އަށް ވެސް ގެންދެވިފައި އެބަވޭ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޓާގެޓެއް އެބައޮތް" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"‪ 200‬އައިސީޔޫ ބެޑް އުފެއްދުމުގެ‬

‫ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހުނީ ‪13‬‬ ‫މީހަކަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު މިހާރު ވަނީ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެވޭ‪ .‬ބޭނުންވާ ތަކެތި ވެސް‬

‫ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެން މީހުންގެ ހާލު ވެސް‬

‫ހސްޕިޓަލްތަކާ‬ ‫އެބަ ގެނެވޭ‪ .‬އަދި ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ޮ‬

‫އަދި ރަނގަޅެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް‬

‫މިކަމުގައި މަޝްވަރާ އެބަ ކުރެވޭ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރނާވައިރަސް ނުޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެއްސަކަށް ކޮ ޯ‬

‫ލިޔަސް‪ ،‬އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތި‪ ،‬އެ އެންމެން‬ ‫ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ރިސްކެއްގެ ތެރޭގައި‪ "،‬ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫‪ 200‬އެނދުގެ އައިސީޔޫއެއްގެ‬ ‫ކަންކަން ކުރިއަށް‬

‫މި ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ސިއްހީ‬ ‫ތަޖުރިބާކަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ‬

‫"ހަގީގަތަށް ދަންނަވާ ނަމަ މިކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫މި ދަނޑިވަޅުގައި ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް އެތައް‬ ‫ބައެއްގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫"މިސާލަކަށް ޓީބީ‪ ،‬އެއީ ވެސް ހަމަ މީހުން ވަރަށް‬

‫ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ހިލޭސާބަހަށް ނުކުމެ އުޅުމަކީ‬

‫ބޑަށް ބިރުގަންނަ ކަމެއް‪ .‬ހަމަ ގައިންގަޔަށް އަރާ‬ ‫ޮ‬

‫ވެސް އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތެކެވެ‪.‬‬

‫ބައްޔެއް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންކަމުން އެ އެންމެންނަށް ވެސް ޝުކުރު‬

‫ގތުގައި ކޮވިޑް‪19-‬‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އަދާކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުކަމުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ގެ ބިރު ޮ‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި‬ ‫ދިވެހިންގެ ހާލުބަލައިފި‬ ‫ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ‬

‫ކންޓްރޯލް ކުރުމަށް‪،‬‬ ‫ވަނީ އިއްޔެ މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ބަލި ޮ‬

‫ގތުން އެ ގައުމާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬

‫ލކްޑައުން ކޮށްފަ‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ ޕަންޖާބު ވަނީ މިހާރު ޮ‬

‫މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން‬

‫ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ދެ ގައުމުން އެއްބާރުލުން‬

‫މިނިސްޓަރު ޝާހު މަހުމޫދު ގުރައިޝީއާ ފޯނުން‬

‫ގތުން ވެސް‪ ،‬މަޝްވަރާ ކުރެއްވި‬ ‫ދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ގުޅުއްވައި‪ ،‬އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލާ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިއްޔެ‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬ ‫ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން‬ ‫ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ‬

‫ރގާ އިން ރައްކާތެރިވުމަށް‬ ‫ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެ ޯ‬

‫ޕާކިސްތާނުގައި ‪ 500‬އެއްހާ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން‬ ‫ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ރާއްޖެ އިން ‪ 13‬މީހަކު‬ ‫ޕޒިޓިވްވި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ވަނީ‬ ‫ޮ‬

‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ބިރުވެރިކަން ޕާކިސްތާނުގައި ވެސް ވަނީ‬

‫ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަދިވެސް ރޯގާ ފެތުރިދާނެ‬

‫ބޑުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ގައުމުން ‪ 800‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬ ‫ޮ‬

‫އތުމުން‪ ،‬ސަލާމަތީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް‬ ‫ކަމުގެ ބިރު ޮ‬

‫ޕޒިޓިވްވެފައިވާއިރު ހަ ވަނަ މީހާ‬ ‫މީހުން އެ ބައްޔަށް ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެން ކުންފުނިން މާ ލޭގަ ިއ‬ ‫އަތްދޮންނަ ތަށި ބަހައްޓައިފި‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަލުއި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް‪ 19-‬އިން‬

‫ސީއެސްއާރުގެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫އަތްދޮވުމަށް ބާރު އެޅުމަށް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި‬ ‫ވެސް އާއްމު ތަންތަނުގައި އަތް ދޮންނަ ތަށި ވަނީ‬

‫ރައްކާތެރިވުމަށް‪ ،‬ފަސޭހައިން އަތް ދޮވެވޭނެ ގޮތް‬

‫ގތެއްގައި މި ގޮތަށް ތަށި‬ ‫ބަހައްޓާފަ އެވެ‪ .‬އާއްމު ޮ‬

‫ހަދައިދިނުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މާލޭގެ އެކި‬

‫ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ އަތިރިމައްޗާއި ފިހާރަތައް ފަދަ‬

‫ދންނަ ތަށި ބަހައްޓައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރަހައްދުތަކުގައި އަތް ޮ‬

‫ގސް އުޅޭ ތަންތަނުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީހުން އާއްމުކޮށް ޮ‬ ‫ދވުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬ކެއްސައި‬ ‫ގިނަގިނައިން އަތް ޮ‬

‫ރާއްޖޭން ވެސް ‪ 13‬މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި އެ ބަލިން‬ ‫ރައްކާތެރިވުމަށް‪ ،‬ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވުމަކީ ވަރަށް‬

‫ކިނބިހި އަޅާއިރު ނިވާކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން‬

‫މުހިއްމު ކަމެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެކަމަށް ބާރު އަޅައި‬

‫އަންނަނީ އިރުޝާދު ދެމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‪،‬‬

‫ގތް ހެދުމަށް‪ ،‬ފެން‬ ‫އަދި ފަސޭހައިން އަތް ދޮވެވޭނެ ޮ‬

‫މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިޔުމަށާއި ބަލިވެ‬

‫ލކަލް މާރުކޭޓާއި މަސް މާރުކޭޓާއި‬ ‫ކުންފުނިން ވަނީ ޯ‬

‫ކެއްސާނަމަ‪ ،‬މާސްކް އެޅުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން އެދެ‬

‫ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި ތަށި ބަހައްޓާފަ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރނާ ވައިރަސް ޖެހުނު‬ ‫ރާއްޖޭގައި ‪ 13‬މީހަކަށް ކޮ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މީހުން ގިނައިން ގޮސް އުޅޭ އެ‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬ފަސް މީހަކު ވަނީ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ‬

‫ކންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ހަ ތަށި‬ ‫ސަރަހައްދުތަކުގައި‪ޮ ،‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަދިވެސް އެ ބަލި ރާއްޖޭގައި ފެތުރުމުގެ‬

‫ބަހައްޓާފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބިރު އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިކަން ކުރީ އެތަނުގެ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީ ހުރީ‬ ‫ތައްޔާރަށް‪ :‬ސަފީރު‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ތ ވެސް ބައެއް މީހުން‬ ‫ޗައިނާގެ އެހީ ގަބޫލުނުކުރަނީ ޯ‬ ‫އޭނާއާ ސުވާލުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޖންގް ވިދާޅުވީ ޗައިނާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި‬ ‫ލީ ޮ‬ ‫ކޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި‬ ‫ރނާވައިރަސްއާ ދެ ޮ‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫އޮތް އިރު ރާއްޖެ އިން ވެސް އެހީވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ދޭ ބައެއް އެހީ ހުރީ ތައްޔާރަށް‬

‫އތީ ޗައިނާ އިން އޭގެ ބަދަލު‬ ‫އެހެންކަމުން މިހާރު މި ޮ‬

‫ކަމަށް‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖާންގް‬

‫ދޭން ޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް އޭނާ ސިފަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖންގް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލީ ޮ‬ ‫އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް‬ ‫ކށް ނުދެވި މަޑުޖެހިފައި ވަނީ ރަނގަޅު‬ ‫ދޭ އެހީ ފޯރު ޮ‬ ‫ފްލައިޓްތަކެއް އަދި ނެތުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި‬

‫ރާއްޖެއިން ވަނީ ޗައިނާއަށް އެއް މިލިއަން މަސް‬ ‫ދަޅު ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަފީރުގެ ޓްވީޓަށް ޝާހިދު ވަނީ ޝުކުރު‬ ‫ފރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ‬ ‫އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ފްލައިޓުތައް ކެންސަލްވުމުން ދިމާވާ ދަތިތައް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ސަފާރީއަކުން ހުޅުމާލެ ފޭބި‬ ‫މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫ކށްފައިވާ ސިއްހީ‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ފެތުރޭތީ އިއުލާން ޮ‬

‫ކޓަށް މިއަދު ގެންދިއުމުން ބަންދަށް‬ ‫މެޖިސްޓްރޭޓް ޯ‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އަންގާފައިވާ‬

‫ކށްދީފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ފަސް ދުވަސް އެ ކޯޓުން އިތުރު ޮ‬

‫އެންގުމާ ޚިލާފަށް ސަފާރީއަކުން ހުޅުމާލެ އަށް ފޭބި‬

‫ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޕޮޒިޓިވް‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ކުއްލި‬

‫ގތުގައި އެ މައްސަލަ މިހާރު ދަނީ‬ ‫ފުލުހުން ބުނި ޮ‬ ‫ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސަފާރީއަކުން ފޭބި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިއިރު‪،‬‬

‫ކށް‪ ،‬ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް‬ ‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ޮ‬

‫ސޓްތަކުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރި ތިން މީހަކު‬ ‫ރި ޯ‬

‫އަޅާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ރިސޯޓްތަކަށް ދަތުރު ކުރުމާއި‬

‫ކށް‪ ،‬ވަނީ ބަންދުގެ މުއްދަތު‬ ‫ވެސް މީގެކުރިން ހައްޔަރު ޮ‬

‫އަރައި ފޭބުމުގެ އިތުރުން ޓޫރިސްޓުން ރަށްރަށަށް‬

‫އިތުރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެންގުމާ ޚިލާފަށް ރިސޯޓަކަށް‬

‫ގެންދިއުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެރި މުވައްޒަފަކު ވެސް ރޭ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށް‪،‬‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ބަނދަރުގައި އޮތް‬

‫ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އަވަސް‬

‫ސަފާރީއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ‪ 32‬އަހަރުގެ ދިވެހި‬

‫ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ވަނީ‪ ،‬ޖެނުއަރީ ‪ 30‬ގައި‬

‫މުސްތަގުބަލެއްގައި އެ އެހީތައް ލިބޭނެ ކަމަށް‬

‫ފިރިހެނަކު‪ ،‬ސިއްހީި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ‬

‫ފެނިފައިވެ އެވެ‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު މިހާރު‬

‫ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖެ އަންނަ‬

‫އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް‪ ،‬ޝާހިދުގެ ޓްވީޓްގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަށުން އަންގާފައިވާ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ސަފާރީން‬

‫ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރައްކާތެރިކަމުގެ‬

‫ބައިނަލްއަގުވާމީ އެތައް އެއާލައިނަކުން ވެސް ވަނީ‬ ‫ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާގައި ‪ 80،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬ ‫ޕޒިޓިވްވެ‪ ،‬ކޮވިޑް‪ 19-‬ގައި ‪3،200‬‬ ‫ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޮ‬ ‫އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަފީރުގެ ޓްވީޓް އައީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ފޮރިން‬ ‫މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާ ބައްދަލުކުރެއްވިތާ‬

‫ރނާ ވައިރަސް ހުރި ‪ 13‬މީހަކު ރާއްޖެއިން‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ވާނެ އެހީއާ ބެހޭ‬

‫ހުޅުމާލެ އަށް ފޭބުމާއި ފުލުހުންނަށް ދޮގު މައުލޫމާތު‬

‫އފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް‬ ‫ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޮ‬

‫ގޮތުން މިދިއަ ހަފުތާގައި ޝާހިދާއި ލީޖޮންގް ވަނީ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދިން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު ޮ‬

‫ބަންދުކޮށް‪ ،‬މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް ގިނަ‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެހީގެ‬

‫ގތެއް ނިންމަން ހުޅުމާލޭ‬ ‫އަދި އޭނާގެ ބަންދާ މެދު ޮ‬

‫ފިޔަވަޅުތަކެއް އަންނަނީ އަޅަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް‬ ‫ޮ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް‪،‬‬ ‫ހަރަކާތްތެރި ސަފީރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިވާން‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ހަފުތާއެއް ވީ އިރު ވެސް‪ ،‬ދޭ އެހީ ލަސްވަނީ‬

‫ރާއްޖެއިން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކަށް އޭނާ ވަނީ‬

‫ތ އާންމުންގެ މީހަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ދިން‬ ‫ކީއްވެގެން ޯ‬

‫ތައުރީފް ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬ބައެއް ދިވެހި ސަރުކާރުން‬ ‫ޖަވާބެއްގެ ޮ‬

‫ގްލޯބަލް ޓޫރިޒަމް ކްރައިސިސް‬ ‫ކޮމި ީޓއަށް އަލީ ވަހީދު‬

‫ވަޒީފާ އަށް ރާއްޖެ އާދެ ވޭ ީނ‬ ‫ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން‬ ‫ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަ ބިދޭސީން‬ ‫ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ‬ ‫ގތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑުވެ އިއުލާން‬ ‫ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ޮ‬

‫ގތުން ހުއްދަ ލިބުނުކަން އެ‬ ‫އެ ބަޔާނުގައިވާ ޮ‬ ‫މީހަކަށް އަންގާނީ ވެސް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދަށުން ބައެއް‬ ‫ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާ‬

‫ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ‬

‫ކުރުމާއި ފަތުރުވެރިން ރަށްރަށަށް އެރުވުން މަނާ‬

‫ހާލަތުގައި‪ ،‬ރާއްޖެ އަށް ބިދޭސީން އެތެރެވުން‬

‫ކުރުމުގެ އިތުރުން ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި‬

‫ގތް ހެދުމަށް ހާއްސަ‬ ‫ކންޓްރޯލްކޮށް މޮނިޓަކުރެވޭނެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ބތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ނުދެވޭ ގޮތަށް ވަނީ‬ ‫ތިބެގެން ކާ ޯ‬

‫ފިޔަވަޅުތައް އަންނަނީ އަޅަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް‬ ‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި‬ ‫އިކޮ ޮ‬

‫ގތުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ވެސް ވަގުތީ ޮ‬

‫ލއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ހޯދައިގެން‬ ‫ބުނީ އަލަށް އެމްޕް ޮ‬

‫ވަޒީފާގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން މީހުން‬

‫އަންނަ ބިދޭސީންނާއި ޗުއްޓީ އަށް ދިއުމަށް ފަހު‬

‫އަންނަ ބަންގްލާދޭޝް އިން މީހުން އައުން ވެސް ވަނީ‬

‫ވަޒީފާ އަށް އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންނަށް‬

‫މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނީ އެ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ‬

‫ރނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޕޮޒިޓިވް‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން‬

‫‪ 13‬މީހަކު ރާއްޖޭން ވަނީ ފެނިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެފަދަ ބިދޭސީން‬

‫ތިން މީހަކު މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެއިން‬

‫ރާއްޖެ އައުމުގެ ‪ 48‬ގަޑިއިރު ކުރިން އެ ހުއްދަ އަށް‬

‫އެ ވައިރަސް ފެނުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު‬

‫އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އީމެއިލް‬

‫ނުހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ޓޫރިސްޓުންނާއި‬

‫މެދުވެރިކޮށް އެ ހުއްދައަށް އެދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ‬

‫ސޓްތަކުގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔެ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ މި‬ ‫ގންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވާން ކުރު އަދި ދިގު‬ ‫ޮ‬

‫ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުޓީއޯ) ގެ‬ ‫ކމިޓީ" އަށް ޓޫރިޒަމް‬ ‫ލބަލް ޓޫރިޒަމް ކްރައިސިސް ޮ‬ ‫"ގް ޯ‬ ‫މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިއްޔެ އައްޔަނުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔެ އަށް މި ވަގުތު ދިމާވެފައިވާ ބަލިމަޑުކަމުން‬

‫ރާސްތާގެ "ރެސްކިއު ޕްލޭނެއް" އެކުލަވާލަން ވެސް އެ‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ދެ ޮ‬ ‫ޕޮޒިޓިވް ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެން ޖެހޭ ކަމަށް އަލީ‬

‫އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ޑަބްލިއުޓީއޯ‬

‫ވަހީދު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ "ދަ ގްލޯބަލް ޓޫރިޒަމް‬

‫ރާއްޖެއިން އިސްކަން ދޭނީ ޓޫރިޒަމް އެނދުތައް‬

‫ކޑިނޭޝަން ވާޗުއަލް މީޓިން" އެއް ބާއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ބޑަށް ބަލިން އަރައިގަތުމަށް ކަމަށް‬ ‫ފުރާލުމަށް ވުރެ ޮ‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ދެކޮޅަށް އެކި‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމުތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ‬

‫މި ބައްޔަށް ރާއްޖެ އިން ޕޮޒިޓިވްވި ‪13‬‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ބަލީގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ‬ ‫ގޮތުން މަޝްވަރާ ޮ‬

‫މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހުންނަކީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް‬

‫ހދަން ކްރައިސިސް ޓީމެއް‬ ‫ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ޯ‬

‫ސޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ދެ މުވައްޒަފުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެކުލަވާލަން ނިންމި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ބާކީ ‪ 11‬މީހުންނަކީ ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން‬ ‫އައި ޓޫރިސްޓުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‪ ،‬ކުރެއްދޫގައި‬

‫ބައިވެރިވަޑައިގަތީ‪ ،‬އެ ޖަމިއްޔާގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ‬

‫ޑކްޓަރާ އެކު ފަސް މީހުން މިހާރު‬ ‫މަސައްކަތް ކުރި ޮ‬

‫ކމިޝަނުގެ ޗެއާގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި‬ ‫ރީޖަނަލް ޮ‬

‫ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ އާ ޕޯ ޓު ގަ އި ފަ ތު ރު ވެ ރި ން ތަ ކެ އް‪ :‬ވަ ޒީ ފާ އަ ށް އަ ން ނަ ބި ދޭ ސީ ން ރާ އް ޖެ އަ އު މު ގެ ކު ރި ން ޚާ އް ސަ ހު އް ދަ އެ އް‬ ‫ނަ ގަ ން ޖެ ހޭ ގޮ ތަ ށް ވަ ނީ ހަ ަމ ޖަ އް ސާ ފަ އި ‪ --‬މި ހާ ރު ފޮ ޓޯ‪ /‬ހު ސެ ން ވަ ހީ ދު‬


‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"ހެޔޮނުވާނެ‪ ،‬ގޭގައި‬ ‫މަޑުކޮށްލަބަލަ!"‬

‫މަންޒަރު ފެންނަ ވަރެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު އާންމުންގެ ކިބައިން އާދޭސްކުރަމުން‬ ‫އަންނަނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން އެކަންޏެއް‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރު "ކާއްޓޭ ދަ‬ ‫ޯ‬ ‫ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ޖަހަމުން‪ ،‬އެއްޗެހި ވެސް ކިޔަމުން‪ ،‬އެ ބުނަނީ‬

‫އފީސްތައް‬ ‫މަދުކުރުމެވެ‪ .‬މި ހަފުތާގައި ސަރުކާރުގެ ޮ‬

‫"ހެޔޮނުވާނެއޭ‪ ،‬ގޭގައި ނިކަން މަޑުކޮށްލަދީ ބަލާށޭ"‬

‫ބަންދުކުރީ ވެސް‪ ،‬އަދި ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުން‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ވެސް އެ ނިޔަތުގަ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކާއްޓޭ ދަ ވިންޗޯ‪ ،‬މި މަހު ‪ 20‬ގައި ނެރުނު‬ ‫އގައި‪ ،‬މީގެ ކުރިން ދިވެހިން‬ ‫މިނިޓެއްހާ ދިގު ވީޑި ޯ‬ ‫އެއްބައިވެގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ކާމިޔާބު ވެސް‬

‫ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދިނުން ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަޒަންކުރި އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ކުރިން ދިމާވި‬

‫ހަމައެކަނި ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ޓޭކްއަވޭ އާއި ޓެލިވަރީގެ‬

‫"ކާރިސާތަކުން އެންމެން އެއްބަސް ކިޔައިގެން‪،‬‬

‫ކަންކަމެވެ‪.‬‬

‫ރނާވައިރަސް ފެތުރި‬ ‫ބޭނުމެއް ނޫނޭ މަދުވާކަށް‪ "،‬ކޮ ޯ‬ ‫ރާއްޖެއިން ވެސް ބަޔަކު މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން‬

‫އޭނާ ބުނެލި އެވެ‪.‬‬

‫ގވާލަ އެވެ‪ .‬އެއީ ބައެއް‬ ‫ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ވެސް ޮ‬

‫ރނާވައިރަސްގެ ބިރު ރާއްޖެއަށް ވެސް އޮތުމުން‪،‬‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫"ބަސްއެހުމެއް" މާލޭ ސަރަހައްދުން އަދިއެއް ނުފެނެ‬

‫އތް އެންމެ ބޮޑު އެއް‬ ‫އެކަމުން ރައްކާތެރިވާން އެޅެން ޮ‬ ‫ފިޔަވަޅަކީ ވެސް މީހުން ތަންތަނަށް ނުކުމެ‪ ،‬އެއްވެ‬

‫މަދުވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ބޭފުޅުން އެންމެ ބޭނުންވާ‬

‫ގތުގައި ދެއްކިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މިތާކު ނެތޭ‪ ،‬އެތާކު ނެތޭ ކިޔާފައި [ބޭރަށް] ދާން‪"،‬‬

‫އަހަރެމެންނާ ދިމާއަށް އެއްޗެހިކީ ވަގުތެއްގައި ވަރަށް‬

‫އެވެ‪ .‬ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަގުމަތިން ވެސް މީހުން‬

‫ލޮލަށް ފެންނަ ނަމަ‪ ،‬ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅެން އުޒުރެއްގެ‬

‫"ކިރިޔާއޭ ހަތަރު ލައްކަ ހަމަ މި ވަނީ‪ .‬ދެން‬

‫ކޅެއް ހަރު އަޑުން‬ ‫ކާއްޓޭ ދަ ވިންޗޯ ތަން ޮ‬

‫ކިބައިން އާދޭސްކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް‬ ‫ކާއްޓޭ ދަ ވަންޗޯ ބުނާ ޮ‬

‫"ލޮލަކަށް ތަނަކަށް ފެންނަ ނަމަ ރަނގަޅޭ އޭތި‬

‫ގެންދިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫ޓާސްކްފޯސްގެ ބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ފަދަ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މާލޭ‬ ‫ޓރެންޓް‪/‬ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނުން‬ ‫ސަރަހައްދުގެ ހޮޓާ‪/‬ރެސް ޯ‬

‫އެކަމަށް އިޝާރަތްކުރަމުން‪ ،‬އޭނާގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް‬

‫އެދި ޑޮކްޓަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ވެރިން އާންމުންގެ‬

‫ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިންމު‬

‫ވިންޗޯ" ފަދަ ޝަހުއްސިއްޔަތުތައް ވެސް "ޕިސްޕިސް"‬

‫ކށްބަލަ‪ "،‬ތަކުރާރުކޮށް އޭނާ އެދުނެވެ‪.‬‬ ‫ގޭގައި މަޑު ޮ‬

‫ރނާވައިރަސްގެ އެމަޖެންސީ‬ ‫އެކަމަކު ކޮ ޯ‬

‫ރނާވައިރަސް ފެތުރުނަ ނުދޭން ރަސްމީ‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ބައްދަލުވެ އުޅެން ހުޅުވިފައި ހުންނަ ފުރުސަތުތައް‬

‫"މިކަމުން ވެސް އަރައިގަންނަން‪ ،‬ހެޔޮނުވާނެ‪،‬‬

‫ކޅަކު މަޑުކޮށްލަން‬ ‫ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެ‪ ،‬ދުވަސް ޮ‬

‫މަޑުކޮށްލަދީބަލަ ގޭގައި!"‬

‫އެއް ބަޔަކީ ތަންތަނަށް އެއްވެ ނޫޅުމާއި ގިނަ މީހުން‬

‫އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން އަރައިގަނެވުނެ"ވެ‪.‬‬

‫ނޫޅުމެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫މީހުންގެ މިޒާޖެވެ‪.‬‬ ‫"އެއް ބަޔަކު އެބަ އުޅޭ މީނާ ބޭރަށް ދާތީ އޭނާ‬ ‫ކން ތާކަށްތޯ ދަނީ‬ ‫ފަހަތުން ބޭރަށް ދާން‪ ،‬އޭނާ ޮ‬ ‫[ބަލަން]‪ ".‬ކާއްޓޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ވިސްނީމަ ވިސްނޭނީ‪ .‬ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް‬ ‫ނަމޫނާ ދައްކާ ބައެއް‪ .‬ކަމެއް ކުރަން ދިމާކޮށްފިއްޔާ‬ ‫ގވާ ނިންމުމަށް ފަހު‪،‬‬ ‫އެކަމެއް ކުރާ ބައެއް‪ "،‬އެއްޗެހި ޮ‬ ‫އޭނާގެ ނަސޭހަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ހިނގާ ބަލަ މިކަން ކުރަން‪ .‬ކާކު އަންނާނީ‬ ‫މިކަން ކުރަން؟ އަހަރެމެން ކުރިއްޔާ ވާނީ‪ .‬ދެން‬ ‫އަންނަ ޖީލަކަށް ވެސް ބައްޕަމެން‪ ،‬މަންމަމެން ގޭގައި‬ ‫ތިބިއްޔޭ ކިޔޭނީ ގޭގައި މަޑުކުރިއްޔާތާ‪ .‬މި ޖީލުން ބޮޑު‬ ‫ބައެއް ދިޔައިމާ [މަރުވީމަ] ކާކު ޒިންމާވާނީ؟"‬

‫ދެން "އެބަ އުޅޭ ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅެނީ ކޮން‬ ‫ބައެއްތޯ ބަލަން ނުކުންނަ މީހުން ވެސް‪ .‬ހެޔޮނުވާނެ!‬

‫ކޮވިޑް‪ :19-‬އަތްއުރާލައިގެން ނުތިބެ ސީދާ ޑެލިވަރީއަށް‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކށް ހާއްސަ ޑިކައުންޓަކާ އެކު‬ ‫މިދުވަސްވަރާ ދިމާ ޮ‬ ‫ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު ‪ 70‬ރުފިޔާއަށް ދޭ ބައެއް ޑިޝްތައް‬

‫ޓރެންޓް ސީހައުސް އިން ވެސް‬ ‫މަޝްހޫރު ރެސް ޯ‬ ‫ގތަށް ޓޭކްއަވޭ އާއި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތްދެ‬ ‫ކުރިއެކޭ އެއް ޮ‬

‫ލިބޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ތަނަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫"މާލޭގެ ޮ‬

‫ކށް ފައިސާ‬ ‫އޑަރު ދިނުމަށް ފަހު އޮންލައިން ޮ‬ ‫އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކށްދޭ އައިޓަމްތަކަށް ހާއްސަ‬ ‫ކށްދެން‪ .‬ޑެލިވަރީ ޮ‬ ‫ޑެލިވަރީ ޮ‬

‫‪ 50‬ރުފިޔާއަށް މި ވިއްކަނީ‪ .‬މިއީ މި ދަނޑިވަޅުގައި‬

‫ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް ސީހައުސްއިން ވަނީ‬

‫ކށްފައި‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މެނޫއެއް ވަނީ ތައްޔާރު ޮ‬

‫ޓރެންޓްތައް ބަންދުކުރަން‬ ‫ހޮޓާ‪ ،‬ކެފޭ އަދި ރެސް ޯ‬

‫އާންމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ލުޔެއް‬

‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުން ނިންމުމުން‪ ،‬އެ ވިޔަފާރިވެރިން ބަންދު‬

‫ގތުން‪ "،‬އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިނުމުގެ ޮ‬

‫ރނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ބޑު އަޅުވާފައި ރެސްޓެއް ނެގީކީ ނޫނެވެ‪ :‬ދެން ވެސް‬ ‫ޯ‬

‫ކށްދެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ހެނދުނު‬ ‫ވެސް އެބަ ޑެލިވަރީ ޮ‬

‫ޓރެންޓްތަކުން ހާއްސަ "ހަދިޔާތައް" ވެސް‬ ‫ރެސް ޯ‬

‫‪ 9:00‬އިން ރޭގަނޑު ‪ 9:00‬އަށް މެރާކީ ކެފޭ ފަދަ‬

‫ގތަށް ކަންކަން ރާވާލީ‬ ‫ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޮ‬

‫މިދުވަސްވަރު ހުޅުވާފައި ހުންނަނީ އީދުމިސްކިތް‬

‫އެބަ ދެ އެވެ‪ .‬މާލޭގައި އަރަބި ޑިޝްތަކަށް ހާއްސަ‬

‫ގސްދެނީ އެވެ‪ .‬މި ހުންނަނީ‬ ‫ތަންތަނުން ކޮފީ ގެން ޮ‬

‫ކށްދޭ ތަންތަނުން ވެސް އެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ކުރިން ޑެލިވަރީ ނު ޮ‬

‫ކައިރީގައި ހުންނަ ތަނާއި ލެމަން ގްރާސް ފިފްތުގެ‬

‫ޓރެންޓް ކަމަށް ވާ ތޫމްގެ ހާއްސަ ސައި‬ ‫ރެސް ޯ‬

‫މީގެ ކުރިން‪ ،‬މި ކުއްލި ހާލަތުގެ ކުރިން ފެނުނު‬

‫ޚިދުމަތުގެ ތެރެއަށް ވަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ނތު ހާބަރުގައި ހިންގާ ނޯތު ކެފޭ އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރުން ޯ‬

‫"އަދާނީ ޓީ" ލިބެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ސައިތައްޓެއް ލިބޭނީ‬

‫މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ޓރެންޓް ފަދަ ތަންތަނަށް މިހާރު‬ ‫މިއީ ހޮޓާ‪/‬ރެސް ޯ‬

‫ޓރެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫ލެމަން ގްރާސް ރެސް ޯ‬

‫ޔކުރުމުގެ އިތުރުން ބައެއް‬ ‫ތަކެތީގެ އަގު ހެ ޮ‬

‫ކފީގެ އުފެއްދުންތައް‬ ‫ކޮފީއަށް ހާއްސަ ތަންތަނުން ޮ‬

‫ގތުގައި އޯޑަރު ލިބޭތާ ‪10‬‬ ‫އާތިފް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތެވެ‪ .‬އެއިން އެއްވެސް‬ ‫ވިޔަފާރިކުރެވެން އޮތް ޮ‬

‫ވަރަކަށް މިނެޓް ތެރޭގައި ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ޑެލިވަރީ‬

‫ތަނަކަށް އާންމުން ވަދެ ތިބެ‪ ،‬ކައިބޮއި ނުހެދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ޓޭކްއަވޭ ނުވަތަ ޑެލިވަރީކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން‬ ‫ބއި އެއްޗެހި ވިއްކިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކައި ޮ‬ ‫ލެމަން ގްރާސްގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ އާތިފު ވިދާޅުވީ‬

‫ޑެލިވަރީގެ އިތުރުން ޓޭކްއަވޭ ހިދުމަތް ވެސް‬

‫އަދާނީ ޓީއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޭސްބުކްގެ ސްޓޯރީގައި‬ ‫ޝެއާކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މިދުވަސްވަރަށް މުޅިން އަލަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް‬

‫ރނާވައިރަސްއާ އެކު ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނީ‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫ގެއްލުމާ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ގެއްލުން‬ ‫ގތްތައް އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ޓރެންޓްގެ ޔާސިން ހަމީދު‬ ‫ފެށި ޖޭޒް ކެފޭ ރެސް ޯ‬

‫ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ތަންތަނުން‬

‫ހޓަލަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން‬ ‫ކުރިން ނުދޭ އެތައް ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ދެ އައިޓަމަށް ވުރެ ގިނައިން ޑެލިވަރީ ކުރަން‬

‫މިހާރު ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެވެ‪.‬‬

‫އެބަ ދެ އެވެ‪.‬‬

‫އެދޭ މީހުންނަށް ‪ 10‬ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫އެންމެންނަށް ވެސް އުނދަ ގޫ‪،‬‬ ‫ދަތި ދުވަސްތަކެއް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫"އެކަމަކު ރައީސް ޔަގީންކަން ދެއްވާފައި އޮތީ‬ ‫މުސާރަ ކުޑަނުކުރާނެ ކަމަށް‪ .‬މިއީ އެންމެ އާދައިގެ‬ ‫މީހާއަށް ވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް‪"،‬‬ ‫ފަޒީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ނަމަވެސް އެހާ ގާބިލް ނޫން ކުންފުނިތައް ނޫނީ‪،‬‬ ‫ރިޒާވްގައި އެހާ ގިނަ ފައިސާ ނެތް ކުންފުނިތަކަށް‬ ‫ވާނެ [މުސާރަ ދިނުން] އުނދަގޫ ކަމަކަށް‪".‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް‬ ‫ހަމަޖެއްސުމަށް އެހެން މީހަކަށް ބަރޯސާވެފައިވާއިރު‪ ،‬މި‬ ‫ދަތިކަން ފޫބެއްދޭނީ ކުރިން ކުރި ގިނަ ހަރަދުތަކެއް‬ ‫ކަނޑާލައިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަމުގައި ފަރުދީ‬ ‫ލެވެލްގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ޖެހޭނެ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ދަތި ދުވަސްތަކެއް‪ .‬ކުރިއަށް އޮތީ އަދި‬ ‫ބުނަން ވެސް ނޭނގޭ ދަތި ދުވަސްތަކެއް‪ --‬ފަޒީލް‬ ‫އެންމެ ބޮޑު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ގަވަރުނަރު‬ ‫ފާހަގަކުރެއްވީ‪ ،‬ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހަކަށް‬ ‫ކުރެވެން އޮތް އެންމެ މަދުން ހަރަދުތައް ކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ނޫނީ ރޭޝަން ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް އާދައިގެ އެކަމަކު މުހިއްމު ބައެއް ކަންކަން‬ ‫ވަރަށް އާދައިގެ ނޫނީ ކުޑަ ކަމަކުން ވެސް‬ ‫ބޮޑު ތަފާތެއް ދެއްކިދާނެ އެވެ‪ .‬މިއީ ކޮންމެ މީހަކަށް‬ ‫ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ‪ .‬ބޭކާރު ހަރަދުތައް‬ ‫ކުރަން އާދަވެފައިވާ ދިވެހިންގެ‪ ،‬ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް‬ ‫ބަދަލުކޮށްލަން މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް‬ ‫ބަލަމާ ހިނގާށެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ ގޭތެރެއިންނެވެ؛‬ ‫ރާއްޖޭގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ގިނަ ވަސީލަތްތައް‬ ‫ބޭނުންކުރާ ގެއަކުން އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ‪2.5‬‬ ‫ކިލޯވޮޓުގެ ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރާއިރު މި މިންވަރު‬ ‫ކުޑަކުރުމަށް‪ ،‬ވަރަށް އާދައިގެ ކަންކަން ވެސް‬ ‫ކުރެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ ކަރަންޓު ބިލަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑު ކުރާ‬‫އެކައްޗަކީ ގޭގައި ހުންނަ އޭސީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ކަރަންޓު މައްޗަށް ހިނގައިދާނެއޭ ހިތައި‪ ،‬ކޮޓަރިން‬ ‫ނުކުންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭސީ ނިވާނުލާށެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިހޫނު މިންކަމުގައިވާ ‪24-22‬އާ‬ ‫ދެމެދު ޖައްސާފައި ބަހައްޓާށެވެ‪ .‬ކޮޓަރީގައި ހުންނަ‬ ‫އޭސީން މުޅި ގޭތެރެ ފިނިކުރަން ނުހަދާށެވެ‪ .‬އޭރުން‬ ‫ކަރަންޓު އަރާވަރު އިތުރުވާނެ އެވެ‪ .‬ބޭނުން ނުކުރާ‬ ‫ވަގުތުތަކުގައި ފަންކާ އާއި ބޮކި ފަދަ އެއްޗެހި‬ ‫ނިވާފައި ބަހައްޓާށެވެ‪.‬‬

‫މާލޭ ބަނދަރުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް މުދާ އަރުވަނީ‪ :‬ބަލައިގެން އުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ‪--‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު އަވްޝަން‪/‬މިހާރު‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫މަދުކޮށްލުމެވެ‪.‬‬ ‫"ކިހިނެއް ވާނެ ހަ ތަށި ކޮފީގެ ބަދަލުގައި ތިން‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބއިފިއްޔާ؟" ވަރަށް ކުޑަ އާދައަކުން ވެސް‬ ‫ތަށި ކޮފީ ޮ‬ ‫ކުރިން ގެންގުޅުނު ގިނަ އާދަތަކެއް ބަދަލުކުރަން‬ ‫ޖެހޭ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެ އެވެ‪ .‬ކޮރޯނާވައިރަސްއާ‬

‫ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން‪ ،‬ކުރީގެ‬ ‫ގަވަރުނަރު ފަޒީލް ނަޖީބު އެއްސެވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކު މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫"ޔަގީނުން ވެސް މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް‪".‬‬

‫ކުއްލިއަކަށް އަހަރެމެންގެ ރިސޯޓްތައް ބަންދުކޮށްފި‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޚަރަދުތައް އާދަޔާހިލާފު‬

‫މާލޭގައި ދިރިއުޅޭއިރު‪ ،‬އާމްދަނީގެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް‬ ‫ދަނީ ކުއްޔަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ‬ ‫ހިދުމަތްތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު‪ 27 ،‬ޕަސެންޓް‬ ‫މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ދަށް މުސާރަތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް‬ ‫ބަލާއިރު‪ ،‬އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް‪ ،‬ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި‬

‫އެވެ‪ .‬އެއާލައިންތަކުގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ‬

‫ގތަކަށް ނުބަލަހައްޓާ ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި‬ ‫ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއާ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ހުންނަނީ ހަޔާތުގައި ވެސް މީގެ ކުރިން‬

‫ވަރަށް ދަތިވާނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ކުރިން ކުރަމުން އައި‬

‫ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓި‪ ،‬އެ ދާއިރާ‬

‫ދިމާވެފައި ނުވާ ފަދަ ބޮޑެތި ކަންކަމެވެ‪ .‬ދެން އޮތީ‬

‫ކަންތައްތަކަށް މިހާރު ހަރަދުނުކޮށް‪ ،‬ހަމައެކަނި ޒަރޫރީ‬

‫އޮތީ އެއްކޮށްހެން މަޑުޖެހިފަ އެވެ‪ .‬ކުރިން މަހަކު‬

‫ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޔަކަށް އެޅެންދެން ދިރިއުޅުން‬

‫ބޭނުންތަކަށް ހަރަދު ކުރުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގެންނެވި‬

‫ދެ ލައްކައެއްހާ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައި ނަމަވެސް‬

‫މެނޭޖްކުރުމެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު އެ އަދަދު އެ ދަނީ ސުމަކަށެވެ‪ .‬ބުކިންތައް‬

‫މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިން ޗައިނާއިން‬ ‫އުފަންވި ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާރު ވަނީ ދުނިޔޭގެ‬

‫ކެންސަލްވެ‪ ،‬ރިސޯޓްތައް ބަންދުކުރަނީ އެވެ‪ .‬މިހާރު‬

‫އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާއަށް ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭ‬

‫ހުރިހާ ބިތަކަށް ފެތުރި‪ ،‬ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށް‬ ‫ގޮސްފަ އެވެ‪ .‬އެހެން ގައުމުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ބަރޯސާވެފައިވާ މި ކުޑަ ރާއްޖޭގައި ވެސް ބަލީގެ‬

‫ވެސް ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ދަނީ މުވައްޒަފުން‬ ‫މަދުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހިންގެ އާމްދަނީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން‬ ‫ދިރާސާއެއް ހަދާފައިވަނީ ‪ 2016‬ގަ އެވެ‪ .‬އެއިން‬

‫ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ޓެކްސްގެ ދޮރު‬ ‫ބަންދުވެފައިވާއިރު ކުންފުނިތައް ހިންގުމަށް ވެސް ބޮޑު‬

‫ނުރައްކާ ބޮޑުވަމުން ދާއިރު‪ ،‬އިގްތިސޯދު މިވަނީ‬

‫ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ތިން ލައްކައަށް‬

‫ގޮންޖެހުމެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬ފަޒީލް ވިދާޅުވީ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ‬

‫ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން‪142،000 ،‬އަށް ވުރެ‬

‫ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސޯދީ އަޑިގަނޑުގައި‪،‬‬

‫ހޯދައިދޭ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި "ބަންދު ބޯޑު‬

‫ގިނަ މީހުން އުޅެނީ ވަޒީފާގަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން‬

‫ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އޭގެ އަސަރު‬

‫އެޅުވުމުން އޭގެ އަސަރު ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ކުރާނެ‬

‫‪ 71‬ޕަސެންޓް މީހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޮންމެވެސް‬

‫ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ފެށިގެން އެންމެ އާދައިގެ‬

‫މީހެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މީހާއަށް ވެސް މީގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހދާ ނިސްބަތަކީ ‪17‬‬ ‫އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ޯ‬

‫މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ވާނެ ކަމަށް‪ ،‬ރައީސް‬

‫ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬

‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މިއީ‬

‫އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ރާއްޖެ އަޑިއަޅާލާފައިވާ‬ ‫މިންވަރާއި‪ ،‬އެއިން އެންމެންނަށް ކުރާނެ އަސަރު‬ ‫އަންދާޒާކޮށްލަން‪ ،‬ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ‬ ‫ނެގޭނެ އެވެ‪ .‬އެއްގޮތަކީ ކުރިއަށް ވުރެ ހަރަދު‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ‪450‬‬

‫މި އެންމެންނަށް ބަލާއިރު‪ ،‬އެވްރެޖުކޮށް ކޮންމެ‬

‫ރާއްޖެ ކަހަލަ ގައުމަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެކެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މީހަކަށް ވެސް މުސާރައިގެ ގޮތުގަގއި ‪10،000‬އަށް‬

‫ސަރުކާރާއި ކުންފުނިތަކަށް ވެސް‪ ،‬މުސާރަ ދިނުމުގައި‬

‫ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވަޒީފާ‬

‫މި ދަނޑިވަޅު ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވާނެކަން އޭނާ‬

‫އަދާކުރާ މީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް‪ ،‬ބޭރުން ކާ މިންވަރު‬ ‫މަދުކުރަން ޖެހޭ‬ ‫ ދޮންނަމެޝިނާއި އައިސްއަލަމާރި ފަދަ‬‫ތަކެތި ގަންނައިރު‪ 1000 ،‬ވޮޓު އިންވާޓާ އެއްޗެހި‬ ‫ޚިޔާރުކުރާށެވެ‪ .‬ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު‬ ‫މަދުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ ގެއިން ބޭރުން ކާ މިންވަރު މަދުކުރާށެވެ‪.‬‬‫ގޭގައި ކެއްކުމަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ހަރަދުވާ މިންވަރު‬ ‫ބަލައި‪ ،‬އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓޭތޯ‬ ‫ކފީ ބުއިމުގެ‬ ‫ބަލާށެވެ‪ .‬ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭރުން ޮ‬ ‫ބަދަލުގައި‪ ،‬ގޭގައި ކޮފީ ތައްޔާރުކުރާ މެޝިނެއް‬ ‫ހޯދިދާނެ އެވެ‪ .‬އެވަރު ނުވަންޔާ ކޮފީ ބޯ މިންވަރު‬ ‫މަދުކޮށްލާށެވެ‪.‬‬ ‫ ކޮންމެހެން ގަންނަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނީ‬‫ނުގަނެ‪ ،‬ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ކަހަލަ‬ ‫އެއްޗެހި ގަންނާށެވެ‪ .‬ގްރޮސަރީ ކަހަލަ އެއްޗެހި‬ ‫ގަނެފައި ވެސް‪ ،‬ހަލާކު ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އައިސް‬ ‫އަލަމާރީގައި ބަހައްޓާށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއަށް އޮތީ ދަތި ދުވަސްވަރެއްކަން ދަނެގެން‪،‬‬ ‫މިހާރުއްސުރެ އިގްތިސޯދު ކުރަން ފަށައިފި ނަމަ‪ ،‬އޭގެ‬ ‫އަސަރު ކުޑަވާނެ އެވެ‪ .‬ދުނިޔެ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް‬ ‫އަނެއްކާވެސް ބަދަލުވެ‪ ،‬މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުކޮށް‬ ‫މި އަޑިގަޑުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބަ‬ ‫އޮތެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ދުވަސް އަންނަންދެން‪ ،‬ހުރިހާ‬ ‫ގޮތަކުން ވެސް ބަލައިގެން އުޅުން ބުއްދިވެރި އެވެ‪.‬‬


‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫ކުދިން ފޫހިވިޔަނުދީ!‬ ‫ކު ެރ ވޭނެ ކަންތައް އެބަހުރި‬

‫“ދެ ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިން‬ ‫ކިޔަވައިދިނުން އެހާ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ‪.‬‬ ‫އެއަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ވެއްޖިއްޔާ ކުދިން‬ ‫ވަރަށް ފޫހިވާނެ‪ .‬އެހެންވެ ސިކުނޑި‬ ‫ތާޒާކޮށްލަން ކުޅިވަރު ކުޅުވުން މުހިއްމު‪”،‬‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ ބޭރަށް‬ ‫ނުނިކުމެ ގޭތެރޭގައި ތިބުމެވެ‪ .‬މައިންބަފައިންނަށް‬

‫ތާޒާކޮށްލަން ކުޅިވަރު ކުޅުވުން މުހިއްމު‪ ”،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬

‫ކށް ބޭއްވުމުގެ މުހިންމުކަން ވިސްނައިދޭން‬ ‫ތަރުތީބު ޮ‬

‫ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ވެސް މިއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރައްވާ ލީލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ގެ ސަބަބުން ގޭގައި ތާށިވެ ތިބޭއިރު‬

‫އށްހާ ދުވަހު ބިޒީ ވެގެން ކުދިންނަށް އެ‬ ‫“މި ޮ‬ ‫ކށްދޭން ވަގުތު ނުވީ‪ .‬ފޫހިވާން ވެސް‬ ‫ކަންތައް ދަސް ޮ‬

‫ސްކްރަބްލް‪ ،‬މޮނޮޕޮލީ‪ ،‬އޮށްވަޅުގޮނޑި އަދި ސްކިޕިން‬

‫ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ‪ .‬އޭރަށް އެ ވަގުތުގައި ކުރާނެ‬

‫ކުޅެވިދާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ތަޅުންގަނޑު މަތީގައި‬

‫ކަމެއް އަމިއްލައަށް ނިންމަން ދަސްވާނީ‪ ”،‬ލީލާ ވިދާޅުވި‬

‫ކށްގެން ކުޅުމާއި ސިޑިން އަރައި‬ ‫ބޅަ ބައުންސް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފޭބުމަކީ ވެސް މި ދުވަސްވަރު ކުޅެވިދާނެ ގޭމްގެ‬ ‫އިތުރުން ކަސްރަތެކެވެ‪ .‬އެކަން ލީލާގެ ސޯޝަލް‬ ‫މީޑިއާއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކައިދެ އެވެ‪.‬‬ ‫“އެ ގޭމްތަކުން ހިސާބާއި އެކި ބަސްތައް‬

‫ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހަސަން‬ ‫މުހައްމަދު ވެސް ވިދާޅުވީ ގޭތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތު‬ ‫ހޭދަކުރާއިރު‪ ،‬އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ‬ ‫ކށްދީ އާއިލީ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރަން‬ ‫ހުނަރުތައް ދަސް ޮ‬

‫ދަސްކުރެވިދާނެ‪ .‬އޮށްވަޅުގޮނޑި ކުޅޭއިރު އިނގިލިތަކުގެ‬

‫ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪ .‬ދަރިވަރުންނަށް ނަމާދުގައި‬

‫ކަސްރަތުގެ އިތުރުން ހިސާބު ވެސް ދަސްވާނެ‪.‬‬

‫ތ ބެލުމާއި ދުއާތައް ރަނގަޅަށް‬ ‫ކިޔާ އެއްޗެހި އެނގޭ ޯ‬

‫ނުނިކުމެ‪ ،‬އަބަދު ގޭތެރޭގައި އުޅޭއިރު ދަރިވަރުންގެ‬

‫ޕިކްޝަނަރީ އާއި އިޝާރާތް ބަސް ބޭނުންކޮށްގެން‬

‫ތ ވެސް ބެލޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ދަސްވެފައި ހުރި ޯ‬

‫ޔކަމަށް ވެސް ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭތީ‬ ‫ނަފްސާނީ ދުޅަހެ ޮ‬

‫ކުޅޭއިރު ހަރުބަސް އެއްޗެހި ދަސްކޮށްދެވޭނެ‪ ”،‬ލީލާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތަފާތު އެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ދަރިވަރުން ޝާމިލްކުރުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް ސްކޫލުތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅުތައް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދަރިންނަށް މި ދުވަސްވަރު‬ ‫ކިޔަވައިދޭއިރު ވެސް ކުއްޖާގެ ބަސް ރަނގަޅުކުރަން‬

‫“ކެއްކުން ފަދަ ކަންކަން ދަސްކޮށްދެވިދާނެ‪.‬‬ ‫މުނިފޫހި ފިލުވުމުގައި ސްކްރީން ޓައިމް މަދުކުރުން‬ ‫މުހިއްމު‪ ”،‬ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތު ނުލިބިގެން ނުކުރެވި ހުރި ދަރިންގެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ބެލެނިވެރިން އަންނަނީ އެ‬ ‫ވަނީ ހަވާލު ޮ‬

‫ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ މަސައްކަތްކުރުން ވަރަށް‬

‫ކށްލުމެވެ‪ .‬އެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދީ‬ ‫ކަންތައްތައް ޮ‬

‫މަސައްކަތްތައް ވެސް ފުރިހަމަ ކުރުވަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪ .‬ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ‬

‫ކުދިން ވެސް ފޫހިވާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިއަދު އެ‬

‫ކށްދިނުމެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫ތަފާތު ކަންކަން ދަސް ޮ‬

‫ލީލާ ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިން ދުވާލު ދެ ގަޑިއިރަށް ވުރެ‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވަކި ވަގުތެއް‬ ‫ފޮތްތައް ކިޔަން‪ޮ ،‬‬

‫ފޫހިކަން ފިލުވާނެ އެތައް ވަސީލަތެއް އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ކންމެވެސް ކުޅިވަރެއްގައި‬ ‫ސިކުނޑި ތާޒާކޮށްލުމަށް ޮ‬ ‫ބައިވެރިކުރުވުން މުހިއްމެވެ‪.‬‬ ‫އާލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިއުކޭޝަންގެ ތަޖުރިބާކާރު‬

‫ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރަން ޖެހުމުން‬

‫ގިނަ ވަގުތު ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރުން ރަނގަޅު ނޫން‬

‫ކަނޑައެޅިދާނެ އެވެ‪ .‬އެ ބަހަކުން ދަސްވި އެއްޗެއް‬

‫އަދި އެފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ކުދިންނަށް ވެސް އެތައް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްދީ އޭގެ ފަހުން ކުރެހި އެއްޗެއް ލިޔަން‬ ‫ތަސްވީރު ޮ‬

‫ކަމެއް‪ ،‬ބެލެނިވެރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން‪ ،‬ދަސްކުރެވިދާނެ‬

‫ދަސްކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ލީލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މި “ބަންދުން” މިނިވަންވުމުގެ‬

‫“ދެ ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިން ކިޔަވައިދިނުން‬

‫ގތުގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ކިތައްމެ‬ ‫ލީލާ އަހުމަދު ވިދާޅުވާ ޮ‬

‫އެހާ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ‪ .‬އެއަށް ވުރެ ގިނަ އިރު‬

‫ކުޑަ ނަމަވެސް ގޭގައި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ އެވެ‪ .‬ބޭރަށް‬

‫ވެއްޖިއްޔާ ކުދިން ވަރަށް ފޫހިވާނެ‪ .‬އެހެންވެ ސިކުނޑި‬

‫ކިޔަވައިދިނުމާއި ކުޅިވަރުގެ އިތުރުން ދަރިންނަށް‬ ‫އެނދުމަތި އެޅުމާއި ކައްކަން ދަސްކޮށްދީ ގޭތެރެ‬

‫ކުރިން ގޭތެރޭގެ އެބައިތައް ފުރިހަމަކޮށްލަމާ ހެއްޔެވެ؟‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪18‬‬

‫ލަންކާ އިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ލަންކާ މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ‬ ‫ކޮލަމްބޯ (މާޗް ‪ - )23‬ސްރީ ލަންކާ އިން‬ ‫ޕޒިޓިވްވި އެ ގައުމުގެ މީހާ އަށް ފަރުވާ‬ ‫ފުރަތަމަ ޮ‬

‫‪ 52‬އަހަރުގެ ޓުއަ ގައިޑެކެވެ‪.‬‬ ‫އައިޑީއެޗުން ބުނީ އެ މީހާގެ ވަރަށް ގިނަ‬

‫ހެލްތު ސާވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ އެ‬ ‫މީހާގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ދެ ކުދިން ވެސް ތިބީ‬

‫ދިޔަ ޗައިނާގެ އަންހެނެކެވެ‪ .‬އެ މީހާ އަށް ފަރުވާ‬ ‫ދިނުމަށް ފަހު ރަނގަޅުވެގެން ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިނުމަށް ފަހު ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް‬

‫ޓެސްޓްތައް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުން‬

‫ކށްފައި ކަމަށެވެ‪ .‬ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ‬ ‫ކަރަންޓީން ޮ‬

‫އިންފެކްޝަން ޑިޒީޒް (އައިޑީއެޗް) އިން އިއްޔެ‬

‫ދޫކޮށްލީ މުޅިން ރަނގަޅުވުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬ޚާއްސަ‬

‫އެ ތިން މީހުންގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނުފެންނަ‬

‫ޕޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪ .‬ވައިރަސް ފެތުރުން‬ ‫ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޮ‬

‫ދޫކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެމްބިއުލެންސެއްގައި އެ މީހާ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ލަންކާގައި‬ ‫ކންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ޕޒިޓިވްވީ އެ ގައުމުގެ މީހާ‬ ‫ލަންކާ އިން ފުރަތަމަ ޮ‬ ‫އަކީ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓުންގެ ގްރޫޕެއް ގޮވައިގެން އުޅުނު‬

‫އިރު އޭނާ އަށް ވަނީ އިތުރު ‪ 14‬ދުވަހު ކަރަންޓީނުގައި‬ ‫ހުރުމަށް އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރނާވައިރަހަށް ލަންކާ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން އިން އެ ގައުމަށް‬

‫ސްރީ ލަންކާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ ‪ 92‬މީހުން‬

‫މިހާރު ވަނީ ކާފިއު އިއުލާންކޮށް‪ ،‬ވައިގެ ދަތުރުތައް‬ ‫ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް އިންޑިއާގެ‬ ‫ޝުކުރު ތަފާތު ގޮތަކަށް‬ ‫ނިއު ދިއްލީ (މާޗް ‪ - )23‬އިންޑިއާގައި އާދިއްތަ‬ ‫ދުވަހު ‪ 14‬ގަޑިއިރުގެ ކާފިއު އިއުލާންކުރި އިރު‪،‬‬ ‫ކށް މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްހީ‬ ‫އެ ގައުމުގައި ބުރަ ޮ‬

‫ރނާވައިރަސް ފެތުރުން‬ ‫ރިޔާޒް (މާޗް ‪ - )23‬ކޮ ޯ‬

‫އޮފިޝަލުންގެ މަތިން ހަނދާންކޮށް‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ގތަކަށް އަދާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝުކުރު ތަފާތު ޮ‬

‫ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސައުދީ‬ ‫އަރަބިއާގައި ރޭގަނޑު މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން‬

‫ހުއްދަ އޮވެ އެވެ‬

‫އަޒީޒް އަމުރު ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނީ އިއްޔެ އިން‬

‫މޯދީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންޑިއާގައި އާދިއްތަ‬

‫އޮފިޝަލުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އާދިއްތަ‬

‫ދުވަހު ކާފިއު އިއުލާންކުރީ ކޮރޯނާވައިރަހުން‬

‫ދުވަހު ހަވީރު ‪ 5‬ޖެހި އިރު މުޅި ގައުމު ގުގުމާލީ‬

‫ރައްކާރިވުމަށް ދެން އަޅަން ޖެހިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަށް‬

‫އަތްތިލަބަޑިޖެހުމާއި ތެލިތަކާއި ތަވާ ފަދަ ތަކެތީގެ‬

‫ރައްޔިތުން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ ސިއްހީ‬ ‫އަޑުންނެވެ‪ޮ .‬‬ ‫އެހީތެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމަށް މުޅި ގައުމުގައި‬

‫އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ‪ 511‬މީހުންނަށް ކޮވިޑް‪-‬‬ ‫‪ 19‬ޖެހި ‪ 10‬މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބުރާސްފަތި ދުވަހު‬ ‫އތީ "ދަތި ދުވަސްތަކެއް" ކަމަށް‬ ‫ވަނީ ކުރިއަށް ޮ‬ ‫ރނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް‬ ‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ކޮ ޯ‬

‫ފެށިގެން އިރުއޮއްސި ‪ 7‬އިން ފެށިގެން ހެނދުނު ‪6‬‬

‫ގތުން ރަސްގެފާން‬ ‫ކުރިމަތިވާ ހީނަރުކަން ފޫބެއްދުމުގެ ޮ‬

‫އާ ދެމެދު އެއްވެސް މީހަކު ބޭރަށް ނުކުތުމަކީ މަނާ‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ‪ 120‬ބިލިއަން ރިޔާލް (‪32‬‬

‫ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ސައުދީން މި ފިޔަވަޅު އެޅީ ކޮވިޑް‪19-‬‬

‫ޑލަރު) ގެ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖެއް އިއުލާން‬ ‫ބިލިއަން ޮ‬

‫ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އާދިއްތަ ދުވަހު ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުވުމުންނެވެ‪ .‬ސައުދީގައި މިހާތަނަށް ވަނީ ‪511‬‬

‫ހިއްޕާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސައުދީގައި ރޭގަނޑު ކާފިއު ހިންގި ނަމަވެސް‬ ‫އފިޝަލުންނަށް‬ ‫ސިއްހީ އޮފިޝަލުންނާއި ސަލާމަތީ ޮ‬

‫މަނާ ކުރަން ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް‬

‫ގތުން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ‬ ‫ނަތީޖާއެއްގެ ޮ‬ ‫ގޭގައި ގެންގުޅޭ އެކި ތަކެތިން ޖައްވުމުގައި އަޑު‬

‫ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި ޓެކްނީޝަނުން އަދި އެހެން‬

‫ސައުދީގައި ރޭގަނ ުޑ‬ ‫ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން‬ ‫މަނާ ކޮށްފި‬

‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބެލްކަނިތަކާއި ޓެރަސް އަދި ފުރާޅުމައްޗަށް އަރައި‪،‬‬

‫ކޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ‬ ‫ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެ ޮ‬

‫ސަ އު ދީ ރަ ސް ގެ ފާ ން ސަ ލް މާ ން ގަ އު ާމ މު ޚާ ތަ ބް ކު ރަ ްއ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫އެއް ވަގުތެއްގައި ‪ 10‬މިނިޓްވަންދެން އަޑު ހިއްޕާލަން‬

‫ކންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ‬ ‫ވައިރަސް ފެތުރުން ޮ‬

‫މީހުންނަށް ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬ގަލްފުގައި ކޮވިޑް‪-‬‬

‫ގތުން މިހާރު ވަނީ މިސްކިތްތަކުގައި‬ ‫ފިޔަވަޅެއްގެ ޮ‬

‫‪ 19‬ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އެންމެ ގިނައީ ވެސް‬

‫ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލައި‪ ،‬ސްކޫލްތައް‬

‫ސައުދީގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސައުދީން އެ ބަލީގައި އަދި‬

‫ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ވައިގެ ދަތުރުތައް ވެސް ވަނީ‬

‫މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މު މް ބާ އީ ގެ ބަ ޔަ ކު ބެ ލް ކަ ނި ތަ ކަ ށް ނު ކު މެ ތަ ރު ހީ ބު ދެ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ބި ޒް ނަ ސް ސް ޓެ ން ޑާ ޑް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫ވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން ދޫކުރި‬ ‫އެއްޗެއް‪ :‬އީރާން‬

‫‪20‬‬

‫ސައުދީން އެންމެ‬ ‫ގިނަ މީހުންނަށް‬ ‫ބަލިޖެހުނީ‬ ‫މައްކާ އިން‬ ‫މައްކާ (މާޗް ‪ - )23‬ސައުދީ އަރަބިއާ އިން‬ ‫އާދިއްތަ ދުވަހު ކޮވިޑް‪ 19-‬އަލަށް ޖެހުނު ‪119‬‬ ‫މީހުންގެ ތެރޭން ‪ 72‬މީހުން ފެނިފައި ވަނީ މައްކާ‬ ‫އިން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނަކު‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މައްކާ އަށް ފަހު ދެން އެންމެ ގިނަ މީހުން‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވީ ވެރިރަށް ރިޔާޒުން ކަމަށް ތަރުޖަމާން‬ ‫މުހައްމަދު އަލް އަބްދުލް އަލް އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ‪ 40‬މީހަކަށް ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހިފައި ވަނީ‬ ‫އިޖްތިމާއީ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރޭން ކަމަށެވެ‪ .‬ތަރުޖަމާން‬ ‫ޕޒިޓިވްވި މީހުންނާ ބައްދަލުވި އެންމެން‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަހެރި ޮ‬ ‫ޕޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި‬ ‫ސައުދީން އަލަށް ޮ‬ ‫ތުރުކީގެ ‪ 72‬މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސައުދީން މިހާތަނަށް‬

‫ތެހެރާން (މާޗް ‪ - )23‬ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް‬

‫"އެމެރިކާ އިން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ އީރާނަށް‬

‫ރނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ‬ ‫ގެނެސްފައިވާ ކޮ ޯ‬

‫ޑޮކްޓަރުންނާއި ތެރަޕިސްޓުން ފޮނުވަން‪ .‬އޭގެ ބޭނުމަކަށް‬

‫ރނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ވޫހާން‬ ‫ވަނީ ކޮ ޯ‬

‫ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު‬

‫ވެދާނެ އެ މީހުން އުފެއްދި ވިހަ އީރާން މީހުންނަށް‬

‫އަށް ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވެސް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި‬

‫ތ ބެލުން ކަމަށް ވެސް‪"،‬‬ ‫ޖެހިފައި ވަނީ ކިހާވަރަށް ޯ‬ ‫ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލަކު ވެސް ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ‬ ‫ޗައިނާގެ ޮ‬

‫ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އަށް އިތުބާރު ކުރަން‬

‫އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އުފައްދާ ޗައިނާ އަށް‬

‫ފނުވާ ބޭހަކީ އެ‬ ‫ނުވާނެ ކަމަށާއި އެ މީހުން އީރާނަށް ޮ‬

‫ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ކުރިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބަލި އީރާނުގައި އިތުރަށް ފަތުރަފާނެ ބޭހަކަށް ވެސް‬

‫އުމުރުން ‪ 80‬އަހަރުގެ ޚާމަނައީ ތުހުމަތު ކުރެއްވި‬ ‫ރނާވައިރަހަކީ އީރާނުގެ މީހުންގެ‬ ‫ގޮތުގައި ނޮވެލް ކޮ ޯ‬

‫ވެދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޚާމަނާއީ ކުރެއްވި ތުހުމަތަށް ބާރު ލިބޭ އެއްވެސް‬

‫ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނެއް ކަމަށްވާ ލިޖިއަން ޒާއޯ‬

‫ރނާވައިރަސް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު‬ ‫ވޫހާން އަކީ ކޮ ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫‪ 23،000‬ޓެސްޓް ޮ‬ ‫"މިނިސްޓްރީގެ އިލްތިމާސް އަކީ އެންމެން ވެސް‬ ‫ގޭގައި ތިބުން‪ "،‬އަލް އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ވަނީ ‪ 511‬މީހުން ކޮވިޑް‪-‬‬

‫މަހު ފަހުކޮޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޗައިނާގެ ސިޓީ‬

‫ޕޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪ .‬ގަލްފުގައި ކޮވިޑް‪19-‬‬ ‫‪ 19‬އަށް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އެންމެ ގިނައީ ވެސް ސައުދީގަ‬ ‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފަހަކަށް‬ ‫އެމެރިކާގެ ރައީސް ޮ‬

‫ރނާވައިރަސް "ޗައިނީޒް ނުވަތަ‬ ‫އައިސް ވަނީ ނޮވެލް ކޮ ޯ‬ ‫ގތުގައި ސިފަ ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވޫހާން ވައިރަސް"ގެ ޮ‬ ‫އީރާނުގެ ‪ 23،049‬މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސައުދީން އެ ބަލީގައި އަދި މީހަކު‬ ‫މަރުވެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރލް ކުރަން ސައުދީން‬ ‫ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓް ޯ‬ ‫އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިހާރު ވަނީ މިސްކިތްތަކުގައި‬

‫ހދައިގެން އީރާނަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާ‬ ‫ޖެނެޓިކް ޑޭޓާ ޯ‬

‫ހެއްކެއް އަދި ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ޕޒިޓިވްވި އިރު އޭގެ ތެރޭން ‪ 1،812‬މީހުން ވަނީ‬ ‫ޮ‬

‫ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލައި‪ ،‬ސްކޫލްތައް‬

‫އިން އުފެއްދި އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ކމެންޓް ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން‬ ‫ޚާމަނާއީ މި މޭރުމުން ޮ‬

‫މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ވައިގެ ދަތުރުތައް ވެސް ވަނީ‬ ‫ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑި ާއގެ ހުރިހާ ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓްތަކެއް ހުއްޓާލައިފި‬ ‫ނިއު ދިއްލީ (މާޗް ‪ - )23‬ކޮރޯނާވައިރަސް‬

‫ޕޓުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ މާޗް‬ ‫މުމްބާއީ އެއާ ޯ‬

‫ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން‬

‫މަހު ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެފިކް ‪ 55‬ޕަސެންޓް‬

‫އިންޑިއާގެ އެތެރޭގެ ހުރިހާ ފަސިންޖަ ފްލައިޓްތަކެއް‬

‫ދަށްވެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީ އާއި‬ ‫ކލްކަތާ‪ ،‬ޗެންނާއީ އަދި ބެންގަލޫރު‬ ‫މުމްބާއީ‪ޮ ،‬‬

‫އިންޑިއާ އިން މީގެ ކުރިން ވަނީ‬

‫ހިމެނޭ ގޮތަށް ‪ 80‬ސިޓީއެއް މިހާރު ވަނީ‬

‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ފްލައިޓްތައް ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ރޭލް‪ ،‬މެޓްރޯ‬ ‫ބަންދު ޮ‬

‫ބޑު ސަރަހައްދެއް ވަނީ‬ ‫އަދި އެއްގަމު ބޯޑަރުން ޮ‬

‫އަދި އެއް ސްޓޭޓުން އަނެއް ސްޓޭޓަށް ބަހުގެ‬

‫ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދަތުރުތައް ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬ގިނަ‬

‫އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިންފޮމޭޝަން ބިއުރޯ‬

‫ސްޓޭޓްތަކުގައި މިހާރު ވެސް ވަނީ މާރުކޭޓްތަކާއި‬

‫އިން ބުނީ ދެން މީގެ ފަހުން ހުއްދަ އޮންނާނީ‬

‫މލް‪ ،‬ސްކޫލް‪ ،‬ކޮލެޖް އަދި‬ ‫ސިނަމާ‪ ،‬ޝޮޕިން ޯ‬

‫ބޓުތަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަމައެކަނި ކާގޯ ޯ‬

‫ޖިމްތައް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި މިދިޔަ‬ ‫އަހަރު ވަނީ ‪ 144‬މީހުން އުފުލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ‪ 425‬މީހުންނަށް‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހި އަށް މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪21‬‬

‫ކެޓްރީނާގެ ބައްޕަގެ ރޯލަށް އަމީތާބު އެޕަލް އިން އެމެރިކާ އާއި‬ ‫ޔޫރަޕަށް މާސްކް ދެނީ‬ ‫ބައްޕައަކާއި އަންހެން ދަރިއަކާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ ވެސް ފިލްމަށް‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލް ހަދާ ފިލްމެއް އަމީތާބު‬

‫އެއްބަސްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް‬

‫ބައްޗަނާއި ކެޓްރީނާ ކައިފަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މީޑިއާތަކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަމީތާބު ދާދި ފަހުން ވެސް ވަނީ ބައްޕައަކާއި‬

‫ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނި‬

‫ރޝަނާ އެކު "ސުޕަ‬ ‫ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ރިތިކް ޯ‬

‫އަންހެން ދަރިއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ވަރަށް‬

‫‪ "30‬ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރުގެ މި ފިލްމަށް ދީފައިވާ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ކާމިޔާބު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ޮ‬

‫ރނާވައިރަހުގެ ހާލަތަށް‬ ‫ނަމަކީ "ޑެޑްލީ" އެވެ‪ .‬އަދި ކޮ ޯ‬

‫ރލް ކުޅުނު‪ ،‬ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ޓައިޓްލް ޯ‬

‫ރިއާޔަތްކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އަންނަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫ސިރްކާސްގެ ‪ 2015‬ގެ "ޕީކޫ" އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި "ޑެޑްލީ" ގެ‬ ‫ހަންގާމާ އިން ބުނި ޮ‬

‫ރލް ކުޅެން އަމީތާބަށް‬ ‫ކެޓްރީނާގެ ބައްޕަގެ ޯ‬ ‫ލިބުނު އިރު‪ ،‬އެ ދެ ތަރިން ކުރިން ވެސް ފިލްމެއްގައި‬

‫ސްކްރިޕްޓް ކެޓްރީނާއާ އެކު ހިއްސާކުރުމާ އެކު‪ ،‬އޭނާ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެއީ ކެޓްރީނާ‬ ‫އެކީގައި މަސައްކަތް ޮ‬

‫އަށް ލިބުނު ކެރެކްޓާއާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަޖެހުނުލެއް‬

‫ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ‪ 2003‬ގެ "ބޫމް" އެވެ‪.‬‬ ‫ދާދި ފަހުން ޓީވީ އިޝްތިހާރެއްގައި ވެސް‬

‫ބޮޑުކަމުން އޭނާ ވަނީ ވަގުތުން ފިލްމަށް އެއްބަސްވެފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ވިކާސް މި ވަގުތު އިންތިޒާރުކުރަމުން‬

‫އަމީތާބާއި އަންހެނުން ޖާޔާ ބައްޗަން ކެޓްރީނާގެ‬

‫އަންނަނީ އަމީތާބު ފަހު ބަސް ބުނާނެ އިރަކަށް‬

‫ރލް ކުޅެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މައިންބަފައިންގެ ޯ‬

‫އެކްތާގެ "ނާގިން" ފިލްމު‬ ‫ކުޅޭނީ ޕްރިޔަންކާ؟‬ ‫ރނާވައިރަސް އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ބޑަށް މާސްކްގެ ދަތިކަން‬ ‫އެމެރިކާ އަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ކށް ފެތުރެމުންދާ އިރު‪ ،‬އެ‬ ‫ގައުމުތަކުގައި ހަލުވި ޮ‬

‫ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ސަރުކާރުން ވެސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬

‫ގައުމުތަކަށް މާސްކްގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ‬

‫ފރުކޮށް ދޭން ގޮވާލައިފަ‬ ‫ވަނީ މިކަމަށް އެހީތެރިކަން ޯ‬

‫އެކަމަށް އެހީވާން އެޕަލް ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އެ އެޕަލް އިން މާސްކް ފޯރުކޮށްދޭން‬

‫އ ޓިމް ކުކް ވިދާޅުވީ‬ ‫އެ ކުންފުނީގެ ސީއީ ޯ‬

‫ކށްފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ‬ ‫ނިންމިކަން އިއުލާން ޮ‬

‫ހދައިދޭން އެޕަލް އިން‬ ‫މާސްކްގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ޯ‬

‫ނައިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވެސް އެޕަލް އިން‬

‫އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިލިއަނުން‬

‫ކށްދޭން އުޅޭ ޚަބަރު‬ ‫ދެ މިލިއަން މާސްކް ފޯރު ޮ‬

‫ކށްދޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ކުކް ކުރެއްވި‬ ‫މާސްކް ފޯރު ޮ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވެފައި‬ ‫ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ޮ‬

‫ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ އެކު ކުރީ ސަފުގައި‬

‫ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ހިތްވަރާ އެކު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫ޝުކުރު ވެސް އަދާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފރުކޮށްދޭން ނިންމި އިރު‪،‬‬ ‫އެޕަލް އިން މާސްކް ޯ‬

‫ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ މަހުޖަނު ޖެކް މާ ވެސް‬ ‫ވަނީ އެމެރިކާ އަށް ‪ 500،000‬ޓެސްޓް ކިޓާއި މިލިއަން‬ ‫ފޭސް މާކްސް ހަދިޔާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނިއު ޔޯކަށް ފޭސް ާމސްކް ހަދަން‬ ‫ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއް‬ ‫އަންހެން ހަރުފަތަކެއްގެ ސޫރަ އަށް ބަދަލުވާ‬

‫ބޑަށް ހޮލީވުޑް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬މިހާރު ބޮލީވުޑަށް ވުރެ ޮ‬

‫މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ‬

‫ނގެ އެހީ ގަބޫލުކުރެއްވިކަން އިއުލާނުކުރެއްވައި‬ ‫ސިރިއާ ޯ‬

‫ބައެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ސިލްސިލާތަކެއް ގެނެސްދޭ‬

‫އިސްކުރާ ޕްރިޔަންކާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހިންދީ‬

‫ބިރުވެރިކަމުގައި އެންމެ މުހިއްމީ ފަރުދީ ޒިންމާ‬

‫އެކްތާ ކަޕޫރް "ނާގިން" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދެމުން‬

‫ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް"‬

‫ކށް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް‬ ‫އާއި އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬

‫އަންނަ އިރު‪ ،‬ހަމަ އެ ނަމުގައި އޭނާ ހަދަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެމެރިކާގެ ފެޝަން‬ ‫އިސްކަން ދިނުމެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އޭނާގެ ޓީމުން އުފައްދާ މާސްކްގެ ނަމޫނާތަކެއް ވެސް‬

‫ޑިޒައިނަރަކު މި ވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ނިއު ޔޯކް ސިޓީ‬

‫ޓްވިޓާގައި ދައްކާލައި‪ ،‬އޭގެ ތަފުސީލު ވެސް ވަރަށް‬

‫ރލުން ޕްރިޔަންކާ‬ ‫ނިންމާފައިވާ ޓްރިލޮޖީގެ ބަތަލާގެ ޯ‬ ‫ޗޯޕްރާ ކުޅެފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕިންކްވިލާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އެކްތާ‬ ‫ބުނީ ފިލްމެއްގައި އޭނާ ހަރުފައަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންވި ބަތަލާ އަކީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް‬

‫ލބިވާ ދެ ބަތަލާއިން އެއީ‪.‬‬ ‫"އަދި އަހަރެން ވަރަށް ޯ‬

‫އެހީ އަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއާ އެކު‪ 34 ،‬އަހަރުގެ ޑިޒައިނަރު ވަނީ‬

‫ގތުގައެއް ނޫން ޕްރިޔަންކާ‬ ‫ހަމައެކަނި ބަތަލާއިންގެ ޮ‬

‫އަށް ފޭސް މާސްކްގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ‬

‫އަވަހަށް ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އާއި ކެޓރީނާ އަކީ އަހަރެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި‬

‫ގތުން އެކަމަށް އެހީތެރިވާން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަމިއްލަ ޮ‬

‫މާސްކްތައް އާންމުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ އެމެރިކާގެ‬

‫ވަރަށް ވަރުގަދަ ދެ އަންހެނުން‪ ".‬އެކްތާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ތިން ބަޔަކަށް "ނާގިން" ގެ ޓްރިލޮޖީއެއް ހަދަން‬

‫ޔކްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ‬ ‫ނިއު ޯ‬ ‫ހަފުތާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފޭސް މާސްކްގެ ދަތިކަން‬

‫ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ) ގެ‬ ‫އެޕްރޫވަލް ވެސް ލިބިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރުމުން އޭނާގެ‬

‫ނިންމާފައި ވަނީ ‪ 2018‬ގައި އެކްތާއާ ގުޅިގެން‬

‫ވަނީ އިންތިހާ އަށް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬ކުރީ ސަފުގައި‬

‫ބޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުލިބުނު ކަމަށް‬ ‫ފަރާތުން މާ ޮ‬

‫ރޑިއުސަރު‪/‬އެކްޓަރު‬ ‫"ވީރޭ ދީ ވެޑިން" ގެނެސްދިން ޕް ޮ‬

‫މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ވެސް މާސްކްގެ‬

‫ފަރާތުން ހާއްސަ އެހީއެއް ދޭން ނިންމާފައިވާތީ ވަރަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނިކިލް ދިވެދީ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ‬

‫ދަތިކަން ބޮޑުވެގެން ބައެއް މީހުން ކަރުދާސް މާސްކް‬

‫ކށް ޝުކުރު ވެސް‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ އަށް ތައުރީފު ޮ‬

‫މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ކުރިން‬

‫ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރަށް މާސްކް އަލުން ދޮވެގެން‬

‫އަދާކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫"ދެން ފަހުން އަހަރެން މި ފިލްމު ޕްރިޔަންކާ‬ ‫އތް ކުޅޭނަމޭ ބުނެފައި‪.‬‬ ‫އަށް ހުށަހެޅީމަ އޭނަ އެބަ ޮ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވީމަ އަހަރެން ވަރަށް އުފަލުން މި ހުންނަނީ‪".‬‬

‫ބލީވުޑްގައި ހަރުފައިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން‬ ‫ޮ‬

‫ކށް ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ ވެސް ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ތަކުރާރު ޮ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން‬ ‫ޯ‬ ‫މިކަންބޮޑުވުން‬

‫މި ދަނޑިވަޅުގައި ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ‬

‫ފޭސް މާސްކަކީ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން‬ ‫ކށް ބޭނުންކުރާ އެއް‬ ‫ހޯދަން މި ވަގުތު އެންމެ އާންމު ޮ‬

‫އެކްތާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު އަހަރެން ކަންބޮޑުވަނީ މި‬

‫ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ސްރީދޭވީގެ ނާގިނާ (‪)1986‬‬

‫ފެށުމުން ޑިޒައިނަރު ކްރިސްޓިއަން ސިރިއާނޯ‪ ،‬ނިއު‬

‫ރނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު‬ ‫ވަސީލަތެވެ‪ .‬ކޮ ޯ‬

‫ފިލްމުގެ މަސައްކަތް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ނުފެށި‬

‫އާއި އޭގެ ދެވަނަ ބައި ނިގާހޭ (‪ )1989‬ގެ އިތުރުން‬

‫އމީ ޓެގްކޮށް ހުކުރު‬ ‫ޔޯކްގެ ގަވަރުނަރު އެންޑްރޫ ކު ޯ‬

‫އެންމެ ބޮޑަށް ޑިމާންޑް އުފުލި‪ ،‬ސަޕްލައިގެ ތާށިކަން‬

‫ލަސްވަމުންދާތީ‪ .‬އެހެންވިޔަސް އުންމީދު ގެއްލުވައެއް‬

‫އެކްތާގެ ބައްޕަ އަދި ކުރީގެ އެކްޓަރު ޖީތެންދުރާ އާއި‬

‫ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ފޭސް މާކްސް ފޯރުކޮށްދޭން‬

‫ނުލަން‪".‬‬

‫ރީނާ ރޯއިގެ ނާގިން (‪ )1976‬އަކީ ބެލުންތެރިންގެ‬

‫އޭނާ ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނެ ޓީމެއް‬

‫މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލުވި ފިލްމުތަކެވެ‪.‬‬

‫އތް ކަމަށް ބުނެފައިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެބަ ޮ‬

‫ބލީވުޑްގެ ނުފޫޒު ގަދަ ބަތަލާއިންގެ‬ ‫އޭނާ ބުނީ ޮ‬ ‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރިޔަންކާ އާއި ކެޓްރީނާއާ އެކު އަދި‬

‫ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަނީ‬

‫އެ ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ގަވަރުނަރު ވަނީ އެކަމާ ބެހޭ‬

‫ކުރިމަތިވި އެކައްޗަކީ ވެސް މިއީ އެވެ‪.‬‬ ‫ނ ކަހަލަ މީހުން ބަލިމަޑުކަމުގެ މި‬ ‫ސިރިއާ ޯ‬ ‫ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި އެ މީހެއްގެ ފެންވަރުން އެހީވާން‬ ‫ނިންމުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ނަމޫނާއަކަށް‬

‫މިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައި ނުވާތީ އެ މީހުންނާ‬

‫އެކްތާގެ "ނާގިން" ސިލްސިލާގެ ހަތަރު ވަނަ‬

‫ކށް މެސެޖްކުރައްވާނެ‬ ‫ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ޕްރައިވެޓް ޮ‬

‫ބެލިދާނެ އެވެ‪ .‬އެހީއެއްވާން ބިލް ގޭޓްސް އާއި ޖެކް މާ‬

‫އެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ސީޒަނެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ވަރަށް މަގުބޫލު ސިލްސިލާއެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް‬

‫ކަހަލަ މަހުޖަނަކަށް ވާކަށް ލާޒިމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫ކޮވިޑް‪ :19-‬ޔޫރަޕް ެގ‬ ‫ފައިނަލްތައް މުއްދަތެއް‬ ‫ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި‬ ‫ޒިއުރިކް (މާޗް ‪ - )24‬ހަލުވިކަމާ އެކު‬

‫ރޕާ ލީގަކީ ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫ ޮ‬

‫ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް‪ 19-‬ގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް‬

‫ކށްގެން ކުޅެން ޖެހޭ މުބާރާތަކަށް ވާތީ‬ ‫ދަތުރުފަތުރު ޮ‬

‫ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް މުއްދަތެއް‬

‫ޔުއެފާ އިން އަންނަނީ އެކަން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް‬

‫ނެތްގޮތަށް ފަސްކުރަން ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ‬

‫ގތުން ކުއާޓާ ފައިނަލާއި ސެމީ‬ ‫ވިސްނަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާ އިން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެނުނު‬

‫ފައިނަލް މެޗުތައް އެއް ލެގަށް ބަދަލުކޮށް ނިއުޓްރަލް‬ ‫ގތަށް ހެދުމުގެ ވިސްނުން ވެސް‬ ‫ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ޮ‬

‫ބޑުވެފައިވަނީ‬ ‫މި ރޯގާގެ ނުރައްކާ މި ވަގުތު އެންމެ ޮ‬

‫ޔުއެފާ އިން ގެންގުޅެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ގޮތަށް‬

‫ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށެވެ‪ .‬ޔުއެފާ އިން އިއްޔެ ނެރުނު‬

‫ބަދަލުކުރެވޭނީ ކްލަބްތަކުގެ ރުހުން ވެސް ލިބިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ސަބަބުން ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ‬

‫ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް‪ 19-‬ފެތުރެމުން އަންނަ‬ ‫ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު މި ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ‬

‫ސީޒަން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު‪ ،‬ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން‬

‫ފައިނަލްތަށް ފަސްކުރުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކަންތައްތައް‬

‫ގތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދާދި ފަހުން ޔުއެފާ‬ ‫އަމަލުކުރާނެ ޮ‬

‫ނިންމުމުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ‬

‫އިން ވަނީ ހުރިހާ މެމްބަރު ގައުމުތަކާ އެކު ވީޑިއޯ‬

‫އިން ދޭ ލަފަޔަށް ބަލާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫރަޕްގެ ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ އެންމެ‬

‫ކންފަރެންސްގައި‬ ‫ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވައިފަ އެވެ‪ .‬މި ޮ‬ ‫ބޑު ނިންމުމަކީ މި އަހަރުގެ ޔޫރޯ‬ ‫ނިންމި އެންމެ ޮ‬

‫ޝަރަފްވެރި ދެ މުބާރާތަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ‬

‫ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ލީގެވެ‪ .‬ޔުއެފާ އިން ކުރިން ރާވާފައި އޮތީ ޖޫން މަހު‬

‫މިގޮތަށް ނިންމި އެއް ސަބަބަކީ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ‬

‫ރޕާ ލީގު ފައިނަލް ކުޅުމަށް ފަހު ޖޫން‬ ‫‪ 24‬ގައި ޔޫ ޮ‬

‫މުބާރާތްތަށް ނިންމަން ވަގުތު ދިނުމަށެވެ‪ .‬މިހާރު‬

‫‪ 27‬ގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް ކުޅޭގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫އތްގޮތުން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ގައުމެއްގެ‬ ‫ޮ‬

‫އަދި އަންހެނުންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް އަންނަ‬

‫ބޅަ ސީޒަން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫މަހު ‪ 24‬ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން ރާވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ބައެއް‬ ‫ޔުއެފާގެ ޮ‬

‫މެންޗެސްޓާ (މާޗް ‪ - )24‬މެންޗެސްޓާ‬

‫މުއްދަތު ހަމަވާނީ މެއި ‪ 31‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ލން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން‬ ‫ޔުނައިޓެޑުން ޯ‬

‫އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން އެންމެ ފަހުން ކްލަބްތަކާ‬

‫ފވާޑް އޮޑިއޯން‬ ‫ގެނެސްފައިވާ ނައިޖީރިއާގެ ޯ‬

‫އެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ ސީޒަން‬

‫ލގެ އެއްބަސްވުން‪ ،‬އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ‬ ‫އިގާ ޯ‬

‫ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ސީޒަން ދިގުލައިދާތީ‪ ،‬ދާއިމީކުރަން އެ ޓީމުން‬

‫އެކަމަކު ކޮވިޑް‪ 19-‬އެ މުއްދަތަށް ވެސް ކޮންޓްރޯލް‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި‬

‫ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ސީޒަން އިތުރަށް ދިގުލައިދިއުމުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އތެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޔުނައިޓެޑުން‬ ‫ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬ ‫ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގެ ފަހު ދުވަހު‬

‫މަސައްކަތްކުރަނީ ޝަންހާއީއާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް އިގާލޯ‬

‫ލން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިގާލޯ‬ ‫ޔުނައިޓެޑުން ޯ‬

‫ގަންނާށެވެ‪ .‬އެއީ ސީޒަން ދިގުލައިދިޔަސް ޝަންހާއީ‬

‫ލން ފީ އެއް ނުދައްކަ އެވެ‪ .‬އިގާލޯ އޭރު‬ ‫ގެނައީ ޯ‬

‫ދރު ބަންދުކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަށް އިގާލޯ އެނބުރިދިއުމުގެ ޮ‬

‫ކުޅެމުން އައި ޗައިނާގެ ކްލަބް ޝަންހާއި ގްރީންލެންޑް‬

‫ގތުން އަންނަ ޖޫން މަހު‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫ލން ފީ އެއް ނުނެގީ ޔުނައިޓެޑުން‬ ‫ޝެންހުއާއީ އިން ޯ‬

‫ލ ގަންނަން ޔުނައިޓެޑުން‬ ‫‪ 31‬އަހަރު ފުރޭ އިގާ ޯ‬

‫ގިނަ ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވުމުންނެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން‬

‫އޮތީ ‪ 15‬މިލިއަން ޕައުންޑް ހަރަދުކުރަން‬

‫ލ ޝަންހާއީ އަށް ކުޅެމުން އައީ ހަފްތާ އަކު‬ ‫އޭރު އިގާ ޯ‬

‫ތައްޔާރަށެވެ‪ .‬ޔުނައިޓެޑަށް މިހާތަނަށް ހަތަރު ގޯލު‬

‫‪ 300،000‬ޕައުންޑަށެވެ‪ .‬ޔުނައިޓެޑަށް އަންނަން އިގާލޯ‬

‫ލ އެ ޓީމާ އެކު ހަދާފައިވާ‬ ‫ޖަހައިދީފައިވާ އިގާ ޯ‬

‫އެއްބަސްވީ ހަފްތާ އަކު ‪ 130،000‬ޕައުންޑަށެވެ‪.‬‬

‫އެއްބަސްވުން ދާއިމީކުރަން ބޭނުންވެ އެވެ‪ .‬މިއީ މި‬

‫ރގާ ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ޗައިނާގައި އޭރު ކޮވިޑް‪ޯ 19-‬‬ ‫އތީ ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގެ ކުޅުން‬ ‫ފެތުރޭތީ ޮ‬ ‫ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ ޗައިނީސް‬

‫ޑީލްކުރިއަށްގެންދާން ޔުނައިޓެޑަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ހިތްވަރެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ޔޫނިއަން ފިފްޕްރޯ އިން‬

‫ސުޕަ ލީގު ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު‪،‬‬

‫އަންނަނީ ކޮވިޑް‪19-‬ގެ މި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫ޝަންހާއީ އިން މަސައްކަތްކުރަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަށް‬

‫ބޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ދިމާވާ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ގތް ހެދުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އިގާލޯ އެ ޓީމާ ގުޅޭނެ ޮ‬

‫ގތެއް ކަނޑައަޅަން‬ ‫މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ގެންނާނެ ޮ‬

‫ލ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ‬ ‫ޔުނައިޓެޑާ އެކު އިގާ ޯ‬

‫ފީފާއާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރު‪ ،‬ވަރުގަދަ ލީގުތަށް ކަމަށްވާ‬

‫ގތުގައި ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ޮ‬ ‫ރގާ ފެތުރޭ ނިސްބަތް‬ ‫ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ޯ‬

‫ލީގު އަދި ޖަރުމަނު ލީގު ފެށޭނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫ގސްފިނަމަ ކުރިން‬ ‫މަދުވެ‪ ،‬ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ހިސާބަށް ޮ‬

‫ލަފާކުރެވެނީ މެއި މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ކަމަށް މީޑިއާ‬

‫ތާވަލުކުރި ތާރީހުތަކުގައި ފައިނަލްތައް ކުޅޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ‪ .‬ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ފެޑެރޭޝަންތަކުން އަންނަނީ އެ ގައުމުތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ‬

‫ފުރިހަމަކުރަން ޔުއެފާ އިން އަންނަނީ އެހެން‬

‫ސީޒަން ނިންމަން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން‬

‫ޕސަލެއް ވެސް މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ސްޕެނިޝް ލީގު މުއްދަތެއް‬ ‫ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި‬ ‫މެޑްރިޑް (މާޗް ‪ – )24‬ކޮރޯނާވައިރަހާ‬

‫ސީޒަން ދިގުލައިދާތީ ެވ‬ ‫ޔުނައިޓެޑުން އިގާލޯ ގަންނަނީ‬

‫ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ލީގުތަށް މި ވަގުތު‬ ‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު‪ ،‬އިޓާލިއަން ލީގު‪ ،‬ސްޕެނިޝް‬

‫ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް‬

‫‪22‬‬

‫ހާލަތު ރަނގަޅު‪ ،‬އެންމެންނަށް‬ ‫ޝުކުރިއްޔާ‪ :‬މަލްޑިނީ‬

‫އތްގޮތުން ބެލެވެނީ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު ހާލަތު ޮ‬

‫ރނާވައިރަހުން‪ ،‬އޭނާ‬ ‫މިލާން (މާޗް ‪ – )24‬ކޮ ޯ‬

‫ގުޅިގެން‪ ،‬ސްޕެނިޝް ލީގު ހިމަނައިގެން އެ ގައުމުގެ‬

‫އެންމެ އަވަހަށް ފެށުނަސް ފެށޭނީ މޭ މަހުގެ ކުރީކޮޅު‬

‫ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ‬

‫އފިސަރުންނަށް‬ ‫ޕްރޮޓެކްޝަން އަދި ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ޮ‬

‫ބޅަ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް މުއްދަތެއް‬ ‫ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓް ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪ ..‬ޖޫން‪/‬ޖުލައި މަހު ބާއްވަން އޮތް ޔޫރޯ އާއި‬

‫ކަމަށް އިޓަލީ އާއި އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން‬

‫ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގާއި‬ ‫ނެތްގޮތަކަށް ފަސް ޮ‬

‫ކޮޕާ އެމެރިކާ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާތީވެ‪،‬‬

‫ލ މަލްޑިނީ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕައޮ ޯ‬

‫ބލް ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕެނިޝް ފުޓް ޯ‬

‫ލީގުތައް ފުރިހަމަކުރަން ވަގުތު ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސްޕެނިޝް ލީގު އެންމެ ފުރަތަމަ މެދުކަނޑާލީ ދެ‬

‫މޅު އެއް ޑިފެންޑަރުގެ‬ ‫ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ޮ‬ ‫ގތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ މަލްޑިނީ އަކީ އިޓަލީ‬ ‫ޮ‬

‫އަދާކުރާ މަލްޑިނީ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަދި މިލާނުގެ‬

‫ގައުމީ ޓީމަށް ‪ 2002-1988‬އަށް ‪ 126‬މެޗު ކުޅެދީފަ‬

‫ހަފުތާ އަށެވެ‪ .‬ލީގާއި ފެޑެރޭޝަނުން ބުނީ ސްޕެއިނުގެ‬

‫އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަމަށް ލީގު ހިންގާ އެލްއެފްޕީގެ‬

‫ކުޅުންތެރިޔާ ޑެނިއަލް މަލްޑިނީ އަށް ކޮވިޑް‪19-‬‬

‫އެވެ‪ .‬ޔޫތު ކެރިއަރުން ފެށިގެން ސީނިއާ ކެރިއަރު‬

‫މަތީ ދެ ޑިވިޝަނުގެ ކުޅުން ދެން ފަށާނީ‪ ،‬ސިއްހީ‬

‫ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވަނީ ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވެފަ‬

‫ޖެހިފައިވާކަން އެ ކްލަބުން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ކށް މިލާނުގައި ހޭދަކުރި މަލްޑިނީ ވަނީ އެ‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށަން ޕްލޭނެއް‬

‫މިލާނުގެ މިހާރުގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމް‬

‫ނަރުހުންނާއި ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ސިވިލް‬

‫ޕސްޓްކުރި ވީޑިއޯ‬ ‫މަލްޑިނީ އިންސްޓަގްރަމްގައި ޯ‬ ‫"މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު މަސައްކަތް މި ކުރަނީ‬

‫ޓީމަށް ‪ 902‬މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ޓީމާ އެކު‬

‫މެސެޖެއްގައި ބުނީ އޭނާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ‬

‫އިޓަލީ ޗެމްޕިއަންކަން ހަތް ފަހަރު އަދި ޔޫރަޕުގެ‬

‫ރނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް‪ 10-‬ސްޕެއިނުގެ‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫އޭޕްރީލް ‪ 23‬ވަނަ ދުވަހު ލީގު ފަށަން‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ލޯތްބާއި‬ ‫ޯ‬ ‫ސިއްހަތާ މެދު‬

‫ޗެމްޕިއަންކަން ފަސް ފަހަރު ހޯދި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 35،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ޖެހިފަ‬

‫މައްސަލައެއް ނެތް އެ އަށް ވުރެ ފަސް ވިޔަސް‪.‬‬

‫ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި އެންމެންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ‬

‫ރނާވައިރަސް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫އިޓަލީ އަކީ ކޮ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އެ ބަލި ޖެހިގެން ސްޕެއިނުން ‪ 2000‬އަށް‬

‫ހަގީގަތަށް ބަލާއިރު އަހަރެމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓަކީ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މަލްޑިނީ ބުނީ އޭނާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ‬

‫ފެތުރޭ ގައުމެވެ‪ .‬އެ ގައުމުން ‪ 63،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު އެ‬

‫އތީ ވެސް ލަސްވެގެން މެއި މަހު‬ ‫އަދި ޕްލޭންކޮށްފައި ޮ‬

‫ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށާއި ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މި‬

‫މީހުންނަށް ޖެހި ‪ 6000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ‬

‫ގައުމު ވެފައިވަނީ ޗައިނާ އާއި އިޓަލީ އަށް ފަހު މި‬

‫ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ލީގު ފަށަން‪ .‬އެ ހާލަތުގައި އެކަން‬

‫ވައިރަހުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް ބަލާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބަލީގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ގައުމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް ކުރަން ޕްލޭނެއް އެބައޮތް‪"،‬‬ ‫ކުރެވެން އޮތް ޮ‬

‫ރނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ލީގުތައް މެދުކަނޑާލިއިރު‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫އތީ އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފެށޭނެ‬ ‫ބެލެވިފައި ޮ‬

‫ޓެބާސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރފެޝަނަލިޒަމާއި‬ ‫މަލްޑިނީ ބުނީ އެންމެ މަތީ ޕް ޮ‬ ‫އެންމެ ގަދަ ހިތްވަރާ އެކު‪ ،‬މި ކުއްލި ހާލަތާ‬ ‫ކުރިމަތިލަމުން އަންނަ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނާއި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪24‬‬

‫އޮލިމްޕިކްސް ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޖަޕާނުން ބުނެފި‬ ‫ޓޯކިޔޯ (މާޗް ‪ – )23‬ޖަޕާނުގައި މި އަހަރު‬ ‫އލިމްޕިކް ގޭމްސް‪ ،‬ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން‬ ‫ބާއްވާ ޮ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެތުރެން‬

‫ރނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ގައުމުތައް‬ ‫ގޮވާލަމުންނެވެ‪ .‬ކޮ ޯ‬

‫އތް ހަތަރު ހަފުތާގެ ތެރޭގައި‬ ‫ނިންމުމެއް ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކށް ދަތުރުފަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާތީވެ‪،‬‬ ‫ލޮކްޑައުން ޮ‬

‫އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ވާން ނެތް ކަމަކަށް ވެދާނެ‬ ‫ފަސްކުރުމަކީ‪ ،‬ނު ޮ‬

‫ރނާވައިރަސް މިހާރު ވަނީ މުޅި ދުނިޔެ‬ ‫ފެށި ކޮ ޯ‬

‫ބޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ ވިދާޅުވެއްޖެ‬ ‫ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ޮ‬

‫އަށް ފެތުރިފައިވާ ސިއްހީ ވަބާއަކަށް ވެފަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ފެތުރެނީ ޔޫރަޕުގަ އެވެ‪ .‬އެއާ‬ ‫ވައިރަސް މިހާރު ޮ‬

‫ތައްޔާރުގައި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކުރަން އުނދަގޫ‬

‫ގުޅިގެން މިވަގުތު މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅަ‬

‫ނަމަ‪ ،‬ގޭމްސް ފަސްކުރަން ނިންމުމަކީ ނުކޮށް ވާން‬

‫އތީ ގޭމްސް ފަސްކުރުމުގެ‬ ‫މިހާތަނަށް ބެލެވިފައި ޮ‬ ‫ހިޔާލެއް ޖަޕާނުން ވެސް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫ލީގުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ވަގުތު ދިނުމުގެ ގޮތުން‪،‬‬

‫އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައި‪.‬އޯ‪.‬ސީ) އިން ނުގެންގުޅޭ‬

‫އތް ޔޫރޯ އާއި ކޮޕާ‬ ‫ޖޫން‪/‬ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އައި‪.‬އޯ‪.‬ސީ އިން ވެސް ވަނީ ޖުލައި‬

‫އެމެރިކާ ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 24‬އިން އޮގަސްޓް ‪ 9‬އަށް ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި‬ ‫ބާއްވާ ގޭމްސް ފަސްކުރަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް‬

‫އލިމްޕިކްސް ފަސްކުރުމުމަށް ވެސް ކުޅިވަރު‬ ‫ޮ‬ ‫ފެޑެރޭޝަންތަކުންނާއި އެތުލީޓުން އަންނަނީ‬

‫އެތުލީޓުންގެ ތަމްރީންތަކަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އލިމްޕިކްސް އަދި ޕެރެލިމްޕިކްސް‬ ‫ކެނެޑާގެ ޮ‬

‫އތީ ގޭމްސް ބާއްވަން‬ ‫އަބޭ ވިދާޅުވީ ޖަޕާން ޮ‬

‫އތް ތާރީހުގައި ގޭމްސް ބާއްވާ‬ ‫ކމިޓީން ވަނީ‪ ،‬މިހާރު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ނެތް ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‪ ،‬ދުނިޔޭގެ‬ ‫އައި ޯ‬

‫ފނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަ ޓީމުތައް ނު ޮ‬ ‫ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ބާއްވާ‬ ‫އޮލިމްޕިކްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު‬ ‫ހަރަކާތެވެ‪ .‬މި އަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ‪ 33‬ކުޅިވަރަކުން‬

‫ސިއްހަތު ހާލަތާ މެދުގައި އަދި އެކަމުން ގޭމްސް އަށް‬

‫އންނާނެ އެވެ‪ .‬އަދި ދުނިޔެ ‪205‬‬ ‫‪ 339‬އިވެންޓް ޮ‬

‫ކުރާނެ އަސަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން ތަފްސީލީ މަޝްވަރާތަކެއް‬

‫ގައުމަކުން ‪ 11،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުން‬

‫ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއަށް ބިނާކޮށް ނިންމާ‬

‫ބައިވެރިވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މުސާރަ ކުޑަކުރަން ބާސާ‬ ‫ކުޅުންތެރިން އެއްބަސް‬ ‫ލިވަ ޕޫލަށް ޗެމްޕިއަންކަން‬ ‫ހައްގު‪ :‬ރޫނީ‬ ‫މެންޗެސްޓާ (މާޗް ‪ – )23‬މި ސީޒަނުގެ‬ ‫ބާސެލޯނާ (މާޗް ‪ – )23‬ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން‬

‫ކޅު ލީގުތައް ފަށާ ގޮތަށް އޮތް‬ ‫އަންނަ މަހުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ކުރިމަތިވާ މާލީ ގެއްލުންތަކާ ހެދި‪ ،‬މުސާރަ ކުޑަކުރަން‬

‫ގތުން އެއީ ވާނެ ކަމެއް‬ ‫ނަމަވެސް މިހާރު ހާލަތު އޮތް ޮ‬

‫ލނާ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ތައްޔާރުގައި ކަމަށް‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ‪ .‬އެންމެ އަވަހަށް ފެށުނަސް‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ރނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ސްޕެނިޝް‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ފެށޭނީ މޭ މަހު އެވެ‪ .‬އެހެންވެއްޖެ ނަމަ ޖޫން‪/‬ޖުލައި‬ ‫އާ ހަމަޔަށް ސީޒަން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލީގާއި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ޔުރޮޕާ ލީގު‬

‫ރނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކާއި‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ވަނީ މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ގޭޓް ފައިސާ‬

‫އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ލީގުތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގެއްލުން‬

‫އާއި ޓީވީ ރައިޓްސް ފައިސާ އިން ކްލަބްތަކަށް‬

‫ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެ އެވެ‪ .‬އެކަންކަމަށް‬

‫ގެއްލުން ވާނެ އެވެ‪ .‬އެކަން ފޫބައްދަން ބައެއް‬

‫ހދައިދޭން ފީފާ އިން އެކުލަވާލި ވޯކިން‬ ‫ހައްލު ޯ‬

‫ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ މުސާރަތައް ކުޑަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގްރޫޕުން ކުރާނެ އެއް މަސައްކަތަކީ‪ ،‬އެ ފަރާތްތަކަށް‬

‫ކޅު ހަދާ ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލާ‬ ‫އެކަމާ ދެ ޮ‬

‫ޕޓްދިނުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސަޕޯޓް‬ ‫ސަ ޯ‬

‫މަންޒަރުތައް ވެސް ފެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި‬ ‫ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫ތ ބެލުމަށްޓަކައި‪ ،‬އެކި ބައްރުތަކުގެ‬ ‫ފަންޑެއް ބޭނުންވޭ ޯ‬ ‫ހލްޑަރުންނަށް ކުރިމަތިވި މާލީ‬ ‫ބޅައިގެ ސްޓޭކް ޯ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ލނާ އިން ވަނީ މި ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫މައްސަލަތައް ބެލުމެވެ‪ .‬އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި މާލީ‬

‫ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެކަމުގައި‬

‫ގޮތުން އެހީތެރިވެވެނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެވޭނެ‬

‫ގތަކަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް‬ ‫ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެވޭ ޮ‬

‫ގތްތަކެއް ބެލުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ޕްރޮމޯޝަނާއި ރެލިގޭޝަނާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު‬

‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫ޖާގަތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބަލާއިރު ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫ރނާވައިރަހާ ގުޅިގެން‬ ‫ލިވަޕޫލަށް ހައްގު ކަމަށާއި‪ ،‬ކޮ ޯ‬

‫ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށް އޭނާ ލިޔެފައިވެ އެވެ‪ .‬ސީޒަން‬

‫މެދުކަނޑާލާފައިވާ މި ސީޒަނުގެ ލީގު ކޮންމެ‬

‫ކށްފި ނަމަ ގާނޫނީ އެތައް މައްސަލައެއްގައި‬ ‫ކެންސަލް ޮ‬

‫ކށް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެ‬ ‫ހާލަތެއްގައި ވެސް އެއް ޮ‬

‫ތާށި ވާނެ ކަމަށް ވެސް ރޫނީ ދެކެ އެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑް ވޭން ރޫނީ ބުނެފި‬ ‫ކަމަށް އިންގްލެންޑުގެ ކުރީގެ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ލީގު މެދުކަނޑާލިއިރު‪ 30 ،‬އަހަރަށް ފަހު ލީގު‬ ‫އތީ އެންމެ ހަ ޕޮއިންޓުގެ‬ ‫ކާމިޔާބުކުރުމާ ލިވަޕޫލާ ޮ‬

‫ރނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫ބޅަ ސީޒަން މެދުކަނޑާލަން އެންމެ‬ ‫އެ ގައުމުގެ ފުޓް ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ ނިންމީ އަންނަ މަހުގެ ހަތަރެއްގެ ނިޔަލަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ލިވަޕޫލުން ޕްރިމިއާ‬ ‫ދުރުމިނެކެވެ‪ .‬ރޫނީ ދެކޭ ޮ‬ ‫ލީގު ކާމިޔާބުކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ޓީމުން ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފި‪ .‬އެ ޓީމަށް‬

‫އެކަމަކު މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މަހު ‪30‬‬

‫ތަށި ހައްގު‪ .‬ހިޔާލަށް ގެނެސްބަލަ ‪ 30‬އަހަރު މިކަމަށް‬

‫ބޅަ ސީޒަން ފެށުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ފުޓް ޯ‬

‫ގތަކަށް އެ ފުރުސަތު‬ ‫އިންތިޒާރުކޮށްފައި މިފަދަ ޮ‬

‫އެހާތަނުން ފަށައިގެން މޭ މަހާއި ޖޫން މަހު ލީގު‬

‫ގެއްލުން‪ "،‬ލިވަޕޫލާ ވާދަވެރި އެވަޓަން އިން ކެރިއަރު‬

‫އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފެށުން އެއަށް‬

‫ފަށައި ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި ވިދާލި ފޯވާޑް‬

‫ގތެއް އަދި ނޭގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވުރެ ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ހަދާނެ ޮ‬

‫ލިޔެފައިވެ އެވެ‪.،‬‬

‫ކލަމުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ރޫނީ އޭނާގެ ހަފުތާ ޮ‬

‫"މި ސީޒަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި‬

‫އަންނަ ސީޒަން ގެއްލުނަސް‪ ،‬އެންމެ އިންސާފުވެރި‬

‫ކޅާ ހަމަޔަށް ދިޔަސް އަހަރެން ހައިރާނެއް‬ ‫އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬

‫ގޮތަކީ‪ ،‬މި ސީޒަން ފުރިހަމަކުރުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ނުވާނެ‪".‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން‬ ‫ފްލައިޓެއް ބާއްވަނީ‬ ‫ފިރާގް ލަފާކުރައްވަނީ އަންނަ ހުކުރު ހިސާބުގައި‬

‫ސްރީ ލަންކާގައި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެފައި‬ ‫ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބާއްވަން‬

‫ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު މަތިންދާބޯޓެއް‬

‫މލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިނަ ޯ‬

‫ބޭއްވޭވަރުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަސް ފެތުރި‪،‬‬ ‫މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކޮ ޯ‬

‫ރނާވައިރަސް ފެތުރި‬ ‫ލަންކާގައި ވެސް ކޮ ޯ‬ ‫ގސްވަމުންދާތީ އެ ގައުމުގައި‬ ‫ހާލަތު އިތުރަށް ޯ‬

‫ބަލިމަޑުކަމެއްގައި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އުޅޭއިރު‪،‬‬

‫ކށް‪ ،‬ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުތައް ވަނީ‬ ‫ކާފިއު އިއުލާން ޮ‬

‫އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް‬

‫ގތަށް ނިންމިއިރު‪ ،‬ގިނަ‬ ‫މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ރާއްޖެ ނާދެވި ތާށިވެފައި އެބަތިއްބެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫އަދަދެއްގެ ދިވެހިންތަކެއް ލަންކާ އިން ރާއްޖެ ނާދެވި‬

‫އެކިއެކި މިޝަންތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ދިވެހި‬

‫ވަނީ ތާށިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ބަލަމުން‬ ‫ދިވެހިންގެ ދެވަނަ "އަވަށެއްގެ" ޮ‬

‫ސަރުކާރުން އަންނަނީ އެ މީހުންނަށް އިލްތިމާސް‬ ‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ލަންކާގައި ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ‪ 97‬މީހަކު‬

‫ނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ޕޮޒިޓިވްވެ‪ ،‬ދެ މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލަތު ބަލައި‪ ،‬ފުރަތަމަ‬

‫ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޖެނެރަލް ސޭލްސް‬

‫މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ ގައުމެއްގައި ބައިތިއްބައިގެން‬

‫އެޖެންޓް‪ ،‬އޭސް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬

‫ހދައިދިނުމަށް ކަމަށާއި ރާއްޖެ ގެންނާނީ‬ ‫ސަލާމަތްކަން ޯ‬

‫މުހައްމަދު ފިރާގު "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫އެފަދަ މަގެއް ނެތް ނަމަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއާޕޯޓަކަށް‬

‫ލަންކާގައި ތިބި ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް ރާއްޖެ އަންނަން‬

‫ބވެ ދަތުރެއް ކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް‬ ‫ބައި ޯ‬

‫އެދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ލަންކާގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި‪،‬‬ ‫ޚާއްސަ ޮ‬ ‫ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ގިނަ ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށް‬

‫ކަމުން އެބަޔަކު ތިބި ގައުމެއްގައި ހާލަތު މާ ގޯސް‬ ‫ނޫން ނަމަ އެތަ ނެއްގައި މަޑުކުރަން ސަރުކާރުން‬ ‫އަންނަނީ އިރުޝާދު ދެމުންނެވެ‪.‬‬

‫ފިރާގް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ރާއްޖެ އަންނަން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ބޭނުންވެފައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ‬ ‫އެންމެން މިހާރު އަންނަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ‬ ‫ތަނެއްގައި ކަރަންޓީން ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކވިޑް ޖެހުނުއިރު‬ ‫ރާއްޖެ އިން ‪ 13‬މީހަކަށް ޮ‬

‫މިހާރު އަންނީ ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެކަމުގައި‬ ‫ނަތީޖާއެއް ނެރެވެން މިހާރުގެ ހާލަތުގެ ގޮތުން‪ ،‬ދިވެހި‬

‫އޭގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ރަނގަޅު ވެފައި ވަނީ ފަސް‬

‫ސަރުކާރާއި ލަންކާގެ ސަރުކާރާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށް‪،‬‬

‫ސޓުން އެ ބަލި ޖެހުނު‬ ‫މީހެކެވެ‪ .‬އެއީ ކުރެއްދޫ ރި ޯ‬

‫ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް ފިރާގް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކާއި ސޭންޑީސް‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬މިހާރު ހުއްދަ އަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫އީސީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް އަކްރަމް‬ ‫ކމިޝަން (އީސީ) ގެ ނައިބު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ލިސްޓުގައި އިސްކަން ދެއްވީ ވެސް އަކްރަމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫ކމިޝަނަށް އަލުން‬ ‫ރައީސްކަމަށް އިއްޔެ އެ ޮ‬

‫ނަން މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ މި މަހުގެ ‪ 18‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫އައްޔަންކުރި އަހުމަދު އަކްރަމް އަނެއްކާވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް‬

‫ކމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި‬ ‫އެ ޮ‬

‫އައްޔަކުރެއްވި އަކްރަމް‪ ،‬އީސީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް‬

‫އަމްޖަދު މުސްތަފާގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވުމުން‪،‬‬

‫ކމިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި‬ ‫ހަމަޖައްސަން ނިންމީ އެ ޮ‬

‫ނޮވެމްބަރު ‪ 2019 ،24‬ގައި އަކްރަމް ވަނީ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ‬

‫ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އައްޔަންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިއްތިފާގުންނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ ފުރަތަމަ ދައުރު އިއްޔެ ވަނީ ހަމަވެފަ‬

‫ކމިޝަނުގެ ރައީސް‬ ‫އީސީގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަކްރަމްގެ ދައުރު ހަމަވާތީ މެންބަރަކު ހޯދުމަށް‬

‫އަހުމަދު ޝަރީފް އާއި ނައިބު ރައީސް އަކްރަމްގެ‬

‫އިއުލާނުކުރުމުން ކުރިމަތިލި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސް‬

‫އިތުރުން ފުއާދު ތައުފީގު‪ ،‬އިސްމާއިލް ހަބީބް އަދި އަލީ‬

‫ސލިހު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ނަޝާތެވެ‪.‬‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ފިޔަވަޅުއެ ީޅ‬ ‫އިދިކޮޅުން ގޮވާލުމުން‪ :‬އަދުރޭ‬

‫ސޓުގެ އިޓަލީގެ ދެމަފިރިންނެވެ‪.‬‬ ‫ބަތަލާ އައިލެންޑް ރި ޯ‬

‫ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން‬

‫އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް އެ ބަލި މިހާތަނަކަށް ނުޖެހެ‬

‫އަނބުރާ ގެންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޮވިޑް‪ :19-‬ކުށްވެރިންނަށް މުއްދަތުޖެހުން ވީޑިއޯލިންކުން‬ ‫ގތުގައި މި އަޑުއެހުންތަކުގައި‪،‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނި ޮ‬

‫ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް‪ 19-‬އިން‬ ‫ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން‪ ،‬ކުށުގެ‬

‫ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް‪ ،‬ދޫނިދޫގައި ނުވަތަ ކްރިމިނަލް‬

‫ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންނަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު‬

‫ކޓުގައި ތިބެގެން ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް‬ ‫ޖެހުން ވީޑިއޯ ޮ‬ ‫ގތަށް ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގެންދާ ޮ‬ ‫އފީހުން ރޭ ބުނީ‪ ،‬ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން‬ ‫ފުލުސް ޮ‬

‫ރނާވައިރަހަށް ރާއްޖެ އިން ‪ 13‬މީހަކު‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫އފީސްތަކާއި‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޮ‬ ‫ގތުން ބަންދުކޮށް‪ ،‬ޒަރޫރީ‬ ‫ސްކޫލްތައް ވެސް ވަގުތީ ޮ‬

‫ރައްކާތެރިވުމަށް ފުލުހުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ‬

‫ބޭނުމެއް ނެތި ބޭރުގައި ނޫޅެން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ‬

‫ތެރެއިން‪ ،‬ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މުއްދަތު ޖެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ‪ ،‬ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި‬

‫ފުލުހުން އަންނަނީ މަގުމަތީގައި ބޭނުމެއް ނެތި‬

‫ކންފަރެންސަކުން‬ ‫ފުލުހުންނާ ދެމެދު ކުރާ ވީޑިއޯ ޮ‬

‫އުޅޭ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްދީ‪ ،‬ގެއަށް ވަނުމަށް އިރުޝާދު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަމުރާ ހިލާފަށް ރިސޯޓަށް އެރި މީހާ ބަންދަށް‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ދޭހަވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ ސަރުކާރު‬ ‫ރލްކުރަން ސަރުކާރުން‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ފެތުރުން ކޮންޓް ޯ‬

‫ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ މަސައްކަތޭ‪ .‬ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީގައޭ‬

‫އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅުކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ‬

‫މިކަން މި ކުރަނީ‪ .‬އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިއީ ފިތުނަ‬

‫ކޅުން އެ ކަންކަމަށް ގޮވައިލުމުން‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ އިދި ޮ‬

‫އުފައްދާކަށް ކުރާކަމެއް ނޫނޭ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗެނަލް ‪ 13‬އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި‬

‫ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަން ޖެހި ނުކޮށް އޮތް‬ ‫ގތުގައި އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ހާލަތާ ގުޅޭ‬ ‫ކަމެއްގެ ޮ‬ ‫މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަން ރައީސް އިބްރާހީމް‬

‫އަދުރޭ ވިދާޅުވީ އެކި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު‬

‫ސޯލިހު ނުކުމެވަޑައިގަތުމެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ އެހެން‬

‫މުވައްޒަފުންތަކެއް ބައެއް ރަށްރަށަށް ދިއުމުން އެ މީހުން‬

‫ގތް ހެދުމަށާއި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ‬ ‫ނުކުރެވޭ ޮ‬

‫ގައުމުތަކުގައި ވެސް މި ހާލަތުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ‬

‫ސޓްތަކަށް މީހުން‬ ‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް ރި ޯ‬

‫ގތުން އައްޑު އަތޮޅުގެ‬ ‫ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ހާލަތު އިއުލާނުކުރަން ވެސް ފުރަތަމަ ގޮވައިލީ‬

‫އެންމެ އިސްވެރިން ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ބައެއް މިސާލުތައް‬

‫ކށްފައި ވަނިކޮށް ހއ‪ .‬އަތޮޅުގެ‬ ‫އަރައި ފޭބުން މަނާ ޮ‬

‫ރިސޯޓަކުން ފަތާފައި މީދޫއަށް ދިޔަ މީހަކާއި އެހެން‬

‫ގވައިލީ ފިތުނަ ފަސާދަ‬ ‫ކޅުން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ޮ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ގތުން އެމެރިކާ‪ ،‬ރަޝިއާ‬ ‫ވެސް އޭނާ ދެއްވި އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ސޓަކަށް އެރި މީހާގެ ބަންދަށް ‪ 15‬ދުވަހުގެ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ސޓެއްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ފުވައްމުލަކަށް ދިއުމުން އެ‬ ‫ރި ޯ‬

‫އުފައްދަން ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި‬

‫އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫މުއްދަތެއް ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬ބަންދުގެ މުއްދަތު ކުރިން‬ ‫މީހުން ވެސް ހައްޔަރު ޮ‬

‫ހާލަތުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ‬

‫ބޑުކަމުން‪ .‬މިކަމުގެ‬ ‫"އެއީ މިކަމުގެ ޮ‬

‫ރލްކުރަން ސިއްހީ ކުއްލި‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ކޮންޓް ޯ‬

‫ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް‪،‬‬ ‫ރިސޯޓްތަކަށް ދަތުރު ކުރުމާއި ފަތުރުވެރިން ރަށްރަށަށް‬

‫ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ހުރި ‪ 13‬މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުނަސް‪،‬‬

‫ހައިސިއްޔަތުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާށެވެ‪.‬‬ ‫ގވައިލީ އެސްއޯއީ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ޮ‬

‫ނުރައްކާތެރިކަމުން އިނގޭތޯ‪ .‬މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުން‬ ‫ގައުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ‪ ،‬ގައުމުގެ ވަލިއްޔުލް އަމްރު‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ އެންގުމާ‬ ‫އެރުވުން ވަނީ މަނާ ޮ‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ‬

‫ކށްގެން ނަމަވެސް‬ ‫އފް އިމަޖެންސީ] އިއުލާނު ޮ‬ ‫[ސްޓޭޓް ޮ‬

‫އޅުން ފިލުވައިދޭން ޖެހެނީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ހާލަތު ޮ‬

‫ސޓެއްގެ މުވައްޒަފަކު އެރުމާ‬ ‫ޚިލާފަށް ހއ‪ .‬އަތޮޅު ރި ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން‬

‫އެބަ ޖެހެޔޭ‪ ،‬މިގައުމު މިކުރިމަތިވާ ކަންތައްތައްތަކުން‬

‫ކށްފައި އޮންނަނީ‬ ‫އެންމެހާ ޒިންމާއެއް ރައްޔިތުން މަތި ޮ‬

‫ރިސޯޓްތަކަށް އަރައި‪ ،‬ފޭބުން މަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން‬

‫ހދަން‪ .‬ރައްޔިތުންނަށް މި‬ ‫ސަލާމަތްކުރެވޭނެ މަގެއް ޯ‬

‫ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއާ‪ "،‬އަދުރޭ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ގައުމުތަކުން މީހުން އައުން މަނާ ކުރުމާއި‬

‫އޅުން ފިލުވައިދޭން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން އެވާހަކަ‬ ‫ވާނުވާ ޮ‬

‫ނިންމަން ހއ‪ .‬ފިއްލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް‬

‫އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު‬

‫ދެއްކި ފަހުން އާއްމުސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކާ‬

‫ގެންދިއުމުން ‪ 15‬ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެ‬

‫ކުރުމުގެ އިތުރުން މާލޭގައި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި‬

‫އިއުލާނުކުރީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ އޭނާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޓުން މިއަދު އަމުރު ޮ‬ ‫ސޓަށް އެރި މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށް‪ ،‬ބަންދުގެ‬ ‫ރި ޯ‬ ‫މުއްދަތު އިތުރު ކުރިއިރު މީގެކުރިން ވެސް ރިސޯޓް‬

‫ބތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ނުދެވޭ‬ ‫ކެފޭތަކުގައި ތިބެގެން ކާ ޯ‬ ‫ގތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގވައިލި ކަންތައްތަކާއި ސަރުކާރުން‬ ‫އިދިކޮޅުން ޮ‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ރާއްޖޭން މިހައިތަނަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ‬ ‫‪ 13‬މީހެކެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު މިހާރު ވަނީ‬ ‫ރަނގަޅު ވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ‬

‫ގތް ވުމަކީ އަދުރޭ ވިދާޅުވި‬ ‫އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެއް ޮ‬

‫އަދަދަކީ ‪ 381,560‬އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ‪16,548‬‬

‫ކޅުން ކުރި މަސައްކަތް ޒިންމާދާރުކަން‬ ‫ގޮތުގައި އިދި ޮ‬

‫މަރުވި އިރު ‪ 100,040‬މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 24‬މާޗް ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫އޭޑީކޭއި ްނ‬ ‫ސެނެޓައިޒާ ވަގަށް‬ ‫ނަގާ މައްސަލަ‬ ‫ބޮޑުވެއްޖެ‬ ‫ހސްޕިޓަލްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި‬ ‫އޭޑީކޭ ޮ‬ ‫ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ސެނެޓައިޒާ ފުޅިތައް ވަގަށް ނެގުން‬ ‫ހސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޮ‬ ‫އޭޑީކޭއިން ވަނީ ސެނެޓައިޒާ ފުޅިއެއް ވަގަށް ނަގާ‬ ‫އއިން ފެންނަނީ‬ ‫އއެއް އާއްމުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ވީޑި ޯ‬ ‫ވީޑި ޯ‬ ‫ބަލި މީހުން އަޅާ މާސްކެއް އަޅައިގެން ހުރި މީހަކު‬ ‫ކށްފައި ހުރި ސެނަޓައިޒާ ފުޅިއެއް ނަގައި‬ ‫ފާރުގައި ހަރު ޮ‬ ‫ދަބަހަށްލާ ތަނެވެ‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލްތަކުގައި‬ ‫އޭޑީކޭ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ޮ‬ ‫އަބަދުވެސް ސެނެޓައިޒާ ބަހައްޓާފައި ހުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާ އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ‬ ‫ސެނެޓައިޒާ ފުޅިތައް ވަގަށް ނަގަން ފަށާފައިވަނީ‬ ‫މިފަހުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކުގެން ފުޅިތައް ރިފިލް‬ ‫"މިހާރު ޮ‬ ‫ކުރަން ޖެހޭ‪ .‬އެކަމުގެ ތެރެއިން މި އެނގެނީ ފުޅިތައް‬ ‫ގސް ހުންނަކަން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގެން ޮ‬ ‫ބޑަށް މީހުން މަދު ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަ‬ ‫" ޮ‬ ‫ފުޅިތައް ވަގަށް ގެންދަނީ‪".‬‬ ‫އަފްއާލް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް‬ ‫ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސީސީޓީވީ ބަލައިގެން‬ ‫ހދަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް‬ ‫އެކަން ކުރި މީހުން ޯ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ގުޅިގެން އަތް ސާފު ކުރުން‬ ‫އިތުރު ކުރުމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާ ދެއްވާއިރު‬ ‫ބޑުވެފަ އެވެ‪ .‬ގިނަ‬ ‫ސެނަޓައިޒާގެ ޑިމާންޑް ވަނީ ޮ‬ ‫ފިހާރަތަކަކުން ސެނަޓައިޒާ ހުސްވެފައިވާއިރު ހުރި‬ ‫ތަންތަނުންވެސް ވިއްކަމުން ދަނީ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑު‬ ‫އަގުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑާކް ރެއިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް‬ ‫ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގައި‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ނުކުރަންވީ ކަންކަމާ ބެހޭ ވާހަކަތައް ގިނަގިނައިން‬ ‫ދައްކައި ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ރނާވައިރަހުން ސަލާމަތްވާން އާންމުން‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫ސަމާލުކަންދޭންވީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާބެހޭ‬

‫އތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވީޑި ޯ‬ ‫މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެކި ގައުމުތަކުގެ‬

‫ހުއްޓާލައިގެން ނުވާނެ އެވެ‪ .‬މީގައި ހަމައެކަނި ޒިންމާ‬

‫ކށްގެން އެކި ބަހުރުވަތަކުން‬ ‫ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫އޮތީ ސަރުކާރުގައި ކަމަށް ވެސް ދެކިގެން ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފރުކޮށް ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް މެސެޖްތަކެއް ޯ‬

‫އާންމު ފަރާތްތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި‬

‫ގތަށް ގެނެސްދޭ މި ކްލިޕްތަކަށް‬ ‫"ކުރު ފިލްމެއް" ޮ‬

‫އިރުޝާދުތައް އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ‪ .‬ހިތާމަ‬

‫ގތަށް އެކި މީހުންނަށް އެ‬ ‫އެ ނޫން ވެސް އެކި ގޮތް ޮ‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް ވެސް‬ ‫އާންމުންގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ޮ‬

‫އަކީ އަދިވެސް އިރުޝާދުތަކާއި ކުރާ އިލްތިމާސްތަކަށް‬

‫މީހުންގެ ފަރުދީ ލެވެލްގައި ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ލިބެމުންނެވެ‪ .‬އެކަމުގެ އެއް ހެއްކަކީ ޑާކް ރެއިންގެ‬

‫އާންމުންގެ ފަރާތުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އިޖާބަ‬

‫ކުރަންޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ކްލިޕްތައް ބަލާފައި ގިނަ ބަޔަކު ފާޅުކުރާ ޚިޔާލުތައް‬

‫ނުލިބޭތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވައިރަހާ‬

‫ކށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން އެކި‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬ ‫ކަހަލަ މެސެޖްތައް އާންމުންނަށް ލިބޭނެ ވީޑިއޯ‬

‫އ އިން ހިއްސާކުރަމުން ދިއުމެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް އެ ސްޓޫޑި ޯ‬ ‫ރޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ‬ ‫އެގޮތުން ޕް ޮ‬

‫ހެދި މަޑުޖެހުނީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު‬

‫ކްލިޕްތައް ތައްޔާރުކޮށް އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ‬

‫ކށް ހުރެގެން އޭނާ ޓީމުން ކުރަމުން‬ ‫(މޮގާ) އިސް ޮ‬

‫އ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން‬ ‫ފިލްމު ސްޓޫޑި ޯ‬

‫ފމްތަކުގައި އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ފްލެޓް ޯ‬

‫އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ތައުރީފުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު‬

‫އަތް އުރާލައިގެން ނުތިބެ މި ވަގުތަށް އެންމެ‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި މި ދަނޑިވަޅުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް‬

‫އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދެ އެވެ‪ .‬އަދި މިއީ މިފަދަ‬

‫ކށްދިނުމުގައި އަންނަނީ‬ ‫ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރު ޮ‬

‫މުދާ ގަނެ ގޭތެރޭގައި ރައްކާނުކުރުމާއި ގިނަގިނައިން‬

‫އއަކުން އަދާކުރާ އިޖުތިމާއީ‬ ‫ދަނޑިވަޅެއްގައި ސްޓޫޑި ޯ‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ދވުމާއި އާންމު ތަންތަނަށް ކުޅު ނުޖެހުމާއި ޓިޝޫ‬ ‫އަތް ޮ‬

‫ގތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒިންމާއެއްގެ ޮ‬

‫އެހެން ވިޔަސް އާންމުންނަށް އެކި މެސެޖްތައް‬ ‫ކށް ދިނުމާއި މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުރަންވީ‪/‬‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫ފަދަ އެއްޗެހި މަގުމައްޗަށް ނުއުކުމާއި ބޭރުތެރެއަށް‬ ‫ނުކުމެ ނޫޅުން ފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގެނެސްދިން‬

‫އީސީ ސިޔާސީ ވެފައިވާ ވަރުން އަންތަރީސް ވެއްޖެ‪ :‬ޝުޖާއު‬ ‫ކމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުން‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫"އީސީގެ މެމްބަރުން މިހާ ސިޔާސީ ވެފައި‬

‫ސިޔާސީ ވެފައިވާ ވަރު ފެނި އަންތަރީސް ވެއްޖެ‬

‫ތިބެގެން ބާއްވާ އިންތިހާބެއްގައި މިނިވަން ކަމާ މެދު‬

‫ކޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫ކަމަށް އިދި ޮ‬

‫ސުވާލު އުފެދޭ‪ "،‬ޝުޖާއު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޝުޖާއު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ވިދާޅުވީ އީސީގެ މެމްބަރު ފުއާދު‬ ‫ޝުޖާއު އެ ޮ‬ ‫ތައުފީގު ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވި ހަބަރެއް ޓްވީޓް‬ ‫ކުރައްވަ އެވެ‪ .‬ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ފުއާދު އިއްޔެ‬

‫ޝުޖާއު ކުރިން ވަނީ އީސީގެ ނައިބު ރައީސް‬ ‫އަހުމަދު އަކްރަމް އަކީ އެމްޑީޕީގެ އެޖެންޓެއް ކަމަށް‬ ‫ތުހުމަތު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެވަނަ ދައުރަކަށް އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް އިއްޔެ‬

‫ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީ‬

‫ކމިޝަންގެ ނައިބު‬ ‫އައްޔަން ކުރެއްވި އަކްރަމް އެ ޮ‬

‫ކރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ‬ ‫އަށް ވޯޓް ދިނީ ތެދުވެރިކަމާއި ޮ‬

‫ރައީސަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ކޮމިޝަން‬

‫އންނާނެ ކަމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ޓޮލަރެންސް ޮ‬

‫މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ކުރިން އެމްޑީޕީގެ‬

‫ސަރުކާރަށް މިވީ ‪ 16‬މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅުއްވި ފުއާދު ބައިވެރިވެވަޑައެއް‬

‫އެކަންކަން ކާމިޔާބު ވެފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ‬

‫އީސީގެ ރައީސްކަން ކުރިން ކުރެއްވި ފުއާދު‬

‫އީސީ މެމްބަރުންގެ ސުލޫކާއި ސިޔާސީ ވެފައިވާ‬

‫މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު‬

‫މިންވަރު ފެނި އަންތަރީސް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ދާއިރާ އަށް ވާދަ ވެސް ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވީ‬

‫އީސީ އަށް އިތުބާރު ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އޭނާ ސުވާލު‬

‫ނާކާމިޔާބެވެ‪.‬‬

‫އުފެއްދެވި އެވެ‪.‬‬


24‫މާރ‬ March 2020 ް‫ޗ‬ 24 2020

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2020 ް‫ މާރޗ‬24

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2020 ް‫ މާރޗ‬25

25 March 2020

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Shwetha

16:00 - 22:00

Santha Sheela

16:00 - 22:00

ާ‫ޝްވީތ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

Jasin

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ޖާސިނ‬

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

Dietician

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Asiya A. Raheem

ް‫ސްޕައިރޯމެޓްރީ ތެރަޕިސްޓ‬

Spirometry Therapist Fathuhullah Anees

ް‫ފަތުހުﷲ އަނީސ‬

16:00 - 22:00

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2020 ް‫ މާރޗ‬25

25 March 2020

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

Dr. Asoka Rao

ާ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒީ މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ 16:00 - 22:00 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:00

Dr. Vijaya Rani

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee Dr. Hemanth

ް ާ‫ ދ‬.‫ޑރ‬ ‫ސ‬ ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:15 - 22:00 ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

16:00 - 18:00

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

Dr. Raghavendra Dr. Deepthi

16:00 - 22:00

Dr. Prathibha

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Neeha Das

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

-

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Yoosuf Shan

ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬

ު ު‫ އަބޫ ބަކ‬.‫ޑރ‬ ‫ރ‬ ް‫ ޔޫސުފް ޝާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hussain Faisal

20:00 - 21:00

Dr. Ismail Zahir

19:30 - 21:00

ް ަ‫ ހުސެން ފައިސ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abu Bucker

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist

www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

19:00 - 20:00

Dr. Shaheedha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meetha Jolly Dr. Thasneem Dr. Shirmeen

DR.DIDI DENTAL AND MEDICAL CENTER / MALE'

Buruzu Magu, Male’,Maldives +960 3325570

Morning

Dr . Didi

13:00 - 9:30

ީ‫ ޑީޑ‬.‫ޑރ‬

Morning

Dr. Anoop

12:00 - 8:00

ް‫ އަނޫޕ‬.‫ޑރ‬

Afternoon

Dr.Favas

20:30 - 12:30

ް‫ ފަވާސ‬.‫ޑރ‬

Afternoon

Dr.Anju

21:30 - 13:30

ޫ‫ އަންޖ‬.‫ޑރ‬

DR.DIDI DENTAL AND MEDICAL CENTER / HULHUMALE

ް ީ‫ ތަސްނ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Mekala

18:00 - 19:00

ާ‫ މެކާލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

19:30 - 20:30

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist Dr. Niuma

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Junaid

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

Fathimath Nestha

DR.DIDI DENTAL AND MEDICALCENTER

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

Pediatrician

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Orthopaedician

Dr. Zahidha

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ި‫ ޑީޕްތ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

18:00 - 22:00

Dental Surgeon & Pedodontist

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi

16:00 - 17:00

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Reema

19:30 - 20:30

ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

ް‫ ނީރާޖ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Neeraj

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

20:00 - 21:00

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

Ahigas Magu , Lot No:10409 ( just behind Bombay Dharubaar Restaurant)

Evening

Dr . Didi

20:00 - 16:00

ީ‫ ޑީޑ‬.‫ޑރ‬

Evening

Dr. Anoop

20:00 - 16:00

ް‫ އަނޫޕ‬.‫ޑރ‬

For Appointments, call : 3325570 / 3359992 / 7784452

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


24 March 2020

2020 ް‫ މާރޗ‬24

mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


April2020 2019 2019 23 2423 March 2020 ް‫ޗލ‬ ް ީ‫ އެމޕްާރރ‬24

2019 2020ް‫ މއެާރޕްޗްރީލ‬23 24

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… DIRECT WEEKLY SAILING … DIRECT WEEKLY SAILING…

CONTACT:3001515

EMAIL: sales@mihaaru.com

VESSEL NAME

EM ASTORIA VESSEL NAME VESSEL NAME BOMAR RESILIENT

CALICANTO BRIDGE

EM ASTORIA

OF BEIJING HEDDACITY SCHULTE

BOMAR RESILIENT

VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

04G5TW1MA 18-Mar-20 20-Mar-20 22-Mar-20 26-Mar-20 VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo VOY ETA21-Mar-20 Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA30-Mar-20 Colombo 04G5VW1MA 23-Mar-20 25-Mar-20 04G35W1MA 14-Apr-19 16-Apr-19 17-Apr-19 22-Apr-19 04G5TW1MA 18-Mar-20 20-Mar-20 22-Mar-20 26-Mar-20 04G5XW1MA 30-Mar-20 30-Mar-20 01-Apr-20 06-Apr-20 04G37W1MA

DIRECT WEEKLY SAILING…

04G5VW1MA

20-Apr-19

21-Mar-20

CMA CGM CHEETAH 04G39W1MA 04G61W1MA 27-Apr-19 11-Apr-20 CITY OF BEIJING

CITY OF BEIJING 04G5XW1MA 30-Mar-20 SEOUL TRADER 04G63W1MA 18-Apr-20 AS CHRISTIANA 4-May-19 VESSEL NAME 04G3BW1MA VOY ETA Singapore CMA 04G61W1MA 11-Apr-20 EM ASTORIA CMACGM CGMCHEETAH LEOPARD 04G3DW1MA 04G65W1MA 11-May-19 25-Apr-20

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

ETA Male'

28-Mar-20 ETA Male' ETA Male' 01-Apr-20 24-Apr-19

ް‫އެހެނިހެނ‬

28-Mar-20

21-Apr-19

23-Apr-19

28-Apr-19

08-Apr-20 30-Apr-19

30-Mar-20 20-Apr-20 6-May-19 ETA Tanjug Pelepas

01-Apr-20 7-May-19 ETA22-Apr-20 Port Kelang

06-Apr-20 27-Apr-20 12-May-19 ETA Colombo

08-Apr-20 29-Apr-20 14-May-19 ETA Male'

23-Mar-20

13-Apr-20 28-Apr-19

25-Mar-20

15-Apr-20 30-Apr-19

30-Mar-20

01-Apr-20

20-Apr-20 Feeder - 09/05/2019 22-Apr-20 5-May-19

13-Apr-20 15-Apr-20 20-Apr-20 22-Apr-20 13-May-19 15-May-19 20-May-19 22-May-19 27-Apr-20 29-Apr-20 04-May-20 06-May-20 EM ASTORIA 04G5TW1MA 18-Mar-20 20-Mar-20 22-Mar-20 26-Mar-20 28-Mar-20 ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬ Shireen LEE (CustomerCare Department) 20-Apr-20 Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service) Suzzana SANI22-Apr-20 (Customer Service) 04G63W1MA 18-Apr-20 27-Apr-20 29-Apr-20 EM ASTORIA 04G67W1MA 02-May-20 04-May-20 06-May-20 11-May-20 13-May-20 04G5VW1MA 21-Mar-20 23-Mar-20 DID: +603 229925-Mar-20 01-Apr-20 Tel: 662 BOMAR - 3523282-6,RESILIENT Fax: 662-3438807 2911, Fax: +603 2299 288630-Mar-20 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111 CMA CGM LEOPARD 04G65W1MA 25-Apr-20 27-Apr-20 VoIP: 8601 2911 29-Apr-20 04-May-20 VOIP: 8670 3064 06-May-20 ް‫ލިމާލެއިނ‬Ahmad ި‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވ‬ VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 Hattaya LOHNUB Benedict GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir CITY OF BEIJING 04G5XW1MA 30-Mar-20 30-Mar-20 01-Apr-20 06-Apr-20 08-Apr-20 e-mail:EM thd.hlohnub@cma-cgm.com psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com Tel:ASTORIA 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID:06-May-20 +603 2299 2911, Fax: 11-May-20 +603 2299 2886 Email: D/L: 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 04G67W1MA 02-May-20 04-May-20 e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com 13-May-20 CMAline: CGM CHEETAH 04G61W1MA VoIP 11-Apr-20 13-Apr-20 20-Apr-20 22-Apr-20 240 VOIP 8889 3282 : 8669-1112 VoIP: 15-Apr-20 8601 2911 VOIP: 8670 3064 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬ Hattaya LOHNUBTRADER (Commercial Department) SEOUL

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD EDITION 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Hattaya LOHNUB

Benedict GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad e-mail: Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com SEOULthd.hlohnub@cma-cgm.com TRADER 04G63W1MA 18-Apr-20 20-Apr-20 22-Apr-20 27-Apr-20 D/L: 29-Apr-20 * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to2299 Male'2911, 12 days. DID: +603 Fax: +603 2299 2886 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 .ް ‫އ‬ ެ‫އަކަފޫޓުގެ ބިމ‬ VOIP line: 8889 3282 : 8669-1112 2911 VOIP: 867006-May-20 3064 CMA CGM LEOPARD 04G65W1MA 25-Apr-20 27-Apr-20 29-Apr-20 04-May-20 * We areVoIP now pleased inform that new upgraded serviceVoIP: offer8601 WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'. Hwa Keong * DATES AREtoSUBJECT TO the CHANGE Tel : 604Chua 291 6876 Fax: 604 2276 770 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com Tel 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Further *details please contact Sheyam +960 9100170 or 9100170, Atif +960 9100175 Further details please contact Sheyam +960 Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 VOIP : 8671 EM:6876 ASTORIA 04G67W1MA 02-May-20 04-May-20 06-May-20 11-May-20 13-May-20 VOIP : 8671 6876 Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE Chua Hwa Keong * Benedict DATES ARE SUBJECT TO CHANGE Hattaya LOHNUB GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad Email: pen.hkchua@cma-cgm.com TEL:7746841 Tel : 604 6876 Fax:Fax: 604 662-3438807 2276 770 * Hotline: Further details please contact Sheyam +960 9100170, +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 Tel: 662291 - 3523282-6, DID:Atif +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 +65-9438-0404 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 19845 VOIP 6876 3282 VOIP: 8671 line: 8889 VoIP : 8669-1112 VoIP: 20072 8601 2911 VOIP: 8670 3064 5th Email: Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhaneee-mail: Magu, Male', Maldives pen.hkchua@cma-cgm.com e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Tel: Keong 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 Chua Hwa

T. +960 3011888, F. +960 3011999

Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE SUBSCRIBE T. +960 3011888, F. +960 3011999 Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Further details please contact Sheyam +960 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 ް‫ ކަރަންޓ‬، ‫ޖ‬ ު ި‫ ފުރ‬، ީ‫އޭސ‬ 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives VOIP : 8671 6876 MIHAARU PRINT Email: pen.hkchua@cma-cgm.com T. +960 3011888, F. +960 3011999 ް‫މަސައްކަ ްތ ކުރުނ‬ EDITION

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999

20359

ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫ޑރ‪ .‬ދާ ް‬ ‫ސ‬ ‫ޑރ‪ .‬ވިޖަޔަ ރާނީ‬

‫‪19:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫‪09:00 - 10:30‬‬

‫‪Dr. Vijaya Rani‬‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 24‬މާރޗް ‪2020‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬

‫‪Physician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް މިއަދު ނުބައްލަވާ‬ ‫‪09:00 - 14:00‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬

‫‪17:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އަ ީ‬ ‫ލ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް ނިޔާޒް‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ޖާސިން‬

‫‪ 24‬މާރޗް ‪2020‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Yoosuf‬‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުން‬

‫‪Dr. Mohamed Ali‬‬

‫ޖޯރޖް‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪Dr. Mariyam Niyaz‬‬

‫‪ENT‬‬ ‫‪Dr. Mariia Krugova‬‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ނަންދަކުމާރު‬

‫‪-‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬އަބީ‬

‫‪-‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރާގަވެންދުރާ‬

‫‪11:00 - 15:00‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރާގަވެންދުރާ‬

‫‪18:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޕްރަތިބާ‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Prathibha‬‬

‫އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ ޑރ‪ .‬ނީހާ ދާސް‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫ރުއްގެސަ ހުރިހާ ޑރ‪ .‬ރާމްގޯޕާލް‬ ‫އަންހެނުންގެގެދޮ ޚާ‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 3‬ކޮޓަރީގެ‬

‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސަ‬

‫އެތެރެހަށީއަގެތްޚާފޯއްރާސައަގަކަށް‬

‫‪Neeha‬ކު‪Dr.‬‬ ‫‪Das‬ންޏާއި އެ‬ ‫ބެލްކަ‬

‫‪Orthopaedician‬‬

‫‪ TEL:7904944‬އަބޫ ބަކުރު‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫‪10:00 - 11:00‬‬

‫‪20948‬ޔޫސުފް ޝާ ް‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ހުސެން ފައިސަލް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޒާހިރު‬

‫‪22720‬އިއެކު‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާ‬ ‫‪20:00 - 21:30‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪ޮ 1‬ކޓަރި ކައްކާ‬ ‫ަ‬ ‫ސ‬ ‫އ‬ ‫ް‬ ‫ޚ‬ ‫ާ‬ ‫ގ‬ ‫ެ‬ ‫ނ‬ ‫ް‬ ‫ނ‬ ‫ު‬ ‫ހ‬ ‫ެ‬ ‫ނ‬ ‫ް‬ ‫އ‬ ‫ަ‬ ‫އޮފީސް އަދި ޮކޓަރިއަކަށް‬ ‫ކެވޭ ޮގތަށް ކުއްޔަ ް‬ ‫ށ‬ ‫‪13:00‬ފަ‪-‬ހުރި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައިނާ ބަބޭއްނުޓިންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާ‬ ‫‪12:00‬‬ ‫ދެމެވެ‪.‬‬

‫ނ ޑރ‪ .‬ނައިނާ ބަދުއްއިޓިސައްތަ‬ ‫‪ 9000/‬ފެ ާ‬‫ޑރ‪ .‬ޝަހީދާ‬ ‫ނއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫ކުއްޔަށް އެދެޕ ްޮ‬ ‫ކަރަންޓާ އެކީ‬ ‫‪18:15‬‬ ‫‪- 19:15‬ތަނެއް‬ ‫އަކަފޫޓްގެ‬

‫ޑރ‪ .‬މީތާ ޖޮލީ‬

‫‪12:30 - 13:30‬‬

‫ޑރ‪ .‬ތަސްނީ ް‬ ‫މ‬ ‫‪ TEL:7463660‬ޝިރްމީން‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪TEL:7827282‬ވާ‬ ‫މިއަދު ނުބައްލަ‬

‫‪21577‬‬

‫‪21941‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޒާހިދާ‬

‫‪10:30 - 11:30‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬ ‫‪TEL:7716919‬‬ ‫‪Dr. Yoosuf Shan‬‬

‫‪21839‬‬

‫‪Dr. Hussain Faisal‬‬

‫‪Dr.‬ޓެއް‬ ‫‪Ismail‬މެން‬ ‫‪ Zahir‬އެޕާޓް‬ ‫‪ 2‬ކޮޓަރީގެ‬ ‫ގްރައުންޑް ފްލޯ‬ ‫‪Gyneacologist‬‬ ‫‪Dr.‬ރި‬ ‫‪Naina‬ތަށްހު‬ ‫‪Bhatti‬ދެވޭ ގޮ‬ ‫ބޭރުން ވަ‬ ‫ނާ ‪،‬‬ ‫‪2 Bhatti‬‬ ‫‪ 2 ،‬ކޮޓަރި‬ ‫‪Naina‬ފާހާ‪Dr.‬‬ ‫‪، Dr.‬‬ ‫‪Shaheedha‬ދި ެގ‬ ‫ސިޓިންގްރޫމް ‪ ،‬ބަ‬

‫‪ Dr.‬ލާފަ‬ ‫‪ަMeetha‬ރކޯ ް‬ ‫ނ‬ ‫‪ ، Jolly‬އެއ‬ ‫ދޮންނަމެޝިން‬ ‫‪Dr. Thasneem‬‬

‫‪TEL:7937222/7262312‬‬ ‫‪Dr. Shirmeen‬‬ ‫‪Dr. Zahidha‬‬

‫‪22353‬‬

‫ވަޑާމުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައިނާ ވިކާސް‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫‪12:15 - 13:15‬‬

‫މާފަންނު އަލިވާގެ‬

‫ހާއްސަ އެހީއަށް‬

‫‪Dr. Muthasim Saeed‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޖުނައިދު‬

‫‪13:00 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Junaid‬‬

‫‪21996‬ތު ނެސްތާ‬ ‫ފާތިމަ‬

‫‪16:30 - 17:30‬‬

‫‪Fathimath Nestha‬‬

‫އާ އިމާރާތްކާ އެއްވަރަށް‬ ‫‪15:45 - 16:45‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ލިފްޓް ހުރޭ‪.‬‬ ‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪www.twitter.com/amdcclinic‬‬

‫‪www.facebook.com/AMDCpvtltd‬‬

‫‪TEL:7994400‬‬ ‫‪TEL:7555567/7968223‬‬ ‫‪https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC‬‬ ‫‪22359‬‬

‫‪22423‬‬

‫‪22849‬‬

‫‪Shebi‬ރެ‪Dr.‬އް‬ ‫ފިރިހެން ޓީޗަ‬ ‫‪Dr. Adil Rasheed‬‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ‪.‬‬ ‫‪Dr. Reema‬‬

‫ޑރ‪ .‬ފާތިމަތު މުފްލިހާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނަޒާހަތު‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪Nazahath‬ތަށް‬ ‫އެއްބަސްވާ ގޮ‬ ‫‪Dr.‬‬

‫މ އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސަ‬ ‫‪ު TEL:7773429‬‬ ‫އާއް‬

‫‪TEL:7795240/7793360‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރަވީ ޝަންކަރް‬

‫‪- 12:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރަވީ ޝަންކަރް‬

‫‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪22602‬‬ ‫‪10:00‬‬

‫ގ ޚާއްސަ‬ ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމް ެ‬ ‫ސ ފުރި ްޖ ދޮންނަމެޝިން‬ ‫އޭ ީ‬ ‫މާފަންނު ފަރީދީމަގުގައިވާ‬

‫‪10:30 - 11:30‬‬

‫ޖީޒާގޭ ޢިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް‬

‫ފެންމޯޓަރު މައިކްރޯއަވަން‬

‫ފްލޯރ އާއި ފަސްޓް ފްލޯރ‬

‫އަދި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް‬

‫‪General Surgeon‬‬

‫‪TEL:9994591‬‬

‫‪Dr. Ravi Shankar‬‬

‫‪22623‬‬

‫‪Dr. Ravi Shankar‬‬

‫‪Urologist‬‬ ‫‪Dr. Bharat B. Jolly‬‬

‫‪3325979‬ދިންނަށް ޤުރްއާން‬ ‫ކުޑަކު‬ ‫އެޕޮއިޓްމަންކޮޓްށްދެހެމެއްވެ‪.‬ދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ‬ ‫ކިޔަވާދެމެވެ‪.‬‬ ‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޓ ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬ ‫‪TEL:7915551‬‬ ‫‪22687‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪TEL:7784452‬‬

‫ކިޔަވައިދެވޭނެ‬

‫‪16:15 - 17:30‬‬

‫‪TEL:7740450/9992600‬‬

‫‪-‬‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން‬

‫‪Hulhumale‬‬

‫ފެންވަރަށް‬

‫މުސާރަ ދެފަރާތް‬

‫‪22514‬‬

‫‪-‬‬

‫ސީސީޓީވީ ކެމެރާ‬

‫‪for rent in‬‬

‫‪Dr. Niuma‬‬

‫‪Dr. Fathimath Mufliha‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެމެވެ‪.‬‬

‫މަރާމާތު ކޮށްދެން‬

‫!‪Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates‬‬

‫‪apartment‬‬

‫‪Radiologist‬‬

‫ފުލް ސެކިއުރިޓީ‬

‫ޑރ‪ .‬ބަރަތު ބ‪ .‬ޖޮލީ‬

‫ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޓީވީ‬

‫‪-‬‬

‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ފެންލީކުވުން‬ ‫އިންޓަރކޮމް ސިސްޓަމް‬ ‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‪ .‬ވިޖޭ‬ ‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬ ‫ހަރުކޮށްދިނުން‬ ‫ޑރ‪ .‬މިދުނާ‬ ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬ ‫ޑރ‪ .‬ރަންގިނީ‬ ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ކަރަންޓު ވައިރިންގެ ހުރިހާ‬ ‫ހައްލުކުރުން‬ ‫މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުން‬ ‫ޖަންގްޝަންގެ‬

‫‪two bedroom‬‬

‫‪Dermatologist‬‬

‫ފުރިހަމަކޮށްފައި‪.‬‬

‫‪ 4‬ކޮޓަރީގެ ކުއްޔަށްދޭ ޑރ‪ .‬އާދިލް ރަޝީދް‬ ‫ރ ޑރ‪ .‬ރީމާ‬ ‫އެޕާޓްމަންޓެއް ހެންވޭ ު‬

‫‪22495‬‬

‫‪-‬‬

‫ޑރ‪ .‬ތޯމަސް ހަރުކޮށްދިނުން ‪ ،‬ޑޯރ ފޯން‬

‫‪furnished‬‬

‫‪Dr. Naina Vikas‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނިއުމާ‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‪.‬‬

‫‪TEL:9182247‬‬

‫ސަރަހައްދުން‬

‫ސިންބަސް މޯލްޑިވްސް‬

‫‪Visit our website for all the latest information:‬‬ ‫‪Fully‬‬ ‫‪www.amdc.com.mv‬‬

‫‪Dr. Ismail Shafeeu‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫އާޓިފިސަލް ބީޗް ރޭޑިއޮލޮގިސްޓް‬

‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވާ(‬ ‫މުށިޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬ ‫ޑރ‪ .‬މޮނިކާ‬ ‫ހަމުގެ ފާޚާޙާއްނާސަ ހެދުން‬

‫‪-‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއެކު ޑރ‪ .‬މުތައްސިމް ސައީދު‬ ‫މ‬ ‫ް‬ ‫ޓ‬ ‫ަ‬ ‫ސ‬ ‫ް‬ ‫ކ‬ ‫ަ‬ ‫(‬ ‫ނ‬ ‫ް‬ ‫ނ ކައިރި‬ ‫‪19:30 - 21:30‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ރުކްޝާ ާ‬ ‫‪Rukhsana‬ޖަކަ‪Dr.‬ށް‬ ‫ބޭނުންވާ ކުއް‬ ‫ކުމުގުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް އަދި‬ ‫ސަރައްހައްދުން )‬ ‫ކުލައާއި ފެންވައިރު ކުރުންލޮލުގެ ޚާއްސަ‬ ‫‪Ophthalmologist / Optometrist‬‬ ‫މޮންޓެސޯރި‬ ‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 3‬ކޮޓަރީގެ‬ ‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޝެބީ‬

‫ޑރ‪ .‬އަނޫރާ‬

‫‪ 4 - 5‬މޭއި‬

‫‪Pediatrician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޝަފީޢު‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪Dental‬ން‬ ‫‪Surgeon‬ސަރަހައްދު‬ ‫‪IGMH & Pedodontist‬‬ ‫‪18:00 - 22:00‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މާރިއާ ކުރުގޯވާ‬

‫ނ ‪ ،‬ސިންކް‬ ‫‪ ،‬ދޮންނަމެޝި ް‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫‪ ،‬ފާހަނާ ަތށި‪ ،‬ގެދޮރު‬

‫‪ 9 - 10‬ޖޫން‬

‫ޑރ‪ .‬އަރްވިންދު‬

‫‪15:00 - 18:00‬‬

‫ކަރަންޓްވަޔަރިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬

‫‪24 March 2020‬‬

‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރޕީ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޓ ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫‪Dental Surgeon‬‬

‫ފެންވަޔަރިން ‪،‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Jasin‬‬

‫‪TEL:7496909‬‬ ‫‪22708‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬


24 March 2020

2020 ް‫ މާރޗ‬24

mihaaru.com


24 March 2020

2020 ް‫ މާރޗ‬24

mihaaru.com


24 March 2020

2020 ް‫ މާރޗ‬24

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬

mihaaru.com

) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


24 March 2020

2020 ް‫ މާރޗ‬24

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ކޮވިޑް‪ :19-‬ޔޫރަޕްގެ ފައިނަލްތަ ްއ‬ ‫މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި‬

‫އޮލިމްޕިކްސް ފަސްކުރަ ްނ‬ ‫ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޖަޕާނުން ބުނެފި‬

‫ލިވަ ޕޫލަށް ޗެމްޕިއަންކަން‬ ‫ހައްގު‪ :‬ރޫނީ‬

Profile for Mihaaru

24 MARCH 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

24 MARCH 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru