Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫‪ 155‬މީހުންނާ ުގ ޅޭ ތަހުގީގު‬ ‫ކުރިއަށް އެ ަބ ދޭ‪ :‬އޭސީސީ‬ ‫ހުވަފަތްވި ަހ‬ ‫މީހަކު އެނބުރި‬ ‫ރާއްޖެ އަންނަން‬ ‫ބޭނުން‬ ‫‪03‬‬

‫ދޯނި ހިފެހެއްޓީ މަލިކަށް ވުރެ ވެސް ދުރުން‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ހުވަފަތްވި ހަ މީހަކު އެނބުރި‬ ‫ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުން‬ ‫ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކަށް‬

‫ގސް މަރުވެފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ އަނބި ދަރިން‬ ‫ޮ‬

‫ދިވެހި ރައްޔިތުންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ވެސް ދަތިތައް‬ ‫އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން އެދެމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫ކޅުގައި އެ ތިބި ތަނެއްގައި ލިބިފައި ތިބި‬ ‫"އެ ޮ‬

‫ނެޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ބުނެފި‬

‫ދަރިން‪ .‬އެ މީހުންގެ އައިޑީކާޑެއް އެއްޗެއް ނޯންނާނެ‪.‬‬ ‫ދިވެހި ރައްޔިތުންކަން ކަނޑައަޅާ ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯސްޓްގާޑް ބިލްޑިންގުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެރިން‬

‫ގޮތެއް‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެންގެ އުސޫލީ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން‬

‫ކންފަރެންސެއްގައި ނެޝަނަލް‬ ‫މިއަދު ބޭއްވެވި ނޫސް ޮ‬

‫ގތެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬ ‫އެކަން ކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް‬

‫އުނދަގޫވާނެ‪ "،‬ޒަކަރިއްުޔާ މަންސޫރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބްރިގޭޑިއާ ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ވިދާޅުވީ އެފަދަ‬

‫އތަސް އެ މީހުންގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ކަން އެހެން ޮ‬

‫ހައެއްކަ އާއިލާއިން އެ ސެންޓަރާ ގުޅުމުން އަންނަ‬

‫ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ ޒިންމާޔަކުން ނުވެސް ކެނޑޭނެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ މީހުން އަނބުރާ ގެންނަން‬

‫ކަމަށާއި އެ މީހުން އަނބުރާ ގެންނަން ކަމާ ބެހޭ‬

‫ބޑެތި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ޮ‬

‫ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފރިން މިނިސްޓްރީ އާއި އިމިގްރޭޝަން އަދި‬ ‫އެގޮތުން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ފިރިމީހާ ހަނގުރާމައިގައި ނިޔާވެގެން އެ‬

‫ފުލުހުން ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން‬

‫އާއިލާތައް އެކަހެރިވެގެން‪ ،‬ބާކީ ވެގެން ގޮތެއް ނެތިގެން‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި‬

‫ގުޅާ އާއިލާތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނާ އެބަ ގުޅާ‪ "،‬ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު‬

‫ގސްފައިވާ ކަމަށް އެންސީޓީސީ އަށް‬ ‫ބައިވެރިވާން ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ ޖުމްލަ ‪ 61‬ފިރިހެނުންނާއި‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ހަމަ ހައެއްކަ ފަރާތަކުން‬

‫އެފަދަ މީހުން ގެނައުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ‬

‫ފެންކުންފުނީގެ‬ ‫ޗެއާމަން‬ ‫މައުސޫމަށް‬ ‫ފިޔަވަޅު އަޅައިފި‬

‫ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގައި‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ އަނބިދަރިންނެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މީހުން‬

‫ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔަ ގިނަ ދިވެހިން ގޮސްފައި ވަނީ‬

‫މިހާރު ތިބި ތަންތަނުގައި ލިބިފައިވާ ދަރިން އެއީ‬

‫ސީރިޔާ އަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ވަނީ ބުނެފަ‬

‫ކޮންބައެއްކަން އަންގައިދޭ ފަދަ ލިޔެކިއުންތައް ނެތުމަކީ‬

‫އެވެ‪،‬‬

‫ފެން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަދި އެމްޑީޕީގެ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދަށް‬ ‫އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް އެ‬

‫ވަންނަ ގިނަ ފަހަރުތަކުގައި އަތުލައި ނުގަނެ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ކސްޓްގާޑުން ދާދިފަހުން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ‬ ‫ގައުމުގެ ޯ‬

‫ސަރަހައްދަށް އަނބުރާ ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫ދނި ހިފެހެއްޓީ އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް‬ ‫މަސް ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ގިނަ މަސްދޯނިފަހަރުގައި‬

‫ވަދެ‪ ،‬މަލިކަށް ވުރެ ވެސް ދުރުން ކަމަށް ކޯސްޓްގާޑުން‬

‫އެ ދޯނިފަހަރަށް ހަރަކާތްތެރި ވެވެނީ ކޮން ގައުމެއްގެ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ސަރަހައްދެއްގައި ކަން އެނގޭނެ ފަދަ އާލާތްތައް‬

‫އެމްއެންޑީއެފުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާ‬

‫ހުންނަ ކަމަށާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަރަހައްދުން‬

‫އފް ޑިފެންސް‬ ‫ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ޗީފް ޮ‬

‫މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ކަމަށް‬

‫ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލާއި ސިފައިންގެ‬

‫ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކސްޓްގާޑް ބިލްޑިންގުގައި މިއަދު‬ ‫އެހެން ވެރިން ޯ‬

‫އންނަ ދެ ކުންފުންޏަކަށް‪،‬‬ ‫މައުސޫމްގެ ހިއްސާ ޮ‬ ‫އެސްއޯއެފުން ‪ 6.1‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 93.5‬މިލިއަން‬

‫ކންފަރެންސެއްގައި ކޯސްޓްގާޑްގެ‬ ‫ބޭއްވި ނޫސް ޮ‬ ‫ކޮމާންޑަރު ބްރިގޭޑިއާ އަލީ ޒުހައިރު ވިދާޅުވީ އަވަށްޓެރި‬

‫ދންޏާއި އޭގައި ތިބި‬ ‫ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެކެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫ގައުމުތަކުގެ ސަރަހައްދަށް ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން‬

‫މީހުން ދޫކޮށްލީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ‬

‫ބޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަނުމުގެ މައްސަލަ ޮ‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީ‬ ‫ގުޅުމުގެ ތެރެއިން އެމްއެންޑީއެފާއި ޮ‬

‫"މަލިކަށް ވުރެ ވެސް އެކޮޅުން އިންޑިއާގެ‬

‫މެދުވެރިވެގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދނި އިންޑިއާ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު‬ ‫އެ ޯ‬

‫އެތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް ދޯނި‬ ‫ހިފަހައްޓާފައި މިވަނީ‪ .‬މިއީ މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް‬

‫ތ ދެންނެވުމުން ޗީފް އޮފް‬ ‫މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްފި ޯ‬

‫ބޑަށް ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް‪ "،‬ޒުހައިރު ވިދާޅުވި‬ ‫ޮ‬

‫ފސް މޭޖާ ޖެނެރެލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް‬ ‫ޑިފެންސް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދންޏެއް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް‬ ‫ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޯ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އެހެން‬

‫ކށްފައިވާ މައްސަލައިގައި‪ ،‬މައުސޫމް ވެސް‬ ‫ރުފިޔާ) ޖަމާ ޮ‬ ‫އފީހުން އަންގައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގޭގައި މަޑުކުރަން ރައީސް ޮ‬

‫ކށްފައިވާ އިރު ބަދަލުގައި އެސްއޯއެފަށް‬ ‫ރުފިޔާ ބޭނުން ޮ‬

‫މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް‬ ‫ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ދައުލަތަށް‬ ‫ލިބެން ޖެހޭ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހިޔާނާތްވި‬

‫ދެއްކި ކަން އެނގޭކަށެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައިގައި ހިންގި ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ނެރުނު އިރު‬ ‫އއެފުން ޖަމާކުރި މީހުންނާއި‬ ‫ދައުލަތުގެ ފައިސާ އެސް ޯ‬ ‫ކުންފުނިތައް އާއްމުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސލިހްގެ ތަރުޖަމާން‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ގތުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ‬ ‫އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ޮ‬ ‫އފުން ފައިސާ‬ ‫އިން މަނީ ލޯންޑަރިން ހިންގި އެސް ޯ‬ ‫ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ މައުސޫމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ‪ ،‬ސީޖީޓީ‬ ‫މލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ‪.‬‬ ‫އާއި އެމްސީ ޯ‬ ‫ސީޓީޖީގައި މައުސޫމްގެ އިތުރުން ހިއްސާ‬ ‫އންނަނީ‪ ،‬އަބްދުﷲ ރާފިއު‪ ،‬މއ‪ .‬ޝޭޑީ ކެބިން އާއި‬ ‫ޮ‬ ‫އުމަރު ޖަމާލް‪ ،‬މއ‪ .‬ތިނަދޫ އާއި އަހްމަދު ޒާހިރު‪،‬‬ ‫މާހީ‪ ،‬ސ‪ .‬ހިތަދޫ‪ ،‬އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކުންފުންޏަށް ޖުމްލަ ‪ 5.7‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް‬ ‫(‪ 88.5‬މިލިއަން ރުފިޔާ) ޖަމާ ޮ‬ ‫އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާފިއު އަކީ‪ ،‬ޚިޔާނާތުގެ މުގުލުގައި ހުންނެވި‬ ‫އެއް ބޭފުޅާ ކަމަށްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު‬ ‫އަދީބުގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ލިއުޝާގެ‬ ‫ބޑު ބޭބެ އެވެ‪ .‬ރާފިއު ހިއްސާވާ‪ ،‬ސީޖީޓީ އަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ޑލަރު ޖަމާކުރުމުގެ އިތުރުން ސިލޯން‬ ‫‪ 4.9‬މިލިއަން ޮ‬ ‫ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ރާފިއުގެ އެކައުންޓަކަށް ‪1.6‬‬ ‫މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 25‬މިލިއަން ރުފިޔާ) އެސްއޯއެފުން‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަމާ ޮ‬

‫‪ 1.6‬މިލިއަން ޮޑލަރަށް ހެދި ގޮތުގެ ތަފްސީލް‪:‬‬ ‫ ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ‪ 1.6‬މިލިއަން ޑޮލަރު ވިތުޑްރޯ‬‫ކުރި‬ ‫ ސީޖީޓީ ކުންފުންޏަށް ‪ 800،000‬ޑޮލަރު‬‫ޓްރާންސްފާ ކުރި‬ ‫މލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ‬ ‫ މެޑިކުއިޕް ޯ‬‫އެކައުންޓަށް ‪ 150،000‬އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކުރި‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަނަށް ‪ 100،000‬ޑޮލަރު‬ ‫ އައިމާ ޮ‬‫ޖަމާ ކުރި‬ ‫އފް ސިލޯންގައި‬ ‫‪ -‬ރާފިއުގެ ނަމުގައި ބޭންކް ޮ‬

‫ވަނުމުން އެ ހިލާފު ވެވެނީ އެ ގައުމެއްގެ ގާނޫނާ‬

‫ގައުމުތަކުގެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުންނާ މެދު ރާއްޖޭން ފިޔަވަޅެއް‬

‫ދނިފަހަރަށް ގުޅައި ރާއްޖޭގެ‬ ‫ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި ބައެއް ޯ‬

‫އެޅުމަކީ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ މެންޑޭޓެއް ނޫން ކަމަށް‬

‫ސަރަހައްދަށް އެނބުރި އައުމަށް އަންގާފައި ވެސް ވާނެ‬

‫ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރާފިއުގެ ވެސް ހިއްސާ އޮންނަ‬ ‫ސީޖީޓީގެވިޔަފާރިތަކަކީ ސިނގިރެޓް ވިއްކާ ރޫޓް ފިހާރަ‬

‫ބާރުގެ މެންޑޭޓުން ބޭރު ހަގީގަތުގައި‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬

‫ކ އާއި ސީޖީޓީ ކައުންޓާގެ‬ ‫އާއި ކެފޭ އަލްފްރެސް ޯ‬

‫ކށް އަންގާފައި‪ .‬މިހާރު ތިޔަ‬ ‫ސެޓެލައިޓް ފޯނު މެދުވެރި ޮ‬

‫އތް އެހީތެރިކަމަކާއި ކުރެވޭނެ‬ ‫މީގައި ކޮށްދެވެން ޮ‬

‫އިތުރުން ސީޖީޓީ އައްޑޫ އެވެ‪.‬‬

‫މަސްވެރިކަން ކުރަނީ މި ސަރަހައްދުގައޭ [އެހެން‬

‫އިލްތިމާސެއް ހަގީގަތުގައި ކުރެވޭނީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ގައުމެއްގެ ސަރަހައްދުގައޭ]‪ .‬ތިޔަ ސަރަހައްދުން ބޭރަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދނިފަހަރަށް ހުންނާނެ އެ‬ ‫ނުކުންނާށޭ‪ .‬އެތައް ބައިވަރު ޯ‬

‫ސަރުކާރުގެ މޫނުމަތި ރީތިކުރަން އުޅުނު އޮމްނިއާ‬ ‫އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި‬

‫އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވީ އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައި‬

‫ޖަމާކޮށްފައިވޭ‪.‬‬

‫"ބައެއް ފަހަރަށް ހުންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ނުވަތަ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް‬ ‫ސީޖީޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ނުވަތަ އަބްދުﷲ ރިފާއު‬

‫ހުޅުވާފައިވާ ރުފިޔާ އެކައުންޓަށް ‪ 10‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ކޅުން ފިޔަވަޅެއް އެޅުން އެއީ ދެން ދިފާއީ‬ ‫"މި ޮ‬

‫ގތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ‬ ‫އޭސީސީން ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ފައިސާގެ ތެރެއިން ސީޖީޓީގެ ބޭނުމަށް ‪ 88.5‬މިލިއަން‬

‫އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް އެ‬ ‫ގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ހިފެހެއްޓީ "ވީވަރު"‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭސީސީން‬ ‫އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ޮ‬ ‫ގަތުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވެސް ފޮނުވަ އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި މައުސޫމް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްދީފައި‪ "،‬ޒުހައިރު ވިދާޅުވި‬ ‫މައުލޫމާތު ވެސް ފޯރު ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި‪.‬‬

‫ޗެއާޕާސަންގެ ކުރީގެ ނައިބު (މާލީ) އަހްމަދު‬

‫ނިމެންދެން ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގި ބޭފުޅުންގެ‬

‫ދޯނި ހިފެހެއް ީޓ‬ ‫މަލިކަށް ވުރެ ވެސް ދުރުން‬

‫މައުސޫމް‪ :‬އޭނާ އާ މެދު ވެސް‬

‫ބުނިގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ސިނގިރެޓް‬

‫ހިމެނޭ ކަންކަން މުއައްސަސާތަކުން އިތުރަށް ބަލައި‬

‫ގތުން އެފަދަ ކުދިންނަކީ‬ ‫އެންމެ ބޮޑު ދަތި ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ސީޖީޓީ އިން ‪ 2014‬ގައި ‪ 500‬މިލިއަން‬ ‫ކށްފައިވާ އިރު އޭގެތެރެއިން އެންމެ‬ ‫ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި ޮ‬ ‫ގިނަ އާމްދަނީ ލިބުނީ ސިނގިރެޓް ވިއްކައިގެން ކަން‬

‫ސީޖީޓީ އިތުރުން‪ ،‬ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ‬ ‫އފް ސްޓާފުގެ‬ ‫ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ޮ‬ ‫މަގާމުގައި ހުންނެވި މައުސޫމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ‬ ‫އެމްސީ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާދާރުންނަކީ ރާފިއު އާއި‬ ‫މުހައްމަދު ހަމީދު‪ ،‬މއ‪ ،‬ޑޯންލައިންޓް‪ ،‬އެވެ‪ .‬މި‬ ‫ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތަކަކީ އެމްސީ ވެއާ ފިހާރަ އާއި‬ ‫ބންޑެޑް ވެއާހައުސް އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީ މޯލްޑިވްސް ޮ‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން‬ ‫މލްޑިވްސް ކުންފުންޏަށް‬ ‫އެސްއޯއެފުން އެމްސީ ޯ‬ ‫ކށްފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ‬ ‫‪ 328،052‬ޑޮލަރު ޖަމާ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ހަމަ އެ ދުވަހު‪ ،‬އެ ފައިސާ‪ ،‬އިނގިރޭސިވިލާތުގެ‬ ‫އމްނިއާ ސްޓެރެޓެޖީ އަށް‬ ‫ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޖަމާ ޮ‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޓޯނީ‬ ‫ބްލެއާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝެރީ ބްލެއާގެ އޮމްނިއާ‬ ‫ސްޓްރެޓެޖީ އަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬ ‫ވެރިކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މޫނު މަތި ރީތި‬ ‫ކުރަން ލަފާ ދިން ކުންފުންޏެވެ‪ .‬ފޮރިން މިނިސްޓްރީން‬ ‫ކންފަރެންސްތަކުގައި އެ ކުންފުނިން‬ ‫ބޭއްވި ޕްރެސް ޮ‬ ‫ބައިވެރިވެފައިވާ ކަން އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައި ވެސް‬ ‫ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭސީސީގެ ތަހުގީގަށް ރާފިއު ދިން ބަޔާނުގައިވާ‬ ‫އމްނިއާ އަށް ފައިސާ‬ ‫ގޮތުން އެމްސީ ކުންފުނިން ޮ‬ ‫އއެފްގެ އެއް ހިއްސާދާރު މުހައްމަދު‬ ‫ޖަމާކުރީ‪ ،‬އެސް ޯ‬ ‫އަބްދުލް އައްލާމް ލަތީފް (މޮހޯ) އެދިގެންނެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ކޮން ބޭނުމަކު ކަން ސާފު ނުކުރާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ‬ ‫ލފާމަކަށްކަން އެނގުނީ‬ ‫ޖަމާކުރީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޯ‬ ‫އ އިން ކަމަށް ރާފިއު ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭޑި ޯ‬ ‫ކށް ސަރުކާރުން އެ‬ ‫އެއީ‪ ،‬ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރި ޮ‬ ‫ކުންފުންޏަށް ދިން ފައިސާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ނޫސް‬ ‫ބަޔާނެއް ނެރުމުން‪ ،‬އެކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ޕޮލިހަށް‬ ‫ރިޕޯޓް ކުރި ކަމަށް ބަޔާނުގައި ރާފިއު ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ބަޔާން ވެސް ފުލުހުން ނެގި‬ ‫ކަމަށް އޭސީސީގެ ތަހުގީގުގައި ރާފިއު ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އއެފުން ފައިސާ ޖަމާކުރި މައްސަލައިގައި‬ ‫އެސް ޯ‬ ‫މައުސޫމްގެ އިތުރުން ވެސް ސަރުކާރުގެ އިސް‬ ‫ބޭފުޅުންތަކެއް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެތެރޭގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފާއި‬ ‫ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް‬ ‫ކަމާލުއްދީން އާއި އައައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ބޯޑު‬ ‫އއެފުން ފައިސާ‬ ‫މެމްބަރު އާޒިމް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެސް ޯ‬ ‫ޖަމާކުރި ލިސްޓުގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އިތުރުން‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪ 155‬މީހުންނާ ގު ޅޭ‬ ‫ތަހުގީގު ކުރިއަށް‬ ‫އެބަ ދޭ‪ :‬އޭސީސީ‬

‫ފައިސާ ލިބުނު މޭޖާ ނަވީނަށް‬ ‫ފިޔަވަޅު އަ ާޅނަން‪ :‬ޝަމާލް‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރި‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޮ‬ ‫އެސްއޯފުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މޭޖަ އަކަށް ‪100،000‬‬ ‫ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ‬

‫ގތަށް އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއް ޮ‬

‫ފސް މޭޖާ ޖެނެރަލް‬ ‫ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ޯ‬

‫އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން‪"،‬‬

‫އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކސްޓްގާޑް ބިލްޑިންގުގައި މިއަދު ބޭއްވި‬ ‫ޯ‬ ‫ކންފަރެންސެއްގައި "މިހާރު"ން ކުރި ސުވާލަކަށް‬ ‫ނޫސް ޮ‬ ‫ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޝަމާލް ވިދާޅުވީ އެސްއޯފުން ފައިސާ‬

‫ގތާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް‬ ‫ލންޑަރިން ހިންގި ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ޖަމާކުރި މޭޖާ ނަވީން ޒުބައިރު މިހާރު ހުންނެވީ‬

‫އއެފް އެކައުންޓްތަކަށް‬ ‫ވަންނަން ޖެހޭ ފައިސާ އެސް ޯ‬

‫ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކަމަށާއި އެހެންވެ‪ ،‬މިހާރުން މިހާރަށް‬

‫ޑލަރު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތް ހިންގި ގޮތާއި‬ ‫ޖަމާކޮށް‪ޮ ،‬‬

‫ފިޔަވަޅު އަޅަން ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ފައިސާ ޖަމާކުރި ‪ 155‬މީހުންގެ ތަފްސީލްތައް‬

‫ގތަށް އެކަމުގައި އަޅަން‬ ‫ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއް ޮ‬

‫އއެފުން ފައިސާ ލިބުނު‬ ‫ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެސް ޯ‬

‫ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‪ ،‬ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި‬

‫ކށްދިންކަން އެނގުނީ އެންޓި‬ ‫ނަވީނަށް ފައިސާ ޖަމާ ޮ‬

‫ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މަޝްވަރާ ކުރަމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ ކޮމިޝަނުން‬ ‫އޭސީސީން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް‬ ‫(އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ‪ 1.3‬ބިލިއަން‬

‫ތަހުގީގު ކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދޫކުރި ރަށްތަކާ‬

‫އއެފުން ޖަމާކުރި‬ ‫ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެސް ޯ‬

‫ގުޅުން ހުރި މައްސަލައަކަށް ވެފައި އެ މައްސަލައިގައި‬

‫‪ 155‬މީހުންނާ ގުޅޭ ތަހުގީގު ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށް‬

‫ސުވާލުކުރީ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހުންގެ އިތުރުން‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ހެކިބަސް ދިން މީހުންނާއި ރަށްތަކާ ގުޅުން ހުރި‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންނާ އެވެ‪ .‬އެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ ފައިސާގެ‬

‫ކށް ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރި‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރި ޮ‬

‫ކށް އުޅުނު ފަރާތްތައް‬ ‫މުއާމަލާތްތަކުގައި އިސް ޮ‬

‫ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އާމްދަނީ‬

‫ތަހުގީގަށް ހާޒިރު ނުކުރުމަކީ ކުރިމަތިވި ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ޖަމާކުރީ‪ ،‬ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ‬

‫ގންޖެހުމެއް ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ފަޅާއެރީ‪ ،‬ކުރީގެ‬

‫އއެފަށެވެ‪ .‬އެ ހިޔާނާތް‬ ‫އެކުވެރިންގެ ކުންފުނި އެސް ޯ‬ ‫ތަހުގީގުކޮށް އޭސީސީން ނެރުނު ތަފްސީލް ރިޕޯޓުގައި‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު‬

‫އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ޖަމާކުރި ‪ 155‬މީހުންގެ ނަން‬

‫ކށްލުމާ އެކުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ފިނިފެންމާ" ގައި ރޯ ޮ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އއެފުން ވަނީ ބައެއް‬ ‫ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އެސް ޯ‬ ‫މީހުންނަށް މިލިއަނުންނާއި ލައްކަ އިން ޑޮލަރު‬ ‫ޖަމާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެތެރޭގައި މި ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމްތަކުގައި‬

‫އއެފްގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި‬ ‫އެސް ޯ‬ ‫އަދީބުގެ އެކުވެރިން‪ ،‬އެ ހާދިސާ އަށް ފަހު ވަނީ‬ ‫ގސްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪،‬‬ ‫ފިލައިގެން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ޮ‬ ‫މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފް (މޮހޯ) އާއި މުހައްމަދު‬ ‫އއެފުން ލޯންޑަކުރި‬ ‫އއިއްޓެ) އެވެ‪ .‬އެސް ޯ‬ ‫ހުސެއިން ( ޮ‬

‫ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ފައިސާ ބެހުމުގައި އެ ދެ މީހުންގެ އިތުރުން އުޅުނު‬

‫މެމްބަރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އާއްމުން ވެސް‬

‫ކށްފައިވާ އަހްމަދު އިޝްފާހު އަލީ‬ ‫ކަމަށް ތުހުމަތު ޮ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ހިޔާނާތުގައި އެ މީހުންގެ‬

‫ވެސް ވީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގަ އެވެ‪ .‬ތަހުގީގަށް އެ‬

‫އތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަމެއް ނުވަތަ‬ ‫ބައިވެރިވުން ޮ‬

‫ނޓިސް ނެރެފައިވީ‬ ‫މީހުން ހާޒިރުކުރަން ފުލުހުން ރެޑް ޯ‬

‫އއެފުން ފައިސާ ޖަމާކުރި ބޭނުން ތަހުގީގު‬ ‫އެސް ޯ‬

‫ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ މީހުން ހާޒިރުކުރެވިފައެއް ނުވެ‬

‫ކށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓުގައި އޭސީސީން ސާފު ޮ‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު‬

‫ޚިޔާނާތް ބަލަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު ނިންމައި‪ ،‬އޮގަސްޓު ‪2017 ،10‬‬

‫ކމިޝަނުން ވެސް ވަނީ‪،‬‬ ‫ސޯލިހް އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ޮ‬

‫ގައި ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެ ކޮމިޝަނުން‬

‫ޕޓުގައި ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ނަން‬ ‫އޭސީސީގެ ރި ޯ‬

‫ޕޓް ފޮނުވި އިރު ވެސް ‪ 155‬މީހުންގެ މައްސަލަ‬ ‫ރި ޯ‬

‫އާއްމުކޮށްފައިވާ ‪ 155‬މީހުންނަށް ފައިސާ ޖަމާވި‬

‫ގތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އޮތީ‬ ‫ވަކި ތަހުގީގެއްގެ ޮ‬

‫ގހެއް އުޅޭ ނަމަ އެކަން ވެސް‬ ‫ސަބަބު ހޯދައި ޯ‬

‫ނިންމާފައި ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ތަހުގީގުގައި އޭސީސީން‬

‫ކށްދޭން އޭސީސީގައި އެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬

‫މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަކީ އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ‬

‫ޕޓް އާއްމުވުމާ އެކު ސަރުކާރުން ވަނީ‪،‬‬ ‫އެ ރި ޯ‬

‫މީހުންނަށް ފައިސާ ޖަމާވި ސަބަބު ދެނެގަތުން ކަމަށް‬

‫‪ 155‬މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މި ސަރުކާރުގެ‬

‫މުއައްވިޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫"އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ އިތުރަށް‬

‫އޭގެތެރޭގައި‪ ،‬ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފާއި‬

‫އޭސީސީން އަންނަނީ ސުވާލު ވެސް ކުރަމުން‪"،‬‬

‫ފެންކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު މައުސޫމާއި‬

‫މުއައްވިޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް‬

‫އެސްއޯއެފުން ‪ 155‬މީހަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި‬ ‫ސަބަބު ދެނެގަތުމުގައި އޭސީސީ އަށް ގާނޫނީ ގޮތުން‬ ‫ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަން ފާހަގަކުރައްވައި‪ ،‬މުއައްވިޒް‬

‫ކަމާލުއްދީން އާއި އައައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ބޯޑު‬ ‫މެމްބަރު އާޒިމް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްތަކާއި‬ ‫ގތާއި ދައުލަތަށް ލިބުނު‬ ‫ފަޅުތައް ނުއަގުގައި ވިއްކި ޮ‬

‫"މޭޖާ ނަވީން ޒުވައިބު މި ވަގުތު ހުންނެވީ‬

‫ޕޓުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬ ‫ގެއްލުން ވެސް ރި ޯ‬

‫ޝޕެއްގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި‪ .‬ދެތިން ހަފުތާއެއްގެ‬ ‫ވޯކް ޮ‬

‫އެސްއޯއެފުން ޑޮލަރު ވިއްކި ‪ 155‬މީހުންނާ‪ ،‬ހިޔާނާތާ‬

‫ޕޓް ނިކުތުމާ އެކީގައި‬ ‫ވޯކްޝޮޕެއްގައި ހުންނެވީ‪ .‬ރި ޯ‬

‫އއެފުން ބެހި‬ ‫ހުރި ގުޅުމާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އެސް ޯ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެ ނަން ފެނުނީ‪ .‬ދެން‬

‫މީހުންގެ ތަފްސީލާ ހަމައަށް އޭސީސީން ވާސިލްވެފައެއް‬

‫ނަވީންއާ ދޭތެރޭގައި މިހާރުން މިހާރަށް ރާއްޖޭން‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަހްލޫ ފްގެ ބަޔާނެއް އޭސީސީން ނަގައިފި‬

‫ޮޑކިއުމެންޓްރީގެ ޓްރެއިލާއަކުން ނަގާފައިވާ ސްކްރީން ޝޮޓެއް‪.‬‬ ‫ވިދާޅުވީ އެ ތަހުގީގު ފުލުހުންނާ އެކު ކުރިއަށް‬

‫ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ‬ ‫ޕޓުގައި އެސްއޯއެފުން މަނީ‬ ‫ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގު ރި ޯ‬

‫ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެންދަން އެ މުއައްސަސާ އެކު ވެސް މިހާރު އަންނަނީ‬

‫ކށް ކަންތައް ކުރަން‬ ‫ބޭރުގައި ހުންނެވީމާ ސުވާލު ޮ‬ ‫އެބަހުރި ބައެއް ލިމިޓޭޝަންސް‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ހަމަ‬

‫ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓުން ކަމަށް ވެސް‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އަލްޖަޒީރާ އިން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ޮގތުން ތައްޔާރުކުރި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ބޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޮ‬

‫އއެފް ކުންފުނިން‬ ‫ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި އެސް ޯ‬

‫އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާތީ އެ މައްސަލައިގައި ޔޫތު‬

‫ކށްދީފައި ވަނީ އެ ޑޮލަރަށްވާ‬ ‫އޭނާ އަށް ޑޮލަރު ޖަމާ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބަޔާނެއް އެންޓި‬

‫ފައިސާ ދެއްކުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު‬ ‫ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫މުއާމަލާތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނަގައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު‬

‫އެ މައްސަލައިގައި އޭސީސީގެ ލަފާ ހޯދާފައިވާ‬ ‫ކަމަށް ވެސް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ޕޓު އޭސީސީން ނެރުނު އިރު މަހްލޫފްގެ‬ ‫ހިޔާނާތުގެ ރި ޯ‬

‫ޑލަރު ގަތް ކަމަށް ބުނެ މަހްލޫފް‬ ‫އެސްއޯއެފުން ޮ‬

‫އެކައުންޓަށް އޮތީ ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިވާ ބޮޑު ކުންފުނި‬

‫ކށް ލަފާ އަހާފައި‬ ‫އޭސީސީ އަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ޮ‬

‫އެސްއޯއެފުން ‪ 33،000‬ޑޮލަރު (‪508،850‬ރ‪).‬‬

‫ވަނީ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެ ޑޮލަރުގެ‬

‫ޖަމާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫މުއާމަލާތް ހިންގާފައި ވަނީ ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރެވެ‪.‬‬

‫ސލިހު ވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު ކަމުން‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬ ‫މަހްލޫފް ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ބަޔާން ދެއްވާފައި ވަނީ‬

‫މަހްލޫފްގެ އިތުރުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންގެ‬ ‫އެކައުންޓަށް ވެސް ވަނީ ވަގު ފައިސާ ޖަމާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮން ގޮތަކަށް ކަމެއް މަހްލޫފް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ އިތުރުން ފެންކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު‬

‫ނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތަހުގީގު އަވަސް‬

‫އންނަ ދެ ކުންފުންޏަކަށް ވަނީ‬ ‫މައުސޫމްގެ ހިއްސާ ޮ‬

‫ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި‬

‫‪ 6.1‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 93.5‬މިލިއަން ރުފިޔާ)‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މައުސޫމަށް ވެސް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް‬ ‫މަހްލޫފް އެ މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‬

‫އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އެންގުމަށް ތަބާވި މީހުންނަށް‬ ‫އަލުން ފުރުސަތު ދީފި‬

‫މި ވަގުތު ވެރިކަމަށް އެންމެ‬ ‫ރަނގަޅީ ގާސިމް‪ :‬އަދުރޭ‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ޕީޕީއެމް‪ޮ /‬ކންގްރެސް ޕާޓީން މިއަދު ބޭއްވި‬ ‫ނިއުސް ބްރީފިންގެ ތެރެއިން (ކ‪-‬ވ)‬ ‫ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ސައީދު‪ ،‬ނިހާން‬ ‫އަދި އަބްދުއްރަހީމް‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން‬ ‫ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫ސުހައިލް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ގޮނޑި‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ޓރެންޓްތަކުން ބޭނުން ކުރުމަށް ވަގުތީ‬ ‫ޖަހައިގެން ރެސް ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ‬ ‫ކޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)‬ ‫ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯ‬

‫ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ހުޅުމާލޭގެ ބީޗު‬ ‫ން އެންގި އެންގުމާ އެއް ޮ‬

‫ހޮޅިތައް ވަޅުލާން ފެށުމުން އެ ސަރަހައްދު ހުސް‬

‫ސަރަހައްދުން މޭޒާއި ގޮނޑި ނަގައި އެ ތަންތަން‬

‫ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ‬

‫ހުސްކުރި ފަރާތްތަކަށް އެ ސަރަހައްދު އަލުން ބޭނުން‬

‫ތެރޭގައި ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއްވެސް ފީއެއް ދެއްކުމަކާ ނުލައި ހުޅުމާލޭ‬

‫ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް އެ ކުންފުނިން ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬އެޗްޑީސީގެ އެންގުމަށް ކިޔަމަން ނުވި‬

‫ގެސްޓްހައުސްތަކުންނާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން‬

‫ފަރާތްތަކަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ބީޗު ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާ‬

‫އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހެއިލް‬ ‫އަހުމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ‪ ،‬މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ‬ ‫ނިޔަލަށް ހުޅުމާލެ ބީޗު ސަރަހައްދު ހުސްކުރި‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ‬ ‫މައްސަލައިގައި އާންމުން ވަނީ ކަން ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފާޑުކިޔާ މީހުން ބުނަނީ ބީޗް ސަރަހައްދު މިހާރު‬

‫ފަރާތްތަކަށް އާންމުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތަށް‬

‫ސރުކޮށްފައި‬ ‫ވަނީ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ހި ޯ‬

‫އެތަންތަން އަލުން ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާ‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ އެންމެންނަށް އެއް ހަމައެއްގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬އެޗްޑީސީގެ އެންގުމަށް ތަބާވި މީހުން‬

‫ބޭނުންކުރެވޭ ތަނަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ޓެކްސް ދެއްކުމަކާ ނުލައި ދައުލަތުގެ ބިން‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު އަލުން ބޭނުންކުރުމުގެ‬

‫ކށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަކީ‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ހުއްދަ ދިން އިރު ވެސް އެއްވެސް ފީއެއް އެ‬

‫ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު‬

‫ކުންފުންޏަށް ދައްކާކަށް ނުޖެހެ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ކުރިން‬

‫އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އެތައް ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ‪.‬‬

‫ފީނަން ގޮސް ހާލުދެރަވި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ‬ ‫ހަ ސަ ން މު ހަ އް މަ ދު‬

‫ބޑުފުޅަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރަށެވެ‪.‬‬ ‫ގެންދިޔައީ ވަނީ އއ‪ޮ .‬‬ ‫އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހެނދުނު ‪ 10:30‬ހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަދި ސީ އެމްބިއުލެންސެއްގައި އޭނާ މާލެ ގެނައީ‬ ‫އއ‪ .‬ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ފުޅި‬ ‫އަޅައިގެން ފީނަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު ހާލުދެރަވެގެން‬ ‫އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ‪ ،‬މި މަހު މިފަދަ ހާދިސާއެއްގައި އެ‬

‫މެންދުރު ‪ 12:30‬ހާއިރެވެ‪.‬‬ ‫ހާލުދެރަވި މީހާ މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް‬ ‫ގެންދިޔައިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން ޮ‬

‫ސޓުގައި މަރުވި ދެވަނަ ޓޫރިސްޓު މީހާ އެވެ‪ .‬މި‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެންމެ ގިނައިން މީހުންނަށް އަނިޔާވެ‪ ،‬މަރުވެފައި ވަނީ‬

‫މަހުގެ ‪ 12‬ވަނަ ދުވަހު ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި‬

‫ކވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކޮމްޕިއުޓަރުން‬ ‫ޑި ޯ‬

‫މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް‪ ،‬އުމުރުން ‪ 78‬އަހަރުގެ‬

‫ދައްކާ ގޮތަށް ފީނުމުގެ ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކަށް އަމަލު‬

‫އޮސްޓްރިއާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން ވަނީ މަރުވެފަ‬

‫ކުރާ ނަމަ ފީނުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ޖެނުއަރީ‪ 20 ،‬ގައި‪ ،‬ސަފާރީއަކުން‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ސޓުގައި ފުޅި އަޅައިގެން‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ‪ ،‬އެ ރި ޯ‬

‫ގސް އުޅުނު އުމުރުން ‪ 40‬އަހަރުގެ ރަޝިޔާ‬ ‫ފީނަން ޮ‬

‫ކށް މިއަދު މަރުވީ އުމުރުން ‪69‬‬ ‫ފީނަން އުޅެނި ޮ‬

‫އަންހެނަކު ވެސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ‬

‫އަހަރުގެ ނެދަލޭންޑްސްގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މީހާ‬

‫އތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި‬ ‫ފަހުން އަލިމަތާ ކައިރި ޮ‬

‫މަރުވީ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނައި ތަނުން ކަމަށް‬

‫‪ 57‬އަހަރުގެ ޖަރުމަނު ފިރިހެނަކު ވެސް ވަނީ މަރުވެފަ‬

‫ފުލުހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޓޫރިސްޓު މީހާގެ ހާލު ދެރަވުމުން ފުރަތަމަ‬

‫ހދިއިރު ފެނުނީ މަރުވެފައި‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ގެއްލިގެން ޯ‬ ‫އޮއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ރީ‪-‬ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި‬ ‫އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ވޓުލާން ރީ‪-‬ރަޖިސްޓްރީވުމަށް‬ ‫އިންތިހާބުގައި ޯ‬

‫ޖަމާލުއްދީނުގައި ހުންނަ އީސީގެ ބިއުރޯ އިން ނެވެ‪.‬‬ ‫ފމު ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު ހުށަހަޅަން‬ ‫އީސީން ބުނީ ޯ‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ގތަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އާންމު‬ ‫އަންނަ މީހަކު ޒިންމާވާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަރުދަކަށް ‪ 10‬ފޯމު ހުށަހެޅޭ އިރު‪ ،‬ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް‬ ‫މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާން‬

‫އެއްފަހަރާ ‪ 100‬ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ އެވެ‪ .‬އީމެއިލް‬

‫ރަޖިސްޓްރީކުރި ތަނަށް މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާ‬

‫ފމެއް ބަލައެއް‬ ‫ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ޯ‬

‫މީހުން ރީ‪-‬ރެޖިސްޓްރީވާކަން ނުޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އެ މީހުން‬

‫ނުގަންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އންނާނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި‬ ‫ވޯޓުލާން މިހާރު ވެސް ޮ‬

‫ރީ‪-‬ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް‬

‫ވޯޓު ލީ ތަނަށެވެ‪ .‬ރީ‪-‬ރެޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭނީ މިހާރު‬

‫ގެންދާނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު‬

‫ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަނަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ‬

‫ހެނދުނު ‪ 8:30‬އިން ހަވީރު ‪ 3:00‬އަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު‬

‫އީސީގެ އިއުލާނުގައި ބުނީ އޭޕްރިލް ‪ 6‬ގައި ބާއްވާ‬

‫ހެނދުނު ‪ 9:00‬އިން މެންދުރުފަހު ‪ 3:00‬އަށެވެ‪.‬‬

‫އިންތިހާބުގައި ރީ‪-‬ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މާޗު‬

‫ފމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ‬ ‫ހުކުރު ދުވަހު ޯ‬

‫އންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޮ‬

‫މެންދުރުފަހު ‪ 3:00‬އިން ހަވީރު ‪ 5:00‬އަށެވެ‪.‬‬

‫ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު އީސީގެ‬ ‫ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ލިބޭނެ‬

‫އީސީން ވަނީ މި އިންތިހާބުގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި‬ ‫ގތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ބޭނުންވާ‬ ‫މޮނިޓަރުންގެ ޮ‬

‫ފމުތައް ބަލައިގަތުމުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އެ ތަންތަނުން ޯ‬

‫މީހުން އެކަމަށް އެދުމަށް ދިން މުއްދަތު މި މަހު ‪28‬ގެ‬

‫މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ‪ .‬މާލެއިން‬

‫ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ބާ‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު މިހާރު އޮތްގޮތުން‬ ‫ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެންމެ ރަނގަޅީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ‬

‫ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ އޭރުގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކެވީ‬ ‫ލިބިވަޑައިގެންނެވި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިއަދު ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޯޓްތަކަށް‬

‫(ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް‬ ‫ކޅު ޕީޕީއެމާއި‬ ‫ގާސިމް އިބްރާހީމް ކަމަށް ބުނެ އިދި ޮ‬

‫ފރުވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް‬ ‫މިހާރު ނުފޫޒު ޯ‬

‫ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ގާސިމަށް ތައުރީފު ކުރަން ފަށައިފި‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ލިބިފައެއް ނެތް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީން ދެ ފަހަރު ވެރިކަމަށް‬

‫ލންޑާ އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ‬ ‫މަނީ ޯ‬ ‫ފައިސާގެ މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން‬

‫އައިއިރު ވެސް ގާސިމްގެ ހިއްސާ އޮތްއިރު‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން‬

‫އެމަނިކުފާނަށް މިހާރު އިތުބާރު ކުރައްވަނީ ކީއްވެތޯ‬

‫ކޓުން އިއްޔެ ކުރި އަމުރާ ގުޅިގެން‪،‬‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ސުވާލުކުރުމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގައުމަށް‬

‫ކންގްރެސް ޕާޓީން މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސް‬ ‫ޕީޕީއެމާއި ޮ‬

‫ގެއްލުމެއް ވާ ހާލަތުގައި ސަރުކާރުން ގާސިމް‬

‫ކންގްރެސް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް‬ ‫ކޮންފަރެންސެއްގައި ޮ‬

‫ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާކަން ކުރިން ވެސް ވަނީ ފެނިފަ‬

‫އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވީ ގާސިމް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިސްވެ ހުންނަވައި‪ ،‬ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ‬ ‫ސަރުކާރެއް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް‬ ‫އެކުލަވައިލަންވީ‪ .‬އެ ސަރުކާރުގެ ރައީސަކަށް‬ ‫އނަރަބަލް ގާސިމް‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދު ކުރާނީ ޮ‬

‫އަދުރޭގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ‬ ‫ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ‬ ‫މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވެސް ގާސިމަށް ތައުރީފު‬ ‫ކުރައްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގާސިމަށް ތައުރީފު ކުރައްވައި ޕީޕީއެމް‪/‬ކޮންގްރެސް‬

‫އިބްރާހީމް‪ .‬ގާސިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް‬

‫ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު‪ ،‬އޭޕްރީލް މަހު‬

‫ވަޑައިގެން މިހާރު އެބަޖެހޭ މި ރާއްޖެ ހަމަޔަކަށް‬

‫ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރާ‬

‫ފނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދުރޭ ވިދާޅުވި‬ ‫އަޅުވަން‪ޮ "،‬‬

‫ބައެއް ދާއިރާތައް ޕީޕީއެމަށް އަދި ޕީޕީއެމުން ކުރިމަތިލާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ދާއިރާތައް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ދޫކޮށްލަން‬ ‫މި ސަރުކާރު ހިންގާ އިއްތިހާދުގެ އެންމެ‬

‫އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މުހިންމު އެއް ބައިވެރިޔާ ގާސިމާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫އަދި ގާސިމް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ‬

‫އަދުރޭ އާއި ޔާމީންގެ އަރިސް އެހެން ބޭފުޅުން މީގެ‬

‫މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީ އަށް ދިނުމަކީ‬

‫ކުރިން ދައްކަވާފައިވާ ނޭދެވޭ ވާހަކަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ޔވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬ޚާއްސަކޮށް‬ ‫ކުރަން ހެ ޮ‬

‫ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ‬

‫ބޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް‬ ‫އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް މަޖިލިހުގެ ޮ‬

‫ދުވަސްތައް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދިނުމާ ގާސިމް ދެކޮޅެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ގާސިމް ނުފޫޒު ފޯރުވާ‬ ‫ކަމަށް އަދުރޭ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކައާ ބެހޭ ގޮތުން‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫"އަހަރެންގެ ބޭންކު‬ ‫ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު" ހުޅުވައިފި‬ ‫އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ‬ ‫ރޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ‬ ‫ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕް ޮ‬

‫ކށް ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރާ‬ ‫މުޖުތަމައަކަށް އަމާޒު ޮ‬

‫މލްޑިވްސް އިން "އަހަރެންގެ‬ ‫ގޮތުން ބޭންކް އޮފް ޯ‬ ‫ކމިއުނިޓީ ފަންޑު" އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭންކް ޮ‬

‫ކމިއުނިޓީ ފަންޑު" އަށް‬ ‫އަހަރެންގެ ބޭންކް " ޮ‬ ‫ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ބީއެމްއެލުން‬

‫ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ‬

‫ގތުން ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރާ‬ ‫ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމުގެ ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް‬

‫މަސައްކަތް‪ ،‬ތައުލީމު‪ ،‬ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މި ފަންޑާ އެކު‬ ‫ދެ ގުނައަށް އިތުރު ޮ‬

‫ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް‬

‫ރޖެކްޓްތަކަށް‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ޕް ޮ‬

‫ޕސަލް ހުށަހެޅޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫ކށްދެވި‪ ،‬މުޖުތަމައުގެ‬ ‫ގތުން އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬ ‫މާލީ ޮ‬

‫ކންމެ ކުއާޓާއެއްގައި ހުށަހަޅާ‬ ‫މިއަހަރުގެ ޮ‬

‫ކުރިއެރުމަށާއި ލާބައަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް‬

‫ރޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ފަސް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އިތުރުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕސަލެއްގައި ހިމެނޭ‬ ‫ޕްރޮޕޯސަލް ހޮވައި‪ ،‬ކޮންމެ ޕްރޮ ޯ‬

‫މި ފަންޑު އުފެއްދީ މުޖުތަމައުތަކާ އޮތް ގުޅުން‬ ‫ބަދަހި ކުރުމަށް "އަހަރެންގެ ބޭންކް"ގެ ނަމުގައި މުޅި‬

‫މައުމޫންގެ އާ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި‬

‫ޕްރޮގްރާމް ދަށުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތެއްގައި ހިންގުމަށް‬ ‫ހަރަކާތްތައް‪ ،‬ދެމެހެއްޓެނެވި ޮ‬

‫އ މުހައްމަދު ޝަރީފް‬ ‫ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީ ޯ‬

‫ހަރަކާތް ހިންގުމަށްޓަކައި ‪ 50,000‬ރުފިޔާގެ ދޭން ވަނީ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‪ :‬އެމަނިކުފާނުގެ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ‬

‫ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްދަ އީސީން ވަނީ ދީފައި‪-- .‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫ކށްގެން ބޭންކުން ކުރިއަށްގެންދާ‬ ‫ރާއްޖެއަށް އަމާޒު ޮ‬

‫ރަކީދޫގައި "އުޅެވެން ނެތިގެން" ރައީސަށް ދަންނަވައިފި‬ ‫ވ‪ .‬ރަކީދޫގައި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ލިބުން‬

‫"ބޮޑުކަމެއް ވިއްޔާ ތަނަކަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް‪.‬‬

‫ދަތިވެފައިވާތީ އެރަށުގައި އުޅެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނެ‬

‫ދނި އެކަނި މި‬ ‫ރަށުގައި ދުއްވާ ކުޑަ ދެ މަސް ޯ‬

‫ހދަން ރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް‬ ‫އެކަމަށް ހައްލެއް ޯ‬

‫އންނަނީ‪ "،‬ސާމީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސލިހާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފި‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ރަށުގައި އެންމެ ފިހާރައެއް ހުންނައިރު އާއްމު‬ ‫ކެއިންބުއިމަށް ރަށަށް އެއްޗެހި ގެންނަނީ އަތޮޅު ފެރީގަ‬

‫ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް ސާމީ‪،‬‬ ‫"މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ބައި މަދު ނަމަވެސް އަސާސީ‬ ‫ހައްގުތައް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ރައީސާ އެކު ބޭއްވި‬ ‫ކށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި އެކަން ފާހަގަ ޮ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ތިބި ބަޔަކަށް ނުވޭ‪ ،‬އާބާދީ‬ ‫ކުޑަވެފައި ރަށް ކުޑަވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސާސީ‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ދަތުރު ނުކުރާތީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ފެރީ ވެސް ޮ‬ ‫ދަތިވާ ކަމަށް ސާމީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރަކީދޫ މީހުން ކުރިން ވަނީ ތުލުސްދޫ އަށް‬ ‫ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަން ނުވެ‬ ‫އޮތުމުން މިހާރު އެ ރަށު ރައްޔިތުން ވެސް ބަދަލުވާކަށް‬ ‫އންނަ ފޮއްތެޔޮ‬ ‫ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ވ‪ .‬އަތޮޅުގައި ޮ‬

‫ހިދުމަތް ނުލިބެންވީ ސަބަބެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް‬

‫ތޅުގެ އެންމެން އެއްފަސް ކުރުމަކީ‬ ‫ފަޅު‪ ،‬ހިއްކައި‪ ،‬އަ ޮ‬

‫ނުކުރަން‪ .‬ރަށަކުގައި ދިރިއުޅޭއިރު ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ‬

‫ތޅު މީހުންގެ އެދުމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ވެސް ކުރިން އެ އަ ޮ‬

‫ހައްގުތައް ނުލިބޭ‪ "،‬ސަމީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތޅަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ލޯކަލް‬ ‫މިހާރު އެ އަ ޮ‬

‫އާބާދީގައި ‪ 368‬ރަޖިސްޓްރީވެފައި ވިޔަސް‬ ‫ކށް ދިރިއުޅޭ ފަންސާހަކަށް‬ ‫ރަކީދޫގައި އާއްމު ޮ‬

‫ޓޫރިޒަމް ހިންގާ ރަށްތައް ހުރި އަތޮޅެވެ‪.‬‬ ‫ސާމީ ވިދާޅުވީ ރަށު ރައްޔިތުންނާ މެދު ކަންކުރާނެ‬

‫މީހުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކައުންސިލާއި އެކި‬

‫ގޮތެއް ރޭވުމަށްފަހު ސަރުކާރުން އެކަމާ މަޝްވަރާކުރާނެ‬

‫މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދުވަސްވީ ބައެއް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މީހުންނެވެ‪ .‬އެ ރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއް ހިންގާއިރު‬

‫މީހުން މަދަސް‪ ،‬ރަކީދޫގައި ބަނދަރު ހެދުމާއި‬

‫ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އެތަން ވެސް‬

‫ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ އިތުރުން އެރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު‬

‫ރަނގަޅަކަށް ނުހިންގެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މިއަހަރު ބަޖެޓުގައި ވެސް‬

‫އެ ރަށު ސްކޫލު ‪ 2007‬ވަނަ އަހަރު ވަނީ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މިހާރު ކިޔަވާ އުމުރުގެ އެއްވެސް‬ ‫ބަންދު ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކަށް ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރުމަކީ‬ ‫ޖަޒީރާވަންތަ ޮ‬

‫ކުއްޖެއް ރަށަކު ނޫޅެ އެވެ‪ .‬ހެލްތު ސެންޓަރުގައި‬

‫މި ސަރުކާރުގެ ވައުދަކަށް ވާއިރު އެއްވެސް ރަށެއްގެ‬

‫ޑޮކްޓަރަކު ހުރި ނަމަވެސް އެއްވެސް ޓެސްޓެއް ނުހެދެ‬

‫ރައްޔިތުން ގަދަކަމުން ރަށުން ނުބާލާނެ ކަމަށް ރައީސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޑަށް ރޫޅިފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ގުޅިގެން އެ ފިކުރު ވަރަށް ޮ‬ ‫ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަލަށް އުފެދޭ ޕާޓީގެ މަގްސަދަކަށް ވާނީ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އާ‬

‫ގސްފައިވާ ބައިތައް ވެސް‬ ‫ރޫޅިވިހާލި ވިއްސިވެގެން ޮ‬

‫ފމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް)ގެ‬ ‫ޕާޓީ‪ ،‬މޯލްޑިވްސް ރި ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ނަމުގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން‬

‫އެކީގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ފިކުރެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫(އީސީ) އިން އިއްޔެ ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫އެމްއާރުއެމްގެ ފިކުރު ކުރިއެރުވުން‪ "،‬ކަމާލުއްދީން‬

‫މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެމްއާރުއެމްގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ނަން ހުށަހެޅުއްވި ހަޔަ‬ ‫މުއައްސިސްގެ ޮ‬

‫ކށްލައްވައި‪ ،‬އާ ޕާޓީއެއް‬ ‫ޕީޕީއެމަށް ދޫ ޮ‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ހަސަންއާ‪،‬‬

‫އުފެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅު މައުމޫން ފެއްޓެވީ‬

‫އީސީން އިއްޔެ ވަނީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ‬

‫ޕީޕީއެމަށް ކުރިމަތިވި ގާނޫނީ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތުން‬

‫ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ނިމޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫އެމަނިކުފާނާ އެއް ޮ‬

‫ގތުގައި އެ ޕާޓީގެ ބޭނުމަކީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގެއްލުމުންނެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީ ދޫކޮށްލަން މައުމޫނަށް‬

‫މައުމޫން ފައްޓަވާފައިވާ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތައް‬

‫ކފުޅު‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫ޖެހިވަޑައިގަތީ‪ ،‬ކޮއް ޯ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ‪ .‬އޭގެއިތުރުން ޕާޓީގެ އެއް‬

‫ޔާމީންއާ ދެމެދު އުފެދުނު މައްސަލަތަކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މަގްސަދަކަށް ވާނީ‪ ،‬ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމުން އެމަނިކުފާނު ދުރުކޮށް‪،‬‬

‫އެކުލަވާލި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ‬

‫ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކންގްރެސް ސައްހަ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬ ‫ޚާއްސަ ޮ‬

‫ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ އެކު ދެން‬

‫ނިންމާފައިވާ އިރު‪ ،‬ޕީޕީއެމް ހިންގުން މައުމޫންއާ‬

‫އޮންނާނީ ސައްހަ ‪ 3،000‬މެމްބަރުން ހަމަކުރުމެވެ‪ .‬އެ‬

‫ކޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ‬ ‫ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ޯ‬

‫އަދަދު ހަމަވުމުން ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ‬

‫ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ‬

‫ފުރުސަތު ފަހިވީ އެވެ‪ .‬ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދޭނީ އެ ޖަލްސާ އަށް ފަހު ގާނޫނީ‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬ ‫ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މައުމޫނާ އެކު‬

‫އެމްއާރުއެމްއަކީ މައުމޫން އުފައްދަވާ ތިން ވަނަ‬ ‫ސިޔާސީ ޕާޓީ އެވެ‪ .‬ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެއްދުމުގެ‬ ‫ހުއްދަ ގާނޫނަކުން ‪ 2005‬ގައި ދިނުމުން އެމަނިކުފާނު‬

‫ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަބްދުﷲ‬

‫އުފެއްދެވީ ޑީއާރުޕީ އެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީގެ ހިންގުމުގައި‪ ،‬އޭރު‬

‫ގތުގައި މައުމޫންގެ ފިކުރު‬ ‫ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހުންނެވި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީއާ‬

‫އުފެދުނީ މިއަދަކު ނޫނެވެ‪ .‬އެ ފިކުރަކީ މީގެ ‪49‬‬

‫ދެމެދު އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ ހެދި އުފެއްދެވީ‬

‫އަހަރު ކުރިން ‪ 1970‬ގައި އުފެދިފައި އޮތް ފިކުރެއް‬

‫ޕީޕީއެމް އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އެކި ދުވަސްވަރު ދިމާވަމުން އައި ކަންކަމާ‬

‫އެމްއެމް އޭ ގެ ގަވަރުނަރު ނަސީރު މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުކުރަނީ‬ ‫ތރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ‬ ‫މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮ ޯ‬ ‫ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ)‬ ‫ގެ ކުރީގެ ހެޑް‪ ،‬އަބްދުﷲ އަޝްރަފް‪ ،‬އެކަށީގެންވާ‬

‫ހދައި‪ ،‬އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ‬ ‫ބެހޭ މައުލޫމާތު ޯ‬

‫ގތާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެފްއައިޔޫ އިން‬ ‫ކުރެއްވި ޮ‬

‫އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވީ‪ ،‬އެ ފައިސާއެއް‬

‫ގައުމީ މައި އިދާރާ އަކީ އެފްއައިޔޫ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ކަން ވެސް އީވާ‬ ‫ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނި ޮ‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އެ ޔުނިޓްގެ އިސްވެރިޔާ ކަމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން‬

‫ސަބަބެއް ނެތި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ‬

‫ކުރައްވާނީ ގަވަރުނަރެވެ‪ .‬އަޝްރަފްގެ ކުރިން އެ‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫ގތުގައި އިސްލާމިކް‬ ‫ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރާ ޮ‬ ‫އއެފުން ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން‬ ‫ބޭންކަށް އެސް ޯ‬

‫މައްސަލައިގައި ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު މަޖިލިހުގެ‬

‫މަގާމުގައި ހުންނެވީ އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫އއެފް އެކައުންޓުން‬ ‫ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެސް ޯ‬

‫ލންޑަރިންގެ އަމަލު‬ ‫ޑޮލަރުން ޔާމީން ވަނީ މަނީ ޯ‬

‫ކށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ޮ‬

‫‪ 2015‬ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވީ‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ‬

‫ޔާމީންގެ އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަށް‬

‫ހިންގަވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫ލޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ގަ ޮ‬

‫އއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް‪ ،‬މަނީ‬ ‫ފައިސާ އެސް ޯ‬

‫ޑލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލަ‬ ‫އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޮ‬

‫މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ވަނީ‬

‫އަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ލޯންޑަރިން ހިންގަމުންދާ ކަމަށް އެފްއައިޔޫން‬

‫ތަހުގީގުކުރުމަށް ފަހު އެއީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ‬

‫ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު ނަސީރު‪،‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ‬

‫ޕޓުން ފާހަގަވެފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އެކުލަވައިލި ރި ޯ‬

‫އޭސީސީން އެންގި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެކަމަށް އިންކާރު‬

‫ކށްދޭން އީވާ ހުށަހެޅުއްވީ ދެ‬ ‫ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ޮ‬

‫ވަކިކުރީ‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭންކް‬

‫ކުރައްވައި އޭސީސީއާ އެކު އެއްބަސްވެވަޑައިގަތީ‬

‫ޖަމާކުރި މައްސަލައެއް ވެސް ފުލުހުން އަންނަނީ‬

‫މައްސަލައަކާ ގުޅުވަ އެވެ‪.‬‬

‫އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން‪ ،‬އެންޓި‬

‫އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި ދެ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ‬

‫ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު‬

‫ރ އެކައުންޓަކަށް އެއް‬ ‫ކމިޝަންގެ އެސްކް ޯ‬ ‫ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ދަށުން ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށެވެ‪.‬‬

‫ލންޑަރިން އާއި ޓެރަރިޒަމަށް‬ ‫އެފްއައިޔޫ އަކީ މަނީ ޯ‬

‫އީވާގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ އަޝްރަފް މަގާމުން‬

‫ފައިސާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެމަނިކުފާނަށް‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ހަފުތާ‬ ‫ކުރިން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަކަށް ‪ 22.5‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ޔާމީން‪ ،‬އޭސީސީއާ އެކު އެއްބަސްވެވަޑައިގަތީ‬

‫ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން‬

‫ޑލަރު ޖަމާކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އެފްއައިޔޫ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫އންނަ ޔުނިޓެކެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްއޭގެ އެތެރޭގައި އުފައްދާފައ ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިން އެ ޮ‬

‫އިސްލާމިކް ބޭންކު އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފުން‬

‫ލންޑަރިން އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް‬ ‫މަނީ ޯ‬

‫އޭގެ އިތުރުން އަޝްރަފް ވަކިކުރީ‪ ،‬މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ޑލަރު އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް‬ ‫ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އެ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން ހަރަދު‬

‫ޖަމާކުރާށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އޭގެ ބަދަލުގައި ޔާމީން‬

‫ފަހެއް ގައި ‪ 10‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ސެޕްޓެމްބަރު‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް‬ ‫‪ 10‬ގައި ‪ 12.5‬މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާ ޮ‬ ‫އެފްއައިޔޫ އިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހު‬ ‫ކުރަން ގިނަ ހިޔާލުތަކެއް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ސިޔާސީ މީހުން ޝަރުއީ ނިޒާމުން‬ ‫އެއް ފަރާތް ވާން ޖެ ހޭ‪ :‬ޑރ‪ .‬ޖަމީލް‬

‫ބައްދަލު ކުރައްވައި‪ ،‬ޑީޖޭއޭގެ ތަރުޖަމާނު ފައިސަލް‬ ‫ކންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ‬ ‫އާދަމް ވިދާޅުވީ ޮ‬ ‫ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އިސްލާހުކުރަން ހުރި‬

‫ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހުކޮށް‪ ،‬ހަރުދަނާ‬

‫ގތުން ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކުރުމަށްޓަކައި މިނިވަން ބައެއް މުއަސަސާތަކާއި ބޭރުގެ‬

‫ކށް ހިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން‬ ‫މެދުގައި މަޝްވަރާ ޮ‬

‫ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުންނާއި އަމިއްލަ ފަރުދުން އިއްޔެ‬

‫އތް ތަނުގައި އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތްތައް‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް‬

‫ދެނެގަނެ‪ ،‬އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރު ކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހުކުރުމުގައި ނުވަ‬

‫ކށްގެން "ޖުޑީޝަލް‬ ‫(ޑީޖޭއޭ) އިން އިންތިޒާމު ޮ‬

‫ގތުން ނުވަ ސެޝަނަކަށް ބައިވެރިންގެ‬ ‫ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އން ޖުޑީޝަލް އިންޑެޕެންޑެންސް އެންޑް‬ ‫ކޮންފަރެންސް ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް‬ ‫މެދުގައި މަޝްވަރާ ޮ‬

‫ރިފޯމް" ނަމުގައި ދަރުބާރުގޭގައި ދެ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް‬

‫އންނަ ސެމިނާގެ ދެ ވަނަ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި މާދަމާ ޮ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާ ސެމިނާގައި ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ދެ‬

‫ބައިގައި އިތުރު މައުލޫއުތަކަށް ހިޔާލު ހޯދާނެ ކަމަށް‬

‫ބޭފުޅަކު ހިޔާލުތައް ހުށަހެޅުއްވި އެވެ‪ .‬އަދި އެޓާނީ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އފީހުގެ ފަރާތުންނާއި ބައެއް ފަނޑިޔާރުން‬ ‫ޖެނެރަލް ޮ‬ ‫ވެސް ގިނަ ހިޔާލުތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސެޕްޝަލް‬ ‫އެޑްވައިޒަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވަނީ‬

‫ގތުގައި އެންމެ ފަހު‬ ‫ފައިސަލް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އންނާނީ ޖުޑިޝަރީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް‬ ‫ސެޝަންގައި ޮ‬ ‫ގެންދާނެ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުމަށް‬ ‫ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ‪.‬‬ ‫"އުންމީދު ކުރަނީ ދެ ދުވަހުގެ ކޮންފަރެންސް‬

‫ސެމިނާގައި ހާއްސަ ސެޝަނެއް ނަންގަވައި ދެއްވައި‪،‬‬

‫އތް ތަނުގައި އަމަލު ކުރުމަށް‬ ‫ނިމޭއިރު‪ ،‬ކުރިއަށް ޮ‬

‫ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ‬

‫ނުވަތަ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް އެކުލަވާލާ އެކްޝަން‬

‫ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި ތަންފީޒު‬ ‫ޕްލޭން‪ ،‬އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮ‬

‫ޖަމީލް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހު‬ ‫ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެއް ބާރަކުން އަނެއް ބާރުގެ‬ ‫ގތަށް އިސްލާހުތައް ފަރުމާ‬ ‫ތެރެއަށް ވަދެވޭ ޮ‬

‫ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ބައިވެރިންގެ‬ ‫ފަރާތުން ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓާއި ހައި ކޯޓާއި‬ ‫ސެމިނާގައި‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޅު ހައްދަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއް ބާރަކުން‬ ‫ކުރެއްވުމަށް ދެ ޮ‬

‫ކޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ‬ ‫ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ފެމިލީ ޯ‬

‫ގތަށް ޝަރުއީ ނިޒާމު‬ ‫އަނެއް ބާރުގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭ ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރުންނާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ‬

‫އޮތުމަކީ އެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި‬

‫މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި‬

‫ފަހަތަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވުމަކީ ވަރަށް‬

‫އފީހުގެ ވަކީލުންނާއި‬ ‫ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ޮ‬

‫އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުންނާއި މީޑިއާގެ ބައެއް‬

‫ސެމިނާގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ފަހު‪ ،‬ނޫސްވެރިންނާ‬

‫ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވީބީ ހަސަންގެ ފޯމު އީސީ އަށް ބަލައެއް ނުގަތް‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވަނީ ދަރަނިތަކެއް ސާބިތުވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެއީ‬ ‫ކުންފުނީގެ އެކި އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން‬ ‫ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއްގެ ތެރެއިން ހަސަން ދައްކަވަންޖެހޭ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި މެދު‬ ‫ހެންވޭރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ވީބީ ބްރަދާސްގެ‬

‫ފައިސާތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫އވެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ދަރަނި‬ ‫ސާބިތު ދަރަންޏެއް ޮ‬

‫މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ހަސަން ޝިޔާމް (ވީބީ ހަސަން)‬

‫އަދާނުކުރާ ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރަކަށް‬

‫ފމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން‬ ‫ހުށަހެޅުއްވި ޯ‬

‫ވުމުގެ ޝަރުތު ހަމައެއް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ އޭޕްރީލް ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ‬

‫އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް އިއްޔެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާކަން‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހުށަހެޅުއްވި ހަސަންގެ‬

‫އިއުލާން ކުރެއްވުމަށް ފަހު ހަސަން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‬

‫ކޓުގައި މައްސަލަތަކެއް‬ ‫ފޯމު ބަލައިނުގަތީ ސިވިލް ޯ‬

‫މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ވަނީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ‬

‫އުޅޭތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ހަސަންގެ މައްޗަށް‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު‪ ،‬އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު‪ :‬މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި ދެ‬ ‫ޕާޓީން އެކުގައި ވާދަކުރަން އަދާލަތުން އޮތީ ހުށަހަޅާފައި‪-- .‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬ ‫ޝަރުއީ ނިޒާމް ކުރިއަރައި ދިއުމަކީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ހުކޫމަތަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި ސިޔާސީ‬

‫މީހަކާ ދޭތެރޭ އަމަލު ކުރަން ވާނީ އާންމު އުސޫލުން‬ ‫ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އދ‪ .‬ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ‬

‫ބޭފުޅުން އެ ނިޒާމުން އެއް ފަރާތް ވާން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)‬ ‫ވިދާޅުވެ‪ ،‬ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ޮ‬

‫ނިންމުންތަކުން މިސާލު ނަންގަވައި ޖަމީލް ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ގތަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް‬ ‫އެކުލެވިފައި އޮންނަ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމުގެ‬

‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޖަމީލް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ ދިވެހިންގެ އަތްމަތީގައި‬ ‫ބިޔަ މަސްއޫލިއްޔަތު ޮ‬

‫ކންފަރެންސް އޮން ޖުޑީޝަލް‬ ‫"ޖުޑީޝަލް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ދިވެހިންގެ އަތްމަތީގައި ރާއްޖޭގެ ނިޒާމު‬

‫އިންޑެޕެންޑެންސް އެންޑް ރިފޯމް" ނަމުގައި‬ ‫ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު ފެށި މަހާސިންތާގެ ސެޝަނެއް‬

‫ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމުގެ ބިޔަ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތީ‪،‬‬

‫ނަންގަވައި ދެއްވައި ޖަމީލް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ‬

‫ކޓަށް‪ ،‬އިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުންގެ‬ ‫ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި ޯ‬

‫މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ވެސް‪ ،‬ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ‬

‫ކޓާއި ހައި ކޯޓާއި‬ ‫ކޮނޑުފުޅުމަތީ އޮތީ‪ "،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ގޮތް ސިޔާސީ ނުފޫޒު އެއްކިބާވާނެ ގޮތަކަށް ހަދަން‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުން‬ ‫ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ޯ‬

‫ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ސެޝަންގައި ޖަމީލް ވިދާޅުވި‬

‫ގތުގައި މިހާރު އޮންނަ ގޮތަށް‬ ‫ޖަމީލް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖޭއެސްސީ އެކުލަވައިލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަނަމަ‪،‬‬

‫ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަން‬

‫ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު ދުވަހަކު ވެސް ސިޔާސީ‬

‫ފާހަގަ ކުރައްވައި ޖަމީލް ވިދާޅުވީ އެ ނިޒާމު އިސްލާހު‬

‫ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެން ނުދާނެ‪.‬‬

‫ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެއް ބާރަކުން އަނެއް ބާރުގެ‬

‫ގތުން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬ ‫"މިހާރު އޮތް ޮ‬

‫ގތަށް އިސްލާހު ފަރުމާ ކުރުމަކީ‬ ‫ތެރެއަށް ވަދެވޭ ޮ‬

‫މެމްބަރުންނާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރާ ބޭފުޅުން‬

‫ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެ‬

‫ޖޭއެސްސީގައި އެކުލެވުމަކީ ކުރީގައި ޖަސްޓިސް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަން ހަރުދަނާ‬

‫އވެގެން ފާޑުކީ ފަރާތްތައް މިހާރު މާ‬ ‫މިނިސްޓްރީ ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފަހަތަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް‬

‫ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަންޖެހޭ ކަމެއް‪ "،‬ކުރީގެ ޖަސްޓިސް‬

‫ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ‬ ‫ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫ޖޭއެސްސީ އަށް މެމްބަރުން ބަހާފައިވާ ގޮތް‬

‫ތެރެއަށް އެހެން ފަރާތެއް ވަނުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬

‫އިސްލާހު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަ‬

‫ހަމަތަކާއި ބޭރުގެ ގައުމުތަކާއި ދިވެހިން އަމަލުކުރާ‬

‫ކުރައްވައި‪ ،‬ޖަމީލް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮންނަ ގޮތަށް އެ‬

‫އުސޫލުގެ ތެރޭގައި ނެގެހެއްޓޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޝަން އެކުލަވައިލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ ނަމަ‪،‬‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހު ކުރާއިރު‪،‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު ދުވަހަކު ވެސް ސިޔާސީ‬

‫މި ކަމުގައި ވަކި ކުލައެއް ނުޖެއްސުމަށް އޭނާ‬

‫ނުފޫޒުން އެއްކިބާވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ‬

‫އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އނިގަނޑު އޮތް ގޮތުން ދިމާވާ‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬ގާނޫނީ ޮ‬

‫"ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހު ކުރުމުގައި ވަކި‬ ‫ކުލައެއް‪ ،‬ސިޔާސީ ފިކުރެއް ނުޖައްސައި މިކަން ކުރަން‬

‫މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަނެ‪ ،‬އެ ކަންކަމަށް ހައްލު‬

‫ޖެހޭނީ އިލްމީ ގޮތުން‪ .‬އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކުޑަކުޑަ‬

‫ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ވޯކްޝޮޕެއްގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ވަކި ޕާޓީއެއް‪ ،‬ވަރަށް‬

‫ގތުގައި ޖޭއެސްސީ އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބަދަލު‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތަކަށް ނިންމާލާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު‬ ‫އާދައިގެ ޮ‬

‫ގެންނަން ވާނީ ކުރިއަރާފައިވާ އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ‬

‫ކަމެއް މިކަމަކީ‪ "،‬އެމްޑީޕީން އެޖެންޑާ ‪ 19‬ގެ ނަމުގައި‬

‫ޝަރުއީ ނިޒާމުތައް ދިރާސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ފާޑު ކިޔައި ޖަމީލް‬ ‫ޝޕަށް ވަރަށް ޮ‬ ‫ބޭއްވި ވޯކް ޮ‬

‫މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ‬ ‫ފަރުމާ ކުރުމުގައި ވެސް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި‬ ‫ގތުގައި މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ޝަރުއީ‬ ‫ޖަމީލް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާ‬ ‫ޖަމީލް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ނުލައި‪ ،‬ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރަން ހެޔޮ ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވަނީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކޮށް‪،‬‬

‫ބޑެތި އިހްސާސްތަކާއި ކެކުޅުންތަކެއް އުފެދުނު‬ ‫ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ފާއިތުވެދިޔަ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޝަރުއީ ނިޒާމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ‬

‫ގތަށް ނިންމާފައި‬ ‫ދުވަސްތަކުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ޮ‬

‫ދޭތެރޭގައި އާންމުން ކުރާ އިތުބާރު ވަރަށް ކުޑަވެގެން‬

‫ހުރި މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުން އިސް ނަގައިގެން‬

‫ދިޔަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި ތަހުގީގު ކުރުމަށް ގޮވާލައްވައިފަ‬ ‫ފުރިހަމަ ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދައްކަނީ ހިތުގައި އެ ތަދު‬ ‫އިހްސާސް ކުރަމުން‪ "،‬ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ގާނޫނުތަކެއް ވުޖޫދަށް އައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޖަމީލް‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ފަނޑިޔާރުގެއަށް އިތުބާރު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް‬ ‫ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމާއި‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރައްޔިތަކަށް މުހިންމު ވަނީ ގިނަ ގާނޫނުތަކެއް‬

‫ވަކި ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ‬

‫އައުން ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ކޯޓުތަކުން އެ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރާ ގޮތް‬ ‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް "އިމަޖެންސީ"‬ ‫އެއްވެސް މީހަކާ ދެ ޮ‬ ‫ޝަރީއަތްތައް ހިންގައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ‬

‫"އަޅުގަނޑު އެދެނީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމާއި‬ ‫ފަނޑިޔާރުގެ އަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ‬ ‫ތަނަކަށް ވެގެން ދިއުން‪ .‬ފުރިހަމަ މިނިވަން ކަން‬ ‫ލިބުން‪ "،‬ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪9‬‬

‫ހިޔާނާތުގެ ސައްލާ އާއި މަޖާގަނޑު ނެގި ކޮޓަރި‬

‫އެ މް އެ މް ޕީ އާ ރު ސީ ގެ ކު ރީ ގެ އެ މް ޑީ ޒި ޔަ ތު‪ :‬އޭ ނާ ގެ އޮ ފީ ސް ކޮ ޓަ ރި އަ ކީ ވަ ރަ ށް ސި އް ރު ތަ ނެ އް! ‪ --‬ފޮ ޓޯ‪ި /‬މ ހާ ރު‬ ‫މޫ ސާ ލަ ތީ ފް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަމަށް‪ ،‬ޝިފާއު ދެއްވި ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އޭސީސީގެ ތަހުގީގުގައި ޒިޔަތު‬ ‫ގތުން ނަމަ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް‬ ‫ވިދާޅުވެފައި ޮ‬

‫ގތުން ނަމަ‪ ،‬އެއީ ސަރުކާރު‬ ‫މިހާތަނަށް އެނގުނު ޮ‬

‫ވެންނެވުމުގެ ފުރުސަތު ޝިފާއު އަށް އޮންނަނީ‬

‫ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކު އިންނަވަން ހެދި‬

‫"ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި އުޅުއްވާ‬

‫ސަލާމަތީ ކަންތައް އެންމެ ވަރުގަދަ ކޮޓަރި އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތަކަށް ވާތީ" އެވެ‪.‬‬

‫ދރު ހުޅުވޭ އިރު އެ‬ ‫ފިންގަޕްރިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ޮ‬ ‫އންނަނީ އެންމެ ފަސް މީހުންނަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކްސެސް ދީފައި ޮ‬ ‫ހައިރާން ވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ‪ .‬ދިވެހި‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވީ އެ ބޮޑު‬ ‫ބޑަކަށް ކަންކަން‬ ‫ހިޔާނާތް ހިންގޭނީ ވީހާވެސް ޮ‬ ‫ކށް‪ ،‬ކަންކަން ރޭވިގެންނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬ ‫ސިއްރު ޮ‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬ ‫ކޓަރިއަކީ‪ ،‬ކޮންމެ ކޮންމެ‬ ‫އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ އޮފީސް ޮ‬ ‫މީހަކަށް ވަދެ ނުކުމެ އުޅެވޭ ތަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެ‬ ‫ކޓަރި ހުންނަނީ ހަމައެކަނި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އެ ޮ‬ ‫ގތަށް‪ ،‬ސަލާމަތީ‬ ‫ފިންގަޕްރިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ވަދެވޭ ޮ‬ ‫ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ރި ޯ‬ ‫ކޓަރިއަށް އޭނާ ފިޔަވައި ވެންނެވެނީ އޭރުގެ‬ ‫ޒިޔަތުގެ ޮ‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ފަހުން ނައިބު ރައީސް‬ ‫އަހުމަދު އަދީބާއި ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް‬ ‫އާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޝައިނީގެ‬ ‫އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އިންވެސްޓްމެންޓް‬ ‫އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ޝިފާއު‬ ‫އަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ އަށް ވެސް ޒިޔަތު އިތުބާރެއް‬ ‫ނުކުރައްވަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުގެ‬ ‫އެކްސެސް އޭނާއަކަށް ނޯވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒިޔަތު ފިޔަވައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މުވައްޒަފުންގެ‬ ‫ކޓަރިއަށް ވަނުމުގެ އެކްސެސް އޮންނަނީ‬ ‫ތެރެއިން އެ ޮ‬ ‫ހަމައެކަނި ޝިފާއު ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬އޭނާ ދެއްވާފައިވާ‬ ‫ބަޔާނުން ދޭހަވަނީ‪ ،‬އޭނާގެ މައިގަނޑު ކަމަކަށް‬ ‫ކޓަރި ސާފުކުރާ އިރު އެކަން‬ ‫އންނަނީ‪ ،‬ހެނދުނު އެ ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ބެއްލެވުން ކަމެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަރި ސާފުކޮށް ނިމެންދެން‬ ‫މަސައްކަތު މީހުން " ޮ‬ ‫އެ ތަނުގައި މަޑުކުރުމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވެފައި" އޮންނަ‬

‫ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ރަށްރަށާއި ފަޅުތައް‬

‫ރމޯޓްކޮށް‪ ،‬މާކެޓް‬ ‫ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕް ޮ‬

‫ދޫކުރުމުގައި އޭނާ އަމަލްކުރެއްވީ ސީދާ އަދީބު ވިދާޅުވި‬

‫އންނަ އާދައިގެ ކުންފުންޏަކަށް‪،‬‬ ‫ކުރަން އުފައްދާފައި ޮ‬

‫ގތަށް ކަމަށް‪ ،‬އޭސީސީގެ ތަހުގީގަށް ޒިޔަތު ދެއްވި‬ ‫ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ބާރު‪،‬‬

‫ބަޔާންތަކުން އެނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އޭނާގެ ކޮޓަރީގެ‬ ‫ޒިޔަތު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އންނަނީ "ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަށް‬ ‫އެކްސެސް އަދީބަށް ޮ‬ ‫ވީމަ" އެވެ‪.‬‬

‫މެންދުރު ފަހު އަދީބުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގައި‬ ‫ނައިބު ރައީސަކަށް އަދީބު ވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން‬ ‫ގތުން އަދީބު މެންދުރު ފަހު‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ޮ‬ ‫ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އޮފީހުގަ‬

‫އފީހަށް ވަޑައިގެން އޭނާގެ‬ ‫"ވަރަށް ގިނައިން ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނ ދެއްވި އެކަމަކު އަނިލް‬ ‫ޝައިނީ ބަޔާ ް‬ ‫"ފިއްލަވައިގެން"‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގައި ހުރި ސަލާމަތީ ގޮތުން‬

‫ކށްފައި ހުރެ އެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬ ‫ތައްޔާރު ޮ‬

‫އތަސް‪ ،‬އޭނާގެ ބަޔާނުން އެނގެނީ‪،‬‬ ‫ޝައިނީއަށް ޮ‬

‫މެމްބަރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް‬

‫އެތަނުގައި ހިންގަމުން އައި އެއްވެސް ކަމެއް‬

‫މަހުޖަނުންނަށް ވުމުގެ ހުވަފެން ދެކެމުން އަންނަ‬

‫ރޭކާނުލައްވާ ކަމެވެ‪ .‬އަދީބާއި އަނިލް އާއި ޒިޔަތާ‬

‫އންނަނީ އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު‬ ‫މީހުންތަކުން އެތަން ޮ‬

‫އެކު ކިތައްމެ ގިނަ ވަގުތެއް‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރުސީގައި‬

‫އޮފީހަށް ވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހޭދަކުރެއްވިޔަސް‪ ،‬ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް‬ ‫ދިނުމުގެ ހަމަ ކުޑަ ވެސް އެއްޗެއް އޭނާއަށް‬

‫ވެސް އަދީބާ ބައިވެރިވެ ލަންޗު ނަންގަވަނީ ވެސް‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެތަނުގައި‪ "،‬އޭސީސީއަށް ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި‪،‬‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ބައެއް ރަށްރަށާއި‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ވަކީލެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ސައީދު‬

‫ފަޅުތައް‪ ،‬ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރާ ތަނަކީ‬

‫ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޝައިނީގެ އެގްރިކަލްޗަ މިނިސްޓްރީ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އޭނާއަށް އެކްސެސް‬ ‫ޝައިނީ ވިދާޅުވެފައި ޮ‬

‫ދުވަހަކު ހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދެ ތިން‬

‫ޒން (އެސްއީޒެޑް)‬ ‫އންނަނީ ސުޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫މެމްބަރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އަދީބާ ބައްދަލުކުރަން ދެ‬

‫ގެ ކަންކަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ވަރަށް ގިނައިން‬

‫ގވާލައްވަންދެން ތިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ މީހުންނަށް އަދީބު ޮ‬

‫ވަޑައިގަންނަވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫އންނަނީ‪ ،‬ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫ބައްދަލުވުންތައް ޮ‬ ‫ކޓަރި ނުވަތަ މީޓިން ރޫމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒިޔަތުގެ ޮ‬ ‫ކށް ރަށްރަށާއި ފަޅުތައް‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރި ޮ‬ ‫ދިނީ ސީދާ ވައްކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވާތީ އަދީބުގެ‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ޒިޔަތުގެ ކޮޓަރި އާއި‬ ‫އޭނާގެ ދުލުން އޭސީސީއަކަށް އެނގޭ ވަރެއް ނުވި‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬އަބަދުވެސް ކެއުމާއި ސައި އެތަނުގައި‬

‫ގތުން ނަމަ އެދުވަސްވަރު ކޮންމެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކުރި އިރު އަނިލް އެއްވެސް ބަޔާނެއް ދެއްވާފައެއް‬

‫ރޫމުގައި [އަދީބު] އިންނަވާނެ‪ "،‬ކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވި‬

‫ކޓަރިއަށް ވެންނެވުމުގެ އެކްސެސް‬ ‫އެންމެ ވަރުގަދަ ޮ‬

‫"ގިނަ ފަހަރު ކެބިނެޓްގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުން‬

‫ބޑު ވައްކަމުގެ ތަހުގީގު އޭސީސީން‬ ‫އެކަމަކު އެ ޮ‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތެރޭގައި ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވި ގޮތެއް‬

‫އެވެ‪ .‬އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް‬ ‫އންނަނީ އެއީ ވަރަށް ފޯރި ނަގާ ތަނެއްގެ‬ ‫އަޑުއަރާފައި ޮ‬

‫ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ލިބުނު އިރު‪ ،‬އޭގެ ގާނޫނީ‬ ‫މަޝްވަރާ ދެއްވަން ޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ބަންޑާރަ ނައިބެވެ‪.‬‬

‫ކށް މަސައްކަތްކޮށް‪ ،‬ގިނަ‬ ‫އޭގެ އިތުރުން "އެއް ޮ‬ ‫އންނަ ގާތް ކަމެއްގެ‬ ‫އިރު އެއްކޮށް އުޅޭ ބަޔަކަށް ވާތީ ޮ‬ ‫ސަބަބުން" ކަމަށް ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަނިލް ފެނުނީ‪،‬‬

‫ކޓަރީގައި އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް ޒިޔަތުގެ ޮ‬

‫ރައީސްކަމުގެ ބާރުގައި ޔާމީން ހުންނެވި އިރު‪ ،‬ގާނޫނީ‬

‫ޒިޔަތަކީ އަދީބުގެ ބާރުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ލާފައި‬

‫ގޮތުން ހުރިހާ ރޭވުމެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މޭސްތިރީގެ‬

‫އެކަމަކު ޒިޔަތު ވަނީ‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ‬ ‫ހިޔާނާތުގެ ހިޔަނިން ޝައިނީ އާއި އަނިލް ނެރުއްވަން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ތަހުގީގަށް އޭނާ ބަޔާން‬ ‫ދެއްވި އިރު އަނިލް އަކީ އެޓާނީ ޖެނެރަލެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ޝައިނީއަކީ ސަރުކާރުގެ ބާރު ގަދަ އަދި ރައީސް‬ ‫ޔާމީންގެ އެންމެ އަރިސް އެއް މިނިސްޓަރެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން ތަހުގީގުގައި ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫ކޮޓަރިއަށް‪" ،‬އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ވިޒިޓްކޮށްލަނީ"‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އެ ބޭފުޅުންނާ‬ ‫"ރަށްތަކާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ކށްފައެއް ނުވާނެ‪ "،‬ޒިޔަތުގެ ބަޔާނުގައިވެ‬ ‫މަޝްވަރާ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ‬ ‫ވލްމެންޓެއް ނޯންނާނެ‪".‬‬ ‫އެއްވެސް އިން ޯ‬ ‫އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ދަށުގައި އޮތް އިރު‬ ‫ފރި ހިފަނީ ވެސް ހަވީރު‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީ ތެރޭގައި ޯ‬ ‫އަތަށް ޖަހާލީމާ ކަމަށް‪ ،‬އޭރުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން‬ ‫ބުނެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ރަށްރަށާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށް‬ ‫ދީގެން ދައުލަތަށް ވަންނަން ޖެހޭ ‪ 1.3‬ބިލިއަން‬ ‫އއެފަށް ކަހާލީ‪ ،‬އެ މަޖަލާއި ފޯރީގެ‬ ‫ރުފިޔާ އެސް ޯ‬ ‫އަނެއް ފަރާތުގައި ރޭވިރޭވުމުގެ ތެރެއިންކަން މި އޮތީ‬ ‫ބޑު ވައްކަމުގެ ސިއްރުތައް އޭރު ހުރީ‬ ‫އެނގޭށެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ކޓަރީގަ އެވެ‪ .‬ވަގު ނިންމުންތަކުގެ‬ ‫ޒިޔަތުގެ އެ ޮ‬ ‫ސައްލާތަކާއި‪ ،‬ރޭވުންތައް ރާވަމުން ދިޔަ މައިގަނޑު‬ ‫ތަނަކީ ވެސް އެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬

‫ބަޔަކަށް ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރެ ވޭނީ މިވަރަށް!‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ކެފޭއެއްގައި ބަޔަކު ސައި ޯބން މަޑުކޮށްލައިގެން‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަނީކީ ހަމައެކަނި‬ ‫ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގައިގެންނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ބޮޑުތަނުން ހިޔާނާތް ވެގެނެއް ނޫނެވެ‪ .‬ދައުލަތަށް ބޮޑު‬ ‫އާމްދަނީއެއް ލިބެން އޮތް މަގެއް ބަންދު ކުރުމަކީ ވެސް‬ ‫އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ބޮޑު ހިޔާނާތެކެވެ‪ .‬އެ ބަޔަކު އެ‬ ‫ކަމަކަށް ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހުޅުމާލެ ފަދަ ތަނަކުން އެގޮތަށް‬ ‫ގޯހެކެވެ‪ .‬ޚާއްސަ ޮ‬

‫ފެނުނީ‪ ،‬އެ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ގާބިލްކަން‬

‫އަމަލު ކުރުމަކީ ދައުލަތަށް ދޭ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ‪.‬‬

‫އެޗްޑީސީ އަދި މި ސަރުކާރުގައި ވެސް ނެތް ތަނެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ކަންކަން ކުރަނީކީ‬ ‫ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ޮ‬ ‫ބޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގައިގެންނެއް‬ ‫ހަމައެކަނި ޮ‬ ‫ބޑުތަނުން ހިޔާނާތް ވެގެނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ނޫނެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެން އޮތް މަގެއް‬ ‫ދައުލަތަށް ޮ‬

‫ނަސީބެކެވެ‪ .‬ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ވުރެ‬

‫ބަންދު ކުރުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ބޮޑު‬

‫ބޑަށް މިނިވަންކަމާ އެކު‪ ،‬ދައުލަތަށް އެއްވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ހިޔާނާތެކެވެ‪ .‬އެ ބަޔަކު އެ ކަމަކަށް ޒިންމާ ނަގަން‬

‫ފީއެއް ނުދައްކައި ތިބެވޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނީ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން‪ ،‬ދައުލަތަށް އެއްޗެއް ލިބޭ ގޮތަށް‬

‫ބޑުވުމަކީ‪ ،‬ދައުލަތުގެ‬ ‫އެންމެ ބޮޑު ކަން ޮ‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު މިވަގުތު އަޅުގަނޑަށް‬ ‫ކންމެ މީހަކު ވެސް ގޮސް‬ ‫ސިފަވަނީ މިހެންނެވެ؛ ޮ‬ ‫ބޭނުން ސަރަހައްދެއްގައި ޓެންޓެއް ނުވަތަ މޭޒާއި‬ ‫ޓރަންޓެއްގެ ޚިދުމަތް‬ ‫ގޮނޑި ޖަހައިގެން ކެފޭ‪/‬ރެސް ޯ‬

‫ބީޗް ސަރަހައްދު ވަކި މުއްދަތަކަށް ދޫކުރުމަށް ލިބުނު‬

‫ބޑު ގޯސް ރަނގަޅު‬ ‫ކުންފުންޏަކުން ހެދިފައިވާ މި ޮ‬

‫ކށްލީ އެވެ‪ .‬އަދި ދައުލަތުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ވެސް ބަންދު ޮ‬

‫ކުރަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތު ވެސް ދޫކޮށްލި‬

‫ކުންފުންޏެއްގެ އެންގުމަށް ތަބާނުވި މީހުންނަށް އެޅި‬

‫ކަމެވެ‪ .‬ހުއްދައެއް ނެތި ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި‬

‫ފިޔަވަޅެއް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬އެންގުމަށް ތަބާވި މީހުންނާއި‬

‫ހިންގަމުންދާ ތަންތަން ނެގުމަށް މި ސަރުކާރުގެ‬

‫އެއީ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުހަދައި ތިބި މީހުން‬

‫ނމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް‬ ‫އިކޮ ޮ‬

‫ކށްލީ ހަމަހަމަ އެވެ‪ .‬ހަމަހަމަކަމާއި‬ ‫އެޗްޑީސީން މި ޮ‬

‫އެޗްޑީސީގައި އެދިވަޑައިގަތުމާ އެކު‪ ،‬އެ ތަންތަން‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެޗްޑީސީން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކުރި‬ ‫މީހުންނަށް ވެސް ލިބުނީ އިތުރު އުފަލަކާއި ބޮޑު‬

‫ނެގުމަށް އެ ކުންފުނިން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް‬

‫އަ ހު މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ގތަކަށް އުޅެންވީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމީހަކާ އެމީހަކު ބޭނުން ޮ‬

‫އިންސާފުން ކަންކަން ކުރެވޭނީ މިހާ ވަރަކަށެވެ‪.‬‬ ‫އާދައިގެ ނިކަމެތި ބައެއް ނަމަ‪ ،‬ފުލުހުން ލައްވައި‬

‫ބޭނުންކުރިޔަސް ދައްކަން ޖެހޭ އެންމެ ލޯ ލާރިއެއް‬

‫ދިން އިރު ހީވީ އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ނިންމުމަކަށް‬

‫އެ ބަޔަކު އެ ތަނުން ނެރޭނެ އެވެ‪ .‬އުސޫލުތައް ވެސް‬

‫ވެސް ނެތެވެ‪ .‬ނުވިތާކަށް އެ މީހުން ބީޗް ސަރަހައްދު‬

‫ވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ކަންކަން ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ލިބުނު‬

‫ތަންފީޒު ކުރާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ‬

‫ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލެއް ވެސް އެޗްޑީސީ އަށް ހޯދައި‬

‫ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހާ‬

‫ހދާ ވިޔަފާރިވެރިންނާ‬ ‫ކޮންމެ މަހަކު ބޮޑު ނަފާއެއް ޯ‬

‫ދެވިފައެއް ނެތެވެ‪ .‬މިއީ ކިހާ ހެއްވާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟‬

‫ވެސް އެ އެންގުން ވަރުގަދަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅެލަން އެޗްޑީސީ އާއި ސަރުކާރަށް ވެސް ހަމަ‬

‫އިންސާފުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްޑީސީން ވެސް އަޅައިގަތީ‪ ،‬ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި‬

‫މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުސްނުކޮށްފި‬ ‫ނަމަ އެޗްޑީސީން އެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ‬

‫ނުކެރުނު ތަނެވެ‪ .‬ފަހަރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬ ‫އިންތިޚާބު ދެ މަސް ފަހުން ބާއްވާތީ‪ ،‬ސިޔާސީ‬

‫ހެދިކާ ވިއްކާ އާންމު ނިކަމެތިންނާ އެވެ‪ .‬އެ މީހުން‬

‫މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެވެ‪ .‬އަދި އެކަން‬

‫ގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ބަލައި މައިތިރިވީ ކަމަށް‬

‫ފަށަންވީ އެވެ‪ .‬ހުޅުމާލެ ބަލަހައްޓާ ހައުސިން‬

‫އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އަވަސްއަވަހަށް އެކުލަވާލައި‬

‫ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެއްވެސް‬

‫ބޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނުރުހުން‬ ‫ވެސް ވެދާނެ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ހުއްދައެއް‬ ‫ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯ‬

‫ކންމެ ނަމެއްގައި ނަމަވެސް‬ ‫އަދި ނުވިތާކަށް ދައުލަތަށް ޮ‬

‫މުދަލަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ޒިންމާ ނުނަގާނެ ކަމެވެ‪.‬‬

‫އަމާޒުވެދާނެތީ ބިރުހީވީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވަކި ގޮތަކަށް‬

‫ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬ދައުލަތަށް ބިމު ކުލި‬

‫ގތަށް ހެދީ އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫އަހަރަކު އެއްޗެއް ލިބޭ ޮ‬

‫ޖެނުއަރީ ‪ 31‬ގެ ފަހުން ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ގަވައިދާ‬

‫އަމަލުކުރަން އަންގައިފި ނަމަ އެކަމަކަށް ބޯލަންބަވަން‬

‫ދެއްކުމުގެ ޒިންމާއިން ސަލާމަތްވީ އެވެ‪ .‬ހުޅުމާލޭގެ‬

‫ކިތަންމެ ކުޑަ އާމްދަނީއަކަށް ވިޔަސް ދައުލަތަށް އެ‬

‫ހިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު‬

‫ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އެހެން ނޫނީ ފެންނާނީ ސަރުކާރާއި‬

‫އެތެރޭގައި ހިންގާ ކުދިކުދި ކެފޭ‪/‬ރެސްޓޯރަންޓުތަކަށް‬

‫މީހުންގެ އަތުން ކުޑަ އެއްޗެއް ލިބޭތާ އެވެ‪ .‬މިހެން‬

‫އަޅާނެ ކަމުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރު ވެސް އެޗްޑީސީން‬

‫އެކަމަކަށް ޒިންމާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އަދި އެހާމެ ހިތްފަސޭހަ ތަންކޮޅެއް ދެ އަތް‬ ‫ވުރެ ޮ‬

‫ބުނާއިރު ދެން ދައްކާނީ އެ މީހުން ދައުލަތަށް ޓެކްސް‬

‫ދިނެވެ‪.‬‬

‫އުރާލައިގެން ހުއްޓާ ލިބުނީ އެވެ‪ .‬ވިޔަފާރީގެ ނަފާ‬

‫ނުދައްކައި ހެދިކާ ވިއްކާ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެއީ އަދި‬

‫ވެސް އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރަށް ލިބޭނެތާ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެން މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އެހެން މައުލޫއެކެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ކަންކަން ކުރަނީކީ‬ ‫ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ޮ‬

‫ގތުން ނަމަ‪ ،‬ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް‬ ‫އެޗްޑީސީން ބުނާ ޮ‬ ‫ގތަކަށް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައިފައެއް‬ ‫ސަރަހައްދު ވަކި ޮ‬

‫ބޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގައިގެންނެއް‬ ‫ހަމައެކަނި ޮ‬

‫ނެތެވެ‪ .‬އެހެންވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެ ހިސާބަށް ދެވެންދެން‬

‫ބޑުތަނުން ހިޔާނާތް ވެގެނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ނޫނެވެ‪ޮ .‬‬

‫ވެސް އެ ތަން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ބަޔަކަށް ދޫކުރަން‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެން އޮތް މަގެއް‬ ‫ދައުލަތަށް ޮ‬

‫ގތަކަށެވެ‪ .‬އެކަން އެގޮތަށް‬ ‫ޖެހޭނީ ދައުލަތަށް ފައިދާވާ ޮ‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ޓެންޓު ޖަހައިގެން‬

‫ކެއުންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ ޖާގަ އާންމުކޮށް‬

‫ބަންދު ކުރުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ބޮޑު‬

‫ނުކުރެވޭ ނަމަ ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދު ރީތިކޮށް‪،‬‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ހެދިކާ ވިއްކާ މީހުން ވެސް‬ ‫ތިބެ ޮ‬

‫އުޅޭނީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި ‪ 600-400‬އަކަފޫޓާ ދެމެދު‬

‫ހިޔާނާތެކެވެ‪ .‬އެ ބަޔަކު އެ ކަމަކަށް ޒިންމާ ނަގަން‬

‫ކށް ބާއްވަން ބޭނުން ނަމަ އެޗްޑީސީގެ‬ ‫ސާފުތާހިރު ޮ‬

‫ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އަށް ނަމަވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން‬

‫އެވެ‪ .‬ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެ ވަރުގެ ތަނެއް މިހާރު‬

‫ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތް ހޯދީމާ ހައްލުވީ‬ ‫ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޮ‬

‫އަހަރަކު ‪150‬ރ‪ .‬އެޗްޑީސީ އަށް ދައްކަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ އަކަފޫޓެއް ‪50-40‬ރ‪ .‬ގެ ރޭޓުން‬

‫ކިހާ ފަސޭހަ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ކޅަށް ވިސްނާލަން ހިނގާށެވެ‪.‬‬ ‫ދެން މީގެ އަނެއް ޮ‬

‫ބީޗް ސަރަހައްދުގައި މޭޒާއި ގޮނޑި ޖަހައިގެން‬

‫އެކަމަކު މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ކަންކަން މި ދިޔައީ‬

‫އެވެ‪ .‬އެންމެން މި ކިޔަނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުން‬

‫އަދި އެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ އުސޫލެއް ވެސް ލިޔެ‬

‫ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬މިއީ ދައުލަތަށް ވަންނަން ޖެހޭނެ‬

‫ބޮނޑު ނަގުލަށެވެ‪ .‬އެޗްޑީސީގެ އެންގުމަށް ކިޔަމަންވެ‪،‬‬

‫އތެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހުޅުމާލޭގައި‬ ‫ކށްފައި އެބަ ޮ‬ ‫ބަޔާން ޮ‬

‫އާމްދަނީ ކަމަށް ވާއިރު‪ ،‬އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް‬

‫ބީޗް ސަރަހައްދުން ގޮނޑި އާއި މޭޒު ނަގައި ތަންތަން‬

‫ފަރާތުން އެ ކަން ދައްކައެއް ނުދެވުނެވެ‪ .‬ވީ ފެއިލް‬

‫ގެސްޓް ހައުސް އާއި ރެސްޓޯރަންޓް‪/‬ކެފޭ ހިންގާ މީހުން‪،‬‬

‫ގތަށް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އެވަރުގެ ބޮޑު‬ ‫ނުލިބޭ ޮ‬

‫ހުސްކުރީ މަދު ބައެކެވެ‪ .‬ގިނައީ އެޗްޑީސީގެ އެންގުން‬

‫ކންމެ ކަމެއްގައި ޒީރޯ‬ ‫އެވެ‪ .‬ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ޮ‬

‫ބޑު ސިންގާ ބިމެއް‬ ‫ހާމައަށް އޮންނަ ދައުލަތުގެ ޮ‬

‫ކށްފައި ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫ސަރަހައްދެއް ދޫ ޮ‬

‫ބޑެތި ނަފާ ހޯދަމުން ދާ މީހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބޮލާލައި ޖަހައި ޮ‬

‫ޓޮލެރަންސް ގެންގުޅުމުގެ އުސޫލަށް ތަބައެއް ނުވެވުނެވެ‪.‬‬

‫ކަންކަން ކުރާ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެޗްޑީސީގެ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ‬ ‫ގޭގައި ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާ ނިމުނުއިރު ވެސް‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪13‬‬

‫ދެކެ އަހަރެން ފޫހިވާނެކަމަށެވެ‪ .‬ހަގީގަތުގައި ވެސް‬

‫ހަރަދެއް ކުރެއެވެ‪ .‬ވީމާ ކަރުނަ ހިފަހައްޓައިގެން‬

‫މަސައްކަތްކުރިއެވެ‪ .‬އަހަރެން އަޑެއްނޭހީމެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން ހުރީ ފޫހިވާން ފަށައިފައެވެ‪ .‬ދަރިޔަކާ އެ‬

‫އަހަރެން ކެތްކުރީމެވެ‪ .‬އެތެރެއެތެރެއިން އަހަރެން ދިޔައީ‬

‫ދަރިފުޅު ގެންދާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކިއެވެ‪ .‬ނާހިދު‬

‫ކަމަކާ ގުޅުމެއް ނެތެވެ‪ .‬އަހަރެން ފޫހިވީ އަހަރެންގެ‬

‫ކުދިކުދިވަމުން ރޫޅެމުންނެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ އެކުވެރިންތައް‬

‫ގެއަށް ގަނެފައިހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެންދާނެކަމަށް‬

‫ގެއްލިއްޖެއެވެ‪ .‬އަހަންނަށް އަހަރެން ގެއްލިއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫ހުވައިކުރިއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން‬

‫ދާންވީ ތަނެއް ނާހިދު ނުބުނެއެވެ‪ .‬އެންމެން ދަންދެން‬

‫އުންމީދުތައް ފެނަށްވެ‪ ،‬ހަތަރެސްފައި ބަނދެވުނީމައެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަދައްކަން ތިބެފައި ދެން ނާހިދު ހިނގައިގަތީ‬

‫އަހަރެންގެ ކިޔަމަންތެރިކަމާއި‪ ،‬ބަސްމަދުކަމުގެ ނާޖާއިޒު‬

‫ލބިވާ މީހަކު ދެކެ ފޫހިވެއްޖެ ނަމަ‪،‬‬ ‫ވަރަށް ޯ‬

‫މައިންބަފައިންނާއި‪ ،‬އެކުވެރިންނާއި‪ ،‬ދީނީ މީހުންގެ‬

‫ކޓަރިއާ ދިމާއަށެވެ‪ .‬އަހަރެން ވެސް‬ ‫އަހަރެންގެ ޮ‬

‫ފައިދާ ނާހިދު ނެގީމައެވެ‪ .‬ނާހިދުގެ ފަރާތުން އަހަންނަށް‬

‫ބޑުވާނެއެވެ‪ .‬ހިތާ ދެކޮޅަށް‬ ‫އެ ފޫހި ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫ހދިއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ނިންމުން‬ ‫އެހީ ވެސް ނާހިދު ޯ‬

‫ކޓަރިއަށް ވަނީމެވެ‪ .‬ހިތަށްއެރިއެވެ‪.‬‬ ‫ފަހަތުން ގޮސް ޮ‬

‫ފެނުނީ ކެހިވެރި ދަޅައެކެވެ‪ .‬އެއީ ލޯތްބެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނާހިދާ އެކުގައި އުޅެންފެށުމުން އަހަރެން ބަލިވާން‬

‫ހިރިގަލުގައި ކަނޑައިނެގިފައިވާ ކަހަލައެވެ‪ .‬އެއްވެސް‬

‫ފށްޓަށް އެއްޗެހި އަޅަންބާއެވެ؟‬ ‫ނާހިދު އެ އުޅެނީ ޮ‬

‫ލޯބީގެ ކެންސަރެވެ‪ .‬މަޑުމަޑުން ފެތުރެމުން ގޮސް‬

‫ބއަނބުރަން ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫ފެށިއެވެ‪ .‬ގައިގައި ރިއްސައި ޯ‬

‫ކޮޅަކުން ކާމިޔާބު ނުލިބުމުން ނާހިދު ގަނެދީފައި‬

‫އެންމެ ފަހު ވަގުތު އަހަރެން ސިއްސައިލަންބާއެވެ؟‬

‫ކށްލި ބަލިގަނޑެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންގެ އުފާތައް ވިއްސިވިހާލި ޮ‬

‫ޑޮކްޓަރު ބުނަނީ ޖިސްމާނީ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދންނަމެސިނާއި‬ ‫ހުރި ސާމާނުތައް ގެންދަން ފެށިއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކންމެވެސް ކަމަކާ އަހަރެން ހިތްދަތިވަނީކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޓީވީއެވެ‪ .‬ކުނިކަހާ ފިހިގަނޑާއި‪ ،‬ފާހާނާ ސާފުކުރާ‬

‫ހަގީގަތުގައި ވެސް އަހަންނަށް ލިބުނީ ވަރުގަދަ‬

‫ކިޔަމަންވީމެވެ‪ .‬ދަރިފުޅަށް ޓަކައެވެ‪ .‬ކައިވެންޏަކީ ކުޅޭ‬

‫އަހަރެންގެ ބައްޔަކީ ޑިޕްރެޝަންކަމަށެވެ‪ .‬ނާހިދަކަށް‬

‫ބުރުހެވެ‪ .‬ބާކީ ހުރި ބައިފުޅި ރިހާކުރާއި‪ ،‬ޕާނުގެ‬

‫ދރު ތަންޑުއެޅިއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮޓަރިއަށް ވަދެފައި ނާހިދު ޮ‬

‫ކންމެ އަމުރަކަށް އަހަރެން‬ ‫ނާހިދުގެ ޮ‬

‫ސިހުމެކެވެ‪ .‬ނާހިދު އުޅެން ނިންމައިފައިވަނީ އަހަރެންގެ‬

‫ކުޅިވަރެއް ނޫނެވެ‪ .‬ކެތްތެރިކަން އިސްކުރަންޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫ނުވިސްނެއެވެ‪ .‬އޭނަގެ ނަޒަރުގައި އަހަރެން‬

‫ފތި ވެސް ގެންދިޔައެވެ‪ .‬އަހަންނެއް‬ ‫ބާކީ އޮތް ދެ ޮ‬

‫ގޭގައެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ މަޅީގައި އަހަރެން ބެދުނީއެވެ‪.‬‬

‫ދެވަނަ ފުރުސަތާއި ތިންވަނަ ފުރުސަތު ވެސް‬

‫ޑިޕްރެޝަނަށް ދާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ އެއްޗެއް ގެންގޮސްގެން ވިޔަސް‬ ‫ނުހުއްޓުވަމެވެ‪ޮ .‬‬

‫ދޭންޖެހެއެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް‪ ،‬ނާހިދަކީ އިންތިހާއަށް‬

‫އަހަރެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހުންނާނީ ކޮށްދީފައެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން ބޭނުންވީ އަހަރެންގެ ލޯމަތިން ނާހިދު‬

‫ދަހި މީހެކެވެ‪ .‬އެއްވެސް ކަމެއް އަހަންނަށް ދޫކޮށްލާކަށް‬

‫އެއްވެސް ކަމަކަށް ދަތިވެގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލޭށެވެ‪ .‬އަހަރެން ހުރީ ނާހިދުގެ މޫނު ފެނުނަސް‬

‫ފުނޑުފުނޑުވާ އުންމީދުގެ ފުޅިތޮށިތައް‬ ‫ގހެކެވެ‪ .‬އެ ކުނިބުނި‬ ‫ހިތުގައި ރައްކާކުރުމަކީ ޯ‬ ‫ނައްތައިލަންވާނެއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ހިތަށް ކުރި‬

‫ނާހިދު ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ހުރިހާ ކަމެއް ނާހިދު‬

‫އެކަމަކު އަހަރެންގެ ބަލި ހައްތަހާ ވީ ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫އަސަރު ނާހިދު ގާތުގައި ބުނަންވާނެއެވެ‪ .‬އަހަންނަށް‬

‫ބޑުކަމުގެ ވާހަކައަކީ‬ ‫ކޮންޓުރޯލުކުރަން ފެށިއެވެ‪ .‬ހަރަދު ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލަށެވެ‪ .‬ފަސް‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުން ގެއަށެވެ‪ .‬ގެއިން ޮ‬

‫ކޓަށް ގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަހަރެން‬ ‫ޯ‬

‫މޭނުބައިކުރާ ވަރު ވެފައެވެ‪.‬‬

‫އިހުތިޔާރުކުރެވުނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ‪ .‬އެއީ ދެވަނަ މަޅި‬

‫ނާހިދު ދައްކާ ފޫހި ނުވި ވާހަކައެކެވެ‪ .‬ކަބަޑުގައި‬

‫އަހަރު ވަންދެން އަހަރެން އެހެން އުޅުނީމެވެ‪ .‬ކަމެއް‬

‫ވަރިކުރިއެވެ‪ .‬ނާހިދު ދެކެ އަހަރެން ފޫހިވެފައިހުރި‬

‫ކަރަށް މެހުމެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ފިރިހެން އެކުވެރިން‬

‫ހުންނަ ސައިފަތް ޕެކެޓުގެ އަދަދާއި‪ ،‬އައިސްއަލަމާރީގައި‬

‫ކުރާހިތެއް‪ ،‬ކުރާނެ ހިތްވަރެއް ނުހުރެއެވެ‪ .‬ގެއަށް‬

‫ކންމެ މީހަކު ވެސް ހައިރާންވެއެވެ‪.‬‬ ‫ވަރު ފެންނަ ޮ‬

‫އެއް އަތުގެ އިނގިލިތަކުން ގުނާލެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ބމިރުހަށް ދާންދެން ހުންނަނީ‬ ‫ހުންނަ ބިހާއި‪ ،‬ލުނ ޯ‬

‫ވަދެވިއްޖެއްޔާ އަހަރެން ހުންނަނީ ކުޑަދޮރު ކައިރީގައެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބު އަހައެވެ‪ .‬އަހަރެން ދެނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ‪.‬‬

‫އަންހެން އެކުވެރިން ވަރަށް ގިނަވާނެއެވެ‪ .‬ފަހަރަކު‬

‫ގުނައި ދުވަސް ބަހައިފައެވެ‪ .‬ފެން އިސްކުރު ހުންނަނީ‬

‫ރިވެލިކުނޑިތައް ނަށާތަން ބެލުމުގައެވެ‪ .‬ހިތަށްއަރައެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެންގެ ބައްޔެވެ‪ .‬އެ ބަލީގެ ވޭނުގައި ނާހިދު އުޅެން‬

‫ރައްޓެއްސެއް ނާހިދަށް ކަމުނުދަމުން ދުރުކުރަމުން‬

‫ގތް ހަދައިފައެވެ‪ .‬ފެން‬ ‫މަދުން ފެން އަންނަ ޮ‬

‫ކންކަމަކާ އުފަލުން ހެއްޔެވެ؟‬ ‫އެ ކުނޑިތައް ނަށަނީ ޮ‬

‫އަހަރެން ބޭނުން ނުވާކަމެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ދޮގެކެވެ‪.‬‬

‫ގސް ހުރިހާ ރައްޓެހިން ހުސްވިއެވެ‪ .‬އަހަރެން‬ ‫ޮ‬

‫އަންނަލެއް ލަސްކަމުން އަހަރެން ފެންވަރަނީ ބާލިދީއަށް‬

‫ކޮން އުންމީދެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ މަންޒިލެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައަކީ ނާހިދުގެ ކެހިވެރިކަމާއި މުށްބާރުކަމެވެ‪.‬‬

‫ޝަކުވާއެއް ނުކުރަމެވެ‪ .‬އަހަރެން މޭކަޕުކުރުން ނާހިދު‬

‫ކންމެ ބައެއްގައި‬ ‫ފެންފުރައިގެންނެވެ‪ .‬އެޕާޓުމަންޓުގެ ޮ‬

‫މުސްތަގުބަލެއް ނެތެވެ‪ .‬އަހަރެން ފަދައިންނެވެ‪.‬‬

‫ގޭގެ ދުވަހު ޚަރަދަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާކޮޅެއް‬

‫މަނާކުރިއެވެ‪ .‬އެހެން ފިރިހެނުން ބަލާތީއެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އންނަނީ އެންމެ ބޮތްކެކެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ދިއްލުން ހުއްދަ ޮ‬

‫ނޫނެކެވެ‪ .‬ހިތާހިތުން އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ދޭ ނަމަ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެއްޗެއް ގަންނަން ބޭނުންވާ‬

‫ކަރަށް މެހުނު ތިންވަނަ މަޅިއެވެ‪ .‬ނާހިދަށް ދެން‬

‫އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އެޕާޓުމަންޓުގައި އަހަންނަށް ޓީވީ‬

‫ހިތްވަރުކުރަން އެބަޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެ ފަހަރަކު ފައިސާ ދޭން އެދުމަކީ އަހަރެން‬

‫ކަމުނުދިޔައީ އަހަރެންގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑެވެ‪ .‬މާ‬

‫ހުޅުވެނީ ވަކި ވަގުތަކުން ވަކި ވަގުތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑަށް ފަންވެފައި ރީތީއެވެ‪ .‬މީހުން ބަލާތީއެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ނާހިދުގެ މައިންބަފައިން ބަލިވުމުން މާލެގެނެސް‬

‫"އަހަންނަކަށް މިހެނެއް ނޫޅެވޭނެ!" އަހަރެން‬ ‫ބުނީމެވެ‪" .‬އަހަރެން ބޭނުމީ ވަރިވާން‪".‬‬

‫ވަރަށް ލަދުގަންނަ‪ ،‬ފޫހިވާކަމެކެވެ‪ .‬އެ މީހަކީ ބައްޕަ‬ ‫ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬ދަރިޔަކު ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ‬ ‫ފިރިމީހާ ކަމުގައި ވިޔަސް ވެހެވެ‪ .‬ނުސީދާކޮށް‬

‫ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬ނާހިދު ވާންވީ އުފަލެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟‬

‫ބައިތިއްބަނީ އަހަރެންގެ އެޕާޓުމަންޓުގައެވެ‪ .‬އެ‬

‫ނާހިދުގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވި ހައިރާންކަމުން‬

‫އަހަންނަކީ ނާހިދުގެ އަނބިމީހާއެވެ‪ .‬ކިޔާވަރުން‬

‫މީހުންނަށް ކެއްކުމާއި‪ ،‬އެ މީހުން ގޮވައިގެން‬

‫އަހަންނަށް ދޭހަވީ އެންމެ މާނައެކެވެ‪ .‬އަހަރެން އެހެން‬

‫ކިތަންމެ ފަހަރަކު އަހަރެން އެ ވާހަކަ ނާހިދު ގާތުގައި‬

‫ކެތްނުވެގެން އިސްތަށިގަނޑު ބުރިކޮށްލީމެވެ‪ .‬މަންމަ‬

‫ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމާއި‪ ،‬ބޭސްދިނުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި‬

‫ބުނެފާނެކަމަކަށް ނާހިދު ފަހަރެއްގައި ވެސް ހިއެއް‬

‫ބުނީމެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް ނާހިދަކީ ދަހި މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހުނެވެ‪ .‬އިސްތަށި ފައިބާކަމަށް ބުނެ‬

‫އުޅެންޖެހެނީ އަހަންނެވެ‪ .‬ބައެއް ފަހަރު މަސްދުވަސް‬

‫ފތް ހުޅުވައިލައިފައި‬ ‫ނުކުރެއެވެ‪ .‬އޭނަ ސުވާލު ޮ‬

‫ވިސްނުން ހަނި މީހެކެވެ‪ .‬އޭނަގެ ނަޒަރުގައި އަހަންނަކީ‬

‫ސަބަބެއް ހަދައިލީމެވެ‪ .‬އެހާ ހިސާބުން އަހަރެން މަޅި‬

‫ވަންދެން ވެސް އެ މީހުން ގޭގައި ތިބެއެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ކޅުން ފެށިއެވެ‪ .‬ނާހިދު މަސައްކަތްކުރީ ނާހިދުގެ‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ފައިސާ ގެންގުޅެން އެނގޭ މީހެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގުނުން ހުއްޓައިލީމެވެ‪.‬‬

‫ޝަކުވާއެއް ނުކުރަމެވެ‪ .‬ފިރިމީހާޔާ ދެބަސްވެ‬

‫ކށްދޭ ކަންތައްތައް އަހަންނަށް‬ ‫ރަނގަޅުކަމާއި‪ ،‬އޭނަ ޮ‬

‫ކށްދެވޭނެ މީހެއް ވެސް ނޫނެވެ‪ .‬އޭނަގެ‬ ‫ކަން ދަސް ޮ‬

‫ކށްގެން ހައެއްކަ މަސް ނުވަނީސް‬ ‫ކައިވެނި ޮ‬

‫އަރާރުމެއް ނުވަމެވެ‪ .‬އަހަންނަކީ އެ މިޒާޖުގެ މީހެއް‬

‫ހަނދާންކޮށްދެވޭތޯއެވެ‪.‬‬

‫ނަޒަރުގައި އަހަންނަކީ ވަރަށް ގަމާރު އަންހެނެކެވެ‪.‬‬

‫ނާހިދުގެ ހަގީގަތް ހާމަވާން ފެށިއެވެ‪ .‬ނާހިދު ދުއްވާ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އަހަރެންގެ ހިތް އަބަދުވެސް ކުރާ‬

‫ކާރަކީ ނާހިދުގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ކާރެކެވެ‪ .‬ނާހިދަކީ‬

‫ސުވާލުތަކެއް ހުރެއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ހުރިހާ އުފަލެއް‬

‫އަޑުއަހާކަށް‪ "،‬ފޫހިވެފައި އަހަރެން ބުނީމެވެ‪" .‬ނުވާނެ‬

‫އިރުއިރުކޮޅާ ފައިސާއަށް ސަލާންޖެހުމަކީ އަނބިމީހާއަށް‬

‫އާދައިގެ މަގާމެއް އަދާކުރާ މަހުމުސާރަވެރިއެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން އެ ހާލުގައި އަހަރެން އުޅެންޖެހޭ‬ ‫ގުރުބާން ޮ‬

‫މި ވަރަކުން‪ .‬މި ބުނީ ނުވާނެޔޭ‪ .‬އަހަރެންނަކަށް‬

‫ކިހާ އުނދަގޫކަމެއްކަން ނޭނގުނީތީއެވެ‪ .‬އަނބިމީހާ‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ހުރި އެޕާޓުމަންޓަކީ ނާހިދުގެ އާއިލާ‬

‫ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން މީހަކާ ކައިވެނިކުރީ ކީއްކުރަން‬

‫މިހާރަކު ނާހިދަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދެވޭ!‬

‫ކިހާ ފޫހިވާކަމެއްކަން ވެސް ނޭނގުނީތީއެވެ‪ .‬ނާހިދު‬

‫އެންމެންގެ ތަނެކެވެ‪ .‬ނާހިދުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ވެސް‬

‫ހެއްޔެވެ؟ އެއާ ވިދިގެން އަހަރެންގެ ސިކުނޑި‬

‫އަހަންނަކީ ބޭކާރު މީހެއް‪ .‬ބަލި މީހެއް‪ .‬އަހަރެން‬

‫ދެކެ އަހަރެން ފޫހިވި ސަބަބާއި‪ ،‬ވަރިވި ހަގީގީ ސަބަބު‬

‫އާއިލާ އެންމެންގެ އެއްޗެކެވެ‪ .‬އަހަރެން މައްސަލައަކަށް‬

‫ދޭ ޖަވާބުތަކެއް ވެސް ހުރެއެވެ‪ .‬ފިރިމީހާ ގާތުން‬

‫ގސް ނާހިދު އެހެން މީހަކާ އިނދޭ‪".‬‬ ‫ދޫކޮށްލާފަ ޮ‬

‫އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ބައްޔަކީ‬

‫ނަހަދަމެވެ‪ .‬އަހަންނަށް މުހިންމުވީ ދެމަފިރިން‬

‫ވަރިވެގެން އަހަރެންނަކަށް އެކަންޏަކު ނޫޅެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ލބިން އެކުގައި އުޅުމެވެ‪ .‬ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬ފަހުން‬ ‫ޯ‬ ‫ރަނގަޅުވާނެއެވެ‪ .‬ނާހިދަށް އަދި ވިސްނޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވުމާއެކު ވަޒީފާއިން ކެނޑެން‬ ‫ދަރިފުޅަށް ބަނޑު ޮ‬

‫"މަ ބޭނުމެއް ނޫން އެކައްޗެއް ވެސް‬

‫"ޔުމް ބަލިވެގެން އަހަރެން މައްސަލައެއް‬

‫ހަގީގަތުގައި ގަމާރު މީހަކީ ނާހިދެވެ‪ .‬ފިރިމީހާ ގާތުން‬

‫ދެއްކި ބަހަނާއެކެވެ‪ .‬ނާހިދު ކަހަލަ ފިރިން ދެކެ ފޫހިވާ‬

‫އަހަރެން ވަރަށް އެކަނިވާނެއެވެ‪ .‬ވަރިވެއްޖެއްޔާ‬

‫ޖެއްސިންތަ؟" ނާހިދު ބުންޏެވެ‪" .‬ކޮބާ އަސްލު‬

‫ކޮންމެ އަންބަކު ވެސް ދައްކާނީ އަހަރެން ދެއްކި ކަހަލަ‬

‫ގސްފާނެއެވެ‪ .‬ހައްޕުކިޔައިގެން‬ ‫ފިރިމީހާ ދަރިފުޅު ގެން ޮ‬

‫ކންކަމެއް ނުކޮށްދެވި އޮތީ؟‬ ‫މައްސަލައަކީ؟ އަހަންނަށް ޮ‬

‫ބަހަނާއެކެވެ‪ .‬އެ ފަދަ ފިރިޔަކާ އެކުގައެއް ނޫޅެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ހުންނަން އަހަންނަށް މަޖުބޫރުކުރި ބިރަކީ އެއީއެވެ‪.‬‬

‫ބުނޭ! ބުނި ކަމެއް ކޮށްދޭނަން‪".‬‬

‫އުޅުނަސް އުޅެންޖެހޭނީ ފޫހި ދިރިއުޅުމެވެ‪ .‬ވަރަށް ފޫހި‬

‫އަހަންނަށް އެންގިއެވެ‪ .‬އަހަރެން އުންމީދުކުރީ‬

‫މީހުން ބުނާ އަޑު އަހަމެވެ‪ .‬ފިރިމީހާ އަނިޔާ ނުކުރާ‬

‫ފިރިހެންދަރިޔަކަށެވެ‪ .‬ލިބުނީ އަންހެންކުއްޖެކެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ އެ ނިމުނީއެވެ‪ .‬ނާހިދު އަނިޔާއެއް ނުކުރެއެވެ‪.‬‬

‫ނާހިދު ހީކުރީ އަންހެންދަރިޔަކު ލިބުނީމައި ނާހިދު‬

‫ކށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ‬ ‫ހަޅޭކެއްނުލަވައެވެ‪ .‬ދަރިފުޅަށް ޮ‬

‫"އަހަރެން މި ބުނަނީ ނާހިދު މި ގެއިން ދާން‪"،‬‬

‫ދިރިއުޅުމެކެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން އެދުނީމެވެ‪" .‬ހަމަ މިހާރު! މި ވަގުތު!"‬ ‫ނާހިދު ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަދައްކަން‬

‫ނިމުނީ‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫މުސްކުޅިވުން ލަސްކޮށްދޭ‬ ‫ބޭހެއް ހަދަނީ‬

‫ނަފްސާ ީނ‬ ‫މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް‬ ‫މޭ ވާ އާއި ތަރުކާރީ‬

‫ކޯމާ އިން ހޭލެވުނުއިރު‬ ‫ދަރިއަކު ލިބިފައި!‬ ‫ސްޓީވެންސަން އޭނާ ކޯމާއިން‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ހޭލެވުނު އިރު ލިބުނު ދަރިފުޅާ އެކު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކާ ނަމަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ޖިސްމާނީ‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލީޑްސް ޔުނިވަސިޓީން ހަދާފައިވާ ދިރާސާގައި ބުނާ ޮ‬ ‫ގޮތުން މީހާ ވަރުގަދަވާން މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ގޮތަށް‪ ،‬އެ ބާވަތްތައް‬ ‫ގަވައިދުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ވެސް ހިމަނާ ނަމަ‪ ،‬ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުން‬ ‫ވެސް ބޮޑުކޮށްދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ވެސް އަބަދު ދޭ ނަސޭހަތަކީ ކުލަގަދަ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކެއުން‬

‫އުމުރުން ދުވަސް ވިޔަސް‪،‬‬

‫އާދަކުރުމެވެ‪ .‬އާ ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރާ ނަމަ‬

‫ޒުވާން ޮކށް ތިބުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު‬

‫އެއިން ލިއްބައިދޭ ވިޓަމިން ސީ އާއި އީގެ މާއްދާތަކުން މޫޑަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެ އެވެ‪.‬‬

‫ޯލބި ކުރާ ކަމެއް‪.‬‬

‫އެހެންވެ އެފަދަ ބާވަތްތައް ކެއުމުން ހިތާއި ސިކުނޑި އަށް ހަމަޖެހުން ލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިސާރާގައި ބުނި ގޮތުގައި ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކާ ދުރުވުމަށް ކަސްރަތުކުރުމެކޭ އެއްފަދައިން‬

‫މުސްކުޅިވުމުގެ އަލާމާތްތައް ފާޅުވުން ލަސްކޮށްދޭ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި‬ ‫ބޭހެއް ތައްޔާރު ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންކޮށްގެން‪ ،‬އެންއެންއެމްޓީ އިންހިބިޓާ (އެންއެންއެމްޓީ‪-‬‬

‫ދެއްކި އެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ބޭސް ދުވަސްވީ‬ ‫އައި) ކިޔާ ބޭހެއް އީޖާދު ޮ‬ ‫މީދަލުގައި ޓެސްޓް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ސައިންޓިސްޓް ހަރްޝިނީ‬

‫އފް ޓެކްސަސް މެޑިކަލް‬ ‫އެމެރިކާގެ ޔުނިވަސިޓީ ޮ‬ ‫ބްރާންޗް (ޔޫޓީއެމްބީ) އިން ހަދައި ބައޮކެމިކަލް‬

‫ގތުގައި މީދަލަށް އެންއެންއެމްޓީ‪-‬‬ ‫ނީލަންކަންތަން ބުނި ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ދިރާސާގައި‬ ‫ލޖީ ޖާނަލްގައި ޝާއިއު ޮ‬ ‫ފާމަކޮ ޮ‬

‫އައި ދީގެން ނުކުތް ނަތީޖާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މަސަލް‬

‫އތް ތަނުގައި ޒުވާންކަން‬ ‫"އެހެންވެ މިއީ ކުރިއަށް ޮ‬ ‫ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެއްޗަކަށް ވާނެ‪"،‬‬ ‫ހަރްޝިނީ ބުންޏެވެ‪" .‬މީގެ ކުރިއަކުން ނެތް މުސްކުޅިވުން‬ ‫ކށް ދޭން އެހީވެދޭ ފަރުވާއެއް‪".‬‬ ‫ލަސް ޮ‬ ‫ނަމަވެސް މުސްކުޅިވުން ލަސްކޮށްދޭ ބޭސް‬

‫ގތުގައި މުސްކުޅިވަނީ ނިކޮޓިނަމައިޑް އެން‪-‬‬ ‫ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬މެޓަބޮލިކް ސްޓޭޓްސް‬ ‫ޓިޝޫތަކުގެ ސައިޒް ޮ‬

‫ކށް ބޭނުންކުރަން ލިބޭނެ އިރެއް‬ ‫އިންސާނުން އާންމު ޮ‬

‫މެތީލްޓްރާންފެރޭޒް (އެންއެންއެމްޓީ) ކިޔާ ޕްރޮޓީންއެކެވެ‪.‬‬

‫ވަރުގަދަކޮށް ދީފައިވެ އެވެ‪ .‬މިއާ އެކު މީދާތައް ފިޓްވެ‪،‬‬

‫އަދިއެއް ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެ ޕްރޮޓީން‬ ‫އެތަނުގެ ރިސާޗް ޓީމުން ބުނި ޮ‬

‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމުން‪ ،‬ނުރައްކާތެރި‬

‫ގެއްލުންތަކުންނެވެ‪ .‬ދިރާސާގައި ބުނާ ގޮތުން ހަމުގެ ކެންސަރު‬

‫ހަމުގެ ކެންސަރުތަކުން ވެސް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމަށް‬

‫ހުރި މީހެއް ނަމަ‪ ،‬އެފަދަ މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން‬

‫ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓައިލުން ބައްޔަށް ލުއިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންނާއި ކުރިން ދުންފަތުގެ‬

‫"އިންސާނާގެ އިމިއުން ސިސްޓަމަކީ އޮކެސްޓްރާއެއް ކަހަލަ‬

‫އިސްތިއުމާލުކުރި މީހުންނަށް ބަލާއިރު‪ ،‬އެފަދަ މީހުންނަކީ ހަމުގެ‬

‫އެއްޗެއް‪ .‬އޭތި ފުރިހަމަ މި ވަނީ އެތައް ބައިތަކެއް ގުޅިގެން‪ .‬މީގެ‬

‫ކެންސަރުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ‪ 40‬ޕަސެންޓް ކުޑަ މީހުން‬

‫މާނައަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ އިމިއުން ސިސްޓަމްގެ‬

‫ކަމަށް ދިރާސާގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ތަރުތީބު ގެއްލި ހިނގައި ދާނެ ކަމެކޭ‪ "،‬ދިރާސާގައި އިސްކޮށް‬

‫ހަމަށް ޖެހޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކެންސަރުގެ ބާވަތަކީ‬

‫ހަރަކާތްތެރިވި ޕްރޮފެސަރު ޖޫލިއާ ނިއުޓަން‪-‬ބިޝޮޕް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މެލަނޯމާ އެވެ‪ .‬ކެންސަ ޖާނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ‬

‫"ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ކެންސަރު ކަހަލަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް މީހާ‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލީޑްސް ޔުނިވަސިޓީގެ ދިރާސާގައި ބުނާ‬

‫ހުށަހެޅުން‪ .‬ވަކިން ހާއްސަކޮށް މެލަނޯމާ ޖެހިފައިވާ މީހެއް ނަމަ‬

‫ގޮތުން މި ބާވަތުގެ ކެންސަރަކީ ދުންފަތު އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން‬

‫އެބަ ޖެހޭ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލަން‪".‬‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫މެލަނޯމާ ކެންސަރު އާންމު ޮ‬ ‫މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ވަނީ އިރުގެ ހޫނުން ހަންގަނޑަށް ލިބޭ‬

‫ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީން ލިއްބައިދޭ ފުރިހަމަ ފައިދާ‬ ‫ލިބޭނީ އެފަދަ ބާވަތްތައް ވީހާ ވެސް ތާޒާކޮށް ކެއުމުންނެވެ‪ .‬އަދި ކައްކައިގެން ތަރުކާރީ ފަދަ‬ ‫ބާވަތްތައް ކޭ ނަމަވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ވީހާ ވެސް ކުޑަކޮށް ރޯ ފިލުވައިގެން ކެއުމުން‬ ‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ ނަފްސާނީ އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިމާވާ‬ ‫މީހުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޑިޕްރެޝަން‪ ،‬އެންޒައިޓީ‪ ،‬ސްޓްރެސް‪ ،‬ޕޯސްޓް ޓްރޯމެޓިކް ޑިސްއޯޑާ‬ ‫އޑާ ފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ބައިޕޯލާ ޑިސް ޯ‬

‫ކށް ދިނުމާ އެކު ޒުވާން ކަމަށް‬ ‫ހަރަކާތްތެރިކަން އިތުރު ޮ‬

‫ދުންފަތާ ދުރުވުމުން ހަމު ެގ‬ ‫ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ވޭ‬

‫ވެސް ޖެހިދާނެ ބައްޔެކެވެ‪ .‬މިއީ ކުރިން ހޯދިފައިވާ ހޯދުމެއް‬

‫ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވެސް މުހިންމެވެ‪.‬‬

‫ހަމަށް ޖެހޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކެންސަރުގެ ބާވަތް ކަމަށްވާ‬ ‫މެލަނޯމާއަކީ ހަމުގެ ސެލްތަކުގެ ޑީއެންއޭ ހަލާކުކޮށްލާ ބައްޔެކެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި ބާވަތުގެ ކެންސަރު އެންމެ‬ ‫ކށް ޖެހެނީ ހަމުގެ ކުލަ އަލި މީހުންނަށެވެ‪.‬‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ހައިރާންކަން ލިބުނީ‪ ،‬އޭނާގެ ދެ ރަހިމު އިން ކަމާއި ޮފރުވިފައި އޮތް‬ ‫ރަހިމުގެ ތެރޭގައި ދަރިއަކު އޮތްކަން އެނގުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އތުމަށް ފަހު ހޭ އެރި‬ ‫ފިޓް ޖެހި‪ ،‬ކޯމާގައި ޮ‬

‫މި ހާލަތުގައި އެއް ރަހިމުގައި ދަރިއެއް‬

‫ގތަކަށް ނޭނގި ހުއްޓާ މިހެން ދިމާވުމުން‬ ‫އެއްވެސް ޮ‬

‫އިރު‪ ،‬އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޒުވާން އަންހެނަކަށް‬

‫ބޑުވަމުން އަންނައިރު އަނެއް ރަހިމުން‬ ‫ހެދި ޮ‬

‫ބޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބުނު ކަމަށާއި ދަރިއަކު‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އތުމުން އޭނާ އަށް ބޮޑު‬ ‫ދަރިއަކު ލިބިފައި ޮ‬

‫މައްސަރުކަންތައް ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބޭތީ އެކަމަށް ތައްޔާރު ނުވެވުނީތީ ދެރަވާ‬

‫ހައިރާންކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މި ޒުވާން އަންހެނާގެ ދަރިފުޅު އޮތީ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އީބޮނީ ސްޓީވެންސަން‪ ،18 ،‬އަށް އަންހެން‬

‫ގތަށް އިން ރަހިމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަށިގަނޑުގެ ފުރަގަހަށްވާ ޮ‬

‫ސްޓީވެންސަންގެ މަންމަ ބުނީ ދަރިފުޅު ބަލިވެ‬

‫އއްވަ އެވެ‪ .‬ބީބީސީން‬ ‫ދަރިއަކު ލިބުނީ ކޯމާގައި ޮ‬

‫ބޑުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަން‬ ‫އެހެންވެ ދަރިފުޅު ޮ‬

‫އިން ކަމަށް ޕެރަމެޑިކުން ބުނުމުން‪ ،‬އެހެން ނުވާނެ‬

‫ކމާ އަށް ދިޔައީ ނިދަން‬ ‫ބުނި ގޮތުގައި މި މީހާ ޯ‬

‫ބަނޑަކުން ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާނެ‬ ‫ކަމަށް ބުނެ ތަކުރާރު ޮ‬

‫އއްވައި ފިޓް ޖެހުމަށް ފަހުގަ އެވެ‪ .‬ހޮސްޕިޓަލަށް‬ ‫ޮ‬

‫އތެރަޕީ ދަރިވަރެއް ކަމަށްވާ‬ ‫ސްޕޯޓްސް ފިޒި ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަން ގަބޫލު ނުކުރެވިގެން އުޅެނިކޮށް‬

‫ގސް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬އޭނާ‬ ‫ގެން ޮ‬

‫އއްވައި ވިހެއީ މިދިޔަ‬ ‫ސްޓީވެންސަން ކޯމާގައި ޮ‬

‫ސްޓީވެންސަންގެ ބަނޑު ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވި ކަމަށް‬

‫ބޑުކަން އެނގުނެވެ‪.‬‬ ‫ބަނޑު ޮ‬

‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬ވިހެއުމާ‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހައިރާންކަން ލިބުނީ‪ ،‬އޭނާގެ ދެ ރަހިމު‬

‫ހަމަޔަށް ވެސް‪ ،‬ބަލިވެ އިނުމުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް‬

‫ލިބުނު ކުއްޖާގެ ބަރުދަން އެވްރެޖް ވަރެއްގައި‬

‫ފރުވިފައި އޮތް ރަހިމުގެ ތެރޭގައި‬ ‫އިން ކަމާއި ޮ‬

‫ހޑުލެވުމާއި ބަނޑު‬ ‫ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ޑކްޓަރުން ގަބޫލުކުރަނީ ސްޓީވެންސަން‬ ‫ހުރުމުން ޮ‬

‫އތްކަން އެނގުމުންނެވެ‪ .‬މިއީ "ޔޫޓެރަސް‬ ‫ދަރިއަކު ޮ‬

‫ބޑުވުމާއި ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ބަދަލުތަކުން ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ވިހެއީ ދުވަސް ފުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޑައިޑަލްފިސް" ކިޔާ ވަރަށް ނާދިރު ސިއްހީ‬

‫ތަފާތު ކަމެއް ފާހަގައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހާލަތެކެވެ‪.‬‬

‫ސްޓީވެންސަން ބުނީ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ކެޓްރީނާ ކެއިފް ހު ީރ‬ ‫ލޯބިވެރިއެއްގެ އިންތިޒާރުގައި‬

‫މި ފަހަރު ކާތިކާއި ޑިޝާ ެގ ޖޯޑު‬ ‫ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން‬ ‫އހެމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އޭނާ‬ ‫އަށް މިހާރު ފިލްމުތައް ޮ‬

‫އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫ޝަރަފެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކމެޑީއަކަށް‬ ‫ޑައިރެކްޓަރު އަނީސް ބަޒްމީގެ ރޮމޭންޓިކް ޮ‬ ‫ސއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ވެސް‬

‫މހިތު ސޫރީ ޑައިރެކްޓް‬ ‫ޑިޝާ ދާދި ފަހުން ވަނީ ޯ‬ ‫ސއިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރާ ފިލްމަކަށް ވެސް‬

‫މި ފިލްމުގައި ކާތިކްއާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން‬

‫ބޑު ހިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ޮ‬

‫ލބިވެރިޔާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ‬ ‫ފެންނާނީ ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ޯ‬

‫ސނޫ ކޭ ޓިޓޫ ކީ ސްވީޓީ" އަށް ފަހު‪،‬‬ ‫ހިމެނޭ " ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކާތިކް މި އަހަރު ފެނިގެން ދާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ‬ ‫މި ދެ ތަރިން އަނީސްގެ އަދި ނަން‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 1‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ލުއްކާ ޗުއްޕީ"‬

‫ކށްފައި ނުވާ ފިލްމަށް ސޮއިކުރިކަން‬ ‫އިއުލާން ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ ކްރިތީ ސެނަން އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދެމުން ޓީ ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު‬ ‫ކަށަވަރު ޮ‬

‫ކާތިކް މިހާރު އަންނަނީ އަނަންޔާ ޕާންޑޭ އާއި‬

‫ބުޝަން ކުމާރު ބުނީ ފިލްމުވެގެން ދާނީ އަނީސް‬

‫ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރާ އެކު "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ގެ‬

‫ސިގްނޭޗާ ސްޓައިލްގެ ވަރަށް މަޖާ ފިލްމަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރިމެކްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޖޑު އެކީގައި‬ ‫އަދި މި ފިލްމުން ކާތިކާއި ޑިޝާގެ ޯ‬

‫ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު "މުބާރަކަން"‬

‫އަލަށް ސްކްރީނަށް އަންނަ އިރު‪ ،‬ފިލްމު ބެލުންތެރިން‬

‫ގެނެސް ދިން އަނީސް މި ވަގުތު ހުރީ "ޕާގަލްޕަންތީ"‬

‫ގަޔާވާ ކަހަލަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު‬

‫ގެ ޝޫޓިން އަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން އަބަދު ވެސް ބޭނުންވޭ ކުރިން އެކީގައި‬

‫އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު ‪ 6‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ އެ ފިލްމުގެ‬ ‫ޖން އަބްރަމް‪ ،‬އިލިއާނާ ޑި ކްރޫޒް‪،‬‬ ‫ތަރިންނަކީ ޯ‬

‫ފިލްމުތައް ކުޅެފައި ނުވާ ތާޒާ ޖޯޑުތައް ސްކްރީނަށް‬

‫އަނިލް ކަޕޫރް‪ ،‬ކްރިތީ ކަރްބަންދާ‪ ،‬ޕުލްކިތު ސަމްރާޓް‪،‬‬

‫ގެންނަން‪ .‬މިއީ ހަމަ އެކަހަލަ ހިތްގައިމު ޖޯޑަކަށް‬

‫ރޓޭލާ އަދި އަރުޝަދު ވަރްސީ އެވެ‪.‬‬ ‫އުރްވަޝީ ޯ‬

‫ވާނެ‪ "،‬ބުޝަން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޑިޝާ ބުނީ އަންނަ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރާ‬

‫ކެޓްރީނާ‪ :‬އޭނާ މިހާރު ހުރީ ހުސްކޮށް‪.‬‬ ‫ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ތަރިން މިހާރު ކައިވެނި‬ ‫ކުރަމުން އަންނައިރު ކެޓްރީނާ ކައިފް އަދި ހުރީ‬

‫ހުންނާކަށް‪".‬‬ ‫ގތުގައި ހިތްއެދޭ ކަހަލަ‬ ‫ކެޓްރީނާ ބުނި ޮ‬

‫ކށެވެ‪ .‬މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން‬ ‫ހުސް ޮ‬

‫ބައިވެރިޔަކު ލިބިއްޖެ ނަމަ އޭނާ މިހާރު ހުރީ ކައިވެނި‬

‫ރަންބީރު ކަޕޫރާ ވަކިވުމަށް ފަހު‪ ،‬ކެޓްރީނާގެ‬

‫ކުރަން ތައްޔާރަށެވެ‪.‬‬

‫ލޯބިވެރިޔަކު ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމުފެއާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކެޓްރީނާ‪،‬‬

‫ރަންބީރާ ގުޅުމުގެ ކުރިން ކެޓްރީނާ ވަނީ ވަރަށް‬ ‫ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސަލްމާން ހާނާ ވެސް‬

‫‪ ،35‬ބުނީ މި އަހަރު އެންމެ އުންމީދުކުރާ އެއް ކަމަކީ‬

‫ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބާއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ކުރިއަށް‬

‫ބައިވެރިއެއް ލިބުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޮތް ފިލްމަކީ ވެސް ސަލްމާނާ އެކު ފެނިގެން ދާނެ‬

‫ރޑިއުސަރަކަށް‬ ‫"މި އަހަރު އަހަރެން ބޭނުން ޕް ޮ‬ ‫ލބިވެރިއެއް ވެސް‬ ‫ވެސް ވާން‪ .‬އަނެއް ކަމަކީ ޯ‬ ‫އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް މި އަހަރު އަންނަން ބޭނުންވޭ‪"،‬‬

‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬އެއީ ފިތުރު އީދަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ‬ ‫"ބާރަތު" އެވެ‪.‬‬ ‫ރަންބީރު ކަޕޫރް މިހާރު އުޅެނީ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓާ‬

‫ލޕް ފިލްމު "ޒީރޯ"‬ ‫ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރި ފް ޮ‬

‫ގތުން މި ދެ ތަރިން އަންނަ‬ ‫ހިތާވެގެންނެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ޮ‬

‫ގެ ބަތަލާ ބުންޏެވެ‪" .‬މިހާރު ބޭނުމެއް ނޫން ހުސްކޮށް‬

‫އަހަރު ކައިވެނި ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރިޔަންކާ ބަނޑުބޮޑެއް ނޫން‬

‫ޓީ ސީރީޒްގެ "ބާރަތު" އަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް‬ ‫އގެ ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫އެ ސްޓޫޑި ޯ‬

‫އާއި އިންޑިއާ އިން ބޭރުގައި ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އުފަލެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަނީސްއާ‬

‫"ޓޯޓަލް ދަ ާމލް" ޕާކިސްތާ ުނގައި‬ ‫ރިލީޒް ނުކުރަން ނިންމައިފި‬ ‫އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ޓޓަލް ދަމާލް" ކުރިން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ‬ ‫ކޮމެޑީ ފިލްމު " ޯ‬ ‫ގތަށް ނިންމައިފި‬ ‫ގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގައި ނުދައްކާ ޮ‬

‫ޕުލްވާމާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އފިސަރުންގެ އާއިލާތަކަށް‬ ‫މަރުވި ސިފައިންގެ ޮ‬ ‫ގތަށް ނިންމީ މިދިޔަ‬ ‫އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން މި ޮ‬

‫ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕާކިސްތާނުގެ‬ ‫މަރާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬މިކަމާ މުޅި އިންޑިއާ މިހާރު‬ ‫ކޅަށް އަޑު އުފުލަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަނީ ޕާކިސްތާނާ ދެ ޮ‬

‫ކަޕޫރް‪ ،‬އަރުޝަދު ވަރްސީ‪ ،‬އީޝާ ގުޕްތާ‪ ،‬ޖާވިދު‬

‫ކޓްކުރަން ގޮވައިލަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މީހުން ބޮއި ޮ‬ ‫މިކަންތަގަނޑުގެ ތެރެއިން "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ވެސް‬ ‫ޕާކިސްތާނުގައި ނުދައްކަން ނިންމިކަން އެ ފިލްމުގެ‬

‫އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ‪/‬އެކްޓަރު ނިކް‬

‫ބޑުހެން ހީވީ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން‪"،‬‬ ‫ބަނޑު ޮ‬ ‫މަދޫ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދާދި ފަހުން ނިކް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހުރީ‬ ‫ހދައިގެން އާއިލާއެއް ފަށަން‬ ‫ވަރަށް އަވަހަށް ދަރިން ޯ‬ ‫ތައްޔާރަށެވެ‪ .‬އަދި ޕްރިޔަންކާ ވެސް އެކި ފަހަރު‬

‫ޖޯނަސްގެ އަންހެނުން ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ‬

‫މަތިން ދީފައިވާ އިންޓަވިއުތަކުގައި ގިނަ ދަރިން ހޯދަން‬

‫ވާހަކަތައް ފެތުރެން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ނިއު‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޔޯކް ފެޝަން ވީކަށް ޕްރިޔަންކާ ދިޔައިރު‪ ،‬ލައިގެން‬ ‫އިން ހެދުން ބާރުކަމުން އޭނާގެ ބަނޑު އުފުލިފައިވާ‬ ‫ޓތަކަށް އެރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ތަން ފޮ ޯ‬ ‫ނަމަވެސް ‪ 36‬އަހަރުގެ ބަތަލާގެ މަންމަ ބުނީ‬

‫ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ކައިވެނިކުރީ ޑިސެމްބަރު‬ ‫މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫މި މަހުގެ ‪ 14‬ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި‬ ‫ރމޭންޓިކް؟" އަށް ފަހު‪ ،‬ޕްރިޔަންކާގެ‬ ‫"އިޒިންޓް އިޓް ޮ‬

‫ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ ނޫން ކަމަށާއި ފޮޓޯތައް ގޯހީ‬

‫އތް ފިލްމަކީ ހިންދީ ފިލްމު "ދަ ސްކައި‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިޒް ޕިންކް" އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް‬

‫ގސްވެގެން ޕްރިޔަންކާ‬ ‫"ކެމެރާތަކުގެ އެންގަލް ޯ‬

‫އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 50‬ލައްކަ ރުޕީސް ވެސް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައިވާ ފިލްމުގެ‬ ‫އިންދަރު ކުމާރު ޑައިރެކްޓް ޮ‬ ‫ތަރިންނަކީ އަޖޭގެ އިތުން މަދޫރީ ޑިކްސިޓް‪ ،‬އަނިލް‬

‫އާޓިސްޓުންނަށް އިންޑިއާ އިން ފުރުސަތު ނުދީ އެ‬

‫ޗޕްޅާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަދޫ ޯ‬

‫ޓޓަލް ދަމާލް" ގެ ޓީމުން ވަނީ‬ ‫އެހީވުމުގެ ގޮތުން " ޯ‬

‫ޓެރަރިސްޓުންތަކެއް އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކު‬

‫ތަރިންނާއި ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި އެ ނޫން ވެސް‬

‫ބޑު ކަމަށް ބުނެ‬ ‫ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބަނޑު ޮ‬

‫ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަޖޭ ދޭވްގަން ކުރި‬ ‫ކށް ދީފަ އެވެ‪ .‬ކަޝްމީރު‬ ‫ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ކަށަވަރު ޮ‬

‫ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ފިލްމީ‬

‫މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާގެ މަންމަ‬

‫ބުޝަން ބުނީ ކާތިކާއި ޑިޝާ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ‬ ‫އަނީސްގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި‬ ‫ފަށާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މަންޒަރުތައް ނަގާނީ މުމްބާއީ‬

‫އެގޮތުން ފިލްމު އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ‬

‫މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކައިވެނިކުރި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ގެ މަންޒަރެއް‪ :‬ހުކުރު ދުވަހު‬ ‫ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ‪.‬‬

‫ޖެފްރީ‪ ،‬ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް އަދި އަރުޝަދު ވަރްސީ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ގުޅުން މިހާރު ވަރަށް‬ ‫ގސްވެފައިވާ އިރު‪ ،‬ޕާކިސްތާނަކީ އިންޑިއާގެ‬ ‫ބޮޑަށް ޯ‬ ‫ބޑު މަގުބޫލެއް ކަމެއް އޮންނަ ގައުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމުތަކަށް ޮ‬ ‫އެކަމަކު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިންޑިއާގެ ފިލްމުތައް އެ‬ ‫ގައުމުގައި ދެއްކުން މަނާ ވެސް ކުރެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪18‬‬

‫އިންޑިއާ އާއި ސައުދީގެ ގުޅުން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ޑީއެން އޭއާ ގުޅިފައި‪ :‬ޕްރިންސް މުހައްމަދު‬

‫ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ ‪ - )20‬އިންޑިއާ އާއި‬

‫"ދެ ގައުމަށް ވެސް ފައިދާހުރި ގޮތަށް މި ގުޅުން‬

‫ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގުޅުން ވަނީ "އަޅުގަނޑުމެންގެ‬

‫އަބަދަށް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވޭ‪ .‬ރައީސް އާއި ބޮޑު‬

‫ގތުން މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް‬ ‫ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކށްދެނީ ސައުދީންނެވެ‪ .‬ދެ ގައުމުގެ‬ ‫ޕަސެންޓް ސަޕްލައި ޮ‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ ޮ‬

‫ވިޔަފާރި އަހަރަކު ‪ 28‬ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑީއެންއޭއާ ގުޅިފައި" ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު‬

‫ވަޒީރުގެ ލީޑަޝިޕުގެ ދަށުން އިންޑި އާއި ސައުދީ‬

‫ޔ ކުންފުނި އަރާމްކޯ‬ ‫މީގެ އިތުރުން ސައުދީ ގައުމީ ތެ ޮ‬

‫މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހދޭނެ‪ "،‬ޕްރިންސް‬ ‫އަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި ކަންކަން ޯ‬

‫އިން އިންޑިއާގައި ރިފައިނަރީ ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް‬

‫ޕާކިސްތާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕާކިސްތާނާ އެކު ސައުދީން ވަނީ ‪ 20‬ބިލިއަން‬

‫އިންޑިއާ އަށް ރޭ ވަޑައިގެންނެވި ޕްރިންސް‬ ‫ޕޓުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ބޮޑު ވަޒީރު‬ ‫މުހައްމަދަށް އެއާ ޯ‬

‫ސައުދީގައި އިންޑިއާގެ ‪ 2.7‬މިލިއަން މީހުން‬

‫އިންޑިއާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްމީ‬

‫ޕްރިންސް މުހައްމަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ‬

‫ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްބަސްވުން ގާއިމްކޮށްފަ‬

‫މދީ އެވެ‪ .‬އެއަށް ފަހު ރާޝްތުރަޕަތީ‬ ‫ނަރެންދުރަ ޯ‬

‫ވާހަކަތައް ބާއްވާނީ މިއަދު އެވެ‪ .‬ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީއާ‬

‫ދިރިއުޅެ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ‬

‫އެވެ‪ .‬އިންޑިއާ އަށް ފަހު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ދެން‬

‫ބަވަންގައި މިއަދު ވަނީ ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ‬

‫އެކު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ބޑު ވިޔަފާރި ޕާޓްނަރަކީ ސައުދީ އަރަބިއާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވަޑައިގަންނަވާނީ ޗައިނާއަށެވެ‪.‬‬

‫ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަފާރި އާއި އިންވެސްޓްމަންޓް‪ ،‬ދިފާއީ އަދި‬

‫އިންޑިއާ އަށް ބޭނުންވާ ސާފު ނުކުރާ ތެލުގެ ‪20‬‬

‫އިންޑިއާ އިން އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ ރައްދު ދޭނަން‪ :‬އިމްރާން ޚާން‬ ‫"ޕާކިސްތާނުގެ މިނިވަން ކަމަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ‬

‫އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ ‪ - )19‬ކަޝްމީރުގައި‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން‬

‫ކށްފި ނަމަ އެއާ އެއްފަދަ ރައްދެއް‬ ‫ކަމެއް އިންޑިއާ އިން ޮ‬

‫އިންޑިއާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި‬

‫ޕާކިސްތާނުން ވެސް ދޭނަން‪ "،‬އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވި‬

‫ނަމަ ޕާކިސްތާނުން ވެސް ރައްދު ދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިމްރާން ޚާން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް އިމްރާން ޚާން ދެއްވި‬ ‫ގައުމީ ޓީވީ މެދުވެރި ޮ‬ ‫ބަޔާނުގައި ވަނީ ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާގައި ޕާކިސްތާން‬ ‫ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި ހުރި ނަމަ އިންޑިއާ އިން އެ ހެކި‬ ‫ދެއްކުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬ކަޝްމީރުގައި ބުރާސްފަތި‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ކަޝްމީރުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫ކުރިން ވާހަކަ ނުދެއްކީ ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު‬ ‫ބިން ސަލްމާންގެ ދަތުރުފުޅެއް އޮތުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ޮ‬ ‫އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ދިއްލީ‬

‫ދުވަހު ދިން ހަމަލާގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ސަލާމަތީ‬

‫އަށް ޕާކިސްތާނުން ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުންގެ ‪ 40‬މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ‬

‫އަދި އެ މައްސަލަ އަށް އަޝްކަރީ ހައްލެއް ނުހޯދޭނެ‬

‫ވަނީ ޕާކިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖައިޝީ މުހައްމަދުން އުފުލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އާއި‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްރަހު ވަނީ ހޫނުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަޝްމީރުގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު އިމްރާން ޚާން ދެއްވި‬ ‫ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތި ޕާކިސްތާނުގެ‬ ‫ބޮލުގައި ތުހުމަތު އެޅުވުން އިންޑިއާ އިން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަޝްމީރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޑިއާގެ އަޝްކަރީ‬ ‫ކޮމާންޑަރަކު ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ހަމަލާގެ‬ ‫އތީ ޕާކިސްތާނުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އިންޓަ‪-‬‬ ‫ކޮންޓްރޯލް ޮ‬ ‫ސާވިސް އިންޓަލިޖެންސް (އައިއެސްއައި) ގެ އަތުގައި‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާ އަކީ ވޭތުވެދިޔަ ‪ 20‬އަހަރު‬ ‫ތެރޭ ދިން އެންމެ ނުރައްކާ ހަމަލާ އެވެ‪.‬‬

‫ރ ން ޚާ ން ބަ ޔާ ން ދެ ްއ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ގަ އު މީ ޓީ ވީ ން އި މް ާ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ގައުމު ސަލާމަ ްތ‬ ‫ކުރަން ވެނެޒުއެލާ‬ ‫ސިފައިންނަށް ޓްރަމްޕް‬ ‫ގޮވާލައްވައިފި‬ ‫ވޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ ‪ - )19‬ވެނެޒުއެލާގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ރ އަށް ސަޕޯޓް ކުރުން‬ ‫ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫ ޯ‬ ‫ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެ‬

‫އތްކަން އިތުރަށް ދައްކާނެ ކަމަށް‬ ‫އެކު އެ މީހުން ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ކިތަންމެ ޕްރެޝަރެއް‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ޮ‬

‫‪20‬‬

‫ކަޝްމީރުގެ މަޝްރަހު ހަމައަކަށް‬ ‫އަޅުވައިދޭނަން‪ :‬ސައުދީ‬

‫އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ ‪ - )19‬ކަޝްމީރުގައި‬ ‫ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ހޫނުވެފައިވާ އިންޑިއާ އާއި‬

‫މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހް މަހްމޫދު‬

‫ތ މަސައްކަތް‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްރަހު ފިނިކުރެވޭ ޯ‬

‫ގުރޭޝީ މިއަދު ވަނީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އޮތް‬

‫ކުރައްވާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅުވެރި ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އދ‪ .‬އިން‬ ‫ދެ ޮ‬ ‫ކށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ‬ ‫ދަތުރުފުޅުގައި ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން‬

‫އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައި‬

‫ސަލްމާން ވަނީ ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގެ‬

‫ވަނީ ކަޝްމީރުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން‬

‫ކަމަށާއި އާ އިންތިޚާބެއް ވެސް ނުބާއްވާނެ ކަމަށް‬

‫ވރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާ އަށް‬

‫ހަމަލާއެއްގައި އިންޑިއާގެ ޕެރަމިލިޓަރީ ފުލުހުންގެ ‪42‬‬

‫ރ މިހެން ވިދާޅުވި އިރު‬ ‫މަދޫރޯ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މަދޫ ޯ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ ވަނީ‬ ‫ވަޑައިގެން ޮ‬

‫މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ‬

‫މަދޫރޯގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުން ދަނީ އެ‬

‫އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން މިހާރު‬

‫ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުފުލާފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ ޖައިޝީ‬

‫މީހުންގެ ކުރިމަގު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަމުން‬

‫ވަނީ ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް އަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުއާން‬

‫ގައުމުގެ ސިފައިންނަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް‬ ‫ގވާލައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރަމްޕް ޮ‬ ‫މިއާމާގައި ދެއްވި ތަގްރީރެއްގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ‬

‫ކުރިމަތި ކުރި ނަމަވެސް އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެ‬

‫ޕްރިންސް މުހައްމަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ‬

‫މުހައްމަދު ކިޔާ ޖަމާއަތަކުންނެވެ‪ .‬އިންޑިއާ އިން‬

‫ކުރިން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ ފޯ‬

‫ތުހުމަތު ކުރަނީ އެ ހަމަލާގައި ޕާކިސްތާނުގެ އަތެއް‬

‫ރ ވަނީ އެ ގައުމުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ‬ ‫މަދޫ ޯ‬

‫ފޮރިން އެފެއާޒް އާދިލް އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވީ‬

‫ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނާޒީ ސްޓައިލް" ތަގްރީރެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޓްރަމްޕަށް‬

‫ތެރެއަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ވަންނަ މައްސަލަ ކުށްވެރި‬

‫ސައުދީގެ ބޭނުމަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ އަވައްޓެރި‬

‫ވެނެޒުއެލާ ސިފައިން ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރާ‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ސުލްހަ ގާއިމްކޮށް އެ މަގަށް‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރަމްޕަށް ރައްދު ދެއްވައި މަދޫރޯ ވިދާޅުވީ "އެއީ‬

‫ޑ ކަމަށް ބަލައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގުއައި ޯ‬

‫އިންޑިއާގެ ދެ ޖެ ްޓ‬ ‫ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި‬ ‫ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެ‬ ‫ބެންގަލޫރު (ފެބްރުއަރީ ‪ - )19‬އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ދެ ޖެޓް‬ ‫އންނަ ވައިގެ މަރުކަޒެއް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި‬ ‫ބެންގަލޫރުގެ އުތުރުން ޮ‬ ‫ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ ޕައިލެޓަކު ވަނީ ވައި ކުޑައިގައި ބޯޓުން‬ ‫ފުންމާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ދެ ޕައިލެޓުންނަށް މިހާރު ދަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ‬ ‫ދެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އންނަ އެއަރޯ އިންޑިއާ‬ ‫ދެ ޖެޓް ޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ ބެންގަލޫރުގައި ޮ‬ ‫ޝޯ އަށް ރިހާސަލް ބާއްވަމުން ދަނިކޮށެވެ‪ .‬ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ދެ‬ ‫ބޯޓު ޖެހި އެނބުރެމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެއްޓެން ދިޔަ އިރު ދެ ޕައިލެޓަކު‬ ‫ވަނީ ވައިކުޑައިގައި ފުންމާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ޖެޓް ވެއްޓުނު ސަރަހައްދަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނިރްމަލާ‬ ‫ސިތާރާމް ވަނީ ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރ އިންޑިއާ ޝޯ އަކީ ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއް އަހަރު‬ ‫އެއަ ޯ‬

‫ދެ ޖެ ޓް ޖެ ހި ހިނ ގި އެ ކް ސި ޑެ ން ޓު ަގ އި ދެ ޕަ އި ލެ ޓު ން ވަ ނީ ސަ ލާ މަ ތް ވެ ފަ އި‪.‬‬

‫ޝއެކެވެ‪ .‬މި ޝޯ ބަލަން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް‬ ‫ޯ‬ ‫ބެންގަލޫރުގައި ބާއްވާ‬ ‫އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދެ އެވެ‪ .‬މި ޝޯ ބާއްވަން ފަށާފައި ވަނީ ‪ 1996‬ވަނަ‬ ‫އަހަރު އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪21‬‬

‫ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި ވޯޓާ ކުރިމަތިލާން‬ ‫އެފް އޭއެމުގައި އަލީ ވަހީދު އެދިވަޑައިގެންފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެފްއޭއެމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ‬

‫އަދި ކްލަބްތަކުގެ އެ ހުށަހެޅުމުގައި ސްޕޯޓްސް‬ ‫މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ ދައުރެއް އޮތް‬

‫ކަށަވަރުކުރާނަން މި ގައުމުގައި (ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންކަން‬

‫ނަގަން ހުށަހެޅީމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި‬

‫ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށާއި ނުފޫޒެއް އަންނަ‬

‫ދަނީ) ފީފާގެ ސްޓެޓިއުސްޓްސްތަކާ އެއްގޮތަށް (ކަމާއި‬

‫ހުރިހާ މެމްބަރުން ހައްޔަރުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ނަމަ އެ މައްސަލަ ފީފާގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް‬

‫އަދި) މި ގައުމުގެ ގާނޫނީ އަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ‬

‫ގސްގެންނުވާނެ‪ "،‬އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ‬

‫ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ‬

‫ވޓެއް ނަގަން އުޅުމުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ‬ ‫ޯ‬

‫ކށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފީފާ އިން‬ ‫ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި އިތުބާރު‬

‫ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވޓާ ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އެފްއޭއެމުގައި އެދޭ‬ ‫ނެތްކަމުގެ ޯ‬

‫ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪(" .‬އެކަމަކު) އަޅުގަނޑުމެން‬

‫"މާދަމާ އަޅުގަނޑުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު‬

‫ލ ހިނގަންޖެހޭކަން‪".‬‬ ‫އެއްގޮތަށް ރޫލް އޮފް ޯ‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކަށް ނުފޫޒު‬ ‫ސަރުކާރުން އެ ޯ‬ ‫ނުފޯރުވާނެކަން ތަކުރާރުކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު‬

‫ކްލަބްތައް ނިކަމެތި ހާލުގައި މިއަދު އޮއްވާ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކާ އެއް‬ ‫ވިދާޅުވީ ކްލަބްތަކާއި އެ ޯ‬

‫އތީ ނިއު އަށް އެކަނި‬ ‫އަދި މުސާރަ ނުދެވި ޮ‬

‫މޭޒަކަށް މިއަދު އައީ ވެސް ހައްލެއް ނުލިބުމުން‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރު އަދި ނިއުގެ‬ ‫ކަމަށް އެކްޓިން ސް ޯ‬

‫ކްލަބްތަކުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ‬

‫ނޫން ކަމަށްވާތީ ވަކިކަމަކާ ގުޅުވައި އެ ކްލަބް‬

‫ކަމަށާއި ކްލަބްތައް ނިކަމެވިވެގެންދާތަން ބަލާކަށް‬

‫ކުރީގެ ޗެއާމަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޮ‬

‫ސަސްޕެންޑްކުރެވުނު ކުރުން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި އެ‬

‫ސަރުކާރުން ނުތިބޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ސްޕޯޓްސް‬

‫ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި‬ ‫އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯ‬ ‫ކންގްރެސް ބާއްވައިދޭން‬ ‫އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ގޭގައި މަޑުކުރަން ރައީސް‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ދެ ކަމަކަށް ރިކުއެސްޓްކުރީ‪.‬‬

‫"ވަރަށް އިހުތިރާމާއި އަދަބާ އެކު މި އެދެނީ‬ ‫ފީފާގެ ސްޓެޓިއުސްއާ އެއްގޮތަށް އަދި ރާއްޖޭގެ‬

‫ކށް ސަސްޕެންޑްކުރީ‬ ‫އެދެން ނިއު ތައްޔާރުވަނި ޮ‬

‫އެންގެވުމުން‪ ،‬އެ މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން‬

‫ބަޔަކު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކާ ޗެލެންޖް‬

‫(ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ) އަސާސީ ހަމަތައް‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީ އޮތް ކަމަށް ބުނެ‬

‫ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ކްލަބްތަކާއި އެފްއޭއެމާ‬

‫ވޓު ނަންގަވަން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ‬ ‫ކުރަންޏާ އެ ޯ‬

‫ހިފަހައްޓަން‪ .‬އެއްވެސް ކްލަބަކަށް އެ ކްލަބެއް‬

‫އެވެ‪ .‬ފަހުން އެ މައްސަލަ ‪ 15‬ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ‬

‫އެކު އެއް މޭޒެއްގައި އިއްޔެ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް‬

‫އެދިފައި‪ .‬އެކަން ކުރެވެން ޖެހޭނެ‪ .‬ކުރުމަށް ފަހު‬

‫ފާޅުކުރާ ހިޔާލަކުން ޝުއޫރަކުން ނިކަމެތި ކަމެއް‬

‫އެކު ހުށަހެޅީ ވިކްޓްރީންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފީފާއާ‬

‫ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ހދަން ޖެހޭ އެތަނުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް‬ ‫އިތުބާރު ޯ‬

‫އަންނަން ޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން‪.‬‬

‫މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު އެފްއޭއެމުން ބުނީ އޯޑިނަރީ‬

‫މިނިސްޓަރު މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އެއީ‬

‫އތުމުން އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ‬ ‫ކންގްރެސްއެއް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި އެފްއޭއެމުން ތަރުޖަމާކޮށްފާނެ‬ ‫ނުފޫޒެއްގެ ޮ‬

‫ވެއްޖެއްޔާ‪ "،‬އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ވަކި ކަމަކާ ގުޅިގެން ކްލަބްތަކަށް‬

‫އަދި ގަބޫލެއް ނުކުރަން ކްލަބްތައް ދިފާއުކުރުމާއި‬ ‫ފރުވުން ކަމަކަށް ވެސް‪"،‬‬ ‫ހައްގުތައް ހޯދުމަކީ ނުފޫޒު ޯ‬

‫ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވެން ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‬

‫ތ 'މިހާރު"ން ސުވާލު ކުރުމުން‬ ‫ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ޯ‬

‫ފިޔަވަޅު އެޅޭ އެޅުން އެއީ އެއްވެސް އިންސާފެއް‬

‫ނިއު އިން ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ހުރިހާ‬

‫އެފްއޭއެމުން ބުނީ ވިކްޓްރީގެ ހުށަހެޅުމުގައި ސޮއިކުރި‬

‫ވިދާޅުވީ މަހުލުފޫ ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުއްވި ކަމަށް‬

‫ނޫން ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައީ‬

‫މޅުވެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރިއިރު‬ ‫މެޗަކުން ޮ‬

‫ތިން ކްލަބެއްގެ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި‬

‫ގަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހުދު އޭނާ ވެސް‬

‫ކޅަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އިތުބާރު‬ ‫ވެސް ބޭއިންސާފާ ދެ ޮ‬

‫ގސްފައިވާތީ‬ ‫ހަތަރު ކްލަބަކުން ނަން އަނބުރާ ގެން ޮ‬

‫ވާހަކަދައްކަނީ ފީފާގެ ގަވާއިދުތަކާއި އަދި ދުނިޔެޔަވީ‬

‫ވޯޓަކާ ގުޅިގެން ބަޔަކު މީހުން ސަސްޕެންޑްކޮށް‬

‫އެ ހުށަހެޅުމުގައި ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޔާ އުސޫލުގެ މަތިން ކަމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މި ފަސްގަނޑުގައި އަދުލު އިންސާފުން ބޭރުން‬

‫ވޓް ނެގޭނެ މަގެއް މިވަގުތު‬ ‫އެހެންވެ އެ ޯ‬ ‫ކްލަބްތަކަށް ފެންނަން ނެތެވެ‪.‬‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން‬ ‫އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނަން‪ "،‬އަލީ‬

‫ޗެއާމަންކަން ކުރެއްވި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ފީފާގެ އުސޫލުތަކުގައި‬ ‫ނންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް އެކަމެއް ޯ‬

‫އައިއޯއައިޖީ‪ :‬ރާއްޖެ‪،‬‬ ‫ރިޔޫނިއަން މެޔޯޓް އަދި‬ ‫ކޮމޮރޯސް އެއް ގްރޫޕަކަށް‬ ‫އޝަން އައިލެންޑް‬ ‫މެދުގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން ޯ‬

‫ހިމެނެނީ ސީޝެލްސް އާއި ރިޔޫނިއަންއާ އެކު ގްރޫޕް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެތުލެޓިކްސް‬ ‫ފަސް މެޑަލް ހޯދަން ޓާގެޓް ޮ‬

‫މރިޝަސްގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން‬ ‫ޖުލައި މަހު ޮ‬ ‫އޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ޯ‬

‫ބޅަ ޓީމުގެ ފެށުން އައި‬ ‫ގޭމްސްއަކީ ގައުމީ ފުޓް ޯ‬

‫މރިޝަސް‪ ،‬މެޔޯޓް އަދި‬ ‫ބީ ގަ އެވެ‪ .‬އޭ ގައި އޮތީ ޮ‬

‫އަކީ ފަހަކަށް އައިސް ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި‬

‫އިވެންޓުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރިޔޫނިއަން އާއި‬

‫މުބާރާތެވެ‪ .‬ރިޔޫނިއަންގައި ‪ 1979‬ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި‬

‫މަޑަގަސްކަރަ އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދައިދިން ކުޅިވަރެވެ‪.‬‬

‫ރސްއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި‬ ‫ރަނަރަޕް މެޔޯޓް އަދި ކޮމޮ ޯ‬

‫ކށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކޮމޮރޯސް‬ ‫މުބާރާތުގައި ވާދަ ޮ‬

‫ރާއްޖެ ލައްވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކޮޅަށް މަރްހޫމް ޖޫލިއަޓް އަބްދުﷲ ރަޝީދު (ޖޫލޭ)‬

‫ރިޔޫނިއަން‪ ،‬މަޑަގަސްކަރަ އަދި ސީޝެލްސްއާ‬

‫އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު‬

‫ޖެހި ލަނޑަކީ ގައުމީ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ‪.‬‬

‫އެކު ގްރޫޕް އޭ ގަ އެވެ‪ .‬އަނެއް ގްރޫޕުގައި އޮތީ‬

‫ހދައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެފަ‬ ‫ވަނީ ރަން މެޑަލް ޯ‬

‫ރސް އެވެ‪ .‬އަންހެން‬ ‫މޮރިޝަސް‪ ،‬މެޔޯޓް އަދި ކޮމޮ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މރިޝަސް‪ ،‬ސީޝެލްސް‬ ‫ގްރޫޕް އޭ ގައި އޮތީ ޮ‬ ‫އަދި މަޑަގަސްކަރަ އެވެ‪ .‬ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް‬

‫މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގެ ގުރުނެގުން ބޭއްވީ‬

‫ބޅައިގައި ގައުމީ ފިރިހެން ޓީމު ލައްވާލީ‬ ‫ބާސްކެޓް ޯ‬

‫އެގޮތުން ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން‬

‫ވަރުގަދައީ ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން‬

‫މޮރިޝަސްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ‬

‫ބޅައިގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ މޮރިޝަސް އާއި‬ ‫ބާސްކެޓް ޯ‬

‫ޔޓް‪ ،‬މަޑަގަސްކަރަ‬ ‫ބޭއްވި އަހަރު‪ 2015 ،‬ގައި މެ ޯ‬

‫ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬ގޭމްސްގެ ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫މެޔޯޓްއާ އެކު ގްރޫޕް ބީ ގަ އެވެ‪ .‬ގްރޫޕް އޭ ގައި‬

‫އެ ގޭމްސްގައި ކާމިޔާބީ ހޯދަން ދިގު ރާސްތާ‬

‫އަދި ސީޝެލްސްއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނި ރާއްޖެ‬

‫އިއްޔެ ވަނީ ފައިނަލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރސް‪ ،‬މަޑަގަސްކަރަ އަދި‬ ‫އޮތީ ރިޔޫނިއަން‪ ،‬ކޮމޮ ޯ‬

‫ޕްލޭނެއް ހަދައި މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން‬

‫ސީޝެލްސް އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬ބެޑްމިންޓަނަކީ މި ގޭމްސްގައި‬

‫މޅުވީ ސީޝެލްސް އަތުން އެކަންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދިޔައީ ފުލަށެވެ‪ޮ .‬‬

‫ބޅައިގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ‬ ‫ފިރިހެނުންގެ ވޮލީ ޯ‬

‫މި ފަހަރު ‪ 23‬އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމެއް ފޮނުވުމުގެ‬

‫ރސްއާ އެކު ގްރޫޕް‬ ‫ރިޔޫނިއަން‪ ،‬މަޑަގަސްކަރަ އަދި ކޮމޮ ޯ‬

‫ވިސްނުން އެފްއޭއެމުން ގެންއުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫މރިޝަސް‪ ،‬ސީޝެލްސް‬ ‫ބީ ގަ އެވެ‪ .‬އޭ ގައި އޮތީ ޮ‬

‫ހދުމަށެވެ‪ .‬ވަކިވަކި ކުޅިވަރުތަކުގެ‬ ‫އިން ‪ 15‬މެޑަލް ޯ‬

‫ވލީބޯޅައިގައި ރާއްޖެ‬ ‫އަދި މެޔޯޓް އެވެ‪ .‬އަންހެނުންގެ ޮ‬

‫ސސިއޭޝަނުން ވަނީ‬ ‫ތެރެއިން އެތުލެޓިކްސް އެ ޯ‬

‫އެފްރިކާގެ އިރުމަތީ ބިތުގެ ޖަޒީރާގައުމުތަކުގެ‬

‫ކށްފައިވަނީ ގޭމްސް‬ ‫އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން އަމާޒު ޮ‬

‫ސސިއޭޝަނުން ވެސް އަންނަނީ‬ ‫ބެޑްމިންޓަން އެ ޯ‬

‫ކށް ރާއްޖޭން އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅިވަރެވެ‪.‬‬ ‫ޖުމްލަ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪22‬‬

‫އީގަލްސް އިން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަ ްށ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ ިއ‬ ‫ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮ ްށފި އަރައި އަލީ ވަހީދު ފުލް ސްޕީޑުގައި‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނިމާހު ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން ދެ‬ ‫ވަނަ މިނިޓް ތެރޭ އީގަލްސްގެ އަހުމަދު ސަމާހު‬ ‫ކށް ހުރެފައި ފޮނުވާލި ބޯޅަ‬ ‫އޭރިއާ ތެރޭގައި ހުސް ޮ‬

‫ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ‬

‫ދިޔައީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރުންނެވެ‪ .‬މި ހާފުގައި‬

‫ޕޓްސް ކްލަބް‬ ‫ފައިނަލުގައި ރޭ ‪ 0-1‬އިން ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ޓީސީން ނުކުތީ އެ ޓީމުގެ ވިންގް މުހައްމަދު‬

‫ކށް އީގަލްސް އިން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް‬ ‫ބަލި ޮ‬

‫ޖުމާން ކުޅެން އަރުވައިގެންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން މި‬

‫މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ހާފުގައި ގިނަ އެޓޭކުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އޭގެ‬

‫މިއީ އީގަލްސް އާއި ޓީސީ މި މުބާރާތުގެ‬

‫އެއްވެސް ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުމެއް އެންމެ ރަނގަޅަށް‬

‫ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ‪ .‬މި‬

‫ނުހިފުނެވެ‪ .‬ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ވެސް ލަނޑު‬

‫ދެ ޓީމު ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ފައިނަލުގައި ކުޅުނު‬

‫ޖަހަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫މެޗުން އީގަލްސް މޮޅުވީ ‪ 3-5‬އިންނެވެ‪ .‬މި‬

‫މި ހާފުގައި އީގަލްސް އަށް ދެ ވަނަ ލަނޑެއް‬

‫ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މި ދެ ޓީމު ވެސް‬

‫ޖަހައިދޭން އެންމެ ރަނގަޅު ތިން ފުރުސަތުގެ‬

‫ދަތުރުކުރީ މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެވެ‪ .‬އީގަލްސް ހުރިހާ‬

‫ތެރެއިން ދެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން‬

‫މޅުވިއިރު‪ ،‬ޓީސީ ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި‬ ‫މެޗަކުން ޮ‬

‫ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ) އަށެވެ‪ .‬އޭނާ ފޮނުވާލި‬

‫ވިކްޓަރީއާ އެއްވަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފަ‬ ‫އެއް ހަމަލާ ވަނީ ޯ‬

‫އީގަލްސް އިން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން‬

‫‪ 2016 ،2014‬އަދި ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫އެރި އާދަމް ފަހުމާން (އެޑަމާ) ޖެހި ބޯޅަ ދިޔައީ‬

‫އީގަލްސް އިން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ‬

‫ހުރަސްދަނޑިމަތިންނެވެ‪.‬‬

‫މޅުވެ ސައްތަ އިން‬ ‫ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން ޮ‬

‫އީގަލްސް އިން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް‬

‫ކޑަކާ އެކު އެވެ‪ .‬އަދި މި މުބާރާތް ‪21‬‬ ‫ސައްތަ ރެ ޯ‬

‫ކާމިޔާބުކުރިއިރު ޓީމު ރޭވުމުގައި އެންމެ އިސް‬

‫ކށްގެން ބޭއްވި އެންމެ ފަހު‬ ‫އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫ދައުރެއް އަދާކުރީ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި‬

‫ހަތަރު މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލީ ވެސް އީގަލްސް‬

‫އިބްރާހިމް ސައީދު (ކަކާ) އެވެ‪ .‬ކަކާ އަކީ‬

‫އިންނެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ‪ 19‬އަހަރުން‬

‫އީގަލްސް ސީނިއާ ޓީމުގައި ވެސް ގިނަ އަހަރުތަކެއް‬

‫ދަށަށް ބޭއްވިއިރު‪ ،‬ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ގްރީން‬

‫ކށްފައިވާ ކޯޗެކެވެ‪.‬‬ ‫ވަންދެން މަސައްކަތް ޮ‬

‫ސްޓްރީޓްސް އިންނެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލަށް ނުކުތްއިރު އީގަލްސް އަށް އޮތް‬

‫"މިއީ ހުރިހާ ކުދިން ކުރި މަސައްކަތް‪ .‬މިއީ‬ ‫ވަރަށް ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބެއް‪ .‬ވަރަށް ހިތްހަމަ‬

‫ބޑު ހިތް ނުތަނަވަސް ކަމަކީ ސެމީ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ޖެހިފައި މިހުރީ ތައްޔާރީތަކުން ފެށިގެން މިއަދާ‬

‫ފައިނަލުގައި އެ ޓީމުގެ އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރު‬

‫ހަމައަށް ވެސް‪ .‬އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ހަސަން އަލީފަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުން މި‬

‫ގތަކީ ހަމަ ތިބެފައި ޔޫތު‬ ‫ގަބޫލުކުރާ ޮ‬

‫މެޗަށް ސަސްޕެންޑްވެފައިވުމެވެ‪ .‬އީގަލްސް އިން‬

‫ޕްލޭޔަރުންތަކެއް ސީނިއާ ޓީމަށް ފޮނުވުމެއް ނޫން‪.‬‬

‫އަލީފަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑު އެޕީލްކުރި ނަމަވެސް‬

‫އީގަލްސް އަކީ ޔޫތު ޕްލޭޔަރުންނަށް އިސްކަންދޭ‬

‫ކާމިޔާބެއްނުވި އެވެ‪ .‬ބަދަލުގައި މި މެޗުގައި ކުޅެން‬

‫ޓީމެއް‪ "،‬ކަކާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެރި ކީޕަރު ކީޕަރު މުހައްމަދު ސިނާހު ވަނީ މޮޅު‬ ‫ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ބުނީ ކުރިން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރިއިރު‬ ‫ކޗުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައި މިދިޔަ‬ ‫ހުރި ޯ‬

‫މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ ފޮނުވާލީ އީގަލްސް‬

‫ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އޭނާ މި ޒިންމާނަގައިގެން ކުރި‬

‫އިންނެވެ‪ .‬ހަ ވަނަ މިނިޓްގައި އެ ޓީމުގެ އިސްމާއިލް‬

‫މަސައްކަތުން މި ފަހަރު ނަތީޖާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިފާގު (އިއްސެ) އޭރިއާ ބޭރުން ޖެހި ބޯޅަ ދިޔައީ‬

‫މުބާރާތުގެ ފެއާ ޕްލޭ ޓީމަކީ ވިކްޓަރީ އެވެ‪.‬‬

‫އަރިމަތިން ބޭރުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން‬

‫ގލްކީޕަރަކީ އެ ޓީމުގެ މާހީ އަބްދުﷲ‬ ‫އެންމެ މޮޅު ޯ‬

‫ޓީސީގެ އަކުމަލް މުހައްމަދު (އަކޫބެ) ހުސްކޮށްލާފައި‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެންމެ ޮ‬

‫ބޅަ އޭނާ ފައިގައި‬ ‫ޒަޔާން ނަސީރަށް ޖައްސާލި ޯ‬

‫އީގަލްސް ހަންނަ އާއި ސައިފުﷲ އިބްރާހިމް އަދި‬

‫ރަނގަޅަށް ލައްވާލާ ގޮތެއްނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީސީގެ ފުރަތަމަ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ފޮނުވާލީ‬ ‫މެޗުގެ ‪ 17‬ވަނަ މިނިޓްގައި އެ ޓީމުގެ އައްޒާމް‬ ‫އަބްދުﷲ (އެޑޫ) އެވެ‪ .‬އޭރިއާ ތެރެއިން އެޑޫ ޖެހި‬

‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އަބްދުﷲ ޔާމީން (ޔާން)‬ ‫މޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ފައިނަލުގައި‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ކުޅުނު ޓީސީގެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމުން ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ފެށި‬

‫ބޅަ އީގަލްސްގެ ކީޕަރު ސިނާހު ވަނީ މަތަކޮށްފަ‬ ‫ޯ‬

‫ޔޫތު މުބާރާތް މެދުކެނޑުނީ ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ބޅަ އީގަލްސްގެ ޑިފެންޑަރުން ތެރެއިން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫ބޭއްވުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އަލުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ގޯލަށް އަމާޒުވި ނަމަވެސް ސިނާހު ވަނީ ރަނގަޅު‬

‫މި މުބާރާތް ފެށިއިރު މިހާތަނަށް ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫ބޅަ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތުގައި ހަރަކާތްކޮށް އެ ޯ‬

‫ހޯދާފައިވާ ޓީމުތަކަކީ މާޒިޔާ‪ ،‬ވެލެންސިއާ‪ ،‬ވިކްޓަރީ‪،‬‬

‫އީގަލްސް އިން ލީޑުނެގީ މެޗުގެ ‪ 32‬ވަނަ‬ ‫މިނިޓްގައި މުހައްމަދު އަޒުމޫން ޖެހި ގޯލުންނެވެ‪.‬‬

‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަދި ކްލަބް އީގަލްސް އެވެ‪.‬‬ ‫އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫ކޯނަރަކުން އޭރިއާތެރެއިން ހައިޝަމް ހަސަން ބޮލުން‬

‫ކށްގެން މި މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްގެން‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫ބޅަ ލިބުނީ އޭރިއާތެރޭގައި ހުސްކޮށްހުރި‬ ‫ޖައްސާލި ޯ‬

‫ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލްވެފައިވާތީ މިދިޔަ އަހަރު‬

‫އަޒްމޫނަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ފަސޭހަކަމާ އެކު ގޯލުގެ‬

‫މި މުބާރާތް ‪ 19‬އަހަރުން ދަށަށް ބަދަލުކުރީ އާ‬

‫ފނުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬ފައިނަލް މެޗުގެ‬ ‫ތެރެއަށް ބޯޅަ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ހވުނީ ވެސް މުބާރާތުގައި‬ ‫މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ޮ‬

‫އެކަމަކު އަލުން ‪ 21‬އަހަރުން ދަށަށް މި‬

‫ގލުތަކެއް ޖަހައިދިން‬ ‫އީގަލްސް އަށް މުހިއްމު ޯ‬ ‫އަޒްމޫން އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އީގަލްސް އިން‬

‫މުބާރާތް ބަދަލުކުރީ އާ ވިސްނުމެއްގައި ކުރިއަށް‬ ‫ދިއުމަށެވެ‪ .‬އެއީ އެއް އަހަރު ‪ 21‬އަހަރުން ދަށަށް‪،‬‬ ‫އަނެއް އަހަރު ‪ 19‬އަހަރުން ދަށަށް ބާއްވާށެވެ‪.‬‬

‫ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހަން ޓީސީ ހާފުގެ ތެރޭގައި‬

‫އޭރުން މި އަހަރު ވާދަކުރި ކުޅުންތެރިން އިތުރު‬

‫ބޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް‬ ‫ގިނަ ވަގުތު ޯ‬

‫ހަރުފަތަކަށް އަރައި އަންނަ އަހަރު ކުޅެން އާ‬

‫ކާމިޔާބެއް ނުވި އެވެ‪ .‬އީގަލްސްގެ އަލީ ޝަމާލް‬

‫ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެތީ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅައެއް ޓީސީގެ ކީޕަރު ހަސަން‬ ‫ފޮނުވާލި ބާރު ޯ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރަނގަޅަށް (މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ)‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫މިވަގުތުގެ ވެސް މިނިސްޓަރު‪ ،‬މިނިސްޓަރު‬ ‫މަހުލޫފުގެ ކުރައްވާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް‬

‫ގތުން މިނިސްޓްރީއެއް ހިންގެވުމުގެ‬ ‫ވަގުތީ ޮ‬ ‫ޒިންމާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރައްވާ‬ ‫ގތެއްގައި ކަންކަން ހިނގަމުން‬ ‫މިނިސްޓަރުން އާއްމު ޮ‬

‫ގތުގައި (އަޅުގަނޑު މި)‬ ‫ސަބްސިޓިއިޓް ޕްލެޔަރެއްގެ ޮ‬ ‫ކޮންޓިނިއުކުރަނީ‪ "،‬އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅުމެއްގެ ތެރޭގައި‬ ‫މިނިސްޓަރު ވަނީ މިވަގުތު ޯ‬

‫ގތް ބައްލަވާލައްވަނީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އަންނަ ޮ‬

‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫އޮތް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ޮ‬

‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ‬

‫(އެފްއޭއެމް) އާއި ކްލަބްތައް އިއްޔެ އެއް މޭޒަކަށް‬

‫ކަމުގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު‬

‫ގެންނަވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަލީ ވަހީދު‬

‫މަހުލޫފް ގޭގައި މަޑުކުރަން ރައީސް އެންގެވުމުން‪،‬‬

‫ވަނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި‪،‬‬

‫އެ މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުމާ‬

‫ކޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިތުބާރު‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ ވެރިންނާ ދެ ޮ‬

‫ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޓޫރިޒަމް އަލީ ވަހީދު ފެންނަނީ‬

‫ވޓާ ކުރިމަތިލައްވަން އެފްއޭއެމްގައި‬ ‫ނެތްކަމުގެ ޯ‬

‫ތަފާތުކޮށެވެ‪.‬‬ ‫"އެއްވެސް ކަމެއް ހުއްޓިފައި އޮންނަން‬

‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީ އޮތުމުން‬

‫ބޭނުންނުވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހަވާލުވިތާ ދެ ވަނަ ރޭ‬

‫އެފްއޭއެމުން ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރި ނަމަވެސް‪،‬‬

‫ސސިއޭޝަނަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި‪،‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެ ޯ‬

‫މިނިސްޓަރު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކުރީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ‬

‫ކށްދެއްވަން މިވަނީ މަސައްކަތް‬ ‫ދަތިތައް ހައްލު ޮ‬

‫މައްސަލަ ނިއު އިން ހުށަހަޅަން އުޅޭތީ ކަމަށް‬

‫ފަށްޓަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ‬

‫އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‬

‫ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި އަދި ފަހުން ވިކްޓްރީން‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެސޯސިއޭޝަންތަކާ އެކު ބޭއްވި‬

‫ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައަ ކުރިމަތިލައްވައި ކްލަބްތަކުގެ‬

‫ބޑުވުންތަކާ އެކު‪ ،‬އަންނަ‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ފާޅުކުރި ކަން ޮ‬

‫ހއްދަވަން އެފްއޭއެމަށް ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުބާރު ޯ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކުގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް‬ ‫ހަފުތާގައި އެ ޯ‬

‫ކްލަބްތަކުގެ އެ މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓަރު‬

‫ގތް ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ބައެއް‬ ‫ހުރި ނެތް ޮ‬

‫ކށް އެފްއޭއެމުން‬ ‫މަހުލޫފު އުޅުއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ޮ‬

‫އެސޯސިއޭޝަންތައް ވަންނާނެ ތަނެއް ވެސް ނެތް‬

‫ވަނީ ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ވަންނަ ނަމަ އެ‬

‫ކަމަށާއި ޗޭންޖިން ރޫމެއް ނެތް ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް‬

‫މައްސަލަ ފީފާ އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް‬

‫ގތުން ގެނެވެން ހުރި ބަދަލުތައް‬ ‫"ވަގުތީ ޮ‬ ‫ގތުން ގެނެސްފައި‪ ،‬ލޯންގް ޓާމްކޮށް‬ ‫ވަގުތީ ޮ‬ ‫އެސޯސިއޭޝަންތަކާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ‬

‫އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފީފާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އެފްއޭއެމުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އޭނާ ވެސް‬

‫ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން‬

‫ވާހަކަދައްކަނީ ފީފާގެ ގަވާއިދުތަކާއި އަދި ދުނިޔެޔަވީ‬

‫ޓއާ އެއްގޮތަށް‪ "،‬ނިއު‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސް ޯ‬

‫ހަމަޔާ އުސޫލުގެ މަތިން ކަމަށް ކަމަށާއި ކްލަބަކާ‬

‫ރޭޑިއަންޓުގެ ޗެއާމަންކަމާއި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ‬

‫ވޓާ ކުރިމަތިލާން‬ ‫ކޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް އުވާލާށާއި ޯ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫މެނޭޖަރުކަން ކުރައްވާފައި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޅަ އެސޯސިއޭޝަން‬ ‫އިންތިހާބީ ބޯޑެއް ނެތި ނެޓް ޯ‬

‫ފރުވުން ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެދުމަކީ ނުފޫޒު ޯ‬ ‫ސސިއޭޝަންތަކުގެ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން އެ ޯ‬

‫އޮތީ ވާގިނެތިފައި ކަމަށާއި މިހާރު ނެގިފައިވާ އިންޓަރިމް‬

‫ތެރެއަށް ނުވަންނާނަން‪( .‬އެކަމަކު) އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ކޮމިޓީއާ އެކު އަންނަ މަހުގެ ‪ 1‬ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް‬

‫ބޅައިގެ ކަންކަން‬ ‫ކަށަވަރުކުރާނަން މި ގައުމުގައި (ފުޓް ޯ‬

‫އިދާރީ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު މާޗު ‪ 15‬ގެ‬

‫ދަނީ) ފީފާގެ ސްޓެޓިއުސްޓްސްތަކާ އެއްގޮތަށް (ކަމާއި‬

‫ބޑެއް އިންތިހާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ކުރިން އެތަނަށް ޯ‬

‫އަދި) މި ގައުމުގެ ގާނޫނީ އަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ‬

‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލ ހިނގަންޖެހޭކަން‪ ".‬އަލީ‬ ‫އެއްގޮތަށް ރޫލް އޮފް ޯ‬

‫"ރައީސްގެ ވައުދުތަކާ އެއްގޮތަށް ‪ 100‬ދުވަހުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ ކަންތައްތައް އެޗީވްކުރަން ވަރަށް‬

‫ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫މިހާރު ޔުވެންޓަސްގެ‬ ‫ތަފާތަކީ ރޮނާލްޑޯ‪:‬‬ ‫އަލެގްރީ‬ ‫މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ ‪ - )20‬އެހެން އަހަރުތަކާ‬ ‫ބަލާއިރު މި ފަހަރު ޔުވެންޓަސް އަށް ޗެމްޕިއަންސް‬

‫ހެޓްރިކް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑ އަށް ހާއްސަ މުބާރާތެއް‪ .‬އެކަން‬ ‫"މިއީ ރޮނާލް ޯ‬

‫ލީގުގައި އޮތް ތަފާތަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް‬

‫ކށްދީފައި‪ "،‬ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި‬ ‫އޭނާ އޮތީ ސާބިތު ޮ‬

‫ރނާލްޑޯ ޓީމުގައި ހުރުން‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ޮ‬

‫ރނާލްޑޯއާ ބެހޭގޮތުން‬ ‫އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ޮ‬

‫މ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސި ޯ‬

‫ޔުވެންޓަސްގެ މިޑްފީލްޑަރު މިރަލެމް ޕިޔަނިޗް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޔުވެންޓަސް އިން އެންމެ ފަހުން ޗެމްޕިއަންސް‬

‫ވާދަވެރި މެޗެއްގައި އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް‬

‫ލީގު އުފުލާލީ ‪ 1996‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން‬

‫އިން އެތުލެޓިކޯ ބަލިކުރީ ‪ 1965‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޓާގެޓްކުރި‬

‫ފެއާސް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގަ އެވެ‪ .‬މިރޭގެ މެޗަށް‬

‫މުބާރާތަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގެވެ‪ .‬ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު‬

‫އތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ‬ ‫ނުކުންނައިރު އެތުލެޓިކޯ އަށް ޮ‬

‫ތެރޭ ޔުވެންޓަސް ވަނީ ދެ ފަހަރު ފައިނަލުގައި ކުޅެ‬

‫ގ ސިމިއޯނީ ހުއްޓައި‬ ‫އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި ޑިއޭ ޯ‬

‫ލނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ވަނީ ބަލިވެފަ‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫މިހާތަނަށް އިޓަލީގެ ޓީމެއް އަތުން ބަލިވެފައިނުވުމެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ޔުވެންޓަސް‬ ‫އެވެ‪ .‬ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ޮ‬

‫ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވިއިރު‪،‬‬

‫ބޑު ސަބަބަކީ މިދިޔަ‬ ‫ރނާލްޑޯ ގަތް އެންމެ ޮ‬ ‫އިން ޮ‬

‫ދެ މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުއިރު‪ ،‬ހުރިހާ މެޗެއްގައި‬

‫ސީޒަންތަކުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޮނާލްޑޯ‬

‫ކޅަށް ވަނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ‪.‬‬ ‫ބައި ޮ‬

‫ދައްކާފައިވާ މޮޅު ކުޅުމެވެ‪.‬‬ ‫"ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ އެޑްވާންޓޭޖެއް‪ .‬މި މުބާރާތުގައި‬

‫"މިއީ ފައިނަލެއް‪ .‬ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނޮކައުޓު‬ ‫އންނާނީ ފައިނަލް މެޗު‪ .‬އަހަރެމެން‬ ‫ބުރުގައި މުޅިން ޮ‬

‫އޭނާގެ ކާމިޔާބީ އަށް ބެލުމުން ހެއްކަކަށް ފުދޭ‪.‬‬

‫ބޑު ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ތައްޔާރު‪ .‬ޔުވެންޓަސް ކަހަލަ ޮ‬

‫ޑ އެކަނި ކުރެވޭނެ‬ ‫އެކަމަކު ޔަގީނުން ވެސް ރޮނާލް ޯ‬

‫ކ އަށް ވެސް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ‬ ‫ކުޅުމަކީ އެތުލެޓި ޯ‬

‫ކަމެއް ނޫން‪ .‬މިއީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯގެ‬

‫ޕޓަރުންގެ އެހީގައި‬ ‫ކަމެއް‪ .‬އަހަރެމެންނަށް ސަ ޯ‬

‫ބޭނުން ހިފައިގެން މިކަން ކުރެވިދާނެ‪ .‬ހަގީގަތުގައި މި‬

‫މޮޅުވެވިދާނެ‪ "،‬މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ސިމިއޯނީ‬

‫މުބާރާތަށް މިހާރު ޔުވެންޓަސްގެ ތަފާތަކީ ރޮނާލްޑޯ‪"،‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރަށުން‬ ‫ކ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ‬ ‫ބޭރުގައި އެތުލެޓި ޯ‬ ‫ކުރިން އަލެގްރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 34‬އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ އަތުގައި‬ ‫ކޅަށް ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރަނގަޅު‬ ‫އެތުލެޓިކޯއާ ދެ ޮ‬

‫"މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު އޮތީ ‪ 50-50‬ފުރުސަތެއް‪.‬‬ ‫އަހަރެމެން އެޑްވާންޓޭޖެއް ނަގަން މަސައްކަތްކުރާނަން‪".‬‬ ‫ލން އެއްބަސްވުމެއްގެ‬ ‫ސިމިއޯނީ ބުނީ މިއީ ޯ‬ ‫ކ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ‬ ‫ދަށުން އެތުލެޓި ޯ‬ ‫މރާޓާ އަށް އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި‬ ‫ފޯވާޑް އަލްވާރޯ ޮ‬

‫ކޅަށް މިހާތަނަށް‬ ‫ކޑެއް އެބައޮތެވެ‪ .‬އެތުލެޓިކޯއާ ދެ ޮ‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ކުރިއަށް ދިއުމަށް މުހިއްމު މެޗެއް ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ‪ 31‬މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ‪ 22‬ލަނޑު‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މޮރާޓާ‬ ‫ކުރިން ޔުވެންޓަސްގައި ޮ‬

‫ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ‪ 2017-2016‬ވަނަ‬

‫ކށްދިޔަ ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި‬ ‫އަށް އެ ޓީމު ދޫ ޮ‬

‫އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ހެދި‬

‫ޗެލްސީގައި އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުން ނުދެއްކުނެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިވަ ޕޫލާއި‬ ‫ބަޔާން އެއްވަރުވެއްޖެ‬

‫‪24‬‬

‫ބާސެލޯނާ ކަންބޮޑުވާންޖެ ހޭ‬ ‫ހާލަތެއް ނެތް‪ :‬ވަލް ވޭ ޑޭ‬ ‫ޔން‪ ،‬ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ ‪)20‬‬ ‫ލި ޯ‬

‫ފަރުޖައްސާލެވޭނެ ނަތީޖާއެއް‪ .‬މާޒީގައި ވެފައި‬

‫‪ -‬ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ‬

‫އތް ކަމަކަށް ބަލައިގެން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ‬ ‫ޮ‬

‫ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި‬

‫ބޑުވާންޖެހޭ ނަތީޖާއެއް‬ ‫ހާލަތެއް ނެތް‪ .‬މިއީ ކަން ޮ‬

‫ޔންއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިޔަސް މިއީ‬ ‫ލި ޯ‬

‫ވެސް ނޫން‪ "،‬ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ވަލްވޭޑޭ‬

‫ބޑުވާންޖެހޭ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ‬ ‫ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ޯ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި ލިޔޯނުން ވެސް ވަނީ‬ ‫ކށް ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް‬ ‫ބާސެލޯނާ ގޯލާ އަމާޒު ޮ‬ ‫ފނުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ބޯޅަތައް ހުއްޓުވީ‬ ‫ޮ‬

‫ނޮކައުޓު ބުރުގައި ރަށުންބޭރުގައި ބާސެލޯނާ އަށް‬

‫ގލްކީޕަރު މާކް އަންދްރޭ‬ ‫ބާސެލޯނާގެ ޖަރުމަނު ޯ‬

‫މޅެއް ނުލިބި ވަނީ ހަ ވަނަ މެޗު ފުރިހަމަ‬ ‫ޮ‬

‫ސްޓެގެން އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬އެ ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން‬

‫އއުސާމް އޯއާރް އެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލީ ޮ‬

‫ދެ މެޗުން އެއްވަރުވިއިރު‪ ،‬ވަނީ ހަތަރު މެޗުން‬ ‫ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލނާއިން ރޭގެ މެޗުގައި ވަނީ ލަނޑު‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ޔނުން ވެސް ވަނީ މި ސީޒަނުގައި‬ ‫"ލި ޯ‬ ‫ރަށުންބޭރުގައި ތަފާުތު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެފައި‪.‬‬ ‫ހާއްސަކޮށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ‬

‫ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފަ‬

‫މޅު އެއީ ތަފާތު ކާމިޔާބެއް‪.‬‬ ‫ދަނޑުގައި ހޯދި ޮ‬

‫އސްމާން ޑެމްބެލޭ އާއި ލިއޮނަލް މެސީ‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އަހަރެމެން ޖެހޭނެ ވަރަށް ވިސްނައިގެން ކުޅެން‪"،‬‬

‫ކށް ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް‬ ‫ވަނީ ގޯލާ އަމާޒު ޮ‬

‫ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލނާ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގުގެ‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ލނާގެ އެޓޭކުތައް‬ ‫ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬ބާސެ ޯ‬ ‫ގލްކީޕަރު އެންތަނީ ލޮޕޭޒް‬ ‫ހުއްޓުވަން ލިޔޯންގެ ޯ‬

‫އންނާނީ އަންނަ މަހު ‪ 13‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެޗު ޮ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ޮ‬

‫ވަލްވޭޑޭ ބުނީ އުއްމީދަކީ އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ‬

‫"އަހަރެމެން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިން‪.‬‬

‫ކުރިމަތީގައި ތަފާތު ދައްކައި ޖެހިޖެހިގެން ‪11‬‬

‫ގލު ޖަހަން‪ .‬އެއީ‬ ‫އެކަމަކު އަހަރެމެން ޖެހޭނެ ޯ‬

‫ވަނަ ފަހަރަށް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު‬

‫އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ‪ .‬މިއީ އަހަރެމެންނަށް‬

‫ހޯދުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕާކިސްތާން މެޗު ބޮއިކޮޓްކުރަން‬ ‫ހަރްބަޖަން ގޮވާލައިފި‬ ‫ނިއު ދިއްލީ‪ ،‬އިންޑިއާ (ފެބްރުއަރީ ‪)20‬‬

‫ކޅަށް ކުޅޭ މެޗު ބޮއިކޮޓް‬ ‫ފޭވަރިޓެކެވެ‪ .‬ޕާކިސްތާނާ ދެ ޮ‬

‫‪ -‬ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ އިން ކޮންޓްރޯލްކުރާ‬

‫ކޮށްލައިފިނަމަ އިންޑިއާ އަށް މުބާރާުތުގައި އުނދަގޫ‬

‫ސަރަހައްދުގައި ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި‬

‫އތެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ހާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬

‫ޕާކިސްތާނުގެ އަތެއް ވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް‪ ،‬ކްރިކެޓް‬

‫ހަރްބަޖަންގެ ނަޒަރުގައި ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެ‬

‫ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް އަންނަ ޖޫން‬

‫ވެސް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ފެންވަރު އިންޑިއާގެ‬

‫އތް މެޗު އިންޑިއާ އިން‬ ‫މަހު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި ޮ‬

‫އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިންޑިއާއާ އެކު ކްރިކެޓް‬ ‫ކށްފައިވާ ހަރްބަޖަން ސިންގް‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަޝްމީރުގައި ދިން‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް ނެތް‪.‬‬ ‫ޕއިންޓު އުނިވުމަކުން މާ ޮ‬ ‫" ޮ‬ ‫ކޅަށް ނުކުޅެވެސް ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް‬ ‫ޕާކިސްތާނާ ދެ ޮ‬ ‫ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެހާ އިންޑިއާ ޓީމު ވަރުގަދަ‪ "،‬ޓެސްޓް‬ ‫ކްރިކެޓުގެ ތާރީހުގައި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ‬

‫ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނީ މުހައްމަދު ސަލާހާއި ސަޑިއޯ‬

‫ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައިވަނީ ‪ 42‬މީހުން މަރާލައިފަ‬

‫ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް‬

‫ބޅަ ބަޔާންގެ ކީޕަރު‬ ‫މާނޭ އަށެވެ‪ .‬ސަލާހު ފޮނުވާލި ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬މިއީ އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ރިޒާވް ޕޮލިސް‬

‫ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ‬

‫ނޔާ މަތަކުރިއިރު‪ ،‬މާނޭ ފޮނުވާލި ދެ ބޯޅަ‬ ‫މެނުއަލް ޯ‬

‫ކށް ދިން ހަމަލާއެއް‬ ‫ފޯސް (ސީއާރްޕީއެފް) އަށް އަމާޒު ޮ‬

‫އެގްޒެކްޓިވް ޑޭވިޑް ރިޗާޑްސަން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ‬

‫ލަނޑެއް ނުޖެހި ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ދިޔައީ ބޭރަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އެހެންވެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން‬

‫އާއި ޕާކިސްތާން ކުޅޭ މެޗަކީ މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް‬

‫ކށްލާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ‬ ‫ޕާކިސްތާން މުޅިން އެކަހެރި ޮ‬

‫ކަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަވާނެ އެއް މެޗު ކަމަށާއި‬

‫އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ޕާކީސްތާން ވަނީ މި‬

‫ކަޝްމީރުގައި މި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާ އަށް ފަހު ވެސް‬

‫ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ ‪ - )20‬ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް‬

‫މި މެޗުން ލިވަޕޫލް އެއްވަރުވިއިރު އެ ޓީމު ވަނީ‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިނުވެ‬

‫ބަޔާނަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހައިދޭން ސާގް ގްނަބްރީ‬ ‫ކމަން ވަނީ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލައިފަ‬ ‫އާއި ކިންގްސްލީ ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި މުބާރާތުގެ‬ ‫‪ 20‬މެޗު ހަމަ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ލިވަޕޫލްގެ އެއް‬

‫ހދަން ލިވަޕޫލަށް ވަނީ‬ ‫ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ޯ‬

‫ނަމްބަރު ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ނުލައި ކުޅުނު‬

‫ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޕާކިސްތާނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ނުޖެހޭ‪.‬‬

‫އފް ސްޕިނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވިކެޓް ނަގާފައިވާ ޮ‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލްގެ ޗީފް‬

‫ގތަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކަމަށް‬ ‫އެ މެޗު ޝެޑިއުލާ އެއް ޮ‬ ‫އުއްމީދުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ލެގުގައި‬

‫މި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފަހަތަށް ކުޅުނު ޔޮއެލް ޕަޓިޕް‬

‫ވލްޑް ކަޕްގައި‬ ‫ޖޫން ‪ 16‬ވަނަ ދުވަހު ކްރިކެޓް ޯ‬

‫ކަޝްމީރުގެ މި ހާދިސާ އަށް ފަހު އިންޑިއާގެ‬

‫ބަޔާން ދަނޑުގައި ކުޅޭއިރު‪ ،‬މި މުބާރާތުގައި އެންމެ‬

‫ރބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ‬ ‫އާއި ފަބީނިއޯ ވަނީ ބަޔާނުގެ ޮ‬

‫ކޅަށް ނުކުޅެން ގޮވާލަން‪ .‬އެންމެ‬ ‫ޕާކިސްތާނާ ދެ ޮ‬

‫ބޅަ ލީގު ކަމަށްވާ އައި ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭ‬ ‫ޓޮޕް ފުޓް ޯ‬

‫ފަހުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަޔާން ކުޅުނު ‪ 26‬މެޗުގެ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކައިރީގައި ޮ‬

‫ފުރަތަމަ އިސްކުރަންވީ ގައުމު‪ .‬ގައުމުގެ ދިފާއުގައި‬

‫ޝެޑިއުލަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހިފަ‬

‫އަހަރެމެން ތިބެން ޖެހޭ‪ "،‬އުމުރުން ‪ 38‬އަހަރުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތެރެއިން ބަލިވީ ދެ މެޗުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ‬

‫އަންނަ މަހު ‪ 13‬ވަނަ ދުވަހު ބަޔާން ދަނޑުގައި‬ ‫ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގަށް ނުކުންނައިރު ލިވަޕޫލަށް އޮންނާނެ‬

‫ފަހުން ފުރަތަމަ ލެގު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެ‬

‫ބޑުވުމަކީ މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫އަނެއް ކަން ޮ‬

‫ހަރްބަޖަން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބޑަރު ސަރަހައްދުގައި‬ ‫"ޕާކިސްތާނުން އަންނަނީ ޯ‬

‫މލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ކްރިކެޓް‬ ‫އިންޑިއާ‪ޯ -‬‬ ‫ސީރީސްގެ ނަމުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި މާލޭގައި‬

‫ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިންމާލި ‪ 31‬ޓީމުގެ‬

‫ލީގުގައި އެ ޓީމު ރަށުންބޭރުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުން‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ގިނަ އަމަލުތަކެއް ހިންގަމުން‪ .‬މިކަމުގެ‬

‫އެއާ އިންޑިއާ އާއި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު ކުޅުނު‬

‫ތެރެއިން އަނެއް ބުރަށް ދިޔައީ އެންމެ ‪ 10‬ޓީމެވެ‪.‬‬

‫އތް ހިތްހަމަނުޖެހުމަކީ‬ ‫ވެސް ބަލިވެފައިވުމެވެ‪ .‬ބަޔާނަށް ޮ‬

‫އުނދަގޫ އިންޑިއާ އަށް އަންނަނީ ބޮޑުވަމުން‪".‬‬

‫ގތަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖެހުނު‬ ‫މެޗަށް ހަރްބަޖަން އަންނަ ޮ‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އެ ޓީމުގެ ފުލްބެކް‬

‫އިންޑިއަން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅެމުން އަންނަ‬

‫ނަމަވެސް ފަހުން އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހުރެ އޭނާ ނާދެ‬

‫ހާފުގައި އެ ޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު‬

‫ޖޯޝުއާ ކިމިޗް ދެ ވަނަ ލެގަށް ކާޑު ހަމަވުމުގެ‬

‫ހަރްބަޖަން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެތެރެއިން އެންމެ ހުސް‬

‫ސަބަބުން ސަސްޕެންޑްވެފައިވުމެވެ‪.‬‬

‫ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ‬

‫އިންޑިއާ އަކީ މި ފަހަރުގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕްގެ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ހަސަންގެ ފޯމު ބަލައިނުގަތު ްނ‬ ‫މަޑުޖައްސައިލުމަށް އަމުރުކޮށްފި‬ ‫ވީބީ ބްރަދާސްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ހަސަން‬ ‫ޝިޔާމް (ވީބީ ހަސަން) ގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު‬

‫އަމުރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނަށް މިއަދު‬ ‫އެ ކޯޓުން އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬އޭނާގެ މައްޗަށް‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ސާބިތުވެފައި ވަނީ ވީބީ ބްރަދާސްގެ ވެރިންގެ މައްޗަށް‬ ‫ކށްފައިވާ ތިން ހުކުމެއްގަ‬ ‫ދަރަނި ދެއްކުމަށް ވަކިވަކިން ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނީ‪ ،‬ހަސަންގެ ކެންޑިޑެސީއާ‬ ‫ކޓަށް މައްސަލައެއް‬ ‫ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ އެ ޯ‬ ‫ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކެންޑިޑެސީއާ ގުޅޭ‬ ‫ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫މައްސަލަތައް އެންމެ ގިނަވެގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ކޓުން ނިންމަންވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އެ މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން‬

‫ހަސަންގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމި‬

‫ފމު ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް‬ ‫ހަސަންގެ ޯ‬

‫މައްސަލައަށް އަމަލު ކުރުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް‬

‫އަމަލު ނުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ‬

‫ކށްފައި މިވަނީ ކެންޑިޑޭޓު‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް އަމުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ އަށް‬ ‫ގތުން ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ހަސަން ހުށަހެޅުއްވި‬ ‫އަމިއްލަ ޮ‬

‫ނަންބަރު ބަހަން ގުރު ނެގުމަށް ފެބްރުއަރީ‪ 27 ،‬ގައި‪،‬‬ ‫ކމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައި އޮއްވަ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އެސްއޯއެފުން އަޅުގަނޑަށް ފައިސާ‬ ‫ފޮނުވީ އަސްވާޑު‪ :‬މޫސަ‬ ‫ކަމަށްވާތީ އެ ފައިސާ އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް‬

‫އއެފްގެ އެކައުންޓުން ހުޅުހެންވޭރު‬ ‫ޖަމާވި އެސް ޯ‬

‫ޖަމާކުރީ އިބްރާހިމް ވަހީދު (އަސްވާޑު) ގެ އެކައުންޓުން‬

‫ކ މޫސާ މަނިކުގެ އެކައުންޓަށް‬ ‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީ ޯ‬

‫ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހުރީ ނިންމައިގެންނެވެ‪ "،‬މޫސަގެ‬

‫ޖަމާކޮށްފައިވާ ‪ 100،000‬ޑޮލަރު (‪1،542،000‬ރ‪).‬‬ ‫އަކީ ސަންގު ޓީވީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް‬

‫ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަދި ‪ 8‬މާޗު ‪ 2015‬ގެ ތާރީހުގައި އަޅުގަނޑުގެ‬

‫ފނުވި ފައިސާ ކަމަށް މޫސަ އިއްޔެ‬ ‫ވަހީދު (އަސްވާޑް) ޮ‬

‫އެޗްއެސްބީސީ ސިންގަޕޫރުގެ އެކައުންޓުގެ ހަތަރު‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ޗެކު އަޅުގަނޑު އިބްރާހިމް ވަހީދު (އަސްވާޑު) އާ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އިން‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ހަވާލުކުރުމުން އޭނާ ވަނީ ފައިސާ ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރި ތަހުގީގަށް ފަހު އެކުލަވާލި ‪ 779‬ސޮފްހާގެ‬

‫މިއީ ރައްޓެހި ކުދިން ކަމަށްވެފައި މި ކުދިންނަށް‬

‫ކށް ރަށްތަކާއި‬ ‫ޕޓުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރި ޮ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ސިންގަޕޫރަށް އަވަހަށް އެ ފައިސާ ފޮނުވޭނެ‬

‫ކށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ‪1.4‬‬ ‫ފަޅުތައް ދޫ ޮ‬

‫ގޮތެއް ނެތުމުން އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާ‪ ،‬ދީފައިވާ މީހުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ‬ ‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ‬ ‫އެކައުންޓް ހާމަ ޮ‬

‫ކޮށްދިންކަމެކެވެ‪"،‬‬ ‫މޫސަ ވިދާޅުވީ އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައި އޭނާގެ‬

‫ނައިބު ރައީސް މޫސަގެ ނަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ތަހުގީގަށް ކޮމިޝަނުން‬ ‫ނަން އޮތަސް އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އެކަމާ ގުޅިގެން އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީއަށް‬

‫ސުވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ކަމުގެ ހަގީގަތް‬

‫ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި މޫސަ ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ ‪1989‬‬

‫ގތަށް އޭނާގެ ނަން ބޭނުންކުރުމަކީ ގާނޫނު‬ ‫އޮޅޭ ޮ‬

‫ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ‬

‫އަސާސިން ލިބިދީފައިވާ އެތައް ހައްގެއް ގެއްލި އަމިއްލަ‬

‫މީހެއް ކަމަށާއި ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް‬

‫ދިރިއުޅުމާ ވިޔަފާރިއަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ‬

‫ފނުވައި‪ ،‬އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވެސް ވިޔަފާރިކުރާ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި ސިފަކުރައްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގައި‬

‫ގތުގައި އޭނާ އަކީ ދައުލަތުގެ‬ ‫މޫސަ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކށްފައިނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫އެސްއޯއެފާ މުއާމަލާތް ޮ‬

‫ޒިންމާދާރު މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ވާއިރު އެފަދަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ނަން އައުމަކީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މޫސަ ވިދާޅުވީ އޭސީސީން ހާމަކުރި ލިޔުމުގައި‬

‫ހިދުމަތުގައި ހޭދަކުރި ‪ 15‬އަހަރު ތެރޭގައި ދުވަހަކު‬

‫ގތް ބަލާފައިވާ‬ ‫އޭނާގެ ނަން އޮތުމުން އެކަން ހިނގި ޮ‬

‫ވެސް ކުރިމަތިނުވާ ފަދަ ލަދުވެތިކަމެކެވެ‪ .‬ސިޔާސީ‬

‫ގތުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާމިން‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ގޮތުން މީޑިއާތަކާއި ސިޔާސީ ހަތުރުން ދައްކާ‬

‫ރަޝީދާއި އަސްވާޑް އަލަށް ހަދާ ޓީވީ ޗެނަލަކަށް‬

‫ވާހަކަތަކަކީ އަމާޒުވާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް‬

‫ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ސިންގަޕޫރުން ގެންނަން‬

‫ދުވަހަކު ވެސް ތަހުގީގަކަށް އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް‬

‫ބޭނުންވާތީ އެ ގައުމުން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު‬

‫ކށްފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހާޒިރު ޮ‬

‫ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ ދެ ބޭފުޅުން ‪ 2015‬ވަނަ‬

‫"ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ތިޔަ ފަދަ‬

‫އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް ކަންކަން ކުރުމަކީ‬ ‫ބޭފުޅުން މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ޮ‬

‫އެހެންވެ މޫސަގެ ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ‬

‫ކށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ‪"،‬‬ ‫ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ގާނޫނުން މަތި ޮ‬

‫ޖަމާކުރުމުން ސިންގަޕޫރުން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް‬ ‫ހަދައިދޭނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އއެފްގެ ފައިސާ މަޖިލީހުގެ‬ ‫މޫސަގެ އިތުރުން އެސް ޯ‬

‫"އެމީހުން އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ‬

‫އެހެން ބައެއް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓާއި އެ‬

‫ޖަމާކުރުމުން އެމީހުންނަށް ސިންގަޕޫރުން އެ އަދަދަށް‬

‫އންނަ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް‬ ‫ބޭފުޅުންގެ މަސްލަހަތު ޮ‬

‫ފައިސާ ދޭނެކަމަށް ބުނުމުން އަސްވާޑު ވަނީ ‪8‬‬

‫ލިބިފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ‬

‫މާޗު ‪ 2015‬ގައި އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް އެއް‬

‫މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދާއި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ‬

‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬އިބްރާހިމް ވަހީދު‬ ‫ލައްކަ ޑޮލަރު ޖަމާ ޮ‬

‫ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި މިހާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު‬

‫(އަސްވާޑު) އަށް އެކައުންޓް ނަންބަރު ދީފައި އެއަށް‬

‫އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އޭނާގާތު ބުނުމުން އެ ފައިސާ‬

‫ދންމަނިކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުސެއިން މަނިކު ޮ‬

‫ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫އންނަ އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު‪ "،‬ސަމާއު ވިދާޅުވި‬ ‫ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅު‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަނުން މަސައްކަތް‬ ‫ޑަބްލިއު ޮ‬

‫އެޅިޔަސް ޖިއާންމެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުން ނިމުނީ‬

‫ކުރަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި‬

‫ނޫން ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ ޖިނާއީ‬

‫ރޝަން ޖިއާން‬ ‫ބަސްތާއަކުން ޖެހި‪ ،‬ބަންގްލަދޭޝްގެ ޯ‬

‫ދައުވާ ކުރުމުގެ ކަންތައް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ‬

‫މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނި ‪500،000‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ‬ ‫ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ޮ‬ ‫ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ސަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ‬

‫ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ޑކްޓަރެއްގެ ތިބި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން‬ ‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ޮ‬ ‫ދޮށީ ކުއްޖާ‪ ،‬ޖިއާން‪ ،‬ޑިސެމްބަރު ‪ 16‬ގައި މަރުވީ‬

‫ޖިއާން މަރުވި ހާދިސާ ހިނގުމާ އެކު އޭރު އެ‬

‫ނަލަހިޔާ މަންޒިލްގެ ފަސް ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަނަށް އޭރު‬ ‫މައްސަލަ ބަލައި ޑަބްލިއު ޮ‬

‫ސިމެންތި ބަސްތާ އިން ޖެހި ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް‬

‫ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޖިއާންގެ‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫މަރާ ގުޅިގެން އޭގެ ފަހުން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން‬

‫ކމިޝަނުން ބަލައިނުގަތީ އޭނާގެ‬ ‫ފޯމު‪ ،‬އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ބޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޮ‬

‫ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް‬ ‫ފަސް ލައްކައިގެ ޖޫރިމަނާއެއް‬

‫ގތަށް އެ ފައިސާ‬ ‫ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮވެ ހުކުމާ އެއް ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމި‬ ‫ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ނިންމުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ކށް އިންސާފު‬ ‫ޖިއާން މަރުވި ހާދިސާ ތަހުގީގު ޮ‬

‫މާލޭގެ މޭޔަރާ "މިހާރު"ން ސުވާލު ކުރިއިރު ވެސް‬

‫ހޯދައިދޭން އޭނާގެ މަންމަ އަންނަނީ ސަރުކާރަށް‬

‫އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬ފ‪ .‬ނިލަންދޫގައި ޑޮކްޓަރެއްގެ‬

‫"ހަމަ އޭރު އެ ހާދިސާ ހިނގި ތަނާ‬

‫ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރުޒާނާ ހުސައިން އެ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލަ ބަލާފައި‪ ،‬ސިޓީ‬

‫ހާދިސާގެ ފަހުން ރާއްޖެ އަށް އެނބުރި ވަޑައިގެން‬

‫ކށްފައި ޑަބްލިއު‬ ‫ކައުންސިލުން މަޝްވަރާ ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ދަރިފުޅުގެ މަރަށް އިންސާފު ލިބެންދެން‬

‫ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ‬

‫ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރީ‪ .‬އެއީ ގަވައިދުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޅެން‬


11 27 16

ު‫ހަބަރ‬

)ަ‫ (ބުދ‬2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ީ‫އަރ‬20 ު‫ބްރ‬February ެ‫ ފ‬20 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬21

21 February 2019

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Shwetha

09:00 - 17:00

Santha Sheela

15:30 - 22:30

ާ‫ޝްވީތ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

Jasin

08:30 - 15:30

ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

10:00 - 12:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

21 February 2019

2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬21

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬

-

Dr. Seshadri Das Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:00

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 10:30

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

08:30 - 15:30 15:30 - 22:30

Dr. Abdul Azeez Hameed

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:00

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00 17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mariyam Niyaz

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

Dr. Hafsa

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT 15:00 - 18:00

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Raghavendra

10:30 - 15:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meacah

15:30 - 22:30

ާ‫ މިއާކ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

08:30 - 15:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon & Pedodontist

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Neeha Das

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

18:00 - 22:00

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Dr. Abu Bucker Dr. Yoosuf Shan Dr. Hussain Faisal Dr. Anton Dr. Rao Dr. Ismail Zahir

10:00 - 11:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ފ ޝާނ‬ ް ު‫ ޔޫސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސން ފައިސަލ‬ ެ ު‫ ހ‬.‫ޑރ‬

20:00 - 21:30

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

Dr. Shaheedha

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meetha Jolly Dr. Anupama

www.facebook.com/AMDCpvtltd

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician

-

-

ު‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ ާ‫އަސޯކާ ރ‬ ‫އ‬ 20:00 - 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ 09:30 - 12:00 ް‫ދާސ‬

Dr. Hemanth Dr. Asoka Rao

Dr. Mariia Krugova

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

Dr. Thasneem Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Dr. Ismail Shafeeu

ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

12:30 - 13:30

ާ ަ‫މިއަދު ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:00 - 13:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Rukhsana

15:30 - 16:30

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Junaid

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi

15:30 - 16:30

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Rasheed

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Reema

19:30 - 20:30

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16:15 - 17:15

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Nazahath

16:00 - 17:00

ު‫ ނަޒާހަތ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

mihaaru.com


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo

ETA Male'

ANNA-S

04G2NW1MA

11-Feb-19

19-Feb-19

21-Feb-19

25-Feb-19

27-Feb-19

HEDDA SCHULTE

04G2RW1MA

3-Mar-19

4-Mar-19

6-Mar-19

11-Mar-19

13-Mar-19

CITY OF BEIJING

04G2TW1MA

7-Mar-19

10-Mar-19

12-Mar-19

13-Mar-19

18-Mar-19

Feeder - 22-Mar-19

ATLANTIC FLOSTA

04G2GE1MA

14-Mar-19

17-Mar-19

18-Mar-19

20-Mar-19

25-Mar-19

27-Mar-19

EM ASTORIA

04G2ZW1MA

24-Mar-19

28-Mar-19

29-Mar-19

31-Mar-19

4-Apr-19

6-Apr-19

CMA CGM (THAILAND) LIMITED

CMA CGM & ANL (Singapore) Pte Ltd

CMA CGM MALAYSIA (PORT KELANG)

CMA CGM MALAYSIA (Tanung Pelepas / Pasir Gudang)

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Shireen LEE (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1112

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

* DATE WILL SUBJECT TO CHANGE

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (ބުދ‬2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

SUBSCRIBE SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

Aikas Construction Pvt Ltd

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬

Fancy Plywood (White

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

and save 10%

300 ި‫އޮފީހަކާއ‬

Best for Fiberglass Boat Building

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ Subscribe for 1 year

ެ‫ އަކަފޫޓްގ‬220

Glossy)

Best price in town

ް‫އަކަފޫޓްގެ ގުދަނެއ‬

Melamine Block Board

ު‫ އޯކިޑްމަގ‬.ީ‫ކުއްޔަށްދެނ‬

TEL:7746841

18mm (Kabadu Filaa)

19845

.ް‫ރަނގަޅު ހިސާބަކުނ‬

6mm, 9mm, 12mm, 18mm DBBCC MR GRAD PLYWOOD

Subscribe for 1 year and save 10%

ް‫ ކޮޓަރި ސިޓިންގ‬4

ާ‫ލިފްޓުން އަރ‬

ު‫ރޫމާއި ބަދިގެ އާއި އެކ‬

ި‫ފައިބާ ގެއެއްގައ‬

ް‫ހެންވޭރު ދަނޑުކައިރިނ‬

ް‫އަންހެން ކުދިނ‬

.ެ‫ކުއްޔަށް ދެމެވ‬

ް‫ބައިތިއްބަނ‬

TEL:7767618 19925

TEL:7562424 19852

HARDWOOD

ް‫ ތަނުންވެސ‬02

TIMBER MIXED HARDWOOD 2''x8'' and 2''x7'' and 2''x6''

ާ‫އޭސީ ޮކށް ގުދަން މުދާޖަހ‬

14 feet up length

ު‫ހަރާއިއެކ‬

Film Face Plywood (Kalhu Filaa) Best quality

TEL:7772084/7905009 19341

TEL:9646263 19289


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

mihaaru.com


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

mihaaru.com


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

mihaaru.com


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

mihaaru.com


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

mihaaru.com


20 February 2019 2019 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬20

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަ ްނ‬ ‫އުވާލައި ވޯޓާ ކުރިމަތިލާން‬ ‫އެފްއޭއެމުގައި އަލީ ވަހީދު‬ ‫އެދިވަޑައިގެންފި‬

‫ީއގަލްސް އި ްނ‬ ‫ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް‬ ‫ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްފި‬

‫ފުރަތަމަ ލެގުގަ ިއ‬ ‫ލިވަ ޕޫލާއި ބަޔާން‬ ‫އެއްވަރުވެއްޖެ‬

Profile for Mihaaru

20 FEBRUARY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

20 FEBRUARY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru