Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ނަޝީދަށް ފުރުސަތެއް ނެތް‪،‬‬ ‫ނިންމުން ބަދަލެއް ނު ާވނެ‪ :‬ޝައިނީ‬

‫އަލީ ހަމީދާ ގުޅުން ހުރި ގެއިން‬ ‫‪ 38‬މިލިއަން ނުފެނޭ!‬

‫‪03‬‬

‫ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ދޭން‬ ‫އެދި އިދިކޮޅުން ޕޮލިހަށް‬ ‫‪03‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪2‬‬

‫ފައިސާ ހޯދަން ޖީއެމްއާރަށް‬ ‫ދެން ދައުވާއެއް ނުކުރެ ވޭނެ‬ ‫މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ވެސް އަދި‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ޖީއެމްއާރުން ވެސް މި މައްސަލައިގެ ވާހަކަ‬ ‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާމަ ޮ‬ ‫"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި‬

‫ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގަން‬ ‫އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި‬

‫މައްސަލަ އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމީ މިދިޔަ ހުކުރު‬

‫އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން އުވާލުމުން ދައްކަން‬

‫ދުވަހު އެވެ‪ .‬މައްސަލަ ނިންމީ އެމްއޭސީއެލް‬

‫ޖެހުނު ‪ 271‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރުން‪15 ،‬‬

‫އިން ދައްކަންޖެހޭނީ ‪ 230،00‬ޑޮލަރު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހދަން ޖީއެމްއާރުން ސިންގަޕޫރުގެ‬ ‫މިލިއަން ޑޮލަރު ޯ‬

‫ޕޓް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން‬ ‫އަދި އެއާ ޯ‬

‫އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެ‬

‫ޖީއެމްއާރަށް ދެން އިތުރު ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ‬

‫ކޅަށް ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުންފުންޏާ ދެ ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް އާބިޓްރޭޝަނުން ވަނީ ނިންމައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖީއެމްއާރަށް ‪ 271‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪4.1‬‬

‫އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ‪ 25‬އަހަރަށް‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދެއްކުމަށް އާބިޓްރޭޝަނުން‬ ‫ކުރިން ނިންމާފައި ވާއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ އެ‬

‫ޖީއެމްއާރާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ‪2012‬‬

‫ފައިސާ އެއްފަހަރާ ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގައި އުވާލީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ‬

‫އެކަމަކު ޖީއެމްއާރުން އިތުރު ‪ 15‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫ސަރުކާރުންނެވެ‪ .‬އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން‬

‫ހޯދަން މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅީ އެއާޕޯޓް ހިންގި‬

‫ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނަށް ޖީއެމްއާރުން‬

‫އިރު އެމްއޭސީއެލްގެ އެކި ކަންކަމަށް ޖީއެމްއާރުން‬

‫ޑލަރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު‬ ‫ދިޔައީ އެއް ބިލިއަން ޮ‬

‫ހަރަދުކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫އަދަދެއް ނަގައިދިނުމަށް އެދި އެވެ‪ .‬އާބިޓްރޭޝަނުން‬

‫ޑލަރު އެމްއޭސީއެލް އިން‬ ‫‪ 11.5‬މިލިއަން ޮ‬

‫ޑލަރު މި ސަރުކާރުން‬ ‫ކަނޑައެޅި ‪ 271‬މިލިއަން ޮ‬

‫ވެމް ޯކގެ މަސައްކަތްތައް މާކެޓުކުރަން ޕީއެސްއެމް އަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު‪ ،‬އެންވަޔަރްމަންޓް‬

‫ޖީއެމްއާރަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ‬

‫ދެއްކީ ނޮވެމްބަރު ‪ 2016‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު ޯތރިގް (މ) ވާހަކަދައްކަވަނީ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީ‬

‫އތުމުން އިންޓަރެސްޓާ އެކު ‪ 15‬މިލިއަން‬ ‫ނުދައްކާ ޮ‬

‫ޖީއެމްއާރުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހު‬

‫ޑޮލަރު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި‬

‫ޕޓްގެ ތަރައްގީއަށް ބިޔަ‬ ‫ސަރުކާރުން އަންނަނީ އެއާ ޯ‬

‫މައްސަލާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވެމްކޯގެ ހިދުމަތްތަ ްއ‬ ‫މާކެޓު ކުރުން ޕީއެސްއެމާ‬ ‫ހަވާލުކޮށްފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ނަސްރުﷲ އަށް ކުރާ‬ ‫ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން‬ ‫ސިއްރުކޮށްފި‬

‫މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކުނި މެނޭޖު‬ ‫ކުންޏާއި ރައްކާތެރި ޮ‬ ‫ކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކޮށްފައި‬

‫"ސާފު ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ވޭސްޓް‬

‫ތރިގު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫ނުވާ ކަމަށް ވެސް ޯ‬

‫މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ދެމުން އަންނަ‬

‫އެއް އަހަރު ނިމިގެން ދާއިރު ކުނި މެނޭޖު ކުރަން‬

‫ޚިދުމަތްތައް މާކެޓު ކުރުން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ‬

‫ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި އަމިއްލަ‬

‫(ޕީއެސްއެމް) އާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސަރަހައްދުގައި‬

‫ޒިންމާތައް އެނގިގެން ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ މަސައްކަތްތައް ޕީއެސްއެމްގެ ވަސީލަތްތައް‬

‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‪ ،‬މާކެޓިން އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭނެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޓީވީއެމް އާއި‬

‫ސޮއިކުރެއްވީ އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް‬

‫އެފްއެމް އާއި ޔޭސް ޓީވީ ފަދަ ބައިވަރު ޗެނަލްތައް‬

‫ކގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު‬ ‫އިބްރާހިމާއި ވެމް ޯ‬

‫އެބަހުރި‪ .‬އަދި އޭގެ އިތުރުން ޕްރިންޓެޑް މީޑިއާ އަދި‬

‫ޝިފާއު އަދި ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬

‫އެހެން މީޑިއާތަކުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެ‪"،‬‬

‫އިބްރާހިމް ޚަލީލް އެވެ‪.‬‬

‫ތޯރިގު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސއިކުރެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަ‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި‬ ‫ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ތޯރިގު ވިދާޅުވީ ކުނި‬ ‫ކ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް‬ ‫ނެގުމަށް ވެމް ޯ‬

‫ކ މާކެޓު ކުރަން ޕީއެސްއެމްއާ ހަވާލުކުރީ‬ ‫ވެމް ޯ‬ ‫އެއް އަހަރު ދުވަހަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޚަލީލް‬

‫އާއްމުންނަށް އެނގެންޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަން‬

‫ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ވެސް ޓީވީއެމުން ވަނީ‬

‫ޕީއެސްއެމްގެ އެކި ޗެނަލްތަކުން ދައްކާނެ ކަމަށް އޭނާ‬

‫އއާ މައުލޫމާތުތައް‬ ‫ކުނި މެނޭޖު ކުރުމާ ގުޅޭ ވީޑި ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި‬ ‫ތޯރިގް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތަށް މި އަހަރު‬ ‫ގެނެސްދީފައި ކަމަށެވެ‪ .‬އެއާ އެއް ޮ‬ ‫ވެސް ޕީއެސްއެމްގެ އެކި ޗެނަލްތަކުން ރައްޔިތުން‬

‫ގތްތަކެއް މީގެ ކުރިން އެކުލަވާލާފައެއް‬ ‫މެނޭޖު ކުރާނެ ޮ‬

‫ހޭލުންތެރިކުރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ކަމަށް ޚާއްސަ ކުންފުންޏެއް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުފައްދައި‬

‫ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ‪ .‬އޭނާއަކީ ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް‪-- .‬މިހާރު ފޮޓޯ‪/‬ނިޝާން އަލީ‬

‫އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ހަތަރު މީހަކު ހައްޖަށް ގެންދިޔަ‬

‫ކޅަށް ދައުލަތުން ކުރާ‬ ‫ނަސްރުﷲ މުސްތަފާއާ ދެ ޮ‬

‫މައްސަލާގައި އެނގި ހުރެ ސައްހަ ނޫން ގޮތުގައި‬

‫ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް‬

‫ލިޔުމެއް އުފެއްދުމުގެ ދައުވާ އާއި ހުއްދަ ނަގައިގެން‬

‫ކޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގައި ކުރުމުގެ ދައުވާ‬

‫ކޓުން ބުނީ ނަސްރުﷲ އާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬ ‫އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޝަރީއަތަށް‬ ‫ނޫސްވެރިންނަށް ނުވަދެވެނީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ބަދު‬

‫ވެސް ނަސްރުﷲ ގެ މައްޗަށް ކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެ‬ ‫ދައުވާތަކަށް ވެސް ވަނީ އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ޖެނުއަރީ ‪ 23‬ގައި ނަސްރުﷲ "މިހާރު"‬

‫އަހުލާގީ މައްސަލައެއްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާތީ‬

‫އަށް ބުނީ ހުއްދަ ނުނަގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ހައްޖަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ބަދު އަހުލާގީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް‬

‫ފޮނުވައި ހާލުގައި ޖައްސާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މީގެކުރިން ވެސް ކޯޓަކަށް ނުވަދެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަތަރު މީހުންގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ‬

‫ކޅަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ‬ ‫ނަސްރުﷲ އާ ދެ ޮ‬

‫ނެގި ކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގަ އާއި‪ ،‬އެ ހަތަރު މީހުން‬

‫އރިޔާން ކާޑު އުފައްދައި ގެންގުޅުމާއި ގާނޫނު‬ ‫ތެރޭގައި ޮ‬

‫މައްކާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ކަމަށާއި ސައްހަ ނޫން‬

‫ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި‬

‫ލިޔުމެއް އުފެއްދި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ‬

‫އަނބިދަރިންނަށް އަޅާނުލުމުގެ ދައުވާ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތުހުމަތުތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬ނަސްރުﷲ ވަނީ މީގެކުރިން މި ހުރިހާ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދައުވާތަކަށް އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ނަޝީދަށް ފުރުސަތެ ްއ‬ ‫ނެތް‪ ،‬ނިންމުން ބަދަލެއް‬ ‫ނު ާވނެ‪ :‬ޝައިނީ‬

‫‪3‬‬

‫އަލީ ހަމީދާ ގުޅުން ހުރި ގެއިން‬ ‫‪ 38‬މިލިއަން ނުފެނޭ!‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ ގުޅުން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ވިދާޅުވީ‪" ،‬ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދާ ގުޅުން‬

‫ހުރި ގެއަކުން ‪ 38‬މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނުނު ކަމަށް‬

‫ހުރި ގެއަކުން ‪ 38‬މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ އަށް ވާ‬

‫ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް އެ އަދަދަށް ފައިސާ ނުފެންނަ‬

‫ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި ޕައުންޑާއި ދިވެހި ފައިސާ ފެނިފައިވާ"‬

‫ކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ވިދާޅުވުމަށް ފަހު އޭނާ އެ ދުވަހު‬

‫މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު‬ ‫ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީ‬

‫ވަނީ އެ ގެއިން ފެނުނު ދަބަހާއި ފައިސާތައް ވެސް‬

‫އަކު މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު‬

‫ޕްރެންޒެންޓޭޝަނަކުން ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލައިފަ‬

‫ކުރުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއިން ފެނުނީ ‪ 3.4‬މިލިއަން‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު‬ ‫ސައީދާއި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ރުފިޔާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ފުލުހުން އާންމުކުރި‬

‫ކށްފައި ވާއިރު އެ މަހުގެ ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ވެސް ބުނެފައި ވަނީ އަލީ ހަމީދަށް‬

‫ފުލުހުން ވަނީ އަލީ ހަމީދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން‬

‫ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން ފެނުނީ ‪ 3.4‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫‪ 3.4‬މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަލީ ހަމީދުގެ ގެއިން ‪ 38‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ‪ 215،000‬ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި‬ ‫‪150،000‬ރ‪ .‬ކަމަށް އެ ދުވަހު ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ތ މިއަދު ސުވާލު ކުރުމުން‬ ‫ފެނުނުތޯ‪ ،‬ނުވަތަ ނޫން ޯ‬

‫އަދި އެ އަދަދު ‪ 38‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުވީ‪،‬‬

‫ޝިފާން ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅެއްނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ފެށިގެން ގޮސް ހުރިހާ‬

‫މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުން ބޭއްވި ޕްރެސް‬ ‫އޅުމަކުން ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންފަރެންސްގައި އެރި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ޝިފާން‬ ‫މީޑިއާއެއްގައި ވެސް ރިޕޯޓް ޮ‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ގތަށް އަލީ ހަމީދުގެ ގެއިން ފެނުނީ ‪38‬‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން‪ ،‬ޗީފް‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕލިސް އަހުމަދު ޝިފާން‬ ‫ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޮ‬

‫ޝައިނީ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ :‬އޭނާ ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ވޯޓު‬ ‫ކަރުދާސްކޮޅުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށް‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށް އެތައް ފަހަރަކު‬ ‫ވަނީ އިއުތިރާފްވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ހުރިހާ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ގސްފައި ވަނީ ގާނޫނާ‬ ‫އިޖުރާއަތުތަކެއް ވެސް ގެން ޮ‬

‫ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ‪.‬ގެ‬

‫ޚިލާފަށް ކަމަށް އދ‪.‬ގެ ކޮމެޓީން ވަނީ ބުނެފަ‬

‫ކމެޓީއަކުން ނިންމި ނަމަވެސް އިންތިހާބުގައި‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬

‫ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް އެމަނިކުފާނަށް ނޯންނާނެ‬

‫ޝަރީއަތަކުން‪ ،‬އެމަނިކުފާނު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ‬

‫ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޝައިނީ‬

‫ހައްގުން މަހްރޫމްކުރުން ކަމަށް ވެސް އެ ނިންމުމުގައި‬

‫އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަޝީދުގެ މަދަނީ އަދި އިންސާނީ ހައްގުތައް‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ‬

‫ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އދ‪.‬ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ‬

‫މައްސަލަ ފުރަތަމަ ބަލަން ފެށީ މި ސަރުކާރަކުން‬

‫ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެ ކޮމެޓީންގެ‬

‫ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް‬

‫ނިންމުން ވެސް އައީ އެމަނިކުފާނާ އެއްކޮޅަށެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގެންނެވިއިރު ވެސް އެއީ ހިނގަމުން ދިޔަ‬

‫ވކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ‬ ‫މީގެކުރިން‪ ،‬އދ‪.‬ގެ ޯ‬

‫މައްސަލައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑިޓެންޝަނުން‪ ،‬ނަޝީދު މިނިވަންކުރަން ވެސް‬

‫"އަނެއްކާ މި ކޭސް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް‬

‫ގޮވާލާފައިވެ އެވެ‪ .‬ފަހުގެ ނިންމުމުގައި ވަނީ‪ ،‬ނަޝީދުގެ‬

‫ނޫންތޯ [‪]2013‬ގެ އިލެކްޝަނުގައި ނަޝީދު‬

‫ނިގުޅައިގެންފައިވާ ހައްގުތައް އަލުން އިއާދަކޮށްދީ‪،‬‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައީ ވެސް‪ .‬އެހެންވީމާ‪،‬‬

‫އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން އެމަނިކުފާނަށް ފުރުސަތު‬

‫ގތުން މި ސަރުކާރަށް މަންފާއެއް‬ ‫ސިޔާސީ ޮ‬

‫ކމެޓީން ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް‬ ‫ދިނުމަށް އެ ޮ‬

‫ހޯދަން ކުރި ކަމެއް ނަމަ‪ ،‬އެ އިންތިހާބުގައި ވެސް‬

‫ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަނުކުރެވުނީސް‪ "،‬ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރު‬

‫މިނިސްޓަރު ޝައިނީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަބްދުﷲ‬

‫ތަމްސީލްކުރައްވާ އިސް މަންދޫބު‪ ،‬މިނިސްޓަރު ޝައިނީ‬

‫ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުމަކީ ނަޝީދު ނުކުރައްވާ ކުށަކަށް‬

‫"މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް‬

‫ނންނާނެ އެވެ‪ .‬ގާޒީއަކު‬ ‫ވާނެ ހަމަ އެއްގޮތެއް ވެސް ޯ‬

‫އންނަންވާނެ ކަމަށް އދ‪.‬ގެ ކޮމެޓީއަކުން‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް‬

‫ބުނި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލު‬

‫ކށް‪ ،‬އެކަން އެ ނޫން‬ ‫ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނި ޮ‬

‫ނުގެނެސް ނަޝީދަށް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވޭނެ‬

‫ގތެއް ވެސް ނޯންނާނެ‬ ‫ގޮތަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމާ ގުޅިގެންކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރާއްޖޭގައި މި ހިނގަނީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ‪.‬‬

‫އދ‪ .‬ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އަށް‬ ‫ނަޝީދުގެ ވަކީލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅީ‪ ،‬ވޯކިން ގްރޫޕް‬

‫އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ‪ ،‬ނަޝީދަށް‬

‫އން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ‬ ‫ޮ‬

‫ކުރިމަތި ނުލެއްވޭނެއޭ‪ .‬އެމަނިކުފާނުގެ ނަން ވޯޓު‬

‫ބެލުމަށް ފަހު އެ މަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަން ގޮވައިލި‬

‫ނންނާނެއޭ‪ "،‬ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަރުދާސްކޮޅުގައި ޯ‬ ‫ޝައިނީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް‬

‫ގވައިލުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަމަލު ނުކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ނިންމުން މި‬

‫ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި‬

‫އައީ‪ ،‬ސަރުކާރުން އަމަލުނުކުރި މައްސަލަ އަށް ވެސް‬

‫‪ 13‬އަހަރުގެ ހުކުމެއް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައި‬

‫ރިއާޔަތްކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުތަކުން ކަމަށްވާއިރު‪ ،‬އެ ކުށަކީ‬ ‫ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޯ‬

‫ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށްދޭން‬ ‫އެދި އިދިކޮޅުން ޕޮލިހަށް‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ނުވަ ގައިދީއަކު މިނިވަންކުރަން‪ ،‬މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ‬ ‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު‬ ‫‪ 1‬ގައި‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ޕއިންޓްމެންޓަކާ ނުލަ‬ ‫ފުލުސް އޮފީހަށް ވަޑައިގަތީ އެ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދުގައި ނޫސްވެރިންނާ‬

‫ޕލިސް ކޮމިޝަނަރު‬ ‫ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެކްޓިން ޮ‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން‬

‫އަބްދުﷲ ނަވާޒްއާ ބައްދަލުކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬

‫ލަތީފް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ފެބުރުއަރީ ‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް‬

‫އފީހަށް ހިނގައްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުސް ޮ‬

‫ކޯޓުން ކުރި އަމުރަކީ‪ ،‬ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން‬

‫އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ‬ ‫އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ނަވާޒްއާ ބައްދަލުކުރައްވަން‬

‫ތަބާވާންޖެހޭ‪ ،‬އަމުރެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ އަމުރު‬ ‫ތަންފީޒުކުރުމަކީ‪ ،‬ފުލުހުންގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ‬

‫‪26‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ވިލާގެ ރަށްތަކުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ބާތިލްކޮށް‪ ،‬އެ ތަންތަން އަތުލީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި‬

‫ޑލަރު އޭނާ އަށް ދައްކަން ދައުލަތަށް‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ކުރުމަކީ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލް‬

‫އޮތް ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމެންޓް ބާތިލް ކުރުމަށް‬

‫ގތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް‬ ‫ޖެހުމުން އެކަމުގައި ލުއި ޮ‬

‫ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި ޑަބްލިއުއެލްޓީން‬

‫ފަހު އެވެ‪ .‬އެ ތަންތަން އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ‬

‫ކޅަށް ސިވިލް ކޯޓުން‬ ‫ކަމަށް ކަނޑައަޅައި‪ ،‬ވިލާއާ އެއް ޮ‬

‫ހެދި އެއްބަސްވުމެވެ‪.‬‬ ‫އަލީ އިބްރާހިމްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ގާސިމް‬

‫ކުރާ ދައުވާ އަކީ ސެޓްލްމަންޓް އެއްބަސްވުން ހެދިއިރު‬ ‫ކޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލައެއް ކަމަށް‬ ‫ވެސް ޯ‬

‫ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ބައެއް ރަށްތަކާއި‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ހުކުމްތައް ހައި ކޯޓުން‬ ‫ހުކުމްކޮށްފައި ވަނި ޮ‬

‫ބައިވެރިވެގެން ސަރުކާރާ އެކު ހެދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ‬

‫ފަޅުތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް‪ ،‬އެ ތަންތަން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ހައި‬ ‫ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބާތިލް ޮ‬

‫ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވީ އަލީ އިބްރާހިމަށް ދައުލަތުން‬

‫ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬

‫ކޓުގައި އިސްތިއުނާފް‬ ‫ކޯޓުގެ އެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ވިލާގެ ފަސް‬

‫ބޭއްވި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެ ފަރާތުން އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް‬

‫ކުރީ ވިލާއިންނެވެ‪.‬‬

‫ސޓާއި ވިލާ އެއާ އިން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ބަހުސްކުރީ ސެޓްލްމަންޓް އެއްބަސްވުމުގެ ތެރޭގައި‬

‫ޓެކްސް ފައިސާއިން އެ ބައި އުނި ކުރުމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީ ހިމެނޭ ކަމާ މެދު އެވެ‪.‬‬

‫ފަސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވިލާ އަށް ދޫކުރި ރަށްތައް އަތުލި މައްސަލައިގެ‬

‫އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިދިޔަ މަހު‬

‫ވިލާ އިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިން‬

‫ކޓުން ވަނީ ނިންމާލައިފަ އެވެ‪ .‬މާދަމާ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ބަދަލުގައި‪ ،‬އަތުލާފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން‬

‫އަޑުއެހުން ފަސް ކުރި ސަބަބެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ބާއްވާ އަޑުއެހުމަކީ ހުކުމް ކުރަން ބާއްވާ އަޑުއެހުމެއް‬

‫ކޅަށް އެއްވެސް ދައުވާއެއް ނުކުރަން އެ‬ ‫ދައުލަތާ ދެ ޮ‬

‫ހިނގަމުންދާއިރު‪ ،‬އެ ރަށްތަކުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ‬

‫ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން‬

‫ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްބަސްވުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ‪ 188‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 2.9‬ބިލިއަން ރުފިޔާ)‬

‫އންނާނީ މާދަމާ މެންދުރުފަހު ‪ 2:00‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ވިލާގެ އެކި ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި‬ ‫ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކެއްގެ އެއްބަސްވުން ‪ 2015‬ގައި‬

‫ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ސެޓްލްމަންޓް‬

‫ގތުން ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަކީ‬ ‫ވިލާގެ ވަކީލުން ބުނާ ޮ‬

‫އެ ރަށްތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬

‫ހޯދަން ވިލާގެ އެކި ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން‬

‫އެގްރިމެންޓަކީ އަލީ އިބްރާހިމް ކިޔާ މީހަކަށް‬

‫ސެޓްލްމަންޓް އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއެއް ނޫން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ‬ ‫ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ޮ‬

‫ދައުލަތުން ދޫކުރި ބިމެއް އަތުލި މައްސަލާގައި ‪9.7‬‬

‫ކަމަށާއި ޑަބްލިއެލްޓީން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާއެއް‬

‫ކޓުގައި ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ތ ބެލުމަށް ގުޅުމުން‬ ‫ކަމާއި ގެންނަނީ ކޮން ބަދަލުތަކެއް ޯ‬ ‫އެ ކުންފުނިން ޖަވާބެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ‬

‫ކޕަރޭޝަންގެ ހަރަދުތައް‬ ‫މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ޯ‬

‫މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޔާމީން‬

‫ގތުން މުވައްޒަފުން މަދު ކުރުމަށް އެ‬ ‫ކުޑަކުރުމުގެ ޮ‬

‫ބޑުގެ އެހެން މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ‬ ‫އިދްރީސް އާއި ޯ‬

‫ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފަރުހާދު ދާއޫދު މަގާމުން ވަކި ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހމަ ދުވަހު އެ ކުންފުނީގެ‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގެ ޯ‬ ‫ބޑުން ނިންމައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މުވައްޒަފުންނަށް‬ ‫ޯ‬

‫މިހާރު އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް‬ ‫ހުންނެވީ އިދްރީސް އިސްމާއީލެވެ‪.‬‬

‫ދަރުބާއައިޔޫއެމްގެ ތިން ވަނަ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫މއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ‬ ‫ފޮނުވާފައިވާ އިންޓާނަލް މެ ޯ‬

‫ކޕަރޭޝަނަކީ ‪2013‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ޯ‬

‫ބައެއް ބޭފުޅުން‪---‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫ކށް މާލީ ގޮތުން ފައިދާވާ‬ ‫ކުންފުނީގެ ހަރަދުތައް ކުޑަ ޮ‬

‫ވަނަ އަހަރު ރިއާސީ ގަރާރަކުން އުފައްދަވާފައިވާ‬

‫ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް‬

‫ދިވެހި ސަރުކާރު ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ހިއްސާވާ‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޕަރޭޝަން އުފެއްދީ ހައްޖަށް‬ ‫ކުންފުންޏެކެވެ‪ .‬ހައްޖު ޯ‬

‫މާލި ނިޒާމެއް ނެ ިތ‬ ‫ޔުނިވަސިޓީ ތަރައްގީއެއް ނުވާނެ‬ ‫އަމިއްލަ މާލީ ނިޒާމެއް ނެތި ޔުނިވަސިޓީ‬ ‫ތަރައްގީއެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ‬

‫އެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އައިޔޫއެމްގެ އަމާޒަކީ ފުދުންތެރި މުއައްސަސާ‬

‫މލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ޗާންސެލަރު ޑރ‪.‬‬ ‫އޮފް ޯ‬

‫އަކަށް ވުން‪ .‬ޔުނިވަސިޓީ އަށް މިވަގުތު އޮތް އެންމެ‬

‫މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ގންޖެހުމަކީ‪ ،‬މިހާރު ޔުނިވަސިޓީ ހިންގަމުން‬ ‫ބޑު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ތިން ވަނަ ދަސްވެނިވުމުގެ‬

‫ދަނީ‪ ،‬ޔުނިވަސިޓީ ފަދަ މުއައްސަސާ އަކަށް މުނާސަބު‬

‫ހަފުލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫އިމާރާތެއްގައި ކަމުގައި ނުވުން‪ .‬މި ކަމަށް ހައްލެއް‬

‫ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ކުރިއަރުވައި އައިޔޫއެމް ތަރައްގީ‬

‫ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުގައި ވާނީ އެދިފައި‪ "،‬ޝަހީމް‬

‫ކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލޕްމަންޓް ފަންޑުގެ‬ ‫އޭގެ ތެރެއިން ޔުނިވަސިޓީ ޑިވެ ޮ‬

‫ބޭރުގެ ޔުނިވަސިޓީތަކާ އެކު އެއްބަސްވުންތައް‬

‫ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވައި އެއިން މަޝްރޫއުތައް‬

‫ކށް‪ ،‬ރާއްޖެ އަށް އެކި ތަމްރީންތަކާއި‬ ‫ގާއިމް ޮ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހދައިދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ކލަޝިޕްތައް ޯ‬ ‫ސް ޮ‬

‫އައިޔޫއެމް އިން މިހާރު ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ވަގުފް‬

‫ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި އަންނަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ‬

‫އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހު މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީއާ އެކު‬

‫ހލްޑިންސް ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް‬ ‫އަދި އައިޔޫއެމް ޯ‬

‫ސޮއިކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފައިދާ‬

‫ލޕްމަންޓް ފަންޑު‬ ‫އުފައްދައި‪ ،‬ޔުނިވަސިޓީ ޑިވެ ޮ‬

‫ބޑަށް ކުރާނެ ކަން ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ގތްތަކެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ބޮޑުކުރެވޭނެ ޮ‬ ‫ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އުފެއްދުމާ އެކު‪ ،‬އެ ތަނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ‬

‫ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އައިޔޫއެމް އިން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުން އަންނަނީ އިރުމައްޗާއި ހުޅަނގުގެ އިސްލާމީ‬ ‫ހދައި ރާއްޖެ އަށް ފެތޭ‬ ‫ޔުނިވަސިޓީތަކުން ނަމޫނާ ޯ‬ ‫ފރުކޮށްދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތަށް ޒަމާނީ އިސްލާމީ ތައުލީމެއް ޯ‬

‫ގންޖެހުމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމެވެ‪ .‬އައިޔޫއެމްގެ‬ ‫ބޮޑު ޮ‬

‫ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އިން ފެށިގެން މާސްޓާސްއާ‬

‫ދަރިވަރުން މިހާރު ކިޔަވަމުން އަންނަނީ ޔުނިވަސިޓީ‬

‫ހަމައަށް ‪ 646‬ދަރިވަރުން ރޭ ވަނީ އައިޔޫއެމް އިން‬

‫އަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު މާހައުލެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި‬

‫ދަސްވެނިވެފަ ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހދައިދޭން ސަރުކާރުގައި‬ ‫އެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ޯ‬

‫އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ މަގާމުތަކަށް‬

‫ދާން ބޭނުންވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކަމާ‬

‫ބަދަލު ގެނެސް ބައެއް މަގާމުތައް އުވާލަން‬

‫އެކު ހައްޖަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި‪،‬‬

‫ނިންމާފައިވާކަން މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ އަންގައިފަ‬

‫ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ދިވެހިންގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މިހާރު ވަނީ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ‬

‫ފައިސާ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް‬

‫އިން ވަކިވެސް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫މގައި ބުނެފައިވަނީ ވަޒީފާ އިން‬ ‫އެ ކުންފުނީގެ މެ ޯ‬

‫ކޕަރޭޝަން އުފެއްދީ‪ ،‬ބައެއް އަމިއްލަ‬ ‫ހައްޖު ޯ‬

‫ވަކި ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ‬

‫ކުންފުނިތަކުން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު‬

‫ނޓިސް އާއި ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތަށް ޯ‬

‫ބޑުވާން ފެށުމުން‬ ‫ހައްޖަށް ނުގެންގޮސް މައްސަލަ ޮ‬

‫އެ ކުންފުނިން ވަކިކުރަނީ ކިތައް މުވައްޒަފުން‬

‫އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫ނަޝީދުގެ މައްސަލާގައި އދ‪ .‬އިން ނިންމި‬ ‫ގޮތް ބަލައެއް ނުގަ ެނ ވޭނެ‪ :‬ސަރުކާރު‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫‪ 180‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަން އެ ކޮމެޓީން‬ ‫ސަރުކާރަށް އަންގާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފރިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ‬ ‫އެކަމާ ގުޅިގެން ޮ‬

‫އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ‬

‫ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ މައްސަލާގައި ކަން‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ‬ ‫ނަޝީދަށް ނެތް ކަން ފާހަގަ ޮ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅަކު މަގާމަށް ޝަރުތު‬

‫އެ ބަޔާނުގައި‪ ،‬އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު‬

‫ހަމަވާ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ނަމަ އެކަމުގައި‬

‫މިނިވަންކަމާ އެކު ބޭއްވުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން‬

‫ގތެއް ނިންމާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬

‫ފުރުސަތު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް‬

‫ގތުގެ ތަފްސީލުތައް ސަރުކާރުން އެ‬ ‫ހިނގާފައިވާ ޮ‬

‫ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އދ‪ .‬ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ‬

‫ކޮމެޓީއަށް ދީފައިވިޔަސް‪ ،‬އެ ހުށަހެޅުންތަކާ މެދު‬

‫ގތެއް ނިންމާނީ ސުޕްރީމް‬ ‫ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމާ މެދު ޮ‬

‫ކަންކަން ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް‬

‫"އެހެންކަމުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނަޝީދު‬

‫ސަރުކާރުން ބަނީ ދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި އިންތިޚާބުގެ‬

‫ކމެޓީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި‬ ‫ޮ‬

‫ކމެޓީން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކމެޓީއަކުން ނޫން‪"،‬‬ ‫ކޓުން‪ ،‬އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ސަރުކާރަށް‬

‫ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި ނިންމާފައިވާ‬

‫ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ‬

‫އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އތް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެބަ ޮ‬

‫ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ނިންމުން ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް‬

‫ކޓުން ދަމަހައްޓާފައިވާތީ‬ ‫ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ފަނޑިޔާރަކު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރި‬

‫ސަރުކާރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް‬ ‫އެއީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޮ‬

‫ކަމަށް ނަޝީދު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެއްބަސްވެ‬

‫ސަރުކާރުން ފާޑު ކިޔާފައިވާއިރު ނަޝީދު ވަގުތުން‬

‫ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި ނަޝީދު‬

‫ވކިން ގްރޫޕުން ނިންމި‬ ‫ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް އދ‪ .‬ގެ ޯ‬

‫އަދި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ޖަވާބަށް އެކަށީގެންވާ‬

‫މައްޗަށް ދައުވާކުރީ އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް‬

‫ނިންމުން ބަލައިގަތުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ކުރިން‬

‫ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އެ ކޮމެޓީން‬

‫ގޮތެއްގައި އެ ކޮމެޓީން ރިއާޔަތް ކޮށްފައި ނުވާތީ އެކަމާ‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލެއް ކަމަށް‬ ‫ނޮމިނޭޓް ކުރެއްވި ޕް ޮ‬

‫އތީ ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬ނަޝީދުގެ އިތުރުން އެހެން‬ ‫ޮ‬

‫ނިންމާފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ‬

‫ބޑުވާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ވެސް ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ‪ 2013‬ގައި‬

‫ކށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދޫ ޮ‬

‫ނަޝީދު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވިއިރު ވެސް އެ‬

‫ވޯކިން ގްރޫޕުން ނިންމި ނިންމުން ވެސް ސަރުކާރުން‬

‫މައްސަލަ ޝަރުއީ މަރުހަލާގައި ހިނގަމުންދިޔަ ކަމަށް‬

‫ބަލައެއް ނުގަނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަޝީދުގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ‬

‫ފުރުސަތު އެމަނިކުފާނަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް‬

‫ހަނގުރާމައަ ްށ‬ ‫ދިޔަ ދިވެއްސަކު‬ ‫އެނބުރި އައިސް‬ ‫މާލޭގައި‬

‫ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ މިހާރު އޮތްގޮތުން‬ ‫އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިވަގުތު‬

‫އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަށް‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު‪ :‬އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން‬ ‫ހިމާޔަތް ހޯއްދަވާފައި‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހްމަދު އާޒިމް (އަންޖު)‬

‫ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް‬ ‫އެ ގައުމަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް‬ ‫މާލޭގައި ދިރިއުޅެން ފަށައިފި އެވެ‪ .‬އޭނާ މިހާތަނަށް‬ ‫ކށްފައެއްނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ގތުގައި މާލެ އަތޮޅު ރަށަކަށް‪،‬‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ނިސްބަތްވާ އެފިރިހެން މީހާ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް‬

‫އދ‪ .‬ގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ބާރު އަޅަން ޖެ ހޭ‬

‫ކުރިން ސީރިއާއަށް ދިޔައީ އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި‬ ‫ގވައިގެންނެވެ‪ .‬އެގައުމުގައި‬ ‫ކުޑަ ދަރިފުޅުވެސް ޮ‬ ‫ހަނގުރާމާގައި އުޅުމަށްފަހު އެމީހުން އެނބުރި ރާއްޖެ‬

‫ކޅަށް ސިޔާސީ‬ ‫ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‪ ،‬ނަޝީދާ ދެ ޮ‬

‫ހިންގުމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރު‪ ،‬ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫ކުލަވަރު ޖެހިފައިވާ ޝަރީއަތެއް ހިންގައި‪،‬‬

‫ގތަށާއި‪ ،‬އދ‪.‬ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް‬ ‫ހުކުމުގައިވާ ޮ‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި ‪ 13‬އަހަރަށް އެ މަނިކުފާނު‬

‫ގތުގެ މަތީން ރައީސް‬ ‫ކޮމިޓީގެ ނިންމެވުމުގައިވާ ޮ‬

‫ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ‬

‫ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ހައްގުތައް އޭގެ‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ‬

‫އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ގތުގައި ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް‬ ‫އެންމެ ފުރިހަމަ ޮ‬

‫ކމެޓީއަކުން ނިންމި ނިންމުން‬ ‫ކަމަށް އދ‪ .‬ގެ ޮ‬

‫ގެއްލުވައިލަން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް‬

‫ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ‪"،‬‬

‫ތަންފީޒު ކުރަން އިންޑިއާ އާއި އދ‪ .‬ގެ މެމްބަރު‬

‫ހިންގި ޝަރީއަތަކީ ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ‬

‫ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމުތަކުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ބާރު އަޅައި‬

‫މުއާހަދާތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް‬

‫ކޅު އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިނުމަށް އިދި ޮ‬

‫ކމެޓީން ފާހަގަ ކުރި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ‬ ‫އދ‪ .‬ގެ ޮ‬

‫މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް‬

‫ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރު ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ‬ ‫ޯ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫އައީ މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު އެވެ‪.‬‬ ‫ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަކީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ގތުން ކުށެއް ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އޭނާ‬ ‫ގާނޫނު ބުނާ ޮ‬ ‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬ ‫އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއްވެސް ވަނީ‬ ‫ލިބޭގޮތް ނުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިއާ އަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ އަދަދު މީގެ ކުރިން‬ ‫އުޅެނީ ‪ 49‬ގައި ނަމަވެސް މިއަހަރު އިއުލާން ކުރިއިރު‬ ‫އެ އަދަދު ‪ 61‬އަށް އަރާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މީގެ‬ ‫ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް‬ ‫ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް‬ ‫އތް ކަމަށާއި އެ‬ ‫ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬ ‫މީހުން ބޭނުން ވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔުމަކީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވާތީ އޭގެ ދަށުން‬ ‫އެ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އދ‪ .‬ގެ ކޮމެޓީން ނިންމި‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ‪ .‬ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ‬

‫ގތަށް ބުނި ކަމުގައިވިޔަސް‪،‬‬ ‫އެމްޑީޕީން އެ ޮ‬

‫އަޣުލަބިއްޔަތުން ފަހުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމެޓީން ނިންމި ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގައި‬ ‫ބެހޭ ޮ‬

‫ގތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށާއި‬ ‫ނިންމުމާ އެއް ޮ‬

‫ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް އެމަނިކުފާނަށް‬

‫ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ‬

‫ގތުގައި ރާއްޖެ އޮތްއިރު‪ ،‬އދ‪.‬‬ ‫ގައުމެއްގެ ޮ‬

‫ކމެޓީން ނިންމި ނިންމުން‬ ‫ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ޮ‬

‫ގވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ގެ ޗާޓާގައިވާ ކަންކަމަށާއި އެ ޖަމާއަތުގެ‬

‫ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ‬

‫މަދަނީ ހައްގުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި‬

‫ގތުގައި ބޯލެނބުމަށް‬ ‫ނިންމުންތަކަށް ފުރިހަމަ ޮ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދިނުމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ގޮވާލި‬ ‫ކަށަވަރު ޮ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކުރެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އދ‪ .‬ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީގެ‬ ‫ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އެމްޑީޕީން ނެރުނު‬

‫"‪...‬އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އަދުލު އިންސާފު‬

‫ގތުގައި އދ‪ .‬ގެ މެމްބަރު‬ ‫އެމްޑީޕީން ބުނި ޮ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫މިފަހަ ުރ‬ ‫ބެންގަލޫރުގައި ވެސް‬ ‫ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އައިޔޫއެމްގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާގައި‪ ،‬ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު ވާހަކަދައްކަވަނ‪--ީ.‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬

‫ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަ ްއ‬ ‫ބަލަންޖެ ހޭ‪ :‬ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ނަގުލު ވެފައިވާ މިންވަރާއި‪،‬‬

‫މިރޭ އަޅުގަނޑަށް ހިތަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު‬

‫އަދި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން‬

‫ފިނިކަމަކީ ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްގެން ތިބި ޒުވާން‬

‫އޮތް މިންވަރާ ދޭތެރޭ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތިން‪.‬‬

‫ބޭފުޅުން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން‪ ،‬ދީނީ ދާއިރާއިން ތައުލީމް‬

‫ނަމަވެސް މި މައްސަލަތަކާ މެދު‪ ،‬ހާއްސަގޮތެއްގައި‬

‫ހާސިލްކުރައްވައިގެން މިރޭ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ‬

‫ފިކުރު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް‬

‫ކޮރަޕްޝަން ފެތުރިގެންދާ ދިއުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި‬

‫ހިޔާވަހިކަމުން ނިކުމެގެން ދާތަން‪".‬‬

‫ޝަރީފް އުމަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މިއަދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރަންޖެހޭ‪ "،‬ދަރުބާރުގޭގައި‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ގތްތަކާ މެދު ވިސްނައި‬ ‫ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރެވޭނެ ޮ‬

‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ޮ‬ ‫(އައިޔޫއެމް)ގެ ތިން ވަނަ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާ‬

‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ގައުމުތައް ފަދައިން ރާއްޖޭގައި ވެސް‬

‫ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އައިޔޫއެމްގެ ޗާންސެލާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު‪ ،‬އިސްލާމް‬ ‫ދީނާ ދެކޮޅު ފިކުރުތަކުން އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުން‬

‫ކށްދެއްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު‬ ‫ޝަރަފުވެރި ޮ‬

‫ދީނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި ދީނި ގޮތުން ހައްދު‬

‫އެއްކިބާވެ މުޖުތަމައަށް ރަނގަޅު މިސާލެއް ދެއްކުމަށް‬

‫ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އިޖުތިމާއީ ވަރަށް ގިނަ‬

‫ފަހަނަޅާދިއުމުގެ ފިކުރު އަށަގަންނަން މިހާރު‬

‫އިލްތިމާސްކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ކަންކަމުގެ‬

‫ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވެސް އެފަދަ‬

‫ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އެ ޔުނިވާސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ‬

‫ބޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ‪،‬‬ ‫ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ޮ‬

‫މައްސަލަތައް އާއްމުވާނެ އެތައް ކަމެއް ފެތުރުމުގެ‬

‫ގންޖެހުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުން‬ ‫މާލީ ޮ‬

‫ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް‬

‫އތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖޭގެ‬ ‫ބިރު އެބަ ޮ‬

‫ގތުން ޔުނިވާސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬ ‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި‪ ،‬އެ މައްސަލަތައް‬

‫ފަންޑުން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުފު އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ‬

‫ހައްލުކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވާނީ ސިފައިން ނުވަތަ‬

‫ހލްޑިންސް ނަމުގައި‬ ‫މަސައްކަތާއި‪ ،‬އައިޔޫއެމް ޯ‬

‫ކރަޕްޝަން ފަދަ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޮ‬ ‫މައްސަލަތަކަކީ އެ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެކި‬ ‫ސަރުކާރުތަކަށް ރައްޔިތުން ތުހުމަތުގެ އިނގިލި‬

‫ފުލުހުން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަމިއްލަ މާލީ ނިޒާމެއް ގާއިމުނުކޮށް ޔުނިވާސިޓީ‬

‫"ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހާރު ނިޔާކުރާ ގޮތުން‪،‬‬

‫ދިއްކުރާ މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާއީ އެތައް‬

‫ތަރައްގީއެއް ނުކުރެވޭނެ‪ .‬އައިޔޫއެމްގެ އަމާޒަކީ‬

‫ސަރުކާރުތަކުން އެތައް ބަހުސްތަކެއް ކޮށް ތަފާތު‬

‫މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި‪ .‬މިއަދު މިވަނީ އެ‬

‫ފުދުންތެރި މުއައްސަސާއަކަށް ވުން‪ "،‬ޝަހީމް ވިދާޅުވި‬

‫ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ހިތްވަރުގަދަ އިލްމީ‬

‫"‪..‬މި މައްސަލަ ފެށިގެންދާ ގޮތާއި މިކަން‬

‫ބޑަށް ބޭނުންވެފައި‪.‬‬ ‫ޒުވާން ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން‬ ‫ފށި ބެހެއްޓި ތަންތަނުގެ އިތުރުން‬ ‫ބޭރުގައި ވޯޓު ޮ‬ ‫މިފަހަރު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ވެސް ވޯޓްފޮށި‬ ‫ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ނިންމައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން‪،‬‬ ‫ރގްރާމުގައި ވާހަކަ‬ ‫ޓީވީއެމްގެ "ރާއްޖެ މިއަދު" ޕް ޮ‬ ‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހްމަދު‬ ‫ދައްކަވަމުން‪ ،‬އިލެކްޝަން ޮ‬ ‫ވޓު ފޮށި ބަހައްޓަން‬ ‫އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ބެންގަލޫރުގައި ޯ‬ ‫ނިންމީ އެތަނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން މިހާރު‬ ‫އުޅޭތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓްފޮށި ބެހެއްޓީ‬ ‫އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމާއި ނިއު ދިއްލީ އާއި ސްރީ‬ ‫ބ އާއި މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަމްޕޫރާއި‬ ‫ލަންކާގެ ކޮލޮމް ޯ‬ ‫ސިންގަޕޫރު އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެތަންތަނާއި އެ ތަންތަނުގެ އިތުރުން ވެސް‪،‬‬ ‫‪ 200‬މީހުން ވޯޓްލާން ރަޖިސްޓްރީވާ ތަންތަން [ގައުމު]‬ ‫ވޓް ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ‪ "،‬އީސީގެ‬ ‫ތަކުގައި ޯ‬ ‫ތަރުޖަމާން އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ސިނާއީ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކުގެ‬ ‫ތެރެއިން ‪ 100‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓްލުމަށް‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ތަންތަނުގައި ވެސް‪ ،‬އޮންނަ އުސޫލުގެ‬ ‫ފށި ބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަތިން ވޯޓް ޮ‬ ‫އންނަ ތާރީހާއި ވޯޓާސް‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިހާބު ޮ‬ ‫ލިސްޓް އަންނަ އާންމު ކުރާނެ ކަމަށްވެސް‬ ‫އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް‬ ‫ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ވޯޓު ލާން ބޭނުންވާ‬ ‫މީހުންގެރަޖިސްޓްރޭޝަން ހުޅުވާލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ‬ ‫ޖޫން މަހުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ރީ ރަޖިސްޓާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން އަވަހަށް‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫އެދުމެއް‪ ،‬ކުރިއާލައި އިއުލާންކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ކށްދޭން‪ "،‬އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަސޭހަ ޮ‬ ‫ވޓާސް ލިސްޓު ސައްހަކުރަން‪،‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ޯ‬ ‫ކޓުގެ ގައިޑްލައިންގައި ބުނެފައިވާ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ރިޔާޒަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން‪ ،‬އަނިޔާ ނުދީ‪ :‬ޖޭޕީ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫އެ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބޭނަން‪ .‬މަސައްކަތް‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާޒް މަހްރޫމް ޮ‬

‫ހުއްޓާނުލާނަން‪ "،‬ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ވަކީލުންނާއި އާއިލާގެ‬

‫ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ބޭއިންސާފާއި އަނިޔާ ރާއްޖެ‬ ‫ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް‬

‫ހދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އިން ހުއްޓުވައި އިންސާފު ޯ‬

‫މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ރިޔާޒަށް ނުދޭ ކަމަށް‬ ‫ވެސް އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި‬

‫ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ނުދިނުމަށް‬

‫ހުސެއިން ވިދާޅުވީ އަނިޔާ ދޭ މީހުން ޖަވާބުދާރީ‬

‫ލާއިންސާނީ އަމަލެއް‪ .‬މާ ކުރީގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އިއްޔެ ގޮވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުވާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައެއްގައި ރިޔާޒް ބަންދުކުރެވިފައި ވަނީ‪.‬‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނީ ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފައި‬ ‫ހުރީ ސިޔާސީ މީހުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަ‪ ،‬މ‪ .‬ކުނޫޒުގައި‬

‫"ޖައްލާދުންނަށް ހީވެގެން ނުވާނެ ޖަލުގައި އަނިޔާ‬

‫"މީހަކު ނުހައްގުން ބަހައްޓާފައި ހުރުމަކީ‬

‫ގތެއްގައި‪ ،‬ޣައިރު ގާނޫނީ‬ ‫އެހެންވީމަ ލާއިންސާނީ ޮ‬

‫ގތަކަށް ކުރެވޭނެ‬ ‫ދިނުމަކީ އެމީހަކު ހިތަށް އެރި ޮ‬

‫ކށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ދެވޭ ވަރަށް‬ ‫ގޮތެއްގައި ބަންދު ޮ‬

‫ޓޗާ ކޭމްޕްތައް ހިންގުމަށް‬ ‫ކަމަކަށް‪ .‬ޖައްލާދުންނަށް ޯ‬

‫ބޑު އަނިޔާއެއް‪ "،‬އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ‬

‫ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ‪ .‬އެއީ ގާނޫނުއަސާސީ ދަންނަ‬

‫ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު ޑރ‪ .‬ހުސެއިން ރަޝީދު‬

‫ކަމެއް ނޫން‪ .‬ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން‪".‬‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނީ ރިޔާޒް ޖަލުގައި‬ ‫ކށްފައި ހުންނާތީ އާއި ސިއްހީ ހާލަތު‬ ‫ބަންދު ޮ‬

‫ކށްފައި ހުރީ ގާނޫނުގައި‬ ‫ވިދާޅުވީ ރިޔާޒް ހައްޔަރު ޮ‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއާތުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޓޗާ ކޭމްޕަކުން ފެންނާނެ ހުރިހާ‬ ‫ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫ހާލަތު ދަށްވުމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކަމާ ބެހޭ‬

‫ރިޔާޒަށް ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު‪،‬‬

‫ކަމެއް ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުން މިހާރު ފެންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހުށަހެޅި ކަމުގައިވިޔަސް‪،‬‬ ‫ފަރާތްތަކަށް ތަކުރާރު ޮ‬

‫އޭނާ އަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ނުދޭތީ ހުސެއިން ވަނީ‬

‫ބފެން ލިބެމުން ނުދާ‬ ‫އެގޮތުން ރިޔާޒަށް ސާފު ޯ‬

‫ގތުން އެއްވެސް‬ ‫އެ މުއައްސަސާތަކުން އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކަމަށާއި އަރާމު ކުރުމުގެ ހައްގުން ވެސް ރިޔާޒް‬

‫ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫"ރިޔާޒަށް މި ދެނީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ‪.‬‬ ‫ހދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން‪.‬‬ ‫ރިޔާޒަށް އިންސާފު ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަހްރޫމް ޮ‬ ‫ފތް ކިއުމުގެ ހައްގުން‬ ‫ކަސްރަތު ކުރުމާއި ޮ‬

‫ގޯސްވެފައިވާތީ އާއި އޭނާ ޖަލުގައި ހުންނަވާ ގޮޅީގެ‬

‫ގޮތަށް‪ ،‬ބޭނުންކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް‬ ‫ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު)ގެ ލިސްޓެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިންތިހާބަށް އީސީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް‬ ‫ރގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އަންނަ‬ ‫ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕް ޮ‬ ‫ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުތައް‬ ‫ފަށަން އީސީން ވަނީ ނިންމައިފި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ފަސް‬ ‫އަތޮޅެއްގެ ‪ 19‬ރަށަކަށާއި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަށް‬ ‫ދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އީސީގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ‬ ‫ގތަކަށް އަމަލުކުރާ‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވާ ޮ‬ ‫ކޅު ކޯލިޝަނުން‬ ‫މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ބުނެ އިދި ޮ‬ ‫އަންނަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪ .‬މިހާރު އޮތް އިލެކްޝަން‬ ‫ކޮމިޝަނާއެކު މިނިވަން އިންތިހާބެއް ނުބެއްވޭނެ ކަމަށް‬ ‫ކލިޝަނުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް އިދިކޮޅު ޯ‬ ‫އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި އިލެކްޝަން‬ ‫ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ‬ ‫ގތުން އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން މިހާތަނަށް‬ ‫އިސްލާހުތަކާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މަޝްވަރާކުރަން‬ ‫ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި‬ ‫އތްތަނުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ‬ ‫ކަމަށާއި ކުރިއަށް ޮ‬ ‫މަޝާވަރާކުރާނެ ކަމަށްވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން އެންމެ ފަހުން‬ ‫އިލެކްޝަން ޮ‬ ‫މަޝްވަރާއަށް ދިން ދައުވަތު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވަނީ‬ ‫ގަބޫލު ނުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪9‬‬

‫ސިޔާސީ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރު‬ ‫ތަމްސީލްކުރައްވާ އިސް މަންދޫބު‪ ،‬ފިޝަރީޒް‬ ‫މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވީ‬ ‫އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެ‬ ‫ކމެޓީ އަކުން ބުނި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ‬ ‫ކަމަށް އދ‪.‬ގެ ޮ‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ނަޝީދަށް‬ ‫އިންތިހާބަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ‪،‬‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމާ ގުޅިގެންކަން‬ ‫މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރާއްޖޭގައި މި ހިނގަނީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ‪.‬‬ ‫އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ‪ ،‬ނަޝީދަށް‬ ‫ކުރިމަތި ނުލެއްވޭނެއޭ‪ .‬އެމަނިކުފާނުގެ ނަން ވޯޓު‬ ‫ނންނާނެއޭ‪ "،‬ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަރުދާސްކޮޅުގައި ޯ‬ ‫ގތުގައި އަބްދުﷲ ގާޒީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ހައްޔަރުކުރުމަކީ ނަޝީދު ނުކުރައްވާ ކުށަކަށް ވާނެ‬ ‫ނންނާނެ އެވެ‪ .‬ގާޒީއަކު ގާނޫނާ‬ ‫ހަމަ އެއްގޮތެއް ވެސް ޯ‬ ‫ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ގާނޫނުގައި‬ ‫ކށް‪ ،‬އެކަން އެ ނޫން ގޮތަކަށް‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ވަނި ޮ‬ ‫ނންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އެ‬ ‫ނިންމުން ބަލައިނުގަތުމެވެ‪ .‬އދ‪.‬ގެ ކޮމެޓީތަކުން‬ ‫މިހާތަނަށް ނިންމައި ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ‬ ‫މައްސަލަތަކެއް ވެސް ތަންފީޒު ނުކޮށް އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެތެރޭގައި ނަޝީދު މިނިވަންކުރަން‪ ،‬އދ‪.‬ގެ ވޯކިން‬ ‫އން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުން ނިންމި‬ ‫ގްރޫޕް ޮ‬

‫މަރުހަބާ ނަޝީދު‪ ،‬އެކަމަކު‬ ‫ފުރުސަތެއް ނެތް؟!‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދޭން ޖެހޭނެ‬ ‫ކަމަށް އދ‪.‬ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން‬ ‫ނިންމުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ރިޔާސީ‬

‫މިނިވަންކުރަން ނިންމައި ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއީ ތަންފީޒުކުރުން ލާޒިމް ނިންމުމެއް‬ ‫ނަޝީދަށް ކެންޑިޑެސީ ނުދޭން ގާނޫނީ ގޮތުން‬ ‫ސަރުކާރުން ދައްކާނެ ބަހަނާ ކިތަންމެހާ ވެސް‬ ‫ބައިވަރެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ބަހަނާތައް ދައްކައިގެން‬ ‫ސަރުކާރަށް ރެކިގަނެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާ އާއި އެ މުއާހަދާގެ‬ ‫ކލްގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ‪2005‬‬ ‫އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮ ޯ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬އދ‪.‬ގެ ހިއުމަން‬ ‫ސއި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ގައި‪،‬‬ ‫ކމެޓީގެ ނިންމުންތަކަށް ސަރުކާރުން‬ ‫ރައިޓްސް ޮ‬ ‫ކމެޓީން ވަނީ ހަނދާން ކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫"ރާއްޖޭގައި މި ހިނގަނީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ‪.‬‬ ‫އަނެއްކާވެސް މި ބިންދާލީ ކުޑަ ރާޅެއް ނޫނެވެ؛‬

‫ނާޒިމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ‬

‫އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަން‪ ،‬ނިންމުމުގައި ވެސް އެ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ބލިވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް‬ ‫ހަލަ ޮ‬

‫މައްސަލަ އާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު‬

‫އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ‪ ،‬ނަޝީދަށް‬ ‫ކުރިމަތި ނުލެއްވޭނެއޭ‪ .‬އެމަނިކުފާނުގެ ނަން ވޯޓު‬ ‫ކަރުދާސްކޮޅުގައި ނޯންނާނެއޭ‪ "،‬ޝައިނީ‬

‫ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި‬ ‫މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ‬ ‫ގޮތުގައި‪ ،‬އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ނިންމުން‬ ‫ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރަށް ނުބުނެވޭނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ މިފަދަ މުއާހަދާތަކަށް އަމަލުކުރުން‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީން ވެސް ލާޒިމްކޮށްފައި ވުމެވެ‪.‬‬ ‫ފރިން މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ކުރީގެ ޮ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ‬ ‫ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މުއާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ‬ ‫ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަން‬

‫އތީ ފަސް މަހެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫އިންތިހާބަށް ބާކީ ޮ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ސަބަބުތަކަކާ‬

‫ކޅު އެމްޑީޕީ އަށް ކިތަންމެ‬ ‫ޔޫއެންގެ ނިންމުން އިދި ޮ‬

‫ހެދި ކަމަށެވެ‪ .‬މުއާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުން‪ ،‬އެއް‬

‫އުފާވެރި ނަމަވެސް އެ ރާޅާ އެކު ސަރުކާރު‬

‫ކށްނުލައި‪ ،‬މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ‬ ‫ބާރަށް އެކަނި ދޫ ޮ‬

‫"ގެނބިގެން ހިނގައިދާނެ" ކަމުގެ ބިރު މިއޮތީ‬

‫އތުމަކީ ވެސް އެފަދަ މުއާހަދާތައް ރާއްޖެ‬ ‫ގޮތަށް ޮ‬

‫ހީވެފަ އެވެ‪ .‬ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިޔައި‪ ،‬އިދިކޮޅުން‬ ‫އތީ ޕްރެޝަރުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އުފާފާޅުކުރާއިރު‪ ،‬ސަރުކާރަށް ޮ‬ ‫ގތުގައި ސަރުކާރުން‬ ‫ނަޝީދަކީ ޓެރަރިސްޓެއްގެ ޮ‬ ‫ބެލިކަމަށް ވިޔަސް އދ‪.‬ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ‬ ‫ކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫މަދަނީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހައްގުތަކެއް ނިގުޅައިގަނެފައިވާ‬ ‫ކޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ކްރިމިނަލް ޯ‬ ‫މުހައްމަދު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫މައްޗަށް ‪ 13‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ‪ ،‬ސިޔާސީ‬ ‫މަގްސަދެއްގައި ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ކަނޑައެޅި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޝަރީއަތުގައި‪ ،‬ގާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫މުއާހަދާތަކާ ޚިލާފު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނަޝީދާ‬ ‫ކޅަށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ‪ ،‬ނަޝީދުގެ‬ ‫ދެ ޮ‬ ‫މައްސަލައިގައި އާ ޝަރީއަތެއް ހިންގަން ވެސް ވަނީ‬ ‫ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ‬

‫ނަޝީދު ކަމަށް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ދެން ޔަގީން‬

‫ގންޖަހައި‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަހަމަކަން‬ ‫ގާނޫނުތަކަށް ޮ‬

‫ކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟ އދ‪.‬ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ‬

‫ނިގުޅައިގަތުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކެ އެވެ‪ .‬ރިޔާސީ‬

‫ގތަށް ނަޝީދަށް ފުރުސަތު‬ ‫ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާ އެއް ޮ‬

‫އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން‪ ،‬ގާނޫނުތަކުގައި ވަކި‬

‫ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ކށް‪ ،‬ނަޝީދަށް އެ‬ ‫ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ވަނި ޮ‬ ‫ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ގާނޫނީ ހުކޫމަތު ނަގާލުން ކަމަށް‬

‫ނިންމުން ސަރުކާރުން ބަލައެއް ނުގަނޭ‬

‫ވެސް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އދ‪.‬ގެ‬

‫އދ‪.‬ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ‬

‫ބޑުވުންތަކަށް ރައްދު‬ ‫ކޮމެޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން ޮ‬

‫ނިންމުމާ އެކު ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް މިވަނީ‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި‬ ‫ދީ ޮ‬

‫ޑިފެންސަށް ކުޅެން މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި‬

‫ވަނީ‪ ،‬ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް ދިޔައީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ‬

‫މައްސަލައިގައި ވެސް ސަރުކާރުން ދުލެއް ނުދޭނެ‬

‫މަތިން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ‬

‫ގތުން ސާފެވެ‪ .‬މިއީ‪ ،‬މާ ބޮޑު‬ ‫ކަން‪ ،‬ބަސްމަގު ހުރި ޮ‬

‫މުއާހަދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ހުރިހާ ހައްގުތަކެއް‬

‫ގތުގައި ސަރުކާރުން‬ ‫ބުރަދަނެއް ހުރި ނިންމުމެއްގެ ޮ‬

‫ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނުދެކެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ވަނިކޮށް‪،‬‬ ‫ނަޝީދަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކީ‪،‬‬

‫ނަޝީދު ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި‬ ‫ކޓުން ދަމަހައްޓާފައިވާ ކަން‬ ‫ހުކުމް ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް މުހިއްމުވުމުން އަދި އެއީ އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ‬ ‫ނިންމުންތަކަކަށް ވާތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އންނަ ސަރުކާރަކުން ނުރުހޭ ގޮތަށް‪،‬‬ ‫"އެއިރެއްގައި ޮ‬ ‫ގތަށް ނިންމުމެއް ނިންމީމާ‪،‬‬ ‫ނުވަތަ ގަބޫލުނުކުރާ ޮ‬ ‫އެއަށް ބޯނުލަނބާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ރާއްޖެ އެ ދަނީ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ލިސްޓަކަށް‪.‬‬ ‫ކރެއާ‪ ،‬އިޒްރޭލު މިފަދަ ގައުމުތަކާ‬ ‫އެ ދަނީ‪ ،‬ނޯތު ޮ‬ ‫ހަމައަށް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ދިވެހިރާއްޖެ އެ‬ ‫އންނާކަށް‪ "،‬ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ލިސްޓުގައި ޮ‬ ‫ކޅުން‪ ،‬ސަރުކާރުން މި ވިދާޅުވަނީ‬ ‫"އެއް ޮ‬ ‫ތިމަންނާމެން ބޭނުން ވަނީ އދ‪.‬ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ކޅުން މި ވިދާޅުވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫ގޮނޑިއޭ‪ .‬އަނެއް ޮ‬ ‫ގޮތުން ވެފައި ހުރި އެއްބަސްވުންތަކަށް ބޯލަނބާ‬ ‫ގތުގައި ދެމިނުތިބޭނަމޭ‪".‬‬ ‫ބައެއްގެ ޮ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނަޝީދުގެ‬ ‫އިޖުތިމާއީ އަދި ސިޔާސީ ހައްގުތައް‬

‫‪26‬‬


‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ޔޯގަޓް ކަމަށް ބުނާ ގި ަނ‬ ‫އެއްޗިއްސަކީ ޔޯގަޓެއް ނޫން‬

‫‪11‬‬

‫އާ ސި ޔާ އަ ބް ދު އް ރަ ހީ މް‪ -‬ޑަ އި ޓީ ޝަ ން‬

‫ޔގަޓަކީ އޭގައި ހިމެނޭ ޕްރީބަޔޮޓިކް އަދި‬ ‫ޯ‬ ‫ހރުގެ ގިނަ ބަލިތަކަށް‬ ‫ރބަޔޮޓިކްގެ ސަބަބުން ގޮ ޮ‬ ‫ޕް ޯ‬ ‫ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ‪.‬‬ ‫ގހޮރާ ރަހްމަތްތެރި އަދި‬ ‫ޕްރީބަޔޮޓިކް އަކީ ޮ‬ ‫އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ކުރުވާ ބެކެޓީރިއާގެ‬ ‫ބާވަތެކެވެ‪ .‬މި ތަކެތި‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެން ދުޅަހެޔޮކޮށް‬ ‫ހރުތެރޭ ތިބެ އެތައް ފައިދާތަކެއް ކުރުވަ‬ ‫ތިބޭ ނަމަ ގޮ ޮ‬ ‫ޔޓިކްސް އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިތަކެތީގެ ކާނާއަކީ ޕްރޯބަ ޮ‬ ‫ހރުން ހަޖަމު ނުކުރެވޭ ފައިބަރުގެ‬ ‫އިންސާނާގެ ގޮ ޮ‬ ‫ޔގަޓް ކާ ނަމަ ގޮހޮރުގެ‬ ‫ބާވަތެކެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ޯ‬ ‫ކށްދީ އަދި ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ބާރު‬ ‫ބަލިތަކުން ދުރު ޮ‬ ‫ވެސް އިތުރުވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ޔގަޓްގެ ނަމުގައި ވިއްކަން ހުންނަ‬ ‫ނަމަވެސް ޯ‬ ‫ޔގަޓެއް ނޫނެވެ‪ .‬މި އާޓިކަލް‬ ‫ގިނަ އެއްޗިއްސަކީ ޯ‬ ‫ލިޔުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މާލެ އާއި މާލޭގެ އިތުރުން‬ ‫ފަސް ވަރަކަށް ރަށުގެ ފިހާރަކަތަށް ވަދެ ބެލީމެވެ‪.‬‬ ‫ޔގަޓް އެބަހުރިހޭ ބުނުމުން‬ ‫ގިނަ ފިހާރަތަކުން‪ޯ ،‬‬ ‫ޔގަޓެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ދައްކާ ހުރިހާ ބާވަތަކީ ޯ‬ ‫ޔގަޓެއް ނަމަ އޭގައި ކުރިން މި‬ ‫ކްރީމް ޑެޒަޓެވެ‪ޯ .‬‬ ‫ޔޓިކް ހިމެނޭނެއެވެ‪ .‬އިންގްރީޑިއަންޓް‬ ‫ދެންނެވި ޕްރީބަ ޮ‬ ‫ޔޓިކްގެ ނަން ލިޔެފައި ހުންނަ‬ ‫ލިސްޓްގައި ޕްރީބަ ޮ‬ ‫ގތަށް ލިޔެފައި ހުރެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬ ‫ތަފާތު ގޮތް ޮ‬ ‫ޑބެކްޓީރިއަމް‪ ،‬ލައިވް ލެކްޓިކް‬ ‫ލެކްޓިކް ކަލްޗާ‪ ،‬ބިފި ޮ‬ ‫ކަލްޗާ ފަދަ ނަންތައް ހުރެ އެވެ‪ .‬އެއާ ޚިލާފަށް ކްރީމް‬ ‫ޑެޒަޓް ނުވަތަ ފްރުޓް ޑެޒަޓްތަކުގައި މިފަދަ ނަންނަމެއް‬ ‫ނުހިމެނޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ޔގަޓަކީ ކިތަންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނަމަވެސް‬ ‫ޯ‬ ‫ކށް ކްރީމް ޑެޒަޓް ނުވަތަ ފްރުޓް‬ ‫ޔގަޓް ކަމަށް ހީ ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫ޑެޒަޓް ބޭނުންކުރެވޭ ނަމަ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން‬ ‫އިތުރުވުމެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެއެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމު ހަދަން ލުއި ލޯ ުނ‬ ‫ހަމަ ެޖ ހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫ލިބިއްޖެ‪ :‬ޕީއެސްއެމް‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ލނު ދޫކުރުމާއި ފަންނީ‬ ‫އިންޑަސްޓްރީ އަށް ލުއި ޯ‬ ‫އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި‬ ‫ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ކަންކަމުގެ‬

‫ގތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ‬ ‫ފިލްމް ހަދަން މާލީ ޮ‬ ‫ލނު ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫މީހުންނަށް ލުއި ޯ‬ ‫އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ކަމަށް ޕަބްލިކް‬ ‫ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި މިހެން ބުނީ‬ ‫އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ ޕީއެސްއެމްގެ ދަށަށް ބަދަލު‬ ‫ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހުންނާ އެ ކުންފުނިން‬

‫ތަފުސީލުތައް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް‬ ‫ޕީއެސްއެމުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވެސް ސަރުކާރުގެ މާލީ‬ ‫އެހީތެރިކަން ފިލްމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދީފައިވެ‬ ‫މލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭރު އެކަން ކުރީ ޯ‬ ‫ފމިން އާޓްސް (މާޕާ) މެދުވެރިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އފް ފަ ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫އެކަމަކު އޭރު އެކަމާ ބައެއް ސްޓޫޑިއޯތަކާއި‬

‫އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުގައި ބައެއް ފަންނާނުން‬

‫ޕްރޮޑިއުސަރުން އެހާ ގަބޫލެއް ނޫނެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ މާޕާގެ‬

‫ސަރުކާރުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ތެރެއިން ފުރުސަތުތައް ލިބުނީ ވަކި ބަޔަކަށް ކަމަށް‬

‫ޕީއެސްމުން ބުނީ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ފަންޑް‬ ‫ކނިކް މިނިސްޓްރީއާ އެކު ހޯމަ‬ ‫ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އި ޮ‬ ‫ދުވަހު މަޝްވަރާ ކުރުމުން‪ ،‬ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް‬ ‫ލނު ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަމެއް ހަމަޖައްސައި‬ ‫ލުއި ޯ‬ ‫ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލނު ހަމަޖެއްސުމާ‬ ‫ޕީއެސްއެމުން ބުނީ ޯ‬

‫ކށްގެން ފިލްމްތައް‬ ‫ތުހުމަތު ކުރެވި‪ ،‬އަމިއްލަ އަށް ހަރަދު ޮ‬ ‫ހަދާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދީގެން ހަދާ‬ ‫ގންޖެހުންތަކެއް ހުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމްތަކާ ވާދަކުރުމުގައި ޮ‬ ‫ގތުގައި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް‬ ‫ޕީއެސްއެމުން ބުނި ޮ‬ ‫ލން ދޫކުރުމަކީ މިހާރު ފިލްމް ހަދާ މީހުންނަށާއި‬ ‫ލުއި ޯ‬ ‫އަލަށް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް‬

‫ގތުން މިނިސްޓްރީ އާއި ޕީއެސްއެމުން‬ ‫ބެހޭ ޮ‬

‫ކށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރާ‬ ‫ކުރިއަށް ދާން މަގުފަހި ޮ‬

‫ސއި ކުރެވުމާ އެކު‪ ،‬ފިލްމު‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގައި‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ޕީއެސްއެމުން ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހުންނާ އެކު ބޭއްވި‬ ‫ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން‪ޮ .‬ފޓޯ‪ /‬ޕީއެސްއެމް‬


‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪13‬‬

‫ބާމަތި ފު ާޅ ކޮށް ދައްކާލަން ލާންވީ މީގެ ޓީޝާޓެއް‬ ‫ނޫ ރާ ރަ ޝީ ދު‬

‫ބާމަތި ފުޅާ ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑެކޭ ބުނެ‬ ‫ފިރިހެނުންގެ ރީތިކަން ވާހަކަތަކުގައި ސިފައިކޮށްފައި‬

‫ހަށިގަނޑަށް މި ބަދަލު ގެންނަން ހޭދަވާ ދުވަސް ގިނަ‬

‫އެކަމަކު މި ތިއަރީ އަކީ ނުބައި އެއްޗެއް ކަމާއި‬

‫އެމީހުންގެ ކޮނޑުމަތި ފުޅާކަން ފާހަގަވާގޮތަށް ހެދުން‬

‫ގތަކީ ވަކި ވައްތަރެއްގެ ޓީޝާޓެއް‬ ‫ނަމަ ދެން އޮތް ޮ‬

‫ކަން ހިނގަނީ އިދިކޮޅަށް ކަން ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރު‬

‫އެޅިދާނެ އެވެ‪ .‬އަނދިރިކުލައެއްގެ ޓީޝާޓެއްގައި އަލި‬

‫ލުމެވެ‪ .‬މިއީ އުފާވާނެ ވާހަކައެކެވެ‪.‬‬

‫ތމްޕްސަން އާއި‬ ‫ބްރިޓިޝް ސައިކޮލޮޖިސްޓު ޕީޓާ ޮ‬

‫ކުލައެއްގެ ފަލަ ރޮނގެއް މޭމަތީ ހުރަހަށް އިނުމުން‬

‫އ ކުރި ރިސާޗަކުން ވަނީ ސާބިތު‬ ‫ކައިރިއަކި މިކެލިޑު ޮ‬

‫ކޮނޑުމަތީގެ ހިމަކަން ފޮރުވާލެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކމްގެ ރިސާޗަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި‬ ‫ޖީ ކިއު ޑޮޓް ޮ‬ ‫ބޑަށް ފާހަގަ ވަނީ ފަލަ‬ ‫މާބަތި ފުޅާކޮށް ހުރިކަން ޮ‬

‫ވެފަ އެވެ‪ .‬ރިސާޗުގައި ބުނާ ގޮތުން ދިގަށް ރޮނގު‬

‫ލލަށް ދައްކާލާ ދަޅަ އެކެވެ‪ .‬މީގެ އަސްލު‬ ‫މިއީ ޮ‬

‫ހުރެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ މިއީ ފިރިހެނެއްގެ ރީތިކަމުގެ‬

‫ރޮނގުދެމި ޓީޝާޓު ލުމުންނެވެ‪ .‬މިހެން ބުންޏަސް މީ‬

‫ގޅިއަކަށް ވުރެ ހުރަސް ރޮނގު ދެމި‬ ‫ދަމާފައި އިން ޮ‬

‫ގސް ކޮނޑާއި އަތުގެ‬ ‫ނަތީޖާ ފެންނާނީ ޖިމަށް ޮ‬

‫މުހިންމު ސިފައެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އަލަށް ޖިމަށް ދާންފަށާ‬

‫އެހާ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ގޅިއެއް މާ ދިގުކޮށް އަދި ހިމަކޮށް‬ ‫ހަތަރެސްކަން ޮ‬

‫ކންމެވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް‬ ‫ކަސްރަތުތައް ކޮށް‪ޮ ،‬‬

‫ސިފަވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހު މިކަހަލަ ޓީޝާޓެއް ލީމަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަކަށް ޖިމަށް ގޮސް‬ ‫ފިރިހެނުންނަށް ކުޑަ ދުވަސް ޮ‬

‫ދިގަށް ރޮނގު ދެމި ހެދުން ލުމުން އިސްކޮޅުން‬

‫ކށްލާފައި ދެން ބެލެނީ‬ ‫ބަރު އުފުލައި ކަސްރަތު ޮ‬

‫ދިގު ކަމަށް ދައްކާނޭ‪ ،‬ހުރަސް ރޮނގު ހުންނަ ނަމަ‬

‫ބާމަތި ފުޅާވެ ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަވާން ފަށައިފިތޯ އެވެ‪.‬‬

‫ފަލަހެން ހީވާނޭ ބުނާތީ އަބަދުވެސް ކިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫ބްރިޓިޝް ޖީކިއުގެ ސްޓައިލް އަދި ގްރޫމިން އެޑިޓަ‬ ‫ކށްގެން ފިރިހެނުންނަށް‬ ‫ގތުގައި މި ތިއަރީ ބޭނުން ޮ‬ ‫ބުނި ޮ‬

‫"ހ" އިން ހުނަރު‪،‬‬ ‫"މ" އިން މާނިހު‬ ‫އަ އި ޝަ ތް މި ހް ނާ ނާ ސި ހް‬

‫ހަދަންވެގެން އޭނާ ފެށި ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ އެކު‪ ،‬މިކަމަށް އޮތް ތަރުހީބު‬ ‫ފެންނަން ފެށިއެވެ‪ .‬މިކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިޖާބަ‬

‫މި މަހު ‪ 14‬ގައި ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް‬ ‫ކމިއުނިޓީ ތެރޭގައި ވެސް‬ ‫ފާހަގަކުރި އިރު ޓްވިޓާ ޮ‬ ‫އޮތީ މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ފޯރިއެކެވެ‪ .‬ތާނައިގެ‬

‫ދިނީ މާނިހުގެ އެކުވެރި އައިނާން އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު އެއްޗެއް ހަދަން ފެށި ކަމެއް‬ ‫"އަސްލު އެހާ ޮ‬ ‫ޕސްޓްކޮށްލީމަ އައިނާން‬ ‫ނޫން މިއީ‪ .‬އެކަމަކު ފުރަތަމަ ޯ‬

‫"އަސްލު އެހާ ބޮޑު އެއްޗެއް ހަދަން ފެށި ކަމެއް ނޫން މިއީ‪.‬‬

‫އެކި އަކުރުތައް‪ ،‬އެމީހަކަށް ކަމުދާ ގޮތަކަށް‬

‫ބުނި ތި ވަރަށް ސަޅި ކަމެކޭ‪ .‬އެހެންވެ ރަށްޓެހިން‬

‫ޕސްޓްކުރަނީ އެވެ‪ .‬ޚިޔާލުތައް‬ ‫ޑިޒައިންކޮށް ކުރަހައި ޯ‬

‫ކށްލާފައި ބުނީ ލެޓްސް މޭކް ދިސް އަ‬ ‫ކޅެއް ޓެގް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އެކަމަކު ފުރަތަމަ ޕޯސްޓްކޮށްލީމަ އައިނާން ބުނި ތި ވަރަށް‬

‫ތަފާތުވެފައި ސަޅިއެވެ‪ .‬ޓްވިޓާ އާއި އިންސްޓަގްރާމުން‬

‫ތިންގް އޭ‪ ،‬އެއަށްފަހު އަސްލު ވަރަށް ހިނގައިގަނެފި‬

‫‪ 36DaysofThaana‬ހޭޝްޓެގް ބަލައިލުމުން މި‬

‫މި‪ "،‬މާނިހު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސަޅި ކަމެކޭ‪ .‬އެހެންވެ ރަށްޓެހިން ކޮޅެއް ޓެގްކޮށްލާފައި ބުނީ‬

‫ހުނަރުތައް ފެންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ބްލަކްގެ ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރު މުހައްމަދު‬

‫މި މަހު ‪ 12‬ގައި "ހ" އިން ފެށި ހޭޝްޓެގް‬ ‫"ބ" އާ ހިސާބަށް އައިސްފައިވާއިރު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫މާނިހު‪ ،29 ،‬ފެށި ހަރަކާތެކެވެ‪ .‬މާނިހު ބުނާގޮތުން‬

‫އެކި ޑިޒައިނަރުންނާއި‪ ،‬އާޓިސްޓުންގެ އިތުރުން އެކި‬

‫މި ހަރަކާތުގެ އަސްލު ފެށުމަކީ ސްޕެއިންގެ ދެ‬

‫ވިޔަފާރިތަކުންވެސް އަންނަނީ މިކަމަށް އެކިގޮތްގޮތުން‬

‫ޑިޒައިނަރަކު ފެށި ތާޓީ ސިކްސް ޑޭޒް އޮފް ޓައިޕް‬ ‫އެވެ‪ .‬ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އާ އެއްޗެއް ޑިޒައިންކޮށް‪،‬‬

‫ސަޕޯޓް ދެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެކި ޑިޒައިންތަކަށް ބަލާލާއިރު‪ ،‬އަހަރެމެންގެ‬

‫ކށް ޑިޒައިނަރުންނާއި‬ ‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ޮ‬

‫ތެރެއަށް މަޝްހޫރު ލަވަތަކާއި ވާހަކަތަކާއި އާކިޓެކްޗާގެ‬

‫އިލަސްޓްރޭޓަރުންނާއި ގްރެފިކް އާޓިސްޓުންނަށް‬

‫އިތުރުން ކާއެއްޗެހިން އިންސްޕަޔާ ވެގެން ވެސް ބައެއް‬

‫އިނގިރޭސި އަކުރުތަކާއި ހިސާބު ނަންބަރުތައް ޑިޒައިން‬

‫ކށްފައި އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫އަކުރުތައް ޑިޒައިން ޮ‬

‫ފމްގައި ބައިވެރިވުމަށް‬ ‫ކުރުމަށް ހުޅުވާލަދިން މި ޕްލެޓް ޯ‬

‫މިފަހަރުގެ ‪ 36‬ދުވަސް ނިމުމާ އެކު ދެން މި‬

‫އޭނާ ވެސް ހުރީ ކެތްމަދުވެފައެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިނގިރޭސި‬

‫ހަރަކާތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު އަދި‬

‫އަކުރުތަކެއް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ މިފަހަރު‬

‫ގޮތެއް ނުނިންމިޔަސް‪ ،‬މާނިހު ބުނާގޮތުން މިކަމަށް‬

‫ހިތްވަރު ލިބިގަތީ އަހަރެމެން ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަހުގެ‬

‫ޕޒިޓިވް ފީޑްބެކްތަކަކީ އޭނާއަށް ލިބުނު ވަރަށް‬ ‫ލިބުނު ޮ‬

‫އަކުރު ސެޓުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އުފަލެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޑު އެއްޗެއް‬ ‫މާނިހު ބުނިގޮތުގައި މިއީ އެހާ ޮ‬

‫ލެޓްސް މޭކް ދިސް އަ ތިންގް އޭ‪ ،‬އެއަށްފަހު އަސްލު ވަރަށް‬ ‫ހިނގައިގަނެފި މި‪ "،‬މާނިހު‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫އެންމެ ގިނައިން ކޮ ީފ‬ ‫ހައްދަނީ ބްރެޒިލްގައި‪،‬‬ ‫ގިނައިން ކޮފީ ބޮނީ‬ ‫ފިންލެންޑް މީހުން‬

‫އިރާންގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭރުގެ‬ ‫ސޯޝަލް އެޕްތައް މަނާ ކޮށްފި‬ ‫ސޝަލް އެޕްތައް އިރާންގެ ސްކޫލްތަކުގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ބިދޭސީ‬ ‫ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ގައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު‬ ‫ގތުގައި ސްކޫލްތަކުގައި ބޭރު އެހެން‬ ‫ބަޔާނެއްގައި ބުނި ޮ‬

‫އެ ގައުމުގައި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ‪ 40‬މިލިއަނަށް‬ ‫އަރެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން އިސްޓަގްރާމަކީ ވެސް އިރާންގެ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުފޫޒު ގަދަ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ އިރާންގައި‬ ‫މުސްލިމުންގެ ޮ‬

‫އެ އެޕްތަކުގެ ނުފޫޒު އިރާންގައި ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވާޗްއަލް ޕްރައިވެޓް‬ ‫އންނަނީ ބަންދު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކަށް އެ އެޕްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން އާންމުންނަށް‬

‫އެގޮތުން ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި‬

‫ނެޓްވާކް (ވީޕީއެން) މެދުވެރިކޮށް ބައެއް މީހުން ފޭސްބުކާއި‬

‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ޮ‬

‫އީރާންގެ އެޕްތައް ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އާބާދީގައި ‪ 80.28‬މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅެމުން‬

‫ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ޓްވިޓާ އެ ގައުމުގައި ބޭނުން ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ އިރާންގައި އެންމެ މަގުބޫލީ ޓެލެގްރާމެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރާ އެއްޗަކީ‬

‫އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޓެލެގްރާމް‬

‫ރޝް އެވެ‪ .‬އެ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އާބާދީ ފަސް‬ ‫ސޮ ޮ‬

‫އގަނައިޒޭޝަންގެ ރިކޯޑްތަކާ‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮފީ ޮ‬

‫މީހަކަށް ‪ 10‬ކިލޯގެ ކޮފީ ބޮއެވެ‪.‬‬ ‫ރިސާޗް ގްރޫޕް އަލެގްރާ ސްޓްރެޓެޖީޒްގެ‬ ‫ގތުގައި ޔޫރަޕްގެ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ރެކޯޑްތައް ދައްކާ ޮ‬

‫ހަވާލާދީ އެ ޖަމާއަތުން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައިވާ ގޮތުން‬

‫ހިންގާ އިރު‪ ،‬އެމެރިކާގައި އެކަނި ‪ 27،900‬ކޮފީ ޝޮޕް‬

‫ބްރެޒިލްގައި މިދިޔަ އަހަރާއި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް‪،‬‬

‫ހިންގަ އެވެ‪.‬‬

‫ލގްރާމްގެ ބަސްތާގެ ‪ 51‬މިލިއަން ބަސްތާގެ‬ ‫‪ 60‬ކި ޯ‬ ‫ކޮފީ އުފައްދާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ ގައުމާ ޖެހިގެން ލިސްޓްގެ‬ ‫ދެވަނާގައި އޮތީ ވިއެޓްނާމެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮފީ ހައްދާ‬ ‫ކލަމްބިއާ އެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމުތަކުގެ ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ޮ‬ ‫ގަދަ ‪ 10‬ގައި ދެން ހިމެނޭ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު‬

‫ކފީ ބްރޭންޑްތަކަކީ‬ ‫ޔޫރަޕްގައި އެންމެ މަގުބޫލް ޮ‬ ‫ކޮސްޓާ (‪ 2،755‬އައުޓްލެޓް)‪ ،‬ސްޓާބަކްސް (‪2،406‬‬

‫އުމުރުގެ ހަގު ކަމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހަދަން‬

‫‪ 29‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫އައުޓްލެޓް)‪ ،‬މެކްކެފޭ (‪ 2،253‬އައުޓްލެޓް)‪ ،‬ކެފޭ ނީރޯ‬

‫އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ‪ .‬އިންޑިއާގެ ހައިދަރްއާބާދުގެ‬

‫(‪ 755‬އައުޓްލެޓް) އަދި ގްރެގްސް (‪ 498‬އައުޓްލެޓް)‬

‫އުމުރުން އެންމެ ‪ 7‬އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މި ވަނީ‬

‫މަސައްކަތް ފެށި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަސް ދުވަހުގެ ބުރަ އަދި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ކަހަލަ އެތައް ކުދިންނަކަށް ނަމޫނާ ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަރުބަލި މަސައްކަތަށް ފަހު‪ ،‬ފަރުބަދައިގެ ކުންނާ ހަމައަށް‬

‫އެމެރިކާ އަށް ބަލާ އިރު ‪ 13،532‬އައުޓްލެޓާ އެކު‬

‫ޕތޫރާޖް ވަނީ އެފްރިކާގެ އެންމެ އުސް‬ ‫ސަމަންޔޫ ޮ‬

‫އެ ގައުމަށް ދެވުމާ އެކު ކިލިމަންޖާރޯ އަށް އެރުމުގެ‬

‫ސަމަންޔޫ އަށް އެރުނީ މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ޑނީޝިއާ‪ ،‬ފަސް ވަނައިގައި‬ ‫ހަތަރު ވަނައިގައި އިން ޮ‬

‫ކުރީގައި އުޅެނީ ސްޓާބަކްސް އެވެ‪ .‬ލިސްޓްގައި ދެން‬

‫ހންޑިއުރަސް‪ ،‬ހަ ވަނައިގައި އިތިއޯޕިއާ‪ ،‬ހަތް‬ ‫ޮ‬

‫ހިމެނެނީ ޑަންކިން ޑޯނަޓްސް (‪ 8،828‬އައުޓްލެޓް)‪،‬‬

‫އެންމެ އުހަށް ދަތުރުކޮށް‪ ،‬އިންޑިއާގެ ދިދަ ‪5،895‬‬

‫އަދި އެ ތަޖުރިބާ މީޑިއާތަކާ ހިއްސާ ވެސް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ވަނައިގައި އިންޑިއާ‪ ،‬އަށް ވަނައިގައި ޔުގެންޑާ‪ ،‬ނުވަ‬

‫ޓިމް ހޯޓަންސް (‪ 638‬އައުޓްލެޓް)‪ ،‬ބާނެޒް އެންޑް‬

‫މީޓަރުގެ މަތީގައި ވިހުރުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ އެއް‬

‫ގތުގައި ފަރުބަދަތަކަށް އެރުމުގެ‬ ‫ސަމަންޔޫ ކިޔައި ދިން ޮ‬

‫ވަނައިގައި ޕެރޫ އަދި ‪ 10‬ވަނައިގައި މެކްސިކޯ އެވެ‪.‬‬

‫ނޮބްލް (‪ 580‬އައުޓްލެޓް) އަދި ކެރިބޯ (‪490‬‬

‫ކފީ ބޯ ގައުމުތަކުގެ‬ ‫ދެން އޮތީ އެންމެ ގިނައިން ޮ‬

‫އެދިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކިލިމަންޖާރޯގެ ތަޖުރިބާ ސަމަންޔޫ އިންޑިއާގެ ޓީވީ މީޑިއަކާ ހިއްސާ ކުރަނީ‪.‬‬

‫ފަރުބަދަ ކަމަށްވާ ޓެންޒޭނިއާގެ މައުންޓް ކިލިމަންޖާރޯގެ‬

‫ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން‬

‫ލީކް ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު‬

‫އެންމެ ‪ 7‬އަހަރުގައި‬ ‫އެފްރިކާގެ އެންމެ‬ ‫އުސް ފަރުބަދަ އަށް‬

‫ގތުން ފިންލެންޑާއި ސްވިޑްންގައި‪،‬‬ ‫ރިޕޯޓްގައިވާ ޮ‬

‫ކފީ ޝޮޕްތައް‬ ‫ގައުމުތަކުގައި ‪ 22،700‬ބްރޭންޑެޑް ޮ‬

‫އެގޮތުން އެފަދަ އެޕްތަކުން މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ‬ ‫ޯ‬ ‫އީރާންގެ އަމިއްލަ‬

‫ލިސްޓްގައި ދެން ތަރުތީބުން ހިމެނޭ ގައުމުތަކަކީ‬

‫ބނީ ފިންލޭންޑްގައި ކަމަށް އދ‪ .‬ގެ ކާނާ އާއި‬ ‫ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު‪-‬ޖަވާދް އަޒާރީ ޖަހްރޯމީ ދާދި ފަހުން‬

‫ސޝަލް އެޕްތައް ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރީ‬ ‫ޯ‬ ‫ގައުމުތަގެ‬

‫ބޮސްނިއާ‪ ،‬ޖަރުމަން އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމަކީ ބްރެޒިލް ކަމަށާއި އެންމެ ގިނައިން ކޮފީ‬

‫ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ޓެލެކޮމިނިއުކޭޝަން‬

‫ގތަށް ސަރުކާރުން‬ ‫ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ޮ‬

‫އސްޓްރިއާ‪ ،‬ސްވިޒްލަންޑް‪ ،‬ގްރީސް‪،‬‬ ‫ނވޭ‪ ،‬ޑެންމާކް‪ޮ ،‬‬ ‫ޯ‬ ‫ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކޮފީ ހައްދާ‬

‫އީރާން ލޭބާ ނިއުސް އެޖެންސީ (އިލްނާ) އިން‬

‫ސޝަލް އެޕްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރާ‬ ‫ޯ‬ ‫ވަނީ އެ ގައުމުގެ‬

‫ކޮފީ އެންމެ ގިނައިން ހައްދާ ގައުމުތައް‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫މިލިއަނަށް އަރާ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫އައުޓްލެޓް) އެވެ‪.‬‬ ‫ކފީތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ‬ ‫ތަފާރު ރަހަތަކުގެ ޮ‬

‫ހިމެނެނީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް ފިނި‬

‫ނ އާއި އެމެރިކާނޯ‬ ‫މަގުބޫލީ ލާޓޭ އެވެ‪ .‬ދެން ކަޕަޗީ ޯ‬

‫ގަދަ ގައުމުތަކެވެ‪ .‬ލިސްޓްގެ ގަދަ ‪ 10‬ގެ ކުރީގައި‬

‫އެވެ‪ .‬ލިސްޓްގައި ދެން ހިމެނެނީ ފްލެޓް ވައިޓް‪ ،‬ކެފޭ‬

‫އޮތީ ފިންލެންޑާއި ސްވިޑްން އަދި އައިސްލޭންޑް އެވެ‪.‬‬

‫މޗާ‪ ،‬އެސްޕްރެސޯ ދެން މަޗިއާޓޯ އެވެ‪.‬‬ ‫އ ލެއިޓް‪ޮ ،‬‬ ‫ޯ‬

‫އެކަން ހާސިލުވުމުން އޭނާ ހުރީ ނިކަން އުފަލުންނެވެ‪.‬‬

‫އޮތް ދުވަހެއް‪ .‬އަދި ވަރަށް ފިނި ގަދަ‪ "،‬ސަމަންޔޫ‬

‫އސްޓްރޭލިއާ އެވެ‪ .‬އަމާޒަކީ އަންނަ‬ ‫ދެން އޮތް މަންޒިލަކީ ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬އެ ދުވަހަކީ ފައިގައި ވަރަށް ރިއްސި ވެސް‬

‫އސްޓްރޭލިއާގެ އެންމެ އުސް‬ ‫މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޮ‬

‫ކޗު ދެމުން ގެންދިޔަ ހިތްވަރާ އެކު‪،‬‬ ‫ދުވަހެއް‪ .‬އެކަމަކު ޯ‬

‫ކ ފަރުބަދަ އަށް އެރުމެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ފަރުބަދަ ކަމަށްވާ ކޮޒިސް ޯ‬

‫މިކަން ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ‪".‬‬

‫‪ 2،228‬މީޓަރު އުސް ފަރުބަދައެކެވެ‪.‬‬

‫ސަމަންޔޫ އާއި އޭނާގެ ޓީމްގެ ކަލިމަންޖޯރާގެ އުހަށް‬

‫"އަހަރެން ވަރަށް ބޭނުން އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ ނަން‬

‫ޑކްޓަރަކު ވެސް ބައިވެރިވި‬ ‫ކުރި ދަތުރުގައި ޓެންޒޭނިއާގެ ޮ‬

‫އންނަ ތަން ދެކެން‪ "،‬ލަވަންޔާ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުގައި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެއީ ދަތުރު ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށް ދާން‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބާރު އެޅި އެއް ކަންތަކެވެ‪.‬‬

‫ސަމަންޔޫ ނިސްބަތްވާ އޭޝިއާގައި ހުރި ދުނިޔޭގެ‬

‫ބޭނުމަކީ އެ ފަރުބަދައިގެ އެންމެ މައްޗަށް ދިޔަ އެންމެ‬

‫ކޗް ތައްމިނެނީ ބާރަތުއާ އެކު‬ ‫ޓްރޭނިންތަކެއް އޭނާގެ ޯ‬

‫ރގެ އެންމެ އުހަށް ދެވުނީމަ އެންމެ‬ ‫"ކަލިމަންޖާ ޯ‬

‫އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ އެވަރިސްޓްގެ އެންމެ މަތިން ވެސް‬

‫ކޑް ހާސިލް ކުރުމެވެ‪ .‬އަނެއް‬ ‫ހަގު ކުއްޖާގެ ދުނިޔޭގެ ރި ޯ‬

‫ފެށިތާ ވެސް އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ގތުގައި ދެކޭ ޕަވަންއާ ބައްދަލު‬ ‫އުފާވީ އަހަރެންގެ ހީރޯގެ ޮ‬

‫ދަރިފުޅު އިންޑިއާގެ ދިދަ ވިހުރުވައިލުމަކީ އޭނާގެ މަންމަގެ‬

‫ކަމަކީ އިންޑިއާގެ ތެލެގޫ ސިނަމާގެ ސުޕަސްޓާ ޕަވަން‬

‫ކަލިމަންޖާރޯ ފަރުދަބައިގެ އެންމެ މައްޗަށް އެރުމަކީ އެ‬

‫ވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބުނީމަ‪ .‬މަންމަ ބުނެފައި އޮތީ‬

‫ބޑު އެއް ހުވަފެނެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ކަލިއަންއާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ފެށި އިރު ވެސް ހުވަފެނެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފި ނަމަ ޕަވަންއާ ބައްދަލުކޮށް ދޭން‬ ‫މިކަން ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ކޗާއި މަންމަ އާއި އިތުރު ދެ‬ ‫ސަމަންޔޫ އާއި އޭނާގެ ޯ‬ ‫މީހަކާ އެކު ޓެންޒޭނިއާ އަށް ދަތުރު ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ‬

‫"އަހަންނަށް ފަރުބައިގެ އެންމެ މައްޗަށް ވާސިލުވެވުނު‬ ‫ދުވަހަކީ ވިއްސާރަވެ‪ ،‬މޫސުން ވެސް ވަރަށް ގޯސްކޮށް‬

‫ކށް ދޭނަމޭ‪ "،‬ސަމަންޔޫ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬ ‫ސަމަންޔޫގެ މަންމަ ލަވަންޔާ ބުނި ގޮތުގައި ދަރިފުޅުގެ‬

‫މައިކްރޮސޮފްޓް‬ ‫ސްޓޯރުން‬ ‫އިންސްޓަގްރާމް‬ ‫ބޭރުކޮށްލައިފި‬ ‫ޓރުން އިންސްޓާގްރާމް‬ ‫މައިކްރޮސޮފްޓް ސް ޯ‬

‫އެހެންކަމުން ވިންޑޯޒް ‪ 10‬މޮބައިލް ފޯނުތަކުގެ‬

‫ކށްލައިފި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ އެ‬ ‫ބޭރު ޮ‬

‫އތީ ބަލަންޖެހިފަ‬ ‫ހަޔާތް ނިމުނީ ކަމަށް މި ޮ‬

‫އެޕްލިކޭޝަންގައި މައްސަލައެއް އުޅޭތީއެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ރސޮފްޓް ސްޓޯރުން‬ ‫އެވެ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން މައިކް ޮ‬

‫އިންސްޓަގްރާމަކީ ފޭސްބުކް މެނޭޖްމަންޓުން‬

‫މަޝްހޫރު އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭރުންކުރުން ނުވަތަ‬

‫ހިންގާ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވާތީއެއް ވެސް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހުއްޓާލުމުން ދޭހަވަނީ‪ ،‬ވިންޑޯޒް ‪10‬‬ ‫ތަރައްގީނު ޮ‬

‫ރސޮފްޓަށް ލިބުނު‬ ‫ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި މައިކް ޮ‬

‫ފނުތަކުގެ ހަޔާތް ނިމުނީ ކަމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ޖާގަ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި‪ ،‬ތަމްސީލުކުރާނެ ވިންޑޯޒް‬ ‫ފނެއް ނެތުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ލޕަރުން އެޕްލިކޭޝަން އުފައްދަނީ‬ ‫ޑިވެ ޮ‬

‫ޓރުން އިންސްޓަގްރާމް‬ ‫މައިކްރޮސޮފްޓް ސް ޯ‬ ‫ކށްލި ނަމަވެސް‪ ،‬ވިންޑޯޒް ‪ 10‬މޮބައިލް‬ ‫ބޭރު ޮ‬ ‫އތް ނަމަ‪ ،‬އިންސްޓްގްރާމް މޮބައިލް‬ ‫ފޯނެއް ޮ‬

‫އޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކަށް ވަކިވަކިން‪،‬‬ ‫ކންމެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އިންސްޓަގްރާމް‬

‫އޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކަށް ކަމުދާ‬ ‫އެ ޮ‬

‫މބައިލް އެޕްލިކޭޝަނާ އެއްވަރުނުވި ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫އޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއްގައި‬ ‫ގޮތަކަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މބައިލް ވެބްސައިޓުގައި ވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް‬ ‫ޮ‬

‫ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް އާންމު ފީޗާތައް‬

‫ފީޗާތައް ހުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމަނައިގެންނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬ވިންޑޯޒް ‪10‬‬

‫މބައިލް ފޯނުތަކަށް‬ ‫ވިންޑޯޒް ‪ޮ 10‬‬

‫އަށް އެޕްލިކޭޝަން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ވެސް ބުރަ‬

‫އިންސްޓަގްރާމް އަދި ފޭސްބުކް ލިބުނީ ވެސް‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަވެރިން އުފާކުރާތާ އަހަރުތަކެއް ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ފނުތަކަށް މިހާރު އުންމީދެއް‬ ‫ވިންޑޯޒް ‪ޯ 10‬‬

‫ފން މާކެޓް ދެމެހެއްޓުމުގައި‬ ‫ނަމަވެސް ވިންޑޯޒް ޯ‬

‫ފނުތައް ތަރައްގީއެއް‬ ‫ނެތެވެ‪ .‬މައިކްރޮސޮފްޓުން އެ ޯ‬

‫ސފްޓަށް ހުރި ހުރަސްތައް ގިރާނުކުރެވުން‬ ‫މައިކްރޮ ޮ‬

‫މޑެއް އަދި އާ ފޯނެއް‬ ‫ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އާ ޮ‬

‫ވެފައި ވަނީ އިންސްޓްގްރާމް ތަރައްގީނުކޮށް‬

‫ބޭނުންކުރަން ލިބޭނެ ތާރީޚެއް ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ސަބަބަށެވެ‪.‬‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫" އޮކްޓޯބާ" ގެ ރައިޓްސް‬ ‫އެމެޒޯން އަށް ވިއްކާލައިފި‬

‫ސަލްމާން "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"‬ ‫ގެ މަންޒަރެއްގައި‪" :‬ބާރަތު" ގެ‬ ‫ޝޫޓިން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި‪.‬‬

‫މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ވަރުން ދަވަންގެ‬

‫އފީހުގައި ނުހިނގި‬ ‫އުންމީދު ކުރި ވަރަށް ބޮކްސް ޮ‬

‫ޓބާ" ގެ ސެޓެލައިޓް އަދި ޑިޖިޓަލް‬ ‫ފިލްމް "އޮކް ޯ‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬ކްރިޓިކުން ވަނީ ފިލްމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ޒން ޕްރައިމް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައިޓްސް އެމެ ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ވަކިން ހާއްސަކޮށް ވަރުންގެ‬ ‫ތައުރީފު ޮ‬

‫ގތުން ރައިޒިން ސަން ފިލްމްސް‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫އެކްޓިން އަށް ގިނަ ކްރިޓިކުން ތައުރީފުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޒން އަށް ވިއްކައިލީ ‪35‬‬ ‫އިން އުފެއްދި ފިލްމް އެމެ ޯ‬

‫ވަރުންއާ އެކު ބަނީތާ ސަންދޫ ބޮލީވުޑަށް‬

‫ޑލަރު) އަށެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ރޑް ރުޕީސް (‪ 5.4‬މިލިއަން ޮ‬ ‫ކް ޯ‬

‫އފީސް އާމްދަނީ‬ ‫ތައާރަފުވި "އޮކްޓޯބާ" ގެ ބޮކްސް ޮ‬

‫ފިލްމް ހަދަން ހޭދަވި އަދަދު ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ފިލްމަށް‬ ‫މިހާރު ވަނީ ‪ 30‬ކްރޯޑާ ގާތް ޮ‬ ‫ބކްސް އޮފީހުގައި‬ ‫އުންމީދު ކުރި ވަރުގެ ވިޔަފާރިއެއް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޓބާ" ގެ ރައިޓްސް‬ ‫އެމެޒޯން ޕްރައިމް އަށް "އޮކް ޯ‬

‫ޓބާ" ގެ ޓީމަށް މިހާރު ވާނެ‬ ‫ނުކުރެވުނަސް "އޮކް ޯ‬

‫ވިއްކައިލި ނަމަވެސް‪ ،‬އެ ކުންފުނިން ފުރަތަމަ‬

‫ގެއްލުމެއް ނެތެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ފިލްމް ހަދަން ހަރަދު‬

‫ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމް ގެނެސް ދޭނީ ސްޓްރީމިން‬

‫ޒ އަށް ރައިޓްސް ވިއްކާލައިގެން‬ ‫ކުރި ބަޖެޓް‪ ،‬އެމެ ޯ‬

‫ސާވިސް އެމެޒޯންގެ ޕްރައިމް ވީޑިއޯއިން ކަމެއް ނުވަތަ‬

‫މިހާރު ކަވަރުވެފައިވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒން އިން ވަނީ މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި‬ ‫އެމެ ޯ‬

‫އޭގެ ޓީވީ ޗެނެލުން ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެ‬ ‫ޒން އަށް ވިއްކައިލެވުމުން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފިލްމް އެމެ ޯ‬

‫ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތު" ގެ ރައިޓްސް‬

‫"އޮކްޓޯބާ" ގެ ޓީމުން ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ގަނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސުޖިތު ސިރްކާސް ޑައިރެކްޓް ކުރި މި ފިލްމް‬

‫ސަލްމާން ހާންގެ‬ ‫"ބާރަތު" ގެ‬ ‫ޝޫޓިން ފަށައިފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ގތުން ފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލް‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ޗޕްޅާ އަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް‪ ،‬އޭނާ‬ ‫ޕްރިޔަންކާ ޯ‬

‫ދަރިންނަށްޓަކައި އެމެރި ާކ‬ ‫ދޫ ކޮށްލަން ޖެހިދާނެ‪ :‬ތެރޮން‬

‫ޗާލީޒް ތެރޮން ދެ ދަރިންނާ އެކު‪.‬‬

‫ފިލްމަށް އެއްބަހެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މ ޑި ސޫޒާގެ ފިލްމް "ރޭސް ‪ "3‬ގެ‬ ‫ރެ ޯ‬

‫އެހެންވެ މި ފަހަރު ވެސް ސަލްމާނާ އެކު‬

‫އެމެރިކާގައި މިހާރު ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ބޮޑު‬

‫މިހާރު ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތައް އަހަރެމެން ހީކުރާ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން ސަލްމާން ހާން‪ ،‬އަލީ އައްބާސް‬

‫ގތުގައި ފެނިގެން ދާނީ ކެޓްރީނާ ކައިފް‬ ‫ބަތަލާއެއްގެ ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެހެންވެ ދަރިންގެ ރައްކަލަކަށްޓަކައި އެމެރިކާ‬

‫ލސް އެންޖެލިސްގައި ދިރިއުޅޭ‬ ‫ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު‪ޮ "،‬‬

‫ޒަފަރްގެ ފިލްމް "ބާތަރު" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފި‬

‫ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ‪" .‬ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" ގެ‬

‫ދޫކޮށްލަން ޖެހިދާނެގެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް‬

‫ބަތަލާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެން މިހާރު ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ‬

‫ވެސް ބަތަލާއަކީ ކެޓްރީނާ އެވެ‪ .‬އަދި "ބާރަތު" އަށް‬

‫ހލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު‬ ‫ސައުތު އެފްރިކާ އަށް އުފަން ޮ‬

‫މި ތަނުގައި އަހަރެންގެ ދަރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން‬

‫ކށްފި ނަމަވެގެން ދާނީ ސަލްމާނާ އެކު ކުޅޭ‬ ‫ސއި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫އޭނާ‬

‫ރން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބަތަލާ ޗާލީޒް ތެ ޮ‬

‫ގސްފި ނަމަ‪ ،‬އަހަރެންގެ‬ ‫ނުދެވޭނެތީ‪ .‬އެ ހާލަތަށް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހމަ ދުވަހު ފެށިކަން‬ ‫އަލީ ވަނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ޯ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪" .‬ބާރަތު"‬ ‫ޓްވީޓަކުން ފޭނުންނާ ހިއްސާ ޮ‬

‫‪ 8‬ވަނަ ފިލްމަށެވެ‪ .‬އަދި އަލީއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫އފީހުގައި ބޮޑު‬ ‫އަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް‪ ،‬ބޮކްސް ޮ‬

‫ތިން ވަނަ ފިލްމަށެވެ‪.‬‬

‫ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ އަދި ހޮލީވުޑްގެ‬

‫ދަރިންގެ ރައްކަލަށްޓަމައި އެމެރިކާ ދޫވެސްކޮށްލާނަން‪".‬‬

‫އޭ ލިސްޓް ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ‪ 42‬އަހަރުގެ‬

‫ގތުގައި އޭނާ ދަރިން އެޑޮޕްޓް‬ ‫ތެރޮން ބުނި ޮ‬

‫ޝާހްރުކް ހާންގެ "ޒީރޯ" ކުޅެމުން އަންނަ‬

‫ރންއަކީ ކަޅު ނަސްލުގެ ދެ ކުދިން އެޑޮޕްޓްކޮށްގެން‬ ‫ތެ ޮ‬

‫ކުރީ ވެސް އެ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި އަދި އުފާވެރި‬

‫ފަހު‪ ،‬އަލީއާ އާއި ސަލްމާން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫ކެޓްރީނާ މި ވަގުތު ހުރީ ކުރު ޗުއްޓީއަކަށް އާއިލާ‬

‫ގެންގުޅޭ މީހެކެވެ‪ .‬އެއީ ހަ އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު‬

‫ހދައި ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމާ އެކުގަ‬ ‫މުސްތަގުބަލެއް ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ‪ .‬އަދި މިއީ މި ދެ މީހުން އެކުގައި‬

‫ކައިރި އަށް ލަންޑަނަށް ގޮހެވެ‪.‬‬

‫ޖެކްސަން އާއި އަންހެން ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހދި ފިލްމް "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އަށް‬ ‫ކާމިޔާބީއެއް ޯ‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ‪.‬‬ ‫އަލީއާ އެކު ސަލްމާން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ‬

‫ގތުން "ބާރަތު" އަކީ ‪2014‬‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ކރެއާ ފިލްމް "އޯޑް ޓް މައި‬ ‫ގައި ނުކުތް ސައުތު ޮ‬

‫އޮގަސްޓް އެވެ‪.‬‬ ‫އެލް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ތެރޮން ބުނީ‬

‫"އެއީ އަހަރެންގެ ވައުދެއް‪ .‬އެ ވައުދުގެ މަތީގައި‬ ‫ހުންނަން ކުރެވުނުހާ މަސައްކަތެއް އަހަރެން ކުރާނަން‪".‬‬

‫‪ 2016‬ގެ "ސުލްތާން" ގަ އެވެ‪" .‬ބާރަތު" އަކީ‬

‫ފާދާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމެކެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް އައި‬ ‫އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޮ‬

‫ފިލްމް މޯންސްޓާ (‪ )2003‬އިން އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ‬

‫ސަލްމާންގެ އަމިއްލަ ފިލްމް ކުންފުނި ސަލްމާން ހާން‬

‫ސަލްމާންގެ ވަރަށް ތަފާތު ލުކްސްތަކެއް ފިލްމުން‬

‫ފަހުން‪ ،‬އެ ގައުމުގައި ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތައް‬

‫ކށްފައިވާ ތެރޮން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އސްކާ ވެސް ހާސިލް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ފިލްމްސް (އެސްކޭއެފް) އިން އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެކަމާ ވަރަށް‬ ‫މިހާރު މާ ޮ‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރަން‬

‫ސަލްމާން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާ‬

‫ތާވަލުކޮށްފައިވާ "ބާރަތު" ގެ ޝޫޓިން މި ފެށީ މީގެ‬

‫"ރޭސް ‪ "3‬ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ ފިތުރު‬

‫ކބައިކަން އިއުލާން ނުކޮށެވެ‪ .‬ބައެއް‬ ‫ބަތަލާއަކީ ޮ‬

‫އީދުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫"އެއީ މިހާރު ވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ދެކޮޅު‬ ‫ހެދޭނެ ކަމެއް ނޫން‪ .‬އާ ސަރުކާރާ އެކު އެމެރިކާގައި‬

‫މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި "ކްރިންޖޯ" އިން ފެނުނު‬ ‫ބަތަލާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ އަންނަ‬ ‫ކމެޑީ ފިލްމް "ޓުލީ"‬ ‫މަހުގެ ‪ 4‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ ޮ‬ ‫އިންނެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪18‬‬

‫މަގްސަދު ހާސިލްވަންދެން އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިއާގައި ތިބޭނެ‪ :‬ސަފީރު‬ ‫ވޝިންޓަން (އެޕްރީލް ‪ - )16‬އެމެރިކާ އިން‬ ‫ޮ‬ ‫ކށްފައި ނޫނީ ސީރިއާގައި‬ ‫ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލް ޮ‬ ‫ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން ނުބާލާނެ ކަމަށް އދ‪.‬‬ ‫އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ނިއްކީ ހާލީ‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ސީރިއާގައި އެމެރިކާ އިން‬ ‫ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ތިން ކަމަކީ ސީރިއާ އަކީ‬ ‫ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެފައިވާ‬ ‫ގައުމަކަށް ހެދުން ކަމަށާއި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް‬ ‫ކށްލުން އަދި ސީރިއާގައި‬ ‫(އައިއެސް) ސީރިއާގައި ބަލި ޮ‬ ‫އީރާނުން ހިންގާ ކަންކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ހެދުން‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެމެރިކާ ސިފައިން އެނބުރި ގައުމަށް ގެންދިއުން‬ ‫ބޭނުމަކީ‪ .‬އެކަމަކު އެމެރިކާ އިން ބޭނުންވާ ކަންކަން‬ ‫ނުނިމެނީސް އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިއާ އިން‬ ‫ފކްސް ނިއުސްއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން‬ ‫ނުފައިބާނެ‪ޮ "،‬‬ ‫ހާލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން އިންޓަވިއުއެއްގައި ހާލީ ވިދާޅުވީ ސީރިއާގެ‬ ‫ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަށް ވާގިވެރިވަމުންދާތީ‬ ‫ކޅަށް ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް‬ ‫ރަޝިޔާއާ ދެ ޮ‬ ‫އެމެރިކާ އިން އަޅާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ އާއި ފްރާންސް އަދި އިނގިރޭސި‬ ‫ހނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ސީރިއާ‬ ‫ވިލާތް ގުޅިގެން މިދިޔަ ޮ‬ ‫އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ހަމަލާތައް ދިނީ‬ ‫ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ‬ ‫އަށް ބަދަލު ހިފުމަށެވެ‪ .‬ރަޝިޔާ އިން ބުނެފައި ވަނީ‬

‫އދ‪ .‬އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސަފީރު ނިއްކީ ހާލީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬

‫ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގައި އަށް އަހަރުގެ ކުޑަ‬ ‫ކުއްޖާ ރޭ ޕްކުރި މީހުން ކޯޓަށް‬ ‫ޗައިނާ އެއާގެ ޯބޓެއްގެ ކްރޫއަކަށް ބިރު ދެއްކި މީހާ ވަނީ ފުލުހުންގެ‬ ‫ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެން ޮގސްފައި‪-- .‬ފޮޓޯ‪:‬އީޕީއޭ‬

‫ކަޝްމީރު (އެޕްރީލް ‪ - )16‬އިންޑިއާގެ‬

‫އެއީ ހިންދޫންގެ އަށް މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން‬

‫ކަޝްމީރުގައި އަށް އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް‬

‫ކަނާތު ފިޔައިގެ ހިންދޫ ގްރޫޕްތަކުން ހަމަނުޖެހުން‬

‫މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރި އަށް މީހުން ކޯޓަށް‬

‫ހިންގަން ފެށުމުންނެވެ‪ .‬އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ‬

‫ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އާސިފާގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ‪ .‬ހައްޔަރު ކުރި އަށް‬

‫ކޓަށް އެ މީހުން ހާޒިރު ކުރުމުން‬ ‫އަވަސް ނިޔާ ޯ‬

‫މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ހަތަރު މީހުންނާއި ކުޑަ‬

‫އެންމެން ވެސް ވަނީ ދައުވާ އަށް އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުއްޖަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ ކުއްޖާގެ ޝަރީއަތް‬

‫އެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ފެށި އިރު ވަނީ ހުޅަނގުގެ‬

‫ހިންގާނީ ވަކިންނެވެ‪.‬‬

‫ގުޖްރާތު ސްޓޭޓުގައި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ރޭޕުގެ އެހެން‬ ‫ހާދިސާއެއް ހިންގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަޝްމީރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ކަތުއާ އަށް‬ ‫ނ މަރާލާފައި އޮއްވާ‬ ‫ނިސްބަތްވާ އާސިފާ ބާ ޯ‬

‫މި މައްސަލަ އަށް ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރު‬ ‫ސަރުކާރުން ވަނީ ޚާއްސަ ދެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން‬ ‫ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން‬

‫ފެނިފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ‪ 17‬ވަނަ‬

‫އިންޑިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދަނީ އިހްތިޖާޖް‬

‫ދުވަހު އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ނޫސްތަކުގެ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައި ވަނީ މި ހަފުތާގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއާ ޗައިނާގެ ބޯޓެއްގެ ކްރޫއަކަށް‬ ‫ގަލަމަކުން ބިރު ދައްކައިފި‬ ‫ބެއިޖިން (އެޕްރީލް ‪ - )16‬އެއާ ޗައިނާގެ‬ ‫ބޓެއްގެ ކްރޫއަކަށް މީހަކު ގަލަމުން ބިރު‬ ‫މަތިންދާ ޯ‬ ‫ބޓު ޑައިވާޓްކޮށް‬ ‫ދެއްކުމުން އެންމެ ފަހުން އެ ޯ‬ ‫އިމަޖެންސީގައި ޖައްސަން ޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއާ ޗައިނާގެ ފްލައިޓް ސީއޭ ‪ 1350‬ދަތުރުކުރީ‬

‫ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓުގެ އެއްވެސް ކްރޫއަކަށް ނުވަތަ‬ ‫މި ހާދިސާގައި ޯ‬ ‫ޕަސިންޖަރަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކުން‬ ‫ފެންނަ ގޮތުގައި އެ މީހާ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ގަލަމުން‬

‫ޗަންގްޝާ އިން ވެރިރަށް ބެއިޖިން އަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ބިރު ދައްކަމުން ދިޔަ އިރު ހުރީ ކްރޫގެ ކަރުގައި‬

‫އުމުރުން ‪ 41‬އަހަރުގެ މީހަކު ކްރޫއަކަށް ބިރު‬

‫ހިފައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ބޓު ވަނީ އިމަޖެންސީގައި ހެނާން‬ ‫ދެއްކުމުން އެ ޯ‬

‫ބެއިޖިންގެ ވަކީލަކު ބުނީ ކްރޫ އަށް ބިރު‬

‫ރވިންސަށް ޖައްސައިފަ އެވެ‪ .‬ފުލުހުން ބުނީ ކްރޫ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ދެއްކި މީހާ އަކީ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް‬

‫އަށް ބިރު ދެއްކީ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ‬

‫އަދި ބޯޓު ޖެއްސުމާ އެކު އެ މީހާ ވަނީ ފުލުހުންގެ‬

‫ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން‬ ‫ތަނަށް ތަހުގީގު ޓީމު‬ ‫ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފި‬

‫ލަންކާގެ ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް‬ ‫މިނިސްޓަރު ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް ‪ - )17‬ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ‬

‫ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް‪ .‬ސީރިއާ އިން ބުނެފައި‬

‫ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް ދާދި ފަހުން ނެގި އިތުބާރު‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރު މަހިންދަނާންދާ އަލުތުގަމަގެ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ވޓުގައި ދެ ފެކްޝަން ވަނީ އެއްބައިވެފަ‬ ‫ނެތްކަމުގެ ޯ‬

‫ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް އެސްއެލްއެފްޕީގެ ‪13‬‬ ‫އެވެ‪ .‬ރަނިލްއާ ދެ ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ވެރިކަމުގައި‬

‫ވޓު ދިނެވެ‪ .‬އަދި ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫މެންބަރުން ޯ‬

‫މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަލުތުގަމަގެ ހައްޔަރުކުރީ‬

‫ވޯޓު ދިން އެސްއެލްއެފްޕީގެ ހަ މިނިސްޓަރަކު މިދިޔަ‬

‫ސަރުކާރުގެ ފައިސާ އިން ‪ 39‬މިލިއަން ރުޕީސް‬

‫ހަފުތާގައި ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑލަރު) ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ބޭނުން‬ ‫(‪ޮ 260،000‬‬

‫ސްރީ ލަންކާގައި ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި ލޯކަލް‬

‫ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ‪ .‬އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައި‬

‫ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް‬

‫ބޑު ގަތުމަށެވެ‪ .‬ފުލުހުން‬ ‫ވަނީ ‪ 14،000‬ކެރަމް ޯ‬

‫ލިބުނު ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލްގެ‬

‫ބޑުތައް ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ އެ ޯ‬

‫ބޑަށް މައްސަލަތައް‬ ‫ޕާޓީގެ މެދުގައި ވަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ބަހާފައި ވަނީ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި‬

‫ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ވަގުތު‬

‫ރާޖަޕަކްސާ އަށް ތާއީދު ހޯދަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ސިރިސޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު‬ ‫ހޯދުމުގެ ޮ‬

‫އަލުތުގަމަގެ އަކީ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ‬

‫އެމެރިކާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ‪ 105‬މިސައިލް‬

‫‪20‬‬

‫ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ‬ ‫(އެސްއެލްއެފްޕީ) ގެ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ތާއިދުކުރާ‬

‫ދުވަހުން ފެށިގެން މެއި މަހު ‪ 8‬ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް‬ ‫ޕާލަމެންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިރިސޭނާ ދާދި ފަހުން ވަނީ ރަނިލްގެ ބާރުތައް‬

‫ފެކްޝަންގެ މެމްބަރެކެވެ‪ .‬އަލުތުގަމަގެ ހައްޔަރު ކުރުމާ‬

‫ކުޑަ ކުރައްވާ އިގްތިސާދީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން‬

‫ގުޅިގެން އެ ފެކްޝަނުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް‬

‫ރަނިލްގެ އަތްޕުޅުން ނަންގަވައިފަ އެވެ‪ .‬ކޮމަންވެލްތު‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އންނަނީ ރާޖަޕަކްސާ‬ ‫އެސްއެލްއެފްޕީގެ ކޮންޓްރޯލް ޮ‬

‫ސަމިޓުން ވަޑައިގެން ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ސިރިސޭނާ‬ ‫ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފެކްޝަނަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް‬

‫ވަނީ ‪ 71‬މިސައިލް ވައްޓާލަފައިވާ ކަމަށް‪.‬‬

‫ރޮހިންޖާ ރެފިއު ީޖން އަނބު ާރ‬ ‫މިއަންމާ އަށް ނުގެންދާ ކަމަށް‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް އިން ބުނެފި‬ ‫ޑާކާ (އެޕްރީލް ‪ - )16‬މިއަންމާގެ ރަކީން‬

‫ކެ މި ކަ ލް ހަ ަމ ލާ ދި ން ދޫ މާ ގެ މަ ގެ އް ގަ އި ބަ ޔަ ކު އަ ސް ގާ ޑި ޔާ ދު ްއ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ރޮ އި ޓާ ސް‬

‫ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް ‪ - )17‬ސީރިއާގައި ކެމިކަލް‬

‫ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފަ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާ‬

‫ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނާ ސަރަހައްދަށް ކެމިކަލް‬

‫އިން ބުނެފައި ވަނީ ‪ 105‬މިސައިލް ފޮނުވާލާފައިވާ‬

‫ހަތިޔާރުގެ އިންސްޕެކްޓަރުން ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ސީރިއާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ‪ 71‬މިސައިލް‬

‫ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ވައްޓާލަފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކެމިކަލް ހަތިޔާރާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ޓީމު ސީރިއާގައި ތިބެނީ‬

‫ސީރިއާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިޔާ ރަޝިޔާ‬ ‫ދގު ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އިން ދަނީ ކެމިކަލް ހަމަލާ ޮ‬

‫ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމު ދޫމާ އަށް‬

‫އެއީ ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމަށް ދެއްކި‬

‫ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އޮގަނައިޒޭޝަން‬

‫ބަހަނާއެއް ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އފް ކެމިކަލް ވެޕަންސް‬ ‫ފ ދަ ޕްރޮހިބަޝަން ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫(އޯޕީސީޑަބްލިއު) ގެ ޓީމުގެ ތަހުގީގު މަސައްކަތް މި‬ ‫ފަށަނީ ހަމަލާ ދިންތާ ‪ 11‬ދުވަސް ފަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގެ ދޫމާގައި މި މަހު ‪7‬‬

‫ސީރިއާގެ ސްޓޭޓް މީޑިއާ އިން މިއަދު ބުނީ‬ ‫ފނުވާލި މިސައިލް‬ ‫ހުޅަނގުގެ ހިމްސް ސިޓީ އަށް ޮ‬ ‫ހަމަލާއަކަށް އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމުން‬ ‫ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މިސައިލް ހަމަލާ‬

‫ވަނަ ދުވަހު ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގައި އެތައް ބަޔަކު‬

‫ކށްފައި ވަނީ ޝީރަތު ވައިގެ މަރުކަޒަށެވެ‪.‬‬ ‫އަމާޒު ޮ‬

‫ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ރައްދު‬

‫ނަމަވެސް ހަމަލާ ދިނީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ބުނެފައެއް‬

‫ގތުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް‬ ‫ދިނުމުގެ ޮ‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ފްރާންސް އިން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ‬

‫އެ މީހުންގެ މެޑިކަލް ޗެކް ކުރާ މަންޒަރާއި ސިފައިން‬

‫ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގަން ފެށި‬

‫ޓތައް ވެސް ވަނީ ފޭސްބުކުގައި‬ ‫އިންޓަވިއު ކުރާ ފޮ ޯ‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް‬

‫ރހިންޖާ އާއިލާ އަށް އައިޑީ ކާޑު ދިން‬ ‫ޖަހައިފަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ބަދަލުވި ހަތް ލައްކައެއްހާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ‬

‫ރހިންޖާ" އެ ބަސް ލިޔެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް " ޮ‬

‫އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ‬

‫މިއަންމާ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ މުސްލިމް އާއިލާ‬

‫ދގުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވާހަކަ ބަންގްލަދޭޝް އިން ޮ‬

‫އަށް ދީފައި ވަނީ "ނޭޝަނަލް ވެރިފިކޭޝަން ކާޑް"‬

‫މިއަންމާ ސަރުކާރުން ބުނީ އެއް އާއިލާއަކަށް‬ ‫ނިސްބަތްވާ ފަސް މީހުން މިއަންމާ އަށް ހޮނިހިރު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރހިންޖާ މައްސަލާގައި އދ‪.‬އާ އެކު މަސައްކަތް‬ ‫ޮ‬

‫ދުވަހު އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުންނަށް‬

‫ކުރި ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ ތަޖްރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ އާސިފް‬

‫ފރުކޮށްދީފައިވާ‬ ‫ބޭނުންވާނެ ތަކެއްޗާއި އައިޑީ ކާޑު ޯ‬

‫މުނީރު ވިދާޅުވީ މިއަންމާ އިން ޕީއާރު ސްޓަންޓެއް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުންގެ މެޑިކަލް ހަދާފައިވާ ކަމަށް‬

‫ޖެއްސީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ބަންގްލަދޭޝް އިން ބުނީ މިއަންމާ އިން‬

‫މިއަންމާގެ ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި ދިޔަ އިރު‬ ‫އދ‪.‬ގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީން ބުނެފައި ވަނީ ރެފިއުޖީން‬

‫ބުނާ އާއިލާގެ މެންބަރުން މިއަންމާގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް‬

‫ގސް ދިރިއުޅެން ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ހާލަތު‬ ‫އެނބުރި ޮ‬

‫ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ރެފިއުޖީ ކޮމިޝަނާ އަބުލް‬

‫ކޅަށް ހިންގި ޖަރީމާތައް ރަނގަޅު‬ ‫މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬

‫ކށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް‬ ‫ކަލާމް ވަނީ ބޯޑަރު ހުރަސް ޮ‬

‫ކަމަށް ދެއްކުމަށް މިއަންމާ އިން ތަކުރާރުކޮށް ވަނީ‬

‫އެތެރެވެފައި ނުވާ ބަޔަކު އަނބުރާ ގެންދާނެ ގޮތަކާ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މިއަންމާ ސިފައިން‬ ‫އެތައް މަސައްކަތެއް ޮ‬

‫މެދު ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުށެއް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މި މަހު ކުރީކޮޅު‬

‫އެކަމަކު މިއަންމާ ސަރުކާރުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި‬

‫ވަނީ މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ގަތުލް ކުރި މިއަންމާ‬

‫ވަނީ ފިރިހެނަކާއި ދެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް‬

‫ސިފައިންގެ ހަތް މީހުންނަށް ‪ 10‬އަހަރުގެ ޖަލު‬

‫އައިޑީ ކާޑުތަކެއް ހަވާލުރާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމެއް އިއްވައިފަ އވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪21‬‬

‫ލޯންގް ރަންގެ އެކްސްޕޯ ވެސް މި ފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި‬ ‫އިވެންޓް ކަމަށްވާ ހުޅުމާލެ ވަށައި އަށް ބުރު ޖަހަން‬ ‫ޖެހޭ މެރެތަން ރޭސް ފަށާނީ މެންދަމު ‪ 2:20‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ އިވެންޓުގެ ބައިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ‬ ‫ފެރީ ‪ 1‬ޖަހާއިރު މާލޭ އެއް ނަމްބަރު ފާލަމުން ފުރާނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުމާލެ ވަށައި ހަތަރު ބުރު ޖަހަން ޖެހޭ ހާފް‬ ‫މެރެތަންގެ ރޭހުގެ ބައިވެރިންނަށް ހާއްސަ ފެރީ ‪4‬‬ ‫ޖަހާއިރު މާލޭން ނައްޓާލަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރޭސް‬ ‫ފަށާނީ ‪ 5:20‬ގަ އެވެ‪ .‬ދިހަ ކިލޯމީޓަރު ރޭހުގައި‬ ‫ވާދަކުރާ ދުވުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ފެރީ ފުރުމަށް‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަތިހު ‪ 5‬ޖަހާއިރު އެވެ‪ .‬ހުޅުމާލެ‬ ‫ވަށައި ދެ ބުރު ޖަހަން ޖެހޭ މި ރޭސް ފަށާނީ‬ ‫ލމީޓަރު ބައިވެރިންނަށް‬ ‫‪ 6:20‬ގަ އެވެ‪ .‬ފަސް ކި ޯ‬ ‫ހާއްސަ ފެރީ ހެނދުނު ‪ 6‬ޖަހާއިރަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައި‬ ‫އޮތްއިރު ރޭސް ފަށާނީ ‪ 7:20‬ގަ އެވެ‪ .‬މި ރޭހުގައި‬ ‫ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނީ އެންމެ ބުރެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް‬ ‫ރޭސް ނިންމުމުގެ ޮ‬ ‫ރޭސް ވިލެޖުގައި ހެނދުނު ‪ 9‬ޖަހާއިރު އޮންނާނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ރޭހުގެ ރޫޓް ބަންދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ‬ ‫‪ 9:30‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީއެފްޖީން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ‬ ‫ދަށުން ރޭހަށް އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގައި ‪300‬‬

‫ޓީއެފްޖީގެ ރަން އިން ލާމުގެ އެކްސްޕޯ ތެރެއިން‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪ :‬ޓީއެފްޖީ‬

‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬ ‫ދުވުންތެރިން ތަމްރީން ޮ‬ ‫އފް މޯލްޑިވްސް‪،‬‬ ‫އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް‪ ،‬ބޭންކް ޮ‬

‫ލންގް ރަން މި ފަހަރު ހުރިހާ‬ ‫ޓީއެފްޖީގެ ކޮކާކޯލާ ޯ‬

‫އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ‪ 9‬އިން ފެށިގެން‬

‫އތީ ހުޅުމާލެއާ ގުޅިފަ އެވެ‪ .‬އަންނަ‬ ‫ގޮތަކުން ވެސް މި ޮ‬

‫ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގައި ‪ 400‬ބައިވެރިން އަދި ފަސް‬ ‫ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގައި ‪ 800‬ބައިވެރިންނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ހުކުރު ދުވަހު އެ ރޭސް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާއިރު މި‬

‫ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ‪ 9‬ޖަހާއިރު ރޭސް ނިމުމާ‬

‫އެންމެ ބޮޑު އެއް ޖިމް ކުންފުނިން ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ފަހަރު ރޭހުގެ އެކްސްޕޯ ވެސް އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި‬

‫ހަމަޔަށް ރޭސް ވިލެޖުގައި ވަރަށް ފޯރި އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ މި ދުވުން ބޭއްވި އިރު ހުޅުވާލީ ‪200‬‬

‫ކިޓް ނަގަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ރޭސް ދުވަހު‬

‫ޖާގަ އެވެ‪ .‬ޖެހިގެން އައި އަހަރު ‪ 300‬ޖާގަ ދިން‬

‫އެ ސަރަހައްދަ އަންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކެފޭއެއް‬

‫އިރު ފަހުން ‪ 500‬އަށް ވެސް އިތުރުކުރި އެވެ‪ .‬އެންމެ‬

‫ދުވަހު ހުޅުމާލޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭސް ކިކްސްޓާޓް ކުރުމަށް ބާއްވާ އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ‬

‫ހޓެލުން އެތަނުގައި ގާއިމްކުރާނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ސަމަސެޓް ޮ‬

‫ފަހުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ފުރުސަތު‬

‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ‪ 9‬އިން ރޭގަނޑު ‪12‬‬

‫ޑީޖޭ އުމަރުގެ ބީޓްތަކުން އެންމެންގެ ލޭކައްކުވާލާނެ‬

‫ދިނީ ‪ 800‬ބައިވެރިންނަށެވެ‪.‬‬

‫އަށް ހުޅުމާލޭ ބާބަކިއު ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރޭހުގެ ބައިވެރިންނަށް ރޭސް ކިޓް ހަވާލުކުރުމަށާއި‬

‫ކންމެ ބައިވެރިޔަކަށް ވެސް‬ ‫ރޭސް ވިލެޖުގަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ރޭހުގެ ބައިވެރިން ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށް ހާއްސަ‬ ‫މި ފަހަރުގެ ރޭހަށް ޓީއެފްޖީން ހުޅުވާލި ‪1500‬‬

‫ފެރީއެއް އަދި ޓާމިނަލުން ރޭސް ވިލެޖަށް ދިއުމަށް‬

‫ރނިކް ޓައިމިން ޗިޕެއް‬ ‫ލިބޭ ރޭސް ކިޓުގައި އިލެކްޓް ޯ‬

‫ޖާގަ ވަނީ ފުރިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ފުލް މެރެތަންގައި ‪100‬‬

‫ހާއްސަ ބަހެއްގެ އިންތިޒާމް އެމްޓީސީއާ ގުޅިގެން‬

‫ހަރުކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ބިބާއި ޓީޝާޓަކާއި ދަބަހެއް‬

‫ބައިވެރިން‪ ،‬ހާފް މެރެތަންގައި ‪ 200‬ބައިވެރިން‪10 ،‬‬

‫ލންގް ރަންގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ޓީއެފްޖީން ހަމަޖައްސާނެ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫އެމްޓީސީސީ އަދި އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމްތަކަށް‬ ‫ވެސް ޓީއެފްޖީން ތަމްރީން ދިނެވެ‪.‬‬ ‫ލންގް ރަން އަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ‬ ‫ޓީއެފްޖީގެ ޯ‬ ‫އެންމެ އިންތިޒާމް ފުރިހަމަ އެއް ރޭހެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ދުވުންތެރިންގެ ޓައިމިން ވަގުތުން ބަލާލެވޭ ޓައިމިން‬ ‫ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ ފުރަތަމަ ތައާރަފްކުރީ ‪ 2013‬ވަނަ‬ ‫އަހަރު ޓީއެފްޖީންނެވެ‪ .‬އަދި ރޭސް ނިންމާ ކޮންމެ‬ ‫ބައިވެރިޔަކަށް މެޑަލް ދޭން ފެށީ ވެސް ޓީއެފްޖީންނެވެ‪.‬‬ ‫ލންގް ރަންގެ އިތުރުން‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ޯ‬ ‫މލްޑިވްސް ސިލްސިލާގެ ދަށުން އައްޑޫ‬ ‫ރަން އިން ޯ‬ ‫ތޅުގައި ވެސް ރޭސްތައް އަންނަނީ‬ ‫ސިޓީ އާއި ލ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫ބާއްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫"ރެފްރީގެ ކިބައިން‬ ‫ބު ފޮން މައާފަށް‬ ‫އެދެން ޖެ ހޭ"‬ ‫ޓިއުރިން‪ ،‬އިޓަލީ (އޭޕްރީލް ‪ - )17‬ޗެމްޕިއަންސް‬

‫މެޑްރިޑުގެ ލޫކަސް ވަސްކުއޭޒަށް ގޯލްކުރިމަތިން‬

‫ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގު މެޗަށް ފަހު‬

‫ޔުވެންޓަސްގެ މެހްދީ ބެނާޝިއާ ފައުލްކުރުމުން ދިން‬

‫އލިވާއާ ބެހޭގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ‬ ‫ރެފްރީ މައިކަލް ޮ‬

‫ފން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރި‬ ‫ޕެނަލްޓީއާ މެދު ބު ޮ‬

‫ގލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ދެއްކި‬ ‫ތަޖުރިބާކާރު ޯ‬

‫ވަގުތު އޭނާ އަށް ވަނީ ރަތްކާޑެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަތަކަށް އޭނާ މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ ކަމަށް އިޓަލީގެ‬ ‫ލ ނިޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރެފްރީސް ޗީފް މާސެ ޯ‬ ‫ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ‪ 0-3‬އިން‬ ‫މޅުވެފައި އޮއްވާ ޔުވެންޓަސް‬ ‫ރެއާލް މެޑްރިޑް ޮ‬ ‫އިން ތިން ލަނޑު ޖަހައި ‪ 3-3‬އިން އެގްރިގޭޓުން‬

‫ފން ވަނީ އޮލިވާ އަށް ވަރަށް‬ ‫އެ މެޗަށް ފަހު ބު ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގސް ކަމެއް ކަމަށާއި‬ ‫ނިޗީ ވިދާޅުވީ ބުފޮން ކުރީ ޯ‬ ‫އެކަމާ ފަހުން އޭނާ ހިތާމަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފން އަކީ ޗެމްޕިއަނެއް‪ .‬އަހަރެން އުއްމީދަކީ‬ ‫"ބު ޮ‬ ‫އޭނާ ކާމިޔާބު މެނޭޖަރަކަށްވުން‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް‬

‫ފން ބުނީ އޮލިވާގެ ހިތެއް‬ ‫ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ‪ .‬ބު ޮ‬

‫ލެވެލްތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާއިރު ދެއްކޭ ވާހަކައާ މެދު‬

‫އތީ ކުނި ކޮތަޅެއް‬ ‫ނެތް ކަމަށާއި ހިތެއްގެ ބަދަލުގައި ޮ‬

‫އެބަޖެހޭ ވިސްނަން‪ .‬އެއީ ކުޑަކުދިން އެބަތިބޭ އެ ކިޔާ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗެހި އަޑުއަހަން‪ "،‬ނިޗީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތަޖުރިބާކާރު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ބުނީ އުމުރުން‬

‫ނިޗީ ވިދާޅުވީ އެ މެޗަކީ އިޓަލީގައި ހިނގައިދިޔަ‬

‫އެއްވަރުކުރި އެވެ‪ .‬ނަތީޖާ ނެރެން އިތުރު ވަގުތަށް‬

‫ގތަށް ވާހަކަ ދެއްކީ ވަރަށް‬ ‫‪ 40‬އަހަރުގެ ބުފޮން އެ ޮ‬

‫ކަމެއްނަމަ އޭނާ ނަގާނީ ރެފްރީގެ ކޮޅު ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އއްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރި ލިބުނީ‬ ‫ގޮސްގޮސް ޮ‬

‫ބޮޑަށް ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަމާ‬

‫ބޑު މެޗަކަށް ވެފައި އެ‬ ‫ރެފްރީ ކުރަނީ ޕްރެޝަރު ޮ‬

‫ޑ ކާމިޔާބުކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޮލިވާ ދިން ޕެނަލްޓީ ރޮނާލް ޯ‬

‫އޭނާ މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ގިނަ‬

‫މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހިމާޔަތް ލިބެން ޖެހޭނެތީ ކަމަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދާދި ފަހުން އިޓަލީގެ މީޑިއާ އަކަށް ދިން‬ ‫އލިވާއާ ބެހޭގޮތުން‬ ‫އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުފޮން ބުނީ ޮ‬ ‫އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ މެދު ހިތާމަނުކުރާ ކަމަށާއި އަދި‬ ‫އެއް ފަހަރު އެ ހުރިހާ ވާހަކަތަށް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ‬ ‫ފަސްޖެހުމެއް ނެތި އެކަން ތަކުރާރުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބުފޮން ބުނީ އުމުރުން ‪ 33‬އަހަރުގެ އޮލިވާ އަކީ‬ ‫އަދިވެސް ދަސްކުރަމުން އަންނަ ރެފްރީއެއް ކަމަށާއި‬ ‫ރލް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އަދި‬ ‫އެފަދަ މެޗެއް ކޮންޓް ޯ‬ ‫އޭނާގެ ކިބައިގައި ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪22‬‬

‫ގްރީން އަތުން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ނިއު އެއް ވަނަ އަށް‬ ‫އ މާލޭ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކްލަބް‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫ދެ ހަމަލާ ވެސް ގްރީންގެ ކީޕަރު ސާޖީ މަރަޑިން ވަނީ‬

‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން ‪ 1-6‬އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ‬

‫މަތަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ގްރީން އިން ވަނީ މެޗުގެ ‪ 22‬ވަނަ‬

‫އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަރައިފި‬

‫މިނިޓްގައި އެ ޓީމުގެ އިބްރާހިމް ރިޒުހާން (ރިޒްކޯ)‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގެ ބަދަލުގައި އާދަމް މިސްބާހު ކުޅެން އަރުވައިފަ‬ ‫ނިއު އެއް ވަނަ އަށް އެރީ ފަސް މެޗުން ‪13‬‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ހަ‬ ‫ޕޮއިންޓް ހަމަ ޮ‬

‫ކ ބަދަލުކުރީ އޭނާ ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ރިޒް ޯ‬ ‫ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުގެ ‪ 32‬ވަނަ މިނިޓްގައި ނިއުގެ ތިން ވަނަ‬

‫އތް އީގަލްސް އެވެ‪ .‬ތިން‬ ‫މެޗުން ‪ 11‬ޕޮއިންޓާ އެކު ޮ‬ ‫އތް މާޒިޔާ އާއި ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް‬ ‫ވަނައިގައި ޮ‬

‫ލަނޑު ޖެހީ ގުއިލެމް އެވެ‪ .‬ކަންޑޭލާ ހުސްކޮށްލާފައި‬

‫ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ހަ މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ‪10‬‬

‫އފްސައިޑް މަޅިން ސަލާމަތްވުމަށް‬ ‫ދިން ބޯޅަ ގްރީންގެ ޮ‬

‫ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫ފަހު ގުއިލެމް ވަނީ ހަމަ ޖެހިލާފައި ބޯޅަ ގޯލުގެ‬

‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ފަހަތަށް ކުޅޭ މުހައްމަދު‬

‫ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ގުއިލެމް އަށް‬

‫ސާއިފް އާއި މެދުތެރެއަށް ކުޅޭ ޔޫކްރޭނުގެ މިޑްފީލްޑަރު‬ ‫ސބުލް އިލިއާ ކާޑު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު‬ ‫ޮ‬

‫އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު‬

‫ނުކުޅެ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން މިހާތަނާށް ފަސް މެޗު‬

‫ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ފަހުން އަލީ ފާސިރު‬

‫މޅުވީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅެފައިވާއިރު ޮ‬ ‫އެންމެ ފަހުން ބެންގަލޫރު އަތުން ބަލިވުމުން‬

‫(ސެންޓޭ) އާއި ދަގަނޑޭ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ‬ ‫ބޭނުމެއް ވެސް ނުހިފުނެވެ‪.‬‬ ‫ގްރީން އަށް މި ހާފުގައި ދެ ވަނަ ލަނޑެއް‬

‫ހދައި އަލުން ފޯމަކަށް‬ ‫ނިއު މި މެޗަށް ނުކުތީ މޮޅެއް ޯ‬ ‫އެޅުމަށެވެ‪ .‬މި މެޗުގައި ނިއު އަށް ތަފާތު ދެއްކީ‬

‫ޖަހަން އެ ޓީމުގެ މިސްބާހު ފޮނުވާލި ބޯޅަ ނިއުގެ‬

‫ހދި އަލީ އަޝްފާގު‬ ‫މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ވަނީ މަތަ ޮ‬

‫(ދަގަނޑޭ) އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖެހުމުގެ‬

‫ހދުމަށް ފަހު ގްރީންގެ އަހުމަދު ރިލްވާން‬ ‫ބޯޅަ އަލުން ޯ‬

‫އިތުރުން ދެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފަ‬

‫ބޅަ ދިޔައީ ހުރަސް ދަނޑިމަތިންނެވެ‪.‬‬ ‫(ރިލޭ) ފޮނުވާލި ޯ‬ ‫ނިއު އިން ދެ ވަނަ ހާފަށް ނުކުތީ ސްޕެއިނުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މެޗު ފަށައިގެން ހަތް ވަނަ މިނިޓްގައި ނިއު‬ ‫އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ އެ ޓީމުގެ ދަގަނޑޭ އެވެ‪.‬‬

‫ތރު ބަދަލުގައި ރިލްވާން ވަހީދު‬ ‫ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ގޯ ޯ‬ ‫(ރިލޭ) އަރުވައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުގެ ‪ 54‬ވަނަ މިނިޓްގައި ރަސެލް‬

‫އޭރިއާ ތެރެއިން ނިއުގެ ސްޕެއިން ފޯވާޑް ގުއިލެމް‬ ‫މާޓީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލު ރޮނގުކައިރިން މުހައްމަދު‬

‫ބޅަ އޭނާ ފޮނުވާލި‬ ‫ކށްލާފައި މިސްބާހަށް ދިން ޯ‬ ‫ހުސް ޮ‬

‫ފަރުހާން (ފަރުއްކޮ) ސަލާމަތްކުރި ނަމަވެސް ދެ ވަނަ‬

‫ނަމަވެސް ދިޔައީ އަރިމަތިން ބޭރުންނެވެ‪ .‬އެ ބޯޅަ އެ‬

‫ބޅަ ލިބުނީ ދަގަނޑޭ އަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ‬ ‫ފަހަރަށް އެ ޯ‬

‫ފނުވާލަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު‬ ‫އަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ޮ‬

‫ބޅަ ކީޕަރު ސާޖީ‬ ‫އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ‪ .‬އަނެއް ދެ ޯ‬

‫ލެވެލްގައި މިސްޓޭކްތަކެއް ހެދިތަން‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ބޅަ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަސޭހަކަމާ އެކު ގޯލަށް ޯ‬

‫ލިބުނެވެ‪ .‬އޭގެ މިނިޓެއް ފަހުން ދަގަނޑޭ ވަނީ ނިއުގެ‬

‫ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކންފިޑެންސްވެސް ގެއްލިގެންދިޔައީ‪"،‬‬ ‫މުޅި ޑިފެންސްގެ ޮ‬

‫އޭގެ ފަސް މިނިޓް ފަހުން ނިއުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު‬

‫ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬ކައުންޓަ އެޓޭކުގައި‬

‫ގލު ޖެހީ މެޗުގެ އިތުރު‬ ‫ނިއުގެ ހަ ވަނަ ޯ‬

‫ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެހީ ގުއިލެމް އެވެ‪ .‬ނިއު އަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން‬

‫ބޅަ އަކުން އޭރިއާ ތެރެއިން ދަގަނޑޭ‬ ‫ސެންޓޭ ދިން ޯ‬

‫ވަގުތުގައި ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އެވެ‪ .‬ކައުންޓަ‬

‫ބޑުކޮށް ބަލިވުމަކީ‬ ‫އޭނާ ބުނީ މިހާ ތަފާތު ޮ‬

‫ކށްލުމަށް ފަހު ދިނީ އޭރިއާ‬ ‫ދަގަނޑޭ ބޯޅަ އަވަސް ޮ‬

‫ބޅަ ފޮނުވާލައިފަ‬ ‫ވަނީ ހަމަޖެހިލާފައި ގޯލުގެ ތެރެއަށް ޯ‬

‫އެޓޭކުގައި ލިބުނު ފުރުސަތަކުން ހަމްޕު ވަނީ ގޯލުގެ‬

‫ކންފިޑެންސަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް‬ ‫ކުޅުންތެރިންގެ ޮ‬

‫ކށްހުރި ގުއިލެމް އަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ‬ ‫ތެރޭގައި ހުސް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލައިފަ އެވެ‪ .‬ހަތް ވަނަ‬ ‫ތިރީ ކަނަށް ބޯޅަ އަމާޒު ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ކާޑެއް‬

‫ލަނޑެއް ޖަހަން ސެންޓޭ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ‬

‫ނުހޯދައި އިތުރު އިންޖަރީއެއް ނެތި މެޗު ނިންމާލެވުން‬

‫ބޅަ އަމާޒުކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޯލުގެ ކަނަށް ޯ‬ ‫މެޗުގެ ފުރަތަމަ ‪ 15‬މިނިޓަށް ފަހު ގްރީން އިން‬

‫ނިއުގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ ‪ 68‬ވަނަ‬ ‫މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކުރީ ސެންޓޭ އެވެ‪ .‬ދަގަނޑޭ މުޅިން‬

‫ބޭނުން އޭނާ އަށް ނުހިފުނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުން ރަނގަޅުކުރި އެވެ‪ .‬ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ‬

‫ހުސްކޮށްލާފައި އޭރިއާ ތެރެއިން ސެންޓޭ އަށް ދިން‬

‫ކޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނީ‬ ‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ޯ‬

‫‪ 19‬ވަނަ މިނިޓްގައި ގްރީންގެ ޔޫކްރޭނުގެ ފޯވާޑް‬

‫ގލަށް ވަނީ ކީޕަރު ސާޖީ‬ ‫ބޯޅަ އޭނާ ފޮނުވާލުމުން ޯ‬

‫ކށް ބަލިވީ އެ ޓީމުގެ ފަހަތުން ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ތަފާތު ބޮޑު ޮ‬

‫ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ‬

‫ރލާންޑް ރަސެލް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬ނިއު‬ ‫ޮ‬

‫ފައިގައި ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގސްތަކެއް ހެދިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކަމަށާއި މާލޭ ލީގަކީ މިދިޔަ އަހަރު ނިއު އަށް ނުލިބޭ‬

‫ބޅައެއް ރަސެލް އަށް ލިބުމުން އޭނާ‬ ‫ފަހަތުން ގެއްލުނު ޯ‬ ‫ބޅަ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ގޯލުގެ ކަނަށް ޯ‬ ‫އޭގެ ފަހުން ނިއު އިން ކުރިއަށް ޖެހި ފޮނުވާލި‬

‫އޭގެ ފަހުން ހެޓްރިކް ހަދަން ދަގަނޑޭ އަށް‬

‫"ނިއު ރޭޑިއަންޓް އެހާ ވަރުގަދަކޮށް އެހާ‬

‫ޒން ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުން‬ ‫ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރު ޮ‬

‫ހަމައެކަނި މުބާރާތް ކަމަށް ވުމުން އެ މުބާރާތުގެ‬

‫ރަނގަޅު ތިން ފުރުސަތެއް ލިބުނުއިރު ބޭނުމެއް‬

‫ކށް ކުޅެމުން އައިއިރު މިއަދު ގްރީން‬ ‫އޮގަނައިޒް ޮ‬

‫ހދަން ކުރެވުނުހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫ނުކުރެވުނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އެއް ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ‬

‫ޑިފެންސް މި ފެނުނީ ވަރަށް އާދައިގެ ޕްރައިމަރީ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިކްޓަރީން ފަހަތުން އަރައި ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްފި‬ ‫އ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި ވެލެންސިއާ އިން ކުރި ހޯދީ ‪33‬‬

‫ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން ‪ 1-2‬އިން ވިކްޓަރީ މުހިއްމު‬

‫ވަނަ މިނެޓުގައި ޑްރީގާ ސާގީ ޖެހި ގޯލުންނެވެ‪ .‬އޭރިއާ‬

‫މޅެއް ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މި ނަތީޖާއާ އެކު ވިކްޓަރީ ވަނީ ނުވަ ޕޮއިންޓާ‬ ‫އެކު ފަސް ވަނައިގައި މަގާމް ވަރުގަދަކޮށް ގަދަ‬

‫ބޭރުން އޭނާ އަށް މުޅިން ހުސްކޮށް ލިބުނު ބޯޅަ‬

‫އެގޮތުން އެ ޓީމުން ވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ‬

‫ގލްކީޕަރު މުހައްމަދު‬ ‫އޭނާ ގޯލަށް ވައްދާލީ ވިކްޓަރީގެ ޯ‬

‫މން ޓިބޯގެ ލަނޑުން ‪60‬‬ ‫ގޮތުގައި އެރި ފޯވާޑް ސި ޮ‬

‫ކަމަށާއި ފެނުނީ އެ މަންޒަރު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިމްރާން ކައިރިން ނައްޓާލުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މިއީ‬ ‫ވަނަ މިނެޓުގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ޮ‬

‫ބޑުކޮށްފަ‬ ‫ހަޔެއްގެ ތެރޭގައި ލީގު ނިންމާލުމުގެ އުއްމީދު ޮ‬ ‫އތް ކްލަބް އީގަލްސްއާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޓީމާއި ދެ ވަނައިގައި ޮ‬

‫ހދައިދޭން އަންސަރު އިބްރާހިމް (އަންކޮ)‬ ‫ކުރި ޯ‬

‫ޕއިންޓުގެ ފަރަގެކެވެ‪ .‬އެއް ވަނައިގައި‬ ‫ދެމެދު އޮތީ ދެ ޮ‬

‫އަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކޮށްދިނެވެ‪.‬‬

‫އތީ ނިއު ރޭޑިއަންޓެވެ‪.‬‬ ‫‪ 13‬ޕޮއިންޓާ އެކު ޮ‬

‫އޭނާ ވިކްޓަރީގެ ޑިފެންޑަރެއް ކައިރިން ނައްޓާލުމަށް‬

‫ހދުމަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް‬ ‫ސީޒަނުގައި މޮޅެއް ޯ‬ ‫އތީ އެއް ޕޮއިންޓާ‬ ‫ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމު ޮ‬ ‫އެކު ފުލުގަ އެވެ‪ .‬މެޗުގެ ކުރިން ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު‬

‫ދެ ވަނަ ހާފުގައި ވިކްޓަރީ ފެނުނީ ތަފާތުކޮށެވެ‪.‬‬

‫މެޗު ފެށީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު‬ ‫ޑިފެންސުގައި ސަމާލުނުވެވިއްޖެ ނަމަ ގޯލް ވަންނާނެ‬

‫އޭގެ ކުރިން ސާގީ ވަނީ ވެލެންސިއާ އަށް‬

‫ކޅުން ވެލެންސިއާ އަށް މިވަނީ މި‬ ‫އަނެއް ޮ‬

‫ބޅައެއް ލިބި ބޭކާރުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ސބާ ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުން‬ ‫ޮ‬ ‫ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު‬

‫"ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރިތަން ފެނިއްޖެ‪.‬‬

‫ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒް އުފެއްދި‬

‫މަސައްކަތަށް އުފާކުރަން‪ .‬އެކަމަކު ނަތީޖާ ދިޔައީ‬

‫ފުރުސަތެއްގައި ނައްޓޭ ދިން ޕާހަކުން ސިމޮން ޖެހި‬

‫ގތަކަށް ނޫން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން މެޗާ‬ ‫ބޭނުންވި ޮ‬

‫ގޯލެކެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްޓަރީން ފަހަތުން އަރައި ލީޑު ނެގީ ‪72‬‬

‫ގތުގައި‪ .‬ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫ކުރިމަތިލީ ފައިނަލެއްގެ ޮ‬ ‫ގތަށް ފެނުނީ‪ .‬އެކަމަކު ޑިފެންސުގައި‬ ‫ކޮމިޓްމަންޓް އެ ޮ‬

‫ފަހު އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަދެ ހުސްކޮށް ހުރި އަންކޮށް‬

‫ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕެޑްރޯ‬

‫ކޮންސެންޓްރޭޝަން ނުބޭންދިގެން މެޗު އަތުން ދޫވެގެން‬

‫ޖައްސާލި ބޯޅަ އޭނާ ޖެހުމުން ވިކްޓަރީ ކީޕަރު އިމްރާން‬

‫ގލުންނެވެ‪ .‬މިއީ ވެލެންސިއާގެ މުހައްމަދު‬ ‫ޖެހި ޯ‬

‫ދިޔައީ‪ "،‬ސޮބާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ސަލާމަތްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬ ‫މި ހާފުގައި ވިކްޓަރީން އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫ސޮބާހު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވެސް ބުނީ މެޗުން‬

‫ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެޑްރޯ‬

‫މޮޅުނުވެއްޖެ ނަމަ ކުރިއަށް ދިއުމުގައި މައްސަލަތަކެއް‬

‫ހެންރިކޭ އަށެވެ‪ .‬އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަދެ އޭނާ ފޮނުވާލި‬

‫ނިޒާމް (ޕީކޭ) އޭރިއާ ތެރެއިން ވިކްޓަރީގެ އެންހެލް‬ ‫ވައްޓާލުމުން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ‪.‬‬ ‫ލ ކިސް ބުނީ‬ ‫ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު ހަންގޭރީގެ ލާސް ޯ‬ ‫ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ދެ ވަނަ‬

‫ދިމާވާނެ ކަމަށާއި މިއީ ފައިނަލެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އުރީދޫ‬

‫ގލާ ސީދާ ނުވެ ދިޔައީ ދަނޑި ކައިރިން‬ ‫ބާރު ބޯޅަ ޯ‬

‫ހާފުގެ ފަހު ‪ 30‬މިނެޓުގައި ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު ވަރަށް‬

‫ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ލިބޭނީ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ‬

‫ބޭރަށެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ‪ 24‬ވަނަ މިނެޓުގައި ވިކްޓަރީގެ‬

‫ބޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ހަ ޓީމަށެވެ‪.‬‬

‫އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) އަށް ވެސް ރަނގަޅު‬

‫އޭނާ ބުނީ މެޗުން ބަލިވިޔަސް ގަދަ ހަޔެއްގެ‬ ‫އުއްމީދު ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި އަދި ފާޑުކިޔަސް ފަރުވާލެއް‬ ‫ނެތް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި‬ ‫ގެޔަށް ދާނެ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪24‬‬

‫އެމްބާ ޕޭ އަށް ‪ 200‬މިލިއަން‬ ‫ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު‬

‫މެސީ އަށް އަރާމްކުރަން‬ ‫ވަގުތު ދޭން ޖެ ހޭ‪ :‬ވަލްވޭ ޭޑ‬ ‫ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް ‪ - )17‬ސީޒަނުގެ‬ ‫ކުރިއަށް މުހިއްމު މެޗުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ވޯލްޑް‬ ‫އނަލް މެސީ އެންމެ ރަނގަޅު‬ ‫ކަޕް އަހަރަކަށްވާތީ ލި ޮ‬

‫ބޑު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬ ‫"މެސީ އަށް އަރާމްކުރަން ވަގުތު ދޭން އެބަޖެހޭ‪.‬‬ ‫އެއީ އޭނާގެ ކުޅުން ދަށްވެގެނެއް ނޫން‪ .‬އެއީ‬

‫ފިޓްނަސް ލެވެލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އޭނާ އަށް ބައެއް‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާއާ‬ ‫އަހަރެމެން އަތުގައި ހުރި އެންމެ ޮ‬

‫ވަގުތުތަކުގައި އަރާމްކުރަން ފުރުސަތުދޭން ޖެހޭ ކަމަށް‬

‫މެދު އަހަރެމެން އެބަޖެހޭ ސަމާލުވާން‪ .‬މިރޭގެ މެޗަށް‬

‫ޓ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސް ޯ‬

‫ރަނގަޅު ޓީމެއް ނަގާނަން‪ "،‬ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ފައިނަލްގައި ސެވިއްޔާއާ‬

‫ވަލްވޭޑޭ ބުނީ މި އަހަރަކީ ވޯލްޑް ކަޕް‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު އޮތްއިރު‪،‬‬ ‫ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އަންނަ ޮ‬

‫އަހަރެއް ކަމަށް ވުމުން މެސީ ބޭނުންކުރުމުގައި‬

‫ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާ ނުކުންނާނީ‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް‬ ‫އޭނާ އާޖެންޓީނާއާ މެދު ވެސް ޮ‬

‫ގއާ އެކު އެވެ‪ .‬ލީގުގައި‬ ‫ރަށުންބޭރުގައި ސެލްޓަ ވި ޯ‬

‫ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް‬

‫"ވޯލްޑް ކަޕަކީ މެސީ ކަހަލަ ކުޅުންތެރިއަކަށް‬

‫ކޑެއް މުގުރާލައިފަ‬ ‫ލނާ އިން ވަނީ ލީގުގެ ބޮޑު ރެ ޯ‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ވަރަށް މުހިއްމު މުބާރާތެއް‪ .‬އޭނާ ނެތި ވޯލްޑް ކަޕް‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ބަލިނުވެ ޖެހިޖެހިގެން ‪ 39‬މެޗު‬

‫ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމަށް ބުނާ މީހުން ވެސް އެބަތިބި‪.‬‬

‫ހަމަކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން އެބަޖެހޭ އާޖެންޓީނާއާ މެދު ވެސް ވިސްނަން‪"،‬‬

‫ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީންކުރަން ބާކީ އޮތް ހަ‬ ‫ލނާ އަށް ބޭނުންވަނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުން ބާސެ ޯ‬ ‫ވަލްވޭޑޭ ބުނީ މިރޭގެ މެޗުގައި މެސީ ނުފެނުމުގެ‬

‫ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލނާ ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ‬ ‫ސެލްޓަ ވިގޯ އާއި ބާސެ ޯ‬ ‫ރާއްޖެ ގަޑިން މިރޭ ‪ 12‬ޖަހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫ބަޓްޝުއާއީ އަށް ވޯލްޑް‬ ‫ކަޕް ގެއްލިދާނެ‬ ‫ޑޯޓްމަންޑް (އޭޕްރިލް ‪ – )17‬ޗެލްސީގެ ލޯނެއްގެ‬

‫ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބަށް ‪14‬‬

‫ޑޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ‬ ‫ދަށުން ބޮރޫޝިއާ ޯ‬

‫ގލް ޖަހައިދީފަ އެވެ‪ .‬ޗެލްސީގައި އޭނާ‬ ‫މެޗުން ނުވަ ޯ‬

‫ފވާޑް މިޝީ ބަޓްޝުއާއީގެ ކުޑަހުޅަށް‬ ‫ބެލްޖިއަމް ޯ‬

‫އަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތަކެއް ނުލިބޭއިރު ބެލެވޭ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ގެއްލުމުގެ‬ ‫އަނިޔާވެ ސީޒަން ނިމި އަދި ޯ‬

‫ގޮތުގައި އެ ކްލަބުން އަންނަ ސީޒަނުގައި އޭނާގެ‬

‫ބިރާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުން ހިފާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަޓްޝުއާއީގެ ވާތު ފައިގެ ކުޑަހުޅަށް ހާނިއްކަވީ‬

‫ފމަށް ބަލާއިރު އޭނާ ނެތުމަކީ‬ ‫ބަޓްޝުއާއީ ހުރި ޯ‬

‫ޖަރުމަން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ޝާލްކާ އަތުން‬

‫ބެލްޖިއަމަށް ގެއްލުމަކަށް ވެދާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬

‫ޑޓްމަންޑް ބަލިވި މެޗުގަ އެވެ‪ .‬ޑޯޓްމަންޑަށް‬ ‫‪ 0-2‬އިން ޯ‬

‫ފވާޑަށް ކުޅެން މެންޗެސްޓާ‬ ‫ޓީމުގައި ސީދާ ސެންޓަ ޯ‬

‫އތްއިރު އެ ކްލަބުން‬ ‫ލީގުގައި ބާކީ ހަތަރު މެޗު ޮ‬

‫ރމެލޫ ލުކާކޫ އާއި ނަޕޯލީގެ‬ ‫ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް ޮ‬

‫ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އޭނާ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫ފވާޑް ޑްރިއެސް މާޓިންސް ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ވލްޑް ކަޕުގައި‬ ‫ސީޒަން ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޯ‬

‫ބަޓްޝުއާއީ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ ނަމަ އެއީ‬

‫ކުޅެވިދާނެ ކަމަށް ކްލަބުން ބުނެ އެވެ‪.‬ޕިއެރޭ‪-‬އެމެރިކް‬

‫ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ކްރިސްޓިއަން ބެންޓެކޭ އަށް‬

‫އޯބަމަޔަން ޖެނުއަރީ މަހު ޑޯޓްމަންޑް ދޫކޮށް އާސެނަލަށް‬

‫ލިބޭ ފުރުސަތެކެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުވުމުން ބަދަލުގައި ގެނައި ބަޓްޝުއާއީ އައީ މޮޅު‬

‫މޮނާކޯ‪ ،‬ފްރާންސް (އޭޕްރީލް ‪ - )17‬ފްރާންސް‬ ‫ފވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ‪200‬‬ ‫ޯ‬ ‫ރގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު ކަމަށް މޮނާކޯގެ‬ ‫މިލިއަން ޔޫ ޯ‬ ‫ޗީފް ވާޑިމް ވަސީލިއެވް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ އަށް އެހެން ކްލަބްތަކުން ވެސް ޝައުގުވެރިކަން‬ ‫ފާޅުކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ބައެއް ކްލަބްތަކުން ހުރި އެމްބާޕޭ އަށް ‪200‬‬ ‫ރ ވެސް ދޭން ތައްޔާރަށް‪ .‬އެކަމަކު އެ‬ ‫މިލިއަން ޔޫ ޯ‬

‫އުމުރުން ‪ 19‬އަހަރުގެ އެމްބާޕޭ އަކީ‬

‫ކްލަބްތަކުން އެ އަގު ދައްކަން ހުށަހެޅި ގޮތާ މެދު‬

‫ކ އިން ފްރެންޗް ލީގު‬ ‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މޮނާ ޯ‬

‫އަހަރެމެން އެއްބަސްނުވީ‪ .‬އެ މީހުން ބޭނުންވީ ދެ‬

‫ކާމިޔާބުކުރިއިރު‪ ،‬އެ ޓީމުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އޭނާ ގެންދަން‪"،‬‬ ‫އަހަރު ބައިން އަގު ދައްކާ ޮ‬

‫އެމްބާޕޭ މި ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީއާ ގުޅުނީ ލޯން‬

‫ވަސީލިއެވް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ‪ .‬އަދި ޕީއެސްޖީން‬

‫ހދަން އިނގިރޭސި ކްލަބް މެންޗެސްޓާ‬ ‫އެމްބާޕޭ ޯ‬

‫ރ ދެއްކުމަށް ފަހު‬ ‫ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ‪ 180‬މިލިއަން ޔޫ ޯ‬

‫ސިޓީން ވެސް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އެއްބަސްވުން ދާއިމީ ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެމްބާޕޭ އަށް ‪ 200‬މިލިއަން‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫"މިދިޔަ އަހަރު އަހަރެމެން ފުރަތަމަ އެމްބާޕޭ‬ ‫ވިއްކާލަން އުޅުނީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް‪ .‬އެމީހުން ވަރަށް‬

‫ރ ހުށަހެޅީ ސިޓީންނެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫ ޯ‬ ‫މި ސީޒަނަށް ފަހު ޕީއެސްޖީއާ އެކު އެމްބާޕޭ‬

‫ވާހަކަ ދެއްކި‪ .‬އެކަމަކު ފަހު ވަގުތު އެމްބާޕޭ ނިންމީ‬

‫އތް އެއްބަސްވުން ދާއިމީ ކުރުމުގެ ކުރިން‬ ‫ހަދާފައި ޮ‬

‫ޕީއެސްޖީ އަށްދާން‪ "،‬ވަސީލިއެވް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހދަން ރެއާލާއި ސިޓީން އަލުން މަސައްކަތްކުރާނެ‬ ‫އޭނާ ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމްބާޕޭ އަށް ހުށަހެޅުން ލިބުނީ‬ ‫ހަމައެކަނި ޕީއެސްޖީ އާއި ރެއާލުން ނޫން ކަމަށާއި‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރި ޯ‬


‫ޚަބަރު‬ ‫މަރުހަބާ ނަޝީދު‪،‬‬ ‫އެކަމަކު ފުރުސަތެއް ނެތް؟!‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪26‬‬

‫ސ‪ 9:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ލިބެން ހުރި ކިތަންމެ ފުރުސަތުތަކެއް ގެއްލިގެންދާނެ‬

‫ގޮތުގައި ރާއްޖެ ވުމަކީ‪ ،‬މި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި‬

‫އެ ދެ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރުކުރުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬

‫ކށްދޭން ނިންމި ނިންމުމަކީ‪،‬‬ ‫ހައްގުތައް ކަށަވަރު ޮ‬ ‫އދ‪.‬ގެ ނިޒާމްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ގަބޫލުކޮށްފައި‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އަށް ގައުމުތަކުން‬

‫ސިޔާދަތަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް ޖަހާ‬

‫މިހާރު ތިއްބެވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ވަނީ އެ ހުކުމް‬

‫އޮތް ގާނޫނީ ސައްހަ ނިންމުމެކެވެ‪ .‬ދައުލަތެއްގެ‬

‫އންނަ އިތުބާރަށް ހީނަރުކަން އައިސް‪ ،‬ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ޮ‬

‫ގންޖެހުމެއް މިއީ‪".‬‬ ‫ޮ‬

‫ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބލަނބަން ޖެހޭއިރު‪ ،‬އިންސާނީ‬ ‫ގޮތުގައި އެއަށް ޯ‬

‫ލނު ދިނުން ހަނިވެގެންދާނެ ކަމަށް‬ ‫ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ޯ‬

‫ކމެޓީގައި‪ ،‬އެ މައްސަލައަށް‬ ‫ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ވެސް އޭނާ ލަފާކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންކަމުން‪ ،‬އދ‪.‬ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީ އާއި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގތުން ނަޝީދަށް ވާދަނުކުރެވޭނެ‬ ‫ގާނޫނުތައް އޮތް ޮ‬

‫ކމެޓީގެ ނިންމުމާ އެކު އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ‪،‬‬ ‫ބެހޭ ޮ‬

‫ފޅިގަތީ‪ ،‬ނިންމުން ރަނގަޅަށް‬ ‫ކަމަށް ސަރުކާރުން ތެޅި ޮ‬

‫ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އާ ބަހުސެއް ފެށިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ނަމަވެސް އެހީއެއްގެ‬ ‫ދޭނެ ބައެއް‪ ،‬ލޯނެއްގެ ޮ‬

‫ނުވެސް ކިޔަ އެވެ‪ .‬ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައި‬

‫މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ‪180‬‬

‫ގޮތުން ނަމަވެސް މަދުވަމުން އަންނާނީ‪ .‬ނިންމުމަށް‬

‫އޮތް ހުކުމަކީ ބާތިލް ހުކުމެއް ކަމަށް ވާތީ އެ ހުކުމް‬

‫ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ގާނޫނީ‬

‫އަމަލުނުކުރުން ވާނީ‪ ،‬މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަސައްވަރަށް‬

‫ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނިންމުމުގައި‬

‫ކށްފައި ސިޔާސީ ގޮތުން‬ ‫ހުއްޖަތުތައް އެއްކައިރި ޮ‬

‫ޓކޯލްތަކުން ދިވެހި ސަރުކާރު ވަކިވީއޭ‪ .‬އޭރުން‬ ‫ޕްރޮ ޮ‬

‫ބޑު ކިލަނބު ކަމަކަށް‪ .‬ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫އަންނަ ވަރަށް ޮ‬

‫އތް ކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަން ޖެހޭ‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ޮ‬

‫ގޮތުން ނިންމާ މިފަދަ ނިންމުންތަކަށް ބޯނުލެނބުމަކީ‬

‫ނންނާނެ‪ "،‬ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިޖުރާއަތުތަކެއް ޯ‬

‫"އިތުބާރެއް ނެތް ގައުމަކަށް ފައިސާ ފޮއްޗެއް‬

‫ޖަވާބުދާރީވީ ވެސް އުސޫލްތައް ގަބޫލުކޮށްގެން ކަން‬ ‫ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމަންވެލްތުން ވެސް ސަރުކާރު ވަކިވީ‪.‬‬ ‫" ޮ‬ ‫ގތަށް ނިންމަންވީ ނޫންތޯ‪ ،‬އދ‪.‬ގެ މިވެނި‬ ‫ހަމައެ ޮ‬

‫ކމެޓީގެ ނިންމުން ބަލައިނުގަތުމުގެ‬ ‫އދ‪.‬ގެ މި ޮ‬ ‫ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ‪ ،‬ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ނަޝީދު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުން‪،‬‬

‫ބަލާއިރު ވެސް‪ ،‬އިންތިހާބުން ނަޝީދަށް ފުރުސަތު‬ ‫ދިނުމަކީ ސަރުކާރަށް ފަސޭހަ ނިންމުމަކަށް ނުވާނެ‬

‫ޔއެދޭ ސަރުކާރަކުން ކުރާނެ‬ ‫ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެ ޮ‬

‫ކށްލަން ފެބުރުއަރީ ‪1‬‬ ‫ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ދޫ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ނަޝީދަށް ކެންޑިޑެސީ ކަށަވަރުވެއްޖެ ކަމަށް‬

‫ކަމެއް ނޫން‪ "،‬ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ކުރެއްވި‬ ‫ގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ޕޓަރުން ނިންމިއިރު‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ ނަން ވޯޓު‬ ‫ސަ ޯ‬

‫ހުކުމާ އެކު އެމަނިކުފާނު ވެސް މިނިވަންވެފައިވާ‬

‫ކަރުދާސްކޮޅުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އެ ތިބީ‬

‫ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކަށް‬

‫ބުނެފައި އޮންނާނީ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ގައުމުތަކުގެ‬

‫ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެއީ‪ ،‬އުއްތަމަ‬

‫ކަށަވަރުކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ލޭބަލްވެގެން ދިއުމެވެ‪.‬‬ ‫ބޯނުލަނބާ ގައުމެއްގެ ޮ‬

‫އތް އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ‬

‫އެއާއެކު‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ނަން‬

‫ޔަގީންކަމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިތުބާރު ހުރި ނިޒާމެކޭ‪.‬‬

‫ހަމީދު‪ ،‬ރިޝްވަތު ނަންގަވައި‪ ،‬ސަރުކާރު ވައްޓާލަން‬

‫ގތުން ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ޚަރާބުވުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬އިގްތިސާދީ ޮ‬

‫އެހެންވެ އެ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާ ބައެއްގެ‬

‫އިއްވި ހުކުމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަ ުމރު ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް‬ ‫އެދި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ޕޮލިހަށް‬

‫"ދިވެހިރާއްޖެ އިން އދ‪ .‬މަޖިލީހުގައި އަބަދުވެސް‬

‫ސ‪ 3:‬އާ ގުޅޭ‬

‫އިސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނަވާޒް ކުރައްވަން‬

‫ނުލައި ނަވާޒާ ބައްދަލުކުރަން އިދިކޮޅުން ދިޔައީ‪ ،‬އެ‬

‫ނަވާޒަށް ހުކުމް ތަންފީޒު ނުވާ ނަމަ އެ މުއައްސަސާ‬

‫މަދަނީ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި‬

‫ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ހިސާބުން‪ ،‬ނަވާޒް ހައްޔަރުކުރާނެ‬

‫އިން ވަކިވާންވީ‪ "،‬ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމާންޑަށް ފުލުހުން އަމަލު ކުރަމުން‬ ‫މަތިން އަންނަ ޮ‬

‫ކޅު ސިޔާސީ‬ ‫އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވިއިރު‪ ،‬އިދި ޮ‬

‫ކަން އެނގޭތީ އެވެ‪.‬‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު‬

‫ދަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކުރުމަށް‬ ‫ލީޑަރުން ހިމެނޭ ޮ‬

‫"ނަވާޒްގެ ބާލީސް ދަށުން ފިސްތޯލަ ފެނުމާއި‬

‫ވިދާޅުވީ ނަވާޒްއާ ބައްދަލުކުރަން އުޅުމުން‪ ،‬ގިނަ‬

‫ކޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ޑލަރު ފެނުމާއި‬ ‫ގޮދަޑި ދަށުން މިލިއަނުން މިލިއަނުން ޮ‬

‫އ ފުލުހުން ނެރެ ހުއްޓުވާފައިވާ‬ ‫އަދަދަކަށް އެސް ޯ‬

‫ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ފަހުން މިހާތަނަށް ހޭދަވީ‬

‫ނެރުއްވި އަމުރުގެ އެ ބައި‪ ،‬އެ ކޯޓުގައި މިހާރު‬

‫ކށް ނަވާޒް ހައްޔަރު ކުރާނެ‪.‬‬ ‫އެކިއެކި ކަންކަން މެދުވެރި ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެފަދަ އަމަލުތަކުން‪ ،‬ފުލުހުންގެ‬

‫ކޓުން އަމުރެއް ކޮށްފި ނަމަ‬ ‫މުއްދަތުގައި‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ތިއްބެވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އެހެންވާކަށް‪"،‬‬

‫މުއައްސަސާއަށް ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރައި‪،‬‬

‫އެ އަމުރަށް ތަބާނުވެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އޮތް‬

‫ގސްފައިވާ މިންވަރު‬ ‫މުއައްސަސާ މަޖުބޫރީ ހާލަތަކަށް ޮ‬

‫ހަނދާނެއް ރައްޔިތުންގެ ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬ފުލުހުންގެ‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުއައްސަސާ އިން ގާނޫނާ ޚިލާފުވަމުން އަންނަނީ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގައި ނެރުނު އަމުރު ދެން‬ ‫ތަންފީޒު ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ނަވާޒް ބޭނުން‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ފުލުހުންގެ‬ ‫ނުވާނަމަ‪ ،‬ހަސަން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކޓުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް‬ ‫"ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އާ ގާނޫނުއަސާސީ ‪2008‬‬

‫ނަވާޒް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ކަމަށް ވެސް އަލީ‬

‫އފިސަރުން އެ އަމުރު‬ ‫މުއައްސަސާގައި ދެން ތިބި ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނަން‪ .‬މިއަދު އެ‬

‫ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް‬

‫ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ފެބުރުއަރީ ‪ 1‬ގެ އަމުރު‬

‫ބޭފުޅުން [ފުލުހުން] އަމަލު ކުރާނީ އޭޖީ އަނިލް‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެރުއްވި އަމުރުގެ އެ ބައި‬

‫ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާ އެތައް ފުލުހުންނެއް‪ ،‬އެ‬

‫ގތަށޭ ބުންޏަސް އެއީކީ ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް‬ ‫ވިދާޅުވާ ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ‪ .‬ނަވާޒްއާ ބައްދަލުކުރިޔަ‬

‫ބާތިލް ކުރީ‪ ،‬ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް‬

‫މުއައްސަސާގައި ތިބި ކަން ސާފުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫ނޫން‪ "،‬އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުދީ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ދުރުކުރުމަކީ‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަލީ ހަމީދު ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި‬ ‫ފަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެޕޮއިންޓްމެންޓަކާ‬ ‫ހަސަން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހުސެއިން ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ނަވާޒް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި އުޅޭކަން‬

‫ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ‬

‫ފައްސާލުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެއްގައި‬

‫ކށް ހުންނަވައިގެން އެ‬ ‫"ނަވާޒް އިސް ޮ‬

‫ގތުގައި ނަވާޒްއާ ބައްދަލުކުރަން‬ ‫ހުސެއިން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ފުލުހުން ކުރެއްވި ކަމެއް‪ "،‬އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި‬

‫އަމުރު ތަންފީޒު ކުރައްވަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް‬

‫އފީހަށް ދިއުމުން ފެނިވަޑައިގަތީ‪ ،‬ފުލުހުންގެ‬ ‫ފުލުސް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހުރަސްނާޅުއްވާށޭ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން ބޭނުންވީ‪.‬‬

‫މުއައްސަސާ މިލިޓަރައިޒް ވެފައި އޮތް މިންވަރެވެ‪.‬‬

‫އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހަތަރު ބޭފުޅެއް‬ ‫ރާއްޖެ އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ޚާއްސަ‬

‫ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬ނަދާ އަކީ‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ހިންގާ‬

‫ކޮށްގެން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް‬

‫އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް‬

‫ހަތަރު ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އފީހުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ބޑުގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬ ‫ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޯ‬

‫އެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް‬

‫ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬ނޭޝަނަލް‬

‫އިންވެސްޓްމަންޓު ކުންފުނީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއެއް‬

‫ކމްޕެނީގެ ބޯޑަށް‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޮ‬

‫ވެސް ވަނީ އުފައްދައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ކޮމެޓީގައި‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ޮ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓަރު‬ ‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިކޮ ޮ‬

‫އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަނަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ‪ ،‬ކުރީގެ‬

‫މުހައްމަދު ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަދި މިހާރު ފިނޭންސް‬

‫އފީހުގެ މިނިސްޓަ‬ ‫މުހައްމަދު ޝައިނީ އަދި ރައީސް ޮ‬

‫މިނިސްޓަރުގެ އެޑްވައިޒަރު ގ‪ .‬ކާނިހިޔާ‪ ،‬މުހައްމަދު‬

‫ނމިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު‬ ‫އޮފް ސްޓޭޓް އިކޮ ޮ‬

‫ޖަލީލެވެ‪.‬‬

‫ލުވެއިޒެވެ‪.‬‬

‫މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އުފެއްދި ކުންފުނީގެ‬

‫ސަރުކާރުގެ ‪ 100‬ޕަސެންޓް ހިއްސާވާ ގޮތަށް‬

‫މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކީ ގުޅީފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި‬

‫ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މ‪ .‬ސުހުރާ‪،‬‬

‫ސދަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ‬ ‫އުފެއްދެވީ އިގްތި ޯ‬

‫އަބްދުﷲ ފަޒީލެވެ‪ .‬އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުންޏަށް‬

‫ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ހިމާޔަތް‬

‫ދެން އައްޔަންކުރެއްވި ދެ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ‪ ،‬ހ‪.‬‬

‫ކުރުމަށެވެ‪ .‬އަދި އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ ފައިދާ އިތުރު‬

‫އޯސިސް ވިއުސް‪ ،‬ރުޝާހާ އަހުމަދު ޝަރީފާއި ގ‪.‬‬

‫ކުރުމާއި ރާއްޖެ އަށް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސާއި‬

‫ގުލްބުލާވިލާ‪ ،‬އާމިނަތު ނަދާ ހުސެއިން އެވެ‪.‬‬

‫ރޑަކްޓްތައް އިތުރު ކުރުމަކީ ވެސް‬ ‫ފައިނޭންޝިއަލް ޕް ޮ‬

‫ރުޝާހާ އަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ‬ ‫މލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ޯ‬ ‫(އެމްއެމްއޭ) ގެ ފަރާތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ‬

‫އެ ކުންފުނީގެ މަގުސަދެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން‬

‫ރ މެ އް ގަ އި ބޭ ރު ގެ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ބަ އި ެވ ރި ވަ ނީ‪ :‬ރާ ްއ ޖެ އަ ން ނަ‬ ‫ބި ޒް ނަ ސް ފޯ ަ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓު ތަ ކަ ށް ހާ އް ސަ ކޮ ށް ގެ ން ކު ން ުފ ން ޏެ އް ވަ ނީ އު ފަ ްއ ދާ ފަ އި‪ --.‬ފަ ިއ ލް ފޮ ޓޯ‬


‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪27‬‬

‫މާލެ ތެރޭގައި ކިއުބްތަކެއް‪،‬‬ ‫މީއީ ކޮންކަމެއް؟‬

‫ރަ ސް ފަ ން ނު ގަ އި ހަ ރު ކޮ ށް ފަ އި އި ން ކި އު ބު‪ :‬މި ކެ މް ޕޭ ން ރަ ސް މީ ޮކ ށް ފަ ށާ ނީ މި މަ ހު ފަ ހު ކޮ ޅު‪.‬‬ ‫މާލޭގެ އެކިއެކި ބުރުގައި މިހާރު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މި‬ ‫ކން ކިއުބްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ފެންނަނީ ޮ‬ ‫ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެ ސުވާލު އެބަ ކުރެ އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫އިން އެވެ‪.‬‬ ‫"އުފާވެރި މާދަމާ"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި‬ ‫ކެމްޕޭނަކީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ކެމްޕޭނެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ކޮން ކިޔުބްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ އާންމުކޮށް މި ގެންގުޅޭ ކުދި‬

‫ކެމްޕޭން ހިންގާ ފަރާތުން މި ކެމްޕޭނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް‬

‫ކުދި ޕަޒްލް ކިޔުބްތައް ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ހަދައި‪ ،‬ހަރުކޮށްފައި‬

‫އަދި ހާމަކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކން ބޭނުމެއްގައި ހެއްޔެވެ؟‬ ‫މި ހުރީ ޮ‬ ‫ރަސްފަންނާއި ގަޑިބުރުގައި ވެސް މީގެ ކިޔުބް‬ ‫ބަހައްޓާފައި އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬ދާރުލް އާސާރު ކުރިމަތީގައި‬ ‫ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ޕާކުގައި ވެސް އަދި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް‬ ‫ކށްފައި އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ކިއުބެއް ހަރު ޮ‬ ‫ޓްވިޓާގައި ވެސް މި ކިޔުބްތައް އިޝްތިހާރު ކުރަމުން‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ފަންޑުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ކެމްޕޭން‬ ‫ކށް ފަށާނީ މި މަހު ފަހުކޮޅު އެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬ ‫މި ކެމްޕޭނާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ޓްވިޓާގެ‬ ‫އިތުރުން ފޭސްބުކްގެ "އުފާވެރި މާދަމާ" ޕޭޖުން އަދި‬ ‫‪ #UfaaveriMaadhamaa‬ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކން އެއްޗެއްކަން އެނގެނީ ވެސް ޓްވިޓާ‬ ‫އެބަ ދެވެ‪ .‬މިއީ ޮ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪Subscribe for 1 year and save 10%‬‬


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪2018‬‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬ ‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@ amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫‪18 April 2018‬‬

‫‪General Practitioner‬‬

‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓް‬

‫‪Radiologist‬‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Hemanth‬‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Asoka Rao‬‬

‫ޑރ‪ .‬ހެމަންތް‬ ‫ޑރ‪ .‬އަސޯކާ ރާ ޯ‬ ‫އ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު ‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Hameed‬‬

‫ޑރ‪ .‬ދާސް‬ ‫ޑރ‪ .‬ދާސް‬

‫‪09:00 - 13:00‬‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫ޑރ‪ .‬ވިޖަޔަ ރާނީ‬

‫‪09:00 - 10:30‬‬

‫‪Dr. Vijaya Rani‬‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Physician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް މިއަދު ނުބައްލަވާ‬ ‫‪09:00 - 14:00‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬ ‫‪17:00 - 21:00‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬ ‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އަލީ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް ނިޔާޒް‬

‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬ހަފްސާ މުހައްމަދު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Yoosuf‬‬ ‫‪Dr. Kalimuthu‬‬ ‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫‪Dr. Mohamed Ali‬‬ ‫‪Dr. Mariyam Niyaz‬‬ ‫‪Dr. Hafsa Mohamed‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪ENT‬‬ ‫‪15:00 - 17:00‬‬

‫ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ޕްރަތިބާ‬ ‫މިއާކާ‬

‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@ amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫‪ 18‬އޭޕްރިލް ‪2018‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒީ ‪Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30‬‬

‫ޑރ‪ .‬މާރިއާ ކުރުގޯވާ‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬

‫‪18 April 2018‬‬

‫‪ 18‬އޭޕްރިލް ‪2018‬‬

‫އާއްމު ބަލިތަކަށް‬

‫ޑރ‪ .‬ތަހްސީނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފާތިމަތު މުފްލިހާ‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬ ‫‪20:15 - 21:15‬‬

‫‪Dr. Thahseena‬‬ ‫‪Dr. Fathimath Mufliha‬‬

‫ކައުންސިލަރ‬

‫‪Counselor‬‬

‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤް‬ ‫އިޔާޝާ ލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ފިޒިއޮތެރަޕީ‬

‫‪Abdulla Musthaq‬‬ ‫‪Iyasha Leena‬‬

‫‪Physiotherapy‬‬

‫ތ ޝީލާ‬ ‫ސަން ަ‬ ‫ޖާސިން‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Santha Sheela‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Jasin‬‬

‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ބަރަތު ބ‪ .‬ޖޮލީ‬

‫‪Urologist‬‬ ‫‪10:30 - 11:30‬‬

‫‪Dr. Bharat B. Jolly‬‬

‫ޑައެޓީޝަން‬

‫‪Dietician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އާސިޔާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Asiya A. Raheem‬‬

‫‪Dr. Mariia Krugova‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬

‫‪Dental Surgeon‬‬

‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޓ ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫‪10:00 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫‪18:00 - 21:00‬‬ ‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬ ‫‪Dr. Prathibha‬‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Meacah‬‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުން‬ ‫ހޯރމޯންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ސުޖާ‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ނަންދަކުމާރު‬

‫‪Dr. Neeha Das‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރާމްގޯޕާލް‬

‫‪-‬‬

‫‪Orthopaedician‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬އަބީ‬

‫‪-‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކުރު‬

‫‪10:00 - 11:00‬‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬

‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު‬

‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬

‫‪-‬‬

‫‪17:30 - 18:30‬‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬

‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސަ‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނީހާ ދާސް‬

‫‪Dental Surgeon & Pedodontist‬‬ ‫‪18:00 - 21:45‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކު ު‬ ‫ރ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔޫސުފް ޝާން‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪ .‬ހުސެން ފައިސަލް‬

‫‪20:00 - 21:30‬‬

‫‪Dr. Hussain Faisal‬‬

‫ޑރ‪ .‬އެންޓޮން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރާއޯ‬

‫‪17:00 - 18:00‬‬

‫‪Dr. Anton‬‬

‫‪09:30 -12:00‬‬

‫‪Dr. Rao‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރާއޯ‬

‫‪18:30 - 20:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޒާހިރު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މީތާ ޖޮލީ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަނޫޕާމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަނޫޕާމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ތަސްނީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރްމީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝަހީދާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޒާހިދާ‬

‫‪Dr. Yoosuf Shan‬‬

‫‪Dr. Rao‬‬

‫‪Dr. Ismail Zahir‬‬

‫‪Gyneacologist‬‬ ‫‪12:00 - 13:00‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪18:30 - 19:00‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަނޫރާ‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއް ަ‬ ‫ސ‬ ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވާ(‬ ‫ފުއްޕާމޭގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ވިނީތް‬

‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‪ .‬ޖޮބީ‬ ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މިދުނާ‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪12:30 - 13:30‬‬

‫‪Dr. Meetha Jolly‬‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ޖޯރޖް‬

‫‪21:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މޮނިކާ‬

‫‪-‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ޕްރަތަޕް‬

‫‪-‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Thasneem‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Shirmeen‬‬

‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Shaheeda‬‬

‫‪13:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Zahidha‬‬

‫)ކުޅިވަރު ކުޅެގެން ލިބޭ ގެއްލުމައް ފަރުވާކުރުމުގެ ޚާއްސަ(‬

‫‪Pediatrician‬‬ ‫‪Dr. Ismail Shafeeu‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނައިނާ ވިކާސް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިނާނަތު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Sinaanath‬‬

‫ޑރ‪ .‬ސަމާހަތު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Samahath‬‬

‫‪Dr. Naina Vikas‬‬

‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Muthasim Saeed‬‬

‫‪11:30 - 12:30‬‬

‫‪Dr. Singh‬‬

‫‪19:15 - 20:15‬‬

‫‪Dr. Singh‬‬

‫‪09:30 - 10:30‬‬

‫‪Dr. Rukhsana‬‬

‫‪15:30 - 16:30‬‬

‫‪Dr. Rukhsana‬‬

‫ހިތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޝަފީޢު‬

‫ޑރ‪ .‬މޫސާ މަނިކް‬

‫ޑރ‪ .‬ރެޖީޝް‬

‫‪-‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪12:45 - 14:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރުކްޝާނާ‬

‫‪ 23 - 22‬އޭޕްރިލް‬

‫ޑރ‪ .‬ރަންޖިނީ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސަ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬

‫މުތައްސިމް ސައީދު‬ ‫ސިންގް‬ ‫ސިންގް‬ ‫ރުކްޝާނާ‬

‫‪17‬ލް ‪2018‬‬ ‫‪APRIL‬އެޕްރީ‬ ‫‪17 2018‬‬

‫‪Cardiologist‬‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Moosa Manik‬‬

‫‪Ophthalmologist / Optometrist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނިއުމާ‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Niuma‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޖުނައިދު‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Junaid‬‬

‫ފާތިމަތު ނެސްތާ‬

‫‪18:00 - 19:00‬‬

‫‪Fathimath Nestha‬‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dermatologist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޝެބީ‬

‫‪15:45 - 16:30‬‬

‫ޑރ‪ .‬އާދިލް ރަޝީދް‬ ‫ޑރ‪ .‬ރީމާ‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Shebi‬‬ ‫‪Dr. Adil Rasheed‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Reema‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬ ‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނޓް ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫‪PEARL MEDICAL CENTRE‬‬

‫ޕާރލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ‬ ‫މ‪ .‬ޗަނބޭލީގެ‬

‫ޝާރިއުވަރުދީ މަގު‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ނަޒީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްނީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރަޖީބް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ލަތީފް‬ ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މަލަކާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނާއި ާ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރުމީން‬

‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް މުޙަންމަދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިބާނާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢައްބާސާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ޚާއްސަ‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މުޒް ީ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފައިސަލް‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުރޫފް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސަޗިން‬ ‫ދަތުގެ ފަރުވާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ދިޔާނާ‬ ‫ސްކޭން ކުރުން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔުބްރާޖް‬ ‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުސޫމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޙްފޫޒާ‬

‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ‪3305550, 3315550‬‬


2018 17 ް ީ‫ޕްރ‬APRIL ‫ލ‬ ެ‫ އ‬17 2018

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬17

ެ‫ ދިވެހި ރާއްޖ‬،ެ‫ މާލ‬،ު‫ ގަނދަކޯޅިމަގ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬

Internal Medicine Internal Medicine

Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Ali Latheef MBBS, MD Dr. Ali Latheef MBBS, MD Obstetrics & Gynaecology Obstetrics & Gynaecology Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Naina Batti MBBS,DGO Dr. Naina Batti MBBS,DGO Paediatrics  Paediatrics 

ެ‫( ރާއްޖ‬Ground ި‫ ދިވެހ‬،ެ‫ މާލ‬Floor), ،ު‫ދަކޯޅިމަގ‬Gandhakoalhi ‫ ގަނ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬ M. Maya Magu, Republic Maldives. M. MayaMale', (Ground Floor), of Gandhakoalhi Magu, Male', Republic of Maldives. ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ް‫ޒ ޔޫސުފ‬ ް ީ‫ އަބްދުލް އަޒ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒޒް ޔޫސުފ‬ ީ ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬

Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Orthopaedics  Orthopaedics 

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬

Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Radiology  Radiology  Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Services provided by the clinic Services provided by the clinic Laboratory Laboratory Ultrasound Scanning  Ultrasound Scanning  Pharmacy Pharmacy

ް‫ޝާނ‬ ާ‫ސުފްފް ޝ‬ ު‫ ޔޫޔޫސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ން ކުކުރުރުމަމަށްށް ޙާޙާއްއްސ‬ ް‫ކޭނ‬ ޭ‫ސްކ‬ ް‫ސ‬ ު‫ދ‬ ަ‫ އިއިބްބްރާރާހީހީމްމް ރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ޝީދ‬ ީ‫ރަޝ‬ ް‫ސެއިން މަނިކްކ‬ ‫ ޒުޒުހުހުދާދާ ހުހުސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް ި‫މ އިއިބބްރާހ‬ ާ‫މ‬ ް‫މ ސާބިބިރްރ‬ ާ ް‫ސ‬ ް‫ބަބަސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނިހެހެނ‬ ި‫ހެނ‬ ެ‫އެހ‬ ި‫ން ޚިޚިދުދުމަމަތްތްތަތަކުކުގެގެ ތެތެރޭރޭގަގައިއ‬ ެ‫މިމިކުކުލިލިނިނިކުކުންން ދެދެވޭވޭ އ‬ ް‫ތ‬ ް‫ލެލެބބޯރޯރޓަޓަރީރީގެގެ ޚިޚިދުދުމަމަތ‬ ް‫ނ‬ ް‫ސްކޭކޭންން ކުކުރުރުނ‬ ް‫ސ‬ ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ެ‫ންނާނާނީނީ ހުހުކުކުރުރު ދުދުވަވަސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ު‫މި ކުލިނިކް ހުޅުވިފައި ހ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs Clinic opening hours are from 0800hrs to  ެ‫ސްސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ަ‫މިމި ކުކުލިލިނިނިކްކް ހުހުޅޅުވިފައިއި ހުހުންންނާނީ ހކރު ދުވ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs to  2300hrs all weekdays except  FRIDAYS ް‫އަށ‬11:00 ު‫ން ރޭގަނޑ‬8:00 ު‫ދުވަހެއްގެ ހުނދުނ‬ to 2300hrs all weekdays except

2300hrs all weekdays except  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  3307688 For appointments please call 3307688

3309987 & 3307688

‫ން ރޭގ‬8:00 ‫ުނ‬8:00 ‫ދުފިވަޔަހެވާއްގެކޮންހމެުނދުދުވަނުހެއްގެ ހ‬ ް‫ަނއަޑުށ‬11:00 ު‫ންދުނުރޭގަނޑ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ޓުއަކުށްރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬11:00 ޯ‫ނަން ނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬

ީ‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987


17 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬17

ް‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލ‬

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬17

THAILAND TO MALDIVES DIRECT SERVICE JUST IN 12 DAYS WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE THAT CMA CGM NOW OFFER THREE DIRECT SAILINGS FROM LCB / PKL / SIN TO MALE'

VESSEL NAME NORMED BUXFAVOURITE VICTORIA SCHULTE ANNA-S CMA CGM HAWK

VOY

ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas

04G03W1MA 04G05W1MA 04G07W1MA 04G09W1MA 04G08W1MA

23-Mar-18 5-Apr-18 12-Apr-18 19-Apr-18 26-Apr-18

2-Apr-18 8-Apr-18 15-Apr-18 22-Apr-18 29-Apr-18

ETA Port Kelang ETA Colombo

3-Apr-18 10-Apr-18 17-Apr-18 24-Apr-18 1-May-18

4-Apr-18 11-Apr-18 18-Apr-18 25-Apr-18 2-May-18

9-Apr-18 16-Apr-18 23-Apr-18 30-Apr-18 7-May-18

ETA Male' 10-Apr-18 17-Apr-18 24-Apr-18 2-May-18 8-May-18

CMA CGM (THAILAND) LIMITED

CMA CGM & ANL (Singapore) Pte Ltd

CMA CGM MALAYSIA (PORT KELANG)

CMA CGM MALAYSIA (Tanung Pelepas / Pasir Gudang)

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Lynn Ho (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111, D/L: +65-6499-1119

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: SIJ.MHO@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1119

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days every fortnight.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Shabeer +960 9100195

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

*( DATE WILL SUBJECT TO CHANGE)

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 7th Floor, Ma. Maadheli, Majeedhee Magu, Male', Maldives T. +960 3011666 /3011888, F. +960 3011999


‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪2018‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪17 APRIL 2018‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ގްރޭޑް ‪ 6‬އަކުން ފެށިގެން‬

‫ކަނަމަދު ކިލޯއެއް‬

‫ވ‪.‬ވިލިނގިލިން ‪ 1‬ކޮޓަރި‬ ‫ފަރުނީޗަރާއިއެކު‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬

‫މަތީ ހުރިހާ ގުރޭޑެއްގެ‬

‫ކައްކާ ކެވޭ ގޮތަށް‪.‬‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫އެޑްވާންސަށް ލާރިނުނަގާ‬

‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެން‬

‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުން‪.‬‬

‫‪7000/-‬ރ‬

‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫‪400/‬‬‫‪TEL:3338888‬‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫‪TEL:9986660‬‬

‫‪17644‬‬

‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬ ‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬

‫‪17919‬‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬ ‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬ ‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬ ‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫ސެކިއުރިޓީ ގާރޑުންގެ ވަޒީފާއަށް‬

‫‪apartment‬‬

‫މިގޭގައި ކުދިން‬

‫‪for rent in‬‬

‫ބަހައްޓާދެމެވެ‪.‬‬

‫‪available‬‬

‫ލިމިޓެޑް ‪ /‬މާލެ‬ ‫ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރަށް‪ :‬މާލޭ ސަރަހައްދު‬ ‫މުސާރަ‪ :‬ދެ ފަރާތް ވާހަކަ ދައްކައިގެން‬

‫'‪Hulhumale‬‬ ‫‪TEL:7784452‬‬ ‫‪17725‬‬

‫ގޭގައި ހުންނާނޭ‬ ‫ކުއްޖަކު ބޭނުން ނުވަތަ‬ ‫ހެނދުނު ‪ 8:00‬އިން‬ ‫‪ 12:00‬ގެއަށް އައިސް‬ ‫މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ‬ ‫ކުއްޖަކު ބޭނުން‬ ‫‪TEL:7867224‬‬ ‫‪17928‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪TEL:7909591‬‬ ‫‪17942‬‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬ ‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬ ‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬

‫އުމުރު‪ 55 :‬އަހަރުން ދަށް‬

‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫‪TEL:7943446/7798881‬‬ ‫‪17918‬‬

‫ޝައުގުވެރިކަން ހުރި‬

‫‪ 2018‬ގެ ކުރިން ދިވެހި‬

‫އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް‬

‫ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތުން‬

‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫އޮތްނަމަ ‪ 25‬މާރިޗް‬

‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނި‬

‫އިތުރު ޝަރުތު‪ :‬ވޭތުވެދިޔަ ‪ 5‬އަހަރުގެ‬

‫އެމްބިއުލަންސް ސްޓާފް‬

‫ލައިސަންސް އަތުގައި‬

‫އެޓެސްޓް ކުރުން‪،‬‬

‫ކޮމްޕެނީ‪ :‬އޭ‪.‬ޖޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް‬

‫ދިވެހި ރެޑް ކްރްސެންޓުގެ‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B2‬‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬

‫މީހުން ބޭނުންވެއްޖެ‬

‫‪2 Bedroom‬‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ!‬

‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫‪TEL:7726573‬‬

‫‪16673‬‬

‫ޑްރައިވަރުން‬

‫‪TEL:7777500‬‬ ‫‪17627‬‬

‫ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ނަންބަރ‬ ‫އަށް ގުޅުއްވާ‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬ ‫‪17702‬‬


17 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬17

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION


‫‪ 17‬އެޕްރީލް ‪2018‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬

‫‪17 APRIL 2018‬‬


17 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬17

ް‫އިޝްތިރާކ‬ ް‫ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬ 3001515 SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION


17 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬17


17 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬17


17 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬17


17 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬17


17 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬17


‫ކުޅިވަރު‬

‫ލޯންގް ރަންގެ‬ ‫އެކްސްޕޯ‬ ‫ވެސް މި ފަހަރު‬ ‫ހުޅުމާ ލޭގައި‬

‫ގްރީން އަތުން ހޯ ިދ‬ ‫ބޮޑު މޮޅާ އެކު ނިއު‬ ‫އެއް ވަނަ އަށް‬

‫"ރެފްރީގެ ކިބައިން‬ ‫ބު ފޮން މައާފަށް‬ ‫އެދެން ޖެ ހޭ"‬

17 april 2018 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives

17 april 2018 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives