Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ‪500‬‬ ‫މިލިއަން ސިނގިރޭޓް‬ ‫އެތެރެކުރި‬ ‫ސިނގިރޭޓުން ލިބުނު ޑިއުޓީ‬ ‫‪ 700‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތީގައި‬ ‫ވަގަށް ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވޭނެ‬

‫ޮކމިޝަނާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މ) މެމްބަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ .‬ސިނގިރޭޓް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ‬ ‫މިންވަރު މަދުނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬

‫"ހިތްވަރުގަ ަދ‬ ‫ލީޑަރު"ގެ އެވޯޑު‬ ‫ނަޝީިދަށް‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ދުންފަތުގެ ގާ ނޫނާ ިއ‬ ‫ގަވާއިދުތައް އިސްލާ ހުކުރަނީ‬ ‫ދުންފަތުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލްގައި‬ ‫ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓޮބެކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުގައި‬ ‫މަޝްވަރާކުރަނީ‪ ---.‬ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން‪ /‬މިހާރު‬ ‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬

‫މިހާރު އަމަލުކުރާ ގާނޫނާއި ގަވާއިދު އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް‬ ‫ތަންފީޒެއް ނުކުރެވެ އެވެ‪ .‬ހަސަން ވިދާޅުވީ އޭގެ ސަބަބުތަކުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ބެލެނިވެރި ފަރާތްތަކެއް ސީދާ ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމާއި‬

‫ތަންފީޒުކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދުންފަތުގެ‬ ‫ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓޮބެކޯ‬ ‫ބޑުން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންޓްރޯލް ޯ‬ ‫ރޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ‬ ‫ބޑުގެ މެމްބަރު އަދި ހެލްތު ޕް ޮ‬ ‫އެ ޯ‬ ‫(އެޗްޕީއޭ)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުހައްމަދު އިއްޔެ‬ ‫ރލްކުރުމާ ބެހޭ‬ ‫ވިދާޅުވީ ‪ 2010‬ގައި ތަސްދީގުކުރި ދުންފަތް ކޮންޓް ޯ‬

‫އެކި އިދާރާތަކުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ދައުރުތަކާއި ބޯޑަށް ލިބިދޭ‬ ‫ބާރުތައް ވެސް ސާފު ނުވުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށީމާ ދިމާވާ‬ ‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އިސްލާހުތައް ގެނައުމަކީ އާއްމު‬ ‫އުސޫލުން ވެސް ހިނގާ ކަމެއް‪ "،‬އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތަފާތު ދާއިރާތައް ތަމްސީލްކުރާ ‪ 13‬މެމްބަރަކު ހިމެނޭ ޓޮބެކޯ‬

‫ގާނޫނާއި ‪ 2012‬ގައި ތައާރަފްކުރި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން‬

‫ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރެވެ‪.‬‬

‫މަނާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމުގައި‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެ ބޯޑުން އަލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އިރު‬

‫ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ބަދަލު‬

‫ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން އެއްފަހަރު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުން‬

‫ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ގެޒެޓް ނުކޮށް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން‬

‫އަންނަ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބާއްވާފައި އޮތް ދުންފަތުގެ އާއްމު ގަވާއިދުގެ މުއާލާތް ކެނޑިފައިވާ‬ ‫އިރު އެ ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އގެ މިންގަނޑުތަކާއި‬ ‫"ފަހުގެ ދިރާސާތަކާއި ޑަބްލިޔުއެޗް ޯ‬

‫ދުންފަތުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރަން ފަށާފައިވާ‬ ‫ބޑުކުރަން ސަރުކާރުން‬ ‫އިރު ސިނގިރޭޓުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ޮ‬ ‫ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އިމްޕޯޓް‬ ‫ޕޓް ގާނޫނަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭ މެމްބަރު‬ ‫އެކްސް ޯ‬

‫ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ މުއާހަދާތަކާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާތަކަށް‬

‫އަހުމަދު އާމިރު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން މިހާރު‬

‫ބިނާކޮށް މި އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ބޯޑުން ދަނީ‬

‫ސިނގިރޭޓަކުން ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ‪1.25‬ރ‪ .‬ގެ ބަދަލުގައި‬

‫ކުރަމުން‪ "،‬ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދެން ނަގާނީ ‪2‬ރ‪ .‬އެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުމާ ލޭގައި ދުއްވާ އިރު ޚާއްސަ ސްޓިކާއެއް‬ ‫ޖަހަން އެންގި އެންގުން ބާތިލުކޮށްފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އިއުލާނުގައި ބުނެފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް އެޗްޑީސީން ނިންމީ‪،‬‬ ‫އެ ސްޓިކާ އަށް ފީ ނުނަގާ ޮ‬ ‫ކން އުސޫލަކުން ކުރި ކަމެއް ކަން ސާފުކޮށްދޭން‬ ‫އެއީ ޮ‬

‫ރޅު ލީ އުޅަނދުތަކުގައި‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާ ހަތަރު ފު ޮ‬ ‫ޚާއްސަ ސްޓިކާއެއް ޖަހަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬

‫ތރިޓީން އިއްޔެ އަންގާފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬ ‫ތރިޓީގެ ޗެއާމަން މަހުދީ އިމާދު‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެންގިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން‪،‬‬

‫ވިދާޅުވީ އެ ސްޓިކާ ޖަހަން އެންގީ ކޮން އުސޫލަކުން ކަން‬

‫އެ ސްޓިކާ އަށް ފީ ނުނަގާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ‬

‫އެ އޮތޯރިޓީ އަށް ސާފުނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކީ އެ އޮތޯރިޓީގެ‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޅު ލީ އުޅަނދު ދުއްވާއިރު‪،‬‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި ހަތަރު ފު ޮ‬

‫ހުއްދަ ލިބިގެން ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އެޗްޑީސީން މިއަދު ބުނީ ސްޓިކާ ޖަހަން‬

‫އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ޚާއްސަ ސްޓިކާއެއް ޖަހަން ޖެހޭ ގޮތަށް‬

‫ތރިޓީގެ ހުއްދައާ އެކު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނިންމީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫އެޗްޑީސީން ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގަ އެވެ‪ .‬އެއް‬

‫ސްޓިކާ ޖަހަން ޖެހެނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު‬

‫އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އެޗްޑީސީން ވިއްކާ އެ ސްޓިކާގެ އަގަކީ‬

‫އެޗްޑީސީން ހެދި ގަވާއިދެއްގެ ދަށުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬

‫ކުރިން ހަމަޖެއްސި ގޮތުން ‪50‬ރ‪ .‬އެވެ‪.‬‬

‫ގަވާއިދުގައި‪ ،‬އެއީ ކޮން ބޭނުމަކު ޖަހަންޖެހޭ ސްޓިކާއެއް‬

‫ނަމަވެސް އެޗްޑީސީން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ‬ ‫ސްޓިކާތަކަށް އިދާރީ ފީ ގެ ގޮތުގައި ނަގަން ކަނޑައެޅި‬ ‫ގތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބެއް‬ ‫‪50‬ރ‪ .‬ނުނަގާ ޮ‬

‫ކަމަކަށް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމުގައި އެޗްޑީސީގެ ބައެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪3‬‬

‫"ހިތްވަރުގަދަ ލީޑަރު"ގެ‬ ‫އެވޯޑު ނަޝީިދަށް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ޓިބެޓަށް މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރައްވާ އިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ‬ ‫މ އާއި ރަޝިއާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ނިޔާމާ ލާ ޯ‬

‫އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި‬ ‫ބޑު އެއް ސަމިޓުގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ‬ ‫ބާއްވާ އެންމެ ޮ‬

‫ސވްގެ ދަރިކަނބަލުން ޒާނާ‬ ‫ބޑުވަޒީރު ބޯރިސް ނެމް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް "ހިތްވަރުގަދަ ލީޑަރު"ގެ‬

‫ސވް އާއި ތުރުކީގެ ސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫ނެމް ޯ‬

‫ވޑު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬

‫ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މ) މެމްބަރުންނާ ވާހަކަ‬ ‫ދައްކަވަނީ‪ .‬ސިނގިރޭޓް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މިންވަރު މަދުނުވާ ކަމަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬

‫އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ‪ .‬ގެ ކައުންސިލްގެ‬

‫ފާޑުކިޔާ އެއް ނޫސްވެރިޔާ ކަމަށްވާ ކާން ޑުންދަރުގެ‬ ‫އިތުރުން‪ ،‬ޖަލަށް ލާފައިވާ ރަޝިއާގެ އެކްޓިވިސްޓް‬

‫ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކުރިން ޖެނީވާގައި ބާއްވާ‬

‫އިލްޑާ ޑާޑިންގެ އަނބިކަނބަލުން އަނަސްޓާސިއާ ޒޮޓޯވާ‬

‫މި ސަމިޓް އިންތިޒާމް ކުރަނީ ޔޫއެން ވޮޗު ކިޔާ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ވޑު ހަވާލުކުރުން އޮތީ‬ ‫ޖަމާއަތަކުންނެވެ‪ .‬ނަޝީދާ އެ ޯ‬ ‫އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ‪ 500‬މިލިއަން‬ ‫ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރައިލި އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ‬

‫ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭ‬ ‫މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު‬

‫މި ސަމިޓުގައި އެންމެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުން‬

‫މި އަހަރުގެ ސަމިޓުގައި ވާހަކަ ދައްކަން‬ ‫ހަމަޖައްސާފައިވާ މައުލޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނަށް‬ ‫ކުރާ އަނިޔާ އަދި ޖިންސީ ތަފާތު ކުރުމާއި‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ވެސް ނަޝީދެވެ‪ .‬އިންސާނީ‬

‫ނޫސްވެރިން ޖަލަށް ލުމާއި ޖަލުގައި ކުރާ އަނިޔާގެ‬

‫ހައްގުތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތަކަށް ވާހަކަ ދައްކައި ހިޔާލު‬

‫އިތުރަށް‪ ،‬އިންޓަނެޓުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި‬

‫ބަދަލުކުރަން ބާއްވާ މި ސަމިޓް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި‬

‫އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް‬

‫ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ‪ 20‬ޖަމިއްޔާއެއް ވެސް‬

‫އަދަބު ދިނުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މި ސަމިޓަށް ނަޝީދު‬

‫ބައިވެރިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެނީވާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު‪ ،‬ސިޔާސީ ހިމާޔަތް‬

‫އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި އެ‬

‫ހޯއްދަވައގެން އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެމަނިކުފާނަކީ‬ ‫ޖަމިއްޔާތަކުން ސިފަކުރި ޮ‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތުގަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ މަހު އެމަނިކުފާނު‬

‫ކޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ‬ ‫ސަރުކާރާ ދެ ޮ‬

‫އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު މި މަހު ކުރީކޮޅު‬

‫މަގުބޫލް ފަރާތުގެ އިތުރަށް‪ ،‬ސިޔާސީ ކުށްވެރިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގައި‬

‫ނަޝީދާ އެކު މި ސަމިޓުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ހަފުތާ އަށް މަޑުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ ހައްގުގައި‬

‫އެމަނިކުފާނު ލަންކާ އިން ފުރާވަޑައިތީ މި ހަފުތާގަ‬

‫މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސިނގިރޭޓަކުން ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި މިހާރު ނަގާ‬ ‫ބ ސިނގިރޭޓް ރާއްޖެއަށް‬ ‫ދިވެހިން އާންމުކޮށް ޯ‬

‫ބޑުކުރަން ވެސް‬ ‫‪1.25‬ރ‪ .‬ގެ ބަދަލުގައި ‪2‬ރ‪ .‬އަށް ޮ‬

‫އެތެރެކުރާ މިންވަރު މަދުނުވާ ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރު‬

‫ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ސިނގިރޭޓަކުން ‪75‬ލ‪.‬‬

‫‪ 497‬މިލިއަން ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރި ކަމަށް‬

‫ގެ ބޮޑުވުމެކެވެ‪.‬‬

‫ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގައި‬

‫ބޑު ކުރުމުގެ އިތުރުން‬ ‫ސިނގިރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީ ޮ‬ ‫ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ލީޓަރަކަށް‬

‫ކަސްޓަމްސްއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ‬

‫‪4.60‬ރ‪ .‬ނަގަން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގޮތުން ‪ 2015‬އަހަރަށްވުރެ‪ ،‬މިދިޔަ އަހަރު ސިނގިރޭޓު‬

‫އިސްލާހުގެ ބޭނުމަކީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެހި‬

‫އެތެރެކުރި މިންވަރު އިތުރުވެ‪ ،‬މިދިޔަ އަހަރު‬

‫ވީހާ ވެސް މަދުކުރަން ބާރު އެޅުން ކަމަށް ބިލު‬

‫ކށްގެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ‪622‬‬ ‫ސިނގިރޭޓު އިމްޕޯޓް ޮ‬

‫ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫މުހައްމަދު ނަޝީދު‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއްގައި‬ ‫ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪:‬‬ ‫ޖެނީވާ ސަމިޓުގައި‬ ‫އެންމެ އިސްބޭފުޅެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި ވެސް‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‬

‫ސފްޓް ޑްރިންކުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ދާއިރާއަކުން އެނާޖީ ޑްރިންކާ‬

‫އެމަނިކުފާނު‪-- .‬ފޮޓޯ‪:‬‬

‫މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ސިނގިރޭޓު އެތެރެކުރި އިރު‪ ،‬އޭގެ‬

‫ކބައިކަން އާންމުކުރަން‬ ‫ގޮތުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކަކީ ޮ‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫ކުރީ އަހަރު ‪ 460‬މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ސިނގިރޭޓް‬

‫ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް ސޮފްޓް‬

‫އެތެރެކުރި ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި މާނަ ކުރަނީ ކާބޮނޭޓެޑް ވޯޓާ‬ ‫ޑްރިންކް ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ސިނގިރޭޓުގެ ގޮތުގައި ‪497‬‬

‫ކމިޝަނާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް‬ ‫ކަސްޓަމްސްގެ ޮ‬ ‫ގތުގައި ސިނގިރޭޓުން‬ ‫ޝަރީފް މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އެކުލެވޭ ބުއިންތައް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބނޭޓެޑް ވޯޓާ އެކުލެވޭ‬ ‫ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ކާ ޮ‬

‫ކށްފިނަމަ‪ ،‬މަކަރު ހަދައިގެން ސިނގިރޭޓްގެ‬ ‫ބޑު ޮ‬ ‫ޑިއުޓީ ޮ‬

‫ބުއިންތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބުއިންތަކުން‬

‫އެކި ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން‬

‫ކަސްޓަމުން ޑިއުޓީ ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ބޑަށް ތައްޔާރުވަމުން‬ ‫އެކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވަރަށް ޮ‬

‫ބޑުވުމަކީ ވަކިވަރަކަށްވުރެ‬ ‫ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ކަން ޮ‬

‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސފްޓް ޑްރިންކުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ބޮޑަށް ހަކުރު އެކުލެވޭ ބުއިންތަކަކީ‬

‫"ސިނގިރޭޓްގެ އަގު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި‬

‫ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ‪،‬‬

‫ބޮޑުކުރުމުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކަށް ކަސްޓަމްސް‬

‫ލ އާއި އެނޫން ވެސް ޕެކެޓްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ‬ ‫މައި ޯ‬

‫އތީ ތައްޔާރަށް‪ .‬ބޭނުން ހުރިހާ ވަސީލަތެއް‬ ‫އިން ޮ‬

‫ކަމަށް އެ ތަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނެތް‪ ،‬އެކަމަކު ކެޕޭސިޓީ އާއި މެކޭނިޒަމް އެބަހުރި‬

‫މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ‪2017‬ގެ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ‬

‫ވަގަށް ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރާނަމަ‪ .‬ފިޔަވަޅު އަޅާނަން‪"،‬‬

‫އިތުރު ކުރަން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސފްޓް ޑްރިންކާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން‬ ‫ޮ‬ ‫ސިނގިރޭޓާއި‬

‫ސިނގިރޭޓްގެ ޑިއުޓީ ކުރިން ބޮޑުކުރުމުން‪،‬‬

‫ބޑުކުރުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި ބަޖެޓްގައި‬ ‫ޑިއުޓީ ޮ‬

‫ޔ ސިނގިރޭޓްތަކެއް އެތެރެކޮށް‬ ‫ތަންކޮޅެއް އަގުހެ ޮ‬

‫ބޑުކުރާނެ ކަމަށް އޮތީ ‪1.75‬ރ‬ ‫ސިނގިރޭޓެއްގެ އަގު ޮ‬

‫ތ މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް‬ ‫ވިއްކަމުންދޭ ޯ‬

‫އަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އެއަށް ވުރެ‬

‫ޖަވާބުދެއްވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެކަން‬

‫ވެސް ބޮޑުކުރާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ސިނގިރޭޓް ފަދަ‬ ‫ޝަރީފް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ސިނގިރޭޓުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށްގެން ‪200‬‬ ‫މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ‬

‫ސިއްހަތަށް ގެއްލުންދޭ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬ޑިއުޓީ‬ ‫ކަމަށް ސަރުކާރުން ލަފާ ޮ‬

‫ބ މީހުންނާ ހެދި މުޅި ގައުމުގައި‬ ‫ޖެހެނީ ސިނގިރޭޓް ޯ‬

‫ބޑުކުރުމުން‪ ،‬މިހާރު ‪48‬ރ‪ .‬އަށް ވިއްކާ ސިނގިރޭޓު‬ ‫ޮ‬

‫ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ފޮއްޓެއްގެ އަގު ‪65‬ރ‪ .‬އާއި ‪70‬ރ‪ .‬އާ ދެމެދުގެ‬

‫ބ މީހުންނަށް ކުރަން‬ ‫އިތުރު ހަރަދުތަކެއް ސިނގިރޭޓް ޯ‬

‫މިންވަރަކަށް މައްޗަށް ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭތީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪5‬‬

‫މާލެ ސާ ފުކުރުމަށް ކުންފުނިތަކަށް‬ ‫ޗެލެންޖެއް‪ :‬ތައްޔާރު ވޭ‬ ‫ޗެލެންޖަކީ މިއީ އެވެ؛ ތިޔަ ކުންފުނީގެ‬

‫މަޖުބޫރުން ޕީޕީއެމަށް‬ ‫ސޮއިކުރުވާ ކަމަށް‬ ‫ބުނެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް‬ ‫ހުށަހަޅައިފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ރާއްޖެ އިން ޔުނިވާސަލް ޑިކްލެރޭޝަން އޮފް‬ ‫ހިއުމަން ރައިޓްސް އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަ‬ ‫އގަނައިޒޭޝަން ގައި ބައިވެރިވެ އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫ޯ‬

‫ކށްގެން ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވައްދާ‬ ‫މަޖުބޫރު ޮ‬ ‫ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި‪ ،‬މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ‬

‫ރައިޓްސްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ދިވެހި‬

‫އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު އިއްޔެ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މުވައްޒަފުންނަށް ޕީޕީއެމަށް ވަންނަން މަޖުބޫރުކޮށް‪ ،‬އެ‬ ‫ކށްފި ނަމަ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރާނެ‬ ‫ސއިނު ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ޕާޓީ އަށް‬

‫ކށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިކަން‬ ‫އަމަލު ކުށްވެރި ޮ‬

‫ކަމުގެ ބިރުދައްކާތީ އެކަން މަޖިލީހުން ހުއްޓުވުމަށް ބާރު‬

‫ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމަށް އިގްރާރުވަމެވެ‪ "،‬މައްޗަންގޮޅި‬

‫ގތުން ހުށަހެޅި ގަރާރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެޅުމުގެ ޮ‬

‫އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ‬

‫ކުރުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އިންސާނީ ޝަރަފާއި‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކަށް އަމަލުކުރުން ގާނޫނު‬

‫މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ‬

‫އަސާސީން ލާޒިމުކުރާކަން ގަރާރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެވާހަކަތައް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ދޮގުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ސއަކަށް އެ ިރ‬ ‫ޓެކް ީ‬ ‫އަންހެނަކަށް ބިރުވެރި ދަތުރެއް!‬ ‫ދިއުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޑްރައިވަރު އޭނާ ގެންދިޔައީ‬

‫އަންހެނަކު ދާން ބޭނުންވި ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް‬

‫މެރީ ބްރައުން ކައިރީގައި ހުރި އަނދިރި ސަރަހައްދަކަށް‬

‫ގެންދަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި‬

‫ކަމަށް އޭނާ ލިޔެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޅިގެން ނުބައި ތަނަކަށް ދެވެނީ‬ ‫"ޑްރައިވަރަށް ޮ‬ ‫ކ ކައިރިއަށޭ ދާން‬ ‫ކަމަށް ހީކޮށް‪ ،‬ބުނިން ސްޓެލް ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދިމާވި ހާދިސާއެއް ރިޕޯޓް ޮ‬

‫ބޭނުންވަނީ‪ .‬އެކަމަކު ޑްރައިވަރު އަޅާ ވެސް ނުލި‪.‬‬

‫އަދި އެކަން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ދެން މި ދިޔައީ މެރީ ބްރައުން ކައިރީގެ އަނދިރި‬

‫ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން‬

‫ސަރަހައްދަށް‪ .‬ޓެކްސީ ހުއްޓަން ބުނީމަ ވެސް އެ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދރު ހުޅުވީ‪ .‬ހުޅުވީމަ ދެން ޓެކްސީ‬ ‫ހުއްޓާނުލީމަ ޮ‬

‫ގތް އެ އަންހެން މީހާ ވަނީ‬ ‫އެ ހާދިސާ ހިނގި ޮ‬ ‫ފޭސްބުކްގައި ވެސް ލިޔެފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނެފައިވާ‬ ‫ސސަން މަގު ޑީއެޗްއެލް ކައިރިން އޭނާ‬ ‫ޯ‬ ‫ގޮތުގައި‬ ‫ކ ކައިރީގައި ހުރި ގެއަކަށް‬ ‫ޓެކްސީ ނެގީ ސްޓެލް ޯ‬

‫ވާނެ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫މިއީ އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ތެރެއަށް މުޅިން‬ ‫ބޑު ހަރަކާތެކެވެ‪.‬‬ ‫އަލަށް ވަން އެން‪-‬ރޭންޖް އިން ފަށާ ޮ‬ ‫އެއް އަހަރަށް ދިގު ދެމިގެންދާ‪ ،‬މާލެ ސާފުކުރުމުގެ މި‬

‫ބޑު ހިތްވަރެއް ދެނީ ކުނި މެނޭޖްކުރާ‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫ކޕަރޭޝަން ވެމްކޯ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫"މި އިވެންޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އިވެންޓް ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި މިރޭ ބޭއްވި‬

‫މަރުހަބާ ކިޔަން‪ .‬މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބާރުލުމާއި‬

‫ކށްދެއްވީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިފްތިތާހު ޮ‬

‫ކގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬ ‫އެހީތެރިކަން ދޭނަން‪ "،‬ވެމް ޯ‬

‫ތރިގް އިބްރާހީމާއި އެން‪-‬ރޭންޖުގެ މެނޭޖިން‬ ‫ވަޒީރު ޯ‬

‫އިބްރާހިމް ފުއާދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑިރެކްޓަރު ނާޒިޔާ މުހައްމަދު (ނާނު) އެވެ‪.‬‬ ‫ކޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އާއި‬ ‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް‬ ‫ބޑު އިންވެސްޓެއް‬ ‫ސަރުކާރުން އަންނަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އާ ގުޅިގެން‬

‫ކުރަމުން ކަމަށާއި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ގެނެސް‬

‫ރގްރާމުގައި ފުރަތަމަ‬ ‫އެން‪-‬ރޭންޖުން ރޭ ފެށި ޕް ޮ‬

‫އަދި މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އެއް ކުންފުނި‬ ‫ޗެލެންޖް ދިނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫އެހެންކަމުން އެން‪-‬ރޭންޖުން މިފަދަ މަސައްކަތެއް‬

‫ޕޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޯ‬

‫މި ފެށީ ވަރަށް މުނާސަބު ވަގުތެއްގައިކަން އޭނާ‬

‫އތް ޗެލެންޖަކީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު‬ ‫ކުންފުންޏަށް ޮ‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެވެސް މަގެއް ސާފުކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގެ ޮ‬ ‫އންނާނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރު‬ ‫"މި ހަރަކާތުގައި ޮ‬

‫"މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު މަސައްކަތަކަށް ވާނެ‬ ‫ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން‪ .‬މިގޮތަށް ޗެލެންޖެއްގެ‬

‫ދުވަހެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަގެއް ސާފުކުރުން‪.‬‬

‫ގތުގައި މިކަން ކުރާތީ މިއީ ހޭލުންތެރިކަން‬ ‫ޮ‬

‫އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން‬

‫އިތުރުކުރަން ވެސް ލިބޭނެ ފަސޭހައަކަށް ވެގެންދާނެ‪.‬‬

‫ހަވާލުކުރީ އެމްޕީއެލްއާ‪ .‬އެ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް‬

‫މިހާރު މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ‬

‫ނިންމުމަށް ފަހު އަނެއް ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު‬

‫ނވޭ‪ .‬އެހެންކަމުން ފަރުދީ ޒިންމާ ނެގުމަށް‬ ‫ނެގުމެއް ޯ‬

‫ކންމެވެސް އެހެން މަގެއް ސާފުކުރަން އެހެން‬ ‫ޮ‬

‫ފރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް‬ ‫އާއްމުންނަށް މިކަމުން މެސެޖް ޯ‬

‫ކުންފުންޏަކަށް ޗެލެންޖް ދޭން ޖެހޭނީ‪ "،‬އެން‪-‬ރޭންޖުގެ‬

‫އުއްމީދުކުރަނީ‪ "،‬ފުއާދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން މެނޭޖަރު ޝަމާ ޝާކިރު‬

‫ތާއީދުކުރެއްވި ގަރާރުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަން އަދި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ޓެކްސީ އަކަށް އެރި އަންހެނަކަށް‬

‫ފަހު އެހެން ކުންފުންޏަކަށް އެ ޗެލެންޖް ދޭންވީ އެވެ‪.‬‬

‫ސާފުތަނަކަށް ހަދައި އަދި ކުނި އުކުމާއި ކުނި‬ ‫މެނޭޖްކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ‪ .‬މިކަމަށް‬

‫ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވައްދަނީ މަޖުބޫރުކޮށްގެން‬ ‫ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް‬

‫ކޅު މާލޭގައި ޓެކްސީ އަކަށް އެރި‬ ‫ރޭ އިރާ ޮ‬

‫ކަހައި ސާފުކުރަންވީ އެވެ‪ .‬އެކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް‬

‫ރގްރާމް ނިމޭ އިރު މާލެ އަކީ‬ ‫ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕް ޮ‬

‫ކށްފައި އެ ވަނީ‬ ‫"އެ ބާރު މި ހާލަތުގައި ބޭނުން ޮ‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީއާ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ކަމުގައި ވާތީ‪ ،‬މި‬

‫އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް‬

‫އެން‪-‬ރޭންޖުގެ އަމާޒަކީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް‬

‫އން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް‬ ‫ކޮވިނަންޓް ޮ‬ ‫ކށްދޭން ކަމަށް ވެސް‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުތައް ކަށަވަރު ޮ‬

‫މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ ސަރުކާރުގެ‬

‫ކންމެވެސް މަގެއް ކުނި‬ ‫މުއައްޒަފުން ވެގެން މާލޭގެ ޮ‬

‫(އާނު) ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓާލީ‪ "،‬އަންހެން ކުއްޖާގެ ފޭސްބުކްގައި ލިޔެފައި‬ ‫ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ އެއީ ‪1414‬ގެ ޓެކްސީއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތިމާވެށްޓާ ބެހޭ ވަޒީރު ތޯރިގް (ކ) އާއި އެން‪-‬ރޭންޖުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ނާޒިޔާ‬ ‫ޗެލެންޖް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬އެން‪-‬ރޭންޖް‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ސީއެސްސީ އަށް ާއ‬ ‫މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރަން‬ ‫ފާސްކޮށްފި‬

‫ކައުންސިލަރުންގެ ޝަރު ުތ‬ ‫ލުއިކުރި އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި‬ ‫ގތުން އިސްލާމް‬ ‫ކުރިން ގާނޫނު އޮންނަ ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ދީނުގައި ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކާއި‬ ‫ޚިޔާނާތާއި ރިޝްވަތުގެ ކުށާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން‬ ‫ކައުންސިލަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ‬

‫ކުރުމުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯކަލް‬

‫ޝަރުތުތަކަށް ލުއިތަކެއް ގެނެސް‪ ،‬ބައެއް ބާވަތުގެ‬

‫ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެ‬

‫ކުށްތައް ސާބިތުވާ މީހުންނަށް ވެސް ކައުންސިލަރު‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ އެ ބައި‬

‫ލކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ‬ ‫ކަމަށް ވާދަ ކުރެވޭ ގޮތަށް ޯ‬

‫އުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުވެފައި‬

‫ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬

‫ތިބޭ މީހުންނަށް ވެސް މިހާރު ވާދަ ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬ ‫ރައްޔިތުންގަ މަޖިލީހުގެ ޮ‬

‫ގތަށް ކުޑަކުދިންނާ‬ ‫އެކަމަކު ކުރިން ވެސް އޮތް ޮ‬ ‫މެދު ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުވާ‬

‫އަލީ މުހައްމަދު ހުށަހެޅުއްވުމުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬

‫މީހުންނާއި ރޭޕްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ތިބޭ މީހުންނަށް‬

‫ފާސްކުރި އެ އިސްލާހަކީ ބައެއް ކުށްތައް ސާބިތުވެފައި‬

‫އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެ‬

‫ތިބޭ މީހުންނަށް ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތްއޮތުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ސިޓީ‬ ‫އުވާލައި އަދި އަ ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރުންތަކެއް‪ .‬ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް‬ ‫އައްޔަން ކުރަން ނިންމި ޝަހީގަށް ކޮމެޓީން ‪ 83‬މާކްސް ލިބުނު‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬މަޖިލިސް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ކމެޓީން ދިރާސާކުރިއިރު‪ ،‬ޝަހީގަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ‬ ‫ޮ‬ ‫‪ 83‬މާކްސް އެވެ‪ .‬ޝަހީގަށް ރުހުން ދިނުމަށް‬ ‫ކޮމެޓީން ފާސްކުރި އިރު‪ ،‬ބާކީ ތިބި ހަތް ބޭފުޅުންނަށް‬

‫ކމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން‬ ‫ސިވިލް ސާވިސް ޮ‬ ‫މަޖިލިހުން ބޭފުޅަކު ހޮވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހުންނެވި ޖަމީލާ އަލީ‪ ،‬ޖަރުމަނުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް‬ ‫ވަޑައިގަތުމުން ހުސްވި މަގާމަށް މަޖިލިހުން ހޮވީ‬ ‫ގއިދޫ‪ ،‬ސޯސަންގެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިބްރާހިމް ޝަހީގު‪ ،‬ބ‪ޮ .‬‬

‫ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝަމްއޫން ހަމީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ‬

‫އެ އިސްލާހު ރައީސް އިއްޔެ ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ‬

‫ކށް ނުވަތަ މައާފް ލިބުނުތާ‬ ‫މީހުންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ޮ‬

‫ލކަލް ކައުންސިލް‬ ‫އެކު‪ ،‬އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ޯ‬

‫ހަތް އަހަރުވެފައިވާ ނަމަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެވޭނެ‬

‫އިންތިޚާބު ވެސް ދެން ބާއްވަން ޖެހޭނީ އެ އިސްލާހާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެއްގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫‪ 69‬މާކްސް އެވެ‪ .‬ޝަމްއޫން އަކީ ކުރީގެ ވަޒީރު‬ ‫މަރުހޫމް އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ދަރިކަލެކެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ‪ 49‬މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވި‬

‫ސީއެސްސީ އެކުލެވެނީ ފަސް މެމްބަރުންގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އައްޔަން ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު‬

‫ކމިޓީގައި ތިއްބެވީ ކޮމިޝަންގެ‬ ‫މައްޗަށެވެ‪ .‬މިހާރު އެ ޮ‬

‫ދެއްވީ ‪ 23‬މެމްބަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޑރ‪ .‬އަލީ ޝަމީމާއި ފާތުމަތު ރީނީ‬

‫ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި އަށް‬

‫ފާސްކުރި އިސްލާހެކެވެ‪.‬‬

‫އތަސް އެ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން އެފަދަ‬ ‫ކުރިން ޮ‬

‫ޝަހީގުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި‬ ‫ކަމަށްވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ‬

‫ބޭފުޅުންގެ ނަން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ‬

‫މެމްބަރުންގެ ޝަރުތު އެއް މާއްދާއެއްގައި ހިމަނައި‪،‬‬

‫ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް‬

‫ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ކޮއްކޯފުޅު‬

‫ވޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ‪75‬‬ ‫ކަމަށް‪ޯ ،‬‬

‫ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ރަށު ކައުންސިލް‬

‫ސާބިތުވެފައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް‬

‫ކޮމެޓީން ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްވަނީ ‪ 75‬އަށް‬

‫ކުރިން ސީއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި‬

‫އެ މަގާމަށް ޝަހީގު އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ‬

‫މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުށެއް‬

‫ލިބިވަޑައިގަތީ ‪ 75‬މާކްސް އަށް ވުރެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬

‫ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް އިއްޔެ ރައްޔިތުންގެ‬

‫އަބްދުއްސައްތާރާއި ޒަކަރިއްޔާ ހަސަން އަދި ޝަހީދު‬ ‫މުހައްމަދެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން‪ :‬އެ އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ އެކު އަންނަ ޯލކަލް ކައުންސިލް‬ ‫އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭނީ އެ އިސްލާހާ އެއްގޮތަށް‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ބާޒާރުމަތީ ބައެއް މަގުތަކުގައި ދުއްވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފި‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫އޯކިޑްމަގު ގުޅުނު ހިސާބުން ފަރީދީމަގަށް އުތުރުން‬ ‫ގތަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ދެކުނަށް ދުއްވާ ޮ‬ ‫އފީސް ހުންނަ‪ ،‬ކުރިން އުތުރުން‬ ‫ޔުނިވާސަލްގެ ހެޑް ޮ‬

‫ބާޒާރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހި‬

‫ދެކުނަށް ދުއްވާ އާބުރުޒު ހިނގުން ފަރީދީ މަގު ގުޅުނު‬

‫ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ދަތިވާތީ ބަންޑާރަ މިސްކިތް‬

‫އކިޑް މަގަށް ދެކުނުން އުތުރަށް ދުއްވާ‬ ‫ހިސާބުން ޯ‬

‫ގޅި އާއި ފާމުދޭރިމަގު އަދި‬ ‫ހުންނަ ހުސޭނީ ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އާބުރުޒު ހިނގުމަކީ‬ ‫ގތަށް ވަނީ ބަދަލު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އފީސް ހުންނަ‬ ‫ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ ހެޑް ޮ‬

‫ކުރިން އުތުރުން ދެކުނަށް ދުއްވާ މަގެކެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް‪،‬‬ ‫އާބުރުޒުހިނގުމުގައި ދުއްވާ ޮ‬

‫ތރިޓީގެ ޗެއާމަން މަހުދީ‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫ކޅު ބަދަލުކޮށްފި‬ ‫އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަމުން އަންނަ ޮ‬

‫އިމާދު މިއަދު ވިދާޅުވީ ބާޒާރުމަތީ ސަރަހައްދަށް އެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލު ގެންނަން ނިންމީ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހި‪ ،‬ދުއްވާ‬ ‫މި ތިން މަގަކީ ވެސް ކުރިން އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ‬

‫ބޑަށް ދަތިވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫އެއްޗިއްސަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ގތުން ބަންޑާރަ މިސްކިތް ހުންނަ‪،‬‬ ‫މަގުތަކެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބަދަލަކީ ދާއިމީ ބަދަލެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ކުރިން ދެކުނުން އުތުރަށް ދުއްވާ ހުސޭނީގޯޅި ވަނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުތަކުރުފާނު މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން‬ ‫ޮ‬

‫"މި ބަދަލު ގެނައީ ޓްރެފިކް ފުލުހުން‬

‫އޯކިޑްމަގާ ހަމައަށް އުތުރުން ދެކުނަށް ދުއްވާގޮތަށް‬

‫ދިރާސާއެއްކުރުމަށް ފަހު‪ .‬މިހާރު މި ގެނައި ބަދަލާ‬

‫ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މި ބަދަލާ ގުޅިގެން‪ ،‬ބާޒާރުމަތީ‬

‫ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަށް ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ސަރަހައްދަށް ދަތުރުކުރާ ވެހިކަލްތަކަށް އެމްއެމްއޭ‬ ‫ހުންނަ މަގު އަދި އިބްރާހިމް ހަސަން ދީދީ މަގުން‬

‫ލުޔެއް އަންނާނެ‪ "،‬މަހުދީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ‬

‫އކިޑް މަގަށާއި ފަރީދީ މަގަށް ނުކުމެވޭނެ‬ ‫ވަނުމަށްފަހު ޯ‬

‫އެ މަގުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ރައްޔިތުންނަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދީ‪ ،‬ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ‬ ‫އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬ ‫މީގެ އިތުރުން އެފްޑީއައި ސްޓޭޝަން ހުންނަ‪،‬‬

‫ދެކުނުން އުތުރަށް ދުއްވާ ފާމުދޭރިމަގު މިހާރު ވަނީ‬

‫ގޮތުން އެސަރަޙައްދުގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން ވެސް‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ބާޒާރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް‬ ‫ގެނައި ބަދަލުތައް‪ .‬ފޮޓޯ‪ :‬ޕޮލިސް‬


‫ޚަބަރު‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪8‬‬

‫ރަށްރަށަށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީ‬ ‫އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި‬ ‫އެ ބޭންކުން ބުނި ގޮތުގައި އަމިއްލަ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ފަރާތްތަކުންނާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ރަށްރަށުގައި‬ ‫ހިންގާ މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާ ހުރި ހަރަކާތްތަކަށް‬ ‫މލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)‬ ‫ބޭންކް އޮފް ޯ‬ ‫ރގްރާމްތައް އަތޮޅުތަކުގައި‬ ‫ގެ ސީއެސްއާރް ޕް ޮ‬

‫ތޅެއްގެ ބޭންކް ބްރާންޗަށް މިހާރު‬ ‫ފަންޑު ހޯދަން އެ އަ ޮ‬ ‫ޕސަލް ހުށަހެޅޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬ ‫ބީއެމްއެލްއިން ކުރިން ވަނީ ސީއެސްއާރު‬

‫އިތުރުކޮށް ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޖަމާއަތަށް ފައިދާހުރި‬ ‫މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ދިނުން އިތުރުކުރަން ނިންމައި‬

‫ހަރަކާތްތަކަށް ބޭންކުން ހޭދަކުރާ މިންވަރު މި‬

‫އިއްޔެ އެކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރު ދެގުނަ އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ‬

‫ބީއެމްއެލް އިން މިކަން އިއުލާނުކުރީ އާންމުންނާއި‬

‫ސަރަހައްދުތަކަށް ބޭންކްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ‪300‬‬

‫އންނަ ގުޅުން އިތުރު ކުރުމަށް މިހާރު‬ ‫ބޭންކާ ދެމެދު ޮ‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފަ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭނުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭނުގައި މިއަދު ކުޑަހުވަދޫގައި ބޭއްވި‬ ‫ހަރަކާތްތަކުގައި މައުލޫމާތު ދެނީ‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ބީއެމްއެލް‬

‫ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދ‪.‬ކުޑަހުވަދޫގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޝީޝާ އިން ެދ‬ ‫މޮޑެލެއްގެ ސައިކަލަށް‬ ‫ޑިސްކައުންޓް ދެނީ‬

‫ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަ ްތ‬ ‫އިތުރު ދެ ސަރަހައްދަކަށް‬ ‫މާލޭގެ އިތުރު ދެ ސަރަހައްދަކުން ކުނި‬ ‫އުކައިލުމުގެ ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ވޭސްޓް‬ ‫ކޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން‬ ‫މެނޭޖްމަންޓް ޯ‬ ‫އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކުންފުނިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ޒޯން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި‬ ‫ނުވި ނަމަވެސް‪ ،‬އަލަށް ކަނޑައެޅި ދެ ސަރަހައްދަށް‬ ‫އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ހިދުމަތް ދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުއާދު ވިދާޅުވީ ކުނި އުކައިލުމުގެ ހިދުމަތް ފެށީ‬

‫ގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެންވޭރު‬ ‫އެކެއްގެ ޮ‬

‫ޒން އެކަކުން މިހާރު‬ ‫‪ 51‬ގެ އަކުން ކަމުގައި ވިޔަސް ޯ‬

‫އަޑިޕާކު ސަރަހައްދުން ފެށިގެން ކަލާފާނު ސްކޫލް‬

‫ވެސް ‪ 135‬ގެ އަކުން ކުނި އުކާލާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުން ކުނި އުކައިލުމުގެ‬

‫ކުނި އުކަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ވެމްކޯގެ ހެޑް‬

‫ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް‬

‫އޮފީހުން ނުވަތަ މއ‪ .‬ޖަންބުގަސްދޮށުގޭ ތިން ވަނަ‬

‫މިއަދު މި ހުޅުވައިލީ ސިނަމާލެ ފްލެޓާއި ޕީއެސްއެމް‬

‫ލއިން ފޯމު ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފް ޯ‬

‫ގތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒޯން ދޭއްގެ‬ ‫ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ޮ‬

‫ގޭގެއިން ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ދެ ގޮތަކަށް‬

‫ސަރަހައްދާއި ހެންވޭރު ސަހަރާ ހިމެނޭ ޒޯން ތިނެއްގެ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކެވެ‪.‬‬

‫ކގެ މުވައްޒަފުން‬ ‫ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެޕާޓްމެންޓްތަކަށް ވެމް ޯ‬

‫ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި‬

‫ކތަޅުތައް ނެގުން ނުވަތަ އެ އިމާރާތެއްގެ‬ ‫އަރައި ކުނި ޮ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން‬

‫ތިރީގައި ބަހައްޓާ ޑަސްބިނުން ކުނި ނެގުމެވެ‪.‬‬

‫ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފުއާދު ވިދާޅުވީ ކުނި އުކައިލުމުގެ‬

‫އެޕާޓްމެންޓަށް އަރައި ކުނި ނަގާ ނަމަ‪ ،‬ވެމްކޯ އަށް‬

‫ހިދުމަތް އިތުރު ގެތަކަށް މި ދޭން ފެށީ އެކަމަށް ގިނަ‬

‫‪150‬ރ‪ .‬ދައްކަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އިމާރާތުގެ ތިރީގައި‬

‫ބަޔަކު އެދެމުން އަންނާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކޮންމެ މަހަކު‬

‫ބަހައްޓާ ޑަސްބިނުން ކުނި ނަގާ ނަމަ ވެމްކޯ އަށް‬

‫ވެސް އިތުރު ދެ ސަރަހައްދަކަށް ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް‪،‬‬

‫ދައްކަން ޖެހެނީ ‪100‬ރ‪ .‬އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މުޅި މާލޭގައި ވެމްކޯ‬

‫ޝރޫމްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ސައިކަލްތަކެއް‪ :‬ސްކޫޕީ އައިގެ އަދި ވޭވް ‪110‬‬ ‫ޝީޝާގެ ޯ‬

‫އިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ‬

‫އައިގެ ޮމޑެލްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި‪.‬‬ ‫ހންޑާ "ސޫކޫޕީ އައި"ގެ‬ ‫ޝީޝާއިން ވިއްކާ ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ސްކޫޕީ އައިގެ މޮޑެލްތަކާއި ވޭވް‬

‫މޑެލްތަކާއި "ވޭވް ‪ 110‬އައި"ގެ ސައިކަލްތަކަށް‬ ‫ޮ‬

‫މޑެލްތަކަކީ އެންމެ ގިނަ އަންހެނުން‬ ‫‪ 110‬އައިގެ ޮ‬

‫ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މޑެލްތަކުގެ ސައިކަލް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދުއްވާ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލްގެ‬

‫ޝީޝާ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން‬

‫ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިން ބުނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން‬

‫ޓލްމަންޓަށާއި އިސްލާމިކް ބޭންކް އަދި‬ ‫އިންސް ޯ‬

‫އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި ޑިސްކައުންޓް ދޭން‬

‫ކމްޕެނީ މެދުވެރިކޮށް ސައިކަލް‬ ‫ފައިނޭންސް ލީޒިން ޮ‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މި ވިއްކާ ސްކޫޕީ އައިގެ‬ ‫މޑެލްތަކަކީ‬ ‫މޑެލްތައް އަދި ވޭވް ‪ 110‬އައިގެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޑެލްތަކުގެ ސައިކަލް ވެސް ލިބެން‬ ‫"މި ހުރިހާ ޮ‬

‫އަންހެން ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލް‬

‫އެބަހުރި‪ .‬އަދި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޕްރީ އޯޑާއެއް އަދި‬

‫މޮޑެލްތަކެއް‪ .‬މިހާރަކަށް އައިސް ވަޒީފާއަށާއި އަމިއްލަ‬

‫އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ބޭނުންތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން ބޭފުޅުން‬

‫ޓލްމަންޓަށް ނަގާ ފަރާތްތަކުން އެ އޮންނަ‬ ‫އިންސް ޯ‬

‫އަމިއްލަ ސައިކަލުގައި އެބަ ދަތުރުކުރޭ‪ .‬ސައިކަލެއް‬

‫ގތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދައްކަން‬ ‫އުސޫލްތަކާ އެއް ޮ‬

‫ބޑު ފަސޭހައަކަށް‬ ‫ހުރުމުން އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ޮ‬

‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހޭނެ‪ "،‬ޝީޝާގެ ޮ‬

‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެގެން އެބަދޭ‪ޮ "،‬‬

‫ކުނި އުކުމަށް ވެމް ޯކއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ އުޅަނދުތައް ދައްކާލަނީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬


‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪9‬‬

‫ނަޝީދަށް ކު ަޑ‬ ‫ވެސް ފުރުސަތެއް‬ ‫އެބަ އޮތްތަ؟‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ބު ދުﷲ ސަ އީ ދު‬

‫ނޫނީ އެހެން އެއްވެސް ހުރަހެއް މިވަގުތަކު ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ދެން އޮތީ އެ ހުރަސް ނައްތައިލެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމެވެ‪.‬‬

‫ހދުމަށް އެދި އިލްތިމާސް‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬މައާފް ޯ‬

‫ނަމަވެސް ސުވާލަކީ‪،‬‬

‫ހުށަހަޅަން ކުރިމަތިވާ އެހެން ހުރަހެއް ވެސް ނަޝީދަށް‬ ‫އތެވެ‪ .‬އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި‬ ‫އެބަ ޮ‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން‬ ‫ވިދާޅުވެފައިވަނީ‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އެމަނިކުފާނަށް‬ ‫ވާދަނުކުރެއްވޭ ނަމަ‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު‬ ‫ވާދަ ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމާ އަލަށް ހަވާލުވެ‬ ‫ވަޑައިގެންނެވި ހަސަން ލަތީފް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު‬ ‫ގތުގައި އޭނާގެ ޒައާމަތުގައި އެމްޑީޕީން އެންމެ‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި‬ ‫އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ވާދަކުރެއްވޭނެ‬ ‫ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ‬ ‫ދެމެދަށް ކިތަންމެ ބޮޑު ޝަރުއީ ހުކުމެއް ކުރިމަތިވެފައި‬ ‫ވިޔަސް‪ ،‬ނަޝީދު ވެސް އަދި އެމްޑީޕީން ވެސް‬ ‫އުންމީދު ކަނޑައެއް ނުލަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ކން ފުރުސަތެއް ހެއްޔެވެ؟‬ ‫އެމަނިކުފާނަށް އޮތީ ޮ‬

‫މައާފް ދެވިދާނެތަ؟‬ ‫ގތުން އެއް އަހަރަށް‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ޮ‬ ‫ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ހުކުމެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެ‬ ‫މީހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭނީ އެ ހުކުމް‬ ‫ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ތިން އަހަރު ވުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވި ‪ 13‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް‬ ‫ނިމޭނީ މާޗް ‪2028 ،13‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން ޖަލު ހުކުމް އެކުގައި‬ ‫ތަންފީޒުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފި ނަމަ‪ ،‬އެމަނިކުފާނަށް‬ ‫އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ރިއާސީ އިންތިޚާބެއްގައި‬ ‫ވާދަކުރެއްވޭނީ ‪ 2033‬ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ‬ ‫އިންތިޚާބުގަ އެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ އެ ހުކުމް ދެމިއޮތްހައި‬ ‫ހިނދަކު‪2018 ،‬ގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ނަޝީދަށް‬

‫ރައީސް ޔާމީން އެ‬

‫ކުށުގެ ބާވަތެވެ‪ .‬މައާފް ދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ފަސް ވަނަ‬ ‫ގތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް‬ ‫މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ވަރަށް ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި‬

‫ތިރިކޮށްލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ސާބިތުވެފައިވާ މީހުންގެ ކުށް މައާފެއް ނުކޮށްދެވޭނެ‬ ‫ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ‬

‫ވަރަށް ހީ ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުށެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާ‬ ‫ބޑަށް ބޭނުންފުޅު‬ ‫ވާދަކުރައްވަން ނަޝީދު ކިތަންމެ ޮ‬

‫ނަޝީދު ހަ ކުޅި ކުރި އަށް‬

‫ލވަޅެއްހާ ފުރުސަތެއް ވެސް ނެތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަނިހަނި ޯ‬

‫ކުޅުއްވާ އިރު‪ ،‬ދެން އަރަން‬

‫ފިސާރި ސާބިތުކަމާ އެކު އެ ވިދާޅުވަނީ‪ 2018 ،‬ގައި‬

‫އޮތް ގޮޅި ނިކަން ރަނގަޅަށް‬

‫ގތަކުން ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ކޮން ޮ‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވެސް‬

‫ވިޔަސް‪ ،‬ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ހުރީ މިހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން ވެސް އަދި ނަޝީދު ވެސް‬ ‫އެމަނިކުފާނަކީ ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫އެއް އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް‬

‫ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެން ބާގަނޑެއް އުފެއްދުން‬

‫އައިސްފައިވާ މީހަކަށް ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި‬

‫ގާނޫނީ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދު‬

‫އތީ ނަޝީދަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭސީ‬ ‫ދެން ޮ‬

‫ވާދަކުރެވޭ ދެ ވަނަ ހާލަތަކީ އެ ހުކުމް މައާފް ކުރިތާ‬ ‫އންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބު‬ ‫ތިން އަހަރު ވުމެވެ‪ .‬ދެން ޮ‬

‫ހޯދައިދިނުމަށް އެމަނިކުފާނު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނުގެ ހަތް ވަނަ‬

‫އންނަ އިރު‪ ،‬އިންތިޚާބާ ދެމެދު މިހާރު‬ ‫‪ 2018‬ގައި ޮ‬

‫ހުވަފެންފުޅު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމެވެ‪ .‬އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬

‫ގތުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް‬ ‫މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ދޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ އެ‬ ‫ބާކީ އޮތީ ޮ‬

‫ކށް ރައީސް ޔާމީނަށް އޮބިނޯންނަ‬ ‫މުޖްތަމައު މެދުވެރި ޮ‬

‫ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 109‬ވަނަ‬

‫ގތުން ވެސް ފުރުސަތެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވަރަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުމެވެ‪ .‬ރައީސް ނަޝީދު‬

‫މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެ‬

‫ދެން ބަލަން ޖެހެނީ ކުށްވެރިންގެ އަދަބު‬

‫އެވެ‪ .‬ގާނޫނުއަސާސީގެ އެ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުގައި‬

‫ލުއިކޮށްދިނުމާއި މައާފް ދިނުމުގައި އޮންނަ ގާނޫނީ‬

‫އެއީ ހަތް ޝަރުތެކެވެ‪.‬‬

‫އޮނިގަނޑަށެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ހަ ޝަރުތެއް‪ ،‬ރައީސް ނަޝީދުގެ‬

‫ނަޝީދަކީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާ‪،‬‬

‫ވެސް އަދި އެމްޑީޕީން ވެސް އެ ގެންގުޅޭ "ހުކުން‬ ‫ގަނޑަކީ" އެއީ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޅިން އެމަނިކުފާނު ނެރުމުގައި އެންމެ‬ ‫ޖަލުގެ ކުޑަ ޮ‬ ‫އިސް ދައުރެއް އަދާކުރީ‪ ،‬އެމަނިކުފާނު މިހާރު ހިމާޔަތް‬

‫ކިބައިގައި މިހާރު ފުރިހަމަވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއް‬

‫ޝަރުއީ ތިން މަރުހަލާ އިން ނިމި‪ ،‬ނިހާއީ ހުކުމެއްގައި‬

‫ޝަރުތެއް ފުރިހަމައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެއީ އެ މާއްދާގެ‬

‫ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬މައާފް ދިނުމާއި އަދަބު‬

‫އެހެންކަމުން އަންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް ކުޑަތަންވާ‬

‫(ޅ) ގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތެވެ؛ "ޖިނާއީ ކުށެއް‬

‫ގތުން ޝަރުއީ ހުރިހާ‬ ‫ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު ބުނާ ޮ‬

‫އިރު‪ ،‬އިނގިރޭސީން އަޑީގައި ތިބެގެން‪ ،‬ސަރަހައްދީ‬

‫ކުރި ކަން ސާބިތުވެގެން ބާރަ މަސްދުވަހަށް ވުރެ‬

‫މަރުހަލާތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހަކަށް ނަމަ‪ ،‬އޭނާގެ‬

‫ގައުމުތަކާއި އެނޫން ބައެއް ގައުމުތައް މެދުވެރިކޮށް‬

‫ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ‪،‬‬

‫ކށްދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ‬ ‫އަދަބު މައާފް ޮ‬

‫ރައީސް ޔާމީނަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެ ހުކުމުން‬ ‫އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ޮ‬

‫އަށް އިލްތިމާސެއް ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެތައް‬

‫ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މައާފް ކުރެވުނުތާ ތިން އަހަރު‬

‫ޝަރުތުތަކަކާ އެކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން" އެވެ‪.‬‬ ‫މި ޝަރުތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ނަޝީދުގެ މައްޗަށް‪ ،‬މާޗް‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ‪ ،‬މި ދެންނެވި‬ ‫ގތުން‪ ،‬އެ މީހެއްގެ‬ ‫ގާނޫނުގެ ހަތް ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ޮ‬

‫ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި އަމާޒު‬ ‫މި ފިއްތުންތައް މައިގަނޑު ޮ‬ ‫ހިފާނީ ދެ މިސްރާބަކަށެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ މިސްރާބަކީ‬ ‫ނަޝީދުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ މިސްރާބަކީ‬ ‫ކށް ގާނޫނުގެ ފަސްބައި‬ ‫ސީދާ ނަޝީދަށް ހެޔޮވަރު ޮ‬

‫‪ 2015 ،13‬ގައި އޮތީ ‪ 13‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް‬

‫ކށްފައިވާ ހުކުމްގެ މުއްދަތުގެ ހަތަރު‬ ‫މައްޗަށް ޮ‬

‫މަޅައިލުމެވެ‪ .‬ކިތަންމެ ފިއްތުމެއް ކުރިމަތި ކުރުވިޔަސް‪،‬‬

‫އިއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ނަޝީދުގެ އަމުރަށް ސިފައިން‬

‫ބައިކުޅަ އެއްބައި ތަންފީޒުވެފައި ވުމެވެ‪ .‬ނަޝީދުގެ‬

‫ވޓު ކަރުދާހުގައި ޖެހުމުގެ ކުރިން‪،‬‬ ‫ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ޯ‬

‫ކޓުގެ އޭރުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ‬ ‫ގސް‪ ،‬ކްރިމިނަލް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫މައްޗަށް ހުކުމް އިއްވީ މާޗް ‪2015 ،13‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެވެސް އެއް ކަމެއް ފުރިހަމަ ވާން ޖެހޭނެ‬ ‫މިއިން ޮ‬

‫މުހައްމަދު‪ ،‬ޖެނުއަރީ ‪ 2012 ،16‬އިން ފެބްރުއަރީ ‪،7‬‬

‫ބޭސްފަރުވާ އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިނގިރޭސި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ބެހެއްޓި‬ ‫‪ 2012‬އަށް ގިރިފުށީގައި ހައްޔަރު ޮ‬

‫ވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގަތީ ޖެނުއަރީ ‪2016 ،18‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައިގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް‬

‫އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު ޖަލު ހުކުމްގައި މިހާތަނަށް‬

‫ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ މީހުންގެ ޝަރުތުތައް‬

‫ސާބިތުވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ތަންފީޒު ކުރެއްވުނީ ‪ 10‬މަހާއި ފަސް ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ނަޝީދުގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ބަދަލު ކުރުމަކީ‬

‫އެއީ ތޭރަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކަމުން‪،‬‬

‫ގތެވެ‪ .‬އަދި ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާއި‪،‬‬ ‫އެއް ޮ‬

‫އެއީ މިހާރު ޝަރުއީ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ނިމި‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 109‬ވަނަ މާއްދާ އިސްލާހުކޮށް‪،‬‬

‫ސިއްކަ ޖަހާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގައި‬

‫އެ ހުކުމްގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކީ ‪39‬‬

‫ކުށްވެރިންނަށް މައާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ‬

‫ކޯޓަކުން ދެން ނިންމާނެ އިތުރު ނިންމުމެއް ނޯންނާނެ‬

‫މަސްދުވަހެވެ‪ .‬ހުކުމް ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ޖަލުގައި‬

‫ގާނޫނަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނަށް އިއްވާފައި އެ އޮތީ ‪12‬‬

‫ހުންނެވިޔަސް‪ ،‬ހުކުމްގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި‬

‫މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ހުކުމެކެވެ‪.‬‬

‫ފުރިހަމަވާނީ ޖޫން ‪ 2018 ،13‬އަށެވެ‪ .‬އަދަބު މައާފް‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް ވިޔަސް‬

‫ކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ލުއި އަދަބަކަށް އެދި‬

‫މައާފް ދެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅުމެވެ‪ .‬ދެ‬

‫އިލްތިމާސް ކުރެއްވޭނީ ވެސް އެއަށް ފަހުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ ކަމަކީ ކިތަންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއްގައި‬

‫އެހެންކަމުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގައި‬ ‫ރައީސް ނަޝީދަށް‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 109‬ވަނަ މާއްދާ‬

‫އެ ބަދަލުތަކުގެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކަށް ވާނީ‪،‬‬

‫ހުރި މީހަކަށް ވިޔަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައާފް‬ ‫ދެއްވައިފި ނަމަ‪ ،‬އިތުރު މުއްދަތަކަށް އިންތިޒާރު‬ ‫ކުރުމެއް ނެތި‪ ،‬އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް‬ ‫ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅުމެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި ކަން ކުރެވޭނީ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬ ‫އތް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ނަޝީދުގެ‬ ‫މީގައި ޮ‬ ‫ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމެވެ‪ .‬އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬ ‫ނިހާއީ ހުކުމަކަށް ވާތީ އެ ހުކުމަށް އިތުރު ބަދަލެއް‬ ‫ކޓުން އެ ހުކުމް އަލުން‬ ‫ދެން ގެނެވޭނީ ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ކށްފި ހާލަތެއްގަ އެވެ‪ .‬އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫މުރާޖައާ ޮ‬ ‫މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް މައްސަލަތައް މުރާޖައާ‬ ‫ކޓަށް ހުށައަޅާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮށްދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވެސް ސުޕްރީމް‬ ‫ކށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފަ‬ ‫ކޯޓުން ވަނީ މުރާޖައާ ނު ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ނިހާއީ ހުކުމްތައް މުރާޖައާ ކުރުމަކީ އެހެން‬ ‫ގައުމުތަކުގައި ވަރަށް މަދު ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނުކުރާ‬ ‫ކަމެކެވެ‪ .‬އެހެން ވިޔަސް‪ ،‬ޚާރިޖީ ފިއްތުންތަކުގެ‬ ‫ސަބަބުން ރައީސް ޔާމީނަށް "ނޭވާ ނުލެވޭ" ހިސާބަށް‬ ‫ހިނގައްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެ މައްސަލަ އަލުން މުރާޖައާ‬ ‫ކޮށްދިނުމަށް އެދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ‬ ‫ކޓަށް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އެ ހުކުމް ބަދަލު‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ކުރެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ސުވާލަކީ‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން އެ ވަރަށް‬ ‫ކށްލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ވަރަށް ހީ‬ ‫ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރި ޮ‬ ‫ނުވެ އެވެ‪ .‬ނަޝީދު ހަ ކުޅި ކުރި އަށް ކުޅުއްވާ އިރު‪،‬‬ ‫ގޅި ނިކަން ރަނގަޅަށް ރައީސް‬ ‫ދެން އަރަން އޮތް ޮ‬ ‫ޔާމީން ވެސް ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ‪.‬‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ކޮލަމް ‪ :27‬އަ ްތ‬ ‫ނުލެ ވޭ ހާ ބޮޑު އަގެއް ކިޔަމާ!‬ ‫އި ސް މާ އި ލް ނަ ސީ ރު‬

‫ވިލިމާލޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވި‬ ‫ވާހަކަ އަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬

‫‪11‬‬

‫ސީދާ އާމްދަނީ އިތު ު‬ ‫ރ‬ ‫ކުރުމުގެ ލިސްޓުގައި އެކަން‬ ‫ހިމަނާފައި ވާތީ އޭގެ މާނައަކީ‬ ‫ބޮޑު ހޭދައެއް ރައްޔިތު ް‬ ‫ނ‬ ‫ކުރާ ކަމަކުން ސަރުކާރަށް‬ ‫ލިބޭ ބައި އިތުރު ކުރުމުގެ‬ ‫ވިސްނުން ކުރިއަށް ނެރުމެވެ‪.‬‬

‫ބައި ރުފިޔާ ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑުވެގެން ވެސް ރުފިޔާއެއް‬

‫ރލް ކުރުމާ ބެހޭ‬ ‫މުހިންމު ކަމަކީ ދުންފަތް ކޮންޓް ޯ‬

‫އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ނަމަ‪ ،‬މިއީ ކިތައް މީހުން‬

‫ވަރެވެ‪ .‬މިއީ‪ ،‬މިހާރު މި އާދަ އަށަގެންފައިވާ މީހުން‬

‫ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމެވެ‪ .‬މީގެ އަށެއްކަ އަހަރު ކުރިން‬

‫ތ ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތަރުހީބު ދޭނެ ކަމެއް ޯ‬

‫އެއާ ދުރުހެލިވާނެ އަދަދެއް ނޫނެވެ‪ .‬މީގެ ކުރީގެ‬

‫ހަދާފައިވާ ގާނޫނު އަދިވެސް އޮތީ އޮތް ތާނގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދެއް‬ ‫ހަމަ ގައިމު ވެސް އެ ޮ‬

‫ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާއިރު‪ ،‬މި ރޭންޖްގައި ސިނގިރޭޓްގެ‬

‫ބޑެއް އުފައްދާފައި އޮތަސް‪،‬‬ ‫އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޯ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ރައްޔިތުން ލައްވައި ނުބައި ކަމެއް ކުރުވާފައި‬

‫ބޑުވެފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‪ ،‬ފަސް ވަރަކަށް‬ ‫އަގު ވަނީ ޮ‬

‫އތީ ފާޑަކަށް‬ ‫ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް އެ ބޯޑު ޮ‬

‫އެއިން ފައިސާ ހޯދައިގެން ދައުލަތް ހިންގުމަކީ އެކަކު‬

‫ވިސްނުމަކީ ސިނގިރޭޓް ފޮއްޓެއްގެ އަގު ‪100‬ރ‪.‬‬

‫އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ދިރާސާއެއް ކޮށްލައިފި ނަމަ‬

‫މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވައިދު‬

‫ވެސް ތަރުހީބު ދޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬މި އާދައާ‬

‫ބޑުކުރުން ނަމަވެސް‪ ،‬އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ‬ ‫އަށް ޮ‬

‫ފެންނާނީ ހަމަ ކުރިއެކޭ އެއް މަންޒަރެކެވެ‪ .‬ވިއްޔާ ވީ‪،‬‬

‫އންނަތާ އެތަކެއް‬ ‫ރައީސް އޮފީސް ތެރޭގައި ތާށިވެފައި ޮ‬

‫މީހުން ދުރުކުރަން ބޭނުން ނަމަ‪ ،‬އޭގައި ނިކަން‬

‫ބޑުވެގެން ގޮސް‬ ‫އެއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު އަގެކެވެ‪ޮ .‬‬

‫ބ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރެވެ‪ .‬އެތެރެކުރާ‬ ‫ސިނގިރޭޓް ޯ‬

‫އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އެހެން އޮވެއޮވެ އެ ގަވައިދުގެ‬

‫އަތް ނުލެވޭވަރުގެ އަގެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން‬

‫އޭގައި އަތް ނުލެވޭ ވަރުގެ އަގެކެވެ‪ .‬ސަބަބުތައް‬

‫ސިނގިރޭޓްގެ އަދަދު ވެސް ވީ އިތުރެވެ‪ .‬ދައުލަތަށް‬

‫މުއާލާތް ވެސް މިހާރު ކެނޑިއްޖެ އެވެ‪ .‬އެ ގާނޫނުގެ‬

‫ފާސްކޮށްބަލާށެވެ! އޭރުން އިޚުލާސްތެރިކަން ހުރި‬

‫ބައިވަރެވެ‪ .‬މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެ ވަބާއިން މީހުން‬

‫އެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް ވީ އިތުރެވެ‪.‬‬

‫ދަށުން ކިރިޔާ ވެސް ކުރެވޭ ކަމަކީ ބައެއް ސައި ހޮޓާ‪/‬‬

‫ވަރެއް އެނގޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދުރުކުރުވުމެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މީހުން އެއިން‬

‫ސިނގިރޭޓަކީ ރާއްޖޭގައި އަގުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު‬

‫ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ މަނާ ސަރަހައްދުގައި ސިނގިރޭޓް‬

‫އެކި ނަންނަމުގައި ޓެކްސްތައް އިތުރުވަނީ‬

‫އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އެތެރެކުރެވޭ ބާވަތެވެ‪ .‬ހަމަ‬

‫ބޯ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ‪ .‬އެއީ ވެސް‪ ،‬ފަހަރެއްގައި‬

‫އެވެ‪ .‬ގްރީން ޓެކްސްއެއް އިތުރުވެ‪ ،‬އެއީ ތިމާވެށީގެ‬

‫އެހެންމެ އެނާޖީ ޑްރިންކް ވެސް މި ވަނީ ވަކި ޖީލެއްގެ‬

‫ކޅެއް ލިބޭތީ ފުލުހުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް‬ ‫އެއިން ލާރި ޮ‬

‫ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކުރާ ފައިސާއެއް ކަމަށް ބަލައި‪،‬‬

‫މި ދަންނަވަނީ ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން‬

‫އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަށް ވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ވެދާނެ އެވެ‪ .‬ގާނޫނުގައި ވަރަށް މުހިންމު އެހެން‬

‫ޓޫރިސްޓު މީހާ އެ ޓެކްސް ދެއްކިޔަސް ހަގީގަތުގައި އެ‬

‫ނަގާ ޓެކްސް އަކީ މީހުން އެއާ ދުރުހެލިކުރުވުމަށް‬

‫ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ބަޖެޓް‬

‫ބައިތަކެއް ހުރިހެނެއް ހިޔެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރާކަށް ހޭދައެއް ނުކުރެވެ‬

‫ބޑަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ޖަހާ‬ ‫ވުރެ ޮ‬

‫ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި‪ ،‬މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފޮތުގައި އެ‬

‫މަޅިއެއް ކަމެވެ‪ .‬މިއީ‪ ،‬ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮ ވެއްޓެއް‬

‫ބޑުކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅާފަ‬ ‫ދެ ބާވަތުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ޮ‬

‫ދުރުހެލިކުރުވުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ވަރަށް ސާފު ބަހުން‬

‫ސިނގިރޭޓް ވިއްކައިގެން އެއިން ލިބޭ އާމްދަނީން‬

‫ގތަށް ސިނގިރޭޓްގެ ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށްގެން‬ ‫އެވެ‪ .‬ހަމަ އެ ޮ‬

‫ގައުމު ހިންގުމުގެ ވިސްނުމަކީ ވަރަށް ގޯސް‬

‫ބ މީހުން އެއާ ދުރުހެލި ކުރަން‬ ‫ވެސް‪ ،‬ސިނގިރޭޓް ޯ‬

‫އުފައްދަން ކުރާ ކަމެއް ނަމަ ސުވާލު އުފެދޭ ބައިވަރު‬

‫އެވެ‪ .‬ސީދާ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމުގެ ލިސްޓުގައި‬

‫ވިސްނުމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު އަޅުގަނޑަށް މަންޒަރު‬

‫އެ ފައިސާއެއް ހޭދައެއް ނުކުރެވެ އެވެ‪ .‬ސިނގިރޭޓް ބޯ‬

‫ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި‬

‫ބޑު ހޭދައެއް‬ ‫އެކަން ހިމަނާފައި ވާތީ އޭގެ މާނައަކީ ޮ‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ހަމައެކަނި ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށް‪،‬‬ ‫ފެންނަނީ އެ ޮ‬

‫މީހުންގެ އަދަދު މަދެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެކަން ހުއްޓުވާލެވޭ‬

‫ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ ރައްޔިތުންނަށް ސިނގިރޭޓް‬

‫ރައްޔިތުން ކުރާ ކަމަކުން ސަރުކާރަށް ލިބޭ ބައި އިތުރު‬

‫ހދާ އާމްދަނީގެ ތެރެއަށް އެ ފައިސާ‬ ‫ދައުލަތް ހިންގަން ޯ‬

‫ވަރުގެ އަގެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުކެރެ އެވެ‪ .‬ބޯން ވެސް‬

‫ބވޭ ވަރަށް އަގު ބަހައްޓައިގެން އެއިން އާމްދަނީ‬ ‫ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ވިސްނުން ކުރިއަށް ނެރުމެވެ‪.‬‬

‫އތީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި‪،‬‬ ‫އަޅަން މި ޮ‬

‫ބން ދޭން ވެސް ޖެހެ އެވެ‪ .‬ހުއްޓާލައިފި‬ ‫ޖެހެ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކށް‪ ،‬ސިނގިރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީގެ‬ ‫ގާނޫނު ތަންފީޒު ޮ‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް އެބަ ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަ ދައުލަތަށް ޮ‬

‫ބޑުކުރުމަކީ‪ ،‬އޭގެ‬ ‫މައިތިރި ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ޑިއުޓީ ޮ‬

‫ކޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް‬ ‫ފައިސާ‪ ،‬އެއާ ދެ ޮ‬

‫ރލް ކުރަން ގާނޫނެއް އޮންނަން‬ ‫ސިނގިރޭޓް ކޮންޓް ޯ‬

‫ހޯދުން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވެގެން ދާނީ ފޮއްޓަކުން‬ ‫ސިނގިރޭޓް އަގު ޮ‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ކަންތަކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ހަމައެއާ‬

‫ހޭދަކުރެވޭ ނަމަ މިއީ ސަރުކާރަށް އެންމެން ވެސް‬

‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬ގާނޫނެއް ނުވެއް ހިންގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 25‬ވަރަކަށް ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬އާންމު‬

‫އެކު ކުރަން ޖެހޭ ބައިވަރު އެހެން ކަންތައްތަކެއް‬

‫މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬ހަމައެކަނި‬

‫ބޭރު ފުށުން މި ޑިއުޓީ އިތުރުވަނީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ‬

‫ބައެއް އެނާޖީ ޑްރިންކުން ދަޅަކުން ބޮޑުވެގެން ދާނީ‬

‫ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ‬

‫ކށް‪ ،‬ދައުލަތުގެ މީހުންނަށް މުސާރަ ދޭން‬ ‫ޑިއުޓީ ބޮޑު ޮ‬

‫ބޭނުމުގަ އެވެ‪ .‬ނަތީޖާ ސުމެކެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އަންނަ މަހުން ފެށިގެން‬ ‫ބެލެވޭ ޮ‬

‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ރާއްޖޭގައި‬


‫ދީން‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪13‬‬

‫ފަރުވާ‪" :‬ކަކުނި ހަނގުރާމަ" އަޑުއެހިންތަ؟‬ ‫ޑރ‪ .‬މު ހަ އް މަ ދު ޒި ޔާ ދު‬

‫އެއީ އެއްވައްތަރު ދެ ސެލް އެވެ‪ .‬ވަޒީފާ‬ ‫އފީހުގަ އެވެ‪ .‬ކުރަނީ އެއް‬ ‫އަދާކުރަނީ އެއް ޮ‬

‫ބަދަލަކުން ވެސް ކެންސަރު ޖެހިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރިއުޅޭ މާހައުލުގެ ފެނާއި ވައި ނުސާފުވުމުގެ‬

‫ބޮކިތަކުން ވެސް ކެންސަރަށް ހުށަހެޅިގެންދެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އާކު ވެލްޑިންގް އާއި ޕްލަސްމާ ޓޯޗް ނުވަތަ‬

‫ސަބަބުން ވެސް ކެންސަރު ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ‬

‫ގަން ނުވަތަ ކަޓާ ފަދަ އެއްޗެހި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ‬

‫ކަމެކެވެ‪ .‬އެހެނީ އާދައިގެ ދެރަ ނިކަމެތި މީހާ ކައްކާ‬

‫ފިޔަވަޅުނާޅައި ބޭނުންކުރުމަކީ ނޭނގި ނަމަވެސް‬

‫ދަރު އުނދުނާއި އޭނާގެ ޕަޓަޕަޓަ ލައްވާފަ ދުއްވާ‬

‫އަމިއްލަ ނަފްޞު ކެންސަރަށް ވެދުންކުރުމެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތެކެވެ‪ .‬ދެނީ އެއް ޚިދުމަތެކެވެ‪.‬‬

‫ސައިކަލުން ފެށިގެން ގޮސް މުއްސަނދި މީހާ ބާބަކިއު‬

‫ކށް ތިބާއަކީ ހިސާބަށް ވުރެ ފަލަ މީހެއް‬ ‫ޚާއްޞަ ޮ‬

‫އުފެދުނީއްސުރެ ގެންދަވަންދެނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ވަކި‬

‫ބޓު ދެއްޔާއި‪ ،‬ދުއްވާ ބީއެމްޑަބްލިއު‬ ‫ހަދަން ރޯކުރާ ޯ‬

‫ބލުން ގަބޫލްކުރަން ކެންސަރު ފަހެއް‬ ‫ނަމަ ލޮލުން ޮ‬

‫ކންޓްރޯލުން ނެއްޓިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިސާބަކުން އެއް ސެލް ޮ‬

‫ކާރުތަކާއި‪ ،‬ނާލު ބައްތެލި ފަހަރާއި‪ ،‬އޭނާގެ ލާންޗު‬

‫ނުޖެހޭކަން ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ‪.‬‬

‫އެހިސާބުން ހުދޫދުން ބޭރުވި ސެލް "ކަކުންޏަކަށް"‬

‫ޕލިސައިކްލިކް ހައިޑްރޯ‬ ‫ފަހަރުން އަރާ ދުމުން ނުވަތަ ޮ‬

‫ގތަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ކުރު ޮ‬

‫ބަދަލުވީ އެވެ‪ .‬އަދި ދެ ސެލް ދެ ދުޝްމަނުންނަށް ވީ‬

‫ކާބަންނުން ނުވަތަ ބެންޒީން ނަމަކަށް ކިޔާ ކެމިކަލުން‬

‫މިއުޅޭ ދުނިޔެ މިވަނީ ކެންސަރު ހަނގުރާމައަށް ބެރު‬

‫އެވެ‪ .‬ބިރުވެރި‪ ،‬ހަތުރުވެރި ކަކުނި ހަނގުރާމަ ފެށުނީ‬

‫ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގުފަހި ކުރުވާކަމީ ދެބަސްވެވެން‬

‫ޖަހައިދޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިފައޭ ދެންނެވުމަކީ މުޅިއަކުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނެތް ހަގީގަތެކެވެ‪.‬‬

‫ކުށަކަށް ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އެހެނީ ބަލިން ދިފާއުވުމަށްޓަކައި‬

‫މި އިސްތިއުމާރަށް ނަން ކިޔާފައި ވަނީ‬

‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުމާއި‪ ،‬ރާބުއިމާއި‪،‬‬

‫ބޭނުންކުރާ ބައެއް ކަހަލަ ބޭހާއި ބައެއް ކަހަލަ‬

‫ނސް އެވެ‪ .‬މާނައަކީ‬ ‫ގުރީކުންނެވެ‪ .‬ނަމަކީ ކާސި ޯ‬

‫ސަރުބީ ގިނައިން ހުންނަ ތަކެތި ގިނައިން ކެއުމާއި‬

‫ޓެސްޓްތަކުން ވެސް ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގުފަހި‬

‫ކަކުންޏެވެ‪ .‬އެއީ ކަކުންޏެއްގެ ފައިތައްހެން ބަލާބެލުމަށް‬

‫ބުއިމަކީ ކެންސަރު ޖެހޭ ކަންކަމެވެ‪ .‬އަދި މީގެ‬

‫ކުރުވާކަން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސިފަވާތީ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިއީ ކަކުންޏަކާ‬

‫އިތުރުން ނައިޓްރޭޓްސް ‪/‬ނައިޓްރައިޓްސް އަޅައިގެން‬

‫އަޅައިކިޔޭވަރަށް ވުރެ މާ ނުބައި‪ ،‬މާ ނުރައްކާތެރި‬

‫ކށްފައި ހުންނަ ދަޅުކާނާ‬ ‫ކުނިނުވާ ގޮތަށް ބަންދު ޮ‬

‫އަދުއްވެކެވެ‪ .‬އެހެނީ އެއީ ކެންސަރެވެ‪ .‬ޓިއުމަރެވެ‪.‬‬

‫އަކީ ވެސް މި ލިސްޓްގައި ކެންސަރަށް އެހީވެދޭ‬

‫ރޖަން އާއި އަންހެނުންގެ ރަހިމަށާއި‬ ‫ކަމަށްވާ އީސްޓް ޮ‬

‫ވަފާތެރީންނެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް ކަހަލަ ފަންގަސްއިން‬

‫އަދި އުރަމައްޗަށް ޖެހޭ ކެންސަރާ ގުޅުމެއް ވާކަން‬

‫ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ނުފެތުރޭ ނުވަތަ ފެތުރުމުގެ‬

‫އުފައްދާ ނުރައްކާތެރި ވިހައެއް ކަމަށްވާ އަފްލާ‬

‫ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ހަމަ މިބީދައިން ފިރިހެން‬

‫ފުރުޞަތު ކުޑަ ޓިއުމާއަކީ ބިނައިންގް ޓިއުމާ އެވެ‪.‬‬

‫ޓޮކްސިން އިން ވެސް ކެންސަރު ޖައްސަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަންތަކަން ގެނައުމަށާއި އެހެނިހެން ފަރުވާތަކަށް‬

‫އަދި ޓިއުމާގެ ތެރެއިން ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް‬

‫މިދެންނެވި ވިހަ ގިނަ ފަހަރަށް ހުންނަނީ ޒުވާރި އާއި‬

‫ރޖަން ނަމަކަށްކިޔާ ހޯމޯނާއި ފުރަމޭގެ‬ ‫ބޭނުންކުރާ އެންޑް ޮ‬

‫ފެތުރިގަންނަ ވައްތަރަކީ މެލިގްނަންޓް ޓިއުމާ އެވެ‪.‬‬

‫ޕީނަޓްސް އާއި ޕީނަޓް ބަޓަރު ފަދަ ކާނާގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރސްޓޭޓް ކެންސަރާ ގުޅިފައިވާކަން‬ ‫ކެންސަރާއި ޕް ޮ‬

‫ކންމެ ޓިއުމަރަކީ ކެންސަރެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެއަށް ކިޔަނީ ކެންސަރެވެ‪.‬‬ ‫ކެންސަރަކީ ހަމައެއް ލަމެއްނެތި ސެލްއެއްގެ އާބާދީ‬

‫ފަންގަސްގެ އިތުރުން ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އާއި ސީ‬ ‫އަދި އެހެނިހެން ބައެއް ވައިރަހާއި ބެކްޓީރިއާ އާއި‬

‫ކުރު ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅޭ ދުނިޔެ‬ ‫މިވަނީ ކެންސަރު ހަނގުރާމައަށް‬ ‫ބެރު ޖަހައިދޭ ފަރާތްތަކުން‬ ‫ފުރިފައޭ ދެންނެވުމަކީ މުޅިއަކުން‬ ‫ކުށަކަށް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދޭތެރެ ދުރުކުރުމަށާއި އިއްދައިން ކެނޑޭ‬ ‫ދުވަސްވަރު ދިމާވާ އުނދަގޫތަކަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް‬

‫ވެސް ފާހަގަކުރެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަލިދެނެގަތުމަށްޓަކައި ނަގާ އެކްސްރޭ އާއި ހަދާ‬

‫ތ‪ .‬ވޭމަންޑު އަށް އުފަން ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޒިޔާދަކީ‬ ‫ޗައިނާގެ ޑާލިއާން މެޑިކަލް ޔުނިވަސިޓީން އެމްބީބީއެސް‬

‫ރލްނުވެ ވެރިވެގަތުމުން ކިޔާ ނަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރުވެ ކޮންޓް ޯ‬

‫ޕެރަސައިޓްސް ފަދަ ޖަރާސީމްތަކަކީ ކެންސަރުގެ‬

‫ރނަރީ އިންޓާވެންޝަން‬ ‫ސީޓީ އާއި ޕާކިއުޓޭނިއަސް ކޮ ޮ‬

‫ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬ޗައިނާގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވި‬

‫މި ބަލި ޖެހިފައިވާ ގިނަ މީހުންނަށް ކެންސަރު ޖެހުނީ‬

‫ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ހަތިޔާރުއެޅި ހަނގުރާމަވެރީންނެވެ‪.‬‬

‫ޔކާޑިއަލް ޕާފިއުޝަން އިމާޖިން ފަދަ‬ ‫އާއި މަ ޯ‬

‫އިރު ސެލް ބައޮލޮޖީ މާއްދާ އިން ‪ 2008‬ގައި މުޅި‬

‫ސީދާ ކީއްވެގެންކަން ބުނެދިނުމަކީ ކުރިއަރައިފައިވާ‬

‫ހޖްގްކިންސް ލިންފޯމާ‬ ‫މިގޮތުން ފުރަމޭގެ ކެންސަރާއި ޮ‬

‫ޓެސްޓްތަކުން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ރޭޑިއޭޝަނާއި‬

‫މި ޒަމާނުގައި ވެސް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ދރަށް ޖެހޭ ކެންސަރާއި ބަނޑަށާއި‬ ‫އާއި ރަހިމުގެ ޮ‬

‫އންނަ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ތިޔަ‬ ‫ކެންސަރާ ދެމެދު ޮ‬

‫ޔުނިވަސިޓީން އެއް ވަނަ ހޯއްދެވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ‬

‫ވށިގެންވާ ޞިއްހީ މާހިރުން ކޮށްފައިވާ‬ ‫ކަމު ޮ‬

‫މަސާނާއަށް ޖެހޭ ކެންސަރަކީ މިދެންނެވި ހަނގުރާމަވެރި‬

‫ތ އެވެ؟ ހެށަހެޅޭ ރޭޑިއޭޝަނުގެ‬ ‫ބޭފުޅުން އަޑުއެހީމު ޯ‬

‫ދިރާސާތަކާއި ތަހުލީލްތަކަށް ބަލާއިރު ކެންސަރު ޖެހެން‬

‫ޖަރާސީމުތަކުގެ ނުރައްކާތެރި ނަތީޖާ އެވެ‪.‬‬

‫މިންވަރާއި އެކަމުގެ ތެރޭގައި ހޭދަވާ ވަގުތާއި‬

‫ދިމާވާ ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާ ނުވަތަ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން‬

‫މިހާ ހިސާބުން އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުގެ ވާހަކަ‬ ‫ނިމުނީކީއެއް ނޫނެވެ‪ .‬އިރުގެ ނުރައްކާތެރި ދޯދިތައް‬

‫ދަރީންނަށް ވާރުތަކުރުމާއި‪ ،‬އިންސާނީ މައުލޫމާތު‬

‫ނުވަތަ އަލްޓްރާވައިލެޓް ރޭޑިއޭޝަނާއި‪ ،‬ގައިގެ‬

‫ރައްކާކުރެވިފައި "ޖަގަހަ" ނުވަތަ ޑީއެންއޭ އަށް‬

‫ރިހުންތައް ފިލުވާލުވާލުމަށާއި ވިޓަމިން ޑީ ހޯދުމުގެ‬

‫ހަޔާތުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އަންނަ ޅޮޅުމަކުން ނުވަތަ‬

‫ނަމުގައި އިންސާނުން ބޭނުންކުރާ ޓޭނިންގް ބެޑްތަކާއި‬

‫ތަކުރާރުކުރުންތަކަކީ މިދެންނެވި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ‬

‫އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިސްޓިއަން މެޑިކަލް ކޮލެޖާއި‬ ‫ކަސްތުރުބާ މެޑިކަލް ކޮލެޖް އަދި އެމް‪.‬އެސް ރަމަޔާ‬ ‫މެޑިކަލް ކޮލެޖްގައި ތަމްރީން ހައްދަވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ގުޅުން ބިނާވެފައިވާ މަސްދަރުކަމަށް ކަމާ ބެހޭ މާހިރުން‬

‫މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ‬

‫ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫މެޑިކަލް ބައިން ހިންގާ ނޫސަންދާގަ އެވެ‪ .‬އެމްއީއެސް އާއި‬ ‫ސިއެޗުއެސްއީގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވި އިރު އަދަބީ‬ ‫ކަންކަމުގައި ވަރަށް އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެވެ‪.‬‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ބަނޑުގެ އެތެރެފުށް‬ ‫ބޭރަށް އޮތް ކުއްޖާ‬ ‫ސަލާމަތްކޮށްފި‬

‫ގެއްލުނުތާ ‪5‬‬ ‫އަހަރު ފަހުން ފެނުނީ‬ ‫އެމެޒޯން ޖަންގަލިން‬

‫ދުވާލު ނިދުމުން ކުޑަކުދިންނަށް‬ ‫ބަސް ދަސްކުރަން ފަސޭހަ ވޭ‬ ‫އޭގެ ތެރެއިން 'ސްލޯ‪-‬ވޭވް' ސްލީޕް ނުވަތަ ފުން ނިންޖަކީ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މުހިންމީ މި އުމުރުގެ ކުއްޖަކު ‪ 24‬ގަޑިއިރު‬

‫ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ޕްރީ ސްކޫލަށް ދާ‬

‫ނިދީގެ ވަރަށް މުހިންމު މަރުހަލާއެއް‪ "،‬ދިރާސާގައި‬

‫ތެރޭގައި ‪ 12-10‬ގަޑިއިރު ނިދުންކަން ދިރާސާގައި‬

‫އާ ބަސްތައް ދަސްކުރުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް އެހާ ފަސޭހަ‬ ‫ކޅަކު ނިދާލާ ނަމަ ބަސް‬ ‫އުމުރުގެ ކުދިން ދުވާލު ކުޑަ ވަގުތު ޮ‬

‫ގމޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ‬ ‫އިސްކޮށް ހުންނެވި ރެބެކާ ޯ‬

‫ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަސްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޒނާގެ ޗައިލްޑް ކޮގްނިޝަން ލެބްގެ‬ ‫ޔުނިވަސިޓީ އޮފް އެރި ޯ‬

‫މި ދިރާސާކުރުމަށް އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ ‪39‬‬

‫ޕްރިންސިޕަލް އިންވެސްޓިގޭޓާ އެވެ‪.‬‬

‫"ކުޑަކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނިދި ނުލިބޭ ނަމަ‬ ‫ދިގު މުއްދަތުގައި އެ ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ މައްސަލަތައް‬

‫ކުއްޖަކު ބައިވެރިކޮށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އާ ބަސްތައް ދަސްކުރުމުގެ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ނިދީގެ މި މަރުހަލާ އެހާ މުހިންމު‬

‫ގާބިލްކަން މި ކުދިންގެ ކިބައިގައި ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް‬

‫ވަނީ ހަނދާނުގައި ހުންނަ ކަންކަން އަލުން ސިކުނޑީގައި‬

‫ގތުގައި މި ކުދިންގެ ތެރެއިން‬ ‫ކުރި މަސައްކަތުން އެނގުނު ޮ‬

‫"ރިޕްލޭ" ވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬މި މަރުހަލާގައި ހަނދާންތައް އާވެ‬

‫ދުވާލު ނިދި ކުދިންނަށް‪ ،‬ނިދީގެ ‪ 24‬ގަޑިއިރު ފަހުން‬

‫ސިކުނޑީގައި އިތުރަށް ހަރުލާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ހަނދާންތައް‬

‫ނުނިދާކަން ފާހަގަވާ ނަމަ އެ ކުއްޖަކު ދުވާލު ނިންދެވުން‬

‫ބަސްތައް ފަސޭހައިން ދަސްވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގަދަވާ ކަމަށް ގޯމޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުހިންމު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"ނިދީގެ އެކު މަރުހަލާތަކުން ހަނދާން ގަދަވުމަށް‬ ‫އެހީވެދޭ ކަމަށް ސާބިތުވާ ކިތަންމެ ދިރާސާއެއް އެބަހުރި‪.‬‬

‫ހުންނާނެ‪ .‬ހަނދާނާ ގުޅުން ހުރި ކަންމުގެ މައްސަލަތައް މީގެ‬ ‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ‪ "،‬ގޯމޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާ ޓީމުން ބުނީ ކުޑަކުއްޖަކު ރޭގަނޑު ރަނގަޅަށް‬

‫ދިރާސާގައި ބުނެފައި ވަނީ ކުޑަކުދިން ދުވާލު ނުނިދި‬ ‫ބޑުވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން‬ ‫ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ކަން ޮ‬

‫ކެނެޑާގެ ވެންކޫވާގައި އުޅުނު އެންޓަން ޕިލިޕާ‬ ‫‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު ކުއްލިއަކަށް ގެއްލުނެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ކުރި‬ ‫ނަމަވެސް ނުފެނުނެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު އުމުރުން ‪ 39‬އަހަރު ވެފައިވާ‪ ،‬ކުރިން‬

‫އެންޓަން ފެނުނު އިރު ހުރި ގޮތް‬

‫ޕޓެއް އައިޑީ ކާޑެއް‬ ‫ކށެވެ‪ .‬އަތުގައި ޕާސް ޯ‬ ‫ނުތާހިރު ޮ‬

‫ކލަމްބިއާ‪ ،‬ވެނެޒުއެލާ‪ ،‬އާޖެންޓީނާ އަދި‬ ‫ރިކާ‪ ،‬ޕެނެމާ‪ޮ ،‬‬

‫ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފަހުން ބްރެޒީލް އަށެވެ‪ .‬ހުރިހާ ގައުމަކަށް‬

‫ނަމަވެސް އެންޓަން އަށް އެހީތެރިވެ އޭނާގެ‬ ‫ހދުމަށް ފުލުސް މީހާ ވަރަށް ބުރަ‬ ‫އާއިލާ ޯ‬

‫ވެސް އޭނާ ދަތުރުކުރީ ޕާސްޕޯޓް ނެތި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެންޓަން ބޭނުންވީ‬ ‫ސްޓެފަން ބުނި ޮ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އެވެ‪ .‬އެންޓަން އޭނާގެ‬

‫އާޖެންޓީނާގެ ބިއުނަސް އާރިސްގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް‬

‫އިންސާނީ އެހީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އެންޓަން‬

‫ގތްވީ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫އާއިލާއާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދެވޭ ޮ‬

‫ލައިބްރަރީ އަށް ދާށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކާކުކަން އެނގޭނެ‬

‫އަކީ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާ ސްކިޒޮފްރޭނިއާ‬

‫އެޖެންސީތަކާއި އެމްބަސީތަކާ ގުޅައި ވަރަށް ގިނަ‬

‫ލިޔުމެއް ނެތުމުން އެތަނަށް ވަދެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުންނަ މީހަކަށްވާތީ އޭނާގެ ހާލަތާ މެދު އިތުރަށް‬

‫މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވި އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ގިނަ ފަހަރަށް އޭނާ‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫ހަމައިން ނެއްޓިފައި ހުރުމާއި ހަނދާން ބަލިކަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެންޓަން ގެއްލުނުތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން އޭނާ‬ ‫ފެނިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އާއިލާގެ މީހަކަށް ފޯން ކޯލެއް‬

‫ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އޭނާ ހޭދަކުރި‬

‫އެންޓަންގެ ބޭބެ ސްޓެފަން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ‬

‫ދުވަސްތަކުގައި ކެއީ ގަސްގަހުން މޭވާ ބިނދެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ހީކޮށްގެން ހުރީ އެންޓަން މަރުވީ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ހުސްފަޔާ ހިނގާފައި އުޅުނު ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު‬

‫ސަލާމަތުން ހުއްޓާ ފެނިދާނެކަމުގެ އުންމީދު ދޫކޮށް‬

‫ޓްރަކް ފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ފިލާ އޮވެގެން ވެސް‬ ‫ދަތުރުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ނުލައި ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފނު ކުރި މީހާ ބުނީ ބްރެޒީލްގެ އެމެޒޯން‬ ‫ލިބުނެވެ‪ޯ .‬‬

‫"އެހާ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ފައިމަގުގައި‬

‫ޖަންގަލި ތެރޭގައި ހުސް ފަޔާ ހިނގާފައި އުޅެނިކޮށް‬

‫އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ހަށިގަނޑާއި މޫނަށް‬

‫ދަތުރުކުރި ނަމަވެސް އެކަނިވެރިކަން އިހްސާސްނުވާ‬

‫އެންޓަން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ އެންޓަން‬

‫ބޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި‪ .‬އޭނާ‬ ‫ވަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އުޅުނު ގެޔާ ‪ 6،500‬މޭލު ދުރުގައިވާ ހިސާބެކެވެ‪.‬‬

‫ހުރީ ވަރަށް ބަލިކަށި ނިކަމެއްޗެއްގެ ސިފައިގައި‪.‬‬

‫އެންޓަން ގެއްލުމުގެ ކުރިން ‪ 2011‬ގައި‬

‫އެމީހުންނަށް ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި ދެ‬

‫އަދި އަހަރެމެންނަށް އެންމެފަހުން ފެނުނު އިރަށް‬

‫އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ މާރާމާރީ ހިންގުމާއި ހަތިޔާރު‬

‫ކށް އެންޓަން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ‬ ‫ކންޓިނެންޓް ހުރަސް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ވުރެ ގައިގެ އިސްތަށި ވެސް މާ ގިނަ‪ "،‬ސްޓެފަން‬

‫ގެންގުޅުން ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ވަގުތު ހިނގާފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ލައިގެން ހުރި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އޭނާއަށް ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާން ފެށީ‬

‫ހެދުން ފިޔަވައި އަތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ނަސީބަކުން އެންޓަން ފެނުނީ ބްރެޒީލްގެ‬ ‫ފުލުހަކަށެވެ‪ .‬އޭނާއަކީ ވެސް ކެނެޑާއަށް ނިސްބަތްވާ‬ ‫މީހެކެވެ‪ .‬ފުލުސް މީހާ ފުރަތަމަހީކުރީ އެންޓަން އަކީ‬ ‫ސަލާންޖަހާ މީހެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެންޓަން ހުރީ ވަރަށް‬

‫ޕޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެންޓަން‬ ‫ބައެއް މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫އެންޓަން ބުނީ މިހާ ގިނަ ދުވަހަކު އެކަނި‬

‫ވެސް ހަމަ އެ އަހަރު އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކޯޓުގައި‬

‫ގެއްލުނު ފަހުން އޭނާ ވަނީ ‪ 10‬ވަރަކަށް ގައުމަށް‬

‫އތުމުން އެންޓަން ފިލީ ކަމަކަށް އާއިލާއިން‬ ‫މައްސަލަ ޮ‬

‫ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވަނީ އެމެރިކާ‬ ‫ކެނެޑާއިން އޭނާ ދަތުރު ޮ‬ ‫އަށެވެ‪ .‬އެއަށްފަހު މެކްސިކޯ‪ ،‬ގުއަޓެމާލާ‪ ،‬ކޮސްޓާ‬

‫އިންސާނުން އެސްޓްރޮފިޒިކްސް އަށް ލޯ ހުޅުނު ފަހުން‪ ،‬އީޖާދުކުރެވުނު‬ ‫އެންމެ ބޭނުންތެރި އާލާތަކީ ހަބްލް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕެވެ‪ .‬ޖައްވުގެ އަޑި ނޭނގޭ‬ ‫ފުންމިންތަކަށް ބަލައި ސައިންސަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދެމިއޮންނަތާ ‪ 27‬އަހަރު‬

‫އިލި ޮއޓްގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ޮއޕަރޭޝަނަށް ފަހު އިލިއޮޓް ގޮވައިގެން‬

‫ފުރެނީ އެވެ‪ .‬މުސްކުޅިވެ‪ ،‬ބާވެ ރޫޅި ދިއުމުގެ ބިރު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަބްލް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ދުރުމިއެއް އުފައްދައި‬ ‫ކޮޅަށް ޖެހުމުގެ ކުޅާދަނަކަން ސައިންސްވެރިން ލިބިގަތް ނަމަވެސް‪ ،‬ދެން‬

‫އޓް ސާޖަންޓް އުފަންވީ މިދިޔަ‬ ‫ތުއްތު އެލި ޮ‬ ‫އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ‪ .‬އުފަންވި އިރު ވެސް‬ ‫އޭނާގެ ބަނޑުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަން ޖެހޭ ހުރިހާ‬ ‫ގުނަވަނެއް ހުރީ ބޭރުގަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އުފަންވިތާ‬ ‫އޕަރޭޝަނެއް ކުރަން‬ ‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ޮ‬ ‫ކުޑަ ވަގުތު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެނބުރި އައުމެއް ނެތް ގޮތަށް ހަބްލް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕް ހުއްޓުވާލުން ވަނީ‬ ‫އޓްގެ މަންމަ މޭރީ ބުނީ ބަނޑަށް ‪19‬‬ ‫އިލި ޮ‬

‫ހިތާމައަކަށެވެ‪.‬‬

‫ހަފުތާގައި ހެދި ސްކޭނުން ދަރިފުޅަށް އެ މައްސަލަތައް‬

‫ސައިންސްވެރިންނަށް އިތުރު ގޮތެއް ނެތް ދުވަހު‪ ،‬ހަބްލް ވަނީ "ބްލެކް‬

‫ދިމާވެފައިވާކަން އެނގުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހޯލް"ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާފަ އެވެ‪ .‬އިރުގެ ނިޒާމު ފުޅާވެ‪ ،‬ހަނިވެ‪ ،‬އޯބިޓްތަކަށް‬

‫ކުއްޖާ އުފަންވުމާ އެކު ވަގުތުން ޕްލާސްޓިކް‬

‫ކޑްކޮށްދީފަ އެވެ‪ .‬ގެލަކްސީތައް އުފެދޭ ގޮތާއި‪،‬‬ ‫އަންނަ ބަދަލުތައް ވަނީ ރެ ޯ‬

‫އޕަރޭޝަނަށް ފަހު ‪ 63‬ދުވަސް ވަންދެން‬ ‫ޖެހުނެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކޮތަޅަކަށް ކުއްޖާ ލި އެވެ‪ .‬އެއީ ހަށިގަނޑުގެ‬

‫ހަނދާއި ތަރިތައް ފިޔަޖަހާ މަންޒަރުތައް ވަނީ ކިޔަވާކުދިންނަށް އުނގަންނައިދީފަ‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި އޮންނަން ޖެހުނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޭރުގައި ހުރި ގުނަވަންތަކަށް ވައިގެ އަސަރު ކުރިޔަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ގެންދިޔައީ ކަމަށް މޭރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ހަބްލް އޮތި އަތުޖެހޭ ފަށަކު ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ އުފަންވީއިރު ބަނޑާއި ބޮޑުކަމުދާ ނިޒާމު‪،‬‬ ‫އވަރީޒް ފަދަ ގުނަވަންތައް‬ ‫ފެލޯޕިއަން ޓިއުބްސް އަދި ޯ‬ ‫ހުރީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގަ އެވެ‪ .‬މިއީ ވަރަށް މަދުން‬ ‫ނޫނީ ދިމާ ނުވާ ކަމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ދެ ގަޑިއިރުގެ‬

‫ނުދިނުމަށެވެ‪ .‬އަދި އުރާލަން ވެސް ނުލިބި ވަގުތުން‬

‫ހަބްލް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕްގެ ބެލެނިވެރިޔާ‪ ،‬ނާސާއިން ހަބްލް މަރާމާތުކުރަން‬

‫އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަސް އެންމެ ފުރަތަމަ އިލިއޮޓްގެ‬

‫ހާޑްވެއާގައި ހުރި ކުރަކިކަން ކަނޑުވާލަން ސޮފްޓްވެއާ އަޕްޑޭޓެއް ފޮނުވުން‬

‫ހުރިހާ ގުނަވަނެއް ބަނޑަށް ފިޓް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި‬

‫ފިޔަވައި‪ ،‬ކުއްލިއަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ޖައްވީ‬

‫އޕަރޭޝަނަކަށްފަހު އެލިއޮޓްގެ ހާލު މިހާރު‬ ‫ދިގު ޮ‬

‫ކތަޅުން ނިވާ ނުވި ގުނަވަންތައް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޮ‬

‫ހޯދުންތަކަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދޭން ވިސްނާ ސަމާލުކަން މިހާރު ވަނީ‬

‫ރަނގަޅެވެ‪ .‬މިހާރު އޭނާ އަކީ ސިއްހަތު ރަނގަޅު‬

‫ބެހެއްޓީ ހަށިގަނޑުން ބޭރުގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ‪12‬‬

‫ހަބްލް އަށް އަމާޒުވެފަ އެވެ‪ .‬އިންސާނުން ފޮނުވައިގެން ދުރުމި އާކުރަން ވަނީ‬

‫ކުއްޖެކެވެ‪ .‬އުމުރުން ހަތަރު މަސް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ގުނަވަންތަކެއް‬

‫ކަނޑައަޅާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރލައިނާގެ ނިއު ހެނޮވާ ރީޖަނަލް‬ ‫އެމެރިކާގެ ނޯތު ކެ ޮ‬

‫ބަނޑުގެ އެތެރެއަށް ލައި ހަމަޖެއްސި އެވެ‪.‬‬

‫އޓް އުފަންވީ މިދިޔަ‬ ‫މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި އެލި ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލުގެ ތަރުޖަމާނު ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އޭރު‬

‫ރސްކީސިސް ފަދަ ބަލި‬ ‫އިލިއޮޓަށް ދިމާވި ގެސްޓް ޯ‬

‫އޭނާގެ މަންމަ ބަނޑުގައި ރިހޭތީ އުޅޭތާ ‪ 42‬ގަޑިއިރު‬

‫ތަކަކީ އުފެދެމުންދާއިރު ބަނޑުގެ ބޭރު ފަށަލައަށް‬

‫ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ އައިބު ކަމަކުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ‪ .‬މައިމީހާގެ‬

‫ރސްކިސިސް ކިޔާ ބައްޔެއްގެ‬ ‫މިއީ ގެސްޓް ޯ‬

‫އންނައިރު ކުއްޖާގެ ބަނޑު އުފެދެންވާ‬ ‫ބަނޑުތެރޭގައި ޮ‬

‫ނާސާ އަދި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން މިހާރު ހުރީ "ޕްރައިވެޓް‬

‫ހަބްލް ސް ޕޭސް ޓެލެސްކޯޕަށް މީހުން ފޮނުވަނީ‬

‫ޕާޓްނާޝިޕް"އާ ދިމާއަށެވެ‪ .‬މާނަ އަކީ ޖައްވީ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް އަމިއްލަ‬ ‫ކުންފުނިތައް ހިއްސާކުރުވުމެވެ‪ .‬އެ އުސޫލުން މިހާރު ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތައް ދަތުރުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓއިން އެ ފެންނަނީ "ސިއެރާ ނެވާޑާ ކޯޕޮރޭޝާން"ގެ‬ ‫މަތީގައި އެވާ ފޮ ޯ‬ ‫"ޑްރީމް ޗޭޒާ" އެވެ‪ .‬ހަބްލް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕް މަރާމާތުކުރަން ދާ އިންސާނުން‬

‫ސަބަބުން ދިމާވި ކަމެކެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި‬

‫ގޮތަށް ނުއުފެދުމުގެ ސަބަބުން ބަނޑުގައި ހުންނަން‬

‫ހުންނަން ޖެހޭ ގުނަވަންތަކަށް އެތެރޭގައި ބޮޑު‬

‫ޖެހޭ ގުނަވަންތައް ހަށިގަނޑުން ބޭރުގައި އުފެދެން‬

‫ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ވެ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ނާސާގެ‬

‫ނުވެވިގެން ގުނަވަންތައް ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި އުފެދެނީ‬

‫މެދުވެރިވަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވައިގެން ނަމަވެސް ހަބްލް މަރާމާތުކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ‪.‬‬ ‫ވިސްނުމަކީ މީހުން ޮ‬

‫ދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކީ އެއީ އެވެ‪ .‬ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދަށް‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪16‬‬

‫ބައިވެރިޔަކު ލިބިއްޖެ‪،‬‬ ‫ދެން އޮތީ ކައިވެނި‪ :‬ކަންގަނާ‬ ‫މީހެއް ނޫންކަމަށާއި އެގޮތުން ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔަކާ އަލުން ނުގުޅުމުގެ‬

‫ފާ ތު މަ ތު އަ ނީ ސާ‬

‫އތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ދުވަހަކުވެސް އެފަދަ މީހަކާ‬ ‫ރެކޯޑެއް އޭނާގެ އަތުގައި ޮ‬ ‫ބައްދަލުކުރަން ވެސް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ކަންގަނާ ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި އޭނާގެ‬ ‫ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ލޯބީގެ ކުޅިގަނޑަށް ފަހު‬

‫ކޑެއް ވެސް އޮތް ކަމަށް ކަންގަނާ ބުނެ އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫އަތުގައި އިތުރު ރެ ޯ‬

‫ހދައި ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް‬ ‫ކަންގަނާ ބައިވެރިޔަކު ޯ‬

‫އޭނާ ކުރިން ރައްޓެހިވި އެންމެން އޭނާ އަލުން ބޭނުންވެގެން އާދޭސް‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމުގެ ރެކޯޑެވެ‪.‬‬

‫ބޮމްބޭ ޓައިމްސް އަށް ދީފައވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ކަންގަނާ ބުނީ‬ ‫އޭނާ ބޭނުންވި ކަހަލަ "ހަގީގީ ލޯބިވެރިއެއް" ލިބިއްޖެކަމަށާއި މިއަހަރު‬ ‫ތެރޭ ކައިވެނިކުރަން ގަސްތުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"ކުރީގެ ހުރިހާ ލޯބިވެރިން ވެސް މިހާރު އަނެއްކާ އަހަންނާ ގުޅެން‬ ‫ކޑެއް‪ "،‬ކަންގަނާ‬ ‫ބޭނުންވޭ‪ .‬އެއީ ވެސް އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮތް ރެ ޯ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލބިވެރިންނަކީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ކަންގަނާ‬ ‫ނަމަވެސް އޭނާގެ ކުރީގެ ޯ‬

‫ކަންގަނާ ބުނީ އޭނާ މިވަގުތު އުޅެނީ ވަރަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް‬ ‫ކަމަށާއި ކައިވެންޏަކަށް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެންތައް ވަރަށް އަވަހަކަށް‬

‫ލބިވެރިޔަކީ ކާކުކަމެއް ވެސް ކަންގަނާ‬ ‫ނުބުންޏެވެ‪ .‬އަދި މިހާރުގެ ޯ‬

‫ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަންގަނާ މިދުވަސްވަރު އުޅޭނީ ފެބްރުއަރީ ‪ 24‬ގައި ރިލީޒްކުރާ‬

‫ކަންގަނާ ބުނި ގޮތުގައި ފާއިތުވީ ދުވަސްތަކުގައި އޭނާއަށް ލޯބީގައި‬ ‫ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާއަކީ އެ‬

‫މޝަން ގަ އެވެ‪ .‬ސައިފް އަލީ ޚާނާއި ޝާހިދު ކަޕޫރާ‬ ‫"ރަންގޫން"ގެ ޕްރޮ ޯ‬

‫އަނިޔާތަކުގައި ބޭސް އަޅައަޅާ ހުންނަން ބޭނުންވާ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި‬

‫އެކު އޭނާ ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމަކީ ވިޝާލް ބަރްދްވާޖް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ‬

‫އެކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލާފައި މުޅިން އާ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ‬

‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫"ރަންގޫން" އަކީ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ލޯބީގެ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަންގަނާ ބުނީ އޭނާ އަކީ ދުވަހަކުވެސް ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާނެ‬

‫ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ކުޑައިއްބެ "ލޯބިކަން" އަންނަ ހަފުތާގައި ފެންނާނެ‬ ‫މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އިބްރާހީމް ޒައީދު އަލީ‬ ‫(ކުޑައިއްބެ) ގެ ފޭނުންނަށް މިއީ އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވާނެ‬ ‫ލބި ވީޑިއޯ ލަވައެއް‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ވަރަށް ހިތްގައިމު‪ ،‬ލޯބި ޯ‬ ‫މިހާރު އޮތީ ފޭނުންނާ ހަމައަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި މަހުގެ ‪ 20‬ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިންތިޒާރުކޮށްލަމާ‬ ‫މޓްކުރަން ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ‬ ‫ހިނގާށެވެ‪ .‬ލަވަ ޕްރޮ ޯ‬ ‫ޕޯސްޓަރު ވެސް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑލްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް‬ ‫މޯލްޑިވިއަން އައި ޮ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިއްބެގެ އާ ލަވައިގެ ނަމަކީ‬

‫ލަވައެކެވެ‪ .‬އަލީ ވަހީދުގެ ޅެމަކަށް އިއްބެ ކުރިން ވެސް ވަނީ‬ ‫ލަވައެއް ކިޔައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ލޯބިކަން" ލަވައިގެ އެންމެ މަންޒަރެއް ފިޔަވައި‪ ،‬ހުރިހާ‬ ‫މަންޒަރެއް ނަގައިފައި އަލީ ވަހީދުގެ އުފަން ރަށް އއ‪.‬‬ ‫ތޮއްޑޫގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ލަވަ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ "ސަޒާ" ފަދަ ފިލްމްތައް‬ ‫ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު‪/‬‬ ‫ކެމެރާމަން ހުސައިން މުނައްވަރު (ކުޑަފޫޅު) އެވެ‪.‬‬ ‫ރޑަކްޝަނާއި ޓޮނިކް ލައިވް‬ ‫އޭނާ ބުނީ ސަން ޝައިން ޕް ޮ‬

‫"ލޯބިކަން" އެވެ‪ .‬ލަވައިގެ މިއުޒިކް ހަދައި‪ ،‬ލަވަ ކިޔައިފައި‬

‫އ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ "ލޯތްބަކީ" އަކީ ލޯބިވެރިންނަށް‬ ‫ސްޓޫޑި ޯ‬

‫ވަނީ އިއްބެގެ އަޑުންނެވެ‪.‬‬

‫ހާއްސަ‪ ،‬ވަރަށް ރީތި ފުރިހަމަ ލަވައަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އ އިން ފެނިގެން ދާނެ އެކްޓަރަކީ‬ ‫ލަވައިގެ މިއުޒިކް ވީޑި ޯ‬

‫"ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ލަވައިގެ މަންޒަރުތައް ވަރަށް ރީތި‬

‫ވެސް އިއްބެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ މިއީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް އިތުރު‬

‫ވާނެ‪ .‬ލަވަ ރީތި ކުރަން ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނާނެ‪"،‬‬

‫އުފަލަކަށް ވާނެ އެވެ‪" .‬ލޯބިކަން" ލަވައިގައި އިއްބެއާ އެކު‪،‬‬

‫ޑލް" އަކަށްވި ލައިޝާ ޖުނައިދު‬ ‫ފުރަތަމަ "މޯލްޑިވިއަން އައި ޮ‬

‫އާ ބަތަލާއަކު ފެންނާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ޝިޔާޒާ މުހައްމަދެވެ‪.‬‬

‫ދާދި ފަހުން ނެރުނު ލަވަ ވެސް ކެމެރާ ކުރި ހުސައިން‬

‫އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދުގެ ޅެމަކަށް‬ ‫ލބީގެ ލަވަތަކަށް ލޯބި ކުރާ‬ ‫ހަދައިވާ "ލޯބިކަން" ލަވައަކީ ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬އޭގެ އިތުރަށް ލަވައިގެ ބުނާ އެއްޗަކާ ވަރަށް ގުޅޭ‬ ‫ޓރީއެއް އިންނާނެ‪".‬‬ ‫ގޮތަށް މީގެ ސް ޯ‬

‫މީހުންނަށް ކަމުދާނެ‪ ،‬ހިތްގައިމު ވާހަކަތަކެއް ގެނެސް ދޭނެ‬

‫އިއްބެއާ އެކު " ޯލބިކަން" ލަވައިން ފެނިގެން ދާނީ‬ ‫އަލަށް ތައާރަފުވާ ޝިޔާޒާ‪.‬‬

‫ޒަމާންގަނޑަކަށް ފަހު ސައީދުގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް‬ ‫މީގެ ކުރިން ވެސް ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބައެއް ޑްރާމާ‬ ‫ސިލްސިލާތައް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު އަނެއްކާވެސް އާ‬ ‫ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރު އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއަކީ "މީހޭ މަށަށް ދިން‬ ‫މަގާމު" އެވެ‪.‬‬ ‫ތިނެސްކަން ލޯބީގެ ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ މި ޑްރާމާއަކީ މީގެ ކުރިން‬ ‫ވެސް ބައެއް ޑްރާމާތަކާއި ފިލްމްތަކަށް ވާހަކަ ލިޔެފައިވާ މަރިޔަމް މޫސާގެ‬ ‫ސޑްގެ ޑްރާމާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ވާހަކައަކަށް ހަދާ ‪ 13‬އެޕި ޯ‬ ‫ގޅާ އައްޔަ) ވެސް‬ ‫އޭނާގެ ވާހަކައަކަށް ދާދި ފަހުން އަލީ ރަޝީދު ( ޮ‬ ‫ވަނީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ އަދި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް‬ ‫ނާންނަ "ޝަކުވާއަކާ ނުލާ" އެވެ‪.‬‬ ‫އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ފާތުމަތު އާޒިފާ (އަޒޫ) އާއި އިބްރާހީމް ޖިހާދު‬ ‫(ޖިމީ) ގެ އިތުރުން "މަލިކާ" އިން ތައާރަފުވާ ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ނުޒޫ) އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޑްރާމާގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި އަލީ ޝާހިދު (ސްޓެޕް‬ ‫އައްޔަ)‪ ،‬މަރިޔަމް ހަލީމް އަދި ނަޖާހް ފަދަ އެކްޓަރުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސައީދު ބުނީ މުޅިން ވެސް މާލޭގައި ޝޫޓް ކުރާ ޑްރާމާގެ ‪ 40‬ޕަސަންޓް‬ ‫މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ‪ 12‬ވަނަ ޑްރާމާ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ވަރަކުން މީގެ އެޑިޓިން ވެސް އެބަ ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދަން‪ "،‬މަރިޔަމް މޫސާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ހުސައިން‬ ‫ގތުން ސައީދު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އާދިލް އުފައްދާ ޑްރާމާއާ ބެހޭ ޮ‬ ‫"ލޯބި ނުވިޔަސް ފިރުމާލަދީ" ފަދަ ޑްރާމާތައް ކުރިން ގެނެސް ދީފައިވާ‬ ‫ސައީދު ބުނީ "މީހޭ މަށަށް ދިން މަގާމު" އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެ‬ ‫ޑްރާމާ ސިލްސިލާއަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތާ‬ ‫ދޭތެރޭ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ޑްރާމާގެ މަސައްކަތް ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ލަސްވެގެން ރޯދައިގެ ކުރިން ނޫނީ ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް‬ ‫ޗެނަލަކުން ޑްރާމާ ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަމަކު އަދި ވަކި ޗެނަލެއް ނުނިންމާ‪".‬‬ ‫"މީހޭ މަށަށް ދިން މަގާމު" ގައި ފަޒީލާ އާމިރު (ފަޒީ) ކިޔާފައިވާ ލަވައެއް‬ ‫ގތުގައި ހިމެނޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތީމް ލަވައެއްގެ ޮ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ލަންކާ ސިފައިންގެ ތެރޭން ފިލި‬ ‫‪ 1200‬މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި‬

‫‪18‬‬

‫ސްރީ ލަންކާގެ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑުގައި‬ ‫ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ‪ :‬ސިފައިންގެ ތެރޭން ފިލި މީހުން‬ ‫ޯހދުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ވަނީ ފަށާފައި‪ޮ -- ..‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬

‫ބ (ފެބްރުއަރީ ‪ - )15‬ސްރީ ލަންކާ ސިފައިންގެ ތެރޭން ފިލާފައިވާ މީހުން ހޯދުމަށް‬ ‫ކޮލަމް ޯ‬ ‫މިލިޓަރީ ޕޮލިހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް ‪ 12،00‬މީހުން‬ ‫ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާ ސިފައިންގެ ތަރުޖަމާން ބްރިގޭޑިއާ ރޯޝަން ސެނެވިރަތުނަ ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ‬ ‫ޚިދުމަތުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭން ވަޒީފާ އަށް ރިޕޯޓް ނުކުރާ ‪ 12،00‬މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ‪ 1‬ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ ‪ 13‬ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ ‪ 984‬މީހުންނާއި ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ‪ 236‬އަދި‬ ‫ވައިގެ ސިފައިންގެ ‪ 14‬މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށް ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސެނެވިރަތުނަ ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ‪ 42،800‬މީހުން ފިލާފައިވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން‬ ‫ދައްކާ ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި އޮފިސަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ފިލާފައިވާ‬ ‫މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާ ސިފައިންގެ ތެރޭން ފިލި މީހުން އަމިއްލަ އަށް ހަވާލުވެއްޖެ ނަމަ މައާފު ދިނުމަށް‬ ‫ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ދިން‬ ‫ފުރުސަތު ހަމަވެފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ‪ .‬އެ މުއްދަތުގައި ވަނީ ‪34‬‬ ‫ޕޓްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮފިސަރުންނާއި އެހެން ރޭންކުތަކުގެ ‪ 8،843‬މީހުން ރި ޯ‬

‫ޓްރަމްޕު ެގ‬ ‫އަމުރާ ދެކޮޅަށް‬ ‫އިތުރު ކޯޓަކުން‬ ‫ހުކުމެއް ކޮށްފި‬ ‫ވޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ ‪ - )15‬މުސްލިމް ހަތް‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި ކުރެވޭނެ ގޮތެއް‬ ‫މުސްލިމް މަނާކުރުން ހުއްދަ ޮ‬

‫ބުނެ އެ އަމުރު ހުއްޓުވުމަށް ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުމަކީ އެ ގައުމުގެ‬

‫ޔކުގެ ކުރީގެ މޭޔަރު އަދި ޓްރަމްޕުގެ‬ ‫ހޯދުމަށް ނިއު ޯ‬

‫ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް‬

‫ވަނުން މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔަމަން ހިމެނެ‬

‫ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާޖީނިއާގެ‬

‫އިސް މުޝީރެއް ކަމަށްވާ ރޫޑީ ޖިއުލިއާނީ އަށް‬

‫ކޓުގެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރުމުން ވަނީ ދަށު ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޑިސްޓްރިކްޓް ޯ‬

‫ކޓުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ‬ ‫ދަންނަވާފައިވާކަން ވެސް ޯ‬

‫ކޓުގެ ނިންމުމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ އެޓާނީ‬ ‫ވާޖީނިއާގެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ޓްރަމްޕުގެ އަމުރުގެ މަގްސަދަކީ ދީނީ ގޮތުން‬

‫ޖެނެރަލް މާކް ހެރިން ވަނީ ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އނީ ބްރިންކެމާ ނެރުއްވި‬ ‫ފަނޑިޔާރު ލި ޯ‬ ‫އަމުރުގައި ވަނީ "މުސްލިމުން މަނާ" ކުރުމަކީ‬

‫ތަފާތު ކުރުން ކަމަށް ވެސް ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪ .‬ފަސްޓް‬

‫ފަސްޓް އެމެންޑްމެންޓާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެއްވެސް ދީނެއް ތަފާތު‬ ‫އެމެންޑްމެންޓުގައިވާ ޮ‬

‫ޔަމަނުގެ ދެބެންނެވެ‪ .‬އެ މީހުން ވަނީ އެމެރިކާ އަށް‬

‫ވާޖީނިއާގެ ފަނޑިޔާރުގެ ‪ 22‬ސަފުހާގެ ހުކުމުގައި ވަނީ‬

‫ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ޕޓަކުން ހުއްޓުވާ‬ ‫އެތެރެވި ތަނުން ވޮޝިންޓަނުގެ އެއާ ޯ‬

‫ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ވެސް މުސްލިމް މަނާކުރާނެ ކަމަށް‬ ‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ވޝިންޓަނުގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުން ވެސް ވަނީ‬ ‫ޮ‬ ‫ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް‬

‫ކޓަށް މި މައްސަލަ ވައްދާފައި ވަނީ‬ ‫ވާޖީނިއާގެ ޯ‬

‫ފނުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކޯޓު ހުކުމުން‬ ‫އަނބުރާ ޮ‬ ‫ޓްރަމްޕުގެ އަމުރު ހުއްޓުވުމާ އެކު އެ މީހުން އަލުން‬

‫ވަނީ އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވެފަ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާ އަށް‬

‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން‬ ‫އޭނާ އަށް ނާކާމިޔާބުވި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬ ‫ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ވިސްނަވަނީ މުސްލިމުން‬ ‫މަނާކުރުމުގެ އާ އަމުރެއް ނެރުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪20‬‬

‫އިޒްރޭލް‪ -‬ފަލަސްތީނަށް ސުލްހަ ހޯދަ ްނ‬ ‫ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ޓްރަމްޕް ދޫ ކޮ ށްލައްވައިފި‬ ‫ވޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ ‪ - )16‬ދެ ދައުލަތް‬ ‫ޮ‬ ‫އުފައްދައިގެން ފަލަސްތީނު‪ -‬އިޒްރޭލް މައްސަލަ އަށް‬ ‫ހައްލު ހޯދަން އެމެރިކާ އިން ޒަމާނުއްސުރެ ގެންގުޅުނު‬

‫ވެރިކަމުގައި ވައިޓްހައުސްއާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން‬ ‫ބަދަހި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ދައުލަތް އުފައްދައިގެން ސުލްހަ ހޯދުމަކީ ‪1967‬‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދޫކޮށްލައްވައިފި‬ ‫ސިޔާސަތު ރައީސް ޮ‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން ފަލަސްތީނުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އތް ބިންތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ‬ ‫އިޒްރޭލުގެ ޮ‬

‫އުފައްދާ އިޒްރޭލާ އެކު ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު ދިރި‬

‫އެކު ވައިޓް ހައުސްގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ‬

‫އުޅުމެވެ‪ .‬ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން‬

‫ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވަނީ މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ‬

‫ދިޔައީ މި ސިޔާސަތަށް ތާއީދު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ހޯދަން އާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް‬

‫ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫ‬

‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ދެ ފަރާތުން ވެސް އެ‬

‫ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުން ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ އިޒްރޭލުގެ‬

‫ހުށަހެޅުމަށް ރުހެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި‬

‫މިނިވަން ދައުލަތް ގަބޫލް ކުރަން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެވެ‪ .‬ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ވާހަކަ‬

‫ކންމެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިޒްރޭލަށް‬ ‫ސުލްހައިގެ ޮ‬

‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ޔަގީންކަން ލިބިދީފައި އޮންނަން‬ ‫ސަލާމަތީ ޮ‬

‫އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ‪ 2014‬ވަނަ‬ ‫އަހަރުން ފެށިގެން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް‬ ‫ގސްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގެން ޮ‬ ‫މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫ހުރަސްއަޅާ ކަންތަކަކީ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި‬ ‫ދރު އަޅަމުން ގެންދިއުމެވެ‪.‬‬ ‫ޔަހޫދީންނަށް އިޒްރޭލުން ގެ ޮ‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ އެމްބަސީ ތެލް އަވީވުން ގުދުސް އަށް‬ ‫ގތުން ޓްރަމްޕް ވެވަޑައިގެންފައިވާ‬ ‫ބަދަލު ކުރުމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ގތުން ސުވާލު ކުރުމުން‬ ‫އިންތިޚާބީ ވައުދާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ގތަށް ވާން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވިދާޅުވީ އެކަން އެ ޮ‬ ‫އފިޝަލަކު ވެސް‬ ‫ވައިޓް ހައުސްގެ ސީނިއާ ޮ‬

‫ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އިޒްރޭލުން‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ހޯދޭނީ‬

‫ވަނީ އިރުމަތީ ގުދުސް އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި‬

‫ހަމައެކަނި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް‬

‫ޔަހޫދިންނަށް އެތައް ހާސް ގެއެއް އަޅަން ފާސްކޮށްފަ‬

‫އުފައްދައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޓްރަމްޕް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އބާމާގެ އަށް އަހަރުގެ‬ ‫ރައީސް ބަރަކް ޮ‬ ‫އތް ގުޅުމަށް ބުރޫތަކެއް‬ ‫ވެރިކަމުގައި އެމެރިކާއާ އެކު ޮ‬

‫ހވިވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ނަތަންޔާހޫއާ އެކު ބޭއްވި‬ ‫ޮ‬ ‫ސީދާ ސީދާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ‪.‬‬

‫ނ ވާ ހަ ކަ ދަ އް ަކ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ނ ޔާ ހޫ ނޫ ސް ވެ ރި ން ާ‬ ‫ސ ޓް ރަ މް ޕާ އި ނަ ަތ ް‬ ‫ރަ އީ ް‬

‫އެރި ނަމަވެސް އިޒްރޭލުން އުއްމީދު ކުރަނީ ޓްރަމްޕުގެ‬

‫ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި ޔޫ އޭއީގެ ސަފީރު އަވަހާރަވެއްޖެ‬ ‫ދުބާއީ (ފެބްރުއަރީ ‪ - )16‬އަފްޣާނިސްތާނުގެ‬ ‫ކަންދަހާރުގައި މިދިޔަ މަހު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ‬ ‫ބމުގެ ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް‬ ‫ޮ‬ ‫އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ސަފީރު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަފްޣާނިސްތާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ‬ ‫ޔޫއޭއީގެ ސަފީރު ޖުމާ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަލް‬ ‫ކާބީ‪ ،65 ،‬ޒަޚަމްވީ މިދިޔަ މަހު ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ކަންދަހާރުގެ ގަވަރުނަރުގެ ގެސްޓްހައުސް އަށް‬ ‫ބމުގެ ހަމަލާއެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ޮ‬ ‫މި ހަމަލާގައި ‪ 11‬މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި ޔޫއޭއީގެ ފަސް އޮފިޝަލުންނާއި‬ ‫އިތުރު ހަ މީހަކު ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މަރުވި މީހުންގެ‬ ‫އފިޝަލަކާއި‬ ‫ތެރޭގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސީނިއާ ދެ ޮ‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ ދެ މެންބަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބމުގެ ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި‬ ‫ޮ‬ ‫ރވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫ސަފީރު އަވަހާރަވީ އަބޫ ދާބީ އަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ‬ ‫ދެމުން ދަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫއޭއީން ބުނެފައި ވަނީ ސަފީރާއި އެ‬ ‫އފިޝަލުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރިއަށް‬ ‫ގައުމުގެ ޮ‬ ‫ގެންދިޔައީ އިންސާނީ އެހީ ދިނުމާ އަދި ތައުލީމީ‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި‬ ‫ސޮއިކުރި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ‬

‫ބޮ މު ގެ ހަ މަ ލާ ގަ އި ޒަ ޚަ މް ިވ ޔޫ އޭ އީ ގެ ސަ ފީ ރު ޖު މާ މު ހަ ްއ މަ ދަ ށް ައ ބޫ ދާ ބީ ގެ ހޮ ސް ޕި ޓަ ެލ އް ގަ އި ަފ ރު ވާ ދެ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ ޕީ‬

‫ކުދިންނަށް ޔޫއޭއީގައި ތައުލީމް ދިނުން ވެސް ހިމެނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪21‬‬

‫ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތަ ްށ‬ ‫ދަނީ ސީދާ ތަށްޓަށް‪ :‬ނިޒާމް‬ ‫ޓީސީގެ ކޯޗު ނިޒާމް‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ހަމަ ތަށްޓާ ދިމާލަށް‪ .‬ބައެއް މީހުންނަށް މިވެދާނެ‬ ‫ޖކަކަށް‪ .‬އެއީ އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތަކަށް‬ ‫ފަހަރުގައި ޯ‬ ‫ދާއިރު އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތެއް ވިންކުރަން މިގޮތަށް‬

‫އތީ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬ ‫ރަނގަޅު ވަރުގަދަ ޓީމުތަކެއް ޮ‬ ‫ފައިޓްކުރެވޭނެ‪ "،‬ނިޒާމް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ މުބާރާތުން ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ބުނި ބުނުމަކަށް އެއް ސީޒަން‬ ‫ބންޑާ އައީ‪ .‬ފަހުން އޭނާ‬ ‫ކުޅެން ޝަމްވީލް ގާސިމް ޮ‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ‬

‫ދާތީ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ދެ ވިސްނުމެއް ނެތް‪.‬‬

‫ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ޓީމުގައި ތިބި ކުރިމަގުގައި ގައުމީ‬

‫އަމިއްލަ އަށް މި ސީޒަނުގައި ޓީސީގައި މަޑުކުރަން‬

‫ޕޓްސް ކްލަބް އޮތުމުން ބަޔެއް‬ ‫އަޒުމުގައި ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ސީދާ ތަށްޓަށް ދާނީ‪ "،‬ބަންގްލަދޭޝަށް ފުރުމުގެ ކުރިން‬

‫ޓީމަށް ކުޅޭނެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ބައިނަލްއަގްވަމީ‬

‫ނިންމި ނިންމުން ފާހަގަކުރަން‪ .‬އެހެން އެވަނީ ޓީމުގެ‬

‫ޖކަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު‬ ‫މީހުންނަށް ޯ‬

‫އިއްޔެ ހަވީރު ނޫސްވެރިން ގާތު ނިޒާމް އިތުބާރާ އެކު‬

‫ތަޖުރިބާ ލިބުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ޝެއިޚް ކަމާލް މުބާރާތަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓީސީން ދަނީ އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށް އެ‬ ‫ކޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީމުގެ ޯ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ތިން މުބާރާތުގެ ދެ‬

‫"ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ނުލިބޭނެ ފުރުސަތެއް މިއީ‪.‬‬

‫ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުން‬

‫މެނޭޖްމަންޓުން ކުޅުންތެރިންނާ މެދު އޮންނަ ގުޅުން‬ ‫ބޑު ހުށަހެޅުންތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި‬ ‫ވަރުގަދަވުމުން‪ޮ .‬‬

‫ނެޝަނަލް ޓީމުގެ ޖާޒީ ލާން ޖެހެނީ ހަމަ ރޮލާ‪ .‬އެހެން‬

‫އޭނާ އެ މަޑުކުރީ އިތުރު އެއް ސީޒަން ކުޅެން‪.‬‬

‫ކޗުގެ ހައިސިއްޔަތުން‬ ‫އަދި ޔޫތު ގައުމީ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ބަލާއިރު މިއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުދޭވަރަކަށް‬

‫މި ކްލަބުން ދިޔަ ކުޅުންތެރިން އިންޓަވިއުތަކުގައި‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވާ‬

‫ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް‪ "،‬ނިޒާމް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހދި ޓީސީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާދަކުރާ‬ ‫ވަނަ މަގާމް ޯ‬

‫ނިޒާމް ބުނީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެކަން‬

‫އިއްޔެ ޓީސީ ފުރުމުގެ ކުރިން ޓީސީގެ‬

‫ބުނި ކެރިއަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ސީޒަނޭ މިއީ‪.‬‬ ‫ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް ނަތީޖާ ނެރުމަށް‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތުގައި އެ ޓީމު ހިމެނެނީ‬

‫ފކަސްކޮށްގެން‬ ‫އެނގުނު ހިސާބުން މުބާރާތަށް ޯ‬

‫މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ އެ ކްލަބް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު‬

‫ގވައިގެން އުޅެން އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރު‬ ‫ނޫނީ ޓީމު ޮ‬

‫ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއާ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޑާކާ އަބަހާނީ‬

‫ޓްރެއިނިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޓީސީ ގޯޅިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް‬

‫ލިބެނީ މެނޭޖްމަންޓުން ޓީމު ގެންއުޅޭ ގޮތުން‪ "،‬ނިޒާމް‬

‫އާއި ކިރްގިސްތާންގެ އަލްގާ ބިޝްކެކް އަދި ދެކުނު‬

‫"އެ ވަގުތުން ފެށިގެން ވެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅަށް‬

‫ބާއްވައިފަ އެވެ‪ .‬ނިޒާމް ވަނީ އެ ޓީމުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އން އެފްސީއާ އެއް ގްރޫޕެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮރެއާގެ ޕޮޗެ ޯ‬

‫ތައްޔާރުވަމުން މިދަނީ‪ .‬ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ޓީމެއްގެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ‬ ‫ބޑަށް ތައުރީފު ޮ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ކުޅުން ބަލައިފިން‪ .‬އެ ޓީމުތައް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު‬

‫ޓީސީ އަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން‬

‫މެޗުތައް ވެސް އެބަހުރި ލިބިފައި‪ .‬ބެލިއިރު ފުދޭވަރަކަށް‬

‫ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ޓީސީގެ ތެރޭގައި އޮންނަނީ އާއިލީ‬

‫"މުބާރާތަކަށް ދަންޏާ މުބާރާތެއްގައި އަބަދުވެސް‬ ‫ހަމަ ޓާގެޓަކީ ތަށި‪ .‬މި މުބާރާތަށް ވެސް ދާނީ އެގޮތުން‬

‫މާޒިޔާ އިން ތަފާތު ފެންނާނެ‪ ،‬ސުޒޭން އެނބުރި‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުބާ ުރ ވިކްޓަރީ އަށް!‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބުގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ވިކްޓަރީ ސް ޯ‬

‫އެބައޮތް‪ :‬ސެކުލޮސްކީ‬

‫މުޅި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރުވި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އަލީ‬ ‫ސުޒޭން ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުގެ‬ ‫މަގާމާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްޓަރީން ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނަށް ފަހު‬ ‫ކޗު އަލުން ވިކްޓަރީއާ ހަވާލުވިކަން‬ ‫އިސްތިއުފާ ދިން ޯ‬ ‫އިއުލާންކުރީ ދާދި ދެންމެ އަކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކްލަބުގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ގން ޔުނައިޓެޑާއި އަޔެޔަވާދީ ޔުނައިޓެޑަށް ކޯޗުކޮށްދިން ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޔަން ޮ‬ ‫"ކުޅުންތެރިންނަށް ޕްރެޝަރު ނުކުރާނާނަން‪ ،‬ރަނގަޅު ޕްލޭންތަކެއް އެބައޮތް"‬ ‫ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާ އިން ވަނީ ދުރާލާ ތައްޔާރީތައް‬

‫ނަޒީމެވެ‪.‬‬ ‫މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އާ ސީޒަނަށް‬ ‫ކޗަކަށް އެންމެ‬ ‫ތައްޔާރުވާ ވިކްޓަރީން އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬ފެންވަރު ރަނގަޅު ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ޓީމާ ގުޅުނުއިރު‬

‫ފުރަތަމަ ހަމަޖެއްސީ މުހައްމަދު ޝާޒްލީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އިން ތަފާތު ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިތްވަރު ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫މާޒިޔާ އިން ވަނީ ގިނަ ޕްރެކްޓިސް މެޗުތަކެއް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬މި މެޗުތަކުގައި‬

‫ކޗު މިވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސީޒަން ނުފެށެނީސް ޯ‬

‫ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ ކޯޗު މަރްޔާން‬

‫ސެކުލޮސްކީ ބޭނުންވާ ތަފާތު ގެންނަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިތަން ފެނުނެވެ‪.‬‬

‫ވިކްޓަރީން ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު އިސްތިއުފާ‬

‫ލވްސްކީ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސެކު ޮ‬

‫އޭނާގެ ވިސްނުމަކީ ރީތި ޕާސިން ގޭމެއް ކުޅުވުމެވެ‪ .‬އެކަން އެ މެޗުތަކުގައި ޓީމުގެ‬

‫ދިނުމަށް ފަހު ސުޒޭން ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު‬

‫މެދުގައި އާލާ ކުރުމަށް އޭނާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރީ އެފްއޭއެމްގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް ނޭޝަނަލް‬

‫ސީޒަން ހުޅުވާ ޗެރިޓީ މެޗަށް މާދަމާ ހަވީރު ނުކުންނައިރު މި އަހަރު މާޒިޔާ‬

‫މާޒިޔާ ވަނީ ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ވެސް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ކުޅެފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން މިދިޔަ ދެ އަހަރު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލާފައިވާއިރު‪ ،‬މި އަހަރު‬ ‫ވެސް އަމާޒަކީ އެކަން ތަކުރާރު ކުރުން ކަމަށް ސެކުލޮސްކީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން މި ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ދެތިން ހަފްތާ މަސައްކަތް ކޮށްފިން‪ .‬މި‬ ‫ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި މޮޅުވުމުގެ ރޫހު‪ .‬އަހަރެން ބޭނުންވާ ތަފާތު މި‬ ‫ޓީމަށް ގެނެވޭނެ‪ .‬މާދަމާގެ މެޗަކީ ކަޕް ފައިނަލެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރެން ދެކެނީ‪"،‬‬ ‫ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގެ ކުރިން އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރެންނަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ޕްރެޝަރު ކުރާނެ ކޯޗެއް ނޫން‪ .‬ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫ޓީމްސްގެ މަގާމުގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ‪ 2014‬ވަނަ‬

‫އިތުބާރާ އެކު އަހަރެން ކުރިއަށް ދާނީ‪ .‬އެއީ އަހަރެންގެ ކަމަކީ އެ ކުޅުންތެރިން‬

‫އަހަރު މާޒިޔާއާ ހަވާލުވެ އަލުން ކޯޗިން އަށް ވަނެވެ‪.‬‬

‫މެޗަށް ތައްޔާރުކުރުން‪ .‬ދަނޑުމަތީގައި ތަފާތު ދައްކާނީ ކުޅުންތެރިން‪ "،‬ސެކޮލިސްކީ‬

‫އޭނާ ވަނީ މާޒިޔާ އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ އުރީދޫ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި ޗެރިޓީ ޝީލްޑުގެ އިތުރުން‬

‫އޭނާ ބުނީ މާޒިޔާގެ ކުޅުން ދިރާސާ ކުރުމަށާއި ބެލުމަށް އެކި ޓީމުތަކުން‬ ‫ޝައުގުވެރިވާކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް ވެސް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަންނަށް އެނގޭ މާޒިޔާގެ ކަންތައްތައް ބަލަން އެހެން ކްލަބްތަކުން‬

‫‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕާއި ‪ 2015‬ވަނަ‬ ‫އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގެ ތަށި މާޒިޔާ އަށް‬

‫ޝައުގުވެރިވާކަން‪ .‬އެކަމަށް ވެސް މާޒިޔާ ތައްޔާރު‪ .‬ކޮންމެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން‬

‫ހަމަކޮށްދީފައިވާއިރު ސުޒޭން ވެފައިވަނީ މާޒިޔާގެ ‪20‬‬

‫މާޒިޔާ އިން ނުކުތް ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ލިބުނީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެހުނަސް މާޒިޔާގެ ޕްލޭނެއް އޮންނާނެ‪ .‬ޕްލޭން އޭ ނުވިއްޔާ ޕްލޭން ބީ އަދި‬

‫އަހަރުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯޗަށެވެ‪.‬‬

‫ޝީލްޑް މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ސެކުލޮސްކީ‬

‫ޕްލޭން ސީ އަށް ވެސް ދާނަން‪ "،‬ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ސީޒަންގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރަން ޓާގެޓް ކޮށްގެން‬

‫ވިކްޓަރީ އަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުޅެ‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލިމިނަރީ ބުރުގައި ވެލެންސިއާ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި‬

‫އަދި ވެލެންސިއާގައި ވެސް ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި‬

‫ތިމްޕޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރާ މީހުން ތިބި ކަމަށާއި‬

‫ކޗިން ފަށާފައި ވަނީ ‪ 2002‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ސުޒޭން ޯ‬

‫ދެކޮޅަށް އެ ޓީމުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި‪ .‬އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗެއްގައި ‪ 0-3‬އިން‬

‫އުއްމީދުކުރަނީ މާދަމާގެ މެޗުގައި މާޒިޔާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް‬

‫ވިކްޓަރީގެ ބެންޗުންނެވެ‪ .‬އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެއްގެ‬

‫މޮޅުވުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން‪ .‬އެހެންވުމުން އަހަރެން މި މެޗަށް ސަމާލުވާން‬

‫ފެންނާނެ ކަމަށް ކަމުގައި ސެކުލޮސްކީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޗެއްގެ ގޮތުން ސުޒޭން ވަނީ‬ ‫ގޮތުގައި އަދި ހެޑް ޯ‬

‫ގތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބުނީ މިއީ ފަސޭހަ މެޗެއްގެ ޮ‬ ‫"އަހަރެން ދުށިން އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވެލެންސިއާ ކުޅުނު މެޗު‪ .‬ތިމްޕޫއާ‬

‫ޖެހޭ‪ .‬ވެލެންސިއާ އަށް ދޭން ޖެހޭ އިހުތިރާމް ދޭނަން‪ "،‬ކުރިން މިޔަންމާގެ‬

‫ވިކްޓަރީ އަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފަ އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪22‬‬

‫ވިކްޓަރީ އަށް ޝާޒުގެ ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ކުޅެ އެޓީމާ އެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ‬ ‫ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފާއިތުވި ތިން ވަރަކަށް މަސް ދުވަހު އުޅުނީ‬

‫ކޗުކަމުން މުހައްމަދު‬ ‫ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޯ‬

‫ފުޓްބޯޅައާ ވަރަށް ދުރުގައި ކަމަށާއި ވިކްޓަރީއާ އެކު‬

‫ކށް އެ މަގާމަށް އަލީ ސުޒޭން ގެނައުމުން‪،‬‬ ‫ޝާޒްލީ ވަކި ޮ‬

‫އތް ސީޒަނުގައި ކަނޑައަޅާނެ ޓާގެޓެއް‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫ބޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާޒްލީ މިއަދު ވަރަށް ޮ‬

‫އެނގޭނީ ޓީމާ އެކު ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރެވިގެން ކަމަށް‬

‫ޝާޒްލީ މިއަދު ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ސުޒޭން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި‪ -- .‬ފޮޓޯ‪:‬‬

‫ވިކްޓަރީގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް ނަޒީމް އިއްޔެ‬ ‫ވިދާޅުވީ ޝާޒް މަގާމުން ވަކިކުރީ އުސޫލުތަކާ‬ ‫ގތަށް ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއް ޮ‬ ‫ކޗު ވަކިކުރަން ނިންމީ‬ ‫"ސީޒަން ނުފެށެނީސް ޯ‬ ‫ކޗުން ސްޓާފުންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫މެނޭޖްމަންޓާއި ޯ‬

‫"މިދިޔަ ތިން ވަރަކަށް މަސް ދުވަހު އަޅުގަނޑު‬ ‫ބޅައާ ދުރުގައި‪ .‬މީޑިއާ އިން‬ ‫އުޅުނީ ވަރަށް ފުޓް ޯ‬ ‫ބޅައިން އެނގެނީ‪ .‬ވިކްޓަރީ‬ ‫އެނގުނު އެއްޗެއް ފުޓް ޯ‬ ‫އަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ވެސް ހަ‬

‫ވެސް ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރުމުން‪ .‬ޕްރެކްޓިސް‬

‫ވަރަކަށް ކުޅުންތެރިން ސީދާކޮށް ބުނަން އެނގެނީ‪.‬‬

‫ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް‬

‫އެކަމަކު އެނގޭ ކަމަކީ އަޅުގަނޑާ އެކު މަސައްކަތްކުރި‬

‫ފާހަގަކުރެވިގެން ޝާޒް ވަކިކުރަން ނިންމީ‪ .‬ބޮޑު‬

‫ކުޅުންތެރިން އެ ޓީމުގައި ހުރުމުން ފަސޭހަވާނެކަން‪.‬‬

‫އަހަރަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު ޝާޒްގެ ކޯޗުކަމުގައި‬

‫ބަކާ‪ ،‬އަދުހަމް އަދި މެސީ (އީސަ) އަކީ އަޅުގަނޑާ‬

‫ވިކްޓަރީގެ ޓާގެޓަށް ވާސިލްނުވެވޭނެ ކަމުގެ ބިރު‬

‫އެކު މަސައްކަތްކުރި ކުޅުންތެރިން‪ .‬އެކަމަކު މުޅި‬

‫އތުމުން ވަކިކުރީ‪ "،‬ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސީޒަނުގެ ޓާގެޓެއް ބުނަން އެނގޭނީ ޓީމާ އެކު‬

‫ޝާޒް ވަކިކުރި ސީދާ ސަބަކާ ބެހޭގޮތުން‬

‫ކށްލުމަށް ފަހު‪ "،‬ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރެކްޓިސްތަކެއް ޮ‬

‫ސުވާލުކުރުމުން ނަޒީމް ވިދާޅުވީ ބައެއް ކަހަލަ‬

‫ވިކްޓަރީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުން ނިމުނުތާ‬

‫ކަންތައްތަކަކީ މީޑިއާ އަށް ހިއްސާ ނުކުރެވޭނެ‬

‫ވިއްސަކަށް މިނިޓް ފަހުން ޝާޒް ވެސް ވަނީ‬

‫ވާހަކަތައް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާްއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫"ޝާޒް އަށް ދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ ސަޕޯޓެއް‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ދިނިން‪ .‬އެކަމަކު މިއަދާ ހަމައަށް‬ ‫ގތުން ސީޒަން ނުފަށަނިސް‬ ‫ޓީމުގެ ކަންތައްތައް ދިޔަ ޮ‬

‫ވިކްޓަރީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ސުޒޭނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ފާޑުކިޔެވެ‪.‬‬ ‫ޝާޒް ބުނީ އޭނާ ވިކްޓަރީ ކޯޗު ކަމުން‬

‫މި ބަދަލު ގެންނަން މި ޖެހުނީ‪ .‬ޝާޒް ވަކިކުރުމުގައި‬

‫ވަކިކުރިކަން އެނގުނީ މިއަދު މީޑިއާ އިން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެބަހުރި ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް މީޑިއާއާ ހިއްސާ‬

‫"އަޅުގަނޑަށް ކުރިއަކުން ނޭނގޭ އަޅުގަނޑު‬

‫ނުކުރެވޭނެ‪ "،‬ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސުޒޭން ބުނީ ވިކްޓަރީ އަކީ އޭނާގެ އާއިލާގެ‬

‫މަގާމުން ދުރުކުރާނެ ކަމެއް‪ .‬ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ވެސް‪.‬‬ ‫އިއްޔެގެ ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ފަހު މިއަދުގެ ހެނދުނާ‬

‫ގތުގައި ދެކޭ ކްލަބެއް ކަމަށާއި އެކްލަބަށް‬ ‫ޮ‬

‫ހަމައަށް އަޅުގަނޑު މި ތައްޔާރުވަނީ މިއަދު ހަވީރު‬

‫ހިދުމަތްކޮށްދޭނެ ފުރުސަތެއް އަލުން ލިބުމުން ހިތްހަމަ‬

‫ކޅަށް ކުޅެން ރާވާފައި އޮތް މެޗަށް‪.‬‬ ‫އީގަލްސްއާ ދެ ޮ‬

‫ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ކުއްލިއަކަށް އަލީ ސުޒޭން ޓީމާ މި ހަވާލުވީ‪"،‬‬

‫"ވިކްޓަރީ އަކީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ހާއްސަ‬ ‫ކްލަބެއް‪ .‬އަޅުގަނޑާ ހާއްސަ ގުޅުމެއް އޮންނަ ކްލަބެއް‬

‫ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫ޝާޒް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޗުކަމާ ހަވާލުވީ ވަރަށް‬ ‫އޭނާ ބުނީ ވިކްޓަރީގެ ޯ‬

‫މިއީ‪ .‬އެފަދަ ކްލަބަކަށް އަލުން ހިދުމަތް ކޮށްދިނުމުގެ‬

‫ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ގިނަ‬

‫ފުރުސަތު ލިބުމުން އެ ފުރުސަތު ދިނީތީ ވިކްޓަރީގެ‬

‫ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް‬

‫މެނޭޖްމަންޓަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން‪ "،‬ވިކްޓަރީ އަށް‬

‫އެއްބަސްވެވިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް‬

‫ކަންތައްތައް ވިކްޓަރީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ފުރިހަމަ‬

‫ކށްދިނީ ބީޖީ އަށެވެ‪ .‬ލީގުގެ އެންމެ‬ ‫ސީޒަނުގައި ކޯޗު ޮ‬

‫ކށްދެވޭކަން ޝާޒް ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ނު ޮ‬

‫ފުލަށް ދިއުމުން ބީޖީ ވަނީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް‬

‫"އަޅުގަނޑު އެދުނިން ޕްރީ ސީޒަން ޓުއާ އަކަށް‬

‫ރެލިގޭޓްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް‪ .‬އަދި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސް ފެށުމުގެ‬

‫"ހަގީގަތުގައި މިދިޔަ ފަސް ވަރަކަށް މަސް‬

‫ކުރިން ގެންނަން ވެސް‪ .‬އެކަންތައް ވެސް ފުރިހަމައެއް‬

‫ބޅައާ ދުރުގައި އުޅުމަށް ފަހު‬ ‫ދުވަހުގައި ސުޒޭން ފުޓް ޯ‬

‫ނުވޭ‪ .‬އަދި ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ވެސް‬

‫ކުއްލިއަކަށް ވިކްޓަރީއާ ހަވާލުވުމުން ސުވާލު އުފެދޭ‬

‫ހަމަނުޖެހި ހުރީ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓައި ވިކްޓަރީ‬

‫ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި‪ .‬މިއީ މި ކަންތައް ވެގެންވާނެ‬

‫އތް މެނޭޖްމަންޓުން މި ފެނުނީ‬ ‫ބޑު ކްލަބެއްގެ ޮ‬ ‫ކަހަލަ ޮ‬

‫ގތުގައި މިއީ ވިކްޓަރީ‬ ‫ގޮތެއް ނޫން‪ .‬އަޅުގަނޑު ދެކޭ ޮ‬

‫ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއް‪ "،‬ޝާޒް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑާއި ސުޒޭނާ ގުޅިގެން ކުރި ކަމެއް‪ "،‬ޝާޒް‬ ‫ޯ‬

‫"އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން މުބާރާތެއް ނުފެށެނީސް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓާގެޓްތަކެއް ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމަށް‪ .‬އެ ފުރުސަތު‬ ‫ވެސް ނުދީ މަގާމުން ދުރުކުރުން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ‪".‬‬ ‫ވިކްޓަރީއާ އެކު ޝާޒް ހެދި އެއްބަސްވުމާ‬

‫"ސުޒޭނަށް ދޭން ޖެހޭ އިހުތިރާމް އަޅުގަނޑުދެން‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މިކަމުގައި ސުޒޭންގެ ފަރާތުން ވެސް މި‬ ‫ގސް ނިންމުމެއް‪ .‬ހަގީގަތުގައި ވިކްޓަރީ‬ ‫ފެނުނީ ޯ‬

‫ކށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި‬ ‫ހިލާފުވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ޮ‬

‫ވަރުގަދަ ކުރީ އަޅުގަނޑު‪ .‬ޓީމުގައި އޮތް ސްކޮޑު‬

‫ކޗިން ސްޓާފަކާ އަދި ކުޅުންތެރިއަކާ ވެސް‬ ‫އެއްވެސް ޯ‬

‫އެކުލަވާލީ ވެސް އަޅުގަނޑު‪ .‬މި ޓީމު ގޮވައިގެން‬

‫މައްސަލައެއް ޖެހިފައިނުވާ ކަމަށް ޝާޒް ވަނީ ބުނެފަ‬

‫އަޅުގަނޑަށް މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތެއް ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނުލިބި މަގާމުން ދުރުކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް‬ ‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސުޒޭން އިރުޝާދު ދިނީ‬

‫ނޫން‪".‬‬

‫މާޒިޔާ އަށެވެ‪ .‬ސީޒަންގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު‬

‫ޝާޒް ބުނީ ސުޒޭން ވިކްޓަރީ އަށް އައީ އެ ޓީމު‬

‫ކށް އެކަން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މަގާމުން‬ ‫ކުރަން ޓާގެޓް ޮ‬

‫އތްތަން ފެނުމުން ކަމަށާއި މި ވަގުތު‬ ‫ވަރުގަދަ ވެފައި ޮ‬

‫އިސްތިއުފާދޭނެ ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އެކަން ހާސިލްނުވުމުން‬

‫އޭނާ ހަވާލުވާނެ އިތުރު ޓީމެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްލައިފަ އެވެ‪ .‬ޝާޒް މިދިޔަ‬ ‫ސުޒޭން ވަނީ މާޒިޔާ ދޫ ޮ‬

‫ބަޔާނުން އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލް ހިތްދަތިކޮށްލައިފި‬ ‫ކށްދީ މެޗުގެ އުއްމީދުއާ ކޮށްދިނެވެ‪ .‬ދެ‬ ‫އެއްވަރު ޮ‬

‫ވެސް އާސެނަލަށް ދެ ވަނަ ބުރު ފަހަނައަޅައި‬

‫މޅެއް‪ .‬އަހަރެމެންނަށް‬ ‫މިއީ އެ ޓީމަށް ހައްގު ޮ‬

‫މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ ‪ - )16‬ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬ ‫ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު‬

‫ވަނަ ހާފް ފެށުނު ތަނުން އާސެނަލަށް މައްސަލަތައް‬

‫ދެވިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬މި ފަހަރު ވެސް އާސެނަލަށް‬

‫ޕްރެޝަރުގައި ކުޅެން އުނދަގޫވުމުގެ ފައިދާ ބަޔާނުން‬

‫ބަޔާން މިއުނިކުން ‪ 1-5‬އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށް‬

‫ލރެންޓް ކޮޝިއެލްނީ‬ ‫ކުރިމަތިވީ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ޯ‬

‫ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ލިބެން އޮތީ އަންނަ މަހު ‪7‬‬

‫ފުރިހަމަ އަށް ނެގި‪ "،‬ވެންގާ ބުންޏެވެ‪" .‬ދެން ކުއާޓާ‬

‫ވަނަ ދުވަހު އާސެނަލް ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގުގެ‬

‫އތަސް އޭގެ އަށް‬ ‫އަށް ދިއުމުގެ ހަނި ފުރުސަތެއް ޮ‬

‫ބަޔާން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފް ކުޅުން ފެށިގެން‬

‫މެޗުން މަދުވެގެން ހަތަރު ލަނޑުގެ ތަފާތުން ބަޔާން‬

‫ވެސް އަހަރެމެން މަސައްކަތްކުރާނަން‪".‬‬

‫ތެރެއިން ހަތަރު ފަހަރު ވެސް މި ދެ ޓީމު ވާދަކުރަން‬

‫ފުރަތަމަ ‪ 20‬މިނިޓް ތެރޭ ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބަލިކޮށްގެންނެވެ‪ .‬އެ މެޗު ‪ 1-5‬އިން ނިމިއްޖެނަމަ‬

‫ޖެހުނެވެ‪ .‬ދެ ހާސް ސާދަ ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް‬

‫އެ ތިން ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ‬

‫އިތުރު ވަގުތު ކުޅޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މި ދެ ޓީމު ވާދަކުރި މެޗުން‬

‫ގ އަލްކަންޓާރާ އެވެ‪ .‬އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ‬ ‫ތިއާ ޯ‬

‫ވެސް ބަޔާން ވަނީ އާސެނަލް ކަޓުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް ޮ‬

‫ބޑުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ޮ‬ ‫އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި ބަޔާނުގެ އާޔެން ރޮބެން އެ ޓީމަށް‬ ‫ކށް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ‬ ‫ލީޑުނަގައިދީފައި ވަނި ޮ‬ ‫ކުރިން އާސެނަލްގެ އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް އެ ޓީމަށް‬

‫އަށް އަނިޔާވެ ބަދަލު ކުރަން ޖެހުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބަޔާންގެ ފަހު ލަނޑު މެޗު ނިމެން ދެ މިނިޓަށް‬ ‫ކށް ކާމިޔާބުކުރީ ތޯމަސް މުލާ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެފައި ވަނި ޮ‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ފާއިތުވި ހަ ސީޒަނުގައި‬

‫ކޗު އާސެން ވެންގާ ބުނީ‬ ‫އާސެނަލްގެ ޯ‬

‫ލ އަންޗެލޮޓީ ބުނީ އެ ލެގުގެ‬ ‫ބަޔާންގެ ކޯޗު ކާ ޯ‬ ‫ނަތީޖާ އަށް ބަލައިގެން ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް‬ ‫ގހެއް ކަމަށާއި އަދި ވެސް‬ ‫ޔަގީންކުރުމަކީ ހެދޭނެ ޯ‬

‫މޅެއް ކަމަށާއި އާސެނަލަށް‬ ‫ބަޔާނަށް ލިބުނީ ހައްގު ޮ‬

‫އތުމުން ސަމާލުކަން ހުރީ އެ‬ ‫ކުޅެން ޖެހޭ އެއް މެޗު ޮ‬

‫ޕްރެޝަރުގައި ނުކުޅެވުނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މެޗަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"އަހަންނަކީ ބަލިވުމުން އުޒުރެއް ހޯދާ ކޯޗެއް‬ ‫ނޫން‪ .‬ބަޔާން އަހަރެމެންނަށް ވުރެން މޮޅަށް ކުޅުނު‬

‫މެޑްރިޑުން ފަހަތުން އަރައި ނަޕޯލީ ބަލިކޮށްފި‬ ‫މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ ‪ – )16‬ފަހަތުން އަރައި‬ ‫އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ އަތުން ‪ 1-3‬އިން މޮޅުވެ ޔުއެފާ‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދިއުމަށް‬ ‫ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ރޭ މަގުކޮށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގ ބެރްނެބުއޭ ސްޓޭޑިއަމުގައި‬ ‫މެޑްރިޑުގެ ސެންޓިއާ ޯ‬

‫ޕލީ އަށް އެންމެ ފަސޭހަ ފުރުސަތަކަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަ ޯ‬ ‫އޮންނާނީ ‪ 0-2‬އިން މޮޅުވުމެވެ‪.‬‬

‫މެޑްރިޑުން ލީޑު ނެގީ ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން‬

‫ޑގެ ލަނޑެއް ނުފެނި‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޮނާލް ޯ‬

‫ޓނީ ކްރޫޒް ވައްދާލި‬ ‫ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ޯ‬

‫‪ 523‬މިނެޓު މިވަނީ ހޭދަވެފަ އެވެ‪ .‬މިއީ އޭނާ‬

‫ރޭގެ މެޗުގެ ‪ 8‬ވަނަ މިނެޓުގައި ލޮރެންޒޯ‬

‫ގޯލުންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ‪ 54‬ވަނަ‬

‫މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ފަހުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި‬

‫ޕލީ ވަނީ ލީޑު ނަގައިފަ‬ ‫އިންސީނޭގެ ލަނޑުން ނަ ޯ‬

‫ރ އެވެ‪ .‬އޭނާ މި ގޯލް ޖެހީ‬ ‫މިނެޓުގައި ޖެހީ ކަސެމީ ޯ‬

‫ލަނޑެއް ނުޖެހި ހޭދަވި އެންމެ ގިނަ ވަގުތެވެ‪.‬‬

‫ލލީގެ ރަންޒަމާނުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅުނު‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަ ޯ‬

‫ފނުވާލި ބާރު ޝޮޓަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޭރިއާ ބޭރުން ޮ‬

‫މޅާ އެކު އަންނަ މަހު ނަޕޯލީގެ‬ ‫އެ ޓީމުން ހޯދި ޮ‬

‫ޑނާގެ ހާޒިރުގައި ކުޅުނު މި‬ ‫އާޖެންޓީނާގެ ޑިއޭގޯ މަރަ ޯ‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ‬

‫މޅަށް ކުޅުނިން‪ .‬ނަޕޯލީގެ‬ ‫"އަހަރެމެން ވަރަށް ޮ‬ ‫ގޯލަކީ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް‪ .‬އެކަމަކު ފަހުން ހުރިހާ‬

‫ލގައި ކުޅޭ މެޗުން ކުޑަ‬ ‫ސްޓޭޑިއޯ ސޭން ޕައޮ ޯ‬

‫މެޗުގައި މެޑްރިޑުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ‪ 18‬ވަނަ‬

‫ޑ ލަނޑެއް ނުޖެހި ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ގިނަ‬ ‫ރނާލް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމެއް ހަމަޔަކަށް އެޅުނު‪ .‬މިއީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް‪"،‬‬

‫ތަފާތަކުން މޮޅުވެގެން އެ ޓީމަށް އަނެއް ބުރަށް ދެވޭނެ‬

‫މިނެޓުގައި ކަރިމް ބެންޒެމާ ޖެހި ގޯލުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗާ އެކު‬ ‫ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ޮ‬

‫ކޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މެޑްރިޑުގެ ޯ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫ވިކްޓަރީ ާއ ހަވާލުވެ ސުޒޭ ްނ‬ ‫ދިނީ ވާދަވެރިންނަށް މެސެޖެއް‬ ‫އީގަލްސް އަށް ގެނައި ނެދަލެންޑްސްގެ ފޯވާޑް ޮޑނަވަން ޑީކްމަން‪--.‬‬ ‫ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު‬ ‫ސުޒޭން އިއްޔެ‬ ‫އޮތް ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ‬ ‫ދައްކަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪:‬‬ ‫ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫ސުޒޭން އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ މާޒިޔާ އިންނެވެ‪ .‬ފާއިތުވި ދެ‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫އަހަރާއި ބައި ދުވަސް ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ މާޒިޔާ އަށް ރާއްޖޭގެ‬ ‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬ ‫ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗުކަމުން ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ވިކްޓަރީ ސް ޯ‬

‫މިދިޔަ ސީޒަންގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރަން ޓާގެޓްކޮށް‬

‫އަލީ ސުޒޭން ވަކިވިއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ މާޔޫސްކަމެވެ‪.‬‬

‫އެކަން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭނެ ކަމަށް ބުނެ‪،‬‬

‫ސުޒޭން އެނބުރި އިއްޔެ ވިކްޓަރީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު‬

‫އެކަން ހާސިލްނުވުމުން ސުޒޭން ވަނީ މާޒިޔާ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޗަކަށް ހުރިއިރު ސުޒޭން ވަނީ އެ ކްލަބަކީ އޭނާ‬ ‫މާޒިޔާގެ ޯ‬

‫ބުނީ އެ ދުވަހު ވިކްޓަރީ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ވެސް ހިތުގައި އޮތީ‬ ‫އެ ކްލަބަށް ހިދުމަތް ކޮށްދޭން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އައުމުގެ‬

‫ކޯޗުކޮށްދޭނެ ފަހު ކްލަބަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ބުނެފަ‬

‫އުއްމީދު ކަމަށެވެ‪ .‬ސުޒޭން ބުނީ އޭނާ ވިކްޓަރީ އަށް އައުމަކީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަވެރި ޓީމުތަކުން ވެސް ވިސްނާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‬

‫"އަކުރުން އަކުރަން ބަހުގައި ހިފާ ދަމަންޏާ ވަރަށް ގިނަ‬

‫ވިކްޓަރީ އޮތް މަގާމަށް ގެންދަން އޭނާ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ‬

‫ކަންތައްތައް ހުންނާނެ‪ .‬މާޒިޔާ އަކީ އަޅުގަނޑު ހަވާލުވިއިރު‬

‫މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަން ފުޓްބޯޅައިގެ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ޔަގީންވާތީ‬

‫ހަމައެކަނި ރަނގަޅު މެނޭޖްމަންޓެއް އޮތް ކްލަބެއް‪ .‬އެ ކްލަބް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގވައިގެން އަޅުގަނޑަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑު ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު ވިކްޓަރީ ދޫކޮށް ދިޔައިރު‬

‫ރަށްތަކަށް ދަތުރުކޮށް މާޒިޔާގައި ރަނގަޅު ފޭން ބޭސް އެއް‬

‫ގައިމު ވެސް ތަށީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ވިކްޓަރީ އޮތީ ކުރީގައި‪.‬‬

‫އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރިން‪ .‬އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވުނު‬

‫އންނާނެ އޭރު ނިއު އުޅޭނީ ‪ 31‬ނޫނީ‬ ‫‪ 32‬ތަށި ވަރު ވިކްޓަރީގެ ޮ‬

‫ކްލަބުގައި އަޅުގަނޑު ހުރީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން އެ ވިސްނުމުގައި އެ‬

‫‪ 32‬ގައި‪ .‬އެކަމަކު ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް‬

‫ވަގުތު އަޅުގަނޑު ހިއްސާކުރި ހިޔާލެއް އެއީ‪ "،‬މާޒިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން‬

‫ވަރަށް ކުރިޔަށް ޖެހިލައިފި‪ .‬މިއީ އަޅުގަނޑު ވިކްޓަރީ އަށް‬

‫ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެނބުރި އައިސް ވަރަށް ވިސްނާނެ ކަމެއް‪ .‬ވިކްޓަރީގެ މަގާމަށް‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓަރީ ނުކުތީ ސުޒޭނުގެ ކޮއްކޮ‬

‫އެ ޓީމު ގެންދަން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން‪ "،‬އިއްޔެ އޮތް‬

‫ކޗުކަމުގަ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬ ‫މުހައްމަދު ނަޒީހުގެ ޯ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސީޒަން މެދުތެރެއިން ނަޒީހު ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފަ‬

‫އޭނާ ބުނީ ވިކްޓަރީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކްލަބެއް ކަމަށާއި އެ‬

‫ނެދަލެންޑްސް އާ ިއ‬ ‫ބެލްޖިއަމްގައި ކުޅުނު‬ ‫ފޯވާޑެއް އީގަލްސް އަށް‬ ‫ފާއިތުވި ސީޒަންތަކުގައި ވެސް އީގަލްސް‬ ‫އިން ފެނުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިން މި ފަހަރު‬ ‫ވެސް އެ ޓީމުން ފެންނާނެ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން‬ ‫ގެނައި އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިޔަކީ‬ ‫މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ސީޒަން މެދުތެރެއިން ވިކްޓަރީއާ ދެން ހަވާލުވީ ކުރިން‬

‫މަގާމުގައި ވިކްޓަރީ ބާއްވަން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މަސައްކަތް‬

‫ކށްދިން ލާޒްލޯ ކިސް އެވެ‪.‬‬ ‫ވެލެންސިއާ އާއި ވީބީ އަށް ކޯޗު ޮ‬

‫ނެދަލެންޑްސް އާއި ބެލްޖިއަމްގެ‬

‫ކުޅުންތެރިންނެވެ‪ .‬އެއީ ސްރީ ލަންކާ‬

‫ކުރާނެ ކަމަށާއި މިހާރު އޮތް މެނޭޖްމަންޓާ އެކު އެކަން ކުރެވޭނެ‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައި މި‬ ‫އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ވިކްޓަރީން ޮ‬

‫ވަރުގަދަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑް‬

‫ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ އާއި މިސްރުގެ‬

‫ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދީ ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފް‬

‫ނވަން ޑީކްމަން ކްލަބް އީގަލްސް އަށް‬ ‫ޑޮ ޮ‬

‫ޑިފެންޑަރު އެލްހުސްނީ މަގްދީ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގެނެސްފި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އީގަލްސް އިން‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫"މިއީ އަޅުގަނޑު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އަދި‬ ‫ކޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ކާމިޔާބީ ހޯދި ޓީމު‪ .‬މި‬ ‫ޯ‬

‫ސުޒޭން ބުނީ ފާއިތުވި ތިން ވަރަކަށް މަސް ދުވަހު އުޅުނީ‬

‫ނެދަލެންޑްސް އަށް އުފަން ޑީކްމަން‬

‫ވަނީ އިތުރު ބިދޭސީ ޑިފެންޑަރެއް‬

‫އތް ހާލަތުން އަރައިގަންނަން އަޅުގަނޑުގެ‬ ‫ޓީމު މި ވަގުތު ޮ‬

‫ފުޓްބޯޅައާ ވަރަށް ދުރުގައި ކަމަށާއި ވިކްޓަރީއާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ ‪ 2007‬ވަނަ‬

‫ފަރާތުން އެހީތެރިވާން ބޭނުން‪ .‬މިއީ އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ‬

‫އަމާޒަކީ މެޗަކަށް ފަހު މެޗަކުން ކުރިޔަށް ގޮސް ހާސިލްކުރެވޭނެ‬

‫އަހަރު އެ ގައުމުގެ އެއް ވަނަ ޑިވިޝަން‬

‫ގތުގައި ދެކޭ ކްލަބެއް‪ "،‬ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާއެއްގެ ޮ‬

‫ކަންތައްތަކެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބް ހެރަންވީން އަށެވެ‪ .‬ދެ އަހަރަށް‬

‫ކުޅުމެއް ދެއްކި މުސްތަފާ ސެޑިކް މި‬

‫ފަހު ދެން އެ ޓީމު ދޫކޮށް އޭނާ ބަދަލުވީ‬

‫އަހަރު ފެންނާނީ ވިކްޓަރީންނެވެ‪.‬‬

‫ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ކޮންމެ ނިންމުމެއް ވެސް ނިންމާފައިވަނީ‬

‫"ވިކްޓަރީއާ އެކު ޕްރެކްޓިސްތަކެއް ކޮށްގެން ސީދާ‬

‫ގެންނަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު އީގަލްސް އަށް މޮޅު‬

‫ވަރަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން އެއްވެސް‬

‫ޓާގެޓްތަކެއް ކަނޑައެޅޭނީ މި ވަގުތު ވިސްނުމަކީ މެޗަކަށް‬

‫ލކެރެން އަށެވެ‪ .‬އެ އަށް‬ ‫ބެލްޖިއަމްގެ ޮ‬

‫ފާއިތުވި ސީޒަންތަކުގައި ވެސް‬

‫ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވާނެ ކަމަށް ސުޒޭން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހު މެޗެއް ނެގުން‪ .‬އެއީ ސީދާ އެންމެ މަތީގައި އޮތް ޓީމާ‬

‫ފަހު ދެން އޭނާ ފެނުނީ ނެދަލެންޑްސްގެ‬

‫އީގަލްސް އިން ފެނުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިން‬

‫ވާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން‪ .‬ވިކްޓަރީ‬

‫ރޓެޑަމް އާއި ރުމޭނިއާގެ‬ ‫ސްޕާޓާ ޮ‬

‫މި ފަހަރު ވެސް އެ ޓީމުން ފެންނާނެ‬

‫ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކަމަށާއި މި އަހަރު ވިކްޓަރީ ގޮވައިގެން‬

‫ގސް ސީދާ މާޒިޔާއާ ވާދަކުރަން މި ވަގުތު އުނދަގޫވާނެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބް އެސްސީ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ގެނައި އެންމެ ފާހަގަ‬

‫ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީތީ އެ ޓީމުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އަމާޒެއް ވެސް ހުރީ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ‬

‫ކންކޯޑިއާ އަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށް ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް‪ "،‬ސުޒޭން‬ ‫މެޗުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓާ ދެ ޮ‬

‫މި އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި އެންމެ އަގުބޮޑު‬

‫ބޅައިގެ ތާރީހުގައި އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި‬ ‫"ރާއްޖޭގެ ފުޓް ޯ‬ ‫އެންމެ ވާދަވެރި އަހަރު މިއީ‪ .‬ގާތް ގަނޑަކަށް މުޅި ފުޓްބޯޅަ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްޓަރީގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް ނަޒީމް ވިދާޅުވީ އެ ކްލަބްގެ‬

‫ނވަން މިހާތަނަށް ކުޅެފައިވާ‬ ‫ޑޮ ޮ‬ ‫ހަމައެކަނި އޭޝިއާ ކްލަބަކީ އީރާންގެ‬ ‫އެއް ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބް ނަފްތު‬

‫ކށްލެވޭ ކުޅުންތެރިޔަކީ މާޒިޔާ އަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު‬ ‫އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް‬

‫އަށް އެކި ޓީމުތަކުން ޖުމްލަ ‪ 80‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް‬

‫އތް ކަމަށާއި‬ ‫މެނޭޖްމަންޓްގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ސުޒޭނަށް އެބަ ޮ‬

‫ޓެހެރާން އަށެވެ‪ .‬އޭނާ އެންމެ ފަހުން‬

‫ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އީގަލްސް މި‬

‫ވުރެން ގިނައިން ހަރަދުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މި ފަދަ ވާދަވެރި‬

‫ކްލަބް ކުރިން އޮތް ހިސާބަށް އޭނާ އަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުނީ ނެދަލެންދްސްގެ ކްލަބް އެސްސީ‬

‫ސީޒަނުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި‪ ،‬މާލޭ‬

‫އަހަރެއްގައި ވިކްޓަރީ ކޯޗަކަށް ހުރެލަން ލިބި ކާމިޔާބު ހޯދަން‬

‫ވިކްޓަރީގެ ކޯޗުކަން ސުޒޭނާ ހަވާލުކުރުމުން އެ މަގާމުގައި‬

‫ޓެލްސްޓާ އަށެވެ‪.‬‬

‫ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި‪ ،‬ނުކުންނާނީ‬

‫ބޑު ހިތްހަމަ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ކުރިން ހުރި ޝާޒްލީ ވަނީ ސުޒޭނާއި ވިކްޓަރީގެ ބޯޑަށް ވަރަށް‬

‫ޖެހުމެއް‪ "،‬ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނވަންއާ އެކު އީގަލްސްގައި‬ ‫ޑޮ ޮ‬ ‫މި ވަގުތު ތިބީ ބިދޭސީ ތިން‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ‬ ‫ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪26‬‬

‫ފަރުވާ ނުދީ ކުއްޖާ ސާފުކުރަން ބުނި މައްސަލަ ބަލަނީ‬

‫ުހެލްތް މިނިސްޓްރީ‪ :‬އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެގެން ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ގެންދިޔަ ކުއްޖަކު ސާފުކޮށްގެން ގެންނަން ބުނި މައްސަލައެއް އަންނަނީ ބަލަމުން‪-- .‬މިހާރު ފައިލް ފޮޓޯ‬ ‫ބޑުމަގުގައި ސައިކަލް ދުއްވަން ނުކުމެ‬ ‫ކަލައިދޫ ޮ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ކށް ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ލިބުނު‬ ‫އުޅެނި ޮ‬ ‫ލ‪ .‬ކަލައިދޫގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި‬ ‫އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާ ހެލްތު ސެންޓަރަށް‬ ‫ގެންދިއުމުން‪ ،‬ލެއިން ސާފުވެގެން އަންނަން އެންގި‬

‫ޒަޚަމްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު ތަސްލީމާ‬

‫"މައްސަލަ ބަލާއިރު‪ ،‬އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް‬ ‫ކށް ބަލާނަން‪ .‬އޭނާ މާލެ ގެނައުމާ ހަމަ‬ ‫ވަރަށް ސާފު ޮ‬

‫ޒަހަމްތަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ދެނިކޮށް އަހުމަދު‬

‫އުސްމާނު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ ކުއްޖާ ހެލްތު ސެންޓަރަށް‬

‫ގތާއި ސިސްޓަމްގެ އެއްވެސް‬ ‫އަށް ޓްރަންސްފާ ދިޔަ ޮ‬

‫ވިޝާލް‪ ،14 ،‬ވަނީ މި މަހުގެ ‪ 1‬ވަނަ ދުވަހު މަރުވެފަ‬

‫ފހެގެން ގެންނަން ބުނި މައްސަލައެއް‬ ‫ގެންދިއުމުން ލޭ ޮ‬

‫ތ ވެސް ބަލާނަން‪ "،‬ތަސްލީމާ‬ ‫މައްސަލައެއް އުޅޭ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ބަލަމުން އަންނަ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކްސިޑެންޓްވި ރޭ ވިޝާލް ވަނީ އިސްދޫ ހެލްތް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް‪،‬‬

‫ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަން‬

‫ސެންޓަރުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު މާލެ ގެނެސްފަ‬

‫އތްކަން ފާހަގަވެއްޖެ‬ ‫ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އިހުމާލެއް ޮ‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެކްސިޑެންޓުގައި ވިޝާލްގެ ބޯ ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ބަހެއް އަދި‬ ‫މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 16‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪27‬‬


16 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬16


16 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬16


16 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬16

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬16

ޫ‫ގާދ‬.‫ހ‬

ު ‫ނ‬ ‫ނ‬ ް ‫ފ‬ ަ ‫މ‬ ާ

AMDC Speciality Clinic

First Floor, Gaadhoo Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives Phone | 3335979 email | info@amdc.com.mv www.amdc.com.mv

18 February 2016

2016 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬18

18 February 2016

2016 ‫ރ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ރ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫ފ‬ ެ 18

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

ް ‫ކ‬ ‫ށ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ‫މ‬ ު ‫އ‬ ް ‫އ‬ ާ

Dr. Usama

14:30 - 16:00

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

08:30 - 12:30

Dr. Usama

22:00 - 22:30

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

ް ‫ދ‬ ‫ސ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:30

Dr. Minu

15:30 - 22:30

ް ‫ދ‬ ‫ސ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ޫ‫ މިނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Usama

10:00 - 12:00

Dr. Asoka Rao

08:30 - 15:30

ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬

ާ ‫ސ‬ ‫މ‬ ާ ‫އ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Dr. Usama

16:30 - 18:00

Dr. Farzana

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ފަރްޒާނ‬.‫ޑރ‬

ާ ‫ސ‬ ‫މ‬ ާ ‫އ‬ ު .‫ޑ ރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Shahula Afeef

20:00 - 21:00

ް‫ ޝަހުލާ އަފީފ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހިތުގެ ޚާއްސ‬

Cardiologist Dr. Moosa Manik

20:00 - 22:00

ް‫ މޫސާ މަނިކ‬.‫ޑރ‬

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Iyasha Leena

Dr. Ismail Shafeeu

10:00 - 12:00

ު ‫މ‬ ‫ދ‬ ަ ‫ހ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫މ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ަ ‫މ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed

20:00 - 22:00

ު ‫މ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ހ‬ ަ ‫ޒ‬ ް ‫ޒ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ލ‬ ް ‫ދ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Minu

08:30 - 15:30

ޫ ‫މ‬ ‫ނ‬ ި .‫ޑ ރ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ‫ޒ‬ ީ ‫ރ‬ ާ

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ނ‬ ު ‫ހ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ަ

Gyneacologist Dr. Meetha Jolly

ު ‫މ‬ ‫ދ‬ ަ ‫ހ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ް ‫ހ‬ ި ‫ރ‬ ާ ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ި .‫ޑ ރ‬

12:30 - 13:30

ީ ‫ޖ‬ ‫ލ‬ ޮ ‫ތ‬ ާ ‫މ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

Dr. Shaheedha

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ާ ‫ހ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ޝ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

ި ‫އ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

ި ‫އ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Anupama

21:00 - 22:00

ާ ‫ނާޕ‬ ‫މ‬ ޫ ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

19:00 - 22:30

Pediatrician

Dr. Mohamed Ahmed Razee 18:30 - 22:30 ‫ޒ‬ ީ ‫ރ‬ ާ

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ހ‬ ަ ‫ރ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ެ

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:30

ް ‫ސ‬ ‫ފ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ ‫ޒ‬ ް ‫ޒ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ލ‬ ް ‫ދ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

ު ‫އ‬ ‫ތ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ލ‬ ި ‫ކ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު ‫އ‬ ‫ތ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ލ‬ ި ‫ކ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Biju

11:00 - 12:00

ޫ ‫ބ‬ ‫ޖ‬ ި .‫ޑ ރ‬

Dr. Biju

19:30 - 20:30

ޫ ‫ބ‬ ‫ޖ‬ ި .‫ޑ ރ‬

ް‫ މާރްޗ‬2

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެލާރޖީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ މާރްޗ‬9 - 5

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician

-

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abu Bucker

-

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ު ‫ކ‬ ‫ރ‬ ު ‫އޫބ ަބ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Hussain Faisal

20:00 - 21:30

ް ‫ސ‬ ‫ލ‬ ަ ‫އ‬ ި ‫ފ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ެ ‫ހ‬ ު .‫ޑ ރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Yoosuf Shan

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ް ‫ޝ‬ ‫ނ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ .‫ޑ ރ‬

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ް‫ މާރްޗ‬5 - 4 -

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ހ‬ ަ

Dermatologist Dr. Adil Rasheed

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ޝ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ލ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫އ‬ ާ .‫ޑރ‬

Dr. Shebi

16:00 - 17:00

ީ ‫ޝ‬ ‫ބ‬ ެ .‫ޑރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫ކ‬ ު ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

Pediatrician Dr. Singh

11:00 - 12:00

ް ‫ނ‬ ‫ގ‬ ް ‫ސ‬ ި .‫ޑ ރ‬

Dr. Singh

19:15 - 20:15

ް ‫ނ‬ ‫ގ‬ ް ‫ސ‬ ި .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ު ‫ފ‬ ‫ޢ‬ ީ ‫ޝ‬ ަ ‫ލ‬ ް ‫އ‬ ި ‫މ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫އ‬ ި .‫ޑ ރ‬

Dr. Naina Vikas

12:45 - 14:00

ް ‫ކ‬ ‫ސ‬ ާ ‫ވ‬ ި ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:30

ު ‫އ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ސ‬ ަ ‫މ‬ ް ‫ސ‬ ި ‫އ‬ ް ‫ތ‬ ަ ‫މ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ކ‬ ަ

ަ‫އސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ް ‫ޒ‬ ާ ‫ނ‬ ި ‫ދ‬ ާ ‫މ‬ ު ‫ކ‬ ަ ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

11:00 - 12:00

ީ ‫ޖ‬ ‫ލ‬ ޮ .‫ތ ބ‬ ު ‫ރ‬ ަ ‫ބ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ

Dental Surgeon Dr. Raghavendra

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ދ‬ ‫ރ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dr. Febia

15:30 - 22:30

ާ ‫ބ‬ ‫އ‬ ި ‫ފ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

Dr. Prathibha

08:30 - 15:30

ާ ‫ތ‬ ‫ބ‬ ި ‫ރ‬ ަ ‫ ްޕ‬.‫ޑ ރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ދ‬ ‫ސ‬ ާ ‫ހ‬ ާ ‫ނ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

‫ލރ‬ ަ ‫ސ‬ ި ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ު ‫ކ‬ ަ

Counselor Abdulla Musthaq

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫ކ‬ ު ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ް ‫ތ‬ ‫ޤ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ދﷲ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ

ENT Dr. Mariia Krugova

15:00 - 18:00

ާ ‫ގ‬ ‫ވ‬ ޯ ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ާ ‫ރ‬ ި ‫މ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

‫ރީޕ‬ ަ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ޮ ‫ޒ‬ ި ‫ފ‬ ި

Physiotherapy Ashok Kumar

09:00 - 16:00

ް ‫މ‬ ‫ރ‬ ާ ‫ކ‬ ު ‫ކ‬ ް ‫ޝ‬ ޯ ‫އ‬ ަ

Santha Sheela

15:30 - 22:30

ާ ‫ޝ‬ ‫ލ‬ ީ ‫ތ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ަ

ް ‫ސ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ގ‬ ި ‫ލ‬ ޮ ‫އ‬ ޮ ‫ޑ‬ ި ‫ރ‬ ޭ

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16:00 - 18:00

ާ ‫ލ‬ ‫ހ‬ ި ‫ފ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ތ‬ ު ‫މ‬ ަ ‫ތ‬ ި ‫ފ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

3325979 ‫ނ‬ ީ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ޅ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ށ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ވ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ 3025939 ‫ނ‬ ީ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ޅ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ށ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ވ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ދ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ޕ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ޮ ‫ޒ‬ ި ‫ފ‬ ި


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 16‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫‪2017‬‬ ‫‪201716‬‬ ‫‪FEBRUARY‬އަރީ‬ ‫‪ 16‬ފެބުރު‬

‫‪Natural Care Clinic‬‬ ‫ޗައިނީސް‬ ‫ޓްރެޑިޝަނަލް މެޑިސިން‬ ‫ޓީސީއެމް އެތެރެހަށީގެ އަދި‬ ‫ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސް‬

‫‪Chinese‬‬ ‫‪Traditional Medicine‬‬ ‫‪TCM Internal Medicine‬‬ ‫‪& Neurology‬‬

‫‪Dr. Lu Yu‬‬

‫ޑރ ލޫ ޔޫ‬ ‫ޓީސީއެމް ކުޑަކުދިންގެ އަދި‬ ‫ހަމުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ‬

‫ޑރ މިންގް ޗިން ޒައު‬ ‫ފަރުވާދެވޭ ބައެއް ބަލިތައް‬ ‫މަސްގަނޑަށާ މައިބަދައަށް ލިބޭ އަނިޔާ‬ ‫ބޮލުގައި ރިއްސުން‬

‫& ‪TCM Dermatology‬‬ ‫‪Paediatrics‬‬ ‫‪Dr. Mingqin Zhou‬‬ ‫‪Specialist Treatments‬‬ ‫‪Muscle joint and back pain‬‬ ‫‪Migraine‬‬

‫ހަމުގެ ބަލިތަށް‬ ‫ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުން‬ ‫ބަރުދަން ލުއިކުރުން‬ ‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން‬ ‫ހުއަޓާލުމަށް އެހީވެދިނުން‬

‫‪Skin Diseases‬‬ ‫‪Hair Loss‬‬ ‫‪Slimming‬‬ ‫‪Help Stop Smoking‬‬

‫‪Opening Hours Sat – Thu 10 am – 10 pm‬‬ ‫ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަދިތައް‬

‫ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހުކު ހެނދުނު ‪ 10.00‬ކުން ރޭގަ ‪ 10.00‬ކަށް‪.‬‬

‫‪H.Nooreevilla Sosun Magu Phone 3330623‬‬ ‫)‪(Same Address as previous Chinese Medical Center‬‬ ‫ހ‪.‬ނޫރީވިލާ ސޯސަންމަގު (އިބުރާހީމީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން) ފޯނު‪3330623 :‬‬

‫‪DR.DIDI DENTAL‬‬ ‫‪CENTRE‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޑީޑީ ޑެންޓަލް ސެންޓަރ‬ ‫‪G.DHATHUGE(GROUND FLOOR), BURUZU MAGU‬‬

‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬ ‫ހަވީރު ‪-‬‬

‫‪ 3:30‬ން ‪ 10:30‬އަށް ‪ :‬ޑރ‪ .‬ފަޒާލް‬

‫ހެނދުނު ‪-‬‬

‫‪ 9:30‬ން‬

‫‪ 3:30‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ޑީޑީ‬

‫‪ 9:00‬ން‬

‫‪ 3:30‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ހަކީމް‬

‫‪ 9:00‬ން‬

‫‪ 2:00‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ސިދުރާ‬

‫މިތަނުންދޭ ފަރުވާތަކުގެ ތެރޭގައި‪:‬‬ ‫ފުޓުނި އެޅުން‬

‫ދަތް ޖެހުން‬

‫ދަތް އިމްޕްލާންޓް‬

‫ދަތް ސާފުކުރުން‬

‫އޯރަލް ސަރޖަރީ‬

‫ކުރުން‬

‫ނަރުގަނޑު އެޅުވުން‬

‫ދަތް ހުދުކުރުން‬

‫އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬

‫‪3325570‬‬

‫‪FOR APPOINTMENTS CALL‬‬ ‫ހުކުރު ދުވަސް ބަންދު ‪Friday Closed‬‬


‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލް‬

‫‪ 16‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫‪16 FEBRUARY 2017‬‬

‫‪ 16‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬


‫‪ 16‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪16 FEBRUARY 2017‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 16‬ފެބުރުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ހިދުމަތްތައް‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫އޭސީ‬

‫ގްރޭޑް ‪7-1‬ށް ސްކޫލް‬

‫ފުރިޖް‬

‫މުޤައްރަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް‬

‫ފެންމޯޓަރ‬

‫ގޭގައި ޤުރުއާން އަދި‬

‫ދޮންނަމެށިން‬

‫އިސްލާމް ކިޔަވައިދެމެވެ‪.‬‬

‫ޤުރުއާން ކުލާހުގައި‬

‫އޯޑަރަށް‬

‫ކިޔަވައިދޭނެ ޤުރުއާން‬

‫ކިއްލި‬

‫މުދައްރިސަކު ބޭނުން‪.‬‬

‫ޕޮޕްކޯން‬

‫ކަރަންޓްވައިރު ގޭސް އަދި‬

‫‪FOR‬ދައިދެމެވެ‪.‬‬ ‫ހަ‬ ‫‪WE ARE LOOKING‬‬ ‫’‪LAND IN HULHUMALE‬‬

‫ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވެ‪.‬‬

‫ބިދޭސީ އަންހެނަކު ބޭނުންވެއްޖެ‬ ‫މުސާރަ ‪3000/-‬‬

‫)‪(INDUSTRIAL ZONE‬‬

‫‪TEL:7915551‬‬ ‫‪13322‬‬

‫‪TEL:9120313‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪- 20,000 sqft TEL:7572484‬‬ ‫‪13703‬‬

‫ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ‬

‫‪TEL:9172759‬‬

‫‪13706‬‬

‫‪TEL:9663537‬‬ ‫‪13421‬‬

‫‪13721‬‬

‫‪Interested parties please call:‬‬

‫‪987 9797, 967 9797‬‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ‬

‫ގަލޮޅު‪ ،‬މަޖީދީމަގު ސްޓޭޑިއަމް‬

‫މަސައްކަތް ‪24‬ގަޑިއިރުގެ ޙިދުމަޓް‬

‫ކައިތިން ‪ 1700‬އަކަފޫޓްގެ‬

‫ޖަންގްޝަން‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬ ‫ފަހާފޮށި‪ ،‬އަވަން‪ ،‬އިސްތިރި‬

‫ލަގްޒަރީ ފުލީ ފާނިޝްޑް‬

‫ފުރާޅުން ފެންލީކުވުން ބެއްދުން‬

‫‪ 3+1‬ރޫމްގެ އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫ސިމެންތިޖެހުން‪ ،‬ޑްރެއިން ސާފުކުރުން‬ ‫ރޭނުން‪ ،‬މުށިޖެހުން‬ ‫އެއާރކޯން‪ ،‬އޮޓޯމެޝިން‪ ،‬އައިސްއަލަމާރި‬

‫‪TEL:9880299 / 7450821‬‬

‫ޤާނޫނީ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކޮށްދިނުން‬ ‫ކޯޓު ތަކުގައި ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތައް‬ ‫ތަމްސީލު ކޮށްދީ ވަކާލާތު ކޮށަްދިނުން‬ ‫‪Preparation of all types‬‬ ‫‪of legal documents.‬‬ ‫‪Representing individuals‬‬ ‫‪and business in‬‬ ‫‪court of laws‬‬

‫‪TEL:9779465‬‬ ‫‪13724‬‬

‫‪WE ARE LOOKING FOR‬‬ ‫'‪LAND IN HULHUMALE‬‬

‫‪Viber : 9990888‬‬

‫‪Interested parties please call:‬‬

‫‪TEL:7937707‬‬

‫ޕާޓް ޓައިމް ކޮށް‬

‫ރޮށިފިހެދީ ހެދިކާ‬ ‫ހަދައިދެމެވެ‪.‬‬

‫‪TEL:9879797 / 9679797‬‬

‫‪13477‬‬

‫ގޭގައި ހުންނާ ެ‬ ‫ނ‬ ‫ރަނގަޅު އަންހެން ކުއްޖެއް‬ ‫ބޭނުން ވެއްޖެ‬

‫ރެސްޓޯރެންޓްފަދަ‬

‫‪ 1‬ކޮޓަރި ފާހާނާއެކު‬

‫ތަންތަނަށް އޯޑަރަށް‬

‫)‪(INDUSTRIAL ZONE‬‬

‫‪10,000 - 20,000 sqft‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެނީ‬

‫‪13632‬‬

‫‪M. Alia Building, 8th Floor, Gandhakoalhi Magu‬‬ ‫‪20311 Male’, Republic of Maldives‬‬

‫ގޭގެއަށާއި ހޯޓާ‬

‫މާލެ ވިލިގިލިން‬

‫‪TEL:9120313‬‬

‫‪13664‬‬

‫ކިޔަވަން އަދި ވަޒީފާތަކަށްދާ‬

‫‪13705‬‬

‫ވިއްކާ ބޫޓެއް‬

‫ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ހެޔޮއަގުގައި‬

‫ފިރިހެން ކުދިން ބަހައްޓަން‬

‫އިންޑިޔާގެ ޓްރެވެންޑްރަމުން‬

‫‪2700‬ރ‬ ‫އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާދިން‬

‫‪A/C‬‬

‫ރޭގަނޑު ކުލާހަށް ދެވިދާނެ‬

‫ދިވެހިކެއުމާއެކު އެކަމަޑޭޝަން‬

‫ކެއުމާއި ނިދުން‬

‫އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް‬

‫‪TEL:9712769‬‬ ‫‪13720‬‬

‫ހަމަޖައްސާދިނުން‬

‫‪TEL:9978668‬‬

‫‪TEL:9141104‬‬

‫‪TEL:9721334 / 7444747‬‬

‫‪13377‬‬

‫‪13682‬‬

‫‪13479‬‬

‫ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގައި‬ ‫އެހީތެރިވެދިނުން‬

‫ގޭގައި ހުންނާނެ އަންހެން‬ ‫ކުއްޖަކު ބޭނުން‬

‫ކުޑަކުއްޖަކު ބަލައިދޭން‬

‫އިތުރު މައުލޫމާތު‬

‫ހެނދުނު ‪8‬ން ހަވީރު‬ ‫‪5‬އަށް ގެއަށް އައިސްދޭނެ‬

‫މުސާރަ ‪3000/-‬ރ‬

‫އަންހެނަކު ބޭނުން‪.‬‬

‫‪TEL :9663537‬‬

‫‪0091 - 9995551505‬‬

‫ފޯން ވައިބަރ ރާއްޖެ‬

‫ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪13604‬‬

‫ފޯން ވައިބަރ އިންޑިއާ‬

‫‪0096 - 7508383‬‬

‫‪TEL:7990044‬‬ ‫‪13685‬‬

‫މާރޗް މަހުގެ އިޝްތިރާކް‪163.24 :‬ރ‬

‫‪TEL:7508383‬‬ ‫‪13582‬‬


16 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬16


‫‪ 16‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫މާރޗް މަހުގެ‬ ‫އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪163.24‬ރ‬

‫‪16 FEBRUARY 2017‬‬


‫‪ 16‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫މާރޗް މަހުގެ‬ ‫އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪163.24‬ރ‬

‫‪16 FEBRUARY 2017‬‬


‫‪ 16‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫އިޝްތިރާކް‬ ‫ދެއްކެވުމަށް‬ ‫ގުޅުއްވާނީ‬

‫‪3001515‬‬

‫މާރޗް މަހުގެ އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪163.24‬ރ‬

‫‪16 FEBRUARY 2017‬‬


16 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬16


16 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬16


‫ކުޅިވަރު‬

‫ސުޒޭން އެނބުރި‬ ‫ވިކްޓަރީ އަށް!‬ ‫ވިކްޓަރީއާ ހަވާލުވެ ސުޒޭ ްނ‬ ‫ދިނީ ވާދަވެރިންނަށް މެސެޖެއް‬ ‫ބަންގްލަދޭ ް‬ ‫ޝ‬ ‫ގ‬ ‫ެ‬ ‫ޒ‬ ‫ު‬ ‫ޝ‬ ‫ާ‬ ‫ށ‬ ‫ް‬ ‫އ‬ ‫ަ‬ ‫ރ‬ ‫ީ‬ ‫ޓ‬ ‫ަ‬ ‫ކ‬ ‫ް‬ ‫ވ‬ ‫ި‬ ‫މުބާރާތަށް ދަނީ ސީދާ‬ ‫ވަ ރު ގަ ދަ ބަ ހު ގެ ހަ މަ ލާ ތަ ކެ އް! ތަށްޓަށް‪ :‬ނިޒާމް‬

16 february 2017 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives