Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕާ ީޓ‬ ‫އުފައްދާކަށް ހުއްދައެއް ނުދިން‬

‫‪03‬‬

‫ޓާޓާ ފްލެޓަށް އެދޭއިރު ލޯނުގެ‬ ‫ޝަރުތު ހަމަވާން ޖެހިއްޖެ‬

‫ާހލަތުން އަރައިގަތުމަ ްށ‬ ‫އެއްބައިވަންތަވާން ެޖ ހޭ‪ :‬ރައީސް‬

‫‪03‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫އަންހެނަކަށް މަރުގެ‬ ‫އިންޒާރު ދިން‬ ‫ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ‬ ‫މައްސަލަ ބަލަނީ‬

‫ދީން ކުރިއެރުވުމުގެ އެވޯޑެއް‬ ‫ރައީސް ޔާމީނަށް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ޑރ‪ .‬އަހްމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬ ‫މޑެރޭޝަން ފޯރަމްގައި ‪ 12،000‬އަށް ވުރެ‬ ‫އިސްލާމިކް ޮ‬ ‫ގިނަ އިލްމުވެރިން މަސައްކަތް ކުރައްވާއިރު އެ ފޯރަމްގެ‬

‫އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި‬ ‫ސައްހަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު‬

‫ބޭނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކޮށް‪،‬‬ ‫އމާންކަމާ އެކު ކަންކަން ކުރުމުގެ މަގު‬ ‫އަމާން ޮ‬

‫ފަހަނައަޅައިދިއުމާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ‬

‫ފަހި ކޮށްދިނުމެވެ‪ .‬މި ހަރަކާތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ‬

‫ކށް‪ ،‬އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގު ވަޒަން ޮ‬

‫ގތުގައި މިނިސްޓަރު މިސާލު ނެންގެވީ‬ ‫ނަތީޖާއެއްގެ ޮ‬

‫ވޑެއް ރައީސް‬ ‫މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމް އިން ޚާއްސަ އެ ޯ‬

‫ޖޑަން އެވެ‪ .‬އެ ގައުމުގައި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން‬ ‫ޯ‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ދައުރަކާ‬ ‫ގާއިމްވީ އެ ހަރަކާތުގެ ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‪،‬‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫އެކުގައި ކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ވޑު އެރުވީ‪ ،‬ސޫދާންގެ ކުރީގެ‬ ‫ރައީސަށް މި އެ ޯ‬

‫ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އެ ފޯރަމުން‬

‫މޑެރޭޝަން ފޯރަމްގެ‬ ‫ބޑުވަޒީރު އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ސުލްހަ އަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު‪،‬‬

‫ރައީސް‪ ،‬އައްސާދިގު އައްސިއްދީގު އަބްދުއްރަހްމާން‬

‫ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެވޯޑު އެރުވީ‪،‬‬

‫އަލްމަހްދީ އެވެ‪ .‬އޭނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ އިސްލާމް‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ފޯރަމުން ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ޒިޔާދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފަށް މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި‬

‫ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދީނުގެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަށް‬

‫"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ‪،‬‬

‫ހދަން ރާއްޖޭގައި އިއްޔެ‬ ‫މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުތަކެއް ޯ‬

‫އިސްލާމީ އުސޫލްތަކާއި އިސްލާމީ ހަމަތައް‬

‫ފެށި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައްދަލުވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ‬

‫ވޑު އަރުވަން ބޭއްވި‬ ‫ރައީސަށް އެ އެ ޯ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތުގައި‪ ،‬އެ ބައްދަލުވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް‬

‫މަސައްކަތްޕުޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން‬ ‫ފެންނަމުން އެބަދޭ‪ "،‬ޒިޔާދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކި ގައުމުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި މަޝްހޫރު ދީނީ‬ ‫އިލްމުވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ފރަމަކީ އިސްލާމް‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ޯ‬

‫ކށްދެއްވުމުގެ ކުރިން‪ ،‬ވާހަކަ‬ ‫އެވޯޑު ހަވާލު ޮ‬ ‫މޑެރޭޝަން ފޯރަމްގެ‬ ‫ދައްކަވަމުން‪ ،‬އިންޓަނޭޝަނަލް ޮ‬ ‫ރައީސް‪ ،‬އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރުވަން ރައީސް ޔާމީން‬

‫ދީނާއި އެހެން ދީންތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް‬

‫ބޑަށް ތައުރީފް‬ ‫ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ވަރަށް ޮ‬

‫‪ 2002‬ގައި އުފެއްދި ހަރަކާތެވެ‪ .‬އެ ހަރަކާތް‬

‫ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުމާއި‬

‫ޖޑަންގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ބިން‬ ‫ހިންގަނީ ޯ‬

‫އަމާންކަން އަދި ހައްދު ފަހަނަޅައިދިއުމާއި ޓެރަރިޒަމާ‬

‫ހުސައިންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ‬

‫ކޅަށް ރާއްޖޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ޔުނިވަސިޓީތަކާ އެކު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޅުތަކުގެ ގިނަ އިލްމުވެރިން‬ ‫ދުނިޔޭގެ އެކި ކަން ޮ‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވޑު މިހާތަނަށް‬ ‫މި ހަރަކާތް އުފެއްދި ފަހުން މި އެ ޯ‬

‫އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން‬ ‫ރައީސް ޔާމީން ވަނީ‪ ،‬އެފަދަ އެވޯޑެއް އެރުވި‬ ‫މޑެރޭޝަން ފޯރަމަށް‬ ‫ކަމަށްޓަކައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޮ‬

‫ލިބިފައި ވަނީ ދެ ބޭފުޅަކަށެވެ‪ .‬އެއީ މޮރިޓޭނިއާގެ‬

‫ވޑަކީ އިސްލާމް‬ ‫ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ އެ ޯ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލްއަޒީޒާއި‬

‫ދީންގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި ހައްދުފަނަޅައިދިއުމާ‬

‫ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ‬

‫ދެކޮޅަށް އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް‬

‫ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އެވެ‪ .‬މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ފަހު‪،‬‬

‫ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވޑު ލިބިވަޑައިގަތީ‪ ،‬ޓެރަރިޒަމާއި‬ ‫ރައީސް ޔާމީނަށް މި އެ ޯ‬

‫އައިސް (އިއްތި) އިން ސައިކަލް ކައިރި އަށް މަޑުކޮށްލާފައި ބުނީ މަރާލާނަމޯ‪ .‬މި‬ ‫ގައުމުގައި ތިހެން ބުރުގާ ނާޅައި ނޫޅެވޭނެއޯ‪ .‬މިއީ އަހަރުމެންގެ ސަރުކާރޯ‪"،‬‬

‫ފރަމުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް‬ ‫މޑެރޭޝަން ޯ‬ ‫އަދި ޮ‬

‫ހައްދުފަހަނާޅައިދިއުން ހުއްޓުވައި އިސްލާމް ދީން‬

‫ފާހަގަކުރައްވައި‪ ،‬އެ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ދެއްވެވި‬

‫ކުރިއަރުވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު‬

‫އިންޒާރު ދިން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު‪ ،‬ހައްޔަރުކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ރޭ އަރުވަނީ‪.‬‬

‫"ޓެކްސީ ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އައީ ގުރުއާން ޖަހަމުން‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫މާލޭ އިރުމަތީ ފަ ާރތުގައި އާ ތޮއްޓެއް ލަނީ‬ ‫ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި‬ ‫މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ "ކިންގް ސަލްމާން"‬

‫އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގެ އުތުރުގައި ކިންގް‬ ‫ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނައިރު‪،‬‬

‫މިސްކިތުގެ ހިމާޔަތަށް މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ދިގު‪،‬‬

‫ގސް ދުވަސްވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫އެއީ މޫސުން ޯ‬

‫ޑްރައިވަރު ހައްޔަރު ކުރިތާ މާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ‬

‫ތއްޓެއް ލުމަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި‬ ‫އާ ޮ‬

‫އުދަރައާ ސަރަހައްދެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްލާފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދޫ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އައީ ގުރުއާން ޖަހަމުން‪ .‬އައިސް‬

‫ކށްގެން ހިންގާ އެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ‬ ‫ޚަރަދު ޮ‬

‫ބޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެ ސަރަހައްދު‬ ‫ތޮއްޓަށް ޮ‬

‫ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން‬

‫(އިއްތި) އިން ސައިކަލް ކައިރި އަށް މަޑުކޮށްލާފައި‬

‫ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިން‬

‫ގތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިމާޔަތް ކރާ ޮ‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބުނީ މަރާލާނަމޯ‪ .‬މި ގައުމުގައި ތިހެން ބުރުގާ ނާޅައި‬

‫ސއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މިނިސްޓްރީން‬

‫ނޫޅެވޭނެއޯ‪ .‬މިއީ އަހަރުމެންގެ ސަރުކާރޯ‪ "،‬ރަހުމާގެ‬

‫މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ‪ .‬އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން‬

‫ތަރައްގީއަކަށް އަދި ތަރައްގީ ކުރެވޭ ހުރިހާ ތަނަކަށް‪.‬‬

‫ޕސްޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފޭސްބުކް ޯ‬

‫ސއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬ ‫ޮ‬

‫އަދި އެ ސަރަހައްދަށް އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް‬

‫އިބްރާހިމް ޒިޔަތެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބިގެން ދާނެ‪"،‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫"ޓެކްސީ ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު ބާރު‬ ‫މާލޭގައި އަންހެނަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މީހަކަށް‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬ ‫އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމާ‬ ‫ގތް ބަލަމުން އަންނަ‬ ‫ގުޅިގެން އެ ކަން ހިނގި ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫"ފުލުހުން ހުއްޓާ (ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު) ބުނީ‬ ‫ށ ހަމަ ޗިސްޗިސް ކޮށްލާނަމޯ‪"،‬‬ ‫ކުރިމައްޗަށް އަރާބަލާ ޯ‬ ‫ރަހުމާ ބުނީ ފުލުހުން‪ ،‬ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް‬

‫ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހައުސިން‬ ‫ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ‪ 46‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫މި މަޝްރޫއުގައި‪ ،‬އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުން‬ ‫ފެށިގެން ސިޓްރަން ރެސްޓޯރެންޓާ ހަމައަށް ‪430‬‬

‫މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އިރުމަތީ ފަރާތުގެ‬

‫"މިއީ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަށް އަންނަ ހުރިހާ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް‬

‫އަތުގައި ބިޑި އަޅުވައިގެން ގެންދިޔަ އިރު‪ ،‬އަންހެން‬

‫ތއްޓެއް ލުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީޓަރު ދިގު ޮ‬

‫ވޓާ" ހެދުމަށް ނިންމާފައި‬ ‫ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ "ބްރޭކް ޯ‬

‫ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓް ރަހުމާ އައްބާސް‬

‫މީހާގެ މައުލޫމާތު ނުނަގާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ޝަހީދު‬

‫ޓމެޓިކުން ފެން ހިއްކާ‬ ‫ރާޅު އަރައިފި ނަމަ‪ ،‬އޮ ޮ‬

‫ވަނީ މުޅިން ހެން ބޮޑު ހިލަ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕސްޓެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނު ޯ‬

‫ގސް‪ ،‬މައްސަލަ‬ ‫ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ޮ‬

‫ވޓާ ޕަންޕިން ސިސްޓަމެއް ވެސް ކިންގް‬ ‫ސްޓޯމް ޯ‬

‫އެ މަޝްރޫއު ނިންމަން ‪ 10‬މަސް ދުވަސް ދީފައިވާއިރު‬

‫އަންހެން މީހާ އަށް އިންޒާރު ދިނީ ޓެކްސީ‬

‫ކށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުނީ ކަމަށް‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫ސަލްމާން މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައި ހަދާނެ ކަމަށް‬

‫އެ އަށް ވުރެ ކުރިން އެ މަސައްކަތް ނިންމައި‬

‫ޑްރައިވަރެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ މައްސަލައިގައި ޓެކްސީ‬

‫ވެސް ރަހުމާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ހާލަތުން އަރައިގަތުމަ ްށ‬ ‫އެއްބައިވަންތަ ާވންޖެ ހޭ‪ :‬ރައީސް‬

‫‪3‬‬

‫ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދައެއް ނުދިން‬ ‫އެމްއާރުޕީ އަށް ހުއްދަ ދެވެން ނެތީ‪ ،‬އެ ޕާޓީ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫އތް ނަމަކީ އެ ކޮމިޝަނަށް‬ ‫އަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާފައި ޮ‬ ‫ކމިޝަން މެމްބަރުންގެ‬ ‫ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ނަމެއް ކަމަށް‪ޮ ،‬‬ ‫ސިޔާސީ ދެ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް‬

‫އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ޕާޓީ‬

‫ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬އެއްވެސް‬

‫އަށް ހުއްދަ ދީފި ނަމަ‪ ،‬ކުރިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ‬

‫ކމިޝަނުން މިއަދު‬ ‫ބަޔަކަށް އެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް އެ ޮ‬

‫ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދެ ޕާޓީ‬ ‫އުފެއްދުމަށް މި މަހު ދެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމުން ހުއްދަ‬ ‫ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެންގީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނާއި‬ ‫ގަވާއިދަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަނަށް ހުށަހެޅި ދެ ޕާޓީއަކީ މޯލްޑިވްސް‬

‫އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަމުން އަންނަ ނަމާ ފުށު‬ ‫އަރާނެތީ ހުއްދަ ދެވެން ނެތީ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަންސް އިން ބުނި ގޮތުން ހުރިހާ‬ ‫ކށްގެން އެމްއާރުޕީ‬ ‫ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ޮ‬ ‫ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަން‬

‫ރިޕަބްލިކް ޕާޓީ (އެމްއާރުޕީ) އާއި ދަ ގްރޭޓް ގްރީން‬

‫ރިޕަބްލިކް ޕާޓީގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާތީ އާއި ޖުމްހޫރީ‬

‫ކަނެކްޝަނެވެ‪ .‬މި ޕާޓީތަކާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް‬

‫ޕާޓީން މިހާރު ވެސް އެ ޕާޓީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި‬

‫އިލެކްޝަނުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ބޭނުންކުރާ‬ ‫"ރިޕަބްލިކަން" އެ ޕާޓީގެ ނަމުގެ ޮ‬

‫އިލެކްޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި ދަ ގްރޭޓް ގްރީން‬ ‫ކަނެކްޝަނަށް ހުއްދަ ދެވެން ނެތީ‪ ،‬ސިޔާސީ ޕާޓީގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި އޮތީ ހަ‬ ‫ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ އެހެން ސިޔާސީ‬ ‫ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ޮ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ‪ .‬އެއީ ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީ އާއި‬

‫ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށް ނުވުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިތުރުން ޑީއާރުޕީ‬

‫ފމް ހުށަހަޅާފައި‬ ‫މީހަކަށް ވާތީ އާއި ކުށުގެ ރިކޯޑު ޯ‬

‫އަދި އެމްޑީއޭ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ޓާޓާ ފްލެޓަށް އެދޭއިރު ލޯނުގެ‬ ‫ޝަރުތު ހަމަވާން ޖެހިއްޖެ‬ ‫މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓް ގަންނަން‬

‫ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪/‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ކޅުތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް‬ ‫ދުނިޔޭގެ ކަން ޮ‬

‫މުސްލިމުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ހާލަތުގައި ތިބި‬

‫ކށްފައިވާ ހިތްދަތި ހާލަތުން އަރައިގަންނަން‬ ‫ކުރިމަތި ޮ‬

‫އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީވުމަކީ މުސްލިމުންގެ‬

‫މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތް އެއްބައިވަންތަ ވާންޖެހޭ ކަމަށް‬

‫ޒިންމާއެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފމެޓަކީ ކުރިން‬ ‫އެޗްޑީސީން ބުނީ އެ ޯ‬

‫ލނަށް ޝަރުތު ހަމަވިކަން‬ ‫ކުރިމަތިލާއިރު‪ ،‬ބޭންކު ޯ‬

‫ފމެޓަކަށްވާތީ‪ ،‬އޮންލައިން‬ ‫އިއުލާންކުރެވިފައި ނުވާ ޯ‬

‫އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އިތުރު ފޯމެޓެއް‬

‫ފމެޓްގައިވާ "ލޯން އެލިޖިބިލިޓީ‬ ‫ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެ ޯ‬

‫ހަދައި‪ ،‬ކުރިން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް ވެސް އެ ފޯމެޓަށް‬

‫ލެޓާ" ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ރިޖެކްޓްކޮށްފައިވާ‬

‫ލޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން‬ ‫ލިޔުން ހުށަހަޅަން ހައުސިން ޑިވެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ގެނައި އިސްލާހާ އެކު‬

‫(އެޗްޑީސީ)ން ފުރުސަތު ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫އެ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ފްލެޓް ގަތުމަށް ފުރުސަތު‬

‫އެ ކުންފުނިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު‬

‫ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ‬

‫އފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ‬ ‫އެ ކުންފުނީގެ އިސް ޮ‬

‫ހުރި ތަނުގައި ހަދާފައިވާ މާލޭ ގްރޭންޑާއި ގާކޮށީގައި‬

‫ކުންފުނިން ޓާޓާ ފްލެޓް ވިއްކަން މިފަހަރު ހުޅުވާލިއިރު‬

‫އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީން‬

‫ބަޔަކު ހިތްދަތި ކަމުގައި ހޭދަކުރުމަކީ އެހެން ހުރިހާ‬

‫ހަދާފައިވާ "މާލޭ ސްކްއާ"ގައި ހަދާ ފައިވާ ފްލެޓް‬

‫ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާނެ‬

‫ކުރިއަރުވަން އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ‬

‫އތް ހިތްދަތި ކަމެއް ކަމަށާއި‬ ‫މުސްލިމުންނަށް ވެސް ޮ‬

‫ގަންނަން އެޕްލިކޭޝަނާ އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލޯނަށް‬

‫ފޯމެޓް ތައްޔާރުކުރީ ބޭންކުތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު‬

‫މޑެރޭޝަން ފޯރަމް‬ ‫އަގު ވަޒަންކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޮ‬

‫މުސްލިމުން ބަލިކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން‬

‫ޝަރުތު ހަމަވިކަމުގެ ލިޔުމުގެ އިތުރު ފޯމެޓެއް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން އިއުލާންކުރި ފަހުން‬

‫ވޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު‬ ‫އިން އެރުވި އެ ޯ‬

‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ފރަމް އުފެއްދި‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ޯ‬ ‫ގތުގައި ރައީސް‬ ‫ފަހުން‪ ،‬ތިން ވަނަ ބޭފުޅެއްގެ ޮ‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މުސްލިމް އުއްމަތުގެ‬

‫ގތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫ބަލައިގަންނަ ޮ‬

‫ފމެޓަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާތީ‪ ،‬އެ‬ ‫ބޭންކަކުން އެ ޯ‬

‫ފޯމެޓްގައިވާ ސިޓީތައް ބަލައިގަންނަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ‬

‫ބަދަލާ ގުޅިގެން އަލުން އިއުލާން ކުރަން ޖެހުނީ ކަމަށް‬

‫ކޅަށް ކުރަމުން އަންނަ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ބޭންކްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ވެސް އެ‬

‫ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައި‬

‫އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މީގެކުރިން ނުހިނގާ ފަދަ ކަންކަން އިސްލާމްދީނާ‬

‫ވޑު ލިބިވަޑައިގަތީ‪ ،‬އިސްލާމް ދީނުގެ‬ ‫ޔާމީނަށް އެ ޯ‬

‫ހދޭނީ އެންމެން އެއްބައިވަންތަވެގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ކާމިޔާބު ޯ‬

‫އަސާސްތަކާއި މެދުމިނުގެ އުސޫލްތައް ކުރިއަރުވައި‬

‫އެގޮތުގައި އެ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް‬

‫ސައްހަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު‬

‫ހުރި ކަން ވެސް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ފަހަނައަޅައިދިއުމާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ‬ ‫މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެވޯޑާ‬ ‫ރައީސް ޮ‬ ‫ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ‬ ‫ހއްދަވާފައިވާ އެ އެވޯޑު‬ ‫މީގެ ކުރިން ދެ ރައީސުން ޯ‬

‫ގތުގައި އިސްލާމްދީނަކީ‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމާއި އަމާންކަމުގެ ދީނެވެ‪ .‬އެ‬ ‫މަގަށް މުސްލިމް އުއްމަތް މިސްރާބު ޖަހަން ޖެހޭ ކަން‬ ‫ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފރަމަކީ އިސްލާމް‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ޯ‬

‫އެމަނިކުފާނަށް އެރުވުމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް‬

‫ދީނާއި އެހެން ދީންތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް‬

‫ބޮޑު ފަހުރެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‪ ،‬ހައްދުފަހަނަޅައި‬

‫‪ 2002‬ގައި އުފެއްދި ހަރަކާތެވެ‪ .‬އެ ހަރަކާތް‬

‫ކޅަށް މި ސަރުކާރުން ކުރާ‬ ‫ދިއުމާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެ ޮ‬

‫ޖޑަންގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ބިން‬ ‫ހިންގަނީ ޯ‬

‫މަސައްކަތަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށް ރައީސް‬

‫ހުސައިންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ޔުނިވަސިޓީތަކާ އެކު‬

‫އިސްލާމްދީނުގެ މެދު މިނުގެ އުސޫލްތައް‬ ‫ކުރިއަރުވައި ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމާ‬ ‫ކޅަށް ރާއްޖެ އިން ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ކޅުތަކުގެ ގިނަ އިލްމުވެރިން‬ ‫ދުނިޔޭގެ އެކި ކަން ޮ‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވޑު މިހާތަނަށް‬ ‫މި ހަރަކާތް އުފެއްދި ފަހުން މި އެ ޯ‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިފައި ވަނީ ދެ ބޭފުޅަކަށެވެ‪ .‬އެއީ މޮރިޓޭނިއާގެ‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި‪ 2016 ،‬ގައި އުފެއްދި ނެޝަނަލް‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލްއަޒީޒާއި‬

‫ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީ) ހިމެނޭ‬

‫ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ‬

‫ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އެވެ‪ .‬މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެކި‬

‫ވޑު ލިބިވަޑައިގަތީ‪،‬‬ ‫ފަހު‪ ،‬ރައީސް ޔާމީނަށް މި އެ ޯ‬

‫ކޅުތަކުގައި‪ ،‬ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލަތުގައި‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނާޅައިދިއުން ހުއްޓުވައި އިސްލާމް‬

‫މުސްލިމުން އުޅޭ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނާއި‬

‫ދީން ކުރިއަރުވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށެވެ‪.‬‬

‫ރހިންޖާ ފަދަ ގައުމުތަކުގެ‬ ‫ސީރިއާ އާއި ޔަމަން އާއި ޮ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއް ވޭ ފަދަ މާހައުލެއް‬ ‫މިވަގުތަށް އެބަ އޮތް‪ :‬ޝަރީފް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ގާނޫނަށާއި އާންމު އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް‬ ‫ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިސްލާހުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް‬ ‫ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް‬ ‫އތް ކަމަށާއި ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް‬ ‫މިވަގުތަށް އެބަ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން މިދިޔަ ރިޔާސީ‬ ‫މީގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ނެރުނު ގައިޑްލައިންގައި ހިމެނޭ‬

‫ކމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ‬ ‫ޮ‬

‫ކަންކަމާއި ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓް (އީޔޫ) ގެ ފަރާތުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލަފާދީފައި ހުރި އިސްލާހުތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި‬ ‫އންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު‬ ‫މި އަހަރު ޮ‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް‬ ‫ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ވޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޯ‬

‫ޖަމިއްޔާތަކުން އިސްލާހު ކުރަން އެދުނު ބައެއް‬ ‫ކަންކަން ހިމެނޭނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް‬ ‫ވޓިން ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނަސް އިލެކްޝަންސް‬ ‫ޯ‬

‫މީހުންގެ ލިސްޓު ޖުލައި މަހު އިއުލާން ކުރަން‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ‪ ،‬މިހާތަނަށް ބޭއްވި‬ ‫ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން‬

‫އެހެން އިންތިހާބުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ވޯޓު ކަރުދާސް‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާށެވެ‪ .‬ރިޔާސީ‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ބޑު‪ ،‬މިނިވަން އިންސާފުވެރި‬ ‫އިންތިހާބަކީ ހާމަކަން ޮ‬

‫ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ‬

‫ބޑު އިންތިޚާބަކަށް‬ ‫އަދި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ޮ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭ‬

‫ކމިޝަނުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވާނެ ކަމަށް އެ ޮ‬

‫ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 110‬ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން‪،‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބު ފަސް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ހިނގަމުންދާ ރިޔާސީ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ‪ 120‬ދުވަހާއި‬

‫އެއްވެސް ކަހަލަ ވާހަކައެއް ނުދެކެވޭ ކަމަށް ޝަރީފް‬

‫‪ 30‬ދުވަހާ ދެމެދު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭނެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނުގެ ފަސް ވަނަ‬

‫"އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ މާހައުލެއް ނެތް‬ ‫ކަމަކަށް މަޝްވަރާ ދީ‪ ،‬އަންގާފައެއް ނެތް‪ .‬ރިޔާސީ‬

‫މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހިނގަމުންދާ‬

‫އިންތިހާބަށް ހުރަސް އެޅުމަށްޓަކައި އެއްވެސް‬

‫ވުމާ އެކު ގިނަވެގެން ‪ 10‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ‬

‫މުއައްސަސާއަކުން އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ‬ ‫ބލަނބަން ޖެހޭ ކަމެއް‬ ‫ކަމަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ޯ‬

‫އިއުލާން ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތުން ރިޔާސީ‬

‫ބނުލަނބާނެ‪ "،‬ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ‬ ‫ކމިޝަނަކުން ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ދައުރު ގުނަން ފަށަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާ‬

‫މެމްބަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޝަރީފް‬

‫އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފެށިގެންނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރިއާސީ‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ވޯޓާސް ލިސްޓު‬ ‫ސައްހަކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް‬

‫ދައުރު ހަމަވުމުގެ ‪ 120‬ދުވަސް ގުނަން ފަށާނީ އަންނަ‬ ‫ޖުލައި މަހުގެ ‪ 14‬ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު) އަށް ފޮނުވާފައިވާ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޖުލައި މަހު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް‬

‫ޔާމީން މިހާރުވެސް ކެމްޕެއިން މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައި‬

‫ވޓާސް ލިސްޓުގެ ފައިނަލް‬ ‫އިއުލާން ކުރާއިރު‪ޯ ،‬‬

‫ކލިޝަނުން އަންނަނީ އެ ހުރިހާ‬ ‫ވާއިރު އިދިކޮޅު ޯ‬

‫ލިސްޓެއް ހަމަ އެ މަހު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ބެހޭ‬

‫އިލްމީ ލިޔުމާއި ފޮޓޯ ހިމެނޭ ޕޯޓަލްއެއް‬ ‫ޔުނިވަސިޓީން ލޯންޗުކޮށްފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ކންމެ ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅޭ‬ ‫ގާއިމުކުރީ ރާއްޖޭގެ ޮ‬ ‫ދަރިވަރަކަށް ވި ކަމުގައި ވެސް މައުލޫމާތާއި މުހިއްމު‬ ‫ކށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ ދަރިވަރުންނަށް‬ ‫ފޮތްތައް ފޯރު ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި އިލްމީ އެކި ދިރާސާތަކާއި އާއްމު‬ ‫މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް‬ ‫މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން‬ ‫ލންޗުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އންލައިން ޑޭޓާ ބޭސް އެއް ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫"ސަރުނަ"ގެ ނަން ދީފައިވާ ޑޭޓާ ބޭހުގައި އިހުގެ‬

‫ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ހިދުމަތެއް ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ތަފާތު އެކި ލިޔުންތަކާއި މަންޒަރުތަށް‪،‬‬ ‫ކންމެ ތަނެއްގައި ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް‬ ‫ދުނިޔޭގެ ޮ‬ ‫ކށް ބެލޭނެ‪ .‬ދަރިވަރުންގެ‬ ‫އެ ޑޭޓާ ބޭސް މެދުވެރި ޮ‬

‫ލިޔުންތައް ވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪ .‬ހަ ކެޓަގަރީއެއް‬

‫އެސައިމަންޓުތަކަށް‪ ،‬އެ ލިޔުންތަކުން ރިފަރެންސް‬

‫ހިމެނޭ އެ ޕޯޓަލްގައި ‪ 1،500‬އަށްވުރެ ގިނަ ލިޔުން‬

‫ވެސް ދެވޭނެ‪ .‬އޭގައި ހުންނާނީ ދިވެހީންނާ ގުޅުންހުރި‬

‫ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މައުލޫމާތުތައް‪ "،‬ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކެޓަރީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ‪ ،‬އީ‪-‬ބުކްސް‪ ،‬އިލްމީ‬ ‫ލިޔުންތައް‪ ،‬އިމޭޖް ކަލެކްޝަން‪ ،‬ދިވެހި ބަހާ ގުޅޭ‬ ‫ލިޔުންތައް‪ ،‬ތީސީސް އަދި ޑެޒަޓޭޝަނާއި ސިލްސިލާ‬ ‫މަޒުމޫނުތަކެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޑޭޓާ ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިސްދައުރެއް‬

‫ސިޔާދަށް ކުރާ ދައުވާ ެގ‬ ‫ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ރިއާސީ ދައުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ‪ 120‬ދުވަހަށް‬ ‫އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި އެކަން‬

‫ފިޔަވައި‪ ،‬އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫ސިޔާދު މާލެ ގެނެސް‪ ،‬ލޯންޗުން ފައިބަނީ‪ :‬އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ދައުވާ ‪---‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫އންލައިނަށް ކޮންމެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ޮ‬ ‫ދުވަހަކު ވެސް ލިޔުންތައް އިތުރުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އންލައިން އިން‪ ،‬އެ މީހަކު ބޭނުންވާ‬ ‫ސަރުނަ ޮ‬ ‫ލިޔުންތެރިއެއްގެ ލިޔުމެއް ވެސް ވަކިން ބަލައިލެވޭނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ނަމަކަށް ފިތާލުމުން‪ ،‬އެ ލިޔުންތެރިއެއް‬

‫އަދާކުރެއްވި‪ ،‬އެމްއެންޔޫގެ ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން‬

‫ފތްތަކާއި މަޒުމޫނުތަކާއި އިލްމީ ލިޔުންތައް‬ ‫ލިޔެފައިވާ ޮ‬

‫ހުސެއިން ހަލީމް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ވަސީލަތެއް‬

‫ފެންނަން ހުންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޓުން ކުރިން ޮ‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ސިޔާދުގެ މައްޗަށް ކުރާ‬ ‫ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފަށަން‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ‬ ‫ދަރިކަލުން ސިޔާދް ގާސިމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތު‬

‫ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރު އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޔާދުގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާއިރު‪ ،‬އެ‬

‫ދިނުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން‬

‫މައްސަލާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ‬

‫ކޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ހަމީދުގެ އިތުރުން ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާ ހަސަން‬

‫ކޓުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ސައީދުގެ މައްޗަށް ވަނީ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ‬

‫ފުރަތަމަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު ކުއްލި‬

‫އާއި އިތުރު ދައުވާތަކެއް ވެސް އުފުލައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް‪ ،‬ހައްޔަރުކުރި ސިޔާދްގެ‬

‫ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް މިހާރު ވަނީ‬

‫މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ‬ ‫ސައީދާއި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގަނެފައިވާ‬

‫ކމިޝަނަރު އަހުމަދު‬ ‫އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ޮ‬

‫ގތުން ވިލާ ކުންފުނިން‬ ‫މުދާތަކަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޮ‬

‫އަރީފާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ‬

‫ޑލަރު ދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 2.4‬މިލިއަން ޮ‬

‫މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫނާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ވިލާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ދީފައިވާ‬

‫އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ‬

‫ކށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން‬ ‫ލިޔުމުގައި ސޮއި ޮ‬

‫މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ‬ ‫ޑިރެކްޓަރު ސިޔާދު ކަމަށް ޕް ޮ‬

‫މެމްބަރު އަހުމަދު އިލްހާމްގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުލަތުން‬

‫އޮފީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލާގައި ޝަރީއަތް‬

‫ދައުވާ ކުރެ އެވެ‪ .‬އެ ބޭފުޅުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން‬

‫ނިމެންދެން ސިޔާދު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް‬

‫އތީ ކުރިން އަމުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަންދުކުރަން ކޯޓުން ޮ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ޔާމީން ވަކިކުރުމަށް ފަހު ނޫ ީނ‬ ‫އިންތިހާބަކަށް ނުދެވޭނެ‪ :‬އަމީން‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް‬ ‫ފަހުގައި ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ގިނަ‬ ‫ބަޔަކު ނޭދޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު‬ ‫އަމީން އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ނެރެން ކުރާ މަސައްކަތް ދާނީ ފަނުފުލުން ކަމަށް‬ ‫ޕީޕީއެމުން ވަނީ ބުނެފައިވާ އިރު‪ ،‬އެކަމަށް ރައްދު‬ ‫ދެއްވައި އަމީން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ‬ ‫އެ ވާހަކަ ޕީޕީއެމުން ދައްކަނީ ޔާމީން މަގާމުން‬ ‫ދުރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށް‬ ‫ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް ކެމްޕެއިނަށް ނެރެން ނޫންތޯ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޔާމީން ބޭލުމަށް ފަހު ނޫނީ އިންތިހާބަކަށް‬ ‫ދާކަށް ގިނަ ބަޔަކު ނޭދޭ‪ .‬މި ހާލަތުގައި ޔާމީނާ އެކު‬ ‫ގހެއް‪ "،‬އިނގިރޭސި‬ ‫އިންތިހާބަކަށް ދިއުމަކީ ބޮޑު ޯ‬ ‫ހދައިގެން އުޅުއްވާ އަމީން ވިދާޅުވި‬ ‫ވިލާތުން ހިމާޔަތް ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީން‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ބޭނުންފުޅުވާ ބަޔަކު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގައި‬ ‫ބައިތިއްބައިގެން މިނިވަން އިންތިހާބެއް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް‬ ‫ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް‪ ،‬ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ‬ ‫މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބަށް އެއް‬ ‫ކޅުން ދައްކަމުން އަންނަ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ވާހަކަ އިދި ޮ‬ ‫އިރު‪ ،‬ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ބޮޑުވެ‬ ‫އެކަން އާއްމުންނާ ހަމަ އަށް ތިލަވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު އެމްޑީޕީ އަށް އެކަނި ބެލި ނަމަވެސް އެ‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ދެ ފެކްޝަނެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ކެންޑިޑޭޓް ނެރުން ލަސްވާ މައްސަލައިގައި‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫އަމާޒު ކުރާ ފާޑު ކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެމުން ޕާޓީތަކުން‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ އިދިކޮޅު‬ ‫ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ވަގުތު ޖެހުމުން‬ ‫އެއީ‪ ،‬ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށާއި އެ‬ ‫ބޭފުޅަކު މި ވަގުތު ހުންނެވީ ޖަލުގައިތޯ ރާއްޖޭގައިތޯ‬ ‫ތ އެނގުމަކީ މި ވަގުތަށް‬ ‫ނުވަތަ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ޯ‬

‫އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިން‪---‬‬

‫މުހިއްމު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ދެ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުށަހަޅައިފި ބީޕީޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެ ހޭ‬ ‫އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ގތަށް ހަމަޖެއްސީ މީރާއިން މިއަދު‬ ‫ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޮ‬ ‫ނެރުނު ޓެކްސް ރޫލިންއެއްގެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އަހަރަކު ‪ 10‬މިލިއަން‬ ‫އެ ރޫލިންގައިވާ ޮ‬

‫އަހަރަކު ‪ 10‬މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ‬

‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން‪ :‬އަލަށް އުފައްދަން ހުށަހެޅި ޕާޓީތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރާނީ‬ ‫އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނޭ ‪--‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އުފައްދަން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ‬ ‫ވެފައި ނެތުން ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް‬ ‫ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ޮ‬

‫އެއަށްވުރެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން‪،‬‬

‫ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ބީޕީޓީ ބަޔާން މީރާއަށް‬

‫އންލައިންކޮށް ބީޕީޓީ‬ ‫އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ޮ‬

‫ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މީރާ ކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް‪،‬‬

‫ގތަށް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޮ‬ ‫ތރިޓީ (މީރާ) އިން‬ ‫އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮ ޯ‬ ‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް‪ ،‬ބީޕީޓީގެ‬

‫އޮންލައިންކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ކށްގެން ހުށަހަޅާ ބީޕީޓީ‬ ‫އެކަމަކު އިސްލާހު ޮ‬ ‫ކށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމް ނޫން‬ ‫ބަޔާން އޮންލައިން ޮ‬ ‫ކަމަށް އެ ރޫލިންގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން‬ ‫ބަޔާން އޮންލައިން ޮ‬

‫ކން ފަރާތްތަކުން‬ ‫ޕާޓީތައް އުފައްދަން ހުށަހެޅީ ޮ‬ ‫ސިޔާސީ ދެ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް‬ ‫ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދެ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން‬ ‫އތް‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އާދިއްތަ‬ ‫ހުށަހަޅާފައި އެބަ ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ދުވަސް އެއީ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ކަމަށްވާތީ އެ‬

‫ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކޮމިޝަންގެ‬

‫ތާރީޚުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ އެއްޗެހި ޑިސް ކްލޯސް‬

‫ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ދެ ޕާޓީއެއް އަލަށް‬

‫ކުރާނީ‪ "،‬ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި‬ ‫އުފައްދަން އެ ޮ‬

‫ކށްފައި އޮތީ ހަ‬ ‫ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫އޭގެ މައުލޫމާތުތައް އާދިއްތަ ދުވަހު އާންމު ކުރައްވާނެ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ‪ .‬އެއީ ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީ އާއި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަލަށް އުފައްދަން ހުށަހެޅި ދެ ޕާޓީގެ‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިތުރުން ޑީއާރުޕީ‬

‫ތެރެއިން އެއް ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުއްދަ ދެވެން‬

‫އަދި އެމްޑީއޭ އެވެ‪.‬‬

‫ނެތް ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ސަބަބަކީ ޕާޓީއެއް‬

‫މީރާ‪ :‬އަހަރަކު ‪ 10‬މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބީޕީޓީ‬ ‫ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫"ފިނި މޫސުން" ގެންނަ ވިންޓަ ކޯނާ އީދުދުވަހު ހުޅުވަނީ‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ދިމާވި ލަސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ރދަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ‬ ‫މި އަހަރުގެ ޯ‬

‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ވިންޓާ ބިލްޑިންގް‬ ‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނީ‪ .‬އެތަނުގެ‬ ‫ކަރަންޓާއި ފެނާއި މި ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެ‬

‫މަސައްކަތެއް ނިމި‪ ،‬ޓެސްޓް ކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށާއި‬

‫ގތަށް އަދި ކެފޭ‬ ‫ހުޅުވާނީ ކެފޭއެއް ވެސް ހިމެނޭ ޮ‬

‫ފަރާތުން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނީ‪ .‬އަދި އިތުރަށް‬

‫ފިނި މޫސުމުގެ އިހްސާސްތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް‬

‫މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ ފިތުރު އީދު ދުވަހު‬

‫ކނާ ވެސް ހިންގައި‪،‬‬ ‫ހިންގާ ފަރާތުން ވިންޓާ ޯ‬

‫އެތަނުގެ އެންޓްރެންސް ފީ އާއި އެތަނުގައި‬

‫ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ހަދާ ވިންޓާ ބިލްޑިންގް އަންނަ‬

‫ގތަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި‬ ‫އެތަން ހުޅުވާ ޮ‬

‫ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ‪ .‬އޭގެ ބޭނުމަކީ ދައުލަތުން‬

‫ހުންނަ ސްލައިޑްތަކާއި އައިސް ސްކޭޓިން ވިޔަސް‬

‫ފިތުރު އީދު ދުވަހު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން‬

‫އެވެ‪ .‬އިތުރު ކަމެއް ދިމާ ނުވާ ނަމަ އެ ދުވަހު‬

‫ޚަރަދުތަކެއް ކުރަން ނުޖެހި‪ ،‬ސެލްފް ސަސްޓެއިނިން‬

‫މިތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި މުޅި ތަން މެނޭޖްކުރުމާ‬

‫މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫ހުޅުވޭނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތް ހެދުން ކަމަށާއި‬ ‫މޑެލްއަކަށް އެތަން ހިންގޭނެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މޑެލްއަކަށް ކެފޭ‬ ‫އެކީގައި ސެލްފް ސަސްޓެއިނިން ޮ‬

‫އެގޮތުން ކެފޭ ހިންގަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް‬

‫ހިންގަން އަންނަ ހަފުތާގައި މި އިއުލާން ކުރާނެ‪"،‬‬

‫ޑޭޓް ކަމަށް‪ .‬ކަމެއް ދިމާ ނުވާނެ ކަމެއް ނޭނގެ‬

‫އަންނަ ހަފުތާގައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް‬

‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ވިންޓަ ބިލްޑިންގްގެ މަސައްކަތް‬

‫ދަންނަވާކަށް‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު‬

‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލަސްވީ އެތަނަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލްތައް އެޅުމުގައި‬

‫ކުރެވެނީ އެއީ ހަމަ ހުޅުވޭނެ ދުވަސް ކަމަށް‪"،‬‬

‫"އެއީ ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިބަލަނީ ޔަގީން‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީވީއެމްގެ "ރާއްޖެ މިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި ރޭ‬

‫"ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތުން ވިންޓާ ބިލްޑިންގްގެ‬

‫ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮ ްތ‬ ‫މަސް ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ‬

‫ޔާމީން ރަޝީދު‪ :‬އޭނާގެ‬ ‫އާއިލާއިން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ދައުވާކުރަނީ އޭނާއަށް އިންޒާރު‬ ‫ދިން މައްސަލާގައި ދައުލަތުން‬ ‫އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ‬

‫މިއީ ‪ 65‬ފޫޓު ދިގު‪ ،‬ލަކުޑި ބޯޓެއް ކަމަށާއި‬ ‫އޭގައި ތިބީ އީރާންގެ ހަ މީހަކު ކަމަށް ވެސް‬ ‫އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އތް އީރާންގެ މަސް ބޯޓެއް‬ ‫ހާލުގައި ޖެހިފައި ޮ‬ ‫ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓު ފެނުނީ ހއ‪.‬‬ ‫އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ޯ‬ ‫އުލިގަމާ ‪ 17‬މޭލު ބޭރުން‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ‬

‫ޔާމީންގެ އާއިލާއިން ކުރި ދައުވާ‬ ‫ނުބެލުމުން ހައި ކޯޓަށް‬ ‫ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ ޔާމީން ރަޝީދު‬ ‫މަރާލުމުގެ ކުރިން‪ ،‬އޭނާ ހިމާޔަތަށް އެދުނު‬ ‫ނަމަވެސް ދައުލަތުން އެކަމަށް އިހުމާލުވި ކަމަށް‬ ‫ބުނެ ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރި‬ ‫ކޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން‬ ‫ދައުވާ ސިވިލް ޯ‬

‫ގާނޫނުގެ މަގްސަދު ހާސިލް ނުވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް‬

‫ނިންމުމުން އެ މައްސަލަ ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން‬

‫އެ ނިންމުމުގައިވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ސިވިލް ކޯޓުން‬

‫ދިރިއުޅުނު ގޭގެ ސިޑި ކައިރީގައި އޭނާ އަށް‬

‫ކަންނެލި މަސްވެރިކަންކުރާ ރާއްޖޭގެ ދޯންޏަކުން ދިން‬ ‫ކސްޓް ގާޑުގެ އުޅަނދެއް ގޮސް‬ ‫މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޯ‬

‫ކސްޓްގާޑުން އަތުލައިގެންފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ބޯޓުތައް ޯ‬

‫ބޓު ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތީ ހުންގާނު‬ ‫ބެލި އިރު އެ ޯ‬

‫ތެރޭގައި ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޯޓުތައް‬

‫ބިނދިގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ‪ 65‬ފޫޓު ދިގު‪ ،‬ލަކުޑި ބޯޓެއް‬

‫ކޓުގެ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފް‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ހުސައިން ރަޝީދު ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރީ‬

‫ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ ބަލައިގަނެ‪ ،‬އަންނަ‬

‫ޔާމީން މަރާލުމުގެ ކުރިން‪ ،‬އޭނާ އަށް އެކި‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހު އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށަން‬

‫ގޮތްގޮތުން އިންޒާރުތައް ދިން މައްސަލަ ފުލުހަށް‬

‫ކޓުން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬

‫ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން‬ ‫އުޅެނިކޮށް މީގެ ކުރިން ވެސް ބޭރުގެ ބައެއް މަސް‬

‫ކޓަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬

‫ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޔާމީން ބައްޕަ‬

‫އެ މައްސަލާގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު‬

‫ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އތީ އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް‬ ‫ނިންމާފައި ޮ‬

‫ކުރަން ޔާމީންގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓަށް‬

‫ހުށަހެޅުމުން އެކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާ‬

‫ކސްޓް ގާޑުގެ އުޅަނދެއް އަންނަނީ‬ ‫ކައިރީގައި ޯ‬

‫އޮތް ބާރެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ޔާމީންގެ އާއިލާއިން އެ‬ ‫ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު‪ ،‬އެ‬

‫ކޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހައި ޯ‬

‫ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ‪ .‬އެ ބޯޓު‬

‫(އެންއައިސީ) ގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކޮމިޝަނަށް‬

‫ކޓުން ބެލުމަކީ އެންއައިސީގެ‬ ‫މައްސަލަ ސިވިލް ޯ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު‪ ،‬ޔާމީން‬

‫އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުން‪ ،‬އިއްޔެ ހަވީރު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އޭގައި ތިބީ އީރާންގެ ހަ މީހަކު ކަމަށް‬

‫ދައުލަތުން އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ ޔާމީންގެ‬ ‫ކޅަށް ދައުވާ ކުރާއިރު‬ ‫އާއިލާއިން ދައުލަތާ ދެ ޮ‬ ‫ޔާމީން މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުލަތުން‬

‫ކޓުން ނިންމީ ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތާ‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ވަނީ ހަތް މީހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އތް ނަމަ އެ މައްސަލައެއް‬ ‫މެދު ޝަކުވާއެއް ޮ‬

‫މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދަނީ‬

‫ބެލުމަކީ ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން‬

‫ހިނގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދެއް‪ :‬ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބޭރުގެ މަސް ބޯޓެއް ވަނީ އަތުލައިގެންފައި ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ފާސްފުޑް އިތުރުވަނީ‪،‬‬ ‫ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކޮބާ؟‬

‫‪9‬‬

‫ޓރެންޓްތަކާ އެކު‬ ‫ގޮތުގައި އަލަށް ތައާރަފުވާ ރެސް ޯ‬ ‫ފާސްޓް ފުޑްގެ ސަބަބުން ފަލަ ވާ މީހުން އިތުރުވެ‪،‬‬ ‫ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިންތިހާ އަށް އިތުރުވުމުގެ‬ ‫ބިރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ހިތުގެ ބަލި‪ ،‬ހަކުރު ބަލި‪ ،‬ލޭމައްޗަށް ދިއުން‪،‬‬ ‫ރކް ފަދަ ބަލުތައް‬ ‫ކެންސާ‪ ،‬ފުއްޕާމޭގެ ބަލި‪ ،‬ސްޓް ޯ‬ ‫އިތުރުވާނެ‪ ،‬ބަރުދަން އިތުރުވާ މީހުން އިތުރުވާ ވަރަކަށް‬ ‫މި ބަލިތައް އިތުރުވާނެ‪ "،‬ނުރައްކާތެރިކަން ފާހަގަ‬ ‫ކުރައްވަމުން މަލިކް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް‬ ‫ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ‪ ،‬ހުރި‬ ‫ގތުން ނަން ހާމަކުރަން ނޭދޭ ޑޮކްޓަރަކު‬ ‫މަގާމުގެ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒްތައް‬ ‫ގެނައުމުން ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން އެ ކެއުންތަކަށް ދޭ‬ ‫ބޑުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު‬ ‫އިސްކަން ޮ‬ ‫ކާނާ ކެއުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައުލޫމާތު ދިނަސް އަމަލު‬ ‫ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ސިއްހަތައް ނުރައްކާތެރި ކާނާ ލިބުން ވެސް މާ‬ ‫އިތުރު ރަނގަޅު ކާނާއަށް ވުރެ‪ .‬އެފަދަ ތަންތަން މާ‬ ‫ޓމެޓިކްކޮށް މީހުން‬ ‫ގިނަ‪ .‬އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އޮ ޮ‬ ‫ކާން ފަށާ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާ ކާނާތައް‪ .‬އަދި އެފަދަ‬ ‫ކާނާތަކުގެ އަގު ވެސް މާ ހެޔޮ‪ "،‬ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ!‬ ‫އެމެރިކާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު އަމަލުކުރާ‬ ‫އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު ފާސްޓް ފުޑް ވިއްކޭނީ‬ ‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އިނގިރޭސިވިލާތް‬ ‫ކެލޮރީސް ކޮންޓްރޯލް ޮ‬ ‫ފަދަ ޔޫރަޕުގެ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ވިއްކާ‬ ‫ލރީސް ހިމެނޭ މިންވަރު ލިޔެފައި‬ ‫ކާބޯތަކެތީގައި ކެ ޮ‬ ‫ހުންނަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ބޭނުމަކީ ތިމާ އަށް މިކެވެނީ‬ ‫ލރީސްއެއް ކަން އަންގައި މީހުން‬ ‫ކިހާ އަދަދެއްގެ ކެ ޮ‬ ‫ސިއްހަތަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފާސްޓް ފުޑް ވިއްކާ ތަންތަނުން‬ ‫ލރީސް ހުންނަން ޖެހޭ މިންވަރު‬ ‫ވިއްކާ ކާބޯތަކެތީގައި ކެ ޮ‬ ‫ވަކި މިންގަނޑަކަށް ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި‪ ،‬ގަވައިދު ހަދައި‬

‫މާލޭގައި ހުޅުވި ޕިއްޒާ ހަޓް ކައިރީގައި ބަޔަކު ކިޔޫގައި‪ :‬ޖަންކް ފުޑަށް ދިވެހިން ދެވިހިފާފައި ޮއތީ ޑޮކްޓަރުން ބިރުގަންނަ ވަރަށް ‪ --‬ފައިލް ފޮޓޯ‬

‫އެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް މަލިކް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޑަކްޓް ވިއްކުން ގާނޫނެއްގެ ދަށުން‬ ‫"އަންހެލްޓީ ޕް ޮ‬

‫އަ ހް މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ރެގިއުލޭޓް ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު‪ .‬ދުންފަތުގެ ގާނޫނާ‬ ‫ގތަށް މިކަހަލަ [ފާސްޓް ފުޑް މޮނީޓާ‬ ‫އންނަ ޮ‬ ‫ގަވައިދު ޮ‬

‫ސިއްހީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން ނަމަ އެ‬ ‫ބޑުވާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި މި ދަނީ‬ ‫ބޭފުޅުން ކަން ޮ‬

‫"ހިތުގެ ބަލި‪ ،‬ހަކުރު ބަލި‪ ،‬ލޭމައްޗަށް ދިއުން‪،‬‬

‫ފާސްޓް ފުޑް ވިއްކާ ތަންތަން އިތުރުވަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ކެންސާ‪ ،‬ފުއްޕާމޭގެ ބަލި‪ ،‬ސްޓްރޯކް ފަދަ‬

‫ބޑުވެގެން ކަމެވެ‪ .‬ހަގީގަތަކީ‪ ،‬އާބާދީ‬ ‫ޑިމާންޑް ވެސް ޮ‬

‫ބަލުތައް އިތުރުވާނެ‪ ،‬ބަރުދަން އިތުރުވާ މީހުން‬

‫އތީ ފުނިޖެހިފައި ކަމެވެ‪ .‬އަނެއް‬ ‫ވިއްކާ ތަންތަން މި ޮ‬

‫އިތުރުވާ ވަރަކަށް މި ބަލިތައް އިތުރުވާނެ‪"،‬‬

‫މާނައަކީ‪ ،‬އެ ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން ދަނީ‪ ،‬އާންމުންގެ‬ ‫ކށް މާލޭގައި ޖަންކް ފުޑް‬ ‫އަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ހާއްސަ ޮ‬ ‫އންނަނީ ފުރިފައި‬ ‫ހަގީގަތަކީ އެ ހުރިހާ ތަނެއްހެން ޮ‬ ‫ކަމެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ފަހަނައަޅައި‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ފާސްޓް ފުޑް ބްރޭންޑްތައް މިހާރު‬ ‫މި ވަނީ ރާއްޖެ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ! އެ‬ ‫ލިސްޓްގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބައިވަރު އެހެން‬ ‫ބްރޭންޑްތައް ވެސް އަދި އެބައޮތެވެ‪.‬‬ ‫ސިއްހީ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި މިއީ‬ ‫އާންމު ސިއްހަތަށް އަޅާ ނުރައްކާތެރި ރަނގަބީލެކެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހިންނަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް ތެލާއި‬ ‫ގސް‪ ،‬ސިއްހަތަށް ސީދާ ގެއްލުންދޭ‬ ‫ހަކުރާއި މިހެން ޮ‬ ‫ދހަޅި ބަޔަކަށް ވާއިރު‪ ،‬މިކަހަލަ ފާސްޓް‬ ‫އާދަތަކާ ޯ‬ ‫ފުޑްތައް ރާއްޖެ އަންނައިރު ދިވެހިން ޖަންކް ފުޑާ‬ ‫ބޑަށް ދުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫ގަބޫލު ކުރައްވަ އެވެ‪ .‬އެކަމަށް ބޭނުން ވަނީ ގައުމީ‬

‫އާބާދީގެ ‪ 37.1‬ޕަސެންޓް މީހުން‪ ،‬ހުންނަންވާ‬ ‫ބަރުދަނަށް ވުރެ އިތުރެވެ‪ .‬އަދި ‪ 73.8‬ޕަސެންޓް‬ ‫މީހުން ކަސްރަތު ކުރާ މިންވަރު މަދެވެ‪.‬‬

‫ގެ އެންމެ ފަހުގެ ދިރާސާތަކަށް ބަލާއިރު ބިރުވެރިކަން‬ ‫ގތުން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ‬ ‫ވަރަށް ބޮޑެވެ‪ .‬ދިރާސާ ދައްކާ ޮ‬ ‫‪ 93.6‬ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ‪،‬‬ ‫ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނުކާ މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫ސިއްހީ މާހިރުންގެ ދިރާސާތަކަށް ބަލާއިރު‬ ‫ފާސްޓް ފުޑް ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް‪ ،‬ދުވާލަކު ބޭނުންވާ‬ ‫މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ހަކަތަ ލިބި އޭގެ ސަބަބުން‬

‫އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު‬

‫ބޮޑެތި ބަލިތަކާ ކުރިމަތިވެ އެވެ‪ .‬އެ ތަކެތީގައި ހިމެނޭ‬

‫ރާއްޖެއިން މަރުވާ މީހުންގެ ‪ 81‬ޕަސެންޓް މީހުން‬

‫ސަރުބީ ކަމަށްވާ "ޓްރާންސް ފެޓްސް" އަކީ ހިތާއި ލޭ‬

‫މަރުވަނީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ހޅިތަކުގެ ދުޝްމަނެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ހިތުގެ މައްސަލަތަކާއި ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކެވެ‪.‬‬

‫ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އިންސާނަކަށް އާންމުކޮށް‬

‫އެފަދަ ބަލިތައް ޖެހޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ދުންފަތުގެ‬

‫ބޭނުންވަނީ ‪ 1500‬އާއި ‪ 2000‬ދެމެދުގެ ކެލޮރީސް‬

‫އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި ރަނގަޅު ކާނާ ނުކެއުމުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ފާސްޓް ފުޑް ތަންތަނުން ވިއްކާ ބާގާއެއްގައި‬

‫އިތުރުން ކަސްރަތު ނުކުރުމެވެ‪.‬‬

‫އެކަނި ވެސް ‪ 540‬އެއްހާ ކެލޮރީސް ހުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔނައިސްއާ އެކު‬ ‫އަދި އެއާއެކު ކާ ޗިޕްސް އާއި މަ ޯ‬

‫ފާސްޓް ފުޑް‪ :‬އިތުރު ބިރެއް!‬

‫ރޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)‬ ‫ހެލްތު ޕް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ލައިފް‬ ‫އެޗްޕީއޭގެ އިސް ޮ‬ ‫ރލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ސްޓައިލް ޑިޒީސް ކޮންޓި ޯ‬ ‫ގތުން ސިއްހަތާ ގުޅުން‬ ‫ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ހުރި އެކިއެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރާއިރު އެކަން‬ ‫ރގްރާމްތައް ހިންގާ ކަމަށް‬ ‫ކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕް ޮ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަމައެއާއެކު ސިއްހަތައް ފައިދާ ހުރި ތަކެތި‬ ‫ވިއްކާ ތަންތަން ހުޅުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން‬ ‫އެފަދަ ތަންތަނަށް ހާއްސަ އިނާއަތްތައް ދިނުމަކީ‬

‫ފެންވަރުގެ ކެމްޕޭނެކެވެ‪.‬‬

‫ތަފާސްހިސާބުތަކުން ބިރުވެރިކަން ހާމަވޭ‬

‫އންނަން ޖެހޭ‪ "،‬މަލިކް‬ ‫ކުރެވޭނެ] ގާނޫނެއް ވެސް ޮ‬

‫ޓރެންޓްތަކުގައި ތެލާއި ޗީޒް‬ ‫ފާސްޓް ފުޑް ރެސް ޯ‬ ‫ހިމެނޭ ގިނަ ކެއުންތައް ހަދާއިރު އެ ކެއުންތަކުގައި‬ ‫ލނާއި ސަރުބީ ހިމެނޭ ގިނަ މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވެ‬ ‫ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެފަދަ ކެއުންތަކާ އެކު އެ ތަންތަނުގައި ބުއިމަށް‬ ‫ދެނީ ހަކުރު މަތީ ބުއިންތަކެވެ‪ .‬މިއީ މުޅިންހެން‬ ‫ސިއްހަތަށް ނުރައްކާ އެއްޗިއްސެވެ‪.‬‬

‫ކެލޮރީސްގެ އަދަދު ‪ 1500‬އާ ގާތްކުރެ އެވެ‪ .‬މިއީ‬ ‫ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންނުވާ ވަރަށް ކެލޮރީސް ލިބިދޭ‬ ‫ކާނާތަކެވެ‪ .‬އެފަދަ ކެއުމެއް ކައިފި ނަމަ ކަސްރަތުކޮށް‬ ‫ލރީސް ދުއްވާލަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫އެ ކެ ޮ‬ ‫މައްސަލައަކީ‪ ،‬ކެއުމަށް ފަހު ގިނަ ދިވެހިންނަކީ‬ ‫ކަސްރަތު ކުރާ ބަޔަކަށް ނުވުމެވެ‪.‬‬ ‫ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ނައްތާލުމަށް‬ ‫މލްޑިވްސް އެންސީޑީ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ‪ޯ ،‬‬ ‫އެލަޔަންސްގެ ފައުންޑާ ޑރ‪ .‬އަބްދުލް މަލިކް ވިދާޅުވި‬

‫މުހިންމު ކަމެކެވެ‪ .‬ރަނގަޅު ކާނާ ކާން ބަލާއިރު އެ‬ ‫ތަކެތީގެ އަގު ފާސްޓް ފުޑް ފަދަތަކެއްޗަށް ވުރެ ބޮޑު‬ ‫ވުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމާ މީހުން ދުރުވާ‬ ‫ސަބަބެކެވެ‪ .‬އެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ފާސްޓް ފުޑް‬ ‫ފަދަ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް ނަގާ މިންވަރު ބޮޑުކުރުމަކީ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި އަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލެކެވެ‪.‬‬ ‫ރލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ވެސް‬ ‫ދުންފަތް ކޮންޓް ޯ‬ ‫ގތަށް އަމަލު ކުރެ އެވެ‪ .‬ފާސްޓް ފުޑަށް ވެސް‬ ‫އެ ޮ‬ ‫އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަކީ އެފަދަ ކެއުންތަކުން މީހުން‬ ‫ކށްދޭނެ ސަބަބަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުރު ޮ‬ ‫ބްރޭންޑަކަށް ފަހު ބްރޭންޑެއް ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ބޑެތި ބަލިތައް ގިނަ‬ ‫މިސްރާބު ޖަހާފައިވާއިރު މިއީ ޮ‬ ‫ބޑު ބިރެކެވެ‪ .‬ކުރަންވީ‬ ‫ރާއްޖެ އަށް އޮތް ވަރަށް ޮ‬ ‫ކަމަކީ އެފަދަ ތަންތަނަށް ވުރެ ގިނައިން‪ ،‬ސިއްހަތަށް‬ ‫ފައިދާހުރި ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަން އިތުރުވާނެ ގޮތްތަކެއް‬ ‫ހަދަންވީ އެވެ‪ .‬ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާތަކަކީ‬ ‫ކޮބައިކަމާއި އޭގެ ފައިދާ އިންތިހާ އަށް ކިޔައިދޭންވީ‬ ‫އެވެ‪ .‬ހަމައެހެންމެ‪ ،‬މީހުން ބިރު ގަންނަ ވަރަށް ޖަންކް‬ ‫ފުޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވެސް ކިޔައިދޭންވީ އެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމަށް ބޭނުންވަނީ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ކެމްޕޭނެކެވެ‪.‬‬


‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬

‫ސަރުކާރުން ބޭއްވި ނިއުސް ޮކންފަރެންސެއްގައި ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ‪ :‬ޑި ޮމކްރެސީ ފައްކާވާނީ‬ ‫ހާމަކުރުމާއި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ސަގާފަތެއް އަށަގަނެގެން‪ .‬ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ވިސްނާ! ޖަވާބުދާރީވުމެއް ނެތް‬

‫ގުޅިގެން މި ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ހަމައެކަނި‬ ‫ބޭފުޅަކީ ގުރިބް‪-‬ފާކިމްއެއް ނޫނެވެ‪ .‬ކޮރަޕްޝަންގެ‬ ‫ތުހުމަތުތަކާއި ބޭއަދަބީ ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ ބަދުނާމުގައި‬ ‫އެ ގައުމުގެ އެހެން ބައެއް އިސް އޮފިޝަލުން‬ ‫ކށްލައްވާފައިވެ އެވެ‪ .‬ބޮޑުވަޒީރުގެ‬ ‫ވެސް މަގާމް ދޫ ޮ‬ ‫ނާއިބަކަށް ހުންނެވި ސޫދުން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު‬ ‫އިސްތިއުފާދެއްވީ ނަސްލީ ރުޅިވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދޭ‬ ‫ފަދަ ވާހަކަތަކެއް އޭނާ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް މާނަކުރެވޭ‬ ‫އއެއް ލީކުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އަދި އެޓާނީ ޖެނެރަލް‬ ‫ވީޑި ޯ‬ ‫ނވެމްބަރު މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ‬ ‫ރަވީ ޔެރިގަޑޫ ޮ‬

‫ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމުތަކުން ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް‬

‫ގތުގައި ހިނގާނެކަން ކަށަވަރުވަނީ‬ ‫އެންމެ ފުރިހަމަ ޮ‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬އާއްމުންނަށް‬ ‫ތަންފީޒުކުރަނީ ދެފުށް ފެންނަ ޮ‬

‫ހަމަހަމަކަން ގާއިމްވެފައި އޮންނަ ނިޒާމެއްގެ‬

‫އަންގާލުމެއް‪ ،‬މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި އަޑިއަޑިން‬

‫ތެރެއިންނެވެ‪ .‬މީގެ ކިތަންމެ ނަމޫނާއެއް ދުނިޔޭގެ‬

‫ކށް ނިންމާލަނީއެއް ނޫނެވެ‪ .‬ގޯހެއް‬ ‫ކަންތައް ޮ‬

‫ޑިމޮކްރެސީތަކުން ނެގިދާނެ އެވެ‪ .‬މުއައްސަސާތަކާއި‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ޚާދިމުންނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި މިކަން ދަންނަ‬

‫ހިނގައިފިއްޔާ ނުވަތަ ނުކިއްސަރު ކަމެއްގެ ތުހުމަތު‬

‫ވަކިވަކި މީހުންނަށް ބެލިޔަސް މެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަޔަކު އުޅޭހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ހުރިހާ ބާރުތަކެއް‬

‫އަމާޒުވީމާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ފެށިގެން އައިސް ދެމިއޮންނާނީ‬

‫ބޑާވެގަންނަނީއެއް ވެސް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫މުއައްސަސާތައް ޮ‬

‫ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކާ އެއް‬

‫ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައޭ ބުނާ އިބާރާތެއް‬

‫ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކަށް އިހުތިރާމްކޮށް‪ ،‬ހާމަކަން‬

‫މކްރެސީއެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ސަފެއްގައި‪ ،‬ފުރިހަމަ ޑި ޮ‬

‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬

‫ބޑެތި މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ވެރިންނެއް‬ ‫ޮ‬

‫މރިޝަސްއަކީ‬ ‫ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް އޮންނަ ޮ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެލާފައި އޮންނަ ކަމެވެ‪ .‬ހަގީގީ‬

‫ގތެއްގައި އެ ކަމަކަށް އަޅާލުންދެނީ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޮޑު ޮ‬

‫ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ގައުމެކެވެ‪ .‬ރާއްޖެއާ އެއްކަހަލަ ޗާލު‬

‫ބޑުންނެވެ‪ .‬އެ މީހުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް‬ ‫ބާރުވެރިންނަކީ ޮ‬

‫މައާފަށް އެދި‪ ،‬ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ މީހުންނާ މެދު‬

‫ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ފަރުތައް ހުރި އަދި ރާއްޖެއާ ދާދި‬

‫ކށް ނިންމާލާ އިރު ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ‬ ‫ކަންތައް ޮ‬

‫ފިޔަވަޅު އަޅައި‪ ،‬ދެން އެފަދަ ކަމެއް ނުހިނގާނެކަން‬

‫އެކުއެކީގައި އިނގިރޭސީންގެ ކިބައިން މިނިވަންވި‪،‬‬

‫ގޮތެއް ވެސް ނޯވެ އެވެ‪.‬‬

‫އާއްމުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދެނީ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މި ޖަޒީރާ ގައުމުން ވެސް ފަހުގެ‬

‫ބހިޔާވަހިކަމުގެ‬ ‫މިސާލެއް ނަގާ ނަމަ‪ ،‬ސަރުކާރުގެ ޯ‬

‫އފިޝަލަކު ނުވަތަ އިންތިޚާބީ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ޮ‬

‫ނަމޫނާއެއް ނެގިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކްރެޑިޓް ކާޑަކުން ޚަރަދުކުރެއްވި މައްސަލައެއްގައި‬

‫މަޝްރޫއުގައި އެންމެ ފަހުން ކަންތައް ވެގެން ދިޔަ‬

‫މަގާމެއްގައި ހުންނަ މީހަކު ތުހުމަތެއްގެ އަމާޒަކަށްވާ‬

‫އތް ތަނެކޭ ކިޔާ‬ ‫ގޮތަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް ޮ‬

‫ހިސާބުން އޭނާ އަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލުނީ‬

‫މޮރިޝަސްގެ ރައީސް އަމީނާ ގުރިބް‪-‬ފާކިމް ދާދި‬

‫ގައުމެއްގައި ލަދުވެތިވާ ވަރު ކަމެކެވެ‪ .‬ގެދޮރުގެ‬

‫މކްރެޓިކް މުޖުތަމައުތަކުގައި އާއްމުކޮށް‬ ‫ކަމަށް ޑި ޮ‬

‫ފަހުން އިސްތިއުފާދެއްވީ އޭނާ މަގާމުން ބޭރުކޮށްލަން‬

‫އުއްމީދުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ތިބޭތާ އަހަރުތަކެއް‬

‫އންނަނީ ގަބޫލުކުރެވިފަ އެވެ‪ .‬އެ ހިސާބުން‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ކލިޝަނުން މަސައްކަތް ފެށުމާ‬ ‫ވެރިކަންކުރާ ޯ‬

‫ވެފައި ހުއްޓާ އެންމެ ފަހުން ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދިން‬

‫މުއައްސަސާތަކާއި އެ މީހަކާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ‬

‫ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އޭނާ އެ‬

‫ގތަށް ކަންކަން‬ ‫ބޑެތި ޝައްކުތައް އުފެދޭ ޮ‬ ‫އިރު ޮ‬

‫މީހުން އޭނާ ދިފާއުކުރަނީއެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެ މީހުން‬

‫މަގާމަށް އިންތިޚާބުކުރީ ވެސް އެ ކޯލިޝަނުންނެވެ‪.‬‬

‫ނިންމާލިޔަސް ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތެވެ‪ .‬ސިއްރުވެރި‬

‫ވެސް ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ބަލައިގަންނަނީ‬

‫ގހެއް ހެއްދެވުނު ކަމަކަށް އަމީނާ ގުރިބް‪-‬ފާކިމް‬ ‫ޯ‬

‫ބޑެތި ޝަކުވާތަކާ‬ ‫ގޮތަކަށް ފްލެޓްތަކެއް ދިނީމާ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާ މީހާ‬

‫ގަބޫލުފުޅެއް ނުކުރައްވަ އެވެ‪ .‬ނޫހަކުން ފަޅާއަރުވާލި‬

‫ކރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު އާއްމުން ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކު ޮ‬

‫އިސްތިއުފާދިނުމެވެ‪ .‬ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީކުރަން އޮންނަ‬

‫މައްސަލައިގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަގުބޮޑު‬

‫އެކަމަކު އެ ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ލިބުނު މީހުން އެ‬

‫ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އޭނާ މަގާމުން ބޭރުކުރުމެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ގަހަނާ އާއި އަންނައުނު ބައްލަވައިގަންނަވަން ޗެރިޓީ‬

‫ބޑެތި އަގުތަކަށް‬ ‫ތަންތަނަށް ވަދެ ބައެއް ތަންތަން ޮ‬

‫ކންމެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުން ލާޒިމްވާ ގޮތަށް‬ ‫ޮ‬

‫ޖަމާއަތެއްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރެއްވުނީ އޮޅުމަކުން‬

‫ކުއްޔަށް ދިން އިރު ވެސް‪ ،‬މައްސަލަ ބަލަން‬ ‫ޖެހޭ “މިނިވަން” މުއައްސަސާ އަދިވެސް އުޅެނީ‬ ‫ތަހުގީގުކުރުމުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މީޑިއާ އިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިކޮށްފިއްޔާ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތަކާއި އިތުބާރު‬ ‫ވޓަކަށް ދާން ކެބިނެޓާއި ބޮޑުވަޒީރު‬ ‫ނެތް ކަމުގެ ޯ‬

‫ނުވަތަ ގޯހެއް ހިނގައިފިއޭ ރައްޔިތުން ބުނެފިއްޔާ އެ‬

‫މރިޝަސް އާއި އެފްރިކާގެ‬ ‫ނިންމެވި ނިންމެވުމާ އެކު‪ޮ ،‬‬

‫މކްރެސީގެ ރީތި ސިފަ‬ ‫ކަމަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަކީ ޑި ޮ‬

‫ވެސް ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ‬

‫ކށް އެތައް މަސް ދުވަހެއް‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ ހަވާލު ނު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ޖަވާބުދާރީވުމުގެ މާނައަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ނަމޫނާ‬

‫ގޮތް ދޫކުރައްވާށެވެ‪ .‬ފަހު ވަގުތު ވެސް ގުރިބް‪-‬ފާކިމް‬

‫ލަސްކުރި މައްސަލައިގައި ވެސް “ކުށްވެރިވީ” އެ‬

‫ދައްކައި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ މިންވަރަށް އެ ކަމަކާ‬

‫ނންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ކުށެއް ޯ‬

‫ކަން ހާމަކުރި ނޫސްވެރިންނެވެ‪ .‬ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ‬

‫އަޅާލުމެވެ‪ .‬މިނިވަން ތަހުގީގުތައް ހިންގައި ފިޔަވަޅުތައް‬

‫ވެސް ރައްޔިތުންނާއި އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ ތެރެއިން‬

‫މިނިސްޓްރީތަކާއި ވެރިންގެ އެއްވެސް އިހުމާލެއް ނުވަތަ‬

‫އަޅާ ތަން އާއްމުންނަށް ދެއްކުމެވެ‪ .‬ޑިމޮކްރެޓިކް‬

‫ކުރިމަތިވަޑައިގެންނެވި ޕްރެޝަރަށް ބޯލެންބެވި އެވެ‪.‬‬

‫ރހިންޖާ ފަންޑަށް ލިބުނު ‪18‬‬ ‫ސަރުކާރުން ހުޅުވި ޮ‬

‫އތް ކަމަކަށް ނުވި‬ ‫ޒިންމާއެއް ވެސް އެ ކަމުގައި ޮ‬

‫މުޖުތަމައުތަކުގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިނގަނީ ހަމައެކަނި‬

‫ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އަށް ވިޔަސް‬

‫އެވެ‪ .‬އެންމެ ކުޑަމިނުން‪ ،‬އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު‬

‫އންނަ ބަޔަކު‪ ،‬އެ މީހުންނާ އިދިކޮޅު‬ ‫އެ ވަގުތަކު ބާރު ޮ‬

‫މޮރިޝަސްގައި ރައީސްކަން ބެލެވެނީ ރަމްޒީ މަގާމެއްގެ‬

‫ހޯދަން މީޑިއާ އިން ކުރި މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން‬

‫އންނަ އުސޫލަކުންނެއް‬ ‫ފަރާތްތަކާ މެދު އަމަލުކުރަން ޮ‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުތައް އޮންނަނީ‬

‫ނުދީ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ތިބުމަކީ ވެސް‬

‫ކންމެ ބަޔަކު ކުރިޔަސް‪،‬‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ކޮންމެ މީހަކު ނުވަތަ ޮ‬

‫ބޑުވަޒީރަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ހެޔޮ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ވެރިޔާ ޮ‬

‫ގހަކަށް ކަން ހަމަ އާއި އިންސާފުން‬ ‫ގހެއް ވާނީ ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ވެރިކަންކުރުމުގައި އެފްރިކާގެ އެއްވަނަ ގައުމުގެ‬

‫ގަބޫލުކުރާ އުސޫލަކުންނެވެ‪ .‬އެ އުސޫލު އޭގެ‬

‫މރިޝަސްގައި ތުހުމަތަކާ‬ ‫ޝަރަފް ލިބިފައިވާ ޮ‬

‫މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ހދުމުގެ ބޭނުމުގައި‬ ‫ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ޯ‬

‫ލންޑްރިންގެ ތުހުމަތު‬ ‫އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު މަނީ ޯ‬ ‫ދގުކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނވެ އެވެ‪ .‬ޑިމޮކްރެސީއެކޭ‬ ‫ރާއްޖޭގައި މި ގޮތެއް ޯ‬ ‫ގތަކަށް ކަން‬ ‫ކިޔާ އިރު ވެސް‪ ،‬ބޮޑުން ހިތުހުރި ޮ‬ ‫ކޮށްފައި ހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެނީ އެވެ‪ .‬ކޮންމެ ފަދަ‬ ‫ކަމެއް ކުރިޔަސް‪ ،‬ކިތަންމެ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް‬ ‫ބޑު ތުހުމަތެއް ބޮލުގައި‬ ‫ފެންމަތިވިޔަސް‪ ،‬ކިތަންމެ ޮ‬ ‫އެޅުނަސް ވަރިހަމަ އެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތައް‬ ‫ފުރާ މީހުންނާއި އެކި ފެންވަރުގެ ސިޔާސީ މީހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކށް‪ ،‬މައާފަށް އެދި‪ ،‬ލަދުވެތިވެ‬ ‫ކަމަކާ މެދު ހިތާމަ ޮ‬ ‫އިސްތިއުފާދިން އެކަކު ވެސް ނެތެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ފައިސާ އިން މުސާރަ ނަގައިގެން ތިބޭ ބަޔަކު‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަކީ‬ ‫“ރޭރުވުން” (ޖަވާބުދާރީވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދާދި ފަހުން‬ ‫ވަޒީރަކު ވިދާޅުވި އެއްޗެއް) ކަމަށް ދެކެންޏާ އެއީ‬ ‫ބޑު މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫ގތަށް ދިން ފްލެޓްތަކަށް ފަހު‬ ‫އަޑި ނޭނގޭ ޮ‬ ‫ބހިޔާވަހިކަމުގެ އާ ބުރެއް އިއުލާންކުރި އިރު ވެސް‬ ‫ޯ‬ ‫ބޑުވުންތަކެވެ‪ .‬އެއިން ކަމަކާ‬ ‫ޝަކުވާތަކާއި ކަން ޮ‬ ‫ކށްލުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދީ ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ސުވާލެއް ޮ‬ ‫ބައްދަލުވުން ވެސް ނިންމާލީ އެވެ‪ .‬މި ދައްކަނީ‬ ‫ހަމަހަމަކަމާ އެކު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން‬ ‫ޖެހޭ އަސާސީ ހައްގެއްގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬ރޮހިންޖާ‬ ‫ފަންޑުގެ ‪ 11‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައަކީ ވެސް‬ ‫އެތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ހާލުގައި ޖެހިފައި‬ ‫ތިބި އެތައް ސަތޭކަ އިންސާނުންގެ ހައްގު އޮތް‬ ‫މައްސަލައެކެވެ‪ .‬މީޑިއާ އިން ފަޅާއަރުވާލާ އިރަށް‬ ‫ކށްލެވުނު ކަމެއް އެތައް މަހެއް ވަންދެން‬ ‫ވަގުތުން ޮ‬ ‫ނުވެ އޮތީ ކީއްވެގެންކަން‪ ،‬ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަކަށް‬ ‫ސާފުކޮށެއް ނުދެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ކަމެއް ހިނގިޔަ ނުދޭން ހާމަކަން‬ ‫ގޯސް ޮ‬ ‫ގހެއް ހިނގައިފިއްޔާ‬ ‫ގެންގުޅެން ޖެހޭނެ އެވެ‪ޯ .‬‬ ‫ޖަވާބުދާރީވެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬މިއީ ހަގީގީ‬ ‫ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމައުތަކުގައި އާއްމުކޮށް ކަން ހިނގާ‬ ‫އުސޫލު ކަމަށް ވިޔަސް ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ އޭގެ ދިމާ‬ ‫އިދިކޮޅެވެ‪.‬‬


‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ)‬

‫ލޯބިވި އަޔާން އެވެ‪ .‬އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ދެވަނަ‬ ‫ފަހަރަށް ދިމާވުމަކީ ތަގުދީރު ކަމުގައި އެއްފަހަރު ވެސް‬

‫އަހަރެންގެ ވާހަކައިން އަޔާން އަށް އަސަރު‬ ‫ކުރިކަން ގައިމެވެ‪ .‬ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ލީނާގެ‬ ‫ގެއިން ފެނިގެން އޭނަ ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ‪.‬‬

‫ހެއްޔެވެ؟‬

‫ދގަކަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ހިތަކަށް ނާރައޭ ބުނުން ވާނީ ޮ‬

‫ތެދުވެގެން އައިސް ހުއްޓުނީ އަހަރެންގެ ކައިރިއަށެވެ‪.‬‬

‫އެ ކުށްހީ ވެސް އިސާހިތަކު ފިލައިގެން ދިޔައީ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނަގެ މޫނުގެ ކުލަ ރަނގަޅަށް ދެކެން ވެގެން‬

‫މީހާހެން‪ .‬ސާޖީ އަށް އެނގެއެއްނު އަހަންނަށް‬

‫އަޔާން ފުރުމާއެކު އޭނަގެ ބާބު ނިމުނީ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަށް ޖެހުނީ ފަހަތަށް ޖެހިލާށެވެ‪.‬‬

‫ފުނާ އަޅުވައިދޭން އަހަރެން އިންއިރު އަޔާން އިނީ‬

‫އަހަރެން ދިޔައީ ލީނާގެ ގެއަށެވެ‪ .‬އާންމުކޮށް ހުކުރު‬

‫ކުރަމޭ ބުނިއްޔާ ސާޖީ ގަބޫލު ކުރާނަންތަ؟" އަޔާންގެ‬

‫ފނާއި ކުޅޭށެވެ‪ .‬އިރުކޮޅަކުން ތެދުވެގެން‬ ‫އަނެއްކޮޅުގައި ޯ‬

‫ދުވަހު މެންދުރު ކެއުން އަހަރެން ކަނީ އެ ގެއިންނެވެ‪.‬‬

‫އަޑުގައި ސީރިއަސްކަން ވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ފެންނަން ފެށި‬ ‫އަހަރެންގެ ކުރިމަތީން ނިކަން ރީތި ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ލީނާ ބުނިހެން އަޅައިނުލައި ހުރުމަކީ ހައްލެއް‬

‫ސރީ ސާޖީ‪ .‬އެކަމަކު އަހަންނަށް ހީވަނީ‬ ‫" ޮ‬ ‫އަހަރެން މީ ތި ވާހަކަ އަހަންޖެހޭނެ އެންމެ ފަހު‬

‫ކޅުގައި ލަޔާލްގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި‬ ‫ސޯފާގެ އެއް ޮ‬

‫ގސް ގެއިން ނިކުތެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފެށުމުން އަހަރެންގެ ހިތް އަވަސްވެގެން އައެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ބަލަން ހުއްޓާ އޭނަ‬ ‫އަހަރެން ލޯ ބޮޑު ޮ‬

‫ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ހެނދުނު ހޭލި ގޮތަށް‬

‫އަޔާންގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތް ވާނެ މަގު‬

‫‪13‬‬

‫ދރު ހުޅުވީ އަޔާން އެވެ‪.‬‬ ‫ބެލް ޖެހުމުން ޮ‬

‫"އަހަރެން އޭރު ކުރި ކަންތައްތަކާއިމެދު ހިތާމަ‬

‫ޔނުބައި ވަކިކުރަން ނޭނގޭކަން‪.‬‬ ‫މީހުންނަށް ބަލާފައި ހެ ޮ‬ ‫އަހަންނަށް އަބަދު ލިބެނީ ލަނޑު‪ "...‬ސަބާ ދެރަވެލާފައި‬ ‫ވާހަކަ ދެއްކި އެވެ‪.‬‬ ‫އަހަންނަށް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފޯނު ބާއްވާފައި އަހަރެން ނިދީ ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫އޭނަ އެހާ އަވަހަށް ތެދުވެ އުޅޭތަން ފެނުމުން ކުޑަ‬

‫އިރުކޮޅަކުން ލީނާ ވަދެގެން އައުމުން އަހަރެމެންނަށް‬

‫ކށްލައިފަ އެވެ‪ .‬އަޔާންއާ‬ ‫ތަގުދީރުގެ އަތްމައްޗަށް ދޫ ޮ‬

‫ހައިރާންކަމެއް ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަދައްކާނެ ފުރުސަތު ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެންގެ މެދުގައި ކަމެއް ހިނގަން އޮތްނަމަ އެ‬

‫އަޔާން އަތް ހިއްލާލައިފައި ފަހަތުން ކަނދުރާ މަތީ‬

‫ހާލަތު މެދުވެރިވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫"ތެދެއް ފުރަނީތަ މިރޭ؟" އަޔާން އަހަރެން‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އަޔާން ދުރަށް ލާން ޖެހޭނީ ކުރިމަތީ ހުރެ‬

‫ވަންނަން ތަން ދައްކާފައި ދާން ފެށުމުން‬

‫ހިފަހައްޓާލައިގެން ނިކުންނަން ދިޔަ އެވެ‪ .‬އަހަރެންނަށް‬

‫ދުރަށް ދާން ބުނެގެންނެވެ‪ .‬އޭނަގެ އެބޭކާރު ބަސްތަކުން‬

‫ސުވާލުކޮށްލީމެވެ‪.‬‬

‫އެނބުރެވުނީ އުނދުނާ ދިމާއަށެވެ‪ .‬ކެކިގެން ހިނދެމުން‬

‫އތީ ބޭސްކައިގެން އަރާމު‬ ‫އޮފީހަށް ނުގޮސް އަހަރެން ޮ‬

‫ފދަށް ނަޒަރު ހުރި ނަމަވެސް ސިކުނޑި‬ ‫ދިޔަ ފެން ޮ‬

‫ކުރާށެވެ‪ .‬ކުރެވުނު ކަންތަކާ މެދު ދެރަވެ ލޮލުން‬

‫ވީ އެހެން ތަނެއްގަ އެވެ‪ .‬އަހަރެންނަށް ރޭކާލީ ލީނާ‬

‫ކަރުނަ ހިލެން ފެށި އެވެ‪ .‬އަޔާން އެ ދިޔައީ އަހަރެންގެ‬

‫ފރާކަން ދައްކައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އަހަންނަށް އަސަރު ނު ޯ‬ ‫ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކުރިމަތިލައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އެކުވެރިޔާގެ ކައިވެނީގެ ދުވަސް ކައިރިވެގެން‬

‫އަޔާން އެނބުރި ބަލާލައިފައި ޖަވާބު ދިނީ‬ ‫ބޯޖަހައިލުމަކުންނެވެ‪ .‬އަހަރެން ހީކުރީ އެ ހިސާބުން‬ ‫ނިމުނީ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ކުށްހީ އެކެވެ‪ .‬ލަޔާލް‬

‫ލލަށް ފެނުނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ‪.‬‬ ‫އައިއިރު އަޔާން ޮ‬

‫ފނުވާލައިފައި ސައި ކައްކަން ހުއްޓާ‬ ‫އަށް ގޮވަން ލީނާ ޮ‬

‫އފީހުގައި އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހުނު‬ ‫އަހަރެން ވެސް ޮ‬

‫އަޔާން ވަނެވެ‪.‬‬

‫ކޅެކެވެ‪ .‬ލީނާ ވިހަން ކައިރިވެފައި ނެތް‬ ‫ދުވަސް ޮ‬ ‫ނަމަ އެ ލިބޭ ހުސްވަގުތު އަހަރެން ގެއިން ނުވެސް‬ ‫ނިކުތީމުހެވެ‪.‬‬ ‫އތް ރޭ ލީނާމެން ޕާޓީ އަށް ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީ ޮ‬ ‫އފީހުގަ އެވެ‪ .‬ސަބާ ޕާޓީން‬ ‫އަހަރެން އެ ރޭ އިނީ ޮ‬ ‫އައިސް އަހަންނަށް ގުޅައިގެން ފޮނި ކެނޑި އެވެ‪.‬‬

‫"ފުރާ ވާހަކަ ތި އެހީ އަހަރެން ދާތީ‬ ‫ދެރަވެގެންތަ؟" އަޔާން ވާހަކަދެއްކި އަޑު އިވުނެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންގެ ތުންފަތަށް ފެތުރުނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ‪.‬‬

‫އައިސް އުނދުން ނިވާލީމަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގސް އެކަނިވުމުން އަޔާންއާ ދޭތެރޭ‬ ‫ގެއަށް ޮ‬ ‫ދިޔައީ އެކިފަހަރު އެކި މިސްރާބަށެވެ‪ .‬އަހަރެންނަށް‬

‫އތް ޖަވާބު އަހާފައި ވާގޮތް‬ ‫އޭނަ އަށް އަހަރެން ދޭން ޮ‬

‫އެގޮތަށް ވާހަކަދައްކަނީ ސާފު ހިތަކައިގެން ކަމަށް‬

‫ނިކަން ދެކޭނަމެވެ‪.‬‬

‫ވެއްޖެއްޔާ އަހަރެންނަށް މި ގެއްލުވާލެވެނީ ރަނުގެ‬

‫އގާތެރިކަމަށް އަހަރެން ހުރީ ބޭނުންވެފަ‬ ‫އެކުވެރިއެއްގެ ޯ‬

‫"އުހު‪ .‬އަޔާން ފުރީމައެއްނު އަހަރެންގެ ދައްތަގެ‬

‫ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ ސަބާ އެންމެ ފަހުން ބުނި‬

‫އިއްވައިލީމެވެ‪.‬‬

‫ލަފައަކަށް އެދެން އަހަރެން ގުޅަންވީ އެންމެ ފަހު މީހާ‬

‫ދިން ޚަބަރުން ހިތަށް އެނގުންވި ކަމާ މެދު ޝައްކެއް‬

‫އއްބާލަން އަހަރެން ބޮލުގައި‬ ‫ސަބާގެ ސުވާލުތައް ޮ‬ ‫ކޅެއް ނުހަދަމެވެ‪ .‬ސަބާފަދަ‬ ‫އަންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން ދެ ޮ‬

‫މޮޅުކަމުގެ ވާހަކަ އަށް ދާންދެން ކިޔެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬

‫ނުކުރަމެވެ‪ .‬އިރެއްގައި އެއީ އަހަރެން ހިތާއި ފުރާނައިން‬

‫ޖަވާބު ދިންއިރު އަހަރެންގެ އަޑު ހުރީ ކުރެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބާވައޭ ހިތަށް އެރި އެވެ‪ .‬އޭނަ ހަޤީޤަތުގައި ވެސް‬

‫ލލަށް ބަލަން ހުރެގެން އަހަރެން‬ ‫އެނބުރި އަޔާންގެ ޮ‬

‫ކައިރީ ހުރިއިރު ހިތާ ދިމާލުގައި ފިރުމާލެވުނެވެ‪ .‬ސަބާ‬

‫ކށް ސަބާ ގުޅި އެވެ‪ .‬ފޯނަށް‬ ‫މެންދުރު ވާން އުޅެނި ޮ‬

‫ގސް މާނައެއް ނެގިގެން އުޅެނީ‬ ‫އަޔާންގެ އަމަލުތަކުން ޯ‬

‫އަހަރެން ގުޅީ ސަބާ އަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ އެފަދަ‬

‫ފޯނު ބާއްވާފައި ފެން ހޫނުވަންދެން އުނދުން‬

‫އަހަރެންނަށް މި ލިބެނީ އެވެ‪.‬‬

‫ރިއްސާ ވާހަކަ ބުނީމެވެ‪ .‬އޭނަ އަހަރެން ކައިރިއަށް‬

‫ކެއުމުގެ މީރު ވާހަކައިން ފެށިގެން ތައްޔާރީތަކުގެ‬

‫ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުން މާޔޫސްވެގެން ކަމަށް ވާނަމަ އޭގެ ސަޒާ‬

‫ވިސްނެން ފެށި އެވެ‪ .‬ހިޔާލުތައް ދަތުރު ކުރަމުން‬

‫ގޭގައި ހަމަޖެހިލައިގެން އުޅެވެން އޮތީ‪ .‬އެހެންވެ‪"،‬‬

‫ވާހަކައަށެވެ‪ .‬އެއީ އަޔާން ފުރަންވެގެން ޓިކެޓް ނެގި‬

‫ބލުގައި ރިހުމެއް ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ހެނދުނު ހޭލިއިރު ޮ‬

‫އޭނަ ދެން ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެއޭ ހީވި ފަހުން‬ ‫ގވައިލި އަޑު އިވުނެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންގެ ނަމުން ޮ‬ ‫"އަހަރެން މާފަށް އެދެފިއްޔާ މާފު ކުރާނަންތަ؟"‬ ‫އަޔާން ސުވާލުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ކޮންދިމާއަކުން އަޔާންގެ ސިކުނޑިއަށް އައި ސުވާލެއް‬

‫ކޅަކަށް ނުޖެހެވިގެން‬ ‫ވިސްނާ ވިސްނާ ވަކި ޮ‬

‫ކަންނޭނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަބާ ކުރެން އަހަރެން އެހީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ‪.‬‬

‫ކންމެވެސް އެއްޗެއް ކާން‬ ‫އެވެ‪ .‬ސަބާ ލަސްވެގެން ޮ‬ ‫ގޮސް ފްރިޖް ކައިރީ ހުއްޓާ ބެލްޖަހާ އަޑު އިވެން ފެށި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ސފާމަތީ އޮތް ފޯނު ރިންގް‬ ‫ޯ‬ ‫އަނެއްކޮޅުން‬ ‫ދރަށް އަނެއްފަހަރު ފޯނަށް‬ ‫ވަނީ އެވެ‪ .‬އެއްފަހަރު ޮ‬ ‫ނަޒަރެއް ދީފައި އަހަރެން ދިޔައީ ދޮރާ ދިމާއަށެވެ‪.‬‬

‫އެއީ އަޔާންގެ ވާހަކައާ އަމަލުތަކަށް ބަލާފައި ސަބާއަށް‬

‫ދޮރު ހުޅުވާލުމާ އެކު ކުރިމަތީ ހުރި މީހަކު ފެނިފައި‬

‫ތ އެވެ‪ .‬އޭނަ އަހަންނާ ދޭތެރޭ‬ ‫ހީވަނީ ކިހިނެއް ޯ‬

‫ފައިދަށުން ބިންގަނޑު ދެމިގަތްހެން ހީވި އެވެ‪.‬‬

‫ތ ޖަވާބު ދޭން އެދުނީ އާއެކޭ‬ ‫ސީރިއަސްތޯ ނުވަތަ ނޫން ޯ‬ ‫ނޫނީ ނޫނެކޭ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ސަބާ ހިމޭނުން ހުންނަން‬

‫ނުނިމޭ‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ޑްރޯނެއް ހަދައިގެން‬ ‫‪ 13‬އަހަރުގެ‬ ‫ކުއްޖަކަށް ރިކޯޑެއް‬

‫ޓެލެގްރާމް މަނާކުރަ ްނ‬ ‫ރަޝިޔާ އިން އަމުރުކޮށްފި‬ ‫ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މިހާރު ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ‬

‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬

‫ކށް ފަރުޖެހޭތޯ ކުރެވެހެން‬ ‫އެވެ‪ .‬ޓެލެގްރާމް ބަންދުނު ޮ‬ ‫މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް‬ ‫ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅައި‪،‬‬ ‫ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި‬

‫ކޓުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ގތުގައި އެ ސަރަހައްދުގައި‬ ‫ޓެލެގްރާމުން ބުނި ޮ‬

‫ހުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް ފަހު ވެސް‪ ،‬ޓެލެގްރާމް‬

‫ޓެލެގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުން ‪ 200‬މިލިއަނަށް ވުރެ‬

‫މަނާކުރަން ޖެހުނީ ޓެލެގްރާމް ހިންގާ ގުރޫޕުން‬

‫ގިނަ އެވެ‪ .‬ރަޝިއާގައި ޓެލެގްރާމް ބޭނުންކުރުން‬

‫އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬އެ އެޕްލިކޭޝަނަށް މަގުދައްކާ‬

‫ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ގާނޫނުގެ ދަށުން‪ ،‬ޓެލެގްރާމް‬

‫ހުރިހާ "އައިޕީ އެޑްރެސް"ތަކެއް‪ ،‬ރަޝިއާގައި‬

‫ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ‪ ،‬ރަޝިއާގައި އެ މެސެޖިން ޚިދުމަތެއް‬

‫ކށް ބަދަލުކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ބެލޭނެ‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ކށްދޭ ކުންފުނިތަކުން‬ ‫އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ފޯރު ޮ‬

‫ދަމަހައްޓާ ބަޔަކު ކުރުން ލާޒިމުކަމެކެވެ‪ .‬އެ ނޫން‬

‫ގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް ޓެލެގްރާމްގެ ކިބައިން އެދުމުން‪،‬‬

‫ބަންދުކުރާނެ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް "ވީޕީއެން"‬

‫ގޮތެއްގައި އެ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓުވާލުމުގެ ބާރު ރަސްމީ‬

‫ކށްފައި ހުންނަ މެސެޖްތައް ކިޔުމަކީ އެ‬ ‫"އެންކްރީޕްޓް" ޮ‬

‫ކށް ޓެލެގްރާމް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫އިދާރާތަކަށް ލިއްބައިދޭ ގާނޫނެއް ‪ 2016‬ގައި‬

‫ކުންފުންޏަށް ވެސް ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވަނީ‬

‫ޓެލްގްރާމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އެ ކުންފުނިން‬

‫ރަޝިއާގައި ފާސްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓެލެގްރާމަކީ ރަޝިއާގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު‬ ‫އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬ރަޝިއާގައި ޓެލެގްރާމް‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން‬

‫އެއްބާރުލުން ދެންދެން ދެމިއޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިނުމަށް ޓެލެގްރާމަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް‪،‬‬ ‫އެއްބާރުލުން ދީފައި ނުވާތީ ޓެލެގްރާމް ބޭނުންކުރުން‬

‫ރެކޯޑް ހަދަން‪ ،‬ޔޯގާގެ ހުނަރު ތަފާތު ގޮތަކަށް‬

‫ގިނައިރު އިށީނ ެދ‬ ‫އިންނަން ހެޔޮނުވާނެ‬ ‫"އެހެންވެ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅުމަކީ‪ .‬ސިކުނޑީގެ ސެލްތައް‬ ‫ބަރާބަރަށް ހިނގުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން މީހާ ހެލިފެލިވެ އުޅުން ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު‪"،‬‬

‫އަރިޔަމަން ހެދި ޑްރޯނާއި އޭނާގެ އީޖާދު އިންޑިއާ ރެކޯޑުން ބަލައިގަތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމާ އެކު‪.‬‬

‫"އަހަރެމެން ވަރަށް އުންމީދު ކުރަން ޑްރޯންއެއް‬ ‫އުފެއްދި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާގެ ގޮތުގައި އަރިޔަމަންގެ‬ ‫ނަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް އަރާނެ ކަމަށް‪"،‬‬ ‫އޭޝިއަން ނިއުސް އިންޓަނެޝަނަލް (އަނީ) އަށް‬ ‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ގތުގައި އަރިޔަމަންގެ‬ ‫އުފެއްދި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާގެ ޮ‬

‫ވައިޝްނަވީ ބިސްތައް އަތުރަނީ‪.‬‬ ‫ޔޯގާ ކަސްރަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ މަގުބޫލުވެފަ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާގައި‬

‫ފތަށް އަރާނެ ކަމަށް‪"،‬‬ ‫ނަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ޮ‬ ‫މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޑިއާ އާއި އިންޑިއާ އިން ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި‬

‫ޔޯގާގެ ދިގު ތާރީހެއް އޮތް ނަމަވެސް‪ ،‬މިއީ އަދި ޔޯގާގެ ހުނަރު މުޅިން ތަފާތު‬

‫ވާދަކޮށްގެން ތަފާތު ވަނަތައް ހޯދާފައިވާ ވައިޝްނަވީ ބުނީ ބޭނުން ވަނީ‬

‫ގޮތަކަށް ދައްކައިލި‪ ،‬އެ ގައުމުގެ ކުއްޖެކެވެ‪ .‬މިއީ އުމުރުން ‪ 16‬އަހަރުގެ‬

‫އޮލިމްޕިކްގައި އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައި‪ ،‬އިންޑިއާ އަށް ރަން މެޑެލް ގެނެސް‬

‫ކުއްޖެކެވެ‪.‬‬

‫ދިނުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޮއިމްބަތޫރުގައި އުޅޭ އެސް‪ .‬ވައިޝްނަވީގެ ބޭނުމަކަށްވީ ތަފާތު ގޮތަކަށް‬

‫"އަހަރެންގެ ހުވަފެނަކީ އޮލިމްޕިކްގައި ރިދިމިކް ޖިމްނާސްޓިކް‬

‫ޔޯގާގެ ހުނަރު ދައްކާލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ހޯދުމެވެ‪.‬‬

‫ދައްކާލައިގެން ގައުމަށް ރަން މެޑެލް ގެނެސް ދިނުން‪ "،‬މިހާރު ކިޔަވަމުން‬

‫ކޅުން އޮވެ‪ ،‬ބިންމަތީގައި މޭ ޖައްސައި‪ ،‬ބޯ މަތިން‬ ‫އޭނާ ޔޯގާ ހެދީ އެކޮޅުން ޮ‬

‫އަންނަ ވައިޝްނަވީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އވެ‪ ،‬ވައިޝްނަވީ ވަނީ‬ ‫ފައި ނަގައި‪ ،‬ބިސްތަކެއް އަތުރައިގެންނެވެ‪ .‬އެގޮތަށް ޮ‬

‫"އަހަރެމެން ވަރަށް އުންމީދު ކުރަން ޑްރޯންއެއް‬

‫ކޑް ފޮތުން‬ ‫ގތަކަށް ދައްކައިލީ ދުނިޔޭގެ ރެ ޯ‬ ‫އޭނާ މި ފަހަރު ޔޯގާ ތަފާތު ޮ‬

‫ތަށްޓެއްގެ ތެރެއަށް ހަ ބިސް ލައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ވެސް ތަފާތު‬

‫ޖާގައެއް ހޯދާށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ އުންމީދު ވެސް ހާސިލު ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު‬

‫ހުނަރުތަކެއް އޭނާ ދައްކައިލި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އުމުރުން އެންމެ ‪ 13‬އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު‬ ‫އިށީނދެ އިނދެގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން މިކަމާ‬ ‫ބޑަށް ވެސް ފަރުވާ ބަހައްޓަން ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދޭތެރޭ މާ ޮ‬

‫ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާ ޔުނިވަސިޓީން‬ ‫ހެދި ދިރާސާއެއްގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ދިރާސާގައި‬ ‫ޕްލޯސް ވަން ޖާނަލްގައި ޝާއިއު ޮ‬ ‫ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހަށިގަނޑުގެ މުހިއްމު ގުނަވަންތަކަށް‬

‫ކޑެއް ހަދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޑްރޯނެއް އީޖާދުކޮށްގެން ރެ ޯ‬ ‫އިންޑިއާގެ ލޫދިއާނާ ސްޓޭޓުގެ އަރިޔަމަން‬

‫އޭޝިއަން ނިއުސް އިންޓަނެޝަނަލް (އަނީ) އަށް އޭނާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަރިޔަމަންގެ މަންމަ ކިޔައި ދިން ގޮތުގައި އޭނާގެ‬

‫ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވާ ގޮތަށް ގިނަ އިރު ވަންދެން އެއްތާކު‬

‫ވަރްމާ އީޖާދުކުރި ކްއަޑްކޮޕްޓަރަކީ ‪ 70‬ފޫޓް މަތިން‬

‫ދަރިފުޅަކީ އަބަދުވެސް އާ ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރަން‬

‫ފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވާކަމީ އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ‬

‫އިށީނދެގެން އިންނަ ނަމަ ޑިމެންޝިއާ އަށް މީހާ‬

‫އިށީނދެ އިނުމަކީ ސިކުނޑީގެ ހިނގުމަށް ވެސް ބުރޫ‬

‫ރނެކެވެ‪ .‬އޭނާގެ މި‬ ‫އުދުހުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޑް ޯ‬

‫ރނެއް އީޖާދުކުރުމާ‬ ‫ޝައުގުވެރިވާ ކުއްޖެކެވެ‪ .‬އަދި ޑް ޯ‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން ބީރު ވުމުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑީ‬

‫އަރާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ފތުން ޖާގަ ކަށަވަރުވެ‪،‬‬ ‫އުފެއްދުމަށް އިންޑިއާގެ ރެކޯޑް ޮ‬

‫ފރީ އެކިއެކި އެއްޗެހި‬ ‫ހަމައަށް އޭނާގެ ވިސްނުން ޯ‬

‫އާއިލާ އިން މިހާރު އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން‬

‫އންނަ ޝައުގުގެ ތެރެއިން ކަމަށް‬ ‫ރޫޅައިގެން ހަދަން ޮ‬

‫ހދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖާގައެއް ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މާ ގިނައިރު ވަންދެން އިށީނދެ އިންނަ ނަމަ ބަނޑުލުން‬

‫އެކަމަކު މިހާރު އެއަށް ވުރެ މާ ނުރައްކާތެރި‬ ‫ވާހަކައެކެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ މާގިނަ އިރު އިށީނދެ އިނުމަކީ‬

‫އެ ދިރާސާގައި ބުނާ ގޮތުން މާ ގިނަ އިރު‬

‫މެދުއުރުގެ މީހުންނަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން‪ ،‬ގިނަ އިރު‬

‫"އެހެންވެ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ހަރަކާތްތެރިކޮށް‬ ‫އުޅުމަކީ‪ .‬ސިކުނޑީގެ ސެލްތައް ބަރާބަރަށް ހިނގުމަށް‬

‫ވަންދެން އިށީނދެގެން އިންނަން ޖެހުނަސް ދޭތެރެ‬

‫ޖިސްމާނީ ގޮތުން މީހާ ހެލިފެލިވެ އުޅުން ވަރަށް ވެސް‬

‫ބީރު ވެސް ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ހަނދާން‬

‫ދޭތެރެއިން ތެދުވެ ހިނގާލައި‪ ،‬ހަރަކާތްތެރިވެލުން މުހިއްމު‬

‫މުހިއްމު‪ "،‬ދިރާސާގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނެތުން ފަދަ މައްސަލަތަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމުގެ‬

‫ކަމަށް ދިސާރާގައި ފާހަގަކުރި އެވެ‬

‫އަރިޔަމަންގެ މަންމަ ބުނި ގޮތުގައި ދަރިފުޅާ‬

‫"އަރިޔަމަންގެ ކަމަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެ ވެސް‬

‫ބެހޭ މައުލޫމާތު މިހާރު ވަނީ ގިނިސް ވޯލްޑް ރިކޯޑަށް‬

‫އިލެކްޓްރިކް އެއްޗެއް ރޫޅާލައިގެން‪ ،‬އާ އެއްޗެއް ހެދޭތޯ‬

‫ފޮނުވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރުން‪ "،‬އޭނާގެ މަންމަ ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫އަނޫޕަމް ކޭރް‪،‬‬ ‫މަންމޯހަން ސިންގްއާ‬ ‫ވައްތަރުބާ؟‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރި ޝަލީން ހޮލީވުޑަށް‬ ‫މހަން" ފަދަ ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް‬ ‫"ޕިޔާރޭ ޯ‬ ‫ރލްތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ‬ ‫ފިލްމްތަކުގައި ސަޕޯޓިން ޯ‬

‫ސަލްމާ ހަޔެކް‪ ،‬ހެންރީ ކެވިލް‪ ،‬ޖެރަޑް ބަޓްލާ އަދި‬ ‫ސެތު މެކްފާލެން ފަދަ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި ޝަލީން ބެނޮޓް‬ ‫ސއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް‬

‫"މިޝެލްގެ ފަރާތުން ޓްރެއިންވުމަކީ އެކްޓިންގެ‬ ‫މުޅިން އާ މަރުހަލާއަކަށް ދާން އަހަންނަށް ލިބުނު‬

‫އެކަން ‪ 34‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު ކަށަވަރުކޮށްދިން‬

‫ފުރުސަތެއް‪ .‬މި ތަޖުރިބާ ވަރަށް ފުރިހަމަ‪ "،‬ޝަލީން‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬އޭނާ ވަނީ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި ވާހަކަ‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬ފިލްމްތަކުން ފުރުސަތު ލިބުނަސް އަހަރެން‬

‫ދައްކަން ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އިސްކަމެއް ދޭނަން‬ ‫އަބަދު ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫އފާއެއް ލިބުނީމަ‬ ‫"އަހަރެން މިހުރީ ހޮލީވުޑުން ޮ‬

‫އިންޑިއާގެ ޓީވީ އަށް‪".‬‬ ‫އޭނާ ކުޅެފައިވާ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫ވަރަށް އުފަލުން‪ .‬އެކަމަކު އަދި ނެތް އެ ޕްރޮޖެކްޓާ‬ ‫ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކޭކަށް‪ "،‬ޝަލީން‬

‫"ސާތު ޕޭރޭ"‪" ،‬ކުލްވަދޫ"‪" ،‬ނާގިން" އަދި "ބާތު‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެން މި އުޅެނީ ފިލްމް ހުށަހެޅި‬

‫ހަމާރީ ޕައްކީ ހޭ" ފަދަ ސިލްސިލާތައް ފާހަގަކޮށްލެވެ‬

‫އއާ އެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ތެރޭގައި‪".‬‬ ‫ސްޓޫޑި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ހުށަހެޅުމެއް‬ ‫ޝަލީން އަށް ޮ‬

‫ޝަލީން ވަނީ އޭނާއާ އެކު ބައެއް ސިލްސިލާތައް‬

‫ހލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ތަރިންނަށް‬ ‫ލިބިފައި މި ވަނީ ޮ‬

‫ކުޅުނު ބަތަލާ ދަލްޖެތު ކޯރްއާ ‪ 2009‬ގައި ކައިވެނި‬

‫ކޯޗްކޮށްދީފައިވާ މިޝެލް ޑެނާގެ ފަރާތުން އޭނާ އެކްޓިން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޝަލީންގެ ފަރާތުން ގެވެށި‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫ހދައިފައި ވަނިކޮށެވެ‪ .‬މިޝެލް‬ ‫ޓްރޭނިންތަކެއް ވެސް ޯ‬

‫އަނިޔާ ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬ދަލްޖެތު ވަނީ ‪ 2015‬ގައި‬

‫ކށްދީފައިވާ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި‬ ‫ތަމްރީން ޮ‬

‫ޝަލީންގެ ކައިރިން ވަރިވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ކައިވެންޏަށް‬

‫ޕެނެލޮޕް ކްރޫޒް‪ ،‬ކްރިސް މާޓިން‪ ،‬ޖޭމްސް ފްރާންކޯ‪،‬‬

‫ފިރިހެން ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރަންވީރާއި ދީޕިކާ އިތުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި‬ ‫ކނާއި ރަންވީރް ސިންގްގެ ކައިވެނީގެ‬ ‫ދީޕިކާ ޕަދް ޯ‬ ‫ވާހަކަ ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެމުން އަންނަނިކޮށް‪ ،‬އެ‬

‫އެކު ދީޕިކާ މަސައްކަތް ކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ދެ ތަރިން އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅެން‬

‫އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ޝާހްރުކް ހާން ލީޑް ރޯލް‬

‫ސއިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކުޅުނު ފޭން (‪ )2016‬އެވެ‪.‬‬

‫މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ޕަދްމާވަތު" ގައި ދީޕިކާ‬ ‫އާއި ރަންވީރަށް އެކުގައި ސްކްރީން ހިއްސާކޮށްލަން‬ ‫ނުލިބުނު ނަމަވެސް‪ ،‬ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ރާމް‪-‬‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި ރޯހިތު‬ ‫އޭނާ ސޮއި ޮ‬

‫ލީލާ (‪ )2013‬އަދި ބަޖިރާއޯ މަސްތާނީ (‪)2015‬‬

‫ޝެޓީގެ "ސިމްބާ" އާއި ކަބީރް ހާންގެ "‪ "83‬ހިމެނެ‬

‫ގައި ދެ ތަރިން ވަނީ އެ މީހުންގެ ކެމިސްޓްރީ ވަރަށް‬

‫އެވެ‪ .‬ރަންވީރް "‪ "83‬ގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ އަންނަ‬

‫ބޑަށް ދައްކުވައި ދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިއީ މިހާރު‬ ‫ޮ‬

‫ޑިސެމްބަރު ‪ 28‬ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ‬

‫ޖޑު ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ޯ‬

‫"ސިމްބާ" ގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އަށް މަނީޝް ޝަރްމާ‬ ‫ލބީގެ ފިލްމަކަށް ރަންވީރާއި ދީޕިކާ‬ ‫ޑައިރެކްޓް ކުރާ ޯ‬

‫ގތް އަދި މާ ވައްތަރު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށާއި ހިނގާ ޮ‬ ‫އެކަމަކު "ދި އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" އަށް‬ ‫މި އަހަރު ހިންދީ ސިނަމާ އަށް އަންނަން ހުރި‬ ‫ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމަކީ "ދި އެކްސިޑެންޓަލް‬

‫މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވިޔަސް‪ ،‬މީގެ މަސައްކަތް‬

‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ ބަތަލު‪ ،‬އިރްފާން ހާން ބޮޑު‬

‫ކޅު ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް‬ ‫އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ހދަން ޖެހިގެން ފިލްމް މިހާރު ވަނީ‬ ‫ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ޯ‬ ‫ގތަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ތާރީހެއް ނެތް ޮ‬

‫ރލް އަނޫޕަމް ކޭރް‬ ‫ބޑުވަޒީރު މަންމޯހަން ސިންގްގެ ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުޅޭ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހެލްސެލް މެހެތާ ސްކްރީންޕްލޭ‬ ‫ސިންގް" އަށް ބިނާ ޮ‬

‫އަޅައިގަތް އެކައްޗަކީ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން ލީކްވީ‬ ‫ވީޑިއޯކޮޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ލަންޑަންގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން އަނޫޕަމް‪،‬‬

‫ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ފިލްމް ބޭންޑް ބާޖާ ބާރާތު (‪)2010‬‬

‫ހަސީނޯ" އެވެ‪ .‬ވައިއާރްއެފްގެ ވެރިޔާ އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާ‬

‫ގެ ޑައިރެކްޓަރެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން މަނީޝްގެ ލޭޑީޒް‬

‫‪ 2016‬ގައި ގެނެސް ދިން "ބޭފިކްރޭ" ގެ ބަތަލަކީ‬

‫ވާސަލް ރިކީ ބަލް (‪ )2011‬ގައި ވެސް ރަންވީރް ވަނީ‬

‫ރަންވީރެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕލިޓިކަލް ޑްރާމާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ބައޮގްރޮފިކަލް ޮ‬ ‫ފިލްމްގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި އަކްޝަޔޭ ކަންނާ‪،‬‬ ‫އަހާނާ ކުމާރް އަދި ޖަރުމަންގެ ބަތަލާ ސުޒޭން ބާނާޓް‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޑިއާގެ ބައެއް‬

‫މހަން ސިންގްގެ ސިފައިގައި އިމާރާތެއްގެ ތެރެއިން‬ ‫މަން ޯ‬ ‫ކށް ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯކޮޅެއް‪،‬‬ ‫ބޭރަށް ނުކުންނަނި ޮ‬

‫އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" ގައި ފެންނާނީ‬

‫ސޯޝަލް މިޑިއާގައި ދައުރު ކުރަން ފެށުމުން އަނޫޕަމް‬

‫ކޮސްގްރެސް ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސާ ސޯނިއާ ގާންދީގެ‬

‫އ އަމިއްލަ އަށް ވެސް ޓްވީޓާގައި‬ ‫ވަނީ އެ ވީޑި ޯ‬

‫ރޯލުންނެވެ‪.‬‬

‫ކމެންޓް ކުރި މީހުން ބުނެފައި‬ ‫އެ ވީޑިއޯ އަށް ޮ‬

‫ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ އެވެ‪ .‬މަނީޝްއަކީ ރަންވީރް‬

‫ލބިވެރިޔާ ރަންބީރް ކަޕޫރާ އެކު ކުޅުނު "ބަޗްނާ އޭ‬ ‫ޯ‬

‫ކސް‪ ،‬ވިޖޭ ގުއްޓޭ ޑައިރެކްޓް ކުރާ‬ ‫ލިޔެ‪ ،‬ޕްރޮޑިއު ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ސުޒޭން "ދި‬ ‫ފިލްމްތަކުގައި މަސައްކަތް ޮ‬

‫ޝެއާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވާ ފޭނުންނަށް ހަމަ ގައިމު ވެސް މި ފިލްމް‬

‫މަސައްކަތް ކުރީ ‪ 2008‬ގަ އެވެ‪ .‬އެއީ ކުރީގެ‬

‫އެ ފިލްމަކީ ‪ 2004‬ގައި ލިޔުންތެރިޔާ ސަންޖޭ‬ ‫ދަ މޭކިން އެންޑް އަންމޭކިން އޮފް މަންމޯހަން‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އިން ވެސް މި ފަހަރު އެންމެ‬

‫ދީޕިކާ އެންމެ ފަހުން ވައިއާރްއެފްގެ ފިލްމެއްގައި‬

‫ފިލްމް ބަލައިލަން ލިބޭ އިރަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" އެވެ‪ .‬މިއީ އިންޑިއާގެ ކުރީގެ‬

‫ފިލްމްގެ ޝޫޓިން މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިރު‪ ،‬މީގެ‬

‫"ޕަދްމާވަތު" އަށް ފަހު‪ ،‬ދީޕިކާ މަސައްކަތް ފަށަން‬

‫ޔވަރުވެފައި ހުރީ ކިހާ ވަރަކަށް އެނގޭނީ‬ ‫އަނޫޕަމް ހެ ޮ‬

‫ބަރޫ ނެރުނު "ދި އެކްސިޑެންޓް ޕްރައިމް މިނިސްޓާ‪:‬‬

‫ބައެއް ފޮޓޯތައް ވެސް ވަނީ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފަ‬

‫މަސައްކަތް ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ފިލްމާ އެއްވެސް‬ ‫މިހާރު ވަނީ ސޮއި ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ޒޔާ އަހްތަރުގެ "ގަލީ ބޯއި" ގެ‬ ‫އޭނާ މިހާރު ވަނީ ޯ‬

‫ރޑިއުސް ކުރާ‬ ‫ކުރިން އޮތީ ވިޝާލް ބަރަދްވާޖް ޕް ޮ‬

‫ރަންވީރާއި ދީޕިކާ އެކުގައި ސްކްރީނުން ބަލައިލަން‬

‫މހަން ސިންގްއާ އަނޫޕަމް ވަރަށް ވައްތަރު‬ ‫ވަނީ މަން ޯ‬

‫ރަންވީރާއި ދީޕިކާ އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރި‪،‬‬ ‫އތީ ވަރަށް ފުލްކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ރަންވީރްގެ ޝެޑިއުލް މިހާރު ޮ‬

‫ގތުން ޔާޝް ރާޖް‬ ‫ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނާ ޮ‬

‫އަނޫޕަމް ކޭރް "ދި އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" ގެ ފަސްޓްލުކްގައި‪.‬‬

‫އެކަމަކު މަނީޝްގެ އާ ފިލްމްވެގެން ދާނީ އޭނާއާ‬

‫މި ފިލްމް ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ މި އަހަރުގެ‬ ‫ޑިސެމްބަރު ‪ 21‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރް‪ :‬ވައިއާރްއެފްގެ ފިލްމަކަށް ދެ ތަރިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށްވޭ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪ 100‬އަށް ވުރެ ގިނަ މިސައި ްލ‬ ‫ސީރިއާ އަށް ފޮނުވާލި‪ :‬ރަޝިޔާ‬

‫‪18‬‬

‫ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް‬ ‫އިޒްރޭލް އައުމަށް އަރަބި‬ ‫ގައުމުތަކުން ހުރަސް އަޅާނެ‬

‫ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ފްރާންސްގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ނައްޓާލަނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬ ‫މސްކޯ (އެޕްރީލް ‪ - )14‬އެމެރިކާ އާއި‬ ‫ޮ‬ ‫ފްރާންސް އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުން މިއަދު‬

‫ޓމަހޯކް ކްރޫޒް‬ ‫ހަމަލާ ދޭން ބޭނުން ކުރީ ޮ‬ ‫މިސައިލް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރަޝިޔާ އިން ބުނީ ސީރިއާގައި‬

‫ހެނދުނު ސީރިއާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ‪100‬‬ ‫ފނުވާލި ކަމަށާއި‬ ‫އަށް ވުރެ ގިނަ މިސައިލް ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ އެއްވެސް‬ ‫ގާއިމް ޮ‬

‫މީގެ ތެރޭން ގިނަ މިސައިލް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް‬

‫މަރުކަޒަކަށް މިސައިލް ހަމަލާ އަރާފައި ނުވާ‬

‫ރަޝިޔާ އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލުން ބުނީ ހަމަލާ ދިނީ‬ ‫ޕެންޓަގަންގެ ޮ‬

‫ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ‬ ‫ސީރިއާގެ އަސްކަރީ އަދި މަދަނީ ތަންތަނަށް‬

‫ސީރިއާގެ މައިގަނޑު ތިން އަމާޒަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެމެރިކާ އިސްވެ‬

‫އެއީ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގައިވާ ސައެންޓިފިކް‬

‫ފނުވާލި މިސައިލްތައް‬ ‫ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޮ‬

‫ރިސާޗް ސެންޓަރަކަށާއި ހިމްސްގެ ހުޅަނގުގައިވާ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ސީރިއާގެ‬ ‫ވައްޓާލުމަށް ބޭނުން ޮ‬

‫ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ރައްކާކުރާ ތަނަކަށާ އަދި‬

‫ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމް ކަމަށް ވެސް ރަޝިޔާ‬

‫ހިމްސްއާ ކައިރީގައިވާ ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ‬

‫އިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ސީރިއާގައި ވަނީ‬

‫އިކުއިޕްމަންޓް ރައްކާކުރާ ތަނަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިއާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން‬

‫ރަޝިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްފަ‬

‫ފަލަސްތީނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މާލިކީ ސައުދީގައި ނޫސްވެރިންނާ‬ ‫ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬ ‫ރިޔާޒް (އެޕްރީލް ‪ - )14‬އދ‪.‬ގެ ސަލާމަތީ‬

‫ފަލަސްތީނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިއަދުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް‬

‫ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި‬

‫މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ހޯދަން އިޒްރޭލް ކުރާ‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަޝިޔާގެ ނިޒާމް ބޭނުން ޮ‬

‫ބުނެފައި ވަނީ މި ބާވަތުގެ ހަމަލާތަކަށް ރައްދު‬

‫މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް އަރަބި ގައުމުތަކުން ފަށާފައިވާ‬

‫ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ނުލިބި ނުދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ރަޝިޔާ އިން ކުރިން‬

‫ކެމްޕޭނަށް ތާއީދު ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ‬

‫އިތުރުން ދެން ވާދަކުރަނީ ޖަރުމަނާއި ބެލްޖިއަމެވެ‪.‬‬

‫ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ރެޑް ސީގައިވާ‬

‫ވަނީ ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދޭން ފަށައިފި ނަމަ‬

‫ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރިޔާޒް އަލް މާލިކީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހވަން އދ‪.‬ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ‪193‬‬ ‫މެންބަރުން ޮ‬

‫އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތަކުންނާއި މެޑިޓެރޭނިއަން އަދި‬

‫ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފަ‬

‫ސީރިއާގެ އަލް ތަންފް ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާގެ ވައިގެ މަރުކަޒަކުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް އިޒްރޭލް‬ ‫އައުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫ޕެންޓަގަނުން ބުނީ ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދޭ‬

‫ތާއީދު ވެސް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދެ ގޮނޑި އަށް އިޒްރޭލުގެ‬

‫އންނާނީ ޖޫން މަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމުގެ ވޯޓުލުން ޮ‬ ‫"ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާއި މުއާހަދާތަކާއި‬

‫ކުރާނަން‪ "،‬މާދަމާ ފަށާ އަރަބި ސަމިޓުގައި‬

‫ބނުލަނބާ ގައުމަކުން‬ ‫ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރުތަކަށް ޯ‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދިނީ‬

‫ނޓިސް ރަޝިޔާ އަށް ކުރިން ދީފައި‬ ‫ތަންތަނުގެ ޯ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް‬

‫ދުނިޔޭގެ ސުލްހަ އާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމް ކުރާ‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ‬ ‫ހަތަރު ޓޯނޭޑޯ ޖެޓް ބޭނުން ޮ‬

‫ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގެން ވެރިރަށް ރިޔާޒްގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ‬

‫މަޖިލީހެއްގައި ނީނދެވޭނެ‪ "،‬މާލިކީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދައްކަވަމުން މާލިކީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"އިޒްރޭލް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ‪".‬‬

‫އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވަނީ ސީރިއާގެ އަމާޒުތަކަށް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުގެ ކެމްޕޭން ހުއްޓުވުމަށް‬

‫އައިސީސީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރު ހައްޔަރު ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޑުޓާޓެ ދެއްވައިފި‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬

‫މެނީލާ (އެޕްރީލް ‪ - )14‬ޑްރަގާ ދެކޮޅު‬

‫ތަހްގީގެއް ފެބްރުއަރީ މަހު ފައްޓަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ޑުޓާޓެ ވަނީ ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރި‬

‫ދެހާސް ދެ ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އައިސީސީ‬

‫"ފިލިޕީންސަކީ މިހާރު އައިސީސީގެ މެންބަރެއް‬

‫ކުރާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންނަށް އުނދަގޫވާ ނަމަ‬

‫އަކީ ޖިނާއީ ކުށްތައް ބަލާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަމައެކަނި‬

‫ނޫން‪ .‬މި ގައުމުގައި ހިންގާ ކަންކަން ބެލޭނީ ދެން‬

‫ބަޑިޖަހާ މަރަން އަންގަވައިފަ އެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް ‪4،000‬‬

‫ކޓުތަކުން ނުބަލާ‬ ‫ކޯޓެވެ‪ .‬އެ ކޯޓުން ބަލަނީ ގައުމީ ޯ‬

‫ކން ހައިސިއްޔަތަކުން‪ .‬އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް‬ ‫ޮ‬

‫ހަނގުރާމައިގައި ޝަރީއަތަކާ ނުލައި މީހުން މަރާ‬

‫ކަމަކަށް ތަހުގީގެއް ނުހިންގޭނެ‪ .‬އެ ތަހުގީގު ހިންގަން‬

‫މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އައިސީސީ އިން ވަކިވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް‬

‫މައްސަލަތަކެވެ‪.‬‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ވަކީލުން ބުނެފައި ވަނީ‬

‫މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް‬

‫ބެންސޫދާ ފިލިޕީންސަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ހައްޔަރު‬

‫ޑުޓާޓެ މިދިޔަ މަހު ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އައިސީސީން ފިލިޕީންސް ވަކިވި ނަމަވެސް އެ‬

‫ރސެކިއުޓަރު ފަޓޮއޫ ބެންސޫދާ‬ ‫(އައިސީސީ) ގެ ޗީފް ޕް ޮ‬

‫އ ސިޓީގައި ނޫސްވެރިންނާ‬ ‫ކުރާނަން‪ "،‬ދެކުނުގެ ދާވާ ޯ‬

‫އައިސީސީން ވަކިވާނަމަ އެއް އަހަރުގެ ނޯޓިސް ދޭން‬

‫ގައުމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުން ނިމުނީ ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފިލިޕީންސަށް ވަޑައިގެންފި ނަމަ އެކަމަނާ ހައްޔަރު‬

‫ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ‬ ‫ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބެންސޫދާ ވަނީ ފިލިޕީންސްގައި ޝަރީއަތުން‬ ‫ޕޓްތަކުގެ އިބްތިދާއީ‬ ‫ބޭރުން މީހުން މަރާކަމުގެ ރި ޯ‬

‫ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އައިސީސީ އިން ވަނީ ފިލިޕީންސްގެ‬

‫ގތުގައި ފިލިޕީންސް‬ ‫އައިސީސީގެ މެންބަރެއްގެ ޮ‬

‫ނިންމުމާ މެދު އަލުން ވިސްނުމަށް އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއް ނަމަ‬

‫މަރަމުންދާތީ ޑުޓާޓެ އަށް ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬

‫އައިސީސީގައި ފިލިޕީންސް ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ކުރީގެ‬

‫ބެލޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާން ފަށައިފަ‬ ‫ގޮތުން ވަރަށް ޮ‬

‫ރައީސް ބެނިން އަކީނޯގެ ވެރިކަމުގައި ‪ 2011‬ވަނަ‬

‫އެވެ‪ .‬ފިލިޕީންސްގެ ވެރިކަމަށް ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު‬

‫އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ހަނގުރާމައިގައި އެތައް ބަޔަކު‬ ‫ޑްރަގާ ދެ ޮ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪20‬‬

‫ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދީފި‬ ‫ނަމަ އަދިވެސް ބޮން‬ ‫އަ ާޅނަން‪ :‬ޓްރަމްޕް‬ ‫ވޝިންޓަން (އެޕްރީލް ‪ - )15‬ސީރިއާގައި‬ ‫ޮ‬ ‫ކށްފި ނަމަ އަދިވެސް‬ ‫ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ޮ‬ ‫މިސައިލް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް‬ ‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ޓްރަމްޕުގެ މި އިންޒާރު އައި އިރު ދޫމާގައި މީގެ‬ ‫ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގެ‬ ‫ބަދަލު ހިފަން އެމެރިކާ‪ ،‬އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި‬

‫ފްރާންސް އިން ވަނީ ސީރިއާ އަށް އިއްޔެ ވައިގެ‬

‫ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ނަގަން އުޅުނު ވޯޓު ވަނީ‬

‫ސީރިއާގެ މައިގަނޑު ތިން އަމާޒަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަމަލާ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލައިފަ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާ ސަފީރު ނިއްކީ‬ ‫ނާކާމިޔާބު ޮ‬

‫އެއީ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގައިވާ ސައެންޓިފިކް ރިސާޗް‬

‫ހޭލީ ވިދާޅުވީ ސީރިއާ އަށް ދިނީ ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް‬

‫ސެންޓަރަކަށާއި ހިމްސްގެ ހުޅަނގުގައިވާ ކެމިކަލް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ސީރިއާގެ މަންދޫބު ބަޝާރު ޖާފަރީ ވިދާޅުވީ‬

‫ހަތިޔާރު ރައްކާކުރާ ތަނަކަށާ އަދި ހިމްސްއާ‬

‫އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ފްރާންސަކީ‬

‫ކައިރީގައިވާ ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ އިކުއިޕްމަންޓް‬

‫ދޮގުވެރިން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރައްކާކުރާ ތަނަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކެމިކަލް ހަމަލާ ނުދޭ ކަމަށް ސީރިއާ އިން ވަނީ‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ އެ ގައުމަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް‬ ‫ދެއްކި ބަހަނާއެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިއާ އަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރުމުގެ‬ ‫ގތުން އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިޔާ ރަޝިޔާ އިން‬ ‫ޮ‬

‫ރޮހިންޖާގެ ފުރަތަމަ އާއިލާ‬ ‫އެނބުރި މިއަންމާ އަށް‬

‫އފިޝަލުން ބުނީ ހަމަލާ ދިނީ‬ ‫ޕެންޓަގަންގެ ޮ‬

‫އީރާނުގެ ޑްރޯނެއް އިޒްރޭލަށް‬ ‫ފޮނުވީ ހަމަލާ ދޭން‬ ‫ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް ‪ - )15‬އީރާނުން މިދިޔަ‬

‫ވައިގެ ހަމަލާދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ‬

‫ފނުވާލީ ހަމަލާ ދޭން ކަމަށް‬ ‫ފެބްރުއަރީ މަހު ޑްރޯނެއް ޮ‬

‫އިޒްރޭލުގެ އެފް‪ 16-‬ގެ ފައިޓާ ޖެޓެއް ވެއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އޭގެ ދެ ޕައިލެޓުން ވަނީ ސަލާމަތްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮވާތަކެއްޗާ އެކު އިޒްރޭލަށް ހަމަލާ ދޭން ފޮނުވާލި‬

‫ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން‬

‫ކމްބެޓް ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުން‬ ‫ރން ވައްޓާލީ އިޒްރޭލުގެ ޮ‬ ‫ޑް ޯ‬

‫ހމަ ދުވަހު ވެސް އިޒްރޭލުން ވަނީ ޓީ‪4-‬‬ ‫މިދިޔަ ޯ‬

‫ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވައިގެ މަރުކަޒަށް ހަމަލާދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ހަމަލާތަކުގައި‬

‫އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫އީރާނުން މަސައްކަތް ކުރީ އިޒްރޭލަށް ހަމަލާ ދޭން‬ ‫ރނުގެ ފްލައިޓް ޕާތު ދިރާސާކޮށް އަދި‬ ‫ކަމަށް ނިންމީ ޑް ޯ‬

‫މަރުވި ‪ 14‬މީހުންގެ ތެރޭގައި އީރާނުގެ ހަތް މީހުން‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފެބްރުއަރީ މަހު ބީބީސީ އަށް ދެއްވި‬

‫ރނުގެ ބައިތަކުގެ ތަހުލީލެއް ކުރުމަށް ފަހު‬ ‫ވައްޓާލި ޑް ޯ‬

‫އިންޓަވިއުއެއްގައި އީރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާލި ކަމަށް ބުނާ‬ ‫ނައިބް ވަނީ އިޒްރޭލަށް ޑްރޯނެއް ޮ‬

‫ޑްރޯން އުދުއްސާލާފައި ވަނީ ސީރިއާގެ ވައިގެ‬

‫ދގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވާހަކަ ޮ‬

‫މަރުކަޒަކުންނެވެ‪ .‬އިޒްރޭލުން ފަހުން ވަނީ އެ މަރުކަޒަށް‬

‫މި އަ ން މާ ައ ށް އެނ ބު ރި ދި ޔަ ރޮ ހި ން ޖާ އާ އި ލާ ގެ މެ ން ބަ ރަ ކަ ށް އަ އި ޑީ‬ ‫ކާ ޑު ހަ ވާ ލު ކު ރަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ނޭޕީޑޯ (އެޕްރީލް ‪ - )15‬މިއަންމާގެ ރަކީން‬

‫ރހިންޖާ" އެ ބަސް ލިޔެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް " ޮ‬

‫ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގަން ފެށި‬

‫މިއަންމާ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ މުސްލިމް އާއިލާ‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް‬

‫އަށް ދީފައި ވަނީ "ނޭޝަނަލް ވެރިފިކޭޝަން ކާޑް"‬

‫ބަދަލުވި ހަތް ލައްކައެއްހާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއަންމާ ސަރުކާރުން ބުނީ އެއް އާއިލާއަކަށް‬

‫މިއަންމާގެ ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި ދިޔަ އިރު‬ ‫އދ‪.‬ގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީން ބުނެފައި ވަނީ ރެފިއުޖީން‬

‫ނިސްބަތްވާ ފަސް މީހުން މިއަންމާ އަށް އިއްޔެ‬

‫ގސް ދިރިއުޅެން ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ހާލަތު‬ ‫އެނބުރި ޮ‬

‫އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާނެ‬

‫ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ތަކެއްޗާއި އައިޑީ ކާޑު ފޯރު ޮ‬

‫ކޅަށް ހިންގި ޖަރީމާތައް ރަނގަޅު‬ ‫މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬

‫އަދި އެ މީހުންގެ މެޑިކަލް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫ކަމަށް ދެއްކުމަށް މިއަންމާ އިން ތަކުރާރުކޮށް ވަނީ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މިއަންމާ ސިފައިން‬ ‫އެތައް މަސައްކަތެއް ޮ‬

‫މިއަންމާ ސަރުކާރުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ވަނީ‬

‫ކުށެއް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މި މަހު ކުރީކޮޅު‬

‫ފިރިހެނަކާއި ދެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އައިޑީ‬

‫ވަނީ މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ގަތުލް ކުރި މިއަންމާ‬

‫ޓތަކެއް އާއްމުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ކާޑުތަކެއް ހަވާލުރާ ފޮ ޯ‬

‫ސިފައިންގެ ހަތް މީހުންނަށް ‪ 10‬އަހަރުގެ ޖަލު‬

‫މީހުންގެ މެޑިކަލް ޗެކް ކުރާ މަންޒަރާއި ސިފައިން‬

‫ހުކުމެއް އިއްވައިފަ އވެ‪.‬‬

‫ޓތައް ވެސް ވަނީ ފޭސްބުކުގައި‬ ‫އިންޓަވިއު ކުރާ ފޮ ޯ‬ ‫ރހިންޖާ އާއިލާ އަށް އައިޑީ ކާޑު ދިން‬ ‫ޖަހައިފަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އި ޒް ރޭ ލު ން ބު ނެ ފަ އި ވަ ނީ ފެ ބް ރު އަ ރީ މަ ހު ވަ އް ޓާ ިލ ޑް ރޯ ން ބޭ ނު ން ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ އި ޒް ރޭ ލަ ށް‬ ‫ަހ މަ ލާ ދޭ ން ކަ ަމ ށް‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ަ :‬އ އި ޑީ އެ ފް‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪21‬‬

‫އެސްއޯއީ އަ ީކ އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް އޮތް ހުރަހެއްތަ؟‬ ‫ކުއާޓާރުތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ‪ .‬އެ އަށް ފަހު ފުރަތަމަ‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއްގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ޑިވިޝަންގެ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރިމިއާ ލީގަށް ހޮވޭ‬

‫ބޑު އަދަދެއް އެއް ކަމަށް‬ ‫ތެރެއިން ނިސްބަތުން ޮ‬

‫ހަތަރު ޓީމަކަށް އިތުރު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާދެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަރަދުކުރުމަކީ އެ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް އަހަރު‬

‫މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ޕްރިމިއާ ލީގަށް‬ ‫އަންނަ ހަތަރު ޓީމަށް ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރުމަށް ކޮންމެ‬ ‫ޓީމަކަށް ‪ 1.5‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދެ އެވެ‪ .‬މިއީ ހަތަރު‬ ‫ޓީމަށް ބަލާ ކަމަށްވާނަމަ ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެން މިކަން މި ކުރަނީ‪ .‬ހަގީގަތުގައި މިއީ‬

‫ކޮންމެ ޓީމަކަށް ހަރަދުކުރަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ވަކި‬

‫ރަނގަޅު ޕްލޭނަކާ އެކު ކުރެވޭނެ ކަމެއް‪ .‬ބަލަންޖެހޭ‬

‫ކުންފުންޏަކުންނެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ސަސްޓެއިން ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ‪ .‬ހަގީގަތުގައި‬

‫އަށް ހަރަދުކުރާތީ ފުރަތަމަ ވެސް އެސްއޯއީގެ‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނީ އެސްއޯއީ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސްޕޮންސާ‬ ‫ޕސަލް‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި‬ ‫ހޯދަން އާދޭ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮ ޯ‬

‫ގތަކަށް ނަމަވެސް އެހެން‬ ‫ޝަކުވާ ނުރަސްމީ ޮ‬

‫ތަފާތު ކުޅިވަރު ރިލޭޓެޑް ކަންތައް ވެސް އާދޭ‪.‬‬

‫ސސިއޭޝަންތަކުން ކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމު އޭރު‬ ‫އެ ޯ‬

‫އެހެން ކަންތައް ވެސް އާދޭ‪ .‬އެކަމަކު ފުޓްބޯޅަ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކަށް‬ ‫ބޅަ ނޫން އެހެން ކުޅިވަރު އެ ޯ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫އއީ) އަށް އެވަރުގެ ހަރަދެއް ކޮށްފައި‬ ‫އަށް (އެސް ޯ‬

‫އއީގެ ތެރެއިން އެ‬ ‫އޮތް ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ އެސް ޯ‬

‫ދެން އެހެން ކަމަކަށް ކުރާނެ ހަރަދެއް އޮންނާނެތޯ‪"،‬‬

‫ކުޅިވަރުތަކަށް ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެފައި‬

‫އއީގައި ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ މެމްބަރަކު‬ ‫އެސް ޯ‬

‫އއީގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ކޮންމެ‬ ‫އޮތުމެވެ‪ .‬އެއީ އެސް ޯ‬

‫"މިހާރަ"ށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބަކުން ވެސް އެހެން ކުޅިވަރެއްގެ ޓީމެއް ގެންގުޅެން‬

‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫ކުންފުނިތަކުން ވެސް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕންސިބިލިޓީގެ ތެރެއިން‬ ‫"ސޯޝަލް ރެސް ޮ‬

‫ގތަށް ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އެސް ޯއއީ އެއްބަސްވުމުގައި ކުންފުނިތަކާއި ކްލަބްތަކުން ސޮއިކުރުމަށް‬

‫ގންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ‬ ‫ތެރޭގައި ޮ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް‬ ‫ކުޅިވަރު އެ ޯ‬

‫ކންމެ ކްލަބަކުން‬ ‫ޖެހުމެވެ‪ .‬ނޫނީ އެހެން ކުޅިވަރަކަށް ޮ‬

‫ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް އެކި ސިފަސިފައިގައި ހިންގަ‬

‫‪ 50،000‬އަށް ވުރެން މަދުނޫން އަދަދެއް ހަރަދުކުރަން‬

‫އެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން އެކި ކުއާޓަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން‬

‫ގތަށް އެއްބަސްވުމުގައި އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހޭ ޮ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކުން ކުރަން‬ ‫ދޭ ފައިސާ އަކީ ގިނަ އެ ޯ‬

‫ބޅަ އަކީ އެއް ވަނަ ކުޅިވަރު‪ .‬އޭގެ‬ ‫"ފުޓް ޯ‬

‫ޖެހޭ ހަރަދުތަކާ ނުބައްދަލު އަދަދެކެވެ‪ .‬މީ ހަރަދުތަކަށް‬

‫ޕްރޮގްރާމާ އެކު ކްލަބްތަކުން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ‬

‫އަށް ހަރަދުކުރުމުން ޝަކުވާއެއް ނުކުރަން‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ލުޔެއް ލިބެން އަންނަނީ އެކި ސްޕޮންސަރުންދޭ ދީލަތި‬

‫އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް‬

‫އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭ‪ .‬އަޅުގަނޑަށް‬

‫އއީއާ އެކު ފުޓްބޯޅަ‬ ‫އެހީގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެސް ޯ‬

‫ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ގިނަ ކްލަބްތަކުން‬

‫ކންމެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެއް‬ ‫އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން ޮ‬

‫އަށް ކުންފުނިތަކުން ގިނަ ހަރަދުތަކެއް ކުރަން ޖެހުމަކީ‬

‫ބޑު އުފާވެރި ކަމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ސަރުކާރާއި އެފްއޭއެމްގެ މި‬ ‫ވެސް ދުށީ އެ ޮ‬

‫ޖެހޭ އެހެން ކުޅިވަރު ޓީމެއް ގެންގުޅެން‪ .‬އެއީ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކަށް ސްޕޮންސަރުން‬ ‫އެހެން ކުޅިވަރު އެ ޯ‬

‫ބޅަ ކްލަބްތަށް ކޮޅަށް ޖެހުމަށް‬ ‫އިސްނަގައިގެން ފުޓް ޯ‬

‫ވިސްނުމަށް ކްލަބްތަކުން މަރުހަބާ ކިޔެ އެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫ރަނގަޅު ކަމެއް‪ .‬އެކަމަކު އެކަން ކުރީމަ ނުކުންނަ‬

‫ގންޖެހުމަކަށް ވަނީ‬ ‫ހޯދުމަށް އޮތް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޮ‬

‫މަސައްކަތް ފެށުމެވެ‪ .‬ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް‬

‫ސސިއޭޝަންތަކަށް‬ ‫ނަމަވެސް މިއީ އެހެން ކުޅިވަރު އެ ޯ‬

‫ނަތީޖާ ފެނުނީމަ ބުނެވޭނީ އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ‪.‬‬

‫ވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އއީ) އެސިސްޓަންޓްސް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ނަމުގައި‬ ‫(އެސް ޯ‬

‫ލިބެން ހުރި ބައެއް އެހީތަކަށް އެޅުނު ހުރަހެއް ކަމަށް‬

‫އެއީ ކްލަބްތަކުގައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަން‬

‫ބޑު މަސައްކަތެއް‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ޮ‬

‫ކުޅިވަރުގައި އުޅޭ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އޭރު ވެސް‬

‫ނުތިބޭ މާގިނަ ސްޓާފުންނެއް‪ .‬ކިހިނެއް އެހެން ޓީމެއް‬

‫ފެށި އެވެ‪ .‬މި އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު‬

‫ބުނަމުންދިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫ސސިއޭޝަނެއްގެ އިސް ފަރާތެއް‬ ‫ހިންގާނީ‪ "،‬ކުޅިވަރު އެ ޯ‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި‬ ‫އޮތީ ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ޮ‬

‫"މިހާރަ"ށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އެ ވަރުގެ ހަރަދުތަކެއް ކުރުން މުހިއްމެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ އަށް ލިބިގެންދިޔަ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ދިވެހި ފުޓް ޯ‬

‫ހިއްސާވާ ‪ 12‬ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ‪ 26‬މިލިއަން‬ ‫ބޅަ އަށް ހަރަދުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރުފިޔާ އަހަރަކު ފުޓް ޯ‬

‫އއީ އެގްރިމެންޓް ކުންފުނިތަކާއި‬ ‫އެސް ޯ‬ ‫ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި ހެދުނީ ދެ އަހަރު ދުވަހަށެވެ‪.‬‬

‫ހަގީގަތުގައި ކްލަބެއްގެ ނަން ދީގެން އެހެން ބަޔެއް‬

‫ގތަށް ބަލާއިރު ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ކަން ހިނގާ ޮ‬ ‫އތް ތަންތަނުގައި އެކަން ވެފައި‬ ‫މިހާރު ކުރިއަރާފައި ޮ‬

‫ގތަށް ހެދިފައި އޮންނަ‬ ‫އެކަމަކު ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ޮ‬

‫ކންމެ ކްލަބަކުން‬ ‫އެސްއޯއީގެ ގަވައިދު ބުނާގޮތުން ޮ‬

‫އެއީ މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ‪ .‬މި އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ލައްވައި ޓީމެއް ހިންގިދާނެ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬

‫ބޅަ ނޫން އެހެން ކުޅިވަރެއްގައި ކޮންމެވެސް‬ ‫ވެސް ފުޓް ޯ‬

‫ގތުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާ‬ ‫ކށްފައިވާ ޮ‬ ‫ބަޔާން ޮ‬

‫މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ އެއީ‬

‫ކށް‪ ،‬އޭގެން އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް އަސަރެއް‬ ‫އަށް ހަރަދު ޮ‬

‫ސިފައެއްގައި ޝާމިލުވާން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬

‫ކންމެ ޓީމަކަށް ދެ މިލިއަން‬ ‫އަށް ޓީމުގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫އޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލެވެ‪.‬‬

‫ކުރާނަމަ އެކަމަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމަށް ފަހު އެންމެނަށް‬

‫މީގެން އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް އެކަށީގެންވާ މަންފާއެއް‬

‫ރުފިޔާދެ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ދެނީ އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ތ އެއީ އުފެދޭ އެއް ސުވާލެވެ‪.‬‬ ‫ކުރޭ ޯ‬ ‫ސސިއޭޝަން އޮފް‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ފުޓްބޯލް އެ ޯ‬

‫ކުންފުނިތަކުން ހަގީގަތުގައި އެހެން ކަންކަމަށް‬

‫ސޮއިކުރާތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އަށް ލައްކަ‬

‫ހަރަދުކުރަނީ އިޖުތިމާއި ޒިންމާގެ ތެރެއިން ނޫނީ އެކި‬

‫ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬އަނެއް ‪ 1.2‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދެވޭނީ‬

‫ޕންސާ ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން‬ ‫ކަންކަމަށް ސް ޮ‬

‫އެސްއޯއީ ފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅަ‬

‫ހދައިގެން ކުރިއަށްދިއުމަކީ‬ ‫އިންސާފުވެރިވާނެ ހައްލެއް ޯ‬ ‫މުޅި ކުޅިވަރަށް މަންފާ ކުރާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލް ބުރު ފޯކައިދޫ އާއި ނިލަންދޫގައި‬ ‫އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަނުންގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ‬ ‫ފައިނަލް ބުރު ށ‪ .‬ފޯކައިދޫ އާއި ފ‪ .‬ނިލަންދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން‬ ‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އންނަ ބުރުގައި ވާދަކުރާނީ ޒޯން ދޭއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން‬ ‫ފޯކައިދޫގައި ޮ‬ ‫ހޯދި އެ ރަށުގެ ޓީމުގެ އިތުރުން ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަން ހއ‪ .‬މުރައިދޫ‬ ‫އާއި ޒޯން ތިނެއްގެ ޗެމްޕިއަން ބ ފެހެންދޫ އާއި ޒޯން ހަތަރެއްގެ ޗެމްޕިއަން‬ ‫އދ‪ .‬ފެންފުށި އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގަދަ‬ ‫ހަތަރެއްގައި ހިމެނި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރި އއ‪ .‬މާޅޮހެވެ‪.‬‬ ‫ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށްދާ ބުރުގައި ވާދަކުރާނީ ޒޯން ފަހެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން‬ ‫ހޯދި އެ ރަށުގެ ޓީމާއި ޒޯން ހަޔެއްގެ ޗެމްޕިއަން ތ‪ .‬ތިމަރަފުށްޓާއި ޒޯން‬ ‫ހޑެއްދޫ އަދި ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަން ސ‪ .‬ހިތަދޫ‬ ‫ހަތެއްގެ ޗެމްޕިއަން ގދ‪ޯ .‬‬ ‫އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު ލީގުގައި ވާދަކުރި ދ‪ .‬ކުޑަހުވަދޫ ވެސް ކުޅޭނީ މި ބުރުގަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފަސް ޓީމު ހިމެނޭ ދެ ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް ފަށާނީ މި މަހު ‪ 20‬ވަނަ‬ ‫އންނާނީ އަންނަ މަހު ‪3‬‬ ‫ދުވަހު އެވެ‪ .‬ދެ ގްރޫޕުގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ސެމީ ޮ‬ ‫އންނާނީ އަންނަ މަހު ‪ 10‬ވަނަ‬ ‫އާއި ‪ 4‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬ފައިނަލް މެޗު ޮ‬ ‫ދުވަހު މާލޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރު ވެސް މި މުބާރާތުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ‬ ‫ލީގުން ފުރުސަތުދޭން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދެން‬ ‫އ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަ ޓީމެވެ‪.‬‬ ‫ވާދަކުރާނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެސްޓީ ޯ‬

‫ޯޒން ދޭއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ށ‪ޯ .‬ފކައިދޫ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ‪ :‬މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލް‬ ‫ބުރުގެ އެ ރަށުގައި އޮންނާނެ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪ :‬އެފްއޭއެމް‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪22‬‬

‫އީގަލްސްގެ ޑިފެންސް މައްސަލަ‪ :‬މޯހަންގެ ކަންބޮޑުވުން‬ ‫ބޑު މައްސަލައަކީ ޑިފެންސް‬ ‫އީގަލްސްގެ އެންމެ ޮ‬ ‫އ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޔުނައިޓެޑް‬ ‫ކަމަށާއި އެސްޓީ ޯ‬ ‫ކޅަށް ނުކުންނައިރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ވިކްޓަރީއާ ދެ ޮ‬

‫ޕްރެކްޓިސް ކުރިޔަސް އެކަމެއް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ‪.‬‬ ‫ކށްގެން ނޫނީ‪ "،‬މޯހަން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މެޗު ފޯކަސް ރަނގަޅު ޮ‬ ‫މޯހަން ބުނީ މި ފަހަރު ޖުމްލަކޮށް ލީގު ވާދަވެރި‬

‫ސަމާލުކަމެއް ދޭނީ އެކަމަށް ކަމަށް ކޯޗު މުހައްމަދު‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަކު ގިނަ ޓީމުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ‬

‫މހަން) ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝިޔާޒް ( ޯ‬

‫އެއް ފެންވަރެއްގައި ނުހިފެހެއްޓުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ޕއިންޓާ އެކު ތާވަލުގައި‬ ‫އީގަލްސް އިން އަށް ޮ‬

‫ގތެއް ލަފާކޮށްލަން‬ ‫ކުރިއަށް އޮންނަ މެޗުގައި ވެދާނެ ޮ‬

‫ކށް އެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު‬ ‫އޮތްއިރު ޖުމްލަ ޮ‬

‫ވެސް ނޭގޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއާ އެކު މެޗު ފަސޭހަކުރުމުގެ‬

‫ކުޅުމެއް އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވެލެންސިއާ‬

‫އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އެއްވެސް އިރަކު ނޯންނަ ކަމަށް‬

‫މެޗާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓް މެޗު އަދި ޓީސީ މެޗުން‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ލަނޑުތަކެއް‬ ‫ޕއިންޓްތަކެއް ގެއްލުނީ ބައި ޮ‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫ޑިފެންސް މައްސަލައިގެ އިތުރުން އީގަލްސް އަށް‬

‫މހަން ބުނީ އެންމެ ފަހުން ޓީސީ‬ ‫ވަދެގެންނެވެ‪ޯ .‬‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން‬ ‫އތް ކަންބޮޑުވުމަކީ ޮ‬ ‫މި މެޗަށް ޮ‬

‫އަތުން ‪ 2-3‬އިން ބަލިވި މެޗުގައި ކުޅުން ވެސް ދަށް‬

‫ޑ އަށް އަނިޔާވެ‬ ‫އަންނަ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް އެޑުއާ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނުކުޅެވުމުގެ ބިރު އޮތުމެވެ‪.‬‬

‫"އެންމެ ފަހުގެ މެޗުގައި ދަށްކޮށް ދިޔައީ‪.‬‬

‫ކޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނީ‬ ‫ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ޯ‬

‫ގތެއްގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫މައިގަނޑުގެ ޮ‬

‫ޑ އަކީ މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ އެންމެ މޮޅު‬ ‫އެޑުއާ ޯ‬

‫ޕާފޯމަންސް ދަށް‪ .‬އިންޑިވިޖުއަލް މިސްޓޭކްސް ވެސް‬

‫އެއް ފޯވާޑް ކަމަށާއި އޭނާ ނެތުމުން އީގަލްސް އަށް‬

‫ކށް ފެނުނީ‪ .‬އުއްމީދުކުރަނީ‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސް ޮ‬

‫ގެއްލުންތަކެއް ވެދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޔުނައިޓެޑް‬

‫ގސް ދުވަހެއް ނާންނާނެ ކަމަށް‪ "،‬މޯހަން‬ ‫އެޔަށް ވުރެ ޯ‬

‫ވިކްޓަރީ އެކަމާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނާ ކަމަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ މި ސީޒަނުގައި އީގަލްސްގެ ކުޅުން‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ‬

‫ޖުމްލަކޮށް ކުޅުން ރަނގަޅު ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫ކށްގެން އިތުރު އިމްޕުޓެއް ލެވޭތޯ‪.‬‬ ‫ހާލަތު ރަނގަޅު ޮ‬

‫ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިފެންސް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮންމެ‬

‫ތ ނުވިސްނަން‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ޑ ކުޅޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫން ޯ‬ ‫އެޑުއާ ޯ‬

‫ދުވަހަކު ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުން‬

‫އަޅުގަނޑުމެން އީގަލްސް އަންޑައެސްޓިމޭޓެއް ނުކުރަން‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ ޓީމަކީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅޭ އެއް ޓީމު‪ .‬ޓީސީ‬

‫"އަދި އެކަމަކު އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވޭ‪ .‬އެކިއެކި‬

‫މެޗުގައި ވެސް ތިން މިސްޓޭކެއް ހެދިގެން ބަލިވީ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިން ލައިގެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ‪.‬‬

‫އެ ތިން މިސްޓޭކް ނެގީމާ މެޗު އިންނާނީ އީގަލްސް‬

‫ސލިއުޝަން ނޭގިގެން މިއުޅެނީ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އަޅުގަނޑަށް ވެސް‬

‫ކޅުގައި‪ "،‬ނަޒީހު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޮމްބިނޭޝަން މައްސަލައެއްތޯ‪ .‬އެހެން ކުޅުންތެރިން‬

‫މޅުވި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ‬ ‫ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ޮ‬

‫ޕޓްކުރުމުގެ މައްސަލައެއްތޯ‪ .‬ނުވަތަ‬ ‫ޑިފެންސިވް ސަ ޯ‬

‫ވަނީ އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެފަ‬

‫ޕޒިޝަނިން މިސްޓޭކްތޯ‪ .‬އެކަމަކު އެންމެ ފަހުން ދުވަހު‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ނަޒީހު ބުނީ ޓީމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ‬

‫އެ ފެނުނީ އިންޑިވިޖުއަލް މިސްޓޭކްތަކެއް‪ .‬ކިތަންމެ‬

‫ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ‬

‫އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންނުވާ‬ ‫ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޓީމުގައި ތިބުން ކަމަށާއި އޭގެ‬

‫ނަގާނެ‪".‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން ކުރީކޮޅު‬

‫ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރަން ތިބޭ ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫ތލާލް ހަސަން (ޓޮޕްލަޗް)‬ ‫މެޗުތަކުން މޮޅުވީ ގޯލްކީޕަރު ޮ‬

‫ވެސް އަސަރުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޅަތަކެއް ސަލާމަތްކޮށްގެން ކަމާށާއި‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ޯ‬

‫ތ އަހިވަކާ ޖެހި‬ ‫"މުސްކުޅިން ބުނެ އުޅެއެއްނޫން ޯ‬ ‫އަހިވަށް ފާވާނެޔޭ‪ "،‬ނަޒީހު ބުންޏެވެ‪" .‬އަދިވެސް‬

‫މޅުވާން ބޭނުމިއްޔާ އޭނާގެ ފަރާތުން‬ ‫އަދިވެސް ޮ‬ ‫އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‬

‫އެއްކޮށް ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭ‪ .‬އެކަމަށް ވަގުތު ވެސް‬

‫ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ޖެހިލުން ވޭ‪ :‬ހެއިންކެސް‬ ‫މިއުނިކް (އޭޕްރީލް ‪ - )14‬ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކުޅެން ޖެހޭއިރު އެންމެ ޖެހިލުންވަނީ އެ ޓީމުގެ ތަރި‬

‫ޑ އަށް ރަނގަޅު ދުވަހަކަށް ނުވާނެކަމަށް‪"،‬‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ޓީމެވެ‪ .‬ރެއާލުން މި ފަހަރު މުބާރާތް‬

‫ކށް ކަންތައްތަކެއް‬ ‫އަހަރުން އަހަރަށް ވިސްނުން ބަދަލު ޮ‬

‫ކށްދިން ހެއިންކެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން ރެއާލަށް ކޯޗު ޮ‬

‫ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާއިރު‪ ،‬ޖެހިޖެހިގެން‬

‫ތަރައްގީ ކުރަން ޖެހޭ‪ "،‬ހެއިންކެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރނާލްޑޯއާ މެދު ސުވާލު‬ ‫"ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޮ‬

‫ތިން ފަހަރު މި މުބާރާތް އެންމެ ފަހުން ކާމިޔާބު‬

‫މި ސީޒަނުގައި ހެއިންކެސް ބަޔާނާ ހަވާލުވީ‬

‫ޑ ދެކެ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ‬ ‫ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލް ޯ‬

‫އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް‪ .‬އޭނާ އެ އަންނަނީ ކޮންމެ‬

‫އތީ ބަޔާން އަތުގަ އެވެ‪ .‬އެއީ މީގެ‬ ‫ކުރުމުގެ ރެކޯޑް ޮ‬

‫ކޅުގައި އެ ޓީމުން ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ‬ ‫ސީޒަންގެ ކުރީ ޮ‬

‫ކޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކޅަށް ތަފާތު ދައްކަމުން‪ .‬ހަގީގަތަށް ބުނަންޏާ‬ ‫ޓީމަކާ ދެ ޮ‬

‫‪ 43‬އަހަރު ކުރިންނެވެ‪.‬‬

‫މަގާމުން ދުރު ކުރުމުންނެވެ‪ .‬ހެއިންކެސް ހަވާލުވީ މި‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ބަޔާން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ‬

‫ރނާލްޑޯއާ މެދު ވިސްނާނެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޮ‬

‫ބޑު ހަރަދުތައް ކޮށްގެން‬ ‫"މިސާލަކަށް ބަލަމާ ޮ‬

‫ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށެވެ‪ .‬އަންނަ ސީޒަނުގައި ބަޔާނަށް‬

‫ފައިނަލުން ކެޓީ ރެއާލް އަތުންނެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު ރޮނާލްޑޯ‬

‫އޭނާ ދެކެ ޖެހިލުން ވެސް ވާނެ‪ "،‬ހެއިންކެސް‬

‫މި މުބާރާތުގައި އެބަކުޅޭ ޓީމުތަކުން‪ .‬ޕީއެސްޖީ އާއި‬

‫އިރުޝާދުދޭނީ މިހާރު އެއިންޓްރެކް ފްރޭންކްފާޓްގައި‬

‫ކޅަށް ހެޓްރިކެއް ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ބަޔާން ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މެންޗެސްޓާ ސިޓީ‪ .‬އެކަމަކު ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭ‪.‬‬

‫ކވަޗް އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ‬ ‫ހުރި ކްރޮއޭޝިއާގެ ނިކޯ ޮ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގަކީ އެހެން ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫން‪.‬‬

‫ކުރިން ބަޔާނަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރެން އުއްމީދުކުރަނީ އެ މެޗު ކުޅޭ ދުވަހަކީ‬

‫ރެއާލަކީ އެންމެ ފަހުން ދެ ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް‬

‫ރޯމާ އާއި ލިވަ ޕޫލުން ދެއްކީ މިސާލެއް‪ :‬ޑި ރޮސީ‬ ‫ރމް‪ ،‬އިޓަލީ (އޭޕްރީލް ‪ - )14‬މި ފަހަރު‬ ‫ޯ‬

‫"ލިވަޕޫލުން ދެއްކީ އަހަރެމެން ދެއްކި ފަދަ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު‬

‫ހިތްވަރެއް‪ .‬އެ މީހުން ސިޓީ ބަލިކޮށްފި‪ .‬އަހަރެން‬

‫ރމާ އާއި ލިވަޕޫލުން ވަނީ މިސާލެއް‬ ‫ހޯދައި ޯ‬

‫ވެސް ދުށީ ސިޓީ އަކީ ފޭވަރިޓް ކަމަށް‪ .‬އެ މީހުންގެ‬

‫ރމާގެ ކެޕްޓަން އަދި އިޓަލީގެ‬ ‫ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ޯ‬

‫ލޕް) ވެސް‪ .‬އަހަރެމެންނާ‬ ‫އެބަހުރި ތަފާތު ކޯޗެއް (ކް ޮ‬

‫އންނާނީ އަންނަ މަހު ‪ 2‬ވަނަ‬ ‫ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގު ޮ‬ ‫ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗު އެންމެ ހާއްސަވާނެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ‬

‫އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރޯމާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓަށް ސަލާހު‬ ‫ވެސް ވަނީ ޖަވާބު ދީފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ކުރި ޓްވީޓުގައި‬

‫ކށް ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވުމަށް‬ ‫މި ސީޒަނުގައި ރޯމާ ދޫ ޮ‬

‫ބުނެފައިވަނީ ‪ 100‬ޕަސެންޓް އެ ކަމަށް ތާއީދުކުރާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޑެނިއޭލޭ ޑި ރޮސީ ބުނެފި‬

‫ލިވަޕޫލުން ދެއްކީ މިސާލެއް‪ .‬ހިތްވަރާ އެކު ކާމިޔާބު‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ މިސްރުގެ ފޯވާޑް‬ ‫ފަހު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރމާ ޓީވީ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬ ‫ހޯދޭނެކަން‪ޯ "،‬‬

‫މުހައްމަދު ސަލާހު އަށެވެ‪ .‬ސަލާހުއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ‬

‫ލޕް ބުނީ މި ވަގުތު‬ ‫ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކް ޮ‬

‫ޑި ރޮސީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރމާ އިން ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން‬ ‫މެޗުގެ ކުރިން ޯ‬

‫އެންމެން ވިސްނުން ހުރީ ރޯމާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށާއި‬

‫ޓްވީޓެއްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ‬

‫ހދީ ކުއާޓާގައި ފަހަތުން‬ ‫ސެމީން ރޯމާ ފުރުސަތު ޯ‬ ‫ލނާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލުން‬ ‫އަރައި ބާސެ ޯ‬

‫ރޯމާ އާއި ލިވަޕޫލް ވަނީ ‪ 1984‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ވަނީ ކުއާޓާގައި ދެ ލެގުގައި ވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ‬

‫ޔޫރަޕިއަން ކަޕް ފައިނަލުގައި ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު‬

‫ރސީ ބުނީ ސެމީ ފައިނަލުގައި‬ ‫ބަލިކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ޑި ޮ‬

‫މޅުވީ ލިވަޕޫލެވެ‪ .‬މި ފަހަރު މި‬ ‫ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޮ‬

‫ގތެއް ވިޔަސް އަހަރެމެންނަކީ‬ ‫އެކަމު ކޮންމެ ޮ‬

‫މެޗަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ރޯމާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ‬

‫"‪ 180‬މިނިޓަށް އަހަރެމެން މިއީ ދެ ވާދަވެރިން‪.‬‬

‫އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަނީ އަބަދު ވެސް ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ކޅަށް ކުޅުމަކީ ލިބޭ ތަފާތު ހިތްހަމަ‬ ‫ލިވަޕޫލާ ދެ ޮ‬

‫ދެ ޓީމު ކުޅޭ ފުރަތަމަ ލެގު އޮންނާނީ މި މަހު ‪24‬‬

‫އަބަދުވެސް ރަހުމަތްތެރިން‪ .‬ކުރިއަށް މެޗަށް ވަރަށް‬

‫ގތަކަށް ފަސޭހަވާނެ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫މެޗަކީ އެއްވެސް ޮ‬

‫ޖެހުމެކެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ ދުވަހު ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގަ އެވެ‪ .‬ރޯމާ ދަނޑުގައި‬

‫ރމާގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ‬ ‫ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރަން‪ޯ "،‬‬

‫ނުދެކޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ސިޓީއާ ލީގާ ދެމެ ުދ‬ ‫ފިޔަވަޅެއްގެ ދުރުމިން‬ ‫ލަންޑަން (އޭޕްރީލް ‪ - )15‬އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ‬ ‫ހޓްސްޕާސް އަތުން ‪ 1-3‬އިން‬ ‫ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ޮ‬

‫ޓޓެންހަމް ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 33‬މެޗުން ‪67‬‬ ‫ޮ‬

‫ހދުމާ ފިޔަވަޅަކަށް‬ ‫މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގު ޯ‬ ‫ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބންމައުތު އަތުން މޮޅުވި ލިވަޕޫލެވެ‪.‬‬ ‫އިން ޯ‬ ‫މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބު‬

‫‪ 87‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި މެންޗެސްޓާ‬

‫އ މާނޭ‪ ،‬މުހައްމަދު ސަލާހު އަދި‬ ‫ކޮށްދިނީ ސަޑި ޯ‬

‫ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ‪ 32‬މެޗުން ‪ 71‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫ނ އެވެ‪ .‬ރޭގެ ލަނޑާ އެކު ސަލާހު ވަނީ‬ ‫ރބާޓޯ ފިރްމީ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އތް މެންޗެސްޓާ‬ ‫ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި ޮ‬ ‫ޔުނައިޓެޑް މި ހަފްތާގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗުން‬

‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ‪ 30‬ލަނޑު ހަމަކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ލީގުގެ ތާރީހުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި‬

‫ކުރެ އެއް މެޗުން ވެސް ބަލިވެއްޖެނަމަ ސިޓީ‬

‫‪ 30‬ގޯލު ޖެހި އަށް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬ޔުނައިޓެޑް‬

‫ސަލާހު ވަނީ ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި‬

‫މިރޭ ނުކުންނާނީ ރަށުން ބޭރުގައި ވެސްޓް ބްރޮމްއާ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މިއީ ކްރިސްޓިއާނޯ‬ ‫‪ 40‬ލަނޑު ހަމަ ޮ‬

‫ދެކޮޅަށެވެ‪ .‬އެ އަށް ފަހު ބުދަ ދުވަހު އެ ޓީމު ކުޅޭނީ‬

‫ޑ އަށް ފަހު އިނގިރޭސި ލީގުގެ ސީޒަނެއްގެ‬ ‫ރނާލް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ބންމައުތާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުން ސިޓީ‬ ‫ބަލިވެފައިވުމުން ރޭގެ މެޗަށް އެ ޓީމުން ނުކުތީ‬ ‫ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ބަލިނުވުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ‪ 40‬ލަނޑު ހަމަކުރި ފުރަތަމަ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންޓޭގެ ޗެލްސީން ވަނީ ރޭ‬ ‫އެންޓޯނިއޯ ޮ‬ ‫ރަށުންބޭރުގައި ފަހަތުން އަރައި ‪ 2-3‬އިން‬

‫ޓޓެންހަމް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ސިޓީ‬ ‫ޮ‬

‫ކށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އާ‬ ‫ސައުތެމްޓަން ބަލި ޮ‬

‫އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ‪ 22‬ވަނަ މިނިޓްގައި ގަބްރިއެލް‬

‫ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ޑޫސާން ޓަޑިޗް އާއި ޔެން ބާޑްނަޔެކްގެ‬

‫ޖީސޫސް އެވެ‪ .‬އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން ލިބުނު‬

‫ލަނޑުތަކުން ސައުތެމްޓަން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް‬

‫ޕެނަލްޓީ އަކުން އިލްކާއި ގުންޑޮގާން ވަނީ ސިޓީގެ‬

‫ކޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލީ‬ ‫ނަގާފައި އޮއްވައި ޗެލްސީ ޮ‬

‫ލީޑުފުޅާކޮށްދީފަ އެވެ‪ .‬ސިޓީ އަށް ދިން މި ޕެނަލްޓީގައި‬

‫ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް އޮލިވިއޭ‬

‫ލރީސް ސިޓީގެ ރަހީމް‬ ‫ޓޮޓެންހަމްގެ ކީޕަރު ހޫގޯ ޮ‬

‫ޖިރޫޑް އެވެ‪.‬‬

‫ސްޓާލިން އަށް ފައުލުކުރީ ބޭރުންނެވެ‪ .‬އެހެން‬ ‫ނަމަވެސް ރެފްރީ ޖޯން މޮސް އަށް އެ މަންޒަރު އެންމެ‬ ‫ރަނގަޅަށް ނުފެނުނެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމް އަލުން‬

‫ގލު ޖެހީ އަށް މިނިޓް ތެރޭގަ‬ ‫ޗެލްސީ ތިން ޯ‬ ‫އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖިރޫޑް ޖެހީ ‪ 70‬ވަނަ މިނިޓްގަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަސް މިނިޓް ފަހުން ޗެލްސީ އަށް‬ ‫ކށްދިނީ އެޑެން ހަޒާޑް އެވެ‪ .‬ޗެލްސީ‬ ‫ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ޮ‬

‫މެޗުގެ ތެރެއަށް ގެނެސްދިނީ ޑެންމާކްގެ މިޑްފީލްޑަރު‬

‫މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކުރީ އޭގެ ތިން‬

‫ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެން ޖެހި ގޯލުންނެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫މިނިޓް ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފުގައި ސްޓާލިން ވަނީ ސިޓީ‬

‫މޅާ އެކު ޗެލްސީ ވަނީ ‪ 33‬މެޗުން ‪60‬‬ ‫މި ޮ‬

‫އަށް ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކޮށްދީ މެޗުގެ ތިން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ލީގުގައި ބާކީ ފަސް މެޗު އެ‬ ‫ޕއިންޓް ހަމަ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ޕއިންޓް ހޯދައިދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޓީމަށް އޮތްއިރު ގަދަ ހަތަރަކާ ދެމެދު ހަތް ޕޮއިންޓުގެ‬

‫މި ބައްޔާ އެކު ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރަން‬

‫ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑު ރެކޯޑަކާ އެ ުކ‬ ‫ބާސެލޯ ާނ ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް‬ ‫ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް ‪ - )14‬ސްޕެނިޝް ލީގުގައި‬ ‫ވެލެންސިއާ އަތުން ‪ 1-2‬އިން މޮޅުވެ‪ ،‬ލީގުގެ ބޮޑު‬

‫ހަ އަހަރަށް ފަ ުހ‬ ‫ވުލްވްސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް‬

‫ޓޓެންހަމަށް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިބުނު ފުރުސަތު ޮ‬ ‫ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ރޭ ‪0-3‬‬

‫ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ ‪ 33‬މެޗުން‬

‫އަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ‪.‬‬ ‫ލނާ އިން މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުތީ‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ލަންޑަން (އޭޕްރީލް ‪ - )15‬ހަ އަހަރުގެ‬ ‫މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން‬ ‫ވުލްވްސް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވުލްވްސް އަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގަ ޔަގީންވީ‬ ‫ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ތިން ވަނައިގައި އޮތް‬

‫ގެނަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މާޗް މަހު ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ ވެރިޔާ‬ ‫އަންދްރެއާ ރަޑްރިޒާނީ ވަނީ ވުލްވްސްއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫އިނގިރޭސި އެފްއޭ އަށް ސިޓީ އެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ވުލްވްސް އަށް ގާވައިދާ‬

‫ފުލަމް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބްރެންޓްފޯޑާ ‪ 1-1‬އިން‬

‫ހިލާފަށް އެކި ފަރާތުންތަކުން ހަރަދުކުރަމުން އަންނަ‬

‫އެއްވަރުވުމުންނެވެ‪ .‬ލީގުގައި ބާކީ ތިން މެޗު އޮތްއިރު‪،‬‬

‫ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު އޭޖެންޓް ޖޯޖް‬

‫ވުލްވްސް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 42‬މެޗުން ‪92‬‬

‫މެންޑޭސް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ‪42‬‬ ‫ޕޮއިންޓް ހަމަ ޮ‬ ‫މެޗުން ‪ 83‬ޕޮއިންޓާ އެކު ކާޑިފް ސިޓީ އެވެ‪.‬‬ ‫ވުލްވްސް އެންމެ ފަހުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނީ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު މެއި މަހު ވުލްވްސްއާ ހަވާލުވުމަށް‬ ‫ނ ވަނީ ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަހު ނޫ ޯ‬ ‫ބޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާގޮތުގައި‬ ‫އިނގިރޭސި ފުޓް ޯ‬

‫‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ނޫނޯ‬

‫ނޫނޯގެ ކޯޗުކަމުގައި ވުލްވްސް އިން އެކުލަވާލި ޓީމަކީ‬

‫ޓސްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެމުން‬ ‫އެސްޕިރީޓޯ ސަން ޯ‬

‫އިނގިރޭސި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ތާރީހުގައި ކުޅުނު‬

‫ނވެމްބަރު މަހުން‬ ‫އަންނަ ވުލްވްސް އަންނަނީ މިދިޔަ ޮ‬ ‫ފެށިގެން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ވުލްވްސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް ގެނައުމުގައި އެންމެ‬

‫އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލެވޭ ކުޅުންތެރިޔަކީ‬ ‫ވުލްވްސްގެ އެންމެ ފާހަގަ ޮ‬ ‫ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރުބެން ނެވޭސް އެވެ‪ .‬މި‬

‫އތީ އެ ކްލަބްގެ ވެރިޔާ ޗައިނާގެ‬ ‫ބޑު ހިއްސާއެއް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ފަހަރު ވުލްވްސްގައި އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ‬

‫ފޮސުން ގްރޫޕް އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމާ ހަވާލުވުމަށް‬

‫ސަބަބުން މި ފަހަރު ރަޝިއާ އަށްދާ ޕޯޗުގަލް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް‬ ‫ފަހު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޮ‬

‫ކޑުން އޭނާ އަށް ޖާގަ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޮ‬

‫ޓްރާންސްފާގެ ކަންތައްތަކުގައި ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް‬

‫ބަޔާނުން ކޯޗު ގެންދިއުމުން‬ ‫ފްރޭންކްފާޓް ރުޅިގަދަވެއްޖެ‬ ‫މިއުނިކް (އޭޕްރީލް ‪ - )15‬އެއިންޓްރެކް‬ ‫ކވަޗް ބަޔާން މިއުނިކަށް‬ ‫ފްރޭންކްފާޓްގެ ކޯޗު ނިކޯ ޮ‬

‫ޕޓިން ޑައިރެކްޓަރު ފްރެޑީ‬ ‫ކޯޗު‪ "،‬ފްރޭންކްފާޓުގެ ސް ޯ‬ ‫ބޮބިޗް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލނާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން‬ ‫ކޑެއް މުގުރާލައި ބާސެ ޯ‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ނުކުޅެވުނު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ‬

‫ގެންދަން އެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރީ ޕްރޮފެޝަނަލް‬

‫ޕއިންޓާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހޯދުމާ ހަތް ޮ‬

‫ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމަނައިގެންނެވެ‪ .‬މި މެޗުގައި‬

‫އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފްރޭންކްފާޓުން‬

‫މިއުނިކްގެ ރައީސް އުއީ ހޮއޭނޭސް ވަނީ‬

‫ލނާ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ކުޓީނިއޯ ދިން‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ބޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބަޔާނަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ރައްދުދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޑެއް ގާއިމްކުރީ‬ ‫ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން އާ ރެ ޯ‬ ‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެ ރެކޯޑް‬ ‫ބަލިނުވެ ‪ 39‬މެޗު ހަމަ ޮ‬

‫ބޅައަކުން ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ސސިއެޑާޑް އަތުގަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޮ‬ ‫މީގެކުރިން އޮތީ ރެއާލް‬

‫މި މެޗުގައި ވެލެންސިއާ އަށް ލަނޑު ޖަހަން‬

‫ޓީމުން ވަނީ ‪ 1980/1979‬ވަނަ ސީޒަނުގައި ބަލިނުވެ‬

‫ފވާޑް ރޮޑްރީގޯ އާއި‬ ‫އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ ޯ‬

‫‪ 38‬މެޗު ހަމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން މިދިޔަ ބުދަ އަންގާރަ‬

‫‪24‬‬

‫ވ ގުއޭޑޭސް އަށް ގިނަ‬ ‫ޕޯޗުގަލްގެ ވިންގް ކޮންކާލް ޯ‬ ‫ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬

‫ފްރޭންކްފާޓުން މި ސީޒަނުގައި އަންނަނީ ކޮވަޗްގެ‬

‫ފްރޭންކްފާޓުގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރޭ ބަޔާން‬

‫"ވަރަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވާހަކަތަކެއް އަޑު‬

‫ކޯޗުކަމުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުންނެވެ‪ .‬އެ‬

‫އިވިއްޖެ‪ .‬ބަޔާނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ‬

‫ޓީމު އޮތީ ކުޅުނު ‪ 30‬މެޗުން ހޯދި ‪ 46‬ޕޮއިންޓާ އެކު‬

‫ރފެޝަނަލް މިންގަނޑަށް‪ .‬އަހަރެމެން ކޮވަޗް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ލީގުގެ ހަ ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރފެޝަނަލް މިންގަނޑު ތެރެއިން‪ .‬ކްލަބަށް‬ ‫ގެނައީ ޕް ޮ‬

‫އަންނަ ސީޒަނަށް ފްރޭންކްފާޓުން ރަނގަޅު‬

‫އަންގަން ޖެހޭ ހިސާބުން އެކަން އަންގައިފިން‪ .‬މިހާރު‬

‫ދުވަހުގެރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޯމާ‬

‫އޭގެ އިން އެއްވެސް ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ނުހިފުމުގެ‬

‫ކށް އެ ޓީމަށް ދިމާވި‬ ‫ޕްލޭންތަކެއް ހަދަމުން ދަނި ޮ‬

‫އންނާނެ އާ ކޯޗެއް‬ ‫ފްރޭންކްފާޓަށް ވެސް ވަގުތު ޮ‬

‫ލނާ މި މެޗަށް ނުކުތީ‪ ،‬މޮޅެއް‬ ‫އަތުން ކެޓުމުން ބާސެ ޯ‬

‫ނަތީޖާ އަކަށްވީ ސެމިއުލް އުމްޓީޓީ ބާސެލޯނާ އަށް‬

‫ގންޖެހުމަކީ ބަޔާނުން އަންނަ ސީޒަނުން‬ ‫ބޑު ޮ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ހަމަޖައްސަން‪ "،‬ހޮއޭނޭސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލީޑުފުޅާކޮށްދިނުމެވެ‪ .‬އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ކުޓީނިއޯ‬

‫ކޗަކަށް ކޮވަޗް‬ ‫ފެށިގެން ތިން އަހަރަށް އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ކނަރަކުން ބޮލުންނެވެ‪.‬‬ ‫ނަގައިދިން ޯ‬

‫ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުމުންނެވެ‪ .‬ބަޔާނުން ކޮވަޗް‬

‫ފމަކަށް އެޅުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހޯދުމަށް ފަހު އަލުން ޯ‬ ‫މޅާ އެކު ބާސެލޯނާ‬ ‫ވެލެންސިއާ އަތުން ހޯދި ޮ‬ ‫ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 32‬މެޗުން ‪ 82‬ޕޮއިންޓް‬

‫ވެލެންސިއާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ލިބުނު‬

‫ހދުމަށް ބާކީ އޮތް‬ ‫ހޯދައިގެންނެވެ‪ .‬ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫ޕެނަލްޓީ އަކުން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޑެނީ ޕަރޭހޯ‬

‫ލނާ އަށް ބޭނުންވަނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬ ‫ހަ މެޗުން ބާސެ ޯ‬

‫ގލަށް ވަނީ ބާސެލޯނާގެ ޖަރުމަން‬ ‫އެވެ‪ .‬މި ޕެނަލްޓީ ޯ‬

‫ކ މެޑްރިޑަށް‬ ‫ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓި ޯ‬

‫ކީޕަރު މާކް އަންދްރޭ ސްޓެގެން އަތްދަށުން ގޮހެވެ‪ .‬މި‬

‫ބަޔާނުން މި ސީޒަނަށް ނުކުތީ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީއާ‬ ‫އެކު އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އަންޗެލޮޓީގެ އިރުޝާދުގެ‬

‫ގެންދަނީ އޭނާ ފްރޭންކްފާޓާ އެކު ހަދާފައިވާ‬

‫ދަށުން އެ ޓީމުގެ ނަތީޖާތަށް ދަށްވަމުމާ އެކު އޭނާ‬

‫ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރަން ދައްކަން ޖެހޭ ‪ 2.2‬މިލިއަން‬

‫ކށް މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އެ‬ ‫މަގާމުން ދުރު ޮ‬

‫ރ ދެއްކުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫ ޯ‬

‫ކޗަކަށް ޔުޕް ހެއިންކެސް ހަމަޖެއްސި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީމުގެ ޯ‬

‫"މިއީ ފްރޭންކްފާޓުން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން‪ .‬މިއީ‬

‫ކޗުކަމުގައި ބަޔާނުން ވަނީ ބާކީ ފަސް‬ ‫ހެއިންކެސްގެ ޯ‬

‫ޕއިންޓެވެ‪ .‬ވެލެންސިއާ‬ ‫‪ 31‬މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ‪ޮ 68‬‬

‫އސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ އޭރިއާ‬ ‫ޕެނަލްޓީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ޮ‬

‫ބޑު ކްލަބަކުން ކުރި ވަރަށް‬ ‫ބަޔާން ކަހަލަ ހައިބަތު ޮ‬

‫އއްވައި ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެޗު ޮ‬

‫ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 32‬މެޗުން ‪ 65‬ޕޮއިންޓާ އެކު‬

‫ތެރެއިން ވެލެންސިއާގެ ގާޔާ އަށް ކުރި ފައުލަކަށް‬

‫ރފެޝަނަލް މިންގަނޑާ ހިލާފުކަމެއް‪ .‬ކޮވަޗް‬ ‫ބޮޑަށް ޕް ޮ‬

‫އަދި ރޭ އެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ ލީގުގައި‬

‫އތް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި ޮ‬

‫ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީ އެކެވެ‪.‬‬

‫ކންޓްރެކްޓްގައި‪ .‬ސީޒަން އަދި‬ ‫ހުރީ އަހަރެމެންގެ ޮ‬

‫މންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން ‪ 1-5‬އިން‬ ‫ބޮރޫޝިއާ ޮ‬

‫ނުނިމޭ‪ .‬އެކަމު ބަޔާނުން މި ގެންދިޔައީ އަހަރެމެންގެ‬

‫މޮޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މޅުވެގެން ލީގުގެ ތިން ވަނަ‬ ‫މާދަމާރޭ ކުޅޭ މެޗުން ޮ‬


‫ޚަބަރު‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ރިލްވާން މައްސަލާގެ މިއަދުގެ‬ ‫އަޑުއެހުން ވެސް ކެންސަލް‬ ‫ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު ކަމަށް‬

‫ލ‪ .‬ގަމުގައި މޫދަށް އެ ިރ‬ ‫އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ‬

‫ގތުގައި އެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރީ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ކށް‪ ،‬އަހުމަދު ކުއްލި އަކަށް‬ ‫މަސް ހިފަން ގޮސް އުޅެނި ޮ‬

‫ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެންނެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ވެސް‬

‫މޫދަށް ވެއްޓުނީ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލް މެމްބަރު‬

‫ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން ބައެއް އަޑުއެހުންތައް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫ބުނާ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ދެ މީހުންގެ‬

‫ލ‪ .‬ގަމުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން‬ ‫ދުވަސްވީ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އާލިފާއި ނޫރައްދީންގެ އިތުރުން ސ‪ .‬ހުޅުދޫ‬

‫ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ވެސް ކެންސަލް ކޮށްފި‬

‫އަތިރިއާގޭ މުހައްމަދު ސުއައިދުގެ މައްޗަށް ވެސް އެ‬

‫އެ ރަށު އަޒުމް އަހުމަދު ޒަކަރިއްޔާ ‪ ،74‬މަރުވީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އިތުރު ބަޔަކާ އެކު ހެނދުނު އަށެއް ޖަހާކަން ހާއިރު‪،‬‬

‫ސުއައިދު ރާއްޖޭގައި ނެތުމުން އޭނާގެ ބައި ވަނީ‬

‫މަތިމަރަދޫ އަވަށުގެ އަތިރިމައްޗަށް މަސް ހިފަން ގޮސް‬

‫ކަމަށް ބުނެ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ދައުލަތުން ކުރަނީ‬

‫ފނުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬ސުއައިދު ރާއްޖެ އިން‬ ‫އަނބުރާ ޮ‬

‫އުޅެނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ހ‪ .‬ހިލްޓަން އާލިފް ރައޫފާއި ގދ‪ .‬ވާދޫ ކަރަންކާގޭ‬

‫ބޭރުގައި ހުއްޓާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ‬

‫މުހައްމަދު ނޫރައްދީންގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގެ‬

‫އިން އެންގިޔަސް ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ‬

‫"މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އަހުމަދަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު‬

‫މިއަދުގެ އަޑުއެހުމަކީ ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ‬

‫މަރުވިކަން ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގސް އުޅޭ މީހެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ކަރަވެލި‬ ‫ހެން‪ ،‬މޫދަށް ޮ‬

‫އޮގަސްޓް‪ 2014 ،‬ގައި ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި‬

‫‪26‬‬

‫ގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަހުމަދު ޝާހީން‬

‫"[މޫދުގައި] އެހެން ހުއްޓާ ކުއްލި އަކަށް ހަމަ‬ ‫ވެއްޓުނީ‪ .‬ވެއްޓިގެން ނެގިއިރު އޮތީ މަރުވެފައި‪"،‬‬ ‫ޝާހީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާހީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގަން ރީޖަނަލް‬ ‫ހޮސްޕިޓަލަށް އަހުމަދު ގެންދިޔައިރު ވެސް އޮތީ‬ ‫މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަހުމަދުގެ ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާއިރު‪ ،‬ހަތަރު ކުދިން‬ ‫ތިބޭ ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހެކިބަސް ނެގުމަށް ތާވަލް ކުރި އަޑުއެހުމެކެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަޅު އެޅުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް‪ :‬އީސީ‬ ‫ސިޔާސީ ޕާޓީތައް "ތަޅު އެޅުވުމުގެ" އެއްވެސް‬

‫ކޮމިޝަނާ ހިޔާލު ތަފާތުވާ މައްސަލަތައް އޮޅުން‬

‫ބޭނުންވާ އިސްލާހުތައް އެކުލަވާލައި އަންނަ ހަފުތާގައި‬

‫ކލިޝަންގެ ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވާ‪،‬‬ ‫ސަރުކާރު ޯ‬

‫ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރަން‬

‫ފނުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ޮ‬

‫ފިލުވުން ކަމަށެވެ‪ .‬ޕާޓީތަކާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރަން‬

‫ހދައިދޭން ކޮމިޝަނުން‬ ‫އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ މައުލޫމާތު ޯ‬

‫ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާ‬

‫އިސްލާހުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވައިދުތައް ވީ އެންމެ‬

‫އޅުން ފިލުވަން ކަމަށް‬ ‫ގޮވާލީ ވެސް އެ ސަބަބުތައް ޮ‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ކުރާ‬ ‫މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް އިދި ޮ‬

‫ގތުންނާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ‬ ‫އިސްލާހުތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫އަވަހަކަށް ހަދައި ޕާޓީތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދގުކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ތުހުމަތު ޝަރީފް ޮ‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކަން ކަމަށް‬ ‫މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫މެކޭނިޒަމެއް ގާއިމުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ކމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ދައުވަތު‬

‫ކޅު އެމްޑީޕީ‬ ‫މަޝްވަރާކުރުމަށް ދިން ދައުވަތު އިދި ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ސިޔާސީ‬

‫ކމިޝަނުން ދިން ނަމަވެސް ވެރިކަން‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކށްލާފައި އޮންނަ‬ ‫ޕާޓީތައް‪ ،‬ލަގަނެއް ނެތް އަހެއް ދޫ ޮ‬

‫ކުރާ ޕީޕީއެމާއި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އެމްޑީއޭ‬

‫ގސް‪ ،‬ދޫކޮށްލާކަށް‬ ‫ފަދައިން ބޭނުން ދިމާލަކަށް ޮ‬

‫ގޮތުގައި ގާނޫނުން ބޭރުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް‬

‫އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީން ގަބޫލު‬

‫ކމިޝަނުން މަސައްކަތެއް‬ ‫ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ނުކުރުމުން ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ލަސްކުރާ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން ބޭނުންވީ އިދިކޮޅު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ބުނާއިރު ޝަރީފް ވިދާޅުވި‬ ‫ކަމަށް އިދި ޮ‬

‫އާއި ޑީއާރުޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކުން ވަނީ‬

‫ކމިޝަނުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން‪"،‬‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ޕާޓީތަކުން ގާނޫނަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ހިޔާލެއް‬

‫ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫ބައްދަލުކުރަން ދެކޮޅުހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަންގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއެކު ބޭއްވި‬ ‫ޮ‬

‫ތ ބެލުން ކަމަށާއި އެކަމަކު‪ ،‬އެ ޕާޓީތަކުން‬ ‫އޮތް ޯ‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ޕާޓީތަކަށް ދޭން‬ ‫އަމަލު ކުރަނީ ގާނޫނާ އެއް ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބައްދަލުނުކުރުމަކީ‪ ،‬މަޝްވަރާ ކުރުން ނިމުމަކަށް‬

‫ޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ގާނޫނުން ބޭރުން ހިފަހައްޓާފައި‬

‫ގެންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޝަރީފް‬

‫ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ބައު އިމާރާ އިލެކްޝަންސް‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުގެ‬

‫ކމިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ކމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު‬ ‫ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޮ‬

‫ތެރޭގައި ޕާޓީތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމެއް‬

‫ގތުގައި ކުރިމަގުގައި‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިންހާ‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވި‬

‫ގާއިމުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރާނެ އެވެ‪ .‬އަދި ވިދާޅުވީ‬

‫އަވަހަކަށް ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް‬

‫އެފަދަ މެކޭނިޒަމެއް ގާއިމު ކުރަން ބޭނުންވަނީ ޕާޓީތައް‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދެއްކުން‬ ‫ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ތަޅު އެޅުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ގޮތުން ޕާޓީތަކާ ދެން މަޝްވަރާ ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ޕާޓީތަކާ ފައިސާ ހަވާލު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ގާނޫނުގައި ފުށު އަރާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސީޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ގެންނަން‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ރޭވުމާއި ޕާޓީތައް‬ ‫ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޓީތަކާ‬

‫މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭނުންވި ކަމަކީ‪ ،‬އިލެކްޝަންސް‬

‫ޔަގީންކަން ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން‬ ‫މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބްރިޖަށް ފުޅާކުރާ މަގުތަކުގައި‬ ‫ޕާކުނުކުރަން އަންގައިފި‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫އޭގެ އިތުރުން ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތަކަކީ ހެންވޭރު ޕާކް‬ ‫ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދެވެ‪ .‬ސެނަހިޔާ ހުންނަ މޫންލައިޓް‬ ‫ހިނގުމުން ފެށިގެން ހިތިގަސް މަގު (ހެންވޭރު ޕާކްގެ‬

‫ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރަން ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުޅާ‬

‫ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުން ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް ނުކުންނަ‬

‫ކުރަން ފަށާފައިވާ މަގުތަކުގައި ޕާކު ނުކުރަން ހައުސިން‬

‫މަގު) ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތާއި ދެކުނު‬

‫މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުތަކުރުފާނުގެ މަގު ފުޅާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ފަރާތުން ޮ‬

‫އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތާއި ދެކުނު ފަރާތުން ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ‬

‫މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ މައި މަގުތައް ފުޅާ ކުރާ އިރު‬

‫މަގު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާތީ‪ ،‬މޭރީ ބްރައުން އިން‬

‫ކންމެ ފަރާތެއްގައި ދެ މީޓަރުގެ ޕޭވްމަންޓެއް‬ ‫މަގުގެ ޮ‬

‫ފެށިގެން ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލާ ހަމައަށް ޕާކު ކުރުމަކީ‬

‫ހަދަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި މަގުގެ އަރިމަތީގައި‬

‫މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ގަސް އިންދާނެ ކަމަށް ހައުސިން‬ ‫މަގަށް ހިޔާވާ ޮ‬

‫މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތާއި ދެކުނު ފަރާތުން‬ ‫ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ މަގު ހަތަރު ލޭން ހިމެނޭ ގޮތަށް ‪16‬‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހަދާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް‬

‫މީޓަރަށް ފުޅާކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މަގު ފުޅާ‬

‫މިހާރު ވަނީ ނިމެން ކައިރިވެފަ އެވެ‪ .‬ބްރިޖް ނިމެންވާ‬

‫ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރަން ހަދާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ކާރެއް ޕާކުކޮށްފައި‪ .‬އެ މަގު ހަދާ‬

‫ކުރަމުން އަންނަނީ‪ ،‬ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް‬

‫އިރަށް ހުޅުލެ އިން ފެށިގެން ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ވެސް ބޮޑު‬

‫ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލް ޕާކު ނުކުރަން ވަނީ އަންގާފައި‪.‬‬

‫ތޮއްޖެހުނަ ނުދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން‬

‫މަގެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪27‬‬

‫އިޝްތިރާކް‬ ‫ދެއްކެވުމަށް‬ ‫ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬

‫މެއި މަހުގެ‬ ‫އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪163.24‬ރ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT EDITION‬‬


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪2018‬‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬ ‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@ amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫އާއްމު ބަލިތަކަށް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް އަހުމަދު‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫‪16 April 2018‬‬

‫‪General Practitioner‬‬

‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓް‬

‫‪Radiologist‬‬

‫ހެމަންތް‬ ‫އަސޯކާ ރާ ޯ‬ ‫އ‬ ‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު ‪20:00 - 22:00‬‬ ‫‪09:00 - 13:00‬‬ ‫ދާސް‬ ‫‪20:00 - 22:00‬‬ ‫ދާސް‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫‪09:00 - 10:30‬‬

‫‪Dr. Vijaya Rani‬‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Hemanth‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Asoka Rao‬‬ ‫‪Dr. Abdul Azeez Hameed‬‬ ‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Physician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬ ‫‪17:00 - 22:00‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬ ‫‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Yoosuf‬‬

‫‪09:00 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އަ ީ‬ ‫ލ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް ނިޔާޒް‬

‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬ހަފްސާ މުހައްމަދު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫‪Dr. Mohamed Ali‬‬ ‫‪Dr. Mariyam Niyaz‬‬ ‫‪Dr. Hafsa Mohamed‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪ENT‬‬

‫ޑރ‪ .‬މާރިއާ ކުރުގޯވާ‬

‫‪15:00 - 17:00‬‬

‫ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނީހާ ދާސް‬

‫‪Dr. Mariia Krugova‬‬

‫‪Dental Surgeon‬‬

‫ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ޕްރަތިބާ‬ ‫މިއާކާ‬

‫‪10:00 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫‪18:00 - 21:00‬‬ ‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬ ‫‪Dr. Prathibha‬‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Meacah‬‬

‫‪Dental Surgeon & Pedodontist‬‬ ‫‪18:00 - 21:45‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Neeha Das‬‬

‫‪Orthopaedician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކުރު‬

‫‪10:00 - 11:00‬‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬

‫‪17:30 - 18:30‬‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކު ު‬ ‫ރ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔޫސުފް ޝާން‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪ .‬ހުސެން ފައިސަލް‬

‫‪20:00 - 21:30‬‬

‫‪Dr. Hussain Faisal‬‬

‫ޑރ‪ .‬އެންޓޮން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރާއޯ‬

‫‪17:00 - 18:00‬‬

‫‪Dr. Anton‬‬

‫‪09:30 -12:00‬‬

‫‪Dr. Rao‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރާއޯ‬

‫‪18:30 - 20:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޒާހިރު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މީތާ ޖޮލީ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަނޫޕާމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަނޫޕާމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ތަސްނީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރްމީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝަހީދާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޒާހިދާ‬

‫‪Dr. Yoosuf Shan‬‬

‫‪Dr. Rao‬‬

‫‪Dr. Ismail Zahir‬‬

‫‪Gyneacologist‬‬ ‫‪12:00 - 13:00‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪18:30 - 19:00‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪12:30 - 13:30‬‬

‫‪Dr. Meetha Jolly‬‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫‪21:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Thasneem‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Shirmeen‬‬

‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Shaheeda‬‬

‫‪13:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Zahidha‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޝަފީޢު‬

‫‪12:45 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Ismail Shafeeu‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނައިނާ ވިކާސް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިނާނަތު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Sinaanath‬‬

‫ޑރ‪ .‬ސަމާހަތު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Samahath‬‬

‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރުކްޝާނާ‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Naina Vikas‬‬

‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Muthasim Saeed‬‬

‫‪11:30 - 12:30‬‬

‫‪Dr. Singh‬‬

‫‪19:15 - 20:15‬‬

‫‪Dr. Singh‬‬

‫‪09:30 - 10:30‬‬

‫‪Dr. Rukhsana‬‬

‫‪15:30 - 16:30‬‬

‫‪Dr. Rukhsana‬‬

‫ހިތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މޫސާ މަނިކް‬

‫ޑރ‪ .‬ތަހްސީނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފާތިމަތު މުފްލިހާ‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Thahseena‬‬

‫‪20:15 - 21:15‬‬

‫‪Dr. Fathimath Mufliha‬‬

‫ކައުންސިލަރ‬

‫‪Counselor‬‬

‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤް‬ ‫އިޔާޝާ ލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ފިޒިއޮތެރަޕީ‬

‫‪Abdulla Musthaq‬‬ ‫‪Iyasha Leena‬‬

‫‪Physiotherapy‬‬

‫ތ ޝީލާ‬ ‫ސަން ަ‬ ‫ޖާސިން‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Santha Sheela‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Jasin‬‬

‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ބަރަތު ބ‪ .‬ޖޮލީ‬

‫‪Urologist‬‬ ‫‪10:30 - 11:30‬‬

‫‪Dr. Bharat B. Jolly‬‬

‫ޑައެޓީޝަން‬

‫‪Dietician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އާސިޔާ‬

‫‪Asiya A. Raheem‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬ ‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޓ ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުން‬ ‫ހޯރމޯންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ސުޖާ‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ނަންދަކުމާރު‬

‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު‬

‫‬‫‪ 23 - 22‬އޭޕްރިލް‬

‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬

‫‪-‬‬

‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކު ެ‬ ‫ގ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރެޖީޝް‬ ‫ޑރ‪ .‬އަނޫރާ‬

‫‪-‬‬

‫ޑރ‪ .‬ވިނީތް‬

‫‪-‬‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއް ަ‬ ‫ސ‬ ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވާ(‬ ‫ފުއްޕާމޭގެ ޚާއްސަ‬

‫‪-‬‬

‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‪ .‬ޖޮބީ‬

‫‪-‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މިދުނާ‬

‫‪-‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރަންޖިނީ‬

‫‪-‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ޖޯރޖް‬

‫‪-‬‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މޮނިކާ‬

‫‪-‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ޕްރަތަޕް‬

‫‪-‬‬

‫)ކުޅިވަރު ކުޅެގެން ލިބޭ ގެއްލުމައް ފަރުވާކުރުމުގެ ޚާއްސަ(‬

‫‪Pediatrician‬‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫މުތައްސިމް ސައީދު‬ ‫ސިންގް‬ ‫ސިންގް‬ ‫ރުކްޝާނާ‬

‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@ amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫‪ 16‬އޭޕްރިލް ‪2018‬‬

‫ރާޒީ ‪Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30‬‬

‫ޑރ‪ .‬ވިޖަޔަ ރާނީ‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬

‫‪16 April 2018‬‬

‫‪ 16‬އޭޕްރިލް ‪2018‬‬

‫‪15‬‬ ‫ރީލް ‪2018‬‬ ‫‪APRIL‬އެޕް‬ ‫‪15 2018‬‬

‫‪Cardiologist‬‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Moosa Manik‬‬

‫‪Ophthalmologist / Optometrist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނިއުމާ‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫ޑރ‪ .‬ޖުނައިދު‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Junaid‬‬

‫ފާތިމަތު ނެސްތާ‬

‫‪18:00 - 19:00‬‬

‫‪Fathimath Nestha‬‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Niuma‬‬

‫‪Dermatologist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޝެބީ‬

‫‪15:45 - 16:30‬‬

‫ޑރ‪ .‬އާދިލް ރަޝީދް‬ ‫ޑރ‪ .‬ރީމާ‬

‫މިއަދު ނުބައްލަ ާ‬ ‫ވ‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Shebi‬‬ ‫‪Dr. Adil Rasheed‬‬ ‫‪Dr. Reema‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬ ‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނޓް ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫‪PEARL MEDICAL CENTRE‬‬

‫ޕާރލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ‬ ‫މ‪ .‬ޗަނބޭލީގެ‬

‫ޝާރިއުވަރުދީ މަގު‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ނަޒީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްނީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރަޖީބް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ލަތީފް‬ ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މަލަކާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނާއި ާ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރުމީން‬

‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް މުޙަންމަދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިބާނާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢައްބާސާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ޚާއްސަ‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މުޒް ީ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފައިސަލް‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުރޫފް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސަޗިން‬ ‫ދަތުގެ ފަރުވާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ދިޔާނާ‬ ‫ސްކޭން ކުރުން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔުބްރާޖް‬ ‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުސޫމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޙްފޫޒާ‬

‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ‪3305550, 3315550‬‬


2018 15 ް ީ‫ޕްރ‬APRIL ‫ލ‬ ެ‫ އ‬15 2018

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15

ެ‫ ދިވެހި ރާއްޖ‬،ެ‫ މާލ‬،ު‫ ގަނދަކޯޅިމަގ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬

Internal Medicine Internal Medicine

Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Ali Latheef MBBS, MD Dr. Ali Latheef MBBS, MD Obstetrics & Gynaecology Obstetrics & Gynaecology Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Naina Batti MBBS,DGO Dr. Naina Batti MBBS,DGO Paediatrics  Paediatrics 

ެ‫( ރާއްޖ‬Ground ި‫ ދިވެހ‬،ެ‫ މާލ‬Floor), ،ު‫ދަކޯޅިމަގ‬Gandhakoalhi ‫ ގަނ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬ M. Maya Magu, Republic Maldives. M. MayaMale', (Ground Floor), of Gandhakoalhi Magu, Male', Republic of Maldives. ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ް‫ޒ ޔޫސުފ‬ ް ީ‫ އަބްދުލް އަޒ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒޒް ޔޫސުފ‬ ީ ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬

Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Orthopaedics  Orthopaedics 

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬

Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Radiology  Radiology  Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Services provided by the clinic Services provided by the clinic Laboratory Laboratory Ultrasound Scanning  Ultrasound Scanning  Pharmacy Pharmacy

ް‫ޝާނ‬ ާ‫ސުފްފް ޝ‬ ު‫ ޔޫޔޫސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ން ކުކުރުރުމަމަށްށް ޙާޙާއްއްސ‬ ް‫ކޭނ‬ ޭ‫ސްކ‬ ް‫ސ‬ ު‫ދ‬ ަ‫ އިއިބްބްރާރާހީހީމްމް ރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ޝީދ‬ ީ‫ރަޝ‬ ް‫ސެއިން މަނިކްކ‬ ‫ ޒުޒުހުހުދާދާ ހުހުސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް ި‫މ އިއިބބްރާހ‬ ާ‫މ‬ ް‫މ ސާބިބިރްރ‬ ާ ް‫ސ‬ ް‫ބަބަސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނިހެހެނ‬ ި‫ހެނ‬ ެ‫އެހ‬ ި‫ން ޚިޚިދުދުމަމަތްތްތަތަކުކުގެގެ ތެތެރޭރޭގަގައިއ‬ ެ‫މިމިކުކުލިލިނިނިކުކުންން ދެދެވޭވޭ އ‬ ް‫ތ‬ ް‫ލެލެބބޯރޯރޓަޓަރީރީގެގެ ޚިޚިދުދުމަމަތ‬ ް‫ނ‬ ް‫ސްކޭކޭންން ކުކުރުރުނ‬ ް‫ސ‬ ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ެ‫ންނާނާނީނީ ހުހުކުކުރުރު ދުދުވަވަސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ު‫މި ކުލިނިކް ހުޅުވިފައި ހ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs Clinic opening hours are from 0800hrs to  ެ‫ސްސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ަ‫މިމި ކުކުލިލިނިނިކްކް ހުހުޅޅުވިފައިއި ހުހުންންނާނީ ހކރު ދުވ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs to  2300hrs all weekdays except  FRIDAYS ް‫އަށ‬11:00 ު‫ން ރޭގަނޑ‬8:00 ު‫ދުވަހެއްގެ ހުނދުނ‬ to 2300hrs all weekdays except

2300hrs all weekdays except  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  3307688 For appointments please call 3307688

3309987 & 3307688

‫ން ރޭގ‬8:00 ‫ުނ‬8:00 ‫ދުފިވަޔަހެވާއްގެކޮންހމެުނދުދުވަނުހެއްގެ ހ‬ ް‫ަނއަޑުށ‬11:00 ު‫ންދުނުރޭގަނޑ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ޓުއަކުށްރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬11:00 ޯ‫ނަން ނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬

ީ‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987


15 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15

ް‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލ‬

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15

THAILAND TO MALDIVES DIRECT SERVICE JUST IN 12 DAYS WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE THAT CMA CGM NOW OFFER THREE DIRECT SAILINGS FROM LCB / PKL / SIN TO MALE'

VESSEL NAME NORMED BUXFAVOURITE VICTORIA SCHULTE ANNA-S CMA CGM HAWK

VOY

ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas

04G03W1MA 04G05W1MA 04G07W1MA 04G09W1MA 04G08W1MA

23-Mar-18 5-Apr-18 12-Apr-18 19-Apr-18 26-Apr-18

2-Apr-18 8-Apr-18 15-Apr-18 22-Apr-18 29-Apr-18

ETA Port Kelang ETA Colombo

3-Apr-18 10-Apr-18 17-Apr-18 24-Apr-18 1-May-18

4-Apr-18 11-Apr-18 18-Apr-18 25-Apr-18 2-May-18

9-Apr-18 16-Apr-18 23-Apr-18 30-Apr-18 7-May-18

ETA Male' 10-Apr-18 17-Apr-18 24-Apr-18 2-May-18 8-May-18

CMA CGM (THAILAND) LIMITED

CMA CGM & ANL (Singapore) Pte Ltd

CMA CGM MALAYSIA (PORT KELANG)

CMA CGM MALAYSIA (Tanung Pelepas / Pasir Gudang)

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Lynn Ho (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111, D/L: +65-6499-1119

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: SIJ.MHO@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1119

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days every fortnight.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Shabeer +960 9100195

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

*( DATE WILL SUBJECT TO CHANGE)

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 7th Floor, Ma. Maadheli, Majeedhee Magu, Male', Maldives T. +960 3011666 /3011888, F. +960 3011999


‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪2018‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪15 APRIL 2018‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ގްރޭޑް ‪ 6‬އަކުން ފެށިގެން‬

‫ކަނަމަދު ކިލޯއެއް‬

‫ވ‪.‬ވިލިނގިލިން ‪ 1‬ކޮޓަރި‬ ‫ފަރުނީޗަރާއިއެކު‬

‫‪TEL:3338888‬‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬

‫މަތީ ހުރިހާ ގުރޭޑެއްގެ‬

‫ކައްކާ ކެވޭ ގޮތަށް‪.‬‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫އެޑްވާންސަށް ލާރިނުނަގާ‬

‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެން‬

‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުން‪.‬‬

‫‪7000/-‬ރ‬

‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫‪400/‬‬‫‪17644‬‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫‪TEL:9986660‬‬

‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬ ‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬

‫‪17919‬‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬ ‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬ ‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬ ‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫ސެކިއުރިޓީ ގާރޑުންގެ ވަޒީފާއަށް‬

‫‪2 Bedroom‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫މީހުން ބޭނުންވެއްޖެ‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪available‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬ ‫‪TEL:7784452‬‬ ‫‪17725‬‬

‫ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރަށް‪ :‬މާލޭ ސަރަހައްދު‬ ‫މުސާރަ‪ :‬ދެ ފަރާތް ވާހަކަ ދައްކައިގެން‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬ ‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬ ‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬

‫އުމުރު‪ 55 :‬އަހަރުން ދަށް‬

‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫‪TEL:7943446/7798881‬‬ ‫‪17918‬‬

‫ޝައުގުވެރިކަން ހުރި‬

‫‪ 2018‬ގެ ކުރިން ދިވެހި‬

‫އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް‬

‫ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތުން‬

‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫އޮތްނަމަ ‪ 25‬މާރިޗް‬

‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނި‬

‫އިތުރު ޝަރުތު‪ :‬ވޭތުވެދިޔަ ‪ 5‬އަހަރުގެ‬

‫އެމްބިއުލަންސް ސްޓާފް‬

‫ލައިސަންސް އަތުގައި‬

‫އެޓެސްޓް ކުރުން‪،‬‬

‫ލިމިޓެޑް ‪ /‬މާލެ‬

‫ދިވެހި ރެޑް ކްރްސެންޓުގެ‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B2‬‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬

‫ކޮމްޕެނީ‪ :‬އޭ‪.‬ޖޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް‬

‫‪apartment‬‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ!‬

‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫‪TEL:7726573‬‬

‫‪16673‬‬

‫ޑްރައިވަރުން‬

‫‪TEL:7777500‬‬ ‫‪17627‬‬

‫ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ނަންބަރ‬ ‫އަށް ގުޅުއްވާ‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬ ‫‪17702‬‬


15 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15


15 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

ް‫އިޝްތިރާކ‬ ް‫ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬ 3001515

ެ‫މެއި މަހުގ‬ :ް‫އިޝްތިރާކ‬ ‫ރ‬163.24


15 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15


15 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15


15 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15


‫‪ 15‬އެޕްރީލް ‪2018‬‬

‫‪15 APRIL 2018‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬


15 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15


15 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15


15 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15


15 APRIL 2018

2018 ް‫ އެޕްރީލ‬15


‫ކުޅިވަރު‬

‫އީގަލްސްގެ ޑިފެންސް މައްސަލަ‪ :‬މޯހަންގެ ކަންބޮޑުވުން‬

‫އެސްއޯއީ އަކީ އެހެ ްނ‬ ‫ކުޅިވަރުތަކަށް އޮތް ހުރަހެއްތަ؟‬

‫ބޮޑު ރެކޯޑަކާ އެކު ބާސެލޯނާ‬ ‫ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް‬

15 april 2018 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives

15 april 2018 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives