__MAIN_TEXT__

Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫މިނިސްޓަރު އަމީނާއި‬ ‫އިތުރު ބައެއްގެ‬ ‫މައްސަލަ ޕީޖީއަށް‬

‫‪03‬‬

‫މޮރިޝަސް އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެމެދު އޮތް‬ ‫މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް‪ ،‬މިކަން [ރާއްޖެ އާއި‬

‫މޮރިޝަސް އިން އުޅެ ީނ‬ ‫އެހެން މަގްސަދެއްގައި‪ :‬އޭޖީ‬

‫މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ]‬ ‫ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން‬ ‫ނިންމީތީ ހިތާމަކުރަން‪ .‬ރާއްޖެ އަށް ވަންނަން‬ ‫ޖެހިފައި މި ވަނީ ރާއްޖެއިން އުފެއްދި މައްސަލައެއްގެ‬ ‫ތެރެއަކަށް ނޫން‪ :‬އޭޖީ ރިފްއަތު‬

‫ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު‬ ‫ބަދަލުކުރުމުގެ‬ ‫ބަހުސް ފަށަނީ‬ ‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫މޮރިޝަސް އިން އުޅެނީ އެހެން‬ ‫މަގްސަދެއްގައި‪ :‬އޭޖީ‬ ‫މރިޝަސްގެ އިގްތިސާދީ ހާއްސަ‬ ‫ރާއްޖެ އާއި ޮ‬

‫މރިޝަސް އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެމެދު‬ ‫" ޮ‬

‫ކންޓިނެންޓަލް ޝެލްފްގެ ބައުންޑަރީ‬ ‫ސަރަހައްދާއި ޮ‬

‫އޮތް މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް‪ ،‬މިކަން [ރާއްޖެ‬

‫ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ]‬

‫އފް ދަ ސީ ޓްރައިބިއުނަލް‬ ‫ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ ޮ‬

‫ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން‬

‫ލސް) އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އުޅެނީ‬ ‫(އިޓް ޮ‬

‫ނިންމީތީ ހިތާމަކުރަން‪ .‬ރާއްޖެ އަށް ވަންނަން ޖެހިފައި‬

‫އިމުގެ މައްސަލާގައި ރާއްޖެއާ ޚިލާފެއް އުފެދިގެން‬

‫މި ވަނީ ރާއްޖެއިން އުފެއްދި މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަކަށް‬

‫ނޫން ކަމަށާއި ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް‬

‫ނޫން‪ "،‬ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިފައިވާ ހައްގުގުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައި‬

‫މރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ‬ ‫ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫އެހެން މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކަމަށް ބަންޑާރަ‬

‫ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލާގައި މޮރިޝަސްއާ‬

‫ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަނި މަޝްވަރާކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައި‬

‫ލސް އަށް ޑިސެމްބަރު ‪ 2019 ،18‬ގައި‬ ‫އިޓް ޮ‬

‫ގސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ނުވަތަ‬ ‫ވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ޗާ ޮ‬

‫މރިޝަސް އާއި ރާއްޖޭގެ‬ ‫މައްސަލަ ހުށަހެޅީ‪ޮ ،‬‬

‫އެ ރަށްތަކުގެ ސަރަހައްދަށް ބަސް ބުނުމުގެ ބާރު އޮތީ‬

‫ޒން (އީއީޒީ) ފުށުއަރާތީ‬ ‫އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޯ‬

‫މރިޝަސް އަށް ކަމެއް ނުވަތަ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް‬ ‫ޮ‬

‫ކށްދޭން އެދި އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ‬ ‫އެ މައްސަލަ ހައްލު ޮ‬

‫ކަމެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫ބެލުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އެކުލަވައިލި ޗެމްބަރު އިއްޔެ‬

‫ގތަށް ބުނާތީ‪ ،‬ރާއްޖެ އަކީ‬ ‫ރާއްޖޭން ރާއްޖޭން މި ޮ‬

‫ކށް މިއަދު އަޑުއެހުންތައް ފަށާފައި ވާއިރު‬ ‫އައްޔަން ޮ‬

‫އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކަށް ތާއީދުކުރާ ގައުމެއް ކަމަށް‬

‫ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބަންޑާރަ ނައިބު‬

‫މޮރިޝަސް އިން ސިފަކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ‬

‫ވިދާޅުވީ މިއީ ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން‬

‫އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށް ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އތް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު‬ ‫ހައްލުކުރެވެން ޮ‬

‫ގސް އަކީ އައްޑޫގެ ދެކުނުން އޮންނަ‪،‬‬ ‫ޗާ ޮ‬

‫ލސް އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި‬ ‫މޮރިޝަސް އިން އިޓް ޮ‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ހަތް‬

‫ގސް އައިލެންޑްސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު‬ ‫ވަނީ ޗާ ޮ‬

‫ތޅެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރަށްތަކެކެވެ‪ .‬މި ރަށްތަކުގެ‬ ‫އަ ޮ‬

‫މރިޝަސް އަށް ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ‬ ‫ލިބިގެންވަނީ ޮ‬

‫މިލްކުވެރިކަމާ މެދު އިނގިރޭސި ވިލާތާއި މޮރިޝަސްއާ‬

‫ތެރެއިން ކަނޑައަޅަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އންނަނީ މައްސަލަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޮ‬

‫އައްޑޫގެ ދެކުނުން ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތުގައި އޮންނަ‬

‫މައްސަލައަކީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި މޮރިޝަސްއާ‬

‫ފޅަވަހި) އަކީ ވެސް ޗާގޮސްގެ‬ ‫ޑިއެގޯ ގާސިއާ ( ޯ‬

‫ދެމެދުގައިވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ރަށެކެވެ‪ .‬އެއީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެމެރިކާގެ‬

‫އން ދަ ލިމިޓްސް އޮފް ދަ‬ ‫‪ 2010‬ގައި "ކޮމިޝަން ޮ‬

‫އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހިންގަން ކުއްޔަށް ދީފައި އޮންނަ‬

‫ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފަށް" ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިނެންޓަލް‬

‫ރަށެކެވެ‪.‬‬

‫ޝެލްފްގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައިދޭން އެދުމުން‬

‫މރިޝަސް އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެމެދު‬ ‫ޮ‬ ‫އޮތް މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް‪ ،‬މިކަން [ރާއްޖެ‬ ‫އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ]‬

‫މރިޝަސް އިން އިއުތިރާޒްކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން‬

‫ގޒްގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުމުގައި ޗާ ޯ‬

‫ނިންމީތީ ހިތާމަކުރަން‪ .‬ރާއްޖެ އަށް ވަންނަން ޖެހިފައި‬

‫ކށްފައި ނުވާތީ އާއި ރާއްޖެ‬ ‫ސަރަހައްދު ފާހަގަ ޮ‬

‫މި ވަނީ ރާއްޖެއިން އުފެއްދި މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަކަށް‬

‫މރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ‬ ‫އިން ހުށަހެޅި ސަރަހައްދާއި ޮ‬

‫ނޫން‪ :‬އޭޖީ ރިފްއަތު‬

‫ސަރަހައްދާ ފުށުއަރާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬އެއަށް‬

‫ލސް އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ‬ ‫އިޓް ޮ‬

‫އެހެން ރަށްރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަންނަ‬ ‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވާއިރު‪ ،‬އެ ތަންތަން ހުންނަ‬

‫ހުންނަ ގެސްޓު ހައުސްތައް އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫ރަށްރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކު އެޅުން‬ ‫މަޖުބޫރުވާނެ ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އެޅި‬

‫ގތުން‪ ،‬ކޮންމެ ގެސްޓު‬ ‫މި އުސޫލުގައިވާ ޮ‬ ‫ސލޭޝަން ކޮޓަރިއެއް‬ ‫ހައުސްއެއްގައި ވެސް ވަކިން އައި ޮ‬ ‫ކޓަރިތައް ބަހައްޓަން‬ ‫ހުންނަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫ސޓުތަކާއި ގެސްޓު ހައުސްތައް‬ ‫ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު‪ ،‬ރި ޯ‬

‫ޖެހެނީ އެ ރަށެއްގައި ހުރި ޓޫރިސްޓު ބެޑްގެ އަދަދަށް‬

‫ވެސް ބަންދުކުރި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް‪،‬‬

‫ކވިޑަށް މައިލްޑް ޕޮޒިޓިވް‬ ‫ބަލައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫އޕަރޭޝަންތައް އަލުން ފަށާފައިވީ‬ ‫ސޓުތަކުގެ ޮ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ކންޓެކްޓުން ބޭތިއްބުމަށް ވަކި‬ ‫މީހުން ބޭތިއްބުމަށާއި ޮ‬

‫ނަމަވެސް ގެސްޓު ހައުސްތައް އަދި ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ‬

‫އައިސޮލޭޝަން ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އުސޫލުގައި‬

‫އެވެ‪ .‬މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ފިޔަވައި‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެން ރަށްރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަންނަ‬

‫ކންމެ ރަށެއްގައި‬ ‫ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވާ ޮ‬

‫ކވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ‬ ‫ބުރާސްފަތީގައި ހުޅުވިޔަސް ޮ‬

‫ޕޒިޓިވް ކޭސްތައް ޓްރާންސްފާ‬ ‫ވެސް ކޮވިޑަށް ޮ‬

‫ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އެޗުޕީއޭ އިން ވަނީ‬

‫ޓމެޓިކް މީހުންނަށް‬ ‫ކުރާނެ ހާއްސަ އުޅަނދަކާއި ސިމް ޮ‬

‫ލާޒިމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަރުވާ ދިނުމަށް ފްލޫ ކްލިނިކެއް ވެސް ހުންނަން‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗުއީއޯސީގެ‬

‫ކންމެ އެކިއުޓް‬ ‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬ކްލިނިކަށް ދައްކާ ޮ‬

‫ތަރުޖަމާން ޑރ‪ .‬ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ގެސްޓު‬

‫ރެސްޕިރޭޓަރީ އިންފެކްޝަން ކޭސް އެއް އެޗްޕީއޭ‬

‫ހައުސްތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ރަށްރަށުގައި އަމަލު‬

‫ޕޓުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެފަދަ‬ ‫އަށް ގަވާއިދުން ރި ޯ‬

‫ގތަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން ގެސްޓު‬ ‫ކުރާނީ މާލެއެކޭ އެއް ޮ‬

‫އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރި މީހެއް ނަމަ ކޮވިޑް‪19-‬އަށް‬

‫ހައުސް ހިންގާ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓުންނާއި އާންމުން‬

‫ޓެސްޓުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވެއެވެ‪ .‬ރާއްޖެ‬

‫ވެސް މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް އެންގުމެއް‬

‫އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރުމާއި ފަރުވާ‬

‫ނެރޭނެ ކަމަށް ޑރ‪ .‬ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދުމުގެ ހަރަދު ބަލަހައްޓަން ޖެހެނީ އެ މީހަކު އަމިއްލަ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވާފައި‬ ‫ހުންނަ ރަށްރަށުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދިއުމުގައި ވެސް‬

‫އަށެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން‬

‫އންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ކޮންމެހެން‬ ‫ހާއްސަ އުސޫލެއް ޮ‬

‫ހުޅުވާލައި އެކި ގައުމުތަކުން ޓޫރިސްޓުން އަންނަން‬

‫ދާން ޖެހޭ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނޫނީ ކަރަންޓީނަކާ‬

‫ފަށާފައިވީ ނަމަވެސް ޓޫރިސްޓުންނަށް އަދި އާދެވެނީ‬

‫ނުލައި ދަތުރު ނުކުރެވޭނެ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި‬

‫ސޓުތަކާއި ސަފާރީތަކަށް އެކަންޏެވެ‪ .‬މީހުން‬ ‫ރި ޯ‬

‫ޑކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި ބޭންކަށް ދިއުމާއި އެފަދަ‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް އެރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ‪ .‬މި‬

‫ހދުން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހިދުމަތްތައް ޯ‬

‫އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ‪ 80‬ޕަސެންޓު ޓޫރިސްޓު‬

‫ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ރަށްރަށް އަލުން ހުޅުވައިލަން‬ ‫ތޅުތެރޭގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު‬ ‫ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު‪ ،‬އަ ޮ‬

‫އެސްޓެބްލިޝްމަންޓު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް‬ ‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓްރީން ލަފާ ޮ‬

‫ގޒްއާ ދެމެދުގައިވާ ކަނޑުގެ‬ ‫ފަހު‪ ،‬އައްޑު އަތޮޅާއި ޗާ ޯ‬

‫ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެ ގައުމުން‬

‫ސަރަހައްދާ މެދު ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް‬

‫ކންވެންޝަން އޮން ދަ‬ ‫މަސައްކަތްކުރުމަށް ޔޫއެންގެ ޮ‬

‫މރިޝަސް އިން ވަނީ‬ ‫އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ޮ‬

‫ލޯ އޮފް ދަ ސީން ލާޒިމްކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މި‬

‫ރާއްޖެ އަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިޖުރާއާއާތު ފުރިހަމަވެފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް ރިފްއަތު‬

‫އދ‪.‬ގެ އާންމު މަޖިލީހުން މެއި ‪ 2019 ،23‬ގައި‬

‫ލސް އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ދެ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އިޓް ޮ‬

‫މރިޝަސްގެ ސަރަހައްދެއްގެ‬ ‫ގޒް އައިލެންޑްސް ޮ‬ ‫ވަނީ ޗާ ޯ‬

‫އތް ސަރަހައްދު ބެހުމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫ގައުމުގެ މެދުގައި ޮ‬

‫ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން އދ‪.‬ގެ އާއްމު މަޖީލީހުން‬

‫ކށް އެކަމަށް ބިނާކޮށް ރަނގަޅު‬ ‫ދެ ގައުމުން މަޝްވަރާ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރާއްޖޭން ވޯޓު ދިނީ‬ ‫ފާސް ޮ‬

‫ނަތީޖާއެއް ނުފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައިކަން މުއާހަދާ އިން‬

‫ގތުގައި އޮތް އޮތުން‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތަނެއްގެ ޮ‬

‫އެނގޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ‬

‫ދަމަހައްޓާށެވެ‪ .‬ރާއްޖޭން ބުނެފައިވަނީ މިގޮތަށް ވޯޓު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ހުށަހަޅައިގެން‬ ‫މރިޝަސް އިން ރާއްޖެއާ ދެ ޮ‬ ‫ދިނީ ޮ‬ ‫ޓްރައިބިއުނަލްގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި‬

‫ވަނީ މޮރިޝަސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން‬ ‫ރާއްޖޭން ފާހަގަކުރި އިޖުރާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމެވެ‪.‬‬

‫އުޅޭ މައްސަލާގައި‪ ،‬ރާއްޖޭން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެއް‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ގެއްލިދާނެތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެއާ އެކު ހަ ގައުމަކުން އެ ގަރާރާ ދެކޮޅަށް‬

‫ރާއްޖޭން ބުނަމުންދަނީ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް މައްސަލަ‬

‫ވޯޓު ދިން އިރު‪ 116 ،‬ގައުމަކުން ތާއީދުކުރީ ޗާގޯޒް‬

‫ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިޖުރާއާއާތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް‬

‫ގތުގައި ކަނޑައެޅުމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޮރިޝަސްގެ ތަނެއްގެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފަންސާސް ހަ ގައުމަކުން ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓެއް ނުދެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ފްރާންސާއި ޖަރުމަން ވެސް‬

‫ކން މައްސަލައެއް؟‬ ‫މިއީ ޮ‬

‫ކޅަށް ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެން‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ގަރާރާ ދެ ޮ‬ ‫ވޯޓުދިނީ އިނގިރޭސި ވިލާތް‪ ،‬އެމެރިކާ‪ ،‬އޮސްޓްރޭލިއާ‪،‬‬

‫މީގެކުރިން ރާއްޖެ އިން ގަބޫލްކުރީ‪ ،‬ޗާގޯޒް‬

‫ހަންގޭރީ އަދި އިޒްރޭލެވެ‪.‬‬

‫އަދީބު ެގ‬ ‫މެސެޖުތައް‬ ‫އާންމު ކުރާނަން‪:‬‬ ‫ނަޝީދު‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ހުޅުވަން ހުއްދަ ދެނީ‬ ‫މިހާރު ވަނީ އާންމު ޮ‬ ‫އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާ ވަކި އުސޫލަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް‬

‫މޮރިޝަސް އިން ވަނީ އެކަމަށް އިއުތިރާޒްކޮށް‬ ‫އެކަން އދ‪.‬ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅައިފަ‬

‫ގެސްޓު ހައުސް ހުޅު ާވ‬ ‫ރަށްރަށުގައި މާސްކު މަޖުބޫރު‬ ‫މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ފިޔަވައި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ބޑު ޚިޔާނާތުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޮ‬ ‫‪ 70،000‬ޓެކްސްޓު މެސެޖު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް‬ ‫ލިބި‪ ،‬އެ ތަހުގީގު ނުހިންގުނު ކަމަށާއި އެހެންވީމާ‬

‫ޖަވާބުގައި އީސާ ވިދާޅުވީ އެހެން އެކަން އެގޮތަށް‬ ‫ވެއްޖިއްޔާ ކިތަންމެހާ ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާގެ ވާހަކަ ނިންމަވައިލެއްވުމުން ރިޔާސަތުން‬

‫އެ ޓެކްސްޓްތައް އާއްމުކުރައްވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ‬

‫ނަޝީދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ވައްކަމާ ގުޅޭ‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެހައި ހެކި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ‬

‫މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ‬

‫ކމިޓީގައި ވެއްޖެ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ފަރާތްޕުޅުން‬

‫އިތުރުން އެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް‪ ،‬ރިރަފަރެންސް‬

‫ފނެއްގައި ހުރި އެ ޓެކްސްޓު މެސެޖުތައް‬ ‫ލިބިފައިވާ ޯ‬

‫ނަމްބަރު ޖަހާގައި މަޖިލީހުގެ ލައިބްރޭރިއަންގެ އަތުގައި‬

‫މަޖިލީހުގައި ފުރިހަމަ އިންތިޒާމަކުން ރައްކާ ކޮށްފައިވާ‬

‫ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މެސެޖުތައް މަޖިލީހުން ދިރާސާ ނުކުރެވުނު‬

‫"ހަތްދިހަ ހާސް ޓެކްސްޓަށް ރެފަރެންސް ނަމްބަރު‬

‫ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ‬

‫ދެވި‪ ،‬މި ތަނުގައި ވާނީ ފައިލް ކުރެވިފައި‪ .‬އަދި‬

‫ބޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ބަޔަކު‬ ‫ޮ‬

‫އާއްމުކޮށް‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ދިރާސާ މިތަނުން‬

‫ހިމާޔަތްކުރަން މަޖިލީހުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫ހިންގަން ދަތިވޭ‪ .‬އަދި ނުހިންގި މި ވަނީ‪ .‬ދެން‬

‫ކަމަށް މެމްބަރަކު ތުހުމަތު ކުރެއްވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް‬ ‫އާއްމު ޮ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫މި ދެންނެވި ‪ 70،000‬ޓެކްސްޓް‪ ،‬އެއީ އަޅުގަނޑުގެ‬

‫ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްގެ ބަހުސްގައި‬

‫އަތުގައި ހުރި އެއްޗެއް ވީމާ އަޅުގަނޑު އާއްމު ކުރާނަން‬

‫ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ ވިދާޅުވީ‬

‫އެ ‪ 70،000‬ޓެކްސްޓް‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ‬

‫ބޑު ޚިޔާނާތަކީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޮ‬

‫ކޓުތަކާއި މަޖިލީހާއި‬ ‫ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ޯ‬

‫ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދީގެން ދައުލަތަށް‬

‫ސަރުކާރުން ވެސް ހިމާޔަތްދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލިބެން ޖެހޭ ދެ ބިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ‬

‫"ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހޭ މީހުން‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސާއި އެހެން އެތައް ބަޔަކު‬

‫އެބަތިބި‪ .‬ސަރުކާރުން ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހޭ މީހުން‬

‫ބައިވެރިވެގެން ނެގި މައްސަލަ އެވެ‪ .‬އެ ޚިޔާނާތުގެ‬

‫އެބަތިބި‪ .‬މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހިމާޔަތްކުރަން‬

‫ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް އަދީބު މިހާރު ވަނީ ތަހުގީގީ‬

‫ޖެހޭ މީހުން އެބަތިބި‪ "،‬އީސާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިދާރާތަކަށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވުމުން ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް‬

‫އެމްއެމްޕިއާރުސީގެ މައްސަލަ ނުބަލައިގެން‬

‫ނަންގަވައިގެން ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު‬

‫އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ފާޑުވިދާޅުވީ އޭސީސީއަށެވެ‪.‬‬

‫ދންބިލެތް) ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުން އެއްވެސް‬ ‫ހަލީމް ( ޮ‬

‫އންނަ މަޖިލީހުން އެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ޮ‬

‫ބަޔަކު ހިމާޔަތް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެ ވާހަކަ މަޖިލީހަށް‬

‫މައްސަލައިގެ ބަޔަކަށް ހިމާޔަތްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް‬

‫ނިސްބަތް ނުކުރަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ވިދާޅުވީ އީސާ އެކަންޏެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫މިނިސްޓަރު އަމީނާއި އިތުރު‬ ‫ބައެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް‬

‫ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ‬ ‫ބަހުސް ފަށަނީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް‬ ‫ބަދަލުކުރަން ގާނުނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު‬ ‫ކށް‪ ،‬އެ ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން‬ ‫މަޖިލީހަށް އެޖެންޑާ ޮ‬ ‫މިއަދު އިއްވައިފި އެވެެ‪ .‬ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމާ އެކު‪،‬‬

‫ގސް ޔޫރަޕިއަން‬ ‫ބަލަންޏާ ޔޫކޭ‪ ،‬ޖާމަނީ‪ ،‬އިޓަލީ މިހެން ޮ‬

‫މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކި މުއްދަތެއް‬

‫ޔޫނިއަންގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި އެ ނިޒާމު އެ ގެންދަނީ‬

‫އންނާނީ އެކަމާ މެދު މަޖިލިހުގެ‬ ‫ދިނުމަށް ފަހު ދެން ޮ‬

‫ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ހިންގަމުން‪ "،‬ޖާބިރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގސްތަކެއް ދައްކައިފަ‬ ‫އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ވަނީ ބޮޑެތި ޯ‬ ‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ފަރުވާ އަށް ‪ 149‬ވެންޓިލޭޓަރު‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް‬

‫ހޯދުމުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތަށް‬

‫ހވައި ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު‬ ‫ވަކި ކުންފުނިތަކެއް ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ‬ ‫ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލު ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އޮތްއިރު‪،‬‬ ‫ފައިދާއެއްވާ ގޮތަށް ހަވާލު ޮ‬

‫އެކު ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން‬

‫ބޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ‪75‬‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުން ‪ 11‬މީހެއްގެ މައްޗަށް‬

‫ހދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް‬ ‫ވެންޓިލޭޓަރު ޯ‬

‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫ދައުވާއުފުލައިދޭން އެންޓި ޮ‬

‫ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި ގޮތެވެ‪.‬‬

‫ފނުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫(އޭސީސީ)ން ޮ‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް‬ ‫ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގުގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓަށްވާ ‪ 30‬މިލިއަން‬

‫ބިޑް ކޮމިޓީގެ އިތުރުން ފައިނޭނަޝަލް އެގްޒެކެޓިވް‬

‫ރުފިޔާ ބޭންކް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި ދޫކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަހްމަދު އަސްލަމާއި އެއްބަސްވުން ޗެކުކޮށް‪ ،‬ސޮއިކުރި‬

‫އެ ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވީ ‪ 34‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ އުފުލައިދޭން‬

‫އަށް ޕޯޓަބަލް ‪ 10‬ވެންޓިލޭޓަރާއި ‪ 65‬އައިސީޔޫ‬

‫އެދުނެވެ‪ .‬މި މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް ފޮނުވީ ރޭ ދަންވަރު‬

‫ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދާށެވެ‪.‬‬ ‫ކވިޑްގެ ފަރުވާ އަށް ކޮންމެހެން ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ދޭއްޖެހި އިރެވެ‪ .‬މައްސަލައިގައި‬ ‫ދައުވާކުރާ މީހުންނަށް އެކަމުގެ ލިއުން ފޮނުވީ ދަންވަރު‬

‫ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް އަވަހަށް ބޭނުންވެގެން ހެލްތު‬

‫ތިނެއް ޖެހިއިރު ކަން ވެސް އެނގިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީން ކުރި މަސައްކަތުގައި ދުބާއީގެ‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީގައި ހެލްތު‬

‫ކުންފުނީގެ ނަން ދިނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކަމަށް‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ނިޝާމާ‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝިޔާމާ މުހައްމަދު‬

‫އގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އަރުވިންދު މާތުރާ‬ ‫ޑަބްލިއުއެޗް ޯ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކު މިކަމުގައި ހިންގެވީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް ކަމަށް‬

‫އފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން‬ ‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި‬

‫ރސިކިއުޓަ އަހުމަދު‬ ‫އޮފިސަރު‪ ،‬އަދި ޕަބްލިކް ޕް ޮ‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ދުބާއި ކުންފުންޏަކީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ‬

‫ޝަފީއު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު ނިންމައި‬

‫ހވި ކުންފުންޏެއް ނޫން ކަމަށް އެ‬ ‫މަޝްވަރާގެ މަތިން ޮ‬

‫ފނުވުމުން އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިން‬ ‫ފުރަތަމަ ޮ‬

‫ޖަމާއަތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނިޒާމު ގެންނަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެންމެ‬

‫މެމްބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު‬

‫ގިނައިން ވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުއްވީ‪ ،‬އޭނާ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ‬ ‫ގޮތުގައި ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ރައީސާއި ވަޒީރުން‬

‫ޖާބިރު އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވުމުން ނަޝީދު އިއްޔެ‬

‫ޒިންމާދާރުކުރުވޭވަރު ކުޑަކަމުން ރައީސްގެ ބާރު މާ‬

‫އތީ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް‬ ‫ވިދާޅުވީ އެ އިސްލާހު ޮ‬

‫ގަދަކޮށް އޮންނާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ‬

‫ކުރިން "މިހާރު" އަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ބަރުލަމާނީ‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ‪ .‬ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ބިލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ‬

‫ޔަގީންކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދިނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކަމެވެ‪.‬‬ ‫"ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ނިޒާމެއް‪.‬‬ ‫ބޑެތި ގައުމުތަކަށް‬ ‫ސީޝެލްސް‪ ،‬މޮރިޝަސް އަދި ޮ‬

‫ތަޅުމުގައި ބަހުސް ފެށުމެވެ‪.‬‬

‫ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގާފައި ނޯންނާނެ ކަމުގެ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ދައްކަން ރަނގަޅު ވަގުތު ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން‪،‬‬ ‫"ތަކުރާރު ޮ‬

‫ރިޔާސީ ނިޒާމަކުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހެޔޮގޮތުގައި‬

‫އިސްލާހަކަށް އަޅުގަނޑު ވެސް އެދެން‪ .‬އެހެން‬

‫ހިންގޭނެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެ‬

‫"މި ނިޒާމުގައި ރައީސް އެ ހުންނަވަނީ‬

‫ބަހުސް ހިންގާންވީ ވަގުތު ކަމަކަށް ވެސް‪ .‬އަދި މި‬

‫ކށް‪ .‬ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ‬ ‫ރަސްކަލެއްހާ ބާރުގަދަ ޮ‬

‫އިސްލާހު މިބަޔާން ކުރެވެނީ އެ މަގަށް ކަމަށް ވެސް‪"،‬‬

‫ގތެއް ނެތް‪ .‬މީހުން ނުވެސް ދަންނަ‬ ‫އެއްވެސް ޮ‬

‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަން ހިންގަވާފައި‪،‬‬ ‫ބަޔަކު ވަޒީރުންނަށް ލީމާ ޮ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަމުން އައިސް‪،‬‬

‫އެ ބޭފުޅުން އެ ތިއްބަވަނީ ފިއްލަވައިގެން‪ .‬ގައުމެއް‬

‫ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ކަނޑައެޅުމާ ހަމައަށް އައުމުން‬

‫އތީ ބަނޑަށް ޖެހިފައި‪ "،‬ޖާބިރު‬ ‫ނުހިނގާ‪ .‬ގައުމު މި ޮ‬

‫ވޓެއް ނެގި އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫‪ 2007‬ގައި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޯ‬

‫އޭރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވޓުން ފާސްވީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަހަރުގެ ޯ‬

‫ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ފައިދާތަކުގެ ގޮތުގައި ޖާބިރު‬

‫ވޓުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލެއް‬ ‫އެކަމަކު އޭރު އެމްޑީޕީން އެ ޯ‬

‫ދެ ކަމެއް ދެއްކެވި އެވެ‪ .‬އެއީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީން ތުހުމަތުކުރި ގޮތުގައި ނަތީޖާ‬

‫ބޑުވަޒީރު) އަދި އެހެން ވަޒީރުން ވެސް‬ ‫އިސްވެރިޔާ ( ޮ‬

‫ވަނީ އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ‬

‫ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ތެރޭގައި އަތުޖެހޭ‬

‫ސަރުކާރުން އޮޅުވައިލަފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހިސާބުގައި ތިއްބެވުމެވެ‪ .‬ދެވަނަ ކަމަކީ އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ވޓުގައި އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި ސިޔާސީ އެހެން‬ ‫ނިޒާމީ ޯ‬

‫ގތުގައި ވަޒީރުންނަކީ ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކުރާ‬ ‫ޮ‬

‫އިސް ފަރާތްތަކުން ތާއީދުކުރީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށެވެ‪.‬‬

‫ބަޔަކަށް ވާނެތީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ޒިންމާދާރުވާނެ‬

‫އެމްޑީޕީން އޭރު ތާއީދުކުރީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށެވެ‪.‬‬

‫ފައްޔާޒުގެ ވާހަކަތަކަ ްށ‬ ‫ޗައިނާ އިން ރައްދު ދީފި‬ ‫ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ ލޯނުގެ‬

‫ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު‬ ‫އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އިކޮ ޮ‬

‫ސަފީރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ‬ ‫އފީހަށް ޮ‬ ‫ޕީޖީ ޮ‬

‫އގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަން‬ ‫ހޮވުމުގައި ޑަބްލިއުއެޗް ޯ‬

‫އިސްމާއިލް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ‬

‫އިން ގާއިމުކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬

‫މާދަމާ ދިރާސާކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޑިޓަށް މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިއުމުން ވަނީ ޮ‬

‫ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް އިއްޔެ ރައްދު‬

‫ގތަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް‬ ‫މިންގަނޑުތަކާ އެއް ޮ‬

‫އގެ ނަމުގައި ހިންގި‬ ‫އެހެންކަމުން އެއީ ޑަބްލިއުއެޗް ޯ‬

‫ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދެގައުމުގެ އިގުތިސޯދު އެހެން‬

‫ކށް‪ ،‬އެ މައްސަލަ އަލުން އޭސީސީން‬ ‫ކަންކަން ރަނގަޅު ޮ‬

‫ފނުވާ މައްސަލަތައް ލަސްނުކޮށް‬ ‫ދައުވާ ކުރަން ޮ‬ ‫އފީހުން މަސައްކަތް‬ ‫ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅަން ޕީޖީ ޮ‬

‫ގތުގައި އެ ކުންފުނި‬ ‫އޑިޓުގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އޅުވާލުމެއް ކަމަށް އޮޑިޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ މައްސަލަ‬ ‫އޑިޓުގައި ދެން ފާހަގަ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައި ވާތީ‪ ،‬ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި‬ ‫ތަރުތީބު ޮ‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި‬ ‫މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫ހަރުފަތަކަށް އުފުލޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ‬ ‫އެއްބަސްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ‬

‫ގތެއް ނިންމޭތޯ ބަލާނެ‬ ‫އަންނަ ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅަށް ޮ‬

‫ފމަންސް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެޑްވާންސް‬ ‫އަކީ ޕާ ޯ‬

‫ސަރުކާރުގައި ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރި މިނިވަން‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުގެ އިސް ޮ‬

‫ގތުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓަށްވާ‬ ‫ޕޭމަންޓުގެ ޮ‬

‫ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި‬

‫ސަރުކާރުން އަންނަނީ ފެށުނީއްސުރެ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪ 30‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުމެވެ‪ .‬މިކަން މާލިއްޔަތު‬

‫އންނަ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާ‬ ‫އެހެން ގައުމުތަކާ ދެމެދު ޮ‬

‫އެގޮތުން‪ ،‬ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ގައުމު‬

‫ގތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އާއްމުންގެ‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬

‫އޑިޓުގައިވެ އެވެ‪ .‬ދިވެހި ދެ‬ ‫ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަމަށް ޮ‬

‫ސއިކުރަން ހެޔޮވާވަރު‬ ‫ޮ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އަޅުވެތިވާނެ ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ތުހުމަތުތަކެއް އަމާޒުވުމުން މިދިޔަ މެއި މަހުން‬

‫ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެ‬

‫އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި‬

‫ނަޝީދު ވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން ފާޑުވިދާޅުވެފައި ވެ‬

‫ހދުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތާ‬ ‫ވެންޓިލޭޓަރު ޯ‬

‫ފެށިގެން އޭސީސީން އައީ އެކަން ބަލަމުންނެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ކށް‪ ،‬ފުލުހުންނާ އެކު ޖޮއިންޓް‬ ‫ތަހުގީގު ނިމެން އުޅެނި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި‬

‫ފައްޔާޒު ވަނި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ‬

‫އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ފެށީ‪ ،‬ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި‬

‫ކށްފައިވާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫ސދަށް ގެއްލުންވާނެ އެތައް ކަމެއް އެބަހުރި‬ ‫އިގްތި ޯ‬

‫މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް‬

‫ރލަރާއި ބިޑް ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު‬ ‫ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓް ޯ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓުގައި ހުރި ތުހުމަތުތައް ބަލަން ރައީސް‬ ‫އޑިޓު ރި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރުމުން އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ‬

‫އފީހުން އެންގުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މި ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވައި‪ ،‬ޗައިނާގެ ސަފީރު‬

‫އެވެ‪ .‬ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވެސް‬ ‫ވަނީ ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުމަކީ ވުޖޫދުގައި ނެތް އެއްޗެއް‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނމިކް މިނިސްޓަރު‬ ‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިކޮ ޮ‬ ‫އަދި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ގަވާއިދާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ނާޖާއިޒު އެއްވެސް‬

‫ޖންގް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެއީ ދެ ގައުމަށް ވެސް‬ ‫ޖަންގް ލި ޮ‬

‫ސައީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުމުން‬

‫ހދައިދިނުމުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައި ނޯންނާނެ‬ ‫މަންފާއެއް ޯ‬

‫ގތަށް ހަދާފައިވާ "ފެންވަރު ރަނގަޅު"‬ ‫ފައިދާވާ ޮ‬

‫އއްވައި މި ސަރުކާރުން‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ފައިދާ ހޯދެން ޮ‬

‫ކުރިން މިނިސްޓަރު އަމީން ވަނީ‪ ،‬މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ތިން ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވީ ފިނޭންސް‬

‫އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬އޭނާ‬

‫މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ދެއްވި ހުއްދައާ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ތަހުގީގަށް ޖާގަ ދެއްވާށެވެ‪.‬‬ ‫ވިދާޅުވެފައިވާ ޮ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ކޮވިޑް‪19-‬ގެ މަސައްކަތުގައި ހިމެނުނު‬ ‫އެއް ޮ‬

‫އންނަ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް‬ ‫ގައުމުތަކާ ޮ‬

‫އެކަމަކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންޝަލް‬

‫ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް އެނގިގެން‬

‫ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި‬

‫ޕޓް ހަބަކަށް ހެދޭނެ‪"،‬‬ ‫އަގުބޮޑު މުދަލުގެ ރީއެކްސް ޯ‬

‫ކމިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރީ ރައީސް‬ ‫ކޮންޓްރޯލަރާއި ބިޑް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަމީރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގަވާއިދާ‬

‫ސަފީރު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ‪ 22‬ގައުމަކާ އެކު ޗައިނާ‬

‫ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ހަދާފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް‬

‫އފީހުން އަންގައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަން ހުއްދައެއް ދެއްވާފައި ނޯންނާނެ‬

‫އިން މިފަދަ ‪ 18‬އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެގްރީމަންޓު (އެފްޓީއޭ) ގެ ދިފާއުގައި ސައީދު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެއިން އެއްވެސް ގައުމަކާއި އެހެން ގައުމަކާ އޮންނަ‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫މި ތަހުގީގު ފެށުމާ އެކު މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް‬

‫އެއްބަސްވި މުއްދަތަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުގެނެވި‬ ‫ބޑުވުމުން‪ ،‬އެކަމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ‬ ‫ޝަކުވާ ޮ‬

‫އެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި އެހެން‬

‫ގުޅުމަކަށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބުރޫއަރާފައި‬

‫އެއާ ގުޅުވައިގެން ދައްކަނީ އޮއްޓަރެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެފްޓީއޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަކީ ސީފުޑް އަދި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫އަސްލަމްގެ ހުވަފެނެއް‪:‬‬ ‫ރަށްރަށުގައި މޫދު ގެތަކެއް‬ ‫ބިން ފުރިބާރުވެ‪ ،‬ދިރިއެޅެން ދަތި ރަށްތަކުގައި‪،‬‬ ‫ހދަމުން އަންނަ ހައްލަކީ ހިއްކައިގެން ޖާގަ‬ ‫މިހާތަނަށް ޯ‬ ‫އތް މި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން‬ ‫ބޮޑުކުރުމެވެ؛ މިހާތަނަށް ޮ‬

‫އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމްޕެއާ ކުރަން މި ޖެހެނީ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ޮ‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މި ވަނީ‬ ‫އޭނާ ގެންގުޅުއްވާ ޚާއްސަ ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން‬

‫ގތަށް އޯވަ ވޯޓާގައި ލިވް‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން މި ދެންނެވި ޮ‬

‫ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވަން ބޭނުންވާ "ހުވަފެނެއް"ގެ ވާހަކަ‬

‫ކުރަން ވެގެންދާ އަކަ ފޫޓަކަށް ދާ އަގާއި މި ދޭތީގެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކިޔައި ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެޅުމެވެ؛‬ ‫އަސްލަމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި ވާހަކަ ކުރިން ދެއްކެވުމުން‬

‫ހުރި އަގުގެ ތަފާތުން އަޅުގަނޑުމެން މިނާފައި ކޮން‬ ‫ތ އަޅުގަނޑުމެން ދާންވީ‪".‬‬ ‫ގޮތަކަށް ޯ‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ފަޅުގެ ބޭނުން‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގތެއްގައި ހިފަން ފަށައިފި ނަމަ‪ ،‬ބިން‬ ‫އެކަށީގެންވާ ޮ‬

‫ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ހަމައެކަނި‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް‬ ‫ހިއްކަން އޮންނަ ޑިމާންޑު ޮ‬

‫ކށްލައްވަން ބޭނުން ނުވާ‬ ‫ހުވަފެނެއްގެ ގޮތަށް އެކަން ދޫ ޮ‬

‫ކުޑަވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅެވޭ ރީތި މަންޒަރުތައް‬

‫ކންމެވެސް ބަޔަކު‬ ‫"އެއީ‪ ،‬ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޮ‬ ‫ޕްރިފާ ކުރާނެ އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅެން‪ .‬އެތަނުގައި‬

‫މީގެ ކުރިން ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް ކުރަން‪ .‬އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ނުކުރަން މިއީ ޖުމްލަ‬

‫އެކަމަކު ހިތްގައިމުކަން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރީތި‬

‫ހައްލެއް ކަމަށް‪ ،‬އެކަމަކު ސޮލިއުޝަންގެ ބައެއް ކަމަށް‬

‫ހދެންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަން‬ ‫ރަށްތަކުގައި ނު ޯ‬

‫އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން‪ "،‬އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ވެސް ފަހިވެފައި ހުރި ކަމަށް‬ ‫މިނިސްޓަރު ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ތއްޖެހުން ބޮޑުކަން‬ ‫ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ޮ‬

‫ޓްރާންސްޕޯޓުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ‬ ‫މައްސަލަ އޭސީސީއަށް‬

‫އތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދިފައި‪"،‬‬ ‫ކޮންސެޕްޓެއް އެބަ ޮ‬

‫ބިން ހިއްކާފައި‪ ،‬ލިބޭ ޑްރައި ލޭންޑްގެ ވެލިއު އާއި‬

‫އެއީ‪ ،‬ރަށްރަށުގެ މޫދުގައި ނުވަތަ ފަޅުތެރޭގައި ގެ‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މައްސަލައިގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒުބެއިރުގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އަށް‬ ‫ހުށަހެޅިއިރު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ހިދުމަތް‬

‫ބިނާ ވެށީގެ ގާނޫނު ފާސްކުރަން މަޖިލީހުގެ‬

‫ތރިޓީގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓު އޮ ޯ‬

‫ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އުވާލި މައްސަލައިގައި‬

‫މެމްބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު‪ ،‬ބިން ބޭނުންކުރެވޭނެ‬

‫އަލީ ޒުބެއިރާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން‬

‫ޕޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާގެ‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬

‫ގތްތަކަކާ މެދު ވިސްނަން މިނިސްޓަރު‬ ‫ހެޔޮ ޮ‬

‫ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެ‬ ‫މައްސަލައެއް ވެސް އެ ޮ‬

‫ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ބިނާ ވެށީގެ‬

‫އެދިވަޑައިގަތެވެ‪ .‬މިސާލެއްގެ ގޮތުން ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫އފިސަރު ހަސަން‬ ‫އެ ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން ޮ‬

‫ބޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ހުށަހެޅި‬ ‫އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ޮ‬

‫ޕްލޭންގައި‪ ،‬ބިން މުއްސަނދި ކުރާނެ ހައްލުތަކެއް‬

‫ކށްލުމަކީ އެންމެ‬ ‫ރަށްރަށުގައި ބިން ހިއްކާފައި ހިލޭ ދޫ ޮ‬

‫މަނިކު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ޒުބެއިރާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް‬

‫މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގަވައިދު‬

‫ގތުން ފަޅުތެރޭގައި ގެ އެޅުން‬ ‫އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އިންސާފުވެރި އަދި އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމަށް‬

‫މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އުވާލެއްވީ ބަޔަކަށް ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫އެއީ ވިސްނުން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ބިން ބޭނުން‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް އެ‬ ‫ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪ޮ .‬‬

‫އތީ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގަ‬ ‫އެ މައްސަލަ މިހާރު ޮ‬

‫މޑެލްއެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫ކުރެވިދާނެ ޮ‬

‫ހދަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ބިމުން ކުލި ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ޯ‬

‫ގތެއް ނިންމާނީ އޭގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ތަހުގީގުކުރުމާ މެދު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫"އެއް ރަށެއްގައި އަޅުގަނޑު އެބައޮތް މިހާރު‬

‫އާ ވިސްނުމުގެ ވާހަކަ އަސްލަމް‬

‫އެ މައްސަލަތަކުގައި‪ ،‬ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ‬

‫ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން ނަހުލާ ވިދާޅުވީ‬ ‫ގަވައިދު އުވާލެއްވީ އެ އިސްލާހުކުރުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަށް‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ވެސް‬ ‫ލަފާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މޑެލެއް ހަދާފައި‬ ‫ހަމަގައިމު ވެސް [އޯވަވޯޓާލިވިން] ޮ‬

‫ހިއްސާކުރެއްވިއިރު‪ ،‬އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ރަށްތައް‬

‫ޕޓު މިނިސްޓްރީ ބަދަލުވުމުގެ‬ ‫އިމާރާތަށް ޓްރާންސް ޯ‬

‫މިދިޔަ ޖުލައި ‪ 16‬ގައި ޓްރާންސްޕޯޓް‬

‫އެގޮތަށް ބިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ‪ .‬އަޅުގަނޑަށް އަދި‬

‫އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަން ސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬

‫ތެރޭގައި ހިންގި ހަރަދުތަކާއި އެ އޮތޯރިޓީން މީގެ‬

‫ކށް‪ ،‬ދެ މަސް ފަހުން‬ ‫މިނިސްޓްރީން އާއްމު ޮ‬

‫އޭތި މުޅިއަކުން ފުރިހަމަ ނުވީ ކަމުގައި ވިޔަސް‬

‫ޕްލޭނެއް ވެސް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓިން މި ހަފްތާގައި ފަށަނީ‬

‫އާންމުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް‪ 19-‬ފެތުރިފައި އޮތް‬

‫ފުރަތަމަ ފެށޭނީ ސްކޫލު އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންގެ‬

‫ކށް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ‬ ‫ހާލަތު ވަޒަން ޮ‬

‫ތެރޭގައި‪ .‬މި ހަފްތާގައި ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ކަންތައްތައް‬

‫މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް މި ހަފުތާގައި އެންޓި ބޮޑީ‬

‫ފެށޭނެ‪ "،‬ޑރ‪ .‬ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޓެސްޓިން ހަދަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އެޗްޕީއޭއިން މީގެ ކުރިން ބުނީ އެންޓިބޮޑީއާ ގުޅޭ‬ ‫މި ސްޓަޑީ ފަށަނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ކޮވިޑް‪19-‬އަށް‬

‫މި ސްޓަޑީ ޕްލޭން ހަދަނީ އެޗްޕީއޭ އާއި ގައުމީ‬ ‫ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އިމިއުން ވެފައިވާ ވަރު ބަލަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ފްރަންޓްލައިން މީހުންގެ އެންޓިބޮޑީ‬

‫ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 16‬ގައި އުވާލި "ދިވެހިރާއްޖޭގައި‬

‫ހިންގާފައިނުވާ ބަޔަކަށް މާލީ މަންފާތައް‬

‫ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަކީ"‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ހޯދައިދެމުންދާކަމަށް ތުހުމަތު ޮ‬

‫އެކި ނަންނަމުގައި އެޖެންސީތަކުން ފީތައް ނަގާތީ‬

‫ޕޓުތަކެއްގައި ބޭނުންކުރަން‬ ‫އިތުރުން ރީޖަނަލް އެއާ ޯ‬

‫އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ހެދި ގަވާއިދެއް ކަމަށް‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ގިނަ ދުވަހު ބޭނުންކޮށް‬ ‫އާ ބަސްތަކެއްގެ ޮ‬

‫ތރިޓީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫ބާވެފައިވާ ދެ ބަސް ގެނައި ކަމަށް ވެސް ހުށަހެޅި‬

‫ބައެއްގެ ބިންތައް‬ ‫މޯގޭޖްކޮށް ލޯނެއް ނެގި‬ ‫ބަޔަކު ހޯދަނީ‬ ‫މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ތިން ގޯއްޗެއް‬ ‫ކށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ބިންތައް‬ ‫އިމާރާތް ޮ‬

‫މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހޯދަނީ އުމުރުން ‪50‬‬ ‫އަހަރުގެ ހުސެއިން ނަސީރާއި އުމުރުން ‪ 48‬އަހަރުގެ‬

‫ޓެސްޓުތައް އޭޑީކޭ އިން ހަދާފައިވާއިރު އޭގެ ނަތީޖާތައް‬

‫މޯގޭޖްކުރުމަށް ފަހު ބޭންކަކުން އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި‬

‫އާމިނަތު ލަތީފާ ކަމަށެވެ‪ .‬މި ދެ މީހުންގެ ވެސް ދާއިމީ‬

‫ތަރުޖަމާން ޑރ‪ .‬ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ އެންޓިބޮޑީ‬

‫ދައްކާގޮތުން ޓެސްޓު ހެދި ‪ 3،000‬މީހުންގެ ތެރެއިން‬

‫ލޯނެއް ނެގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހަކު ހޯދަން‬

‫އންނަނީ މާލޭ ދަފްތަރުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެޑްރެސް ޮ‬

‫ޓެސްޓު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި‪ ،‬ވާންޖެހޭ‬

‫ބޑީ އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 125‬މީހުން ވަނީ އެންޓި ޮ‬

‫ފުލުހުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑީ ހުރުމުގެ މާނަ އަކީ‬ ‫ހަށިގަނޑުގައި އެންޓި ޮ‬

‫ރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ‬

‫ނމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލާ‬ ‫ފުލުހުންގެ އިކޮ ޮ‬

‫ބސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ‪ ،‬އޭ ޮ‬

‫މި މައްސަލައިގައި އެ ދެ މީހުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ‬

‫އެގޮތުން މި ހަފުތާ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ފަށާނެ‬

‫ކޅަށް ހަށިގަނޑު މަސައްކަތް‬ ‫ވައިރަސް ހުރެ އެއާ ދެ ޮ‬

‫މގޭޖްކުރުމަށް ފަހު މޮރިޝަސް‬ ‫ނަމުގައި އެ ތިން ގޯތި ޯ‬

‫އފީހަށް ހާޒިރުވާން‬ ‫ހެނދުނު ‪ 10:00‬އަށް ފުލުސް ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓު ކުރާނީ ސްކޫލު‬

‫ކޮށްފައި ވުމެވެ‪ .‬ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަން‬

‫ކޮމާޝަލް ބޭންކުން‪ ،‬ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް‬

‫ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުމުރު ފުރައިގެ ކުދިން ކަމަށް ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑީއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަ އެއީ‬ ‫ނޭނގޭ މީހަކު އެންޓި ޮ‬

‫ލޯނެއް ނެގި ކަމަށް އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް‬

‫ބަލީގެ އަލާމާތް ނުފެނި ބަލިޖެހި ރަނގަޅުވެފައި ހުރި‬

‫ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"މި ޓެސްޓުތައް ހަދަން މި ޖެހެނީ މުޅި އާބާދީގެ‬ ‫ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގައި‪ .‬އެހެންވީމަ މިވަގުތު އެންމެ‬

‫މީހަކަށް ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ‬

‫ހދަން އިއުލާނުކުރީ އެ މީހުން އުޅޭ‬ ‫އެ ދެ މީހުން ޯ‬ ‫ތަނެއް ނޭނގުމުން އެ މީހުންނާ ޗިޓް ހަވާލުނުކުރެވުމުން‬ ‫ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫ރާއް ޖޭ ގެ އާބާދީ ފަ ް‬ ‫ސ‬ ‫ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ދަރަނީގެ މައްސަލާގައި ޑީއާރުޕީން ދައުވާކުރަނީ‬

‫ދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާބާދީއަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ‬ ‫ގިނަ މީހުން ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު އާބާދީގެ ‪40.8‬‬

‫ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އަށް‬

‫ޕަސެންޓް ދިރިއުޅެނީ ވެރިރަށް މާލޭގަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ލައްކައެއް އިތުރުވެ‪ ،‬މީހުން ދިރިއުޅޭ އަދަދު ފަސް‬

‫‪227،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނެވެ‪ .‬ބާކީ‪59.2 ،‬‬

‫ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ތޅުތަކަށް ބެހިފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ޕަސެންޓް މީހުން އެކި އަ ޮ‬

‫ރއިން އިއްޔެ‬ ‫ނެޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ބިއު ޯ‬ ‫އާއްމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މި‬

‫ބޑީ ކ‪ .‬އަތޮޅުގަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ދެން އެންމެ އާބާދީ ޮ‬ ‫‪41،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މާލެ އަތޮޅުގައި‬

‫އަހަރަށް ބަލާއިރު‪ ،‬މުޅި ރާއްޖޭގައި ‪ 557،426‬މީހުން‬

‫އުޅޭއިރު ދެން އެންމެ ގިނަ މީހުން އުޅެނީ އައްޑޫގަ‬

‫ދިރިއުޅޭނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ސިޓީގައި ‪ 26،635‬މީހުން ދިރިއުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން އާބާދީގެ ‪ 30‬ޕަސެންޓް‬ ‫ހިއްސާކުރަނީ ބިދޭސީންނެވެ‪.‬‬

‫ތޅުތަކުގެ އިތުރުން އާބާދީގައި ‪20،000‬އަށް‬ ‫އެ އަ ޮ‬ ‫ތޅުތަކަކީ ހދ‪ ،‬ރ‪ ،‬ބ‪،‬‬ ‫ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ އަ ޮ‬

‫ކށް ހިލޭ ދޫކުރުމަކީ އެންމެ‬ ‫ހިއްކާ ބިން އެއް ޮ‬

‫ތެރޭގައި ހުންނާނެ ބިން‪"،‬‬

‫އެންމެ ފަހުން‪ 2014 ،‬ވަނަ އަހަރު ނެގި‬

‫އދ‪ ،‬އަތޮޅެވެ‪ .‬އާބާދީ ‪10،000‬އިން ދަށުގައި އުޅެނީ‬

‫އިންސާފުވެރި އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް‬

‫ގތުން ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން‬ ‫ބޯހިމެނުން ދައްކާ ޮ‬

‫ތޅުގަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން ވ‪.‬‬ ‫ވ‪ ،‬މ‪ ،‬ފ‪ ،‬ޏ‪ ،‬އަ ޮ‬

‫ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ހައުސިން އެންޑް ޕްލޭނިން‬

‫ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ވިއްކަން ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް‬

‫ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަކީ ‪ 402،071‬އެވެ‪ .‬އެއީ ‪338،434‬‬

‫އަތޮޅުގެ އާބާދީ އަކީ ‪ 2،688‬މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމުގެ ދެ ސަބަބެއް ވެސް‬

‫ދިވެހީންނާއި ‪ 63،637‬ބިދޭސީންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ވޭތުވެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެކި‬ ‫ކަންކަމަށް ބިން ކަނޑައަޅަމުންދާއިރު ރާއްޖޭގައި ހިއްކާ‬

‫"ހިއްކާ ބިން އެއްކޮށް ހިލޭ‬ ‫ސފެއް ނޫން"‬ ‫ދިނުން އިން ާ‬ ‫ކންގްރެސް އާއި އެމްޕްލޯޔާ‬ ‫ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ޮ‬

‫ބްރޭންޑިން އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން ބޭއްވި ‪ 11‬ވަނަ‬

‫ގތުން ގްރީންލައިފް އިނިޝިއޭޓިވްގެ‬ ‫ކުޑަ ކުރުމުގެ ޮ‬

‫ރގްރާމެއް ފަށައި‪ ،‬ކުޑަ އަގެއްގައި ސޯލާ‬ ‫ނަމުގައި ޕް ޮ‬

‫ލޔާ ބްރޭންޑް އެވޯޑްސް‬ ‫އޭޝިއާސް ބެސްޓް އެމްޕް ޯ‬

‫ޕެނަލް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވުމުގެ އޮތުރަށް‬

‫އފް ދި އިޔާ" ގެ އެވޯޑް‬ ‫‪ 2020‬އިން "އިމާޖިން ލީޑާ ޮ‬

‫ކުންފުނީގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ގެންގުޅުއްވާ‬

‫ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ އަށް‬

‫ސިޔާސަތުތައް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން‬

‫ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވޑް ދިވެހި ކުންފުންޏެއްގެ‬ ‫މިއީ މި އެ ޯ‬

‫ކއިން ބުނީ ބޭއްވި އޮންލައިން‬ ‫ސްޓެލް ޯ‬

‫އިސްވެރިއަކަށް ލިބިވަޑައިގަތް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި މުޣުނީ ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި މި‬

‫ކއިން ބުނީ މުޣުނީ އަށް އެވޯޑު‬ ‫ސްޓެލް ޯ‬

‫ވޑު ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ‪ 70‬އަހަރުގެ ދިގުމާޒީއެއް‬ ‫އެ ޯ‬

‫ލިބިވަޑައިގަތީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން‬

‫އޮތް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ފުރިހަމަކޮށް ގެންދިއުމާއި ކުންފުންޏާއި ކަސްޓަމަރުންގެ‬

‫ވޑެއް ލިބުމަކީ އެ ކުންފުންޏަކީ‬ ‫އެފަދަ ޝަރަފުވެރި އެ ޯ‬

‫އންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅު‬ ‫މެދުގައި ޮ‬

‫ޑްރީމް ކޮމްޕެނީއަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް‬

‫ކުރުމަށްޓަކައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ‬

‫ކންގްރެސް ފަދަ ބަޔަކު‬ ‫ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ޮ‬

‫ގތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް‬ ‫މައްޗަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބަލައިގަތްކަން ދޭހަވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހދުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ‬ ‫ފަސޭހަ ގޮތްތައް ޯ‬

‫ކންގްރެސްއަކީ ހިއުމަން‬ ‫ވލްޑް އެޗްއާރުޑީ ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ތައާރަފްކުރައްވައި ސްމާޓް މީޓަރިން ތައާރަފް‬

‫ރިސޯސަސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް‬

‫ކުރުމާއި‪ ،‬ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ ނަމަ އަވަހަށް ކަރަންޓު‬

‫ބޑު އެއް ކޮންގްރެސް‬ ‫ކށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ޮ‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫ދިނުމަށްޓަކައި ޒަމާނީ ސްކާޑާ ސިސްޓަމެއް ގާއިމް‬

‫ކއާއި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬ސްޓެލް ޯ‬

‫ކުރުމުގެ އިތުރަށް ކަރަންޓުގެ ގައުމީ ވިއުގައެއް ގާއިމް‬

‫އެ ހަފްލާގައި ދެ އެވޯޑެއް ލިބިފައިވާއިރު އެވޯޑްތަކަށް‬

‫ކުރުމަށް ހިންގާ އިންޓާކަނެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނޭ‬

‫އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ‪ 30‬އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުގެ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ވާދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރަށް ކަސްޓަމަރުން ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ‬

‫އިމާދު ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ‬ ‫ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް‬ ‫ހޭދަކުރައްވާފައިވާ އިމާދު ލަތީފު ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ‬ ‫ހޯއްދެވުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓު ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ‪ 28‬އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ނޫސްވެރިކަން‬ ‫ކުރަމުން ގެންދާ އިމާދުގެ އާއިލާ އިން "މިހާރު" އަށް‬ ‫އޕްލާސްޓީ ހަދައި އެއް ސްޓެންޓު‬ ‫ބުނީ‪ ،‬އިމާދުގެ އެންޖި ޮ‬ ‫ލައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާ އިން ބުނީ މިވަގުތު އިމާދުގެ ހާލަތު‬

‫އަހަރު "ހަވީރު" ނޫހުންނެވެ‪ .‬އެ ނޫހުގައި ‪17‬‬ ‫އަހަރު މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬ކުޅިވަރާއި ބޭރު‬ ‫ދުނިޔޭގެ ޚަބަރު ލިޔުމުގެ ދާއިރާ އިން މަޝްހޫރުކަން‬ ‫ހއްދަވާފައިވާ އިމާދު ވަނީ ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ޯ‬ ‫އަލިމަސް ގަލަން ވެސް ހާސިލް ކުރައްވާފައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ވީޓީވީގެ‬ ‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬ވީ‪-‬ނިއުސްރޫމް ހިންގުމާ‬ ‫ނިއުސް ހެޑެއްގެ ޮ‬ ‫‪ 11‬ވަރަކަށް އަހަރު އުޅުމަށް ފަހު‪ ،‬މިދިޔަ އަހަރު‬

‫ސްޓޭބަލް ކަމަށާއި ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ އައިސީޔޫގައި‬

‫އެ މަގާމުން އެކަހެރިވެ‪ ،‬އޭނާ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އައިސީޔޫ އިން‬

‫ނުކުތެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު ވެސް އިމާދު ގެންދަވަނީ‬

‫ދޫކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ނޫސްތަކަށް ލިޔުއްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އިމާދު ނޫސްވެރިކަން ފެއްޓެވީ ‪ 1992‬ވަނަ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޭނުންކުރެވޭ ބިމުގައި މަދުވެގެން‬

‫މިނިސްޓަރު ހާމަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬އާއްމުކޮށް‬ ‫ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ބިން ބޭނުންކުރުމުގައި ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ‬

‫ބިން ހިއްކަން ޖެހެނީ ރަށުގައި ބިމުގެ ދަތިކަން‬

‫ގތުން‪ ،‬ހިއްކާ ހުރިހާ ބިމެއް އާއްމު‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކުރިމަތިވެގެން ކަމަށްވާތީ އެފަދަ ރަށެއްގައި ގިނަ‬

‫އތުމާއި އެ ބިންތައް ހިލޭ ދޫކޮށްލާ‬ ‫ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ޮ‬

‫ފަހަރަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވާނެތީ އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނޫންކަމަށް‬ ‫ގތަށް އޮތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ދރު އެޅުމަށް މީހުންގެ‬ ‫އޭގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައި ގެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކޮންމެވެސް‬

‫ދރު ބިނާކުރަންދާ ހަރަދުގެ‬ ‫އާމްދަނީ ހުރިގޮތާއި ގެ ޮ‬

‫މިންވަރެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި ކަންކަން ނުކުރެވޭ‬ ‫ސަބަބުން ދެމެހެއްޓެނެވި ޮ‬

‫"އެއީ އަދި ދިރިއުޅޭ ބިންކަމުގައި ވިއަސް‪،‬‬ ‫ދިރިއުޅުމަށް ކަމުގައި ވިއަސް އަދި ކޮމާޝަލް‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި އެ ތަންތަން‬ ‫ބައެއް ފަހަރު އިމާރާތް ޮ‬

‫ބޭނުންކަމުގައި ވިއަސް‪ .‬އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި‬

‫ޔ އަގުގައި މީހުންނަށް‬ ‫އަޅަން ދިޔަ ހަރަދަށްވުރެ ހެ ޮ‬

‫މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ހުރި‪ ،‬މިކަމުގައި ހުރި ގޮތް‬

‫ދޭންޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި ހިއްކާ ބިމެއްގެ‬ ‫ދަންނަވައިފާނަން‪ .‬އާއްމު ޮ‬ ‫‪ 34‬ޕަސެންޓް އެއީ ލިވްކުރާ ލޭންޑް‪ .‬ގޯތި ދެވޭނީ‬

‫ގތަށް ބިމުގެ ލޭންޑް ޑިމާންޑް‬ ‫"މި ދެންނެވި ޮ‬ ‫ހުރި ރަށްރަށުގައި ބިން ހިއްކާފައި އޭގެތެރެއިން‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 34‬ޕަސެންޓް‪ .‬އެގާރަ ޕަސެންޓް‬

‫އެއްބައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމާޝަލްގެ ގޮތުގައި‬

‫އެއީ މަގުތަކަށް ދާ ލޭންޑް‪ .‬ދެން ހުންނާނެ ކޮމާޝަލް‬

‫ވިއްކޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ދެން ހަމަ ލިމިޓް‪.‬‬

‫ބޭނުމަށް ހުންނަ ލޭންޑް ވެސް‪ "،‬އަސްލަމް ވިދާޅުވި‬

‫އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެއީ މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލަންޖެހޭނެ ތަނެކޭ‪.‬‬ ‫އެންމެންނަށް އެވެއިލަބަލްކޮށް ދޫ ޮ‬ ‫ގތަށް ބިމުގެ ލޭންޑް ޑިމާންޑް‬ ‫މި ދެންނެވި ޮ‬

‫ދޫކޮށްލާ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އެ ރަށެއްގެ ލޭންޑް ވެލިއު‬

‫ހުރި ރަށްރަށުގައި ބިން ހިއްކާފައި އޭގެތެރެއިން‬

‫ހުރި މިންވަރަކުން އެ ރަށަށް ވެލިއު ޖެނެރޭޓްކުރެވޭނެ‪"،‬‬

‫އެއްބައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމާޝަލްގެ ގޮތުގައި‬

‫އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިއްކޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ދެން ހަމަ ލިމިޓް‪.‬‬

‫ގތުގައި އެގޮތަށް ލިބޭ‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެއީ މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ‬

‫ބހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް‬ ‫ރުފިޔާއިން އެ ރަށެއްގެ ޯ‬

‫ކށްލަންޖެހޭނެ ތަނެކޭ‪.‬‬ ‫އެންމެންނަށް އެވެއިލަބަލްކޮށް ދޫ ޮ‬

‫ހައްލުކުރަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދޫކޮށްލާ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އެ ރަށެއްގެ ލޭންޑް ވެލިއު‬

‫ކންމެ ރަށެއްގައި‬ ‫ބިނާވެށީގެ ޕްލޭންގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ހުރި މިންވަރަކުން އެ ރަށަށް ވެލިއު ޖެނެރޭޓްކުރެވޭނެ‪:‬‬

‫ގތުގައި އެ ރަށުން ވިއްކާލެވޭނެ‬ ‫ވެސް‪ ،‬ވިޔަފާރީގެ ޮ‬

‫އަސްލަމް‬

‫ބިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި‬

‫"މި ހުރިހާ ކަމެއް ހުންނާނީ ބިނާވެށީގެ‬ ‫ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި އެ އެއްޗެހި ހިމެނިފައި ހުންނާނީ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި ހިއްކި ބިމަކަށްވާނަމަ އެކަން‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬ ‫ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައެޅިފައި ހުންނާނެ‪ ،‬ދިރިއުޅޭނެ ބިން‪ ،‬ކޮމާޝަލް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ހިއްކާފައި‬

‫ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ބިން‪ ،‬ޕަބްލިކް ސްޕޭސަސް‪،‬‬

‫ގތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ‬ ‫ހުރި ތަންތަން ދެމެހެއްޓެނެވި ޮ‬

‫މަގުތައް‪ ،‬މި ހުރިހާ އެއްޗެއްސަކީ ބިނާވެށީގެ ޕްލޭންގެ‬

‫މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޔައު ގޫބުގެ މައްސަލަ އަންނަ‬ ‫ހަފުތާއަށް ފަސްކޮށްފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ސީޑީއާރުއައިއާ ގުޅެން ލަ ާފ‬ ‫ހޯދަން ރައީސް ނިންމަވައިފި‬

‫ޔައުގޫބް‪ ،‬އެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ގާނޫނުއަސާސީގެ‬ ‫‪ 73‬ވަނަ މާއްދާގެ ރ‪ .‬އާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ގާނޫނު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ‬

‫އަސާސީގެ ‪ 73‬ވަނަ މާއްދާގެ ރ‪ .‬ބުނާ ގޮތުން‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން‬

‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ މެމްބަރުކަން‬

‫އަދާކުރަން ޖެހޭ ވަޒީފާއެއް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން‬

‫ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ސުޕްރީމް‬

‫ކށްގެން ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ވަޒީފާއެއް މެމްބަރުން އަދާ ޮ‬

‫ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އަންނަ ހަފުތާ‬

‫މާއްދާގެ ނ‪ .‬ގައި މެމްބަރުކަން ގެއްލޭ ހާލަތްތަކުގެ‬

‫އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ދަރަނި ނުދެއްކުމާއި އެއް އަހަރަށް ވުރެ ދިގު‬

‫ގތުގައި އަޑުއެހުން ފަސްކުރީ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ޖިނާއީ ހުކުމެއް އައުމާއި ފަނޑިޔާރަކަށް ވުން ހިމެނެ‬

‫ގތަށް އެދިވަޑައިގަތުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޔައުގޫބުގެ ފަރާތުން އެ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ އެހެން މަގާމުތައް އަދާކުރުމަކީ މަނާ‬

‫ކޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމް‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ކަމެއް ކަމަށް ‪ 73‬ވަނަ މާއްދާގެ ރ‪ .‬ގައި އޮތަސް‪،‬‬

‫ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފުރަތަމަ‬

‫އެ ހާލަތުގައި މެމްބަރުކަން ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނުވަތަ‬

‫ޝެޑިއުލްކުރީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ނޫންކަން އެ މާއްދާއަކު ނެތެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ‬ ‫މިހާރު އެ އަޑުއެހުން ތާވަލް ޮ‬ ‫ދުވަހަށެވެ‪.‬‬ ‫ޔައުގޫބްގެ މެމްބަރުކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި‬ ‫ކޓަށް ހުށަހެޅީ ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ‬ ‫އެ މައްސަލަ ޯ‬ ‫ގާނޫނުގެ ދަށުން މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 14‬ގައި‬

‫ދިފާއުގައި ޔައުގޫބު މިހާތަނަށް ވިދާޅުވެފައި‬ ‫ވަނީ އެ މަގާމު ގަބޫލުކުރެއްވީ އެކަމުގައި‬ ‫އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ގާނޫނީ ލަފާ‬ ‫ލިބިވަޑައިގަތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އފީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ރައީސް ޮ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުން މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ޮ‬

‫މލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް‬ ‫އުފެއްދި ޯ‬

‫ހުސްވެފައިވާ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ނަމަ‪،‬‬

‫އެކައުންޓެންޓް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމާ ޔައުގޫބް‬

‫ގތެއް ނިންމާނީ އެންމެ މަތީ ކޯޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫ވަކި ޮ‬

‫ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ގޮނޑިއާމެދު‬

‫މިހާތަނަށް މެމްބަރުން ގޮނޑި ގެއްލިފައި ހުރީ ޖިނާއީ‬

‫ސުވާލު އުފެދުމުން ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އޭނާ ވަނީ‬

‫ކުށްތައް ސާބިތުވެގެންނާއި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ދަރަނި‬

‫ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓް ކައުންސިލުން އިސްތިއުފާ‬

‫ނުދެއްކުމުންނެވެ‪ .‬ވަކި މަގާމެއް ގަބޫލުކޮށްގެން މިގޮތަށް‬

‫ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދުނު މިއީ ފުރަތަމަ‬

‫ހަލީމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ‪،‬‬

‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓްނާޝިޕެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވި‬

‫ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ކަށަވަރުކޮށް‪ ،‬މޫސުމީ‬

‫ސީޑީއާރްއައިގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ކާރިސާތަކުގެ ސަބަބުން އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކަށް‬

‫ކާރިސާތަކުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ "ޗާޓާ‬

‫ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް‬

‫ފ ޑިޒާސްޓަ ރެޒިލިއަންޓް‬ ‫އޮފް ދަ ކޯލިޝަން ޮ‬

‫ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާ‬

‫އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ" (ސީޑީއާރުއައި)ގައި ރާއްޖެ އިން‬

‫އިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޗާޓަރުގެ‬

‫ބައިވެރިވާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދަން‬

‫އަމާޒުތަކުގެ ތެރޭގައި ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން‬

‫ސލިހް ނިންމަވައިފި‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިންވެސްޓުކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މި ކަންކަމަކީ‬ ‫ގތުގައި ރައީސް އެގޮތަށް‬ ‫ރައީސް އޮފީހުން ބުނި ޮ‬

‫މޫސުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ވެސް‬

‫ކށް ބޭއްވި މިނިސްޓަރުން‬ ‫ނިންމެވީ‪ ،‬އޮންލައިން ޮ‬

‫އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން‬

‫ބައްދަލުވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އދ‪ .‬ގެ ‪ 74‬ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ‬

‫ރާއްޖެއިން ވަނީ އެ ޗާޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ތާއިދުކޮށް‬

‫ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޗާޓަރަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި‬

‫ވާހަކަދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތަރައްގީ ކަށަވަރުކުރާށާއި މޫސުމީ ކާރިސާތަކުން‬

‫މި ޗާޓަރާ ގުޅެން މިނިސްޓްރީންގެ މަޖިލިހުން‬

‫އަރައިގަނެ‪ ،‬ގައުމުތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ކަންކަން‬

‫މިއަދު ނިންމެވި އިރު‪ ،‬މިއަދަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން‬

‫ކށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެކި ގައުމުތަކާއި‬ ‫ވަރުގަދަ ޮ‬

‫ފާހަގަކުރާ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރާ‬

‫އދ‪ .‬ގެ އޭޖެންސީތަކާއި މަލްޓިލެޓަރަލް ބޭންކުތަކާއި‬

‫ދުވެހެވެ‪.‬‬

‫އެހެނިހެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތައް ހިމެނޭ‬

‫ފުވައްމުލަ ާކއި ސ‪ .‬މީ ޫދ‬ ‫އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލައެއް‬ ‫ޏ‪ .‬ފުވައްމުލަކާއި ސ‪ .‬މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ‬

‫ކޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މުލްހާ އަލީއާ‬ ‫ފުވައްމުލަކު ޯ‬

‫އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް‪ ،‬އަހުމަދު އަކުރަމާއި މުހައްމަދު‬

‫ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގު‬

‫ތޮއްޔިބުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް‬

‫ކުރުމަށް‪ ،‬މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވެސް‬

‫ކމިޝަނުން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުގައި ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ‬ ‫އެ ކޮމިޝަނުން ބުނި ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ކޯޓުގައި‬ ‫ވަނީ ސަސްޕެންޑް ޮ‬ ‫ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ އެކު‪،‬‬

‫އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހިދުމަތް‬ ‫ދަރަވަންދުއަށް‬ ‫ރޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ކަމަށް‬ ‫އުރީދޫގެ ފިކްސްޑް ބް ޯ‬

‫ހިދުމަތްތައް ވެސް ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކުގެ ގޮތުގައި‬

‫ވާ‪ ،‬އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ބ‪ .‬ދަރަވަންދުއަށް ތައާރަފުކޮށްފި‬

‫ބަދަލުވަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި‪ ،‬ފެންވަރު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅު ހައި ސްޕީޑްގެ އިންޓަނެޓް ވަރަށް މުހިންމު‪.‬‬ ‫މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި އިންޓަނެޓް ސްޕީޑު‬

‫އެހެންކަމުން ‪ 100‬އެމްބީޕީއެސްގެ ހަލުވި ސްޕީޑާއެކު‪،‬‬

‫ގތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޭނާ ހުކުމް‬ ‫އަކްރަމްއާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރަކު ބާއްވަން ނުޖެހޭ ގުޅުންތައް ބޭއްވުމާއި‬

‫ކަމަށްވާ ‪ 100‬އެމްބީޕީއެސްއާ ހަމައަށް އިންޓަނެޓު‬

‫ރޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް‬ ‫އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބް ޯ‬

‫ކުރެއްވި މައްސަލައެއްގައި‪ ،‬ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ‬

‫ގނާގެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ‬ ‫ޖިންސީ ޯ‬

‫ލިބޭ ހިދުމަތެވެ‪ .‬ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް‬

‫ދަރަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ‪ ،‬އިތުރު‬

‫ޕޓު ދޫކުރި ފަހުން‪ ،‬އެ ރިޕޯޓަށް ބަދަލު‬ ‫ހުލާސާ ރި ޯ‬

‫މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކު‬

‫ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހަލުވި ސްޕީޑުގެ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތައް‬

‫ފުރިހަމަކަމާއެކު އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ގެނެސް‪ ،‬ބައެއް ނުކުތާ އިތުރު ކުރި ކަމަށް ބުނާ‬

‫ކށް އެ އަމުރު މުރާޖާކުރި‬ ‫އިތުރު ކޮށްފައި ވަނި ޮ‬

‫މި ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ އެކެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ އަކާއި ވިޔަފާރީގައި އަމަލީ ގޮތުން‬

‫ތއްޔިބާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ‬ ‫އަދި ސ‪ .‬މީދޫ ކޯޓުގެ ޮ‬

‫ކމާޝަލް އޮފިސަރު‬ ‫އުރީދޫގެ އެކްޓިން ޗީފް ޮ‬

‫ހުޅުވާލެވުމަކީ‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫އުފަލެއް‪ "،‬ނިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގަކަށް‬

‫ހުސައިން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މުޖުތަމައުގެ އިޖްތިމާއީ އަދި‬

‫ކޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި‬ ‫ހުށަހަޅާފައިވަނީ‪ޯ ،‬‬

‫ހުރަސް އަޅައި‪ ،‬ހެކި ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް‬

‫ރޑްބޭންޑު‬ ‫އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް ހައި ސްޕީޑް ބް ޯ‬

‫ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު‬

‫ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫ހިދުމަތް ޮ‬

‫ބަދަލާ އެކު ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސް ގުނަ‬

‫ރިޝްވަތު ނެގުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ފަދަ‬

‫އުރީދޫން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ރާއްޖޭގެ‬

‫އިތުރު ސްޕީޑާ އެކު ‪ 68‬ޕަސެންޓާ ހަމައަށް އިތުރު‬

‫ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކާ އެކު‪ ،‬ހދ‪ .‬ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ‬

‫ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހައި ސްޕީޑް‬

‫ޑޭޓާ އަދި ކުރިއަށް ވުރެ ހަލުވި ތްރޮޓްލް އިންޓަނެޓް‬

‫އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު މައުސޫމް ވެސް މިދިޔަ‬

‫ކށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ‬ ‫އިންޓަނެޓު ހިދުމަތް ފޯރު ޮ‬

‫ސްޕީޑު ވެސް ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ދެކިގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމަށް ގެންދިޔުމުން‪ ،‬އެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް‬ ‫ނިންމެވުމުގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރައްވާފައިވާ‬ ‫ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ދެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ސްލޫކީ މައްސަލަތައް‬ ‫ތަހުގީގު ކުރުމަށް‪ ،‬ޖޭއެސްސީން މިހާރު ވަނީ ތަހުގީގު‬ ‫ކމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސުލޫކީ މައްސަލަތަކުގައި މީގެ ކުރިން ބައެއް‬ ‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ވެސް ވަކި ޮ‬

‫‪"‎‬ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއި‪ ،‬ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް‬ ‫އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން‬

‫އުރީދޫން ވަނީ ދާދި ފަހުން ސުޕަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށް‬ ‫ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަޕްގްރޭޑްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ސުޕަނެޓް ހިދުމަތް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް‬ ‫އުރީދޫ ވެބްސައިޓު ‪ore.do/getsupernet‬‬ ‫ކށް އެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪9‬‬

‫ކުދި ގިނަ ާހދިސާތަކެއް‪،‬‬ ‫ގެއްލުން ސުނާމީއާ އެއްވަރު‬ ‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬

‫މަސް ނުކެވޭ ވަރަށް އެ މަހުގައި ޕްލާސްޓިކް‬ ‫ހިމެނިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކާންބޯނެ އެއްޗެއް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނުހުންނާނެ‪ .‬އެހެންވީމާ ތިމާވެށި މި ހިމާޔަތްކުރަން‬ ‫ޖެހެނީ ތިމާވެށި ނާޒުކުވުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ނާޒުކު‬

‫ބޑެތި ކާރިސާތައް ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ގުދުރަތީ ޮ‬ ‫ކުރިމަތިވާލެއް މަދަސް ކުދި ހާދިސާތައް ކައިރިކައިރީގައި‬

‫އިންސާނުން ތިމާވެށި ބޭނުންވާތީ‪ "،‬އުމަރު ވިދާޅުވި‬

‫ހިނގަމުންދާތީ ‪ 10‬ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭ‪2004 ،‬ގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ގައުމުތަކުން ‪1992‬ގައި‬ ‫އައިޝާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ސުނާމީއާ ދާދި އެއްވަރެއްގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާކަން‬ ‫ދިރާސާތަކުން އެނގެ އެވެ‪ .‬މިއީ ކާރިސީ ހިރާސް‬

‫ވި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް‪ ،‬ޖައްވަށް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސް‬

‫(ޑިޒާސްޓާ ރިސްކް) ކުޑަކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬

‫މަދުވުމުގެ ބަދަލުގައި ހައްތަހާ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން‬

‫ދުވަސް އިއްޔެ ފާހަގަކުރި އިރު ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ‬

‫ގސްވެ‪" ،‬ކްލައިމެޓް ކްރައިސިސް"އަކަށް ދިޔަ‬ ‫ހާލަތު ޯ‬

‫ތރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)ގެ އެއް މެސެޖެވެ‪.‬‬ ‫މެނޭޖްމެންޓް އޮ ޯ‬

‫އިރު‪ ،‬ދުނިޔޭގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުން ދިޔައީ‬ ‫ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އަށް ނުބަލަ އެވެ‪.‬‬

‫"އާޚިރުގައި އަސްލު‪ ،‬ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބުން ދާ‬

‫ބޑަށް އެއްކިބާވެފައި އުމްރާނީ‬ ‫"ތިމާވެށި ވަރަށް ޮ‬

‫އެއްޗެއް ހަމަ އެއްވަރެއް މި ވަނީ‪ ،‬އެއްފަހަރު ވަރަށް‬ ‫ބޑު ކަމެއް ދިމާވުމާއި ކުދި ކަންތައްތަކެއް ވަރަށް‬ ‫ޮ‬

‫ސދީ ފައިދާ އަށް ބިނާކުރެވިފައި‬ ‫ތަރައްގީ‪ ،‬ވަގުތީ އިގްތި ޯ‬

‫ގިނަ ފަހަރު ދިމާވުމާ‪ "،‬އެންޑީއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް‬

‫ރސާވެފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް‬ ‫ނުވަތަ ބަ ޯ‬

‫އެގްޒެކެޓިވް އުމަރު ފިކުރީ‪ ،‬ވެބިނާއެއްގައި ވިދާޅުވި‬

‫ހިނގަމުން މި ދިޔައީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގާ‬ ‫އުމަރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޑިސެމްބަރު ‪2018‬ގައި މާލޭގައި އާދަޔާހިލާފަށް ފެންބޮޑުވި ހާދިސާގައި ފެން ވަތް ފިހާރައެއްގެ ދޮރުމަތީ‬

‫ހާދިސާތަކުގެ އަދަދާއި ގެއްލުންތައް ވެސް ދަނީ‬

‫ވެލި ބަސްތާ ޖަހާފައި‪ :‬އެ ދުވަހުގެ ގެއްލުންތައް މަދުވެގެން ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް‬

‫އިތުރުވަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ އެއް ހެއްކެއްގެ ގޮތުން‪ ،‬ބޮޑަށް‬ ‫ބޑުވުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން‬ ‫ފެން ޮ‬

‫އެންޑީއެމްއޭ އިން ލަފާކުރޭ‪ | .‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު ނިޝާތު ‪ /‬މިހާރު‬

‫ތަރައްގީގެ ތެރޭގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ކަމެއް‬ ‫ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓަކީ‪ ،‬އީޕީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޑރ‪ .‬އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ތަރައްގީގެ "ބައެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ރަށްރަށުގެ އަދަދު އިތުރުވުން ހިމެނެ‬ ‫ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 2019‬އިން‬

‫ހިމެނެން ޖެހޭ" ކަމެކެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ އުމްރާނީ‬

‫ދުނިޔޭގެ މުރަކަ ފަރުތަކުގެ ‪ 90-70‬ޕަސެންޓު އަދި‬

‫‪ 2023‬އަށް ހާސިލްކުރާނެ އަމާޒުތަކެއް ނެޝަނަލް‬

‫ތަރައްގީ ގެންނަ އިރު ވިލުންވެރިކަމަށް (ރެޒިލިއެންސް)‬

‫ހިންގުމުގެ ތެރެއިން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް‬

‫ދެ ޑިގްރީ އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެ ނަމަ ފަރުތަކުގެ ‪99‬‬

‫ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވިސްނައިފި ނަމަ "ތަރައްގީ ފަހަތަށް" ދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަލިއަޅުވައިލި މުނާސަބަތުގައި އަނެއްކާވެސް އާވީ‬

‫ޕަސެންޓް ނެތިގެންދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ރިޕޯޓުގައި‬

‫ގައުމީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ކާރިސީ ހިރާސް‬

‫އޭގެ މާނައަކީ‪ ،‬ޑރ‪ .‬އިބްރާހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬

‫މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ‬

‫ދީފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުޑަކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީތަކެއް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް‬

‫ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގެ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަންނަން‬

‫ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި ނަމަ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް‪،‬‬

‫ހެދުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ލަނޑުދަނޑި ރާއްޖެ‬

‫ބޑުވެ އިތުރު ތަރައްގީ އަށް‬ ‫ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތައް ޮ‬

‫ގތަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ‬ ‫ހަލާކުވާ ޮ‬

‫ލނުގަނޑު އެބަ ހޫނުވެއޭ‪ ،‬ހޫނުވާ ވަރަކަށް‬ ‫ކަނޑުގެ ޮ‬

‫ބޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫އިން ހާސިލްކުރުމަކީ ޮ‬

‫ހަރަދުކުރަން ހުންނަ ފައިސާ މަދުވާނެ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬

‫މުރަކަ މަރުވެގެންދާނެއޭ‪ .‬ދެން އެނގޭ ކަމަކީ‬

‫އެންޑީއެމްއޭ އިން އިއްޔެ ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ރަށްރަށަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތަކާއި ތިމާވެށި‬

‫މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް (އެމްއާރުސީ) އާއި‬

‫ރޖެކްޓްކުރެވޭ ކަންކަމަކީ‬ ‫"ސައިންސްގެ އަލީގައި ޕް ޮ‬

‫އިތުރަށް މުރަކަތަކަށް ދިމާވާ ސްޓްރެސް އިތުރުވާ‬

‫އަށް ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ‬

‫ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމޭ "ބުނީމަ ގިނަ‬ ‫މީހުންނަށް ހީވަނީ މިއީ އިންސާނީ އެހީ ދިނުމޭ‪.‬‬

‫އެންޑީއެމްއޭ އިން ބޭއްވި ވެބިނާގައި އެންވަޔަރްމެންޓް‬

‫ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ މުރަކަތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން‬

‫އަމާޒުތަކުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ކާރިސީ ހިރާސް ވީހާ ވެސް‬

‫އެކަމަކު ހަގީގަތުގައި މިހާރު މިކަން މި ބެލެވެނީ‬

‫ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނިގޮތުގައި‬

‫އިތުރުވެގެންދާނެއޭ‪ ،‬އެހެންވީމާ މުރަކަތަކަށް އެކަމުން‬

‫ގތަށް ރަށު ތަރައްގީގެ ޕްލޭންތައް‬ ‫ކުޑަކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ތަރައްގީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި‪ "،‬އޭނާ‬

‫ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު‬

‫އަރައިގަނެވޭނެ [ފުރުސަތު] ކުޑަވެގެން ދާ ކަމެކޭ‪"،‬‬

‫އެކުލަވާލުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވެދީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އުސްވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ދިރިނޫޅެވޭ‬

‫އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލްތައް އެކަމަށް ބާރުވެރިކުރުމާއި‬

‫ޕޓެއް ހެދިޔަސް‪،‬‬ ‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ "އެއާ ޯ‬

‫ޕންސް ޓީމްތައް‬ ‫ރަށްރަށުގެ އިމަޖެންސީ ރެސް ޮ‬

‫މަގު ހެދިޔަސް‪ ،‬ބަނދަރު ހެދިޔަސް އަދި ރަށުގެ ތޮށި‬

‫އތް ތަނުގައި އިތުރުވާނެ‬ ‫ހާދިސާތައް ވެސް ކުރިއަށް ޮ‬

‫ވަރަށް ކުދިކުދި ވެލިތަކެއް މި ފެތުރިގެންދަނީ‪ .‬ދެން‬

‫ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމާއި ކާރިސާތަކުގައި މީހުންނަށް‬

‫ލިޔަސް‪ ،‬ރިވެންޓްމެންޓެއް ޖެހި ކަމުގައި ވިޔަސް"‬

‫ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށަށް މިހާރު‬

‫މުރަކަތައް ނޭވާ ހާސްވެގެން މަރުވެގެން ދަނީ‪".‬‬

‫ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ހިޔާތައް ހެދުމާއި ތެލާއި‬

‫އުމްރާނީ ތަރައްގީ ގެންނަންވާނީ އެކަމަކުން ރަށެއްގެ‬

‫ކާނާ އާއި ފެން ފަދަ ޒަރޫރީ މުދާ ރައްކާކުރެވޭނެ‬

‫ތ ވިސްނައިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވިލުންވެރިކަން ހީނަރުވެދާނެ ޯ‬

‫ހާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް އިރު‬

‫ކށް ދިމާވާ‪ ،‬އުދަ އެރުމާއި ރަށް ގިރުމާއި‬ ‫ވެސް އާއްމު ޮ‬

‫"ރަށް ހިއްކާ އިރު ނުވަތަ ފަޅު ކޮންނަ އިރު‬

‫ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ ގާ ހުދުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގެ‬

‫ގތުގައި ހާލަތު ކިތަންމެ ގޯހަސް‪،‬‬ ‫އައިޝާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބޑުވުމާއި އާދަޔާހިލާފަށް‬ ‫އާދަޔާހިލާފަށް ވާރޭވެހި ފެން ޮ‬

‫ބޑުކަން ދިރާސާތަކުން އެނގިފައިވާ‬ ‫ގެއްލުންތައް ޮ‬

‫ގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގައި‬

‫ހޫނު ގަދަވުމާއި ވާރޭ ނުވެހޭ ދުވަސްތައް ގިނަވެ ފެނަށް‬

‫އިރު ‪2016‬ގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު ކޮންމެ އަހަރަކު‬

‫ހަރަކާތްތެރިވާން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން‬

‫ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫ޖެހުން ފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރު ގާ ހުދުވާ ކަމަށް‬

‫ތަމްރީންކުރުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނީ‪ ،‬އޭނާ‬

‫ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގައި ގުދުރަތީ‬

‫ނކްލިން އަށް ދާ މީހުން‬ ‫ބައެއް ޑައިވަރުންނާއި ސް ޯ‬

‫ގތުގައި މި އަމާޒުތަކުގެ "ފޮނި‬ ‫އުމަރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ގުދުރަތީ މާހައުލަށް ބަރޯސާވާ‬ ‫ފާހަގަކުރެއްވި ޮ‬

‫ހޭޅިފަށާއި ފަރުތައް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ ދައުރު އެހާ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އައިޕީސީސީގެ‬ ‫ބުނާތީ‪ ،‬އައިޝާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މޭވާ ލިބޭނީ" ކައުންސިލްތަކާއި ރަށްރަށުގެ މީހުންނާ‬

‫ހައްލުތަކަކުންކަން ސައިންސުން އެނގެ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ‬

‫ބޑު އިރު ވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި ބެލުމެއް‬ ‫ޮ‬

‫އަންދާޒާކުރުން ސީދާކަން ދޭހަވެ އެވެ‪ .‬ފަޅު ހިއްކުމުގެ‬

‫ގުޅިގެން ކުރަން ހުރި ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް‬

‫ގތުގައި‪" ،‬މި ތިބީ ކްލައިމެޓް‬ ‫ކަމަކީ‪ ،‬އައިޝާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ނެތުމުން އެ ދިފާއުތައް ދަނީ ނެތެމުންނެވެ‪ .‬މި ފަހުގެ‬

‫މަޝްރޫއުތަކާއި ވެލި އަރުވައިގެން ގޮނޑުދޮށްތައް ހަދާ‬

‫ކާމިޔާބުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކްރައިސިސްއެއްގައި ކަން" ގަބޫލުކުރުމެވެ‪ .‬ދެން‪،‬‬

‫އަހަރުތަކުގައި އެފަދަ ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ގިނަވެ‬

‫ރިސޯޓުތައް ނިސްބަތުން ގިނަ މާލެ އަތޮޅުގެ ފަރުތަކަށް‬

‫ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގާ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާލެއް ބޮޑުކަން‬

‫ނާޒުކު އެއްޗަކަށް ވާތީ ކަމަށް ވިސްނުމުގެ ބަދަލުގައި‬

‫ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން އެނގިފައިވާކަން ވެސް އޭނާ‬

‫ރސާވާން ޖެހޭ މިންވަރު‬ ‫އިންސާނުން ތިމާވެއްޓަށް ބަ ޯ‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރަން އުމަރު‬ ‫ގަބޫލު ޮ‬

‫ކށްފި ނަމަ ރަށްރަށުގެ‬ ‫ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ތަރައްގީ ޮ‬

‫އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ ތިމާވެށި‬

‫ބޑުވެގެންދާނެ އެވެ‪" .‬ދެމެހެއްޓެނެވި‬ ‫ވިލުންވެރިކަން ޮ‬

‫ރަށްރަށަށް ވެދާނެ ޮގތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ‬

‫ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމޭ "ބުނީމަ ގިނަ‬

‫ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން މުހިއްމުވަނީ ތިމާވެއްޓަކީ‬

‫ކށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ‬ ‫ސައިންޓިފިކް ހެކިތަކަށް ބިނާ ޮ‬ ‫ގޮތްތައް ހޯދުމެވެ‪.‬‬ ‫އައިޝާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދެން ވެސް‬

‫މީހުންނަށް ހީވަނީ މިއީ އިންސާނީ އެހީ ދިނުމޭ‪.‬‬

‫ހަލާކުވެއްޖެ ނަމަ އިންސާނުންނަށް ދިރިނޫޅެވޭތީ‬

‫ތަރައްގީއޭ މި މާނަކުރަނީ މިހާރުގެ ޖީލުގެ ބޭނުންތައް‬

‫ތަރައްގީގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރު އައިޝާ ނިޔާޒު ވިދާޅުވި‬

‫އެކަމަކު ހަގީގަތުގައި މިހާރު މިކަން މި ބެލެވެނީ‬

‫ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އިންސާނުން ދިރިތިބުމާ‬

‫ފުއްދަން ކުރާ އުމްރާނީ ނުވަތަ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ‬

‫ގޮތުގައި ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ‬

‫ތަރައްގީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި‪".‬‬

‫ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތަރައްގީއެއް ކުރާ އިރު އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް‬

‫އެމްއާރުސީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި‬

‫"އޭގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ނަމަ ފިނިހޫނުމިން‬

‫ކށްދިނުމަށް އިންޓަގަވަމެންޓަލް‬ ‫ހުރި ގުޅުން ހާމަ ޮ‬ ‫އން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު (އައިޕީސީސީ) އިން‬ ‫ޕެނަލް ޮ‬

‫"އިންސާނުން ތިމާވެށި ބޭނުންވާތީ"‬

‫ހދުންތަކާ މެދު ރާއްޖެ‬ ‫ނެރެފައިވާ ޚާއްސަ ރިޕޯޓުގެ ޯ‬ ‫އިން ކަންބޮޑުވާން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ‬ ‫ގޭހުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން ‪ 1.5‬ޑިގްރީ‬

‫އެއްވެސް [ކަމަކުން] މަހުރޫމް ނުވާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް‬

‫ގސްގެން އަހަރެމެންގެ ގުދުރަތީ ފަރުތަކާއި‬ ‫މައްޗަށް ޮ‬

‫ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން‪ "،‬އޭނާ‬

‫ފަރުތަކުގައި ހުރި ދިރުންތައް މަރުވެއްޖެ ނަމަ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކާރިސާތަކުން ރަށްރަށަށް ލިބޭ ގެއްލުން‬

‫ނންނާނެ‪ .‬އަހަރެމެންނަށް އުކާލެވޭ‬ ‫ދިވެހިރާއްޖެއެއް ޯ‬

‫ކުޑަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކެއް ސަރުކާރުން މިހާރު‬

‫ޕްލާސްޓިކްގެ އަދަދުތައް ގިނަވެގެން ކަނޑުން ބާނާ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫ދީގެންނެވެ‪.‬‬ ‫"ތެންކްސް!" މިހާދު ފެށިއެވެ‪.‬‬

‫ދންބައްޕައެއްގެ ސިފަ ފެނޭތޯއެވެ‪.‬‬ ‫މިހާދުގެ މޫނުން ޮ‬

‫ކންމެ ގައުމަކަށް ނަޝްފާއަށް ދެވޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ ޮ‬ ‫އެކަމަކު ބައްޕަގެ ކުށަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ނަޝްފާއާއި‬

‫‪11‬‬

‫މިހާދު މަގުގެ އެއްފަރާތަށް ކާރު މަޑުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝްފާ ފޭބިއެވެ‪ .‬އަދި މިހާދަށް ޝުކުރުއަދާކުރުމަށް‬

‫ފ ވަޓް؟" ނަޝްފާ ސުވާލުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫" ޯ‬

‫މަންމައަށް ޓަކައި ބައްޕަ އުފުލި ބުރަޔާއި‪ ،‬ކޮށްދިން‬

‫ދރު ލެއްޕިއެވެ‪ .‬ހިނގައިގަތުމަށް‬ ‫ފަހުން ކާރުގެ ޮ‬

‫"އަހަންނާ މީޓްކުރީތީ!" މިހާދު އެކުވެރިކަން‬

‫ލބީގެ އަގަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ކަންތައްތަކާއި‪ ،‬ދިން ޯ‬

‫ފަހު‪ ،‬އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް ނަޝްފާ ފަސްއެނބުރި‬

‫ނުޖެހޭ‪ ،‬ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭ ނިންމުމަކަށް ވާން ނަޝްފާ‬

‫ބަދަހިކުރީ މަޑުމަޑުންނެވެ‪" .‬ކާރަށް އެރީތީ! ފޭސްޓު‬

‫ނަޝްފާ ވިސްނިއެވެ‪ .‬އާނއެކެވެ‪ .‬ބައްޕަ އަތަކު‬

‫ބަލައެއް ނުލައެވެ‪ .‬މިހާދު އިނީ ދެން ހަދާނެ‬

‫ބޭނުމެވެ‪.‬‬

‫ފޭސްކޮށް ނަޝްފާއާ ވާހަކަދައްކާލަން ޗާންސް ދިނީތީ!‬

‫ލާރިއެއް ނެތެވެ‪ .‬އެއީ ކުށަކަށް ހަދައިފައި ބައްޕައަށް‬

‫ގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ‪ .‬ކަންތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތް‬

‫ހިނގާ ސީދާ ޕޮއިންޓަށް ދަމާ ދޯ! ނަޝްފާ ކީއްވެ‬

‫އަދަބު ދޭންވީ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ހަދައިފި ނަމަ‪ ،‬ނަޝްފާ‬

‫ފނު ނެގިއެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ރިފާއަށް ކިޔައިދޭން މިހާދު ޯ‬

‫މަންމަ ގެއަށް ގެންދަން ތި އުޅެނީ؟"‬

‫ބޑަށް ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތައް މުގުރުނީއެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬ޒާހިރު ގާތުގައި އިންދައި އެ ވާހަކަ‬

‫ލބި ވިކުނީއެވެ‪ .‬ފައިސާއަށް ލޯބި‬ ‫ފައިސާއަށް ޯ‬

‫ކިޔައިދިނުން ރަނގަޅު ވާނެބާއެވެ؟‬

‫ނަޝްފާ ނިންމާ ނިންމުމަކީ ފަހުން ހިތާމަކުރަން‬

‫"އަހަރެން މި ތާ ހުއްޓަކަސް އަހަން ތި އުޅޭ‬ ‫އެއްޗެއް އެހިދާނެއްނު!" ވެފައި ހުރި ފޫހި މޫނުމަތިން‬ ‫ފާޅު ނުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ނަޝްފާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ޖަސްޓް ސޭ އިޓް!"‬ ‫"ތާކަށް ނުދިޔަކަސް ކާރުގަ އިށީނދެ ތިބެގެން‬ ‫ވާހަކަދައްކާލިއްޔާ ކިހިނެއް ވާނެ؟" މިހާދު އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫"މާދަމާ ވާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭ‪ .‬އެކަމަކު މި‬ ‫ވަގުތު އަހަންނަކީ ނަޝްފާގެ ބައްޕައެއް! ދުރުހިލޭ‬ ‫މީހެއް ނޫން‪".‬‬ ‫ނަޝްފާ ދެން ވެސް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީއެވެ‪.‬‬ ‫ދންބައްޕައެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނަޝްފާގެ ހިތުން‬ ‫ޮ‬ ‫އެންމެ އިންޗިއެއް ވެސް މިހާދަށް ދޭކަށް ނަޝްފާގެ‬ ‫ހިތެއް ނުރުހެއެވެ‪ .‬އެހެނަސް ނަޝްފާގެ ބައްޕައަށް‬ ‫އެންމެ އެހީ ބޭނުންވި ވަގުތު އެހީތެރިވި މީހެއްގެ‬

‫ލބިވާތީ!" ނަޝްފާ ޖަވާބުދިނެވެ‪.‬‬ ‫"މަންމަ ދެކެ ޯ‬ ‫ލބިވާ މީހާ ހުންނަން ޖެހޭނީ ކައިރީގަ‪".‬‬ ‫" ޯ‬ ‫"އެގްޒާކްޓްލީ!" މިހާދު ވެސް އެއްބަސްވިއެވެ‪.‬‬ ‫"ނަޝްފާގެ މަންމަ ދެކެ އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ!"‬ ‫އެ އަޑު އަހާކަށް ނަޝްފާއަކަށް އެހާ ފަސޭހައެއް‬ ‫ނުވިއެވެ‪ .‬ނަޝްފާއަށް ހީވީ އެހެން މީހަކު މަންމަ‬ ‫ޖަހައިގަނެގެން ގެންދަން އުޅެނީ ހެންނެވެ؟‬ ‫"އެކަމަކު އެއީ އަހަރެންގެ މަންމައޭ!" މިހާދަށް‬ ‫ނުބަލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ނަޝްފާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެންގެ ވައިފް!" މިހާދު ވާހަކަދެއްކީ ދެއްކޭނެ‬ ‫އެންމެ އޯގާތެރިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ވސް ވާއިރަށް ތި ކަނެކްޝަން ދާނެ‪"،‬‬ ‫"ޑި ޯ‬

‫ގަނެވުނީއެވެ‪ .‬ތެދުވެރިކަމާއި‪ ،‬ހިތުގެއަޑިން ވާ ލޯތްބާއި‪،‬‬

‫ނަޝްފާ ދިން ޖަވާބެއް ރިފާއަކަށް ނޭނގެއެވެ‪.‬‬

‫މޑެވުނީއެވެ‪ .‬އެއީ ނަޝްފާ‬ ‫ވަފާތެރިކަން ވެއްޔާ ޮ‬

‫ޒާހިރުގެ އެނދު ކައިރީގައި އިށީނދެލައިގެން އިން‬

‫ބައްޕަގެ ހަޒާނާގައި ހުރި‪ ،‬އަގު ނުކުރެވޭ ޖަވާހިރުތަކެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ވަގުތަކު ވެސް މެސެޖެއް‬ ‫ރިފާ އިންތިޒާރުކުރީ ޮ‬

‫"މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ ހުރި އެންމެ ލަކީ މީހާއަށް‬ ‫އަހަރެން ހެދޭނީ ހަމަ އެކަނި ނަޝްފާއަށް‪ "،‬މިހާދު‬

‫ފނެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ޒާހިރު ރުޅިއަންނާތީ‬ ‫ނުވަތަ ޯ‬ ‫ފނުގެ އަޑު ކަނޑައިލައިގެން އިނަސް ވައިބްރޭޓް‬ ‫ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬އެންމެ އުފާވެރި‪ ،‬އެންމެ ހިތްދަތި‬

‫ފނު ބާއްވަން ރިފާއަށް‬ ‫ޖައްސައިފައިވާތީ‪ ،‬އަތުގައި ޯ‬

‫އތީ ނަޝްފާ އަތުގަ‪.‬‬ ‫މީހާއަށް ހެދުމުގެ ބާރު ވެސް ޮ‬

‫މަޖުބޫރެވެ‪ .‬މިހާދަށް ޓަކައި ޒާހިރު ދޫކޮށްލަން ރިފާ‬

‫ކށްދޭ ކަމެއް ނޫނޭ!‬ ‫މީ ހަމަ އެކަނި އަހަންނަށް ޮ‬

‫ތައްޔާރެވެ‪ .‬އެހެނަސް ނަޝްފާއަށް ޓަކައި ޒާހިރާ‬

‫އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ‪ ،‬ދުނިޔޭގަ ލެއްވި ހުރިހާ އުފަލެއް‬

‫އެކުގައި އުޅެން ވެސް ރިފާ ހުރީ ތައްޔާރުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ހދައިދޭނަން‪ .‬މަންމަ‬ ‫ނަޝްފާގެ މަންމައަށް އަހަރެން ޯ‬ ‫އަހަންނަށް ދޫކޮށްލާ!"‬

‫"އަހަރެން ހިތަށްއަރާ ކީއްކުރަންބާއޭ އޭނަޔާ ރިފާ‬ ‫އިންނަން އަހަރެން އެއްބަސްވީ؟" ޝަކުވާގެ ރާގެއްގައި‬

‫ހައިސިއްޔަތުން ނަޝްފާ ދަރާފައިވާ ދަރަނި ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ނަޝްފާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު މަންމަ އަބަދުވެސް ވާނީ‬

‫"ނޯ!" ނަޝްފާ ޖަވާބުދިނެވެ‪.‬‬

‫ޒާހިރު ބުންޏެވެ‪" .‬އޭރު ވެސް އެނގޭ އޭނައަކީ‬

‫އެ ނަޒަރުން ވިސްނާލައިފައި ނަޝްފާ ކާރަށް‬

‫ނ ޔޫ ލައިކް ހާރ!"‬ ‫މަންމައަށް‪ .‬ލުކް! އައި ޯ‬

‫މިހާދު އަތު ތެރެއިން ހުންގާނު ދޫނުވީ ކިރިޔާއެވެ‪.‬‬

‫ގޮތްކުޑަ މީހެއްކަން‪ .‬އެކަމަކު ރިފާއަކީ ތިހާ ގޮތްކުޑަ‬

‫ކށްލި ވަގުތު މިހާދު ކާރުގެ ކުރީ ދޮރު‬ ‫އަރަން ފަރި ޮ‬

‫"އައި ލަވް ހާރ!" މިހާދު ރަނގަޅު ކޮށްދިނެވެ‪.‬‬

‫ހިތް ތެޅިގަތްލެއް ބާރުކަމުން މެޔަށް ގުޑުންއަރައިގެން‬

‫ހުޅުވައިދިނެވެ‪ .‬ނަޝްފާ އަރަން ދިމާކުރީ ކާރުގެ‬

‫ކޅަށް ވިސްނާލާ! އެހެރަ ފެންނަނީ‬ ‫"ނަޝްފާ މި ތަން ޮ‬

‫ދިޔައެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާދު ހުރީ އެ ހާލަތަށް‬

‫ފަހަތަށެވެ‪.‬‬

‫ހޓަލެއް‪ .‬އެއީ އަހަރެންގެ ތަނެއް‪ .‬އަހަރެންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ތައްޔާރުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫"ޕްލީޒް!" ކުރީ ސީޓުގައި އިށީނުމަށް‪،‬‬ ‫އިހުތިރާމާއެކު މިހާދު އެދުނެވެ‪.‬‬ ‫މިހާދުގެ ފަރާތުން ނަޝްފާއަށް ފެނުނީ‬

‫ސޓު ވެސް ހުންނާނެ‪.‬‬ ‫ސަފާރީއާ‪ ،‬ޝެއަރ އޮންނަ ރި ޯ‬ ‫މިހިރަ ފެންނަ ފިހާރަ ވެސް އެއީ އަހަރެންގެ‬ ‫ތަނެއް‪ .‬ގެސްޓުހައުސް ވެސް ހުންނާނެ‪ .‬މި ހުރިހާ‬

‫ނަޝްފާއަށް އިވިފައިވާ ސިފަތަކުން ކުރެ ސިފައެއް‬

‫ވާހަކައެއް މި ބުނީ އަހަރެން ކިހާ ރިޗްކަން އަންގާކަށް‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ބައްޕައާއި މާމަގެ ފަރާތުން ނަޝްފާއަށް‬

‫ނޫން‪ .‬ބުނަން މި އުޅެނީ‪ ،‬އިރާދަކުރެއްވީތީ މިއަދު‬

‫"އޯކޭ!" މިހާދު ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެއްހާ ދުވަހު‬ ‫އިނދެގެން އުޅެން ހުއްދަ ދީ!"‬ ‫"ނޯ!" ނަޝްފާ ދިނީ ކުރިން ވެސް ދިން‬ ‫ޖަވާބެވެ‪.‬‬ ‫މިހާދު ވިސްނައިލިއެވެ‪ .‬ހަގީގަތުގައި ތިންވަނަ‬

‫މީހެއް ކަމަކަށް ހިޔެއް ނުކުރަން‪".‬‬ ‫ކން ކަމެއްބާ ކުރެވުނީ؟"‬ ‫"މިހާރު އަހަންނަށް ޮ‬ ‫ރިފާ ސުވާލުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫ލގަނޑުން މޫނު ބަލައިލަން‪"،‬‬ ‫"ދޭބަލަ ޯ‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ޒާހިރު ބުންޏެވެ‪" .‬ކަރުދޮށް ވެސް‬ ‫ބަލާލާތި!"‬ ‫ރިފާ ވަގުތުން ފާހާނަޔަށް ވަދެފައި ކަރު‬ ‫ކޅެއް ރަތްވެފައި ހުއްޓެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ބަލައިލިއެވެ‪ .‬ކުޑަ ތަން ޮ‬

‫ގތުގައި މިހާދަކީ ވިޔާނުދާ‪ ،‬ގޮތްކުޑަ‬ ‫އިވިފައިވާ ޮ‬

‫އަހަރެން ނުޖެހޭނޭ އެއްވެސް މީހެއް ކައިރިއަށް‬

‫ގޮތެއް މިހާދު ވިސްނައިފައެއް ނެތެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވަގުތުން‬

‫ވަގުތު ރިފާ ގާތަށް އައީ ލާނެތް ހިންޏެކެވެ‪ .‬ފާހާނައިން‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި ނަޝްފާގެ ވިސްނުން‬

‫ގޮސް ސަލާންޖަހާކަށް‪ .‬އަހަރެން ކައިރިއަށް އެހެން‬

‫އައި ހިޔާލެއް ހުށައެޅިއެވެ‪.‬‬

‫ނުކުމެގެން ޒާހިރު ކައިރިއަށް އައި އިރު ރިފާގެ‬

‫ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު ކާރުގެ ކުރީ ސީޓުގައި ނަޝްފާ‬

‫މީހުނޭ އަންނާނީ‪ .‬ނަޝްފާއަކީ އަހަރެންގެ ދަރިއެއް‬

‫އިށީނެވެ‪.‬‬

‫ވަރު ކުއްޖެއް‪ .‬އެކަމަކު ނަޝްފާއާ މި ބައްދަލުކުރީ‬

‫އކޭތަ؟" މިހާދު އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫"ކާރު ދުއްވާލިޔަސް ޯ‬ ‫"އެއްވެސް ތާކަށް ނުހުއްޓާނަން‪".‬‬ ‫ބޖަހައިލިއެވެ‪ .‬މިހާދު ކާރު ދުއްވައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝްފާ ޯ‬ ‫ސިއްރުސިއްރުން ނަޝްފާއަށް ބަލައިލެވުނީ މިހާދަށެވެ‪.‬‬

‫ސަލާންޖަހަން‪ .‬އާދޭސްކުރަން‪".‬‬ ‫އެ ހިސާބަށް ވާހަކަ ދިޔަ އިރު މިހާދުގެ އަޑު‬ ‫ކުރެހިއްޖެއެވެ‪ .‬ހިތަށް ތަދުވި ވަރުން އަރު ތެރޭގައި‬

‫"އެއް މަސް!" މިހާދު އެދުނެވެ‪" .‬އެ ވަރު ވެސް‬ ‫ނުވަންޏާ ވަން ވީކް!"‬ ‫"ނޯ!" ނަޝްފާ އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ‪" .‬ވީކެއް‬ ‫ކީއްކުރަން؟ އަހަރެން ނުދޭނަން އެންމެ ދުވަހެއް‬ ‫ވެސް‪".‬‬

‫ލަގޮނޑި ތާށިވި ކަހަލައެވެ‪ .‬މިހާދު ހިންދިރުވައިލިއެވެ‪.‬‬

‫ލލުން ހިލުނު ކަރުނަތިކި ލޮލުން‬ ‫މިހާދު ޮ‬

‫ތުންފަތަކު އެ ހިނިތުންވުމެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫"ޒާހިރަށް ހަމަ ސާބަސް!" މަޑުމަޑުން ރިފާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬އެއީ މަދިރި ހަފާފައޭ! ތަންކޮޅެއް ބާރަށް‬ ‫އަހަންނަށް ކަހާލެވުނީ!"‬ ‫ޒާހިރު މޫނަށް ޖައްސައިލި ވައްތަރުން ޒާހިރު އެ‬ ‫ވާހަކަ ގަބޫލު ނުކުރާކަން ރިފާއަށް ދޭހަވިއެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއް ވެސް ކާރަކު‬ ‫ކާރުތެރެއަށެވެ‪ .‬އެންމެ ހިރަފުސް ޮ‬

‫ނަޝްފާގެ އެ ބައްދަލުވުމަކީ މިހާދަށް ލިބުނު އެންމެ‬

‫ބޭރަށް ފޭދުމުގެ ކުރިން‪ ،‬ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދައިފައި‬

‫"ތިޔަ މަދިރިޔާ އިނީ އޭނަ ލައްވާ ދަތްއަޅާ‬

‫ނެތެވެ‪ .‬މިހާދު ހުރީ ވަރަށް ނަލަކޮށެވެ‪ .‬މިހާދާ ބެހޭ‬

‫ފަހު ފުރުސަތުކަން މިހާދު ހަނދާން ހުއްޓެވެ‪ .‬ރިފާ‬

‫މިހާދު ފުހެލިއެވެ‪ .‬ކާރުގައި އިނަސް މިހާދަށް ހީވީ‪،‬‬

‫ހަފުވާކަށް ނޫނެއްނު!" މަލާމާތާއި ޝަކުވާގެ ރާގެއްގައި‬

‫ގޮތުން ނަޝްފާގެ ހިތުގައި ކުރެހިފައިވާ ނަކަލާއި‬

‫ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވެސް މިހާދުގެ ހިތުގައި‬

‫ހަނަފަސްވެފައިވާ ސަހަރާއެއްގެ މެދުގައި މިހާދު‬

‫ޒާހިރު ބުންޏެވެ‪" .‬ދެން ބުނޭ އެއީ ފިރިމީހާއޭ! ބަލަ‬

‫އަސްލު މިހާދަކާ ދިމައެއް ނުވެއެވެ‪ .‬ހިތްގައިމު‪،‬‬

‫ވަކިއަޅައި ނޮޅަމުން ދިޔައެވެ‪.‬‬

‫އެކަނިމާ އެކަނި އިށީނދެލައިގެން އިން ހެންނެވެ‪ .‬ރިފާ‬

‫އޭނަޔާ ރިފާ އިނީ ހިތަށްއެރިހާ ގަނޑެއް ގަންނާކަށް‬

‫ދިޔުމަށް ފަހު މިހާދުގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވާނެ ގޮތަކީ‬

‫ގތަށް އިނީ! އަހަރެން ބޭނުން‬ ‫ނޫނޭ! ވަރިކުރާ ޮ‬

‫އެއީއެވެ‪.‬‬

‫ކށް މިހާރު ކިތައް ރޭ‬ ‫އެއްޗެއް އަހާލަން‪ .‬އޭނަޔާ އެއް ޮ‬

‫މަޑުމަޑު ވަހެއް ފެތުރިފައިވާ ކާރުގައި‪ ،‬ހައްޓަށް ފަސޭހަ‬

‫"އަހަރެން އަތުގަ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ނަޝްފާ‬

‫ފިނިކަމެއް ހުއްޓެވެ‪ .‬މިހާދު ފިތަކަށް އޮބައިލުމުން‬

‫ގެންދޭ!" ހިތްވަރުކޮށްފައި މިހާދު ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު‬

‫މަޑުމަޑު މިޔުޒިކެއް ޖެހެން ފެށިއެވެ‪ .‬ނަޝްފާއަށް‬

‫މަންމަ ނުގެންދޭ! ޕްލީޒް!"‬

‫ކުރެވުނީ ކުރިން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް‬

‫ނަޝްފާ އެއްޗެއް ނުބުންޏެވެ‪ .‬ވިސްނަން އިނީއެވެ‪.‬‬

‫އަރާމު ތަޖުރިބާއެކެވެ‪ .‬އެއްޗެއް ނުބުނެ އިރުކޮޅެއް‬

‫މިހާދު ބުނީ ވިސްނަން މަޖުބޫރުވާ ކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ‪.‬‬

‫ވެއަތުވިއެވެ‪ .‬މިހާދު އިނީ ނަޝްފާއަށް ފުރުސަތު‬

‫މިހާދާ އިނދެގެން މަންމަ އުފަލުގައި އުޅޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ދީގެންނެވެ‪ .‬ނަޝްފާ އިނީ މިހާދަށް ފުރުސަތު‬

‫ނަޝްފާ ކިޔަވަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ބޭނުމެވެ‪.‬‬

‫ކށްފާނަން؟" ނަޝްފާ އެދުނެވެ‪.‬‬ ‫"ކާރު މަޑު ޮ‬

‫ނިދައިފިން؟"‬

‫"އަހަރެން ފައިބަން ވެއްޖެ!"‬ ‫"ކީއްކުރަން މަގުމައްޗަށް‪ "...‬މިހާދަށް ބުނެވުނީ އެ‬ ‫ހިސާބަށެވެ‪.‬‬ ‫ޓޕް!" ނަޝްފާ އެދުނެވެ‪.‬‬ ‫"ޕްލީޒް ސް ޮ‬

‫ނުނިމޭ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪18‬‬

‫މީހަކަށް ދެފަހަރަށް ބަލި ފެތުރޭތީ މެލޭޝިއާގައި‬ ‫ކޮވިޑްޖެހި‪ ،‬ދެވަނަ ފަހަރު ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށްފި‬ ‫ސީރިއަސް‬ ‫ނެވާޑާ (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )13‬އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކަށް‬

‫ރގާ ވެސް ޖެހިފަ‬ ‫އިތުރުން ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ޯ‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ދެ ފަހަރަށް ޖެހި‪ ،‬ދެ ވަނަ ފަހަރު އޭނާގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެ މީހާ‬

‫ބޑަށް ސީރިއަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން‬ ‫ހާލު މާ ޮ‬

‫ޕޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ޖޫން ‪ 5‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ޮ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 25‬އަހަރުގެ މީހާ އަށް ދެ ވަނަ‬ ‫ފަހަރަށް އެ ބަލި ޖެހި‪ ،‬ހަށިގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ‬ ‫ހސްޕިޓަލުން ފަރުވާ‬ ‫އކްސިޖަން ނުލިބޭތީ ވަނީ ޮ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އކްސިޖަން ލެވެލް ވަނީ‬ ‫ފަހުން އޭނާގެ ނޭވާ ކުރުވެ ޮ‬ ‫ދަށްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އފް ނެވާޑާގެ ސައެންސްވެރިން ބުނާ‬ ‫ޔުނިވާސިޓީ ޮ‬ ‫ގޮތުގައި އެއް ފަހަރު ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހުމަކީ ދެ ވަނަ‬

‫ދޭންޖެހިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ މީހާ މިހާރު ވަނީ‬

‫ފަހަރަށް އެ ބަލި ނުޖެހުމަށް ދިފާއީ ބާރު ވަރުގަދަ‬

‫ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ކޮވިޑް‪ 19-‬އެއް ފަހަރު ޖެހިފައިވާ‬

‫ކށްދޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ކޮވިޑް‪-‬‬ ‫ޮ‬

‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު ‪- )13‬‬

‫ބޭރަށް ނުކުމެވޭނީ ވިޔަފާރި ކުރުން ފަދަ އަސާސީ‬

‫މީހަކަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެ ބަލިޖެހުމަކީ ދުރު ކަމެއް‬

‫‪ 19‬ޖެހި ރަނގަޅުވެފައި ތިބޭ މީހުން ވެސް ސިއްހީ‬

‫ރނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ މެލޭޝިއާގެ‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ކަންކަމުގައި އެކަންޏެވެ‪ .‬ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފުލުވުމުގެ‬

‫އފިޝަލުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ސިއްހީ ޮ‬

‫ގތަށް އަމަލު ކުރުން މުހިންމު‬ ‫ގައިޑްލައިންތަކާ އެއް ޮ‬

‫ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރާއި ބައެއް އެހެން ސްޓޭތުގައި‬

‫ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފަ‬

‫ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް‬ ‫ޕޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް ސައެންސްވެރިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ ‪ 37‬މިލިއަން މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް‬

‫ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫މެލޭޝިއާގައި ކޮ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ފިޔަވަޅުތައް ސަބާ ސްޓޭޓުގައި ވެސް އަޅަން‬ ‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ދިފާއީ އެންޓިބޮޑީސް‬ ‫ހަށިގަނޑުގައި ވައިރަހާ ދެ ޮ‬

‫ޕޮޒިޓިވްވި އިރު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަލިޖެހިގެން‬

‫ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު‪ ،‬މިދިޔަ މާޗް މަހު ވަނީ ހަރުކަށި‬

‫އުފައްދަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަމާމެދު ތަޖްރިބާރުން‬

‫ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ‪ .‬ހޮން ކޮންގް‪،‬‬

‫ބޑަށް ބަލި ކޮންޓްރޯލް‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ވަރަށް ޮ‬

‫އޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ވަނީ‬ ‫ވިޔަފާރިތައް ޮ‬

‫ކރެއާ‪ ،‬ބެލްޖިއަމް‪ ،‬ނެދަލޭންޑްސް އަދި‬ ‫ސައުތު ޮ‬

‫ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ދިރިއުޅުން އާއްމު ހާލަތަކަށް އައިސްފައި‬

‫ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިކުއެޑޯ ފަދަ ގައުމުތަކުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަލި‬

‫ވަނިކޮށް‪ ،‬ފަހަކަށް އައިސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ގެ އަލާމަތްތައް ފުރަތަމަ ފެންނަން ފެށީ‬

‫ޕޓްކުރި މީހުންގެ ފަރާތުން ފެނިފައި ވަނީ‬ ‫ޖެހިގެން ރި ޯ‬

‫ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވަނީ ކޭސްތައް އިތުރުވާން‬

‫ސަބާ ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބަށް‬

‫މާޗް ‪ 25‬ގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ އެޕްރީލް ‪ 18‬ގައި‬

‫ބަލީގެ އާދައިގެ އަލާމާތްތަކެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުންނަށް‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހު އެވެ‪ .‬ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރި ގޮތުގައި‬

‫މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެވާޑާ އަށް އުފަން އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑުން‬

‫ޕޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪ .‬މެއި ‪ 9‬އަދި‬ ‫ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޮ‬

‫ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދޭންޖެހިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 26‬ގައި ކުރި ދެ ޓެސްޓުން ވެސް އެ މީހާ ވަނީ‬

‫ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަލި ޖެހުނު އެމެރިކާގެ މީހާގެ‬

‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރާއި އަވަށްޓެރި ސެލަންގޯ އަދި އިދާރީ‬

‫ނެގެޓިވްވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މެއި މަހު ‪ 28‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫ހާލު ސީރިއަސްވީ‪ ،‬އެ މީހާ ވައިރަސް ޑޯޒް އަށް‬

‫ވެރިރަށް ޕުތުރާޖާގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އޭނާގެ ކިބައިން ވަނީ‬ ‫ބަލީގެ އަލާމަތްތައް މާ ޮ‬

‫ބޑު ކަމުން ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް‬ ‫އެކްސްޕޯޒްވިލެއް ޮ‬

‫ފެންނަން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ފަހަރު ވަނީ ހުން‬

‫ތަޖްރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބލުގައި ރިއްސައި‪ ،‬ކާހިތްނުވުމުގެ‬ ‫އައިސް‪ ،‬ކެއްސައި‪ޮ ،‬‬

‫މިއަދުން ފެށިގެން އާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒް ކުރާނީ‬

‫ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އިސްމާއިލް ސބްރީ‬

‫އިގްތިސާދަށް ހީނަރުކަން ކުރިމަތިވެދާނެތީ‬

‫މެލޭޝިއާގައި ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފަށާފައި ވަނީ‬

‫ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކެމްޕޭން ކުރުމުގައި‬ ‫ބަލި ފަތުރަން ފުރުސަތު ފަހިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެލޭޝިއާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް‬ ‫‪ 16,880‬މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ‪ 163‬މީހުން މަރުވެފަ‬

‫ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ ސްކޫލްތަކާއި އަޅުކަންކުރާ ތަންތަން‬

‫އެވެ‪ .‬މިއަދު އެކަނިވެސް ވަނީ ‪ 660‬މީހުން‬

‫ވެސް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މީހުން‬

‫ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާ ހަނދަށް ދާން ކުރާ މަސައްކަތަށް ފާޑުކިޔައިފި‬ ‫އަލުން ހަނދަށް ދާން އެމެރިކާ އިން ކުރާ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން‬

‫ކށްލެވޭ ކަމަކީ "އާޓެމިސް" ގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފާހަގަ ޮ‬

‫ރގްރާމަކީ އެމެރިކާ‬ ‫ކުޅިވަރެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ޕް ޮ‬

‫މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނާސާ އިން ފަށާފައިވާ‬

‫ރގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަން‬ ‫ނާސާގެ "އާޓެމިސް" ޕް ޮ‬

‫ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގައި ނަގާކިޔާނީ ހަމަ އެމެރިކާ‬

‫ގތަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބައިވެރިވުން އޮތް‬ ‫އިން ބުނާ ޮ‬

‫ބޑަށް "އެމެރިކާވެފައި"ވާ‬ ‫"އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމް މާ ޮ‬

‫އތީ އޭގައި ބައިވެރިވާ‬ ‫ބޭނުންވާ ނަމަ ރޮސްކޯސްމޮސް ޮ‬

‫ކަމެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި "ލޫނާ ގޭޓްވޭ" އާ ގުޅުން ހުރި‬

‫ގތުގައި ދައްކަން އުޅުނަސް އެކަން ހިނގާ‬ ‫ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރަންޖެހޭ‬

‫ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫މޑިއުލްސް ފަދަ‬ ‫ރޮކެޓާއި ކެޕްސޫލާއި ލޭންޑާޒް އާއި ޮ‬

‫ޓގައި އެމެރިކާގެ ނުފޫޒު އޮންނަ ގޮތަށް‬ ‫ގޮތަކީ ނޭ ޯ‬

‫މަސައްކަތްތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ޑިމިޓްރީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތެއް ކަމަށް ރަޝިއާގެ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމް‬

‫"އެ ފުރުސަތު ދޭން [އެމެރިކާ] ބޭނުންވާ ކަމަށް‬

‫މސްގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޑިމިޓްރީ‬ ‫ރޮސްކޯސް ޮ‬

‫ވަންޏާ އަހަރެމެން އޭގައި ބައިވެރިވުމާ ދޭތެރޭ ވަރަށް‬

‫ރޮގޯޒިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ވިސްނާނަން‪ "،‬ޑިމިޓްރީ ވިދާޅުވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުން ޮ‬

‫ނޓިކަލް ކޮންގްރެސް‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް އެސްޓްރޮ ޯ‬

‫ހަނދަށް ދާން އެމެރިކާ އިން ފަށާފައިވާ‬

‫ކންފަރެންސެއްގައި‬ ‫އިން ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ނޫސް ޮ‬

‫ރގްރާމަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން‬ ‫އާ ޕް ޮ‬

‫މިކަންކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ޑިމިޓްރީ ވަނީ‬

‫ރޖެކްޓެއްގައި ރަޝިއާ‬ ‫"އެހެންވެ އެގޮތަށް ހިނގާ ޕް ޮ‬

‫ރގްރާމަކީ އުސޫލުތަކަށް ތަބާނުވާ‬ ‫"އާޓެމިސް" ޕް ޮ‬

‫ބައިވެރިއެއް ނުވާނެ‪ .‬އަދި އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް‬

‫ގތުގައި ސިފަކުރައްވައިފަ އެވެެ‪ .‬ޖައްވީ‬ ‫ޕްރޮގްރާމެއްގެ ޮ‬

‫ވެސް ނޯންނާނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެމެރިކާ އިން‬

‫ބޑު ވާދަވެރިކަމެއް‬ ‫މިޝަންތަކުގައި އަބަދު ވެސް ޮ‬

‫ގތަކީ މޫން މިޝަންގައި އެ މީހުންގެ‬ ‫އަސްލު ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ޑިމްޓްރީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން ‪ 2024‬ގައި އެކަނި‬

‫ނޓުން ބައިވެރިކުރާނެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪.‬‬ ‫އެސްޓްރޮ ޯ‬

‫ރަޝިއާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮންނަ އިރު‪،‬‬

‫ބާރުގަދަކޮށް‪ ،‬އެހެން މީހުންނަށް އޭގައި ބައިވެރިވެވެން‬

‫ހަނދަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫އަދި މީގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ ހަނދާ ގުޅޭ‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް)‬

‫އޮތީ އަގެއް ދައްކައިގެންނާއި ހަމައެކަނި އަތްގާތްކޮށްދޭ‬

‫ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގައުމުތައް‬

‫ދިރާސާތަކާއި އެކި މަސައްކަތްތަކަށް "ހަނދުގެ‬

‫އެންމެ ނަގާ ކިޔާ ދެ ގައުމަކީ ވެސް މިއީ އެވެ‪.‬‬

‫ބަޔަކަށް ވެގެން ދައްކުވައި ދިނުން‪".‬‬

‫ކށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް‬ ‫ވެސް ބައިވެރި ޮ‬

‫ވަށައިގެން" ޖައްވީ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުމެވެ‪ .‬އެއަށް‬

‫އަދި މި އަހަރު ނާސާ އިން ވަނީ ‪ 10‬އަހަރު ފަހުން‬

‫ގެންދަން އެމެރިކާ ބޭނުންވާ ނަމަ ރަޝިއާ އޮތީ‬

‫ދީފައިވާ ނަމަކީ "ލޫނާ ގޭޓްވޭ" އެވެ‪ .‬އެތަނަކީ ހަނދަށް‬

‫ރަޝިއާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ސީދާ އެމެރިކާގެ‬

‫އެ ގައުމުން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ‪ .‬އަދި އެކަމަށް‬

‫ބައިވެރިވާން ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދިއުމުމުގެ ކުރިންނާއި ހަނދުން ދުނިޔެ އަށް އަލުން‬

‫އުޅަނދުގައި އައިއެސްއެސް އަށް ދަތުރު ވެސް ކުރަން‬

‫މަސައްކަތްކުރާބެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫އައުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވެސް‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާ އިން ހަދަން އުޅޭ ކަހަލަ ސްޓޭޝަނެއް‬

‫"މިހާރު އެކަން ކުރަން އެ އުޅެނީ ހަމައެކަނި‬ ‫ގތަށް‪ .‬އަސްލު މިކަހަލަ‬ ‫އެމެރިކާ ކްރެޑިޓް ނަގާ ޮ‬ ‫ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ‬

‫ހިނގާނެ ތަނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި "އާޓެމިސް"‬ ‫ނާސާ އިން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ރގްރާމް ނާސާ އިން އިއުލާންކުރި‬ ‫"އާޓެމިސް" ޕް ޮ‬ ‫ފަހުން ޑިމިޓްރީ އަންނަނީ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ގިނަ ބަޔަކަށް‬

‫ރފްރާމަށް މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގެ ބައެއް އެހެން‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ‪ .‬މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ރަޝިއާގެ‬

‫ގތަށް‪ "،‬ޑިމިޓްރީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބައިވެރިވެވޭ ޮ‬

‫ސަރަހައްދުތަކުގެ ބައިވެރިވުން ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ‬

‫އޭގެތެރޭގައި ކެނެޑާ އާއި ޔޫރަޕްގެ އެޖެންސީތައް ހިމެނެ‬

‫ރޖެކްޓަކީ އެމެރިކާ އިން ކުޅޭ ސިޔާސީ‬ ‫"އާޓެމިސް" ޕް ޮ‬

‫ގތުގައި ސްޕޭޝް މިޝަންތައް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތުގައި ހަނދަށް ދިއުމަކީ‬ ‫ޑިމިޓްރީ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ރަޝިއާ އިން ވެސް ހަނދުގެ ކައިރީގައި ހަދާނެ ކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪20‬‬

‫ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ރަސްގެފާނާ‬ ‫އަންވަރު ބައްދަލުކޮށްފި‬ ‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )13‬ޕާލަމެންޓުގައި‬ ‫އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވައި‪،‬‬ ‫މެލޭޝިއާގެ ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި‪،‬‬

‫ވޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )14‬އެމެރިކާގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި އެމީ ކޯނޭ ބެރެޓުގެ ނަން‬

‫ހުށަހެޅުއްވީ ‪ 87‬އަހަރުގައި އަވަހާރަވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫ކޅު ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް‪ ،‬އެ ގައުމުގެ‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ރަސްގެފާނާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ލިޔުންތައް ރަސްގެފާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާއާ ސެނެޓުން ވަރުގަދަ‬ ‫ސުވާލުތަކެއް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ހައްދަވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ވަނީ ޖަވާބު ދެއްވަން ދެ ޮ‬ ‫ބޝަން އާއި އެމެރިކާގައި އެއްޖިންސުން‬ ‫ތެރޭގައި އެ ޯ‬

‫ކޑަށް ބަލާއިރު އެކަމަނާ‬ ‫ގްރޭސްލީ ވިދާޅުވީ ބެރެޓުގެ ރެ ޯ‬

‫ކައިވެނިކުރަން ބާރުއަޅާ މީހުންގެ ހައްގުތަކާއި‬

‫މައްސަލަތައް ނިންމަވާފައި ވަނީ ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހި‬

‫ހެލްތުކެއާއާ ގުޅުން ހުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސެނެޓުގައި ބެރެޓް ވިދާޅުވީ އެކަމަނާގެ އެއްވެސް‬

‫ސެނެޓުންނެވެ‪ .‬ސެނެޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު މި ވަގުތު‬

‫"އެޖެންޑާއެއް ނެތް ކަމަށާއި އަމަލު ކުރާނީ ގާނޫނުގައި"‬ ‫އޮތް ގޮތަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޓަށް ފާސްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އުމުރުން ‪ 48‬އަހަރުގެ ބެރެޓުގެ ނަން ދެން ހުށަހަޅާނީ‬

‫ވެރިކަމުގައި ފާސްކުރި ހެލްތުކެއާ ނިޒާމް ފަދަ‬

‫ވޓަށެވެ‪ .‬ސެނެޓުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ‬ ‫މުޅި ސެނެޓުގެ ޯ‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި‬ ‫މުޅި އުމުރަށް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޓަށް ފަނޑިޔާރަކު‬ ‫އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އެކަމަނާ އަށް ހުންނެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މކްރެޓިކުން ދަނީ ފާޑު‬ ‫ހަމަޖައްސާތީ ވެސް ޑި ޮ‬

‫ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ މެންބަރުން ބޭނުން ވަނީ‬

‫ކިޔަމުންނެވެ‪ .‬ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ އިޚްލާސްތެރިކަމާ‬

‫އންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ‬ ‫ނޮވެމްބަރު ‪ 3‬ވަނަ ދުވަހު ޮ‬

‫މކްރެޓިކުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ‬ ‫މެދު ވެސް ޑި ޮ‬

‫ކށް އެމެރިކާގެ އެންމެ‬ ‫ކުރިން ބެރެޓުގެ ނަން ފާސް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މާޗް ‪ 2016‬ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ‪ .‬ބަރެޓުގެ‬ ‫މަތީ ޯ‬

‫އަވަހާރަވުމުން ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ނަމެއް‬

‫ކށްފި ނަމަ ނުވަ ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ‬ ‫ނަން ފާސް ޮ‬

‫ހުށަހެޅުއްވުމުން ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް‬

‫ކޯޓުގައި ‪ 3-6‬އިން ކޮންޒަވެޓިވުންނަށް އަޣުލަބިއްޔަތު‬

‫ސެނެޓުން އޭރު އެ ނަން ފާސްނުކޮށް ހިފެހެއްޓީ‪،‬‬

‫ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬ސެނެޓުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މިޗް‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އަހަރު އެ ފުރުސަތު އިންތިހާބު‬

‫މެކްކޯނެލް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން‬

‫ކާމިޔާބުކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް‬ ‫ބުނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު‬ ‫އއްވާ ވެސް‪ ،‬ސެނެޓްގެ ހަމަ‬ ‫އެހާ ކައިރިވެފައި ޮ‬

‫ކޯޓަށް ބެރެޓް ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ ސިޔާސީ ގޮތުން‬

‫އެ މެމްބަރުން ވަނީ ކުރީގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށް‪،‬‬

‫ކޅަށް އެކަމަނާ‬ ‫ނާޒުކް މައްސަލަތަކުގައި ރިޕަބްލިކަން ޮ‬

‫ނޮވެމްބަރު ‪ 3‬ގައި އޮންނަ ވޯޓުގެ ކުރިން‪ ،‬ފަނޑިޔާރަކު‬

‫ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަށް ބެރެޓުގެ ނަން ޓްރަމްޕް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އިންތިޚާބަކާ ނުލައި‬

‫‪ 221‬މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ބޭނުންވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި މުހްޔިއްދީން ޔާސީނަށް‬

‫ބޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވަފެންތައް ދެކެވަޑައިގަންނަވާތާ‬ ‫ޮ‬

‫ޕޓް މިހާރު ވަނީ ގެއްލެން ފަށައިފަ‬ ‫ކލިޝަނުގެ ސަ ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ވިއްސަކަށް އަހަރުވެފައިވާ އަންވަރަކީ މަހާތިރަށް ފަހު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އުއްމީދުކުރި‬ ‫އެ މަގާމު ލިބޭނެކަމަށް އެންމެ ޮ‬ ‫މުހްޔިއްދީންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލެވޭ ވަރަށް‬

‫ކލިޝަން ތެރޭގައި ޚިޔާލު‬ ‫ފަރާތެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޯ‬

‫ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އަންވަރު‬

‫ތަފާތުވުން އުފެދި މަހާތިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ އެކު‬

‫މިދިޔަ މަހު ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހއްދެވީ މުހްޔިއްދީނެވެ‪.‬‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ޯ‬

‫ނަމަވެސް އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ ވަނީ ރަސްގެފާނާ‬

‫ކލިޝަނުގެ އިސް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ‬ ‫މުހްޔިއްދީން ޯ‬

‫ގތް ނުވެފަ އެވެ‪ .‬ޕާލަމެންޓުގެ‬ ‫ބައްދަލު ކުރެއްވޭ ޮ‬

‫ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ޕާލަމެންޓުގެ ގިނަ މެންބަރުން‬

‫ކށްދިނުމުން ބޮޑުވަޒީރު‬ ‫އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްކަން ސާބިތު ޮ‬

‫އަންވަރަށް ކުރިން ތާއިދު ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ‬

‫އައްޔަން ކުރައްވާނީ ރަސްގެފާނެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން‬

‫އެ ތާއީދު އަނބުރާ ގެނެސްފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރަސްގެފާން އަބްދުﷲ ސުލްތާން އަހުމަދު ޝާހުއާ‬

‫ރޭ ޕްކުރާ މީހުންނަ ްށ‬ ‫ބަންގްލަދޭޝްގައި މަރުގެ‬ ‫އަދަބު ދެނީ‬

‫ޑިމޮކްރެޓިކުން ބުނަނީ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ‬ ‫މައްސަލަތަކަށް ބެރެޓަކީ ބިރަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބެރެޓުގެ ނަން ފާސްކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާ ވަނީ ސިޔާސީ‬

‫ބޑުވަޒީރަކަށް ވުމަށްޓަކައި ޕާލަމެންޓުގެ‬ ‫މެލޭޝިއާގެ ޮ‬

‫ކޓަށް ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާނީ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫އތީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ބެރެޓުގެ ނަން‬ ‫ޮ‬

‫މކްރެޓިކް ޕާޓީން ބުނަމުން ދަނީ ސުޕްރީމް‬ ‫ޑި ޮ‬

‫ބޑުވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ފެބްރުއަރީ މަހު‬ ‫ޮ‬

‫ތ ޔަގީން ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންވަރަށް ތާއިދު އޮތް ޯ‬

‫އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރިޕަބްލިކަން އެހެން މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ޗަކް‬

‫ކމިޓީން ނަން ފާސްކޮށްފި ނަމަ‬ ‫ސެނެޓުގެ ޮ‬

‫ފަހުން ތަފާތު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ހާޒިރުކޮށް‪،‬‬

‫ކމިޓީގެ ޗެއާމަން އަދި‬ ‫ސެނެޓުގެ ޖުޑިޝަރީ ޮ‬ ‫ކޓަށް ރައީސް ޓްރަމްޕަށް‬ ‫ބެރެޓަކީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޅު ހައްދަވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންޒަވެޓިވް ފަނޑިޔާރު ވަނީ ދެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އަންވަރު ވިދާޅުވީ ޕާލަމެންޓުގެ ‪ 120‬އަށް ވުރެ‬

‫ފަނޑިޔާރު ރޫތު ގިންސްބާގުގެ ބަދަލުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޕަބްލިކަން މެންބަރު ލިންޑްސޭ ގްރަހަމް ވިދާޅުވީ‬

‫ނަމަވެސް ސެނެޓުގެ ބައެއް ސުވާލުތަކަށް އެކަމަނާ‬

‫ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ‬ ‫ގިނަ މެންބަރުންގެ ތާއީދު ޮ‬

‫ގިނަ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އުފެއްދި ސަރުކާރުގެ‬

‫ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬ ‫ހުށަހެޅި ފަރާތަށް‬ ‫ސެންޓުން‬ ‫ސުވާލު‬

‫އަންވަރު މިއަދު ވަނީ ގަނޑުވަރުގައި ‪ 25‬މިނިޓަށް‬

‫އައްޔަންކުރަން ނިންމަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )13‬ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި‬ ‫ޯ‬

‫މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ނިންމައިފި‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ އިހްތިޖާޖްތައް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް‬ ‫އެކްޓިވިސްޓުން ބުނާ ޮ‬ ‫ރޭޕްކުރާ މުޖްރިމުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް‬

‫ވަނީ ރޭޕުގެ ‪ 1،000‬އަށް ވުރެ ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފަ‬

‫ބަންގްލަދޭޝް އިން ނިންމާފައި ވަނީ އަންހެނުންނަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ގިނަ ކޭސްތައް ރިޕޯޓް ނުކުރަނީ‬

‫ޖިންސީ އަނިޔާ ދިނުން އިތުރުވެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެ‬

‫އަންހެނުންނަށް ބިރު ދެއްކުންތައް އިތުރު ކުރާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމުގައި އަޑު އުފުލުން އިތުރުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް‬ ‫ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ އާއްމުވެފައިވާ ވީޑިއޯ އިން‬

‫ލ މިނިސްޓަރު އަނިސުލް ހައްގު ވިދާޅުވީ‬ ‫ޯ‬

‫ފެންނަ އަންހެން މީހާ އަށް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ޖިންސީ‬

‫ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ އަމުރު‬

‫ހަމަލާތައް ދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އަށް‬

‫އެ ގައުމުގެ ރައީސް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ނެރުއްވާނެ‬

‫މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‪ ،‬ޕާލަމެންޓުގެ ޖަލްސާތައް‬

‫ކޅަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި‬ ‫ރޭޕުގެ ހާދިސާތަކާ ދެ ޮ‬

‫ފެށުމުން‪ ،‬އެ އަމުރު ގާނޫނަކަށް ބަދަލު ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަ ކުރުމުން‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގައި ‪ 37‬އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް‬

‫ސަރުކާރުން ވަނީ ރޭޕިސްޓުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު‬

‫ގޭންގަކުން ޖިންސީ އަނިޔާ ދިން ހާދިސާގެ ވީޑިއޯތައް‬

‫ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪21‬‬

‫އައިފޯން ‪12‬ގެ ‪ 4‬ފޯނެއް؛‬ ‫ވައްތަރީ އައިފޯން ‪ 4‬އާ‬ ‫ފންގެ ޑިޒައިނަށް ބައެއް‬ ‫އެޕަލް އިން އައި ޯ‬

‫ރ މެކްސް ވެސް‪،‬‬ ‫އައިފޯން ‪ 12‬ޕްރޯ އާއި ޕް ޯ‬

‫ބަދަލުތައް ގެނެސް ‪5‬ޖީ އާ އެކު އައިފޯން ‪ 12‬އާއި‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އައިފޯން ‪ 11‬ޕްރޯ އާއި ޕްރޯ މެކްސް‬

‫އައިފޯން ‪ 12‬މިނީ އާއި އައިފޯން ‪ 12‬ޕްރޯ އަދި އަދި‬

‫އަށް ވުރެ ސްކްރީންގެ ސައިޒު ބޮޑުވާނެ އެވެ‪ .‬މިފަހަރު‬

‫ރ މެކްސް ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އައިފޯން ‪ 12‬ޕް ޯ‬

‫ރގެ ސްކްރީން ސައިޒަކީ ‪ 6.1‬އިންޗި‬ ‫ނެރުނު ޕް ޯ‬

‫އައިފޯން ‪ 12‬ގެ ސްކްރީންގައި ހުންނާނީ އައިފޯން‬ ‫‪ 11‬އާއި އެސްއާރްއާ އެއްވަރުގެ ‪ 6.1‬އިންޗީގެ‬

‫އެވެ‪ .‬މެކްސްގެ ސައިޒަކީ ‪ 6.7‬އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ސައިޒުތަކަކީ ‪ 5.8‬އިންޗި އާއި ‪ 6.5‬އިންޗި އެވެ‪.‬‬ ‫ފނެއްގެ ފަހަތުގައި ވެސް ތިން‬ ‫ޕްރޯގެ ކޮންމެ ޯ‬

‫ޑިސްޕްލޭއެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިފަހަރު ވަނީ އެލްސީޑީ‬ ‫އލެޑް ސްކްރީންނަށް ބަދަލުވެފަ‬ ‫ސްކްރީން ދޫކޮށްލައި ޯ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬މި ‪ 12‬މެގަޕިކްސެލްގެ‬ ‫ކެމެރާ ހަރު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ކުރިން ވެސް އަޑު ފެތުރިފައިވާ ގޮތަށް އެޕަލް‬

‫ކެމެރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވައިޑް‪ ،‬ޓެލެފޮޓޯ އަދި‬

‫ރ އާއި އައިޕެޑް‬ ‫އިން މިފަހަރު ވަނީ އައިޕެޑް ޕް ޯ‬

‫ރ މެކްސްގެ ޓެލެފޮޓޯ‬ ‫އަލްޓްރާ ވައިޑް ކެމެރާ އެވެ‪ .‬ޕް ޯ‬

‫ފނުގެ ދާރަތައް ބަދަލުކޮށްފަ‬ ‫އެއާގައި ހުންނަ ގޮތަށް ޯ‬

‫ލެންސުން ‪ 2.5‬ގުނަ ކައިރިކޮށްލެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެވެ‪ .‬މި އެންމެ ވައްތަރުވާނީ ކުރީގެ އައިފޯން ‪ 4‬އަކާ‬

‫ވައިޑް ލެންސް ވެސް ވަނީ އިތުރަށް ‪ 47‬ޕަސެންޓް‬ ‫ވައިޑްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހުން ޕްރޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އައިފޯން ‪ 12‬ގައި ކަޅު‪ ،‬ހުދު‪ ،‬ނޫ‪ ،‬ރަތް އަދި‬ ‫ފެހި ކުލަ ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލ ލައިޓް ޕަފޮމެންސް ‪87‬‬ ‫ވާޝަންތަކާ އަޅާބަލާއިރު ޯ‬ ‫ޕަސެންޓަށް ވަނީ ރަނގަޅުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފނުތަކުގެ ޑިސްޕްލޭ ފަސޭހައިން‬ ‫މިފަހަރު ވަނީ ޯ‬

‫އައިފޯން ‪ 12‬ގައި ވެސް‪ ،‬އެންމެ ފަހުގެ‬ ‫އައިފޯނުތަކުގައި އިންނަ ނޮޗް އިނދެ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ތަޅައިގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށް "ސެރަމިކް‪-‬‬

‫ފަހަތުގައި ދެ ކެމެރާ އިންނަ އިރު‪ ،‬މެޓް ގްލާސްއާ‬

‫ހާޑެންޑް" ސްކްރީން ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ‪5‬ޖީ‬

‫ގތަކަށެވެ‪ .‬މީގެ އެއް‬ ‫އެކު ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ޮ‬

‫އިން އަވަހަށް ބެޓެރީގެ ބާރު ދަށްވެގެން ދިއުމުގެ‬

‫ކެމެރާ އަކީ ވައިޑް ކެމެރާއެކެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސްމާޓް ޑޭޓާ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަނީ‬

‫މިރޭ ތައާރަފްކުރި އައިފޯން ‪ 12‬މިނީ އަކީ‬

‫ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާތަނަށް އުފެއްދި ‪5‬ޖީގެ އެންމެ ކުޑަ އަދި ލުއި ފޯނު‬

‫އެޕަލް އިން އައިފޯން ޕްރޯގެ ‪ 128‬ޖީބީ ވިއްކަން‬

‫ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުންޏެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން އެޕަލް އިން‬

‫ރ މެކްސްގެ ފެށޭ‬ ‫ނިންމާފައިވަނީ ‪ 999‬ޑޮލަރަށެވެ‪ .‬ޕް ޯ‬

‫ފން އެސްއީ އަށް ވުރެ އައިފޯން ‪ 12‬މިނީ‬ ‫ނެރުނު އައި ޯ‬

‫އަގަކީ ‪ 1،099‬ޑޮލަރެވެ‪ .‬އައިފޯން ‪ 799 ،12‬ޑޮލަރަށް‬

‫ކުޑަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެސްއީގެ ސްކްރީން ސައިޒަކީ‬

‫ވިއްކަން ނިންމާފައި ވާއިރު މިނީ ވިއްކާނީ ‪699‬‬

‫‪ 4.7‬އިންޗި އެވެ‪ .‬އައިފޯން ‪ 12‬މިނީގެ ސްކްރީންގައި‬

‫ޑޮލަރަށެވެ‪.‬‬

‫‪ 5.4‬އިންޗި ހުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔނިކް ޗިޕް ހިމަނާފައި‬ ‫މީގައި އެޕަލްގެ އޭ‪ 14‬ބަ ޮ‬

‫އޑަރަށް މި މަހުގެ ‪ 16‬ގައި ހުޅުވާލުމަށް‬ ‫ޕްރީ ޯ‬ ‫ފަހު ‪ 23‬ގައި ޝިޕްކުރަން ފަށާނެ އެވެ‪ .‬ޕްރޯ މެކްސް‬

‫ވުމުން ބެޓެރީގެ ހަރަދު ކުޑަވާނެ ކަމަށާއި އަވަހަށް‬

‫އާއި މިނީ ޝިޕްކުރަން ފަށާނީ ނޮވެމްބަރު ‪ 13‬އިން‬

‫ބެޓެރީ ޗާޖުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެޕަލް އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފެށިގެންނެވެ‪.‬‬

‫"ސްޓާލިންކް" ގެ އިންޓަނެޓަށް ތައުރީފު‬ ‫ވޝިންޓަންގެ ހޯލީ ޓްރައިބްގެ‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޮ‬

‫ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް‬ ‫ފަށާފައިވާ "ސްޓާލިންކް" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން‬

‫ޖން އަޝޫ ވިދާޅުވީ އެ‬ ‫ވައިސް ޗެއާމަން މެލްވިން ޯ‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބެން ފެށި‬

‫މީހުން ދިޔައީ ފާއިތުވި އަށް އަހަރު އިންޓަނެޓް‬

‫ސަރަހައްދުގެ އާންމުން އެ ހިދުމަތަށް ތައުރީފުކުރަން‬

‫ބޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޮ‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ސިފަކޮށް އޭނާ‬ ‫އަދި އެކަން ހަނގުރާމައެއްގެ ޮ‬

‫އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން އީލޮންގެ‬

‫ވިދާޅުވީ "ސްޓާލިންކް" ގެ ވިއުގައާ އެކު މިހާރު މި‬

‫ސްޕޭސް އެކްސް އިން ފުރަތަމަ ލޯންޗްކޮށްފައިވާ ‪715‬‬

‫ތިބީ ‪ 21‬ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައިކަން ޔަގީންވެއްޖެ‬

‫ސެޓެލައިޓްގެ "ފައުޖު"ން އިންޓަނެޓް ލިބޭ ވާހަކަ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ސަބަބަށްޓަކައި ސްޕޭސް އެކްސް އާއި މި‬

‫ކޅު ހިއްސާކުރަމުން ވޮޝިންޓަން‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ ފަހު ޮ‬ ‫އިމަޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަނުން ބުނީ ކެލިފޯނިއާ‬

‫މަޝްރޫއާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު‬

‫މާލްޑެން އަވަށަށް "ސްޓާލިންކް" ގެ ބްރޯޑްބޭންޑް‬

‫އަދާކުރަން‪ "،‬މެލްވިންޖޯން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަނެޓް ލިބޭތީ ހިލޭ އާންމުންނަށް ވައިފައި ލިބޭ‬ ‫ގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން މިހާރު އެތަނުގެ އާބާދީ އަށް ހަލުވި‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ސްޕީޑްގެ ވައިފައި ލިބެމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬ގިނަ ބަޔަކު‬

‫އޭނާގެ މި ވާހަކަތައް ޓްވިޓާގައި‬ ‫ލން ވެސް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވެ‬ ‫ހިއްސާކުރެއްވުމުން އީ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ސްޓާލިންކް" ގެ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ‬

‫ބުނަމުން އަންނަނީ މިކަމަށް ތައުރީފު ހައްގު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކާމިޔާބުވެ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބެން ފެށުމުން‬

‫ގތުގައި "ސްޓާލިންކް"‬ ‫ހޯ ޓްރައިބުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫ފަލަކީ އިލްމު ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މީހުން‬

‫ވިއުގަ އިން އިންޓަނެޓްގެ ސްޕީޑް މިހާރު ސިކުންތަކު‬

‫މިހާރު ދަނީ އެ މަޝްރޫއަށް ފާޑު ވެސް ކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪ 0.7-0.3‬މެގަބިޓްސް އަށް ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތުން "ސްޓާލިންކް" ގެ ސެޓެލައިޓްތައް ރޭގަނޑު‬

‫ގތުން ކޮވިޑް‪ 19-‬ގެ ދަތި އުނދަގޫ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫އންލައިންކޮށް ކިޔަން‬ ‫ދަނޑިވަޅުގައި ކިޔަވާ ކުދިން ޮ‬ ‫ޑކްޓަރަށް ދެއްކުން‬ ‫ޖެހުމާއި އާންމު ރައްޔިތުން ޮ‬ ‫އންލައިންކޮށް ކުރަން ޖެހޭތީ‬ ‫ފަދަ ކަންކަން ވެސް ޮ‬

‫ދައުރުކުރާތީ ޖައްވީ މިޝަންތަކަށް ބުރޫއަރަމުންދާ ކަމަށް‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕޭސް އެކްސް އަމާޒަކީ ‪ 2022-2021‬އާ‬ ‫ރޖެކްގް ތެރެއިން ޖުމްލަ‬ ‫ދޭތެރޭ "ސްޓާލިންކް" ޕް ޮ‬

‫"ސްޓާލިންކް" ގެ ވިއުގަވެފައި ވަނީ ގެނެސްދިން‬

‫އބިޓަށް ދޫކޮށްލުމެވެ‪.‬‬ ‫‪ 1،440‬ސެޓެލައިޓް ދުނިޔޭގެ ޯ‬

‫ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ ހިދުމަތަކަށް ކަމަށް އެ ހިދުމަތް‬

‫ރޖެކްޓް އެކީއަކަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ‬ ‫އަދި މި ޕް ޮ‬

‫ލިބޭ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ބަދަލެއް ގެނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ޮ‬

‫އެންކްރިޕްޓެޑް އެޕްތަކަ ްށ‬ ‫އަދިތިޔާގެ ކައިވެނި މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު‬ ‫އެކްސެސް ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއް‬ ‫ސނީ ޓީވީގެ އިންޑިއަން‬ ‫ޮ‬ ‫މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު‬

‫ގޮތުގައި ޝްވޭތާ އަކީ އަހަންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ‬

‫އައިޑޮލް ސީޒަން ‪ 11‬ގެ ތެރޭގައި‪ ،‬އެ ޝޯގެ ޖަޖް‬

‫ބައިވެރިޔާ‪ .‬އަހަރެމެން ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ‬

‫މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާ‬

‫ވަރަށް ލޯބިވޭ‪ .‬އަހަރެންގެ އާއިލާ ވެސް ޝްވޭތާ ދެކެ‬

‫ބޑަށް އަޅުވާކީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ވަރަށް ލޯބިވޭ‪".‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ އެޕްތަކުގައި ކުރާ‬ ‫ޯ‬ ‫މި ޒަމާނުގެ‬ ‫މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް‬

‫ގތުން ވާސިލުވެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް‪.‬‬ ‫ގާނޫނީ ޮ‬ ‫ކންމެވެސް ސިފައެއްގައި ބާރު ލިބިފައި‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬

‫ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގައި މަންޒަރުތަކެއް ނެގި‬

‫ދީފައިވާ "އިންޑް‪-‬ޓު‪-‬އިންޑް" އެންކްރިޕްޝަނަށް ކަމާބެހޭ‬

‫އޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު‪ "،‬ޕްރިތީ އާއި ބާ ވިދާޅުވި‬

‫އ ލަވަތަކެއް ވެސް ނެރުނު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ‬ ‫ވީޑި ޯ‬

‫ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކްސެސްވުމުގެ ބާރު‬

‫އެވެ‪" .‬ކުށްތައް ހުއްޓުވަން ވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން‬

‫ބުނިގޮތުގައި ކައިވެންޏަށް މިހާރު އަންނަނީ އެންމެ‬

‫ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ގައުމުތަކަކުން ސޮއިކޮށްފި‬

‫މަގުފަހިވެގެން ދާނެ‪".‬‬

‫އިންޓަވިއުއެއްގައި‪ 33 ،‬އަހަރުގެ ފަންނާނު ބުނީ އޭނާ‬

‫ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން އަންނަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އާއި ބަތަލާ ޝްވޭތާ އަގަރްވާލް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން‬

‫ކޅު ނުވަތަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫މަހުގެ ފަހު ޮ‬

‫އުޅޭތާ ‪ 10‬އަހަރުވެއްޖެ ކަމަށާއި މިހާރު ތައްޔާރު ވަނީ‬

‫ކައިވެނިކުރާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ކައިވެނިކުރަން‬ ‫ނާރަޔަން މި އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬ ‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފް އިންޑިއާ އަށް ދިން‬ ‫ޓައިމްސް ޮ‬

‫"ޝާޕިތު" ގެ ބަތަލާ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ފިލްމުގެ ސެޓުން ދިމާވެ ރައްޓެހިވީ ގޮތަށް‬

‫"ބަލިކަށިކުރުމަށް" ޓެކް ކުންފުނިތަކުގައި‬ ‫ސއިކުރި ގައުމުތަކަކީ‬ ‫ޮ‬ ‫އެދެން އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ކށް ދިނުމުގައި ގައުމުތަކުގެ‬ ‫ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ޮ‬

‫ސނީ ޓީވީގެ އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ހސްޓްކުރާނެ‬ ‫ޯ‬

‫އސްޓްރޭލިއާ އާއި‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާ އާއި ޮ‬

‫ބޑު‪ ،‬މުހިއްމު ރޯލެއް‬ ‫ސަރުކާރުތަކަށް ވަރަށް ޮ‬

‫‪ 12‬ވަނަ ސީޒަނުގެ ތައްޔާރީތައް އެ ޗެނެލުން ވެސް‬

‫ކެނެޑާ އާއި ނިއު ޒީލެންޑާއި އިންޑިއާ އަދި ޖަޕާނެވެ‪.‬‬

‫އަދާކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެންކްރިޕްޝަން ސާވިސް‬

‫ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވާން ފަށާފައިވާ އިރު އަދިތިޔާ‬

‫އަންނަނީ ވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވަޓްސްއެޕާއި ޓެލެގްރާމާއި ސިގްނަލާއި‬

‫އަދިތިޔާ އަކީ ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު‬

‫ފމްތަކުގެ "އިންޑް‪-‬ޓު‪-‬އިންޑް"‬ ‫އައިމެސެޖް ކަހަލަ ޕްލެޓް ޯ‬

‫ފިރިހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ އުދިތު‬

‫އެންކްރިޕްޝަން ސާވިސް އަކީ މިހާރު އެޕްތައް ހިންގާ‬

‫އަހަރެމެން ދެ މީހުން ގުޅުން ވަރަށް ސީރިއަސް‪"،‬‬ ‫އަދިތިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެންކްރިޕްޓް ސާވިސް މިހާރަށް ވުރެ‬

‫ކށްދިނުމާއި ޕްރައިވެސީ އާއި ފިކުރީ މުދަލާއި‬ ‫ރައްކާތެރި ޮ‬ ‫ވިޔަފާރީގެ ސިއްރުތަކާއި ސައިބަ ސެކިއުރިޓީގެ‬

‫ކައިވެންޏަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ޝްވޭތާ އަކީ ލީޑް އެކްޓަރެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި އަދިތިޔާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު ‪ 2010‬ގެ‬

‫ގތުގައި ޒާތީ މައުލޫމާތު‬ ‫އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޕޓާއި ބާރު ވެސް މުހިއްމު‬ ‫އަށް ސަރުކާރުތަކުގެ ސަ ޯ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާރު ބައެއް ޓެކް‬

‫ނާރަޔަންގެ ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާ‬

‫ކުންފުނިތަކަށް ވެސް އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއް އޮންނަ‬

‫ވކަސީ ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރުން‬ ‫ކުންފުނިތަކާއި އެޑް ޮ‬

‫ގުޅުމުގައި ވެސް އެކި ކަހަލަ މަރުހަލާތައް‬

‫ގތުގައި މިހާތަނަށް ބައްޕަހާ‬ ‫އަކީ ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ ޮ‬

‫ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުގައި‬

‫އާންމުންގެ މެދުގައި ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުންތައް‬

‫ކަޑައްތުކުރަން ޖެހުނު އަހަރުތަކެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކާމިޔާބު މީހެއް ނޫނެވެ‪ .‬ފިލްމުތަކަށް ވެސް ލަވަކިޔަން‬

‫އޕަރޭޓްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން‬ ‫އެޕްތައް ޮ‬

‫އުފެދި‪ ،‬ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެ ދެ މީހެއްގެ މެދުގައި ވެސް ހިޔާލު އެއްގޮތް‬

‫އަދިތިޔާ އަށް ލިބެނީ ހާލަކުން ފަހަރަކު އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ގައުމުތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ބުނީ ފާއިތުވި ‪ 10‬އަހަރަކީ ދެ މީހުންގެ‬

‫ހމް ސެކެޓްރީ ޕްރިތީ ޕަޓޭލް‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޯ‬

‫ގތުގައި "އިންޑް‪-‬ޓު‪-‬‬ ‫އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ޮ‬ ‫އިންޑް އެންކްރިޕްޝަން" ގެ ހައްގު "މުގުރުލައިލަން"‬

‫ނޫން ކަންތައްތާ އެކު ކުދިކުދި ކުނިތައް ޖެހޭނެ ކަމަށް‬

‫"ޝާޕިތު" އެކްޓިން އަށް ނުކުތް ނަމަވެސް ފަހުން‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް ވެސް އަދިތިޔާއަކަށް ނުލިބެ‬

‫އާއި އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ބިލް ބާ ވިދާޅުވި‬

‫އޅާލުމަކީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ސަރުކާރުންތަކުން އަތުކުރި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެޕްތަކުން‬ ‫ގޮތުގައި މިހާރު ބައްޓަންވެފައިވާ ޮ‬

‫ހައްގުތަކަކަށް އަރައިގަންނަ ލިބޭނެ ފުރުސަތެކެވެ‪.‬‬

‫ހިންގާ މުއާމަލާތްތައް ބެލޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތުމަކީ‬

‫ގތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެޖެންސީތައް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ދިމާވެފައި‪ .‬އެކަމަކު އެންމެ އުފާވާ ކަމަކީ އެކަކު‬

‫ޝތަކުގެ ހޯސްޓެއްގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ޗެނެލްތަކުން ގެނެސްދޭ ޓީވީ‬

‫ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާ އިރު ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް‬

‫ކންމެ ހިނދެއްގައި ބައެއްގެ ޕްރައިވެޓް‬ ‫ބޭނުންވެއްޖެ ޮ‬

‫އަނެކަކު ދަސްވާން ވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އތް ކަންބޮޑުވުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެވުމަކީ ވަރަށް‬

‫ގތަށް އަހަރެމެންގެ ދެ މީހުންގެ‬ ‫"ހަމަ އެ ޮ‬ ‫ގުޅުމުގައި ވެސް އެބަހުރި އެކި ކަހަލަ އަޑިގުޑަންތައް‬

‫ލިބުނުކަން‪ "،‬އަދިތިޔާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެން ދެކޭ‬

‫ކށް ފެންނާނީ އިންޑިއާގެ އެކި‬ ‫އޭނާ އާންމު ޮ‬

‫ގތުން އެފަދަ ކޮންޓެންޓްތަކަށް‬ ‫"މިހާރު މިއޮތް ޮ‬

‫މައްސަލައެއް ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪22‬‬

‫ސްޕެއިން ބަލިވިއިރު‪ ،‬ޖަރުމަނާއި ސްވިޒަލެންޑް އެއްވަރު‬ ‫ކިއޭވް (އޮކްޓޫބަރު ‪ - )14‬ޔުއެފާ ނޭޝަންސް‬

‫ފެނިގެންދިޔަ އެވެ‪ .‬ސްޕެއިނުން މެޗު ކޮންޓްރޯލް‬

‫ލީގުގައި ރޭ ޔޫކްރޭން އަތުން ‪ 0-1‬އިން ބަލިވެ ދެ‬

‫ކޮށްގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް މާ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް‬

‫އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޕެއިނަށް ނާކާމިޔާބީއާ‬

‫ތަނަވަސްކުރެވޭ ގޮތެއްނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިވިއިރު‪ ،‬އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖަރުމަނު ކުޅުނު‬

‫މެޗުގެ ފަސް ވަނަ މިނިޓްގައި ސްވިޒަލެންޑަށް އެ‬

‫ފރިގަދަ ކުރިމަތިލުމަކަށް ފަހު ‪ 3-3‬އިން‬ ‫މެޗުން ޯ‬

‫ނވިޗް ލީޑުނަގައިދީފައިވަނިކޮށް‬ ‫ޓީމުގެ މާރިއޯ ގަވްރާ ޮ‬

‫ސްވިޒަލެންޑާ އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ޓީމަށް ލީޑުފުޅާކޮށްދިނީ ‪ 26‬ވަނަ މިނިޓްގައި ރެމޯ‬

‫ސްޕެއިނުން ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ‬

‫އލާ އެވެ‪ .‬އޭގެ ދެ މިނިޓް ފަހުން ޗެލްސީގެ‬ ‫ފްރެ ޮ‬

‫ކާމިޔާބުކުރި ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމުން‬

‫މ ވާނާ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ޖަރުމަނަށް‬ ‫ފޯވާޑް ޓި ޯ‬

‫ވަނީ ‪ 21‬ހަމަލާ އުފައްދައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ހާފްގެ‬ ‫މެޗުގެ އުއްމީދު އާ ޮ‬

‫އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތައް ގެއްލުނީ ލީޑްސް‬

‫ކުޅުން ފެށިގެން ‪ 10‬މިނިޓް ތެރޭ ޖަރުމަނަށް ނަތީޖާ‬

‫ނ އަތުންނެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮޑްރީގޯ މޮރޭ ޯ‬

‫ކށްދިނީ ކައި ހާވާޓްޒް އެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަހަމަ ޮ‬

‫ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ހުއްޓުވީ ޔޫކްރޭން ގޯލުގައި ހުރި‬ ‫ޖިއޯޖީ ބުޝްޗާން އެވެ‪.‬‬ ‫ގލު ޖަހައިދިނީ ބަދަލު‬ ‫ޔޫކްރޭން މޮޅުވި ޯ‬

‫މެޗުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ސްވިޒަލެންޑަށް‬ ‫ގލު ޖެހީ ވެސް ގަވްރާނޮވިޗް އެވެ‪.‬‬ ‫ލީޑުނަގައިދިން ޯ‬ ‫ޖަރުމަނު ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވީ ސާޖް ގްނަބްރީ ޖެހި‬

‫ގތުގައި ކުޅެން އެރި ވިކްޓޯ‬ ‫ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޮ‬

‫ގޯލުންނެވެ‪ .‬ސްވިޒަލެންޑުން މެޗު ނިންމާލީ އެއް‬

‫ސިގާންކޯވް އެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 76‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެއީ އިތުރު ވަގުތުގައި ދެ‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކު މަދު ޮ‬

‫ގލު ޖެހީ ޔޫކްރޭނުން މެޗުގައި ގޯލާ‬ ‫ސިގާންކޯވް މި ޯ‬

‫ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު ފަބިއަން ޝެއާ އަށް ރަތް ކާޑު‬

‫ފނުވާލި ފުރަތަމަ ހަމަލާއިންނެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް‬ ‫އަމާޒުކޮށް ޮ‬

‫ދެއްކުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާލެވުނީ ސްޕެއިނުގެ‬ ‫އެ ބޯޅަ ފަސޭހައިން ގޯލަށް ޮ‬ ‫ގލުގައި ހުރި ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ކުރިއަށް އަރައި‬ ‫ޯ‬ ‫ހުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ ކުރިން ސްޕެއިން އެންމެ ފަހުން ބަލިވީ‬

‫ރޭގެ ނަތީޖާތަކަށް ފަހު ވެސް ނޭޝަންސް ލީގުގެ‬ ‫އތީ ސްޕެއިން އެވެ‪.‬‬ ‫މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ޮ‬ ‫ޕއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ‪ .‬ރޭގެ‬ ‫އެއީ ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޮ‬ ‫މޅުވިނަމަ ޖަރުމަނަށް އެއް ވަނަ އަށް އެރެން‬ ‫މެޗުން ޮ‬

‫ނޭޝަންސް ލީގުގައި މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރަށުން‬

‫އތެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއްވަރުވުމުން އެ ޓީމު ދެ ވަނައިގައި‬ ‫ޮ‬

‫ރއޭޝިއާ އަތުންނެވެ‪ .‬ޒަގްރެބްގައި‬ ‫ބޭރުގައި ކް ޮ‬

‫އތް ޔޫކްރޭނާ އެއްވަރަށް‬ ‫އޮތީ ތިން ވަނައިގައި ޮ‬

‫އެ ފަހަރު ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިން ބަލިވީ ‪2-3‬‬

‫ޕއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ‪ .‬ގްރޫޕްގެ‬ ‫ހަތަރު މެޗުން ހަ ޮ‬

‫މޅުކޮށްދިނުމުގައި އެ‬ ‫އިންނެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުން ޔޫކްރޭން ޮ‬

‫އތް ސްވިޒަލެންޑަށް ހަތަރު މެޗުން‬ ‫އެއް ވަނައިގައި ޮ‬

‫ކޗު އަންދްރޭ ޝެވްޗެންކޯގެ ރޭވުންތެރިކަން‬ ‫ޓީމުގެ ޯ‬

‫ލިބިފައިވަނީ ދެ ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން‪ :‬ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓީނާ އަށް މޮޅެއް‬ ‫ރ (އޮކްޓޫބަރު ‪ – )14‬ވޯލްޑް‬ ‫ރިއޯ ޑި ޖެނީ ޯ‬ ‫ކަޕް ކޮލިފައިން ދެކުނު އެމެރިކާ ބުރުގައި ރޭ ނޭމާގެ‬

‫ލަނޑު ޖަހައިގެން ޕެލޭ އެވެ‪.‬‬ ‫އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ހަ‬

‫ބލީވިއާގެ ދަނޑުގައި އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ކުޅުނު މެޗުގެ ‪ 24‬ވަނަ މިނެޓުގައި ބޮލީވިއާގެ މޮރޭނޯ‬

‫ކޮލަމްބިއާ އާއި ޗިލީ ‪ 2-2‬އިން އެއްވަރުވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ ޓީމެއް ދެ މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު ކުރީގައި‬

‫ހެޓްރިކާ އެކު ޕެރޫ އަތުން ‪ 2-4‬އިން ބްރެޒިލް‬

‫ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ އަންދްރޭ ކަރީއްޔޯ ވަނީ‬

‫ހދި އެވެ‪ .‬އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ ލޮޓާރޯ‬ ‫މާޓިންސް ކުރި ޯ‬

‫ހދައިގެން ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓީނާ‬ ‫އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓް ޯ‬

‫ބލީވިއާ އަތުން އާޖެންޓީނާ ‪ 1-2‬އިން‬ ‫މޮޅުވިއިރު‪ޮ ،‬‬

‫ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ‪ .‬ބްރެޒިލަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ ‪28‬‬

‫ކރޭއާ ޖެހި ގޯލްތަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫މާޓިނޭޒާއި ޔޯކުއީން ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ލަނޑުގެ ތަފާތުން އެއް ވަނަ ލިބެނީ‬

‫މޮޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ މިނެޓުގައި ނޭމާ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ‪ 59‬ވަނަ‬

‫ކލިފައިންގައި‬ ‫މިއީ ‪ 2016‬ގެ ފަހުން ވޯލްޑް ކަޕް ޮ‬

‫ބްރެޒިލަށެވެ‪ .‬ވާދަކުރާ ‪ 10‬ޓީމުގެ ތެރެއިން ހަތަރު‬

‫ޓ ޓަޕިއާ އެ ޓީމަށް އަލުން‬ ‫މިނެޓުގައި ޕެރޫގެ ރެނާ ޯ‬

‫އާޖެންޓީނާ އަށް ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ނޫން‬

‫ވލްޑް ކަޕުން ސީދާ ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީމަށް ގަތަރު ޯ‬

‫މި ހެޓްރިކާ އެކު ނޭމާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ޖެހި‬

‫ކުޅުންތެރިއަކު ލަނޑު ޖެހި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ލަނޑުގެ އަދަދު ‪ 64‬އަށް އަރުވައި ބްރެޒިލަށް ދެ ވަނަ‬

‫މޅުވީ ރިޗާލިސަން ޖެހި‬ ‫ކުރި ހޯދައިދިނެވެ‪ .‬ބްރެޒިލް ޮ‬

‫އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވެފަ‬

‫ގލުންނެވެ‪ .‬މި މެޗުގެ ފަހު ހަތަރު‬ ‫ގޯލާއި ނޭމާ ޖެހި ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ފަހަތަށް ޖައްސާލީ ‪ 62‬ލަނޑު ޖަހާފައިވާ‬

‫މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ޕެރޫގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވަނީ‬

‫އިން ވަނީ އުރުގުއޭ ‪ 2-4‬އިން ބަލިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑ އެވެ‪ .‬މި ލިސްޓުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪77‬‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫ރަތްކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕެރެގުއޭ އަތުން ‪ 0-1‬އިން ވެނެޒުއޭލާ މޮޅުވިއިރު‬

‫ރޭ ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު އިކުއެޑޯ‬

‫އަދި ފަސް ވަނަ ޓީމަށް ޖެހޭނީ އިންޓަ ފެޑެރޭޝަން‬ ‫އފުގައި ވާދަކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫ޕްލޭ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫ރޮނާލްޑޯ އަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ‬

‫ލިޒްބަން (އޮކްޓޫބަރު ‪ – )13‬ޔުވެންޓަސްގެ‬

‫‪24‬‬

‫ކށް ޕޯޗުގަލްގެ ކޭމްޕާ‬ ‫ރނާލްޑޯ ވަނީ އެ ގައުމު ދޫ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ރނާލްޑޯ ކޮވިޑް‪-‬‬ ‫ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ޮ‬

‫ގުޅިގަ އެވެ‪ .‬އޭނާއާ އެކު ދެން އިޓަލީން ފުރީ ޕައޮލޯ‬

‫ޕޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޕޯޗުގަލް ފުޓްބޯޅަ‬ ‫‪ 19‬އަށް ޮ‬

‫ޑ އާއި ޑަނީލޯ އަދި‬ ‫ޑިބާލާ އާއި ހުއާން ކުއަޑްރާ ޯ‬

‫ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ގ ބެންޓަންކޫރު އެވެ‪.‬‬ ‫ރޮޑްރީ ޯ‬ ‫ޕޒިޓިވްވުމުން ގެއްލުން ވާނީ ވެސް‬ ‫ރޮނާލްޑޯ ޮ‬

‫ޑގެ ފަރާތުން ބަލީގެ‬ ‫ފެޑެރޭޝަނުން ބުނީ ރޮނާލް ޯ‬ ‫އެއްވެސް އަލާމަތެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް‬

‫ޔުވެންޓަސް އަށެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް ލީގު މެޗުތަކެއް‬

‫ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި މާދަމާރޭ ސްވިޑަންއާ‬

‫ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މި މަހު‬

‫ޕޗުގަލް ކުޅޭ މެޗުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެކޮޅަށް ޯ‬

‫ކޅަށް ވެސް ނުކުޅެވިދާނެ‬ ‫‪ 28‬ގައި ބާސެލޯނާއާ ދެ ޮ‬

‫ޑ ވަނީ އެ މުބާރާތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫އތީ ރޮނާލްޑޯ އާއި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ މެޗު ސިފަކުރެވިފައި ޮ‬

‫ޕޯޗުގަލާއި ފްރާންސް ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި‬

‫ލިއޮނަލް މެސީގެ ވާދަވެރިކަން އަލުން ފެންނާނެ‬

‫ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސްޕެއިނާ ‪0-0‬‬

‫މެޗެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިން އެއްވަރުވި އެކުވެރިކަމުގައި މެޗުގައި ވެސް‬ ‫ކުޅުނެވެ‪.‬‬ ‫ޕޒިޓިވްވީ‪ ،‬އިޓަލީގެ ސިއްހީ‬ ‫ރޮނާލްޑޯ ޮ‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކް ދުވަސްވަރު ކަމުން‬ ‫ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތައް ކުޅުންތެރިން އެކި‬ ‫ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާތީވެ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި‬

‫ކލްތަކާ ހިލާފުވުމުން އިޓަލީގެ ސިއްހީ‬ ‫ޕްރޮޓޮ ޯ‬

‫ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް ކުރިން ވެސް‬

‫އިދާރާ އިން އޭނާ އާއި ޔުވެންޓަސްގެ އެހެން‬

‫އތީ ބެލެވިފަ އެވެ‪ .‬މި ފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި‬ ‫ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ދަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކް ނަގައި ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތައް‬

‫އިޓަލީގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ‬

‫ބާއްވާތީ ފީފާ އާއި ޔުއެފާ އަށް އަންނަނީ ފާޑުކިއުން‬

‫ކލްގެ ތެރެއިން ޓީމެއްގެ‬ ‫އައު އާއްމު ހާލަތުގެ ޕްރޮޓޮ ޯ‬

‫އަމާޒުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިން‬

‫އފިޝަލެއް ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް‬ ‫ކުޅުންތެރިން ނޫނީ ޮ‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނިކޮށް ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް‬

‫ޑ އަކީ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ‬ ‫ކުޅުނު ރޮނާލް ޯ‬

‫ފަހު ނަތީޖާ ނުލިބެނިސް ގައުމު ދޫކޮށް ނުދެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު‬ ‫އެ ޮ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް‬ ‫ކުޅުންތެރިއެކެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ ޮ‬

‫ޔުވެންޓަސްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް‬

‫ރނާލްޑޯ ވަނީ ޔުއެފާ‬ ‫ފަސް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެއް‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަސް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް‬ ‫ހޮޓަލެއްގައި ބައިތިއްބާފައިވަނި ޮ‬

‫ރަމްޒީ މުސާރައަކަށް ރޮބީނިއޯ ސަންތޯސް އަށް‬ ‫ރ (އޮކްޓޫބަރު ‪ – )14‬މަހަކު‬ ‫ރިއޯ ޑި ޖެނީ ޯ‬

‫އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕެލޭ އާއި ނޭމާ ވެސް ވިދާލި ސަންތޯސްގައި‬

‫ޗައިނާގެ ގުއަންޒޫ އެވަގްރެނޭޑާއި ބްރެޒިލްގެ އެތުލެޓިކޯ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ ‪ 250‬ޑޮލަރުގެ މުސާރައަކަށް‬

‫"މިއީ އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ގެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬

‫ރޮބީނިއޯ ފާހަގަވުމާ އެކު ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން‬

‫ޕ އާއި އިސްތަންބޫލް‬ ‫ރ ތުރުކީގެ ސިވަސް ޯ‬ ‫މިނެއި ޯ‬

‫ރބީނިއޯ އޭނާގެ ކުރީގެ‬ ‫ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ފޯވާޑް ޮ‬

‫ކެރިއަރު ފެށި ކްލަބަށް އަލުން އައުމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ‬

‫އޭނާ ‪ 2006‬ގައި ގެންދިޔަ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމާ އެކު‬

‫ބަސްކެޝިއާ އަށް ކުޅުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ތސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކްލަބް ސަން ޯ‬

‫ކަމެއް‪ "،‬ރޮބީނިއޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސްޕެނިޝް ލީގު ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކުރި އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އުމުރުން ‪ 36‬އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސަންތޯސްއާ‬

‫އަލްބޭނިއާ އަންހެނަކު ‪ 2013‬ގައި ރޭޕްކުރުމުގައި‬

‫ރޮބީނިއޯ ވަނީ ‪ 2017-2003‬އަށް ބްރެޒިލް ގައުމީ‬

‫ފަހުން އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅުމަށް‬

‫ޓީމަށް ‪ 100‬މެޗުން ‪ 28‬ގޯލް ޖަހައިދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ސއިކުރީ ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެކު‬

‫ބައިވެރިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ އިޓަލީ ކޯޓަކުން ވަނީ‬

‫ފަހު އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާ ގުޅުނެވެ‪ .‬އެ ޓީމާ އެކު‬

‫ކްލަބް ކެރިއަރުގައި ‪ 771‬މެޗުން ‪ 249‬ގޯލް ޖެހި‬

‫އޭނާ ރަމްޒީ މުސާރައެއް ނެގި ނަމަވެސް ހުރިހާ‬

‫ރބީނިއޯ ނުވަ އަހަރަށް‬ ‫‪ 2014‬ގައި ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޮ‬

‫އޭނާ އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރި އެވެ‪ .‬އެ ދެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބނަހެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމެއް ރަނގަޅަށް ގޮސްފި ނަމަ ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ އޭގެ ފަހުން‬ ‫ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ޮ‬

‫ލން އުސޫލުން ސަންތޯސް‬ ‫ޓީމަށް ކުޅުނުއިރު ވެސް ޯ‬

‫ކންޓްރެކްޓް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫އަދި ޮ‬

‫އުޅެނީ އިޓަލީ ފުލުހުންނަށް ފިލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ތސްއާ މި ގުޅުނީ‬ ‫އަށް ކުޅެފައިވެ އެވެ‪ .‬އަލުން ސަން ޯ‬

‫ޕުޔޯލް ބޭނުންވަނީ މެސީ‬ ‫ބާސާގައި މަޑުކުރަން‬ ‫ލނާ (އޮކްޓޫބަރު ‪ – )13‬ލިއޮނަލް މެސީ‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫ކށްލަން އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް‬ ‫ބާސެލޯނާ ދޫ ޮ‬ ‫ލނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ކާލްސް ޕުޔޯލް ބުނެފި‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިއެއް‪ .‬އޭނާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ‪ "،‬ޕުޔޯލް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޕުޔޯލް މުޅި ކެރިއަރު ހޭދަކުރީ ބާސެލޯނާގެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގު ހަ ފަހަރު‪ ،‬ޗެމްޕިއަންސް‬

‫މެނޭޖްމަންޓާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މެސީ ދާދި‬ ‫ކށްލަން އުޅުމުން ޕުޔޯލް ވަނީ‬ ‫ފަހުން ބާސެލޯނާ ދޫ ޮ‬ ‫އޭނާ އަށް އެކަމުގައި އޭރު ތާއީދުދީފަ އެވެ‪ .‬ޕުޔޯލް‬

‫ލނާއާ އެކު ޖުމްލަ ‪20‬‬ ‫ލީގު ތިން ފަހަރު ހޯދައި ބާސެ ޯ‬ ‫ތަށި ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލ ސްޕޯޓްސްއާ‬ ‫އިޓަލީގެ ގެޒެއްޓާ ޑެ ޯ‬

‫އޭރު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މެސީ އަށް އޭނާގެ‬

‫ޔލް ބުނީ އޭނާގެ ކެރިއަރު‬ ‫ވާހަކަދައްކަމުން ޕު ޯ‬

‫އތް ކަމަށާއި މެސީ އާށް‬ ‫އިހުތިރާމާއި ލޯބި އެބަ ޮ‬

‫އިޓަލީގައި ނިންމާލެވުން ނަމަ އުފާވީސް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރ އަކީ އޭސީ މިލާނުގެ‬ ‫އެގޮތުން ޕުޔޯލް ބުނީ އޭނާގެ ހީ ޯ‬

‫ޔލް މި ހަފުތާގައި ބުނީ ބާސެލޯނާގެ‬ ‫ޕު ޯ‬ ‫ޕޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މެސީ ބާސެލޯނާ‬ ‫ސަ ޯ‬ ‫ކށްލަން އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދޫ ޮ‬ ‫ބޅަ‪ .‬އެންމެ ފަހުން އޭނާ‬ ‫"އެކަމަކު އެއީ ފުޓް ޯ‬

‫ލ މަލްޑިނީ ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު‬ ‫ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕައޮ ޯ‬ ‫ކުޅެލަން ބޭނުންވީސް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން މިލާނާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް‪"،‬‬ ‫ޕުޔޯލް ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަންނަށް އިންގްލެންޑާއި އިޓަލީގެ‬

‫ނިންމީ މަޑުކުރަން‪ .‬މެސީ ދާދި ފަހުން ބުނި އޭނާ‬

‫އފާ ލިބުނު‪ .‬އެކަމަކު އެ މީހެއްގެ‬ ‫ކްލަބްތަކުން ޮ‬

‫ފރީގައި ކަމަށް‪ .‬އަހަރެމެން އުއްމީދުކުރަން‬ ‫ހުރީ ރޫހާއި ޯ‬

‫ކްލަބަކީ އެ މީހެއްގެ ގެ ކަމަށްވީމާ އެހެން ކްލަބެއްގެ‬

‫އޭނާ މި ޓީމާ އެކު ގިނަ އަހަރުތަކެއް ކުރިއަށްދާނެ‬

‫ޖާޒީއެއް ލާ ހިތެއް ނުވާނެ‪".‬‬

‫ކަމަށް‪ .‬އޭނާ އަކީ ސްޕެނިޝް ލީގަށް ވެސް މުހިއްމު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫އަމީންގެ މައްސަލައެ ްއ‬ ‫އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީން ބަލަނީ‬ ‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ފަރުވާ އަށް ‪ 149‬ވެންޓިލޭޓަރު‬ ‫ހދުމުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި‬ ‫ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ޯ‬ ‫ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮރަޕްޝަން ފަދަ އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ‬

‫ކމިޓީއަކަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ ޮ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬އޭސީސީ އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން‬

‫އަމީންގެ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަނީ މަޖިލީހުގެ‬

‫ހިންގާ ތަހުގީގަށް ޖާގަ ދެއްވަން އަމީން ވަނީ މީގެ‬

‫ކމިޓީންނެވެ‪ .‬އެ ކޮމިޓީ‬ ‫އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް ޮ‬ ‫މިހާރު ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގި ކަމަށް‬ ‫އޑިޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބުދާރީކުރަން‬ ‫ޮ‬ ‫މިނިސްޓަރު ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރީ މާލިއްޔަތު‬

‫ދެ މަސްކުރިން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އަމިއްލައަށް‬ ‫އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭސީސީ އާއި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު ނިމުނު ކަމަކަށް‬ ‫އެ ދެތަނުން އާއްމެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސްއާ ހަވާލުކުރި ‪75‬‬

‫ކޮމިޓީއަށެވެ‪ .‬ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި‪،‬‬

‫ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ލިބުނީ ‪10‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ގާނޫނީ އިމުގެ‬

‫ފނުވާނެ ތާރީޚެއް އެ ކުންފުނިން‬ ‫ވެންޓިލޭޓަރެވެ‪ .‬ބާކީ ޮ‬

‫އތް އެންމެ ކުރު މަގުން އަމަލުކުރެއްވުމުގައި‬ ‫ތެރެއިން ޮ‬

‫ނުދޭއިރު‪ ،‬އެއްބަސްވި ‪ 34‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް އަމީން އެ‬ ‫ގޯހެއް ހައްދަވާފައި ޯ‬

‫ނުދީ ހުރި ‪ 10‬ޕަސެންޓް ފައިސާ އަށް އެ ކުންފުނިން‬

‫ކމިޓީގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ހދަން ހަވާލުކުރީ ތިން‬ ‫ވެންޓިލޭޓަރުތައް ޯ‬

‫އތީ އެދިފަ އެވެ‪ .‬އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި‪ ،‬މި‬ ‫ޮ‬ ‫ކުންފުންޏަށް ވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓަށްވާ‬

‫ކުންފުންޏަކާ އެވެ‪ .‬މައްސަލަ ބޮޑުވީ‪ ،‬ދުބާއީގެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މިއީ މާލިއްޔަތު‬ ‫‪ 30‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫ ޮ‬

‫އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި‬

‫ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ‬

‫އގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހޮވި‬ ‫ގޮތެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ޑަބްލިއުއެޗް ޯ‬

‫ކަމެއް ނަމަވެސް އެކަން ކުރީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ކުންފުންޏެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވާ ވާހަކަ‬

‫ހުއްދައާ އެކު ކަމަށް ހެލްތު ބުނެ އެވެ‪ .‬މި ތުހުމަތު‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިނިސްޓަރު‬ ‫އޑިޓުގައި އޮތީ ދޮގު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ފިނޭންސުން ދޮގު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އެ ކުންފުނި ހޮވީ‬

‫ހދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫ތަރައްގީކުރަން ބިން ޯ‬ ‫ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން‬ ‫ދެވަނަ ބުރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކް ޯ‬

‫ބިމުގެ ސައިޒް އުޅެނީ ‪ 10،000-2،400‬އަކަފޫޓާ‬ ‫ދެމެދުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒންތަކުން ބިންތައް ދޫކުރަނީ‬ ‫އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ޯ‬ ‫‪ 50‬އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ‪ .‬ބިންތައް ހޯދަން‬ ‫ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ޒންތަކުން ކުއްޔަށް ބިން ހޯދަން‬ ‫އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ޯ‬

‫މި މަހުގެ ‪ 14‬އިން އަންނަ މަހުގެ ‪ 12‬އާ ހަމައަށް‬

‫ހުޅުވައިލި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ބިޑް‬ ‫އންނާނެ އެވެ‪ .‬ކައުންސިލުން ބުނި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ދެވަނަ ބުރުގެ ދަށުން ހިތަދޫގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާމެން ބީޗް ސަރަހައްދުން ‪ 30‬ބިން‬ ‫ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ‬

‫ޑޮކިއުމެންޓް ދިވެހިންނަށް ‪2،000‬ރ‪ .‬ވިއްކާ އިރު‪ ،‬ބޭރު‬ ‫މީހުންނަށް ވިއްކާނީ ‪ 300‬ޑޮލަރަށެވެ‪.‬‬ ‫މި މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ޕްރީ‪-‬ބިޑް މީޓިން‬

‫‪ 10،000-2،400‬އަކަފޫޓްގެ ބިންތަކެވެ‪ .‬އަދި ބިންތައް‬

‫ކށް ބާއްވާނީ މި މަހުގެ ‪ 29‬ގައި އޮންނާނެ‬ ‫އޮންލައިން ޮ‬

‫ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ‪ 60-10‬އާ ދެމެދުގެ އެނދުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އޭގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މި މަހުގެ ‪27‬‬

‫ފެސިލިޓީތަކަށެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 26‬ގެސްޓްހައުސް އާއި ހަތަރު‬

‫ގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ސިޓީ ހޮޓަލަށެވެ‪.‬‬ ‫ފޭދޫ ސަވާ ބީޗް ސަރަހައްދުން ‪ 24‬ބިން ދޫކުރަން‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނެނީ‬ ‫‪ 10،000-2،400‬އަކަފޫޓްގެ ބިންތަކެވެ‪ .‬އެއީ ގެސްޓް‬ ‫ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ‪ 20‬ބިމާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކަށް‬ ‫ހާއްސަ ހަތަރު ބިމެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން މަރަދޫ ވެންބޮޅޮފިށި ޒޯނުން‬

‫‪https://www.facebook.com/‬‬ ‫‪adducitycouncil/posts/1943386289136955‬‬ ‫ބިޑް ހުޅުވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ‬ ‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ‪ 17-14‬އަށެވެ‪.‬‬ ‫ހޓަލާއި ގެސްޓްހައުސް ހިންގަން‬ ‫އައްޑޫގައި ސިޓީ ޮ‬ ‫ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ ބުރެއްގެ ދަށުން ބިން‬

‫ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ‪ 10،000‬އަކަފޫޓްގެ އެއް‬

‫ހޯދަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލި އިރު‪ ،‬މިކަމަކީ އައްޑޫގެ‬

‫ބިމެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 60‬އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލަކަށެވެ‪.‬‬

‫ޓޫރިސްޓް އެނދުގެ އަދަދު ‪ 8،000‬އިތުރުކުރުމަށް މި‬

‫ހުޅުދޫ ކަވިއާ ބީޗުން ‪ 25‬ބިން ދޫކުރަން‬ ‫ނިންމާފައިވާ އިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން ‪ 20‬ބިން‬

‫ކށްފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން‬ ‫ސަރުކާރުން އިއުލާން ޮ‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވަނީ ގެސްޓްހައުސްތަކަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫އައްޑޫގައި މި ވަގުތު ތިން ރިސޯޓާއި ސިޓީ‬

‫ހޓާތަކަށެވެ‪ .‬ހުޅުދޫން ވެސް ދޫކުރަން‬ ‫ބާކީ ސިޓީ ޮ‬

‫ހޮޓަލެއްގެ އިތުރުން ގިނަ ގެސްޓްހައުސްތަކެއް ވެސް‬

‫ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ‪ 10،000-2،400‬އަކަފޫޓްގެ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އައްޑޫގެ ތިން ރިސޯޓަކީ‬ ‫ތަރައްގީ ޮ‬

‫ބިންތަކެވެ‪.‬‬

‫ސޓް އެންޑް ސްޕާ އާއި‬ ‫ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލި ރި ޯ‬

‫މީދޫ ކޯގަން ބީޗުން ‪ 16‬ބިން ދޫކުރާ އިރު‪13 ،‬‬

‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ފަރުވާ އަށް ‪ 149‬ވެންޓިލޭޓަރު‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އޮތްއިރު‪،‬‬ ‫ފައިދާއެއްވާ ގޮތަށް ހަވާލު ޮ‬

‫ހޯދުމުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތަށް‬

‫ބޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ‪75‬‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ‬ ‫ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލު ޮ‬

‫ހދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް‬ ‫ވެންޓިލޭޓަރު ޯ‬

‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫އެކު ދައުވާކޮށްދޭން އެންޓި ޮ‬

‫ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި ގޮތެވެ‪.‬‬

‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި‬ ‫(އޭސީސީ) އިން ޕް ޮ‬

‫އައްޑޫން ޓޫރިޒަމަށް އިތުރު‬ ‫ބިންތަކެއް ދޫކުރަނީ‬ ‫އައްޑޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ސިޓީ ހޮޓާ‬

‫ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި‬ ‫ދައުވާ ކޮށްދޭން އެދިއްޖެ‬

‫އގެ ކަންޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އަރްވިންދާ‬ ‫ޑަބްލިއުއެޗް ޯ‬ ‫އެކު ކުރެއްވި މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެން‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ސޓްގެ އިތުރުން ސައުތު ޕާމް ރިސޯޓެވެ‪.‬‬ ‫ކެނަރީފް ރި ޯ‬

‫ބިން ހާއްސައީ ގެސްޓްހައުސްތަކަށެވެ‪ .‬އަދި އަނެއް‬

‫ހޓަލަކީ ގަމުގެ އީކްއޭޓަ‬ ‫އައްޑޫގައި ހިންގާ ސިޓީ ޮ‬

‫ހޓާތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ އިރު‪،‬‬ ‫ތިން ބިން ސިޓީ ޮ‬

‫ވިލެޖެވެ‪.‬‬

‫މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް‬ ‫ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގުގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓަށްވާ ‪ 30‬މިލިއަން‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ރުފިޔާ ބޭންކް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި ދޫ ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންޝަލް އެގްޒެކެޓިވް އަހްމަދު‬

‫ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވީ ‪ 34‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް‬

‫އތް ކަމަށް އޮޑިޓަ‬ ‫އަސްލަމާއި ބިޑް ކޮމިޓީގެ އިހުމާލު ޮ‬

‫ޕޯޓަބަލް ‪ 10‬ވެންޓިލޭޓަރާއި ‪ 65‬އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު‬

‫ޕޓުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މި‬ ‫ޖެނެރަލްގެ ރި ޯ‬

‫ހޯދާށެވެ‪.‬‬

‫ފނުވީ ކޮން ބައެއްގެ‬ ‫މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރަން ޮ‬

‫ކވިޑްގެ ފަރުވާ އަށް ކޮންމެހެން ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫މައްޗަށް ކަމެއް އޭސީސީއަކުން އަދި ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް އަވަހަށް ބޭނުންވެގެން ހެލްތު‬

‫އފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން‬ ‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީން ކުރި މަސައްކަތުގައި ދުބާއީގެ‬

‫ރސިކިއުޓަ އަހުމަދު‬ ‫އޮފިސަރު‪ ،‬އަދި ޕަބްލިކް ޕް ޮ‬

‫ކުންފުނީގެ ނަން ދިނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކަމަށް‬

‫ޝަފީއު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު ނިންމައި‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވުމުން އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިން‬ ‫ފުރަތަމަ ޮ‬

‫އގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އަރުވިންދު މާތުރާ‬ ‫ޑަބްލިއުއެޗް ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ މައްސަލަ އަލުން އޭސީސީން‬ ‫ކަންކަން ރަނގަޅު ޮ‬

‫އެކު މިކަމުގައި ހިންގެވީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް ކަމަށް‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ‬ ‫އފީހަށް ޮ‬ ‫ޕީޖީ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި‬

‫މާދަމާ ދިރާސާކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ދުބާއި ކުންފުންޏަކީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ‬

‫ފނުވާ މައްސަލަތައް ލަސްނުކޮށް‬ ‫ދައުވާ ކުރަން ޮ‬ ‫އފީހުން މަސައްކަތް‬ ‫ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅަން ޕީޖީ ޮ‬

‫ހވި ކުންފުންޏެއް ނޫން ކަމަށް އެ‬ ‫މަޝްވަރާގެ މަތިން ޮ‬ ‫ޖަމާއަތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ ކުންފުނި‬ ‫އޮޑިޓުގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ކށްފައި ވާތީ‪ ،‬ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި‬ ‫ތަރުތީބު ޮ‬ ‫ގތެއް ނިންމޭތޯ ބަލާނެ‬ ‫އަންނަ ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅަށް ޮ‬

‫އގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަން‬ ‫ހޮވުމުގައި ޑަބްލިއުއެޗް ޯ‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުގެ އިސް ޮ‬

‫އޑިޓަށް މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިއުމުން ވަނީ ޮ‬

‫ހދުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތާ‬ ‫ވެންޓިލޭޓަރު ޯ‬ ‫ގތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އާއްމުންގެ‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬

‫އގެ ނަމުގައި ހިންގި‬ ‫އެހެންކަމުން އެއީ ޑަބްލިއުއެޗް ޯ‬ ‫އޅުވާލުމެއް ކަމަށް އޮޑިޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ މައްސަލަ‬ ‫އޮޑިޓުގައި ދެން ފާހަގަ ޮ‬

‫ތުހުމަތުތަކެއް އަމާޒުވުމުން މިދިޔަ މެއި މަހުން‬ ‫ފެށިގެން އޭސީސީން އައީ އެކަން ބަލަމުންނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ފމަންސް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެޑްވާންސް‬ ‫އަކީ ޕާ ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬ފުލުހުންނާ އެކު ޖޮއިންޓް‬ ‫ތަހުގީގު ނިމެން އުޅެނި ޮ‬

‫ގތުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓަށްވާ‬ ‫ޕޭމަންޓުގެ ޮ‬

‫އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ފެށީ‪ ،‬ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި‬

‫‪ 30‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުމެވެ‪ .‬މިކަން މާލިއްޔަތު‬

‫މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް‬

‫އޑިޓުގައިވެ އެވެ‪ .‬ދިވެހި ދެ‬ ‫ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަމަށް ޮ‬

‫ޕޓުގައި ހުރި ތުހުމަތުތައް ބަލަން ރައީސް‬ ‫އޑިޓު ރި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެ‬

‫އފީހުން އެންގުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މި ތަހުގީގު ފެށުމާ އެކު މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި‬

‫ކުރިން މިނިސްޓަރު އަމީން ވަނީ‪ ،‬މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން‬

‫ކށްފައިވާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬އޭނާ‬

‫ރލަރާއި ބިޑް ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު‬ ‫ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓް ޯ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ތަހުގީގަށް ޖާގަ ދެއްވާށެވެ‪.‬‬ ‫ވިދާޅުވެފައިވާ ޮ‬

‫ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރުމުން އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ‬

‫އެކަމަކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންޝަލް‬

‫ގަވާއިދާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ނާޖާއިޒު އެއްވެސް‬

‫ކމިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރީ ރައީސް‬ ‫ކޮންޓްރޯލަރާއި ބިޑް ޮ‬

‫ހދައިދިނުމުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައި ނޯންނާނެ‬ ‫މަންފާއެއް ޯ‬

‫އފީހުން އަންގައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ތިން ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވީ ފިނޭންސް‬

‫އެއްބަސްވި މުއްދަތަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުގެނެވި‬

‫މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ދެއްވި ހުއްދައާ‬

‫ބޑުވުމުން‪ ،‬އެކަމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ‬ ‫ޝަކުވާ ޮ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ކޮވިޑް‪19-‬ގެ މަސައްކަތުގައި ހިމެނުނު‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގާފައި ނޯންނާނެ ކަމުގެ‬

‫ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް އެނގިގެން‬

‫ޔަގީންކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދިނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަމީރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގަވާއިދާ‬

‫ގސްތަކެއް ދައްކައިފަ‬ ‫އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ވަނީ ބޮޑެތި ޯ‬

‫ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަން ހުއްދައެއް ދެއްވާފައި ނޯންނާނެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހވައި ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު‬ ‫ވަކި ކުންފުނިތަކެއް ޮ‬


‫‪ 14‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫އީއައިއޭތަކުގައި ބޮޑަށް ބެލެނީ‬ ‫ތަރައްގީ އަށް‪ :‬އީޕީއޭ‬ ‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬

‫އަމާޒުވެފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓުތަކާއި‬ ‫ރިސޯޓުތަކަށް ބިން ހިއްކުމާއި އަލަށް ހަދާ ރިސޯޓުތައް‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ފެހިކުރުމަށާއި މަޝްރޫއުތަކަށް ރަށްރަށުން ރުއްގަސް‬ ‫މަޝްރޫއުތަކަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް‬

‫އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދާ އިރު "ބޮޑަށް މި‬

‫އުފުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓެއް ހެދިޔަސް‪،‬‬ ‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ "އެއާ ޯ‬

‫ބެލެވެނީ އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަކަށް"‬

‫މަގު ހެދިޔަސް‪ ،‬ބަނދަރު ހެދިޔަސް އަދި ރަށުގެ ތޮށި‬

‫ރޓެކްޝަން އޭޖެންސީ‬ ‫ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕް ޮ‬

‫ލިޔަސް‪ ،‬ރިވެންޓްމެންޓެއް ޖެހި ކަމުގައި ވިޔަސް"‬

‫(އީޕީއޭ)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޑރ‪ .‬އިބްރާހީމް‬

‫އުމްރާނީ ތަރައްގީ ގެންނަންވާނީ އެކަމަކުން ރަށެއްގެ‬

‫މުހައްމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ތ ވިސްނައިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވިލުންވެރިކަން ހީނަރުވެދާނެ ޯ‬

‫ކާރިސީ ހިރާސް (ޑިޒާސްޓާ ރިސްކް)‬

‫ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓަކީ "ހަގީގަތުގައި‬

‫ކުޑަކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަސް އިއްޔެ‬

‫ގތަށް ވިސްނިފައި‬ ‫އަހަރެމެންނަށް އިންސާނީ އެހީއެއްގެ ޮ‬

‫ފާހަގަކުރި އިރު ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް‬

‫އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ އަހަރެމެންގެ ތަރައްގީއާ‬

‫މލްޑިވިއަން ރެޑް‬ ‫އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އާއި ޯ‬

‫ގުޅުން ހުރި ކަމެއް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކްރެސެންޓް (އެމްއާރުސީ) އިން ބޭއްވި ވެބިނާއެއްގައި‬ ‫ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ‪ .‬އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ‬

‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ބޮޑަށް‬ ‫އިންވެސްޓްކުރަންވީ ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް‬

‫ތަރައްގީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާ އިރު‬

‫ކަމަށާއި ހާދިސާތައް ހިނގުމުން އިޖާބަދީ އަޅާނެ‬

‫ވެސް ރަށްރަށުގެ ވިލުންވެރިކަން (ރެޒިލިއެންސް)‬

‫ފިޔަވަޅުތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ވުރެ ފައިދާ ބޮޑުވާނީ‬

‫އިތުރުކުރެވޭނެކަން ޔަގީންކުރުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ ގޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު މަޝްރޫއުތަކުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރްމެންޓް އެންޑް‬

‫އަސަރުތައް ދެނެގަންނަން ހަދާ އީއައިއޭތަކުގައި‬

‫ކމިޓީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު އީޕީއޭ‬ ‫ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ޮ‬

‫"ވިލުންވެރިކަމަށް ބެލޭ މިންވަރު ތަންކޮޅެއް ކުޑަ"‬

‫ހާޒިރުކުރުމުން އެ ތަނުގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް‬

‫ކަމަށާއި "ވިލުންވެރިކަން ތަރައްގީގައި ޔަގީންކުރެވޭނެ‬

‫ނައީމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ފާލުން‬

‫ބޑަކަށް ބެލެވިގެނެއް ނާދޭ" ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ގޮތްތަކެއް މާ ޮ‬

‫ނެއްޓުނީ އަމަލު ކުރަމުންދިޔަ އުސޫލުތަކަށް‪ ،‬ކުރީގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހަލާކުވެގެންދާ ގޮތް ގޮތަށް‬ ‫މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން މި ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި‬ ‫އިތުރުވެގެންދިޔަ އިރު އީއައިއޭތައް ހަދާ ގޮތާއި އެ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ބަދަލު‬ ‫ގެނައުމުން ކަމަށާއި މި ސަރުކާރާ އެކު އެ ކަންކަން‬ ‫ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބަދަލުކުރަން މި‬

‫ކށް އީޕީއޭ އިން މަޝްރޫއުތަކަށް‬ ‫އީއައިއޭތަކަށް ބިނާ ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ގުޅިފަޅު ހިއްކާ މައްސަލަ ވެސް ތިމާވެށިގެ‬

‫ބޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ‬ ‫ހުއްދަ ދޭ ގޮތަށް ޮ‬

‫ހިމާޔަތްތެރިންގެ މެދުގައި ހޫނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖޭއެސްސީގެ ފޯ މޭޝަން ބަދަލުކުރާ‬ ‫އިސްލާހު އެޖެންޑާކޮށްފި‬ ‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)‬ ‫ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ޮ‬ ‫ގތް ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނު‬ ‫އެކުލެވިގެންވާ ޮ‬

‫ކަމަށް ބިލްގައި ތޯރިގު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ދުނިޔޭގައި ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ‬

‫އަސާސާސީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ‬

‫ޖުރިސްޓިކްޝަންތަކުގެ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްތަކާއި‬

‫ތރިގު ހުށަހެޅުއްވި‬ ‫ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ޯ‬

‫ކމިޝަންތައް އެކުލަވާލުވުމުގައި‬ ‫ޖުޑީޝަލް ޮ‬

‫އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެޖެންޑާކޮށް އެ‬

‫ކށްފައިވާ ހަމަތަކަށް ބަލައި‪ ،‬ނުރަނގަޅު‬ ‫ރިއާޔަތް ޮ‬

‫ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިއުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ނުފޫޒާއި ބާރުން އެކަހެރިވެ‪ ،‬ޕްރޮފެޝަނަލް‬

‫ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރަން‬

‫ގތެއްގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމީޝަން‬ ‫ޮ‬

‫ތރިގު ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ އެ‬ ‫ހުށަހެޅުއްވީ ޯ‬

‫މަސައްކަތްކުުރމުގެ މާހައުލު ގާއިމްކުރުމުގެ ޖުޑީޝަލް‬

‫ކޮމިޝަނަށް ސަރުކާރާއި މަޖިލީހުގެ ނުފޫޒު ފޯރާތީ‬

‫ކމިޝަން އެކުލަވާލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލު‬ ‫ސާވިސް ޮ‬

‫ކޮމިޝަންގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަމަށް ހުރަސް‬

‫ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ‪82‬‬

‫އެޅޭތީ އެވެ‪ .‬ފާއިތުވި ‪ 12‬އަހަރު ވެސް އެކަން ވަރަށް‬

‫ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ބިލް ހުށަހަޅަމެވެ‪ "،‬ތޯރިގު‬

‫ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިރު‬

‫ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިވަންކަމާ އެކު ތިން ބާރު ވަކިން ހިންގުމުގެ‬

‫ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރަން‬

‫ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު‬ ‫ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ‪348‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ‬

‫ރިވިއުކުރަން ހުށަހެޅޭނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމް ރިވިއުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި‬

‫އެކަމަކު ފަހުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެއީ އާންމުންގެ‬

‫މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މިއަދަށް ތާވަލުކޮށްފި‬

‫އތް މައްސަލައަކަށް ވާތީ ކަމަށް ރައީސް‬ ‫ބޑުވުން ޮ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސލިހް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ދައުލަތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި‬

‫މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނިންމައި‪ ،‬އެ މައްސަލަ‬

‫މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނައުމުގައި އެކި‬

‫ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފައިވަނީ‬ ‫މިދިޔަ މާޗުމަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެ ކޯޓުން ބުނިގޮތުގައި‬

‫ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ދޭން ކުރި ހުކުމް ރިވިއުކުރަން‬

‫ކޓުގެ ނިންމުން މުރާޖައާ ކުރުމަށް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް‬ ‫ހުށަހެޅިއިރު‪ޯ ،‬‬

‫ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ‬

‫ގތުގައި ދީބާޖާއަށް ‪ 174‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ބަދަލުގެ ޮ‬

‫އަޑުއެހުން މާދަމާ ހެނދުނު ދިހައެއް ޖަހާއިރު އޮންނާނެ‬

‫ދޭން ވެސް ސަރުކާރުން ކުރިން ނިންމި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެ ފައިސާ ވެސް ދައުލަތުން ނުދައްކާތީ ދީބާޖާ އިން‬ ‫ރވިންސްގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް‬ ‫އުތުރު ޕް ޮ‬

‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު ދީބާޖާއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން‬

‫ކޓަށް މައްސަލަ‬ ‫އޮތީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ސިވިލް ޯ‬ ‫ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ‪174‬‬

‫‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރި‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައި‬

‫މައްސަލާގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ‪348‬‬

‫ވިޔަސް‪ ،‬އެ ކުންފުންޏަށް އެ އުސޫލުން އެއްވެސް‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް‬

‫އޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު‬ ‫ފައިސާއެއް ނުދޭން ޮ‬

‫ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް މިދިޔަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަވާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ދޭން ކުރި ހުކުމް ރިވިއުކުރަން‬

‫އެއާއެކު‪ ،‬އެއީ އެ މައްސަލައިގައި ތަފާތު ކުރުން‬ ‫ގެންގުޅުން ކަމަށް ދީބާޖާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދައުލަތުން ހުށަހެޅިއިރު‪ ،‬ކުރިން ބަންޑާރަ ނައިބު‬

‫ޒީނާ ވަކިކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި‬ ‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރު ޒީނާ ޒާހިރު‬ ‫ރޑްކާސްޓިން ޮ‬ ‫ބް ޯ‬ ‫މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން‬ ‫ކމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ގާނޫނީ ވާޖިބު‬

‫ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ކިއުން މިއަދު އިއްވި‬

‫ފުރުސަތު ގާނޫނުއަސާސީން ލިބޭއިރު‪ ،‬އަދުލު އިންސާފު‬

‫އިރު‪ ،‬ޖޭއެސްސީގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މައްސަލާގައި ޒީނާ މަގާމުން‬

‫ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރު ހަމަ މަގުގައި ހިފަހައްޓަން އޮންނަ‬

‫ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާތީ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން‬

‫ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ‬

‫ޖޭއެސްސީ އެކުލަވާލުމުގައި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫މިއަދު ވެސް ކަން ޮ‬

‫އތީ ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމެޓީން ކުރިން ޮ‬

‫ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ފަރާތުން ތަމްސީލުކުރަނީ‬

‫ޖަވާބުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އަސާސީ‬

‫ސިޔާސީ ބޭފުޅުންކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެގެން‬ ‫ޖޭއެސްސީން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ނިންމާ‬

‫އފީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ޮ‬ ‫ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި ބައެއްގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ‬

‫އަދާ ނުކުރުމާއި ވަކި މީޑިއާތަކާ މެދު ތަފާތުކޮށް‪،‬‬

‫ނިންމުންތަކަށް ނުރަނގަޅު ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަންނަ‬

‫އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ހުކުމް‬

‫އެ މައްސަލާގައި ޒީނާ ވަކިކުރަން ނިންމީ އިއްޔެ‬

‫އޭނާ މަގާމުން ވަކިވާނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ފާސް‬ ‫ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޒީނާ ވަކިކުރަން ނިންމިއިރު‪ ،‬އޭނާގެ މަގާމުގެ‬ ‫އތީ ފަސް މަސް‬ ‫ދައުރު ހަމަވާން މިހާރު ބާކީ ޮ‬ ‫ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ޒީނާގެ އިތުރުން އެ ކޮމިޝަންގެ‬ ‫އެހެން ބައެއް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި‪ ،‬އެ‬ ‫ކމެޓީން މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫ބޭފުޅުން ވަކިކުރަން ވެސް ޮ‬ ‫ނިންމި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވޯޓަށް‬

‫އޮތް ގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް ޖޭއެސްސީން އިސްތިއުފާ‬

‫ކމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ނުވަ‬ ‫ބޭއްވި ޮ‬

‫އެހުމުގެ ކުރިން އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ‬

‫ދެއްވެން ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފަސް މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ‪.‬‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬


October 2020 2020 ު‫ކްޓޫބަރ‬14 ޮ‫ އ‬14

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬14

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2020 ‫އޮކްޓޫބަރ‬

15 October 2020

15

‫ލރ‬ ަ ‫ސ‬ ި ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ު ‫ކ‬ ަ

Counselor Abdulla Musthaq

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Iyasha Leena

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ތ‬ ‫ޤ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ދﷲ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ ާ ‫ލ‬ ‫ނ‬ ީ ‫ޝ‬ ާ ‫ޔ‬ ާ ‫އ‬ ި

‫ރީޕ‬ ަ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ޮ ‫ޒ‬ ި ‫ފ‬ ި

Physiotherapy

ާ ‫ޝ‬ ‫ލ‬ ީ ‫ތ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ަ

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Santha Sheela

ް ‫ސ‬ ‫ނ‬ ި ‫ޖ‬ ާ

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Jasin

ް ‫ޝ‬ ‫ނ‬ ަ ‫ޓ‬ ީ ‫އ‬ ެ ‫ޑ‬ ަ

Dietician

ާ ‫ސ‬ ‫ޔ‬ ި ‫އ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Asiya A. Raheem

ް ‫ސ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ޕ‬ ި ‫ރ‬ ަ ‫ތ‬ ެ ‫ރ‬ ީ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ‫ރ‬ ޯ ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ަ ‫ސ‬ ް

Spirometry Therapist Fathuhullah Anees

ް ‫ނ‬ ‫ސ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ހﷲ‬ ު ‫ތ‬ ު ‫ފ‬ ަ

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

3325979 ‫ނ‬ ީ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ޅ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ށ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ވ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ް ‫ރ‬ ‫ނ‬ ު ‫ޓ‬ ަ ‫ކ‬ ް ‫ޑ‬ ޮ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ރ‬ ަ ‫ކ‬ ު ‫ތ‬ ް ‫ރ‬ ަ ‫ޔ‬ ާ ‫ޒ‬ ި

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2020 ‫ އޮކްޓޫބަރ‬15

15 October 2020

ް ‫ކ‬ ‫ށ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ‫މ‬ ު ‫އ‬ ް ‫އ‬ ާ

General Practitioner Dr. Hemanth Dr. Hemanth

17:00 - 20:00

Dr. Asoka Rao

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Dr. Seshadri Das

09:00 - 13:00

Dr. Seshadri Das

17:00 - 20:00

ް‫ދސ‬ ާ .‫ޑ ރ‬ ް‫ދސ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dr. Vijaya Rani

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ރ‬ ‫ނ‬ ާ ‫ޔ‬ ަ ‫ޖ‬ ަ ‫ވ‬ ި .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ހ‬ ަ ‫ރ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ެ

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ ‫ޒ‬ ް ‫ޒ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ލ‬ ް ‫ދ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Kalimuthu

ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ި‫ޓއ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Dr. Mohamed Ali

ް ‫ޖރ‬ ‫ޖ‬ ޯ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ

Dr. Mariia Krugova

ް ‫ނ‬ ‫ލ‬ ި ‫ސ‬ ު .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ގ‬ ‫ވ‬ ޯ ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ާ ‫ރ‬ ި ‫މ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ

Dr. Raghavendra

09:30 - 13:00

Dr. Raghavendra

17:30 - 21:00

ާ‫ދރ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ޑ ރ‬ ާ ‫ދ‬ ‫ރ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dr. Prathibha

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ތ‬ ‫ބ‬ ި ‫ރ‬ ަ ‫ ްޕ‬.‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫ކ‬ ު ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ދ‬ ‫ސ‬ ާ ‫ހ‬ ާ ‫ނ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ކ‬ ަ

Orthopaedician

ު ‫ގނ‬ ‫ޑ‬ ަ ‫ރ‬ ު ‫ނ‬ ަ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ

Dr. Yoosuf Shan

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ވ‬ ު ‫ޅ‬ ު ‫އ‬ ެ

Dr. Hussain Faisal Dr. Ismail Zahir

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ި‫ޓއ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Clinic

: 09:00 - 13:00 17:00 - 20:00

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ި ‫އ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Shaheedha

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ހ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ޝ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Meetha Jolly Dr. Thasneem

Pharmacy:

Dr. Zahidha

Dr. Shirmeen

Dr. Naina Vikas Dr. Muthasim Saeed

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Buruzu Magu, Male’,Maldives +960 3325570

Morning

Dr . Didi

13:00 - 9:30

ީ‫ ޑީޑ‬.‫ޑރ‬

Morning

Dr. Anoop

12:00 - 8:00

ް‫ އަނޫޕ‬.‫ޑރ‬

Afternoon

Dr.Favas

20:30 - 12:30

ް‫ ފަވާސ‬.‫ޑރ‬

Afternoon

Dr.Anju

21:30 - 13:30

ޫ‫ އަންޖ‬.‫ޑރ‬

DR.DIDI DENTAL AND MEDICAL CENTER / HULHUMALE

ް‫ނމ‬ ީ ‫ސ‬ ް ‫ތ‬ ަ .‫ޑ ރ‬ ް‫މނ‬ ީ ‫ރ‬ ް ‫ޝ‬ ި .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ހ‬ ‫ދ‬ ި ‫ޒ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫ކ‬ ު ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ކ‬ ‫ސ‬ ާ ‫ވ‬ ި ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ު ‫އ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ސ‬ ަ ‫މ‬ ް ‫ސ‬ ި ‫އ‬ ް ‫ތ‬ ަ ‫މ‬ ު .‫ޑ ރ‬ ާ ‫ޝ‬ ‫ނ‬ ާ ‫ކ‬ ް ‫ރ‬ ު .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ލ‬ ު ‫ލ‬ ޮ

Ophthalmologist / Optometrist

ާ ‫އ‬ ‫މ‬ ު ‫ނ‬ ި .‫ޑ ރ‬

Dr. Junaid

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ު ‫އ‬ ‫ދ‬ ި ‫ނ‬ ަ ‫ޖ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Fathimath Nestha

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ސ‬ ‫ތ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫މ‬ ަ ‫ތ‬ ި ‫ފ‬ ާ

Dr. Niuma

DR.DIDI DENTAL AND MEDICALCENTER DR.DIDI DENTAL AND MEDICAL CENTER / MALE'

Dr. Rukhsana

ީ ‫ޖ‬ ‫ލ‬ ޮ ‫ތ‬ ާ ‫މ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Pediatrician Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

.‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬

Dr. Naina Bhatti

Dental department: 09:00 - 13:00 17:00 - 21:00 09:00 - 21:00

ު ‫ކ‬ ‫ރ‬ ު ‫ބ‬ ަ ‫ބ‬ ޫ ‫އ‬ ަ ް‫ޝނ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ ް ަ‫އސ‬ ‫ލ‬ ި ‫ފ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ެ ‫ހ‬ ު ު‫ހރ‬ ި ‫ޒ‬ ާ ‫ލ‬ ް ‫އ‬ ި ‫މ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫އ‬ ި

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ނ‬ ު ‫ހ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ަ

Gyneacologist AMDC outlets new opening times until further notice (Sat- Thurs)

ީ ‫އ‬ ‫ލ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫މ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ަ ‫މ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Dental Surgeon

Dr. Abu Bucker

-

ު ‫އ‬ ‫ތ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ލ‬ ި ‫ކ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ

ENT

Dr. Neeha Das

-

ް‫ނތ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ހ‬ ެ .‫ޑ ރ‬ ް‫ނތ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ހ‬ ެ .‫ޑ ރ‬ ޯ ‫ރ‬ ‫އ‬ ާ ‫ކ‬ ާ ‫ސ‬ ޯ ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

09:00 - 13:00

Dental Surgeon & Pedodontist -

mihaaru.com

mihaaru.com

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ހ‬ ަ

Dermatologist Dr. Shebi Dr. Reema

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ޝ‬ ‫ބ‬ ެ .‫ޑރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ާ ‫ރ‬ ‫މ‬ ީ .‫ޑރ‬

ް ‫ސ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ގ‬ ި ‫ލ‬ ޮ ‫އ‬ ޮ ‫ޑ‬ ި ‫ރ‬ ޭ

Radiologist

ް ‫ރ‬ ‫ޖ‬ ާ ‫ނ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Dr. Neeraj

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ަ ‫ރ‬ ޭ ‫އަޕ‬ ޮ ‫މ‬ ު ‫އ‬ ް ‫އ‬ ާ

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ް ‫ޒ‬ ާ ‫ނ‬ ި ‫ދ‬ ާ ‫މ‬ ު ‫ކ‬ ަ ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ް ‫ކ‬ ‫ރ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ަ ‫ވ‬ ީ ‫ރ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ޖ‬ ‫ލ‬ ޮ .‫ތ ބ‬ ު ‫ރ‬ ަ ‫ބ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

3325979 ‫ނ‬ ީ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ޅ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ށ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ވ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Ahigas Magu , Lot No:10409 ( just behind Bombay Dharubaar Restaurant)

Evening

Dr . Didi

20:00 - 16:00

ީ‫ ޑީޑ‬.‫ޑރ‬

Evening

Dr. Anoop

20:00 - 16:00

ް‫ އަނޫޕ‬.‫ޑރ‬

For Appointments, call : 3325570 / 3359992 / 7784452

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


14 October 2020

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬14

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


23 20192020 2019 2020 ް‫ބަރުއެޕްރީލ‬23 14April October ޫ‫ އޮކްޓ‬14

2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23 2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬14

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

VESSEL NAME CONTACT:3001515

mihaaru.com

DIRECTWEEKLY WEEKLYSAILING… SAILING… DIRECT DIRECT WEEKLY SAILING… DIRECT WEEKLY SAILING…

ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo Male'ް‫ އެޕްރީލ‬23 )ަ‫ންގާރ‬ETA ަ‫ (އ‬2019 VOY ETA13-Oct-20 Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA20-Oct-20 Colombo ETA Male' 04G7HW1MA 14-Oct-20 15-Oct-20 22-Oct-20 04G7HW1MA 13-Oct-20 14-Oct-20 15-Oct-20 VOY ETA Singapore Pelepas ETA Port Kelang ETA20-Oct-20 Colombo ETA 22-Oct-20 Male' 04G7LW1MA 24-Oct-20 ETA Tanjug 26-Oct-20 28-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 ROSSINI 04G7LW1MA 24-Oct-20 26-Oct-20 28-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 ް‫އެހެނިހެނ‬ CALICANTO BRIDGE 04G35W1MA 14-Apr-19 16-Apr-19 17-Apr-19 22-Apr-19 24-Apr-19 WESTERLAND 04G7NW1MA 31-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 VESSEL NAME VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Male' WESTERLAND 04G7NW1MA 31-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 HEDDA SCHULTE 04G37W1MA 20-Apr-19 21-Apr-19 23-Apr-19 28-Apr-19 30-Apr-19 CMA CGM CHEETAH 04G7PW1MA 07-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 16-Nov-20 18-Nov-20 BUSAN TRADER 04G7HW1MA 13-Oct-20 14-Oct-20 15-Oct-20 20-Oct-20 22-Oct-20 CITY CMA OF BEIJING 28-Apr-19 30-Apr-19 5-May-19 CGM CHEETAH 04G39W1MA 04G7PW1MA 27-Apr-19 07-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 16-Nov-20 Feeder - 09/05/2019 18-Nov-20 CMA CGM CARACAL 04G7RW1MA 14-Nov-20 16-Nov-20 18-Nov-20 23-Nov-20 25-Nov-20 ROSSINI 04G7LW1MA 4-May-19 24-Oct-20 26-Oct-20 28-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 AS CHRISTIANA 04G3BW1MA 6-May-19 7-May-19 12-May-19 14-May-19 CMA CGM CARACAL 04G7RW1MA 14-Nov-20 16-Nov-20 18-Nov-20 23-Nov-20 25-Nov-20 AS CHRISTIANA 04G7TW1MA 21-Nov-20 23-Nov-20 25-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 WESTERLAND 04G7NW1MA 11-May-19 31-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 EM ASTORIA 04G3DW1MA 13-May-19 15-May-19 20-May-19 22-May-19 AS CHRISTIANA 04G7TW1MA 21-Nov-20Department) 23-Nov-20 25-Nov-20 30-Nov-20 Mohd Muhajir 02-Dec-20 ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬ Shireen LEE (CustomerCare Ahmad (Customer Service) HattayaBUSAN LOHNUB (Commercial Department) Suzzana SANI (Customer Service) TRADER 04G7VW1MA 28-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 07-Dec-20 09-Dec-20 CMA CGM CHEETAH 04G7PW1MA 07-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 16-Nov-20 18-Nov-20 Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 2911, Fax: +603 2299 2886 Hotline: +65-6499-1111 BUSAN TRADER 04G7VW1MA 28-Nov-20 30-Nov-20 DID: +603 2299 02-Dec-20 07-Dec-20 D/L: 07-2913064 09-Dec-20 ROSSINI 04G7ZW1MA 12-Dec-20 14-Dec-20 VoIP: 8601 291118-Nov-20 16-Dec-20 21-Dec-20 VOIP: 8670 3064 ް‫ނ‬25-Nov-20 ި‫އ‬23-Dec-20 ެ‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލ‬ CMA CGM CARACAL 04G7RW1MA 14-Nov-20 16-Nov-20 23-Nov-20 VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 ROSSINI 04G7ZW1MA 12-Dec-20 14-Dec-20 16-Dec-20 21-Dec-20 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com 23-Dec-20 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com WESTERLAND 04G81W1MA 19-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 AS CHRISTIANA 04G7TW1MA 21-Nov-20 23-Nov-20 25-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬ WESTERLAND 04G81W1MA 19-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 CMA CGM MALAYSIA (Penang) Hattaya LOHNUB GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad BUSAN TRADER 04G7VW1MA Benedict 28-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 07-Dec-20 09-Dec-20 VESSEL NAME BUSAN TRADER BUSAN TRADER VESSEL ROSSININAME

ETA Singapore EMAIL:VOY sales@mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' days.Fax: +603 2299 2886 Mohd DID: +603 2299122911, D/L: Muhajir 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 Benedict GOH Suzzana SANI .ް‫އ‬Ahmad ެ‫އަކަފޫޓުގެ ބިމ‬ 12-Dec-20 14-Dec-20 16-Dec-20 23-Dec-20 VoIPpleased : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 +603 2299 2911, Fax: +60321-Dec-20 2299Male'. 2886 D/L: 07-2913064 +65-9438-0404 * We areHotline: now to inform that the new upgraded serviceDID: offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 WESTERLAND 04G81W1MA 19-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 * Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 VOIP : 8671 6876 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE Chua Hwa Keong * DATES ARE Hattaya LOHNUB Benedict GOHSUBJECT TO CHANGE Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad Tel:TRANSPORT 662 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: +603 22999100175 2911, Fax: 2299+960 28869100195 D/L:TEL:7746841 07-2913064 +65-9438-0404 Chua Keong * Hotline: DATES ARE SUBJECT TO CHANGE Tel :Hwa 604 -291 6876 Fax: 604 2276 770MALDIVES (PVT) * Further details please contact Sheyam +960 9100170, Atif +960 or+603 Shabeer TOTAL SOLUTIONS LTD 20072 19845 3282 : 8669-1112 VoIP: 8601 VOIP: 8670 3064 VOIP :line: 8671 6876 Tel : 604 2918889 6876 Fax: 604 2276 770 * VoIP Further details please contact Sheyam +960 9100170, Atif +9602911 9100175 or Shabeer +960 9100195 5th VOIP Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com Email: pen.hkchua@cma-cgm.com : 8671 6876

Tel:Keong 662LOHNUB - 3523282-6, Fax: 662-3438807 Hattaya Chua Hwa

ROSSINI

04G7ZW1MA

VOIP line: 8889 Tel: 662 - 3523282-6, Fax: Tel : 604 291 6876 Fax: 6043282 2276 770662-3438807

T. +960 F. +960 3011999 Email:3011888, pen.hkchua@cma-cgm.com

Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD SUBSCRIBE Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Further details(PVT) please contact +960 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 ‫ޓ‬ TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES LTDSheyam ް ް‫ ކަރަނ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', MaldivesMIHAARU PRINT VOIP : 8671 6876 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives Email: pen.hkchua@cma-cgm.com ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ T. +960 3011888, F. +960 3011999 EDITION T. +960 3011888, F. +960 3011999 ެ‫ނމ‬ ް ޮ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކ‬ TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ T. +960 3011888, F. +960 3011999 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999

20359

Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪ 14‬އޮކްޓޫބަރު ‪2020‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 14‬އޮކްޓޫބަރު ‪2020‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪14 October 2020‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ފެންވަޔަރިން ‪،‬‬

‫‪ 1‬ކޮޓަރި އެޕާރޓްމަންޓް‬

‫ކަރަންޓްވަޔަރިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬

‫ގެދޮރުގެ ހުރިހާ‬

‫( ބަދިގެއާއެކު )‬

‫‪ ،‬ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬ސިންކް‬

‫އޭ‪.‬ޑީ‪.‬ކޭ ކައިރި‪,‬‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪ ،‬ފާހަނާތަށި‪ ،‬ގެދޮރު‬

‫ކަރަންޓްފެން ވަކިން‬

‫އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ‬ ‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪20948‬‬

‫‪23416‬‬

‫ކެވޭ ޮގތަށް ކުއްޔަށް‬ ‫ދެމެވެ‪.‬‬ ‫‪ 9000/‬ފެނާ‬‫ކަރަންޓާ އެކީ‬

‫އޮފީސް އަދި ޮކޓަރިއަކަށް‬

‫ގްރައުންޑް ފްލޯ‬

‫ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފަހުރި‬

‫ބޭރުން ވަދެވޭ ގޮތަށްހުރި‬

‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓްގެ ތަނެއް‬

‫‪ 2 ،‬ކޮޓަރި ‪ 2‬ފާހާނާ ‪،‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެން‬

‫ސިޓިންގްރޫމް ‪ ،‬ބަދިގެ ‪،‬‬

‫‪TEL:7463660‬‬

‫‪TEL:7827282‬‬

‫‪21941‬‬

‫މ‪.‬ފެހިވިނަ ‪ /‬ބްލޫކިޔާމަގު‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫‪1 Room and‬‬ ‫‪Sitting Room for‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫‪Rent 8500‬‬ ‫‪2 Rooms Rent‬‬ ‫‪10,000‬‬

‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬އެއަރކޯން ލާފަ‬ ‫‪TEL:7937222/7262312‬‬

‫‪21577‬‬

‫މާފަންނު ‪ IGMH‬ކައިރި‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫‪ 2‬ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއް‬

‫‪ޮ 1‬ކޓަރި ކައްކާ‬

‫‪ 2‬ރޫމް ކުލި ‪10،000‬‬

‫މުށިޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪TEL:9534400‬‬ ‫‪22720‬‬

‫ރޫމް ކުލި ‪8500‬‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫ކުލި މަހަކު‪7000/- :‬ރ‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪ 1‬ރޫމް އަދި ސިޓިންގް‬

‫‪22353‬‬

‫‪M.Fehivina‬‬

‫ހައްލުކުރުން‬

‫‪Bluekiyaa Magu‬‬

‫ޖަންގްޝަންގެ‬

‫‪Maafannu , Near‬‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން‬ ‫‪TEL:7555567/7968223‬‬

‫‪IGMH‬‬ ‫‪TEL:7988938‬‬ ‫‪23349‬‬

‫‪22359‬‬

‫‪Fully‬‬

‫ވަޑާމުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް‬ ‫އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއެކު‬ ‫ކުމުގުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް އަދި‬ ‫ކުލައާއި ފެންވައިރު ކުރުން‬

‫މާފަންނު އަލިވާގެ‬

‫ހާއްސަ އެހީއަށް‬

‫ކައިރިން ( ކަސްޓަމް‬

‫ބޭނުންވާ ކުއްޖަކަށް‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 3‬ކޮޓަރީގެ‬

‫މޮންޓެސޯރި‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‪.‬‬

‫ފެންވަރަށް‬

‫ސަރައްހައްދުން )‬

‫‪TEL:9182247‬‬ ‫‪21996‬‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް ހެންވޭރު‬ ‫އާޓިފިސަލް ބީޗް‬ ‫ސަރަހައްދުން‬

‫‪TEL:7773429‬‬ ‫‪22495‬‬

‫‪two bedroom‬‬

‫އާ އިމާރާތްކާ އެއްވަރަށް‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫‪apartment‬‬

‫ކުއްޔަށްދެން‬

‫‪for rent in‬‬ ‫‪Hulhumale‬‬ ‫‪TEL:7784452‬‬

‫ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުން‬

‫ފިރިހެން ޓީޗަރެއް‬

‫ފިހާރައަކަށް ކަމުދާނެ ‪1000‬‬

‫ލިފްޓް ހުރޭ‪.‬‬ ‫ފުލް ސެކިއުރިޓީ‬

‫މުސާރަ ދެފަރާތް‬

‫ހުންނަންވާނީ އެޓޭޗްދް ފާހާނައަކާއެކު‪،‬‬

‫އެއްބަސްވާ ގޮތަށް‬

‫ގްރަނުންޑް ފްލޯރގަ‬

‫އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ތަންކޮޅެއް‬

‫ފެންމޯޓަރު‬

‫މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުން‪.‬‬

‫ދޮންނަމެޝިން‬

‫‪22602‬‬

‫‪TEL:7904944‬‬

‫ފަސޭހަ ހިސާބެއްގަ‬

‫‪23166‬‬

‫‪22623‬‬

‫‪Wanted to rent‬‬

‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ‬

‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ ކޮޓަރިއެއް‬ ‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ ‪ 1‬ރޫމް ފާހާނާ‬ ‫އާއި އެކު ( ގަލޮޅުން )‬ ‫ކުލި‪ :‬މަހަކު ‪ (8000/-‬އަށްހާސް)‬ ‫ރުފިޔާ ( ފެނާ ކަރަންޓާއި އެކު )‬ ‫އެޑްވާންސް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ‬

‫‪spacious area (not less‬‬

‫‪from Male' city.‬‬

‫ކުލި‪ :‬މަހަކު ‪ 14000/-‬ރުފިޔާ‬ ‫އެޑްވާންސް‪ :‬މަހަކު ‪ 14000/-‬ރުފިޔާ (‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް ޤުރްއާން‬

‫‪TEL:7777219‬‬ ‫‪23429‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪Location: easy access to‬‬

‫ކިޔަވާދެމެވެ‪.‬‬

‫ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ލެވިދާން‬

‫‪TEL:7777219‬‬

‫‪ground floor ideal for a‬‬ ‫‪shop with attached toilet‬‬

‫އެޑްވާންސް ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް‬

‫‪23428‬‬

‫‪than 1000 sqft) from‬‬

‫ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ‪ 1‬ކޮޓަރި ‪ 1‬ފާހާނާ‬ ‫‪ 1‬ސިޓިންގްރޫމް ‪ -‬އެއަރކޯން ކޮއްފައި‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪We are looking for a‬‬

‫‪ 2‬އެޕާޓްމަންޓް ( މައްޗަންގޮޅިން )‬

‫( ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފަސްޓްފްލޯގައި )‬

‫ސިންކް ފާހާނާތަށި‬ ‫ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ހިސާބު‪ޮ :‬ބޑު މަގަކާ ކައިރި‬ ‫‪TEL:9994591‬‬

‫ފެންވަޔަރިން‬ ‫ކަރަންޓްވަޔަރިން‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ‪.‬‬

‫‪TEL:7795240/7793360‬‬

‫‪TEL:7518509‬‬ ‫‪23383‬‬

‫‪22849‬‬

‫ކިޔަވައިދެވޭނެ‬

‫ފުރިހަމަކޮށްފައި‪.‬‬ ‫‪ 4‬ކޮޓަރީގެ ކުއްޔަށްދޭ‬

‫‪furnished‬‬

‫‪ 1‬ކޮޓަރީގެ‬

‫‪a main road‬‬

‫‪TEL:7496909‬‬ ‫‪22708‬‬

‫‪TEL:7777348‬‬ ‫‪23124‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬


14 October 2020

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬14

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


14 October 2020

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬14

mihaaru.com


14 October 2020

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬14

mihaaru.com


14 October 2020

SUBSCRIBE

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬14

MIHAARU PRINT EDITION

mihaaru.com

Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ނޭޝަންސް ލީގު‪:‬‬ ‫ސްޕެއިން ބަލިވިއިރު‪ ،‬ޖަރުމަނާއި‬ ‫ސްވިޒަލެންޑް އެއްވަރު‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން‪:‬‬ ‫ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓީނާ‬ ‫އަށް މޮޅެއް‬

‫ރޮނާލްޑޯ އަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ‬

Profile for Mihaaru

14 OCTOBER 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

14 OCTOBER 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru
Advertisement