{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ޓީއެ ްމ އޭ އަ ްށ‬ ‫ޓާމިނަލް ދޭން ނިންމި ގޮތާ‬ ‫އޭސީސީ ދެކޮޅު‬ ‫‪03‬‬

‫ޕީޖީ ހުށަހަޅުއްވަނީ‬ ‫އެ ީކއެކައްޗަކަށް‬ ‫މައްސަލަ ނިންމަން‬ ‫‪03‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ‬ ‫ހިނގާށޭ އެ އުސޫލް‬ ‫ބަދަލުކޮށްފައި ޚާއްސަ ބޮޑެތި‬ ‫މައްސަލަތަކުގައި އެކީ އެކައްޗަކަށް‬ ‫ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން‬

‫ކުޑަކުއްޖާ އަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު ނެރެދީފި‬

‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ދަރިވަރުންނާ ބެހުނު ތުހުމަތަށް‬ ‫ތިން ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް!‬

‫ީޓއެމް އޭ އަށް‬ ‫ސަރުކާރުން‬ ‫ހުށަހެޅި ގޮތް‬ ‫ރަނގަޅު‪ :‬ހަސަން‬ ‫ކމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)‬ ‫މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ޮ‬ ‫ޕޓު (ވީއައިއޭ) ގައި‬ ‫އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬ ‫ހަދަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫އެއް ސްކޫލެއްގެ ތިން ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ދިގު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ކުރީގެ ޓާމިނަލް ރޫޅާ‬ ‫ހަސަން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު‬ ‫ރަނގަޅު ކަމަށް ޮ‬

‫ގެއްލުމެއް ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީގައި އިއްޔެ‬

‫އފީހަށް މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫ވަނީ ޮ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީއެމްއޭއަށް ރައްދު ދެއްވި‬

‫ހަސަން އެހެން ވިދާޅުވީ‪ ،‬އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން‬ ‫ކމިޓީން އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫އތް ދެ އަހަރަށް ބޮޑު ޖާގައެއް‬ ‫އަގުގައި‪ ،‬ކުރިއަށް ޮ‬

‫ޓީއެމްއޭގެ ވެރިން ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް‬

‫ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމިޔަސް‪ ،‬އެއީ ހިތްހަމަޖެހޭ‬

‫ވެސް ހަސަން ރައްދު ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަރުގެ ސަރަހައްދެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކޮމިޓީގައި‬

‫ޓީއެމްއޭއިން އިއްޔެ ބުނީ އެ ކުންފުންޏަށް އާ‬

‫ޓީއެމްއޭގެ އިސް ވެރިން އިއްޔެ ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ޓާމިނަލުން ‪ 19،000‬އަކަފޫޓްގެ ޖާގަދޭން އެމްއޭސީއެލް‬

‫އ އޭޔޫއެމް ފައުޒީ ވިދާޅުވީ‬ ‫އެ ކުންފުނީގެ ސީއީ ޯ‬

‫އިން ކުރިން ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ވާތީ‪ ،‬އެ އަށް‬

‫ޓީއެމްއޭއާ އެކު އެމްއޭސީއެލުން ކުރި މަޝްވަރާތަކުގައި‬

‫ސޓްތަކުން ޓާމިނަލްގައި ލައުންޖް‬ ‫ބިނާކޮށް‪ ،‬ބައެއް ރި ޯ‬

‫އެއްބަސްވެފައި އޮތީ‪ ،‬އާ ޓާމިނަލުން ‪19،000‬‬ ‫އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ ދޭން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ސަރުކާރުން‬ ‫އތީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 5،000‬އަކަމީޓަރުގެ‬ ‫ނިންމާފައި ޮ‬ ‫ޖާގަ ދިނުމަށެވެ‪ .‬އެއީ ތިރީ ބަޔާ އެކު ހަތަރު ބުރިއަށް‬ ‫ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތުގެ އެއް ބުރި އެއްކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން‬ ‫މި މައްސަލައިގައި ޮ‬

‫ހަދާނެ ޖާގަ ވިއްކާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ހަސަން ވިދާޅުވީ އެފަދަ ޔަގީންކަމެއް‬ ‫އެމްއޭސީއެލް އިން ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ޓީއެމްއޭގެ އަމިއްލަ މައްސަލައެއް ކަށްނޭނގޭ‬ ‫ޓީއެމްއޭގައި ނެތް އެއްޗެއް ރިސޯޓުތަކަށް ވިއްކުމަކީ‪.‬‬ ‫އެއީ ހަގީގަތުގައި އެގްރިމެންޓެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ‪،‬‬

‫ކމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރުމުން ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫ކންޓްރެކްޓެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ‬ ‫ބައިންޑިން ޮ‬

‫ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ބައެއް‪ ،‬ޓީއެމްއޭ އަށް ދެ އަހަރު‬

‫ކުންފުންޏަކާ އެކީ ހެދިފައި‪ .‬އެހެން ނެތީސް ޓީއެމްއޭ‬

‫ދުވަހަށް ކުއްޔަކަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި‬

‫އިން ވިއްކި ވިއްކުމުގެ ޒިންމާ އެމްއޭސީއެލް އަކުން‬

‫ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނޫނީ ދައުލަތަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ‬ ‫ހަސަން ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ބައެއް ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ޓީއެމްއޭ އަށް ދިނުމަކީ‬

‫އޑިޓާ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގަބޫލެއް ނުކުރަން‪ޮ "،‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އާ ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭ އަށް ދޭން‬

‫ސަރުކާރަށް ވެސް ވަރަށް އުނދަގޫ ނިންމުމެކެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެމްއޭސީއެލް އިން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް‬

‫ވިދާޅުވީ މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ރޫޅައި‬

‫ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހަމައެކަނި މަޝްވަރާތަކެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު‬ ‫ނުލެވި ލަސްވާތީ‪ ،‬އެއާ ޯ‬

‫ގތަށް ވިދާޅުވުމުން‪ ،‬ކޮމިޓީގެ‬ ‫އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އެ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ އިރު‪ ،‬އުމުރުން ދެ އަހަރު ނުފުރޭ‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ކުއްޖަކު މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ އާއިލާގެ‬ ‫ތެރެއިން ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވި މައްސަލައާ އެކު‪،‬‬

‫ކިޔަވައިދޭ ކުދިންތަކަކާ ބެހުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް‬

‫އަށް ޖާގަ ދޭން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން‬

‫ޓީއެމްއޭ އަށް‪ ،‬މިހާރު ވެސް ބިން ދޫކޮށްފައިވާ‬

‫ގނާގެ ތުހުމަތަށް ތިން ޓީޗަރަކު‬ ‫ޖިންސީ ޯ‬ ‫ގނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީ ޯ‬

‫ނަމަވެސް ޓީއެމްއޭއާ އެކު‪ ،‬އެމްއޭސީއެލް އިން‬

‫ކށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގީމާ‪ ،‬ސިޓީ‬ ‫ސަސްޕެންޑް ޮ‬ ‫ކށްފައި ވާނީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަވާލު ޮ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ނުލެވޭ ނަމަ މަހަކު ނުވަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު‬

‫ކމިޓީގެ އިއްޔެގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫މާލިޔައްތު ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫މިފަދަ ގިނަ ކަންކަން މިހާރު ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ދިޔަ މައްސަލައަކާ‬

‫މި މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފަށް ވާސިލް ނުވެވޭ‬

‫ގުޅިގެން‪ ،‬ފުރަތަމަ ޓީޗަރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން‬

‫ކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން‬

‫ސަސްޕެންޑްކުރީ މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިންނެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީން ހެދި އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުން އެނގެ‬ ‫ރައިޓްސް ޮ‬

‫މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އިތުރު ދެ ޓީޗަރެއްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން‪ ،‬އެޑިއުކޭޝަން މިނސްޓްރީން‬ ‫އެ ދެ މީހުން ވެސް އިއްޔެ ސަސްޕެންޑް ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ޓީޗަރުން ނިސްބަތްވާ ސްކޫލުން މިކަން‬ ‫ކން ސްކޫލެއް ކަން‬ ‫ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ‪ .‬އެއީ ޮ‬

‫ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވެ އިންސާފުން މަހްރޫމް‬ ‫ވެފައިވާ ކުދިންގެ އަދަދާއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން‬ ‫މިނިވަންވެ‪ ،‬ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެތައް ކުދިން‬ ‫ޕޓުގައި އޮތީ ފެންނާށެވެ‪.‬‬ ‫ތިބި ކަން އެ ރި ޯ‬

‫"މިހާރު" އަށް އެނގުނު ނަމަވެސް އަނިޔާ ލިބުނު‬

‫ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގައި‬

‫ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި‬

‫ކށްފައި ހުރި މައުލޫމާތު އާއްމުންނަށް‬ ‫ރައްކާ ޮ‬

‫ނަން ނުހިމެނީ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓުގައިވާ ގޮތުން‪ ،‬ވޭތުވެދިޔަ ‪15‬‬ ‫ތިލަކޮށްދިން އެ ރި ޯ‬

‫ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައި މައްސަލަ ތަހުގީގު‬

‫އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީގޯނާގެ ‪ 3،135‬މައްސަލައެއް‬

‫ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތިން‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މީގެ‬ ‫ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ޮ‬

‫ފިރިހެނުން އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އެ ތިން‬

‫ތެރެއިން ތަހުގީގު ނިމި‪( ،‬ކުރިން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ‬

‫މީހުންނަށް ކުރަނީ ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން‬

‫އފީހަށް) ފޮނުވީ‬ ‫އޮފީހަށް‪ 2008 ،‬ގެ ފަހުން ޕީޖީ ޮ‬

‫ގނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ‪.‬‬ ‫ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ޯ‬

‫‪ 1،220‬މައްސަލަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން ކޯޓުތަކާ‬

‫އެ ސްކޫލުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އިސް ބޭފުޅަކު‬

‫ހަމައަށް ފޯރާފައި ވަނީ ‪ 1،146‬މައްސަލަ އެކެވެ‪ .‬ބާކީ‬

‫ގތުގައި ކުދިންތަކަކާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު ނުލިބި ފެންނަން‬

‫ކުރެވޭ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފެށުމުން‪ ،‬އަނެއް‬

‫އތީ މުއައްސަސާތަކުގެ އިހުމާލެވެ!‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން ފެންމަތިވި ތުހުމަތުތަކާ‬ ‫ދެ ޓީޗަރުންނާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ގތުން މީގެ ތެރެއިން ކޯޓުތަކުން‬ ‫އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ޮ‬

‫އެކު‪ ،‬ސްކޫލުން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ޝަރީއަތް ނިންމި ‪ 1،085‬މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ކުށް‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް ރަސްމީކޮށް ސިޓީ‬

‫ސާބިތުވީ ‪ 391‬މައްސަލައެއްގަ އެވެ‪ .‬އެއީ ޝަރީއަތް‬

‫ފޮނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރި މައްސަލަތަކުގެ ‪ 36‬ޕަސެންޓެވެ‪ .‬އަނެއް ‪492‬‬

‫"މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ދެ ޓީޗަރަކު‬

‫މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ކަންތައް އަވަހަށް‬ ‫ނިންމަން ޖެ ހޭ‪ :‬ނަޝީދު‬ ‫ބޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ހަދާ ސީ‬ ‫އެމްއޭސީއެލް އިން ޮ‬

‫ޓީއެމްއޭގެ މުއާމަލާތް ހިންގީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ލަސްވާ ކަމަށާއި އެކަން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން‬

‫މުގައްރިރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޖާގަ ކުއްޔަށް ދޭން ޓީއެމްއޭއާ އެކު‬

‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ‪ .‬މިކަމަށް ގޮތެއް ނުހޯދިއްޖެ‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް ވަމުންދާ‬ ‫އެމްއޭސީއެލް އަށް ވެސް ޮ‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު ސުވާލު ކުރެއްވީ ގާނޫނީ‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން‬ ‫އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށް ޮ‬

‫ނަމަ ރަންވޭ ހުޅުވުމުން ލަސްވުމުގެ އިތުރުން ޓީއެމްއޭ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓްމެންޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ފަދަ އެއްވެސް‬ ‫ގޮތުން‪ޮ ،‬‬

‫ކށް ވެސް ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ޒިޔަތު ވިދާޅުވެފައި ވަނި ޮ‬

‫އަށް ބަދަލު ދޭންޖެހުން ގާތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުއާމަލާތެއް ނެތްކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިދާނެތޯ އެވެ‪.‬‬

‫މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅުވައި އަވަސް ހައްލެއް ނުހޯދައިފި‬

‫"އެހެންވީމާ ވަރަށް އަވަސް ނިންމުމެއް ނިންމަން‬ ‫އެބަ ޖެހޭ‪ .‬އަނެއްކާ ވަރަށް މުހިއްމު ސްޓޭކްހޯލްޑާއެއް‬

‫އޭގެ ޖަވާބުގައި ހަސަން ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ރައުޔު‬

‫ނަމަ ދައުލަތުން ޓީއެމްއޭ އަށް ބަދަލުދޭން ޖެހިދާނެ‬

‫ހަގީގަތުގައި ޓީއެމްއޭ އަކީ‪ .‬އެހެންވީމާ ޓީއެމްއޭ އަށް‬

‫ބިނާކުރެއްވީ އެމްއޭސީއެލުން ދިން މައުލޫމާތަށް ކަމަށާއި‬

‫ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ‬

‫ގތަކަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި އޮތީތީވެ‪،‬‬ ‫ވެސް އެކަހަލަ ޮ‬

‫ދެ ކުންފުނީގެ ދެމެދުގައި ހުށަހެޅުންތަކެއް ބަދަލު‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީއެމްއޭ އަށް ވެސް ވަކި އަދަދަކަށް ސްޕޭސް އެލޮކޭޓް‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކުރުން ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެނީ‪"،‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޓީއެމްއޭގެ އަމިއްލަ މައްސަލައެއް ކަށްނޭނގޭ‬ ‫ޓީއެމްއޭގައި ނެތް އެއްޗެއް ރިސޯޓުތަކަށް ވިއްކުމަކީ‪.‬‬ ‫އންނަން ޖެހޭނެ‪،‬‬ ‫އެއީ ހަގީގަތުގައި އެގްރިމެންޓެއް ޮ‬

‫ފަށަން ޖެހޭ‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްގެން ހަދާ ޓާމިނަލް‬ ‫ދައުލަތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ޮ‬ ‫ކށްލަން އުޅުމުން މިދިޔަ‬ ‫ހިންގުން ޓީއެމްއޭ އަށް ދޫ ޮ‬ ‫ކޅުން ފެށިގެން މައްސަލަ ބޮޑުވެ‬ ‫އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬

‫ނިންމުން މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ފަހު އިއްޔެ‬

‫ކމިޓީގައި ހިނގާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫އފާއެއް އޮތް‪.‬‬ ‫އިނގޭތޯ‪ ،‬އޮފާއެއް އޮތް‪ .‬ކައުންޓާ ޮ‬

‫ހެނދުނު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވެސް ނަޝީދު‬

‫ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހި‬

‫އފާ މިކުރަނީ އިނގޭތޯ‪"،‬‬ ‫އަނެއްކާވެސް ހަމަ ކައުންޓާ ޮ‬

‫ހދިއްޖެ ނަމަ ދައުލަތުން‬ ‫ވިދާޅުވީ ގޮތެއް ނު ޯ‬

‫ސަރުކާރާއި ޓީއެމްއޭ ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް‬

‫ޓީއެމްއޭ އަށް ބަދަލުދޭން ޖެހުން ގާތް ކަމަށެވެ‪ .‬މި‬

‫ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ކަންކަން އަވަހަށް ނިންމުން‬

‫ބަދަލާ‪ ،‬އެމަނިކުފާނު ގުޅުވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪ .‬ޓީއެމްއޭ އަށް ޓާމިނަލް‬

‫އެމްއޭސީއެލް އާއި ޓީއެމްއޭއާ ދެމެދު ހިންގި‬

‫ކށް ކަމެއް ހިންގާފައިވާ ނަމަ އެކަން‬ ‫ގސް ޮ‬ ‫ދިނުމުގައި ޯ‬

‫"އެމްއޭސީއެލުން ދީފައި ހުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި‬

‫ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ގާނޫނީ ގޮތުން އެއީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކންޓްރެކްޓެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ‬ ‫ބައިންޑިން ޮ‬

‫ޔަގީންކަން ދިނުން ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅަން‬

‫ކުންފުންޏަކާ އެކީ ހެދިފައި‪ .‬އެހެން ނެތީސް ޓީއެމްއޭ‬

‫ހދަން ޖެހޭނީ ގާނޫނީ ލަފައެކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އިން ވިއްކި ވިއްކުމުގެ ޒިންމާ އެމްއޭސީއެލް އަކުން‬

‫ޓީއެމްއޭގެ މައްސަލައިގައި އަވަހަށް ގޮތެއް‬

‫ހދައި އަވަސް ތަހުގީގެއް‬ ‫"ގޯސް ހެދި މީހުން ޯ‬

‫ޓީއެމްއޭ އިން ބުނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫މުއާމަލާތްތަކެވެ‪.‬‬ ‫ބަދަލު ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ނަޝީދު‬

‫ކުރި ބަޔަކަށް ދައުވާ އުފުލުން އެއީ އެހެން ކަމެއް‬ ‫ކަމަށް ނަޝީދު ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނޫނީ ދައުލަތަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު‬

‫އެއާޕޯޓްގައި އެ ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް ހަދައި‪،‬‬

‫ވިދާޅުވި އިރު‪ ،‬ސިޓީއަކުން ހިންގި އެ މުއާމަލާތަކީ‬

‫ގަބޫލެއް ނުކުރަން‪ "،‬އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް‬

‫މިހާތަނަށް ހިންގަމުން އަންނަ ޓާމިނަލަށް ‪ 18‬މިލިއަން‬

‫އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދައުލަތުން‬

‫އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާ އިރު‪ ،‬ސީ ޕްލޭން‬

‫އ ފައުޒީ އިއްޔެ‬ ‫ކޮމިޓީގައި ޓީއެމްއޭގެ ސީއީ ޯ‬ ‫ގތުން‪ ،‬އާ ޓާމިނަލުން އަކަމީޓަރެއް‬ ‫ވިދާޅުވެފައިވާ ޮ‬ ‫‪ 10.35‬ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ‪ 19،000‬އަކަމީޓަރު‪15 ،‬‬ ‫އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ އެއާލައިނަށް ކުއްޔަށް‬

‫މި މައްސަލައިގައި އަވަހަށް ގޮތެއް ހޯދަން‬

‫ޑޮލަރު (‪ 277‬މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކުރީ އެމްއޭސީއެލް‬

‫އެކަމުގައި ޒިންމާއެއް އުފުލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އޮޑިޓަ‬

‫ޓާމިނަލްގެ މައްސަލައިގައި އަމިއްލަ އަށް އެދިގެން‬

‫ކމިޓްމެންޓަށް އިތުބާރު ކޮށްގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިން ދިން ޮ‬

‫ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ޓީއެމްއޭގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކމިޓީގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކައިފަ‬

‫ޓީއެމްއޭގެ ޓާމިނަލްއަށް އެވަރުގެ ހޭދައެއް ކޮށްފައި‬ ‫ވަނީ‪ ،‬އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެންނެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ޓީއެމްއޭއާ މެދު ހިނގި‬

‫ކމިޓީގައި‪ ،‬ޓީއެމްއޭ އިން ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމްއޭސީއެލް އިން ކުރިން‬

‫މިހާރު ޓީއެމްއޭ އާއި އެމްއޭސީއެލްއާ އެކު ދިގު‬

‫މުއާމަލާތަށް ބުރަވެ މައްސަލަ ނިންމަން ޖެހިފައިވާ‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް އާ ޓާމިނަލުން ‪ 19،000‬އަކަފޫޓްގެ‬

‫ކށް އެއްބަސްވުމެއްގެ‬ ‫އޮތީ ދީފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތަށް ބަޔާން ޮ‬

‫މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެސް ހަދާފައެއް ނެތެވެ‪ .‬އާ‬

‫ގތަށް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި‪ ،‬އެ‬ ‫ކަމަށް ދޭހަވާ ޮ‬

‫ޖާގަދޭން އެމްއޭސީއެލް އިން ކުރިން ޔަގީންކަން‬

‫ކށް ޓީއެމްއޭގެ ހިޔާލު ހޯދަން‬ ‫ދެލިކޮޕީއެއް ތައްޔާރު ޮ‬

‫ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ފެށުމާ އެކު‪ ،‬ޓީއެމްއޭއާ އެކު‬

‫މައްސަލައިގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެނީ ވެސް ކުރީގެ‬

‫ކށް‪ ،‬ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން‬ ‫ދީފައިވާ ވާތީ‪ ،‬އެ އަށް ބިނާ ޮ‬

‫ފނުވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ވެސް އެމްއޭސީއެލް އިން ޮ‬

‫ހަދަމުން އައީ‪ ،‬އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުން‬

‫ސަރުކާރު ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެމްއޭސީއެލް އާއި‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޓާމިނަލްގައި ލައުންޖް ހަދާނެ ޖާގަ ވިއްކާފައިވާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ޓީއެމް އޭ އަށް ޓާމިނަލް ދޭ ްނ‬ ‫ނިންމި ގޮތާ އޭސީސީ ދެކޮޅު‬

‫އަހަރަށް ފަހު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ‬ ‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު‬ ‫އެދުމަކަށް‪ޮ ،‬‬ ‫ޕޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫ހެއްދެވި ހާއްސަ އޮޑިޓް ރި ޯ‬ ‫އެމްއޭސީއެލުން މާކެޓް އަގުގައި އާ ޓާމިނަލުން ޖާގަ‬ ‫ކުއްޔަށް ދީފި ނަމަ އަހަރަކު ‪ 47‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫(‪ 724‬މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި‬ ‫ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދީފި ނަމަ ލިބޭނީ އަހަރަކު ފަސް‬ ‫ޑލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ކަމަށް‪ ،‬އޮޑިޓްގައި‬ ‫މިލިއަން ޮ‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޮއޑިޓާ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވާ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ‬ ‫ހުށަހެޅުން ގޯހެއް ނޫން‬ ‫ސަރުކާރާއި އެމްއޭސީއެލް އަދި ޓީއެމްއާ ދެމެދު‬ ‫ބޑު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ ގުޅިގެން އޮޑިޓާ‬ ‫އުފެދިފައިވާ ޮ‬ ‫ކމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)‬ ‫މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ޮ‬

‫ކުންފުންޏާ އެކު‪ ،‬އެމްއޭސީއެލުން ކުރި މަޝްވަރާތަކުގައި‬

‫ޕޓް (ވީއައިއޭ) ގައި‬ ‫އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬

‫އެއްބަސްވެފައި އޮތީ‪ ،‬އާ ޓާމިނަލުން ‪19،000‬‬

‫ހަދަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް‪ ،‬ޓީއެމްއޭ އަށް‬

‫އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ ދޭން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން‬

‫ޓީއެމްއޭ އިން ބުނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫ކަނޑައެޅި ގޮތާ މެދު އެންޓި ޮ‬

‫އެއާޕޯޓްގައި އެ ކުންފުނިން އަމިއްލަ އަށް ހަދައި‪،‬‬

‫ކޅު ހަދައިފިކަން "މިހާރު" އަށް‬ ‫(އޭސީސީ) ވެސް ދެ ޮ‬

‫މިހާތަނަށް ހިންގަމުން އަންނަ ޓާމިނަލަށް ‪ 18‬މިލިއަން‬

‫އެނގިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކޮމިޝަނުން‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުމާ‬

‫ޑޮލަރު (‪ 277‬މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކުރީ އެމްއޭސީއެލް‬ ‫ކށްގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިން ދިން ކޮމިޓްމެންޓަށް އިތުބާރު ޮ‬

‫ދެކޮޅުކަން ހާމަކުރީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫އެކަމަކު އެއީ ‪ 1993‬އިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން‬

‫ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އަދި އެމްއޭސީއެލް‬

‫އަންނަ އިމާރާތެކެވެ‪ .‬އެ ތަނާ ބެހޭ ގޮތުން ޓީއެމްއޭ‬

‫ކމެންޑޭޝަނެއްގައި ކަމަށް އެނގިފައި‬ ‫ފނުވި ރި ޮ‬ ‫އަށް ޮ‬

‫އާއި އެމްއޭސީއެލްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު‬

‫ކމެންޑޭޝަންގެ ތަފްސީލް ނުލިބުނަސް‪،‬‬ ‫ވެ އެވެ‪ .‬އެ ރި ޮ‬

‫ވަނީ ހަމަވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ފަހުން އެއްބަސްވުން‬

‫ގތުން‪ ،‬އޭސީސީން ބުނެފައި ވަނީ ޓީއެމްއޭ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ހަދަމުން އައީ އަހަރުން އަހަރަށް ކަމަށް ވެސް‪،‬‬

‫އަށް އާ ޓާމިނަލް ދޫކުރަން ސަރުކާރުން މިހާރު‬

‫އެނގިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް ވާނެ‬ ‫ބޭނުންވާ ގޮތުން ވެސް ދައުލަތަށް ޮ‬

‫ގތުގައި އާ ޓާމިނަލުން‬ ‫ފައުޒީ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެއީ އޭސީސީން މި މައްސަލައިގައި‬

‫އަކަމީޓަރެއް ‪ 10.35‬ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ‪19،000‬‬

‫ގތަކަށް އަމަލު ކުރަން‬ ‫ދެކޭ ގޮތް ކަމަށް ވާތީ ވަކި ޮ‬

‫އަކަމީޓަރު‪ 15 ،‬އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ‬

‫ނާންގާ ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫އެއާލައިނަށް ކުއްޔަށް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫ގތަށް ބަޔާންކޮށް‬ ‫އެމްއޭސީއެލް އިން ދިނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫‪ 5،000‬އަކަމީޓަރުގެ ޖާގައެއް އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން‬

‫ކޕީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ޓީއެމްއޭގެ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގެ ދެލި ޮ‬

‫ޓީއެމްއޭ އަށް‪ ،‬މިހާރު ވެސް އެމްއޭސީއެލަށް ބިމު‬

‫ހިޔާލު ހޯދަން ވެސް އެމްއޭސީއެލް އިން ފޮނުވި ކަމަށް‬

‫ކުލި ދައްކާ ރޭޓުގައި‪ ،‬ދޭށެވެ‪ .‬އެއީ ތިރީ ބަޔާ އެކު‬ ‫ހަތަރު ބުރިއަށް ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތުގެ އެއް ބުރި‬ ‫އެއްކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬އެ ނިންމުމާ މެދު ވެސް ޓީއެމްއޭ އިން‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 5،000‬އަކަމީޓަރުގެ ޖާގައެއް އާ‬ ‫ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ޓީއެމްއޭ‬ ‫އަށް ދޭން ނިންމީ‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ‬

‫ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬އިންވެސްޓަރުންގެ ހިމާޔަތުގަ އެވެ‪ .‬އަދި އާ‬

‫ކމިޓީއާ އެކު އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގުމުގެ ފުލް ކޮންޓްރޯލް ނުވަތަ‬

‫އ އޭޔޫއެމް ފައުޒީ ވިދާޅުވީ އެ‬ ‫ޓީއެމްއޭގެ ސީއީ ޯ‬

‫ފުލް އޮޕަރޭޝަން އެމްއޭސީއެލްގެ އަތްމައްޗަށް ދާނީ ދެ‬

‫ކމިޓީ އަށް ހާޒިރު‬ ‫ޖެނެރަލް ހަސަން‪ ،‬މާލިއްޔަތު ޮ‬ ‫ކުރުމުން ވިދާޅުވީ‪ ،‬އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ‬ ‫އަށް ޖާގަ ދޭން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން‬ ‫ރަނގަޅު ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެއީ ސަރުކާރަށް ވެސް‬ ‫ވަރަށް އުނދަގޫ ނިންމުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅުން‪ ،‬މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސީޕްލޭން‬ ‫އަނެއް ޮ‬ ‫ޓާމިނަލް ރޫޅައި ނުލެވި ލަސްވެ‪ ،‬އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ‬ ‫ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ވެސް ލަސްވުމަކީ ހަސަންގެ‬ ‫ގތުން‪ ،‬ކުރީގެ ޓީއެމްއޭއިން މިހާރު‬ ‫ބޑުވުމެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫ބޭނުންކުރާ ޓާމިނަލް ރޫޅާ ނުލެވޭ ނަމަ މަހަކު ނުވަ‬ ‫ބޑު ގެއްލުމެއް ދައުލަތަށް‬ ‫މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ޮ‬ ‫ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ‬ ‫އޮފީހުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬އާ ޓާމިނަލުން ‪ 19،000‬އަކަފޫޓްގެ‬ ‫ޖާގައެއް ޓީއެމްއޭ އަށް ދޭން އެމްއޭސީއެލް އިން ކުރިން‬ ‫ޔަގީންކަން ދީފައި ވާތީ‪ ،‬އެ އަށް ބިނާކޮށް‪ ،‬ބައެއް‬ ‫ސޓްތަކުން ޓާމިނަލްގައި ލައުންޖް ހަދާނެ ޖާގަ‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް ޓީއެމްއޭ އިން ބުނާބުނުމާ އޮޑިޓަ‬ ‫ޖެނެރަލް ދެކޮޅެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން‪ ،‬އެފަދަ ޔަގީންކަމެއް‬ ‫ހަސަން ވިދާޅުވާ ޮ‬ ‫އެމްއޭސީއެލުން ދީފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫"ޓީއެމްއޭގެ އަމިއްލަ މައްސަލައެއް ކަށްނޭނގޭ‬ ‫ޓީއެމްއޭގައި ނެތް އެއްޗެއް ރިސޯޓުތަކަށް ވިއްކުމަކީ‪.‬‬ ‫އެއީ ހަގީގަތުގައި އެގްރިމެންޓެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ‪،‬‬ ‫ކންޓްރެކްޓެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ‬ ‫ބައިންޑިން ޮ‬ ‫ކުންފުންޏަކާ އެކީ ހެދިފައި‪ .‬އެހެން ނެތީސް ޓީއެމްއޭ‬ ‫އިން ވިއްކި ވިއްކުމުގެ ޒިންމާ އެމްއޭސީއެލް އަކުން‬ ‫ނޫނީ ދައުލަތަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު‬ ‫ގަބޫލެއް ނުކުރަން‪ "،‬ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ކުޑަކުއްޖާ އަ ްށ‬ ‫ރައްކާތެރިކަމުގެ‬ ‫އަމުރު ނެރެދީފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގނާ ލިބޭ ކަމުގެ‬ ‫ޅިޔަނެއްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ޯ‬ ‫ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖާ އަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު‬ ‫ނެރެދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ތޅުގެ ރަށެއްގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން‬ ‫ދ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫ބޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ޖިންސީ‬ ‫ކުއްޖަކަށް ޮ‬ ‫ގޯނާ ލިބޭކަން އެނގުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެ‬ ‫ކުއްޖާ އަމިއްލަ އަށް އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ހަތް އަހަރު ފުރިފައިވާ ކުއްޖާގެ ސަލާމަތަށް ‪10‬‬ ‫މަސް ދުވަހުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރެއް މެޖިސްޓްރޭޓް‬ ‫ކޯޓުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ނެރެދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ އަމުރުގެ މުއްދަތު އިއްޔެ މެންދުރުފަހު‬ ‫ހަމަވާއިރު‪ ،‬ރައްކާތެރިކަމުގެ އާ އަމުރު ނުލިބި‪،‬‬ ‫ލަސްވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ‬ ‫ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މެޖިސްޓްރޭޓް‬ ‫ކޓަކުން ވަނީ އިތުރު ‪ 10‬މަސް ދުވަހަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރެއް ނެރެދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެކަމަށް‬ ‫އިންކާރުކުރި ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން‬ ‫ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރަކަށް އެދުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ‬ ‫ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަދި ފުލުހުން ލަފާ ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ އަމުރު ނެރެފައި ވަނީ އެ ކުއްޖާއާ އެއްވެސް‬ ‫ގޮތަކުން ވާހަކަނުދެއްކުމާއި އަދި ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް‬ ‫ނުވަނުމަށް އެދި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުއްޖާގެ ބައްޕަ "މިހާރު" އަށް ކުރިން ބުނީ‪ ،‬އެ‬ ‫މައްސަލަ އަށް ‪ 10‬މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެގެން‬ ‫ދިޔައިރު އިންސާފެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ‪ .‬މައްސަލައިގައި‬ ‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް‬ ‫ދައުވާކުރަން ޕް ޮ‬ ‫ފނުވާފައިވީ ކަމުގައި ވިއަސް އެ މައްސަލަ އަދި‬ ‫ޮ‬ ‫އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތީ އަދި ދައުވާ ކުރެވޭ ގޮތެއް‬ ‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އިންސާފު ލިބޭނެހެނެއް ހިއެއް ނުވޭ މައްސަލަ މި‬ ‫ގތުން‪ ".‬ފިރިހެން މީހާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދާ ޮ‬

‫ޕީޖީ ހުށަހަޅުއްވަނީ އެކީއެކައްޗަކަށް މައްސަލަ ނިންމަން‬ ‫ދިނުމަށް ފަހު‪ ،‬ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ފަށައި‪ ،‬ކޮންމެ‬

‫ގތަށް ތައްޔާރުވެގެން‬ ‫ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމޭ ޮ‬

‫ގިނަ ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ކަން ވެސް‬

‫ބޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތަހުގީގާއި ދައުވާ އުފުލުން‬ ‫ޮ‬

‫ދެ އަޑުއެހުމެއް ދެމެދުގައި ‪ 48‬ގަޑިއިރަށް ވުރެ ދިގު‬

‫ކުރިއަށް ދާން އަސްލު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން‬

‫ޕީޖީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެ ނޫން ކޯޓުތަކުން ވެސް‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ފަދަ‬ ‫އަވަސްކުރުމާ އެކު‪ ،‬ޝަރީއަތް ފަށާ ހިސާބުން‬

‫މުއްދަތެއް ހޭދަ ނުވާނޭހެން އަޑުއެހުންތައް ދުރާލާ‬

‫ވަނީ‪ .‬އެއީ އަސްލު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު‬

‫އެކަމުގައި ކުރިއަށްދާން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ‬

‫ގސް ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫އެކީއެކައްޗަކަށް ގެން ޮ‬

‫ތާވަލްކޮށް އަދި އެކަން ދެ ފަރާތަށް ވެސް އަންގަން‬

‫ގތަކީ ވެސް‪ "،‬ޝަމީމް‬ ‫ތަސައްވަރުކޮށްފައި އޮތް ޮ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމާ ހަމައަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަ‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށް ސާކިއުލާގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން އެގޮތަށް‬

‫ކޓުތަކާ އެކު ޕީޖީ މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން‬ ‫ޯ‬

‫ގތަށް މައްސަލަތައް ނިންމުން‬ ‫"އެ ޮ‬

‫ކުރިއަށް ދެވިއްޖެ ނަމަ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމާ‬

‫އަންނަނީ އެފަދަ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ‬

‫ކޓުތަކަށް ވެސް މާ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ޯ‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬އިންސާފު‬ ‫ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ޮ‬

‫މައްސަލައާ އެކު ފެންމަތިވީ‪ ،‬ޖިންސީ ގޯނާގެ‬

‫ބޑު މައްސަލަތައް އެއަށް ވުރެން ވެސް އަވަހަށް‬ ‫ޮ‬

‫ރަނގަޅުވާނެ‪ .‬ހެކިންގެ ހެކިބަސް ލިބުން ވެސް މާ‬

‫ބޑުވާނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ގާއިމްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޮ‬

‫ކަންތައްތަކުގައި އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގައި‬

‫ނިންމުމަށެވެ‪.‬‬

‫ފަސޭހަ‪ .‬އަވަހަށް މައްސަލަ ނިމެން ވެސް ނިމޭނެ‪.‬‬

‫ޕީޖީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އުމުރުން ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި‬

‫މުއައްސަސާތައް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމެވެ‪ .‬ފުލުހުންނާއި‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ޕީޖީ ޮ‬

‫އފީހާއި ކޯޓުތަކުގައި‬ ‫ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި ޝަމީމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ކުޑަކުދިންނަށް‬

‫ތާށިވެ އިންސާފު ނުލިބި އަހަރުތަކެއް ހޭދަވެފައިވާ‬

‫ގނާކުރުން ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ‬ ‫ޖިންސީ ޯ‬

‫މައްސަލަތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫އޮފީހުން ބޭނުން ވަނީ ހެނދުނު ‪ 8‬ޖަހާއިރު ފަށާ‬

‫މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހައްލު ހޯދަން‪،‬‬

‫އެއްފަހަރުން މައްސަލަ ނިމެންޏާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް‬ ‫ވެސް ރަނގަޅު‪".‬‬ ‫މައްސަލަތައް މިހާރު ޝެޑިއުލްކުރަނީ އެއް‬

‫ކށްފައި އޮންނަ ޒިންމާއެއް‬ ‫ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްއާ މަތި ޮ‬ ‫ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަމީމް ވިދާޅުވީ އިދާރާތަކުން‬ ‫ޖިނާއީ ތަހުގީގުތައް ހިންގާ އުސޫލްތައް އެ އޮފީހުން‬

‫ގަޑިއިރަށް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ އެއީ‬

‫ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ އުސޫލްގައި ކަމެއް‬

‫އފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން‬ ‫ޑިޕާޓްމެންޓް ޮ‬

‫މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހެކިންގެ ވެސް ހެކިބަސް އެ‬

‫އންނަ އުސޫލެއް ނޫން‬ ‫އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި ލިއެފައި ޮ‬

‫ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަވެއްޖެ ނަމަ އެކަން‬

‫(ޑީޖޭއޭ) އިން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައިވާ ގޮތުން‪،‬‬

‫ދުވަހު ނަގައި ނުނިމެއްޖެ ނަމަ ދެ ވަނަ ދުވަހު ވެސް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އެ މުއައްސަސާއަކަށް އަންގާނެ ކަމަށް ޝަމީމް‬

‫ގނާކުރުމުގެ މައްސަލައެއް‬ ‫ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯ‬

‫އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ‬

‫ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން ‪ 24‬ގަޑިއިރުގެ‬

‫ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ އަށް އިސްކަން ދީގެން‪ ،‬އިދާރީ‬

‫ޝަރީއަތް ހަވީރު ‪ 4‬ޖަހަން ދެން ގެންދަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި ހަމަ ދިފާއީ ވަކީލުންނަށް ވެސް ރަނގަޅު‪.‬‬

‫ޖިނާއީ ތަހުގީގުތައް ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަކީ‬

‫"ދެ ވަނަ ދުވަހު ވެސް މައްސަލަ ކުރިއަށް‬

‫އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެފަދަ‬

‫ގެންގޮސް ތިން ވަނަ ދުވަހު ހުކުމާ ހަމައަށް ދާންވީއޭ‪.‬‬

‫މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނުތަކުން ލާޒިމްކުރާ މުއްދަތުތައް‬

‫ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ނުވަތަ ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަސް‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ހިނގާށޭ އެ‬ ‫ބޑެތި މައްސަލަތަކުގައި‬ ‫ކށްފައި ޚާއްސަ ޮ‬ ‫އުސޫލް ބަދަލު ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން‬

‫އެކީ އެކައްޗަކަށް ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން‪"،‬‬

‫ކމިޝަނާއި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި‬ ‫ޮ‬

‫‪--‬ޝަމީމް‬

‫ކމިޝަން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮ‬

‫އަވަހަށް މައްސަލަ ނިންމުމުގެ މި އުސޫލަށް ވަރަށް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ލިސްޓާމެދު‬ ‫ގޮތެއް ނިންމަންޖެ ހޭ‪ :‬ޕީޖީ‬ ‫މލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން‬ ‫ޯ‬

‫މިދޭތެރެއަކުން ކުރިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް މިހާރު‬

‫ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ވަގަށް‬

‫އތީ މަޑުޖެހިފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަނެއްކާވެސް ޮ‬

‫ނެގި ‪ 3.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން މަންފާ ލިބުނު‬

‫މުއައްސަސާތަކުން މިހާރު ތިބީ އަލުން އެ ތަހުގީގު‬

‫ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ލިސްޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން‬

‫އަވަސް މިނުގައި ގެންދިއުމުގެ ރޫހުގައި ކަމަށާއި އެ‬

‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން‬ ‫ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޕް ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް‬

‫ޝަމީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕީޖީ ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫ފުލުހުންނާއި އެންޓި ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެކަމާ އުޅުއްވާ ހުރިހާ‬

‫(އޭސީސީ) އަދި ޚިޔާނާތް ބަލަން ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރަމުން‬

‫ސލިހް އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫މި އަންނަނީ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ މި ހަފުތާގެ‬

‫ޓބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫މިދިޔަ އޮކް ޯ‬

‫ތެރޭގައި ގަވަރުނަރާއި އޭސީސީގެ ރައީސާއި‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި އެ އިދާރާތަކުން ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ކމިޝަނާ ވެސް ބައްދަލުކޮށް‬ ‫މެމްބަރުންނާއި ޮ‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މަންފާ ލިބުނު‬

‫މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު ‪ 267‬އަށް‬

‫ވާހަކަ ދެކެވިފައި‪ "،‬ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަރާ ކަމަށެވެ‪ .‬ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު‬ ‫އަދީބު އިސްވެ ހުންނަވައި އެ ޖަރީމާ ހިންގި ގޮތާއި‬

‫ތި ވިދާޅުވާ ލިސްޓު އަޅުގަނޑު ބޭނުން ވަނީ‬ ‫ނވެ އެއަށް ގޮތެއް ނިންމަން‪.‬‬ ‫ލިސްޓެއް ގޮތަށް ޯ‬

‫ގތާއި މަންފާ ލިބުނު މީހުންގެ‬ ‫ފައިސާ ބައި އެޅި ޮ‬

‫ގތަކަށް‪ ،‬ދައުވާ ކުރަންޏާ ކުރަން‬ ‫ކންމެވެސް އެއް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އާ މައުލޫމާތާއި ހެކިތައް ވެސް ތަހުގީގަށް ލިބިފައިވާ‬

‫ނުކުރަންޏާ ނުކުރަން‪-- .‬ޝަމީމް‬

‫ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ‬

‫ގތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން‬ ‫ޝަމީމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫‪ 44‬މެމްބަރުންނާއި މިހާރުގެ ‪ 16‬މެމްބަރުންނާއި‬ ‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ކުރިން އުޅުއްވި‬

‫ވަކި ތާވަލެއް ހަދައިގެން މުއައްސަސާތަކުން‬

‫ފަސް މެމްބަރުންނާއި ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގެ އިސް‬

‫މަސައްކަތްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ވަރަށް ބައިވަރު މީހުންގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ހަތް ބޭފުޅަކާއި ފަސް‬

‫މީގެތެރޭގައި ވިސްނުން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް‬

‫ފަނޑިޔާރުން (އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި‬

‫ހުރޭ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ހުރީ މިހާރު މިއޮތް‬

‫މިހާރުގެ ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ)‪ ،‬ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ‬

‫ލިސްޓުގައި ހުރި މީހުންގެ ކަންކަން ކޮންމެވެސް‬

‫އފިސަރުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބެހޭ ހަތް ޮ‬

‫ކޅެއްގައި ޖައްސައި އެކަން ނިންމަން‪ "،‬ޕީޖީ‬ ‫އެއް ޮ‬

‫އފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫ޕީޖީ ޮ‬ ‫ކންފަރެންސްގައި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ބޭއްވި ޕްރެސް ޮ‬

‫މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް‬ ‫‪ 1.8‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު‬ ‫މލްޑިވްސް އިންލެންޑް‬ ‫މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ޯ‬

‫އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ލިބުނު‬

‫ތރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް‬ ‫ރެވެނިއު އޮ ޯ‬

‫ގތުގައި ލިބިފައިވާ‬ ‫އާމްދަނީ ދަށްވެފައި ވަނީ ޓެކްސްގެ ޮ‬

‫‪ 1.81‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް‬

‫އަދަދު މަދުވެފައިވުމާއި‪ ،‬މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ‬

‫އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މަހު ލީސް ޕީރިއަޑް އެކްސްޓެންޝަން ފީގެ ގޮތުގައި‬

‫މިއީ މި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް‬ ‫ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ‪ 7.4‬ޕަސެންޓު އިތުރު އަދަދެއް‬

‫ލިބިފައިވާ ފައިސާ އަކީ ހަމައެކަނި އެ މުއްދަތުގައި‬ ‫ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައި ވުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް މީރާ އިން ބުންޏެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިއީ މިދިޔަ‬ ‫އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށް އަދަދެކެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ ލަފާކުރި އަދަދަށް‬

‫މިދިޔަ މަހު މީރާ އަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ އެންމެ‬ ‫ބޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރަނީ ޖީއެސްޓީ އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ޮ‬ ‫‪ 44.5‬ޕަސެންޓް ނުވަތަ ‪ 807.1‬މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫ވުރެ އިތުރުވީ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އައި‬

‫މީގެ އިތުރުން ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައި ‪ 645.04‬މިލިއަން‬

‫އަދަދު ކުރީ އަހަރުތަކަށް ވުރެ ‪ 13.6‬ޕަސެންޓު‬

‫ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި‬

‫އިތުރުވުމުންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޓުރިސްޓުން އަތުން ނަގާ‬

‫ޕޓު ޑެވެލޮޕްމަންޓް‬ ‫‪ 84.93‬މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެއަ ޯ‬

‫ޓެކްސް ވެސް ވަނީ މިދިޔަ މަހު އިތުރުވެފަ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ފީގެ ގޮތުގައި ‪ 69.20‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެއަޕޯޓު‬

‫އިތުރުން ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓުގެ ފަހު މުއްދަތުގެ‬

‫ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ‪ 68.68‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ބައެއް ފައިސާ ބަލައިގަތީ ވެސް ޖެނުއަރީ މަހުގައި‬

‫އާއި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި ‪138.13‬‬

‫ކަމަށް ވުމުން އާމްދަނީގައި އެ ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި މިދިޔަ އަހަރާ‬ ‫މީރާއިން ހާމަކުރި ޮ‬

‫މަންފާވި ކަމަށް ގިނަ ބައަކަށް ތުހުމަތުކޮށްގެން‬ ‫ގތެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެކަމުގައި‬ ‫ތިބުމަކީ ރަނގަޅު ޮ‬

‫މަގާމްތަކުގައި އުޅުއްވި ‪ 30‬ބޭފުޅުންނާއި މިހާރުގެ‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގެ މި ދައުރަށް ސަރުކާރުން‬ ‫‪ 56‬ބިލެއް ފޮނުވާނެ‬

‫މީގެތެރެއިން ވެސް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި‬

‫ސުވާލުތަކާ ގުޅިގެން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ‬

‫އޭރު އަދި މިހާރުވެސް ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް‬

‫ކށް ހިންގި ހިޔާނާތުން މަންފާވި ކަމަށް‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫އަވަހަށް ނިންމަން ޖެހޭ ކަން ޕީޖީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ތުހުމަތުކުރާ މީހުންގެ ތަހުގީގު ބާރު ސްޕީޑުގައި‬

‫އެ ލިސްޓުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން‬

‫ބްރޯޑްކޮމް އަށް އައްޔަންކުރާ‬ ‫ލިސްޓްގެ ކުރީގައި ޝިފްލާ‬ ‫ކމިޝަނަށް އައްޔަންކުރަން ޓީވީ‬ ‫ރޑްކާސްޓިން ޮ‬ ‫ބް ޯ‬

‫ކށްލެވޭ ނަމަކަށް އޮތީ‬ ‫އިތުރުން ދެން އެންމެ ފާހަގަ ޮ‬

‫ޕްރެޒެންޓަރު ޝިފްލާ އިބްރާހީމްގެ ނަން ރައީސް‬

‫ކމިޝަނަރު އަބްދުލް އަޒީޒް‬ ‫ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން ޮ‬

‫ސލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬

‫ޖަމާލް އަބޫބަކުރުގެ ނަމެވެ‪ .‬އޭނާގެ ނަން އޮތީ‬

‫ކށް ފެއިލްކޮށްލާފައި‬ ‫ފނުއްވުމުން ފާސް ނު ޮ‬ ‫ކުރިން ޮ‬

‫ލިސްޓްގެ އަށް ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުއްވި ލިސްޓްގެ ކުރީގައި ޝިފްލާގެ‬ ‫ވަނިކޮށް އިއްޔެ ޮ‬ ‫ނަން އަނެއްކާވެސް ހިމަނުއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޮފނުއްވި ލިސްޓް‬

‫ކމް އަށް އައްޔަން ކުރަން ރައީސް މީގެ‬ ‫ރޑް ޮ‬ ‫ބް ޯ‬ ‫ފނުއްވި ލިސްޓުގައި ޝިފްލާއަށް އިސްކަން‬ ‫ކުރިން ޮ‬

‫‪ -1‬ޝިފްލާ އިބްރާހީމް‬

‫ދެއްވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޭނާގެ ނަން‬

‫‪ -2‬އާމިނަތު އަމީނާ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މަޖިލީހުން އެފަހަރު‬ ‫އޭރު ވަނީ ފާސް ނު ޮ‬

‫‪ -3‬އާމިނަތު ނުޒުހާ‬

‫ތޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު‬ ‫ފާސްކުރީ ގދ‪ .‬އަ ޮ‬

‫‪ -4‬ސައުދާ ސަލީމް‬

‫އަހުމަދު ގައިސްގެ ނަމެވެ‪.‬‬

‫‪ -5‬މުހައްމަދު ފަޒީން‬

‫ޝިފްލާ އިބްރާހީމް ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިން‬

‫‪ -6‬ޒުބައިރު އަހުމަދު‬

‫ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާގައި ‪ 20‬އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫‪ -7‬މޫސާ ރިލްވާން‬

‫ކށްފައިވަ އެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ ނިއުސް‬ ‫ދުވަސް ހޭދަ ޮ‬

‫‪ -8‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު‬

‫ގތުގައި އަދި ފަހުން ނޫސްވެރިއެއްގެ‬ ‫ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ޮ‬

‫‪ -9‬ހުސައިން ފާއިޒް‬

‫ގޮތުގައި ޓީވީއެމްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެއް‬

‫‪ -10‬އިމްރާނާ ބިންތު އަބްދުﷲ‬

‫ކށް މިހާރު މަސައްކަތްކުރަނީ ސަންގު‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫‪ -11‬އިސްމާއީލް ސާޖިދު‬

‫ޓީވީގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން‬

‫‪ -12‬އަހުމަދު ޚަލީލް‬

‫ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން ބެޗެލާސް ޑިގްރީއެއް‬

‫‪ -13‬މުހައްމަދު ރަޝީދު އަހުމަދު‬

‫އަދި އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީން މާސްޓާސް ޑިގްރީއެއް‬

‫‪ -14‬އަހުމަދު ފައިރޫޒް‬

‫ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ -15‬އައިޝަތު އަރީފާ‬

‫ކމް އަށް އައްޔަންކުރާނެ ބޭފުޅަކު‬ ‫ބްރޯޑް ޮ‬ ‫ކަނޑައަޅަން ރައީސް މިފަހަރު ފޮނުއްވި ލިސްޓްގައި‬ ‫‪ 15‬ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ ލިސްޓްގައި‬

‫ކމް އަށް އައްޔަންކުރާނެ ބޭފުޅަކު‬ ‫ބްރޯޑް ޮ‬ ‫އައްޔަންކުރަން ރައީސް ފޮނުވި ލިސްޓް ދިރާސާ ކުރަން‬

‫އތީ ވީޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ‬ ‫ޝިފްލާ އަށް ފަހު ދެން ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ‬

‫އާމިނަތު އަމީނާ އެވެ‪ .‬އެ ލިސްޓްގައި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ކމިޓީއަށް މިއަދު ފޮނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރިފްއަތު‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަރިހުގައި‪.‬‬ ‫މިއހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ‪ 56‬ބިލެއް ފޮނުވާނެ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ގެނައުމުގެ ބިލް‪.‬‬ ‫‪ -6‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަޒުކަޒީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ‬ ‫ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ‪ 32‬ބިލަކާއި‬

‫ބިލް‬

‫މުޅިން އަލަށް ގާނޫނުތައް ހެދުމަށް ‪ 24‬ބިލެއް ހިމެނޭ‬ ‫ގޮތުން ‪ 56‬ބިލެއްް‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ‬ ‫ފނުވާނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ‬ ‫ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ޮ‬ ‫އފީހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ފނުވާ ބިލްތަކުގެ‬ ‫އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ މި ދައުރަށް ޮ‬ ‫ތެރެއިން ‪ 10‬ބިލެއް މިހާރު ވެސް ރައްޔިތުންގެ‬

‫‪ -7‬ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ‬ ‫ބިލް‬ ‫‪ -8‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނަށް‬ ‫އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް‪.‬‬ ‫‪ -9‬އިންޝުއަރެންސާ ބެހޭ ބިލް‬ ‫‪ -10‬ތަފާސް ހިސާބުގެ ބިލް‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ‪ 10‬ބިލު ވެސް‬ ‫މަޖިލީހަށް ޮ‬ ‫މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ބައެއް ބިލްތަކުގެ އިބްތިދާއީ‬ ‫ބަހުސް މިހާރު ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާ ހުރި ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫މިހާތަނަށް ނު ޮ‬ ‫ކށްލެވޭ އެއް ބިލަކީ އަބުރާ ބެހުމުގެ‬ ‫އެންމެ ފާހަގަ ޮ‬ ‫ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ‬

‫މިހާތަނަށް ހުށަހެޅި ބިލްތައް‬

‫ބިލާއި ޓެކްސް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަކާއި‬ ‫ކމިޝަންގެ ބިލެވެ‪.‬‬ ‫މީޑިއާ ޮ‬

‫‪ -1‬ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ބިލު‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬މަސްތުވާތަކެތީގެ ގާނޫނަށް‬

‫‪ -2‬ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބިލް‪.‬‬

‫އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއި އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް‬

‫‪ -3‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް‬

‫އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ‬

‫ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް‪.‬‬ ‫ޕޓްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު‬ ‫‪ -4‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމް ޯ‬ ‫ގެނައުމުގެ ބިލް‬ ‫‪ -5‬ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު‬

‫ސިޔާސަތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއި‬ ‫ޓެކްސްނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު‬ ‫ގެނައުމުގެ ބިލްވެސް މިދައުރުގައި ފޮނުވާނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫އެމްޓީސީސީ އާއި އައިކޮމް‪ ،‬ބޮޑު ހިޔާލު ތަފާތުވުމަކަށް‬ ‫އތް ނަމަވެސް އެމްޓީސީސީ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ޮ‬

‫އެ ވާހަކައަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ފިޔާޒް ވިދާޅުވީ‬

‫ކމް ވަނީ ވަކި ކޮޅަކަށް‬ ‫ގޮތުގައި މި މައްސަލާގައި އައި ޮ‬

‫ތިބޭފުޅުންގެ ބަޔާނުގައި މި މުއައްސަސާގެ އަގު‬

‫އަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން‬

‫ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދެއްކެވީ‪،‬‬

‫އެމްޓީސީސީއަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ‬

‫އތީމަ އަޅުގަނޑު އެކަން‬ ‫ގތަށް ހާމަކޮށްފައި ޮ‬ ‫ވެއްޓޭ ޮ‬

‫މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުރިހާ‬

‫ކމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައި ބޭފުޅަކު‬ ‫ފމޭޝަން ޮ‬ ‫އިން ޮ‬

‫ގތަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް‬ ‫އެހެން ކުންފުނިތަކާ އެއް ޮ‬

‫ކުށްވެރިކުރަން‪ "،‬ފިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން‬

‫ކށްދޭން ކޮމިޝަނަރުގެ‬ ‫ނެތީސް‪ ،‬އެ މައުލޫމާތު ފޯރު ޮ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސަރުކާރުގެ‬

‫ނަމުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިއުމުން އެންގި އެންގުމެވެ‪.‬‬

‫މަސްއޫލިއްޔަތު ވެސް އެ ކުންފުނިން އަދާކުރާ ކަމަށް‬

‫ފމޭޝަން (އާރުޓީއައި) ގާނޫނު ތަންފީޒު‬ ‫ޓު އިން ޮ‬

‫ކމްއަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް‬ ‫އާލިމް ވިދާޅުވީ އެއީ އައި ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަމުން ދަނީ ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޓީސީސީން މިހެން ބުނީ އާއްމު މީހަކު‬ ‫އފީސް (އައިކޮމް) އަށް‬ ‫ކމިޝަނަރުގެ ޮ‬ ‫އިންފޮމޭޝަން ޮ‬

‫ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ފިޔާޒު‬ ‫އިންފޮމޭޝަން ޮ‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގަ‬

‫ކޅަކަށް އައިކޮމް ތާއީދުކުރާ‬ ‫ފިޔާޒު ވިދާޅުވީ ވަކި ޮ‬

‫ގތުގައި ދުނިޔޭގައި ވެސް‪ ،‬ރައިޓް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކރަޕްޝަންތައް ވެސް‬ ‫އަދި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ޮ‬

‫ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނާ ބުނުމަކީ މުއައްސަސާގެ‬

‫ހިންގާފައި ވަނީ ކުންފުނިތަކުން ކަމަށް ވާތީ‪ ،‬ވަކި‬

‫އެވެ‪ .‬އާހިދު ރަޝީދު ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ‬

‫އައްޔަންކުރީ‪ ،‬ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި‬

‫ކމިޝަނުން މަސައްކަތް‬ ‫އަގު ވައްޓާލުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ފރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން‬ ‫ހަމައެއްގެ މަތިން މައުލޫމާތު ޯ‬

‫އަޑުއެހުމުގައި އެމްޓީސީސީން ބުނީ ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ‬

‫އަބްދުލްއަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރުގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު‬

‫ކުރަނީ އާއްމުންނަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއެއްގެ‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ މައުލޫމާތު ކަމަށް ވުމުން‬

‫ހަމަވެ‪ ،‬ދުވަސްގަނޑެއް ވީ ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްދޭން ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫މައުލޫމާތު ފޯރު ޮ‬

‫ކށްފި ނަމަ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން‬ ‫އެއީ އެ ހިއްސާ ޮ‬ ‫ވެދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ގެއްލުމެއް‬ ‫އެމްޓީސީސީން ދެކޭ ޮ‬

‫ގތުގައި ގާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ‬ ‫އާލިމް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގތުގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުތެއް‬ ‫އިދަރާއެއްގެ ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ ކަންތައް އިސްތިސްނާ‬ ‫ވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މި މުއައްސަސާއިން ބޭނުންވަނީ ދައުލަތް‬

‫އެ ކުންފުނީގައި ނުހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ‬

‫ކުރިމަތިވާނީ އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަނީ ވިޔަފާރީގެ‬

‫އިދާރާއެއް ކަމަށް ބުނެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން އެންގި‬

‫ބޑު‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ‬ ‫ހާމަކަން ޮ‬

‫ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ކަމަށް ވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދޭން އެމްޓީސީސީން ވަނީ އެދިފަ‬ ‫އެންގުން ބާތިލު ޮ‬

‫ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކީ ދެ ފުށް ފެންނަ‪،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭ ނިޒާމަކަށް ހެދުން‪.‬‬

‫އެމްޓީސީސީގެ ވަކީލު މޫސާ އާލިމް ވިދާޅުވި‬

‫އުދައިގައި ހޮޅުދޫ ެގ‬ ‫‪ 15‬ގެއަކަށް ގެއްލުން‬ ‫ލިބިއްޖެ‬ ‫ހޅުދޫއަށް ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރާ‪15 ،‬‬ ‫ނ‪ޮ .‬‬ ‫ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހޮޅުދޫގެ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު‬ ‫އަފްރާހު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ދުވަހަކު ވެސް އެ‬ ‫ރަށަށް އުދަ ނާރާ ވަރަށް ރޭ އުދަ އެރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މާލޭގެ އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ‪ 16‬ވެހިކަލްގެ‬ ‫ތެރެއިން ބައެއް އެއްޗެހި‪ ،‬އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އިއްޔެ‬ ‫މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 3:30‬އާ ދެމެދެވެ‪ .‬އުދައިން ރައްކާތެރިވާން ‪22‬‬ ‫ގެއެއްގައި ވެލި ބަސްތާ ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އަފްރާހު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މި މަސައްކަތުގައި ފުލުހުން ވެސް‬ ‫ބައިވެރިވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަފްރާހު ވިދާޅުވީ ރޭ އެރި އުދައާ ގުޅިގެން ލިބުނު‬

‫ބައެއް މަގުތަކުގައި ހަތަރު ފޫޓަށް ފެންގަނޑު ހުރި‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފަށާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ހަތް ގެއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އިރު އުތުރު ސަރަހައްދަށް އާންމުކޮށް އުދަ އަރާ‪.‬‬

‫ލޮނުގަނޑު ވަދެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް މޫސުން‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ މި ކަންކަން ކަމާ ބެހޭ‬

‫ގސްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ‪ ،‬އެކަމަށް ހާއްސަ‬ ‫ޯ‬

‫އިދާރާތަކަށް އަންގާފައި‪ "،‬އަފްރާހު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ ރަށަށް ރޭ އުދަ އެރީ ދަންވަރު ‪ 12:30‬އާއި‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 8‬މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން‬ ‫ހޯދައިދޭ ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރީ ފޯކް‬

‫ގތަށް އެ ކުންފުނިން‬ ‫ކށްފައިވާ ހުކުމާ އެއް ޮ‬ ‫ދައްކަން ޮ‬ ‫ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާތީ ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް އެމްއައިޓީޑީސީން ފައިސާ‬ ‫ހުކުމާ އެއް ޮ‬

‫މލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬ ‫ޯ‬

‫ކޓުގައި ހިނގަމުންދާ‬ ‫ނުދައްކައިގެން ތިން މައްސަލައެއް ޯ‬

‫ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ‬

‫ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެކައުންޓްތައް‬

‫ލ‪ .‬ބަރެސްދޫ މަޝްރޫއަށް އެކި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން‬

‫ޕޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރުނީ‬ ‫ފްރީޒްކޮށް‪ ،‬ޕާސް ޯ‬

‫ގތަށް ނުދައްކާތީ‪ ،‬އެ‬ ‫ނެގި ފައިސާ ހުކުމާ އެއް ޮ‬

‫ކން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް‬ ‫އޭގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ޑިރެކްޓަރުންގެ‬ ‫ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ޮ‬

‫ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާސް ޯ‬ ‫ބަރެސްދޫ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް މަޝްރޫއުގެ‬

‫އެމްއައިޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި‬ ‫ތިއްބަވަނީ ފަސް ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬އެއީ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ‬

‫ދަށުން ތަންތަން ގަތުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އޮތީ‬

‫ނަސީރު މުހައްމަދާއި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު‬

‫ފައިސާ ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬ބުކިން ފީގެ ގޮތުގައި‬

‫ރާއިދުގެ އިތުރުން ސިމާނާ އިސްމާއިލް އާއި މޫސާ‬

‫ޑލަރު ލިބުނަސް‪ ،‬މަޝްރޫއު‬ ‫‪ 3.5‬މިލިއަން ޮ‬

‫މުސްތަފާ އަދި އަލީ ނަބީލް އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ‪ ،‬އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން‬

‫ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރީގެ‬

‫ގިނަ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އުފެއްދި‬

‫އެމްއައިޓީޑީސީން ކުރިން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އެމްއައިޓީޑީސީން ހަވާލުވި ބަރެސްދޫ މަޝްރޫއަށް‬

‫ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ވަނީ‬

‫ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް ފައިސާ ‪،‬އޭރު‬

‫ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެރިކަން ކުރި ޕީޕީއެމްއަށް ޚަރަދުކުރި ކަމަށް އެ‬

‫އެމްއައިޓީޑީސީގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށް‪،‬‬

‫ކުންފުނިން ކުރިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަތައް‬

‫ޕޓު ހިފަހައްޓަން ސިވިލް ކޯޓުން‬ ‫ޑިރެކްޓަރުންގެ ޕާސް ޯ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވެސް‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫މިދިޔަ މަހު އަމުރުކުރީ ބުކިން ފައިސާ އަނބުރާ‬

‫ދަނީ ބަލަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލްގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން‬ ‫ކުރަން ހެވީ މެޝިންތަކާއި ހެވީ ވެހިކަލް ބޭނުންވާ‬ ‫އޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬ ‫ކަން އެ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަންޖޭގެ ވާހަކާގައި‪ ،‬އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ‬

‫ލިފްޓަކާއި ވައިބްރޭޓާ ޕްލޭޓަކާއި ޑަމްޕަރަކާއި ވޯޓާ‬ ‫ބައުޒަރަކާއި ޕިކަޕެކެވެ‪ .‬ބާކީ ހުރި ވެހިކަލްތައް‬

‫ދެއްވި އެވެ‪ .‬އަދި މީގެ ކުރިން ވެސް މާލޭ ސިޓީ‬

‫އެޕްރީލް މަހު ލިބޭނެ ކަމަށް‪ ،‬ކައުންސިލުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެފައިވާނެ ކަމަށާއި އެކަން‬

‫ސާމާނު ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު ސަންޖޭ‬ ‫ސުދީރާއި މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ އިތުރުން‬ ‫ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވެސް‬

‫ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝިފާ ވަނީ‪ ،‬އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް‪ ،‬ސަންޖޭ‬ ‫އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ‪ .‬ވެހިކަލްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ‬

‫ދެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް‬

‫ސަންޖޭ އެވެ‪ .‬އެ އެއްޗިއްސާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޝިފާ‬

‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަންޖޭ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާ އިން ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިފާ‬

‫ސގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފި‬ ‫އެމްއައި ީޓޑީ ީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގޮތެއް ނިންމާނީ އެމްޓީސީސީން ހުށަހެޅި ބަޔާން‬

‫ތަރައްގީއަށް އަބަދުވެސް އެހީވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން‬

‫ވިދާޅުވީ މި ވަގުތަށް ބޭނުންވާނެ ވެހިކަލްތައް‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ކމިޝަނުން ބުނީ ވަކި‬ ‫ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫މާ ލޭ ސި ީޓ ކައުންސިލަށް‬ ‫އިންޑިއާ އިން ‪ 16‬ވެހިކަލް‬

‫ހދަން މިއަދު މަސައްކަތް‬ ‫ގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލު ޯ‬

‫"އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅައާ އެކު މި ރަށުގެ‬

‫އެމްޓީސީސީގެ މައްސަލާގައި އައިކޮމް އިން މިއަދު‬

‫އޑިޓަކަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަނޑައެޅީ އެކަމަށް ހެދި ޮ‬

‫ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވެސް ތަފާތު މަޝްރޫއުތައް‬ ‫ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬


‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާރިސުން މާފު ދީފިއް ާޔ‬ ‫އަދުހަމްގެ ހުކުމަކީ ‪ 17‬އަހަރު‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ އަދުހަމާ އެކު ޖިނާއީ‬ ‫އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ‪ 104‬ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި‬ ‫ކަމުގެ ދައުވާ ލިބޭ އަދުހަމް މުހައްމަދާ އެކު‬

‫އެއްބަސްވުމެއް ހެދީ އިއުތިރާފްވުމާ އެކު ޝަރީއަތުގައި‬ ‫ގތް ކިޔައިދޭން އެއްބަސްވުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ހިނގި ޮ‬ ‫"މި އެއްބަސްވުން ހެދީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާ‬

‫އެކުލަވާލާފައިވާ އިއުތިރާފްގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން‬

‫ފައިދާއަކީ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު އެބަ ސަލާމަތްކުރެވޭ‪،‬‬

‫ވާރިސުން މާފު ދީފި ނަމަ އޭނާ އަށް އަންނާނީ ‪17‬‬

‫ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދު އެބަ ސަލާމަތް ކުރެވޭ‪ "،‬ޝަމީމް‬

‫އަހަރާއި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކަމަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް އިއްޔެ‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލެއަށް‬

‫ގތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ކޯޓުތަކުގައި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ތާވަލްކުރި ‪ 20،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ‬ ‫ތެރެއިން ‪ 13،000‬މައްސަލަ ބޭއްވި އިރު ކޮންމެ‬

‫ގެންގޮސް ގާސިމްގެ ކަރަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ‬

‫ބޑު ހޭދައެއް ހިނގި އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލައަކަށް ވަރަށް ޮ‬

‫އޭނާ މަރައިލި މައްސަލައިގައި ޅ‪ .‬ހިންނަވަރު‬

‫ކޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ‬ ‫މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ޯ‬

‫ބޑުހިޔާގޭ އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ތޫނު އެއްޗެއް‬ ‫ޮ‬

‫މައްސަލަތަކުގައި އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމުން‬

‫ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ‬

‫ބޑު ލުޔެއް ލިބޭ ކަން ޕީޖީ‬ ‫ޚަރަދުގެ ގޮތުން ވަރަށް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް ތަހުގީގާއި‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އތް ޝަރީއަތުގައި ވެސް އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ޮ‬ ‫ކޓުގައި މިއަދު ޝަރީއަތް ފެށި‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ގތަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލީމަ ޝަރީއަތެއް‬ ‫"މި ޮ‬ ‫އންނާނީ އިއުތިރާފް‬ ‫ނުހިނގާނެ‪ .‬ޝަރީއަތް ޮ‬

‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް‬ ‫މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕް ޮ‬

‫ކަށަވަރުކުރަން‪ .‬މި މައްސަލައިގައި އޭނާ [އަދުހަމް] އެ‬

‫ޝަމީމް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވިދާޅުވީ‬

‫ގޮތަށް ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާތީ އެއްބަސްވުމެއް ހެދީ‪"،‬‬

‫އަދުހަމް ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޯޓުގައި އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ކިޔައިދޭން‬ ‫އެއްބަސްވުމުން އޭނާއާ އެކު ޕީޖީ އޮފީހުން އިއުތިރާފްގެ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ސުޕްރީމްކޯޓު ދައްކާލަ ްނ‬ ‫އާންމުން ަނށް ޓުއާ ދޭން ފަށަނީ‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް‬

‫ޓުއާގެ އިތުރުން ސްކޫލްތަކާއި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި‬

‫ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ދިނުމަށް ކޮންމެ‬

‫އެހެން ފަރާތްތަކުން އެދޭ ނަމަ‪ ،‬ޚާއްސަ ޓުއާތަކެއް‬

‫ކޓުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަހަކު ޓުއާއެއް ބާއްވަން އެ ޯ‬

‫އެ ފަރާތްތަކަށް އިންތިޒާމް ކޮށްދެވިދާނެ އެވެ‪ .‬ޓުއާ‬

‫ގތުގައި އަންނަ މަހުން‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނި ޮ‬

‫ކޓުގެ ހުރުމަތާ އެކަށީގެންވާ‬ ‫އަށް އަންނަން ޖެހޭނީ ޯ‬

‫ކންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ‬ ‫ފެށިގެން ޮ‬ ‫ގތަށް އާންމުންނަށް އެ ކޯޓަށް‬ ‫އޯޕަން ޑޭއެއްގެ ޮ‬

‫ހެދުމެއްގައި ކަމަށް ވެސް އެ ކޯޓުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ބޭނުންކުރި‬ ‫ކުރިން ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ޮ‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ‬

‫ތީމުގޭގައި ހިނގަމުންދާ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ވަރުގަދަ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ތިން ސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް‬

‫ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ބަލަހައްޓާ ތަނެއް‬

‫ކންމެ ސެޝަނެއްގައި ‪10‬‬ ‫ގެންދާ އެ ޓުއާގައި ޮ‬

‫ކަމަށް ވާތީ އެތަނުގެ އެތެރެ އާންމުކޮށް ފެންނާނީ‬

‫މީހަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޝަރީއަތްތަކަށް ހާޒިރުވާ މީހުންނަށެވެ‪ .‬އަދި ކޯޓުގެ‬

‫ގތުގައި ޓުއާގައި ކޯޓުގެ‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނި ޮ‬ ‫ސެކްޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި މަސައްކަތާ ބެހޭ‬ ‫މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހާއި ކޯޓު‬

‫އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ސަރަހައްދު ކޯޓަށް‬ ‫ކށް ނުފެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާޒިރުވާ މީހުންނަށް ވެސް އާންމު ޮ‬ ‫ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް‬

‫އިމާރާތް ދައްކާނެ އެވެ‪ .‬އަދި ސެޝަން ކުރިއަށްދާ‬

‫ޓުއާތައް ބޭއްވުމަކީ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ‬

‫އތް ނަމަ‪ ،‬އެ ޝަރީއަތް އަޑުއަހަން‬ ‫ވަގުތު ޝަރީއަތެއް ޮ‬

‫ކޯޓުތަކުން ވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން އެމެރިކާގެ‬

‫ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން‬

‫ކޓުގައި ވެސް ވަކި ދުވަސްތަކެއްގައި އެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬ޓުއާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ކޯޓަށް ޒިޔާރަތް ޮ‬

‫ގތުގައި އާންމުންނަށް ދޭ‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނި ޮ‬

‫އާންމުންނަށް ދެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދުހަމަށް ވާރިސުން މާފު ދޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ‬ ‫ބަލާނީ ޝަރީއަތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދުހަމާ އެކު ޕްލީ ބާގެއިން ނުވަތަ އިއުތިރާފްގެ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއް ހެދިއިރު ކުށްކުރާ މީހާ އެ‬

‫އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމަކާ އެކު ދައުވާ އުފުލި‬

‫ކުށަށް އިއުތިރާފްވާން އެއްބަސްވުމުން ދައުލަތުން‬

‫ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް‬

‫އންނަ ލުޔެއް ދިނުމަކީ ޕީޖީ ގެންގުޅުއްވާ‬ ‫ދެވެން ޮ‬

‫ހދާފައިވާ ކަން ވެސް ޕީޖީ‬ ‫ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ހެކި ޯ‬

‫ވިސްނުމެކެވެ‪ .‬ބަންޑާރަ ނައިބާ ވެސް ވާހަކަ‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ދައްކައިގެން ޕްލީ ބާގެއިނިން ސިސްޓަމެއް ހެދޭނެ‬

‫ބޑު އަދަބަކީ‬ ‫މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ޮ‬ ‫މަރުގެ އަދަބު ނުވަތަ ‪ 25‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކަން‬

‫ގޮތެއް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވެސް ޝަމީމް ކުރިން ވަނީ‬ ‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހު ެގ‬ ‫‪ 53‬ޕަސެންޓު ސަރުކާރުގައި‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ‪ 53‬ޕަސެންޓު‬

‫"އެއީ މުޅި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ‪ 53‬ޕަސެންޓް‬

‫މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ސަރުކާރާއި ކުންފުނިތަކުގެ‬

‫މި ވަގުތު އެ ތިއްބެވީ ސަރުކާރުގައި އަދި‬

‫މަގާމުތަކުގައި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުނިތަކުގައި‪".‬‬

‫ފަސް މިލިއަނަށް ވުރެ‬ ‫ކުޑަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް‬ ‫ކައުންސިލްތަކަށް‬ ‫ގައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ‬

‫އެންވަޔަރަމެންޓް‬ ‫މިނިސްޓްރީ އާއި މާލެ‬ ‫ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި‬ ‫ކުރަނީ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން‬ ‫އަލީ ‪ /‬މިހާރު‬

‫ރޖެކްޓު އެކީގަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬ ‫ކުރާނީ މުޅި ޕް ޮ‬

‫ރޖެކްޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް‬ ‫ޕީއެސްއައިޕީ ޕް ޮ‬

‫އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ރަށު‬

‫ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބާވަތުން އެއާއެކު ހިންގަން ޖެހޭ އެހެން‬

‫ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން‬

‫ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަގު ކުރަން ޖެހޭނީ އެކީގައި ކަމަށް‬

‫އަންގައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފިނޭންސުން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފިނޭންސުން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނީ‬

‫ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް‬

‫އެއް އަތޮޅެއްގެ އެއް ރަށަށް ވުރެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި‬

‫ކންމެ ކައުންސިލަކުން ވެސް ކޮންޓްރެކްޓު‬ ‫ހިންގުމަށް ޮ‬

‫ރޖެކްޓުތައް ހިންގާ ނަމަ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މެނޭޖަރެއް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ފިނޭންސުން‬

‫ޕާޓީން ބޭއްވި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން‪،‬‬

‫ތޅު ކައުންސިލާ ކަމަށެވެ‪ .‬މި‬ ‫ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނީ އަ ޮ‬

‫ރޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް‬ ‫ބުނެ އެވެ‪ .‬ޕް ޮ‬

‫އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން‪ ،‬ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ‬

‫ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުން‪ ،‬ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބުން‪،‬‬

‫ރޖެކްތުތަކަކީ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ހިންގާ‬ ‫ބާވަތުގެ ޕް ޮ‬

‫ޕޓު ޕީއެސްއައިޕީ‬ ‫ބެލުމާއި‪ ،‬ކޮންމެ މަހެއްގެ ރި ޯ‬

‫މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ‬

‫އއިވަރުގެ ރައީސް އަދި އިސްލާމްދީނުގެ‬ ‫ޒުވާނުންގެ ޮ‬

‫ރޖެކްޓުތައް ނޫން ޕްރޮޖެކްޓުތަކެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ޕޓަލް އަށް އެޅުމަކީ އެ މެނޭޖަރުގެ‬ ‫މޮނިޓަރިން ޯ‬

‫ކލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ސަރުކާރު ޯ‬

‫މަޖިލީހުގައި މި ވަގުތު ‪ 147‬މެމްބަރުން ތިބި‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ‪65‬‬

‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނެނީ‪ ،‬އެ‬

‫މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ޕާޓީއެއް ވެސް ހިއްސާވާނެ‬ ‫ސަރުކާރުގައި ޮ‬

‫މި ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސިޓީ‬ ‫ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނީ ގައުމީ އިދާރާއަކުން‬

‫ޒިންމާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމީ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް‬

‫މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ފަސް މެމްބަރުން‬

‫ގތުން އެމްޑީޕީ‬ ‫ނިސްބަތް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ރޖެކްޓުތަކުގެ ތެރެއިން ‪15‬‬ ‫އެ ސިޓީއެއްގައި ހިންގާ ޕް ޮ‬

‫ރޖެކްޓަކަށް‬ ‫ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު އެ ޕް ޮ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ‪ 40‬ޕަސެންޓް‪ ،‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ‪25‬‬

‫ރޖެކްޓުތަކެވެ‪ .‬މި‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ކުޑަ ޕް ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލު‬

‫ޕަސެންޓް‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް‬

‫ރޖެކްޓު ހިންގި ނަމަވެސް‬ ‫އަގުތަކަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ޕް ޮ‬

‫ކުރާނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ބަޖެޓުން ހަރަދު ކުރަން‬

‫ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ‪ 41‬މެމްބަރުން ތިބީ ސަރުކާރުގެ‬

‫‪ 20‬ޕަސެންޓް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް ކަނޑައަޅާފައި‬

‫އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން‬

‫ރޖެކްޓަށް ކަމަށް‬ ‫ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕް ޮ‬

‫ސިޔާސީ މަގާމުތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މަގާމުގައި ކަމަށް‬

‫ވަނީ ‪ 15‬ޕަސެންޓެވެ‪ .‬މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން‬

‫ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލު ކުރެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވަނީ އެ އުސޫލުންނެވެ‪.‬‬ ‫އައްޔަން ޮ‬

‫އެހެންވެ އެ މެމްބަރުން ކަނޑާލައި‪ ،‬އެމްޑީޕީ‬

‫ރޖެކްޓުތައް އަގު‬ ‫ގައުމީ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ޕް ޮ‬

‫ފިނޭންސުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪9‬‬

‫އެމްއޭސީއެލުން ފޮނުވައިގެން މި އުޅެނީ ކޮން ސިޓީއެއް؟‬ ‫ބޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ‬ ‫އެމްއޭސީއެލުން ޮ‬

‫ފެންނަނީ ހިމޭނުން އޮތް ތަނެވެ‪.‬‬

‫އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލަ‪ ،‬އެންމެ ސިޓީއެއްގެ‬ ‫މައްޗަށް ކުއްލިއަކަށް އެނބުރެން ފަށައިފި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ރި ޯޕޓުން ފެންނަ ހަގީގަތްތަކެއް‬

‫ފނުވުމުގެ އަޑީގައި‬ ‫އެއީ ކިހާ ބުރަދަނެއް ހުރި‪ ،‬އެ ޮ‬ ‫ތ ވެސް މިހާރު މި‬ ‫ވެސް ބޮޑު ރޭވުމެއް އޮތް ލިއުމެއް ޯ‬ ‫ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު މިހާރު މި މައްސަލަ އެނބުރެމުން މިދަނީ‬ ‫މުޅިން އެހެން ދިމާލަކަށެވެ‪ .‬އާ ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭއަށް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި‬

‫ބޑު ޖާގައެއް‪ ،‬މިހާރު ވެސް‬ ‫‪ 5،000‬އަކަމީޓަރުގެ ޮ‬

‫ވާހަކަ ދައްކަވަމުން‪ ،‬ޓީއެމްއޭގެ އިސް ވެރިން ވިދާޅުވީ‬

‫އެމްއޭސީއެލްއަށް ޓީއެމްއޭ އިން ބިމު ކުލި ދައްކާ‬

‫އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭއަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ‬

‫އތް ދެ އަހަރަށް ދޭން ސަރުކާރުން‬ ‫ރޭޓްގައި‪ ،‬ކުރިއަށް ޮ‬

‫ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން‪ ،‬ޑިސެމްބަރު ‪ 2017 ،10‬ގައި‪،‬‬

‫ނިންމިޔަސް‪ ،‬އެއީ އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނޫން‬

‫ފނުވި ސިޓީއެއްގައި ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއޭސީއެލުން ޮ‬

‫ބޑު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރު‬ ‫ކަމަށް‪ ،‬ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫ޓީއެމްއޭ އިން މިހާރު ބަލަނީ އެއީ އެމްއޭސީއެލް އާއި‬

‫ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪ .‬އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬

‫ޓީއެމްއޭއާ ދެމެދު ވެވުނު "އެއްބަސްވުމެއް"ގެ ގޮތުގަ‬

‫ކމިޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ ވިސްނުން ހުރީ‪،‬‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫ކމިޓްމެންޓެއް"ގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ‪ .‬ނުވަތަ " ޮ‬

‫އެ ސިޓީއަކީ އެމްއޭސީއެލް އާއި ކުރީ ސަރުކާރުގެ‬

‫ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ‪ ،‬ޓީއެމްއޭއިން އާންމު‬

‫ގތުގައި ބެލުންކަން‪ ،‬ހަސަންއާ‬ ‫ރަސްމީ ކޮމިޓްމެންޓެއްގެ ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އާ ސީޕްލޭން‬ ‫ކުރި މައުލޫމާތުން އެނގޭ ޮ‬

‫އިއްޔެ ކުރިމަތިކުރުވި ބައެއް ސުވާލުތަކުން ދޭހަވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި‬

‫ޓާމިނަލުން ‪ 19،000‬އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ‪ ،‬އަކަމީޓަރެއް‬ ‫‪ 10:35‬ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން‪ 15 ،‬އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު‬

‫ބޑުން ނިންމި ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‬ ‫އެމްއޭސީއެލްގެ ޯ‬

‫ވެންނެވުމާއި‪ ،‬ކުރީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬މި‬

‫ޑލަރުގެ ޗާޖެއް ވެސް‪،‬‬ ‫ކޮންމެ ޕެސެންޖަރަކަށް ފަސް ޮ‬

‫ބޑު ބަދަލެއް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭން ޖެހިދާނެ‬ ‫ސަރުކާރުން ޮ‬

‫އެމްއޭސީއެލްއަށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް‪ ،‬ޓީއެމްއޭ އިން‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމުން އެނގެނީ‪ ،‬ޓީއެމްއޭ އިން‬

‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އާ ޓާމިނަލްގެ ކަންކަން ދީލައިލުމުގެ‬ ‫ބޭނުންވާ ޮ‬ ‫އއިވަރެއް ހުރި ކަމެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސިޓީގައި ހިމެނެނީ ޯބޑުން ނުނިންމާ ކަމެއް ބާ؟‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާ‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬ ‫ބޑުން ވަކި ގޮތެއް‬ ‫ޓާމިނަލުން ޖާގަ ދިނުމާ މެދު ޯ‬

‫ފނުވި ދުވަހާއި ޓީއެމްއޭގެ މެޖޯރިޓީ‬ ‫އެ ސިޓީ ޮ‬

‫ނިންމާފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬އެމްއޭސީއެލް އިން‬

‫ހިއްސާ އެމެރިކާގެ ބެއިން އާއި ޗައިނާގެ ޓެމްޕަސް‬

‫ޓީއެމްއޭއާ އެކު އެއްވެސް ކަހަލަ އެއްބަސްވުމެއް ވެސް‬

‫ކންސޯޓިއަމަކުން‪ 500 ،‬މިލިއަން‬ ‫ގުޅިގެން ހެދި ޮ‬

‫ހަދާފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ޓީއެމްއޭ އިން މިހާރު ބޭނުންކުރާ‬

‫ޑޮލަރަށް ގަތުމުގެ މުއާމަލާތް ނިންމި ދުވަސްވަރާ‬

‫ގތުން އެމްއޭސީއެލްއާ އެކު ހަދާފައި‬ ‫ޓާމިނަލާ ބެހޭ ޮ‬

‫ތ ވެސް ސުވާލު އުފެދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިމާވުމަކީ‪ ،‬އިއްތިފާގެއް ޯ‬

‫އޮތް އެއްބަސްވުން ވެސް‪ 2014 ،‬ގައި ނިމިފައިވާ‬

‫އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި‬

‫ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން އެއްބަސްވުން ހަދަމުން އައީ‬

‫ޖރިޓީ ހިއްސާ ބެއިން‬ ‫ބްލެކްސްޓޯން އަތުން މެ ޯ‬

‫ގތަށް ކަމަށް ވެސް‪ ،‬ހަސަން‬ ‫އަހަރުން އަހަރަށް އާކުރާ ޮ‬

‫ސޓިއަމުން ގަތީ އޭގެ ހަފުތާއެއް ފަހުން‬ ‫ހިމެނޭ ކޮން ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑިސެމްބަރު ‪ 2017 ،17‬ގަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މިހާރު‬

‫އެމްއޭސީއެލްގެ ވެރިޔަކު ކުރިން ވިދާޅުވެފައި‬

‫އުފެދޭ އެއް ސުވާލަކީ‪ ،‬އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުން ނިންމި‬

‫އޮތީ އަހަރުން އަހަރަށް އެއްބަސްވުން ހަދަމުން އައީ‬

‫ފނުވި ސިޓީއަކީ‪ ،‬ހިއްސާ‬ ‫ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬ޓީއެމްއޭއަށް ޮ‬

‫ވެސް‪ ،‬އާ ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ދާތީ‪ ،‬އެތަން‬

‫ވިއްކާލުމުގެ މުއާމަލާތް ނިންމަން‪ ،‬އެމްއޭސީއެލްގެ‬

‫ގތެއް ކުންފުނިން ނިންމާފައި‬ ‫އޮޕަރޭޓްކުރުމާ މެދު ވަކި ޮ‬

‫ތެރެއިން ބަޔަކު ވެދިން އެހީއެއްތޯ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޓީގައި ޓީއެމްއޭއިން ބުނި ގޮތުން ނަމަ އެ‬

‫އެކަމަކު އެފަދަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް‬ ‫ބޑުން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް‪ ،‬އޮޑިޓަ‬ ‫އެމްއޭސީއެލްގެ ޯ‬

‫އތީ ހުސެއިން ފަޒީލް‬ ‫ސއިކުރައްވާފައި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ސިޓީގައި‬

‫ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އިއްޔެ‪ ،‬މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާއަކީ މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި‬

‫ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެރިއެއް ކަމަށް‪ ،‬އެނގިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ބެލިބެލުމުގައި ބޯޑުގެ ސީދާ‬ ‫ޑެސިޝަނެއް ނިންމާފައެއް ނެތް‪ .‬އާންމުކޮށް‬

‫ޓީއެމްއޭ އިން ގެންދަނީ އޮޅުވާލުމުން‬

‫ބޑުތަކުން ރިޒޮލިއުޝަނެއް‬ ‫ކުންފުނިތައް ހިނގާ ގޮތަކީ ޯ‬ ‫ދގުތައް ހަދަމުން‬ ‫ޓީއެމްއޭއިން ގެންދަނީ ބޮޑެތި ޮ‬

‫އންނަން ޖެހޭނެ [ކަމެއްގައި] ކުރިއަށް ދާން‪"،‬‬ ‫ޮ‬ ‫ޓީއެމްއޭ އިން އެބުނާ ސިޓީއަކީ އެމްއޭސީއެލުން ވި‬

‫ކަމަށް‪ ،‬އިންޑަސްޓްރީގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކަރުން ބުނެ‬

‫ތ މެމްބަރަކު ސުވާލުކުރެއްވުމުން‪ ،‬ހަސަން‬ ‫ކޮމިޓްމެންޓެއް ޯ‬

‫ގތުން ޓީއެމްއޭއަށް ނޫނީ އެހެން ބަޔަކަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެފަދަ ޓާމިނަލެއް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް ބުނުމާއި ވަކި‬

‫ޒލިއުޝަނެއް‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ބެލިބެލުމުން ރި ޮ‬

‫ޓާމިނަލްއެއް ލިބިގެން ނޫނީ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރަން‬

‫އތް ކަމަކަށް‬ ‫ފެންނާކަށް ނެތް‪ .‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނެއް ޮ‬

‫އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް‪ ،‬ބުނުން ފަދަ ކިތައްމެ އޮޅުވާލުމެއް‬

‫ވެސް އެމްއޭސީއެލަކުން ނުބުނޭ‪".‬‬

‫އެބަ ހުރި ކަމަށް‪ ،‬އެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދގު‪ "،‬ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް‬ ‫"ޓީއެމްއޭ އިން ހަދަނީ ޮ‬

‫ޓީއެމްއޭއަށް އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދޭން‬ ‫އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ފުރަތަމަ ތިލަވި ދުވަސްވަރު‪،‬‬

‫ވާހަކަ ދެއްކެވި‪ ،‬އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާރު ވިދާޅުވި‬

‫ކމިޓީގެ އެންގުމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ވަނީ‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޑިޓެއް ހަދާފަ އެވެ‪ .‬ހަސަން ވިދާޅުވި‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬ ‫ޕޓަށް އެމްއޭސީއެލްގެ އެހީތެރިކަން‬ ‫ގތުގައި ރި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫"މިއީ ސީޕްލޭން މުޅި އޮޕަރޭޝަން‬ ‫ރލްކުރަން އެ މީހުން ކުރާ ކަމެއް‪ .‬ޓާމިނަލް‬ ‫ކޮންޓް ޯ‬

‫ލިބުނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ޑިސެމްބަރު ‪ 2017 ،10‬ގެ‬

‫އެ މީހުންނަށް ދީފިއްޔާ އަސްލު މުޅި އިންޑަސްޓްރީ‬

‫ބޑުގެ ނިންމުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު‬ ‫ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ޯ‬

‫ފުނޑާލުން އެއީ‪".‬‬

‫އޮޑިޓަރުންނަށް ނުލިބި އެ ވަނީ އެފަދަ ނިންމުމެއް‬ ‫ނެތީމާ ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީއެމްއޭ އާއި އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ‬

‫ގތަށް‪ ،‬އާ ސީޕްލޭން‬ ‫ޓީއެމްއޭ އިން ޑިމާންޑްކުރާ ޮ‬ ‫ޓާމިނަލުން ‪ 19،000‬އަކަމީޓަރު‪ ،‬ނުވަތަ ބައެއް ފަހަރަށް‬ ‫ބުނާ ގޮތުން ނަމަ ‪ 31،000‬އަކަމީޓަރު ދީފި ނަމަ‪،‬‬

‫މައްސަލާގައި އެމްއޭސީއެލުން މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް‬

‫ސީޕްލޭން ދުއްވާ އެހެން އެއްވެސް އެއާލައިނަކަށް‬

‫މީޑިއާއަކަށް ނުދައްކަ އެވެ‪ .‬އެމްއޭސީއެލްގެ‬

‫ނުވަތަ އަލަށް އެ މާކެޓަށް ވަންނަ އެހެން ބަޔަކަށް‬

‫ބޑު ވެސް މިހާތަނަށް‬ ‫މެނޭޖްމަންޓް ވެސް އަދި ޯ‬

‫ވެސް‪ ،‬ވާދަވެރި ފުުރސަތެއް ނުލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓުތައް ހުޅުލޭ މޫދުގައި‪:‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާ މެދު ޓީއެމްއޭ އިން‬ ‫ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ‬ ‫އެމްއޭސީއެލުން ‪ 55‬މިލިއަން ޑޮލަރު ((‪848‬‬

‫އެހެންކަމުން އެމްއޭސީއެލުން ކުޑަ އަގެއްގައި ޖާގަ‬

‫ކށްގެން ހަދާ މިހާރު ނިމިފައިވާ‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަ ޮ‬

‫ބޑު އަގުގައި ދޫކޮށްގެން‬ ‫ހޯދައިގެން ރިސޯޓްތަކަށް ޮ‬

‫ޓާމިނަލްގެ ހަތަރު ފްލޯގައި ހިމެނެނީ ‪28،000‬‬

‫ހދަނީ ކިހާ ވަރެއްގެ އާމްދަނީއެއްކަން‬ ‫ޓީއެމްއޭ އިން ޯ‬

‫އަކަމީޓަރެވެ‪ .‬އެތަނުގައި ލައުންޖްތައް ހަދަން‬

‫އެނގޭނެ ރަސްމީ ހިސާބެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ގޮވާލެއްވީ ޓީއެމްއޭގެ‬

‫ހާއްސަކުރާ ތިން ބުރީގައި ‪ 15،242‬އަކަމީޓަރުގެ‬ ‫ޖާގަ އޮވެ އެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން ޓީއެމްއޭއަށް ‪5،000‬‬

‫ކށް ހުޅުވާލައިގެން‪،‬‬ ‫ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރި ގޮތަށް‪ ،‬އާންމު ޮ‬

‫އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ ނުވަތަ އެއް ބުރި އެއްކޮށް ދޭން‬

‫ދިވެހި އެއާލައިންތަކުން ވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި‬

‫މިހާރު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުން ވެސް‪ ،‬އެހެން‬

‫ވާހަކަ ދައްކަން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް‬

‫އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ވާދަވެރި ފުރުސަތު ގެއްލެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަޝީދު ފުރުސަތު ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ‬

‫އެކަމަކު މި ވަގުތަށް އެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް‪،‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީއެމްއޭ އިން ހަދާ އަނެއް ދޮގަކީ‪ ،‬އާ‬

‫"ރައީސް ނަޝީދު އެބަ އިސްނަންގަވަން‬ ‫އޕަރޭޓަރުންގެ ހައްގުގައި ވެސް‪ .‬އެ‬ ‫ޖެހޭ އެހެން ޮ‬

‫ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މުޅި މަޝްރޫއަށް ހިނގާ ހަރަދު‬

‫ކމިޓީން އެބަ ދޭން ޖެހޭ ދިވެހި‬ ‫ފުރުސަތު މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫އޮޅުވާލުމެވެ‪ .‬އިއްޔެ ޓީއެމްއޭއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި‬

‫ކުންފުނިތަކަށް‪ .‬އެހެން ނޫނީ އެއް ފަޅި އާންމުންނަށް‬

‫ބުނީ‪ ،‬އާ ޓާމިނަލަށް ހަރަދުވާނީ ‪ 26‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫އެނގޭނީ‪ "،‬އެއް ތަޖުރިބާކާރަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު މައްސަލައަކީ ޓީއެމްއޭ‬ ‫އތް އެންމެ ޮ‬ ‫މިހާރު ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޓާމިނަލް ހަދަން ބިން ހިއްކުމާއި‬ ‫އެހެނިހެން ހަރަދުތަކަށް‪ ،‬އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ ‪55‬‬

‫އިން އެ ބުނާ ސިޓީގައި ހިމެނެނީ‪ ،‬އެމްއޭސީއެލްގެ‬

‫ޑލަރު ހޭދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ބޑުން ނިންމި ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ‬ ‫އޭރުގެ ޯ‬

‫ގތުގައި ރިސޯޓްތަކަށް‬ ‫ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ޮ‬

‫ކންސޯޓިއަމާއި‬ ‫ކަށަވަރުކުރުމެވެ‪ .‬އެއީ ބެއިން ހިމެނޭ ޮ‬

‫ލައުންޖްތައް ދީގެން އަހަރަކު ލިބެނީ ‪ 2.8‬މިލިއަން‬

‫ބޑު މުއާމަލާތް ނިންމަން‪،‬‬ ‫ބްލެކްސްޓޯނާ ދެމެދު ހިންގި ޮ‬

‫ޑޮލަރު ކަމަށް ޓީއެމްއޭއިން ބުނާ ވާހަކައަކީ ވެސް‬

‫ނުފޫޒު ގަދަ ބަޔަކު އެމްއޭސީއެލްގެ ތެރެއިން ކުރުވި‬

‫އޅުވާލުމެކެވެ‪ .‬ލައުންޖްތައް ހިންގާ ރިސޯޓްތަކުން‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ކަމެއްތޯ ވެސް‪ ،‬ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ހޯދަން ޖެހެ‬

‫ޓީއެމްއޭގެ ޓިކެޓްގައި ހިމަނައިގެން‪ ،‬އެހެން ފީތަކެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދީފައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް‪ ،‬ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ‬

‫އެކަމަކު ސިޓީގައި ޓީއެމްއޭއަށް ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫ގތަށް‪ ،‬އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް‬ ‫ވާހަކައަށް ބުރަދަނެއް ލިބޭ ޮ‬

‫އތަސް‪ ،‬އެއީ‬ ‫މުޅި ޓާމިނަލް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ޮ‬

‫ހަސަން ވެސް އިއްޔެ ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫އެމްއޭސީއެލް އާއި ޓީއެމްއޭއާ ދެމެދު ވެފައި އޮތް‬

‫ޕޓް އެކުލަވާލި ފަހުން އޮތް‬ ‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޮޑިޓް ރި ޯ‬

‫ރަސްމީ އެއްބަސްވުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް‬

‫އެކި މަޝްވަރާތަކުގައި‪ ،‬ޓީއެމްއޭއިން ނަގާ ރޭޓްތަކާ‬

‫ހަދާފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫މެދު އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ޓީއެމްއޭ‬ ‫އެއް ތަޖުރިބާކަރަކު ސިފަކުރެއްވި ޮ‬

‫ސޓްތަކަށް އެންގުމުން‪،‬‬ ‫ނަމަވެސް އެ މައުލޫމާތު ދޭން ރި ޯ‬

‫ބުނާ ގޮތަށް‪ ،‬އެއީ "ރަސްމީ އެއްބަސްވުމެއް" ކަމަށް‬

‫ރިސޯޓްތަކުން އެދުނީ ޓީއެމްއޭ އިން ހޯދަން ކަމަށް‬

‫ބޑު ބައެއް އެ‬ ‫ބަލައިގެން‪ ،‬އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމަކީ‪ ،‬ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިލްކެއް‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬ ‫ޓީއެމްއޭ އިން އެ މައުލޫމާތު ދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފޭރިގަތުމެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬

‫ކޮރޯނާވައިރަސް‪ :‬ދިވެހި އިގުތިސާދަށް ކޮން އަސަރެއް؟‬ ‫ސީޑީސީން ގުޅިގެން ހަރުދަނާ "ވަރުގަދަ" ފިޔަވަޅުތަކެއް‬

‫ވަންދެން ހުއްޓިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬އަދި ހިނގަން‬

‫އަޅަން ފެށުމުން މުސްތަގްބަލާ މެދު އުންމީދު ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ފަށައިފައި ވަނީ މަޑުމަޑުން ކަމަށް ވާތީ‪ ،‬ޗައިނާގެ‬

‫ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދަތުރުތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް‬ ‫އަންނާނެކަން ޔަގީންކުރެވޭ ހާލަތުގައި ވެސް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ރސާ ވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް‬ ‫އިމްޕޯޓަށް ބަ ޯ‬ ‫އަންނާނެ ކަމާ މެދަކު ޝައްކެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ކށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ‬ ‫އެހެންކަމުން‪ ،‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް‬ ‫ކށް‪ ،‬ކުރިޔާލާ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިއްޖެ‬ ‫ހަރުދަނާ ޮ‬

‫ޕޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން‪،‬‬ ‫ވިޔަފާރިއަށް ތަކެތި އިމް ޯ‬

‫ބޑު ހީނަރުކަމެއް‬ ‫ނަމަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ޮ‬

‫ރސާވެ ވިޔަފާރި‬ ‫އާންމުކޮށް ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓަށް ބަ ޯ‬

‫ނައިސް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ‬

‫ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން‪ ،‬ވިސްނުންތެރިކަމާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ އުއްމީދު އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫އލްޓަނޭޓިވް ސޯސަސް‬ ‫އެކު ސްޓޮކް މެނޭޖްކޮށް‪ޯ ،‬‬ ‫ބޑުވެ ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން‬ ‫ހޯދައި‪ ،‬ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަގު ޮ‬

‫އިމް ޯޕޓް‪ ،‬އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި‬ ‫ރނާވައިރަސްގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫ޕޓް އެކެސްޕޯޓްގެ‬ ‫ފޯރާފާނޭ އަނެއް ގޮތަކީ ދިވެހި އިމް ޯ‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ‪ ،‬އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް‬ ‫އެޅުމުގެ ވަގުތު އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫އިމާރަތް ކުރުމުގެ ސިނާއަތަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު‬

‫ދާއިރާއަށް އަތުވެދާނެ ހީނަރުކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ޗައިނާއަކީ ދިވެހި އެކްސްޕޯޓްގެ މުހިންމު‬

‫ރނާވައިރަސްގެ ބަލި‬ ‫ރވިންސްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮ ޯ‬ ‫ޗައިނާގެ ޝަންޑޮން ޕް ޮ‬ ‫މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬ ‫އި ބް ރާ ހި މް އާ ތި ފް ޝަ ކޫ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް މިދިއަ އަހަރު‬ ‫ވަނީ ‪ 23.3‬ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮސްޓްރޭލިޔާ އާއި ނިއު ޒީލޭންޑް ފަދަ ގައުމުތަކުން‬

‫ރނާވައިރަހުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ރާއްޖޭގެ‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫އައި ޓޫރިސްޓުންގެ ނިސްބަތް ނުވަ ޕަސެންޓުން‬

‫ކށް ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް‬ ‫އިގްތިސާދަށް‪ ،‬އަދި ޖުމްލަ ޮ‬

‫މައްޗަށް ދިޔަ އެވެ‪ .‬އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ޓޫރިސްޓުންގެ‬

‫ކުރާނޭ ކަމާ މެދު ޝައްކުކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނެތެވެ‪ .‬މި‬

‫އަދަދު މިދިއަ އަހަރު މައްޗަށް އެރި ނިސްބަތަކީ ‪15.1‬‬

‫ވަގުތަށް މުހިންމީ އަސަރު ކުރާނޭ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ‪،‬‬

‫ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬

‫ކުރާނޭ އަސަރުގެ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށް‪ ،‬އަޅަން ޖެހޭ‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް އަވަސްކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ އެކުވެރިން‬ ‫ކަމަށް ވާ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ‬ ‫އަހަރުތަކުގައި ވަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކުރާނޭ ކަމަށް‬ ‫ލަފާކުރެވޭ އަސަރު‬ ‫މިދިއަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތުން‬ ‫‪ 16.70‬ޕަސެންޓްގެ ހިއްސާއާ އެކު ރާއްޖެއަށް‬ ‫އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރީ‪284،029 ،‬‬ ‫ޓޫރިސްޓުންނާ އެކު ޗައިނާއިންނެވެ‪ .‬އޭގެ ކުރީ ‪2018‬‬ ‫ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ ހިއްސާއަކީ ‪ 19.10‬ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ‪ 2017‬ގައި އެ ނިސްބަތް އުޅުނީ އެއަށް ވުރެ‬ ‫ވެސް މަތީގައި‪ 28.30 ،‬ޕަސެންޓްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޗައިނާ‬ ‫ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް ‪ 31‬ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރި‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬އެ މިންވަރު މަޑުމަޑުން ދަށަށް ޖެހި‬ ‫މިހާރު އެ ހުރީ ‪ 16.7‬ޕަސެންޓަށް ވެއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންސައިތައިން ވެއްޓެމުން ދިއުމުގެ އިތުރުން ‪2016‬‬ ‫ގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޗައިނާގެ ‪324،326‬‬ ‫ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތުން ‪ 2019‬ގައި ޒިޔާރަތްކުރި‬ ‫‪ 284،029‬ފަތުރުވެރިންނަކީ ‪ 40،000‬މީހުންނަށް ވުރެ‬ ‫މަދު އަދަދެކެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ‬ ‫ނިސްބަތާއި އަދަދު ދަށްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫މިއަދު ވެސް އެއް ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ‬ ‫ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރަނީ ޗައިނާއިންނެވެ‪.‬‬ ‫މިދިއަ އަހަރު ދެ ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ‬ ‫ފަތުރުފެރިން ޒިޔާރަތްކުރީ ‪ 9.7‬ޕަސެންޓްގެ ހިއްސާއާ‬ ‫އެކު އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާއިންނެވެ‪ .‬އެ ގައުމުން މިދިއަ‬ ‫އަހަރު ‪ 166،030‬ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަ އެވެ‪ .‬މިއީ‬ ‫‪ 2018‬ގައި އިންޑިޔާއިން އައި ‪ 48،560‬ފަތުރުވެރިންގެ‬ ‫ނިސްބަތުން ބަލާ ނަމަ ‪ 83‬ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަމިއާ އެކު ‪ 2019‬ގައި ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖޭގެ‬ ‫ފަތުރުވެރިކަން ‪ 14.7‬އިން ކުރިއަރައިި‪ 1.4 ،‬މިލިއަނުން‬ ‫‪ 1.7‬މިލިއަނަށް އިތުރުވިއިރު މާ ދުރު ސަރަހައްދުތަކުގެ‬ ‫ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މައްޗަށް‬ ‫ގތަކުން ބަލާ ނަމަ‪ ،‬އުފާވެރި‬ ‫ގޮސްފައިވުމަކީ ވެސް‪ ،‬އެއް ޮ‬ ‫މަންޒަރެކެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ‬

‫އެގޮތުން ‪ 2019‬ގައި ޗައިނާ އާއި އިންޑިޔާ ފިޔަވައި‬ ‫އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ އިޓަލީ (ތިނެއް) އާއި‬ ‫ޖަރުމަން (ހަތަރެއް) އަދި އިނގިރޭސިވިލާތް (ފަހެއް)‬ ‫އެވެ‪ .‬މުޅި ޔޫރަޕުން އައި ‪ 833،939‬ފަތުރުވެރިންނަކީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ މުޅި ޖުމްލައިގެ ‪ 49‬ޕަސެންޓެވެ‪ .‬މިއީ ‪2018‬‬ ‫އާ އަޅާބަލާއިރު ‪ 14.8‬ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ‬ ‫އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވެ‪ ،‬ޖުމްލަ‬ ‫ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތުން ޔޫރަޕްގެ ފަތުރުވެރިން‪،‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގައި ‪ 2017‬ގައި ހިއްސާއަކީ ‪46.5‬‬ ‫ޕަސެންޓް އަދި ‪ 2018‬ގައި ‪ 48.9‬ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬ ‫ވަކިވަކި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ‬ ‫ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި‪ ،‬އުފާވެރި‬ ‫ނިޝާންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް‪ ،‬ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ‬ ‫އތީ ދުނިޔޭގައި ޗުއްޓީއަށް‬ ‫ސިނާއަތް ބިނާވެފައި ޮ‬ ‫މީހުން ދަތުރުކުރާ އަދަދުތަކާއި‪ ،‬ޖުމްލަކޮށް މީހުން‬ ‫ރނާވައިރެސްގެ 'މޫ'‬ ‫ދަތުރުކުރުމުގެ ނިސްބަތަށެވެ‪ .‬ކޮ ޯ‬ ‫މިހާތަނަށް އެއްކިބާ ކުރެވިފައިވަނީ ޗައިނާ އަށް ކަމަށް‬ ‫ބޑެތި އެއާލައިންތަކުން ޗައިނާއަށް ކުރާ‬ ‫ވުމުން ޮ‬ ‫ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލި ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬މުޅި ދުނިޔޭގައި‬ ‫އުދުހޭ ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު ޖުމްލަކޮށް އަންނަނީ‬ ‫އިތުރުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ނމިސްޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ‬ ‫ދަ އިކޮ ޮ‬ ‫ގތުން‪ ،‬ބާރަށް ފެތުރެމުން‬ ‫ތަފާސްހިސާބު ދައްކާ ޮ‬ ‫ދާ ވައިރަހެއްގެ ސަބަބުން އެއާލައިން ދަތުރުތަކަށް‬ ‫ބޑު ނޭދެވޭ އަސަރެއް މިހާތަނަށް ކޮށްފައި‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫ވަނީ ‪ 2003‬ގައި ކުރިމަތިވި ސާސް ވައިރަސްގެ‬ ‫ސަބަބުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ‪ 2005‬އަދި ‪ 2013‬ގައި‬ ‫ފެތުރުނު އޭވިއަން ފްލޫއަށް ވުރެ ‪ 2015‬ގައި ފެތުރުނު‬ ‫މާސް ފަދަ ބަލިމަޑުކަމާ ކުރިމަތިލާން ގެންގުޅުނު‬ ‫މިންގަނޑުތައް ހަރުދަނާވުމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬އެއާލައިން‬ ‫ކށްފައިވާ މިންވަރު ‪2003‬‬ ‫ދަތުރުތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ޮ‬ ‫އަށް ވުރެ ދަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން ބަލިމަޑުކަމަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި‪،‬‬ ‫ގތުން ލިބިފައިވާ‬ ‫ތަޖުރިބާ އާއި ޓެކްނޯލޮޖިކަލް ޮ‬ ‫ރނާވައިރަސް ފެތުރުން‬ ‫ކުރިއެރުންތަކާއި‪ ،‬ހާއްސަކޮށް ކޮ ޯ‬ ‫އ އާއި އެމެރިކާގެ‬ ‫ހުއްޓުވުމަށް ޗައިނާ އާއި ޑަބަލިޔުއެޗް ޯ‬

‫މިފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް‬

‫އަމާޒެއް ނޫނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ‪ 2018‬ގެ އެކްސްޕޯޓްގެ‬

‫ޗައިނާގެ ބައިވެރިވުން ލިބުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް‬

‫ޖުމްލަ އަދަދަކީ ‪ 2.414‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ދާއިރާއަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތެވެ‪ .‬ވޭތުގެ ފަސް‬

‫ޕޓްކުރި މިންވަރު އުޅެނީ‬ ‫ތެރެއިން ޗައިނާއަށް އެކްސް ޯ‬

‫އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެވަރެޖްކޮށް ‪ 17.8‬ޕަސެންޓްގައި‬

‫އެންމެ ‪ 0.17‬ޕަސެންޓްގަ އެވެ‪ .‬އެއީ އެންމެ ‪4.1‬‬

‫ކުރިއެރި އެ ސިނާއަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިއަކީ‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެއްޗެވެ‪.‬‬

‫ރނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ‪10‬‬ ‫މިހާރު ޗައިނާ އެވެ‪ .‬ކޮ ޯ‬

‫ޖެނުއަރީ‪-‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 2019‬އާ ދެމެދުގެ‬ ‫ހިސާބުތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލާ ނަމަ ރާއްޖެ އިން‬

‫ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޅި ‪ 1،000‬މީހުންނަށް ފަރުވާދެވޭ‬ ‫ރޖެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން‪ ،‬ޗައިނީސް‬ ‫ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ޕް ޮ‬

‫ޖުމްލަ ‪ 1.874‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އެކްސްޕޯޓް އޮތް‬

‫ނލޮޖީގެ ގޮތުންނާއި‪،‬‬ ‫ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަކީ ޓެކް ޯ‬

‫ޕޓް ކުރެވުނީ އެންމެ ‪43،593‬‬ ‫އިރު ޗައިނާއަށް އެކްސް ޯ‬

‫ރޖެކްޓްތަކަށް ލިބެން‬ ‫މަސައްކަތުގެ އަގާއި ފެންވަރާއި‪ ،‬ޕޮ ޮ‬

‫ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ‬

‫ލނުގެ އަދަދާއި އަގުގެ ނިސްބަތުން ދުނިޔޭގެ‬ ‫ހުރި ޯ‬

‫ސަބަބުން ޗައިނާގެ މާކެޓަށް ވާސިލް ވުމަށް ދަތިތަކެއް‬

‫ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް މުހިންމު ބައިވެރިއެއކަން އެނގެ‬

‫ކުރިމަތި ވުމަކުން ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އެކްސްޕޯޓް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގންޖެހުންތަކެއް އަތުވެދާނެ‬ ‫ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑެތި ޮ‬ ‫ކަމަކަށެއް ނުބެލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްގެ ދާއިރާގެ ހިއްސާ އެއަށް ވުރެ ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫އިމް ޯ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުގައި‪ ،‬މާދަމާ ފެށޭ‬ ‫ރޖެކްޓްތަކެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ހިސާބުގައި މިވަގުތު ބޮޑެތި ޕް ޮ‬ ‫ރޖެކްޓްތަކުގެ ބައިވެރިންނަކީ‬ ‫ހިނގަމުންދާ ބޮޑެތި ޕް ޮ‬

‫ޕޓް ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަތަކަށް ބަލާއިރު‬ ‫ރާއްޖޭގެ އިމް ޯ‬

‫ރނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން‬ ‫ޗައިނީސް ކުންފުނިތަކެވެ‪ .‬ކޮ ޯ‬

‫ޗައިނާގެ ހިއްސާ ވަނީ ‪ 16‬ޕަސެންޓެވެ‪ .‬ޗައިނާ‬

‫ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ގެންދިޔަ‬

‫އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ‪ 2017‬ގައި ސޮއިކުރި ފްރީ‬

‫ކންޓްރެކްޓަރުންނާއި‪ ،‬އެބައި‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬ޗައިނީޒް ޮ‬

‫ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓްގެ ސަބަބުން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް‬

‫މީހުންގެ މެޝިނަރީ އާއި މީހުން އަދި ރާއްޖޭގެ ވެށީގައި‬

‫އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން‬

‫ހޯދި ތަޖުރިބާ އަދިވެސް ހުރީ ރާއްޖޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނަސް‪ ،‬މި އެގްރީމެންޓް‬ ‫ރެޓިފައި ކުރުމާއި‪ ،‬އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި‬ ‫ގތުން‪ ،‬އެންމެ ފަހުން ލިބެން‬ ‫ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ޮ‬ ‫ހުރި ތަފާސްހިސާބަށް ފެންނަނީ ‪ 2018‬ގައި ޗައިނާއިން‬ ‫ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރީ އެއަހަރުގެ މުޅި އިމްޕޯޓުގެ‬ ‫‪ 16.49‬ޕަސެންޓް ކަމެވެ‪ .‬އަދި ޖެނުއަރީ‪-‬ސެޕްޓެމްބަރު‬ ‫‪ 2019‬އާ ދެމެދުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާ ނަމަ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ޕޓްގައި ޗައިނާގެ މުދަލުގެ ނިސްބަތަކީ ‪16.03‬‬ ‫އިމް ޯ‬ ‫ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬ ‫އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސިނާއަތަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ‬ ‫ބޑު ހިއްސާއަކީ ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކެވެ‪.‬‬ ‫މުދަލުގެ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ޕްލައިވުޑް‬ ‫އެގޮތުން ‪ 2019‬ގައި އިމްޕޯޓް ޮ‬ ‫ފަދަ ތަކެތީގެ ‪ 67‬ޕަސެންޓް‪ ،‬މުށި‪ ،‬ޓައިލްސް ފަދަ‬ ‫ތަކެތީގެ ‪ 61‬ޕަސެންޓް‪ ،‬ދަގަނޑު‪ ،‬ސްޓެއިންލަސް‬ ‫ސްޓީލް ފަދަ ތަކެތީގެ ‪ 69‬ޕަސެންޓް އަދި މޮހޮރު‪،‬‬ ‫އިސްކުރު‪ ،‬ބޮލްޓް ފަދަ ތަކެތީގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓް‬ ‫އެތެރެކުރީ ޗައިނާއިން ނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އިމާރާތް‬ ‫ކުރުމުގެ ސިނާއަތަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި ވަނީ ވަރަށް‬ ‫ބޑަށް ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބަރޯސާވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެކްޓަރީ ލައިނަކީ‬ ‫އޅުވާލުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ބޮޑެތި ހުރިހާ‬ ‫ޗައިނާއޭ ބުނުމަކީ ޮ‬ ‫ކުންފުންޏެއްގެ ތަކެތި އުފައްދަނީ ނުވަތަ އެސެމްބަލް‬ ‫ރނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން‬ ‫ކުރަނީ ޗައިނާގަ އެވެ‪ .‬ކޮ ޯ‬ ‫ބޑެތި ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކުރުމުން ދުނިޔޭގެ‬ ‫ޗައިނާގެ ޮ‬ ‫ބޑެތި ކުންފުނިތަކަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ‬ ‫ނިސްބަތުން ޮ‬ ‫ސްޓޮކް މާކެޓްގައި "އަދަބު" ދެވިފަ އެވެ‪ .‬މިހަފްތާގެ‬ ‫ކށް ފެކްޓަރީތައް ހުޅުވި‬ ‫ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ޮ‬ ‫ބޑެތި ކުންފުނިތަކުން ފެކްޓަރީ ލައިންތައް‬ ‫ނަމަވެސް‪ޮ ،‬‬ ‫ހިންގަން ފަށާފައި ވަނީ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު‬ ‫މަޑުމަޑުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާގެ ފެކްޓަރީތައް މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް‬

‫ޖުމްލަ އިގްތިސާދަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލު‬ ‫ރނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫އިގްތިސާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމާ މެދު‬ ‫ޝައްކެއް ނެތެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިފަދަ ޕެންޑެމިކްތަކާ‬ ‫ކުރިމަތި ލުމުގައި ‪ 2000‬ގެ އަހަރުތަކުން‬ ‫ހދާފައިވާ ކާމިޔާބީ އާއި‪ ،‬ޓެކްނޯލޮޖިކަލް‬ ‫ފެށިގެން ޯ‬ ‫ކުރިއެރުންތަކާއި‪ ،‬ޗައިނާއިން އަޅާފައިވާ ވަރުގަދަ‬ ‫ފިޔަވަޅުތަކުން‪ ،‬ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް‬ ‫ތިރިނުވެ‪ ،‬ރެސެޝަނަކުން ވެސް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ‬ ‫ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އަންނަން‬ ‫ޔ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުސްތަގްބަލު‬ ‫ފަށާފައިވާ ހެ ޮ‬ ‫ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް ބެލިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ‬ ‫ނަމަވެސް ޗައިނާގެ އިމް ޯ‬ ‫ލޅުންތަކެއް އެރުން‬ ‫ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރިއަށް ޮ‬ ‫ގތުން އެންމެ ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް‬ ‫އެކަށީގެންވެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ކުރިމަތިވާނޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ޗައިނާއިން އިމްޕޯޓް‬ ‫ކށް ހަދާފައިވާ ބީއޯކިޔުގެ‬ ‫ކުރެވޭ މުދަލުގެ އަގަށް ބިނާ ޮ‬ ‫ރޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކާއި‪ ،‬އަމިއްލަ‬ ‫މައްޗަށް ޕޮ ޮ‬ ‫ފަރުދުންނަށް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެޑިޓަރުގެ ނޯޓު‬ ‫އާތިފަކީ ދިވެހި އިގުތިސާދު ދިރާސާކުރައްވާ‬ ‫ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬އޭނާ ގެންދަވަނީ އެ ދާއިރާ އިން ތަފާތު‬ ‫ލިއުންތައް ވެސް ލިއުއްވަމުންނެވެ‪ .‬އިނގިރޭސި ބަހުން‬ ‫ނމިކް ރިވިއުގެ އެއް‬ ‫ނެރެމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް އިކޮ ޮ‬ ‫ބާނީ އަކީ ވެސް އާތިފެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ބޮޑެތި ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ މަތީ މަގާމުތައް ވެސް‬ ‫ފުރުއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދޮގެއް ހަދާނުލައި‬ ‫ވާހަކަ ނުދެއްކޭ‬ ‫މީހަކު އެނގޭތަ؟‬

‫‪13‬‬

‫އަބަދު ފޯނު‬ ‫ނަންބަރު‬ ‫ބަދަލުކުރާ‬ ‫މީހުން ކޮބާ؟‬ ‫އަ އި ޝަ ތު މާ ހާ‬

‫ބަދަލުކުރާ މީހުން އުޅެ އެވެ‪ .‬ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ‬ ‫ބޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ނަމްބަރު ބަދަލުކުރަނީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކންމެވެސް މީހެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ އުނދަގޫ‬ ‫ނުވަތަ ޮ‬

‫ސްކޫލު ނިމުނު ދުވަހު ކުލާސް އެންމެން އެކަކު‬ ‫ފނު ނަމްބަރު ދިނެވެ‪ .‬އަބަދުވެސް މި‬ ‫އަނެކަކަށް ޯ‬

‫ލކްކުރުން ހައްލަކަށް‬ ‫ބޑުވެގެންނެވެ‪ .‬ނަމްބަރު ބް ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ނުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ނަމްބަރުން ގުޅޭނޭ ކިޔައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ‬

‫އާ މި ނަ ތު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އާސްތުމާ ހުންނަ ކަމަށް ވެސް ބުނި‪ .‬ދެން ބުނީ ބޭސް‬ ‫ކައިގެން ރަނގަޅުވީއޭ‪ .‬އެ ގެއަށް ދިޔަ ދުވަހެއްގައި‬ ‫އެ ކުއްޖާގެ ދައްތަ ހުއްޓައި އެ ވާހަކަތައް ދެއްކުނީމަ‬

‫ހަރު މީހުން ބުނެ އެވެ‪" .‬ސަމާސާ އަކަށް‬ ‫ނަމަވެސް ދޮގެއް ނަހަދާށެވެ‪".‬‬ ‫ދގު ހެދޭ ނަމަ ދެން ހަދާނީ‬ ‫އެކަމަކު ކަމަކާނުލައި ޮ‬

‫އެނގުނީ އެއީ ހުސް ދޮގުކަން‪".‬‬ ‫ގިނަ ފަހަރަށް މި ކަހަލަ ދޮގު ހަދާ މީހުންނާ‬ ‫އެކު އުޅޭ އެންމެންނަށް އެ މީހަކު އެ ހަދަނީ ދޮގުކަން‬

‫ދގުހެދުމަކީ ބައްޔެއްގެ އަލާމާތަކަށް‬ ‫ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޮ‬

‫ދގުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ‬ ‫އެނގޭނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ ޮ‬

‫ވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ފަހަރަށް ގެއްލުން ލިބޭނީ ވެސް ދޮގު ހަދާ މީހާ އަށެވެ‪.‬‬

‫ދިމާ އަށް ފެންނަން ހުންނަ ކަންކަމުގައި ވެސް‬ ‫ތއްޓާއި ކާފޫރު ތޮޅި ހެޔޮވަރަށް‬ ‫ތެދާއި ދޮގާއި ފޮނި ޮ‬

‫ނަ ފް ސާ ނީ މަ އް ސަ ލަ އަ ކަ ށް ވެ ދާ ނެ!‬

‫ހިމަނައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަށް އިނގިރޭސި‬ ‫ލޖިކަލް ލަޔާސް" ކިޔައި އުޅެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަހުން "ޕެތޮ ޮ‬

‫މިއީ ހުރިހާ ކަމެއް ނަފްސާނީ ބައްޔާ ގުޅުވަނީއެއް‬

‫ގތުގައި ނިސްބަތްކުރަނީ‬ ‫ތލޮޖިކަލް ކަމެއްގެ ޮ‬ ‫ޕެ ޮ‬

‫ލޖިސްޓުން ދެކޭ ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސައިކޮ ޮ‬

‫ދިމާވެފައިވާ ބަލި ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން‪ ،‬ނުވަތަ‬

‫ގތަށް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ދޮގު ހަދާ މީހުން‬ ‫މި ޮ‬

‫ނަފްސާނީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އަށަގަންނަ‬

‫ދގުހަދައި އުޅެނީ އެހެން މީހުންގެ‬ ‫އާންމުކޮށް ޮ‬

‫އާދަތަކަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހުރިހާ ދޮގުވެރިންނަކީ މި‬

‫ސަމާލުކަން އަތުލާށެވެ‪ .‬ނުވަތަ އެހެން މީހުންގެ‬

‫ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭނެ މީހުންނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫މޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ކުރިމަތީގައި އަމިއްލަ މީހާ މާ ޮ‬ ‫ދގު ހަދާފާނެ އެވެ‪ .‬މަލާމާތާއި‬ ‫ދެކެން ވެގެން ވެސް ޮ‬

‫" ކަ މަ ކާ ނު ލަ އި" ދޮ ގު ހެ ދު ން!‬

‫ފުރައްސާރައިން ރެކެން ވެސް މިގޮތަށް ދޮގު ހެދުން‬ ‫ފެށިދާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދޮގު ހެދުން އަތްމަތީ ކަމަކަށް‬

‫މި ބުނީ އެންމެ ފަސޭހައިން ބުނެވެން އޮތް‬ ‫ގޮތަށެވެ‪ .‬މިއީ ފާޑެއްގެ އެޑިކްޝަނެކެވެ‪ .‬ކިތަންމެ ކުޑަ‬

‫ގތަށް ވެސް މި މީހުން‬ ‫ހަދާތީ‪ ،‬ކޮޅަކުން ކޮޅަކު ނުޖެހޭ ޮ‬ ‫ހަދާ ދޮގުތައް ހުރެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދޮގަކަށް ވިޔަސް‪ ،‬ދޮގެއް ހަދާ ނުލައި މިކަލަ މީހުންނަށް‬

‫ކށް ފެންނަ ބައެއް މީހުންނަކީ‬ ‫މި އާދަ އާންމު ޮ‬

‫ކންމެވެސް ވާހަކައެއްގެ‬ ‫ކެތެއް ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޮ‬

‫ކންފިޑެންސް ދަށް މީހުންނެވެ‪ .‬އަދި އެބިއުސް‬ ‫ސެލްފް ޮ‬

‫ދގެއް ހަދާލަނީ އެވެ‪.‬‬ ‫ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޮ‬

‫އާއި ޑިޕްރެޝަން ތަހައްމަލުކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން‬

‫ދގަކީ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް‬ ‫ގިނަ ފަހަރަށް މިހެން ހަދާ ޮ‬

‫ދގު ހެދުމުގެ އާދަ ފާހަގަވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް މިގޮތަށް ކުދި ޮ‬

‫ގތުން ނުވަތަ‪ ،‬ކަމެއް ސިއްރުކުރުމުގެ ގޮތުން‬ ‫ދިނުމުގެ ޮ‬

‫މިކަހަލަ މީހަކު ރައްޓެހިންގެ ތެރޭގައި ހުރިކަން‬

‫ދގުތަކެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ހަދާ ބޮޑެތި ޮ‬ ‫"އަހަރެންގެ ކްލާސް ކުއްޖަކު އެއްފަހަރު ބުނި‬ ‫އޭނަ ނަން މަތީގައި ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް އޮންނަ ވާހަކަ‪.‬‬

‫ގތަކީ އެމީހަކަށް‬ ‫އެނގޭ ނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ޮ‬ ‫ދގު ހެދުމަކީ ރަނގަޅު‬ ‫ހިތްވަރު ނުދިނުމެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬ ‫ގޮތެއް ނޫންކަން ނަސޭހަތެއް ގޮތަށް ބުނެދޭށެވެ‪ .‬ދޮގު‬

‫އެކަމަކު މި ރާއްޖޭގަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުން ނުގެންގުޅޭ‬

‫ހެދުމަކީ އެހެން މީހުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި‪ ،‬މީހުން‬

‫އެންމެ މުއްސަނދިން ވެސް‪ .‬އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން‬

‫ފޫހިކޮށްލާ ކަމެއްކަން ވިސްނައިދިނުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު‬

‫ބުނި އޭނަ އަށް ބްރެސްޓް ކެންސަރު ޖެހުނު ވާހަކަ‪.‬‬

‫ގޮތެކެވެ‪.‬‬

‫ރީތި ނަމްބަރެއް ބޭނުންވެގެން ފޯނު ނަމްބަރު‬

‫ދެތިން ހަތަރު މަސް ފަހުން އެ ނަމްބަރަކަށް ނުގުޅެ‬

‫ބަދަލުކުރާ މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ‪ .‬ނުވަތަ ހިދުމަތް‬

‫އންނަނީ ނިއްވާލައިފަ އެވެ‪ .‬މިހާރު ބޭނުންކުރާ‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ހޯދާ ކުންފުނި ބަދަލުކުރާށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިހާރު‬

‫ނަމްބަރެއް ނޫން ކަމުގެ މެސެޖެއް ވެސް ލިބިދާނެ‬

‫ރާއްޖޭގައި ވެސް ނަމްބަރު ބަދަލުނުކޮށް ވެސް ހިދުމަތް‬

‫ކންމެވެސް އެހެން މީހަކަށް އެ ނަންބަރު‬ ‫އެވެ‪ .‬ނޫނީ ޮ‬

‫ހދާ ކުންފުނި ބަދަލުކުރެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ނަމްބަރު ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް ގުޅުން ބަދަހިކުރަން‬

‫ލިބިފައި ވެސް އޮވެދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންގުޅުނު ފޯނު ނަމްބަރު‬

‫ބޭނުން ނުވަތަ ގުޅުން ބާއްވަން ބޭނުން މީހުންނަށް‬

‫ކންބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އަދިވެސް‬ ‫ހަނދާން ހުރީ ޮ‬

‫ނަމްބަރު ދެއްޗެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަބަދު އަބަދު ނަމްބަރު‬

‫ތިޔަ ގެންގުޅެނީ އެ ނަމްބަރު ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ‬

‫ބަދަލުކުރުމަކީ އެ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމެއް ކަން‬

‫ފނު ނަމްބަރު އަދިވެސް‬ ‫ފުރަތަމަ ގެންގުޅުނު ޯ‬

‫ވެސް ހަނދާންކުރަންވާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ އަމިއްލަ‬

‫ގެންގުޅެނީ މަދުބައެކެވެ‪.‬‬

‫މީހާގެ ހިތްހަމަޖެހުމާ ގުޅޭ ކަމެއް ނަމަ ބަދަލުކުރަންވީ‬

‫ކންމެ ތިން ހަތަރު މަހުން ފޯނު ނަމްބަރު‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ފެންއަޅާ ފުޅި ކި ާހ‬ ‫ވަރަކަށް ދޮންނަން؟‬

‫ރަހިމުގެ ކެންސަރާ‬ ‫ދެކޮޅަށް އެޗްޕީވީގެ‬ ‫އެންމެ ޑޯޒެއް‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ގެންގުޅޭ ފެންފުޅީގެ ސާފުތާހިރުކަމާ ދޭތެރޭ ކިހާ‬

‫ބނީ ފުޅީގައި ތުންޖަހިގެން ކަމަށްވާ ނަމަ‬ ‫އަދި ފެން ޮ‬

‫ވަރަކަށް ސަމާލުކަން ދެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ދާ ކޮންމެ ތާކަށް‬

‫އަނގައިގެ ތެރޭގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ކާއެތިކޮޅުކޮޅު‬

‫ގެންދެވޭ ގޮތަށް ފެންއަޅާ ފުޅިއެއް ގެންގުޅުމަކީ މިހާރު‬

‫ވެސް ފުޅީގެ ތެރެއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އާދައެކެވެ‪ .‬އެއާ އެކު ފުޅީގެ‬ ‫ސާފުތާހިރުކަމާ ދޭތެރޭ ސަމާލުނުވެއްޖެ ނަމަ މީހާ‬ ‫ބަލިވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަކީ މިގޮތަށް ފުޅި‬ ‫އެހެންވެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޮ‬ ‫ކންމެ މީހަކު ވެސް ވަކި‬ ‫ބޭނުންކުރާ ނަމަ ގޭގެ ޮ‬ ‫ފުޅިއެއް ބޭނުންކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ތިމާ ގެންގުޅޭ ފުޅި އަކީ އެހެން މީހުން އަތްލާ‬

‫އެހެންވެ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ދޭ އިރުޝާދަކީ‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކު ވެސް ފުޅި ރީތިކޮށް‬ ‫މިއެވެ؛ އާދަކޮށް ޮ‬

‫އެއްޗަކަށް ނަހަދާށެވެ‪ .‬އެހެން ހަދާ ނަމަ އެކަކުގެ‬

‫ދންނާށެވެ‪ .‬އަދި އަމިއްލަ އަށް ބޭނުންކުރާ ފުޅި އެހެން‬ ‫ޮ‬

‫އަތުން އަނެކަކުގެ އަތަށް ޖަރާސީމުތައް ވާސިލުވެ‪ ،‬އެކި‬

‫ކށް‪ ،‬ފެންބޮނީ‬ ‫މީހުންނާ ހިއްސާނުކުރާށެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ކަހަލަ ބަލިތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ދންނަ އިރު‪ ،‬ތާފެނާ ފެން ބޭނުންކުރުމަކީ‬ ‫ފުޅި ޮ‬

‫ފުޅީގައި ތުންޖަހައިގެން ކަމަށްވާ ނަމަ‪ ،‬އިތުރު ބަޔަކާ‬ ‫ގތަކަށް ވެސް ރައްކާތެރިއެއް‬ ‫ފުޅި ހިއްސާކުރުން އެއް ޮ‬

‫ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިރުތު ފިޔަވަޅަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހުންނަ ފެނުން ފުޅި ދޮންނަ އިރު‬ ‫ކުޑަކުޑަކޮށް ހޫނު ޮ‬

‫ފެންއަޅާ ފުޅި ސާފުތާހިރުކޮށް ނުގެންގުޅޭ ނަމަ‬ ‫ފުޅީގެ ތެރޭގައި މަޑު ހެދި‪ ،‬ޖަރާސީމު އަށަގަނެ‪،‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވެސް ބަލި ނައްތައިލަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު‬ ‫ބޑު އެހީއަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ވެކްސިންގެ އެންމެ ޑޯޒަކުން ވެސް ރަހިމަށް ޖެހޭ ކެންސަރުން‬ ‫ރައްކާތެރިވެވިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކަން ކެންސަ ސޮސައިޓީގެ ކެންސަ ޖާނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ‬ ‫ޕޓެއްގައި ބުނީ ދެވޭ އެންމެ ހިއުމަންޕެޕިލޯމާވައިރަސް (އެޗްޕީވީ) ވެކްސިންގެ‬ ‫ރި ޯ‬ ‫އެންމެ ޑޯޒަކުން ވެސް ރަހިމުގެ ކެންސަރުން ރައްކާތެރިވެވިދާނެކަން ފަހުގެ‬ ‫ހޯދުމަކުން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ ރަހިމުގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ‬ ‫މަސައްކަތްތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ދިރާސާ ‪ 133,082‬އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން‬ ‫ޑޒްގެ ވެކްސިން ދީގެން‬ ‫ހަދާފައިވާއިރު‪ ،‬ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަމަކީ އެއް ޯ‬

‫ދިރާސާ ހެދުމުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޓެކްސަސް ޔުނިވަސިޓީގެ ޑރ‪ .‬އަނާ‬ ‫ރޮޑްރިގޭޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މީހުންގެ ހޯދުންތަކުން ކަށަވަރުވި އެންމެ މުހިއްމު‬ ‫ކަމަކީ ދުރާލައި‪ ،‬ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ އަންހެނުންނަށް‬ ‫ރަހިމުގެ ކެންސަރުން ރައްކާތެރިވެވިދާނެ ކަމެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޅައުމުރުގައި ވެކްސިންގެ‬

‫ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް‬ ‫ދިނުން ވަރަށް ބޭނުންތެރި‪ ".‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ދެވޭ އެޗްޕީވީގެ އެންމެ ޑޯޒަކުން ވެސް‬ ‫އަނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ރަހިމުގެ ކެންސަރުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ‬ ‫ކަމެވެ‪.‬‬

‫ޑޒްތަކެއް ނަގަން‬ ‫ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ގިނަ ޯ‬

‫އެގޮތުން އުމުރުން ‪ 19-15‬އަހަރާ ދެމެދުގެ އަންހެނުންނަށް އެޗްޕީވީގެ‬

‫ސައިބޯނިން އެތެރެ އާއި ބޭރު ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު‬

‫އެންމެ ޑޯޒެއް ނުވަތަ އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑޯޒް ދިން އަންހެނުންނާ އަޅާބަލާ‬

‫ކށް ދޮންނަން ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރީތި ޮ‬

‫އައިފޯންގައި ހިއްސާވާ‬ ‫ކުންފުނިން މާސްކް‬ ‫އުފައްދަނީ‬

‫ބޑު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މުހިއްމުކަން ވަރަށް ޮ‬ ‫"އަދި މިއީ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ވެސް‪.‬‬

‫ރައްކާތެރިކަން ހޯދޭކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ އިރު‪ ،‬އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިހާރު‬

‫އިރު‪ ،‬އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވެކްސިން ނުނަގާ އަންހެނުންނާ އަޅާބަލާއިރު ރަހިމުގެ‬

‫ހަށިގަނޑަށް އެ ވާސިލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މި ދިރާސާ ވެފައިވަނީ ރަހިމުގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދާއި އެކަމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތު ވެސް ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންވީމަ މިއީ ހާއްސަކޮށް ފަގީރު ނުވަތަ މެދުފަންތީގެ ގައުތަކުން‬ ‫ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް‪ ".‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ވައިރަހާ ހެދި ޗައިނާގައި އައިފޯން އުފެއްދޭ ގޮތްނުވެފައި‬ ‫މަސްރަހުގައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު‪،‬‬

‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ނަން ދީފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ‬ ‫ނުރައްކަލާ ހެދި ޗައިނާގެ އެތައް ފެކްޓަރީއެއްގެ‬

‫ޗައިނާގައި ހުރި ސާމާނުތައް ޓައިވާނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ‬

‫މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި ވާތީ ޗައިނާ ނޫން‬

‫މަސައްކަތް އެޕަލް އިން އެބަ ކުރެ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ފން އުފައްދަން ޖެހިދާނެ‬ ‫ގައުމެއްގައި އެޕަލް އަށް އައި ޯ‬

‫މޑެލްތައް ނިންމުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރާވާފައިވާ ތާރީޚަށް އައިފޯނުގެ ޮ‬

‫ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފނުތައް އުފައްދަނީ ޗައިނާގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އައި ޯ‬

‫އެޕަލް ޗައިނާ އިން ބޭރުވުމަކީ‪ ،‬އެމެރިކާގެ‬ ‫ރައީސް‪ ،‬ޓްރަމްޕް ހިނިފުޅުވަޑުވާނެ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން އައިފޯން‬

‫ރނާވައިރަހުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑީ އެ ގައުމުގަ‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫އެއީ ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އައިފޯނުތައް އުފައްދަން‬

‫ފކްސްކޮން‬ ‫އުފެއްދުމުގައި ހިއްސާވާ ޓައިވާނުގެ ކުންފުނި ޮ‬

‫ފނުތައް އުފައްދަން ހަވާލުކުރި ފެކްޓަރީތައް‬ ‫އެވެ‪ .‬އައި ޯ‬

‫ޓްރަމްޕް އެދިވަޑައިގެންފައި ވާތީ އެވެ‪ .‬ޓްރަމްޕް‬

‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫ހުރީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ރި ޯ‬

‫ފނު އުފައްދައި‬ ‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬ޗައިނާގައި އައި ޯ‬

‫ހުޅުވާފައި ހުރި ފެކްޓަރީގައި މަސައްކަތްކުރެވޭ މިންވަރު‬

‫ބޑު ޓެކުހެއް ނަގާނެ‬ ‫އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ ނަމަ ޮ‬

‫ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ސާޖިކަލް މާސްގެ ދަތިކަން‬

‫‪ 10‬ޕަސެންޓަށް ވުރެ އިތުރެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ނެރެން ވަނީ ރާވައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ މާޗުގައި އައިފޯނު‬

‫ރނާވައިރަސް ނެތް ގައުމެއްގައި‬ ‫ރެކުމަށް ވުރެ‪ ،‬ކޮ ޯ‬

‫ކން އިން އެ މީހުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ‬ ‫ފޮކްސް ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އަހަރު ފަހުކޮޅު‪ ،‬އައިފޯނު‬ ‫‪ 9‬އަދި ބެލެވޭ ޮ‬

‫ބޑު އަދި ސީރިއަސް‬ ‫އައިފޯނު އުފެއްދުން ވަނީ ޮ‬

‫ހަވާސާ އިން ބޭރުގައި މުޅިން ތަފާތު އުފެއްދުމެއްގެ‬

‫‪ 12‬އެވެ‪ .‬މި ސަބަބާ ހެދި ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި‬

‫ކަމަކަށް ވެފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް‬

‫މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪ .‬އެ ކުންފުނިން‬

‫ކޅު އައިފޯނުތައް‬ ‫އެޕަލް އިން މި އަހަރުގެ ދެ ޮ‬

‫އތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ޓެކުހަކުން‬ ‫އެޕަލް މިހާރު ޮ‬

‫އިން މާސްކް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި އެވެެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަހާ ގުޅިގެން‬ ‫އެ ކުންފުނިން މިކަން ފެށީ ކޮ ޯ‬

‫ގތުގައި މަޝްހޫރު‬ ‫މިއީ ޓެކް ކުންފުންޏެއްގެ ޮ‬

‫ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން މާސްކް‬ ‫އުދެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް އަހަރެމެން ކުރާ‬ ‫"މިއީ ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެ ޮ‬

‫އަނގަމަތި ނިވާކުރަން އަޅާ ސާޖިކަލް މާސްކަކީ‬

‫ހަނގުރާމައެއް‪ ".‬އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެމެން‬

‫ރނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު‪ ،‬އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫މިހާރު ދެކުނު ޗައިނާގެ ޝެންޒެންގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ‬

‫ޑިމާންޑް އުފުލި‪ ،‬ލިބުން ދަތިވި ރައްކާތެރިކަމުގެ‬

‫ރޑަކްޝަން ވެސް‬ ‫ޕްލާންޓްގައި މާސްކްގެ ޓެސްޓް ޕް ޮ‬

‫ރނާވައިރަހާ އެކު‪،‬‬ ‫އެންމެ އާންމު އެއް ވަސީލަތެވެ‪ .‬ކޮ ޯ‬

‫ފަށައިފިން‪".‬‬

‫ބައެއް ގައުމުތަކަށް މާސްކްގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ކުރިމަތިވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ މީހުންގެ އަމާޒަކީ‬ ‫ފޮކްސްއިން އިން ބުނި ޮ‬

‫މީގެ ‪ 45‬އަހަރު ކުރިން ‪ 1974‬ގައި ވުޖޫދަށް‬ ‫ކން އަކީ އެޕަލްގެ އައިފޯނާއި އައިޕެޑް‬ ‫އައި ފޮކްސް ޮ‬ ‫ޒންގެ ކިންޑްލް‬ ‫އުފެއްދުމުގައި ހިއްސާވުމުގެ އިތުރަށް އެމެ ޯ‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން‬ ‫މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޮ‬

‫ސނީގެ ޕްލޭސްޓޭޝަންގައި ވެސް ހިއްސާވާ‬ ‫ޮ‬ ‫އާއި‬

‫ފތައް އުފައްދަން އެޕަލް އަށް މިހާރު ވަނީ‬ ‫އައި ޯ‬

‫އތް ވައުދު ދަމަހައްޓައި‪ ،‬ކަސްޓަމަރުން‬ ‫ވިއްކާފައި ޮ‬

‫ރނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ރަސްމީ‬ ‫ބުނިގޮތުގައި ކޮ ޯ‬

‫ދެ މިލިއަން މާސްކް އުފެއްދުމެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ކުންފުނީގެ‬

‫ކުންފުންޏެކެވެ‪.‬‬

‫މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރުއްސުމަށެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ ކޮރޯނާވައިރަހާ‬

‫އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރާ ވަރަށް މުހިއްމު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ސަލްމާންގެ "ބުލްބުލް މެރިޖް‬ ‫ހޯލް" ގެ ކާސްޓް ނަގައިފި‬ ‫ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި އެސްކޭއެފުން‬

‫މި އަހަރުހެ މެދުތެރޭގައި ޝޫޓިން ފަށަން‬

‫ރޑިއުސްކުރާ އާ ފިލްމު "ބުލްބުލް މެރިޖް ހޯލް" ގެ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ތާވަލުކޮށްފައިވާ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔަނީ މިދިޔަ‬

‫ކާސްޓުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‬

‫ރހިތު ނައްޔަރް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމުގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ކާސްޓުންނަކީ ސަލްމާނާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ‬

‫"ޑްރީމް ގާލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ޝާންޑަލިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫ރޑިއުސްކޮށް‬ ‫ސަލްމާން މިދިޔަ އަހަރު ޕް ޮ‬

‫ލބިވެރިޔާ ކްރިތީ‬ ‫ޕުލްކިތު ސަމްރާޓާއި އޭނާގެ މިހާރުގެ ޯ‬

‫ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިން ފިލްމަކީ އޭނާގެ ގާތް ދެ‬

‫ކަރްބަންދާ އާއި އަލީ ފަޒަލާއި ސަލްމާނާ އެކު ފިލްމު‬

‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރި‬ ‫ރައްޓެއްސެއްގެ ދަރިންތަކެއް ޮ‬

‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރި ބަތަލާ ޑެއިޒީ‬ ‫"ޖޭ ހޯ" އިން ޮ‬

‫"ނޯޓްބުކް" އެވެ‪.‬‬

‫ޝާހެވެ‪.‬‬ ‫ހލް" އަކީ ލަކްނޫގެ އާއިލާއެއްގެ‬ ‫"ބުލްބުލް މެރިޖް ޯ‬

‫އެ ފިލްމުގެ ތަރިންނަކީ އެކްޓަރު މޯނިޝް ބޭލްގެ‬ ‫އަންހެން ދަރިފުޅު ޕްރަނޫޓާން ބޭލް އާއި ސަލްމާންގެ‬

‫ބޑު ހަފުލާއަކަށް ބިނާކޮށް‬ ‫ތެރޭގައި ބާއްވާ ކައިވެނީގެ ޮ‬

‫ކުޑައިރުގެ އެކުވެރިޔާ އިގްބާލް ރަތުނާސީގެ ދަރިފުޅު‬

‫ކމެޑީއެކެވެ‪.‬‬ ‫ހަދާ ރޮމޭންޓިކް ޮ‬

‫ޒަހީރު އިގްބާލެވެ‪.‬‬

‫އައްމާ މިއާ‪ :‬ފިލްމު ނުލިބޭތީ‬ ‫އީޝާ ޑިއޯލް ލިޔުނު ފޮތް‬ ‫ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުލިބި‪ ،‬އެކްޓިން ކެރިއަރު‬ ‫ނިންމައިލަން ޖެހުމުން ކައިވެނިކޮށް މިހާރު ދެ ދަރިން‬

‫ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައި ބާރަތު ތަޚްތާނީ ކިޔާ‬

‫އލް ފޮތެއް ލިޔެ‪،‬‬ ‫ތިބި ކުރީގެ ބަތަލާ އީޝާ ޑި ޯ‬

‫ވިޔަފާވަރިއަކާ އީޝާ‪ ،38 ،‬ކައިވެނުކުރީ ‪ 2012‬ގަ‬

‫އާންމުންނަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ކައިވެންޏަށް ލިބުނު ދޮށީ ދަރިފުޅު ރާދިއާ‬

‫ކުރީގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދަރުމެންދުރާ‬ ‫ދށީ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ އަލަތު‬ ‫އާއި ހެމާ މާލިނީގެ ޮ‬ ‫ފތަކީ ދަރިން ލިބުމުން ކުރަން ޖެހުނު ތަޖުރިބާތައް‬ ‫ޮ‬

‫ތަޚްތާނީ އަށް މިހާރު ދެ އަހަރެވެ‪ .‬ހަގު ދަރިފުޅު‬ ‫މިރާޔާ ތަޚްތާނީ އަށް އަށް މަހެވެ‪.‬‬ ‫އީޝާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފީޗާ ފިލްމަކީ ‪2011‬‬

‫ކިޔައިދޭ "އައްމާ މިއާ" އެވެ‪ .‬މި ފޮތުގެ ކަވަރު ވެސް‬

‫ގައި މަންމަ ހެމާ ޑައިރެކްޓްކުރި "ޓެލް މީ އޯ ޚުދާ"‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އީޝާ ވަނީ‬

‫ވކް" ކިޔާ ކުރު ފިލްމެއް‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 2018‬ގައި "ކޭކް ޯ‬

‫އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޕަބްލިޝިން ހައުސް‬ ‫ފތް ނެރޭނެ ދުވަހެއް އަދި‬ ‫ޕެންގުއިންގެ ތައްގަނޑުގައި ޮ‬

‫ވެސް އީޝާ ކުޅެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައި‪ ،‬ކައިވެނިކުރުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫އިއުލާނެއްނުކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަމީތާބް ބައްޗަންގެ‬

‫ބލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި‬ ‫ލިޔުންތެރިއަކަށް ބަދަލުވި ޮ‬

‫އަންހެނުން އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ޖަޔާ ބައްޗަން‬

‫އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަންހެނުން ޓްވިންކަލް ކަންނާ ވެސް‬

‫ވޑް ލިޔެދިން "އައްމާ މިއާ" ވަނީ ޕްރި‪-‬އޯޑަރަށް‬ ‫ފޯ ޯ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫"ޕެރަސައިޓް" ސީރީޒްގެ‬ ‫ރޯލެއް ރަފަލޯ އަށް‬ ‫ވޑްގައި އެންމެ ވިދައިލި‬ ‫މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެ ޯ‬

‫ކރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރައިސައިޓް" ލިމިޓެޑް‬ ‫ދެކުނު ޮ‬ ‫ގތުގައި އެޗްބީއޯ އިން ގެނެސްދޭން‬ ‫ސީރީޒެއްގެ ޮ‬

‫ތެރޭގައި މިއާ ބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލުތައް ހާމަކުރާނެ‬ ‫ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އސްކާގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމާއި‬ ‫މި އަހަރުގެ ޮ‬

‫ރލެއް އެކްޓަރު މާކް ރަފަލޯ‬ ‫ނިންމާފައިވާ އިރު‪ ،‬އޭގެ ޯ‬

‫މޅު ޑައިރެކްޓަރާއި‬ ‫އެންމެ މޮޅު ބޭރު ފިލްމާއި އެންމެ ޮ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރި ޯ‬

‫އރިޖިނަލް ސްކްރީންޕްލޭގެ އޮސްކާ‬ ‫އެންމެ މޮޅު ޮ‬

‫ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބައެއް ނޫސްތަކުން‬

‫ހދި "ޕެރަސައިޓް"‬ ‫ވެސް ހޯދައި‪ ،‬ތާރީހުން ޖާގަ ޯ‬

‫ލ ގެންނަން ޑައިރެކްޓަރު ބޮންގް‬ ‫ބުނީ ސީރީޒަށް ރަފަ ޯ‬

‫ގައި ކިޔައިދެނީ އެކަށީގެންވާ ތައުލީމީ ފެންވަރު ނެތް‬

‫ބޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަމާ‬ ‫ޖޫން ހޯ ވަރަށް ޮ‬

‫ފަގީރު އާއިލާއެއްގެ ބަޔަކު ވަޒީފާ ނުލިބިގެން‪ ،‬މަކަރާއި‬

‫ގތުން މިހާރު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ބެހޭ ޮ‬

‫ހީލަތުން މުއްސަނދި އާއިލާއެއްގެ ވަޒީފާތަކަކަށް‬

‫ކަމަށާއި "ޕެރަސައިޓް" ސީރީޒަށް "އެވެންޖާޒް" ފަދަ‬

‫ކުރިމަތިލުމުން ދިމާވާ ހާދިސާތަކެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ އެކްޓަރު އެއްބަސްވާނެކަމުގެ‬ ‫އިޝާރާތްތަކެއް ވެސް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކޮން‬ ‫ކެރެކްޓާއެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސޑް އެކުލެވޭ ގޮތަށް‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ހައެއްކަ އެޕި ޯ‬

‫އޮސްކާގެ އިތުރުން މި އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް‬ ‫މޅު ފިލްމަކީ ވެސް "ޕެރަސައިޓް"‬ ‫އެވޯޑްސްގެ ޮ‬ ‫ވޑް ހަފުލާތަކުން ލިބުނު‬ ‫އެވެ‪ .‬މި ފިލްމަށް އެކި އެ ޯ‬ ‫އެވޯޑްތަކުގެ އަދަދު ‪ 180‬އަށް އަރަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑލަރުގެ ބަޖެޓަކުން ހެދި‬ ‫ޖުމްލަ ‪ 11‬މިލިއަން ޮ‬

‫ހަދާ "ޕެރަސައިޓް" ސީރީޒްގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ‬

‫ޑލަރުގެ އާމްދަނީއެއް‬ ‫ފިލްމަށް ‪ 175.9‬މިލިއަން ޮ‬

‫ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އަންނަ މަހުގެ‬

‫ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް‬ ‫ހދަމުން އެކްޓަރު އިރުފާން‬ ‫ކެންސަރަށް ފަރުވާ ޯ‬ ‫ޚާން ކުޅުނު ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެ ޓްރެއިލާ‬

‫ނޭހާ އާއި އަދިތިޔާގެ ވީޑިއޯ ލަވައެއް‬

‫މިއަދު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސޮނީން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ "އިންޑިއަން‬

‫މި ފިލްމަކީ ‪ 2017‬ގައި އިރުފާން ކުޅުނު ކާމިޔާބު‬ ‫ފިލްމު "ހިންދީ މީޑިއަމް" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ‪ .‬ފިލްމުގެ‬

‫އައިޑޮލް" ސީޒަން ‪ 11‬ގެ ޖަޖް ނޭހާ ކައްކަރާއި‬

‫ޕޯސްޓަރު ވެސް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާއާ‬

‫ހސްޓް އަދިތިޔާ ނާރަޔަން މި މަހުގެ‬ ‫އެ ޝޯގެ ޯ‬

‫އެކު މި ފަހަރު ފިލްމުން ފެންނަ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި‬

‫‪ 14‬ގައި ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުތައް‬

‫ކަރީނާ ކަޕޫރް‪ ،‬ރާދިކާ މަދަން‪ ،‬ދީޕަކް ދޮބްރިޔާލް‪،‬‬

‫ކށް ދެ މީހުން ފެންނަ ވީޑިއޯ ލަވައެއް‬ ‫އަރުވާފައި ވަނި ޮ‬

‫ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ އަދި ރަންވީރު ޝޯރޭ ފަދަ ތަރިން‬

‫ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި‬ ‫ހމީ އަދަޖާނިއާ އެވެ‪.‬‬ ‫"ކޮކްޓެއިލް" ގެނެސްދިން ޯ‬ ‫މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ހިމެނޭ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނީ‬

‫"ގޯއާ ބީޗް" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ލަވަ ކިޔާފައި‬ ‫ޓނީ ކައްކަރެވެ‪ .‬ލަވައިން‬ ‫ވަނީ ނޭހާ އާއި އޭނާގެ ބޭބެ ޯ‬ ‫ޓނީ އާއި އިތުރު އަންހެން ބައިވެރިޔަކު ވެސް‬ ‫ޯ‬ ‫ފެނިގެންދާ އިރު‪ ،‬މީގެ މިއުޒިކާއި ޅެން ވެސް ހެދީ‬ ‫ޓޯނީ އެވެ‪.‬‬ ‫"ގޯއާ ބީޗް" އަކީ ނޭހާ އާއި އަދިތިޔާ އެކީގައި‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 20‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ އެވެ‪.‬‬

‫"ބާ ީގ ‪ "3‬ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ އަކީ "ދަސް‬ ‫ބަހާނޭ"‬

‫"ޔޭ ބެލޭ" ނެޓްފްލިކްސް އަށް‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް"‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 6‬ގައި ރިލީޒްކުރާ "ބާގީ ‪ "3‬ގެ‬ ‫ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް‬

‫ރޑިއުސަރު ސިދާތު ރޯއި ކަޕޫރްގެ‬ ‫ގެނެސްދިން ޕް ޮ‬

‫ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ރއި ފިލްމްސް އިން ހަދާފައިވާ ފިލްމު‬ ‫ފިލްމު ކުންފުނި ޯ‬

‫ރފާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރްގެ ވަރުގަދަ‬ ‫ޓައިގާ ޝް ޮ‬ ‫ނެށުންތަކެއް ފެނިގެންދާ މި ލަވަ އަކީ ‪ 2005‬ގައި‬

‫"ޔޭ ބެލޭ" ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް‬ ‫ނިންމައި‪ ،‬އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްދޭ ސްކޫލަކުން ފުރުސަތު‬ ‫ބެލޭ ޑާންސް ދަސް ޮ‬

‫ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދަސް" ގައި ހިމެނުނު ހިޓް ލަވަ‬ ‫"ދަސް ބަހާނޭ" ގެ އާ ވާޝަނެކެވެ‪ .‬އޮރިޖިނަލް‬

‫ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ދެ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ‬

‫ލަވައިގެ މިއުޒިކް ވެސް ހެދި ވިޝާލް‪-‬ޝޭކަރު އަލުން‬

‫ރލް ކުޅެފައި ވަނީ އާ ދެ‬ ‫މި ފިލްމުގެ ލީޑް ޯ‬

‫މިއުޒިކާ ކުޅެގެން ހަދާފައިވާ "ދަސް ބަހާނޭ ‪ "2.0‬ގެ‬

‫އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޖޫލިއަން ސޭންޑްސް އާއި މަނީޝް‬

‫ކިޔާފައި ވަނީ ވިޝާލް‪-‬ޝޭކަރާއި ކޭކޭ އާއި ޝާނާއި‬

‫ޗޯހަން އެވެ‪.‬‬

‫ތުލްސީ ކުމާރެވެ‪.‬‬ ‫"ބާގީ ‪ "3‬އަކީ ސާޖިދު ނަދިއަދުވާ‬ ‫ކށް‪ ،‬އަހުމަދު ޚާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ‬ ‫ރޑިއުސް ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ "ޔޭ ބެލޭ"‬ ‫ސޫނީ ޓަރަޕޮރެވާލާ ޑައިރެކްޓް ޮ‬ ‫ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ‪ 21‬ގަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪18‬‬

‫ޗަ އި ނާ ގަ އި އެ އް ދު ވަ ސް ތެ ރޭ ބަ ލި ޖެ ހު ނު މީ ހު ން ގެ އަ ދަ ދު ވަ ނީ ‪ 15،000‬އާ ާގ ތް ކޮ ށް ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ގެ ޓީ އި މޭ ޖަ ސް‬

‫ކޮވިޑް‪ :19-‬އެއް ދުވަހުން ާގތްގަނޑަކަށް ‪15،000‬‬ ‫މީހުންނަށް ބަލިޖެހި‪ 242 ،‬މީހުން މަރުވެއްޖެ‬ ‫މީހުންނާއި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުން‬

‫މިހާރު ދަނީ ސްޓެންޑާޑް ނިއުކްލެއިކް އެސިޑް‬

‫ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ ‪ - )13‬ޗައިނާގައި‬ ‫ރނާވައިރަހުގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ‬ ‫ފެތުރެމުންދާ ކޮ ޯ‬

‫ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ކުއްލިއަކަށް އެހާ‬

‫ޗައިނާގައި މިހާރު ވަނީ އެ ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ‬

‫ޓެސްޓުގެ ބަދަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން ވެސް‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ގައި އެއް ދުވަސްތެރޭ ހުބެއި ޕްރޮވިންސް‬

‫ރވިންސްގައި ބަލި މީހުން‬ ‫ބޑުތަން އިތުރުވީ އެ ޕް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އަދަދު ‪ 1،350‬އަށް އަރައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ބަލިޖެހިފައި‬

‫ހައްދަމުންނެވެ‪ .‬ހުބެއި ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނީ‬

‫އިން ‪ 14،840‬މީހުންނަށް ބަލިޖެހި‪ 242 ،‬މީހުން‬

‫ނޒްކުރަން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފެށުމުން‬ ‫ޑައިގް ޯ‬

‫ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ‪ 60،000‬އަށް އަރައިފަ‬

‫މި ގޮތަށް ހެދުމުން ބަލީގެ ކުރީކޮޅު ފަރުވާ ދޭން‬

‫މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން‪ ،‬ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ޑިސެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ރޯގާ ފެތުރެން‬ ‫ފެށި ފަހުން އެއްދުވަސް ތެރޭ މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ‬ ‫މީހުން މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލުން ބުނީ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި‬ ‫ޮ‬

‫ވަނީ ބަލި އަލަށް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވަރެއްގައި‬ ‫ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރވިންސްގައި ބަލި އަލަށް ޖެހުނު‬ ‫ހުބެއި ޕް ޮ‬

‫ވައިރަހުގެ ބިރަށް ކްރޫޒް‬ ‫ލައިނާއެއް ހުއްޓުވަނީ‬ ‫ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ ‪ - )12‬ކޮރޯނާވައިރަހުގެ‬

‫ޗައިނާގައި ކޮވިޑް‪ 19-‬ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ ‪80‬‬ ‫ޕަސެންޓް މީހުން ތިބީ ވެސް ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގަ‬

‫ސޫދާނުގެ ކުރީގެ ރައީ ް‬ ‫ސ‬ ‫އައިސީސީއާ ހަވާލުކުރަނީ‬

‫ލައިނާ ބަނދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިން ނަމަވެސް‬

‫ބިރަށް‪ 1،450 ،‬މީހުން ތިބި ކްރޫޒް ލައިނާއެއް‬

‫ބތަކެއްޗާ އަދި ބޭސް‬ ‫އެ ބޯޓަށް ބޭނުންވާ ތެލާއި ކާ ޯ‬

‫ރައީސް އުމަރު ބަޝީރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ‬

‫ތައިލެންޑުގައި ބަނދަރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން‬

‫ފރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އަންގައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެސް ވެސްޓަޑަމް ބަނދަރު ކުރުން އެތައް‬ ‫ގައުމަކުން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ހުއްޓުވައިފަ‬

‫މީހުންނަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ބަލިޖެހިފައި ތިބި މީހުން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި‬

‫ޚަރްތޫމް (ފެބްރުއަރީ ‪ - )12‬ސޫދާންގެ ކުރީގެ‬

‫ސާދަ ދުވަހުގެ ދަތުރެއްގައި ވެސްޓަޑަމް‬

‫ޗައިނާ އިން ބޭރުން ބަލި ޖެހިފައި ވަނީ ‪441‬‬

‫ގަތުލް އާއްމު ހިންގުމާއި ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތަކާ‬ ‫ގުޅިގެން އޭނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް‬

‫އެކަކަށް ވެސް ނުހުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ ސޫދާންގެ ރައްޔިތުން‬ ‫ކުރަން ބުނި ކަންތައް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބަޝީރުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އޭނާގެ މައްސަލަ‬

‫ކންގުން ފުރީ މި މަހު ‪ 1‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ހޮން ޮ‬

‫(އައިސީސީ) އާ ހަވާލު ކުރުމަށް ސޫދާންގެ މިހާރުގެ‬

‫އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ކޯޓް‬

‫އެވެ‪ .‬ޓައިވާނާއި ޖަޕާނަށް ވެސް ދަތުރު ކުރުމަށް‬

‫ވެރިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ބަޝީރުގެ ވަކީލް‬ ‫ބަޝީރު ގަބޫލް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޖަޕާން‪ ،‬ޓައިވާން‪ .،‬ގުއާމް އަދި‬

‫ހަމަޖެހިފައިވާ ކްރޫޒް ލައިނާގެ ފަހު މަންޒިލަކީ ޖަޕާނުގެ‬

‫ފިލިޕީންސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ ކްރޫޒް ލައިނާ އޮޕަރޭޓް‬

‫ޔކޮހާމާގައި ބަނދަރު‬ ‫ޔޮކޮހާމާ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޮ‬

‫ދާފޫރުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި އެތައް ޖަރީމާއެއް ވަނީ‬

‫ކޯޓެއް" ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވެރިކަމުން ދުރުކުރީ މިދިޔަ‬

‫ހލެންޑް އެމެރިކާ އިން ބުނީ ބޯޓުގައި ހުރި‬ ‫ކުރާ ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިންގައިފަ އެވެ‪ .‬ދާފޫރް ހަމަނުޖެހުމުގައި ވަނީ ތިން‬

‫އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު އެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް މީހަކަށް ވައިރަސް އަރާފައިވާ ކަމުގެ‬

‫ޔޮކޮހާމާގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ‪ 3،700‬މީހުން‬

‫ބަޝީރުގެ ވެރިކަމުގައި‪ 2003 ،‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ލައްކައެއްހާ މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބަޝީރު ހައްޔަރު ކުރުމަށް އައިސީސީ އިން ވަނީ‬

‫މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކްރޫޒް ލައިނާ‬

‫ތިބި އެހެން ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ކަމަށްވާ ޑައިމަންޑް‬

‫ކށްފައި ނޫން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޮތީ ކަރަންޓީން ޮ‬

‫ރނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ‪135‬‬ ‫ޕްރިންސް އިން ވަނީ ކޮ ޮ‬

‫އަލް ތައިޝީ ވިދާޅުވީ އިންސާފު ލިބިގެން ނޫނީ‬

‫ކންގުގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ‬ ‫މީހުން ފެނިފަ އެވެ‪ .‬ހޮން ޮ‬

‫ޒަޚަމްތައް ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ‬

‫ނުބަލައި ގަތުލް އާއްމުތަކާއި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު‬

‫ވޯލްޑް ޑްރީމް ކްރޫޒް ލައިނާ އިން ކުރިން ދަތުރު‬

‫ބަޝީރުއާ އެކު އިތުރު ތިން މީހަކު އައިސީސީއާ ހަވާލު‬

‫ޖަރީމާތަކާ އަދި ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތައް ފަދަ ބޮޑެތި‬

‫ޕޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ‬ ‫ކުރި ތިން މީހަކު ވައިރަހަށް ޮ‬

‫ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޓުގައި ތިބި ގެސްޓުންނާއި އެ މީހުންގެ‬ ‫"މިއީ ޯ‬ ‫އޅުން އަރާނެ ކަމެއް‪ "،‬ހޮލެންޑް‬ ‫އާއިލާތަކަށް ވެސް ޮ‬ ‫އެމެރިކާ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކްރޫޒް ލައިނާ ތައިލެންޑުގައި ބަނދަރު ކުރުމަށް‬ ‫ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ތައިލެންޑް ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ކްރޫޒް‬

‫ބޯޓުގެ ‪ 1،800‬ކްރޫން ޓެސްޓް ކުރި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ސޫދާން ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު ހަސަން‬

‫އިއްޔެ ވެސް ވިދާޅުވީ އައިސީސީ އަކީ "ސިޔާސީ‬

‫އުމަރު ބަޝީރު އައިސީސީއާ ހަވާލު ކުރުން އޭނާގެ‬

‫އެންމެން ވެސް ނެގެޓިވްވުމުން އެ ކްޒޫޒް ލައިނާ އިން‬

‫ތ ބީބީސީ އިން ސުވާލު‬ ‫ސަޕޯޓަރުން ގަބޫލް ކުރާނެ ޯ‬

‫ޕަސިންޖަރުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމުން ތައިޝީ ވިދާޅުވީ ގާނޫނަށް ވުރެ މަތީގައި‬

‫‪ 2009‬އަދި ‪ 2010‬ގައި އަމަރު ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އައިސީސީ އިން ބަލަނީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި‬

‫މައްސަތަކެވެ‪ .‬އައިސީސީ އުފެއްދީ އދ‪ .‬ގެ މުއާހަދާ‬ ‫އަކުން ‪ 2002‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އެ ކޯޓް ވަނީ ‪123‬‬ ‫ގައުމަކުން ގަބޫލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪20‬‬

‫ސީޝެލްސްގެ‬ ‫ރަށްތައް ވެސް‬ ‫ކުއްލިއަކަށް ގިރަން‬ ‫ފަށައިފި‬ ‫މާހޭ އައިލެންޑް (ފެބްރުއަރީ ‪ - )13‬ޖަޒީރާ‬ ‫ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސީޝެލްސްގެ ރަށްތައް ވެސް‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ކުއްލިއަކަށް މާބޮޑަށް‬ ‫ގިރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސީޝެލްސްގެ މިނިސްޓްރީ ފޯ އެނާޖީ‪،‬‬

‫ހުބެއި ޕްރޮވިންސް ެގ‬ ‫ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވަކިކޮށްފި‬

‫އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ‬

‫ޗަ އި ނާ ގެ އި ރު އު ތު ރު ގެ ލި އާ އޮ ނި ން‬ ‫ރ ވި ން ސް ގެ ލެ ބޯ ޓް ރީ އެ އް ގަ އި‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫ޓެ ކް ނީ ޝަ ނު ން ސާ މް ޕަ ލް ޓެ ސް ޓް ކު ރަ ނީ‪:‬‬

‫ފަށާފައިވަނީ މޫސުމަށް ބަދަލު އައިސް ކަނޑުގެ‬

‫ހު ބެ އި ޕް ރޮ ވި ން ސް ގެ ސީ ނި އާ އޮ ފި ޝަ ލު ން‬

‫ލނުގަނޑު އުފުލި ރާޅުތައް މާބޮޑަށް ވަރުގަދަވުމުން‬ ‫ޮ‬

‫ވަ ނީ މަ ގާ ުމ ތަ ކު ން ދު ރު ޮކ ށް ފަ އި‪.‬‬ ‫‪ --‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ބޑަށް ފެތުރޭ ހުބެއި ޕްރޮވިންސާއި އެ‬ ‫‪ 19‬އެންމެ ޮ‬ ‫ރވިންސްގެ ވެރިރަށް ވޫހާން ސިޓީގެ ސިޔާސީ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މީހުން އަލަށް ފެނިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 242‬މީހުން ވަނީ‬

‫ކޮމިޝަނުގެ ވެރިޔާ ވެސް ވަނީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފަ‬

‫ވެރިން މަގާމުތަކުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ނޒް ކުރަން އަލަށް‬ ‫މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ބަލި މީހުން ޑައިގް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހުބެއިގެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖިއާން ޗައޮލިއާންގް‬ ‫ވަކިކުރުމަށް ފަހު އެ މަގާމަށް ވަނީ ޝަންހާއީގެ‬

‫ރގާ ދެން އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫ވޫހާން އަށް ފަހު ޯ‬ ‫ރވިންސްގެ ހުއާންގަން ސިޓީގެ ހެލްތު‬ ‫ފެތުރޭ ހުބެއި ޕް ޮ‬

‫ބޓްރީ ޓެސްޓްތަކުގެ ބަދަލުގައި‬ ‫ފެށި ނިޒާމުގެ ދަށުން ލެ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ރނާވައިރަހުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ހުބެއި‬ ‫ކޮ ޯ‬ ‫ރވިންސްގެ ވެރިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ‪ .‬ޚާއްސަކޮށް‬

‫ރލްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި‬ ‫ރޯގާ ކޮންޓް ޯ‬

‫ވައިރަހުގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނައި‬

‫ޔން ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪ .‬ވޫހާންގެ‬ ‫މޭޔަރު ޔިންގް ޮ‬

‫ކށް ކުރިން މަގާމުން‬ ‫އިހުމާލުވި ކަމަށް ތުހުމަތު ޮ‬

‫ޑޮކްޓަރު މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ‬

‫އޑިއާން މަގާމުން‬ ‫ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ މާ ގު ޮ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ހެލްތު‬ ‫ދުރު ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ޑޮކްޓަރަށް ފަރުވާ‬ ‫ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ޮ‬

‫ޑންގެ އޮފިޝަލަކު‬ ‫ދުރުކޮށް‪ ،‬އެ މަގާމަށް ވަނީ ޝަން ޮ‬

‫ކމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް‬ ‫ކޮމިޝަންގެ ޮ‬

‫ތ ބެލުމަށް ޚާއްސަ ޓީމެއް‬ ‫ދިނުމުގައި އިހުމާލެއްވެފައިވޭ ޯ‬

‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް‬ ‫ޒަންގް ޖިން އާއި އެ ޮ‬

‫ވޫހާން އަށް ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލުންތަކެއް‬ ‫ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ސީނިއާ ޮ‬ ‫ރވިންސްގައި ބަލިޖެހޭ‬ ‫މަގާމުން ދުރުކުރި އިރު އެ ޕް ޮ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ‬

‫އިއްޔެ އެކަނިވެސް ވަނީ ވައިރަސް ހުރި ‪14،840‬‬

‫އފިޝަލުން މަގާމުން ދުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހެލްތު ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ މިހާރު އަންނަނީ ގިރާ‬ ‫ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުއްލި ގޮތުގައި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ ‪ - )13‬ޗައިނާގައި ކޮވިޑް‪-‬‬

‫މިހާރު ވަނީ ފުއްޕާމޭގެ ސީޓީ ސްކޭން ހަދަން ފަށައިފަ‬

‫އންއާ ހަވާލާދީ ސީޝެލްސް ނިއުސް‬ ‫ސިމި ޯ‬ ‫އެޖެންސީން ބުނީ ރަށްތައް މާބޮޑަށް ގިރަން‬

‫މީހުންގެ އަދަދު ކުއްލިއަކަށް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ ކުރިން ވަނީ ހުބެއިގެ އެންމެ ސީނިއާ ދެ‬

‫ސީނިއާ ކްލައިމޭޓް ޗޭންޖެ އޮފިސަރު އެނީ‬

‫ރސްގެ ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ލިއު ޔިންގްޒީ އެވެ‪ .‬އަދި ރެޑް ކް ޮ‬

‫ރަށްރަށަށް ވެސް‪ ،‬ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ‬ ‫ބޑުވެފަ އެވެ‪ .‬ބައެއް ރަށްރަށުގެ‬ ‫ކުއްލިއަކަށް ވަނީ ޮ‬ ‫ބޑު ބައެއް ދެތިން ދުވަސް ތެރޭ ގިރައި‬ ‫ޮ‬ ‫ހުސްވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ‪115‬‬ ‫ރަށުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ސީޝެލްސްގެ ބޮޑު ދިޔަ‬ ‫އާންމުކޮށް ހުންނަނީ ‪ 1.5‬މީޓަރާއި ‪ 1.6‬މީޓަރާ‬ ‫ދެމެދުގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުން‬ ‫ފެށިގެން މި މިންގަނޑު ވަނީ ‪ 1.9‬މީޓަރާއި‬ ‫ބޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬މީޓަރާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ޮ‬ ‫ލޖިކަލް އޮތޯރިޓީން ބުނީ‬ ‫ސީޝެލްސްގެ މީޓިއޮރޮ ޮ‬ ‫މިއީ ނުރައްކާތެރި މިންވަރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މި ސަބަބާ ހެދި ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ‬ ‫ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަންތަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެކި‬

‫ޑިރެކްޓަރު ވެސް ވަނީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވަނީ ކުރަންޖެހިފައި‪"،‬‬ ‫ސިމިއޯނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ސީޝެލްސްގައި‬ ‫ސިމިއޯނީ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫މައި މަގުތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ އާންމުކޮށް‬

‫މުވައްޒަފަކު ވައިރަހަ ްށ‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވުމުން ސްޓާފުން ގެއަށް‬ ‫ސިންގަޕޫރު (ފެބްރުއަރީ ‪ - )12‬ކޮރޯނާވައިރަހަށް‬ ‫ޕޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގެ އެންމެ‬ ‫ސްޓާފަކު ޮ‬ ‫ބޑު ބޭންކް ޑީބީއެސް އިން ގާތްގަނޑަކަށް ‪300‬‬ ‫ޮ‬ ‫މުވައްޒަފުން އިއްޔެ ގެއަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގެއަށް ފޮނުވާލި ‪ 300‬މުވައްޒަފުން ވެސް‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަނީ އިމާރާތުގެ ‪ 43‬ވަނަ ބުރީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ ފްލޯގައި‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެން ގެއަށް ފޮނުވާލުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ކަމަށާއި އެހެން ވުމުން‬ ‫ގޮނޑުދޮށަށްވާ ޮ‬ ‫އަތިރިމަތި ހަލާކުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަތިރިމަތި ހަލާކުވެ‬ ‫ރާޅުޖަހާ ހިސާބާއި މީހުން އުޅޭ ހިސާބުގެ ދުރުމިން‬ ‫ކުޑަވެފައި ވާތީ ރާޅު އެރުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް‬ ‫ބޑުވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ޮ‬ ‫ރަށް ގިރުމާއި ރާޅު އެރުން ހުއްޓުވަން ތޮށި‬ ‫ލުމާއި ލަކުޑި ޕައިލްކުރުމާއި ހިލަ ޖެހުން ފަދަ‬ ‫ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ‬ ‫އާންމުން އެހާ ރުހޭ ކަންކަން ނޫން ކަމަށް ވެސް‬ ‫ސިމިއޯނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ބޭސް ވަނީ ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑަށް ސާފު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ސިންގަޕޫރުން ވަނީ މިހާތަނަށް އާ ކޮރޯނާވައިރަސް‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އަރާފައިވާ ‪ 47‬މީހުން ފެނިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭންކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން‬ ‫ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ އޭނާގެ ޓެސްޓް ހެދީ‬ ‫އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ވައިރަސް‬

‫ފނުވާލި މުވައްޒަފުންނަށް މާސްކާއި‬ ‫ގެއަށް ޮ‬ ‫ތަމޯމީޓަރާއި މެޑިކަލް ކެއާ ޕެކެއް ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭންކުން ވަނީ މެޑިކަލް ހެލްޕްލައިނެއް ގާއިމްކޮށްދީފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ސިންގަޕޫރުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ "ޑިޒީޒް‬

‫ހުރިކަން ޔަގީންވީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬ޕޮޒިޓިވްވި‬

‫ޕންސް ސިސްޓަމް ކަންޑިޝަން"‬ ‫އައުޓްބްރޭކް ރެސް ޮ‬

‫ކން ބައެއްތޯ ބެލުމުގެ‬ ‫މުވައްޒަފާ އެކު އުޅުނީ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ މާނައަކީ ބަލީގެ‬ ‫އރެންޖަށް މަތި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އެ މީހުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ‬

‫މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އިމާރާތުގެ‬

‫ބޑު ކަމަށާއި ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް‬ ‫ނުރައްކާ ޮ‬

‫ހަމަޖައްސާފައި‪ "،‬ޑީބީއެސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި‬

‫ކޮމަން އޭރިއާތައް ކަމަށްވާ ލިފްޓާއި ފާޚާނާތައް ވަރަށް‬

‫ފެތުރޭ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ސީޝެލްސްގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން‬ ‫ގތުގައި ތަރައްގީގެ އެކި‬ ‫އޮފިސަރަކު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫މަޝްރޫއުތައް ވެސް ވެފައިވަނީ ރާޅު އެރުމާއި‬ ‫ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވާން މެދުވެރިވި‬ ‫ސަބަބަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ސީޝެލްސް ނިއުސް އެޖެންސީއާ ވާހަކަ‬ ‫ދެއްކި ބައެއް އާންމުން ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ބޑު ބައެއް‬ ‫ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެޜޭގައި ބީޗުން ޮ‬ ‫ވަނީ ގިރާލައިފަ އެވެ‪ .‬ބީޗުގައި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ‬ ‫ބޑުވުން ވެސް ވަނީ މިކަމާ ހެދި‬ ‫މީހުންގެ ކަން ޮ‬ ‫އިތުރުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪21‬‬

‫ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ބާސާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ކުޅުމާމެދު‬ ‫ސަލާހު ގޮތެއް ނުނިންމާ‬ ‫އިން ފޯވާޑެއް ގެންނަނީ‬ ‫ލނާ (ފެބްރުއަރީ ‪ - )13‬ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ހދަން މިދިޔަ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ‬ ‫އަހަރުގެ ވިލިއަން ޯ‬

‫ޔގައި ޖުލައި މަހު‬ ‫ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ ‪ - )13‬ޓޯކި ޯ‬

‫އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ އަށް އަނިޔާވެ އޭނާ އަށް ސީޒަން‬

‫ޓޓެންހަމް‪ ،‬ޗެލްސީ އަދި‬ ‫މާކެޓްގައި އިންގްލެންޑްގެ ޮ‬

‫ނިމުމުން‪ ،‬ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އޭނާގެ މަގާމަށް‬

‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު‬ ‫ޓީމަށް ކުޅެން ލިވަޕޫލްގެ ޯ‬

‫ލނާ އިން ފަށައިފި‬ ‫ހދުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެ ޯ‬ ‫ފޯވާޑެއް ޯ‬

‫ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމުން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނުނިންމާ ކަމަށް މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވިލިއަން ގެންނަން ހުށަހެޅިއިރު‪ ،‬ޗެލްސީން ކުރީ ‪20‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 22‬އަހަރުގެ ޑެމްބެލޭ ފަލަމަސްގަނޑަށް‬

‫ލނާގެ ސްޓްރައިކަރު ލުއިސް‬ ‫އަނިޔާވިއިރު ބާސެ ޯ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިލިއަން ޔޫރޯ ބިޑެއް ކަމަށް ރި ޯ‬

‫އލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރާ މިސްރުގެ ޒުވާން‬ ‫ބާއްވާ ޮ‬

‫ހަތާވީސް އަހަރަށް ފަހު މިސްރަށް ‪2018‬‬ ‫ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބޭއްވި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުން‬ ‫ހދައިދިން ސަލާހު އަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ‬ ‫ފުރުސަތު ޯ‬

‫އފިޝަލަކު މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު‬ ‫މިސްރުގެ އެފްއޭގެ ޮ‬ ‫މަހު އެ ގައުމުގެ މީޑިއާ އަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬

‫ކށްލެވޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪.‬‬ ‫ނިސްބަތުން ބެލިޔަސް ފާހަގަ ޮ‬ ‫އެކަމަކު ފަހަކަށް އައިސް މިސްރު އެފްއޭއާ އޭނައާ‬

‫އލިމްޕިކްސްގައި ކުޅޭ މިސްރު ‪ 23‬އަހަރުން‬ ‫ބުނީ ޮ‬

‫ދެމެދު ގިނަ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސުއަރޭޒް ވެސް ހުރީ އަނިޔާގަ އެވެ‪ .‬ސްޕެއިން‬

‫ކޮންޓްރެކްޓް ބުނާގޮތުން އޭނާ ގެންދެވޭނީ ‪ 70‬މިލިއަން‬

‫ދަށުގެ ޓީމުގައި ހިމަނާ ސީނިއާ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެފްރިކަން ކަޕް‬

‫ގތުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން‬ ‫ފުޓްބޯޅައިގެ ގަވާއިދު ބުނާ ޮ‬

‫ޔޫރޯ ދައްކައިގެންނެވެ‪ .‬އަދި އެ އަގަށް ބަދަލެއް‬

‫ތެރޭގައި ސަލާހަށް ޖާގަދޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫އތުމުން ސަލާހަށް ލިވަޕޫލްގެ ޕްރީ‬ ‫އޮފް ނޭޝަންސް ޮ‬

‫ހަތަރު މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާ‬

‫ސސިއެޑާޑްގެ ކޯޗު‬ ‫ޮ‬ ‫ގެންނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް‬

‫މުބާރާތުގައި ކުޅެން ސަލާހު ވެސް ރުހުންދީފައިވާ‬

‫ސީޒަން ޕްރެކްޓިސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވުނީ ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިއެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިއެއް‬

‫ސސިއެޑާޑާ އެކު ހަދާފައިވާ‬ ‫ޮ‬ ‫ވިލިއަން މި ވަގުތު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނލް އަލްހުއާސިލް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިމާ ޯ‬

‫ހޯދުމުގެ ހުއްދަ އަކަށް ކްލަބަކަށް އެދެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ތިން ކްލަބް ކަމަށްވާ‬

‫ސްޕެއިނުގެ ފެޑެރޭޝަނުން މި ހުއްދަދޭނީ ސްޕެއިނުގެ‬

‫ލ އަދި ސަންޓޯސް އަށް‬ ‫ގްރެމިއޯ އާއި ސައޮ ޕައޮ ޯ‬

‫ފވާޑެއް ގެނެވޭގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެވެސް ކްލަބަކުން ޯ‬

‫ކުޅުނު ވިލިއަން ޔޫރަޕްގައި ފުރަތަމަ ކުޅުނީ ރެއާލް‬

‫އފިޝަލާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ އިން‬ ‫ކަމަށް އޭރު އެ ޮ‬

‫އގަސްޓް ނުވަ ވަނަ ދުވަހު‬ ‫އޮލިމްޕިކްސް ނިމޭނީ ޮ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬ސަލާހުގެ އޭޖެންޓް ރެމީ‬ ‫ރިޕޯޓް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ‪2021-2020‬‬

‫ދގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އައްބާސް ވަނީ އެކަން ޮ‬

‫ކށްފައި އޮތް ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫ވަނަ ސީޒަން ފަށަން ތާވަލު ޮ‬

‫އލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރާ މިސްރު ޓީމުގެ‬ ‫ޮ‬

‫އލިމްޕިކްސް އަށް ގޮސްފިނަމަ‬ ‫އެހެންކަމުން ސަލާހު ޮ‬

‫ހުއްދަދޭތާ ‪ 15‬ދުވަސްތެރޭގައި ޓްރާންސްފާގެ ހުރިހާ‬

‫މެޑްރިޑް ބީ ޓީމަށެވެ‪ .‬ފަހުން ރެއާލުގެ ސީނިއާ ޓީމަށް‬

‫ކޯޗު ޝައުކީ ގާރިބް އެ މުބާރާތަށް އެކުލަވާލި ‪50‬‬

‫ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ އަހަރު އޭނާ އަށް ޕްރީ ސީޒަން‬

‫ލނާ އިން މިހާރު ވަނީ‬ ‫ކަމެއް ނިންމަންޖެހެ އެވެ‪ .‬ބާސެ ޯ‬

‫މޓްކުރި އެވެ‪ .‬ރެއާލް ދޫކޮށް ފަހުން‬ ‫ވެސް އޭނާ ޕްރޮ ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ވަނީ އުމުރުން ‪27‬‬

‫ގެއްލޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި މި ފަހަރު އޭނާ އަށް ގެއްލޭނީ‬

‫އެ ހުއްދަ އަށް އެދިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެ‬

‫ގޒާ އާއި ލަސް ޕަލްމާސް އަށް ކުޅެފަ‬ ‫އޭނާ ވަނީ ޒަރަ ޯ‬

‫އަހަރުގެ ސަލާހުގެ ނަން ހިމަނައިފަ އެވެ‪ .‬ގާރިބް ބުނީ‬

‫މުޅި ޕްރީ ސީޒަން އެއްކޮށެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސސިއެޑާޑާ ގުޅުނީ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމުގައި ސަލާހުގެ ނަން ހިމެނި ކަމުގައި ވިޔަސް‬

‫ސަލާހަށް މި ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅުގައި އެންމެ‬

‫އެ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅެދިން ‪ 132‬މެޗުން ވަނީ ‪53‬‬

‫އެ މުބާރާތުގައި ސަލާހު ލައްވައި ކުޅުވަން މަޖުބޫރު‬

‫މޮޅު ކުޅުން ދައްކަން އުނދަގޫވީ ކުޑަހުޅަށް ލިބިފައިވާ‬

‫ގލު ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެއްކޮށް ރަނގަޅުނުވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ލނާގެ ކޯޗު ކީކޭ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ބާސެ ޯ‬ ‫ސސިއެޑާޑަށް ކުޅޭ‬ ‫ޮ‬ ‫ސެޓިއެން ބޭނުންވަނީ ރެއާލް‬

‫"ފައިނަލް ‪ 18‬ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓު އެކުލަވާލާނީ‬

‫ހސޭ އެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪28‬‬ ‫ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ވިލިއަން ޯ‬

‫އަޔަކްސްގެ ތަރި ޒިޔެކް ޗެލްސީ އަށް‬

‫އެކަމަކު ފަހަކަށް އައިސް ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި‬

‫އަންނަ ޖޫންގައި‪ .‬ސަލާހު ލައްވައި މަޖުބޫރުން‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި މުހިއްމު‬ ‫ސަލާހު ވަނީ ޮ‬

‫ގތެއް ނިންމާނީ ސަލާހާއި އޭނާގެ‬ ‫ނުކުޅެވޭނެ‪ .‬މީގައި ޮ‬

‫ގލުތަކެއް ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކޗު ޔާގެން ކްލޮޕް‪ .‬ސަލާހު‬ ‫ކްލަބާއި އެ ޓީމުގެ ޯ‬ ‫ލައްވައި ކުޅުވަން އަހަރެން ބޭނުން‪ "،‬ގާރިބް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސަލާހުގެ އޭޖެންޓް އައްބާސްއާ ހަވާލާދީ މިސްރުގެ‬

‫އެންމެ ފަހުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ބްރެޒިލްގައި‬ ‫އލިމްޕިކްސްގައި ނޭމާ ވަނީ ކުޅެފަ‬ ‫ބޭއްވި ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬މި އަހަރު ފްރާންސްގެ އެމްބާޕޭ ކުޅެން‬

‫އލިމްޕިކްސްގައި ކުޅުމާ‬ ‫މީޑިއާ އިން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި ޮ‬

‫ނިންމާފައިވާއިރު‪ ،‬ސްޕެއިނުން އަންނަނީ އަންދްރެސް‬

‫ގތެއް ނިންމާނީ މި ސީޒަން‬ ‫ބެހޭގޮތުން ސަލާހު ޮ‬

‫އިނިއެސްޓާ އާއި ޑޭވިޑް ސިލްވާ ލައްވައި ކުޅުވަން‬

‫ނިމުމުންނެވެ‪ .‬އަދި އަވަސް އަރުވާލައިގެން ގޮތެއް‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތް ކަމުގައި ނުދެކޭ‬ ‫ނިންމުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ޮ‬

‫އަމްސްޓަޑަމް (ފެބްރުއަރީ ‪ - )13‬ނެދަލެންޑްސްގެ‬

‫މިދިޔަ މަހު ކުޅުންތެރިޔަކު ނުގެންނާތީ ލަމްޕާޑް‬

‫ކގެ ތަރި ހަކީމް‬ ‫އަޔަކްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޮރޮ ޯ‬

‫ބޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ‬ ‫ވަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ޒިޔެކް އިންގްލެންޑްގެ ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވާން ހުރިހާ‬

‫އެވެ‪ .‬ޗެލްސީން ވަނީ މިދިޔަ މަހު ޒިޔެކްގެ އިތުރުން‬

‫ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި‬

‫ނަޕޯލީގެ ޑްރީސް މާޓެންސް އާއި ޕީއެސްޖީގެ އެޑިސަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހދަން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަވާނީ ޯ‬ ‫އުމުރުން ‪ 26‬އަހަރުގެ ޒިޔެކް ހޯދަން މިދިޔަ‬

‫ޒިޔެކް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ވެސް ޗެލްސީން‬

‫ނިމިއްޖެނަމަ އޭނާ ވެގެންދާނީ ލަމްޕާޑް ހަވާލުވި‬

‫މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން‬

‫ފަހުން އެ ޓީމާ ގުޅޭނެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްލަން އަޔަކްސް‬ ‫ޓީމުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔަކު ދޫ ޮ‬

‫ޗެލްސީގައި މި ވަގުތު ތިބި ބައެއް މިޑްފީލްޑަރުންގެ‬

‫އިން ބޭނުމެއްނުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޒިޔެކް ވެސް‬

‫އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނަށް ފަހު ހަމަވާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާތީ މިހާރު އަޔަކްސް‬

‫ރޑްރިގޭޒާއި ވިލިއަން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތެރޭގައި ޕެޑްރޯ ޮ‬

‫އިން ވަނީ އޭނާ ވިއްކާލަން އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެން ކަމުން ޒިޔެކް އަކީ މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު އެ‬

‫ސއި ހޯދަން ޗެލްސީން ‪ 46‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫ޮ‬ ‫ޒިޔެކްގެ‬

‫މަގާމަށް ގެންނަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪.‬‬

‫ހަރަދުކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން‬ ‫ގެނެސްފައިވާތީވެ ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭގޮތަށް ފީފާ‬

‫ޒިޔެކް ވަނީ މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް‬ ‫ގލެއް ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޓޭޖުގައި ޗެލްސީ ކޮޅަށް މޮޅު ޯ‬ ‫މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ‬

‫އިން ޗެލްސީ އަށް ދީފައިވާ އަދަބަށް ކޯޓް އޮފް‬

‫ފައިނަލަށް އަޔަކްސް ގެންދިއުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް‬

‫އާބިޓްރޭޝަން (ސީއޭއެސް) އިން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު‬

‫އަދާކުރި ޒިޔެކް ވަނީ އެ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ‪ 79‬ގޯލު‬

‫މަހު ލުޔެއް ދިނުމުން މިދިޔަ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ‬

‫ޖަހައި ‪ 87‬ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފަ‬

‫މާކެޓްގައި ޗެލްސީން ކުޅުންތެރިން ގަންނާނެ ކަމަށް‬

‫އެވެ‪ .‬ނެދަލެންޑްސްގެ ހެރެންވީން އާއި ޓްވެންޓޭ އަށް‬

‫ކޗުކަމާ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް‬ ‫ބެލެވުނެވެ‪ .‬އެއީ ޗެލްސީގެ ޯ‬

‫ކުޅުމަށް ފަހު ޒިޔެކް އަޔަކްސްއާ ގުޅުނީ ‪ 2016‬ވަނަ‬

‫ހަވާލުވެ އޭނާ އަށް މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން‬ ‫ގތެއް ނެތުމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެވޭނެ ޮ‬

‫އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ސެމީގެ ފުރަތަ ަމ‬ ‫ލެގުގައި ނަޕޯލީން‬ ‫އިންޓަ ބަލިކޮށްފި‬ ‫މިލާން (ފެބްރުއަރީ ‪ – )13‬އިޓާލިއަން ކަޕުގެ‬

‫ޕލީ އަކީ ލާޒިއޯ އާއި‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން ނަ ޯ‬

‫ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ ނަޕޯލީ އިން‬

‫ކށްފައިވާ ޓީމެއް‬ ‫ޔުވެންޓަސް އަދި ލިވަޕޫލް ބަލި ޮ‬

‫އިންޓަ މިލާން ‪ 0-1‬އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ މަގާމެއްގައި އޮތަސް އެއީ‬ ‫ކަމަށާއި ތާވަލުގައި ޮ‬

‫މާނައަކީ ނޭޕްލްސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ‬

‫ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށް ކޮންޓޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލީގުގެ ގަދަ ހަޔަކަށް ވަދެ ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތަކުން‬

‫ކންމެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުކޮށްލައިގެން ވެސް‬ ‫ލެގު ޮ‬ ‫ނަޕޯލީ އަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތު އޮތުމެވެ‪ .‬މި މެޗުގެ‬

‫ޕލީ އަށް ހަނިވެފައިވާތީ‬ ‫ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ނަ ޯ‬

‫އންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ‪ 5‬ވަނަ‬ ‫ދެ ވަނަ ލެގު ޮ‬

‫އތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގަކީ‬ ‫އެ ފުރުސަތު ލިބެން ޮ‬

‫ދުވަހުގެރެ އެވެ‪.‬‬

‫އިޓާލިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމެވެ‪ .‬އެ މުބާރާތުގެ‬

‫ރޭގެ މެޗުގެ ހަމައެކަނި ގޯލް ‪ 57‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬ ‫ޖެހީ ފަބިއަން ރުއިޒެވެ‪ .‬މި ނަތީޖާ އަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް‬ ‫ހައިރާންކަން ލިބޭނެ ނަތީޖާއެކެވެ‪ .‬އިންޓަ އޮތީ މީގެ‬

‫ރޕާ ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ‬ ‫ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ޔު ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގެ‬

‫ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން ‪2-4‬‬

‫ފުރަތަމަ ލެގުގައި އޭސީ މިލާނުން މިރޭ އަމިއްލަ‬

‫ކށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިން ބަލި ޮ‬

‫ދަނޑުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ވާދަކުރާނެ އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ޕލީ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު‬ ‫އަނެއްކޮޅުން ނަ ޯ‬

‫ފވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ‬ ‫ޔުވެންޓަސްގެ ޯ‬

‫މެޗުން ލެއްޗޭ އަތުން ‪ 2-3‬އިން ބަލިވެ ތާވަލުގެ ‪11‬‬

‫ފވާޑް ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗުގެ‬ ‫އާއި މިލާނުގެ ޯ‬

‫ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިލުމަކަށް ވާނެ އެވެ‪ .‬މި މެޗުގެ ދެ ވަނަ ލެގު‬

‫އ ކޮންޓޭ ބުނީ މިލާން‬ ‫އިންޓަގެ ކޯޗު އެންޓޯނި ޯ‬ ‫ބޑަށް ހުސްކޮށްލި‬ ‫ޑާބީ މެޗުން ޓީމުގެ ހަކަތަ ވަރަށް ޮ‬

‫އންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އަބަހާނީ ކަޓުވާލައި މާޒިޔާ ޕްލޭ އޮފަށް‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތަނަވަސްކުރީ އަބަހާނީންނެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 56‬ވަނަ‬ ‫މިނިޓްގައި އަބަހާނީގެ ކިރްގިސްތާން މިޑްފީލްޑަރު‬ ‫ބޅަ ކީޕަރު އަޒީޒީ ހުއްޓުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫އެޑްގާ ޖެހި ޯ‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ‬

‫ދެ މިނިޓް ފަހުން މާޒިޔާގެ ސެއިން ވިންސެންޓް‬

‫ލެގުގައި އިއްޔެ މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ‬

‫ގލު ކުރިމަތީގައި‬ ‫ފޯވާޑް ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް ޯ‬

‫އަބަހާނީއާ ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުކޮށް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން‬

‫ބޅަ ދިޔައީ އަރިމަތިން‬ ‫ކށްހުރެފައި ބޮލުން ޖެހި ޯ‬ ‫ހުސް ޮ‬

‫މާޒިޔާ އިން ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ލަނޑުގެ ތަފާތުން‬

‫ބޭރުންނެވެ‪.‬‬

‫އފުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރި ހޯދައި މުބާރާތުގެ ޕްލޭ ޮ‬ ‫އފުގައި މާޒިޔާ ވާދަކުރާނީ‪ ،‬އިންޑިއާގެ‬ ‫ޕްލޭ ޮ‬ ‫އފުން ކުރި ލިބިއްޖެ‬ ‫ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ އެވެ‪ .‬ޕްލޭ ޮ‬

‫ބޅަ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް‬ ‫ލިބުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޯ‬

‫ނަމަ މާޒިޔާ އަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު‬

‫ލކްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫އަބަހާނީ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ބް ޮ‬

‫އތީ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ‬ ‫ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬ގްރޫޕުގައި ޮ‬

‫ގހެއްގެ ފައިދާނަގަން‬ ‫ފަހުން އަބަހާނީ ފަހަތުން ހެދި ޯ‬

‫ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އެފްސީ އަދި‬

‫އަސަދުﷲ މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އެ ވެސް‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދްރާ ކިންގްސް އެވެ‪.‬‬

‫ކާމިޔާބެއްނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަބަހާނީ ހާފުގެ ތެރޭގައި ކުޅެ މާޒިޔާ އިން‬

‫ތިބި މިއަދުގެ މެޗު ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުވުމުން މާޒިޔާ‬

‫އެޓޭކްކުރަމުންދިޔައިރު މެޗުގެ ‪ 79‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫އަށް ކުރި ލިބުނީ ޑާކާގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު ‪2-2‬‬

‫ކޯނަރެއްގައި އޭރިއާތެރެއަށް ހުރަސްވި ބޯޅަ ގޯލު‬

‫އިން އެއްވަރުވެފައިވާތީ މާޒިޔާ އަށް ރަށުން ބޭރުގައި‬

‫ކށްހުރެފައި ޝަރީފް‬ ‫ރޮނގުކައިރީގައި މުޅިން ހުސް ޮ‬

‫ގލުން ކުރި ލިބޭތީވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހި ޯ‬

‫ބޅަ ދިޔައީ އަރިމަތިން ބޭރުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބޮލުން ޖެހި ޯ‬

‫މާޒިޔާ އިން މި މެޗަށް ނުކުތީ އެންމެ ބަދަލަކާ‬

‫ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން އަބަހާނީން ލަނޑު‬

‫އެކު އެވެ‪ .‬އެއީ އަނިޔާގައި ހުރި ނާއިޒު ހަސަން‬

‫ޖަހަން ކުރި މަސައްކަތް މެޗުގެ ‪ 81‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫(ދާދު)ގެ ބަދަލުގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ‬

‫ކާމިޔާބުނުވީ ކިރިޔާ އެވެ‪ .‬މާޒިޔާ އޭރިއާ ތެރެއިން‬

‫އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) އެރުވުމެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ދިޔައީ ދަނޑިކައިރިންނެވެ‪ .‬ފަހު‬ ‫ރުބެލް މިޔާ ޖެހި ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ލެގެކޭ އެއްގޮތަށް މި މެޗު ވެސް‬ ‫ބޅަތަކެއް ކުރިއަށް‬ ‫އަބަހާނީން ފެށީ ފަހަތުން ދިގު ޯ‬

‫ވަގުތު އަބަހާނީން ކުރިއަށް ޖެހިގެން ކުޅެ ލަނޑެއް‬ ‫ޖަހަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފޮނުވައިގެން ކުޅޭ ސްޓައިލަކަށެވެ‪ .‬އެ ބޯޅަތަކުގެ‬

‫ގތެއްނުވި އެވެ‪ .‬އަބަހާނީން ކުރިއަށް ގިނަ‬ ‫ކާމިޔާބުވާ ޮ‬

‫ފވާޑުން ކަމަށްވާ ނައިޖީރިއާގެ‬ ‫ބޭނުން އަބަހާނީގެ ޯ‬

‫ބޯޅަތަކެއް ކުޅެމުން ދިއުމުން މާޒިޔާ އިން ވަނީ ފަހު‬

‫ޒބާ އާއި ހައިޓީގެ ކާވެންސް ބެލްފޯޓް އަށް‬ ‫ސަންޑޭ ޗި ޯ‬

‫ވަގުތު އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު އަމްދާން އަލީ (އެންޑީ)‬

‫ބޭނުންނުކުރެވުނީ މާޒިޔާގެ ސާބިއާ ޑިފެންޑަރު ޕީޓަ‬

‫ކުޅެން އަރުވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕެލަނިޗް އާއި އަފްގާނިސްތާން ޑިފެންޑަރު ޝަރީފް‬ ‫މުހައްމަދު އަވަސްކުޅުމެއް ކުޅެމުން ދިއުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޮރޯނާގެ ސަބަބުން‬ ‫ރާއްޖެ‪-‬ޗައިނާ‬ ‫މެޗު ތައިލެންޑަށް‬ ‫ބަދަލުކުރަނީ‬

‫މާޒިޔާ އަށް ލީޑުނަގައިދޭން މެޗުގެ ‪ 65‬ވަނަ‬ ‫މިނިޓްގައި އަސަދުﷲ އަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ‪ 500‬އެއްހާ ސަޕޯޓަރުން ވަދެ‬

‫‪22‬‬

‫ގތުގައި ދެއްކި ހަތަރު‬ ‫މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް‬ ‫ފީފާ ޯ‬ ‫ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގައި‬

‫އތް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ކޫޕްމަންގެ‬ ‫ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬ ‫އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގައުމީ ޓީމު ވަނީ ‪31‬‬

‫މިނިޓުގެ ތެރޭގައި ދެ ޓީމުގެ މެދުގައި ކޮންމެވެސް‬

‫ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު‪،‬‬

‫ކޑަކާ އެކު ތަމްރީންތަށް ފަށައިފަ‬ ‫ކުޅުންތެރިންގެ ސް ޮ‬

‫ވަރެއްގެ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގި އެވެ‪ .‬އެކަންތައް‬

‫ރނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފެށުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުޅުންތެރިޔަކު މާޒިޔާގެ ބެންޗު‬

‫މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާ އިން‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން މެޗުގެ ‪ 13‬ވަނަ މިނިޓްގައި ހަމްޒާ‬

‫ބޅަ އެއްލަން އުޅުމުގެ ތެރޭ މާޒިޔާގެ ކޯޗު‬ ‫ކައިރިން ޯ‬

‫ޕޓްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ބޅައެއް އަބަހާނީގެ ބްރެޒިލް‬ ‫މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ޖެހި ޯ‬

‫ލސްކީގެ ގައިގައި ޖެހުމުންނެވެ‪ .‬އެ ވަގުތު‬ ‫ސެކު ޮ‬

‫ކޅުގައި މާޒިޔާ އިން ކައުންޓަ‬ ‫މެޗުގެ ކުރީ ޮ‬ ‫އެޓޭކުގައި ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރި‬

‫ޗައިނާގައި ވޫހާން އިން ފެނި މިހާރު ޗައިނާގައި‬

‫މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ‬ ‫ބައްދަލުކުރި މެޗެއް ކުޅެން އޮތް ދަނޑު ވަނީ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް‬ ‫ބަދަލު ޮ‬

‫ޑިފެންޑަރު މެއިލްސަން އަލްވޭސް ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފަ‬

‫އެ ކުޅުންތެރިޔާ ހިތްހަމަނުޖެހި ކޯޗާ ދިމާލަށް ދިޔަ‬

‫ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ބަލިމަޑުކަމުގެ މި‬

‫ކޅަށް ރާއްޖޭން ކުޅެން‬ ‫ކލިފައިންގައި ޗައިނާއާ ދެ ޮ‬ ‫ކަޕް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަބަހާނީން އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ވަގުތު ރުޅިގަދަވެފައި ތިބި އަބަހާނީގެ‬

‫މެޗު އެހެން ގައުމަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ކުރިން‬

‫ހމް މެޗެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫އޮތް ޯ‬

‫ފނުވާލީ އެ ޓީމުގެ ކަނާތު ބެކް ސާދުއްދީން‬ ‫ހަމަލާއެއް ޮ‬

‫އފިޝަލުން މާޒިޔާ ބެންޗު ކައިރިއަށް‬ ‫ކުޅުންތެރިންނާއި ޮ‬

‫ވެސް އޮތީ ޔަގީންކުރެވިފަ އެވެ‪ .‬ޗައިނާގެ ނޫސްތައް‬

‫މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން‬

‫(ސާދު) އެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 27‬ވަނަ މިނިޓްގައި މާޒިޔާ‬

‫އެއްވުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިނގީ އެވެ‪ .‬އެކަންތައްގަނޑުގެ‬

‫ސސިއޭޝަނުން‬ ‫ބުނާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އެ ޯ‬

‫ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު މަތީގައި އެޅި ރަބަރު‬

‫ފނުވާލި ބާރު ބޯޅަ މާޒިޔާގެ‬ ‫އޭރިއާތެރެއިން ސާދު ޮ‬

‫ތެރެއިން ރެފްރީ ވަނީ މާޒިޔާގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު‬

‫އަންނަނީ އެ މެޗު ތައިލެންޑުގައި ކުޅެން އެ ގައުމުގެ‬

‫ގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ވިނަގަނޑު ހަލާކުވުމުން މެޗު‬

‫އވޭސް އަޒީޒީ ވަނީ‬ ‫އަފްގާނިސްތާން ގޯލްކީޕަރު ޮ‬

‫އަހުމަދު ސުޒޭރު ބެންޗުން ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސސިއޭޝަނާ އެކު މަޝްވަރާތައް‬ ‫ފުޓްބޯޅަ އެ ޯ‬

‫ޖެހުނީ އެހެން ދަނޑަކަށް ބަދަލުކުރާށެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬ޗައިނާގެ ވިސްނުން ހުރީ ތައިލެންޑުގެ‬

‫ހމް މެޗު ކުޅުނީ ޗައިނާގެ ޝެންޔެންގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޯ‬

‫ހުއްޓުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މާޒިޔާ އަށް ފުރަތަމަ ހާފުގައި މާ ރަނގަޅު‬

‫މެޗަށް ފަހު އަބަހާނީގެ އޮފިޝަލުންނާއި‬ ‫ކުޅުންތެރިން ވަނީ ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކާ މެދު‬

‫ރވިންސްގައި ހުންނަ ‪ 32،600‬މީހުންގެ‬ ‫ބުރިއަމް ޕޮ ޮ‬

‫ކޗު މެސެޑޯނިއާގެ‬ ‫ކުޅުމެއް ނުދެއްކެ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ބޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ޮ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ޖާގައިގެ ޗޭންގް އެރީނާގައި މެޗު ކުޅޭށެވެ‪.‬‬

‫ލސްކީ ދިޔައީ ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫މަރުޖާން ސެކު ޮ‬

‫އފިޝަލަކާ އެ ޓީމުގެ ބިދޭސީ‬ ‫ވަގުތު އަބަހާނީގެ ޮ‬

‫ގތް ބުނެދެމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ތަކުރާރުކޮށް ކުޅެންވީ ޮ‬ ‫ގތަށް ކުޅުމުގައި މާޒިޔާ ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫އޭނާ ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިޔަކާ ދެމެދު ވެސް ދެބަސްވުމެއް ހިނގި އެވެ‪.‬‬ ‫އަބަހާނީ އަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން‬ ‫ޖަވާޒް (ޖަވާ) "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ ރަސްމީކޮށް އަދި އެ‬

‫ކލިފައިންގެ ގްރޫޕް އޭގެ އެއް‬ ‫ވލްޑް ކަޕް ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫އތީ ފަސް މެޗުން ‪ 15‬ޕޮއިންޓާ‬ ‫ވަނައިގައި ސީރިއާ ޮ‬ ‫އތް ޗައިނާ އަށް ހަތަރު‬ ‫އެކު އެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި ޮ‬ ‫ޕއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު‪ ،‬ތިން ވަނައިގައި‬ ‫މެޗުން ހަތް ޮ‬

‫މެޗާ ބެހޭގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ނާންގާ ކަމަށާއި އެކަމަކު‬

‫ޕއިންޓް ހަމަކުރެވުނީ ފަސް‬ ‫އޮތް ފިލިޕީންސަށް ހަތް ޮ‬

‫ދަތިތަކެއް ދިމާވީ އަބަހާނީގެ ފިޒިކަލް ގޭމްގެ‬

‫ޒން ފައިނަލުގައި ކުޅުނު‬ ‫ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅައި އިންޓަ ޯ‬

‫ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު އެ މެޗު ކުޅޭނެ ދަނޑެއް‬

‫މެޗުންނެވެ‪ .‬ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ރާއްޖެ އަށް ފަސް‬

‫ސަބަބުންނެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފުގައި މާޒިޔާ އަށް ގޯލާ‬

‫ޓީމެވެ‪ .‬އެ ޓީމު ވަނީ މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީމާ‬

‫ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންތައްތަކާ އޭއެފްސީ އާއި ޗައިނާގެ‬

‫ޕއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު އެންމެ ފުލުގައި‬ ‫މެޗުން ހަ ޮ‬

‫ފނުވާލެވުނީ އެންމެ ހަމަލާއެކެވެ‪ .‬މެޗުގެ‬ ‫ސީދާކޮށް ޮ‬

‫ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ބަލިވެފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ސސިއޭޝަނުން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ބޅަ އެ ޯ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ޕއިންޓެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮތް ގުއާމަށް އަދި ޮ‬

‫‪ 42‬ވަނަ މިނިޓްގައި މާޒިޔާގެ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ‬

‫‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މާޒިޔާ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގލުގައި ހުރި ޝާހިދުލް‬ ‫އިއްބެ) ޖެހި ބޯޅަ އަބަހާނީ ޯ‬

‫އަތުންނާއި ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި‬

‫އާލަމް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުންނެވެ‪.‬‬

‫ދެ ވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން މާޒިޔާ އިން‬ ‫ގިނަ އެޓޭކްތަކެއް ކުރިނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފުރުސަތު‬

‫ކޗަކަށް ނެދަލެންޑްސްގެ މާޓިން‬ ‫ގައުމީ ޓީމުގެ ޯ‬ ‫ކޫޕްމަން ހަމަޖެއްސި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫އޭނާ ވެސް ވަނީ ޗައިނާގައި މި މެޗު ނުކުޅުމުގެ‬

‫ކޮލިފައިންގައި މާލޭގައި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް މި‬ ‫ފަހަރު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ވަނީ ‪ 0-5‬އިން ބަލިވެފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫ބެންގަލޫ ާރ‬ ‫ކުރިމަތިލާން ޖެ ހޭނީ‬ ‫އިތުބާރާ އެކު‪:‬‬ ‫ސެކުލޮސްކީ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުން އިއްޔެ މާޒިޔާ އިން ކަޓުވާލި‬ ‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި‪،‬‬

‫އޮތަސް އެ ޓީމުން ކުޅެމުން ދިޔައީ ލަނޑު ޖަހައި މޮޅުވާން ކަމަށާއި ދެ‬

‫މިއީ އަހަރެމެންގެ ރަސްމީ ‪ 22‬ވަނަ މެޗު‪ .‬އަހަރެމެން ‪ 14‬އެކުވެރިކަމުގެ‬

‫ވަނަ ހާފުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ ތިން‪ ،‬ހަތަރު ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މެޗު ކުޅެ ޖުމްލަ ‪ 36‬މެޗު ކުޅެފިން‪ .‬އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތައް‬

‫ލަނޑު ނުޖެހުނަސް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަބަހާނީ އަށް އެންމެ ފުރުސަތެއް‬

‫ވެސް ހުންނާނެ‪( .‬އެހެންވީމާ) އަހަންނަށް ހީނުވޭ މިއީ އެޑްވާންޓޭޖެއްހެން‪.‬‬

‫ވެސް ނުދީ ކުޅެވުންކަން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ސީޒަން ފެށީ ޖެނުއަރީ ނުވަތަ‬

‫"އަބަހާނީ އަކީ އެންމެ ފަހު ފަހަރު ދެކުނު އޭޝިއާ ގްރޫޕުގެ އެއް‬

‫ފެބްރުއަރީގައި‪ .‬އަހަންނަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އަބަހާނީގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ‬

‫އެ ޓީމު އަތުން ދެ ލެގުން ހޯދުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ކަމަށާއި‬

‫ވަނަ ހޯދައިގެން ސެމީ ފައިނަލުގައި އުތުރު ކޮރެއާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު‬

‫އެހެންވެ މާޒިޔާ އިން ޕްލޭއޮފުގައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް‬

‫ޓީމެއް‪ .‬ގަބޫލުކުރޭ އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް‪ .‬ބަޖެޓަކީ ‪ 1.5‬މިލިއަން‬

‫ނުކުންނަން ޖެހޭނީ ފުރިހަމަ އިތުބާރާ އެކު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަރްޖާން‬

‫ޑޮލަރު‪ .‬މަހަކު ‪ 10،12‬ހާސް ޑޮލަރުގެ މުސާރަ ދޭ ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި‪.‬‬

‫ފުރުސަތު ލިބިފައިވާތީ އެފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލސްކީ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސެކު ޮ‬

‫(އެވަރޔގެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް) ދެ ލެގުން އަހަރެމެންގެ ނަތީޖާ ވަރަށް‬

‫އެކަމަކު އޭނާގެ ޓީމުގައި އަނިޔާ އާއި ފިޓްނަސްގެ މައްސަލަ ހުރިކަން‬

‫ޑާކާގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު ‪ 2-2‬އިން އެއްވަރުވެފައި ވުމުން‬ ‫އިއްޔެ ހަވީރު މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗު ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް‬

‫ރަނގަޅު‪ "،‬ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ "،‬ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ތާޒާ ޮ‬ ‫އޭނާ ބުނީ ބަހަނާ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި އަމުދުން ޕްލޭއޮފުން‬

‫ގތުން ކެޕްޓަން‬ ‫ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި‬

‫އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އާއި މޫސާ ޔާމީން މި މެޗުގައި ކުޅުނީ ‪ 45‬ދުވަހުގެ‬

‫މާޒިޔާ އަށް ކުރި ލިބުނީ ރަށުން ބޭރުގައި ޖެހި ދެ ގޯލުންނެވެ‪ .‬ޕްލޭއޮފުގައި‬

‫މާޒިޔާ ކުޅުނީ ރާއްޖޭގެ ލީގުގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ބްރޭކަކަށް ފަހު ކަމަށާއި އަދި ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) އާއި އިބްރާހިމް‬

‫މާޒިޔާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭ އިންޑިއާގެ ގަދަބާރު ބެންގަލޫރުން‪ ،‬ޕްލޭއޮފުން‬

‫މީގެ ކުރިން އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ކުޅޭއިރު ސީޒަން ނުފަށާތީ ރާއްޖޭގެ‬

‫ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) މިވަގުތު ވެސް ތިބީ އަނިޔާގައި ކަން ސެކުލޮސްކީ‬

‫ފުރުސަތު ހޯދީ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ބޫޓާނުގެ ޕާރޯގެ މައްޗަށް ދެ ލެގުން‬

‫ކްލަބްތަކަށް މެޗު ފިޓްނަސްގެ މައްސަލަ ދިމާވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ފަހަރު‬

‫ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 1-10‬އިން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ‪ .‬ތިމްޕޫގައި ކުޅުނު މެޗުން ‪ 0-1‬އިން‬

‫އެޑްވާންޓޭޖެއް ލިބުނު ކަމަށް ސެކުލޮސްކީ ނުދެކެ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ މިދިޔަ‬

‫ބެންގަލޫރު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަހު އިއްޔެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވީ ‪1-9‬‬

‫އަހަރު މެދުތެރޭގައި ފެށި ސީޒަނުގެ ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅުންތެރިން ކުޅެ‬

‫ދެ މަސް ދުވަހު ނުކުޅެ ހުރެފައި ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު‪ ،‬ފަސް މެޗު އެ‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫ވަރުބަލިވެފައި ތިބުމެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުނީ‪ .‬ބޭރުގެ ދެ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރުން ޓީމާ ގުޅުނީ ވަރަށް ފަހުން‪.‬‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫އިއްޔެ އަބަހާނީއާ ދެ ޮ‬

‫"ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހާއްސަކޮށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން‬

‫"ބައެއް ކުޅުންތެރިން ތިބީ ހަގީގީ ފެންވަރަކު ނޫން‪ .‬ސަމުއްޓެ‬

‫އެހެންވެ އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި (މި ފަދަ ހާލަތަކާ ބަލާއިރު) މިއީ ވަރަށް‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ސެކުލޮސްކީ ވަނީ މާޒިޔާ އިން ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް‬

‫ތިބީ ވަރުބަލިވެފައި‪( .‬ފޭދޫ) އިއްބެ އާއި ހަމްޕު އަހަންނަށް ހީވަނީ‬

‫ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް‪ .‬ޑާކާގައި އަހަރެމެން ލަނޑު ޖެހިން‪ .‬މާލޭގައި ލަނޑެއް‬

‫ފުރިހަމަ އިތުބާރާ އެކު ނުކުންނަން ޖެހޭ ސަބަބުތައް ކިޔައިދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސާޅީހަށް ވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެފިން މި ސީޒަނުގައި‪ .‬އަބަހާނީން (މި‬

‫ވައްދާނުލާ ނިންމާލިން‪ .‬އެހެންވެ އަހަރެމެން ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން‬

‫ސެކުލޮސްކީ ބުނީ އިއްޔެގެ މެޗަށް ނުކުތްއިރު މާޒިޔާ އަށް އެޑްވާންޓޭޖް‬

‫މެޗުގެ ކުރިން) ކުޅުނީ ރަސްމީ ހަތް މެޗާއި އެކުވެރިކަމުގެ އަށް މެޗު‪.‬‬

‫ޖެހޭނީ ފުރިހަމަ އިތުބާރާ އެކު‪ "،‬ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މޮޅަށް ކުޅުނީ މާޒިޔާ‪ ،‬އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބީ ހައްގު‪ :‬އަބަހާނީ ކޯޗު‬ ‫އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ލެގަށް‬ ‫މޅަށް ކުޅުނީ މާޒިޔާ ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް‬ ‫ބަލާއިރު ޮ‬ ‫ޕްލޭއޮފުން ޖާގައެއް ހައްގު ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ‬ ‫އަބަހާނީގެ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ މާރިއޯ ލެމޯސް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ދިން ބޯޅަތައް ވެސް‬ ‫ލަމުންދިޔަތަން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ހދި ޓީމުގެ ކޯޗު ބުނީ މިދިޔަ‬ ‫ފައިނަލުން ފުރުސަތު ޯ‬

‫ރުޅިގަދަވެ‪ ،‬ފަހުން ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި‬

‫ކުރީގައި ނުހިފެހެއްޓުނު ކަމަށާއި އަދި ޕްރެޝަރާ ވެސް‬

‫އަހަރު އެޓޭކްތައް ވަރަށް ވަރުގަދަ ކަމަށާއި އެކަމަކު މި‬

‫އޮފިޝަލުންނާ މެދު ހަމަނުޖެހުމެއް ދިޔަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކުރިމަތިނުލެވުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"މާޒިޔާ އަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތު ލިބުނީ‬

‫ފަހަރު ފެނުނީ ތަފާތު މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ވެދާނެ މަހެއްހާ ދުވަހު މެޗެއް ނުކުޅެ ތިބީމަ‬

‫މެޗުގެ ތެރޭގައި އާއި މެޗަށް ފަހު ވެސް ރެފްރީއާ މެދު‬ ‫އފިޝަލުން ރުޅިވެރިކަން‬ ‫އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ޮ‬

‫ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި‬

‫ލަނޑެއް ނުޖެހުނަސް‪ .‬މެޗު ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުވެފައި‬

‫ކށް މި ފަހަރު ފެނުނީ‪.‬‬ ‫ކަމަށް‪ .‬ވަރަށް އުނދަގޫ ޮ‬

‫މސް ބުނީ އޭނާ އަށް ރެފްރީގެ‬ ‫ފާޅުކުރި އެވެ‪ .‬ލެ ޯ‬

‫އިއްޔެ މާލޭގައި މި ދެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗު ‪0-0‬‬

‫ކންމެ ކަމެއް ވެސް ވެދާނެ އެގޮތުން‬ ‫އޮންނަ ވަގުތު ޮ‬

‫އެޓޭކްތައް އުފައްދަން މާ ގިނަ ވަގުތު ނަގަނީ‪.‬‬

‫ގސް ނިންމުމެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި ބަލިވީ‬ ‫ފަރާތުން ޯ‬

‫އިން އެއްވަރުވިޔަސް މާޒިޔާ އަށް ޕްލޭއޮފުން‬

‫އަހަރެމެންނަށް ފަހު ވަގުތު ލިބުނު ކަންނޭގެ ފުރުސަތު‪.‬‬

‫އެއްވެސް ކަހަލަ ހަކަތައެއް ނެތް‪ .‬މި ފަހަރު އަހަރެމެން‬

‫ނުކުޅެވިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އިއްޔެގެ މެޗަށް ދަނޑަށް‬

‫ފުރުސަތު ލިބުނީ ޑާކާގައި ކުޅުނު މެޗު ‪ 2-2‬އިން‬

‫(އެކަމަކު) ދެ ލެގަށް ބަލާއިރު މާޒިޔާ އިން ރަނގަޅަށް‬

‫ރަނގަޅަށް ޑިފެންސްކުރިން‪ .‬މެޗުގެ ކުރިން އަހަރެން‬

‫ވަން ‪ 700‬އެއްހާ ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރެއިން ‪500‬‬

‫އެއްވަރުވެފައިވާތީ މާޒިޔާ އަށް އަވޭ ގޯލުން ކުރި‬

‫ކލިފައިވުން ހައްގު‪ .‬މާޒިޔާ އަށް‬ ‫ކުޅުނީ‪ .‬އެ ޓީމަށް ޮ‬

‫ބުނިން މާޒިޔާ ހުއްޓުވަން ޖެހެޔޭ‪ .‬އެކަން ކުރެވުނު‬

‫ޕޓަރުންނަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ‬ ‫އެއްހާ ސަ ޯ‬

‫ލިބޭތީވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަރުހަބާ ކިޔަން‪ .‬އަހަރެމެން ދެން އެނބުރި ދާނީ‬

‫އެކަމަކު ލަނޑެއް ނުޖެހުނު‪ "،‬ލެމޯސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މސް ވަނީ އަމިއްލަ‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނެވެ‪ .‬ލެ ޯ‬

‫މސް ބުނީ އިއްޔެގެ މެޗުގައި އަބަހާނީ‬ ‫ލެ ޯ‬ ‫އަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ކަމަށާއި‬ ‫އެޓޭކުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ ފަހަތުން ދިގު ބޯޅަތަކެއް‬

‫ބަންގްލަދޭޝް ލީގަށް‪ "،‬ލެމޯސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މުބާރާތުގައި ދެކުނު އޭޝިއާ‬ ‫ޒޯނުގެ ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ހޯދައި އިންޓަ ޒޯނަލް ސެމީ‬

‫މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އަބަހާނީގެ ކުޅުންތެރިޔަކު‬

‫ދަނޑުގައި އަދި ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް‬

‫ބޅަ އެއްލަން ދިޔަ ވަގުތު މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޖާން‬ ‫ޯ‬

‫ޕޓަރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބު‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް ސަ ޯ‬

‫ލސްކީގެ ގައިގައި ޖެހުމުން‪ ،‬އަމިއްލަ އަށް‬ ‫ސެކު ޮ‬

‫ކށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޓީއެމް އޭއަށް‬ ‫ބަދަލުދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް‬ ‫ބޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ހަދާ ސީ‬ ‫އެމްއޭސީއެލް އިން ޮ‬ ‫ޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޖާގަ ކުއްޔަށް ދޭން ޓީއެމްއޭއާ އެކު‬

‫ކަމަށް ނަޝީދު ރޭ ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލައިގައި އަވަހަށް ގޮތެއް ހޯދަން‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫އެމް އޭސީއެލްގެ ސިޓީއަކީ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއް‪ :‬ޓީއެމްއޭ‬ ‫ކންސޯޓިއަމަކުން‬ ‫ބެއިން ކެޕިޓަލް ހިމެނޭ ޮ‬ ‫ޓީއެމްއޭގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ‪ 500‬މިލިއަން ޑޮލަރަށް‬

‫ޮބޑު ގެއްލުމަކަށް ވާނެ‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން‬ ‫އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށް ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާ އިރު‪ ،‬ސީ ޕްލޭން‬

‫ގަތީ‪ ،‬އާ ޓާމިނަލުން ދޭނެ ޖާގަ އާއި މުއްދަތާއި‬

‫ކށް ވެސް ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ޒިޔަތު ވިދާޅުވެފައި ވަނި ޮ‬

‫ޓާމިނަލްގެ މައްސަލައިގައި އަމިއްލަ އަށް އެދިގެން‬

‫ގތުން އެމްއޭސީއެލުން ދިން‬ ‫ނަގާނެ ފީއާ ބެހޭ ޮ‬

‫މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅުވައި އަވަސް ހައްލެއް ނުހޯދައިފި‬

‫ޓީއެމްއޭގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކށް ކަމަށާއި އެއީ ލިއުމުން ދިން‬ ‫ސިޓީއަށް ބިނާ ޮ‬

‫އިންވެސްޓްމަންޓް ގަތީ އެމްއޭސީއެލުން ދިން ސިޓީގައި‬

‫ނަމަ ދައުލަތުން ޓީއެމްއޭ އަށް ބަދަލުދޭން ޖެހިދާނެ‬

‫މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކައިފަ‬

‫"އެއްބަސްވުމެއް" ކަމަށް ވެސް‪ ،‬ޓީއެމްއޭއިން އިއްޔެ‬

‫އޮތް ޔަގީންކަމުގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކޮށް ކަމަށް‪ ،‬އޭރުގެ‬

‫ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ‬

‫ކމިޓީގައި‪ ،‬ޓީއެމްއޭ އިން ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް އާ ޓާމިނަލުން ‪ 19،000‬އަކަފޫޓްގެ‬

‫ޓީއެމްއޭގެ މައްސަލައިގައި އަވަހަށް ގޮތެއް‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީއެމްއޭއިން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކންސޯޓިއަމުން‬ ‫ޓީއެމްއޭ އިން ބުނީ ބެއިން ހިމެނޭ ޮ‬

‫ކށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނެ‬ ‫ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސާފު ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ޓީއެމްއޭ އާއި އެމްއޭސީއެލްއާ ދެމެދު އާ‬

‫ޖާގަދޭން އެމްއޭސީއެލް އިން ކުރިން ޔަގީންކަން‬

‫ކމިޓީގައި އޮތް ބައްދަލުވުމަށް‬ ‫މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫ނިންމުން މުހިއްމު ކަމަށް ރޭ ވިދާޅުވުމަށް ފަހު‬

‫ކށް‪ ،‬ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން‬ ‫ދީފައިވާ ވާތީ‪ ،‬އެ އަށް ބިނާ ޮ‬

‫ފަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‪ ،‬ޑިސެމްބަރު ‪،17‬‬

‫ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ އަށް ދެވޭނެ ޖާގަ އާއި‬

‫މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވެސް ނަޝީދު‬

‫ޓާމިނަލްގައި ލައުންޖް ހަދާނެ ޖާގަ ވިއްކާފައިވާ‬

‫ޖރިޓީ ހިއްސާ އެމެރިކާގެ‬ ‫‪ 2017‬ގައި‪ ،‬ޓީއެމްއޭގެ މެ ޯ‬

‫ކންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫ކުއްޔާއި ޮ‬

‫ހދިއްޖެ ނަމަ ދައުލަތުން‬ ‫ވިދާޅުވީ ގޮތެއް ނު ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޓން އަތުން ގަތުމުގެ އެއް ހަފުތާ ކުރިން‪،‬‬ ‫ބްލެކްސް ޯ‬

‫އތް އޮތުމަކީ‬ ‫ލިއުމުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ޮ‬

‫އެމްއޭސީއެލުން ޓީއެމްއޭއަށް‪ ،‬އާ ޓާމިނަލާ ބެހޭ‬

‫ޖރިޓީ ހިއްސާ ގަތުމުގެ މުއާމަލާތް‬ ‫ޓީއެމްއޭގެ މެ ޯ‬

‫ޓީއެމްއޭ އަށް ބަދަލުދޭން ޖެހުން ގާތް ކަމަށެވެ‪ .‬މި‬

‫ކންސޯޓިއަމަކުން‬ ‫ބެއިން ކެޕިޓަލް ހިމެނޭ ޮ‬

‫ބަދަލާ‪ ،‬އެމަނިކުފާނު ގުޅުވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫ޓީއެމްއޭގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ‪ 500‬މިލިއަން ޑޮލަރަށް‬

‫ފނުވި ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ސިޓީގައި‪ ،‬އެ‬ ‫ގޮތުން ސިޓީއެއް ޮ‬

‫ބޑު ބުރަދަނެއް ދެވުނު‬ ‫ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ޮ‬

‫އެމްއޭސީއެލް އާއި ޓީއެމްއޭއާ ދެމެދު ހިންގި‬

‫ގަތީ‪ ،‬އާ ޓާމިނަލުން ދޭނެ ޖާގަ އާއި މުއްދަތާއި‬

‫ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭއަށް ‪ 31،000‬އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ‪،‬‬

‫ކަން ކަމުގައި ބެއިން ކެޕިޓަލް އިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް‬

‫މުއާމަލާތްތަކެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެމްއޭސީއެލުން ދިން‬ ‫ނަގާނެ ފީއާ ބެހޭ ޮ‬

‫އަކަމީޓަރަކަށް ‪ 10:35‬ޑޮލަރަށް ދޭން‪ ،‬އެމްއޭސީއެލްގެ‬

‫ކށްދެވިފައިވާނެ އެވެ‪"،‬‬ ‫އޭރުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާން ޮ‬

‫ކށް ކަމަށާއި އެއީ ލިއުމުން ދިން‬ ‫ސިޓީއަށް ބިނާ ޮ‬

‫ކށްފައި އޮތް ކަމަށް‪،‬‬ ‫ބޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާން ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ޓީއެމްއޭގެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އިރު‪ ،‬ސިޓީއަކުން ހިންގި އެ މުއާމަލާތަކީ‬

‫"އެއްބަސްވުމެއް" ކަމަށް ވެސް‪ ،‬ޓީއެމްއޭއިން އަންނަނީ‬

‫ޓީއެމްއޭ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދައުލަތުން‬

‫ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލު ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ނަޝީދު‬

‫އެކަމުގައި ޒިންމާއެއް އުފުލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އޮޑިޓަ‬

‫ކންމެ ޕަސެންޖަރަކަށް ފަސް ޑޮލަރުގެ‬ ‫ބޭނުންކުރާ ޮ‬

‫ލިބި‪ ،‬ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން‬

‫ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން‬

‫ބޑުން ނިންމި ކަމަށް‪ ،‬އެ‬ ‫ޗާޖެއް ނަގަން ވެސް‪ޯ ،‬‬

‫ބޑުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ކމިޓީގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫ވެސް ޓީއެމްއޭއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައި ނުވާ‬

‫ސިޓީގައި އޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ޓީއެމްއޭއާ މެދު ހިނގި‬ ‫މުއާމަލާތަށް ބުރަވެ މައްސަލަ ނިންމަން ޖެހިފައިވާ‬ ‫ގތަށް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި‪ ،‬އެ‬ ‫ކަމަށް ދޭހަވާ ޮ‬ ‫މައްސަލައިގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެނީ ވެސް ކުރީގެ‬ ‫ސަރުކާރު ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީއެމްއޭގެ މި ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެއްވައި އޮޑިޓަ‬

‫ބިމު ކުލީގެ އިތުރުން‪ ،‬ޓީއެމްއޭއިން ބުނީ ޓާމިނަލް‬

‫ކށްލަން ސަރުކާރުން‬ ‫އެ "އެއްބަސްވުން" ދޫ ޮ‬ ‫ބޑު ގެއްލުމެއް‬ ‫ނިންމައިފި ނަމަ‪ ،‬ޓީއެމްއޭ އިން ބުނީ‪ޮ ،‬‬

‫ބޑުގެ އެއްވެސް ނިންމުމެއް އެކަމާ ގުޅޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬ ‫ގޮތުން ނެތް ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމްއޭސީއެލް އިން ދޭ‬ ‫ކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މީގައި ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ދެއްތޯ‪ ،‬ޓީއެމްއޭގެ‬ ‫އަމިއްލަ މައްސަލައެއް ކަންނޭނގެ ޓީއެމްއޭގެ ނެތް‬

‫ބޑުން އެފަދަ ނިންމުމެއް‬ ‫އެކަމަކު އެމްއޭސީއެލްގެ ޯ‬ ‫ނިންމި ކަމަށް މިހާތަނަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެފައެއް‬ ‫ނުވެ އެވެ‪ .‬އަދި ޓީއެމްއޭއާ އެކު‪ ،‬އާ ޓާމިނަލްއާ ބެހޭ‬

‫އެނގިގެން ދިޔައީތީ އެވެ‪ .‬ލިޔުމުން ވެވިފައިވާ‬

‫އެއްވެސް ކަހަލަ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމްއޭސީއެލުން‬

‫ކށްލުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން‬ ‫މި އެއްބަސްވުން ދޫ ޮ‬

‫ކށްފައެއް ވެސް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސޮއި ޮ‬

‫ނިންމައިފި ނަމަ ބެއިން ކެޕިޓަލް އިން ކޮށްފައިވާ‬

‫ގތުގައި އެމްއޭސީއެލް އާއި‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ޓީއެމްއޭގެ މުއާމަލާތް ހިންގީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫އެގްރިމެންޓެއް‪ ،‬އެއީ ހަގީގަތުގައި އެގްރިމެންޓެއް‬

‫ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު‪،‬‬

‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ‪ .‬މިކަމަށް ގޮތެއް ނުހޯދިއްޖެ‬

‫ކންޓްރެކްޓެއް އޮންނަން‬ ‫އންނަން ޖެހޭނެ‪ ،‬ބައިންޑިން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫"އެއްބަސްވުމެއް" ކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ‪ ،‬ޑިސެމްބަރު‬

‫ނަމަ ރަންވޭ ހުޅުވުމުން ލަސްވުމުގެ އިތުރުން ޓީއެމްއޭ‬

‫ޖެހޭނެ ކުންފުންޏަކާ އެކީ ހެދިފައި‪ .‬އެހެން ނެތީސް‬

‫‪ 2017 ،10‬ގައި‪ ،‬އެމްއޭސީއެލްގެ ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް‬

‫ޓީއެމްއޭ އިން ވިއްކި ވިއްކުމުގެ ޒިންމާ އެމްއޭސީއެލް‬

‫އތް ސިޓީއަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ފޮނުވާފައި ޮ‬

‫އަށް ބަދަލު ދޭންޖެހުން ގާތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހދައި އަވަސް ތަހުގީގެއް‬ ‫"ގޯސް ހެދި މީހުން ޯ‬ ‫ފަށަން ޖެހޭ‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްގެން ހަދާ ޓާމިނަލް‬ ‫ދައުލަތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ޮ‬ ‫ކށްލަން އުޅުމުން މިދިޔަ‬ ‫ހިންގުން ޓީއެމްއޭ އަށް ދޫ ޮ‬

‫އތް ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬ ‫އޕަރޭޝަންސްގެ ޚަރަދުތައް ސާފުކޮށް‬ ‫ލިބި‪ ،‬ޓީއެމްއޭގެ ޮ‬

‫ސޓްތަކަށް ވިއްކުމަކީ‪ .‬ހަގީގަތުގައި‬ ‫އެއްޗެއް ރި ޯ‬

‫އަކުން ނޫނީ ދައުލަތަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް‬

‫"އެހެނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޓީއެމްއޭގެ‬

‫ޓީއެމްއޭ އިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ އާއި އަދި‬

‫ބޑު ނޭދެވޭ އަސަރެއް‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އަގަށް ޮ‬ ‫ކުރާނެ އެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލައުންޖްތަކުން ލިބެނީ ‪ 2.8‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫އާ ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭން އުޅެނީ މާކެޓް‬

‫އެމްއޭސީއެލުން ‪ 55‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪848‬‬

‫އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން‪ "،‬އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް‬

‫ކށްގެން ހަދާފައިވާ އާ‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަ ޮ‬

‫ކށް ކަމަށާއި މާކެޓް އަގުގައި އާ‬ ‫ރޭޓަށް ވުރެ ކުޑަ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއާ ހަވާލުކުރަން އުޅޭ‬

‫ކށްފި ނަމަ އަހަރަކު ‪ 47‬މިލިއަން‬ ‫ޓާމިނަލުން ޖާގަ ދޫ ޮ‬

‫ޕޓްކުރަން ފެށުމާ އެކު‬ ‫ކަމަށް‪ ،‬މީޑިއާގައި ރި ޯ‬

‫ޑޮލަރު (‪ 729‬މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ‬

‫ކޅުން ފެށިގެން މައްސަލަ ބޮޑުވެ‬ ‫އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬

‫އތް އެއްބަސްވުން ޖޫން‪2014 ،‬‬ ‫އެމްއޭސީއެލްއާ އެކު ޮ‬

‫ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުން ވަކި‬

‫އޑިޓްގައި ބުނެފައިވެ‬ ‫އޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ހާއްސަ ޮ‬ ‫ކަމަށް‪ޮ ،‬‬

‫ކމިޓީގައި ހިނގާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫ގައި ވަނީ ހަމަވެފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‪ ،‬ކޮންމެ އަހަރަކު‬

‫ކށް ނިންމަން ވަނީ ހުރަސްއެޅިފަ‬ ‫ގޮތެއް ރަސްމީ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޓީއެމްއޭ އިން ބުނީ އެއީ ރަނގަޅު‬

‫ނަޝީދު ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހި‬

‫އެއްބަސްވުން އަންނަނީ އާ ކުރަމުންނެވެ‪ .‬މިހާރު އޮތް‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސަރުކާރުން ވަނީ ވަކި ގޮތްތަކެއް‬

‫ހިސާބެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރާއި ޓީއެމްއޭ ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް‬

‫އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އަންގާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަނޑައަޅައި‪ ،‬އެމްއޭސީއެލްގެ ޯ‬

‫ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ކަންކަން އަވަހަށް ނިންމުން‬

‫ގތުގައި ޓީއެމްއޭ އާއި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫"އެމްއޭސީއެލްއަކުން ނުނިންމާ އަލަށް ހަދާ‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރި ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪ .‬ޓީއެމްއޭ އަށް ޓާމިނަލް‬

‫ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަކަށް ދޭން‪ .‬ވާހަކަތަކެއް އެބަ‬

‫ޓީއެމްއޭ އިން އަމިއްލައަށް ހަދައިގެން މިހާރު‬

‫ކށް ކަމެއް ހިންގާފައިވާ ނަމަ އެކަން‬ ‫ގސް ޮ‬ ‫ދިނުމުގައި ޯ‬

‫ކުރިއަށްދޭ‪ "،‬ޒިޔަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޓާމިނަލުން އެމްއޭސީއެލަށް ދޭ‬

‫ކުރި ބަޔަކަށް ދައުވާ އުފުލުން އެއީ އެހެން ކަމެއް‬

‫އެސް ީޓއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލުން‬ ‫‪ާ 30‬ލރި އަގުހެޔޮ ކޮށްފި‬ ‫އ އިން ވިއްކާ ޑީސަލުން ‪ 30‬ލާރި‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫މިއަދުން ފެށިގެން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ބަދަލާ އެކު‪ ،‬ޑީސަލް ލީޓަރެއް މިއަދުން‬

‫ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެ‬ ‫ކުންފުނިން އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬ ‫އެސްޓީއޯގެ ސީއީ ޯ‬

‫ފެށިގެން ވިއްކާނީ ‪10.89‬ރ‪ .‬އަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯ‬

‫ހުސައިން އަމްރުއާ ހަވާލާދީ‪ ،‬އެ ކުންފުނިން ނެރުނު‬

‫އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ތެލުގެ ބާވަތްތައް ހެޔޮ‬ ‫ޅަބަރެއްގައި ބުނި ޮ‬

‫އެ ކުންފުނިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި މިއީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑީސަލްގެ އަގު‬ ‫ޔކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬ ‫ހެ ޮ‬ ‫އ އިން ބުނީ‪ ،‬ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫ތެޔޮ އުފައްދާ މަރުކަޒަށް މިދިޔަ އަހަރު ދިން ހަމަލާ‬ ‫އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ‬ ‫ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލުނު ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ‬

‫އަގެއްގައި‪ ،‬މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން‬ ‫ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު އަމާޒެވެ‪.‬‬ ‫އ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލްގެ އަގަށް މި‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫ފަހަރު ބަދަލެއް ނުގެނެ އެވެ‪ .‬ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް މިހާރު‬ ‫ވިއްކަނީ ‪10.13‬ރ‪ .‬އަށެވެ‪.‬‬ ‫ރލްގެ އަގު އެންމެ‬ ‫އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓް ޯ‬ ‫ޔކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި ‪15‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަހުން ހެ ޮ‬

‫ލައުންޖްތަކުން މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނީ ‪2.8‬‬ ‫ޑލަރު ކަން‪ ،‬އާންސްޓް އެންޑް ޔަންގްގެ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬ ‫އޑިޓުން ދައްކާ ކަމަށް ޓީއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ޕޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ‪،‬‬ ‫އޮޑިޓް ރި ޯ‬

‫ބިމު ކުއްޔާ އެއް އަގެއްގައި‪ ،‬ގާތްގަނޑަކަށް ‪5،000‬‬

‫އެމްއޭސީއެލުން ކުޑަ އަގެއްގައި ބިން ނަގައިގެން‪،‬‬

‫އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ‪ ،‬އާ ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭއަށް‪ ،‬ދެ‬

‫ސޓްތަކަށް ޓީއެމްއޭ އިން‬ ‫ލައުންޖްތައް ހަދަން ރި ޯ‬

‫އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު އަގެއްގައި ކުއްޔަށް ދޫ ޮ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ދެ އަހަރު ފަހުން‪ ،‬މުޅި ޓާމިނަލް އޮޕަރޭޓްކުރާނީ‬

‫ގތުގައި އިތުބާރު ހިފޭ‬ ‫ނަމަވެސް ޓީއެމްއޭ އިން ބުނި ޮ‬

‫އެމްއޭސީއެލުން ކަމަށް ވެސް‪ ،‬ސަރުކާރުން ވަނީ‬

‫އޑިޓް ކުންފުންޏަކުން ހެދި ރިޕޯޓުގައި‪،‬‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ޮ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލައުންޖް ހިންގައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ސާފެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު މިއީ އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނޫން‬ ‫ކަމަށް ޓީއެމްއޭ އިން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ‪ .‬ހަތަރު‬ ‫ކށްފައިވާ ޓާމިނަލްގެ އެއް ބުރި‬ ‫ބުރިއަށް އިމާރާތް ޮ‬

‫ލައުންޖްތަކުން ޓީއެމްއޭ އިން ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ‬ ‫އާމްދަނީ‬

‫ކށް ޓީއެމްއޭއަށް ލިބުނަސް‪ ،‬އެ ކުންފުނީގެ‬ ‫އެއް ޮ‬ ‫އޕަރޭޝަނަށް އެކަށީގެންވާ‬ ‫ވާހަކަތަކުން އެނގެނީ‪ ،‬އެއީ ޮ‬

‫‪ :2017‬އާމްދަނީ ‪ 2.1‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫މިންވަރު ނޫން ކަމެވެ‪.‬‬

‫‪ :2018‬އާމްދަނީ ‪ 2.4‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫‪ :2019‬އާމްދަނީ ‪ 2.8‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫ޓީއެމްއޭގެ ބަޔާނުން ދޭހަވަނީ ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫އތް އެމްއޭސީއެލްގެ‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޮ‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން‬ ‫"މި އަދަދުތަކަކީ ޮ‬

‫ބޑުން ނިންމި ކަމަށް ބުނެ ފޮނުވި ސިޓީގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ބުނެފައިވާ ‪ 31،000‬އަކަމީޓަރަކީ ޓާމިނަލްގެ ޖާގައަށް‬

‫ގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ ޑިޕާޓްމެންޓްތަކާއި‬

‫ބޑު ސަރަހައްދެއް ކަމެވެ‪ .‬ބެލެވޭ‬ ‫ވުރެ ވެސް ޮ‬

‫ކށްފައިވާ އަދަދުތަކެކެވެ‪ .‬މި އަދަދުތަކުން‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ބިމުގެ އިތުރުން‪،‬‬ ‫ގޮތުގައި އެއީ އިމާރާތް ޮ‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި އާ‬ ‫ސާފުވާ ކަމަކީ ޮ‬

‫ހުސް ބިންތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދޭން ބުނި‬

‫ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ލައުންޖްތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް‬

‫ސަރަހައްދެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ އަދަދުތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޯވަ‬ ‫އަންދާޒާ ޮ‬

‫އާ ޓާމިނަލްގެ ބޮޑުމިނަކީ ‪ 28،000‬އަކަމީޓަރެވެ‪.‬‬ ‫ލައުންޖްތައް ހަދަން ގާތްގަނޑަކަށް ‪15،242‬‬ ‫އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ‪ ،‬ތިން ބުރީގައި ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެސްޓިމޭޓްކުރެވިފައިވާ އަދަދެއް ކަމެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައިވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގޯހެއް ހެއްދެވު ުނ‬ ‫ކަމަކަށް މަރީ ގަބޫލެއް‬ ‫ނުކުރެއްވި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) ގެ އާ ރައީސް މަރިޔަމް‬ ‫ވަހީދާ (މަރީ) ސަރުކާރުގެ ހަފުލާއެއް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އިއްޔެ ހާޒިރުކޮށް‪ ،‬އެ ކޮމިޓީގެ‬ ‫ބޑަށް ދިފާއު‬ ‫މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކާ ގުޅިގެން މަރީގެ އެ އަމަލު އޭނާ ވަރަށް ޮ‬ ‫ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމުގައި އަމިއްލަ ނަފުސު ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ދިފާއު ކުރެއްވި ނަމަވެސް‪ ،‬ސިޔާސީ ހަފުލާއެއް ދެން ހުށަނާޅުއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫މަރީ ދެއްވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ހަފުލާތައް އަދިވެސް ހުށަހަޅުއްވާނެ‬ ‫ކަމަށް‪ ،‬މަޝްހޫރު ޕްރެޒެންޓަރު އަދި އެ ފީލްޑްގައި އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި މަގުބޫލުކަން‬ ‫ހއްދަވާފައިވާ މަރީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ވލްވްމެންޓެއް އަދި‬ ‫"އަޅުގަނޑު ހަމަ ގައިމުވެސް އެއްވެސް ސިޔާސީ އިން ޯ‬ ‫ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކަމަކު ވެސް ދެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކަށް ނުއެއް ފެންނާނެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ބައެއް ފަހަރަށް އަޅުގަނޑު ޕްރައިވެޓް ޖަލްސާތައް ހުށަހަޅާތަން ފެނިދާނެ‪ "،‬ބްރޯޑްކޮމްގެ‬ ‫ރައީސްކަމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު ފަހެއްގައި އައްޔަން ކުރެއްވި މަރީ ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މަރީ‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ‬ ‫އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި‪ ،‬ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ހަފްލާއެއް‬ ‫ދާދި ފަހުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާނެ އާ ރަށްތައް އިއުލާނު ކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި‬ ‫"ބުރަބި" ހަފްލާ ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވަމުން ސަރުކާރަށް ތައުރީފްކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެވި‬ ‫ކަމަށް ބުނެ މަރީގެ މިނިވަންކަމާ މެދު އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހަފްލާގައި މަރީ ވަނީ‪ ،‬މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި ރައީސް‬ ‫އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް‪ ،‬އެ ހަފްލާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަ އަށް ތައުރީފް‬ ‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވލްވްމެންޓެއް އަދި‬ ‫"އަޅުގަނޑު ހަމަ ގައިމުވެސް އެއްވެސް ސިޔާސީ އިން ޯ‬ ‫ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކަމަކު ވެސް ދެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކަށް ނުއެއް ފެންނާނެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ބައެއް ފަހަރަށް އަޅުގަނޑު ޕްރައިވެޓް ޖަލްސާތައް ހުށަހަޅާތަން ފެނިދާނެ‪ "،‬މަރީ‬ ‫މި މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކާ ގުޅިގެން މަރީ‬ ‫ރޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނަކީ‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި‪ ،‬ބް ޯ‬ ‫އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގައި‬ ‫ބުނެފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއަށް‪ ،‬އޭނާ ކުރައްވާ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކަމަށްވާ ޖަލްސާތަކާއި‬ ‫ހަފުލާތައް ހުށަހަޅައި ދެއްވުން ނުފެތޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަރީ އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި ޖަލްސާގައި އޭނާ ކުރެއްވި މަސައްކަތް މިއަދުގެ‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދިފާއު ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬ވިދާޅުވީ އެ ޖަލްސާގައި ވަކި‬ ‫އަތަކަށް ޖެހިފައި ވެސް ނުވާނެ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ބަސްތަކެއް ބޭނުން ކުރައްވާފައި‬ ‫ވެސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގެ މިނިސްޓަރު ނަސީމަށް‪ ،‬މަރީ ތައުރީފު‬ ‫މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި ރައީސް ޮ‬ ‫ކުރެއްވި ކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު‬ ‫އަހުމަދު އުޝާމް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ޖަވާބުގައި މަރީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬ނަސީމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވީ‪ ،‬އެއީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެއް ބާނީގެ ކަމަށް ވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ނަޒަރުގައި މަރީ ގަވައިދާ ޚިލާފެއް ނުވޭ‬ ‫މަރީ ލައްވައި‪ ،‬ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހަފުލާ ހުށަހެޅުއްވި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު‬ ‫މީގެ ކުރިން ވަނީ އެކަން ދިފާއު ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ‪ .‬އަލީ ވަހީދު‬ ‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މަރީ ކުރެއްވި ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ނޭދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިގެން މީހަކަށް‬ ‫ގެއްލުމެއް ވާކަށް‪ .‬މަރިޔަމް ވަހީދާ ގަވާއިދާ ހިލާފު ނުވި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ގިނަ ރައްޔިުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ކޮމިޝަންތަކުގައި ތިބޭ މީހުން އެފަދަ ކަންކަން‬ ‫ނުކުރަން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ނުކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ‪ "،‬އަލީ ވަހީދު ކުރިން‬ ‫ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަރީ ެގ އަމަލުގެ ނަތީޖާ އަކީ ބްރޯޑް ޮކމްގެ ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށް‪ ،‬ފުރުސަތު‬ ‫ބަންދުކުރުން‬ ‫މަރީގެ މައްސަލައިގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން‬ ‫ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު‪ ،‬ނިންމީ ބްރޯޑްކޮމްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ކޮމިޝަންގެ‬ ‫ރޑްކާސްޓް ކުރާ އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގައި‬ ‫މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ފިޔަވައި‪ ،‬ބް ޯ‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކޮމްގެ ގަވާއިދުގައި ލިޔަން އެ ކޮމިޝަނަށް‬ ‫ކމިޓީން ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ޖަލްސާތަކާއި ހަފުލާތަކާއި ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން‬ ‫ރޑްކޮމްގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތައް‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިތުމާ ގުޅޭ ގޮތުން‪ ،‬ބް ޯ‬ ‫ގެނައުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފަށަން ވެސް ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2020‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

13 February 2020 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage, TIyasha (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv Leena ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

15 February 2020

Counselor

Abdulla Musthaq

Santha Sheela Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 08:30 - 15:30 ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy Shwetha

17:00 3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- ް‫ށ‬ ަ‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމ‬

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

15:30 - 22:30

Santha Sheela

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ‫ސ‬ ީ‫ރޕ‬ ަ ް‫ނ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 15:30 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ‫ދ‬ ު 08:30 ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939 Jasin ި ‫ތ‬ ަ‫ނާރުގެ ޚާއްސ‬

Neurologist

10:00 ް‫ރުނ‬ ަ‫ޑޮކްޓ‬- 20:00 ާ‫ މާރކް ޒިޔާރަތް ކުރައްވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mark

Dietician ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 Asiya A. Raheem

ި‫ މޭއ‬4 - 5 -

Fathuhullah Anees

-

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Spirometry Therapist

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

-

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

-

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30Male’, - 22:30 ީ‫ ރާޒ‬ofު‫ދ‬Maldives ަ‫އިބްރާހިމް އަހުމ‬ M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Republic T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

Dr. Seshadri Das

19:30 - 22:00

Dr. Vijaya Rani

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Physician

Dr. Kalimuthu

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

Dr. Kalimuthu

Dr. Mohamed Ali

ް‫ މަރިޔަމ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ނިޔާމުޒްހައްމަދު އަލީމިއަދު ނުބައެއްޕޮލައިވ‬.‫ޑރ‬ ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mariyam Niyaz

Dr. Mohamed Ali

ާ‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ 17:00 - 22:00 ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ު‫ ކަލިމުއްތު އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬.‫ މުހައްމަޑރ‬.‫ޑރ‬ 17:00 - 22:00

09:30 - 14:.00

Dr. Kalimuthu Dr. Kalimuthu

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ސުއްފްސަމިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫ އަބްދުލްއެތެއަރެޒީހަޒްށީގެޔޫ ޚ‬.‫ޑރ‬ 09:00 - 14:00 ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Yoosuf Physician

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Mariia Krugova Dr. Mariia Krugova

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލކަާރރުޖީންމައަތީށްގެ ފަޚާރުއްވާސަ ދެއްވ‬

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ް‫ކަރުންމަތީގެކަރުޚާއ‬ ަ‫ސަތީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ންމ‬ 15:00 - 18:00ާ‫ކުރުގޯވ‬ 15:00 - 17:00

ާ‫ރާ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ރާގަވެންދ‬.‫ޑރ‬ 18:00 - 22:30 ‫ރ‬ ާ ‫ދ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ޑރ‬ 18:00 - 22:00 ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ 15:30 - 22:30 ި‫ ޑީޕްތ‬.‫ޑރ‬ 15:30 - 22:30 ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬ 08:30 - 15:30 10:00 - 15:30 11:00 - 15:00

Dr. Raghavendra Dr. Raghavendra Dr. Raghavendra

Dr. Raghavendra

Dr. Deepthi

Dr. Prathibha

Dr. Prathibha

ަ ް‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬ Dental Surgeon & Pedodontist ަ‫ތގެ ޚާއްސ‬ ު ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬

Dental Surgeon & Pedodontist

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

18:00 - 21:30

Dr. Neeha Das

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Orthopaedician

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Dr.Bucker Abu Bucker Dr. Abu

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ު‫ މާރިއާ ކ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ރުގޯމާވާރިއ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬Dental Surgeon Dental Surgeon

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬ ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

ENT ENT

ް‫ފަތުހުﷲ އަނީސ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

-

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ސްޕައިރޯމެޓްރީ ތެރަޕިސްޓ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ 3025939 ީ‫ވނ‬ ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

-

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬15 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬15 15 February 2020 08:30 - 15:30 Dr. Asoka Rao ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ު‫ ޝަޒޫ އާއްމ‬.‫ޑރ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00ީ‫ޒ‬-ާ‫ރ‬22:00 ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ު‫އަޒީއިޒްބްރާހަހިމީމްދު އަހުމަދ‬.‫ އަބްދުލްޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 12:00 ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ Dr. Hemanth 08:30 - 15:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޖާސިނ‬ Dr. Seshadri Das 19:30 - 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ 15:30 - 22:30 Dr. Asoka Rao ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Seshadri Das 09:00 13:00 ް‫ނީ ދާސ‬.‫ޑރ‬ 09:00 - 10:30 Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬

Physiotherapy Shwetha

mihaaru.com

mihaaru.com

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސަށީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއް ކ‬ 10:00 - 11:00 09:30 - 10:30

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

.‫ ޔޫސުފްޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ޓާއިނުއެބަކުއްލަވ‬ ު‫ންދ‬ ަ‫ޔޫސުފް ޝާން އެޕޮއިންޓްމަމިއ‬ ް‫ޝާނ‬ Dr. Hussain Faisal Faisal 20:00 - 21:30 ް‫ސަސެލްން ފައިސަލ‬ ު‫އި ހ‬.‫ޑރ‬ Dr. Hussain 20:00 - 21:30 ަ‫ ހުސެން ފ‬.‫ޑރ‬ Dr. Ismail Zahir ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ ‫ރ‬ ު ‫ހ‬ ި ‫ޒ‬ ާ ‫ލ‬ ް ‫އ‬ ި ‫މ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫އ‬ ި .‫ޑރ‬ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސނ‬ ަ ު‫އަންހެނުންގެއަންޚާހެއްނ‬

-

-

-

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬Gyneacologist Gyneacologist

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސަސ‬ ް‫މަޅުތީވުގެމުގެޚާއްޚާއ‬ ެ‫ކަރުންއ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

-

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

www.facebook.com/AMDCpvtltd

Dr. Yoosuf Shan Shan Dr. Yoosuf

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ Dr. Naina Bhatti 18:15 - 19:15 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shaheedha ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

Dr. Naina Bhatti

18:15 - 19:15

12:00 - 13:00

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shaheedha ު‫އެކ‬-ި‫އ‬14:00 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 13:00 Dr. Meetha Jolly 12:30 Dr. Thasneem ު ެ‫ އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއ‬- 13:30 ‫ކ‬ Dr. Thasneem Dr. Shirmeen ު‫އިޓްއެމަކުންޓާއިއެކ‬ ް‫ންއިޓާނ‬ ޮ‫އެޕޮއިންޓްމައެޕ‬ Dr. Meetha Jolly

10:30 - ާ‫ވ‬ 11:30 ަ‫ނުބައްލ‬

Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

Visit our website for all the latest information:

www.twitter.com/amdcclinic www.facebook.com/AMDCpvtltd www.amdc.com.mv https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

ް ީ‫ތަސްނ‬ ‫މ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

ު‫މިއަދ‬

10:30 - 11:30ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Zahidha Pediatrician

Pediatrician Dr. Ismail Shafeeu Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ ޝަހީދާޑރ‬.‫ޑރ‬

ެ‫ ޒާހިދާ ކުޑަކުދިންގ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚ‬ ު‫ސަސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ ި‫އް އ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

ް‫އިޓ‬ ް‫ންއިޓާނ‬ ޮ‫އެޕޮއިންޓްމައެޕ‬ Dr. Ismail Shafeeuު‫އެމަކުންޓާއިއެކ‬ ު‫އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ 16:00 - 17:00 ު‫މ ސައީދ‬ ް ި‫ މުތައްސ‬.‫ޑރ‬ 12:15 13:15 Dr. Naina Vikas ް‫ނައިނާ ވިކާސ‬ 19:30 - 20:30 Dr. Rukhsana ާ ާ‫ ރުކްޝ‬.‫ޑރ‬ ‫ނ‬ Dr. Muthasim Saeed 16:00 - 17:00 ު‫މުތައްސިމް ސައީދ‬ Dr. Naina Vikas

Dr. Muthasim Saeed

Ophthalmologist 19:30 - 21:30 Dr. Rukhsana / Optometrist ު‫އިއެކ‬/ާ‫ޓ‬Optometrist ް‫އެޕޮއިންޓްމަނ‬ Ophthalmologist

Dr. Niuma

Dr. Junaid

Dr. Niuma Fathimath Nestha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Junaid

ާ‫ޓާއިނުއެބަކުއްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަމިންއަދ‬ 13:00 - 14:00

Dermatologist

16:30 - 17:30

Fathimath Nestha

Dr. Shebi

15:45 - 16:45

Dr. Adil Rasheed

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ޚާއްސ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Neeraj

10:00 - 14:00

Dr. Neeraj

17:30 - 22:00

Dr. Reema

20:00 - 21:00

ެ‫ލޮލުގ‬

ާ‫ ނިއުމާ ފާތިމަތު ނެސްތ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬ ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ޚާއްސ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

15:45 - 16:45

.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬ ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ު‫ނލ‬ ޮާ ‫ ރުކްޝާލ‬.‫ޑރ‬

Dermatologistު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Reema Dr. Shebi Radiologist

.‫ޑރ‬

ެ‫ހަމުގ‬

ް‫ ޝެބީ ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ނީރާޖ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ނީރާޖ‬.‫ ރީމާ ޑރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ރޭޑިއޮލޮގިސްއާޓްއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

Radiologist General Surgeon

Dr.Shankar Fathimath Mufliha10:00 - 11:00 16:15 - 17:30ް‫ޝަންކަރ‬ Dr. Ravi

ާ‫މުފްރަލިވީހ‬.‫ ފާތިމަތުޑރ‬.‫ޑރ‬

20:00 - 21:00 11:00 - 12:00ް‫ޝަންކަރ‬

ީ‫ ރަވ‬.‫ ނަޒާހަތުޑރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ravi Dr.Shankar Nazahath

Urologist General Surgeon Dr. Bharat B. Jolly

Dr. Ravi Shankar

ަ‫ސަ ޚާއްސ‬ ެ‫ންދާގެ ނިޚާޒާއްމްގ‬ ު‫ޝަމ‬ ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭކުޑަކ‬

10:15 - 11:15 10:00 - 12:00ީ‫ޖޮލ‬

.‫ތ ބ‬ ު ަ‫ރރ‬ ް ަ‫ންކަބ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ ރަވީ ޝ‬.‫ޑރ‬

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ 20:00 - 22:00 3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ަ‫ދ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬ ާ ު‫ކުޑަކަމ‬ Urologist ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ Dr. Ravi Shankar

Dr. Bharat B. Jolly

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


13 February 2020 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


April 2019 ީ‫އަރ‬ ް‫ރުޕ‬ ެ‫ފެބްއ‬ 23 13 1323 February 2020 2019 2020 ް‫ރީލ‬

2019 ީ‫ރ‬ ް ‫އ‬ ‫ލ‬ ް‫ބްޕ‬ ެ‫ ފެއ‬2313 2020 ަ ީ‫ރުރ‬

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… CONTACT:3001515

VESSEL NAME VESSEL NAME

DIRECT WEEKLY SAILING… DIRECT WEEKLY SAILING…

EMAIL: sales@mihaaru.com

VOY

VOY

CALICANTO BRIDGE

04G35W1MA

HEDDA SCHULTE

04G37W1MA

CITY OF BEIJING VESSEL NAME SEOUL TRADER

CITY OF BEIJING

CITY BEIJING EM OF ASTORIA AS CHRISTIANA

SEOUL TRADER CMA CGM FOX EM ASTORIA

ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo

04G5JW1MA

ETA Male' ETA Male'

16-Apr-19

17-Apr-19

22-Apr-19

20-Apr-19

21-Apr-19

23-Apr-19

28-Apr-19

30-Apr-19

5-May-19

Feeder - 09/05/2019

8-Feb-20

10-Feb-20

11-Feb-20

17-Feb-20

DIRECT WEEKLY SAILING…

04G5JW1MA 8-Feb-20 04G5RW1MA 4-May-19 8-Mar-20 04G3BW1MA

04G5PW1MA 29-Feb-20 04G5TW1MA 11-May-19 14-Mar-20 04G3DW1MA

ETA Tanjug Pelepas 2-Mar-20 28-Apr-19

ETA Port Kelang 4-Mar-20

10-Feb-20 9-Mar-20 6-May-19

2-Mar-20 16-Mar-20 13-May-19

11-Feb-20 10-Mar-20 7-May-19

4-Mar-20 18-Mar-20 15-May-19

30-Apr-19

ETA 9-Mar-20 Colombo 17-Feb-20 16-Mar-20 12-May-19

9-Mar-20 23-Mar-20 20-May-19

24-Apr-19

ް‫އެހެނިހެނ‬

14-Apr-19

VOY ETA29-Feb-20 Singapore 04G5PW1MA 27-Apr-19

04G39W1MA

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

19-Feb-20

ETA Male' 11-Mar-20

19-Feb-20 18-Mar-20 14-May-19

11-Mar-20 25-Mar-20 22-May-19

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

Shireen LEE (CustomerCare Department) Ahmad (Customer Service) (Customer Service) 04G5RW1MA 8-Mar-20 9-Mar-20 16-Mar-20 18-Mar-20 AS CHRISTIANA 04G5VW1MA 21-Mar-20 23-Mar-20 Suzzana SANI10-Mar-20 25-Mar-20 30-Mar-20 Mohd Muhajir 1-Apr-20 VESSEL NAME VOYHotline: +65-6499-1111 ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA2911, PortFax:Kelang ETA ColomboD/L: 07-2913064 ETA Male' Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: +603 2299 +603 2299 2886 ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ެ‫ލިމާލ‬Ahmad ި‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވ‬ CMA CGM FOX 04G5TW1MA 14-Mar-20 16-Mar-20 VoIP: 8601 18-Mar-20 23-Mar-20 VOIP:Mohd 25-Mar-20 Hattaya LOHNUB Benedict GOH Suzzana SANI Muhajir VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 2911 8670 3064 CITY OF BEIJING 04G5JW1MA 8-Feb-20 10-Feb-20 11-Feb-20 17-Feb-20 19-Feb-20 Tel:CHRISTIANA 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID:25-Mar-20 +603 2299 2911, Fax: 30-Mar-20 +603 2299 2886 Email: D/L: 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 e-mail:AS thd.hlohnub@cma-cgm.com psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com 04G5VW1MA 21-Mar-20 23-Mar-20 e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com 1-Apr-20 VOIP line:TRADER 8889 3282 : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬ SEOUL 04G5PW1MA VoIP 29-Feb-20 2-Mar-20 4-Mar-20 9-Mar-20 11-Mar-20 240 Hattaya LOHNUB (Commercial Department) EM ASTORIA

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives EDITION TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD

CMA CGM MALAYSIA (Penang) e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Hattaya LOHNUB

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com Mohd Muhajir Ahmad 18-Mar-20 D/L: 07-2913064 .ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE CMA CGM FOX 04G5TW1MA 14-Mar-20 16-Mar-20 18-Mar-20 23-Mar-20 25-Mar-20 * We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'. Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: Atif kua.ssani@cma-cgm.com Tel :6876 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 Further details please contact Sheyam +960 +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 * Further *details please contact Sheyam +960 9100170 or 9100170, Atif +960 9100175 VOIP : 8671 AS CHRISTIANA 04G5VW1MA 21-Mar-20 23-Mar-20 25-Mar-20 30-Mar-20 1-Apr-20 VOIP : 8671 6876 Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE Email: pen.hkchua@cma-cgm.com Hattaya LOHNUB Benedict GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad TEL:7746841 Tel : 604 6876 Fax:Fax: 604 662-3438807 2276 770 * Hotline: Further details please contact Sheyam +960 9100170, +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 Tel: 662291 - 3523282-6, DID:Atif +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 +65-9438-0404 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 19845 VOIP 6876 3282 VOIP: 8671 line: 8889 VoIP : 8669-1112 VoIP: 20072 8601 2911 VOIP: 8670 3064 5th Email: Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhaneee-mail: Magu, Male', Maldives pen.hkchua@cma-cgm.com e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

EM ASTORIA

e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com Benedict GOH

e-mail:SANI kua.ssani@cma-cgm.com Suzzana

04G5RW1MA 8-Mar-20 9-Mar-20 10-Mar-20 16-Mar-20 * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to2299 Male'2911, 12 days. DID: +603 Fax: +603 2299 2886 Hotline: +65-9438-0404

Tel: Keong 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 Chua Hwa

T. +960 3011888, F. +960 3011999

Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE T. +960 3011888, F. +960 3011999 SUBSCRIBE Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Further details please contact Sheyam +960 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 ް‫ ކަރަންޓ‬، ‫ޖ‬ ު ި‫ ފުރ‬، ީ‫އޭސ‬ 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives VOIP : 8671 6876 MIHAARU PRINT pen.hkchua@cma-cgm.com T.Email: +960 3011888, F. +960 3011999 ް‫މަސައްކަ ްތ ކުރުނ‬ EDITION

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999

20359

ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪13 February 2020 2020‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪2020‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ފެންވަޔަރިން ‪،‬‬

‫ގެދޮރުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬

‫ކަރަންޓްވަޔަރިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 3‬ކޮޓަރީގެ‬

‫‪ ،‬ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬ސިންކް‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫‪ IGMH‬ސަރަހައްދުން‬

‫‪ ،‬ފާހަނާތަށި‪ ،‬ގެދޮރު‬ ‫އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ‬

‫ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޓީވީ‬

‫މުށިޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫ބެލްކަންޏާއި އެކު‬

‫މަރާމާތު ކޮށްދެން‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫މަސައްކަތެއް‬ ‫‪TEL:7904944‬‬

‫‪TEL:7716919‬‬

‫‪20948‬‬

‫‪21839‬‬

‫‪22404‬‬

‫‪ 2‬ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއް‬

‫‪ޮ 1‬ކޓަރި ކައްކާ‬ ‫ކެވޭ ޮގތަށް ކުއްޔަށް‬ ‫ދެމެވެ‪.‬‬ ‫‪ 9000/‬ފެނާ‬‫ކަރަންޓާ އެކީ‬

‫އޮފީސް އަދި ޮކޓަރިއަކަށް‬ ‫ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފަހުރި‬

‫ބޭރުން ވަދެވޭ ގޮތަށްހުރި‬

‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓްގެ ތަނެއް‬

‫‪ 2 ،‬ކޮޓަރި ‪ 2‬ފާހާނާ ‪،‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެން‬

‫ސިޓިންގްރޫމް ‪ ،‬ބަދިގެ ‪،‬‬

‫‪TEL:7463660‬‬

‫‪TEL:7827282‬‬

‫‪21941‬‬

‫ވަޑާމުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް‬ ‫އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއެކު‬ ‫ކުމުގުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް އަދި‬ ‫ކުލައާއި ފެންވައިރު ކުރުން‬

‫މާފަންނު އަލިވާގެ‬ ‫ކައިރިން ( ކަސްޓަމް‬

‫ބޭނުންވާ ކުއްޖަކަށް‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 3‬ކޮޓަރީގެ‬

‫މޮންޓެސޯރި‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‪.‬‬

‫ފެންވަރަށް‬

‫ސަރައްހައްދުން )‬

‫‪TEL:9182247‬‬ ‫‪21996‬‬

‫ކިޔަވައިދެވޭނެ‬

‫އާ އިމާރާތްކާ އެއްވަރަށް‬ ‫ފުރިހަމަކޮށްފައި‪.‬‬

‫‪ 4‬ކޮޓަރީގެ ކުއްޔަށްދޭ‬ ‫އެޕާޓްމަންޓެއް ހެންވޭރު‬ ‫އާޓިފިސަލް ބީޗް‬ ‫ސަރަހައްދުން‬

‫‪TEL:7937222/7262312‬‬ ‫‪22353‬‬

‫ހާއްސަ އެހީއަށް‬

‫ފިރިހެން ޓީޗަރެއް‬

‫ލިފްޓް ހުރޭ‪.‬‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ‪.‬‬

‫ފުލް ސެކިއުރިޓީ‬

‫މުސާރަ ދެފަރާތް‬ ‫އެއްބަސްވާ ގޮތަށް‬

‫‪TEL:7773429‬‬ ‫‪22495‬‬

‫މާފަންނު ފަރީދީމަގުގައިވާ‬ ‫ޖީޒާގޭ ޢިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް‬ ‫ފްލޯރ އާއި ފަސްޓް ފްލޯރ‬

‫‪TEL:7795240/7793360‬‬

‫‪TEL:9994591‬‬

‫‪22602‬‬

‫‪22623‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެމެވެ‪.‬‬

‫‪TEL:7740450/9992600‬‬ ‫‪22514‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪and save 10%‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫ހަރުކޮށްދިނުން ‪ ،‬ޑޯރ ފޯން‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫އިންޓަރކޮމް ސިސްޓަމް‬ ‫ހަރުކޮށްދިނުން‬

‫ހައްލުކުރުން‬

‫ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬އެއަރކޯން ލާފަ‬ ‫‪21577‬‬

‫ސީސީޓީވީ ކެމެރާ‬

‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫ގްރައުންޑް ފްލޯ‬

‫ސިންބަސް މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރަންޓު ވައިރިންގެ ހުރިހާ‬ ‫މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުން‬

‫ޖަންގްޝަންގެ‬ ‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން‬ ‫‪TEL:7555567/7968223‬‬ ‫‪22359‬‬

‫‪TEL:7994400‬‬ ‫‪22423‬‬


13 February 2020 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


13 February 2020 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

mihaaru.com


13 February 2020 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


13 February 2020 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


13 February 2020 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


13 February 2020 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


13 February 2020 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


13 February 2020 2020 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫އަބަހާނީ ކަޓުވާލައި މާޒިޔާ ޕްލޭ އޮފަށް‬

‫މޮޅަށް ކުޅުނީ މާޒިޔާ‪ ،‬އެ ޓީމަށް‬ ‫ކާމިޔާބީ ހައްގު‪ :‬އަބަހާނީ ކޯޗު‬

‫ކޮރޯނާގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ‪-‬ޗައިނާ‬ ‫މެޗު ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރަނީ‬

Profile for Mihaaru

13 FEBRUARY 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

13 FEBRUARY 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru