Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫އަދީ ުބ‬ ‫މިނިވަންކޮށް‬ ‫ފުރުވާލުން‪،‬‬ ‫އެއީ ރޭވުމެއްތަ؟‬

‫އަދީބު ފިލިޔަދީގެ ްނ‬ ‫ނުވާނެ‪ :‬މެމްބަރުން‬

‫‪03‬‬

‫އަދީބު ބޭރަ ްށ‬ ‫ފޮނުވަނީ ފަރުވާ ދެވޭނެ‬ ‫އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން‪:‬‬ ‫މިނިސްޓަރީ‬ ‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އަދީބު ބޭރަށް ފޮނުވަނީ ފަރުވާ ދެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން‪ :‬މިނިސްޓަރީ‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާ‬

‫އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަދީބު ބޭރަށް‬

‫ކޯޓުން އެންގިޔަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އެ‬

‫ނެރުނު ކުރު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖެ އިން‬ ‫ލިބެން ނެތް ފަރުވާއެއް އަދީބަށް ދިނުމަށް ޑޮކްޓަރުން‬

‫ފޮނުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އަދުލު އިންސާފު‬

‫ގތަށް އިތުރަށް ކުރިއަށް‬ ‫މައްސަލަތައް މިހާރު ހުރި ޮ‬

‫ކށް ލަފާ ދީފަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އިން ބޭރުން‬ ‫ވަނީ ތަކުރާރު ޮ‬

‫ގާއިމްކުރަން ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ މައްސަލަތައް‬

‫ތ މަސައްކަތް‬ ‫މާހިރަކު ގެނެސްގެން ވެސް ފަރުވާދެވޭ ޯ‬

‫"އިންސާފު ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ހާޒިރު ކުރުމަށް‬

‫ފނުވަން ނިންމީ އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫އަށް އިންޑިއާ އަށް ޮ‬

‫ކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު ބޭރަށް ފޮނުވުން ނޫން އިތުރު‬

‫ހުރަސްއެޅޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި‬

‫ގތުން ރާއްޖޭގައި ފަރުވާދެވޭނެ އިތުރު‬ ‫ބަލިހާލަތު ހުރި ޮ‬

‫ހމް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތެއް ނުފެނުނު ކަމަށް ޯ‬

‫ހމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު‬ ‫ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށް ޯ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަވަހާރަކޮށްލަން‬

‫ލލަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް‬ ‫އަދީބުގެ ޮ‬ ‫ފަރުވާ ދޭން މި ސަރުކާރުން ގެނައީ ގްލޮކޯމާ‬

‫އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ޚިޔާނާތުގެ ކުށުގައި އިއްވި ޖަލު ހުކުމް‬

‫އަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ސަރުކާރުން އަޅާނެ‬

‫ކށް‪ ،‬އަލުން ބަލަން ހައި ކޯޓުން އެންގި‬ ‫ބާތިލް ޮ‬

‫ކަމުގެ ޔަގީންކަން މި ފުރުސަތުގައި ދެމެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައި‬

‫މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ބޭސްފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ‬

‫ސްޕެޝަލިސްޓެކެވެ‪.‬‬

‫ކޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި‬ ‫ރިޔާސީ ލޯންޗް ޮ‬

‫ގއްވާލުމާއި ދައުލަތުގެ ‪1.3‬‬ ‫ލޯންޗްކޮޅުގައި ބޮމެއް ޮ‬

‫ގތުގައި އަދީބު ބޭރަށް‬ ‫ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނި ޮ‬

‫އަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އަދީބު އެކި ފަހަރުމަތިން‬

‫ކޓުން ބާތިލްކޮށް‪،‬‬ ‫މައްސަލާގައި އަދީބުގެ ހުކުމް ހައި ޯ‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތްތެރި ވުމުގައި އިސްކޮށް‬

‫ބޑުން ނިންމުމާ އެކު ސަލާމަތީ‬ ‫ފޮނުވުމަށް މެޑިކަލް ޯ‬

‫އެދިވަޑައިގަތެވެ‪ .‬އެކަމަކު ތަފާތު ސަބަބުތައް ދައްކައި‬

‫އެ މައްސަލަ ވެސް އަލުން ބަލަން ދަށު ކޯޓަށް‬

‫އުޅުއްވި ކަމުގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ކުށްތަކެއްގެ‬

‫ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ވަނީ‬

‫އެ ހުއްދައެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫އެންގިއިރު އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދީބު ‪15‬‬

‫ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް ބޭރަށް‬

‫ފުރިހަމަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނާ އެކު ކަރެކްޝަންސާއި‬

‫ތިން މައްސަލައެއްގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވި‬

‫ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ވެސް އެ ކޯޓުން އޮތީ‬

‫ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪،‬‬

‫ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް‬

‫‪ 33‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްތައް މިހާރު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ‬

‫ގތުގައި އަދީބު ވަރަށް‬ ‫އަމުރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ޮ‬

‫ބޑުގެ ނިންމުމެކެވެ‪.‬‬ ‫މެޑިކަލް ޯ‬

‫ހމް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން‪،‬‬

‫އަވަހަށް މިނިވަން ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހމް މިނިސްޓްރީން‬ ‫އެ ނިންމުން ތަފްސީލްކޮށްދޭން ޯ‬

‫ގތުގައި އަސާސީ އަދި‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީން ބުނި ޮ‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ދެ މައްސަލައެއް އަލުން ބަލަން ހައި‬

‫މަޖިލިހުގެ ‪ 16‬ކޮމިޓީގެ‬ ‫މުގައްރިރުކަން އެމްޑީޕީ އަށް‬ ‫އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އާންމު ކޮމިޓީ ފިޔަވައި‬

‫ކމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުން‪:‬‬ ‫މަޖިލިހުގައި ހިމެނޭ އެހެން ޮ‬

‫‪ 16‬ކޮމިޓީއެއްގެ މުގައްރިރުކަން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ‬ ‫އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް އިއްޔެ ދީފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫‪ -1‬ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަ ކޮމިޓީ‪.‬‬ ‫މުގައްރިރަކީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬

‫މަޖިލިހުގައި ހިމެނޭ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ‬ ‫ކމިޓީ) ހިމެނޭ ގޮތަށް ‪ 17‬ކޮމިޓީއެއް‬ ‫ކޮމިޓީ (‪ޮ 241‬‬

‫ޖީހާން މަހްމޫދު‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ސްކޭޓް ކުރަނީ‪ :‬އެއްދަންފަޅީގެ ސްކޫލްތައް ފެށުމަށް‬

‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ)‪.‬‬

‫ކމިޓީއެއްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވެސް‬ ‫އުފެއްދިއިރު‪ ،‬ހުރިހާ ޮ‬

‫ނިންމާފައިވަނީ ކަސްރަތުން‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ލިބެނީ އެމްޑީޕީ އަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން އެ ޕާޓީ އަށް މަޖިލީހުގެ‬

‫‪ -2‬ގަވައިދު ކޮމިޓީ‬

‫ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުން ‪ 132‬ޖާގަ ލިބެ އެވެ‪ .‬ކޮމިޓީތަކުގެ‬

‫މުގައްރިރަކީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭ މެމްބަރު‬

‫ސްލޮޓްތަކުގެ އަދަދަކީ ‪ 176‬އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫މަޖިލިހުގައި ހިމެނޭ ބޮޑެތި ޮ‬

‫އަހުމަދު އާމިރު‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ މުލަކު ދާއިރާގެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނަސީރު‪.‬‬

‫ކމިޓީގެ މުގައްރިރަކީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒެވެ‪ .‬އެ ކޮމިޓީގެ‬

‫‪ -3‬އާންމު ކޮމިޓީ‬

‫ނައިބު މުގައްރިރަކަށް ހަމަޖެއްސީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ‬

‫މުގައްރިރަކީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ޕލިސް ކޮމިޝަނަރު‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޮ‬ ‫އަބްދުﷲ ރިޔާޒެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ ތޮއްޑޫ‬ ‫ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝިޔާން‪.‬‬

‫ކމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ކަނޑައެޅީ‬ ‫އިގްތިސާދީ ޮ‬ ‫އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު‬

‫‪ -4‬އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީ‬

‫ހުސައިނެވެ‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ‬

‫މުގައްރިރަކީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬

‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ‪ .‬މިނިވަން‬

‫އަހުމަދު އީސާ‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ‬

‫ކމިޓީގެ މުގައްރިރަކީ އައްޑޫ މީދޫ‬ ‫މުއައްސަސާތަކުގެ ޮ‬

‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ފިރުޝާން‬

‫ރޒެއިނާ އާދަމެވެ‪ .‬ނައިބު‬ ‫ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޮ‬ ‫ލޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬ ‫މުގައްރިރަކީ ގަ ޮ‬ ‫މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ‬ ‫ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ހަމަޖެއްސީ މާފަންނު ހުޅަނގު‬

‫‪ -5‬ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ‬ ‫މުގައްރިރަކީ ބާރަށު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬ ‫އަހުމަދު އަބްދުﷲ‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ ކެލާ ދާއިރާގެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް‪.‬‬

‫ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހެވެ‪ .‬ނައިބު‬ ‫މުގައްރިރަކީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަދި‬

‫‪ -6‬ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ‬

‫މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ‪.‬‬

‫މުގައްރިރަކީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬

‫ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ‬ ‫މުގައްރިރަކީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬

‫އަލީ ނިޔާޒް‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު‪.‬‬

‫އިބްރާހިމް ޝަރީފެވެ‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކަށް ހަމަޖެއްސީ‬ ‫ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ‬

‫‪ -7‬އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީ‬

‫ކމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ހަމަޖެއްސީ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޖުޑިޝަރީ ޮ‬

‫މުގައްރިރަކީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް‬

‫މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް‪ .‬ގަމު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ފަހުމީ އެވެ‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖެވެ‪.‬‬ ‫އން އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކީ‬ ‫ސްޓޭޓް ޯ‬ ‫ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ‪.‬‬

‫‪ -8‬ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ‬ ‫މުގައްރިރަކީ މުލަކު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬

‫ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރަކަށް ކަނޑައެޅީ ފުވައްމުލަކު‬

‫އިބްރާހިމް ނަސީރު‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ ތިނަދޫ އުތުރު‬

‫މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު‬

‫ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުލްމުގުނީ‪.‬‬

‫ދީދީ އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 241‬ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ހަމަޖެއްސީ‬ ‫ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު‬

‫‪ -9‬އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ‬

‫އަސްލަމެވެ‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ‬

‫ހރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬ ‫މުގައްރިރަކީ ޯ‬

‫އަމިއްލަ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފެވެ‪.‬‬

‫އަހުމަދު ސަލީމް‪ .‬ނައިބު މުގައްރިރަކީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު‬ ‫ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް‪.‬‬

‫އެއް ދަންފަޅީގެ ސްކޫލްތައް‬ ‫ފަށާނީ ‪ 6‬ޖަހާއިރު‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އެ ގަޑިއަށް ކުދިން ސްކޫލަށް އަންނައިރު ނަމާދު‬ ‫ކށްގެން އައުމަށް‪ "،‬ޝަކީބް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ކަސްރަތު ހަރަކާތްތައް ހެނދުނު ހަތެއް‬ ‫އެއް ދަންފަޅި އަށް ކިޔަވައިދޭން އިއްޔެ‬

‫ޖަހަންދެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު ދެން‬

‫ފެށި ‪ 22‬ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް‬

‫އެ ކުދިން އަނެއްކާ ވެސް ފޮނުވަނީ ގެއަށެވެ‪.‬‬

‫ފނުވަން ޖެހޭނީ ހެނދުނު ‪ 6‬ޖަހާއިރު ކަމަށާއި‬ ‫ޮ‬

‫ކިޔެވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ސްކޫލަށް ދާން ޖެހެނީ‬

‫ސެޝަން ފަށާނީ ކަސްރަތުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން‬

‫‪ 8‬ޖަހާއިރަށެވެ‪ .‬ނާސްތާ އަށް ފަހު ފަށާ‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މެންދުރު ފަހު‬

‫އެއް ދަންފަޅި އަށް ކިޔެވުން ބަދަލު ކުރި‬ ‫ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ‪ 20‬ސްކޫލަކީ އެކި‬

‫ތިނެއް ޖަހަންދެނެވެ‪.‬‬ ‫ޝަކީބް ވިދާޅުވީ ކުރިން ކިޔަވައިދޭ ގޮތުން‬

‫ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކެވެ‪ .‬މާލޭ ސަރަހައްދުން އެއް‬

‫ކޮންމެ ދުވަހަކު ހުރިހާ މާއްދާއެއް ކިޔަވައިދިން‬

‫ދަންފަޅި އަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށީ ވިލިމާލޭގައި‬

‫ނަމަވެސް އެއް ދަންފަޅިއާ އެކު އެ އުސޫލު‬

‫ހުންނަ މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލާއި ހުޅުމާލޭގައި މި‬

‫ވެސް ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޑަބަލް‬

‫އަހަރު ހުޅުވި ހުރަވީ ސްކޫލުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕީރިއަޑްތަކުގައި ވަކި މާއްދާއަކަށް ގިނަ ވަގުތު‬

‫އފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮ‬ ‫(އެންއައިއީ)ގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު‬ ‫ޝަކީބް ވިދާޅުވީ އެއް ދަންފަޅި އަށް ކިޔަވައިދޭން‬

‫ކިޔަވައިދޭން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހެނދުނު ‪ 6‬އިން ފެށިގެން ‪ 3‬ޖަހަން ދެން‬

‫ފެށި ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ ގިނަ‬

‫ޓީޗަރުން ސްކޫލުގައި އުޅެން ޖެހޭއިރު އިތުރަށް‬

‫ސްކޫލުތަކަށް ކުދިން ގެންދަން ޖެހޭނީ ހެނދުނު‬

‫މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ގަޑިއަށް އޯވާ ޓައިމް‬

‫‪ 6‬ޖަހާއިރު ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ އެއްގަޑިއިރުގެ‬

‫ދޭނެ ކަމަށް ޝަކީބް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރގްރާމަކަށެވެ‪ .‬އެކި ސަބަބުތަކާ‬ ‫ކަސްރަތު ޕް ޮ‬

‫މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ‬

‫ހުރެ މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލާއި ހުރަވީ ސްކޫލުގައި‬

‫ސްކޫލެއްގައި ވެސް އެއް ދަންފަޅި އަށް‬

‫ގތަށް އަދި ސެޝަނެއް ނުފެށެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޮ‬

‫ގތަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް‬ ‫ކިޔަވައި ދިނެމެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އެ ގަޑިއަށް ކުދިން ސްކޫލަށް އައުމުގެ‬

‫މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް‬

‫ކުރިން ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން‬

‫ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬މިހާރު‬

‫ބޑަށް ބާރު އަޅާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި ‪ 150‬ސްކޫލެއްގައި އެއް ދަންފަޅި‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އާންމުންނަށް ހީވެފައިވާ ގޮތަށް‪،‬‬

‫އަށް ކިޔަވައިދެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ސްކޫލުތަކުގައި‬

‫ފަތިސް ނަމާދަށް ސްކޫލަށް ކުދިން ގެންދާކަށް‬

‫ކިޔަވައިދެނީ އިއްޔެ އަމަލުކުރަން ފެށި ޕައިލެޓް‬

‫ނުޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް ނޫނެވެ‪ .‬ދެ ދަންފަޅި އަށް‬ ‫ޕްރޮޖެކްޓާ އެއް ޮ‬

‫"ސްކޫލުގައި ނަމާދު ކުރާގޮތަކަށް ނޫން‬ ‫މިއޮންނަނީ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން މި އެންކަރޭޖް ކުރަނީ‬

‫ކިޔަވައިދެނީ ‪ 63‬ސްކޫލެއްގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫މާލޭގެ ‪ 13‬ސްކޫލެއް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އަދީބު މިނިވަންކޮ ްށ‬ ‫ފުރުވާލުން‪ ،‬އެއީ ރޭވުމެއްތަ؟‬

‫އަދީބު ފިލިޔަދީގެން ނުވާނެ‪ :‬މެމްބަރުން‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުން މަހްރޫމް ކުރުން ހިމެނޭތީ އެކަން‬ ‫ހައްލުކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރާއްޖޭގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި‬ ‫ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް‬

‫ކޮންމެ މީހަކު ވިޔަސް‪ ،‬ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ‬

‫ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް‬

‫ފުރުސަތު ލިބެން ވާނެ ކަމަށް ވެސް ހުސެއިން‬

‫އަހުމަދު އަދީބަށް ދިނަސް އޭނާ ފިލިޔަ ދީގެން ނުވާނެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި އަދީބު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް‬

‫ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު‬

‫ފނުވަނީ ސަރުކާރާއި ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަށުން ކަމަށް ވެސް ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަދީބު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރަން ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސާވިސް ހުއްދަ ދިން މައްސަލައިގައި އެކަން‬

‫"ޖަލުގައި އަދީބު ހުންނަވައި‪ ،‬ނޫނީ ގޭ ބަންދުގައި‬ ‫ހުރެ އަވަހާރަވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެ ޒިންމާ ވެސް ނަންގަވަން‬

‫އފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ‬ ‫ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަ ޮ‬

‫ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ‪.‬‬

‫މުނާޒް މަޖިލިހަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ގަލޮޅު ދެކުނު‬

‫އެހެންވީމަ‪ ،‬މިތަނުގައި ވާހަކަ ދެކެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ވަނީ‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް އިންސާނީ‬ ‫އަސާސާ ހިލާފަށް‪ޮ .‬‬

‫މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހައްގު ލިބެން ޖެހޭ‪ "،‬ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ކުރައްވައި މީކާއިލް‬

‫ހައި ކޯޓުގައި އޮތް ޝަރީއަތަށް ފަހު އަދީބު ދޫނިދޫ އަށް ގެންދަނީ‪---.‬މިހާރު ފޮޓޯ‪/‬ހުސެއިން ވަހީދު‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫އއްސާލީ ޝަކުވާތަކެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް‬ ‫ސަރުކާރަށް ޮ‬ ‫ބޑު ޚިޔާނާތާއި ވޭތުވެދިޔަ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެންމެ ޮ‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު‪،‬‬

‫ފަސް އަހަރު ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތަށް ގެއްލުންވި‬

‫"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ފަހު‬

‫ކށް އުޅުއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ‬ ‫ޖަރީމާތަކުގައި އިސް ޮ‬

‫މިނިވަން ކުރާނެ" އެވެ‪ .‬އެތައް ބަޔަކު ކުރަމުން‬

‫އަދީބު ބޭރަށް ފުރުވާލުމާ އެތައް ބަޔަކު ދެކޮޅެވެ‪.‬‬

‫ދިޔަ މި ތުހުމަތަށް ބާރު ލިބުނީ ‪ 33‬އަހަރުގެ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރި ގިނަ‬ ‫ޯ‬

‫ހުކުމްތަކުން‪ ،‬ފަޓާސް ބަރިއެއް ހެން‪ ،‬އެމަނިކުފާނު‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އަދީބު މައްސަލައިގައި‬ ‫ބަޔަކު ތުހުމަތުކުރާ ޮ‬

‫މިނިވަންކުރުމުންނެވެ‪ .‬ކްރިމިނަލް ކޯޓު މެދުވެރިވެ‪ ،‬ޖަލު‬

‫އަމަލުކުރަމުން އަންނަނީ މި ސަރުކާރުން ކުރިން‬

‫ހދައި ދިނުމާ އެކު ދެން‬ ‫ގޅިން އަދީބަށް ސަލާމަތްކަން ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ޑީލަކީ އެމަނިކުފާނު‬ ‫ވެސް ރާވާފައި އޮތް ޮ‬

‫އތީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑު ގެއްލުމެއް‬ ‫ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ޮ‬ ‫ދިން‪ ،‬ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު‬ ‫އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް‬

‫ކށް ބޭރަށް ފުރުވާލުމެވެ‪ .‬ނުވަތަ ފިލަން‬ ‫މިނިވަން ޮ‬ ‫ފުރުސަތު ދިނުމެވެ!‬ ‫ޓުވިޓާގައި އެކަކު ލިއެފައިވާ ގޮތުގައި ބޭރަށް‬ ‫ފނުވުމާ އެކު އަދީބު ފިއްލަވައިފި ނަމަ ދައުލަތުން‬ ‫ޮ‬

‫ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ އެންމެ ފަހުން މި ވަނީ‬

‫ވަގަށް ނެގި ފައިސާގެ މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދީފަ އެވެ‪ .‬ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާއެއް ވެސް ނުހޯދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތާއީދުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވާ މަންޒަރު ފެންނަނީ‬

‫ކށްދިނުމަކީ އޭނާގެ‬ ‫އެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން ފަހި ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނެވެ!‬ ‫ކށް މެމްބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވި‬ ‫އަދީބުގެ ހައްގު އިސް ޮ‬

‫ކަންބޮޑުވުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވުންފާޅުކުރި އެކަކު ވަނީ މި‬ ‫އަދީބު ފުރާތީ ކަން ޮ‬

‫އިރު‪ ،‬ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުން އޮތީ‬

‫ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށް ވީ ވައުދުތައް ހަނދާނެ‬

‫މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ފަނޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތ ސުވާލު ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެތުނީ ޯ‬

‫އަދީބު މިއަދު ނުވަތަ މާދަމާ ބޭރަށް‬ ‫ކޅުން އެމަނިކުފާނަކީ‬ ‫ފުރާވަޑައިގަންނަވާ އިރު‪ ،‬އަނެއް ޮ‬

‫އަދީބު އެނބުރި އަންނާނެތަ؟‬

‫ހަމައެއް ވެސް މިހާރަކު ނެތެވެ‪.‬‬

‫ބޭސްފަރުވާ އަކީ ދައުލަތުން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭ‬

‫ގތުން ކުށްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ‬ ‫ގާނޫނީ ޮ‬ ‫ތިން މައްސަލައެއްގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވި‬

‫އަސާސީ ހައްގެކެވެ‪ .‬ކިތަންމެ ބޮޑު ކުށެއް ސާބިތުވެފައި‬

‫‪ 33‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްތައް ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓަސް އެއީ ދައުލަތަށް ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ހައްގެކެވެ‪.‬‬

‫އަދި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން‪ ،‬އޭގެ‬

‫ކށް‪ ،‬އަމަލުކުރީ ގާނޫނީ އިމުގެ‬ ‫އަދީބު ފުރުވާލުން ދިފާއު ޮ‬

‫ތެރެއިން ދެ މައްސަލައެއް އަލުން ބަލަން ހައި ކޯޓުން‬

‫ތެރޭގައި ކަން ދައްކަން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ނަގަނީ‬

‫ކޓުން ވަނީ އެ މައްސަލަތައް‬ ‫އެންގިޔަސް ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ވެސް ގާނޫނުގައި ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ‬ ‫މިހާރު ހުރި ޮ‬

‫ފނުވަން ނިންމި ނިންމުން‬ ‫އަދީބު ބޭރަށް ޮ‬

‫ކަމަށް ކަނޑައަޅައި‪ ،‬އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހމް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި‬ ‫ދިފާއުކޮށް ޯ‬

‫އެހެންކަމުން އަދީބުގެ މައްޗަށް މިހާރު އެއްވެސް‬

‫ގތުން ރާއްޖޭގައި‬ ‫ބުނީ އޭނާގެ ބަލިހާލަތު ހުރި ޮ‬

‫ދައުވާއެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬ރާއްޖެ‬ ‫ފަރުވާދެވޭނެ އިތުރު ޮ‬

‫އަދީބު މިހާރު ހުންނެވީ‪ ،‬ކުރިން އޮތް ޝަރީއަތުގެ‬ ‫ކޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުއްވުމުން އިއްވި‬ ‫މަޖިލިހެއްގައި ޯ‬

‫އިން ބޭރުން މާހިރަކު ގެނެސްގެން ވެސް ފަރުވާދެވޭތޯ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު ބޭރަށް ފޮނުވުން‬

‫‪ 15‬ދުވަހުގެ ބަންދުގަ އެވެ‪ .‬އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫ގތެއް ނުފެނުނު ކަމަށް ހޯމް‬ ‫ނޫން އިތުރު ޮ‬

‫ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު މިނިވަންވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާނީ ކަރެކްޝަންސާއި‬ ‫އަދީބު ބޭރަށް ޮ‬

‫ލލަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް‬ ‫އަދީބުގެ ޮ‬

‫އފިސަރުންނާ އެކު ކަމަށް ހޯމް‬ ‫ފުލުހުންގެ ޮ‬

‫ފަރުވާ ދޭން މި ސަރުކާރުން ގެނައީ ގްލޮކޯމާ‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ މާނައެއް އެބަ‬

‫ސްޕެޝަލިސްޓެކެވެ‪.‬‬

‫އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ބަންދުކުރަން އަމުރެއް ނެތް މީހަކާ އެކު‬

‫ގތުގައި އަދީބު ބޭރަށް‬ ‫ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނި ޮ‬

‫ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަންސުން ދަތުރު ހަދާފައި ބޭރަށް‬

‫ބޑުން ނިންމުމާ އެކު ސަލާމަތީ‬ ‫ފޮނުވުމަށް މެޑިކަލް ޯ‬

‫ތ ސުވާލު އުފެދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދަނީ ކޮން މަގްސަދެއްގައި ޯ‬

‫ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ވަނީ‬

‫އާންމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑު‬ ‫"ހުކުމްތަކުން އަދީބު މިނިވަންކޮށްލީ ފަޓާސްބަރިއެއް‬ ‫ހެން‪ .‬އޭގެ ފަހުން ބޭރަށް މި ފުރުވާލަނީ‪.‬‬

‫ފުރިހަމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މިވަރަކުން ވެސް އާއްމުންގެ ހިތަށް‬ ‫ފިނި ކަމެއް ނުލިބެ އެވެ‪ .‬އަދީބު އެނބުރި‬ ‫ވަޑައިގަންނަވާނެކަމާ މެދު އެތައް ބަޔަކަށް ޝައްކެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ގތުގައި މަޖިލިހުން އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ އަދީބު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރައިގެން‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫އތް ނުރައްކަލެއް‬ ‫ހިނގައްޖެ ނަމަ އެއީ ދައުލަތަށް ޮ‬

‫ސލިހްގެ ދަހިވެތި ކަމެއް‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އޭނާ ފިލައިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް‬

‫އވެގެން އަދީބު ރާއްޖެ އިން ފުރުވާލަފާނެ ކަމަށް‬ ‫ޮ‬

‫ތ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ކން ކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް ޯ‬ ‫އެޅީ ޮ‬

‫ގތަކަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް‬ ‫އެއްވެސް ޮ‬

‫ވެސް މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހުގައި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް‬

‫އޅިވަޑައިގެންފައި ނުވާނެ‪،‬‬ ‫"އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ޮ‬ ‫އޭނާ (އަދީބު) ރާއްޖެ އިން ފުރާވަޑައިގެންފި ނަމަ‪،‬‬

‫ކުރައްވަމުން ގިނަ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަދީބު‬

‫އޭނާއެއް މި ރާއްޖެއަކަށް ނުގެނެވޭނެ‪ "،‬މީކާއިލް‬

‫ކޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ‬ ‫މިނިވަން ވަނީ ޝަރުއީ ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ކުއްލި މައްސަލަތައް‬

‫ގތުގައި ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ‬ ‫މީކާއިލް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކންމެވެސް ޒަމާނަކުން ހޯދިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފައިސާތައް ޮ‬

‫ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހުކޮށް‬ ‫ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން އެ މެމްބަރުން ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތް ނޭނގޭ މަރުތަކާ‬ ‫އެކަމަކު އަދީބު ފިލައިފި ނަމަ‪ޮ ،‬‬ ‫ހދޭނެ ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގުޅޭ ހަގީގަތް ނު ޯ‬ ‫މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރު އާދަމް‬

‫ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިކްރާމް‬ ‫ގތުގައި މި ފެންނަނީ ޖުޑިޝަރީގައި‬ ‫ހަސަން ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގތަކަށް ކަންކަން‬ ‫ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ބޭނުން ޮ‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ‬

‫ކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާ އެވެ‪ .‬އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް‬

‫ތެރެއިން މި ވަގުތު އެންމެ ސަމާލު ކަމެއް‬

‫އތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ‬ ‫މައްސަލައެއް މިކަމުގައި ޮ‬

‫ދޭން ޖެހޭނީ އަދީބު ފުރަން އުޅޭ މައްސަލަ އަށް‬

‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ސަރުކާރުން މީގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ވެސް ނުރައްކާވާ‬ ‫މައްސަލައެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫ޖުޑިޝަރީން ނިންމާ ނިންމުންތައް ރަނގަޅުވާން ޖެހޭ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަން ވެސް‬

‫ޖުޑިޝަރީގައި މަސައްކަތް ކުރައވާ ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ‬

‫ކުރެއްވި އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އިހްލާސްތެރިވާން‪ .‬އަދި އެ‬

‫"މިއީ މަރާލާފައިވާ އެތައް ބައެއްގެ ތަހުގީގުތައް‬ ‫ކުރުމާއި މިކަމާ ގުޅޭ އެތައް ކަމަކަށް ބޮޑެތި‬

‫ބޭފުޅުންގެ އަމަލުތައް ރަނގަޅަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް އެބަ‬ ‫ވާން ޖެހޭ‪ "،‬އިކްރާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ވަނީ‬

‫ހުރަސްތަކެއް އެޅޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު‬ ‫ގތުގައި މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުގައި ބަހުސް‬ ‫ގަބޫލު ކުރާ ޮ‬

‫އަދީބަކީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ‪.‬‬

‫ކމިޓީން ސީރިއަސް‬ ‫ކުރުމަށް ވުރެ މުހިންމީ ކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުންނާއި‬

‫ގތުގައި ބެލުން‪ "،‬އާދަމް ޝަރީފް‬ ‫މައްސަލައެއްގެ ޮ‬

‫ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގައި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޝާމިލްވާ މީހުން ވަގަށް ބޭރަށް ފުރުވާލުމަށް‬

‫ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ‬

‫މަދަދުވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ތިން މައްސަލައެއްގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވި‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވީ އަދީބު‬ ‫ޯ‬ ‫މިނިވަންވާ އިރު‪ ،‬އޭނާ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ‬

‫‪ 33‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްތައް މިހާރު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިހާތަނަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އައިއިރު‪ ،‬އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާތީ އަފީފް‬ ‫ބޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ކޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި‬ ‫ރިޔާސީ ލޯންޗް ޮ‬ ‫ކޓުން ބާތިލްކޮށް‪،‬‬ ‫މައްސަލާގައި އަދީބުގެ ހުކުމް ހައި ޯ‬

‫އެކަމަކު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫އެ މައްސަލަ ވެސް އަލުން ބަލަން ދަށު ކޯޓަށް‬

‫މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން)‬

‫އެންގިއިރު އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދީބު ‪15‬‬

‫ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬

‫ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ވެސް އެ ކޯޓުން އޮތީ‬

‫ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިން‬

‫ގތުގައި އަދީބު މާދަމާ‬ ‫އަމުރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ޮ‬

‫ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގުން‬

‫މިނިވަން ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކާޑެއްދޫގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި‬ ‫ޕޓުގެ ފަޔާ ލޮރީ އަށް ދިމާވި‬ ‫ކާޑެއްދޫ އެއާ ޯ‬

‫މލްޑިވިއަނުން ކާޑެއްދު އަށް ކުރަމުން އައި‬ ‫ޯ‬

‫މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ އެކު‪ ،‬އެ އެއާޕޯޓަށް‬

‫ދަތުރުތައް މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު އެ ދަތުރުތައް ކުރަމުން‬

‫މޯލްޑިވިއަނުން ކުރާ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ދިޔައީ އެ ސަރަހައްދުގެ ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓަށެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ އެއާލައިނުން ވަނީ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ‬

‫އޕަރޭޝަންތައް އިއްޔެ‬ ‫ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ޮ‬

‫ކޅުން އަދީބުގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ‬ ‫އަނެއް ޮ‬

‫ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާތީ އިއްޔެ އެ‬

‫މެދުކަނޑާލާފައި ވަނީ އެ އެއާޕޯޓުގެ ފަޔާ ލޮރީ‬

‫ދައުލަތުން ވަގަށް ނެގި ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ކޮބާ؟‬

‫އެމަނިކުފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް‬

‫އެއާލައިނުގެ ދަތުރުތައް މެދު ކަނޑާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬މި‬

‫ކރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ކޮބާ؟ ޮ‬

‫ނެތް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ‪ .‬އެ މީހުން ގަބޫލުކުރާ‬

‫ނަމަވެސް މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމާއެކު މިއަދު ހެނދުނު‬

‫މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ރޭ ‪ 9:00‬ގައި އެ އެއާޕޯޓުގެ‬

‫މި ސަރުކާރުން ވީ ވައުދު ކޮބާ؟"‬

‫ގތުގައި އަދީބަކީ މިނިވަނެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން‬

‫އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިއީ އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫މޫސަ‪ :‬އިދާރީ މޭޒު އުސްކުރުމުގެ ފަސޭހަ މިހާރު އެނގޭނެ‬ ‫މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޭރުގެ‬

‫މޫސަ "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ‬

‫އިދިކޮޅު މެމްބަރުން [މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުން]‬

‫ފާރު ހަދަން ޖެހުނީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން‬

‫ބަލަހައްޓަވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ‪.‬‬

‫ހުރަސް އަޅުއްވާ ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬މަސީހްގެ އެންގެވުމަށް‬

‫އެއް ބާރު ހިންގުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ‪ .‬އަދި އެކަމުގެ‬

‫މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ މިއަދު‬

‫އިދާރީ މޭޒު އުސް ކުރައްވަން ނިންމެވީ މޫސަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަސޭހަކަން ރިޔާސަތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު‬

‫އަލަށް ވަނީ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަހައި އުސް ކުރުމުން ލިބޭ ފަސޭހަ‪ ،‬މިހާރުގެ‬

‫އޭރު މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅުންނަށް‬

‫ހުރަސްއެޅީ މަސީހް ޖަލްސާތައް ބޭއްވީ ގަވައިދާ‬

‫އިހުސާސް ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ ނައިބު‬

‫ޚިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މޭޒު ފެންސެއް‬

‫ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން‬ ‫ކ މޫސާ މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރެއްވި ރީ ޯ‬ ‫މޫސަ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬މަޖިލިހުގެ‬

‫"ދެ ފަރާތުގައި އެ ހުންނަނީ ދެ ދޮރުން ވަދެވޭ‬

‫އާ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު މިހާރު އާންމުކޮށް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސާއި ނައިބު‬ ‫ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ނަމަ‪ ،‬މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު‬

‫ގޮތަށް‪ .‬އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އިދާރީ މޭޒު‬

‫ބަލަހައްޓަވާނެ ފަސް ބޭފުޅަކު ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ‬

‫ތިރި ކުރަން [މަޖިލިހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ފަސް ބޭފުޅުންނަކީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ‬

‫ކށް‪ ،‬މެމްބަރުންނަށް‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ފޫޓަށް އުސް ޮ‬

‫ގތް ފަސޭހަވީމާ‪"،‬‬ ‫ނަޝީދު] ބޭނުން ނުވީ މިހާރު ހުރި ޮ‬

‫އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު‬

‫ބޑު ފާރެއް ވަނީ ހަދައިފަ‬ ‫ގތަށް ލަކުޑިން ޮ‬ ‫ކައިރިނުވެވޭ ޮ‬

‫މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަސަން އަފީފާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު‬

‫ގތަށް ރިޔާސަތު މޭޒު‬ ‫މަސީހާ ކައިރި ނުވެވޭ ޮ‬

‫ކޅަށް މެމްބަރުންނަށް‬ ‫ރައީސް އިންނަވާ މޭޒު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މި އުސް ފާރާ ގުޅިގެން އޭރުގެ އިދިކޮޅު‬

‫ގތަށް ފެންސު ޖަހައި މޭޒު‬ ‫އަރައިނުގަނެވޭނެ ޮ‬

‫މެމްބަރުން ވަނީ މަސީހަށާއި މޫސަ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ގތުގައި މިހާރު ހިނގާ ‪ 19‬ވަނަ‬ ‫މޫސަ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން އިދާރީ މޭޒު "ހަމަ ބިމަށް"‬

‫އިބްރާހިމް ޝަރީފާއި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު‬ ‫ސިޔާމާއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު‬

‫އުސްކުރުމުގެ ފަސޭހަކަން މިހާރު އިހްސާސް ކުރެއްވޭނެ‬

‫ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ސަރުކާރު ހިންގި‬

‫ތިރިކޮށް‪ ،‬ހަމައެކަނި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ޖަލްސާތައް‬

‫މުހައްމަދު އަސްލަމާއި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕީޕީއެމުން އޭރު ސިފަ ކުރީ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް‬

‫ބާއްވަން އޭރު ބޭނުންވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެންމެ ފަހުން‬

‫ގާސިމް އިބްރާހިމެވެ‪.‬‬

‫މޅު އުކުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގެންދަން ހެދި ޮ‬

‫އެ މެމްބަރުންނަށް ވެސް އެއީ ފުރިހަމަ ތަނެއްކަން‬

‫ގތަށް ވިދާޅުވި އިރު‪ ،‬މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ‬ ‫މޫސަ އެ ޮ‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުގައި‬

‫މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ އާ ޑިޒައިން ހެއްދެވި‬

‫ބޭރުން މަތީ ތައުލީމަ ްށ‬ ‫ކިޔެވުމުގެ ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫‪ 3‬ޖާގަ‬ ‫ޝޓޭޖް ލިސްޓުގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫‪ -‬ސްކިލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޑިގްރީ ކިޔަވަން‪ 3 :‬ޖާގަ‬ ‫ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން‬ ‫ލނަށް އެދުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ‬ ‫ސަރުކާރުން ދޭ ޯ‬

‫ކންމެ ދާއިރާއަކުން ވެސް ޑިގްރީ ކިޔަވަން‪:‬‬ ‫ ޮ‬‫‪ 20‬ޖާގަ‬

‫ކލިފައިވުމުން އަލުން ރޭ ފުރުސަތު‬ ‫ދަރިވަރުން ޑިސް ޮ‬

‫‪ -‬އެމްބީބީއެސްއިން ބެޗަލާސް ޑިގްރީ‪ 4 :‬ޖާގަ‬

‫ހުޅާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޝޓޭޖް ލިސްޓުގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫‪ -‬ސްކިލް‬

‫މާޗު މަހު ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ‪242‬‬

‫މާސްޓާސް ކިޔަވަން‪ 29 :‬ޖާގަ‬

‫ޕޓަލެއް މެދުވެރިކޮށް‬ ‫ޖާގައަށް ހުޅުވާލުމުން‪ ،‬ހާއްސަ ޯ‬ ‫‪ 993‬ދަރިވަރުން ހުށަހެޅި އިރު‪ ،‬ލޯނަށް ހޮވުނީ‬

‫ކންމެ ދާއިރާއަކުން ވެސް މާސްޓާސް‬ ‫ ޮ‬‫ކިޔަވަން‪ 8 :‬ޖާގަ‬

‫އެންމެ ‪ 79‬ދަރިވަރެކެވެ‪ .‬އެހާ ބައިވަރު ދަރިވަރުން‬ ‫ބޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް‬ ‫ކލިފައިވުމުން ވަރަށް ޮ‬ ‫ޑިސް ޮ‬

‫ސޓޭޖް ލިސްޓުގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫ ސްކިލް‬‫ޕީއެޗްޑީ ކިޔަވަން‪ 2 :‬ޖާގަ‬

‫މިނިސްޓްރީއަށް އަމާޒުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށް ހުރި ޖާގަތައް‬

‫ބާކީ އޮތް ‪ 163‬ޖާގައަށް އެ މިނިސްޓްރީން‬ ‫ޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް ލޯނަށް‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮންލައިން ޯ‬ ‫އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނީ މި މަހު ‪24‬‬

‫‪ -‬ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަން‪ 5 :‬ޖާގަ‬

‫ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ‪ 1:30‬އާ ހަމައަށެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫ޝޓޭޖް ލިސްޓުގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫‪ -‬ސްކިލް‬

‫ކލިފައިވި ދަރިވަރުންނާއި އަލަށް ހުށައަޅާ‬ ‫ބުރުގައި ޑިސް ޮ‬

‫ޑިޕްލޮމާ ކިޔަވަން‪ 23 :‬ޖާގަ‬

‫ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލނަށް އަލުން ހުޅުވާލި އިރު‬ ‫ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ ޯ‬

‫ކންމެ ދާއިރާއަކުން ވެސް ޑިޕްލޮމާ ކިޔަވަން‪:‬‬ ‫ ޮ‬‫‪ 8‬ޖާގަ‬

‫ބޑު ބަދަލަކީ ދަރިވަރު ބޭނުން ކޮންމެ‬ ‫ގެނައި އެންމެ ޮ‬ ‫ގައުމެއްގައި ވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ޝޓޭޖް ލިސްޓުގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫ ސްކިލް‬‫ޑިގްރީ ކިޔަވަން‪ 6 :‬ޖާގަ‬

‫ކުރިން ނަމަ ލޯނު ދެނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ‬ ‫ގައުމުތަކުގައި ކިޔަވަން އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ދާއިރާއަކުން ވެސް ޑިގްރީ ކިޔަވަން‪:‬‬ ‫ ޮ‬‫‪ 6‬ޖާގަ‬

‫ނަމަވެސް ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން‬

‫‪ -‬އެމްބީބީއެސްއިން ބެޗަލާސް ޑިގްރީ‪ 3 :‬ޖާގަ‬

‫ލނަށް ކޮލިފައިވާ ދަރިވަރުން‬ ‫މިހާރު ނިންމާފައި ވަނީ ޯ‬

‫ޝޓޭޖް ލިސްޓުގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫‪ -‬ސްކިލް‬

‫ބޭނުން ކޮންމެ ގައުމަކަށް ދިޔަސް ސަރުކާރުން ދޭން‬

‫މާސްޓާސް ކިޔަވަން‪ 17 :‬ޖާގަ‬

‫ލނު ދޫކުރާ ގޮތަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ކަނޑައަޅާ މިންވަރަށް ޯ‬ ‫ލނު ދޭ އަދަދަށް ވުރެ އެ‬ ‫މާނައަކީ ސަރުކާރުން ޯ‬

‫ކންމެ ދާއިރާއަކުން ވެސް މާސްޓާސް‬ ‫ ޮ‬‫ކިޔަވަން‪ 9 :‬ޖާގަ‬

‫ގައުމެއްގައި ކިޔަވަން ހިނގާ ހަރަދު ބޮޑުވާ ނަމަ‪،‬‬ ‫އިތުރުވާ ބައި ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް ދެއްކުމެވެ‪.‬‬

‫ސޓޭޖް ލިސްޓުގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫ ސްކިލް‬‫ޕީއެޗްޑީ ކިޔަވަން‪ 2 :‬ޖާގަ‬

‫އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން‬ ‫ލނަށް ހުށަހަޅާއިރު ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް‬ ‫ޯ‬

‫މިހާރު ކިޔެވުން ފަށާފައިވާ މީހުންނަށް ވެސް މި ލޯނަށް‬ ‫ހުށައެޅޭނެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 163‬ޖާގައިގެ ތެރެއިން‬

‫ހަމަކުރަން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން‬

‫ކށްފައި ވަނީ ކިޔަވަން ފަށާފައިވާ‬ ‫‪ 84‬ޖާގަ ހާއްސަ ޮ‬

‫އިލްތިމާސްކުރެ އެވެ‪ .‬ކުރީ ފަހަރު ގިނަ ބަޔަކު‬

‫ދަރިވަރުންނަށެވެ‪.‬‬

‫ޑކިއުމެންޓްސް ހަމަނުވުން‬ ‫ޑިސްކޮލިފައިވީ ބޭނުންވާ ޮ‬ ‫ފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވެގެން ކަމަށް‪ ،‬މިނިސްޓްރީން‬

‫ކިޔެވުން ފަށާފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ހުރި ޖާގަތައް‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލނަށް އެދި ހުޅުވާލި އިރު ޕޯޓަލަށް‬ ‫އަލުން ޯ‬

‫‪ -‬ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަން‪ 5 :‬ޖާގަ‬

‫ދިމާވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ދަރިވަރަކު‬

‫ޝޓޭޖް ލިސްޓުގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫‪ -‬ސްކިލް‬

‫ކލިފައި ނުވާނެ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ދެން ޑިސް ޮ‬

‫ޑިޕްލޮމާ ކިޔަވަން‪ 10 :‬ޖާގަ‬ ‫ކންމެ ދާއިރާއަކުން ވެސް ޑިޕްލޮމާ ކިޔަވަން‪:‬‬ ‫‪ޮ -‬‬

‫މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް ހަސަން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ގަބޫލު ކުރެއްވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ޕީ ީޖ‬ ‫ލީޑަރަކަށް ސަލީމް‬ ‫ހަމަޖައްސައިފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސަލީމަކީ ‪ 18‬ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ތިއްބެވި‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ އެތައް މެމްބަރުންނެއްގެ ތެރެއިން ‪ 19‬ވަނަ‬ ‫މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބުވި މަދު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ) ގެ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެވެ‪ .‬މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ލީޑަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ‬

‫މަޖިލިހުގައި ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން‬

‫މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މި ފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުނީ އެންމެ ހަތަރު‬

‫ކޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު‬

‫ބޭފުޅަކަށެވެ‪.‬‬ ‫އާ މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަސް މެމްބަރުން‬

‫ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ‬

‫ތިއްބަވަ އެވެ‪ .‬އެއީ ޝިޔާމާއި ސަލީމްގެ އިތުރުން‬

‫ލީޑަރަކަށް ސަލީމް ހަމަޖެއްސީ އެ ޕާޓީގެ މަޖިލިސް‬

‫މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގާއި ތ‪.‬‬

‫މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން‬

‫ސަލީމަކީ މިދިޔަ ‪ 18‬ވަނަ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖިލީހުގައި ވެސް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެކެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ގެންދަވަނީ ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬ ‫އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވަމުންނެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މައުމޫނާއި ކ‪ .‬ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް‬ ‫ރިޒާ އެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމާ އެކު ދެން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަނީ ޕީއެންސީގެ ތިން މެމްބަރުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އެމްޑީޕީން ކަރަންޓާ ގުޅޭ‬ ‫ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ލނު ދޫކުރުމުގައި ކުރިމަތިވި‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް ޯ‬ ‫މައްސަލާގައި ވެސް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް ހަސަނާ ވަނީ މި ހަފުތާގައި‬ ‫ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހުގެ މާލޭގެ ކަރަންޓު ބިލްތައް‬ ‫ބޑުވެފައިވާތީ‪ ،‬އެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކމިޓީގައި ސުވާލުކޮށް‪ ،‬އެކަން‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ކަމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެނގިފައިވާ‬ ‫ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ސާފު ޮ‬

‫މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އެންވަޔަރުމެންޓް‬

‫ގތުގައި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކ އަދި ފެނަކައިގެ އިސް‬ ‫މިނިސްޓްރީ އާއި ސްޓެލް ޯ‬

‫ހައިސިއްޔަތުން އިބްރާހިމް ހަސަނަކީ ވެސް އެ‬

‫ވެރިންނާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީގެ މެމްބަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގައި އޮތް‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް‬

‫އަމާޒުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މާލޭގައި ކަރަންޓުގެ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ‬

‫ކ އިން ބުނީ ކަރަންޓު ބިލްތައް‬ ‫ހިދުމަތްދޭ ސްޓެލް ޯ‬

‫އިސްވެރިންނަށް ސުވާލުތައް ކުރިމަތި ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވެފައި ވަނީ ހޫނު ގަދަ މޫސުމާއި ރޯދަ މަހާ‬ ‫ޮ‬

‫އަދި އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިޔާލުތައް‬

‫ދިމާވެ‪ ،‬ގޭގޭގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި އަދަދު‬

‫ވެސް ދެއްވި ކަމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި އިންނެވި‬

‫އިތުރުވުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫މިދިއަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް އާއި މޭ މަހާއި މި‬ ‫އަހަރުގެ އެ ދެ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ވެސް މި އަހަރު‬

‫ގތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރީ‪ ،‬ކަރަންޓު‬ ‫މައިގަނޑު ޮ‬

‫ވަނީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި ވަރު ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން‬

‫ބޑުވެފައިވާތީ އެ‬ ‫ބިލްތައް އިންތިހާ އަށް ޮ‬

‫ގތުން މިދިއަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް އާއި‬ ‫މައްޗަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މައްސަލައިގައި ކަމަށެވެ‪ .‬ބައްދަލުވުމުގައި މަޖިލިހުގެ‬

‫މޭ މަހު ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ‪ 28‬މިލިއަން ޔުނިޓެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ވައުދުތަކުގެ‬

‫މަރުގެ ކޮމިޝަނަ ްށ‬ ‫އަދީބު ހާޒިރުކޮށްފި‬

‫ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހުގެ މާލޭގެ ކަރަންޓް ބިލްތައް‬ ‫ބޮޑުވި މައްސަލައިގައި އާންމުންގެ ފާޑު ކިޔުންތަކެއް‬

‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ސަރުކާރުން މިދިޔަ މާޗް މަހު ވަނީ މާލެ އާއި‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް އެއް‬ ‫ކށްދޭން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަމައެއްގައި ފޯރު ޮ‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ‬

‫ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ‬ ‫ކުރިން ސުވާލު ކުރަނީ!‬ ‫ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް‬

‫ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން‬

‫ހއްދެވުމަށްޓަކައި އެ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރުހުން ޯ‬ ‫ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަޖިލިހަށް‬

‫ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ވަޒީރުންގެ ޒާތީ އަދި‬

‫ފނުއްވުމުން އެ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް‬ ‫ޮ‬

‫ހދުން ކަމަށް ގަވައިދުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަންނީ މައުލޫމާތު ޯ‬

‫މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހުގައި މިހާރު އަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބަލާ‬

‫މާއްދާއެއް ގައި ހުރި ވާހަކަތަކެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫އިރު‪ ،‬ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖިލިހަށް‬ ‫ފނުވަނީ އެ ވަޒީރެއްގެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކު‬ ‫ޮ‬

‫އެ މާއްދާ ފަހުން އުވައިލި އެވެ‪ .‬އެ މާއްދާ އުވައިލައި‬

‫ބޑު ދިރާސާއެއް ކުރުމަކާ ނުލައި‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި މާ ޮ‬

‫މިހާރު ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދެމުން ދަނީ ރައީސް‬

‫ކމިޓީ އާއި ތަޅުމުގައި‬ ‫ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް މަޖިލިހުގެ ޮ‬

‫ފނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އޮފީހުން ޮ‬

‫އތް ކަމަށް ފާސްކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރުހުން ޮ‬ ‫މެމްބަރުންނާއި ދައުލަތުގެ ސަފީރުންނަށް ރުހުން‬

‫ޖަލަށް ގެންދަނީ‪ .‬އޭނާގެ މައްޗަށް ޮކށްފައިވާ ހުކުމްތައް ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައި‬

‫މިއީ މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައި ކުރިން ހިމެނި‬ ‫ކޓުގެ ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ގަވައިދުގައި އޮތް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އެއާ ޚިލާފަށް‪ ،‬މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވެހިކަލަކަށް އަރުވައިގެން‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޓުން ވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓާ‬ ‫ބަލަން ކްރިމިނަލް ޯ‬ ‫އފީހަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫ގތުން‪ ،‬ތިން މައްސަލައެއްގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ‬ ‫މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ‬

‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު ހުރިހާ ވަޒީރުން އިސްތިއުފާ‬

‫ކޮމިޝަނަށް‪ ،‬ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު‬

‫ދެއްވައި‪ ،‬އަލުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން‪،‬‬

‫ހާޒިރުކޮށް‪ ،‬ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާއި‬

‫އިއްވި ‪ 33‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްތައް މިހާރު ވަނީ‬ ‫ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‬ ‫ރިލްވާނު ގެއްލުމުގައި އަދީބުގެ އަތެއްވާ‬ ‫ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތު ކުރާއިރު‪ ،‬އަފްރާޝީމް‬

‫ދިނުމުގެ ކުރިން‪ ،‬އެބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތުތައް‬

‫އޭރު އޮތް މަޖިލިހުން ބޭނުންވީ ވަޒީރުން ހާޒިރުކޮށް‬

‫ކށްލާފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ‪.‬‬ ‫އަވާހާރަ ޮ‬

‫ކށްލި ބައެއް އަދީބަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ‬ ‫އަވަހާރަ ޮ‬

‫ކމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު‬ ‫ދިރާސާކޮށް‪ ،‬މަޖިލިހުގެ ޮ‬

‫ސުވާލު ކުރުމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެ މައްސަލަ ދައުލަތުގެ‬

‫އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ މެދު ސުވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ތުހުމަތުތަކާ‬

‫ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާތުން ވަނީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކމިޝަނުން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ‪،‬‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކޓުން އޭރު ނެރުނު ހުކުމްގައި‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކށްލުމާއި ރިލްވާން ގެއްލުވައިލުމާ‬ ‫އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ޮ‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬މަޖިލިހުން މިހާރު ވަނީ ސަރުކާރުގެ‬

‫ގުޅޭގޮތުން އެ މަނިކުފާނު މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް‬ ‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް‬

‫ވަނީ މަޖިލިހުން ރުހުން ދޭންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި‬

‫އަދީބާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ އެތަކެއް ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ‬

‫ބާރުތަކެއް ދީ‪ ،‬ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ ކުރިން‬

‫ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭއިރު‪ ،‬ސުވާލު ކުރާ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ގތުން އަދީބާ ސުވާލު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އެއީ ތަޖުރިބާ ހުރި‬ ‫މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ޮ‬

‫ގތަށް ގަވައިދުގައި އޭރު ހިމަނާފައި އޮތުމަކީ‬ ‫ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ބަޔާން ނަގާފައިވާ‬ ‫ކޮމިޝަނަށް އަދީބު ހާޒިރު ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ބަލަމުންދާ‬ ‫މިހާތަނަށް ވަނީ ހާޒިރު ޮ‬

‫ކމިޓީއާ ހަވާލު ކުރަން‬ ‫ތ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ޮ‬ ‫ބޭފުޅެއް ޯ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގައި ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ވަކިވެފައި‬

‫ކމިޝަންގެ ޓުވީޓުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ވެސް ޮ‬

‫ގތުން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާ‬ ‫މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ފާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޮތުމުގެ ދުސްތޫރީ އުސޫލާއި ވަޒީރުން މަޖިލިސް‬

‫ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ‬

‫މަރުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މި ސަރުކާރުން‬

‫ކަމަށް އެތަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކުލަވައިލުމުގައި ރައީސަށް ލިބިދީފައި އޮތް ބާރާއި‬

‫މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ކމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއް ސުއޫދު‬ ‫ރިޔާސީ ޮ‬

‫ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ‬

‫ގތުން މަޖިލިހަށް ދީފައި އޮތް‬ ‫ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކމިޝަނުން މިހެން ބުނިއިރު‪،‬‬ ‫ސޯލިހު އުފައްދާފައިވާ ޮ‬

‫މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އަފްރާޝީމާއި‬

‫ތ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމާއި‬ ‫މަގާމަކަށް އެ ބޭފުޅަކު ގާބިލު ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ދުސްތޫރީ އުސޫލާ ތައާރަޒުވާ‬ ‫ބާރު ބަޔާން ޮ‬

‫އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް‬

‫ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުން އަދި ނޫސްވެރިޔާ‬

‫މލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ޯ‬

‫ރިލްވާން ގެއްލުވައިލުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން‬

‫ސާވިސް އިން ވަނީ މިއަދު ދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ހުއްދަ‬

‫ދެނެގަނެވިއްޖެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ނޫންކަން‪ ،‬އެ މަގާމަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެ ބޭފުޅަކަށް‬

‫އިޖުރާއުތަކެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަހުމަދު‬

‫ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން ބަލަން ވާނެ ކަމަށް‬

‫އުޝާމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައި އޭރު އޮތީ‬

‫ބޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށް‬ ‫އަދީބަށް ދިނީ މެޑިކަލް ޯ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު މާއްދާއެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނި ނަމަވެސް އޭނާގެ‬

‫ކމިޝަނަށް މިހާރު‬ ‫މޯޓިވް ވެސް ރިޔާސީ ޮ‬

‫ގތުން އެއްވެސް‬ ‫ބޭފުޅެއް‪ ،‬އެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އއްވައި‪ ،‬އަލުން އެ މާއްދާ‬ ‫ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ޮ‬

‫ބޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށް‪،‬‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ ޮ‬ ‫މައްޗަށް ޮ‬

‫ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ މިހާތަނަށް ފުލުހުންނަށް‬

‫ތަޖުރިބާއެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލުމަށާއި‬

‫ގަވައިދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވަނީ ހުކުމް ވެސް‬

‫ވެސް ހޯދިފައި ނެތް ކަމެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން‬

‫އެ ދާއިރާއެއް ކުރި އެރުވުމަށްޓަކައި އޮތް އާންމު‬

‫އުޝާމް ވަނީ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫އިއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ބައެއް މައްސަލަތައް‬

‫ގތުގައި އެއީ ރިޔާސީ‬ ‫ސުއޫދު ސިފަކުރެއްވި ޮ‬

‫ކމިޓީގެ މަރުހަލާގައި ސުވާލު‬ ‫ތަސައްވުރާ ބެހޭ ގޮތުން ޮ‬

‫ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހު އުވާލަން ހުށަހަޅުއްވައިފަ‬

‫ބާތިލްކޮށް‪ ،‬އަދި އަނެއް ބައި މައްސަލަތައް އަލުން‬

‫ބޑު ކާމިޔާބެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނަށް ލިބުނު އެންމެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ގަވައިދުގައި ވަނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ވަޒީރުކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާ‬

‫ސުއޫދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‪ ،‬އެ ތިން މައްސަލައިގެ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޚަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ބީއެމްއެލްގެ ތިމާވެށި‬ ‫ކޮކޯ ޕާމްގެ ވެލާތަ ްއ‬ ‫ކެމްޕެއިން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ' ބަލަހައްޓަދޭނެ މީހަކު‬ ‫ބޭނުންވެއްޖެ‬ ‫ނި އު މަ ތުﷲ އި ދު ރީ ސް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތަށް އެހެން ތަންތަނުން ދޭ ވަޒީފާތަކުގެ އުޖޫރައާ‬ ‫މި ޮ‬ ‫ހދުމުގެ ފުރުސަތާ އެކު‬ ‫ވަރަށް ތަފާތެވެ‪ .‬މިއީ ތަޖުރިބާ ޯ‬ ‫ދޭ ވަގުތީ ވަޒީފާއަކަށް ވުމުން މުސާރައެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ތިމާވެއްޓާއި ދިރޭތަކެތީގެ ހިމާޔަތުގައި‬

‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ހުރި ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްފައި‪--‬ފޮޓޯ‪:‬ބީއެމްއެލް‬

‫ލބިކުރާ ނަމަ މިވަރުގެ ފުރުސަތެއް‬ ‫މަސައްކަތްކުރަން ޯ‬

‫ސޓުގައި ހުރުމާއި ކެއުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ތޅުގައި ހިންގާ ފަސްތަރީގެ‬ ‫މަދުވާނެ އެވެ‪ .‬ބ‪ .‬އަ ޮ‬

‫އަދި މަސައްކަތެއް ނެތް ނަމަ ސަންސެންޓް ކްރޫޒް‬

‫ކ ޕާމް ދުނިކޮޅުގައި ވެލާ‬ ‫ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ކޮ ޯ‬

‫ނކެލިން ފަދަ ކަންކަމުގައި‬ ‫އާއި ބީޗް ބާބެކިއު އާއި ސް ޯ‬

‫ސރުމެންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް‬ ‫ހިމާޔަތްކޮށް އެ ޮ‬

‫ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައިދޭން ހިންގާ ސެންޓަރުގައި ދުވަސްކޮޅަކު‬ ‫ކށްލަދޭނެ މީހަކު ބޭނުންވެގެން އެބަ ހޯދަ‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ‪.‬‬ ‫މިލަންދު އާއި ށ‪ .‬ފުނަދު އާއި ޅ‪ .‬ނައިފަރާއި ލ‪.‬‬ ‫ގަމާއި ކ‪ .‬ދިއްފުއްޓާއި ގއ‪ .‬ގެމަނަފުއްޓާއި ގއ‪.‬‬

‫ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ‬ ‫މލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ‬ ‫ގުޅުވައިގެން ބޭންކް އޮފް ޯ‬ ‫މުވައްޒަފުން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ' ގެ ނަމުގައި ވަރަށް‬ ‫ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސައްކަތް‬

‫ކޮލަމާފުއްޓާއި ގއ‪ .‬މާމެންދޫގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކާއި‬ ‫އައްޑު އާއި މާލޭގެ ސަރަހައްދުތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ‪،‬‬ ‫ގތުގައި‪ ,‬ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް‪،‬‬ ‫ބީއެމްއެލް އިން ބުނި ޮ‬ ‫ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން އެކަން ކުރުމުގެ‬

‫ކުރާ ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި މިދިޔަ ފިތުރު‬

‫މުހިންމުކަން އަންގައިދީ‪ ،‬އާންމުން ހޭލުންތެރި‬

‫އީދު ބަންދަށް އެކި ރަށްރަށަށް ދިޔަ މުވައްޒަފުން‬

‫ކުރުވުމެވެ‪ .‬ބީއެމްއެލްގެ މި އިސްނެގުމަށް އެތައް‬

‫އިސްނަގައިގެން ފެށި 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ' ގައި‬

‫ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވެސް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬ގެނެސްފައިވާ ރީތިކަން‬ ‫ވަނީ ރަށްރަށް ސާފު ޮ‬ ‫ހުށަހަޅައިދީފަ އެވެ‪ .‬ސާފުކުރުމުގެ ކުރިން މާހައުލު‬

‫ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬ހުސައިން‬ ‫ރަޝީދު ހަސަން ވެސް ވަނީ ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ‬

‫އތް ގޮތް އަދި އެ އަށް ފަހު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް‬ ‫ޮ‬

‫ޗެލެންޖަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި‪ ،‬އެ ހަރަކާތް އެންޑޯސް‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫‪#‬ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ މެދުވެރިކޮށް‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތިމާވެށި ދުވަހުގެ ފޮޓޯ‬ ‫މައުރަޒު ހުޅުވައިފި‬ ‫މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ‬

‫އތް "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" އެގޮތުގައި‬ ‫ބަލައިގަނެ ކުރިން ޮ‬

‫ގުޅުވައިގެން އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އާޓްސް‬

‫ކންމެހެން ކުރަން‬ ‫ދެމެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޮ‬

‫އެންޑް ކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމު ކުރި ފޮޓޯ‬

‫ޖެހޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫މައުރަޒު‪ ،‬ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރޭ‬ ‫ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫'ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ތިމާވެށި' ފޮޓޯ މައުރަޒު‬

‫ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އާޓް‬

‫އތީ މުބާރާތެއް‬ ‫މިކަމަށް މީހަކު ހޮވުން ވެސް ޮ‬ ‫ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ‪ ،‬އުމުރުން ‪ 18‬އަހަރުން‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ވެލާތައް ބަލަހައްޓަން ‪ 14‬ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް‬

‫މަތީގެ މީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ‪ 3-2‬މިނެޓްގެ‬

‫އގަސްޓް މަހަށް މީހަކު‬ ‫އިންޓާނެއްގެ ގޮތުގައި‪ ،‬އަންނަ ޯ‬

‫އއެއް ހަދައި އެ ވަޒީފާ އަށް އެ މީހަކު‬ ‫ވީޑި ޯ‬

‫ހދާއިރު އެ މަގާމުގެ ޒިންމާއަކަށް‬ ‫ބޭނުންވެގެން ޯ‬

‫އެކަށީގެންވަނީ ކީއްވެގެން ބަޔާންކޮށް ‪ 500‬ބަހުގެ‬

‫ސރުމެންގެ ޓޭންކްތައް‬ ‫ވާނީ ވެލަޔަށް ކާންދިނުމާއި އެ ޮ‬

‫ސިޓީއެއް ލިޔެ ހުށަހެޅުމެވެ‪ .‬އިންޓާންގެ ފުރުސަތު‬

‫ސާފުކުރުމާއި އަނިޔާވެފައި ހުންނަ ވެލާތަކުގެ ސާޖަރީ‬

‫ހވޭ އެކަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ލިބޭނީ ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ހަދާއިރު އެހީވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ‪ .‬މި ހުރިހާ‬ ‫ސޓްގައި ހިލޭ ހުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒިންމާއަކާ އެކު ރި ޯ‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ޓާޓްލް ރެސްކިއު ސެންޓަރުގައި‬

‫އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ވެލާ ކަހަނބު ސަލާމަތްކޮށް‪،‬‬ ‫އެއަށް ފަރުވާކުރުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ކޮކޯ ޕާމް‬ ‫ދުނިކޮޅުގައި ހުޅުވީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ބޑުކޮށް އަދި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ކަނޑަށް ވެލާ‬ ‫ޮ‬

‫ޑކްޓަރަކާ އެކު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި މިފަދަ‬ ‫ވެޓެރެނަރީ ޮ‬

‫ހވޭ މީހާ އަށް ކުރަން‬ ‫ދޫކުރުމަކީ ވެސް އިންޓާނަކަށް ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ސެންޓަރެވެ‪ .‬އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ޓާޓަލް‬

‫ޖެހިދާނެ ކަމެކެވެ‪ .‬އަދި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ވެލާ‬

‫ރެސްކިއު ސެންޓަރު" ހުޅުވީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ހޯދައި އެ އެއްޗެހި ސެންޓަރަށް ގެނައުމާއި ސާމްޕަލް‬

‫ފެބްރުއަރީ މަހު ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬އިންޑިއާ ކަނޑުގައި‬

‫ނެގުން ފަދަ ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ކށްލާ ދަލުން ވެލާ ކަހަނބު ސަލާމަތް‬ ‫މަސްވެރިން ދޫ ޮ‬

‫ސޓްގައި ވެލަޔަށް އެހީވުމަށް‬ ‫އިތުރުން ދެން އޮތީ ރި ޯ‬

‫ކުރުމަށް ހިންގާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާ‪ ،‬އޮލިވް‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކާލުމުގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ކުރާ މަސައްކަތްތައް‬

‫ރޖެކްޓާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް ކޮކޯގެ‬ ‫ރެޑްލީ ޕް ޮ‬

‫މަސައްކަތެވެ‪.‬‬

‫ރިސޯޓުތަކުން ކުރަމުން އަންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ‬

‫ސޓުން ދޭ "ސަމަ އިންޓާން" ގެ މި ފުރުސަތު‪،‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ މުދާ‬ ‫ގެނައީ ޗައިނާ އިން‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިދިޔަ މަހު ވެސް ރާއްޖެ އިން އެންމެ ގިނަ‬ ‫މުދާ ބޭރުކުރީ ތައިލެންޑަށެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓުގެ‬ ‫‪ 47‬ޕަސެންޓު މުދާ ތައިލެންޑަށް ފޮނުވާ އިރު‬

‫ގެލެރީގައި މި މައުރަޒު ރެއިން ފެށިގެން އަންނަ‬ ‫ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ‬

‫ސޓަށް ދިއުމަށް ޓިކެޓާއި‬ ‫ވަޒީފާ އަށް ހޮވޭ މީހަކު ރި ޯ‬

‫މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ މުދާ‬

‫ދެވަނައިގައި އުޅެނީ ޖަރުމަނެވެ‪ .‬އެ ގައުމުގެ ހިއްސާ‬

‫ކށްދެއްވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫އިފުތިތާހު ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މައުރަޒު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު ‪10‬‬

‫އެތެރެކުރީ ޗައިނާ އިން ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ‬

‫އަކީ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުގެ ‪ 12‬ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬

‫ތ މަސައްކަތް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓޭ ޯ‬

‫އިން މެންދުރު ‪ 12‬އަށް‪ ،‬މެންދުރު ފަހު ‪ 2‬އިން‬

‫ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓު މިންވަރަކީ އަށް ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬ ‫ފްރާންސްގެ އެކްސް ޯ‬

‫ޕޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓު‪ ،‬އިމް ޯ‬

‫މިދިޔަ މަހު ‪ 3.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ‬

‫ކުރުމަށް އެންމެންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަވީރު ‪ 6‬އަށް އަދި ރޭގަނޑު ‪ 8‬އިން ‪ 11‬އަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ އާއި ސަގާފަތް‬

‫މައުރަޒު‪ ،‬ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވާލާނީ ހެނދުނު ‪10‬‬

‫ދަށްކާ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ ‪22‬‬

‫ކށްފައިވާ އިރު މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ރާއްޖެ އެތެރެ ޮ‬

‫ދިރުވުމަށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފަ‬

‫އިން މެންދުރު ‪ 12‬އަށް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން‬

‫ޕަސެންޓު ހިއްސާ ކުރަނީ ޗައިނާ އިންނެވެ‪ .‬ރާއްޖެ‬

‫އެ މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާ އިރު ހަތަރު ޕަސެންޓްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޕޓު ކުރި މުދަލުގެ ޗައިނާގެ‬ ‫އިން މިދިޔަ މަހު އެކްސް ޯ‬

‫ކުރިއެރުމެކެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އިން މުދާ ބޭރުކުރި މިންވަރު‬

‫އތް މި ހަފުލާގައި ނައިބު‬ ‫އާޓް ގެލެރީގައި ޮ‬

‫ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި‪،‬‬

‫ހިއްސާ އަކީ ‪ 16‬ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މޭ މަހު ރާއްޖެ އަށް ދެވަނަ އަށް އެންމެ‬

‫‪ 232‬މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރި އިރު ‪ 13‬ޕަސެންޓުގެ‬ ‫ކުރިއެރުމެއް ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ފައިސަލް ވަނީ ވައި ތަޣައްޔަރުވުން‬

‫ދިވެހި ވެއްޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ފޮޓޯގެ ޒަރީއާ‬

‫ކންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ‬ ‫ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޮ‬

‫އިން މި މައުރަޒުގައި ފެންނާނެ އެވެ‪ .‬އަދި ތިމާވެއްޓާ‬

‫ގިނަ މުދާ އެތެރެކުރީ ޔޫއޭއީ އިންނެވެ‪ .‬އެ ގައުމުން‬

‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ޮ‬

‫ގުޅޭ ތާރީޚީ ލިޔުންތައް ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް އެ‬

‫ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓުގެ ‪ 21‬ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކުރިއިރު‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކުރި‬

‫އިތުރުވެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 271‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ސިންގަޕޫރުން ‪ 12‬ޕަސެންޓް މުދާ އެތެރެ ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާމްދަނީގެ ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬މައުރަޒުގައި ހުރި‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ޓތަކުން ދޭހަވާ މެސެޖުތައް ނުވަތަ އިންޒާރުތައް‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫ޕޓާއި އިމްޕޯޓުން މުޅި‬ ‫މިދިޔަ މަހު އެކްސް ޯ‬ ‫ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ‪ 15‬ޕަސެންޓު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪9‬‬

‫ކުދި ގޯސްތަކުން "ކުށްވެރިން" ދޫވުން‪ :‬ނިމުމެއް ނެތް؟‬ ‫އެ މައްސަލާގައި އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން‬ ‫ކޓުން ނެރުނު ފުރަތަމަ އަމުރުގައި ކޯޓުގެ‬ ‫ހުޅުމާލޭ ޯ‬ ‫އތެވެ‪ .‬މައްސަލަ ދިމާވީ‬ ‫ތައްގަނޑާއި ގާޒީގެ ސޮއި ޮ‬ ‫ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ފަދައިން ގާޒީގެ‬

‫ޚިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ އަދި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ‬

‫ނަން ނެތުމުންނެވެ‪ .‬ގާޒީގެ ނަން ނެތުން ފަދަ އިދާރީ‬

‫އެއްވެސް ހެއްކެއް ބަލައިގަތުން ގާނޫނުއަސާސީ‬

‫ބޑު ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ބަޔަކު ދޫކޮށްލުމަކީ‬ ‫ކަމެއްގައި‪ޮ ،‬‬

‫ކޓުން ނިންމީ އެތަނުން ފުލުހުން ހޯދި‬ ‫މަނާކުރާތީ ހައި ޯ‬

‫ބޑު މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ މައްސަލައެއްގައި‬ ‫ހިންގައި‪ ،‬ހުކުމް ކުރުމާ ހަމައަށް ވެސް އަމަލު ކުރަން‬

‫ގތަށް ކުރިޔަސް‬ ‫ހުރި ކަންކަން އިޖްރާއާތުތަކާ އެއް ޮ‬

‫ޖެހޭ ހުރިހާ އިޖްރާއާތުތަކެއް އަކުރުން އަކުރަށް‬ ‫ކށްފައި އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެއްވެސް‬ ‫ބަޔާން ޮ‬

‫ގސް އިޖްރާއާތެއްގެ‬ ‫ސަބަބަކީ ފެށުން ބިނާވެފައިވަނީ ޯ‬

‫މައްސަލައެއްގައި އެއިން އިޖްރާއާތެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށް‬

‫މައްޗަށް ކަމަށް ވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫އިހްތިޔާރެއް ނުވަތަ ޑިސްކްރެޝަނެއް ނެތް ދީފައެއް‪.‬‬ ‫އެހެންވީމަ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަމަކަށް ނުވަތަ‬ ‫ހޯދާ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރިއާޔަތެއް‬ ‫ނުކުރެވޭނެ‪"،‬‬

‫ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު‪" ،‬މިއީ އަބަދުވެސް އަމަލުކުރާ‬ ‫އުސޫލު" ކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް މިހާރު‬

‫އތުމަށް ފަހު އޭގެ ފަހަށް ހުރިހާ‬ ‫ފުރިހަމަ ނުކޮށް ޮ‬

‫ޒިންމާއިން ރެކިގަނެވޭކަށް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬ގާނޫނު އޮތީ‬

‫އިޖްރާއާތެއް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ކުރިޔަސް‪ ،‬އެ‬

‫އެހާ ވެސް ތަފްސީލުކޮށެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބާތިލްވާނެ ކަމެވެ‪ .‬މިއީ މިފަދަ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް‬ ‫ބަންދާ މެދު ޮ‬ ‫ކޓުން އަމުރުކުރީ‬ ‫ގެންދިއުމުން އެމީހުން ދޫކޮށްލަން އެ ޯ‬

‫ބޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ‬ ‫ޖިނާއީ ޮ‬

‫ހައްޔަރުކުރަން ނެރުނު އަމުރުގައި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ‬

‫މީހުން އިޖްރާއީ އެކި މައްސަލަތަކާ ހެދި ދޫވުމަކީ އާ‬

‫ގާނޫނުގައި ބުނާ ފަދައިން‪ ،‬އަމުރު ނެރުއްވި ގާޒީގެ‬

‫ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ތަންތަނަށް ވަނުމާއި‬

‫ނަން ނެތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ވުރެ ކުރިން ތަންތަނަށް‬

‫ކޓުގެ އާ އަމުރެއްގެ‬ ‫ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުމާލޭ ޯ‬

‫ހދުމުންނާއި ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ފުރިހަމަ‬ ‫ވަދެ ހެކި ޯ‬

‫ދަށުން އެ ދެ މީހުން އަލުން ހައްޔަރުކޮށް‪ ،‬ހުޅުމާލޭ‬

‫ކުރަން ޖެހޭ އިޖްރާއާތުތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުރުމުން‬

‫ކޯޓަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ގެންދިއުމުން‬

‫ވެސް ޖިނާއީ ބައެއް މައްސަލަތައް ނާކާމިޔާބުވެ‪ ،‬ބޮޑެތި‬

‫ކށްލީ އެވެ‪ .‬މިފަހަރު‬ ‫އެ ކޯޓުން ވެސް އެ މީހުން ދޫ ޮ‬

‫ކށްލަން ޖެހިފައި އެބަ‬ ‫ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ މީހުން ދޫ ޮ‬

‫ދިމާވި މައްސަލައަކީ ބަންދުގެ މުއްދަތު މަޖިލީހަށް‬

‫ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ހާޒިރުވީ ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ‬

‫ބޑު މައްސަލައެއް‬ ‫ދާދި ފަހުން ވަނީ އޭގެ ޮ‬

‫ގަވާއިދުގައި ބުނާ ފަދައިން‪ ،‬މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ‬

‫ލގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ‬ ‫ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬ތިން ކި ޯ‬

‫ފުލުސް މީހާ ކަމަށް ނުވުމެވެ‪ .‬ފުލުފުލުގައި މީޑިއާގެ‬

‫މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކުރި‬

‫ސުރުހީތަކަށް އަންނަމުންދިޔަ މި މައްސަލަ އެންމެ‬

‫ކށްލަން ޖެހުމެވެ‪ .‬ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ‬ ‫ދެ މީހަކު ދޫ ޮ‬

‫ބޑު މައްސަލައަކަށް" ވާ ހިސާބަށް‬ ‫ފަހުން "ގައުމީ ޮ‬

‫އަމުރެއްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ގެއެއް ބަލައި‪،‬‬

‫ވެސް ދިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަތަކުގައި މުއައްސަސާތަކުން ހައްތަހާ ވެސް‬ ‫ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންކަމެވެ‪.‬‬ ‫ލގެ ޑްރަގް މައްސަލާގައި ތިން ވަނަ‬ ‫ތިން ކި ޯ‬

‫ކޓުގެ ތައްގަނޑު އެ އަމުރެއްގައި‬ ‫ނަމާއި ސޮއި އަދި ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ‬ ‫ފަހަރު އެ މީހުން ހައްޔަރު ޮ‬

‫އޮންނަން ޖެހުމެވެ‪ .‬އެއީ ދެބަސްވެވެން ނެތް މިންވަރަށް‬

‫ބަންދުގެ މުއްދަތު މިހާރު ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތް ކަމެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެފަދަ‬ ‫ގާނޫނުގައި ލިޔެވިފައި ޮ‬

‫އެކަމަކު މި ހިސާބުން އަދި މި މައްސަލަ ނިމުނީ‬

‫ކށް ކޯޓު އަމުރެއް‬ ‫އަސާސީ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ނު ޮ‬

‫ކަމަކަށް ވެސް ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ އޭނާ‬

‫ކޓުން ވެފައިވާ އިހުމާލެކެވެ‪.‬‬ ‫ދޫކުރުމަކީ ޯ‬

‫ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައި ފާސްކުރަން ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ދިން‬

‫އތީ ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތެވެ‪ .‬ޖިނާއީ‬ ‫ދެން ޮ‬ ‫ކޓުތަކުން ދޫކުރާ އަމުރުތަކަކީ‬ ‫ތަހުގީގުތަކާ ގުޅިގެން ޯ‬ ‫ކށް‪ ،‬އެ އަމުރެއްގައި‬ ‫ފުލުހުން އެދޭ އެދުމަކަށް ބިނާ ޮ‬

‫އަމުރުގައި ވެސް ގާޒީގެ ނަމެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވުމުން‪ ،‬ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އެ އަމުރުގެ‬ ‫ހދި ހެކިތަކަކީ ގާނޫނާ‬ ‫ދަށުން އެތަނުން ފުލުހުން ޯ‬

‫ބުނާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް‬

‫ޚިލާފް ހެކިތަކެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ‬

‫ފުލުހުންނަށް ދޭ ހުއްދައެކެވެ‪ .‬އެ ހުއްދަ ކޯޓު‬

‫އޮތެވެ‪ .‬އެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލައި‪ ،‬ޝަރީއަތް‬

‫އަމުރަކުން ފުލުހުންނަށް ދިނުމުން‪ ،‬އެ އަމުރުގައި‬

‫ހިންގާ މަރުހަލާގައި އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ ނަމަ‪،‬‬

‫ތ ކަށަވަރު ކުރުމަށް‬ ‫މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނެތް ޯ‬

‫ގތުން ބަލައިގަނެވޭ ފަދަ‬ ‫އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ޮ‬

‫އތް ޒިންމާ ވެސް ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ޮ‬ ‫ކޓުން ނެރޭ އަމުރެއް‬ ‫އެހެނީ ފުލުހުން އެދިގެން ޯ‬ ‫އއްވާ އެ އަމުރުގެ ދަށުން ފުލުހުން މީހަކު‬ ‫ގޯސްކޮށް ޮ‬

‫އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތި‪ ،‬އެއްކޮށް މިނިވަންވެގެން‬ ‫ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ކަމެއް ކަމަށް ނުބަލައި އިޖްރާއާތާ‬ ‫މާ ޮ‬

‫ހައްޔަރުކުރުން ނުވަތަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުން‬

‫ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކުދިކުދި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން‬

‫ކށްފި ނަމަ‪ ،‬އެއިން ނުކުންނާނެ ގާނޫނީ‬ ‫ފަދަ ކަމެއް ޮ‬

‫ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި މުޅި މައްސަލަ‬

‫ނަތީޖާއަކީ އެ އަމުރުގެ ދަށުން ފުލުހުން ހިންގާ‬

‫ނާކާމިޔާބުވެގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ‪.‬‬

‫އިޖްރާއާތުތަކުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދުމެވެ‪.‬‬

‫އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ގާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައި‪،‬‬

‫މިއީ ފުލުހުން ފަދަ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި‬

‫ގސްތަކުގެ ސަބަބުން‬ ‫އިޖްރާއާތުތަކާ ޚިލާފަށް ހެދޭ ކުދި ޯ‬

‫މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް އޮޅިފައި‬

‫މުޅި މައްސަލައަށް އަސަރު ނުކުރިޔަސް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫އވެގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަންކަން ބެލުމެއް‬ ‫ޮ‬

‫އތީ އެކަންކަމަށް އަޅާނުލައި‪ ،‬ދޫކޮށްލެވޭ‬ ‫ނިޒާމް ޮ‬

‫ނެތި‪ ،‬އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތުގައި‬

‫ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އިހުމާލު ވަރަށް ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ފާސްކުރުމަށް ފަހު ހައްޔަރުކުރި އެ ދެ މީހުންގެ‬

‫މާނައަކީ މިސާލަކަށް‪ ،‬ތަނެއް ބަލައި‬ ‫ފާސްކުރުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ އިޖްރާއާތެއް‬

‫އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޝަރުތަކީ އަމުރު ނެރޭ ފަނޑިޔާރު‬

‫އެފަދަ އެއްޗެއް ބަލައިގަނެވިދާނެއޭ ބުނެފައި އެއްވެސް‬

‫ކޓުން ކުރި އެހެން ހުކުމެއްގައި ބުނެފައިވާ‬ ‫ހައި ޯ‬

‫ފަހުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބާތިލްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބުނެފައި އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫މުތުލަގުކޮށް ވަނީ ބުނެފައި‪ .‬ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގު މަރުހަލާ އާއި ދައުވާ އުފުލުމާއި ޝަރީއަތް‬

‫ކޓު އަމުރެއްގައި‬ ‫ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި‪ޯ ،‬‬

‫ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި‬

‫ގތުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ‬ ‫އެއްވެސް ހެއްކެއް ގާނޫނީ ޮ‬

‫ކށް އިޖްރާއާތެއް ހިންގުމަށް ފަހު‪ ،‬ދެން‬ ‫ގޮތުން ގޯސް ޮ‬

‫ގތެއް ނެތެވެ‪ .‬އަދި އިޖްރާއާތު ފުރިހަމަ‬ ‫ދޫކޮށްލެވޭނެ ޮ‬

‫"ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ އެއްވެސް ހެއްކެއް‬

‫ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި މީހެއްގެ އަމިއްލަ ތަނަކަށް‬ ‫ހދާފައިވަނީ ގާނޫނުއަސާސީއާ‬ ‫ފުލުހުން ވަދެ ހެކި ޯ‬

‫ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި ކުށެއްގެ‬

‫މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަނީ‪ -- :‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫މިނިވަންވީ އެވެ‪.‬‬

‫ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އަމަލުކުރާ އިޖްރާއާތު‬

‫ހދާ އެއްވެސް ހެއްކެއް‬ ‫"ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޯ‬ ‫ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި މުތުލަގުކޮށް‬

‫ގސްވެއްޖެ ނަމަ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ދޫކޮށްލުން‬ ‫ޯ‬

‫ވަނީ ބުނެފައި‪ .‬ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި އެފަދަ އެއްޗެއް‬

‫ގސްވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ހޯދާ‬ ‫އެކަންޏެއް ނޫނެވެ‪ .‬އިޖްރާއާތު ޯ‬

‫ބަލައިގަނެވިދާނެއޭ ބުނެފައި އެއްވެސް އިހްތިޔާރެއް‬

‫ގތުން ބަލައިނުގަނެވި‪ ،‬މުޅި އެ‬ ‫ހެކިތައް ވެސް ގާނޫނީ ޮ‬

‫ނުވަތަ ޑިސްކްރެޝަނެއް ނެތް ދީފައެއް‪ .‬އެހެންވީމަ‬

‫ދައުވާ ކާމިޔާބު ނުވެ ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ހޯދާ އެއްޗަކަށް‬

‫ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ހެކިތަކެއް ލިބިފައި ހުއްޓަސް‪،‬‬

‫އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރިއާޔަތެއް ނުކުރެވޭނެ‪ "،‬ވަކީލަކު‬

‫އިޖްރާއާތު ގޯސް ނަމަ އެއަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ރިއާޔަތެއް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން‬ ‫ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ނިންމާފައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން‪ ،‬ފުލުހުންނަށް ލިބުނު‬

‫އަމަލު ކުރަމުން އައި އުސޫލު ކަމަށް ބުނެ‬ ‫ހުއްޖަތު ދެއްކި ޒަމާން ފާއިތުވެއްޖެ އެވެ‪ .‬ހުރިހާ‬ ‫ކށް ގާނޫނުގައި މިހާރު ހުރީ‬ ‫އިޖްރާއާތުތައް ތަފްސީލު ޮ‬

‫އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މާލޭގައި މަގަކުން‬

‫ލިޔެފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެ އިޖްރާއާތުތައް ފުރިހަމަ‬

‫މީހަކު ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު‪ ،‬ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ‬

‫ކުރުމުގައި މުއައްސަސާތަކުން އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން‪،‬‬

‫އފީހަށް ފުލުހުން‬ ‫ދަށުން އެ މީހާއާ އެކު އެ މީހާގެ ޮ‬

‫ބޑެތި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ދޫވެގެން ދިއުމަކީ‬ ‫ޮ‬

‫ލއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި‬ ‫ވަންއިރު ދެ ކި ޯ‬

‫ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެން ދޫވާ ނަމަ‬

‫ފެނުނެވެ‪ .‬އެ ތަކެތިން އެ މީހާގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން‬

‫އެއީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ‬

‫އފީހަށް ވަނުމުގެ ކޯޓު‬ ‫ވެސް ފެނުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޮ‬

‫ފުރުސަތު ވެސް އެބަ ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ހދާފައެއް ނެތެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން‬ ‫އަމުރެއް ފުލުހުން ޯ‬ ‫އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި ހައި ކޯޓުން އެ މީހާ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދިވެހި ސިނަމާ‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ޔޫއްޕެގެ ދައުވަތަށް ދާންވީތަ؟‬

‫އަ އި ޝަ ތު މާ ހާ‬

‫އަހަރުތަކެއް ވާންދެން "މެލޯޑްރާމާ" ތަކުގައި ރަސްކަންކުރަމުން‬ ‫އައިސް ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑީގެ އިށީނުމާ އެކު ޔޫއްޕެ ވަނީ‬ ‫ފިލްމުތަކުގެ މިސްރާބު މަޑުމަޑުން ބަދަލުކޮށްލައިފަ އެވެ‪ .‬ހަމައެކަނި‬

‫އޑިއަންސް ކުރާ‬ ‫ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އަށް ދިވެހި ފިލްމު ޯ‬ ‫ބޑު ބަދަލެއް އައި ހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ފިލްމެއް‬ ‫އިތުބާރަށް މާ ޮ‬ ‫އިއުލާނުކޮށް އެ ފިލްމުގެ ނަމާއެކު ޔޫއްޕެގެ ނަން ކިޔާލިޔަސް އެ‬

‫ލބީގެ ވާހަކަ ކިޔައިނުދީ އޭގެތެރެއަށް ޝައުގުވެރިކަން‬ ‫ތިނެސްކަން ޯ‬ ‫ދަމައިގަންނަ އެހެން ރަހަތަށް މަޑުމަޑުން އިތުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން މަރެއްގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ބަޔަކު ކުރާ މަސައްކަތެއް‬

‫ފިލްމެއް ބަލަންދާނެ ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަތިއްބެވެ‪ .‬އަހަރުތަކެއް‬

‫ދައްކައިދޭ ފިލްމެއް މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިނެވެ‪ .‬ކޮމެޑީ ފިލްމުތަކެއް‬

‫ވަންދެން ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރުން ޔޫއްޕެގެ ފަހަތުން ދުވި އެއް‬

‫ގެނެސްދީފި އެވެ‪.‬‬

‫މޅު ބިރުވެރި ފިލްމެއް ބަލައިލާށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެކަމަކު އޭގެކުރިން ހަނދާންކޮށްލަދޭނަމެވެ‪ .‬ނަހުލާގެ ވާހަކަ‬ ‫ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ޔޫއްޕެ އާ އަޅާކިޔައިފި ނަމަ ފަހަރުގައި‬ ‫އެއީ އިންސާފަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް "‪"4426‬ގައި ޔޫއްޕެ‬ ‫ވެސް ވަނީ މުހިންމު ރޯލެއް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ މިއީ މުޅިން‬ ‫އާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވެސް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރަތް ހެދުން ލީ ހަންޑިއެއް ނޫން‪ ،‬އައްޒަ‬

‫ސަބަބަކީ އެއީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް‪ ،‬ނެށުމުގައި އެތައް އަހަރެއް‬ ‫ކެމެރާގެ ކުރިމަތީ އެކްޓް ޮ‬

‫ވެސް މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެ ފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ވެސް‬

‫"ދައުވަތު" އަކީ ސިހުރުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ހޭދަކޮށް މިހާރު ޔޫއްޕެ ވެސް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކެމެރާގެ‬

‫ސިހުރުގެ ސަބަބުން ދެމަފިރިއެއްގެ ދިރިއުޅުން ހަލަކުވެގެންދާ‬

‫ރޑަކްޝަނުގަ އެވެ‪ .‬ގިނަ ފަހަރަށް ފުރަނީ‬ ‫ފުރަގަހުން ޕް ޮ‬

‫މަންޒަރު ދައްކާނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ސިހުރު‬

‫ސިހުރު ޖެހި ނުވަތަ ޖިންނި ޝައިތޯނުން އަވަލައިގެން ތެޅިފޮޅޭ‬ ‫މަންޒަރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދައްކާލައިގެން ފިޔަޖަހާ ބަތަލާއަކީ‬

‫ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑި އެވެ‪ .‬ޔޫއްޕެ އަށް ކުރާ‬

‫ޖެހެނީ ކީއްވެގެން ކަން ވެސް ކިޔައި ދޭނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ މި‬

‫މަރިޔަމް އައްޒަ އެވެ‪ "4426" .‬ގައި އައްޒަ ލެވި ހަޅޭކާއި‬

‫އިތުބާރު މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުވެފައި އޮވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ފިލްމަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާނެ ފިލްމަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖިންނި އަވަލައިގެން އެ ޖެއްސި ވައްތަރުތަކާއެކު އައްޒަ ފިލްމު‬

‫އެކަން ޔަގީންވާނީ މިރޭ ފިލްމު ބަލައިލީމަ އެވެ‪ .‬ކޮންމެ ދުވަހަކު‬

‫އިންޑަސްޓްރީގައި ވެސް އަރައިގެން ދިޔައީ އެވެ‪.‬‬

‫މިރޭ ރިލީޒްކުރާ "ދައުވަތު" ވެސް ހާއްސަވާ އެއް ސަބަބަކީ‬ ‫އެއީ އެވެ‪ .‬ވީމީޑިއާ އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ އެ ފިލްމު ލިޔެ‪،‬‬

‫ހެނދުނު ‪ 10‬އަކުން ރޭގަނޑު ‪ 10‬އަކަށް އޮލިމްޕަހުން ޓިކެޓް‬

‫ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ ޔޫއްޕެ އެވެ‪ .‬މި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ‬

‫ވިއްކާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ދިވެހި ފިލްމު ގެނެސްދޭ އެކަކީ ވެސް ޔޫއްޕެ އެވެ‪.‬‬

‫މި ފިލްމަކީ ޔޫއްޕެ ހަމަ ހުރެފަ ލިޔެލި ވާހަކައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫މި ފިލްމުގެ މުހިންމު ރޯލަކުން ޔޫއްޕެ ފެންނާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މިއީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ޔޫއްޕެ އަކީ "ދައުވަތު" ބަލަން ދާންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ސަބަބެއް‬

‫އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ކުރި ބޮޑު ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ޔޫއްޕެ އަށް އެންމެ ތަފާތު ތަޖުރިބާ‬

‫އޑިއަންސް‬ ‫އައްޒަގެ އެ އެކްޓިން އަށް މުޅި ދިވެހި ފިލްމު ޯ‬ ‫އތީ ފަސް ތަރި ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެހެންވީމަ ރަތް ހެދުން ލީ ހަންޑިއާ ނުލައި ވެސް ދިވެހިން‬ ‫ބިރުގެންނެވިދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް މިއޮތީ މާކުރިން ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ޔޫއްޕެ އަށް އައްޒަގެ ފަރާތުން އެވަރުގެ އެކްޓިން‬

‫ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ވެސް މެ އެވެ‪ .‬އެއް ސަބަބަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން‬

‫އެއް ނެރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބަކަށް ޔޫއްޕެ ބުނީ މިއީ މި ފިލްމުގެ‬

‫ވެސް ދިވެހި ސްކްރީން މިހާރު ނިކަން ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފަ‬

‫ކާސްޓު މިހާތަނަށް ދައްކާ އެންމެ މޮޅު އެކްޓު ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ ޔޫއްޕެ‬

‫އޮތުމެވެ‪ .‬ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ކުރާ އުންމީދު ވެސް އެހާ ބޮޑުވުމެވެ‪.‬‬

‫ދޭ ޖަވާބެވެ‪ .‬ޔޫއްޕެ ބުނަނީ ހުރިހާ ތަރިންގެ ފަރާތުން އާދަޔާ ހިލާފު‬ ‫މޅު އެކްޓިން އެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފިލްމީ އުދަރެހުގައި ޔޫއްޕެ ފިޔަޖާހާތާ ‪ 20‬އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ބިރުވެރި ފިލްމަށް ކުރާ އުންމީދު ބޮޑު‬

‫ދުވަސްވީ އެވެ‪ .‬ކުޅެވުނީ ކިތައް ފިލްމު ހެއްޔޭ ޔޫއްޕެ ގާތު އަހައިފި‬

‫މި އަހަރު ޔޫއްޕެ ގެނެސްދިން "‪ 40‬ޕްލަސް" އަދި‬ ‫"ނަފްރަތުވުމުން" އަށް ބެލުމުން ޔޫއްޕެގެ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރަން‬ ‫ފަސޭހަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ ހަމަ ހުރެފަ ޖަވާބުދޭކަށެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ނަހުލާ އާއި އަހްމަދު ޝިނާން‬

‫ޔަގީން ކަމާއެކު ބުނަން އެނގޭ އެއް ކަމެއް އެބައޮތެވެ‪ .‬ޔޫއްޕެގެ‬

‫ގެނެސްދިން ބިރުވެރި ފިލްމު "‪ "4426‬އާއެކު ދިވެހި ބިރުވެރި‬

‫ބޑީ ލޯބީގެ ފިލްމުތަކުގަ އެވެ‪ .‬ޔޫއްޕެ އުފައްދާ‬ ‫ތަޖުރިބާ އެންމެ ޮ‬

‫ފިލްމުތައް ވަނީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ‪ .‬މުޅި‬

‫އާޒިމް‪ ،‬މުހައްމަދު ފައިސަލް އަދި އަހުމަދު (އީސަ) އާނަންދު ވެސް‬

‫ލބީގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ އެއް ސަބަބަކީ އެއީ‬ ‫ފިލްމުތަކުގައި ޯ‬

‫އޮލިމްޕަސް ބިރުން ފިތްކަނޑުވާލި އެ ފިލްމު އެތައް ފަހަރަކު ބެލި‬

‫ފެންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން އެބަ އުޅެ އެވެ‪ .‬ބިރުވެރި ފިލްމެކޭ ބުނެފިނަމަ ކޮންމެ މީހަކު‬

‫ޔޫއްޕެ އާއި އައްޒަ އާއެކު މި ފިލްމުން އަލީ (ދޮންއައްޔަ)‬

‫‪11‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ‬

‫އަހަރެންނަކީ ދޫންޏެއްކަމުގައިވާ ނަމަ ރީނާއަކީ‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ހެއްޔެވެ؟ ދެ އަންހެނުން ދެމެދުގައި ލޯބިވެރިންގެ‬

‫އަހަރެންގެ ފިޔަގަނޑެވެ‪ .‬އެއީ އެކުވެރިން ކުރާ‬

‫ލބިވާ މީހަކު ދެކެ އަނެކަކަށް‬ ‫މައްސަލަޖެހެއެވެ‪ .‬އެކަކު ޯ‬

‫ނުކުންނަންޖެހެއެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ‪ .‬ފިރިން ތިބީ‬

‫‪13‬‬

‫ނަމަ އަހަރެން ގަންނަ ވަރުގެ ސިކުނޑިއެއް ރީނާއަކަށް‬ ‫ނުގަނެވުނީސް‪ .‬ރަނގަޅު ވާހަކައެއް‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫މަލާމާތަކަށް ވިޔަސް ނުވަތަ ތައުރީފަކަށް ވިޔަސް‪،‬‬

‫ލބިވެވެއެވެ‪ .‬އަހަރުމެންގެ މެދުގައި އެ ކަހަލަ ކަމެއް‬ ‫ޯ‬

‫ރެސްޓޯރަންޓުން ބޭރުގައެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ކެތްތެރިކަން‬

‫އަހަންނަށް ދެއްވި ކަހަލަ ތަނަވަސްކަމެއް ރީނާއަށް‬

‫މަގުމަތިން އަހަރެން ފެނިއްޖެއްޔާ އަހަރެން ގާތުގައި‪،‬‬

‫އފީހަކު ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ނެތެވެ‪ .‬އަހަރުމެން އުޅެނީ އެއް ޮ‬

‫ކޮޅުންލިއެވެ‪ .‬ނުކުރަން ހިތުނިޔަތްގަނެގެންހުރި ކަންތައް‬

‫ނުލިބުން އެއީ އަހަރެންގެ މައްސަލައެއް؟ އަހަރެންތަ‬

‫ގިނަ ފަހަރަށް ރީނާ ހުންނާނެއެވެ‪ .‬ރީނާ ފެނިއްޖެއްޔާ‬

‫އެކަކަށް ވުރެ އަނެކަކުގެ ވަޒީފާ މަތިވުމުގެ ކޯޅުމެއް‬

‫އެންމެ ފަހުން އަހަންނަށް ކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫ކައިރި ހިސާބެއްގައި އަހަރެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ނެތެވެ‪ .‬ވީމާ ސަބަބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟‬

‫އުމުރުން ވިހި އަހަރުއްސުރެ އެ ކަން އޮންނަނީ‬ ‫އެހެންނެވެ‪ .‬އަހަންނާއި ރީނާއަކީ ވަރަށް ގާތް‬

‫ބޑު ތަނެއް ނޫނެވެ‪ .‬ވަރަށް ފިލައިގެން‬ ‫މާލެއަކީ ޮ‬ ‫އުޅެގެން ނޫނީ އެކަކަށް އަނެކަކު ނުފެނިއެއް‬

‫"ތީ ދެން ހާދަހާ ހެއްވާ މީހެކޭ‪ "،‬އަހަރެން‬

‫ރީނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ރިޒުގު ބަންދުކޮށްގެން މިހިރީ؟‬ ‫ރީނާއަށް ވުރެ އަހަރެން މުއްސަނދިވުމަކީ އެކުވެރިކަން‬

‫ކށްފައި ބުނީމެވެ‪" .‬ރީނާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ‬ ‫ހިތްވަރު ޮ‬

‫ބޑު ކުށެއްތަ؟ މީހުންނަށް‬ ‫ކަނޑާލަންޖެހޭ ވަރުގެ ޮ‬

‫އެއްޗެއް އަހަންނަށް ބުނެވުނީތަ؟ ހަމަ އެކަނި އެ‬

‫ތިހާ ހަސަދަލާކަށް ނުވާނެ‪ .‬ރީނާ ޖޭވަނީ ދޯ؟ ހިތަށް‬

‫ކށް އިތުރު ސުވާލެއް ނާހާނަމޭ!"‬ ‫ސުވާލަށް ޖަވާބުދެނި ޮ‬

‫ކެތްނުވީ ދޯ؟ ތީ މަ ހީކުރި ވަރަށްވުރެ މާ ކަޑަ‬

‫ދެ އެކުވެރިންނެވެ‪ .‬އުފަލާއި ހިތާމަ އަހަރުމެން‬

‫ނޫޅެވޭނެއެވެ‪ .‬އަހަންނާއި ރީނާއަކީ ގިނަގިނައިން‬

‫ޓތައް އެ ކަމަށް ހެކިވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ހިއްސާކުރީމެވެ‪ .‬ފޮ ޯ‬

‫ހުޅުމާލެއަށް ދާ ދެ މީހުންނެވެ‪ .‬ހުޅުމާލޭގައި އަހަރުމެން‬

‫ފނާކުޅެންއިނދެ ބުނެލިއެވެ‪.‬‬ ‫"ނޯ!" ރީނާ ޯ‬

‫މީހެއް‪ .‬ހިތްނުބައި މީހެއް‪ .‬އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަކީ‬

‫އެކަކަށް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ އަނެކަކަށް އެއަށް‬

‫ވަރަށް މަގުބޫލު ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުރެއެވެ‪ .‬ހަފުތާއަކު‬

‫ރީނާ ވާހަކަދެއްކުން އެއީ އަހަންނަށް ލިބުނު‬

‫މުއްސަންޖަކަށްވެގެން ދުވަހަކު ވެސް ރީނާ ދެރަވާ‬

‫ނންނާނެއެވެ‪ .‬އިއްޔެއަކީ‬ ‫ވުރެ މުހިންމުކަމެއް ޯ‬

‫އެއްފަހަރު އަހަރުމެން‪ ،‬ފިރިންނާ އެކުގައި އެ‬

‫ސިހުމެކެވެ‪ .‬ނޫނެކޭ ބުނުމުން އެއީ އިތުރު ސިހުމެކެވެ‪.‬‬

‫ކަހަލަ ކަމެއް އަހަރެން ކުރިންތަ؟ ލަދުގަންނަންޖެހޭ‬

‫"ދެން އެހެންވިއްޔާ ކިހިނެއްތަވީ؟" އަހަންނަށް‬

‫ކަހަލަ ކަމެއް ކުރިންތަ؟ ވިއްޔާވެފައޮންނާނީ ފައިދާ‪.‬‬

‫އަހަރުމެންގެ އެކުވެރިކަމަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުނު‬

‫ތަނަށް ދަމެވެ‪ .‬ރީނާ ގުޅުންކަނޑައިލި ފަހުން ވެސް‬

‫ދުވަހެވެ‪ .‬މާޒީގައި ކަންކަން ހިނގައިފައިވާ ގޮތަށް‬

‫އަހަރެން އެ ތަނަށް ދަމެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއާ‬

‫އެހުނެވެ‪.‬‬

‫ކިތައް ދަތުރުދިޔައިން؟ ކިތައް ޗެކަޕްހެދިން؟ ކިހާ‬

‫ބަލާއިރު‪ ،‬އިއްޔެ ހެނދުނުއްސުރެ ނިދަންވަންދެން ރީނާ‬

‫އެކުގައެވެ‪ .‬އަހަރުމެންނާ އެކުގައި ނަސީމު އާދެއެވެ‪.‬‬

‫"ތިއޭ މައްސަލައަކީ‪ "،‬އަހަންނާ ހަތަރުކަޅި‬

‫ވިޔަފާރިއެއްކުރިން؟ މުޅި އާއިލާއަށް ހަދިޔާގަތީ‬

‫އުޅޭނީ އަހަރެންގެ ގޭގައެވެ‪ .‬ރީނާ އަންނާނީ ފެންވަރާ‬

‫ނަސީމަކީ ރީނާގެ ފިރިމީހާއެވެ‪ .‬ނަސީމު ބުނާގޮތުން‬

‫ހަމަކޮށްލަމުން ރީނާ ބުންޏެވެ‪" .‬ކުރިން ބުނީ ހަމަ‬

‫އަހަރެންގެ ލާރީގަކަން ހަނދާންނެތުނީ؟ ލަދުގެ‬

‫ސާމާނާއި‪ ،‬ހެދުން ވެސް ހިފައިގެންނެވެ‪ .‬ރޭގަނޑު‬

‫ފަލަވާތީއޭ ކިޔައިފައި‪ ،‬ބަހަނާއެއް ދައްކައިފައި ރީނާ‬

‫އެކަނި އެ ސުވާލޭ‪ .‬ޖަވާބުދޭއިރަށް އަނެއް ސުވާލު‪.‬‬

‫ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތްތަ؟ ހުރެބަލަ މަށާ ވާހަކަނުދައްކާ‪.‬‬

‫ކންމެ ފިލްމެއް‬ ‫ފިލްމަށް ދިޔުން ވެސް އޮންނާނެއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ނާންނަނީއެވެ‪ .‬އަހަންނާ ގުޅުންކަނޑައިލި ސަބަބު‬

‫އަނެއްކާ ޖަވާބު ދީފިއްޔާ އަނެއް ސުވާލު‪ .‬ސިކުނޑިއަކީ‬

‫ކަލެއަށް ހުރިހާ ގެއްލުމެއްވާނީ‪".‬‬

‫ދެއްކިޔަސް ވެހެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް އިއްޔެ ތަފާތެވެ‪.‬‬

‫ނަސީމަށް އެނގޭހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ‪ .‬ނުވަތަ ނަސީމު‬

‫ޑައިމަންޑް ޖަހާފަހުންނަ އެއްޗެއް ނޫނޭ‪ .‬އަހަރެންގެ‬

‫ރީނާއެއް ނުފެނެއެވެ‪ .‬ނުވެސް ގުޅައެވެ‪ .‬މެސެޖެއް‬

‫ވެސް އެ ކަން ސިއްރުކުރީއެވެ‪ .‬އެ ކަމާ ވިސްނާކަށް‬

‫ވެސް ސިކުނޑި އެބަހުރި‪".‬‬

‫ފނުވައިލައިފައި ފޯނު ނިއްވައިލީމެވެ‪.‬‬ ‫މެސެޖު ޮ‬ ‫އަހަރެން ހުރީ ރުޅިއައިސްފައެވެ‪ .‬އެކަމަކު ލޮލުން‬

‫ފނުވައެވެ‪ .‬އަހަރެން ވެސް މިހިރީ ހަމަ އެ‬ ‫ވެސް ނު ޮ‬

‫އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަހަންނަށް އުނދަގޫވީ‬

‫ރީނާ އެންމެ ފަހުން ބުނި ޖުމުލަ އެ ވަގުތު‬

‫ގޮތުގައެވެ‪ .‬އަހަރުމެންގެ ގުޅުންކެނޑުނީ ކުއްލިއަކަށެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ގެއްލުނީމައެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަކަށް ނުވަދެއެވެ‪ .‬އެއީ މުހިންމު‬

‫ރީނާއަށް ނުލިބުނު ތަނަވަސްކަން އަހަންނަށް ލިބުމަކީ‬

‫ދެ ދުވަހެއް ކުރިންނެވެ‪ .‬ވައިބާއިން ރީނާ ފޮނުވި ކުރު‬

‫ހީވަނީ ގައިން ބައެއް އުނިވިހެންނެވެ‪ .‬އުފާތަކުން‬

‫އެއްޗެއްކަމަކަށް އަހަރެން ނުވެސް ދެކެމެވެ‪ .‬ގެއަށް‬

‫ރީނާ ރުޅިއަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުރި ކުށަށް‬

‫މެސެޖަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް މަދުވިހެންނެވެ‪ .‬ހިތުގައި އެނބުރެނީ އެންމެ‬

‫އައި މަގުމަތީގައި މާމަގެއަށް އަހަރުމެން މަޑުކުރީމެވެ‪.‬‬

‫ރީނާ ޖެހޭނީ މާފަށްއެދޭށެވެ‪ .‬ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ‬

‫"މީގެ ފަހުން ތީ އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސެއް ނޫން!"‬ ‫ފނުވި މެސެޖު ކުރުވެފައި ސާދާއެވެ‪.‬‬ ‫ރީނާ ޮ‬ ‫މެސެޖުކިޔައިފައި އަހަރެންދިޔައީ‬ ‫ސިއްސައިގެންނެވެ‪ .‬ވަގުތުން ރީނާއަށް ގުޅީމެވެ‪ .‬ރީނާ‬

‫އހެންފެށީ ކަރުނައެވެ‪.‬‬ ‫އަލިފާންކަނީގެ ބަދަލުގައި ޮ‬

‫ޝަކުވާއެކެވެ‪ .‬ރީނާ އަޅެ ސަބަބު ބުނެލި ނަމައެވެ‪.‬‬

‫ގެއަށް ވަންއިރު މާމަ އުޅެނީ ފާހާނައިގައެވެ‪ .‬ޓީވީ‬

‫ކަންފަތްދޮށުގައި މީހަކު ބުނި ކަހަލައެވެ‪ .‬ކަލޭ ތި ކުރީ‬

‫އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސް އެހާ ހައިރާންވި‬

‫ހުރީ ހުޅުވައިފައެވެ‪ .‬ހިންދީ ސީރީސްއަކީ މާމަގެ‬

‫ވަކި ރަނގަޅުކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއާ‬

‫މައްސަލައެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވެއެވެ‪ .‬އެންމެ މެސެޖަކުން‬

‫ސފާގައި އިށީނދެފައި ޗެނަލު‬ ‫ޯ‬ ‫ކާނާއެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ދިމާއަށް ކަލަގޮވުން އެއީ ކަލޭގެ ގަދަރު އުފުލުނުކަމެއް‬

‫ކން ފަދަ ކުށެއް އަހަންނަށް‬ ‫ގުޅުންކަނޑާލަންޖެހުނީ ޮ‬

‫ބަދަލުކޮށްލީމެވެ‪ .‬ކުއްލިއަކަށް ފެންނަން ފެށީ ޖަވާހިރު‬

‫ހެއްޔެވެ؟ މިހާރު ދެ މީހުން އެއްވަރުވީއެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ފނެއް ނުނެގިއެވެ‪ .‬މެސެޖު ފައްޗެއް ފޮނުވައިލީމެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކުރެވިގެން ހެއްޔެވެ؟ ރީނާގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގައި‬

‫ވިއްކާ ފިހާރައެއްގެ އިސްތިހާރެކެވެ‪ .‬އިސްތިހާރު‬

‫ބަދަލުގައި އެކުވެރިޔާ ކުރި ކުށަށް މާފުކުރި ނަމަ މާ‬

‫ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ މެސެޖު ރީނާ ބަލާކަން‬

‫ނންނާނެއެވެ‪ .‬ވީއިރު‬ ‫އަހަންނާ ހިއްސާނުކުރާ ވާހަކައެއް ޯ‬

‫ފެންނައިރަށް ރީނާ ބުނި ޖުމުލައިގެމަތިން އަހަރެން‬

‫ރަނގަޅުވީހެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަށް އެނގެއެވެ‪ .‬ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬އަހަރެންނަށް‬

‫އެންމެ މުހިންމު ވާހަކަ ސިއްރުކުރަންޖެހުނީ ކީއްވެގެން‬

‫ހަނދާންވިއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގެ ފެހި ބޮކި‬

‫ކުރެވުނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ރީނާ ކަމެއް ނުކުރާކަން‬

‫ހެއްޔެވެ؟‬

‫ދިއްލުނީ އެ ވަގުތުއެވެ‪ .‬ސިކުނޑިއަކީ ޑައިމަންޑް‬

‫އަހަންނަށް ކަށަވަރެވެ‪ .‬ޔަގީނުން ވެސް ގަސްތަކު‬

‫ރީނާ ގުޅުންކަނޑައިލިތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން‬

‫ޖަހައިފައިހުންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެ ހިސާބުން‬

‫"އަސްލު ވެސް!" ހިތާހިތުން އަހަންނަށް‬ ‫ބުނެވުނެވެ‪.‬‬ ‫މާފަށްއެދުމަށް ޓަކައި އަވަސްއަވަހަށް ފޯނު‬

‫އަހަރެން ކަމެއް ނުކުރަމެވެ‪ .‬ސުވާލު އުފެދުނެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުމެން އެކުގައި ހުޅުމާލެއަށް ދާން ފެށީމެވެ‪.‬‬

‫ލ މަރައިލެވުނެވެ‪ .‬ރީނާ ބުނި އެއްޗަކާއި‬ ‫އަހަންނަށް ދެ ޯ‬

‫ޖެއްސީމެވެ‪ .‬ވައިބާ ހުޅުވައިލީމެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ މުޅި‬

‫މީހަކު ދޭތެރެޖެއްސީ ހެއްޔެވެ؟ ރީނާއަށް ކުށްހީއެއް‬

‫ނަސީމަށް ހަގީގަތް ނޭނގޭކަން އަހަންނަށް އެނގުނީ‪،‬‬

‫މާޒީގައި ހިނގައިފައިވާ ކަންތައްތައް ރޮނގުތަކަކުން‬

‫ހަށިގަނޑު ފިނިވެގެންދިޔައެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ މެސެޖު‬

‫ކުރެވުނީ ހެއްޔެވެ؟ ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަމެއް ނިމުމަކަށް‬

‫ގސްއުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ޮ‬

‫ބޑުމަންޒަރު ސާފުވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަހަންނަށް ގުޅުވައިލެވުނެވެ‪ޮ .‬‬

‫ރީނާއަކަށް ނުދެއެވެ‪ .‬އުފަލުން އަހަންނަށް ރޮވުނެވެ‪.‬‬

‫ގެންނައިރު‪ ،‬ކުޑަމިނުން ސަބަބު ބުނެދޭންޖެހޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެކަކަށް‬ ‫އެންމެންގެ ތެރޭގައި ރީނާ އުޅޭ ޮ‬

‫ރީނާ ރުޅިވި ސަބަބު އަހަންނަށް ވިސްނުނީ އެ‬

‫އަވަހަށް މެސެޖު ފުހެލީމެވެ‪ .‬ރީނާއަށް ކުރެވުނީ‬

‫އތީ އެއްބަނޑުއެއްބަފާކަމުގެ‬ ‫އަހަރުމެންގެ ދެމެދުގައި ޮ‬

‫ވެސް ޝައްކުވިޔަކަ ނުދެއެވެ‪ .‬މަޖާ ވާހަކަ ދައްކައެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހުއެވެ‪.‬‬

‫ކުށެކެވެ‪ .‬އަހަރެން އެ ކަހަލަ ކުށެއް ނުކުރާނަމޭ‬

‫ގުޅުމެކެވެ‪ .‬އެންމެ މެސެޖު ފަޅިޔަކުން އެ‬

‫އެކަމަކު ކިރިޔާ ވެސް އަހަރުމެން ދެ މީހުން‬

‫ކޓަރިއަށް ވަދެފައި ރަނގަޅަށް‬ ‫ގެއަށް ގޮސް ޮ‬

‫ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬އަހަންނަށް ދިރިއުޅެން ފަސޭހަވާނީ‬

‫ގުޅުންކެނޑޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ވިސްނާވިސްނާ‬

‫އެކަނިވެއްޖެއްޔާ އެ ހިސާބުން ހީވާނީ ރީނާގެ އަޑު‬

‫ހަމަޖެހިލީމެވެ‪ .‬ރީނާއަށް ގުޅަން ތައްޔާރުވީމެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އަހަރެން ހުރީމައެވެ‪ .‬ރީނާއަކީ ގޯސް‬ ‫އެ ޮ‬

‫އަހަރެން ވަރުބަލިވިއިރު ވެސް ރީނާ ކުއްލިއަކަށް‬

‫ވާގަނޑު ލުއްސައިލާހެންނެވެ‪ .‬އެ ހިސާބުން މަންޒަރު‬

‫ބުނަންވީ ވާހަކަތައް ސިކުނޑީގައި އަތުރައިލީމެވެ‪ .‬ރީނާ‬

‫ގތުން ރީނާއަށް ނުބައި‬ ‫މީހެއް ނޫނެވެ‪ .‬ދަނޑިވަޅުގެ ޮ‬

‫ރުޅިއައި ސަބަބެއް ނޭނގުނެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓައިލާހެންނެވެ‪ .‬އަކުރެއްގެ ބަދަލުގައި ފިއްޔެއް‬

‫ފނެއް ނުނަގާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ނިންމުމެއް ނިންމުނީއެވެ‪ .‬ރީނާގެ ނިންމުން ކިތަންމެހާ‬

‫އަހަރުމެންގެ ގުޅުންކެނޑުނުކަމެއް އެހެން މީހަކަށް‬ ‫ނޭނގޭނެއެވެ‪ .‬އަހަރުމެންގެ ފިރިންނަކަށް ވެސް‬

‫ވެސް ރީނާގެ ދުލަކުން ނުނިކުމެވެ‪ .‬ބޭނުން ނަމަ‬ ‫އަހަންނަށް އެހުނީހެވެ‪ .‬މައްސަލައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟‬

‫"ތީތަ ރައްޓެހިންނަކީ؟" އަހަރެން މެސެޖު ލިޔަން‬

‫ވެސް ނުބަޔެވެ‪ .‬އަޑުންއަޑުނަގައިފައި ވިޔަސް އަހަރެން‬

‫ފެށީމެވެ‪" .‬އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަންތައްކުރާ‬

‫އެހެން ބުނާނަމެވެ‪ .‬ހަމަ އެހެންމެ‪ ،‬ވިސްނައިނުލެވި‬

‫ނޭނގެއެވެ‪ .‬އަންގާކަށް ބޭނުމެއް ވެސް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު އޭގެ ޖަވާބެއް ނުލިބޭނެއެވެ‪ .‬އެހެންވެ ނުވެސް‬

‫ގޮތަކީ ތީ؟ ސިކުނޑިއަކީ ޑައިމަންޑް ޖަހައިފައިހުންނަ‬

‫ރީނާއަށް ކުރެވުނު ކުށަށް އަހަރެން މާފުކުރާނަމެވެ‪.‬‬

‫އަންގައިފިއްޔާ ޔަގީނުން ވެސް އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ‬

‫އަހަމެވެ‪ .‬އަހަރުމެންގެ ފިރިންނަކީ ދުންފަތު އަނދިރިއެޅޭ‬

‫އެއްޗެއް ނޫން‪ .‬އަހަންނަށް ވެސް އެ ކަން އެނގެޔޭ!‬

‫އަހަރެން މިހިރީ ރީނާ މާފަށް އެދެންދެނެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބު އަހާނެއެވެ‪ .‬އަހަރުމެންގެ ފިރިންނަކީ ވެސް‬

‫ދެ މީހުންނެވެ‪ .‬ތަނަކަށް ސައިބޯން ދިޔަސް‪،‬‬

‫އެހެންވީމަ އަހަންނަށް ވުރެ ތަނަވަސް ސިކުނޑިއެއް‬

‫ދެ އެކުވެރިންނެވެ‪ .‬އަހަރެން ދޭނީ ކޮން ޖަވާބެއް‬

‫ކޅަކަށް އެ މީހުން ބޭރަށް‬ ‫ބއި ނިންމައިފައި އިރު ޮ‬ ‫ސައި ޮ‬

‫ރީނާގެ ބޮލުތެރޭގައި އޮވެދާނެ‪ .‬ޑައިމަންޑް ޖަހައިފައިހުރި‬

‫ނިމުނީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އަސުސް އަ ްށ‬ ‫"ޒެ ްނ ފޮން" މަރުކާ‬ ‫ބޭނުންކުރުން މަނާ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 360‬ޑިގްރީ ޕޫލް ނިމިފައި ހުންނަ އިރު ފެންނާނެ ގޮތް‪.‬‬

‫ކޓުން ބުނެފައި‬ ‫ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޯ‬ ‫ވަނީ‪ ،‬އަސުސްއިން އެ ނަން ބޭނުންކުރުމުގައި‪،‬‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ފުށުއަރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އަސުސްއިން‬

‫ފނުތައް އިންޑިއާގައި ދެން‬ ‫"ޒެންފޯން" މަރުކާގެ ޯ‬ ‫އަސުސް އަށް ނުވިއްކޭނެ ކަމަށް‪ ،‬ދިއްލީ ހައިކޯޓުން‬ ‫ކޓުން ކުރި އަމުރުގައި ވަނީ‪،‬‬ ‫ކަނޑައަޅައިފި އެވެ‪ .‬ހައި ޯ‬

‫އިންޑިއާގައި އެކަން ކުރަމުން ދަނީ ރަނގަޅު‬ ‫ނިޔަތެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފން މާކެޓަށް ޒެންފޯން ތައާރުފުވެ‬ ‫ސްމާޓް ޯ‬

‫ފން" މަރުކާގައި‪ ،‬ފޯނެއް‪ ،‬ފޯނާ‬ ‫"ޒެން" އަދި "ޒެން ޯ‬

‫މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ އަސުސްއާ ގުޅުވައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގުޅުން ބައިތަކެއް އަދި މިއިން އެއްޗަކާ ގުޅުމެއް ހުރި‬

‫ފންގެ ނަން ހަމަ އިވޭ ތަނުން ވެސް އެއީ‬ ‫ޒެން ޯ‬

‫އެއްޗެއް ވެސް ނުވިއްކޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަސުސްކަން ގިނަ ބަޔަކު ދަނެ އެވެ‪ .‬އަސުސް‬

‫ވކުން ބުނި ގޮތުގައި "ޒެން" އަދި‬ ‫ޓެލެކެއާ ނެޓް ޯ‬

‫ފންގެ ނަމުގައި ސްމާޓްފޯންތައް‬ ‫އިން އަންނަނީ ޒެން ޯ‬

‫މބައިލް" ވިޔަފާރި މަރުކާ އަކީ އެ ކުންފުނީގެ‬ ‫"ޒެން ޮ‬

‫އުފައްދައި ދަރަޖަކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ޒެންފޯނަކީ މެދު‬

‫އަމިއްލަ މުދަލެކެވެ‪ .‬އަސުސްއިން "ޒެން" މަރުކާ‬

‫ހވައިލެވޭ މަޝްހޫރު‬ ‫ފަންތީގެ ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ޓެލެކެއާ ނެޓްވޯކުން‬

‫މަރުކާއެކެވެ‪ .‬އަސުސްއިން މިހާރު ނިންމާފައި ވަނީ‬

‫ނަކަލުކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ފނުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރާށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އިންޑިއާގައި ވިއްކާ ޯ‬

‫ފން" ބޭނުންކުރަން‬ ‫އަސުސް އިން ވަނީ "ޒެން ޯ‬ ‫ގތް ކިޔައިދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ބަޔަކު‬ ‫ފެށި ޮ‬

‫ގޮތުގައި "ޒެންފޯން ‪ "6‬އަށް ދެން ކިޔާނީ "އަސުސް‬ ‫‪6‬ޒީ" އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންކުރާކަން އެނގި ތިބެ ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް‬

‫އައިފޯނުތަކުގެ ޗާޖިން‬ ‫ޕޯޓް ބަދަލުވަނީ‬ ‫ޕޓް ބަދަލުވާނެ ދުވަހަކަށް‬ ‫އައިފޯނުތަކުގެ ޗާޖިން ޯ‬

‫ބޑު ހަފުލަ ނުބާއްވަ‬ ‫އެޕަލް އިން މި އަހަރު އަދި ޮ‬

‫އިންތިޒާރުކުރެވޭތާ ވެސް ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ‬

‫ފނުތައް ތައާރުފުކުރުން އޮތީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އާ އައި ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެޕަލް އަށް މިކަން ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ‪،‬‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު ލައިގަންނަންދެން އިންތިޒާރުކުރުން ނޫން‬

‫އިންޖިނޭރުންގެ ކިބައިގައި ފެންވަރު ނެތިގެނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ގޮތެއް ވަފާތެރިންނަށް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬މި އަހަރަށް‬

‫އައިފޯނުތައް ޗާޖުކުރަން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ލައިޓްނިން‬

‫މޑެލްތައް އަދި އައިއޯއެސް ‪ 13‬އާންމުކުރާ‬ ‫ޚާއްސަ ޮ‬

‫ކޭބަލަކީ އެޕަލް އަށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ހޯދައިދޭ‬

‫ތާރީޚަކަށް ވާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެވެނީ އަހަރުގެ ފަހުގެ‬

‫އާލާތަކަށް ވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހެކެވެ‪.‬‬

‫ފން މާކެޓްގައި ވާދަވެރިންގެ ހުރިހާ‬ ‫ސްމާޓް ޯ‬ ‫ފޯނުތަކެއްހެން‪ ،‬ޔޫއެސްބީ ޓައިޕްސީ އަށް ބަދަލުވަނީ‬

‫ޕޓް ބަދަލުކުރުމަކީ އެޕަލް‬ ‫ފނުތަކުގެ ޗާޖިން ޯ‬ ‫އައި ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ވަރަށް ހަލުވިކަމާ އެކު އެ މަސައްކަތް އެބަ‬ ‫ކުރެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬އެޕަލް ބޭނުންވަނީ ލައިޓްނިން‬

‫ފެތެން އޮތް ގޮތް ކަމަށް ވާތީ ވެސް އެވެ‪ .‬އެޕަލް އަކީ‬

‫ހދާށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬މި‬ ‫ކޭބަލުން ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ޯ‬

‫ތަފާތު ކުންފުންޏަކަށް ވެފައި‪ ،‬ތިމަންނަމެންނަކީ ތަފާތު‬

‫އަހަރު އެކަން ބަދަލުވެދާނެ ކަހަލަ ނިޝާންތަކެއް އެބަ‬

‫ބައެއްކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި‪ ،‬ލައިޓްނިން ކޭބަލުގައި‬

‫ފެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓ އަށް ބަލާށެވެ‪ .‬އެ ފެންނަނީ ޓައިޕްސީ ކޭބަލެކެވެ‪.‬‬ ‫ފޮ ޯ‬ ‫މީގެ ކުރިން އެ ތަނުގައި އޮންނަނީ ލައިޓްނިން‬

‫ހިފަހައްޓައިގެން ތިބުމުން ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް‬ ‫ދެން ނެތެވެ‪.‬‬ ‫މޑެލްތައް ޔޫއެސްބީ ޓައިޕްސީ‬ ‫އައިފޯނުގެ ބައެއް ޮ‬ ‫އަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް‪ ،‬މި އަހަރު ނެރޭ ހުރިހާ‬

‫ޓއިން ދޭހަވަނީ މި އަހަރުގެ‬ ‫ކޭބަލެކެވެ‪ .‬މި ފޮ ޯ‬

‫މޮޑެލްތަކެއް ޓައިޕްސީ އަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަކަށް‬

‫ފނުތަކުގައި ޓައިޕްސީ‬ ‫ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އައި ޯ‬

‫ނުބެލެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޭބަލް ބޭނުންކުރެވުން އެކަށީގެންވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޕޫލަށް އެރި ތިބޭ މީހުން ފެންނަ ގޮތަށ‬

‫ބޭނުން ކުރާނީ ފަސް ތަރީގެ ހޮޓަލެއްގ‬

‫ކޮމްޕަސް ޕޫލް އިން ފަރުމާކޮށްފައ‬

‫ގތް ކަމަށް ފެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް ދެން އެންމެ ރަނގަޅު ޮ‬ ‫ސްމާޓްފޯން ސިނާއަތުގައި އެންމެން އެއް މިންގަނޑަކަށް‬

‫އތް މެސެޖެކެވެ‪.‬‬ ‫މި އޮތީ ޓްވީޓާ އަށް ލީކުވެފައި ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ‪ 360‬ޑިގްރ‬ ‫ބޑެތި ބަދަލުތަކާއި‬ ‫އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ ޮ‬

‫ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ޑިޒައިނަރު އަދި‬

‫އަޖައިބުކުރުވަނިވި ފަރުމާތަކާ އެކު‪ 360 ،‬ޑިގްރީ ސްވިމިން ޕޫލެއް އެކުލެވޭ‬

‫ކެމްސްލީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ޕްރޮޖެކ‬

‫‪ 55‬ބުރީގެ އިމާރާތެއް ލަންޑަނުގެ މަލަމަތިން ވަރަށް އަވަހަށް ފެނިދާނެ‬

‫ވާނީ ‪ 360‬ޑިގްރީ ޕޫލަށް އެރޭނެ ގޮތެކ‬

‫"އެއީ އަހަރެމެން އެންމެ ބޮޑަށް ވ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫"އިންފިނިޓީ ލަންޑަން" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ‬

‫އޮންނަނީ އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރީގައި ތ‬

‫އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ‪ 360‬ޑިގްރީ ސްވިމިން ޕޫލް‪،‬‬

‫އަޑި ފެނޭ ގޮތަށް‪ .‬ދެން ސުވާލަކީ މި‬

‫އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި އޮތުމެވެ‪ .‬މި އިމާރާތް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ‬

‫ކިހިނެއްހޭ؟" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިމާރާތުގެ ތިރީގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޕޫލްގެ އަޑިންނާއި ހަތަރު ފަރާތުން‪،‬‬

‫ގތުގައި އެކަމ‬ ‫އެލެކްސް ވިދާޅުވި ޮ‬


‫ހަންގަނޑު ެގ‬ ‫ރީތިކަން ގެއްލޭ‬ ‫ބައެއް އާދަތައް‬ ‫މަ ރި ޔަ މް ޔަ ސް މާ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެތައް މައްސަލައެއް ދިމާވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ފިހިތައް‬ ‫އަބަދުވެސް ބަހައްޓަން ވާނީ ރަނގަޅަށް ދޮވެ‬ ‫ކށް އުފައްދާފައި‬ ‫ސާފުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫ގެންގުޅެވޭ ނުރަނގަޅު އާދަތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް‬

‫ރޑަކްޓައް ވެސް ބާޒާރުން ލިބެން ހުރެ‬ ‫ހުންނަ ޕްރ ޮ‬

‫ހަންގަނޑުގެ ރީތިކަން ގެއްލެން މެދުވެރިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލުމުން ފަސޭހަ އިތުރު ގޮތްތައް ވެސް‬ ‫އެވެ‪ .‬ގޫގަލް ޮ‬

‫ބައެއްފަހަރު މިހެން ވަނީ އެނގި އެނގި ހުރެ ވެސް‬

‫ފެނިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަރުވާކުޑަ ކޮށްލެވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލަން ހަދައިގެން ނުވަތަ‬ ‫ބައެއް ފަހަރު މާ މޮޅު ޮ‬

‫ބިހި ކޮށްޓުން‬

‫ފަރުވާ ކުޑަވެގެން ވެސް ގައިގެ ހަންގަނޑު ހަލާކުވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިއީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމުގެ ވާހަކަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ބިހިކޮށްޓުމުން އެލާ ލަކުނު އެއްކިބައިގައި އޮއްވައި‬ ‫އެއީ އިތުރު ބިހިތައް ނެގުމަށް ވެސް ދިމާވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކީ ބިއްސެއް ނަގައިފި ނަމަ އޭގެ ދުޅަ‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬

‫މޫނުގައި ހުންނަ މޭކަޕްތަކާއެކު ނިދުން‬

‫ކންމެވެސް ބޭހެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަތް‬ ‫ތިރިކޮށްލަން ޮ‬ ‫ނުލައި ކެތްކޮށްލުމެވެ‪.‬‬

‫ރޭގަނޑު ބޭރުގައި އުޅެފައި ވަރުބަލިވެގެން އައިސް‬ ‫ގތަށް އެނދަށް ވެއްޓިގަންނަ މީހުން މަދެއް‬ ‫އެ ހުރި ޮ‬

‫ދާވެފައި ހުންނަ ތަންމަތީގައި ނިދުން‬

‫ނުވާނެ އެވެ‪ .‬މޫނުގައި ހުންނަ މޭކަޕްތަކާ އެކު‬ ‫ހަށިގަނޑު ސާފުކުރާ ފަދައިން ނިދާ ތަންމަތި‬

‫ލވަޅުތައް ބެދި ބޮޑުވެ‬ ‫ނިދުމުން‪ ،‬ހަމުގައި ހުންނަ ޯ‬ ‫ގތަކީ ނިދުމުގެ ކުރިން މޫނު ސާފު‬ ‫އެވެ‪ .‬ރަނގަޅު ޮ‬

‫ކށް ބަލަހައްޓަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ފެންވަރާ‬ ‫ވެސް ސާފު ޮ‬

‫ކުރުމެވެ‪ .‬ފަސޭހަކޮށްލަން‪ ،‬ނިދާ އެނދުގެ ހެޑްބޯޑު‬

‫ރީތިވެގެން ހުރެ ދަލާއި ހަޑި އަދި ބެކްޓީރިއާ‬

‫ފރާ ހިސާބުގައި ސައިޑް ޓޭބަލް މަތީ‬ ‫މަތީ ނުވަތަ އަތް ޯ‬

‫ހަރުލާފައި ހުންނަ ތަންމައްޗެއްގައި ނިދާ ނަމަ ގައިން‬

‫ކޅެއް އަބަދުވެސް ބަހައްޓާށެވެ‪ .‬އެއްވެސް‬ ‫މޭކަޕް ވައިޕް ޮ‬

‫ތާހިރުވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ރަނގަޅު‬

‫ކށް ނިދުމަށް ވުރެ ކޮންމެވެސް ވަރެއް‬ ‫ވަރަކަށް ސާފުނު ޮ‬

‫ކށް ތަންމަތި ދޮވުމެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ގޮތަކީ ގިނަދުވަސް ނު ޮ‬

‫ކށްލެވުނަސް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބ އަޅާ ބާލީހުގައި ސިލްކް އުރައެއް ލައްވައިފި ނަމަ‬ ‫ޯ‬ ‫ހަންގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެ‬

‫މޫނު ރަނގަޅަށް ސާފުނުކުރުން‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ސިލްކުގައި ބެކްޓީރިއާ ހަރުލާލެއް މަދުވެ‬ ‫ގށްޖެހޭލެއް ވެސް މަދުވާނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އިސްތަށިގަނޑު ޮ‬

‫މޭކަޕް ކުރިޔަސް ނުކުރިއަސް މޫނު ސާފުކޮށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބަހައްޓަން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ‪ .‬މާ‬ ‫ދވެ ތެޔޮތައް އެކީ‬ ‫ތެޔޮ ހަންގަނޑެއް ނަމަ ދޮވެ ޮ‬

‫ރީ ޕޫލް ލަންޑަނަށް‬

‫ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފެން ނުބުއިން‬

‫ނައްތައިލަން އުޅޭ ކުދިން ވެސް ފެނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އޭރުން ހައްތަހާ ހަންގަނޑު ވާނީ ގޯހެވެ‪ .‬އިތުރަށް‬

‫ފެނަކީ ހަށިގަނޑަށް އެންމެ ބޭނުން އެއް‬

‫ޔވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މިފަދަ މީހުން ބޮޑަށް ތެޔޮވާ‬ ‫ތެ ޮ‬

‫މާއްދާކަން އެނގޭއިރު ވެސް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލެވޭ ފަހަރު‬

‫ކަހަލަ އާދަތަކާއި ދުރުވެލުން ރަނގަޅު ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބ ނަމަ ހަމުގެ ސިއްހަތު‬ ‫އާދެ އެވެ‪ .‬ގިނައިން ފެން ޯ‬ ‫ކށްދޭނެ އެވެ‪ .‬ހަންގަނޑު އޮމާންވެ ރީތި‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬

‫މޭކަޕް ކުރާ މީހެއް ނަމަ ދެ ފަހަރު މަތިން‬

‫ވެސް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދންނަ އިރު ބޭނުންކުރާ‬ ‫މޫނު ދޮވެލާށެވެ‪ .‬އަދި މޫނު ޮ‬ ‫ބާވަތްތަކަކީ ވެސް އެމީހެއްގެ ހަންގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ނުރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން‬

‫ހދާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ވާންޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ކާއިރު ގިނަ ފަހަރު އަހަރެމެންނަށް އިސްކުރެވެނީ‬

‫ރަނގަޅަށް އެކްސް ޮފލިއޭޓް ނުކުރުން‬

‫ށެވެ‪ .‬އަދި އިމާރާތުގެ ތިރީގެ ފްލޯތައް‬

‫ވަށައިގެން ލެވިފައިވާ "ސަބްމެރިން ކަޕްލްޑް ރޮޓޭޓިން ސްޓެއާ ކޭސް"‬

‫ގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫އިވާ "އިންފިނިޓީ ލަންޑަން" އާ ބެހޭ‬

‫"މި ޕޫލްގެ ހާއްސަ އަނެއް ކަމަކަށް ވާނީ މީގެ މުހިއްމު ފީޗާތައް‬

‫ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އެލެކްސް‬

‫އޮޕަރޭޓްކުރާނީ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ އެހީގައި ކަމަށްވުން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކްޓްގެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް‬

‫"އޭގެ މާނައަކީ ޕޫލްގެ ފެންގަނޑުގެ ފިނިހޫނު މިނާއި އިމާރާތުން ބޭރަށް‬

‫ކެވެ‪.‬‬

‫ޕޫލްގެ ފެން ނުފައިބާނެ ގޮތްތަކެއް ހުންނާނެ‪ .‬އަދި މީގައި ބޭނުން ކުރާ‬

‫ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ‪ .‬ޕޫލް މި‬

‫ފެނަކީ އިމާރާތުގެ އޭސީ ސިސްޓަމުން ބޭރު ކުރާ ވޭސްޓްތަކުން ހޫނު‬

‫ތިބޭ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ޕޫލްގެ‬

‫ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ފެނަށް ވާނެ‪ .‬މިއީ ހަލައްކަ ލީޓަރުގެ ފެން އެކުލެވޭނެ‬

‫ޕޫލަށް އެރޭނެ އިންތިޒާމު އޮންނާނީ‬

‫ޕޫލެއް‪".‬‬ ‫ބެލެވޭ ގޮތުން "އިންފިނިޓީ ލަންޑަން" ގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު‬

‫މަށް ހައްލު ހޯދާނީ އިމާރާތުގެ‬

‫ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަނގަ އަށް މީރު އެއްޗިއްސެވެ‪ .‬އެއިން ހަށިގަނޑާއި‬ ‫ހަމަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ނުބެލެ އެވެ‪ .‬ތެޔޮ ގިނަ‬

‫ހަންގަނޑުގައި މަރުވެފައި ނުވަތަ ހިކިފައި ހުންނަ‬

‫ކާނާ އާއި ހަކުރާއި ގިނަ އަދަދަކަށް ލޮނު ބޭނުން‬

‫ހަންތައް ނައްތައިލުމަށްޓަކައި ހަފުތާ އަކު އެއްފަހަރު‬

‫ގސްވެ އެވެ‪ .‬ހަންގަނޑު‬ ‫ކުރުމުން ހަންގަނޑުގެ ހާލަތު ޯ‬

‫ފލިއޭޓް ކުރުން މުހިންމެވެ‪.‬‬ ‫ނުވަތަ ދެފަހަރު އެކްސް ޮ‬

‫ރީތިކުރަން އެދޭނަމަ ގިނައިން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ‬

‫އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑުގެ ފަރުވާ އަށް‬

‫ބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ހިމެނުން ބުއްދިވެރި އެވެ‪.‬‬

‫ހަމުގައި އުނގުޅާ އެއްޗެހީގެ އަސަރު ކުރާލެއް ވެސް‬ ‫އަވަސްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މޭކަޕް ފިހިތައް ނުދޮވެ ބެހެއްޓުން‬

‫ބޭނުންވާވަރަށް ނިދި ނުލިބުން‬ ‫ނިންޖަކީ އަހަރުމެންގެ މުޅި ސިއްހަތަށް އޭގެ‬ ‫އަސަރު ފޯރާ އެއް ކަންތަކެވެ‪ .‬ނިދާފައި އޮންނަ ވަގުތު‬

‫ދވެ ބެހެއްޓުމަކީ‬ ‫މޭކަޕް ފިހިތައް ގިނަ ދުވަހު ނު ޮ‬

‫ހަށިގަނޑުގައި ހަލާކުވެފައި ހުންނަ ސެލްތައް މަރާމާތު‬

‫ކށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޮ‬

‫ކުރެ އެވެ‪ .‬ހަމުގެ ރީތި ކަމަށް ވެސް ރަނގަޅަށް ނިދި‬

‫އެފިހިތަކުގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ބެކްޓީރިއާތަކުގެ‬

‫ކންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ލިބުން އެއީ ޮ‬

‫ސަބަބުން ހަންގަނޑު ހިރުވައި ބިހި ނަގައި މިފަދަ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ‪:‬‬ ‫ކްރިސް ހެމްސްވޯތު‬

‫"‪ "83‬ގައި ރަންވީރުގެ‬ ‫އަންބަކީ ދީޕިކާ‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން‬ ‫އަންނަ ރަންވީރުގެ ސިންގުގެ ފިލްމު "‪ "83‬ގައި‬ ‫ރލް‪ ،‬އަންހެނުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން‬ ‫އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ޯ‬

‫ރޯލުންނެވެ‪.‬‬

‫އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މީޑިއާތަކުން ކުރިން ވެސް ވަނީ އެ ފިލްމުގެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އޭނާ ބުނީ އިންޑިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޑާކާ"‬

‫ކަމަށާއި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް‬

‫ޝޫޓިން ޝެޑިއުލްއަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ފޯރި ނެގި‬

‫ހލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު‬ ‫"ތޯ" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ޮ‬

‫ފިލްމު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކްރިސް ހެމްސްވޯތު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑޯ‪-‬އޭޝިއަން ނިއުސް އެޖެންސީ (އިއަންސް)‬

‫"އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ ހަގީގަތުގައި މިކަން ސިފަ‬ ‫ގތެއް ވެސް‪ .‬މުޅިން އެހެން ތަޖުރިބާއެއް‬ ‫ކުރާނެ ޮ‬

‫އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ‪ 35‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު‬

‫ބޑު ތަފާތަކީ‬ ‫އިންޑިއާގައި ކުރަން ޖެހުނީ‪ .‬އެންމެ ޮ‬

‫ލބިވާވަރުން އޭނާގެ ‪7‬‬ ‫ބުނީ އިންޑިއާ ދެކެ އޭނާ ޯ‬

‫މީހުން ގިނަވުން‪ .‬އިންޑިއާގައި ފިލްމު ޝޫޓް ކުރި‬

‫އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ވެސް އެ ގައުމަށް‬

‫ކންމެ މަންޒަރެއް ޝޫޓްކޮށް ނިންމައިލުމާ‬ ‫އިރު ޮ‬

‫ކށް ނަން ދީފައިވާ ކަމެވެ‪ .‬އެއީ އިންޑިއާ‬ ‫ނިސްބަތް ޮ‬

‫އެކު ފޯރި ނަގައި‪ ،‬ސެލެބްރޭޓް ކުރަން އެތައް ހާސް‬

‫ރޒް ހެމްސް ވޯތު އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ބަޔަކު ތިބޭނެ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެއީ މީގެ ކުރިން‬

‫އޭނާގެ އިތުރުން ކްރިސްގެ ދެން ތިބެނީ އެއްބާނޑު‬

‫ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު‬

‫ދެ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ‪ .‬އެއީ ފަސް އަހަރުގެ‬

‫ކަމެއް ނޫން‪ .‬އިންޑިއާގެ މަގުތައް ވެސް އަބަދު‬

‫ޓްރިސްޓަން އާއި ސާޝާ ހެމްސްވޯތެވެ‪.‬‬

‫އޮންނަނީ މީހުންތަކުން ފުރިފައި‪ .‬އަނެއްކާ މީހުން އެހާ‬

‫"އަހަރެންގެ އަންހެނުން [އެލްޒާ ޕެޓާކީ] ގެ‬ ‫ހަޔާތުގެ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެސް އިންޑިއާގައި‬ ‫ހޭދަކުރި‪ .‬އެހެންވެ އޭނާގެ ހިތުގައި ވެސް އިންޑިއާ‬

‫ހިތްހެޔޮވެފައި‪ ،‬ވަރަށް ފުރިހަމަ މެހުމާންދާރީއެއް އަދާ‬ ‫ކުރޭ‪ .‬އިންޑިއާއަކީ ހިތަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ‬ ‫ގައުމެއް‪".‬‬

‫އަށް ހާއްސަ މަގާމެއް އޮވޭ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން އިންޑިއާއަކީ‬

‫"އެވެންޖާޒް" ގެ ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ‬

‫ލބިވާ ގަޔާވާ ގައުމެއް‪"،‬‬ ‫އަހަރެން އަބަދު ވެސް ވަރަށް ޯ‬

‫ޒ ޕްރޮޑިއުސް‬ ‫ރުޒޯ ދެބޭން އެންތަނީ އާއި ޖޯ ރު ޯ‬

‫ފިލްމު "މެން އިން ބްލެކް‪ :‬އިންޓަނެޝަނަލް" ގެ‬

‫ކުރާ "ޑާކާ" އިން ކްރިސްއާ އެކު އިންޑިއާގެ‬

‫މޝަނަލް އިވެންޓެއްގައި ކްރިސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ފިލްމު "ޑާކާ" ގެ‬ ‫މަންޒަރުތަކެއް ވެސް ޝޫޓް ކުރި އެކްޓަރު ބުނީ މީގެ‬ ‫ބލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަކުން ފުރުސަތު ވެސް‬ ‫ކުރިން ޮ‬ ‫ލިބުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އފާތަކެއް އެބަހުރި ކުރިން ލިބި‪،‬‬ ‫"އެކަހަލަ ޮ‬

‫އެކްޓަރުންތަކެއް ވެސް ފެންނާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ރަންދީޕް‬ ‫ނޖް ބަޖްޕާއީގެ އިތުރުން ޕަންކަޖް‬ ‫ހޫޑާ އާއި މަ ޯ‬ ‫ތުރިޕަތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކްރިސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "މެން އިން‬ ‫ބްލެކް‪ :‬އިންޓަނެޝަނަލް" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ‬ ‫އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާ ވެސް ކުރެވިފައި‪"،‬‬

‫އަނިލް އާއި ޖެކީ އަލުން އެކީގައި އަންނަނީ‬

‫ރލް ދީޕިކާ އަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނެފަ‬ ‫ބަތަލާގެ ޯ‬ ‫އެވެ‪ .‬މެގްނާ ގުލްޒާރުގެ "ޗަޕާކް" ގެ ޝޫޓިން މިދިޔަ‬ ‫ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ނިންމައިލުމަށް ފަހު‪ ،‬މިދިޔަ ހޮނިހިރު‬

‫އާއި "ބަޖިރާއީ މަސްތާނީ" އަކީ މި ވެސް ޖޯޑު‬

‫ދުވަހު ދީޕިކާ ވަނީ ލަންޑަނަށް ފުރައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމުތަކެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާ އިން ‪ 1983‬ގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް‬ ‫ކށް ހަދާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ކާމިޔާބު ކުރި ހާދިސާ އަށް ބިނާ ޮ‬

‫ކުރާނީ އެޕްރީލް‪ 2020 ،10 ،‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމުގައި ރަންވީރު ކުޅެނީ އޭރު ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކަށް‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް‬ ‫މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރަބާސްގެ "ސާހޯ" ގެ ޓީޒާ މާދަމާ‬ ‫ދައްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ‪ 19‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ‬ ‫މި ފިލްމަކީ "ބާހްބަލީ" އަށް ފަހު‪ ،‬ޕްރަބާސް ފެންނަ‬ ‫ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ‪ .‬އެހެންވެ މި ފަހަރު ފިލްމުން އޭނާ‬ ‫ގތާއި ކުޅެފައިވާ ކެރެކްޓާ ބަލައިލުމުގެ‬ ‫ފެނިގެން ދާނެ ޮ‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ފޭނުންގެ މެދުގައި ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ޒަމާނީ އެކްޝަން ތުރިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ‬ ‫ބލީވުޑާއި އިންޑިއާގެ ސައުތުގެ ތަރިންގެ‬ ‫"ސާހޯ" އަކީ ޮ‬ ‫ކށްގެން ސުޖީތު ޑައިރެކްޓްކޮށް‬ ‫ކާސްޓެއް މަސްހުނި ޮ‬ ‫ގެނެސްދޭ ފިލްމެކެވެ‪ .‬މީގެ ބަތަލާ އަކީ ޝްރަދާ‬ ‫ކަޕޫރެވެ‪.‬‬ ‫"ސާހޯ" އިން ފެންނާނެ ބޮލީވުޑްގެ އިތުރު‬ ‫ރފް‪ ،‬ނީލް ނިތިން މުކޭޝް‪،‬‬ ‫ތަރިންގެ ތެރޭގައި ޖެކީ ޝް ޮ‬ ‫އެވެލީން ޝަރުމާ‪ ،‬މަންދިރާ ބޭދީ‪ ،‬ޗަންކީ ޕާންޑޭ އަދި‬ ‫މަހޭޝް މަންޖްރޭކަރު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރޑް ރުޕީސް (‪43,168,500‬‬ ‫މި ފިލްމަކީ ‪ 300‬ކް ޯ‬ ‫ޑލަރު) އިން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސަންޖޭގެ ފިލްމުގައި ޖޯން އާއި އިމްރާން‬

‫ގޭންގްސްޓާރުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން‬ ‫ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އެ ފިލްމަށް ޖޯން‬ ‫ސއިކޮށްފައިވާ‬ ‫ޮ‬ ‫އަބްރަހަމް އާއި އިމްރާން ހާޝިމީ‬ ‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގާއީ ވެސް ވަނީ އަނިލް އާއި ޖެކީއާ އެކު‬

‫ރލް ކަމަށާއި އަނެއް‬ ‫އެކަކު ކުޅޭނީ ގޭންގްސްޓާރެއްގެ ޯ‬ ‫ރލް ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫މީހާ ކުޅޭނީ ފުލުހެއްގެ ޯ‬

‫ރފް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް‬ ‫ކަޕޫރާއި ޖެކީ ޝް ޮ‬

‫ފިލްމެއް ހަދާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފިލްމަށް އިމްރާނާއި ޖޯން ސޮއި ކުރިކަން އަދި ސަންޖޭ‬

‫ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަދި ނަން‬ ‫އަދި ކަށަވަރެއް ނު ޮ‬

‫މި ދެ ތަރިން އެކީގައި ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫ކށްލެވޭ އެއް ފިލްމަކީ‬ ‫ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ޮ‬

‫"އަހަރެން ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެ ދެ މީހުންނާ‬ ‫ސްކްރިޕްޓްތަކެއް ހިއްސާ ކުރާތާ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ސުބާޝް ގާއީ ‪ 1989‬ގައި ގެނެސް‬

‫އެކައްޗަށް ދެ މީހުން ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި‪"،‬‬

‫ދިން "ރާމް ލަކަން" އެވެ‪ .‬އަނިލް އާއި ޖެކީ އަލުން‬

‫ތާލް އާއި ކަލް ނަޔަކް އަދި ޕަރްދޭސް ފަދަ ފިލްމުތައް‬

‫ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ ވެސް ގާއީ އެވެ‪.‬‬

‫ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މުމްބާއީ މިރާ އިން ބުނީ ގާއީ އަލަށް ހަދަން‬

‫ގާއީ‪ ،74 ،‬އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމަކީ‬

‫ވެސް އިއުލާން ނުކުރާ ފިލްމަށް ކާސްޓުން ނެގުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު‬ ‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޖޯން މީގެ ކުރިން ވަނީ ސަންޖޭއާ އެކު ފިލްމު‬ ‫ޒިންދާ (‪ )2006‬އާއި ޝޫޓްއައުޓް އެޑް ވަޑާލާ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫(‪ )2013‬ގައި މަސައްކަތް ޮ‬

‫ނިންމާފައި ވަނީ "ރާމްޗަންދު ކިޝަންޗަންދު" ކިޔާ‬

‫ކާތިކް އާރިޔަން އާއި މިޝްޓީ ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު‬

‫ސަންޖޭގެ އާ ފިލްމުވެގެން ދާނީ އިމްރާން އޭނާއާ އެކު‬

‫ކމެޑީއެއް ކަމަށާއި އަނިލް އާއި ޖެކީ އެ‬ ‫ކްރައިމް ޮ‬

‫‪ 2014‬ގެ "ކާންޗީ‪ :‬ދި އަންބްރޭކަބަލް" އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ފިލްމުގައި ދެ‬ ‫ފިލްމަށް ސޮއި ޮ‬ ‫ތަރިން ވެސް ފެނިގެން ދާނީ ފުލުހުންގެ ރޯލުން ކަމަށް‬

‫"ބަޖިރަންގީ ބައިޖާން" އާއި "އޭކް ތަ ޓައިގާ"‬ ‫ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސް ދިން ކަބީރުގެ "‪ "83‬ރިލީޒް‬

‫ބލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނީ އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫ޮ‬ ‫ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަނިލް‬

‫ސްކްރީނުން ފެންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ‪ .‬ދެ ތަރިން‬ ‫ކުރި "ޕަދުމާވަތު" އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން "ރާމް‪-‬ލީލާ"‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާ އަނެއްކާ ވެސް‬

‫އެކީގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް‬

‫ކައިވެންޏަށް ފަހު ރަންވީރާއި ދީޕިކާ އެކީގައި ބޮޑު‬

‫ބލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން‬ ‫"އެހެންވީމާ ފަހަރުގައި ހަމަ ޮ‬ ‫ފެނިދާނެ‪".‬‬

‫އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ގައުމެއް‬

‫ބޑު ކާސްޓެއް ހިމެނޭ "‪ "83‬ވެގެން ދާނީ‬ ‫ޮ‬

‫އެކީގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް‬

‫ކަބީރު ހާން ޑައިރެކްޓް ކުރާ "‪ "83‬އަކީ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ރލެވެ‪ .‬އެހެންވެ ދީޕިކާ ފެނިގެން‬ ‫ހުރި ކަޕިލް ދޭވްގެ ޯ‬ ‫ދާނީ ކަޕިލްގެ އަންހެނުންގެ ރޯލް ރޯމީ ބާޓިއާގެ‬

‫ބލީވުޑް ހަންގާމާ‬ ‫ކުޅޭނެކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޮ‬

‫"އެވެންޖާޒް" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅުނު ކްރިސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫"ޕަރިންދާ" އާއި "ޔުދު" އަދި "ލައްޖާ" ފަދަ‬ ‫ފިލްމުތައް އެކީގައި ކުޅުނު އަނިލް‪ ،62 ،‬އާއި ޖެކީ‪،‬‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައި‬

‫‪ ،62‬އެންމެ ފަހުން ސްކްރީނުން އެކީގައި ފެނިފައި‬

‫ކޅު ކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުން‬ ‫ވަނީ މި އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬

‫ވަނީ ‪ 2013‬ގެ "ޝޫޓް އައުޓް އެޑް ވަޑާލާ" އިންނެވެ‪.‬‬

‫ހަންގާމާ އިން ބުނީ ޓީ ސީރީޒުން ޕްރޮޑިއުސް‬ ‫ކުރާ ސަންޖޭގެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ އަންނަ އަހަރު‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މީޒާން‪ ،‬ނަވިއާއާ ޑޭޓެއް ނުކުރޭ‬ ‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 5‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ "މަލާލް"‬ ‫އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ އެކްޓަރު ޖާވިދު ޖެފްރީގެ‬ ‫ފިރިހެން ދަރިފުޅު މީޒާން ޖެފްރީ އަމީތާބް ބައްޗަންގެ‬ ‫ކާފަ ދަރި ނަވިއާ ނަވޭލީ ނަންދާއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ‬ ‫ދގުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ މީޒާން ޮ‬ ‫ލބީގެ ވާހަކަތަކެއް އެންމެ‬ ‫އެ ދެ ތަރިންގެ ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ މީޑިއާތަކަށް ތިލަވީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން‬ ‫މުމްބާއީގައި އެކީގައި ފިލްމެއް ބަލާފައި ނުކުތް ތަނުން‬ ‫ޕަޕަރާޒީންގެ ކެމެރާތަކުގެ ލެންސަށް ދެ މީހުން އެރުމާ‬ ‫ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން މީޒާން އާއި ނަވިއާ ދެމެދު‬ ‫އންނަ ކަމަށް ވާހަކަތައް ދެކެވެ‬ ‫ހާއްސަ ގުޅުމެއް ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެމެރިކާގައި ކިޔަވަން ހުރި ނަވިއާއަކީ އަމީތާބްގެ‬ ‫އަންހެން ދަރިފުޅު ޝްވޭތާގެ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ‪.‬‬ ‫މުމްބާއީ މިރާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މީޒާން‬ ‫ބުނީ އެއް އިރެއްގައި ވެސް ނަވިއާ އާއި އޭނާއާ މެދު‬ ‫ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ނަވިއާއާ ގާތްކަން‬ ‫އންނަނީ އޭނާގެ އަންހެން ކޮއްކޮގެ ބެސްޓް ފްރެންޑަކީ‬ ‫ޮ‬ ‫ނަވިއާ އަށް ވާތީ ކަމަށް މީޒާން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ މި ވަގުތު އެއްވެސް މީހަކާ ލޯބީގެ‬ ‫ގޮތުން ގުޅިގެން ނޫޅޭ ކަމަށާއި ހުރީ ސިންގަލްކޮށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރާމްގެ ފިލްމެއް ޝާހިދަށް‬ ‫ސނަމް ކަޕޫރްގެ ފިލްމު‬ ‫ޯ‬ ‫ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު‬ ‫"ނީރްޖާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ރާމް މަދަވަންގެ ފިލްމެއް‬ ‫ޝާހިދު ކަޕޫރަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމީ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބައެއް ނޫސްތަކުން‬ ‫ކޅެއް ކުރިން ޝާހިދާ ބައްދަލުކޮށް‪،‬‬ ‫ބުނީ މީގެ ދުވަސް ޮ‬ ‫ރާމްގެ އާ ފިލްމުގެ ވާހަކަ ނެރޭޓްކޮށް ދީފައިވާ‬ ‫ގސްފައިވާތީ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސްކްރިޕްޓް ޝާހިދަށް ކަމު ޮ‬ ‫އެ ފިލްމަށް އެއްބަސްވާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް‬ ‫ވެސް އޭނާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ޝާހިދާއި ރާމް‬ ‫ނަމަވެސް ފިލްމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ވެސް އަދި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާހިދުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް"‬ ‫މި މަހުގެ ‪ 21‬ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފިލްމަކީ ‪ 2017‬ގައި ރިލީޒް ކުރި ތެލެގޫ ފިލްމު‬ ‫"އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ހިންދީ ރިމެކެވެ‪.‬‬ ‫"ކަބީރު ސިންގް" އަށް ފަހު‪ ،‬ޝާހިދު ކުޅޭނެ‬ ‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމެއް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪18‬‬

‫ބިލަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް‬ ‫ކުށުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ‬ ‫ގތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުތަކާ‬ ‫ހަވާލުކުރެވޭ ޮ‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން އަންނަނީ ކުށްވެރިން‬

‫ކންގްގައި ފަށައިގެން އުޅޭ މުޒާހަރާ‬ ‫ދެކޮޅަށް ހޮންގް ޮ‬

‫ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ‬

‫މީހުން މަގުތަކަށް ނުކުތެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފުލުހުން ބުނާ‬ ‫އަދަދަކީ ‪ 240،000‬އެވެ‪.‬‬

‫އތް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނަޔަސް‬ ‫މިހާރު ޮ‬ ‫ހންގް ކޮންގްގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ބުނީ އެގޮތަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ގތެއް ނިންމާނީ ހޮންގް‬ ‫ހަވާލުކުރާ މީހުންނާ މެދު ޮ‬

‫ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެ ބޮޑު މުޒާހަރާ‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬އެންމެ ފަހުން ބިލަށް ބަހުސްކުރުން ފަސްކޮށްފި‬ ‫ޮ‬

‫އިސްލާހުތަކާ ބެހޭ ބިލެކެވެ‪ .‬ބިލާ ދެކޮޅު މީހުން‬

‫ނިމުނަސް އޭގެ ފަހުން ފުލުހުންނާއި މުޒާހަރާގެ ބައެއް‬

‫ކޓުތަކުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އާންމުންގެ ރުހުން‬ ‫ކންގްގެ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ޗައިނާގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި ބާރުގެ‬ ‫ބުނާ ޮ‬

‫ބައިވެރިންނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި‪ ،‬ބައެއް‬

‫ގތުން ބިލަށް ވަނީ އެހެން ބަދަލުތަކެއް ވެސް‬ ‫ހޯދުމުގެ ޮ‬

‫ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުށަށް މީހުން އެއްބަސްކުރުވުމާއި‬

‫މީހުން ޒަހަމްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ މަދުވެގެން ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމެއް‬

‫އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ ސަރުކާރު‬ ‫އޮފީސްތަކުގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ‬

‫ހެކި ނެތަސް މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އިތުރުން‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ފުލުހުން ގެންދަނީ ޕެޕާ ސުޕްރޭ ޖަހަމުން‪،‬‬

‫އަނިޔާކުރުން ވެސް އޮވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކންގްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ކެރީ ލެމްއަކީ‬ ‫ހޮންގް ޮ‬

‫ނާންނަ އެއްވެސް ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މީހުން ޗައިނާއާ‬

‫ޗައިނާއާ އެއްކޮޅު ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ މުޒާހަރާތަކާއި‬

‫ހަވާލުނުކުރުމެވެ‪ .‬އަދި ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި ދީނީ‬

‫ހަޅުތާލުތަކާ މެދު އިންޒާރު ވެސް ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން އެއްވެސް މީހަކު ފޮނުވާނުލާނެ‬

‫ގތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަން އެ‬ ‫ފުލުހުން ބުނާ ޮ‬

‫ހަވާލުކުރާ މީހުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް‬

‫ސްކޫލްތަކާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ޔޫނިއަންތަކާއި ވިޔަފާރި‬

‫ކަމަށް ވެސް ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ތިބީ ތައްޔާރުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގތްތައް ގާނޫނުގައި ހަމަޖައްސާނެ‬ ‫ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ގވާލެއްވީ އެފަދަ ހައްދުން ނެއްޓޭ‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް އޭނާ ޮ‬

‫ބޑުވާ ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އާންމުން ކަން ޮ‬

‫ފިޔަވަޅުތަކަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ނަމަ އެކަމާ މެދު‬

‫(ލެގްކޯ) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބިލްގެ ދެވަނަ‬

‫ގތްތައް ވެސް ބިލްގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް‬ ‫އެޅޭނެ ޮ‬

‫ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނުމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކިޔުން މިހާރު ވަނީ ފަސް ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކންގްގެ ލެޖިސްލޭޓިވް ކައުންސިލް‬ ‫ހޮންގް ޮ‬

‫ޗައިނާ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅު މީހުންގެ މެޖޯރިޓީ‬

‫ކންގް ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި‬ ‫ހޮންގް ޮ‬

‫އެކަމަކު އެ ޔަގީންކަން ދިނަސް މިހާރު ހޮންގް‬

‫ގތުގައި ބިލްގެ ކިޔުން ދެން‬ ‫އޮންނަ ލެގްކޯ އިން ބުނި ޮ‬

‫ކޮންގް އިން ފެންނަނީ ޗައިނާއާ އެތަން ހަވާލުކުރި‬

‫އންނާނެ ދުވަހެއް މެމްބަރުންނަށް ފަހުން އަންގާނެ‬ ‫ޮ‬

‫ބޑެތި މުޒާހަރާތަކެވެ‪ .‬މި‬ ‫ފަހުން ކުރި އެންމެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާގެ ދަށަށް ‪ 1997‬ގައި ހޮންގް ކޮންގް ދިޔަ‬ ‫ނަމަވެސް ޗައިނާގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ވުރެ އެތަނުގެ‬

‫ހޮންގް ޮކންގް އާއި ޗައިނާގެ ދެ ނިޒާމް‬ ‫އިނގިރޭސންގެ އަތްދަށުގައި ‪ 1841‬އިން ފެށިގެން‬

‫ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ ކީއްވެ؟‬

‫ހންގް ކޮންގް ޗައިނާއާ‬ ‫‪ 1997‬އާ ހަމައަށް އޮތް ޮ‬ ‫އންނަ ނިޒާމްތަކާ ހިލާފަށް‬ ‫ހަވާލުކުރީ‪ ،‬ޗައިނާގައި ޮ‬ ‫ލގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން‪ ،‬ބޭސިކް ޯ‬

‫މިހާރު ގެންނަން އުޅޭ އިސްލާހުތަކުގައި ވާ‬

‫މުޒާހަރާތަކުގައި ގިނައިން ބައިވެރިވަނީ ޒުވާނުންނާއި‬

‫ގޮތުން ޗައިނާ އާއި ތައިވާން އަދި މަކާއޯގެ ރަސްމީ‬

‫ކުޑަ ގާނޫނުއަސާސީއަކުން‪ ،‬ކަށަވަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދަރިވަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ ނަމަ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ‬

‫އެކަމަކު ބޭސިކް ލޯގެ މުއްދަތަކީ ‪ 50‬އަހަރެވެ‪.‬‬

‫ހންގް ކޮންގް ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ބިލާ ދެކޮޅަށް ޮ‬

‫ހންގް ކޮންގް ހިންގަމުން‬ ‫މިހާތަނަށް ވެސް ޮ‬

‫އެތަންތަނާ ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬މި ބަދަލު‬

‫ބޑެވެ‪ .‬އަދި ޝަރުއީ ނިޒާމް ވެސް‬ ‫މިނިވަންކަން ޮ‬

‫ދާއިރާތަކުން ގެންދަނީ އަޑުއުފުލަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ގެންނަން އުޅެނީ މިދިއަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު‬

‫އަންނަނީ "އެއް ގައުމެއް‪ ،‬ދެ ނިޒާމެއް"ގެ އުސޫލުތަކުގެ‬

‫ފުރިހަމަވެފައި‪ ،‬މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ވެސް އޮވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސްކޫލްތަކާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން‬

‫ހޮންގް ކޮންގްގެ ‪ 19‬އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ‬

‫ކންގްގައި މިނިވަން‬ ‫ދަށުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ހޮންގް ޮ‬

‫މުޒާހަރާކުރުމާއި ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމަކީ ވެސް‪،‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ މީހުން ވަނީ ބިލާ މެދު ކަންބޮޑުވުން‬

‫ލބިވެރިޔާ ތައިވާންގައި މަރާލިކަމުގެ‬ ‫‪ 20‬އަހަރުގެ ޯ‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ގާނޫނުތައް ހެދެ‬ ‫ޝަރުއީ ނިޒާމެއް ޮ‬

‫އތް ވިޔަފާރީގެ މައި‬ ‫ކުރިން އިނގިރޭސިންގެ ދަށުގައި ޮ‬

‫ފާޅުކޮށް އެތައް ސަތޭކަ ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އއްވާ ފިލައިގެން ހޮންގް ކޮންގް‬ ‫ތުހުމަތު އެޅިފައި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އިގުތިސާދީ ނިޒާމް ތަފާތެވެ‪ .‬އަދި ފައިސާގެ‬

‫އަށް ދިޔުމުންނެވެ‪ .‬އޭރު ދެ މީހުން ގެންދިޔައީ އެކުގައި‬

‫ޑލަރު ބޭނުންކުރެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތުގައި ހޮންގް ކޮންގް ޮ‬

‫ހންގް ކޮންގްގައި ހުއްދަ‬ ‫މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޮ‬ ‫ކަންކަމެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ޗައިނާގައި އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް‬

‫ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކުން ބުނީ‬ ‫ގވާލާ މުޒާހަރާތަކަށް މުވައްޒަފުން‬ ‫މިނިވަންކަމަށް ޮ‬

‫ލބިވެރިޔާ މަރާލި އިރު‬ ‫ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫ގތުން ތަން ބަންދުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ދޫކުރުމުގެ ޮ‬

‫އޭނާ އިނީ ބަލިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުކުރެވެ އެވެ‪ .‬އަދި ޗައިނާގެ ޝަރުއީ ނިޒާމަކީ‬

‫‪ 4،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ‬

‫މިނިވަން ދާއިރާއެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪،‬‬

‫މީހުން ހަޅުތާލު ވެސް ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ހައްގުތައް‪ ،‬ޑިމޮކްރެޓިކް‬ ‫ތަންތަނުގައި ހިމާޔަތްވާ ގޮތަށް‪ ،‬ޗައިނާގައި ހިމާޔަތެއް‬

‫މުޒާހަރާތައް އިންތިޒާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ‬ ‫ގޮތުގައި މިދިއަ އާދިއްތަ ދުވަހު މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އީރާނަށް‬ ‫ވަޑައިގަންނަވަނީ‬

‫ޗައިނާއަށް ބާރު ލިބެނީ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ދިފާއީ‬ ‫ބައިގަ އެވެ‪ .‬އަދި ޗައިނާ އާއި ހޮންގް ކޮންގްއާ ދެމެދު‬

‫ފިރިހެންމީހާ ތައިވާނާ ހަވާލުކުރަން ތައިވާނުން‬ ‫އެދުނު ނަމަވެސް ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ‬

‫ދަތުރުކުރަން ވިސާ ނުވަތަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭސިކް ލޯގެ މުއްދަތު ‪ 2047‬ގައި ހަމަވުމުން‬

‫އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައި ނެތުމުން އެކަން ކުރެވޭ ގޮތެއް‬

‫ކންގްގެ އެތެރޭގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ވާނެ‬ ‫ހޮންގް ޮ‬

‫ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ސާފެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެމެރިކާ އާއި އީރާނާ ދެމެދު ކުރިއްސުރެ އޮތް ނުތަނަވަސްކަން‬ ‫އިތުރަށް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް‪ ،‬އެމެރިކާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ‬ ‫ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އީރާނަށް ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ފާއިތުވި ‪ 40‬އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނުގެ ވެރިޔަކު އީރާނަށް‬ ‫ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬ ‫އަބޭ އީރާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ މުހިއްމު އެއް ބޭނުމަކީ އީރާނުގެ‬ ‫ނިއުކްލިއަ ޕްރޮގްރާމާ ހެދި އެގައުމާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ‬ ‫ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާގެ‬ ‫ދަތުރުން މާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯއްދެވިދާނެ ކަމަކަށް ދިރާސާކުރާ‬ ‫ފަރާތްތަކުން ލަފައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަބޭ އީރާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް‬ ‫ހަސަން ރޫހާނީ އާއި ސުޕްރީމް ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީއާ‬ ‫ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަބޭ އީރާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ކީއްވެ؟‬ ‫މި އަހަރަކީ ޖަޕާނާއި އީރާނާ ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމްކުރިތާ‬ ‫‪ 90‬އަހަރު ފުރޭ އަހަރެވެ‪ .‬އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ‬ ‫އޭނާގެ ދަތުރު މި ފެއްޓެވީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް‬ ‫ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ހަމަ ނިންމަވާލެއްވިތަނާ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ އާއި އީރާނާ ދެމެދު އޮންނަ ނުތަނަވަސްކަން މިފަހަރު‬ ‫ބޮޑުވެ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާ ދަރަޖައަށް ދިޔައީ‬ ‫އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓުވަން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް އުވައިލުމަށް އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ބާރުތަކުން އެ ގައުމާ‬ ‫އެކު ގާއިމްކުރި މުއާހަދާއަކުން އެމެރިކާ ވަކިވުމުންނެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ‬ ‫އބާމާގެ ވެރިކަމުގައި ގާއިމްކުރި އެ މުއާހަދާއިން‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް ޮ‬ ‫ވަކިވެ‪ ،‬އީރާނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަލުން އެޅީ މިހާރުގެ ރައީސް‬ ‫ޓްރަމްޕެވެ‪.‬‬ ‫އަބޭގެ ދަތުރުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަކީ‬ ‫އީރާނާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކޮށް ދެ ގައުމުގެ‬

‫ރ ޚާ މަ ނާ އި‬ ‫ޖަ ޕާ ނު ގެ ބޮ ޑު ވަ ޒީ ރު ޝި ން ޒޯ އަ ބޭ އަ ދި އީ ރާ ނު ގެ ސު ޕް ރީ މް ލީ ޑަ ު‬

‫ތ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމެވެ‪.‬‬ ‫ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ފެށޭ ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪20‬‬

‫ޕާކިސްތާނުގެ ލީޑަރަކު‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގައި‬ ‫ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫ބޑު އެއް ސިޔާސީ‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ ޮ‬ ‫ޕާޓީ‪ ،‬އެމްކިޔޫއެމްގެ ބާނީ އަލްތާފް ހުސެއިން‬

‫އާންމުންނަށް އިއްވަނީ ގިނަ ފަހަރަށް ކުރިން‬

‫އތް އާންމު އިންތިހާބުގައި ހަތް ގޮނޑި‬ ‫ފަހުން ޮ‬

‫ލކަލް އިންތިހާބުތަކުގައި‬ ‫ވެސް ކަރާޗީގައި އޮންނަ ޯ‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬ނުވަތަ ފޯނުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރެކޯޑް ޮ‬

‫ކށް އެ ޕާޓީ އަކީ މިހާރު ވެރިކަން ހިންގާ‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ބޑު ކާމިޔާބީތައް ހޯދަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްކިޔޫއެމް ޮ‬

‫ކށްފި ކަމަށް‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ތަރުޖަމާން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން‬

‫އުމުރުން ‪ 65‬އަހަރުގެ އަލްތާފާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކޓުތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ ޯ‬

‫އިއްތިހާދުގެ ވެސް މެމްބަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު އެތައް ތުހުމަތުތަކަކާ ގުޅިގެން‬ ‫އޭނާއާ ދެ ޮ‬

‫ހިނގަމުން ދިޔަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ‪ 2009‬ގައި ދިން‬

‫އަލްތާފް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދެވީ‬

‫އުޅުއްވި އަދި ފަހުން އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކަށް‬

‫އަފޫއާންމެއްގައި ‪ 72‬މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގި އެވެ‪.‬‬

‫‪1990‬ގެ އަހަރުތަކުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ޕާކިސްތާން‬

‫އެމްކިޔޫއެމް ‪ 1984‬ގައި އުފެއްދީ އިންޑިއާ އާއި‬ ‫ޕާކިސްތާން ވަކިވި އިރު ޕާކިސްތާނަށް ހިޖުރަކުރި އުރުދޫ‬ ‫ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މުސްލިމުންނަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އަލްތާފާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޕާކިސްތާނުގެ އެކި‬

‫ވެވަޑައިގެންފައިވާ އަލްތާފް ހައްޔަރުކުރީ‪ ،‬އިނގިރޭސި‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ‪ 31‬މަރަކާ ގުޅޭ ދައުވާ ވެސް ހިމެނެ‬

‫ދޫކޮށްލެއްވީ‪ ،‬ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓުން އިދިކޮޅު މީހުންނަށް‬

‫ސަރުކާރުތަކުން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ގޮވާލައިފައިވެ‬

‫ވިލާތުގެ ކުށާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގޅިތަކެއް ފެނިގެން‪ ،‬އޭނާއާ‬ ‫އަނިޔާކުރަން ބޭނުންކުރާ ޮ‬

‫ޕޓަރުން އަބަދުވެސް ބުނަނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާގެ ސަ ޯ‬

‫މެދު އުފެދުނު ތުހުމަތުތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެއީ ކުށެއް ނެތް ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެއްކެވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ ތުހުމަތުކުރެވެނީ ޕާކިސްތާނުގައި‬ ‫ބެލެވޭ ޮ‬

‫އެމްކިޔޫއެމް މިހާރު ވަނީ ދެ ފަޅިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަރުން ނިސްބަތްވަނީ‬ ‫ލަންޑަންގައި ތިބި ސަ ޯ‬

‫މިހާރު ޕާޓީ ދެ ބައި ވިޔަސް އެއީ ޕާކިސްތާނުގެ‬

‫ޕޓަރުންނާ މުހާތަބުކުރައްވާ އޭނާ‬ ‫ތިބި އަލްތާފްގެ ސަ ޯ‬

‫އެމްކިޔޫއެމް‪-‬އެލް އަށެވެ‪ .‬ޕާކިސްތާނުގައި އޮތް އަލްތާފާ‬

‫ބޑު ސިޓީ އަދި ވިޔަފާރީގެ މައި މަރުކަޒު‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކަށެވެ‪ .‬އޭނާ ދައްކަވާ ވާހަކަތައް‬

‫ދެކޮޅު ފަޅިއަށް ކިޔަނީ އެމްކިޔޫއެމް‪-‬ޕީ އެވެ‪ .‬އެންމެ‬

‫ކަމަށްވާ ކަރާޗީގައި ނުފޫޒު ގަދަ ލީޑަރެކެވެ‪ .‬މިހާރު‬

‫ބޮމުގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ލަންކާގެ ޝަންގްރިއްލާ ހުޅުވަނީ‬ ‫ބޮ މު ގެ ހަ މަ ލާ ތަ ކަ ށް ފަ ހު ޝަ ން ްގ ރި އް ލާ ހޮ ޓަ ުލ ގެ ބޭ ރު ގަ އި ފޯ ރި މަ ރަ ނީ‪ .‬މި ހޮ ޓާ މި ައ ދު އަ ލު ން ހު ޅު ާވ ނެ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ހޮޓަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ހިތްވަރު‬

‫އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ‪250‬‬

‫ހޓާ މިއަދު އަލުން‬ ‫ހަމަލާތައް އަމާޒުވި ޝަންގްރިއްލާ ޮ‬

‫ހޓަލުގެ އެންމެ މަގުބޫލު‬ ‫‪ 6:00‬އިން ފެށިގެން‪ޮ ،‬‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވެ ޝުކުރު އަދާކުރާ‬

‫އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު‬

‫އޭޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ‬ ‫ހުޅުވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ޓރަންޓް ކަމަށްވާ ޗަފާޔާ ލައުންޖާއި ކެޕިޓަލް‬ ‫ރެސް ޯ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޒަހަމްވި އެވެ‪ .‬ހަމަލާތަކަށް ފަހު ލަންކާގައި ވަނީ‬

‫އޭޕްރީލް ‪ 21‬ގައި ލަންކާގެ ފައްޅިތަކުގެ އިތުރުން‬

‫ޝަންގްރިއްލާ އިން ބުނީ މިއަދު އިރުއޮއްސި‬

‫ބާ އެންޑް ގްރިލް ވެސް ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި‬

‫މިއަދު އަލުން ހިދުމަތްތައް ފަށާއިރު އެންމެ‬

‫ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތިން ހޮޓަލަކަށް ވެސް ހަމަލާ ދިނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬

‫މަހުގެ ‪ 15‬އިން ފެށިގެން ސްޕާގެ ހިދުމަތް ވެސް‬

‫ފުރަތަމަ ލިބޭ ފައިސާ ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ‬

‫ހަމަލާ ދިން ޖަމާއަތާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ އެތައް‬

‫ބޑަށް ގެއްލުންވި އެއް‬ ‫ޝަންގްރިއްލާ އަކީ އެންމެ ޮ‬

‫އަލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކާއި‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ލަންކާ‬ ‫ސަތޭކަ ބަޔަކު ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ޮ‬

‫ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫އިން ބުނަނީ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ގައުމު މިހާރު އަމާން‬

‫ލގް ފައުންޑޭޝަނަށް ދޭން ވަނީ‬ ‫ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޑަޔަ ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެ ގައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި އެއްވެސް‬

‫ތަނެވެ‪ .‬ހަމަމާތައް އަމާޒުވި އަނެއް ދެ ހޮޓާ ވެސް‬

‫ޝަންގްރިއްލާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‬

‫އަލުން ހުޅުވާފައި ވާއިރު ޝަންގްރިއްލާގެ ގިނަ‬

‫ހަމަލާތަކަށް ފަހު ލަންކާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކުން‬

‫ސެކްޝަންތައް ވަނީ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފަ‬

‫ބޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބިރުވެރި ހަމަލާގެ ތެރޭގަ އާއި އޭގެ ފަހުން ވެސް‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާގެ ނެޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތުގެ ބަޔަކު‬

‫ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪21‬‬

‫ޗެމްޕިއަން ޓީމާ އެކު އާ ީތ އަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޕްރެޝަރު މެޗެއް‪ .‬ޗެމްޕިއަން ޓީމާ ހަވާލުވެގެން‬ ‫މޅުވުން އެއީ އުއްމީދުގައި ހުރިކަމެއް‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ މެޗުން ޮ‬

‫އެ ޓީމު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެން ފެށި ފަހުން‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމުން ދީފައިވާ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޓްރެއިނިން‬

‫ﷲ އަށް ހަމްދުކުރަން މި ކާމިޔާބީ އަށް‪ "،‬ގައުމީ‬

‫ކޭމްޕެއްގައި އަންނަ މަހު ޓީސީން ފުރާގޮތަށް އޮތްއިތު‬

‫ކޗުކަމާއި ގައުމީ ފިރިހެން‬ ‫އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޯ‬

‫އާތީ ހުރީ އޭގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ހިފުމުގެ‬

‫ކާމިޔާބީއާ އެކު ސީޒަން ފެށުމަކީ އޭނާ އުއްމީދުކުރި‬

‫ކޗުކަން މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ‬ ‫ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ޯ‬

‫އަޒުމުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަދަ ފުރިހަމަ ފެށުމެއް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި‬

‫އާތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ހަވާލުވެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑްގެ‬

‫އެ ޓީމު މި އަށް ވުރެ ވަރުގަދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫ކޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ)‬ ‫އެބައޮތް ކަމަށް ޓީސީގެ ޯ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިން އާތީ ވަނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް‬ ‫ކޯޗު ޮ‬

‫ގތުގައި ކުރި މަސައްކަތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގތަށް މޮޅުވަނީ‪ .‬ވަކި‬ ‫"އަބަދުވެސް ޓީމެއް ޮ‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކަށް ޑިޕެންޑްވެގެނެއް ނޫން ނަތީޖާ ނެރެނީ‪.‬‬

‫ގތަށް ޕްރީ ސީޒަނުގައި‬ ‫"ޝެޑިއުލްވެފައި މި އޮތް ޮ‬

‫އލް ޔޫތު ލިންކޭޖް (އޭވައިއެލް) އަށް‬ ‫ކުރިން ޯ‬

‫ހާސިލްކުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ޓީމެއްގެ‬

‫އެހެންވީމަ ކުޅުންތެރިން ބަދަލުވިޔަސް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫‪ 20‬ދުވަސް ވަރު މުޅި ޓީމު އެއްކޮށް ނުލިބުނީމަ‬

‫މޅު މިވަނީ‪ .‬ކުރިން ތަށި ނެގިއިރު‬ ‫ކުޅެގެން ހަމަ ޮ‬

‫އަދިވެސް ބޭނުންވާ ވަރަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް‬

‫ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ހިއްސާ ވެސް ބޮޑު‪ .‬ޓީމު‬

‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ‬

‫ޓީމު ތައްޔާރެއް ނުކުރެވޭ‪ .‬ވަގުތެއް ނުލިބޭ‪ .‬މެޗުތައް‬

‫ބަދަލުވިޔަސް މި ފަހަރު ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން‬

‫ހދައިދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ޓީމު‬ ‫ހަތަރަކުން ފުރުސަތު ޯ‬

‫ވެސް މި ހުރީ ގާތްގާތުގައި‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ވަރަށް‬

‫އެބަތިބި‪ .‬އެކްސްޕީރިއަސް ކުޅުންތެރިން ވެސް‪ .‬ޓީމެއް‬

‫މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފޯކައިދޫ ވަނީ ‪ 1-1‬އިން ޓީސީއާ‬

‫ވަނީ އެ ފަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި‬

‫ޔަގީންކަމާ އެކު ބުނަން ކެރޭ މި ލިބޭ ބްރޭކްތެރޭ މި‬

‫ގޮތުގައި ކުޅެފިއްޔާ މި ސީޒަނުގައި ވެސް ރަނގަޅު‬

‫ލޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު ދެ‬ ‫އެއްވަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ރޭ ގަ ޮ‬

‫ވެސް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އާތީގެ ފުރަތަމަ‬

‫ޓީމު ކޭމްޕެއް ޖެހުމަށް ފަހު ވަރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ‪"،‬‬

‫ފައިޓެއްދޭނެ‪ "،‬ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމުތަކަށް‬

‫ވަނަ ލެގުން ޓީސީ ‪ 1-3‬އިން މޮޅުވިއިރު‪ ،‬އެގްރިގޭޓަށް‬

‫ކާމިޔާބީއަކީ ޓީސީއާ އެކު ޝީލްޑް ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫އާތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބަލާއިރު އެ ޓީމަށް ކުރި ލިބުނީ ‪ 2-4‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫އާތީ ބުނީ މިއީ މުޅި ޓީމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފޯކައިދޫ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުން‬

‫"ޓީމު އެންމެން ކުޅުންތެރިންނާއި މެނޭޖްމަންޓުން‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޓީސީ ޕްރޮމޯޓްކޮށްދީ މި‬

‫ވެސް ކުޅުނު ފައްރަ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީސީން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު‬ ‫ކާމިޔާބުކުރި ޓީމުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ‬

‫ފަށާނީ ފ‪ .‬ނިލަންދޫ އާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ‬

‫ކޗުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު‬ ‫އަހަރާ ހަމައަށް ޓީސީ އަށް ޯ‬

‫ޕޓަރުން ވެސް ކުރި މަސައްކަތުން މި‬ ‫އަދި ސަ ޯ‬

‫އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)‪ ،‬އިބްރާހިމް ވަހީދު (އިއްބެ)‪،‬‬

‫ގތުގައި މި ފަހަރު އަލަށް‬ ‫ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަނުންގެ ޮ‬

‫ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އެވެ‪ .‬ނިޒާމްބެ މަގާމުން ވަކިވުމުން‬

‫ކާމިޔާބު މި ލިބުނީ‪ .‬އެ މީހުން ނެތްނަމަ މިކަމެއް‬

‫އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) އަދި އަބްދުﷲ ހަނީފް‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް‬

‫މި ސީޒަނުގައި ޓީސީއާ ހަވާލުވެ އާތީގެ އަމާޒަކަށް‬

‫ނުވާނެ‪ "،‬އާތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫(ބެންޖޯ) މި ސީޒަނުގައި ވަނީ އެހެން ޓީމުތަކާ ގުޅިފަ‬

‫ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗުންނެވެ‪ .‬ޓީސީ ކުޅޭ ފުރަތަމަ‬

‫ކށްލެވޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޓީސީން ގެނައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނީ‬ ‫މެޗުގައި ޮ‬

‫ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ)‬

‫ވިކްޓަރީއާ އެވެ‪.‬‬

‫ވެފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ މަގާމު ދެމެހެއްޓުމެވެ‪.‬‬ ‫އތް ޗެލެންޖަށް އާތީ ތައްޔާރުވީ ޕްރެޝަރު‬ ‫ކުރިމަތީގައި ޮ‬ ‫އންނާނެކަން އެނގިހުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"ހަވާލުވީ އާދައިގެ ޓީމަކާއެއް ނޫން‪ .‬ޗެމްޕިއަން‬ ‫ގތެއްވިޔަސް މިއީ ވަރަށް‬ ‫ޓީމާ ހަވާލުވީ‪ .‬ކޮންމެ ޮ‬

‫ޓީސީގެ ޕްރީ ސީޒަން ދިޔަ ގޮތާ މެދު އެންމެ‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާއި ޓީމު އެންމެ ބޭނުންވާ‬ ‫ފެންވަރަށް އަދި ތައްޔާރުނުކުރެވޭކަމަށާއި އެއީ‬

‫އާއި ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު އަދި‬

‫ކުޅުންތެރިން ލިބުން ލަސްވުމާއި ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫އިސްމާއިލް އީސާ އެވެ‪.‬‬

‫އެކުގައި ގިނަ ޕްރެކްޓިސްތަކެއް ނުކުރެވުންކަމަށް އާތީ‬

‫ޓީސީގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފައްރާހު (ފައްރަ) ބުނީ‬

‫ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް އަބްދުﷲ އާމިރު‬ ‫އފް ސްޕޯޓްސް ހީނާ‬ ‫ގޮތުން ކޮމިޝަނާ ޮ‬ ‫އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑު ހީނާ) ވަނީ‬

‫ހމް މިނިސްޓްރީން ކެންސަލްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން‬ ‫ނޯމަލައިޒިން ޮ‬

‫މިހާރުގެ ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ނިންމީ އެވެ‪.‬‬

‫ލަތީފަށް އެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތީ ދެން‬

‫ކމިޓީން ވީއޭއެމްއާ‬ ‫އެ ނޯމަލައިޒިން ޮ‬ ‫ހަވާލުވުމަށް އިއްޔެ ސްޕޯޓްސް‬

‫ލަތީފުގެ ހިންގެވުމާ މެދު‬

‫އފީހުން އެންގިއިރު‪،‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރު ޮ‬ ‫ނމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ނައިބު‬ ‫އެކުލަވާލި ޯ‬

‫މަގާމުތަކުން މީހުން އިސްތިއުފާ ދެމުން‬

‫ރައީސަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އޮލިމްޕިކް‬

‫ސސިއޭޝަންގެ މަގާމުތަކުގައި‬ ‫އަ އެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫ކމިޓީގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރު އަދި‬ ‫ޮ‬

‫މީހުން ހަރުނުލާއިރު‪ ،‬ފަހަކަށް އައިސް‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ރައީސް‬ ‫ހޭންޑްބޯލް އެ ޯ‬

‫ވިއޭއެމްގެ ލީޑަޝިޕަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ‬

‫އަހުމަދު އިސްމާއީލް އެވެ‪ .‬ދެން ހިމެނޭ‬

‫ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތިން މެމްބަރުންނަކީ ވީއޭއެމްގެ ކުރީގެ‬

‫އެކަމަކު ވީއޭއެމުން އެ ތުހުމަތުތައް‬

‫ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަދި ސްޕޯޓްސް‬

‫ދޮގުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވީއޭއެމްގެ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން‬

‫މުހައްމަދުގެ އިތުރުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ކމިޓީ އަކާ ހަވާލުކުރިއިރު‪ ،‬ވީއޭއެމްގެ‬ ‫ޮ‬

‫އަހުމަދު އިބްރާހިމް އާއި މަރިޔަމް ޖުމާނާ‬

‫ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު ޝާފީ‬ ‫ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ނމަލައިޒިން ކޮމިޓީއާ‬ ‫ޯ‬

‫ބލް ފެޑެރޭޝަން (އެފްއައިވީބީ)ގެ‬ ‫ވޮލީ ޯ‬

‫ކށްފައިވަނީ ވީއޭއެމްގެ‬ ‫ހަވާލު ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވީއޭއެމްގެ‬

‫ކަންތައްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލުމާއި‬

‫ރައީސް ލަތީފާއި ސީނިއަ ނައިބު ރައީސް‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދު‬ ‫އެ ޯ‬

‫މުހައްމަދު ފަހުމީ މި ވަގުތު ހުންނެވީ‬

‫އިސްލާހުކުރުމާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ‬

‫ތައިލެންޑުގެ ބެންކޮކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިހާބުގެ ކަންތައްތައް އަވަސްކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ލަތީފް މި މަހު އަށް ވަނަ ދުވަހު‬

‫މި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ނޯމަލައިޒިން‬

‫ޕޓްސް ބޮޑު ހީނާ‬ ‫ކޮމިޝަނާ އޮފް ސް ޯ‬

‫ކމިޓީ އަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ ތިން‬ ‫ޮ‬

‫ފނުއްވި ސިޓީގައި އެދިފައިވަނީ‬ ‫އަށް ޮ‬

‫މަސް ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫ވލީގައި މިހާރު ކުރެވެމުން އަންނަ‬ ‫ޮ‬

‫ވީއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް‬ ‫މާޗު ‪ 2016‬ގައި އޮތް އިންތިހާބު‬ ‫މލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)‬ ‫ސސިއޭޝަން އޮފް ޯ‬ ‫ވޮލީބޯލް އެ ޯ‬

‫ބޭއްވި އިންތިހާބަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ސސިއޭޝަނުގެ އެކި‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހި އެ ޯ‬

‫ކޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަން ހުސެއިން‬ ‫ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސް ކޮމިޝަނާއި‬ ‫ބުނެ‪ ،‬އޭރުގެ ސް ޯ‬

‫އިސްލާހީ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ‬ ‫ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމަށާއި އެ އަށް ފަހު‬

‫ކާމިޔާބުކުރައްވައި މުހައްމަދު ރިޔާޒު‬

‫އަވަސް އިންތިހާބަކަށްދާނަމަ މަރުހަބާކިޔާނެ‬

‫ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑަ‬

‫ކަމަށާއި ބާއްވާ އަވަސް އިންތިހާބެއްގައި‬

‫ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ‬

‫ކށް މިދިޔަ މަހު ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހުން‬ ‫މައްސަލަ ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރި ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ އިންތިހާބުގައި‬ ‫އިގެންވެފައިވަނި ޮ‬

‫ވާދަކުރުމަށް ގަސްދުނުކުރާކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ އާމިރު (އައްލޯ) ހަމަޖައްސައިފި‬

‫ފެށިގެން ބެލުމަށް ފަހު އެ އިދާރާގެ ހިންގުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ‬

‫އޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫މަކަރު ހަދައި ޮ‬

‫މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ހަވާލުކުރި‬

‫ގތުން ހުށަހެޅުނު ގިނަ ޝަކުވާތަކެއްގެ‬ ‫ވީއޭއެމްއާ ގުޅޭ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް‬ ‫ީޓސީން ޝީލްޑް‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްފި‬ ‫މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަނަރަޕް ށ‪.‬‬ ‫ކށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ‬ ‫ފޯކައިދޫ ‪ 1-3‬އިން ބަލި ޮ‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް‬ ‫ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ބިމަލް ވަނީ ޓީސީ އަށް ލީޑުނަގައިދީފަ އެވެ‪ .‬އީސަ‬

‫ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި‬ ‫ފކައިދޫ ދަނޑުގައި ޓީސީއާ ވަނީ‬ ‫މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޯ‬

‫ދިވެހި ކްރިކެޓަށް ސަޗިން‬ ‫ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވައިފި‬

‫ބޅަ ކީޕަރު ސާގިބު ވަނީ‬ ‫ލީޑުނަގަން ބިމަލް ޖެހި ޯ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ ހަ މިނިޓް ފަހުން‬ ‫މަތަ ޮ‬

‫ބޅަ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ފުޓް ޯ‬

‫‪22‬‬

‫ބޅަ ބިމަލް ވަނީ ކީޕަރު ސާގިބު‬ ‫ހުސްކޮށްލާފައި ދިން ޯ‬ ‫ކައިރިން ނައްޓާލުމަށް ފަހު ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިފަ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޗާޓުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީސީ އަށް ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައިދޭން ބިމަލް‬

‫އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް‬

‫ގތުން ވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ މާލީ ޮ‬ ‫ފައިދާއަކަށްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 1-1‬އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ޓީސީން އެގްރިގޭޓަށް‬

‫އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުން އޭނާ ޖެހި ބޯޅަ ދިޔައީ‬

‫މޅު އެއް ބެޓްސްމަން‬ ‫ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ޮ‬

‫ބަލާއިރު ކުރިހޯދީ ‪ 2-4‬ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ހުރަސްދަނޑިމަތިންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު މެޗުގެ ‪ 76‬ވަނަ‬

‫އަދި އިންޑިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސަޗިން‬

‫ފަންތީގެ ކްރިކެޓް ސިލްސިލާއެއް ބާއްވަން އެއްބަސްވެ‬

‫މިނިޓްގައި ބިމަލް ވަނީ ޓީސީގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު‬

‫ޓެންޑުލްކާ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ސިލްސިލާ އަށް އިންޑިއާގެ‬

‫ޓީސީ އަކީ ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރު ކަޕް ވިނާސް‬ ‫ކަޕްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ފެށި ޗެރިޓީ ޝީލްޑް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މިސްރުގެ ވިންގް މުސްތަފާ‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ޔއެދުންތައް ފޮނުވީ އިންޑިއާގެ‬ ‫އޭނާ ރާއްޖެ އަށް ހެ ޮ‬

‫މީގެ އިތުރުން ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މަތީ‬

‫މަޝްހޫރު ތަރި ޔުވްރާޖް ސިންގް ހިމެނިގެން އެއާ‬

‫ކާމިޔާބުކުރި ފަސް ވަނަ ޓީމެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން‬

‫ބޅަ ބިމަލް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ގޯލުގެ‬ ‫ގަހަރަބާ ދިން ޯ‬

‫މދީ މި ހަފުތާގައި ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ބޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އިންޑިއާ ޓީމު ދާދި ފަހުން ރާއްޖެ އަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ވެލެންސިއާ‪ ،‬ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ‪ ،‬ނިއު ރޭޑިއަންޓް‬

‫ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން‪ ،‬ކްރިކެޓް‬

‫ސިލްސާގެ މެޗެއްގައި ރައީސް ވެސް ކުޅުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އަދި މާޒިޔާ އިން ވަނީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މި މެޗު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އެފްއޭއެމުން ޝީލްޑް މެޗު ނުބާއްވަ‬

‫ގސްވުމުގެ ސަބަބުން‬ ‫އޮތީ ރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މޫސުން ޯ‬ ‫ގތް ނުވުމުން މެޗު މިރެ‬ ‫ފޯކައިދޫ ޓީމަށް ދަތުރުކުރެވޭ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވާދަކުރާ އިންޑިއާ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ކށްފައިވާ ރަމްޒީ ބެޓެއް ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫ސޮއި ޮ‬

‫ރލް ފޯ ކްރިކެޓް‬ ‫އިންޑިއާގެ ބޯޑް އޮފް ކޮންޓް ޯ‬

‫ސލިހަށް ހަދިޔާކުރެއްވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫(ބީސީސީއައި) ގެ ދައުވަތަކަށް ބެންގަލޫރަށް މިދިޔަ‬

‫ކޗު އަލީ ނިސްތާރު‬ ‫އަށް ފަސްކުރީ އެވެ‪ .‬ފޯކައިދޫގެ ޯ‬

‫އެ ބެޓް ހަދިޔާކުރައްވާކަން އިއުލާންކުރައްވަން‬

‫ގލްކީޕަރު ހަނީފް‬ ‫ނުކުޅެވުނު ފޯކައިދޫގެ ޕާކިސްތާން ޯ‬

‫ބޑު މައްސަލަ އަކަށް ދިމާވީ‬ ‫މުހައްމަދު ބުނީ އެންމެ ޮ‬

‫މޯދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓާ އެކު‪ ،‬ސަޗިން މިވަގުތު ކްރިކެޓް‬

‫ކުރީގެ ކްލަބުން ރިލީޒް ނުލިބޭތީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ‬

‫އޭޕްރިލް މަހު ވަޑައިގެން އިންޑިއަން ޕްރިމިއާ‬ ‫ލީގު (އައިޕީއެލް) ގައި ޗެންނާއީ ސުޕަ ކިންގްސް‬

‫ސާގިބާއި މިސްރު މިޑްފީލްޑަރު ހަލީލް ޖަމާލް މިރޭގެ‬

‫އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ލެގުގެ އެޑްވާންޓޭޖް‬

‫ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުރެ ކުރި‬

‫ރޔަން ޗެލެންޖާސް ބެންގަލޯ ކުޅުނު މެޗު‬ ‫އާއި ޯ‬

‫މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅުނެވެ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން‬

‫ނުނެގުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޓީމު މިއަދު ހަމަވިއިރު އެންމެ‬

‫ޓްވީޓުގައި ވަނީ ކްރިކެޓް ޕްރޮމޯޓްކުރެއްވީތީ ބޮޑުވަޒީރަށް‬

‫ބައްލަވާލައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މެޗުގެ ކުރިން ރޯޔަލް‬

‫ޓީސީގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ އަށް ގެނައި ހަމައެކަނި‬

‫ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުނުވެވުނު ކަމަށާއި މެޗުގެ ފަހު‬

‫ޝުކުރުއަދާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކލީ އާއި ސުޕަ‬ ‫ޗެލެންޖާސްގެ ކެޕްޓަން ވިރާތު ޯ‬

‫ބަދަލަކީ އާދަމް އިޝާމް (ސަން)ގެ ބަދަލުގައި‬

‫ކޮޅަށް ދިޔައިރު އެ މައްސަލަތައް ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށް‬

‫މުހައްމަދު އައްޒާމް އެރުމެވެ‪ .‬ރިލީޒް ނުލިބޭތީ ޓީސީގެ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވލްޑް ކަޕުގެ ދުވަސްވަރު‪،‬‬ ‫އަދި މިއީ ކްރިކެޓް ޯ‬

‫ކިންގްސްގެ ކެޕްޓަން މަހިންދްރަ ސިންގް ދޯނީ ވަނީ‬

‫ލލެސީގެ ނަމޫނާއެއްކަން‬ ‫މޯދީ ދެއްކެވި ކްރިކެޓް ޑިޕް ޮ‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް‪ ،‬ދެ ޓީމުގެ‬

‫ވެސް‪ ،‬ބައިނަލްއަގްވާމީ ކްރިކެޓުގައި އެންމެ ގިނަ‬

‫ކށްފައިވާ ޖާޒީ އާއި ކްރިކެޓް ބެޓެއް‬ ‫ސއި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުޅުންތެރިން‬

‫ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) މި ސީޒަނުގައި‬

‫ލަނޑު ހަދާފައިވާ ސަޗިން ފާހަގަކުރި އެވެ‪ .‬ކްރިކެޓް‬

‫ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ޓީމާ ވަކިވެފައިވާއިރު‪ ،‬ޓީސީ އަށް އިރުޝާދުދެނީ‬

‫ކށްގެން ދޭދޭ ގައުމުތަކާ ހާރިޖީ ގުޅުންތައް‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ގައުމީ‬

‫ބަދަހިކޮށް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންކުރާ ކްރިކެޓް ޑިޕްލޮމެސީ‬

‫ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި‬

‫ފކައިދޫގެ ހަސަން ނަޒީމް‬ ‫މިނިޓްގައި އޭރިއާތެރެއިން ޯ‬

‫ފިރިހެން ޓީމުގެ ކުރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު މުހައްމަދު‬

‫ކށް ފެންނަ ހާރިޖީ‬ ‫އަކީ ކްރިކެޓުގެ ދުނިޔޭގައި އާއްމު ޮ‬

‫ގތުންނާއި ގައުމީ ކްރިކެޓް‬ ‫ކްރިކެޓް ފުޅާކުރުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ބޅަ ދިޔައީ ހުރަސްދަނޑިމަތިންނެވެ‪.‬‬ ‫(ޗޯޓު) ފޮނުވާލި ޯ‬

‫އާތިފް (އާތީ) އެވެ‪ .‬އާތީ ބުނީ ޓީސީ އަކީ ޗެމްޕިއަން‬

‫ސިޔާސަތެކެވެ‪.‬‬

‫ގތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފަ‬ ‫ޓީމުގެ ތަމްރީންތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫މިސްރު ޑިފެންޑަރު އަލާ ނާސިރު މި މެޗުގައި ވެސް‬ ‫ނުކުޅެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފކައިދޫ އިން ކުރިއަށް ޖެހިގެން‬ ‫މެޗު ފަށައިގެން ޯ‬ ‫ޓީސީ ހާފްތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތު ކުޅުނެވެ‪ .‬ފަސް ވަނަ‬

‫ފުރަތަމަ ‪ 20‬މިނިޓަށް ފަހުން ޓީސީން މެޗުގެ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ޓީސީ އަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްދިން‬

‫ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ޓީމާ އެކު ފަށާއިރު ހުރި‬

‫ތެރެއަށް ވަދެ ރަނގަޅަށް ކުޅެން ފެށި އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރެޝަރާ އެކު ވެސް ކާމިޔާބަކާ އެކު ފުރަތަމަ‬

‫ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ ‪ 26‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫ބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޮ‬

‫ޓީސީގެ އިބްރާހިމް އައިޝަމް ވަނީ އެ ޓީމަށް‬

‫މި ފަހަރުގެ ޝީލްޑް މެޗުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ފވާޑް ބިމަލް ގާތީ‬ ‫ލީޑުނަގައިދީފަ އެވެ‪ .‬ނޭޕާލުގެ ޯ‬

‫ފޯކައިދޫ އަށް ލިބުނީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ‬

‫'ކްރިކެޓުގެ ޗާޓުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫ޖހްރީއާ އެކު‬ ‫ބީސީސީއައިގެ ސީއީއޯ ރާހުލް ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އެއާ ވިދިގެން އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ‬

‫ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން‪ "،‬އިންޑިއާއާ‬

‫އފިޝަލް އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސަބާ‬ ‫ސީނިއާ ޮ‬

‫އެކު ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރުގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް‬

‫ކަރީމާއި ންޑިއާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ފީލްޑިން ކޯޗު‬

‫ކާމިޔާބުކުރި ސަޗިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަބޭ ޝަރްމާ ވަނީ ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކްރިކެޓް‬

‫"ކްރިކެޓުން ގުޅިފައި" ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ބެޓް‬

‫ކުރިއެރުވުމަށް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް ހެދުމަށްޓަކައި‬

‫ބޅަ ކީޕަރު ސާގިބް އަތުގައި ޖެހިފައި‬ ‫މަގަރް ޖެހި ޯ‬

‫ހދި ތ‪ .‬ތިމަރަފުށިން ފުރުސަތު‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫މދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި‬ ‫ހަދިޔާކުރެއްވުމަށް ފަހު ޯ‬

‫އެސެސްމަންޓް ހަދައި ވަސީލަތްތައް ބަލައި އަދި‬

‫ނުކުތުމުން އައިޝަމް ވަނީ އެއް ފަހަރުން ގޯލުގެ‬

‫ދޫކޮށްލުމުންނެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް‬

‫ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އެކުވެރިޔާ ރައީސް‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ވެސް ވަޒަންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ތެރެއަށް ޯ‬

‫އުފުލާލީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު މާޒިޔާ އެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު‬

‫ސލިހަކީ ކްރިކެޓަށް ވަރަށް‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ހދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި‪ ،‬ރާއްޖޭން ކުރިއަށް‬ ‫އެ ޯ‬

‫މާޒިޔާ ވަނީ ‪ 0-1‬އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލބިކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ ކްރިކެޓް‬ ‫ބޮޑަށް ޯ‬

‫ދިއުމަށް މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލައި ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫ޓީސީ އަށް ލީޑުފުޅާކޮށްދޭން މެޗުގެ ‪ 34‬ވަނަ‬ ‫މިނިޓްގައި ބިމަލް އަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ލިބޭ ފައިސާ އަށް‬

‫ވޯލްޑް ކަޕުގައި ކުޅެމުން އަންނަ އިންޑިއާ ޓީމުގެ‬

‫ބޑާ ހިއްސާކޮށް އެންމެން ގުޅިގެން‬ ‫ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޯ‬

‫ކށްލާފައި ބިމަލް އަށް‬ ‫އަބްދުލް ވާހިދު (ވާޑު) ހުސް ޮ‬

‫ބޅައިގެ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ސއިކޮށްފައިވާ ބެޓެއް ހަދިޔާކުރައްވާފައިވާ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުޅުންތެރިން‬

‫ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވަމަށް މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް‬

‫ފކައިދޫގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކައިރިން‬ ‫ދިން ބޯޅަ ޯ‬

‫ބޅަ އެކެޑަމީ އަށެވެ‪ .‬އެހެން‬ ‫ފޯކައިދޫގެ ފުޓް ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބީސީސީއައި އިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ދިޔައީ އަރިމަތިން‬ ‫ނާއްޓާލުމަށް ފަހު ބިމަލް ޖެހި ޯ‬

‫އަހަރުތަކުގައި ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ލިބޭ ފައިސާ‬

‫ބޭރުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން މުހައްމަދު ސާމިރު ފޮނުވާލި‬

‫ސްކޫލް ދައުރުން ފެށިގެން ކްރިކެޓަށް ލޯބިކުރެއްވި‬

‫ރާއްޖޭގައި އަށްޑިހައިގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން‬

‫ތަފާތު ޗެރިޓީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ހަދިޔާކުރެ އެވެ‪ .‬މެޗުން‬

‫އަދި އެއް ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް‬

‫ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކާ ހަމަޔަށް ކްރިކެޓުގެ ފޯރިގަދަ‬

‫މޅުވާ ޓީމަކަށް ކުރިން ‪100،000‬ރ‪ .‬ލިބޭއިރު ކުރިން‬ ‫ޮ‬

‫ކްލަބަށް ކުޅުއްވާފައިވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫އެވެ‪ .‬މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކުގައި ކްރިކެޓް ޓީމެއް‬

‫އންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން މީގެ ތެރެއިން ‪20،000‬ރ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސޯލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އިންޑިއާ އާއި‬

‫އޮވެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރިއިރު‪ ،‬މެޗުތައް ބަލަން‬

‫ކުޅެން ފެށި އެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 53‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫ޗެރިޓީ އަކަށް ހަދިޔާކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެންމެ‬

‫ރާއްޖެއާ ދެމެދު ބަދަހިވެފައިވާ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން‬

‫ވެސް ގިނަ އަދަދަށް މީހުން ދެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަހަކަށް‬

‫ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން އަންސަރު އިބްރާހިމް (އަންކޮ)‬

‫ފަހުން ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލާ އެކު ހުރިހާ‬

‫ކށް ކްރިކެޓަށް އަންނަނީ ބޮޑު‬ ‫ކުޅިވަރަށް‪ ،‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ފރިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ‬ ‫އައިސް ކްރިކެޓުގެ ޯ‬

‫ފައިދާއެއްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު ވެސް ގަވާއިދުން މުބާރާތްތައް‬

‫ދެ ހަމާލާއެއް ދިޔައީ ގޯލާ ސީދާނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފކައިދޫން ރަނގަޅަށް‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ޯ‬

‫އަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ‪ .‬ޓީސީގެ އަކްރަމް‬

‫ފައިސާއެއް ހަދިޔާކުރަން ޖެހޭނީ ޗެރިޓީ އަކަށެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުލްގަނީ (އަކޫ) އަތުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ބޯޅަ‬

‫މލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް‬ ‫މާޒިޔާ އެ ފަހަރު ފައިސާ ދިނީ ޯ‬

‫ޖެހުމުން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީ އަންކޮ ފޮނުވާލުމުން‬

‫ސސިއޭޝަނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬

‫ގތުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ބާއްވައި އަދި ގައުމީ ޓީމުން ވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ‬

‫ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދޭން ވެސް އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުން‬

‫ރާއްޖޭގައި ހުނަރުވެރި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތިބުމާ އެކު‪،‬‬

‫ވަނީ އޭޝިއާގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި‬

‫ޕޓްސް ކްލަބާއި ފ‪.‬‬ ‫ހުކުރު ދުވަހު ދަ ގްރާންޑޭ ސް ޯ‬

‫ކްރިކެޓަށް ހާއްސަ‪ ،‬ޒަމާނީ ސްޓޭޑިއަމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ‬

‫ބޭއްވި ދެ މުބާރާތެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ހޯދައިފަ‬

‫ކށްދިނީ އޭރިއާ ބޭރުން ލިބުނު ހިލޭ‬ ‫އެއްވަރު ޮ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބް ކުޅޭ މެޗުންނެވެ‪ .‬ދަ‬ ‫ނިލަންދޫ ސް ޯ‬

‫ބޑަށް މަގުފަހިވާނެ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ކުރިއަރަން ވަރަށް ޮ‬

‫އތީ އޭޝިއާގެ މުބާރާތްތަކުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ މިހާރު ޮ‬

‫ޖެހުމަކުން އަލީ ޝާމިއު (މައިތޯ) އެވެ‪ .‬ކުރިން ނިއު‬

‫ގްރާންޑޭ އަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން‬

‫ކޗުން ބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖެ ވަށައިގެން އޮތީ‬ ‫ކަމަށް ޯ‬

‫ކޮލިފައިން ލެވެލްގަ އެވެ‪ .‬އޭޝިއާގެ މުބާރާތްތަކަކީ‬

‫ފނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ‬ ‫ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު މައިތޯ ޮ‬

‫ގލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ‪.‬‬ ‫އަމާޒުވީ ޯ‬ ‫އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން ފޯކައިދޫ އަށް‬

‫ހުރަސްދަނޑީގައި ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީސީން މެޗުގެ ‪ 63‬ވަނަ މިނިޓްގައި އަލުން‬

‫މި ފަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށާނީ އަންނަ‬

‫ކާމިޔާބުކޮށް މި ފަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް‬

‫ކްރިކެޓުގެ ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ގައުމުތައް ކަމަށްވުމުން‪،‬‬

‫ޓެސްޓް ސްޓޭޓަސް އާއި ވަންޑޭ އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫ވާދަކުރާ ޓީމެކެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ސްޓޭޑިއަމެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ނެގުމަށް ފަހު‬ ‫ސްޓޭޓަސް އަދި ކްރިކެޓް ޯ‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތައް ބާއްވަން ވެސް ފަހިވެގެންދާނެ‬

‫އެންމެ މަތީ ލެވެލެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަ ިދ‬ ‫އިޓަލީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް‬ ‫ރ ކޮލިފައިންގައި ރޭ‬ ‫ލަންޑަން (ޖޫން ‪ - )12‬ޔޫ ޯ‬ ‫ކުޅުނު މެޗުތަކުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި‬ ‫މޅެއް ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީން މުހިއްމު ޮ‬

‫ޒ އިންސީނިއޭ އާއި މާކޯ ވެރާޓީ އެވެ‪.‬‬ ‫ލޮރެން ޯ‬ ‫ކލިފައިންގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު‬ ‫އިޓަލީން ޮ‬

‫ވަނީ އެންޑޯރާގެ މައްޗަށް ‪ 0-4‬އިން ކުރިހޯދައި އަލުން‬

‫މޅުވެ‪ ،‬ގްރޫޕް ޖޭގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪12‬‬ ‫މެޗުން ޮ‬

‫ފޯމަކަށް އެޅިފަ އެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެސްޓޯނިއާ‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެ މެޗުތަކުން ‪ 13‬ގޯލު‬ ‫ޕޮއިންޓް ހަމަ ޮ‬

‫މޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އަތުން ޖަރުމަން ވަނީ ‪ 0-8‬އިން ޮ‬

‫ކޅަށް ވަނީ އެންމެ ގޯލެކެވެ‪ .‬އިޓަލީގެ‬ ‫ޖެހިއިރު ބައި ޮ‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިޓަލީ‬ ‫ވަރުގަދަ ބޮސްނިއާއާ ދެ ޮ‬

‫ޓ މަންޗިނީ ބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން‬ ‫ކޯޗު ރޮބާ ޯ‬

‫މޮޅުވީ ‪ 1-2‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫މޅުވުމަށް ލިބޭ އެންމެ‬ ‫ފެންނަ ހިތްވަރަކީ މެޗުތަކުން ޮ‬

‫ޑރާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު‬ ‫ރަށުން ބޭރުގައި އެން ޯ‬ ‫މެޗުގައި ފްރާންސަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ‬

‫ބޑު ފަސޭހަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"މި ޓީމުގެ ނަތީޖާތައް މިހާރު މި ހުރި ހިސާބަށް‬

‫ގލުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ އަނެއް ޯ‬

‫ގެންދަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އަހަރެން ހީކުރީ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ތވާން އަދި ކާޓް ޒޫމާ‬ ‫ވިސާމް ބެން ޔެޑާ‪ ،‬ފްލޯރިއަން ޯ‬

‫ކށްދިނީ ކުޅުންތެރިން‪ .‬އަދިވެސް‬ ‫އެކަން ފަސޭހަ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު‬

‫ރަނގަޅުކުރެވޭނެ‪ "،‬ކުރިން އިންޓަ އާއި މެންޗެސްޓާ‬

‫ފުރުސަތުތަކެއް ފްރާންސަށް ލިބިގެންދިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިން މަންޗިނީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސިޓީ އަށް ކޯޗު ޮ‬

‫މި ގްރޫޕްގައި ރޭ ތުރުކީ ކުޅުނު މެޗުން‬

‫ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ފަހަކަށް އައިސް‬

‫އައިސްލެންޑް އަތުން ‪ 1-2‬އިން ބަލިވެފައިވާއިރު‪،‬‬

‫ޓނިއާއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނަށް ރޭ އެސް ޯ‬

‫ފްރާންސް ވަނީ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކ ރެއުސް އާއި ސާޖް ގްނަބްރީ‬ ‫ކުޅުނު މެޗުގައި މާ ޯ‬

‫އތް ފްރާންސާއި ދެ ވަނައިގައި އޮތް‬ ‫އެއް ވަނައިގައި ޮ‬

‫ކންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު އެހެން‬ ‫ޮ‬

‫އތް އައިސްލެންޑަށް‬ ‫ތުރުކީ އަދި ތިން ވަނައިގައި ޮ‬

‫ގރެޓްޒްކާ‪ ،‬އިލްކާއި ގުންޑޮގާން‪،‬‬ ‫ލަނޑުތައް ޖެހީ ލެއޯން ޮ‬

‫ޕއިންޓް ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ވަނީ ހަތަރު މެޗުން ނުވަ ޮ‬

‫ރއި ސާނޭ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓިމޯ ވާނާ އަދި ލެ ޯ‬

‫ރ އަށް ކޮލިފައިވާނީ އެއް‬ ‫ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ވެސް ޔޫ ޯ‬ ‫ވަނަ އަދި ދެ ވަނަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮލިފައިންގައި މިހާތަނަށް ސައްތަ އިން ސައްތަ‬

‫ލަމްޕާޑް ނުލިބިއްޖެނަ ަމ‬ ‫ޗެލްސީން ސާރީ މަޑުކުރުވަނީ‬

‫ކ އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ހާފްގައި އިޓަލީ‬ ‫ފޯވާޑް އެޑިން ޒެ ޯ‬ ‫ގލުތައް ކާމިޔާބުކުރީ‬ ‫ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލި ޯ‬

‫ތުރުކީ އަތުން ބަލިވުމުން ރޭގެ މެޗުން ފްރާންސް‬

‫ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސީގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ‬ ‫ރޭ ބެލަރޫސް އަތުން ‪ 0-1‬އިން މޮޅުވި ނޮދަން‬ ‫އަޔަލެންޑެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް ހަތަރު މެޗުން ‪ 12‬ޕޮއިންޓް‬

‫ކޑެއް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ރެ ޯ‬

‫އތް ޖަރުމަނަށް ތިން‬ ‫ލިބިފައިވާއިރު‪ ،‬ދެ ވަނައިގައި ޮ‬

‫ބސްނިއާ އިންނެވެ‪ .‬މި ގޯލު‬ ‫ފުރަތަމަ ގޯލު ޖެހީ ޮ‬

‫މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ނުވަ ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫ރމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ‬ ‫ކާމިޔާބުކުރީ އިޓަލީގެ ޯ‬

‫ލަންޑަން (ޖޫން ‪ - )12‬ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަށް އެ‬ ‫ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ގެންނަން ކުރާ‬ ‫މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވެއްޖެނަމަ އެ މަގާމުގައި މިހާރު‬

‫އޭނާއާ އެކު ޗެލްސީން މަޝްވަރާތައް ބާއްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އ ސާރީ މަޑުކުރުވަން‬ ‫ހުރި އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒި ޯ‬

‫އަދި ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ސާރީގެ ޑިމާންޑްތައް އަލުން‬

‫ޗެލްސީން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ‬

‫ބޑުން މުރާޖާކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ‬ ‫ޗެލްސީގެ ޯ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ޖުލައި މަހު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ‬ ‫ކށް ޗެލްސީގެ ކޯޗަކަށް ސާރީ‬ ‫މަގާމުން ވަކި ޮ‬ ‫ހަމަޖެއްސީ ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬

‫ވަކި ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަވުމުން ކަމަށް ކްލަބަށް‬

‫ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ޗެލްސީގެ ޑިރެކްޓަރު މާރިއާ‬

‫ބޑު މެމްބަރުންގެ‬ ‫އެންގި އެވެ‪ .‬އެއީ އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ގަރަނޯވްސްކިއާއާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސާރީ‬

‫އތްކަން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ކްލަބުން‬ ‫ސަޕޯޓު ޮ‬

‫ކށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް‬ ‫ވަނީ އޭނާ އެ ކްލަބް ދޫ ޮ‬

‫މީޑިއާގައި ހާމަކުރުމަށެވެ‪ .‬ސާރީ އެންމެ ފަހުން އިޓަލީ‬

‫އަންގައިފަ އެވެ‪ .‬ޗެލްސީން ވެސް ފުރަތަމަ ނިންމީ‬

‫މީޑިއާ އަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ އުފަން‬

‫ގތަށް އޭނާ ޔުވެންޓަސް ކޯޗުކަމާ‬ ‫ސާރީ ބޭނުންވި ޮ‬

‫ގައުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އޭނާ އަށް އަބަދުވެސް‬

‫ކށްލުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު އެ ނިންމުން‬ ‫ހަވާލުވާން ދޫ ޮ‬

‫ހާއްސަ އުފަލެއް ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ‪.‬‬

‫ސީޒަނުގައި ވެސް އެކަން އަލުން އިހުސާސް ކުރެވޭނެ‬

‫ދުވަހުގެ ތެރޭ ލިބުނު ‪ 127‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪1.9‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރު މި ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ހޯދި‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާ) އެކު މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ‬

‫ލއިޑް މޭވެދާ މި ފަހަރުގެ‬ ‫ބޮކްސިން ތަރި ފް ޮ‬

‫ބޑު ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިޔަކީ ބާސެލޯނާގެ‬ ‫އާމްދަނީ ޮ‬

‫ލިސްޓުގައި ނުވެސް ނުހިމެނެ އެވެ‪ .‬އޭނާ ‪ 2017‬ވަނަ‬

‫އނަލް މެސީ ކަމަށް ފޯބްސް އިން‬ ‫އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލި ޮ‬

‫އގަސްޓުގެ ފަހުން ތެޅި ހަމައެކަނި މެޗަކީ‪،‬‬ ‫އަހަރުގެ ޮ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ބކްސާ ޓެޝިން ނަސުކަވާއާ އެކު މިދިޔަ‬ ‫ޖަޕާނުގެ ކިކް ޮ‬

‫އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި މަޖައްލާ އިން މި‬

‫ޑިސެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ މެޗެވެ‪.‬‬

‫ކަމުގެ އުއްމީދުގައި ހުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު‬

‫ޕޓްތައް ބުނާގޮތުން‬ ‫އެކު މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ރި ޯ‬

‫ކށްފައިވާއިރު‪ ،‬ޗެލްސީ އަށް މި‬ ‫ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސޮއި ޮ‬

‫ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ލަމްޕާޑްގެ ޑިމާންޑްތަކަށް‬

‫ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެވެން‬

‫ޗެލްސީން އެއްބަހެއްނުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ލަމްޕާޑް އެ‬

‫އޮތީ ފީފާ އިން އެ ޓީމަށް ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަނަށް‬

‫ޓީމާ ހަވާލުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް އިނގިރޭސި‬

‫ލުޔެއް ލިބިގެންނެވެ‪ .‬އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ‬

‫ބޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ރޕާ ލީގު ޗެލްސީ އަށް ކާމިޔާބު‬ ‫މި ފަހަރުގެ ޔޫ ޮ‬ ‫ކށްދިނުމަށް ފަހު ސާރީ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރާނީ‬ ‫ޮ‬

‫ކޗު ލަމްޕާޑް ގެންނަން އޭނާއާ‬ ‫ޑާބީ ކައުންޓީގެ ޯ‬

‫އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް‬ ‫ލިބުނީ މެސީ އަށް!‬

‫ކުރާ މަސައްކަތަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި‬ ‫ކުރިއެރުމެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ސާރީ މަޑުކުރުވަން އަލުން‬

‫ޗެލްސީން ވަނީ އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު މިހާރު‬

‫ލަންޑަން (ޖޫން ‪ – )12‬މިދިޔަ ‪ 12‬މަސް‬

‫‪24‬‬

‫ގތުން ޗެލްސީން މީގެ ކުރިން ވަނީ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާތީ‬ ‫ގތަށް ޗެލްސީ އަށް ދީފައިވާ‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކު ނުގަނެވޭ ޮ‬

‫އތް އެއްބަސްވުން‬ ‫ސާރީ‪ ،‬އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައި ޮ‬

‫އފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ‬ ‫އަދަބު އެ ޓީމުން ވަނީ ކޯޓް ޮ‬

‫އުވާލާނީ ޔުވެންޓަސް އިން ފަސް މިލިއަން ޕައުންޑް‬

‫ޕޓްސް (ސީއޭއެސް)ގައި އެޕީލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޯ‬

‫ދެއްކުމުން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ލަމްޕާޑް ގެންނަން‬

‫ބަޓިސްޓޫޓާ އެނބުރި‬ ‫ފިއޮރެންޓީނާ އަށް؟‬ ‫ފްލޮރެންސް (ޖޫން ‪ – )12‬އިޓަލީގެ ބިލިއަނަރު‬

‫އރެންޓީނާ އަލުން ބާރަކަށް ހެދުމަށް‬ ‫ސަލާމަތްވި ފި ޮ‬

‫އރެންޓީނާ ބައްލަވައިގަނެ އެ ކްލަބް‬ ‫ކމިޝޯ ފި ޮ‬ ‫ރޮކޯ ޮ‬

‫ބޑު ހޭދައެއް ކުރައްވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި ކޯޗަކަށް‬ ‫ކޮމިޝޯ ޮ‬

‫އަދި އިޝްތިހާރުތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން އިން‬

‫ގަދަ ‪ 100‬ކުޅުންތެރިންގެ ކްލަބުގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި‬

‫އަލުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި‪ ،‬ޑިރެކްޓަރެއްގެ ރޯލަށް‬

‫ކޗު އަދި ކުޅުންތެރިޔާ ޖެނާރޫ‬ ‫އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ޯ‬

‫މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ‬

‫އަންހެން ކުޅުންތެރިޔަކީ ‪ 29.2‬މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭ‬

‫ކްލަބުގެ ލެޖެންޑް އާޖެންޓީނާގެ ގެބްރިއަސް ބަޓިސްޓޫޓާ‬

‫ގަޓޫސޯ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬އިޓަލީގެ‬

‫ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް އެވެ‪.‬‬

‫ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް‬

‫ގަދަ ޓީމުތަކުން ސަފުން ފަހަކަށް އައިސް ފިއޮރެންޓީނާ‬

‫ލިސްޓުގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދައީ ‪ 35‬ކުޅުންތެރިން‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހިސާބުތައް ޖަހާފައިވަނީ މުސާރަ އާއި އިނާމު ފައިސާ‬

‫އެއްކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ އާމްދަނީ ބޮޑު ‪ 100‬ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫މަދުވެގެން ‪ 25‬މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިގެން ވަދެވޭ‬

‫އތީ ޔުވެންޓަސްގެ ޕޯޗުގީސް‬ ‫ލިސްޓުގެ ދެ ވަނައިގައި ޮ‬

‫ބޅަ ކުޅުންތެރިންނެވެ‪.‬‬ ‫ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓް ޯ‬

‫ޑ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ އާމްދަނީ‬ ‫ފވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލް ޯ‬ ‫ޯ‬

‫މި ލިސްޓުގައި ‪ 25‬ގައުމެއްގެ ކުޅުންތެރިން‬

‫ފިއޮރެންޓީނާ އިން ވަނީ ޑިރެކްޓަރު ޕަންޓަލެއޯ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ މަގާމަށް‬ ‫ކޮވީނޯ މަގާމުން ވަކި ޮ‬

‫ބަޓިސްޓޫޓާ ވަނީ ‪ 2000-1991‬އަށް ފިއޮރެންޓީނާ‬ ‫އަށް ‪ 333‬މެޗު ކުޅެދީ ‪ 207‬ގޯލް ޖަހައިދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑލަރެވެ‪ .‬ތިން ވަނައިގައި ވެސް‬ ‫އަކީ ‪ 109‬މިލިއަން ޮ‬

‫ހިމެނޭ އިރު ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ މިދިޔަ އަހަރަށް‬

‫ބަޓިސްޓޫޓާ ގެންނަން ވާހަކަތައް ބާއްވައިފައިވީ‬

‫އެ ޓީމާ އެކު ‪ 1993‬ވަނަ އަހަރު އިޓަލީ ދެ ވަނަ‬

‫ބޅަ ތަރިއެކެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 105‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫އޮތީ ފުޓް ޯ‬

‫ވުރެ ފަސް ޕަސެންޓް އިތުރުވުމެއް ކަމަށްވާ ‪4‬‬

‫ނަމަވެސް އޭނާ އަދާކުރާނެ ޒިންމާތައް އަދި މުޅިން‬

‫ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކޮށް އަދި ‪ 1996‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ފވާޑް ނޭމާ އެވެ‪ .‬މިއީ މި‬ ‫ލިބޭ ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ޯ‬

‫ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ‪.‬‬

‫ސާފެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އިޓާލިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ލިސްޓުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅަ ތަރިން‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރެލިގޭޝަނުން ކިރިޔާ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ބިލް ފާސްކޮށް‪ ،‬ތަހުގީގުތައް އަވަސްކުރަން ގޮވާލައިފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ކޮމިޝަންތައް ހަދަން ޖެހުނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް‬

‫ފާސްވެ‪ ،‬ގާނޫނަކަށްވާން ޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫ފެއިލްވުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައި ދެއްވަން ރައީސަށް މަޖޫބުރުވެވަޑައިގެން‬ ‫ކމިޝަންތަކުގެ ބިލް ފާސްކޮށް‪ ،‬އެ‬ ‫ރިޔާސީ ޮ‬

‫ކޮމިޝަނުން އަވަސް ތަހުގީގުތަކެއް ހިންގުމަށް‬

‫ކމިޝަންތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އުފެއްދެވި ޮ‬ ‫ކމިޝަންތަކަށް ގާނޫނީ ބާރެއް‬ ‫މީގެކުރިން ރިޔާސީ ޮ‬

‫އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހަސަން‬

‫އިންސާފު ލިބެން ޖެހޭ ނަމަ‪ ،‬ޒާތީ ނުވެ‪ ،‬ދައުލަތުގެ‬ ‫އިސް ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަން ޖެހެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ރައްޔިތުން އަދުލު އިންސާފަށް އެދި ތިބި އިރު‪،‬‬

‫މުހައްމަދު (ހަސަންޓޭ) ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތައް‬

‫އިންސާފު ނުލިބި ގައުމެއް ތަރައްގީ ނުވާނެ ކަމަށް‬

‫އުފައްދަން ޖެހެނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކަންކަން‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ޮ‬

‫ނުދެ އެވެ‪ .‬އެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ‬

‫ގތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެތައް‬ ‫ހިނގައި ދިޔަ ޮ‬

‫ގވާލައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މެމްބަރުން މަޖިލިހުގައި ޮ‬

‫ކޮމިޝަންތަކަށް ގާނޫނީ ބާރު ލިބުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް‬

‫ހައްގެއް ގެއްލުމާ ގުޅިގެން އެކަންކަން ރަނގަޅު‬

‫ގތުގައި އިންސާފު ލަސްވުމަކީ‬ ‫ވަހީދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިންސާފު ނުލިބުމެވެ‪ .‬އެތައް އާއިލާއެއް ތިބީ ވޭނާއި‬

‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ‬ ‫ޮ‬ ‫ހދަން ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ޯ‬

‫"އެއްވެސް ތަނަކުން ތަހުގީގެއް ހިންގޭ‬

‫ބާރަށު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު‬

‫އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު‬

‫ހިތާމައިގައި ކަމަށާއި މުޅި ގައުމު ވެސް އޮތީ‬

‫ކމިޝަނަށް ބާރު‬ ‫މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފެއްދެވި ދެ ޮ‬

‫ގތް ނޭނގޭ އެތައް މަރެއް‬ ‫އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ގތެއް ނުވޭ‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫ގޮތެއް ނުވޭ‪ .‬ޖަވާބެއް ލިބޭ ޮ‬

‫ކމިޝަންތަކުގެ ބިލް ‪ 19‬ވަނަ‬ ‫ލިބޭ ގޮތަށް ރިޔާސީ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ އިރު‪ ،‬ރައްޔިތުން ތިބީ‬

‫އެތައް އާއިލާތަކެއް ކަރުނަ އަޅައި ރޯ މަންޒަރު‬

‫މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ‬

‫ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަމުންދޭ‪ .‬ހެޔޮވެރިކަމެއް‬

‫ގާނޫނާއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި ކޮމިޝަންތަކަށް‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިނެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޒާރުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬ބިލް ‪ 18‬ވަނަ މަޖިލިހުގައި‬

‫ކޮށްދިނުމަށް ވައުދުތަކެއް ވެގެން އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް‬

‫ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ބައެއް‬

‫ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވައި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީލް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ‬

‫ފާސް ނުވެ‪ 19 ،‬ވަނަ މަޖިލިހަށް އައުމުން ހިތާމަ‬

‫އައީ‪ "،‬ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިއީ މާ ކުރިން‬

‫ހަތް ރަށެއްގެ މަގު ހަ ާދ‬ ‫ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ‬

‫ހިތާމައިގައި ފާރުވެފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަންތަކުގެ ބިލް އޮތީ‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ރިޔާސީ ޮ‬

‫މެމްބަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެއްވެސް އާއިލާއަކަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އައް ޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ‬ ‫ނަމަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ގިނަ ބަޔަކި ތާއީދު ކުރާ ނަމަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި ތިން ނަމުގެ ތެރެއިން‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ހސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު‬ ‫އިކްޓޯރިއަލް ނިސްބަތް ވަނީ ޮ‬ ‫އައްޑޫގައި މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ އާ‬

‫ކންވެންޝަން ސެންޓަރު‬ ‫ކުރާ އައްޑޫ އިކްޓޯރިއަލް ޮ‬

‫ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ތިން ނަމެއް ކަނޑައަޅައި‪ ،‬އެ‬

‫(އީސީސީ) އަށެވެ‪ .‬އެތަނަކީ ‪ 2011‬ގައި ‪ 17‬ވަނަ‬

‫ހދަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން‬ ‫ނަންތަކަށް ހިޔާލު ޯ‬

‫ސާކް ސަމިޓް ބާއްވަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކައުންސިލްގެ ޓްވިޓާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ތިން‬ ‫ހސްޕިޓަލް‪ ،‬އައްޑޫ‬ ‫ނަމަކީ އިކްޓޯރިއަލް އައްޑޫ ޮ‬ ‫ހސްޕިޓަލް އަދި ސުވާދިވް ހޮސްޕިޓަލެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އިމާރާތް ކުރި ތަނެކެވެ‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލަކަށް ބަދަކު ކުރަން‬ ‫ނަމަވެސް އީސީސީ ޮ‬ ‫ނިންމީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލަށް ކަނޑައެޅި ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫އާ ޮ‬

‫ގތުގައި އަންނަ އޮގަސްޓް‬ ‫ކައުންސިލުން ބުނި ޮ‬

‫ހިމެނޭ ސުވާދިވް ނިސްބަތް ވަނީ ދެކުނުގެ ހަތަރު‬

‫މަހު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ‪ 100‬އެނދުގެ‬

‫އަތޮޅެއް އިނގިރޭސިންނާ ބައިވެރިވެގެން މީގެ ‪50‬‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ފާސް ކުރާނީ‬ ‫ޓާޝަރީ ޮ‬

‫އެތައް އަހަރެއް ކުރިން އުފެއްދި ސަރުކާރަށެވެ‪.‬‬

‫ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވައިލި ތިން ނަމުގެ ތެރެއިން‪ ،‬އެންމެ‬

‫މަގެއް ހަދަނީ‪ :‬ހަރް ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު‬ ‫ގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައި ‪ --‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްގެން‬ ‫ހިންގާ ރަށްރަށުގެ މަގު ހެދުމުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ‬ ‫ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ މަޝްރޫއު ތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ގެންނަ މައިގަނޑު‬ ‫ބަދަލަކީ ވެއްޔާއި ސިމެންތި ބޭނުން ކޮށްގެން‪ ،‬ބޭސް‬ ‫ކޯސް ފަށަލަ އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ހިލަ އަޅައިގެން އެ‬

‫ސަރުކާރުން އަންނަނީ އެމްޓީސީސީއާ‬

‫ފަށަލަ އެޅުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ބަޔާނުގައި ވެ‬

‫ހަވާލުކޮށްގެން މަގު ހެދުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ބައެއް‬

‫ގތަށް ނިންމީ އެމްޓީސީސީން ބުނިގޮތުގައި‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބެލުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫އެމްޓީސީސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ‬ ‫މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ޑިޒައިނަށް‬

‫މަޝްރޫއުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޓީސީސީން ބުނީ‪ ،‬އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ‬

‫ބަދަލު ގެންނަން ނިންމީ ހދ‪ .‬ހަނިމާދު އާއި‬

‫ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކަންކަން ޕްލޭނިން‬

‫ރ‪ .‬އުނގޫފާރާއި ބ‪ .‬އޭދަފުށްޓާއި ރ‪ .‬ދުވާފަރުގެ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ވެސް މަޝްވަރާގެ މަތިން އަންނަނީ‬

‫މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އިތުރުން ސ‪ .‬ހުޅުމީދޫ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެ މަޝްރޫއުތަކަށް ‪ 210‬މިލިއަނަށް ވުރެ‬

‫ބަހާއުއްދީން މަގާއި ލ‪ .‬ފޮނަދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ‬

‫ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރޑްގެ މަޝްރޫއަށް‬ ‫މަޝްރޫއު އަދި ފުވައްމުލަކު ރިންގް ޯ‬

‫ގެއްލުނު ސައިކަލު ފެނުނީ‬ ‫ވިއްކާލަން އުޅެނިކޮށް‬ ‫ޕޓު ކުރި ސައިކަލެއް‪،‬‬ ‫ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރި ޯ‬ ‫‪15،000‬ރ‪ .‬އަށް ވިއްކާލަން ފޭސްބުކްގައި އިއުލާން‬ ‫ކށް ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮށްފައިވަނި ޮ‬ ‫މޑެލްގެ ސައިކަލު ގެއްލިގެން‪ ،‬އެ‬ ‫ޔަމަހާ ނޯވޯ ޮ‬ ‫ހޯދަން އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު‬

‫‪10،000‬ރ‪ .‬އަށް ވެސް ދޭނެ ކަމަށް އިއުލާން ޖެހި‬ ‫މީހާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސައިކަލު ވިއްކާލަން އިއުލާން ކުރީ އެ ވަގަށް‬ ‫ނެގިތާ މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީހެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ވިއްކާ އެ ސައިކަލު ގަންނަން ގިނަ‬ ‫އަގުހެޔޮ ޮ‬

‫އެދުނެވެ‪ .‬ސައިކަލުގެ މައުލޫމާތާ އެކު އިއްޔެ ހެނދުނު‬

‫ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ފުލުހުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ އެ ސައިކަލު ގެއްލުނީ‬

‫ކށް ސައިކަލު ވިއްކަނީ ކީއްވެތޯ‬ ‫އެކަކު‪ ،‬އެހާ އަގުހެޔޮ ޮ‬

‫ބާ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައި‬

‫ސުވާލު ކުރުމުން‪ ،‬އިއުލާން ޖެހި މީހާ ބުނީ ބޭނުމަކީ‬

‫ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ‪ ،‬އިއްޔެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި‬

‫އާ ސައިކަލެއް ގަތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ފަހުން ފަޅާ އެރީ އެ ސައިކަލް ގަންނާނެ‬ ‫ބަޔަކު ހޯދަން ފޭސްބުކް ގުރޫޕެއްގައި ބަޔަކު އިއުލާން‬ ‫ޓއާ އެކު‪ ،‬އެ‬ ‫ކޮށްފައި ވާ ކަމެވެ‪ .‬ސައިކަލުގެ ފޮ ޯ‬ ‫އުޅަނދު ވިއްކާލަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ ‪15،000‬ރ‪.‬‬ ‫ކށް ފައިސާ ދައްކާ ނަމަ‬ ‫އަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއް ޮ‬

‫އަދި ސައިކަލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ‬ ‫ކަމަށާއި ޓެސްޓު ކުރަން ދުއްވާލަން ސައިކަލު ލިބިދާނެ‬ ‫ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އިއުލާން ޖެހުމާއެކު ބައެއް މީހުން ވަނީ އެކަން‬ ‫ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬


11 27 16

)ަ‫ (ބުދ‬2019 ް‫ ޖޫނ‬12

ު‫ހަބަރ‬

mihaaru.com


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ް‫ނ‬12 ޫ‫ ޖ‬June 12 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬12 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage, TIyasha (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv Leena ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

13 June 2019

Counselor

Abdulla Musthaq

Santha Sheela Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 08:30 - 15:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy

3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- 17:00 ް‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށ‬

Shwetha

Santha Sheela

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

08:30 - 15:30

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ‫ސ‬ ީ‫ރޕ‬ ަ ް‫ނ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 22:30 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ‫ދ‬ ު 15:30 ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939 Jasin ި ‫ތ‬ Orthodontist

Dr. Sunil

ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 ި‫ މޭއ‬4 - 5

ަ‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬ 10:00 ް‫ރުނ‬ ަ‫ޑޮކްޓ‬- 14:00 ާ‫ ސުނިލް ޒިޔާރަތް ކުރައްވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Sunil

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

17:00 - 22:00

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬ ަ ް‫ލޮލުގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬

ް‫ވ ޑޮކްޓަރުނ‬ ާ‫ބ‬ ް‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޒިޔާރަތ‬ ީ ް‫ކުރައައ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޫނ‬9 - 10

-

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޫނ‬8 - 9

-

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަ އ‬.‫ޑރ‬ ާ ީ‫ނޫބ‬ ‫ރ‬ .‫ޑރ‬

-

ަ‫ސ‬ ަ‫އެޅުވުލޮމުލުގެގެ ޚާޚާއްއްސ‬ ަ‫ސައްސ‬ ާ‫އެތެރެއަހަންށީހެގެނުންޚާގެއް ޚ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ރުއްވާސަދެއްވާ( ޑރ‬ ާ‫ންގެފަޚ‬ ް‫ާރނ‬ ަ‫)އެލ އ‬ ް‫ނުށ‬ ަ‫ޖީހެއ‬

-

-ް‫ ޖޫނ‬11 - 14 ް‫ ޖޫނ‬16

-

ަ‫ސައްސ‬ ާ‫އަންހެކަނުރުންންގެމަތީޚާގެއް ޚ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

-

-

ް‫ރާމްޖގޯޯރޕާޖްލ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ު‫ނަރުގަނޑ‬ ެ‫ތުގ‬ ަ‫އްސ‬ ާ‫ހަމުގެދަޚ‬

ް‫ސުނިލ‬ ާ‫މޮނިކ‬.‫ޑރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ސ ޑރ‬ (ާ‫ވ ަ ދެއްވ‬ ާ ު‫ގޮހޮރު )ގެއެލބަާރލިޖީތަކުއަގެށް ޚާފައްރ‬

--

ި‫ މ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ނާނިކ‬ ޮ‫ދުމ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސ‬ ެ ‫މު ެގ‬ ީ‫ކަރުންމަހަތ‬ ަ‫ގ ޚާޚާއްއްސ‬

-

ް‫ރަންތޯގިމަނީސ‬ .‫ޑރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސައްސ‬ ާ‫ސަރުޚާގެއް ޚ‬ ެ‫ކަރުންކެމަންތީގ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

www.facebook.com/AMDCpvtltd

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬ofު‫ދ‬Maldives ަ‫އިބްރާހިމް އަހުމ‬ T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

.‫ޑރ‬

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 2019 ް‫ ޖޫނ‬13 2019 ް‫ ޖޫނ‬13 13 June 2019 08:30 - 15:30 Dr. Asoka Rao ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ު‫ ޝަޒޫ އާއްމ‬.‫ޑރ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00ީ‫ޒ‬-ާ‫ރ‬22:00 ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ު‫އަޒީއިޒްބްރާހަހިމީމްދު އަހުމަދ‬ .‫ އަބްދުލްޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ ީ‫ސަންތަ ޝ‬ ‫ލ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 12:00 ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ Dr. Hemanth 15:30 - 22:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޖާސިނ‬ Dr. Seshadri Das Dr. Asoka Rao ާ‫ ނުބައްލަވ‬19:30 ު‫ މިއަދ‬- 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30 Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬

Physiotherapy Shwetha

mihaaru.com

mihaaru.com

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

Dr. Abdul Azeez Hameed

Physician

Dr. Seshadri Das

ާ‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ 09:30 - 12:00 ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri DasAzeez Yoosuf 20:00 - ާ‫ވ‬ 22:00 Dr. Abdul ަ‫ނުބައްލ‬

.‫ އަބްދުލްޑރ‬.‫ޑރ‬ ު‫އަޒީދާޒްސްޔޫސުފް މިއަދ‬

Dr. Vijaya Rani Dr. Kalimuthu

ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 14:00 ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ ު‫މއްތ‬ ު ި‫ ކަލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu Physician

Dr. Kalimuthu

ެ‫ ކަލިމުއްއެތުތެރެހަށީގ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 22:00 ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ މަރިޔަމ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ނިޔާކަޒްލިމުއްތު މިއަދު ނުބަމިއްއަލަދުވާ ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali

21:00 - 22:00

Dr. Mariyam Niyaz

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

17:00 - 22:00ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Mohamed Ali

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

Dr. Mariyam Niyaz

ENT

ENT

Dr. Mariia Krugova

Dental Surgeon

Dr. Mariia Krugova

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

15:00 - 18:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

15:00 - 17:00

11:00 - 15:00

Dr. Raghavendra

Dental Surgeon

18:00 - 22:00

Dr. Raghavendra Dr. Raghavendra

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Deepthi

09:00 - 15:30

15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

Dr. Prathibha Dental

ީ ަ‫ސަހައްމަދު އ‬ ‫ލ‬ ު‫އް މ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

- 22:30 Surgeon &16:00 Pedodontist

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬ ި‫ ޑީޕްތ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ތު ޕްގެރަތިޚާބާއްސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬

ް‫ސްކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއ‬ ަ‫ ނީހާ ދާކުޑ‬.‫ޑރ‬ Dental Dr. Surgeon Neeha Das& Pedodontist18:00 ަ‫ސ‬ - 22:00 ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ޚާއްސ‬

Orthopaedician ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Neeha Das

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬ ު‫އަބޫ ބަކުރ‬ 10:00 Dr. Abu .‫ޔޫސުފްޑރ‬ Dr.Bucker Yoosuf Shan ު‫އެކ‬-ި‫އ‬11:00 ާ‫ޝާންއަބޫ ބަކުރު އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ Dr. Yoosuf Shan Faisalު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬20:00 ު‫ސަސ‬ ޫ‫އި ޔ‬.‫ޑރ‬ ި‫ އެޕޮއ‬- 21:30ް‫ލްފް ޝާނ‬ Dr. Hussain ަ‫ހުސެން ފ‬ Dr. Hussain Faisal 20:00 21:30 ‫ލ‬ ް ‫ސ‬ ަ ‫އ‬ ި ‫ފ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ެ ‫ހ‬ ު .‫ޑރ‬ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬ Orthopaedician

10:00 - 11:00

Dr. Abu Bucker

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Ismail Zahir

Gyneacologist

Gyneacologist

Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shaheedha Dr. Shaheedha Dr. Meetha Dr. Meetha Jolly Jolly Dr. Thasneem Dr. Thasneem

ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެމަކުންޓާއިއެކ‬ ް‫އިޓ‬ ް‫ޓާނ‬ ި‫ންއ‬ ޮ‫އެޕޮއިންޓްމައެޕ‬

Dr. Shirmeen Dr. Shirmeen

ާ‫މިއަދު ނުބަމިއްއަލަދުވާ ނުބައްލަވ‬

Dr. Zahidha Dr. Zahidha

10:30 - 11:30 10:30 - 11:30

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:45 - 14:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:30

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

19:30 - 21:30

Dr. Naina Vikas Dr. Muthasim Saeed Dr. Rukhsana

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

12:15 - 13:15

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

16:00 - 17:00

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

19:30 - 21:30

Ophthalmologist / Optometrist

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Niuma

.‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސނ‬ ަ ި‫ކުޑަކުދިންގެކުޚާޑަކުއްދ‬

Dr. Ismail Shafeeu

Dr. Ismail Shafeeu

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ް ީ‫ ތަސްނ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ރމީނ‬ ް ި‫ ޝ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ ޒާހިދާ ޑރ‬.‫ޑރ‬

www.twitter.com/amdcclinic www.facebook.com/AMDCpvtltd www.amdc.com.mv

Visit our website for all the latest information:

ެ‫ކަށީގ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ 12:00 - 13:00 ި‫ނައިނާ ބައްޓ‬ 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ 18:15 - 19:15 ި‫ނައިނާ ބައްޓ‬ 20:30 - 21:30 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ާ‫އެޕޮއިންޓްމަމިންއަޓ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޝަހީދާޑރ‬ ާ‫އެބަކުއްލަވ‬ ު‫ދުއިނ‬ 12:30 13:30 ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ 12:30 - 13:30 ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

Pediatrician Pediatrician Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ާ ‫ތ‬ ‫ރ‬ ަ‫ގެ ޚާއްސ‬ ު ު‫ ރާގަވެންދަދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ ނިއުމާ ޑރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Niuma Dr. Junaid

ާ‫އެޕޮއިންޓްމަމިންއަޓ‬ ާ‫އެބަކުއްލަވ‬ ު‫ދުއިނ‬

Dr. Junaid Fathimath Nestha

ާ‫ ނުބައްލަވ‬13:00 ު‫ މިއަދ‬- 14:00

ާ‫ދުތިމަތު ނެސްތ‬ ާ‫ ޖުނައި ފ‬.‫ޑރ‬

16:30 - 17:30

ަ‫ފާތިމަތު ނެސްހަތާމުގެ ޚާއްސ‬

Fathimath Nestha Dermatologist

Dermatologist Dr. Shebi

ަ‫ޚާއްސ‬ ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ެ‫ހަމުގ‬

ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬15:45 ި‫ އެޕޮއ‬- 16:45ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ ޝެބީ ޑރ‬.‫ޑރ‬ Dr. Reema 20:00 - 21:00 ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬ Dr. Adil Rasheed ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Hana Salih 14:00 - 15:00 ު‫ ހަނާ ސޯލިހ‬.‫ޑރ‬ Dr. Adil Rasheed

Dr. Shebi

20:00 - 21:00

Dr. Reema

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

20:15 - 21:30 ާ‫ތ މުފްލިހ‬ ު ަ‫ ފާތިމ‬.‫ޑރ‬ Dr. Fathimath Mufliha19:30 - 20:30 16:15 - 17:30 Dr. Nazahath ު‫ހތ‬ ަ ާ‫މުފްނަލިޒާހ‬ .‫ފާތިމަތުޑރ‬ Dr. Fathimath Mufliha

Dr. Nazahath Dr. Neeraj

11:00 - 12:00 14:00 - 16:00

General Surgeon General Surgeon Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

ަ‫ޝަސ‬ ް‫ޝަމުންއޮގެޕަރޭޚާއ‬ ަ‫ންގެ ޚާއްސ‬ ް‫އާއްމު އޮޕަރޭއާއ‬

10:00 - 11:00 .‫ޑރ‬ 10:00 - 12:00ް‫ންކަރަރްވީ ޝަންކަރ‬ ަ‫ޝ‬

.‫ޑރ‬ 20:00 - 22:00 ަ‫ޝ‬ 20:00 - 22:00ް‫ންކަރަރްވީ ޝަންކަރ‬

ީ‫ ރަވ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ރަވ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސމ‬ ަ ާ‫ކުޑަކަމުދާ ނިކުޒާޑަމްކަމުގެދާޚާނިއްޒ‬

Urologist Urologist Dr. Bharat B. Jolly

.‫ޑރ‬

ް‫ ނީރާޖ‬.‫ ނަޒާހަތުޑރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Bharat B. Jolly

11:00 - 12:00

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


12 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬12

mihaaru.com


23 2019 2019 2019 ‫ނ‬ ެ‫ އ‬23 12 April June 2019 ް ް‫ޕްރީޖޫލ‬12

2019 ް‫ންރީލ‬ ް‫އެޕ‬ 2019 ޫ‫ ޖ‬23 12

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT SAILING …… DIRECTWEEKLY WEEKLY SAILING CONTACT:3001515

VESSEL NAME

VESSEL NAME

CALICANTO BRIDGE

GUAYAQUIL BRIDGE HEDDA SCHULTE IRENES RESPECT CITY OF BEIJING

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

04G35W1MA

14-Apr-19

16-Apr-19

VOY

ETA Singapore

04G3LW1MA 04G37W1MA 04GS3W1MA 04G39W1MA

8-Jun-19 20-Apr-19 10-Jun-19 27-Apr-19

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

ETA Tanjug Pelepas17-Apr-19 ETA Port Kelang ETA Colombo 22-Apr-19 24-Apr-19

ް ETA ‫ނ‬ ެ‫ހެނިހ‬Male' ެ‫އ‬

10-Jun-19 21-Apr-19

23-Apr-19 12-Jun-19

28-Apr-19

17-Jun-1930-Apr-19

11-Jun-19 28-Apr-19

30-Apr-19 13-Jun-19

5-May-19

18-Jun-19 Feeder - 22/06/2019 Feeder - 09/05/2019

19-Jun-19

CITY OF BEIJING AS CHRISTIANA

04G3NW1MA 04G3BW1MA

15-Jun-19 4-May-19

17-Jun-19 6-May-19

Feeder - 28/06/2019 7-May-19 19-Jun-19 12-May-19 24-Jun-19 14-May-19

EM AS ASTORIA CHRISTIANA

04G3DW1MA 04G3PW1MA

11-May-19 22-Jun-19

13-May-19 24-Jun-19

15-May-1925-Jun-19 20-May-19

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

NORDMED

SUBSCRIBE

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Shireen LEE (CustomerCare Department)

04G3RW1MA

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

29-Jun-19

Hotline: +65-6499-1111

Shireen LEE (CustomerCare Department)

VOIP line: 8889 3282

VoIP

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

VOIP line: 8889 3282

MIHAARU PRINT EDITION

CMA CGM MALAYSIA (Penang) e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

1-Jul-19

: 8669-1112

Hotline: +65-6499-1111

VoIP

: 8669-1112

Suzzana SANI (Customer Service)

3-Jul-19

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

ް‫ކުރާގޮތަށ‬3-Jul-19 ް‫އިމާރާތ‬

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Suzzana SANI (Customer Service)

D/L: 07-2913064

VOIP: 8670 3064

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 VoIP: 8601 2911

Chua Hwa Keong

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬

Chua: 8671 Hwa 6876 Keong VOIP

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* DATE WILLare SUBJECT TO CHANGE * We now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 MALDIVES (PVT) LTD TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS

5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

20072

D/L: 07-2913064

VOIP: 8670 3064

* Wedetails have please upgraded our Sheyam direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days. * Further contact +960 9100170 or Atif +960 9100175

VOIP : 8671 6876

10-Jul-19

ް‫ލެއިނ‬Mohd ާ‫ވިލިމ‬Muhajir ް‫ދަތަކަށ‬Ahmad ް‫(ދިގުމުއ‬Customer Service)

VoIP: 8601 2911

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

CMA CGM MALAYSIA (Penang)

1-Jul-1922-May-19 8-Jul-19

TEL:7746841

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999 20359

ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪12 April‬‬ ‫‪June 2019‬‬ ‫‪2019 2019‬‬ ‫‪12 23‬އެޕްޖޫރީންލް ‪2019‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪( 2019‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2019‬ބުދ(ަ)އަންގާރަ)‬ ‫‪ 23‬ޖޫއެންޕްރީލް‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬ ‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬ ‫‪sales@mihaaru.com‬‬ ‫‪EMAIL:‬‬

‫އެއެހެހެނިނިހެހެން ް‬ ‫ނ‬

‫‪ 35‬އަހަރުގެ‬

‫އިއިމާމާރާރާތްތް ކުކުރާރާގޮގޮތަތަށްށް‬

‫ތަޖުރިބާ އާއިއެކު‬

‫‪2 Room‬‬

‫ދިދިގުގުމުމުއްއްދަދަތަތަކަކަށްށް ވިވިލިލިމާމާލެލެއިއިންން‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 1‬ކޮޓަރި ‪،‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުން‬

‫‪Apartment for‬‬

‫ކުކުއްއްޔަޔަށްށްދޭދޭ ‪240‬‬ ‫‪240‬‬

‫‪ 2‬މީހަކު އުޅެލަން‬

‫ޮދންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރު‬

‫‪Rent‬‬

‫ކަރަންޓް ‪ ،‬ފެންވައިރ ‪ ،‬ލަކުޑި ‪،‬‬

‫އައަކަކަފޫފޫޓުޓުގެގެ ބިބިމެމެއއް‪.ް.‬‬

‫ސިމެންތި ‪ ،‬ދަގަނޑު މަސައްކަތް‬

‫މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރިން ‪،‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫ކެއްކޭކަށް ނުހުރޭ‪.‬‬

‫‪We do all kinds of technical works‬‬

‫އަގު‪7000 :‬ރ‬

‫‪RADICAL REPAIRS‬‬

‫‪TEL:7711449‬‬

‫‪TEL:7746841‬‬ ‫‪TEL:7746841‬‬ ‫‪19845‬‬ ‫‪19845‬‬

‫އޭއޭސީ‬ ‫ސީ ‪ ،،‬ފުފުރިރިޖުޖު ‪ ،،‬ކަކަރަރަންންޓްޓް‬ ‫މަމަސަ‬ ‫ސައްއްކަކަތްތް ކުކުރުރުންން‬ ‫(( ތިތިބޭބޭފުފުޅުޅުންން ބޭބޭނުނުންންވާވާ ކޮކޮންންމެމެ‬

‫‪20072‬‬ ‫‪20072‬‬

‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬

‫ސް ލެލެވެވެލްލްގެގެ ދިދިވެވެހިހި ޓެޓެކްކްނީނީޝަ‬ ‫އެއެޑްޑްވާވާންންސް‬ ‫ޝަނުނުންން‬

‫‪20433‬‬ ‫‪20433‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ކޮށްދެން‬

‫‪Office space for‬‬ ‫‪Rent‬‬

‫މުށީގެ މަސައްކަތް‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ‬

‫ކޮށްދެން‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪TEL:9990434‬‬ ‫‪TEL:9990434‬‬

‫‪20657‬‬

‫ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް‬

‫‪200sqft‬‬

‫ފެންލީކްވުން‬

‫ގަގަޑިޑިއައަކަކަށްށް ))‬

‫‪20597‬‬

‫ފެންމޯޓަރ‪SUBSCRIBE‬‬ ‫ދޮންނަ މެށިން‬ ‫‪MIHAARU PRINT‬‬ ‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪TEL:3317071‬‬

‫‪TEL:7882200‬‬ ‫‪20735‬‬

‫‪and save 10%‬‬ ‫‪TEL:7904944‬‬

‫‪20479‬‬

‫‪TEL:7786671‬‬ ‫‪20624‬‬ ‫‪20359‬‬

‫‪TEL:9182247‬‬ ‫‪20767‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬


12 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬12

mihaaru.com


12 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬12

mihaaru.com


12 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬12

mihaaru.com


12 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬12

mihaaru.com


12 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬12

mihaaru.com

ީ‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬ mihaaru.com

3001515


12 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬12

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް‬ ‫ީޓސީން ޝީލްޑް‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްފި‬

‫ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން‬ ‫ކޮމިޓީގެ‬ ‫ރައީސަކަށް‬ ‫އަބްދުﷲ އާމިރު‬ ‫ދިވެހި ކްރިކެޓަށް‬ ‫ސަޗިން‬ ‫ހެޔޮއެދުންތައް‬ ‫ފޮނުވައިފި‬

Profile for Mihaaru

12 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

12 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru