Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ޓްރަމްޕް‪-‬ކިމް ތާރީހީ ސަމިޓު ފަށައިފި‬

‫ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާ ަދ‬ ‫ކުރުމަކީ ނާދިރުކަމެއް‪ :‬އަޒްލީން‬

‫‪03‬‬

‫ޖުމް ހޫރީ ޕާޓީގެ‬ ‫ދިދަ އާއި ލޯ ގޯ ބަދަލުކޮށްފި‬

‫‪02‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލަން‬ ‫އުޅޭ ނިޔަ ާތ މެދު ސުވާލު‬ ‫އުފެދޭ‪ :‬އަޒްލީން‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގެ ‪90‬‬ ‫ގޮތުގައި ކަމަށާއި އިދި ޮ‬

‫ނުރައްކާތެރިކަން އެ ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކަށް‬

‫ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގާނޫނު އުވާލާނެ ކަމަށް އޭނާ‬

‫އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މަޖިލީހަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުށަހަޅައިގެން އެ ގާނޫނު އުވާލެވޭނެ ވަރުގެ ތާއީދެއް‬

‫ދައުލަތުގެ މީޑިއާ‪ ،‬ޕީއެސްއެމްގައި ވާހަކަ‬ ‫ދައްކަވަމުން އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހުސްނުއް ސުއޫދު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި‬ ‫ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬

‫ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ބޭނުން ހިފަނީ‬

‫އުޅޭ ސަބަބާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪،‬‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ގާނޫނުގެ‬

‫ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް ސުއޫދަށް ހޯމް‬

‫ބޭނުން ހިފަނީ‪ ،‬ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ‬

‫ތ ވެސް އަޒްލީން ސުވާލު ކުރެއްވި‬ ‫ސުއޫދަށް އެބަ އޮތް ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ބޭފުޅުން ދައްކަވާ އިރު‪،‬‬ ‫އުވާލުމުގެ ވާހަކަ އިދި ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގާ‬

‫ބޑެތި ޖަރީމާތަކެއް‬ ‫އެ ގާނޫނު ދަށުން ނުރައްކާތެރި ޮ‬

‫މީހުންނަށް އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރިހެބިލިޓޭޝަން‬

‫ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬ގާނޫނު އުވާލައިގެން‬

‫ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އިންސާނީ‬

‫ހާސިލްކުރަން އުޅޭ މަގްސަދާ މެދު އަޒްލީން ސުވާލު‬

‫ކަރާމާތަށް އަރައިނުގަނެ އެ މީހުންނަށް ވެސް ނަސޭހަތް‬

‫އުފެއްދެވި އެވެ‪.‬‬

‫ދެމުން ދީ މުޖުތަމައަށް އަނބުރާ ގެންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާތެރި ކުށްތައް‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް‬

‫ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އެޅިފައި ހުރި‬

‫ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް‬

‫ގާނޫނީ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލައި‪ ،‬އަލިފުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލައި ގައުމު އަނދަވަޅަކަށް‬ ‫ޔާ އަށް ގައުމު ހަލަބޮލި ޮ‬ ‫ތ މި ބޭފުޅުން މި‬ ‫ވައްޓާލުމުގެ ވާހަކައެއް ނޫން ޯ‬ ‫ދައްކަވަނީ‪ "،‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ‬

‫މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި‬

‫‪2‬‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ސުއޫދު އިޝާރާތް‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކަކަށް‬ ‫ކުރެއްވީ‪ ،‬އިދި ޮ‬ ‫ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކޮށް‪ ،‬ހުކުމް‬

‫ގާނޫނު އުވާލަން ދައްކާ ވާހަކައަކީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް‬

‫ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގަ އެވެ‪ .‬އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން‬

‫ހިތްވަރު ދޭން ދައްކާ ވާހަކައެއްތޯ ވެސް ސުވާލު‬

‫ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތުގެ‬

‫އުފެދެ އެވެ‪ .‬ގާނޫނެއް ނެތި‪ ،‬ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތައް‬

‫މަރުހަލާގައި ވެސް މައްސަލަތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ހިންގާ މީހުންނަށް އެޅޭނެ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އޮންނާނެތޯ‬ ‫ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ‬

‫ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ‬ ‫އުފުލުމަކީ ސުއޫދުގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ގާނޫނީ‬ ‫އތް މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬ ‫ވަކީލުންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ޮ‬

‫‪ 4‬ބެއިންނާ ބެހުނު ‪75‬‬ ‫އަހަރުގެ މީހާ އަށް ކުރި‬ ‫ދައުވާ ޕީޖީން ނަގައިފި‬ ‫ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ތޅުގެ ރަށެއްގައި‪ ،‬އެއްބަނޑު އެއްބަފާ‬ ‫ގދ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ‪ 75 ،‬އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު‬

‫ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ‬

‫އިތުރުން‪ ،‬މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ އަންހެނަކާ އެކި‬

‫‪ 12‬އަހަރު ކުރިއްސުރެ އަންނަނީ އެކި ކުދިންނަށް‬

‫ކޓަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައިގެ‬ ‫އެވެ އެ ރަށުގެ ޯ‬

‫ފަހަރު މަތިން ޒިނޭ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ވެސް އެ‬

‫ގނާ ކުރަމުން ކަމަށް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް‬ ‫ޖިންސީ ޯ‬

‫އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވަނީސް‪ ،‬މިދިޔަ މާޗު‬

‫މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުދިން ބުނެ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ އެ ހަތަރު ބެއިންނާއި‬

‫ކޅު ޕީޖީން ވަނީ ދައުވާ އަނބުރާ ނަގައިފަ‬ ‫މަހުގެ ފަހު ޮ‬

‫އިތުރުން އޭނާ ގެންގުޅޭ ބިދޭސީއަކު ވެސް ހައްޔަރުކުރި‬ ‫ގތުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ކައިބޮއި ހެދުމަށް‪ ،‬ދަރަންޏަށް އެއްޗެހި ނަގަނީ އެ‬

‫މައްސަލައިގައި އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ‬

‫ފނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ދައުވާ އަނބުރާ ނެގީ‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫މީހާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލުމުން މިހާރު‬

‫މީހާގެ ފިހާރައިންނެވެ‪ .‬ކުދިންނާ ގުޅުން ހިންގީ އެއީ‬

‫ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަނބުރާ ނަގައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރަށް މުރާޖައާ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިތުރު‬

‫އަނެއްކާ ވެސް އޭނާ އުޅެނީ އެ ރަށުގައި ހުންނަ‬

‫ސަބަބެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އެ ކުދިން ބުނެ‬

‫ތަފްސީލު ސާފުވާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ ފިހާރަ ހިންގުމުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ‬

‫އެ މައްސަލައިގައި އެ މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ މިދިޔަ‬ ‫ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެ މީހާގެ މައްޗަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މި ހަތަރު ކުދިންނާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި‪ ،‬އޭނާގެ‬

‫އެކުދިންގެ މަންމަ ދިރިއުޅޭ ގެ މަރާމާތުކޮށް‪،‬‬ ‫ގތް ހަދައިދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުން‬ ‫ދިރިއުޅެވޭނެ ޮ‬

‫އެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެ ކޯޓަށް ޕީޖީން‬

‫ރަށުގައި ނުފޫޒު ގަދަ ކަމަށް ބުނާ އެ މީހާ‪ ،‬މީގެ‬

‫އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު ކުދިންނާ ބެހުމުގެ‬

‫ޖުމް ހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވިއިރު‪ ،‬މި މަހުގެ‬

‫ތަރިއެއް ހިމެނޭއިރު‪ ،‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި‬

‫މައްސަލަ ބޭރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކންގްރެސް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް‬ ‫ކޅު އެ ޕާޓީގެ ޮ‬ ‫ފަހު ޮ‬

‫ގގައި ވެސް ހަނދުފަޅިއަކާއި ތަރިއެއް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލޯ ޯ‬

‫ކމިޝަނުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ސޓުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ރި ޯ‬

‫ގައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު ބުނާގޮތުން‬

‫ޖުލައި މަހު މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގ އެ ކޮންގްރެސްގައި‬ ‫ޕާޓީގެ އާ ދިދަ އާއި ލޯ ޯ‬

‫ރައީސްގެ ދިދައާ ވައްތަރު ދިދައެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް‬

‫ފާސްކުރާނެ ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެން ފަރާތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން‬ ‫ޖޭޕީގެ ދިދަ އާއި ލޯ ޯ‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ މިހާރުގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ‬ ‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން‬ ‫ބޭނުން ކުރުން އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ގ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަނާކުރުމުން‪ ،‬އެ ދިދަ އާއި ލޯ ޯ‬

‫އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް މިއަދު‬ ‫ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އާ ދިދައަކާއި ލޯގޯއެއް އެ‬

‫އަކްރަމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އާ ދިދަ އާއި‬

‫ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬އެ ބޭނުން ކުރުމުގެ‬

‫ކންގްރެސް އިން ފާސްކުރެވެންދެން‪ ،‬އެ ބޭނުން‬ ‫ލގޯ ޮ‬ ‫ޯ‬

‫‪ 2008‬ގައި ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސް‬

‫އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫ހުއްދަ އިއްޔެ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އާ ދިދަ އާއި‬

‫ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި‬ ‫އިން ފާސް ޮ‬

‫މަނާކުރީ އެ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ އިން‬

‫ގ ޖޭޕީން އަދި އާންމެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލޯ ޯ‬

‫ގ ބޭނުން ކުރުން މިދިޔަ‬ ‫ޖޭޕީގެ ދިދަ އާއި ލޯ ޯ‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިދަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނެ‬

‫ގ ފާސް ކުރުމުގެ ކަންތައް ޕާޓީގެ‬ ‫ދިދަ އާއި ލޯ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން ބާތިލް ކުރަން ޖުމްހޫރީ‬

‫ގތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ‬ ‫އަސާސީ ގަވައިދާ އެއް ޮ‬

‫ކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬ކޯޓުން ވަނީ އެ‬ ‫ޕާޓީން ޯ‬

‫ހުއްދަ ވެސް ޖޭޕީ އަށް ދީފައިވާނެ ކަމަށް އަކްރަމް‬

‫ގތުން ޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާން އަލީ‬ ‫މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދިދަ އާއި ލޯގޯއަކީ‬

‫ގ އެކެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ދިދަ އާއި ލޯ ޯ‬

‫ސޯލިހް އަށް ގުޅުމުން ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވި‬

‫ކށްގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ‬ ‫ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އިންތިހާބެއްގައި ކެމްޕެއިން ކޮށްފަ‬ ‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިދައިގައި ހަނދު ފަޅިއަކާއި‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ތިން އަހަރަށް ފަހު‪ ،‬ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ އިއުލާން ކުރައްވާއިރު‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓް ފަހަތުގައި‪ :‬މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް‬ ‫ކަމަށް އަޒްލީން ވިދާޅުވި‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭޕީ‬

‫ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީ ްނ‬ ‫ވާދަކުރުމަކީ ނާދިރުކަމެއް‪ :‬އަޒްލީން‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫‪50‬ގެ އަހަރުތައް ހޭދަކުރައްވާ ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ‬ ‫ހަޔާތްޕުޅު ނެތިވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުރައްވަން‪ ،‬އެ‬ ‫މަނިކުފާނު ދޫދެއްވަން ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް ވެސް‬

‫ބޑު ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީ މިހާރު އޮތް‬ ‫އިދިކޮޅު އެންމެ ޮ‬

‫އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް އިޝާރާތް‬

‫ހާލަތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ‬ ‫އިންތިޚާބަށް އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަކީ ނާދިރު‬

‫ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬ފުޅިތަކާއި ފޮށި އާއި ގުޅި އާއި‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން ރޭ‬ ‫ކަމެއް ކަމަށް ޯ‬

‫ވޓުލައިގެން ބޭއްވީ‬ ‫ކޮންކްރީޓް މެޝިން ފަދަ ތަކެއްޗަށް ޯ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ތ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮން ކަހަލަ އިންތިޚާބެއް ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން‪،‬‬ ‫ދައުލަތުގެ މީޑިއާ‪ ،‬ޕީއެސްއެމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން‬

‫މިނިވަންކަމާ އެކު ބާއްވާ އިންތިހާބުތަކުގެ އުސޫލްތަކަކީ‬ ‫ތ މިނިސްޓަރު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ ޯ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބަށް އެކުގައި އޮތް ކަމަށް‬

‫ބޑު މަލާމާތެއް‪،‬‬ ‫"އެއީ‪ ،‬ޑިމޮކްރަސީ އަށް ކުރި ޮ‬

‫ކޅު ކޯލިޝަނުން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް‬ ‫ބުނާ އިދި ޮ‬

‫ބޮޑު ފުރައްސާރައެއް‪ .‬އެއީ‪ ،‬އެ ބޭފުޅުން ޕްރައިމަރީއެއް‬

‫ކޯޅި‪ ،‬އަމިއްލަ މަސްލަހަތުތައް ކުރިއަށް ނެރޭ ތަން‬

‫ބާއްވަން ވެސް ކުރެއްވި ކަމެއް ނޫން‪ "،‬އަޒްލީން‬

‫ފެންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އިދިކޮޅު އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑަނޭޅި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު އެހެން ވިދާޅުވި އިރު‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ‬

‫ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި‪،‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ކޯލިޝަން މިހާރު‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތަށް އަމަލުކުރީ‪ ،‬ކޯޓު އަމުރެއް‬ ‫ޕްރައިމަރީގައި އެ ޮ‬

‫ފެންނަނީ ވަކިވެފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވައިގެން އެމްޑީޕީގެ ވޯޓު ފޮށިތައް‬ ‫ނެރެ ފުލުހުން ޮ‬

‫ގތަށް މެދުވެރިވާން ދިމާވި އެއް‬ ‫އެކަން އެ ޮ‬

‫އަތުލަން ފެށުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ރާއްޖޭގައި‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތް ކަމަށާއި ރިޔާސީ‬ ‫ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީން އަމަލުކުރި ޮ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ފެށީ‬

‫މކްރެޓިކް ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވާފައި ވަނީ‬ ‫މިހާތަނަށް ޑި ޮ‬

‫ކލިޝަންގެ އެހެން‬ ‫ގޯސްކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން (‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު) އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިންނަށް އެންގުމަކާ ނުލައި އެމްޑީޕީން އަމަލު‬

‫ދެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ތަފާތު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ކުރަމުން އައީ‪ ،‬ދެން ތިބި ޕާޓީތަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭ‬

‫އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ނަޝީދާ ވާދަ ކުރައްވަން‬

‫އުސޫލަކުން ނޫން ކަމަށް އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެ ޕާޓީގެ އެހެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ކެރިވަޑައެއް‬

‫ގތެއްގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު އެކަހެރި‬ ‫"ޚާއްސަ ޮ‬

‫ނުގެންނެވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން އެމްޑީޕީން ބޭއްވީ‪ ،‬މިނިސްޓަރު‬

‫ކޮށްލާފައި‪ ،‬މި ފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ފެންނަ‪ ،‬ނުފެންނަ ވޯޓެކެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ‪ .‬އެއީ‪ ،‬އެއަށް ވުރެ ސިޔާސީ‬

‫ޕްރައިމަރީ ބޭއްވީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫ގތުން އެ ބޭފުޅުންގެ މުށް ބާރު‪ "،‬ހޯމް މިނިސްޓަރު‬ ‫ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ‬

‫ބޑު މާސިންގާ ޖަރީމާއެއް‪.‬‬ ‫"ގާނޫނާ ޚިލާފު ޮ‬ ‫ތ އެއީ‪ .‬ކުރިމަތިލެއްވޭ‬ ‫ކީއްކުރައްވަން ކުރެއްވި ކަމެއް ޯ‬

‫އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރު ކުރި‬

‫މކްރަސީއަކީ އެއީ‬ ‫ބޭފުޅަކަށް ފުރުސަތު ދިނުން‪ ،‬ޑި ޮ‬

‫މައްސަލައިގައި އިއްވާފައިވާ ‪ 13‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ‬

‫ދެއްތޯ؟‪ "،‬އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހެދި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ގާނޫނީ ފުރުސަތު‬ ‫ގެއްލިފައިވާ ކަން ނަޝީދާއި އެ ޕާޓީގައި ދެން ތިއްބެވި‬ ‫ބޭފުޅުން ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ގާނޫނީ އަރަތަކަށް ވާނެ ދެއްތޯ‪،‬‬ ‫"ވަރަށް ޮ‬

‫އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ނަޝީދަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވޭތީވެ‪،‬‬ ‫އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއްގެ ވާހަކަ އެމްޑީޕީން ދައްކަމުން‬ ‫އަންނަ ކަމަށާއި އެކަން އެއީ ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ‬ ‫ހަމަތަކުގެ މަތިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ބޮޑު މާސިންގާ‬ ‫ގާނޫނީ ޮ‬

‫ކޅާ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު‬ ‫އިރުއިރު ޮ‬

‫އތް ބޭފުޅަކު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް‬ ‫ހުކުމެއް ޮ‬

‫ވެސް ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ފަދަ‬

‫ނުކުތުމަކީ‪ .‬އެއީ ބުއްދި ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން‬

‫ވިސްނުންތަކަށް ވެސް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި‬

‫ކަން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުރޭ‪ .‬ހަމަ އެމްޑީޕީގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޔ ވިސްނޭ ބޭފުޅުންނަށް‬ ‫ތެރެއިން ވެސް ހެ ޮ‬

‫މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކުރިއަށް ގެންދަނީ‬

‫ގަބޫލުކުރެވޭނެ‪ ،‬ރައީސް ނަޝީދަށް ނުނިކުމެވޭނެ ކަން‪"،‬‬

‫އޮމާންކަމާއި އަމާންކަމާ އެކު ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުން‬

‫އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނަގާލައި ޖަރީމާ ހިންގަން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް‬

‫ގތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ނޫން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ބޭފުޅަކު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެމްޑީޕީން ނެރޭ‬ ‫ދުވަހަކީ ނަޝީދަށް އެ ޕާޓީގައި އޮތް ސިޔާސީ‬ ‫ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިގެން ދާނެ ދުވަހެކެވެ‪ .‬އުމުރުފުޅުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނާ ޚިލާފު‬ ‫އަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް‬ ‫ވެސް އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫އީދު ނަމާދުގެ ބޮ ުޑ‬ ‫ޖަ ާމއަތް މިފަހަރު ވެސް‬ ‫މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ޖަމާއަތުގެ އިތުރުން މާލޭގެ އެކި‬ ‫ޮ‬ ‫މިސްކިތްތަކުގައި ވެސް އީދު ނަމާދު ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް‪،‬‬ ‫މިފަހަރު ވެސް މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބާއްވާ ގޮތަށް‬ ‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އަށެއްކަ އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން މާލޭގައި‬ ‫ބޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރަން ފެށީ މާފަންނު‬ ‫އީދު ނަމާދު ޮ‬ ‫ސްޓޭޑިއަމްގަ އެވެ‪ .‬އެ ތަނުގައި ‪ 30،000‬އަށް‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬

‫ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ނަމާދު ކުރެވޭނެ‬

‫މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގެ އިތުރުން އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ވަށައިގެންވާ‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކް އަދި ވިލިމާލޭގެ‬

‫ސަރަހައްދުގައި މާބުލް ޖަހައި ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް‬

‫ބޑު ޖަމާއަތުގައި‬ ‫ބޅަދަނޑުގައި ވެސް އީދު ނަމާދު ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އޭގެ ފަހުން އީދު ނަމާދު ބޮޑު‬ ‫އެތަން ޒީނަތްތެރި ޮ‬

‫ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާއަތުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ވެސް ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލް ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެ ސަރަހައްދުގައި މާބުލްޖަހައި ނިމުމުން ‪20،000‬‬

‫ހސްޕިޓަލްތަކާއި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ‬ ‫އިތުރުން ޮ‬

‫އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ނަމާދު‬

‫ބޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު‬ ‫ކުންފުނިތަކުން ވެސް‪ޮ ،‬‬

‫ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިވާ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫މަޖި ީލހުގެ ޖަލްސާތަ ްއ‬ ‫މި މަހުގެ ‪ 25‬ގައި ފަށަނީ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ޖަލްސާގައި "ވަރަށް މަސައްކަތް އޮންނާނެ" ކަމަށް‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ދުވާ ޓްރެކް ޔޫ ުތ‬ ‫މިނިސްޓްރީން ބަންދުކުރަނީ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނިހާން ވަނީ އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އޮންނާތީ‪،‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ ވަނަ ދައުރުގެ‬

‫ކލިޝަންގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މި‬ ‫ޕީޕީއެމް‪/‬އެމްޑީއޭ ޯ‬

‫ޖަލްސާތައް މި މަހު ‪25‬ގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާ‬

‫މަހުގެ ‪ 23‬ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ތިއްބެވުމަށް ޕީޕީއެމް‬

‫ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު‬

‫ޕީޖީގެ ވައިބާ ގްރޫޕްގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ ކޮން ކަމެއް‬ ‫ނިހާންގެ މެސެޖްގައި އެޖެންޑާގައި ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ ދެ ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މި‬ ‫ފަށަނީ‪ ،‬ޖަލްސާތައް ބާއްވަން މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގައި‬

‫ކަން ހާމައެއް ނުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ބޭއްވީ އެންމެ‬

‫ބުނާ މުއްދަތަށް ވުރެ‪ ،‬ދެ ހަފުތާ ފަހުންނެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ‬

‫‪ 13‬ޖަލްސާ އެވެ‪ .‬އެއީ ދައުރުން ބޭރުގައި ބޭއްވި‬

‫ގތުން ދެ ވަނަ ދައުރު ކުރިއަށް ދާނީ‬ ‫ގަވައިދު ބުނާ ޮ‬

‫ހާއްސަ ދެ ޖަލްސާއަކާއި ދައުރުގެ ‪ 11‬ޖަލްސާ އެވެ‪.‬‬

‫މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން އޮގަސްޓް‬

‫ނިމިގެން ދިޔަ ދައުރަކީ އެންމެ މަދުން ޖަލްސާތައް‬

‫މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ‪.‬‬

‫ބޭއްވި އެއް ދައުރެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ދައުރުގައި މާ ބޮޑެތި‬

‫ކންމެ ދައުރެއްގެ ވެސް ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވަން‬ ‫ޮ‬ ‫ޖެހޭނީ އެ ދައުރެއް ފެށޭ ތާރީހާ ވިދިގެން އަންނަ‬ ‫ހމަ ނުވަތަ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު‬ ‫ފުރަތަމަ ޯ‬ ‫ކަމަށް ވެސް ގަވައިދުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ދެ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް މަޖިލީހުގައި ނުހިނގަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލީ އިދިކޮޅު‬ ‫އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި އެވެ‪.‬‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ކށް‪ ،‬އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާތީ‬ ‫ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ޮ‬

‫މަޖިލީހުގައި މެމްބަރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް‬

‫އޭގެ ސަބަބުން އާއްމުން އެތަނަށް ވަދެ އުޅުން އެހާ‬

‫ހމަ ނުވަތަ މިދިޔަ‬ ‫ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މިދިޔަ ޯ‬

‫ނުކުރައްވާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އަބަދުވެސް‬

‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހަށް އަމާޒުވެ އެވެ‪ .‬އިދިކޮޅު ‪ 12‬މެމްބަރުންގެ‬

‫ދުވާ ޓްރެކް އެޗްޑީސީން ހުޅުވިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް‬

‫ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމާ މެދު ހިލާފު އުފެދިފައިވާ‬

‫ނުވަނީސް‪ ،‬އެ ތަން ބަންދުކުރަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން‬

‫އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އަދި‬

‫ކޓުގައި އޮތް އިރު‪ ،‬އެ‬ ‫މައްސަލަ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ދުވަހުގެ‬

‫ގތެއް ނުނިންމަ އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލައިގައި އަދިވެސް ޮ‬

‫ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާން "މިހާރު"‬

‫ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވެންޓިލޭޓަރެއް ނެތް!‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް އަޅާފައިވާ‬

‫ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ އައުޓްޑޯ‬

‫އެޗްޑީސީން އިއުލާނު ކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 27‬ވަނަ‬ ‫ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓަކުންނެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ފަހުން‪ ،‬ގިނަ‬

‫އަލުން އެތަން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ‬

‫ބަޔަކު އަންނަނީ އެތަން ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމުން‪ ،‬ޓްރެކް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ކަމަށް ޔޫތު‬

‫ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ހިނގަމުން ދާ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ‬

‫ވެންޓިލޭޓަރެއް ނެތުމުން ބަލި މީހުން އެހެން‬

‫ހޮސްޕިޓަލްގައި އަވަސް ފަރުވާ ދޭން ވެންޓިލޭޓަރެއް‬

‫ހސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނެތް ކަމަށް އެ ތަނުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި‬ ‫މިދިޔަ ޮ‬ ‫ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި‪ ،‬މުހައްމަދު‬ ‫ސބާހް ހުސެއިން ‪ ،24‬އަށް ވެންޓިލޭޓަރުން‬ ‫ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން އަވަސް ފަރުވާ ދެން‪ .‬އިތުރު‬ ‫ހސްޕިޓަލަކަށް]‬ ‫ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ ނަމަ [އެހެން ޮ‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރާންސްފާ ކުރަނީ‪ "،‬މީޑިއާ ޮ‬ ‫ހސްޕިޓަލުން އިތުރު ފަރުވާއަށް‬ ‫ހުޅުމާލޭ ޮ‬

‫ފަރުވާދިނުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދިން ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭ‬

‫ފނުވަނީ އައިޖީއެމްއެޗަށާއި އޭޑީކޭ‬ ‫ކށް ޮ‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ޓމެޓިކް ވެންޓިލޭޓަރެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލަށެވެ‪ .‬ސީ އެމްބިއުލާންސްގައި ބަލި‬ ‫ޮ‬

‫އތް އަވަސް ފަރުވާ އެ‬ ‫އެކަމަކު އެވަގުތު ދެވެން ޮ‬

‫މީހާ ކަނޑުމަގުން ހުޅުމާލެ އިން މާލެ ގެންނައިރު‬

‫ހސްޕިޓަލުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒުވާނާއަށް ދިން ކަމަށް އެ ޮ‬

‫ހޮސްޕިޓަލާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ‪ 15‬މިނިޓާއި ‪ 20‬އަކަށް‬

‫ހސްޕިޓަލުން އިތުރު ފަރުވާއެއް ދެވެން‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ހސްޕިޓަލުން ނިންމީ ސޮބާހަށް އިތުރު‬ ‫ނެތުމުން ޮ‬ ‫ހސްޕިޓަލަށް ފޮނުވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަރުވާ ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ޮ‬ ‫ނަމަވެސް އާއިލާ އިން ބޭނުންވެގެން ސޮބާހް ގެންދިޔައީ‬

‫މިނިޓު ހޭދަވެ އެވެ‪ .‬ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓްރީޓޮޕް‬ ‫ބޑުކަމުން އެތަނުން ފަރުވާ ހޯދުމަކީ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލްގެ އަގު ޮ‬ ‫ގިނަ ބަޔަކަށް ދަތިކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫"ހުޅުމާލެ އަކީ އެތައް ހާސް ބަޔަކު‬

‫ސބާހު މަރުވީ ޓްރީ ޓޮޕް‬ ‫ޮ‬ ‫ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ‪.‬‬

‫[ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 70،000‬މީހުން] އުޅޭ ތަނެއް‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގިނަ އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގާ އަވަށެއް‪ .‬އެހެންވީމަ‬

‫ވެންޓިލޭޓާ އަކީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވާ ނަމަ‬

‫ވެންޓިލޭޓާއެއް ހުރުމަކީ މަސްޓެއް‪ "،‬އަވަސް ފަރުވާ‬

‫ނުވަތަ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނޭވާ ނުލެވޭ ނަމަ ނޭވާ‬

‫ދިނުމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރަކު‬

‫ލާން އެހީވެދޭ މެޝިނެކެވެ‪ .‬ނޭވާ ނުލެވޭ ހާލަތުގައި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތިބޭ މީހުންގެ ފުއްޕާމޭގެ މަސައްކަތް އެ މެޝިނުން‬

‫އެޗްޑީސީން ކުރިން ބުނިގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި‬ ‫މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އައުޓްޑޯ‬

‫ހުޅުވާކަށް‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޓްރެކް‬

‫ބޅަ ދަނޑެއްގެ އިތުރުން‪،‬‬ ‫ސްޕޯޓްސް އެރީނާގައި ފުޓު ޯ‬

‫ބޭނުން ކުރޭ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ކުއްލިއަކަށް އެތަނުގައި ބޯޑެއް‬

‫ކުޅިވަރާ ގުޅޭ އެހެން ވަސީލަތްތައް ވެސް ލިބެން‬

‫ޖަހައި ތަން ބަންދުކުރީމައި އާއްމުންނަށް އުނދަގޫވާނެތީ‪،‬‬

‫ހުންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ޓްރެކް ނުނިމެނީސް‪ ،‬ރެޑްބުލް އާއި ނައިކްގެ‬

‫ނިންމާފައި‪ "،‬ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު‬

‫އެތުލީޓް އިވާނާ ސްޕަނޮވިޗް ވަނީ ރާއްޖެ އައިސް މި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޓްރެކްގައި ދުވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މުޅިން މަސައްކަތް ނުނިމެނީސް‬ ‫ބޑަށް ހަލާކުވަމުން ދާ‬ ‫ވިނަގަނޑު ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫ނުރައްކާތެރި ގިނަ އެކްސިޑެންޓްތަކެއް މިހާރު‬

‫ނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އެޅި‬

‫ނުނިމޭތީ އާއި އެތަން ބޭނުން ކުރަން ރައްކާތެރި ނޫން‬

‫ޓްރެކް ބޭނުން ކުރާތީ އެ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ‬

‫މީޑިއާ އޮފިޝަލް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި‬

‫ގތުން އެޗްޑީސީގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތެއް‬ ‫މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މި ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ‬

‫ކށް ބަންދުކުރަން ވަނީ‬ ‫ރޯދަ ނިމުމުން ޓްރެކް ރަސްމީ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލް ހިންގާ އާސަންދަ ކުންފުނީގެ‬ ‫ހުޅުމާލޭ ޮ‬

‫ގތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް‪ ،‬ސްޕޯޓްސް‬ ‫ކުރާނެ ޮ‬

‫އގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫އުސޫލު އެކުލަވާލައި އަންނަ ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އާއްމުންނަށް ޓްރެކް ހުޅުވާލީ‪ ،‬އެތަން އާއްމުން ބޭނުން‬

‫‪ 400‬މީޓަރު ދިގު މި ޓްރެކް އާއްމުންނަށް ހުޅުވިކަން‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެތަން އަދި‬

‫އކްސިޖަން ލިބި ބަލި ފަސޭހަވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި އެޗްޑީސީން‬ ‫ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނި ޮ‬

‫ދަނިކޮށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޓްރެކް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ‬

‫އެޗްޑީސީން ހުޅުވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މަޝްވަރާއަކާ‬

‫ކޮށްދެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ކައިރީގައި އަޅާފައިވާ ސިންތެޓިކް‬

‫ނުލަ އެވެ‪ .‬އަދި ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް މުޅިން‬

‫އެމިނިސްޓްރީގެ ވެރިން‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ރައްކާތެރި ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި‬

‫ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާ ކުރަމުން‬

‫ގތުގައި ސަރުކާރުން އެޅި އެ ޓްރެކް‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ހުޅުމާލޭ ޮހސްޕިޓަލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އާއި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެތަނުގައި ޗޭންޖިން ރޫމާއި އެހެން‬

‫ނިމުމުން ތަމްރީނު ހެދުމަށް އޭނާ އެތަނަށް އަންނާނެ‬ ‫ކަމަށް ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫އަލީ ހުސައިން ެގ‬ ‫ސަސްޕެންޝަން‬ ‫އުވާލައިފި‬

‫ޖަލު ހުކުމް ތަން ީފޒުކޮށް ނިމި‪،‬‬ ‫ފަޔާޒް މިނިވަންވެއްޖެ‬

‫ފަޔާޒް‪ :‬އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވި ދެ އަހަރުގެ‬ ‫ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމި‪ ،‬މިއަދު ވަނީ‬ ‫މިނިވަންވެފައި ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫އަލީ ހުސައިނަށް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ވަކާލާތު‬ ‫ކށްފައިވާ ސަސްޕެންޝަން އިއްޔެ‬ ‫ގތަށް‪ޮ ،‬‬ ‫ނުކުރެވޭ ޮ‬ ‫އުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ކޅު "ފިނިފެންމާ" ގޮއްވާލި‬ ‫ރިޔާސީ ލޯންޗު ޮ‬ ‫މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅިކަމުގެ ކުށުގައި‬ ‫ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލި ސިފައިންގެ އޭރުގެ ކާނަލް‬

‫ހދަން ކުރި މަސައްކަތަށް އޭނާ ހުރަސް‬ ‫ހަތިޔާރުތައް ޯ‬

‫ކަން ވެސް ކުރައްވާ އަލީ ހުސައިން މިދިޔަ މާޗް މަހު‬

‫ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލާގައި‪ ،‬ފަޔާޒަށް އިއްވި ދެ އަހަރުގެ‬

‫އެޅި ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ‬

‫ވަކީލު ކަމުން ސަސްޕެންޑްކުރީ އޭނާގެ މައްސަލައެއް‬

‫ކށް ނިމި‪ ،‬އިއްޔެ އޭނާ މިނިވަންވި‬ ‫ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ޮ‬

‫ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް‬

‫ބަލަމުންދާތީ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު‬

‫ކަން ފަޔާޒްގެ ވަކީލް ހުސްނުއްސުއޫދު ކަށަވަރުކޮށް‬

‫ވެސް ދައުވާ ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން‬ ‫ޑިޕާޓްމެންޓް ޮ‬

‫ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިނގިއިރު ފަޔާޒަކީ ސިފައިންގެ ބަޑި ގުދަނުގެ ވެރިޔާ‬

‫އިން ފެށިގެން އަލީ ހުސައިންގެ ސަސްޕެންޝަން‬

‫އަހުމަދު ފަޔާޒް (ޕާޕާ) ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމި‪،‬‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މާލޭ އޭރިޔާގެ ކޮމާންޑަރު ކަމާއި ސްޕެޝަލް‬

‫ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ މިނިވަން ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އތެވެ‪ .‬އެ ދައުވާ ކުރަނީ ބ‪ .‬ހިބަޅިދޫން‬ ‫ވެސް އެބަ ޮ‬

‫ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް(އެސްޕީޖީ)ގެ ވެރިއަކަށް ވެސް‬

‫މީގެ ކުރިން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން‬

‫ގވާ ތަކެތި ފެނުނު‬ ‫ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި ޮ‬

‫ފަޔާޒް ކުރިން ހުއްޓެވެ‪ .‬އެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު‬

‫ވެސް އަލީ ހުސައިން ސަސްޕެންޑް ކުރި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 2015‬ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި‬ ‫ކށް‪ ،‬އޭގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި‬ ‫ވަޑައިގަންނަވަނި ޮ‬

‫ފަޔާޒް މިނިވަން ވިޔަސް‪ ،‬އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ‬

‫ކޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާ‬ ‫ރިޔާސީ ލޯންޗު ޮ‬

‫(ޑީޖޭއޭ) އިން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައިވަނީ އިއްޔެ‬

‫މައްސަލައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ފަޔާޒްގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާ‬

‫ފަޔާޒަކީ ކާނަލެއްގެ ރޭންކުގައި ހުރި މީހަކަށް ވިޔަސް‪،‬‬

‫ސަސްޕެންޝަން އުވާލީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެވެ‪.‬‬

‫އެ ހާދިސާ އަށް ފަހު އޭނާ ކެޕްޓަނެއްގެ ރޭންކަށް ދަށް‬

‫އަލީ ހުސައިންގެ އިތުރުން ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ‬

‫ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފަޔާޒްގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމް‬

‫ކުރަނީ ސިފައިންގެ ބަޑި ގުދަނުގެ ވެރިއަކަށް އޭނާ‬

‫ލންޗުކޮޅަށް އަރަން‬ ‫އައީ އެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގަށް ޯ‬

‫ހުރި ދުވަސްވަރު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަޑި ގުދަނުން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޝަމީމްގެ‬ ‫ވަނީ ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫ދިޔަ ފުލުހުންނަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ފަޔާޒު އަމުރު‬

‫ބައެއް ހަތިޔާރު ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މަދުވި‬

‫ސަސްޕެންޝަން އަދިވެސް އުވައެއް ނުލަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިންޓަ ތީމް ޕާކް އީދު‬ ‫ދުވަހު ހުޅުވަނީ‬ ‫ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ހަދަމުން އަންނަ ވިންޓަ ތީމް‬ ‫ޕާކް އަންނަ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރު ވަމުން‬ ‫އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު‬ ‫މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬ވިންޓަ‬ ‫ތީމް ޕާކް ހުޅުވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެހައި ތައްޔާރީތައް‬ ‫މިހާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފިނި މޫސުމުގެ އިހުސާސްތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާ‬ ‫ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ކެފޭއެއް ހިންގަން ވެސް ހައުސިން‬ ‫މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޕާކް ހިންގަން‬ ‫ޖެހޭނީ ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ކެފޭ ހިންގާ ފަރާތަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ތީމް ޕާކަށް‬ ‫މިނިސްޓްރީން ކުރިން ބުނި ޮ‬ ‫ވަންނަން ފީއެއް ނަގާނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ތަނުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ސްލައިޑް ކުރާނެ ވަސީލަތްތަކާއި އައިސް ސްކޭޓް ކުރެވޭނެ‬ ‫ރިންގެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ގެއެއް ސިފަވާ‬ ‫ވިންޓަ ތީމް ޕާކު ހަދާފައިވަނީ‪ޮ ،‬‬ ‫ގޮތަށް ޓިނުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކށް‪ ،‬ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ‬ ‫ސަލްޓަން ޕާކްގެ ނަން ބަދަލު ޮ‬ ‫ނަމުގައި އެ ޕާކް މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވާފައި ވަނީ ވަރަށް‬ ‫ބޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވިންޓަ ތީމް ޕާކް‪ :‬ފިތުރު އީދު ދުވަހު އެތަން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނި‪--.‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު ނިޝާތު‪ /‬މިހާރު‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވެސް‬ ‫ޕް ޮ‬


‫ހިޔާލު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫އޮޅުންބޮޅުން‪ -‬އެއްލަކިން ލައިސަންސް‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ބް ދުﷲ‬

‫އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ތާއީދު ހޯދަން‬ ‫ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬ނުވަތަ ވަކި ގިންތިއެއްގެ ބަޔަކު‬ ‫ރުއްސަން ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬ނުވަތަ ވައި އަޅުވައިގެން‬ ‫މެޑެލި ޖެހުމުގެ ނިޔަތުގައި ވިޔަސް‪ ،‬ކުރަން ވާނެ‬ ‫ކަންތަކާއި ކުރަން ނުވާނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫އިންސާފާއި ހަމަ އާއި ރައްކާތެރި ކަމުގެ މިންގަނޑުން‬ ‫ހދުމުގެ ނިޔަތުގައި‬ ‫ބަލާއިރުގަ އެވެ‪ .‬ވަގުތީ ކާމިޔާބެއް ޯ‬ ‫ވެސް ތިމާ ނޫން އެހެން މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން‬ ‫ގެއްލިދާނެ ފަދަ ކަންތައް ކުރެވިގެން ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިފަދަ ކަންތައް ކުރާ މީހުން މިފަދަ ކަންތައް ކުރަނީ‬ ‫އންނަ ބާރެއްގެ ބޭނުން ކޮށްގެން‬ ‫ޤާނޫނުން ލިބިފައި ޮ‬ ‫ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬އެ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަނީ ޤާނޫނުން‬ ‫އންނަ މިންގަނޑުން ބޭރުގައި ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި‬ ‫ދީފައި ޮ‬ ‫ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ފެންނަ ނަމަ އެކަން އެންމެ‬ ‫ކުޑަމިނުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް‬ ‫ބޑު މުސާރަ ދީފައި ބައިތިއްބާފައި ތިބި‬ ‫ރައްޔިތުން ޮ‬ ‫މީހުން ބަލަން ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއްލަކިން ލައިސަންސް ދިނުން ރޭވީ‬ ‫މިނިސްޓްރީއެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމުގައި ވިޔަސް‬ ‫ރޓީން ކަމުގައި ވިޔަސް‪،‬‬ ‫ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯ ޮ‬ ‫ގތަކަށް ވެސް މަގުމަތީގެ‬ ‫އެ ނިންމުމުގައި އެއް ޮ‬ ‫ރައްކާތެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު‬ ‫އތް ކަމަކަށް ނިންމުން ތަކަކުން ނުފެނެ‬ ‫ވިސްނާފައި ޮ‬ ‫އތިއްޔާ އޮތީ މާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ކަމަކާ މެދު ވިސްނާފައި ޮ‬ ‫މޮޅު ކަމެއް ކުރެވުނު ކަމަށް އަމިއްލަ އަށް މެޑެލި‬ ‫ޖެހުމެވެ‪ .‬ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް‬

‫އެއްލަކިން ލައިސަންސް ނަގަން ދިޔަ ބަޔަކު ޚިދުމަތުގެ އިންތިޒާރުގައި‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ކުރުމުގައި ވެސް މިކަހަލަ ދުވަސް ވަރެއްގައި ކުރުން‬ ‫ރަގަޅު ނޫން ކަންތަކެއް ވެސް ކޮށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތިންހާސް އެތައް ބަޔަކަށް ލައިސަންސް ދިން‬ ‫ފނިކަނޑަމުން ދާއިރު ލަދު ގަންނަން ޖެހެ‬ ‫ކަމަށް ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ލައިސަންސަކީ ލައިސަންސް ނަގަން އޮންނަ‬ ‫ހުރިހާ ފައްތަރުތަކުގެ މަތިން ދިގު ފުމުން ފުންމައިގެން‬ ‫ދީފައިވާ ލައިސަންސަކަށް ވާތީ ވެ އެވެ‪ .‬އެއްލަކިން‬ ‫ލައިސަންސް ނަގައިގެން ދިޔަ މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އަހާފައި‬ ‫ވެ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އަމިއްލަ‬

‫މިހާރު އޮތް އެންމެ ޮބޑު ބިރަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަން ބަލައި ލީމާ ކަމާ ނުބެހޭ‬ ‫އޮފީހެކޭ ހީވާ ތަނަކުން ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި އެއްލަކިން‬ ‫ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފާނެތީ ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތް ކިޔައިދީފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް ކަންތައް ހިނގި ޮ‬ ‫މީގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކަމަކީ ތާއީދު ހޯދަން ވެސް‬

‫ކަޑައްތު ކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ‪ .‬އެއްގަމުގައި ދުއްވާ‬

‫ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން‬

‫ގތް ނޫން ޚިޔާލުގެ މީހުން މާނަ‬ ‫އެކު ސަރުކާރާ އެއް ޮ‬

‫އެހެން މީހުންގެ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ބާވަތުގެ‬

‫އެއްޗެތީގެ ލައިސަންސް‪ ،‬އަވަހަށް ނުލިބިގެން ޒުވާނެއްގެ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާނެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ސަރުކާރުގެ‬

‫ކށް‪ ،‬ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ކެމްޕޭން‬ ‫ކުރާނީ ނުސީދާ ޮ‬

‫ކަންތައް ކުރުމެވެ‪ .‬ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ތިމާ އަށް‬

‫ފުރާނަ އަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ބާވަ އެވެ؟ ނުވަތަ‬

‫އނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނެތުމެވެ‪ .‬ތެދުފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކުރަނީ ކަމަށެވެ‪ .‬މިކަމުގެ ހުރިހާ ބަދުނާމެއް ވެސް‬

‫ނުރައްކާ އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވެސް ރަގަޅު‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ބަލި މީހަކު‬ ‫ލައިސަންސް ނެތިގެން ޮ‬

‫ތރިޓީއެއް އެބައޮތެވެ‪ .‬ޓްރާންސްޕޯޓް‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫އަންނާނީ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އަށެވެ‪ .‬އެއްވެސް ކަމަކާ‬

‫ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެފަދަ ކަމަކާ އިތުރު މީހަކާ ގުޅުމެއް‬

‫ނުގެންދެވިގެން‪ ،‬ބަލި މީހަކު މަރުވެދާނެ ބާވަ އެވެ؟‬

‫މިނިސްޓްރީއެއް ނުހުންނަ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި‬

‫ނުލަ އެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީގެ ކުޑަ ވެސް ރޯލެއް ނެތި އެވެ‪.‬‬

‫ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ ޝަކުވާ ކުރުން ކުޑަވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މާލޭގައި ޓެކްސީ ވެސް ދުއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއެއް ޮ‬

‫ރޕެގެންޑާ ފަތުރާ ޓީ‪.‬ވީ ޗެނަލްތަކުން‪،‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ޕް ޮ‬

‫އެ އެތޯރިޓީގެ ބާރު‪ ،‬ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް‬

‫ގސް ތިބި ބައެއް މީހުންނާއި‬ ‫ލައިސަންސް ނަގަން ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީ އަކަށް ވުރެ ވެސް ގަދަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި‬

‫އަދި ލައިސަންސް ލިބުނު ބައެއް މީހުންނާ އެކު ބޭއްވި‬

‫މާލޭގެ މަގުތަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް‬

‫ބޑު ބިރަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬ ‫އތް އެންމެ ޮ‬ ‫މިހާރު ޮ‬

‫ބޑު މައްސަލަ އަކީ ދުއްވާ އެއްޗެތީގައި‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫އފީހެކޭ ހީވާ‬ ‫ނަން ބަލައި ލީމާ ކަމާ ނުބެހޭ ޮ‬

‫މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ މީހުން މަދުވުން ބާވަ އެވެ؟‬

‫އތް ދެތިން މަހެއްގެ‬ ‫ތަނަކުން ވެސް ކުރިއަށް ޮ‬

‫ތރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަހަރަކު‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫ކުރު ބަސްދީގަތުން ތަކުން ވެސް ހިތް ސާފު ނޫން‬

‫ނުވަތަ މަގުމަތީގައި އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ގަވައިދު‬

‫ތެރޭގައި އެއްލަކިން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ‬

‫މަސައްކަތެއް ނަގަމުން ރުހޭ މީހުން ތިބޭ އޮފީސްތަކާ‬

‫މީހުންނަށް މާނަ ކުރެވޭނީ މުޅިން އެހެން އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ނޭނގިގެން‪ ،‬ނުވަތަ މަގުމަތީގައި އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ‬

‫ކށްފާނެތީ ވެ އެވެ‪ .‬އެއިރުން‬ ‫ލައިސަންސް ދޫ ޮ‬

‫ހަވާލު ކުރެވެ އެވެ‪ .‬އެ ތަން ތަނާ ރަސްމީ ގޮތުން‬

‫މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ކުރިން ބާރު ލިބިފައި‬

‫އަދަބު ނޭނގިގެން‪ ،‬ނުވަތަ ދުއްވަން ނޭނގިގެން‬

‫އެއްލަކިން ޒުވާނާ އަށް ލައިސަންސް ލިބިދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލު ކުރެވިފައި ހުންނަ މަސައްކަތްތައް‪ ،‬ރައްޔިތުން‬

‫އޮތް ފަރާތުގައި އެޅޭނެ ބަދުނާމަކާ މެދު ވެސް ކުޑަކޮށް‬

‫ލައިސަންސް ނުލިބިފައި ތިބި މީހުން އަވަހަށް‬

‫ދެވަނަ ލަކިން އަޅުގަނޑުމެން ގެންދާނީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ‪.‬‬

‫ރުހޭ ގޮތަށް‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ގިނަ ނުވާ ގޮތަށް‪،‬‬

‫ވިސްނާފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫މަގުމައްޗަށް ނެރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ނުކުރެވުން ބާވަ‬

‫ތިންވަނަ ލަކިން ގަބުރުސްތާނަށެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުވިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ތަން ނުފެންނަ‬

‫އެވެ؟ ޒުވާނުންނަށް ވިޔަސް‪ ،‬ނުވަތަ ދެވާނުންނަށް‬

‫މާލޭގެ މަގުމަތި ބަލަހައްޓަން ހަވާލު ކޮށްފައި‬

‫ވިޔަސް‪ ،‬ނުވަތަ ހަރުވާނުންނަށް ވިޔަސް‪ ،‬ނުވަތަ‬

‫ތިބި މީހުންނަށް މަގުމަތި ނުބެލެ ހެއްޓެވެ‪ .‬އެމީހުންގެ‬

‫ތއްޖެހެނީ އެވެ‪ .‬މާލޭގެ އާބާދީ ބޮޑު ވަނީ‬ ‫މާލެ ޮ‬

‫ތަންތާނގައި އިތުރު ބައެއްގެ މަސައްކަތް ރަގަޅަށް‬

‫އެވެ‪ .‬ރަށުތެރޭގެ ކާރޫބާރޫ އިތުރު ވަނީ އެވެ‪ .‬މާލޭގައި‬

‫ކުރެވިދާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކެވެ‪ .‬ކުރިއަށް އޮތް ފަސް‬

‫ދުއްވާ އެއްޗެތި އެއްވެސް ކަންޓުރޯލެއް ނެތި އިތުރު‬

‫ހަންވާނުންނަށް ވިޔަސް ދުއްވާ އެއްޗެތީގެ ލައިސަންސް‬

‫ޙައްޤު ޝަކުވާތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬މާލެ އަށް‬

‫ކންމެ ބޭފުޅަކު‬ ‫އަހަރު ދުވަހަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިއަކަށް ޮ‬

‫އވެގެން މަގުމަތީގައި އެއްޗެތި‬ ‫ވަނީ އެވެ‪ .‬ލައިސަންސް ޮ‬

‫ހދަން އޮންނަ ހުރިހާ‬ ‫ދޭން ވާނީ ލައިސަންސް ޯ‬

‫އެތެރެ ކުރާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ކަންޓުރޯލު ކުރުމުގެ‬

‫ވަޑައިގެންނެވި ކަމުގައި ވިޔަސް ޓްރާންސްޕޯޓް‬

‫ދުއްވާ ބައެއް މީހުންނާއި ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވާ‬

‫މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް މިންވަރެއް‪ ،‬މިންގަނޑެއް ނެތި‪ ،‬އަދި ނަތީޖާ‬

‫މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަވަން ވީ އެވެ‪ .‬އޭރުން އެއް‬

‫މީހުން މަގުމަތީގައި އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ޤަވައިދަށް‬

‫ރސީޖާ އަވަސް ކުރުމަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ނެރެވޭނެ ފަދަ ގަވައިދެއް ހެދިފައި ވެސް ނެތުމެވެ‪.‬‬

‫ލޯ މަރާލުމުން ލައިސަންސް ދިނުން ކަހަލަ މޮޅެތި‬

‫ބަލާލުމެއް ނެތެވެ‪ .‬އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތެވެ‪ .‬ހުޅުމާލެ‬

‫އެއީ އިދާރީ ކަންތައްތައް ލުއި ކޮށްލުން ނޫން ބާވަ‬

‫އތް ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރަށް‬ ‫އެގޮތަށް ކަންތައް ޮ‬

‫ނިންމުން ތަކުން ފަހަރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތް‬

‫ވެސް ނުބެލެހެއްޓިގެން މިހާރު މާލޭގެ ފެންވަރަށް ދަނީ‬

‫އެވެ؟ މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ ފޯމު ބަލައި‬

‫ވުރެ ރަނގަޅަށް މާލޭގެ މަގުތައް ބެލެހެއްޓެން ވާނެ‬

‫ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވެރިން ވިދާޅުވަނީ މާލެ ތޮއްނުޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ގަޑި‪ ،‬ނުވަތަ ދުވަސް‪ ،‬ނުވަތަ‬ ‫ގަންނަން ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ރަނގަޅަށް ރޭވިގެންނެވެ‪ .‬އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭ‬

‫އެއްލަކިން ލައިސަންސް ދިނުމަށް ތައްޔާރު‬

‫ތޮއްޖެހެން ކައިރި ވެސް ނުވެ އެވެ‪ .‬ވެރިން އަބަދުވެސް‬

‫މުއްދަތު އަވަސް ކުރުމެވެ‪ .‬ނުވަތަ ކުރު ކޮށްލުމެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ އެންމެ‬

‫އތް ތަނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ‬ ‫ކޮށްފައި ޮ‬

‫ދައްކަވަނީ ރަނގަޅު ވާހަކަ ކަމަށް ވާ ނަމަ އެ ވާނީ‬

‫އެ ނޫން ކަންތައްތައް ކުރެވެން ވާނީ ރައްކާތެރި‬

‫ބޑު މައްސަލަ އަކީ އެކަން ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫ޮ‬

‫ފޮޓޯފުޅެއް ބަހައްޓަން ވީ ބޭނުމެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ރަނގަޅު ވާހަކަ އަކަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކަޑައްތު ކުރަން ޖެހޭ މަރުޙަލާތައް‬ ‫ކަމުގެ ޮ‬

‫ކށް ވިސްނައި‪ ،‬ދިރާސާ ކޮށް‪ ،‬ރާވައި‪،‬‬ ‫މުސްތަޤިއްލު ޮ‬

‫ދުވަސްވަރަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސް ވަރަށް ވުމާ‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪9‬‬

‫ބުރަޔަސް ހިތް ފުރިފައި‪ :‬ސޯޝަލް ވޯކަރެއްގެ އުފާވެރިކަން‬ ‫ކުދިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އެ ކުދިން ދައުލަތުގެ‬

‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬

‫ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގި އިރު ކަންތައް ހުރި ގޮތާ‬ ‫ބޑަށް ރަނގަޅުވެފައި‬ ‫ބަލާފައި ކަންކަން ވަރަށް ޮ‬ ‫ހުންނަ ތަން ފެނުން އެއީ ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރެއް‪.‬‬ ‫ދެން ފޮސްޓަރިން އަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬ގިނަ ފަހަރަށް މި‬

‫ވަޒީފާގައި ފައްޒަ ފުއާދުގެ އެކި ދުވަސްތައް‬

‫އަންނަނީ ދަރިން ނުވެސް ލިބޭ މީހުން‪ .‬ގިނަ ފަހަރު އެ‬

‫ތަފާތެވެ‪ .‬ބައެއް ދުވަސްތައް ނިމެނީ މަސައްކަތުގެ‬

‫މީހުން ދާނީ ކުއްޖަކު ލިބިގެން‪ "،‬ފައްޒަ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގޮންޖެހުންތަކުގެ މާޔޫސްކަންމަތީގަ އެވެ‪ .‬ދެން ހުންނަނީ‬

‫"އެ ކުދިން ގޭތެރޭގައި އާއިލާގެ ކުއްޖެއް ގޮތަށް‬

‫ހިތް ފުރިގެން ފައްޒަ ގެ އަށް ދާ ދުވަސްތަކެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ފަހަރަކީ ވަރަށް އުފާވެރި‬ ‫އުޅޭ ތަން ފެންނަ ޮ‬

‫ވކަރެއްގެ ބުރަ‪ ،‬އުނދަގޫ ޒިންމާތައް‬ ‫ސޯޝަލް ޯ‬

‫ބޑެތި ކުދިން ފޮސްޓަކުރާ‬ ‫ކޅެއް‪ ،‬ޚާއްސަކޮށް ޮ‬ ‫ވަގުތު ޮ‬

‫އަދާކުރުން އޭނާގެ އުފަލަކަށް ހަދައިދެނީ އެފަދަ‬

‫އިރު‪ .‬ދެން ހަގު ކުދިން ވެސް‪ ،‬މަންމަ‪/‬ބައްޕަ‬

‫ދުވަސްތަކެވެ‪.‬‬

‫ކށް އުޅޭ ތަން ފެނުނީމަ‬ ‫ކިޔައިގެން އެ މީހުންނާ އެއް ޮ‬

‫ގތަށް ފައްޒަ‬ ‫އެހެން ބައެއް ޒުވާނުންނެކޭ އެއް ޮ‬

‫ވަރަށް އުފާވޭ‪ .‬އިއްތިފާގުން‪ ،‬ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު‬

‫އަށް ވެސް‪ ،‬ސްކޫލް ނިންމައި މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް‬

‫ފސްޓަ ޕޭރެންޓްސްއާ ކުދިންނާ ވަރަށް ވައްތަރު ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ނުކުތް އިރު ކުރިއަށްދާނީ ކޮން ރޮނގަކުން ކަމެއް‬

‫ވާނެ‪ .‬ހަމަ ނޭނގޭނެ އެ މީހުންގެ ކުއްޖެއް ނޫންކަން‬

‫ނޭނގެ އެވެ‪ .‬އޭލެވެލް އަށް ފަހު ވަޒީފާއެއް ހޯދަން‬

‫ވެސް‪ .‬ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ވެސް‬

‫އުޅެނިކޮށް ‪2010‬ގައި ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީން ފުރުސަތެއް‬

‫ވަރަށް އުފާވެރި ކަމަކަށް ވަނީ‪".‬‬

‫ލިބުނީ އިއްތިފާގަކުންނެވެ‪ .‬އެ ތަނުގައި ކުރަން‬

‫ފައްޒަ ވަނީ ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގައި ކުރިން‬

‫ކން ކަމެއް ކަން އޭނާ އަށް އޭރު މާ‬ ‫އންނާނީ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ކޭސް‬ ‫ވެސް މުހިއްމު ދައުރުތަކެއް އަދާ ޮ‬

‫ބޑަކަށް ރޭކައެއް ވެސް ނުލަ އެވެ‪ .‬ކުރަން އެންމެ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ވޯކަރެއްގެ ޮ‬

‫ބޭނުންވަނީ އެ މަސައްކަތްކަން ފައްޒަ އަށް އެނގުނީ‬

‫މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރަށް ފަހު ގެނައި އިސްލާހީ‬

‫ވަޒީފާގައި އުޅެން ފެށީމަ އެވެ‪.‬‬

‫ތޅުތަކުގެ ފެމިލީ އެންޑް‬ ‫ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަ ޮ‬

‫އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް ވުމުގެ‬

‫ޗިލްޑްރެން ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ސުޕަވައިޒްކުރަން‬

‫ޝައުގުވެރިކަން ފައްޒަގެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނަގައިދިނީ‬

‫‪2015‬ގައި ހަމަޖެއްސި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ‬

‫އެ މަސައްކަތުގެ މުހިއްމު އަދި ބޭނުންތެރި ދައުރެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ވެސް ފައްޒަ ހިމެނުނެވެ‪ .‬އޭނާއާ ހަތް‬

‫އަނިޔާގަ އާއި އަޅާލުން ނުލިބި މުޖުތަމައުގައި އެންމެ‬

‫އަތޮޅެއް ހަވާލުކުރި އިރު‪ ،‬ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ‬

‫ދަތި ހާލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދެވޭކަން އެއީ‬

‫ގތުން ސެންޓަރުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލަފާ‬ ‫ބެހޭ ޮ‬

‫ބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެވެ‪ .‬މަތީ ތައުލީމަށް‬ ‫ފައްޒަގެ އެންމެ ޮ‬

‫ކށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ދީ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬

‫ވަޒީފާ އިން ވަކިވިޔަސް ޑިސެމްބަރު ‪2014‬ގައި އޭނާ‬

‫ދެ އަހަރު ދުވަހު ކުރި އެވެ‪ .‬އަދި މުޅި ‪2016‬ގައި‬

‫އަނެއްކާވެސް ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުނު ސަބަބަކީ‬

‫ޑިއުޓީ ޓީމްގެ މެނޭޖަރަކަށް ވެސް ހުރީ ފައްޒަ އެވެ‪.‬‬

‫އފީހުގައި މަސައްކަތް‬ ‫އެއީ އެވެ‪ .‬ކޯހުގެ ފަހު އަހަރު ޮ‬ ‫ލޖީން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ‬ ‫ވެސް ކުރަމުން ސައިކޮ ޮ‬

‫ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު އަށެއް ޖަހާ އިރު އޮފީހަށް‬

‫ޑިރެކްޓަރެކެވެ‪ .‬ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި‬

‫ދާ ގޮތަށް ރޭގަނޑު ‪ 12‬ޖަހަންދެން ވެސް އުޅެން‬

‫ފައްޒަ‪ ،27 ،‬އަކީ މިހާރު ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫ލބި ހޯދައިދީ އެ ކުދިން‬ ‫ކުޑަކުދިންނަށް އާއިލީ ޯ‬ ‫އަނބުރާ މުޖުތަމައު އަށް ނެރެން އެ މިނިސްޓްރީގައި‬

‫ޖެހޭ‪ .‬އެކަމަކު ވަރުބަލިވާ ކަމެއް ވެސް އިހުސާސެއް‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އުފެއްދި ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަލާނެ ބަޔަކު ނެތިގެންނާއި އިހުމާލުގެ ސަބަބުން‬

‫ނުކުރެވޭ‪ .‬މިފަދަ މީހުންނަށް ނުވަތަ ކުދިންތަކަކަށް‬

‫ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާފައި ތިބޭ ކުޑަކުދިން‬ ‫އަނބުރާ އާއިލާތަކާ ހަވާލުކުރުމާއި ފޮސްޓަރިންގެ ދަށުން‬

‫އެހީތެރިވެދެވޭކަމުގެ އުފާވެރިކަން މާ ބޮޑު‪".‬‬

‫އެފަދަ ކުދިންނަށް ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިން ހޯދައިދިނުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައްޒަގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬

‫އުފާވެރި މަސައްކަތަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬

‫ފައްޒަ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގައި‬ ‫އޭނާ ފާހަގަކުރާ ޮ‬ ‫ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން މަދުވުމަކީ‬

‫ކލްގައި ނުވަތަ އެލާޓްގައި‬ ‫ޖެހޭ‪ .‬އަބަދުވެސް އޮން ޯ‬ ‫ހުންނަން ޖެހެނީ‪ ،‬ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް‪ .‬އަނެއްކާ‬

‫މަސައްކަތުން‪ "،‬ފައްޒަ ބުނެލި އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގައި މި މަސައްކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ އެހެން‬

‫"އެ ކުދިންނަށް މިހާރު އެހެން ގޮތްތަކެއް‬

‫ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާ އިރު ވެސް ކުޑަ އާމްދަނީއެއް‪.‬‬

‫ހޯދައިދެވިފައި އާއިލާ ތެރޭގައި އެ ކުދިން ރަނގަޅަށް‬

‫އެކަމަކު ޕެޝަން ހުރިއްޔާ ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު‬

‫އުޅޭ ތަން ފެނުނީމަ އެއީ ހަމަ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް‪.‬‬

‫އަދި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމެއް މިއީ‪ "،‬ފައްޒަ‬

‫ކުރިން ވެއްޖެއްޔާ ހަވާލުކުރާ ކުދިންގެ ކަންކަން‬

‫ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ބަލާކަށް ވަކި ބަޔަކު ނުތިބޭ‪ .‬ހަވާލުކުރާ ކުދިން‬

‫އޭނާ ބުނަނީ "ހިތްހަމަޖެހިގެން ގެ އަށް ދާ‬

‫އަނބުރާ ހިޔާ އަށް އަންނަން ޖެހޭ ތަން ވަރަށް‬

‫ދުވަސްތަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހި ދާ ދުވަސްތައް ވެސް"‬

‫ގިނައިން އާދޭ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު އެ ކަމުގައި ހުރި‬

‫އަންނަ އިރު‪ ،‬ކަމެއް ނުވެގެން އިހުސާސްކުރަން‬

‫މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވި‪ ،‬ހައްލުތަކެއް ގެނެވިއްޖެ‪ .‬މި‬

‫ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެތައް އަހަރެއް‬

‫އުޅެންޏާ އަޅުގަނޑު ވެސް ޖެހިދާނެ ހޭލާ އުޅެން‪"،‬‬

‫"މި މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބައިވަރު ވަގުތު ދޭން‬

‫"ކަމެއް ކުރެވޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކުރެވޭ މި‬

‫ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ފައްޒަ ދެކެ އެވެ‪ .‬ޚާއްސަކޮށް‪،‬‬

‫އޮންކޯލް ސުޕަވައިޒްކުރަން‪ .‬ސްޓާފަކު ކޭސްއެއްގައި‬

‫ދެކޭ ސަބަބަކީ އެއީ އެވެ‪.‬‬

‫ލތްބާއި އަޅާލުން ހޯދައިދެވޭ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލީ ޯ‬

‫އާއިލާތަކާ އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ކންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން އެއްފަހަރު ޖެހޭނެ‬ ‫ބަހާލާފައި‪ޮ .‬‬

‫ހިތުގެ އަޑިން ޝައުގުވެރިކަން ހުރެގެން ކަމަށް އޭނާ‬

‫ޖެހިފައި ތިބި ކުޑަކުދިންތަކެއް އެ ތަންތަނުން ނެރެ‬

‫ފޮސްޓަ ކެއާ ހޯދައިދިނުމުގެ އިތުރުން ‪ 20‬ކުއްޖަކު‬

‫އންނަނީ ތިން މީހަކަށް‬ ‫ސުޕަވައިޒްކުރަން‪ .‬އެކަން ޮ‬

‫ވކަރެއްގެ ޒިންމާ އުފުލޭނީ އެ ކަމަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬ސޯޝަލް ޯ‬

‫ގތެއް ނުފެނި މަރުކަޒުތަކެއްގައި އުޅެން‬ ‫ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ޮ‬

‫ކުދިންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ހަތް ކުއްޖަކަށް‬

‫ކލްގައި ތިބޭ ސްޓާފުން‬ ‫"މިހާރު ވެސް އޮން ޯ‬

‫މަސައްކަތްތައް ގިނަވެފައި ބުރަ ކަމަށް ފައްޒަ ބުނެ‬

‫ފައްޒަ ބުނަނީ މިހާތަނަށް ކުރަން ލިބުނު އެންމެ‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ފިޔަވަތީގައި ބަލަހައްޓާ‬

‫އިޖާބަދިނުމެވެ‪.‬‬

‫އަދާކުރަން ޖެހޭ ދައުރާއި ދާއިރާގެ ގޮތުން ވެސް‬

‫ގތުގައި ސިފަކުރަމުން‬ ‫ވަރަށް ވަރުބަލިވާ ކަމެއް"ގެ ޮ‬

‫އެއްވެސް ކުއްޖަކު އަނބުރާ ގެންނާކަށް ނުޖެހޭ‪".‬‬

‫ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބަލައިގަނެ އެ ކަންކަމަށް‬

‫ގންޖެހުމެކެވެ‪ .‬އަދި ސޯޝަލް ވޯކަރުން‬ ‫ވަރަށް ބޮޑު ޮ‬

‫އެކަމާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަކީ "މެންޓަލީ‬

‫ދޅު އަހަރު ތެރޭ އަދި‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާތާ މި ވީ ޮ‬

‫އެ ޓީމުގެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާ‬

‫ހޭދަކޮށްފައިވާ ކުދިންނަށް އެ ނޫން ގޮތެއް ފެނިފައިވާތީ‬

‫ކުދިންގެ އާއިލާއާ ގުޅުވައިދިނުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް‪،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުއްޓަސް‪ ،‬ކާމިޔާބެވެ‪ .‬އުމުރުން ދޮށީ‬ ‫ކުދިންނާއި އާއިލާތަކާއި ބެލެނިވެރިންގެ އުފާވެރިކަން‬

‫ކުދިންނަށް ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިން ހޯދަން ކިތަންމެ‬

‫ދެކެން އެ ލިބޭ ފުރުސަތަކީ އުނދަގޫތަކާއި ހުރަސްތަކާ‬

‫ދައްޗަސް އެފަދަ ކުއްޖަކަށް އާއިލާއެއް ހޯދައިދެވޭ‬

‫އެކު ވެސް މި މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނަން ފައްޒަ‬

‫ފނި ތަޖުރިބާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ފަހަރަކީ ޮ‬

‫ބޭނުންވާ ސަބަބެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ‪10‬‬ ‫އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ތިން ކުއްޖަކު އަނބުރާ އެ‬

‫ކށްފައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬ ‫"ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ޮ‬ ‫މަންމައަކާއި ކުދިން ބައްދަލުވެ އާއިލާގެ އެންމެން‬

‫ޖެހޭ ނުތަނަވަސްކަމަށް ވުރެ‪ ،‬ކާމިޔާބީއަކުން ނިމޭ‬ ‫ބޑު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަސްތަކުގެ އުފާވެރިކަން މާ ޮ‬ ‫"ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު އަށެއް ޖަހާ‬ ‫އިރު އޮފީހަށް ދާ ގޮތަށް ރޭގަނޑު ‪ 12‬ޖަހަންދެން‬ ‫ވެސް އުޅެން ޖެހޭ‪ .‬އެކަމަކު ވަރުބަލިވާ ކަމެއް ވެސް‬ ‫އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭ‪ .‬މިފަދަ މީހުންނަށް ނުވަތަ‬ ‫ކުދިންތަކަކަށް އެހީތެރިވެދެވޭކަމުގެ އުފާވެރިކަން މާ‬ ‫ބޮޑު‪".‬‬


‫ދީން‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬

‫އައްރަހްމާން ސޫރަތުގައިވާ ތަކުރާރުތަކުގެ ހިކުމަތް‬

‫އެތައް ބިލިއަން ތަރިތަކުން ދިއްލިފައިވާ ފަޒާގެ ތެރެ‪ :‬މި ކައުނުގައި އިންސާނުންނަށްޓަކައި ﷲ ލެއްވި ނިޢުމަތްތަކާ މެދު އިންސީންނާއި ޖިންނީން ޝުކުރުވެރި ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް‪.‬‬

‫ޑރ‪ .‬ސަ ޢު ދުﷲ ޢަ ލީ‬

‫ޝަހާދަތުގެ ޢާލަމުގެ ވާހަކަތަކަށް ފަހު ދެން‬ ‫ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ޣައިބުގެ ޢާލަމުގެ ވާހަކަތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ތަކުރާރެއްގައި ވެސް ފައިދާތަކެއް ވެއެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަތައް ތަފާތު‬ ‫މި ޮ‬

‫ލިބޭ ފުރިހަމަ ކަމަކަށް ވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަތަރު ވަނަ ހިކުމަތަކީ‪ ،‬އެ ނިއުމަތްތަކުގެ މަތިން‬

‫މިގޮތުން ބިމުގައިވާ ހުރިހާ ތަކެތި ފަނާވެދާނެ ކަމުގެ‬

‫އިބާރާތްތަކުން ތަކުރާރުވުމުން ތަފާތު މާނަތައް ދޭހަ‬

‫ކށްދިނުމެވެ‪ .‬ﷲ ގެ ނިޢުމަތްތަކާއި‬ ‫ހަނދާން އައު ޮ‬

‫ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެ އަށް ފަހު ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި ހިސާބު‬

‫ކުރުވާ ކަމުގައި އިބްނު ތައިމިއްޔާ ވިދާޅުވެ އެވެ‪ .‬ހަމަ‬

‫ކައުނުގައިވާ ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުގެ ހެކިތައް‬

‫ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރިކަމާއި‬

‫ބެއްލެވުމުގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬ހިސާބު ބެއްލެވުމަށް ފަހު‬

‫އެފަދައިން ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި‪ ،‬ކީރިތި ޤުރްއާނާއި‪،‬‬

‫ކންމެ ކަމަކާ‬ ‫ބަޔާން ކުރުމަށް ފަހު އެއިން ޮ‬

‫ހުސްޠާހިރުވަންތަކަން ހާމަވެގެންދާ އެއް ސޫރަތެވެ‪.‬‬

‫ކާފިރުންނާއި މުއުމިނުންނަށް ހުރި ޖަޒާގެ ވާހަކަ‬

‫ކީރިތި ރަސޫލާގެ ނަންފުޅުތައް ލަފުޒުގެ ގޮތުން‬

‫ކށް އެ އަންނަ ސުވާލުން އެ‬ ‫ގުޅުވައިގެން ތަކުރާރު ޮ‬

‫ޖުމްލަ ‪ 78‬އާޔަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ‪ ،‬މި‬

‫އެވެ‪ .‬ކާފިރުން ނަރަކަ އަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ‬

‫ތަފާތު ވިއަސް ތަކުރާރުވުމުން މުހިންމު ހަގީގަތްތަކެއް‬

‫ކށްދެނީ އެ ނިއުމަތްތައް ހަމަ ޔަގީނުންވެސް‬ ‫ކަށަވަރު ޮ‬

‫މަދަނީ ސޫރަތުގެ ތަރުތީބަކީ ‪ 55‬އެވެ‪ .‬މި ސޫރަތުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެތަނުގައި ލިބޭ ވޭނުގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހާމަކޮށްދެއެވެ‪.‬‬

‫ހުރި ކަމެވެ‪ .‬އެއަށް އިންކާރު ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ‪.‬‬

‫މައުޟޫއަކީ ކައުނުގައިވާ‪ ،‬ﷲގެ ނިޢުމަތްތަކާއި‬

‫މުއުމިނުންނަށް އެ ތަނުގައި ހުރި ސުވަރުގެތަކުގެ ވާހަކަ‬

‫ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާން‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ސުވަރުގެތަކުގައިވާ ތަފާތު ނިޢުމަތްތަކުގެ‬

‫ކުރެއްވުމެވެ‪ .‬އަދި މި ހުރިހާ ތަކެތި ނެތިފަނާވާނެ‬

‫ސިފަކުރުންތަކެވެ‪.‬‬

‫ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އައްރަޙްމާން ސޫރަތަކީ‬

‫ގތުގައި ތަކުރާރު ކުރުމުގެ‬ ‫އައްސުޔޫޠީ ވިދާޅުވާ ޮ‬

‫ހަމަ އެފަދައިން އުޚްރަވީ ހަޔާތުގައިވާ‬

‫އެއް ފައިދާ އަކީ ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ޔަގީނުން ވެސް ހިނގާނެ‬ ‫ކަންކަންވެސް ހަމަ އެ ޮ‬

‫މިގޮތުން ވާހަކަތައް ނުވަތަ އިންޒާރުތައް ތަކުރާރު‬

‫ކަމެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް މީހަކު އެހެން މީހަކަށް ކޮށްދީފައި‬

‫ވުމުން އެއިން ދޭހަވަނީ އެކަން ވަނީ ކަނޑައެޅި‬

‫ހުރި ކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެމުން “ތިބާ މިކަން‬ ‫ކށްފާނަންތަ؟” މި ބަސް ތަކުރާރު ކުރާ‬ ‫އިންކާރު ޮ‬

‫ކަމާއި އެ އަށް ފަހު ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ހިސާބު‬

‫މިހުރިހާ ވާހަކަތަކެއްގެ ދެމެދުތަކުގައި ވެސް‬

‫ބެއްލެވޭނެ ކަމާއި ޖަޒާ ލިބިގެންދާނެ ގޮތް ސިފަ‬

‫ކުރިން އިޝާރާތް ކުރި ސުވާލު ތަކުރާރު ވަމުން ދެ‬

‫ބަޔާންވެގެން ކަމެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ފައިދާ އަކީ ކަށަވަރު‬

‫ކުރެއްވުމެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬މިގޮތުން މި ސުވާލު ‪ 31‬ފަހަރު ތަކުރާރުވެފައި‬

‫ކުރުމެވެ‪ .‬ތިން ވަނަ ފައިދާ އަކީ ސަމާލުކަމަށް‬

‫ނަމަ ކަށަވަރު ވެގެންދާނީ އެކަންކަމުގެ ތެދުކަމެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ގތެއްގައި ފާހަގަ‬ ‫އެވެ‪ .‬މި ސޫރަތް އެންމެ ޚާއްޞަ ޮ‬

‫ގެނައުމެވެ‪ .‬އޭރުން ދައްކާ ވާހަކައެއް ފަސޭހަ ކަމާ‬

‫އެކަންކަން ހަނދާން ވުމެވެ‪.‬‬

‫ކުރެވޭ އެއް ސަބަބަކީ ވެސް މި ދެންނެވި ސުވާލު‬

‫އެކު ބަލައިގަނެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ދަސްވާން ފަސޭހަ‬

‫އެތައް ފަހަރަކު ތަކުރާރު ވެފައި ވުމެވެ‪ .‬އޭގެ ސިއްރަކި‬

‫ވެގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސޫރަތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް‬ ‫ރަޙްމާންވަންތަ ﷲގެ އިސްމުފުޅުން ފެށިފައިވާ‬

‫ކޮބައިބާވަ އެވެ؟‬

‫މި ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތްތަކުގައި ވަނީ އިންސާނާ‬ ‫މށުންތެރިކަން ދެއްވިކަމެވެ‪.‬‬ ‫ހެއްދެވި ކަމާއި ބަސް ޮ‬ ‫އިރާއި ހަނދު ބަރާބަރު ހިސާބެއްގެ މަތީ ހިނގާ‬ ‫ގޮތް މެދުވެރި ކުރެއްވި ކަމެވެ‪ .‬ގަސްގަހާގެހި ސަޖިދަ‬

‫އާޔަތެއް ނުވަތަ އާޔަތެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް‬

‫ޖަހާކަމެވެ‪ .‬އުޑު އުފުއްލަވައި މީޒާން ނުވަތަ އަދުލު‬

‫ތަކުރާރު ވުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ނަބަވީ ސުންނަތުން‬

‫އިންސާފު ބާވާލެއްވިކަމެވެ‪ .‬ޚަލްޤުތަކުންނަށްޓަކައި‬

‫ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމެކެވެ‪ .‬މި ކަމަކީ ބަހުގެ ފަސާހަތްތެރި‬

‫ބިން ލައްވައި އެތަނުގައި އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ މޭވާއާއި‬

‫ކަމާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް‪ ،‬ބައެއް މީހުން ދައުވާ ކުރެ‬

‫ގވާމާއި މާމެލާމެލި ލެއްވިކަމެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގތަށް ތަކުރާރުވުން‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ޤުރްއާނުގައި މި ޮ‬

‫އެއަށް ފަހު ދެން ބަޔާން ކުރައްވަނީ އިންސީންނާއި‬ ‫ޖިންނީން ހެއްދެވި ކަމާއި އޭގެ އަސްލަކީ ކޮބައިކަމެވެ‪.‬‬

‫ހަތަރުވަނަ ފާއިދާ އަކީ ހަނދާން އައުކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫ބުނަން ބޭނުންވާ ބައެއް ބުނުމުގައި މާދިގުވެގެންދާ ނަމަ‬

‫ޤުރްއާނުގައިވާ ތަކުރާރު ކުރުންތަކުގެ ފައިދާ‬

‫ހުރުމަކީ ޤުރްއާނަކީ ﷲ ބާވައިލެއްވި ފޮތެއް ނޫން‬

‫ޢަބްދުއްދާއިމުލް ކަޙީލު ކިޔާ ބޭކަލަކު ވިދާޅުވާ‬

‫ކުރިން ބުނެވުނު ބައިތައް ހަނދާން ނެތޭ ގޮތް ވެއެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި މި އާޔަތް ތަކުރާރުވުމުގައި ނަމްބަރު ހަތަކާ‬

‫ކށްލުމުން ހަނދާން އައު‬ ‫އެހެންކަމުން އެބައި ތަކުރާރު ޮ‬

‫ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ވެއެވެ‪ .‬ހަތަކީ އުޑުތަކާއި‬

‫ވެއެވެ‪ .‬ފަސް ވަނަ ފައިދާ އަކީ މަތިވެރިކަން ނުވަތަ‬

‫ބިންތަކާއި ނަރަކަ އާއި މި ނޫން ވެސް ބައެއް ތަކެތީގެ‬

‫ބިރުވެރިކަން ބަޔާން ކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬

‫އަދަދެވެ‪ .‬އުޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ނަރަކައިގެ ވާހަކަ‬ ‫އައްރަހްމާން ސޫރަތުގައި ބަޔާން ވެފައި ވެއެވެ‪.‬‬

‫އައްރަހްމާން ސޫރަތުގައިވާ ތަކުރާރުތަކުގެ ހިކުމަތް‬

‫ސޫރަތުގައި ތަކުރާރު ވެފައިވާ މި އާޔަތް‬ ‫ތަކުރާރުވާ އިރު ދިމާވާ ތަރުތީބު ނަންބަރުތައް‬

‫އިބްނުލް ޖައުޒީ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ‪ .‬އައްރަޙްމާން‬

‫ބޑުން ކުޑަ އަށް ތަރުތީބުން‬ ‫ކުޑައިން ބޮޑަށް ނުވަތަ ޮ‬

‫ސޫރަތުގައި ތަކުރާރު ވެފައިވާ އެ ސުވާލު ތަކުރާރު‬

‫ބޑު ދެ ނަންބަރު‪ ،‬ހަތަކުން‬ ‫އަތުރާލުމުން ހަދާލެވޭ ޮ‬

‫ނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވާ‬

‫ވުމުގެ އެއް ހިކުމަތަކީ‪ ،‬ކައުނުގައި ފެންނަން ހުރި ﷲ‬

‫ގެއްލި ހުސްވެ އެވެ‪ 31 .‬ފަހަރު މި އާޔަތް ތަކުރާރު‬

‫ބަރްޒަޚު ހައްދަވާފައިވާ ކަމާއި ކަނޑުން ލިބެން ހުރި‬

‫ތަކުރާރަކީ ބޭކާރު ތަކުރާރެއް ނޫން ކަމެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‬

‫ގެ ނިޢުމަތްތަކާއި‪ ،‬އުޚްރަވީ ހަޔާތުގައި ކާފިރުންނަށާއި‬

‫ވެފައި ވާއިރު އެކަކުން ފެށިގެން ‪ 31‬އާ ހަމަ އަށް‬

‫ނިޢުމަތްތަކެވެ‪ .‬މި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ އިންސީންނާއި‬

‫ބަހުގެ ފަސާހަތްތެރިކަމާ ފުށުއަރާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫މުއުމިނުންނަށް ހުރި ޖަޒާތަކަކީ ކަނޑައެޅި ނިމިފައިވާ‬

‫އަދި ‪ 31‬ން ފެށިގެން އެކަކާ ހަމައަށް އަތުރާލުމުން‬

‫ޖިންނީންނަށް ޝަހާދަތުގެ ޢާލަމުގައި ފެންނަން ހުރި‬

‫އިމާމް އައްސުޔޫޠީ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ‪“ .‬ތަކުރާރު‬

‫ކަންތައްތަކެއްކަން ބަޔާން ކޮށްދިނުމެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ‬

‫ބޑު ދެ ނަންބަރު ވެސް ހަމަ‪ ،‬ހަތަކުން‬ ‫ހަދާލެވޭ ޮ‬

‫ކަންކަމެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމަކީ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެންމެ ބަލާޣަތްތެރި ގޮތެވެ‪.‬‬

‫ހިކުމަތަކީ‪ ،‬އެ ނިއުމަތްތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލި ހުސްވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެއީ ފަސާހަތްތެރިކަމުގެ ރިވެތިކަމުގެ ތެރެއިންވާ‬

‫ތިންވަނަ ހިކުމަތަކީ އެ ނިޢުމަތްތައް ނުވަތަ ހެކިތައް‬

‫އެހެންވެ ސޫރަތުގެ ‪ 13‬ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން‪،‬‬

‫އޅިފައިވީ ކަމުގައި‬ ‫ކަމެކެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުންނަށް މިކަން ޮ‬

‫ކށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ‪.‬‬ ‫ދޭހަ ޮ‬

‫އިންސީންނާއި ޖިންނީންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލެއް‬

‫ވިއަސްމެ އެވެ‪( ”.‬އަލްއިތްޤާނު)‬

‫ކރުތަކާއި އެ ދެމެދު ގުޅުވައިދޭ‬ ‫ކަނޑުތަކާއި ޯ‬

‫މިއީ އިންކާރު ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކަމުގެ ދަލީލެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތަރުތީބު ނަންބަރުތަކުން ފާހަގަވާ ދެތިންކަމެއް‬

‫ގތުގައި ކަމެއް ކަށަވަރު‬ ‫އިބްނު ޤުތައިބާ ވިދާޅުވާ ޮ‬

‫ފާހަގަ ކުރެވޭ އަނެއް ކަމަކީ އިންސީންނާއި‬ ‫ޖިންނީންނަށް މުޚާޠަބު ކުރެވޭ މި އާޔަތް ‪31‬‬ ‫ފަހަރު ތަކުރާރު ކުރެވިފައިވާ އިރު ސޫރަތުގައި އެ‬

‫މުޚާޠަބު ކުރެވެއެވެ‪ .‬އެއީ “ތިޔަ ދެބައިމީހުން ދޮގުކޮށް‬

‫ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ދެ ބާވަތެއްގެ ތަކުރާރު ހިމެނެ‬

‫ކށްދިނުމަށްޓަކައި‬ ‫ކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރަށް ދޭހަ ޮ‬

‫އތް ހަމައެކަނި‬ ‫ދެބައިމީހުންނަށް އަމާޒުވެފައިވާ ދެން ޮ‬

‫އިންކާރު ކުރަނީ‪ ،‬ތިޔަ ދެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއް ބާވަތަކީ ލަފުޒާއި މާނައިގައި ވެސް ތަކުރާރު‬

‫މިގޮތަށް ތަކުރާރު ކުރުމަކީ އަރަބިންގެ ކަލާމުގައި‬

‫އާޔަތުގެ ނަންބަރަކީ ‪ 31‬ކަމުގައި ވުމެވެ‪.‬‬

‫ކން ނިޢުމަތަކަށް‬ ‫ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ޮ‬

‫ވުމެވެ‪ .‬އަނެއް ބާވަތަކީ ލަފުޒުން ތަކުރާރު ނުވެ‬

‫ހިމެނޭ ކަމެކެވެ‪ .‬އެހެނީ ވާހަކަ ދައްކާ މީހާ އޭނާގެ‬

‫ހެއްޔެވެ؟” މި ސުވާލެވެ‪.‬‬

‫ހަމައެކަނި މާނަ އިން ތަކުރާރު ވުމެވެ‪ .‬މިފަދަ ކޮންމެ‬

‫ވާހަކައިގައި ތަފާތު ފަންނު ބޭނުން ކުރުމަކީ އިތުރަށް‬


‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫އިއްޔެ އާ ގުޅޭ‬

‫ބެލުމެއް ދެން ނެތް‪ .‬ވާ އެއްޗެއް ވޭ!"‬ ‫ދޯނި ލެފީ މާފިލާފުށްޓަށެވެ‪ .‬ޒޫނާގެ ހަޔާތުގެ އެއް‬

‫"އަހަންނަށް އެނގޭ ނުވިސްނާށޭ ބުންޏަސް‬ ‫ވިސްނޭނެކަން‪ "،‬ނިޝާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު‪"..‬‬ ‫"އަހަރެން ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް އަޒޫއަށް‬ ‫ކން ބަދަލެއްބާއޭ؟" ޖިނާ ބުންޏެވެ‪" .‬ކާކުގެ‬ ‫މިއައީ ޮ‬

‫ހިއްސާ ކަމުގައި ވެފައިވާ ރަށަށެވެ‪ .‬އެ ތަނަކަށް‬ ‫އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު އާދެވި‪ ،‬އެ ތަނެއްގައި‬

‫"ސާޖިދު؟" ޒޫނާ ވެސް ވާހަކަދެއްކީ ކިރިޔާ އިވޭ‬ ‫ވަރަށެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު އެ ހިސާބަކުން ނުއެއް ހުއްޓުނެވެ‪.‬‬ ‫"ޖެނީ؟"‬ ‫ޖެނީއަށް ޔަގީނުން ވެސް އެ އަޑު އިވުނެވެ‪.‬‬

‫އެއް ހަނދާނަށް ވުރެ ގިނަ ހަނދާން ރައްކާކުރެވިފައިވާ‬

‫ކގެ ނަމާ އެކުއެކީގައި ޖެނީގެ‬ ‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮއް ޮ‬

‫ތަނަށެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ޒޫނާއާއި "ޖިނާގެ" ލޯތްބަށް ހެކިވެފައިވާ‬

‫ނަން މަންމަ ކިޔުމުން ޖެނީއަށް އުފަލުން ރޮވުނެވެ‪.‬‬ ‫ވަލުތެރެއަށް ދުއްވައިގަތެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫"ތިޔަވީ!" ބައްޕަ ބުންޏެވެ‪" .‬ގޭގަ ގެންގުޅޭ‬ ‫ކުއްޖަކަށް ވެގެނެއް ޖެނީއެއް ދެނެއް ނުދާނެ‪ .‬ޖެނީ‬ ‫ހުންނާނީ މިތާ ބައްޕަ ކައިރީގަ‪ .‬މި ތަނުން ދަންޏާ‬ ‫ކށްފީމެއްނު! ދެނެއް‬ ‫ދާނީ ރާނީއެއްހެން‪ .‬ވަރަށް ހިތާމަ ޮ‬ ‫ނުކުރާނެ!"‬ ‫ޖިނާގެ އުންމީދަކީ ޒޫނާގެ ބައްޔަށް ލުޔެއް ލިބުމެވެ‪.‬‬

‫އެސްފީނާއެއްބާއޭ އަހަރުމެންނަށް ޖެހުނީ؟ އަހަރެން‬

‫ގޅިތަކާއި‪ ،‬ގަސްތަކެވެ‪.‬‬ ‫ތަނެވެ‪ .‬އެ ތަނުގެ މަގުތަކާއި‪ޯ ،‬‬

‫ދެކެ ހާދަހާ ފޫއްސެކޭ އަޒޫ އެ ވަނީ‪ .‬އަހަރެން އަޒޫއާ‬

‫އެ ތަނުގެ ތުނޑިއާއި‪ ،‬ދިޔަރެހާއި‪ ،‬އުދަރެހެވެ‪ .‬އެ‬

‫"ބައްޕާ! ބައްޕާ!" ޖެނީ ގޮވިއެވެ‪.‬‬

‫މިންވަރެއް އެނބުރިއައުމެވެ‪ .‬ގުރައިދޫގެ މަރުކަޒުގައި‬

‫އިންނަން އުޅުނުއިރު މަންމަ ހާދަ ވަރަކަށޭ ދެކޮޅުހެދީ‪.‬‬

‫ތަނަށް ދިން އަތްވާއި‪ ،‬ހަނދުވަރެވެ‪ .‬ބީއްސި ރާޅާއި‪،‬‬

‫ފޅެމުން ޖެނީ ދިޔައީ ބައްޕަ‬ ‫އުފަލުން ތެޅެމުން ޮ‬

‫މޔައިންގެ ތެރެއިން ޒޫނާއަކީ ރަނގަޅު‬ ‫ތިބި ޮ‬

‫އެއީ އެވެނި ގެޔެއްގެ މިވެނި މީހެއްގެ ދަރިޔެކޭ‪،‬‬

‫ރޅިއެވެ‪ .‬އޭރު ޒޫނާ ހުރީ ހުސްހަށިބަޔަށެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހުނު ޯ‬

‫މިވެނިހެން އުޅޭ ކުއްޖެކޭ! އަހަރެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ!‬

‫ކށެވެ‪ .‬ގިނިހިލަޔަކުން ޒޫނާގެ‬ ‫ހިތް އޮތީ މިނިވަން ޮ‬

‫މަންމަ ވެސް ފަހުން ބުނި މަންމަގެ ނިންމުން ގޯހޭ!‬

‫ހިތުގައި އަލިފާން ރޮނގެއް ދަމައިލުމާ ހަމަޔަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެންމެންގެ އިތުބާރު ލިބުނީމަ ދެން ކީއްކުރަން އަޒޫ‬

‫ހިސާބުން ޒޫނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީއެވެ‪.‬‬

‫އެހެން އުޅެންވީ؟ ކީއްވެތަ އަޒޫ އެހެން އެ އުޅެނީ؟"‬ ‫"ހިތަށްއަރާ ތި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު އަހަންނަށް‬ ‫ދެވޭނެ ނަމައޭ‪ "،‬ނިޝާ ހިތާމަޔާ އެކުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން ވެސް ހަމަ ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވެފަ‬ ‫މިހިރީ‪".‬‬ ‫ނިޝާއަކަށް ވެސް އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބެއް‬

‫ކޗެއް ތި ވިސްނަނީ؟" ޒޫނާ ގާތުގައި އިން‬ ‫" ޯ‬ ‫ޖިނާ ސުވާލުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫ކންތަނެއް؟" ހައިރާންވެފައި ޒޫނާ އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫"މީ ޮ‬ ‫"އަހަރެން ކުރިން މިތަނަށް އައިތަ؟"‬ ‫ޒޫނާގެ ޚަރަކާތްތައް ހުރީ ޖިނާ ބޭނުންވި‬

‫ގާތަށެވެ‪.‬‬ ‫"ބައްޕާ! މަންމަ އަތު‪ "...‬ޖެނީއަށް ބުނެވުނީ އެ‬ ‫ހިސާބަށެވެ‪.‬‬ ‫ބައްޕަ ހުރީ ފުރަގަސްދީގެންނެވެ‪ .‬ޖެނީ ކިތަންމެ‬ ‫އުފާވެފައި ވާހަކަދެއްކި ނަމަވެސް ބައްޕައެއް ނުއެއް‬

‫ކށް ނަޔަސް‪ ،‬ކުޑަ ނަމަވެސް‬ ‫ޒޫނާގެ ހަނދާން އެއް ޮ‬

‫ކުރެވިދާނެހެން ޖިނާއަށް ހީވި ހަމައެކަނި ބަލިމީހާއެވެ‪.‬‬ ‫ގތް ހުސްވެގެން އައި‬ ‫ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާ ހެދި ޮ‬ ‫ބޑަށް ޖިނާ ފާހަގަވާން ބޭނުމީ ނަތީޖާ‬ ‫މީހަކަށް ވުރެ ޮ‬ ‫ގތުގައެވެ‪ .‬އެހެންނޫން ނަމަ ޖިނާ އެ‬ ‫ނެރޭ މީހެއް ޮ‬ ‫ވަގުތު ހުންނަންވީ އަމިއްލަ ގޭގައެވެ‪.‬‬

‫އެނބުރުނެވެ‪ .‬ޖެނީގެ މޫނުމަތީގައި ހުރި އުފާވެރިކަން‬

‫ކންކަމަކާ ތި ވިސްނަނީ؟" ސަމަދު އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫" ޮ‬

‫ކުއްލިއަކަށް ފިލިއެވެ‪.‬‬

‫"ހިތަށްއަރަނީ ކިހިނެއްބާއޭ ވާނީ‪ ".‬ޖިނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"މަންމަ ފެންނައިރަށް މަންމަ ކުރި އަނިޔާތައް‬ ‫ހަނދާންނެތުނީތަ ދަރިފުޅާ؟" ފުރަގަސްދީގެން ހުރެ‬

‫ސަމަދާއި ޖިނާ ތިބީ ފާލަންމަތީގައެވެ‪ .‬ތަންކޮޅެއް‬ ‫ދުރުގައި ޒޫނާ ވެސް ހުއްޓެވެ‪ .‬ގާތުގައި އެހީތެރިންނާއި‬

‫ގޮތަށެވެ‪ .‬ހީވާ ކަހަލައެވެ‪ .‬ޒޫނާގެ ސިކުނޑިއަށް‬

‫ބައްޕަ ސުވާލުކުރިއެވެ‪" .‬މަންމަ ކިޔުން މަނާކުރި!‬

‫ނިޝާ ވެސް ހުއްޓެވެ‪ .‬އެ ރެޔަކީ ޖިނާ އުންމީދުކުރި‬

‫ނޭނގެއެވެ‪ .‬އެއް ގެޔެއްގައި ނޫޅުނެއް ކަމަކު އަޒްރާއަށް‬

‫ތއްޖެހެން ފަށައިފިއެވެ‪ .‬ދެން ބާކީ‬ ‫ހަނދާންތަކެއް ޮ‬

‫ބައްޕަ މީ ނެތް މީހަކަށް ހަދައިލި! ހަމަ އެ މަންމައޭ‬

‫ވަރަށް ވުރެ އުޑުމަތި ބަނަ ރެޔެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އައި ބަދަލު ނިޝާއަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫އޮތީ އެންމެ ކަމެކެވެ‪ .‬އެ ހަނދާންތަކުގެ ބޭރުން‬

‫އެއީ‪".‬‬

‫ވާރޭވެހޭނެހެނެއް ޖިނާއަކަށް ހިޔެއްނުވެއެވެ‪.‬‬

‫އަޒްރާއަށް ވިސްނައިދޭން ނުވަތަ އަޒްރާ ހުއްޓުވަން‬

‫ނޅައިލުމެވެ‪ .‬ޒޫނާ ބަނދެވިފައިވާ‬ ‫ލެވިފައިވާ ތޮށިގަނޑު ޮ‬

‫ވެސް ނިޝާ މަސައްކަތްކުރިއެވެ‪ .‬ހުރިހައި ކަމެއް‬

‫ކަސްތަޅުން މިނިވަން ކުރުމެވެ‪ .‬ޒޫނާއަށް ވުރެ ކުރިން‬

‫ބޭކާރެވެ‪ .‬ސަމަދު އިނީ ޖިނާއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ޖިނާ ފާލަންމައްޗަށް ފޭބިއެވެ‪ .‬މާޒީ އިއާދަކުރުމަށް‬

‫ޒޫނާގެ ހާދިސާ ސަމަދަށް އެނގުނުތާ މާ ގިނަ‬

‫ދނިން ފައިބަން އުޅުނު ވަގުތު ޖިނާ‬ ‫ޓަކައެވެ‪ .‬ޒޫނާ ޯ‬

‫ދުވަހެއް ނުވެއެވެ‪ .‬ސަމަދުގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސް‬

‫އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ‪.‬‬

‫އެ ފަދަ ވާހަކައެއް ނާހައެވެ‪ .‬ސަމަދަށް ހީވީ އެއީ‬ ‫ލކު ވާހަކައެއް ހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ލިޔުންތެރިޔަކު ހަދައިފައިވާ ފު ޯ‬ ‫ޖިނާއާއި ނިޝާގެ ދުލުން އެ ވާހަކަ އިވުމުން‪ ،‬ޝައްކަކާ‬

‫އގާތެރިކަމާ އެކުގައި ޖިނާ‬ ‫"ބިރުންތަ ތިހިރީ؟" ޯ‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬އަތުގަ ހިފާބަލަ! ވެއްޓިއްޖެއްޔާ ނަގާނަމޭ!"‬ ‫ކށްލައިފައި ޒޫނާ އަތް‬ ‫ޖިނާއަށް އަތް ދިއް ޮ‬

‫ނުލައި އެ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރަން ސަމަދު ބޭނުންވިއެވެ‪.‬‬

‫ގތް ޖިނާއަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް‬ ‫ދަމައިގަތެވެ‪ .‬ވީ ޮ‬

‫"އެކަމަކު ބައްޕާ‪ "،‬ޖެނީ އުފާވެފައި ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގވައިވެސްލައިފި!"‬ ‫"މަންމަ ދެންމެ އަހަންނަށް ޮ‬ ‫ޖެނީއަށް ފެނުނީ ކުއްލިއަކަށް ބައްޕަ އެނބުރުނު‬ ‫ތަނެވެ‪.‬‬ ‫"ދެވަނައަށް‪ "،‬އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ހުރި‬ ‫ބައްޕަގެ އަތުން ދެ އިނގިލި ދައްކައިލައިފައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ހަނދުވަރު ރީތި ނަމަ ދެން ނެތް ބުނާނެ‬ ‫އެއްޗެއް‪ "،‬އުޑުމަތި ބަލައިލައިފައި ޖިނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފއި ހިސާބަކާ މި ދިމާވީ‪ .‬ދެން‬ ‫"މަހުގެ ވަރަށް ކަޅު ޮ‬ ‫ގތެއް ވިޔަސް މި‬ ‫ކުރެވުނު ވަރެއް ކުރާނީ‪ .‬ކޮންމެ ޮ‬ ‫ކަހަލަ ކަންކަން ޓަސްލާފަ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ‪".‬‬ ‫ގވައިގެން ނިޝާ އައެވެ‪ .‬އިންތިޒާރުކުރި‬ ‫ޒޫނާ ޮ‬

‫"މަންމަގެ ދުލުން ދަރިފުޅުގެ ނަން ކިއީ ދެވަނައަށް‪.‬‬

‫ލލުގެ އިޝާރަތަކަށް‬ ‫ވަގުތު އައިސް ޖެހުނީއެވެ‪ .‬ޖިނާގެ ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ކިއީ ކާކުގެ ނަމެއް؟"‬

‫ޒޫނާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ނިޝާ ހިނގައިގަތެވެ‪.‬‬

‫އތީ އެހެންކަން ޖެނީއަށް ވެސް‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ކށް ވިދައެވެ‪ .‬ވިދާލެއް ދުރުކަމުން ލޯ‬ ‫ދޭތެރެދުރު ޮ‬

‫ހިތާދެކޮޅަށް ވިޔަސްވެހެވެ‪ .‬ސަމަދު ތެދުވެގެން ޖިނާ‬

‫ކންމެވެސް މިންވަރެއް ޒޫނާއަށް‬ ‫އެނގުނެވެ‪ .‬ހަނދާނުގެ ޮ‬

‫ގަބޫލުކުރެވެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ އުފާކުރުން ޙައްޤު‬

‫ތަރަތަރަލައިގެންދާހާ އައްޔެއް ނޫނެވެ‪ .‬ގުގުރާ އަޑެއް‬

‫ގާތަށް ދިޔައެވެ‪.‬‬

‫އަތުޖެހުނީއެވެ‪ .‬ފަތްޖެހިފައިވާ މާޒީގެ ކޮންމެވެސް‬

‫ގތުގައި ދެވަނައަށް އާދެވުނިއްޔާ‬ ‫ކަމެކެވެ‪ .‬ޖެނީ ދެކޭ ޮ‬

‫ނީވެއެވެ‪ .‬ހިނގާ މަގަށް އަލިކުރީ ބައްތިތަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ފޮޓޯއެއް އަލުން ނިއުޅުވުނީއެވެ‪ .‬ހައިރާންވެގެން ހުރެ‬

‫އެއްވަނައަށް އަންނަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް‬

‫ކޅެއް ދުރުގައި ބަލަން‬ ‫ބައްޕަޔާ އެކުގައި ޖެނީ ތަން ޮ‬

‫އަނެއްކާ ވެސް ޒޫނާ އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ‪ .‬ޖިނާ‬

‫ކުޑަވާނެއެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓެވެ‪ .‬އަދި ހިތްދަތިކަމުގެ ނަޒަރަކުން ބައްޕަޔާ‬

‫"މި ކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގަ ކުރަން ރަނގަޅު‬ ‫ކަމެއްބާ މި ކުރެވެނީ؟" ސަމަދު ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ‪.‬‬ ‫"ޒޫނާގެ ހަނދާންތައް އެނބުރި އައިސް އޭނަ‬

‫އަތުގައި ހިފިއެވެ‪ .‬އެ ވަގުތު ޒޫނާގެ ހަށިގަނޑުގެ‬

‫ރަނގަޅުވެއްޖެއްޔާ ކިތަންމެހާ ވެސް ރަނގަޅު‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކންމެވެސް ހިއްސެއް ނިދިންހޭލި ކަހަލައެވެ‪ .‬ހިތުގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެއީ އެހެން މައްސަލައަކަށް ހުޅުވައިލެވޭ ދޮރަކަށް‬

‫މޅިޔަކަށްދެމިލި ކަހަލައެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެވެސް ނާރެއް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ވެއްޖެއްޔާ ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ؟ ޙަޤީޤަތުގަ ވެސް‬

‫ކއެއް ނެތެއްނު މިހާރަކު!" ޖެނީ‬ ‫"އެކަމަކު ކޮއް ޮ‬ ‫ހަނދާންކޮށްދިނެވެ‪.‬‬ ‫"ތި ވާހަކަޔޭ ދަރިފުޅާ!" ބައްޕަ ބުންޏެވެ‪" .‬ބައްޕަ‬

‫ދިމާއަށް ޖެނީ ބަލައިލިއެވެ‪ .‬ބައްޕަގެ އެހީތެރިކަމެއް‬ ‫ތ އަހާ ކަހަލަ ނަޒަރަކުންނެވެ‪ .‬ޖެނީއަށް‬ ‫ނުދިނީ ކީއްވެ ޯ‬ ‫ފެނުނީ ބައްޕަގެ ރުޅިއައިސްފައިވާ މޫނެވެ‪ .‬އެއީ ކޮން‬

‫ކންމެވެސް އިހުސާސެއް އަލުން‬ ‫ހަނދާންނެތިފައިވާ ޮ‬

‫ލބިނުވާށެކޭ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މާ ބޮޑު‬ ‫ނުބުނަން މަންމަދެކެ ޯ‬

‫ރުޅިއެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖެނީ ވިސްނައިލިއެވެ‪ .‬މަންމަ‬

‫ލބިވި މީހަކީ ތީ! ކުރިން އައިކަމަށް ތި ބުނަނީ‬ ‫ޒޫނާ ޯ‬

‫އެނބުރި އައި ކަހަލައެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހިނިތުންވެލާކަށް‬

‫ލބިން ތެޅިފޮޅިނުގަންނައްޗޭ!‬ ‫އުންމީދުތަކެއް ނުކުރައްޗޭ! ޯ‬

‫ފެނުނީމައި ބައްޕަ ރުޅިއަންނަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ވައްތަރު ޖިންނިއެއް‪ .‬މި ފަހަރު ތީ އަސްލު މީހާ‪ .‬ދެން‬

‫ޒޫނާއަކަށް ނޭނގުނެވެ‪ .‬ޖިނާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން‬

‫ކ މިހާރު ދުނިޔެއަކު‬ ‫ދަރިފުޅު ވިސްނަބަލަ! ސާޖިދުކޮއް ޮ‬

‫މާޒީ ހަނދާންވަނީ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ މަންމަ އެންމެ‬

‫މޔަވެއްޖެއްޔާ ޔޯ؟"‬ ‫ޖިނާޔާ ހެދި ޒޫނާ ޮ‬

‫ފާލަންމައްޗަށް ފޭބިއެވެ‪ .‬މަރުޙަބާކިޔަން ވަރަށް ދުރުގައި‬

‫ނެތް‪ .‬މަންމަގެ ދިރިހުރި ހަމައެކަނި ދަރިޔަކީ ތީ!‬

‫ލބިވި މީހާ އެ ތަނުގައި ހުރުމުން ބައްޕަގެ ހިތުގައި‬ ‫ޯ‬

‫ވެސް އެކަކު ހުއްޓެވެ‪ .‬އެއީ ޖެނީއެވެ‪ .‬ޖެނީ ދިރިއުޅެނީ‬

‫އެކަމަކު އަދިވެސް‪ ،‬ދުވަހަކު ވެސް ދަރިފުޅުގެ އަސްލު‬

‫އޭނަޔަށް ޓަކައި ހަސަދަވެރިކަމެއް އުފެދެނީ ހެއްޔެވެ؟‬

‫އެ ރަށުގައެވެ‪ .‬މަންމައަށް ޓަކައި ޖެނީ އިންތިޒާރުކުރާތާ‬

‫މަގާމެއް ދަރިފުޅަކަށް ނުލިބޭނެ‪ .‬އެ ކަން ގަބޫލުކޮށްގެން‬

‫ނުތަނަވަސްކަމުގެ ދުންފިނިން މާޙައުލުގައި ލެވުނު‬

‫ކިތަންމެ އިރެކެވެ‪.‬‬

‫ހުރޭ! އޭރުން ނިމުނީ!"‬

‫ފަރުދާ ބޯވަމުންދިޔައިރު‪ ،‬ޚުދު ޖިނާ ވެސް ހުރީ ނޭވާ‬

‫ސަމަދު ފާހަގަކުރީ ޖިނާ އެތައް ފަހަރަކު‬ ‫ވިސްނައިފައިވާ ކަމެކެވެ‪ .‬ޖެހިލުންވި ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫"ހަނދާންވޭތަ ސަމަދު ތި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން‬ ‫ހަނދާން؟" ޖިނާ ވިސްނައިލައިފައި ބުންޏެވެ‪" .‬ޒޫނާ‬ ‫ރަނގަޅު ވެއްޖެއްޔާ އަހަރެންގެ ގުރައިދޫ ދަތުރު‬ ‫ތޅިޔަކަށް ނުދާނެ‪ .‬އަހަރެންގެ ކެރިޔަރާ‪ ،‬ފިއުޗާޔާ‪،‬‬ ‫ޮ‬ ‫އތީ ގުޅިލާމެހިފަ‪ .‬ފަސްއެނބުރި‬ ‫ޒޫނާގެ ފަރުވާޔާ މި ޮ‬

‫"މަންމަ!" ވަރަށް އުފާވެފައި ޖެނީ ވައިއަޑުން‬ ‫ބުނެލިއެވެ‪.‬‬ ‫ޒޫނާގެ ކަންފަތަށް އެ އަޑު އިވުނު ކަހަލައެވެ‪.‬‬ ‫ގސްފައި ވަށައިގެން ހޯދައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫ސިއްސައިގެން ޮ‬

‫ހދީމަ ލިބޭ އެއްޗެއް ބައްޕާ!"‬ ‫"އެއްވަނައަކީ ޯ‬

‫ހިފަހައްޓައިލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ވިސްނައިލައިފައި ޖެނީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލބީގެ ކުލުނު ބަބުޅައިލި ތަން‬ ‫ބައްޕަގެ ލޮލުން ޯ‬ ‫ޖެނީއަށް ފެނުނެވެ‪.‬‬

‫ނުނިމޭ‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ގޫގުލް ސްޓޭޝަން‪:‬‬ ‫ވައިފައި މުޅިން ހިލޭ‬

‫ފޮޓޯ ނަގާ މީހުންނަށް‬ ‫ރަންގަނޑެއް‬

‫އިންޑިއާގެ ރޭލު ސްޓޭޝަންތަކަށް ވައިފައި ދިނުމަށް ގޫގުލް އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަށް ރަސްމީކޮށް ކިޔާ‬ ‫ނަމަކީ "ގޫގުލް ސްޓޭޝަން" އެވެ‪ .‬މިއީ މެކްސިކޯ އަދި އިންޑޮނީޝިއާގައި ވެސް ގޫގުލް އިން ކުރިއަރުވާ‬ ‫މޮޑެލެކެވެ‪.‬‬ ‫ރޭލު ދަތުރުކުރާ މަގުތަކުގައި‪ 400 ،‬ގިމަތައިގައި ހިލޭ ވައިފައި ލިބޭ ގޮތަށް‪" ،‬ގޫގުލް ސްޓޭޝަން"‬ ‫ރގްރާމް ފަށައިގަތީ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬ގޫގުލް އިން ބުނި‬ ‫ވަނީ ބަހައްޓާފަ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާގައި މި ޕް ޮ‬

‫މިއީ މީރު ވަހަކުން މީހާ ހޭލައްވާލައި ސޯނާ ގަޑިއެއް‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ކޮންމެ މަހަކު އަށް މިލިއަން މީހުން މި ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންހިފަ އެވެ‪ .‬މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަނީ‬ ‫އިންޑިއަން ރެއިލްވޭސް‪ ،‬ރެއިލްޓެލް އަދި ގޫގުލް ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ގޫގުލް ސްޓޭޝަންތަކުން ވައިފައި ހޯދާ މީހުންނަށް ‪ 30‬މިނެޓް ހިލޭ ލިބެ އެވެ‪ .‬ދުވެލި ރަނގަޅު‬ ‫އިންޓަނެޓް އިޝްތިހާރާ އެކު ނަމަވެސް އެއީ އާންމު ފަރުދުންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ކަމަށް ޚިދުމަތްހޯދާ‬

‫މީރު ވަހަކުން ހޭލައްވާލައި‬ ‫ސޯނާ ގަޑިއެއް‬ ‫މިފަހަރު ނުކުތީ ސެންސަވޭކް ޓްރިއޯގެ ނަމުގައެވެ‪.‬‬

‫ހިތްގައިމު ވަހާއި ތެތްފިނި ވިނައިގެ ފިނިފިނި ވަހުން‬

‫އަރާމު ނިންޖަކުން ހޭލަން މިހާތަނަށް މީހުން‬ ‫ސނާކުރުމެވެ‪ .‬ގަޑީގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ކުރަމުން އައި ކަމަކީ ގަޑި‬

‫މިފަހަރުގެ ސެންސަވޭކް ގަޑިތަކުން ސޯނާގެ ގޮތުގައި‬

‫ކފީގެ އަރާމު ވަސް‬ ‫ފެށިގެން އޮރެންޖު ޖޫހާއި ހޫނު ޮ‬

‫ސނާގައި އެކި އަޑުތައް ހުރެއެވެ‪ .‬ހިތްގައިމު ރާގުތަކާއި‬ ‫ޯ‬

‫ހަމައެކަނި ވަހެއް ދުވާނީކީ ނޫނެވެ‪ .‬އަޑަކާއި ކުލަތަކެއް‬

‫ހިމެނެއެވެ‪ .‬ވަސް ދުއްވަން ބޭނުންކުރަނީ ކުދި‬

‫މިހަރުގައި ބެހެއްޓެއެވެ‪ .‬މޫވީގެ ފުރޮޅުތައް ދުވާނީ‬

‫ފޯރިގަދަ އަޑުތަކެވެ‪ .‬އަޑުތަކާއެކު ބައެއް ސޯނާގަޑިން‬

‫ވެސް ފެންނާނެއެވެ‪ .‬ސެންސާވޭކް ސޯނާގަޑިން ތިން‬

‫ކެޕްސޫލް ފޮތިތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ޓްރެކްމަތީގައެވެ‪ .‬ޓްރެކުން ކަސިޔާރުވުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ބކި ދިއްލޭތީ ވެސް ފެނެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ކުލަކުލައިގެ ޮ‬

‫ހިއްސު ހޭލައްވާލައެވެ‪ .‬މި ގަޑިން ތިން މިނެޓަށް‬

‫ފޮޓޯގްރާފަރުން ގެންގުޅޭ އެއް އާލާތަކީ ޑޮލީއެވެ‪.‬‬

‫ރައްކާކުރަން ވެސް ފަސޭހަ ކުޑަކުޑަ ޑޮލީއެކެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ކުޑައެވެ‪ .‬މިހަރަށް އެންމެ ބަރުވެގެން އުފުލޭނީ‬

‫ސނާގަޑިއެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިން‬ ‫ޯ‬ ‫ވަހެއް ދުވާ‬

‫ސޯނާ ދިގުދެމޭނެއެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ދުވާނީ އިޚުތިޔާރުކުރާ‬

‫ނޫކުލައިގެ ފަނޑު އައްޔެކެވެ‪ .‬ސޯނާއަޑުގެ ގޮތުގައި‬

‫ރޅުލީ ކެމެރާ ހަރެކެވެ‪ .‬ޑޮލީގައި ކެމެރާ‬ ‫ޑޮލީއަކީ ފު ޮ‬

‫ޔ ހަދާ މީހުންނަށް މިއީ ރަންގަނޑެކެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫޓިއުބް ވީޑި ޯ‬

‫ޑލީގެ ބަރުމިނުގައި ހުންނަނީ‬ ‫ފަސް ކިލޯއެވެ‪ .‬މޫވީ ޮ‬

‫ހެއްޔެވެ؟‬

‫ސނާގަޑިން ކުލަ ބޮތްކެއް‬ ‫ޯ‬ ‫ވަހެކެވެ‪ .‬ދެވަނަ މިނިޓުގައި‬

‫އިޚުތިޔާރުކުރާނެ ފަސް ރާގެއް މިގަޑީގައި ހިމެނެއެވެ‪.‬‬

‫ޓ ނެގުމުން‪ ،‬ކެމެރާ އަތުން‬ ‫ބަހައްޓައިގެން ފޮ ޯ‬

‫ޑލީ‪ ،‬ފޯނަކަށްވުރެ‬ ‫ބަންދުކޮށްފައި އޮންނައިރު މޫވީ ޮ‬

‫އެންމެ ‪ 100‬ގްރާމެވެ‪.‬‬

‫ދިއްލައިލާނެއެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން އިވޭނީ ސޯނާ އަޑެވެ‪.‬‬

‫ސނާގެ އަޑަށް ފުންމައިގެން‬ ‫ޯ‬ ‫މިއީ ކުއްލިއަކަށް‬

‫ހިފައިގެން އުޅޭއިރު އަރާ ގުޑުންތަކުން ފޮޓޯތައް‬

‫ބންޏަކާ ވެސް ވައްތަރުވެއެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެއް ނޫނެވެ‪ .‬ސައި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ސނާގަޑިއެވެ‪ .‬ދެ ހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު‬ ‫ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ‬

‫ކށްދެއެވެ‪ .‬ޑޮލީގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ‬ ‫ސަލާމަތް ޮ‬

‫ބޭނުންކުރަންވުމުން ފައިކަށިތައް ހުޅުވާލާފަ ކެމެރާ‬

‫ބާޒާރަށް ނުކުތް މި އުފެއްދުން އިތުރު ބަދަލުތަކާއެކު‬

‫ކންމެ މީހަކީ ވެސް‬ ‫ސްމާޓްފޯނުގެ މިޒަމާނުގައި ޮ‬

‫އުފުލައި ގެންގުޅުމުގައި އުނދަގޫވުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފޮޓޯގްރާފަރެކެވެ‪ .‬ތަފާތަކީ ބޭނުންކުރާ އިތުރު ސާމާނު‬

‫ޑލީއެއް މިހާރު ބާޒާރަށް އެބަ‬ ‫އެކަން ބަދަލުކޮށްލާނެ ޮ‬

‫އެންމެންގެ އަތުގައި ނުހުންނަ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ނުކުމެއެވެ‪.‬‬

‫ރީތި‪ ،‬ސާފު‪ ،‬ނުގުޑާ ފޮޓޯ ނަގަން ގިނަ‬

‫ޑލީއަކީ ރޫޅައި ރާވައި‬ ‫"މޫވީ"ގެ ނަން ދީފައިވާ ޮ‬

‫ހަރަށް އަރުވަންވީއެވެ‪.‬‬ ‫ރ އާއި ޑީއެސްއެލްއާރު ވެސް‬ ‫ސްމާޓްފޯނާއި ގޯޕް ޯ‬

‫"ސެންސާވޭ" އަކީ ވަސް ދުވާ ގޮތަށް އުފެއްދި‬

‫ސޯނާގަޑިން ދުއްވާނެ މީރު ވަސް އިޚުތިޔާރުކުރާނީ‬ ‫‪ 16‬ވަހެއްގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އޭގެތެރޭގައި ކަނޑުވައިގެ‬

‫ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިނާ‬ ‫ކުޅެލާ ގަޑިއެއް‬

‫މީހުންބުނެވެ‪ .‬ރޭލް ސްޓޭޝަންތަކުން ވައިފައި ހޯދުމުގައި ހިލޭ ލިބޭ މިންވަރުން ނުފުދޭ ނަމަ ‪ 19‬ރުޕީ‬ ‫ދެއްކުމުން އިޝްތިހާރާ ނުލައި އިންޓަނެޓް ލިބެ އެވެ‪ .‬އަދި މަހަކަށް ނަމަ ‪ 149‬ރުޕީ ދެއްކުމުން ފުދުނީ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގޫގުލް ސްޓޭޝަންތަކާ މެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތް ބެލުމަށް ގޫގުލް އިން ކުރި ސާވޭއަކުން‪ ،‬އާންމުން‬ ‫އުފާކުރާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ވަނީ ދައްކާފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ މި ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ގޫގުލް ބޭނުންވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުގައި‪ ،‬ރޭލް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިތުރުން އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް‬ ‫ވައިފައި ދޭން ވިސްނާ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސނާގަޑިން ދޫކުރަނީ‬ ‫ޯ‬ ‫ސެންސާވޭކް‬

‫ތެދުވުމުގެ ބަދަލުގައި ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭނޭ ގޮތަށް‬ ‫ހދައިދޭ ގަޑިއެކެވެ‪.‬‬ ‫ހޭލަން ފުރުސަތު ޯ‬

‫ހޫނުގަދަ ދުވަހަކު މަގުމަތީގައި އުޅެފައި‬

‫ހދުމެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފެއްދި‬ ‫ޯ‬

‫ފނުވާލާ އިހުސާސް ބަދަލުކުރެވޭ‬ ‫ކުޑަހުޅަށް ޮ‬

‫ގސް އޭސީ ތަނަކަށް ވަންނަ‬ ‫ދާހިއްލާ ފޯވެގެން ޮ‬

‫މިގަޑިން ކުރާ ކަމަކީ އަތުގެ ކުޑަ ހުޅަށް‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ފިނިކުރަން ބޭނުމިއްޔާ މޫނުމަތިން‬ ‫ޮ‬

‫އިރަށް އެތަން އަނެއްކާ މާ ބޮޑަށް ފިނިވެދާނެ‬

‫ފިނިކަން ނުވަތަ ހޫނުކަން އިހުސާސްކުރުވަނީއެވެ‪.‬‬

‫ފެންނާނީ ނޫކުލައިގެ ރޮނގެކެވެ‪ .‬ހޫނުކުރާ‬

‫ގތެއްވެސް ނެތެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އެވެ‪ .‬ހެޔޮ އެއް ޮ‬

‫ގތުން މުޅި ހަށިގަނޑަށް‬ ‫ނަތީޖާއެއްގެ ޮ‬

‫ނަމަ ފެންނާނީ ރަތްކުލައިގެ ރޮނގެކެވެ‪.‬‬

‫އިންސާނުން އުފައްދަވާފައިވަނީ އެ އިރަކު‬

‫ހިސާބެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ވެރިކުރުވައެވެ‪.‬‬

‫އބާލުމުން އަތުގެ‬ ‫ފިނިކޮށްލުމަށް ފިތަށް ޮ‬

‫ކުރިމަތިވާ ފިނިހޫނުމިނަކަށް ހޭނޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫މިސާލަކަށް‪ ،‬ވިއްސާރަ‪ ،‬ފިނި ދުވަހަކު ހޫނު‬

‫ކުޑަހުޅުމައްޗަށް ގަނޑުފެންތަށްޓެއް އޮއްސާލާހެން‬

‫މައްސަލައަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ފިނިހޫނުމިނުގެ‬

‫ސައިތަށްޓެއްގައި އަތް ޖައްސާލުމުން އަތަށް‬

‫ހީނުވެދާނެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފިނިވަމުންދާނީ މަޑުމަޑުން‬

‫ބަދަލަށް ކެތްކުރުމުގެ ހިތްވަރު ދެރަވުމެވެ‪.‬‬ ‫އެމްބާ ލެބްސްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ‬

‫އެ ވާ ހޫނަކުން މުޅި ހަށިގަނޑަށް ކޮންމެވެސް‬ ‫ވަރެއްގެ އަރާމެއް އިހުސާސްވެއެވެ‪ .‬ނުވަތަ ހޫނު‬

‫ރާޅުބާންޏެއްހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ހޫނަށް ބަދަލުކުރުމުން ވެސް އެ އިހުސާސް‬

‫އެމްބާ ވޭވްސްއަކީ އަތުގައި އަޅާ ގަޑިއެކެވެ‪.‬‬

‫ގަދަ ދުވަހަކު ޖޫސްޕެޓީއެއް ބޯލަން އުޅޭއިރު‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ އިންސާނުން‬ ‫އަންނާނީ އެ ޮ‬

‫މީގެ ހަމައެކަނި މަގްސަދަކީ މޫސުމަށް މީހާ‬

‫އަތަށް ވާ ފިންޏަކުން މުޅި މީހާއަށް ފިނިކަން‬

‫ގތުން ފިނިހޫނުމިނަށް ހޭނުމަކީ‬ ‫އުފައްދަވާފައިވާ ޮ‬

‫ހާނާލުމެވެ‪ .‬ހޫނުވަންޏާ ފިނިކޮށްލުމެވެ‪ .‬ފިނިވަންޏާ‬

‫އިހުސާސްކުރުވައެވެ‪ .‬އެމްބާ ވޭވުން ކުރާ ކަމަކީ‬

‫އުނދަގޫކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން‬

‫ހޫނުކޮށްލުމެވެ‪.‬‬

‫މިއީއެވެ‪.‬‬

‫އެހާ އަވަހަށް ނުވަނީއެވެ‪.‬‬

‫ފަރަންސޭސި އިލްމްވެރިޔެއްކަމަށްވާ ޜޯން‬ ‫ޗާލްސް ޕެލްޓިއޭ ‪ 1834‬ވަނަ އަހަރު ހޯދި‬

‫ކށްފައިވަނީ އަތުގައި‬ ‫މި ގަޑި ފަރުމާ ޮ‬ ‫އަޅައިގެން ހުންނައިރު އެންމެ ފިތަކުން އަތުގެ‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫އެކްޓިން އަށް އޮތް ލޯބި‬ ‫ކުޑައެއް ނު ވޭ‪ :‬މަނީޝާ‬ ‫ބަތަލާ މަނީޝާ ކޮއިރަލާއަކީ ‪90‬ގެ އަހަރުތަކުގެ‬ ‫ބލީވުޑްގައި އެންމެ ވިދާލި އަދި އެންމެ‬ ‫ތެރޭގައި ޮ‬ ‫ކާމިޔާބު ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ‪ .‬އޭނާ ހިމެނެނީ‬ ‫ޝާހްރުކް ހާނާއި ސަލްމާން ހާނާ އެކު ފިލްމް ކުޅެން‬

‫އަބަދު ވެސް ހުޅުވާލެވިފައި އަތަކާ އެކު އަހަންނަށް‬

‫ފުރުސަތު ލިބުނު މަދު ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫މަރުހަބާ ކިޔާ ތަނެކޭ‪ "،‬ނޭޕާލްގެ ސިޔާސީ އާއިލާއަކަށް‬

‫ވަރަށް ރީތި އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމްތަކެއް‬ ‫މޝީ‪ ،‬ބޮމްބޭ‪ ،‬ދިލް‬ ‫ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ހާ ޯ‬

‫ގތުގައި މިހާރު ފިލްމްތަކުގައި ކޮންމެހެން‬ ‫މަނީޝާ ބުނި ޮ‬

‫ޓރީ‪ ،‬މަން އަދި ގުޕްތު ފަދަ‬ ‫ސޭ‪ 1942 ،‬އަ ލަވް ސް ޯ‬

‫ރލް ކުޅުން މުހިއްމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ލީޑް ބަތަލާގެ ޯ‬

‫‪ 1991‬ގައި ރިލީޒް ކުރި "ސައުދާގަރް" އިންނެވެ‪.‬‬ ‫ކެންސަރު ބަލިން ފަސޭހަވެ‪ ،‬މަނީޝާ އެކްޓިން‬

‫ހަމަ ރެޑީގައި ހުންނާނީ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެން‬

‫އަށް އެނބުރި ރުޖޫއަވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ބުނާނީ ކެންސަރުން ފަސޭހަވުމަށް މިއީ އަނެއްކާ ވެސް‬

‫"ޑިއާ މާޔާ" އިންނެވެ‪.‬‬

‫ހަމަ އަހަރެންގެ ކެރިއަރުގެ އާ ފެށުމެކޭ‪ .‬މަރުވަންދެން‬

‫އތެވެ‪ .‬އެއީ މި މަހުގެ ‪29‬‬ ‫ހަމައަށް އަންނަން އެބަ ޮ‬

‫މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ ‪ 13‬ގައި ރިލީޒް ކުރި‬ ‫ޓބާ" އަކީ މަރާޓީ ފިލްމް‬ ‫ވަރުން ދަވަންގެ ފިލްމް "އޮކް ޯ‬ ‫ނން ލަވް ސްޓޯރީ" ގެ ވާހަކަ‬ ‫"އާރްތީ‪ :‬ދި އަން ޯ‬

‫ކުއްޖާވާ ގުރުބާނީތަކެވެ‪" .‬އޮކްޓޯބާ" ގައި ވެސް ކިޔައި‬

‫ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ ސްކްރީން‬

‫ހސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރާ‬ ‫އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން ޮ‬

‫ރައިޓަރު ޗޫހީ ޗަތުރަވެދީ އަށް "އާރްތީ"ގެ ޑައިރެކްޓަރު‬

‫ލބިވެރިޔާގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންހެން ކުއްޖަކާއި އޭނާގެ ޯ‬

‫ސާރިކާ މެނޭ ދައުވާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓބާ" ގެ ވާހަކަ އާއި އެ‬ ‫އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި "އޮކް ޯ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ސާރިކާގެ‬ ‫"އާރްތީ" ގެ ވާހަކަ ބިނާ ޮ‬ ‫ކ ސަނީ ޕަވަރަށް ދިމާވީ ހަގީގީ‬ ‫ފިރިހެން ކޮއް ޮ‬

‫ގތުން‪ ،‬އެއީ އޭނާގެ ފިލްމްގެ‬ ‫ފިލްމް ގެނެސްދީފައި އޮތް ޮ‬

‫ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬މި ފިލްމްގައި ލީޑް ރޯލް‬

‫އތް ފިލްމެއްކަން ވަރަށް‬ ‫ކޮންސެޕްޓް ކޮނެގެން ހަދާފައި ޮ‬

‫ރޝަން ވިޗާރޭ އާއި އަންކިތާ ބޮއިރް‬ ‫ކުޅެފައި ވަނީ ޯ‬

‫ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެ އެވެ‪ .‬އަދި އެކަން "އޮކްޓޯބާ" ގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޕީރައިޓް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ރާދިކާ‬ ‫ޓީމުން ކުރީ ޮ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޓބާ" ގެ ޓީމުން އޭނާ ކްރެޑިޓް‬ ‫އެކަމަކު "އޮކް ޯ‬

‫ސުޖިތު ސިރްކާސް ޑައިރެކްޓް ކުރި "އޮކްޓޯބާ"‬ ‫ރލް ކުޅުނީ ވަރުން ދަވަން އާއި ބަނީތާ‬ ‫ގައި ލީޑް ޯ‬ ‫ސަންދޫ އެވެ‪ .‬މީގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔުނު ޖޫހީއަކީ‬

‫ދީފައި ނުވާތީ ދައުވާކުރަން ނިންމީ ކަމަށް ވެސް‬

‫‪ 2015‬ގައި ސުޖިތު ޑައިރެކްޓް ކުރި "ޕީކޫ"‬

‫ޓބާ" ޓީމުން ކްރެޑިޓް ނުދީ‬ ‫ސާރިކާ ބުންޏެވެ‪" .‬އޮކް ޯ‬

‫ވޑްތަކެއް ވެސް ހޯދާފައިވާ‬ ‫ލިޔެގެން ގިނަ އެ ޯ‬

‫ފިލްމް ހަދާފައިވާތީ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މާލީ‬

‫ސްކްރީންރައިޓަރެކެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުން ވެސް ނަގައި ދޭން ރާދިކާ އެދިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލަ ސާރިކާ ވަނީ އިންޑިއަން‬

‫ބކްސް އޮފީހުގައި‬ ‫އުންމީދު ކުރި ވަރަށް ޮ‬ ‫ރޑް ރުޕީސްގެ‬ ‫ޓބާ" ނުހިނގި ނަމަވެސް ‪ 20‬ކް ޯ‬ ‫"އޮކް ޯ‬

‫ރޑިއުސާސް އެސޯސިއޭޝަން‬ ‫މޯޝަން ޕިކްޗާސް ޕް ޮ‬

‫ރޑް ރުޕީސްގެ‬ ‫ބަޖެޓަކުން ހެދި ފިލްމަށް ‪ 54.74‬ކް ޯ‬

‫(އައިއެމްޕީޕީއޭ) އާއި ސްކްރީން ރައިޓާސް‬

‫އާމްދަނީއެއް ލިބުނެވެ‪ .‬އަދި މި ފިލްމްގެ ސްޓްރީމިން‬

‫ސސިއޭޝަން (އެސްޑަބްލިއުއެސްއޭ) ވެސް‬ ‫އެ ޯ‬

‫ޒން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް ‪35‬‬ ‫ރައިޓްސް ވަނީ އެމެ ޯ‬

‫ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރޑް ރުޕީސް އަށް ވިއްކާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކް ޯ‬

‫ސާރިކާ އޮގަސްޓް‪ 2017 ،11 ،‬ގައި ގެނެސް‬

‫ރލަކަށް ވިޔަސް މޮޅު‬ ‫"ކިތަންމެ ކުޑަކުޑަ ޯ‬ ‫ރލެއްވެއްޖިއްޔާ އަހަރެން‬ ‫އެކްޓިންއެއް ދެއްކޭ ކަހަލަ ޯ‬

‫މިހާރު ވެސް އޭނާގެ ތިން ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ‬

‫ދިން ފިލްމް "އާރްތީ" ގައި ކިޔައިދެނީ ލޯބިވެރިޔާ‬

‫އުފަން ‪ 47‬އަހަރުގެ ބަތަލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެކްޓިންއަކީ ފުރަތަމަ‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫ލޯތްބެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެކަމަކާ ވައްކެއް ނުވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެތައް ފިލްމެއް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުތީ‬

‫ކމާއަކަށް ދިއުމުން ފިރިހެން‬ ‫އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން ޯ‬

‫ގތަށް ފުރުސަތު ލިބެން‬ ‫"އަހަންނަށް ކުރިއެކޭ އެއް ޮ‬

‫މަޝްހޫރު ތިން ހާނުން ކަމަށްވާ އާމިރް ހާނާއި‬

‫އެކްޓިންއާ ދުރަށްދާން ޖެހުނު އިރު‪ ،‬މަނީޝާ ވަނީ‬

‫ވަރުންގެ " އޮކްޓޯބާ"ގެ‬ ‫ލިޔުންތެރިޔާ އަށް‬ ‫ދައުވާ ކޮށްފި‬

‫ނަގްރިސް ދަތުގެ ރޯލެވެ‪.‬‬ ‫ފެށީމަ ވަރަށް އުފާވި‪ ،‬އަހަރެން ބުނާނީ ބޮލީވުޑަކީ‬

‫ކެންސަރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް ‪ 2012‬ގައި ވެ‪،‬‬

‫މަނީޝާ‪ :‬ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި އަނެއްކާ ވެސް އޭނާ ވަރަށް ބިޒީ‪.‬‬

‫ރލެވެ‪ .‬އެއީ ސަންޖޭގެ މަންމަ‬ ‫ކަޕޫރްގެ މަންމަގެ ޯ‬

‫ވެސް އަހަރެން އެކްޓް ކުރާނަން‪".‬‬ ‫މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމަޅަ‬

‫ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ސަންޖޫ" އާއި އަންނަ މަހުގެ‬

‫ފިލްމް "‪ 99‬ސޯންގްސް" އިން ވެސް މަނީޝާ‬

‫‪ 15‬ގައި ނެޓްފްލިކްސް ސްޓްރީމް ކުރާ "ލަސްޓް‬

‫ފެނިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓރީސް" ގެ އިތުރުން އަދި ވަކި ތާރީހެއް‬ ‫ސް ޯ‬

‫އެ ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު‬

‫ކށްފައި ނުވާ "ޕްރަސްތާނަމް" އެވެ‪.‬‬ ‫އިއުލާން ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އޭނާގެ ވާހަކައަކަށް‬ ‫އޭއާރް ރަހްމާން ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬

‫"ސަންޖޫ" ގައި މަނީޝާ ކުޅެފައި ވަނީ އެ‬

‫ހަދާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ރލް ކުޅެފައިވާ ރަންބީރު‬ ‫ފިލްމްގައި ސަމްޖޭ ދަތުގެ ޯ‬

‫"ދަޅަކް"ގެ ޓްރެއިލާ‪:‬‬ ‫ޖާންވީގެ އެކްޓިން ކިހިނެއް؟‬ ‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމް‬ ‫ޖާންވީ ކަޕޫރް ޮ‬

‫މިހާރު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ އެވެ‪ .‬އެ ދެ ފިލްމަކީ‬

‫"ދަޅަކް" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު‬

‫އާލިއާ ބަޓާއި ވަރުން ދަވަން ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު‬

‫މިއަދު ނިމުމަކަށް ގެނެސް‪ ،‬އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައިފި‬

‫"ހަމްޓީ ޝަރްމާ ކީ ދުލްހަނިޔާ" އާއި "ބަދްރީނާތު ކީ‬ ‫ދުލްހަނިޔާ" އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފިލްމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ‬

‫"ދަޅަކް" އަކީ ‪ 2016‬ހައި ރިލީޒްކޮށް‪ ،‬ބޮޑު‬

‫އެއް ސަބަބަކީ ޖާންވީއަކީ ދާދި ފަހުން މަރުވި ބަތަލާ‬

‫ހދި މަރާޓީ ފިލްމް "ސައިރާތު"‬ ‫ކާމިޔާބީއެއް ޯ‬

‫ސްރީދޭވީގެ ދަރިއަކަށްވުމެވެ‪.‬‬

‫އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ‬

‫މޅު ބަތަލާއެއްގެ ދަރިއެއްގެ ފަރާތުން ވެސް‬ ‫އެހާމެ ޮ‬ ‫މޅު އެކްޓިންއެއް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް‬ ‫ހަމަ އެހާމެ ޮ‬

‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ފިލްމްގައި ޖާންވީއާ އެކު ބަތަލުގެ ރޯލް‬

‫ބޑީ އެވެ‪ .‬ދެން އޮތީ‬ ‫ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ވެސް ޮ‬

‫ކުޅެފައި ވަނީ ޝާހިދު ކައްޕޫރުގެ އެއްބަނޑު ކޮއްކޮ‬

‫ބެލުންތެރިން ޓްރެއިލާ ބަލައިފައި‪ ،‬ޖާންވީ ޖަޖް ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫އިޝާން ޙައްތަރު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު "ދަޅަކް" އަކީ އޭނާގެ‬

‫ޔަގީނުން ވެސް ޓްރެއިލާ އިން ޖާންވީ ފެންނަލެއް‬

‫ފުރަތަމަ ފިލްމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އިޝާންގެ އެކްޓިން ހުނަރު‬

‫ރީތިވެފައި‪ ،‬އެކްޓިންގައި ވެސް އަޅައި ގަންނަ ގޮތްތަކެއް‬

‫ދައްކައިލި ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ މިދިޔަ މާޗް މަހު ރިލީޒް‬

‫އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬މަންމަ ސްރީދޭވީ ވަކިވެގެން ދިޔައީ‬

‫ކުރި‪ ،‬އީރާންގެ ޑައިރެކްޓަރު މާޖިދު މާޖިދީގެ "ބިޔޯންޑް‬

‫‪ 300‬އެއްހާ ފިލްމް ކުޅެފައި ކަމަށްވާތީ‪ ،‬ޖާންވީ‬

‫ދަ ކްލައުޑްސް" އެވެ‪.‬‬

‫އާއި ސްރީދޭވީގެ އެކްޓިން އަޅާ ކިޔުމަކީ އަދި އެހާ‬ ‫އިންސާފުވެރި ކަމަކަށް ވެސް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ޖާންވީއާ ދޭތެރޭ ކުރެވޭ އުންމީދުތައް‬

‫ކޮންމެއަކަސް ޖާންވީ އާއި އިޝާންގެ ޖޯޑަކީ‬ ‫ބެލުންތެރިން ސްކްރީނުން ބަލައިލަން މިހާރު‬ ‫ޖޑެކެވެ‪ .‬ދެ ތަރިންނަށް ޖާދޫ ދެއްކެނީ‬ ‫ކެތްމަދުވެފައިވާ ޯ‬

‫ބޑެވެ‪" .‬ދަޅަކް" އަކީ އޭގެ ފެށުން‬ ‫ގައިމު ވެސް ޮ‬

‫ތ ބަލައިލަން ފިލްމް ސިނަމާތަކަށް‬ ‫ކިހާ ވަރަކަށް ޯ‬

‫ކަމަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 21‬އަހަރުގެ‬

‫އަންނަން ދެން މަޑުކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ‪.‬‬

‫ބަތަލާގެ ކެރިއާ އަދި ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެން އޮތް ކަމަކީ އަންނަ މަހުގެ ‪ 20‬ވަނަ ދުވަހާ‬

‫"ދަޅަކް" ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކުރުމާ ދިމާކޮށް‪،‬‬ ‫ޖާންވީގެ އެއްބަފާ ބޭބެ އަދި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު‬

‫ހަމައަށް އިންތިޒާރު ކުރުމެވެ‪" .‬ދަޅަކް" ސިނަމާތަކަށް‬

‫އަރްޖުން ކަޕޫރް ވަނީ އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފަ‬

‫އަންނާނީ އެ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪" .‬ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް" ގެ ޝޫޓިން އަށް‬

‫ރޑިއުސްކޮށް‪،‬‬ ‫މި ފިލްމަކީ ކަރަން ޖޯހަރް ޕް ޮ‬

‫މި ވަގުތު ލަންޑަނުގައި ހުރެ‪ ،‬އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޝަޝަންކް ކައިތާން ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫އޑިއަންސާ ހަވާލުވީ‬ ‫ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން ޖާންވީ ޯ‬

‫ޝަޝަންކް މިހާތަނަށް ޑައިރެކްޓް ކުރި ދެ ފިލްމަކީ‬

‫ކއްކޮއާ އެކު‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ އަބަދު ވެސް ޮ‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު‬ ‫ވެސް ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ޮ‬

‫ހުންނާނެ ކަމަށް އަރްޖުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދެ ފިލްމަށްވާތީ‪ ،‬އޭނާގެ ހުނަރާ މެދު އެއްވެސް ބަޔަކު‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪18‬‬

‫ޓްރަމްޕް‪-‬ކިމް ތާރީހީ ސަމިޓު ފެށިއްޖެ‬

‫އެމެރިކާގެ ރައީސް ޮޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް (ކ) އާއި ނޯތު ޮކރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން‪-‬އުން‪-- .‬ފޮޓޯ‪:‬ގެޓީ އިމޭޖަސް‬ ‫ސެންތޯސާ (ޖޫން ‪ - )12‬މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯތައް‬

‫ގެންގުޅުނު އުސޫލުތަކާއި ވިސްނުންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އިރު‪ ،‬ކިމްއާ އެކު ތިއްބެވީ‬

‫ބަޔާނެއް ދެއްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ސަމިޓަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ "ކިމް‪-‬ޓްރަމްޕު"ގެ ތާރީހީ‬

‫ހިސާބަށް އައުމަށް ފަސޭހަ ނުވި" ކަމަށާ އެކަމަކު‬

‫އެ ގައުމުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރީ ޔޮން ހޯ އާއި‬

‫ތސާގައި ފެށިގެން‬ ‫ބައްދަލުވުން ސިންގަޕޫރުގެ ސެން ޯ‬

‫ވަޑައިގެން މި ހުންނެވީ "އެ ހުރިހާ ގޮންޖެހުމެއް‬

‫ކުރީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރީ ސޫ ޔޮން އަދި ކިމްގެ‬

‫އައިޓަމްތަކުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި‬

‫ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ‪.‬‬

‫ގިރާކުރެއްވުމަށް ފަހު" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކިމް ޔޮން‬ ‫"ކަނާތްޕުޅު"ގެ ޮ‬

‫ކރެއާގެ ނިއުކްލިއާ މަޝްރޫއު‬ ‫ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމާއި ޮ‬

‫ޗޮލް އެވެ‪.‬‬

‫ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި ދިފާއީ‬

‫ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން މީޑިއާގެ ކުރިމަތީގައި‬

‫މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ‬

‫ކިމްއާ ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ޓްރަމްޕު ވިދާޅުވީ‬

‫ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ވެސް އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް‬

‫"އަހަރެމެންގެ ގުޅުން ވަރަށް ބަރާބަރު ވާނެ" ކަމަށާއި‬

‫ކށްލައްވައިފަ އެވެ‪..‬‬ ‫ހޭދަ ޮ‬

‫އއްޓަރު ހުރި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާނެ"‬ ‫"ވަރަށް ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއާއެކު ކިމް ވިދާޅުވީ "މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން‬

‫ޓްރަމްޕުގެ އަރިހުގައި ހާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް‬

‫ރާއްޖޭ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު ‪ 6:30‬ހާއިރު‬

‫ސަމިޓުގެ އެޖެންޑާގެ އެންމެ މުހިންމު‬

‫ކށްދިނުމުގެ ވާހަކަތައް‬ ‫ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬

‫ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މި ހާއްސަ ސަމިޓުގައި ދެ‬

‫ހިމަނާފައިވާ އިރު‪ ،‬ޓްރަމްޕާއި ކިމް ވެސް ވަނީ‬

‫ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާތައް ގަޑިއެއްހާ އިރަށް ދެމިގެން‬

‫ފނިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަމިޓުގެ ނަތީޖާ ޮ‬

‫އފް ސްޓާފް ޖޯން ކެލީގެ‬ ‫ޕޮމްޕޭއޯ‪ ،‬ޗީފް ޮ‬

‫ޕޓުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދާނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރި ޯ‬

‫އިތުރުން ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯން ބޮލްޓަން‬

‫އެ އަށް ފަހު ޓްރަމްޕު މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި‬

‫ސަމިޓްގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ އެޖެންޑާ ހާމަކޮށްފި‬

‫ސިންގަޕޫރު (‪ 11‬ޖޫން) ‪ -‬މާދަމާ ފެށުމަށް‬ ‫ކރެއާ‪-‬އެމެރިކާ ސަމިޓުން ހާސިލު‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ‪ ،‬އުތުރު ޮ‬ ‫ގތުން އުތުރު ކޮރެއާ‬ ‫ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ކށް ވާހަކަ ދައްކައިފި‬ ‫އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކރެއާގެ ގައުމީ ޓީވީން މިއަދު ބުނި‬ ‫އުތުރު ޮ‬ ‫އތީ އެމެރިކާއާ އެކު ބަދަހި‬ ‫ގތުގައި އެ ގައުމު ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ގުޅުމެއް އުފެއްދުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬ ‫ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުން‬ ‫ގންޖެހުންތަކާއި އެ‬ ‫ބަދަހިކުރުމަށް މިހާރު ހުރި ޮ‬ ‫ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ‬ ‫ގޮތުން ކިމް‪ ،‬ޓްރަމްޕާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބޭނުންވަނީ ދާއިމީ‬ ‫ހައްލެއްކަމަށާ އެ މަގަށް މަޝްވަރާތައް ދީލައިލުމަށް‬ ‫ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނެކަން ހާމަކުރަމުން ގައުމީ‬ ‫އތީ ސަމިޓުގެ އެންމެ‬ ‫ޓީވީން ބުނީ އުތުރު ކޮރެއާ ޮ‬ ‫ހާއްސަ ނަންބަރު‪" ،‬ނިއުކްލިއާ ގާބިލްކަމާ ދުރަށް‬ ‫ދިއުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމުގެ" ފެށުމަކަށް މި‬ ‫ސަމިޓު ވާނޭ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަމިޓު ފެށެން ކުޑަތަންވެފައި އޮއްވައި އުތުރު‬ ‫ކށް ހާމަކުރި އިރު ޓްރަމްޕާއި‬ ‫ކޮރެއާގެ ފިކުރު ރަސްމީ ޮ‬ ‫ކިމް މި ވަގުތު ގެންދަވަނީ ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުގެ‬ ‫އފިޝަލުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އިސް ޮ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪20‬‬

‫ގައިދީންނަށް ހާރާއި ރޯދަވީއްލުން ދޭން ކޯޓުން އަންގައިފި‬

‫ސިއެޓަލް (ޖޫން ‪ - )12‬މި ރޯދަ މަހު ރޯދައިގެ‬

‫ރދަވީއްލުމަށާއި ހާރަށް ކާބޯތަކެތި ބޭނުންވާ‬ ‫ޯ‬

‫ގާޑުން އައިސް ގަދަކަމުން ކާންދޭން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް‬

‫އަޅުކަން އަދާކުރާ ހުރިހާ ގައިދީންނަށް ހާރުކެވޭނެ‬

‫ގައިދީން ޖެނުވަރީ މަހު ނަން ނޯޓުކުރަން ޖެހޭ‬

‫ރދަވީއްލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް‬ ‫ގޮތާއި ޯ‬

‫ގތަށް ޖަލުތަކާ ބެހޭ އިދާރާ އިން އުސޫލެއް‬ ‫ޮ‬

‫އފް ކަރެކްޝަންސްގެ‬ ‫ވޝިންޓަނުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގތަށް އަމަލުކޮށްފައި‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވިޔަސް އެއާ އެއް ޮ‬

‫ކަރެކްޝަންސްގެ ތަރުޖަމާނު ޖެރެމީ ބާކްލޭ ވިދާޅުވީ‬

‫ކޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މައްޗަށް ޯ‬

‫ނުވާއިރު‪ ،‬މިދިއަ ޖެނުވަރީގެ ފަހުން ޖަލަށް ލި މީހުނަށް‬

‫ޔކަމަށް އަބަދުވެސް‬ ‫ގައިދީންގެ ސިއްހަތަށާއި ދުޅަހެ ޮ‬

‫ބތަކެތީގައި މަދުވެގެން ދުވާލަކު ‪2،600‬‬ ‫ދޭ ކާ ޯ‬

‫އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން އިސްކަންދޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިހާރު‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އާންމު‬ ‫ކެލޮރީސް ހިމަނަން ވަނީ އަމުރު ޮ‬

‫ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ‬

‫ސިއްހީ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު އެވަރެޖުކޮށް‬

‫ރޯދަމަހު ކާން ލިބެން ޖެހޭ ގަޑިތަކުގައި ނުލިބި‪،‬‬

‫ގތުގައި ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާ‬ ‫އޭއެފްޕީއަށް ކިޔައިދިން ޮ‬

‫ކޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ‬ ‫ކަންކަން ބެލުމާއި ޯ‬

‫ހަށިގަނޑަށް ދުވާލަކު ‪ 2،600‬އާއި ‪ 2،800‬ދެމެދުގެ‬

‫ރޯދައަށް ހުންނަން ޖެހުމުން އެވްރެޖުކޮށް ނުވަ‬

‫މީހުންނަށް ލިބޭ ކާތަކެތިން އެއްޗެއް އެހެން މީހަކަށް‬

‫ކށް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬ ‫މަސައްކަތް ލަސްނު ޮ‬

‫އަދަދަށް ކެލޮރީ ބޭނުންވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވޝިންޓަން ސްޓޭޓް‬ ‫މޮންރޯގައި ހުންނަ ޮ‬ ‫ރިފޯމޭޓަރީގައި ހުކުން ތަންފީޒުކުރަމުން ދާ ގައިދީންނަށް‬

‫އެ ފުރުސަތު ދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް ބައެއް ގައިދީން‬

‫ކިލޯ ލުއިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ އިސްލާމީ‬

‫ކށްލިޔަސް ގާޑުން އެ އެއްޗެއް އަތުލަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިއް ޮ‬

‫ކޓަށް މައްސަލަ ވެއްދީ‬ ‫ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން ޯ‬

‫ކށް ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅޭ‬ ‫ގޅިތައް ބަލައި ފާސް ޮ‬ ‫އަދި ޮ‬

‫މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ކާއެތިކޮޅު ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ރޯދައަށް ތިބޭއިރު‬

‫އެ މީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ވަނީ‪ ،‬މޭ މަހު އެލަސްކާ‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް‬

‫ޖަލުގައި މުސްލިމު ގައިދީންނަށް އޫރު މަސް ކާންދިން‬ ‫މައްސަލައަށް ވެސް ރިއާޔަތްކުރައްވާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައިގައި އިއްވި ހުކުމުގައި ގައިދީންނަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމައި‪،‬‬ ‫އެދުވަހުން އެދުވަހަށް ހުކުމް އިއްވާފައިވާ މި‬

‫ސަލާމުގެ ވާދައިގައި އިމެނުއެލް ‪ 3‬ޓްރަމްޕު ‪0‬‬ ‫ކިއުބެކް (‪ 11‬ޖޫން) ‪ -‬އަތާއި އަތް ޖޯޑުކޮށް‬

‫އާ ދެ ބުރެއް ދިޔައީ ނިމިގެން ދިޔަ ޖީ‪7‬ގެ‬

‫ސަލާމް ކުރުމުގައި ތަފާތު އުކުޅުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ‪،‬‬

‫ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ދެ ރައީސުން ވަކިން‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ފަރަންސޭސި‬ ‫އެމެރިކާގެ ރައީސް ޮ‬

‫އެއްތަންވެލެއްވި ވަގުތުކޮޅުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޚންއާ ދެމެދު ހިނގަމުން‬ ‫ވިލާތުގެ ރައީސް އިމެނުއެލް މަ ޯ‬

‫ގތުގައި ޓްރަމްޕުގެ އަތްޕުޅުގައި‬ ‫ޓތަކުން ފެންނަ ޮ‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫އަންނަ "ސަލާމުގެ ވާދަ"އިގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމިދިޔަ‬

‫ހިއްޕެވި ހިއްފެވީނުން އިމެނުއެލް ވަނީ އޭނާގެ‬

‫ބޅެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަފުތާގައި އާ ޮ‬

‫އަތްތިލައިގެ ތަސްވީރެއް ޓްރަމްޕުގެ އަތުގެ ނުފުށަށް‬

‫ސަލާމަށް އަތެއްގައި ހިއްޕަވައިފި ނަމަ‬ ‫ކށް އިރުގަނޑަކު‬ ‫ފަންވަރު ދައްކަވައިލެއްވުމާއި‪ ،‬ދޫނު ޮ‬

‫"ވެދުމަށް އަރުވައިފަ" އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލާމުގެ މި ކުރު ބާބު ނިމިގެންދިޔައީ "އޭނާ‬

‫ހިފެހެއްޓެވުމާ މި ނޫން ވެސް އެތައް ކަމަކުން‬

‫އަތާއަތާ ލައްވަން ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެއޭ" ވިދާޅުވެ‬

‫މީގެ ކުރިން ޓްރަމްޕު ވަނީ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން‬

‫މީޑިއާގެ ކުރިމަތީގައި ޓްރަމްޕު‪ ،‬އިމެނުއެލް އަށް‬

‫ހޯއްދަވައިފަ އެވެ‪ .‬ޓްރަމްޕުގެ ސަލާމުގެ ކުރިމަތީގައި‬

‫ކުރެއްވި ތައުރީފަކުންނެވެ‪.‬‬

‫އެތައް ބަޔަކު ހަތިޔާރު ބަހައްޓާފައިވަނިކޮށް އެ‬ ‫ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށްގެންނެވި ބޭފުޅަކީ އިމެނުއެލް އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 2017‬ގައި ވެރިކަމަށް އިންތިހާބުވުމާ އެކު‬

‫ޓތަކާއި ގިފްތައް‬ ‫ސަލާމް ކުރެއްވުމުގެ މި ބުރުގެ ފޮ ޯ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުން‬ ‫ޯ‬ ‫ފަތުއަޑު ކިޔާފައި‬ ‫ދާއިރު ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ މި ފަހަރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު‬

‫މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރަމްޕްގެ‬

‫މޮޅާއެކު އިމެނުއެލް ވަނީ ތިނެއް ސުމަކުން ޓްރަމްޕު‬

‫އެކަތަ ސަލާމާ ކުރިމަތިލައްވައި އިމެނުއެލް ފިސާރި‬

‫ބަލި ކުރައްވައި ސަލާމުގެ ހެޓްރިކެއް ހައްދަވާފައި‬

‫ހިތްވަރު ދައްކަވައިލެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ފަހުން‪ ،‬ދެ ރައީސުން ސަލާމް ކުރެއްވުމުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފު ރާ ން ސް ގެ ރަ އީ ސް އި މެ ނު އެ ލް މަ ޚޯ ން ޓް ރަ ން ޕަ ށް ެދ އް ވި ސަ ލާ މު ގެ ަހ ދި ޔާ ‪ -‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪21‬‬

‫ވެޓްރަންސް ކަޕް‪ :‬ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ނިއު އަށް‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން‬ ‫ކުރިއަށްގެންދާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި‬ ‫އިއްޔެ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ޕެނަލްޓީ‬

‫ނުކުންނާނީ މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު‬

‫ޕެނަލްޓީގައި މާޒިޔާ އިން ފޮނުވާލި ހަތަރު‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް އާކޭ ހޮވުނުއިރު‪45 ،‬‬ ‫މެޗުގެ ޮ‬

‫އަދި މި ފަހަރު ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު‬

‫ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ޕެނަލްޓީ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ނިއުގެ އަޝްރަފު‬ ‫އަހަރުން މަތީގެ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލަށް ދަތުރު ޮ‬

‫އެކެވެ‪ .‬އަހުމަދު ނާޒު (އާކޭ)‪ ،‬މުހައްމަދު މުހާޒް‬

‫ލުތުފީ (ސަމްޕަތު) އެވެ‪.‬‬

‫ދެ ވަނަ ބުރުގައި ނިއު ވަނީ ‪ 0-3‬އިން ވެލެންސިއާ‬

‫ފނުވާލި ޕެނަލްޓީތައް‬ ‫އަދި މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޮ‬

‫އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކާމިޔާބުނުވިއިރު‪ ،‬އެ ޓީމުން ހަމައެކަނި ކާމިޔާބުކުރީ‬

‫ޓާފް އެއް ނަމްބަރު ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅުނު‬

‫ޖަހައިގެން ‪ 2-4‬އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ‬

‫މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު އޮތީ ‪ 1-1‬އިން‬

‫އަބްދުލް ވާހިދު ޖެހި ޕެނަލްޓީ އެވެ‪.‬‬ ‫ފނުވާލި ތިން ޕެނަލްޓީ ވެސް‬ ‫ނިއު މޮޅުވީ ޮ‬

‫ކުރިން އެފްއޭއެމުން މި މުބާރާތް ބޭއްވި‬ ‫ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މި މުބާރާތް ބޭއްވީ އެކި‬ ‫ފަރާތްތަކުންނެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ސޮކަ ވެޓެރަންސް‬ ‫މލްޑިވްސް އިން ބޭއްވިއިރު‪،‬‬ ‫އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޯ‬

‫ފަހުގެ ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު‬

‫އެއްވަރުވެފަ އެވެ‪ .‬މާޒިޔާގެ ލަނޑު އިސްމާއިލް‬

‫ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ‪ .‬ނިއުގެ ޕެނަލްޓީތައް ޖެހީ އައްޔަ‪،‬‬

‫މި މުބާރާތް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ބާއްވާފައިވަނީ‬

‫ރޭޑިއަންޓުން ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގލު ކާމިޔާބުކުރީ އަލީ‬ ‫މުހައްމަދު ޖެހިއިރު‪ ،‬ނިއުގެ ޯ‬

‫މައުސޫމް އަބްދުލް ގަފޫރު (މާސޭ) އަދި މުހައްމަދު‬

‫ސކަ މޭޓްސް އިންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ޝަމީމް (އައްޔަ) އެވެ‪.‬‬

‫ޒިޔާދު އެވެ‪.‬‬

‫ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗުގައި ނިއު‬

‫އެންމެ ފަހުން ވެލެންސިއާ‬ ‫މޮޅެއް ހޯދައިފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫އތަސް‪ .‬ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫ޕްލޭއޮފަށް ގޮސްފައި ޮ‬

‫ފުލުފުލުގައި ތިން ހަމަލައެއް ފޮނުވާލި އެވެ‪ .‬އަދި ‪89‬‬

‫އެނގޭނެ ކަމަށާއި އެވަރު ބަލާނުލައި ޝެޑިއުލް ހެދުމަށް‬

‫ކންފިޑެންސް ރަނގަޅުވާނެ މި މޮޅާ‬ ‫މޓިވޭޝަނާއި ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ގލް ޖަހައި ތަފާތު‬ ‫ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮލޭންޑް ރަސެލް ޯ‬

‫ފަހު‪ ،‬ފަހު ވަގުތު ބަދަލު ގެނައުމަކީ ދެރަ ކަމެއް‬

‫ކޅު ޓީމުގެ މާބޮޑު‬ ‫އެކު‪ .‬ފަހަރުގައި ވެދާނެ އިދި ޮ‬

‫ކުޑަކުރި އެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް ފަހު ވަގުތު ޕޮއިންޓެއް‬

‫ސީރިއަސްކަމެއް ނެތީ ކަމަށް ވެސް އެކަމަކު އެޔެއް‬

‫ހޯދަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭރިއާ‬

‫އޮތް ހަމައެކަނި ޓީމު ކަމަށްވާ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން‬

‫ނޫން މުހިއްމީ‪ .‬މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމީ މި‬

‫ތެރެއިން އެކަނިމާއެކަނި ހުރެ ކެޕްޓަން އަސްހަދު އަލީ‬

‫އެއްވެސް ބަޔަކު އަޅާނުލާނޭ ކަމަށް މިގޮތަށް ކަންތައް‬

‫ރޭ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް ‪ 1-2‬އިން ބަލިކޮށް‬

‫މޅު‪ "،‬ސޮބާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގލްކީޕަރު އަތަށެވެ‪.‬‬ ‫(އަޑުބަރޭ) ބޯޅަ ފޮނުވާލީ ޯ‬

‫ބޅައަކީ ޗީޕް އެއްޗަކަށް ހަދައި‬ ‫ކުރުމަކީ ގޯހެއް‪ .‬ފުޓް ޯ‬

‫އ މާލޭ ލީގުގައި މިހާތަނަށް މޮޅެއް ނުލިބި‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެލެންސިއާ އަށް ގަދަ ހަޔެއް ގެއްލި އަދި‬

‫މިރޭގެ މެޗުގެ ‪ 14‬ވަނަ މިނެޓުގައި ވެލެންސިއާ‬

‫ކޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނީ‬ ‫ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ބަލިވީމާ ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ބޭނުން ގޮތަކަށް ހެދިގެން ނުވާނެ‪ "،‬ސުޒޭން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިން ލީޑު ނަގައި ހަމަޖެހިލި އެވެ‪ .‬ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ‬

‫މެޗަށް ނުކުތްއިރު ގެއްލޭނެ އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށާއި‬

‫ކންމެ ޓީމެއް ކުޅެން‬ ‫ލީގުގައި ބާކީ ދެން އޮތީ ޮ‬

‫ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަށް ގަދަ ހަޔެއް ލިބިފައިވާތީ‬

‫ގހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި މި‬ ‫ޑިފެންޑަރަކަށް ހެދުނު ޯ‬

‫މި މެޗުގެ ނަތީޖާ މިވަގުތު މުހިއްމު ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ ފަހު މެޗެވެ‪ .‬ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ‪ 34‬ޕޮއިންޓާ‬

‫މިރޭގެ މެޗުގެ ނަތީޖާގެ މުހިއްމު ކަމެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ލަނޑު ޖެހީ ޑްރީގާ ސާގީ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު‬

‫އެކަމަކު އޭނާ ވަނީ ފަހު ވަގުތު ޕޮއިންޓެއް ހޯދަން‬

‫އތީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން‬ ‫އެކު އެއް ވަނައިގައި ޮ‬

‫މޅަކީ ކުރިއަށް އޮތް މާލޭ ލީގު‬ ‫އެކަމަކު މި ޮ‬

‫މިނެޓުގައި ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ އަހުމަދު ރިލުވާނަށް‬

‫އޭނާގެ ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ‬

‫ކަށަވަރުކޮށްގެންނެވެ‪ .‬ގްރީންސްޓްރީޓްސް ހަ ވަނައިގައި‬

‫އފް) ގެ ކުރިން‬ ‫ކޮލިފިކޭޝަން (ރެލިގޭޝަން ޕްލޭ ޮ‬

‫ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި‬

‫އެކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތްއިރު ވެލެންސިއާ އޮތީ ހަތަރު‬ ‫‪ 14‬ޕޮއިންޓާ އެކު ޮ‬

‫ބޑު އިތުބާރެއް‬ ‫ވެލެންސިއާ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނު ޮ‬

‫ބޭކާރުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސބާހް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް‬ ‫ޮ‬ ‫ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު‬ ‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތެއް ވިޔަސް މޮޅެއް ވުން މުހިއްމު‬ ‫"ކޮންމެ ޮ‬

‫ވެލެންސިއާ އިން ތަފާތު ބޮޑުކޮށްލީ ‪ 62‬ވަނަ‬

‫މި މެޗަކީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅެން އޮތް‬ ‫މެޗެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ‪ 27‬ވިލޭރެއާ ދިމާވާތީ‬

‫މިނެޓުގައި އަންސަރު އިބްރާހިމް ޖެހި ގޯލަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ފަސްކުރީ އެވެ‪ .‬ސުޒޭން ބުނީ ‪ 27‬ވިލޭރޭޔާ މެޗު‬

‫އޭގެ ފަހުން ގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން އެޓޭކަށް އަރައި‬

‫ރދަ މަސް ފެށޭ ހިސާބުން‬ ‫އންނަ ދުވަސް ދިމާވާކަން ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ޕއިންޓާ އެކު ފުލުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪22‬‬

‫ބޮޑު ވަޒީރު މާފަށް އެދެން‬ ‫ޑެހެއާ ޑިމާންޑްކޮށްފި‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ބައްދަލުކުރުވަން ޑެހެއާ މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ބުނެ‬

‫އެ ވާހަކަތަކަށް މާފަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪ .‬އެކަމު‬

‫ކޓަށް ވެސް ވަނީ ގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ގޮވައިގެން ޯ‬

‫ޑެހެއާ ބުނީ އެ ހިސާބުން އެކަން ނުނިމޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް އެއް އަންހެނަކު ހެކިބަސް ދިން‬ ‫ޑެހެއާއާ ދެ ޮ‬ ‫މެޑްރިޑް (ޖޫން ‪ - )12‬އޭނާއާ ބެހޭގޮތުން‬

‫ބޑުވަޒީރު) އަށް މައާފްކޮށްފިން‪.‬‬ ‫"އަހަރެން އޭނަ ( ޮ‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ އެ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން‬ ‫ޓީމުން ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނު ހަމައެކަނި‬ ‫ކުޅުންތެރިއާ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ‬

‫ނަމަވެސް މައްސަލަ ނިމުނީ އެކަމުގައި ޑެހެއާގެ‬

‫އެކަމު ހަގީގަތުގައި އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަކީ އާންމުންގެ‬

‫ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ސްޕެއިން ކެޓިއިރު‪ ،‬އޭގެ ފަހުން‬

‫ބައިވެރިވުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތީގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް‪ .‬އެހެންވީމަ އޭނަ‬

‫ގލު ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ ޑެހެއާ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕެއިންގެ ޯ‬

‫ބޑުވަޒީރު) އެބަޖެހޭ އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ވެސް‬ ‫( ޮ‬

‫އތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ފްރާންސްގައި ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ޮ‬

‫މާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ސްޕެއިނަށް‬

‫ޕެޑްރޯ ކުރިން އިދިކޮޅު ޕާޓީގައި ހުރެ ‪ 2016‬ވަނަ‬

‫އެ ވާހަކަތަކަށް މާފަށް އެދެން‪ .‬ހަމައެކަނި އަހަރެން‬

‫މުބާރާތުގައި ވެސް ކުޅުނީ ޑެހެއާ އެވެ‪.‬‬

‫ގލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ‬ ‫ކުޅޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ޯ‬

‫އަހަރު ވިދާޅުވީ ޑެހެއާ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް‬

‫މައާފްކުރުމުން މި ކަމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު އެންމެންގެ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހިތައް ލުޔެއް ނުލިބޭނެ‪ "،‬ޑެހެއާ ސްޕެއިންގެ‬

‫ރ ސަންޗޭޒް ދެއްކެވި‬ ‫ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑް ޯ‬ ‫ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ކިބައިން ބޮޑުވަޒީރު‬

‫މެޑްރިޑްގެ ހޮޓަލެއްގައި ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ބޑުވަޒީރުގެ މަގާމާ މި މަހު ހަވާލުވި‬ ‫ސްޕެއިންގެ ޮ‬

‫އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑެހެއާ ބޭއްވި ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭގައި ހަށިވިއްކާ‬

‫ރ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސްޕެއިން‬ ‫ބޑުވަޒީރު ޕެޑް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ދެ އަންހެނުންނާއި ދެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން‬

‫ކޑާ ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު ޑެހެއާ ގާތުގައި‬ ‫ޓީމުގެ ސް ޮ‬

‫ވިކްޓަރީން ޕެޑްރޯ ދޫކޮށްލައި‪،‬‬ ‫މުނޯޒާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ‬

‫މީޑިއާތަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އތް ވޯލްޑް ކަޕް‬ ‫ބްރެޒިލްގައި ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ޮ‬

‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ ކީޕަރުގެ‬ ‫ހދި ޑެހެއާ އަކި ގިނަ‬ ‫މަގާމު މި ސީޒަނުގައި ޯ‬ ‫ގލު ފުރިހަމަކުރާނެ‬ ‫އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ސްޕެއިންގެ ޯ‬ ‫ކީޕަރުކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޑުގައި ޑެހެއާ ހިމެނުނީ ތިން ވަނަ ކީޕަރެއްގެ‬ ‫ސް ޮ‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ރިލީޒް އަށް އެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްޓަރީން ބުނީ ގިނަ ކްލަބްތަކުގައި މުސާރަ‬ ‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް އެ‬ ‫މައްސަލަ އެބައުޅޭ ކަމަށާއި ޮ‬

‫މި ސީޒަނަށް ވިކްޓަރީން ގެނައި ބްރެޒިލަށް އުފަން‬

‫މައްސަލަ އެ ޓީމަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރ ހެންރީކޭ ދޫކޮށްލިއިރު‪ ،‬އެ ޓީމަށް‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު ޕެޑް ޯ‬

‫އެކަމު އެ ޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ މުސާރައިގެ މައްސަލަތައް‬

‫ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒާ މެދު‬

‫މި މަހު ފަށާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުރިން‬

‫ގތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން‬ ‫ވަރަށް އަވަހަށް ޮ‬

‫ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްޓަރީން މި ސީޒަނުގައި ދައްކަމުން އަންނަ‬

‫ސައިމަންގެ އިތުރުން މި ވަގުތު ވިކްޓަރީގައި ދެން‬ ‫ހުރި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއަކީ ސްޕެއިނަށް އުފަން ޔަކީން‬

‫ނޒްގެ ހިއްސާ‬ ‫ރަނގަޅު ކުޅުމުގައި ޕެޑްރޯ އާއި މު ޯ‬

‫ކާލޮސް ގާސިއާ އެވެ‪ .‬ވިކްޓަރީން ބުނީ ޕްރިމިއާ‬

‫ގލު ޖެހިއިރު‪ ،‬މުނޯޒް ވަނީ‬ ‫ބޮޑެވެ‪ .‬ޕެޑްރޯ ދެ ޯ‬

‫ލީގުގައި އާ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން އެ ޓީމުން ފެނުމުގެ‬

‫ގލު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ‬ ‫މިހާތަނަށް ފަސް ޯ‬

‫ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން ވިކްޓަރީގައި މިހާރު ހުރި ހަންގޭރީ ފޯވާޑް‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓަރީން ގިނަ‬

‫ބ ޖެހި ލަނޑުތަކުގައި މުނޯޒް އާއި‬ ‫ސައިމަން ޓީ ޯ‬

‫މައްސަލަތަކެއް ފެނުނެވެ‪ .‬މެނޭޖްމަންޓާ އެހެން‬

‫ރގެ ދައުރު ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ޕެޑް ޯ‬

‫ބއްސުންލައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ކަންތައްތައް އޮތީ ޮ‬

‫ވިކްޓަރީގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު ގާލިބް "މިހާރަ"ށް‬

‫ނަތީޖާއަކަށްވީ ފަހު ވަގުތު އެ ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ‬

‫ރއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ކްލަބުން‬ ‫ބުނީ ޕެޑް ޯ‬

‫ލީގުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުމެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ފަހުން ޓީމުގައި‬

‫ބާތިލްކުރަން ނިންމީ ޑިސިޕްލިން މައްސަލަތަކެއްގެ‬

‫ތިބި ކުޅުންތެރިން އެހެން ޓީމުތަކަށް ބަދަލުވެ‪ ،‬އަލުން‬

‫ނޒް ވެސް އެކި ކަހަލަ‬ ‫ސަބަބުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މު ޯ‬

‫އތީ ޓީމު އެކުލަވާލަން ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬މި ސީޒަނުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައިވާއިރު‪ ،‬އޭނާ އަށް‬ ‫ޑިމާންޑްތަކެއް ކްލަބަށް ޮ‬

‫ލ ކިސް އެ ޓީމާ ހަވާލުވެ‪ ،‬ވަނީ‬ ‫ހަންގޭރީގެ ކޯޗު ލާޒް ޯ‬

‫އެހެން ދެ ޓީމަކުން ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބިފައިވާތީ އޭނާއާ‬

‫ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މެދު އަދި ކްލަބުން ވަކި ޮ‬ ‫ނޒް ދިޔައީ މުސާރަ‬ ‫އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މު ޯ‬

‫އ މާލޭ ލީގުގެ ފަސް ވަނައިގައި‬ ‫މި ވަގުތު އެސްޓީ ޯ‬ ‫އޮތް ވިކްޓަރީ ލީގުގައި ކުޅޭ ފަހު މެޗުގައި ނުކުންނާނީ‬

‫މައްސަލައިގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންނެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބާ‬ ‫މި މަހު ‪ 19‬ވަނަ ދުވަހު ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ވަނީ ބޭރު ޓީމަކާ ގުޅެން މަޝްވަރާކޮށް ވިކްޓަރީން‬

‫ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪24‬‬

‫މޭޖާ ލީގު ދޫކޮށް ވިއެރާ‬ ‫ފްރާންސް ލީގަށް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ވިއެރާ ހަވާލުވާ ނީސް މިދިޔަ ސީޒަން ނިންމާލީ‬ ‫ފްރާންސް ލީގުގެ އަށް ވަނައިގައި އޮވެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކުޅުންތެރިއާ އިޓަލީގެ‬

‫ނީސް‪ ،‬ފްރާންސް (ޖޫން ‪ – )12‬މެޗަކުން‬

‫ޖަސްޓިން ކްލައިވެޓް‬ ‫ރޯމާ އަށް‬

‫ޕޓްކުރަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ‬ ‫ސަ ޯ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ޑއަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުޅެން ބޭނުންވަނީ‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫ބަލިނުވެ އާސެނަލާ އެކު ‪ 2004‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ކެޕްޓަން‬

‫ލޓެލީ އަންނަ ސީޒަނުގައި މަޑުކުރުމުގެ‬ ‫ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަ ޮ‬ ‫ފުރުސަތު ކުޑަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވލްޑް ކަޕާއި ‪2000‬‬ ‫ފްރާންސާ އެކު ‪ 1998‬ގެ ޯ‬

‫ފްރާންސްގެ ޕެޓްރިކް ވިއެރާ އެ ގައުމުގެ ނީސްގެ‬

‫ރ ކާމިޔާބުކުރި ވިއެރާ ކްލަބް‬ ‫ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫ ޯ‬

‫ކޗުކަމާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކެރިއަރު ފެށީ ‪ 1994‬ވަނަ އަހަރު ކާންސް އިންނެވެ‪.‬‬

‫ކޗުކަމާ ހަވާލުވެދާނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫އާސެނަލްގެ ޯ‬

‫އޭގެ ފަހުން އޭސީ މިލާނަށް ކުޅުމަށް ފަހު އެންމެ‬

‫އަޑުފެތުރު ވިއެރާ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬

‫ކާމިޔާބު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރީ ‪ 1996‬އިން ‪2005‬‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގުގެ ނިއު‬

‫އަށް އާސެނަލުގަ އެވެ‪ .‬ވެންގާ ހަވާލުވެ އާސެނަލަށް‬

‫ކޗެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬ ‫ޔޯކް ސިޓީ އެފްސީގެ ޯ‬

‫ހދައިދިން އިރު އޭނާގެ ހިއްސާ‬ ‫ތިން ފަހަރު ލީގު ޯ‬

‫ބަދަލުގައި އެ ޓީމާ ހަވާލުވާނީ‪ ،‬އެ ކްލަބް ހިންގާ‬

‫ބޑެވެ‪ .‬ފަހުން ޔުވެންޓަސް އާއި އިންޓަ މިލާނަށް‬ ‫ޮ‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް‬

‫ކުޅުމަށް ފަހު ކެރިއަރު ހުއްޓާލީ ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު‪،‬‬

‫ޓރެންޓެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ސިޓީގެ‬ ‫ކޯޗު ޑޮމެނެކް ޮ‬

‫ސިޓީ އަށް ކުޅުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އަދި އެ ކްލަބުގެ‬

‫ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ދަށުން މިދިޔަ ‪ 11‬އަހަރު‬

‫ލޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވެއްގެ މަގާމާއި ‪21‬‬ ‫ފުޓްބޯލް ޑިވެ ޮ‬

‫މަސައްކަތްކުރި ކޯޗެކެވެ‪.‬‬

‫ކޗުކަން ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ލނާ އަށް ކަމަށް ޖަސްޓިން ވަނީ ކުރިން ބުނެފަ‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫ރޯމް (ޖޫން ‪ – )12‬ނެދަލެންޑްސްގެ ކުރީގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ޖަސްޓިން ބުނީ ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާސެލޯނާ‬

‫ފވާޑް ޕެޓްރިކް ކްލައިވެޓްގެ ދަރިފުޅު އަދި‬ ‫މަޝްހޫރު ޯ‬

‫އަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އޭގެ ކުރިން ޕްރިމިއާ‬

‫ހުނަރުވެރި ވިންގާ ޖަސްޓިން ކްލައިވެޓް އިޓަލީގެ‬

‫ލީގު ވެސް ތަޖުރިބާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރމާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭއެސް ޯ‬ ‫ރމާ އިން ވަނީ އޭނާ ‪ 20‬މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް‬ ‫ޯ‬

‫އޭނާގެ ބައްޕަ ޕެޓްރިކް ކްލައިވެޓް ވެސް‬ ‫އަޔަކްސްގައި ވިދާލުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅުނީ‬

‫ގަންނަން އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކޮންޓްރެކްޓުގައި‬

‫އިޓާލިއަން ލީގާ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭސީ މިލާނުގައި‬

‫ސއިކުރާނީ މިއަދު މެޑިކަލް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ފަހު‬ ‫ޮ‬

‫އެންމެ ސީޒަނެއް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ގުޅުނީ ސްޕެއިނުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 19‬އަހަރުގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫ލނާއާ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާލީ އެ ޓީމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ރމާ އަށް ލިބުނީ އޭނާގެ‬ ‫މިހާ ހެޔޮ އަގެއްގައި ޯ‬ ‫ކންޓްރެކްޓް އަންނަ ސީޒަނަށް ފަހު ހަމަވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނިމުނު ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ ނެދަލެންޑްސް‬

‫އޭނާ ވެގެންދާނީ އަންނަ ސީޒަނަށް ރޯމާ‬ ‫އިން ގެންނަ ހަތަރު ވަނަ ކުޅުންތެރިއާ އެވެ‪ .‬ދެން‬ ‫ގެނައީ އެޓަލާންޓާގެ އިޓަލީ މިޑްފީލްޑަރު ބްރަޔަން‬

‫ގލް ޖަހައި ފަސް ލަނޑު ޖަހަން‬ ‫ލީގުގައި ‪ޯ 10‬‬

‫މ ޒެގްރެބުގެ އޭންޓް ކޮރިޗާއި‬ ‫ކްރިސްޓޭންޓާއި ޑައިނަ ޯ‬

‫މަގުފަހިކޮށްދީފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ‬

‫ޓގެ ޑިފެންޑަރު އިވާން މަރްކާނޯ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޯ ޯ‬

‫ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބެލްޖިއަމް އޮތީ ތަފާތު ދައްކަން ކެތްމަދުވެފައި‪ :‬މާޓިނޭޒް‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ހަމަހަމަ ކޮށްދިންއިރު‪ ،‬ލީޑުނެގީ މާޓެންސް ދިން ބޯޅަ‬ ‫އަކުން ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފްގެ ފަސް މިނިޓް ތެރޭގައި ލުކާކޫ‬

‫ބްރުސެލްސް‪ ،‬ބެލްޖިއަމް (ޖޫން ‪ - )12‬ފާއިތުވި‬

‫ވަނީ ބެލްޖިއަމްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މުބާރާތްތަކާ ހިލާފަށް ބެލްޖިއަމަށް ވެސް ބޮޑެތި‬

‫އެ ޓީމުގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ލުކާކޫ ދިން ބޯޅަ‬

‫މުބާރާތްތަކުގައި ތަފާތު ދެއްކޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން އެ‬

‫ގތުގައި ކުޅެން އެރި‬ ‫އަކުން ބަދަލުކުޅުންތެރިއެއްގެ ޮ‬

‫ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗު‬

‫މިޝީ މަޓްޝުއާޔީ އެވެ‪.‬‬

‫ޓ މާޓިނޭޒް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޮބާ ޯ‬ ‫"ފާއިތުވި މުބާރާތްތަކުގައި ބެލްޖިއަމް ޓީމަށް އެކި‬

‫މޅުވި ނަމަވެސް އެ‬ ‫ރޭގެ މެޗުން ބެލްޖިއަމް ޮ‬ ‫ބޑު ދެރަ އަކީ މެޗުގެ ‪70‬‬ ‫ޓީމަށް ލިބުނު އެންމެ ޮ‬

‫މައްސަލަތައް ދިމާވި‪ .‬ތަޖުރިބާގެ ކަންތައްތައްތަކާ އެހެން‬

‫ވަނަ މިނިޓްގައި ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން‬

‫މައްސަލަތައް‪ .‬މި ފަހަރު ޓީމު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހަޒާޑް ބަދަލުކުރަން ޖެހުމެވެ‪.‬‬

‫އެއް ރޫހެއްގައި‪ .‬ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވޭ މި ފަހަރުގެ‬

‫ގތުން ހަޒާޑަށް ލިބުނު އަނިޔާ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫މުބާރާތުގައި ތަފާތެއް ދައްކަން‪ .‬އެއީ ގިނަ ބަޔަކަށް‬

‫ސީރިއަސްއެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ބެލްޖިއަމްގެ ތާރީހުގައި އެ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ‬

‫ގަބޫލުކުރެވޭނީ މުބާރާތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭ އެއްޗެއް‪"،‬‬ ‫ކުރިން އެވަޓަން އާއި ވިގަން އެތުލެޓިކަށް ކޯޗުކޮށްދިން‬

‫ލަނޑު ޖެހި ލުކާކޫ ބުނީ ހަޒާޑަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން‬

‫މާޓިނޭޒް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬

‫ވލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން ބެލްޖިއަމް ކުޅުނު ފަހު‬ ‫ޯ‬

‫އތް ކަމަށާއި އެއީ އާންމުކޮށް ވެސް މެޗެއް‬ ‫އެބަ ޮ‬

‫ކސްޓަ ރިކާ އަތުން ‪ 4-1‬އިން‬ ‫މެޗުގައި ވަނީ ރޭ ޮ‬

‫ނިމޭއިރު އޭނާ އަށް އެ ކަހަލަ އަނިޔާތައް ލިބިފައި‬

‫ކސްޓަ ރިކާގެ ކެޕްޓަން ބްރަޔަން‬ ‫މޅުވެފަ އެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ޮ‬

‫ހުންނާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބެލްޖިއަމް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި‬

‫ގލުން އެ ޓީމު ލީޑުނަގާފައިވަނިކޮށް‬ ‫ރުއިޒް ޖެހި މޮޅު ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ބެލްޖިއަމުން ވަނީ އެ‬

‫ހމަ ދުވަހު ކުޅޭނީ ޕެނަމާއާ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އަންނަ ޯ‬

‫ޓީމު ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެޑެން ހަޒާޑް‬

‫އތީ ޓިއުނީޝިއާ އާއި އިންގްލެންޑް‬ ‫ގްރޫޕުގައި ދެން ޮ‬

‫ދިން ބޯޅަ އަކުން ޑްރީސް މާޓެންސް އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫ޚަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪26‬‬

‫މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން ެގ‬ ‫ޝަރީއަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ‬ ‫އަށް ފަސްކޮށްފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫މައުމޫނާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ‬ ‫ހަމީދަށް ދައުވާ ކުރަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެ‬ ‫ކށް‪ ،‬އެ ބޭފުޅުންގެ ފޯނު ދޭން‬ ‫ތިން ބޭފުޅުން ހައްޔަރު ޮ‬

‫ކަމެއް ސާފުކުރަން ނުޖެހޭ ނަމަ ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް‬ ‫އިއްވުމެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬މައްސަލަ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝަރީއަތް ބޮއިކޮޓް ޮ‬ ‫އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ‬

‫މައުމޫނާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދަށް އެ‬

‫ދައުވާގެ އިތުރުން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެއް ވެސް‬

‫ފުލުހުން އެންގުމުން އެކަން ނުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ‬

‫ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ހަތަރު މަހާއި ‪ 24‬ދުވަހުގެ‬

‫އެ ތިން ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުން ކުރެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް‬

‫އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހަޅައި‬

‫ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަކިންނެވެ‪.‬‬

‫ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ އަދުލު އިންސާފު‬

‫އަޑުއެހުން މިއަދު ހެނދުނު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސުމަށް‬

‫ގާއިމްކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާގެ ފަހު އަޑުއެހުން‬

‫ފަހު މިހާރު ވަނީ މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި‬

‫މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހަޅާ އަޑުއެހުމަށް ފަހު އިތުރު‬

‫އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދާ‬ ‫ކށް‪ ،‬މައުމޫނާއި އުއްތަމަ‬ ‫ގޮތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ޮ‬ ‫ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދުގެ ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ އެ‬

‫ޒުވާން ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ‪ ،‬އާންމުންގެ އެހީއަށް‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އތީ‪ .‬ދެ ކިޑްނީ ވެސް ވަނީ‬ ‫ދެރަ ހަބަރެކޭ ދޭން ޮ‬

‫އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސާއިދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް‬

‫ގތުން އެހީތެރިކަން‬ ‫ޝުކުރުވެރިވަން‪ .‬ވަރަށް ގިނަ ގޮތް ޮ‬

‫ފެއިލްވެފައޭ‪".‬‬

‫ފުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަނީ ލިބެމުން‪ "،‬ސާއިދު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސާއިދު ބުނީ ކިޑްނީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް‬ ‫ޕީއެސްއެމްގެ ޒުވާން ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު‬ ‫ސާއިދު އަހުމަދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އާންމުންގެ‬ ‫އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 28‬އަހަރުގެ ސާއިދުގެ ދެ ކިޑްނީ ވެސް‬

‫"އަޅުގަނޑު އެދެނީ މާތް ﷲގެ ހަޒުރަތަށް ދުއާ‬

‫ސާއިދަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ސިއްހީ‬

‫ދެއްކުމުން ދެ ކިޑްނީ މަސައްކަތްކުރަނީ ‪ 13‬ޕަސެންޓް‬

‫ކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުން‬

‫މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪2015‬‬

‫ކަމަށް އެންގި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނުން‪ "،‬ސާއިދު‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫އެދި‪ .‬އެންމެ ބޭފުޅުން ދުއާ ޮ‬

‫ރކެއް ޖެހުނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އޭނާ‬ ‫ގައި މައިނާ ސްޓް ޯ‬

‫ފޭނުންނާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް އެދުނެވެ‪.‬‬

‫އަންނަނީ ބޭސް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޑޮކްޓަރުގެ އެ ޖަވާބާ އެކު ސާއިދު ފޭސްބުކްގައި‬ ‫ލިއުނީ "ސަލާމަތް ސިއްހަތެއްގައި ލެއްވުމީ ހާދަ‬

‫ސާއިދަށް އެހީވާން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް އެ‬

‫ސާއިދުގެ އަނތްބަކާއި ތިން އަހަރުގެ ދަރިއަކު‬

‫ފެއިލްވެފައިވާކަން އެނގުނީ އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން‬

‫ބޑު ނިއުމަތެއް ނޫންތޯ‪ "...‬އޭ ކިޔައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެން‬ ‫ޮ‬

‫ފުރުސަތު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ލިޔުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ރުފިޔާ އެކައުންޓް‪ 7701175423101 ،‬އަށް ނުވަތަ‬

‫އެ ސްޓޭޓަސްގައި އޭނާއަށް ސިއްހީ މައްސަލައެއް‬

‫ޑޮލަރު އެކައުންޓް ‪ 101-225362-7713‬އަށް ފައިސާ‬

‫ދާއިރާ އަށް ނުކުތް ސާއިދު ޕީއެސްއެމްއާ ގުޅުނީ‬

‫ދިމާވިކަން ބުނެފައި ނެތް ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ‬

‫ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކމެންޓްރީ ދިނުމުގެ އިތުރުން‬ ‫‪ 2015‬ގަ އެވެ‪ .‬ފުޓްބޯޅަ ޮ‬

‫ޑކްޓަރަށް ދެއްކީ ކާން އުނދަގޫވާތީ‬ ‫ސާއިދު ޮ‬ ‫ރގާ ޖެހިގެން ކުރިމަތިވި‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ހީކުރީ އެއީ ޯ‬ ‫މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އޭޑީކޭއަށް ދިޔައިމަ އެޑްމިޓް ކުރީ ވަރަށް ލޭ‬

‫ކމެންޓްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާއަށް ހެޔޮ ދުއާކޮށް ޮ‬

‫ހދަން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ‬ ‫ސާއިދަށް އެހީ ޯ‬

‫ކިޑްނީގެ މައްސަލައަށް ބޭސްފަރުވާ ފެށި ނަމަވެސް‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ތަފާތު ކެމްޕެއިންތައް‬ ‫ޯ‬

‫ޑކްޓަރުން އެހި ބަލިހެއްޔޭ‪.‬‬ ‫މަތިކަމަށް ބުނެފައި‪ .‬ދެން ޮ‬

‫ގތުން ބޭހުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް‬ ‫އޭނާގެ ހާލަތު ހުރި ޮ‬

‫ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މީޑިއާގައި‬

‫އަޅުގަނޑު ބުނިން އަނެއްހެން ކަމެއް ފާހަގައެއްނުވޭ‪"،‬‬

‫ޑޮކްޓަރުން ލަފައެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކިޑްނީ‬

‫މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ މީހުންގެ‬

‫ބލް ކޮމެންޓްރީ ވެސް‬ ‫‪ 2009‬އިން ފެށިގެން ފުޓް ޯ‬

‫ތ ނުވަތަ ޑައިލަސިސް ހަދަން ފަށާނީތޯ‬ ‫ބަދަލުކުރާނީ ޯ‬

‫އިތުރުން އާންމުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދެމުން އަންނަ ހުނަރުވެރިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަދި ނުނިންމަ އެވެ‪.‬‬

‫"އަޅުގަނޑު އެހެން ބުނީމަ ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ވަރަށް‬

‫ޑކްޓަރުންގެ އިރުޝާދު ހޯދަން‬ ‫އިތުރު ފަރުވާއަށާއި ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް‬ ‫ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ސަންއެފްއެމް އިން ‪ 2009‬ގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ‬

‫ރޑިއުސްކޮށް‬ ‫އޭނާ އަންނަނީ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ޕް ޮ‬ ‫ޕްރެޒެންޓް ވެސް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކިޑްނީ ފެއިލްވިކަން އެނގުނު އިރު ޕީއެސްއެމްގެ‬ ‫ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިންނާ އެކު އޭނާ ވެސް ތައްޔާރުވަމުން‬ ‫ވލްޑް ކަޕުގެ ހާއްސަ‬ ‫އައީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ ޯ‬ ‫ކަވަރޭޖަށެވެ‪.‬‬


‫‪ 12‬ޖޫން ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރިއާ އެކު‪،‬‬ ‫ޖާޒީ އަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެއްޖެ‬

‫ދިރާގު ޓީވީން ޕީއެސްއެމްގެ ވޯލްޑް ކަޕް‬ ‫ކަވަރޭޖު ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ‬ ‫އަ ލީ ޝި ނާ ން‬

‫ހުއްދަ ނެތި "‪ 2018‬ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް‬ ‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ‬ ‫ބްރޯޑްކާސްޓަރު ކަމަށްވާ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް‬

‫ސއި ކުރި އިރު‪ ،‬ޕީއެސްއެމްގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގައި‬ ‫ރަޝިއާ"ގެ ނަމުގައި ބައެއް މީޑިއާތަކާއި ވިޔަފާރި‬

‫ވލްޑް ކަޕްގެ ރާއްޖޭގެ އޮފިޝަލް‬ ‫ފީފާ ޯ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ސެންޓާނާ އިން ވިއްކަމުން‬

‫‪27‬‬

‫(ޕީއެސްއެމް)ގެ ކަވަރޭޖް ދެއްކުމަށް‪ ،‬ދިރާގު ޓީވީއާ‬

‫ކުންފުނިތަކުން ހުއްދަ ނޫން ޕްރޮމޯޝަނަލް‬ ‫ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާތީ ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު‬ ‫އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވލްޑް ކަޕްގެ މި‬ ‫އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި‪ޯ ،‬‬

‫ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ޖާޒީގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ‪،‬‬

‫އަންނަ އެކި ގައުމުތަކުގެ ބެނާއަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު‬

‫އެކު ޕީއެސްއެމުން އިއްޔެ އެއްބަސްވުމެއްގައި‬

‫ރޑްކާސްޓަރު ކަމަށްވާ‬ ‫ސަރަހައްދުގެ އޮފިޝަލް ބް ޯ‬

‫މާލޭގެ ގިނަ ފިހާރަތަކުން ޖާޒީ ހުސްވާން ފަށައިފި‬

‫ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޓީމުތަކުގެ‬

‫ސއި ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވކްގެ ރައިޓްސް ދިރާގަށް‬ ‫ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ނެޓް ޯ‬

‫ދިދަ ފަތިތައް މިހާރު ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި ކުޅިވަރު ސާމާނަށް ހާއްސަ އެންމެ‬ ‫ސނީ ސްޕޯޓްސް‬ ‫ޮ‬ ‫މަޝްހޫރު އެއް ފިހާރަ ކަމަށް ވާ‬ ‫އިން މިހާރު ވެސް ވަނީ މަޝްހޫރު ގިނަ ޓީމުތަކުގެ‬ ‫ޖާޒީ ހުސްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ވަރަށް މަދު ޓީމެއްގެ‪ ،‬ވަރަށް ލިމިޓެޑް‬ ‫ސައިޒުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި މިހާރު ހުރީ‪"،‬‬ ‫ސނީ ސްޕޯޓްސްގެ އެސިސްޓެންޓް މާކެޓިން މެނޭޖަރު‬ ‫ޮ‬ ‫މުހައްމަދު ޝަހުލީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޅަ އާއި ކެޕް‬ ‫"އެކަމަކު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރަސްމީ ޯ‬ ‫ކަހަލަ މާޗެންޑައިސް އެބަހުރި‪".‬‬ ‫މާލޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޖާޒީ ވިއްކާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްސް ޕްލަސް އިން ބުނީ ޖާޒީތަކުގެ ޑިމާންޑް‬ ‫ސް ޯ‬ ‫ކޅު ވިޔަފާރި ވަރަށް ރަނގަޅު‬ ‫ބޮޑުވުމުން‪ ،‬މި ދުވަސް ޮ‬ ‫ކށް އެ ފިހާރަ އިން ވިއްކަމުން‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬ ‫އތް ޑިމާންޑް ވަރަށް‬ ‫އަންނަ ކުޑަ ކުދިންގެ ޖާޒީއަށް ޮ‬ ‫ބޑު ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"އިންފެންޓުންގެ ޖާޒީ އަޅުގަނޑުމެން މި ވިއްކަން‬

‫ވލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ދިރާގު ޓީވީން ދެއްކުމާ‬ ‫ޯ‬ ‫ސއި ކުރީ ޕީއެސްއެމްގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާގުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ‬

‫ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ މުހައްމަދު އިކްރާމާއި‬

‫ހިދުމަތް ދޭ މީޑިއާ ނެޓްގެ އިސް އޮފިޝަލަކު‬

‫އފިސަރު އަހްމަދު‬ ‫ދިރާގުގެ ޗީފް މާކެޓިން ޮ‬

‫ވެސް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ‬

‫މައުމޫނެވެ‪.‬‬ ‫އައިޕީޓީވީގެ ހިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުޅި‬

‫ގތަށް މި ފަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް‬ ‫އެއް ޮ‬ ‫ކަޕްގެ މެޗްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދައްކާނެ‬

‫ރާއްޖެ އަށް ދެމުން އަންނަ ދިރާގުގެ މާކެޓިން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން ސޮނީ ޓެން‪ 2‬އާއި ޓެން‪ 3‬އިން‬

‫ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް‬

‫މެޗްތައް ދައްކާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސް ޕްލަސް އިން‬ ‫ފެށީ‪ .‬ވަރަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު‪ "،‬ސް ޯ‬

‫މެނޭޖަރު މުހައްމަދު މިރުޝާން ހަސަން "މިހާރު"‬

‫ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަށް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޕީއެސްއެމްއާ އެކު އިއްޔެ ސޮއި‬

‫ނެތް‪ .‬އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން މެޗްތައް ދައްކާއިރު‬

‫ކުރި ނަމަވެސް‪ ،‬އެހެން ޗެނަލްތަކުގެ ކަވަރޭޖުތައް‬

‫އެނަލިސިސް ވެސް އަންނާނެ‪ "،‬އެ އޮފިޝަލް‬

‫ވެސް ދައްކާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކން ޖަޒީ ވިއްކާ މީހުންގެ ތެރެއިން‬ ‫އޮންލައިން ޮ‬ ‫"މިހާރު" އަށް ވާހަކަ ދެއްކި ގިނަ މީހުން ބުނަނީ‬

‫"މި އެއްބަސްވުމަކީ ޕީއެސްއެމް އާއި ޔެސް‬

‫"މި ޗެނަލްތައް ދެއްކުމުގެ އެއްވެސް ހުރަހެއް‬

‫ޕީއެސްއެމުން ބުނެފައި ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ‬

‫އެއް ފިހާރަ ކަމަށްވާ ސަންޓާނާ ފިހާރަ އަށް ވެސް‬

‫ވިޔަފާރި ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން ވޯލްޑް‬

‫އެކި ޓީމުތަކުގެ ޖާޒީ ގަންނަން ވަރަށް ގިނަ މީހުން‬

‫ޓކް ގެންނަ ވަރަކުން ވިކި ހުސްވާ‬ ‫ކަޕްގެ ޖާޒީ‪ ،‬ސް ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖު އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ޓީވީގެ ޯ‬

‫މޝަނެއް ނުވަތަ އެ ނަމުގައި އެހެން‬ ‫ނަމުގައި ޕްރޮ ޯ‬

‫ދެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދައްކަން ހެދި އެއްބަސްވުމެއް‪ ...‬އެހެން‬

‫ވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގާ ނަމަ އެ ފަރާތްތަކުން އެ‬

‫ޗެނަލްތަކުގެ ކަވަރޭޖްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ކުރަނީ ޕީއެސްއެމްގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި އަދި އެބަހުރި އަތް‬

‫ބޑީ ދިވެހިންގެ ފޭވަރިޓް‬ ‫އެންމެ ޑިމާންޑް ޮ‬

‫ދިގު އަދި އަތް ކުރު ޖާޒީ ވެސް‪ .‬ލީޑިން ޓީމުތަކުގެ‬

‫ގތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބްރެޒިލް‪،‬‬ ‫ޓީމުތަކުގެ ޮ‬

‫ޖަޒީ އެކަނި އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަނީ‪ "،‬ސަންޓާނާ‬

‫ޕޗުގަލް އަދި ސްޕެއިންގެ ޖާޒީ‬ ‫އާޖެންޓީނާ‪ ،‬ފްރާންސް‪ޯ ،‬‬

‫ފިހާރައިގެ ވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވި‬

‫އަށެވެ‪.‬‬

‫ދައްކާނެ‪ "،‬މިރުޝާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕީއެސްއެމްގެ ކަވަރޭޖް ދެއްކުމަށް ދިރާގުން‬

‫ފަދަ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬


2

12 June 2018

2018 ް‫ ޖޫނ‬12

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ް‫ ޖޫނ‬12

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

Internal Medicine Dr. Ibrahim Sujau

MBBS, MD

2018 ް‫ ޖޫނ‬13

13 June 2018

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

General Practitioner

Iyasha Leena

Physiotherapy

Dr. Rajib Dey

MBBS, MRPC

Santha Sheela

09:00 - 14:30

Jasin

20:00 - 23:00

MBBS, MD

Dr. Hawwa Hana

MBBS, MD

Dr. Meetha Jolly

MBBS, DGO

Dr. Shanaz Dole

MBBS, MD

Pediatrics MBBS, MD

Dr. Niyasha Ibrahim

MBBS, MD

Radiology

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ާ‫ތ ޝީލ‬ ަ ް‫ސަނ‬ ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist 10:30 - 11:30

Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

Dietician

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Asiya A. Raheem

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

Dr. Zumra Latheef

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Abdulla Musthaq

MBBS, MRPC

Dr. Aseel Jaleel

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

13 June 2018

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

Obstetrics & Gynecology

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

2018 ް‫ ޖޫނ‬13

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 09:00 - 14:30 ީ‫ރާޒ‬

Dr. Seshadri Das

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ ާ‫އަސޯކާ ރ‬ ‫އ‬ 21:00 - 23:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ް‫ދާސ‬

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 10:30

Dr. Hemanth

20:00 - 23:00

20:00 - 23:00

Dr. Asoka Rao Dr. Abdul Azeez Hameed

MBBS, MD

Dr. Aminath Arifa

MBBS, MD

Dr. Shahula Afeef

MBBS, MD

ް‫ އަށ‬1430 ް‫ އިނ‬0900 ް‫ އަށ‬2300 ‫ނ‬ ް ި‫ އ‬2000

Dr. Aminath Nazeer

Dermatology & Venereology Dr. Mohamed Haikal

MBBS, MD

20:45 - 23:00

ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

Dr. Kalimuthu

20:30 - 22:30

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali Dr. Mariyam Niyaz Dr. Hafsa

13:00 - 14:00

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

General Surgery MBBS, MD

Dr. Neeza Haleem Dr. Mohamed Waheed

MD, MS

Nephrology Dr. Ibrahim Shiham

MBBS, MD, DM

ާ‫ ސުޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހޯރމޯންގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ަ‫ ރަވިންދްރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

10:00 - 12:00

Dr. Shanooha Mansoor

MBBS, MMED

Ms. Nada Shareef

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬ 09:30 -14:00

Dr. Prathibha

20:00 - 23:00

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ީ ް‫ މުޒ‬.‫ޑރ‬ ‫ނ‬ ް‫ ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ މަޢުރޫފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސަޗިނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ދަތުގެ ފަރުވ‬ ާ‫ ދިޔާނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސްކޭން ކުރުނ‬ ް‫ ޔުބްރާޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ މަޢުސޫމ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ މަޙްފޫޒ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ޢަލީ ނަޒީމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އިސްނީނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ރަޖީބ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ާ ަ‫ މަލ‬.‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ާ‫ ނާއިނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރުމީނ‬.‫ޑރ‬

13:00 - 14:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yoosuf Shan

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Hussain Faisal

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ފ ޝާނ‬ ް ު‫ ޔޫސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސން ފައިސަލ‬ ެ ު‫ ހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abu Bucker

Dr. Anton

20:00 - 21:00

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Rao

09:00 - 12:00

ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

Dr. Rao

20:00 - 21:00

ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

-

ް‫ ރެޖީޝ‬.‫ޑރ‬

ެ ު‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކ‬ ‫ގ‬ ަ‫އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ (ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

ް‫ ވިނީތ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ފުއްޕާމޭގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ ޖޮބ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Ismail Zahir

Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

Dr. Naina Bhatti

20:30 - 21:30

Dr. Meetha Jolly

12:30 - 13:30

Dr. Anupama Dr. Thasneem Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

ާ‫ ޢާއިޝަތު އެލީނ‬.‫ޑރ‬

3305550, 3315550 ީ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:45 - 14:30

Dr. Sinaanath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Samahath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Muthasim Saeed

20:00 - 21:00

Dr. Singh

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Rukhsana

11:30 - 13:00

Dr. Rukhsana

21:00 - 22:00

Ophthalmologist / Optometrist

ު‫ ސަމާހަތ‬.‫ޑރ‬ ު‫މުތައްސިމް ސައީދ‬ ް‫ސިންގ‬ ާ‫ރުކްޝާނ‬ ާ‫ރުކްޝާނ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Niuma

21:00 - 23:00

Dr. Junaid

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

20:30 - 21:30

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

Fathimath Nestha

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi Dr. Adil Rasheed Dr. Reema

Dr. Thahseena

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ޚާއްސ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ޝިބާނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ޢައްބާސ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Pediatrician

Radiologist

ާ‫ ޢާއިޝަތު އެލީނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist

ު‫ މަރިޔަމް މުޙަންމަދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician

Dr. Ismail Shafeeu

ެ‫ ޗަނބޭލީގ‬.‫މ‬

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

-

ު‫ޝާރިއުވަރުދީ މަގ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

-

-

‫ޕާރލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

PEARL MEDICAL CENTRE

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Prathibha

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޫނ‬20

Dietitian Ms. Asiya Abdul Raheem

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

-

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Psychology / Psychiatry

Dr. Raghavendra

Dr. Neeha Das

-

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

Dental Surgeon & Pedodontist

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician

Dental Surgeon

:ް‫ރަމްޟާން މަހު ކްލިނިކް ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތަށ‬

ު‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Fathimath Mufliha

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬ ާ ަ‫މިއަދު ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


2

12 2018 ޫ‫ ޖ‬12 31June MAY 2018 2018 ް‫ނ‬2018 2018 ި‫ ޖޫމެންއ‬3112 2018

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

ި‫ މެއ‬31

ެ‫ ދިވެހި ރާއްޖ‬،ެ‫ މާލ‬،ު‫ ގަނދަކޯޅިމަގ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬

Internal Medicine Internal Medicine

Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Ali Latheef MBBS, MD Dr. Ali Latheef MBBS, MD Obstetrics & Gynaecology Obstetrics & Gynaecology Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Naina Batti MBBS,DGO Dr. Naina Batti MBBS,DGO Paediatrics  Paediatrics 

ެ‫( ރާއްޖ‬Ground ި‫ ދިވެހ‬،ެ‫ މާލ‬Floor), ،ު‫ދަކޯޅިމަގ‬Gandhakoalhi ‫ ގަނ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬ M. Maya Magu, Republic Maldives. M. MayaMale', (Ground Floor), of Gandhakoalhi Magu, Male', Republic of Maldives. ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ް‫ޒ ޔޫސުފ‬ ް ީ‫ އަބްދުލް އަޒ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒޒް ޔޫސުފ‬ ީ ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬

Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Orthopaedics  Orthopaedics 

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬

Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Radiology  Radiology  Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Services provided by the clinic Services provided by the clinic Laboratory Laboratory Ultrasound Scanning  Ultrasound Scanning  Pharmacy Pharmacy

ް‫ޝާނ‬ ާ‫ސުފްފް ޝ‬ ު‫ ޔޫޔޫސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ން ކުކުރުރުމަމަށްށް ޙާޙާއްއްސ‬ ް‫ކޭނ‬ ޭ‫ސްކ‬ ް‫ސ‬ ު‫ދ‬ ަ‫ އިއިބްބްރާރާހީހީމްމް ރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ޝީދ‬ ީ‫ރަޝ‬ ް‫ސެއިން މަނިކްކ‬ ‫ ޒުޒުހުހުދާދާ ހުހުސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް ި‫މ އިއިބބްރާހ‬ ާ‫މ‬ ް‫މ ސާބިބިރްރ‬ ާ ް‫ސ‬ ް‫ބަބަސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނިހެހެނ‬ ި‫ހެނ‬ ެ‫އެހ‬ ި‫ން ޚިޚިދުދުމަމަތްތްތަތަކުކުގެގެ ތެތެރޭރޭގަގައިއ‬ ެ‫މިމިކުކުލިލިނިނިކުކުންން ދެދެވޭވޭ އ‬ ް‫ތ‬ ް‫ލެލެބބޯރޯރޓަޓަރީރީގެގެ ޚިޚިދުދުމަމަތ‬ ް‫ނ‬ ް‫ސްކޭކޭންން ކުކުރުރުނ‬ ް‫ސ‬ ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ެ‫ންނާނާނީނީ ހުހުކުކުރުރު ދުދުވަވަސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ު‫މި ކުލިނިކް ހުޅުވިފައި ހ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs Clinic opening hours are from 0800hrs to  ެ‫ސްސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ަ‫މިމި ކުކުލިލިނިނިކްކް ހުހުޅޅުވިފައިއި ހުހުންންނާނީ ހކރު ދުވ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs to  2300hrs all weekdays except  FRIDAYS ް‫އަށ‬11:00 ު‫ން ރޭގަނޑ‬8:00 ު‫ދުވަހެއްގެ ހުނދުނ‬ to 2300hrs all weekdays except

2300hrs all weekdays except  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  3307688 For appointments please call 3307688

3309987 & 3307688

‫ން ރޭގ‬8:00 ‫ުނ‬8:00 ‫ދުފިވަޔަހެވާއްގެކޮންހމެުނދުދުވަނުހެއްގެ ހ‬ ް‫ަނއަޑުށ‬11:00 ު‫ންދުނުރޭގަނޑ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ޓުއަކުށްރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬11:00 ޯ‫ނަން ނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬

ީ‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987


2

12 2018 ޫ‫ ޖ‬12 31June MAY 2018 2018 ް‫ނ‬2018

2018 ް‫މެއިޖޫނ‬12 31 2018

ް‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލ‬

ި‫ މެއ‬31

Direct Weekly Sailing For Your Ramazan Cargo… Direct Weekly Sailing For Your Ramazan Cargo… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Port Kelang

ETA Tanjung Pelepas

ETA Colombo

ETA Male'

NORDMED

04G0HW1MA

VOY VOY

ETA ETA Laem LaemChabang Chabang

ETA ETA Singapore Singapore

ETA ETA Tanjung Tanjung Pelepas Pelepas

ETA ETA Port Port Kelang Kelang

ETA ETA Colombo Colombo

ETA ETA Male'

BUXFAVOURITE VICTORIA SCHULTE NORDMED VICTORIA SCHULTE ANNA-S BUXFAVOURITE ANNA-S SEOUL TOWER VICTORIA SCHULTE BOTANY BAY CITY OF BEIJING ANNA-S

04G0JW1MA 04G0LW1MA 04G0HW1MA 04G0LW1MA 04G0NW1MA 04G0JW1MA 04G0NW1MA 04G0PW1MA 04G0LW1MA 04G0PW1MA 04G0RW1MA 04G0NW1MA

24-May-18 01-Jun-18 17-May-18 31-May-18 07-Jun-18 24-May-18 07-Jun-18 14-Jun-18 31-May-18 15-Jun-18 21-Jun-18 07-Jun-18

27-May-18 04-Jun-18 21-May-18 03-Jun-18 11-Jun-18 27-May-18 10-Jun-18 17-Jun-18 03-Jun-18 18-Jun-18 24-Jun-18 10-Jun-18

28-May-18 05-Jun-18 22-May-18 04-Jun-18 12-Jun-18 28-May-18 12-Jun-18 19-Jun-18 04-Jun-18 20-Jun-18 25-Jun-18 12-Jun-18

30-May-18 06-Jun-18 24-May-18 06-Jun-18 13-Jun-18 30-May-18 13-Jun-18 20-Jun-18 06-Jun-18 21-Jun-18 27-Jun-18 13-Jun-18

04-Jun-18 11-Jun-18 28-May-18 11-Jun-18 18-Jun-18 04-Jun-18 18-Jun-18 24-Jun-18 11-Jun-18 25-Jun-18 02-July-18 18-Jun-18

05-Jun-18 12-Jun-18 30-May-18 12-Jun-18 19-Jun-18 05-Jun-18 19-Jun-18 26-Jun-18 12-Jun-18 27-Jun-18 Feeder - 06-July-18 19-Jun-18

MIAMI BOTANYTRADER BAY

04G0TW1MA 04G0PW1MA

THAILAND TO MALDIVES JUST IN 12 DAYS 28-Jun-18 01-July-18 03-July-18 04-July-18 15-Jun-18 18-Jun-18 DIRECT SERVICE 20-Jun-18 21-Jun-18

09-July-18 25-Jun-18

10-July-18 27-Jun-18

VESSEL VESSELNAME NAME

17-May-18

21-May-18

22-May-18

24-May-18

28-May-18

30-May-18

WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE THAT CMA CGM NOW OFFER THREE DIRECT SAILINGS FROM LCB / PKL / SIN TO MALE'

VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas

For further information, please contact CITY OF BEIJING Solutions Maldives 2994GW(Pvt) Ltd 15-Mar-18 18-Mar-18 Total Transport th Floor, Ma. Bodudhaharaage, 05 MIAMI TRADER 04G01W1MA 21-Mar-18 25-Mar-18 For please For further further information, information, please contact contact Chandhanee Magu, NORMED 1-Apr-18 Total Transport Maldives Total Transport Solutions 04G03W1MA Maldives (Pvt) (Pvt) Ltd Ltd 29-Mar-18 Male’, Maldives. Solutions thth Floor, Ma. Bodudhaharaage, 05 05 Floor, Ma. Bodudhaharaage, BUXFAVOURITE 5-Apr-18 8-Apr-18 T. Sheyam - +960 9100170 04G05W1MA ; Chamintha +960 9100174; Atif +960 9100175 Chandhanee Magu, Chandhanee Magu, VICTORIA SCHULTE 04G07W1MA 12-Apr-18 15-Apr-18 Male’, Male’, Maldives. Maldives. ANNA-S 19-Apr-18 22-Apr-18 T. Sheyam ;; Chamintha Atif T. Sheyam -- +960 +960 9100170 9100170 04G09W1MA Chamintha +960 +960 9100174; 9100174; Atif +960 +960 9100175 9100175

ETA Port Kelang ETA Colombo

20-Mar-18 27-Mar-18 3-Apr-18 10-Apr-18 17-Apr-18 24-Apr-18

21-Mar-18 28-Mar-18 4-Apr-18 11-Apr-18 18-Apr-18 25-Apr-18

26-Mar-18 2-Apr-18 9-Apr-18 16-Apr-18 23-Apr-18 30-Apr-18

ETA Male' Feeder - 30/03/2018 3-Apr-18 10-Apr-18 17-Apr-18 24-Apr-18 2-May-18

CMA CGM (THAILAND) LIMITED

CMA CGM & ANL (Singapore) Pte Ltd

CMA CGM MALAYSIA (PORT KELANG)

CMA CGM MALAYSIA (Tanung Pelepas / Pasir Gudang)

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Lynn Ho (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111, D/L: +65-6499-1119

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: SIJ.MHO@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1119

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days every fortnight.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Shabeer +960 9100195

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

*( DATE WILL SUBJECT TO CHANGE)

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 7th Floor, Ma. Maadheli, Majeedhee Magu, Male', Maldives T. +960 3011666 /3011888, F. +960 3011999


‫‪ 3‬ޖޫން‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪June 2018‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3 JUNE‬‬ ‫‪2018‬ޖޫން ‪2018 2018‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫ންއްގާތރަ)ަ)‬ ‫‪12‬ންޖޫންޖޫން‬ ‫‪(2018‬ހޯ(މ ައާަ)ދި‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪3 4‬ޖޫ‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬ ‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬ ‫‪CONTACT:‬‬ ‫‪3001515‬‬

‫އެއެހެހެނިނިހެހެންން‬

‫ގްރޭޑް ‪ 6‬އަކުން ފެށިގެން‬

‫‪2 Bedroom‬‬ ‫‪2 Bedroom‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬

‫ގްރޭޑް ‪ 6‬އަކުން ފެށިގެން‬

‫މަމަތީތީ ހުހުރި ިރ ާހހާ ގުގުރޭރޭޑެޑެއްއްގެގެ‬ ‫ސްލާލާމްމް މާމާއްއްދާދާގެގެ‬ ‫އިއިސް‬

‫ދިފާ ީޢ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީ ުޤ މަރް ޙަލާގައި‬ ‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭ ެގ ހުރި ާހ ކަންކޮޅުތަކަށް‬ ‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬ ‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫ނ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬ ‫ޕަވަރ އޮ ްފ އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫ ީ‬

‫ނން ދެދެމެމެވވެ‪.ެ.‬‬ ‫ޝ ް‬ ‫ޓިޓިއުއުޝަ ަ‬

‫ރ ކުރުން‪.‬‬ ‫ނ ތައްޔާ ު‬ ‫ބަޔާ ް‬ ‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫‪TEL:7784452‬‬

‫‪17725‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓުގެ‬

‫އައިޖީއެމް އެޗް ކައިރިން‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫ކޮޓަރިއެއް ފަރުނީޗަރާއި އެކު‬ ‫ޮކޓަރިއެއް ކުއްޔަށް‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫ކުއްޔަށް ދެމެވެ‪.‬‬ ‫ދެމެވެ‪EDITION.‬‬

‫‪TEL:9986660‬‬

‫‪16673‬‬ ‫‪16673‬‬

‫ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ‪ 2‬ކޮޓަރީގެ‬

‫‪furnished‬އަކަފޫޓުގެ‬ ‫ދުއިސައްތަ‬ ‫‪Fully‬‬ ‫އެޕާޓްމަންޓް އެއް ޕްރައިވެޓް‬

‫‪2 bedroom‬‬

‫ނީޗަޗާންއާގޮއިޅީން‬ ‫ސްޓަރިއަކާއެއިއްއެކުފަރުމައް‬ ‫ޓެރަ ޮކ‬

‫‪apartment for‬‬ ‫އިމާރާތުގެ ‪6‬ވަނަބުރިން‬

‫‪rent‬ދެމެވެ‪.‬‬ ‫އެކު‪in‬ކުއްޔައް‬

‫'‪Hulhumale‬‬

‫ކުލި ‪20000/-‬ރ މަހަކު‬ ‫‪Subscribe‬‬ ‫‪Subscribe for‬‬ ‫‪for 11 year‬‬ ‫‪year‬‬

‫‪18279‬‬ ‫‪18279‬‬ ‫‪18278‬‬

‫ނ ބަދަލުކުރުން‪،‬‬ ‫ނ ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަ ް‬ ‫ނަ ް‬ ‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬ ‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫ރ ނު ާލ ލިބެންއެބަހުރި‬ ‫ފަރުނީޗަ ާ‬ ‫‪TEL: 7426008/9738194‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪and save‬‬ ‫‪save 10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪TEL:7827282‬‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫‪TEL: 7827282‬‬ ‫‪TEL:3308587‬‬ ‫‪TEL:7784452‬‬

‫‪18278‬‬ ‫‪18278‬‬ ‫‪18194‬‬ ‫‪18302‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ޑްރައިވަރު ް‬ ‫ނ‬ ‫ޑްރައިވަރުން‬ ‫ބޭނުންވެއްޖެ!‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ!‬

‫ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ‬ ‫ދިވެ ިހ ރެ ްޑ ކްރްސެންޓުގެ‬

‫ސްޓާޓާފްފް‬ ‫އެއެމްމްބިބިއުއުލަލަން ްނ ް‬ ‫ސ‬ ‫ސް ސް‬ ‫ޑްޑްރަރައިއިވަވަރަރަކަކަށްށް ވުވުމަމަށްށް‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫ނން ހުހުރިރި‬ ‫ޝައުއުގުގުވެވެރިރިކަ ަކ ް‬ ‫ޝަ‬

‫‪and save 10%‬‬

‫ފަފަރާރާތްތްތަތަކުކުން ް‬ ‫ނ ‪BB 11 // BB22‬‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬ ‫އެޓެސް ްޓ ކުރުން‪،‬‬ ‫ނ ޖަމްޢިއް ާޔ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬ ‫ކުންފު ި‬ ‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬

‫ސަންއަސްތުގައައިތުގައޮއިތްނަމަ‬ ‫ލައިސެލަންއިސް‬

‫‪2 Room Apartment‬‬

‫‪25‬ތްނަމާމަރިޗް‪ 25‬މާރިޗް‬ ‫އޮ‬ ‫‪2018‬‬

‫‪+ Maid‬‬

‫‪ 2018‬ގެ ކުރިން ދިވެހި‬ ‫ގެ ކުރިން ދިވެހި ރެޑް‬

‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬ ‫ރ ރިޕޯ ްޓ ހެދުމާ ިއ ކުންފު ި‬ ‫ނ‬ ‫ކުންފުނީ ެގ އަހަ ީ‬ ‫ސ ޚިދުމަތް‬ ‫އުވާލުމު ެގ އެން ެމ އަވަ ް‬

‫ރެ ްޑ ކްރެސެންޓު ެގ ނަންބަރ‬

‫ކްރެސެންޓުގެ ނަންބަރ އަށް‬

‫‪17627‬‬ ‫‪17627‬‬

‫‪tower B‬‬

‫އަށް ގުޅުއްވާ‬

‫ގުޅުއްވާ‬

‫‪TEL:7777500‬‬ ‫‪TEL:7777500‬‬

‫‪Ameen Avenue‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪TEL:3341009/9906715‬‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬

‫‪17702‬‬ ‫‪17702‬‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪TEL:7901058‬‬ ‫‪18325‬‬


2

12 June 2018

2018 ް‫ ޖޫނ‬12

TO MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

SUBSCRIBE

ީ‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


2

12 June 2018

2018 ް‫ ޖޫނ‬12


2

12 June 2018

2018 ް‫ ޖޫނ‬12


2

12 June 2018 14 JUNE 20182018 2018 ް‫ޖޫނ‬2018 12 ް‫ޖޫންޖޫނ‬4 3 JUNE 2018

3


2

12 June 2018

2018 ް‫ ޖޫނ‬122018 14 JUNE 2018 3 JUNE

2018ް‫ޖޫންޖޫނ‬4 3 2018

TO MIHAARU PRINT EDITIO

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1

year and save 10

Subscribe for 1 year and save 10%

SUBSCRIBE


2

12 June 2018

2018 ް‫ ޖޫނ‬12

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


‫ކުޅިވަރު‬

‫އެންމެ ފަހުން‬ ‫ވެލެންސިއާ‬ ‫މޮޅެއް ހޯދައިފި‬ ‫ވެޓްރަންސް ކަޕް‪ :‬ފައިނަލުގެ‬ ‫ފަހު ާޖގަ ނިއު އަށް‬

12 june 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

12 june 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives