Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5:‬ރ‬

‫ހާ ޑް ޑިސްކުގެ މައްސަލައިގައި‬

‫މައުމޫނާ ސުވާލުކޮށްފި‬ ‫މައުމޫން ވިދާޅުވީ އެކަން‬ ‫ހިނގާފައި އޮތް ގޮތެއް‬ ‫އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް‬

‫ރައީސް ޔާމީނަށް އާ "ފެށުމަކަށް"‬ ‫ފަސްޓްލޭޑީ ފާތުން ނުކުންނަވަނީ‬

‫‪03‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪2‬‬

‫ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު ހުސްކުރުން ހުއްޓާލައިފި‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ކުރިން ސްލޭމް ފުޑް‬ ‫ދންމަނިކު ސްކައިވިއު"‬ ‫ކޯޓު ހުރި ތަނުގައި ހިންގާ " ޮ‬

‫އެންގީ ސަރުކާރާއެކު ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު ވެފައިވާ‬

‫ޖެހޭ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ދައްކަމުންމިދަނީ‪ .‬އަނެއްކާ‬

‫ނޓިސް ދިނުމަށްފަހު ހުސްކުރަމުން‬ ‫ބިން ހުސްކުރަން ޯ‬

‫ކށް ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެތަން‬ ‫އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުނު ޮ‬

‫އތް އެގްރިމަންޓަށް‬ ‫ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި އެބަ ޮ‬

‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އަސްލަމް ގަވައިދާ ހިލާފަށް‬

‫ހުސްކުރަން އެންގި އެންގުން އަނބުރާ ގެންގޮސް‬

‫އިހުތިރާމްކުރުމަށާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން‬

‫ބޭނުންކުރަމުންދާ ބިމުން ބައެއް އެހެން ފަރާތަކަށް‬

‫މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދެ ފަރާތުން ވާހަކަތައް ފެށުމަށް‬

‫ވާހަކަދައްކައިގެން ދެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހައްލުކުރަން‪.‬‬

‫ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ނަމަ އެ ބައެއް ވެސް ހުސްކޮށް‪،‬‬

‫ދައުވަތުދީފައިވާ ކަމަށް ހާމިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑާ ތަނެއް ހަވާލެއް‬

‫އެ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ‬

‫ޓރަންޓް ހުސްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން‬ ‫ރެސް ޯ‬ ‫ރޭ އެންގުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ އެންގުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޓރަންޓް ހުސްކުރަން ރޭ އެންގިއިރު‪،‬‬ ‫އެ ރެސް ޯ‬

‫ނުކުރޭ‪ "،‬ހާމިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"މި އިމާރާތަކީ އަޅުގަނޑު ބިޑްކޮށް‬ ‫ކށްފައިވާ ތަނެއް‪ .‬ނަމަވެސް މިތަން ސަރުކާރުން‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ޓރަންޓް ކުއްލިއަކަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ރެސް ޯ‬

‫ކށް މިހާ ދުވަސްވުމަށްފަހު ކުއްލިއަކަށް‬ ‫ހަވާލުނު ޮ‬

‫ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން އެތައް ބައެއް ވަޒީފާ ގެއްލި‪،‬‬

‫ހާމިދު ވިދާޅުވީ އަސްލަމް އެތަން ގަވައިދާ‬

‫ހުސްކުރަން އެންގި ސަބަބެއް ނޭނގެ‪ .‬މިތަން އަޅުގަނޑާ‬

‫ގތުން ފޫނުބެދޭވަރުގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެ‬ ‫މާލީ ޮ‬

‫މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެކު ވެފައިވާ ދިހަ އަހަރުގެ‬

‫ކށްފައި އެބަ އޮތް‪.‬‬ ‫ހަވާލުކުރަން ކޯޓުން ވެސް އަމުރު ޮ‬

‫އތް ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެއްބަސްވުމެއް އެބަ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުރި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން‬

‫ހާމިދު ވިދާޅުވީ ‪ 152‬މީހުންގެ ޖާގައިގެ‬

‫ހުސްކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ސަރުކާރުން‬ ‫ގތަކަށް އަމަލުނުކުރާނެ‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ގެއްލުންވާނެ ޮ‬ ‫ގތަށް ރައީސް ޔާމީންގެ‬ ‫ކަމަށް‪ .‬އަދި އަޅުގަނޑު އެދުނު ޮ‬

‫އަމަލުކުރަމުންނުދާތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުސްކުރަނީ އެތަން ކުރިން ކުއްޔަށް ހިފި މ‪.‬‬

‫ޓރަންޓް ހުސްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން‬ ‫ރެސް ޯ‬

‫ދށުގެ‪ ،‬އަސްލަމް ރަޝީދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި‬ ‫ވިލާ ޮ‬

‫ރޭ އެންގި ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސައްހަ އެގްރިމަންޓެއް‬

‫ހާމިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތަންތަނެވެ‪.‬‬

‫ކޓު އަމުރަކުން ކަމަށް‬ ‫އއްވައި އެތަން ހުސްކުރެވޭނީ ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫އެންގި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"މިހާރު"އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އެ ރެސްޓޯރަންޓް‬ ‫ހިންގާ ތަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހުސްކުރަން‬

‫އެތަން ހައުސިންއަށް ހަވާލުނުކުރެވިގެން އުޅެނީ‬ ‫އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެންގި އެންގުމަށް އަސްލަމް‬

‫ސަރުކާރުން މިހާރު މިވަނީ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްފައި‪"،‬‬

‫ދންމަނިކު ސްކައިވިއު ހިންގާ ހާމިދު އަފީފް‬ ‫ޮ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިއުމަކީ‪ ،‬އެ ރެސްޓޯރަންޓް‬

‫މިތަން ހުސްކުރަން ހައުސިންއަކަށް ނޭނގޭނެ‪ "،‬އޭނާ‬

‫ދންމަނިކު ސްކައިވިއު ހިންގާ އިމާރާތުގައި‬ ‫ޮ‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި‬

‫ގތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫އެ ކަމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ކންސަލްޓަންޓް އަހުމަދު ފަޒާލް ވިދާޅުވީ‬ ‫މީޑިއާ ޮ‬

‫ދންމަނިކު ސްކައިވިއު ހިންގާ ތަން‬ ‫ޮ‬

‫ކމެންޓެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިވަގުތު ޮ‬

‫ކށްދިނުމަށް އެދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ‬ ‫ހުސް ޮ‬

‫ޓރަންޓެއް ކުއްލިއަކަށް‬ ‫"ހިނގަ ހިނގާ ހުރި ރެސް ޯ‬ ‫ބަންދުކުރަން އެންގިއިރު މިތަނުގެ ފަރާތުން ދައްކަން‬

‫ފނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ބިން‬ ‫ހމަ ދުވަހު ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫އަސްލަމް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުންދާތީ އެ‬

‫އާދަމް ަނއީމާއި އިސްމާއިލް ފާއިޒް ވަކިކޮށްފި ދެ މާރާމާރީއެއްގަ ިއ‬ ‫ދެ މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި‬ ‫އާދަމް ނައީމް (ކ)‬ ‫އަދި އިސްމާއިލް‬ ‫ފާއިޒް‪ :‬މައުމޫން‬ ‫އަރިހުގައި ‪30‬‬ ‫އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ‬ ‫ދުވަހު މަސައްކަތް‬ ‫ކުރެއްވި‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ދަށުން‪ ،‬މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ހަރަދަށް ކޮންމެ މަހަކު‬ ‫ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ‪50،000‬ރ‪ .‬ވެސް ވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު‬ ‫‪ 16‬އިން ފެށިގެން ކަނޑާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އޮފީހަށް‬

‫އފީހުގެ ހަރަދުތަކަށް ސަރުކާރުން‬ ‫މީގެ އިތުރުން މައުމޫންގެ ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ބައެއް އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން‪،‬‬

‫ދޫކުރާ ފައިސާގެ އަދަދު ދަށް ކުރުމުން‪ ،‬ހ‪ .‬ފުލިދޫގެ އިން މައުމޫން‬

‫އފީހުގެ އެންމެ އިސް ދެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި އާދަމް ނައީމާއި‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކުއްޔަށް ހިއްޕަވާފައިވާ ދެ އެޕާޓްމަންޓްގެ ތެރެއިން އެއް އެޕާޓްމަންޓް‬

‫އިސްމާއިލް ފާއިޒް މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ރިއާސީ ގަނޑުވަރު ތީމުގޭގެ އެންމެ‬

‫އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން މައުމޫން ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ ފިޔަވަޅު‬

‫އިސް ދެ މަގާމުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ‬

‫ސަރުކާރުން އެޅީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެ މަނިކުފާނު ފާޑު‬

‫ފމާ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފީސް"ގެ‬ ‫އާދަމް ނައީމާއި އިސްމާއިލް ފާއިޒް‪ޯ " ،‬‬

‫ވިދާޅުވާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަޒީފާ އިން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކިކުރެއްވީ‪،‬‬

‫"ވަކި މީހެއްގެ އިންތިހާބަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ނުކުރާތީ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް‬ ‫މައުމޫން "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާތީ‪ "،‬ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުން ބޮޑުވެ‪،‬‬

‫މުސާރަ ދެއްވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރެއްވި ތާއީދު‬ ‫ކއް ޯ‬ ‫މައުމޫންގެ ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން‬ ‫އފީހުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ‪175،000‬ރ‪ .‬ދެމުން އައި‬ ‫މައުމޫންގެ ޮ‬ ‫ނަމަވެސް މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު ‪ 16‬އިން ފެށިގެން އެ އަދަދު ދެވެން‬ ‫ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގެ އެލަވަންސްގެ‬ ‫"ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގީ ޮ‬ ‫ގޮތުގައި ދެން ދެވޭނީ ‪175،000‬ރ‪ .‬ގެ ބަދަލުގައި ‪85،700‬ރ‪ .‬އޭ‪.‬‬

‫އަނބުރާ ގެންނެވި ގެންނެވުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން މައުމޫން‬

‫މިދިޔަ ޖޫން މަހު މާލޭގައި މަރާމާރީ ހިންގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވަނީ‪ :‬ރޭ ވަނީ ދެ މާރާމާރީ ހިންގާފައި‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލާފައި ވަނީ‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ގތުން ގާނޫނީ ލަފާ ވެސް‬ ‫ގާނޫނާ ހިލާފަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ހއްދަވާފައިވާ ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ޯ‬ ‫ކުރީގެ ރައީސުންނަށް އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ‬

‫މާލޭގައި އިއްޔެ ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ސަރުކާރުން ދޭ ފައިސާ އިން‪،‬‬ ‫އފީހުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއްގެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައިވާ މީހަކު‬ ‫ގާނޫނުގައި ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬ރައީސްކަން ޮ‬

‫އފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވެސް ދެނީ‪ .‬އެހެން ހަރަދުތައް‬ ‫ޮ‬

‫މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ހުރި‪ ،‬އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްޓަކައި‪،‬‬

‫ވެސް މި ކުރަނީ‪ .‬އެކަމަކު ހަރަދުގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި ކަނޑާލީމާ‬

‫އެމީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އޮފީހަކާއި‬

‫ހސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް އޮފިޝަލް‬ ‫އަހަރުގެ މީހަކެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް އޭޑީކޭ ޮ‬

‫ތ އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ދޭނީ؟‪ "،‬މައުމޫން‬ ‫ކިހިނެއް ޯ‬

‫މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މަހަކު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އާދަމް ނައީމާއި އިސްމާއިލް ފާއިޒްގެ އިތުރުން ވެސް މައުމޫންގެ‬ ‫އފީހުން ވަނީ ހަ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫‪175،000‬ރ‪ .‬އާ ހަމަ އަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން‪ ،‬ރައީސްކަން‬ ‫މީގެ އިތުރުން އެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ބޭފުޅަކު ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ އެންމެހައި ހަރަދުތައް‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތްތައް‬ ‫މައުމޫން ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކށްލުމާ ގުޅިގެން އެހެނިހެން ހަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ވެސް‬ ‫ދަށް ޮ‬ ‫މިހާރު ސަރުކާރުން ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ގާނޫނުގެ‬

‫ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަހަކު ‪50،000‬ރ‪ .‬އާ ހަމައަށް‬ ‫ދައުލަތުން ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓުކޮށްފައިވަނީ‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ މާރާމާރީ ހިންގި ކަން ރި ޯ‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬ ‫ހަވީރު ‪ 3:50‬ހާއިރު ކަމަށެވެ‪ .‬ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހިންގި އެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވީ ‪29‬‬

‫ދެ ވަނަ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ވެސްޓަން ޔޫނިއަން ހުންނަ ގޯޅި ތެރޭގައި ރޭ ‪7:00‬‬ ‫ހާއިރެވެ‪ .‬އެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވީ ‪ 22‬އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ވެސް އޭޑީކޭގައި‬ ‫ފަރުވާ ދެމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މި ދެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬ފުލުހުން‬ ‫އަންނަނީ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ފނު ނުނަންގަވާތީ އެ ދެ‬ ‫ހސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ޯ‬ ‫އޭޑީކޭ ޮ‬ ‫މީހުންގެ ހާލު އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪3‬‬

‫ާހޑް ޑިސްކުގެ މައްސަލައިގައި މައުމޫނާ ސުވާލުކޮށްފި‬ ‫ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އަލީމްގެ އިތުރުން‬ ‫ވެސް ބަލައި ފާސް ޮ‬ ‫މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އައިމިނަތު ނާދިރާ ވެސް‬ ‫ކށް ބަޔާން ނެގި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ޮ‬

‫ހ‪ .‬ތެމާގައި ހިންގި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް‬

‫ހާޑް ޑިސްކު ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ ރައީސް‬

‫ކޓުން ހަވާލުކުރުމާ އެކު ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ޯ‬

‫މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ މިއަދު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އޮފީހުގައި ހުރި މުދާތައް ގެންދިޔައީ އެމަނިކުފާނު ފެކްޝަނަށް‬

‫ގތުގައި އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން‬ ‫ޕީޕީއެމުން ބުނި ޮ‬

‫އފީހުން މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތައް‬ ‫ނިސްބަތްވާ ބައެކެވެ‪ޮ .‬‬

‫މައުމޫނާ ސުވާލު ކުރީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު‪ ،‬މައުމޫންގެ‬

‫މަދު ކަމަށް ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ވެސް އެ‬

‫އޮފީހުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‬

‫ފެކްޝަނުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހދަން މައުމޫނާ ސުވާލު‬ ‫ނާދިރާ ވިދާޅުވީ ހާޑު ޑިސްކު ޯ‬

‫ގތުން ފުލުހުން މިއަދު ސުވާލު ކުރީ‬ ‫ހާޑު ޑިސްކާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ވަރަށް އިހުތިރާމާއެކުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ހާޑިސްކާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ކުރެއްވި ނަމަވެސް‪ ،‬އޭގައި ހުރި ޑޭޓާ ބޭސްގެ މައުލޫމާތުތައް‬

‫އެއްވެސް އެއްޗެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިހާރު ވެސް ބޭނުން‬

‫ދެންނެވި ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ޕީޕީއެމްގެ‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޮފީހަށް ގަދަކަމުން ވަދެ‪ ،‬ގަވައިދާ ހިލާފަށް ތަކެތި ގެންދިޔަ‬

‫"(ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން ފެށުމަށް) މާދަމާ ރޭ‬

‫މީހުންނާ އެ ސުވާލު ކުރުމަށް ވެސް ފުލުހުންނަށް ދެންނެވި‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް‪ ،‬މީހުންނަށް‬ ‫ގުޅަނީ ވެސް އެ ހާޑު ޑިސްކުގައި ހުރި ނަމްބަރުތަކަށް‪ .‬އެ‬

‫ކަމަށް މައުމޫންގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހދަން ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޯޓު‬ ‫ހާޑު ޑިސްކު ޯ‬

‫މައުމޫން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ‪ :‬ހާޑު ޑިސްކާ ގުޅޭގޮތުން އެ‬

‫ޑޭޓާ ބޭސްތައް ނެތިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ގުޅާނީ‪ "،‬ނާދިރާ ވިދާޅުވި‬

‫އަމުރެއްގެ ދަށުން ރައީސް މައުމޫންގެ އޮފީހާއި އެ ފެކްޝަނުގެ‬

‫މަނިކުފާނާ މިއަދު ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައި‪ --‬މިހާރު ފައިލް ފޮޓޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީނަށް ާއ "ފެށުމަކަށް" ފަސްޓްލޭޑީ ފާތުން ނުކުންނަވަނީ‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ދަށުން މަހާސިންތާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި‬ ‫އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވާ ކަން‬ ‫ފާހަގަކުރައްވައި މުއާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިމަގުގައި ގިނަ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ‪2018‬ގެ ރިއާސީ‬

‫ކަންކަން "ފެށުން" ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ދާނެ‬

‫އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް‬

‫ކށްދެއްވަން‪ ،‬ފަސްޓް ލޭޑީ‬ ‫އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ޮ‬

‫އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު‬

‫ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްވެ ނެންގެވުމާއެކު‬

‫އިފްތިތާހު ޮކށްދެއްވުމުގެ‬

‫"ފެށުން"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް‬

‫ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްދޭން ގިނަ‬

‫ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ދާނެ‪ "،‬މުއާޒް ވިދާޅުވި‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް‬

‫އެ ހަރަކާތްތައް ފަށަނީ މާދަމާ ރޭ ހުޅުމާލޭ‬

‫ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުން‬

‫އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ‬

‫ފާތުމަތު އިބްރާހިމް‬

‫ހަފުލާއެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪--.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން އޮފީހުން ވާހަކަ‬

‫ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް‬ ‫އޮފީސް‬

‫އންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް‬ ‫ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް ޮ‬ ‫ހރަފުށީ ނޫރީގޭ އަހުމަދު‬ ‫ތެރޭގައި މަރައިލި‪ ،‬ހއ‪ޯ .‬‬

‫އެކަމަކު އިސްތިއުނާފްގެ ޝަރީއަތް އަދި ނުފަށަ‬

‫އަރުހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މުހައްމަދު ވިސާމްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް އޭނާގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި‬ ‫އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޒ ޕާކް ތެރޭގައި‬ ‫ޖޫން‪ 2012 ،‬ގައި ލޮރެން ޯ‬ ‫ގސް ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ އަރުހަމް‬ ‫ގުރޫޕަކުން ޮ‬

‫ވިސާމްގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް‬ ‫ނުކުރި ނަމަ‪ ،‬އެ ހުކުމް ކަށަވަރުކުރަން ދައުލަތުން‬ ‫ވެސް ހައި ކޯޓަށް ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު‬

‫މަރައިލި މައްސަލާގައި ލ‪ .‬މާވަށް‪ ،‬އެވާބްލޫގޭ‬

‫ގތުން މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ‬ ‫ބުނާ ޮ‬

‫މުހައްމަދު ވިސާމް މެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން‬

‫ކޓުން މައްސަލަ ނިމުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ހުކުމްކުރީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ކޓުން މައްސަލަ ނިމި‪ ،‬މަރުގެ ހުކުމް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މައްސަލާގައި އިތުރު ތިން މީހަކަށް ދައުލަތުން‬

‫ދަމަހައްޓާފައިވާ ތިން މީހަކު މިހާރު ވެސް ޖަލުގައި‬

‫ދައުވާ ކުރިޔަސް އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް‬

‫އެބަ ތިއްބެވެ‪ .‬އެއީ ޑރ‪ .‬އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް‬

‫ސާބިތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުސައިން ހުމާމާއި ސ‪ .‬ހުޅުދޫ ލިލީމާގޭ އަބްދުﷲ‬

‫ވިސާމް މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް އޭނާގެ ފަރާތުން‬ ‫އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން‪ ،‬އެ މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު‬

‫ފަރުހަދު މަރައިލި ގ‪ .‬ރީފް މުހައްމަދު ނަބީލް އަދި‬ ‫ވަކީލް އަހުމަދު ނަޖީބްގެ ގާތިލް އަހުމަދު މުއްރަތެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވެސް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކެމްޕޭންގެ ގިނަ‬ ‫ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ‪ .‬މި "ފެށުން"‬

‫އފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް‬ ‫ދެއްކެވި ރައީސް ޮ‬ ‫މުއާޒް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ‬

‫ދައުރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް އިންތިހާބު‬

‫ހާއްސަ އިވެންޓަކާ އެކު ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން‬

‫ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަރަކާތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ފެށުނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ވަނީ ބަލައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލަ ހައި ޯ‬

‫"މި ހާއްސަ ފެށުމާ އެކު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ‬

‫ނިންމާނީ‪ ،‬މުއާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬ދެ ވަނަ‬

‫މީގެ ކުރިން ވެސް ފަސްޓް ލޭޑީގެ ބެއްލެވުމުގެ‬

‫ވިސާމް މެރުމަށް ކު ިރ‬ ‫ހުކުމް އިސްތިއުނާ ފްކޮށްފި‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪5‬‬

‫ސކޮށްފި‬ ‫އެމްޑީޕީ ޗެއާ ޕާސަންގެ އި ްނތިހާބު ފަ ް‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ހވަން ބާއްވާ އިންތިހާބު‪،‬‬ ‫އެމްޑީޕީ އަށް ޗެއާޕާސަނެއް ޮ‬ ‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ‬ ‫ދުވަހު އެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ރަސްމީ‬ ‫ދުވަހަކާ ދިމާވާތީ އާއި ގިނަ ބަޔަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ފަހިކޮށްދިނުމަށް އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ފަސްކުރީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު ހުސްވީ‪ ،‬ކުރިން އެ މަގާމުގައި‬ ‫ހުންނެވި އަދި މިހާރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން‬ ‫ގެންދަވާ އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މިދިޔަ މަހު‬ ‫ހަމަވިއިރު‪ ،‬އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި‬ ‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހަސަން ލަތީފު އެކަންޏެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވާނީ ވަކި ވަރަކަށް ވޯޓު‬ ‫ލިބިގެން ކަމަށް ވާތީ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު"އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފު ކުރިން‬ ‫ވިދާޅުވީ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ އެމްޑީޕީގެ‬

‫އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްގެ ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪ :‬އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު ވަނީ ހުސްވެފައި‪ޮ .‬ފޓޯ‪ :‬އެމްޑީޕީ‬

‫ލީޑަޝިޕާއެކު ވީހާ ވެސް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދު މަދުވެއްޖެ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫މިދިޔަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދު‬ ‫އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ މަދު ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ މީރާ އިން އާންމު ކޮށްފައިވާ‬ ‫ގތުން މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މުދަލު‬ ‫ހިސާބުތައް ދައްކާ ޮ‬ ‫ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ ‪ 35.8‬މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ‪ 2015‬ގައި މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު‬ ‫އަދަދަށް ވުރެ ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެކެވެ‪ .‬ޒަކާތުގެ‬ ‫ގޮތުގައި ‪ 2015‬ގައި ‪ 41‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫މީރާ ބިލްޑިންގް‪:‬‬

‫ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ އިތުރުން ސަދަގާތުގެ‬

‫މުދަލު ޒަކާތް‬

‫ގޮތުގައި ‪ 40،576‬ރުފިޔާ މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ކަމަށް ވެސް‬

‫ބަލައިގަންނަނީ މީރާ‬

‫މީރާގެ ހިސާބުތަކުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ‪ 2015‬ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ‬

‫އިން ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫ތެރެއިން ‪ 11‬މިލިއަން ރުފިޔާ ފަގީރުންނަށް އިސްލާމިކް‬ ‫މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބަހައިފަ އެވެ‪ .‬ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި‬ ‫ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި ‪ 12،335‬މީހުން މެދުގައި އެ ފައިސާ‬ ‫ބެހުމުން އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ‪ 900‬ރުފިޔާ ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫މަރުވާން ކަނޑަށް އެ ިރ‬ ‫އެރުނު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި‬ ‫އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ކަމަށް ބުނެ ކަނޑަށް‬ ‫އެރުނު އަންހެނަކު ފުލުހުން އިއްޔެ ސަލާމަތްކޮށްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކީއްވެގެން ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ އަންހެން މީހާ ސަލާމަތްކޮށް ވިލިމާލެ‬ ‫ހސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އާއިލާއާ‬ ‫ޮ‬

‫ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި‬ ‫‪ 34‬އަހަރުގެ އެ އަންހެން މީހާ ސަލާމަތްކުރީ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހަވާލު ޮ‬ ‫އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ކަމަށް ބުނެ ވިލިމާލެ‬

‫ވިލިމާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތު އަތިރިމައްޗާ ދިމާލުން‬

‫ކަނޑަށް އެރި އުޅުނު އަންހެނަކު މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ކން‪ ،‬އެ ރަށުގައި މަސައްކަތް‬ ‫ކަނޑަށް އެރި އުޅެނި ޮ‬

‫ޖުލައި މަހު ވެސް ފުލުހުން ސަލާމަތްކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރާ ފުލުހުންނެވެ‪ .‬އެކަހަލަ ހާދިސާއެއް‬

‫އެ މީހާ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ފުލުހުން‬

‫ހިނގައިގެން އުޅޭކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރީ‬

‫ހަވާލުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ހަވީރު ‪ 4:30‬ހާއިރެވެ‪ .‬އެ މީހާ ކަނޑަށް އެރުނީ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ލަންކާގެ މަސްބޯޓު‬ ‫ފެނިއްޖެ‪،‬‬ ‫އެކަކުގެ ހާލު ދެރަ‬ ‫އަ ލީ ނާ ފި ޒް‬

‫‪7‬‬

‫ފުލުހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް‬ ‫ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!‬

‫ބޓު ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންދިއުމަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ކސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީން ދަނީ މިހާރު‬ ‫ޯ‬ ‫ދަތުރުކުރަމުންނެވެ‪ .‬ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރަށް‬

‫ހދަމުން ދިޔަ ސްރީ‬ ‫ގެއްލިގެން ޯ‬

‫ވަދެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ރޭ‬

‫ބޓެއް ހދ‪ .‬މަކުނުދޫ‬ ‫ލަންކާގެ މަސް ޯ‬

‫‪ 11:00‬ހާއިރު ކަމަށް ވެސް އެ ތަނުން‬

‫ބޭރުން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގައި ތިބި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހަތަރު މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކުގެ ހާލު‬

‫ލަންކާގެ އެހެން މަސްބޯޓެއް ހއ‪.‬‬

‫ދެރަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފި‬

‫އޔާދަނިކޮށް ވެސް‬ ‫ތުރާކުނުގެ ބޭރުން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފެނިފައިވެ އެވެ‪ .‬ދެ‬ ‫އެމްއެންޑީއެފް އިން ނެރުނު‬

‫މީހުންނާ އެކު ފެނުނު އެ ބޯޓުގައި ތިބި‬

‫ބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި އެ‬

‫އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި‬

‫ހދަން ލަންކާ ސަރުކާރުން‬ ‫މަސްބޯޓު ޯ‬

‫ހދަން ރާއްޖޭގެ އެހީތެރިކަމަށް‬ ‫އެ މީހުން ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ އެހީތެރިކަމަށް މިދިޔަ ހޯމަ‬

‫އެދޭނެ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުގެ‬

‫ކސްޓްގާޑުން ފެށި‬ ‫ދުވަހު އެދުމުން‪ޯ ،‬‬

‫އފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ އެ ގައުމުގެ ބައެއް‬ ‫ޮ‬

‫މަސައްކަތުގައި އެ ބޯޓު ފެނުނީ‬

‫ނޫސްތަކުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ރޭ ފަތިހު ‪ 3:00‬ހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް މިއީ ފެނުނު ބޯޓުގައި ތިބި‬

‫މަކުނުދޫގެ ހުޅަނގުން ‪ 153‬ނޯޓިކަލް‬

‫ހަތަރު މީހުންގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އޭރު އެހެން‬

‫އޔާދަނިކޮށް އެ ބޯޓު‬ ‫މޭލު ބޭރުން ޮ‬

‫ބޓެއް ގެއްލިގެން އުޅޭ ކަމެއް މީޑިއާ‬ ‫ޯ‬

‫ފެނުނީ‪ ،‬އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި‪،‬‬

‫އަކަށް ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ކސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދު ހުރަވީ އަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ބޓު ފެނުނުއިރު އޭގައި ހަތަރު‬ ‫"މި ޯ‬

‫އިއްޔެ ފެނުނު ބޯޓު މަހަށް‬ ‫ނުކުތީ މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 24‬ގައި އެ‬

‫މީހުން ތިއްބެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭން އެކަކުގެ‬

‫ގައުމުގެ އިރުމަތީ އަވަށެއް ކަމަށްވާ‬

‫ހާލު ދެރަ ނަމަވެސް‪ ،‬ދެން ތިބި ތިން‬

‫އލުވިލް އިންނެވެ‪ .‬އެ ބޯޓުގައި ތިބީ‬ ‫ޮ‬

‫މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައިވެ‬

‫އެ ސަރަހައްދުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަލްމުނާއީ އަށް ނިސްބަތްވާ މަސްވެރިން‬ ‫އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނި ގޮތުގައި އެ‬

‫ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަގުމަތީގައި އެއްވެފައި ތިބި ބަޔަކު ޮފނުވާލަން ފުލުހުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ‪:‬‬ ‫އެލަވަންސްތައް ޮބޑުކުރުމުގައި މާލޭގައި ފްރަންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް އިސްކަންދީފައިވޭ‪.‬‬ ‫ބޑެތި ބަދަލުތަކެއް‬ ‫ފުލުހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް ޮ‬ ‫ގެނެސް‪ ،‬ކުރިން ދެމުން އައި ބައެއް އެލަވަންސްތައް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އެލަވަންސްތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ‬

‫އެއްކޮށްލައިގެން ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ލިވިންސް އެލަވަންސް‬

‫މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ޕލިސް ސާވިސް އިން‬ ‫ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޮ‬

‫އެލަވަންސްތައް ދޭން ފެށުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އިދާރީ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ އޮފިޝަލް‬

‫އފިޝަލަކު "މިހާރު"އާ ވާހަކަ‬ ‫ފުލުހުންގެ އިސް ޮ‬ ‫ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ކުރިން ދެމުން އައި ބައެއް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ލިވިން‬

‫ކށް‪ ،‬އަދި ހައުސިން އެލަވަންސް‬ ‫އެލަވަންސްތައް މުރާޖައާ ޮ‬

‫އެލަވަންސް ފިޔަވައި އެހެން އެލަވަންސްތައް ލިބޭނީ އެ‬

‫ފމް އެލަވަންސް އަދި ފެރީ އެލަވަންސް‬ ‫އާއި ޔުނި ޯ‬

‫މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތަށާއި ކުރަން ޖެހޭ ތަނަށް ބަލާފައި‪.‬‬

‫އެއްކޮށްލައިގެން ލިވިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ‬

‫ތޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށާއި‬ ‫އެގޮތުން އަ ޮ‬

‫ފުލުހުންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މާލޭގައި ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް‬

‫"އަލަށް މިގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ފްރަންޓް ލައިންގައި‬

‫ލިބޭ އެލަވަންސްތަކެއް ހުންނާނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށާއި އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ‬

‫އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ އެލަވަންސް އޮނިގަނޑަށް‬

‫ފުލުހުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސްތަކެއް ލިބޭނެ‪ .‬އަދި އަލަށް‬

‫ބަދަލު ގެނައީ އެއް ކަހަލަ މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އެހެން‬

‫އެކުލަވާލި ލިވިން އެލަވަންސަކީ ކުރިން ދެމުން އައި‬

‫މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްތަކަށް ވުރެ‬

‫ހައުސިން އެލަވަންސަށް ވުރެ ބޮޑު އެލަވަންސެއް‪ "،‬އޮފިޝަލް‬

‫ފުލުހުންގެ އެލަވަންސްތައް ކުޑަކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދިރާ ގުގެ ނެޓްވޯކަށް ދޭ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަވެއްޖެ‬ ‫މަ ރި ޔަ މް ސާ ލި ޔާ‬

‫ފޯރުކޮށްދޭ ދެވަނަ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އުރީދޫން ވެސް‬ ‫ވަނީ އެ ކުންފުނިން ދޭ އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތްތަކަށް‬ ‫ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް‬

‫އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތަށް މި ދުވަސްވަރު އަނެއްކާ‬ ‫ޑސް ހަމަލާތަކެއްގެ‬ ‫ވެސް ބުރޫއަރާފައި ވަނީ ޑީ ޮ‬

‫އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަންނީ‬

‫ސަބަބުން ކަމަށް ދިރާގުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްދޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެ‬ ‫މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ފޯރު ޮ‬ ‫ބޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން ދޭ މޮބައިލް ޑޭޓާ‬ ‫ޮ‬

‫ފަދަ ކަންކަން މި ދުވަސްވަރު ވަނީ އާންމުވެފައި‪ --.‬ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ފޯރުކޮށްދޭ އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތަށް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު‬

‫ރޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ބައެއް‬ ‫އަދި ބް ޯ‬ ‫ވަގުތުތަކުގައި މެދުކެނޑުމާއި ސްޕީޑް ދަށްވުން ފަދަ‬

‫މބައިލް އިންޓަނެޓް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން‬ ‫އަދި ޮ‬

‫ކަންކަން މި ދުވަސްވަރު ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މެދުކެނޑުމާއި ސްޕީޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުން ފަދަ‬

‫ޕސްޓެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި މިހާރު‬ ‫މިއަދު ކުރި ޯ‬

‫އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި މެދުކެނޑުމާއި ސްޕީޑް ދަށްވުން‬

‫ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިރާގާއި އުރީދޫން‬ ‫ގތުން‪ ،‬އޭޑީއެސްއެލް‬ ‫މަހު ވެސް ބުރޫ އެރި އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާގުން‬

‫ދިރާގުގެ ހެޑް ޮއފީސް‪ :‬ދިރާގުން ދޭ ޮމބައިލް ޑޭޓާ އަދި ބްރޯޑްބޭންޑް‬

‫މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އުރީދޫން ވެސް ބުނީ‬

‫ކަންކަން އޭރު ވެސް ކުރިމަތިވި އެވެ‪.‬‬ ‫އފް ސާވިސް‬ ‫ޑިސްޓްރިބިއުޓެޑް ޑިނަޔަލް ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ޑީޑޮސް‬ ‫ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ޮ‬

‫(ޑީޑޮސް) އަކީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތަކަށް އަމާޒުކޮށް‪،‬‬

‫ހަމަލާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ‬

‫ވައިރަހެއް ނުވަތަ އެ ފަދަ އެހެން ވެސް ވަސީލަތެއް‬

‫ފިޔަވަޅުތައް އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ އަޅަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ދޭ ހަމަލާތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ކށް ދޭ ހިދުމަތްތައް‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬އިންޓަނެޓް މެދުވެރި ޮ‬

‫މި ފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހިދުމަތް މެދުކެނޑި‪،‬‬

‫ބޭނުންކުރުމުގައި މި ދުވަސްވަރު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން‬

‫ވެބްސައިޓުތަކަށް ނުވަދެވުން ފަދަ މައްސަލަތައް‬

‫ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރާގުގެ އިތުރުން‪ ،‬ރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪8‬‬

‫އެމް ީޓޑީސީން ދަރަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ދައްކައިފި‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫ގތުގައި އެމްޓީޑީސީން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އޕަރޭޓްކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނިތައް‪ޮ ،‬‬ ‫ރަށެއް ވިއްކާނުލައި ހަމަޖެއްސޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން‬ ‫މލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެ ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ގތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަކި ޮ‬

‫ބޑު ބައެއް ދެއްކިއިރު‪،‬‬ ‫އެމްޓީޑީސީން ދަރަނީގެ ޮ‬

‫ގށި ނަގާ ނަމަ އޭގެ ގެއްލުން އެމްޓީޑީސީ‬ ‫"ނާ ޯ‬ ‫ގތަށް އެކަން ހަމަޖެއްސޭތޯ‬ ‫އަށް އެންމެ ކުޑަވާ ޮ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ‪ .‬އެ ރަށުގެ‬

‫(އެމްޓީޑީސީ) އިން ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ‬

‫މލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ދ‪ .‬އެނބޫދޫފުއްޓާއި‬ ‫ނިޔާމަ ޯ‬

‫ބޑު ބައެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އެ‬ ‫ދަރަނީގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ސޓް‪ ،‬އެ ރަށް ހިންގާ އޯ‬ ‫އޮޅުވެލީގައި ހިންގާ ރި ޯ‬

‫ބޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް‪ "،‬ޝުޖާއު ވިދާޅުވި‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ޕްލަސް އީ ހޮލްޑިން އަށް ‪ 23.3‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އުފެއްދި‬ ‫ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޝުޖާއު‬ ‫ގތުގައި އެމްޓީޑީސީން‬ ‫ވިދާޅުވީ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ޮ‬

‫(‪ 359.2‬މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް މިދިޔަ އޮގަސްޓް‬ ‫މަހު ވަނީ ވިއްކާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އެމްޓީޑީސީން މިހާރު‬

‫އތީ ނިމިފައި‪ .‬އެއީ‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 30‬ޕަސެންޓް ޮ‬

‫ކށްގެން ތަރައްގީކުރާ‬ ‫އެމްޓީޑީސީން ސަބްލީސް ޮ‬ ‫ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ‬ ‫ގިނަ އެނދު ހިމެނޭ ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ނާގޯށި‬

‫ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ‪ 38‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަނީ ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ‬

‫ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ހަވާލުކުރީ ރާއްޖޭގެ‬

‫ނާގޯށި ނަގާ ނަމަ އޭގެ‬ ‫ގެއްލުން އެމްޓީޑީސީ އަށް‬ ‫އެންމެ ކުޑަވާ ގޮތަށް އެކަން‬ ‫ހަމަޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުން މިދަނީ‪ .‬އެ‬

‫ޑލަރު މިހާރު ދައްކާފައިވާ‬ ‫ތެރެއިން ‪ 19‬މިލިއަން ޮ‬

‫ހދަން ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ‬ ‫ރަށެއް މާކެޓް އަގުގައި ޯ‬

‫ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ތްރީ ކޭ އިންޓަނޭޝަނަލްއާ‬

‫އޕަރޭޓްކުރަމުން އަންނަ ރަށްތަކާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޮ‬

‫ރަށުގެ ތަފުސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ރަށް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދުނިޔޭގެ‬

‫ރަށުގެ ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫ލޕް ކުރަން‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ނާގޯށި‬ ‫ހޯދައިގެން ޑިވެ ޮ‬

‫ކޭއިން ‪ 2011‬ގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬ބުނެފައިވަނީ‬

‫‪ 30‬ޕަސެންޓް އޮތީ‬

‫ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވެގެން ތަރައްގީކުރެވޭނެ‬

‫ސޓް ހުޅުވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫‪ 2012‬ގައި އެ ރި ޯ‬

‫ގުޅިގެން ދައްކަން ޖެހޭ ހަތަރު މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު‬ ‫އތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަދިވެސް އެބަ ޮ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން މިބަލަނީ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިދަނީ އެއް ރަށް‬

‫ކުއާޓަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ފައިސާ ދައްކައި‬

‫ހދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އެބަގެންދަން‪"،‬‬ ‫ގޮތްތަކެއް ޯ‬

‫ހަލާސްކުރެވޭނެ ކަމަށް‪ .‬އަދި އޭގެ އިތުރުން އުލިގަމާއި‬

‫ޝުޖާއު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގށްޓާއި އެކުޅިވަރާ ގުޅިގެން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ‬ ‫ނާ ޯ‬ ‫ވެސް އެބަހުރި‪ "،‬ޝުޖާއު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގށީގެ އެއްބަސްވުން އުވާލަން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ނާ ޯ‬

‫ހޓެލް ޗެއިން ކާލްސަންއާ އެކު ތްރީ‬ ‫މަޝްހޫރު ޮ‬

‫ގށި މި އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ހުޅުވޭނެ‬ ‫ނާ ޯ‬ ‫ކަމަށް އެމްޓީޑީސީން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‬

‫ނިމިފައި‪ .‬އެއީ ވަރަށް‬ ‫ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް‪"،‬‬ ‫ޝުޖާއު‬

‫ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ރަށާ މެދު‬

‫ހުޅުމާ ލޭ ސްކޫލް ކޮލިޓޭޓަށް ދިނީ ރަނގަޅަށް‪ :‬އޭސީސީ‬ ‫"އެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ‬ ‫މައުލޫމާތުތައް ރަނގަޅު ނޫން‬ ‫ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެކަންތައްތައް‬ ‫ސާފުކޮށްދީފައި‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ފަހުން އެ‬ ‫ކަންތައްތަކަށް ބަލައި އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ނިންމީ އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން ނެތް‬ ‫ކަމަށް‪ "،‬މުއައްވިޒު‬

‫ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް‪ :‬ހުޅުމާލޭގައި އެ‬ ‫ސްކޫލު ހިންގަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އޭސީސީން ވަނީ‬ ‫ނިންމާފައި‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ބަލަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބިމުގައި ސްކޫލެއް‬ ‫ކލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމުގައި‬ ‫ހިންގުމަށް ޮ‬ ‫ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައި‪،‬‬

‫ވިދާޅުވީ އޭސީސީގެ ލަފައާ ހިލާފަށް ކޮލިޓޭޓާ ބިން‬

‫ރސެސްތައް ކުރިއަށް‬ ‫"އެކަމަކު މި ފަދަ ޕް ޮ‬

‫ސޮއި ކުރުމާއެކު އޭސީސީން ވަނީ އެކަން ކުރީ އެ‬

‫ހަވާލުކުރުމުން އެކަން ކުރި ސަބަބު ބަޔާން ކުރުމަށް‬

‫ގެންދިޔުމުގައި އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަންކަން‬

‫ބިމުގައި ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން ބިޑް‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް އެންގި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ފާހަގަކޮށް‪ ،‬އިތުރު ލަފާތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ދިނިން‪"،‬‬

‫ކށް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރަން ލަފާ ދީފައިވަނި ޮ‬

‫ފަހުން މިނިސްޓްރީން އެ ސަބަބުތައް ބަޔާން ކުރުމުން‪،‬‬

‫ސްރީލަންކާގެ ގޭޓްވޭ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ކޮލިޓޭޓުން‬

‫ކުރިން އެ ބިމުގައި ހިންގި ލާލޭ ޔޫތު‬

‫ކމިޝަނުން އެ މައްސަލަ‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެ ސްކޫލު އަލުން ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާން‬

‫ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގުމަށް‪،‬‬

‫އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމާ އެކު‪ ،‬ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި މި‬

‫އެ އަށް ބަލައި އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް‬

‫މިހާރު އަންނަނީ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ‬

‫ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ސްކޫލެއް ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬ދިރާސީ‬

‫"އެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬ ‫ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބިން‬

‫މައްސަލަ އޭސީސީން ބެލުމަށް ފަހު އެޑިއުކޭޝަން‬

‫ކށްދީފައި‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫ބަޔާންކޮށް އެކަންތައްތައް ސާފު ޮ‬

‫ކޮލިޓޭޓްއާ ހަވާލު ކުރީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ‬

‫މިނިސްޓްރީ އަށް ދީފައިވާ ލަފާގައި މައިގަނޑު ނުވަ‬

‫ފަހުން އެ ކަންތައްތަކަށް ބަލައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭރު ވެސް އޭސީސީން ދިޔައީ އެ މައްސަލަ‬

‫ކަމެއް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަން ނެތް ކަމަށް‪ "،‬މުއައްވިޒު‬ ‫އެކަމުގައި ޮ‬

‫އާ އަހަރާއެކު ފެށި އެ ސްކޫލުގައި ‪ 800‬އަށް ވުރެ‬ ‫ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވަ އެވެ‪.‬‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އިންތިޚާބަކީ ކުޅިގަނޑެއް‪،‬‬ ‫ގެއްލުން ބޮޑު‪ :‬އަލީ ވަހީދު‬

‫‪9‬‬

‫ހޯދުމަށްޓަކައި ގާނޫނުތަކާއި އިންސާފުގެ އެންމެހާ‬ ‫ހަމަތަކުން ނެއްޓިފައިވާ ޖަރީމާތަކުން ދުރުވެ‪،‬‬ ‫އިސްލާހުކުރަން މި ދަނޑިވަޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަން‬ ‫ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓް [ފެބްރުއަރީ ‪ 7‬ގައި ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫"ކޯނީ ރި ޯ‬ ‫މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ހާދިސާގެ‬ ‫ތަހުގީގު] އަދި ‪ 2013‬ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ފަދަ‬ ‫ޖަރީމާތަކަށް ގާނޫނީ ބާރާއި ސައްހަކަން ދެވުމުން‪،‬‬ ‫އިސްކުރެވުނު ގައުމީ މަސްލަހަތާއި ކުރި ފައިދާ އަށް‬ ‫ބޑު‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވުރެ ލިބުނު ގެއްލުން މާ ޮ‬ ‫"އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި ރާއްޖޭގެ ގިނަ‬ ‫ކށްލައިފި ނަމަ އަޅުގަނޑަށް‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ވަޒަން ޮ‬ ‫ވިސްނޭ‪ ،‬މި މަގުން ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުގައި‪،‬‬ ‫ގިނަޔާއި މަދަށް ވުރެ މުހިއްމީ ރަނގަޅާއި ނުރަނގަޅު‬ ‫ވަކިކުރުން‪".‬‬ ‫ގތުގައި އެއްވެސް ބަޔަކު‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އުސޫލްތަކުގައި ނުހިފަހައްޓައިފި ނަމަ އޭގެ ހިތި ނަތީޖާ‬

‫ރައީސް ނަޝީދާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ‬ ‫ލީޑަރުންގެ ބާތިލްކުރެވިފައިވާ‬ ‫ކެންޑިޑެސީތަކާއި ނުހައްގު ހުކުމްތަކަށް‬ ‫ނޫނެކޭ ބުނެ ފްރީ އެންޑް ފެއާ‬ ‫އިންކްލޫސިވް އިލެކްޝަނަކަށް ދިއުމަށް‬ ‫މި ދަނޑިވަޅުގައި މިސްރާބު ޖަހަން‬ ‫ލާޒިމް‪ "،‬އަލީ ވަހީދު‬

‫އާއި އަސަރު އެންމެންނަށް ވެސް ތަހައްމަލް ކުރަން‬ ‫ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދިން‬ ‫މިންވަރެއްގައި ހިފައިފި ނަމަ އެ މިންވަރަށް މާދަމާ‬ ‫ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރައީސް ނަޝީދާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ‬ ‫ލީޑަރުންގެ ބާތިލްކުރެވިފައިވާ ކެންޑިޑެސީތަކާއި‬ ‫ނުހައްގު ހުކުމްތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ފްރީ އެންޑް‬ ‫ފެއާ އިންކްލޫސިވް އިލެކްޝަނަކަށް ދިއުމަށް މި‬ ‫ދަނޑިވަޅުގައި މިސްރާބު ޖަހަން ލާޒިމް‪ "،‬އަލީ ވަހީދު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މަގްބޫލް‬ ‫ލީޑަރުންނަށް ހުކުމް އިއްވައިގެން ކެންޑިޑެސީތައް‬ ‫ބޭނުން މީހުން ޕާޓީތަކުގައި ވެސް ތިބި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ޖަރީމާ ހިންގައިގެން ކުރި ހޯދަން ރާވާ‬ ‫ވާދަނު ޮ‬ ‫އެކަހަލަ މީހުން ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް ބަލިކުރަން‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬

‫މލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް‬ ‫ކޯލިޝަން ހަދާފައިވާ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)އާ އެކު އިންތިހާބުގައި‬ ‫އޮ ޮ‬ ‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން އަމަލުކުރާ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ނަމުގައި ކުޅޭ‬

‫ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި‬

‫ވާދަކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރެއް‪،‬‬

‫ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ވަކި ބަޔަކަށް ހުކުމް އައިސް‪ ،‬ދައުވާ އުފުލި‪،‬‬ ‫ޖަލަށް ލެވި‪ ،‬އަރުވާ ލެވި އަނެއް ބަޔަކު ކަހާތަން‬ ‫ހިރުވާ ވެސް ނުލާ ކަމާ މެދު ވިސްނާލުމުން މި‬

‫"ކުޅިގަނޑެއްގައި" ބައިވެރިވުމުން ލިބޭނެ ގެއްލުން މާ‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީން ވާދަ ނުކުރަން ނިންމުމަކީ‪ ،‬އަލީ‬

‫އިންތިހާބުގެ ސައްހަ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމެއްގައި‪،‬‬

‫ދެންނެވި އެއްޗެއް ސާފުވާނެ‪ "،‬ތަފްސީލް ނުދެއްވައި‬

‫ބޑުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ޕާޓީން ނިންމި ވަރަށް‬ ‫ވަހީދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މާނައެއް ނެތް‬

‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިތްވަރުގަދަ‪ ،‬އަދި ހިކުމަތްތެރި ނިންމުމެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަހީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަމިއްލަ އަށް އަރުވާލެވިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި‬

‫ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި‪ ،‬އީސީގެ ޖަރީމާތަކާ‬

‫ގތުގައި ޕާޓީތަކުން ކަނޑައަޅާ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ދިރިއުޅުއްވާ އަލީ ވަހީދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ‬

‫ދެކޮޅަށް އަދާލަތުގެ ނިންމުމަށް އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގެ ބޭރުން‪ ،‬ކުޅެމުން ދާ ޑްރާމާއަކަށް‬

‫ތައުރީފްކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އާއި ގާނޫނުތަކުން ހިމާޔަތް ލިބިފައިވާ މިނިވަން‬

‫އިންތިހާބެކޭ ނުކިޔާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ތަޖުރިބާ ރާއްޖޭގައި‬

‫އަދާލަތުން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތީ‪ ،‬އެ ޕާޓީން‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީން އިންތިހާބު ބޮއިކޮޓް ކުރި‬ ‫ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމަކީ އިންތިހާބުގައި‬ ‫ބައިވެރިވުމެވެ‪.‬‬

‫އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް މުހިއްމެވެ‪ .‬އެ އިންތިހާބު‬

‫ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި‬ ‫ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫ޔާމީން އިއްޔެ ބަދަލު ގެންނަވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް‬ ‫އެ ޮ‬ ‫މިނިސްޓަރަކަށް މިހާތަނަށް ހުންނެވި‪ ،‬ތ‪.‬‬ ‫ގުރައިދޫ‪ ،‬މެދުގޭ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު‬ ‫ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް‬ ‫މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ މީގެ ކުރިން ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ‬ ‫މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ‬ ‫އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް ލ‪ .‬ގަން (ތުނޑި)‬ ‫ކނަރު‪ ،‬އަހުމަދު ރަޝީދު ވަނީ‬ ‫ކޯޒީ ޯ‬ ‫ބަދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ މިހާތަނަށް‬ ‫އފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ‬ ‫ހުންނެވީ އެ ޮ‬ ‫ޓލްސް މިނިސްޓްރީގައި‬ ‫މަގާމުގަ އެވެ‪ .‬ކުރީގެ އެ ޮ‬ ‫ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރެއްވި އަހުމަދު ރަޝީދު ވަނީ މި ސަރުކާރުގައި‬ ‫ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަން ވެސް ކުރިން‬ ‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު (ކ) އަދި ޑިޒާސްޓަ‬ ‫ސެންޓަރުގެ ސީނިއާ ޮޕލިސީ އެގްޒެކެޓިވް އަކަށް ހަމަޖެއްސެވި އަހުމަދު ރަޝީދު‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬

‫ލޯކަލް އިންތިޚާބު ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މަސްލަހަތަށްތަ؟‬ ‫"އެމީހުން ނިންމީ ފިންގަޕްރިންޓް ނެތިއްޔާ އެއީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް‪ .‬އެ ހިސާބުން‬

‫"މި ލޯކަލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އެއީ‬

‫ފެށިގެން އެމީހުންގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަން އެ އޮތީ ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައި ކަން ހާމަވާން‪ .‬އެއީ‬

‫މައްސަލައެއް‪ .‬ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީން ދޭ ލަފާތަކާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ކަންތައް‬

‫ރައީސް ބުނާހާ ކަމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން އެ ދަނީ‪ .‬ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ވެސް އެ‬

‫ކުރަނީ‪ ،‬ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ގޮތުން މަންފާވާ ގޮތަށް‪ .‬އެންމެ ފަހުގެ ކަމަކީ‬

‫ތާށި ކޮށްލީތާ‪ ،‬ސައްހަ ނޫން މީހުން ދަފްތަރުން ވަކިވީމައޭ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ކިޔާފައި‪ "،‬އަނަސް‬

‫ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ކެންޑިޑޭސީ ބާތިލު ކުރުން‪".‬‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ބު ދުﷲ ސަ އީ ދު‬

‫ރާއްޖެ އަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތައާރަފް ކު ީ‬ ‫ރ‬ ‫ވެސް‪ ،‬އޭރުގެ ވެރިކަން ކުރި ފަރާތްތަކާއި އިދިކޮޅު‬ ‫ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގި ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކެއްގެ‬ ‫ތެރެއިން‪ ،‬އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ޖެއްސުން‬ ‫ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގަ އެވެ‪ .‬ނަތީޖާއަކަށް ވީ‪،‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު‪ ،‬ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް‬ ‫ބޑު އަދި ހިންގަން ވެސް އުނދަގޫ ނިޒާމަކަށް‬ ‫ބުރަ ޮ‬ ‫ވުމެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ނަމަވެސް‪ ،‬ރައީސް‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން‬ ‫އެކަން ބަދަލު ކުރި ކަމީ ގައުމުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި‬ ‫ކުރި ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ‪ .‬ރަށު‬ ‫ތޅު ކައުންސިލްތަކުގައި މިހާރު‬ ‫ކައުންސިލްތަކާއި އަ ޮ‬ ‫ތިބޭ މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ ‪ 1077‬އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު މަދު ކުރުމަށް ގާނޫނަށް‬ ‫ގެނައި އިސްލާހާ އެކު‪ ،‬އަންނަ އެޕްރީލް ‪ 8‬ގައި‬ ‫ލކަލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމުން‪ ،‬މުޅި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ތިބޭނީ ޖުމްލަ ‪ 655‬ކައުންސިލަރުންނެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫މިހާރަށް ވުރެ ‪ 422‬ކައުންސިލަރުން މަދުވުމެވެ‪.‬‬ ‫ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް މިފަދަ ފުރިހަމަ‬ ‫ކަންތައް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬މުޅި ނިޒާމް‬ ‫އތީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ޮ‬ ‫ވަކި ޕާޓީއަކީ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު‬ ‫ކަމުގައިވެ‪ ،‬އެ މަސްލަހަތު ގެއްލިދާނެތީ އެ ޕާޓީ‬ ‫އަށް ހުރިހާ ކަމެއްގައި މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް‬ ‫ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މަޖުބޫރުވާ ހިސާބަށް‬ ‫ސިޔާސީ ވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ދައުލަތުގެ ބައެއް‬ ‫މުއައްސަސާތަކާ މެދު ބައެއް މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި‬ ‫އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ނެތުމެވެ‪ .‬ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫ލާމަރުކަޒީ އިންތިހާބާ މެދު ވެސް އެއް ބަޔަކު‬ ‫ގތަށެވެ‪ .‬މި އިންތިހާބު މި ބާއްވައިދެނީ‬ ‫ދެކެނީ އެ ޮ‬ ‫ހަމައެކަނި ވަކި ބަޔަކަށް ކަމުގައި ގަބޫލުކޮށް‬ ‫އިންތިހާބުގައި ބައިވެރި ނުވާން ވެސް ޕާޓީއަކުން‬ ‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލކަލް ކައުންސިލް‬ ‫އަދާލަތު ޕާޓީން ޯ‬ ‫އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރަން ނިންމީ‪ 128 ،‬ރަށު‬ ‫ތޅު ކައުންސިލަކަށާއި‬ ‫ކައުންސިލަކަށާއި ‪ 16‬އަ ޮ‬ ‫މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި‬

‫‪ 147‬ކެންޑިޑޭޓުން ނެރެން ނިންމުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫މލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް‬ ‫އެއީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު‪ޯ ،‬‬ ‫އޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)އާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އިދިކޮޅު‬ ‫ޮ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ‪ 511‬ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރަން‬ ‫އތީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނަމަވެސް މި މަހުގެ ‪ 14‬ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން‬ ‫އތް އިންތިހާބު އިތުރު ދެ މަސްދުވަހަށް ފަސް‬ ‫ޮ‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި‬ ‫ކުރުމުން އިދި ޮ‬ ‫ބޑުވުން އުފެދިފަ އެވެ‪ .‬ލާމަރުކަޒީ‬ ‫ވަނީ ކަން ޮ‬ ‫އިންތިހާބު‪ ،‬ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން މިދިޔަ‬ ‫ކޓުން ހުކުމް ކުރީ ވެރިކަން‬ ‫ޑިސެމްބަރު ‪ 1‬ގައި ޯ‬ ‫ކުރާ ޕީޕީއެމަށް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވެވެން ނެތިގެން‬ ‫ކޓަށް ދިއުމުންނެވެ‪ .‬އެހެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫ކޅު ހެދިޔަސް ހަމައެކަނި‬ ‫އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ދެ ޮ‬ ‫ޕީޕީއެމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމުން އެ‬ ‫ހުކުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާޑު ކިޔެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން އިންތިހާބު ފަސް ކުރިޔަސް‪ ،‬އަލުން‬ ‫ޯ‬ ‫އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އިއުލާން ނުކޮށް‪،‬‬ ‫މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬ ‫ބަހަނާއެއްގެ ޮ‬ ‫ބުނަމުން އައީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އިއުލާން‬ ‫ގތުން ސާފުކުރަން ހުރި ކަންކަން‬ ‫ކުރެވޭނީ ގާނޫނީ ޮ‬ ‫ސާފު ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިދިކޮޅު‬ ‫ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން އައީ އިންތިހާބު އިއުލާން‬ ‫ކުރުން ފަސް ކުރަނީ ޕީޕީއެމަށް ތައްޔާރު ވެވެންދެން‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށެވެ‪ .‬އެޕްރީލް މަހުގެ‬ ‫ކަން ވީ ވެސް އެ ޮ‬ ‫‪ 8‬ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް‬ ‫ކމިޝަނުން އިއުލާން ކުރީ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ވެސް‪ ،‬އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ނަމަ އިންތިހާބަށް‬ ‫ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފައި‬ ‫ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން މި އިންތިހާބަކީ ވަކި ބަޔަކަށްޓަކައި‬ ‫ބާއްވައިދޭ އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް‬ ‫އެމްޑީޕީން ބުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭ‬ ‫އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ އެ ކޮމިޝަނުން‬ ‫ކަންތައް ކުރާ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް‬ ‫ގތުގައި އެފަދަ އެއް‬ ‫އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކަމަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް‬ ‫ހުށަހަޅާ އިރު އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަން ޖެހޭ‬ ‫ގތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ފިންގަޕްރިންޓާ ނުލައި ހުށަހަޅާފައި ހުރި ފޯމްތައް‬ ‫ކމިޝަނުން ބާތިލު ކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫"އެމީހުން ނިންމީ ފިންގަޕްރިންޓް ނެތިއްޔާ‬ ‫އެއީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް‪.‬‬ ‫އެ ހިސާބުން ފެށިގެން އެމީހުންގެ މިނިވަންކަމާއި‬ ‫އތީ ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައި‬ ‫މުސްތަގިއްލުކަން އެ ޮ‬ ‫ކަން ހާމަވާން‪ .‬އެއީ ރައީސް ބުނާހާ ކަމެއް ތަންފީޒު‬ ‫ކުރަމުން އެ ދަނީ‪ .‬ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ‬ ‫ކށްލީތާ‪ ،‬ސައްހަ ނޫން‬ ‫ދޫކުރުމުގައި ވެސް އެ ތާށި ޮ‬ ‫މީހުން ދަފްތަރުން ވަކިވީމައޭ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ‬ ‫ކިޔާފައި‪ "،‬އަނަސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަންނަ‬ ‫ކށްފައި އޮތް‬ ‫އެޕްރީލް މަހު ބާއްވަން އިއުލާން ޮ‬ ‫ގތުން ކަންތައް ނިންމަނީ‬ ‫ލޯކަލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ކމިޓީން ދޭ ލަފާތަކާ‬ ‫ވެސް ގައުމީ ލަފާދޭ ޮ‬ ‫އިދިކޮޅަށެވެ‪.‬‬ ‫ލކަލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅަމުންދާ‬ ‫"މި ޯ‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އެއީ މައްސަލައެއް‪ .‬ލަފާ ދޭ‬ ‫ކމިޓީން ދޭ ލަފާތަކާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ކަންތައް‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރަނީ‪ ،‬ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ގޮތުން މަންފާވާ‬ ‫ލކަލް އިންތިހާބަށް‬ ‫ގތަށް‪ .‬އެންމެ ފަހުގެ ކަމަކީ ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ކެންޑިޑޭސީ ބާތިލު ކުރުން‪".‬‬ ‫އަނަސް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ‬ ‫މެންޑޭޓްގެ ބޭރުން އަދި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތައް‬ ‫އަޅަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިލެކްޝަންސް‬ ‫ކމިޝަނަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނަމަވެސް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫ވިސްނުން މުޅިން ތަފާތެވެ‪ .‬ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް‬ ‫ގތުގައި އިލެކްޝަންސް‬ ‫އަބްދުﷲ ޚަލީލު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކމިޝަންގައި ތުހުމަތުތައް އަޅުވައި އިންތިހާބުގައި‬ ‫ޮ‬ ‫ބައިވެރި ނުވާން ބަޔަކު ނިންމީ‪ ،‬ލޯކަލް‬ ‫އިންތިހާބުގައި އެއްވެސް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ ކަން‬ ‫ކަށަވަރުވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު‬ ‫އތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި‪.‬‬ ‫އެބަ ޮ‬ ‫ގތުން އިންތިޚާބު‬ ‫ދެން އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޮ‬ ‫ބއިކޮޓް ކުރައްވަނީ‪،‬‬ ‫ކޓް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން އެ ޮ‬ ‫ބޮއި ޮ‬ ‫އެއް ކަމަކަށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކޯޓުން‬ ‫ކށްފައި މިވަނީ‪ ،‬އެހެންވީމާ އެ ހުކުމަށް‬ ‫ހުކުމްތަކެއް ޮ‬ ‫ތަބާވުމަށް އުޒުރުވެރިވަނީ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ‪"،‬‬ ‫ޚަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"ދެ ވަނަ ކަމަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް‬ ‫ކައުންސިލްތަކުގެ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭ ެ‬ ‫ނ‬ ‫ކަން ކަށަވަރު ވަނީ ކަމަށް ފެންނަނީ‪ .‬އެހެންވީމާ‬ ‫ކޓް ކުރުމަކީ އާންމުންނަށް ދައްކާލަން ކުރާ‬ ‫ބއި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ކަމެއް‪ .‬އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ގޮނޑި ކާމޔާބު‬ ‫ނުވުމުގެ ބަދަލުގައި‪ ،‬ތިމަންނަމެން ބައިވެރި ނުވިއްޔޭ‪،‬‬ ‫އެކަހަލަ މެސެޖެއް އާންމުންނަށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި‬ ‫ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ‪".‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ މެދު‬ ‫އިތުބާރު ނުކުރަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޅުވައިލުމުގެ ފުރުސަތެއް ވެސް‬ ‫"ވޯޓު ޮ‬ ‫ވޓު ގުނަނީ ވެސް ހަމަ‬ ‫މިހާރު ނުލިބޭނެ ނޫންތޯ‪ޯ .‬‬ ‫ހުރިހާ އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ދެއްތޯ‪ .‬ހަމަ ސީދާ‬ ‫ވޓު ލާ މަރުކަޒުގައި‪ .‬އެހެންވީމާ އިލެކްޝަންސް‬ ‫ޯ‬ ‫ވޓު ކަރުދާސްތަކެއް ނުދާނެ‬ ‫ކމިޝަނަކަށް ވެސް ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ގުނުމުގެ ކުރިއަކުންނެއް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންވީމާ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ‬ ‫އޅުވާލާކަށް‪ .‬އަނެއްކާ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫ވޯޓު ޮ‬ ‫އބްޒާވަރުންގެ ވެސް ކުރިމަތީގައި މި ހުރިހާ ކަމެއް‬ ‫ޮ‬ ‫މި ކުރަނީ‪ ،‬ކުރަމުންދާ އިރު އެއީކީ އިލެކްޝަންސް‬ ‫ކމިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާނެ‪".‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެޕްރީލް ‪ 8‬ގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން‬ ‫ކށްފައިވާ އިރު‪ ،‬ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު‬ ‫އިއުލާން ޮ‬ ‫ދަނީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪ .‬ވެރިކަން‬ ‫ކލިޝަނާއި އެންމެ‬ ‫ކުރާ ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭގެ ޯ‬ ‫ކޅު ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީ ވެސް އޮތީ ލޯކަލް‬ ‫ބޑު އިދި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ކށް ވީހާ ގިނަ ގޮނޑިތައް‬ ‫އިންތިހާބުގައި ވާދަ ޮ‬ ‫ހދުމުގެ އުންމީދުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ނަމަވެސް ކައުންސިލްތައް ނިސްބަތްވާ‬ ‫އތީ ތަފާތު ވިސްނުމެކެވެ‪ .‬އެ މީހުންގެ‬ ‫ރަށްތަކުގައި ޮ‬ ‫ފރި ކުޑަ އެވެ‪ .‬ކައުންސިލްތަކުގެ މަގާމުތަކަކީ‬ ‫ޯ‬ ‫ބޑަށް ރަށްރަށުގެ އާއިލީ‬ ‫ޕާޓީގެ ވާދަވެރިކަމަށް ވުރެ ޮ‬ ‫ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބު ކުރެވޭ މަގާމުތަކަކަށް‬ ‫ވާތީ‪ ،‬ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު މަދު ކުރުމަކީ‬ ‫ރަށްރަށުގެ މީހުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އިންތިހާބު ކުރެވޭ‬ ‫އެއީ ކައުންސިލަރުންގެ ޮ‬ ‫މީހުން މަދުވުމުން‪ ،‬އެ މަގާމުތަކުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ‬ ‫އާއިލާތައް މަދުވާނެތީ އެވެ‪.‬‬


‫ކޮލަމް ކޯދު‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪13‬‬

‫ހުޅުމާ ލޭގައި ސިނަމާއެއް ހިންގަ ްނ‬ ‫ޝްވެކަށް ދީފި‪ ،‬އޭ ޕްރީލް މަހު ހުޅުވަނީ‬ ‫އަ ލީ ނާ ފި ޒް‬

‫ވަސީލަތްތައް ވެސް ގާއިމުކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާ ސިނަމާ އަށް ‪ 180‬މީހުންނަށް‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ސިނަމާއެއް ހިންގަން ޝްވެކާ‬ ‫ކށް‪ ،‬އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ސިނަމާއާ ހަވާލު ޮ‬

‫އެއްފަހަރާ ފިލްމު ބަލަން ވަދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެ ތަން ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭރުގެ ފިލްމުތައް ރާއްޖޭގައި ދައްކާ ހަމައެކަނި‬

‫ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު‪ ،‬އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އެޗްޑީސީ‬

‫ފުރުސަތު އެޗްޑީސީން ހުޅުވާލީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު‬

‫ސިނަމާ ކަމަށްވާ ޝްވެކާ އެކު އެ ކަމުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭރު އެޗްޑީސީން އާއްމުކުރި އިއުލާނުގައިވާ‬

‫ލޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިން ޑިވެ ޮ‬

‫ގޮތުން‪ ،‬ގިނަވެގެން ‪ 10‬އަހަރުދުވަހަށް އެ ތަން‬

‫ސއިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫(އެޗްޑީސީ)ން ވަނީ އިއްޔެ‬

‫ހިންގަން ދޭއިރު‪ ،‬އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ ހަ‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި‪،‬‬ ‫އެޗްޑީސީގެ މައި ޮ‬

‫މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިނަމާ ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން‬

‫ސއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އެ އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ފަށަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އަދި ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސްދުވަހު‬

‫މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަން އާއި‬

‫ކުލި ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިއުލާނުގައިވެ‬

‫ޝުވެކުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްރާޝީމެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ހުޅުމާލޭގައި‬ ‫އެޗްޑީސީން މިއަދު ބުނި ޮ‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ސިނަމާއެއް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްޑީސީ އާއި ޝްވެކުގެ އިސް ވެރިން އިއްޔެ‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ސިނަމާއެއް ހިންގަން ކުރިމަތިލުމުގެ‬

‫ކުރީގެ އެތީނާ ސިނަމާ މަރާމާތުކޮށް‪ ،‬ޒަމާނީ‬

‫ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ސިނަމާ ހުންނާނީ އެ އަވަށުގެ‬

‫ވަސީލަތްތަކާ އެކު ޝްވެކް ސިނަމާގެ ނަމުގައި ހުޅުވީ‬

‫އިރުއުތުރުން ބާބެކިއު ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ހަދަމުން‬

‫ހލީވުޑާއި ބޮލީވުޑްގެ‬ ‫‪ 2012‬ގަ އެވެ‪ .‬އެ ތަނުގައި ޮ‬

‫ކމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގަ އެވެ‪ .‬އެ ތަނުގައި‪،‬‬ ‫އަންނަ ޮ‬

‫އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމުތަކުގެ އިތުރަށް‪ ،‬ދިވެހި ބައެއް‬

‫މާލޭގައި ހުންނަ ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް ވުރެ ދެ ގުނަ‬

‫ފިލްމުތައް ވެސް ދައްކަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑު ސިލްވަ ސްކްރީނެއް ބަހައްޓާއިރު‪ ،‬އެންމެ ފަހުގެ‬

‫މަސް މަރާ ބަޑިތަކެއް އަތުލައިގެންފި‬ ‫ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެން‬ ‫މަސް މަރާ ބަޑިތައް‪21 :‬‬ ‫ބަޑި ވަނީ ކަސްޓަމުން‬ ‫އަތުލައިގެންފައި‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ރާއްޖެ އަށް ވަގަށް އެތެރެ ކުރި ގިނަ‬ ‫އަދަދެއްގެ މަސް މަރާ ބަޑި ކަސްޓަމުން ބުދަ ވިލޭރޭ‬ ‫އަތުލައިގެންފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި‬ ‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‪ ،‬އެތަނުގެ ޗީފް‬

‫ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އިސްމާއީލް ހަމްދޫން ވިދާޅުވީ‬

‫ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އަހުމަދު‬

‫މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު ‪ 31‬ގައި ރާއްޖެ އައި ދުބާއީގެ‬

‫ފަހީމް ވިދާޅުވީ އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތަކުގެ އަލީގައި‪،‬‬

‫ނަމަވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި މީހަކު‬

‫ބޓަކުން މަސް މަރާ ‪ 21‬ބަޑި‬ ‫މުދާ އުފުލާ ޯ‬

‫އފިސަރުންތަކެއް އެތަކެތި ހޯދީ‪،‬‬ ‫ކަސްޓަމްސްގެ ހާއްސަ ޮ‬

‫ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަކި ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ނޫނީ އެ ފަދަ‬ ‫ބަޑި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން މަނާ‬ ‫ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ކަސްޓަމްސް އިން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގެ‬

‫ބޓުން އެތެރެ ކުރި އަންނައުނު ކޮންޓޭނަރުތަކެއްގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ތެރެއިން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ބަޑިތައް ފެނުނީ‪،‬‬ ‫ފަހީމް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ރނިކް ސާމާނު އެތެރެކުރާ އެ ބޯޓުން‬ ‫އާއްމުކޮށް އިލެކްޓް ޯ‬ ‫ގާމެންޓްސް ޝިޕްމެންޓުތަކެއް ޑިކްލެއާ ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫މިތަކެތި އެތެރެ ކުރީ ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން‬

‫މި މައްސަލަ މިހާރު އަންނަނީ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން‬ ‫އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ސިރީ އަކީ ކިހިނެއް‬ ‫ކިޔުނު ނަމެއް؟‬ ‫ސިރީ އަކީ މިއަދު ނުފޫޒުގަދަ އަދި އެހައި ބާރުގަދަ‬ ‫"އަންހެނެ"ކެވެ‪ .‬މުޅި އޮޑީގައި ހަސަނު ދެފައޭ ބުނެވޭ‬

‫ލިތީނާ އާއި އޭނާގެ ހަތަރު ކުދިން‬

‫ގޮތަށް ސިރީ ވަނީ މުޅި އެޕަލް އަށް ފެތުރިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ދާދި ފަހުން ކިޔައިދީފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި‪" ،‬ސްޕީޗް‬

‫ހދި ނަމެކެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ސިރީ އަކީ ދަރިއަކަށް ކިޔަން މީހަކު ޯ‬

‫އެ ނަން ކިޔާނެ އަންހެން ކުއްޖަކު ނުލިބުމުން ޑޭގް ބޭނުންވީ ސިރީ‬

‫އުންމީދުކުރި ގޮތުގައި‪ ،‬އަންހެނުން ބަލިވެ އިނދެ ވިހާނީ އަންހެން‬

‫ނލޮޖީ" ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި‪ ،‬ބިން ކޮނެ ސިރީ‬ ‫ރިކޮގްނީޝަން ޓެކް ޮ‬

‫އަކީ "ވޮއިސް ރިކްނީޝަން" ސޮފްޓްވެއެއް ކަމުގައި ހަދާށެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ކުއްޖެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޑޭގް ކިޓަލޯ އަށް ލިބުނީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ‪.‬‬

‫އަލުން ނެގި އެވެ‪ .‬އަދި "ސިރީ އިންކް"ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ކޮޅަށް‬

‫އެންޑްރޮއިޑް‪ ،‬ބްލެކްބެރީ އަދި ވާދަވެރި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކުގައި‬

‫ޖަހައި‪ ،‬މަސައްކަތް ފަށައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށެވެ‪ ،‬އެހެން ނަމަވެސް‪ ،‬އެޕަލުން ސިރީ ގަތުމާ ގުޅިގެން‬

‫ލ އަކީ ނޯވޭ މީހެކެވެ‪ .‬އެޕަލް އައިފޯނުގައި މިހާރު‬ ‫ޑޭގް ކިޓަ ޯ‬

‫ކޅަށް ޖެހުނީ އޭނާ‬ ‫ޑޭގް ކުރަމުން ދިއަ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަނެއް ޮ‬

‫ބޭނުންކުރާ "ސިރީ" އުފެއްދީ އޭނާ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް އަންހެން ދަރިއަކު‬ ‫ނުލިބުމުން ސިރީ އެއްފަރާތްކޮށް‪ ،‬އެ ނަމަށް ޚާއްސަވާ ގޮތަށް ހޯދި‬

‫އަށް ލިބުނު ފޯނު ކޯލެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އތް ފުރުސަތު ގެއްލިގެން ދިއަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވާދަވެރިންނަށް ޮ‬ ‫އެޕަލުން ސިރީ ގަތުމަށް ފަހު އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކުގައި‬

‫"ސިރީ ޑޮޓް ކޮމް" ވެސް ހުއްޓާލި އެވެ‪ .‬އެ ވާހަކަ މުޅިން ހަނދާން‬

‫ޖބްސް އޭނާ އަށް ދައުވަތު ދިނެވެ‪ .‬ދެ‬ ‫ސްޓީވް ޖޮބްސް އެވެ‪ .‬ސްޓީވް ޮ‬

‫ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރި އެވެ‪ .‬އަދި އެ ނޫން އެހެން ނަމެއް‬

‫ނައްތާލައި‪ ،‬ފަސްއަޅައި ފޮރުވި އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ބައްދަލުކޮށް ދެކެވުނު ވާހައެއްގެ ސަބަބުން ސިރީ އަކީ އެޕަލްގެ‬

‫ކިޔުމަށްޓަކައި ޑިވެލޮޕަރުން ބޯގޮއްވި އެވެ‪ .‬ސިރީ އަށް ވުރެ ފައްކާ އަދި‬

‫އެއްޗަކަށް ވި އެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 200‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތެކެވެ‪.‬‬

‫ފާޑުވެރި ނަމެއް ނުލިބުމުން‪ ،‬ސްޓީވް ޖޮބް އަށް ވެސް ޖެހި ވަޑައިގަތީ‬

‫އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެ އަށް ސިރީ ވަދެގެން ދިއަ ގޮތް‪ ،‬ޑޭގް‬

‫ކޮތަޅަކަށް ގޮ ހޮރު ލައިގެން އުޅޭތާ ‪ 20‬އަހަރު‬ ‫ބޑު ގޮހޮރު ހަށިގަނޑުން‬ ‫ޗައިނާގެ މީހަކު އޭނާގެ ޮ‬ ‫ބޭރުގައި އެލުވައިގެން އުޅޭތާ ‪ 20‬އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހރު އެ ދޭތެރެއިން ނުކުންނަން ދިމާވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޮ ޮ‬ ‫މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅާ ވޭނުގެ ސަބަބުން ނުނިދިފައި‬

‫ކށްގެން ގޮހޮރު ހަށިގަނޑުގެ‬ ‫މިހެން އުޅެނީ އޮޕަރޭޝަން ޮ‬

‫ވެސް އެތައް ރެޔަކު ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު‬

‫ތެރެއަށް ލާނެ ފައިސާ ނެތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފައިސާ ނެތް ކަމަށް މި ދެމަފިރިން‬

‫އުމުރުން ‪ 80‬އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ލޭން‬ ‫ހރުލާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު‬ ‫ޔ ވަނީ އޭނާގެ ގޮ ޮ‬ ‫ގު ޯ‬

‫ހރު ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް ނިކުންނަމުން‬ ‫މަޑުމަޑުން ގޮ ޮ‬

‫ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލައިފަ އެވެ‪ .‬ޗައިނާގެ މެދުތެރޭގެ‬ ‫ރވިންސަށް ނިސްބަތްވާ ލޭން ޔުގޯގެ ފިރިމީހާ‬ ‫ހުބޭ ޕް ޮ‬

‫ގހޮރު ލައިގެން އިތުރު‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް ޮ‬

‫ގތުގައި އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ވޭން‬ ‫މާއޮ ޔޮންގްފޫ ބުނި ޮ‬

‫އެހެން ދަބަހެއްގެ ތެރެއަށް ލައިގެން އެ ދަބަސް ކޮނޑުގައި‬

‫ހުރި ބައްޔެއް ޖެހުނީ ‪1970‬ގެ އަހަރު ތަކުގައި ކުރި‬

‫އެލުވައިގެން އޭނާ އުޅޭތާ މިހާރު ‪ 20‬އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ‪،‬‬

‫އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހުގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ބަލި‬

‫ލޭން ގެ ހާލު ބަލަން ދިޔަ ނޫސްވެރިންނަށް ފެނުނީ‬

‫ރަނގަޅުކުރަން އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭ ވަރުގެ ތަނަވަސްކަމެއް‬

‫ކށްފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ބޮޑު ކޮތަޅެއް ލޭންގެ ބަނޑުގައި ތަތް ޮ‬

‫ނެތިގެން އެކަން ނުކުރެވިފައި ވަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ބައެއް ވެސް ފެންނަން އޮތެވެ‪.‬‬ ‫ގުނަވަނުގެ ޓިޝޫތަކުގެ ޮ‬

‫އ ޔޮންގްފޫ‪ ،‬ޗުޓިއަން އާބަން ނޫހަށް ކިޔައިދިން‬ ‫މާ ޮ‬ ‫ގޮތުގައި އަންހެނުންނަށް ފުރަތަމަ މައްސަލަ ދިމާވީ ‪1971‬‬ ‫އޕަރޭޝަނަށް ފަހުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނަ އަހަރު ކުރި ނުވިހާ ޮ‬

‫ކުޑަކަމުދާ ނަޖިސް ބޭރުކުރަނީ އެ ހޮޅިކޮޅުންނެވެ‪.‬‬

‫މި އޮޕަރޭޝަން ކުރި ލަކުނުތައް އެއް ޓިޝޫއިން އަނެއް‬ ‫ޓިޝޫއާ ގުޅި ބަނޑުގެ ބޭރު ފަށަލަ އާއި ބޮޑު ގޮހޮރާ ދޭތެރޭ‬ ‫ފަށަލަތަކެއް އުފެދުނީ އެވެ‪ .‬އަދި ބަނޑު ތެރޭގައިވާ އެހެން‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ލޕިއަން ޓިއުބާއި އޯވަރީޒްތަކުގައި ވެސް މި‬ ‫ގުނަވަންތަކާއި ފެ ޯ‬ ‫ފަށަލަތައް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތަށް ސްކާ ޓިޝޫތައް އުފެދެނީ އޮޕަރޭޝަން‬ ‫ގހަކުން ނުވަތަ ރޭޑިއޭޝަން ދިނުމުން‬ ‫ކުރުމުގައި ހެދޭ ޯ‬ ‫ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ތެރެއިން‬ ‫އެއްޗެއް އެތެރޭގައި ބޭއްވުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބަލިވި އިންނާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް‬ ‫ކށް އިންޑިއާ‬ ‫ނެތް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައި ވަނި ޮ‬

‫ގިނަ ފަހަރުތަކެއް ބައިގެން ދިއުމުން ކުއްޖަކު‬

‫ދަރިފުޅު ކިރަން އުފަން ވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ދެ މަސް‬

‫މީހަކަށް ނުވަ މަސް ތެރޭ ހަތަރު ދަރިން ލިބިއްޖެ‬

‫ޑޕްޓްކުރުމުގެ ޚިޔާލު‬ ‫ނުލިބޭނެކަމަށް ހިތާ އެ ޮ‬

‫ފަހުން އިންޑިއާގައި ސަރަގޭޓް މަންމައެއްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ލިތީނާ ގެންގުޅުނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާ އާއި‬

‫ބަނޑުން އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން އުފަންވި އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ފިރިމީހާއަކީ އިންޑިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކަށްވާތީ‬

‫ކުރީ ފަހަރުގެ ބާކީ ހުރި ދަރިފަނިތައް ސަރަގޭޓް‬

‫ލިބުމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނިއިރު‬

‫ޑޕްޓްކުރާކަށް ވެސް‬ ‫އޭޝިއާ ނަސްލުގެ ކުއްޖަކު އެ ޮ‬

‫މަންމައަކަށް ޓްރާންސްފާ ކޮށްގެން ލިތީނާގެ‬

‫އޭނާއަށް އެންމެ ‪ 18‬އަހަރެވެ‪ .‬އޭގެ އެއް އަހަރު‬

‫ނުލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ހދައިދެވޭތޯ އިންޑިއާގެ‬ ‫ދެމަފިރިންނަށް ދަރިއަކު ޯ‬

‫ކރް ނަމަކަށް ކިޔާ މި މީހާ އަށް ދަރިން‬ ‫ލިތީނާ ޯ‬

‫އަވަށު ޑޮކްޓަރު ބުނީ ނޫސްވެރިންނަށް އަންހެންމީހާގެ‬

‫ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާއަށް ޖެހިފައި ވަނީ ކެންސަރުގެ‬ ‫ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ވައްތަރެއް ކަމުން ހަ މަސް‬

‫‪ 2013‬އާއި ‪ 2015‬އާ ދެމެދު ސަރަގޭޓް‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި އޮވެގެން ފަރުވާ‬ ‫ދުވަސް ވަންދެން ޮ‬

‫މަންމައެއްގެ ފަރާތުން ދަރިން ހޯދަން ވެސް ހަ‬

‫އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ހަވާލުވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ހޯދަން ޖެހުނެވެ‪ .‬ކެންސަރު ފަރުވާ ހޯދިތާ އެއް‬

‫ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުރި މަސައްކަތް ވީ ނާކާމިޔާބެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާ އަށް އެ ދެބެން ބަލާ ގޮސް ހުއްޓާ ލިތީނާ‬

‫އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް ކެންސަރު އެނބުރި‬

‫އެ ހަ ފަހަރު ވެސް ބަލިވެ އިނދެ ކުއްޖާ ބައިގެން‬

‫އަނެއްކާވެސް ބަލިވެ އިންކަން އެނގުނެވެ‪ .‬އޭރު‬

‫މތެރަޕީ އާއި ރޭޑިއޯތެރަޕީ ވަރަށް‬ ‫އައެވެ‪ .‬އެފަހަރު ކީ ޯ‬

‫ދިޔައީ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ ދެމަފިރިން ދެން ދަރިއަކު‬

‫ވިހޭތާ އެންމެ ހަ މަހެވެ‪ .‬ލިތީނާ ބުނި ގޮތުގައި އެ‬

‫ވަރުގަދަޔަށް ދިނުމަށްފަހު ލިތީނާގެ ކޮއްކޮގެ ބޯން‬

‫ހދުމުގެ އުންމީދު ކަނޑާލި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ފަހަރު ބަލިވެ އިންލެއް އަވަސްކަމުން އޭނާއަކަށް‬

‫ތ އަދި އެއް ފަހަރު‬ ‫ބަލިވެ އިނެވެ‪ .‬ދަރިއަކު ލިބޭ ޯ‬ ‫އައިވީއެފް ހަދަން ނިންމައިގެން ތިއްބަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ކުއްލިއަކަށް ބަލިވެ އިންކަން އެނގުމުން‬

‫ލިތީނާ އަވަހަށް އިންޑިއާ އަށް ގޮސް އޭނާގެ‬

‫އެކަމެއް ނުވެސް އެނގެ އެވެ‪ .‬ބަލިވެ އިންކަން‬ ‫އެނގުނުއިރު ބަނޑަށް ‪ 13‬ހަފުތާ ވަނީ ވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ލިބުނު ދަރިފުޅު‬ ‫އުފަންވީ ދުވަސްނުފުރާ‪ ،‬ބަނޑަށް ‪ 28‬ހަފުތާގަ‬

‫ފިރިމީހާ އާއި އަހަންނަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް‪ .‬އަދި‬

‫ޕސްޓަށް ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ނޓިންހަމް ޯ‬ ‫ލިތީނާ ޮ‬

‫އެފަހަރުވެސް ބައިގެން ދާނެކަމަށް ދެ މީހުން ވެސް‬

‫އތުމަށްފަހު ކިއާރާ ވެސް މިހާރު ވަނީ‬ ‫ވޑުގައި ޮ‬ ‫ޯ‬

‫އޭނާއަށް ދަރިން ނުލިބޭނެކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނިއިރު‬

‫ކށްގެން‪ .‬އެހެންވެ ކޮންމެ ދުވަހަކީ‬ ‫ތިބީ މުޅިން ޔަގީން ޮ‬

‫ގެއަށް ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުމުރުން ހަގުކަމުން އެކަމަކާ އެހާ ކަންބޮޑެއް ނުވި‬

‫ވެސް ވަރަށް އުނދަގުލުން ހޭދަވި ދުވަހެއް‪ .‬ދަރިފުޅު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބައިގެން ހިނގައިދާނެތީ އަހަރެން ބޭރަށް ގޮސް‬

‫ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ‪ .‬އޭނާއަށް ދަރިން ބެލުމުގައި‬

‫ނޫޅެން‪ .‬ކާރެއް ނުދުއްވަން‪ .‬އަހަރެންގެ އާއިލާގެ‬

‫އެހީތެރިވާން މަންމަ ވެސް ކައިރީގައި ހުރީމަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭރު ހިތަށް އެރީ އެހިސާބަށް ދިޔައިމައޭ އެކަމާ‬

‫ބޑު ވާހަކައެއް‬ ‫މީހުން ކައިރީގައި ވެސް ބަނޑު ޮ‬

‫ހުރިހާ ކުދިންނަކީ ވެސް ރޭގަނޑު ފަސޭހައިން ނިދާ‬

‫ވިސްނާނީ‪ .‬ނަމަވެސް އުމުރުން ‪ 23‬އަހަރުގައި‬

‫ނުބުނަން‪ .‬އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަމެއް ނާންގަން‪.‬‬

‫ކުދިންނަށް ވުމީ ވެސް އޭނާގެ ނަސީބެއް ކަމަށް‬

‫ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ދަރިއަކު ނުލިބޭނެކަމަށް ހީކޮށް‬

‫އަހަރެން ބަނޑުބޮޑުކަން އެނގުމުން އެންމެ އުފާވެފައި‬

‫ލިތީނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ހިތްދަތިވި‪ "،‬ލިތީނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ތިއްބާ ބައިގެން ދިޔަ ޚަބަރު ދޭން ޖެހޭނެކަމަށް ހިތާ‬

‫‪ 2007‬ގައި ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ދަރިން ލިބޭތޯ‬

‫ކޮތަޅުގައި އޮތް ގޮހޮރު އަންހެންމީހާ ދައްކާލަނީ‬

‫ފެބްރުއަރީ ‪ 2015‬ގައި ލިތީނާ އަނެއްކާވެސް‬

‫ދެބެންނެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލުގެ ނިއޯނެޓަލް‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ހަ ހަފުތާ ޮ‬

‫ޑކްޓަރުން އުންމީދު ކަނޑާލާފައި ވިޔަސް‬ ‫ޮ‬

‫ހާލަތު ކިޔައިދޭން ގަސްތުކުރީ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން‬

‫ދެން މަސައްކަތްކުރީ ސަރަގަސީ މަންމައެއްގެ‬

‫ކށްދިން މަސައްކަތުން އުފަންވި‬ ‫ހސްޕިޓަލުން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން އިންޑިޔާގައި‬ ‫ޒަރިއްޔާއިން ކުދިން ހޯދުމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫"އޭރަކު އެކަމަކާ މާ ބޮޑަކަށް ފިކުރެއް ނުކުރަން‪.‬‬

‫ކައިގެން އަންހެންމީހާ ދިރިއުޅެނީ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި މި އަންހެންމީހާގެ އޮޕަރޭޝަން‬ ‫ގަބޫލު ކުރެވޭ ޮ‬

‫ކޮންމެ ފަހަރަކު ބައިގެން ދިޔައީ އެވެ‪ .‬އެގޮތަށް‬

‫ގައި ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން އޭނާގެ ފުރަތަމަ‬

‫އފިސަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި‬ ‫ކުރިން ހައުސިން ޮ‬

‫ދެން އެ އަވަށުގައި ހުންނަ ޑޮކްޓަރު ދޭ ތަދުކަނޑުވާ ބޭސް‬

‫ކޮށްފައި ހުރިތަނެއް ރަނގަޅަށް ނުފަހާ ހުރުމުން އޭނާގެ‬

‫އަދި އެޕަލް "ކާޕްލޭ" ގައި ސިރީ ބޭނުންކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކެންސަރަށް ކުރި ވަރުގަދަ ފަރުވާތަކަށް ފަހުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރުވެސް ނުކުރެވޭ ކަމަށް އަންހެންމީހާ ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އުންމީދުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އއެސް‪ ،‬މެކްއޯއެސް‪ ،‬ވޮޗްއޯއެސް‪ ،‬ޓީވީއޯއެސް‬ ‫އަށް ފެތުރިގެންފަ އެވެ‪ .‬އައި ޯ‬

‫އޭނާއަށް ދަރިން ނުލިބޭނެކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނީ‬

‫ދވެލުން ނޫން އެހެން ކަމެއް‬ ‫ތާފަނާ ފެނުން ގޮހޮރު ޮ‬

‫ލިބުމުން އަންހެންމީހާއަށް އެހީތެރިވާނެ ބަޔަކު ވެދާނެކަމުގެ‬

‫މުޅި އޮޑީގައި ހަސަނު ދެފައޭ ބުނެވޭ ގޮތަށް ސިރީ ވަނީ މުޅި އެޕަލް‬

‫ދަރިއަކު ނުލިބިގެން އުޅެނިކޮށް‬ ‫‪ 9‬މަސް ތެރޭ ‪ 4‬ދަރިން‬

‫މުޅިން ފަސޭހަ ވި އެވެ‪.‬‬

‫މި ހާލުގައި އުޅެން ޖެހުމުން އަންހެންމީހާއަށް ކައިބޮއި‬ ‫އުޅުމާއި ހެދުން ލުމަކީ އަމިއްލައަށް ކުރެވޭ ކަންކަމެއް‬

‫ފނު އާއިލާއާ ގުޅުނެވެ‪.‬‬ ‫އައި ޯ‬ ‫ސިރީ އަކީ މިއަދު ނުފޫޒުގަދަ އަދި އެހައި ބާރުގަދަ "އަންހެނެ"ކެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން އޭނާގެ ކެންސަރު‬ ‫މެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ޮ‬

‫އެ މީހާ ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިސް އެޅެނީ އެ ދަބަހަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކޅެއް ވެސް އެތަނުން ނެރެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިމަ އިލާސްޓިކް ހޮޅި ޮ‬

‫އެޕަލުން މާކެޓަށް ނެރުނު އައިފޯނު ‪4‬އެސްގެ "ފީޗާ"އެއް ގޮތުގައި ސިރީ‪،‬‬

‫ކުރިން އޭނާ އަށް ވަނީ ލިއުކީމިއާ (ލޭގެ ކެންސަރު)‬

‫ބުނެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ރ ހަށިގަނޑުން ބޭރުވި‬ ‫ގޮސް އަހަރުތަކެއް ވީއިރު މުޅި ގޮހޮ ޮ‬

‫ގތުގައި އޮކްޓޯބަރު ‪ 2011 ،14‬ގައި‬ ‫އެ ނަމަށް ރުހުން ދެއްވާށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މަސައްކަތްކުރުމަށް އޭނާ ގަސްތު ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ‪ 11‬ފަހަރު ބަލިވެ އިނދެގެން ވެސް‬

‫އެއްފަހަރާ މިހާ ގިނަ ކުދިން ލިބުނަސް ލިތީނާގެ‬

‫"ރޭގަނޑު ނިންދަވަން އުޅޭ ގަޑީގައި ވަރަށް ބުރަ‬

‫އެއްވެސް މީހަކާ އެ ވާހަކަ ހިއްސާ ނުކުރީ‪ "،‬ލިތީނާ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ‪ .‬އެކަމަކު ނިންދެވުމަށް ފަހު‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހެނދުނު ‪ 7.30‬ނުވަތަ ‪ 8.00‬ހާއިރު ނޫނީ އެއްވެސް‬

‫ނަސީބަކުން އެ ފަހަރު ލެތީނާގެ ދަރިފުޅު‬ ‫ބައިގެނެއް ނުދެ އެވެ‪ .‬އަދި ސެޕްޓެމްބަރު ‪2015‬‬

‫ކުއްޖަކު ނުހޭލާ‪ "،‬ލިތީނާ ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪16‬‬

‫ރާނީ އެނބުރި އަން ަނ‬ ‫ފިލްމުގައި ނުކުޅެދޭ މީހެއްގެ ރޯލު‬ ‫ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ ‪ 2005‬ގައި އުފެއްދި "ބްލެކް" އަކީ ރާނީ‬

‫އިމްރާން ހާޝިމީ އެވެ‪ .‬އަދި އޭރު ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އިމްރާން މި ފިލްމުގެ‬

‫މުކަރުޖީގެ ފިލްމީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދެކެ‬

‫ބަތަލުގެ ބައި ވެސް ކުޅޭ ގޮތަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފަހުން އިމްރާން މި ފިލްމު‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމުގައި ލޯ ފަން މީހެއްގެ ބައި ރާނީ ކުޅެފައިވާލެއް މޮޅުކަމުން‬

‫ދޫކޮށްލައި އެހެން ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނިންމި އެވެ‪ .‬ފަހުން ވެސް‬

‫ގިނަ ބަޔެއްގެ ތައުރީފު އޭނާއަށް ލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫ކައިވެންޏަށްފަހު ދަރިއަކު ލިބުމުން ފިލްމީ ދުނިޔެއާ ދުރުގައި ރާނީ‬ ‫ހުންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން އަލުން ފިލްމު ކުޅެން ރާނީ ގަސްތުކުރާ‬ ‫ކަމަށް ބޮލީވުޑް ޚަބަރުތައް ބުނެ އެވެ‪ .‬މިފަހަރު ވެސް ވަރަށް ޚާއްސަ‬ ‫ކެރެކްޓާއެއް ރާނީ ވަނީ ކުޅެން ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާނީގެ ފިރިމީހާ އަދިތިޔާ ޗޯޕްރާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް‬

‫ގިނަ އެކްޓަރުންނަށް މި ފިލްމު ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް އެކަކުވެސް މާ ބޮޑު‬ ‫ޝައުގުވެރިކަމެއް މި ފިލްމަކަށް ނުދިނެވެ‪.‬‬ ‫އަދިތުޔާ އާއި ރާނީ އަށް މި ސްކްރިޕްޓް ވަރަށް ކަމުދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ރާނީ ލީޑް ރޯލު ކުޅެން‬ ‫އެހެންވެ ޔާޝްރާޖް އިން ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬ ‫އެއްބަސްވީ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޝަރުތަކާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬އެއީ ކުރިން ފިލްމުގެ‬ ‫ސްކްރިޕްޓްގައި އޮތީ ފިލްމުގެ ފިރިހެން ކެރެކްޓާއަކީ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށްވާ‬

‫ފިލްމްސް އިން އުފައްދާ މި ފިލްމުގައި ވެސް ރާނީ ކުޅޭނީ ކޮންމެވެސް‬

‫ގޮތަށް ނަމަވެސް އަންހެން ކެރެކްޓާ ވަރުގަދަކޮށް އޭނާއަކީ ނުކުޅެދޭ‬

‫ކަހަލަ ނުކުޅެންތެރިކަމެއް ހުރި މީހެއްގެ ރޯލެވެ‪.‬‬

‫މީހަކަށް ވާގޮތަށް ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓަށް ބަދަލު ގެނެސްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ކުރިން މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ގޮތަށް އޮތީ އެކްޓަރު‬

‫"ރައީސް" އެހެން މީހަކަށް ނުކުޅެ ވޭނެ‪ :‬ޝާހްރުކް ޚާން‬ ‫އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ފިލްމުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ޕަޓާނީ ހެދުން‬

‫ފާ ތު މަ ތު އަ ނީ ސާ‬

‫އަޅައިގެން ލޮލުގައި އަނދުން އަޅައިގެން ޝާހްރުކް ފިލްމު ސެޓު ތެރޭއިން‬ ‫ފެނުމުން ވެސް މީހުން އޭނާ ދެކެ ބިރުގަނެ އެވެ‪ .‬އެހާވެސް އޭނާ އެ‬ ‫ޝާހްރުކް ޚާންގެ އަލަށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ރައީސް"ގެ ފުރަތަމަ‬

‫ކެރެކްޓާއަށް ތައްޔާރުވެފައިވާލެއް މޮޅެވެ‪.‬‬ ‫ޝާހްރުކްގެ "ރައީސް" ޖެނުއަރީ ‪ 25‬ގައި ރިލީޒްކުރާއރު ބޮކްސް‬

‫ޓްރެއިލާއާ އެކު ފިލްމުގެ އަޑުފައްގަނޑު ވަރަށް ގަދަވި އެވެ‪ .‬ޝާހްރުކް‬ ‫ގޭންގްސްޓާރެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ މި ފިލްމުގެ ލަވަތަކާއި ޑައިލޯގްތައް ވެސް‬

‫ބޑު ހަނގުރާމައަކަށް ދަނީ‬ ‫އޮފީހުގައި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" އާ ޮ‬

‫ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ވަރަށް ކަމުގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޑައިރެކްޓަރު އެކަމާ ކަންބޮޑެއް ނުވެ‬

‫ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ނޭޝަނަލް އެވޯޑު ހޯދާފައިވާ ކުޅަދާނަ ރާހޫލް‬ ‫ޑޯލަކިޔާ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މި ފިލްމަކީ މިއަހަރު‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަށް ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ފިލްމު އެވަނީ‬ ‫އތީ ބެލުންތެރިން ނިންމާ ގޮތެކެވެ‪.‬‬ ‫އުފައްދާފަ އެވެ‪ .‬ދެން ޮ‬

‫އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާ އެއް ފިލްމަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާހްރުކް މީގެ ކުރިން މިފަދަ ރޯލެއް ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިސަރު ރިތޭޝް ސިދްވާނީ ބުނީ އާމިރު ޚާންގެ‬ ‫"ދަންގަލް" ރިލީޒްކުރަން އުޅުނުއިރުވެސް މީހުން ތަފާތު ވާހަކަތައް‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓް އޮޅުންފިލުވައިދޭން‬

‫ދައްކަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ‪ .‬ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އަށް ފަހު‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޝާހްރުކާ ބައްދަލުކުރަން ދިޔައިރު އޭނާ އުޅެނީ އެވޯޑް‬

‫ރެސްލިން ތެޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުޅޭ ފިލްމެއް ބަލަން ދާނީ ކާކުތޯ‬

‫ފަންކްޝަނަކަށް ދާން ތައްޔާރުވުމުގަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭނާއަށް ދެވެން އޮތީ‬

‫ބަޔަކު މީހުން ސުވާޅު އުފެއްދި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް "ދަންގަލް" މިހާރު‬

‫އެންމެ ‪ 10‬މިނިޓް ކަމަށް އެ ދުވަހު ޝާހްރުކް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ މުޅިން އާ ރެކޯޑްތަކެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މިހާރު އެ ފިލްމާ އެހެން‬

‫ނަމަވެސް ފިލްމުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭން ފެށުމުން ‪ 45‬މިނެޓް ވެގެން‬

‫އެއްވެސް ފިލްމަކާ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ކޑް ގާއިމްވަނީ ކިހާ ހިސާބަކަށްތޯ ބެލުމެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫މިހާރު އޮތީ ރެ ޯ‬

‫ދިޔައިރު ވެސް އޭނާއަކަށް އިހްސާސެއް ނުވި އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ފިލްމު‬ ‫ނިމޭ ގޮތް ކިޔައިދިނުމަށް އޭނާ އެދުނެވެ‪ .‬އެއަށްފަހު އޭނާ ފިލްމު ކުޅެން‬

‫"ރައީސް" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް މީހުން ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެއްކިޔަސް‬

‫އެއްބަސްވި އެވެ‪.‬‬

‫ރޑިއުސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ އެފަދަ ކަންކަމަކާ ހާހެއް ނުވެ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މޅަށް "ރައީސް"ގެ އެ‬ ‫"ޝާހްރުކް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ވުރެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކެރެކްޓާ ކުޅެވޭނެ އެއްވެސް މީހެއް ނެތް‪ "،‬ރާހޫލް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ހަބޭސް" ގެ "ކަނބުލޮ" އަންނަ މަހު‬

‫ބޑުބެރު ބޭންޑް "ހަބޭސް" ގެ ދެވަނަ އަލްބަމް‬ ‫މަޝްހޫރު ޮ‬ ‫"ކަނބުލޮ" އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ‬ ‫ކަމަށް އެ ބޭންޑުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫"ހަބޭސް" ގެ ވެރިޔާ އަލީ ޝިފާއު (އައްޔަ) ބުނީ އަލްބަމްގައި‬ ‫ބޑުބެރު އަށް ލަވަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހިމެނޭނީ ބޭންޑްގެ އަމިއްލަ ރާގުގެ ޮ‬ ‫"ލަވަތަކުގެ ރެކޯޑިން ވެސް މިހާރު މި ވަނީ ނިމިފައި‪ .‬އަންނަ‬ ‫މަހުގެ ތެރޭގައި އަލްބަމް ރިލީޒް ކުރާނަން"‪ ،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަމަކު އަދި ސީދާ ޑޭޓެއް ފައިނަލެއް ނުކުރަން‪".‬‬ ‫"ކަނބުލޮ" އަލްބަމްގެ ލަވަތައް ކިޔާފައި ވަނީ "ހަބޭސް"‬ ‫ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ލަވަ ކިޔުންތެރިންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫ތލާގް (ތޮލާ) އަދި ޝާރިމެވެ‪.‬‬ ‫މުއައްޒިން‪ ،‬ހަސަން ޮ‬ ‫ކންމެ ލަވައަކީ ވަރަށް ރީތި‬ ‫އައްޔަ ބުނީ އަލްބަމްގެ ޮ‬ ‫ދިވެހިވަންތަ ލަވައަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި ލަވަތަކާ ދޭތެރޭ ވަރަށް‬ ‫ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުބެރުގައި އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޮ‬ ‫ގތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ "ހަބޭސް" ގެ‬ ‫ކުޅަދާނަ ބޭންޑްގެ ޮ‬ ‫ފުރަތަމަ އަލްބަމަކީ "ޖިންނި" އެވެ‪.‬‬ ‫އެ އަލްބަމްގެ ލަވަތައް ވެސް އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް‬ ‫ބޑަށް މަގުބޫލުވެގެން ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪18‬‬

‫އިންޑިއާގެ ދިދަ ކުރަހާފައިވާ ފައިފުހި އެމެޒޮންގައި‬ ‫އިންޑިއާގެ ގައުމީ ދިދައާ އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ‬ ‫ޒންގައި ވިއްކުމުން‬ ‫ފައިފަހު‪ ،‬އޮންލައިން ފިހާރަ އެމޭ ޮ‬ ‫ފރިން މިނިސްޓަރު ނުރުހުން‬ ‫އިންޑިއާގެ ޮ‬ ‫ފާޅުކުރައްވައިފި އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްދޭ ފައިފުހި އެމެޒޮންގެ‬ ‫އިންޑިއާ ދިދަ ރަމްޒު ޮ‬

‫ޖެހޭނެ‪ "،‬ސުޝްމާގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްދޭ ފައިފުހި‬ ‫އެކި ގައުމުތަކުގެ ދިދަ ރަމްޒު ޮ‬ ‫ޒންގައި ވިއްކާފައި ވަނީ އެމެޒޮންގައި‬ ‫އެމެ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ އެހެން ވިޔަފާރިއަކުންނެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫ފރިން މިނިސްޓަރު‬ ‫ކެނެޑާ ވެބްސައިޓުގައި ވިއްކާތީ ޮ‬

‫މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ގަންނަ މީހާ ބޭނުންވާ ކޮންމެ‬

‫ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި‬

‫މަންޒަރެއް ހިމަނައިގެން ވެސް ފައިފުހި ހަދައިދޭ‬

‫ޒން އިން ޝަރުތަކާ ނުލައި މާފަށް‬ ‫މައްސަލާގައި އެމެ ޮ‬

‫ދވެލެވޭ ފައިފުއްސެއް‬ ‫ކަމަށާއި މިއީ މެޝިނުން ޮ‬

‫އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ފައިފުހިތައް ވިއްކުން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"މި އައިޓަމް މިހާރު ވިއްކުން ހުއްޓާލައި‪،‬‬

‫ޒން އިން އެކަށީގެންވާ‬ ‫މި މައްސަލާގައި އެމެ ޮ‬

‫ކށްފައި‪ "،‬އެމެޒޮންގެ‬ ‫ވެބްސައިޓުން ވާނީ އުނި ޮ‬

‫އިޖާބައެއް ނުދީފި ނަމަ‪ ،‬އިންޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ‬

‫އފިޝަލަކު އީމެއިލުން ބީބީސީ އަށް ފޮނުވި‬ ‫ޮ‬

‫އފިޝަލުންގެ ވިސާ ކެންސަލްކުރާނެ ކަމަށް‬ ‫އެމެޒޮންގެ ޮ‬

‫ޖަވާބުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެމެޒޮންގައި މިހާރުވެސް އެކި ގައުމުތަކުގެ ދިދަ‬

‫އފިޝަލުންނަށް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން‬ ‫އެމެޒޮންގެ ޮ‬

‫ރަމްޒުކޮށްދޭ ފައިފުހި ވިއްކަން އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާ ދިދަ އަށް އިހްތިރާމް ކުޑަވާ އެއްވެސް ކަމެއް‬

‫އެމެޒޮން އިން ބުނީ އިންޑިއާ ދިދަ ރަމްޒުކޮށްދޭ‬ ‫ފައިފުހިތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލައި‪ ،‬ވެބްސައިޓުން‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އުނި ޮ‬

‫އި ން ޑި އާ ގެ ފޮ ރި ން މި ނި ސް ޓަ ރު ސު ޝް މާ ސް ވަ ރާ ޖް‬

‫ގޮތަށް ހުރި ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ވިއްކުން ހުއްޓާލަން‬

‫ޒން އިން ޝަރުތަކާ ނުލައި މާފަށް އެދެން‬ ‫"އެމެ ޮ‬

‫ގތުން ޖޫރިމަނާ އާއި‬ ‫ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ‪ .‬އަދަބެއްގެ ޮ‬ ‫އވެ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ ޖޫން މަހު‬ ‫ޖަލު ހުކުމް ވެސް ޮ‬ ‫ޓ ޖެހި ފައިފުހި‬ ‫ހިންދީންގެ "ކަލާނގެ" އެއްގެ ފޮ ޯ‬ ‫ވިއްކައިގެން ވެސް މައްސަލަ ޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭނެ‪ .‬އަދި އަހަރެމެންގެ ދިދަ އަށް އިހްތިރާމް ކުޑަވާ‬

‫ކެނެޑާ‪،‬‬

‫އި‬

‫ލާދީ‬

‫މުން‬

‫ވުމުގެ‬

‫ދޮގު ޚަބަރު ލިޔާ ކަމަށް އިތިއޯޕިއާގައި ބިންގަނޑު‬ ‫ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ކޯ ފާވެއްޖެ ފެޅި‪ ،‬ކަނޑެއް އުފެދެނީ‬ ‫އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް‬

‫ދގު ޚަބަރު‪ .‬އެއީ ޚިޔާލީ‬ ‫"އެއީ ހުސް ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް‬ ‫އިންތިހާބު ޮ‬

‫ވާހަކަތަކެއް‪ .‬އެ ބުނާ އެއްވެސް ކަމެއް‬

‫ބްލެކްމެއިލް ކުރެވޭ ވަރުގެ "ލަދުވެތި"‬

‫ނުހިނގާ‪ "،‬ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވަމުން‬

‫އ ރަޝިއާ އިން ހޯދާފައިވާ‬ ‫މައުލޫމާތާއި ވީޑި ޯ‬

‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްތައް މީޑިއާ އަށް‬ ‫ކަމަށް ބުނާ ޖާސޫސީ ރި ޯ‬

‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން‬

‫ލީކުވުމުންނާއި އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިދާނެ‬ ‫ދިން މައުލޫމާތާ ބެހޭ ޮ‬

‫މީޑިއާގައި ފެތުރި ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަކު މައުލޫމާތުތައް މީޑިއާ އަށް‬

‫ކޯފާވެ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކާއި މީޑިއާ އަށް އިއްޔެ‬

‫ކށްލުމުން ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުގެ އިތުބާރާ‬ ‫ލީކު ޮ‬

‫ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މެދު މިހާރު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފަހު ބޭއްވި‬

‫ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުގެ ‪ 35‬ސަފުހާގެ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރަމްޕް‬

‫ޕޓު ބަޒްފީޑް އަދި ސީއެންއެން އިން ވަނީ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ވިދާޅުވީ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ސައްހަ ނޫން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ ދެ މީޑިއާ‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ކަމަށާއި މީޑިއާގައި ވެސް ލިޔަނީ ދޮގު ޚަބަރު‬

‫އަށް ވަކިން ޓްރަމްޕް ހަމަލާ ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ބަޒްފީޑަކީ "ކުނިގަނޑެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ‬

‫ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން‬

‫ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު ސީއެންއެންގެ ރިޕޯޓަރު ކުރި‬

‫ރ ހަ އް ދު‪.‬‬ ‫އި ތި އޯ ޕި އާ ގަ ިއ ބި ން ގަނ ޑު ފަ ޅަ ިއ ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވާ ސަ ަ‬

‫އިންތިޒާމުކުރި ނަމަވެސް ހުރިހާ ވަގުތެއް ދިޔައީ‬

‫ސުވާލަށް ޓްރަމްޕް ޖަވާބެއް ވެސް ނުދެއްވި‬

‫ސަ އި ން ސް ވެ ރި ން ބު ނަ ނީ މި ތަ ނު ން އު ފެ ދޭ ނީ ކަނ ޑެ އް ކަ މަ ށް‬

‫ޖާސޫސީ މައުލޫމާތާ ގުޅުން ހުރި ސުވާލުތަކަށް‬

‫އެވެ‪ .‬މިކަމާ ގުޅިގެން ސީއެންއެން އިން ފަހުން‬ ‫ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޓްރަމްޕާ ގުޅުން ހުރި‬

‫އޕިގެ އެކަހެރި ހިސާބެއްގެ ބިންގަނޑު‬ ‫އިތިއި ޯ‬

‫އެންމެ އަޑީގައިވާ ދިޔާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އުފެދުނު‬

‫ކށްފައި ވާނީ ޔަގީންކުރަންޖެހޭ‬ ‫ވާހަކަތައް ރިޕޯޓް ޮ‬

‫ބޑުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި‬ ‫ފަޅައިގެން ގޮސް އެތަން ޮ‬

‫ބާގަނޑެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެތަނުގެ އަޑީގައި ދިޔާ އަލިފާން‬

‫ޖަވާބު ދެއްވުމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރަޝިޔާ އިން ނުފޫޒު‬

‫ކށްފައި ކަމަށާއި ޔަގީން‬ ‫ކަންކަން ޔަގީން ޮ‬

‫އެއީ އަލަށް އުފެދޭ ކަނޑެއްގެ ނިޝާންތައް ކަމަށް‬

‫ހުންނާނެ ކަމަށާއި އަދި އެންމެ ފަހުން ވެގެން ދާނީ‬

‫ކށް މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ފޯރުވަން ރަސްމީ ޮ‬

‫ނުވާ ކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑަކަށް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ޓްރަމްޕް ރަޝިޔާ އަށް ވަޑައިގެން ކަސްބީ‬

‫ކށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރިޕޯޓް ޮ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެމެރިކާގެ‬ ‫މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫ސސައިޓީގެ ޖިއޮލޮޖިސްޓިން ވިދާޅުވީ‬ ‫ޮ‬ ‫ރޮޔަސް‬

‫ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ‪ .‬ޖޭމްސް‬

‫މިއީ އެފްރިކާ ބައްރު ދެ ފަޅިއަށް ފަޅާލާނެ ކަނޑަކަށް‬

‫މންޑް ވިދާޅުވީ ބިންގަނޑު ހުޅުވިފައި ވަނީ ކަނޑަށް‬ ‫ހެ ޮ‬ ‫ވުރެ ތިރި ހިސާބަކުން ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން‬ ‫ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ހުޅުވުނު ދިމާލަށް ކަނޑު ދެމިގަތުން‬

‫ކށްގެން އެ މީހުން ލައްވާ‬ ‫އަންހެނުން އެއް ޮ‬

‫ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ވަނީ އެމެރިކާގެ‬

‫ޖިންސީ ހުތުރު އަމަލުތަކެއް ހިންގަވަނިކޮށް‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ރަސްމީ އިދާރާތަކުން‬

‫ވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެހާ ހިސާބަށް ދާނީ ‪10‬‬

‫އއެއް ރަޝިޔާގެ ޖާސޫސުން‬ ‫ކށްފައިވާ ވީޑި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އތީ ރަޝިޔާ ކަމަށް‬ ‫ހެކް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ޮ‬

‫މިލިއަން އަހަރު ފަހުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬މި ވާހަކަތައް ޓްރަމްޕް‬ ‫ވަނީ ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފަ‬

‫ދޮގުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިންތިހާބު ތެރޭގައި ރަޝިޔާއާ‬

‫ސސައިޓީގެ ސަމަ އެގްޒިބިޝަނަށް ރިޕޯޓް‬ ‫ޮ‬ ‫ރޔަލް‬ ‫ޮ‬

‫އތް ހިކިފަސް ބައްރާ ވަކިވެ‪ ،‬އެ ދޭތެރެއިން‬ ‫މިހާރު ޮ‬

‫ތ ސުވާލުކުރުން ސީދާ‬ ‫މަޝްވަރާކުރެއްވިން ޯ‬

‫ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފް‬

‫އޮއެ ދެމެން ފެށުމުން އެ ދޭތެރެ ކަނޑަކަށް ވާނެ‬

‫ޖަވާބެއް ނުދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ހާލަތެއް ކަމަށާއި ‪ 2005‬ވަނަ އަހަރު ފެނުނު މިތަނަށް‬

‫ކަމަށް ބީބީސީ އަށް ޖޭމްސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މި ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ‬ ‫އބާމާގެ އިތުރުން‬ ‫އިދާރާތަކުން ރައީސް ބަރަކް ޮ‬ ‫ޓްރަމްޕަށް ވެސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދީފައި ވާއިރު‬

‫މި މަހުގެ ‪ 20‬ގައި ރައީސް ކަމުގެ މަގާމާ‬

‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެއީ މީޑިއާ އަށް ލީކުވެގެން‬

‫ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނާ ޓްރަމްޕް ވަނީ ޖާސޫސީ‬

‫ކށް ހުންނެވި ޓިމް ރައިޓް‬ ‫ދިރާސާގައި އިސް ޮ‬

‫ބަދަލުތައް އަންނަމުންދާކަން ފާހަގަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގސް ހުއްޓާ އެންމެ‬ ‫ބިންގަނޑު ފަޅައިގެން ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ވަރަށް ކުޑަ ސަރަހައްދެއް ނަމަވެސް‬

‫ދުނިޔޭގެ ބިމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އާ‬ ‫ހދުމަށް ސައިންސްވެރިން ގެންދަނީ މި‬ ‫މައުލޫމާތު ޯ‬

‫ވާނެ މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ‬

‫ކޅަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު‬ ‫ރިޕޯޓަކީ އޭނާއާ ދެ ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ފެނުނުތާ ‪ 10‬ވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭގައި‬

‫ބޑެތި ދިރާސާތައް ހެދުމަށް‬ ‫ބާގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ޮ‬

‫މިއީ ނާޒީ ޖަރުމަނުގައި ހިނގާ ފަދަ ހާދިސާއެއް‬

‫ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬އަށް މީޓަރަށް‬ ‫އެތަން ‪ 60‬ކިލޯމީޓަރު ދިގުމިނަށް ޮ‬

‫ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފުޅާވި އެވެ‪ .‬ސައިންސްވެރިން ބުނީ މިއީ ބިމުގެ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪20‬‬

‫ހޫތީންނާ ދެކޮޅަށް ސަ އޫދީން ާއ ހަމަލާތަކެއް‬ ‫ޔަމަންގެ ހުޅަނގަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅޭ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީ‬ ‫އަރަބިއްޔާގެ ސިފައިން އާ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިފަހަރުގެ ހަމަލާތައް ބޮޑަށް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޔަމަން ގުޅޭ‬ ‫ސަރަހައްދީ ރޮނގާ ކައިރީގައި ގާއިމުވެ ތިބި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށެވެ‪ .‬މި ހަމަލާތަކުގައި‬ ‫ސައޫދީއާ ގުޅިފައިވާ އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ވެސް ބައިވެރިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސައޫދީން ބުނާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާތަކުގެ ބޭނުމަކީ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް ހޫތީ‬ ‫ހަނގުރާމަވެރިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އެތެރެ އަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމެވެ‪.‬‬ ‫ސައޫދީއާ ގުޅިފައިވާ އަރަބި ލަޝްކަރުގެ ސިފައިން މިހާރު ވަނީ ޔަމަނާއި ސައޫދީ ގުޅޭ‬ ‫އިމާ ގާތުގައި ޗެކް ޕޯސްޓްތަކެއް ހަދައި‪ ،‬އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް‬ ‫ބަލައި ފާސް ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުގެ‬ ‫ސިފައިން ވަނީ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ދަތުރުކުރި އުޅަނދުތަކަކަށް ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު‬ ‫މަރާލައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ހޫތީންނާ ގުޅިފައިވާ ޔަމަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އަބްދުﷲ‬ ‫ސާލިހަށް ވަފާތެރި ހަނގުރާމަވެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން ޔަމަން ސަރުކާރުން‬ ‫ބުނާ ގޮތުގައި ވެއަތުވެ ދިޔަ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ހޫތީ‬ ‫ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ތެރެއިން ‪ 55‬މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑަށް އަމާޒު ކޮށްފައިވަނީ ބާބުލް މުންދަބް‬ ‫ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ހަމަލާތައް މިހާރު ޮ‬ ‫ކަނޑުއޮޅިއާ ގާތުގައިވާ ދުބާބް އަވަށަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން ތިބި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން‬ ‫އެ ސަރަހައްދުން ފައްސާލުމަށެވެ‪ .‬ބާބުލް މުންދަބް އަކީ އިންޑިއާ ކަނޑާއި ރަތް ކަނޑު‬ ‫ގުޅުވައިދޭ މައި ދޮރޯއްޓެވެ‪ .‬ޔަމަން ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ބާބުލް މުންދަބް ކަނޑުއޮޅިއާ‬ ‫ކައިރީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު އޮތުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫ކަނޑުދަތުރުފަތުރަށް ނުރައްކާ ފޯރާނެ ކަމެކެވެ‪ .‬ޔަމަން ސަރުކާރުގެ ސިފައިން ފަށާފައިވާ‬ ‫ފރުކޮށްދެމުން ދަނީ އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ގުޅިފައިވާ‬ ‫މި ހަމަލާތަކަށް ވައިގެ މަގުން މަދަދު ޯ‬

‫ަޔ ަމ ން ސަ ރު ކާ ރު ގެ ސި ފަ އި ން ގެ ބަ ޔަ ކު ހޫ ތީ ން ނާ ދެ ޮކ ޅަ ށް ހަ ަމ ލާ ދި ނު ަމ ށް ތަ އް ާޔ ރު ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ އޭ ެއ ފް ޕީ‬

‫ލަޝްކަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ލީބިޔާގައި އިޓަލީ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވަނީ‬ ‫ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފައިވާ‪،‬‬ ‫ލީބިޔާގައި ހުންނަ އިޓަލީ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވުމަށް‬

‫(އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު ލީބިޔާގައި‬

‫ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬ވެއަތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރުގެ‬

‫ކށްދީގެން ފެށި ހަނގުރާމައިގައި ގައްޒާފީ‬ ‫ފައިސާ ފޯރު ޮ‬

‫ތެރޭގައި މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ލީބިޔާ‬

‫ކށްލުމަށް ފަހު‬ ‫އާއި އޭނާގެ ދެ ދަރިންތައް އަވަހާރަ ޮ‬

‫ހަނގުރާމަ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ‪ .‬އިޓަލީ ސަފީރު‬

‫އިން ހިޖްރަ ކުރި ބައި މިލިއަނެއްހާ ރެފިއުޖީން އިޓަލީ‬

‫ވެސް‪ ،‬ލީބިޔާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ނާދެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވެސް މި ދިޔަ ހޯމަ‬

‫އަލުން އަނބުރާ ލީބިޔާ އަށް މި ފޮނުވީ‪ ،‬އދ‪ .‬އިން‬

‫އަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން އިޓަލީ އަށް ވަނީ ގިނަ‬

‫ކށްލެވުމަށް ފަހުގައި‪ ،‬ލީބިޔާގެ‬ ‫އަދި ގައްޒާފީ އަވަހާރަ ޮ‬

‫ފނުވައިފަ އެވެ‪ .‬ލީބިޔާގައި‬ ‫ދުވަހު ވަނީ ލީބިޔާ އަށް ޮ‬

‫ބޑުވަޒީރު ފާއިޒް ސިރާޖްގެ‬ ‫ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ލީބިޔާގެ ޮ‬

‫މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުރި އިޓަލީ އެމްބަސީ އިޓަލީން ބަންދުކުރީ‪ ،‬ލީބިޔާގެ‬

‫ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫އިޓަލީ ވިލާތުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ލީބިޔާ އަށް‬ ‫އިޓަލީ ސަރުކާރުން ބުނި ޮ‬

‫ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަވެ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް‬

‫ލީ ބި ޔާ ގެ ވެ ރި ރަ ށް‬ ‫ޓް ރި ޕޮ ލީ ގަ އި ހު ރި‬ ‫އި ޓަ ލީ އެ މް ބަ ސީ ހި ން ގި‬ ‫އި މާ ރާ ތް‪ -- .‬ރޮ އި ޓާ ސް‬

‫ގަދަވުމާ ގުޅިގެން ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑެތި ގޮންޖެހުންތައް‬ ‫އަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫އާއި ވިލާތުގެ ގައުމުތަކުން އަސްކަރީ އެހީތެރިކަމާއި‬

‫މިހާރު ވެސް ދެ ބައި ވެފައި އޮތް ލީބިޔާގެ ދާޚިލީ‬

‫ލީބިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އިޓަލީ‬

‫ލީބިޔާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ކާނަލް ގައްޒާފީގެ‬ ‫ކޅު ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެމެރިކާ‬ ‫ސަރުކާރާ އިދި ޮ‬

‫މަސްރަހު ފިނި ކުރާކަށް ވެސް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން‬ ‫މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪21‬‬

‫ނިއު އަށް‬ ‫އީގަލްސްގަ ިއ‬ ‫ޕޯޗުގަލް ކޯޗަކާ ިއ މަޑުކުރަން ސާންތީ‬ ‫ފިޓްނަސް ކޯ ެޗއް ނިންމައިފި‬ ‫"މި ފެންވަރުގެ ފުލް ޓައިމް ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެއް ރާއްޖޭގެ ކްލަބަކުން ގެންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރު‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ކާމިޔާބުކުރިއިރު ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ހުރި‬ ‫ސާންތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިއީ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ކުޅުންތެރިން އަނިޔާ އިން ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ދުރުކޮށް ކުޅުންތެރިން‬

‫ސާންތީ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އާ‬

‫ކޮންޑިޝަންކޮށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ފިޓްކޮށް ތިބެ ކުޅެވޭ ގޮތް ހަދަން‪ .‬އެކަމަށްޓަކައި އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ‬

‫އތް ސީޒަނުގައި ވެސް ކްލަބް‬ ‫ކުރިޔަށް ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގެނެސް އީގަލްސްގައި ވަރުގަދަ‬

‫ތަޖުރިބާކާރު މިގެންނަނީ‪ .‬އޭނާ އަކީ ކޯޗިން ލައިސަންސް ވެސް އޮތް ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެއް‪"،‬‬

‫އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު‬ ‫ޓީމެއް ބިނާ ޮ‬

‫އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ކށްދިނެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ކޯޗު ޮ‬ ‫ޓެންޒޭނިއާ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މަސައްކަތްކުރި ޓަވަރޭސް‬ ‫ރ ލައިސަންސް އަދި ގޯލްކީޕިން‬ ‫އަތުގައި ޔުއެފާ ޕް ޯ‬

‫ޓ އާއި ބެންފީކާގައި‬ ‫ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗަކަށް ޕޯ ޯ‬

‫ރ ލައިސަންސް ފާސް އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޯ‬ ‫ބޑުގެ މެމްބަރު އައްބާސް‬ ‫ނިއުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޯ‬

‫ޕޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރެސް‬ ‫މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޯ‬ ‫ޕޗުގަލްގެ ޔަކީމް ވެލިންހޯ‬ ‫އަދި ފިޓްނަސް ކޯޗަކަށް ޯ‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކްލަބަށް ގެންނަ ފިޓްނަސް ކޯޗަކީ‬

‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކންޑިޝަން އާއި‬ ‫ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެއްގެ އިތުރުން ޮ‬

‫ކުރިން ޑިފެންސިވް މިޑްފީލްޑަރަކަށް ކުޅުނު‬

‫ރިކަވަރީ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬

‫ޓަވަރެސް އަންނަނީ ‪ 1997‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬

‫ރ ބީ ލައިންސަސް ކޯޗިން‬ ‫އޭނާގެ އަތުގައި ޔުއެފާ ޕް ޯ‬

‫ކޯޗިންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޕޯޗުގަލްގެ‬

‫އންނަ ކަމަށް ވެސް އައްބާސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފާސް ޮ‬

‫ގަދަބާރު ބެންފީކާގެ ޖޫނިއާ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދީ އަދި‬

‫"މި ފެންވަރުގެ ފުލް ޓައިމް ފިޓްނަސް‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓގެ ސްކައުޓެއްގެ ޮ‬ ‫ޕޯ ޯ‬

‫ޓްރެއިނަރެއް ރާއްޖޭގެ ކްލަބަކުން ގެންނަ ފުރަތަމަ‬

‫މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް އެކަޑަމީ‬

‫ފަހަރު މިއީ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ކުޅުންތެރިން‬

‫ޕޓިން ލިސްބަން އެކަޑަމީގެ އެސިސްޓަންޓް‬ ‫ކަމަށްވާ ސް ޯ‬

‫ބޑަށް ދުރުކޮށް ކުޅުންތެރިން‬ ‫އަނިޔާ އިން ވީހާ ވެސް ޮ‬

‫ކޯޗަކަށް މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ވެސް އޭނާ‬

‫ކށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ފިޓްކޮށް ތިބެ‬ ‫ކންޑިޝަން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ވަނީ ޕޯޗުގަލް ލީގުގެ ގިލް ވިސެންޓެގެ ސްކައުޓެއްގެ‬

‫ގތް ހަދަން‪ .‬އެކަމަށްޓަކައި އެ ހުރިހާ‬ ‫ކުޅެވޭ ޮ‬

‫ގތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ޓަވަރެސް ވަނީ ‪ 2008-2005‬އަށް ޕޯޗުގަލްގެ‬ ‫ކބަކާގެ ޔޫތު ޓީމުތަކުގެ‬ ‫ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އަލް ޮ‬

‫ޓްރެއިނަރެއް‪ "،‬އައްބާސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ނިއު އަށް ފަސް އަހަރު ތެރޭ ގެންނަ ‪10‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޕޯޗުގަލްގެ ދެ ވަނަ‬ ‫ކޯޗުކަން ވެސް ޮ‬

‫ވަނަ ކޯޗެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު ބަލްގޭރިއާގެ‬

‫ޑގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުކަންކޮށް‬ ‫ޑިވިޝަނުގެ ކަރެގަ ޯ‬

‫ކޗުކޮށްދިން އިރު ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުގެ‬ ‫ވެލިޒާ ޕޮޕޯފް ޯ‬

‫ޕޯޗުގަލް ލީގުގެ ބެލެނެންސެސްގެ ހެޑްކޯޗުކަން ވެސް‬

‫ކުރީކޮޅު އިރުޝާދު ދިނީ ސްޕެއިނުގެ ޕެރޭޒް ގާސިއާ‬

‫ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އެ އަހަރު އިންގްލެންޑުގެ ސިމޮން‬

‫ގތުން ބަހްރޭން ޕްރިމިއާ‬ ‫‪ 2013‬ވަނަ އަހަރެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ލީގުގެ އަލް‪-‬ހިދު ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް‬

‫ސބާހު މުހައްމަދު‬ ‫ޮ‬ ‫އާމިރު އަލަގިޗާއި ރާއްޖޭގެ‬

‫ކށް އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ކލާ ކަވަޒޮވިޗް ނިއުގެ ބެންޗުން‬ ‫އަދި ސާބިއާގެ ނި ޮ‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ކޯޗުކޮށްދިނެވެ‪.‬‬

‫ނިންމާފައިމިވަނީ އޭނާގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭގޮތުން‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އެ ޓީމުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ‬

‫ގިނަ ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާގައި ދެކެވުނު ދުވަސްތަކަކަށް‬

‫ލީގަށް އެ ޓީމުން ވާދަކުރި ނަމަވެސް ފަރުޖައްސާލަން‬

‫ކޗަކަށް ސާންތީ‬ ‫ފަހު އެވެ‪ .‬ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ޯ‬

‫ޖެހުނީ ތިން ވަނަ އަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސީޒަން‬

‫ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވެސް‬

‫ނިންމާލީ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ތަށި އުފުލާލުމަށް‬

‫އެރި އެވެ‪.‬‬

‫ފަހު އެވެ‪ .‬މިއީ އީގަލްސްގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ‬

‫ސާންތީ މިއަދު "މިހާރަ"ށް ބުނީ އީގަލްސްގައި‬ ‫ގތަށް މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވާ‬ ‫މަޑުކުރާ ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޑިވިޝަންގައި އެ ޓީމަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ކާމިޔާބީ އެކެވެ‪.‬‬ ‫އީގަލްސް އިން އާ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ‬

‫"އީގަލްސްގައި މަޑުކުރާ ގޮތަށް މި ނިންމީ‪.‬‬

‫ގތުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ޓީމަށް‬ ‫ކުރުމުގެ ޮ‬

‫ގތަކަށް ވިސްނުމަށް ފަހު މިއީ އެންމެ‬ ‫ހުރިހާ ޮ‬

‫ގެނެސްފައިވާއިރު‪ ،‬އެ ޓީމަށް ގެނައި އެންމެ‬

‫ގތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ‪.‬‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬

‫ކށްލެވޭ ކުޅުންތެރިޔަކީ މިދިޔަ އަހަރު މާޒިޔާ‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫ސއިކުރުން ދެން އޮތީ‪2008 "،‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކޮންޓްރެކްޓްގައި‬

‫އަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު‬

‫ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް‬

‫ނާޝިދު (ނާއްޓޭ) އެވެ‪.‬‬

‫އަދުހަމް އެނބުރި ވިކްޓަރީ އަށް‬

‫ރން ވެސް ނިއު އަށް‬ ‫މެކްމެނެމީ އާއި މިކާ ލޮމްސްޓް ޮ‬ ‫ކށްދިނެވެ‪ .‬ޖެހިގެން އައި އަހަރު ބޮސްނިއާގެ‬ ‫ކޗު ޮ‬ ‫ޯ‬

‫އމާން ލީގުގެ އަލް‪-‬ނަހްދާ ކްލަބަށް‬ ‫އޭގެ ފަހުން ޮ‬

‫ކށްދިން ސާންތީ އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަން‬ ‫ކޯޗު ޮ‬

‫އަތުން ބަލިވީ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިގެންނަނީ‪ .‬އޭނާ އަކީ‬ ‫އތް ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް‬ ‫ކޯޗިން ލައިސަންސް ވެސް ޮ‬

‫ކށް ސީނިއާ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް‬ ‫ހެޑްކޯޗުކަން ޮ‬

‫ކޗިން ތަޖުރިބާ ފަށާފައިވަނީ‬ ‫އޭނާގެ އޭޝިއާގެ ޯ‬

‫ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ވެސް އީގަލްސް އަށް‬

‫ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ނަމަވެސް ނިއު ރޭޑިއަންޓް‬

‫ފެނުނެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ އަހަރު އިރުޝާދު ދިނީ ޔޮރްދާން‬ ‫ކފާއި އަޝްރަތް ލުތުފީ (ސަމްޕަތު) އެވެ‪.‬‬ ‫ޓއި ޯ‬ ‫ސް ޮ‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކްލަބް ވެލެންސިއާގައި‬ ‫މޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ހަސަން އަދުހަމް‬ ‫ޮ‬

‫އަދުހަމް ‪ 2007‬ވަނަ އަހަރު ގަލޮޅު‬

‫(ސަޑޭ) އޭނާ ކެރިއަރު ފެށި ކްލަބް ކަމަށްވާ‬

‫ދަނޑަށް ތައާރަފްވީ ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާޒީގަ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ‬ ‫ވިކްޓަރީ ސް ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ދުވަހު ނޫސް ހަވީރުން އިންތިޒާމްކުރި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޗެރިޓީ މެޗެއްގައި އަދުހަމް ގައުމީ ޓީމަށް‬ ‫ވެލެންސިއާ އިން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ‬

‫ކށް އޭއެފްސީ ކަޕުން‬ ‫އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫ހދި އިރު މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި‬ ‫ޖާގަ ޯ‬

‫ކުޅުމަށް ފަހު އެ އަހަރު ފުރަތަމަ ވެސް‬ ‫ގުޅުނީ ވިކްޓަރީއާ އެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްޓަރީ އަށް ފަހު ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ‬

‫ކުޅުންތެރިޔާ‪ ،‬އޭއެފްސީ ކަޕް އޮތުމާ އެކު މި‬

‫އާއި މާޒިޔާ އާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަދި‬

‫ސީޒަނުގައި ވެލެންސިއާގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ވެސް ކުޅުނު އަދުހަމް‬

‫އޮތީ ބެލެވިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެލެންސިއާގައި‬

‫"ވިކްޓަރީ އިން އެންމެ ރަނގަޅު އޮފާއެއް‬ ‫އައީ‪ .‬އެހެންވެ މޫވްކުރީ‪ .‬އަނެއްކާ ވިކްޓަރީ‬

‫ނިއުގެ ޯކޗު ޓަވަރޭސް (ވ) ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ އެކު‪.‬‬

‫އަދުހަމް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ ކުރީގެ ކުޅުން ތަކުރާރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގައި ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް‬

‫ޕޓްކުރާ އެންމެ‬ ‫އަކީ އަބަދުވެސް އެންމެ ސަ ޯ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި‬ ‫ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ޮ‬

‫ކުޅޭ ހިތްވާ ޓީމް‪ .‬އެހެންވީމާ އެވަރު ޓީމަކުން‬

‫ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް ގައުމީ ޓީމުން‬

‫އފާއެއް ލިބުނީމަ ބޭނުންވީ ދާން‪"،‬‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬

‫ފުރުސަތެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪22‬‬

‫މަޒިއްޔާ ހިމަނައިގެން އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ‬

‫ވެސް އެ މަގާމުގައި ހުރި އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ)‬

‫މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ފުވައްމުލަކު‬

‫ކޗުކަމުގައި ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދީލްގެ ޯ‬

‫މިސްކިތްމަގު ޓީމުގެ ފާތިމަތު މަޒިއްޔާ ހިމަނައިގެން‪ ،‬މި‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް‬ ‫ދުވަހު އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ވަނީ ޮ‬

‫މަހު ފަހުކޮޅު މާލޭގައި ފަށާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން‬

‫ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާގެ‬

‫އަންހެން މުބާރާތަށް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ‬

‫ގުވަހާޓީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި‬

‫ކޑު ފައިނަލް ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޮ‬

‫ވލީ ޓީމު ދެއްކި ކުޅުން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންހެން ޮ‬

‫ހދާފައިވަނީ ހައްވާ‬ ‫މި ފަހަރު ޓީމުން ޖާގަ ޯ‬ ‫ރާޝިދާ‪ ،‬އައިޝަތު ޝައްފަ‪ ،‬އާމިނަތު އަރީޝާ‪ ،‬ޖޫޒާން‬

‫ޒން މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ‬ ‫އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޯ‬ ‫މި މަހު ‪ 27‬އިން ‪29‬ގެ ނިޔަލަށް މާލޭގަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ޒަރީރު‪ ،‬ފާތިމަތު ޒީނިޔާ‪ ،‬ޝައުފާ އާދަމް‪ ،‬ސިލްމާ‬

‫މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ގައުމުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފައިނަލް‬

‫ޒާހިރު‪ ،‬އާމިނަތު ރިއާޝާ‪ ،‬ހައްވާ ސަހާ‪ ،‬ނުހާ ވަހީދު‬

‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ވލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ޮ‬ ‫ވާނެ ކަމަށް ޮ‬

‫އަދި އައިޝާތު މާޖިދާ އެވެ‪.‬‬

‫(ވީއޭއެމް) އިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އޭވީސީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ‬

‫ކޑުން ބާކީވި ކުޅުންތެރިންނަކީ‬ ‫މިފަހަރުގެ ސް ޮ‬ ‫މަރިޔަމް އަޒްމާ‪ ،‬ހަލީމަތު ސަމާ އަދި އައިޝަތު‬

‫މުބާރާތަށް ފަހު ބޭއްވޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުރަތަމަ‬

‫އިމްތިނާން އެވެ‪.‬‬

‫ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެވެ‪.‬‬

‫ކޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުރިން‬ ‫ޓީމުގެ ޯ‬

‫ކަކާ އާއި މުއްޓި ވެލެންސިއާ އަށް ޓެރީ އަށް‬ ‫މައާފެއް‬ ‫ނުލިބުނު‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ތެރޭގައި ވިކްޓަރީ އަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު‬

‫ގލްކީޕަރު ތޮލާލް‬ ‫މުހައްމަދު ތަސްނީމް (ތައްތި) އާއި ޯ‬

‫ހަސަން އަދި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އޮމޮދޫ ގޮޑްފްރޭ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅުނު‬

‫ވެސްޓް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި ބީޖީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު‬

‫ނައިޖީރިއާގެ ޗިންކީ ކަކާ އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު‬

‫ދނާ) އާއި އިބްރާހިމް‬ ‫ކުޅުނު އިބްރާހިމް ޝިޔާމް ( ޮ‬

‫ޒުވާން ފޯވާޑް މުހައްމަދު މުސްލިހު (މުއްޓި) ކްލަބް‬

‫ހަމްދާން ވެސް ވަނީ އެ ޓީމާ ގުޅިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެލެންސިއާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަކާ އަކީ ކުރިން ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅުނު‬

‫ވެލެންސިއާ އިން އަންނަނީ އިތުރު ބިދޭސީ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ފާރަލަމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިދިޔަ‬

‫ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪ .‬މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެލެންސިއާގެ ގިނަ‬

‫ސީޒަނުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު‬

‫މެޗުތަކުގައި އޭނާ ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ވެލެންސިއާ‬

‫އެންޖެލް މުނޯޒް މި ފަހަރު ނުގެންނަން އެ ޓީމުން ވަނީ‬

‫ހދިއިރު‪ ،‬ކަކާގެ ދައުރު‬ ‫އިން އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ޓެރީ އަށް އެއް މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް‬

‫ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ ‪ - )11‬އެފްއޭ ކަޕް‬ ‫ރ ޔުނައިޓެޑް އަތުން‬ ‫ތިން ވަނަ ބުރުގައި ޕީޓަބޮ ޯ‬

‫ރ މެޗުގެ ރެފްރީ ކެވިން‬ ‫އަންނާނެ‪ .‬ޕީޓަބޮ ޯ‬

‫މޮޅުވި މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ކެޕްޓަން ޖޯން ޓެރީ‬

‫ފްރެންޑް ޗެލްސީގެ ޓެރީ އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑު‬

‫ވިކްޓަރީ އަށް ބަދަލުވި ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) އާއި‬

‫އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑަށް މައާފު ނުދިނުމަށް‬

‫ދެއްކީ ރަނގަޅަށް‪ "،‬އެފްއޭގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނިއުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ބައެއް މެޗުތަކުގައި ޖާގަ‬

‫ސއިކުރި އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ‬ ‫ޮ‬ ‫ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް‬

‫އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދި ނަމަވެސް ގިނަ މެޗުތަކުގައި އޭނާ ފެނުނީ ބަދަލު‬

‫(އަކޫ) ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން މުހައްމަދު އާރިފް‬

‫ކށްދިޔަ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު‬ ‫ވެލެންސިއާ ދޫ ޮ‬

‫ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫އީގަލްސް އަށް ކުރިން ކުޅުނު މުއްޓި މިދިޔަ އަހަރު‬

‫މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ޕީޓަބޮރޯ އަތުން ‪1-4‬‬

‫ޓބަރު މަހު ލީގު ކަޕްގައި ވެސްޓް‬ ‫މިދިޔަ އޮކް ޯ‬ ‫ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ޓެރީ‬

‫ކޅުފައި ފޯމު‬ ‫ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬ސީޒަންގެ ކުރީ ޮ‬

‫ކށްލާނެކަން ވަނީ ޔަގީންވެފަ‬ ‫(ބަކާ) ވެސް އެ ޓީމު ދޫ ޮ‬

‫މޅުވި މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފްގައި‬ ‫އިން ޗެލްސީ ޮ‬

‫ވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިފަ‬

‫ގެއްލިފައި ހުރި ނަމަވެސް ސީޒަންގެ ފަހު ބައިގައި އޭނާގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓެރީ އަށް ސީދާ ރަތް ކާޑު ދެއްކީ އެންމެ‬

‫އެވެ‪ .‬އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ އޭނާ ޗެލްސީގެ‬

‫ރގެ ފޯވާޑް ލީ އެންޖޯލް‬ ‫ފަހަތުގައި ހުރެ ޕީޓަބޮ ޯ‬

‫ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗަކީ‬

‫އަށް ފައުލުކުރުމުންނެވެ‪ .‬ޗެލްސީން ވަނީ މެޗަށް‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޓަބޮރޯއާ ދެ ޮ‬

‫ކުޅުން ރަނގަޅުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫މި މަހު ‪ 31‬ވަނަ ދުވަހު އޭއެފްސީ ޕްލިމިނަރީ‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލިމިނަރީ ބުރުގައި ވެލެންސިއާ‬ ‫ކުޅޭ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހު ‪ 31‬ވަނަ‬

‫ގތުން ވެލެންސިއާ އިން ވަނީ‬ ‫ބުރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޮ‬

‫ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫއާ އެވެ‪ .‬މާލޭގައި‬

‫ފަހު އެ ރަތް ކާޑު އެޕީލް ކުރަން ހުށަހަޅައިފަ‬

‫މިހާރު ޕްރެކްޓިސް ފަށާފަ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗަކީ‬

‫ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ މަހު ‪ 7‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު އިގުބާލް އެވެ‪ .‬އަދި އޭނާއާ އެކު ޓްރެއިނަރެއްގެ‬

‫މޅުވެއްޖެނަމަ ވެލެންސިއާ ދާނީ ޕްލޭ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ މެޗުން ޮ‬

‫އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު އެފްއޭ‬

‫ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އިސްމާއިލް‬

‫އފްގައި ވެލެންސިއާ ކުޅޭނީ މޯހަން‬ ‫އޮފް ބުރަށެވެ‪ .‬ޕްލޭ ޮ‬

‫އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރަތް‬

‫އަދި ފަށާފައިނުވާއިރު‪ ،‬މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ‬

‫މޅުވާ ޓީމަކާ އެވެ‪ .‬ޕްލޭއޮފް‬ ‫ބަގާން އާއި ކޮލަމްބޯ ކުޅެ ޮ‬

‫ކާޑުގެ ސަބަބުން ޓެރީ އަށް އެއް މެޗުގެ‬

‫ހދުމަށް އިނގިރޭސި ބައެއް‬ ‫މާކެޓްގައި ޓެރީ ޯ‬

‫އންނާނީ ފެބްރުއަރީ ‪ 21‬އަދި ‪ 28‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސަސްޕެންޝަނެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އާސިފް (ކުޑަހީނާ) އެވެ‪.‬‬ ‫ވެލެންސިއާ އިން މި ސީޒަނަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫އުމުރުން ‪ 36‬އަހަރުގެ ޓެރީ ޗެލްސީއާ އެކު‬ ‫ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް‬ ‫ހަމަވާނެ އެވެ‪ .‬އާ އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް‬

‫ލިވަ ޕޫލް މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ މުހިއްމު‪ :‬މޮރީނިއޯ‬ ‫މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ ‪ - )11‬އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު‬

‫ބަލިވާން ބޭނުމެއް ނުވާނެ‪ "،‬މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"މި މެޗަކީ ހަމައެކަނި ބަލާލަން ވަންނަ މެޗަކަށް ވުރެން ބޮޑަށް‬

‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަވެރި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ‬

‫އެކަމަކު އަހަރެމެން އޮތް ފޯމު ލިވަޕޫލަށް ވުރެ ރަނގަޅު‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ގތުގައި ނުދެކެން‪ "،‬މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ އެޑްވާންޓޭޖެއްގެ ޮ‬

‫މެޗަކީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ ވަރަށް މުހިއްމު މެޗެއް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ‬

‫ބޑު މެޗެއް‪ .‬އެއީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީއާ އެކު‬ ‫ސަޕޯޓަރުންގެ ޒިންމާ ޮ‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން‬ ‫ރޭ ހަލްއާ ދެ ޮ‬

‫އ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުނައިޓޭޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނި ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް މި ފަދަ މެޗުތަކުން މޮޅުވާން ފަސޭހަވެގެންދާތީ‪".‬‬

‫ޒަލަޓަާން އިބްރަހިމޮވިޗް ނުކުޅެ އެވެ‪ .‬މޮރީނިއޯ ބުނީ ލިވަޕޫލް މެޗަށް‬

‫ލީގުގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ ‪ 20‬މެޗުން ‪ 44‬ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ‬

‫ލީގު ކަޕްގައި ރޭ ހަލް ސިޓީ އަތުން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު މީޑިއާ‬ ‫އ ބުނީ ލިވަޕޫލް މެޗު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ހާއްސަ‬ ‫އަށް މޮރީނި ޯ‬

‫ޕއިންޓާ އެކު ހަ ވަނައިގަ‬ ‫ދެ ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ‪ޮ 39‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫"އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ކްލަބްގެ ވާދަވެރިކަން‬ ‫ބޑުވާނެ‪ .‬މިއީ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުން އަދި ސަޕޯޓަރުން‬ ‫އަބަދުވެސް ޮ‬ ‫ވެސް ވަރަށް ބަލަން ބޭނުންވާ މެޗެއް‪ .‬އެއްވެސް ބަޔެއް މި މެޗުން‬

‫މވިޗް ފިޓްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިބްރަހި ޮ‬ ‫ޔުނައިޓެޑްގެ އޯލްޓް ޓްރެފޯޑްގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު‬ ‫އންނާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގަ އެވެ‪ .‬މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ‬ ‫ޮ‬

‫ޕއިންޓުން ކުރީގައި އޮތުމުން‬ ‫މޮރީނިއޯ ބުނީ ލިވަޕޫލް ފަސް ޮ‬ ‫މޅެއް މަޖުބޫރު މެޗެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ޔުނައިޓެޑަށް ޮ‬ ‫"ލިވަޕޫލް މި ވަގުތު އޮތީ ލީގުގެ މަގާމަށް ބަލާއިރު ކުރީގައި‪.‬‬

‫ގަޑިން ‪ 9‬ޖަހާއިރު އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫ސުއަރޭޒްގެ ‪ 100‬ވަނަ ގޯލާ އެކު ބާސާ ކުއާޓާ އަށް‬ ‫ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިވެފައިނުވީ ނަމަވެސް‬ ‫ގިނަ މެޗުތަކެއް އެއްވަރުވެ ބާސެލޯނާ އޮތީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް‬ ‫ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ ‪ – )12‬ލުއިސް ސުއަރޭޒް ޖަހައިދިން ‪100‬‬

‫ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ވުރެ ފަސް ޕޮއިންޓް ފަހަތުގަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޑޮމެސްޓިކް‬

‫ވަނަ ގޯލާ އެކު އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯގެ މައްޗަށް ‪ 1-3‬އިން ކުރި ހޯދައި‬

‫މުބާރާތަކަށް ބާސެލޯނާ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް މިވަގުތަށް އޮތީ‬

‫ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ރޭ ޖާގަ‬

‫ސްޕެނިޝް ކަޕުންނެވެ‪.‬‬ ‫ލުއިސް އެންރިކޭގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ވެސް‬

‫ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅެ ފުރަތަމަ ލެގުން ‪ 1-2‬އިން ބާސެލޯނާ‬

‫ބާސެލޯނާ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހަރު‬

‫ބަލިވެފައިވާތީ‪ ،‬ރޭގެ މޮޅާ އެކު އެ ޓީމަށް ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން‬

‫ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ އެ ޓީމު ވެގެންދާނީ ‪ 1953‬ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން‬

‫ކުރި ލިބުނީ ‪ 3-4‬އިންނެވެ‪ .‬ބާސެލޯނާގެ ކޭމްޕް ނޯ ސްޓޭޑިއަމުގައި‬

‫ސްޕެނިޝް ކަޕް މިލްކުކުރާ ފުރަތަމަ ޓީމަށެވެ‪.‬‬

‫ލނާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ނޭމާ ތަނަވަސްކުރި‬ ‫ކުޅުނު މެޗުގެ ބާސެ ޯ‬

‫ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާއާ ގުޅުނު ސުއަރޭޒް‬

‫ފުރުސަތެއްގައި ‪ 35‬ވަނަ މިނެޓުގައި ސުއަރޭޒް ޖަހައިދިން ގޯލާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫‪ 120‬މެޗުން ބާސެލޯނާ އަށް ‪ 100‬ގޯލް ޖަހައިދިންއިރު އޭނާ އަކީ ތިން‬

‫އަދި ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެނަލްޓީއަކުން ނޭމާ‬

‫ވަނަ އަށް އެންމެ އަވަހަށް ސެންޗަރީއެއް ހަމަކުރި ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫ލނާ އަށް ކުރި ލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހި ގޯލާ އެކު އެގްރިގޭޓުން ބާސެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް ވުރެ ކުރީގައި އޮތީ ‪ 99‬މެޗުން ‪ 100‬ގޯލް ޖެހި‬

‫ބާސެލޯނާ އަށް އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާވީ ‪ 51‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬

‫މާރިއާނޯ މާޓިން އާއި ‪ 103‬މެޗުން ‪ 100‬ގޯލް ޖެހި ލާސްލޯ ކުބަލާ‬

‫ބިލްބާއޯގެ ސަބޮރިޓް ޖެހި ގޯލާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް އެގްރިގޭޓުން‬

‫އެވެ‪ .‬ބާސެލޯނާގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ މެސީ‬

‫ހަމަހަމަވުމުންނެވެ‪ .‬އެ ނަތީޖާގައި އޮވެ މެޗު ނިމުނު ނަމަ ޖެހޭނީ އިތުރު‬

‫ސެންޗަރީއެއް ހަމަކޮށްފައިވަނީ ‪ 188‬މެޗުންނެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް ނުކުންނާނީ ރަށުން‬

‫ވަގުތު ކުޅޭށެވެ‪ .‬ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ‪ 78‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬ ‫ލިއޮނަލް މެސީ އެވެ‪ .‬އޭނާ މި ގޯލް ޖެހީ ހިލޭ ޖެހުމަކުންނެވެ‪ .‬މެސީ ވަނީ‬

‫ބޭރުގައި ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ‪ .‬މެޑްރިޑުގެ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ‬

‫ބާސެލޯނާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި ވެސް ހިލޭ ޖެހުމުން ގޯލް‬

‫ލެގު އެ ޓީމު ‪ 0-3‬އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާތީ މިރޭ އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ލެގުން ސައުތެމްޓަން އަތުން ލިވަ ޕޫލް ބަލިވެއްޖެ‬ ‫ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ ‪ - )12‬އިނގިރޭސި‬

‫ދަނޑިއަށެވެ‪.‬‬

‫ލީގު ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ‬ ‫ސައުތެމްޓަނުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ‪ 0-1‬އިން ލިވަޕޫލް‬ ‫ބަލިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސައުތެމްޓަން ދަނޑުގައި ރޭ އެޓީމުގެ ހަމައެކަނި‬

‫ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހަން ސައުތެމްޓަންގެ‬

‫އ ކުޅެން އެރުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު ފިލިޕޭ ކޯޓީނި ޯ‬

‫ދަނޑިވަޅުގައި ގެއްލިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް‬

‫ނވެމްބަރު މަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ‬ ‫މިއީ މިދިޔަ ޮ‬

‫ނުދެއްކުނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސއާރޭސް އަށް ވެސް ރަނގަޅު‬ ‫ޮ‬ ‫ޑިފެންޑަރު ސެޑްރިކް‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ފައިގެ‬ ‫ލީގުގައި ސަންޑަލެންޑާ ދެ ޮ‬

‫ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދިޔައިރު‪ ،‬އޭނާ އަށް ބޭނުމެއް‬

‫ކުޑަހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެގެން ޓީމަށް‬

‫ހިސާބަކުން ސައުތެމްޓަނަށް މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ލިބި‬

‫ނުހިފުނެވެ‪.‬‬

‫އ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ‪.‬‬ ‫އެނބުރި އައިސް ކޯޓީނި ޯ‬

‫ފކަސް ގެއްލިއްޖެ‪ .‬އޭގެ ފައިދާ ނަގައި‬ ‫އަހަރެމެންގެ ޯ‬

‫ލިވަޕޫލަށް މި މެޗުގައި ލަނޑެއް ޖަހައިދިނުމަށް‬

‫ލަނޑު މެޗުގެ ‪ 20‬ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކުރީ‬

‫ލިވަޕޫލް ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗު‬

‫އިންގްލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ނޭތަން ރެޑްމަންޑް އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނީ ރޮބާޓޯ‬

‫އޮންނާނީ މި މަހު ‪ 25‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެ މެޗުން‬

‫މި މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހަން އެންމެ ގިނަ ފުރުސަތުތައް‬

‫ފިރްމީނޯ އާއި އެމްރޭ ޗާން އަށެވެ‪ .‬ފިރްމީނޯ ފޮނުވާލި‬

‫މޅުވެގެން ނޫނީ ލިވަޕޫލަށް‬ ‫ދެ ލަނޑުގެ ތަފާތަކުން ޮ‬

‫ލިބުނީ ވެސް ރެޑްމަންޑަށެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފްގައި‬

‫ހަމަލާ ސައުތެމްޓަންގެ ކީޕަރު ފްރޭޒާ ފޮސްޓާ‬

‫ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ނެތެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާލި ދެ ހަމަލާއެއް ލިވަޕޫލް ކީޕަރު‬ ‫ރެޑްމަންޑް ޮ‬

‫މަތަކުރިއިރު‪ ،‬އޭރިއާ ތެރެއިން ޗާން އަށް ލިބުނު ބޯޅަ‬

‫ލޮރިސް ކާރިއަސް މަތަކުރިއިރު‪ ،‬ދެ ވަނަ ހާފްގައި‬

‫ފނުވާލެވޭ ގޮތެއްނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ލަސްކޮށްލުމުން ޮ‬ ‫މި މެޗުގެ ފަހު ހާފްގައި ލިވަޕޫލްގެ ބްރެޒިލް‬

‫އޭނާ ފޮނުވާލި އަނެއް ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ހުރަސް‬

‫ކޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނީ މި‬ ‫ލިވަޕޫލްގެ ޯ‬ ‫މެޗު ލިވަޕޫލް ފެށީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އެހެން‬

‫"އަހަރެމެން ފެށީ ރަނގަޅަށް އެކަމަކު ވަކި‬

‫އެ ޓީމުން ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް‬ ‫މޅަށް ކުޅުނު‪ "،‬ކްލޮޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ތަނަވަސްކޮށް ޮ‬ ‫ކޗު ކްލައުޑް ޕުއެލް ބުނީ‬ ‫ސައުތެމްޓަން ޯ‬ ‫ފައިނަލަށް ދިޔުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އެއްބައި‬ ‫އތީ އެންމެ މުހިއްމު‬ ‫ފުރިހަމަވީ ކަމަށާއި ކުރިޔަށް ޮ‬ ‫މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފކަސް މުހިއްމު‬ ‫ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން ޓީމުގެ ޯ‬

‫ހަނި މޮޅަކާ އެކު ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް‬ ‫ޔަނިޗް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ޔުވެންޓަސްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު‬

‫ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ ‪ - )12‬އިޓާލިއަން ކަޕްގައި ރޭ އަމިއްލަ‬

‫ދަނޑުގައި ‪ 2-3‬އިން އެޓަލާންޓާ އަތުން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުގެ‬ ‫ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކާމިޔާބުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުވެންޓަސް ޕްރެޝަރަށް ދިޔައީ އެޓަލަންޓާ އިން މެޗުގެ ‪ 82‬ވަނަ‬

‫ޓީމުގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގައިން ނުލައި ޔުވެންޓަސް އިން‬ ‫ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޔުވެންޓަސް އިން ދެ ގޯލުގެ ލީޑެއް‬ ‫ނެގި އެވެ‪ .‬ޔުވެންޓަސް އަށް މި ދެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޕައޮލޯ ޑީބަލާ‬ ‫އ މަންޒުކިޗް އެވެ‪.‬‬ ‫އާއި މާރި ޯ‬

‫މިނިޓްގައި ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ޖެހުމުންނެވެ‪ .‬މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ‬ ‫އެމަނުއަލް ލާޓޭ ލަތު އެވެ‪.‬‬ ‫މި ލަނޑާ އެކު ޔުވެންޓަސްގެ ފަހަތަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން އެޓަލަންޓާ އިން ވަނީ ޔުވެންޓަސް އަށް‬ ‫ނުރައްކާ ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ ވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ޔުވެންޓަސް އަށް ތިން ވަނަ ލަނޑެއް‬ ‫ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ޔުވެންޓަސް އަށް މައްސަލަތައް ދިމާވީ ފަހު ‪ 20‬މިނިޓް ތެރޭގަ‬

‫ކޗު މެސިމޯ އެލެގްރީ ބުނީ‬ ‫ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ޯ‬ ‫އެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފަހަކަށް އައިސް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް‬

‫އެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 72‬ވަނަ މިނިޓްގައި އެޓަލަންޓާގެ އަބްދުﷲ ކޮންކޯ އެ‬

‫ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޓީމަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ‪ .‬އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން މިރަލެމް‬

‫ކަރަސްކޯ އަށް އާސެނަލާއި ސިޓީން ބިޑްކުރަނީ‬ ‫ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ ‪ - )12‬އިޓާލިއަން ކަޕްގައި‬

‫ގލުގެ ލީޑެއް ނެގި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުވެންޓަސް އިން ދެ ޯ‬

‫ޔުވެންޓަސް އަށް މައްސަލަތައް ދިމާވީ ފަހު ‪20‬‬

‫ޔުވެންޓަސް ޕްރެޝަރަށް ދިޔައީ އެޓަލަންޓާ‬

‫ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ‪ 2-3‬އިން އެޓަލާންޓާ އަތުން‬

‫ޔުވެންޓަސް އަށް މި ދެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޕައޮލޯ‬

‫މިނިޓް ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 72‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫އިން މެޗުގެ ‪ 82‬ވަނަ މިނިޓްގައި ދެ ވަނަ ލަނޑެއް‬

‫މޅުވެ ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ‬ ‫ޮ‬

‫އ މަންޒުކިޗް އެވެ‪.‬‬ ‫ޑީބަލާ އާއި މާރި ޯ‬

‫ކ އެ ޓީމަށް ލަނޑެއް‬ ‫އެޓަލަންޓާގެ އަބްދުﷲ ކޮން ޯ‬

‫ޖެހުމުންނެވެ‪ .‬މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އެމަނުއަލް ލާޓޭ‬

‫ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ‪ .‬އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން މިރަލެމް‬

‫ލަތު އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލ ހިގައިން ނުލައި‬ ‫ޓީމުގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ގޮންޒާ ޯ‬ ‫ޔުވެންޓަސް އިން ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި‬

‫ދެ ވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ޔުވެންޓަސް އަށް ތިން‬ ‫ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު‬

‫ޔަނިޗް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ޔުވެންޓަސްގެ ތިން‬

‫ނަމަވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪26‬‬

‫"މުސާރަ ނުދެވި ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލަކުން ނޫން"‬

‫ތިނަދޫގެ މިސްކިތެއް‪ :‬މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭތީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައި‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ދެއްކި މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ މާދަޑު އަވަށުގެ ހަތަރު‬

‫ކށްފައިވާތީ މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރަ‬ ‫ހަރަދުތައް ޮ‬

‫މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ‪ ،‬އެ ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް‬

‫މިސްކިތެއްގެ ‪ 11‬މުވައްޒަފަކަށް މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރަ‬

‫ދެވިފައިނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި ވެސް ނުދެވޭ ކަމަށެވެ‪ .‬މުސާރަ ނުދެވުމުގެ‬ ‫ފުވައްމުލަކުގެ ހަތަރު މިސްކިތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫މަހުގެ މުސާރަ ވެސް ދެއްކޭނެކަމަށް އެ ބަޖެޓުން‪.‬‬

‫މުސާރަ އަށް ވާ ފައިސާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން‬

‫އތީ މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން ނޫން‬ ‫މުސާރަ ނުދެވި ޮ‬

‫ނުގަނެވުމާއި ކަރަންޓު ބިލް ނުދެއްކިގެން ބައެއް‬

‫ފނުވާނެ ދެއްތޯ މުސާރަ‬ ‫އެހެންވީމަ މިނިސްޓްރީން ނު ޮ‬

‫ނުފޮނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ‪،‬‬

‫ކަމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކައުންސިލުން‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫މީހުންގެ ގެއަށް ރަތް ބިލް ވެސް ޮ‬

‫ދޭން ފައިސާއެއް‪ "،‬އަހުސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެ ރަށުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްލާމިކް‬

‫ކޮށްފައިވަނީ އެހެނިހެން ހަރަދުތަކެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރަށުގެ މާދަޑު އަވަށުން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ‬

‫ސަބަބުން‪ ،‬ދަރިން ސްކޫލަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަކެތި‬

‫"މިނިސްޓްރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކަނީ މިދިޔަ‬

‫ގދ‪ .‬ތިނަދޫ މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރު‬

‫އަހުސަން ވިދާޅުވީ މުސާރަ ދިނުމަށް ފޮނުވާ‬ ‫ބަޖެޓުން‪ ،‬އިތުރު ހަރަދެއް ނުކުރަން ކައުންސިލްތަކަށް‬

‫މިނިސްޓްރީއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން މިދިޔަ‬ ‫ނޮވެމްބަރު މަހު ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިސްކިތްތަކުގެ‬

‫މުހައްމަދު އަހުސަން ވިދާޅުވީ މިސްކިތްތަކުގެ‬

‫އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފުވައްމުލަކު‬

‫މުވައްޒަފުން ވަނީ އެ ރަށުގައި ހުންނަ ފެނަކަ‬

‫ހަތަރު މިސްކިތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ މަހުގެ‬

‫މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ކށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫ކައުންސިލުން އެ ހަރަދުތައް ޮ‬

‫ކޕަރޭޝަންގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫މުސާރަ އަދިވެސް ނުލިބޭތީ އެ ކައުންސިލުން ވަނީ‬

‫ފނުވި ބަޖެޓުން‪ ،‬މިދިޔަ‬ ‫ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ޮ‬

‫ހުއްދަ ނުނަގާ އަދި އެންގުމެއް ވެސް ނެތި ކަން‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫މަހުގެ މުސާރަ ވެސް ހަމަޖެހޭނެކަން މިނިސްޓްރީގެ‬

‫އަހުސަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ތޅު ކައުންސިލުން އިއްޔެ ވާހަކަ‬ ‫ފުވައްމުލަކު އަ ޮ‬

‫ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެހެނިހެން‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކު މިސްކިތުގެ‬

‫އެމްޕީއެލް ޖެޓީ ކައިރީގައި ކެރޭނެއް ފުރޮޅާލައިފި‬ ‫މލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް‬ ‫ޯ‬ ‫(އެމްޕީއެލް) ގެ ޖެޓީ ކައިރީގައި‬ ‫ރޭ ކެރޭނެއް ފުރޮޅާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޕީއެލްގެ މީޑިއާ‬ ‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ކެރޭނު‬ ‫ޮ‬ ‫ރޅާލީ މޫދާ ދިމާއަށް ކަމަށާއި‬ ‫ފު ޮ‬ ‫އެކަމަކު އެއްކޮށް މޫދަށް ނުވެއްޓޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬މި ހާދިސާގައި‬ ‫އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް‬ ‫ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ފުރޮޅާލީ‬ ‫އޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ޮ‬ ‫ކށް‪ .‬އެއްވެސް މީހަކަށް‬ ‫އުޅެނި ޮ‬ ‫އަދި ވެހިކަލަށް ގެއްލުމެއް‬ ‫ލިބުނުކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދި‬ ‫ނުލިބޭ‪ "،‬އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މި ކެރޭނު ފުރޮޅާލީ‬ ‫ކންޓޭނަރެއް ނެގުމުގެ ތެރޭގަ‬ ‫ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އެމްޕީއެލް ޖެޓީ ކައިރި‬ ‫މޫދަށް މިރޭ ފުރޮޅާލި‬ ‫ކެރޭން ނެގުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަނީ‪--.‬‬ ‫ފޮޓޯ‪ :‬ސޯޝަލް މީޑިއާ‬


‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪27‬‬


12 JANUARY 2017

2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬12


12 JANUARY 2017

2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬12


12 JANUARY 2017 2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬12

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬12

ޫ‫ގާދ‬.‫ހ‬

ު‫މާފަންނ‬

AMDC Speciality Clinic

First Floor, Gaadhoo Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives Phone | 3335979 email | info@amdc.com.mv www.amdc.com.mv

2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬14

14 January 2017

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬14

14 January 2017

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

Dr. Usama

14:30 - 16:00

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

08:30 - 12:30

Dr. Usama

22:00 - 22:30

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:30

Dr. Asoka Rao

15:30 - 22:30

ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Usama

10:00 - 12:00

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Usama

16:30 - 18:00

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Farzana

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ފަރްޒާނ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Shahula Afeef

20:00 - 21:00

ް‫ ޝަހުލާ އަފީފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Fathimath Mufliha

16:00 - 18:00

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހިތުގެ ޚާއްސ‬

Cardiologist Dr. Moosa Manik

20:00 - 22:00

ް‫ މޫސާ މަނިކ‬.‫ޑރ‬

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Iyasha Leena

19:00 - 22:30

ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

Dr. Mohamed Ahmed Razee 18:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬

ު‫ މުހައްމަދު އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed

20:00 - 22:00 ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Minu

15:30 - 22:30

ޫ‫ މިނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shabana Shakeel

08:30 - 15:30

ް‫ ޝަބާނާ ޝަކީލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist 12:30 - 13:30

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shaheedha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

12:30 - 13:00

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Anupama

21:00 - 22:00

ާ‫ އަނޫޕާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meetha Jolly

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:30 ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

-

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެލާރޖީގެ ޚާއްސ‬

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Biju

11:00 - 12:00

ޫ‫ ބިޖ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ ޖެނުއަރ‬25 - 14

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Biju

19:30 - 20:30

ޫ‫ ބިޖ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ ޖެނުއަރ‬16 - 15

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician

ީ‫ ފެބްރުއަރ‬15 - 12

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Abu Bucker

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Hussain Faisal

20:30 - 21:30

ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

Dr. Yoosuf Shan

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ ޔޫސުފް ޝާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist

ީ‫ ޖެނުއަރ‬17 - 16

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ ފެބްރުއަރ‬9 - 7

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ ފެބްރުއަރ‬5 - 4

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Dr. Adil Rasheed Dr. Shebi

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬

16:00 - 17:00

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Dr. Singh

11:00 - 12:00

ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Singh

19:00 - 20:00

ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:45 - 14:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:30

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

11:00 - 12:00

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon Dr. Raghavendra

10:00 - 14:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

17:30 - 22:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Febia

08:30 - 15:30

ާ‫ ފީބިއ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

15:30 - 22:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

17:00 - 18:30

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

15:00 - 18:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Ashok Kumar

09:00 - 16:00

ް‫އަޝޯކް ކުމާރ‬

Santha Sheela

15:30 - 22:30

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ 3025939 ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕީ އަދި ދަތުގެ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪2017‬‬

‫‪12 JANUARY 2017‬‬ ‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪2017‬‬

‫‪Natural Care Clinic‬‬ ‫ޗައިނީސް‬ ‫ޓްރެޑިޝަނަލް މެޑިސިން‬ ‫ޓީސީއެމް އެތެރެހަށީގެ އަދި‬ ‫ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސް‬

‫‪Chinese‬‬ ‫‪Traditional Medicine‬‬ ‫‪TCM Internal Medicine‬‬ ‫‪& Neurology‬‬

‫‪Dr. Lu Yu‬‬

‫ޑރ ލޫ ޔޫ‬ ‫ޓީސީއެމް ކުޑަކުދިންގެ އަދި‬ ‫ހަމުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ‬

‫ޑރ މިންގް ޗިން ޒައު‬ ‫ފަރުވާދެވޭ ބައެއް ބަލިތައް‬ ‫މަސްގަނޑަށާ މައިބަދައަށް ލިބޭ އަނިޔާ‬ ‫ބޮލުގައި ރިއްސުން‬

‫& ‪TCM Dermatology‬‬ ‫‪Paediatrics‬‬ ‫‪Dr. Mingqin Zhou‬‬ ‫‪Specialist Treatments‬‬ ‫‪Muscle joint and back pain‬‬ ‫‪Migraine‬‬

‫ހަމުގެ ބަލިތަށް‬ ‫ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުން‬ ‫ބަރުދަން ލުއިކުރުން‬ ‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން‬ ‫ހުއަޓާލުމަށް އެހީވެދިނުން‬

‫‪Skin Diseases‬‬ ‫‪Hair Loss‬‬ ‫‪Slimming‬‬ ‫‪Help Stop Smoking‬‬

‫‪Opening Hours Sat – Thu 10 am – 10 pm‬‬ ‫ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަދިތައް‬

‫ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހުކު ހެނދުނު ‪ 10.00‬ކުން ރޭގަ ‪ 10.00‬ކަށް‪.‬‬

‫‪H.Nooreevilla Sosun Magu Phone 3330623‬‬ ‫)‪(Same Address as previous Chinese Medical Center‬‬ ‫ހ‪.‬ނޫރީވިލާ ސޯސަންމަގު (އިބުރާހީމީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން) ފޯނު‪3330623 :‬‬

‫‪DR.DIDI DENTAL‬‬ ‫‪CENTRE‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޑީޑީ ޑެންޓަލް ސެންޓަރ‬ ‫‪G.DHATHUGE(GROUND FLOOR), BURUZU MAGU‬‬

‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬ ‫ހަވީރު ‪-‬‬

‫‪ 3:30‬ން ‪ 10:30‬އަށް ‪ :‬ޑރ‪ .‬ފަޒާލް‬

‫ހެނދުނު ‪-‬‬

‫‪ 9:30‬ން‬

‫‪ 3:30‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ޑީޑީ‬

‫‪ 9:00‬ން‬

‫‪ 3:30‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ހަކީމް‬

‫‪ 9:00‬ން‬

‫‪ 2:00‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ސިދުރާ‬

‫މިތަނުންދޭ ފަރުވާތަކުގެ ތެރޭގައި‪:‬‬ ‫ފުޓުނި އެޅުން‬

‫ދަތް ޖެހުން‬

‫ދަތް އިމްޕްލާންޓް‬

‫ދަތް ސާފުކުރުން‬

‫އޯރަލް ސަރޖަރީ‬

‫ކުރުން‬

‫ނަރުގަނޑު އެޅުވުން‬

‫ދަތް ހުދުކުރުން‬

‫އެ ޮޕއިންޓްމެންޓް ހެއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬

‫‪3325570‬‬

‫‪FOR APPOINTMENTS CALL‬‬ ‫ހުކުރު ދުވަސް ބަންދު ‪Friday Closed‬‬


‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލް‬

‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪12 JANUARY 2017 2017‬‬ ‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪2017‬‬


‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪2017‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪12 JANUARY 2017‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪( 2017‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫ހިދުމަތްތައް‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫އޭސީ‬

‫މޯލްޑިވްސް ޗެސްފެޑަރޭޝަން‬

‫ފުރިޖް‬ ‫ފެންމޯޓަރ‬

‫ވަޒީފާ އަދި ކޯސްތަކަށްދާ‬

‫ގޭގައި ގެންގުޅޭނެ‬

‫ފިރިހެން ކުދިން ބަހައްޓަން‬

‫މޯލްޑިވްސް ޗެސްފެޑަރޭޝަނުން‬

‫ދޮންނަމެށިން‬

‫ހުސްވެފައިވާ ނައިބްރައީސް ކަމުގެ‬

‫ކަރަންޓްވައިރު ގޭސް އަދި‬

‫މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫ކެއުމާއި ނިދުން ‪ A/C‬ރޫމްގަ‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬ ‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬

‫އަންހެން‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬ ‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫ކުއްޖަކު ބޭނުން‪.‬‬

‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުން‪.‬‬ ‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫ހުޅުވާލަމެވެ‪ .‬ވީމާ މި މަޤާމަށް‬

‫‪TEL:7915551‬‬ ‫‪12517‬‬

‫‪TEL:7444747 / 9721334‬‬

‫ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ‪15‬‬

‫‪TEL:9637197‬‬ ‫‪12854‬‬

‫‪12702‬‬

‫ޑިސެމްބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހުގެ‬ ‫‪ 15:00‬ގެ ކުރިން ސިޓީ އާއި‬

‫ފެންމޯޓަރ‬

‫އައިޑީކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކުލަކޮޕީއެއް‬

‫ދޮންނަމެށިން‬

‫މިފެޑެރޭޝަނަށް ހުޝަހެހެޅުއްވުން‬

‫ދުވަހުކުއްޔަށް‬

‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬

‫އެދެމެވެ‪.‬‬

‫މަހުކުއްޔަށް ކޮޓަރި‬

‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬ ‫އިލެކްޝަން އޮންނާނީ ‪30‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫ޑިސެމްބަރ ‪ 2016‬ވަނަދުވަހުގެ‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ‬

‫ރޭ ‪ 20:30‬ގައެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬ ‫‪TEL:7830414‬‬

‫‪TEL:7310073‬‬

‫‪TEL:9901817‬‬ ‫‪12739‬‬

‫ފެންމޯޓަރ‬

‫ގްރޭޑް ‪7-1‬ށް ސްކޫލް‬

‫ދޮންނަމެށިން‬

‫މާލެ ވިލިގިލިން ‪1‬‬

‫މުޤައްރަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް‬

‫ކޮޓަރި ފާހާނާއެކު‬

‫ފަހާފޮށި‬

‫ގޭގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދެމެވެ‪.‬‬

‫ޑޭވީ ޕަންޕު‬

‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬ ‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬ ‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫‪ 01-01-2017‬ދުވަހުގެރޭ‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪7:00‬އެހާކަންހާއިރު‬

‫އެޓެސްޓް ކުރުން‪،‬‬

‫ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އިން‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬

‫މީހެއްގެ ޖީބުން ވެއްޓިފައިވާ ލާރިތަކެއް‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފުއްދުން‪،‬‬

‫އަޅުގަނޑު އަތުގައި އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬

‫ޮހވިފައިވަނީ ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދު‬

‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނި‬

‫ވެލިދާލާދިމާ މަގުމަތިންނެވެ‪.‬‬

‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫އަޅުގަނޑުގެ ނަންބަރ‬ ‫‪12653‬‬

‫‪13183‬‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫‪TEL:7775530‬‬

‫‪TEL:9770000‬‬ ‫‪13273‬‬

‫‪13069‬‬

‫ފެބްރުއަރީ މަހުގެ‬

‫‪6500/-‬ރ‬

‫އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪148.40‬ރ‬

‫މަރާމާތު ކުރުން‬ ‫‪TEL:7830414‬‬ ‫‪13088‬‬

‫‪TEL:7715678‬‬ ‫‪13178‬‬

‫‪TEL:9172769‬‬ ‫‪13196‬‬


12 JANUARY 2017

2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬12

Azmi-Naeem Medical & Diagnostic Centre Pvt Ltd M. Misuru-ruvaage, Shariuvarudhee, 20116, Male’, Republic of Maldives P: (960) 3325979, F: (960) 3325978, Reg. No: C-64/91 info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

CAREER OPPORTUNITIES We are seeking dynamic individuals to join our team at AMDC Manager - Clinics / Marketing: 01 position Requirements:

Minimum A Levels Work experience in a related field

Salary:

Mrf 12,000 to 15,000 + Allowances + Incentives + AMDC Employees Benefits

Application Deadline:

20th January 2017

Interested candidates please submit your CV along with application letter and National ID Card/Passport copy to: HR Assistant Azmi-Naeem Medical & Diagnostic Centre Pvt Ltd M. Misururuvaage, Shaariuvarudhee, Male’ Or email to hrassistant@amdc.com.mv

ީ‫އަލ‬

ާ‫ޝަހީމ‬

ަ‫މަންމ‬

ި‫ލޮބުވެތ‬

ެ‫އަޅުގަނޑުމެންގ‬

.ެ‫ގައި ނިޔާވެފެއެވ‬2016 ‫ ނޮވެމްބަރ‬26 ީ‫ޝާމިލް) ވަނ‬.‫(ގ‬ ަ‫ މަރުހޫމާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތ‬،ާ‫ވީމ‬ ް‫ގެ ކުރިނ‬2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬15 ަ‫ވަޞިއްޔަތެއް ވާނަމ‬ .ެ‫އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވާ އެކަން ނިންމެވުން އެދެމެވ‬ :ް‫އާއިލާގެ ފަރާތުނ‬ 9642018 - ް‫އިސްމާއިލް ޝިޔާމ‬ 7729401 - ް‫ހާމިދު ޝިޔާމ‬ 7932440 - ް‫އަލީ ޝިޔާމ‬ 7771744 - ާ‫އައިޝަތު ޝިފާނ‬


‫‪ 12‬ޖެނުއަރީ ‪2017‬‬

‫ފެބްރުއަރީ‬ ‫މަހުގެ‬ ‫އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪148.40‬ރ‬

‫އިޝްތިރާކް‬ ‫ދެއްކެވުމަށް‬ ‫ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬

‫‪12 JANUARY 2017‬‬


12 JANUARY 2017

2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬12


12 JANUARY 2017

2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬12


‫ކުޅިވަރު‬

‫ނިއު އަށް ޕޯ ޗުގަލް ކޯ ޗަކާއި‬ ‫ފިޓްނަސް ކޯ ޗެއް‬ ‫އަދުހަމް އެނބުރި‬ ‫ވިކްޓަރީ އަށް‬ ‫ސުއަރޭޒްގެ ‪ 100‬ވަނަ ގޯލާ އެކު ބާސާ ކުއާޓާ އަށް‬

12 january 2016 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you