Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ފްލެޓް ދޫކުރުމުގައި‬ ‫މިފަހަރު ވެސް‬ ‫" އޮޅުވާލުން"؟!‬ ‫‪02‬‬

‫އަލު ްނ‬ ‫ބެލުމުން ވެސް‬ ‫އިންތިޚާބުން‬ ‫މައްސަލައެއް‬ ‫ނުފެނުނު‬ ‫‪03‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން‪،‬‬ ‫އިންތިޚާބުގެ މައްސަލައެއް‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ފްލެޓް ދޫކުރުމުގައި މިފަހަރު‬ ‫ވެސް " އޮޅުވާލުން"؟!‬

‫ނުހައްގު ފައިސާތަކެ ްއ‬ ‫ހިފައިގެން ބަޔަކު ބޭރަށް ދާ‬ ‫މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި‬ ‫މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވިޔަސް‪ ،‬އެކަމާ ބެހޭ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ފުލުހުން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން‬ ‫ވެސް ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫"ހިޔާ" މަޝްރޫއުގައި ކުރިމަތިލީ މީހުންނަށް‬ ‫އތީ ބޭނުން ބަޔަކަށް‬ ‫"މި ފަހަރު ވެސް މި ޮ‬

‫ބަހާލާފައި‪ .‬ކުރިން ފަހަރު ‪ 90‬އަށް ވުރެން މަތިން‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫ހދާފައިވާ ފައިސާތަކެއް ހިފައިގެން‬ ‫ނުހައްގުން ޯ‬

‫ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ‬

‫ބަޔަކު ރާއްޖެ އިން ފުރަން އުޅޭ މައްސަލައެއް‪ ،‬ކެންދޫ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި‬ ‫އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕަށް ޮ‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ ހުސައިން‬

‫ތުހުމަތުތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭސީސީ އާއި‬

‫މިއަދު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް އެ ފަދަ‬ ‫އޑިޓް އޮފީހުގެ ރި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ އޭނާ އެ މައްސަލަ‬

‫މައްސަލަތައް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ރައީސް‬

‫ހުށަހެޅީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން‬ ‫މަގާމާ އެކަށީގެންނުވާ އާމުދަނީ ހޯދާފައިވާތީ‪ ،‬އެ‬

‫ޔާމީންގެ ފަރާތުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬

‫ޕޮއިންޓް ދޭން‪ ،‬އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ‬

‫ފައިސާތައް ހިފައިގެން ރާއްޖެ އިން ފުރަން އުޅޭ ކަމުގެ‬

‫ކލިޝަންގައި ހިމެނޭ‬ ‫ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު އިދިކޮޅު ޯ‬

‫އިންސާފުވެރި ކަމާ އެކު ކަމަށް ވެސް އެތައް‬

‫މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ‬

‫މާކްސް ލިބިފައި ފްލެޓް ނުލިބުނީ‪ .‬މި ފަހަރު‬

‫ބަޔަކު ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އަވަސް އަރުވާލައިގެން‬

‫ކން ބައެއް ކަމެއް އަދި އެ ތުހުމަތުތަކާ‬ ‫އެއީ ޮ‬

‫ލިބުނު ޕޮއިންޓު މި އޮތީ ‪ 40‬އަށް ތިރިވެފައި‪.‬‬

‫އިވެލުއޭޝަން ނިންމާލީ‪ ،‬ވަކި ބަޔަކަށް ދޭން ކަމަށް‬

‫ކން ހެކިތަކެއް ކަމެއް އަލީ‬ ‫ގުޅޭ ގޮތުން ލިބިފައިވަނީ ޮ‬

‫ފކަސް އަނބުރާލަން‬ ‫މަސައްކަތަށް އަމާޒުވެފައިވާ ޯ‬

‫އެކަމަކު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލެއް ނެތް‪.‬‬

‫ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުސައިން ވިދާޅެއްނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހާލަތު ބަލާކަށް‪ ،‬ގެއަކަށް ނުދޭ‪ .‬ދެން ކޮން ގޮތަކަށް‬

‫ކންމެހެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދީފައި‪،‬‬ ‫"ދޭން ޮ‬

‫ކށްގެން ކަމެއް ނޭނގޭ ހައްގުވެރިން‬ ‫އިވެލުއޭޓް ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އިންސާފެއް‬ ‫ދެން ހުރި ފްލެޓްތައް އިވެލުއޭޓް ނު ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާފައި މި ވަނީ‪ "،‬ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު‬

‫ނެތި ބަހާލީ‪ "،‬ފްލެޓް ނުލިބުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އާއްމު ކުރުމާ އެކު‬

‫އަންހެނަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރި މީހަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ‪7،000‬‬

‫"ހިޔާ މަޝްރޫއު"ގެ ފްލެޓްތަކެއް ކޮރަޕްޝަނަށް‬ ‫ގތަށް ދޫކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެންޓި‬ ‫މަގުފަހިވާ ޮ‬

‫ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުތައް އިއްޔެ އާއްމު‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ޝަކުވާ‬ ‫ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ކުރަން ފެށުމާ އެކު ފުލުފުލުގައި ޝަކުވާ އެވެ‪" .‬ހިޔާ"‬

‫ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬އެ މައްސަލަތައް ބަލަން ފަށައި‪ ،‬އެ‬

‫މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓަށް އެދި ‪22،614‬‬

‫ކމިޝަނުން މި މަހުގެ‬ ‫މަޝްރޫއު މަޑުޖައްސާލަން އެ ޮ‬

‫ފޯމު ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މައްސަލަ އަކީ‪ ،‬މި ފަހަރު‬

‫‪ 1‬ގައި އެންގި އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬މި މަޝްރޫއުގެ ފޯމުތައް‬

‫ވެސް ފްލެޓް ލިބުނީ އެންމެ ހައްގުވެރިންނަށްތޯ ކަށަވަރު‬

‫ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެންމެ ފަހު ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫ނުވުމެވެ‪.‬‬ ‫"އެއް ކެޓަގަރީއަކުން ކުރިމަތިލީ‪ .‬ދަރިން ތިބެ‬

‫މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން މި މަޝްރޫއަށް‬ ‫ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް‬

‫ޕއިންޓް މަދުވެފައި‪،‬‬ ‫ވަރަށް ހާލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ޮ‬

‫ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ދެ ދުވަހު ކިޔޫ ޖެހިގެން ގިނަ‬

‫ޕއިންޓް ލިބި ފްލެޓް‬ ‫ދަރިން ނެތް މީހުންނަށް ގިނައިން ޮ‬

‫ފމު ބަލައިގަތުމަށް‬ ‫އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ފޯމު ލި އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ލިބެންވީ ސަބަބެއް ނޭނގުނު‪ ".‬އެކަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބހިޔާވަހި ކަމުގެ‬ ‫މިއީ‪ ،‬މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޯ‬ ‫މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދޫކުރިއިރު ވެސް ދިމާވި މައްސަލަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިމާރާތް ކުރާ ފްލެޓްތަކަށް‬

‫ނަމްބަރު ދޫކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬ވަކި ހިސާބަކުން ފޯމު‬ ‫ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލުމުން ފޯމު ނުލެވިގެން ރުޅިގަދަވި‬ ‫މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް ފަހު‪" ،‬ހިޔާ"‬

‫‪ 15،000‬މީހުން ކުރިމަތިލިއިރު އޭގެ ތެރެއިން‪704 ،‬‬

‫މަޝްރޫއު އަލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ‬

‫ގތާ މެދު އުފެދުނު‬ ‫ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ކަނޑައެޅި ޮ‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ދިނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ‬

‫ޝަކުވާތައް އަދިވެސް ނުނިމެ އެވެ‪ .‬މަތިން މާކްސް‬

‫ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ‬

‫ލިބުނު މީހުން ތިއްބައި ފްލެޓް "ބަހާލީ" ބޭނުން‬

‫ކން އުސޫލަކުންތޯ‬ ‫އަދަދެއްގެ ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކުރީ ޮ‬

‫ބަޔަކަށެވެ‪.‬‬

‫އާއްމުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ‪.‬‬

‫"މި ފަހަރު ވެސް ހަމައެހެން ހެދީ‪ .‬ދެފުށް ފެންނަ‬ ‫ގތަކަށް ނޫން ފްލެޓް ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް‬ ‫ޮ‬

‫އިވެލުއޭޓް ކުރި ޮގތް ހާމަކުރަން ޖެހޭ!‬

‫ގެންދިޔައީ‪ .‬ސުވާލު އުފެދޭ އެތައް ކަމެއް އެބަހުރި"‬ ‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ގޮސް‬ ‫ހުރި މީހަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއާ މެދު‬ ‫ވެސް އާއްމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީ ދެފުށް ނުފެންނަ‬ ‫ގޮތަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް‬

‫ހާލަތު ބަލަން ގޭގެއަކަށް ނުދޭ!‬

‫ގެންދިއުމުންނެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު‪ ،‬ފްލެޓް ލިސްޓު އާއްމުކުރީ‬ ‫ފމު ނަމްބަރާ އެކު އެވެ‪ .‬އެންމެ ކުޑަމިނުން‬ ‫ހަމައެކަނި ޯ‬

‫ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓުތައް އާއްމު‬ ‫ކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި‬ ‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬

‫ޕއިންޓް ލިބުނު މީހުންނަށްތޯ‬ ‫ފްލެޓް ލިބުނީ ކިތައް ޮ‬ ‫ވެސް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬މި ފަހަރު ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފައި‬

‫މުހއްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ‪ 7،000‬ފްލެޓް ދޫކުރާ މި‬

‫ވަނީ‪ ،‬ޕޮއިންޓުގެ އަދަދާ ވެސް އެކު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫ބުރުގައި "ނުހައްގުންނޭ ފްލެޓު ދީފައި އޮތީ" ބުނެވޭނެ‬

‫ގތުގެ ތަފްސީލު އާއްމު‬ ‫މައްސަލަ އަކީ ޕޮއިންޓް ދިން ޮ‬

‫ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ފްލެޓު ދިނުމުގައި އަމަލު‬

‫ނުކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ކުރީ އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު‪ ،‬ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް‬

‫"ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އަލުން ޕޮއިންޓް‬

‫ބަލައިފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގވާލަން‪ .‬މިނިސްޓްރީން ބޭރު‬ ‫ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ޮ‬

‫އަދި ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު‬

‫ބަޔަކާ‪ ،‬ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރަން ހަވާލުކުރޭ‪ "،‬މީހަކު‬

‫ބެލުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުތައް ގޭގެއަށް‬

‫ލިއެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރި ކަމަށް ވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއީ‪،‬‬ ‫މިނިސްޓަރު މި ޮ‬

‫ހުށަހެޅީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވަން ކުރާ‬

‫ގތަށް މިކަން ކުރި ނަމަ‪،‬‬ ‫ދެފުށް ފެންނަ ޮ‬ ‫ގތާއި ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތުގެ‬ ‫ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރި ޮ‬

‫އޮޅުވާލައިގެން މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކައެއް ކަމަށް‬

‫ތަފްސީލު މައުލޫމާތާ ވެސް އާއްމުކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކމެޓީގައި ތިބި މީހުން ވެސް‬ ‫އަދި އިވެލުއޭޝަން ޮ‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރާ‬

‫އާއްމުންނަށް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ފެނަކައިގެ ބިލްތަކަށް‬ ‫‪ 113‬މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި‬ ‫އެބައޮތް‪ :‬އޮޑިޓް‬ ‫ޔކުރުމަށް ފެނަކައަށް‬ ‫ކަރަންޓުގެ އަގު ހެ ޮ‬

‫ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އިތުރުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް‬ ‫ދިނުމަށް ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ފެނަކަ‬

‫ސަރުކާރުންދޭ ސަބްސިޑީ ނުލިބި ލަސްވެފައިވާކަން‬

‫ކށްދޭ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުގެ އަގަށް‪،‬‬ ‫ކުންފުނިން ފޯރު ޮ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ ފައިސާ‬ ‫ވެސް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރާ ހަމައަށް ‪ 113‬މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ގތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު ހާއްސަ‬ ‫ދިނުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫އތް ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް‬ ‫ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަ ޮ‬

‫އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާ ކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެ‬

‫ޕޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެނާޖީ އޮތޯރިޓީން‬ ‫ކަރަންޓްގެ އަގުތަކުގެ ޮ‬

‫ހމަ ދުވަހު ނެރުނު ފެނަކައިގެ‬ ‫އޮޑިޓް އޮފީހުން ޯ‬ ‫އޑިޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު ‪2016‬‬ ‫ޕާފޯމަންސް ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާ ހިލާފަށް ބިލް ކޮށްފައިވާ‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ކުންފުންޏަށް ނުލިބިވާ‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ކަމަށްވެސް ރި ޯ‬

‫ފައިސާގެ އަދަދު ‪ 143‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ‬

‫‪ 2015‬ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ހއ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ‪ 13‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ‬

‫ތޅުގެ އިތުރުން ގއ‪ .‬ގައްދޫ އާއި‬ ‫އަތޮޅާއި ށ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ހޯދުމުގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރުވެފައިވާ‬

‫ހދ‪ .‬ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީން‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ބިލް ކޮށްފައިވަނީ އެނާޖީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ‬

‫ނިމުނު އިރު އެކުންފުންޏަށް ނުލިބިވާ ރުފިޔާގެ އަދަދު‬

‫އަގުތަކަށް ވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައިކަމަށް ރިޕޯޓުގައި‬

‫ވަނީ ‪ 113‬މިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ތެރެއިން ހއ‪ .‬އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން‬

‫ނުލިބި ހުރި ‪ 113‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން‬ ‫‪ 107‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ކށްފައިވާ އަދަދު ދަށްވުމުން އެކުންފުންޏަށް ބޮޑު‬ ‫ބިލް ޮ‬

‫ރައީސް ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި ފެނަކަ‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވެ‬ ‫ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ކޯޕަރޭޝަން އުފެދުނު ފަހުން ދިން ހިދުމަތަށް ނުލިބި‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއީ ކިހާވަރެއް ކަމެއް ބުނެފައެއްނުވެ‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ދެން‬ ‫ހުރި ފައިސާ ކަމަށް ރި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެނީ އޭގެ ކުރިން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ‬

‫ގތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ‬ ‫އިތުރު މައްސަލަތަކުގެ ޮ‬

‫ސަރުކާރުގައި ހިންގި ޔޫޓިލިޓީސް ކުންފުނިތަކުން‬

‫ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އެކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާންމުދަނީއަށް‬

‫ކށްދީ‪ ،‬އޭގެ އަގަށް ނުލިބި‬ ‫ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރު ޮ‬

‫ވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުވުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެކުންފުންޏަށް‬

‫ހުރި ‪ 5.7‬މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬އަދި ރައްޔިތުން‬

‫‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ‪2015‬ގެ މާޗް‬

‫އިންޖީނުގެތައް ހިންގައިގެން ‪39،786‬ރ‪ .‬ނުލިބި އެބަ‬

‫މަހުގެ ‪ 13‬ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް‪ ،‬އިއުލާން‬

‫އޮތެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމެއްނެތި ‪ 105‬މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް ވެސް‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން‬ ‫‪ 15‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ގދ‪ .‬އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ‬

‫ޕޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫އޭގެ އިތުރުންވެސް އެކުންފުނިން ހަވާލުވާ‬

‫ބިލްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެވެ‪ .‬އަދި ހދ‪.‬‬

‫މަޝްރޫތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ނުނިންމުމާއި‬

‫އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު ‪13‬‬

‫ކށްގެން މަސައްކަތް‬ ‫ތިން ވަނަ ފަރާތަކާ ހަވާލު ޮ‬

‫މިލިއަނަށް ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުންފަދަ މައްސަލަތައް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ރައީސް ޔާމީން‪ ،‬އިންތިޚާބު ެގ‬ ‫މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬

‫އަލުން ބެލުމުން ވެ ް‬ ‫ސ‬ ‫އިންތިޚާބުން މައްސަލައެއް ނުފެނުނު‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް‬

‫އޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ‬ ‫ޝަރީފް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން‪ ،‬އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ‬

‫އތީ‪ ،‬އިންތިޚާބުގައި މަކަރު‬ ‫ނިޒާމް ބައްޓަންވެފައި ޮ‬

‫ކަމެއް އަލުން ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިންތިޚާބު‬

‫ގތަކަށް ނޫނެވެ‪ .‬މިފަހަރުގެ‬ ‫ހަދައި އޮޅުވާލެވޭ ޮ‬

‫ބާތިލްކުރެވޭނެ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ނުފެނުނު ކަމަށް‬

‫އިންތިޚާބުގައި‪ ،‬އެހެން ފަހަރުތަކާ ތަފާތު ކަމެއް ވެސް‬

‫ކމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ބަލިވިކަން‬ ‫ގަބޫލުކުރައްވައި‪ ،‬އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫އެއީ‪ ،‬މި އިންތިޚާބަކީ‪ ،‬މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ‬ ‫އަދަދެއްގެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ވޯޓު ގުނި އިންތިޚާބަށް‬ ‫ވުމެވެ‪.‬‬

‫ސލިހް (އިބޫ) އަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވި‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫"އަޅުގަނޑު އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމުގައި މި ހޭދަކުރި‬

‫ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ އިންތިޚާބާ މެދު ޝައްކުތަކެއް‬

‫‪ 20‬އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިހާ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ގުނާ‬

‫އުފައްދަވައިފަ އެވެ‪ .‬އެއާއެކު‪ ،‬އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުގައި‬

‫މަންޒަރު ބަލަން ވަދެތިބި ތަނެއް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން‪"،‬‬

‫މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކޮށް އާ‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ޕީޕީއެމުން އަންނަނީ މަދު ބަޔަކާ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ވޯޓު ލައްވަނީ‪ :‬މި އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަނީ‬ ‫މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި‪ -- .‬ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް‬ ‫ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ‬ ‫މައްސަލައެއް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް‬ ‫ކޓަށް މިއަދު ވައްދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އެއީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެ‬

‫ޝަކުވާތަކެއް އެ ޕާޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މި ޝަކުވާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް‪ ،‬ޕާޓީގެ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންމޭޓުގެ އިންތިޚާބީ ހައްގުތައް‬ ‫ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ނަމަ‪ ،‬އެ‬ ‫މައްސަލަތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަކީ‬

‫މައްސަލަ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ވެއްދީ‬

‫ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މި ޕާޓީން ގަބޫލު ކުރަމެވެ‪"،‬‬

‫ގތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން‬ ‫އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން ހައި ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާކަން‬

‫ކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކށް ނެރުނު ޕީޕީއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާމަ ޮ‬

‫އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ދުސްތޫރީ ކޮން މައްސަލައެއް ކަމެއް‬ ‫ވަކީލުން ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލް އަދި ޖުޑީޝަލް‬ ‫ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫ފަރާތްޕުޅުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރު މުހައްމަދު‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އިންތިޚާބާ ގުޅޭ‬ ‫އެ ޕާޓީން ބުނި ޮ‬ ‫ކޓާއި ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން‬ ‫މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ނިންމީ ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ދީފައިވާ ޖަވާބަށް‬ ‫ރިއާޔަތް ކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ވޓު ކަރުދާސްތައް ޗާޕްކުރުމުން‬ ‫ޕީޕީއެމުން ބުނީ‪ޯ ،‬‬

‫ސަލީމް (ރޭނީސް ސަލީމް) ވިދާޅުވީ‪ ،‬އިންތިޚާބާ‬

‫ވޓު ލުމުގެ މަރުހަލާގައި އޮޅުވައިލުމާއި‬ ‫ފެށިގެން ޯ‬

‫ގތުން ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ޕީޕީއެމުގެ‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬

‫މަކަރާއި ހީލަތް އަދި ގާނޫނާ ޚިލާފު ތަފާތު އާލާތްތައް‬

‫ސަޕޯޓަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އިންތިޚާބާ ގުޅޭ‬

‫ވޓާއި އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާއަށް‬ ‫ބޭނުންކޮށްގެން ލެވޭ ޯ‬

‫ކޓަށް ވައްދަން ރައީސް ޔާމީން ނިންމެވީ އެ‬ ‫މައްސަލަ ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމުގެ‬ ‫އުނިއިތުރު ގެންނަން މަސައްކަތް ޮ‬

‫މައްސަލަތަކަށް ބައްލަވާފައި ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި‬

‫ޝަކުވާ ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންކަމުން‪ ،‬މި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ހައްގުތަކާއި‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‪ ،‬މިދިޔަ‬

‫މި ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދެއްވި ‪ 96‬ހާހަށް ވުރެ‬

‫މަހުގެ ‪ 23‬ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‬

‫ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ‬

‫ކުރިމަތިވި ތަފާތު މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން‪ ،‬އެ‬

‫މި ޕާޓީގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް މި ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން‬

‫އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންނާއި‬

‫ދެކެ އެވެ‪ "،‬ޕީޕީއެމުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މޮނީޓަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ‬

‫އިއުލާން ނުކޮށް ފެނަކައަށް‬ ‫‪ 105‬މުވައްޒަފުން ވެއްދި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިއުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފުން ނަގާ ނަމަ‪،‬‬ ‫ކުންފުންޏާ މެދު އިތުބާރު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ވެސް އޮޑިޓް‬ ‫ރިޕޯޓްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަޒީފާ އަށް އިއުލާނު ކުރުމެއް ނެތި ފެނަކަ‬

‫ގތަށް މުވައްޒަފުން‬ ‫"ނަމަވެސް ކުންފުނިން މި ޮ‬

‫ކޯޕަރޭޝަނަށް ‪ 105‬މުވައްޒަފުން ވައްދާފައިވާ ކަމަށް‬

‫ނެގުން ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 2016 ،22‬އިން ފެށިގެން‬

‫އފީހުން ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި‬ ‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ‪ "،‬އޮޑިޓް‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ސޮއިކުރައްވައި‬ ‫ޮ‬

‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައެއް މުއާހަދާތަކުގައިވާ‬

‫ގތުން ފެނަކަ އިން‬ ‫ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވާ ޮ‬

‫ގޮތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމާއި ވަޒީފާގައި‬

‫‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުގެ މެއިން ފެށިގެން ‪ 2015‬ވަނަ‬

‫ދެމެހެއްޓުމާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަމަލު‬

‫އަހަރުގެ މާޗް ‪ 13‬ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް‪ ،‬އިއުލާން‬

‫ކުރަން ޖެހޭނީ ދެ ފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތެއްގެ‬

‫ކުރުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވެ އެވެ‪ .‬އިއުލާން‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ލަފާ ދެއްވާފައި‬ ‫ދަށުންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ޮ ،‬‬

‫ނުކޮށް‪ ،‬މުވައްޒަފުން ނެގީ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވައިދާއި‬

‫ވަނީ ކުންފުނި ހިންގުމަށާއި ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް‬

‫މުވައްޒަފުންގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން‬

‫ހދުމުގައި ދެ ފުށް ފެންނަ‬ ‫ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ޯ‬

‫ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަވެރި އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ‬

‫ޕޓުގައި ބުނި ގޮތުގައި އިއުލާން‬ ‫އޮޑިޓް ރި ޯ‬ ‫ކުރުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފުން ނަގާ ނަމަ‪ ،‬މަގާމުގެ‬ ‫ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ރެކްރޫމަންޓް ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅައި އެއާ ގޮތަށް‬ ‫އަމަލު ކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ކންމެ ރެއަކު އަޑުއުފުލަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެކު ޮ‬

‫ވޓު ފޮށި ބެހެއްޓިއިރު‪،‬‬ ‫މި އިންތިޚާބުގައި ‪ޯ 472‬‬ ‫އބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ‪ 6،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬ ‫ޮ‬

‫ޝަރީފް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި‬

‫ފއްޓެއްގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ‬ ‫ތިއްބެވެ‪ .‬އަދި ކޮންމެ ޮ‬

‫މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބުގެ‬

‫މަންދޫބުންނާއި މީޑިއާތަކުގެ މީހުން ވެސް ތިއްބެވެ‪.‬‬ ‫ބޑަށް‪ ،‬ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އިންތިޚާބެއް‬ ‫"މިހާ ޮ‬

‫ގތުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫ޮ‬ ‫މުޖުތަމައުން ވެސް ބަލައިގަނެފައިވާ އިންތިޚާބާ މެދު‬

‫ނންނާނެ‪ .‬އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާ ވެސް ވޭ‪،‬‬ ‫ޯ‬

‫ޕީޕީއެމުން ތުހުމަތު ކުރި ނަމަވެސް އިއްޔެއާ ހަމައަށް‬

‫އބްޒާވަރުން ފާހަގަކޮށްފައި‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް ބައެއް ޮ‬

‫ކށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް‬ ‫އެ ކޮމިޝަނަށް ރަސްމީ ޮ‬

‫އެބަހުރި‪ ،‬ތިމަންނަމެންގެ ގައުމުތަކަށް ވުރެން މާ‬

‫ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިންތިޚާބު‬

‫ވޓު ގުނުމާއި ވޯޓުލުން‬ ‫ޓްރާންސްޕޭރެންޓު ކޮށްނޭ ޯ‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ‬ ‫އޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގސްފައި ހުރީ‪ "،‬ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއށް ގެން ޮ‬

‫ދގު ތުހުމަތު އަޅުވައި ޝައްކު‬ ‫މެދު ސާބިތު ނުހިފޭ ޮ‬

‫ކމްޕްލެއިންސް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ވޯޓުގެ ފަހުން ޮ‬

‫އުފައްދަމުންދާތީ‪ ،‬އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ‬

‫ބިއުރޯ އަށް ހުށަހެޅި ‪ 123‬މައްސަލަ ބަލައި ވަކިވަކިން‬

‫ޕޓުތަކާއި ޝަކުވާތައް އަލުން ބަލާފައިވާ‬ ‫ގޮތުގެ ރި ޯ‬

‫ވާނީ ޖަވާބުދީފައި ކަމަށެވެ‪ .‬އެއްވެސް މީހަކަށް ޖަވާބު‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އތް ނަމަ‪ ،‬އެއީ ޖަވާބު ބަލާ ނައިސްގެން‬ ‫ނުދެވި ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މުރާޖައާ ކުރިއިރު ވެސް‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް އަސަރުކުރާ ވަރުގެ އެއްވެސް‬

‫ގތުގައި މިއިން އެއްވެސް‬ ‫ޝަރީފް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކަމެއް‪ ،‬އިންތިޚާބު ބާތިލް ކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ވަރުގެ‬

‫ޝަކުވާއަކުން ވެސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު‬

‫ހެއްކެއް ފެންނާކަށް ނެތް‪ "،‬ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަވަރުގެ ކަމެއް ނުފެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށް‬

‫"އެއްވެސް މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާއަތަކުން ވެސް‬ ‫މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމުގެ ސާބިތު ހެއްކެއް ފެންނާކަށެއް‬

‫އތް ވާހަކަތަކެއް‬ ‫ދައްކަނީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ޮ‬

‫ނެތް‪".‬‬

‫ނޫން‪ .‬މި އިންތިހާބުގެ ނަތީއާ ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުން‬

‫އެހެންކަމުން ޕީޕީއެމުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތަށް‪،‬‬

‫ކަންބޮޑުވެގެން ނޫޅޭ‪ .‬މިއުޅެނީ ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ‬

‫އިންތިޚާބުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައި ނުވާނެ ކަމަށް‬

‫ބަޔަކު ނުފޫޒެއް‪ ،‬މަގްސަދެއް‪ ،‬ހާސިލްކުރަން‪ "،‬ރައީސް‬

‫ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ޝަރީފް ތަކުރާރު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީނަށް ‪ 96،000‬ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތްއިރު‪ ،‬އިންތިޚާބު‬

‫ގތުގައި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކައި އަޑު އުފުލަނީ‬

‫ފށިތަކުގެ ތަފްސީލްތަކާ އެކު‬ ‫ނަތީޖާ‪ ،‬ވަކިވަކި ޮ‬

‫ތ ސުވާލު އުފައްދަވައި ޝަރީފް ވިދާޅުވި‬ ‫ކިތައް މީހުން ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ނަތީޖާ‬ ‫މިހާރު ވާނީ ޕާޓީތަކާ ހިއްސާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ބަލާއިރު‪ ،‬މަކަރެއް ހަދާފައިވާ ނަމަ އެއީ ކޮން‬

‫"މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމިގެން ދިޔަ ގޮތާ މެދު‬

‫ދިމާލަކުން ކަން ސާފުވާނެ ކަމަށާއި ހެކި ހުރި ނަމަ‬

‫ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތް‪.‬‬

‫މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫އބްޒާވަރުންގެ ޝަކުވާއެއް ވެސް‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ޮ‬ ‫ނެތް‪ "،‬ޝަރީފް ވިދާޅުވި އވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އިންތިޚާބު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ފާޑުކިޔަސް މި ލޯތްބަށް‬ ‫ބަދަލެއް ނައި!‬

‫އެންގީ އުސޫލާ އެއް ގޮތަ ްށ‬ ‫އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް ފަހު ހައުސިން މިނިސްޓްރީ‬ ‫ގތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއް ޮ‬

‫ބޑުބޭބޭފުޅާއި ސަރުކާރަށް ފާޅުގައި‬ ‫ވަޑައިގެން‪ޮ ،‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރު ދޫކުރައްވައި‪ ،‬އާއިލާގެ ދިފާއުގައި‬

‫ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އަބަދު ވެސް ފެންނަ މޫނަކީ‬ ‫އެ ދެބެންގެ ތެރެއިން ދުންޔާ މައުމޫނެވެ‪ .‬ކުރީގެ‬

‫މިއަދު ދުންޔާ ހުންނެވި ނަމަވެސް‪ ،‬އޭނާއަށް އަމާޒުވާ‬

‫ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ‬

‫ފާޑުކިޔުންތައް މަދެއް ނުވި އެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް‪ ،‬ކޮއްކޮ‬

‫ބޑަށް ދަންނަ މޫނަކީ‬ ‫ތެރެއިން އާއްމުން އެންމެ ޮ‬

‫ކށްލައިފި ނަމަ‪ ،‬އޭނާއާ‬ ‫ޔުމްނާއާ ގުޅޭގޮތުން ޓްވީޓެއް ޮ‬

‫ވެސް އެއީ އެވެ‪ .‬އެއާޚިލާފަށް‪ ،‬އެއްމާބަނޑު ކޮއްކޯފުޅު‪،‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ ކެކިގަނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ދެކޮޅަށް މުޅި‬

‫ގތުން މީގެ ކުރިން މާ‬ ‫ޔުމްނާ މައުމޫނަކީ ސިޔާސީ ޮ‬ ‫ހަރަކާތްތެރި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެއީ މިދިޔަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޮޑުބޭބޭފުޅު‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ބައްޕާފުޅާ‬

‫"އަހަރުމެންނަށް ކުރިން‪ ،‬ޔުމްނާއެއް ނޭނގޭ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ދެއްކި ހިތްވަރުން‬ ‫އެކަމަކު އަނިޔާވެރިކަމާ ދެ ޮ‬ ‫ހއްދަވައިފި‪ "،‬ދެބެންގެ‬ ‫ދުންޔާގެ މައްޗަށް ޔުމްނާ ކުރި ޯ‬ ‫ގޮތުގައި އުފަންވިޔަސް‪ ،‬އެކުވެރިކަމަކީ އަމިއްލައަށް‬

‫ދެމެދު އުފެދުނު ޚިޔާލުތަފާތުވުން ތަކުގައި ޔުމްނާ‬

‫ޚިޔާރުކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ދުންޔާ ކުރެއްވި‬

‫ނެންގެވީ ބައްޕާފުޅުގެ ފަޅި އެވެ‪ .‬އޭރު އޭނާ ހުންނެވި‪،‬‬

‫ޓްވީޓެއްގެ ޖަވާބުގައި މީހަކު ލިޔެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމު‬ ‫ދޫކޮށްލައްވައި‪ ،‬ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވާން ފެށި އެވެ‪.‬‬ ‫ފރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމާއެކު އޭރު‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬ ‫ދުންޔާ ހުންނެވީ ހަނެވެ‪ .‬އާއިލާތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން‬

‫ލތްބަށް ދުވަހަކު ވެސް ބަދަލެއް‬ ‫އެކަމަކު އެ ޯ‬ ‫ނާންނަކަން‪ ،‬ދުންޔާ މިއަދު ވެސް ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކއްކޮ އާ ދެމެދު‬ ‫"އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ޮ‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬ބައްޕާފުޅާއި ކޮއްކޮ‪ ،‬ފާރިސް މައުމޫނާއި‬ ‫ޮ‬

‫ފިތުނަ އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ދޭން‬

‫ޔުމްނާގެ ފިރިކަލުން‪ ،‬މުހައްމަދު ނަދީމް ޖަލުގެ ގޮޅިއަށް‬

‫އޮތް މެސެޖަކީ މިއީ އެވެ‪ .‬އަހަރުމެންގެ ލޯބި ވަރުގަދަ‬

‫ފައްތާލި އިރު ވެސް‪ ،‬ދުންޔާ ހުންނެވީ ސަރުކާރުގަ‬

‫އެވެ‪ ".‬ޔުމްނާއާ އެކީ ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯއަކާއެކު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ދުންޔާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ދުށީ މިހެންނެވެ‪ .‬އެއްމާބަނޑު ދެ‬

‫"ބައްޕަ‪ ،‬މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އާއިލާއިން‬

‫ބޭފުޅުން ނަމަވެސް‪ ،‬އެ ދެބެންގެ މެދުގައި މިހާރު‬

‫ކުރި މި ހަނގުރާމައިގައި އޭނާ ދެއްކި ހިތްވަރަށާއި‬

‫ނންނާނެ އެވެ‪ .‬އެންމެ ކުޑަމިނުން‪،‬‬ ‫ބޑު ގުޅުމެއް ޯ‬ ‫މާ ޮ‬

‫ސާބިތުކަމަށް ތައުރީފް ކުރަމެވެ‪".‬‬

‫އަނގައިން ވެސް ވިދާޅުނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލަށް ލެއްވި‬ ‫ކ އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި‬ ‫ބައްޕާފުޅާއި ކޮއް ޮ‬ ‫ޖަލުގައި ހުންނެވި ފިރިކަލުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް‪،‬‬

‫މީހުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫އެއީ ބަދަލުނުވާ ގުޅުމެއްކަން ޔުމްނާ ވެސް އަންނަނީ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ގތުގައި އާއިލާއަށް ދިމާވި‬ ‫ޔުމްނާ ވިދާޅުވާ ޮ‬

‫ޔުމްނާ ކުރެއްވި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހީރޯއަކަށް‬

‫ހިތްދަތި މި ވަގުތުތަކުގައި އޭނާއާ އެންމެ ގާތުގައި‬

‫އޭނާވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪ .‬ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވައި‬

‫ހުންނެވީ ދައްތަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ބޭފުޅުންނާ ގަވައިދުން ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރުމެން އެކަކު އަނެކަކަށް އޮތް ލޯބި‪ ،‬އާއިލާގެ‬

‫އެ ބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާތައް‪ ،‬ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާއި‬

‫ލބި ވަރުގަދަ އެވެ‪ ".‬ދުންޔާއަށް ޖަވާބު‬ ‫ތެރޭގައި އޮތް ޯ‬

‫އާއްމުންގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެންނެވި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ދެއްވަމުން ޔުމްނާ ޓްވިޓާގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަމުން އަންނަނީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ނަން‬ ‫ނުހިމަނައި‪ ،‬ކުރިމަތިލީ މީހުންނަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓާއި‬

‫ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ "ހިޔާ މަޝްރޫއު"ގެ ފްލެޓްތައް‬ ‫ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ޝަކުވާތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައި‪،‬‬

‫ކން އުސޫލަކުންތޯ‬ ‫ތެރޭގައި ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކުރީ ޮ‬

‫އެ މަޝްރޫއު މަޑުޖައްސާލަން އޭސީސީން އެންގީ‬

‫އާއްމުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ‪ .‬އެއާއެކު‪،‬‬

‫މި މަހު ‪ 1‬ގަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬މި މަޝްރޫއުގެ ފޯމުތައް‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަން ނުކޮށް ލިސްޓު‬

‫ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެންމެ ފަހު ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫އިއުލާންކުރުމުން ވެސް އާއްމުން ދަނީ‬

‫‪26‬‬

‫ސިނާ ާނއި އަބްޅޯގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ފަށަނީ‬ ‫ކޓުން މިހާރު ވަނީ ޗިޓް ފޮނުވައިފަ‬ ‫ބާއްވަން ނިންމައި‪ޯ ،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬ދެން ތިބި ހަ ބޭފުޅުންގެ ޝަރީއަތް ބާއްވާ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ދުވަހެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑައެޅި‬ ‫ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ޮ‬

‫ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫‪ 12‬މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ކަނޑައަޅާފައި ތިބި އިދިކޮޅު އަށް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން‬

‫ސައުދު ހުސައިނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ދެ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް‬

‫މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ‬

‫ކޓުގައި ފަށަން ތާވަލް ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި ޕާޓީން ވަކިވި ނުވަތަ‬ ‫ވަކިކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް މިދިޔަ‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން‪ ،‬ލިސްޓްތައް އިއުލާން‬

‫ފޯމު ނަމްބަރާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދެ ދުވަހުގެ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ބޭފުޅުންގެ ދިފާއުގައި ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެ‬

‫އެ މައްސަލަތައް ބަލައި‪ ،‬މަޝްރޫއު އަލުން‬ ‫ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ދުންޔާގެ މައްޗަށް ޔުމްނާ ކުރި ހޯއްދަވައިފި‪"،‬‬

‫ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫އަށް އެންގީ‪ ،‬އެ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދިނުމަށް‬

‫ބހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މި‬ ‫އާންމުންނަށް ޯ‬

‫އެކަމަކު އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދެއްކި ހިތްވަރުން‬

‫އެ މަޝްރޫއު އަލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދިނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އިން‬ ‫ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫"އަހަރުމެންނަށް ކުރިން‪ ،‬ޔުމްނާއެއް ނޭނގޭ‪.‬‬

‫އޭސީސީ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު‪،‬‬ ‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ދިނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ‬

‫ހިޔާ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ‬

‫ދުންޔާ (ކ) އާއި ޔުމްނާ‪ :‬މި ފޮ ޯޓގައި ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރެއްވީ ޔުމްނާ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން‬ ‫އަހަރު ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު އަދި މަޑުއްވަރީ‬ ‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ‬ ‫ކޓުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫އެ ހުކުމާ އެކު‪ ،‬ދެން ތިބި އަށް މެމްބަރުންގެ‬

‫މަޖިލީހުގެ ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް‬

‫ގޮނޑި ވެސް ނުގެއްލޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް‬

‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ އަހަރު ކަނޑައެޅި‬

‫ކލިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް އިދިކޮޅު ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‪ ،‬ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި‬

‫ކޓުގައި ހިނގަމުން‬ ‫އެ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ހމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ‬ ‫ނުގެއްލޭ ކަމަށް ޯ‬

‫ދަނިކޮށް‪ 12 ،‬މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް‬

‫ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމި‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ބާކީ ތިބި އަށް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މައްޗަންގޯޅީ‬

‫ކޓުން ވަނީ އަމުރެއް ނެރެ‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނާއި‬

‫ކށް‪ ،‬އެކަމުގައި ގޮތެއް‬ ‫ކޮމިޝަންގެ އެ ނިންމުން ބާތިލް ޮ‬

‫ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ އަހުމަދުގެ ގޮނޑީގެ‬

‫ކޓަށް އެކަނި ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނިންމޭނީ އެ ޯ‬

‫މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ގޯތި ވިއްކަން އޭސީސީ ްނ‬ ‫ވަނީ ހުއްދަދީފައި‪ :‬މުއިއްޒު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ޗައިނާ ސަފީރާއި މައުމޫން‬ ‫ބައްދަލު ކުރައްވައިފި‬

‫"އެޗްޑީސީން އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއި ކުރާނީ‪ .‬އެޗްޑީސީ އަށް ފައިސާ ވެސް‬ ‫ލިބޭނީ‪ .‬ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަކަށް ނޫން ޑައުން ޕޭމަންޓު ދައްކާނީ‪ .‬މަހުން‬ ‫މަހަށް ދައްކާ އެއްޗެއް ވެސް ދައްކާނީ އެޗްޑީސީއަށް‪"،‬‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ސަރުކާރުން ގޯތިތައް‬ ‫ބހިޔާވަހިކަން‬ ‫ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ޯ‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން ‪ 400‬ގޯތި‬

‫ބޭނުންވާ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ދެފުށް ފެންނަ‬

‫ވިއްކުމައިގެން ކުރިއަށް ދާން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން‬

‫ގޮތަކަށް އޭސީސީން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް‬

‫ގޯތިތައް ދޫކުރާނީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށް‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު މުއިއްޒު‬

‫އިސްކަން ދީގެން ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފޯމް‬ ‫ޯ‬

‫"ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެން ހަމަވާ ގޮތަށް‪،‬‬ ‫އެންމެންނަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް ‪ 100‬މާކްސް‬

‫ބަލައިގަތުން އިއްޔެ ހަވީރު ‪ 4‬އިން ފެށިގެން‬

‫ލިބޭނެ‪( .‬މާކްސް) ލިބިގެން އެ ހުރިހާ އެންމެން‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް‬

‫ދާނީ ގުރުއަތުލުމަކަށް‪ .‬ގުރުއަތުލައިގެން ‪400‬‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ހވޭނީ‪ .‬އެހެންވީމާ މިއަށް ވުރެ ހަމަހަމަ‬ ‫މީހަކު ޮ‬

‫އތީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ‬ ‫ކުރިން ނިންމާފައި ޮ‬

‫ނންނާނެ‪ "،‬މުއިއްޒު‬ ‫އިންސާފުވެރި ގޮތެއް މިކަމުގައި ޯ‬

‫ފމު ބަލައިގަތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނިޔަލަށް ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގއްޗެއްގެ އަގު ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް‬ ‫ޯ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި ޗައިނާ ސަފީރު ޒަންގް ލިޒޯންގް އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވަނީ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު‬

‫ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ހައުސިން‬

‫ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާއިރު‪ ،‬އެ ކަން ކުރިއަށް ދާ ގޮތް‬

‫މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި ވިޔަސް އެކަން‬

‫ކށް ގެނެސްދޭން ބޭނުންވާ މީޑިއާތަކަށް އެ‬ ‫ލައިވް ޮ‬

‫މަޑުޖައްސައިލަން އޭސީސީން އެންގި އެވެ‪.‬‬

‫އންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުސަތު ވެސް ޮ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫ޗައިނާއިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު‬

‫އަދި ހުޅުމާލޭގެ ބިމަކީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬

‫އަދި ވިދާޅުވީ ގޯތި ލިބޭ ‪ 400‬މީހުންގެ‬

‫ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މިލްކަކަށް ވެފައި‪،‬‬

‫ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އުނިވާ ނަމަ‪ ،‬ދެން ގޯތި‬

‫ޒންގް‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް‬ ‫ޒަންގް ލި ޯ‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް އެ ގޮތަށް ގޯތި‬

‫ލިބޭ ގޮތަށް ނަންބަރު ތަރުތީބުން ރިޒާވް ލިސްޓަކާ‬

‫ގައްޔޫމާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވިއްކިދާނެތޯ‪ ،‬ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދި‪،‬‬

‫އެކު އިތުރު ‪ 100‬ނަންބަރު ނަގާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ފާޑު ކިޔުން ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫"އޭރުން ވާނެ ގޮތަކީ ‪ 400‬މީހުންގެ ލިސްޓުގެ‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރު ފައިޒަރު‬ ‫ގޮތުގައި ލަންކާގެ ސް ޯ‬ ‫ހނިހިރު ދުވަހު މައުމޫނާ‬ ‫މުސްތަފާ ވެސް ވަނީ މިދިޔަ ޮ‬

‫މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޗައިނާ‬ ‫ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި‬

‫ލަންކާގެ މިނިސްޓަރު ވަނީ އެ ގައުމަށް މައުމޫން‬ ‫ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު‪ ،‬އެ ގައުމާ‬ ‫ބޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ‬ ‫އެންމެ ވާދަވެރި އިންޑިޔާގެ ޮ‬ ‫ވެސް ވަނީ މައުމޫނަށް ގުޅުއްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފަ‬

‫ތެރެއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ލިސްޓުން އުނިވާ‬

‫ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫އެވެ‪ .‬ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި‪ ،‬ރާއްޖެ‬

‫ގޅިއަށް ރިޒާވް ލިސްޓުގައި‬ ‫ނަމަ‪ ،‬އެ ހުސްވާ ޮ‬

‫މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖެ އާއި‬

‫ގސްވެފައި ވާއިރު‬ ‫އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ގުޅުން ޯ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ނަންބަރު ލިބުނު ތަރުތީބުން ލިބޭނެ އެމީހަކަށް‪"،‬‬

‫ޗައިނާ އަކީ ގާތް ދެ ގައުމު ކަމަށް ވެސް‪ ،‬ދަރިކަލުން‬

‫އިންޑިއާގެ ވާދަވެރި ޗައިނާއާ ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވަނީ‬

‫ގތުގައި އޮތް ހުޅުމާލެއިން‬ ‫އެޗްޑީސީގެ ބިމެއްގެ ޮ‬

‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ވެސް‬

‫ބޑަށް ބަދަހިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އަމާޒުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި‬

‫ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަނީ‬

‫ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދާއިރު‪،‬‬

‫އންނަ އުސޫލުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬ ‫އެކަން ކުރަން ޮ‬

‫ކުއްލިއަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކީއްވެތޯ "މިހާރު"ން‬

‫މުއިއްޒުގެ އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު‬

‫ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ގޯތި‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު މައުމޫން‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ‬

‫މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 23‬ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ‬ ‫އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ‬ ‫ސލިހު (އިބޫ)‬ ‫ޯ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ނމިކް ޔޫތު ކައުންސިލުން‬ ‫މުނައްވަރާއި އިކޮ ޮ‬

‫ވިއްކުމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ނިންމާފައި ވާނެ‬

‫ކށް ކަފާލާތުގެ‬ ‫ކުށުގައި މައުމޫން ޖަލަށް ލާފައި ވަނި ޮ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގެ ސަފީރާ‬ ‫ވެސް ވަނީ މިދިޔަ ޮ‬

‫އެޗްޑީސީގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން އެކަން‬

‫ދަށުން މިނިވަންކުރި ފަހުން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން ބޭނުން ނުވީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައިތިރްޕަލާ ސިރިސެނާގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ‬

‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ‬

‫"ރައީސް ޔާމީން ނޫޅުއްވާ ވޯޓަށްޓަކައި‬

‫ގތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެޗްޑީސީގެ ބޯޑުން‬ ‫ފިޔަވަހިން ޯ‬

‫ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ގުޅުން ހުރި މުހިންމު ކަންކަން‬

‫ދިނުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬ވިއްކާ އަގު ކަނޑައެޅީ ރައީސް‬

‫ވޓާ ކުޅެން‪ .‬އެއަށްވުރެ އިހްލާސްތެރި ބޭފުޅެއް‬ ‫ޯ‬

‫ނމިކް ކައުންސިލުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޮފީހުގެ އިކޮ ޮ‬

‫ރައީސް ޔާމީނަކީ‪ .‬އެމަނިކުފާނު ނިންމެވީ ވޯޓަށް ފަހު‬

‫އެ ކައުންސިލުން ނިންމީ އަކަފޫޓެއް ‪300‬ރ‪.‬‬ ‫އާއި ‪400‬ރ‪ .‬އާ ދެމެދުގެ އަގެކެވެ‪ .‬ހައުސިން‬ ‫މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ ‪ 1000‬އަކަފޫޓުގެ‬

‫އެކަން ކުރައްވަން‪ .‬އެހެންވީމަ ކުރިން ވެސް ނިންމި‬ ‫ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ‪ "،‬މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން‬ ‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތި‪ ،‬އަކަފޫޓެއް ‪400‬ރ‪ .‬ގެ ރޭޓުން ވިއްކާ‬ ‫‪ޯ 400‬‬

‫ހުރި ކަމެއްގައި ސަރުކާރާ މެދު ބަދުނާމް އުފެއްދޭ‬

‫ގޮތަށެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން‬

‫ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ‬

‫ވިއްކި ގޯތިތަކުގެ އަގު އުޅުނީ އަކަފޫޓެއް ‪3000‬ރ‪.‬‬

‫ބހިޔަވަހިކަމަކީ‬ ‫ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެކެވެ‪ޯ .‬‬

‫އަށް ވުރެ މަތީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތި ވިއްކުން ކުރިއަށް‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫ބޑަށް ގުޅިފައި އޮންނަ‬ ‫ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ޮ‬ ‫ކަންކަން ކަމަށްވާއިރު‪ ،‬އެކަން ހައްލު ކުރައްވަން‬

‫ގެންދަން ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬ހައުސިން‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް‬

‫ބހިޔާވަހި ކަމުގެ‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ ދައުރަކީ އިޖުތިމާއީ ޯ‬

‫އތް ހައްގެއް ނޫން ކަމަށް‬ ‫ހުރަސް އެޅުއްވުމަކީ ޮ‬

‫ދަށުން ގޯތި ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޯތިތައް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެޗްޑީސީން‬ ‫ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެޗްޑީސީން އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއި ކުރާނީ‪.‬‬

‫ގތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފޯމް‬ ‫ޯ‬ ‫ބަލައިގަތުން އިއްޔެ ހަވީރު ‪ 4‬އިން ފެށިގެން‬ ‫އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް‬

‫އެޗްޑީސީ އަށް ފައިސާ ވެސް ލިބޭނީ‪ .‬ހައުސިން‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫މިނިސްޓްރީއަކަށް ނޫން ޑައުން ޕޭމަންޓު ދައްކާނީ‪.‬‬

‫އތީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ‬ ‫ކުރިން ނިންމާފައި ޮ‬

‫މަހުން މަހަށް ދައްކާ އެއްޗެއް ވެސް ދައްކާނީ‬

‫ފމް ބަލައިގަތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނިޔަލަށް ޯ‬

‫އެޗްޑީސީ އަށް‪ "،‬ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު‬

‫އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮ ްށ‬ ‫ރެއިންބޯގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް‬ ‫ބ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް‬ ‫ރެއިން ޯ‬

‫އޮފީސް ސިސްޓަމް ފިހާރައިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ‪.‬‬

‫މޝަނެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހާއްސަ ޕްރޮ ޯ‬ ‫ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު‬ ‫އެއް ކުންފުނީގެ ‪ 28‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން‪ ،‬އެ‬

‫ފަރުނީޗަރުގެ އިތުރުން ގެއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު‬ ‫ޔ އަގެއްގައި ރެއިންބޯގެ‬ ‫ރަނގަޅު ސާމާނު ވެސް‪ ،‬ހެ ޮ‬ ‫ފިހާރަތަކުން ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓރު ވެސް އިއްޔެ‬ ‫ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސް ޯ‬

‫ކުންފުނީގެ ހަތަރު ފިހާރައަކުން ވަނީ އަންނަ މަހުގެ‬ ‫ބޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން‬ ‫ނުވަ ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޮ‬

‫ޓރުން‪ ،‬ފިހާރަތަކުގައި‬ ‫ލންޗުކޮަށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ސް ޯ‬ ‫ވަނީ ޯ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިއްކަން ހުރި ސާމާނާއި އެ އެއްޗެހީގެ އަގުތައް އެނގި‬

‫ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ރެއިންބޯ ބިލްޑް‬ ‫ޝޕް‪ ،‬ރެއިންބޯ ތިނަދޫ އަދި ރެއިންބޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ވެއާ‪ ،‬ރެއިންބޯ‬

‫ފަސޭހައިން ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވާނީ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި‪ :‬އެމްޑީޕީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޓުގެ ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬ ‫ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރު ކުރި މައްސަލައިގައި‬

‫ވަނީ ނާއިންސާފުންކަން މުޅި ރާއްޖެއާއި ދުނިޔެ‬

‫ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު‪،‬‬

‫ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫ހެކިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ކަރެކްޝަންގެ‬

‫ކަމަށް ވެސް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެމަނިކުފާނަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމުން ނޮވެމްބަރު ‪1‬‬

‫ބެލުމުގެ ދަށަށް ރައީސް ނަޝީދު ގެންދާނެ ކަމަށް‬

‫ތ ނުވަތަ ކިހިނެއް ކަމެއް‬ ‫އެއީ ކޯޓަށް ގޮސްގެން ޯ‬

‫އަކަށް ވާނީ ތިން އަހަރާއި ހަ މަހާއި ‪ 10‬ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅެއްނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ދުވަސްތައް އުޅުއްވާފައިވަނީ‬

‫"ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވާއިރު‬

‫ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު ނިންމެވި އިރު‪،‬‬

‫ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރައްވައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ ‪ 13‬އަހަރުގެ ޖަލު‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި މިނިވަނެއް‬

‫ޖަލަށް ލާފައި ތިބި އިދިކޮޅު ބައެއް ލީޑަރުން މިހާރު‬

‫ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު‬

‫ގޮތުގައި އެ ހުންނަވަނީ‪ .‬އަދި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ޮ‬

‫ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ގތަށް‪ .‬ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގެން‬ ‫ދެކޭނީ އެ ޮ‬

‫ގތުން‪ ،‬ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ތިން އަހަރަށް‬ ‫ޮ‬

‫ބޑުވުމުން‪ ،‬ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ އަދި ސިވިލް ރައިޓްސް ބޭނުން‬

‫ކށްފައި ހުރި‪ ،‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ‬ ‫ޖަލަށް ހުކުމް ޮ‬

‫ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން ‪2016‬‬

‫ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނިކޮށް ރާއްޖެއިން‬

‫ކުރުމަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއްވެސް ހުރަހެއް‬

‫ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި‪ ،‬އަދުލު އިންސާފު‬

‫ޖެނުއަރީގައި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް‬

‫ބޭރަށް ވަޑައިގެން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން‬

‫ނންނާނެ ރައީސް ނަޝީދު ނޮވެމްބަރު ‪ 1‬ގައި‬ ‫ޯ‬

‫ގާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގައި އެއް‬

‫ފަހު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަނީ އިނގިރޭސި‬

‫އުޅުއްވާ ރައީސް ނަޝީދު އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ‬

‫ވަޑައިގަންނަވާއިރު‪ "،‬ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި ކުރީގެ‬

‫ހއްދަވައިގެން އެ ގައުމުގަ‬ ‫ވިލާތުން ހިމާޔަތް ޯ‬

‫ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަނީ ކަފާލާތުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ވަރަށް ގިނައިން އަވައްޓެރި ލަންކާ‬

‫ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ނިންމަވައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫"ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވާނީ‬ ‫ގތުގައި‪ .‬ދައުލަތުގެ އެއްވެސް‬ ‫މިނިވަނެއްގެ ޮ‬

‫ދަށުން ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫އިދާރާއަކުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅުގައި‬

‫ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން‬

‫ގތަކަށް ނޫން ވަޑައިގަންނަވާނީކީ‪".‬‬ ‫އަތްލެވޭ ޮ‬

‫ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް‬

‫ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް ހުކުމް ކޮށްފައި‬

‫އަލީ ހުސައިން‬ ‫ޑީޖޭ އޭ އަށް‬ ‫ާހޒިރުވާން އަންގައިފި‬

‫ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށްޓަކައި‬

‫ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬ ‫އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ހުސައިން ޑިޕާޓްމެންޓް‬

‫ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަލީ ހުސައިން މިއަދު ޑީޖޭއޭ އަށް ހާޒިރުވާން‬

‫އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް‬

‫އެންގިއިރު‪ ،‬ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް‬

‫ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ސުއޫދު ހަތަރު މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން އިއްޔެ‬

‫މިއަދު ހެނދުނު ޑީޖޭއޭ އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި‪،‬‬

‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬ސުއޫދު ސަސްޕެންޑް ކުރީ‬

‫ފނުވި ލިޔުމުގައިވަނީ އޭނާ‬ ‫އަލީ ހުސައިނަށް އިއްޔެ ޮ‬

‫މިދިޔަ މަހު އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއި އޭނާއާ ހަވާލާދީ‬

‫ކޓުގެ ބޭނުމަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހާޒިރު ކުރަނީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މީޑިއާއެއްގައި ލިޔުނު ޚަބަރަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކން ކަމަކާ ގުޅިގެން‬ ‫އެކަމަކު އޭނާ ހާޒިރު ކުރަނީ ޮ‬

‫ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަލީ ހުސައިން‪ :‬އޭނާ މާދަމާ ޑީޖޭއޭއަށް‬

‫މީގެ ކުރިން އަލީ ހުސައިން ދެއްކެވި ބައެއް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޅު ސިޔާސީ‬ ‫އަށް ވަޑައިގެން‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އިދި ޮ‬

‫ސުއޫދު ހަތަރު މަހަށް‬ ‫ސަސްޕެންޑްކޮށްފި‬ ‫ހާޒިރުވާން ވަނީ އަންގާފައި ‪ ---‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް އާލާސްކަންފުޅު‬ ‫ޖަލުގައި ހުންނަވަނި ޮ‬

‫ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް ސުއޫދު ހަތަރު‬ ‫މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓެއްގައި ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޯ‬

‫ޑީޖޭއޭ އިން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައިވަނީ‬ ‫ސުއޫދުގެ އެ އަމަލަކީ ވަކީލުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފް‬ ‫ކޓަކާއި ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި‬ ‫އަމަލަކަށް ވާތީ އެއްވެސް ޯ‬

‫ގޮތަށް ހަތަރު މަހަށް ސުއޫދު ސަސްޕެންޑް ކުރަން‬

‫ގތަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް‬ ‫ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ ޮ‬

‫އފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން‬ ‫ޑިޕާޓްމެންޓް ޮ‬

‫ސުއޫދު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫(ޑީޖޭއޭ) އިން ނިންމީ މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 24‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސުއޫދު ހަތަރު މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރިއިރު‪،‬‬

‫އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއި އޭނާއާ ހަވާލާދީ އެދުވަހު‬ ‫މީޑިއާއެއްގައި ލިޔެފައި ޚަބަރަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާތީ މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 25‬ވަނަ‬

‫ޓްވީޓާއި ޚަބަރުގައި ސުއޫދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ‪ 2013‬ގެ‬

‫ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާ ހުންނެވީ ސަސްޕެންޝަންގަ‬

‫ރިޔާސީ ދައުރު ނޮވެމްބަރު ‪ 17‬އާ ހަމައަށް ދެމިގެން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމި‬ ‫ދިޔައީ ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މީގެކުރިން ވެސް ސުއޫދާއި އެހެން ބައެއް‬ ‫ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރެވޭވަރުގެ‬ ‫ކަމެއް އެބަ އޮތްތަ؟‬

‫‪9‬‬

‫ބުނާ ފަދައިން ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އައުމުގެ ފުރުސަތެއް‬ ‫މި އިންތިޚާބުގައި ނެތުމެވެ‪ .‬ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު‬ ‫ބޑު ފަރަގެއް ހުރުމުން ނަތީޖާއަށް ބަދަލު‬ ‫ވޓުގައި އެހާ ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫އައުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތްއިރު‪ ،‬ޝަކުވާތައް މަދުކަން އެ‬ ‫ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ އިންތިޚާބެއްގައި ވެސް ‪100‬‬ ‫"އަބަދުވެސް ޮ‬ ‫ޕަސެންޓް ނުދާނެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތިއެއް‪.‬‬ ‫ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކެއް އުޅެދާނެ‬ ‫ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައި ވެސް‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އިންތިޚާބެއް‬ ‫ބާތިލްކުރާ ނަމަ ބަލާނީ ނަތީޖާއަށް އަސަރެއް ކުރޭތޯ‪"،‬‬ ‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން‬ ‫ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕް ޮ‬ ‫ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު އެބަ ދައްކާ ފާހަގަ ޖެހޭ އަނގޮޓިއެއް‬ ‫ބޭނުންކުރި ވާހަކަ‪ .‬އެހެންވީމަ ބުނަނީ ސައްހަ‬ ‫ގޓިތަކެއް ބޭނުން ކުރިއޭ‪.‬‬ ‫ވޯޓުތަކެއް ބާތިލް ކުރަން އަނ ޮ‬ ‫އެކަމަކު ބާތިލް ވޯޓުގެ ގޮތުގައި އޮތް ‪ 3000‬ވޯޓު‬ ‫ހިމެނިޔަސް ނަތީޖާ ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް‪"،‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ރިޝްވަތާއި ނުފޫޒުގެ ތުހުމަތުތަކެއް މިހާރު ކުރަމުން‬ ‫ގތުގައި އެއީކީ އިންތިޚާބުގެ‬ ‫އަޔަސް‪ ،‬ޝަމީމް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ނަތީޖާއާ ސީދާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އޭނާ ވިދާޅުވަނީ އޭގެ ސަބަބުން‬ ‫ސަބަބެއްގެ ޮ‬ ‫ގތެއް އެނގެން ނެތުމެވެ‪.‬‬ ‫ވޯޓު އޮޅުވާލެވުނު ޮ‬ ‫"މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެންޏާ‬ ‫އެކަން ބަލަންވީ‪ .‬އެކަމަކު އެއީކީ އެހެން މީހުން ލާފައި‬ ‫ކށް ނުވަތަ އިންތިޚާބު ބާތިލް‬ ‫ހުރި ވޯޓުތައް ބާތިލް ޮ‬ ‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން‪ .‬ރިޝްވަތު ނަގައިގެން ވޯޓުގެ‬ ‫ގތަށް އެ މީހުން ކުރީ ކޮން‬ ‫ނަތީޖާއަށް އަސަރު ކުރާ ޮ‬ ‫ކަމެއްތޯ ނުވަތަ އެކަމަށް މަގުފަހި ކުރަން އެ މީހުން‬

‫އިންތިޚާބުގައި ޯވޓުލި މީހެއްގެ އަތުގައި ފާހަގަ ޖަހަނީ‪ :‬އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ޕީޕީއެމުން މިހާރު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުން ‪ ---‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫ތ އެކަންކަން ޖެހޭނެ އެނގެން‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ކން ކަމެއް ޯ‬ ‫ކުރީ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވާ ގޮތުން‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބމަތިވަމުން އައިއިރު‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޯ‬ ‫ކށް ދައްކަމުން ދިޔައީ‬ ‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރު ޮ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫އޅުވާލުމާއި މަކަރު ހެދުމުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އިންތިޚާބުގައި ޮ‬

‫އެކު‪ ،‬އޭގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް‬

‫އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރެވޭނީ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރެވޭ ވަރުގެ‬

‫ކަންކަން ހިނގާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން‬

‫އތުމަކީ އިންތިޚާބެއް ބާތިލްކޮށް‪،‬‬ ‫އައުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬

‫ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރެގެންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެވަރުގެ‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރަމުން ދިޔަޔަސް‪،‬‬ ‫އިދި ޮ‬

‫އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން އަމުރު ކުރުމުގައި‬

‫މައްސަލައެއް މިހާތަނަށް ފެންނަން ނެތް ކަން އޭނާ‬

‫ކށް ނިމިގެން ދިއުމުން އެކަމާ‬ ‫އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރި ޮ‬

‫ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ކަންކަމެވެ‪ .‬ކުރުކޮށް ބުނާ ނަމަ‪،‬‬

‫ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރީ‬

‫މެދު އުފާކުރާ ކަން ވެސް ޕީޕީއެމުން ހާމަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނީ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އައުމުގެ‬

‫ކށްފައި އޮތް‬ ‫ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ވެސް ސޮއި ޮ‬

‫އވެގެންނެވެ‪ .‬މިސާލެއްގެ ގޮތުން ‪ 2013‬ގެ‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫ވޓުލުމާއި ނަތީޖާ އިއުލާން‬ ‫ވޯޓާސް ލިސްޓަކަށް ވެފައިި‪ޯ ،‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ނަގަމާ ހިނގާށެވެ‪.‬‬

‫ކުރުން ނިމެންދެން ވެސް ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޭރު‬

‫ބޑު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ފެންމަތިވެފައި ނެތް‬ ‫ފަދަ ޮ‬

‫އެކަމަކު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ހަފުތާއެއް ވީތަނާ‬

‫އެއް ވާހަކައެކެވެ‪ .‬އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ މެދު‬ ‫އިތުބާރު ނެތް ވާހަކަ އާއި އިންތިޚާބުގައި އޮޅުވާލުމުގެ‬

‫މުޅިން މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އިލެކްޝަންސް‬

‫ކަންތައްތައް ހިނގަން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬ވޯޓުލާ‬

‫އތް ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް‪،‬‬ ‫ކޮމިޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރާފައި ޮ‬

‫އފިޝަލުންނަށް ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި‬ ‫މަރުކަޒުގެ ޮ‬

‫އިންތިޚާބުގެ އިންސާފުވެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަން‬

‫ބާތިލްކޮށް‪ ،‬އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން އަމުރުކުރީ‬

‫ބައިވެރިވާ މީހުން ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އާއި‬

‫ކަން އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް މައްސަލަ ޖެހުނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި‬

‫ޕީޕީއެމުން ފެށި އެވެ‪ .‬އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ‬

‫ވެސް އެ އިންތިޚާބުގައި ފާހަގަވި މައްސަލަތަކާއި ދެ‬

‫ކމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރާ‬ ‫ނަތީޖާ ބަދަލު ކުރަން ޮ‬

‫ބޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށް‪،‬‬ ‫މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ޮ‬

‫ވަނައަށް އަށާއި ތިން ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު‬

‫ވޓެއްގެ މައްސަލަ‬ ‫ފށްޓަކަށް ލާފައިވާ ‪ޯ 1،900‬‬ ‫ވޯޓު ޮ‬

‫ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާއި ނުބައި ތަންތަނަށް ރީ ރަޖިސްޓާ‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް ފާޑު‬ ‫ފާޅުގައި އެ ޮ‬

‫ލިބުނު ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ހުރި ފަރަގަށް‬

‫ކަމަށް ވިޔަސް‪ 40،000 ،‬ވަރަކަށް ވޯޓުގެ ތަފާތަށް‬

‫ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެވެ‪.‬‬

‫ފހެވޭ ގަލަންތަކަކާއި ވަކި‬ ‫ކިޔަން ފެށި އެވެ‪ .‬ދެލި ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ރިއާޔަތް ޮ‬

‫ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ މައްސަލަތަކެއް އެބަ އޮންނަން‬

‫ގޓިތަކެއް ބޭނުންކުރި ވާހަކަ އާއި އަގު‬ ‫ކަހަލަ އަނ ޮ‬

‫ބުރުގައި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު‬

‫ޖެހޭ‪ .‬މިވެނި ޝަކުވާއެއް އެބަ އޮތޭ ބުންޏަސް‬

‫ނުވަތަ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ޕީޕީއެމްގެ އޭރު ނެތެވެ‪.‬‬

‫ވޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރި މައްސަލަތައް ފަދަ‪،‬‬ ‫ކށް ޯ‬ ‫ބޮޑު ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ތިން ވަނައަށް‬

‫ކށްދޭން ޖެހޭނެ‪ .‬އަދި އެކަންކަން‬ ‫އެކަންކަން ޕްރޫވް ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް އެ ޕާޓީގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ފެންމަތި‬ ‫އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އިދި ޮ‬

‫ވޓު ލިބުނު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގާސިމް‬ ‫އެންމެ ގިނަ ޯ‬

‫ކށްދޭން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެއް ވެސް‬ ‫ޕްރޫވް ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް ފާޑުކިޔައި‪ ،‬އިދިކޮޅުން އޭރުން‬ ‫އޮތެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކުރަމުން އައި މައްސަލަތައް އީސީގެ ބޮލަށް ކަނޑާލި‬

‫ވޓުގެ ފަރަގު އޮތްއިރު‪،‬‬ ‫އިބްރާހިމާ ދެމެދު ‪ޯ 2،600‬‬

‫ހުންނާނެ‪ "،‬އެހެން ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ރައްދު ދީ‪ ،‬ކޮމިޝަން‬ ‫ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އެންމެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނުގައި ބުނާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ‪ 5،000‬އަށް‬

‫އެކަމަކު އިންތިޚާބާ މެދު އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް‬

‫ގތުގައި ރިޝްވަތުގެ‬ ‫އޭނާ ވެސް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ވޓު ލާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ވުރެ ގިނަ ޯ‬

‫ތުހުމަތުތަކެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ‬

‫ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އޭރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬

‫އތުމަށް ފަހު އަދި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް‬ ‫ކށް ޮ‬ ‫ނު ޮ‬

‫އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޭރު‬

‫މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ބަޔަކު ކުރަމުން ދިއުމަކީ‬

‫ދެއްކީ ފިތުނަ އުފެއްދުމުގެ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނެ‬

‫ކށް‪ ،‬އޭގެ ފަހުން އިންތިޚާބާ‬ ‫ފަހު ބަލި ގަބޫލު ޮ‬

‫ފާހަގަކުރި މައިގަނޑު އެއް ކަމަކީ އެއީ އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ ކުރުމާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް‬

‫އެކަން ވެސް އެ ޕާޓީން ދޮގުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް ބަދަލުވުމުން‬ ‫މެދު ޕީޕީއެމްގެ ރާގު ކުއްލި ޮ‬

‫ދިފާއުކުރީ ވެސް ޕީޕީއެމުންނެވެ‪ .‬އިންތިޚާބުގައި މަކަރު‬

‫އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަ‬

‫ފުރަތަމަ ބުރުން އެކަކަށް ‪ 50‬ޕަސެންޓަށް ވުރެ‬

‫ގތުގައި އޭނާ ވެސް ވިދާޅުވަނީ‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ސަބަބެއްގެ ޮ‬

‫ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފެއްދި އެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމްގެ އެ‬

‫ވޓު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދާނީ‬ ‫ގިނަ ޯ‬

‫އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިން ހީކުރި‬ ‫ވެގެން ދިޔައީ އިދި ޮ‬

‫ޝަކުވާތަކަށް ފަހު‪ ،‬އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން އެ‬

‫ވޓު ލިބޭ ދެ ކެންޑިޑޭޓެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު‬ ‫އެންމެ ގިނައިން ޯ‬

‫ގައިޑްލައިންތަކާއި އުސޫލުތައް ދުރާލާ ކަނޑައެޅިފައި‬

‫ކޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް‬ ‫ގޮތާ މުޅިން ޚިލާފަށެވެ‪ .‬އިދި ޮ‬

‫ކޓަށް ދާން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ފުރަތަމަ ފެތުރި‬ ‫ޕާޓީން ޯ‬

‫އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މިހާރުގެ‬

‫ހުރުމެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބު ނިމި ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރިއިރު‪ ،‬ކަން‬

‫ކމިޝަންގެ ފަސް މެމްބަރުން ތިބެގެން‬ ‫" ޮ‬

‫ބޑު ތަފާތަކުން‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ޮ‬

‫ދގު ކުރިޔަސް‪ ،‬މިހާރު‬ ‫އަޑުތައް އެ ޕާޓީން އޭރު ޮ‬

‫ބޑު ތަފާތު ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ޔާމީނާ ދެމެދު މާ ޮ‬

‫އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއިރު‪ ،‬ކުރި ތުހުމަތުތަކާއި‬

‫މަސައްކަތް ކުރަނީ‪ ،‬އެއް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި‪ ،‬އެކަން‬

‫އެހެންކަމުން ސުވާލު އުފެދުނީ ދެ ވަނަ އަށް ދާނެ‬

‫މި ނިންމަނީ ނިންމުންތަކެއް‪ .‬މިސާލަކަށް މިވެނި‬

‫ބޑުވުންތައް އިންތިޚާބުން ފެނިގެނެއް‬ ‫ފާޅުކުރި ކަން ޮ‬

‫ވެސް ކުރެވޭތޯ އެވެ‪.‬‬

‫ކެންޑިޑޭޓަކާ މެދުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހެއްގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާނަމޭ‪ .‬މިފަދަ ކަންކަން‬

‫އެކަމަކު މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‬

‫އެ މީހުން މި ނިންމަނީ‪ .‬އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މި‬

‫ތަފާތެވެ‪ .‬ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބޫ‬

‫ކޓުގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް‪.‬‬ ‫ގެންދަނީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ވޓުލާ ދުވަހު ހަމަނުޖެހުން‬ ‫އަޅާބަލާއިރު މަދެވެ‪ޯ .‬‬

‫ބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގަ އެވެ‪ .‬އެ ގާނޫނުގެ ‪ 65‬ވަނަ‬

‫އާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެމެދު ‪ 38،000‬އަށް‬

‫އެހެންވީމަ އެ ފަސް މީހުން ތިބެގެން ކުރި ކޮން‬

‫ބޑުވާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރުނަސް‪ ،‬ހުރިހާ ކަމެއް‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން އިންތިޚާބެއް ބާތިލްކުރެވޭނީ ތިން‬ ‫މާއްދާގައި ބުނާ ޮ‬

‫ވޓުގެ ތަފާތު އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬ވޯޓުލުމުގެ‬ ‫ވުރެ ގިނަ ޯ‬

‫ތ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން މިޖެހެނީ؟‬ ‫ކަމަކުން ޯ‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އިންތިޚާބު‬ ‫ވެސް ދިޔައީ ވަރަށް އަމާން ޮ‬

‫ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ‪ ،‬އެކަމުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބުގެ‬

‫ހައްގުގެ ބޭނުން ހިފާފައި ނުވާ ‪ 28،000‬މީހުން‬

‫އެންމެން ކުރިމަތީގައި އެންމެން ބައިވެރިވެގެން ހުރިހާ‬

‫މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ކުރިން ސުވާލު އުފައްދަމުން‬

‫ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއްޖެ ނަމަ‬

‫ވޓު ހިމެނިޔަސް‪ ،‬ދެ‬ ‫ތިބިއިރު‪ ،‬އެ އެންމެންގެ ޯ‬

‫ކަމެއް މި ދިޔައީ‪ "،‬އެ ވަކީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުދިޔަ އެވެ‪ .‬ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި‬ ‫އެހެން މައްސަލަތައް ވެސް އެހެން ފަހަރުތަކާ‬

‫އިންތިޚާބުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނީ ކޮން‬ ‫ހާލަތްތަކެއްގައި ކަން ބަޔާން ކުރަނީ އިންތިޚާބުތަކާ‬

‫ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު މުޅި ދުނިޔެއިން‬

‫ދިޔަ ބޭރު ގައުމުތަކާއި ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކުން ވެސް‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ އިންތިޚާބުގައި އެކަށީގެންނުވާ ނުފޫޒެއް‬

‫އތް ފަރަގު ނައްތާލެވޭކަށް‬ ‫ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ޮ‬

‫އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބަލައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ފރުވާފައިވުން‪ ،‬އިންތިޚާބީ ހައްގެއްގެ ފައިދާ ވަކި‬ ‫ޯ‬

‫ނެތެވެ‪ .‬މިއީ ރާއްޖޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި މިހާ‬

‫ވެސް އެ އޮތީ ބަލައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު‬

‫އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރިތާ‬

‫މީހަކަށް ލެންބުމަށް ޓަކައި ރިޝްވަތު ދިނުން ނުވަތަ‬

‫ބޑު ތަފާތަކުން ނަތީޖާ ނިކުތް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފޯރާފައިވާ ކަމަށް މިހާރު ބުންޏަސް‪ ،‬ތަފާތު ބޮޑު‬

‫‪ 24‬ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ފެނުނީ ރީތި މަންޒަރެކެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދެއް‬

‫ގތުގައި އިންތިޚާބުގައި‬ ‫ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ޮ‬

‫ނަތީޖާއަށް ފަހު އެނގެނީ އެންމެ ކަމެކެވެ‪ .‬އެއީ އެހެން‬

‫ރީތި ގޮތުގައި ޕީޕީއެމުން ބަލި ގަބޫލުކޮށް‪ ،‬އިންތިޚާބު‬

‫ގތުން ހަދާފައިވާ ގާނޫނު‬ ‫ނުވަތަ އެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޮ‬

‫އތުމަކީ އިންތިޚާބު ބާތިލް‬ ‫ކުދިކުދި މައްސަލަތަކެއް ޮ‬

‫ފަހަރުތަކަށް ވުރެ މައްސަލަތައް މަދު ކަމާއި ނަތީޖާއަށް‬

‫ކޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް‬ ‫ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިދި ޮ‬

‫ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލެއް ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެ ބޭފުޅުން ވެސް‬

‫ބޑު އެއްވެސް މައްސަލައެއް‬ ‫ބަދަލެއް އަންނާނެ ފަދަ ޮ‬

‫ފާހަގަކުރައްވަނީ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގައި‬

‫ފެންނަން ނެތް ކަމެވެ‪.‬‬

‫ސލިހް (އިބޫ) އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫މިދެންނެވި ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމާ‬


‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫ތުނޑިމަތިން އުފެދުނު ޕެޓް މާސްޓަރު‬ ‫އަ އި ޝަ ތު މާ ހާ‬

‫އެއްބަނޑުގައި ދެން ތިބި ކުދިން ވެސް ޝައުގުވެރިވާތީ‬ ‫ބޑު ހިތްވަރެއް‬ ‫ގެއަށް ގެނެސް އެ ދޫނިތައް ގެންގުޅެން ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލިބުނެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނީ‬ ‫ކިޔަވަން ސްކޫލަށް ދިޔައިރު ވެސް މުހައްމަދު‬

‫ގާދޫންޏެވެ‪ .‬އެއްފަހަރާ ދިހަ ވަރަކަށް ދޫނި ވެސް އޭނާ‬

‫އންނަނީ ރަށުގެ ތުނޑީ‬ ‫ނަސީރުގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ޮ‬

‫ގެންގުޅުނެވެ‪ .‬ދޫނި ހިފައި ގެންގުޅެން ފެށީއްސުރެ‬

‫ފަރާތަށް އައިސް އުޅޭ މޫސުމީ ރީތި ދޫނިތަކުގެ‬

‫ދޫންޏެއް ނުގެންގުޅޭ ދުވަސްވަރެއް ނުދާނެ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ކައިރީގަ އެވެ‪ .‬މަކުތަބުން ދިން ފިލާވަޅުތަކާއި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެތަނުގައި އެއް އުމުރުގެ ކުދިން ނަގަމުން ދިޔަ‬

‫އޭނާ ގެންގުޅުނު ދޫނިތަކުގެ ތެރޭގައި އިރުވާހުދު‪،‬‬

‫ބޑަށް އޭނާގެ ހިތް ދޫވީ ދުށިން‪،‬‬ ‫މަޖަލަށް ވުރެ ވެސް ޮ‬

‫ބޮނޑަނަ‪ ،‬ބުޅިތުނބި‪ .‬ތޭރަވާ‪ ،‬ރަތަފާ‪ ،‬އަލަކަ‪ ،‬ކޮވެލި‪،‬‬

‫އަލަކަ‪ ،‬ބޮނޑަނަ‪ ،‬ރަތަފަ ފަދަ ދޫނިތަކަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި ކާޅެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ގޭގައި އާންމުކޮށް‬

‫ކްލާސް ކަޓުވާލާފައި ދެތިން ކުއްޖަކާ އެކުގައި‬

‫ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކާނާއަށް އެތަކެތި އާދަކޮށްގެން‬

‫ނުވަތަ އެކަނި ވިޔަސް‪ ،‬މިހާރު ފަޅު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ގެންގުޅުނެވެ‪ .‬އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އެގޮތަށް‬

‫ގސް‪ ،‬ބޮނދައިގެން‬ ‫އޮތް ހއ‪ .‬ބެރިންމަދޫ ތުނޑިއަށް ޮ‬

‫ދޫނިތައް ގެންގުޅުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ މިއަދު އެކަހަލަ‬

‫އންނަނީ އެ ދޫނިތަކަށް އެ ހިތުގައި އުފެދިފައި އޮތް‬ ‫ޮ‬

‫ދޫނިތަކަށް އަދި ނަސީރުގެ ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނަ‬

‫ލތްބެއްގެ ސަބަބުންނެވެ‪ .‬ދޫނި ހިފަން‬ ‫ޝައުގުވެރިކަމާއި ޯ‬

‫ކންމެ މައްސަލައެއް ވެސް‬ ‫ދޫނިތަކަށް ވެސް ކުރިމަތިވާ ޮ‬

‫ގެންގުޅޭ ސާމާނުތައް ވަލުތެރޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި‬

‫ހައްލުކުރަން ދަސްވުމެވެ‪.‬‬

‫ފޮރުވާފައި ބަހައްޓައިގެން‪ ،‬ގެއިން ފިލައިގެން ދޫނި‬

‫"ބައެއް މީހުން ގެންދާނެ ބޭބީ ދޫނި‪ .‬ދޭން‬

‫ހިފަން ދިޔަ ދުވަސްތައް އިނގިލިން ގުނާލެވޭ ވަރަށް‬

‫ކޅު ކާން ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ގޮސްދާނެ‬ ‫އޭގެ ހޮޅި ޮ‬

‫ވުރެ ގިނަ އެވެ‪.‬‬

‫ގސްގެން ދަންވަރު ވެސް ހުންނާނެ މީހުން‬ ‫(ބަނޑަށް)‪ޮ .‬‬

‫މާލޭގައި ޕެޓް މާސްޓާގެ ނަމުގައި އެކި‬

‫ހޅިކޮޅު ނަގައިދީފަ‬ ‫ގުޅާފަ‪ .‬ހުންނާނެ ދަންވަރު ގޮސް ޮ‬

‫ކަހަލަ ދޫނިތަކާއި މަހާއި ޕެޓުގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ‬

‫ވެސް‪ .‬ކިޔަވާފައެއް ނޫން‪ .‬އެކަމަކު ދޫނީގެ ވަރަށް‬

‫ޖަނަވާރުތަކާއި އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް‬

‫ގިނަ ކަންތައްތައް އެނގޭނެ‪ ،‬މިހާރު ފައެއް އެއްޗެއް‬

‫ވިއްކަން ހުންނަ މި ފިހާރަތަކުގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު‬

‫ގސް ޑެމޭޖެއް އެއްޗެއް ވިޔަސް އެއަށް‬ ‫ބިންދައިގެން ޮ‬

‫ނަސީރު‪ ،44 ،‬ގެ ވާހަކަ ފެށިގެން އަންނަ ހިސާބަކީ‬

‫ކަންތައް ކުރަންވާ ގޮތް‪".‬‬

‫އެއީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް‪ ،‬ދޫނި ހިފަންދާން މަސައްކަތްކުރާތީ‬ ‫ކިޔެވުން ދޫ ޮ‬

‫އުމުރުން ‪ 16‬ވަރަކަށް އަހަރުގައި ވަޒީފާއެއް‬ ‫ހޯދަން މާލެ އައުމާ ހަމައަށް ނަސީރަކީ އެތައް ބައިވަރު‬

‫ގޭގައި ބަނދެފައި ބެހެއްޓި ހަނދާން އަދިވެސް‬

‫ދޫންޏެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ އެވެ‪ .‬ނަސީރު ބުނީ އޭނާ‬

‫ނަސީރުގެ އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ މިއަދު ހުރި‬

‫ގެންގުޅޭ ދޫންޏެއް ވަގަށް ނަގައިފި ނަމަ‪ ،‬އެ ދޫންޏެއް‬

‫ހިސާބުގެ ފެށުމަކީ އެއީ އެވެ‪.‬‬ ‫"އޭރު ހުންނާނީ ވަލުތެރޭގައި އެއްޗެހި ފޮރުވާފަ‪.‬‬ ‫ގސް އައިސްފަ ލާނެ އެއްޗެހި ވެސް ހުންނާނެ‬ ‫މޫދަށް ޮ‬

‫ގެންގުޅޭ މީހެއްގެ އަތުން ގަދަކަމުން ނަމަވެސް‬ ‫އަތުލައިގެން ގެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"މާލެ އައިމަ ބޭބެމެން ވަރަށް ދުވަހު‬

‫ފޮރުވާފަ ބަހައްޓާފަ‪ .‬ބައެއް ދޫނިތައް ހިފަން މޫދަށް‬

‫ގެންގުޅެން ވެސް ގެންގުޅުނު ދޫނިތައް‪ .‬ދެން ފަހުން‬

‫ވެސް އެރެން ޖެހޭނެ‪ .‬އެހާވަރުން އުޅެގެން އެންމެ‬

‫ރައްޓެހިންނަށާއި ގާތް މީހުންނަށް ބަހާލީ އެ ދޫނިތައް‪".‬‬

‫ދޫންޏެއް ވެސް ހިފިދާނެ‪ "،‬ނަސީރު ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫ބޑަށް ނުލިބުނަސް‬ ‫މައިންބަފައިންގެ ސަޕޯޓް މާ ޮ‬

‫ދޫނިތަކާއި ޕެޓުތައް ނަސީރުގެ ދިރިއުޅުމާ‬ ‫ދުވަސްކޮޅަކަށް ދުރަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އޭގެ ހިޔާލާއި‬

‫ޕެޓް މާސްޓަރ‬

‫ލބި އުދުހިގެން ނުގޮސް ހިތުގައި‬ ‫އެއަށް ޖެހިފައި އޮތް ޯ‬

‫ގތުގައި ގެންގުޅޭ ހުރިހާ‬ ‫ގޮސް އާންމުކޮށް ޕެޓުގެ ޮ‬

‫އތެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ރައްޓެއްސަކާ އެކު‬ ‫މަޑުޖެހިފަ ޮ‬

‫ވައްތަރެއްގެ ދޫންޏާއި މަސް އަދި އެހެނިހެން ޖަނަވާރު‬

‫ޕެޓުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން‬

‫އެ ފިހާރަތަކުން ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން އެ‬

‫ނަސީރު އުޅުނެވެ‪.‬‬

‫ކއްޓާއި ކާނާ އާއި‬ ‫އެއްޗެހި ގެންގުޅެން ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ގޭގައި ގެންގުޅެވޭ ކުދި ދޫނިތައް މިހާރު ގޭގައި‬ ‫ގެންގުޅެ އެވެ‪ .‬އެފްރިކަން ގްރޭ އާއި ލަވް ބާޑްސް‬ ‫ގެންގުޅުނެވެ‪ .‬މަސް ވެސް މިހާރު ގެންގުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެނިހެން ހުރިހާ ސާމާނެއް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ގޭގައި ގެންގުޅުނު ލަވްބާޑް އެއްޗެހި ވެސް‬

‫މަސް ގެންގުޅެން ފެށީ ކާފަދަރިފުޅުގެ ޝައުގުވެރިކަމާއި‬

‫ގވާލާއިރަށް އަންނާނެ އުދުހިލާފަ‪.‬‬ ‫ދޫކޮށްލާފަ ހުންނާނީ‪ޮ .‬‬

‫ގުޅުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ހަތަރު ވަރަކަށް އެތި އެއްފަހަރާ ގެންގުޅުނީ‬

‫އެ ޝައުގުވެރިކަމުގައި ދޮށީ ދަރިފުޅާ ގުޅިގެން‬ ‫މާލޭގައި މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުރިން ޕެޓް މާސްޓާ‬ ‫‪ 1‬ނަސީރު ހުޅުވި އެވެ‪ .‬އެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ޕެޓް‬

‫މާލޭގައި އުޅެން ފެށިފަހުން‪ .‬އެކަމަކު އެ އެއްޗެހި‬ ‫ގެންގުޅެން ފެށީ މީގެ ހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން‪".‬‬ ‫މނިޓަކޮށް އޮބްޒާވް‬ ‫ދޫންޏާއި ޕެޓުގެ މި ވިޔަފާރި ޮ‬

‫މާސްޓާގެ އިތުރު ފިހާރައެއް ވެސް ވަނީ ހުޅުވައިފަ‬

‫ކުރަމުން ނަސީރު އަންނަނީ ލިލީ ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ‬

‫ކކްޓެއިލް‪ ،‬ރިންގްނެކް‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬ސަންކޮނުއާ‪ ،‬ލޮރީސް‪ޮ ،‬‬

‫އަދާކުރަމުންނެވެ‪ .‬ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް‬

‫ޕިންޗަރު‪ ،‬ލަވް ބާޑްސް‪ ،‬މުސަޅު‪ ،‬ބުޅާ‪ ،‬މަސް މިހެން‬

‫ގެންދަނީ ދަރިފުޅު ކަމަށް ނަސީރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރިޝްމީ އާއި ރަވީގެ ވަކިނުވި ކެމިސްޓްރީ‬ ‫ރަވީ ފާރޫގާއި އައިޝަތު ރިޝްމީގެ ލޯބީގެ‬ ‫ކޅެއް ކުރިން ގަދަވުމަށް ފަހު‬ ‫ވާހަކަތައް ދުވަސް ޮ‬ ‫އެއްކޮށް ހުއްޓުނީ އެ ގުޅުން ކެނޑުމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާ އިން‬ ‫ޯ‬ ‫މި ދެ ތަރިންގެ ލޯބި ފޮޓޯތަކެއް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ދެތަރިން އެކުގައި‬ ‫މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ޮ‬

‫އަނެއްކާ ފެންނަން ފަށައި އެ ގުޅުން އަލުން ދިރިގެން‬

‫ފެނިގެންދިޔަ "ވިޝްކާ"ގައި ދެތަރިންގެ ކެމިސްޓްރީ‬

‫އަތުވެއްޖެ ކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް އެބަ ފެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ވެސް ދެ‬ ‫މީހުން ރައްޓެހިވެގެން ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ވަންދެން‬

‫ގތުން ރިޝްމީ ވާހަކަ‬ ‫މިހާރު އޮތް ގުޅުމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ނުދެއްކި ނަމަވެސް ރަވީ ވަނީ އެންމެ މުހިންމު‬ ‫ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އާނ އޭގެން [ފޭސްބުކް‪/‬އިންސްޓަގްރާމް]‬

‫އުޅުނެވެ‪ .‬އޭރު ދެ މީހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު‬

‫އބްވިއަސް އެއް ނޫންބާ‪ .‬އެކަމަކު އަދި ވީ ވުޑް‬ ‫ޮ‬

‫ނަމަވެސް ކައިވެންޏަކާ ހަމައަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދެ‬

‫ގތަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުދޭން‪.‬‬ ‫ޕްރިފާ މި ޮ‬

‫މީހުންގެ ގުޅުން ނިމުނީ އެވެ‪ .‬ރަވީ އާއި ރިޝްމީ‬

‫ސަމްޓައިމް ސޫން‪ "،‬ރަވީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް‬ ‫ގތަށް އެ ގުޅުން "ވޯކްއައުޓް"‬ ‫އައީ އުންމީދުކުރި ޮ‬ ‫ނުކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫"ދެ މީހުންގެ ކައިވެނި ރޫޅިފައި އޮތީމަ އޭރު ދެން‬

‫ސެލްފީއެއް ނަގަނީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬

‫އންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަބަދުވެސް ޮ‬ ‫އޭގެފަހުން ވެސް ދެތަރިން އެކުގައި ފިލްމެއްގެ‬

‫ޓތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޝްމީ‬ ‫އެކަމަކު މި ފޮ ޯ‬

‫ރޑިއުސަރު‪ /‬އެކްޓްރެސް ރިޝްމީ (ވ) އާއި ޑައިރެކްޓަރު‪ /‬އެކްޓަރު ރަވީ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އންނަން ޖެހޭ ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް‬ ‫ގޮތުގައި ޮ‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކަން ދެ ތަރިން‬ ‫މި ގުޅުމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ދެތަރިން‬ ‫ޯ‬ ‫ބޭނުން ނުވި ނަމަވެސް‬ ‫ވެސް އަންނަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ހާއްސަކޮށް‬ ‫ޕސްޓުތައް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އިންޓްރަސްޓް ހުރީމަ ޑޭޓް ކުރަން ފެށީ‪ "،‬ރިޝްމީ‬

‫ރަވީ އާއި ރިޝްމީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޓެހިވީ‬

‫ވކްއައުޓް ނުކުރީމަ‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު ދެން އޭތި ޯ‬

‫‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ރަވީ‬

‫ކްއިޓް ކުރަން ޖެހުނީ‪ 2016 "،‬ވަނަ އަހަރު ޓީވީއެމް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ފަހުން ކުރި‬ ‫ވަނީ ދެ ކައިވެންޏެއް ޮ‬

‫އިން ގެނެސްދިން ސެލެބްރިޓީ ޓައިމް ޝޯގައި ވާހަކަ‬

‫ކައިވެންޏަށް ދެ ދަރިން ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪ .‬ރިޝްމީ‬

‫ދައްކަމުން ރިޝްމީ ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ކުރީގެ ފިރިމީހާ‬

‫ވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއްކޮށް ދަރިޔަކު‬

‫ގތުން އެ އިންޓަވިއުގައި ރިޝްމީ ބުނީ‬ ‫އަޒޭއާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކށްފަނީ ފިލްމީ‬ ‫ލިބިފަ އެވެ‪ .‬ރިޝްމީ ކުރިން ކައިވެނި ޮ‬

‫"އަޒޭ އާ އަލުން ގުޅެން ހިތަކު ނެތް" ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫ތަރި އަހްމަދު އަޒްމީލް (އަޒޭ) އާ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ދެ މީހުންގެ ދަރިއަކު ހުރީމަ‪ ،‬ޕޭރަންޓުންގެ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ކންކަމެއް ނުކުރަނީ‪ .‬ކަނޑުން‬ ‫މީހުންނަށްޓަކާ ބައްޕަ ޮ‬ ‫މުތް ގެނެސްދިން‪ .‬އުޑުން ތަރި ގެނެސްދިން‪".‬‬

‫ޒޫނާ ނޭވާ ހިފަހައްޓައިލައިގެން އިނެވެ‪.‬‬ ‫"ކިހިނެއްވީ ދަރިފުޅާ؟" ޖިނާ އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫ދެވަނަ ސިކުންތުގައި މަޒްލާން ހުރީ ޖިނާގެ‬ ‫ކޮޓަރީގެ ދޮރުމަތީގައެވެ‪.‬‬ ‫"ބައްޕައަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ކިހިނެއްކަން‬ ‫ވީ؟" ރުޅިއައިސްފައި ޖެނީ ބުންޏެވެ‪" .‬ބައްޕަ ހީކުރީތަ‬ ‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް އަހަރެންގެ ސިކުނޑިޔާ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުޅެވޭނޭ؟ ބައްޕައަށް ނިކަން މޮޅަށް އޮޅުވާލެވޭނޭ؟"‬

‫"މަޒްލާން ތި އަނގަގަނޑު މަޑުންލައިގެން‬ ‫އިނދެބަލަ!" ޖެނީ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫"މާ ބާރަށް ހަޅޭއްނުލަވާ!" މަޒްލާން‬

‫"ނޫން ބައްޕާ!" ޖިނާގެ އަތުގައި ހިފަމުން ޖެނީ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނީގެ އަތް ނެއްޓުވުމަށް ފަހު އަތުގެ ތެރެއަށް‬ ‫ފަށް ލައިފައި ޖިނާ އެ އަތް މުއްކަވައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫"ބައްޕަމަތިން ހަނދާންވެއްޖެއްޔާ ގޮވާލާ!" ޖިނާ‬

‫‪13‬‬

‫"ބައްޕައެއް ނޫނޭ؟" ހައިރާންވެފައި ޝާޒްލީ‬ ‫އެހިއެވެ‪" .‬އެހެންނުވާނެ!"‬ ‫"އެހެންވާނީ!" ފަޒޭލު ވިސްނައިލައިފައި ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ ބައްޕައަށް ވެގެން ނުވާނެ‪ .‬އަހަންނަށް ހަމަ‬ ‫ހަންރެޑް ޕަސަންޓު ގަބޫލުކުރެވޭ! ބައްޕަ ނޫޅޭނެ‬

‫އިންޒާރުދިނެވެ‪" .‬އަހަރެން މި އައީ ބައްޕައަށް ކަމެއް‬

‫އެދުނެވެ‪" .‬ދިރިހުރެއްޖެއްޔާ ބަލާނަން އާދެވޭތޯ!‬

‫އެހެނެއް‪ .‬އަހަންނަކަށް ނޭނގެ ކިހިނެއްކަމެއް ޗޭންޖުވީ!‬

‫ކޮށްފާނެތީ‪ .‬އަބަދުވެސް އަހަރެން ބުނާ ވާހަކަ މިހާރު‬

‫ބައްޕައަކަށް ނެތް މާ ގިނަ ވަގުތެއް‪".‬‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬އެއީ ބައްޕައެއް ނޫން‪".‬‬

‫ވެސް މި ބުނަނީ‪ .‬ބައްޕަ ދެކެ އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިޔަކީ‬ ‫އަހަރެން‪ .‬އަވަސްކުރޭ ބައްޕާ! އެ މީހުން އެބަ އާދޭ!"‬

‫ވަރަށް ގަދަޔަށް ވިދައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫ހނުކަނޑައިގެންދިޔައެވެ‪ .‬އިދުރީސްގެ މޫނަށް އޭގެ‬ ‫ޮ‬

‫އަޒީޒާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަންނަށް ވެސް ކަށަވަރުވީ މިރޭ!"‬

‫ކާރު އިސްޓާޓުވިއެވެ‪ .‬ދުއްވައިލިއެވެ‪.‬‬

‫އަލިއެޅުނެވެ‪ .‬ގާދިރުމެން ރާވައިފައިއޮތީ ޖިންނި ދިޔަނުދީ‬

‫ކަންބޮޑުވެފައިހުރި ސަކީނާ ބުންޏެވެ‪" .‬މިހާރު އެ‬

‫"މިހާރު ކިތައް މީހުން މެރިއްޖެކަން ބައްޕައަށް‪"..‬‬

‫ވަށައިގެން ބައްދައިލުމަށެވެ‪ .‬އެ ކަން ނިންމައިލުމަށެވެ‪.‬‬

‫އުޅެނީ އެ ގޭގަ އޭނައަށް ނޫޅެވިގެން‪ .‬އޭނަ ނުކުތް‬

‫ގތް އެ މީހުން ބަލައިފިއެވެ‪ .‬ޖިނާގެ ގޭގެ‬ ‫ވެގެންއުޅޭ ޮ‬

‫ލގަނޑުން އޭނަ ފެނޭތޯ‪.‬‬ ‫ވަގުތު އަހަރެން ބެލިން ޯ‬

‫ދޮރާށި ކައިރީގައި އެ ދެ މީހުން ތިބިއިރު މައްސަލައިގެ‬

‫ނުފެނޭ! ދަރިފުޅު ބިރުގެންފާނެތީ މަންމަ އޭރު އެ‬

‫ބޑަށް ބައްޕަދެކެ‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬ތިޔަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ޮ‬

‫ރުޅިއައިސްފައި ބުންޏެވެ‪" .‬ދެ ހާސް‪ .‬ތިން ހާސް‪ .‬ދިހަ‬

‫އތީ އިދުރީސް އަތުގައެވެ‪ .‬ގާދިރުގެ މޫނަށް‬ ‫ޙައްލު ޮ‬

‫ވާހަކަ ނުބުނީ‪".‬‬

‫ކޅެއް ބޮޑަށް‬ ‫ދަރިފުޅު ލޯބިވާނޭ‪ .‬މަންމައަށް ވުރެ ތަން ޮ‬

‫ހާސް ވިޔަސް ހެޔޮ‪ .‬ދަރިފުޅުގެ އުފަލަށް ހުރަސްއަޅާ‬

‫ބޖަހައިލިއެވެ‪ .‬އިދުރީސް‬ ‫އިދުރީސް ބަލައިލުމުން ގާދިރު ޯ‬

‫ބައްޕައަށް އިތުބާރުކުރާނޭ‪ .‬ދަރިފުޅު ދެކެ ބައްޕަ ވާ‬

‫ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު މަރާލާނަން‪ .‬މި ބުނަނީ މަރާލާނަމޭ‪.‬‬

‫އތް ކުޑަ ވަޅީގެ ތުނޑު ދޮރުކަނީގެ ވަކި‬ ‫އަތުގައި ޮ‬

‫ޖިނާ ތެދުވިއެވެ‪ .‬ކުޑަވެސް ރުޅިވެރިކަމެއް ނެތި‬ ‫ވާހަކަދެއްކިއެވެ‪.‬‬ ‫"ބައްޕަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ހީކުރިން‪ "،‬ޖިނާ‬

‫ލޯބި ދަރިފުޅަށް އިހުސާސްކުރެވޭނޭ‪ .‬ބައްޕަ ކޮންމެ‬

‫ޖެނީއަށް ބުނެވުނީ އެ ހިސާބަށެވެ‪.‬‬ ‫"ވަރިހަމަ އެއް ހާސް މީހުން ވިޔަސް‪ "،‬ޖިނާ‬

‫ދެން ވެސް މަރާލާނަން‪".‬‬

‫ހިސާބެއްގައި ޖައްސައިލިއެވެ‪.‬‬

‫ޖިނާ ގަޔަށް ބާރުގަނޑެއް އެރިއެވެ‪.‬‬ ‫ކެތްނުކުރެވިގެން ތެޅިފޮޅެން ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫"އޭރު ވެސް މަ ބުނިން އިންސާނުންނަށް‬

‫ކަމެއް ކުރިޔަސް ކުރާނީ ދަރިފުޅަށްޓަކާކަން އެނގޭނޭ‪.‬‬

‫މަޒްލާން އަތްތިލަބަޑިޖަހަން ފެށިއެވެ‪.‬‬

‫"އަވަސްކުރޭ!" ގާދިރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިތުބާރުނުކުރާށޭ!" ގާތުގައި ހުރި މަޒްލާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލބިވަނީ ދަރިފުޅުދެކެކަން ވެސް މިހާރު‬ ‫ބައްޕަ އެންމެ ޯ‬

‫"ތި ދައްކަނީ އިންސާނުންގެ ވާހަކައެއްނު‪ "،‬ޖިނާ‬

‫"ގާދިރަށް ޔަގީންތަ؟" އިދުރީސް އެހިއެވެ‪" .‬އޭނަ‬

‫"ފެނޭ ވާގޮތް؟"‬

‫ގސް ލައްކަ ގިނަ ހީތައް‬ ‫ދަރިފުޅަށް ވިސްނޭނޭ‪ .‬މިހެން ޮ‬ ‫ބައްޕައަށް ކުރެވުނު‪".‬‬ ‫"ނަން ނުވެސް ކިޔަނީސް މިއޮތީ އިބިލީސް‬ ‫ފާޅުވެފަ!" މަޒްލާން ބުނި އަޑު އިވުނެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނީއާއި ޖިނާ ވެސް މަޒްލާނަކަށް ސަމާލުކަމެއް‬ ‫ނުދިނެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬ވަރިހަމަ ޖަނަވާރެއް ވިޔަސް‪ .‬ޖިންނިއެއް‬ ‫ވިޔަސް‪".‬‬ ‫މަޒްލާން ހިމޭންވިއެވެ‪ .‬ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވަނެވެ‪.‬‬ ‫"ބައްޕައަކީ މިހާރު މީހުން މަރާ‪ "..‬ޖެނީގެ ޖުމުލަ‬ ‫ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫"އާނއެކޭ އާނއެކޭ!" ޖިނާ އެއްބަސްވިއެވެ‪.‬‬

‫ހދާކަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ‪".‬‬ ‫ރައްކާވެއްޖެއްޔާ ޯ‬ ‫"ފަސޭހަނުވާނީތާ!" ގާދިރު ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު‬ ‫ހޯދޭނެއްނު! ޖަހާ!"‬ ‫"އަހަރެން ބައްޕަ ގާތުގަ ވެސް ހުންނަހިތް ވޭ!"‬ ‫ޖެނީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެވެސް އެކަކު‪"،‬‬ ‫"އެކަމަކު ދަރިފުޅަށް ލިބޭނީ ޮ‬

‫"އަހަންނަށް އެނގޭވިއްޔަ އަހަރެންދެކެ ކިހާ‬

‫"އެކަމަކު ބައްޕަޔާ ދިމާއަށް ތި ފާޑަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ‬

‫ޖިނާގެ އެންމެ ފަހު ބަހަކީ އެއީއެވެ‪" .‬އެއީ މަންމަ‪".‬‬

‫ލޯބިވާކަން‪ "،‬މަލާމާތުގެ ރާގެއްގައި މަޒްލާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ދަރިފުޅު ވިސްނާލަބަލަ އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް‬

‫ކުއްލިއަކަށް ޖިނާގެ ހަށިގަނޑު އައްސިވިއެވެ‪.‬‬

‫"ކީއްކުރަން އަހަރެންގެ ނަން ކިޔަނީ؟ އަހަރެންގެ‬

‫މީހަކު މަރައިގެން ބައްޕައަށް ލިބުނު މޮޅެއް އޮތްތޯ!‬

‫ދރުކަންޏަށް ޖަހައިފައެވެ‪.‬‬ ‫އޭރު ވަޅި ހުރީ ޮ‬

‫ނަމަކީ އަބަދުވެސް ބައްޕަގެ ހިތުގަ އޮންނަ އެއްޗެއް‪".‬‬ ‫ކުއްލިއަކަށް ޓެކްސީ ބުރަކިޖެއްސިއެވެ‪ .‬އިންޖީނު‬ ‫ނިވުނެވެ‪.‬‬ ‫"ކިހިނެއްވީ؟" ޒޫނާ ސުވާލުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫ލ ކުޑަކޮށްލައިފައި‬ ‫"އެއްޗެއް ހުރަސްކޮށްފި!" ދެ ޯ‬ ‫މަގަށް ނަޒަރުހިންގައިލަމުން ޑުރައިވަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޒޫނާގެ ހާސްކަން އިތުރުވިއެވެ‪ .‬ފަހަތު ސީޓުގައި‬ ‫ތިބި މީހުންނަށް ބަލައިލައިފައި އަނެއްކާ ވެސް‬ ‫ޑުރައިވަރަށް ބަލައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކަށް‪ "،‬ޒޫނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ތިވާނީ ހީވި ޮ‬ ‫"ހިނގާދަމާ!"ޑުރައިވަރު ކާރުގެ އިސްޓާޓަށް ފިތައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫"ސުހެއިލުބޭ މަރާލީ ކީއްވެގެން؟" ޖެނީ‬ ‫ސުވާލުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން ސުހެއިލު ގައިގަ އިނގިލިކުރި ވެސް‬

‫ގެންގުޅުނީ‪ .‬ހަނދާންވޭތަ އަހަރެން ކުޑަ ގޮޅިއެއްގަ‬ ‫ބަންދުކުރި ހަނދާން‪ .‬އަހަރެންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން‬ ‫އެ ތަނުން ނުކުމެގެން މި ތަނަށް މި އަންނަނީ‪.‬‬

‫ދެމައިންގެ ފަރާތުން ބައްޕައަށް ލިބުނުތޯ!"‬

‫ދުންއަރަން ފެށިއެވެ‪ .‬ޖިނާގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަމުގެ‬

‫ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް އަދި ނުނިމޭ‪".‬‬

‫"އެބަ ރަނގަޅުވޭ!" މަޒްލާން މަޑުމަޑުން‬ ‫ބުނެލިއެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެނެއެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑުގައި‬

‫މަޒްލާންގެ ބޭނުމަކީ އަލިފާނަން ދަރުއެޅުމެވެ‪.‬‬

‫އަޅަން ފެށި ވޭން ޖެނީއަށް ސިއްރުކުރަން ޖިނާ‬

‫"ހުރިހާކަމެއް ދަރިފުޅަށްޓަކާ ކުރީމަ ވެސް‪"..‬‬

‫މަސައްކަތްކުރިއެވެ‪.‬‬

‫ޖިނާއަށް ބުނެވުނީ އެ ހިސާބަށެވެ‪.‬‬ ‫"މަގޭ މަތި ނާޅުވާށޭ ބައްޕަގަނޑާ!" ޖެނީ‬ ‫ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ތަނަށް ހަމަހިމޭންކަން ވެރިވިއެވެ‪ .‬ޖެނީ ހުރީ‬

‫"ދެން ދޭ މަންމަ ކައިރިއަށް‪ "،‬ކެތްތެރިކަމާ‬ ‫އެކުގައި ޖިނާ އެދުނެވެ‪" .‬ދަރިފުޅު ނައިސްގެން‬ ‫މަންމަ ވަރަށް ހާސްވެފަ ހުރީ‪ .‬ބައްޕަޔާ ދޭތެރޭ ދެން‬ ‫ނުވިސްނާ!"‬

‫ބައްޕަޔާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ‪ .‬ޖިނާ ހުރީ‬

‫ގތަކަށް ކަންތަކެއް ނުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ޒޫނާ ހީކުރި ޮ‬

‫ޖެނީއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ‪ .‬މަޒްލާން ފަހަރަކު‬

‫އަމާންކަމާ އެކުގައި ޓެކްސީ އައިސް ޒޫނާގެ ގެއަށް‬

‫މީހަކަށް ބަލަބަލާ ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫"ތި ފެނުނީ އަސްލު‪ "،‬ޖިނާ ވަރަށް މަޑުމަޑުން‬

‫ކންމެ މީހަކު ވެސް އަހަންނާ ދިމާއަށް‬ ‫ނުކުރާނެ‪ޮ .‬‬

‫ރުޅިއައިސްފައި ބުންޏެވެ‪" .‬ބައްޕަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ‬ ‫މީހަކު މަރާލާ! އަހަރެން ވެސް މަރާލަންވީނު!"‬

‫ހަމައެކަނި އިންސާނުންގެޔޭ!"‬

‫އޭރު ވެސް ބުނީމެއްނު! އިންސާނުން ދޭނީ ކެހި‪ .‬އެ‬

‫ބައްޕަބާއޭ‪ .‬ގައިމުވެސް ދަރިއެއްހެނެއް ނޫން އަހަރެން‬

‫މަލާމާތާ‪ ،‬ނަފުރަތާ‪ ،‬ޝަކުވާ ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ތި‬

‫ކިޔާލާނީ ހިތުހުރި އެއްޗެއް‪ .‬ހީވާ ކަހަލަ ހިތް އޮންނަނީ‬

‫"ރީތި އަޑެއް އިވިއްޖެ!" މަޒްލާން ބުންޏެވެ‪" .‬މަ‬

‫ވާކަށް‪ .‬އެހީވާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ‪ .‬ހިތަށްއަރާ ތީ މަގޭ‬

‫ވިދައިލި ވިދުވަރަކާ އެކުގައި ވަޅީގެ ތިލައިން‬

‫ދައްކާހާ ވާހަކައެއް ދަރިފުޅު ގަބޫލުނުކޮށްބަލަ!"‬

‫ނުވާނެ!" ޖެނީ ފޫހި ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ‪.‬‬

‫ފޫހިވެއްޖެ! އަހަރެން ނުޖެހޭ ބައްޕައަށް ހަމްދަރުދީ‬

‫ދަޅައަރައިގެންދިޔައެވެ‪ .‬ތުނޑާ ދިމާ ލަކުޑިގަނޑުން‬

‫ލބިވިޔަސް އޭގެ އަގު ވަޒަނެއް‬ ‫ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޯ‬

‫"ތި ކަހަލަ މީހަކު ދެކެ އެކަކު ވެސް ލޯތްބެއް‬

‫ޖެހިލީ ދުރަށެވެ‪" .‬މިހާރު މަ ވެސް ބައްޕަ ދެކެ‬

‫އެކަމަކު އެއްދުވަހަކުން އަހަރެން އަދި އެއްކޮށް‬

‫ޖައްސައިނުލަން‪ "،‬ޖަވާބުގައި ޖިނާ ބުންޏެވެ‪" .‬މަންމަ‬

‫ލލުން ވިދުވަރުކަނޑައިގެންދިޔައެވެ‪.‬‬ ‫ޖިނާގެ ޮ‬

‫"ދެން ދަރިފުޅޭ ކިޔާނެކަމެއް ނެތް‪ "،‬މަޒްލާން‬

‫މިނިވަންވާނަން‪ .‬މި ގެއަށް ވެސް އަންނާނަން‪ .‬ބައްޕަ‬

‫ބުނެލިއެވެ‪" .‬ތީ ހަމަ އިންސާނުންގެ ވައްތަރު‪.‬‬

‫"ދެން މަންމަ ވެސް މަރާލާ!" ޖެނީ‬

‫"ދަރިފުޅާ!" ވޭނީ އަޑަކުން ޖިނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެނީއަށް ބުނެވުނީ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫންކަން‬ ‫ޖެނީއަށް އިހުސާސްކުރެވުނެވެ‪ .‬އިސްޖަހައިލެވުނެވެ‪.‬‬ ‫އގާތެރިކަމާ އެކުގައި ޖިނާ‬ ‫"ބައްޕަ ދަނީ!" ޯ‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬ދެން ނާންނާނަމެކޭ ނުބުނާނަން‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އަންނަ ހިތެއް ނެތް‪".‬‬

‫ޖިނާ ތަޅުންގަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓި ތެޅިފޮޅެން‬ ‫ފެށިއެވެ‪ .‬ވިދައިލި ވިދުވަރަކާއެކު މަޒްލާން ގެއްލުނީއެވެ‪.‬‬ ‫"ތިހެންވިއްޔާ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ކޮބާ؟" އަޒީޒާ‬ ‫ސުވާލުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ ތެދެއް!" ޝާޒްލީ ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރުމެންގެ‬ ‫ބައްޕަ ކޮބާ؟"‬ ‫ޒޫނާ ވިސްނައިލިއެވެ‪ .‬އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް‬ ‫ހދިފައިވާ ސުވާލެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ޖަވާބު ޯ‬ ‫"އަހަރެން ފުރަތަމަ ބެލީ ކުދިން‬

‫ހުއްޓިއެވެ‪ .‬އެންމެން ފައިބައިގެން ގޭތެރެއަށް ވަނެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ!" ޒޫނާ ޖަވާބުދިނެވެ‪" .‬ދެން މި ދަނީ‬

‫ޒޫނާ ފިޔަވައެވެ‪ .‬ޒޫނާ ހުރީ ދޮރުމަތީގައެވެ‪ .‬ޖެނީގެ‬

‫ހދަން‪ .‬ހިޔެއްނުވޭ ފަސޭހައިން‬ ‫ތި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ޯ‬

‫އިންތިޒާރުގައެވެ‪.‬‬

‫ޖަވާބު ލިބޭނެހެނެއް‪ .‬އެކަމަކު އަންނާނަން ގެއަށް‬

‫ނންނާނެ ބައްޕައަށް ކޮށްދެވޭނެ‬ ‫"ދަރިފުޅަކަށް ޯ‬ ‫އެއްވެސް ކަމެއް‪ "،‬ޖިނާ ބުންޏެވެ‪" .‬ދެން ދޭ!"‬ ‫ދާންނުދާން ހުރެފައި ޖެނީ ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ‪.‬‬ ‫ގެއިން ވެސް ބޭރަށް ނުކުތެވެ‪ .‬އޭރު ޒޫނާ ހުރީ އެހެން‬ ‫ކުދިންނާ އެކުގައި ގޭތެރޭގައެވެ‪ .‬ކުދިންގެ ހުސްނުވި‬ ‫ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައެވެ‪.‬‬ ‫"ދައްތަ ކީއްވެ ކުރިން ނުބުނީ؟" ފަޒޭލު އެހިއެވެ‪.‬‬

‫ވަދެލާފަ‪".‬‬ ‫ޒޫނާ އެނބުރިލި ވަގުތު ޒޫނާގެ އަތުގައި ސަކީނާ‬ ‫ހިފޭއްޓިއެވެ‪.‬‬ ‫"ގޮސްގެންނުވާނެ!" ސަކީނާ ބުންޏެވެ‪" .‬މި ވަގުތު‬ ‫ދަރިފުޅު އެ ގެއަށް ވަންނާނެކަމެއް ނެތް‪".‬‬ ‫ޒޫނާ ބަލައިލީ އަޒީޒާއަށެވެ‪ .‬ޝާޒްލީއަށާއި‬ ‫ފަޒޭލަށެވެ‪ .‬އެއަށް ފަހު ސަކީނާއަށް ބަލައިލިއެވެ‪.‬‬

‫"އަހަންނަށް ވެސް ޔަގީންވީ މިރޭ!" ޒޫނާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬އެއީ ތި ކުދިންގެ ބައްޕައެއް ނޫން‪".‬‬

‫ނުނިމޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ފިރިމީހާގެ ފޯނު ބެލުމުން ތިން މަހަށް ޖަލަށް‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ފިރިހެން މީހާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬ ‫އެހެންވެ މިކަން އެނގުމުން އޭނާ ފުރަތަމަ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޔޫއޭއީގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ފޯނު‬ ‫ހުޅުވައިގެން ބެލި މައްސަލައެއްގައި‪ ،‬ފިރިމީހާ ދައުވާ‬ ‫ކުރުމުން އަނބިމީހާ ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް‬ ‫ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ފެށުމުން ކަމަށް ވެސް އަންހެން މީހާ ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފނުގައި ހުންނަ މީހުންގެ‬ ‫ޔޫއޭއީއަކީ ގާނޫނަކުން ޯ‬

‫ޕޓް ކުރީ ފުލުހަށެވެ‪ .‬ދެން ފުލުހުން‬ ‫މައްސަލަ ރި ޯ‬

‫ހދުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް‬ ‫ސިއްރު މައުލޫމާތުތައް ޯ‬

‫ކށްފައި އަންހެން މީހާ އަށް‬ ‫މައްސަލަ ތަހުގީގު ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ގައުމެކެވެ‪.‬‬

‫ފނުވީ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވާކުރަން ޮ‬ ‫އަންހެން މީހާގެ މައްޗަށް އިއްވި ތިން މަހުގެ‬

‫ކށް ފިރިހެން މީހާ މީޑިއާތަކަށް‬ ‫ނަން ހާމަ ނު ޮ‬

‫އންނަ ކަމަށާއި ފޯނު‬ ‫ވޑް އޭނާ އަށް ދީފައި ޮ‬ ‫ޕާސް ޯ‬

‫ހުކުމެއް އިއްވައި‪ ،‬މަދުވެގެން ‪500،000-150،000‬‬

‫ގތުގައި އަންހެނުން އޭނާގެ ފޯނު ހާވައި‪ ،‬އޭގައި‬ ‫ބުނި ޮ‬

‫ހުޅުވައިގެން ބަލަން ފިރިމީހާ މަނާ ވެސް ނުކުރާ‬

‫ދެމެދުގެ ދިރުހަމުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް‬

‫ކފީކުރީ ނިދާފައި‬ ‫ޓތަކާއި މައުލޫމާތުތަކެއް ޮ‬ ‫ހުރި ފޮ ޯ‬ ‫ފނުގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް‬ ‫އއްވަ އެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫އަންހެން މީހާ އޭނާގެ އާއިލާގެ ބައެއް މީހުންނާ ވެސް‬

‫ފަޅާ އަރައި ދެ މީހުންގެ ދޭތެރޭ މައްސަލަތައް ޖެހެން‬

‫އަންހެނަކަށް ވަނީ ތިން‬

‫ހުންނަ މައުލޫމާތުތައް ވެސް ބެލުމަކީ ކުށެކެވެ‪.‬‬

‫ޖަލު ހުކުމުގެ ދިފާއުގައި އޭނާ ބުނީ ފިރިމީހާގެ ފޯނުގެ‬

‫ވޑް ދީފައި އޮންނަނީ‬ ‫ކަމަށެވެެ‪ .‬އަދި ފޯނުގެ ޕާސް ޯ‬

‫ފިރިމީހާގެ ފޯނު ހާވައިގެން‬

‫ގތުން ހުއްދަ ނެތި ބައިވެރިޔާގެ ފޯނުގައި‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ގތުން މަދުވެގެން ހަ މަހުގެ ޖަލު‬ ‫އެކަމުގެ އަދަބެއްގެ ޮ‬

‫ފިރިމީހާ މީގެ ކުރިން ހިލޭ އަންހެނުންނާ ޗެޓް ކުރާކަން‬

‫އަންހެނަކު ފޯނާ ކުޅެނީ‪:‬‬

‫މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް‬ ‫އިއްވާފައި‪.‬‬

‫ގާނޫނުން ލިބި ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާޚާނާ ސާފުކުރާ ބުރުސް ސްމާޓްވެއްޖެ‬

‫ޓައިލްގެ ބެޓެ ިރ‬ ‫ބަދަލުކުރެ ވޭ ގޮތަށް‬ ‫ހަދައިފި‬

‫ޗައިނާ އަށް ޚާއްސަ ގޫގުލް ސާޗް‬ ‫ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫"ގޫގުލް ސާޗް" ޗައިނާގައި ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް‬

‫މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ހަދައިފި ނަމަ‪،‬‬

‫"ސާޗް އިންޖީން" އަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އތް އެއްބަސްވުންތައް‬ ‫ޗައިނާ އާ އެކު ގޫގުލް ވެފައި ޮ‬

‫ކށް ވަކި އެއްޗެއް ހޯދަން މީހަކު‬ ‫ގޫގޫލް މެދުވެރި ޮ‬

‫އާންމުވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި‪ ،‬މިއީ ނުދައްކާ ވާހަކަތަކެވެ‪.‬‬

‫ފން ކުންފުނިތަކަށް ޗައިނާ ދޫކޮށްލެވޭކަށް‬ ‫ސްމާޓް ޯ‬

‫ކުރާ މަސައްކަތުގައި‪ ،‬ގޫގުލުން ބޭނުންވާހާ އެއްޗެއް‬

‫ޗައިނާ އަށް ޚާއްސަ ސާޗް އިންޖީންއެއް‬

‫ނެތެވެ‪ .‬ގޫގުލް ވެސް އުޅެނީ ޗައިނާ ދޫކޮށްނުލެވިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ނުދެއްކެ އެވެ‪ .‬ދައްކަންޖެހޭނީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން‬

‫ކޅު ނަމަވެސް‪ ،‬ގޫގުލް‬ ‫އުފެއްދުމާ ވައިޓް ހައުސް ދެ ޮ‬

‫ސަބަބަކީ ގޫގުލުން ކުރަނީ އާންމުންނާ ގުޅުން ހުރި‬

‫ކށްފައި ހުންނަ މުދަލާއި‪ ،‬ޚިދުމަތައް އަދި‬ ‫ބަލައި ފާސް ޮ‬

‫އިން އެކަން ހުއްޓާލާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ‪ .‬އެޕަލް‬

‫މަސައްކަތްތަކަށް ވުމެވެ‪ .‬ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދަލާއި‬

‫ކޮންޓެންޓްތަކެވެ‪.‬‬

‫ޚިދުމަތްތައް‪ ،‬އިންޓަނެޓްގައި ކުރާ އިޝްތިހާރުގެ‬

‫"ޑްރޭގަންފްލައި"ގެ ނަމުގައި ގޫގުލުން ކުރަނީ މި ބުނި‬

‫ވެސް ވަނީ ޗައިނާ ބުނިހާ ބަދަލުތަކެއް‪ ،‬ޗައިނާ އަށް‬ ‫ޓރަށް ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެޕް‬ ‫ޚާއްސަ އެޕް ސް ޯ‬

‫ޒަރިއްޔާއިން‪ ،‬ބޭނުންުރާ މީހުންނާ ހަމަ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ‬

‫ގތަކަށް ބުނާ ނަމަ ޗައިނާ‬ ‫މަސައްކަތްތަކެވެ‪ .‬އެއީ ސާދާ ޮ‬

‫ސްޓޯރުން އެޕްލިކޭޝަން ގަތުން ޗައިނާ މީހުންނަށް‬

‫ގޫގުލްގެ ވަޒީފާ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ޚާއްސަ "ސާޗް އިންޖީން"އެކެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ‬

‫ކށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫މަގުފަހިކުރުވައެވެ‪ .‬އޭގެތެރޭގައި ޓައިލް ފާހަގަ‬

‫ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި‪ ،‬ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް އެޕަލް‬

‫ފަސޭހައިން ގެއްލޭ އެއްޗެހީގައި އަޅާނެ ފާހަގައެއް‬

‫ހދުމުގައި ޓައިލް ބޭނުންކުރާ‬ ‫ޖަހާފައިވާ ތަކެތި ޯ‬

‫ބޑުވުމަކަށް ވެފައިވާ "ޑްރޭގަންފްލައި"‬ ‫ގައުމުތަކަށް ކަން ޮ‬

‫ގެންގުޅޭ ބޭންކިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެ އަށް "އަލިޕޭ" ވަނީ‬

‫ހދޭނެ ފާހަގައެކެވެ‪.‬‬ ‫މުހިންމެވެ‪ .‬އެ އޮތް ތަނެއް ޯ‬

‫އެހެން މީހުންގެ ޑިވައިސްތަކުން ލިބޭ އެހީތެރިކަން‬

‫ކންމެ ބަދަލެއް ވެސް އެ މުދަލަކަށް‬ ‫އެދިއްޖެ ނަމަ ޮ‬

‫ޕްރޮޖެކްޓް ކުރި އަށް ނުގެންދިއުމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން‬

‫އިތުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިކަމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު އެކައްޗަކީ "ޓައިލް"‬

‫ހިމެނެއެވެ‪ .‬ގެއްލިފައިވާ ޓައިލް އަޅުވާފައިވާ‬

‫ގެނެވެން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް ޗައިނާގައި‬

‫ވެސް ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޔުނިޓީ"ގެ އެހެން ޑިވައިސް‬ ‫އެއްޗެއް‪" ،‬ޓައިލް ޮ‬

‫ޗައިނާގައި މުދަލެއް ވިއްކުމަށްޓަކައި‪ ،‬އެ ގައުމުން‬

‫ވިއްކެނީ ޗައިނާ ސަރުކާރާ އެކު އެއްބަސްވެވޭ ނަމަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޫގުލް އަށް ވެސް އޮތީ އެ ޝަރުތެވެ‪.‬‬

‫ޑްރޭގަންޕްލައި އާ ބެހޭ ގޮތުން ގޫގުލް ގިނަ‬ ‫ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކަ އެވެ‪ .‬ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑު މި‬

‫ގޫގުލް އަށް ވެސް ޗައިނާ މުހިންމެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ގތަކަށް "ސާޗް" ފިލްޓާކުރާ ނަމަ‬ ‫ގޫގުލުން ބޭނުންވާހާ ޮ‬ ‫ޗައިނާއިން ބުނާނީ ހޯހޯ އެވެ‪.‬‬

‫ފން އެޕަކާ ބްލޫޓޫތު‬ ‫ޓައިލްއަކީ ސްމާޓް ޯ‬

‫ހދޭނެއެވެ‪ .‬މިކަމަށް ‪ 30‬ދުވަހުގެ‬ ‫އަކަށް އެރިޔަސް ޯ‬

‫ގތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ‬ ‫މެދުވެރިކޮށް ގުޅޭ ޮ‬

‫މުހުލަތެއްވެސް ލިބެއެވެ‪ .‬މާނައަކީ ތިމާގެ ފޯނުގެ‬

‫ތަޅުދަނޑި ފުލަކަށް ފުދޭ އެއްޗެކެވެ‪ .‬ތަޅުދަނޑިއާއި‬

‫ބްލޫޓޫތު ރޭންޖުން އެ އެއްޗެއް ގެއްލުނަސް ޓައިލް‬

‫ފނާއި އައިޕެޑާއި ބައިސްކަލާއި ކާރު ފަދަ‬ ‫ދަބަހާއި ޯ‬

‫ބޭނުންކުރާ އެހެން މީހެއްގެ ރޭންޖަށް ވަނުމުން‬

‫އަގުހުރި ތަކެތީގައި މި އަޅުވާލެވެއެވެ‪ .‬އޭރުން މި‬

‫އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ތިމާއަށް ވެސް ލިބުމެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ގެއްލުނަސް ހާސްކަމެއް ނެތި ސްމާޓްފޯން އެޕްގެ‬

‫ވރަންޓީ އާއި ޓައިލް‬ ‫ނުވިތާކަށް ތިން އަހަރުގެ ޮ‬

‫އތްތަން ދެނެގަނެވެއެވެ‪.‬‬ ‫އެހީގައި އެ ތަކެތި ޮ‬

‫އެޕްގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިވެދޭނެ‬

‫ޓައިލްގެ އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އަޕްޑޭޓަކީ‬

‫އިންތިޒާމް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް‬

‫ނު ޒު ހަ ތު ޝަ މީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޑަށް އިސްކަން‬ ‫ސާފުތާހިރު ކަމަށް ކިތަންމެ ޮ‬ ‫ދިނަސް ފާޚާނާ ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ބުރުހަށް މާބޮޑު‬ ‫ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރާ ބުޑުގަނޑަށް ލިބިފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫ބުޑުގަނޑުގެ ތެރޭގައި މީގެ ތިން ބޮކި ހުރެއެވެ‪.‬‬

‫ބުރުސް ބަހައްޓާ ޖާގަ އަމިއްލައަށް ހުޅުވި‪ ،‬ލެއްޕެއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބުރުސް ސާފުކުރާ އަލްޓްރާވައިލެޓް‬

‫މި ބޮކިތަކުން ދޫކުރާ އަލީގެ ސަބަބުން ބުރުސް‬

‫ހސްޕިޓަލްތަކުގައި ކޮޓަރިތައް‬ ‫އަލީގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ޮ‬

‫ކށްދެއެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން މީގައިވާ ކުދި‬ ‫އެއްކޮށް ސާފު ޮ‬

‫ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ފެންވަރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ‪.‬‬

‫ކުދި ލޯވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ބުރުސް ހިއްކާލަދެއެވެ‪.‬‬

‫އަދި ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ބޭނުންކުރާ ސާމާނު‬

‫އަދި އެތެރޭގައިވާ އާތްވަށް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމެއްގެ‬

‫ލޖީގެ އެހީގައެވެ‪ .‬ވީމާ‬ ‫ސާފުކުރަނީ ވެސް މި ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ސަބަބުން ތިކި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިކޮށްދެއެވެ‪.‬‬

‫ފާޚާނާ އުނގުޅާ ބުރުހަށް ވެސް މިވަރުގެ އިއްޒަތެއް‬

‫ފައްކާކޮށްފައިވާ ރީތި ބުރުހެކެވެ‪ .‬ލޫމީގެ އެންމެ މޮޅު‬

‫މިހުރިހާ ސިފަތަކަކާއެކު ބުރުހުގެ ބުޑުގަނޑުގައި‬

‫ދެވިގެން ނޫނީ ޒަމާނީ ފާޚާނާތަކުގެ ނަޔާކަމާއި ރީތިކަން‬

‫ކަމަކީ ފާޚާނާ އުނގުޅުމަށްފަހު އެއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ‬

‫ފިސާރި ބަރުދަނެއް ވެސް ހުރެއެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ފައިން‬

‫އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ‪ .‬ބުނެވޭ‬

‫ނަމަވެސް ލޫމީ އަކީ ރީތި ފާޚާނާތަކަށް‬

‫ބުޑުގަނޑަށް ލުމުން އަލްޓްރާވައިލަޓް ރޭގެ އެހީގައި‬

‫ޖެހިލާއިރަށް އަރިއަޅާލައިގެން ވެއްޓޭނެ ގޮތެއް ވެސް‬

‫ގޮތުގައި ލޫމީ ފާޚާނާ އުނގުޅާ ބުރުސް މިހާރު ބާޒާރަށް‬

‫އެ ބުރުހުން ޖަރާސީމު ނައްތާލާ ކަމެވެ‪ .‬އާ ބުރުހެކޭ‬

‫ނޯވެއެވެ‪ .‬މި ބުޑުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަނީ ޓްރިޕްލް އޭ‬

‫ނެރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ކުރިއަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްލާ ކަމެވެ‪ .‬ވަކިވަކި ނަރުތަކުން‬ ‫އެއްވަރަށް ސާފު ޮ‬

‫ސައިޒްގެ ބެޓެރީގެ ބާރުގައެވެ‪ .‬އަދި ބުރުސް ބޭނުންކޮށް‬

‫ކޅު މި ބުރުސް އާންމު‬ ‫އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ޖަރާސީމު ލުހެލުމުގެ ބާރު ވެސް މި ލައިޓްގެ އެހީގައި‬

‫ނިމުމުން ބުޑުގަނޑަށް ލާން ބޭނުންވުމުން ބުޑުގަނޑުގައި‬

‫ފިހާރަތަކަށް ނުކުންނާނެއެވެ‪.‬‬

‫ޓައިލް ޕްރީމިޔަމްގެ އިތުރުން ޓައިލް ޕްރޯ‬

‫އައި އިރު ޓައިލް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އެންމެ‬

‫އާއި ޓައިލް މޭޓްގެ މިފަހަރުގެ އަޕްޑޭޓްގައި‬

‫ބޑުވުމަކީ ބެޓެރީ ބާރު ދެރަވުމުންނާއި‬ ‫ބޑު ކަން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްލެވޭ ބަދަލުތަކެއް ހިމެނެއެވެ‪ .‬ޓައިލް‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫ބެޓެރީއަށް ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން‬

‫މޭޓްގެ ބްލޫޓޫތު ރޭންޖް ވަނީ ‪ 150‬ފޫޓަށް‬

‫ޓައިލްގެ ބޭނުން ކެނޑުމެވެ‪ .‬މިފަހަރު ނުކުތް‬

‫ކށްފައެވެ‪ .‬މިފަހަރު ނުކުތް ޓައިލް މޭޓް‬ ‫އިތުރު ޮ‬

‫ރ އާއި ޓައިލް މޭޓް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ‬ ‫ޓައިލް ޕް ޯ‬

‫ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ‪ .‬ޓައިލް ޕްރޯއަށް އައި‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬އަލަށް ނުކުތް‬ ‫ބެޓެރީ ބަދަލުކުރެވޭ ޮ‬

‫ބޑު ބަދަލަކީ ބްލޫޓޫތު ރޭންޖް ‪ 300‬ފޫޓަށް‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ފތިތަކާއެކު ބެޓެރީ ވިއްކާކަށް ނުހުރެއެވެ‪.‬‬ ‫ޓައިލް ޮ‬

‫ދަންމާލިކަމެވެ‪.‬‬ ‫ރ ލިބެން ހުރީ ކަޅުކުލަ އާއި ހުދުކުލަ‬ ‫ޕް ޯ‬

‫އެކަމަކު ޓައިލް ޕްރިމިއަމްގެ ނަމުގައި ފަށާފައިވާ‬ ‫އިތުރު ޚިދުމަތެއްގެ ތެރެއިން ޓައިލް ބެޓެރީ ލިބެން‬

‫އާއި މައުދަނުގެ ރިހިކުލައިގައެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ގޮތުގައި‬

‫ހުރެއެވެ‪.‬‬

‫ދުނިޔޭގެ ‪230‬ގައުމެއްގައި ‪ 4‬މިލިއަނެއްހާ‬

‫ޓައިލް ޕްރީމިޔަމްއަކީ މަހުފީ ނުވަތަ އަހަރީ‬ ‫ފީ ދައްކައިގެން ލިބޭ ޚިދުމަތެކެވެ‪ .‬މި ޚިދުމަތަށް‬ ‫އަގު ދެއްކުމުން އިތުރު ފުރުސަތުތަކަކަށް‬

‫ތަކެތީގައި ޓައިލް ފާހަގަ މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫"އިލް ނޮއިސް" މި ޭރ‬ ‫ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި‬ ‫ދައްކާލަނީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ލިބޭނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މެންޓަލް ހެލްތު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ފިލްމު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫އޮސްކާގެ ބޭރު ފިލް ުމ‬ ‫ކެޓަގަރީ އަށް ‪ 87‬ފިލްމު‬ ‫އޮސްކާ އިންތިޒާމުކުރާ އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާ އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް‬ ‫(އޭއެމްޕީއޭއެސް) އިން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވި ‪ 90‬ވަނަ‬ ‫އޮސްކާ އެވޯޑަށް ހުށަހެޅި ފިލްމުތަކަށް ވުރެ ‪ 5‬ފިލްމު މަދު އަދެދެކެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރު އިންޑިއާ އިން ފޮރިން ލެންގްއޭޖް‬

‫އސްކާ އެވޯޑްގެ‬ ‫އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ‪ 91‬ވަނަ ޮ‬ ‫ފރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ފިލްމުތައް‬ ‫ޮ‬

‫ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އައްސާމީ‬

‫ހުށަހަޅަން ދިން ސުންޑިގަޑި ހަމަވި އިރު‪87 ،‬‬

‫ބަހުން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ވިލެޖް ރޮކްސްޓާޒް" އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމަކުން ފިލްމުތައް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އސްކާ އިންތިޒާމުކުރާ އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން‬ ‫ޮ‬

‫އޭޝިއާގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ބަލާ އިރު‬ ‫ޕާކިސްތާނުން "ކޭކް" ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު‪،‬‬

‫ޔުނިވަސިޓީގައި ދައްކާލަން ނިންމި މި ފިލްމުގެ ޕްލޮޓަކީ‬

‫ޕިކްޗާ އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް)‬

‫ބަންގްލަދޭޝް އިން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ "ޑޫބް‪ :‬ނޯ‬

‫ވެސް މެންޓަލް ހެލްތުގެ އިޝޫއަކަށް ހަދާފައިވާ‬

‫ގތުގައި މިއީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވި‬ ‫އިން ބުނި ޮ‬

‫ރސެސް" އެވެ‪ .‬އަދި އަފްޢާނިސްތާނުން‬ ‫ބެޑް އޮފް ޯ‬

‫ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން‪ ،‬މިދިޔަ އަހަރު އެޅުވި ދިވެހި‬

‫ފިލްމަކަށް ވާތީ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ވޑަށް ހުށަހެޅި ފިލްމުތަކަށް ވުރެ‬ ‫އސްކާ އެ ޯ‬ ‫‪ 90‬ވަނަ ޮ‬

‫ރނާ އާޒިމްސް މަދާ" އެވެ‪.‬‬ ‫ހުށަހަޅާފައި ވަނީ " ޯ‬

‫ނއިސް" މިރޭ ގައުމީ‬ ‫ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާ "އިލް ޮ‬

‫ރޗަކަށް ފިލްމު އެތަނުގައި‬ ‫ޔުނިވަސިޓީ އަށް ކުރި އެޕް ޯ‬

‫ވޑްގެ ފޮރިން ފިލްމު‬ ‫‪ 5‬ފިލްމު މަދު އަދެދެކެވެ‪ .‬އެ އެ ޯ‬

‫މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ މެންޓަލް ހެލްތު‬

‫ޔުނިވަސިޓީގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ދައްކާލަން ފުރުސަތު ލިބުނީ‪".‬‬ ‫ސާޖީ ބުނީ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލާއި‬

‫ކށް ހުޅުވާލައިގެން ޔުނިވަސިޓީގެ‬ ‫އާންމު ޮ‬ ‫އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ފިލްމުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ‬

‫ރޑަކްޝަން‬ ‫ނއިސް" ގެ ޕް ޮ‬ ‫ޖަވާބުގެ ސެޝަނެއް "އިލް ޮ‬

‫މިރޭ ‪ 7:45‬ގަ އެވެ‪ .‬އެތަނުގެ ޖާގަ އޮތް ވަރަކުން‪،‬‬

‫ޓީމާއި މެންޓަލް ހެލްތުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާ ވެސް އެކު‬

‫ފިލްމު ބަލަން ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ދޭ ގޮތަށް ވަނީ‬

‫ޓރިއަމްގައި މިރޭ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޮޑި ޯ‬

‫ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޝްވެކް‬

‫އިސްމާއީލް ނިހާދު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "އިލް‬ ‫ނޮއިސް" އަކީ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު ހަމަ އެ ނަމުގައި‬

‫ނއިސް" އަކީ ތިއޭޓަ‬ ‫ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާކުރި "އިލް ޮ‬

‫ތިއޭޓަ މިރާޖުން ސްޓޭޖް ޕްލޭއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް‬

‫އކޭޒް އިންކް ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫މިރާޖާއި ޯ‬

‫ލެންގްއޭޖް ކެޓަގަރީ އަށް ‪ 92‬ފިލްމު ހުށަހެޅި އެވެ‪.‬‬ ‫ވޑަށް ވާދަ ކުރަން ނޮމިނޭޓް ކުރަނީ‬ ‫ނަމަވެސް އެ ޯ‬ ‫ކށް އެންމެ މޮޅު ‪ 5‬ފިލްމެވެ‪.‬‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ބއިސް" ވާދަ ކުރާ އިރު‪،‬‬ ‫ސިންގަޕޫރުން "ބަފަލޯ ޯ‬ ‫ޝޕްލިފްޓާޒް" އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަޕާނުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ " ޮ‬ ‫ކރެއާ އިން "ބާނިން" ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު‪،‬‬ ‫ދެކުނު ޮ‬ ‫ޓައިވާނުން "ދަ ގްރޭޓް ބުއްދާ ‪ ،"+‬ތައިލެންޑުން‬

‫މި އަހަރު އަލަށް ދެ ގައުމަކުން ފިލްމުތައް‬

‫"މަލީލާ‪ :‬ދަ ފެއާވެލް ފްލާވާ"‪ ،‬ފިލިޕީންސުން "ދަ‬

‫ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެއީ މަލާވީން ހުށަހެޅި "ދަ ރޯޑް‬

‫ރކް" އަދި ނޭޕާލުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ‬ ‫ސިގްނަލް ޮ‬

‫ޓް ސަންރައިޒް" އާއި ނައިޖާ އިން ހުށަހެޅި "ދަ‬

‫"ޕަންޗަޔަޓް" އެވެ‪.‬‬

‫ވެޑިން ރިންގް" އެވެ‪.‬‬ ‫ވޑަށް ހުށަހެޅި ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫މި ފަހަރުގެ އެ ޯ‬

‫މި އަހަރުގެ މާޗް ‪ 5‬ގައި ބޭއްވި ‪ 90‬ވަނަ‬ ‫މޅު ފޮރިން ލެންގްއޭޖް‬ ‫އސްކާ އެވޯޑްގެ އެންމެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ދިން ޕްލޭއަށް ބިނާ ޮ‬

‫ވޑްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން‬ ‫ތެރޭގައި އެހެން ބައެއް އެ ޯ‬

‫ހވުނީ ޗިލީގެ "އަ ފެންޓާސްޓިކް ވުމަން"‬ ‫ފިލްމަކަށް ޮ‬

‫ރލްތައް ކުޅެފައި ވަނީ‬ ‫ފިލްމުގެ މުހިއްމު ޯ‬

‫ހދި ފިލްމުތައް ވެސް‬ ‫ކށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ޯ‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ފިލްމު ދައްކާތީ އޯކޭޒް‬ ‫އިންކްގެ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު (ސާޖީ) ސާޖިދު‬

‫މުހައްމަދު (މުންކޮ) މުންތަސިރު އާއި އަހުމަދު އަލަމް‬

‫ވޑަށް ވާދަ ކުރާ ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫ބުނީ މިއީ ތިއޭޓަރުގައި ފިލްމު ބަލައިލަން ފުރުސަތު‬

‫އަދި ޝަމްއަތު އިބްރާހީމެވެ‪.‬‬

‫ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާން ކުރާނީ ޖެނުއަރީ‪،22 ،‬‬

‫ނއިސް" ބަލައިލަން ވެސް‬ ‫ނުލިބުނު މީހުންނަށް "އިލް ޮ‬

‫ވޑް ހަފުލާ އޮންނާނީ‬ ‫އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެ ޯ‬ ‫ފެބްރުއަރީ ‪ 24‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2019‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރޭ ޕްގެ ތުހުމަތާ އެ ުކ‬ ‫އަލޯކް ނާތު ހޫނު ފެނަށް‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި‬ ‫ލބި ބައްޕައެއްގެ ރޯލް‬ ‫ވަރަށް ނަމޫނާ އަދި ވަރަށް ޯ‬

‫މީހެއް ކަމަށާއި "ތާރާ" ގެ ބަތަލާއިންގެ ގަޔަށް ވެސް‬

‫ލކް ނާތުގެ މައްޗަށް‬ ‫ކުޅެފައިވާ ދުވަސްވީ އެކްޓަރު އަ ޯ‬

‫އޭނާ އަތްލައި ފުރައްސާރަކުރާތީ ޝަކުވާތައް ބޮޑު‬

‫ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫"މޭނޭ ޕިޔާރް ކިޔާ" އާއި "ހަމް އާޕް ކޭ ހޭ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލކް އޭނާ ރޭޕްކޮށްފައި‬ ‫ވިންތާ ބުނި ގޮތުގައި އަ ޯ‬

‫ކޯން" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ‪ 62‬ގެ އެކްޓަރަށް‬

‫ވަނީ ޕާޓީއެއް ނިންމާލަފައި ގެއަށް ދިއުމުގެ މަގުމަތީގަ‬

‫ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ ‪ 1997-1993‬އަށް‬

‫ކށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ތަކުރާރު ޮ‬

‫އަށް ޒީ ޓީވީން ދެއްކި ޓީވީ ސިލްސިލާ "ތާރާ"‬

‫ގނާ ލިބި‪ ،‬ބިރު ވެސް‬ ‫އޭނާގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ޯ‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތްކުރި އަދި‬ ‫ގެ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ޮ‬

‫ދައްކަމުން ދިޔަ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ‬ ‫ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ޮ‬ ‫ވިންތާ ނަންދާ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ފޭސްބުކްގައި އާންމުކުރި ދިގު ޕޯސްޓެއްގައި‪،‬‬

‫ވިންތާގެ މި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ލކްއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ބަޔަކު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަ ޯ‬ ‫ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އެއްބަޔަކު ބުނީ އޭނާ އުމުރަށް‬

‫ލކްގެ ނަން ނުހިމަނައި ބުނެފައި ވަނީ "މާ މާތް‬ ‫އަ ޯ‬

‫ޖަލަށް ލާން ޖެހޭ ކަމަށާއި ނުވަތަ އެއީ މިހާރު‬

‫މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅޭ" އެކްޓަރެއްގެ އަމަލުތައް ހުރި‬

‫ދަންޖައްސަން ޖެހިފައި ހުރި މީހެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ރލުތަކުގެ ސަބަބުން‬ ‫އަލޯކް ކުޅެފައިވާ ނަމޫނާ ޯ‬

‫އަ ޯލކް ނާތު‪ :‬އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި‪.‬‬

‫ބއެ‪ ،‬އެއަށް ދެވި ހިފާފައިވާ‬ ‫އޭނާއަކީ އަބަދު ރާ ޮ‬

‫ބލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކުހެން މިހާރު ހިލެމުންދާ‬ ‫މައްސަލަތައް ޮ‬

‫އޭނާ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ވަރަށް "ސަންސްކާރީ"‬

‫އިރު‪ ،‬އެކްޓަރު ނާނާ ޕަޓޭކަރާއި ރަޖަތު ކަޕޫރާއި ކުރީގެ‬

‫މީހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މޑެލް ޒުލްފީ ސައިދާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ‬ ‫އެކްޓަރު‪ޮ /‬‬

‫ޕސްޓްގައި ވަނީ އަލޯކްގެ‬ ‫ނަމަވެސް ވިންދާގެ ޯ‬

‫ކައިލާޝް ކޭރާއި ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލް ފަދަ‬

‫ފަރާތުން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ވަރަށް ގިނަ‬

‫މީސްމީހުންގެ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކުގައި ދަނީ ވަރަށް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ޮ‬

‫ކށް ދެކެވެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހޫނު ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪18‬‬

‫ޚާލިދާ ޒިޔާގެ އެއް އަތް‬ ‫ނޫސްވެރިޔާ ފެނޭތޯ ކޮންސިއުލޭޓް‬ ‫ހަރަކާތެއް ނުކުރޭ‪ :‬ޑޮކްޓަރު ބަލަން ތުރުކީން ނިންމައިފި‬ ‫އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )9‬ގެއްލިފައިވާ‬ ‫ތ އިސްތަންބޫލްގައި‬ ‫ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގީ ފެނޭ ޯ‬ ‫ކންސިއުލޭޓް ބަލައި ފާސްކުރަން‬ ‫ހުންނަ ސައުދީ ޮ‬ ‫ތުރުކީން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވީގޮތެއް ބަލަން ސައުދީން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޮންސިއުލޭޓް ބަލައި ފާސްކުރަން ސައުދީން ވެސް‬

‫ނޫހެއްގައި ލިޔަން ފެށުމުން އަމިއްލަ ފުރާނަ އަށް‬

‫ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންސިއުލޭޓަށް ވަންނަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އަންގާރަ ދުވަހު ޮ‬ ‫ގައުމުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ‬

‫ޕސްޓަށް ކޮލަމެއް‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ވޮޝިންޓަން ޯ‬

‫ކންސިއުލޭޓަށް ދިޔައީ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކެއް‬ ‫ޮ‬

‫ޕސްޓުން ބުނީ ޚާޝޮގީ‬ ‫ލިޔަން ފަށައިފަ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ‪ .‬ތުރުކީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ‬

‫ގެއްލުނު މައްސަލާގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފައި ވަނީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ‬ ‫މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫ހދަން އެމެރިކާ އިން ވެސް ޑިމާންޑް ކުރަން‬ ‫ޖަވާބު ޯ‬

‫ޝގީ މަރާލީ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫ޚާ ޮ‬

‫ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މެންބަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސައުދީން އެ ތުހުމަތު ދޮގު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކައިވެނިކުރި ސައުދީ އަންހެން މީހާގެ ވަރީގެ‬

‫ޝގީ ކޮންސިއުލޭޓުން‬ ‫ތުރުކީން ބުނެފައި ވަނީ ޚާ ޮ‬

‫ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )9‬ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް‬ ‫ބަދަލުކޮށްފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު‬ ‫ޚާލިދާ ޒިޔާގެ އެއް އަތް ހަރަކާތް ނުކުރާ ކަމަށް‬

‫ޑކްޓަރު އަބްދުލް ޖަލީލް ޗައުދަރީ ވިދާޅުވި‬ ‫ދޭ ޮ‬

‫ޑކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަނާގެ ޮ‬

‫އެވެ‪" .‬އާތުރައިޓިސްގެ ސަބަބުން އެކަމަނާގެ ވާތް‬

‫ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި އުމުރުން ‪ 73‬އަހަރުގެ‬ ‫ޚާލިދާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ‬ ‫ހުރި ޑާކާގެ ސެންޓްރަލް ޖަލުގައި ހުރީ އެކަމަނާ‬

‫އަދި ޚާލިދާ އަކީ ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހެއްގެ‬

‫އެކަންޏެވެ‪ .‬އެ ޖަލު ވަނީ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ކށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށް‬ ‫އިތުރުން ކަކުލު ހުޅު ބަދަލު ޮ‬

‫ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ހަފުތާގައި ކައިވެނި ކުރާށެވެ‪.‬‬

‫ނުކުމެގެން ދިޔަ ކަމުގެ ހެކި ދެއްކުމަށް ތުރުކީން ވަނީ‬

‫ގތަކަށް ވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރޭ‪".‬‬ ‫އެއް ޮ‬

‫މަހު އެވެ‪ .‬ޚާލިދާ ޒިޔާ ބަންދުގައި ކޮށްފައި‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކޮށްފަ‬ ‫މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޮ‬

‫ހދާށެވެ‪ .‬އެއީ ތުރުކީ އަންހެނަކާ އޭނާ‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ޯ‬

‫ޑކްޓަރު ވިދާޅުވީ ޚާލިދާގެ ކަރުގަ އާއި‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑަށް ރިއްސާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އުނަގަނޑުގައި ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫ކޓުގެ އަމުރުގެ ދަށުން ޚާލިދާ ޒިޔާ ވަނީ‬ ‫ހައި ޯ‬

‫މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އިސްތަންބޫލް‬ ‫ޝގީ ދިޔައީ އޭނާ ކުރިން‬ ‫ކޮންސިއުލޭޓަށް ޚާ ޮ‬

‫ކންސިއުލޭޓުން‬ ‫ނުކުމެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލްގައި ޚާލިދާ އަށް ފަރުވާ‬ ‫ޔުނިވާސިޓީ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ޚާޝޮގީ‬ ‫އެމެރިކާ އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ޮ‬ ‫ވަނީ އަލް ވަތަން ނޫހުގެ އެޑިޓަރުކަން ވެސް ކޮށްފަ‬

‫ހަމަ އެ ދުވަހު ތުރުކީ އަށް ދިޔަ ސައުދީގެ ‪15‬‬

‫ފަށާފައި‪ "،‬ބަންގްބަންދު ޝެއިޚް މުޖީބް މެޑިކަލް‬

‫ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ އެ ގައުމުގެ‬ ‫ޝގީ ވަނީ ސައުދީ ދޫކޮށް‬ ‫ނުރައްކާވާން ފެށުމުން ޚާ ޮ‬

‫ޝގީ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫ޚާ ޮ‬

‫ހޮ ސް ޕި ޓަ ލަ ށް ގެ ން ދަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޚާޝޮގީ އަށް‬

‫ތުރުކީގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ބަ ން ގް ލަ ދޭ ޝް ގެ އި ދި ކޮ ޅު ީލ ޑަ ރު ޚާ ލި ދާ ިޒ ޔާ (މ) ޖަ ލު ން ނެ ރެ ގެ ން‬

‫ސައުދީގައި އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގައި ‪ 1996-1991‬އަށް އަދި‬ ‫‪ 2001‬އިން ‪ 2006‬އަށް ވެރިކަން ކުރެއްވި ޚާލިދާގެ‬ ‫ވަކީލުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ވަނީ‬

‫"ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ހާލު ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ‬ ‫ބޑަށް ދަށަށް ދާން‬ ‫މަސްތަކުގައި ވަރަށް ޮ‬

‫އެކަމަނާގެ ސިއްހީ ހާލަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް‬ ‫ވައްޓާލާފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޓްރަމްޕުގެ ކުރީގެ މީޑި ާއ‬ ‫އެޑްވައިޒަރު ފޮކްސް ނިއުސް އަށް‬ ‫ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )9‬ވައިޓް ހައުސްގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހޯޕް ހިކްސް ރުޕަޓް މާޑޮކުގެ މީޑިއާ ކުންފުންޏާ‬ ‫ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފކްސް ނިއުސްގެ މައި ކުންފުނި ފޮކްސްގެ‬ ‫ހިކްސް‪ ،29 ،‬މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ޮ‬ ‫ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރުގެ ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬ވައިޓް ހައުސް އިން އެކަމަނާ‬ ‫ވަކިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު އެވެ‪ .‬ހިކްސް ވަނީ ‪ 2016‬ވަނަ‬ ‫އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޓްރަމްޕުގެ މީޑިއާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް‬ ‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ފޮކްސް ނިއުސް އަކީ ޓްރަމްޕް ވަރަށް ގަޔާވާ ކޭބަލް ޗެނަލްއެކެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރަމްޕް ދާދި ފަހުން ވަނީ ފޮކްސް ނިއުސްގެ ކޯ‪-‬ޕްރެޒިޑެންޓް ބިލް ޝައިން އަށް‬ ‫ޑިޕިއުޓީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ފޯ ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ މަގާމު ދެއްވައިފަ އެވެ‪ .‬ފޮކްސް‬ ‫އިން ޝައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫އގަނައިޒޭޝަންގައި‬ ‫ހިކްސް ވަނީ ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓްރަމްޕް ޮ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ވައިޓް ހައުސްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހިކްސް އަކީ‬ ‫ޓްރަމްޕް އެންމެ އިތުބާރު ކުރެއްވި އެއް ފަރާތެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ނޫސްވެރިޔާ ކޮންސިލޭޓުން‬ ‫ދިޔަކަން ސައުދީން‬ ‫ޔަގީންކޮށް ދޭން ޖެ ހޭ‪ :‬އުރުދުޣާން‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )9‬ގެއްލިފައިވާ‬

‫‪20‬‬

‫ސައުދީ ޮކންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ ޚާޝޮގީ‪.‬‬

‫ހަމަ އެ ދުވަހު ތުރުކީ އަށް ދިޔަ ސައުދީގެ ‪15‬‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން‬

‫މެންބަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަލްމާން ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮންސިއުލޭޓް ބަލާ‬

‫ސައުދީން އެ ތުހުމަތު ދޮގު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ‬ ‫ފާސްކުރަން ތުރުކީގެ ޮ‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ނޫސްވެރިޔާގެ މައްސަލައާ މެދު‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ‬

‫ކންސިއުލޭޓުން ދިޔަ ކަމަށް‬ ‫"ނޫސްވެރިޔާ ޮ‬

‫ވައިޓް ހައުސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް‬

‫ނޫސްވެރިޔާ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ‬

‫އފިޝަލުން ސަލާމަތެއް‬ ‫ބުނެލުމަކުން ކޮންސިއުލޭޓުގެ ޮ‬

‫ކޮންސިއުލޭޓުން ނުކުމެގެން ދިޔަކަމުގެ ހެކި ސައުދީ‬

‫ނުވާނެ‪ "،‬ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އުރުދުޣާން‬

‫ނޫހެއްގައި ލިޔަން ފެށުމުން އަމިއްލަ ފުރާނަ އަށް‬

‫މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ސައުދީ‬

‫އަރަބިއާ އިން ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް‬

‫އއާ އެކު އެކަން‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އޭނާ ދިޔަ ނަމަ ވީޑި ޯ‬

‫ޝގީ ވަނީ ސައުދީ ދޫކޮށް‬ ‫ނުރައްކާވާން ފެށުމުން ޚާ ޮ‬

‫ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ސާބިތުކޮށް ދޭން ޖެހޭނެ‪".‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ޚާޝޮގީ‬ ‫އެމެރިކާ އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ޮ‬

‫ގައުމުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ސައުދީ ނޫސްވެރިއެއް‬

‫އ ވެސް ވަނީ ޚާޝޮގީ ގެއްލުނު‬ ‫ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕި ޯ‬

‫މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އިސްތަންބޫލް‬

‫ވަނީ އަލް ވަތަން ނޫހުގެ އެޑިޓަރުކަން ވެސް ކޮށްފަ‬

‫ޝގީ ދިޔައީ އޭނާ ކުރިން‬ ‫ކޮންސިއުލޭޓަށް ޚާ ޮ‬

‫ޝގީ އިސްތަންބޫލް ކޮންސިއުލޭޓަށް‬ ‫ކަމަށްވާ ޖަމާލް ޚާ ޮ‬

‫ޝގީ މަރާލިކަމުގެ "އިތުބާރު‬ ‫ވަނީ ކޮންސިއުލޭޓުގައި ޚާ ޮ‬

‫ޕސްޓަށް ކޮލަމެއް‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ވޮޝިންޓަން ޯ‬

‫ކައިވެނިކުރި ސައުދީ އަންހެން މީހާގެ ވަރީގެ‬

‫މިދިޔަ އަންގަރާ ދުވަހު ދިޔައީ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކެއް‬

‫ހުރި ހެކި" ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލިޔަން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬ޕޯސްޓުން ބުނީ ޚާޝޮގީ ގެއްލުނު‬

‫ހދާށެވެ‪ .‬އެއީ ތުރުކީ އަންހެނަކާ އޭނާ‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ޯ‬

‫މައްސަލާގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ހޯދަން‬

‫އަންނަ ހަފުތާގައި ކައިވެނި ކުރާށެވެ‪.‬‬

‫ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ‪ .‬ތުރުކީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ‬ ‫ޕޓްތައް ބުނެފައި ވަނީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ‬ ‫މީޑިއާ ރި ޯ‬ ‫ޝގީ މަރާލީ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫ޚާ ޮ‬

‫އފިޝަލުން އާދިއްތަ ދުވަހު ބުނެފައި‬ ‫ތުރުކީގެ ޮ‬

‫ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ އެ ގައުމުގެ‬

‫ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬ ‫ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި‪ޮ -- .‬‬

‫ކންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ގެއްލުނު‬ ‫ސައުދީ ޮ‬ ‫ނޫސްވެރިޔާގެ ހައްގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ‪.‬‬

‫އެމެރިކާ އިން ވެސް ޑިމާންޑް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހާމަކޮށްފައެއް‬

‫އެމެރިކާގެ އދ‪ .‬ސަފީރު‬ ‫އިސްތިއުފާ ދީފި‬

‫ސައުދީން ވަނީ ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް‬

‫އެއާޕޯޓު ސިފައިން މާބޮޑަށް‬ ‫ހިނިތުން ނުވާން އަންގައިފި‬ ‫ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )9‬އިންޑިއާގެ‬ ‫ޕޓްތަކުގައި ތިބޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން‬ ‫އެއާ ޯ‬ ‫ބޑަށް ހިނިތުން ނުވާން އަންގައިފި‬ ‫ޕަސިންޖަރުންނަށް މާ ޮ‬

‫ރަންޖަން ވިދާޅުވީ ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 11‬ގެ ހަމަލާ ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދީފައި ވަނީ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ "ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ"‬ ‫ޕަސިންޖަރުންނާ ދިމާލަށް ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން‬

‫ހިނިތުންވެ މަޖާ ނުކުރަން އެންގީ އެކަމުގެ ސަބަބުން‬ ‫ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެވެ‪ .‬އެއީ ސެކިއުރިޓީ‬ ‫ޔކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ‬ ‫ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ހިތްހެ ޮ‬

‫ޕލިސްގެ އޮފިސަރުން‬ ‫ކަރްނާޓަކާގެ ސްޓޭޓް ރިޒާވް ޮ‬

‫ނަގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ފަދަ ކަމަކަށް މަގު‬

‫ހިކެން ވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހިކޮށްފާނެތީ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫން ނަމަ ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމަށް‬

‫ޔކް (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )8‬އދ‪ .‬އަށް‬ ‫ނިއު ޯ‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ސަފީރު ނިކީ ހޭލީ‬ ‫މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އެކަމަނާ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާނީ‬

‫އެމަނިކުފާން އަރިހު ދަންނަވާފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާގައި ‪ 2020‬ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ‬ ‫އިންތިޚާބަށް ހޭލީ ކުރިމަތިލައްވަން އުޅޭ ކަމުގެ‬

‫އވަލް އޮފީހުގައި‬ ‫މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އެވެ‪ޯ .‬‬

‫އަޑުތަކެއް ވެސް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް‬

‫ކޅުގެ ހޭލީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާ‬ ‫އިންޑިއާ ދަރި ޮ‬

‫ޓްރަމްޕް ވެސް ވަނީ އެކަން ޔަގީން ކޮށްދެއްވައިފަ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުގައި ޓްރަމްޕަށް ކެމްޕޭން ކުރައްވާނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރލީނާގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އެމެރިކާގެ‬ ‫ސައުތު ކެ ޮ‬

‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ހޭލީގެ ބަދަލުގައި އެ މަގާމަށް‬

‫ސަފީރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ޖެނުއަރީ ‪2017‬‬

‫ހަމަޖައްސާނެ މީހަކު ކުރިއަށް އޮތް ތިން ހަފުތާއެއްހާ‬

‫ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަސް ތެރޭ އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ‬

‫އިންޒާރު ދީފައިވެ އެވެ‪ .‬ދެހާސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރު‬

‫ބަލަހައްޓާ ސެންޓްރަލް އިންޑަސްޓްރިއަލް ސެކިއުރިޓީ‬

‫ވަނީ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ފުލުހުން މަތިމަސް ދިގު ކުރާ‬

‫ފޯސް އިން ބުނީ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ ހިނިތުންވުމަށް‬

‫މަތިން އިތުރަށް ފައިސާ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވުރެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އެ މީހުން ސަމާލުވެ ތިބުން‬

‫ވާހަކަ ހޭލީ ވަނީ މީގެ ހަ މަސް ދުވަހު ވެސް ކުރިން‬

‫ފައިދާ ނަގައިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ‬ ‫ތަފާތު އެންގުންތައް އަންގައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ޕޓްތަކުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން‬ ‫އިންޑިއާގެ އެއާ ޯ‬

‫ރައީސް ޮޑނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނިކީ ހޭލީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪:‬ގެޓީ އިމޭޖަސް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އގަނައިޒޭޝަންގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް ރާޖޭޝް‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ޝަކުވާތައް ފުނި ޖެހި‪،‬‬ ‫ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން‬ ‫މާޔޫސްވެފައި!‬ ‫ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފަހުން‬ ‫އެފްއޭއެމާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އަޅާލުމެއް‬ ‫ނެތް ކަމަށާއި އަދި މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ވެސް‬

‫ބނަސްގެ ވާހަކަދައްކަން މަޖުބޫރުވީ‬ ‫އަތްމަތި ދަދިވުމުން ޯ‬ ‫ކަމަށް ކުޅުންތެރިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަކީ‬

‫‪21‬‬

‫ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ފަހު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް (ވ‪ )2-‬އާއި ޖެނެރަލް‬ ‫ސެކްރެޓަރީ ޖަވާޒް (ކ‪ )2-‬އަދި ކުރީގެ ކެޕްޓަން އައްސަދު (ކ) މިހާރުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމާ‬ ‫އެކު ފޮޓޯ ނަގަނީ‪– .‬ފޮޓޯ‪ :‬އިމޭޖަސް އެމްވީ‬ ‫އޭރާ ބަލާއިރު މި ފަހަރުގެ މަރުހަބާ ވަރަށް‬

‫މިއައީ ސަރަހައްދީ ތަށްޓެއް ހޯދައިދެން ކަމަށް‪.‬‬

‫ޕޓުގެ އާ ރަންވޭ ހުޅުވަން ގެނައި‬ ‫ވަނދެވެ‪ .‬ވެލާނާ އެއާ ޯ‬

‫ރަސްމީ އެއްވެސް ބަޔަކު އެކަމެއް ފާހަގައެއް‬

‫ބޓުން ޓީމު ގެނެސް‪،‬‬ ‫އިއްތިހާދު އެއާވޭޒްގެ އޭ‪ 380‬ގެ ޯ‬

‫ނުކުރޭ‪ .‬މުބާރާތަށް ދިޔައީ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތި‪.‬‬

‫ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ‬

‫އާއްމު އުސޫލުން ދޭ އެއްޗެއް‪ .‬އެކަމަކު އެ ނުލިބި‬

‫ޕޓުން މަރުހާބާ ކީ ރަންވޭ ހުޅުވަން ބޭއްވި‬ ‫އެއާ ޯ‬

‫އެކަމަކު ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ހެޔޮ‬

‫އއްސާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިން ޝަކުވާ ފުންޏެއް ޮ‬

‫ވެސް ތިން މަސް ދުވަސް ވެއްޖެ‪ .‬އަދި ދޭން ބުނި‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ ގައުމީ ޓީމަށް‬

‫ދުއާއާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން ތަށި ނެގީ‪ .‬މިއީ ޒުވާން‬

‫ބނަހެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ‪"،‬‬ ‫އެއްވެސް ޯ‬

‫ބޑަށް ހިޔަނި އެޅުނެވެ‪.‬‬ ‫މަރުހަބާ އަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ ކެރިއަރަށް ވެސް މުހިއްމު ކާމިޔާބެއް‪.‬‬

‫"މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ޓީމުގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިން މިރޭ ބުނީ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތް‬ ‫ހދި ކާމިޔާބީ ދިވެހި ރައްޔިތުން‬ ‫ފަހަރެއްގައި ގޮސް ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން‬

‫ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން މެންދުރުފަހުން ފެށިގެން‬ ‫ދށަށް އެއްވި ނަމަވެސް‪ ،‬އެ‬ ‫އާއްމުން ބްރިޖް ޮ‬

‫އެކަމަކު އެކަން ބަލައިގަންނާނެ ބަޔަކު ނެތް‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ހެޔޮ‬ ‫ބަލައިގަނެ ޝުކުރުއަދާ ޮ‬

‫ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން‬

‫ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ޓީމު މާލެއާ ހަމައަށް ފޯރީ‬

‫ހިތުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކަމާބެހޭ އެއްވެސް‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށާއި‬ ‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޮ‬

‫އިރުއޮއްސުނު ފަހުންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު‬

‫މުބާރާތާ އެކު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އާއިލާއާ ދުރުގައި ‪42‬‬

‫އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން އެކަން ބަލައިގަން ކަމުގެ‬

‫ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގައި އޮތުމުން‬

‫ގސްފަ އެވެ‪ .‬އަދި މާލެ ތެރޭގައި ވެސް‬ ‫އެތަނުން ވަނީ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް‬ ‫ދުވަސް ހޭދަ ޮ‬

‫ނިޝާނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް އެ ކުޅުންތެރިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިދިޔަ ތިން މަސް‬ ‫ދުވަހުގެ މުސާރަ އަދި ނުލިބެ އެވެ‪ .‬ބައިނަލްއަގްވާމީ‬ ‫ހދުމުން ބޯނަސް ދޭން‬ ‫މުބާރާތްތަކުން ކާމިޔާބީ ޯ‬

‫ލަސްތަކެއްވީ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ބުރާސްފަތި‬ ‫ދުވަހު ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ޖަވާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭން ‪ 2008‬ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތް‬

‫ލރީ ބުރެއް ނުބާއްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"މި ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ‪ 2008‬ގައި‬

‫އެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕާއި‬

‫ޕކެޓް މަނީ ފިޔަވައި‬ ‫ނިމެނިކޮށް ދިން ‪ 400‬ޑޮލަރުގެ ޮ‬ ‫މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީ ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި‪.‬‬

‫ގތާއި ކީ މަރުހަބާ ފެނިފައިވަނީ‪.‬‬ ‫ކަންތައްތައްވީ ޮ‬ ‫އެހެންވެ ކުޅުންތެރިންގެ އުއްމީދުތައް ހުރީ މަތީގައި‪.‬‬

‫އެކަމާ ސުވާލެއް ވެސް ނެތް‪ "،‬ކުޅުންތެރިޔަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ޓީމުގެ‬

‫ކާމިޔާބުކުރުމުން‪ ،‬އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތިބީ އޭރު އެ ކީ ފަދަ ބަތަލުންގެ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް ނުދައްކާ‬

‫ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ‪35،000‬ރ‪ .‬ދޭން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ‪200،000‬ރ‪.‬‬ ‫އަބްދުލްގައްޔޫމް‪ޮ ،‬‬

‫މަރުހަބާއެއްގެ އިންތިޒާރުގައި‪ .‬އެކަމަކު މި ފަހަރު‬

‫ތިބެފިން‪ .‬އެކަމަކު މުބާރާތަށް ފަހު މާލެ އައިތާ ތިން‬

‫އަދި އެފްއޭއެމުން ވެސް ފައިނަލަށް ދިއުމުންނާއި ތަށި‬

‫ބނަހެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވަން ނިންމެވި‬ ‫ޯ‬

‫އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް‪ "،‬ސީނިއާ ކުޅުންތެރިޔަކު‬

‫ހަފުތާ ވެއްޖެ‪ .‬ކްލަބްތަކުން ވެސް މުސާރަ ނުލިބި‬

‫ބނަސްތަކެއް ދޭން ވައުދުވި ކަމަށް‬ ‫ހޯދުމުން ވަކިވަކި ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އެ ފައިސާގެ ޗެކް ކުޅުންތެރިންގެ ފައި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިން ތިބީ ވަރަށް ހާލުގައި‪ .‬އެހެންވެ މި ހުރިހާ‬

‫ކުޅުންތެރިން ބުނެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫ޕޓުގައި ޖެހުމާ އެކު ހަވާލުކުރި އެވެ‪ .‬މީގެ‬ ‫އެއާ ޯ‬

‫ހޯދުމުގެ ލިބުނު އިނާމް ފައިސާ ކަމަށްވާ ‪50،000‬‬

‫އިތުރުން ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން‬

‫މަރުހަބާ ކިޔަން ސަރުކާރުން ހާއްސަ ރަސްމީ‬

‫ޑޮލަރު (‪771،000‬ރ‪ ).‬ގެ ތެރެއިން ވެސް ބައެއް‪،‬‬

‫ކންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޖުމްލަ‬ ‫ދިން އެހީއާ އެކު ޮ‬

‫ޖަލްސާއެއް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އެވެ‪ .‬މި ފަހަރު‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމާ ހަވާލާދީ‬

‫ބނަހެއް ލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫‪308،000‬ރ‪ .‬ގެ ޯ‬

‫އަދި އެފަދަ ރަސްމީ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ‪ .‬މި‬

‫ދިޔަ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ‬

‫އތީ ޓާފް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ފޮޓޯ‬ ‫ފަހަރު މިހާތަނަށް ޮ‬

‫ބޑު މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަން ލިބުނު‬ ‫ޮ‬

‫މަރުހަބާއެއް ވެސް ކިޔައިފަ އެވެ‪ .‬ވީއައިޕީން ރައީސް‬

‫ސެޝަނަކާއި ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށަށް‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪ .‬އެ ފުރުސަތުގައި އެތަކެއް‬

‫ވާހަކައެއް ނުދައްކަން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ބެލީ ރާއްޖެ‬

‫މައުމޫން މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު އެއާޕޯޓުން މާލެ ގެނައީ‬

‫ތަށި ގެންދިއުމުގެ ދަތުރުތަކެކެވެ‪ .‬އަދި އެމްޕީއެލް‪،‬‬

‫ގުރުބާނީއެއްވެ‪ ،‬އެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ އަށް ރީތި‬

‫އަށް ތަށި ގެނެވޭތޯ‪ .‬އެ ވިސްނުމުގައި އެކަމަށް އޭރު‬

‫ހާއްސަ އުޅަނދެއްގަ އެވެ‪ .‬އަދި މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމުން‬

‫އައިޖީއެމްއެޗާއި މީރާގެ އެދުމުގެ މަތިން އެތަންތަނަށް‬

‫ހދައިދޭން އެކުގައި ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރި‬ ‫ނަން ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން އޭރު (މުބާރާތް ތެރެއިން) އެ‬

‫އެ ފަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް ވަނީ އާދަޔާހިލާފު‬

‫މަސައްކަތްކުރީ‪ .‬އަދި ތަށި ލިބުމުން ވެސް އެ ވާހަކަ‬

‫ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވަކިވަކިން މަރުހަބާކީ އިރު‬

‫ނުދައްކަން‪ .‬އެއީ ތަށްޓާ އެކު ލިބުނީ އާދަޔާހިލާފު‬

‫ލރީ ބުރެއް ބޭއްވި އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫މާލޭގެ ބޮޑުމަގުތަކުގައި ޮ‬

‫އެ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ފަހު ‪ 2008‬ގައި ޓީމަށް‬

‫އެފްއޭއެމުން ޓީމު ގެންދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބުނީ މާލެ އައި‬

‫ވާހަކަތަކެއް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރަން ބޭނުންވީ‪"،‬‬ ‫ކުޅުންތެރިޔަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނިގެން ސާފަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މަސައްކަތުން މުޅި ގައުމަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް‬ ‫ހޯދައިދިންއިރު‪ ،‬އެކަމުން އެކަށީގެންވާ ރީތި ނަމެއް‬

‫ހިތްހަމަޖެހުމަކަށްވާތީވެ‪ "،‬މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓީމުގެ‬

‫ލޅު ދަނޑަށް ނިންމާލައި އެތަނުގައި ވެސް‬ ‫ބުރު ގަ ޮ‬

‫ދަތުރަށް ފަހު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް‬

‫ނުލިބި ދިރިއުޅުމަށް ވެސް އުފަލެއް ނުލިބުމަކީ‪،‬‬

‫ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކި ކުޅުންތެރިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު އުފާފާޅުކުރުމަށް ކުޅުންތެރިން ގެޔަށް‬

‫ޖަލީލާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމްއާ‬

‫ބޑު މާޔޫސްކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ޮ‬

‫ކށްފައި އޮތް‬ ‫ކންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހާއްސަ ޮ‬ ‫ދިޔައީ ޮ‬

‫ކށް ބައްދަލުނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ރަސްމީ ޮ‬

‫އެކަމަކު ކްލަބްތަކަށް މާލީ މައްސަލަތައް ދިމާވެ‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް ކްލަބްތަކުން ވެސް މުސާރަ ނުލިބި‬

‫ޕްރައިވެޓް ކާރެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭ‬

‫ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީ މި އަހަރު ފަށާނަން‪ :‬ބައްސާމް‬ ‫ދަތިތަކާ ހެދި ލަސްވެގެންދިޔައީ‪ .‬އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ‬

‫ކށްގެން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް‬ ‫ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫އެ ސެންޓަރުގެ ފޭސް ވަން މި އަހަރު ފެށިގެންދާނެ‪"،‬‬

‫ފަށާއިރު‪ ،‬އެކެޑަމީގެ ކަންތައްތައް އޮންނާނީ ބޯޑިން‬

‫ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޅައިގެ އިތުރުން ކިޔެވުމުގެ‬ ‫ގޮތަށެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން ފުޓް ޯ‬

‫ބޑު ކަމަކަށްވާނީ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ކްލަބްތަކާ‬ ‫ޮ‬

‫ކަންތައްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ‪ .‬އަދި އަހަރުން‬

‫ހަމައަށް ނޫނީ އުމުރުފުރާ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ހޮވައިގެން‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ގައުމީ އެކެޑަމީ (ޓްރެއިނިން‬

‫ކުރިއަށްދާނީ ދެ ފޭހަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ‬

‫އަހަރަށް ކުދިންގެ ކިޔެވުމާއި ކުޅުމުގެ ކަންތައްތައް‬

‫ކުރިއެރުވުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ރަށްރަށުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ‬

‫ސްކޫލް) މި އަހަރު ތެރޭ ފަށާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ‬

‫ކމަޑޭޝަން ބްލޮކެއްގެ‬ ‫ފޭހުގައި ހިމެނެނީ އޮފީހަކާއި އެ ޮ‬

‫މޮނިޓާކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް އަބަދުވެސް ގައުމީ އެކެޑަމީން‬

‫ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ޓާފް ދަނޑަކާއި ޖިމެއްގެ އިތުރުން‬ ‫އިތުރުން ޮ‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ‬

‫އެފްއޭއެމުން މިދިޔަ ޖުލައި އެއް ވަނަ ދުވަހު‬

‫ބޅަ އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތް‬ ‫ގައުމީ ފުޓް ޯ‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން‬

‫ސާންތީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ގައުމީ އެކެޑަމީގެ އެންމެ‬

‫އންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫ނަމާދުކުރާ ތަނެކެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ފޭހުގެ މަސައްކަތް‬

‫އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވީ ގައުމީ އެކެޑަމީ‬

‫ގައުމީ އެކެޑަމީގެ ޕްލޭން މީޑިއާ އަށް ހިއްސާކުރިއިރު‬

‫ފަހުން ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު‪ ،‬އިތުރުވާނީ‬

‫އަށް ކުޅުންތެރިން ނަގާނީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން‬

‫ކަމެއް ނުވާނެ‪ .‬މި ސެންޓަރަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ‬

‫ރާވާފައި އޮތީ ‪ 90‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކެޑަމީގެ‬

‫ދަނޑުތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ތޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރާ‬ ‫މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަ ޮ‬

‫ތޅުތެރޭގައި ގާއިމްކުރެވިގެން މިދަނީ‪.‬‬ ‫ސެންޓަރުތަކެއް އަ ޮ‬

‫ލޕްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން‬ ‫ޑިވޮ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ހިންގާ ހުރިހާ އެކެޑަމީ އަކުން މި ސެންޓަރަށް‬

‫އެއްޗެއް މާލެ ގެނެސްފައި ހުރީ‪ .‬ޕިޗާ އެއްޗެހި‪.‬‬

‫ކުރިއަށްގެންދާ އެކެޑަމީތަކުންނާއި އަމިއްލަ‬

‫ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ‪ .‬މީގެ‬

‫ހަމައެކަނި އެތަން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު‬

‫އެކެޑަމީތަކުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ޕްރައިވެޓް އެކެޑަމީތަކުން އަންނަ‬

‫މަސައްކަތް ފެށުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ މުއްދަތު މިހާރު‬ ‫ފާއިތުވެފައިވާއިރު‪ ،‬އަދިވެސް މަސައްކަތްދަނީ ކުރިއަށެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމުން ބުނީ ތަފާތު ދަތިތަކާ ހުރެ ގައުމީ‬ ‫އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެންދިޔައީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެތާގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ރޭވީ‬ ‫‪ 90‬ދުވަސް ތެރޭ ނިންމަން‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް މޫސުން‬

‫"(ފުރަތަމަ ފޭހަށް) މި ކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ‬

‫ކުރިއަށްދަނީ‪ .‬އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވި‬ ‫ސްޕީޑެއްގައި އެބަކުރިއަށްދޭ‪ "،‬ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމުން ބުނީ މި އެކެޑަމީ ހަދަނީ މުޅި ރާއްޖެ‬

‫"އަސްލު ސެންޓަރަކަށްވާނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ‬ ‫ސްކޫލް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންގެ ނުވަ ޒޯނު މި އޮންނަނީ‪.‬‬

‫ކށްފިއްޔާ މި‬ ‫"ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ފޯކަސް ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިން ވެސް‪ "،‬ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމުން ބުނީ ވިސްނުން ހުރީ ހުރިހާ‬

‫މާލެ ވެސް ލާފައި‪ .‬އަދި އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ތެރެއަށް‬

‫ކްލަބްތަކާއި އެކެޑަމީތަކާ ގުޅިގެން މި ކަން ކުރުމަށް‬

‫ގޯސްވުމާއި ހަމައެއާ އެކީ އަޅުގަނޑުމެން ލިބެންޖެހޭ‬

‫އަށް ހުޅުވާލައިގެން ‪ 13‬އަހަރުން ފެށިގެން ‪ 17‬އަހަރާ‬

‫ޒނެއް ލާނަން އައްޑޫގައި‪ .‬އެ އަތޮޅު ތެރެއިން‬ ‫އިތުރު ޯ‬

‫ގތަށް ކުރިއަށްދާން އެންމެންގެ‬ ‫ކަމަށާއި މި ޕްލޭނާ އެއް ޮ‬

‫ބައެއް ކަހަލަ ހުއްދަތައް ލިބުމުގައި ތާށިތަކެއް އުޅުމާއި‬

‫ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް‪ ،‬އެއް‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިން) ތިބޭނީ‬ ‫ފެންނަ ހުރިހާ ކްރީމެއް ( ޮ‬

‫އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނޫނީ ބޭނުންވާ ހިސާބަށް ނުދެވޭނެ‬

‫އތް ބިން ސާފު ކުރަން ދިމާވި‬ ‫އަދި ލިބިފައި ޮ‬

‫ފަހަރާ ‪ 100‬ކުދިންނަށް ތިބެވޭ ގޮތަށެވެ‪ .‬ފިރިހެން‬

‫ޓްރޭނިން ސެންޓަރުގައި‪ .‬އެއީ އަސްލު ޕްލޭނަކީ‪"،‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪22‬‬

‫ޖަރުމަން ކޯ ުޗ‬ ‫ކްލޮޕަށް ރައްދުދީފި‬ ‫"ކްލަބްތަކުގެ ކޯޗުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތަކަށް ލީގު މެދުކަނޑާލުމާ‬ ‫ވަރަށް ދެކޮޅު‪ .‬އެއީ ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ނޫނީ ބަޔާން‬ ‫މިއުނިކްގެ ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ދުރަށް ގޮސް މި‬ ‫ކުޅެން ޖެހެނީ‪ .‬އެހެންވެ އެ ޓީމުތަކުގެ ޯކޗުންނަށް ޓްރެއިނިންތައް‬ ‫އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުގެންދެވޭ‪"،‬‬

‫ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި‬ ‫މެސީ ކުޅެފާނެ‪:‬‬ ‫ސަމްޕައޮލީ‬

‫މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު ‪ - )10‬ޔުއެފާ އިން ދާދި‬

‫ކޗުންނަށް ޓްރެއިނިންތައް‬ ‫އެހެންވެ އެ ޓީމުތަކުގެ ޯ‬

‫ފަހުން ތައާރަފްކުރި ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގަކީ ބޭނުމެއް‬

‫ގތަށް ނުގެންދެވޭ‪ "،‬ލޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ނެތް މުބާރާތެއް ކަމަށް ބުނެ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން‬

‫ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ‬

‫ކްލޮޕް ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ‬

‫ގތުން އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ‪ 12‬ޓީމެވެ‪.‬‬ ‫ރޭންކިންގެ ޮ‬

‫ކޗު ޔަކީމް ލޯ ރައްދުދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ގތަށް ހަތަރު ގްރޫޕަށް‬ ‫އެ ޓީމުތައް ތިން ޓީމު ހިމެނޭ ޮ‬

‫ޔުއެފާ އިން މި ފަހަރު އަލަށް ތައާރަފްކުރި‬

‫ބަހާލާފައިވާއިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން އެއް ވަނަ އަށް ދާ‬

‫ނޭޝަންސް ލީގަކީ ހަތަރު ކެޓަގަރީ އަކަށް ބަހާލައިގެން‬

‫އންނަ ފައިނަލް ބުރަށް‬ ‫އަންނަ އަހަރު ޖޫން މަހު ޮ‬

‫އތް މުބާރާތެކެވެ‪ .‬އެ މުބާރާތުގެ ތަށްޓައް‬ ‫ރޭވިފައި ޮ‬

‫ހވޭނެ އެވެ‪ .‬އެންމެ ފުލަށްދާ ޓީމެއް ދެ ވަނަ ކެޓަގަރީ‬ ‫ޮ‬

‫ވާދަކުރެވޭނީ އެ ފަހަރެއްގައި ފުރަތަމަ ކެޓަގަރީގައި‬

‫އަށް ރެލިގޭޓްވާނެ އެވެ‪ .‬ނޭޝަންސް ލީގު ރޭވިފައި‬

‫އތް ތިން ކެޓަގަރީ އަކީ‬ ‫އޮންނަ ޓީމުތަކަށެވެ‪ .‬ދެން ޮ‬

‫އޮތްގޮތުން މުބާރާތުގައި ރޭންކިންގައި ދަށުގައި އޮންނަ‬

‫ކޮލިފިކޭޝަނެކެވެ‪ .‬ޔުއެފާ އިން ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ‬

‫އންނަ ޓީމަކާ ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ޓީމަކަށް މަތީގައި ޮ‬

‫ކލިފައިން ވެސް ކުރިއަށްދާނީ މީގެ‬ ‫މުބާރާތުގެ ޮ‬

‫ނވެ އެވެ‪ .‬އެކަމާ މެދު ގިނަ ކޯޗުން އަންނަނީ‬ ‫ޯ‬

‫ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ލޕް ބުނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ‬ ‫ކް ޮ‬

‫ލގެ ހިޔާލު މުޅިން ތަފާތެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެކަމާ މެދު ޯ‬

‫މެޗުތަކެއްގެ ބަދަލުގައި މުބާރާތެއް ރާވާއިރު އޭގެން‬

‫އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ރޭންކިންގައި މަތީ އުޅޭ ޓީމުތަކަށް‬

‫ހުރިހާ ޓީމަކަށް ހާސިލްކުރެވެން ޖެހޭނެ އެއްޗެއް‬

‫ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ވަރުގަދަ މެޗުތަކެވެ‪.‬‬

‫އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި މި މުބާރާތް މިހާރު ރޭވިފައި‬

‫"އަހަންނަށް ނޭޝަންސް ލީގު އޮތްގޮތް ވަރަށް‬

‫ގތުން ހުރިހާ ޓީމަކަށް އިންސާފުވެރި ނޫން‬ ‫އޮތް ޮ‬

‫ކަމުދޭ‪ .‬އެއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވާދަވެރި ލެވެލެއްގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މި ލިބެނީ ރަނގަޅު މެޗުތަކެއް‪ .‬ދެން ތަފާތު‬

‫އެ ވާހަކަ ތަކަށް ރައްދުދެމުން ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ވާދަވެރި މެޗުތަކެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ކޗުން ގައުމީ ޓީމުތަކަށް‬ ‫ލޯ ބުނީ ކްލަބްތަކުގެ ޯ‬

‫ދެވޭ‪ .‬އަހަރެން އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ފެންވަރުގެ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް މަސައްކަތްނުކުރެވޭ‪ .‬އެއީ މުޅި ޓީމުގެ‬

‫ކުޅުންތެރިން ދޫކުރުމުގައި އަބަދުވެސް ޝަކުވާކުރާ‬

‫ގޮތުން ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން‪ "،‬ލޯ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ‬ ‫‪ 2022‬ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ޯ‬

‫މައްސަލައެއް މެސީގެ ކަމެއް ނޫން‪ .‬ބާސެލޯނާގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެފާނެ‬

‫ވެސް މެސީ އަށް ކާމިޔާބު ލިބެނީ މުޅި ޓީމު‬

‫ސެވިލް‪ ،‬ސްޕެއިން (އޮކްޓޫބަރު ‪ - )10‬ގަތަރުގައި‬

‫ކޗުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތަކަށް‬ ‫"ކްލަބްތަކުގެ ޯ‬

‫ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޖަރުމަނު ދެން‬

‫ޖޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި‬ ‫ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޯ‬

‫އެކުވެގެން އޭނާގެ ބޭނުން ހިފާތީ‪ .‬ފުޓްބޯޅަ އަކީ ޓީމް‬

‫ކޅު‪ .‬އެއީ ލިވަޕޫލާއި‬ ‫ލީގު މެދުކަނޑާލުމާ ވަރަށް ދެ ޮ‬

‫ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި އަންނަ ހަފްތާގައި ނުކުންނާނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިން ސަމްޕައޮލީ‬ ‫ގޭމެއް‪ "،‬ކުރިން ޗިލީ އަށް ކޯޗު ޮ‬

‫މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ނޫނީ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ވަރަށް ގިނަ‬

‫ނެދަލެންޑްސް އާއި ފްރާންސާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬

‫ކޗުކަމުން ސަމްޕައޮލީ ވަކިކުރީ‬ ‫އާޖެންޓީނާ ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވލްޑް ކަޕްގައި އެ ޓީމުގެ‬ ‫ރަޝިއާގައި މި ފަހަރު އޮތް ޯ‬

‫އޭނާ ބުނީ މެސީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން‬

‫ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ‬

‫އތްތަނުގައި އުމުރުން‬ ‫ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ޮ‬

‫މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން‬

‫‪ 31‬އަހަރުގެ މެސީ އަލުން ގައުމީ ޓީމުން ފެންނާނެ‬

‫މޅުވެވުނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ނައިޖީރިއާ‬ ‫އެ ޓީމަށް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަތުން އެކަންޏެވެ‪ .‬އަނެއް ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން‬

‫ވލްޑް ކަޕުން ފިލާވަޅު ހޯދައި‬ ‫"މި ފަހަރުގެ ޯ‬

‫އައިސްލެންޑާ ‪ 1-1‬އިން އެއްވަރުވި އިރު‪ ،‬ކްރޮއޭޝިއާ‬

‫ކޕަ އެމެރިކާ އަށް ތައްޔާރުވާންވީ އެ‬ ‫އަންނަ އަހަރު ޮ‬

‫އަތުން ވަނީ ‪ 0-3‬އިން ބަލިވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި މުބާރާތުން‬

‫މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވުނަސް އަދި ނުކުރެވުނަސް‬

‫ކެޓީ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ފްރާންސް އަތުން ‪ 3-4‬އިން‬

‫ރޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދަންވީ‪ .‬އޭރުން ‪2022‬‬ ‫އެ ޕް ޮ‬

‫ބަލިވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވެސް މެސީ ކުޅެފާނެ‪ .‬ކިހިނެއް‬

‫އލީ މަގާމުން ވަކިކުރުމުން އާޖެންޓީނާއާ‬ ‫ސަމްޕަ ޮ‬ ‫އނަލް ސްކަލޯނީ އެވެ‪ .‬ވޯލްޑް‬ ‫ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވީ ލި ޮ‬ ‫ކަޕަށް ފަހު އާޖެންޓީނާ އިން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް‬

‫އެނގެނޭ‪ .‬މިހާރު ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓެއް‬ ‫އވެގެން އެންމެން މަސައްކަތްކުރުން‪ "،‬ސަމްޕައޮލީ‬ ‫ޮ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޑުން ވެސް މެސީ އަށް ޖާގައެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ނެގި ސް ޮ‬

‫އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ތަރި ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ ދާދި‬

‫ލނީ ބުނީ މެސީ ރިޓަޔާނުކުރާ ކަމަށާއި އަލުން‬ ‫ސްކަ ޯ‬

‫ކށްދޭ ކަންތައްތައް އެ ގައުމުގައި‬ ‫ފަހުން ބުނީ މެސީ ޮ‬

‫ޓީމަށް އަންނަން އޭނާ އަށް ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްދެނީ މަދު ބަޔެއް ކަމަށާއި އޭނާ ފަދަ‬ ‫އަގުވަޒަން ޮ‬

‫އލީ ބުނީ އޭނާ އަށް ވެސް މަގާމުގައި ހުރެ‬ ‫ސަމްޕަ ޮ‬

‫ގސް މި ކުޅެން ޖެހެނީ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ދުރަށް ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިއަކަށް ހައްގު މިންވަރަށް ތައުރީފްވެސް ނުލިބޭ‬

‫ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު ވޯލްޑް ކަޕްގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ މެސީ އަށް ލަފާއެއް ދޭނަމަ‬

‫ދަށް ނަތީޖާތަކުގެ ޒިންމާ މެސީ ބޮލުގައި އެޅުވީ މާ‬

‫އެދޭނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ކަމަށް ވެސް‬

‫ބޑަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އތް ހަފްތާ ތެރޭގައި ދެ މެޗު‬ ‫އާޖެންޓީނާ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ގސްތަކެއް ހެދުނު‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫"އަހަންނަށް ވެސް ޯ‬ ‫މޅު ކުޅުންތެރިއާ މެސީ‬ ‫މިވާ ގޮތަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫ކޅަށް ކުޅުމަށް ފަހު‬ ‫ކުޅޭނެ އެވެ‪ .‬މާދަމާރޭ އިރާގާ ދެ ޮ‬

‫މޅުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގިނަ‬ ‫އަކީ‪ .‬އޭނާ ހުރިއްޔާ ޮ‬

‫އޭގެ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ބްރެޒިލާ ބައްދަލުކުރާނެ‬

‫ބަޔަކު ގަބޫލުކުރޭ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ ކުރާވަރަށް އެހެން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނޫ ސް ވެ ރި ން ގެ ބަ އް ދަ ލު ވު ެމ އް ގެ ތެ ރެ އި ން ލޯ (ކ) އާ އި ކް ލޮ ޕް‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪24‬‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލު ްނ‬ ‫ބަލިވުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ‪ :‬ކެރިކް‬ ‫ރމްގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން‬ ‫ޯ‬

‫ހދި އެވެ‪ .‬އެ މެޗުގައި ކެރިކް ފުލްކޮށް‬ ‫ބަލިކޮށް ތަށި ޯ‬

‫އާއިލާ މެމްބަރުންނަށް އެނގުނު ނަމަވެސް އޭނާގެ‬

‫މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު ‪ – )10‬ޗެމްޕިއަންސް‬

‫ބާސެލޯނާ އަތުން ‪ 0-2‬އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް‬

‫ކުޅުނު ވެސް މެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޖެހިގެން އައި އަހަރު‬

‫ބޑުމިން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް‬ ‫ނަފުސާލީ ބަލީގެ ޮ‬

‫އަތުން ބަލިވުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް ގޮސް ދެ އަހަރު‬

‫ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ކެރިކް އަޅުވަނީ އޭނާގެ ބޮލުގަ‬

‫ލިބުނު ނާކާމިޔާބީއާ އެކު‪ ،‬ކުރީގެ ކާމިޔާބީ އެއްވެސް‬

‫ނޭގޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަންދެއް އެ ބަލި ތަހައްމަލުކުރި ކަމަށް މެންޗެސްޓާ‬

‫ގލް ސެމުއަލް އެޓޫ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ ބާސެލޯނާގެ ފުރަތަމަ ޯ‬

‫އެއްޗަކަށް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު މައިކަލް ކެރިކް‬

‫ބޅައަކުން އުފެއްދި‬ ‫ޖެހީ ކެރިކް އަތުން ގެއްލުނު ޯ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަލާއެއްގައި ކަމަށްވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ލީގުގެ ފައިނަލުން ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ‬

‫"އަހަރެން އެކަންތައް ޑިޕްރެޝަންގެ ގޮތުގައި‬

‫"ގިނަ ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފުސަށް އެކަނި‬ ‫އެކަންކަން ބެއްސީ‪ .‬އަހަރެންގެ އާއިލާ އަށް ވެސް‬

‫ސިފަކުރީ އެއީ އެންމެ ފަހަރަކު ވީކަމަކަށް ނުވާތީ‪.‬‬

‫ނޭގޭނެ އަހަރަން ތަހައްމަލުކުރި އުނދަގޫތަކުގެ‬

‫ބައެއް މެޗުތަކަށް ފަހު އަހަރެން ދެރަވެ މާޔޫސްވޭ‪.‬‬

‫ބޑުމިން‪ "،‬ކެރިކް ބުންޏެވެ‪" .‬އެއީ ފުޓްބޯޅައިގެ‬ ‫ކުޑަ ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕުގައި އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމަށް‬ ‫އަހަރުގެ ޯ‬

‫ދިޔައިން ކީއްވެހޭ އަހަރެން އެހެން ހެދީ‪ .‬އެހިސާބުން‬

‫ކޅެއް ފަހުން އެކަމުން‬ ‫އެކަމަކު އޭގެ ދުވަސް ޮ‬

‫ކށް ދެކެވޭ ވާހަކައެއް ނޫން‪".‬‬ ‫ތެރޭގައި އާއްމު ޮ‬

‫ކުޅުނުއިރު ވެސް އަސަރުކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވަމުން ދިޔަ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‬ ‫(ޑިޕްރެޝަން) ބޮޑުވަމުން ޮ‬

‫އަރައިގަނޭ‪ .‬އެކަމަކު އެ ފަހަރު އެކަމުން އަރައިނުގަތް‪.‬‬

‫އެއީ ދަތި އަހަރެއް‪ .‬ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އެކަންތައް‬

‫އެއީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ އިހުސާސެއް‪ "،‬ކެރިކް‬

‫ކެރިކް ބުނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ‪ 2010‬ވަނަ‬

‫ވލްޑް ކަޕަށް ދިއުމަކީ އަހަރެންގެ ހުވަފެނެއް‪.‬‬ ‫" ޯ‬ ‫އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ (ޑިޕްރެޝަންގެ ސަބަބުން) އަހަރެން‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި‪ .‬އަހަރެން ބޭނުންވީ‬ ‫ގޭގައި ހުންނަން‪ "،‬ކެރިކް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރެން އަމިއްލަ ނަފުސާ ސުވާލުކުރަމުން‬

‫ހަރުލާފައި ހުރި‪ "،‬ކެރިކް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އެ ފައިނަލުން ބަލިވި‬ ‫ނަމަވެސް އޭގެ ކުރީ އަހަރު އެ ޓީމުން ޗެލްސީ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިހާރުގެ އެސިސްޓަންޓް‬ ‫ކޯޗު ބުނީ އޭނާގެ އެ އުނދަގޫތައް އަންހެނުންނާއި‬

‫ޓޓެންހަމަށް ކުޅުމަށް ފަހު ‪2006‬‬ ‫ވެސްޓް ހޭމާއި ޮ‬ ‫އިން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅުނު‬ ‫ކެރިކް ބުނީ އޭނާގެ ޑިޕްރެޝަން ބަލީގެ ވާހަކަތައް‪،‬‬ ‫އެކުގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އެނގޭނީ‬ ‫މިއަދު މި ހަބަރުތައް އާއްމުވުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޒުވާން ތަރި ސަންޗޯ ޖަރުމަން‬ ‫ލީގަށް‪ :‬މުހިއްމު ބަދަލެއް‬ ‫ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު ‪ - )10‬އިންޑިއާގައި‬

‫ކޅަށް އޭނާ ވަނީ ކުޅެން‬ ‫ސީޒަނުގައި ބަޔާ ލެވަކޫސަން ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ‪ 17‬އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް‬

‫އެރިތާ ‪ 13‬މިނިޓް ތެރޭގައި ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އެއާ‬

‫ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި އިންގްލެންޑް ޓީމުގައި އެންމެ‬

‫އެކު އޭނާވެފައިވަނީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ލަނޑު ޖެހި‬

‫ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކުޅުންތެރިއަކީ އޭރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ‬

‫އިންގްލެންޑްގެ އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ އަށެވެ‪.‬‬

‫ޔޫތު ޓީމަށް ކުޅެމުން އައި ޓްރިންޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ‬

‫ޗގެ ފަރާތުން ފެނުނު‬ ‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސަން ޯ‬

‫ޗ އެވެ‪ .‬ސިޓީގެ ބޮޑެތި‬ ‫އަށް އުފަން ޖޭޑަން ސަން ޯ‬

‫ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން މި ސީޒަނުގައި އޭނާ އަށް‬

‫ހުށަހެޅުންތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ސަންޗޯ ޖަރުމަނުގެ‬

‫ޓީމުން ލިބޭ ފުރުސަތު ގިނަވާން ފެށި އެވެ‪ .‬މި‬

‫ޑޓްމަންޑަށް ބަދަލުވީ ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ބޮރޫޝިއާ ޯ‬

‫ޑޓްމަންޑް ކުޅުނު ގިނަ‬ ‫ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ޯ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ވުމަށެވެ‪ .‬މި ސީޒަނުގައި‬ ‫ހޯދައި ޮ‬

‫ޗ ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬ޑޯޓްމަންޑް‬ ‫މެޗުތަކުގައި ސަން ޯ‬

‫މޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން‬ ‫އޭނާ ދައްކަމުން އަންނަ ޮ‬

‫އތްއިރު ސަންޗޯ ވަނީ‬ ‫ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޮ‬

‫ސަންޗޯ އަށް ވަނީ އިންގްލެންޑްގެ ސީނިއާ ޓީމުން‬

‫ގލު ޖަހަން ފުރުސަތު‬ ‫އެއް ލަނޑު ޖަހައި ހަ ޯ‬

‫ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވލްޑް ކަޕަށް ފަހު‬ ‫"ސަތާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ޯ‬ ‫ފޑެން) ގާތުގައި އެދުނު‬ ‫ސިޓީން އަހަންނާއި ފިލް ( ޯ‬ ‫ސއިކުރަން‪ .‬އަހަރެން އެގޮތަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ބޮޑު މުސާރަ އަކަށް‬

‫ތަނަވަސްކޮށްދީފަ އެވެ‪ .‬ޖަރުމަނު ލީގުގައި މި ސީޒަނު‬ ‫ކށްދިނީ ސަންޗޯ އެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ގިނަ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ޮ‬ ‫ޑޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނު‬ ‫ބޮރޫޝިއާ ޯ‬ ‫ކ ރެއުސް ބުނީ ސަންޗޯ‬ ‫ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު މާ ޯ‬

‫ބޭނުމެއް ނުވީ ސިޓީގައި އެ އޮތް ޓީމުގެ ތެރެއިން‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި ޒުވާން‬ ‫އަކީ އާދަޔާހިލާފު ޮ‬

‫އަހަންނަށް ކުޅެލަން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭތީ‪ "،‬މިދިޔަ‬

‫ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެ ހުރެ އޭނާ ދަނޑުމަތީގައި ދައްކަނީ‬

‫އަހަރު އަށް މިލިއަން ޕައުންޑަށް ޑޯޓްމަންޑަށް‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހައިރާންވާފަދަ ޮ‬

‫ބަދަލުވި ސަބަބު އުމުރުން ‪ 18‬އަހަރުގެ ސަންޗޯ‬ ‫ޕޓްސް އަށް ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫ސްކައިސް ޯ‬ ‫ކޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ވިސްނުން‬ ‫ސިޓީގެ ޯ‬ ‫ހުރީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ލީގު ކަޕާއި އެފްއޭ ކަޕް‬

‫ކޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނީ‬ ‫އިންގްލެންޑްގެ ޯ‬ ‫ސަންޗޯ އަކީ އިނގިރޭސި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫މިސާލެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުކެރޭ ސީނިއާ‬

‫ޗ އަށް ފުރުސަތު ދޭށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މެޗުތަކުގައި ސަން ޯ‬

‫ކެރިއަރުގައި ވެސް އެހެން ލީގަކަށް ދާން‪ .‬އެއީ‬

‫ސަންޗޯގެ ވިސްނުން އެ އަށް ވުރެ ބޮޑެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ވަރަށް ތަފާތު ޗެލެންޖަކަށްވާނެތީ‪ .‬ސަންޗޯ އެކަން‬

‫ގސް ކުރިއަރާށެވެ‪.‬‬ ‫ބޭނުންވީ ތަފާތު މަގަކުން ޮ‬

‫އެކުރީ ޒުވާން އުމުރުގައި‪ .‬ހަގީގަތުގައި މިއީ ގިނަ‬

‫"ޑޯޓްމަންޑަށް އައިސް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ‬ ‫ކޗުން ބުނޭ‪ .‬ތިހެން‬ ‫ބީ ޓީމަށް ކުޅުނުއިރު ވެސް ޯ‬ ‫ކުޅެންޏާ ސީނިއާ ޓީމަށް ނަގާނެއޭ‪ .‬އެކަމަކު އެހާ‬ ‫އަވަހަށް އިންގްލެންޑް ޓީމަށް ނަގާނެ ކަމަށް ކުރިން‬ ‫ގަބޫލެއް ނުކުރަން‪ "،‬ސަންޗޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ފުރުސަތެއްގައި ވެސް‬ ‫ޑޓްމަންޑުން ދޭ ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫ޗ ދިޔައީ ތަފާތު ދައްކަމުންނެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬ ‫ސަން ޯ‬

‫އިނގިރޭސިން އެހެން ލީގުތަކުގައި ކުޅުމާ މެދު މިހާރު‬ ‫ގެންގުޅެމުން އަންނަ ވިސްނުން ބަދަލުވާނެ ސަބަބެއް‪"،‬‬ ‫ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ‬ ‫ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ފަހު އޭގެ ތިން ދުވަސް‬ ‫ފަހުން އިންގްލެންޑް ބައްދަލުކުރާނީ ސްޕެއިންއާ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫އެންގީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް‬ ‫އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬

‫އާއްމުން ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ލިސްޓު އިއުލާން‬

‫މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން‪.‬‬ ‫‪ -‬އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި‪ ،‬ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތުގެ‬

‫ކންމެ މަރުހަލާއެއްގައި ވެސް‬ ‫"މިއިން‪ޮ ،‬‬ ‫ގތަށް ކޮރަޕްޝަނަށް‬ ‫ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލްތަކާ އެއް ޮ‬

‫ތެރެއިން ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން މިއަދު‬ ‫އިއުލާންކުރިއިރު‪ ،‬މި މަޝްރޫއުން ކުރިމަތިލާ‬

‫ކމިޝަނުން އެ‬ ‫ކުރަން ފެށުމުން‪ ،‬އޭސީސީން ވަނީ އެ ޮ‬

‫ތަފްސީލު މައުލޫމާތާ އެއްކޮށް ވަގުތީ ލިސްޓު އާއްމުކޮށް‬

‫ގތަކަށް ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑު‬ ‫މަގުފަހިނުވާނެ ޮ‬

‫އެންމެންނަށް ފްލެޓް ދެއްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬

‫ފނުވި އެންގުން އާއްމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓްރީ އަށް ޮ‬

‫އިއުލާންކުރުން‪.‬‬

‫ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ވެސް‬

‫ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ އެންގުމުގައި‪ ،‬ވަނީ އެ މަޝްރޫއަށް‬

‫‪ -‬އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް ފްލެޓް‬

‫ފަރާތްތަކަށް‪ ،‬ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ‬

‫ދޫކުރާއިރު ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންކަން‬

‫މުއްދަތެއް ދިނުން‪.‬‬

‫ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭސީސީން‪ ،‬ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގި‬ ‫ކަންކަން‪:‬‬

‫ އެ މުއްދަތުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް‬‫ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުން‪.‬‬ ‫ގތުން މިނިސްޓްރީން ނިންމަވާ‬ ‫‪ -‬ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ ހިޔާ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދިނުމަށް‬‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޝަން‬

‫ކޮމިޝަނުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާނެ‬ ‫އެވެ‪ "،‬އޭސީސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތީ ލިސްޓު މިއަދު ނެރެފައިވާއިރު‪ ،‬ޕޮއިންޓް‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު‬ ‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފްލެޓަށް‬

‫ގތުގެ ތަފްސީލު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައެއް‬ ‫ދޫކުރި ޮ‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް ފްލެޓް ދޭން‬ ‫ފޯމު ހުށަހަޅާ ޮ‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތްތައް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެއްގެވުމަށް ފަހު‬ ‫ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުން‪.‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން‪،‬‬

‫ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ‪ 7،000‬ފްލެޓަށް‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް އެކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫ވެސް މުއިއްޒު ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިލީ ‪ 22،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ‬

‫އެމެރިކާގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް އެލައިސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ޖަމްއިއްޔާތަކާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖޑަން އަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ‬ ‫އެމެރިކާއިން ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސަފީރުގެ މަގާމު ވެސް އަދާ ކުރެއްވި އެލައިސް‪،‬‬ ‫އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ދެކުނު އަދި‬

‫ދެކުނު އަދި މެދުތެރޭ އޭޝިއާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ‬

‫މެދުތެރޭ އޭޝިއާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ބިއުރޯގެ‬

‫ބިއުރޯގެ އިސްވެރިއަކަށް ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ އަހަރު‬

‫އިސްވެރިޔާ އެލައިސް ވެލްސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި‬

‫އެވެ‪ .‬އެ މަގާމަކީ އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އޮންނަ މަގާމެކެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެލައިސް ކުރައްވާ‬

‫އެލައިސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތްއިރު‪ ،‬އެމެރިކާގެ‬

‫ދަތުރުގައި އޭނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ އިއްޔެ އެވެ‪.‬‬

‫ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕޭ މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬

‫އޭނާ ވަނީ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫ވަނީ އިބޫއަށް ގުޅުއްވައި‪ ،‬މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި އިދިކޮޅު ‪ 12‬މެމްބަރުންގެ‬

‫މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު‪،‬‬

‫ތެރެއިން ބައެއް މެމްބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލު‬

‫ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުގެ ސަފީރުންނާއި‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‪ ،‬ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ‬

‫ވަފުދުތައް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ޒިއާޔަތްކޮށް‪ ،‬އެކި‬

‫ކޓުން މި ހަފުތާގައި‬ ‫ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ދާދިފަހުން ޔޫރަޕިއަން‬ ‫ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ޮ‬

‫ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޔޫނިއަން އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަފުދެއް ވެސް‬

‫އެލައިސްގެ ދަތުރުގައި‪ ،‬ރިޔާސީ އިންތިޚާބު‬ ‫ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)‬

‫ކށް‪ ،‬ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާ‬ ‫ރާއްޖެއަށް ޒިއާޔަތް ޮ‬

‫ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ބައެއް މެމްބަރުންނާ‬

‫ގތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ބެހޭ ޮ‬

‫އެލައިސް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވަނީ ‪ ---‬ފޮޓޯ‪/‬ސޯޝަލް މީޑިއާ‬

‫އާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި މަދަނީ ބައެއް‬

‫ނަޝީދާ ގުޅޭ ޓުވީޓަކާ ހެދި ގާސިމަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން!‬ ‫ގާސިމްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓުން ވަނީ އަލްހާން‬

‫އެގޮތަށް ކަންތައް ވާނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރެއްވި ޓުވީޓް ރީޓުވީޓް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬މިއީ‪،‬‬ ‫ކޅަށް އަލްހާންގެ ވާހަކަތަކަށް ގާސިމް‬ ‫ނަޝީދާ ދެ ޮ‬ ‫ތާއީދުކުރެއްވުން ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް‬

‫ޕޓަރުން ގާސިމާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި ސަ ޯ‬ ‫ތެދުވުމުން އޭނާ ވަނީ އަލްހާންގެ ޓުވީޓް ރީޓުވީޓް‬ ‫ގތް ސާފުކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރެއްވުނު ޮ‬

‫ޕޓަރުން އަންނަނީ ގާސިމަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސަ ޯ‬ ‫ނަޝީދު ވެސް ކަންކަން ނިންމަން ޖެހޭނީ ގާނޫނީ‬

‫ގާސިމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަލްހާންގެ‬ ‫ޓުވީޓް ރީޓުވީޓް ކުރެއްވީ އޭނާ ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ‬

‫ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އަލްހާން އެ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ބެލެވޭ‬

‫ގތުން ބެލިއަސް ރަނގަޅު ވާހަކައަކަށް‬ ‫ގޮތުންނާއި ދީނީ ޮ‬

‫ގޮތުގައި ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ އަށެވެ‪.‬‬

‫ވާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީސްގެ ބަސްފުޅެއްގެ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ރައީސް ޔާމީން ބަލިވެ‪ ،‬އިދިކޮޅު‬ ‫ސލިހް (އިބޫ)‬ ‫ޯ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫މާނައިގައި ވަނީ‪ ،‬ބަސް ބުނި މީހާއަށް ނުބަލާށޭ‪ .‬ބުނި‬

‫ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާއިރު ވެސް ނަޝީދު މިނިވަން‬

‫ބަހަށް ބަލާށޭ‪ "،‬ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުވެ ލަސްވާތީ‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންގެ‬

‫ނަޝީދާއި ގާސިމް‪ :‬ނަޝީދާ ދެ ޮކޅު ޓުވީޓެއް ގާސިމް ރީޓުވީޓް ކުރެއްވި މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައި‪.‬‬

‫ހިތްހަނުޖެހުންތައް އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ސޝަލްމީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫އެ މައްސަލައިގައި‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް‪،‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ވެރިކަން ލިބުމުން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު‬

‫ހިންގަން އުޅުމަކީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން‬

‫އަލްހާން ފަހުމީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް‪ ،‬ޖުމްހޫރީ‬

‫ގތަށް ނަޝީދު ވެސް ކަންކަން‬ ‫ބޭފުޅުންނެކޭ އެއް ޮ‬

‫ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރީޓުވީޓް ކުރެއްވި‬

‫ނިންމަން ޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޔާސީ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގައި‪ ،‬ނަޝީދަށް‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީނަށް‬ ‫ބޑަށް ވާހަކަ ދައްކަވައި‬ ‫ތާއީދު ކުރައްވައި ވަރަށް ޮ‬

‫ބޑަށް ފާޑުވިދާޅުވާ އަލްހާން ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްހާން ވަނީ‪ ،‬އިންތިޚާބު‬

‫ވިދާޅުވީ ޝަރީއަތުން ނިންމާފައިވާ ކަންކަން‪ ،‬ހަވަރު‬

‫ރައީސް ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު އެ‬

‫އެއްކޮށްގެން ޝަރީއަތުން ބޭރުގައި ނިންމެން ނޯންނާނެ‬

‫ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓަރުންގެ ރުޅި މައިތިރި‬ ‫ހަދީސެއް ވިދާޅުވެ ސަ ޯ‬ ‫ކުރައްވަން ގާސިމް އުޅުއްވި ނަމަވެސް އެކަން ބަލައެއް‬ ‫ގތުން އަލްހާން ވިދާޅުވީ ރަނގަޅު‬ ‫ނުގަތެވެ‪ .‬ގާނޫނީ ޮ‬

‫ނުރުހުންފާޅުކުރަމުން ދިޔަ އެކަކު ބުނީ ނަޝީދުގެ‬

‫ވާހަކައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު‪ ،‬ނަޝީދަށް ހުކުމް‬

‫މައްޗަށް ގާސިމްގެ ހިތް ކިތަންމެ ގޯހަސް‪ ،‬އޭނާ‬

‫އިއްވީ ބޭއިންސާފުން ކަމާއި މިނިވަން ކުރަން އދ‪.‬‬

‫ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވީ ނަޝީދާ ހެދި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިން ވެސް އަންގާފައި ވުމުގެ އިތުރުން ފެބުރުއަރީ‬

‫ގާސިމް ސަލާމަތް ކުރަން‪ ،‬ނަޝީދު ރެ އާއި ދުވާލު‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރަކުން‬ ‫‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ބުރަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެކަން ގާސިމަށް‬

‫ނަޝީދު މިނިވަންކުރަން އަމުރުކުރި ކަން ގާސިމް‬

‫އޅިވަޑައިގަތުމުން ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ‬ ‫ޮ‬

‫ހަނދުމަނެތުނީތޯ ވެސް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ސުވާލުކޮށްފަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަރުން ބުނީ‪ ،‬އެމަނިކުފާނާ‬ ‫ނަޝީދުގެ ސަ ޯ‬

‫ގާސިމަށް އިންތިހާ އަށް ފާޑުކިއުމާއެކު މިފަހަރު‬

‫ކށްފައި ހުންނަ ޓުވީޓްތަކަށް ގާސިމް ތާއީދު‬ ‫ދެކޮޅަށް ޮ‬

‫ވެސް ކޯލިޝަން ރޫޅޭނީ ގާސިމާ ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތު‬

‫ކުރެއްވުމުން އެކަން ހަޖަމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ވަނީ އަޅުވައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫އަމުރަށް ާފޑުކިޔުމުން‬ ‫އަލީ ހުސައިންގެ‬ ‫ބަޔާން ނަގައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އެ އަމުރާ ގުޅިގެން އަލީ ހުސައިން ވީޓީވީގައި ވިދާޅުވީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް އީސީން ނިންމި ނިންމުން‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ‪ 12‬މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ ގުޅިގެން‬

‫އެ ކޮމިޝަނުން ބާތިލްކުރުމުން އެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް‬

‫މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ‬

‫ނންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން ނިންމަންޖެހޭ އިތުރު ނިންމުމެއް ޯ‬ ‫ޯ‬

‫އަމުރަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން‪ ،‬ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ‬

‫ސަބަބެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ހުށަހެޅި ދައުވާ ނެތިދިއުމުން‬

‫ވަކީލް އަލީ ހުސައިން‪ ،‬މިއަދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް‬

‫ނުވަތަ ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ފަރާތުން އެއީ ނެތް ދައުވާއެއް‬

‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި‬

‫ކޓުން އެކަމާ ދައްކާނެ އިތުރު‬ ‫ކަމަށް ބުނުމެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވާހަކައެއް ޮ‬ ‫އަލީ ހުސައިން "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ޑީޖޭއޭ އިން‬

‫ކޓުން ކުރި އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން‬ ‫އޭނާއާ ސުވާލުކުރީ ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ވީޓީވީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ ‪ 12‬މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް‬

‫މީގެ ކުރިން އަލީ ހުސައިން ދެއްކެވި ބައެއް ވާހަކަތަކާ‬ ‫ގުޅިގެން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަލީ ހުސައިންގެ މައްސަލަ މިއަދު ބަލަން ފަށާފައިވާއިރު‬ ‫ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް ސުއޫދު ހަތަރު މަހަށް‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމި ނިންމުން‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ސަސްޕެންޑް ކުރަން އިއްޔެ ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬ސުއޫދު‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬ ‫ބާތިލްކުރަން އެ ޮ‬

‫ސަސްޕެންޑް ކުރީ މިދިޔަ މަހު އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއި އޭނާއާ‬

‫ވަނީ އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އެގޮތަށް‬ ‫ނުނިންމޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި‪ ،‬އީސީގެ ނިންމުން ބާތިލްކޮށްފަ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬

‫‪3001515‬‬

‫ހަވާލާދީ މީޑިއާއެއްގައި ލިޔުނު ޚަބަރަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 10 ު‫ބަރ‬October ޯ ް‫ އޮކ‬10 2018 2018 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬10 ‫ޓ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2018 ‫ އޮކްޓޯބަރ‬11

11 October 2018

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Santha Sheela

08:30 - 15:30

Jasin

15:30 - 22:30

ާ‫ތ ޝީލ‬ ަ ް‫ސަނ‬ ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

Dietician Asiya A. Raheem

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar Dr. Ravi Shankar

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬

09:30 - 14:30 20:00 - 22:00

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ަ ި‫އދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

11 October 2018

2018 ‫ އޮކްޓޯބަރ‬11

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬ Dr. Hemanth

15:30 - 22:30

Dr. Asoka Rao

08:30 - 15:30

Dr. Abdul Azeez Hameed

20:00 - 22:00

Dr. Seshadri Das

09:00 - 13:00

Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:00

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 10:30

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:00

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

Dr. Kalimuthu

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mariyam Niyaz

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mariia Krugova

08:30 - 15:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Abu Bucker

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

10:30 - 15:00

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

Dr. Yoosuf Shan

18:00 - 22:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ފ ޝާނ‬ ް ު‫ ޔޫސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސން ފައިސަލ‬ ެ ު‫ ހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Anton

17:00 - 18:00

Dr. Rao

09:30 - 12:00

Dr. Rao

18:30 - 20:00

ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

Dr. Shaheedha

20:00 - 21:00

Dr. Anupama

Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

12:30 - 13:30

ާ ަ‫މިއަދު ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Naina Vikas

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Dr. Ismail Shafeeu

ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Gyneacologist

Dr. Meetha Jolly

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

10:00 - 11:00 20:30 - 21:30

Dr. Ismail Zahir

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Hussain Faisal

Dr. Thasneem

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Prathibha

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

18:00 - 22:30

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

-

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ް‫އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬ ު‫ކަލިމުއްތ‬ ު‫ކަލިމުއްތ‬ ީ‫މުހައްމަދު އަލ‬ ް‫މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬

Dr. Meacah

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ މިއާކ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dental Surgeon

-

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ‫އަސޯކާ ރާއ‬ ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ ް‫ދާސ‬ ް‫ދާސ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Hafsa

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

-

17:00 - 22:00

Dr. Mohamed Ali

-

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ު‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician

Dr. Raghavendra

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

12:00 - 13:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Sinaanath

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Samahath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ސަމާހަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Singh

ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

Ophthalmologist / Optometrist

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Junaid

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

Fathimath Nestha

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi Dr. Adil Rasheed Dr. Reema

15:45 - 16:45

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha Dr. Thahseena

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ 3025939 ީ‫ވނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 2018 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬10 2018 ު‫ޓޯބަރ‬10 ް‫އޮކ‬October 10

mihaaru.com

mihaaru.com

G.Maavehi, Buruzu Magu, Male’, 20092, Maldives +960 331590, +960 3338656 +960 7705353

ަ‫ކަރުންމަތީ ހާއްސ‬

ENT

ަ‫އަންހެނުންގެ ހާއްސ‬

Gynecology

Dr. Sachin Lal Shilpakar

Dr. Aishath Shibana

ް‫ ސަޗިން ލާލް ޝިލްޕަކާރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އައިޝަތު ޝިބާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީ ހާއްސ‬

Internal Medicine

Dr. Muaz Moosa

Dr. Fathimath Abdulla Zuhair ު‫ ފާތިމަތު އަބްދުއްލާ ޒުހައިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ހާއްސ‬

Dentists

ާ‫ މުއާޒް މޫސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Siyan

Dr. Zeena Mohamed Fuad

ް‫ މުހަންމަދު ސިޔާނ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޒީނާ މުހަންމަދު ފުއާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yahiya Zachariah ާ‫ ޔަހިޔާ ޒަކަރިއްޔ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސ‬

Pediatrics Dr. Shikha Rijal

General Physician

ެ‫އާމުބަލިތަކުގ‬

Dr. Vijarani Prasad

ް‫ ޝިކާ ރިޖާލ‬.‫ޑރ‬ Dr. Muthasim Saeed ު‫ މުއްތަސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ރޭޑިއޮލޮޖ‬

Radiology

Dr. Neeraj Shashikant Doijad ް‫ ނީރަޖް ޝަޝިކަންތު ޑޮއިޖަޑ‬.‫ޑރ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

ް‫ ވިޖެޔަރާނީ ޕްރަސާދ‬.‫ޑރ‬ Dr. Ismail Pulikkodan ް‫ އިސްމާއިލް ޕުލިކޯޑަނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ހާއްސ‬

Ophthalmology Dr. Aminath Saleem ް‫ އައިމިނަތު ސަލީމ‬.‫ޑރ‬


10 October 2018 2018 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬10

2018 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬10

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME CITY OF BEIJING

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

04G1JW1MA

27-Sep-18

30-Sep-18

02-Oct-18

03-Oct-18

08-Oct-18

Feeder - 12-Oct-18

EM ASTORIA

04G1LW1MA

05-Oct-18

08-Oct-18

10-Oct-18

11-Oct-18

15-Oct-18

17-Oct-18

NORDMED

04G1NW1MA

11-Oct-18

14-Oct-18

15-Oct-18

16-Oct-18

22-Oct-18

23-Oct-18

ANNA-S

04G1RW1MA

24-Oct-18

27-Oct-18

29-Oct-18

30-Oct-18

04-Nov-18

05-Nov-18

HEDDA SCHULTE

04G1TW1MA

08-Nov-18

11-Nov-18

13-Nov-18

14-Nov-18

19-Nov-18

20-Nov-18

For further information, please contact Total Transport Solutions Maldives (Pvt) Ltd 05th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male’, Maldives. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175


‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪10 October 2018 2018‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 10‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫‪ 35‬އަހަރުގެ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ތަޖުރިބާ އާއިއެކު‬ ‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުން‬

‫ރޯޝަނީމަގުގައި ހުރި‬ ‫ޢިމާރާތެއްގެ ގްރައުންޑް‬

‫ޮދންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރު‬ ‫ކަރަންޓް ‪ ،‬ފެންވައިރ ‪ ،‬ލަކުޑި ‪،‬‬

‫ފްލޯރގައި ހުރި ‪400‬‬

‫ސިމެންތި ‪ ،‬ދަގަނޑު މަސައްކަތް‬ ‫‪We do all kinds of technical works‬‬

‫އަކަފޫޓް ބޮޑުމިނުގެ ތަނެއް‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪RADICAL REPAIRS‬‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪TEL:3317071‬‬

‫ކުއްޔަށް ދޫކުރަން‪.‬‬

‫‪18949‬‬

‫( ޮއފީސް އަދި ފިހާރައަކަށް‬

‫‪ 01‬ސެޕްޓެމްބަރ އަށް‬ ‫ހުސްވާ ކޮޓަރިއެއް ގަލޮޅު‬ ‫ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް‬

‫ފެންމޯޓަރ‬

‫ބޭނުންކުރެވޭނެ )‬

‫ދޮންނަ މެށިން‬ ‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬

‫ކުލި މަހަކު ‪22000‬ރުފިޔާ‬

‫ފެންލީކްވުން‬

‫‪ 2‬މަސްދުވަހުގެ އެޑްވާންސް‬

‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬ ‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ‬

‫ކައިރިން‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪TEL:9662103/9642926‬‬ ‫‪18735‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪18928‬‬

‫‪TEL:7703777/7904949‬‬ ‫‪19096‬‬


10 October 2018 2018 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬10

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


10 October 2018 2018 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬10

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީ މި އަހަރު ފަށާނަން‪ :‬ބައްސާމް‬

‫ޝަކުވާތައް ފުނި ޖެހި‪ ،‬ގައުމީ ޓީމުގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެފައި!‬

10 OCTOBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

10 OCTOBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives