Page 1

1

20 LAT ODRODZONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1990-2010


2 RADA MIEJSKA I KADENCJI (1990-1994) Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Przewodniczący komisji: Komisja Rewizyjna Komisja Gospodarki i Finansów Komisja Budownictwa, Zaopatrzenia i Rolnictwa

– Andrzej Osnowski – Jan Rusin – Jan Wróblewski – Krzysztof Popiołek – Marian Stala

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Marek Skalski Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Anna Łuka Komisja Porządku Prawnego – Jan Sojka Komisja Mandatowo-Regulaminowa – Hieronim Mykietiuk.

– Aleksander Kopeć

Radni: Bogdan Bieniek, Władysław Bieniek, Andrzej Bińkowski, Zofia Chmielowska, Paweł Dębicki, Janina Dudzik, Jerzy Gromny, Adam Jacak, Aleksander Kopeć, Jerzy Kumaniecki, Józef Leśniak, Grzegorz Lubieniecki, Kazimierz Łączak, Anna Łuka, Irena Michońska, Wojciech Mościcki, Hieronim Mikietiuk, Andrzej Osnowski, Anna Paprocka, Ryszard Perłowski, Marian Piechota, Krzysztof Podolski, Krzysztof Popiołek, Wojciech Pyzikiewicz, Jan Rusin, Marek Skalski, Jan Sojka, Marian Stala, Marian Strycharz, Józef Szkółka, Janusz Sznajder, Edward Świątek, Izabella Świerczyńska, Bronisław Wilisowski, Józef Winiarz, Jan Wróblewski. Józef Misiarz, Piotr Przybyło. Zarząd Miasta: przewodniczący – Władysław Bieniek (prezydent miasta), Marian Strycharz (zastępca prezydenta miasta), Jerzy Kumaniecki, Józef Leśniak, Ryszard Perłowski, Jan Wróblewski. Delegaci Rady do Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego: Paweł Dębicki, Jerzy Kumaniecki, Jan Sojka.


3

USTAWA

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(fragmenty tekstu jednolitego z uwzględnieniem późniejszych zmian) Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Art. 2. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 2. Gmina posiada osobowość prawną. Art. 3. 1. O ustroju gminy stanowi jej statut. Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, UCHWAŁA 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opiez dnia 5 marca 2010 r. ki nad zabytkami, dla uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów w Polsce rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 12) zieleni gminnej i zadrzewień, ustawę o samorządzie terytorialnym. Inicjatorem reform sa13) cmentarzy gminnych, morządowych był Senat, wybrany w pierwszych po drugiej 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa wojnie światowej demokratycznych wyborach. obywateli oraz ochrony przeciwpożaroWybrane 27 maja 1990 r. w demokratycznych wyborach wej i przeciwpowodziowej, w tym wypowładze lokalne otrzymały kompetencje i środki do realizacji sażenia i utrzymania gminnego magazynu podstawowych zadań publicznych i samodzielnego decyprzeciwpowodziowego, dowania o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz 15) utrzymania gminnych obiektów i urząo kierunku rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. dzeń użyteczności publicznej oraz obiektów Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 20. rocznicę odrodzeadministracyjnych, nia samorządu terytorialnego w Polsce wyraża głęboki sza16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia cunek i uznanie wszystkim, którzy przed laty doprowadzili do kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej stworzenia podstaw demokracji lokalnej. i prawnej, Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do radnych, 17) wspierania i upowszechniania idei samowójtów, burmistrzów i prezydentów miast I kadencji, a także rządowej, w tym tworzenia warunków do do tych wszystkich ich następców, którzy swoim zaangadziałania i rozwoju jednostek pomocniczych i żowaniem doprowadzili do tego, że dziś małe ojczyzny są wdrażania programów pobudzania aktywności stabilną podstawą demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej. obywatelskiej, 18) promocji gminy, MARSZAŁEK SEJMU 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20) współpracy z społecznościami lokalnymi i / - / Bronisław Komorowski regionalnymi innych państw.


4

O DWUDZIESTOLECIU

ODRODZONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NA CZTERY GŁOSY

ANDRZEJ OSNOWSKI – przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu w kadencjach 1990-1994 i 1994-1998 „Miasto nie jest celem samo w sobie, lecz jego celem ma być człowiek, do którego miasto winno dostosowywać swe struktury i kryteria, według których ma się rządzić. Jeśli władze publiczne tracą sprzed oczu tę prawdę, działają jak maszyna, która kręci się bezużytecznie, z ryzykiem wyrządzenia szkody” (Jan Paweł II) Każdy jubileusz skłania do refleksji, do spojrzenia na przebytą drogę, do oceny dokonań z przeszłości, które służą dziś i jakie będą przydatne w przyszłości, które i jak należy poprawić. Z perspektywy historii narodu, 20 lat to chwila. W życiu naszego pokolenia to cała epoka. Ten okres wystarczył, aby samorząd terytorialny stał się integralną częścią ustroju politycznego współczesnej Polski. W państwie autorytarnym, jakim był PRL, nie było miejsca na demokrację, decentralizację i priorytet spraw lokalnych. Samorządność to prawo do rozwiązywania własnych spraw według własnych interesów, własnych potrzeb i poglądów. Samorządność oznacza, że poszczególne osoby czy grupy obywatelskie mogą mieć poglądy inne niż władcy państwa i że mają one prawo nie tylko do ich wyrażania, ale i do kierowania się nimi w swoim postępowaniu, Jest oczywiste, że zawsze istnieją granice, których przekraczać nie wolno ze względu na interesy wspólne i ochronę praw innych osób. Idea demokracji lokalnej zrodziła się i została sformułowana w programie naprawy Polski zatytułowanym

„Rzeczpospolita samorządna” jesienią 1981 roku na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”. Miałem zaszczyt, jako delegat Regionu Rzeszowskiego „S” na ten historyczny Zjazd, pracować w komisji zjazdowej nad treścią tego dokumentu. Odbudowa autentycznego samorządu mogła zmaterializować się dopiero w 1989 roku w odrodzonej Polsce, kiedy rozpoczął się proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli, wspólnotom terytorialnym. 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, które były równocześnie pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej. Reforma samorządowa przełamała pięć podstawowych monopoli i wszechwładzy państwa komunistycznego: monopolu politycznego, monopolu władzy publicznej, własności społecznej, finansów publicznych, monopolu administracji publicznej. Był to zatem przełomowy moment tworzący struktury suwe-

rennej III Rzeczypospolitej. W wyniku wyborów w naszym mieście została wyłoniona 36-osobowa rada. Zdecydowane zwycięstwo odniósł Komitet Obywatelski Solidarność, który wprowadził 23 radnych. Obywatelskie Porozumienie Wyborcze reprezentowało 5 radnych, ChrześcijańskoDemokratyczne Stronnictwo Pracy – 4 radnych, Stronnictwo Demokratyczne – 2 radnych, Konfederację Polski Niepodległej – 2 radnych. I sesję otworzył i przewodniczył jej (do chwili wyboru Przewodniczącego Rady) radny Senior dr Jan Rusin. Przez hołd wdzięczności dla ś.p. dra Rusina pragnę przypomnieć Jego słowa wówczas wypowiedziane. „W imię Boże rozpocznijmy nasze prace i działania. I niech to nie zabrzmi jak uświęcony tradycją zwrot zwyczajowy, ale przede wszystkim jako nasza głęboka wiara, że tylko harmonijne współdziałanie z Bogiem przynosi dobre owoce. Chyba wszyscy tu obecni odczuwamy ciężar historii i odpowiedzialności. Nie wolno nam jako Narodowi być biernymi i obojętnymi, bo bezczynność dziś byłaby grzechem śmiertelnym wo-

bec Ojczyzny… Pragniemy Polski chrześcijańskiej w swoich ideałach, odpowiedzialnie demokratycznej w swoich działaniach i w pełni suwerennej, w pełni niepodległej w swoim istnieniu.” Z woli radnych miałem zaszczyt zostać przewodniczącym. Wszystko co wówczas robiliśmy, czyniliśmy po raz pierwszy, przecieraliśmy szlaki demokracji lokalnej. W ten sposób Rada Miasta Mielca I kadencji zbudowała a kolejne kadencje ugruntowały podstawy demokracji lokalnej. Dzisiaj pragnę wyrazić uznanie, szacunek i podziękowanie radnym i wszystkim, którzy podjęli trud działania na rzecz dobra wspólnego. Zwłaszcza tym, którzy bez oglądania się na korzyści materialne, prebendy lub inne przywileje, zostawili cząstkę siebie w fundamentach naszej małej mieleckiej Ojczyzny. Z perspektywy dwudziestu lat doświadczeń funkcjonowania samorządu gminnego (od 1998 r. powiatowego i regionalnego) warto wskazać braki i zaniecd. na następnej stronie


5 chania oraz nieuniknione w działaniu społecznym błędy. Z plonu doświadczeń należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Oto niektóre z nich. Słyszy się głosy krytyki, że samorząd dzisiaj ulega upolitycznieniu. Sądzę, że nie jest to uprawniony zarzut. Tam bowiem, gdzie podejmuje się decyzje o kierunkach rozwoju lokalnej wspólnoty, gdzie dysponuje się społecznymi pieniędzmi, tam jest polityka. Lokalna co prawda, ale polityka. Moje największe obawy co do przyszłości demokracji lokalnej budzi upartyjnienie samorządu terytorialnego. Dzisiaj w działalności samorządowej nie liczą się kompetencje, wiedza i doświadczenie, a głównie przynależność partyjna. Jak bardzo daleko odeszliśmy od fundamentalnych zasad odnoszących się do tej kwestii a wyrażonych w 21 postulatach „Solidarności” z sierpnia 1980 roku, niech świadczy treść punktu 12 (według oryginalnej pisowni). „Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji a nie przynależności partyjnej...” Zatem mieszkańcy muszą mieć pewność, że władze lokalne działają w imię ich interesów, a nie interesów partii czy innych grup. Siermiężna samorząd-

ność, gdzie wójt jest panem i Bogiem, jest dobra tylko w komediowym serialu „Ranczo”. Pazerność i parcie na lokalną kasę bywa smutą rzeczywistością niektórych samorządów. Wszelka władza korumpuje, utwierdza w przekonaniu o własnej nieomylności i omnipotencji. A jeśli jest to władza „dożywotnia” (nawet mimo mandatu społecznego), staje się absolutną i te negatywne zachowania ulegają zwielokrotnieniu. Dlatego sądzę, że sprawowanie władzy wykonawczej w samorządzie terytorialnym (wójt, burmistrz, prezydent) należy ograniczyć do dwóch kolejnych kadencji (podobna zasada obowiązuje w odniesieniu do prezydenta państwa). Te nowe regulacje ustawowe winny uchronić lokalną demokrację przed groźnymi skutkami koncentracji zbyt silnej władzy w jednych rękach. Należy wyeliminować gorszące spory pomiędzy wybranymi przedstawicielami społeczności lokalnych, które wpływają negatywnie na obraz samorządu i obniżają zaufanie społeczne do niego. Pozytywne doświadczenia w odniesieniu do zasad bezpośrednich wyborów organu wykonawczego sa-

morządu gminnego warto przenieść na grunt samorządu powiatowego, tzn. starosta winien być wybierany w wyborach bezpośrednich. Jestem natomiast przeciwny bezpośrednim wyborom marszałka województwa, bowiem groźba landyzacji, tzn. „suwerennych” regionów jest zbyt wielka. Chorobą samorządów staje się brak autentycznej dyskusji, ścierania argumentów, merytorycznej rozmowy. Sesje stają się „monofoniczne”, już nawet nie dialog a monolog dominuje w przebiegu obrad. A przecież na drodze dyskusji można znaleźć i wypracować najlepsze rozwiązania. Zanika erystyka, sztuka prowadzenia dyskusji, sporów. Oczywiście do każdej dyskusji potrzeba przygotowania, pracy, wiedzy, kultury. Strach lub niechęć prezentacji własnego zdania, a już co nie daj Boże, odrębnego, staje się zaprzeczeniem idei samorządności. Funkcjonuje tu stereotyp – „nie uchodzi mieć innego zdania niż wójt, bo to przecież swój chłop.” Radni w ten sposób stają się bezwolnymi maszynkami do głosowania. Tymczasem zostali oni wybrani przez lokalną społeczność dla prezentowania i obrony ich interesów. Tak oto na na-

szych oczach kształtuje się obraz mandatariusza mieszkańców – dobry radny to milczący radny. Mimo tych licznych błędów, wad i braku profesjonalizmu, wynikających z ludzkich ułomności i będących nieodłącznym elementem okresu transformacji, z nadzieją patrzę na przyszłość samorządu terytorialnego w jego wszystkich przejawach. Swój optymizm opieram i czerpię z doświadczeń poselskich. Będąc członkiem Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i jej licznych podkomisji miałem możliwość bezpośredniej współpracy z licznymi teoretykami i autentycznymi, pozytywnie „zakręconymi” samorządowcami i wiem, że to oni będą nadawać ton i kierunek właściwym rozwiązaniom prawnym na polu samorządowym. Ufam, że samorząd terytorialny będzie trwałym elementem ustroju, a małe ojczyzny stabilną podstawą demokratycznej Polski. Cytowane na wstępie słowa Ojca św. dedykuję obecnym i przyszłym samorządowcom różnych szczebli. Niech te głębokie refleksje Jana Pawła II będą drogowskazem w Waszej pracy samorządowej. Andrzej Osnowski

WŁADYSŁAW BIENIEK – prezydent miasta Mielca w latach 1990-1994 Do czasu narodzin samorządu gminnego w naszym mieście wracam we wspomnieniach czy koleżeńskich rozmowach dość często. Trudno się dziwić, przecież uczestnictwo w tworzeniu pierwszego mie-

leckiego samorządu i praca w nim było znaczącą - jeżeli nie największą - „przygodą” mojego życia. Nasamprzód. Dlaczego Mielec był i jest moim „miejscem na ziemi”? Urodziłem się w Tuszowie Narodowym, wsi znanej w

Polsce jako miejsce narodzin gen. Władysława Sikorskiego, a w okolicy z pędu młodzieży do wykształcenia, jednakże szkołę średnią I Liceum im. Konarskiego, cd. na następnej stronie


6 a potem całe moje dorosłe życie po 5-letnich studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim było i jest związane z Mielcem. Tu urodziły mi się dzieci, wnuki (przynajmniej część). Tu do dziś wykonuję swój zawód. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć „Mielec moje miasto”. W takiej sytuacji trudno się dziwić, że brałem udział 20 lat temu w tworzeniu się pierwszego samorządu gminnego w Mielcu z zaangażowaniem i optymizmem wywołanym upadkiem w Polsce ustroju tzw. „demokracji ludowej” i perspektywą budowy wolnej demokratycznej ojczyzny. W wyborach organów pierwszego samorządu (rada miasta, zarząd miasta, prezydent) wzięliśmy udział jako Komitet Obywatelski „Solidarność”, którego obok m. in. Jana M. Szymańskiego i ś.p. Stanisława Padykuły, byłem jednym ze współzałożycieli. Do pracy w wybranych organach samorządu przystąpiliśmy od czerwca 1990 r. przejmując je bez nieporozumień od przedstawicieli poprzednich władz. Urzędnicy w Urzędzie Miasta przyjęli nas życzliwie choć trochę strachu mieli. Dzisiaj nie będę ukrywał, że my również (pisząc w tym miejscu „my”,

mam na myśli Mariana Strycharza, dr. Józefa Lewczaka i siebie). Myślę, że po przejęciu odpowiedzialności za miasto po niewielkim odmłodzeniu kadry kierowniczej, nie nastąpił jakiś kryzys w funkcjonowaniu administracji miejskiej. Zadania gospodarcze wynikające z zastanego budżetu na rok 1990 wykonywane były w sposób niezakłócony, ale i niezmieniony. Było to także zasługą rutynowanych, ale i oddanych urzędników miejskich: Ireny Kowieskiej, Władysława Kmiecia, Zbigniewa Markowskiego i innych. Pierwsze sygnały o braku dochodów budżetowych w budżecie przewidzianym dały się zauważyć już pod koniec 1990 roku, a sytuacja stała się dramatyczna w roku 1991. Około 40% dochodów budżetu stanowiły wpływy z z podatku od nieruchomości z WSK „PZL”. W roku 1991, ze względu na kryzys w funkcjonowaniu, WSK zaprzestało płacić nie tylko podatki, ale i wynagrodzenia pracownicze. Nie miejsce tu na analizy, dlaczego tak się stało i ewentualnie czy ktoś zawinił, a jeżeli zawinił to kto? W tamtym czasie trzeba było się zmierzyć z zaistniałą sytuacją. Włączyłem się (wiem, że zabrzmi to

megalomańsko, jednak taka jest prawda) bardzo aktywnie w działania zmierzające do rozwiązania naszego mieleckiego kryzysu. Myślę, że trafiliśmy na sprzyjającą nam sytuację. Z jednej strony protestujący głośno pracownicy WSK pozbawieni wynagrodzenia, a w końcu również i pracy. A przecież protesty te i tzw. „mielecka bieda” nagłaśniane były przez telewizję i radio tak, że kolejne rządy Suchockiej, Cimoszewicza i Oleksego za punkt honoru poczytywały sobie zaradzenie mieleckiemu kryzysowi. Nie zapomnę słów nieżyjącego już Jacka Kuronia - ministra pracy w rządzie Hanny Suchockiej - w przerwie spotkania poświęconego Mielcowi u prezydenta Wałęsy: „zapewniam pana..., że kryzys mielecki rozwiążemy...”. Z drugiej strony, nie do przecenienia w rozwiązaniu naszych problemów była rola, jaką odegrał najpierw nasz mielecki poseł, a potem wiceminister ś.p. Stanisław Padykuła. Urok osobisty, bezkonfliktowość pozwalały mu popychać nasze mieleckie sprawy w warszawskich gabinetach. Starania szybko przyniosły pierwsze rezultaty. Zaliczenie Mielca do grupy gmin zagrożonych tzw. „strukturalnym bezrobociem” skutkowało zwiększeniem środków na zwalczanie bezrobocia, a także ulgami podatkowymi dla przedsiębiorców. Powołanie Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego jako przyszłego lidera rozwoju przedsiębiorczości (spółka z udziałem Gminy Miejskiej Mielec) no i

przede wszystkim Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która przy wszystkich wadach przyniosła naszemu miastu już kilkanaście lat trwający rozwój, wyróżniający Mielec wśród innych podobnych ośrodków nie tylko na Podkarpaciu, ale i w całej Polsce. Otwarcie SSE nastąpiło już po upływie kadencji pierwszych organów samorządu, ale było to zebranie owoców wcześniejszego siewu. Mimo dotkliwego braku dochodów dokończyliśmy budowę urządzeń dworca autobusowego, a także urządzeń do oczyszczania wody dostarczanej do mieleckich mieszkań. Wspieraliśmy także różne mieleckie inicjatywy gospodarcze, chcąc zastąpić braki w inwestycjach komunalnych. Zaowocowało to zbudowaniem za mieleckie prywatne pieniądze Hali Targowej i „Pasażu”. Czasami z zazdrością sobie myślę, co można by w Mielcu zrobić mając w budżecie tyle pieniędzy co teraz... Co się nie udało? Nie udało się nam przekonać Mielczan, że podjęte przez nas działania służyły ich interesom. Ale to pewnie udać się nie mogło. Za wszechobecne uczucie klęski związane z upadkiem WSK musiał być ktoś odpowiedzialny. I taki się znalazł.... I na koniec nie mogę (choć może chciałbym) odmówić panu prezydentowi Chodorowskiemu przyznania kompetencji i sprawności w prowadzeniu spraw naszego miasta. Miasto jest zadbane. Choć do zrobienia w nim jest jeszcze wiele. Władysław Bieniek


7 ZDZISŁAW NOWAKOWSKI – przewodniczący Rady Miejskiej od 1998 r.

SAMORZĄD filarem społeczeństwa obywatelskiego „Dobry początek to połowa dzieła” – tę filozoficzną sentencję greckiego filozofa Platona można odnieść zarówno do twórców odrodzonej polskiej samorządności z profesorami Michałem Kuleszą i Jerzym Regulskim na czele, jak też do naszego pierwszego samorządu lokalnego wybranego 20 lat temu wolą mieszkańców Mielca. To wówczas został stworzony nowy element ładu społecznego, w którym rady narodowe – będące terenowymi organami władzy państwowej – zostały zastąpione wspólnotą samorządową, stanowiącą podstawę społeczeństwa obywatelskiego. Istotą tego społeczeństwa jest samoorganizowanie się ludzi chcących podejmować działania grupowe, które wykraczają poza wąsko pojęty interes własny i koncentrują się na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miejscowych społeczności. 20 lat to dużo, to w życiu człowieka okres, w którym staje się on osobą dorosłą. Trudno jednak mówić tu o skończonym dziele budowy społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ owa „połowa dzieła” odnosi się także do samorządowców, którzy kontynuują i nadal mają zamiar pielęgnować dzieło swoich poprzedników. A ponieważ dotyczy ono budowy naszej „małej ojczyzny”, w której czło-

wiek (obywatel) staje się podstawowym podmiotem wszelkich spraw, zatem samorząd ma zajmować się tym, czego pojedynczy mieszkaniec miasta i gminy nawet wraz z rodziną wykonać nie może. Trzeba także przyjąć, że w sprawnie funkcjonującym społeczeństwie obywatelskim rozwój nie jest wyłącznie wynikiem działalności samorządu – to suma działań także poszczególnych osób, organizacji i środowisk społecznych. Nieodzowna dla samorządności jest ludzka chęć bycia razem, ale nie tylko w chwilach trudnych, lecz także w trakcie tworzenia i budowania..., abyśmy mogli powiedzieć, że wszystko, co w Mielcu zmieniło się przez 20 lat, jest zbiorowym dziełem. Nie czuję się upoważniony, nawet z perspektywy sprawowania przez trzy kadencje funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 1998-2010, dokonywać oceny tego, co tworzyliśmy i zmienialiśmy razem. Mam świadomość, że w ustach wielu osób ta ocena będzie pozytywna i że będą również takie osoby, które zaprezentują zdanie odmienne. Będą miały do tego pełne prawo, bowiem istota społeczeństwa obywatelskiego opiera się na fundamentalnej zasadzie rozumnego współżycia społecznego, jakim jest tolerancja. Tak pięknie

wyraził to słowami Wolter: „Nie zgadzam się z Tobą, ale zawsze będę bronił Twego prawa do posiadania własnego zdania”. Przez 20 lat kreowaliśmy razem nowy wizerunek rozwojowy Mielca – miasta z rozwijającym się ponad przeciętność przemysłem skupionym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Mieleckim Parku Przemysłowym, odrodzonych Polskich Zakładach Lotniczych oraz w wielu małych i średnich przedsiębiorstwach, niejednokrotnie zbudowanych w oparciu o rodzinny kapitał. Ten wielki i niekwestionowany rozwój miasta był najlepszą odpowiedzią na przeciwdziałanie bezrobociu, które jeszcze kilkanaście lat temu pauperyzowało tysiące mieleckich rodzin. Dostrzegła to Kapituła Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, przyznając w 2009 roku to prestiżowe wyróżnienie naszemu miastu. Pomni słów Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, abyśmy „mądrze jednoczyli, a nie rozbijali”, wspólnie dbaliśmy o to, by działalność Rady Miejskiej i jej współpraca z prezydentami Mielca, radami osiedlowymi oraz mieszkańcami była utrzymana w klimacie szacunku i wzajemnego zrozumienia. Zawsze towarzyszyła nam prosta zasada, aby w sposób zgodny i odpowiedzialny podejmować i rozwiązywać

sprawy ważne dla miasta i jej mieszkańców. Jeśli nawet różniliśmy się w ocenie niektórych problemów, nie powodowało to rażących sporów, czy też wzajemnych niechęci. Przede wszystkim szanowaliśmy się i korzystaliśmy ze wspólnej mądrości. Hasło przewodnie odbywającego się w październiku 2009 roku w Warszawie IV Kongresu Obywatelskiego brzmiało: „Razem wobec przyszłości”. Wydaje się, że po 20 latach priorytetów dla mieleckiego przemysłu, potrzebujemy teraz 20 lat priorytetu dla edukacji i kultury. Nasza przyszłość będzie zależała od umiejętności dialogu, współpracy i – kilkakrotnie już cytowanego – bycia razem. Profesor Janusz Czapiński w „Diagnozie społecznej 2009” podkreśla, że istotą społeczeństwa obywatelskiego jest jego kapitał społeczny – rzec można także intelektualny, który „decyduje o zdrowych relacjach społecznych, dbaniu o dobro wspólne i współpracy”. Dla naszej przyszłości nie ma problemu ważniejszego od edukacji. Jednak nie powinno to być tylko przyuczanie nas do zawodu, ale także dbanie o to, cd. na następnej stronie


8 aby świat nie utracił tego, co prawdziwie ludzkie, a człowiek tego, co decyduje o człowieczeństwie. Na okoliczność 20 lat odrodzonego samorządu terytorialnego został wydany okolicznościowy medal. Każdy awers ma swój rewers, dlatego na jednej stronie medalu znajduje się graficzny obraz nasze-

go miasta, a na odwrocie imię i nazwisko radnego, który swoją pracą położył cząstkę samego siebie na szali naszych mieleckich i obywatelskich dokonań. W ten sposób wyrażamy wdzięczność i uznanie tym, którzy przed laty doprowadzili do stworzenia podstaw lokalnej demokracji, natomiast jubileuszowe wydanie

„Mielczanina” w przekazie faktograficznym oraz fotograficznym pozwoli nam prześledzić i skomentować działalność samorządu, często wspomaganego przez organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i mieszkańców Mielca. Pozostaję z wyrazami szczerego szacunku dla społeczności Mielca – mo-

jego miasta, w którym się urodziłem i wzrastałem pod opieką moich rodziców, oswajając się z kulturą oraz osiągnięciami w dziedzinie lotnictwa, rozwijając swoje zainteresowania sportowe, naukowe i wreszcie angażując się w sprawy publiczne. Zdzisław Nowakowski

JANUSZ CHODOROWSKI – prezydent miasta Mielca od 1994 r. Dwadzieścia lat w życiu człowieka to długi okres, natomiast w życiu i rozwoju miasta to bardzo niewiele. Szczególnie wówczas, gdy czas ten przypadł na tak radykalne zmiany ustrojowe, jakie u nas nastąpiły. Jedną z najbardziej istotnych i pozytywnych zmian była reforma dotycząca powołania samorządu terytorialnego, zdecydowanie zwiększająca zakres praw i obowiązków społeczności lokalnych. To od mobilności i umiejętności lokalnych liderów zależał od tej pory rozwój środowiska. Niestety, z upływem czasu władze państwowe coraz oporniej dzieliły się kompetencjami z samorządami, a jeśli już musiały się podzielić, to przekazywały najbardziej zaniedbane elementy naszej gospodarki, często bez zabezpieczenia finansowego. W naszym przypadku czynnikiem pozytywnie wpływającym na pełen i konsekwentny proces wyprowadzania Mielca z głębokiej zapaści było doświadczenie, jakie zdobyliśmy, pracując w ośrodku przemysłowym o stosunkowo wysokiej kulturze technicznej i organizacyjnej.

W porównaniu z obecnym okresem niewielkie, ale jednak istniejące kontakty i staże zagraniczne pozwoliły na możliwie szybkie wyznaczenie kierunków naszych mieleckich przemian. Nie do przecenienia był również fakt zgodnej współpracy w samym samorządzie jak również z wieloma instytucjami miejscowymi i centralnymi. Co prawda nie brakowało dyskusji, ale w ważnych sprawach dla rozwoju miasta decyzje podejmowane były pozytywnie. Dotyczyło to głównie tematów związanych z powstawaniem i uruchomieniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Mieleckiego Parku Przemysłowego, odzyskaniem i restrukturyzacją zadłużonego mieleckiego lotniska, restrukturyzacją służb komunalnych czy nabywaniem obiektów kultury i sportu od upadającej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Wszystko to było możliwe dzięki przyzwoleniu społecznemu mielczan. Uznanie należy się tym wszystkim, którzy potrafili dostosować się do nowych warunków pracy i nowych technologii wprowadzo-

nych przez nowo powstałe firmy na terenie Mielca. Ważną rolę pełniły w tym okresie media, rzetelnie i systematycznie informując o odradzaniu się mieleckiego ośrodka przemysłowego. Nie sposób nie wspomnieć o roli Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” SA oraz Agencji Rozwoju Przemysłu (jej mielecki oddział działa obecnie na znacznym obszarze kraju). Wszystkie te czynniki powodują, że Mielec powrócił do pozycji jednego z większych ośrodków przemysłowych w Polsce południowo-wschodniej i lidera w produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych. Podsumowując – chcę stwierdzić, że aktualny zrównoważony rozwój naszego miasta to rezultat wieloletniej, ciężkiej i pełnej determinacji pracy wielu ludzi. Bardzo dużą satysfakcją jest przyznanie naszemu miastu w 2009 r. najbardziej prestiżowego wyróżnienia, jakim jest godło „Teraz Polska”. Mówiąc o inwestycjach samorządowych dwudziestolecia, nie sposób nie

wrócić pamięcią do czasów, kiedy mieliśmy ogromne problemy z wodą pitną, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, składowaniem odpadów w miejscu do tego przeznaczonym, ulicami i chodnikami pełnymi dziur. Nie można także zapomnieć o największym problemie, jakim było masowe bezrobocie. W czasie, gdy przejmowaliśmy oświatę, w szkołach brak było pieniędzy na kredę i gąbkę do wycierania tablicy. Dzisiaj, gdy z tymi podstawowymi problemami udało nam się uporać, występują inne oczekiwania i niedogodności, ale jestem przekonany, że jeśli będziemy konsekwentnie utrzymywać tendencje rozwojowe, to krok po kroku nasze miasto dorówna podobnym miastom w rozwiniętej Europie. Janusz Chodorowski


9

KALENDARIUM 20-LECIA ODRODZONEGO SAMORZĄDU MIEJSKIEGO W MIELCU 1990

8 III Na mocy „Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym” powstała Gmina Miejska Mielec jako wspólnota samorządowa funkcjonująca na terytorium miasta Mielca. 6 IV Milicję Obywatelską przekształcono w Policję. W miejsce Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych powołano Komendę Rejonową Policji. Siedziba główna przy ul. S. Wyspiańskiego pozostała bez zmian. Z budynku zdjęto tablicę z nazwiskami funkcjonariuszy poległych w latach 1945-1951 oraz zdemontowano Izbę Tradycji. 25 IV Odbyła się ostatnia sesja Miejskiej Rady Narodowej w skróconej kadencji 1988-1990. 1 V Obchody Święta Pracy ograniczono do imprez sportowo-rekreacyjnych. Nie organizowano wiecu i pochodu. 3 V W ramach uroczystości z okazji 199. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyło się poświęcenie sztandaru mieleckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Małopolska w Krakowie, a następnie przemaszerowano ulicami Mielca na plac Centralny, gdzie odczytano „Apel Poległych”, a oddział WP oddał salwę honorową. 6 V Odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Ściany Katyńskiej na murze przy kościele św. Mateusza. 27 V W wyborach do Rady Miejskiej zwyciężył Komitet Obywatelski „Solidarność”, zdobywając 23 mandaty. Ponadto Obywatelskie Porozumienie Wyborcze uzyskało 5 mandatów, Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy – 4, Stronnictwo Demokratyczne – 2 i Konfederacja Polski Niepodległej – 2. 1 VI Odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 9 imienia Władysława Jasińskiego „Jędrusia” oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru 7 VI W czasie pierwszej sesji Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym wybrano: Andrzeja Osnowskiego na przewodniczącego Rady, Jana Rusina i Jana Wró-

blewskiego na wiceprzewodniczących Rady oraz Jerzego Kumanieckiego, Pawła Dębickiego i Jana Sojkę na delegatów do Sejmiku Samorządowego w Rzeszowie. 13 VI Podczas II sesji Rady Miejskiej na prezydenta miasta wybrano Władysława Bieńka, a na wiceprezydenta miasta – Mariana Strycharza. Powołano doraźną Komisję Inwentaryzacyjną Mienia Komunalnego, a jej przewodniczącym został Marian Stala. 20 VI Odbył się I Rejonowy Zjazd Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Rady Rejonowej wybrano Józefa Smacznego. 27 VI Rada Miejska powołała na członków Zarządu: Jerzego Kumanieckiego, Ryszarda Perłowskiego, Krzysztofa Podolskiego i Jana Wróblewskiego, na skarbnika miasta Irenę Kowieską, na sekretarza miasta Józefa Lewczaka oraz komisje Rady i ich przewodniczących. 18 VII Odbył się Zjazd Rejonowy Konfederacji Polski Niepodległej. Kierownikiem Rejonu Mieleckiego został Ryszard Skóra. 24 VIII W czasie sesji Rady Miejskiej przyjęto deklarację w sprawie powrotu nauczania religii do szkół. 27 VIII Rozpoczął działalność Urząd Rejonowy w Mielcu przy ul. S. Żeromskiego. Kierownikiem urzędu został mianowany Leon Skiba. 1 IX Rozpoczęły działalność nowe szkoły: Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Łąkowej w osiedlu Dziubków oraz Pań-

stwowa Szkoła Muzyczna II stopnia przy ul. T. Kościuszki. 9-21 IX Zorganizowano cykl imprez „Dekada Solidarności 1980-1990”. Do Mielca przybyli m.in. ks. Józef Tischner, Kazimierz Świtoń i Jan Pietrzak z kabaretem „Pod Egidą”. Czynne były wystawy: „Ta prasa nie kłamała” i „Śladami minionej dekady – 10 lat NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego”. 12 IX Rada Miejska uchwaliła m.in. Statut Gminy Miejskiej Mielec, a w jego ramach m.in. herb, pieczęć i sztandar miasta. 24 X Rada Miejska podjęła m.in. uchwałę o przystąpieniu Mielca do Związku Miast Polskich, uchwałę w sprawie wyboru ławników ludowych i członków kolegium ds. wykroczeń na kadencję 1991-1994, zmieniła nazwę ulicy 22 Lipca na aleję Niepodległości, nazwę placu Centralnego na plac Armii Krajowej oraz wycofała nazwę ul. Armii Krajowej z części ul. Wojska Polskiego. X Powstała Fundacja S.O.S. „ŻYCIE”, która początkowo ratowała życie młodych ludzi chorych na białaczkę, a później pomagała w leczeniu innych schorzeń. 30 X – 8 XI W Miejskiej Komunikacji Samochodowej odbyła się akcja protestacyjna, a następnie – strajk ostrzegawczy w sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej zakładu i płac. 31 X Na nadzwyczajnej sesji Rada Miejska postanowiła nadać Honorowe Obywatelstwo Miasta Mielca Lechowi Wałęsie. 2 XI W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbyło się spotkanie przedwyborcze z Lechem Wałęsą - kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie spotkania przedstawiciele władz miasta wręczyli Lechowi Wałęsie dyplom „Honorowego Obywatela Miasta Mielca”. 8-17 XI Z okazji Święta Niepodległości odbyły się liczne uroczystości. 11 XI W Douchy-les-Mines (Francja) prezydent miasta Mielca Władysław Bieniek i mer Douchy-les-Mines Stanisław

cd. na następnych stronach


10 Soloch podpisali umowę o partnerstwie miast.

„Wieści z Gminy” (później „Wieści Regionalne”).

1991

24 XI Odbyło się zebranie założycielskie Koła Związku Sybiraków w Mielcu. 25 XI W I turze wyborów na prezydenta RP frekwencja w Mielcu wyniosła 70,4 % (kraj – 60,6 %). Lech Wałęsa otrzymał 46,13 %, a drugi był Stanisław Tymiński – 25,38 %. 9 XII W II turze wyborów na prezydenta RP, wygranych przez Lecha Wałęsę, wzięło udział 62,6 % mielczan uprawnionych do głosowania. Za Lechem Wałęsą głosowało 78,1 %, a na Stanisława Tymińskiego oddało głos 21,9 %. 19 XII W czasie IX Sesji Rady Miejskiej uchwalono Statut Osiedli, zmieniono nazwę osiedla 22 Lipca na Niepodległości, ulicy bocznej od ul. S. Sękowskiego na osiedlu J. Kilińskiego nadano patronat Zygmunta Rymanowskiego. 31 XII Mielec liczył 61 282 mieszkańców. 31 XII Stopa bezrobocia w subregionie mieleckim wynosiła 6,7 %. Ponadto w 1990 r.: - Zakończył działalność Oddział Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. - Powstał Oddział Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. - Powstała komórka organizacyjna Unii Demokratycznej. - W ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej utworzono Zakład Usług Komunalnych ZUK) poprzez połączenie Zakładu Oczyszczania Miasta z Gospodarstwem Samochodowym. - Powstał mielecki Oddział Przemyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, który w 1993 przekształcił się w Mieleckie Towarzystwo Ochrony Zwierząt. - Rozpoczęto wydawanie pisma

16 I Radni miasta Mielca wyrazili poparcie dla narodu litewskiego, przyjmując oświadczenie o „zdecydowanym i jednoznacznym proteście wobec agresji dokonanej przez oddziały Armii Radzieckiej przeciwko walczącej o niepodległość Litwie.” Ponadto Rada uchwaliła statuty dla przedsiębiorstw komunalnych. 18-20 I W Poznaniu odbył się Kongres Restytucyjny Związku Miast Polskich, w którym uczestniczył jako przedstawiciel Mielca Jan Wróblewski – zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej. 23 I Mielczanin Stanisław Padykuła został mianowany wiceministrem w Ministerstwie Przemysłu. 9 II Utworzono mieleckie Koło Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. 13 II Rada Miejska podjęła m.in.: uchwałę w sprawie przyjęcia założeń programowych działania Rady na okres kadencji 1991-1994, uchwałę w sprawie utworzenia zakładu komunalnego użyteczności publicznej o nazwie Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej i nadaniu mu statutu oraz upoważniła Zarząd Miasta do likwidacji dwóch żłobków. 3 IV Rada Miejska upoważniła Zarząd Miasta do likwidacji Przedszkola nr 15 przy ul. Moniuszki i Przedszkola nr 5 przy ul. Chopina z dniem 30 VI 1991 r. 26 IV Uchwałą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” utworzono Delegaturę w Mielcu. V Zawiązano Miejskie Koło Terenowe Porozumienia Centrum. 5 VI Rada Miejska m.in. postanowiła utworzyć z dniem 5 VI 1991 r. Biuro Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Mielcu oraz wyrazić zgodę na przejęcie na rzecz mienia komunalnego majątku Państwowego Ośrodka Maszynowego w osiedlu Wojsław. 7 VI Zarządzeniem nr 226 ministra przemysłu Andrzeja Zawiślaka rozpoczęto „postępowanie naprawcze w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec” w Mielcu” i powołano komisję naprawczą. 14-16 VI W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” przeprowadzono turniej

kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet. Zwyciężyła reprezentacja Polski, 2. Francja, 3. Węgry, 4. Dania. 17 VI Powstała Agencja InformacyjnoReklamowa „AIR-PRESS” Sp. z o.o. – wydawca m.in. Tygodnika Mieleckiego „Korso”. VI Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie rozpoczęła śledztwo w sprawie zbrodniczej działalności, naruszania praw człowieka oraz łamania zasad praworządności przez funkcjonariuszy byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu w latach 1944-1956. 1 VII Z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przy ul. Torowej 6a otwarto schronisko dla zwierząt. VII Utworzono lokalną organizację Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD), skupiającą lewicowe partie i ugrupowania polityczne, związki zawodowe i organizacje społeczne. 1 VIII Ukazał się pierwszy pilotażowy numer Tygodnika Mieleckiego „Korso”. 7 VIII Rada Miejska utworzyła umundurowaną Straż Miejską w Mielcu oraz wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Mielec do spółki akcyjnej pod nazwą „Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg Mielec S.A.” 11 IX Rada Miejska uchwaliła m.in. wzory trzech podstawowych elementów symboliki miejskiej: herbu, flagi i pieczęci miasta Mielca. 14 IX W WSK „PZL-Mielec” powołano Komitet Strajkowy, protestując przeciwko pogarszającej się kondycji przedsiębiorstwa. 20 IX Do WSK „PZL-Mielec” przybyła minister przemysłu i handlu Henryka Bochniarz. Przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami Komitetu Strajkowego i dyrekcją w sprawie protestu i obiecała podjąć konkretne decyzje. 4 X Rada Miejska m.in. przyjęła stanowisko wyrażające poparcie postulatów Komitetu Strajkowego „Solidarność” w WSK „PZL-Mielec”. 18 X Decyzją ministra przemysłu i handlu powołano w WSK „PZL-Mielec” Zarząd Komisaryczny w miejsce dotychczasowej komisji naprawczej. Zarządcą komisarycznym został mianowany Stanisław Żmuda. 18 X W kaplicy św. Maksymiliana Kolbe przy parafii św. Mateusza odbyło się


11 założycielskie spotkanie Koła Terenowego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. 19 X Na placu pomiędzy wiaduktem i ul. Dworcową Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło budowę Centrum Handlowo-Usługowego „Pasaż”. 19 X Odbyło się założycielskie spotkanie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów – Koła nr 5 w Mielcu. 20 XI Rada Miejska m.in. przyjęła „Stanowisko dotyczące spraw ochrony zdrowia i ochrony środowiska” oraz podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia” miasta Mielca. 16 XII Powstała – jako jedna z pierwszych w Polsce – Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” SA. 17 XII Rozpoczęto strajk w Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym, postulując naprawę złej sytuacji ekonomicznej zakładu. Ponadto w 1991 r.: – Powstało Koło Unii Polityki Realnej. – Utworzono Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jego siedzibą został budynek przy ul. I. Łukasiewicza 1c.

1992

22 I Rada Miejska m.in. uchwaliła zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca oraz nadała ulicy bocznej od ulicy T. Kościuszki patronat Wojciecha Lisa. 3 III Reaktywowano Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. 11 III Rada Miejska m.in. postanowiła zlikwidować Żłobki nr 2 przy ul. Łukasiewicza 1c i nr 6 przy ul. Kocjana 15 oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, a także wskazała 5 miejsc do handlu ulicznego w Mielcu. 30 III W WSK z inicjatywy NSZZ „Solidarność” przeprowadzono 8-godzinny strajk w ramach strajku rotacyjnego zakładów branży lotniczej. III Mieleckie Radio HIT FM rozpoczęło nadawanie audycji. 1 IV Otwarto halę targową przy ul. Wolności. 8 IV Rada Miejska m.in. upoważniła Zarząd Miasta do nabycia nieodpłatnie od WSK PZL Mielec na własność Gminy

Miejskiej budynku Domu Kultury RCK przy al. Niepodległości 7 i budynku Biblioteki RCK przy ul. Kusocińskiego 2 oraz postanowiła zlikwidować z dniem 30 VI 1992 r. Przedszkola nr 10 przy ul. Tańskiego, nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie i nr 17 przy ul. Drzewieckiego, a także wyraziła protest przeciwko likwidacji oddziałów szpitalnych w ZOZ Mielec. 8 IV W Warszawie odbyło się spotkanie premiera Jana Olszewskiego z przedstawicielami zakładowych organizacji NSZZ „Solidarność” przemysłu lotniczego, w tym grupy z WSK „PZL-Mielec”. 27 V Rada Miejska m.in. upoważniła Zarząd Miasta do nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Miejskiej Mielec nieruchomości z Zakładem Prefabrykacji Betonów (OWT) Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budowlanych w Rzeszowie przy ul. Traugutta. 1 V – 30 VI W WSK zwolniono około 2,5 tys. pracowników. 21 V W domu przy ul. Sandomierskiej 19 oddano do użytku Schronisko dla Bezdomnych św. Brata Alberta. 28 VI W czasie uroczystości odpustowych biskup pomocniczy dr Jan Styrna poświęcił kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojsławiu. 28 VI W Mielcu ukonstytuował się Zarząd Wojewódzki nowo powstałego Związku Żołnierzy Górników Represjonowanych w latach 1949-1959. Prezesem został wybrany Jerzy Kazana. VI Samorządowe władze Mielca gościły delegację włoskiego miasta Casale Monferrato, której przewodniczył Carlo Gaiero. Spotkanie dotyczyło możliwości i form współpracy obu miast. 2 VII KZ NSZZ „Solidarność” WSK „PZLMielec” podjęła uchwałę o wejściu w spór zbiorowy z Zarządem Komisarycznym WSK „PZL-Mielec” i Ministerstwem Przemysłu i Handlu. Obok żądań terminowego wypłacania wynagrodzeń przedstawiono postulaty z 2 X 1991 r. oraz domagano się realizacji ustaleń z URM RP i byłym premierem Janem Olszewskim. 8 VII Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” WSK ogłosiła pogotowie strajkowe z powodu nieterminowej i ratalnej wypłaty wynagrodzeń oraz niezrealizowania postulatów strajkowych z 2 X 1991 r. i ustaleń w URM z czerwca 1992.

15 VII W WSK o godz. 12 rozpoczęto strajk całej załogi w celu wymuszenia kluczowych rozstrzygnięć dotyczących przyszłości fabryki, wstrzymania masowych zwolnień i poprawy sytuacji ekonomicznej. 25 VII W RCK odbyło się spotkanie przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Mariana Krzaklewskiego z działaczami „Solidarności” i pracownikami strajkującej WSK w sprawie gwałtownie pogarszającej się sytuacji Mielca. 30 VII Na nadzwyczajnej sesji Rada Miejska m.in. upoważniła Zarząd Miasta do zawarcia spółki prawa handlowego pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Mielec, w której skład wejdą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Zakład Elektrociepłowni. 26 IX – 8 X Zorganizowano „Dni Mielca”. 1 X Powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. ks. P. Skargi. 20 X W Belwederze odbyły się rozmowy prezydenta RP Lecha Wałęsy, ministra przemysłu i handlu Wacława Niewiarowskiego oraz wiceministra pracy i polityki socjalnej Michała Boniego z delegacją Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, Komisji Zakładowej „Solidarność” i samorządowych władz miasta Mielca, reprezentowanych przez prezydenta Mielca Władysława Bieńka. 24 X Na lotnisku nastąpiło uroczyste przekazanie przez WSK dwóch pierwszych samolotów szkolno-bojowych „Iryda” dla wojska. W uroczystości wzięli udział m.in. sekretarz stanu Jerzy Milewski, minister przemysłu i handlu Wacław Niewiarowski, dowódca wojsk lotniczych gen. dyw. Jerzy Gotowała i prof. Tadeusz Sołtyk. 29 X W Warszawie odbyło się spotkanie premier Hanny Suchockiej z delegacją Zarządu Regionu „Solidarność”, „Solidarności” mieleckiej WSK i OBR, władz miasta Mielca i Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Rozmawiano o możliwościach zamówień na mieleckie samoloty w 1993 r. oraz utworzeniu w Mielcu strefy wolnocłowej. 18 X Funkcjonowanie nowego dworca autobusowego PKS przy ul. Kazimierza Jagiellończyka rozpoczęto od odprawienia o godz. 500 autobusu relacji Mielec-Warszawa. X Na podstawie porozumienia Zarządu Komisarycznego WSK „PZL-Mielec” z Zarządem Miasta Mielca Dom Kul30


12 tury Robotniczego Centrum Kultury został przejęty wraz z wyposażeniem i kadrą przez samorząd miasta Mielca. Placówka otrzymała nazwę Mielecki Ośrodek Kultury. 2 XI Zarząd Miasta Mielca uchwałą nr 271/92 przeznaczył Pałacyk Oborskich na siedzibę główną Muzeum Regionalnego. Ponowienie decyzji nastąpiło w rezultacie wprowadzenia nowej ustawy o samorządzie terytorialnym. 10 XI W budynku dawnego gimnazjum odsłonięto replikę zaginionej tablicy pamięci o mielczanach poległych w pierwszej wojnie światowej 19141918 i wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921.

13 XI Odbyła się demonstracja pracowników WSK PZL-Mielec („Mielecki dzień gniewu”) z powodu katastrofalnej i nadal pogarszającej się sytuacji WSK, przy biernym zachowaniu się władz państwowych i nieskutecznych próbach restrukturyzacji podejmowanych przez Zarząd Komisaryczny WSK. 18 XI Rada Miejska m.in. wyraziła zgodę na eksploatację kruszywa w osiedlu Rzochów przez przedsiębiorstwo KRUSZGEO w Rzeszowie oraz sformułowała stanowisko wobec złej i nadal pogarszającej się sytuacji WSK PZL Mielec. 20 XI Do WSK przybyła delegacja rządowa pod przewodnictwem ministra przemysłu i handlu Wacława Niewiarowskiego. 23 XI Po podpisaniu protokołu uzgodnień pomiędzy zespołem rządowym pod przewodnictwem ministra przemysłu i handlu Wacława Niewiarowskiego a Komitetem Strajkowym WSK „PZL-Mielec” pod przewodnictwem Jana Płatka („S”) i Bogusława Biernackiego (OPZZ) zawieszono akcję strajkową.

XI W budynku przy ul. A. Kocjana 15 utworzono Dom Dziennego Pobytu. 19 XII Oddano do użytku budynek Inkubatora Przedsiębiorczości „IN-MARR” przy ul. Wojska Polskiego 3. W uroczystości uczestniczył minister ds. współpracy z zagranicą Jan Krzysztof Bielecki. XII Zlikwidowano Spółdzielnię Pracy „Odzież”.

1993 I

W czasie spotkania w Mielcu prezydent Mielca Władysław Bieniek i mer Mukaczewa Wasilij Ilto podpisali umowę o partnerstwie miast. 19 I Pismem okólnym nr 2 zarządcy komisarycznego WSK „PZL-Mielec” Stanisława Żmudy wprowadzono regulamin zakładający m.in. wypowiedzenie umów o pracę 3 300 pracownikom w terminach 1 II, 1 III i 1 IV 1993 r. 2-3 II W Mielcu podpisano umowę pomiędzy ambasadorem USA w Polsce Thomasem Simonsem i prezydentem miasta Mielca Władysławem Bienkiem, na mocy której rząd amerykański przyznał Mielcowi grant w wysokości 400 tysięcy dolarów na opracowanie studium opłacalności zaopatrzenia miasta w energię cieplną. 11 III Na zebraniu założycielskim w Mieleckim Ośrodku Kultury utworzono Mielecką Izbę Gospodarczą (MIG) – samorząd gospodarczy zrzeszający podmioty gospodarcze z Mielca i rejonu mieleckiego. 28 IV Rada Miejska określiła m.in. zasady nabywania przez Zarząd Miasta Mielca na własność Gminy Miejskiej Mielec nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, osób prawnych i fizycznych oraz zasady sprzedaży i oddawania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec, a także zasady zawierania umów dzierżawy i najmu nieruchomości Gminy Miejskiej Mielec na okres dłuższy niż trzy lata. 3 V Święto 3 Maja uczczono Mszą św. w kościele św. Mateusza, pochodem ulicami miasta i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Wolności. W następnych latach taki przebieg głównych uroczystości stał się tradycją. 9 VI Rada Miejska ustaliła tryb i zasady udzielania różnych form pomocy społecznej oraz podjęła uchwałę w sprawie postępowania i obowiązków właścicieli oraz zarządców nierucho-

mości w zakresie gromadzenia odpadów i ochrony środowiska przed odpadami, a także upoważniła Zarząd do likwidacji Przedszkola nr 19 przy ul. Botanicznej z dniem 31 VIII 1993 r. 26 VI Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia gruntów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kandydatów zarejestrowanych w spółdzielniach mieszkaniowych. 27 VII Piloci Henryk Bronowicki i Tadeusz Franaszczuk wykonali pierwszy lot na samolocie PZL M28 Skytruck, wyprodukowanym w WSK „PZL-Mielec”. 28 VIII W zamku w Przecławiu odbyło się spotkanie premier RP Hanny Suchockiej z samorządowymi władzami województwa rzeszowskiego miasta Mielca i gmin rejonu mieleckiego oraz biznesmenami z terenu Polski południowo-wschodniej. Głównym tematem spotkania była dyskusja nad możliwościami powstania i rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. 4 IX Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 VIII, na mocy którego miasto Mielec oraz gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Przecław i Tuszów Narodowy zaliczone zostały do gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Decyzja ta wiązała się z przyznaniem tym gminom pomocy finansowej. 4 IX W Rzochowie odbyła się uroczystość oddania do użytku i poświęcenia nowego budynku szkolnego przy ul. Wandy. 11 IX Odsłonięto i poświęcono pomnik Armii Krajowej na terenie obok cmentarza parafialnego przy ul. H. Sienkiewicza. 15 IX Rada Miejska upoważniła Zarząd Miasta do zakupu na rzecz MPGK w Mielcu urządzeń do ozonowania wody, a także postanowiła utworzyć Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Mielcu oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Mielcu. 28 IX Rada Miejska przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca”. IX Utworzono Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy z siedzibą w budynku MOPS przy ul. I. Łukasiewicza.


13 11 XI Głównymi uroczystościami z okazji Narodowego Święta Niepodległości były: Msza św. w kościele św. Mateusza, pochód ulicami T. Kościuszki i A. Mickiewicza oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Wolności. Te formy uczczenia święta, jako przyjęta tradycja, organizowane są corocznie 11 XI. 31 XII Stopa bezrobocia w subregionie mieleckim wynosiła 21,9 %. Mielec z rejonem był zaliczany do rejonów strukturalnego bezrobocia. Ponadto w 1993 r.: - W wyborach parlamentarnych posłem na Sejm RP wybrany został mielczanin Zbigniew Mączka z listy Unii Demokratycznej. - Wydano pierwszy Oficjalny Informator Miejski „Mielec” – kolorowy folder promocyjno-informacyjny.

1994

2 III Rada Miejska m.in. wysłuchała informacji o sytuacji ekonomicznej WSK PZL-Mielec, przyjęła termin 1 I 1996 r. przejęcia szkół podstawowych oraz postawiła w stan likwidacji Państwowy Ośrodek Maszynowy w osiedlu Wojsław. IV Powstała Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego (FMCKiRG) w Mielcu. 25 V Rada Miejska m.in. dokonała zmiany nazw ulic: ul. Jurija Gagarina na ul. Ducha Świętego i ul. Gwardii Ludowej na ul. Partyzantów. 26 V W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zarejestrowano pierwszy w Mielcu Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 8. Wiosna Z inicjatywy proboszcza parafii Ducha Świętego ks. Władysława Marcinowskiego w budynku parafialnym utworzono Katolicki Ośrodek Kultury. 30 VI W Ministerstwie Przemysłu i Handlu podpisano akt przekształcenia WSK „PZL-Mielec” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Funkcjonowanie w nowej formule organizacyjnej rozpoczęto od 1 VII. Pierwszym prezesem zarządu został Wiesław Pastuła – dotychczasowy zarządca komisaryczny WSK „PZL-Mielec”. 6 VII Po wyborach Rady Miejskiej kadencji 1994-1998, w czasie pierwszej sesji rada wybrała na przewodniczącego Andrzeja Osnowskiego. 8 VII Rada Miejska wybrała radnego Janusza Chodorowskiego na prezy-

denta miasta Mielca, radnych Krzysztofa Popiołka i Mariana Strycharza na zastępców prezydenta miasta, 4 radnych na członków Zarządu Miasta oraz 3 radnych na delegatów do Sejmiku Samorządowego województwa rzeszowskiego. 27 VII Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w budynku przy ul. A. Kocjana 15. 1 IX Rozpoczął funkcjonowanie Zespół Szkół Medycznych na bazie budynku Liceum Medycznego przy ul. T. Kościuszki 7. 21 IX Rada Miejska zmieniła nazwę ul. Ducha Świętego na ul. J. Gagarina. 24-29 IX W ramach programu „Ouverture” (kontakty partnerskie miast) delegacja Mielca przebywała w Shannon (Irlandia), gdzie funkcjonowała specjalna strefa ekonomiczna. 29 IX – 1 X W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Gościem Zjazdu był prezydent RP Lech Wałęsa. 9 XI Rada Miejska zatwierdziła nowy miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca. 21 XI Trybunał Konstytucyjny uznał skargę prezydenta Lecha Wałęsy na budżet państwa w części dotyczącej zapisu o zakupach krajowego sprzętu, w tym 300 mld na zakup samolotów Iryda z mieleckiej WSK, orzekając, że „Sejm nie miał prawa nakazać wojsku kupna samolotów Iryda”. 24-26 XI Radio Hit - FM Sp. z o.o. oficjalnie rozpoczęło emitowanie programu. Siedzibą redakcji były pomieszczenia pod trybunami od strony ul. L. Solskiego. 30 XI Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej 19 XII Uruchomiono Stację Uzdatniania Wody z zastosowaniem ozonowania, co zdecydowanie poprawiło jakość wody w sieci miejskiej. 28 XII Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie na terenie miasta Mielca Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 1995 2 I Otwarto pierwszy sklep w nowo wybudowanym Centrum HandlowoUsługowym „Pasaż”.

15 II

Rozpoczęła działalność Mielecka Szkoła Biznesu – Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych. 19 V – 4 VI W czasie „Dni Młodości-95” zorganizowano na terenie Mielca ponad 60 imprez artystycznych i sportowych. 29 VIII Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. 4 IX Utworzono w Mielcu Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie S.A., zarządzający pierwszą w Polsce Specjalną Strefą Ekonomiczną w Mielcu. 5 IX Rozporządzeniem Rady Ministrów utworzona została pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK MIELEC na obszarze 627 ha w północnej części miasta. 23 IX – 8 X Odbyły się „Dni Mielca-95”, a w ich programie ponad 60 imprez. 4 X Rada Miejska podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie wprowadzenia opłat za wywóz i utylizację nieczystości stałych oraz ustalenia kalendarza czynności. 6-8 X Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zorganizowała w hali sportowo-widowiskowej I Mieleckie Targi Wielobranżowe z udziałem około 70 wystawców krajowych. 9 X W uroczystości otwarcia SSE EUROPARK MIELEC udział wzięli m.in.: premier Józef Oleksy, minister przemysłu i handlu Klemens Ścierski oraz minister pracy i polityki socjalnej Leszek Miller. 19 XI Odbyła się II tura wyborów prezydenta RP. Równolegle przeprowadzono „Referendum w sprawie opłat za wywóz śmieci w Mielcu”. Za samoopodatkowaniem się na koszty wywozu opowiedziało się 87% głosujących, a przeciw 13%. 4 XII W Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec” rozpoczęto strajk okupacyjny budynku Zarządu. Akcję protestacyjną wsparły m.in. Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” zrzeszone w Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”. 12 XII Rząd RP podjął decyzję o zakupie w latach 1996-1997 6 sztuk samolotu „Iryda” i zobowiązał Zakład Lotniczy „PZL-Mielec” do unowocześnienia tego samolotu. 13 XII W Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec” zawieszono strajk okupacyjny. 14-15 XII Odbyły się uroczystości „Nawiedzenia przez Kopię Cudownej Figury


14 Matki Bożej Fatimskiej” mieleckich parafii rzymskokatolickich. 20 XII Rada Miejska podjęła uchwały o utworzeniu w Mielcu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o przystąpieniu do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu”. 29 XII Uchwałą Rady Miejskiej zmieniono nazwę ul. J. Gagarina na al. Ducha Świętego. 31 XII Stopa bezrobocia w subregionie mieleckim wynosiła 19,8 %.

1996

1 I Z mocy ustawy samorząd miasta Mielca przejął prowadzenie szkolnictwa podstawowego. 12 I Zakończył się program „PHARE STRUDER”, który wspierał inwestycje z tzw. Funduszu Dotacji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Z tej formy pomocy skorzystało 58 firm z terenu Mielca i gminy Mielec. 11-18 III W Międzynarodowych Targach MUBA w Bazylei (Szwajcaria) wzięła udział ekipa z Mielca, która zorganizowała stoisko promocyjne i wzięła udział w seminarium na temat SSE EURO-PARK MIELEC. 10 V W czasie wizytacji SSE EUROPARK MIELEC wiceminister przemysłu i handlu Tadeusz Soroka wręczył pierwszym firmom zezwolenia na działalność w strefie. Otrzymały je „Agmar Telekom” i Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych. 26 VI Decyzją Rady Ministrów z dniem 1 VII Mielec został skreślony z listy miast zagrożonych strukturalnym bezrobociem. 26 VI Rada Miejska postawiła w stan likwidacji zakłady budżetowe: Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i z dniem 1 IX 1996 r. utworzyła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: MKS, MZBM i MPGK. 1 IX Z inicjatywy samorządu miasta Mielca rozpoczęło funkcjonowanie V Liceum Ogólnokształcące w budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Cz. Tańskiego 3 i wraz z tą placówką utworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.

2 IX Na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem WSK „PZL-Mielec” i Zarządem Miasta Mielca część obiektów sportowych WSK (halę z basenem krytym, boiska treningowe obok hali i baseny otwarte) przekazane zostały Gminie Miejskiej Mielec na własność i utrzymanie. 22 X Ulicami Mielca przeszło kilkaset osób protestując przeciwko ustawie o liberalizacji warunków przerywania ciąży. 6 XII W Stacji Uzdatniania Wody zastosowano francuską technologię oczyszczania wody filtrami węglowymi, uzyskując jakość podawanej wody w Mielcu zgodną ze standardami europejskimi. 31 XII W zamian za zobowiązania finansowe WSK „PZL-Mielec” przekazało Gminie Miejskiej Mielec m.in. budynek MOK (dom kultury), hotel „Centralny” i tereny pomiędzy basenami odkrytymi a torami kolejowymi. Ponadto w 1996 r.: - Utworzono mielecką komórkę organizacyjną koalicji partii i ugrupowań politycznych Akcja Wyborcza Solidarność (AWS). - Tarnowski artysta malarz J. Niedojadło wykonał polichromię w kościele św. Mateusza. - Ukazało się wydawnictwo „Mielczanin” będące oficjalnym informatorem samorządu miasta Mielca.

1997

22 I Rada Miejska omawiała problemy związane z bezrobociem w Mielcu na podstawie informacji Rejonowego Urzędu Pracy w Mielcu. 6 III Otwarto nowe mieleckie składowisko odpadów komunalnych w lesie obok cmentarza komunalnego z wjazdem od ul. Wolności.

14-18 IV Zorganizowano „I Dni Douchy-les-Mines w Mielcu”. W czasie koncertu finałowego w hali sportowo-widowiskowej (18 IV) prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski wręczył Medal „Przyjaciel Miasta Miel-

ca” Stanisławowi Solochowi – merowi Douchy-les-Mines – za długoletnią owocną współpracę z Mielcem. 29 IV Powstało Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa „PROMLOT” w Mielcu. 12-15 V W MOK odbyło się seminarium nt. „Współpraca organizacji pozarządowych z administracją lokalną w demokratycznym państwie”. 12 VI W czasie drugiej części walnego zebrania członków FKS „PZL-Stal” podjęto decyzję o rozwiązaniu Klubu. Równocześnie wycofano drużynę piłkarską z rozgrywek II ligi. 18 VI Rada Miejska powołała Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powołano zespół ds. ratowania klubu sportowego „Stal”. 26 VI Na bazie autonomicznej sekcji piłki siatkowej kobiet zlikwidowanego KS „Stal” utworzono Klub Piłki Siatkowej. 27 VI Odbyło się pierwsze Walne Zebranie Mieleckiego Klubu Piłkarskiego „Stal”. VI Powstało Stowarzyszenie Piłki Ręcznej (SPR) „Stal”. 2 VII W sali konferencyjnej budynku Oddziału ARP przy ul. Partyzantów 25 odbyła się uroczysta inauguracja działalności Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) i Centrum Transferu Technologii (CTT). 11 VII Na skutek intensywnych opadów m.in. w regionie mieleckim wylały rzeki. Akcją ratowniczą objęto gminy Borowa i Czermin. Społeczeństwo Mielca zorganizowało różne formy pomocy powodzianom. 22 VII Dla uczczenia 60-lecia Zakładów Lotniczych w Mielcu z lotniska wystartował samolot An-2 do pierwszego w historii polskiego lotnictwa rajdu dookoła świata. 30-31 VIII Na lotnisku w Mielcu odbyły się Centralne Uroczystości Święta Lotnictwa Polskiego AIR SHOW Mielec ’97. Na program złożyły się: 30VII wystawa stacjonarna (m.in. samoloty F-16, F/A 18, Mirage 2000-5 i Jas-39 Gripen), wystawa samolotów An-2 (światowy zlot), ekspozycja firm lotniczych, spotkanie Krajowej Rady Lotnictwa w Przecławiu, a 31VII – pokazy lotnicze i program artystyczny. W imprezie uczestniczyło około 50 tysięcy widzów. 21 IX W wyborach do Sejmu RP wy-

cd. na stronie 20


15 RADA MIEJSKA II KADENCJI (1994-1998) Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Przewodniczący komisji: Komisja Rewizyjna Komisja Gospodarki i Finansów Komisja Budownictwa, Zaopatrzenia i Rolnictwa

– Andrzej Osnowski – Leszek Boraczyński – Aleksander Kopeć – Stanisław Dec – Bogdan Bieniek – Aleksander Kopeć

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych Komisja Porządku Prawnego i Samorządności Komisja Mandatowo-Regulaminowa

– Jan Myśliwiec – Małgorzata Leyko – Ryszard Skóra – Kazimierz Strugała

Radni: Edward Banasik, Józef Bąk, Marian Bąk, Bogdan Bieniek, Leszek Boraczyński, Franciszek Chmara, Janusz Chodorowski, Stanisław Dec, Waldemar Gągała, Henryk Jałocha, Jan Kapinos, Zygmunt Kołodziej, Aleksander Kopacz, Aleksander Kopeć, Stanisław Kowal, Stanisław Kozdęba, Grażyna Krzemińska, Małgorzata Leyko, Kazimierz Łączak, Mieczysław Łuszczyn, Jan Myśliwiec, Andrzej Osnowski, Kazimierz Paluch, Krystyna Pastuszeńko-Zatońska, Krzysztof Popiołek, Michał Rokosz, Jan Rusin, Marek Skalski, Ryszard Skóra, Stanisław Sokalski, Wiesław Stawicki, Kazimierz Strugała, Mieczysław Wdowiarz, Antoni Weryński, Zygmunt Zuch, Witold Żurawski. Zarząd Miasta: przewodniczący - Janusz Chodorowski (prezydent miasta), Marian Strycharz (zastępca prezydenta miasta), Krzysztof Popiołek (zastępca prezydenta miasta), Zygmunt Kołodziej, Jan Myśliwiec, Ryszard Skóra, Antoni Weryński. Delegaci Rady do Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego: Marian Bąk, Waldemar Gągała, Ryszard Skóra.


16 RADA MIEJSKA III KADENCJI (1998-2002) Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący

– Zdzisław Nowakowski Komisja Oświaty i Wychowania – Anna Maciejak Komisja Ochrony Środowiska, – Lucjan Surowiec – Kazimierz Paluch Zdrowia i Spraw Socjalnych – Aleksander Kopeć (zmarł 5 VII 1999 r.) Komisja Kultury, Sportu, – Zbigniew Buczek (od 21 X 1999 r.) Rekreacji i Turystyki – Ryszard Sieroń Przewodniczący komisji: Komisja Porządku Publicznego Komisja Rewizyjna – Zdzisław Rączka i Samorządności – Edward Sawicki Komisja Gospodarki i Finansów – Lucjan Surowiec Komisja Komisja Budownictwa Mandatowo-Regulaminowa – Wiesław Stawicki i Gospodarki Komunalnej – Zbigniew Buczek Radni: Dariusz Batog, Bogdan Bieniek, Zbigniew Buczek, Janusz Chodorowski, Ryszard Ciesielski, Stanisław Dec, Henryk Duszkiewicz, Jerzy Działowski, Józef Gąska, Józef Grzesik, Mieczysław Jakubas, Jan Kapinos, Aleksander Kopeć, Anna Maciejak, Zdzisław Nowakowski, Kazimierz Paluch (zmarł 5 VII 1999 r.; od 22 IX 1999 r. Jerzy Działowski), Krystyna Polańska-Szkutnicka, Krzysztof Popiołek, Zdzisław Rączka, Ryszard Sieroń, Kazimierz Strugała, Marian Strycharz, Dominik Surowiec, Lucjan Surowiec, Anna Szklarska, Wiesław Wałek, Mieczysław Wdowiarz, Jan Winiarz, Witold Żurawski. Zarząd Miasta: przewodniczący – Janusz Chodorowski (prezydent miasta), Bogdan Bieniek (zastępca prezydenta miasta), Mieczysław Wdowiarz (zastępca prezydenta miasta), Andrzej Kocoń, Krystyna Polańska-Szkutnicka, Kazimierz Strugała (zrezygnował; od 5 IX 2002 r. Jan Kapinos). Janusz Gardulski, Edward Sawicki, Tadeusz Weryński.


17 RADA MIEJSKA IV KADENCJI (2002-2006) Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący

– Zdzisław Nowakowski – Lucjan Surowiec – Zbigniew Buczek (zrezygnował z funkcji 20.03.2003 r.) – Waldemar Pacholec (od 24.06.2003 r.) Przewodniczący komisji: Komisja Rewizyjna – Krzysztof Kosiba Komisja Gospodarki i Finansów – Lucjan Surowiec

Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – Zbigniew Buczek (zrezygnował 20.03.2003 r.) – Bogusław Gajek (od 24.06.2003 r.) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Jan Kapinos Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Andrzej Skowron Komisja Porządku Publicznego i Regulaminowa – Czesław Czyrny

Radni: Władysław Bieniek, Zbigniew Buczek (zrezygnował 20.03.2003 r.; od 25.04.2003 r. Waldemar Pacholec), Krzysztof Cisło, Janusz Chodorowski (zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji prezydenta miasta; od 5.12.2002 r. Teresa Lorek), Czesław Czyrny, Bogusław Gajek, Jan Kapinos, Krzysztof Kosiba, Małgorzata Lubieniecka, Kazimierz Łączak, Jacek Matuszkiewicz, Janusz Mojek, Zdzisław Nowakowski, Krzysztof Podpłomyk, Jan Rusin (zrezygnował 20.03.2003 r.; od 25.04.2003 r. Jerzy Winiarz), Andrzej Skowron, Kazimierz Strugała, Dominik Surowiec, Lucjan Surowiec, Barbara Tutro, Mieczysław Wdowiarz (zrezygnował w związku z objęciem funkcji zastępcy prezydenta miasta; od 30.12.2002 r. Leszek Szot), Mieczysław Wszołek, Tadeusz Zawada. Prezydent miasta – Janusz Chodorowski Zastępca prezydenta – Bogdan Bieniek Zastępca prezydenta – Mieczysław Wdowiarz


18 RADA MIEJSKA V KADENCJI (2006-2010) Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Przewodniczący komisji: Komisja Rewizyjna Komisja Gospodarki i Finansów Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

– Zdzisław Nowakowski – Aleksander Kopeć – Barbara Tutro – Krzysztof Podpłomyk – Zofia Kubiak – Józef Stala

Komisja Oświaty i Kultury Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych Komisja Porządku Publicznego i Regulaminowa

Komisja Sportu i Rekreacji - Ryszard Sieroń

– Anna Maciejak – Stanisław Mieszkowski – Ryszard Skóra (zmarł 5 VII 2009 r.), – Henryk Sowa (od 9 IX 2009 r.).

Radni: Bogdan Bieniek (zrezygnował w związku z objęciem funkcji zastępcy prezydenta miasta; od 7 XII 2006 r. Wojciech Kuśnierz) , Józef Bryl, Janusz Chodorowski (zrezygnował w związku z objęciem funkcji prezydenta miasta; od 7 XII 2006 r. Krzysztof Leś), Barbara Gadomska, Krystyna Grzech, Aleksander Kopeć, Dorota Kotula, Zofia Kubiak, Anna Maciejak, Stanisław Marek Mieszkowski, Zdzisław Nowakowski, Krzysztof Podpłomyk, Krzysztof Popiołek (zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji zastępcy prezydenta miasta; od 7 XII 2006 r. Henryk Sowa), Ryszard Sieroń, Andrzej Skowron, Ryszard Skóra (zmarł 5 VII 2009 r.; od 21 X 2009 r. Ireneusz Dzieszko), Józef Stala, Dominik Surowiec, Lucjan Surowiec (wygaśnięcie mandatu 24 VI 2008 r.; od 21 VIII 2008 r. Tadeusz Zawada – zmarł 7 I 2009 r.; od 25 III 2009 r. Teresa Ciszek), Barbara Tutro, Mieczysław Wdowiarz, Jerzy Winiarz. Prezydent miasta – Janusz Chodorowski Zastępca prezydenta – Bogdan Bieniek Zastępca prezydenta – Krzysztof Popiołek (do X 2007 r.) Zastępca prezydenta - Fryderyk Kapinos (od XII 2007 r.)


19

PREZYDENCI I ZASTĘPCY PREZYDENTÓW MIASTA, PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO W LATACH 1990-2010 Prezydenci miasta – Władysław Bieniek (1990-1994) – Janusz Chodorowski (1994-nadal)

Sekretarze miasta – Józef Lewczak (1990-1994) – Władysława Kozak (1994-nadal)

Zastępcy prezydentów miasta – Marian Strycharz (1990-1998) – Krzysztof Popiołek (1994-1998 i 2006-2007) – Bogdan Bieniek (1998-nadal) – Mieczysław Wdowiarz (1998-2006) – Fryderyk Kapinos (2007-nadal)

Skarbnicy miasta – Irena Kowieska (1990-1999) – Barbara Wójcik (1999-nadal)

Pracownicy Urzędu Miejskiego Paweł Adamczyk, Marek Ambroziak, Aleksander Babula, Danuta Babula, Marian Babula, Wanda Bargiel, Genowefa Barnaś, Wiesław Barszcz, Tadeusz Błachowicz, Krystyna Bochenek, Janina Bryła, Barbara Bundyra, Jan Bundyra, Lidia Burczyk, Renata Bury, Anna Chatys, Ryszard Chmaj, Tomasz Czaja, Paweł Dębicki, Sabina Daniel, Anna Dubiel, Lidia Dubiel, Barbara Duda, Krystyna Dudek, Aneta Durda, Anna Duszkiewicz, Halina Działo, Stanisław Dziewit, Bogusława Fleszar, Arkadiusz Gałkowski, Agnieszka Garncarz, Janina Giża, Janusz Godek, Jadwiga Groele, Robert Groele, Robert Grygiel, Barbara Grzech, Marta Grzech, Alina Hamala, Marta Hinzman, Renata Hyjek, Grażyna Kaleta, Urszula Kalicka, Grażyna Kędzior, Alicja Kiepek, Mirosław Kmieć, Władysław Kmieć, Anna Kobylarz, Bogusław Konik, Agnieszka Kopera, Jerzy Kopyś, Janusz Kornecki, Maria Korzeń, Tadeusz Kotlarz, Danuta Kotra, Jacek Krawczyk, Barbara Krępa, Genowefa Królikowska, Edyta Krużel, Wiesława Krzaczkowska, Jacek Krzyżewski, Władysława Kusek, Monika Latała, Barbara Leo, Andrzej Leś, Elżbieta Leś, Krzysztof Lewandowski, Maria Leżoń, Tadeusz Łazarek, Józef Łopuszyński, Andrzej Łoś, Wojciech Maciuba, Marzanna Madejska-Patyk, Tadeusz Magdziarz, Marta Marek, Anna Markowska, Jolanta MarkowskaRzeźnik, Zbigniew Markowski, Elżbieta Mazur, Grażyna Mazur, Edward Michocki, Jan Midura, Andrzej Miłoś, Arkadiusz Misiak, Piotr Moczarski, Ewa Mokrzycka, Małgorzata Mosior, Dorota Moskal, Marian Moskal, Dariusz Mysona, Izabela Niziołek, Lucjan Niziołek, Elżbieta Nowak, Kazimierz Olesiak, Anna Omasta, Urszula Pacholarz, Urszula Padykuła, Renata Paterak, Łukasz Pezda, Magdalena Pękalska, Anna Piecuch, Zofia Piekarska, Jan Piekarski, Kazimiera Pieróg, Jadwiga Pietryka, Magdalena Pietryka, Waldemar Piotrowski, Regina Płaza, Kazimiera Pogoda, Leokadia Pogoda, Renata Pytlak, Maria Rak, Andrzej Rokoszak, Radosław Rostocki, Dariusz Rżany, Tadeusz Siemek, Danuta Sieroń, Sylwia Sikora, Teresa Skiba, Elżbieta Skotnicka-Wróbel, Aleksandra Skowron, Bogusława Stefanik, Anna Synowiec, Monika Szczodry, Bronisław Szczurek, Lucyna Szęszoł, Bogdan Szpara, Jacek Szwedo, Grażyna Śnieżek, Maria Śpiewak, Henryk Światowiec, Sabina Świątkiewicz, Irena Świst, Piotr Toczyński, Zenon Tokarski, Maria Trela, Tadeusz Tuczyński, Jarosław Tychanowicz, Paweł Tyniec, Agnieszka Urbańska, Andrzej Urbański, Krzysztof Urbański, Dorota Warchałowska, Marek Warchoł, Zofia Wątor, Jolanta Węgrzyn, Waldemar Wiącek, Dariusz Więcławski, Józef Witek, Tadeusz Witek, Bogdan Wojdyła, Beata Wojtas, Małgorzata Wojtusiak, Artur Wróbel, Sabina Wróbel, Renata Wyzga, Piotr Zawada, Anna Zdanowska, Grażyna Żmuda.


20 cd. Kalendarium ze strony 14 brani zostali trzej mielczanie: Andrzej Osnowski (Akcja Wyborcza Solidarność), Stanisław Janas (Sojusz Lewicy Demokratycznej) i Jan Król (Unia Wolności). Jan Król został wybrany wicemarszałkiem Sejmu RP. 14 X Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie o ustanowieniu SSE EURO-PARK MIELEC, powiększając obszar strefy z 575 ha do 627 ha. 15 X Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. 21 X Wyprodukowany w WSK Mielec samolot An-2 z pilotem Waldemarem Miszkurką i mechanikiem Bogusławem Gajkiem wylądował na mieleckim lotnisku po locie dookoła świata, rozpoczętym 22 VII. Drugi pilot Andrzej Szymański uczestniczył tylko w części lotu.

13 XI Piloci Zbigniew Nowakowski i Czesław Żywocki wykonali pierwszy lot na samolocie M18 BS Dromader wyprodukowanym w WSK PZL-Mielec. 31 XII Stopa bezrobocia w subregionie mieleckim wynosiła 12,1 %.

nia spraw związanych z podziałami ewidencyjnymi nieruchomości leżących w granicach SSE EURO-PARK MIELEC. 8 VI W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. S. Żeromskiego odbyło się spotkanie biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca i mieleckich proboszczów z samorządowymi władzami miasta i przedstawicielami mieleckich instytucji. Wiodącym tematem było kształcenie, wychowywanie i zatrudnianie młodzieży.

10 VI Rada Miejska utworzyła Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. oraz nadała ulicy na osiedlu Mościska (bocznej od ul. Pogodnej) patronat Stanisława Doliny. 15 VI W sali widowiskowej SCK odbyło się Mieleckie Forum Społeczne. 30 VI – 14 IX Samorządowe Centrum Kultury we współpracy z Parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy zorganizowało I Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele MBNP. W ramach festiwalu obyło się 6 koncertów z udziałem wybitnych artystów polskich i zagranicznych.

1998

1 I Rozpoczęło działalność Samorządowe Centrum Kultury jako inspirator, organizator i koordynator działalności kulturalno-oświatowej w Mielcu. W jego skład weszły: Dom Kultury przy al. Niepodległości 7, Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. J. Kusocińskiego 2 z filiami oraz Muzeum Regionalne Filia „Jadernówka” przy ul. Jadernych 19 i pałacyk Oborskich (w remoncie) przy ul. Legionów. 31 III Po przebudowie i modernizacji (nowe jednolite kramy i stoiska) wznowił działalność „zielony rynek” przy ul. Sandomierskiej. 28 IV W sali widowiskowej SCK odbyło się Mieleckie Forum Gospodarcze. 27 V Rada Miejska upoważniła Zarząd ARP SA. W Warszawie do załatwia-

7 VIII Rozporządzeniem, Rady Ministrów z dnia 7 VIII 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów – utworzono m.in. powiat mielecki w granicach z 1975 r., a więc z następującymi gminami: Mielec – miasto, Borowa, Czermin, Gaw-

łuszowice, Mielec – gmina wiejska, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne. 22 VIII Na terenach MOSiR odbyła się wielka plenerowa impreza kulturalnorekreacyjna „Lato z Radiem i Telewizyjnej Jedynki”. W koncercie wystąpili: „Lady Pank”, „Just-5”, „Viva”, „Dona”, „Target” i „Żuki”. W imprezie wzięło udział ok. 20 tys. osób z Mielca i okolic. 3 XI Na pierwszej sesji Rady Miejskiej na prezydenta miasta wybrano ponownie Janusza Chodorowskiego, a przewodniczącym Rady został Zdzisław Nowakowski. Dokonano także wyboru zastępców prezydenta miasta - Bogdana Bieńka i Mieczysława Wdowiarza. 9 XI Na pierwszej sesji Rady Powiatu Mieleckiego na starostę wybrano Józefa Smacznego, a na przewodniczącego Rady – Kazimierza Popiołka. 24-27 XI Na Targach Inwestycyjnych INVESTCITY’98 w Poznaniu po raz pierwszy zaprezentowało się miasto Mielec.

1999

1 I W ramach reformy podziału administracyjnego państwa rozpoczął funkcjonowanie powiat mielecki, który znalazł się w granicach nowego województwa podkarpackiego. 4 I Oddano do użytku pierwszy segment Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Do obiektu wprowadzono wszystkich uczniów, zwalniając budynek przy ul. Wolności i inne pomieszczenia na terenie osiedla Smoczka. 5-6 I Władze samorządowe Mielca wysłały pomoc humanitarną dla Mukaczewa – partnerskiego miasta, dotkniętego klęską powodzi. 29 I Powołano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). I Rozpoczęto organizowanie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 25 II Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu od 1 IX 1999 r. w Mielcu czterech gimnazjów: nr 1 przy ul. E. Biernackiego 6, nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 7, nr 3 przy ul. Cz. Tańskiego 3 i nr 4 przy ul. Łąkowej 6. Postanowiono też, że w ramach reorganizacji sieci szkolnej po zakończeniu roku szkolnego 1998/1999 ulegają likwidacji Szkoły Podstawowe nr 5, 7 i 8.


21 22 III Sąd Okręgowy w Rzeszowie na wniosek zarządu Zakładu Lotniczego „PZL-Mielec” Sp. z o.o. ogłosił upadłość tej firmy. 25 III W Domu Kultury SCK odbyło się Forum Edukacyjne. Głównym akcentem było wystąpienie wiceminister edukacji Ireny Dzierzgowskiej, która wręczyła prof. dr. hab. Andrzejowi Pruskowi akt powołania Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania z siedzibą w Mielcu. 19-23 IV Z inicjatywy władz miasta zorganizowano Mielecki Tydzień Ekologiczny, a w jego ramach m.in. Młodzieżowe Forum Ekologiczne i Forum Ekologiczne „Batalia o czysty Mielec”. 29 IV – 2 V W SCK zorganizowano Dni Kultury Włoskiej. 3 V Na stadionie MOSiR odbył się „mecz wspomnień” FKS „Stal” Mielec – „Orły Górskiego”, z którego dochód przeznaczono na pomoc finansową dla chorego Zygmunta Kukli – byłego bramkarza „Stali” i reprezentacji Polski. Impreza wywołała olbrzymie zainteresowanie, a na trybunach zasiadło około 15 tysięcy widzów. 27 V Zarząd Miasta Mielca wystosował apel do wszystkich inwestorów o uwzględnianie przy budowach użytku publicznego potrzeb osób niepełnosprawnych. 28 V Odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie obiektów Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR. W uroczystości wziął udział były premier Jan Krzysztof Bielecki. 31 V Sąd Gospodarczy w Rzeszowie ogłosił upadłość spółki matki – Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec” SA. 12 VI Kilkanaście tysięcy mielczan uczestniczyło w Mszy Św. i spotkaniu z Ojcem Św. Janem Pawłem II w Sandomierzu. 30 VI Na podstawie uchwały członków Mielecka Izba Gospodarcza zakończyła działalność. 18-25 VII Na lotnisku zorganizowano IX Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej. 1 IX Rozpoczął działalność Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego - placówka oświatowa składająca się z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i V Liceum Ogólnokształcącego. 24-26 IX Mieleckie Targi Wielobranżowe

zorganizowano po raz pierwszy w nowo oddanym Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym w Samorządowym Centrum Kultury. Udział wzięło 40 wystawców. 11 X W budynku miejskim przy ul. S. Sękowskiego 1, przekazanym na cele nauki, odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego pierwszej samodzielnej mieleckiej uczelni – Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania. Jej pierwszym rektorem i organizatorem był prof. dr hab. Andrzej Prusek. 16 X Biskup tarnowski dr Wiktor Skworc wydał dekret powołujący Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Mielcu przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 23 XII Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu podpisała porozumienie z przedstawicielstwem farmerów z wyspy Jersey w sprawie rekrutacji polskich robotników rolnych do prac sezonowych w specjalistycznych gospodarstwach rolnych na Jersey. 24 XII Uruchomiono stronę internetową miasta Mielca www.mielec.pl

2000

10 II Rada Miejska przyjęła „Strategię rozwoju Gminy Miejskiej Mielec na lata 2000-2006” oraz nadała nowej ulicy na osiedlu Smoczka patronat Stanisława Mikołajczyka. 15 IV Kobiecy zespół Klubu Piłki Siatkowej „Melnox-Autopart-Lobo” zdobył wicemistrzostwo Polski w sezonie 1999/2000. 27-28 IV W SCK odbyły się „Dni Kultury Niemieckiej w Mielcu”. 30 IV Na lotnisku odbył się „Wielki Piknik Motoryzacyjno-Lotniczy”. 25 V Rada Miejska nadała patronat bł. ks. Romana Sitki ulicy powstałej z połączenia ul. Szkolnej i części ul. Hetmańskiej. 28 V W kaplicy św. Stanisława Kostki i kościele parafialnym św. Mateusza odbyły się uroczystości związane z wyniesieniem na ołtarze błogosławionego ks. Romana Sitki – katechety gimnazjalnego i budowniczego bursy gimnazjalnej z kaplicą św. Stanisława Kostki. 23-27 VI Odbył się Światowy Zjazd Mielczan. Głównymi punktami programu były: Msza św. pod przewodnictwem biskupa Wojciecha Ziemby – ordy-

nariusza ełckiego – rodaka Ziemi Mieleckiej, sesja „Nasza Mała Ojczyzna – Mielec”, spotkanie towarzyskie uczestników, impreza handlowo-kulturalna „Handlowanie po mielecku”, „mecz wspomnień”, koncerty zespołów artystycznych, „Piknik na lotnisku” połączony z koncertem „Radio Biwak” („Skaldowie”, „Myslovitz”), koncert ZPiT UJ „Słowianki”, spotkanie biznesowe i sadzenie pamiątkowych drzewek.

27 VII Na obiektach MOSiR odbyła się wielka impreza promocyjno-koncertowa „Lato z Radiem”. Wystąpili m.in. „Eleni”, „Norbi” i „Czerwone Gitary”. Równocześnie odbyła się uroczystość otwarcia w Mielcu fabryki lodów „Zielona Budka” – jednego ze sponsorów „Lata z Radiem”. 16 VIII Z prywatnymi wizytami przebywali w Mielcu była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher i wicepremier Leszek Balcerowicz. 19-20 VIII Delegacja Mielca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta SCK uczestniczyły w uroczystościach Roku Milenijnego w zaprzyjaźnionym Tiszafőldvar na Węgrzech. 24 VIII Rada Miejska podjęła uchwałę o nabyciu na własność Gminy Miejskiej Mielec obiektów sportowych WSK „PZL – Mielec”. 27 VIII Z udziałem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na mieleckim lotnisku odbył się Wielki Festyn „Aeroplany i Automobile”. 19-22 IX W SCK odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli „Informatyka w Szkole”. Wzięło w niej udział około 400 nauczycieli.


22

29 IX W ramach uroczystościach z okazji 5-lecia SSE EURO-PARK MIELEC zorganizowano seminarium „Z inwencji zrodził się sukces”, w którym uczestniczyli m.in. premier RP Jerzy Buzek i wicemarszałek Sejmu RP Jan Król, posłowie i senatorowie. 11-12 XI Z okazji 10-lecia współpracy partnerskiej Douchy-les-Mines (Francja) z Mielcem i Vila Nova de Poiares (Portugalia) w Douchy-les-Mines odbyły się specjalne uroczystości, a na ich zakończenie parafowano „Umowę o dalszej współpracy miast”. W imieniu Mielca podpisał ją zastępca prezydenta miasta Mieczysław Wdowiarz. 27 XII Uroczyście otwarto nowy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – powiatową stacjonarną instytucję pomocy społecznej.

2001

26-27 III W sali konferencyjnej CWP odbyła się wojewódzka konferencja ekologiczna „Przemysł podkarpackiego a stan środowiska w regionie”. 26 IV Dni Kultury Francuskiej w SCK zainaugurowano otwarciem wystaw „Architektura francuska” i „Historia komiksu we Francji”. 1-6 VI Odbył się cykl imprez w ramach Młodzieżowego Tygodnia Integracji Europejskiej. Uczestniczyły w niej ekipy z Douchy-les-Mines (Francja), Erlangen (Niemcy), Mukaczewo (Ukraina), Rottweil (Niemcy), Tiszafőldvar (Wegry), Vila Nova de Poiares (Portugalia) i Mielca. Ponadto 4 VI podpisano Umowę o partnerstwie miast Vila Nova de Poiares i Mielec. 16 VI – 22 VI Kolejno we wszystkich mieleckich parafiach odbyły się uroczystości „Nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej”. 22 VI Inauguracją „Dni Mielca” była uroczystość oddania do użytku Pałacyk Oborskich jako siedziby głównej Muzeum Regionalnego i reprezentacyjnego miejsca samorządu miasta Mielca.

12 VII W katastrofie lotniczej samolotu M28 Skytruck na lotnisku w Puerto Cabello w Wenezueli zginęło 13 osób, a wśród nich mielczanie: Stanisław Padykuła – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Daniel Romański – prezes Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu, Jan Sęk – przedstawiciel pionu technicznego PZL, Andrzej Koper – przedstawiciel pionu handlowego PZL i Piotr Bień – przedstawiciel grupy serwisowej PZL. Przyczyną katastrofy był błąd pilota wenezuelskiego. W Mielcu ogłoszono żałobę. 23 VIII W Mielcu gościło „Lato z Radiem” - najpopularniejszy letni program Polskiego Radia. Na terenach rekreacyjnych MOSiR odbyła się wielka impreza artystyczno-promocyjna. Wystąpili m.in. Andrzej Cierniewski z zespołem „Varius Manx” i Grzegorz Markowski z zespołem „Perfekt”. 19-22 IX Z inicjatywy CKP w Mielcu odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja „Informatyka w Szkole”. Wzięło w niej udział ponad 400 nauczycieli oraz goście z zagranicy. 23 IX W wyborach parlamentarnych wybrano na posłów Krystynę Skowrońską (Platforma Obywatelska) i Stanisława Janasa (SLD) oraz na senatora Grzegorza Latę (SLD). 18-19 X W salach konferencyjnych CWP SCK i Hotelu Polskiego odbyła się „Konferencja biznesowa miast partnerskich - Mukaczewa (Ukraina) i Mielca”. 4 XII Oddano do użytku Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”. Poświęcenia nowej placówki dokonał biskup tarnowski dr Wiktor Skworc. 6-7 XII Z inicjatywy władz miasta Mielca w Mukaczewie (Ukraina) przebywała misja gospodarcza z Mielca. W jej skład weszło kilkudziesięciu właścicieli i przedstawicieli małych firm. XII Rozpoczęło działalność Radio Puls FM. Ponadto w 2001 r.: - Utworzono mieleckie koło partii Prawo i Sprawiedliwość. - Zorganizowano mieleckie koło Platformy Obywatelskiej. - Gmina Miejska przejęła od WSK „PZLMielec” SA. (w upadłości) pozostałe nieruchomości i obiekty sportowe pomiędzy ulicami J. Kusocińskiego i L. Solskiego.

2002 I

Ministerstwo Obrony Narodowej zakończyło definitywnie finansowanie programu budowy samolotu szkolnobojowego Iryda produkowanego w Mielcu. 6 III Z inicjatywy Renaty i Henryka Burych – właścicieli firmy THB BURY w Lőhne i Mielcu – do Mielca przybyła oficjalna delegacja władz Lőhne – miasta w Niemczech - z misją nawiązania współpracy z Mielcem. 25-26 IV W Domu Kultury SCK zorganizowano Dni Kultury Hiszpańskiej. W imprezie inauguracyjnej uczestniczył konsul Królestwa Hiszpanii Antonio Garcia. 29 V Rada Miejska przyjęła „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy” oraz ustaliła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu. 27 VII Z inspiracji MIVA POLSKA (stowarzyszenia katolickiego wspierającego misje) na terenach rekreacyjnych MOSiR obok Hotelu Polskiego odbył się Międzynarodowy Festyn Misyjny. W programie artystycznym m.in. wystąpiła piosenkarka Eleni. Prowadzono też zbiórkę pieniężną na cele misji. 28 VIII W ratuszu w Lőhne (Niemcy) przedstawiciele samorządowych władz miasta Mielca i Lőhne podpisali deklarację o współpracy miast. 28-29 IX W hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia działalności artystycznej ZPiT „Rzeszowiacy”. Obok Jubilatów wystąpiły ZPiT „Słowianki” UJ w Krakowie i PLZPiT „Mazowsze”. 3 X Rada Miejska przyjęła „Pakiet działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości i ograniczenia bezrobocia na terenie miasta”. 10 XI W II turze wyborów mielczanie wybrali Janusza Chodorowskiego na prezydenta miasta. 19 XI Odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej kadencji na lata 2002-2006. W trakcie sesji radni wybrali Zdzisława Nowakowskiego na przewodniczącego Rady. XI Starostą powiatu mieleckiego został wybrany Józef Smaczny, a na przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego wybrano Marka Paprockiego. 6 XII Oddano do użytku sztuczne lodowisko MOSiR przy ul. J. Kusocińskiego. 20 XII Rozpoczęło funkcjonowanie Cen-


23 trum Powiadamiania Ratunkowego z telefonem 112, obejmując swym zasięgiem cały powiat mielecki. 31 XII Według GUS miasto Mielec liczyło 61464 mieszkańców.

2003

12 II Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że umowa pomiędzy WSK „PZL-Mielec” i karaibską spółką Grand Limited w sprawie przejęcia udziałów w mieleckim lotnisku jest nieważna. 3-4 IV W Pałacyku Oborskich – Muzeum Regionalnym odbyła się sesja naukowa „Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych”. W czasie sesji prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski wręczył Medal „Przyjaciel Miasta Mielca” Feliksowi Kirykowi – profesorowi i byłemu rektorowi Akademii Pedagogicznej w Krakowie – za długoletnie kierowanie pracami naukowymi nad trzytomową monografią Mielca i regionu. 28-29 IVW Domu Kultury SCK odbyły się Dni Kultury Japońskiej. Gościem honorowym był pierwszy sekretarz ambasady Japonii w Polsce Kazohiko Kokubu. 28-29 IV Z inicjatywy Stowarzyszenia PROMLOT i Urzędu Miejskiego wykonano kompozycję przestrzenną z samolotem TS-11 „Iskra” na terenach MOSiR. Intencją pomysłodawców było podkreślenie związków wieloletnich związków Mielca z lotnictwem. 3-4 V Na lotnisku odbył się Międzynarodowy Festyn Lotniczy. Około 30 tysięcy widzów obserwowało popisy m.in. Grupy Akrobacyjnej „Żelazny” oraz pilotów z Ukrainy, Litwy, Aeroklubu Rzeszowskiego i Aeroklubu Mieleckiego. 12 V Na placu AK premier RP Leszek Miller spotkał się ze społeczeństwem Mielca i przekonywał do pozytywnego ustosunkowania się do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 20 V W ogólnopolskim konkursie „Menedżer Oświaty 2002” Mielec otrzy-

mał II nagrodę w kategorii miast. Uroczystość zakończenia konkursu odbyła się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 30 V W hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbył się międzypaństwowy mecz piłki siatkowej kobiet Polska Chorwacja (3:0). Po meczu prezydent Mielca Janusz Chodorowski wyróżnił Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” trenera reprezentacji Polski Andrzeja Niemczyka – byłego zawodnika „Stali” Mielec (lata 60. XX w.). 2 VI Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano I Sesję Dziecięcej Rady Miasta, a dziecięcymi radnymi byli przedstawiciele mieleckich szkół. 8 VI W referendum na temat przystąpienia Polski do UE 81 % głosujących mielczan opowiedziało się „za”. Głosowało 61 % uprawnionych do głosowania. 15 VI W wyniku konkursu funkcję Regionalnej Izby Finansującej (RIF) na terenie województwa podkarpackiego wygrała Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA. w Mielcu. Głównym zadaniem RIF jest administrowanie środkami pomocowymi przyznanymi przez Unię Europejską Polsce w latach 2003-2008 na terenie województwa podkarpackiego. 24 VI Rada Miejska uchwaliła przystąpienie Gminy Miejskiej Mielec do Komunalnego Związku Międzygminnego. 15 VII Po remoncie i modernizacji oddano do użytku basen odkryty MOSiR. Przy tej okazji wprowadzono atrakcję – zjeżdżalnię wodną (rynnę) o długości 50 m. 29 VIII Rada Miejska podjęła uchwalę o przyjęciu środków z Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej ISPA będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla realizacji projektu pn.: "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu". 7 XI Przy wjeździe do Mielca od strony zachodniej, obok ronda na ul. Legionów, zbudowano kompozycję przestrzenną z samolotem An-2 i napisem „Mielec wita”. 11 XI W Ogólnopolskim Konkursie „Pro Publico Bono” I miejsce przyznano Fundacji S.O.S. „Życie” w Mielcu. 15-16 XI W SCK odbyły się uroczystości 50-lecia działalności Domu Kultury. 27 XI Rada Miejska uchwaliła przeznaczenie terenu pomiędzy wiaduktem

i ul. J. Długosza na przyszłe centrum administracyjne. 6 XII Po przeprowadzeniu remontu i modernizacji oddano do użytku kryty basen MOSiR. 14 XII Ks. biskup ordynariusz Wiktor Skworc poświęcił nowy kościół św. Marka Ewangelisty w osiedlu Rzochów.

2004

28 I W Szkole Podstawowej nr 11 odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali sportowej. 11 II Biskup tarnowski dr Wiktor Skworc został uhonorowany przez prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” za wszechstronną opiekę nad mieleckimi parafiami oraz inspirowanie i wspieranie przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych. 27 II Rada Miejska podjęła uchwały o podjęciu działań mających na celu utworzenie w Mielcu Kolegium Języków Obcych oraz o nadaniu parkowi przy ul. S. Staszica nazwę „Park Inwalidów Wojennych RP”. 2-3 V Odbyły się miejskie uroczystości z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczestniczyły w nich delegacje miast partnerskich Mielca: Douchyles-Mines (Francja), Lőhne (Niemcy) i Vila Nova de Poiares (Portugalia). Na mieleckim lotnisku odbył się I Unijny Piknik Lotniczy.

27 V W SCK odbyła się konferencja Przemysłowej Grupy Doradczej NATO. 29 VI Rada Miejska m.in. przyjęła Wieloletni Program Inwestycyjny na lata


24 2004-2008 oraz nadała nowym ulicom na osiedlu Smoczka nazwy: Św. Kingi i Św. Brata Alberta. 13 VII Reprezentujący Polskę zawodnik LKS Mielec Jakub Giża zdobył tytuł wicemistrza świata juniorów w pchnięciu kulą (20,05 m) w czasie Mistrzostw Świata we włoskiej miejscowości Grosseto. 1 IX Rozpoczęła działalność Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Cz. Tańskiego i w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia”. 30 IX Mielec otrzymał certyfikat „Gmina Fair Play 2004” za działalność samorządu miejskiego. Wręczenie certyfikatów odbyło się w Galerii Porczyńskich w Warszawie. 14 X W Samorządowym Centrum Kultury odbyła się inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w nowo powołanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Na siedzibę NKJO przeznaczono jeden z segmentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Tańskiego. 31 XII Wg GUS – Mielec zamieszkiwało 61288 osób. Ponadto w 2004 r.: - Na mieleckim lotnisku rozpoczęła działalność Szkoła Pilotażu Royar Star.

2005

2 I Na placu AK odbył się tradycyjny koncert plenerowy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano ponad 80 tysięcy złotych. 21 II W Galerii Domu Kultury SCK otwarto wystawę „Cztery dekady” przedstawiającą 40-letnią działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. 24 II Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie Zespołu Szkół nr 2, złożonego ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” i Gimnazjum nr 4, oraz nadała nowym ulicom na terenie osiedla Borek w rejonie ul. Modelarskiej nazwy: Borowiczan i Michalina. 17 III Rada Miejska m.in. podjęła uchwałę o utworzeniu Mieleckiego Parku Przemysłowego na dwóch obszarach – w rejonie lotniska i na osiedlu Wojsław o łącznej powierzchni 95 ha, wystosowała rezolucję do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie stanu dróg dojazdowych do Mielca, przy-

jęła „Program ochrony środowiska dla miasta Mielca” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla miasta Mielca”. 2 IV W Watykanie zmarł papież Jan Paweł II. 7 IV W przeddzień papieskiego pogrzebu Rada Miejska w Mielcu na sesji nadzwyczajnej czuwała w Sali im. Jana Pawła II. Czcząc pamięć Papieża-Polaka Rada nadała jednej z nowych ulic miejskich nazwę Aleje Jana Pawła II. Przed kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiono miejską Mszę Świętą żałobną za śp. Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób.

14-15 IV W SCK odbyły się Dni Kultury Skandynawskiej. VI Firma „Henryk Bury – Mielec” Sp. z o.o. została laureatem prestiżowej nagrody „Teraz Polska” za produkt „System Samochodowej Nawigacji Satelitarnej NAVIFLASH”. 9-10 VII W Milwaukee (USA) rozegrano Jubileuszowy XX Turniej Drużyn Polonijnych Ameryki Północnej, w którym I miejsce zajęła Polonia Chicago Mielec. (Było to trzecie zwycięstwo amerykańskich mielczan w tych rozgrywkach.) VII W ogólnopolskim rankingu na najoszczędniejszą administrację samorządową w miastach średniej wielkości Urząd Miejski w Mielcu zajął I miejsce. 18-21 VIII ZPiT „Rzeszowiacy” SCK koncertował w Tiszafőldvar – węgierskim partnerskim mieście Mielca. 10 IX Po tragicznym wypadku mieleckiego motocyklisty w Chorzelowie przez dwa dni trwały w Mielcu zamieszki uliczne, wywołane przez grupy młodych mężczyzn. 13 IX Do Mielca przybył kandydat na prezydenta RP Lech Kaczyński i odbył spotkanie przedwyborcze w SCK. IX W wyborach parlamentarnych wybrano m.in. mielczan: Władysława Ortyla (PiS) do Senatu, a do Sejmu – ponownie Krystynę Skowrońską (PO). Ponadto do Sejmu wybrano Annę Pakułę–Sacharczuk (PiS) – mielczankę

mieszkającą w Rzeszowie. IX Mielczanin Władysław Ortyl (PiS) został powołany na stanowisko wiceministra rozwoju regionalnego. 9 IX W koncercie finałowym VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego wysłuchano „Mszy Koronacyjnej” W.A. Mozarta. 30 IX – 2 X Najstarsza szkoła średnia w Mielcu – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego przy ul. T. Kościuszki uroczyście obchodziła 100-lecie powstania i działalności edukacyjno-wychowawczej. 20-21 X W Szkole Podstawowej nr 11 z Klasami Integracyjnymi odbyły się uroczystości nadania imienia Jana Pawła II oraz wręczenia sztandaru. 15 XI W sali konferencyjnej CWP SCK odbyła się konferencja z okazji 10-lecia funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. XI Przebojem Targów Producentów Samochodów „SEMA” w Las Vegas była replika forda z 1940 r., wykonana ręcznie w mieleckiej firmie KIRKHAM MOTORSPORTS Spółka z o.o. 8 XI Polskie Zakłady Lotnicze otrzymały „Złoty Laur TELEINFO 100” za najlepszy zintegrowany system teleinformacyjny w kategorii „Przemysł elektroniczny, elektromaszynowy, maszynowy i motoryzacyjny w 2005 r.” 6 XII W dniu św. Mikołaja odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia obwodnicy wewnętrznej miasta, a w jej ciągu – nowo wybudowanych Alei Jana Pawła II i ul. Stanisława Padykuły oraz rond na ulicy H. Sienkiewicza i ul. Legionów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 21 XII Rada Miejska nadała nazwę św. Anny nowej ulicy, bocznej od ul. św. Kingi na osiedlu Smoczka.

2006

30 I W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” miasto Mielec zostało laureatem w konkursie „Najlepsza Gmina Miejska 2005”. 4 III Gmina Miejska Mielec otrzymała certyfikat akcji „Przejrzysta Polska”. 27 III Rada Miasta wyraziła zgodę na przyjęcie i zaliczenie do kategorii dróg gminnych następujące istniejące na terenie miasta Mielca ulice powiatowe: Biernackiego, Solskiego i Kusocińskiego, celem przeprowadzenia niezbęd-


25 nego remontu. 8 IV Biskup ordynariusz Wiktor Skworc konsekrował kościół Ducha Świętego. 23 IV Po remoncie i modernizacji sali kinowo-widowiskowej SCK wyświetlono pierwszy film w kinie „Galaktyka” (dawniej „Metalowiec”). 27 IV Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie od powiatu mieleckiego w drodze darowizny części ul. Kilińskiego – od Rynku do skrzyżowania z ul. Staszica i al. Jana Pawła II. 14 VI Oddano do użytku przedłużenie ul. W. Szafera od ul. Mariana Raciborskiego do alei E. Kwiatkowskiego. 22 VI „Koncerty Mozartowskie” na orkiestrę, jeden, dwa i trzy fortepiany zainaugurowały IX MFM Mielec 2006. Wykonawcami koncertu, który odbył się w sali widowiskowej Domu Kultury SCK, byli Stanisław Drzewiecki (fortepian), Tatiana Shebanova (fortepian) i Jarosław Drzewiecki (fortepian) oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod dyr. Jerzego Salwarowskiego. 25 V Rada Miejska upoważniła prezydenta miasta do podpisania porozumienia z władzami wojewódzkimi dotyczącego przygotowania oraz realizacji przebudowy ul. Wolności w Mielcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Majową do skrzyżowania z ul. Żeromskiego wraz ze skrzyżowaniami. 29 VI Rada Miasta wyraziła zgodę na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu oraz nadała nowym ulicom w rejonie ul. W. Witosa na osiedlu Smoczka nazwy: Szarych Szeregów, Antoniego Fibicha

i Jana Ciołkosza. 11 VIII W Pałacyku Oborskich burmistrz miasta Tiszafőldvar (Węgry) i prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski podpisali „Umowę o partnerstwie miast”. 19-20 VIII Na terenach rekreacyjnych MOSiR odbył się I Piknik Country. 21 VIII Firma Kirchhoff Polska Sp. z o.o. w Mielcu otrzymała nagrodę General Motors Supplier of the Year 2005. 27-28 VIII W czasie „Dni Mielca 2006”, które zorganizowano na terenach MOSiR, w koncertach plenerowym wystąpili m.in. aktor – satyryk Jerzy Kryszak oraz zespoły muzyczne „Brathanki” i „Bajm” z Beatą Kozidrak. 29 VIII Finałem IX MFM Mielec 2006 w kościele MBNP było „Requiem d-moll” W. A. Mozarta w wykonaniu Krakowskiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej i solistów, Chóru Młodzieżowego I LO im. S. Konarskiego w Mielcu oraz Chóru Nauczycielskiego „Akord” ZNP i SCK. 31 VIII Rada Miejska nadała ulicy na osiedlu Wolności patronat ks. Jana Twardowskiego, a ulicy na osiedlu Smoczka – Stanisława Lema, 21 IX Z woli Ojca Świętego Benedykta XVI najstarszy mielecki kościół parafialny pod wezwaniem św. Mateusza został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. Koncelebrując uroczyście Mszę Świętą, 21 września ogłosił tę istotną dla Mielca dobrą nowinę nuncjusz papieski arcybiskup Józef Kowalczyk – obecnie prymas Polski, którego ingres do archikatedry gnieźnieńskiej odbędzie się 26 czerwca 2010 r. 28 IX Rada Miejska przyjęła do realiza-

cji „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca”. 11 X Oddano do użytku przedłużenie ul. Powstańców Warszawy od skrzyżowania z ul. Kard. S. Wyszyńskiego do ul. W. Witosa. 27 X Urząd Miejski wydał album „Mielec wczoraj i dziś”, przedstawiający miasto poprzez opis ulic i biogramy ich patronów. 30 X Otwarto bezpieczne przejście dla pieszych obok wiaduktu. 12 XI W pierwszej turze wyborów samorządowych wybrano Radę Miejską (23 radnych) oraz dwóch kandydatów na prezydenta miasta Mielca - Janusza Chodorowskiego i Krzysztofa Popiołka. 26 XI W drugiej turze na prezydenta miasta wybrano Janusza Chodorowskiego (po raz czwarty). 27 XI W czasie inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej na przewodniczącego wybrano Zdzisława Nowakowskiego (po raz trzeci). 27 XI W czasie sesji Rady Powiatu Mieleckiego starostą powiatowym został wybrany Andrzej Chrabąszcz 15 XII Komisja Europejska zatwierdziła modyfikację projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” polegającą na rozszerzeniu projektu o zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej”. 18 XII Na podstawie zawartej w Warszawie umowy Agencja Rozwoju Przemysłu sprzedała amerykańskiej firmie Sikorsky Aircraft Corporation Polskie Zakłady Lotnicze za 250 milionów złotych. Ponadto w 2006 r.: – Stanisław Kołc zbudował elektrownię wiatrową typu HSW 250T, pierwszą w powiecie mieleckim elektrownię wykorzystująca siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej.

2007

9-10 I Do Mielca przybył Jefrey Pino – prezes Sikorsky Aircraft Corporation. Spotkał się z władzami samorządowymi Mielca oraz zarządem i pracownikami Polskich Zakładów Lotniczych. 18 I W Galerii Porczyńskich w Warszawie Zbysław Szwaj – prezes Leopard Automobil Mielec – otrzymał złoty medal Akademii Polskiego Biznesu, przyzna-


26 wany przez Polski Klub Biznesu. Zarząd RSM Rolmlecz w Radomiu podjął decyzję o zamknięciu produkcji podległej Mieleckiej Spółdzielni Mleczarskiej. 15 II Rada Miasta wyraziła zgodę na wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ulic powiatowych (w tym: Jadernych, Kościuszki, Głowackiego, Drzewieckiego, Sękowskiego, al. Ducha Św., Mickiewicza /część/, Wolności /część/, Narutowicza), znajdujących się na terenie miasta Mielca. 5 III Na zaproszenie prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego gościli w Mielcu samorządowcy z Dębicy. Tematem spotkania było rozwinięcie współpracy obu miast. 16 III Sikorsky Aircraft Corporation zakupił od rządu polskiego Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu. 28 III Gmina Miejska Mielec zajęła pierwsze miejsce w województwie podkarpackim w rankingu „Europejska gmina, europejskie miasto”, którego głównym kryterium jest wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej. Ranking zorganizowali: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, „Gazeta Prawna” i Bank Gospodarstwa Krajowego. 19 IV W Mielcu gościł z roboczą wizytą ambasador USA w Polsce Victor Ashe. Spotkał się z samorządowymi władzami miasta oraz zwiedził Polskie Zakłady Lotnicze i obejrzał pokazy w wykonaniu samolotów wyprodukowanych w Mielcu. I

19 IV W czasie uroczystości 70-lecia szkolnictwa ekonomicznego w Mielcu Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał imię Bł. Księdza Romana Sitki i sztandar. 25-26 IV W SCK zorganizowano „Dni Kultury Chińskiej”, a w ich programie m.in. wystawę porcelany chińskiej (15 IV – 15 V) i ceremonię parzenia herbaty. 27 IV Na wzgórzu przy ul. Traugutta w Dębicy samorządy Dębicy i Mielca podpisały umowę intencyjną o współpracy.

18-20 V W SCK zorganizowano I Festiwal Tańca Współczesnego. Finałem Festiwalu był spektakl w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. 23 V Mszą Świętą przed kościołem MBNP, której przewodniczył biskup tarnowski Wiktor Skworc, zakończono uroczystości 60-lecia parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 31 V Rada Miejska wyraziła zgodę na udział Gminy Miejskiej Mielec w projekcie pod nazwą ,,Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN - Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego ”, realizowany wspólnie z Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA. V W czasie I Międzynarodowej Wystawy AIR FAIR 2007 w Bydgoszczy specjalne wyróżnienie - statuetkę za wkład w rozwój lotnictwa otrzymały Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu. 1 VI W czasie uroczystości w firmie Kirchhoff prezydent Mielca Janusz Chodorowski uhonorował dr. Jochena Kirchhoffa z Niemiec – seniora rodu właścicieli firmy Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” za wszechstronną współpracę z mieleckim środowiskiem. 11 VI W czasie V Międzynarodowych Targów Samolotów Lekkich i Ultralekkich w Bydgoszczy Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu otrzymały statuetkę „Za istotny wkład w rozwój lotnictwa”. 21 VI „IX Symfonia d-moll” Ludwiga van Beethovena zainaugurowała X MFM Mielec 2007 w kościele MBNP. Wykonali ją: Katarzyna Wiwer (sopran), Katarzyna Suska (mezzosopran), Paweł Skołuba (tenor) i Piotr Nowacki (bas) oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej i Chór Polskiego Radia w Krakowie pod dyr. Marka Pijarowskiego. 12 VII W czasie Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Debreczynie (Węgry) reprezentant Polski Jakub Giża (LKS Mielec) zdobył złoty medal (19,87 m). 21-22 VII W zamku w Przecławiu i na alei Niepodległości w Mielcu odbyły się uroczystości 50-lecia rozpoczęcia produkcji mikrosamochodu Mikrus. Wzięło w nich udział kilkanaście sprawnych egzemplarzy tego pojazdu. 22 VII Na mieleckim lotnisku odbył się Piknik Lotniczy Mielec-2007, a w jego programie m.in. pokazy lotnicze, desant spadochroniarzy, wystawa samolotów, popisy kaskaderskie na

motocyklach i pokaz przestrzennych laserów świetlnych. 18-19 VIII Na terenach zielonych MOSiR odbył się „Western Piknik”. 25-26 VIII Na terenach zielonych MOSiR odbyły się „Dni Mielca-2007”. Głównymi atrakcjami były występy zespołów muzycznych: „Róże Europy”, „Hey”, „Tercet Egzotyczny” i „Maanam” oraz kabaretu „Koń Polski”. 30 VIII W koncercie nr 7 X MFM Mielec 2007 w kościele MBNP wystąpił chór Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z „Requiem” Josepha Gosseca. 3 IX W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. T. Kościuszki 4 rozpoczęło działalność Niepubliczne Gimnazjum – pierwsza tego rodzaju placówka oświatowa w Mielcu. 8 IX Na mieleckim lotnisku zaprezentowano po raz pierwszy śmigłowiec Black Hawk UH-60M wyprodukowany przez koncern Sikorsky AC – nowego właściciela Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu. 23 IX W sali widowiskowej SCK odbył się koncert z okazji 550. rocznicy wydania pozwolenia króla Kazimierza Jagiellończyka na założenie miasta Mielca. 1 X W związku z brakiem porozumienia lekarzy z dyrekcją szpitala – 69 lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia przed trzema miesiącami, nie przyszło do pracy. Około 30 innych wzięło zwolnienia lekarskie. W związku z zaistniałą sytuacją rozpoczęto ewakuację pacjentów do innych szpitali w województwie podkarpackim. 5 X Mszą Świętą w kaplicy św. Stanisława Kostki i wykładem w auli WSGiZ zainaugurowano działalność Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. X Przy mieleckich Tablicach Katyńskich odbyła się uroczystość odsłonięcia kopii Krzyża Katyńskiego i płyty, pod którą umieszczono urnę z ziemią przywiezioną z Katynia, Miednoje, Charkowa, Bykowni, Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. 21 X W wyborach parlamentarnych do Sejmu wybrano troje mielczan – Krystynę Skowrońską (Platforma Obywatelska), Krzysztofa Popiołka (Prawo i Sprawiedliwość) i Leszka Deptułę (Polskie Stronnictwo Ludowe), a do Senatu – Władysława Ortyla (Prawo i Sprawiedliwość). 21 X W hali sportowo-widowiskowej MOSiR wystąpił legendarny rosyjski Chór Aleksandrowa.


27 25 X Rada Miejska nadała nowym ulicom na osiedlu Smoczka patronów: Eugeniusza Kahla, ks. Bolesława Gwoździowskiego i Franciszka Śliwy. 29 XI Rada Miejska nadała nazwę Matki Teresy nowej ulicy – bocznej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na osiedlu Smoczka. 3 XII Fryderyk Kapinos rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy prezydenta miasta Mielca.

20 XII Rada Miejska przyjęła „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Mielca na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020”, nadała nowej ulicy na osiedlu Smoczka – bocznej ul. J. Iwaszkiewicza - patronat Stanisława Kryczyńskiego, a nowej ulicy na osiedlu Wojsław – bocznej ul. Wojsławskiej – patronat Franciszka Saramy.

2008

31 I Rada Miejska wyraziła zgodę na wybudowanie przez MOSiR na nieruchomości miejskiej położonej u zbiegu ulic Wolności i Powstańców Warszawy inwestycji pod nazwą: „Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, urządzeniami budowlanymi, przebudową istniejącej infrastruktury technicznej (...)”. 12 III Gmina Mielec została laureatem rankingu „Europejskie Miasto – Europejska Gmina” w rankingu „Gazety Prawnej” i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wręczenie wyróżnień odbyło się w Lublinie. 19 III Rada Miejska przyjęła „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Mielca na lata 2007-2013”. 24 IV Nominowane do Godła Promo-

cyjnego „Teraz Polska” miasta, w tym Mielec, prezentowały się na stoiskach promocyjnych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 29 IV Rada Miejska nadała ulicom na terenie lotniska nazwy Lotniskowa i COP-u. 10 V Z okazji 140-lecia zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej w Mielcu odbyły się uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru Zarządowi Powiatowemu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu. 26 V Rada Miejska przyjęła Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 20082013, podjęła uchwałę o przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Mielec projektu pn.: „Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec”. 17 VI Pojazd elektryczny „Melex”, produkowany przez firmę Melex A&D Tyszkiewicz w Mielcu, został wybrany „Symbolem Podkarpacia” w plebiscycie rzeszowskiego dziennika „Nowiny”. 22-26 VI Orkiestra kameralna PSM I i II st. w Mielcu uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym na Węgrzech. 24 VI Rada Miejska przekazała środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Mielcu oraz nadała nazwę Mazurska nowej ulicy na osiedlu Cyranka, zgodnie z wnioskiem mieszkańców. 26 VI Wybrano nowe logo miasta Mielca. 3 VII Na placu AK odbył się inauguracyjny koncert XI MFM Mielec 2008, w którym wystąpili: Gwendolyn Bradley (sopran, USA), Jan Wolny (baryton) i Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Janusza Powolnego. 7 VII W sali widowiskowej Domu Kultury SCK odbył się 2. koncert XI MFM Mielec 2008. Jego wykonawcami byli Zen Hu-Gothoni (skrzypce, erhu, Chiny), Jerzy Dybał (dyrygent, kontrabas) i Polska Orkiestra Radiowa. 4-5 VIII Młodzi mielczanie Iwona Nakoneczna i Marcin Świątek, wraz z kilkoma osobami z innych miast, zdobyli najwyższy szczyt Kaukazu i Rosji (5642 m). 8-24 VIII W Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w lekkoatletycznej reprezentacji Polski startowali m.in. wychowanka LKS Stal Mielec Dorota Jędrusińska

(Dydo) i wychowanek OTG Sokół Mielec – Rafał Augustyn. 13-15 VIII W czasie Szybowcowych Mistrzostw Świata na lotnisku Luesse koło Berlina reprezentant Polski Karol Staryszak (Aeroklub Mielecki) zdobył brązowy medal w kl. 18 m. 16-17 VIII Z okazji 70. rocznicy powstania przemysłu lotniczego w Mielcu zorganizowano uroczystą akademię, Mszę Świętą, Dzień Otwarty w PZL, Rodzinny Piknik Lotniczy, AIR SHOW i koncert zespołu KOMBI. 21 VIII Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Mielec działek przeznaczonych pod tereny spacerowo rekreacyjne wzdłuż rzeki Wisłoki oraz na nieodpłatne przekazanie, Skarbowi Państwa – w formie darowizny, nieruchomości przeznaczonych pod budowę prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki. 22-30 VIII ZPiT „Rzeszowiacy” przebywał w Szwajcarii i koncertowali w Zurichu (Volkshalle), Solothur i Bernie. 28 VIII Na obszarze B Mieleckiego Parku Przemysłowego w Wojsławiu rozpoczęła działalność pierwsza firma – First Company szyjąca produkty z dzianin. 1 IX Oddano do użytku bazę sportową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach programu „Od przedszkola do matury”. 16 IX W wyremontowanym i zmodernizowanym budynku po byłej szkole w osiedlu Wojsław odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. (Dotąd przez 15 lat mieścił się w budynku MOPS przy ul. I. Łukasiewicza 1c.) 21 IX W sali widowiskowej Domu Kultury SCK wystawiono operę „Nabucco” G. Verdiego w polskiej wersji językowej. Wykonali ją: zespoły artystyczne z Dębicy, mielecki chór „Melodia” oraz soliści z Lublina, Tarnowa i Dębicy. Całością przygotowań i realizacji spektaklu kierował Paweł Adamek. 24 IX Oficjalnie uruchomiono nową oczyszczalnię ścieków przy ul. J. Kilińskiego. 19 X W czasie uroczystości w Warszawie nagrodę im. Grzegorza Palki otrzymał senator Władysław Ortyl z Mielca. 30 X W czasie Zjazdu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie na prezesa wybrano mielczanina Grzegorza Latę – byłego zawodnika „Stali” Mielec i re-


28 prezentanta Polski w piłce nożnej. 5 XI W czasie sesji Rady Miejskiej nadano nazwy ośmiu nowym ulicom na osiedlu Smoczka. Patronami ulic zostali zasłużeni mielczanie: Tadeusz Bigo, Andrzej Dziadyk, Franciszek Kazana, Mieczysław Korycki, Karol Popiel, Kazimierz Aleksander Sabbat, Franciszek Siorek i Władysław Żurawski oraz przyjęto dwa programy społeczne: „Lokalny System Opieki Nad dzieckiem i Rodziną dla miasta Mielca na lata 2008-2013” i „Program Aktywności Lokalnej dla miasta Mielca na lata 2008-2013 Przeciw Bezradności Społecznej”. 14 XI W czasie Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu w Hotelu Gromada w Warszawie reprezentujący Mielec zastępca prezydenta Bogdan Bieniek odebrał wyróżnienie dla Gminy Miejskiej Mielec w Konkursie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości - 2008”, organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europa 2000 Consulting w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 19 XI W Pałacyku Oborskich prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski i wicestarosta powiatu mieleckiego Józef Smaczny oraz rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podpisali porozumienie o współpracy. 4 XII Rada Miejska uchwaliła „Program zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Mieleckiego Parku Przemysłowego” oraz nadała nazwę Strefowa istniejącej ulicy, stanowiącej połączenie ulicy Wojska Polskiego z ulicą COP-u. 6 XII Otwarto kompleks boisk sportowych „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 9.

2009

10 I Z okazji 70 rocznicy powstania KS Stal Mielec w hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbył się turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyli najlepsi piłkarze Stali – byli mistrzowie Polski i wielokrotni reprezentanci kraju z Grzegorzem Latą, Henrykiem Kasperczakiem, Janem Domarskim, Andrzejem Szarmachem i Krzysztofem Rześnym na czele. I-II Światowy kryzys gospodarczy dotarł do Mielca. Niektóre firmy zaczęły ra-

tować się poprzez zwolnienia części pracowników. 25 II Podczas obrad sesji poświęconej ocenie sytuacji na rynku pracy Rada Miejska podjęła szereg uchwał obniżających stawki podatku oraz innych obciążeń na 2009 r. celem złagodzenia skutków światowego kryzysu oraz przyjęła stanowisko w sprawie koniecznych działań rządowych zmierzających do ograniczenia zwolnień w zakładach pracy na terenie miasta. 12 III W Polskich Zakładach Lotniczych zaprezentowano pierwszą wykonaną w Mielcu kabinę śmigłowca Black Hawk. 25 III Rada Miejska nadała nazwę Sportowa istniejącej ulicy, stanowiącej połączenie ulic Baczyńskiego i Padykuły. – Szpital Powiatowy otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości, co umocniło jego pozycję w gronie najlepszych szpitali w Polsce. – Polskie Zakłady Lotnicze otrzymały wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku” za remont i modernizację obiektu H-6. 15 IV Po przeprowadzonym konkursie mielczanin Paweł Czarny, jako jedyny z Polaków, zagrał w orkiestrze YouTube w amerykańskiej Carnegie Hall. Pierwsze dni maja Wszystkie większe stacje telewizyjne doniosły o przyjęciu do mieleckiego szpitala pierwszej Polki chorej na tak zwaną „świńską grypę” i później – już tylko niektóre - o jej wyleczeniu. 1 VI Miasto Mielec zostało laureatem najbardziej prestiżowego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Wręczenie dyplomów odbyło się w Belwederze, a statuetek – w Teatrze Wielkim w Warszawie. Oba trofea odebrał prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski. 7 VI W wyborach do Parlamentu Europejskiego jeden z mandatów uzyskał Tadeusz Poręba z Mielca. 17 VI W czasie imprezy „Młodzi Nieprzeciętni” prezydent Mielca Janusz Chodorowski nagrodził najlepszych uczniów mieleckich szkół. 18 VI Koncertem trzech wybitnych polskich tenorów na plenerowej scenie przed SCK rozpoczęto XII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny. 25 VI Przez osiedla Smoczka i Wojsław przeszła trąba powietrzna, powodując spore straty materialne. VI Zespół inżynierów Polskich Zakładów Lotniczych wygrał ogólnopolski

konkurs na najlepsze innowacyjne osiągnięcia techniczne za projekt i wdrożenie „Komputerowej Linii Technologicznej produkującej części najnowszego samolotu Dreamliner Boeing 787 z wykorzystaniem High Speed Machining (HSM)”. VI W rankingu samorządowego tygodnika „Wspólnota” Urząd Miejski w Mielcu zajął I miejsce na liście najtańszych urzędów w Polsce. 10-21 VII Miasto Mielec przyjęło na wypoczynek blisko 30-osobową grupę polskich dzieci z Białorusi, skierowaną przez Stowarzyszenie „Wspólnota”

11-18 VII Młodzież skupiona w Grupie FruMru i Stowarzyszeniu Kulturalnym j’ARTe zorganizowała warsztaty artystyczne i imprezę plenerową M4Moje Miasto, Moje Miejsce. 29-30 VIII W ramach Dni Mielca wystąpiło szereg zespołów artystycznych, a finałowym hitem była Budka Suflera. 29-30 VIII Na terenie Starego Mielca odbyły się tradycyjne Dożynki Powiatowe. 31 VIII Przez Mielec przejechał ostatni (jak na razie) pociąg pasażerski „Hetman”, a na trasie Dębica – Zamość od 1 IX uruchomiono autokar Zastępczej Komunikacji Samochodowej. 7 IX W finałowym koncercie XII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego wystąpili: Vincent de Pol oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej. 8 IX Z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej wielką uroczystością plenerową na alei Niepodległości uczczono pamięć ofiar napadu Niemiec hitlerowskich na Polskę. 9 IX Rada Miejska przyjęła Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015 dla Miasta Mielec, wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Mielec do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pn. „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie” oraz nadała nazwę Kolorowa istniejącej


29 ulicy, stanowiącej połączenie ulicy Zygmuntowskiej z ulicą Kard. Stefana Wyszyńskiego w Mielcu. 9 IX W Pałacyku Oborskich Muzeum Regionalnego Agencja Rozwoju Regionalnego MARR i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały umowę na budowę Inkubatora Nowych Technologii. 26 IX W SCK odbyła się inauguracja I roku akademickiego mieleckiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 24 IX W Sali Królewskiej PSM i i II st. odbyła się uroczystość 90-lecia utworzenia polskiej policji i Święta Policji. – W Polskich Zakładach Lotniczych gościł ambasador USA w Polsce Victor Ashe. 30 IX Rada Miejska w Mielcu wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miejskim na lata 2010-2011 jako wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja „Jadernówki”- historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce”. 30 IX Śmigłowiec Black Hawk z pierwszą kabiną wyprodukowaną w Mielcu został odebrany przez armię amerykańską. IX W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” Szpital Powiatowy w Mielcu został sklasyfikowany na 21. miejscu w Polsce i 1. miejscu w województwie podkarpackim. 8-9 X W SCK zorganizowano Dni Kultury Węgierskiej. Wzięły w nim udział m.in. delegacja samorządu i zespoły artystyczne z Tiszaföldvar – partnerskiego

miasta Mielca. 19-20 X Wyjazdowe seminarium szkoleniowe Rady Miejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Samorządowcy z Mielca zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i złożyli kwiaty na grobie ks. Jerzego Popiełuszki. 7 XI W Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” miasto Mielec otrzymało wyróżnienie. XII Oddaniem do użytku ostatniego odcinka wyremontowanej i zmodernizowanej ulicy H. Sienkiewicza zakończono niezwykle bogaty sezon inwestycji drogowych. 11 XII Oddano do użytku krytą pływalnię MOSiR na osiedlu Smoczka.

2010 I

Największy na świecie producent sprzętu ogrodniczego szwedzki koncern Husqvarna podjął decyzję o budowie fabryki w SSE EUROPARK MIELEC. 5 II W SCK i Pałacyku Oborskich (siedzibie Muzeum Regionalnego) odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu z przedstawicielami samorządów podkarpackich w sprawie usuwania skutków powodzi. 11 II Rada Miejska nadała nazwy siedmiu nowym ulicom w Mielcu. Ulicom na osiedlu Smoczka nadano nazwy Try-

nitarska i Księdza Jerzego Popiełuszki. Patronami nowych ulic na osiedlu Szafera zostali Jan Rusin oraz Albina i Stanisław Brekieszowie, a na osiedlu Michalina – Franciszek Sokół i Leon Wanatowicz. Natomiast ulicy na osiedlu Wojsław, stanowiącej współwłasność prywatną, zgodnie z wnioskiem mieszkańców nadano nazwę Letnia. 15 III W Polskich Zakładach Lotniczych zaprezentowano pierwszy helikopter Black Hawk wykonany w całości w Mielcu. 17 III W Szpitalu Powiatowym przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia endoprotezy z panewką tytanową. 10 IV W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęli wszyscy członkowie polskiej delegacji lecącej na uroczystość 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz załoga samolotu. Wśród 96 ofiar byli: prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska, poseł ziemi mieleckiej Leszek Deptuła i 17 innych parlamentarzystów oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych. 15 IV W bazylice mniejszej św. Mateusza i przy Ścianie Katyńskiej odbyły się uroczystości 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i odsłonięcia tablicy Ofiar Katastrofy w Smoleńsku. 23 IV W Mielcu obradowały Zarząd i Komisja Rewizyjna Związku Miast Polskich. 6 V W bazylice mniejszej św. Mateusza i przy Ścianie Katyńskiej odbyły się uroczystości wmurowania kolejnych 6 tabliczek ofiar Zbrodni Katyńskiej. 13-15 V W SCK odbyły się Dni Kultury Löhne – niemieckiego miasta partnerskiego Mielca.

17-18 V Na skutek dużych opadów deszczu na terenach Polski południowej, w tym również w powiecie mieleckim, nastąpił wylew rzek, m.in. Wisłoki i jej dopływów. Opracowanie: Marzanna Madejska-Patyk, Józef Witek


30

KALENDARIUM RADNYCH ZMARŁYCH W LATACH 1990-2010 Śp. Jerzy Kumaniecki – zmarł 17 IV 1994 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi. Śp. Kazimierz Paluch – zmarł 5 VII 1999 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi. Śp. Wiesław Stawicki – zmarł 21 VII 2002 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi. Śp. Edward Sawicki – zmarł 20 XI 2002 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi. Śp. Janusz Gardulski – zmarł 25 II 2004 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mielcu przy ul. H. Sienkiewicza. Śp. Zofia Chmielowska – zmarła 4 VII 2004 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Rzędzianowicach koło Mielca. Śp. Izabella Świerczyńska – zmarła 26 XI 2004 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi. Śp. Jan Rusin – zmarł 15 IX 2005 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi.

Śp. Mieczysław Wszołek – zmarł 28 XI 2006 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi. Śp. Mieczysław Łuszczyn – zmarł 11 II 2007 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi. Śp. Tadeusz Weryński – zmarł 8 XI 2008 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mielcu przy ul. H. Sienkiewicza. Śp. Tadeusz Zawada – zmarł 7 I 2009 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi. Śp. Adam Jacak – zmarł 2 VII 2009 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mielcu przy ul. H. Sienkiewicza. Śp. Michał Rokosz – zmarł 3 VII 2009 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ul. Królowej Jadwigi. Śp. Ryszard Skóra – zmarł 5 VII 2009 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mielcu przy ul. H. Sienkiewicza. Śp. Jan Winiarz – zmarł 14 XII 2009 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mielcu przy ul. Rzochowskiej. Opracowanie: Józef Witek

Wydanie okolicznościowe

maj 2010

Wydawca: Urząd Miejski w Mielcu. Redakcja: Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26 tel. 17 788 85 00 fax 17 788 85 05 e-mail: sekretariat@um.mielec.pl www.mielec.pl Teksty: Władysław Bieniek, Janusz Chodorowski, Marzanna Madejska-Patyk, Edward Michocki, Zdzisław Nowakowski, Andrzej Osnowski, Józef Witek. Zdjęcia: Stanisław Bryg, Marek Dykas, Marek S. Graniczkowski, Jerzy Jarosz, Wiesław Madej, Damian Małek, Edward Michocki, Łukasz Pezda, Dariusz Rżany, Krzysztof Urbański, archiwum BPI UM. Skanowanie ilustracji: Edward Michocki. Wykonanie techniczno-graficzne wydania: Marta Kośmider. Skład, naświetlanie i druk: Zakład Poligraficzny, Zbigniew Gajek, 39-300 Mielec, ul. Korczaka 23, tel. 17 581 03 11, www.drukarnia.mielec.pl, e-mail: studio@drukarnia.mielec.pl


SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC31 1995-2010 ...początek przemian

...budowa i rozwój SSE

...budowa Mieleckiego Parku Przemysłowego


32

INWESTYCJE DWUDZIESTOLECIA 1990-2010 W MIELCU

Mielczanin - 20 lat odrodzonego samorządu terytorialnego 1990-2010  
Mielczanin - 20 lat odrodzonego samorządu terytorialnego 1990-2010  

Rada Miejska I kadencji. Ustawa o samorządzie gminnym. O dwudziestoleciu odrodzonego samorządu terytorialnego. Kalendarium 20-lecia odrodzon...

Advertisement