Page 1


Szanowni Państwo! do końca czteroletniej kadencji miejskich władz samorzą.dowych wybranych , w czerwcu 1994 r. Były to trudne lata naszego miasta, nacechowane kontrastami i zmiennością nastrojów, kiedy to trudności przeplatały się z akcentami optymistycznymi. Przez ten cały okres z dużymi problemami borykała się WSK "PZL- Mielec " fabryka, która w niedalekiej przeszłości budowała i żywiła miasto. A kłopoty WSK to przecież kłopoty Mielca, stąd wiele dziedzin życia miasta nie mogło się rozwinąć na miarę oczekiwań i ambicji miesz-

Trzeba mieć wizję i dobrą

Zbliżamy się

rękę

I

kańców.

Z drugiej strony trudno nie zauważyć, że samorzą.d rozwiązał problemy zasadnicze, by nie rzec - strategiczne dla miasta i żywo tn e dla mieszkańców, takiejak zaopatrzenie w wodę wysokiej jakości, gospodarka odpadami komunalnymi, telekomunikacja. Miasto poradziło sobie z restrukturyzacją przedsiębiorstw komunalnych, przejęło pod swój za rzą d szkoły podstawowe. Systematycznie dokonuje się poprawy stanu ulic i placów. Wielu polskim i zagranicznym firmom przybyłym w ostatnim czasie do Mielca właśnie te załatwione sprawy pomogły podjąć decyzję o zainwestowaniu właśnie tutaj. Także coraz wyraziściej Mielec zaznacza ł swoją obecność w nowej polskiej rzeczywistości ustrojowej. Wpływ na ten stan rzeczy miały nie tylko dynamicznie rozwijające się firmy w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro- Park Mielec", ale również wyraźnie rosnąca aktywność własna wielu miejscowych podmiotów gospodarczych. Zaowocowało to systematycznym spadkiem liczby bezrobotnych, a na przyszłość rokuje uzasadnione nadzieje na radykalną poprawę sytuacji społeczn o - gospodarczej Mielca i regionu. Trzeba przyznać, że widoczna i odczuwalna była dla samorządu działalność rad osiedlowych oraz szeregu organizacji pozarządowych, co świadczy o postępującej demokratyzacji życia i przemianach świadomości obywatelskiej. Nie wszystkie ważniejsze problemy udało się rozwiązać, więc pozostaną one do dokończenia lub podjęcia przez kolejny skład samorządu miasta. Dotyczy to takich spra w, jak budowa oczyszczalni ścieków, dalsza modernizacja układu komunikacyjnego, budowa szkoły na osiedlu Smoczka, utworzenie wyższej uczelni i przekształcenie szkół według wymogów reformy polskiego szkolnictwa. Kontynuowanie tych kierunków rozwoju miasta i codzienne sprzyjanie wymienionym przejawom aktywności społecznej powinno być, jak się wydaje, stałą troską. władz samorządowych Mielca. Już dziś wiadomo, że nasze miasto zostanie siedzibą samorządo­ wych władz powiatowych oraz że przejmą. one część kompetencji i zadań od władz wojewódzkich i centralnych. Będzie to wzmocnieniem znaczenia Mielca, a także usprawnieniem relacji i związków pomiędzy gminami wchodzącymi w skład powiatu. To z kolei powinno zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami na rzecz wszechstronnego rozwoju ziemi mieleckiej. Takiego właśnie - i pomyślnego rozwoju naszej " Małej Ojczyzny" życzę naszej społecz­ ności oraz wybieranym jesienią br. władzom powiatowym, miejskim i gminnym. Prezydent Miasta Mielca JANUSZ CHODOROWSKl

M/ELCZA.NTN SIr. 2

~ _.~

•• _." ............ •..<.. ..

(Obszerne fragmenty opublikowanego 7 kwietnia w "Super Nowościach" wywiadu red . Jacka Stachiewicza t Ryszardem Grochowskim - dyrektorem generalnym i prezesem zarządu holdingu WSK "PZL-Mielec") ( ... ) - Przez dwa lata, od połowy dziewięćdziesią­ tego piątego roku do połowy dziewięćdziesią­ tego siódmego, przewodniczyłem radzie nadzorczej mieleckiego holdingu i uważam , że obecnie jest ostatnia chwila, by można jeszcze było coś w Mielcu zrobić . Poza tym jestem fanem lotnictwa, polskiego w szczególności , i wreszcie - zaakceptowano warunki, które postawiłem.

- Przy czym się pan zaparl? - Że zostanie zachowany polski przemysł lotniczy, także linia rozwojowa polskich konstrukcji i że na wyprowadzenie z trudnej sytuacji spóJek wchodzących w skład holdingu WSK "PZL- Mielec" SA potrzebuję trzech łat.

- Nie podziela pan poglądu , że dla czegoś takiego jak WSK " PZL- Mielec" gotowy jest już katafalk i trzeba tylko jeszcze postawić trumnę, by odprawić egzekwie? - Dla mnie historia tej firmy zaczyna się w latach 1995 i 1996, kiedy zostala podpisana ugoda bankowa, którą wytwórnia zrealizowala w terminie. W terminie też splacila zobowiązania i za J996 rok osiągnęła niewielki, bo niewielki, ale jednak zysk. Dokończenie

na str. 17


PRACOWITA KADENCJA RApY MIEJSKIEJ (1994-19.9 8) ROK 1994 czerwiec 19 - W wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Mielcu kandydowało 259 osób. Oddano 14.572 głosy, frekwencja wyborcza wyniosła 35,5%. Wybrano 36 radnych - 9 z Forum Wyborczego Lewicy, 7 z Porozumienia Samorządowego Centroprawicy, 5 z ugrupowania wyborczego .. Nasz Mielec", 5 z .. Ligi Miejskiej", 5 z Komitetu Wyborczego Mieszkańców Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz po jednym z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Komitetu Wyborców Osiedla Żeromskiego, Wolności i Kazimierza Wielkiego, Ugrupowania Wyborców Osiedla Lotników, Komitetu Wyborczego OSP Smoczka. Prezydium Rady Miejskiej w Mielcu. O lewej: Leszek Boraczyński - z-ca przewodniczącego, Andrzej Osnowski - przewodniczący rady, Aleksander Kopeć - z-ca przewodniczącego Kończy się

druga, czteroletnia kadencja /Wdy Miejskiej w .Mielcu. Zawsze przy ta.kich ok~'ach warto dokonać bilansu dokonań sam 01ZlJdu mi(!iskiego, zastanowić się nad stopniem realizaqi zamJeaonych zadań i Jry'cięgnęć wnioski na przysz10ść z odniesionych sukcesów i poniesionych poraZek. Nie sposób, co prawda, wymienić wszystkich danych statystycznych i opisać kompleksowo dziaJaJności poszczególnych oJganów samo1ZlJdu, bowiem i rozmiary publikacji, i ciel]Jliwość czytajljcych maję swoje granice, ale niniejszy artykul p owinien dostarczyć Jry'starczajęcego maten'aJu do paemyś!eń i reflek.fjZ Rada Miejska w Mielcu - osobowym sk ład z ie :

pracowała

w 36

Andrzej Osnowski (przewodniczący rady), Leszek Boraczyński (zastępca przewodniczącego rady), Aleksander Kopeć (zastępca przewodniczącego rady, przewodniczący Komisji Budownictwa, Zaopatrzenia i Rolnictwa), Edward Banasik, Józef Bąk, Marian Bąk (delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego), Bogdan Bieniek (przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów), Franciszek Chmara, Janusz Chodorowski (prezydent miasta, przewodniczący Zarządu Miasta), Stanisław Dec (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Waldemar Gągała (delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego), Henryk Jałocha , Jan Kapinos, Zygmunt Kołodziej (członek Zarządu Miasta), Aleksander Kopacz, Stanisław Kowal, Stanisław Kozdęba, Grażyna Krzemiń­ ska, Malgorzata, Leyko (przewodnicząca Komisji Ochrony Srodowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych), Kazimierz Łączak, Mieczysław Łuszczyn , Jan Myśliwiec (przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; członek Zarządu Miasta), Kazimierz Paluch, Krystyna Pastuszenko - Zatońska, Krzysztof Popiołek (zastępca prezydenta miasta), Michal Rokosz, Jan Rusin, Marek Skalski, Ryszard Skóra (przewodniczący Komisji Porzą dku Prawnego i Samorządności; delegat do Sejmilcu Samorządowego Województwa Rze-

MIELCZANIN Str. 3

szowskiego; członek Zarządu Miasta), Stanisław Sokalski, Wiesław Stawicki, Kazimierz Strugała (przewodniczący Komisji Mandatowo - Regulaminowej), Mieczysław Wdowiarz, Antoni Weryński (członęk Zarządu Miasta), Zygmunt Zuch i Witold Zurawski.

lipiec przekształceń własnościo­ Spr~tu Komunikacyjnego rozpocz,!ła działałność jednoosobowa spółka Skarbu Państwa : WSK., PZL- Mielec" S. A. Prezesem zarządu największej w Mielcu spółki prawa handlowego został Wiesław Pastuła , dotychczasowy zarządca

1 - W ramach wych Wytwórni

komisaryczny restrukturyzowanego przedW okresie od 19 czerwca 1994 roku do 23 kwietnia 1998 roku odbyły się 43 sesje Rady Miejskiej, przeciętnie jedna w miesiącu . Podjęto 242 uchwały. Dotyczyły one rozwiązy­ wania problemów miasta, organizacji pracy wszystkich organów samorządu i podległych jednostek oraz współpracy z innymi urzędami, instytucjami i organizacjami. Szczególnie istotne były sesje poświęcon e planowaniu i rozliczaniu budżetu miejskiego oraz ustalaniu stawek opłat. Spośró d wielu przyjętych w mijającej kadencji trzeba wymienić uchwały w sprawach: l) utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych (27.07.1994 r.), 2) zmiany .. Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego - ul. Witosa" (21.09.1994 r.), 3) zmiany "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca" i zmiany "Miejscowych pląnów szczegółowego zagospodarowania Sródmieścia - Centrum, Śródmieścia - Południe i Borek" (9.11.1994 r.), 4) zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej (30.11.1994 r.), 5) wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Mielca Specjalnej Strefy Ekonomicznej (28.12.1994 r.), 6) ustalenia regulaminu targowisk w Mielcu (23 .03.1995 r.), 7) przystąpienia do zmiany w "Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla potrzeb lokalizacji składowiska odpadów komunalnych" (26 .04.1995 r.), Ciqg dalszy na sIr. 4

siębiorstwa.

6 - Przewodniczączym Rady Miejskiej w Mielcu został Andrzej Osnowski, który był radnym także w poprzedniej kadencji (1990- 1994) i funkcję przewodniczącego pełnil również w poprzedniej radzie. 8 - Prezydentem miasta Mielca został zdecydowanie radny Janusz Chodorowski, a na zastępców prezydenta Rada Miejska powołala radnego Krzysztofa Popiołka i Mariana Strycharza (na drugą kadencję na tym stanowisku). W sldad Zarządu Miasta weszli również: Zygmunt Kołodziej , Jan Myśli ­ wiec, Ryszard Skóra i Antoni Weryński . Delegatami do Sejmiku Wojewódzkiego w Rzeszowie zostałi : Marian Bąk, Waldemar Gągała i Ryszard Skóra. 31 - Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcu obchodziła 125- lecie działalności. Mielecka OSP powstała w 1868 r. jako trzecia organizacja strażacka na terenie Gałicji obszarze Polski znajdującym się pod zaborem austriackim (pierwsza powstała w Krakowie, druga w Bochni, trzecia w Mielcu, a czwarta we Lwowie). sierpień

30 - Na terenie szpitalnym ZOZ przy ul. Biernackiego otwarto Oddział Opieki Paliatywno - Hospicyjnej. Wówczas było to jedno z nielicznych w kraju hospicjów. wrzesień

12- 18 - W północnych Włoszech koncermielecki Zespół Pieśni i Tańca.. Rzeszowiacy". 27 - Otwarto prywatną Szkołę Menedże­ rów, z siedzibą w Zespole Szkół Technicznych. 29 - Z całej Polski zjechali do Mielca reprezentanci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .. Solidarność", by tował


!,,,=_.,,,,~._

..-._-_._.

-:1

KALENDARIUM

Ij Wabiejsze wydaneDia z tycia miasta '

Mielea w okresie od czerwea 1994 roKu do twiettaia 19'8 roku. ąq.g dalm'

ze SI(: 3

..

l>C

wziąć udział w swym VI Krajowym Zjeź­ dzie. Zainaugurowała go Msza św. w koś­ ciele Matki Boźej Nieustającej Pomocy. odprawiona przez ordynarius~ Diecezji Tarnows\ciej ks. bpa Józ~fa Zycińskiego.

Obrady

otworzył Adam Snieiek - przewodniczący Regionu Rzeszows\ciego "S". Wszystkich gości z Polski powitał Andrzej Osnows\ci - przewodniczący Rady

Miejs\ciej w Mielcu. Przewodnictwo w Prezydium Zjazdu powierzono Jerzemu Buzkowi. W wydanym oświadczeniu delegaci zaapelowali do koalicyjnego rządu SLD- PSL. aby zakończył swoją działał ­ ność. gdyż działa na szkodę Polski i jej obywateli. W sprawie rejonu mielec\ciego już pierwszego dnia obrad Zjazd "Solidarności" przyjął uchwałę. w której solidaryzował się z mieszkańcami Mielca - miasta w szczególny sposób dotkniętego bezrobociem i drastycznym obniżeniem poziomu życia . W tejże uchwałe. podpisanej przez Jerzego Buzka - przewodniczącego Prezydium Zjazdu. delegaci domagali się stworzenia warunków do szyb\ciego uruchomienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. która byłaby silą napędową rozwoju rejonu mielec\ciego. 30 - W wystąpieni u zjazdowym Marian Krzaklews\ci. przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". krytykując rządząca koalicję SLD- PSL uznał. że wiele jej posunięć zmierza do przywrócenia wpływów i zysków ludzi epo\ci socjalizmu. październik

I - Gościem obradującej w Mielcu "Solidarn ości" był twórca związku. laureat Pokojowej Nagrody Nobła . Honorowy Obywatel Miasta Mielca. prezydent RP - Lech Wał ęsa . Powiedział na Zjeździe. że jego zdaniem wybory parlamentarne w 1997 roku powinny przywrócić rządy prawicy. jeżeli tylko potrafi się ona zjednoczyć. Apel Lecha Wałęsy przychylnie przyjął przewodniczący "S" Marian Krzaklewski. Imprezą towarzyszącą Zjazdowi były pokazy lotnicze. Tego dnia odbyła się też konferencja prasowa na temat związko­ wego raportu "Dramat Mielca". w której obok Mariana Krzak.lews\ciego udział wzięli : prezydent miasta Janusz Chodorows\ci i jego zastępca Marian Strycharz. przewodniczący mielec\ciego samorządu Andrzej Osnows\ci. prezes WSK "PZL- Mielec" Wi esław Pastuła. prezes "MARR- u" Władysław Ortył . dyrektor MOPS- u Jan Bury. \cierownik RUP- u Stanisław Stachowicz. przewodnicząca mielec\ciej delegatury "Solidarności " Urszula Malińska i szef "S" w mielec\ciej WSK Jan Płatek. Prezydent Miełca Janusz Chodorows\ci potwierdzil wiarygodność raportu opracowanego przez Komisję Krajową NSZZ " Solidarność". 2 - W niedziel ę nad ranem uczestnicy VI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" zakończyli obrady w Mielcu. 12 - W ramach eliminacji do Mistrzostw Europy '96 na stadionie w Mielcu rozegrano międzypańStwowy mecz piłki nożnej Polska - Azerbejdżan. zakończony wyni\ciem 1:0.23

PltA(;OWJ'l'A ~ENCJA RADY MlEJSlIEJ (1994- 1998) c.d. ze str. 3 8) przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie wprowadzenia opiat za wywóz i utylizację nieczystości stałych" (4.10.1995 r.). 9) przyjęcia kierunków działania Zarządu Miasta w zakresie organizowania. realizacji i dofwansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (4.10.1995 r.). 10) nabywania nieruchomości do zasobu gruntów miejskjch (15.11.1995 r.). 11) utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Mielcu (20.12.1995 r.). 12) przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SSB w Mielcu" (20.12.1995 r.). 13) uchwalenia "Statutu dla osiedli" (24.04.1996 r.). 14) utworzenia V Liceum Ogólnokształcą­ cego w Mielcu i utworzenia Zespołu Szkół OgólnOkształcących nr I w Mielcu (12.06.1996 r.). 15) postawienia w stan likwidacji zakładów budżetowych : PMKS. MZBM i MPGK oraz utworzenia o tych nazwach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (26.06.1996 r.). 16) przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzerwego Mielca - Osiedle Centrum" (26.06.1996 r.). 17) zaciągnięcia kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wysypisko śmieci i stację uzdatniania wody (15.07.1996 r.). 18) określenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Mielca (26.09.1 996r.). 19) ustałania oraz znoszenia służebności gruntowych i osobistych (26.09.1996 r.). 20) zaciągnięcia kredytu na "II etap kompleksowego programu uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi w Mielcu. w tym zakup kompaktora i wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów dla miasta Mielca" (4.12.1996 r.). 21) wprowadzenia na terenie miasta Mielca podatku na sfwansowanie wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z posesji (4.12.1996 r.). 22) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca (18.12.1996 r.). 23) zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych (12.03.1997 r.). 24) powiększenia obszaru SSB "Buro- Park Mielec" (12.03.1997 r.).

25) zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "II etap kompleksowego programu uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi w Mielcu i wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla miasta Mielca" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (26.03.1997 r.). 26) przyjęcia do prowadzenia przez organy gminy spraw z zakresu nadzoru architektoniczno - budowlanego. należących do właś­ ciwości administracji rządowej (23 .04.1997 r.). 27) powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 .06.1997 r.). 28) uznania za pomniki przyrody drzew pojedynczych i grupowych oraz pnącza bluszczu pospolitego (6.08.1997 r.). 29) wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Mielcu" (6.08.1997 r.). 30) przystąpienia do sporządzenia zmiany »Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca" (15.10.1997 r.). 31) połączenia instytucji kultury gminy miejskiej Mielec i utworzenia Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu (1 5. 10.1997 r.). 32) zasad wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (26.11.1997 r.). 33) szczegółowych zaSad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Mielca (26.11.1997 r.). 34) przekształcenia zak.ladu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o tej samej nazwie (26.11.1997 r.). 35) ograniczenia obrotu i używania materialów pirotechnicznych na terenie miasta Mielca (17.12.1997 r.). 36) zasad nabywania nieruchomości do zasobu gruntów miejskich (28 .01.1998 r.). 37) poparcia dzialań Rządu RP zmierzają­ cych w kierunku przeprowadzenia reform ustrojowych państwa (25.03.1998 r.). Oprócz wydawania uchwał Rada Miejska podejmowała rezolucje. wyrażala stanowiska wobec ważnych problemów. np. w sprawie

Ciqg dalszy na sIr. 5

M/EL<::'MNfN

sIr.

4


PRACOWITA KADENCJA RADY MIEJSKIEJ

~1994-1998)

c.d. ze str. 4

~' KALENDARIUM Wainiejs~

"Ydarzenia z życia miasta

kMielca w ok.-esie od czerwca 1994 ~ roku

r

do kwietoJa 1998 roku. Ciqg d4lsZJI ze sIr. 4

- W hali sportowo-widowiskowej odbył sier I Mierdzynarodowy Festiwal Tańca Towarzyskiego "Leliwa '94". 27 - Przy uJ. Tańskiego otwarto placówker Warsztatów Terapii Zajerciowej dla dzieci niepełnosprawnych .

listopad

szkolnictwa zawodowego w Mielcu czy przerozpowszechnianiu wydawnictw o charakterze pornograficznym.

następujące

komórki organizacyjne:

ciwdziałania

W czasie pomierdzy sesjami swoje posiedzenia odbywały resortowe komisje rady: - rewizyjna - 40, - mandatowo - regulaminowa - 16, - gospodarki i fmansów - 47, - ochrony środowi ska, zdrowia i spraw socjalnych - 34, - oświaty, kultury, sportu i turystyki - 26, - porządku prawnego i samorządności - 37, - budownictwa, zaopatrzenia i rolnictwa - 38. Przedmiotem posiedzeń komisji samorzą­ dowych było opiniowanie projektów uchwal Rady Miejskiej i innych materiałów przygotowanych na sesje. Ustosunkowywano sier również do wniosków różnych instytucji i organizacji oraz do spraw obywateli. Komisje wizytowały jednostki pOdległe samorządowi oraz takie miejsca w mieście, gdzie wystąpiły sprawy sporne. Zarząd Miasta Mielca, będący organem wykonawczym samorządu. pracował przez całą kadencjer w 7- osobowym, również nie zmienionym składzie: Janusz Chodorowski (przewodniczący, prezydent miasta Mielca), Krzysztof Popiołek (zastępca prezydenta), Marian Strycharz (zasterpca prezydenta), Zygmunt Kołodziej, Jan Myśliwiec, Ryszard Skóra i Antoni Weryński. Zarząd Miasta odbył 197 posiedzeń, przyjął 675 uchwał oraz wydał 404 postanowienia i decyzje. Dotyczyły one niemal wszystkich spraw związanych z życiem miasta. Przygotowywano m. in. projekty uchwal Rady Miejskiej, rozpatrywano wnioski i podania instytucji, organizacji i osób indywidualnych, a także gospodarowano mieniem komunalnym, np. w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych, działek, lokali użytkowych, garaży itp. Wymienione tu zadania i szereg dalszych Zarząd Miasta wykonywał przy pomocy Urzerdu Miejskiego. Po reorganizacji przeprowadzonej w czasie kadencji, w Urzędzie Miejskim pracowa ły

MIELCZANIN

str.

5

I) Sekretarz Miasta (Władysława Kozak); kieruje także Wydziałem Organizacyjno - Administracyjnym, 2) Skarbnik Miasta (Irena Kowieska); pełni także funkcję Głównego Ksiergowego UM, 3) Wydział Urbanistyki, Gospodarki Gruntami I Geodezji (naczelnik - Waldemar Wiącek), 4) Wydział Inżynierii Miejskiej Lokalowej (główny inżynier

i Gospodarki miasta - Ta-

deusz Siemek), 5) Wydzial Finansowy (naczelnik - W1adysław Kmieć),

6) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (dyrektor - Arkadiusz Gałkowski), 7) Biuro Inwestycyjno - Techniczne (kierownik - Józef Łopuszyński), 8) Urząd Stanu Cywilnego (kierownik - Robert Grygiel), 9) Biuro Rady Miejskiej (kierownik - Alicja Kiepek), 10) Biuro Promocji i Informacji (kierownik Józef Witek), 11) Inspektorat Obrony Cywilnej (szef - Ryszard Chmaj), 12) Straż Miejska (komendant - Tadeusz Blachowicz). Nie od rzeczy będzie pokazanie także niektórych danych dotyczących spraw załat­ wianych przez Urząd Miejski. Począwszy od I lipca 1994 r. do 15 kwietnia 1998 r. Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował :

a) 5419 urodzeń, tj. 659 - w drugiej połowie 1994 r. 1481 - w 1995 r. 1446 - w 1996 r. 1356 - w 1997 r. 477 - do 15.04.1998 r. b) 2530 zgonów, tj. 345 - w drugiej połowie 1994 r. Ciąg

dalszy na str. 6

Kalendarium ..• c.d. na st1: 6

I - W Galerii Miełeckiego Ośrodka KuJtury rozpoczC(ła sier calomiesierczna ekspozycja wystawy "Arcydziela malarstwa polskiego ze zbiorów mielczan". 3 - Po promocyjnej podróży do Ameryki Południowej i Ameryki Północnej na mielecIcim lotnisku wylądowal prototyp samolotu M- 28" Skytruck". 10- 20 - W ramach obchodów Narodowego Świerta Niepodległości i "Dni Mielca" w mieście zorganizowano ponad 50 imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych, m. in. w Zespole Szkól Zawodowych nr l im. Prof. Groszkowskiego odsłonierto Medalion Marszałka Józefa PiIsudskiego, promowano trzeci tom monografii Mielca i regionu oraz złożono wieńce w miejscach pamierci narodowej. 26 - Odbyla sier oficjalna emisja programu mieleckiego Radia HIT- FM. grudzień

2 - Mielecka firma "R&G" (" Rączka i Gą­ sior") została laureatem konkursu na " Złotą Piertnastkcf polskich firm w roku 1994. 19 - W Zakładzie Wodociągów MPGK uruchomiono nowoczesną stacjer uzdatniania wody z zastosowaniem ozonowania. Woda otrzymywana tą metod ą jest dużo zdrowsza i smaczniejsza niż chlorowana. Tego dnia przy uJ. Kościuszki otwarto również Lokalny Dom Pomocy Społecznej .

ROK 1995 styczeń

2 - W kompleksie handlowo-usługowym przy al. Ni epodległości otwarto pierwszy sklep. 8 - W Mielcu na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w gotówce ok. 130 milionów starych zlotych, przedmioty ze złota i srebra oraz waluter obcą wartości kilku milionów złotych. Celem ogólnopolskiej zbiórki byla pomoc w sfinansowaniu leczenia dzieci dotkniertych chorobami nowotworowymi. 8- 12 - W ramach europejskiego programu "Ouverture" gościły w Mielcu delegacje włoskiego miasta Casale Monferrato i irlandzkiego Shannon. 28 - W ramach restrukturyzacji WSK .PZL- Mielec" obok .Telekomunikacji Polskiej" S. A. pojawił sier drugi operator Przedsierbiorstwo Telekomunikacyjne .Centrala" sp. z o. o. Mierdzy innymi dzierki temu od 14 kwietnia znów zaczerła w Mielcu rosnąć liczba abonentów telefonicznych i pojawiła sier możliwość lącz­ ności Mielca ze światem przez Internet. . Pasaż"


KALENDAR'I U,."'j

Ważniejs~e wydarzenia z ~ia miasta'" Mielca w okresie (MI czerwca ;1994 , roku. do kwietnia 1998 roku. " Ciqg dalszy ze .frr. 5

marzec 14 - Powstał Mielecki Komitet Pomocy Humanitarnej Polska-Czeczenia. 17 - Mielecka Fabryka Samochodów "Gepard" i amerykańska firma Kirkham Engineering & Sales z Provo w stanie Utah podpisały umowę kooperacyjną w sprawie produkcji w Mielcu części do retrosamochodu Shelby COBRA 427. 29 - WSK "PZL- Mielec" S. A. przekazała wojsku 3 samoloty "Iryda". kwiecień

7 - Wystawę " Katyń 1940" poświęconą mieleckim ofiarom zbrodni NKWD, dokonanej na polskich jeńcach wojennych w Katyniu, Miednoje i Charkowie, otwarło Muzeum Regionalne w swej galerti w "Jadernówce" przy ul. Jadernych.

Koncect z okazji Dni Francuskiego Miasta Douchy - Les - Mines w Mielcu 688 668 651 178 -

w 1995 c. w 1996 c. w 1997 c. do 15.04.1998 r.

maj

c) 1526 zawartych małżeństw, tj. 224 - w drugiej połowie 1994 r. 379 - w 1995 c. 394 - w 1996 c. 384 - w 1997 r. 145 - do 15.04.1998 r.

13 - W Szkole Podstawowej nr 3 odsło­ ziemi mie-

dział Inżynierii

nięto tablicę ku czci żołnierzy z leckiej poległych za Ojczyznę .

15 - Ambasador USA w Polsce, Nicholas Rey, przebywał z wizytą w Mielcu i Przecławiu. Potomkowi XVI- wiecznego polskiego pisarza Mikołaja Reja towarzyszyli: pani ambasadorowa Lisa Rey, konsul generalny USA w Polsce pani Mary B. Marshall i wicekonsul Donald M. Shechan. 19 - Rozpoczęły się "Dni Młodości '95" dwutygodniowy cykl imprez kulturalnych i rekreacyjnych. . 27 - Fundacja "S. O. S.-Zycie" otwarła nowoczesną pracownię mammograficzną.

Urządzenie do badania raka piersi u kobiet zostało zainstalowane w Międzyzakla­

dowej Przychodni Medycyny Pracy przy WSK "PZL- Mielec". 31 - Amerykański certyfIkat został przyznany mieleckiemu produktowi lotniczemu, samolotowi M- 28 Skytruck.

czerwiec 4 - Zakończyły się "Dni Młodości '95". W ciągu kilkunastu dni odbyło się ponad 60 imprez artystycznych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 18-23 - Na 67 Międzynarodowych Targach Poznańskich eksponowano wyroby kilku spółek z holdingu WSK "PZL- Mielec" S. A. oraz produkty fmn z regionu mieleckiego.

lipiec 8 - Srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Bangkoku (Tajlandia) zdobył Marcin Kaczor - uczeń I Liceum OgÓlnokształcącego im. S. Konarskiego. sierpień

29 - W Warszawie na posiedzeniu Rady Ministrów zostala podjęta decyzja o utworzeniu Specjalnej StrefY Ekonomicznej w Mielcu.

W "Ewidencji lowej

działalności

gospodarczej" WyMiejskiej i Gospodarki Loka-

b) 304 pozwolenia na budowę. c) 120 uzgodnień. w roku 1997 a) 493 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, b) 277 pozwoleń na budowę, c) 100 uzgodnień . do 15.04.1998 c. a) 124 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, b) 76 pozwoleń na budowę, c) 16 uzgodnień + 3 uzgodnienia ze Specjalnej StrefY Ekonomicznej. Te kilkadziesiąt danych to ledwie początek "wyliczanki" spraw prowadzonych przez Urząd Miejski w Mielcu. Wymowny to dowód, że miasto intensywnie żyje - wbrew temu, co głoszą niektórzy rodzimi malkontenci. Tę tezę wspiera Kalendarium wydarzeń w latach 1994- 1998". stanowiące załącznik do niniejszego artykułu . Wspomnieć również trzeba, iż w omawianym okresie Urząd Miejski w Mielcu był kilkakrotnie kontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a także przez Najwyższą Izbę Kontroli. Za każdym razem nie stwierdzano poważniej~ .

dokonał:

a) 2990 wpisów, tj. 381 - w drugiej połowie 1994 r. 760 - w 1995 r. 812 - w 1996 r. 776 - w 1997 c. 261 - do 15.04.1998 c. b) 2242 wykreślenia, tj. 324 - w drugiej połowie 1994 r. 610 - w 1995 r. 634 - w 1996 r. 514 - w 1997 c. 160 - do 15.D4.998 c.

szych uchybień . Wypada raz jeszcze powtórzyć, że przedstawiony materiał ma jedynie pokazać najważ­ niejsze efekty działalności mieleckiego samorządu w latach 1994- 1998. Powinien wzbudzić u uważnego czytelnika refleksje i wywołać przemyślenia nad życiem i rozc) 2532 zmiany, tj. wojem swojej "małej Ojczyzny". Może też 246 - w drugiej połowie 1994 r. prowadzić do analizy sposobu sprawowania 556 - w 1995 r. władzy przez wybranych przedstawicieli 841 - w 1996 r. radnych działających z mandatu miesz649 - w 1997 r. kańców Mielca. 240 - do 15.04.1998 c. Jakie by nie były nasze wnioski, życie jednak Obecnie w Mielcu działa aktywnie 3781 pod- będzie sobie biegło dalej. Kolejny skład Rady miotów gospodarczych. Miejskiej i innych organów samorządowych bę­ dzie najpierw kontynuować zadania rozpoczęte W Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Grun- przez poprzedników, lecz po ich zakończeniu tami i Geodezji odnotowano: nada rozwojowi miasta nowe kierunki i wprowadzi własny styl zarządzania miejskimi spraw drugiej połowie 1994 r. wami. W tym miejscu z pewnością do rzeczy a) 23 decyzje lokalizacyjne, zabrzmi uwaga. że to już będzie inny Mielec b) 31 wskazań lokalizacyjnych, wszak już wkrótce na terenie miasta powstanie c) 162 pozwolenia na budowę, sporo nowych instytucji. Wiele dziedzin tutejd) 42 uzgodnienia. szego życia nabierze szerszego wymiaru z racj i w roku 1995 potrzeby służenia całej wspólnOCie regionu miea) 611 decyzji o warunkach zabudowy i zagos- leckiego i z osobna wszystkim suwerennym podarowania terenu, gminom. które tworzyć będą powiat mielecki. b) 277 pozwoleń na budowę, Można mieć nadzieję, że - stosując maksymę: c) 91 uzgodnień . Uwaga: Od 1995 roku za- "historia jest nauczycielką życia" - nowi radni miast wskazań i decyzji lokalizacyjnych są zechcą wtedy sięgnąć po ten artykuł. wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podstawą opracowania były materiały z pow roku 1996 szczególnych komórek orgarUzacyjnych a) 491 decyzji o warunkach zabudowy i zagos- Urzędu Miejskiego w Mielcu. podarowania terenu,


f OLEN DARI-UM l tWaiaie,Jsze wydarzeni. z żyeia miasta

tMielea

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA W 1998 r. (ogółem 50.453.272 zł)

10,8%

" okresie od czerwca 1994

Ifi toku do kwietnia 1998 roku. Ir. C/ag dahzy ze $tr. 6 wrzesień

- Z początkiem roku szkolnego 1995/1996 w Mielcu zainaugurowano naukę w nowo utworzonej szkole ponadpodstawowej - Liceum Technicznym przy Zespole Szkół Technicznych. 23 - Rozpoczęły się tradycyjne "Dni Mielca". W rozpowszechnionym w prasie lokalnej i rozplakatowanym na mieście programie umieszczono Idlkadziesiąt najprzeróżniejszych imprez masowych koncertów, dyskotek, wystaw artystycznych i gospodarczych, festynów, sportowych zawodów, meczów i mistrzostw, konkursów i zabaw plenerowych. kameralnych spotkań, poważnych konferencji i sesji popularnonaukowych, a nawet inauguracji i jubileuszy. 28 - 29 - W Sali Królewskiej przy ul. Koś­ ciuszki i sali widowiskowej domu kultury odbyły się uroczystości 25- lecia Pań­ stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. 29- 30 - Podczas obchodów 90- lecia Gimnazjum i Liceum im. Stanislawa Konarskiego prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Osnowski i rzeszowski kurator oświaty Jan Kurp odslonili tablicę poświęconą pamięci absolwentowi gimnazjum. Kazimierzowi S\lbbatowi - premierowi i przedostatniemu prezydentowi RP na Uchodźstwie, który zaszczytne stanowiska pełnił w latach 1976- 1989.

0,5%

2,3%

31,7%

0,7%

październik

6- 8 - W hali sportowo- widowiskowej odI Mieleckie Targi Wielobranżowe . Nowa atrakcja przyciągnęła ponad 10 tysięcy zwiedzających. Na jej bogaty program złożyły się konferencje, seminaria i występy artystyczne. W targach uczestniczyło 66 wystawców (g ł ównie z Malopolski, Wielkopolski, Śląska i Mazowsza). Honorowy patronat nad targami sprawował Zarząd Miasta Mielca i przedsię­ biorstwo WSK "PZL- Mielec" S. A. 9 - Specjalna Strefa Ekonomiczna "EURO- PARK MIELEC" została otwarta jako pierwsza w Polsce! Tego symbolicznego aktu z udziałem premiera Józefa Oleksego i Idlku ministrów oraz wielu wiceministrów i szefów licznych instytucji rządowych dokonano przed hangarem na miełeckim lotnisku. Odbyła się także konferencja prasowa z udziałem kilkudziesięciu dziennikarzy, w tym korespondentów zagranicznych. Prezes rady ministrów prognozował , że dzięki SSE znajdzie zatrudnienie 7,5 tysiąca osób w Strefie i dałsze 3 tysiące poza nią . W uroczystości wziął udział wojewoda rzeszowski Kazimierz Surowiec. Do Mielca został zaproszony również ambasador Irlandii w Polsce, Patrick McKay. W imieniu gospodarzy wystąpił prezydent miasta Janusz Chodorowski i jako jedyny oficjałnie podziękował twórcom SSE z mieleckiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, a lokałnej prasie (mieleckiej) i miejscowym środkom masowego przekazu byl wdzięczny za popularyzowanie programu wdrożenia Strefy. były się

r132,4% - dochody własne 16.047.360 zł .21,6% -

udział

w podatkach 8.378.553

• 0,7 % - subwencja og61na 511.636 031,7 % - subwencja

oświatowa

14.268.478

• 2,3 % - subwencja drogowa 1.133.657 zł 11110,8 % - dotacja na zadania zlec. i pow. 5.340.670 zł

0,5% - dotacja na zadania własne 219.422 zł

MIELCZANIN SIr. 7


KALENDARIUM

Ważniejsze

wydarzenia z życia miasta Mielca w okresie od czerwca 1994 roku do kwietnia 1998 roku. Ciąg dalszy ze str. 7 ~~-= .. ~~~~~==~==,~~-===-~ Wzniósł toast mictdzy innymi za wiarct w to, że otwarcie Strefy to rzeczywi ście historyczny moment dla regionu mielecldego, za społeczność miasta Mielca i regionu, która ponosi duże obciążenia przy zmianach w naszym państwie, za prezydenta RP, który podpisal ustaWct umożli­ wi ającą utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Na rozruch SSE w Mielcu przeznaczono 100 miliardów starych złotych ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu . 18 - Odbyła sict pierwsza konferencja prasowa prezydenta miasta Janusza Ch od orowsldego, któremu towarzyszyli: Arkadiusz Galkowski - dyrektor ds. edukacji, Andrzej Łoś - specjalista ds. ochrony śro­ dowiska i Henryk Światowiec - specjalista ds. budowlanych. Tematem spotkania gospodarza Mielca z prasą było referendum dotyczące opłaty za wywóz śmi eci oraz sprawa budowy w Mielcu nowoczesnego składowiska odpadów komunalnych. 22 - W Madrycie (Hiszpania) Mielecka Izba Gospodarcza otrzymała nagrodct przyznawaną przez hiszpańsld magazyn gospodarczy "Edicoin" - było to Grand Prix 1995 za najlepsze kreowanie przemysłu i handlu.

listopad 17 - Na Urodzinowe Rockowisko z okazji rocznicy mielecldego Radia HIT- FM zjechało pictć profesjonalnych kapel, które zagrały w hali sportowo- widowiskowej: URSZULA, O. N. A., CAVE, MYSLOVITZ i MR. POLLLACK. 19 - Odbyła sie druga tura wyborów na urząd Prezydenta RP. WygraI Aleksander Kwaś niewski , ale 70 % miełczan oddal o głosy na Lecha WalctSct, podobnie jak w cal ej Malopolsce. Równolegle w Mielcu przeprowadzono referendum w sprawie opłat za wywóz śmieci z naszego miasta. Za samoopodatkowaniem opowiedzialo sict 87 % uczestników glosowania. 22 - W sali MOK koncertował a najpopularniejsza w Polsce grupa HEY. 27 - W związku z komunikatem MON o rezygnacji z zakupu samolotów "Iryda" i zamiarze nabycia francusldch maszyn Alpha- Jet ogłoszono pogotowie strajkowe w Zakładzi e Lotniczym WSK "PZL- Mielec". grud zień

4 - W Zakładzie Lotniczym rozpoczctto strajk okupaCyjny budynku zarządu. Akcjct protestacyjną wsparły m. in. komisje zakła­ dowe zrzeszone w Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ " Solidarność". 6 - Mielecka Grupa Młodzieżowa "Mala Laponia" zorganizowala na placu Armii Krajowej całodzienny, pierwszy happening dla dzieci z okazji św. Mikołaja. 12 - Rząd podjął decyzjct, że w latach 1996- 1997 zakupi 6 samolotów "Iryda" w Zakladzie Lotniczym WSK "PZL- Mielec", a jednocześnie zobowiązał producenta do unowocześnienia tego samolotu. 13 - W związku z nową postawą rządu , w Zakładzie Lotniczym zawieszono strajk okupacyjny.

STRUKTURA WYDATKÓW 1998 r. (ogółem 51.438.080.- zł)

7,10%

2,70% 13,00%

2,70% 4,10%

16,90%

2,10% 5,10%

.13,0 % - Gospodarka komunalna 6.687.150

o

4,1 % - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne komunalne 2.122.845 zł 46,3 % - Oświata i wychowanie 23.791.180 zł zł

5,1 % - Kultura i sztuka 2.595.440

o

2,1 % - Ochrona zdrowia 1.075.000

016 ,9 % - Opieka

społeczna

8.696.009

El 2,7 % - Kultura fizyczna 1.408.582

usługi

zł zł

m 7,1 % - Administracja państwowa i samorządowa 3.663.109 zł m 2,7 % - Pozostałe wydatki 1.398.765 zł

Kalendarium.,. c.d. na str. 9

J

MIELCZANIN su. 8


! ~KALENDARIUM

" WaŹDiejsre wydanenia z życia miasta Mielca w okresie od czerwca 1994 roka do kwietllia 1998 roku. Ciqg dalszy ze Sir. 8 14- 15 - W trzech mieleckich parafiach, Maili Bożej NieLJstającej Pomocy, św. Mateusza i Ducha Swiętego odbyły się uroczystości Nawiedzenia ich przez Kopię Cudownej Figury Matki Bożej Fatimskiej.

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W 1998 r. (ogółem 23.791.180 zł)

ROK 1996 styczeń

I - Z mocy ustawy samorząd miasta Mielca przejąl prowadzenie szkolnictwa podstawowego. 5-7 - W Mielcu przeprowadzono IV edycję Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy, organizowanej w kraju przez Jurka Owsiaka. Z tej okazji odbyl się koncert zespolów rockowych, w całym mieście kwestowała mlodzież. Efektem zbiórki pieniędzy na leczenie dzieci poszkodowanych w wypadkach bylo 150 mln starych zlotych . Zakończony został program 12 "PHARE STRUDER", który wspierał inwestycje z Funduszu Dotacji dla Małych i Średnich Przedsiębi orstw. Z tej formy pomocy Unii Europejskiej skorzystalo 58 firm z terenu Mielca i gminy Mielec.

2,00% 17,20%

luty

13,60%

20 - Z okazji XV- lecia Klubu Środowisk Twórczych przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w filii Muzeum Regionałnego "Jadernówka" otwarto okolicznoś­ ciową wystawę i zorganizowano spotkanie czlonków klubu z wladzami samorządo­ wymi Mielca.

marzec

zł w tym: 1.035.097 zł

eJ 67,2 % - Subwencja 16.006.221 14.971.124 zł,-

świetlice

013,6 % - Inwestycje

oświatowe

3.238.509

El 17,2 % - Przedszkola miejskie 4.081.728 •

2,0 % -

Pozostałe

wydatki 464.722

szkoły

11 - 18 - Na Międzynarodowych Targach "MUBA" w Bazylei (Szwajcaria) przebywala delegacja z Mielca. która zorganizowała stoisko prom ocyjne i uczestniczyla w seminarium o Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Kulturę Polski i regionu mieleckiego promowali "Rzeszowiacy", występując w hali targowej i koncertując w kilku miastach Szwajcarii. 2 pol. miesiąca - Mielecki samolot M- 18B "Dromader" otrzymal certyfikat argentyński. kwiecień

26- 28 - W hali sportowO- widowiskowej II Mieleckie Targi Wielobranokazji ukazal się pierwszy "Katalog firm i instytucji Mielca i Regionu" wydany przez Agencję Informacyjno- Reklam ową "A. I. R - PRESS", wydawcę pierwszej w Mielcu prywatnej gazety "Korso", istniejącej na rynku prasowym od 1991 r. odbyły się żowe. Z tej

maj I - Rozegrano międzypaństwowy mecz Polska - Bialoru ś. Spotkanie na mieleckim stadionie zakończylo się remisem I: I. Ogl ądal o je ok. 5 tys. kibiców. 3- 4 - W brazylijskim mieście Anapolis przebywala delegacja Mielca, która uczestniczyla w uroczystości uruchomienia montowni mieleckiego samolotu M- IS "Dromader". piłki nożnej


KALENDARIUM

Ważniejsze

W)'danenia z tycia miasta '

Mielea w okresie od czerwca 1994 roku do kwietnia J998 roku. Ciąg da/sry ze 3!J......~ 9 ~"""'"'''"'_''"' 10 - W czasie wizytacji SSE "Euro- Park Mielec" wiceminister przemysłu Tadeusz Soroka wrftCzył pierwszym fmnom zezwolenia na działalność w miełeckiej Strefie. Otrzymały je: "AGMAR TELEKOM" i Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych (producent drzwi do samolotów Boeing). 13- I9 - N a MiC(dzynarodowej Wystawie Lotnictwa i Aeronautyki "ILA '96" w Berlinie zaprezentowano samoloty produkowane w Mielcu i SSE "Euro- Park Mielec". 18 - Odbył o się uroczyste nadanie imienia Wojska Polskiego dla Szkoły Podstawowej nr 3. Z tej okazji odsłonięto pami ątkowe tablice. 29 - Rozpoczęły się mieleckie "Dni Mło­ dości '96". 30 - Delegacja sił zbrojnych Królestwa Szwecji przebywała z wizytą w WSK .. PZL- Mielec".

DOTACJA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ROZLICZAJĄCYCH SIĘ Z BUDŻETEM MIASTA W 1998r. (ogółem 10.360.908.-zł)

9,0%

czerwiec 2 - Zakończyły się "Dni Młodości ", podczas których przeprowadzono ponad 30 imprez łcuJturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży.

lipiec I - Decyzją Rady Ministrów z 26 czerwca Mielec zostaje skreślony z Listy polskich miast zagrożonych strukturalnym bezrobociem. 10 - Delegacja francuskiej firmy Dassault Aviation, producenta samolotów" Mirage 2000- 5", przebywała w WSK "PZL- Mielec". 18 - Otwarto i poświęcono Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul . Biernackiego. 23- 24 - W ramach X Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, do Mielca przyjechały z koncertami zespoły z Genk (Belgia) i Los Angeles (USA).

39,4% 25,1%

1,8% 2,0%

6 - Do WSK "PZL- Mielec" przyjechali przedstawiciele amerykańskiej firmy lotniczej Northrop Grurnman. 13 - Rozpoczęło pracę Studio Mielec tarnowskiego Radia "Dobra Nowina". 18 - Odbyły się uroczystości 100- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyrance (dziś mieleckie osiedle). 30 - W Caracas przedstawiciele Zakładu Lotniczego "PZL- Mielec" podpisali kontrakt na dostawę samolotów M- 28 "Skytruck" dla Gwardii Narodowej Wenezueli. wrzesień

l - W mieleckiej dzielnicy Rzochów ordyI)ariusz Diecezji Tarnowskiej ks. bp Józef Zyciński dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w budowanym kościele pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty. 2 - Z i n auguracją roku szkolnego 1996/1997 rozpoczęło działalno ść V liceum Ogólnokształcące, które wraz ze Szkołą Podstawową nr 8 im. st sierż. pil. Stanisława Działowskiego tworzy Zespół

8,8%

13,6%

sierpień

039,4 % - Przedszkola miejskie 4.081.728 • 8,8 % - Żłobki miejskie 915.000 zł 013,6 % - M.O.s.i R. 1.408.582 zł •

2,0 % - O.Oz.P. 212.000 zł

• 1,8 % - L.O.P.s. 187.590 zł D 0,3 % - s.s.O.N. 27.568 zł . 25,1 % - s.C.K 2.595.440

mil 9,0 % - M.K.s sp.z.o.o. 933.000

.KaIendaTfum.,. c,d. na 9ft. 11


------

'MIELECKIE ABC ... Telefoniczny numer kierunkowy: 0- 17 Kod pocztowy: 39- 300 Mielec

~ZO WAŻNE TELEF~ Pogotowie Ratunkowe - 999 Straż Po żarna - 998 Policja - 997 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne 994 Pogotowie Ciepłownicze - 993 Pogotowie Gazowe - 992 Pogotowie Energetyczne - 991 Pomoc Drogowa - 5864865 Pomoc Drogowa - 5852626 Straż Miejska - 986

BANK DEPOZITOWO- KREDYTOWY w Lublinie S. A. - Oddział w Mielcu - ul. Obrońców Pokoju 7 - tel. 5852391 - Filia nr I - ul. Fredry 2 - tel. 5854224 - Filia nr 2 - ul. Pisarka 12 - tel. 5854225 - Biuro Maklerskie - ul. Fredry 2 - tel./fax 5863801 BANK HANDLOWY w Warszawie S. A. O/Rzeszów - Punkt Bankowy w Mielcu - ul. Przemysłowa 2 - tel. 5837157... 9, tel./fax 5837156 BANK POLSKA KASA OPIEKl S. A - Oddział Operacyjny Mielec - ul. Pisarka 10 - tel. 5862112, tel./fax5854277 - Punkt Obsługi Klienta Centralnego Biura Maklerskiego - ul. Pisarka 10 - tel. 5862831 BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY S. A. w Warszawie O/D((bica - Filia Mielec - ul. Partyzantów 25 - tel./fax 7886706 BANK SPÓŁDZIELCZY w Mielcu - ul. Lwowska 2 - tel./ fax 5862619 BIG-BANK S. A. w Warszawie O/Rzeszów - Wydział Zamiejscowy w Mielcu - ul. Wojska Polskiego 3 - tel./fax 7887224 PIERWSZY KOMERCYJNY BANK S. A. w Lublinie - Oddział w Mielcu - ul. Żeromskiego 19 - tel. 5835951..2, tel./fax 5835953 PKO BANK PAŃSTWOWY - Oddział w Mielcu - ul. Pulaskiego 2a - tel. 5864438, fax 5863232. - Ekspozytura - ul. Kard. S. Wyszyńskiego - tel. 5825306 WSCHODNI BANK CUKROWNICTWA S. A. w Lublinie - Oddział w Mielcu - ul. Jadernych 5 - tel./fax 5854234

c@RAPODRÓ~ - ERBUS - ul. Staffa 2a - tel. /fax 5855773 - ESKA - ul. Pulaskiego 2a - tel. 5831479, fax 5852510 - EWELTOUR - al. Niepodległości 12 - tel. 5831663 - FIRST CLASS - al. Niepodległości 14 - tel. 583121 2, fax 5831211 - INTER EUROPE - ul. Mickiewicza 13 - tel. 5853281 - JORGOTOUR - ul. Staffa 4a - tel. 585318ł - ORBIS - ul. Pułaskiego 8 - tel. 5864041 - PTTK- BORT - ul. Konopnickiej 6a - tel. 5862363

c@RA POSELS~ Biuro Poselskie AWS Poseł ANDRZEJ OSNOWSKl ul. Wyspiańskiego 6 - tel. 5831580 Biuro Poselskie SLD Poseł WIESŁAW CIESIELSKl al. Niepodległości 12 - tel. 5831599 Poseł STANISŁAW JANA S al. Niepodległości 12 - tel. 5853994

LOTNISKO "PZL- MIELEC" CARGO - ul. Wojska Polskiego 3 - tel. 7887268 MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA Sp. z o. o. - ul. Moniuszki 12 - tel. 5863213 ..14, tel./fax5864251 POLSKlE KOLEJE PAŃSTWOWE - Stacja Mielec - ul. Głowackiego 8 - tel. 5862741 - Kasa towarowa - tel. 5864741 - Stacja Mielec-Rzoch6w - tel. (łączy UP Rzochów) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACn SAMOCHODOWEJ - Dyrekcja i baza - ul. Przemysłowa 2 - tel. 5862481, tel./fax 586391 2 - Dworzec Autobusowy - ul. Kazimierza Jagiellończyka - tel. 5862924

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M IELCZANfN ABC.. sIr. I


__ o

f l

_ . _ ••• ~_.~. _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_. _ _ _ _ _. _ ._ _ _• . , . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . _

.

__._-------.,......,.. _ __..__ -- -.. ..

..

..J"""o_

___•

MIELECKIE ABC ...

QULT@ MIELECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE - ul. Kościuszki 10 - tel. 5862976 SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY - aJ. Niepodległości 7 - tel. 5862373 - BIBLIOTEKA MIEJSKA - uJ. Kusocińskiego 2 - tel. 5855251 oraz tel. 5855772 - Filia nr l - ul. Botaniczna 4 - tel. 5825527 - Filia nr 2 (Szpital Rejonowy) - ul. Żeromskiego - Filia nr 3 - ul. Żwirki i Wigury l - tel. 5862772 - Filia nr 5 - ul. Żwirki i Wigury l - tel. 5862772 - Filia nr 6 - ul. Tańskiego 4a - tel. 5826393 - Filia nr 7 - ul. Botaniczna l - tel. 5825611 - Czytelnia - ul. Żwirki i Wigury - tel. 5862772 DOM KULTURY - Kino "Metalowiec" - al. Niepodległości 7 - tel. 5862373 oraz tel. 5962021 - Kino "Bajka" - ul. Sękowskiego l - tel. 5862665 KATOLICKI OŚRODEK KULTURY "TCHNIENIE" - ul. Pisarka 16 MUZEUM REGIONALNE - ,,Jadernówka" - ul. Jadernych 19 - tel. 5862271 - Pałac Oborskich (w remoncie) - ul. Legionów 73 - tel. 5864232 SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej - SDK - ul. Kusocińskiego 13a - tel. 5855342 - Filia SDK nr I - ul. Bajana 20 - tel. 5852102 - Filia SDK nr 2 - ul. Botaniczna I - tel. 7883186 STOWARZYSZENIE SENIORÓW ZPiT "RZESZOWlACY" al. Niepodległości 7 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY "SĘK" - al. Niepodległości 7 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MIELECKIEJ - ul. Jadernych 19 - tel. 5862271 TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "MELODIA" - al. Niepodległości 7 - tel. 7884493

"" '" '

c:@.AFIE RZYMSKO-K.ATOLI~ PARAFIA DUCHA ŚWIĘTEGO - ul. Pisarka 16 - tel. 5852868 - Kościół parafialny Ducha Świętego - ul. Pisarka - Kaplica św. Stan isława Kostki uJ. Warszawska PARAFIA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJ~CEJ POMOCY - ul. ks. Arczewskiego - tel. 5862262 - Kościół parafialny MBNP - ul. ks. Arczewskiego PARAFIA Św. MATEUSZA - ul. Hetmań ska 34 - tel. 5862228 - Kościół parafial ny św. Mateusza - ul. Kości u szki - Kościół pomocniczy św. Marka - ul. Rzeczna - Kościół pomocniczy Najświętszego Serca Pana Jezusa - ul. Bernardyń ska PARAFIA RZOCHÓW - ul. Rzochowska 89 - tel. 5828101 - Kościół parafialny św. Marka Ewangelisty - ul . Rzochowska PARAFIA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ - ul. ks. Kard. S. Wyszyń skiego - tel. 5853161 - Kościół parafialny Trójcy Przenaj świętszej (w budowie)

~LEGII~OC~~ HOTEL "JUBILAT" - ul. Biernackiego 12 - tel. 5832426 ..ISKRA" (miejsca noclegowe) - aJ. Niepodległości 12 - tel. 7887845 " STAŻYSTA" (miejsca noclegowe) - uJ. Biernaclciego 13a - tel. 5862315 "WISŁOKA" (miejsca noclegowe) - al. Niepodległości 14 - tel. 7887823 OŚRODEK WCZASOWO- REKREACYJNY - Rzemień k. Mielca - tel. 5811391 ZAMEK PRZECŁAW (apartamenty noclegowe) - Przecław k. Miełca - teL/fax 5813141

- Ul. Głowackiego (przy stacji PKP) - Ul. Kazimierza Jagiellończyka (przy dworcu PKS) - Plac Armii Krajowej - Rynek > Ul. Wolności (na osiedlu Dziubków)

~AURACJE I B~ BAR "PASAŻ" - uJ. Dworcowa 4 DRINK BAR ZAKŁAD GASTRONOMICZNY "KAPRYS" - Rynek 15 KARCZMA "GAJ" - ul. Sienkiewicza 57 KLUB "PIEKIEŁKO" - ul. Mickiewicza 15 KLUB "POD TRZYNASTK~" - ul Mickiewicza 13 RESTAURACJA "BIG-MAMA" - ul. Pisarka 3

MIELCZANIN ABC... SIr. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ __

i

j


••• ABC"MIELECKIE RESTAURACJA "HAWANA" - ul. 3 Maja 6 RESTAURACJA ,,JUBILATKA" - ul. Biernackiego 12 RESTAURACJA "KOKOMO" - ul. ks. P. Skargi RESTAURACJA "LA MIRAGE" - al. Ducha Św. RESTAURACJA "MYŚLIWSKA" - ul. Mickiewicza RESTAURACJA "ODYSEJA 2000" - al. Niepodległości RESTAURACJA "PARADISE" - ul. Lelewela l RESTAURACJA "ROCK AND ROLL" - ul. Dworcowa RESTAURACJA "SAS S" - ul. Kościuszki 25 RESTAURACJA "TIP- TOP" - ul. Krótka 5 RESTAURACJA ,,vEGA" - ul. Konopnickiej 4a c@QRT I REKREr@Y AEROKLUB MIELECKI - ul. Szybowcowa - Lotnisko - tel. 5862669 AUTOMOBILKLUB RZESZOWSKI - DELEGATURA MIELECKA - al. Niepodległości 12 - tel. 7887845 KLUB PIŁKI SIATKOWEJ "STAL" - ul. Solskiego (hala) - tel. 7885006 KLUB SPORTOWY "SMOCZANKA" - ul. Smoczka MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - uj . Solskiego (hala) - tel. 5831191 KLUB SZACHOWY "LOTNIK" - uj. Kusocińskiego l3a - tel. 5855342 LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY - uj . Kusocińskiego, stadion, tel. 7885007 MIELECKA SZKOŁA KARATE TRADYCYJNEGO - ul. Staffa 2 A MIELECKI KLUB KYOKUSHIN KARATE - uj . Warszawska 6) 37 MIELECKI KLUB PIŁKARSKI "STAL" - ul. Solskiego MIELECKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY LOTNICZYCH - ul. Warneńczyka 1/29 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY - uj. Kazimierza Jagiellończyka 3 STOWARZYSZENIE KLUBÓW l ORGANIZACJI SPORTOWYCH - ul. Warszawska 5 (stadion) - tel. 5862253 MIELECKI KLUB SPORTOWY "GRYF" TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ "STAL" - uj . Solskiego (hala)

CPN - uj . Przemysłowa - tel. 5863005 CPN - ul. Sienkiewicza - tel. 5863096 CPN - ul. Traugutta "LEŚNA POLANA" - ul. Wolności - tel. 7889300 REG-BENZ - ul. Legionów - tel. 5853614

l

CSZiOŁY PONADPODSTAW~ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. KONARSKIEGO - ul. Jędrusiów l - tel. 5863173 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA - ul. Żeromskiego 28 - teJ. 5863161 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERIT AK - ul. Kazimierza Jagiellończyka - tel. 5864541 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - ul. Warszawska l - tel. 5862398 ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH - ul. Kościuszki 7 - tel. 5863496 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR l (w tym V LO) - ul. Tańskiego 3 - tel. 5826001 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH (w tym III LO) - ul. Kazimierza Jagiellończyka - tel. 5863233 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR l (w tym IV LO) - ul. Kilińskiego 24 - tel. 5863143 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO - ul. Wyspiańskiego 6 - tel. 5862655

~ŁY ARTYSTYC~ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II Stopnia im. M. Karłowicza - ul. Kościuszki 10 - tel. 5862976

~OŁY WYŻSZE r POMATURAL~ MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA w Tamowie - Oddział Centrum Edukacji Menedżerskiej w Mielcu (w organizacji) POLITECHNIKA RZESZOWSKA - Wydział - Budowa Maszyn i Rolnictwo - Oddział Zamiejscowy w Mielcu - ul. Drzewieckiego 11 - tel. 5862642 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w Rzeszowie Ośrodek Badawczo- Szkoleniowy w Mielcu - ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 - tel. 5863233 MIELECKA SZKOŁA BIZNESU - al. Niepodległości 12/25 - tel. 5835502

C1@!'ITUCJE PEDAGOGIC~ WOJEWÓDZKA BmLIOTEKA PEDAGOGICZNA w Rzeszowie WBP Filia Mielec - ul. Wyspiańskiego 6 - tel. 5862178 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA - ul. Wyspiańskiego 6 - tel. 5863412

- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - M/ELCZAN/N ABC... sir. 3


•. - - - - _ •••. __ ._--~-- .. -~ ..... ~~.-.- " ' ! . ' " : ; ;

- - -..--.. . .

...,.,.""""""~ .

-----.-~~--~--.....----.:l

... ABC MIELECKIE '$

~K.JMASOWEGO PRZE~ "KORSO" (tygodnik) - ul. Biernackiego 1 - tel./fax 5853633, tel. 5854245 "MEGA TIK" (miesięcznik) - ul. ks. P. Skargi 9 - tel./fax 7885907, 5831700 REGIONALNY MAGAZYN REKLAMOWY .. STREFA" - ul. Krótka 5 - tel./fax 5831498, tel. kom. 0-602 776-197 ,,wIEŚCI REGIONALNE" (miesięcznik) - ul. Krótka 5 - tel./fax 5831498, tel. kom. 0-602 776-197 ,,wIZJER REGIONALNY (tygodnik) - ul. Pułaskiego I RADIO "DOBRA NOWINA" - ul. Hetmańska 31 - tel./fax 5832277 RADIO HIT- FM - ul. Solskiego 10 - tel./fax 7884488

OBWODOWY URZĄD POCZTOWY - ul. Jadernych 2 - tel. 5862201 REJONOWY URZĄD PRACY - ul. Chopina 16a - tel. 5833266 ... 69, fax. 5863268 URZĄD CELNY PRZEMYŚL - ODDZIAŁ MIELEC - ul. Wojska Polskiego 3, tel. fax 7887669 URZĄD GMINY - ul. Jadernych 2 tel. 5863901 , fax 5833226 URZĄD MIEJSKI - ul. Żeromskiego 26 - tel. 5833281...87, fax 5853511 URZĄD REJONOWY - ul. Chopina 16, tel. 5831241...43, fax 5853231 URZĄD SKARBOWY - ul. Żeromskiego 13, tel. 5854271, fax 5864114

AGENCJA ROZWOm PRZEMYSŁU S. A. w Warszawie Oddział w Mielcu SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA "EURO- PARK MIELEC" - ul. Partyzantów 25, tel. 7887236, fax 7887769 AGENCJA ROZWOm REGIONALNEGO "MARR" S. A. - ul. Chopina 18, tel. 7887464, fax 5862793 Inkubator Przedsiębiorczości "IN- MARR" - ul. Wojska Polskiego - tel. 7887822, fax 7887844 FUNDACJA "MIĘD~ARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA I ROZWOm GOSPODARCZEGO" ul. Chopina 16a, tel./ fax 5863266 FUNDACJA S. O. S "ŻYCIE" - ul. Wrzosowa 16 INSPEKTORAT KONTROLI CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax. 5863266 KOMENDA REJONOWA pOLlcn - ul. Wyspiańskiego 8, tel. 5832036 KOMENDA REJONOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - ul. Sienkiewicza 54, tel. 5836010 MIELCZANIN ABC .. sIr. 4

Oi"WI'

TS

U'>1'6

Z

«"

uf

«

'rH

l'

}

LECZNICA DLA ZWIERZĄT - ul. Konfederacka 4, tel. 5862981 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ul. Łukasiewicza Ic - tel. 5862918 MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o. o - ul. Biernackiego I - tel. 5862405 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o - ul. Wolności 44 - tel. 5862086 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o - ul. Grunwaldzka 3 - tel. 5862552 MIELECKA IZBA GOSPODARCZA - al. Niepodległości 7 - tel. 5853061 NADLEŚNICTWO PAŃSTWOWE - ul. Partyzantów II - tel. 5825452 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. - ul. Lwowska 4 - tel. 5864416 PROKURATURA REJONOWA - uJ. Kościuszki 15 - tel. 5833155 SĄD REJONOWY - ul. Kościuszki 15 - tel. 5862017 SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT - uJ. Targowa 8b - tel. 58622 10 TERENOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA - ul. M. Curie - Skłodowskiej 4 - tel. 5963021 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - ul. Legionów 25 - tel. 5862071 ZAKŁAD ENERGETYCZNY RZESZÓW REJON MIELEC - al. Ducha Św. 8 - tel. 5863216 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - ul. Sikorskiego 4 - tel./fax 5863920


~J;.E~~!!!~.!'...l~

Mielca 'tV okresie od czerwca 1994 roku do kwietnia 1998 roku. In Ciqg tkllszy ze str. 9 1

STRUKTURA WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ w 1998 r.

8,5%

16,5%

Szkół Ogólnokształcących nr I przy ul. Tańskiego. Tego dnia, na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta Mielca i Zarządem WSK "PZL- Mielec" część obiektów sportowych WSK gmina miejska przejęła oraz odkupila na włas­ ność i utrzymanie. Transakcja obejmowała hałę sportowo-widowiskową z krytym ba-

senem, boisko treningowe obok hali oraz basen otwarty. Nadzór administracyjny nad pozyskanymi obiektami sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 12- 15 - Ambulans reanimacyjny wyprodukowany przez Wytwórnię Silników "PZL- Mielec" otrzymał wyróżnienie na IV Międzynarodowym salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. 21 - Rozpoczęły się "Dni Mielca '96". 21 - 22 - Na mieleckim lotnisku i na lerenie zamku w Przec1awiu odbyly się uroczystości 50- lecia Aeroklubu Mieleckiego i 25- lecia Zakładu Usług Agrolotniczych. 28 - Na jubileusz SOO- Iecia mieleckiego szkolnictwa złożyły się uroczystości w koś­ ciele św. Mateusza, Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki i Mieleckim Ośrodku Kultury. 29 - W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i na placu AK odbyły się uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. paźd ziernik

III 8,5% - domy pomocy społecznej 727.590 • ~

7% -

usługi opiekuńcze

49% - zasiłki

stałe

588.000

i okresowe 4.191 .000

D 16% - dodatki mieszkaniowe 1.340.257 •

3% - zasiłki pielegnacyjne 268.840

016,5% - terenowe 1.395.122

ośrodki

pomocy społecznej

4- 6 - W hali MOSiR odbyły się III Mieleckie Targi Wielobranżowe, w których wzięło udział ok. 80 firm polskich i zagranicznych. Targom towarzyszyly następu­ jące seminaria: "Euro- Park Mielec" - rok doświadczeń pierwszej w Polsce specjalnej strefy ekonomicznej; WSK "PZL- Mielec" S. A. - przyklad restrukturyzacji; Możli ­ wości produkcyjne i kooperacyjne regionu mieleckiego; Z dziejów lotnictwa w Mielcu. 26 - W budynku Szkoły Podstawowej nr 9 rozpoczął działalność Ośrodek Terenowy Politechniki Rzeszowskiej.

listopad 5 - Przekazano do użytku budynek administracyjny SSE "Euro- Park Mielec" przy ul. Partyzantów. Na zorganizowanej z tej okazji uroczystości dwóm firmom wrę­ czono zezwolenia na prowadzenie działal­ ności w Strefie - Plastic Factory "eobi" S. A. oraz J. W. Industries Sp. z o. o. 15 - W WSK" PZL- Mielec" odbyła się uroczystość przekazania samolotu PZL M- 26 "Iskierka" dla Wyższej Oficerskiej Szkoły Oficerskiej Sil Powietrznych w Dęblinie. 22 - Na lotnisku w Babich Dołach k. Gdyni odbyła się uroczystość przekazania samolotu "Bryza" wyprodukowanego przez WSK "PZL- Mielec" dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. grud zień

6 - Skończyły się wreszcie problemy z zaopatrzeniem

długoletnie

Mielca


KALENDARIUM wYdarzenia z miasta

Ważniejsze

życia

Mielca w okresie od czerwca 1994 roku do kwietnia 1998 roku . •~~~~iąg df!JrZY ze ser. 11

STRUKTURA WYDATKÓWGOSPODARKA KOMUNALNA 1998 r.

w dobrą wodę pitną . W rezultacie zastosowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nowoczesnej, francuskiej technologii oczyszczania wody przez ftJtry węglowe, Stacja Uzdatniania Wody skierowala do mieszkań w Mielcu wodę odpowiadająca normom europejskim. 31 - W zamian za zobowiązania finansowe wobec gminy miejskiej Mielec przedsię­ biorstwo WSK "PZL- Mielec" przekazało na własność miastu m. in. budynek Mieleckiego Ośrodka Kultury, hotel "Centralny" i tereny za hotełem "Jubilat".

0,9% 5%

ROK 1997 styczeń

I - kilka tysięcy mielczan powitało Nowy Rok na placu AK. Organizatorami imprezy byli: Urząd Miejski w Mielcu, Mielecki O środek Kultury, Radio HIT- FM I Stowarzyszenie Twórców Kultury " Sęk". 3- 5 - Z okazji V FinaJu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 20.841,96 zł (prawie 210 mln starych złotych) oraz pewną ilość waluty zagranicznej. Koordynatorem akcji był STK "Sęk". 20 - Nasze miasto odwiedził ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, Daniel Contenay. 27 - Do WSK "PZL- Mielec" przybyła delegacja amerykańskiej firmy lotniczej McDonnel Dougłas . Celem pobytu Amerykanów był a sprawa współpracy po ewentualnie wygranym przetargu na samolot bojowy dla Wojska Polskiego. 29 - Wojewoda rzeszowski odwołal Leona Skibę ze stanowiska kierownika Urzędu Rejonowego w Mielcu. 31 - Rozpoczęł a działalność Mielecka Telewizja Kablowa, zn ajdująca się w sieci Małopolskiej Telewizji Kablowej S. TAR. Operator objął obsługą abonentów zamieszkaJych w budynkach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

luty 15 - Nowym kierownikiem Urzędu Rejonowego w Mielcu zostal mianowany Józef Smaczny. 28 - Telekomunikacja przystąpiła do zmiany abonenckich numerów telefonów na 7- cyfrowe.

marzec Odbyła się uroczystość oddania do użytku Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielcu - jednego z najnowocześ­

21%

5% - Oczyszczanie miasta 314.550

6% - Zieleń miejska 429.600

~ 21 %

- Remonty ulic i placów 1.400.000

6% - Oświetlenie ulic 400.000

.0,6% - Dot. dla Towarz. Ochrony nad ~ 42%

Zwierzętami

43.000

- Inwestycje komunalne 2.802.000

6 -

niejszych w Polsce. 13 - Ambasador Republiki Południowej Afryki, Victor Zazeraj, gościł w WSK .. PZL- Mielec" S. A. 17 - Delegacja z Brazylii przebywala z wizytą w WSK "PZL- Mielec" S. A. w sprawach związanych z budową i funkcjonowaniem w brazylijskim mieście Anapolis montowni mieleckich samolotów M- 18 "Dromader". 25 - Chór I Liceum Ogólnoksztalcącego im. S. Konarskiego w Mielcu prowadzony

134,5% 11ł1 14%

Pozostała działain.

(utrz. rowów i kanal.) 300.000

- Dotacja dla MKS 933.000

mi 0,9% -

Opłata

za wylesienie 65.000

Kalendarium ... c.d. na str. 13


lKALENDARIUM I'WaiAielsze wydarzenia z tycia psta IMielcą w Qkresie od czerwca 1994

I

roku do kwietnia 1998 roku. Qąg (ialszy ze $/.1'; 1,2

STRUKTURA WYDATKÓW NA INWESTYCJE w 1998 r. (ogółem 6.108 . 509.-zł)

przez Pawła Lisa zdobył "Złoty Kamerton" na Ogólnopolskim Festiwału Chórów Szkolnych w Bydgoszczy, Tego dnia zarząd mieł eckiego Oddziału Banku Depozytowo - Kredytowego S. A Grupa PKO S. A. podjął uchwałC( o zakończeniu postc(powania ugodowego wobec spółki akcyjnej WSK "PZL- Mielec", która zrealizowała warunki zawarte w umowie ugody bankowej. kwiecień

3%

11% 12%

53%

14% 6% 1%

011 % - wykonanie i modernizacja dróg 670.000 12% - modernizacja

oświetlenia

750.000

.14% - bud. i modern. kanalzacji sanit.i deszcz.850.000 D 1% - przygotowanie inwestycji 50.000 D 6% - projekt oczyszczalni 053% - inwestycje 111 3 % -

pozostałe

ścieków

oświatowe

- etap I 350.000

3.238.509

inwestycje 200.000

7 - Delegacja amerykańskiej firmy lotniczej Lockheed Martin przebywała w WSK "PZL- Mielec" S. A. w sprawach związa­ nych z ewentuałną współpracą przy produkcji samolotu bojowego F- 16. 14- 18 - Odbył siC( cykl imprez w ramach "Dni Douchy- Ies- Mines pierwszych w Mielcu", Koncertowała reprezentacyjna orkiestra tego francuskiego miasta, z którym Mielec od wielu lat współpra­ cuje. Otwarto też okolicznościowe wystawy, Francuzi spotkałi siC( mielecką m ł o­ dzieżą uczącą siC( jC(zyka francuskiego, rozegrano zawody sportowe, a na finał imprezy w hali MOSiR odbył siC( koncert w wykonaniu orkiestry francuskiej oraz zespołów artystycznych Mieleckiego Ośrodka Kultury i Państwpwej Szkoły Muzycznej w Mielcu. 15 - W "Jadernówce", filii Muzeum Regionalnego, otwarto wystawC( "Literatura polska inaczej". Eksponaty wypożyczyło Muzeum Narodowe i Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie. 16 - Szwedzki minister obrony Bjoern von Sydow przebywał z wizytą w WSK "PZL- Mielec" S. A. 25- 27 - W hali sportowo- widowiskowej MOSiR odbyły siC( rv Mieleckie Targi Wielobranżowe, w których wziC(ło udział ponad 100 firm z kraju i zagranicy. Imprezie targowej towarzyszyły konferencje o nastC(pującej tematyce: Restrukturyzacja obszarów monoprzemysłowych regionu Mał opolski a rozwój miast; Możliwości transmisji danych przez Telbank; Możli ­ wości produkcyjne i kooperacyjne firm regionu mieleckiego a rozwój współpracy przygranicznej w ramach Euroregionu "Karpaty". Odbyło siC( również seminarium Ogólnopołskiego Stowarzyszenia Użyt­ kowników AUTOCAD na temat nowych możliwości projektowania. 26 - Szkoła Podstawowa nr 13 uroczyście otrzymała imiC( Janka Bytnara "Rudego" i przekazano jej szkolny sztandar.

maj 9 - Na lotnisku w Caracas, stolicy Wenezueli, w obecności prezydenta tego kraju odbyła siC( uroczystość przekazania wenezuelskiej Gwardii Narodowej trzech samolotów M- 28 "S\cytruck" wyprodukowanych w Mielcu. 23 - RozpoczC(ły siC( mieleckie "Dni Mło­ dości '97. Organizatorzy przygotowali ok. 60 imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

MTELCZJ.NJN sir. 13

1


KALENDARIUM wydarzenia z miasta

Ważniejsze

życia

Mielca w okresie od czerwca 1994 roku do kwiemia 1998 roku. Ciqg dalszy ze 6fT. 13

WPŁYWY DO BUDŻETU W LATACH 1994 -1997

czerwiec 2 - Zakończyły sict "Dni Młodości ". Głów­ nymi imprezami były : Festiwal Piosenki Śpiewać każdy może, Mieleckie Prezentacje Taneczne, Gitariada, Festiwal Instrumentów Dcttych Drewnianych, Festyn Charytatywny na rzecz Osób Niepełnos­ prawnych, XXII Przegląd Twórczości . 10 - W Krośnie kilka tysictcy mielczan uczestniczyło w spotkaniu z Ojcem Świcttym Janem Pawłem II w pielgrzymce do Ojczyzny. 12 - Przestal istnieć Fabryczny Klub Sportowy PZL "Stal- Mielec", którego historia sictga 1939 rolm Rozwiązanie zasłużonego dla Mielca i Polski klubu sportowego nastąpiło z woli walnego zebrania członków. Drużyna piłkarska zostala wycofana z rozgrywek II ligi. 15 - Z udzialem ordynariusza Di~cezji Tarnowskiej ks. arcybiskupa Józefa Zyciń­ skiego w parafii Trójcy Przenajświcttszej (Osiedle Smoczka) odbył a sict uroczystość wmurowania kamienia wctgiełnego pod budowct kościoła . 15- 19 - W ramach giełdy we Frankfurcie (Niemcy) odbyło sict seminarium dla przedsictbiorców niemieckich, którym zaprezentowano Specjalną Strefct Ekonomiczną "Euro- Park Mielec" oraz rynek malych i średnich przedsictbiorstw dzialających w regionie mieleckim. 15- 22 - Na 42 Mictdzynarodowym Salonie Lotniczym w Le Bourget pod Paryżem mielecka WSK pokazała produkty wytwarzane w Zakładzie Lotniczym "PZL-Mielec" a dyrekcja podpisala z ftrrną DassauJt Aviation list intencyjny w sprawie współ­ pracy przy produkcji samolotu Mirage 2000- 5, o ile francuski producent lotniczy wygra przetarg na dostawct samolotów dla Wojska Polskiego.

lipiec 2 - W Anapolis (Brazylia) otwarto montownict mieleckich samolotów M- 18B "Dromader". Tego dnia w Mielcu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu odbył a sict uroczysta inauguracja dzialalności Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Centrum Transferu Technologii. 3 - W budynku siedziby SSE "Euro- Park Mielec" rozpocz<t'a dzialal ność filia dctbickiego Oddzialu Banku Przemysł o­ wo- Handlowego. 11 - W akcji ratowniczej na terenach powodzi w regionie mieleckim (gminy Borowa i Czermin) uczestniczyły mieleckie jednostki straży pożarnej, policji, służby zdrowia i innych instytucji, a społeczeń­ stwo Mielca zorganizowalo wiele form pomocy powodzianom. 22 - Dla uczczenia 60- lecia Państwowych Zakladów Lotniczych w Mielcu - na miejscowym lotniska pożegnano załogct samolotu An- 2, która wystartowała do pierwszego w historii polskiego lotnictwa rajdu dookoła świata Samolot mial do pokonania ok. 35 tysictcy kilometrów.

60000000 39238488

50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 O

1994 rok

1995 rok

1996 rok

1997 rok

WIELKOŚĆ INWESTYCJI 1994,1995,1996,1997

12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000

o 1994

1995

1996

1997

rok

rok

rok

rok

'Xiz/endarlum... e.d. na 6fT. 15

MIELCZANIN StJ: 14


REALIZACJA INWESTYCJI W LATACH 1994-1997 Nazwa zadania

Lp. I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IV V VI VII 1 2 3 4 5 6 VIII 1 2 3 IX 1 2 3 4 5 X XI 1 2 3 4 XII XIII

SIECI

WODOCIĄGOWE

Wodociąg

Mielec - ozonowanie Mielec - filtry węglowe Sieć wodociągowa - ul. Modelarska Sieć wodociągowa - Osiedle Wojsław S i eć wodociągowa - ul. Witosa Sieć wodociągowa - Osiedle Mościska Sieć wodociągowa - ul. Kasprzaka SIECI KANALIZACYJNE Kanalizacja sanitarna - Osiedle Dziubków Kanalizacja sanitarna - Osiedle Borek Kanalizacja sanitarna - ul. Kasprzaka Kanalizacja sanitarna - ul. Cyranowska Kanalizacja sanitarna - ul. Wiosenna BUDOWA ULIC Ul. K. Jagiellończyka Ul. Wybickiego Ul. Orkana Ul. Nowa Chodniki Rynek Ul. Orzeszkowej Ul. Królowej Jadwigi Ciąg pieszo-rowerowy Ul. Nowowiejskiego Ul. Tuwima - Przybosia Ul. Długa - Boczna Modernizacja placu targowego SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH STUDIUM OCZYSZCZ. ŚCIEKÓW+ PROJEKT REKULTYW.SKŁAD. ODP. KOMUNALNYCH SIECI ENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE S i eć energetyczna - Osiedle Borek Sieć energetyczna - ul. Długa S ieć energetyczna -Osiedle Wojsław Modernizacja oświetlenia parku K. Wielkiego Kompleksowa modernizacja oŚw. ietlenia miasta Uzupełn . oświetlenia (Łuże , Jodłowa , Staffa, WP) INFRASTRUKTURA DLA BUD. MIESZKANIOWEGO Zadanie 9 - Osiedle Smoczka Zadanie 19 - Osiedle Smoczka Zadanie 7 - Osiedle Smoczka Wodociąg

Okres realizacji

1994-1997 1993-1994 1995-1996 1996 1993-1996 1995-1997 1996 1996

1993-1997 1994-1995 1993-1995 1996 1997-2000 1997-1999

1994-1997 1994-1997 1995 1995-1996 1996 1995 1996-1997 1995-1996 1996-1997 1997 1997 1996-1998 1997

1996 - 1997 1996 - 1998 1996-2000 1994-1997 1994-1995 1994 1995-1997 1996 1996-1 998 1997-1998

1994-1997 1994-1997 1996-1997 1997

OŚWIATA

1994-1997

Szkoła

1994 1994 1996 1996-1998 1996-1998

Podstawowa - Osiedle Rzochów Ośr. Szkolno-Wychowawczy - Osiedle Smoczka Modernizacja c.o. w 7. Szkołach Podstawowych Sala Sportowa przy SP Nr 13 Szkoła Podstawowa Nr 11 MAGISTRALA C.O. - UL. ŁUKASIEWICZA BUDOWNICTWO KOMUNALNE Docieplenie bloku - ul. Kędziora 1 Docieplenie dachu - ul. Biernackiego 13 Nadbudowa budynku - ul. Kochanowskiego 5 Budynek - ul. Kochanowskiego 6 KŁADKA PRZEZ TORY PKP MODERN. ROWU ZŁOTNICKO-BERDECHOWSKIEGO

1994 1994-1997 1994 1994 1994-1 995 1996-1997

1994-1995 1996-1997

sierpień

10 - W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyło się uroczyste pożegnanie ks. prałata dr. Jana Białoboka, który zrezygnował z funkcji proboszcza oraz powitano nowego proboszcza - ks. kanonika Kazimierza Czesaka. Księdzu Białobokowi zostało powierzone zadanie zorganizowarua Sądu Diecezjalnego w Rzeszowie. 30- 31 - Na lotnisku w ~elcu odbyły się Centralne Uroczystości Swięta Lotnictwa Polskiego - AI R SHOW MIELEC '97. W pokazach lotniczych uczestruczyły słyn n e samoloty bojowe: F- 16, F/A- 18, Mirage 2000- 5, Jas 39 Gripen oraz samoloty wyprodukowane w Mielcu, w tym M- 96 "Iryda". wrzesień

11 - 14 - Z urozmaiconą ofertą wyrobów WSK "PZL- Mielec" S. A. uczestniczyła w V Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20 - Rozpoczęły się "Dni Mielca '97". I nauguracyjną imprezą byl Otwarty Dzień Studia Radia "D obra Nowina". 21 - W wyborach do Sejmu RP wzictlo udział ok. 60% mielczan uwawnionych do głosowania. Posłami wybrani zostali m. in. trzej mielczanie: Andrzej Osnowski (Akcja Wyborcza Solidarność), Stanisław Janas (Sojusz Lewicy DemoJcratycznej) i Jan Król (Unia Wol ności), który został przez parlamentarzystów wybrany wicemarszał­ kiem Sejmu. Tego dnia w ramach "Dni Mielca" i jubileuszu 25 - lecia Hotelu .,Jubilat" zorganizowano festyn, w którym wzictło udział kilkanaście tysięcy osób. Koncertowała Jcrakowska "Grupa pod Budą" oraz wystąpiły zespoły artystyczne Mieleckiego Ośrodka Kultury. 24 - W Galerii MOK otwarto wystawct "Międzynarodowe Triennale Grafiki". 27 W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w auli Zespołu Szkół Technicznych odbyła sict uroczystość 25- lecia Zespołu S z\Cół Budowlanych i nadania szkole imienia Zołnierzy Armii Krajowej. 30 - Na osiedlu Smoczka wmurowano kamień wctgielny pod budowę Szkoły Podstawowej nr Ił. październik

3- 5 - W hali sportowo- widowiskowej MOSiR odbyły sict V Międzynarodowe Targi Mieleckie, w których wzictlo udział ok. 60 wystawców z Jcraju i zagranicy. Pierwszego dnia targów odbyła sict konferencja na temat: Specjalne strefy ekonomiczne w gospodarce Jcrajowej - 2 lata doświad­ czeń SSE "Euro- Park Mielec". 5 - Zakończyły się "Dni Mielca '97", na które przygotowano ponad 60 imprez kulturalnych, sportowych i handlowych. 8- 10 - W hali Oddziału PKS zorganizowano wystaWct produktów przemysłu motoryzacyjnego. 14 - Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie o ustanowieniu SSE "Euro- Park Mielec", pOwictkszając obszar stre z 575 do 627 hektarów.


,...,

KALENDARIUM wydarzenia z miasta

Ważniejsze

życia

Mielca w okresie od czerwca 1994 roku do kwietnia 1998 roku. Ciąg dalszy ze str. 1$

21 - Na lotnisku w Mielcu wylądował samolot An- 2, pilotowany przez Wałdemara Miszkurkę, który powróci! z pierwszego w historii polskiego lotnictwa rajdu dookoła świata . 24 - Z udziałem

lekarzy z całej Polski w Mieleckim Ośrodku Kultury odbyło się VI Sympozjum Naukowe "Postępy w onkologii".

listopad II - W kościele św. Mateusza i przy pomniku Wolności odbyły, się miejskie uroczystości Narodowego Swięta Niepodległości. W filii Muzeum Regionalnego, w "Jademówce", otwarto wystawę "Polonia Restituta", a w Gałerii MOK - "Polskie drogi do niepodległości" - wystawę małar­ stwa batalistycznego Stanisława Bodesa. 20 - W budynku przy uj. Wyspiańskiego 6 odbyła się uroczystość otwarcia miełeckiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie. Poprzednia siedziba biblioteki mieściła się przy uj. Mickiewicza. grudzień

5 - Na placu AK odbyła się kolejna edycja "Happeningu Mikołajkowego", w którym wzięło udział kiJka tysięcy dzieci i rodziców. 6 - W budynku przy uj. Ks. P. Skargi 9 wrocławska firma GOSAT MEDIA uroczyście otwarła Studio Tełewizji Kablowej Mielec. 8 - Odbyło się nadzwyczajne zebranie wspólników MPEC Sp. z o. o. Tym samym zakończono proces przekształceń mieleckich przedsiębiorstw komunałnych w spółki prawa handlowego. II - W siedzibie Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu odbyła się konferencja prasowa w sprawie dalszego rozwoju lotniska w Mielcu. Wzięli w niej udział przedstawiciele kanadyjskich firm zarządzają­ cych lotniskami w różnych częściach świata.

18 - Ukazał się ostatni numer "Glosu Mieleckiego" - tygodnika, który był sukcesorem .. Głosu Załogi " wydawanego od 1951 r. przez WSK- Mielec. Ogółem uka~alo się 1776 numerów tego czasopisma. Zegnając się z czytelnikami redakcja zapowiedziała starania o wznowienie działal ­ ności , o ile zajstnieją sprzyjające warunki finansowe. 29 - W Sali Królewskiej przy uj. Koś­ ciuszki tradycyjnie odbyło się miejskie spotkanie świąteczno - noworoczne, w którym wziąl udział nowy wojewoda rzeszowski Zbigniew Sieczkoś.

ROK 1998 styczeń

I - Kilka tysięcy miełczan powitało Nowy Rok, gromadząc się na placu Armii Krajowej. Z dniem I stycznia 1998 r. rozpoczęło funkcjonowanie Samorządowe Centrum Kuj tury - mielecka instytucja powstała z połączenia Miejskiej Biblioteki

~.....

~

MOŻLIWOŚCI

OFERTA

INWESTOWANIA W MIELCU

I. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Euro- Park Mielec"

CRANE PLASTICS, KIRCHHOFF, ZIELONA BUDKA, CORMAY, FAKRO.

Szczególne możliwości inwestycyjne stwarza SSE "EURO- PARK MIELEC". Strefa powstała w 1995 r. jako pierwsza w Polsce. Jest ona najatrakcyjniejszą ofertą regionu mieleckiego l stanowi pozytywną wizytówkę województwa rzeszowskiego. SSE znajduje się w przemysłowej dzielnicy Mielca i zajmuje obszar 627 ha (w tym lotnisko cargo- 350 ha). Inwestorom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie SSE oferuje się szereg ulg i preferencji.

Szybkie tempo wypełniania strefy bylo podstawa decyzji o poszerzeniu granic SSE ..Euro- Park Mielec". W październiku 1997 r. rząd wydał stosowne rozporządzenie, dzięki czemu mielecka Specjalna Strefa Ekonom.iczna ma wciąż bogatą ofertę dla nowych inwestorów. Opracowanie: Zarządzający SSE "Euro- Park Mielec"

II. Teren miasta A. Prawo własności - Gmina Miejska Mielec:

to:

- zwolnienie z podatku dochodowego, - całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości,

- możliwość stosowania podwyższonych stawek amortyzacji środków trwałych lub uznanie niektórych wydatków inwestycyjnych za koszty uzyskania przychodu (dla podmiotów nie korzystających ze zwolnień podatkowych).

I.

Działki

przy al.

o łącznej powierzchni Niepodległości :

0,21 ha

- położenie - centrum miasta, przy jednej z głównych ulic, - przeznaczenie - administracja, usługi kultury, rekreacja, gastronomia, usługi biurowe, - forma zbycia - sprzedaż na włas­ ność, wieczyste użytkowanie.

2. Działki o

Inne

korzyści

inwestorów, to:

- dostępność wykwalifikowanej kadry, - niski koszt pracy, dobrze rozwinięta baza szkolnictwa zawodowego i ogÓlnOkształcą­ cego, - filie wyższych uczelni, - duże możliwości kooperacyjne z miejscowym przemysłem metalowym, przyrzą­ dowym, tworzyw sztucznych, wyrobów z gumy, - środowisko czyste ekologicznie, - rozwinięta struktura komunikacyjna i logistyczna (bocznica kolejowa, lotnisko, urząd celny, telekomunikacja kablowa oraz komórkowa i satelitarna), - profesjonalna obsługa inwestora we wszystkich aspektach: prawnym, fmansowym, marketingowym i projektowo - budowlanym. Kapitalnym udogodnieniem dla inwestorów budujących hale i obiekty w SSE jest fakt posiadania przez zarządzającego strefą uprawnień administracji rządowej I samorządowej w zakresie prawa budowlanego. Specjalną Strefą Ekonomiczną w Mielcu zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu S. A . w Warszawie, która dla bieżącego sprawowania tej funkcji powolała w Mielcu swój Oddział.

Już w drugim roku działania SSE "Euro- Park Mielec" powstały pierwsze obiekty produkcyjne fmn, a zarządzający prowadził własne inwestycje przede wszystkim w zakresie rozwoju infrastruktury. Wśród inwestorów są tak znane f Inny, jak: KRONOSPAN, UNITED TECHNOLOGlES, ATLANTIS, ORGANIKA, KAMA)(, BRW,

Kalendariu/~~~~""~.4. na str.

17

łącznej powierzchni 2,21 ha przy ul. Kazimierza JagiellOńczyka : - położenie - obok kompleksu obiektów sportowych, - przeznaczenie - hotel, turystyka, rekreacja, wypoczynek, - forma zbycia - sprzedaż na własność, wieczyste użytkowanie.

3. Kompleks działek o lącznej powierzchni 3,30 ha przy ul. Kazimierza Jagielloń­ czyka: - p ołożenie - centrum m.iasta, obok głów­ nego węzła komunikacyjngo, - przeznaczenie - dworzec autobusowy wraz z miejscami postojowymi, u sługi , handel, gastronomia, biura, - forma zbycia - sprzedaż na własność, wieczyste użytkowanie . 4. Działka o powierzchni 1,04 ha przy ul. Legionów: - położenie - obok Muzeum Regionalnego i zabytkowego parku, - przeznaczenie - zespół hotelowy (pensjonat), - forma zbycia - sprzedaż na wlasność, wieczyste użytkowanie.

B. Prawo własności (wieczyste

użytkowanie)

- Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa: I. Kompleks działek o powierzchni 3 ha przy ul. kard. Wyszyńskiego : - położenie - wschodnia część miasta, najmłodsze osiedle, - przeznaczenie - osiedle mieszkaniowe wielorodzirme, - forma zbycia - wieczyste użytkowanie.

MIELCZANIN

SIr.

/6


L ___

Trzeba mieć wizję i dobrą rękę

-=~

________

~

(Obszerne fragmenty opublikowanego 7 kwietnia w "Super Nowościach" wywiadu red. J acka Stachiewicza z Ryszardem Grochowskim - dyrektorem generalnym i prezesem zarządu holdingu WSK "PZL-Mielec") - cd. ze str. 2 - Historia wytwórni sprzed roku 1995 dla pana się nie liczy? - Podzielam zdanie ministra Emila Wąsacza, że to, co si~ obecnie dzieje w Mielcu, jest masą spadkową zrodzonej w czasach komuny monokultury przernysIowej i historii gospodarczej nie pisanej w Polsce. Niech pan tylko zważy, że nieszcz~sny program lryda" był do 1984 roku robiony po cichu i wbrew Układowi Warszawskiemu. - A potem, gdy już była zgoda, samolot nagle przestał się pod obać. - Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, gdy próbowałem bronić Irydy, byłem wyrzucany z bardzo ważnych wojskowych gabinetów. ( ... ) - Decydując się na kierowanie mieleckim holdingiem musi pan mieć jego wizję. Na czym się opiera? - Na trzech podstawach. Po pierwsze - musimy rozwinąć produkcj~ Dromaderów i Skytruckówa - ... bo podpisane są lukratywne kontrakty z Brazylią i Wenez ue l ą. Skąd pan weźmie na tę prod u kcję, skoro bank nie chce ich pożyczyć?

- Jesteśmy umówieni z bankiem, że siadamy do rozmów na temat finansowania produkcji. Bank potrzebuje gwarancji.

( ...)

- Co jest drugim elementem? - Program lryda, o którym już mówilismy, że trzeba go za kończyć . - W tym przypadku jest pan zależny od wojska. - Niezupełnie, ale o szczegółach nie b~d~ mówił.

- Co się składa na trzeci element? - Fakt, ż w ciągu trzech lat powinien pojawić si~ w Mielcu inwestor strategiczny. - No, no ... Nikt dotychczas o czymś takim nie wspominał nawet. - Dopiero minister Klimek wykazał odwag~. Również w moim przekonaniu polski przemysł lotniczy jest skazany na inwestora strategicznego albo umrze. Musi pojawić si~ pro-

dukt, który dźwignie polski przemysł lotniczy. - J ak to się ma do jednego z warunków postawionych ministrowi skarbu, że musi być zachowana linia rozwoju polskich konstrukcji? - Jedno nie wykłucza drugiego. Polskie konstrukcje nie udźwigną naszego przemysłu lotniczego. Główny ci~żar musi ponieść inwestor strategiczny z zewnątrz, natomiast polskie konstrukcje mogłyby bez przeszkód rozwijać si~ w ich tle. Nie widz~ sprzeczności . - Uważa pan, że inwestor strategiczny przyjmie nasze warunki? - Te warunki b~dziemy ustalać wspólnie. Mitem jest, że zakupy przewidziane w pi~tnas­ toletnim planie modernizacji polskich sił zbrojnych, z samolotami wielozadaniowymi lub bez nich, uratuj ą w strategicznej skali polski przemysł lotniczy. Mitem, ponieważ te zakupy nie zapewnią wydajności pracy na poziomie światowych rrrm lotniczych. By to si~ stało mielecki zakład lotniczy musi brać udział w mi~dzynarodowym podziale pracy przemysłu tej branży. ( ...) - Jaką wartość mają podpisane przez zakład lotniczy listy intencyjne z europejskimi i amerykańskimi koncernami lotniczymi produkującymi samoloty bojowe? - Taką , że z chwiłą wyboru myśliwca wielozadaniowego przez nasz rząd , Mielec staje si~ kooperantem wybranego koncernu. - Ich przedstawiciele zaglądają czasem do Mielca? - Trzym ają r~k~ na pulsie, zapewniam pana. Wiedzą , że konkurencja o wej śc ie do Mielca b~dzie ostra. - Pan jest, widzę, optymistą. - Gdybym nim nie był, to by mnie tu nie było . Wierz~, że siedem lat chudych już si~ dla Mielca kończy, a poza tym miałem dotychczas dobrą r~k~.

( ... )

- Pan jest specjalistą od zarządzania czy od zarządzania przemysłem obronnym? - Od zarządzania przemyslem w gł~bokim kryzysie.

KALENDARIUM

Waźni~jsz~ o

wydarzenia z życia miasta

Mielca w okresie od czerwca 1994 roku do kwietllia 1998 roku. Qqg dIllszy ze str. /6 Technicznej, Mieleckiego Ośrodka Kultury i Muzeum Regionalnego. Dyrektor SCK, Jacek Tejchma, zostal wyłoniony na to stanowisko w drodze konkursu. 7 - W Warszawie podpisany zostal kontrakt pomi~dzy Zakładem Lotniczym "PZL- Mielec" a Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie dostawy 3 samolotów PZL M- 28 "Bryza" dla lotnictwa Marynarki Wojennej RP. Tego dnia w Mielcu zebrano 31.634,79 zł (ponad 316 mln starych złotych) na akcj~ Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy, a w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego podpisano umow~ o utworzeniu w CKP pierwszego w Mielcu Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego AUTODESK. 18 - W sali widowiskowej SCK z koncertem wystąpił Georgij Agratina (fletnia Pana) i Robert Grudzień (fortepian). 23- 25 - W halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Polski juniorów w Spale zawodniczki mieleckiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół " zdobyły złoty i srebrny medał, a reprezentantki Lekkoatletycznego Klubu Sportowego srebrny i dwa brązowe medale.

luty l - W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbył si~ koncert kol~d i pastorałek w wykonaniu mieleckich chórów. 4 - W budynku administracyjnym WSK .. PZL- Mielec" grupa pracowników straży przemysłowej rozpocz~ła strajk okupacyjny, protestując przeciwko zwolnieniu z pracy. 9 - W Szkole Podstawowej nr 13 odbyła si~ uroczystość otwarcia Ośrodka Sportowo Rehabilitacyjnego. Oddano do użytku hal~ wybudowaną ze środków miejskich, rzeszowskiego kuratorium oświaty oraz Urz~du Kultury Fizycznej i Turystyki. 10 - W "Jadernówce" Muzeum Regionałne zorganizowało wystaw~ Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Miełeckiej . 19 - W kościele MBNP, sali widowiskowej SCK i budynku szkolnym odbyły si~ uroczystości z okazji 45 -łecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Tego dnia w Sądzie Rejonowym w Mielcu zapadl wyrok w sprawie handlu narkotykami - skazano 12 osób.

marzec I - Kierownikiem Urz~du Rejonowego w Mielcu zostal mianowany Stanisław Gło­ dzik. Tego dnia na młodzieżowych mistrzostwach Połslej w biegach przełajowych rozegranych w Zaganiu zawodnik LKS Wiesław Figurski zdobył brązowy medal. 7 - W drugiej edycji plebiscytu tygodnika "Korso" tytul Człowieka Roku 1997 otrzymała Małgorzata Lubieniecka. 12 - Rada Nadzorcza WSK " PZL- Miełec" przyj~ła dymisj~ prezesa Wiesława Pastu!y i powierzyła t~ funkcj~ Ryszardowi Grochowskiemu. Po rezygnacji Marka Pola nowym przewodniczącym rady nadzorczej został Lech Jeziorny. Tego dnia w hali MOSiR wystąpił zespół "Budka Suflera",

SpeCjalna Strefa Ekonomiczna w budowie

MfELCZANlN str. /7

Kalendarium. .. c.d. na sir.


~".",,,,..,,,,",,,,",·,,c·

-,' . """"":''''2L''''::''''''-

~==-~-------~=-----~-="=-=--='~,~~.--~<

Mieleckie Forum Gospodarcze

KALENDARIUM

WaiDiejsze wydarzeDia z życia miaSta Mielca " okresie od czerwea 1994 . roku do t"ietDia 1998 roku. ~~_Ci _qg daIs~ ze su. 17 ~'""

który w Mielcu zakończył swą trasę koncertową po Polsce. 13 - Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o trójstoprtiowym podziale terytorialnym kraju. W projekcie tym znajduje się powiat mielecki - w grarticach Małopolski Wschodniej z siedzibą wladz wojewódzkich w Rzeszowie. 21 - W zakończonych pierwszoligowych rozgrywkach siatkówki kobiet drużyna Autopart Stal Mielec zdobyla 5 rrtiejsce. 26- 29 - W pływackich zimowych mistrzostwach Polski sertiorów Paweł Marzec - zawodnik UKS "Ikar" - zdobył medal srebrny i brązowy, w kategońi juniorów Józef Stopiński wywalczył złoto i brąz. 28- 30 - W XVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych w Bydgoszczy chór mieszany pod dyrekcja Pawia Lisa z I Liceum Ogólnoksztalcącego w Mielcu otrzymaI "Srebrny Kamerton". 31 - W WSK "PZL- Mielec" oraz mieleckiem Oddziale Agencji Rozwoju Przemysłu gościła delegacja Stowarzyszenia Brytyjskich Firm Lotrticzych. Tego dnia wznowił działalność tzw. "zielony rynek" przy ul. Sandomierskiej, po wybudowartiu stylowych stoisk oraz gruntownej modernizacji placu, przyległych uliczek i chodników. kwiecień

Staszica i rozpoczęto jej Jest to pierwszy etap wykonania tzw. przebicia do mostu nad Wisłoką . Celem tej inwestycji finansowanej z budżetu centralnego jest ominięcie mieleckiej starówki przez ruch kołowy w drodze na Tarnów, Kraków i Śląsk. 5 - Zawodnik LKS- Mielec Wiesław Figurski wywalczyi m miejsce w xvm pólmaratonie w Berlinie. 16 - W drodze na spotkanie z prezydentem Węg ier Arpadem Gonczem w Tarnowie, na lotnisku w Mielcu gościł prezydent RP Aleksander Kwaśniewski . 18-21 - W następstwie killcudniowych opadÓW deszczu w Polsce południOWO wschodniej, także w rejonie rrtieleckim wystąpiło zagrożenie powodziowe. Poziom wody w Wisłoce podnosił się z godziny na godzinę . Granica stanu ostrzegawczego na wodowskazie w Mielcu wynosi 5,80 m, a stan alarmowy to 8,30 m . Prezydent Janusz Chodorowski w komunikacie dla rrtiasta Mielca ogłosił, że 21 kwietnia o godz. 13 wody rzeki Wisłoki przekroczyły stan ostrzegawczy o 38 cm . 21 - Przychylając się do oczekiwań koalicji AWS- UW i argumentów rządu premiera Jerzego Buzka, prezydent RP Aleksander Kwaś­ niewski podpisal u stawę umożliwiającą jednoczesne przeprowadzenie pod koniec września 1998 r. wyborów samorządowych do władz gmin, powiatów i województw. Tym samym o około kwarta ł przedłuży się kadencja wykonawczych organów samorządowych gmin. 24- 26 - W hali sportowo- widowiskowej MOSiR odbyły się VI Międzynarodowe Targi Mieleckie. 28 - O godz. 9.00, w sali widowiskowej SCK rozpoczyna się Miełeckie Forum Gospodarcze. 4-

Zamknięto uLicę

p rzebudowę .

28 kwietnia 1998 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Mielcu odbędzie się Mieleckie Forum Gospodarcze, którego celem jest ustalenie kierunków współpracy władz samorządowych, instytucji, flrm i organizacji pozarządowych na terenie Mielca i regionu rrtieleckiego. W Forum wezmą udział posłowie, przedstawiciele rrtinisterstw, urzędów i instytucji centralnych i wojewódzkich oraz rrtieleckie władze samorządowe, kierownictwa urzędów, instytucji i organizacji pozarządowych , a także właści ­ ciele i prezesi większych firm produkcyjnych i usługowych z terenu Mielca i regionu rrtieleckiego. Samorządowego

Program:

9.00- 9.05 - Otwarcie - Prezydent Miasta Mielca Janusz Chodorowski. 9.05- 9.25 - Wykład "Współdzialanie wladz samorządo­ wych, instytucji, firm i organizacji pozarzą­ dowych w tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju lokalnego" - ProC. Grażyna Prawelska- Skrzypek - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. 9.25- 9.35 - " Mielec w nowym podziale adrrtinistracyjnym państwa " - Poseł na Sejm RP Andrzej Osnowski.

9.35- 9.45 - " Główne kierunki rozwoju rrtiasta Mielca w najbliższych latach" - Prezydent Miasta Mielca Janusz Chodorowski. 9.45- 10.00 - "Specjalna Strefa Ekonorrticzna Euro- Park Mielec, a inne ftrmy produkcyjne i usłu­ gowe w Mielcu i regionie rrtieleckim" - Dyrektor Oddzialu Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu Mariusz Blędowski . 10.00- 10.10 - " Rozwój gospodarczy regionu rrtieleckiego - rola i zadania MARR S. A." - Prezes MARR W1adyslaw Ortyl. 10.10- 10.20 - "W sp ółpraca organizacji pozarządowych z firmami produkcyjnymi i uslugowyrrti Mielca i regionu rrtieleckiego" Dyrektor Fundacji Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego w Mielcu Kazirrtierz Królikowski. 10.20- 10.30 - "Edukacja dla rynku pracy" - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu Zdzisław Nowakowski . 10.30- 11.00 - Wystąpieni a Gości Forum . 11.00- 11.15 - Przerwa. 11.15- 12.45 - Dyskusja. 12.45- 13.00 - Przyjęcie ustaleń dotyczących kierunków współpracy władz samorządowych , instytucji, firm i organizacji pozarządowych na terenie Mielca i regionu rrtieleckiego. 13.00-14.00 - Zwiedzartie SSE " EURO-PARK Mielec".

Konferencja prasowa z okazji otwarcia Specjalnej StrefY Ekonorrticznej SSE " EURO-PARK MIELEC" - 1995 r. Na zdjęciu przy stole prezydialnym od lewej: Józef Oleksy - prerrtier RP, Aleksandra Jakubowska - rzecznik prasowy rządu, Leszek Miller - rrtinister, Kazirrtierz Surowiec - wojewoda rzeszowski. W drugim rzędzie od prawej: Stanisław Rusznica - poseł na Sejm, Andrzej Osnowski - przewodniczący Rady Miejskiej oraz przy mikrofonie Janusz Chodorowski - prezydent rrtiasta Mielca

MIELCZANIN

sIr.

18


16 lutego 1998 r. na zaproszenie prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego w Konwencie Wójtów rejonu mieleckiego gościnnie wzięli udzial Marek Chmiel - burmistrz miasta i gminy Radomyśl Wielki oraz Tadeusz Należny - wójt gminy Wadowice Górne. Obaj potwierdzili, że rady tych gmin, leżących obecnie w granicach woj. tarnowskiego, podtrzymują stanowiska, w których opowiedzieli się za przynależnością do powiatu mieleckiego (uchwaly przyjęto jeszcze w 1993 r., kiedy premierem byla Hanna Suchocka). Przypomnieli, że również wyniki konsultacji przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta i gminy Radomyśl Wielki i gminy Wadowice Górne były dla tej sprawy pozytywne. Obok prezydenta, burmistrza i wójtów w spotkaniu ;Jczestniczyli również zastępcy prezydenta miasta Mielca - Krzysztof Popiołek i Marian Strycharz. 13 marca br. Rada Ministrów przyjęła iskierowala do Sejmu projekt ustawy o trójstopniowym podziale terytorium kraju. Założono w nim utworzenie 12 województw rządowo - samorządo­ wych z 307 powiatami. Przewidziano przywrócenie powiatu mieleckiego z miastem Mielcem jako siedzibą powiatu i gminami: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Przectaw, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne, lecz zabrakło dwóch gmin przydzielonych do innych powiatów - Radomyśla Wielkiego (proponowanego do powiatu dębickiego) i Padwi Narodowej (wg projektu - pow. tarnobrzeski). W związku z tym mielecki Konwent Wójtów postanowił pracować nad scaleniem dawnego terytorium powiatu mieleckiego, na bieżąco konsultując się z w~adzami obu zainteres<>: wanych gmin i spotykając Się z posłem ~lelTIl mieleckiej. Konwent Wójtów zająl również wlasne stanowisko. Zostało ono wysiane w formie listu do wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji Janusza Tomaszewskiego, podane do wiadomości prof. Michałowi Kuleszy - pełnomocnikowi rządu ds. reform ustrojowych i prof. Jerzemu Stępniowi - podsekretarzowi stanu w MSWiA oraz przekazane posłowi AWS - Andrzejowi Osnowskiemu. Treść listu brzmi następująco :

SZANOWNY PANIE PREMIERZE! Mam zaszczyt powiadomić Pana Premiera, że w regionie mieleckim Konwent Wójtów złożony z przewodniczących zarządów: miasta Mielca (prezydent Janusz Chodorowski), gminy Borowa (wójt Stanisław Mieszkowski), Czermin (wójt Jerzy Łaz), Gawłuszowice (wójt Jan Gancarz), Mielec (wójt Władysław Ochałik), Przectaw (wójt Ryszar<i Wolanin) i Tuszów Narodowy (wójt Tadeusz Zmuda) wyraża solidarną aprobatę dla zamierzeń generalnYCh .i bieżący~~ dzialań Rządu Rzeczypospolitej PołskieJ w sprawie potrzeby przeprowadzenia reform ustrojowych państwa . Rządowy program naprawy państwa i budowy społeczeństwa obywatelskiego uwzględnia zasadnicze oczekiwania tutejszych samorządów na dokończenie reformy administracji publicznej. Widzimy w tym sens również w kontekście aspiracji Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Zaproponowany skład terytorium kraju z dużych regionów przyjęto u nas przyjażnie. Samorząd miasta Mielca już 25 marca br. uchwalą radnych poparł dzialania Rządu w kierunku przeprowadzenia ustrojowych reform państwa . Tak się szczęśliwie złożylo , z czego jesteśmy zadowoleni, że w jednym województwie na powrót znaleźć się mogą wszystkie gminy składa­ jące się na cały teren dawnego powiatu mieleckiego, tj. Borowa, CzerlTIln, GawłuszoWlce, Mielec, Padew Narodowa, Przectaw, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne i gmina miejska Mielec. Są to gminy od wieków powiązane kulturowo i gospodarczo - nie mówiąc o ważnych kwestiach emocjonalnych, wypływających w dużej mierze z więzi rodzinnych tutejszych obywateli. W tym miejscu rządowy projekt reformy administracyjnej kraju oceruany jest przez wymienione wyżej grono za wręcz modelowy. Popierając Rząd w dążeniach do unowocześ­ nienia polskiej administracji publicznej, w tym do utworzenia dużych województw jako regionów rządowo-samorządowych , wspomniany mielecki Konwent Wójtów zastanawial się jednocześnie, jaką przyjąć postawę wobec projektodawcy reformy, aby zrealizować postulaty swych mieszkańców o przywrócenie powiatu mieleckiego w jego dawnych, historycznych granicach. W tej kwestii propozycje rządowe rozmijają się z oczekiwaniami od dawna istniejącymi w regionie mieleckim, przypisując Radomyśl Wielki i Padew Narodową do innych powiatów niż mielecki. działający

Na tym tle wypracowano wspólne stanowisko, które brzmi następująco: Żaden z jego sygnatariuszy nie jest za kontestowaniem rządowej propozycji, jednak spróbujemy przedIożyć swoje argumenty, wziąć pod uwagę "MIELCZANIN" Wydawca: Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Mielcu·, te!. 0-17 583-32-81. Redakcja: Edward Michocki, Piotr Moczarski, Józef Witek. Współpraca : Włod zimierz Gąsiewski , Radosław Wiącek . Korekta: Edward Michocki. Zdjęcia : Piotr Aksiuto, Marek Dykas, Włodzimierz Gąsiewski, Jerzy Jarosz, Edward Michocki. Skład i łamanie komputerowe: Agencja Wydawnicza "Promocja" Włodzimierz Gąsiewski, Miełec, u!. Krótka 5, te!. 0-ł7 583-14-98, 0-602 776-197, Skanowanie i naświetlanie: GRAFMARR Miełec, te!. 0- ł7 788-74-64. Druk: Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek, Pławo 125, te!. 0-ł7 581-55-23

inne i wszystko spokojnie przedyskutować . Czujemy się w obowiązku wy~k~~wać spostrzeże­ nie, aby twórcy reformy WIedZieli, ze w WIelu lokalnych społecznościach , które nie protestują, istnieje świadomość , iż prawdziwy rozwój mikroregionu powiatowego będzie zależał od łudzi , którzy w swoich małych ojczyznach mieszkają , pracują i są aktywni na co dzień . Rozwój naszego regionu uzależniony jest od Wlełu czynników, w tym od atrakcyjności inwestycyjnej - którą przecież posiadamy, między innymi w postaci pierwszej w kraju Specjalnej Strefy Ekonomicznej ..Euro- Park Miełec ". Prosimy więc, aby rząd umożliwił realizaCję naszego zamierzenia i skorygowal swoje postanowienie, włączając miasto i gminę Radomyśl Wielki oraz gminę Padew Narodowa do powiatu miełeckiego . Przewodniczący

Konwentu Wójtów Prezydent Miasta Mielca Janusz Chodorowski

Odpowiedź na list jeszcze nie nadeszła . Ostatnio (6 kwietnia) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim w głosowaniu na sesji zdecydowanie utrzymala swoje poprzednie stanowisko, a więc by gmina powróciła do przyszłego powiatu mieleckiego. Ten temat będzie również poruszany przez radnych gminy Padew Narodowa, na sesji samorządu w dniu 26 kwietnia. Kwestia korekty granic powiatowych staje się więc powoli sprawą decyzji twórców reformy, bo dyskusja społeczna dobiega końca .

- Jest Pan doświadczonym samorządowcem i dekłarował Pan, przed wyborami, że te sprawy w Sejmie będą Panu szczególnie bliskie. - Zawsze powtarzam, że właściwe funkcjonowanie samorządu łokalnego jest podstawą demokratycznego państwa . Jeśli nie zbudujemy samorządności , to nie zbudujemy demokracji, a tym samym nie zbudujemy dostatku gospodarczego państwa . Jeśli chcemy reformować państwo, to musimy zacząć od reformy samorządności. Mając tę świadomość i mając kilkuletnie doświadczenie wynjesione z przewodniczenia Radzie Miejskiej zadeklarowałem moje uczestnictwo w sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego. Z tego przekonania wynika również moje uczestnictwo, jako przedstawiciela Mielca, w Związku Miast Polskich, organizacji ogólnopolskiej, bardzo aktywnie promującej zasadność przeprowadzenia reformy administracyjnej kraju - wprowadzenia drugiego szczebła samorządności czyli powiatów. Rząd i znaczna część klubu AWS przekonana jest o konieczności szybkiego, wręcz natychmiastowego przeprowadzenia reformy administracyjnej kraju. Przeciwni tej reformie są posłowie, którzy nie zetknęli się z pracą samorządu .

(Zacytowana wypowiedź pochodzi z wywiadu udzielonego Danucie Tomali, zamieszczonego w pierwszym numerze biuletynu ,,AWS Ziemi Mieleckiej" z 19 marca 1998 r.)


Zarząd Mia ta Mielca. W pierwszym rzędzie od lewej: Marian Strycharz, Janusz Chodorowski (przewodniczący zarządu), Krzysztof Popiolek. W drugim rzędzie od lewej: Antoni Weryński , Ryszard Skóra, Jan Myśliwiec, Zygmunt Kolodziej.

Telekomunikacja: Polska Telefonika Wiejska S. A. Telekomunikacyjne "Centrala" Sp. z o. o. Telekomunikacja Polska S. A. Centertel Era GSM Plus GSM Przedsiębiorstwo

Palac Oborskich - siedziba Muzeum Regionalnego IV Mielcu MIASTO MIELEC Liczba mieszkańców - 65.000 Powierzchnia - 47,63 km2

Przewodniczący

Rady Miejskiej: ANDRZEJ OSNOWSKI

Komunikacja: Lotnisko CARGO "PZL- MIELEC" Dworzec autobusowy PKS Stacja kolejowa osobowo- towarowa PKP- Mielec Stacja kolejowa osobowo- towarowa PKP Mielec- Rzochów Bocznica kolejowa SSE .. EURO- PARK MIELEC" oraz WSK .. PZL- MIELEC" Sieć miejska i podmiejska Miejskiej Komunikacji Samochodowej

w końcu wieku XV, a siedzibą dekanatu Mielec został w 1595 r. Siedzibą powiatu byl w latach 1853- l975 . Mielec jest gmjną miejską i województwa rzeszowskiego,

należy

do

stanowiąc

jego pólnocno - zachodnią część. Tu znajduje się siedziba urzędu gminy podmiejskiej, funkcjonują urzędy administracji rzą­ dowej i instytucje rejonowe. Miasto pozostaje ruezmjennie jednym z ważruejszych ośrodków przemysiowych Polski południowo - wschodniej. Te atuty oraz rozwinięte szkolnictwo, życie kulturalne i sportowe czynią z niego regionalne centrum gospodarcze i kulturalnem .

Prezydent: JANUSZ CHODOROWSKI

Tel. (0- 17) 583- 32- 81... do 87 Fax (0- 17) 585- 35- 11 Adres: ul. Żeromskiego 26 Kod pocztowy: 39- 300 Mielec

Pierwsze wzmianki o Mielcu pochodzą z początku XIII wieku. Prawa miejskie otrzymał w 1470 r. Parafia istniala tu

AIR SHOW MIELEC - 1997 r. Mielec leży w środkowej części Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wisloką - prawym dopływem Wisły. Miasto polożone jest na wznieBudynek administracyjny Oddzialu Agencj i sieniu ostańcowym , na wysokości 170- 196 Rozwoju PrzemysIu S.A . w Mielcu m n. p. m. Posiada klimat charakteryzujący się zarządzającego SSE "EURO-PARK MIELEC" cieplymi latami i stosunkowo lagodnymi zimami. Okres wegetacji trwa ok. 220 dni. KoObecrue Mielec ponownie zostaje rzystny wpływ na warunki klimatyczne ma duży kompleks leśny, stanowiący naturalną oslonę miastem powiatowym, w województwie rzemiasta na pól nocy i wschodzie. Jest to pozosta- szowskim. lość Puszczy Sandomierskiej.

Mielczanin - 28 kwietnia 1998 r.  

Trzeba mieć wizję i dobrą rękę. Pracowita kadencja Rady Miejskiej (1994-1998). Kalendarium. Struktura finansów miasta w 1998 r. Wielkość inw...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you